Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
24.61 MB
2023-02-22 10:44:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
169
390
Zalai Közlöny 1879. 088-096. szám november

Zalai Közlöny
Nagy-Kanizsaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. tőzoltó-egylet”, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank”, „nagy-kanizsai takarékpénztár”, a „zalamegyei általános tanítótestület”, a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület”, a „soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai külválasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
18. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


• 7 r "
r
9.1 TT
5AGY-KANIZ8Í, 1879. no?ember S-ánu
1
8 frt.[
Elltzstésl ár :
egés« érre
fél érre . . 4 p negyed érre . . 2 „
''. Egy szám 10 kr
Hlrdatéisk
6 buáboa petiuorbzn 7, BA»oá»tor 6 l min-len további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
orookéat 10 krért té- |j
tetuek fel KiDcatári illeték minden egyes hirdetésért kfllönf
3C kr Sietendő. i
-^ ''
y jm\T ^laAMOJOY^XH^n
Tlxennyolestdlk éríoljns.
I 4 J !/hunt bhij''oi
háqtleáwm^.i

nktöl fefidtatsak kl.
előbb: „!
ÖZLÖX
S.-Kanizaatároa helyhatóságának, „n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizaai kereskedelmis Iparbank«, rn.-kanizsaJ takarékpénztár«, a „salam egyel áltaiánee tanlUtec tüiet", a „n.-kanizsai kisded-neveló egyesölet0, a «soproni kereskedelmi s iparkamara ■.-kanizsai kűlTilasztmánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Heteiikini kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeieiiő vegyes tartalmú lap.
Halottak napján.
Ki a temetőbe! e csendes, békés hónába a meghaltaknab, ma ezek napja van. Kik — mi élők — egész éven át vigadunk, farsangi, szüreti s menyegzői ,mulatságokon s ezer féle „titulus bibén-di"-ken megjelenve jól mulatunk az élőkkel, hol aztán ki-ki rátalál a kedves barátra. vagy az élet örömeit s keserveit egyaránt megosztó, hű szivre, hol viszonyok köttetnek, melyeknek — a legjobb esetben is — a halál bizton véget ve-tend: illik, hogy ezen nekik szentelt egy napon felkeressük a sirok néma hazáját, az egy formán s békés nyugalomban elporladó gazdag s szegénynek, ellenség és jóbarátnak, boldog s szerencsétlennek durván vagy ezer cziczomával faragott fejfáját. S mi is, kik végig szellemeskedünk néha e lap egy-két hasábján egy jól sikerült tánczestélyról s nem egyszer, hosz-szasan is, elfecsegünk Amor csint&lansága — s Hymen szeszélyes hálóiról, mi is a , kegyelet — érzés és a méltányosság, igazságosság parancsolta kötelmünknek tartjuk a mai napon néhány sort szentelni az ó emlékeiknek, azokénak, kiknek — valóban is — már csak emlékei élnek közöttünk, de magok a sírkertben/ az enyészetnek e hallgatag, bus ölében aluszszák hosszú, sokszor s soknak enyhet, szabadulást nyújtó — álmaikat; s felkeressük őket, hogy bemohosodott hantjaikra, melyek fűszálaira úgyis már csak a halál üvölti fagyos, dermesztő lehelletét, néhány meleg könyet ejtsünk; s hogy túltéve magunkat a hétköznapias gondolatokon az emléküknek szentelt ezen egy
TÁRCZA.
Halottak napján.
(Novb. 2. 1379.)
4
Kik már pibeutek néma sir ölében Kiknek «ivében fájdalom nem él; Jövünk kottátok illatos virággal Imát rebegvén ajk, stfi é$ kedély. Kik többet tudtok egy titokkai nilunl*, Kik kémlelődve sírotoknál állunk.
Ti révparton nyugoastok mint hajósok A kik bevégték hosszú utjokat; És lelketek nem bántj* aljas érdek D«rUlt éggel mosolygó hon fogad. Minket kaczér szerencae karja ringat Dugába. dyutvén legszebb álmainkat.
Szemünk ne is borítsa könnyek árja És bánatát titkolja a kebel... Hisz boldogabbak ők a sir ölében Kit itt megcsaltak, ottan üdvre fel. Erény, érdemnek nínczen itt hazája A guny hegyes tőrét dobálják rája.
Szobor gyanánt ki ott álliz fátyoloddal A sir mellett, hol nyugszik gyermeked, Ncmerd a boldogult álmát zavarni 11a él talán több but okoz neked. A boai vihar míg tölgyről szaggat ágot Gyökostöl tép ki sok szelíd virágot.
Ki véres harezban kQzdvén sz. hónáért Idegen fold takarja hamvait; A vesztett félj okozta fájdalomtól Leverten áll a bus özvegy ma itt Minden kereszt, szobor fénytől ragyognak Koszorúját mért adja hát azoknak?
Kinek itten babért tiijára tesznek Egy városnak volt átok — ostora, Ki tudná elszámlálni millyen hossza
napon felemelkedett komolysággal elmélkedjünk !
... Zavartalan béke uralkodik csend és nyugalom leng itt... a csipős, télre kelő szél fuvalma ojtogatja csupán az emlékezetnek jeléül meggyújtott világot s a természetnek az elhaló szakában különben is nyomott kedélyű s itt a sírok birodalmában még inkább lehangolt keblükben a visszaemlékezés fájdalmát érző s szemükben könyet rezgető, szorult keblű s többnyire csak saját gondolataikkal elfoglalt járó-kelő nép léptei szakítják meg a „síri csend *-et — Halál! te legnagyobb so-cialdemokrata, kit hiába, hasztalanul hajszol, üldöz — a rendőr — had, mily borzasztók, mily megdöbbentőleg s rettenetesen nagyszerűek a te müveid! — igen; lám ezek a - sírhantok, hogy megférnek, itt egymás mellett: a szeretet és gyűlölség, a bőkezűség és fösvénység, a gőg és alázatosság, az irigység és jólelküség; kétség és remény, szeretet és gyűlölet, béke és gond, szenvedély és közöny, a dus és a koldus, agg és ifjú, a szilaj férfi s a szende leányka; a hona sorsán kétségbeesett s a vígan élt, fájdalmat nem ismert szív, hogy meg van itt békességben, egymás szomszédságában.
Halk, néma fuvalom vonni keresztül a sírhantok göröngyein... a harangok szomorú bugása s a hűvös, metsző esti szél versenyt zokog a gyászolókkal. Oh! mert mindegyiknek van halottja, kire visz-szagondoljon.
Nézd ezt az ujan hantolt sírt itt, ezen száz meg száz — a sirok között kóborló szél által ide-oda hajtogatott — lámpionnal s e száz meg száz mükerti vi-
A kóré irt hazugságok sora?.. Arany betűk . .• márvány hideg kebelnek Szülötti 8k . . . hitelt azért nem nyernek.
Ma hány basnak vélt özvegy tesz fejére Kettős fátyolt, hogy rejtse bánatát Mit keble titkon érez a fölött, hogy Mély sírban láthatja volt támaszát. Ma el jő könyt hullatni halt porára Annak, kinek hunytára régen vára.
A bősz halálnak csend lakott tanyáját Megnépesíti ős szent áhitat; Koldus, király hiven remélve jár itt Emlékezet készít arany hidat. Minden tiron bár koldusé világ, ég 1 Kóró, virág azt mondja hogy nincs itt vég.
Egy sirt látok csupán árván, setáten Ki itt nyngosisza terhes álmait, Költője volt honának, mint pacsirta Hfin énekelt, keblében élt a hit: Fogyasztva dalban életét — jutalmul — Sírjára hálás kézből majd virág hull.
Virág helyett kóró ütött tanyát ott Imázó ajk helyett szélvész farai; A bus özvegy nem lelve férje siiját Megáll kezében a koszorúval. E sirt <e ápolgatja ám rokon kéz. .. Talán ót is sirig üldözte sors, vész?
Te is tán sz. czél közt bukál mint férjem ? Sirját fellelni tiltja végzetem, Mig annyi sirt lán^fény, illat öveznek E kis csokrot sírodra fiitetem. Ki tudja veaztett férjem sirhal mára
Nem hull-o majd büs szamnek könnye árja? • *
*
Pihenjetek hát mind a sir ölében És vád ne nyomja tiszta lelketek. Hogy kOzdre itten gyarló fegyverekkel Győzelmet biztosat, nem lelhetek. Valódi pálma ott fenn vár reátok Nektek nem lesz a sir örök hasitok.
GYÚROM.
rággal egy gazdag ember porhüvelyét takarja, de kire senki sem hullat könnyeket, bár szép siiját sokan megbámulják.
Mellette a sötét zugban egy egyszerű, gorombán faragott kereszt által s az egyetlen pislogó mécscsel csak kevés és csekély jellel tüntetett sirhalom látszik, egyszerű, szegény napszámos sírja előtt, egy feketébe öltözött nő térdel s buzgón imádkozik ; jobbján egy fiu, balján pedig egy leánygyermekkel, kiknek szintén imára összetéve kisded kacsóit.
Két árva könnye ég —
Ha ily hivek kértét nem,
Mit hallgat meg az ég!
Oh mily sok, hiu vágyakért, múlékony dicsőségért küzdött szivet, és mily sok, az élet keserű poharát fenékig ki itta, nyomorban, sanyarúságban tengett életet zártok magatokba, ti hallgatag, néma sirlakok 1... menjünk tovább; itt egy szegény reszkető leánykát látunk, remegő kezében égő egy szál gyertya — tőle ennyi is nagy áldozat — csak gyéren oszlatja el a sötétséget, de keblében a hit, remény és szeretet angyala él 8 erősen hiszi, hogy elhalt szüleit megiá-tandja egykoron, a világosság örök nap-Ián, ha majd — eljön a felhők között ó, ki majd mindnyájunkat cselekedeteink szerint megitélend; ott egy férfi áll ösz-szekulcsolt kezekkel, elmélázó szemeinek tekintete ama földháoyásokon tévedez, melyek legféltettebb kincsét, lelke bálványát, a szeretett hitvest és anyát takaiják, keserű bánat tépi, öldökló kin marja keblét... felsóhajt, miért nem nyughatik ö is oda lent a sötét hantok alatt, hol a szívnek nincsenek vágyai s a kebelnek
Emlékbeszéd
melyet Deák Ferenci arczképének Heves-megye tanácstermében 1879-ti évi október hó 13-án a bizottsági közgyűlés alatt történt ünnepélyes leleplezése alkalmával mondott
Zalár József
megyei főjegyző.
Tisztelt megyei bizottság!
A juliusi közgyűlés határozata, melylyel Deák Ferencs arczképének leleplezése a mai napra tüsetett ki, arról is rendelkezik, hogy es alkalommal a felszólalás tisztje, ez ünneplő beszéd tartása kit illet. £ tiszttel, bizonyára csupán hivatalomnál fogva, én bízatván meg, midőn ezen rám nézve oly megtisztelő parancsnak engedelmeskedem, s nem 1 labozás és zavar nélkül
— mert az ünnepelt férfin lelki nagysága elnyomja lelkemet — s ép ezért röviden, mint fejedelmek előtt szokás, szót emelek: előre is bocsánatért kell a tisztelt bizottsághoz esedeznem, ha az előttem állónagy feladatnak méltón megfelelni képes nem leezek.
Az 1825—50 években közti idössak Magyarországon a nagy tehetségek aranykora volt. Minden téren ragyogtak a lángelmék, kik eszméik és lelkesedésők fénye- s melegével csakhamar felolvaszták a nemzetélet téli zord jegét ■ tavasz zöldjével borították be a közérdekeltség paszta agarát. S nj élet szállott a zsibbadt tagokba; peeagett,foiTottasélet telje mindenütt; a duzzadó erő minden érlüktetése egy pont felé ömleszté melegét... s sgysaetre, mintha milió szív azt dobogni, ifjúnak érzi a nemzet magát,
— s ott áll — magiba s végzetébe bizva — mint egy Antaeus — az nj Magyaromig 1..,
fájdalmai, hol e kínos lét örökre megszűnik. - v\ ; ''
Mennyi nemes érzelem, mennyi nemes gondolat van itt örökre Menetre I
Hát ez a sir itt kiél '' .
, , .» fi- * • 4 I ,
Ne mond ki könnyelműen e szót, te nevetgélő s még itt is hiúságodat negélyezó, gőgös uracs, és te még itt is szerelmi kalandokat hajhászó, könnyelmű s üres szívű dandy —- old meg saraid kötelékeit s vesd le lábaidról czipóidet, mielőtt közel lépsz e sirhoz; e sir a férjet és atyát takarj*. A férjet és atyát 1 Oh nézd, mint küldi fohászait a nő a csü-lagtáboros égbe az élet Urához, mint imádkozik, mint kér örök nyugalmat s lelkének üdvöt, feléledvén eközben mélyen bánatos, gyászoló keblében annak képe, midőn megismeré, midőn a szűz kebel siron tulig tartó, örök hü szerélemmel telve, elmondá az oltárnál az „igent* s a „holtomiglan, holtodiglan* igéket s aztán boldogul éltek egymásnak, mig nem eljött a könyörtelen halál s elmetszette boldogságuk rózsa-fonalát 1 Nyári permeteg gyanánt halinak a könyek szemeihői, midőn gyermekeire tekint, kik összekulcsolt kezecskékkel küldik ímájokat oda... az „Istenség* trónzsámolyához.
Jertek ide ti kék vérű arisztokraták s mindazok, kik kényességtek — i felfuvalkodott gógösségtekben majd aög, hogy engeditek lábatokkal a földet érinteni sldifet undor fog el, midőn egy rongyos ruházata a „nép közül'' mellettetek elhalad s lássátok, hogy nincs különbség gazdag és szegény, király és szolga között; hogy a tábor selyem és bársony hordozóin is beteljesülnek Az Írás eme szavai: „Pörből lettél, porrá válni*
E kor számos jelesei közöl három nagy alak
emelkedik ki a többiek fölé.
Széchenyi, a bátor kezdeményező, a «agy
reformer.
Kossuth, a népszabadi tó, a független Magyarország köze.
Deák, a haza bölcse, a jog diadalmas bajnoka, a nagy demokrat jellem.

Deák Ferencz, mint mindnyájan tudjuk, alig hogy elfoglalta helyét, mint Zalamegye követe, as 183%-i országgyűlésen, osskkssssr fényesen igazolá a bátyja által, kinek helyébe lépett, irányában felköltött nagy reményeket • egyike lón a párt vezérférfiának, De már an országgyűlés végestével, mint an ellenzék elismert vezére tért haza, z követjelentéeével n-r- a szabadéi víiség ezen államférfiúi vádiratával — melyet, köret társa nevében is, megyéjében nyújtott be, s mely oly gyorsan közkincsévé váit a nemzetnek, egyszerre megsaereate az ofimág előtt ia azon tekintélyt, melyet a követek táblájánál bölcseeégével kivívott a rezári tapintat» tal mindvégig magtartott, • melyet an 1840-iki országgyűlésen még inkább a mindörökre mef-ssilárditott A vecérség immár mint egy som varain hatalom tapadt as ó hazafini érdemektől ragyagó nevéhez, melyet ozak asziv legmélyebb hódolata közt ejtettek ki már ekkora h—fiak s költők énekeltek meg. Ép ezért tekinté mindenki országos cespásnsk, hogy . ö, a iwkrfi 1844-i a 47-iki országgyűléseken meg mm j* lenhetett; de ott tennett anoMwd IfrmoiyUa, amint a 48 i nagy események«teMóe magyar minisztériumot Séfet hivták »*iráUaláca+ eágügyi minisztérium tárczáját, melyet nem annyira a minkaterelnök sas niw<njméi ajV*
1—r
tezennyolczadik évfolyam.
, • , if , . ____£-

ZALAI
- • - ■•''''_-
ö N Y.
NOVEMBER 2-in 1879-
M_JL
- Oh jöjj ide uzsorás, ki szivtelenűl, 100 he-V * lyett 200-at kérsz; jöjjetek ide mindnyájan^ fukar, könyörtelen és köszirt szivüek, kik halljátok a nyomorultak és Ínségre jutott, szűkölködők keserves jajkiáltásait, de nem nynjtatok segedelmet nekik, s te is. szegény foszlányokkal takart s éltedet az arak asztalairól lehnlló morzsalékkal tengető Lázár; jöjjetek ide s gondolj''tok meg, hogy a ha lál egyenlővé teszen benneteket; oh jer ide te ledér fiatal ember, aki a temető sarkán épen most ütöd oldalba czimborádat, mondván .siessünk épen most fordultak át balra Amália és bájos nővére Emma... ott mennek ni, csak siessüok* ide jöjj barátom, az enyészet és megsemmis&lés helyén e sírokat nézd s győződjél meg arról, hogy a halál kaszája az ifjút is ép ugy mint az öreget találja s kezedet homlokodra téve e mondat felett elmélkedjél; Rövid a küzdelmes élet, örök a sir ! örök! örök!
A gyászközönség mind haza szállingózott már, most veszem észre magamat... magam maradtam, éjfél az idő, 12-őt kong az óra, tompa hangját rémesen kapkodja el a szél, a halottak órája ütött, hagyjuk magokra őket. Nyugodjatok békében ti néma sirlakók! A viszontlátásig!
BÉKEFI ELEK.
Termelési verseny.
Megtartatott 1879. október hó 16-án Mauth-ner Ödön magkereskedö czég helyiségeiben.
Már múlt évben is eléggé toéltányoltuk ama üdvös törekvést, melyet nevezett magke-reskedő as által tanusit, hogy buzdítja a hatai gazdászati ét kertészkedő közönséget a tőle vásárolt magvakból nyert termelvényeket verseny tárgyakép felmutatni, ezeket saját költségén hozatja meg és értekes dijakat tűz ki a kiválóbbakra.
Örömmel veszszük tehát hirét, hogy ezúttal a termelési verseny közönségünk által már nagyobb mérvben lön felkarolva mint az első évben, a kiállítás csoportjai különös szépek és gazdagok voltak és számos látogatásnak örvendtek, többek közt a fóldmiveléei miniszter báró Kemény Gábor is személyesen jelent meg a fent irt czég helyiségeiben és a kiállított ter melvényeket alaposan megszemlélte.
Takarmányrépát küldtek : Beszédes Geyza, Bay Mihály, Eibel Ká roly, Gobóczy Károly, Horváth Pál, Kis« István, Laka György, Németh József, Paál Dénes, Báró Sina, Szabó József, Weiler József és még több termelő.
Zöldséget felmutattak : Első sorban terbelédi Beniczky Gyuláné, ki már múlt évben is kivivta a második dijat, pompás gyűjteményt küldött ugy mint: 22 babfajt, 6 babfájt hüvelyben, 10 burgonyafélét, 8 ugorka-, 2 kalaráb-, & tengeri-, 5 saláta-* 2 pa-
tott neki, az igazságosnak, mint az ország egyhangú közvéleménye.
Szóljak e részletesebben eddigi működéséről? Elemezzem-e — természetesen, az ó kor nagy szónokaira emlékeztető szépségeikben feltöntetve — remek beszédeit, melyekot az ur bérügyben, a magyarnyelv, népnevelés, vallás- és sajtószabadság kérdésébeik a sérelmek s különösen a szabad szólás-és szabad választáson ejtett sérelmek tárgyában, szóval minden fontosabb kérdésben tartott ? és fel mutassam -e a külföld jogtudósai által is annyira magasztalt b&ntető-• törvénykönyv készítése körüli fáradozásait, mely munkában az oroszlánrész, mint tudjuk, szintén az övé?... Nemi ily nagy tanulmányt igénylő feladat megoldását bizonyára nem várja tőlem a tisztelt közgyűlés, s nem várja azért sem, mert ily kiterjesztedóa nem férae azon határok közé, melyeket maga a tisztelt bizottság — erről meg vagyok győződve — beasédemnek szabni kivin. Csak azt említem tehát, hogy oly nagy volt iránta, a tárgyak legmélyeig ható belátása, s az elvek legvégsőbb consequentjáival számoló felfogása és ezé Íjai tisztasága iránt a bizodalom, hogy — mint az akadémiai emlékünnep jeles szónoka is megjegyzi — msjdnem csalhatatlannak tartották.
De annak tartották Őt akkor is; midőn — Világos után — a nagy szónokból egyszerre ■agy hallgató lett« Igen, mig a haza nagy szám-Mttje két világrésznek költögeti soha nem hallott ékesenszólással rokonszenvét az elnyomott magyar ügy iránt; ■ mig a nemzet nagy betege mint sgy Sámson rássa meg utolsó csodálatos ■tövével az absolutismus épületét: ő, a haza bölcse, as ország fővárosában, hová ép azért költözött falusi magányából, hogy a kellő időben
-|WVii tölJ! i ; '' í .\ ■ . '' • •. . I:• • - 1. . •
radiosom-fajr, továbbá leveleskeh, bimbóskelt, csóklát, zellert, pastinákot, petrezselmei, párhagymát és kifejtőborsót.
Gobóczy Károlyné a Bihar megyei gazd. egyleti titkár neje káposstát, kelkáposztát, ka-larábot, tengerit, sellert, sárga répát, retket, burgonyát, zebrababot (indástól) küldött. >
Szintén kiválló terményeket tartalmazó gyűjteményekkel voltak képviselve: Horváth Pálné, Reutiinger Károly, Berger Ignáoznó, a ssentjánosi uradalmi kert; kevésbé tökéletes gyűjteményekkel; Beszédes Góza, turi Bóly Károlyné stb. stb.
A takarmányrépák fényesen igazolták az eredeti fajok tisztaságát, valódiságát és jeles minőségét. Mint első dijat kitűzött ezüst serleget elnyerte Kiss István Sst. Mihályi bérlő. II. dijat Eibel Károly Pöspök-Ladányról, III. dijat Beszédes Géza tolnai tiszttartó. (As első dijst kivívott répák átlagosan 18 kiló, IL dijat nyert 14 kilo III. dijban részesítettek átlag 12 kiló nehezek voltak.
Azontúl elismeréssel emiitettek fel: Bay Mihály Csomaközről és Páal Dénes Csázról.
A konyhakerti növényekre szánt ezüst serleget mint első díjat Beniczky Gyulánénak ítélték, II. dij Gobóczy Károlynénak, III. dij istvánteleki Horváth Pálnénak jutott.
Virágversenyre az időszak előrehaladtsága miatt nem történtek bejelentések.
A versenynek látogatói még egyes nem versenyző termel vények iránt elénk érdeklődést tanúsítottak; Nevezetesen feltűntek: A 21 kilós oberndorfi sárga takarmányrépa, a 12 kilós Wred-féle braumschweigi káposztafej, egy bokor sojabab, melyen 280 hüvely vala, a fehér 3*/10 kilós és a kék 4 kilós óriás javított kalaráb, a 12 fajból álló pompás tengeri gyűjtemény, a 8 fajból összeállított fejes-és kötözósaláta-gyüjte-mény néhány Rollison''s Telegraph ugorka melyek közül egy 6 ctm. hosszúságú is volt. Végre Rozdonyinénak különös szép és nagy (1 — l1/* kilós) vöröshagymái és a 90 kilós szép idomú óriás dinnyetök, melyet Békeffy Károlyné küldött Makkról.
Valamint a bíráló bizottság ugy a közönség is nagy megelégedéssel nyilstkosott a kiállított termeivények felett, számos példányok általános bámulatnak valának tárgyai. A közönség élénk acclamatióvul illette a kiállítást és általánosan utat tört magának azon meggyőződés, hogy nem vagyunk kényszerülve pénzünket külföldre küldeni magvakért, sőt ennek épen ellenkesőjét igazolta e hasai magkereskedés as által, hogy magvaiból csupa kitűnő termények lettek felmutatva.
Ugy hisszük, hogy a rendező czég nagyon czélszerü módját találta e versenyekkel, magát az általa forgalomba bocsátott magvak minőségére nézve tájékozni, és a gazdálkodókat valamint a kertészet kedvelő közönség terményeinek tökéletesbitésére és nemesítésére buzditani. Minthogy pedig kiállítónak épen semmi anyagi áldozatba sem kerül, méltán óhajtandó, hogy minden évben több-több gazda és kertészkedő vegyen részt e termelési versenyen.
szavát fölemelje, hallgat és elmélkedik. Mily ékesenszóló hallgatás! Érti is azt minden magyar; de lassaDkint kezdi megérteni a k ül események által mind jobban ssorongatott hatalom is, s as oktoberi diplomával kísérli meg, hogy szóra bírja őt s benne a nemzetet.
De octroyált alkotmány nem kell a magyarnak, s a 61-iki országgyűlés Deák első feliratában leczkét ad a hatalomnak, a második feliratot pedig szent örökségül teszi le a haza oltárára, mint az igazi alkotmányossá? örök időkre szóló tízparancsolatát. Mily nagyszerű mú! mintha nem töldi ujakkal köbe volna irva! Mily fönséges jelenet! a fegyvertelen nemzet jogainak — a fegyveres hatalommal szemközt készen minden veszélyre, de nem rettegve attól, egész teljében s oly ünnepélyes módon — proc-lamálásat Mily dicsőség a férfiura — egész nemzet vállain emeltetve még élve lépni azon magas piedestálra, hová rendesen csak haláluk után jutnak a nagyok is!
Van-e lelki nagyság s basafi dicsőség még ennél is nagyobb ?... De ha nagyobbá már nem lehetett is, és 1867-ben ba tévedés volt is kiindulási pontja, 8 ha csalódott is föl tevésiben : nem kell-e mégis, még ekkor is Kossuthtal bá múlni és csodálni ót ? Megírta ő a kiegy ezkedést mint apa, aki végrendelkezést tesz, s ha szolgálat volt ez másoknak is, ő csak egyet akart ssol-gálni — a hazát. Oh nagy maradt ő ekkor is, csak atódai kicsinyek 1 S ha nincs oly áldás hagyományán, mint még ez alapon is lenni kellene, örökösei vétke az!...
A1 egész nomzet, a mivelt világ, as emberiség di«ze és dicsősége vagy Te oh nagy elköltözött 1 Példád: mindig meggyőződésűnket —
Bűnügyi tárgyalások Jegyzéke
a nagy kanizsai kir. törvényszéktől, 1879-ik évi november 6-án.
2544/79. Simon György rezi lakós birói zártőrésssl vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2545/79. Ruíss Sándor szántói lakós bí-rói sár töréssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2780/79. Tompa Imre szent-györgyvári lakos vérfertőztetéssel vádolt elleni ügyben Hl ad bíiósági Ítélet hirdetése
2781/79. Leitmonn József sselniczai lakós gyújtással vádolt elleni ügyben III-ad bir. Ítélet hirdetése.
November 7-én.
2527/79. Németh István felső-páhoki lakós emberöléssel vádolt .elleni ügyben III ad bir. Ítélet hirdetése,
2648/79. Molnár Jórsef kis-rócseí lakós lopásbani bűnrészességgel vádolt elleni ügyben végtárgyalás
2761/79. Toplek János fintafai lakós és társai betöréses lopással vádolt elleni ügyben vég tárgyal ás.
November 13 án.
2612/79. Protás Péter cserszegtoraaji lakós csalással vádoltelleni ügy bon végtárgyalás.
November 14-én.
2615/Í9. Varga Márton és társa kehidai lakósok betöréses tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2815/79. Knezovits Ferencz nagy kanizsai lakós és társai sikkasztással vádoltak elleni I ügyben Il-od bíróság ítélet hirdetése.
2918/79. Szabó Gábor köszvény esi lakós súlyos testi sértéssel vádolt elleni Ügyben végtárgyalás
November 20 áo.
2609/79. Sifter János és Török György szepetneki lakósok hatósági közeg bántalmazásával vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2912/79. Nóvák Imre maczineczi lakós jogtalan elsajátítás vétségével vádoltelleni ügy -ben vé^ tárgyalás
November 21-én.
2709/. Zsenicz Víncze alsó domborui lakós lopással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2027/79. Hrányecz Mihály goricsányi lakós lopás bűntettével vádolt elleni ügyben vég-tárgyalás.
2935/79. Kis Simon János és társa szemé rem vétségével vádoltak elleni ügyben Il-od biróságí ítélet hirdetése.
November 27-én.
2674/79. Zádrávecz Lukáts és társa szel-niscsáli lakósok sikkasztás bűntettével vádoltak elleni ügyben Il-od bírósági ítélet hirdetése.
2558/79. Kis Pál István és társai lopással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2915/79. Mézga Kristóf és társai domási-neczi lakosók nyilvános erőszakkal vádoltak elleni ügyben végtárgyalás.
2916/79. Majer Lénárd és neje goricsányi lakósok közhatósági közeg elleni ellenszegüléssel vádoltak ügyében végtárgyalás.
Nagj-Kanizsán 1879. október 30 án.
Kiadta: WLASSICS EDE,
kir. taxéki iroda ifssgatö.
éa csak azt követni, s mindig a hazát — és csak azt szolgálni, és pedig szolgálni haszon és jutalom nélkül, mert „virtus propter se,u n*m szü nik meg soha bennünket lelkesíteni, s ha majd Annak képe is itt függ e teremben, ki sirodra a baracconei kertből cziprus ágat küldött, nemes arczaitokon elmerengve gyakran fogunk még felsóhajtani: különböző utakon — de egyformán szerették a hazát! Oh lessnek e még több ily nagyjaink ? !
Temetőben
Temetőben «irhant felett Szomorú füs ága leng. Azt suttogja lengő lombja : Jó pihenni oda lent.
Mond te alci itt pihenve AUzod csendes álmodat, Ki Tslál, hogy boldogság itt Pihenned e hant alatt?
Tán elaggott megtörött ő*z Ki megnnta életét ? Vágj hűs kit az ádáz sorsnak Vad szeszélye tépezzét ?
Xem voltál te vité*'' höa, de Megtörött o»x sem valál, ifjú voltál azép virág kit Leszakított a halál.
Sorsod itt ez emlékkSn van,
Mit híved sorodra tett: >._ _
Meghalt mivel reménytelen S oly igen bőn szeretett
CZ. L.
Helyi hírek.
— Mindszentek napja az idén szombatra eset'' s így a halottak napja nem nóvem-ber 2-án, vasárnap, hanem nov< 3-án hétfőn less. A sirok kivilágítása ennél fogva vasárnap este történik.
— A honvédség köréből: Lovag Zla-mál Gusztáv őrnagy Mosonyba helyeztetett át, helyére Báró Gaál alezredes vezényeltetett.
— A közös hadsereg köréből: Trautsch Alajos alezredes és 48-ík gyalogezredbeli tarta-lékparancsnok ez állásban megmaradja ezredessé, Giück Vilmos, Ditz József és Vorkapics főhadnagyok II. oszt. századosokká léptettek elő. Dr. Müller Jakab ezredorvos pedig törzsorvos lőn s Egerbe helyeztetett át. Ssjnálattal veszszük e humánus férfiú távoztát, mig másrészről előléptetésének örvendünk. Helyébe Dr. Kurzbau-er Kát oly ezredorvos jő. Becsey Imre lo vasi tott százados a 48 dik tartalék ezredbes vezényeltetett.
— A heti vásárok kezdenek népesedni, igen helyén lenne, ha a kapitányi hivatal rendelkezése alatti közbiztonsági őreit a kereszt utczáknál felállítaná, hogy a közlekedés ne gátoltatnék meg s éktelen káromkodások nem botránkoztatnák a közönséget.
— Megdöbbenve halljuk, hogy a cs. kir. 48-dik gyalogezred kiegészítő tartalék parancsnokságát Szombathelyre helyezik át Nagy -Kanizsáról. Hiszszük, hogy illetékes helyen e szándék megváltoztatására hatni fog a városi tanács. —
— A Szent Gróth járási tanitó-egyletu f. é. november hó 6-án Pakod község népiskolai helyiségében reggeli 9 órakor tar-tandja szokott őszi gyűlését; e gyűlésre a t. egyleti tagokat s a tanügy nemes keblű barát-jait tisztelettel meghívja Békefi Elek, egyleti jegyző. —
— A soproni cs. és kir. katonai élelmezési raktári hivatalnak f évi augusztus 31-én 1036 sz. a. kell és annál naponként, a rendes hivatalos órákban betekinthető hirdetményében foglalt feltételeknek fenntartása mellett a Nagy^Kanirsán állomásozó cs. és kir. csapatok számára 1879. november 1-től illetőleg az ott még meglevő kincstári lísztkészlet elfogy-tától 1880. okt. hó végeig szükségelt, naponként mintegy 600 adag 875 grammal számított kenyérnek szállítására a nevezett raktári hivatalnál 1879. évi november 11-én délelőtti 10 órakor ujabbi tárgyalás fog tartatni, melyre az 50 kros bélyeggel ellátott írásbeli ajánlatok lepecsételve benyújtandók. Sopron, 1879. okto-ber 29 én. A kereskedelmi éa iparkamara.
— Hymen. A szombathelyi szép me nyegzővel majdnem pgyidejüleg N.-Kanizsán is ünnepélyes lakomát ült a Doctor Ditrichstein megyei t, főórvos úrhoz f. oktober hó 19-ére meghívott elegáns vendégkoszoru. A menyasz-szony az orvos ur kedves leánya Sarolta, a vőlegény Blümschein Miksa ur szent-miklósigaz datiszt ur volt. Vőfényekként: Remete Géza ügyvéd, Tóth Rezső és Jeger Ferencz postatiszt urak — koszoruleányokként pedig a házigazda másik szép leánya Ilka, továbbá a bájos kis Dobrin Lotti éa Strausz Mari kisasszony Bécsből — szerepeltek. A jól talált magyaros vacsora után kedélyes tánczestély „Laczi" sikerülni szokott czigány zenéje mellett, és fesztelen vigalom közepette hajnali négy óráig tartott. A tánezosnék koszorújában a fentebbieken kivül Dobriü íren és Weisz Sabina úrhölgyek bájaikkal altalános figyelmet keltettek. A vendégek közül Dr. Blau (kár hogy német nyelven) mint jós az uj pár jövőjeért, Tuboly Vic-tor ügy véd a vőlegény és menyasszony életéért, — ez utóbbi versben — a víöfények közül pedig Remete Géza a polgári házasság mielőbbi megvalósulásáért mondottak lelkes áldomásokat. Tuboly Victor verses toasztját a költő szí* vességébŐl ide iktatjuk:
Lakodalom alkalmával > V ő legényé az elsőság — övé most az egész világ; Külső birtok és belsőség:
De én első sorbse mégis Hódolok s szép arának Kertben ki is ne hódolna A szép rózsa illatának...
Kivánom, hogy boldog legyen A szó szoros értelmében ! Gyönyörködjék szivvilága Mindig csak a vőlegényben.
Legyen olyan szilárd miként Nevének végső szótagja Legyen derék honfiaknak S honlányoknak édes anyja!
Azt hiszem egy magyar nőben Ez ss első legfőbb erény — És igy éljen, s csak igy éljen A menyasszony és vőlegény !
— Vásár (. évi okt 27-én megtartott sümeghi vásár igen népes volt; eladó ssokáso-
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
-< f
• " tfOVEHBKBí-áa 1879.
shu elég, de ez alkolommal vevő is. Egyes jósok tudománya cserbeD maradt! volt káposzta sok ia; az el<5re jöveudöli 12 frt. helyett még öt — négj furiaton is adatott el száza; sót a novem beri vásáron sem lesz e tárgyból hiány.
— Színészet. B&log Alajos igazgató ke* rúletéuek székhelyén ¡Süm^ghen fixumra szerződtetett társulatával a Zalai Közlöny 86 ik számában előre közölt darabokat némi változtatással lön kénytelen színre hozni. A megnem érdemlett közöny és a 27 én megtartott országos vásár programm változást igényel.. Múltkor közlött Ígéretünk szerint folytatnunk kell a tár» sulat tagjainak ismertetését, most midőn alkalma volt a közöuségnek „Niniaa" de kiilonöseu a23. elmaradt és 27 én színre jutott »Kósza Jutka" az akasztott árvája, Lukácsynak e jeles darabjában Halmay Cornehát játszani láthatni, szive« készséggel gratulálunk Thalia papnőjének különösen Kósza Jutka szerepben kifejtett ügyességéért. Október 26 án lépett fel először Kis-mt''.zey Vilma „Piros bugyelláris" népszinműben advaacsinos Zsófi feleséget külalakjával nagyobb művészet volua a rutát mutatni, hozzá még izlés teljes toilettel jelenvén meg, általános tetszésben részesült, hangja egy kissé gyenge volt, tán kc^óbb fog erősbödni, a mimikára vonatkozólag ujabb tel léptét kell bevágnunk. A terem zsu-íolásig telve. Bár az igazgató Balog és neje Balognénak még nem volt jelzett darabokban olyan szerepök, melyből határozott következtetést lehetne játékukra vonni, mindaz által akik őket máskor látták, azok bármily szerepben fel ismerik beonök a tehetséges és gyakorlott szi-nészpart, ezek után elmondható, hogy aSümegh kerület részére engedélyezett társulat Balog által akként vao szervezve miként a közönség várakozásának ide értve még egy nem fátyolozott hangú énekest, tökéletesen megfelelhet. Szerdán okt. 29-én „Szuszi ur keservei vagy kié a negyvenezer forint" bóhozat 5 felvonásban. A keserv megoszlott, jutott belőle az igazgatónak is, ki a csekély száinu közönbégnek eljátszatá a darabot biztos dificittel; a keserűséggel teljes Szuszi ur (Somogyi) kárpótlást nyert a megérdemlett taps által. Egyes szerepet szívesen láttunk volna másnak kiosztva. József vén huszár be állhatna ujoncznak ! Kívánatos volna, ha a 29-iki szinlap kitétele »Jönni fog!!!" aszinpár-tulásra vonatkoznék s az minél előbb be is teljesülne ! C....
— Rövid hírek. A szombathelyi színház javára rendezett sorsjáték húzásadecz. 1-én ]e8Z. _ A Tisza, Zagyva és Tarna folyók roha mosau áradnak. — Ó-Moldován földrengés í oly tán több ház összedűlt. — A , Festi Hirlap szépirodalmi nxpi lappá alakul át. — Hadai Loja már bele nyugodott sorsába. — 1880 ra az osztrák deficit 12 miliófrt. - Soldos Sándor norn szerződött a Renz-cirkushoz. — Erdemekben gazdag félszázados jubílaeumát ülte okt. 25 én Szegeden Dr. Tóth JánoB k. r. tanár. — Bukarestben 111 ezer forint gyűjtetett Szegednek. — Jelenleg annyi zsidó van a világon amennyi Dávid király idejében volt: 6—7 mi lió — 5 zulu Budapesten is bemutatta művészetét. — Madarász József rablógyilkosnak a király nem kegyelmezett meg. —
Vegyes hirek.
— Hirdetmény. A csász. és kir.közös hadügyminisztérium a csász. és kir. hadseregnek kész ruházati, felszerelési, és Dyeregszerszámbeli valamiut ágynemüekben való s zükségleté£l881 évi január 1-től fogra továbbá is nagyv
illola-
tok (consortiumok) által biztosítani szándékozván, írásbeli ajánlati eljárást hirdetett. A fóbb pontozatok, melyek alatt az illetők pályázhatnak következők: 1) A szükséglet, mejynek elúál lilásra pályázat hirdettetik, két csoportra, úgymint: bőrből és vászonból készült czikk, ezekre oszlik. 2) Mindkét csoportbeli czikkekre nézve nem pályázhatni, s ekként egy concorti-um csakis egy csoportra irányozhatja ajánlatát. 3) Megkívántatik, hogy mindegyik consorti-umbau nagyiparosok a monarchia mindkét fe-léből akként egyesülve legyenek, hogy minden illető ipar megfelelőleg képviseltessék. 4) A szerződés három évre köttetik, mely esetleg évről évre meghosszabitható lesz. 5) Azon consortium, meiy a bőrnemüek szállitását nyerte el egy millió, a vászonemüek szállítását elnyert consortium p dig ötszás ezer forint értékű kész czikkeket tartozik 1880. évi deczember végéig óvadékképpen beszállítani, melyért 5% kamat fizettetik a szerződés kötésénél pedig vagy készpénz, vagy értékpapírokba kétszázezer és illetőleg egyszázezei forint óvat pénz leteendő, mely az említett csikkek beszállítása után visz-szaadatik. 6) Magyarországi vállalkozóknak meg engedtetik; ajánlataikkal a szállítandó összes czikkek bizonyos részletére is beny aj tani,''mely esetben az óvadék összege aránylagosaü leszál-litatik. Erről az illető körök azon hozzáadással értesíttetnek, hogy a kellőleg felszerel: ajánla-, tok 1879. deczember 15-ig közvetlenül a cs. és
kir. közös hadügyminisztériumnál közvetlenül benyújtandók és hogy a közelebbi feltótelek as alulirt kereskedelmi és iparkamaránál betekint hetók. Sopron, 1879. október 25 én. A kereskedelmi éf ip ur kamara.
At okkupczió áldozatai. A hadügyminisztérium megbízásából a katonai bizottság harmadik osztálya egy részletes kimutatást állított össze az 1878. évi mozgósítás veszteségeiről, mely egyelőre'' nincs agyán a nyilvánosságnak szánva, mindazáltal a jelentősebb adatok közlése lehetővé tétetett. Egészben véve az okkapá-czió alatt 1 tábornok 176 tiszt és 5600 harczos esett áldozatul. Dobojnál 617 ember maradt a csatatéren, Bihácsnál 577, Serajevo ostrománál 543, Kljuc mellett 322, Bandin Ogyaknái 488, Az összes veszteség kilencz tizedrésze a gyalogságra esik, mely 4686 embert vesztett, a vadászok 371, alovasság 58 (Magiaj,) a tüzérség 44, a műszaki csapatok 3 harczost veszítettek. A 79. sz. tartalékezred 18 tisztet 419 harczost áldozott. Halott maradt a csatatéren 47 törzs-főtiszt, 1 katonai hivatalnok és 935 katona. — Megsebesült 1 tábornok, 126 tiszt, 1 katonaorvos és 3838 ember. — Elveszett 3 tiszt és 333 ember. Sebeikben meghaltak kórházakban 222-en, 1879-et kellett mint szolgálatképtelent elbocsátani, ugy, hogy a betegségben elhaltakkal együtt a hadsereg 6395 főnyi csökkenést szenvedetuBetegség következtében 1878. végéig elhalt 2223, köztük egyedül hagy mázban 914-en a mi 42 egy fél százaléknak felel meg. Napsza-rásnak 50. várhatnak 340 katona esett áldozatul. Öngyilkos lett 27, öngyilkosság okáal két esetben van följegyezve önbizalom hiánya a kirótt szolgálathoz. Szerencsétlenség halálos kimenettel 61 van följegyezve. 29-nél faladás (vizbefulás), 12-nel fegyverrel való vigyázatlan bánás. 1-nél megfagyás okozta a halált, egyet pedig mint szökevényt az üldöző őrjárat lőtt le. Az okkupáczíó áldozataihoz Magyarország és a koronatartományok következő kontigenseket szolgáltattak: Magyarországi volt az áldozatok közül 2344, horvát-szlavonországi 877, összesen tehát magyar királysági 3221. Alsóausztriai volt 83, felsőausztriai 4. stájerországi 192, ko-rontáni 37, krajnai 136, triesti 122, tiroli 26, csehországi 244, morva 452, Bziléziai 5, gali-cziai 104, bukovinai 286, dalmácziai 268, külföldi 11. — Kóm. kath. 3327, gör. kath. 171, görög óhitű 1088. protestáns (ev. és ref.) 507, zsidó 91, és egy elesett nazarénus volt.
— Egy szépasszony Esztergomban, olvassuk az élénken sserkesstett „Uj Esztergom"-ban,
egy kifogástalan csinosságu hadnagyba beleszeretett; a találkozás is megjött nem ugyan regény szerint valami nagy kiszámítással, hanem egyszerűen, egy vacsora alkalmával, a „Fürdő" vendéglő szép kerti helyiségében. A közeledés a férj jelenlétében történt meg, ki a bőbeszédű hadnagyot felköszöntötte, ez meg csapán csak a nők iránti hódolatból éltette a szép asszonyt, Hűség ide, hűség oda, vagy amoda, de a nő hiúságának hízelkedett a kedves és geniális hadnagy édeskés felköszöntése, 8 férjéhez fordulva mondá: %Nemde édesem! holnap kedvesen látott vendége lesz házunknak X. hadnagy ur?" „A prófontra esküszöm, hogy szívesen látod,"
— feleié a jóságos férj, »Tehát X. hadnagy ur elvárom önt holnap — ebédre." De... hebegé a hadnagy. — „Semmi „de". On holnap nálunk lesz ebéden ! Erre nem lehetett több válasz, mint azt mondani, hogy „szerencséjének" tartja. Ezekután elváltak. Másnap kora reggel a hadnagynak ki kellett mennie — vártára. János ! tudja menjen el Y. ő nagyságához és mondja meg, hogy vártára kellett mennem; maga meg hozza el az ebédet." „Értem hadnagy uram!" János elviszi szokott órában hadnagyának az ebédet, mit az igen jó izünek és felségesnek talál. 9János! — mondá inassához; miért nem főznek mindig imigyen a kosztadó asszonynál? »Megkövetem a hadnagy urat, feleié János; de ma, a mint tetszett parancsolni Y. asszonytól hoztam". Erre a hadnagy kezéből kiesett kés és villa. „Te barom fia! — orditott másán
_ O
kívül. »Igen is értem hadaagy aram, de azt mondotta, hogy hozzam el onnan az ebédet.* A hadnagy kétségbe volt eeve. No, tegyük jóvá'' a dolgot; itt van 3 forint és végy ezen egy gyönyörű szép bokrétát és vidd el Y. asszonynak. Értetted ?" „Ertem hadnagy uram !ű — felelt rá János és sietett 3 frtért megvásárolni e szép bokrétát és elvitte Y. asszonynak, ki majd ki bajt bőréből, hogy ekként megtiszteltetett, s örömében 2 ezüst pengést nyomott János markába ; de ez sem volt ám rest, megnézve sz ajándékot, hülye pofával azt a megjegyzést téve: „Nem két forint volt ám az a bokréta, hanem három." Mire a nagyságos asszony ar-czapirulással még egy pengőst nyomatott János markába, ki a három fehér pénzzel diadalmasan sietett a vártára.... A hadnagy legott. Komáromba tette át magát.
— Kik árulták el Pestet ? A samlaí kerületi főnökhöz a minsp egy zsidó család azzal a panaszszal járult, hogy reá adót vertetek ki, jóllehet a tőrök aralom alatt nem fizetett adót.
— Hogy-hogy ? kérdi a kerületi fónök. — Azért
mert mi híres zsidók vágyónk Magyarországból. A szultánok minden adótól tölmea tettek bennünket Meg is van a „ferman''-unk. — 8 miért kaptátok ezt a privilégiumot? -r Mert mi szolgáltattuk ki Pestet a törököknek, — volt a zsidók lakonikus válasza. —S csakugyan kiderült, hogy a család ősei nyitották meg Pest kapuit a törökök előtt, midőn esek a várost ostromolták. Hanem biz a bulgár ftnők
nem
ismerte el ebbeli privilégiumukat, s a családnak ezentúl fizetnie kell az adót
— Értéke* ló. Blaskovics Ernő »Purdé, nevü 3 éves lováért 30,000 frtot ajánlottak, de a tulajdonos ennyi árért nem adta. Ugy látszik hogy , Purdé" ból is , kincsem " lesz, mert bakaresti győzelmével már is ő nyerte el a 8000 frankot első dijat s így nem lehet csodálni ha Blaskovics ilyen kincset
nem akar keséből
kibocsátani.
— Sajátságot halál. Egy stájerországi erdésznek a mult napokban egy daráss repült szájába, és mialatt szt lenyelte, a gonosz állat fulánkját bocsátotta ki az erdész torkába. A
szerencsétlen torka annyira feldagadt hogy nem
birván többé lélegzetet venni, megfaladt
— A hangnemek jellemzése, ismertetvfe a különféle hangnemek erkölcsi vagy érzelmi ha tását és kifejezését:
C dur. Ártatlanság, egyszerűség, szende-ség, gyermeknyelv.
A moll. Jámborság, nőiesség, gyöngédség.
F-dar. Szívesség, nyugodtság.
D-moll. búskomorság.
B-dur. Boldog szerelem, tiszta öntudat, remény és vágy jobblét után.
G-moll. Kedvetlenség, bánat a megtörtént szerencsétlenség fölött, gyűlölet, undor.
Es dur. A szerelem hangja, ájtatosság, bizalmas beszélgetés istennel, — három „b" által a szentháromság jelképezve.
:C-molL Szerelmi nyilatkozat, panasz-hangja a szerencsétlen szerelemnek, a szerelmes epedése és vágya«
As-dur a temetés hangja; halál, sir, őkké-valóság tanyásnak körében.
F-moll. Méty bu, siri panasz, siránkozás, halál utáni vágy.
Des-dur. Hamis hang, fájdalom és öröm között. —
B-moll. Éjhomályba burkolt különcz, zúgolódó elégületlenség, előkészület az öngyilkosságra.
Des-dar. Küzködés utáni diadal, legyőzni nem remélt nehézség legyőzése utáni szabadon fellélekzés; tusakodó végre győző lélek utó-sóhaja.
Es moll. Félelem, lelki szorongatottság, kétségbe esés érzete. Kétségbe eső csüggeteg ségét es-moll-ban zengi asziv; kísértetek hangja.
II-dur. Szineskedés, vad indulat, harag, düh, féltékenység, őrjöngés és kétségbeesés hangja.
Gis moll. Mogorva, csüggedtségig elszorult szív, panasz, nehéz küzdés hangja.
E dur. Hangos ujongás, féktelen öröm hangja.
Cis-moll. Bánat és panasz hangja, istenúel való őszinte beszélgetés, elégületlen barátság és szerelem szava.
A dur. Ártatlan szerelem, önelégültség, a kedves eltávozta utáni viszontlátás reménye, ifja vidámság és istennel való bizalom hangja.
Fis-moll. Mély szenvedély, harag és elégületlenség hangja. Állapotával elégületlenség c-dur nyugalma vagy d-dur győzelmi boldogsága utáni vágy.
D dur. Alleluja, csatazaj, győzelmi ujongás hangja.
H moll. Türelem és az isteni gondviselésben való megnyugvás hangja; panasza szelid, zúgolódás nélküli.
G-dur. Csendes, megelégedett szenvedély gyengéd, szíves köszönet őszinte barátság- és hű szereimért.
E-moll. Szende, nőies, ártatlan szerelmi nyilatkozat. Fohász, könycseppel kisérve $ közel remény c-dur-ban felváltandó boldogság után. — ° w
■V
Üzleti szemle.
Nagy-Kaaizsái, 1879. oktober 31.
Az időjárás e héten változékony volt. Ködös eső napokat derültek és melegek válták fel, melyek legkevóabbé sem árulák el, hogy nálunk már as első hó esett.
E gabona üzletnek c héten sokkal lanyhább folyamata volt K kedvesőtlen amerikai tudósítások következtében as árak főpiacsaikon, « igy nálnnk is, többszöri jelentékeny hanyatlásoknak voltak alávetve. A. fogyasztás, úgymint a speculátio nagyon viswstar-tózkodók és óvatosak lettek vételeikben s igy a héti forgalom mérsékelt volt.
A szüret vidékünkön befejezettnek tekinthető néha a borok minősége a szüretközti kedvezőtlen időjárástól némileg károsult, idei termésünk minósé-gileg általán jónak, sok he''yen sőt kitűnőnek nevezhető, mennyiségileg azonban sokat enged a tavalyitól. Uj borok iránt már élénk a kérdezősködés piaezun-kon, s e czikkben jelentékeny üzletre számíthatnak. Eddig felmerült kisebb mennyiségek 4 frt 50 — 6 frt vétettek hectoliterenként.
8zerdai hetivásárunk élénken volt látogatva. Gabonán éi hftvélye«. veteményeken kívül még sok
káposzta ét horgonya került píacsunkra. Káposzta 6 írttal százával, horgonya minőség szerint 80 tar. — írttal 60 literenként kelt el ^
Minőség sserint:
Búza'' ----
Boai Árpa Zab
Kukoric Cinquantin Bab (fehér) Bab (tarka)
k. t:
12« 18 20 —
8*20 r- ■
" 7- — 8JÖ
6 50 _ 6-80 — .
6.50 7.—__
7.60 _ 7*7b —
11-50 —o
8-50 Jim
•i»

Papírszeletek.
> " v- • . • *
Mikor eszik csirkét? Zsugor! nr dicsekedve mondja két ismerősének, hogy ugyancsak jól lakott csirke hússal. •• "" . v ^ .
— He«? mi rendkívüli van abban kérdi A.
— Hát tarátom csak az» felel Zsugoii helyett B. hogy Zsugori • osak akkor szokott «Ükét eaai, midőn vagy ó vagy a csirke beteg.
k
. Magától halt meg. Meghalt a paraszt felesége. A sógor asszony, a koma asszony a felső meg alsó szomszédasszony el mentek as uj özvegyhez sopánkodni.
— Hát sógor melyik doktor járt a szegény sógor asszonyhoz ? kerdé egyik vendég. ,
— Nem járt ahhoz egyik sea, nem segített annak egyik sem, csak agy magától halt meg.
Két lengyel zsidó megáll egyik fényképészünk kirakata elótt, gyönyörködve egy .Alvó Vénusz* ban mely egy felfünést keltett festménynek fényképe.
— Hm, — mond egyikük, megtörve a hallgatást — látod sülyen bolondok as sswooyok. Kaaek a nőnek itt még ingre sem telt pénse, ie asért lefényképeztette magát i
.Papa, mindig azt mondod, hogy a dajka lobban főz mint a szakácsné, hát akkor főzzön a dajka és szoptasson a szakácsné."
— Miért nem tudsz semmit a görögök történetéből?
— Mert a görögök sem ismerték a mi történetünket, papa.
Szerkesztői üzenet , .
3707. L. Csáb rendek. Szivei készséggel intézkedem.
«808 Tr. Válaszolunk.
3709. ML „A nagykanizsai iparos segédek önképző egyletéhez" nem közölhető.
3710. Perlak. A kérdéses ügyben nem tehetek semmit sem.
3711. E. Budapest Örvendek, hogy már birtokodban van.
Vasúti menetrend. A buda-pesti időmutató óra sierint, iu4ul Kanizsáról
Vonat , hova i
szám Ora Pere. Idő 306 Essók. MoháeSjDombovár s Fiaméba 4 48 reggel 215 , . , • * 80 délut. 2lá Boda-Pestro....... . 4 68 regge
202 , S 6 délut 204 .............. 11 80 estve
213 Béesbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
301 , ........11.48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 délnt.
303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe......4 68 reggel
201 Triestbe é* Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe...... 2 47 délut
Érkeiik Kanizsára
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiuméből 1 41 délnt 206 . . . . 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
201 ..........2 6 délut
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bécsbői (Szornbath. Bécs-Ujhely)felŐl 10 27 estve
302 „ M . . é 5 reggel 163 Sopronyböl........11 53 délel
214 Bécsből Grácz, Marbnrg, Pragerhof
felől ..........4 12 reggel
202 Trieszt- és Bécsből Marborg, Pragerhof felől.........1 21 délnt
204 Trieszt- és ViUaehből Prágerhof felől 11 — estve Marbnrgba csatlakozás Yillaeh és Franeesfestből
. . , . Fi aneesfestből

2-tW
8-1». 1879.
Hő- és heti-nap Kath. és prot naptár Görög i*
44. Agátok a «ássámak, mà őt illeti. Wí* X8t
2] Vasárnap 3 Hétfő 4 Kedd 5 Szerda 6 Csütörtök 7 Péntek 8 Szombat E5aT¿b.'' ; '' Halott, sm. Bor. Kár. Imre hercz. Lénárd Engelbert Gottfried 21 S SS HiL SS Albert * 23 Jakab. 24 Areth. 26 Marcs. 26 Demeter 27 Nestor m t
Felelős szerkesztő : Bátorfi LajOS.
TnasDíypuj&ADK; évfolyam
ZALAI'' KÖZLÖ NY.♦ II • ♦ <> 0
'' . -
H
Einladung nur Betheiligung
an den Gewitm-Chaaceo der rom Staat« Ha«barg garantirtan grossen Geldlotterie, in weloher
OLL SEIDLITZ - POBA. ITmüL 940,000 K-Mark
▼on 10. December 1879. bis 14. Mai 1880. »Icker gewonnen werden mflaaen.
Der neae in 7 Clusen eingeteilte Spielplan enfhilt anter &4,<KX> Loosen 49,009 filwiMI and iww er.
400,000 R.-Mark
apeciell aber 1 Gew. á
Csak akkor valódi, ^ffitÜJS^J "
lenyomva.
80 ¿v óta a legjobb sikerek mfllett fennáll mindeonemQ gytaer bet^aégek ét «•étztéal akadályok, (mint étvágyhiány, hasssoroiás), vé-ltl»|tt ós artayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik fll5 életr módot folytatsak.
Haaltttáfftk törvényileg büiteteek tta
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I írt. o. ó.
250,009 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20 000: 15,000 12,000 19,000,
Qew.
etc.
(934 L S—7)
á M. 8000
á M: 6000
á M. 5000
á M. 4000
á M. 3000
á M. 2000
4 M. 1500
á M. 1200
á M. 1000
á M. 500
á M. 300
á M. 138
etc.
A legmegbisbatóbb Őnsegé!y*3 a««re a sxenvedS emberiségnek „ minden belsfi é* külső gyulladásnál, a legtóbb betegség ellen, min. denaemü sebesülések, fej-, föl- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekólyek. flazök, szemgynlladás, mindennemű bénnlás ós sérülés stb, Stb. ellen.
Qvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn X. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Esen halmáj zsirolaj valamennyi, * kereskedelemben előforduló faj kötött as egyedüli, mely orvosi czélokra b&ssnálbató.
Ara egy üvegnek használati utasítással I írt o ó,
Fő szállítás
Moll A. gyógyszerész, ca. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlanben.
Eaktár as állam minden bimeves gyógyszertárában vagy fflsser-kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknál megfelelő árleengedésben réstesülnek.
A. t ci. köxönség kéretik határozottan Moll-féle késsitményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak ellát
Die Gewinnxiehongen sind planmissig amtlich feegesotzt Znr nächsten ersten Gewinnaiehnng dieser grossen GeJd-verloosong kostet:
das ganse Originalloos nur 6 Mark oder fl. 3V, daa halbe „ , 3 „ . . J«/4
das -viertel „ . 1''/, . „ 90 Kr
and werden dise vom Staat« garaatirtea Origiaalloose (keine verbotenen Promessen) fege« Bastadsafl des Betrage« «der Peat-Eiizaklang nach den entferntesten Gegenden von mir franco versandt. Kleine Beträge können anch in Postmarken eingesandt werden.
Das Haas Steiatfeeker bat binnen kurser Zeit greise
Gewinne von Mark 125.000, 80,000, 30,000, 20 000 mehrere von 10,000 a. s. w an seine Interessenten ausbezahlt and dadarch viel tarn Glücke sahlreieher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Verhiltniss der grossen Cha tcen sehr unbedeutend and kann ein Glückversuch nnr empfohlen werden.
Jeder Theilnehmer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan and nach der Ziehung die officiellen Gewinnlisten
Die Ausxahlnng oder Versendung der Gewinne erfolgt planmäasig und nach Wunsch der glücbl>cb<ni Gewinner.
Aufträge beliebe man umgebend and jedenfalls ver dta 30-taa diese* Monates vertrauensvoll zu richten an die bewährt* alte Firma
Josef Steindecker, Dammtliorstrassß
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. 8. Das Haas 8itotetfeeker — überall als seiM aad reell
kekaaat — hat besondere Beclamen nicht nöthig ; es unterbleiben solche dahher, worauf verehrt. Publikum aufmerksam gemacht wird.
:va.
Baktárak: Nagy-Kanizsa Prágsr Bóla gyógysx. Rosenberg Ferenc* Fesselhofer Jóisef Rosenfeld Adolf. — Zala-Egersseg „Gyógy.xertár a szent lélekhez-. — Barcs Dorner S. Csáktornya Gönc* L. ▼ . gyógysze. réss Kaposvár Kohn J. 8chróder 8ándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy Kaproncaa Werli M. gyógy. Kősseg Csacsinovics Ist. gyógy. Küttel Ist-gyógy. Kesathely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Ráts Ján. Saombat-hely Pillich Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógysseréss Bánok-»sent.György A. C Fibicz. gyógy. Zagrab Mittibach S. gyógy. I''*»!»"-hoz gyógy. Szalónak 8chvarcx Gusatáv gyógy. (765 44—62)
MILHOFER JÓZSEF
ékszerész,
Jöutcza a városház átellenében.
Ajánlja dúsan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ékszer raktárát jutányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt 8 más kövü gyűrűkben, úgyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallicnok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványók, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetszó tárgyak készségesen kicseréltetnek. (777 11—12)

a +
X X X X X X X X
Párisi vflágklállltAs 1878 2 araay- és agy ezi<t-ér—i kttirtatva.
GANZ é8 TÁRSA~
vasöntöde és gépgyár-részvény-társulat« Budapesten n. ker.
Ajánlják í808 18—20)
kórgontetű Hengerekkei ellátott hengerszókeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levó köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az órlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek.
MF* Ezenkívül mindennemű gép és öntödei munkálatokat, kérgöntyényü kerekeiket bányászati munkálatokat stb.
Sérv-szenvedőknek
bérmentes megkeresés után mindenki készséggel és ingyen kaphatja ss alulirt ozég által, a használati módját, as Hirsaui, a Svaiczi Sturxeoegger féle ártatlan alteeti-kenöcsnek. E haszná Jati módhoz van temérdek bizonyítvány valamint köezőnó irat csatolva a kigyógyultak által a szétküldés egv edényben történik, a melynek ára 3 frt 20 kr. (926 3-8) / Kapható:
FORMÁGYI FERENCZ,
a Szűz Máriához csimsett gyógyszertárában
Budapesten.
BflT Férfi ingek
legfinomabb Angol-Chiffon Oxford es Cret ónokból
4-szeres mell gallér és kézelőkkel
darabja 2 frt 50 kr.
Nyakkendők urak és hölgyek részére Readklvill szép választékban keztyik, zsebkeadík, barlsayik, alss-iagek és sadrágsk sat.
feltűnő olcsó árakon kaphatók
(936 3-8) . LATZKOV1TS A.
Fehérnemű- és nri ivat üzletében Budapeaten váczi-atcza 22. ss. .Nemzeti szálloda* épület.
A
legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán
újonnan és temérdek uj müvekkel tetemesen bővített, több mind
3000 kötetből álló
(935 2—*)
Az olvasási dij havonkinl csat 50 kr. negyedévre csak 1 frt. 30 kr.
Előfizetés a kölcsönkönyvtárra e hó bármely napján történhetik. Tisztelettel
\
Wajdits József.

. <... i
V
Nagy-Kmizsin, nyomatott t küdó Uptalajdonos Wajdits József gyoraaajtójin.
Keskeny
útifű - mellcznkorkák,
a tüdő és mellb^iok, köhögés fojtóköhögés, rukedtség és tUdöhurut biztos gyógyszerei.
A urmluat ílt«l a aaonv«<16 ambiiiatff ■^■■■■V
javára terenl.ll mofbogacüthcilen ko.konjr utifú y^HPBw''f ")
ajun m4f addJf fal nem d*«i(«tt titkot foflalja B^Vuil''^. as áfában, miuerloi a f«K« ca le^cafi r«n<lai«r
gyulladt oyakhártjrájára ,alú azonnali ryora VAlf 4a anjrbltó batáa fyakur''.iaivat as lllató bot«f aiorrok f;&Kxaláaát ovvndon taklntatban lobé-tolair ol6»»«(tf.^ ^
kaál a oaukor ¿a k/jtVtnj ''JÍ
dtKúbOII Kazla ^^^ ''---JS,
krf.t k«zeikodttr''<t, kOIŐDÖi
flgyclcmbo ajánljuk batóaáfllaf hnjeg]rzett r^djaf jrUnkat aa. dobuzun lavA aláiráaunkat, mart caak ezek Igazoljak aonak val6<llaágiu.
Sehmidt Viotor & fiai,
•s. Jk. szabad&1 gyárosok Bécs, Wieden, Allegasse 40.
Kaphatók : Prager Béla gyógyszt. N.-Kaniasáa, Kálivoda J. Letsoyén Kis A. gyógyszt. A.-Lendván, Dorner Kaj. vas- és fllsserkereskedésbeo Silroeghen Werli M. gyógysst. Kaprooosáo és idSsb. Mozelt F. Vasváron Iiollósy Jóssef E. gy ogysstrtlrábsn Zala
5AGF-KAXIZ8A, 1879. november 6-án.
Egy s*á.m 10 kr
Hlrdstések
6 hasábos petitsorban 7, másodszor 6 i min.len további torért 5 kr. NYILTTÉRBEN
őrönként 10 krért vétetnek fel* Kincstári illeték minden | egye* hirdetésért kfilöi 30 kr fisetendff.
előbb:
N.-Kanly.aaTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet«, a ,n.-kanizaai kereskedelmi a iparbank«, 9n.-kaniz*al takarékpénztár«, a „salamegyei általános Unltótei tület^ a .n.-kanizsai kiaded-neveló egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara «.-kanizsai külválaaztraánya" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesiUje.
üeteukiiii kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.
Szülészeti és borászati mozgalmak.
1879. évi október hó 26-án ismételten tanni valánk a fegyházban t. Tersanczky orvos nr, szőlészeti és borászati előadásának, melyet a fegyenczek iskolájában tartott.
Mielőtt az előadás tulajdonképeni érdemérc térnék, szent kötelességemnek tartom hazafias tisztelettel üdvözölni előadó urat. — A ki e lapok hasábjait figyelemmel olvasta, annak fölösleges mondanom, hogy t. Tersanczky nr ügybuzgó-ságának nem ez alkalommal adta első je lét. Számtalanszor láttnk őt a nemzet-gazdászat egyik legjelentékenyebb ágának apostolként azon a tanszéken, mint előadót, amelyen buzgósága — és lankadatlan népoktatói lelkesültségeért nemcsak hálára, de még pillanatnyi elismerésre sem számithatott azok részérói, a kiknek jövő jólétén, és boldogságán lelke reményével Önzetlenül csüng. A munkásság, a kitartó tetterő valamely ügy előmozdításában — ha mindjárt önzéssel párosul is — kisebb-nagyobb- mérvben mindenkor érdem; de ha valakit tisztán az ügy szentsége vagy bizonyos magasabb czél lelkesít minden egyéni érdek nélkül — és fáradozásainak gyümölcseit, — habár az ó verejtékéből nőttek is — tudja, hogy azok élvezendik, a kik még nevét is elfogják felejteni; s visszagondolva fáradozásaira, sem múltjában, sem jelenében más jutalmat, mint azon nyugodt öntudatot, hogy tett, soha nem talál, és azért el nem csügged . v _ ezt a valódi érdem. És ki tagadhatná, hogy a fegyenczek tömegében másra senki sem számithat?! Ép azért nagy t.'' Tersanczky nr érdeme.
A tárgyat, melyet felölelt, oly vonzóan adta elő; nyelvezete oly természetes keresetlenül népszerű volt, hogy a fegyenczek, majdnem kivétel nélkül meleg érdekeltséggel csüngtek szavain.
Előadásának tárgyát képezik, a mult évi, s az idei szőlőtermés, az általa országos szaporításra ajánlott bor, csemege szólófajok ismertetése.
Feltünteti e szerint annak okát, miért tisztulnak oly nehezen a mult évi borok; mi okozza, hogy oly sok megnyúlik, meg-eczetesedik, és teljesen érték nélküli ter-ménynyé válik, Előadta egyúttal azon módokat is, melyek által rosz borévekben elejét vehetni a nehéz tisztulásnak ugy, mint a megnyulósodásnak.
Ezt követte a folyó évi bortermés ismertetése; megmagyarázta, hogy minő befolyást gyakorolhatott a váratlan érkezett hó és fagy a szőlő állományra és a mustra, közvetve a belőle nyerendő borra.
Bezárólag bemutatott egy kosárka szólófürtöt. Megismertette fegyencz hallgatóival a fehér olasz ríesslinget; az óriás slankamenkát; a fehér — és piros gyöngyszőlót, a fekete nagy fürtü burgundit és a korai kék oportot; összehasonlította a kék kadarkát a fekete burgundi, — és oportóval; a tót szóllót pe-d;g a fehér olasz ríesslinget és slanka-menkával. Ezeket sorjában megizleltette, természet tulajdonságaikat megmagyarázta és azt jelentette ki, hogy ha tőle függne ezeket jelelné ki országos szaporításra, mert azon kivül, hogy mindegyike jókor érik, sokat és jót terem.
A bemutatott fürtök kivétel nélkül szépek, igen édesek, nagyok voltak, a
TÁRCZA.
Édes hazám....
Édes hazám hegye, völgye; Boh sok sóhaj száll fölötte ! Elborult a magyar napja,
A felhő is azt siratja. »
Küzdünk mi már réges-régen; S könyet nyerénk a *ok véren, — Könytól meg a bánat terem-, Sorsod ez lett, én nemzetem.
Nem gyávaság dúlta azt szét, . .
A mért kerül öröm, jobb lét;
Ten fiaid vágnak sebet,
Mit az ég sem boc«áthat m<''g....:
Dicsőséged felsugárzék, Ok, de as a sötét árnyék! Maholnap tán alkonyt mutat. Csillag nélkül örök búgat.
Romlásra dalt édes hazám; Millió sziv sir bánatán; — S mi lesz majd * könyek vége? Ezer évnek szent emlékei
HAJGATÓ SÁNDOR.
Kisfaludy Sándor pinezéjében.
Mintha a természet csak jótéteményeit, mely-lyel szép hasánkan oly dúsan megáldá, betetőzni akarná; ason időre, melyen már a falevelei sár-galni kesdenek, és az enyéeset késéé előttünk fekszik, s akarati inul szivünkbe búskomorság vonul be; mintha csakugyan e but elfelejtetni akarná velünk, — adta a szüretet, a magyarnak e ritka élvezető napjait Hátha még a szüretet egy vendégszerető, te tó tói-talpig magyar földbirtokosnál ; nemzeti nevezetességű helyen, tölthetjük, as élvezet megkettőztetik.
Chernel Olivier ur szives meghívásának köszönhetem, hogy volt alkalmam Kisfaludynak pinezéjében egy szüretet élvezni.
Kegyelettelten, szent áhítattal léptem azon helyre, hol a halhatatlan költő a nyárnak legnagyobb részét tölteni szokta, hol a költői szellem működött, hol a lantot pengette; hol meglettek teremtve azon epedő dalok, melyek a magyarnak díszére válnak a mely ekéi vezetet szeresnek minden olvasónak. Szent érzet fogá el szivemet, midőn a küszöbön átléptem; mert igaza van a német költőnek, ki mondja: „Die Städte die ein gute* Mann betrat bleibt geheiligt für alle Zeiten."
S Kisfaludynk jó ember volt.
Jó volt ő, kivel a sors oly mostohán bánt, elidegenítette magától atyjának szivét. Kisfaludynk, ki szeretet nélkül nevelkedett; szeretni, lángolón szeretni tudott; s es jóságra, természeti jóságra mutat. S mi elragadón szól ő a szeretetről, olvassuk ,Himfi szereimét" s méltányolni fogjuk.
A virágok szép nemében A rózsa legjelesebb , A. csillagok seregében
A nsp legfelségesebb, Ky szép virág a szerelem Aa életnek kertjében Ilyen nap, ily fejedelem Aa örömnek egében. Boldog, kinek e nap fénylik, Kinek ez a rózsa nyílik! E nélkül a kert csak gaz Ama nélkül nincs tavasz.''
De mi czélra szólok itt Kisfaludynkról, hisz ismeri őt minden művelt ember; űt ki jeles volt mind költő, jeles mint hazafi egyaránt.
8lankamenkából hét fürt mutattatott be, és bizonyos, hogy egy kilónál kevesebbet egyike sem nyomott.
Felhívta hallgatóit, hogy szükségből forduljanak hozzá a bemutatott fajokért, szívesen fog szolgálni kisebb összegben ingyen, nagyobb összegben jutányos árért és biztosítja vásárlóit, hogy mást, mint a mely fajt megrendelnek, kapni nem fognak ; következve bizonyosak lehetnek azok azonosságában.
Tüzetesen arra ösztönözte hallgatóit hogy rosz borfajaikat cseréljék ki, és ezzel ne késsenek semmit, mert az idő drága ojtással legkönyebben lehetvén átalakítani a rosz termő, roszfaj szőlőket, fogjanak-e szerint a nemesítéshez és biztosok lehetnek, hogy Isten áldása velük lesz.
A hallgató közönség meglepetve érezte magát azok hallattára, miket a zárt falakon át senkitől sem hallhatott. Mily szép és Üdvös ily intézményt fellelhetni a nagy-kanizsai állam fegyházban oly szak-fénfiu vezetése mellett, kinek számára még fegyenczeink is babér-koszorút fűznek itt elméletben, de e helyen kivül mindenesetre tettlegesen.
Vajha a mindenható sok ily önzetlen, a közjóért áldozatkész egyént teremtene, hogy mondani lehetne: szerencsés vagy ember és nemzet, mert vannak, kik dolgaid elintézésében karöltve vezetnek az igaz ösvényen!
Szomorú dolog hazánkban, hogy a legfontosabb nemzet-gazdászati ág ismereteit fegyenczek utján kell átadni a népnek, míg kedvezőbb cultur-viszonyok közt élő nemzeteknél az ily életbevágó ismereteket az iskolából viszi magával a ser-

dűlő ifjú az életbe, a minden elméleti kincs műhelyébe. — No, de ha visszatekintünk nemzetünk tragikus múltjára, keblünk hazafias örömtől dagad, hogy élünk, — - s hogy már ennyire is jntánk. Szentül hiszem — nem is volnék magyar, ha nem ; hinném, — hogy nemzetünk ily rohamos eultur-emelkedés mellett gazdag fekvésénél fogva példaként fog állhatni. — Dé ahhoz sok'' munka, kitartás, lá-fcas tevékenység s oly buzgó apostolok kel- f lenek, mint t. előadó nr, ki midőn va-> lamely szent dolog forog kérdésben, — • legyen az haza, nemzeti emelkedés* népjólét, haladás, vagy bármi kiskörű, de boldogító eszme — nem tekint érdeket, önző czélokat; csak azt tndja, hogy ma- ''[• gyar s mint hazafinak nemzete érdekében tennie kell.
JUHÁSZ PÉTER
JegyzőkftnyY.
Sümegh járás tanitó kár választmányának 1879. október 12-én tartott üléséről
Jelen voltak:
Elnök Bánfy Alajos, Skvarenina József, Gallik Mari, Csigó Mari, Exner Alajos, Scharf Károly, Könnye Jóssef és alulírott jegyző v. tagok
1. Olvastatott mult ülés jkönyve; helynek 4. pontjára Könnye tagtárs megjegyeztetni kívánja, hogy ű a hibák tárgyalásánál a gyermek nevét elhallgatni fejezte ki.
2. Elnök előterjeszti a központból érkezett iratokat; ezek a közgyűlésnek is be lesznek mutatva, miért tudomásul vétetett.
3. A f. évi november 12-én megtartandó közgyülésr* elnök előadja, hogy feíssóllitása folytán Vellner Alajos (Káptalanfáról) „Néhány őszinte szó a járáskör összes tagjaihoa" csimü közlést fog tenni. Nagy Jóssef (Csehiről) a nép
A pincze, mely a sümeghi hegy legregé-nyesebb részén fekszik; jelenlegi tulajdonosától épségben, jókarban tartattatik; haaafiassága, érzett kegyelete nem engedi, hogy azon valamit változtasson; így a pincze ugy áll, a mint azt Kisfaludynk hagyta.
Az épület körülbelül 6 öl hosszú 8 3° széles, alant van a tulajdonképeni pincze, fölötte e^y konyha; présház, lakszoba s a legnevezetesb rész, egy terssse forma egy oldalról nyitott helyiség; hol a dicső költő legtöbbször tartózkodott; hol regéit irta. S valóban itt ülve, nem csoda, ha a költő lelkesülni hevülni tudott; gyönyörű panoráma tárul elénk, itt tarka mezők, rétek fekszenek; ott a sümeghi vár romjai emelkednek, mig mellette Sümegh városa terül el, melynek minden háza ugy tűnik fel, mint ha egy-egy kertben épült volna míg a háttérben, Tátika; s a Balaton szélének sima tükre látszik. Oh gyönyörű kép« a dicső természetnek; önkénytelenül mondám Petőfynk szavait:
„Oh terméeset, dicső természet,''
Mely nyelv merne versenyezni véled*
Elmerengtem a természet imádisába, lelkem szent áhítattal volt telve, érzém hogy szívemet kimond hatatlan édes vágy fogá el, mint ha csak e szózatot hallottam volna: „Ssent a hely melyen állsz." így elmerülve óra hosszat elálhattam volna, ha a szives házi ur, asztalhos nem szólit
Mit ssives magyar vendég szeretet; egy jelea magyar konyha nyújthat, azt feltaláltuk ott; fűszerezte ezt még a háziasszony Chernel Olivérné, született Báró RiffelRosa Ő nagyságának, ssivélyes elősékenysége; ugy hogy mindegyikünk meg volt győződve arról, hogy a régi
magyar jellem még feltalálható; mely meggyő-sődést még fokozta a magyar aene lelkesítő hangja.
S mintha a derék háai ur vendégeit szívességével tulhalmazni akarná, ott volt a vad poöta is. Poéta?! Igen! versei ugyan még sehol sem jelentek meg; de ő maga; mint vándorló lantos hordja azokat aa országba szerte szét ka« bátja zsebében; mindenkinek szívesen mutatja. Megénekelt ő már mindent mi a természetben van. Nem kér ő a szellemi élvezetért (?) melyet a halandóknak szerez más fisetést, mint egy pohár bort, ''s
„Már is félre billent, Fejében a kalap De nem gondol vele Mindig iszik, ha kap S olyan lesz mint a csap."
S megvagyunk győződve, hogy poétánkat e tekintetben lelkes házigaadánk ép ugy kielégítette, mint kielégíthette ót türelmünk ís, melylyel, „a halakhoz« A „tengerhez* irtódai, (?) végig hallgattuk.
Csak nap lenyugtával bírtam a helyről eltávosni, mely drága mint nemzeti ereklye; i talált magyar ssivesség által; szivembe vésve azon szavakat, melyeket haaafias érzelmű CheK nel ur egy ere alkalmaaott emléktáblába vésetett: „ Honfi kegyeld e helyt S gondolj régi urára, 0 Kisfaludynk zengett itt
Epedő dalokat.*
Hálát adtam istennek, ,hogy • pincze ily lelkes hazafi kesébe került, ki a nemzetnek ez ereklyéjét megóvandja. as enyészettől I
LÓBIGNÁCZ.
■ ; ''
Í
^wífl
s I
I
I
1
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY

OVEB 1879.
tanoda VI. osztály növendékeit a m. történe lemből gyakorlatilag oktatni, a többi csoporto-kat pedig csendes foglalkozással látja el.
Ezek a közgyűlés tárgysorozatába felvétettek. Még pgy pont kitűzésre az elnökség megbizatott. \
4. Bánfy Alajos előadja: mily eljárást követett egy fiával szemben, ki folytonos makacsságot tanúsított.
Az eszmecserében részt vett Gállik Mari, ki ssintén gyakorlati példát hozott fel. — Erre azon nézetnek adatott kifejezést: a makacsság leszoktatásnál, figyelembe véve a gyermek házi nevelését, legbiztosabb módszernek tartatik, szelíd bánásmód alkalmazása mellett a gyermeket , magaviseletének helytelenségéről példák-ksl tettel meggyőzni.
5. Könnye József felolvasást tartót^ a párbeszédi és előadott tanmódról. A felolvasás figyelmes meghallgatás után szintén esz mecse rére szolgáit alkalmul; ebben részt vesznek Németh Béla és Scharf Károly, kik a karbao feleltetést az alsóbb osztálynál czélszerünek találják foganatba venni. Felolvasó példákkal illuetrálja előadás közben szükséglen d<5 érzéki -tést, előmutatás, elő mondás, elbeszélés éa leirás módot, — mihez még elnök által indokolt ma-gyarázásés bizonyítás részek fogadtattak el.
Az előadás köszönettel lón fogadva, a gyűlés be lőn fejezve.
Kmf.
BÁNFI ALAJOS,
játáa köri elnök
NÉMETH BÉLA,
kjfgy*5.
Büuügyl tárgyalások jegyzéke.
Z-Egerszegi kir. törvény szélitől 1879. évi
v november 6-án.
2861. B/879. Let. Beke György gyilkos kossági kísérlettel vádolt elleni ügyben 2-od bir. Ítélet hirdetés.
J 1856.B/879. Sz. 1. Fatér Vendel súly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od bir. ítélethirdetés.
2002.B/879. Sz. 1. Olasz Antal suly. t sértéssel vádolt elleni ügyben 3-ad bir. ítélés hirdetés.
2283 B/879. Sz. 1. Windisch Jakab suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 2 od biróság ítélethirdetés.
2381 B/879. Sz. 1. Kováts Vendel sikkasz tással vádolt elleni ügyben 2 od bir. itélethir deiés.
2394.B/879. Sz. 1. Bognár Katalin suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben 2-od bir. ité-lethird.
2712.B/>79. Sz. 1. Hajba János emberöléssel vádolt elleni ügyben 3-ad bir. itélethird.
November 7-ón.
649.B/879. Sz, I. Farkas Jakli Ferencz és társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben vég-tárgyalás.
1967 B/879. Sz. I. Cziráki Vendel sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2068. B/879. Sz. 1. Tápi Józsefé* társa tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgy a-, lás. —
2386.B/879. Sz. 1. Dómján József és társa telv aj lássál vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. - _
November 14-én.
803.B/879. Sz. 1. Németh Katalin éstáisa tolvajlással vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. —
2006.B/879 Sz. I. Tóth Miháiica Anna és társa tolvajlással vádolt elleni ügj ben vég tárgyalás.
#2119.B/879. Sz. 1. Mátyás György sikkasztással vádoltelleni ügyben végtárgyalás.
2204.B/879 Ss. 1. Szekér József és társai suly. U. sértéssel vádollak elleni, ügyben vég-tárgyalás. é
2703.B/879. Let. Hokonai.István tolvaj lássál vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
November 20-án.
2715.B/879. Ler. Horváth Pásztor Ferencz emberöléssel vádolt elleni 2 od bir. ítélethirdetés.
November 21-én«
2284.B/879. Ss. 1. Polgár István suly. t. sértéssel vádolf elleni ügyben vegtárgyalás.
2333.B/879. Ss. 1. Kopeller Ferencz su-lyoe t. sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2335.B/879. Sz. 1. Hanczvikl Anna sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás*
2876;B/879. Let.Vagner Ferencz és társa tolvajlással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2878.B/879. Let. Németh Rosi és társa suly. t. sértéssel vádoltak elleni ügyben végtár-gyalás.
November 27-én.
2818 B/879. Ss. 1. Lancaár Ferencz hamis eskütétellel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2876.2905.B/879. Ss.l. Kis Jánosés társ. lopással vádoltak elleni ügyben.
November 28-áa.
2319-B/879. Sz. 1. Bódis János okirat hamisitással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2329 B/879.Sz. 1. Kamarás József suly. t. sértéssel vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
2379 B/879. Sz. 1. Kaszás Dániel és társai emberöléssel vádoltak elleni ügyben végtárgyalás. —
2456.B/879. Sz. I. Czigány György sikkasztással vádoltak elleni ügyben végtárgy alás.
2330.B/879. Sz. 1. Hegedül Anna és társa sikkasztással vádolt elleni ügyben végtárgyalás.
KeltZ Egerszegen 1879 évi november 2-án MUZSIK KÁLMÁN
iroda igazgató-
Helyi hírek.
— A „Korona* vendéglő Nagy Kaní-t ssán tetemes költséggel renováltatik, a vendégszobák egészen uj ablakokat, ajtókat, kályhákat nyernek, uj padolat, uj lépcsők, készítetnek s igy a vendégfogadó ujjá alakul, hol nemcsak kényelmet, de jó ételeket, kitűnő italokat, s előzékeny szolgálatot talál az utazó , melyekre maga a derék s tevékeny vendéglős Szigritz Róbert ur s családja ügyel fel. Méltán ajánlható az utazók figyelmébe.
— Közraktár. A nagy kanizsai kereskedelmi testület mult hó 26 án tartott értekezletén elhatározta, hogy más nagyobb gabnapi-aezok példájára helyben közraktárakat épitend. E czélra 5-ös bizottságot küldött ki, hogy a szükséges elóintézkedések megtételére az illető köregekkel érintkezésbe lé| jen*
— Halottak előestéje nagy kegyelettel tartatott meg a n.-kanizsai közös sirtkertben, ezer és ezernyi láng lobogása meg-meggyujtá a szunyadó emlékezetet, mely a hullámzó néptömeg kebelében itt-ott talán már kialudni kezdett. Az idő igen kedvezett s gyönyörű őszi est enyhe borulta tájra. Helyesléssel emiitjük meg éber rendőrségünk figyelmes intézkedését, hogy a lármáíóa részegeskedő koldusokat eltiltá, csak még arra tudnának hatni, hogy a nevetgélő, élezező s lármázó tömeg ne szentségtelenítené a nemesb érzésüeket, kiknek fájdalma ilyenkor megujul s szemökbe bánatos könyet idéz elő.
— Értesítjük a szőlőtulajdonosokat, hogy a birodalom mindkét felében megtiltatott a külföldről a szőlőtő behozatala, s pedig azért, mert Olaszország felső részeiben óriási mérvben pusztít a phylloxera vastatrix. Hazánkban jelen leg Nagy Károlyban és Szatmár-Németiben lépett fel. A napi lapokból olvasható volt, hogy a budai szőlőhegyek sem volnának már mentesek-e kártékony rovartól, mely oly kicsin, hogy szab»d szemmel alig látható. Vidékünkben hála az éguek, eddig nem mutatkozott, s maradjon is el.
— Vizner JPál másod''anfelügyelő ur Nagy-Kanizsa vidékén teáz körutat, nevezetesen Szepetnek, Fityeháza, Tóth-Szerdahely, T.-¿izent-Márton stb. vegyesnyelvü iskolákban tesz beható vizsgálatot a magyar nyelv tanítása ér-demében. E tapintatos eljárásra most az év elején van nagy szükség, s méltó örömmel üdvözöljük tevékeny és fáradhatlau buzgalmu másodtan felügyelő ur nemes ösztönből keletkezett figyelmét ; e hazafias tény kedfasel a törvény szellemében jár el, midőn a hazai nyelvoktatást és iskola berendezést szemügyre veszi, a kellő mérvbeni eljárást megdicséri, a hiányt pedig bölcs és hazafias intentióval pótolja. Kis Kanizsán föt. Letlinger Kelemen ügybusgó s lelkes iskolaszéki elnökkel nov. 4-én tett hivatalos látogatást b beható vizsgálat után méltó elisme rését nyilvánitá a tapnsztaltak fölött.
— Eredeti levelet olvastunk Plevjebók (Novi-bazár) irtat okt. 24 érői, melyben az illető nem a legrózsásabban írja occupationális állapotunkat kivonatban közöljük,hogy a barátságos szint mutató mohamedánok okt. 11 éa 15-én 2 magyar bakát és egy huszárt gyilkoltak me£ a szobában, s igy a hóban kint táboroz''ab, a vá-rosb i egy katonának menni nem szabad, nincs biztonság. Mindemellett csak a 44-dik gyalog ezred maradt bent Novi-B »zárban. Ki tudja mire vezet mind ez ?
— Mészöly Géza kitüuő haza» tájfestőnk, mint már lapunkban jeleztük is, a hazai művészet jeles pártfogója ilj. gróf Zichy Ödön ur surdi vendégszerető házánál működik, hová pár hétre jött s már is másfél hó óta tartózko dik, persze több megrendeléssel bizta meg őt a nemes gróf; többi közt egy gyönyörű esti tájképet készít, hol a grót maga van szalonka lesen. Jeles müvéazüukről a „Presse* egyik számában a Bécsben kiállított balaton tájképe felől nagy és kitüntető dicsérettel emlékesik meg. Tisztelt barátunk tudvalevőleg a székesfehérvári kiállításon az első aranyérmet nyerte s a Ferencz József-rend lovsgkeresztjével diszitte-tetí fel, örömünkre szolgál bírhatni igéretét, hogy a szentgyörgyvári hegyről Nagy- és Kis-Kanizsa fölött a homokkomáromi hegyekig elnyúló gyönyörű tájképet mesteri ecsetje alá veendi. —
— Alispáni rendeletre as alsó-lendvai csáktornyai is perlaki járásokban assarvasmsr-hs vásárok betiltattak a közelségben dühöngő marhavéjp miatt.
— JMeghivó'' A \zalamegyei álLüanos
tanitó testület* „Nagy-Kanizsa járástanitói kör* f. évi nov. hó 20 án Nagy-Kanizsán a polgári iskolai helyiségben tartandja évnegyedi rendes gyűlését,, melyre a rendes- és pártoló tagok, ugy a tanügy barátok tisztelettel meghivatnak. Tárgy. 1) A nagy-kanizsai tantestületnek a »nagy kanizsai járás tanítói kör«-hez leendő csatlakozás tárgyában értekezés. 2) A jövő megyei tanközgyülés alkalmával megtartandó tárgyak kijelölése. 3) A nagy-kasizsai járás tanítói kör tagjai névsorinak összállitása. 4) Bánffy Alajos urnák a tapolcéai közgyűlés elé terjesztett és elfogadott következő tételnek: „Állitassék okadatolással egy be azon ábrák jegy zéke, melyek a népiskola (I. — VI.) egyes osztályában a szemléltető oktatáshoz szükségesek* megvitatása. 5) Előterjesztések és indítványok. Kelt Sormáson 1879. november 1 én. Rumszáuer Simon a kör elnöke.
— Hymen. Alsó-Lendváról irják neküok; Bogdán Lajos kir. járásbirósági aljegyző folyó hó 8 án veze:endi oltárhoz Travnik Irma kis asszonyt tekintetes Travnik Lajos kalasteri becslőbiztos ozépmüveltségü bájos leányát,felleg telen boldogság kisérje az uj párt.
— Nemrzetl színészet. Balog Alajos társulata által f. évi okt. 30-án Sümegben adatott: „a. veres hajú és a falu bolondja;* írta: Lukácsy Sándor, közönség szép számmal. Nov. 1-én színre került „A sárga cűkó* irta í Caep-reghy. Zsúfolt ház. Micdkét előadás egybevá-gólag folyt le. A társulat tchetősb tagjai mint máskor, aszerint most is játékukkal a közönség élvezetére oldják meg szerepöket. Halmay (Ferke; Kakas András) benső érzelemmel, a darab követelte bel küzdelmet, mint valódi színész — egy perczig sem téveszti szem elől külsőképen tükröztetni. Kükemezey Vilma a bu dapeati szini képezde növendéke második, (vo-reshaju) valamint harmadik felléptével (Erzsike) szerepekben már sokkal otthonosabb volt, já''éka bír elég kellemmel, mit a közönség többszer tapsban nyilvánít; e taps fokozódhatik, ha a csinos alak — a nem kellő időben alkalmazott arezjáték számát ■ kevesbíti. Somogyi (Veréb Jankó ; Gelecséri paszta biró) alakítás és humorjával élénk tapsot aratott. L. Lina (öz vegy Sajgóné) először láttuk oly szerepben, melynek helyesen felelt meg; inkább ajánlható az érzelgős anya szerep, min* prfrta, vagy czigány asszony. Balog: ha kell víg kedély üMKe-Bzeg Mihály) éa viszont ha szükséges: komoly, illetődött Csorba Márton), — mindkettőben a magá helyén; de ha vetélykedésre kerülne a dolog, comica maradna győztes. Gallé és Kertész, jó hogy vannak, mert hiszen van rájok s?ükség. 7-ik parancs szerint; no orozz! a lopást tan ácsol a« is vétek, de ha még egyszer koldus, betyár féle szerepük lesz, lelkiismeret furdalás nélkül mondjuk : csak lopjanak le^ alább kóczot, hogy az egy darab külön szereplésben igénybe vett egyéniség arcza, ne legyen kénytelen ugyanazon fisonomiával megjelenni; az alakitás nem mellékes dolog. Balog Árpád szép zene képességét ügyesen tudja (Hegedűs) a színpadon is felhasználni. N ov. 1 én a közönség nem kis része Cs. Rendekről jött bel Nov. 2 án „Magyar fiuk Boszniában" színmű : Pa-lotay Endrétől. Nagyobb színpadon a hatás is más ! kitűnik : Halmay (H«d?si Lnja,) Rajzné (Ivanovna) és Somogyi (Polly Mihály) szerepekben Lgész hévvel igyekszik Berneszy Péter mükedv«ló (osztrák tábornok) lenni; a közönség tapssal jutalmazza felléptét. A színlapok változass kitételt hoznak, mint valami nagy készülődés előhírnöke gyanánt áll ma is ott: „Már itt is lesz! • C.
- Rövid hírek. Girókuti 1290 féle dinnyemagvat gyűjtött. — A bpesti lóvooatu vaspályán gőzmozdony nyal sikerült próbát tettek. — Gr. Zichy Domokos, egykori veszprémi püspök okt. 29-én meghalt. — A rétsági posta kiraboltatott. — Népszínműi pályázatra 60 darab küldotett. — A Vezuvon gőzsiklót épiten-k. — A sirczi apát installatiója nov. 10 én lesz. — Budán egy nz^gény ember aszom szédok macskáit ette meg. — Debreczenben a feketo himlő kezd mutatkozni. — Téc^őn Vá-rady Gábor újból képviselőnek választatott. — Madarász János rablógyilkos nov. 4 én Bpesten a bitófán kivégeztetett. — Békésváros főpénz tárnoka főbe lőtte magát. — Blaháné beteg. — Zichy Victor Asboth Lajost párbajra hivta ki. — Az állami mének egy évi bérlete beszün tettetett. — Joaeffy Rafael N-w-Yorkban nagy tetszést arat. — Miletics Svetozár atyja meg: halt. — Somoskeői a Brüsaelbea elfogott kalan
O p
dor 19 nyelven beszél. — Dr, Pöttyondy Ágost soproni ügyvéd 4 évre ítéltetett. —A Széchenyi szobor még e hó folytán leleplestetik. — Kassán csak hazai iparcziskekkel ssabad házalni. Helyes! — A szegedi árvízkárok összegét 10.727.499 frtban állapították meg. — Molli náry tbszernagy nyugalmazhatott, — Gr. Ap-ponyi Albert két évre Amrikába megy. — A Niagara zuhatagot villamos fénynyel világit-, ják. — A délvidéki földrengések még egyre tartanak.
ki nyert?
Brünn, okt. 31-én : 65, 4, 31, 10, 61«
_ As egri torsjegyek k: xdsa. A 4000 frtos
nyereményt, a 22. sorozet, 38 sorsszámjegy nyerte. Az 1500 forintos uyeremény as 1340 sorozat, 37. sorsszámjegy a 800 forintos a 196 sor, 57. sorss. a 300 forintos a 364 sor. 95. sorszámú sorsjegyekre esett. A négy egyenkint 150 frtos nyereményt a 246. sor. 9. sorsz., sz 1084. sor. 83 sorsz., a 2903. aor. 4. sorsz:, az 1664. sor. 13. sorszámok, a 6, egyenkint 100 irt értékű nyeremény tárgyakat a 123. sor. 48. sorsz. a 257. sorsz. 39. sorsz., a 672. sor. 68 sorsz., a 916. sor. 59. szórsz., az 19C5. sor. 85. szórsz, és az 879. sorozat 49. sorsjegy számú sorsjegyek nyerték el.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munkák Nagy-Ka-niz>án Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhetők )
— BeküldöUtt hozzánk: „Az Athenaeum nagy kép^s naptára" 1880-ra. Szerkesztette Ooncha Károly. A 380 lap terjedelmű számos képpel ellátott naptár tartalma a következő: Czimkép : A királyi család. Csillagászati naptár j»gyzék!apokkal. Szépirodalmi rész: Blaháné Lujza (képpel). Harmincz év múlva. Költemény Arany Jáuostól. A két szomszédhás. Beszély Varga Jánostól. A telhők. Költemény Szász Ge-rőitől. A fŐuri nemzetségek életviszonyai. Szath-máry Györgytől. Alkonyi óra. Költemény En-drődi Sándortól. Naplótöredék. Franczia- és olaszországi útirajz.) Irta: Király Pál, A kisasz-S2v>ny. (Egy boldog házasság törtenete.) Irta Sümeghy Kálmán. Költemények I —IV.Madách Imre összes müveiből. A székesfehérvári kiállítás^ Rnjz. Senky Pál történetéből. Első haragom. Költemény Vargha Gyulától. Szeged pusztulása. Saavári Ármintól. ''Societas Vsgabundórura. 1754 Thallócsy Laj.wtóV Uj találmányok (6 ábrával.) A borravalló. Háromszáz éves naptár <3 táblázattal) S. Z.-tól. Képeíuk magyarázata: Az év történetéből. A királyi pár ezüstlakodalma A királyi család (czimkép.) — Ai ezftst lakodalmi díszmenet Bécsben. — X bécsi fogadalmi templom. A székesfehérvári oraz. kiállítás: Gr. Zichy Jenő, a kiállítás eluöke. — Gróf Zichy Jenő pavillonja. Irodalmi és művészi jeleseink sorából. Hallottaink közül: Zsedényi Ede, Va-hot Imre, Weninger Vincze. Külföldi vendegeink: Joachim J., Rogeard Ág., Massanet, -Saint-Saens K. V«gy«s k«»pek, Párís — Szegedért. — A budapest ferencz városi templom. — Az első varrógép falun. — A föld, a többi csillagokról tekintve. — A nagy ut. — Ausztráliai ta óriás- A zuluk országából. — IV. Napoleon Lajos. Hézagpótló. Irta Szokolay Hermin A magyarbirodalom tissti czim tára. stb. A jele ssu összeállított évkönyv ára 1 frt.
— Dr. Ribáry Ferencz által írt »Képes Világtörténet 17 és 18-dik füzote megjelent, melyekkel az első kötet befejezve van. MeHé-keltetett a persa és Macedón birodalom térképe. Mehoer Vilmosnak e díszes éa Köshásznu kiadmányát ujolag ajáoljuk. Ára egy-^gy füzetnek csak 30 kr.
— Üj zenemüvek. Az. , Apolló" zenemüfo-lyóirat legújabb (novemberi) számi következő tartalommal jelent meg : 1. Arabeszk Wachtel Auréltól. 2. Mama nótája, lassú és fris Szabady Frank Ignácról, a hires „Hősi induló" szerzőjétől. 3. Mazarinád induló. Lecocq „Kis nagy-sám" czimü operettejéből A népszínház legújabb repertoire darabja. 4. Barátság, polkatnazurká Kubínyi Ferencztől. 5. Ottó lengyelke Hölzl Lóri ncz tői. 6. Költemény az „Éji violákból* Tompa Mihály tói. Négy azólamu női énekkar ós zongorára zenésité Feigler Viktor. Hattyú dala ez korány elhunyt jeles zeneszerzőnknek telve szellemmel. Akadémiák és nőidalegyleteknek ig^n ajánlható hangverseny darab. Az Apollo elófízetéú ára az október-deczemberi fé ló- re 1 frt 50 kr., mely az Apollo kiadóhivata-lahzz (Budapest, vár, Verbőczy-utcza 179. szám.) ezimezve küldendő be, legczélszorüebben postautalvány utján. Az Apollo ezen egyetlen hazai zenészeli közlönyünk nyolez évi fenállása alatt már is egy oly becses magyar zeneirodalmi gyüj''eméuyt alkotott, mely ugy kiállítás mint tartalomra nézve bármily zenegyüjteinény díszére válik, olcsóságra nézve pedig vetekedik a legolcsóbb külföldi kiadmányokkal s ezért pártolásra méltán ajánlhatjuk. Feigler Viktor 1874 évben elhuny t jeles zeneszerzőnknek egy régebben Budapesten megjelent s a Rózsavölgyi műkereskedő c«ég tulajdonát képező „Tanító és tanítvány*:czimü, zongorára négy kézre irt «nftvéi a lipcsei „Mnsikaiiaches Wochenblatt'' közelebb beható bírálat alá vévén, korán elhunyt múvéasünk tehetségéről nagy elismeréssel nyilatkozottá Feigler zongora müvei legnagyobb részt az Apolla 1872—1876 évi folyamaiban jelentek meg.: i
— A képéé cealadi lapok Il-dik kötet második füzetének tartalma. Szöveg: 3. szám. Utazás a pokol felé. Elbeszélés, irta MargiUy Dezső. A boldogság dalaiból. Költemény Heves
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY
OVEB-áa 1879.
Józseftől. A medve akadémia. Sacher Masoch elbeszéléoe. Amerikai képek. Gruaraní indián nók. — A gaucho. A chiníu-fa Margi''ta. Néprege Cíike Fereocstól A bankár ur titkai. JBraddon E. regény« Nincs menekvés A nap fáradalmai után Útirajzok Afrikából. Stanley H. tói Orvosi tanácsadó. A betegség ismertető jelei kis gyermekeknél. Kemenczky K.-tól Humor. Szepike éa Pepike. Modern regény 12 kötetben. Irta Németh Béla A kíváncsi szarka Mozaik Statis-tikai apróságok Talányok Szerkesztői üzenetek. 4. szám. Utazás a pokol felé. Elbeszélés, irta Margitay Dezső. Népdalok. Posa Lajostól A medve-akademia. Sacber Masoch elbeszélése Áldozatok kapuja Dahomeyben Képek a rayt-hologiábói. Istenek gyülekezete az Olympon Pythia, a jósnfl Ambrus apó. Életkép. Jováno-vicd Emiltől Kártyázó parasztok Bajos állapot Mennyi ideig élhet az ember táplálék nélkül? Dr. H, A bankár ur titkai. Bradgoo E. regénye Mozaik Humor. Az én szegény Laczi pajtásom. Boszniai memoirokból irta Németh'' Béla A kíváncsi szarka (Vége.) Orvosi tanácsadó. A betegség ismertető jelei kis gyermekeknél. Ke-menczky K.-tól Sakkjáték-Talányok Sz-trkesz tói üzenetek. Képek Guarani indián nők. A gaucho A chinin fa. Nincs menekvés A nap fáradalmai után A kiván -ai szarka. ()-. kép Aldo ZAtok kapuja Dahnmeyben Istenek gyülekezető az OlympoB Pythia, a jósnő. Kártyázó parasztok Bajos átlapol A kíváncsi szarka. Négy kép. A ineilékltxpokon : A hét története. — T.ilányifej tégek. _ Kérdések és feleletek. Kiadja Mehner Vilmos, ára 30 kr.
Vegyes hírek.
— Egy magyar gróf a ,Monte C»rlói já tékbankban'' miután öss7c.8 vagyonát mintegy l .800,1 H)0 frankot elvesztette, kétségbe esésében felakasztotta magát. A rud azonban, melyre ma-ját függeszteni kivánta, letörött alatta, mi» uélfogvH ő méltósága ájultan bár, de még élve lepottyant a magasból s csakhamar sikerült őt eszméletre hozni, A játékhank a lőle nyert összegb«"l 2UX) frtot ajándékozott a grófnak azzal a feltétettol, hogy minél előbb távozzék a bank székhelyéről.
__.4 kucséberek . Itt az ősz, elmentek a
fecskék, és megjöttek a— kucséberek. Ószszel szokta ugyanisGotschee, IUyrország o kucsébér kópüje kiereszteni a rajokat, melyek aztán rövid pár hét alatt elárasztják Auaziria és Magyarország minden városát éa valamire való falnját narancscsal. fügével és mogyoróval-telt kosaraikkal a nyakukJan, osztogatják szurtos zacskóikból zmhs numerusaik általa szerencsét füuek í''^nak. Ilyenkor férfi és fiatal ember nélkül marad az egész Gotsch?e községe még az alig felcseperedett suhanczokat is hiába marasztalják a kebeldus illyr hölgyek csábító szavakkal biztató Ígéretekkel. Csak az öregek maradnak ott ho n, hotíy kalandos meséik által — a régi szép időkről, midőn még nekt állt a boldog szép világ — uiég irigyebbekké, sovárgób''uakká tegyék a lángoló szivü hölgyeket Tavaszszal az''án visszatérnek üres kosárral, de tele erszénynyel, felajánlva annak gazdag tartalmát engesz telesül a durczás ifjú hölgynek, ki a .csillogó hatosok é''s sima forintosok láttára természetesen hamar megbocsát
— Holttest áthelyezés. Néhai dr. Kováts Sebestény Endre főorvos holtteteme a napokban helyeztetett a régi sírboltból az uj igen díszes emlékkel ellátott családi sírboltba. — A holttetem áthelyezése és a családi sírbolt'' beszente-lése korán reggel ment végbe, mely - alkalommal Türók Pál auperintendens és Györy Vilmos evaugelikn« lelkész megható imákat moud''.ak. Jelen voltak a család összes tagjai rokonok, s többen a család tisztelői közül.
— ¡Sokat igérö jelige. A népszínház szín-mübiraló bizotLaá^xhoz a napokban egy csomag érkezett, ellátva a jeligével s ulatta e megjegyzés: „ériéke 1C00 trt." Vaa szekrénvbe helyezték a postán is az ériékes munfeát.s őriz''dk féltékenyen. Elérkezvén a fölbontás ideje,lehűl lott a drága boríték, s tartalma egy szörnyű — dráma volt, mely persze nem ért ezer ütet tap lót sem. Talán arra számított az az illető „iró, hogy a csomag majd-talán elvesz a gostán? — Nem veszett el.
— Pyrophon-hangverseny. Baden Baden ben e hó 17-én mutatták be a lángorgonát, melyet Iliggins talált föl s több angol 3 német tudós tökéletesített. Csőbe vezetett könenylán gokkal oly bangókat idéztek elő, melyek az orgona hangjára emlékeztetnek, de még ennél
.- is jobban hasonlítanak az emberi hangokhoz. A készülék által hangversenyben bemutatott hangon valami titokteljes, fátyolozott, tulvi-lági jelleg volt észrevehető, legalább első bemutatása alkalm.''val ily hatást tett a hallgatókba.
— Az iszákosság ellen a zeraplémmegyei gazdasági egyesület a következő föliratot intézte az összmiuíszteriumhoz .Nagyméltóságú öszminiszterium 1 Országszerte tapasztaltatván azon sajnálatos és egyúttal szomorú körülmény, hogy megyénk, de kivétel nélkül hazánk al-
sóbb nép és munkásosztálya közt az egyrésst erkölcsrontó, másrészt a gsada kiadásait óriási mérvben emelő iazákosaág mindinkább lábra j kap, sőt az italárnsok uzsora-hitelezése állal még inkább könnyittetik s elősegíttetik. Eaen társadalmi baj megszüntetését vagy legalább eny-: hitését a közérdek, de különösen a mezőgazdaság érdekei, mely munkaerőit ezen osztályokból nyeri, sürgősen megkövetelik. Eaen megye gazdasági egylete f. évi szept. hó 14>én tartott közgyűlésében ezen kérdést behatóan tárgy alván, segélyért a nméltóságu összminiszterium-hos fordulni határoztuk el. Keményteljes bizalommal fordjuiunk tehát a nméltóságu összmi-'' niszteriumhoz azon kérelmünkkel, hogy a hazánk mezőgazdászatára, a nép erkölcsi életére oly annyira káros hatású iszákosság megakadályozása végett a törvényhozás elébe oly törvényjavaslatot terjeszteni kegyeskedjek, mely szerint aföldmiveléssel foglalkozó minden egyén'' a ki munkanapon máso4 rosz példájára korcs mában dőzsöl vagy megittasodva nyilvános he lyen megjelenik, 1—50 frtig terjedő bírsággal esetleg megfelelő fogsággal büntetendő; — továbbá, hogy a 2 frtot meghaladó korcsmai1 adósság biróilag behajthatatlannak mondassák ki. —
— A hitel sorsjegyek legutóbbi huzásá-. nál a főnyeremény t Prazak Wisocani, csehor-
■ Bzági, koloropáros nyert?. A szerencsés nyprő több alapítványt tett árvák részére, a wisocani
iskolának 15u frtot ajáudékozott tanszerek beszerzésére, a községbeli szegény gyermekeket felruházta, a cseh-morva gyármunkások-egylete pénztárát, mely egylet körében ő is előbb munkát nyert, nagyobb összeggel ajándékozta meg. Mind ebből látszik, hogy nemesen használja a szerencsét; hány, már különben is gaz-dag nyerő, %gy krajczárt sem áldoz nyereményéből a sz-gényeknek.
— Talált kincs. Schwechaű határban Dréhcr sörgyárnok birtokán szántás közben egy pénzzel telt ládát találtak a földben, melyben mintegy 5000 darab réz, ezüst és arany római pénz foglaltatott. A pénz darabok legtisztább, változa.lan állapotban vannak mintha mostanában verettek volna, többnyire nagy Constantin idejéből valók, tehát mintegy 1500 éve iehettek a földbe rejtve. A talált kincs jelenlegi értéke 20000 frtra becsültetik.
— Élelmies gazember. Egy bécsi ember elvesztette a kutyáját. A jámbor német nagyon sopánkodott felette, mert hiszen tudjuk a magyar példaszóból, hogy ,... nem ember a német, kutya nélkül." Belátván azonban, hogy a sopán kodással uem aegit a dolgon, veszteségét a lapokban is kihirdette. S csakugyan másnap jelentkezett is nála egy becsületes „hausknechf-nek á öltözött gazember e szavakkal: «Hozassa el á kutyáját N, N. könyvvezetőtől ennél és ennél a társulatnál (ezzel egy jóhirü bécsi társaság nevét mondta,) N.. N. ur nem követel jutalmat, de ón kérnék egy kis borravalót." Persze adtak neki bőven, a szobalyánt pedig meleg kendővel s esernyővel elküldték a kedvenczért. A szobalány a legboszusabfc hangulatban leitea könyvverető urat, a ki azt hitte, hogy éjszakán át sintér lett belőle, mert már épen a 12 dik küldött követelt rajta elveszett kutyákat. A gazember pedig kétségkívül ugyanannyi borravalót dugott zsebre. A kutyákra természetesen mindeddig nem akadtak rá.
— Pogány missionárius. A r. kath. egyház tudvalevőleg feladatát leli abban, hogy téritőket küld a pogány népek közé, hogy ezeket az„egyedül üdvözítő" egyháznak megnyerje. Most az ÍBtentől elrugaszkodott pogányok megfordítják a nyársat s ők akarják, hitökre tériteni a keresztényeket. Egy chinat tudós Yong Kin Fu nevü érkezett nemrég az amerikai Egyesült Államokba, hogy ott az embereketa chinai pogány vallásra térítse, Chicagóba formális térítő prédikácziót tartott, mely, mint az amerikai lapok irják, rendkívül ügyes volt és nagy tetszésre talált a hallgatók előtt.
— Ka^er-háború Bécsben. Bécsben most egy látványos darabot adnak elő egy külvárosi színházban. » A tengorész kapitány kalandjaiét, ebben közreműködik egy zulu-kaffe rekből álló társulat is, melyet valami élelmes angol hordoz mosVEurópa nagyobb városaiban. — Minap az a jelentés érkezett a bécsjózsefvárosi rendőrséghez, hogy a kafferek közt borzasztó verekedés tört ki. Egy rendőrtiszt s néhány rendőr oda küldetvén, kitűnt, hogy a kaf-fer-müvészek egy társukat, ki a pénztárt kezeli, s ki e hivatalát nem folytatta közmegelégedésre, emberül elpáholták. Egyéb baj nem esett. —
— Qazdászciti közmondások. (Összeböngészte : V. D.)
Hová nem vetsz ott nem aratsz.
Ritka vetés, ritka aratás.
Ritka vetés, sok eső, gazod lészen bőtermő.
Sürü vetés, bő eső, nagy szaitnakazal, sok üres verem.
Konkolyvetés nem ad tiszta búzaaratást«
Hantok alul nem aratsz.
Puha szántás menyasszony ágy; rögös szántás, rosz szalmazsák.
Hosszú kalász, sok a ssem: ebből megtelik a verem.
Sok takarmány, sok trágya, termésed bistositja.
Marháid számához mérheted kepeidszámát
Közös lónak túrós a háta. Közös határnak nincs igaz gazdája, azért nincs is rajta Istennek áldása.
Sovány gebe, rosz aratás : sovány is aa aratás.
Sok sovány föld, kevés marha: ssük aratás, sok a munka.
Vakandturás,hangy azsombék: kevés széna szalmás marha.
Sok pernye, kevés trágya: rosz termés s piszkos marha.
Ha trágyád tőzeknek rakod, kicsi less buza asztagod. • •
Két esstendős csikó, annyi éves tinó: szekérbe nem való.
Posványos legelő: igazi marhaölő.
Iszapos rét, dohos széna: mételyben hull el a birka.
Pocsályos viz itató: marhádra nagy vészt
hozó.
Mit a kasza alatt elhagysz: abból baglyát soha se raksz.
Késői vetés, éretlen mag : bizonyos, hogy '' üszőköt. sd, • y
Sűrűn épftlt zsuptető: tűzfészeknek nézhető. —
Házad körűi nincs gy ümőlcsfa: nem is vagy pajtás, jó gasda.
— Borkereskedés. Francziaország bevesz borért 2 milliárd franko t; Spanyolország 440 milló frankot; Németország 214 millió bir. tallért, Olaszország 278 millió frankot, Portugállia 141 millió frankot, Ausztria 84 millió forintot és a nagy bortermelő Magyarország a tűrtexporttal együtt bevess a legutolsó évek átlaga szerint 16 millió forintot
t— Somssich Pál, mint-a „P. Ll." jelenti, jelenleg emlékiratai szerkesztésével foglalkozik melyeket közzétenni szándékozik. Somssich emlékezetes időben kiváló .szerepet játszott s igy iratainak, melyek 1810 el kezdődnek, méltó érdeklődéssel nézhetünk elébe.
— A világ postája. Egy 1877. évről szóló statistikai kimutatás szerint a földgömb öszszes postáin 300 millió levelet irnak egy év alatt az emberek, melyből egy-egy napra épen 9 millió 25000 db. jut. Táviratot pedig 130 milliót r$: pitenek át a sodronyokén, aa aa sáponként 353 eseret.
— Időszámítás tizedes rendszer szerint. Berlinben arra a gondolatra jöttek) hogy ha a mérték és pénz reformoknak vettetett alá, miért ne tehetnék ezt az időfelosztással is. Berlini lapok már komolyan beszélnek arról, hogy % tizedes rendszert itt is életbe léptetik. E szerint lenne egy napban 20 óra, egy órában 100 perez s az órákat egytől húszig folytatva számitnák, miáltal a délelőtt, délután teljesen megszűnnék. A régi rendszer szerint volna egy nap — 24 óra — 1.440 perez — 86.400 másod perez; az uj sserint 20 óra 2000 első és 100 ezer másod-perez. A tervet bizonyos Noll Nándor készítette s a csillagvizsgáló torony őre dr. Förster teljesen helyeselvén ezt, már több órát is készíttetett ily modorban a Berlin legélénkebb helyein kiállította. A terv mindenesetre fontos a a számításokat jelentékenyen egyszerűsíti, azonban szükséges, hogy ezt nemzetközileg fogadják el.
m j V
Papírszeletek. .
Jajtelesz: Nü, — hallottam te akartál mit einen páj, az a daell megcsinálni.
Pinkelest: (önelégülten mosolyogta) Ah ! Jajtelesz bebn, — te is hallottál az a .Heris" (uras)
dolog?
J. Ühílm ! meg azt is, hogy az én gáj, nem fogadta el a kihívást.
P..Nem ám. bizonyosan tudta a gánef, hogy én agy sem merném elsütni az a pOska. J. Dü bist á fiiosof !
A nemes anya. Egy német nemet asszonyság üt éves fiacskája pofon ütötte franczia nevelőnőjét. Az anya megdorgálja St:
— Ej I ej ! Gusztáv, mindig csak bal kézzel, mindig csak a ballal! Te csak nem akarsz tsnalni semmit t
EölcsOnzütt könyvek. Sokan panaszkodnak, hogy a kikölcsönzött könyveket, kivált nálunk, — nem szokás visszaadni. — Sx természetes, — jegyzé meg egy iró, — mert magukat a könyveket, sokkal könnyebb megtartani, mint azt,- a mi bennük foglaltatik.
Kéri a hátralevőt A régi időben történt hogy egy megrögzött tolvajt a vásáron lopáson értek, s a tolvaj megegyezett as illető birtokossal, hogy ne kisérje őt a. bíróhoz, hanem vágjon rá maga huszonöt botot. ''<
Az illető birtokos rá is vágott már tizenötöt, de ssonben félbehagyta e verést, mert zalami dolga akadt ''
A tolvajnak hosszú volt e szünet, s kis idő múlva kérte as illető arat hogy adja ki néki S hátralékot: mert úgymond, — még a vásár javában áll és ő sokst mnlssst.
As elfelejtett fej. Egy előkelő nr kinézett az ablakon, s látja, hogy a hiteleső jOn kossá.
RögtOn kiadja in vsának a parancsot, hogy mondja meg miszerint nincs itthon.
— Jól van barátom. — felel az inasnak a hitelező, — azonban mond meg, hogy itt voltam, és hogy uxsd jél tenné, ha máskor, mikor hasairól elmegy, fefet is vinné magával.
— Hasonlat és külömbség. Egy valaki távol-lakó barátját értesítvén, családi életét illetőleg ifja: »Feleségem nagyon hasonlít a viharkos. Kfliöabösik azonban attól abban , hogy mig amaz fedél alá kergeti as rmbert, ez kikerget engem *a fedél alól."
As. asztalnál. Félj ; Ejnye asszony ebben a'' levesben legalább Ot vagy hat légy úszkál.
Feleség: Oh, rettenetes! Hs elképzelem, hogy azoknák a szegény ártatlan állatoknak milyen borzaszt 6 halált kellett szenvsdniök
Vizsgán. — ,Nos kis lányom, mi terül el fejed felet) ha s szabadban vagy ?*
— .As égboltosat*
— ,S ha az ég beborul, mit látsz akkor?''
— BAz esernyőt!* volt a válasz.
i
Panaszkodik a nyelvmester hőgy egyik tanítványát az angol nyelv félévi dijáért beperelte, s még alperes védelmezte magát!
— Bemélem. angolai ? kérdé egy jeiesveitak közül. '' v et
— Ah dehogy, his* a bnta egy »sőt sem tsd angolai.
— Miklós czár életéből most nagyon tok vdoma forog a közszáj09 az orosz fővárosban, melyek közül néhányat kz njabbek kösül megint bemutatónk olvosóinknak. Találkozott egyszer az ut-csán egy részeg tiszttel, akit igy Szolütott meg: .Mit tennél helyemben, ha egy ré«s»g tiszttel találkoznál ?*■ — .Én, felség — válaszolt a berúgott:— olyan hitvány emberrel szóba sem állanék..'' — „Igazad von, — mondá a czár — ülj be e kocsimba hajtass hssa és sludd ki magadat." — Egy másik fiatal katonát egy ízben a császár a szent Anna rend kis keresztjével tüntetett ki. Egyszer találkozik vele z azt kérdi tőle : „Kielégített az Anna rend?" /Igen felség, de..." „Micsoda de ?u „As én Annám *ped és vágyakozik Yladimir után... .u „C«»k hadd eped jen, viszoozá a császár, — arra még nem szereztél érdemet, hogy azt is megkapjad.-"
Egy tankönyvben a kutyáról többek köxt ez van irva: „Ahol ember van, ott kutya mindenütt találtatik."
Egyizben felszólitá a tanár a kis fiat, hogy mondjon valamit a gyíkokról.
„A gyíkok köst leghatalmasabb a torokgyik." — felelt a kis fia leczkéjében.
Czigány észjárás. Egy egész karaván bójái czigány volt letartóztatva Déván a mult hetekben. A járásbíróság vizsgálta. Épen egy olyat vezettek be, a kire erőe gyanú volt. zámyitogatás miatt; a tőle elvett tolvajkales Ott feküdi az asztalon. A czigány nem várt kérdést, hanem" a kulcsra sandítva 5 kezdett kérdezni; »Csókolom kezsit lábát, miféle fiifcsa vaa ass ott áss ástálon? Soha íletemben sem láttam olyan kilencs izsét" Sehogy sem lehetett meggyőzni, hogy azelőtt néhány nappal épen as ő zsebébe» volt az a különös izé.
Egy vidéki színigazgatón ak alig ha ment jől a dolga, mert vendégszereplőkkel akart publicumot fogni.
Egy nap csak megjelent aztán az öles plakát, diadallal hirdetve:
.Örömmel értesítem a n. érd. közönséget, hogy sikerült, hosszas utácjárás után, de csakis néhány előadásra megnyerni — s feleségemet!
Ur. Itt van, fogja est a kis borravalót.
. Kocsis. (8zót fogad, s ugy leissza belőle magát, hogy másnap a dutyiban ébred.)
Kapitány. Hát te pernahajder, te gézeagus te! nem tudsz keayeret venni inkább pénzeden szegény családodnak.
Kocsis. Ugyán, de ha a pénzt csak borra adták!
Tempóra matantur. „Uram, én önt már láttam valahel*, szóllitja meg a belépő elnök a segédhivatalok egyik dijnokát »Igenis nagyságos uram1* feleli az ősz díjnok, .1849. évben volt, mikor én mint kormánybiztos nagyságodnak, ki akkor szolgabíró volt, tisztelgését fogadtam.* Ez episodot a .Győri Köalöy" beszéli el; a mint as megtörtént Győrben.
A múltkor egy nagyobb férfi társaságba szóba került a halálbüntetés eltörlésének kérdése.
Mindenki elmondta nésetét, csupán egy fiatas ember hallgatott. Körülvetsik, interpellálják.
— Nos, ngtal Önön a sori Halljak 1
— Uram, feleié a fiatal ember, én nem lehetek a halálbüntetés eltörlése mellett, mert — én orvos vagyok.
A párisi kutyakiáUitásból.
Egy juritag két kesével szétnyitja egy kiállított kutya állkapczáját és hátrafordalva igy szól az eb tal%jdonosához:
— De miért állította ön ki ezen állatot?:. Hiszen semmi rendkívüli sincs rajta.
— Bocsánat aram, van.
— Ugyan micsoda ?
— Az, hogy ... veszett
fát"
„Sanyi l ebben a sötétben nem találom a gyu-„Hiszem gyújts meg egyet és megtalálod." ;
TIZENNYOLCZÀDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY,
NOVEMBER 64n 1879.
— Sikerfllt Tála«*. Szegeden töitént. Javábaa fol^k a bünfenyitő tárgyalás s vádlottnak előadják kellő hivatalos ostentatióval, hogy miféle bdnt követett «1 % tőrréay éa igazság ellen. Végül as elnök a kihallgatás után aat a szokásos kérdést intés; a de-linquenshez, hogy: , Mit tud védelmére fölhozni ?* — A bflnös rögtön megfelel a kérdésre imigyen: „Hát kérem — Dömötörkor két birkát.*
A király élese. Ő felsége a legutóbbi kihallgatás alkalmával, mely igen sokáig tartott, annak végén sem veszítette el kedély4t. Utoljára egy uri ember járult eléje, a ki bírói hivatalba akart lépni, de idős ember levén, aat csak úgynevezett „korenge-dély"-!yel teheti. Ö felsége as első szavaknál azonnal észrevette, hogy a kérelmező ügyének igen nagy feneket kerit Félbesaakitotu tehát e szavakkal: „mit kiván ?" „korengedélyt felség.*'' „Aat magam is szeretném," volt a király válássá.
X. kisasszony a ** színháztól, még egészen ártatlan gyermek, de már köseleg a psychológiai óra s a Szegény gyermeket egész raja ostromolja as udvarlóknak
—■ Mennyire anom ezt a sok pretendenst, ezt a sok trónkeresö'', kiáltá a múltkor egész nagy társaság jelenlétében. Igazán legjobb less, ha respublikának fogom magamat nyilvánitá.
X. doktor ép oly aaalmas fecsegő, a milyen gyarló orvos. »
Valaki egyszer taiálólan azt mondta róla t A „halálosan unalm as '' melléknevet soha sem alkalmaz-hat j helyesebban, mint épen rá.
Egy irlandi ember a törvényszék elé került többnejűség miatt. Hat asszonyt vett el feleségül egymásután — a telhetetlen.
— Hogyan lehet valakinek olyan megkeményedett mve, hogy igy megcsalhasson hat szeren» csétlen nőt ? kérdé a bíró. r
— Hát kérem, egy jó nőre ekartam akadni, S még igy se sikerült.
Egy korcsmáros neje félév óta fekvó beteg, az orvost kikíséri látogatása után.
— Nos, kedves orvos ur, mit tart ön szegény betegünkről*
— Nagyon komoly a baj ... nagymérvű vízkör caapolási műtétre lesz szükség, hogy a víz kifolyjék testéből,
— Ah! doktor! hová gondol!... vis as én feleségem testében . . .hiszen soha sem ivott. egyebet tiszta bornál!
Szerkesztőt Qzenet.
8712. Zala-Egerazcg. Mind a két költemény gyenge a közlésre, már t. i. „Első szerelmem" és
8718 eV. községi magtárak „ez. czikk j8. 8714. Tr. V. Zala-Egerszeg. Postán ^küldöttük a 8zombathelyról elhozottat '' 8715. O. Rpest. Köszönet. 8716. L. Névtelen közleményt nem f ogadnnkel.
?
V a 8 u t 1 menetrend. A bnda-pesti időmatató óra szerint,
Indal Knulnanról
Vonat hova t
■sása (>ra Pere. Idő 906 Eszék, Moháé»,Dombovár s Fiaméba 4 48 reggel 215 . . . 2 80 délut. 212 Bada-Peetro........ 4 58 regge
202 . ... t .... v . t 6 délut.
204 ».........11 80 estre
213Béesbe (Szombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 inggel
801 . ......... 11 48 estre
315 Sopronba ........8 38 délut.
303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz éa Béesbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe éa Prágerhofon keresztül
Gráca és Béesbe . . . . , r 2 47 délut.
Érke/Jk Kanizsára
Horniét''.
218 Eszék, Mohács, Dombóvár s Finméból 1 41 délut. 206 . „ , . 11 11 értve
208 Buda-Pestről........ 4 20 regg l
201 „ ........25 íélnt
211 „ ........ . 9 44 estve
314 Kécahol (8«>ml>*Ut. Héca IIjhrtly>f. l51 10 27 estve 302 , „ • «45 reggel
163 Sopronyból ''.......11 53 rtélel
214 Bécsből Grárz, MarWg, Pragerh
felől .........4 12 reggel
209 Trieszt- ée Bécsből Marburg, Pragsr-
hof felöl.........1 21 délot.
204 Trieszt-és Villaehból Prágerhof felől 11 — estve Marburgba csatlakozás Villaeh és Franeesfestböl , . , „ Fianeesfestből
Felelós szerkesztő: Bátorfi Lajes.
Korcsma bérlet.
A vrászlói Urodalomban levő Gardosi korcsma jövő Szt.-György naptól kezdve három évre haszonbérbe adandó. A feltételek alólirottnál megtudhatók kihez is ajánlatok intézendők,
Gardos, nov. 1. 1879.
Meszlényi Jenő,
kasznár.
(947 l-l)
^ííííííííííííS
»"mW."» m
m m ■ ■ ■ ■ rwi
Keskeny
útifö - mellczuborkák,
a tüdő és mellb^jok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdőhnnit biztos gyógyszerei.
X tera»<«x«t álul a umtmM tmbirttég Jarir« twatrt ■•rHMiAttín kMkM? atitt txoo mi? *44if fal Ma 4mt*M titkot fofUlJ» marábta, miíx.riot a f^O Uccaő mteur zroiuat ay akkirt j áj ára raJÓ aionnaU fjon ¿a eojrhító katáa rjakortáaávat ax Illet-''. t»taf txerrek fyif7nláaál mindas ukinutbaa loh*-tóUf elű««cftí.
k n á i^ÍUO/ ^ ÎL7Ç
dtifűWU tiszta rofyal»- ■ -*------
krüt kasaakadftak, kUáaóa
ajaaljuk hatóaáfila^ k>«j«j7iett rtdjegyünktt «a. dobosoa Utö aláiráawnkat, »art csak asak i^axoljak annak Taió<Uaárat.
Sehaldt Vlctoi & fiai,
es. k. szabadal gyárosok Bécs, Wiedsn, Allegasse 48,
Kaphatók : Prager Béla gyógyszt. N.-Kanisaán'' Kálivoda J. Letenyén Kis A. gyógyszt. A.-Lendván, Dorner Kaj. ras- éa fiUzerkereskedéahcn 8ömeghen Werli M. gyógyszt. Kapronezán és idősb. Moreit F.
Hollósy József E. -gyogysz-rtárában Zala
1667 43 -60)
Vasvárori »rszegen
WAJDITS JÓZSEF
könyTkereskedésébenNagy-Kanizsán
megjelent és minden könyvkereskedésben kapható :
Halljak & szép szót!
Magyar felkössöntöJtoast) könyv, szerkesztették: Wajdits József és Bátorfi Bajos. Harmadik jaritott és tetemesen bftritett kiadás, mely kdtatt és kötetlen mindennemű felköszöntést tartalmazván, disses kiállítása ée tömött tartalma, ugy hasznos és mulattató voltánál fogva mindenkinek, de különösen as iQnság figyelmébe hjánl-ható. 380 lapra terjed s díszes kiállítású. As I-s5 kiadás 1500 példány egy év alatt, a második 2000 példányban rövid időn kelt el, mely eléggé bizonyítja e könyv életrevalóságát A keménykötésű könyvnek ára 1 frt 80 kr. — Tartalom kivonata: Elóezó. Költemény. A toasst eredete. A hasára. DizzünnepélynéL Díszebédnél. Hölgyekre. Családi ünnepélyeknél. Keresztelőben Születésnapon. Névnapon. Eljegyzéskor. Menyegsóben. Beigtatásnál. Egyleti ünnepélynél. Vegyes köszöntések összesen 243 felksszöntést tartalmas.
Kiért emejjfik a pohártt
Magyar felkössöntö könyv. Szerkesztette Hajgató Sándor. Ára díszes kemény kötésben csak 1 frt. Ezen eredeti felkOssSntéseket tartalmazó kötetet ajánljuk a n. é. közönség kiváló figyelmébe.
Csokor és billikom
magyar kCszQntS és felköszSnt? eredeti költemények. Irta: Városy Mihály. Második tetemesen bóvttett kiadás, ó félsége által 10 aranynyal kitüntetett m& ára igen disses kiállításban kemény kötésben csakl frt 40 kr Díszkiadás arany metszésben 2 frt 40 kr.
Rajta fiuk vigadjuuk!
Kőzkedvességü dalkönyv, ötödik báritett kiadás. E nagy szorgalommal összeállított mű közel IGOO válogatott dalt Ultalmaz ; ujjonau feltalálható magyar opera és o per ette dalokkal bóritett md, sshies borítékkal kötve, csinos kiállításánál fogra is kitfinS, mondhatni: a maga nemében páratlan mft, mely már több mint tisennyolcseser példányban forog a közönség kesén. Ára a 800 lapra terjed8 könyvnek 1 frt 80 kr. aranymetazésü diszkötés 2.60 kr. Gyűjtötte Wajdits József. Tartalma: Honfidalok, katonai dalok, indulók, természetdalok, románesák, élez- és gunydalok, szerelemdalok, bordalok,tánezdalok, rab- és duhsjdalok, idegen dalok, opera és operetté-dalok sat.
Rajta nuk vlffadjunli!
Magyar dalkönyv olcsó kiadása, 96 kr.
Rajta lányok mnlasnnk!
mulattató késikönyv, magyar hölgyek ssámára, gyűjtötte Wajdits József. Ajánlható mindkét nembeli mulatni vágyó közönaégnek, mind béltartalmára, mind pedig külaejére figyelem fordíttatott, ára as 500 lapra terjedő, szinnyomatu borítékkal ellátott könyvnek 1 frt 60 kr. Aranymetszései diszkiad ásnak 2 frt 60 kr. — Tartalom kivonata: Hölgyeinkhez. As egészségről. Pipere asztaL Öltösékssoba. Illemtan. Jeles mondatok. Nónevek. Virágnyelv. 8sinnyelv. Szavalmányok Adomák. Kérdések s feleletek. Kártyavetés. Emlékkönyv. Névrejtő eraiékversek. Társasjátékok. Tréfás mulatságok. Tánezkönyvés záradék.
Rajta párok táaesoljviik!
Lakatos Sándor tánczkönyre, mindkét nembeli íróság számára. Kiadta Bátorfi Lajos. Lakatos Sándor arczképével s a szöveg közé nyomott táncaábrákkal, disses czimborákkal. Keménykötésű mű ára 1 frt 40 kr.
S ebelhango 1c.
Ujéri, nér- és «zületéanapi s az élet egyéb vissonyaira alkalmazott köszöntések, kötött é§ kötetlen beszédben. Irta: Hoffman Mór, disses nyomatn kemény kötésbea, ára 1 frt.
Szegényből lesz gazdag
jó számvetéssel, gyors és biztos segitő miuden adás- és verésnél, 7, krtól kezve 10 frtig. Évi jövedelem 1 frttól lOoO frtig. Teli és üres hordók megmérése kiszámítása. A gömbölyű fák kubik tartalmának meg-határoztathatásáróli táblázat. A ruiymértékek vámsulyra való átváltoztatásáról* táblásat. Cselédbért és árendát mutató tábla Ellési és kotlási idő számítása. Törvényszerintí bélyegrovat. Táblázat a fatörzs kiszámításához. A lovak fedeztetése-, a birka üsetése-, és a göbék görgetésének eredményéróli táblázatok. Ára kötve e díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.
Vedd szivemet miveáért!
Szerelmi levelező könyv, slkahni levelezések változatos gyűjteménye, szerelmes párok számára, Szívélyestől. Csinos borítékba kötre, ára 1 firt 20 kr.
Irta : Fyuquot Jaques III. Napóleon udvari főszakácsa néhány étkek késsitési titkaival. Ára 60 kr.
Egyiptomi álmoskönyv.
legújabb egyptomi álmoskönyv 192 lapra terjedő, 600 képpel, tartalma : Álom magyarázata. Titkos kaballa, nagy művészet. Maltai kereszt. Lépcsős kzballa. Nagy kereszt. Sorsjáték-árszabály, Ára 50 kr.
Lenormand
A híres czigánynő igazmondó kártyája, 32 színezett kártyával, magyar aláírással és ssö-véggel, ára 50 kr.
Egy tarisznya ostobaság!
Humorisztikus eszmék, ötletek, élezek egyvelege. GyüjL Nerető Vilmos több felfedezetlen tudomány professora, ára díszesen kötre 1 frt 40 kr.
Ungarn im Spiegel deutseber Dichtung.
Magyarország a német költészet tükrében, disses kiállításban fűzre 1 frt 80 kr., elegáns diszkötésben aranyozva 2 frt 80 kr.
Dr. KHtgler Mór: .önmentő*
vénymintákkal mindkét nembeli betegek százsára, ára 90 kr.
Dr Kriegler Mór: Aa elveszett idegerónek viaasapótlása,
vénymintákkal orroeok és betegek ssámára. ára 90 kr. Mindkét fűzet egy kötetben, disses kiállitásban, 1 frt 60 kr. .
Juhásx: Hsépirási mintalapok,
kösép, reál, polgári és felsőbb iskolák használatára, magyar és német, ára a lő iratlapnak csak 28 kr. v
Gyönyörű magyar katk. imakönyvek mint: Maaaásksrt idvisséf Itvéay«, lelki vezér tihb (Üt kladáskaa 40 krtW ktztfvt 12 frttf, pa«ir, Mr, seiysm is bárseay kités^ikea.
Wa
Jézssf
Nagy-Kinizsin.
Nagy-Kaninán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
RAVISSANTE Dr. LEJ088E
à Parit.
A t. tilll£yíilí£Dal[ eeyetlen ártalmatlan Mmépltil szere,
6éa azon jeles tulsjdonsiggal bír, hogy a bőrszerve puhlté''sfl, felfrlssltőleg hat annak működésére fokozó éltetó befolyással bír. A Ugdiosóbb toilette-*zer min-lfn hölgy asámára, mely minden bórbetegségvt eltávolít s a bőr ssiuét fiatalítja és szépíti. Miut tát gyitó-, börfejlesstő-Aier minden zsíranyagot és olajfélét fölülmúl, miután a börtrendkivtll hajlékonyuyá, gyfiugéddé és fehérré tessi Nagy üveg ára 2 frt. 50 kr. kis üveg I frt. 50 kr.
SAVON RAVISSANTE
• Itf kedveltebb pipere-szsppsn a Mrizla szépítésére él''javítására Használata után a bér bársttyilM lesz és igen kellemes illato-(891 17—•) tart meg.
Egy dobozsal (3 drb.) frt 50 kr. darabonkint 50 kr. Valódi minőségben kapható a köxpoiui főraktárban, Hchwars Henriknél Budapest, n.uzeum-körút 10. sí. Nagy-Kaniasán : Práger Béla, ur gyógyszertárában. SzeftdM: Kováos Albert és Barosay Károly urak Kyógvszprtárában, I>EHRECZkNBKN : Götl Nándor és Dr. KoUohi.ek V. Emil urak gyogyssertárábau. KOLOZSVÁR TT
v Valentini A. gyógysx. és nagyobb gyógytárakban.
y
w-»■---v - í
NAGY-ÍAN1Z8A, 1879. november 9-én.
, . ,- '' ? ~ , -------- t -
Tizennyolczadlk évfolyam.
8 frt.f
ElHzstétl ár
¡egé"« é»r« . . ''fél é»re . negyed érre .
Egy ttxám 10 kr
2
Hlrdstéiek
6 hasábos petitsorbao 7, másodszor 6 s min.len
toThbbi »őrért 5 kr. NYÍLTTÉRI« EN
I
or mik ¿ut 10 krért Tétetnek fel HLinckt&ri illeték minden egyes hirdetésért különf 30 kr fiaetendS.
m f
>k A
A lap saeQemi tinit iüet5 kSsleménysk »«rkoMtáfcSs, anyagi réixét il let 5 kfelmaányak pedBf a kiadóból bármentre intéasadók : NAGY-KANIZSA WlsssJsskáz.
Bérmantetlen lévaiak, csak iamert munkatársaktól fogadtatnak el.
különí
előbb :
özLOrvr
lEésiratok vissma na« küldetnek.
s.^nízaaTáros helyhatóságának, „n.-kanlzsai önk. tűzoltó-egylet", a „n.-kanizKai kereskedelmi b Iparbank«, „n.-kanizRai takarékpénztár*, a „xalaraesyei általános tanltétes Liilet*. a „n.-kanizsai kíRcled-nefeló eRjft»ületa, a „soproni kereskedelmi h iparkamara n.-kanizsal külválasztmánya" « több megyei és városi egyesület hivatalos értesítője.
Ilcu''iikiiu kétszer, vasárnap- s csutörtököu megjeleao vegyes tartalmú lap.
Községi-magtárak.
A szomorú nyár, elvitte magával vidám örömeinket, — az ösz üresen találta magtárainkat, — én nem tudom, mit fogunk csinálni télben, ha leesik a hó, ha befagy a patak, mert hideg kandalló mellett ülni, kenyér nélkül, ez az igazi nyomorúság!
Talán már nem is lesz jó esztendőnk ... mert ellenünk dolgozik a természet minden romboló eleme, a viz, a fagy a rozsda, ezek mind kenyerünket irigyelték meg, a phylloxera pedig a szóllőtőkét támadta meg, hogy ne legyen borunk, hogy ne tudjunk már még sirva vigadni sem ; ugyan hová lett az a tejbe vajba fürdött magyar kanaán? a miről az apák meséltek felnőtt gyermekeiknek? Az volt ám az arany idő, midőn atyaink feneketlen granáriuma tele volt a legszebb aczél búzával, a pincze alig tudta magába fogadni azt a drága, tüzes hegyaljait — és még a pénzben sem volt hiány, csak ugy csörgött a sok máriás húszas, a czifra sujtásos zsebbe, elég volt egy darab teU jes délutáni mulatságot fedezni, ugy hogy jutott belóie borra, sültre, a czigány sem húzott* ingyért, és mégis megmaradt a fele ! —
Mese az csak ... talán álmodnak édes apáink, vagy mi hallunk roszul... hej I mert mai napság mulatni, igen drága.
Óriási módon emelkedik a liszt ára, egy ököl nagyságú kenyér negyed forint, krumpli pedig nem termett, nő az inség, ijesztő mérvben lép előtérbe a nyomor, én nem tudom, hogyan fogunk kitelelni?
Csak pénz legyen ...
De nincs ... hiszen ha volna, bizonyára nem busulna a szegény Isten adta
nép, egyes megyék sem fáradoznának az
élelmezési népkonyhák szép, de szomom eszméjének felállításával.
Mulasztásaink keserű gyümölcse ez!
Mért nem gondoskodtunk magunkról akkor,a midőn volt egy kis felesleg, mikor könnyen félre tehetett volna minden jóravaló szántóvető ember egy két köböl magot, most nem kisértene az a rémséges két nagy gondolat; hol veszünk kenyeret és vetni való magot?
Okulni pedig, volt elég időnk, de mi ugy látjuk nem igen törődünk azzal, hogy a jövő mindig készen találjon.
Ha felkaroltuk volna a községi magtárak magasztos eszméjét, mely semminemű nehezebb mivelettel nincs összekötve alapköve, az akarat, most aztán nem kellene sok szegény szülőnek aggódnia, adhatna siró gyermekének kenyeret, vetni való magja is lenne, még igy, pusztán az emberi szeretetre lesz utalva.
A községi magtárak jelentősége mindenki előtt ismeretes, de a ki nem ismerné, az forduljon az Abanj Szikszóiakhoz, és felfog világosit tat ni.
Hogy a nemes eszme érdemleges támogatást nem nyer, váljon a községi nép, vagy vezetőinek hibája ez?
A nép hibás anDyiban, a mennyiben magától nehezen mozog, tolni kell.
Elöljárói pedig az e féle eszmékkel nem igen törődnek, talán azért, mert mindenki politizál, és mert azt tartják: Magyarországon még meg nem halt éhen senki.
Ki tekinthet halandó szemével a jövő titkába ?
A községi magtárak eszméje körül állandó és maradandó érdemeket szerez-
hetnek magoknak a lelkészek s a tanítók, — ha ők nem karolják fel, a kik a nép közvetlen elöljárói, vezetői, szószólói, akkor hiába való minden nemes irányú törekvés, pusztában elhangzó szó lesz — áldott gyümölcs nélkül.
VIDONYI JÓZSEF,
Jegyzőkönyv. «
Felvéve a n-kanizsai önk. tűzoltó egylet müködö tagjainak 1879. évi nov. 1-én tartott évi nagy gyűléséről.
Jelenvoltak:
Hencz Antal főparancsnok Orossváry Gyula egyl. elnök, Nucsecz József egyl. pénztárnok, Knortzer György egyl. titkár, Altmann Mihály, Taschner Félix, Zaurek Márton, Schil-hnger Károly, Háfner András, Lenk József, Dánis Kálmán, Falkner Nándor, Schőbinger Ferencz, Dattler János, Schwarz Adolf, Perger János, Csillag Károly, Bajor László, Perkó Péter, Simon János, Schwarz Nándor, Hartmann József, Bódis János, Fischer János, iíj. Bay György, Horváth Mih., Bicza Antal, Jack Ede, Zettel István, Heffer József, Brünner Mihály, Laksa Károly, Mantuano József, Monkácsi Nándor, Grebencz Henrik, ésSallér Lajos mük. tag urak.
Főparancsnok a megjelent tagokat meleg szavakkal üdvözölvén, az ülést határozat képesnek jelenti s azt megnyitja.
A tárgysorozat l-ső pontja szerint főparancsnok a lemult évről jelentését élő szavakkal előadván, mely iránt közmegelégültség nyilváníttatott.
A segély alap állományáról Hencz Antal pénztárnok ur jelentését beterjesztvén, kiemeli, hogy ez évben 155 ft 7 krnyi szaporodás állván be 8 így 4879, évi nov. hó l-ig az állomány 2054 frt 35 krt tesz ki, mely jelentésének kapcsábaá kéri a nagygyűlést 1879/80. évre a segély alapot vizsgáló és a segély kölcsönöket megszavazó bizottsági tagoknak kijelölésére.
Határostatott.
A beterjesztett számadások helyesléssel
tudomásul vétetvén, ssámvíssgálékul Piet-rofszky Béla, Sallér Lajos, Mantuano József és Herky Ödön, segélyt megssavasékul pedig Le-ber Ignáts, Sável János és Perkó Péter urak egyhangúlag kijelöltettek.
A szertárnoki jelentés, szertárnok betegsége miatt nem tárgy altathatván azoknak utólagos felülvizsgálásával Bay György, Mantuano József és Wucskics János urak bízatnak meg.
A tiszti kar megválasztása kerülvén sorrendre az a főparancsnok válssstás kivételével, „minthogy as ez évben kisorolás alá nem esik, a következőkép hajtatott végre.
Csapatparancsnok Altmann Mihály, segédtiszt Bay György, mászvezető Kardos Sándor, I ső szivattyús hadnagy Bodis János, II-*k szivattyús hadnagy Fischer János, szer tárnok Sável János, n-od mászvezető Abrshám József. I ső szivattyús helyettes Schiliinger Károly, Il-od szivattyús helyettes Perger János, mely választások iránt teljes elégültség mutatkozván ; azok helyben hagyattak.
A jutalmak kiosstása, mint a tárgysorozat 5. pontjánál az egylet elnöke előadja ; miszerint az egyleti választmány a parancsnokság által dijazandókul kitűzött 3 tagnak érdemeit felül vizsgálván, azokat a lemult egyleti év folyamában a működések körében mint leg-buzgóbb tagokat dijaztatni a nagygyűlésnek pártolólag ajánlja s p. kővetkező sorrendben.
az I. dij vagyis 5 db cs. k. arany elnyerésére Perger Jánost a II. dij vagyis 3 drb cs. kir arany elnyerésére Heffer Józsefet, a IH. dij va gyis 2 db. cs. kir. arany elnyerésére Zsurek Mártont, a városi tanács által kiállítandó s éven-kint szokásos elismervények elnyerésére pedig Péter Ferencz, Danis Kálmán, és Kaizer József urakat ajánlja.
Határoztatott
a választmány eme ajánlatai egész terjedelműkben helyesléssel fogadtatván, a dijazan-dók viharos éljenzések közepett dijaikat a megemlített sorrendben jelenlevő T. Ijíucsecs Jó-zsei egyl. pénztárnok úrtól kezeikhez veszik.
TÁRCZA.
Öregnek mondnak ...
Öregnek raonduak s talán igazuk van, Igazuk van az embereknek, Kiket elragad a külszín árnya, De lelkembe nom tekintenek.
Hiszen látják, hogy hajam megőszült Miért?... ezt nem kérdi az ámulat. Bár okára a gondterhes évek Intő ujja óva rámutat.
Hiszen átják, hogy testem megtörött, Kezem rezg, lábaim inganak; De látják-e a rom tündérét i*, Mely ifjú még, deli, szűz alak?!
Oh! a rom tündére: mesebeszéd, Min a gyermek csügg csak almival! Nincs érzo lélek a porhHvelyben? ! Nin.-a ! mert látni kell azt, a mi van.
Nem esoda hát, ha üregnek mondnak 8 igazuk van ez embereknek, Kiket elragad a külszín árnya, De lelkembe nem tekintenek
KUBÁNYI BÉLA.
taképen azonban három rátába történt meg, de ez majd csak a dolog végén világlik ki teljesen, o de ne rohanjunk ajtóstól a szóbába ha-
Egy ,politikus csizmadia kalandja*
— Iga* történet. — Kaptafára ütötte: Békefi Elek.
Történt vala pedig e mulatságos história azon városkában, a hol én lakom ; Urunk születésének 1879-ik évében, Wajdits József népnaptára, de meg a bíró urnái lévő autentikus nnagj" kalendárium izerint is szeptember hónapnak 29-ík napján este és 30-án reggel; vol-
nem rendszeresen fogjunk elbeszélésünkhöz, hogy ne fájduljon meg az olvasó feje bonyodalmunk legombolyitásában.
L .
Ez idő szerint (miként egyik előbbi számában e lapoknak emiitettük is) színtársulat működik városunkban,s történetünk első napján is előadás levén, a színház, respeétive B. J. nagy vendéglős szálája zsúfolásig (?) megtelt, ugy annyira hogy a czirn szerepben nevezett
hősünk, a szt. g----i politikus csizmadia aligha
fért volna már be, ha felakart vojna látogatni, no de ő nem is[szándékozott az előadásra felmenni, mint inkább a vendéglő „ivó*-jába sietett a nála is mint Petőfinél örökké „szomjas garat* öntözgetése cséljábél és tekintetéből. Illő lesz azonban őt már csak as irodalmi formalitások respectálása tekintetéből is közelebbről bemu-> tatnunk, mit leghüebben ugy eszközölhetünk, ha saját, szokott önbemutatási szavait idézőjel között ide iktatjuk, amihez már aztán kevés hoz-zátódás kell:
,Ich bin der herr von Kiss, De nem vslami fis-Kális
Hanem lederből dolgosé Csiz-Madia mester, Mihály is."
Már ennyiből is kiviláglik s láthatja min-den felcseperedett olvasé, hogy Kiss Mihály nrsm előtt, kivált ha a szőlőt hámozva amúgy kedve szerint megkéatolgatja (a mi snb rosa legyen mondva nem épen ritkán történik meg) a költészet virágos mezeje sem torra incognita.
És eszel hagyjuk magára Kiss urat s tisztes kompániáját, siessünk föl as előadásra...
A kedélyes igazgató B. A. ur épen most végzi jelenését s kis vártatva egy hosszú kabát palástolása alatt kiosont a kulisszák mögöl s kisiet a teremből.
Kövessük őt Épen azon -perezben érünk be utánna az ivóba, midőn Kiss Mihály össse-szedve magát, neki köszörül ve ^torkát ily entén-képen ereszti meg borízű hangját s intézi szavát az érkező igazgatóhoz; (a ki tudtán kívül azon-banjtökéletesen, egész s csalódásig hasonlít mint alakra, ugy arcsvonásaira ds legkivált hangjára nézve a t... i köztiszteletben álló plébános úrhoz);
„— Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szerencsés jó estét kívánok; ejnye no, hát meggyógyult a lába tisztelendő urnák ?"
Az igazgató meghökkent *s nagyot nézet* ezen ismeretlen emberre, ki öt papnak szólítja*, de Kiss uram társai szemekkel jelt adának s hamarosan tudatták vele, hogy ezen ember öt a t... i plébánosnak gondolja lenni, miért is cssk engedje megcsókolni a kezét; amiután szerepébe csakhamar bele élte magát s imigyen válaszolt, illő komolysággal:
— Mindörökké '' ámen ! Adjon Isten, meggyógyult bizon; hála Isten már semmi baja sincs s lábomnak.
— No hála isten csakhogy meggyógyult, hejh mert nem hittük ám, hogy plébános ur többet Sst. G.,.. thra bejöhessen; mert a S. doctor ur ast mondotta, hogy három súlyos betegje van, majd kettő csak felgyógyul valahogy, de a harmadik a t... i plébános ur nem. Bizon régen nem láttam tissteíendő urat, azóta mennyi bajom volt! a kezem nekem iá felgyógyult, de
a házam, no de talán ugy is látta, hogy nés ki, majd az egész tetejét levitte a szél.
— Láttam Kiss Mihály uram, láttam * mult szombaton mikor borotválkozni ittbenn vol" tam. Biz ast jól megtépáata a szél.
— Á bizon 1 Aztán lássa édes tisztelendő ur nem kapok rá zsuppott; már engedelmet kérek hogy olyan bátor vagyok megkérdezni: nem tudna adni pénzemért, vagy 24 kévét, örömest megsdom az árát csak azt s csúffá tett tetőt tudnám egyszer immár befödni. Legyen olyan szíves adjon ha van, as isten áldja meg! nem kapok az egész városban.
— Adok biz ón — felelt a selma szinéss — 30 kévét is szívesen. Pénzt se fogadok el, ingyért adom. Csak jókor érte jöjjön holnap reggel, mire elvégzem a misét ott álljon a szekér:
Képzelhetni hősünknek szavakban ki nem fejezhető nagy örömét e nem várt nagylelkűség hallatára; szeme szája elállt, forgott vele a világ, ő ilyen jóssivűnek soha se képzelte senkitől se hallotta a t.... i papot.
»— Oh hogy a magasságbéli ur Isten áldja meg plébános urat — rebegte örömében — aztán igazán ád, ingyért adja? De nagy jét tesz velem."
<
No ha mondom —szólt páthossszal
as ál-plébános — soha se legyek t____i plébános
és as Isten soha se engedjen aső szent oltárához járulni többé ha nem adok; csak jókor ott legyen, hogy otthon találjon, mindjárt a mise után jöjjön; de különben majd megmondom a szakácsnémnak, hogy ba otthon nem találnék is lenni, hát asért, csak adja ki."
»— Igen isi — felelt elérzékenyülten

TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OVEB 1879.
Elnök hivatkozik az oki. hó 30-án tartott választmányi ülés abbeli határozatára, melyben őt felhatalmazta a nagy gyűlésnek azon ajánlatot beterjeszteni: miszerint a kürtösnek 10 frt jutalékképen kiutalványoztassék, .azon ..hozzáadással azonban, hogy ezen kedvezmény-beni részesüléseért egv felállítandó II-ik kürtöst betanítani tartozik, mely ajánlat a nagygyűlés által eifogadtatik b az összegnek alkalmas időbeni kiutalványozása elnöknek tartatik fenn. —
Az inditványok tételének sorrendében Perger János tag ur kéri a nagy gy ülést, miszerint határozná el azt, hogy kerestessék'' meg a városi tanács a főpiaczon álló 2 drb. vizes lajtnak a tűzoltó laktanya előtti téren elhelyezéseért, és pedig azon indokból, hogy azoknak vizzel megtöltése a tűzoltók által jobban gondoztatnék s igy tüzesetek alkalmával a segítség gyor8Íttatnék.
Határoztatott.
Az inditvány egész terjedelmében helyesnek találtatván, elfogadták s ezen jkönyvi kivonat a városi tanácshoz ez ügyben nyújtandó átirat kiséretében megküldendő.
Főparancsnok mint a segély alap pénz-tárnoka jelenti, miszerint többen segély tag sággal hátralékban vaunak, miért is kéri azok behajtása iránt intézkedni.
Határoztatott.
Ezen ügy megvitatása a választmányra ruháztatik.
Grebenz Henrik tag ur előadja abbeli véleményét, miszerint tüzesetek alkalmával többen a tűzoltók közül lakhelyeiktől távol levén, s így egyenruháik felöhése a vészhelyeni meg jelenésüket késedelmezi, miért is ajánlja a karjelvények behozatalát, melyet a tagok folyton velük hordva azokkal a vészhelyen tűzoltói minőségben megjelenhetnek.
Határoztatott
az inditvány eifogadtatik, a jelvény beszerzését azonban minden tag saját ügyének tekintse.
Végül többek által inditványoztatik, hogy a tűz és gyakorlatokróli elmaradások a parancsnokság előtt 24 óra leforgása alatt igazolandók, mik megtörténvén az okok a parancsnokságai tal a laktanyában függő fekete táblára kiiran-• dók legyenek; az őrségről elmaradni kiránók p^dig magukat helyettesittetni tartozzanak.
Ezen több oldalról tett inditványok elfogadtatnak, mikről őrparancsnokok figyelemben tartás végett értesíttetni rendelte''nek.
Az órségekrei megjelenéstől az 1879/80-ik évfolyamra felmentettek a következők : Schwarcz Adolf, PfhfF JÓ7sef, Grebenz Henrik, Bajor Lászió, Herkj Ödön, és Klein Ede.
Egyéb tárgy nem levén, „>lnök "ajelen-levo tagoknak megjelenésű kert köszönetet mondva" a gyűlést berekeszti s a jkönyv hite-leaittéaére Bay György és Bódis János urakat kéri fel.
'' Kmf.
1IRNCZ ANTAL,
s főparancsnok.
KNORTZER GYÖRGY,
egyl. titkár.
hősünk — reggel mindjárt kiküldőm a feleségemet hosszú azekérrel érte."
Majdnem szóról-szóra igy, és , e pontig folytatódott a párbeszéd; s ezután megeredt a háláiBtenkedés. Nem tudta Kiss uram, mit tegyen a jóságos pappal; meghivta magához egyszer b mindenkorra, hogy valahányszor csak bejön Szt. G .. .. ra, az ő házát soha el ne kerülje, bejöjjön hozzá. Hivta mindjárt is hogy éjszakai hálásra maradjon nála de ezt a szini gazgatóból lett plébános azon naiv okból hogy: „Ej, mit mondanak a t.... iek, ha éjjelre itt maradnák* — nem fogadta el s rövidesen njó éjszakát" mondott Kiss Mihálynak.
II.
Mindnyájan azt hitlük, hogy ezzel a tréfának vége! Kiss Mihály uram azonban még az este, azon bor^s fővel meghagyta kedves oldalbordájának, hogy hát: ,Aoyjok hallod-e, holnap korán reggel fölkészülj, a t....j paphoz fogsz menni, tegnap este a „nakkocsmába" beszéltem vele, 30 kéve zsuppot igért ajándékba...."
A dictum meg volt, csak a factum hiányzott; de reggelre kelvén az idő. Kis« Mihály ur hitvese csakhamar fuvaros után látott és azután szél előttem, szél utánam... a hosszú szekérrel a t...i plébános ur udvarába állított.
Bekopogtatván a plébánoshoz röviden (már t. i. amennyire egy asszony rövid lenni tud) előadta, hogy: őtet az ura küldte azon 30 kéve zsuppért, melyet a tisztelendő ur Kegyeskedett tegnap este B...éknél megajánlani neki; mert eljött érte, adja meg! '' .
Megdöbbent a t...i parochus; majd meg haragra lobbant s egész komolysággal kezdte dorgálni azt a rosz lelkű embert:
„— Micsoda ember lehet az a msga ura,
A phylloxera vastatrix s az általa
okozott szőlőbetegség
Gonda Béla által kiváló tapintattal és figyelemmel szerkesztett 9Gazdasági Mérnök* nov. 1-én kelt 21-clik számából vesz-szük át e czikket, melyet szőlős gazdáink bizonyára méltó érdekkel olvassák el:
A phylloxera terjedése mind fenyegetőbb jelleget kezd immár ölteni haaánkbas is. Ide s tova négy éve, hogy a szőlők é vészes réme Pancsován tanyát ütött. Egyesekés a kormány
meglettek akkor minden lehetőt, hogy a phylo-xera-lepte szőlőket a rovar'' .kipusztítása által megmentsék, vagy — a mennyiben az kivihet-lennek bizonyult, — legalább lo kalisálják a bajt, vessenek gátat a phyloxera tovább terjedésének: — Megpróbáltak minden fegyvert, a mit a tudomány és a gyakorlat a phylloxera ellen ez idő szerint nyújtani képes volt. Azonban mind hiába! Sem a tudomány, sem az emberi erély és kitartás nem volt képes útját állni a pusztításnak. — Ma már Pancsova környékén mintegy 700 kat. hold szőlő van a phyloxera által megtámadva. De a mi ennél is szomori-tóbb 8 hazánk bortermelésére nézve valóban komoly aggodalmakat kelt, az azon megdöbbentő tény, hogy a borterlmelők e vég veszély ly el fenyegető réme ujabban Pancsovától egészen messze fekvő vidékeken is találtatott, és pedig elszórva több helyen ; nevezetesen Szilágy megye Peér községében mintegy 26 holdon, továbbá Szatmáron Nagy Károlyban, sőt állítólag Kassa város határában is és pedig egy szőlőiskolában, a mi azonban még nincs minden kételyt kizárólag bebizonyítja.
A phyloxera ilyetén terjedésének — ha idejezorán meg nem teszszük ellene a legerélye-sebb intézkedéseket, — igen könnyen nagy országos csapás, hazánk szőlőterületének teljes kipusztulása lehet a következménye. — Ezt pedig okvetlenül meg kell gátolnunk, arány lag bármily roppsfnt munkába és költségbe kerüljön is az. Mindenekelőtt módot és alkalmat kell nyujtanunk, arra, hogy a baj alapos ismerete a lehető legtágabb körben elterjedjen, s e tekintetben örömmel jeleztük a k m. Természettudományi Társulat választmányának azon üdvös határozatát, hogy a rendelkezésére álló országos segélyből egy népszerű modorban közérthető nyelven irott számos felv ilágositó ábrákkal ellátott füzetkét fog adni a phylloxe-ráról, tirezer példányban a azt az ország minden részében elfogja terjeszteni. A füzet megírására Hermann Ottó választmányi tag kéretett föl, mint a ki e kérdessel régóta foglalkozik, s a phylloxera irodalmát teljesen átkutatta, sőt hazánkban személyesen is tett kutatásokat Pancsova környékén.
Mi részünkről szintén kötelességünknek tartottuk hozzájárulni az erre vonatkozó ismeretek terjesztéséhez.
A phylloxera már 1853-ban ismeretes volt Éjszakamerikában, Pemphvgua vitifolii vagy Peritymbia vitisana néven.
Francziaországban először Avignon tájékán lépett fel s évenként átlag 20—25 kilométernyire terjedt,annyira, hogy 8 év alatt az összes
mondá az asszonynak, — hogy merészel ilyent rám fogni ? soha sem Ígértem én neki zsuppot; de meg tegnap nem voltam''én be Sst G. ... ra No ez már nem illik, igy kísérteni az embert."
, — Do nem oda Buda, nem addig van a hörkent fel az asszony — látom én, hogy tisztelendő uram, megbánván az igéretét most ki akar bújni alóla, de az én uram, be tudja ám bizonyítani, hogy igért neki zsuppot mert ott több sz''g... i polgárember is jelen volt. Szépen vagyunk ha már plébánoa ur is eltagadja a szavát."
Végre is a t... i plébános ur az előtte megfoghatatlan dologgal szemben nem tett mást minthogy újra meg újra s ismételten kijelentette, hogy ő zsuppot senki fiának sem ígért; s szép szerével el nógatta házától az asszonyt, kire legkevésbé se haragudott, hanem csak az urára volt boBzus, kinek is egy dörgödelmes levelet küldött as asszony által.
Kiss Mihályné asszonyom tehát kinek, mint láttuk csak ép ugy koppant a 30 kéve zsupp mint a mesebeli kutyának a vajalja, szomorkodva szégyenkedve, mérgelődve hasa felé fordította szekere rúdját.
Uton-utszélen meghallotta a malicziozus személy félreiimerést s mire hazaért majdnem mindent tudott; bezzeg előfogtaésstantepedejól el egye-bagyálta as urát, kit „esek as istenadta gonosz Bzinészek előbb-utóbb úgyis eladnak."
IIL
A megnasslagolt 8 gondolkodóba esett férj kezében a plébános levelével találkozik ugy déltájban B. A. színigazgatóval.
— Uram! nem az ur igért énnekem az este s nagy korcsmában zsuppot? nem ön adta ki magát t... i plébánosnak r
! francai a ssőlőültvények egyiarmadrészét
(750,000 hektárt) ellepte. 1869-től gyorsan terjedt Genf, Bonn tájékon, Klosterneuburgban és hazánkban Pancsován.
A phylloxerának szárnyas szárnyatlan alakjai vannak. A szárnyatlan, még teljeaen ki nem fejlett phylloxerák áttelelnek a talajban, a legfeljebb ujnyi vastagságú gyökerek repedéseiben. Midőn a melegebb tavaszi napok bekö-vetkeanek, az állat téli álmából fölébred, rán-osos és sötét színű bőrét vékonyabb és világoaabb sárga ssinüvel cseréli fel, s sai vékáját beleüti a gyökér szövetébe és nedveit ssivja, mindaddig míg teljes nagyságot C0.75 mm.) el nem éri. Táraadásának végeredménye az, hogy a gyökerek elrothadnak. A finomabbgyökérrostokon és szálakon a'' szúrás következtében a tojásdad vagy gömbalaku daganatok keletkeznek* Ezeknél nagyító segélyével jól ki lehet venni as összetett szemet s a három izletü csápot, melynek végső íze kanálalakulag bemélyedt. Ezek nőstények, melyek 30—40 előbb kénsárga, később sötétebb színű petéket tojnak. A melegség különböző foka szerint 8—10 nap alatt sárgás színű állatkák fejlődnek. Ezek szivószer-veiket hasonlóképen bemártják a gyökerek szövetébe, onnan táplá Ikoznak, gyorsan növe-kesznek és háromszori vedlés után (mintegy 20nap múlva) ismét petéket raknak, melyekből uj állatok fejlődnek, noha himekkel nem jöttek érintkezésbe, nem voltak megtermékenyítve. Ily módon folyik e szaporodás egész nyáron át és egyetlen áttelelt phyloxera egy nyáron át egy milliárd utódot hozhat létre.
Az utolsó ivadék között egyesek aránylag kisebb fejők, csápjuk végső izének hosszasága által tűnnek ki, valamint az által is, hogy utolsó vedlésük után négy jól kifejlődött, erezett hártyás szárnyok van. Az első szárnyakban a szélen elhelyezett főér''ből 2 harántér nyúlik ki, melyek közül a belső villásan elágazik. A hátsó szárnyakban haránterek nincsenek. Ezek a teljeaen kifejlett szárnyas alakok, melyek szintén nőstények : ezek lassabban fejlődnek, mint a szárnyatlanok, és kevéssel az.utolsó vedlés előtt a földből ki, a gyökerekről a szárra másznak.
Ezek eleintén teljeaan kikerülték az észlelők figyelmét. 1876-ban Boiteoau ismertette e rovar fejlődés-menetét, A szárnyas alakok, melyek repülni is képesek ugyan, de gyengeségük miatt egyik helyről a másikra szél által íz könnyen tovavitetnek, mihamar hozzá kezdenek a tojáshoz- s átlag véve 4 tojást tojnak a szőlővenyige különböző helyeire, vagy a levélinak elágazása közé s aztán elhalnak. Ezek; a tojások lényegesen különböznek a gyökérre helyezettektől, ezek némelyikből him.a legtöbből pedig nőstény alakok fejlődnek. Ugy a him mint a nőstény szárnyatlan. A hímek annyira ritkák, hogy csak az ujabb időben sikerült Balbiani-nak himet találni. A nőstények a téli petéket a növény kérgébe rakják, még pedig ugy látszik, hogy e czélra a 10—12 évesnél fiatalabb tőkéket választják ki. Ezekből a petékből fejlődnek azután a szárnyatlan alakok, melyek a szárról a gyökerekre vándorolnak , a melyekről legelőször szólottunk.
A phylloxera pusztítása a legtöbb eset
— Én! szólt megütközéssel az igazgató, hogyan Ígérhettem volna én zsuppot, nekem nincs, én sz in ész-igazgató vagyok s tegnap este nem is voltam a korcsmában, hisz én játszottam a többi szinészszel együtt az előadásbanv
— Ugy-e hát nem maga volt! Igaaán nem volt?
— Nem, nem, ha mondom. És bebizonyít tatta a .nindenben egyet értő pinczérrel is é mondása igazságát. Erre Kiss uram szörnyen elkerítette, hogy hát.
„Akkor a fránya verje meg az egész dolgot akármit beszél is a feleségem s bármit irt légyen az a pap, de én belőlem már nem veri ki azt, hogy a t. .. i pap zsuppot igért, de seoki.u
Egyszersmind elbeszélvén az egész történetet a nevetési alig alig tartható igazgatónak, megmutatá neki a levelet, mint épen most hozott felesége a paptól. E levelet aztán tárcza-iró kézre kerítette s ide másolja mint következik:
.Üdv as olvasónak l
Mai napon nálam lévén Szt. ... r Kiss Mihályné, állítván maga részéről férje szt. g .. i csizmadia küldte ide, adnám m«g a tegnapi estvélyen igért zsuppot. Én vasárnap est-vétől fogva nem voltam szt. G.....on, én zsuppot ajándékba, most mikor mindössze 20 kéve iett, még édes apámnak se adnék, ha élne, nem hogy másnak. Ilyen küldetésbe, hitves nőt ide küldeni hozzám, nem szép dolog. Legfeljebb 8 kévét adhatok el, párját 60 krajczárjával, de ajándékba nem ám, ily ross termés mellett bár élhessek, következtetve ajándékozni valóm nincs
T----i pap m. k.«
Hogy a költői igaiságssoigáltatás hiánytalan, — a történet U*ljesen kikerekített egész, — s így némi kis irodalmu becscsel bíró Ingyen: el kellmég annyit mondanunk, hogy aazintársu-
| ben csakia a második évben tűnik fel a megtámadott ssőllőn. Biztos jelek a kővetkezők: a levelek sárgáa színűek, széleik becsavarodnak éa később lehúllanak. As erre következő évben a tő már csak satnya ágakat hajt és sz apró fürtök tökéletlenül megérett bogyói vizszinüek.
ilyen növény vékonyabb gyökereinek végén hosszúkás daganatok vehetők észre, melyek a rovar szúrása által keletkeztek. Ezek rövid idő múlva rothadáanak indulnak, és róluk a phylloxerák az épen maradt szomszéd gyökerekre vándorolnak át, még pedig a tagtöbb esetben majdnem szabályos köralakban.
Veesélyes ez élősdi aszőllőmivetésre azért is, mert a szőllő egyes részeivel p. o. az ültetésre vásárolt veszszőkkel könnyen átvihető más, phylloxerától egészen mentes helyre is. Hazánkba pár évvel ezelőtt Pancsova vidékére is valószinülega venyigekereskedés utján jutott be.
E rovar kiirtására eddig semmiféle biztos szert nem sikerült fölfedezni a tudománynak, pedig ugy egyesek, mint testületek és államok is, látván azt az iszonyú veszélyt, melylyel ez a kisállata szőllőmüvelést általában fenyegeti, valami irtó mód fel talás ára mindent elkövettek. A-franczia kormány előbb 20, majd 50 végre 300,000 frank jutalmat tűzött ki a biztos szer feltalálójának, és e jutalmat még eddig nem adhatta ki. A kormányok a vészes helyről mindenféle szőllőanyag bevitelét megtiltották,* a betegség egyes tüneteit tanulmányozták, a rovart ismertették és az állam pénztárából tetemes összeget fordítottak a baj elhárítására. Igy p o. Pancsován is kiirtott szőllők becsértékét legalább részben megtérítették.
A phylloxera veszélyes éa nagy mértékben való terjedése következtében szükségesnek látszott egy nemzetközi congressus, melyet 1877. aug 2-án Laussenebs csakugyan meg is tartottak. E gyűlésen a különböző bortermelő államokból a legjelesebb szakférfiak voltak jelen. Hazánkból a minisztérium részé ről Emich Gusztáv, az orsz. magyar gazdasági egyesület réstérői pedig Molnár István volt e gyűlésre küldve. A nemzetközi congressus megállapította, hogy a phyll »xera azelőtt Európában nem fordult elő, sem a szőllőn, sem más növényen, hanem csak a legújabb időben, hozatott be Amerékából. Kimondotta, hogy a phylloxera elszaporodásának nem oka a szőllők kimerült állapota, mert Francziaországban a legukszerüebben müveit s jól trágyázott szőllők épen ugy áldozatul estek a phylloxera pusztításának, mint as elhanyagoltak s trágyásatla-nok. Kimondatott továbbá, hogy a szőlők erős'' vagy gyenge volta szintén nincs lényeges befolyással a kártékony rovar fejlődésére, és hogy a szőllő betegségei közül egyik sem lehetett alapja a phylloxera megtámadásának.
A phylloxera esen congressus jelentése és megállapodása ssjrint Németországban mintegy 30, Ausztriában 60, Magyarországban Pancsován 82 hektárt* támadott meg. Francziaországban elvan pusztítva 216,000 hekt., igen erősen meg van támadva 365000 hektár. Hogy ezen .
»Hazánkban ex ügyben a* 1873. aag. 21-iki 42,417 számú pénzügyminiszteri rendelet intézkedett.
* Azóta már össaesen mintegy 700 k. hold.
lat vasárnap mi kor épen a t... i plébános ur is itt benn és jelen volt a .Falu rossza" folytatása és Finum Rózsi családja 25 év múlva" czimü da-. rabot adván az abban előforduló két lobogaló bakter szerepébe oly finomul a az egész közönséget élénk tapsra indító rögtönzésbe adták elő e históriát, hogy a plébános ur is nevetett rajta s nemcsak megbocsájtott B. A. színigazgatónak hanem valamelyik napon saját házánál meg is vendégelte őt.
Ez oldalról tehát biztonságba vagyunk s legfeljebb csak Kiss Mihály uram neheztel majd hogy kifecsegtük e kalandot, de sajtó-pert nem akaszthat nyakunkba, mert azonkívül, mit a betűszedő gyerek hibásan rak (a miért meg őtet kellene megrakni) minden ugy van leírva, mint ahogyan megtörtént; kaptafájától s láb? szíjától pedig majszter uram előre haladott életkora miatt nincs mit tartanunk: azért hát Szerkesztő uram! közölje csak a ,h*rr von Kiss le-dérből" dolgozó csizmadia májsster legújabb kalandját.
Azt hallottam...
Azt hallottam szép kis hágom felőled, Hogy fejkötős menyecske''lett belőled; A mait héten vasárnapkor e«ket*ek, S meg *om hivtál, hogy a kakas csípjen meff!
No pedig hát, ssó a mi ező, nem trőfa Köztetek is elkelt von'' egy poéta, A ki kissé emelje a mennvégsőt 8 mondjon egy pár saitderitS kösaöntőt.
Hanem persze a boldogság közepett As én hágom engem el is felejtett; Azért se baj — csak jöjjön el s «*ép nyár, Megnősülök a a kölcsön majd visszajár!
10- VÁRADY FKRENCZ.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK Y.
kívül mennyi van fertőzve, azt nem lehet tndni. A veszély nagyságát mutatja az, hogy a termé« mennyisége 80 millió hektoliterről 41.846 hektoliterre szállott le. Olaaa- és Spanyolországot a phylloxerától. még mentesnek jelentették be. Azóta Olaszországban Monasteró mellett 3 — 4 hold területet már tönkre tett. *
A congressus véleménye szerint a phyl-loxerát egyik területről a másikra át lehet hurciolni a »zőllő terményei által is, kivéve a bort, törkölyt és a magvakat.
A rovar huzamosabb ideig képes elélni a sző11 <3 különböző részein mig qaás növényen hirtelen elvész. Hogy a friss vagy még, inkább az aáz*lt szőllóíürtökön hosszabb ideig élhet-e még eddig nincs megállapítva. Minthogy a phylloxera petéi nemcsak a szőlló egyes részein, hanem a szőlló mellé vert karókon is előfordulhatnak, a vészes helyen levő karókat is czélszerü megsemmisíteni. Különben élettelen tárgyakon levő rovaralakokat általában véve köuuyen el lehet pusztitaní 100 C.°-nál nagyobb nedves száraz meleg .által. — Ha a szőllővel beültetett területek között nagyobb, különösen erdővel borított helyek vagy dombok fekszenek, ezek a phylloxera tovaterjedésének gátat vethetnek.
A gyökéren éledő phylloxera a talaj felszínéhez közel fekvő hajszól- és harmatgyökereken ; terjed a mélyebben fekvő gyökerek e czélra egyátalában nem alkalmasak a légnek úgyszólván hiánya miatt. Innét van, hogy a magas müvelésmód p. o. a savoyai jobban ellenáll a phylloxerának, mert a hajszálgyökerek a magas rnüvelésmód s hosszú metszés következtében sokkal mélyebben fejlődnek. A gyökéren élődő phylloxera egy év alatt átlag véve 10—15 méter távolsagra haladhat. E tekintetben különben a talaj minősége is határoz. Ugy látszik a szűllő müveléemódja is van némi befolyással a phylloxera terjedésére: a congressus különösen ajánlja a ritka ültetést; a hosszú, sima vagy gyökeres veszszők alkalmazását, a kordon vagy lugas művelésmód mindenféle fajait, főleg a magas művelés-módot, a gyökér elterjedése végett.
A nemzetközi congressus véleménye szerint a vidék helyzeti és légköri viszonyai szin-% tén képesek a veszélyt előhaladásában legalább gátolni. Az északi szélesség emelkedéée a veszély terjedését korlátozza. A hő és szárazság befolyásáról még keveset tudunk: valószínű azonban, hogy a meleg és a szárazság kedvezóleg hat phylloxera szaporodására és a veszély terjedésére.
A congressus tüzetes tárgyalás alá vette e rovar irtására legkedvezőbb időszak kérdését is. E tekintetben következő határozatát mondta ki : Minden vidéken van egy időszak, mely alatt e rovar szaporodik. Ezt az idősaakot, mely alatt a phylloxera tojik, és a petékből álczák fejlődnek, igen czélszerüen fel lehetne használni az irtásra, mert ilyenkor még szárnyas alakok nincsenek. Valószínűleg legczéiszerübb lenne a kora tavaszi irtás, mert mint Francziaország-bnn tapasztalták, a gyökéren élő rovarok tavasz felé a gyökér nyakán vagy azon alól rakáson találhatók.
A phylloxera kiirtására többrendbeli szert megpróbáltak már, különösen a talaj-mérgezést továbbá a megtámadott szőlő terület vizzel borítását stb., melyeket, valamint a foganatba vett másnemű óv- és védintézkedéseket más alkalommal fogjuk megismertetni, különösen kiterjeszkedvén főként a francziákban e téren tett kisérletekre s az ezek által elért eredményekre.
Helyi hírek.
— lüv&t Lajos Nagy-Kanizsa városi állatorvos ur mesteri műtétet vitt véghez Bese nyón Skublics István urnái, t. i. barmai közt egy hat éves ökörnek valószínűleg ütés következtében 3 dik szarva nőtt, ezt a csont hártyáig sikeresen kimetszette. A harmadik szarv hosszu-sága öt decimeter b átmérője tövében 30 centi-meternyi volt, e ritka tüneményt Fürst ur a budapesti állatgyógyintézet maseuma számára elküldötte.
— Wilt Mária asszony hangversenyéről már megemlékeztünk, most azt jelezzük, hogy jegyek Práger Béla gyógyszertárában kaphatók. Ea pedig: Körszék első sorban 3 ft, második és harmadik sorban 2 ft 50 kr; Zártszék első sorban 2 ír;, többi sorban l ftv50 kr. Karzat ülShel/ 1 ft 50. Állóhely 1 ft. A hangverseny nov. 26-án lesz.
— Árverés Zalamegyében. Fahiánfi János 405 trtra b. ingatl. nov. lo. Zala-Egerszegen. — Tóth Gábor 650 ftra b. ingatl. nov. IS án Dómetöldön (alsólendvai jbir) Podre-zavecz Mihály 1448 ftra b. ingat), decz. 10. Benkoveczen (csáktornyai jbir.) — Prédl János (J000 ftra b. ingatl. nov. 19. Keszthelyen.— Báró Beesr. Ottó 1615 ftra b. ingatl. deca. 10. Csáktornyán. — Resze-j Ferencz 1513 ftria. b. ingatl. decz. 10. Nedeiiczen. — Sebes Anna 1624 ftra b. ingatl. decz. 9 én Dedeaen (afeó-lendvai jbir.) -
— A zalamegyei gazdasági egyesület által a Nagy.Kanizsán építendő közraktár ügyé- i
ben kiküldött bizottság : (lavina Lajos, Derva-ri tsjAkos, In key László, Szalacsy Farkas, Tála-bér Zsigmond, Karczag Béla és Lang Henrik arak. ;
— Hymen* Boron kay Károly tanár ur müveit lelkű és bájos leány át Helen kisasszonyt Pleheisz Gusztáv honvéd hadnagy ur a napokban nőül vetta. Fellegtelen boldogság és isten áldása kisérje a azent frigyet!
— Francxia irodalmi és társalgási ev télyek tartatnak nov. 6 tói kezdve minden vasárnap ée csütörtökön délutáni 6 órától 8 óráig az izr. iskola helyiségében. Felolvasók: Wil heim József éa Waxel Vladimír tanárok. Azelsö estély m¿sorozata volt: 1 Origine et biographie de Moliére, par VI. Waxel. 2 Analyae snr Tar-tuffe és 3 Moliére Tartufe par Mr. Wilheim. 4 L''amour comme il davrait étre par Alfréd de Musset. Dóclamó par VU Waxel. Végre 5 Con versation et jeux de aociété. Üdvösöljük a helyes eszmét és kiváló sikert kivánunk.
— Miklós Gyula borászati kormánybiztos''vidékünkre is jő, jelentésében olvassuk: Az általános szüret beállta miatt kénytelen va-lék utamat egy időre beszüntetni a caak november hó elejét állapítottam meg körutam további folytatására. Mindeneaetre Budapesten a megyeháznál óhajtok a budai, promontori, kőbányai, pomází s a közelebbi helységekből bejöhető termelőkkel, az ipar- éa ker. kamara által kijelölt ker. érdek kösönséggel tanácskozni. — Onnan pedig Kecskemét, Temesvár, Lúgos, Veraetz, Arad éa Erdély nevezetesebb helyeit utazom be, s csekély pihenés után Vácz, Esztergom, Nagy-Kanizsa, Keszthely, Somlyó, Balaton vidéke, Sopron és Székesfehérvárt, mint utazásomra szánt helyeket óhajtom bejárni mit ha deczember végéig teljesíthetek, igen meg leszek elégedve, főleg miután majd minden vidék azt kivánja, hogy mellőzésben ne részesüljön, s igy sokszor oda is kell mennem, hová nem szándékoztam.
— A Széchenyi szobor ujabb értesülés szerint jövő év tavaszán lepleztetik le; a bizottság bevárja fia, gróf Széchenyi Béla hazajöttét, ki jelenleg Chinában utazik. Egyszersmint felhivatnak mindazon egyletek képviselő küldésre, mely egyleteket a nemes gróf alapitott; igy meghivatik a nagy-kanizsai .Polgári Egylet* is, mely a nagy magyar személyes ittlétekor s annak buzdítására alapíttatott.
— Enquete a balaton halászat rendezése tárgyában. A balatoni halászat rendezetlensége minden halássati idény kezdetén ugy maguk a halászok, mint a jogtulajdonosok között igen sok zavarokat szokván előidézni, ennek idejekorán teendő meggátlása czéljából a földmivelés , ipar és keresk, miniszter e tárgyban még e hó végén ott a helyszínén értekezletét tartand, melyre Zala, Somogy és Veszprém megyék meghivatnak.
— Mint legbiztosabb forrásból értesülünk — az eddig összes lapokban megjelent a legközelebbi időben elhunyt Qrf. Zichy Domokos hagyatékát illető hírek tévesek voltak a mennyiben nagyobbszerü, az elhunyt nagylelkűségéhez mért,adományok kivételével összes vagyona örököseinek egyenlő részben unoka öcs cseit iíj. Grf. Zichy Ödönt és Jenőt nevezte ki.
— Szárny vasút építése érdekében ily tartalmú meghívók küldetnek szét: .Meghívás Jánoshása, Sümegh és Tapolcza mezővárosok és ezek környékének birtokosa és lakósai rég át vannak hatva azon meggyőződéstől miszerint az a gazdasági, kereskedelmi és forgalmi érdekünk tüzgetően követelik, hogy a bobai vasút állomástól Tapolczáig ée kedvezőbb körülmények beálltával ismét a Szt.-György vasút állomátig egy szárny vonal építtessék. Az erre vonatkozó tejvet, költségvet''ist és egyéb szükségeseket szinte régen elkészité már t Gaál Ödön vaauti mérnök ur, kinek közbe jöttével szándékunk van a jelzett vasút épitéa kivihe''óségének meg beszélhetése végett f. hó 15-én délelőtti 10 órakor Sümegben a városház tanács termében értekesletet Urtani, melyre az érdekeltek ezennel tisztelettel meghivatnak." Kelt, Sümegben 1879. November hó 5 én. Gróf Deym Nándor, Barcsa Sándor, Eitner Sándoi.
1 — A balatoni kéjhajósát emelése a illetőleg megteremtése végett egy angol szokás szerint yachtot kéexitet, a budapesti angol fó-konzul sport szerű mulatságot rendezni, ha lehet nagy társaságokat édesgetni a magyar tenger vizére. A főkonzul ur e terfvét korántsem hagyta abba, hanem huss ily yacht készíttetését határozta el, s e végett Angliából már hozatott is két szakértő csónaképítőt, kik innen Budapestről ma reggel mentek ol Balaton-füredre, Écsy fürdőigazgatóhoz azon ajánló levéllel, hogy es jelöljön ki számunkra helyet, hol yachjaikat nyomban elkészíthetik. Mint értesültünk Gos-ling főkonzul ur teljes erővel azon működik, hogy a jövő nyárra 20—25 angol családot nyeljen meg, ki Balatonfüreden töltik a nyarat
— A Balaton vidékén levő szólóhegyeken felmént a bor ára. Pár nap előtt két három forintjával kínálgatták akaját, de nem kellett senkinek, s es olcsoság híre elhatott a szomszéd Stájerországba, honnét tömegesen jöttek
a Tevők s annyi bort összevásároltak, hogy a termelók most már as ujbor akaját 5 forintért sem akaiják adni.
— A keszthelyi templom felszentelt aj tornya 32 eser forintba került, melyet idősb gróf Festetics Tassiló lovassági tábornok ur viselt
— Bővid hirek. Laaka Gusztáv a Ferencz Józaef-rend lovagkeresztjét kapta. — Pest megye 3 miliő írtnál több egyenes adót fisét — Bulgáriából a törökök tömegesen vándorolnak é>. — Abdel Káder meghalt — Tisza
mint a dnnántuli rsf. egyházkerület fógondnoka Pápán volt a napokban. — A .Sopron* 3 iven jelent meg, egyezerre hozván aPoityoady-bün-per végtárgyalását — A dél tiroli várak nagyban erősíttetnek. — Cagliatiban as ügyvédek strikeolnak. — Gr. Zichy Ferraris Victor As-bóth Jánossal pisstoly párbajt vivott — Muszka-török véd és dacsssövetség köttetett — Panthy "Endre kanonok 60 eserfrtot adományozott leánynevelő intézet felépítésére. — Dietrich-stein Frigyes bpesti bankár eltűnt — Carey IV-ik Napoleon melletti kapitány asersetes lón. — Petőfi öcscse 50 eser forinton birtokot vett — Zen tán ál egy hsjó kősóval elsülyedt
ALI nyert?
Budapeetokt- 31-én: 71, 85, 11, 61, 70,
Lincz „ „ 30, 78, 29, 55, 74,
Tríest , . 41, 49, 31, 87, 21,
Prága nov. 5-én: 37, 1, 81, 29, 19,
Lemberg . , 85, 45, 73, 8, 23,
Sieben , „ 50, 20, 44, 32, 45.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-oissán Wajdits Jóssef könyvkereskedése ¿Ital megrendelhető.)
— Aigmr Lajo$ kiadásában megjelenő .Magyar könyvesház* 64 és 65 füzete beküldetett hozzánk. A Vll-dik évfolyam. 4. 5. azáma .Az arany próba" eredeti színmüvet tartalmazza 4 felvonásban irta Imrei Ferencz. Ara e kettős tűzetnek csak 40 kr.
Ve&yes hirek.
— Hálálotd*. Kietreiber Ferencz gazdag budai polgár, 81 éves korában elhunyt. Kietreiber nőtlen volt s óriási vagyonát (többek közt nyolez háza van) rokonai öröklik. Az elhunyt lakásán két szoba 40 év óta nem volt sem szel-lóztetve, sem kisöpörve. Nem is volt szabad oda másnak belépni.
— üj kkinai óridt merült föl Európában. Állítólag nagyobb annál a honfitársnál, ki Renz czirkuszában nem rég oly feltünest keltett a németeknél. As óriás neve Sím Li Löng, 9 láb magas és nyom 6 egées mázsát Jelenleg Prágában van nejével együtt, ki kicsiny ssszonyka s mint énekesnő nem sokára hangversenyt is ad a csehekuél. A párt egy francsia impressa-rió kiséri.
— Somogymegy« legutóbbi közgyűlése Ssslsy Károly indítványára elhatározta, hogy a földtehermentesitési és szőlődézsmaváltsági kötvények kihúzásának elhalasztása tárgyában beadott pénzügyminiszteri törvényjavaslat ellen protestál. Egyúttal elhatározta, hogy a többi törvényhatóságok is megkereetetnek, hogy e tárgyban tiltakozó feliratot intézzenek a képviselőházhoz.
Papírszeletek.
Furcsa puutu. Szegeden a katonai figyoss-tályhoz beállít egj teli* bakamondnros, fiiig csivil-guoyás atyafi. A nyilváatartő hivatalnok átveszi az .Urlanb-passsnst,*'' > s mint jegyezni akar belSle, nagy meglepetéssel veszi éswre hogy az egy Ok Orr* kiáliitoU marhalevél. As impertinens tévedés agy esett meg, hogy as atyafi, nem lévén írástudó, a ssabad-•áglevél helyett a marhacsédolát hozta el a ládafiiból.
Udvariasság. Egy nép asssony panastkodik-as orvosának, hogy pattanás támadt a fülében, „ön bizonyosan tok dabar beszédet hallott tegnap" volt az udvarias válasz.
Hetyke esigány. Történt valaha hogy Madara* son csínyt követett el a csigány, s Ma azt lekapták a lábáról s tisenkettCt verettek rá korbácsesaL A korbács ócska volt és szakadozott. A mig verték a csiginyt, szidta tele torokkal a madara si akit.
— Ccifra tornyot tudtok építeni ngy-e ? de egy becsülete« korbácsot nem tudtok venni a tisste-téges emberek számára?
Politika as iskolában. Földrajsi óra alatt Ta-nár: Mondja meg nekem, mely városok fekszenek a Tisza jobb, melyek a bal paraján? — a tanuló sara-ros feleletet ad, melyből a tanár azonnal lá^a, hogy hogy as aoice nem tadja, melyik a folyó jobb, melyik a bal partja. — Tékát mutassa meg elSbb, lyik a jobb, melyik a bal kese. — A tanítvány felel e kívánságnak. — Tanár: Már most térjink vissza elóbbi kérdésemre: Mi határona meg melyik a jobb oldal, melyik a bal oldal? — Felelet: Tissa Kálmán 1
Igy történt e napokban agy kassai iskolában.
j
NOVEMBER 94* 1879. Placzl árak.
100 kilóg, számítva.
1*00%^ Bíaáti hu%* li—UM. gyón busa 1^0--W.«a;Ro« 9-07 -9 90. Árpa (elesógre) 7.60
14-áO.—16»—. RosslO50.—11''—
ArP*-•ÖOZab 7-20.—T50.Knkorieza T-7 l0
7 fí&i 13.60-18.70. Boss 9.60-.10.- Árpi 7 40-7.60 Zab 6.60-7.- Kukoricza 6.10-6.20. ,
r • B«»* 1A16—14.60. Rozs 10.—10.ÍO
*** ^ 6.66-7.10 Kukoricás 8.75-8.80
Qin I^ÍS^ BttM >»10-11^0 Bóss 8*90—.
o^Zf6"7-70 Z&b 6-6JS0 Kuk. 6 60-7^-
i«. 1260-18 -Ro« 8-50.—9 -
^ D^''r- ^ ''6ö0-6-75 Kuk. 6Ü0—6.40 7 fift o^; ^la-W-ia W Roas 7 60- 8 40 Árpa 7 80-8-10 zab « 24-^80 Kuk. 5-20-6.50. ^
r : Baza 12-—1240 Rozs 8 50-9 -
Arpa 6-50—7 — Zab 6-—6 50 Kuk. 7-75—7-90.
-- - |
I t t í
Vasatl menetrend»
A badt-pe8ti időmutató óm szerint, Inéul Kauizeáről
hova:
JnR™!? /LUU « . . Ors Pere. Id8
MO Kssék, Mohios,DomboTár s Fiúméba 4 48 gmm«1
O,q O_J • - 2 80 Mtat
212 Bada-Pe«tro........ 4 5|
SS • • • • 1......26 délut.
• • • • ;.....11 30 estre
213 Béesbe (Ssombatkely, Bées-Ujhely felé>5 8 reggel
íYí „ • . ........ . 11 48 estre
315 Sopronba ........ 8 38 déhi*
303 Triestbe éa Prágerho fon keresztül
Grácz és Béesbe ... 4 58 remi
201 Triestbe és Prágerhofon keresztflí -
Gri« ....... 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára
honnét:
216 Egzék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délat
p " , • . 11 11 estve
203 Bud.-Pe«tr51........4 20 reggel
ÍV} » " • ''......2 5 délat
aiioí 9 44 estve
3UBéesb5l(8mombatb. Bées-Ujhely)fel5110 27 eetve
163 Bopronyból ^ . . . .* . . . * . 11 53 UK*
214 BécsbSl Gráca, Marburg, Pragerbof
^ f*181 ...........4 12 reggel
201 Trieszt- és Bécsből Marburg, Prager-
ho£ f.151.........x 21 délat
204 Tneszt- és Villaebbdl Prigerhof fel5l 11 — estve Ifarborgb. «satlakozás Vill»cb és FrsneesfestbSl
■ • . . FianrtesfestbSl
9-t«
15-1». 1879.
H6- és heti- Kati», éa prot. Görög nap [ naptár naptár —= 9
45. A f5nök leánykájáról. BCáté IX. ]
9j Vasáraap lOHétfS 11 Kedd 12 Szerda IS Csütörtök 14 Péntek 15 S.ombat E Ü3 Tiv. András Márton Emilia Ssnnisxló Serapion Lipót 28 Ö 23 Ter. 29 Anast 30 Zenob. 31 Stachys 1 Ó Nov. 2 Aönd. 8 Aeceps. I m £ 35

Felelős szerkesztő : BátOrfl Lajot.
Nyilvános k5ss9net
Mindazok, kik szeretett leányomnak Jankának temetkezése alkalmával jelen Toltak! különösen pedig a rendezőknek és Hirsh B. Fsssl urnák, ki öregsége dacsára felhívás nélkül a gyáesünnepéljt becses jelenlétéről meg* tisztelte és ezáltal atyai szivemnek nagy. vi-gaszt és megnyugvást szerzett ée fájdalmamai enyhítette, — szíves részvétükért fogadják leghálásabb köszönetemet 1
r
Nagy .Kanizsa november 5. 1879.
ROSENFELD SAMU.
• E rovat alatt kSslettért felelősséget nem ^vállal « Sserk.
hirdetés.
Egy régi legjobb hirnek AnreaM életbiztosító társaság egy Mi éa iie»
Btéá megyékel beaUsasdé feMgyettt
(Aeqalsiteur) keres fix bet« és yrorS-mellett-
Ajánlatok a k I a 4 6 n á I át-adandók. (949 1—1)
i '' ¿" : •
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
()
ZALAI KÖZ.LÖ NY.
t «
j-j
NOVEMBER 9-én 1879.
¡ ¿ '' ''V/ v
-
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LÓVINGER-fóle há?ban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor- gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER & TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek ; (Tapeten) és ehez való diszitményekben gazdagon felszerelt raktárunkat. '' (94G 1-171
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bútor gyárosok.
IV."'' i\
30 éven kipróbált!
Analherin-szájviz
. JP O P P J Gr.
cs. kir. udvari fogorvos Bécsben, belváros Bognergasse 2.
Minden más fogviznek elibe teeDdő mint óvszor fog és azájbetegaégek ellen, a fogaknak romlása és lukaasága ellen, jellemes ise és szaga által, erósiti a íoghuat és felülmnlhatatlan szerül használható a fogak tisztitásárx. (787 I. 11 — 12)
Ezen kedvelt a nélkülözhetlcnné lett készítmények megszerzésére mindenkinek megkönnyítessék különböző nagytiágn üvegek, u. m. 1 nagy üveg 1 frt 40 kr, egy középszert! nagyaágu 1 frt éa egy kis üveg 50 krért kaphatók.
Anatherin-fogtapasz.
a fogaknak tisztítására és épentartására, pltávolitja a rósz szago és a fogkövpt Árs egy üveg adagnak I frt 22 kr.
A Popp-féle szagos fogtapasz
legkitűnőbb szer a szájüreg és fogak ápolása és featartására. Egy
darab ára 35 kr.
Növény fögpor. Megtiszitja a fogakat, eltávolítja a fogkövet éa tiszta fehér é.nyt ad a fogaknak. Egy doboz ára 63 kr.
Popp-féle fogplonbe . i
lukas fogaknak magunk általi megtöltésére.
Fünseres gyógytani
növény szapanja
vegytanilag vizsgálva s a császárt orvosi tadoaásykar által
Béosbea és még számos gyógytani társulatok és kitűnő orvosi > egyéniségek által Európában mint a
? legjobb és legtisztább
szer ismertetett el a bőr ápolására. Egy darab ára 30 kr.
Sziyes fitjelieztelésol!
A hamisítástól való övakodásra figyelmessé tesszük a tiszttelt közönséget, hogy az Aaatherln-szájvíz siisdea 8veg> nyakán :«®y védjegy van (a Hygea és Anatheriu készítmény czégfrel) valamint Blisdes üveg egy külsó borítékkal vau körülvéve. rrt»!y után látható- viznyomásban a birodalmi sast és czéget mutatja.
Kapható : Nagy-Kanizsán : Práger Béla gyógyszerész nrnál Rosetibarg én Feeselhoffer József füszerkereskedéaükbeu. — Pipán : Tshepen J., és Bermülier J.-uél. — Keszthelyen: Pfisxte-~rer gyógyazaréaz. — Zala-Egyergzegen : laóó F. gyógyszerész. — Kap ronczán : Werli gyógyszerész. — Varaadon : Halter gyogys*.
— 8ümeghen.: Dorner Kajet. — Szombathelyen : Píllich Ferencs es Rudolf gyógyszer*1. —J Határőrvidékí 8z.-Györgyön : Fibic E. C.
— Veszprémben : Tnszkau és Társa, Guthard Tivadar ég fiainál, ngy Feretms* gyógyszerész.,— Székesfehérvárott: Braun J„ Brosx-mann, és Dieballa gyógysz. — Lovas-Berényben : Heis!s- gyógysz.
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész, — Pakson : Flórián J. .gyógyszerész. — Körmenden: Horváth J. Somzenrend gyógysze-
íj rész — Kaposvárott: Kohn J. Schrőder és Darás gyógysz. elégje sfcárd : Brahsay gyógysz. — Bonyádon : Kramolin j. — Baján: Michitsch 8t., Herzfcld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett : Zsol-; o*y és E„ Zách, Knnz, Kovács, és 8ipócz gyógysz. — Ká-rádon : Zadubánazky gyó^ys*. — Marczaliban : Kiss gyógysz. — (j|Tolna: Fichtl S gyógysz. — Dunaföldvárott: Lakács gyógyaz.
— Szent-Györgyön: Nötbig. — Alsó-Lendrán : Kias gyógysz. — Rohonczon : Simon gyógyszerész uraknál.
I-
HOLL SEIDLITZ - PORA.
paftlr akknr valódi min,Aen ?obox cximU*>í,4n * ""
vSdrli ÍUUiUl VttlUUl, & tl én sokszorosított raégem van lenyomva.
30 év ót* a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gyeaor betegségek és eaiésztésl akadályok, (mint étvágyhiány, hasszornlás). vé-atioias és aranyér ellen. Különösen (oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életr módot folytatnak.
Haalsitáuk törvényileg büoteteek tts
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
________________ SÓVAL
A Iegmegbishatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek _ minden belső 8« külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennerati sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt aebek-rákrekélyek. üszök, szemgynlladáa, mindennemű bénulás és serülés stb, Stb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. ó.

Hal-máj olaj.
Krohn M. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Ezen halmáj zsirolaj valamennyi, a kcreakedelombcn előforduló faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használhatór
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é,
Fő szállítás
Moll Á. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál; BéCS
Tuchlauben.
R*ktár az állam minden hírneves gyógyszertárában vagy kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyónek nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t ex. közönség kéretik határozottan lioll-téle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláírásommal vannak ellátva.
Baktárak : Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógyaz. Eosenberg Ferencz Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg .Gyógyszertár a szent lélekhez''''. — Barcs Dorner 8. Csáktornya Göncz L. v gyógysze. rész Kaposvár Kohn J. Schröder Sándor gyógy. Th. Keeskéssy gyógy Kaproncza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics lat. gyógy. Küttel Ist-gyógy. Keszthely 8chleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombathely Pillich Ferenca gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész Bánok-szent. György A. C. Fibicz. gyógy. Zagrah Mittlbach S. gyógy. Ir.T»lmaa-hox gyógy. Szalónak Schvarcz Gusztáv gyógy. (766 45—62)

FERENCZ JÓZSEF
KE3ERÜVIZ-F0RRÁS
Elisaert Bist leghatásosabb valasiessyl keserivlz között
(941 2-6)
Tlv T nii^o W » belgyógyászat tanára. Eriaageaben „Nem
XJl* IJCUUC VT • okox kelletlen mellékhatást. ha nagyobb adagban vétetik. Sőt még oly esetekben is, hol a bélnyákhártya izgatott, e viz fájdalom nélküli székletétet okozott.". Erlangcn 1878._
Dr. Korányi Frigyes,. TSi
tűnik ki, hogy enyhén keserű, nem kellemetlen izü és hogy még hosz-szabb használat után sem zavarja meg az étvágyat és emésztést Bu-d a pest 1878.___
DÍTGebFard Lajos, ££¿3/
vétethetik és a többi budai vizekhez aránylag kevesebb mennyiségben és rövidebb idő alatt hoz kedvező eredményt létre, Bpe«t 1877.
TYr KTcc NÁrwlnr » Szt-iaaos kízkérház" igazgat sja AVISo H<UIUUr, Bldapestea. „Valamennyi budai keae
rűvii között kellemes ízo jeles hatása által tűnik ki : gyomor és bélhn-
rutnál, megrögzött székrekedésnél, albasi vérpangásnál, valamint vérto-
lulásoknál, aranyérnél étvágytalanságnál stb." Bpesi 1878._
Dr. Bamberger Henrik, ££
szabb használatnál sincs sessaiféle káros hatása" Bécs. 1877._
ítVs. Mpvnprth Th " flmgyégytaa taaára, karsáayta iutjyuerifl 1 n* rtotM Bécsbea „A mérsékelt ada-
(Ok és azok kíméletes hatása által a kóroda egybevágó heveny k6re>
setéinél gyakiaa fontos oki jaTalatnak felelnek meg " Bécs 1879.
\
Einladung zur Beteiligung
an den Gewinn-Chancen der vom Staate Haabnrg garanurten grossen Geldlotterie, in welcher
■ 8 MilL 940,000 R.-Mark
von 10. December 1879. bis 14. Mai 1880. sicher gewonnen werden müssen.
Dor neue 5n 7 C1 essen cingetheilte Spielplaft enthalt unter 94,tKX) Loosen 49 000 fiewlaae und zwar ev.
400,000 R.-Mark
spo< i eil aber (934 L 5—7)
1 Gew. á U. 250 000 5 Gew. á M. 8000
1 • n '' á M. 150,000 2 V á $ 6000
1 * M. 100.000 54 m á tí. 5000
1 á M. 60,000 6 * á K. 4000
1 £ n « M. 50,000 . 65 tl á M. 3000
2 á M. 40,000 1 213 » á M. 2000
2 á M. 30 000 12 fl á M. 1500
6 á M. 25,000 2 i» á M. 1200
2 A M. 20 000 631 n á M. 1000
12 á M. 15,000 773 n á M. 500
1 9 • » M. 12.000 ! 950 n á * 300
24 M 10,000 26,450 rt etc. á M. 138 etc.
Die Oewinnzíchungen sind planmitMig amtlich fesgesetzt.
Zur nächsten ersten Gewinnziehnng dieser -grossen Gald-verloosung kostet:
da« ganze Originalloos nur 6 Mark oder fl. 3V* das halbe „ „3 „ „ ls/4
da« viertel „ „ 1»/, . „ 90 Kr
und werden diae vosa Staate gsrastirten Originalloose (keine verbotenen Promes«en) gegsa EJssendssg des Betrages eder Psst-Eiazablang nach den entferntesten Gegenden von mir franco versandt. Kleine Beträge können auch in Postmarken eingesandt werden.
-Das Hass Steindecker hat binnen kurzer Zeit grosse Gewinne von Mark 125,000, 80 000, 30,000. 20 000 mehrere von 10,000 u. s. w. an «eine Intereaaenten ausbezahlt und dadurch viel zum Glückc zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen aind im Verhältniss der grossen Cha cen sehr unbedeutend und kann ein Glückvorsoch nur empfohlen werden.
Jeder Theilnehmer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die officiellen Gewinnlisten
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmä*aig und nach Wunsch der glüchÜchcn Gewinner.
Aufträge beliebe man umgehond ui;d jedenfalls ver dem 30-tea dieses Mbaates vertrauensvoll zu richten an <lic bewahrte alte Flrna
Josef Steindecker, DammtliorstaB
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
- P. S. Daa Haas Steindecker — überall als solid and reell bekannt — hat besondere Reclamen nicht nötbig ; es unterbleiben solche dabher, worauf verehrt. Publikum aufmorkaam gemacht wird.
Főnyeremény
esetleg 400.000 Mark
A nyereményeket az
állam biztosltja.
Sxerencse-hirdetmény.
(9«i..^2) Felhívás
a hamburgi állam által bistositott nagy pénzlotteria nye-, remény-esélyei ben i részvételre, melyben többet mint
8 millió 900,000 márkát
kell nyerni.
Ezen előnyös pénz-lotteriának, melyben tervszerüleg csak 94,000 sorsjegy van*, nyereményei a köretkezRk:
A lepauotb nyeremény esellei
4000.000 márka
Melléknyeremények:
1 nyer, 250,000 márka
1 1 1 1
2 2
2
»i M H n
150,000 100,000 60,000 60.000 40,000 30,000 25,000 20,000 15,000 12.000 10,000 8,000 6,000
6 65 213 12 2 631 773 950 26,450 •3900 70 7800 7850
54 nyer. 5000 márka

4000 3000 2000 1500 1200 1000 500 30o 138 124 100 94 és 67 40 és 30
Ezea víz kaphaté : minden gyógyszertár és fűszeráru kereskedésben éi a forrásigazgatóságnál Budapesten
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
\
a mindezen nyeremények pár hónap alatt 7 osztályban
biztosan huzatnak Az első nyttremfnyhuzát hivatalosan meg van állapítva melyhez
egy egéaz eredeti sorajegy ára csak 3 frt. 50 kr o. é> e*y m « „ „ 1 frt, 75 kr
»» >»
egy negyed „ „ 88 kr „ „
és ezen az ái?aa áltat blztaaltatt eredeti sorsjegyeket (nem tiltott promessekft) éa az Ssszeg bénaeates bekildése «ellett a a legtávolabbi vidékre is elküldöm.
A résztvevők mindegyike aa eredeti Sorajegyen kivül megkapja tólem ingyen az áUaaczhaerr»! ellátott eredeti tervet és a megtörtént húzás után a hivatalos aorsolásí lajatromot felhívás aélkil és azonnal.
A syeressésypéazek kifizetés« és efkBIdése álulam kézvet-Iwfil az érdekelt részér« pwitasaa és legszlftnibb titoktartás —Hitt eszközöltetik. .
mmmmT~ Megrendelések egyszerűen postautalvány ragy ajánlott levéllel ehetők.
■-p" A megbízások annálfogva a közeli hozás miatt f, évi
MVtOfctr 15-% bizalmasan az alulirt cséghez intézendők.
Id Hekscher Sámuel,
< bank- és váltóflzlete
j? — c - " ~ V»''
Keskeny :
4UM-mell csokor kák,
$ tüdő melfc^fok, koíiögé8A.fojtóköhÖR^, »rekedtség é« tüdöhurut bizton gyógyszerei.
A lorramfl v41«l a tjnircl/l emli(rlií''f ■■■^■■H Uvara (eromtvlt ra«(fb«<f»oOlhíllon keikooy ullfú [jW i \tbn mog odtliK f«l nem detUett (itVot foflalja BKyJfflM
nű«erlnt «> l*(fe«5 rraJmr Rrr!.v9 SyullaJt nyakhirtrájára vaIÓ aiMlioali rfflU Hy.,1;:». (» rnrhltú haUi C|akorli»ára( a/ lilét i l>otcf
, »ier»rk Kyóc)uláial minden tekintetben l^if- HKSIHI ti\»g «lóíorlti. J
lttft k«>ok«dünk,ktUön6»
Sf/rlemb« «JaaU«)t barti&rn«^ bejcfjaeit vOntcrt »» duboxon *l«Vó «1 Alráttujkat, a»«rt ctak tiek igaioljak ann.ik valúJli*<al.
Schmldt Victor & fiai,
ci. k. szabadsl gyárosok Bee», Wiedon, Allegasse 4a
Kaphatók t Práger Béla gyógyszt. N.-Kanusáu* Káltvoda J. Letanyén Kis A. gyógyszt. A.-Lendván, Dorner Kaj. vai- és füiserkereakedéabea Sümegheu Werli M. gyógjrsst. Kaproncsán és idősb. Mozelt F. Vasváron Hollóiy Jóaatf E. gyógysztrtárábau Zala
NAGT-KANimi, 1879. november 134n.
Elf fizet éti ár:
Jegéw tora . . 8 fél érre . .4 negyed érre . . 2 „
Egy
Hirdetések
• 6 hasábos petitsorb&n 7, m*Bod»fcor 6 i tnin.ieu . további torért 5 kr. NYILTTÉRBEN
őrönként 10 krért vé-tetuek fel- j.
v Kincstári illeték minden
Jegyes hirdetésért kalö 30 kr fi«etend5
Tiiennyolesadlk évfolyam.
A lap Kellemi réi.ét Uletí kSabafayék a
aajafi Ulet6
költemények pedig a kiadóhoz Mraórtv*
NAQT-KAHIZ8A
Bérmsatetlea levslsk. enk <M*rt mnokatir-•aktól fogadtatnak el.
riim MB küMstask.
•af
előbb: ,25 AL A-SO M OG Y I KOZLO
^¡f *-——______- *—IJf 1 " —ww
N.-KanlzgRTáros helyhatóságának, „n.-kanizsai 5nk. tüxoltó-egylet«, a »n.-kanizaai kereskedelmi 8 iparbank«, „n.-kanlxftal takarékpénztár«, a „zalaaegyel általános tanítót«* tület« a „n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület«, a „soproni kereskedelmi s iparkamara a.-kanizsai külválasztmánja* 8 több megyei 6t rárosi egyesület hivatalos értesitije.
Meieiikhit kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma laps
Uj társulatok alakulása.
Szomorú gazdászati viszonyok kőzött (''•lünk, rosz termések, szerencsétlen vállalkozások, elemi csapások egymást követik! pénzügyi nehézségekkel küzködők ,az állam, a társulatok s az egyeseE. A jelen sanyarú viszonyok közt aztán egyszerre csak arra ébredünk egy szép reggelen, hogy két uj pénzintézet alakult fővárosunkban. Franczia tőke alakította mind a kettőt, biztosító* társulat mind a keltő ; csak az a különbség köztük, hogy az egyik napvilágnál, a másik gázvilág-nál alakult. S mi nem azért szólunk e tárgyhoz, mivel franczia töke szerepel mindkét társulatnál, hanem mivel biztosító társulat mind a kettő. Mert hogy franczia pénz jön hazánkba vállalkozni, hogy elég bizalmat helyez belénk a franczia pénzaristocratia arra. hogy fölös tőkéjét nálunk elhelyezze; hogy közgazdászai viszonyainkat elég egészségeseknek (artja arra. hogy nálunk rengeteg összegeket fektessen be kamatositás végett: ez magában véve olyan jelenség, rnelv bennünket csak kellemesen érinthet és megelégedéssel tölthet el. Hanem szöget üt fejünkbe, nagy szöget, hogy épen a biztosítás mezejét választották működésük tereül. Mert hiszen ki érzi itt szükségét uj biztosító tarsulatok alakulásának? Nincsenek-e elég biztosító társulataink ? Nem képesek-e a hazai, s azon számos külföldi társulat eleget tenni a biztosító közönség igényeinek, melyek nálunk képviselőségekkel bírnak ? Olyan kérdések, melyekre mindenki bizonyára igennel válaszol. —
S épen mivel tudjuk, hogy a mi hazai társulataink alaptőke, igazgatás és szilárdság dolgában elég biztosítékot nyújtanak közönségünk megnyugtatására; a franczia tőke ezen a téren nem lehet reánk hasznos. Hasznos csak akkor lehetne, ha előnyösebb befektetések s olyan vállalatok áltai kamatosittatná a franczia pénz-aristokratia otthon el nem helyezhető fölös millióit, melyek szükségeinken enyhítenének, valamely általánosan'' érzett hiány betöltését czéloznák, szóval, ha olyan közhasznú iparvállalatokba íektettetnének, melyek nemzetgazdászati vagy kereskedelmi érdekeink hathatós előmozdításában, s a munka szaporodásában nyilatkoznának.
Az újonnan alakult két társulat nálunk nem pótol hézagot, nem enyhít szükségeinken, nem mozdít elő se nemzetgazdászati, se üzleti érdekeket, munkaszapo-rodást elő nem idéz, se pangó iparunkat nem fejleszti. Mire valók tehát? Ez a kérdések kérdése.
Gondolkozóba esünk. Mert ha figyelembe veszszük az elébbi évek. szomorú jelenségeit, a végtelen számú felesleges vállalkozások sajnos eredményeit, s ezek még sajnosi-''jb következményeit, kell, hogy gondolkozóba essünk akkor, midőn ismét felesleges vállalatokkal állunk s/emben. Parisban az idő szerint lábra kap a szédelgés; sok pénzük van a francziáknak, s ők vállalkoznak. Hever a tőke, előtérbe lép a nyerészkedési vágy, s buján díszlik a „gründolás" szenvedélye, mint a pipacs virága, 1873-ban is ez volt a jó bécsiek bogara, s hová vezetett? Bejött n ,krach*, nyakra-főre buktak a társulatok, messzeható következményeket, tönkre
jutott tözséreket és jól berántott nyerészkedőket hagyván maguk után, Vájjon az a franczia consortium, rn^ely hazánkba jött olyan tarsulatot „gründolni", melyre egy csepp szükségünk sincs, nem pusztán nyerészkedni jött-e csak hozzánk? Ilyen nyerészkedő „gründolás* még több is jö het. Mert nyerészkedni nemcsak jó mérleg felmutatásával lehet. Nagy garral kihirdetjük a társulat megalakulását, milliónyi összegekről van szó, roppant alaptőke (parenthesis között légyen mondva, legnagyobb része csak papiroson van) van hűhó s a részvények felszökkennek, haszon van rajtuk, a párisi pénzpiaCzon sok a heverő tőke, — eladjuk a részvényeket jó haszonra. Ez jó „gseft", s prakti-sáltatik is.
Jó lesz tehát vigyázni; ne higyjünk vakon, s ne rohanjunk neki ajtóstul. A „gründolási" düh következményeinek voltunk már tanúi. Kell, hogy óvatosak legyünk hasonló jelenségekkel szemben. Hazai biztosító társulataink — legalább részben — olyanok, hogy nincs okunk őket cserben hagyni. Két uj biztositó társu-sulategyszerre ! Minek? Talán,hogy a már meglévő társulatok biztosságát is veszé-| lyeztessék a díjtételek erőszakos lenyomása által ? Ez által több kárt tehetnek a biztositó közönségnek, mint hasznot. Két évtized lefolvása alatt nem kevesebb,
w I
mint husz hasonló társulat ment tönkre. Rakásra dőltek, s most aluszszák a kin-szenvedettek nyugalmas örök álmát. Nem hagytak hátra egyebet károsodott feleknél, s tán még ma is perlekedő atyafiak ná). Kellett ez nekik? S ha egész serege a biztositó társulatnak ment tönkre
2 évtized alatt, váljon van-e, lehet-e reménye ujabban keletkező hasonló társulatoknak sikerre? Ha tönkre hagyjuk menni azokat, mi szükségünk van emezekre ha szükségünk volna: élnének amazok is, de nem élnek és mivel nem élnek: ezekre nincs szükségünk. Ez világos.
Vannak derék hazai intézeteink, pártoljuk azokat. Ott van a , Pesti biztositó társaság*, a »Duna* .Tisza* s mások. Ott van hazafias intézetünk, az ,1. magyar általános biztositó társulat*, melynek nemcsak mint biztositó társulatnak, de nemzetgazdászati szempontból, mint hazai pénzintézetnek is nagy jelentősége van. Tisztán a magunk erejéből, becsületes szilárd kezelés folytán fel tudott emelkedni olyan magaslatra, honnan nemcsak a részvényeseknek nyújthat állandó, becsületes osztalékot, s a fi leknek roppant tartaléka áltai biztosítékot, hanem honnan a közjó előmozdítására, jótékony és hazafias mozgalmak gyámolitására is megtesz mindent azon közönség javára, melynek erejéből virágzik, s mely fennállását biztosította. Helyi hireink közt is olvasható egy igen üdvös intézkedése. Az ilyea hazafias intézetnek pártolása nemcsak hazafiasságból* de higgadt üzleti speculatióból, saját érdekeink szempontjából is* előnyös, szükséges. —
Ne engedjünk saját kárunkra idegen növények felburjánzását a maguk talaján, s ne lépjünk hiszékenységünk által idegen érdekek szolgálatába. Üdvözöljük a külföldi tőkéknek hazánkba özönlését, de hasznosabb, szükségesebb, hiánypótlóbb téren. A biztosítás mezején nem lehet beléjük bizalmat helyezni, mert nem látjuk
TÁRCZA.
Öszszel.
Oá* borong a természetben; (¿yászos szellő sirv* lebben Felette
fi apad a vidék kedve.
Hideg az ég mosolygása; Nem éltet a nap sugara... S a mennyet Gyakran takarja felleg.
Fecske s gólya elköltözött. Dalát távol vidék fölött Hallatja
Hol lakat tavasz tartja,
A virágok hervadoznak, Miken lc p. sék nem ragyognak ; Sem méhek
Nem gyűjtenek szinmézet.
Sárgulnak a falevelek; Le-leszaggatják a szelek S kergetik Aeokat egy időig.
t
Zokog a patak is egyre, Keble részvéttel van telve: Megesett
Szive a búg táj felett.
VÁEOSY MIHÁLY.
A nők érdemét, hibáik képezik.
— Humomtikua elmefuttatás. — ... Édelgo susogást könnyek szelíd Smledetérel, Megszakadott sóhajok hangját, csókok melegével
TAS80.
Gyakran azon váddal lépnek fel ellenünk a nők, miszerint mi férfiak hibáinkat lehetőleg
palástolni csekély érdemeinket pedig égig magasztalni, törekszünk: még a dók ellenében kerlelhetlen bírák vagyunk, és ezek minden tettét bűnül rőjjuk fel.
Sajnálatomra ugyan, de az igazság tekintetéből, meg kell vallanom, hogy ez»«n vád jogosult; a férfiak a nők minden tettét tóiét színben látják; a minek oka abban rejlik, hogy ama nyilt, kézzel fogható igazsúg, miszerint a nők a földön legtökéletesebb teremtmények, még eddig általános érvényre nem juthatott.
A nők ellenében az előítéletek egész töme ge fészkelte be magát, s oly mély gyökereket vert, hogy majdnem kiirthatatlanoknak tűnnek azok fel. — Ezen előítéletek örökségképpen apáról fiúra, fiúról unokára száljanak, anélkül, hogy valakinek is eszébe is jutna, azok jogosultságát kutatni. —
Hogy ezen igaztalanságot némileg jová tegyem, feladatomul tűztem ki, ma a nők mellett lándzsát törni, és ezen a téren az arany sarkantyút (vagy nyilakat) kiérdemelni; azáltal, hogy a legelterjedtebb előítéleteket érvekkel megezáfolván, bebizonyítom: hogy a nőknek legnagyobb érdemét éppen ason hibák képezik, melyeket mint a női nem gyengéit feltüntetni a férfiak nem átalkodnak : —
, A nők nem birnak hallgatni * — Melyik.férfiú nem hiszi és mondja ezt magáról, és ezen tudatban, pöffeszkedik minta pharisaeua a templomban? pedig ezen állítás legkevésbé sem lévén igazolva, a legnagyobb hazugságot képezi.
Azon nő p. o. ki haragozdit játszik, pedig a szép nő, szépsége tudatában gyakran lel erre alkalmat; inkább leharapná nyelvét, semhogy a néma csendet megzavarná csak egy
hanggal is. — Ezek után azt kellene hinni, hogy a férfiúnak, kinek annyi oka van neje fecsegése miatt panaszkodni, ez ínyére van, oh nem! „Istenem csak már beszélne ismét!" — gondolja magában, és a hideg verítékét törölgeti homlokáról; és: „hála az égnek, ő ismét beszél* sóhajtja könnyebülten, ha a végzetes , hallgatás megszűnt. — Ez oly romboló hatáflt g3*akorolt, hogy csak a legnagyobb szükségben tenné ki magát hasouló veszélynek, és inkább az első jelnél, mely a hallgatag v ihart jelenti, gyorsan kitűzi a fehér zászlót.
Már pedig ha a férfiúra oly deprimáló hatással bír a nő hallgatása; annak beszédessége nem lehet oly kellemetlen, mint a hogy velünk elhitetni akarja. — És valóban, nincs is kellemesebb mint a nőnek beszéd folyama, mely reggel lágy morgással kezdődik, napközben gyakran hullámzássá és hangos csattogássá válik, és csak kéaő este lassú csergedezéasel hal el; — mely folyam a homokban el nem vész, mely soha meg nem apadva, minden házbelít kellően megáztat, s ha Benki nincs is jelen, saját hasznára és szóra-hozására forr és bugyog. — Igen a nők beszédessége a legnagyobb csudálatra méltó ; a beszéd ugy illik a nőhez, mint a moraj a tengerhez, a kalapálás a malomhoz, a ketyegés az órához; — s ha valaki avval áll elő: »hisz beszélni jó volna, csak ne vclna oly triviális és tartalmatlan — ugy azt feleljük: természete zen, égretörő népboldogító tervekről nem beszél het mindig a nő; azonban a beszéd nagy veretlen, s alakos aranyai, keveset használnak a házi életben; ide apró pénz kell, még pedig tiszta, csengő, s hogy ilyennel mindig kellően el van látra, az az érdeme a nőnek; „beszédessége erő, nem pedig gyengeség.*
.A nők csupa ellentmondásból áliitvák össze, nem élhetnek anélkül, hogy mindennek ellent no mondanának;* — ez a második gyakran hangoztatott vád, mely azonban, mint az előbbi minden alapot nélkülöz.
Gellert moodja: „én is ismerek néhány nőt, és én gyakran m»gki*értéra, hogy egyiket vagy másikat szépnek neveztem, lett légyen az bármily rut; de csak azért tevém, hogy ellent mondjon; azonban ő nem mondott ellent, s így hamis, hogy mindegyik ellent moud.'' — Nos? — Csak általánosítsuk a jámbor költő szavait és azon eredményre jutunk: ha a férfiak a nőknek kellemeset mondanak, ezek nem fogják meghazudtolni őket. — Hát nem elég ez? avagy azt akarják, hogy a nők velők egy nézeten legyenek, ha oly udvariatlanok, nékik olyast mondani, amit nem örömest hallanak ? — Egy oly nő, ki mindenre igent mond, a legkiállhat-lanabb a mi létezik. — A nők ellentmondó jellege nem is becsülhető eléggé nagyra, ez az éltető éleny, mely a legényt képező férfiaknak természeti szükséglete, — nélküle gyakran ha-'' sonlitanának a királyhoz a sakk játszmában, mely csak akkor mozdul haasaJck reá kényszeríti. Kiszámithatlannak és ellentmondónak kell a nőnek lenni, ha a férjet folyton ébren tartani akarja és előtte unalmassá válni nem akar; — azért áldott legyen a nők ellentmondása.
„Minden nő a zsugoriságig takarékos — hangoztatják továbbá kicsinylőleg a férfiak. — Nem tagadjuk, hogy ebben van valami. — A nők a megmaradóit ezukrot és gyertyát, a vendéglőben elteszik; nem ismerik a borravaló sió értelmét, s ha valaminek az ára két krajézár, ugy abból másfelet bizonyosan lealkudnak. A férfiú mindezt nem teszi j — fl az alkut szé

TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
OVEB 1879.
be szükségességüket. Van első rangú hazai intézetünk; minek hagynánk parlagon beverni a magunk telkét azáltal, hogy a
szomszédét trágyázzuk! *
Ezeket ajánljuk biztosító közönségünk figyelmébe.
Kérelem
volt emigráns társaimhoz.
Az 1849-iki magyar emigráczió közéletében voltak mozzanatok, melyek nemcsak nemzetünk történelmének kiegészítő részét képezik, hanem a világ eseményekkel is kapcsolatosak.
Ide tartozó emigráczionális irataim rendezését vettem munkába oly czélból , hogy ezeknek azon részei melyek indiskreczió nélkül már most közrebocsáthatok, kötetenkin t mihelyt Csak velük elkészülhetek — a többiek pedig ánnsk idején, lehet csak halálom után — a nyilvánosságnak átadathassanak.
A kiadás iránt az „Athenaeűm* könyv kiadó társulattal már valósággal szerződtem is.
Ez iratoknak egy jelentékeny részét képezik azon levelezések, melyeket különösen 1859-ben s 1^60 éaGl ben azon emigráns társaimmal váltottam, kikkel a hazafiúi kötelesség terén egjütt működni, s a köztünk fenállott kölcsönös bizalom kötelékeinél fogva úgyszólván hivatalos viszony ban állani szerencséin volt.
Ezek tudni fogják, hogy nem voltam azon helyzetben, miszerint Írnokot tarthassak s igy saját leveleimről ritkán vehettem másola tot; különben is hibáimhoz tartozik, hogy erre gondolni — nem csak az emigráczióban, hanem azelőtt is legtöbbnyire eszembe sem jutott.
Történelmi érdekű dolognak látszik élőt* tem, hogy a mit hazánk ügyében tettünk, vagy tenni megkÍBérlettünk, a lehetségig hézag nél-7kül álljon az utókor előtt, mely igyekezetünk felett Ítélni hivatva lesz.
Ennélfogva azon kéréssel járulok azon hajdani társaimhoz, barátaimhoz, kik hozzájuk intézett közérdekű leveleimet netán megőrizték ; tegyék meg nekem a multak emlékének kedve-ert azon szívességet, hogy engedjék át nekem „egy kis időre használatul ily tárgyú netán megőrzött leveleimet, a méltóztassanak azokat •"eredetiben vagy másolatban saját költségemre postán mihamarább kezeimhez juttatni. Szavamat adom, hogy ez eredetieket lemásolás után késedelem nélkül visszaküldendem.
Második kérésem az, hogy ha valakinek volt emigráns társaim közül, kikkel különösen 1859., 00. és 61-ben (mert most csak ez időszakról van szó) levelezni volt szerencsém akár mi oknál fogva kifogása volna ¿z ellen, hogy neve kiirassék — méltóztassék engem erről értesíteni; kötelességemnek fogom tartani vagy caak neve kezdő betűit, vagy ha ugy tetszik épen csak egy csillagjegyet használni.
Tisztelettel felkérem a hazai lapok szerkesztőit méltóztassanak e felszólításomat nyilvánosságra juttatni.
Collegno (al Baraccone) Olaszország. November 4-én 1879.
KOSSUTH LAJOS.
gyennek tartja, és inkább többet mint kevesebbet fizet, mint követeltek volna; ő a szolgálónak ha valamit eltör, nem vonja le annak árát béré bői, »őt ellenkezőleg, még egy forintot ad neki, a kiállott ijedtség fejében, s becsületét bemocs-koltnak vélné, ha a pinczérnek nem voln% kellő fogalma bőkezűségéről.
Szerencsére a nők ilynemű scrupulus^ól mentv&k; a takarékosság velck született, és idővel náluk valódi művészetté válik. — Megbírná- e tenni a férfiú, hogy egy hat éves gyermeket a vaspálya jegyet megkímélendő, két évesnek mondana; — hogy Milánótól Bécsig egy selyem kendőt kabátja ujjába dugva hordaná, hogy csak a vámot, ne kelljen érte megfizetni, avagy a koldustól kilencz krajezárt vissza kérne a hatosból; — nem, est nem birná, ez természete ellen van ; — a nő ellenében birja és teszi is; és es oly érdem, melyet a férfiak, noha as ő előnyükre történik a legocsmányabb háiadatlan-ságban ócsárolnák.
Olvassuk tovább a nők bűnlajstromát, és találjuk:
„A nők változékonyak, könnyelműek és felületesek." —
Vegyük ezen vádakat egyenkint boncs-kéi alá; — először a változékonyságot. Igaz hogy a nő jelleme inkább változó és kevésbé egyforma mmden időben, mint a férfiúé; est nem vitatjuk, — de protestálunk as ellen, hogy es a nő gyengéje volna. Mindig ugyanazon időjárás vagy hangulat kiállhatlan volna. — Hat heti folytonos napfény, — Isten mentsen 1 egy kis sápor eső, vagy borús ég, melylyel a nők egyformaságot néha megssakitják valódi iény. — Hogy pedig egy Valódi égi há-, midőn a felhők hosszas hőség után, dörög-
Phylloxera-enquete.
A földmivelési, ipar- és kereskedelmi minis teriumban nov. 10-ón délután Kenessy Kálmán miniuterí osztálytanácsos elnöklete alatt a phylloxera-ügyben enqaéte tartatott Jelenvoltak a minisztérium részéről Kenessey osztály ta nácsoe, Máday Izidor miniszteri titkár, dr. Le derer Sándor miniszteri fogalmasó, továbbá Wartha Víncze , Friedvalski János, Emich Gusztáv, Hermann Ottó és Kerntler Ferenc*.
Legelőször Hermann Ottó szól. Leghelyesebbnek tartaná, hogy egy — habár kis számú
— bizottság küldetnék ki oly czélból, hogy az inficiált területeket tanulmányozza s tapasztalatához képest javaslatot terjesztene elő, szükségesnek tartja azonfelül, hogy Pancsovára egy congressus hivassék egybe, mely ott a baj fe lett tanácskoznék.
Az értekezlet csatlakozik Hermann véleményéhez, mely jóváhagyás végett a miniszter elé fog terjesztetni.
Emich Gusztáv ajánlja azonkívül a phyl-loxera elterjedésének meggátlására azon módot, mely Portugáliában követtetik s mely abból áll, hogy nemcsak azon szőlők, melyek a pbylloxera által el vannak lepve, hanem az egészségesek is folytonos vigila''io alatt tartassanak; ezen organisatió oly képen vihető végbe, ha minden nagyobb borközségben egy állandó bizottság működik, melynek feladata a szőlőket időről-időre megvizsgálni. Ajánlja azonki-vűl a vándorelőadásokat és a tanfolyamokat.
Mindezek az értekezlet által a miniszternek elfogadás végett ajánitatni fognak.
Áttérve a napirendre elnök az értekezlet elé a következő kérdést terjeszti: Foganatba vélessék-e a szénkéneggel való irtás még ez őszön, vagy elhalasztassék-e a jövő tavaszra ?
Emich Gusztáv az első enquete által már megállapított módozatot kivánja alkalmazni, mely abban áll, hogy a tőkék, karók kivágatnak, szénkéneggel elboríttatnak s a télre cze-menttel bevonatnák.
Az értekezlet ezen irtábi módban állapo dik meg; a mi pedig az irtási időt illeti, arra nézve kimondja, hogy as még az őszön veendő foganatba.
A második az értekezlet elé terjesztett kérdés a következő: Kotschild leveleire tekintettel, melyben ez a szén kénegezési módot, mely Francziaországban is a legeredményesebbnek bizonyult be — ajánlja a magyar kormánynak,
— küldessék-e ki valaki Francziaországba, megismerkedni az ottani irtási móddal, vagy az az eddigi mód szerint foganatosittassék-e?
Erre nézve az értekezlet oda nyilatkozott, hogy ilyen kiküldetés nem szükséges.
Ufu-madik kérdés : Mit tart az értekezlet az „Egyetértésben" ajánlott villanyosság általi irtási módról V
Az értekezjet e módot, mint semmi alappal nem birót, elvetette.
Negyedik kérdés: Nem kellene-e a gyö keres vessző forgalmát teljesen betiltani ?
Az értekezlet kimondja, hogy a gyökeres szőlővessző forgalmaegyelőre egészen betiltandó.
A simavesszők forgalmát illetőleg az értekezlet kimondja, hogy ez csakis hatósági engedély mellett, előleges szakértői vizsgálat után engedtessék meg.
ve ütköznek egymásba és a villanynyal megtelt lég, czikázó villámokban ürül; ha az eső nem is cseppekben hanem patakként ömlik, hogy ez minő üdítő, azt csak az tudhatja, ki már benne részesült. —
Mily szabadon lélegzünk ismét, ha a vihar elvonult; mily édes illatot terjesztenek a házasság gyengéd virágai, ha a zápor cseppjei még a virágkehelyben csillognak.
Tisztelet a nőknek, kiknek változékonysága hozza ezen üdítő elemet a házi átmos -phaerába!
„De a nők könnyelműek és felületesek is." — San9taCiara Abr. mondja: «nőknél sirni és nevetni egy zsebben van;* és igaza van. — De van e valami kedvesebb, kellemesebb, mint egy tavaszi nap, midőn napfény és árnyék, egymást űzve, gyors változatosságban vonulnak át a földön; vagy egy nő, ki már ismét mosolyog, midőn a könnyek még szemében csillognak. — Boldogok volnának a férfiak, ha a nők könnyű gondolkozás módjának egy részét birnák is, egyforma komolyságuk, nem fajulna el a legkisebb oknál fogra komorsággá. — Hisz mindenki tudja, hogy gyakran egy légy is elég arra nézve, hogy a férfiút rósz hangulatba ejtse, — annyira hogy megátkozza a természetet a ross ajtókat, a redőnyöket, v^gre aztán magát is, hogy ezen alkalmatlan állatkák békén nem hagyják. — Szegény, ssegény férfiú 1 a nőnek a légy csak kesét nem pedig szívó; szúrja meg ; azért áldott legyen könnyelmű, főlületee modora.
.Nők egymás kőst össseférhetlenek és irigyek;'' — állítják továbbá kicsinylőleg a férfiak. — Mi azonban kérdezzük, miért nem férnek össze, s mit Irigyelnek egymástól? Wieland mondja: „inkább összefér három pintyőke egy
Végre tárgyalás alá kerül Hermann Ottónak a peéri phylloxera-Iepte terület kiirtására ajánlott módozata, mely * következők-ben áll. -
1. A tőkék most rögtön minél mélyebben kivágandók 8 legott a helyszínén vagy elége-tendők, vagy nagyobb mennyiségekben megfelelő ssalmarakásra fektetve a meggyújtott szalma tüzén megpörkölendők.
2. A talaj minél mélyebben forditó ekével felszántandó s a kifagyásnak kiteendő.
3. Tavaszkor újra felszántva takarmány-nyal bevetendő, hogy némi kárpótlást nyújtson.
4. A következő években a gyökérhajtásoknak folytonos szorgalmas kivágása szükséges mindaddig, a mig csak a gyökéréi nem hal — vele természetesen tápláléit-hiány miatt a phylloxera is.
5. Az egész cotnpiexuson a metszésnek még e télen kellene megtörténnie, a venyigék az 1. pont szerint kezelendők.
Az értekezlet e javaslatot illetőleg abban állapodik meg, hogy az a kísérlet tárgyává tétessék.
Helyi hirek.
— Lovag Zlamál Gusztáv m. kir. honvédörnagy ur tiszteletére a nagy-kanizsai „Társas-Kör" bucsu estélyt rendezettaz „ Arany-Szarvas" vendéglő kisebb termében mult szombaton ''-Bte. A. körünkből távozó őrnagy ur tiszteletére szép számmal — (J0-an jelentek meg bucsut veendő a szép és nemesért társadalmi uton is lelkesedő köziiszteletü férfiutói. Dr. Laky Kristóf a „Társas-Kör* tevékeny s buzgó elnöke kezdé meg a pohárköszöntéseket, ¿¿zép érzelemmel jelezvén a polgár éa katona közti jelenlegi állapotot. A létezett phalanxot az általános hadkötelezettség behozatal» döntötte ugyan le, de a társadalmi intézmények együttes virág zásához hatékonyan közreműködtek & katonatisztek. A „Társas-Kör" kedves tagját, a város bani tarsadalmi intézmények buzgó pártolóját s a köztiuzteletü férfiút — minő Lovag Zlamál őrnagy ur, fájdalmasan esik körünkből távozni látni. Hasonló szeliemgazdag szörpigét mondott Plihál Ferenczkir. közjegyző ur is, kitüntetvén a polgárkatona nagyhorderejű nemes feladatát melyet ugy lát megoldva, ha szereti hazáját és tudományosan müveit, e két alap igazságot fenséges erejében látja a körünkből távozóban, mindkét pohárköszöntés őrnagy úrra mondat-váu harsogó éljenzéssel fogadtatott. Mire őrnagy ur katonai rövidséggel de érzékenyen válaszolt megköszönte a jelenlevők részvétét, mondván : a kanizsaiak barátsága lángoszlopként fog ragyogni előtte, jó és balsorsában ez oszlopra tekint, honnan erőt, bátorságot és örömet fog nyerni. W&chtel Zsigmond százados és zászlóalj parancsnok bajtársai nevében üdvözli őrnagy urat a szeretetteljes vonzalommal búcsúzik el. Szalmay Antal százados ur hatalmas érveléssel emel poharat a honvédség testvérei a közös hadseregért, különösen jelenvő tagjaiért. Erdődy Lajos kir. aljárásbiró ur a honvédség tiszti karaért <:melt poharat, s tapintatosan fi jtvéü ki, hogy most már nemcsak fegyverrel, dr* könyvvel is dicsőséget aratnak, a honvédség képzésében figyelmesek, fáradhatlanok és humá-
fészekben, mint két szép (nő) egy (férfi szívben.*
— Im itt a felelet. A férfi sziv az, mely a nők szeme előtt mint czól lebeg, s mbly készteti őket minden eszközt felhasználni, hogy azt elnyerjék.
— Es ezen igyekezet ne legyen nemes és elismerésre méltó? — Ha pedig egyik nő a másikat harczvágy tói elragadtatva, semmibe sem veszi és azt könyörtelen kiszorítja helyéből, az nagyon természetes; hisz a szépek, kik ismerik egymás cselszövényeit és fegyvereit, ugyanazon helyzetben vannak, minta régi római áldozárok, kik őrizkedtek egymásra nézni, nehogy elnevessék magukat. — Egy ifjú hölgynek hosszú, tömött hajtekercse, képes egy férfi szivet lángra lobbantani ; — a nő ellenben, a ki látja a szalagocskát, mely az ál hajat a valódihoz fűzi, már higgadtabban szemléli. —Avagy az egyik szép hölgy madonna tekintete imponáljon a másik nak, midőn ez tudja, hogy e tekintet csak egy fekete kréta vonás műve? — Különben a nők nagyon keveset törődnek nővéreik csudálatával.
— A férfiú kedveért csinositják és diszitik magokat s hogy ezt teszik, hogy a férfiak ítéletét oly magasra emelik a^nőí fölé, ez oly megható önmtgalázás, önmegtagadás, melyért a férfiaknak csudálni, nem pedig ócsárolni kellene őket.
Azonban folytassuk: „Nők csak kicsinységekkel foglalkoznak, nem foghatják fel a magasztost, az általánost, nem látnak tovább orruknál." — No hála legyen az égnek, hogy így van! minő istentelen zűrzavar keletkeznék, ha a nő, miként a férfin, a távoli miatt a legközelebbit nem látná! — A férfiú sbba helyezheti élte föladatát, hogy kifürkésese, mi volt egy ezred évvel a világ teremtése előtt, és mi lesz egy ezreddel pusztulása után, a legfurcsább hypothesiseket állithatja fel, a lét és nem létről
nusak. Oroszváry Gyula Ügyvéd ur gyengéd szép szavakkal tapintott őrnagy ur szivéhez, melyben erő és bátorság meg van ugyan, de a másik tényezőt a kitartást a, női kezek adják, ssembe szállani a viharral, élteti szive boldogságát, kedves nejét ée szép leányát. Viharos éljenzés kisérte a szellemdus toastot. E lapok szerkesztőjének indítványára nyomban a következő távirat küldetett Budapestre. „Kedves férje tiszteletére rendezett bucsu-estély számos jelenlevői őszinte üdvözletük szíves kijelentésével Nagyságrd és kedves leányuk boldog és hosszú életéért poharat emeltek, egyhangúlag harsog-tátott éljent mondanak I" — Horváth Laczi és G-rünbaam jelesen szervezett zenekara majdnem szakadatlanul húzta a szebbnél-szebb dallamokat egész éjfél ut^n 3 óráig, mikor is azon meggyőződéssel távoztunk szét, hogy a kellemes társas együttlét nemesen fokozta a barátságot, a polgár és katona közti bizalom szilárdítását. Knortzer Frigyes vendéglős ur pedig általános elismerést aratott a kitűnő . servirozásért, finom ételek, jó italok és serény szolgálatért. Ez alkalommal is bebizonyult, hogy termei ily banquet-tek adására a legnagyobb kényelmet adják, mind elszigeteltségre, mind pedig rendes, gazdag, szép és figyelmes elrendezésre nézve.
— Csengery Antal országgyűlési kép-viselőuk áliapotaban mindekkorig semmi javulás nem állt be. Orvosai dr. Bokay és dr. Kéthly mindent elkövetnek ugyan javulás előidézésére, de fáradozásaik ez ideig sikertelenek maradtak. Jeles tudÓHunk néha egy kis környebbülést érez, s ilyenkor az ágyon kívül tölt néhány órát, de azért a nap legnagyobb részén át az ágyban fekszik. Óhajtjuk, hogy az aggasztó betegség mielőbb jóra forduljon,
— Átverés Zalamegyében. Simon Já nos 6387 frtra b. ingtl. decz. 5. Kálózfán (alsó leudvai jbin) — Bartoliis András 672 frtra b. ingatl. nov. 22 Csáktornyán. — Luksa Ba-lá« 1010 frtra b. íngatl. nov. 21. Csáktornyán. Fritz János 709 frtra b. ingatl. decz. 5. Keszthelyen. — B4nfi József 936 frtra b, ingatl. dt*cz. 2 án Alsó-Szilváson (a.-lendvai íbir.) — Zvosecz András 1212 frtra b. ingatl. jan. 12-én Kottoriban. — Vilics Imre 1747 frtra b. ingatl. decz. 29. Szoboticzán. — Sterbath Andrásáé 1Ő14 frtra b. ingatl. decz. 17-én Csuko-veczen. — Víg József 1300 frtra b; ingatl. nov. l>S-án Gyenesdiáaon (keszthelyi jbír.)
— Lapunk szerkesztőjét mély gyász érte, anyai nagy bátyja Husxka József közbe csülés- és tisztelettel párosult szeretetben álló ügyvéd éa városi tanácsnok nov. 2 án, élete 70-dik évében jobblétre szenderült. Tetemei általáno s részvét mellett tétettek örök nyugalomra Kun-Felegyházán. Áldás emlékezetén, béke hamvain !
— Iskolalátogatás. Emiitettük lapunkban, hogy Zalamegye érdemes másodtan-felügyelője Vizner Pál ur vidékünkön körutat tett, most alkalmunk van registrálni az eredményt. Petri''Ventén az iskolai tannyelv egészen magyar, e kitűnő iskolát Szalacsy Farkas ügy buzgó iakolaszéki elnök áldozattal tartja fen. Szepetneken a r. kath. szinte magyar, az ev. hitközségbentürhetőlegtaníttatik a magyar nyelv. Bajcsán, Fityeházán egészen magyarul, Tóth Szent-Márton és Tóth-Szerdahelyen szép
a nőnek azonban csak a jelennel és a ténj leges visszonyokkal van dolga. Ha gyermekei meg-mosvák, nem kell neki a kafFerek civilisatio-jával törődni és nem volna eléggé sajnálatra méltó, ha a helyett hogy családjrfebédjéregondolna, azzal bíbelődnék, hogy lehetne Teherán-ban a nagy nyomoron segíteni. — Az ember élete csak kicsinységekből áll, és tiszteletet kellene bennünk gerjeszteni, a nők ezen kicsinységekhez való hajlamának. — Keltsetek fel egy nőt éjfélkor és kérjetek tőle egy gombostűt, minden tétova nélkül fogja mondani: .hogy tul a teremben, a szék mögött, jobbról az ablakon egyet találtok.* — Dicsekedhetik-e vele azonban férfiú, és legyen a legbölcsebb, a legtudósabb, hogy valaha talált volna egy gombostűt ?
— tán már irt értekezéseket a gombostű találmánya és terjedtségéről, azonban hogy tényleg talált volna egyet, arról szó sincs, ép oly kevéssé mint a hogy képes volna a pasztinakot a petre-zselemtől, a pintyőke hangját a csalogányétól, vagy egyik mezei virágot a másiktól megkülönböztetni. — A férfiú soha sem tudja, minő öltönye volt asztal szomszédjának, avagy hány étekből állott az ebéd, a nő ellenben tudja éa még sok más kicsinyest is, a mi előnyére van, s így a kicsinységek iránti hajlama, érdeklődése erénye, nem pedig hibája!...
„Nők csak éreznek és nem gondolkoznak hasonlókép egy gyakran ellenünk hajított vád.
— „Hosszú haj, rövid ész,* — mondja egy közmondás és egyik német író (Börne) panaszkodik: „nehéz megkülönböztetni, mi unalmasabb, gyertyát tisztítani, vagy nőt oktatni; minden peresben kell ismételni a munkát, s ha türelmetlenkedünk, azt a csekély lángot is eloltják."
Tegyük fel hogy esen szavak ig»»k
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZtöNT
Tr
NOV]

i 13-án 1879.
előmenetelt tesznek, magyarból horvátra éa viszont ügyesen fordítanák a tanulók. Ez utóbbi helyen Erdélyi Mihály iskolaazékí alelnök ur érdeme, hogy az uj iskola felépült, a tanító fizetéséhez is szép adománynyal járul. Sormáson szép iskolában jeles és buzgó tanitó ipőködík. Másodtanfelügyelő ur végül a gelsei uj iskolát vizsgálta meg Svastics Károly szolgabíró ur kíséretében.
— Kél nyilvános felolvasás a helybeli kereskedelmi itjak önképző egyletében. Ha a fecskék elhagyják tájunkat éa egy boldogabb égalj felé vonulnak, ha a fáknak száraz lombja csörgedezve alá hull, egy szóval ha Lauka szerint beállít az a „czudar saiaou" ekkor ünnepli társas életünk újjászületését, s mindazon egyesületek és körökben, melyek annak előmozdítását és táplálását czéljuknak tekintik uj élet, uj mozgalom támad. A helybeli kereskedelmi ifjat önképző egylete, moly ebbeli feladatának a múlt évadban többször oly sikeresen megfelelni bírt, agy Játszik ez uj idényben sem fogja czélját eltéveszteni Egyleti helyiségében a multszombaton nyilvános felolvasások tartattak Lőwy József és WeÍ8smayer iíenrik urak által egy nagy számmál megjelent, előkelő hallgatóság »-lóit. Lőwy József ur, az egylet legújabb tiszteletbeli tagja, a themát fejtegeté: „Vájjon lehet e h zsidók szombati ünnepnapját vasárnapra áttenni." Amint a czimből is kitűnik, a felolvasás hitfelekezeti jelleggel birtugyan denem uélkülözé Hzért a tdráxdalnn érdeket, és a mély tudomá-nvu és köztiszteletben álló férfiú, előre háladt korának rlaczára, a tárgyat annyi elmésspggel ós friss humorral tudá előadni, hogy felolvasása általános tetszésben részesült, és élénken megtapsoltatok — Weissmayer Henrik okleveles gazdáaz ur a fényűzés felül olvasott, párhuzamos összehasonlításokkal, ahogy az az ó- és középkor különféle népeinél virágzott és a jelen korban gyakoroltatik. E felolvasása által Weiasmnyer ur fényes és folyó előadási modorral itt először mutatá be nyilvánosan qok oldalú és nem mindennapi képzettségét és szép tehetségeit, melyek a hallgatóság teljes elismerésében részesültek. A felolvasások befejeződték, azonban dus számban képvisel ve volt hölgyeink akik tudvalevőleg nem igan szeretnek hitfele-kezeti k<-rdesekkel foglalkozni, a melyeknek a fényűzés mérséklésének tauácsolása sem lehe tetett nagyon inyökre, még nem egészen kielégítve látszottak az estélytől: midőn tehát egy elmés fő az eszmét pendíté meg, hogy a tisztás szellemi élvezetek után nem esne roszul egy kis műélvezet sem, ez a jelenvolt hölgyvilágtól emphatikusan felkaroltatott, és a jeles zenésaeti tevékenvségéről nálunk elegendőleg Ismeretes <)|lop Ernő urnák noleus volens a zongorához kelle ülnie. Ezt köveié aztán egy kis szavalati és dal- intermezzo után a kedélyes Blau doc-tor bác«i hegedű előadása, és végre egy a fiatalság kívánatára improvizált tánczkoszorurska, mely a közönséget késő éjjelig együtt tartá.
K. B.
— Az országházból. Turgonyi Lajosa miniszterelnökhöz a Zalamegyében 8 különösen annak göcseji részében uralkodó Ínséges állapotok miatt intézett nov. 8-án interpellácziót Kérdi tett-e az inség euyhitésére szükséges intézkedó seket. vagy nem? szándékozik e a nyomoron pénz- és gabonakölcsön által rögtön segiteni? A népet az adóvégrehajtásoktól megkimélni s végre szándékozik-e a kormány a Göpsejen keresztül tervezett utat államsegélylyel rögtön kiépíttetni, sekkép a népet keresethez juttatni ?
noha a példa már egy kissé elavult; mert ma már hála Istennek sem hamv vevőt sem fagygyu gyertyát nem használunk; — és vegyük még hozzá ugyan azon írónak egy másik állítását: „a nők érzete tökéletes, de tudománya csak töredék;" s mondjuk, igaz, a nők éreznek a helyett hogy gondolkoznának ; de ne felejtsük el hozzá tenni: háia az égoek, hogy igy van ! A Sahara sivatagja, virány volna azon pusztasághoz képest, mely bennünket környezne, ha a nők is elfelejtenék az érzést! — Ha a mostani férfiak szivébe pillanthatnánk, mit lelnénk benne ? építészeti vállalatokat, politikai vitákat, vaspálya terveket, napi árfolyamot, találmányi kiváltságokat, tőzsde híreket és tárcza csikkeket; — Hat nem Bzerencse, hogy van még sziv, melyben erdő és mező, virág és madár hold és csillag hazára lel; hogy vannak még kik szánalomból egy színdarab hőse iránt könnyekre fakadnak; kik a csalogány nyal sympathisál-nak és kik elérzékenyülve szemlélik a nap nyugtát?
----Azonban eMg a mondottakból; mert
ha as eddigi nem győzé meg az illetőket, ugy a többi mit még mondhatnánk sem volna arra képes; — csak még aat akarom a t. férfi világgal tudatni; .hogy a férfiú csak próbamüve Istennek, a mestermü azonban a nő I*...
HALASSI K.
— Sok egy megyére, Csífra dolgok történnek asép Zala vármegyében — olvassak a P. H-ban: Kezdjük a megyeaaékvárosán. Itt a nov. 4-éről 5-ére hajló éjjel három boltot törtek fel, a komótosan feltörhettek volna akár tizenhármat, mert a rendőrség nem tartja asta szokást, hogy éjjel jó osirgálgstni a Tárosban. Alusznak as ttrak , mint a többi becsületes ember. Még gonoszabb dolgok is történnek a megyében. A baki bíró, derék becsületes paraszt-gasda, sógorával a napokban a szőlőbe ment. Ott valamin össsekaptak, s a bíró jól hátba ütötte sógorát. Es se volt rest, s a kesében levő furkósbottal agy fejbe vágta a bírót, hogy es azonnal halva rogyott össse. A meggyilkoltnak özvegye ée hat árvája maradt hátra. A gyilkos önként jelentkezett a bíróságnál. — Egy pakodi parasztasszony gyűlölte a férjét. Addig-addig mesterkedett, mig rá tadta bírni bátyját, hogy valahogy tegye el láb alól a férjét. As asszony bátyja kicsalta a férjet a szőlőbe, ott csivakodáat provokált, melynek vége as lett, hogy agyonütötte a férjet — Dióskáldon a napokban, bucsu alkalmával a parasztok kövekkel agyonütöttek két pandúrt. Ha a többit el-hiszszük is, dc ez utóbbit nem.
— Véres tett hírét veszszük Szigligetről. Szüreti idő levén, Rápos Jánosné arra kérte Kovács István hegybírót, a ki egyúttal halászmester is, hogy engedné meg neki assüretideje alatt a szőllőben való husméréat. A bíró est nem akarta megengedni, mire az asszony ugy válaszolt, hogy no jó, akkor ó is följelenti azokat, akik tilos időben halásznak. De már erre dühbe jött a hegybíró — aki maga üai legnagyobb mértékben a tilos halászatot s felkapván egy evező lapátot azzal ugy helybehagyta a szegény asszonyt, hogy az másnap belehalt. Az esett annál nagyobb izgatottságot kelt, minthogy a gyilkos hegybíró máig is szabadlábon van.
— Rövid hírek. Veszprémben a házaló kereskedés eltiltatott. — A Vénus csillag néhány nap látható volt nappal is. — A pestisről újólag aggasztó hírek érkeznek Oroszországból. — A luxusadó megszűnik. — Győrött a nepénekesek (Volkssüngerek) vendéglőkbeni előadásuk betiltatott. Helyes 1 — Debreczeu határában a phyl loxers létezése coustaláltátott. — Budapest jövő évi házbérjövedelme 18 milióra van téve. — Sarolta császárné ssörnyü lelki bajából örvendetesen gyógyul. — Ifj. Fahrbach Fülöp zeneszerzőt a párisi nagyoperáhos a farsangra szerződtették. — Lauka Gusztáv 40 éves irói jubi-laeuma nov. 8 án fényesen sikerült. — Babochay János kaposvári vendéglős hirtelen meghalt. — Verhovay» Gyula .Függetlenség" cz. lapot indít meg. — Tóth KálmiU koszorús költőnk felüdült. — Csongrádom a Tíazapart ásatásakor egy láda ezüst pénz találtatott. - Nagyvárad környékén egy 14 éves parasztfiú a bagótól meghalt. —
ki nyert?
Bécs nov. 8-án: 69, 52, 10, 60, 34,
Temesvár , , 54, 70, 12, 28, 29,
Grácz „ . 57, 24, 75, 86, 31.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-nizsáu Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető. )
* — Aigner Abafi Lajos szerkesztése és kiadásában megjelent .Figyelő" irodalom történeti közlöny VJLI-dik kötetének4-dik vagyis novem
Gondolatok.
I. A lány az égnek. .. .
A lány az égnek legbájlóbb virága, Mit angyal ültet, ápol éa nevel; latén kéz hullat harmatot reája 8 Árasztja el a. napnak fényivel. A tiszta erényt adja illatául, S a szerelemmel festi szirmait: Avval gyönyörre hiv, ha tárul, Emevvel ég3 láogra gyújt, hevít
IL Tndod e azt____
Tudod-e az, mi az álom? A sziv titkainak kulcsa: Édesen ül >zempilládon S mit szivünk rejt — elárulja.
III. Ha ugy meggondolom____
Ha ugy meggondolom néha, Mégis szép az ember élte: Egy tolytonos színi pálya melyen Népek jajjá — hahotája Kiséri az örök révbe.
IV. Szállt egy gólya. ...
Szállt egy gólya fent a légben, Máz hazába vitte szárnya, S mig röptét bámul''am, lelkem Önkény te len szállt után na.
Elértek az nj hazába,
8 tudjátok • mit láttak ott? Mint minálunk — annyi a fény S ezen ngyanannyi piszok.
GARAT SÁNDOR.
béri füzete következő érdekes tartalommal: Toldy Ferencs és Kazinczy Gábor Jakab Elektől. Petrarca és Kisfaludy Sándor Rényi Ressö töl. A 17-dik ssásad nyelvművelése Dr. Jancsó Benedektől. Révai Kecskeméten mint ajoncsnö-vendék Csaplár Benedektől. Saarosi Márton költeménye 1605 Lévay Istvántói. Bacsányi Já nos levelei b. Orczy Lőrincshes Szilágyi Istvántól. Irodalom történeti repertórium Ssinnev Józseftől. Ara 1 frt
— Üj> uenemü. Táborssky éa Parsoh arak zenemúkereskedéeében Budapesten megjelent és beküldetett kószánk : Les belles Parisiennes. Walse pour Piano composé par Philippe Fahrbach jr. Ára 80 kr.
— Zdgonyi György nagy harsány i tanitó „Népiskolák Lapja" havi füsetet indit meg. Ars 1 frt egéss évre.
— Istenben boldogult Vahot Imre barátunk derék fia Gyula, figyelmezteti általunk azokat, kik édes jó atyja érdekes emlékirataira előfisettek, vagy előfizetéseket gyűjtöttek, hogy azokat hozzá : Budapest, Statió-atcsa 20. szám alatt, mielőbb beküldeni szíveskedjenek, hogy a nyomatandó példányok számaránya iránt magát kellőleg tájékozhassa.
— Villányi kessthelyi jeles tanár szerkeszt ésa ala tt as országos gazdasági egyesület B Hasson kertészeti füzetek" csimü havi folyóiratot indit meg jövő évi januárban.
— ,Magyar Plutarch* czimü nagy ér -dekü vállalat indult meg Győrot Philaleth szerkesztése és kiadásában. Kiteijesskedik a magyar észfejlődés fáklyavivőinek életére és munkálkodására. Több ssáz arczképet közöl, igy az első füzetben Abday Asatrik,Ádám Iván, Adorján Boldisfár, Albach József, Ágay Ádolf, Állaga Géza, Álmos vezér és Andrássy Gyula •ikerült arczképeit, Ára csinos kiállításban csak 30 kr. Tagadhatlaunl pártolásra méltó s oly vállalat, mely óriási munkát igényel. Azonban félünk, hogy a roppant költaég nem térül meg, mert köny városi uton nem lesz kapható, pedig az az ut még, melyen az ily munkák közönséget találnak. As egyesek előfizetése igen elzülött már nálunk. Azért óhajtjuk a könyvárusi uton való terjesztését ip. As első füzet szerkesztőségi irodánkban megtekinthető s reá előfizetéseket szívesen elfogadunk.
tiHt érkezik Macedóniába. Mindnyájan as Athos k®gy»ógbe mennek, • as ottani kolostorokban beállanak barátoknak. Esek a jámbor barátok ssubvencsiót hoznak as orosz kormánytól. A porta elrendelte, hogy a hatóságok tartsák szemmel aa istenfélő pátereket, s esetleg igyekezzenek kitudni, hogy micsoda titkos áéi hossa őket Maoedoniába, s as Athos hegyére.
— Asescnyi praktika. Sajátos fejleménye lön egy peres ügynek, mely a szolnoki járásbíróság fenyítő osstálya előtt a mait napokban fejéstetett be. Két házastárs állt abiróelótt, kik már régen külön válva éltek/Nemrég kibékültek, de ismét össsevesstek, s mert a menyecskénél hossza volt a nyelv, férjem uram keze sem maradt rövidebb, és mi tűrés tagadás, pofon ütötte ss aaasonyL Nossa, lett ebből hadd el hadd ; a sértett fél rögtön panaszra ment és a biró 5 frt bírsággal megváltható 1 napi fogságra Ítélte féljem aramat. Az elmarasztalt ast mondta, hogy jól van, pénse nincsen, tessék lecsukatni.— Nem agy ss ssssony: ,Azó lelke féije arát ugyan ne csukassa be a tens iárár-biró ur, inkább kifizeti érte as 5 frtot.« Es ki-fizete azépen. %
Szerkesztői üzenet.
3717. .Kaszárnyai gondolatok.'' Nem köz öl
hetfik. —
3718. H. D. Közöljük.
3719. M. G. Köszönet; mikor jősz be ? addie is üdvözlet 1 ^
3720. V. P- Zala-Egerszeg. Várjuk a metsz-vónyt. SttrgSal
4 3721. Prága. Nem lehet
3722. W. J. Budapest, azonnal válaszoltalak.
3723. Kolozsvárott. ?
3724. Alexandria. Megérkezett? J6-i ?
3725. '' .Generális urambátyám." Saégyelné magát, ha kiadnék.
3726. „Hamis a lány." Régen tudja azt e világ Nem közölhető zengemény.
Ve&yes hirek.
— Hirdetmény. Weilheim Károly ur, ki több éven át Dél-Afrika kereskedelmi fővárosában, Povt Erzsébeten (Algoa Bai) alkalmazva és ekként képesítve volt a gyarmatnak kereskedelmi viszonyait, valamint beviteli czikkeit tanulmányozni, és a ki másrészt Bécsben való korábbi alkalmazásában az oeztrák-magyar termelési viszonyokkal is megismerkedett, arra figyelmeztet, miszerint következő osztrák magyar csikkek előnynyel volnának a dél-afrikai gyarmatokba szállíthatok, u. m.vaj sűrített tej, ásványvizek (savanyu vizek) befőtt gyümölcs, sör, bor, liszt, gyufa, fa és tajtpipák, üveg, agyagáruk, porczellán, kesztyű, fehérnemű, női és férfi öltönyök, papír, szappan, közönséges vas-és bádog edény. Erről az illető körök azon megjegyzéssel értesíttetnek, hogy Weilheim Károly ur, ki röviddel ezelőtt Bécsbe visszatért késznek nyilatkozott az érdekelt czégeknek tüzetes tudo sitást adni. Nevezettnek czimeNeumüiler József cementáru gyárosnál Bécsben, IV. Wien-
1
ur
strasse 3. bz. a, megtudható. Sopron, 1879. november 8 án.A kereskedelmi és iparkamara.
— Orosz tisttek barát csuhában. A görög apok jelentései szerint mostanában számos orosz
Vasúti meuetren d
A buda-pesti időmutató óra szerint, indul Kanizsáról
Vonat - hova .
■«A™ Ora Perc. Idő
20& Jí««ék. M»h4ca,Don>hovAr i FinméHa 4 48 reggel
216 . . . 2 30 délut 212 Buda-Pestro........ 4 58 regge
202 . . . . ......26 délut.
204 ......... ; 11 30 estve
213Bécsbe («xombatl.oly. Bécs Ujhelfr felé)5 8 reggel
301 . . ......... 48 estvé
315 Sopronba ........ 3 38 délut.
303 Triestbe éa Prágerhofon keresztül
Gráez és Bécsbe ...... 4 58 reggel
201 Triestbe éa Prágorbofou keresztül
Grácz és Bécsbe ...... 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára
honitól:
216 Eszék, Mohács, Dombóvár s Fiúméból 1 41 délut
206 • > • . 11 11 estve
203 Buda-Pestről ........ 4 20 reggel
201 . ...,25 délut
211 „ ......... 9 44 estve
314 Bócsb&l (Ssocnbath. BécsUjhely)M5l 10 27 estve
302 „ „ . „45 r^ggol
163 8opronyból.......11 53 déiel
214 Bécsből Gcái*, Marburg, Pragerbof
fel81 ..........4 12 regge
20* Trieszt- és Bécsből Marburg, Pragerbof felöl . ....... , 1 21 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felSI 11 — estve
Marbtirgba csatlakozás Villach és PraiicesfestbŐl • . , s KiaotíMsfestbol
Felelős szerkesztő: Bátorfi Lajos.
I R D
Valódi! csalás nélkül!
Haláleset éa örököaség végett kénytelenek vagyunk
■P* ChinaezU8t gyárunkat I
egészen felhagyni ét saámo« chinaestiat kéazitményünket fele árou eladni. Bővebb árjegyzékeket kívánatra ingyen beküldünk.
§m öo% leszállltéMl ábrák.
előbb most el6bb most
6 drb kávéskanál 3 50 .80 i 6 drb késtartó 5.- 2.70
6 . étkezőkanál 6.Ö0 8.— ! 1 „ levesmerö 5 — 2.50
6 „ asztali kés 6.60 8.— 1 „ tejmerő 8 60 1.60
- 6 „ asstaU villa 6.60 8.- J 1 „ csukorcsipó 2.20 1.—
6 „ csemege kés 6.— 2.70 I 1 „ vajurtó 6 — 2.60
6 „ esamege vili. 6.—2.70 '' 1 pár gyertya tartd 9.8 4.—
Legújabb mauchetta-gombok géppel 1 frt. 1 drb cigaretta dohány-tarió 2 frt 20. (961 1—6)
A t es. köaönség figyelmessé tétetik, hogy az én áruim nem ugy nevsaett britanlaezttst, mely nem más mint ozlmezett pléb, hanem a legfinomabb eztistlapos fém, kitüoő »«épségében valódi estistől meg nem különböztető.
KarícsoiiJí ajándékul legjobban ajmmató.
6 d''b késk8nál j Mind • drb disses tokban
2 • 7"1* ... ( frt helyett caak 10 írt 70 kr 6 , kávéskanál 1
Megrendelések utánvétellel gyorsét pontosan essközöltetnek
PREIS EL Bécs. Rothenthurm8tra88e 29.
i
mmtt:
I1PILEPSIA
| nyavalyatörés irásllag gyégyittatík Dr ■MKilllsch specialista által Dreidában ^■Neustadt (Ssászország). ü| Már t8bb mint 11,000 sikerrel gyó-^^gjrittstott . 962 1—2 .
A
*
r :
mmm
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
4
ZALAI KÖZLÖNY
NOVÉMfiÖR Í3 4n 1879.p:
! /
■ ¡r.
/t .*.:.
RAVISSANTE
A t. Mpyiiápal egyetlen ártalmatlan Mraépitö szere,
Dr. LEJOSSE à Part».
sJ I
és azon jeles tulajdonsággal bír, hogy a bors terv® pabitóag, felfrlasitőleg hat annak mttködésóre fokozó éltető befolyással bir. A legdicsóbb toilette-sser min<len hölgy számára, mely minden bőrbetegséget eltávolít s a bór azinét fiatalítja és szépíti. Mint lát gyité«, bőrfejleaztö-szer mindén zsíranyagot és olajfélét fölülmúl, mintán a börtrendkivül hajlékonynyá, gyóngéddé és fehérré teszi Nagy üveg ára 2 Ért. 50 kr. kis Qreg I frt. 50 kr.
h >
Főnyeremény
esetleg 400,000 Mark
A nyereményeket
as
állam biztosiba.
(948 I. 2—2)
Szerencse-hirdetmény.
Felhivás
SAVON RAVISSANTE
a legkedveltebb pipere-szappas a bSrazia szépítésére és javítására
Használata után a bőr bársoaysima lesz és igen kellemes illato-(891 18—*) tart meg.
Egy dobozzal (3 drb.) I £rt 50 kr. darabonkint 50 kr. Valódi minőségben kapható a központi főraktárban, Schwarz Henriknél Budapest, muzeum-körnt 10. sz. Kagy-Kanizaán : Práger Béla, ur gyógyszertárában. Szegedea : Kováos Albert és Baresay Károly urak gyógyszertárában, UEBRECZENBEN : Götl Nándor és Dr. Rotachnek V. Emil urak gyógyszertárában. KOLOZSVÁBTT .
Valentini A. gyógysz. és nagyobb gyógy tárakban.
a hamburgi állam által biztosított nagy pénslotteria nyeremény-esély eibeni részvételre, melyben többet mint
8 millió 900,000 márkát
kell nyerni. -
Ezen előnyös pénz-lotteriának, melyben tervszerflleg csak 94,000 sertjefy van, nyereményei a következők:
A lepaoobl) nyeremény esetles
4000,000 márka Melléknyeremények:
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN ;
LÖV1NGER féle hájban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor• gyári raktárt
kapcsolatban egv papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER * TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — bútor kelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekben gazdagon felszerelt raktárunkat. (94r> 2-17''
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budap- stí- bútor gyárosok.
1 nyer, 250,000 márka
1 „ 150,000 „
1 . 100,000 „
1 , 60,000 „
1 „ 50,000 „
2 „ 40,000 „ 2 „ 30,000 „ 5 „ 25,000 „ 2 „ 20,000 „
l: „ 15,000 „
i „ 12,000 „
2\ „ 10,000 „
5 „ 8.000 „
2 „ 6,000 „
54 nyer. 5000 márka
6 ., 4000 „
65 „ 3000 „
213 n 2000 „
12 „ 1500 „
2 ,, 1200 „
631 „ 1000 „
773 „ 500 „
«.»50 „ 300 „
26,450 „ 138 „
8900 „ 124 •
70 10« ;
7800 ,. 94 és 67 „
7850 „ 40 és 30 ,
a mindezen nyeremények pár hónap alatt 7 osztályban
biztosan huzatnak
Az első nyereményhuzás hivatalosan meg van állapítva melyhez
egy egész erodeti sorsjegy ára ciak 3 frt. 50 kr o. é, egy fél „ ,, „ I frt, 75 kr „ „
egy negyed ., „ „ Há kr „ „
és ezen az állaa által biztosított eredeti sorsjegyeket (nom tiltott promrab''ck-t) én az összeg bénaeates beküldése «ellett a
a legtávolabbi vidékre ia elküldöm
A résztvevők mindegyike az eredeti sorsje^yn kívül megkapja tőlem in^yon a/, állánzi«errel ellátott eredeti tervet é* a megtörtént huzáe után a hivatalos s"rsolá;i lajstromot felhívás Beikül éa azonnal. •
A oyereaénypéDzek kifizetés« és elküldése általam közvet-leail az érdekelt róWre pontosan és legszigorabb titoktartás ■ellett eszközöltetik.
^TsT^ MegT» ndelésfk egyszerűen poxlfiuul vxny vagy ajánlott levéltél tfhetők.
____A megbízások annálfogva a közeli huxá* miatt f. évi
aovenber 15-lg bizalmasa« .íz alulirt cxégbe* inlézend<"k.
Id Hekscher Sámuel,
bank- és ráltóüzletc Haabnrgbaa.
Dijaztatott 1867. évben Párában!
Fehér mell - Syrup
Mayer G. A. W.-től Boroszlóban és
Bécsben.
Mintán különféle felhasznált szerek és gyógyítások nehér-kes köhögésemn«»k sem enyhülést, sem szabadulást nyújtottak, tehát a Woitschenani gyártulajdonos tanácsára az itteni 8chir-hakl József raktárából való O. A. W. M a y e r-féle m e 1 1-8 y r u p o t vettem igénybe és ennek köszönhetem a végké-peni megszabadulást rósz köhögésemtől. E szert minden hasonló szenvedőknek legjobban ajánlhatom.
Kuffstein, Tirolban. Dillersberger, sörfőző.
AO.A.W. Mayer- féle fehér mell--Syrup valódi minőségben Nagy-Kanizsán Práger Béla gyógyszertárában kapható. (755 IX. 2—»)
WJWWWWWUVi
Hirdetés,
Zalamegyei sz;-iványi vasúti állomástól 3/4 órányira fekvő ollári erdó keleti szélén, az ujmajori táblákhoz hozzá csatolandó 71 hold erdő és ezen levő különféle korú és nemű fák f. hó 26-án délelőtt 10 órakor az Ollári tiszti irodában zárt ajánlat utján háromszáz forint bánatpéoz mellékeltével a becsértéket felül ígérőnek eladatik. 953 1 -2
Riedl Ödön,
erdómester.
HALLATLAN OLCSOSÁG.
WAJDITS JÓZSEF
könyv- és papirkereskedésében Nagy-Kanizsán következő tárgyak V feltűnő leszállított árórt kaphatók.
u, m: mindennemű író, rajzoló, és levélpapírok, borítékok, rajzeszközök, iró, rajzoló, valamint színes czeruzák, bel- és külföldi ruggyanta, (gumi) fekete, szines és ruhabeiró tinták, veres és színes peesétviaszok, parafa, fa- és csont tollnyelek, bel- és külföldi irótollak, rajzdeszkák teljes kiállítással, három szeg és szegmérök, iró- és rajzmínták, köszöntő kártyák és papírok; fehér és fekete, rajzkréták, festékek egyenként, valamint dobozban, ecsetek, notizkönyvek, különösen figyelmébe ajánlom a hallatlan olcsóságot. Következő 10 czikk egy díszes dobozban elhelyezve, úgymint 1; 50 iv levélpapír. 2. 50 hozzá illő Ievélboriték. 3. egy teljes doboz kitűnő áczéltoll. 4. három tolltartó. 5. három igen jó irón. 6. egy vonallap. 7. egy lap szivópapir. 8. egy nagy darab pecsétviaszk. 9. egy törlőgumí. 10. egy szép jegyzékkönyv arany nyomattal. Ára összesen Bécsben 1 frt. és 5 kr. és Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedésében c*ak 85 kr 10 angol levélpapír 10 borítékkal egy szines csomagban ára csak 15 kr. nagyobb 20 kr. szines monogrammal 25 kr., levélpapírok dobozban 40 kr. feljebb minden nagyságra, barna gyászpapirok, 50 gyász-
papir és boríték dobozban 1 frt 60. 2 frt.
Nyomtatványok nagy raktára.
lelkészi-, községi-, ügy védi-, jegyzői-, birósági-, kereskedelmi- és iparüzleti-nyomtatványokat; továbbá étlapokat, árjegyzékeket, névjegyeket, meg-
hivókat, körleveleket, gyászjelentéseket stb* stbt Pecsétviaszk Különlegesség, (Specialitát) kilo pecsétviaszk csak 40 kr >/2 kilo finom csak 70 kr. (egyedül csak nálam kapható) továbbá
disz pecsétviaszok l frttól kezdve 4 frtig. írónők i Dct. finom irón irodák számára 22, 33 és 70 kr.
Tinták két liter egy üvegben csak 60 kr. egy liter 35 kr fél liter csak 25 kr.
Irodapapirok 500 iv iroda papir csak — — — — — —. . — — 1 frt 70 kr.
500 iv „ finomabb — — — — — — 220 3 frt.
500 iv finom ya miniszter csak — — — . — — — — 4 frt.
500 n „ „ havana n - : -r- — — 5 frt
Réztoll egész dobozban (144, tollal) 50-tól kezdve feljebb
|ÍT Postai megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek,
tisztelettel
n Wjdits József

Nagy-Kaniain, nyomatott a kiadó laptnlajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Keskeny
útifű - mellcznfeorbáb,
a tüdő és mellb^ok, köhögés, fojtóköhögés, rekodtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.
A. tcrmltiol Alul a .xenreJO nnb<rí«df ■■■■■^■H
Jardra teremtett mejb.f «cüthetlen ketk*ay ullfü F^HV^Kfl
asun mÓK eddig fol nem derített titkot foglalja BMUBh
magabau, mUaeriol a (it* i« rendaser "
syulladi nyakhártyAJira T*ló a.onnall gr ore ^^iWf^flJ
i* eoyhitó háti* ryekorlá.ár.t «a illető beU« M
•serrek gyóicrulAiít mlndon Mkiotetbeo leho- Q^-''í V
knál a" o»«k o / ¿»U etkeny J dlKQbölI tlazU Tefytll/- ^^TTy * JÍ kröt keze.kedttnk, kUSaSe
US/elembe ajánljuk batóaác<la«> bejogyaeit v^djecyünkn aa doboson leró atálri«nka*, Mri «aak eaek ifwljak annak TalódUi(«t.
Sohmldt Ylaior & fial,
os. k. uabadal gyárosok Bécs, Wieden, Allegasse 4a
Kaphatók t Práger Béla gyógyiit. N.-Kanlzsár, Kállvoda J. Le tényén Kis. A. gyópyut. A.-LendvÁn, Dorner Kaj. vaa- 4s fllszerkereskedéshen Sdneghen Werli M. gyógyszt. Kaprooozán ós Idősb. Motelt F. Vasváron Hoílóty József £. gyogysai rtárában Zala
F :
_ i
516 YtK ABffS 1878. POTember 164n.
H
9 frt.[

? r | ''! ; rf; } Tlieany olesadlk évfolyam.
Ir-

Elftutés) ár •gén étre . • fái évre . . 4 • ;] negyed Í»M . . 3 • j.
Egy «Mám 10 kr
llt.J.lia mL-
m iiiiim
C hasábot petitsorban 7, másodssor 6 • minden || további «őrért 5 kr.
NYILTTÉRBBN őrönként 10 krért vé- [ tetnek fel'' Kincstári illeték minden egye« hirdetésért kfllOi 30 kr fisetendft.
kfllSnf
Cl
»11 • 11*m :
1 A lap sseUemi réesét P / illet® kSsleménysk a l \ l| . saerkeertffhQs.
anyagi rétsét illet« kŐsieminyek padig a kiadóhos bérmentfw intésendSk: NAGY-KANIZSA Wlaisjösbái
Bérmentetlen levelek, esak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
ésiratok visssa küldetnek.
c
nemi
-J
.S.-Kanizsa várod helyhatóságának, „n.-kanlzaai önk. tüioltó^gylet«, a „n.-kanlzfcal kereskedelmi s iparbank", „n.-kanlzaal takarékpénztár«, a „zalam egyei általános tanlUtM tület«, a ,n.-kani*sal kisdwl-neveló egyesölet«, a „soproni kereskedelmi * iparkamara «.-kanizsai külvála*ztmánja" s több megyei és városi egyesület hivatalos értesitije.
Heten kiút kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjeleuo vegyes tartalmú la p.
Dr. Rómer Fióris Zalamegyében.
I.
i
Emiitettük s emiitették helyi és fővárosi lapjaink, hogy Dr. Rómer Fióris magyar tudós társasági rendes tag, ez idő szerint a hazai régészeti tudomány legértelmesb, legszorgalmasb búvára hosz-szabb ideig Zalamegyében munkálkodott.
Alkalmunk volt e hálátlan tudomány ernyedetlen buzgalma bajnokával több napon át együtt lenni s kegyes engcdelmé vei a gyűjtött nagyérdekü anyagokat áttekinteni.
Valóban ritka türelem, szakismerói buzgalom, törhetlen szívósság és fáradságot nem ismerő ügyszeretet kell ahhoz, hogy az ősidők ködében, e sötét chaosban eredményűusan kutathasson valaki. Találván egy kis pontot, honnan kiindulva, merész tekintettel s következetes ügybuzgósággal kutasson, a fold méhében századokon át némán pihent egy-egy darab régiséget fel elevenítsen, uj életre hozzon, mintegy beszéltetvén velők a moho-sult sírhalmok titkait, a régi szép időket.
De mielőtt áttérnénk Kanizsán s vidékén tett kutatásai eredményére átvesz-szük Ruisz Sándor által a »Vasmegyei Közlöny*-ben megjelent e tárgyra vonatkozó közleményét:
Mintegy másfél évvel ezelőtt Zalamegye közönsége kérvényt nyújtott be a tud. akadémiához az iránt, hogy Zalamegye antiquitásai leírására, azok alapítási adatainak megszerzésére szakegyéneket nevezne ki. Ebbeli kérelemnek helyt adott a tudós társaság, a mennyiben Rómert megbízta a régészeti emlékek felmérésével és az ezekre vonatkozó adatok gyűj-
tésével. Ennek kapcsában megbízatott azzal is, hogy saját belátása sz< nnt szemelne ki alkalmas egyént, ki e munkálatban segédkeznék és egyúttal Zalamegye mono-graphiáját kidolgozná, mely tisztet ó Veszprémmegye főjegyzője — Véghelyi Dezső úrra ruházta. A történeti rész megírásával pedig Nagy Gyula s Nagy Imre történészek bízattak meg Budapestről.
Fennt nevezett ügyben m. hó 5-én városunkba érkezett dr. Rómer ur nagyváradi kanonok s ismert régiségbuvár, midőn Ádám Iván helybeli reáliskolai igazgató s Kijácz Elek urödalmi ispán urak fogadták ; a püspöki palotába szállott.
Megérkezése utáni napon magához kérve nevezett igazgató urat, Sümegtől félórányira eső berki-malom melletti ro mokat szemléié meg, mely Ádám igazgató ur néhány év előtt eszközölt ásatásainak eredménye; meglátogatá ezúttal az ettől nem messze — balra — fekvő „templom sör üt", mely vidékünkön „Erek* néven ismeretes.
Berki-malomnál levő kiásott romok körül belül 82 5 ár területet foglalnak el. Igen szilárd anyagokból van építve u. m. mészkő, tátikai basalt, keszthelyi homokkő, sót alsó-eórsi vörhenyes homokkő, is fordul elő benne. Található továbbá tégla különböző nagyság- és színekben, különben nagy példányokban fordulnak elő, s mi több római téglák, szinök vörös-sárga, sötét-vörös és barna-vörös közt változik ; a fundamentum római modor-ban van lerakva, a téglák és kövek''közé római zsindelek vannak rakva, azonban esak a talapzat van ilyen anyagból épitve, a falak kevésbé szilárd anyagokból álla-
nak ; az egymáshoz derékszögben álló falak kis czellákaí képeznek, a romok előrészén toronyszerű maradványok mutatkoznak. Ásatások idején e helyen római pénznemek és eszközök találtattak, melyek a sümegi reáliskola régiségtárában őriztetnek. Ezen felsorolt tényekből tudósunk azt következtette, hogy e helyen római telep lehetett, sőt a romok talapjai római castrum maradékai; általában véve a romok szerénte zárda maradványai, melynek építési ideje körűi-beiül a XII. századra vihető vissza. Hihető — a kolostor építői a fundamentumot elég erősnek találták arra, hogy reá építsenek. Hogy kié volt e zárda, és felállítása mely időtájban eszközöltetett, azt majd a későbbi kutatások fogják kideríteni.
A „templom sürü" illetve „Erek* Prágára vezető ut mellett van, közepe táján — emelkedett helyen — évekkel ezelőtt templom romjai voltak láthatók, napjainkban azonban puszta, mint mondják XTI-ik századbeli román templom volt e helyen.
Következő napon Rómer társával — kihez még Somogyi Cyprian szt.-ferencz-rendü szerzetes is csatlakozott — felmentek Sümegvárába. Ujat mitsem fedezhettek fel, különben is hosszabb ideig tartó idózésöket a kellemetlen idő gátolta. Megszemlélték a várat egész terjedelmében; a nélkül, hogy a már ismerteken kívül egyebet szemügyre vehettek volna.
E helyen nem találom fölöslegesnek Sümegvárra vonatkozó, a már többek előtt ismeretes részint történelmen, részint pedig hagyományokon alapuló tényeket dióhéjba szorítva olvasóink emlékében föleleveníteni.
A vár különböző részei, mint azt a falak építkezési módjai igazolják, időközönként lettek épitve és folyton nagyobbítva. Eleinte kicsiny lehetett a vár, de időnként nagyobbitatott. Belső része nagyrészt el van pusztulva, mig a külső bástyák majdnem épségben állnak fenn. A várKapu és várfok legkésőbbi toldaléknak látszik. : mert a kapu fölött Széchenyi György veszprémi püspök czimere látható, ki a XVn-ik század közepe táján voít a vár tulajdonosa, Az észak-nyugoti bástyát, mint az abba mintegy 8 — 9 meter magasan beillesztett emlékkő mutatja Kewes András veszprémi püspök építette. Ezt Rómer létrán felkúszva megtekinté, azonban sajnos, annyira megrongált állapotban van — mivel az észak-nyugoti viharoknak ki van téve — hogy ném vehetett ki egyebet mint:
Andrea« De Kewes — ------ 1554.
A jelenlegi sz.-ferenczrendü zárdafó-nök tanúsága szerint egy sokkal érdekesebb tábla volt a kapu felett'' falba téve, mely már elpusztult. Felirata igy szólt:
Quam nplendere vides reparaUm funditns arcem
Ante ruinoai p«ue fuere Lares
Huc túlit Aodreas Küveayun incola sumptus,
Qui Kerdinando Caesar« Pra«»ul erat.
Weszprimiique iicet galviret barbaru» hosti;
Hoc tamenia Patria commoda fecit opna.
II. D. L. V.
A vár tehát 1554-ben Kewes András püspöksége alatt már a veszprémi püspökség vagyona volt, de hogyan került püspöki kézre, az még nincs kiderítve. Eredetét a Xll-dik században kereshetjük. Sokak szerint alapítását 1210-ben a tem-plariusoknak köszönheti. Az is lehet, hogy a tatárpusztitás után, midőn IV-ik Béla
I
i 4 > 1
TÁRCZA.
Leszállt a csendes éj
Lenrállt a csendes éj, Az égen hold ragyog, Oly caengve lejtenek A béresről a habok. Ugy elmereng a hold Tán ábránd ringatja Avagy tán elteli . A virág illatja.
A hársfa lombjával Enyelg as esti s*él Oly titkosan susog, Ki tudja mit beszél? . . . A lelkem érti csak Nem érti senki sem! Hisx igy enyelgtem én Tevéled kedvesem!
Lelkem is elmereng Ábrándokba mélyed, Álmodik gyönyörűt Álmodik uj képet. Ég mintha hallsnám Szavaid kedvesem : „Sírom virága lesz A tiszta sserelem!" —
HEBKRLING DÉNES.
A kártyajátékról.
Mentül inkább rövidülnek a napok, mentül kellemetlenebbé lem a szabad báni időzés különösen az eeti órákban, annál inkább keves-bednek a*on különböző szórakozásin ódok, melyek a napi gond ét fáradalom után az isten mbad ege alatt a kedvező évszakokban kínálkoznak. A fürdők, nyárilakok kiürültek, s azok
is, kiknek üzlete avagy foglalatossága nem engedi azt, hogy az év egy részét kizárólag pihenésre fordítsák, beszüntetik esteli sétáikat a szabadban lassanként, és szabad idejüket megszokták vagy övéik körében, vagy olyan nyilvános zárt helyiségekben tölteni, a milyenekről élelmes korcsmámsok gondoskodnak.
Mindkét esetben körülbelül egy forma megoldást nyer azon kérdés, hogyan töltessenek el a hoszszu esték a legkellemesebben és legmulat-ságoeabban ? Nem mindenütt állanak as üdülést keresőknek olyan szórakozások és élvezetek rendelkezésűkre, mint nagy városokban a színház, hangverseny, könyvtárak és mindennemű látványosságok nagy választéka által: nem mindenütt találkoznak annyi egyérzelmü emberek, hogy összeállva, a társas élet fejlesztését tüszék ki magok elé, de a mi mindig és mindenütt, még a legkisebb félreeső falában is feltalálható, as a tarokpartie. Trés faciunt colle-gium — és három játékos hamar együvé kerül. Ha egy negyedik is találkozik, annál jobb, játszhatnak királylysl, Psskievicset stb. s az ősz kellemetlenségeinek, agy s tél durva szokásainak teljes lelki nyugalommal nézhetnek eléje.
Mostanában tehát, midőn az emberiség nagy része a kártyához nyul, hogy a hosszú estéket megrövidítse, a nálunk jelentékeny számban létező tarok játékosok előtt nem less érdektelen, néhány adatot elmendani. A legrégibb európai kártyák — Bermann szerint — keletről x behozva Franczia- és Olaszországokban tűnnek fel először. Németországban a tizennegyedik század végén; ez időből Nürnbergből egy kártyatilalom létesik, Ulmban 1397-ben a kártyajáték igen meg lett szorítva. A legrégibb kártyákat patronokkal nyomták; Németországban
á legrégibb létező példánynak az augsburgi Butsch félét tartják, mely öt oldalú; sas, bot, krajezár, palaczk, tükör, mindenütt király, felső és alsó 1 — 10-ig számozva.
A nürnbergi kártyákhoz csatlakoznak a a bécsi kártyajátékok, melyek közül a Hauslab féle gyűjteményben apiquetkártyák nagy része Forater János és Bock János (tizenhatodik század) műhelyéből kerültek ki. Németország már korábban saját kártyát teremtett magának: s landsknechtkártyát, melynek egészen harczias jellege van. A négy szin makk, zöld, veres és tök. Volt a németeknek továbbá gömbölyű kártyája négy honneur-rel: király, királyné, lovag és bábbal. Olasz kártyákkal is játszottak. Olaszországban már 1379-ben léteztek kártyák s »naibi* névvel nevezték azokat. A tolajdonké-pen nemzeti játékot, a Tarochi t, Fibia Ferencz 1419 körül találta fel, e mellett létezett még a Troppola.
A tizenötödik század tarokk-kártyái már négy színből állottak, következő elnevezések alatt: monetaz (denare, pénz), xyphi (coppi, kehely), gladii (spadi, kard) éscaducei (bastoni, bot.) E képjelek álul az élet négy főosztályát akarták megjelölni: munkás, kereskedő,harezos tís lelkész, vagyis pór, polgár, nemes és pap, A legrégibb olasz kártyák számkártyákkal bírtak egytől tízig és három honneursrel: Ke (király), Cavallo (lovag) és Fsnte (apród); később s Kesina (királyné) lett közéjük csúsztatva és még később a lovag elhagyva. A tarokk-kártya a spanyoloktól vétetett át. A mi ez elnevezést ¿karten," kártya Illeti, azt némelyek a charta (Papir) szótól származtatják, mely négyszegletű darabot, ellentétben volumen-nel (hosszú feltekert papírtekercs) jelentett; mások quartára
V>szik vissza, mert a név régi kéziratokon quarts quartal, ludas quartarumnak írva is található.
Azt mondja Jókai: ,A mi egy hadvezérnek az ütközet; a mi Gorcsakoffaak a keleti kérdés; a mi a poétának a drámája első előadása ; a mi a bálbamenőre a kottilion; a mi a doctornak az ispotály: az nekünk a tarokk. A tarokk olyan pályatér, mely kipróbálja az észt, a bátorságot, a jellemet. A tarokk a bu elfelejtető, a vigasztalás ezer bajban. A tarokk ellenségek kibékitője, a mely a pártok közti külömb • Béget megszünteti. Még a börtön sem börtön, ha tarakkozni lehet benne. S ha egyszer pokolba megyünk, s mivel nagyon biztatnak bennünket a papok, csak valamelyikünk egy játék tarak-kot lophasson be oda a szűrujjában, fittyet vetünk Lucifernek ! Aztán az valóságos magyar nemseti játék. Est játszák a Kárpátoktól Adri áig. A bécsiek is tőlünk fogadták be. Mi hoztak be e játékba ason reformokat, miket az egész világ elfogadott. Hogy a hármast nem kell kijátssani, csak a kettőst, s hogy a szóló nak a conzolácziója hatszorossa a kettősének, s hogy a kontra nem jár reciprocitással: a mi jarídíkai nonzens. Ez a valóságos ascetai cingu-lum. Ha ssent Antalnak a pusztában tarokkja lett volna az ördög nem kisértette volna meg szép asszony képében. A tarokk-kompánia valóságos tüskármentesitő társulat szép szemek gyujtogatásai ellen, mert nincs az a szerelmi biledu a világ legszebb, legcsábítóbb asszonyától, a mi fölérjen azzal, mikor együtt van a skartban a skis és huszonegyes. A mely férj tarakkozik, az a feleségét nem csalhatja meg. As a keserű pipafüst, a mit esténkint hazavisz a ruháján, tanúbizonysága hűségének.*
.i . i
\
TZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY

'' * f
NOVEMBER -á 189
király parancsot adott, hogy a főpapok és főurak nj erődítésekről és várakról gondoskodjanak, — XlII-ik század közepe Iáján épült. Némelyek szerint a királynők udvaronczainak lakhelyéül szolgált, de ez is csak foltevés, mert erről hiteles adataink nincsenek. Az sem áll — a nép közötti hiedelem szerint — mintha a törökök dúlták volna fel. A nép hit azt tartja hogy a vártól kolrtre eső „frhérfrövekről* — melyek a várat dominálják — lődözték volna. Inkább valószínű, hogy kelló gon dozásban nem részesülvén , pusztulásnak indult, és a már félig elpusztult várat a hagyomány szerint villám gyújtotta fel és csekély rész kivételével elhamvasztotta. 1745 — 62 ig székelő Bjró Márton veszprémi pü?pok ujbói felakarta épiteni. de az engedélyt nem nyerte meg, megelégedett azzal, hogy a vár aljában fekvő mostani püspöki lakot építhette.* Az 17 74-iki tűzvész pedig mind a várost, mind pedig a várnak épségben volt csekély maradványait tökéletesen elpusztította.
1791-ben midőn Il-ik Lipót a rabló-fészkek kiürítését és légbe röpitését elrendelte, Sümegvárt is ezen sofs érte volna, de mivel megvizsgáltatván — elpusztultnak, különben is erősnek nem találtatott, meghagyatott. Azóta senki sem törődik vele, belső falai egymásután omladoznak engedve az idő viszontagságainak, de a kqlsó bástyák erős ujabbkori építészeti modoruknál fogva még sokáig daezoluak a viharokkal, és fönnen hirdetik nemzetük egykori fényét.
8-kán Rómer a Hany melletti Kis-Keszibe rándult társával, hol az erdószé-len a kis magaslaton fekvő romokat nézte meg, melyeknek egyes falai düledező félben még fennállnak, Ezt is XII-ik századbeli román templomnak tartotta. Innen Káptalanfára ment, Hollósy Károly segédlelkész érdekes régiség gyűjteményét megszemlélte, melyért tulajdonosának elismerő dicséretét fejezti ki.
A püspöki levéltárban hírneves régészünk böngészte volna hosszabb ideig az emiitett romokra vonatkozó adatokat, azonban az oly rendezetlen állapotban van, hogy hosszabb ideig való kutatás sem vezetett volna eredményre; igy jobb időre kelle halasztania. Egyelőre megbízta Ádám I. igazgató urat, hogy a régészeti emlékek területeit méresse fel, ásatásokat esz-
A babonás.
Közel a hatalmas zugos és sebes Tiszához állt évek előtt egy vén juhirfa, moly alatt egy félig eltakart öreg házikó volt látható, melynek szobái teljes öszhangban állottak annak külsejevei. Oreg volt a házikó; de ínég vénebb a juharfa! Hol lehet az az ember ki azt ültette V Iíol az első sugár mely fölötte meghűlt? IIol járhat a madár, mely legelőször szólt raj;a, — -v s hol a szarka e vendegjós madár, mely e fán ülve farkát hintázta? — E dolgok reducálását a-nyomozó történet művelőire bizván, térjünk a?on emberhez, ki ott alszik a juharfa alatt — háza előtt; édesen szunnyadva s nem hallgatva a szellők regéjére. — Legyező gyanánt borulnak rá a vén fa ágai s levelei, mint szeret^ anya kisded magzatára. — Suttognak a szellők s mintegy beszélnek vele; de emberünk nagyokat nyújtózva — felnem ébred, azokra nem hallgat 3; mint a jó lelkiismeret oly nyugodtan alszik.
Fekete selyem nyakkendőjét a szellő szabadon lengeti, s mi több in^ét is felebtrn :ette már a gyenge szél s ott "piroslik — hasa.
Egy nagy dongó-légy mulatozik az alvón ; de mulathat is; mert nincs ki elhajtsa, jókat szippant a lépy — a már repülni is alig tud a jól megtöltött potrófctól; no de emberünknek ez nem árt; mert hát Tisztelettel légyen mondva, testére nézve három mázsás legény hevert ott! s-a légy egy-3gy szippantására, egy „ejny" iporpheusi hangot bocsájuán ki, másik oldalára fordult, mig a légy a felül maradt testréssen folytatta lakmározását.
Kalapja az arczán, s csak bajusza látszik ki as állán szétúszva. — Ugyan ki lehet es ember? Tisztes bajusz--hatalmas has !!! J£i
volna más mint az én kedves „Szeppen" bátyám kit félős lelke miatt az egész vidéken igy asvestek. —
Tehát Szeppen bátyánkról mondok egyet
közöljön és az adatokat gyűjtse, miket a püspöki levéltárban levőkön kivül a vidék egyes földbirtokosainak okmányai közt lenni remél, s felkérte, miszerint időről-időre az eredményeket vele közölje.
Helyi hírek.
— A királyné nevenapján f. bó 19 én szerdán, ünnepélyes isteni tísstelet lesz a szent-Ferenczrendüek egy hásában, mely alkalommal
a polgári iskola növendékei énekkara fog közreműködni.
— üvegből hamisított egy forintos pénz nem már nagy számban hozatott forgalomba nálunk is, többen elejtették a kőre s összetört. Jó lesz vigyázni!
— A nagy-kanizsai tarsaskör 1879. évi november 22 én saját helyiségeiben zártkörű kánczeatélyt rendez. A meghívás másra át nem ruházható s ennek előmutatása mellett belépti jegyek kaphatók f. é. november 22 ón d. e. 10-12 és d. u. 2—6 óráig a társaskör helyiségében és estn a pénztárnál.'' Belépti dij: tagoknak 1 frt., n«mtagoknak 1 frt. 50 kr. — Kezdete 8 órakor. — A tiszta jövedelem a társaskör czéljára fordittatik.
— ínség. Zalamegyéből írják az .Egyetértésnek": Azon iszonyú inség feltüntetésére,mely megyénkben ijesztő mérvben terjed napról napra, csak annyit emiithetek fel, hogy itt már is kenyérnek kukoricza tusát, lengubát és egy kis gabua rostaalját kezdenek őrölni a malmokban.
— A közelgő téli mulatságok alkalmával felhívjuk a vígalomrendező bizottság figyel'' mét Horváth Laczi és Grünbaum egyesült
zenetársulat pártfogására. Újból szervezkedett & a jóemlékezetü boldogult Kovács Gábor által vezényelt társulat minden jelesb tagja ismét együtt van. Bú-bánattal úgyis nyakig vagyunk, bizon jól esik «gy kis jó zene, legalább enyhül az idők viharos járása telettünk.
— Csengery Antal országos képviselőnk, kinek betegségéről az utóbbi napokban több ízben tétetett említés, a légzőszervek idült hurutjában szenved. E betegség az utóbbi napok* ban meghűlés alkalmával vett ross fordulatot. Komolyabb aggodalmakra azonban házi orvosainak nyilatkozatai szerint, nincs ok. Örvendünk ! —
—'' A tiszti önsegélyző szövetkezet tagjai Krenauer Lajos urnái kitűnő minőségű brazíliai rhumot kaphatnak; egy pintes üveg ára 1 frt.
— Zalamegye nov. 24-én rendkívüli közgyűlést tart; ugyanazon nap délután a „Zila-megyei gazd. egyesület" is közgyűlést tart, melyen a pályamunkák ügye még nem tár gyalta''.ik. —
— A zalavár apátságról és annak még fenmaradt őrségi folyamairól fog értekezni Dr Rómer Flóris az orsz. regészeti és »embertani társulat november utolsó napjaibau tartandó ülésén.
— mást ha szíves leszesz kedves olvató végig hallgatni 1 —
Mint mondám három mázsiís legény volt bátyám s jó korbéli, volt okre, szamara, lova. tanyája s mint a rósz világ boszéli még birkája is volt, de Uram bncsá! A tni a legfő, azt majd kifelejtem — felesége is volt! még pedig Borcsa Nem volt ennek párja — nyelvtekintetéből, mert mit Borcsa ángyam e lapo* ^de éles) szerszámjával megálda, meg volt az aztán ¿''dva isten igazában !
Volt Szeppen bátyámnak sok gyenge oldala — kivéve axt mely húsból volt de minden esetre a leggyöngébb az vala, hogy a babonára
— no erre annyit adott, hogy fejéből kinem beszélhette senki ember fia; mint látja ő a boszorkányokat seprűkön felszállni a Gellért hegyére, s nem is egyet hanem — százat!
Éjjel a vándorló szellemek ugy dongtak s szálltak körülötte mint mézen a legyek ! S ha ablakát az éji szél megmozgatta, minden haja szála ég felé meredt — — s aztán ha egy egerésző macskát látott, erősen hitte abban, azőtet látogató apja lelkét; s ha egy csillag helyét megunta s meghalni leesett; ő bizton hitte, mi szerint neve most már az élőknek sorából ki van vakarva! — Sokat tudott ő a vérfüról, harmatról, lidérczről a mely barangol, sétál a nagy pusztaságon; sokszor el mondta mint rontják meg tehenét, hogy minden más nap véres tejet ád.
Olyat is hallottam tőle, hogy katyÍjának bundáját megnyírják, hogy megssakaszszák a
legjobb tojos tyúkját---ilyen hite vojt
Szeppen bátyámnak s ebből állt astán egész tudománya 1
Egyszer felesége Borcsa nem is tom hová
— aligha a tanyára nem ment? s bátyám maga maradt otthon félelmes lelkével. — Sötét volt mindene, midőn beköszöntött az uj szerecsen képpel — itt-ott féaylett egy-egy csillag s a sö-
— 2>r. Kovács Zsigmond veszprémi püspök, Zichy Domokos grdf,volt veszprémi püspök elhunyta alkalmával kegyeletes értelmektől áradozó főpásstori közlevelet intézett egyházmegyéje papságához, tudatva, hogy 6 maga november 7 én mhét mondott s* elhány tért • meghagyva egyatta), hogy e két szentmise-áldozaton kivül, melyet as elhunytért as áldozópapok bemutatni tartósnak, as egyhásmegye minden plébánia- és szerinte« templomában a hivek értesítése mellett f. évi nov. hó 29 én Liberával ünnepélyes gyássnentmise mon-dassék. —
— Jön a tarkas. Ez a hír terjedt el nov. 10-én délután Keszthelyen, mint levelezőnk írja. Valóban a Keszthelytől alig fél órányira fekvő Várvölgyben, a meglehetősen fre-quentált országút közelében egy rendkívüli nagyságú farkas mutatkozott, s az olt legelésző nyájból 2 juhot széttépett. A juhászok az arra hajtó kocsisok egyesűit lármázása abba hagyta mohó lakmározását'' és a közeli erdőbe osont; nagy hajtóvadászatot tartanak.
— Színészet. Balogh Aiajos fixám színtársulata által f. év.nov. 4 ke helyett 6-án adatott Sümegben : „A IX. parancsolat vagy felebarátod feleségét ne kívánd." Vígjáték 3 felvonásban, irta Rósen Gyula; fordította: Rádl Ödön. Eltekintve a túlzott, mondhatni arcs meszelést, az egész darabon át Halinay (Loífelmann földbirtokos) élénkitette as előadást természetesnek látszó humorja és helyes játékával. A színpad legyen az élet, valamint a szépészel iskolája még a torzításnál is. Balogné (Karailla neje), mint mindig akkint e szerepben is közeiisme ^ rést aratott. Egyik tehetősb játszó, kinek nevét ez úttal elhallgatjuk szerep nem tudással lepett meg bennünket. Riff Károly tengerész tiszt, még arájához is a maremmékban Járt csípőkben jelenik ? — Nov. 8 án Balog Árpád jutalom játékául : „Ármány és Szerelem" Schiller azo moru játéka 5 felvonásban. Az egész darab sikerülten gömbölyödött le. A közönség ismételt tap8 állal nyilvánitá az általános köztetszést. A juulmazandott csinos virág csokorral lőn megtisztelve! Ha esen előadásból elkezdenők az egyes bzereplőket említeni, az esetben bátran sorba lehetne venni s mindegyikről csakis kedvezőleg kellene nyilatkoznunk ; a társulat tagjai magukat ez alkalommal müvéeaiea^n tüntették ki. A lelkes oda adás bizonyára nagyobb pártolasra érdemesít. — 9 én szinre
"került: .Ágnes asszony" népszinmü, irta: Lu-kácsy Sándor. Halmay kitűnő öreg atyut, kinek unokája IIon-Kükemezey, kedves naiv-ságával tapsban részesül és Somogyi (Menyus) eredetileg adja az együgyű szolgát, kiváló tetszést arat. Balog Árpád amily kiváló szerelmes (színjátékában) épen oly áthatott férj. Vércse szerepben Bárdi, ha inditóan kell előadni akkor ő hivatott dzinész mit „Ármány" ban leginkább igazolt; mint Csillaucs Pista szintén helyén volt. Kajáné sokkal jobb .Lady", mint őrült .Ágnes asszony." A sikeres játékhoz többször volna telt ház kívánatos !
C ...
tét éj egy szemmel nézett a holddal; de ezt is behunyta az éj ujja befogta ! I*mét csak felnyítá s a mint igy nézett egy vándor csigányt látott ... s rá elbámult — s meglátszott rajta, hogy igy gondolkodott: „Ugyan Ur Isten hová mehet e czigány ?a Gazsi czigány egyenesen Szeppen bátyám háza felé tartott... s hogy nagy dologban járhat, mutatja járása, siet, fut, majd meg áll ismét futva üzi ót étvágya! No de nem is csuda mikor keresel nincs — tiszta levegővel pedig nem élhet meg az ember! Böjt van! ez a mostoha idő kivette kezéből vonóját, elment vályogot vélni. .. azt meg elmosta a víz! S igy az éhség szegődött hozzá s biztatta, hogy csak nézzen be Szeppennek háza kéményébe! Gondolkozott sokáig Gazsi, mig végre reáállt; neki kap — mászik, soly ügyesen, hogy egy tízéves macskának is dicséretére vállnék ! Fennt van már a tetőn ... körülnéz ... s halkan a szalonnák országába lép! .. A hold pedig nózi egyn* csak hogy most már tűnődik Gazsi czigány sxándokán.
Egy egész hasa szalonna lógott a kémény ben! Nagy volt Gazsinak — de mitévő legyen mikor kisebb nincs! kénytelen volt ehhez nytűni. Nyaka közé veti tehát a szalonnát, s megnézi magát e mondorbau, s lassan mormogá: „Tislá merő kabát csákhogy szálunnából" s feltekintett . .. s sóhajt: .Én Urám én teremtőm segíts meg!"
De hogy hogy nem történhetett elég az hozzá, hogy Gazsi a konyhába zuhant, ugy — hogy a nyaka majd kitörött s á lelke majd Kiszakadt... a zuhanás — s a ssalonna terhe miatt! Felkel... b halkan a konyha ajtóhoz megy — megfogja a kilincset ... s felsóhajt: .Gazsi bevadzs zsárva ! 1"
(Folyt következik.)
— Hire van, hogy M. Györkön éí Pá hokon, Koller Ferencs ur szőlejében a phyllo xera felfedestetett, a keszthelyi gasd. tanintézet tanárai be is terjesztették volna as illetem misztériumnak. Váljak as eredményt. Nagy Kani ssa határában szinte tartatnak hivatalos vizsgálatok, melyek asonban örvendetesen constatái ják : nincs semmi baj. Somogyban már van.
— Xelhívtuk t. közönségünk áldozat-késsségét lapnak előbbi egyik ssámában egy tehetséges ifjuúak avult ruhávali segedelmesésére, máig asonban csak egy téli nadrág és 50 kr. késpénz küldetvén be hossánk, ujolag ismé teljük a kérelmet, hogy as illetőnek többet küldhetnénk.
— íelsö Rajkon Ujlaky Jóssef plébános ur buzgó fáradosása és a hivek készsége folytán a régi roskatag templom helyére nj s díszes templom épült, ennek költségei fed eséséhez megyés püspökünk Dr. Kovács Zsigmond ur ó excja 100 forintot adományozott. A nemes tettet közelismerés jutalmazza.
— A „zalaegerszegi Társaskör" könyvtárának gyarapitáaára folyó 1879 évi november hó 22-én a „Zöldfa* vendéglő nagytermében tánczczal egybekötött jux-tombolát ren dez. Belépti-díj személyenkint 50 kr. Két tombola-jegy ára i 27 kr. kezdete 71/* órakor.
— Keszthely, nov. 12. Szomorú újsággal szolgálhatok ez alkalommal, — a phylloxera már vidékünkre is be van czipelve. A napokban bizta meg a kormány Müller itteni gazd. tanintéaeti tanárt, hogy vizsgálja meg Koller és Becker itteni birtokosok szőllőjét, miután Mathias kassai venyigekereskodő könyveiből kitűnt, hogy emiitett urak is hosattsk annak inficiált amerikai és franczia fajaiból. A meg bisott tanár ur már a legelső tökén konstatálhatta górcsövével a kifejlődött phyilloxerák.jelenlétét; Koller ur páhoki lakházánál, ugy, mint annak györki azőllőjében, valamint Becker urnák csak pár év elő t nagy költséggel instruált tomaji szőlJőjében is van phylloxera ; nemcsak a Kassáról hozott példányok, hanem a régibb ültetvények is meg vannak támadva, tehát szegény vidékünkön 3 hely en a phylloxera nemcsak be lett hozva, de az azóta szaporodott és terjeszkedett is, és igy a Balatonmelléknek, hazánk egyik legnagyobb és legkitűnőbb bortermő vidékének meglehetősen biztos kilátása van arra, hogy 1. legkésőbb 2 év alatt a phylloxera elárasztja és tőnkre teszi annyi ezerek fő jövedelmi forrását. — Tiz év ©lőtt egy itteni tanár, boldogult Bel ke Tivadar egy bőven indokolt fölterjesztést intézett a kormányhoz , melyben a tőke- és venyige-szállításnak kér-lelhetlen szigorral való föl téllen beszüntetését sürgette rr mert már ő ugy vélte, hogy máskülönben léfcwUaa megakadályozni e rovar terjedését. — Szegényt azt tán még sem hitte volna, hogy rövid 10 év alatt eredeti magyar meghonosított és benszülött phylloxera (példányokat tehet górcsöve alá tanszéki utódja! és mindezt a kormány erélyességének kegyéből, ki megengedte egyes üzéreknek, hogy drága pénzért terjeszszék az egyptomi csapást.
Piros kendő...
Pirog kendő, barna haj . . .
Ez a kis lány magyar faj!
Arcz* piros
Szeme kék,
Mint a nyári
Derült ég.
Oly eleven, mint a esik. Olyan fürge, mint a gj ik Oly beszédet, Olyan fris, Mint a begyi Patakviz.
Ha a szemem rávetem, Ugy zakatol a szivem, Mint a malom
Kereke,
Ha nagyon sok A rize.
F.x a kis lány kell nekem Ezt igazán szeretem, Nom is nyugszom
O.láig
Mig enyimmé Nem válik.
Szerelmem egy goliát Nincs akadály, nincsen gát Melyen által Ne törjön, Hogy ha szilaj Kedve jön.
Ha mindjárt a fölil, a* ég Ötazeszakad s láagbao ág S hogy ha minden El is vess: . Ő mágia as Enyém lesz!
1Q. VÁRADY FSRENCa.
TIZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM.
Y
Z À L A I K Ö Z L Û K''Y.
T/:'''' r î< 1 A^l'' ».»•''»?/
NOVEMBER 16-án 1879.
— Tánczvigalom. A keeathelyi m. kir. gazdasági tanintézet hallgatóig folyó hó 8-án, a keszthelyi jótékony nó-egylet javára, táncsvigalmat rendestek, mely mint e sorok irója hallotta mintegy 28 frt tiasta jövedelmei hozott a nevetett egylet részére. A táncaterein egyszerű bár, ds izlésteljes díszítéséit a boagó ¿8 tevékeny rendező bizottságnak elismerést, nyilvánítunk. A tánczeetélyen részttett hölgykoszorú egyes virágait- képezték:''. Cseeznák Mariska. Csák Irma, Csárda Ilka, Ehrlioh Her-min, Gárger Eugénia, Geyschláeger Emília, Gleiman Györgyike, Gróber Lujza, Király Lujza, Kóczián Irén, Luperszbek. nővérek, Nagy nővérek, Pataky Lujza, Peazely Emma, litígensperger nővérek, Stocker Vilma, Wünsch Ilon éa Szabó Etel úrhölgyeket,'' továbbá: Csák Antal né, Pécsely Lászloné és Szép Lászlóné úrnők. —
— A csütörtökön tartott keszthelyi országos vásár minden tekintetben nagyon
silány volt.
— Kinevezés. A keszthelyi államilag segélyzett polgári fi iskolához a vall. és okt. ügyi magyar kir. miniszter ur Hencz Lajos alsó lendvai rajztanárt nevezte ki.
— Rövid hirek. — A spanyolországi árvízkárosultak segélyezésére spanyol konsu lünk felhiváat bocaátott ki. — A dán király Bécabeu van. — Gr. Káday Pál megmérgezte magát. — Gálszécsnél egy czigánycsalád egy halszállító zsidót az uton meggyilkoltak. — Murciai vizkárosultak javára a francziák egy szám diszujságot adnak ki. — Krisztina főhgnő esküvője a spanyol királylyal nov, 27-én lesz.
— Ó fölségb Borostyánkő tüzkárosultjainak 500 ftot küldött. — A bpesú azini tanoda zongorái Bécsben vásároltatnak. Tessék nekfünk a hazai ipar mellet harczolni! — Montenegró-Bulgária és Szerbia véd ós daczszövétségét kötött t«k. — Dóczi tragoedián dolgozik. — A hadügyminiszter meghagyta, hogy a torzskar vala mennyi ti«ztj«i oroszul tanuljanak. — Az uj zirczi apát kétezer ftot ado^t jótékony czélokra.
— Hadzsi Lója a .szabóságot tanulja. — A Deák-mausol«um építése jövő tavaszra halasz-tatott. — Buday Sándor pénzügyminiszteri tanácsos meghalt. — Singer Lőrincz kemenesal-jai ifjú tudori vizsga alkalmával szörnyet halt. —
KI nyert?
Brünn dov. 12-en : 3ó, 16, 89, 75, 81.
Irodalom
| K rovat alatt megemlített munka Nagy-Ka-LiZiáu Wajdit* J.írnél" könyvkereskedése .iltaí meg-reudelhctó i
— Sovvogyi Ezáltal szerkesztőit „Magyar Lexikon" 4U es 41 ik füzete megjelent. Cahier űzőig terjed, mellékletül : Magyar czimérek I és nemzeti muzeumunk szép képét hozza. Raut-maun Frigyes kiadó kijelenté, hogy 140 füzet leaz összesen, ami «zen felül lenne, ingyen adja. Táblák vörös vászon 50 kr. barna és zöld 45 krért kaphatók nála.
— Abafi (Aigner) Lajos szerkesztése és kiadásábau megjelenő „Nemzeti könyvtár„ 40 41 és 42 dik füzete beküldeiett hozzánk Tar laimazza: Zrinyi Miklós: Szigeti veszedelem 4. Kazinczy Ferencz: Erdélyi levelek 2. és Mikes Kelemen: Törökországi levelei 4. Ára csak 30—30 kr.
Vegyes hírek.
— Gazdag koldus. Bécsb n egy fiatal koldust, tolakodó kéregetés miatt befogtak. Az őrségen megmotozlak, s találtak nála egy 2869 forintról szóló takarékpénztári könyveikét. — A gazdag kolduB különben szabólegény a neve Illich Ferencz:
— Az iskolai takarékpénztárak ügyén a közoktatási miniszter is lendíteni fog, a meny nyiben elhatározna, hogy kellő összeget 6zentel
. azon tanítók stb, számára, kik iskoláikban a takarékpénztári életbe léptetik, kezelik stb. — Nem terveztetik ugyan, hogy mindegyiknek jutalmat nyújtsanak, hanem mint az a múltkor sikeresen történt — porshuzás által fognak bizonyos Bzámu aranyokból álló nyereményeket szétosztani. Igy van ez különben külföldön is.
— Feridunbey kt ?zoruja Lopresti Árpádnak. Halottak napja körül minden évben tekintély ea számú koszorúkat szoktak szerte küldözni a fővárosból a vidékre, a vidéken nyugvó rokonok, barátok, ismerősök sirjára. Az idén elküldött koszorúk közt — mint a „N. P. J.* irja — talán legszebb volt Ferioun bey budapesti török főkonzul koszorúja, melyet barátjának, Lopresti Árpád bárónak, a nagy törökbarátnak •irjára küldött. A pompás nagy koszom. draga pálmaágakból és hóvirágokból állt, s gyönyörű
^magyar nemzeti színű szalag vonta át Az egyik szalagon magyar nyelven e szavak állottak: „Nyugodjál békében nemzetem barátja!" A másikon .Lopresti Árpád -^-Feri-d un bey." '' *
.. — Miiemondóruha — hajból A „Veszprém" szerkesztőjének e napokban volt alkalma látni Beseródy Miklós, vil< makári püspök ós veesprémi nagyprépost kézi jegyseteit a átlapozva az érdekea följegy sóseket, akadt egyre, mely érdekességénél fogva megérdemli, hogy nyilvánosságra hosassék. A jegyzet ssóaserint igy szól: „A gimeei, Nyitramegyében fenlevő várban vagy kastély kápolnájában mutogatta-tik egy régi, egészen hajból készült casula (misemondóruha), melynek története es. Gróf Forgács, mely nemzetséghez tartozik ma is Gimes, nagyváradi püspök volt, kinek korán elhalt férfiágon minden rokona. Magvassaka-dásnak kelle bekövetkezni. A püspök tehátcum consensu, imo 4commendatione regia a római pápához folyamodott pro facultate ducendi (nősülési engedélyért), mit megnyervén, mégis házasodott; felesége háladatosságból erga mat-rem ecclesiam (az anya-szentegyház iránt) készítette a fellebb említett casulát, mely ma nagy ritkaság gyanánt mutogatta tik."
— Tis parancsolat Egy nyomdász szaklap a következő életssabályokat ajánlja vidéki levelezők figyelmébe, melyeket azonban fővárosi báltudósitók és egyleti titkárok is figyelembe vehetnek: 1. parancsolat. A papirosnak csak egyik oldalára írj, mivel a szedők számára a kéziratot gyakran szét kell vágni. 2. parancsolat. Tisztán és világosan iij különösen vigyázz a tulajdonnevekre és idegen nyelvbeli szókra, mert nincs jogod a szerkesztő és szedő idejét elrabolni, azt követelvén tőlók, hogy irka-firkádat betűzgessék. 3. parancsolat. A mikrosko-pikus betűkből óvakodjál, mivel hogy a azedő a kéziratot legalább fél méter távolságról kénytelen olvasni, s a szerkesztőnek gyakran változtatni kell soraidon. 4. parancsolat. Ne kezdd as írást a lap felső szélében, mivel a szerkesztő gyakran a csikk czimével megváltoztatni, vagy ha nincs — a mit legjobban szeret — ujat kell írnia, s azonkívül arra is kell neki hely, hogy a szedő számára való utaaitásait oda írhassa. 5. parancsolat. A kézirat odat soha se csavard össze hengerbe, mert e miatt mindenki a ki hozzá nyul dühbe jön, a szerkesztő, ugy mint a szedő és a korrektor. 6. parancsolat. Nevedet ée lakásodat pontosan írd a levél alá, mert csak es nyújt biztos garancaiát méltó voltodról. Ha álnevet vagy valami jegyet akarsz czikked alá irni, azért nevedet is ird a szerkesztő ssámára. — E hat parancsolathoz hoszá vehetjük még a következőket: 7. parancsolat. A tudósítást ne kezd Ádámon éa Éván, mert a batyubál vagy műkedvelői előadás keretébe nem fér bele a világtörténelem. 8 parancsolat.-A orth ''graphia és a nyelvtan elveinek ue üzenj nyilt háborút, mert a kutya fésülés kellemesebb foglalkozás, mint egy rósz fogaimazásu czikket ki javítgatni. 9. paranc»<>!at. Porzót S kézira tódra ne önts, mert a legbárányabb szerkesztő is tigrissé le«z, mikor csikkedet javítgatván, pennája ága közé megy a homokszem 10. paráncsolat. A tudósítást az nap írd meg, me lyen az illető esemény megtörtént, mert másnap vagy 10 év múlva már egyformán késő.
— Égy csinos kis színésznő véletlenül, előre nem látható kiadások folytán egy vén uzsorás karmai közé esett. Csak egy váltó volt ugyan, de az csinos összegről szólott. Az uzsorásnak azonban igen megtetszett a kis szinéasnő 8 azon barátságot* ajánlatot tette neki hogy ő hajlandó lenne a váltót eltépni, ha —. A kii szinésznő azonban tekintetbe vévén as uzsorás hajlott korát, igen erényesnek mutatkozott, s a váltó lejárta • napján megújított szerelmi nyilatkozatra kiutasítással válaszolt. Az ussorás ur persze perrel akart válaszolni, melynek esetleg kellemetlen vége lett volna. A kis szinéaznő azonbarí feltalálva magát, meréss elhatározással levelet irt a vén sas nejének, felfedezvén abban mindent. Másnap a váltót ketté hasítva kapta meg egy ajánlott levélben. Azt hissik, hogy as uzsorás is megkapta a magáét, Miért is akar valaki vszerelme»" lenni, ha nssorásnak született.
— Az elhunyt Ráday Pál grófról a követ-késő adomákat beszéli a „P. Hírlap.* Egy udvari ebéd végével történt, hogy a gróf felemelkedett helyéről s ó felségére Vörösmarty következő sorával kesdé fel köszöntését: „A legelső magyar ember a királyi'' Mire Rudolf trónörökös est válaszolta: „Érte minden honfi karjakészen áll!" A magyaros éljenek után azonban ismét Rád »y vette át aszót s igy fejezte be a toasztot: .Addig élj«n mig a honnak él !• Mi nem megütközést, csak öeesekoczcaanát. keltett, — a király és a gróf poharának öasze-koczczanását. — Mikor a királyi ház tagjai Gödöllőre érkeztek, Ráday szokta volt őket díszmagyar öltözetben fogadni a pályafőnél. Négy év előtt egy szép őszi napon Rudolf királyfi fogadására vezette a gödöllői depatátíót, a midőn a trónörökös leszállt a vonatról — Ráday a hivatalos üdvözléskor előtte mélyen meghajtá magát. Hogy hogy nem elég as hozzá, a disz-kucsma gyémántos forgója a bók kdsben kiesett hüvelyéből, s mikor a gróf épen így ssólt: ,Fenséges főherczeg;" — épen akkor gurult a
fŐhercseg csípője orrahos. Ráday nem zavartatta volna magit; de látváa, hogya fŐhercseg lehajolni késsül a forgó után, — amennyire termetes volta mellett tőle kitellett, gyorsan ő is a
forgó után kapott E sietésnek a tragikus következménye lett, hogy a trónörökös s a gróf feje hevesen össse&tódött. Villámgyorsan tekint fel Ráday, kétségbeesetten Játja,hogy s fŐhercseg orra vérzik. A főherczeg aebhelije után nyul, ssalutál s vége a fogadtatásnak. Ráday asnap nem találta helyét, s várta a történendő-ket Másnap aztán jött — meghívó az odvzn ebédhez. Ebéd felett aztán megkérdé a főherczeg : — Nos, gróf ur, fáj-e még a feje? mert as én orrom már begyógyult — Fenséges főherczeg, a fejem nem is fájt hanem as orrommal aligha lessek oly szerencsés, mint fenséged. Az hosszura nőtt, s hs csak fenséged meg nem bocsát, félek, hogy még toldalékot is kapok hossá-A főherczeg astán mosolyogva nyugtatta meg a grófot, hogy felőle békén viselheti as eddigi orrát.
— A süketség ellen. Uj találmányt jelentenek Amerikából Cincinnatiból. El is neveslék már „audiphonu-nak, magyarul hal ló-készülék. A feltalálót Craydonnak hívják s foglalkozására nézve tanár Cincinnatiban, as egéss áll: elössör egy kis elektromikrophonból, melynek resgő lemezéből zsinór szolgál ki, s ennek végéről egy fadarab lóg. A süket ember fogai közé veszi ezt a kis fadarabot, s az, a ki vele beszélgetni akar, keresztülbeszél as elektromikrophonon. A süket ember minden szót megért, csupán arra kell ügyelni, hogy a zainor feszes legyen. — A ké szüléket csak ások használhatják sikerrel, kiknél a süketség betegség által keletkezett, vagy hol a hallóideg rendes uton el nem érthető. A hol azonban as ideg megbénult, ott nem hass nál. Cincinnatiban igen sikerült kísérleteket tettek e készülékkel, melynek nyitja az, hogy a fog-idegeken, valamint as strcscsóntokon át a hang a hallóideghes s igy as agyhoz vitetik.
Üzleti szemle.
N.-Kanizsán, 1879. november 15.
Időjái ásónk e héten többnyire derfllt, és as évszaknak megfelelő volt. Ma reggelre hó esett.
Üzletünk, utolsó tudósításunk óta keveset változott, folyamata egyforma volt, és nélkülözé minden nagyobb mozzanatot Az árakban többször csekély Variátiok állottak be mennyire fSpiarzainkon szí árdabb vagy lanyhább hangulat jutott érvényre. a hozatal mérsékelt volt, mindamellett a piaezonkra került mennyiségek vevőink reselvált tartásuk végett csak nehezítésen keitek el
Búzában mérsékelt forgalom volt finom minőségek kicsit jobban kerestettek, Árak keveset változtak —
Rozslian, 10—IS krral javult árak mellett valamivel jobb hangulat állott be.
Árpa is, ugy serfőzésre alkalmas, mint takarmány árában,'' nemi figyelemre talált. Árak nem javultak. —
Zab cl volt hanyagolva, árai hanyatlottak.
Tengeriben csekély üzlet volt, ó áru hiányzik mig uj áruban, mely a« idén k<váló nedves minőségben merül fel, épen «z»>u, a kereskedelemre nézve alkalmatlan miaőnége végett, még kevés vásáriatok történtek. —
Bah lanjháhb irányzatot követett ¡mindamellett a kivétel számirs jelentékenyebb mennyiségek vétettek piaczuukrél.
MLtuőség szerint:
Buza . . . 12 60 - 13 20--.— kr
Rozs .... 9.--t9 50--■— .
Árpa . . 7 50 — 8 60 --•— „
Zab ... . 6 80 — 7 20--.
Knkori<-za 7--7.50---- „
Cinquantin . . 8"-- 8 30 --•— ,
Bab ^fehér) . . 1150--—
Bab (tarka) . . 8"-- 8 20 ---- ,
K. B.
Piaeri árak.
100 kilóg, számítva.
KssztMy . Btsa 12.10—18.50 Besz 8-60-. 8.90 Árpa 7.10—7-50 Zab 6 30—6.80 Kuk. 6 50—7.— Zala-Egerszeg : Buza 12.30—12.40 Rozs 9 20 8.40 Árpa 7.30—7.50 Zab 6.25-6 35 Kuk. 6.60—6-80 Tapstaá: Basa 18.60—14 Rozs 9.40 »«0 Árpa 7.10—7 50. Zab 6.70-7— Knk. 6.60—6.80.
Csáktoriys : Buza 12-1012 20 Ross 7 25—7 60 Árpa 6 05—6-70 Zab 6 50—7 — Kuk. 6 30—6 40.
Bécs: Busa 14.95—15— Rozs 10.55—10.00
Árpa —.---- Zab 7,80-7.85 Kukoricás 7.80—
8.---
—----Bcza 14.40.—15 —. Roz«lO>80.—1130
Árp.9 60—10.20 Zab 7-30.—760. Kukoricsa 6*0-7 50 Székesfehérvár : Basa 13.30—14 — Rozs 850
9-20 Árpa 7-60—-8*10 Zab 6--8 50. Kukoricza
6.30—6.35. •
»•kács: 12.50—12.70. Rozs 8.10—.8.40 Árpa 7-20—7.50 Zab 6.35-6.60 ¿ukoricza 5.30-5 40.
Pápt : Buza 1*20—13 80 Ross 7 80—8 20 Árpa 7 80—8-— Zab 5 80—6''40 Kuk. 5-20—5.80.
SzsafcatMy: Buza 18-:—u- Re«a9.60 -10.40
Árpa 7-60—8 GQ^Zab 6 40-6.80.Kukoricsa 8---8 60
Bsdafsst: Busa 13.65—14.80. Rozs 8 60 10.50 Árpa 7.20—7.60 Zab 6 80-7.— Kskorleza 7.40-7.50
Veszpréa : Buzal3.30—14 40 Ross 9--9-4q
Árpa 7.50—8 -. Zab 6 60-6-80. Kukoricsa 6.20- 650.
Szerkesztői üzenet.
3727. V. L. Szívesen fogadjuk, csak jó legyen.
3728. Csáktornya Forduljon a kiadóhoz. 3729 Dr. W. Gy. Kérlek levelem szerinti intézkedésre ez uton is. Üdvözlet!
2730. B—y. ,s*erelem-báuya,u .Midőn oly édes volt az alkalom* csiklandós kifejezések egy-egy költeményben.
3731. H. ^ Győr. Oly műről, mely be sem küldetik hozzánk, nem szólhatunk semmit.
3732. .Erszényemhez." Névnapi emlékül szebbet jobbat óhajtónk; ezt a .Borsszem Jankó* átvenné.
3733. .Nincsen bajom." Örvendjen, ritka ember dalolhat igy. Elégettük.
.i u >;;..••• j.
Vasúti menetrend-
A bnda-pesti időmutató óra szerint,
indul Kanistiíről
Vonat hova:
szám Ora Perc. ld£
205 Essék, Mohtes.Domhuvár s Kium6Ka 4 48 reggel 215 . . . 2 30 délnt.
2i2 Bnda Pestro ..........4 58 reggé
202 ... ........2 5 délut.
204 . ..... . . 11 30 entve
2HB««she (8«nn»h»thely, Kóc* Ujhely felé)5 8 reggel
301 . .............11 48 estve
315 Sopronba ........ 3 38 délut.
303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz é* Bécsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Grácz és Bécsbe "...... 2 47 délut.
Érkezik Kanizsára .
honnét:
216 Eszék, Mohács, Dombovár s Fiuméből 1 4t délut
206 , . . . 11 11 estve
203 H.ida.Pestről ........ 4 20 reggrl
201 „ ... 2 5 dAlut
211 „ ......... 9 44 «btve
314 Hé.>*».S| i8mo.ub*iti. Ké.;« Ujln:ly.)t. lol 10 27 e»tve
302 „ , .45 reggel
163 Sopronéból.......11 53 délel
214 Bécsből Gr ári, Ma''rhurg Prag«rhuf
felől ... ... 4 12 regge
30« Trieszt ós üec.ból ftUrburg, Práger-
bof felől.........1 21 délut.
204 Trieszt- és Villachból Prágerhof felől 11 — estve
liarbnrgbe o^atlakocás VilUeii ós Krauceefestbdl . . . . KiaiwWeslből
Felelős szerkesztő : Bátorfi Lajos.
IRD
Valódi! csalás nélkül!
Haláleset és ttrökösség végett kénytelenek vagyuuk
M" ChinaezUst gyárunkat a>lH|
egé»zen ftlbsgynl és ssámos ohlnaesüst kíssitméujüuket fele áron - eladni. Bővebb árjegyzékeket kívánatra ingyen hekttldün*
Wm Oo0/U leazálUtáJíl árak:.
el«bb most előbb most 6 drb kávé>kauál 8 50 1.80 i 6 drb kis Unó 5 - 2.70 6 „ étkes^kanál 6.50 3.— ! 1 „ levesinerő 5 — 2.50 6 „ asstali kés 6.6o 3.— 1 ,, tejmsró 8.60 1.50 6 „ asstsll villa 6.W 3.-. 1 „ csukorcsipó 2.20 1— • „ csemege kés 6.— 2 70 1 „ vajtsrtó 5.— 2.60 8 ,, cssmege vili. 6.—2.70 1 párgyértva tartő 9 8 4.— Lsgujsbb manohstta-gombok géppel 1 frt. 1 drb cigaretta dohánv-tatió 9 frt 20. (951 2—6)
A t. es. kOzOnség figyelmessé létetik, hogy as én áruim nem ugy nevezett britaniaezdst, mely nem más mint ozimezett pléh, hanem a legfinomabb ezüstlapos fém, kltüoő stépségében valódi etttstöl meg nem kQlőnbttstető.
ML. KarácsoöJi tíMM leüobbau ajánlható.
6 urb evőkanál 1 . Al. „ „ 6 . kés ( « 24 drb disses (okban
6 I kávéskanál l ^ ** hely6,t ***k 10 70 kr Megrendeleeek utánvétellel gjors és pontosan eszközöltetnek
PREIS L Bécs, Rothenthurmitrasse 29.
BttT Férfi ingek
legfinomabb Atinol-Chiffuu Oxford es Crelouokból 4-bzeres mell gallér és kézelókkel
darabja 2 frt 50 kr.
Nyakkendők urak és hölgyek részére Rendkívül szép választékban ktttyBk, xsebkesdők, hsrlssyák, alsó-Ingek és sadrágsk sat.
feltünó olcsé árakon kaphatók
(936 4—8) »• LATZKOV1TSA.
Fehérnemű- és urüv*t üzletében ilndapeftten váczi utosa 22. es. »Nemzeti szálloda" épület.
Z A L AI KÖBLÖN Y.
/ '' i" S '' i I a A r
i k

»
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
Pealr ftlrtnr víjI^Hi h* minden dobó« csimlapján a taa l^SdK dlüiür V511UU1, u mB ^ .oi^orodtott eaégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll mindennemű gytMSr betegsegek és eaésztési akadályok, (mint étvigyhiány, hausorulás), vi-utlor- éa araayér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik 015 életf
módot folytatnak.
Haalsltássk törvényileg bűsteteek.tti
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. é.
Einladung zur Betheiligung
aa den Gewinn-Chancen der vom Staats Hastorf garantirten grossen Geldlotterie, in weleher
8 Mill. 940,000 R.-Mark
1879.
Mai 1880.
gewonnen
von 10. December werden müssen.
Der nene In 7 Classen eingeteilte Spielplan enthalt anter 94,000 Loosen 49,000 Gewisse nnd «war ev.
400,000 R.-Mark
speciell mber 1 Gew.
(934
250,000 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20.000 15,000
rl .t''l
104)00
Gew.
etc.
L 6—7)
8000 6000 5000 4000 3000 2000 1500 1200 1000 500 300 138
etc.
A legmegbízhatóbb önsegélysS ssere a szenvedő emberiségnek minden beLsó 6« külső gyulladásnál, a -legtöbb betegség ellen, min. dennemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyulladás, mindennemű bénulás és sérülés stb, •.tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. e. é.
Hal-májolaj.
Krohn H. és társátó Bergenben
(Norvégiábao).
jm Ezen halmáj zsiroUj valamennyi, a kereskedelemben előforduló
• faj között az egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
« íra egy üvegnek használati utasítással I írt o é,
P 5 s z á 1 1 i t á s
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
\
Tuchlauben.
Raktár az állam minden hírneves gyógyssertárában vagy fűszer-
kereskedésében. Raktár nélküli helységekben magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan lfoll-fóle késsitményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvj egyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak : Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógysz. Rosenberg Ferencz Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg »Gyógyszertár a szent lélekhez". — Barcs Dorner 8. Csáktornya Göncz L. v. gyógysze rész Kaposvár Kohn J. Schrőder PÁn<ior gyógy. Th. Kecskéasy gyógy Kaproacza Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsinovics 1st. gyógy. KQttel 1st gyógy. Keszthely Schleifer A. Wünsch F. Körmend Rátz Ján. Szombat hely Pillich Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész Bánok szentGyörgy A. C. Fibicz. gyógy. Zagrab Mittlbach S. gyógy. Irgalmas hoz gyógy. Szalónak Schvarcz Gnsztáv gyógy. (765 46—52)
Die Gewinnziehongen sind planmaasig amtlich fesgesotzt Zur nichsten ersten Gewinnziehung dieser grossen Geld-verloosong kostet:
da« ganze Originalloos nur 6 Mark oder fl. 31/, das halbe , .3 „ „ „ 17«
das viertel „ „ ll/i . - 90 Kr
und werden dise voa Staats garaatirtea Orlglaalloose (keine verbotenen Promessen) gagM Eiassodaag des Betrages oder Post-Eiazaklaaf nach den entferntesten Gegenden von mir franco versandt. Kleine Beträge können auch iu Postmarken eingesandt werden.
Das Haas Steladeeksr bat binnen kurzer Zeit grosse Oswin« von Mark 125,000, 80,000, 30,000, 20 000 mehrere von 10,000 n. s. w. an seine Interessenten ausbezahlt und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Verhiltuiss der grossen Cha cen sehr anbedentend nnd kann ein Glückversuch nur empfohlen werden.
Jeder Theilnehmer erhXlt bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der-Ziehung die officielleu Gewinnlisten
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmäßig und nach Wunsch der glüchlichcn Gewinner.
Aufträge beliebe man umgehend und jedenfalls vsr dem 30-tea dieses Mosates vertrauensvoll zu richten an <Un bewahrte alte Firma
Josef Steindecker, Damittiorstrasse
Bank- & Wecteelgeschäft Hamburg.
P. 8. Das Haas Steiadeeker — überall als solid asd reell kekaaat — hat besondere Reclamcn nicht nöthig ; es unterbleiben solche dahher, worauf verehr!. Publikum aufmerksam gemacht wird.
e
Pártol vHáfklálgtás1878.2 araay is sgy szist-érsmmsi kitartótvs.
GANZ es TÁRSA,
vasöntöde és gépgyár-részvény-táHulat, Budapesten II. ker.
Aj ánlják (808 19 —20)
kérgöntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levő köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az •órlés kitűnőbb minősítése végett igen előnyösek.
POF* Ezenkívül mindennemű gfcp és öntödei munkálatokat, kérgöntvényű kerekeiket bányászati munkálatokat stb.
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN ; LÖVtNGER-féle házban Knartzar szállada mellett
budapesti- bútor- gyári raktárt kapcsolatban egy papir kárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER és TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bátorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ebez való jliszitményekben gazdagon felszerelt raktárunkat, <9*6 »-"»i
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- btitor gyárosok.
tmummmmmmt
Hirdetés,
Zalamegyei sz.-iványi vasúti állomástól s/4 órányira fekvő ollári erdő keleti szélén, az njmajori táblákhoz hozzá csatolandó 71 hold erdő és ezen levő különféle korú és nemű fák f. hó 26-án délelőtt 10 órakor az Ollári tiszti irodában zárt ajánlat ntján háromszáz forint bánatpéoz mellékeltével a becsértéket felül Ígérőnek eladatik. 953 2—2
Riedl Ödön,
erdőmester.
mmmmmmmmtm t
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán
újonnan és temérdek uj művekkel tetemesen bővített, több mind
3000 kötetből álló
K ÖLCSONK ÖN Y VTÁRÁT.
(935 2—*)
Az olvasási dij havonkint csak 50 kr. negyedévre csak í frt. 30 kr.
Előfizetés a kölcsönkönyvtárra e hó bármely napján történhetik. Tisztelettel
^ - Tr
Nagy-Kanizsán, ny
omatott a
kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.
Keskeny
útlfö - meUcznkorkáb,
a tüdő és mellbriok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség éa tüdöhurnt biztos gyógyszerei.
A t«rm<i»xel á>Uü • &ton*ed<5 sntxritff MHB^BMH J»rír» ier.ui.tl m.(b.f«cQib.tl.n k.tk.ajr ütlfü
non meg eddig f.l nem dcrlt.lt Utkol foglalj» BB^JTM
magában, mlu.rlni • gége «f. legctd rendu.r ^Vll^h j
fyull.dt njr.kbárlyijira ».16 aionnall gyón <» cnjrhitó ball* cjakorláiir.t u Illeti beteg
•i.rtek gyájryuUiil minden teklít.tb.n l.ke- '' íftr O-"
krőt k.ieikedQnk, kttJonS» -
flfy.l.mb. «janijuk batótigilaf bejefjyi.tt vídjegyünk.t u. doboson Utó aláiráeankat, mert cuk eiek lf»*olj.k uatk »*l<idl»ág»t.
Sohaidt Vlctor & fiai,
ss. k. ixsbadal gyárosok Béti, Wi«4w», Allogasss
Kaphatók : Frager Béla gyógyBZt. N. Kanlasán, Kállvoda J. Letenyén Kis A. gyógyaat. A.-Lendván Dorner Kaj. vas- és füizerkereskedésbeo Sümegben Werli M. gyógysst. Kaproocsán és IdSsb. Moselt P. Vasváron Hollósy Jótsef E. gyogysstrtárábau Zala Egerssogeo. _ (667 46-60)
i
Zalavármegye allspaujatöi.
• Rendelet.
m
A phylloxera, melynek fellépte már az ország több borászatilag nevezetes vidékén cons tatái tátott, megyénkben a keszthelyi határban szintén mutatkozik oly szólókben, melyekben a kassai Mathiás-féle inficiált szólló telepből hozatott szólótok vannak elültetve; miből alapos feltevéssel következtethető, hogy ezen pnsztitó rovar által a megyében más oly szőlő területek is megfertóztetvék, melyekbe Kassáról vagy az országnak egyéb oly vidékéről, hol az eddig jelentkezett, közvetlenül hozattak szőlővesszők vagy pedig ezen közvetlenül megrendelők szólóiból származott vesszők ültettettek. —
Megyénk gazdászati iparának legnevezetesebb ágát a szólőmivelé8 képezi, melylyel egész vidékek jóléte, sőt létkérdése van szoros kapcsolatban; a lakosság élet érdekei tehát elengedhetlenül parancsolják, hogy minden intézkedés, mely ezen bortermelésünket kiszámithatlan károkkal sőt végpusztulással fenyegető ^baj elhárítására czélszerüuek mutatkozik a legnagyobb gyorsasággal és erélylyel foganatba vétessék; addig is tehát, mig a phylloxera álul inficiált területek a már folyamatba tett szakértői vizsgálattal megállapittat-nak s ennek alapján a baj gyökeres elfojtása végett az ezen területeken foganatosítandó. irtási eljárás iránt a nagyméltóságú magyar királyi földmivelés- iparés kereskedelmi minisztérium részletesen intézkedni fog — a veszélynek az eddig megtámadott helyeken való localizálása és terjedésének egyedül lehetséges meggátlása végett rendelem a következőket:
1.; deien renaeiet Kimraetesetoi sezave a megye egész területén agy a gyökeres
mint a sima vessző forgalom teljesen betiltatik. Tiltatik tehát a szőlőkből ugy a sima, mint a gyökeres vesszóknec, továbbá egyéb fa- és cserje nemű ültetvényeknek nem csak idegen határban, hanem ugyan azon határbeli szőlőkben is egyikből a másikba bármely czimen és ürügy alatt való átvitele még azon esetben is, ha a szólók ugyanazon tulajdonos tulajdonát képeznék. Ezen tilalom megszegői — ugy a vevő mint az eladó, — minden egyes esetben 25 frttól 200 frtig terjedhető pénzbirsággal büntettetnek. —
2.) Mindazon szőlő tulajdonosok, kik másoknak az 1878. évi ősztől kezdve akár saját szőlőjükben termett, akár idegen helyről hozott vesszőket bármi czimen adtak, tartoznak ezen rendelet közhirrété-telétől számítandó 8 nap, s az első pontban kimondott pénzbírság terhe alatt az illető szolgabirÓ8ágnál (városi tanácsnál) bejelenteni, hogy honnan s kitől származtak az által ok adott vesszők, továbbá hogy mily mennyiségű sima vagy gyökeres veszsző t, kinek, hová és mikor adtak; az ennek megfelelő bejelentési kötelezettség fenn áll mindazokra nézve is, kik akár idegen hegyről, akár ugyanazon határbeli szőlőből más tulajdonosoktól vesszőkét kaptak vagy vásároltak. —
3.) Azon szőlő tulajdonosok, kik Kassáról vagy más oly helyről, hol a phylloxera fellépte már megállapittatott, vesszőket ''hozattak, s azokat szőlőikben elültették,'' a szőlőtők bármely alkatrészének kivitelétói óvakodni, egyszersmind az elültetett gyanús tőkék számát és helyét
TÁRCZA.
A szabadban.
IV.
Hervadt levél lábam alatt
Zörüg-börog ijesztően ; Ebben t«''lik kedvem bőven. A többi bzép mind elmaradt.
A többi szép rég elmaradt . .. ¿1 ugyan még kis emléke, Régen múltnak bálvány képe A jelennek terhe miatt.
Bua jelennek terhe miatt, Abban telik kedvem b5veo : Hervadt levél ijeaatoen Ha zörög a lábam alatt I
BÁTORFI.
Egy tanár életéből.
Beszély.
I.
Ha/a tél komorsága által ítéltetik is el sokak által, nem lohot mindamellett tagadni; hogy élveket nyújtó évszakaink között is méltó helyet foglalhat el. Minden évszaknak meg vannak nemcsak kellemetlenségei, de kelleni eesógei is; nem tartom szükségesnek felemlíteni a különféle örömet, melyet kizárólag ez évszak számunkra nyújthat; itt van a korcsolyázás, a szánkázás, mely elég anyagot nyújt társadalmunk szórakozására.
Január hó egyik délutánján a tél teljea »«épségében jelentkezett, a gyenge nap arany -sugarait játsaiao legelteti a megfagyott hó fehérén, a fák, melyeknek ágait a hópelyhek egé-
szen körülfonák, ünnepélyes szint kölcsönösnek e vidéknek és a természet csendjét csak egy-egy holló károgása vagy egy két veréb csipogása, melyek a ház tetőkön gyönyörködnek a nap melegében, szakítja meg.
£ hó a korcsoly a zási ivad főideje, s ha S. városka utczáit ez időben figyelemmel szemléljük, látni fogjuk a korcsolyskedvelők sürgés forgását és az ezeket szállító szánokat, melyek ugyanegy hely felé nyílsebesen repülnek a hólepte utakon végig.
Kövessük csak őket e helyre, mely a városkától egy negyedórányira fekszik ; egy nagy jégmező tárul el szemeink előtt, melynek kerülete már megtelt kíváncsi nézőkkel, kik éber figyelemmel kisérik a korcsolyázók utait és nem egy szerencsétlen van, kit ügyetlensége olykor a sima jégre térit.
Vannak sokan, kiknek e mulatság szen-vedélylyé válik és elragadva a dicsvágy hatalma által, rohamában, melylyel versenyzőjét túlhaladni iparkodik, nyakát is szegheti és nem egy esetet ismerünk, mely ben számosak e jégsikon hagyák éltök boldogságát. Legnehezebb szerep jutott azonban a népőnek, kinek szemei a korcsolyázók pályáján végig futnak éa a legnagyobb aggodalommal alig várja be azon pillanatot, midón a korcsolyázó cséljá-hoz érve, sértetlenül, de fáradtan hagyja el a tért, hogy uj erőt gyűjtve nyaktörő pályáját ujolag megkezdhesse.
A jégtükör egyik részén két korcsolyázót pillán tank meg, kik veraenyezve egymással ép most indalUk el czéljoktól és nyílsebesen ifemodnak ellenkező irányban. Egyik közülők egy fiatal ember, arcaát fekete azakálla igen emeli, szemeiből as intelligentia sugárzik
a szaaertoi vizsgalat megtartása végett 8 nap alatt a szolgabiróságnál (városi tanácsnál) bejelenteni tartoznak, minek elmulasztása esetén az első pontban kimondott birság fog ellenük alkalmaztatni. —
4.) A községi elöljárók kötelesek jelen rendeletet a község határában lévő minden szőlőbirtokosnak tudomására hozni, az első pontban megszabott tilalom megszegését megakadályozni akként, hogy a tiltott szállítmányokat rögtön elégetvén a tilalom megszegőit megbüntetés végett a szolgabiróságnak (városi tanácsnak) bejelentsék; végre a harmadik pontban enüi tett, s tudomásukra levő szőlőkről a szolgabiróságnál jelentést tenni; mely kötelesség elmulasztása a legsúlyosabb hivatal-beli vétségnek tekintetvén, a vétkes elöljárók az 1876. 5. t. cz. 23. §-nak b.) pontja értelmében 25 frttól 500 frtig terjedő pénzbirsággal fognak büntettetni.
Jelen rendelet kihirdetése után azonnal hatályba lép, s mindaddig kötelező, mig a már megkezdett szakértői vizsgálat által a megyében a phylloxera lepett területek constatáltatván, a további szük séges intézkedések iránt kibocsátandó qjabb rendelettel hatályon kivül nem helyeztetik. -
A szolgabíró urak s Nagy-Kanizsa város tanácsa köteleztetnek jelen rendeletet nyilvános felolvasás és kifüggesztés által azonnal köztudomásra hozni, a fenn-tebbi pontok értelmében hozzájuk érkező jelentéseket, — hogy azok alapján a már megindított vizsgálati eljárás teljesittessék, hozzám azonnal beterjeszteni; ezen rendszabály megszegői ellen a fennt kiszabott
büntetéseket azonnal szigorúan alkalmazni, egyáltalán pedig jelen rendszabály pontos és sikeres foganatosítását saját szeafljes felügyeletükkel, s folytonos eUenónlsükkel szoros hivatalbeli felelősségük terhe alatt eszközölni —
Zala-Egerszegen, 1779. évi november hó 13-án.
8VAST1T8 BENÓ s. k.
alispán.
A véderoről szólló törvény kiegészítése.
Miután lapunk hasábjain többször volt szerencsénk tisztelt olvasó közönségünket ezen a szülők és érdekslt rokonokra néave nagy horderejű törvény fejleményéről időnként értesíttetni, elodázhatlan kötelmünknek tartjak most a honvédelmi minissteriam által a képviselő ház elé terjesztett azon törvény javaslatra is a figyelmét felhívni, mely szerint a katona szolgálatra alkalmatlan ajonnan kötelezettek -nek megadóztatása kilátásba van helyezve.
Nem aj azon intézkedés, mely a jelen törvényjavaslat által megoldásra vár, mert az 1868. évi 40-ik törvény 56-ik 6 a mely ekkéat szól .az oly védkötelesettek, akik valami hiányosság miatt a sorhad — (hadi tsngeréaset) vagy honvédségbeli szolgálatra be nem soroz • tatnattak, valamint aaok, a kik oaaládi tekintetekből ideiglen felmentettek (175) és akikre mint pót tartalékosokra a 32 §-ra tettlegee szolgálat teljeeitée sora nem került, vagyonossá-gaktoz vagy kereset képességúkhös a rokkant katonák eltartására, katonasági dijt tartoznak fizetni.« — íme tehát tizztelt olvasó már 868. évben szentesítést nyert azon intézkedés, mely szeri it as alkalmatlan újonca kötelezettek vagyon oeságuk és kereset képességükhös mért átalányt tartosvák a rokkant katona alapjavára
I fizetni, csakhogy az általunk fen körül irt törvény végrehajtása egy később hozandó törvény -re bízatott. ''
i í t
és nemes magatartása, valamint a komolyság, mely arcavonásain nyugszik, a tudományos embert árulják el; társa kivel versenyez, idósb-nek 1 átesik, de nem hiányzik e mellett a tudo-máoyoyal foglalkozás bélyege sem, mely vonásain tündöklik, valamint modora sem helyesi hátrább barátjánál.
A korcsolyázók már elhaladtak bennünket és a jégsik messzeségében repültek tovább anélkül, hogy valamennyik győzelmet aratott volna, midőn Kákay tanár, az kit leírásom elején jellemzék, fáradtan rogyott le a jégre, ki-'' jelentve, hogy magát legyőzöttnek nyilatkoztatja, mialatt Fényeay orvos győzelmi mosoly-lyal Bzoritá meg barátja kezét.
„A szó legszorosabb értelmében elfáradtam" kezdé meg a szót Kákay „éa alig vártam a kedvező alkalmat, hogy kinyugodhaasank, különben es idő még nem késő, itt kissé letelepedhetünk,azután visssafelésietünk,nemde amice?"
.Mindenesetre* felele az Orvos a tanár mellet helyet foglalva .mielőtt beesteledik hon akarok lenni, mert hátha ssükség lesa rám.*
.Nézd csak barátom lu vága közbe Kákay, szemeit a jjég egy pontjára helyezve, hol több korcsolyázótpillanthatunk meg .az a i
telen prókátor ott ni, mily hetyken emeli fejét. Gyönyörű példánya ez a gorilla fajnak éa ha igaza van Vogtnak, hogy aa ember a majomtól származik, agy bizonyára nem caalatkozunk jelen esetben. — Barátom 1 ha ez embert meglátom borzodzik hátam azon gondolattól, hogy ily ember, hozzon vonalat számadásomon ke-resztül; nemde igazam van, ha őt ily haaonlatba hozom, ha e semmirekelőt alacaonyitom ?. — nem érdemel egyebet, minthogy a társadalom őt megvetni tanalja."
Szünet állott be, Kákay tanár némán tekintő a távolba, mintha fájdalma; számára vigasztaló szavakat kereane, as orvos pedig nem-bírt eléggé csudál kosni barátja különös maga-viaeletén: hisz ő is valaha ily ifja vala, ő is ismerni tanulta mindazon fájdalmakat, melyeket egy elvesztett szeretett tárgy alkothat, de sohasem emelkedett jóaan gondolkozása a valón kivül. Igaz, hogy mindannyian különbözők vagyunk éraelmeink nagyságában, de egy férfiú, minő Kákay tanár vala, talánysserüleg tünt fel előtte.
.Ne epeazd annyira magad, barátom0 ssakitá meg a csendet as orvos, .hidd el nem asért teremte bennünket Isten, hogy itt már feltaláljak mindazon élveket, melyekre socialis életünkben ssükségűnk van, ellenkezőleg arra törekedjünk, hogy legyőzzük azon akadályokat melyeket a sors kereke hánya elénk. Ha az életben mindannyiszor elcsüggednénk, midőn czélunkhoz közeledve, ismét kénytelenítve vagyunk fáradságos utankat megkezdeni, vajmi kevés halandó volna, ki e rövid létben megnyugvást találna.*
.As ügyvéd" folytatá szünet után „igaz elég ssemtelen, hogy . másokat cséljok elérésében gátol, de a dolog praktjoaa oldalát tekintve nem kereate e ő is a kedvező alkalmat, hogy magának haaznára lehessen, hogy magát czél-jához közelebb vihesse; és még kiválóan egy azeretett tárgyért, melyért nem ritkán feláldozni is készebbek vagyunk magánkat, mintsem a kedvező alkalmat elszalasztani engedjük."
.Fiatal vagy még barátom" vevé fel a beszéd fonalát as orvos mintán látá, hogy barátja meghatva ssavai igazságától nem bírt azokra felelni, „az élet atai nyitva ál)apak előtted,
i
m

i ■ t
*

TE&ftOTóLOQSÁiHK'' ÉVFOLYAM.
Z ÁL A I K ÖNT.

Ha tehát tekintjük azon helyes elvet, hogy s katonáskodás legyen átalános, kfll, hogy ások, kik testi fogy stkozások, vagy családi sson vissonyoknál fogva mint osalád fen tartok s be-sorozás álul felmentetnek, exen k»z teherben részesüljenek, s minisztérium által beterjesztett azon törvényjavaslatot, mely s fisetendő ¿talányt meghatározza, csak elismeréssel fogadhatjuk, mert mig a szolgálatra alkalmasnak találandó egyén a család kötelékébőlelasakitva kötelességét a trón és a hasa iránt teljesiti, és nttán ezen terhes kötelességének betöltésében sérülést szenved, hogy ekkor némü segélybe is részeltethető legyen »lapítsunk oly alapot, melyből ezen kötelmének a haza megfelelhessen, igy ha as ezen terhes hivatás betöltésé-'' tői vissza maradt ujóncz kötelezett addig, mig esetleg besoroztstásával a szolgálati éve teljesen le nem járna, a törvény javaslatban érintett dijat éven kint megfizeti csakis az igazság éretik el, és hiszszük is, bogy ezen intézkedés kevés kivétellel örömmel fogadtatik, annál inkább is, mert ha egy ily alap már létezett volna, ugy a legközelebb-lezajlott Bosznia és Herczegovina elfoglalása miatt a családi tűzhelytől, elszólli-tott tartalékos katonák családjai már a kiált nélkülözésektől nagy részben megmenthetők -lettek volna, — . nem oszszuk tehát azok nézetét kik jajveszékelnek ezen megadóztatás ellen mert itt nem átalános, de igen részletes adóztatásról van szó, vagy is ezt csak azok tartozvák fizetni, kik a katona szolgálatra mindenkorra alkalmatlanoknak találtatnak, kik a Ill-ik korosztályban visszahelyez-;ndőknek osztályoztat-nak, vagy ezen korosztályban mint család fen-tartók felmentvék, vagy pedig ideiglen mrnt családfők bocsáj tatnak el a hadseregtől, hol is a testi fogyatkozás folytán a felül vizsgálattal el bocsáj tandók is a még hátralévő szolgálati évfs kötelezvék az ezen törvény által megszabandó összeget évenkinti járulékba megfizetni.
Miután pedig most csak a törvény javaslat van beterjesztve, hogy mi módon lesz ezen törvény megalkotva, ezt honatyáink bölcsesé-gétől várjuk, melynek törvénynyé emelésével annak készítéséhez tüzetesen hozzá szólni és az4 olvasó közönségünkkel tudatni kötelessé-. günknek ismerendjük.
KOVÁTS JÁNOS.
Zalavárinegye alispánjától.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága 1879-ik évi november hó 24-én rendkívüli közgyűlést tart, melynek tüzetes tárgyait képezik :
1. Az 1880. évi megyei közmunka be Osztás, és utépitészeti tervezet megállapítása : Eszel kapcsolatban a közmunka tárgyában egyesek és községek által beadott folyamodások.
2. Az 187G. VI t. cz. 4. § a értelmében a közigazgatási bizottságból as év végén kilépő 5 tag névazerint Árvay István, Horváth Mór, Sélley László, Skublics István és Thassy Miklós urak, továbbá Belus József ur időközben megüresedett helyének választás utján való betöltése. —
3. A nagyméltóságú magyar királyi főld-mivelés ipar és kereskedelmi minisztérium folyó^ évi 29422 szám alatt kelt rendelete a phyl-
nem férfias eljárás as, ha oly gyorsan lemondunk reményeinkről; a tapasztalat tanítja, hogy mig éltünk tavasza tart, éljünk az örömeknek, melyeket a világ számunkra nyújt, és csak miután eléggé élveztük azokat, miután már teljesen részesültünk az ifjúság élvgazdagságában, csak akkor jött el az idő, midőn hódításunkat megkezdhetjük. Nekem is sokkal kelle küzdeni, míg megtaláltam azt, mi ¡¿jóságunk végczélját képezi, találtam egy nőt, kiben boldogságom teljességét látom. — Várd el a kedvező alkalmat édes barátom és látni fogod, hogy a sors irántad sem oly mostoha, mint azt magadnak képzeled."
E szavak tanárunkat egészen megvigasz-tálak és könnyebbült szívvel hagyá el barátjáva! a tért, hogy az est betörése előtt még hon lehessenek.
„Különben a szerencse fordultára bízom magamat" töré meg a csendet a tanár, miután a jég túlsó partján hagyák el a színhelyet, „és ha megtaláltam azt, mi után vágyódom, boldog leszek.*
Kedves olvasóim, mennyi kell ahhoz, hogy boldog >k lehessünk ? s ha sálon életünkben nem is Iát vala boldogságot, nem tagadhatjuk, hogy vannak pillanatok, melyekben bol dognak véljük magunkat le&ni, habár as ily érzelmek csakhamar elenyésznek keblünkből és as élet ridegsége, meztelensége áli eletünk.
A szerelmes, ki kedvese karjai - közt, a boldogság legtulzóbb fokán érzi magát lenni, miután kibontakozott azok közül és meggondolja, mily mulandó minden e földön, látja be, hogy boldogság érzete eltűnt, hogy kedvese ölelő karjai helyett semmi egyebet nem talál, ■unt a paszta levegőt.
loxera ssőllő pusztító rovar felléptének consta-iáláaa és tovább terjedésének meggátlása tár-
t
4. A nagyméltóságú magyar királyi belügy minissterium folyó évi november hó 10-én 60264 szám alatt kelt rendelete a heg Batthyány féle hitbisomány állagához tartozó nagy kanizsai urodalomban levő erdők pusztítása iránt fenforgó ügyben.
5. 10670 Belügyminisztérium, Trexler n. L 187». Gyula okleveles gyógy sze-
résxnek, egy Kővágó-Eörsön létesítendő gyógyszertár engedélyezése iránti folyamodványát véleményes jelentés tétel végett leküldi.
6. 12316. A nagyméltóságú földmire-n. i. 1879. lés-iparés kereskedelemügyi
magyar királyi minissterium folyó évi 24022. ssám alatt kelt leirata, a borszállítás végett érkező külföldi hordók hitelesítésére a borszálli-tásf idény tartamra kért hitelesítő segédtisztek alkalmaz hatása tárgyában.
7. Az igazoló választmánynak az 1871. XLII. t cz. 22. §-a értelmében 1880. évre való megalakítása.
8. As igazoló választmány jelentése, mely-lyel a törvényhatósági bizottság legtöbb adót-fisető tagjainak 1880. évre megállapított névsorát megerősítés végett bemutatja.
9. 9523 A megyei árvaszék, a megye-n. i. 1879. beli kiskorúak és gondnokság alatt állók tulajdonához tartozó épületeknek tűzkár eilen való biztosítása tárgyában az első magyar általános biztosi tó társulat által tett ajániat elfogadása iránt véleményét beterjeszti.
lp. Terbócz Emil perlaki és Kollay Alajos csáktornyai segéd szolgabirák folyamodványa, melyben magokat hivatalos állomásaikról kölcsönös csere utján áthelyeztetni, kérik.
11. 11007. A lemondás által Üresedésbe n. ». 1879. jött kanizsai kataszteri becs-
lőjárási bizottsági elnöki állásnak uj választás utjáni betöltése.
12. 10804.
1879
Bogyay Antal szolgabíró ur jelentése, melyben a halott kémek dijasását szabályostatni kéri.
13. 1012. Kapolcs kösség elöljáróságá-k. b. 1879 nak azon folyamodványa,
melyben a terhére rótt 132 frt 56 kr. adóvégrehajtási költségnek pótadó kivetése által a községi adósóktól való beszedését engedélyeztetni kéri. -
14. 10884. A perlaki járás szolgabirája véleményes jelentése kiséretében beterjessti Goricsán kösség elöljárósága által Veiss Lássló dráskoveczi lakossal egy ujon felállítandó korcsmának haszonbérbe adásáról 10 évre kötött szerződést törvényhatósági jóváhagyás végett.
15. 12444. Sibrik Adorján háshágyi
i. 1879. lakós folyamodványa Zala-megye területén as állami megyei és községi utakon gősszántó gépekkel illetve azok gőzmozdonyaival leendő szabad közlekedés érdemében. —
Miről a törvény hatósági bizottsági tag urak hivatalos tisztelettel értesíttetnek, és szives megjelenésre ezennel felkéretnek.
Zala-Egerssegen, 1879. nov. hó 14 én.
SVASTITS BENÓ m. k.
alispán.
A nap már egészen eltűnt a láthatárból, a levegő hidegsége pedig arra kénysaerité hőseinket, hogy hazafelé siessenek. Kákay lelkesülve barátja vigasstalásai és meggyőződése által, bucsut vőn attól és mindketten szívélyesen szoriták meg kezeiket.
II.
S. város nem tartozott azok közé, melyekben a kereskedelem nagy virágzásnak örvendett volna, a forgalom sem vala akkora, hogy as utczák, mint nagy városokban folyton tömve szekerekkel a közlekedést akadályozzák és a lakósok megmentettek azon kellemetlenségektől, hogy lódobogások és kocsizörgésektől háborgattassanak.
E város egyik élénkebb utcsájában találjuk magunkat; az utcza egyik szembetűnőbb részében egy szép épület vonja figyelmét a szemlélőre, melynek külseje a modern építészet egy remekmüvét képezi. Lépjünk be, a széles kapunál beérve egy tágas udvar terül el, melynek hátsó része egy a szabadba nyiló kerttel van kapcsolatban. A tornáczon végig haladva számos ajtót pillantunk meg, melynek egyikén Kákay tanár felirata áll. A terem, melybe olvasómat vezetem elég tágas, könyvszekrények, melyek a falak oldalain vannak körös-körül elhelyezve, iró asztal, melyen iratok és könyvek szétszórva hevernek, képezik e lak bútorzatát.
Kákay iróssztalánál ül, mély gondolatokba merülve, ssemeit hol egy, hol más irányba forgatva, mintha uj és nj eszmék kerülnének fon-tolás alá, felkel ülőhelyéből és gyors léptekkel járja be szobáját, olykor megállva, mialatt néhány értelmes ssó reppenik el ajkai kös&l.
„Nem !a ssóla egy olajfestmény előtt megállva, mely egy női arezot ábrásola „nem ál Iá-
Helyi lilrek.
'' i 9
— Erzsébet királyaónk ó felsége neve-, napján a Szent-Ferenczrendüek templomában tartott is teni tiszteleten a polgári ós katonai hatóságok, a tanuló ifjoUgs nagyszámú nép jelent meg. A polgári iskola növendékeinek éneklése szabatos és kellemes volt. Bereez Imre zenetanár urnák ebbeli basgalmaért is teljes elismerést szavazbnk.
— örvendetes hirt van alkalmunk közölni. Amint konstatálva lett, hogy a kassai Mathiásféle szőlőtelepen a phyiloxera létesik, azonnal intézkedett magas kormányunk, hogy mindazok szőlei, kik onnan vesszőt vásároltak megvizsgáltassanak, [gy Kanizsán Tersánczky József, Darás Zsigmond és Albanich József urak hozattak Kassáról szőlővesszőket. Dr. Müller Ottó keszthelyi gazd. tanínt. vegytanár ur a kormány áltál kiküldetvén. Árvay István gazdasági egyletünk tevékeny ügyvezető elnöke Babochay György polgármester s többekkel a helyszínén több napon át tett szigorú vizsgálatot, mely alkalommal ritka erélyt, ügybuzgalmat és kitűnő szakképzettséget tanúsított s azon örvendetes eredménynyel fejezte be működését, hogy ez idő szerint itt pnylloxera nincs. Darás Zsigmond ur szólejében még a budai vinczellérképezdéből hozatott fajszóló vesszőket is megvizsgálta, de azokon sem talált; eszerint nagy-kanizsai szabadhegyi és Somogy megyében fekvő, de legnagyobb részt kanissaiak által bírt szentgyörgy vári szőlőhegy is phyllo-xera-mentes. A buzgó tanár ur Árvay István úrral szerdán délután Dervarics urak kilimani 8 illetőleg pogányvári szőlejébe utazott, innen Barcza Sándor, Forintos Kálmán és Handler István urak Zalamegyében fekvő szőleit is megvizsgálandja, mint akik Kassáról szinte hozattak szőllővesszőket. Az eredméoyt köz-lendjük.
— íelolvasás. Az I. n.-kanizsai kereskedelmi ifjak önképző egyletének helyiségében szombat, f. hó 22-én esti 81/* órakor az egyesület érdemdús elnöke Lengyel Ignácz ur felolvasást tart, melynek tárgya: „Ifjúság, önképzés és egylet" leend. Vendégek szívesen láttatnak
— Nagy Kanizsán 1879 november 14 én tekintetes szerkesztő ur ! Becses lapjá* nak folyó november hó 13 ról kellesett számában „Sok egy megyére* czim alatt a Zala-Eger szegen állomásozó megyei rendőrség ellen egy vád emeltetik, a melyet meg nem érdemeit és a melyet mint alaptalan rágalmazást visszautasítanom kell. Az ott felsorolt betörési kísérletek megtörténtek ugyan, de mindig oly időszakban, amikor a rendőrség, hivatásához képes, kint a'' községekben őrjáratosási szolgálatot teljesített és nem pedig a laktanyában hevert. A hír közlője megengedi tán,hogy a zala-egersze-gi rendőr-állomás rayonjához tartozó 100 község ugyanazon joggal követelheti mint Zala-Egerszeg, hogy a rendőri őrjáratok nálok is megjelenjenek; — avagy tévesen fogtam fel a rend-őrseg feladatát és a hír közlő ferde nézete szerint a 99 községgel történjék bár mi is, csak Zala Egerszeg, melynek saját rendőrsége is vagyon, a tíz rendőrrel folyton őriztessék ? Erről, megvallván, tudomásom nem volt és a
somnál fogva nem tehetem, hogy nyilvános elégtételt kérjek egy semmirekelőtől, kit a társadalom eléggé megvet! Elvárom az alkalmat, midőn a becstelen kezeim közé kerül és akkor majd emlékeztetem mult tetteire, melyek egy érdemes férfiúval szemben megrovást érdemelnek 1 — Fac et spera! s ha elég szemtelen less hibáját be nem vallja, mit remélek — akkor eljött a boszuló pillanat. De mit is beszélek ? — hogy lehet egy önmagával számolni biró, józan férfi boazuáiló? — Nagylelkű leszek, elég lesz az, ha a nyilvánosság tudomására hozom, hogy aljas becstelen ember I''
Hy és hasonló gondolatok futottak az ér demes tanár agyán keresztül, midőn belépő ssolgája altai, kit először észre sem vett, lón gondolataiból felzavarva.
„Tens uram!" szőla a szolga gazdája előtt meghajolva „egy bintó érkezett, és Fényeesy, orvost jelentik.*
„Terringettét, egészen megfeledkeztem hogy vendégeket várok" kíálta a tanár maga körül tipródva „és névnapom! Siess a fogadó terembe, rendezz el mindent" szó la a tanár a szolgához fordulva, ki az ajtónál állva várá gazdája parancsolatait „megtetted-e azintézke déseket, miket parancsoltam?"
„Mindent szolgálatára tens uram" felele a szolgh és azzal kisietett, hogy a vendégeket a terembe, kisérje.
Már 3/fc tizenkettőre'' mondá a tanár óráját megnézve „éa majdnem megfeledkeztem arról, hogy ms még vendégszerető gazdát kell játszanom."
Kákay egyik legkedveltebb és köztisste-letben álló egyéniség vala ós igy nem csodálkozhatunk, ha névünnepélye oly látogatott lőn,
hir közlőjétől ''felvilágosítást kérek. . Tatoi a baki eset is a rendőrség hiáay«** «ügyelete folytán történt? A „DióskáUi* esetetar hir közlője nem akarja elhinni, — már pedig, ha a tisztalt ur as eldobott sulykával találni akart akaratlanul legjobban találta aszal a nép neve-Iónéra hivatott közegeket vagy hatóságokat. E gyászos esemény a népünk erkölcsi romlottságának magas fokára mutatós nem „Dióskállán" hanem Mindssentkállán törtónt A foglárok november 1-én a bucsu napján, rendfentartás czóljából jelentek meg Mindszentkállán és éjfélig as atozán csirkáltak. Éjfélkor a parqait« legények szokásuk szerint a korcsmában Összevesztek és már késsttltek a bowkhos és karók-hoz fogni, amidőn''. 4 rendőr a korcsmában megjelenvén a garásdálkodókat onnét kiutasította és velők együtt az utczára, illetőleg az ad varra ment ki és kiérkezvén az udvarra a legények által kőzáporral megtámadtattak ; a tizedes lövetni akart, de a pajtásai a törvény szigorától tartván ezt nem tanácsolták. E pillanatban a tizedes és egy rendőr kővel találva eszméletlen földre rogytak és a még ép foglárok közül egyik a megsebesített kösrendőrt félre húzta, h másik pedig az eszméletlenül fekvő tizedesé'' védelmezte. E foglár, nem tudni mikép, puskáját a levegőbe sütötte e), mire a föl bőszüli tömeg neki rontott, őt állati dühvel legyilkolta és holt testét vadállatok módjára* széllel tépte. A tizedes is a kapott sebek követ-kesztében hatodnapra meghalt, éa a harmadik rendőr még most is orvosi ápolás alatt áll. Tekintetes szerkesztő ur részrehajlatlanságá-'' ról meggyőződve, remélni merem, hogy mivel már a vádlott meghallgatta a vádlottat is megfogja hallgatni és a hir közlőjének feleletemet kezeihez juttatni fogja. Fogadja tekintetes szerkesztő ur hódoló tisztelem kifejezését, melylyei maradok kész szolgája Kubass főcsendbiztos.
— Lapunk folyó évi számaiból a 71. és 74. szám teljesen hiányozván, tisztelettel felkérjük azokat, kiknél meg van s nem gyűjtik össze, szíveskednének a szerkesztőséghez beküldeni, vagy árát megküldjük, vagy készséggel viszonozzuk.
— Azon halálos irélet, melyet a n. kanizsai kir. törvényszék f. évi május 29-ki ülésében Jandrasics ■ Katalin gyilkosa, Nagy Györgyre hozott, a kir. curia 12 évi börtönre változtatta. Védőügy véti dr. Fárnek László volt.
— Katonaság köréből, Nov. 15-én este érkezett Nagy-Kanizsára a troppaoi Fe-rencz-József I. gyalogezred 2 törzs, 22 főtiszt éa 409 embere 70 tagból álló kitűnő zenekará val, a vaspályáról jövet és másnap reggel történt távoztuk alknlmával szebbnél-szebb indulót játszottak. 16-án érkezett 1 törzs, 27 főtiszt 362 emberrel; 17-én 1 törzs, 17 főtiszt 351 emberrel; 19-én pedig a 26 dik vsdasz zászlóalj 1 törzs, 20 főtiszt 438 emberre). Valamennyien Bosniába rendeltettek az ottlevők felváltására.
— Mukedveloi-elöadás. .éviaugusz tus hóban fellépett és nagy sikert aratott műkedvelői társaság uj előadásra készül, természetesen jótékony czélra. Választott darabjok: „Szép molnárné* és „Nyolczadik pont* czimű egy-egy felvonásos franczia vígjátékok. Nemcsak ezt, de több előadást is szándékoznak
melyre jó barátai, ismerősei és tisztelői szép számmal jelentek meg. A terem már zsúfolásig megtelt vendégekkel, midőn a tanár hangos él-jenektől fogadva belépett, mialatt mindegyiknek kezét szívélyesen megszorifá.
'' A hosszú asztalnál a vendégek nemsokára helyet foglaltak telerakva a magyar borok legjobbjaival es igy nemsokára a társalgás a legbará tságosabbá pövé ki magát. Kössön-tést köszöntés követe és nem szűnő éljenek közt melylyei az ünnepeltet megtisztelték, folyt tovább a mulatság. A hangulat a legjobb vala, és a társaság közül nem egyszer a tanár hangja is hallatszott, ki helyeslőleg jegyzé meg hol egyik, hol másik állításait.
(Folyt következik.)
A babonás.
(Folyt és vége.)
A mi a konyhában történt, azt Szeppen bátyám mind jól hallotta — elbújt as ágy slá ... gyötrelem közt volt... még az egér lyukba is belebújt volna — csak ne lenne oly szűk! Reszket — fázik — izzad a verejték csak ugy csurog róla és sóhajt: „Jaj csak be ne jöjjön!" De végre is elszégyenli magát, kibúvik ágy alul... s a kulcs lyakhos illeszti ajakát, s kétségbe esett hangon igy szól i „Minden jótét lé-;;, lek ex arat dicséri, ki vagy — az Urnák egyhü szolgája kérdi ?* „Én vagyok — én vagyok, egy bajdoeó lélek* — szólt Gazsi a félssnek legvékonyabb hangján — „ha istent ismersz szabadíts meg — eressz ki — különben minden éjjel meglátogatlak !* De a szalonna csendesen hallgatott a vállán. — Jó bátyámban *
?
FUR? «V
?
-t
1
"H
(

1-- !
I "
TIZp^Q^^y ÉVFOLYAM
rendezni. Sok sikert kívánunk, pártolásra a t.
közönséget előre is felhívjuk.
— Erdösy Eugénia k. a. a népssinhás jeles tagja'' Nagy-Kanizsa vároe szülöttje, ki tudvalevőleg Biba család neve-alatt egy ideig a berlini kir. udvari opera színház tagja volt, mint értesülünk Lőwy ismert bécsi iziniügy-nöksége utján távirati ajánlatot kapott, hogy előnyös feltételek mellett a straszburgi színház operájához mint lyria primadonna szerződtesse magát.
— Gyermekgyilkos anya. Mult stom baton bonczoltatott fel hivatalosan egy kis gyemek hullája, kit anyja gyufaoldattal ölt meg. A szörnyetegnek ez már második tette; olaő gyermekét megfojtotta s 4 hónapra Ítéltetett Kanizsán volt szolgálatban, neve Bross Mari, varasdi születésü.
— Nagy dolgot mozgatnak a balaton-menti községek. Nem kevesebbről van szó, mint hogy a pénzügyminiszter megssüoteti aa adóvégrehajtásokat. A mit lehetett a, lakosság már befizetett adóba, de annál több aztán nincs se égen, se földön, se a padláson. — Nem mondhatni ugyan, hogy a községekben éhség pusztít, de igenis van nyomorúság a legfelsőbb lukon. Ila a mé^ megmaradt tehén, sertés s házi állatok elexequáltatnak, akkor a jövő év jövedelme van megtámadva, s a lakösság kép-twlen lesz jövő évi kötelezettségeinek eleget
tenni az állam iránt.
i
— Zala Szent Grőthon az ág. ev.
imaház felszentelésének ünnepélye november 23-án tartatík meg. A telazentelói tisztet Dubo-vay Béla zalaistvándi, és Nagy Károly kíssom-jyói lelkészek teljesitik.
Árverés Zalamegyében. Wrabecz József 724 frtra becsült ingatlan decz. 13. Paloveczen (csáktornyai jbir.) — Grozdek Lénárd 957 írtra b. ingatl. decz. 11. Ugyanott. — Cseh Benjaminné 340 írtra b. ingatl. Felső-Őrsön (iecz. 2 án. — Leiner lgnácz 3751 írtra b. ingatl. decz, 11.5. Zala-Egerazegen. — Maylánder L. 7313 frtra b. ingatl. Gutorföldén decz. 19. — Bodor János 898 frtra b. ingatl. nov. 29. Csi-csón (tapolczai jbir ) — Hegedűs Mihályné ingatlan második árverése decz. 5. Letenyén. — Bognár Pál 1200 frtra b, ingatl. decz, 3, Készt helyen. — Varga József 15f)4 frtra b. ingatl. decz. (>. Nyirádon (tapolczai jbir.) — Pitter-mann György 0261 fr;ra b ingatl. decz. 18. Légrádon. - Táncsics György 1377 frtra b. ingatl. decz. 5. Dörögdön 0HP°lczai jbir.) — Körmendi Viucze 752 frtra b. ingatl« decz. 4.

lélek megveltent, kimegy a kinyitja sötétben az ajtót, s e szavakkal bocsájtja ki a lelket: ,A jó Isten legyen — jámbor — vezéred — siess haza országodba, s engem többé ne keress meg-, mert szó a mi szó veled most nagy jót tettem!" S aztán a kulcs lyukon kandikált utána... Nevetve nézte a fényes hold a czi-gáuyt e különös mondirban, Szeppen pedig szomorúan néz utána s mondja : „Ki volna más mint a boldogult kémény seprőnk — a nagy kabátjában — lám még most is csak folytatja mesterségét!" De eszibe jut, hogy a lélek a más világba megy be; tehát utána kiált :„ Tisztölöm a boldogult komaasszonyomat!* Aztán bement szobájába — belebujt az ágyba — s szeme — orra — szája — mind a lópedőve jutott. —
Fenn ült már a nap jóformán, midőn felkelt a jó legény; de ugy elviselődött ez egy éjszaka, hogy édes anyja sem ösmerné meg, — olyan volt, hogy az ábrázatjától majd elszaladt az ember, — izzadott, — fázott, rázta azt valamennyi hideg, szörnyű kinokban torzomborz bajusza elbujt a fülébe — orra, szája megnőtt, szemei forogtak; de bezzeg, a nagy has egy ej jel majd a hátához száradt, s ugy nézett az emberre, mint a vasvilla! Felöltözve — fogja bicskáját, megy egyenesen a kéményhez — no mert ezt legbölcsebben értette — szallonnát vágni, — de oh a szalonnának csak hült helyét találja! Ijedtében majd hanyatt esett, de el is dül cso dálkozásában, ha a pócz fel nem tartja srémül-, ten elkiáltja magát: „Uram, ne vigy a kísértetbe, szalonámat elvitte a lélek" ! „Jaj, ha m«-g jön az anyjuk jaj, — már előre borzadok"! „No de azt mondom neki, hogy lelkem a szalo nát tisztára megettem !•
Borcsa pedig épen akkor, ért haza s lépett be s mindent hiba nélkül hallott! „No, ha megette kend, — ennyi szalonnával egy hónapig bátran beérheti, ha pedig megéhezik — akkor menjen a lélek után as majd me gtr aktái j a". „Uram, de szabadits"!! 1 kiált nagyot bátyám, mert felismerte Borcsa hangját — könyörgött most, de nem használt semmit,— dült a lecske, a feddés — szidás as asszony ajkain, no iazen volt mit hallgatni „szamár fejének" „babonás lelkének* „potrohos testének" mig azalatt folyt a mulatság a czigány révén,
— AUamt sorsjáték 2 ftoa sorsjegyei kaphatók szerkesztőségi irodánkban husáa 1880 febr. agy ssiate öOJtroa jótékony-sági sorsjegyek, húzás 1880 febr. 10.
— Söjtörön tűzoltó-egylet alakalt Parancsnok Stolzer Jakab, pénztárnok gróf Festetics Viktor lett Vajha megyénk több helyiségében is alakalninak hasonló humánus egyletek 1
— Számy-vasut építése ügyében Sümegben f. év. nov. 15-én szép számú érdekeltség jelenlétében gyűlés tartatott, hol a további teendők elintézésére egy nagyobb és három kisebb bizottság alakíttatott Részletesebben hos suk jövőben.
— Csáktornyáról irják nekünk: .Városunk f. h. 8 án egy szép ünnepély ssinhelye volt, mely matatja, hogy a valódi érdem mindig elismerésre talál. Kevés hét múlva t i. Altmann F. ée Lusstgarten F. a köztiszteletben álló tanítók a nevelée és tanítás terén való áldásos müködésöknelc 25. évfordulója leend, mely napot a nevezett népnevelók érdemeihez ünnepnappá tenni leghőbb óhaja a város lelkes fiatalságának. E csélból gyűjteményt és L h. 8 án szinelőadást rendesett a m. év befolyt tetemes pénsőeszeg gyarapítására. As igen szép előadás sikerének nagyréssét as abban részt vett hölgyeknek tulajdonítandó. Nevezetesen Schvarz F., Sonnenberg H., Herser F. és Báron Kosa úrhölgyek kitűnő játékuk és szépségük által egészen elragadták a közönséget ée elfelejttették vele, hogy műkedvelőkkel és nem valódi színészek szerepelnek a világot jelentő deszkákon. No de volt is taps és csokor bővében. Sajnos csak, hogy ez alkalommal is, mint már többször, csupán német darabok kerültek színre daczára annak, hogy a már szép lépésekkel a magyarosodásnak indult város lakóesága többnyire magyarul beszél és ért Bár fontolóra vennők az illetők, hogy a hazai nyelv ápolása és terjesztése minden hazafi legszentebb kötelességeihez tartozik."
— Rövid hirek Renz cirkusa nov. 25 ig marad Bpesten. — Gr Széchenyi Béla Tibetbe megy. — Singer Lőrincz a tudóri vizsgán nem halt meg. — Bulyovszky Lilla a telet Bpesten tölti. — Deák Ferencz szobrára eddig 150.284 frt 2 kr. gyűlt be. _ Nagyváradon „Bihari Gazda* czimü havi szaklap indul meg. — Az ezüstnek ismét van agiója. — Egy szent péter vári árvaház pénztárnoka ötöd fél millió rubellel megszökött — A képviselőház decz. elejétől január középéig fog szünetelni. — Gr. Ta&íe osztrák miniszterelnök isiandi eredetű.
Szeüt-BékálláQ (tajïolcïai jbir.) — BogoAr J*. ff- £ ******** MÍ°h4"iPtt''»1'' „„ 1238 frtra b. igantl. ¿apátiban (aala-eger- k<*ül- - Bllhiné B»m »«gjKrjh.*. -
szegi törvsz.)
s mit tett bátyám mindezekre ? — átkozta a „lelket" s vakarta a fejét . . .
Azóta elporlott a ház, a fát sem találjuk, — Szeppen bátyám is kün van a temetőben, s csak a mese szól róla! De végszavai ezek voltak: Okos ember nem hisz a babonának ! ! 1
Honmentők.
Nafiryjaid, oh Magyarom, fölocsudnzk menteni téged,
Égnek a honszerelem szalmztflzében a szűk. Fülduxsxdt kebelek magasainak nagyban elóre.
Tettre kerül, halljad : szót hoza mind, derekatt, Hogy bang-kincseiket szent oltárodra tehessék. Rendez a honfi-erény disz-vacsorát azután.
B é 1 e f y a r.
És ¿1 gondtalanul hős Bélefy dns ivadéka
Büszkén szól a család kincsei halmaairól. Ország baja-baját kocsisától hallja fülével. Szól is gyakran : „Hm I tenni ha nem teáz a nép"
A legremekebb
Isten legremekebb alkotmányának az ember
Vallja magát, a szegény 1 Jól vagyon ; ám légyen ugy ! Nézd meg a hernyókat mint rágnak kis levelecskén:
Mint békén falatoz 8 nézzed az embereket * Mint tőr a gyenge hegyé az erős; azután dicsekedjél, 8 bámulván hirdesd nagyszetUséged, eredj 1.. .
Jóslat.
„Pálnak nagy feje van; leas pappá, látom előre,''
Vélekedett az atyus. A mama azól pedig igy: Én meg Kántorrá nevelem füttyös Petikémet.* És lőn Pál — hentes; kis Peti — csizmadia.
Igy szol Palk ó: Ugy van a sok tudomány Palkóéknál, hogy a fejben 8 nem a tarisznyában hordja erős kötélén.
S igy az igaxság.
Ugy van a sok tudomány Palkóéknál, hogy a fejben Nem, a tarisznyában hordja erős kSteleg.
Tudományszomj as
Nagy tudományszomjból Feri könyvet kölcsönzött fel;
Meglátosott is nqt'', mennyire fáradozott. Friss dödölét ada rá kis gyermekinek falatozni A betű «sírba fuladt ■ Fedezi maradt Oresész
KE8ZI GYULA.
lü nyert î
Bpesfc nov. 15-én: 78, 4a 86. 57f 7a Linói, . , ~ 65. 15. 81. 2«*. Triest, , , 66. 4.54.82.89.
Irodalom.
Vegyes hírek.
— Grófné ¿« műlovar. 8. grófné, a flo-renczi arístocratia egyik legkiválóbb tagjának neje beleszeretett egy mülovarba, ki Guilloume tíorenczí czirkuszában vendégaserepelt. A mülo-varnak eleinte tetszett a viszony, később azonban a Cardinale pör miatt elhagyta Florenczet anélkül, hogy bucsut vett volna a grófnőtől s Sidoli társulatához sserződött Pármában. A szerelmes grófnő értesülve hollétéről, ide is utána sietett A műlovar komolyan fogadta a nót, ''kérte, mondjon le róla s térjen vissza féfjéhez. A szép nő ezt nagyon szivére vette. A műlovar által kikísértette magát az indóházhoz, de midőn a vonat megindult Florenczbe, '' a grófnő a pármai állomás közelében kiugrott as elaő osztályú coupébdl. Szerencsére esésében fölfogta egy a váltónál alkalmazott vasúti őr s a grófné csak lábán ssenvedett sérüléseket A rendőrség táviratilag értesítette a grófnő férjét As eset óriási feltűnést keltett Florencsben és Pármában.
— Bíbornak Ss pápa. Midőn e napokban a dunamelléki vasúti küldöttség Haynaldérsek vezetése alatt a miniszterelnöknél járt, e küldöttség tagjai kösül többen megütköztek azon, hogy a miniszterelnök nemcsak hogy üléssel nem kínálta meg a küldöttség vesetőjét, Hay-nald Lajost, de a bibornok-éneknek még kezét sem nyújtott Egy deputatus, mint a Baja úja, es iránt kérdést intésett egyik collegájáhos, a következő választ nyerte: „Ezen nem is kell csodálkoznod, barátom; mert igaz, Haynald Lajos katholikos bibornok, de Tisza Kálmán a kálomista pápa!"
— Neme* tett. Az „Első magyar ál talán oa bistositó társaság0 as oltás közben megsérült tűzoltóknak, s a tűzoltás közben szenvedett sérülés folytán elhalálozott tűzoltók családjai-

(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits Józaef könyvkereskedése által megrendelhető.)
— Ssildgyi Sándor nagynevű tudósunk szerkesztése alatt megjelenő .Századok'' novemberi füzete megjelent Többi közt Thaly Kálmánnak „Dunántuli hadjárat0 1707 ben czimü csikksorozat IV. résaét közli
— Dr. Németh Antal győrtankerületi fő-igazgatónak „A s é r s e 1 me k és ások nevelése" czimü müvét sajtó alá adta Gross Gusstáv győri könyváros, s arra 60 kraj c zár jávai előfizetést nyitott
— Gróf Lónyay Menyhért emlékiratai elkészítéséhez hozzá fogott
— A Képe* Családi Lapok második kötetének harmadik flizete, vagyis 5. és 6-ik száma gasdag tartalommal jelent meg; képei köst látják Laaka Gusztáv sikerüli arcsképét is. E füzethez van mellékelve a „Nővilág" november havi száma. Kiadja Mehner Vilmos. Ára 30 kr.
— Üj senemüvek. Táborszky és Parsch senemükereskedésében megjelent: 2-ik ábránd, magyar dalok felett: 1. Befútta as utat a hó Aliaga Gézától. 2. Hej be szennyes ez a maga kendője. 3. Sötét az éj . \ . 4. Szőke legény pí ros barna leány. Zongora kísérettel hegedűre sserzé Huber Károly. Ára 1 frt 50 kr.
nak felsegélésére, aranyjáradék jegyekben 10.000 frtoa alapítványt tett, melyre a magyar szent korona országaiban lakó valamennyi tűzoltó és családja igényt tarthat, előforduló szerencsétlenség esetében. Ily nemes tett nem sso* rul dicséretre.
- Érdeke* mai számunkban id Bekseher Sámuelnek (Hamburgban) szerenáse hirdetménye. Ezen ház as itt és vidéken tett nyeremények pontos és titoktartás aaeUett tett kifizetése által oly jó hírben áll hogy *ai >hlrdeté»ére már e helyen mindenkit figyelmeztetünk.
— A nipninhásnak most máf „ negyven ezer forintnál ffinos több adóssága, jóllehet meg nyitásakor 110,000 frtnyi teher feküdt rajta. A 40,000 frtnyi építési adósságot most as első hasai takarékpénztárból fölveendő kölcsönnel fogják leróni, a''hol azután s törlesztés kőaiy& és kényelmes less a ssinhás bérjövedelméből s ezentúl ^rinirodalmi csélra és tehetségek képes-tetésere is fordíthatnak jelentős összegeket.
Papírszeletek.
Két párasát ment az ügyvédhez, bejelenté Aket as írnok a visszajövet mendá: nem lehet még beszélni vale, schlafrockban van s óokoládét eszik.
— Hallja kes gomé, szól as egyik paraszt a másikhoz, a ¿ricakáros nr farslagban van és ko«llá-dát eszik.
— Eönye de joó gyomora vagyon.
— Jó vigasztalás. .Tisztelendő nr*. — mondja a haldokló a lelkésznek, — „csak aa bánt, hogy nem vihetem magammal egész ujon vert, szép féayee tall éraimat." — „Bisony kár is lenne értök". — volt a válasz, — „ahová ön kerül, ott olyan nagy forróság Ion, hogy mind összeolvadnának.''-
— Élezés Barpagon. Meglehetős hideg volt „Hogyan" — kérdé a fösvénytől egyik barátja, — „ön nem íüt." — „Persze nem, s meg is mondom, mért nem Mikor ítUSttem, alig dugtam ki az orrom az utczára, rögtön náthát kaptam, most meg sohasem kapok, — csak otthon."
Szerkesztői üzenet
3734. Tapolcaára. Egyik-másik közölhető ; prózai dolgozatát jobb szeretnők
3735. Szombathelyre. Azonnal válaszoltunk.
3736. „Dalokkedvesemről kedvesemnek". A rímek jók,;de eszmeszegények. Prózában sokkal szerencsésebben dolgozik. • » »t ♦
3737. Berlin. Nem avatkozunk a dologba. 3738.8—y. Esztergom. Igen köszönöm szíves
részvéted nyilvánitását.
3739. Egerszeg. Megkaptuk.
3740. „Hamis szived, hamis szavad" Jobb es ha titokban marad.
3741. „a szép asszonyhoz0. Neki ba nem is, de nekünk hagyjon békét.
Felelós szerkesztő: Bátorfi Ujot.i
i _
HIRDETÉS.
»
„ Andráshidai közbirtokossági — Zala-Egerszeg mezővaroshoz 7« őrai távolságban — innént nyugotnak Zalalövőre vezető postaut mellett a Szala vizén lévő 3 kerekű malom, molnár lakkal s hozzá tartozó andráshidai határbeli legjobb minóségfl 5 hold rét, 5'' hold szántóföld s fáészati joggal együtt magán alku utján örök áron eladó. — A vetini kívánók bővebb ertesitést Thassy MijSly egyik
közbirtokos urnái nyerhetnek Anföashidán.
1-3)
M I
ID ES T
)
Zenélő játékok,
mely 4—200 darabot játszanak, difémBveaharang, dob,és man-dolln, hárfajáték mennjrei hangokkal. 954 1—3
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak, továbbá necaissere, szivar-álváoy, svájcsl házacskák, fényképalbumok, levélnébezltők szlvarkészletek, Író essközök, keztjtartók, levélnyomok,dohány és gynfatartók, dolgozó sstialok, palacskok, tárcsák, székek stb. mlodenik zenével ellátva. A Ugujabb ilynemű gyártmányokat ajánlja
J. H. Heller, Bern.
Csak egyenes megrendelés mutât valódiságot; vidéki gyártmány minden mü, mely nemas én nevemet vföli. A gyár saját hásamban van.-
''^oaiepitt^ aesotuoolj^q >jo5jpaif5íofjp BÖÍI^JI sfjstotyss mo|«tnf >u|m S|s;(uds ss^9o fp) u, -jeqmeaoa (pq^osi^^f gjynes eso^f ^sngsg3( s ngf aoqifossssg {Íooobj) OQO''OZ V00 « OOI
ffideo iMM fejjel
1 őra alatt vessély és fájdalom nSlkü eltávolittatik.
4 frlnak beküldése vagy utánvét mellet! a győgysaer bérmentes elküldése eszközöltetik SylIwaSchy gyógyszerész Kaaeelbau (Hessen).
Eredmény feltétlenül bistosittatik, és Brkertelenség. esetén aa Össseg visssafieettetik, úgyszintén minden eló ós éhczéal Kyógybnnát* valamint a ricinus olaj tel« »¿¿fémnél frlfMlege* és a legkisebb gyermek is kitűnően használhatja.
E gyégjnier nem tartalmaz kamala, kouss és gránát gyökért. (968 1 -12)
Vf TT- . — J

teenotölczadib: évfolyam
zalai Közlöny.


» »

20 in 1879.
• •• .rp ÇTT
• *
" : ■
Főnyeremény
esetleg 400,000 Mark
A nyereményeket ss
állam biztosítja.
(948 IL 1—6)
Sscrencae- hirdetmény.
Felhívás
s hamburgi állam által biztositott nagy pénslotteria nyeremény-esélyei boni részvételre, melyben többet mint
8 millió 900,000 márkát
kell nyerni.
Esen előnyös pénz-Iotteriának, melyben tervszerüleg csak 94,000 sersjeiy van, nyereményei a következők:
A lepaüoll) nyeremény esetleg ''
4000,000 márka Helléknyeremónyek:
RAVISSANTE
A t löl£fTUá£nat euetlei ártalmatlan bómépitő um,
Dr. LEJ088E à Paris.

1 nyer, 250,000
1 „ 150,000
1 „ 100,000
1 60,000
1 50,000
2 40,000
2 „ 30,U00
5 „ 25,000
2 „ 20,000
1! M 15,000
1 12,000
24 „ 10,000
5 8,000
2 „ , 6,000
54 nyer. 5000 már
6 t> 4000 ii
65 3000 )>
213 2000 »
12 9, 1500 ti
2 1200 11
631 1000 It
773 l> 500 >1
950 >1 300 >1
26,450 »» 138 »1
3900 124
70 ,, 100 »
7800 , * 94 és 67 11
7850 ti 40 és 30 f
a mindezen nyeremények pár hónap alatt 7 osztályban
biztosan huzatnak
pitva
és a kővetkező összegbe kerülnek, és pedig:
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt. 50 kr o. é, egy fél ., „ ., „ 1 frt, 75 kr
» »»
egy negyed „ „ „ ,, 88 kr „ „
¿S esen az állass által biztesltstt eredeti sorsJe|yeket (nem tiltott promesseket) én az összeg bémsstss bskildéss mellett a
a legtávolabbi vidékro is elküldöm.
A résztvevők mindegyik«'' az eredeti sorsjegyen kívül megkapja tőlem ioeypn az államczimerrsl ellátott eredeti tervet és a megtörtént hozás után a hivatal*8 sorsolási lajstromot fehivás aelkül és asonn.il.
A nyerssaenypénzek kifizetése és slkBIdése álulam klzvst-lesúi as érdekelt részére pestssas és legszifersbb titoktartás
SMllett eszközöltetik.
ggggg? Me(frPndelések egyszerűen postautalvány vagy ajánlott levéllel tehetők.
Forduljanak tehát csak legnagyobb bizománynyal
Id Hekscher Sámuel,
bank- és váltóüslete Haabargbas.
Einladung zur Betheiligung
an den Gewinn-Chancen der vom Staate Haabsrf garafltiiten grossen Geldlotterie, in welcher
Azelső nyereményhuzà» hivatalosan meg van álla- |J| g MÍ11. 940,000 R.''Mark
L
f. óvi deczcmber 10- és 11-re
1879.
Mai 1880. sieber gewonnen
von 10. December werden müssen.
Der neue in 7 Classen eingetheilte 8piilpl.ni enthält unter ''J4,000 Loosen 49,000 Gewisse nnd zwar er.
400,000 R.-Mark
M. 250,000 M. 150,000 100,000 60,000 50,000 40,000 30.000 25,000 20 000 15,000 12,000 10,000
Gew.
M
M. M. M. M. M. M. M. M. M.
2 54 6 65 213 12 2 631 773 950 26,450
(931 1. 6-7)
a M 8000
ä M: 6000
a M 5000
ä M. 4000
k M. 3000
a M. 2000
4 M. 1500
Ä M. 1200
i M 1000
ä M. 500
a M. 300
ä M. 138
etc_ etc.
Die Gewinnsiehangen sind planmäßig amtlich fesgesotst. Zur nächsten ersten Gewinnsiehung dieser grossen Geld-verloosung kostet:
das ganse Originalloos nur 6 Mark oder fl. 3''/, das halbe „ ,3 „ « » ls/«
das viertel , , 1''/, . „ 90 Kr
und werden dise voss Staate garastirtes Orifiaalleese (keine verbotenen Promessen) ge«es Qssesdsaf des Betrages eder Pest-Eiszahlssg nach den entferntesten Gegenden von mir franco versandt Kleine Beträge können auch in Postmarken ««ingesandt werden.
Das Haas Steiadecker hat binnen kurzer Zeit grosse Gewisse von Mark 125 000, 80 000, 30,000, 2C 000 mehrere von 10,000 U. s. w. an seine Interessenten ausbezahlt und dadurch viel sum Glücke sahlreicher Familien beigetrugen.
Die Einlagen sind im Yerhältniss der grossen Oha icen sehr unbedeutend nnd kann ein Glückversuch nur empfohlen werden.
Jedor Thoilnehmer erhält bei Besteilnng den amtlichen Plan nnd nach der Ziehung die offiziellen Gewinnlisten.
I>ie Aussahlung oder Versennnng der Gewinne erfolgt planmäßig und nach Wunsch der glüchlicben Gewinner.
Aofträgo boliebe man umgehend u::d jedenfalls vsr dem 30-tsa dieses Jiosates vertrauensvoll zu richten an die bswibrts alte Firm
Josef Steindecker, Dammtliorstrasse
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. S. Das Haas Stelsdecker — überall hIs selid sad reell
bekasst — hat besondere Reclame« nicht nfttliig ; es unterbleibeu solche dahber, worauf verehrl. Publikum aufmerksam gem*chtAird.

és ason jeles tulajdonsággal bír, hogy a bSrsserve
•f ■ ^^ pshitilai, ÜBHHssltAei hat annak mflködésáre foko-
. i só élte tó befolyással bir. A l«gdiesóbb toilette-sser
- minden hölgy saámára, mely minden bórbetegságet
" . . eltávolít s a bór Bzinét fiatalítja ós ssépiti. Mint lát
^ gyitó-, bSrfejlesxtS-sier minden asiranyagot és olaj-
• • • félét fölttlmul, miután a börtrendkivül hajlókonynyá,
gyöngéddé és fehérré tessi Nagy flveg ára 2 frt. 50 kr. .. ttTe^ 1 50 kT''
SAVON RAVISSANTE
s legkedveltebb pipere-szappas a birsils szépítésére és Javítására Haasnálata otán a bér bársesysiaa less és igen kellemes illato-(891 19—*) tart meg.
Egy dobossal (3 drb.) I frt 50 kr. darabonkint 50 kr. Valódi minőségben kapható a köapouti főraktárban, Schwarz Henriknél Budapeat, museum-körut 10. sz. Nagy-Kanisaáu : Práger Béla, ur gyógyssertárában. Szsgedea : Kovács Albert és Barosay Kársly urak ^ógyszertárában, DEBRECZENBEN : Gotl Nándor és Dr. Eotschuek V. Emil urak gyógyssertárában. KOLOZ8VÁBTT
Valentini A. gyógysz. és nagyobb gyógy tárakban.
««
«• CD
/
Majdnem ingyen
ösátaolás követkestéhen a nem rég bukott nagy britanniaezüst gyárban a köretkexS 42 darab rendkHftl tissta brittannia-estut tárgyak esak 6 frt 75 krba kerülnek, csak nem negyed réssé as előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig :
« drb. kitfinS jó BSZtalMtiS Britáma ecfistnyél és valódi angol esüstacxél pengével.
6 „ legfinomabb villák Británia esdtsbSl egy drbban
6 . nehéz Británia esflst evütSSÉI.
6 . británia esást kávéskanál legjobb minŐ*ég.
1 . erőt Británia esflst téjBMr*
1 , nehés Británia esütt levessieré
6 , Británia esflst ke starté
6 . angol Viktória eséssé finom vésósetel.
2 . hatásos Británia ezflst gyertya tarttf.
1 . Britania esflst éttermi asztali csengetyfl esflst
hanggal.
* „ brittania esflst theassürS füllel vagy fogéval.
40 drb. (955 1—12)
Mind esen 40 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi esflstől 30 évi használat után külömhözhetS meg, miért JétáJva lesz.
Csim és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Generál-Depot der I. cngl. Britania-Silber Fabriken Blau & Kann, Wien, I. Elis&bethstrasse Nr. 6.
I
TS ® —« ©
2 5
2 A*
a ** a °
"B B >
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LÓVINGER féle házban Knortzer szálloda mellett
buda pesti- bútor - gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER és TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok - bútor kelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekl>en gazdagon felszerelt raktárunkat. 4~l7>
Mindennemű kárpitos munkálatok ug}'' helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bútor gyárosok.
0 0
Nyilvános magyarázás.
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
1
25 1 12 1 1 1 12 1
1
0 0
A tömeggondnok azon nem rég tönkrement nagy játékasergyárból átvett tárgyakat fÓlváltás és takarítás végett több raktárakban negyed résxún a valódi úrou alul eladstnak. 2 frt 9 > krért kaphat mindenki követkeső íiSdsrab gyönyöiü játékot, alkalmas fink és leányoknak minden időben, jó csomagolt-* utánvétellel küldetnek és pedig: 1 párisi variété ssinhás igen gyönyörű, és szépen dekorálva.
Hüvéssskaiyulya, egy elfogott basát tartalmazva, mely belőle megszökni akar. T
NikoK. rendknilli szép karácsoni ember, ki egyszersmind csu- V kor«i''!P!i. ze. (95ti 1 — 6)
szép karársonfadiszitő, legújabb mód iseriut. Chinai erőtani, mindig szorgalmaa ós igen nevetséges, szép gyertyatartó karáesonfa számára.
jap, kiosk, mümunka, egy mozgó éneklő kolibrit tartalmazva. Bajaxzo,n)ateljes, mely a legnagyobb művészetet csinálja. Erdőördög, mi a jelszóra nyelvétmutaja. szép kiviliigitó gyrtya.
baba kocsilian, szépen öltöztetve mi a húzásnál mozdul, vergődik és kiabál, ó-római kocsi fogattal.
5U drb. ésösszcsen 2 frt 95 krba kerül. Azonkívül egészen i n g y e n kap mindenki rifizetós m'':lkül a játékok átvételénél 1 jutalmat, áll 4 daratt finom aczélmetszetH képből.
Ezen képek rendkívül sikerült másolatok,szép látványokat terjesztenek és legcréiszerflbbok termekbe, vagy felnőttí''kn jk ajándékul.
Kéretnek a mogr«»ndelés«ketköV( tkezóen írni:
An das Exporthaus internationaler Waaren, Wien, Stadt, Heinrichshof, Magazine 8- 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
« _.
s?

i
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanizsán
újonnan és temérdek uj művekkel tetemesen bővitett, több mind
3000 kötetből álló
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁT Az olvasási dij havonkinl csak 50 kr. negyedévre csak 1 frt. 30 kr.
Előfizetés a kölcsönkönyvtárra e hó bármely napján történhetik. Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF.
Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján.

Keskeny
útlfö- mellczokorkáb,
a tüdő és niellbfuok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tildöhnrut biztos gyógyszerei.
A tcrraí»««l által a »ien*«dfl •mberltlr BSHB^M
|»Tára Urcmtelt rae|íb»j«cüihétlen ketkaoy útifű ■jH^W'' < )
n>4g eddlj fal nem deriUtt titkot foglalj» BHuH
magában, mititrlnl a gége ■ ét UfC>5 randtier ^Dr» .t!
f\ u 11 adt njrakhárlyájára *aló axonaall cyor» ^^F JW? tt •o/hlld halit gyakorlásával ai IIUtó bcUf
»Krvok gyigjuláiát mindao tekintetben lcho- IHIHLBHH loU|f elóteflif. -—■——- .
Miután f jrármányun- ífc CC, ,/ V „
knál a eiukor ko.konr . -y/
útlMbölI Huta ▼•íjfllí- . -- ^ -----
krfil koieikcdQnk, különöt
OfyeWmbe ajanljok ha»<S.áffUf> baj.gyaeu »ádJerjUnkel W. doboion
Utó aláíráiunkat, mert c»ak eiek igaiolj«* annak TalódUigki.
Bohmldt Vlotor & fial,
siabadal gyárosok Béss, Wiedoo, ÁllogMío 4&
Kaphatók : Prager Béla gyógysst. N.-Kaniwin, Kállvoda J. Letenyér» Kii A. gyópysst. A.-LendvAn Dorner Kaj. vas- és flls»erkereBkedé«ben Sümegben Werli M. gyógyul. Kaproncsin és IdBsb. Moielt F. Vasváron Hollósy Jóisef E. gyogys»ertirában Zala Egeraeegen. 1&67 47-50)
flGT-*A!fI28A, 1879. november 23-án.
rn
1
8
BHzstésl ár
Jegéss ávre . . fél évre . . 4 . negyed évre . . 2 ,
Egy saám. 10 kr.
NMiténk
6 hasábos petitsorban 7, aásodssor 6 s minden további sorárt 5 kr.
NYILTTÉBBBR
őrönként 10 krért ?6- ;j
tetnek fel Kinestári illeték minden !< egye« hirdetésért kfilSnf 30 kr fisetendS. |
XS/S* »-------------
J
Ttzennyolezadik évfolyam.
anyagi réssét illetS kSslemények pedig, s I kiadóhoz bérmeatv»
intésendSk: | NAGY-KANIZSA
Wlsssfoikáz.
< ■ .. »
Bénnentetíen levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
_ • i _
iSémratok vissss nemf
I KÖZLÖNY.'' i küldetnek. | __ * ftg» < -
S.-K&nizHAvároft helyhatóságának, „n.-kanlzsai ön*. tftzol tó-egylet", s Bn.-kanizsai kereskedelmi s iparbank«, wn.-kanizsai takarékpénztár«, a „zalamegyeí általános tanitótes tület* a „n.-kanizsai klsded-neveló egyesület«, a »soproni kereskedelmi s iparkamara n.-kanizsai külválasztmánya* s több megyei és városi egyesület hivaUlos értesitóje.
elébb:
i
Ueleukiiit kétszer, vasárnap- s csutóftökOo me^jeleuo vegyes tartalmú lap.
Dr. Rómer Flóris Zalamegyében.
• i*
n.
Nagynevű tudósunknak Nagy-Kani-zsára érkeztét említettük, akadályozta itteni működését a zord időjárás; mindamellett amit lehetett szemügyre vett s magának jegyzeteket készített; igy hosz-szabb látogatást tett a nagy-kanizsai fő-gymnásium muzeumában, hol igen becses régiségeket s ritkaságokat konstatált; Pflanzer Gábor rajztanár érdekes gyűjteményét is szemle alá vette, ügyszeretetét dicsérettel halmozta el.
Hencz Antal müitész s e lapok szerkesztőjének társaságában vidékünk egyik legbuzgóbb archaeologistájához Szalacsy Farkas ventei birtokos úrhoz kocsizott ki, hol legszivélyesb vendégszeretettel fogadtattunk. Szalacsy ur költséget nem kiméivé gyűjti a régiségeket; nála levő cserép és egyéb kőkorbeli tárgyakat szemle alá vette s magának rajzolatokat készített. Az e vidéken talált igen érdekes kőkorbeli tárgyak legtöbbjét Szalacsy ur a győri fő-gymnásium muzeumának küldte el.
Innen Pólán keresztül Letenyére utaztunk. Pólán Schmidt Emil birtokos ur szinte a régészet barátja megígérte, hogy kedvező idő beálltával Szalacsy úrral egyetemben saját áldozatkész költségükön a pólai kunhalmokat felásandják s a találandó régiségekről határozott értesítést
adnak. ^
Letenyén Töttösy Béla kír. járásbiró ur szenvedélyes régész és szorgalmas búvár kézi gyűjteményét szemlélte meg Korner ur s teljes szakavatottsággal figyelte meg a fővárosi lapokban eléggé ismeretes helyben ásott hun időkorbeli tárgyakat.
Általában leghőbb óhaját fejezte ki ünnepelt tudósunk arra nézve, hogy ez ősrégi titkokat, becses emlékeket rejtő helyen társuljanak és együttes működéssel kutassanak, ő a legszivesb készséggel ad kellő felvilágosítást és útbaigazítást.
Ö nagysága kézi gyűjteményében Zalamegye őrségi egyházainak gyönyörű rajzai vannak meg, legtöbbnyire Hencz és Bergh építész urak mestermüvei, a helyszínén felvett rajzai, melyeket Budapest egyik legjobb vésnökének, legügyesb metszőjének át is adta, hogy a készülő megyei monographiához csatoltassék, melyhez a külön költséget megyei érdekeink iránt lángbuzgalommal viseltető Barcza Sándor csabrendeki birtokos ur,amonographia ügyében alakított bizottság lelkes elnöke, volt zalamegyei első alispán kegyes volt megajánlani.
Tudva levő dolog, hogy nagyérdemű tudósunk Zalamegye monographiájához a keresztény szak megírására kéretett fel, mit ő készséggel el is vállalt részint e szép megye iránti vonzalomból, részint azon biztos tudattal, hogy e vidéken ele barátai az archaeologiának nemes és nagy feladatát buzgó közreműködéssel méltólag megoldani segítik. Azért hazafiúi bizalommal kérjük az illetőket, t. i. a muzeum-nak őreit, Ádám Iván. Hencz Antal és Pflanzer Gábor rajzolókat, Szalacsy Farkas, Töttösy Béla, Schmidt Frnil, Dr. Szűkíts Nándor, Hollősy, sümeghi és zalaapáti sat. leíró urakat, hogy ez ügy-beni találmányaikat, é3zlelményeiket bár röviden is ő Nagysága dr. Rómer Flóris apát-kanonok úrhoz Nagyváradra küldeni méltóztassanak. Szóval az egész megyében
TÁRCZA.
Szőke kis lány...
Szőke kis lány Mondok néked Valamit, Légy iserelmes, Szeress híven Valakit.
Én próbáltam, Akár ki mit Beszélhet, Szerelemmel
Leggyönyörűbb
Az élet
Hogy ne volna Pompás ez a Földi iét, Ha bírhatjuk Valakinek A szivét.
«
Tessem hozzá Én birnám a Tiédet, S amint illik Te pedig az Enyémet.
Ne<n akarlak Rábeszélni
Galambom. •
Han m hát csak
Légy szerelmes Azt mondom.
Fiatal vagy S én se vagyok Vén legény ,
Összeillők,
Légy sserelmes
Én be lém 1
iq. várady ferehcz.
Egy tanár életéből.
Beszély.
(Folytatás.)
Ha a szenvedélyek hosszú sorát felemlíteném, melyek emberiségünk jólétén rágódnak, agy bizonyára ait fogjuk találni, hogy az ember rosz tulajdonai közt, mert joggal nevezhetjük a szenvedélyt rosz tulajdonnak, egyik gem alacsonyítja le as embert annyira az állatiságig,mint épen a bor mértéktelen élvezete.
Magyarország a bortermelés valódi hazája levén, nem csudálhatjuk, ha a magyar ember bor nélkül nem is képzelhető, mindamellett a józan ész azt követeli meg tőlünk, hogy ez élvezetben is tartsunk mértéket. — omne nimium non bonom.
A tősgyökeres magyar valódi dicsőségnek tartja, ha egy kissé többet élvezve a józanságon tul helyezheti magát, megtartva emellett ama büsskeséget, mely honunk polgárai ós tulajdonát képezi.
Így folyt a társalgás jókedvűen, míg nem az ál''-alánoz figyelem -az ajtó felé fordult, hol egy levélhordó jelent meg, ki egy levelet adott át Kákaynak.
.Bocsánat uramlu szóla a tanár helyéről felkelve „egy pár perezre a mellékszobába távozom, legyenek türelmesek, azonnal visszafogok jönni,* és essel eltávozott.
„Anyámtól, szegény jó anyámtól* szóla pillantásokat vetve a levél borítékára, miután egyedül látá magát a szobában „bizonyosan valami bajok lehet, mert amint utolsó leveléből vevém ki, nincs megelégedve velem, mert ritkán írok neki, de majd helyrepótolom és ezentúl jobban fogom méltányolni szeretetét, mert megérdemli.
létező barátját az archaeologiának a szíves közreműködésre tiszteletteljesen felkérjük. Csakis igy lehet egy kiváló, szép egészet adni a nevezetes monographíában.
Nagynevű tudósunknak pedig Istentől erőt, egészséget kívánunk nemes működéséhez ! _ BÁTORFL
Tűzoltó-ügy.*)
Aüapitó levél.
Az „Első magyar általános biztosító társaság" 1870. évi márczius hó 15-ik napján iartott közgyűlésében ó felségeik I Ferencz József király és Erzsébet királyné ezÜBt lakó dalma kegyeletes és maradandó emlékeül, vezéreltetvén azon irányadó jótékony szellem által is, mely Ó Felségeik szemei előtt ez ünnepély alkalmával is lebegett: tízezer forintot araDyjáradék .jegyekben örök alapítványként oly czélból rendelt a magyar királyi belügyi minisztériumnál letenni: hogy annak kamatai a magyar szent korona országaiban, tűzoltás közben sérülést szenvedett s munkaképtelenekké vált tűzoltók, vagy hivatásuk teljesítene közepette elhalálozott tűzoltók családjainak segélyezésére fordíttassanak.
Eb örök alapítványról a társaság törvényes képviselete, az „igazgatóság" következő alapító levelet állított ki:
L
Az alapítvány ezime.
Az alapítvány czime: „Az első magyar általános biztosító társaság örökalapitványa az oltás közben megsérült tűzoltóknak a tűzoltás közben szenvedett sérülés folytán elhalálozott tűzoltók családjainak feisegélyésére."
IL
Az alapítvány czélja.
Czélja ezen alapítványnak:
1. Segélynyújtás a magyar szent korona
*) Felhívjuk összes zalamegyei tűzoltó egyesületeink figyelmét ez alapító levél nagyérdekü tartal-
mára.
Szerk
területén létező tűzoltó testületek s önkény-testlizoltó egyletek oly tagjai részére, kik tűzoltás közbenisérülés következtében munkaképtelenekké váltak.
2. Segélynyújtás a magyar szent korona térületén létező tűzoltó testületek, s önkény-tea tűzoltó egyletek oly tagjainak vagyontalan családjai részére, Kik tűzoltói hivatásuk teljesítésében szenvedett sérülés következtében elhaltak, s kikben családjainak — egyetlen életfentartójukat vesztették el.
III.
A segélyre jogosultak.
. A segélyre jogosultak két csoportra osztatnak, és pedig 1) a segélysendő egyes személyek, 2) a segélyzendő családok csoportjára,
A segélyt érdemlő ily egyes személy és családok tagjai a tűzoltó testületek és egyletek álul, a magyarországi tűzoltó szövetség központi választmányához fognak bejelentetni, s az indokok előadása mellett ajánlatba hozatni, innen a bejelentések kijelölés melhtt az első magyar általános biztosító társasághoz áttétetnek, a honnét azok a magyar királyi belügyi minisztériumhoz beterjesztetvén, a IV. szakasz értelmében fognak elintéztetni.
A 18 ik életévöket betöltött kereset képes családtagok azonban segélyben nem részesülnek, kivévén a kiskora egyetemi, vagy műegyetemi szorgalmas és jeles előmenetelő tanulókat
IV.
A segélyiés módja és mérve.
Á segélynyújtás az alapítvány kamataiból történik, ugy, hogy minden félévben csak a közvetianül előző félévben lejárt, s az alapitvány kezeléseért járó illeték levonása után fennmaradó kamatok oszUtnak a III-ik szakasz értelmében kijelöltek között.
A kijelöltek segély juUlékát a magyar kír. belügyi minisztérium alapítványi ügyek előadója, és a tüzrendészeti osztály rendes előadója az alapító társaság igazgatóságának azon tagjával, ki a folyó üzlet közvetlen vezetésével van megbízva, együttesen, a se-
Ezzel a levelet feltöré, véleményében nem csalatkozott, mert anyja amint a levélből ki vévé, beteg és őt mielőbb látni kivánja. Csakhamar készen volt határozatával csengetett és a szolga jelent meg.
Ez egy idős férfiú vala, arczárói a barátság és hűség jelei látszotUk, már régi idő óta van a tanár szolgálatában, ki őt hü ragaszkodása miatt igen megkedvelé.
„János!" szóla a tanár szolgájához fordulva „béreljen számomra egy szánt, mely ma estve 5 órakor álljon rendelkezésemre."
A szolga elsietett, hogy gazdája parancsának eleget tegyen, Unárunk pedig aggodalmas szívvel tért vissza a társaságba, hol már különféle okokat kerestek, mik hosszabb elmaradásához kötvék. Tanárunk az eset közbejötte miatt kénysserűlve látá magát, nemsokára barátaitól bucsut venni, és legnagyobb sajnálatát fejesé ki, hogy távoznia kell, mi vendégei réstérői is helyeseltetvén Fényessy orvossal együtt, kit magával vinni jónak látU, eltávozott, hogy mielőbb anyjához siethessen.
Az est betört már egészen, a vidéket homály borítá, a csikorgó hideg, mely künn uralgott azonban legkevésbé sem akadályozá utazóinkat, kik bundába burkolva hagyák el tartózkodási helyűket.
ra.

Ha egy város sajos életét egy be hason litjuk egy ialu csendjével, ha tekintetbe vess-ssük ason élénkséget, mely vptezáin kora reggeltől késő estig honol, azt táláljuk, hogy az emberiség nem minden része gyönyörködhetik oly örömekben, melyeket egyedül egy város élénksége nyújthat. Igaz, hogy a »serény
falusi lakó nem keres élveket, megelégszik ő azzal, mit egy magányos hely számára ad és nem is ismeri azon élveket, melyek egy város örömeihez kötvék, de annál inkább nem'' élvezheti a városi lakó azt, miben a falusi gyönyörködhetik.
B. falu egyik távolabb fekvő utczájában magányosan áll egy épület, ódon falairól és a már mohval fedett tetőről ráismerhetünk egy ős nemzedék lakhelyére; a ház előtt két akáczfa terjeszti ágait, melynek odvas törzse eléggé tanúskodik, hogy egy század bélyegét viseli. Ha a lak belsejébe lépünk, melynek tisztasága meglep bennünket, egy tágas terembe érünk, egy pár ágy, egy régi stylus-ban készült asztál, almáriom, egy két szék és a falakon függő néhány olajfestményen ki-vül nem láthatunk egyebet, mi a lakó állapotára vezethetne bennünket.
Az ágyak egyikében egy beteg nő fekszik*, arcza halvány, szemeiből melyek gödreikben íekűsznek, nagy szenvedések jelei látszanak, egy a terem másik oldalán ielfüggesztett nagy képen csüngnek, homlokán az idők viharai széles barázdákat von-Uk és az ősz hajfórtök, melyek rendetlenül csüngnek fején eláruljak, hogy nagy bánatok fehériték meg azokat. Az ágy előtt egy ifjú leány ül, ki réssvétteljesen néz anyjára, mialatt szemeiben- könyek látszanak, ''melyek bu
álul halványított arczán legördülnek.
. i ♦ • '' ■*
„Emmám* szóla a beteg felsóhajtva, szemeit leányára függesstve, ,irtál-e Aladárnak?" -?
• « .
„Igen* felele a leány szomorúan „tudósítottam, hogy beteg vagy és mielőbb látó-
TÍZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
- NOVEMBER 28-án 1819.
gélyt kérők helyzete, száma, és az alapit vány jövedelmeinek figyelmébe vételével állapítja meg.
Ha pedig közöttük egyértelmű megállapodás létre nem jönne, agy a magyar királyi belügyi miniszter fog döntően határozni;
Segélyezések csak egyszer mindenkorra adatnak és egy évnél tovább nem tarthatnak ez azonban ki nem zárja, hogy az illető segélyezett, ha további alap mutatkozik és helyzete nem javult — ujabb kérvény alapján segélyt ne nyerhossen.
V.
Az alap gyarapítása.
Ha alkalmas kérvényezők hiánya vagy csekély Bzáma folytán az alapítvány kamatai ^géazben vagy részben ki nem osztatnának, ugy ezen fennmaradt összegek az eredeti alaphoz csatolandók, vagy p< dig belátás szerint tűzoltók nagyobb méi vü ínségének enyhítésére fordítandók.
VL
Az alap kezelése.
Az alap a magyar királyi belügyi minisztériumnak erre kirendelt közege által kezeltetik, az arra vonatkozó számvitelt és ira tokát az alapító társaság üzlet vezető igazgatója bármikor megtekintheti.
A segély-kifizetés körüli eljárásnál a jpagyar királyi belügyi minisztérium szolgálati ügyrende követendő.
Mely alapító levél az első magyar általános biztosító társaság által aláírva a magyar királyi belügyminisztérium álul hely-benhagyólag elfogadva három egyenlő eredeti /példányban kiállíttatott, s egyik példánya a ^magyar királyi belügyminisztérium, második példánya a közalapítványok magyar kir. közigazgatóságának levéltárába helyeztetett, a .harmadik példánya pedig az alapító Első ma-. gyar általános biztosító társaságnak kiadatott
Kelt Budapesten, 1879-ik évben, sept. hó 6 án.
Első magyar átalános biztosító társaság Fuchs 8. k. Lévai s. k.
45249. szára. Magyar királyi belügyminister »Jelen alapitó levél jóváhagyatik."
Budapesten, 1^79. évi oki. hó 15-én.
(P. H.) Tisza s. k.
A budapesti állami közép, ipartanoda.
A vallás és közoktatásügyi m. kir. ; miniszter Budapesten Bodzafa utcza 28 sz. a. deczember hó elsején egy állami középipartanodát nyit meg oly czélból, hogy abban a modernebb iparágak számára — melyeknél a reál tudományok de főképpen a gépészet s vegyészet nagyobb alkalmazást találnak 8 a melyek gyártmányaik természeténél fogya a versenyben nagyobb fontossággal bírnak magasabb képzettségű előmuukások és oly iparosok neveltessenek, a kik a tudomány vívmányainak felhasználásával önálló műhelyeket, kisebb gyárafcat is alapítani, vezetni tudnának. —
Ez ipartanodák három (építészeti, gépé szeti és gyár-ipari) szakosztálya leend, követ kező gyakorlati tantárgyakkal :
I. Építészeti szakosztály. A polgári építészet vagy lak ée gazdasági épületek, az
gasson meg; ő igen jó fiu és egy perczig sem fog késni, hogy akaratodat teljesítse."
„Nagyon is jó" szóla és egy mély sóhaj tört ki kebléből „nemes szívüségében atyját látszik követni, ki a legnemesebb szivek egyike vala és ha visszatekintek azon boldog órákra, midőn azon kandalló mellett ülve a politikát vitatta, nagy könnyebbülést érzek szivemben, olyannyira, hogy ifjúnak vélem magamat lenni."
Most elhallgatott s ugy látszik, mintha lelke a múltban merengene, arczvonásai élénkülni kezdének és egy időre feledni látszott szenvedéseit, melyek őt elgyöngiték.
„Végóráimat közeledni érzem, édes Emmám" kezdé meg ismét halkan „és nemsokára ott leszek, honnan senki s^in tér többé vissza; oh mily boldog leszek, ha édes atyádat ismét láthatom, kit oly igen szerettem, de te édes lányom — még fiatal vagy, kövesd anyád útmutatásait és ne feledkezzél meg szavaimról, melyeket szivedre köték — szeresd bátyádat mint atyádat szeretted, ő helyettesíteni fog s nem csalatkozom, ha védő kese>re bizlak.''
A gyengeség ismét erőt veve a szétroncsolt testalkaton, kimerülten teve be szemeit, Emma kejeivel *akará be arcsát, hogy anyját utolsó pillanataiban se aggassa.
Nagy csend állott be, csak a kandallóban pislogó tüz sustorgása, mely halvány fényt áraszta a szobában, Emma zokogása és a beteg rendetlen légzése szaki ták meg a csendet.
Szomorúan lekinte e leány a jövőbe és szomorú meggyőződése mellett csak azon vi-pm tölté el ssivét, hogy bátyja, kinek szere-
építési anyagok, az épületek egyes részei as ősszel rendezés kimerítő tárgyalásival, a telek -mérés, műépítészet alaktana, a mintázás. — A fűtés és szellőztetés, az építészet körébea használt késsülékek és gépek.
II Gépészeti szakosztály. A gőz és viri motorok s a különböző iparágaknál hassaált összes felszerelést műtárgyak s munkagépek a kisipar czéljára szolgáló motorok s késsülékek gyártása, a mezőgazdasági gépészet, a vasúti gépészet.
III. Gyáripsri szakosztály. Ennek öt önálló főtantárgya leend n. m: a szervetlen és szerves vegytan körébe tartozó mintegy húsz iparág, továbbá a fém-, vas-, a szövet és a faipar.
Az intézetbe rendes tanulókul felvétetnek :
a) azok, kik as iparos tanulók számára szervezett iskola bárom évi tanfolyamát bevéges-ték s jó osztályzatú bizonyítványuk van.
b) a polgári iskola, a gymnasium vagy reáltanoda négy alsó osztályát jó sikerrel végzett tanulók.
c) iparos segédek és mindazok, kik az a) vagy b) pontban kívánt készültségöket felvételi vizsgálat utján bizonyítják.
A -tanfolyam három évre terjed.
A tanítás díjmentes.
A vidék: tanulók érdekében a beiratások határideje e hó 30 ik napjáig meghosssabit-tatotU
A mint ezen tantervből látható, ezen ipar tanodában nagyobb kiképeztetést nyerhetnek a kőmives mesterek, ácsok, asztalosok, lakatosok, gépészek, agyagáru-, ü*eg-, papir-, gyufa-, keményítő-, szesz-, olaj-, szappan* s gyertya-gyártók, tímárok, rézöntők, kocsigyártók stb.
Iparosainknak kötelessége, hogy ezen alkalmat gyermekeik szakkiképeztetésére felhasználják, kötelessége első sorban azon intelligensebb s vagyonosabb iparosoknak, akik as ily czélra pár száz forintot könnyen adhatnak a a kik gyermekeiket a reáliskola vagy a gymnasiumban különben is tanittatják. — Ez intézetben a műveltség mellett befejezett szak képzettség is szerezhető, amelylyel az anyagi létet biztosítani lehet.
Kötelessége az iparosoknak, hogy ne vá dol tathassanak közöny nyel,most mid "n érdekűkben a kormány és országgyűlés nagyobb áldó zatokra is készek s hogy ne lehessen a közöny indok ügyünknek mellőzésére.
S ha tehetségesebb iparos ifjakat a mostoha anyagi helyzet gátolná abban, hogy as ipartanodába beléphessenek, as iparegyesületek, községek s városok feladata, hogy azt közse-gélylyel lehetővé tegyék; lehe''ővé tegyék különösen az első egy-két évben, mert később azt ösztöndijak alapításáról az álUra n megkö nyitendi.
Az ipar fejlesztésének ügye ma Magyarországon közügy, s ennek támogatásánál min denkinek meg kell tenni a kötelességét. —
Helyi hírek.
— Eljegyzés. Ifj. Fé^selbofer József ur novj 16-án váltott jegyet Kapronczán Verli gyógyszerész ur kedves leányával.
— Hymeru Csütörtökön, nov. 20-án délután vezette oltárhoz Dr. Setz Károly cs. kir. ezredorvos a nagy-kanizsai hölgykoszorú egyik
tetében legkevésbé se kételkedett, anyját pótolni fogja. Egy sóhaj jelenté, hogy a beteg ismét magához tért.
„Hallgass meg!" szóla halkan a beteg „Éitem órái édes Emmám megszámlálvák, de mielőtt e földet elhagynám, melyhez az emlé kek egész serege köt, nem tartom érdektelennek e ház valamint éltem történetét előtted fel-leplezni.
„Ha jól emlékezem" így kesdé el a beteg pár peres eltelte után „a nagy francsia forradalom idejében, ugy hiszem így mondá, boldogult anyám, nagybátyám szegény ssülőktől származva 25 éves lehetett midőn szülői házához nagy anyámat hosá. E falu as, melyben most lakunk, és melyben én is legelőször láték napvilágot, hol nagyatyám szülői tartózkodá nak, kik földműveléssel, mi az akkori kor legszebb foglalatosságai egyikét képe»&, foglalkoztak. Egy ház hozzátartozó kerttel vala as egész, mit nagybátyám örökségül kapott szülői halála után és a ház, melyben született és meg is halt nem vala más, mint as itt, melyben én is születtem és éltem legssebb óráit töl-tém. — Atyám, szülői halála ntán, egész figyelmét a gazdaságra forditá és egész törekvése neje boldogitásának főrészét kép^zé, ki különös szépsége miatt nagy tiszteletben álló és ehhez járult ama jószívűség, melyet mindenki irányában tanúsított. ROSENBEHGEB IZIDOR.
(Folyt következik.)
legszebb virágát, a bájos Knáuss Margit kisasszonyt. A szentegyház zsúfolásig megtelt As egyházi szertartást Beke Antal gyulafehérvári kanonok ur ő nagysága telj esi té, ki es alkalommal oly megható szép beasédet tartott, a szeretet, hűségről és bizalomról, hogy számosak ssemébe könnyet idésett elő. A lelkes főpap rokon a családhoz s nagy rokoni szeretetéről tess tanúságot a hosszú utalás, melyet a kies Erdély «éléről a kőshaza másik szélére ez alkalommal tett. — A díszvacsorán számos helybeli s vidéki intelligens vendég jelent meg s a lucullusi vacsora alatt számos pohárköszöntés mondatott; nevezetesen kitűnt Bersay Elek kegyesrendi házfőnök ur mézédes ajkú ssörpigéje, melyet as uj párra mondott, majd a 100 mértföldnyi távolból ide jött kanonok úrra, majd a bájos nyoszolyó lányokra. Kanonok ur a négy nővér nevében éltette érzelmes kifejezésekkel as uj párt s viszont a kegyesrendiek érdemes tagjait, Hám József k. r. tanár ur vonzó előadással s nagylelkesedést keltett pietással a menyasszony szüleire emelte poharát, Dr. Scbreyer Lajos ur elmés fel köszöntése a vőlegényre, mint collegájára méltó köstetszést aratott. Nyoszolyólányok : Hámorezky Irén, a vőlegény nővérének lánya-, Budapestről (atyja miniszteri tanácsos) és Schreyer Berta kisasszonyok, vőfélyek: Dr. Tuboly Gyula és Gósony Sándor urak valának. A vendégek közt láttuk Erdélyi Mihály birtokost, Erdéiyi György szolgabírót, Csertán László birtokost, Eperjesay Sándor ügyvédet sat. A vidám s kedélyes társaság késő hajnali órákban oszlott szét azon forró óhajtással, hogy az uj pár boldog legyen s Isten áldása szálljon a szent frigyre. Szombaton, nov. 22. utaztak el; egy szép lány nyal ssegényebb lett ugyan Magyarország, de Erdély egy szép asszony nyal gazdagabb.
— Éltető levegő van Nagy-Kanizsán.
Történt pedig igazán: Két hétig nem volt halott, a temető kapu be is fagyott. A sirásó homlokán termett azért ráncz, a koporsó árusnál meg elmaradt a preference.
— Hangverseny. Wilt Mária cs. kir. udvari- és karaarai énekesnő és Essipoff An-nette zongora-művésznő hangversenye 1879. f. hó 26-án az „Arany Szarvas" szálloda dísztermében Nagy Kanizsán. Jegyek előre válthatók Práger Béla ur gyógyszertárában és este a pénz tárnál. Müsoroaat: 1. Figaro lakodalmából dallam Mozart Wilt Mária assz. 2. a. Thérae et Variations Rameau b. 5>onate Scarlatti c. Mor genstándehen Schubert d. Gita in Gondola Liszt e. Valse chromatique Leschetizky Essipoff An-nette a. 3. a. Ich grolle nicht Schumann b. Es blinkt der Thau Rubinstein c. Mein LiebGum bért Wilt Mária assz. 4. Rigolette Fantasie Liszt Essipöff Anno!te a. 5. Valse Romeo és Júlia operából Gounod Wilt Mária a. 6. Magyar Rbapsodia Liszt Essipoff Annette a. A zongora Bösendorfer mütárából szállíttatik. Helyárak : Körszék l-ső sor 3 frt., 2 ik és 3 ik sor 2 frt. 50 kr., Zártszék l-sósor 2 frt., a 2-ik a többi sor 1 frt. 50 kr. Karzati ülőhely 1 frt 50 kr., Földszint 1 frt Kezdete pontban 8 órakor.
— Gyakran összetévesztik országos lapjaink Nagy-Kanizsát, O-Kanizsát, Török-, Magyar- és Rácz Kanizsát s ha egyik vagy má-
Talányok.
m.
Fügefa Levélből
Léteztem Évánál ;
Aranyozott
Bíborból
Láthatsz a kiriljná''.
Foszlányba Hurkolom
Azt, a ki pénztelen. A kinél
Meg nem lelsz, A bizon meztelen I
Ha díszít Ékesség,
Változik alakom. An}ám vagy Művésznő ; Czukorgyár a lakom.
i * • Ha most sem Ismernél,
Mundok majd még egyet: Cseréld egy H-val fel Utolsó betűmet:
S vedd érte Hálámat,
Hogy ha est megteszed : Mert látom — Boldogság! — Az édes szülőmet!
W1T T FÜLÖP.
» síkban valami rémes tfrténet adja magát elő Jegtöbbuyire Nagy-Kafcizaa nevét kösük. így történt as ¿kanizsai rablógyilkossággal is, melyről as .Ellenőr« hosssabb csikket kösöl > elég hibásan itt szerepelteti, holott as alföldön történt Több figyelmet kérünk! V
— Meghívás. A nagykanizsai tiszti önsegély só ssövetkeset igazgatóságának t. tagjait 1879 évi november 27-éa sste 6 órakor saját helyiségében tartandó i?a*£*tósági rendes ülésre tisztelettel meghívom» Tárgy. 1. A mult Ölési jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jelentés, 3. Kérvények elintézése. 4. NeUláni indítványok. N. Kanizsán 1879. évi november hó 22 én Hanhardt asöv. elnök.
— Tanüógyülés. A zalamegyei ált. tanító-testület N. Kanissa járási köre I. hó 20-án tartotta évi rendes gyűlését a helybeli polg. iskola rajstermében. Jelenvolt vidékről és helyből összesen mintegy 40 tasitó és tanitónő. Elnöki megnyitó besséd után tárgyai voltak: 1) a nagy-kanizsai Unité-testületnek a járási kör-hös való csatlakosása kimondatott oly formán, hogy as évi 2 gyűlés közöl egyik (a téli) Nagy-Kanizaán, a másik (nyári) pedig a járás valamelyik községében tartassék; a tisztikar városi és falusi Unitókból vegyest válassUndó. Ezúttal a volt tisztikar még egy évre megUrUtík, kiegészítésül azonban N.-Kanizsáról beválassU-tott alelnöknek Hoffmann M. és másodjegysó-ül Szalay Sándor. — 2) A kör tagjainak névsor összeállításával a tisztikar megbízatik. — 3) Az irkák ábráinak összeállítása esutUl elej tetett — 4) As országos Unitói szövetséget illetőleg a gyűlés a keszthelyi jár. kör óhajához csatlakozik, L i. hogy alapszabályainak megerősítése ujolag kérelmez tessék. — 5) A járás kör saját kebelében segély-egyletet alapit. Alapul Hoffmann Mór 20., Schmidt K. pedig 10 frtot felajánl. A tagok pedig 7a évenkint e czélra 25 kr. befizetésére kötelezik magákat.
— 6) Rosenblűh L. ason indítványa, misserínt a megyei Un. egyletek kerestessenek meg a minisztériumhoz terjesztendő ason kérvény pár tolására, hogy a befizetett nyugdij-alap kimutatása megyei bizottságokhoz küldessék meg, elfogad tátik. — 7i gyakorlati előadásokhoz, a jövő gyűlésre 4 vállalkozó bejegyeztetik. — 8) A jövő közgyűlés megtartása Magyar-Szer-dahelyre (május hó) határozUtott. — Ezsel a gyűlés véget ért. — Délután as „Oroszlán* vendéglőben összejövetel rendeztetett, melyen a lelkesült toasstok sorát Hajgató Sándor kezdette meg, emelvén poharát as egyesülésre.
Egy jelenvolt.
— Árverés Zalamegyében. Gulyás György 445 frtra b. ingatl. nov. 29. Szántón (keszthelyi jbir.) — Czibor Katalin 500 frtra b. ingatl. decz 16. ugyanott Kocsis József 500 frtra b. ingatl. decz. 17. ugyanott. — Orbán János 400 frtra b. ingatl. nov. 27. ugyanott.
— (Krauser Betti gelsei lakós bérlő ellen csőd nyítUtott; perügy elő Kovács János ügyvéd, bej. határidő: decs. 15—17 a n. kanizsai tvsznél.)
— Mittermajer Orbán 1380 írtra b. ingt. decz. 18. Nagy-Kanizsán. — Horváth Lajosné 6200 frtra b. ingatl. decz. 17. ugyanott —- Hegedűs István 566 frtra b ingt. decz. 8. Galambokon.
— Lakosi Ferencz 1050 frtra b. ingatl. decz. 22. Diszelen (tapolczai jbir.)
— Gyászhír. Vaniss Ignácz, néhai gr. Széchenyi János nyugalmazott jószágigazgatója, 82 éves korában nov, 18 án jobb életre szenderült. A boldogult jó férj, gyengéd apa s hazafi erényekben gazdag honpolgár volt. Béke hamvain 1
— Véres összeütközés történt Hidegku-ton (Muraközben) katonák és polgárok között, természetesen a — korcsmában, Egy horvát paraszt beütötte egy 48 ik gyalogezred 16-ik századbeli közkatonának fejét, ez lakására szaladt s ugyan véres fővel puskáját magához vette és az ablakon át kétsftsr belőtt, második lövésre a tettes horvátot főbe találu, ki ason-nal meghalt. A gyilkos katona önként jelentkezvén íejsebe gyógyítása végett sa n.-kanizsai katonai kórházba szállitatott.
— Nyilvános köszönet. Jótékonyságáról annyira ismeretes tek. Lenk Ödön ur alsó-lendvai lakós, ismét szép példáját adta nemes érzületének, midőn e folyó Unévre ismét 32 köb meter tűzi fát, as alsó-lendvai elemi iskolák részére felajánlani asives volt, vegye mint a nevelés ügy hü pártolója, az jakol%ssék hálás köszönetét mit nyilvános téren is meg tenni kötelességének érezte. As alsó-lendvai iskolaszék. —
'' — Nemzeti színészet. Balogh Alajosnak Sümeghen működő szintársulaU bár mindent elkövet, hogy a várakozásnak megfeleljen
— még sincs reá kilátás, hogy as élvesstes estéknek huzamosabb időre okozója lehessen. As intelligens osztály száma nem oly nagy, hogy kiUrtó látogatásával a fen tartást egyedül biztosíthatná, mindasálui nagy befolyást gyakorolhatna a maradásra nésve, ha itt is több család határosott vissza vonulást nem muUtna! jpáros és fóldmtvelő közönség részint munka
ZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER 18.
hiány, részint a drága élelmi szerek aggálya miatt nem hozhat elegendő áldozatot Thaliá-nak 1 eaek következtében már a jutalom játékokra került sor, mi rendszerint a távoaáa előhírnöke szokott lenni. Jutalmat kapott nov. ll^ni kedély éenaivsserepekre alkalmasH*l-may Cornelia. A szép ssámu közönség megérdemlett taps és gyönyörű koszorúval tünteté ki jutalmazandottat. Nov. 13 án .Falu rossza" Kükemezey Vilma javára. Népsainmüvekben mindig kellemesebb, mint drámákban, hol még hiányzik nála a kellő komolyság; ajakának termésseteeebb adománya a gyengéd mosoly. Iránta tanúsított figyelem itt is virág csokrokban nyilvánult, A darabban előfordulni szokott .Cserebogár Jóska", tán igen nagy kerülőt lett? jelenése elmaradt Inkább kihagyandó volna a darab menetére semmi befolyást nem gyakorló résseges kántor; hogy sem ama jelenet, midőn az élezés bakter és pásstor a vizbe esett" hírnek alapul szolgálandó kendőt megtalálják. Szombaton 15-én a társulatnak ssép tehetségekkel, felruhásott tagjának Halmay Odnn nek jutalom játékául: „Hinkó, a hóhér legény és Margitta hóhér leánya" Birapheifer Sarolta jeles korrajza. Halmay Fülöp uralkodó gróf teljes át hatottsággal oldja meg szerepét, s valódi odaadással játszá mindvégig. A hervadozó virág csokrok helyett a kiváló eliameréaét vívta ki. Kükemesey (Margit) drámai kísérletet tett. Vasárnap 16-án .Egy molinári baka és két huszár Boszniából." Népszínmű Berzsenyitől. Iukább bohózatnak illő darabban Balog (Matyi) és Somogyi (Péter) talpra esett élez, ée tftrraéazethü játékukkal nyújtottak vonzalmat az előadáshoz. L. Lina (Anna) túlzott rikácsolásával még inkább untatá amúgy ia helytelen játékát, ifj. Balog kedélyes szerelmes Bárdy hü komoly és illetődött huszár volt. A szándékolt bérlet nem sikerült, utolsó ée bucsu előadás várható. C.
— Ctányi Lászlóról Zalamegye nagy szülöttjéről emlékezik meg bővebben Teleki Sándor gróf, az ismert erdélyi főúr, ki nemrég Aradon járván, megemlékezésül csinos rajzot irt az „Alföld*-ben azon látogatásról, melyet a a forrad ¿lom évében Aradon tett. Mikor a segesvári csata elveszett, Bem Telekit Kossuthhoz küldte Szegedre, hogy kérjen segélyt számára. Teleki Aradon találta a kormányzót, va-lamint Görgeyt; itt találkozott útközben Csányi Lászlóval is. Csányi fölment Kossuthhoz, majd viaszatérve elmondta Telekinek az eseményeket. Azután szállására hajtatott s felment as emeletre Görgey vei tanácskozni. Estefelé felhivatták Telekit, s Görgey kikérdezte az erdélyi állapotokról. — Teleki igy folytatja azután : — Most már tábornok ur, mit parancsol nekem? kérdezém Görgey tői. — Semmit, — maradjon a kormánybiztos urnái, ó megmondja a többit. Meghajtá magát s ón távozám. Éjfél után lehetett, midőu Csányi lejött, szomorú volt de nem levert; vállamra teve kezét s könytelt szemekkel mondá, de jól emlékezem rájok, mintha csak ma történt volna: .Kedves öcsém, vége van mindennek, holnap Világosnál leteszssük a fepvvert, ügyünk megbukott a a haza elveszett. Sajnállak tég*d, nagyon compromittálva vagy. Mit fogaz cselekedni?" — „Már a mit többi; hacsak az én bajom volna? számoltam én már rég magammal Laczi bácsi!" .Maradj velem, együtt megyünk Világosra, kiviszlek kocsimon, b ha lehet, megszöktetlek." — „Magára gondoljon, ne rám, elvégzem én a magam sorát, magának kell menekülni, meg Kossuthnak, magok vezetik n nemzetet; az ilyen magamfélék csak zérus vagyunk : a szám előtt semmi,
szám után sokat szaporítunk. As isten áldja meg, gondoljon magára.« — Én maradok; — két alternatíva áll előttünk: vagy a béke, azaz a kiengesztelődés, vagy a megtorlás, aaas a bossu politikája, — as első esetben tisztában vagyunk, folytatjuk az országgyűlést Pozsonyban, István nádor közvetítő s a többi magától jön; vagy a bossu; rémuralommal hatni a már is elcsüggedt kedélyekre félszssel kormányozni, s oda vinni a dolgot, hogy mindenki féljen, a mindenki a a legártatlanabb is kompromitáltnak higyje magát; ez esetben, — és én est hiszem bekövetkezőnek — senki sem mentes, meglehet megszabadulok én a elitélnek olyant, ki ssivvel mellettök volt, de félelembői velünk tartott Én maradok; a ma$am fogom átadni magamat; én édes öcsém hectikus ember vagyok, egy két évem van még legfeljebb is hátra, ha kime-nekssem, ott halok meg köhécselve, ha maradok, tán még haaanára lehetek nemzetemnek. A nemzetek történelmét be kell tölteni, tán én is lessek két sor benne, csak is egy aggasst, — de ez privát dolog, — Kálmán, (Scnmidegg Kálmán) szeretném , ha menekülhetne, intézzétek ugy, hogy együtt láboljátok. Holnap Világoaon megbeszéljük együtt az egészet Jó éjszakát Ssegény Csányi, örök éjssaka borult nem sokára az ő lelkére.
— Gyászhír. Kunkel Károly 39 ik gyalogezredbeli cs. kir. kapitány nov. 18-án 51 éves korában agyszélhűdésben Sárvárott meghalt Béke hamvain!
— Rövid hirek. Gr. Saéchenyi István ssobrát 1880, május 9-én leplezik le. — Nagy Károlybsn egy 103 éves nőt temettek. — Olaszországban ministerválság van. — A trónörökös fhg. Munkács vidékén van med-vevadássaton. — Dr. Vencsel egyetemi tanár nemességet nyert. — Caillagh Lipót afrikai utasó Tripolísban meghalt.
KI nyert?
Prága, nov. 19-én: 49, 84, 82, 32 30. Szeben, . „ 41, 63, 39, 51 32. Lemberg . 72, 17, 6, 66, 22.
Irodalom
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.) >
— A Gazdasági Mérnök november havi két száma a következő érdekes tartalommal, jelent meg: A mezőgazdaság más állapota
Oroszországban. — A phylloxera vastatrix s az általa okozott szőlőbetegség (8 ábrával ) — Cernent-bortartók (3 ábrával) Zsilja Vilmostól.
— A gyöngyösi kávé. 11-rman OctótóL — A külföldi szakértők véleménye. — Önműködő szellőztető készülék, szobák, konyhák és vasu''i kocsik réssére. (14 ábrával.) Zoltán Győsőtől.
— A növényi tápsnysgok absorbeálása. Korit-sáncskytól. — A kaassi rétmesteri iskola. — Vegyesek (Malomiparunk emelkedése. Gyapot hajtó szíjak. Magyar góecséplógép. Svédország csatornahálózata. A vizjogi törvény megalka-tása. Az elektrikus világítás. Az amerikai nyers-huskivitel. stb.) — Eszel kapcsolatban megemlítjük, hogy a Gazdasági Mérnök a jövő évtől kezdve minden héten meg fog jelenni, 1 Va — 2 ivnyi tartalommal, csinos kiállítás ban, rajsokkal gazdagon illusztrálva; s ki fog terjeszkedni a mezőgazdaság s az ezzel kapcao-latos technikai és ipari ismeretek minden ágára; foglalkozni fog az e téren felmerülő köz-
érdekű kérdésekkel stb. - Előfizetési ára a jövő évtől kezdve egéss érre 8 frt, félévre 4 Irt negyedévre 2 frt. Az előfizetési pénz a lap kia-dóhivatalaba (Budápest, üllői ut24.)küldendő. — Ajánljuk e közhasznú vállalatot a müveit gazda közönség becses figyelmébe és pártolására.
Vegyes hírek.
— A Blubm múlt saombaton tartott nagy udvari ebédről megemlítjük, hogy ebéd után ő felsege személyesen s egyenként bemutatatta a közös, az osstrák • a magyar kormányok tagjait előbb a dánkirálynak, később pedig a dánkirálynénak, Minthogy as emiitett királyné kiwé nagyott hall, 6 felsége erős, stentori hangon iparkodott a miniszterek neveit a királynéval megértetni.
— ÉUtunt huudr. Csernus József, 6. huszár-ezredbeli tizedest, ki nem rég a katonai börtönből megszökött, mult pénteken délután Bécsben a Lessing-utcsában elfogták. Midőn tolonezozás közben a huszár as Augar-ten hídon elhaladt egyezerre a híd karfáján át, a Dunába vetette magát Ez esetre többen gyorzan csoInakba ugrottak, s utána eveatek a haszárnak, kit sserencaésen ki is mentetttek. A magához tért Csernust a katonai hatóeágnak adták át
_ —^ Mtt: Bass 1195—15.25 Boss 10.40—10.45 árpa —.--- Zab 8,06-8.40 Knkoricza 7.80.—
Űslet
Nagy-Kanizsa, nov. 16. a faüzletben utolsó tudósításunk óta kevás változás állott be.
A szüret elmúlott a nélkül, .hogy as üzletre kedvezőbb benyomást gyakorolt volna, a beállott kedvezőtlen időjárás „ következtében nem volt oly bő szüret, mint várni lehetett és igy a* edényekbeli készlet elegendő láván, hogy qj kordóra szükség nem volt, és ennél fogva hiáaysott as inditó ok a bodnár fávali üzletre, a mi azt okozta, kegy Ss üzletmenet a mait hónapban igen vontatett volt és a forgalom csekély maradt.
A borkereskedők is as Balét pangásáról panaszkodnak, a mi ismét a bodnárfaüzletre csak ross benyomást gyakorolhat
Tüzelőfában az üzlet csendes, a szükséglet csekély, de remélhetni, hogy a hideg beálltával a ssükséglet nagyobbodik ésaa árak emelkedni fognak.
Vasúti talpfák a vasatok által folytapoesn kerestetnek, a kereset erösebb mint a kínálat, minek következtében as árak emelkednek.
Épületfában as előhaladt idény folytán nem mutatkozik kereslet.
Basa 14.40.—15*_. Rozsll»—.—11*60
Árp>60u-ÍÖJ0Zab 7*00.—780. Kukoricás 7*-7*60
: Pápa: Basa 13-18 80 Rozs 8 40—9 » Ána
7 00-8*— Zab *90—6*40 Kok. 5*20-5.80.
ftvfcafUj Basa 18.40—14— Bo»9.60—1Ü.40 Árpa 7*90—8.40. Zab 6 60-6.80.Kukorfcaa 7-90-7-90 Bsispestt Baza 14.35—14.56. Rozs«86 10.—
Árpa 730-7.80 Zab 7.-7 JO Kukoricsa 7.70-100
. . Vttzpréa : Basal 8.80—14-90 Boss 8-80—8*80 Árpa 8.40—8*—. Zab 6.80-7.—. Kakoriess 6^0-710.
Papírszeletek.

káréi
Levelet Irt a regruta anyjának. „ — Miért írsz oly irgalmatlan aagfrtotSvei tőle s diktáló és a hfcs megett álló káplár. • — Mert édes snyam nagyot hall.
Párbeaséd. ,De végre is, miféle ember eaa
v. ,-Batthyány-atcaal párbesséd.
Németh: Itt sétálss már régóta? Horváth : Igen, Tőthkertjfcél Ráez házáig. Bbbea as a saereacse, hogy «agyarai bessfitek.
Bierkesrtőfgftsenet.

S744. H. O. BbIissüu üdvözöljük « lak kWL A jelzett lapot megküldendjük.
3746. J. V. Sopron, olyan niaes 1 Ha mi minden nemes leánya körnek lapunkat ingyen ktiémék t
WaMerstala 4 Nattsrséerftr.
Dresda, 16. nov. 1879. E heti gabona üxjetflnk a legszűkebb keretben mozgott és az áraknak nagyobb kínálat mellett en-godniök kellett.
Jegyzünk:
Buza belföldi, fehér 235— 238 mk.
» ^rgM 220-228 „
Ro« . 175—183 „
„ galicziai, orosz 160—165 „
Árpa belföldi 170—190 ,
. cseh, morva, 180-210 „
a takarmányi czélokra 130—140
Zab belföldi cseh, morva ¡32_i4jy "
Knkoricza amerikai 147
» román 160—160 " nettó 1000 kilogramként
Piaezl árak.
100 kilóg, számi tv a.
PéssBnza 12 50—13 - Rozs 830—9... Xrpa 6.60-«.90. Zab 6-60 —6.80 Kukoricás 6-00 -7_ Győr: Bánáti buza 13 70—14 60. győri buza
—----• Hoz. 9 70 —9 90. Árpa (eleségre) 7.60
—7.80. árpa (serfőzésre) .--•—. Zab S.70-6.80
Knkoricza 7.10—7.25.
felkopnék as Alinak. Sgj-egy kör inkábk''slőtzetfcet semmint egyesek. Egyébként levelét atadtnk a kiadónak.
, ^f6- Bpest ,A pogányvári bor* diesői-tese hatalmas; mégis érdemű. Jövő —^-»nk koau f?fhÍTjTlk pogányvár! ssOóbirtokosok , különösen Dwvarics Ákos kedves bátyánk figyelmét.
. -w f7H''J*-L 8lmmi sUcalS» aá.
Innk. a kérdett annyit mondott > bocv nssll se
mondott. ^^
x u Ü48'' »Halomra" ha pénzt gyűjtene, aem «tts-nénk vele. ''
3749. „Kincsen kedvem" Nem tehetünk róla.
1. , Í760'' 7'' P- A megyegyülésea talál-
kozni ¿hajtok veled. . :
3751. .Ezeentio előtt". No, még Uyen aépsse-rtüra Mi«« sem jött költői toll alá. Hagyjunk bé-
3762. Alsó-Leadva. Jövőre is kéri ük.
3763. K. Nem lehet.
3764. „Beh szeretek dalolni*. Nem irigyeljük, csak mulaasa magát,''
3755. ,Vad körtefa" Iskolai gyakorlatnak is ross.
3756. Keszthelyre. A „Keszthely" utóbbi számát nem kaptuk meg.
3767. „Nem mondom meg, hogy ml fáj 1« Jobb is, még kinőné magát világfájdalommá. _
Felelós szerkesztő: Báttrfi LijtS.
H 1 B D E T fe S.
, András hidal közbirtokossági — Zala-Egerszeg mezővároshoz y4 őrai távolságban — innént nyogotntk Zalalövőre vezető postaut mellett a Szala vizén lévő 3 kerekű malom, molnár lakkal 8 hozzá tartozó andráshidai határbeli legjobb minőségű 5 hold rét, 5 hold szántóföld 8 fáészati joggal együtt magán alku utján örök áron eladó. — A venni kívánók bővebb értesítést Thassy Mihály egyik közbirtokos urnái nyerhetnek Andráshidán.
(9Ő7 1-8)
I R D
Nyilvános magyarázás.
A tömeggondnok azon nem rég tönkrement nagy játéksscrgyárból átvett tárgyakatfólváltás és takarítás régetttöbb raktárakban negyed részén a valódi áron alul eladatnak. 2 frt 95 krért kaphat mindenki következő 58 darab gyönyörű játékot, alkalmas fiuk és leányoknak minden időben, jó csomagolva utánvétellel küldetnek éspedig:,
1 párisi variété színház igen gyönyörű, és szépen dekorálva.
1 Büvészskatyulya, egy elfogott basát tartalmazva, mely belőle megszökni akar.
1 Nikolo rendkívüli sz£p karácsom ember, ki egyszersmind ezu-korszelencze. (95* 2—6)
25 szép karácsonfadiszitő, legújabb mód szerint.
1 Chinai erőtani, mindig szorgalmas és igen nevetséges. 12 szép gyertyatartó karácsonfa számára.
1 jap. kiosk, mümanka, egy mozgó éneklő kolibrit tartalmazva.
1 Bajazzo.müteljes, mely a legnagyobb művészetet csinálja.
1 ErdŐördög. mi a jelszóra nyelvéi mutaja. 12 szép kivilágító gyertya.
1 baba kocsiban, szépen öltöstetve mi a hozásnál mozdul, vergődik és Viabál.
ló-római kocsi fogattal.
&& drb. és összesen 2 frt 95 krba kerül. Azonkívül egészen ingyen kap mindenki ráfisetés nélkül a játékok átvételénél 1 jutalmat, áll 4 darab finom acxélmetszetü képböL
Ezen képek rendkívül sikerült másolatok, ssép látványokat terjesztenek és legesé Iszerübbek termekbe, vagy felnőtteknsk ajándékai.
Kéretnek a megrendeléseket következően irat:
An das Exporthaus intematieműer Waaren, Wien, Stadt, Heinrichshof, Magaziné 8- 9
liiiii lalaiíférBi fejjel
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkftl eltávolittatik.
4 frtnak beküldése vsgy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése eszközöltetik Syllwaschy gyógysze-réss Kaaselban (Hessen). ,
*) Eredmény feltétlenül biztositutik, és sikertelenség esetén as öeszeg visszafizettetik, ngyaaintén minden eld és éhesésl gyégybáiás valamint a ricinus olaj bevétele »seremnél felesleges és a legkisebb gyermek is kitűnően használhatja.
E gyógyszer Bem tartalmas kamala, koass és gránát gyökért (958 2—12)
i
IPILEPSIA H
nyavalyatörés írási lag gyógyíttatik Dr illísch specialista által Dreedábaa enstadt (8zászország). Már több mint 11,000 sikerrel gyógyíttatott. 952 2—2
Keskeny
úttfi-mellcziiborkák,
a tüdő és melllMdok, köhögés, fojtóköhögés, reke^teég és tüdökanit biztos gyógyszerei.
A tmUsn* által » ssmtwM «ab<riUf )srir« MfMMt Mfb«c*eftU«Uefl tttknj milto mm míg *Sdlt M mmm ómttmtt titkot fogUljm "ftóu, zlmtial » t<f« \»tt»8 mdutr rymlUdt a]r«kkárt7^ára r»U> 2s Mjkl
Mkiatetb«o Uhc-
Schmidt Victor & fial, I
cs. L wsbadsl gyárosok Bécs, Wieden, Ailsfssss 18.
Kaphatók : Prager Béla fjófjut. N.-Kanlmáa. Ká^voda J. Le tényén Kis A. gyógyszt A.-Leadván Dorner Kaj. vas- és Osaerkereskedésben Sümegben WerÜ M. ^ó^szL Kapronczán és Idősb. Mozelt F.
Vasváron
lósy József E. gyógyszertárában Sala
(887 48—60
v ^r-i a- o''j n''Ai\j.:r/ox
; - tizenntolczádik évfolyam

v*r. ■

''J P ''.1 -T» »,

" Y T/í 0 J X ö 7Í ! / • A X ZALAI KÖZLÖNY.

f • f: '' í '' S '' • :

f i
''¿JDWzasi
-■f

▼ TT''» » T ▼ T v Y ▼ y ▼ T ▼ .

t.- I''

Einladung zur Betheiligung
. an den Gewinn-Chancen der vom Staate Hamborg garantirten groa-'' sen Geldlotterie, in weicher
^>LL SEIDLITZ - PORA. I 8 MiU 940,000 R.-Mark

Poíít »lrlrnr VííMfK minden dobo« czimlapján a "»8
^Sd-h. cllVIVUI YrtlUUl, ¿a „ ín sokszorosított <-zégem van
Lenyomva.
30 év óta a legiobh sikerek mellett fennáll mindennemű gyiaor betegségek ét emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasssoruláa), vé-atlOfá« ós aranyér elten. Különösen oiy egyéneknek ajánlva, kik ülő élet/
piódut folytatnak.
Hamisítások törvényileg bflateteek ttn
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o é.
BORSZESZ SÚVAL.
A legmegbízhatóbb öiis«-jj."«''y».o sr.erc * szenvedd emberiségnek minden belső é« külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. dennomü sebesülések, fej-, fíll- és fogfájás, régi sérvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgynlladás, mindennemű bénnlá* és sérülés stb, < tb, eílen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolaj.
Krohn M. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Ezen haimáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj közr.tt a* egyediili, me!y orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o é,
Fó szállítós
Moll A.
gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuchlauben.
Raktár a» állam minden hirneves gyógyszertárában vagy füszer-keresfrédésében. Raktár nélküli helységekben magánügyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t cs. közönség kéretik határozottan Moll-téle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek saját óvjegyem és aláirá-«orkmal vannak ellátva.
Raktárak : Nagy-Kanizsa Präger Béia gyógysz. Rosenberg Ferencz Fesselbofer József Rosenfeld Adolf. — Z;> la-Egerszeg „Gyógyszertár a, sz«nt lélekhez-. — Barcs Dorner 8. Csáktornya Göucz L. v gyógysze. résa Kaposvár Kohn J. Schröder 8án«ior gyógy. Th. Kecskéssy gyógy-Kaproncm Werli M. gyógy. Kőszeg Csacsioovica 1st. eyógy. Küttel Ist-gyógy. Keszthely ßchleifer A. Wünsch F. Körmend Ráta Ján. Saombat-helj Pillich.Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész Bánok-saenLGyörgy A. C Fibicz. gyógy. Zagrab Mittibach S. gyógjrir,T«lmas-
hoz gy^gy. SzaJónak Schvaré* Gnsztáv gyógy.
(765 47—62)
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-K ÁNIZS AN LÓVINGER féle házban Kwrtier szálloda mellett
. budapesti- IniUrr- gyári raktáirt^ kapcsolatban egy papirkárpit'' (Tapeten) raktárral
ELLENBERGEB - TÁRSA
czég alatt nyitottunk
Ajánljak ezen mindennemű fa és kárpitozott! bulsrak — bútor kelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való díszitményekl>en gazdagon felszerelt raktárunkat. <946 5~17'' 1
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bútor g)árosok.
von 10. December 1879. bis 14. Mai 1880. sleber gewonnen werden mtlzaen.
Der nene in 7 Classen eingeteilte Spielplan enthalt unter •''4,000 Loosen 49 009 6ewiMM and zwar ev.
400,000 R.-Mark
pe<-iell r. her (934 L 7—7j
1 Qew á IL 250,000 5 Gew. á M. 8000
1 « á M. 150,000 2 á M. 6000
1 . á U 100.000 5t B á M. 5000
1 . á M. 60,000 6 * á M. 4000
1 , á M 50.000 65 * á M. 3000
2 . á M. 40,000 213 „ á M 2000
2 , á U. 30 000 12 „ á M. 1500
5 , á M. 25,000 2 . á M. 1200
2 „ á M. 20 000 G31 á M 1000
12 . á M. 15,000 773 n á M. 500
1 . á M. 12,000 950 , á M. 300
24 , á M. 10,000 1 26,450 á M. 138
ete. etc.
Die Gewinnziehnngen sind planmäsaig amtlich fesgesetzt
Zur nächsten ersten Gewinnsiehnng dieser grossen verloosong kostet:
das ganae Originalloos nur G Mark oder fl. 3"
Gsld-
3
l •/ 1 /«
- n
90 Kr
das halbe das viertel „ and werden dise vom Staat« garantirtea Originalloose (keine verbotenen Promesseu) gegea Eiaseodeng des Betraget »der Pest-
Eiizahlung nach den entferntesten Of-genden von mir f. anco versandt. Kleine Betr&ge können auch in Postniarken eingesandt
werden.
Das Hans Steladecker hat binnen kurzer Zeit grosse Gewinne von Mark 125 000, 80 000, 30,000, 20 000 mehrere von 10,000 u. s. w. an seine Interessenten ausbezahlt und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Verhältuiss der grossen Cha con sehr unbedeutend und kann ein Glflckversuch nur empfohlen werden.
Jeder Theilnehmer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan und nach der Ziehung die officit llen (Jewinnlisten
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planm&iisig und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aufträge beliebe man umgehend ut:d jedenfalls vtr de* 30-teo dieses Moaates vertrauensvoll zu richten an die bewibrte alte Firma
Josef Steindecker, Dammtliorstfasse
Bank- & Wechselgeschäft, Hamburg.
P. S. Das Haas Steladecker — überall als solid aad reell
bekamt — bat besondere Reclamen nicht nöthig ; es unterbleiben solche dahher, worauf verehrl. Publikum aufmerksam gemacht wird.
Majdnem ingyen ^g
8zámo!á8 következtében a nem rég bukott nagy britannia-ezüst gyárban a következő 42 darab rendkivül tiszta brittannia-ezüst tárgyak o&ak 6 frt 75 krba kerülnek, csak nem negyed ró-sze az előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig :
6 drb. kitünS jó asztali-kés Británia ezüstnyél és 5 C
valódi angol ezüstaczél pengével. ^ ^
6 „ legfinomabb villák Británia ezütsből egy drbban
6 . nehéz Británia ezüst evőkaaál. •'' S - * co
5 n btitania ezüst kávéskanál legjobb minőség. | o s 5 b
1 „ erő« Británia ezüst tekeri ( S • |
1 „ nehéz Británia ezüst leveSBCri
6 n Británia ezüst késtartó .
6 „ angol Viktória csésze finom vésőzetel.
2 . hatásos Británia ezüst gyertya tartd.
1 a Británia ezüst éttermi asztali csöngotyű ezüst \
hanggal.
1 ,, brittania esüat theaszüro füllel vagy fogóval.
40 drb. (955 2—12)
Mind ezen 40 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készítve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüsté''. 30 évi hasznAlat ntán külömbözbető meg, miért jétálva lesz.
Czim és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
Gcnerál-Depot der I. engl. Brfta>Ma Silber Fabriken
Blau & Kann, Wien, I. Elisabeihstrasse Nr. 6.
Valódi! csalás nélkül!
Haláleset és Orökösaég végett kényteienek vagyunk
■L Chinaezüst gyárunkat
egésxen felhagyni éa számos chinaez&st k>;sMtinónyünket fele áron eladni. Bővebb árjegyzékeket kívánatra ingyen beküldilnV.
S
.5 -o
•M »• _ O
a a >
5.50 3.*- | 6.—2 70
eltfbb most
6 drb kés tartó 5 2.70
1 „ levesmerű 5 — 2.50
1 „ tejmeró 3 50 1.50 1 „ ntnkorcsipó 2 20 1.—
1 „. rajtartó 5.— 2.1
1 pár gyertya tart«» 9 8 4.-
előbb most 6 drb kávéskanál 3 50 1.80 6 . étk esőkanál ti.50 3.— . 6 asztali kés 6^0 3.— 6 ^ asztali villa 6.! 8 , caemege kés 6. 6 csemege vili. 6.— 2.7«)
Legújabb mauchatta-gocabok géppel 1 frt. 1 drb cigaretta doháay-tar ó 2 frt 20. (951 3— 6)
A t. cz. közönség ögyelmesíé tétetik, hogy a* ín áruim nem ugy nevezett brit&niaezüst, mely nem más mint czimesett pléh, hanem a legfinomabb ezüstlapé* fém, kitűnő sxlpségéb«ft valódi ezüstöl meg nem különbö*íető.
Karácsonji ajándétnl legjobban ajánllató.
6 kéí1^041 ) Mind a drb diaseM tokban
6 " Tiiu ( ít frt helyett c»ak 10 frt 70 kr
6 , kávéskanál )
Megrendelések utánvétellel gyorsas pontosan eszközöltetnek
PREIS L Bécs, Rothenthurmstrasse 29.
íé
i T
Dr. Popp J. G.
! r
r.i
•i:
i I
cs kir Qdvari fogorvos urnák. [ Bécs, belváros, Bognerutcza 2. sz.
Ezennel örvendve bizonyítom, ltogy én mintán már: sokfele ssert eredmény nélkül haasnáltamf aa 9a gyógy er íj Q Aoatherin-Miájvisének hnat)M«bk használata által végre a gyötrelmesrlicnmatiens fog-fájástól s a legcsekélyebb izgatásnál előidézett fbgbua-] xérxéatÓI teljesen megszabadultam éa esen gyógykezelést egy ideig-még folytatni fogom, mert ezen szájvízben egyszersmind igen egéfez«ége» fogtfostitó szert tanultam ismerni s ön iránt a lepnagyobb elismeréssel lenni nem szfinöm meg.
A legnagyobb tisztelettel.
Wilh. v. Voll, m. p.
München, juoius. 30. 1870.
(787 IV. 3—3)
Kapható: Nagy-Kanizsán : Práger Bóla gyógyszerész urnái Ros^nberg ós Fesselhoffer József füszerkereskedésükben. — Pápán : Tshepeu J., és Bermüller J.-nél Keszthelyen : Pfisste-rer gyógjsaerész. — Z*U-Kt»yerszegen : Isóó P. gyógyszeré». — Kaproncaán : Werli eyópvszerésa. — V^rasdon : Halter gyogyss.
— Sümeghen : Dorner Kajet. — Szombathelyen : Pillich Ferencz es Rndolf eyógysxer. — Ilatárőrvidéki 8z.-GyCrgySn : KIMe K. C.
— Veszprémben : Taszk*« és Társa, Gqthard Tivadar és fiainál, ugy Ferencai gyógyszerész. — SsékesfehérvároU: Braun J., Bren-mann, és Dieballa gyógysz —Lovas-Berényben; Heisler gyógysz.
— Kalocsán : Horváth K. gyógyszerész. — Pakson : Flórián J. gyógyszerész. — Körmenden : Horváth J. Somzenrend gyógyszerész — Kaposvárott : Kohn J. Schrőder és Darás gyógysz. 8zeg-szárd : Brah3ay gyógysa. — Bonyádon : Kramolin J. Baján: Michitach St , Herzftsld fiai, és Bőszek gyógysz. — Pécsett: Zaol-nay W. és E„ Zách, Knnz, Kovács, és Sipócz gyógysz. — Ki-rádon : Z»dubán6aky gyó;ys«. — Marczaliban : Kiss gyógysz. — Tolna : Ficbti S gy^Rysz — Dnnaföldvárott: Lukács gyógysz.
— 8zent-Györg) ön : N*thig — Alsó-Lendván : Kiss gyógysz. — Robonczon : Simon gyógyszerész uraknál.
Főnyeremény
esetleg
400,000 Sark
A nyereményeket
az
állam biztosítja.
(94S II. 2—5)
Szer< nc»e-hirdetri»éuy.
* Felhívás
a hamburgi állam által biztositott o&gy pénzlotteria nyeremény-eaélyeibeni részvételre, melyben többet mint
8 millió 900,000 márkát
kell nyerni.
Kzen előnyös pénz-lotteriánalc, melyben tervazerüleg csak 94,000 sertjegy van, nyereményei a következők:
A leoaiyoM nyeremény esetleg
4000,000 márka
Melléknyeremények:
1 i. jer, 250,000 márka 54 nyor 5000 már
1 • 150,000 • 6 »1 4000 »•
1 * 100,000 n 65 it 3000 ii
1 « 60,000 ti 213 rt 2000 n
1 60 000 )i 12 ti 1500 i>
2 40,000 2 ), 1200 ti
2 30,000 R31 1000 n
5 25,000 >i 773 ti 500 1»
2 >i 20,000 j» 950 » 300 1)
1 : »1 15,(XX) J! 26,450 n 138 n
I 12,000 J» 3900 n 124 !»
24 51 10,0<H) >5 70 ÍJ 100 i
5 8,000 7800 i • 94 ék 67 >)
2 »1 6,000 »5 7850 »1 40 éa 30 »-
a mindezen nyeremények pár hónap alatt 7 osztályban
biztosan huzatnak
Az elsó nyrreménykuzás hivatalosan meg van állapítva
f. évi deczcraber 10- és 11-re
¿a a következő összegbe kerülnek, éa pedig:
"Ry ^gé" eredeti sorsjegy ár» csak 3 frt. 50 kr o. é,
fél M „ >, 1 frt, 75 kr „ „
egy negyed „ „ „ „ 83 kr „ „
és ezen az állási által biztesitatt eredeti sorsjegyeket (nem tiltott promeasekot) éa az ősszeg bémeates bekildése mellett a
a legtávolabbi vidékre is elküldöm. . t
A résztvevők mindegyike az eredeti sorsjegyen kivül megkapja tólem ingyen az áUaacziaerrgi ellátott eredétl tervet és a megtörtént hozás után a Uvatales sorsolási lajstromot feflűv|a nÖ>8l és azonnal.
A ayereaéaypéazek kifizetése ée elkfildése általam klzvtt-Mi az érdekelt részére peatesaa ée legszigerafeb Qtektartáe ■ellett eszközöltetik.
Megrendelések egyszerűen postautalvány vagy ajánlott
levéllel tehetők.
Fordnljanak tehát csak legnagyobb bizománynyai -
Id Hekscher Sámuel, ,
bank- és váltóflzlete

Nagy-Kanizsán, nyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtójáa.
t \
: I:

-i«i -.v í.-Ki.rVkQJfKlStKt^ V^ aatember 27-én.
íf^W^W.íV- ! -1 ■ ■ --> ■■
->• • • . ^ • . ; j-p- ■■•
Ttoennyoleaadik évfolyam.
-L
g^OltotHI
légé« évre . J«1 ÓVT« . negyed ávr* EW9 aaám 10
. 8 frt [
Hlristsssk
« b*«ábos petitsorban
* i 7, DUodHOr6l mm.Uo
totábbi sorért 5 kr. KYILTTéRBEK őrönként 10 krért fé-cetnek fel Einestárí illeték mindé* i egye« hirdeti«irt kii5 '' 30 kr fisetendS
I
Mlönf
A l-f
illet« köziem ísiyek a
anyagi rimit iüstS kö*l«méayek pedig » kUdého* bármeatve inUtendSk: NAGY-KAHIZSA
r
M -
•i í
Béraentetles levelek, csak ismert munkatársaktól fogadtatnak el.
előbb:
-BOMOGTI KÖZLŐN
<T KanlxaaTároB helyhatéiágának, ^-kanizsai önk. tüxoltó-egylet«, a •í.kulmi kereskedelmi ■ Iparbank*, Bn.-kanlraal takarékpénztár«, s „salamegyei általán* tanitéte« tület«, n ,n.-kanizsai kisded-neveló egyesület«, s „sopronikereskedelmi s iparkamara ■.-kanizsai kftlvüasxtnsánya" s tfibb megyei és városi egyesület hivatalos értesittje.
Heteukint kétszer, vasárnap- s csulOrtOkOn megjelenő vegyes tartalmú lap.
Építsünk vasutat.
Ha az állam követelte igényeknek megfelelbí akarónk, akkor fei kell használnunk mindent, mit a XIX. század tudománya már eddig is előttünk fel tárt. Nem elég az okszerű gazdálkodás, nem az ipar- és kereskedelem szorgalma; szükséges mindehhez Isten által adott terményünk és a tevékenység eredményének gyors és biztos expediálása is, — mert az idő pénz! Ily, vagy ehhez hasonló gondolattól áthatottan gyűltek egybe f. év nov. 15-én Sümegh város tanács termében Jánosháza, Cs.-Rendek, Sümegh és Tapolcza, valamint vidékének számos az üdvösért érdeklő férfiai, kik ezen tanács-mányra elnöknek t. Barcza Sándort Rendekről, jegyzőül Takách Zsigmond sümeghi - ügyvédet egyhangúlag megválaszták.
Elnök hódol a közbizalomnak, midőn .megnyitó beszédében visszapillantást vet az elmúlt időkre, egyszersmind hasonlatba hozva helyzetünket a jelen körülményekkel.
„Segíts magadon az Isten is megsegítközmondást felhasználva áttér a vég kifejezésre; ha lehet épitsünk vasutat ! Bevezető szavai után szükségesnek tartja elnök a tanácskozmányt a következő négy kérdés megoldására felhivni. I. "Szükséges e egy tervbe vett szárnyvasut vonal, II. Honnan kiindulva, meddig? III. Áttekintés menyibe kerül ? és IV. A költséget mily uton lehetne előteremteni?
Tekintetbe véve ezen vidék szükségletét, a bort, fát mi innen gyors szállítás mellett elvihető lenne az első kérdésen hamar tul esett a gyűlés miért egy szárny vaspálya kiépítésének szükségét közóhajképpen kimondja.
A honnan meddigre nézve elágazóbb vélemények nyilvánultak. Némelyek az egész értekezletet elodázni- Vélték egy Keszthely és vidéke érdekeltségével megtartandó tanácskozmányig; mások a nyu-goti vaspályát Szt.-Györgygyel Összkapcso-latba kívánják hozatni, mig a többség nézete abban találkozik: miszerint tndja bár az együttlevő érdekeltség, hogy minden tekintetben előnyösebb volna ezen tervbe vett vonalat 8zt.-Györgygyei egybe kapcsolni, azonban ha ez tetemes akadályokkal találkoznék, egyelőre vétessék munkálatba Boba Jánosházból kiinduló Sümegh, Tapolczáig menő vonal. A harmadik kérdésre felkéri elnök Gál Ödön jelenlevő mérnököt közölné e téren gyűjtött tapasztalatait, ki ezen felhívásnak szíves készséggel engedve kijelenti, hogy munkálata inkább csak Tapolczáig irányul, miért eddig határozottabb válaszszal szolgálhat. Figyelembe véve, hogy a Boba Jáno6házától építendő Tapolczáig teijedő vasút amerikai mód szerint, sorompók és távírda oszlopok nélkül vétetik foganatba; a sínek vagy avét, vagy a legolcsóbb kézből szerezhetők: az Összes költséget ötszáz ötven ezer forintból eszkö-zölhetőnek tartja. Nevezett mérnök munkálatából részletes előterjesztést tett. A vonalat akként látja czélszerübbnek, ha az minél több községet érint, minél több állomással bír.
Dr. Nyíri Lajos a nyugoti vasut-igazgatóság jog tanácsosa kiváló szak avatottsággal szóla a tárgyhoz, üdvözli az érdekeltséget, s a nyugoti vaspálya részéről támogatást jelent ki; indítványára egy nagyobb és három kisebb bizottság
alakul, melynek feladata leszen különösen a negyedik kérdés megoldását minden telhető módon elősegíteni. A nagyobb bizottságba választattak. Elnök: t. Barcza Sándor, alelnök: Gróf Deym Nándor, Eitner Sándor, Gál Ödön, Csigó Pál Kraszsza Manó, Szüts István, Bogyai István, Hátzky Kálmán, Kósa Gusztáv, Marton Gáspár, Epstein Vilmos és Tarányi Fcrencz.
A kisebb bizottságok; Jánosházán elnök: Kósa Gusztáv Kohn Miksa, Takács Antal, Szalczberger Lipót, Kohn Jakab, Misák Zsigmond, Bokái István, Sü-meghen elnök: Eitner Sándor; Takách Alajos, Mojzer József, Baile József, Kell Dávid, Kutassy János, Dorner Kajetán és Epstein Vilmos. — Tapolczán elnök: Csigó Pál; Csébi Antal, Csöndes József Márton Gáspár, Ács Ferencz, Flieg József és Csigó István urak.
A közgyűlés bár a választott bizottság kezeibe tette le a további teljes intézkedést még is elnök felszólalására, működés körének mintegy vezér fonalául, kifejezést adott azon teendőkre nézve, melyek folytán czélt remél érhetni.
Mindenek előtt megkeresendő a magas kormány ezen tervezett vonal építése tárgyában engedélyezésen kívül nyújtandó segélyre, legyen az akár direkt vagy indirekt p. o. avét vasúti sínek át engedés avagy ujaknak olcsóbb hitelre adományozás stb. közben járásra jelen levő Bessenyei Ernő, e kerület országgyűlési képviselője támogatását készséggel ajánlá. A bizottság teendője leszen részvények ki-bocsájtása utján pénzt beszerezni — miért bővebb felvilágosításul prospect fog
T
nyomatni, ez a közönség minél tágabb körében szét kflldve kellő tájékozást nyuj-tand. Egy részvény árául száz forint említtetett ; egyesek szerint kívánatos — építési anyagok beszerzését is részvényekkel fizetni ki.
Egyes községek is tehetnének szert vasúti részvényre p. o. elvállalna N. község bizonyos mennyiségű anyag hordás, gyalog vagy jármüs napszám teljesítését, melynek számított áráért megfelelő részvény tulajdonosává lehetne. Mindez igen természetes — láng buzgalmu tevékenységet követel az alakított bizottságtól Ennyi fáradalom váljon hozand e eredményt, felsőbb támogatás nélkül, vagy fog e a magas kormány egyáltalában segítséget nyújtani?
Szerintünk csakis a kormány segély-zése adhat az ügynek főlendületet. Ha tekintjük Magyarországnak eme dúsan termő bor talaját, figyelembe vesszük a fa mennyiséget mi ezen vidékről vaspálya nélkül alig szállítható el: nem kételkedhetünk a kormány segélyérül. A nyugoti vasút összekötve Keszthely — s ezzel nyitva a világ vonal Kanizsa Fiúméval bizonyára nem kis horderejű a kereskedelemre nézve sem. Ha a kormány e vonal építésre most nyújt segédkezet nézetűnk szerint több czélt mozdít elő; a munka megkezdéssel kenyeret ad az ínségnek elébe nézendő népnek, vasutat Zalának, miből e megyére oly kevés jutott.
A nép jóléte az állam boldogságának talpköve!
B.
TÁRCZA.
Pogányvár! bor.
Hullám hirét Pogányvárnak, Pogány Zsigmond sas-fészkének ; Ahol mintha éjjel hősök Árnyai még lengenének.
Mégis vannak énekelve, De nem a vár és hós népe; Kiknek karját Mohácsnál csak — Pogány erö gyöaheté le.
Hanem csak a hegyet s jobban Csak a borát érte ének Talán hogy a hősök most már Köztünk mit is keresnének ? !
Én lem bántom tehát őket, Mig ax a bor fel nem hevit, Melynek Pogányváron szűrik Szikrát gyöngyösé cseppjeit.
Meit ugy b irtat hire annak a* aranyos sainü bornak, Hogy t51e az érzelmek és Qondolatok csak agy forrnak.
Kóstoltam is és Ogy érzém, Hogy megfelel nagy nirének, Ígérve is van ... és ezért A vágyaim szintagy égnek.
S mire megjön, neve addig Még méltóbbá is nyüvánal; Mert szent, hogy a pogányvárit Most mar várom ám pogánynl; —
Végre megjött I Csakhogy itt van, A pohárba, hamarjába, Ah, ah, bizony ez hatalmas, Sem is vártam hit hiába!
Tovább, tovább .. . könnyű — nehéz — Minek mondjam : vérnek, tfisnek 1 Az eszméim tőle gondot KésSbb meg már tréfát Őznek.
Hogy is kezdtem csak az el&bb ? Pogány Zsigmond meg sas-fészke ... Az ám ... csak hogy e mait merül A mohácsi szörnyQ vészbe 1
Vagy hát e bor mind ? azt már — Nem tndom, hogy aj vagy ódon ? l>e valódi pogány vér lesz, — Mert múködik pogány módon!
RÁKOSI LÁSZLÓ.
Egy tanár életéből.
Beszély.
(Folytatás.)
Családi boldogságuk meg is lón nemsokára jutalmazva egy figyermek által, ki most öt éve halt meg N.-ben, est követtem én és a boldogság teljes lön. Képzelheted ¿de* Emmám, mily szeretetben és istenfélelembea levénk felnevelve, igy teltek évek évek után, mígnem én teljesen felserdülök, 17 éves lettem.
Egy szép nyári nap után, agy emlékesem e napra mintha pia történt volna, egész nap rekkenő hőség uralgott, a gabona a csűrben felhalmozva illa; mert ép akkor as aratás főideje vala. —
As est szépnek jelentkesett és gyenge ssellő tevé kellemessé a légkört, ssülőimmel kisétáltunk a szabadba, hogy friss lég mellett gyönyörködjünk as est kellemességében. Nemsokára hasa sétáltunk és kevés idő utáa mindannyian ágyban voltunk, elfáradva mély álomba szenderültünk. — De nemsokáig aludhattunk, midén egyszerre nagy féay árasstá el atyám
ssobájit, megijedve ugrott fel igyából as ablakhoz sietett és a mint kinés lángok közt látjs magát; kiáltozni kezdett, mit anyám is észrevett, kimenekültek az udvarra, hol hásunkat lángba borítva láták. As udvar megtelt a falu embereivel, kik amit lehete mentettek.
Én azalatt mély álomba merülve, borsai* mas álmok kösepette kiáltozásokat hallék, nagy hőség uralgott ssobamban, mely a fulssstásig terjedt, ágyamban ide oda hánykolódék, mialatt menekülni akarék a nagy hőségből; egy szerre feltekintek és izmos karok közt találom magamat. »Ne tessék megijedni édesem" szóla as ismeretlen „biztos kesek köst van, azonnal meg less mentve* essel s lángok közepette az udvarra vitt, hol pár perczig eszméletlenül fe-küvék. —
Képzelheted édes Emmám, mily szívvel valók, midőn az udvarban számosaktól körülvéve, lakunkat lángba borulva látám. Elgondolkodtam megmentóm áldozatkészsége fölött, kit sehol sem láték többé, szülőim sem birák őt megnevesni, ipert a mint anyámnak eszébe jutott, hogy én a házban vagyok, ígéreteket tett megmentésemre, de seaki sem Vállalkozott, mig egy ifjú bátor léptekkel sietett as égő üss köktől környesett ssobába és megmentett.
Házunk a lángok martaléka, egéss évi fáradalmunk gyümölcse semmivé téve, magunk pedig ámbár anyagi viszonyaink nem valá-nak mostohák, lakás nélkül áüáak. Most szülőim egéss törekvése a régi jus fal építésére és házunk javítására vala helyesve, mi nemsokára meg is történt és mint íme most látod egy utód lakhelyévé lőn-"
E szavak utáa kimerülten tevé be szemeit, mintha beeséde őt elgyengitette volna;
a kandalló tüze hamvadni kesde és kellemes meleg helyett hidegség terjede a csendes szobában, melyben évek előtt a békés egyetértés melege koesorusá egy pár boldogságát.
.Szép őszi nap vala* kezdé el ismét „a iák terhelve gyümölcscsel hajladozni kesdé-oek, a szőllő tőkék rakva fürtökkel ez évszak jellegének teljesen megfeielvék. A nap kevéssel nagyobb meleget árassta, mint es időben siokött lenni, egy jó barátnőmmel együtt kirándultunk a szőlőbe, mely atyám birtokát képesé. Némán ballagtunk egymás mellett a. gyalog ösvényen, gyönyörködve a gazdagon megrakott fürtökön, mig egyszerre kiértünk a síkra, mely ás »dó szélén terüle el.
*
»Menjünk egy kissé a sürübe* moadá barátnőm „és pihenjünk meg a fák árnya alatt.* Mély bessélgetésbe eredtünk egy fa: alatt, mialatt a zöld kellemes színén lebegte-tém olykor szemeimet, de nem tokáig ülhettünk, midőn a távolból kürtök harsogása és kutyák ugatása üté meg mieinket. — Barátnőm, kinek bátorsága gyakran a vakmerőségig terjedt, fölugrott helyéről és engem is magával husvs, a hangok irányában sieténk. Mentünk beljebb mindig beljebb as erdő kö-sepébe, annélkül, hogy a visszatérésre gondoltunk is volna. A hangok mindinkább erőssebben ütődtek füleinkbe és a kíváncsiság minket as erdő mélyébe vesete. Nem egysser figyelmestetém barátnőmet, hogy eltévedhetünk, de ő biztatva, hogy ss utakon nem egysser járkála, magával hnsott; egyszerre csalt puskalövés hallatszott köselünkbea, megijed« tem és mindegyre barátnőm karjaiba kapass*
>
w
1
A: f
1 ¿1
£
ZALAI KÖZLÖNY.
mindjlrt kezdetben as öszszervezet fertőzéseként mutatkosik; ugy as elóbbi, valamint as utóbbi esetben teljesen javalt, a chinal nak (chinin) mindjárt kezdettói való alkal-mazása, e mellett általános elfogadott én hass-nált Bser a kali chloricum.
Ha a baj erőhiányos jellegei ölt, izgatók, nevesetesen bor, kánpbor ás stb. nem nélkülözhetők. — Esek volnának főbb vonásokban a leginkább ajánlható szerelési módok; magától értetvén, hogy minden egyes esetben, az egyén és a ooncrét viszonyoknak megfelelőleg a kezelő orvoe feladata tüsete sebb javallatokat felállítani s kezelést azok szerint foganatosítani.
Végül nem lesz felesleges as orvosok figyelfbét különösen oda irányozni , hogy mfiködési terükön a még meg nem betege dett gyermekeket is szorgosan észleljék ée torkukat ismételten vizsgálják; továbbá a lakósság szigorúan utasítandó, miszerint ha a családtagok bármelyikénél a legcsekélyebb torokfájás, nyelési nehézség, köhögés, láz, Bzóval a betegség kezdő tünetei mutatkoznak, azonnal orvosi segély után lássanak, s hogy megbetegedés esetiben a beteg által használt evő, ivó-eszközök, zsebkendők és »»gyéb ruhák ugyanakkor mások által hason czélra ne alkalmaztassanak.
Helyi lilrek.
— Zalamegye rendkívüli közgyűlésén az 1879. év végével kilépő bizottsági tagok helyére : Skublics István, Árvay István, Thassy Miklós, Horváth Mór, Eperjessy Sándor és Séllyey László urak választattak meg. A kózgyüJésről jövő számunkban bővebben.
— A ,nagy-kanizsai társaskör- nov. 22 íkí tánczestélye kitűnőiig sikerült; feszte len felegantia, kedélyes vidám hangulat jel-lemzék e mulatságot, mely a társaskör legdíszesebb eetélyei kösé sorosható. — A hölgyek egyszerű ízléses toilletteben jelentek meg s a fényt a sok bájos nő arcz éa díszes közönség nyújtották a báléjhez. A hölgy koszorút Dau-scha Ottóné, Ebenspanger Lipótné, Eisinger Henrikné, Erdődy Lajosné, Gulyás Jenőné, Halphen Mérné, Horváth Ferenczné, Laky Krístófné, Plihál Ferenczné, Scherz J. M. né Varga Lajosné, Wamberger Sándorné. Weiss Samuné, Gózony Marcsa, Szalmay Irén éa Weias Sabína úrhölgyek képezték. — A féríi vendégek közt láttuk Jelencsik Vincze honvéd ezredes, Trautsch Alajos cs. kir ezredes, báró Gaál Nándor houvédalezredes, Negrelli Oszkár cs. kir. őrnagy urakat; — képviselve volt a birói kar nagy azámmal, a közös hadsereg és honvédség tiszti kara számos tagja által, az ügyvédi és Unári kar, a kereskedői osztály és tánczoló fiatalság oly nagy számmal, hogy kénytelenek vollak valóságos ostromot kifejteni az aránylag kevés számú hölgyekért. — A táncz pezsgő jó kedv mellett szakadatlanul folyt reggeli 3 óráig, a mikor is mind a ven-
dégek, mind a a rendezőség teljes megelégedéssel távoztak, előbbiek, hogy - jól mulattak! utóbbiak pedig azért, hogy ily díszes kösOo-séget üdvösölhettek ss estélyen.
— Meghívás. A nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület választmánya, jövő szombaton, nov 29-én délután 3 órakor az .Óvoda" helyiségében ülést tart, van szerencsém az igazgatóeág és választmány tagjait a azives megjelenésre tiss telettel felkérni. Blau Pál né másodelnök.
— Értesítés. A nagy-kanizsai tiszti önsegélysŐ szövetkezet t. tagjait az alapszabályok 5. §. értelmében tisstelettel felkérem, misserint betéti könyvecskéiket lesárás végett jövő hó 5-ig a szövetkezeti pénztárnoknak, elismervény mellett adják át* N. Kani zsa. 1870. november hó 22-én. Manhardt szöv. elnök.
— Értesítés Van szerencsém a n. é. közönséget egyelőre tudomás vétel végett értesíteni, misserint a „nagy-kanizsai újonnan szervezkedett dalárda" fényes kiállítással s tánca-
koszorúcskával egy bekötőt* „Sylveater estélyt" rendezend, bővebb felvilágosítással szolgálnak s ssétküldendő meghívók. Alelnök ur megbízásából kiadta: Hothmann Béla dalárdai
titkár.
— A Wilt hangverseny kösbe jött akadály folytán bisonytalan időre elhalassta-tott. Brünnben fekszik tüdőgyalladáaban.
— Lapunk előbbi számában közlött III dik talány értelme:. mez. méz. méh.
— Dr. Kovács Zsigmond veazprémi megyés püspök ur ő nagyméltósága november havi körlevelében azon elismerésre méltó kez deményezést tette, hogy utasította a lelkész-kedő papságot, miszerint híveiket a halotti torok minden tekintetben károe voltára figyelmeztetvén. saját hatáskörükben oda hatni igyekezzenek, hogy ezen rósz szokás mielőbb kiirtassák.
— Az osztrák magyar banknak Magyarországon eddig fennállott fiókjai mellé ez év folyamában Győrben, Nagy-Kanizsán, Kassán, Kolozsváron, Pozsonyban, Szegeden és Zágrábban lettek uj fiókok felállítva, a jövő év folytán pedig Aradon, Eszéken és Sopronban állíttatnak fiókok.
— Petroleum/orr ás Zolában. A „Veszprém" ben a következő közleményt olvassuk: Most, midőn Mára marosban petróleum, forrásra akadtak, alkalomszerűnek találjuk a megyei főjegyző és levéltárnok urak ssivessé-géből eredeti szövegben közölni azon levele t melyet megyénk 1786-ik év febr. 1-én tartott gyűlésében 203. az. alatt tárgyalt és közhírré tett, mely Zalában petroleumforrásról tesz említést. Vajon erélyes és kitartó kutatás nem vesetne-e ezen forrás felfödózéséhez ?
Inclytae Univeraitati Comitatus Vesz-primiensis. Ex offo. Veszprimii.
245. ínely ta Universitas 1 In Incly torura Comilatuum Szaladiensis processu Insulano prope locum Peklenica, Posegani ad possee-
TZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
A roncsoló toroklob.
Ezen járvány hazánkban jelenleg is uralkodván, jónak láttuk a m. kir belügyminisztérium egy korábbi rendeletének e betegség gyógy eljár ás ár a vonatkozó részét cmUkezetbe hozni.
A hatósági intézkedésekre nézve a felvilágosító, tisztasági- s fertőtlenitési rendszabá lyok lehető szigorú keresztülvitelén kivül, minthogy e betegség nem csupán regályzó, hanem nagy fokban fertőző is, alig lehet czél-azerűbb intézkedés, mint a már^ megbetegedettnek, a hol a család lak- é« hely viszonyai megengedik, a család körébeai, a hol pedig nem, h családon kívüli elkülönzéséről gondoskodni, vagy is a járvány színhelyén ideiglenesen , szükség kórházakat fölállítani. Ily kórházak, felállítása és berendezése, eltekintve attól, hogy a még meg nem betegedettek köréből alkalmilag a kórgóezot eltávolítja, még azon fontos előny nyel is jár, miszerint ott folytonos orvosi ellenőrködés és tevékeny részvét mellett, a tisztaság, táplálás, a legpontosabb fertőztele-nités, s a lehető gyógykezelési javaslatok könnyebben és szabadatnsabban kivihetők, mint «gyes családok körében, hol részint a lakviszonyok kedvezőtlen volta, részint a családtagok értelmetlensége s nem egyszer talán hanyagságán, a leglelkiismeretesebb és szakér tőbb orvosi tevékenység is megtörik.
Ami pedig a gyógykezelést illeti, erre nézve oly javallatok ajánlutnak a kezelőorvosok figyelmébe, melyek eddigelé a betegség természete és localisatiójából folyólag a gya korlat és Általános tapasztalat utján még a leg-czéllzerübbek és czélravezetóbheknek bizonyultak be.
E részben a helybeli és általános tüneteknek megfelelőn, hely i- és belszerelés veendő foganatba. — A helyi tünetek: nagyfokú lob, roncsoló vagy üszkös tekélyezés, illetőleg szé-tetés, egy részről a lob^llenez eljárást, tehát hideg, vagy még inkább jeges borogatások al kalmazásár, másrészről pedig a szövetileg beszűrődött, vagy elküazkösödott részekről a roncsolási terményt eltávolítani, illetőleg az újraképződés lehető meggátlását igényli. Ez utóbbi tekintetben a tapasztalás a mellett szól, hogy mindjárt kezdetben s nem igen kiterjedt izzad-mánynál az edzések pokolkővel, vagy tömény pokolkő-oldattal czélszerüek. Egyéb, eddig helybelileg tapintás, mosás és bekenésekre ajánlott és használt szerek közül, mint még aránylag a leggyakrabban jótékony és sikeres említendő a mészviz (aqua Calcis) és higitot-tabb carbolsavoldat. — Ezek egyike vagy tn&ika használható rövidebb időközökben szájvíz gyanánt nagyobb gyermekeknél; kisebbeknél pedig tépotből készített ecset segélyével mint mosóvíz alkalmazható.
A belszerelésnél szem előtt tartandó, hogy a betegség, hacsak mint helybeli is lép föl, rövid idő alatt általánossá válhátik, vagy
\
kodtam, megálltunk, ismét egy roppanás és én ájultan rogytam a földre.
Nem tudora mi történhetett velem, barátnőm sirni és jajgatni kezde, engem felemelni igyekezett, akkor vevé észre a vért, mely jobb karomról szivárgott. A lármára emberek érkeztek e helyre, kik kérdőleg tekintettek ránk, magamhoz jövék. de a miut felvetem szemeimet, barátságos szemekkel találkozom ; • z egy fiatal ember vala, Bzép, minőt csak képzelmem alkothatott magának, némán te-kinte rám és nem egyszer tejezé ki sajnálatát a baleset miatt. Oldalán vadász tarisznya lógott, vállán puska, mely alakját oly igen emelé, közelebb lépett és kérdezősködni kezde hogy létünkről.
Kezemet, melyet egy lövés könnyen megsérte, bekötözték és én egészen feledni látszottam a fájdalmat, melyet sebem okozott. —
„Készítsétek el kocsinkat" szóla az ismeretlen fiatal ember a többinek, „hogy a kisasszonyokat haza vigyük, mert nem engedhetem, hogy önök ily fáradalmas utat ujolag tegyenek."
Kitértünk a síkra, a kocsi nemsokára késsen állott, mi pedig a kocsiba helyezkedtünk.
.Megengedik a kisasszonyok" szóla is mét a fiatal ember, hogy kisérőjök iegyek ós elhihetik a legnagyobb szerencsének tartan-dom, hogy ha kegyeteknek szolgálatot tehetek."
A fiatal ember átellenünkben foglala helyet, a kocsi elrobogott.
Hazaértünk, szülőim ijedelmei nem csekélyek valának, elbeszélénk nekik a belesetet a fiatal ember pedig szülőim által a legbarátságosabban megvendégeltetve, hsgyá el házunkat."
Itt izmét féibessakitá beszédét a beteg, pár perez eltelte után igy folytatá:
„Sebem pár nap múlva behegedt, de ez idő alatt nem bírnám feledni a fiatal embert, ki magatartása által oly hü jelét adá felebaráti szeretetének. Pár hét letelte után a fiatal ember látogatást teve nálunk és hogy létemről tudakozódott, ekkor mutatá be magát mint egy földbirtokos egyedüli örököse.
A férfiú látogatásai mindinkább sűrűbbé lőnek, elég az, hogy pár hó után kezemet kérve, azt el is nyerte, s mit gondolás kedves Emmátn ki vala ez? — nem más mint édes, jó atyád. — Atyád vala az, mint ő maga később beszéló, ki engem a tűzvész alkalmával megmentett és a vadászaton oly kitűnően tünteté ki magát.
Boldogságunk meg is lőn jutalmazva bátyád és te általadj évek folytak le igy öröm közepette, atyád, ki különös becsületessége miatt köztiszteletben álla, gazdászattal foglalkozott, mialatt figyelemmel kiséré a politikát és szenvedélye a lapok olvasása lón.
Ez idő alatt ross termések követkestek egymás után, atyád kénytelen vala földjeit eladni, de ez nem vala elégséges, hitelezők kezeibe került és igy boldog életünk sanyarúvá lőn.
Tavaszssal leez 15 éve ugybiazem,pompáa tavaszi regg volt, a madarak csiripelése már korán felkölte bennünket álmunkból; atyád ssokása vala reggel korán felkelni és a szabadba sétálgatni, mig én házi dolgaimat végzém. E napon azonban mindez elmaradt, asonnal feltűnt es nekem, de nem tűnődtem esen tovább azt hivém, talán nem a legjobb kedélyállapotban lehet, mi utóbbi időben nem ritkán fordult elő.
Te és bátyád még gyermekek levén, aludtatok, midón egyszerre nagy lövés hallatszott közelembe, megijedtem, úgyszólván megrémülve futék atyád hálószobájába és a mint as ajtót felnyitám — borzasztó látvány tárult el szemeim előtt." —
Itt nem birá a beteg tovább folytatni, könnyek látszottak halvány arcsán legördülni és Emma is zokogásra fakadt.
„Bor-zass-tó lát-vány!M folytatá megszaggatott szavakban — .atyád ott feküdt a padlón vérbe áztatva, mellette a pisztoly, mely életének véget vete. Eltemettük szegényt a lakosság nagy részvéte mellett ée nekem nem marada egyéb, mint a szomorú emlék, melyet a sirba magammal viszek. Nem vala szükség kutatnom, hogy és mikép történt, elég az, hogy hátrahagyott leveléből , melyet szent ereklye gypnánt őriztem és melyet megőrism kötelességtekuftk rovom fel, kivevém, miszerint becsülete kívánta, hogy öngyilkos legyei -
Az est szürkülni kezde, teljes homály boritá a szomorú szobát és hideg, mely az ablakokon jégrózsákat rajzola, rideggé tevék a magányt. ROSENBERGER IZIDOR.
(Folyt, következik.)
Badacsonyi dal.
Hej Badacsony, jó Badacsony I Borod híre nem alacsony; Olyan magas az mint kedvem, Mely a menyországig reppen.
Hogyha borodat ¡hatom: Nincsen gondom sem bánatom ; Bánatom és gondom áija Bele hal a víg pohárba.
Hires begyed tfiz borától Keblemben csak öröm lángol, fizemem méxk&nyektől csillog 8 arezom rózaapirtól villog.
Hej Badacsony, jé Badacsonyi. Borod híre nem alacsony: Olyan magas as mint kedvem, Mely a menyországig reppen.
VÁROSY MIHÁLY.
< ■
9 V •
— 4 1 ''NOYÉÉIBBÍt27<t 18m -
_ ■
sionem Baoindol, Crisiensis denique ad itau-nium Moslavina perünente «ylva Peklenicsa, e terra scatorít oUum quoddam Bergöel voci-tatum, quod sí ourandis scabiosis, ac vulnera-tis pecoribus applicetur, juxta assertum earum partiam in col a rum saluberrimum effectum producere refertur.
Quod proinde I. Uni versitati finem in eum significandum habeo: ut hujus oiei usum et applicationem in gremio sui pro omnium in omnem eventum notiti^ publicari f»cere velit. Quaeis favoribus et beaevolentiae commendatus jogi cum respectu et aeatimio sum Inclytae Universítatis Jaurini die 17-a januaríi 1786. Sérv us obsequentissimus, obiiga tiss imus, et paratissimus C. Franciscus Győry m. p
— Baromfilopás. Mult hétfőn éjjel csak egy helyről 14 baromfi lopatott el. Nagy-Kanizsán, valamennyit asonnal megfojtották. Erélyes kutatás folyton reggel egy pincsében megtaláltattak a a tettesek elfogattak.
— Letenyén mult vasárnap délután krajnai favágók és foglyárok köst heves öes-szeütközés történt a letenyei korcsmában. 12 krajnai letartóztatott.
— Sopron szab. kir. váró« közfttnégs « házaló kereskedés gyakorlását a város területén megtiltotta, mely tilalom a nagymélt. m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium által f. évi november 5 én 28354 szám alatt megerősíttetett. Sopron, 1879. nov. 21. A kereskedel-ni és iparkamara.
— Színészet. Színtársulatunk Süme ghen mint utolsónak jelzett előadást f. évi nov. l8-án szinre hozta az „ördög pilolü* czimü látványos bohosatot A látványnak megfelelt, amennyiben ily kis ssinpadon várhatni. Ugy látszik a közönség inkább látni, mint érezni óhajt, mig egyes jeles franczia daraboknál a terem kong az ürességtől, addig ördög piluláiban zsúfolt ház. Balog igazgató engedvén a több oldalról történt felszólításnak, nálunk tartózkodási idejét megtoldja Hátra levő rövid ittlété ben a jelesebb darabokból állit müsorozatot. Nov. 22-én adatott: «Alfonz nr és a két anya gyermeke. Dumas kitűnő színmüve. Ebből ki kell emelnünk Balognét, továbbá Halinayt, (Montaiglin) jelesen játssott jellem sserepébeu. s a kedvesen alakított Kükemeseyt (Adrienne) jól előadott gyermek játékaért. — A társulat igyekezete teljesen oda irányul, hogy még a nagyobb szabású darabok is jól betanulva — szorgalmas előkészület után a várt eredménynek feleljenek meg. Igy most óhajtják meg szólaltatni a kornevilli harangokat Tanulnak, működnek, hogy jutalmat nyerjenek I A szép igyekezet már pártolást érdemel. Esen régebben hangoztatott s most ssinre hosandó darabot érdeklődéssel várhatjuk annál inkább is, mert a társulat megakarja mutatni, mire képes az erős akarat akkor is. midőn a körülményekkel kell küzdeni! C.. .
— Hamis török bankókra teszi figyelmessé a belügyminisztérium az ország lakóit. A bankó az úgynevezett „Kaimé,u értéke 100 piaszterre van mondva, legtöbb esetben 11, esetleg 15 számúak. Bár Zalában alig ha van forgalomban török pénz, — osztrák-magyar is kevés — asért mégis közöljük.
— Zala szent Grőthon mult vasárnap a csinosan s izlésteljesen épült ág. ev. iskola és imaház felszenteltetvén, a tartott megható egyházi szónoklatokat egész terjedelemben kö sölni fogjuk.
— Rövid hírek. Kaposvárott Srőder gyógyszerész megmérgezte magát. — A reg ni col ár is deputatio több tagjának Zágrábban macskazenét adtak. — Felső-Magyarországon 98 pap ínségben van. — Az ó kanizsai rabló gyilkos egy czipész inaa, elfogatott. — Ágai Adolf a „ Magyarország s nagyvilág" lap szerkess tésétől visszalép. — Bónis Sámuel legfőbb itéJő-sséki tanácselnök meghalt —Beöthy Zsolt „Kritikai Lapok"-at fog aserkeesteni. — A boszniai közigazgatási törvéoyjavaslst 19 ssótőbbftéggel ment keresztül az országgyűlésen. — A czár alkotmányt ad népének. — Herczeg Pálffy Antal Bécsben meghalt — Blau Adolf bpesti ékszerész boltját feltörték s 12 eser frt értékű ékszert loptak el.
Ki nyert?
Bécs, nov. 22-én: 30. 70. 37. 5. 16. Grácz „ . 24. 33. 12. 70, 38. Temesvár „ „ 2.35. 36. 42. 63.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített mnnka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— üj zenemű, Táborssky és Parsch urak budapesti zene műk ereskedésé ben megjelent: In der Hinterbrühl. Marsch -polka für das Pia-uoiorte von WilhelmRosenzweig. Ára 50 kr.
— „Nemzzti ndneveUs" czimmel Kókmy Lajoe könyvkereskedése utján igen életrevaló s köshsssnu vállalat eisó füzetét vettük. Havi folyóirat ez leányiskolák tanítói és álulábsn nőneveléssel foglalkozók számára. Bolti ára 60
r
» ■ -T- r.
TIZENNYOLCZÀÇIK ÉVFOLYAM
kr. Szerkesztik és kiadják : A budapesti sugár-uti állami tanítóképző intézet Unitéi. Kiállítása disies és több képpel van Mustrálva. Előfizetés egész évre 6 Irt. félévre 3 frt. üdvözöljük a vállalatot és mélté pártfogását óhajtjuk.
V _____
Vegyes hírek.
-Joseffy Rafael, ki jelenleg Amerikában tesz művészi körutat, impresariojától ki volta-képez szivarkereskedő, 15000 frtot, szabad utazást és ellátást huz. Joseffynek ezért száz hangversenyt kell adni Amerikában.
— Hajmeresztő balesetet olvasunk a „Pápai-Lapok* -ban, Tóth Rozália 60 éves napszá-inosnő mult kedden vizet hordott as u. n. tüzesmalom mellett a Tapolczából. Véletlenül beleejté rongyból font tekercsét » hogy kifoghassa, beleszaladt a malomba, a a vizvezető váluba hajolva várta, mig a viz eléje hozza a végzetes tárgyat. Közvetlen az egyik viz-kerék fölött, hol a viz a vályúban öjss ze-szorulva, sebesen suhan alá a felülcsapó kerék lapátjaira, megpillantja a szerencsétlen a tekercset, utána kap, — megcsúszik, a lapát el kapja kezét, s utána ragadja a fót, —• egy rémes roppanás ... s a kerék megáll ... Molnár és őrlők ki rohannak s iszonyú látvány terült eléjük. A szerencsétlennek csak aieó teste s lábai állotUk ki, a többi testrész iszonyúan összerongálva a kerék fogai között ... fő és mell szétlapítva, csak nagy nehezen volUk kiszedhető* a borzasztó présből. A nőnek egy jajkiáltását sem hallották, t«hát azonnal kiszenvedett — egy 6 kros rongy miatt!
— A zirczi apát, Supka Jeromos nov. 10-én történt benedikáltatása és szókfoglalása szép ünnepéiylyel ment végbe nagy vendégsereg jelenlétében, a legszebb idő mellett. Jelenvolt a megáldó és beszentelő püspök, Kovács Zsigmondon kivülf, a szombathelyi püspök Szabó Imre, a pannonhalmi fóapát Kruesz Krizoeztora, Pribék István fölsz. püspök, Fiáth Ferencz báró veszprémi főispán, a veszprémi káptalan nagyobb része, s ható ságok íVjei és számos képviselői s a világi éa szerzetes papság igen sok Ugja. Az uj
i
Z A L AI KÖZLÖNY
ír ír

f-i

»

apát ur székfoglalása emlékére jótékony ezé-lókra kétezer forintot áldozott. És pedig: aZ el őszállási kisdedoroda tanítói állomásá nak javítására alapítványul 1000 frtot, a nrosi ssegényeknek 100 frtot, a zirczi kórháznak 200 frtot, a várpalotai kórháznak 200 frt, a székesfehérvári, egri, pécsi és bajai fŐgym-nasiumok segély egyleteinek egyenkint ásás összesen 400 frtot, a magyar gazdasszonyok árvaházának 60 frtot, a székesfehérvári kath. tanító-egyletnek 50 firtot Igen szép kezdet.
— Bem szobrának talapzau. Bereczky Sándor képvisélő napokban a képviselőház egyik olvasótermében mutogatta azt a követ, melyből a Bem-ssobor UlapsaU késsül b mely már munkában van.- A kő gyönyörű kékesssinben játszó gránit, s oly kemény, hogy uj eszközöket kellett Angliából hozatni, mert a közönséges márványt faragó eszközök eltör edeztek.
I
Papírszeletek.
Részeg fiij: Szép angyalom. Haragos feleség: Nem adok as Félj tántorogva: Mit? Feleség: Vizet, ha kérsz.
éjjel.
— RendSrbistos : ön már ismét orgazdaságáról van vádolva, ügy látszik, korcsmájában minden gasember megfordul.
— Vádlott: Biztos ur est kikére»; hogy mondhatja íVn, hogy nálam gasemberek fordulnak meg ? Volt 5n már nálam ?
— Tanító: Magyarázd meg nekem, te Mikulás Ferkó, e mondatot: „Arcsod verejtékében egyed kenyeredet"
— Ferkó : A magyarásat as, hogy — hogy addig kell ennünk — mig ki nem izzadunk.
— Mi a csoda ? Egy londoni gyermekiskolában a tanító és tanítványa kőzött a kővetkező párbeszéd fej lód 5 tt ki. Tanító : Mi * csoda? — Tanuló: Nem tudom. — Tanító; Ha egyszer a nap as éjssaka közepén jünne föl, mit mondanál hossá: mi as ? — Tanuló : A hold. — Tanító: De ha azt mondanák neked, hogy az a nap, minek neveznéd akkor ? —-Tanuló : Hazugságnak. — Tanító: Én sohasem mondok hazugságot Gondold, hogy én mondanám neked
miszerint zz a nap; mit szólnál hossá akkór? — r Tanuló (rövid habozás után), hogy a tanító ur be | van — rúgva.
— Ki lakik ebben a házban?
— Egy orvos meg egy bába.
— No csak a sirásó hiányzik, akkor teljes asámwial lesnének.
Két egyén volt szerelmes egy elmés lányban, á ssentgyörgyrári ut mellett saép nagy kukorieaájuk volt a kis-kanissaiaknak. Egyik Dy kőkoriesatáblán adott a lány rendes-voust, mondván: Don Hidalgom; menj z Blan-féle uton, aztán térj a kukoricáéba s mikor hallod, hogy én pity-et mondok, te meg pala t y-tyot mondj S majd a közepén össsejövünk. Don Hidalgó gyönyörittason ment A lány Don Alfonzénak pedig azt mondá: Én a Blauféle uton I megyek, te meg a temetői uton jer s mond: pity s | tőlem hallod a palaUy szót sst ügy történt Zeng 1 as ének szép lágyan: pity—paUty ; pity —palaty ; pitypalaty • összeértek. Néztek.
— Servus Alfonsé 1
— Servus Hidalgó 1
Egyszerre. Mit keress s itt?
A vasúti töltésnél ekkor a szép lány hangosan nevetett; végesetül pedig a t olvasó masolyog-jon egyet és quittek lessünk.
■ ? r. ji x
NOVEMBER 27-éa IST*4fr
814BécsbSI (Ssombath. Bées-üjhely)fel5110 87 astve
r
168 Sopronyból
214 Bécsből Sráca, Marburg, Pragerhof
4 5
felől
. 11 53 delel 4 12 regge
kof felől...... " . 1 Î1 délut.
904 Trieszt- és Villaehbé! Prágerhof ftlől 11 — est ve Marbmrgba csatlak o sás Villach és Francesfestből
. Pianeesfestből
Felelős szerkesztő: Bátorfl Lajos.
V a » u t 1 menetrend.
A buda-pesti időmutató óra szerint,
indul Kanizsáról Vonat hova:
szám Ora Pere. Idő
906 Essék, Moh&cs,Dombovár • Fiaméba 4 48 reggel 215 . , . . . 2 80 délut
212 Bnda-Pestro....... 4 68 regge
202 ..........26 délut
304 .......... 11 80 estve
213 Bécsbe (Ssombathely, Bécs-Ujhely felé)5 8 reggel
801 . ......... 11 48 estve
815 Sopronba ........ 3 38 délut.
303 Triestbe és Prágerhofon keresztül
Gricz é* Bécsbe...... 4 58 reggel
201 Triestbe és Prágerhofon keresstül
Grács és Bécsbe...... 2 47 délut
Érkezik Kanizsára
216 Essék, Mohács, Dombóvár • Fiúméból 1 41 délnt
206 a t t s 11 11 estve
203 Buda-Pestről........ 4 20 reggel
SOI „ ........2 5 délnt
211 ,, ......... 9 44 estve
Zenélő müvekről. ,
E lap hirdetési réasében a t. olvasók megint, mint minden évben, Heller J. H. ur (Bernben,) világhírű zenélő müveinek ajánlását találják. Az oly általánosan kedvelt müveket bámulatot tökéletességben szolgáltatja; ezért mindenkinek a legmelegebben ajánlhatjuk egy-egy seaélő mű beszerzését s erre a közeledő karácsonyi idő a legszebb alkalmat nyújtja; semmiféle tárgy, bármily értékes, ily müvet nem Pótol 954 IL 1—2
Mit ajándékozhat ugyan a férj a nőuek, a vőlegény a menyasszonynak, a barát a barátnak szebbet és kedvesebbet? Az előhaladottabb komáknak boldogon átélt időket varássol elé; vigasztalja, a ki saerencsétle&CŰ szeret; panaszol, nevetés remél vele; a szenvedőnek, a betegnek a legkellemesebb ssóra-kosást nyújtja; a magányosnak h« társ 1 a házi körben bosszú téli estéknek kedélyességét fokozza atb.
Meg különösen kiemelendő ama vendéglős vaknak dicséretes gondolata, a kik ily müvet vendégeik mulattatására megszerezték. Esek az illő költséget, mint több oldalról megerősítik, nem bánták meg; így ezeknek gyakorlati baszna is szemme''-láthatólag kitűnik s minden vendéglős urnák tanácsolható, hogy haladéktalanul egy zenélő müvet szerezzen magának, mert a vendégek visszatérnek, oda a hol ily mulatság kínálkozik. Megjegyessük még, hogy as egyes darabok választása jól megfontolt; a leg^jabbi valamint a legkedveltebb régtbb operák, operettek, tán c sok és dalok, vig és komoly fajnak z legssefben egyesítve találhatók a Heller-féle müvekben. Szóval nem fejezhetjük e lap t olvasói előtt őszintébb és jóakaróbb óhajt, mint ast hogy maguknak minél előbb egy Heller-féle zenélómüvet szeres -zenek; dus tartalmú képes árjegysékek mindenkinek bérmentve küldetnek.
a mint értesülünk, eláruntók közönségesen egyéb müveket HeUér félék gyanánt ajánlanak; as ő müveinek és sselcnczéinek mindenikén a neve rajta van: minden egyéb, idegen, as irott névvel ellátottak is. Tanácsoljak mindenkinek, hogy közvetlenül a cséghes forduljon.

tállala
* E rovat alatt közlöttért felelősséget nem
M I
RAVISSANTE
A t. hölOTlápat OTtlen ártalmatlan bórszépilS szere,
ds
Dr. LEJOSSE á Paris.
¿a azon jel«8 tulajdonsággal bír, hogy a bőrszerve puhité''ag, felír!ssltőleg hat annak működésére fokozó éltető befolyással bir. A legdicsóbb toilette-sser minden hölgy számára, mely minden bőrbetegséget eltávolít s a bőr színét fiatalítja és gsépiti. Mintlát gyitó-, bőrfejlesztő-szer minden ssiranyagot és olajfélét fölülmúl, miután a börtrendkivül hajlékonynvá, gyöngéddé és fehérré tessi Nagy Oveg ára 2 frt. 50 kr. kis üveg I frt 50 kr.
SAVON RAVISSANTE
a legkedveltebb pipere-szappan a bőrszín szépítésére és javítására
Használata után a bér bársosysima lesa ós igen kellemes illato-
(891 20-*) tart mag.
Egy dobozzal (3 drb.) I frt 50 kr. darabonkint 50 kr.
Valódi minőségben kapható a központi f3raktárban, Schwarz Henriknél Budapost, múzeum kfirut 10. sz. Nagy-Kanizsán : Práger Béla, ur gyógyszertárában. Szegeden : Kovács Albert és Bsressy Károly urak KJÓKvazertárában, DF.BRECZENBEN : Götl Nándor és Dr. Rotschnek V. Emil urak gyógyszertárában. KOLOZ8VÁBTT
Valentini A. gyógy«. és nagyobb gyógytárakban.
THE GRESHAM"
életbiztosító-társaság Londonban.
Magyarországi fiók:
Budapest, Fer. Jùzsef-tér 5.
Ausztriai fiók :
Bécs, Opernrine 8,
fres 62 319,848.—
i
fres. 13.050,747.15
fres. 86.000,000.— fres. 54.738,060.-
A társaság vagyona .........
Évi bevétel biztosítások és kamatból 1878.
június 30-án.....:.....
Kifizetések biztosítási é> járadéki szerződések s visszavásárlások stb. után a társaság fennállása óta (1848) több mint .... ▲ legutóbb tize&két hónapos üsleti idő alatt
. a társaságnál ..........
értékig nyújtattak be ajánlatok, miáltal a • legutóbbi 25 év alatt benyújtott ajánlatok
összértéke több mint ....... fres 899.457,176.—
értékre megy. — Tervezetek a minden közelebbi felvilágosítások az osztrák-magyar birodalom minden nagyobb ▼árosában az ügynök arak a a magyar éa OMStrák firfkok által adatnak.
(914 4-12)
Einladung zur Betheiligung
garantírten gros-
an den Gewinn-Chanccn der vom 8tSSte Hs
sen Geldlotterie, in welcher
8 Mill. 940,000 R.-Mark
von 10. December 1879. bis 14. Mai 1880. sicher gewonnen werden müssen.
Der neue in 7 Claasen eingeteilte Spielplan enthJUt unter 94,000 Loosen 49,000 Gewisse und zwar ev.
400,000 R.-Mark
peciell aber (934 11. 1—2)
1 Gew. t a M. 290,000 5 Gew. A M. 8000
1 n á M. 150,000 2 h i M. 6000
1 F i M 100 000 54 n i U. 5000
1 t> A M. 60,000 6 i> i M 4000
1 H á M. 50,000 65 »» i M. 3000
2 « k M. 40,000 213 » A M. 2000
2 * i M. 30000 12 « á M. 1500
5 » » a M. 25,000 2 « á M. 1200
2 t> á M 20000 631 * á M. 1000
12 p á M. 15,000 773 31 A M. 500
1 i á M. 12,000 950 » A M. 300
24 • ¿ M 10,000 26,450 • etc. A M 138 etc.
Die erste Qewinnziehung ist amtlich und unwiederruüick
auf den
10. und 11. December 1879.
festgesest und kostet hierzu
das ganze Originalloos nur 6 Mark oder fi. 3''/, das halbe „ . 8 , . . l«/4
das viertel „ . 1''/, . 90 Kr
und werden di*e vsa Staate isrsstirtes Orifissltssss (keine verbotenen Promezsen) gegen Eissesdss| dss Betrsfss oder Psst-Einznklnsi nach den entferntesten Gegenden von mir franco versandt Kl^ne BetriLge können auch in Postmaiken eingesandt werden.
Das Mass Stsindeoker bat binnen kurzer Zeit fresse Gewisse von Mark 125,000, 80,000, 30,000, 20.000 mehrere von 10,000 u. a. w an seine Interessenten ausbezahlt uhd dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im VerhJltniss der grossen Cha cen sehr unbedeutend und kann ein Glückversuch nur empfohlen werden.
Jeder Theilnehaaer erhält bei Bestellung den amtlichen Plan nnd nach der Ziehung die officielien Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt plan mistig und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Auftrüge beliebe man umgehend vertrauensvoll sa richten an die kswilrts alte Firma
Josef Steindecker, DammtliorstrassB
Bank- 4 Weckselgeschäft, Hamburg.
P. 8. Das Haas StsMsoksr - überall als sslM ssS reell fcelfSt — hat besondere Reklamen nicht nöthig ; es unterbleib«! solche dahher, worauf verehrL PnbHkvm aufmerksam gemacht wird.
Hirdetmény.
Zalairegyei Hany községben a devecseri vasútállomástól fél óra távolságra, a Kigyósi meleg vizén levő két kerekű malom, föld, rét birtokkal éa regale j<>ggal 1880. évi Szent-György naptól 3 évre gabona vagy késspénz fizetés mellett bérbe sdatik. A vállalkozók msgukat Csabrendeken alalirt tulajdonosnál jelentsék. (96i i_3)
Bogyay Antal.
FINOM ALMA
kapható Oesterreicher testvéreknél Nagy-Kanizsán.
Kilója 14—16 kr. metermázsánként 13—15 frt. Raktár. Dr. Pressburger-féle házban a városi temp-(9541-4) Ion mellett lóvén.
HMen ölniM „
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkfi eítávolittatik.
4 írtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése eszközöltetik Syllwafichy gyógyszerész Kaaaelbaa (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül biztoeittatik, és sikertelenség esetén as össseg visszafizettetik, úgyszintén minden elö és éhezéai gyögybánáa valamint a ricinus olaj bevétele Mteremnél felesleges és s legkisebb gyermek is kitűnően használhatja.
E gyégysier nem tartalmas kamala, kouss éa gránát gyökért (958 3-12)
.Andráőhidai közbirtokossági — Zala-Egerszeg mezóyároshoz V4 órai távolságban — innént nyngotnak Zalalövóre vezető pos-tant mellett a Szala vizén lévő 3 kerekű malom, molnár lakkal s hozzá tartozó andráshi-dai határbeli legjobb minóségü 5 hold rét, 5 hold szántóföld s fáészati joggal egyfttt magja alknntján örök áron eladó. — A venni kívánók bővebb értesítést Thassy Mih<űy egyik közbirtokos urnái nyerhetnek Andráshidán.
« (95V 3—3)
• . •
"■í-mf.-teti
TIZENNYOLCZAÍH^ ÖVfÖLYAM
Z A L A^I -KÖZLŐ NY.
i
NOVEMBER H7-êt 187ÔJ x
ELSŐ MAGYAR ÀLTALANOS BIZTOSÍTÓT A RSASAG.
960 1—1
a t. biztosító közönséghez
MM és mám épületek kit évre szóló biztosításáról az M ét előzetes élvezetével.
Budapest, 1879. november hó.
A t. biztosító közönség és főleg t feleink, a kiknek rokonszenve és bizodalma emelte társaságunkat, több egyébb tényező hozzájárulásával, jelen állására, nem fogják tőlünk megtagadni annak elismerését, hogy társaságunk mindig szilárdan megmaradt azon alapon, melyre fekteté üzletét és hogy elveihez hü maradt a nyomában keletkesett verseny társaságoknak az
ő eljárásátél nagyon eltérő kísérletei közt is.''
Ez elveit azon rendkívüli eredmény igazolta és jutalmazta meg, hogy már a jelen 1879 ik év végével társaságunk 3.000,000 frtnyi alaptőkéje készpénzben teljesen ki van egészítve, tartalékalapja pedig 1.000,000 frtra emelkedett, és hogy a károk fedezésére szolgáló díjtartalékot, társaságunk, vagyoni állásánál fogva a jelen év végével oly nagy összegben viheti át a jövő évi számla javára, hogy ennek folytán ezentúl előreláthatólag mindig abból fedeztethetnek a következő éven át előforduló károk.
Ez eredmény elérésére törekedett mindenek felett társaságunk, mert meg volt győződve hogy a hazai biztosi táaí ügy érdekének általában és különösen t. felei érdekének az álul tesz kiváló szolgálatot, ha az üzlet nyereményéből oly erő* alapokat, tartalékokat alkot, mik minden ehetőségre megnyugtatást, mert kellő biztosítékot nyújtanak, s a mily teljesen befizetett nagy alaptőke- és tartalékokkal csak a legkiválóbb külföldi társaságok birnak.
Azonban a t. bíztositó közönség és különösen t. feleink azt is bizonyíthatják, hogy mig mi egy részéről ily módon igyekeztünk megnyerni, igazolni, viszonozni a bizalmat,addig máz részről társaságunk, fejlődésének, erősödésének arányában a üzleti viszonyaihoz képest szem előtt tartva a biztositó*felek s á társaság közt létező érdekközösséget Is, mindenkor kész is volt t. teleinknek ujabb előnyöket ée kedvezményeket nyújtani, mit többek közt az által tanúsított, hogy életbiztosítási felei ok ez osztály nyereményének fele részébe, jégosztálybeli feleink pedig ez orfztály nyereménye egy ötödében részesittetnek.
Ez a mi eljárásunk vezér elve ropst is; és ennélfogva, midőn oda juto''.tunk, hogy teljesen befizetett alaptőkével és teljes tartalékokkal folytathatjuk az üzletet, társaságunk öröm- •
mel foganatosítja az ily eredmény esetére rég kitűzött szándékát s ezennel a tüzosztályban iz
ujabb kedvezményben kivánja részesíteni biztosító feleit.
Elhatároztuk ugyanis, s e felöl kívánjuk ezennel a biztosító közönséget értesíteni, hogy a Ukházak és a gszgaságl épületek biztosítása nálunk ezentúl azon kedvezményben részesít tessék, hogy t. i. ha a háztulajdonos vagy a földbirtokos kötelezi magát as ily épületnek hat egymásután következő éven át való biztosítására, társaságunk a szokásos Ingyen évül az első évet adja, ugy hogy a biztosító fél az Ingjen év előzetes élvezése után a második évtől kezdve tartozik csak a dijakat fisetoi.
Hisszük, ez intézkedésünk előnye teljes méltánylásra fog találni a birtokos közönségnél mindenkor, de főleg a jelen <^ben s a közel időben, midőn a jelen sanyarú év hatása még érezhető less, s midőn a gazda körül oly szűk a pénz. Ez intézkedésünk ugyanis még az ily szorult viszonyok közt is lehetségessé, könnyűvé teszi részére a hosszabb id* e való biztosítást. És ez előny annál nagyobb, minél tetemesebb az évi dij z ann tk a jelon vagy a jövő évben való előzetes megfizetése minél nehezebben esnék a jelen év gasdaaá^i viszonyai által sújtott gazdának. Do az előzetes ingyen év hasznát érezni lógják azon feleink is, kik hossaabb időre levén már biztosítva, az érvényben levő biztosításuknál ingyen évül az utolzó évet él vezik, mert ezen biztosításuk megújítása által egymást követő két ingyen évet fognak feleink élvezni, u. m. a mostani biztosítás ntolsó (ingyen) évét, s a megújításnál a 6 évi biztosítás első a így előzetesen élvezendő ingyen évét.
Midőn ez ujabb kedvezményről kívánjuk a t. biztosító közönséget ezennel értesíteni, nem tartózkodunk ason meggyőződésünk kifejezésétől, hogy a t. biztosító közönség, a mint es intézkedésünkben készségünknek, ugy as ingyen év előzetes élvezetének kedvezményében iránta kifejezett bizodalmonknak jelét fogja felismerni. • ''
Értesítvén még a t. biztosító közönséget a felöl, hogy ügynökeink, de magunk is szí vesen szolgálunk mindennemű felvilágosítással, tisztelettel maradunk
az Első magyar általános biztosító-társaság.
bővebb felvilágosítást ád FESSELHOFER JÓZSEF nagy-kanizsai ügynökzég.
Főnyeremény
esetleg 400.000 Mark
A nyereményeket
az
állam biztosítja.
(948 IF. 3—5)
Szerencse-hirdetmény.
Felhívás
a hamburgi állam által biztosított nagy pénzlotteria nye-remény-esélyeibeni részvételre, melyben többet mint
8 millió 900,000 márkát
kell nyerni.
Kzen előnyös pénz-lotteriának, melyben tcrvszerflleg csak 94,000 sorsjegy v*n, nyereményei a következők:
A lesnacroU nyeremény esetleg
4000,000 márka
Melléknyeremények:
1 nyvr, 250,000 márka 54 nyer. 5000 márka
1 . 150,000 „ 6 ,, 4000 ,,
1 „ too,000 n 65 213 „ 3000 „
1 60,000 „ „ 2000 „
1 r»o,000 „ 12 „ 1500 „
2 „ 40,000 „ 2 „ 1200 „
2 „ 30,000 „ R31 ''„ 1000 „
r> . 25,000 „ 773 600 „
2 ,, 20,000 „ 950 300 „
í 15,000 „ 26,450 138 „
) ,, 12.000 „ 3900 124 ., .
24 „ 10,000 „ 70 l''H) ;
r> 8.0(H) „ 7800 ,. 94 és 67 „
2 M '' 6,000 „ 7850 40 és 30 ,. "
a mindezen nyereményeik pár hónap alatt 7 osztályban
biztos an huzatnak
Az első nyereménykuea$ hivatalosan meg van állapítva
f. évi deezcmber 10- és ll-re
éa a következő öoiszegbe kerülnek, és pedig:
egy egész eredeti sorsjegy ára csak 3 frt. 60 kr o. é,
e*í f«l „ ., „ 1 frt, 75 kr »» «
egy nogyod „ „ „ 88 kr „ „ •
és ezen a* álbuz által blztssttstt eredeti «or «legyeket (nem tiltott promessoket) én az ősszeg bénsestes bskildése «ellett a a legtávolabbi vidékre is elküldöm.
A rés*tvevr>k mindegyike az eredeti sorsjegyen kívül megkapja tőlem ingyen az áilaarziaerrel edlátott eredét! tervet és s mogUSrt.-nt huzáa ntán a Mvstalss sorsolási lajstromot fsfelvás sélkA es azonsai.
A syereaéaypészek kifizetése és elküdéss általam kézvst-leaü a* érdekrh réaxéra psstssas és Jsftzivsrafcb titoktartás ■eltett e**kö*«ltetik.
Wegrmiilelésfk «gy*zerüen pofrtaotalvány vagy ajánlott el t*k«tZk.
Forduljanak tehát caak legnagyobb bizoraánynyal
Xd Hekscher Sámuel,
bank- és váltóüalete
GYÖNYÖRŰ R. KATH. IMAKŰNYYEK.
karácson! és njévi ajaadekoknl alkalmas.
Van szerencsém jelenteni, hogy a köstiszteletü Bcke Krintóf vörös herényi róm. kath. plébnoe és hírneves magyar író által figyelemmel szerkesztett harmadik és negyedik kiadást ért, az hítatosságot előmozdító, a kath. hívek szivét nemesítő, háromféle kiadású: .Mennyei Mannáskert", üdvösség ösvénye*, „Biztos lelki vezér- czimü és már tizenkét ezer példányon felül a kath. hivek közt elterjedt
imakönyveket
a teljes írói joggal örök áron megvásároltam.
Beke Kristóf plébános ur, a kath. hivek jobbléteért lelkesen küzdő lelki atya bölezen belátá ezen imakönyvek ssüksé gességét, és ezek által igyekezett a nyelvetrontó és hibás imakönyvek kiküszöbölését előmozdítani.
Ezen imakönyvek megjelenésök óta mindenütt szivesen fogadtattak és eddig a veszprémi, pée.*.i és szombathelyi püspöki hatóságok jóváhagyásait kinyerték, s ezáltal kifejezést adtak, miszerint e szépen kiállított hibátlan imakönyvek terjesztését a kath. hivek közt szivesen látnák. Messysi ■aasázkert, vagyis teljes tartalmú ima- ¿8 énekönyv keresztény katholiknsok használatára, harmadik kiadás, öt művészi aezélmet-sxetü képpel S-rétü, félbőrben, kötve tokban frt 1 30
Egész bőrben, tokban és finom aranymetszéssel . frt 1.80
Egész hőr aranymetszés, csat és kereszt .... frt 2.70 Zergebőrben, csat és disaittéssel . frt 4 —
Finomabban készítve frt 6 —
Selyem- vagy bársooykötés aranymetsxés''el disxitve frt 7—10.—
Msssyeí aaazáskert, ) finom papirra nyomva 12-rétü, hat kitűnő Űdvlsséfl Ssvésys, / acsélmetazetü képpel. Szinuyomatn czimlappal. Biztos lelki vezér ) Negyedik kiadás.
Fél bőrben, tokban........frt 1.20
Egésa bór, finom aranymetszés és tokb.n .... frt 1.80
A ex él keresxt és csattal.......frt 2 80
Zergebőr disaiiéssel........... frt 3.50
Finomabb kiáUitott..........frt 5—6.—
Selyem- vagy bársonjk dissitmény .frt 6 — 8.—
Msssysl BUUMásksr 32-r éta, temérdek képpel diszitve,
papirk. tokban , irt —.40
Aranymetszéssel, tokban......'' frt — .60
Acaél kereszt, csattal frt 1.—
Zergebőr, díszesen ...,.*. frt 1.50
Selyem-bársony finom diaxitménynyel . frt 2 60
KlS rézsázksrt, vagy a kath. keresztény ifjúság imái ¿s énekei kis csinos aranyny«mstn papirkötésben, tokban; ára 30 kr.; ang>d vásson ezüst nyomással 40 kr., egész bőrben vclinpapiraranymetszéssel, tokban 60 kr. ; aczélcsatra 70 kr ; egész bőrben velin papír aranymetszéssel és ae*él csatra, kereszttel 80 kr.
Egyttzl ésskkisyv, 115 egyMLsi éneket tartalmazó, Il-ik kiadást ért csinos aranymetszéssel kétaiteU könyvecske, ára 60 kr.
tlwsfctsMÉrsal esriésy, a bold. sz Máriát kegyeletteljesen tisztelő ■agyaroknak ajánlva, ára 20 kr.
Rs|y áldozat, irta T6th Mike Jézns társasági tag IV. kiadás, csinos könyv képekkel ára itta ve IS, kötve aranynyomas«al 28 kr.
A SZSSt ksrssztati ájtatSSSáf, képes kiadás irU Ssományi Ágost ssent-Ferencs r. áldosár, kemény kötés, araajnyomással 2S. kr
Minden megrendelés posta fordaltával essköxMtetik.
Tisztelettel J WAJD1TS JÓZSEF,
könyvkiadó. N -Kanizsán.
- . ■ v i f l *.: , v /
Keskeny
útlfft - melloznkorkák,
a tüdő és mellbqok, köhögés, fojtóköhögés, rekedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.
A Itmkal AltnJ * «xenredő rab<rt«rfc prin teremtett me^beftcütbetlen kotkon; utifú m<m méz <*<l<Uf fel nem deritott titkot fojiolj* ■•(¿ban, mUierint * r^C ét Icfciő r«nd»xcr ^ralisat nyakhÁrtyAJár« r»ló Azotinali rjorn
és eojrhító haUa rjikorUUrtt ax illeti brtrf nzerrek minden tekintetbon lebc-
tűUff elö»«fín. ________
Mintán fjirmiAajva-kaál n cinkor ét kakny JtifűbőU tissta Tfyülé-krdi k*s«ak«Mak, kOSoSa
ScjvlMab* «JsalJnk hMÓtÁgÚmi HiHT^tt ré^cfrlmím ta. Utó M«''-*—mert csak tttk Iffaseljak aaaak vslódisácM.
Schmldt Vietor & fial,
cs. L szabadal gyárosok Bécs, Wieden, Alleguse 48.
Kaphatók: Prager Béla gyógyszt. N.-Kanizsán, Kálivoda J. Letenyén Kis^- gyófyszt A.-Lendván Dorner Kaj. vas- és füi*erkereskedé«ben SOmeghen Werlí M. gyégy»zt. Kaproncaán éa idősb. Mozelt F. Vasráron Hollósy József E. gyogysa( rtárában Zala Egersaegen. (667 49—60
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LÖVINGER féle há7ban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor- gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER és TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárprtBZütt bátorok — bútor kelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekben gazdagon febzerelt raktárunkat. (94€ s-17»
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállitott kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bátor gtárosok.
Nagy-Karnisán, nyomatott a kiadfr laptulajdonos Wajdita JózseLgyorsBajtójáa.
.i
Li
NAGY-KANltöl, 1879. november 30-án.
ö ti S "> >F
Jegész
Difzstttl ir
érre
fii ávre . . * negyed érre . . 2 » ,, Egy suám 10 kr i
Hlrdstéssk
6 haaáboa petitaorban 7, másodszor 6 • min.len további torért 5 kr.
nyilttébren
őrönként 10 krért ?é- '' tetuek fel U
Kincstári illeték minden Jegy«'' hirdetésért kdlö J 30 kr fiaeteodS.
SS
w.r. /.jó & ;ÍKI JCi Ttaennyoles&dik évfolyam.
1a ii
lap szellemi tinit illetff közlemények a saerkezztShöz, • anyagi réSaétülQt« közlemények pedig a kiadóhoz bármeotve
HAGYKANIZ8A
Wlasslssfcáz.
*• ''• i
Bérmentetlen levelek, eaak ismert munka tár-aaktól fogadtatnak el.
előbb:
_________;___ I KOZXiONl
gtf^—^-——'' -mi T i . i ■ i M ■
s.-Kani7.HaTúroH helyhatóságának, „n.-kaolzsal ónk. tüioltó-egylet* a »lu-kanizaai kereskedelmi a iparbank«, »n.-kanixaal takarékpénztár", a „zalaimegyei általános tanltótea
tület" a ,n.-kanizsai kisded-nevelő egyesület*, a ^opreni kereskedelmi a iparkamara n.-kanlzsai kül választmánya" a több megyei éa várai egyesület hivatalos érteiltéje.
, . , * ■ «»<• • i-t.;''• ; % - * '' ■ L n*. ;rí'' __ . . •'' " 1 t _ . i ~ ■ _ ma ''t a i ( ■
Helenkliit kétszer, vasárnap- s csBiOrtOROu megjelenő vegyes tartalma lap.
—---— ~ " ■ »
Zalamegye rendkívüli közgyűlése.
— Zala-Egerszeg, nov. 24. —
Ürményi József fóispán ur s zivélye sen üdvözölvén a megjelent mintegy 80 tagból álló megyebizottsági tagokat, a gyűlést megnyitottnak jelenti ki.
Elsó elintézés alá az 1875. VI. t. cz. 4. §-a értelmében a közigazgatási bizottságból ez év végén kilépő 5 tag, név-szerint Árvay István. Horváth Mór, Séllyey László, Skubiics István és Thassy Miklós urak, továbbá Belus József ur időközben megüresedett helyének választás írtján való betöltése került szőnyegre.
Talabér Zsigmond elnöklete alatt a szavazatszedő bizottság megalakittatván, működésűk befejeztével kihirdettetett, miszerint Skubiics István 70 szavazattal, Árvay István 67. Thassy Miklós 60, Horváth Mór 58, fíperjesy Sándor 52 és Séllyey László 28 szavazattal megválasztattak. Utóbbi Belus József helyére egy év tartamra. Kevesebb több szavazatot nyertek még: 8zalacsy Farkas, Nóvák Ferencz, Tóth Lajos, Horváth Károly, Csillagh Gyula, Skubiics Jenő, Cser-tán László, Tolnay Károly, Pály János és Sibrik Adorján.
Megmaradott bizottsági tagok : Gla-vina Lajos, Hátzky Kálmán, Molnár Elek és Nagy Károly urak.
Az 1880.évi megyei közmunka beosztás és utépitészeti tervezet megállapítása s ezzel kapcsolatosan a közmunka tárgyában egyesek és községek által beadott folyamodások vétettek elő: az állandó választmány terjedelmes beterjesztvénye olvastatott fel, melyről jövő számunk höz közleményt.
Olvastatott a nov. 23-án alispán nr elnöklete alatt a phylloxera ügyben tartott értekezlet elóterjesztvénye, mely egéss terjedelmében elfogadtatott. Jelen volt ez értekezleten Cserháti Sándor magyaróvári szaktanár, Bálás Árpád keszthelyi igazgató s Dr. Mttller Ottó tanár. A beter-jesztvényt közlendjük.
A lemondás által üresedésbe jött kanizsai kataszteri becs lő járás bizottsági elnökének Inkey László ur választatott meg. — __
Kossuth Lajos Iratai.*)
Kifejeshetlen érzelem-vihar dalta lelkemet, midőn a Világoai fegyverletétel hontalanná tett.
Ninca bró, mely arról fogalmat adhatna.
Leborultam hasim földjére mielőtt határán át lépnék; zokogva nyomtam reá a fiúi azeretet bucsucsókját — egy caipetnyi port vettem belőle magamhoz; — még egy lépés éa — ugy valék mint a tört hajó roncsa, melyet a szélvész kidob a homokra egy sivatagon.**)
Egy török főtisst .Allah0 t említve üdvö-v zíjlt barátságosan ; — elvesetett a fekhelyhez melyet Isten ssabad ege alatt aaámomra készíttetett barátságosan; és — kardomat kérte lesütött szemmel, mint ha sségyenlené, hogy török magyart lefegy verez. . ________ ■ ^... .-. v-
Lekötöttem, átnyújtottam szótlanul, köny-nyel szememben, és 6 jó nyugalmat kívánva, magamra hagyott bánatommal.
Nyugalom és hontalansági
Ha tudott-e a hitrege Ádámja nyugodni, midőn mögötte, a kitassitott mögött, éden kertjének kapuja beosukódott^nivel hogy a jó éa gonosz tudása fájának gyümölcaéből evett 1
*) DiesS hazánkfia nagy mfirének esen el 5-8tavát ha aa fiai kötelességünknek Ismerjük közölni.
Sserk.
**) Kevéssel azután, hogy hontalanná lettem, az európai sajtóban egén körutat tett egy bucau-szózat nemzetemhez nevemben. Az költött szózat. Én sem azt. sem mázt nem írtam
TÁRCZA.
Ott a hideg...
Ott a hideg hant alatt, hol
Oyázzba burkolt fejfa áll, Eltemeté oda hxinden
Boldogságom a halál. Ott a rideg sírhant alatt
Nyngszik az éa kedvesem, Felette a szellS is oly
Félve saáll, oly csendesen.
Két szememnek könnypatakja
öntdzi e sírhantot, — Te nyngzzol ott elhányt lelkem,
Bús dalom már nem hallod. Olykor-olykor csendes estén
El-elnózem aa eget, Most is rajta ~átom égni, Túodökölni kát szemed! —
Hozzád jövök ha a bánat
Tépi árva lelkemet. Tán a bn, a szenvedés, majd
Ott engem is elUmet. Oh de hiza ott a bt -, vihar
Jobban s ánt szfim tengerén, Ott tudom csak mily elhagyott, Milyen árva vagyok én ! —
hebe&ling Dénes.
Egy tanár életéből.
Beszély.
(Folytatás.)
IV.
Éstve van, az égboltozatján egy osillsg sem látható, teljes setétaég uralg, caak a hó nine kölcaöaöz a homálynak némi világosságot ehhez járul a csikorgó hideg, mely a szabad levegőjét oly rideggé
Szabadban találjuk magunkat, a hólepte uion egy kocsissán halad, mely a kösellevő erdőnek veszi útját, rajta két férfiú bundába burkolva, kik nem mások miat Kákay tanár éa Fényeaay orvos. Némacaend uralg mindenfelé eat csak a lovak kehecaeléae ssakitja meg.
.Harca és küsdelem képezik aa életet barátom0 szakitá meg a csendet tanárunk Déa legtöbbnyire babér helyett töviaeket nyerünk, jaj annak, ki a tövisek szúrásait kiállani nem képes. As utak, melyeken aa élet emberének haladni kell, tele vannak ily tövieekkel éa nem ritkán embertársaink magok a tövisek, s ha esek ssurásait ellensulyosni képesek nem vagyunk. meg kell hajolnunk a kényszer előtt, minek megvetés a jutalma. — Éa váljon e haszontalan ügy védasurásait eltürjem-e ? — Nem édes barátom,-- találni fogok módokat, hogy e szemtelen embert asuráaaiban ne caak gátoljam de őt akaratában meg ia rontsam."
„Nehéz, nagyon nehéz amice* vága köabe az orvos .oly emberrel szembeszállni, kit nem tartunk érdemesnek, hogy vele a harcz szinterére lépjünk, tűrni kell addig, míg alkalmunk leaz őt akaratában gátolhatni; ámbár nem hiszem, hogy a gazdatiszt ily semmirevalónak adja egyetlen leányát. A lány ssép, müveit mindenesetre, s ugy látszik mintha caak saá-modra lenne kiasemelve; elég aa hozzá kedvez Aladár, hatni fogunk addig, míg czéiunkát érjük, én megfogom kísérteni a támadáat, neked caak törekedned kell, hogy a caélt mielőbb elérd.''
Ezalatt utazóink egészen az erdőbe értek, mialatt tanárnak, ki néni vala bátorsággal meg áldva, nem egyszer fejesé ki aggodalmát.
fen ia ettem abból a gyümölcabŰ éa felismertem a jót és a gonoszt;éz felemeltem kezemet a jónak védelmére a gonoas ellen. A gonoss győzött és én haaámból, as én édenembői kiU-asittattam.
Ott álltam tompa merengéaben a nemmagyar Duna partján; melynek habjaiba — amonnan felülről a magyar nemzet könyeiből ég felé asállott vizpára csapadéka vegyült, — a kis távolaágban tőlem rohant tova, a Vaskapu asiklatorlassán keresztül súgva, morogva, mintha ssitkosődnék a meg nem érdemlett vég-aet ellen.
Én hallgattam e Bugást, mely keblem viharával összefolyt; belebámultam e méltatlanul meghiuault honfi-remények semmiségébe; és arcsomon öntudatlanul a kifejeahetlen fájdalom könyzápora ömlött alá.
Minden volt e könyaáporba, a mi a ha-aafi szivének fáj: minden I caak egy nem 1 a reménytelenség nem; a kétségbeesés hazám
jövője felett nem.
Ugy tetaaett nekem — még akkor á fájdalom elaő lázrohamában ia ugy tetaaett nekem, — mintha az ég csillagainak fényasik-ráaatából könyeim fátyolán keresztül egy sugár lövellene felém, mely azt hirdeti borult lelkemnek,hogy nemzetem aaenvedni fog ugyan, irtósatosat fog aaenvedni; mert boeauja rettenetes a féktelen uralomvágynak, mely a meg-aláatatáa porából nem maga tehetségével emel-j$<d»k fel; hát aaenvedni fog nemzetem irtóza-toaát De nem hal belet
Ea akkor aa érzelmek lázában caak amolyan augalom volt, mely átvillan a szivén, a nélkül, hogy a gondolkoaó agy idegcső vein keresztül venné útját; olyss valami, mint aa, a mit a könyörülőt istene aaokott lövelleni a szenvedőnek lelkébe, hogy meg ne Őrüljön a bu miatt. —
Később a török nagylslküen megvédte életemet és hontalan társaim életét. Megvédte nem veszély nélkül magára nésve. A győzelmében elbisakodott két szomszéd hatalmasság háborúval fenyegette, ha ki nem ad. S midőn a helyaet már oly fenyegető szint öltött, hogy a szultán tanácsosai nem vélnék kiadatásun-
kat kikerülhetni, ha
vallásra nem térnél át, a ez által török alattva» lókká lennek, Abdul tfedsid szultán felemelkedett üléséből a Divánban s keseit ünnepélyesen égre emelve, ünnepélyesen ezeket mondá: .Alláh hatalmaz. Bízom oltalmában. De ha vesznem kell, vasszák becsülettel. Azt a gyalázatot nem hozom nevemre, hogy megsértettem a vendégjogot, hogy kiasolgáltattam ellenségeik bossujának a szerencsétleneket, kik nálam oltalmat kerestenek. Akarom, hogy meg ia találják. Jöjjön a minek jöni kell. Én nem adom ki. így akarom. így legyen. Gtondosk od-jatok a védelemről."
É. nem adott ki. Háború nem lett belőle. De lett számunkra letartóztatáai fogaág a távol Ázsiában. így látta jónak a Algöt közölni aa európai diplomacaia.
I * ¿J ■ : i t''i:1
Es mi ott a távol magányban gondolkos-tunk hasink múltjaiéiene, jövendője felett. Éa én végigtaglalva elmémben 1848—49-dikiaza-badaágharezunk keletkezését, jellemét,folyását és az okok kut£fijét, melyek a bukást lehetővé tették. Minél inkább saámot vetettem a helyzettel, minél inkább ssámba vetettem nemzetem életerejének ugy történelmi mint lélektani elemeit, annál inkább megerősödtem azon meggyősődéaemben, hogy a hit éa remény, mely amott a Duna partján, a hontalanság tájdal-mának első rohama közben lelkemen átvillant, a higgadt megfbntoláaban caat^ megerősítést
Nemzetem nem halhat meg a szenvedések alatt, melyek reá mérettek. A magyar kérdésnek történelmi alapja is van, jogi alapja ia van, fóldleirati, népességi, politikai, számtani alapja ia van: s e kérdés Európa szabadságának Európa hatalmi aulyegyenének érdekeivel kapcsolatos. Ily kérdések belekiáltanak a világtörténelem logikájába. E kiáltást ideig-óráig aa erŐMak elfojthatja, de a kérdéat ki nem törülheti as események számla könyvéből, hová azt a történelem beírta. — E kérdéa helyet fog magának Európa függő kérdései közt követelni > mindaddig, míg vagy jog és igasság szerint meg nem oldatik, vagy a nemzet róla maga le nem mond.
„Mintha susogást hallottam volna" he-begé a tanár .talán caak nem rablók?*
.Dehogy ia'' felele as orvoe .talán caalat-kosol, soha aem hallottam, hogy itt rablók tar-tóskodtak volna''
A kocsis sebesen kesde hajtani, egyezerre nagy durranás rezgeti meg a levegőt, ugy hogy Kákay majdnem lebukott a kocáiról éz mindinkább bundájába burkolódzott.
.Istenem!'' esóla a tanár remegő hangon .el vagyunk veaave, ha menekülni nem bírunk.''
A lövés egéssen mellettök suhant el, mit ágak hajladoaáaa éa férfi hangok követték, iámét egy durranás és a kocsis a bakról lezuhant a lovak pedig nyileebeaen repültek, ugy hogy elég erejökbe került őket leoaillapitni.
.Én a kocsis helyére fogok ülni.* mondá as orvos, a lovakat hajtani kesdé, mely idő alatt a tanár egy hangot asm mert szólni.
„Szegény kocsis t* ssóla szünet után, midőn ijedelméből kiaaé magához tért .mi történhetett vele, talán örökre elveazett éa hogyan fogunk róla számot adni?* —
.Ne töprenkedj moat azon* vága köabe aa orvos .azon kell lennünk, hogy az erdőből mielőbb kijuthassunk, különben most már pár peres kell és megvagyunk mentve."
„Még caak egy fél óra és csélt értünk0 aaóla vártatva a tanár, miután* aa erdőből kiértek .ez aa eaet, melyért felelŐaek lessünk éa szegény édea anyám 1 — oh 1 — ez a soknál is több. Nem is hihetem mázként, bizonyozan as ügyvéd czimborált aa útonállók ktoftt, — nézd caak barátom, már közeledünk a faluhoz, mindenfelé a nagy sötétség, caak ott ni, látok világot, valószínűleg már késő leket*
.Körülbelül tizenegy óra lehet,* felel« as orvoe a lovakat jobban meghajtva, mialatt a kocái mindinkább közeledett a faluhoz. A tanár már nagyobbakat merészelt lélekseni és a kocsiban jobban elhelyeskedett
Néma oaend van a faluban, mindenki alszik, a toronyban lí-et üt az óra; a kocái egy mellékutcaába suhant át éa egy ház előtt meg-álla, aa ablakokból egy lámpa gyenge fénye hatott az utczára.
A tanár éa az orvoe gyorsan leugrottak a kocaírói éa a lakba siettek.
.Beléphetünk 1* aaóla a tanár egy ajtó előtt megállva, melynek részein keresztül gyenge fény hatott a szobából; mindketten a terembe léptek. Szomorú látvány tárult el szemeik előtt, egy anya feküdt aa ágyon halvány beeeett. arcaczal, előtte egy leány, ki as ágy dunnájára hajtva fejét aludni látszik, mialatt olykor nagy aóhajok vegyülnek a csendes álomba.
Az orvos közelebb lépe a beteghez, ki mozdulatlanul fekve, gyenge légzéz mutatta csak még as életet, mely pár peres múlva eltűnendő vala, arcsvonásai megmerevültek és szemei véglegesen lecsukva látszanak lenni.
„Ssegény anyai'' sóhajta aa orvoe, mi-'' után üterét megtapintá .még caak nyolca perez éz a boldogak kösé tartozik.* .
Emma ezalatt felébredt éa midőn Aladárt megpillantá, aokogva borult keblére, a két teatvér sokáig ölelgeté egymást, mig nem a beteg felveté szemeit, egy örömkiáltás as egén, midőn egyeden fiát megpillantá, jobblétre azenderült
Elhunyt szegény, a szerető anya, ámbár még élveshetve a világ örömeit, korán lépe as
TZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER -á 189.
Igy gondolkoztam én s igy gondolkozott as összés magyar emigráczió. Bármi viszályok keserítették is a már magában is keserű hon* talan életet; bár elszóródtunk a föld hátán, spint egy második Izrael; bár legtöbbünknek vállait a hazafi bánat nehéz terhén kivül a becsületes. megélhetés bizonytalanságának ke* Assztje^ft nyomta, a mint tafwstuk a nyomora-ság változatos útjait idegenek közt idegenek,$ gondolkozásban mindig, mindenhol mindanj^» nyian egyetértettünk: mint akár barátilag összetartva, akár barátságtalanul saertehuzva, egyetértettünk abban, hogy. a magyar emígrá-czióra, számkivetésében, a rendületlen hazafi* ság tevékenységének szent kötelessége vár.
Élő tiltakozást kell képeznie a magyar haza állami életének eltiprása ellen Isten ez világ* előtt.
Szóllanía keil a némaságra kárhoztatott, cselekednie a bilincsre vert nemzet helyett, a bilincsre vert nemzet javára.
Fennen kell lobogtatni a zászlót, melyet „névtelen félisteneinknek" honszeretettől izmo-snlt karjai enyészhetlen dicsténynyel vettek körüls melynek bukása gyászoló megdöbbenést keltett a világ népeinél.
Fel kell tartania a magyar kérdést a világtörténelem azon kérdései közt, melyek annak elméssetétől megoldást követelnek, az erkölcsi világ rendet kormányzó örök törvények örökigazaága szerint.
Jelképeznie kell a magyar nemzet politikai vallásának ama hitágazaiát, hogy ha a hármas hegy országunk czimerében martyrok vérével áztatott Golgothává lett is 49 ben mint volt már többször ezelőtt: a kereszt, mely e Gojgothán emelkedik, most sem sir fejfája, hanem a feltámadás jelvénye.
Hirdetnie kell hitét nemzete független íövendőjében, miszerint a világ is higyjen benne s mert hiszem, a magyar nemzetet számba is vegye.
S mig ernyedetlen tevékenysége által a bátorítás delej folyamát önti haza felé, hogy a nemzet el ne csüggedjen a szenvedések alatt; meg kell magában a magyar nemzet jog- és természetszerű aspirácziótt testesítenie és kapcsot képeznie, ezek közt éa a világesemények közt. —
Nem mondhatom, hogy a magyar emigráczió „házi élete- egészen ment volt azon gyarlóságoktól, melyekkel a száműzetések történelmében mindenhol, minden időben találkozunk. Emberek vagyunk » az ember gyarló teremtés. És annak a szabályszerűtlen társadalomnak, mely a „száműzöttek nemsetének" lett elneverve, kényszerű ziláltsága nagyon kevéssé alkalmas az emberi gyarlóságot fékentartani.
De a szám kivetettség aprólékos nyomorúságai csak amolyan tünékeny buborékok, melyek a történelem lapjára maradandó foltot nem nyomnak.
Ellenben azon elismeréssel tartozik a magyar emigrácziónak a történelem, hogy a haza iránt hivatásának híven megfelelt, kötelességeit becsületesen teljesitette.
Sőt állithatom, hogy a magyar emigráczió tevékenysége nem volt befolyás nélkül még a viszonyok azon fordulatára sem, melyet otthon uj alkotmányos korszaknak neveznek.
A mi saját személyemet illeti: reám a multaknál fogva fokozatos mértékben hárult a kötelesség, hogy minden erőmből iparkodjam utat egyengetni nemzetemnek, füg-
aggkorba, fájdalmak és a bánat őt megőszités és még kora előtt, mert még nem vala oly idő; mint aminőnek lenni látszott, airba szállá férjét, kit oly hiven szeretett, elvesztve semmiben sem talála vigaszt, mint gyermekeiben kik olykor elfeledteték vele a bánatát, melyet a sírig keblében hordozott.
V.
- Vannak az életben pillanatok, midőn felmerülnek bennünk oly érzelmek, melyekhez az emlékek egész serege csatlakozik és a mult szomorú perczeinek emlékezete tölti be elménket. Mindennapi dolog ez, a szenvedő emberiség eletében és kevés van, kit a sors ezektől megkimélne.
Nincs ember a földön, kiben szomorú emlékek fájdalmas érzelmeket nem költenének éa iájló, sebzett szivvel emlékezek vissza azon peresekre, midón a végzet számára as eldőnt-hetien valóságot kijelölé: — Küzdésre vagyunk teremtve és ki az élet eme jelszava ellen vivna, nem fogja megtalálni azon megnyugváat, melyet a küzdés gyümölcse a kedélyre gyakorol.
Szomorú efnlékek képzetei tölték el tanárunk szivét, anyja elhunytának évfordulati napján* ott hevert pamlagán, szomorúan*tekintve viasza a múltba és midőn eszébe jutott asegény anyja, ki az életben annyit szenve-dett, könnyek hullottak ki szemeiből. Az ¿let caak küadelemteljes éa midőn csélunkát értük, jutalmunk csak azon meggyőződés, hogy elege« fáradtunk, fej-; - ■ '' • -1
getlen állami létének visszászerezhetéae felé, melyet egy ezredéves mult, az ősök szent hik-gyománya, az utódok elidegenithetlen öröksége gyanánt szállított reá.
E szó „utegyengetée* adja meg a keretet azon tevékenységhez, melyet külföldön ki* fejthettünk. Mi tehetségünket nem becsültük tui. Sohasem ringattuk magunkat azon ábrándos képzeletben, hogy mi szerezhetjük vissza nemzetünk számára a független nemzetek kerek asztalánál azon helyet, melyhez ezredéves történelménél éa as európai közjog kiegészítő részét képező diplomatikai kötéseknél fogva is kétségbe vonhatlan joga van. Ezt caak a nemzet maga teheti.
A mi hivatásunk volt oda hatni, hogy bs tenni akarandja, a külviszonyokban oly támaszt találhasson, miszerint — amennyire emberi számítás biztos lehet — a siker csak saját határozottságától függjön.
E szempontból indulva, én három irányban tartottam kötelességemnek a becsületes igyekezetet.
Az egyik irányt annak tudata szabta elembe, hogy a kútfő, melyre 49-ben s magyar nemzet óriási erőfeszítésének meghiúsulása visszavezethető, az önbizalomban meg fogyatkozás volt.
A másikat Európa viszonyainak ismeretéből merítettem, mely vagy egy általános európai rázkódtatás, vagy egyes ftiggő európai kérdések felmerülésénél oly kombinácziók lehet-ségére mutatott, melyek az érdektalálkozás alapján nemzetünknek a felszabadítás munkáját megkönnyíthetik.
A harmadik irányt azon szükség érzete jelöié ki, hogy sikerre még kedvező esélyek felmerülésével is csak ugy lehet kilátás, ha egyrészt czélban és szándokban szolidaritás áll fenn a nemzet s az emigráczió között, másrészt pedig a kedvező esélyek a nemzetet készületlenül nem lepik meg.
Ami az elsőt, ama végzelmes szerencsétlenséget illeti, melyet az önbizalomban megfogyatkozásnak neveztem : én akként voltam és vagyok meggyőződve, hogy bármi sok ösdze8zivárgiÍB táplálta is azon földalatti folyamot, mely a nemzet önbizalmának partjait alá-áaogatta, mind ez nem volt volna képes a nemzet közszellemét a reménytelenségig megingatni, ha nemzetünk magát az egész világtól oly kimondhatlanul elhagyottnak nem érezte volna.
Pedig a magyar nemzet ügye távolról sem vol: oly reménytelenül elhagyatott, mint szerencsétlen elszigeteltségünkben képzeltük volt.
Mindinkább tért kezdett nyerni az európai kormánykörökben is azon igazság elisme rése, hogy a magyarországi események nem tartoznak az addig nem bírt népjogok kivivására intézett forradalmi rázkódtatások rovatába, melyek azon időben Európán végig zúgtak. Be kezdték látni, hogy minálunk nem a nemzet csinált forradalmat az országió hatalom ellen, hanem az országió hatalom egy oly törvényes állapotnak fegyveres erővel fel forgatására, mely diplomatikai kötéseken alapult, s az európai közjog integráns részét, az európai egyensúly egyik tényezőjét képezte.
Mind inkább méltatásra kezdett találni azon körülmény, hogy a magyar nemzet éa az uralkodó ház közti szerződést is nem a nemzet volt az első, a ki széttépte, hanem az, a ki fegyverrel támadta meg a megvédeni tarto-
Kákay elvesztve szülőit, reményeiben mindinkább csalatkozva, nővérében találá vigaszát, ki hü ragaszkodással és testvéri szeretettel csünge rajta; ott ült mellette, szemeit szenvedő bátyjára függesztve, midőn olykor vigasztaló szavakkal akará ót megelégedésre téríteni.
„Most egy éve* kezdé el a tanár, „hogy szegény édes anyánkat a sirhos kísértük és ha eszembe'' jutnak kedvee szavai, melyekkel mindig bátorított, vérzik szivem. Még élhetett volna szegény, csak 42 éves vala, midőn bennünket elhagy a, a bánat és fájdalmak, melyet atyánk halála vont maga után, tevék őt időssé és aggá és életében nem talála ezentúl semmit, mi veszteségét pótolhatá.*
„Hagyjuk ezt kedves Aladárom" vág a közbe nővére „hagyjuk őket nyugodni és ne háborgassuk őket nyugalmukban, hisz nem caak magunk vagyunk e földön, kiket s sors igy megvere. Gondoljunk inkább s jövőre, talán megfogjak találni azt, miért as életben annyit küzdünk, a nyugalmat."
„Soha édee Emmám'' sóhajts s tanár „én legalább nem, eleget próbáltam, eleget fáradtam, hogy magamnak egy esivet kereseek, ki éltem végéveiben támogasson majdan, nem találtam és talán nem is fogok soha találni."
„Nem vagy velem megelégedve Aladár ?" ssóla Emma és élőhelyéből felkelt, .nem tet-
zott országot, s azt állami lététől megfosztottnak, egyszersmind birodalmi tartomány-nyá leeülyeeztettnek nyilatkoztatta ki.
As orosz interventió felháborodást keltett világszerte. A francai a nea»et-gyűlésen a „esabsdság jövendőjére veszélyesnek* lett határoaatilag kijelentve. — As angol külügy ér — bár ügyünknek épen nem volt barátja — a parlamentben hivatalos kifejezést adott a kormány azon nézetének, hogy a mi Magyarorsságon történik az fontoa európai rendű esemény (an impor-> tant European tr an s s c t i o n), mely elismervénynek a Nemzetközi politikában meg van a maga ssükségsaeru corollariuma. — Az éjszak-amerikai hatalmas köztársaság már éppen diplomstikai ügynököt küldött Magyarországra; ami előkészítő lépés rolt függetlenségünk elismerésére, s számunkra mindazon politikai éa anyagi előnyök felhaaználhatáaára melyeket a népjog ily esetekre bistosit.
Mindezeken felül pedig hatalmasan kezdett nyilatkozni igazságos ügyünk mellett a mivelt világ közvéleménye. Bátran merem mondani, miként alig van eset a világ történelmében, hogy egy nemzet szabadaághar-cza nagyobb rokonszenvet költött volna világszerte, mint a mienk.
De mi el vol tank zárva a világtól. E rokonszenv melege nem hatott el élet-halál küzdelmet vívott nemzetünk ssivéhez, s én azon nyomasztó érzéssel fogtam kezembe a hontalanság vándorbotját, hógy az elhagyottság gon dolatja nyitotta meg & tért a fondorkodások-nak az önbizalom azon aláásására, a mely bukásunknak kútfejévé lón.
Hazafiúi kötelességemnek tekintettem tehát azon lenni, hogy a magyar sztbadság-ügy iránti érdeklődés oly gyökeret verjen a szabad népek közvéleményében, miszerint attól ne lehessen tartanunk, hogy ha a magyar nemzet újra kitűzné hazájának vérrel áztatott földjén a szabadság zászlóját, az elhagyatottság érzete erélyét elzsibbaszssa.
Feladatom aránylag könnyű volt, mert készen találtam a lelkesedésig fokozott rokonszenvet, melyet „névtelen félisteneink" világszerte felköltöttenek; és késsen találtam a fájdalmas részvétet, melyet nemzetem meg nem érdemlett bukása s bukására következett martyromsága az emberiség szívét meg-rázkódtatá.
És e rokonszenv és e részvét nem valamely tünékeny fellobanás volt. Több mint két év mult volt már el a mióta Magyarországra az elnyomatás sötét éjjele reá borult, mi lőn engem a sors ázsiai letartóztatásomból a szabad Albion partjaira, majd onnan Amerikába juttatott, s e két év daczára a rokonszenv és részvét még mindig oly eleven volt, hogy tüntetésekben nyilatkozók, minőket a világ még nem látott
Mondhatom, szabad mondanom, mert én csak alkalma s nem tárgya voltam e- tünteté seknek, e rokonszenvnek ; szabad mondanom, hogy az eltiport magyar nemset egy tríum-phalis menetet ''ártott két világrészben, minőt semmi győztes Imperatorról nem jegyzett még fel a történelem.
Én rokonszenves érdeklődést készen találva, feladatomnak tekintettem ast a magyar ügy jogi oldalauak, igazságának, s hazánk határain messze tul terjedő fontosságának megismertetésével állandóvá tenni.
És én azt hiszem, állandóvá lett. A vál-
tem meg kötelességemet mindeddig és te még is oly búskomor és elégedetlen vagy.*
„Semmi kedvesem, hisz te a legjobbak egyike vagy, ülj le és ne boszankodj!" felele Aladár. Emma ismét leült a pamlagra és egy kézi munkával kezde foglalkozni.
„Nem kapunk ma látogatást Aladár ?* kérdé szünet után Emma, „valószínűleg a doc-tor ígérte meg látogatását.0
„Én hívtam meg egy theára," ssóla szórakozottan Aladár „és ma épen oly kedvetlen vagyok, as as ügyvéd, nem tudom hogyan bir-nék útjába lépni, próbáltam sokat, egy éve annak, hogy ast hivém őt tőnkre tehetni, nem sikerült; az útonállás, melyet''czimbqrák által elkövettetett, őt a hűvösre hozták volna, de as ismerettség, a gazdatisztteli szoros bsrátsága, ki igen befolyásos ember, sokat segített rajta; as inas, kitől utazásunkat kikutatá, egészen ellene bísonyitott, szóval csak a gazdatisztnek köszönheti ilyetén fordultát. — Különben tűrjünk, el fog jönni az idő, midőn boasumat kilökhetem rajta" — eszel felkelt, fel ét ali kezde járni szobájában, agy látssik s gondolatok őt egészen megzavarák, egy könyvszekrény előtt megállá és azok czimeit kesdé szemlélgetni.
„Láttad -e Aladár a meghívót, melyet kaptánk ?a ssóla vártatva Emma«
, ,Minó meghívó? — kérdé a tanár, kinézve nővérére.
tozott viszonyok hamut hinthetnek a rokonszenves érdeklődés parázaára á magyar név iránt, mely a ssabadság egy Istenét imádó népek házi tüshsljénél a világ minden részén otthonossá 10b. Meglehet, hintettek is. A mai magyarban, mely as osstráknak nevezett hatalom politikájának örvényében kering, bajos arra ''n magyarra rsá ismerni, a ki harmincs év elÖtt elidegenithetlen ősi jogát ugyanazon hatalomtól fegyverrel kesében számon kérte volt; de ha ugy találna megírva lenni ama könyvben, melyet a vallás a gondviselés könyvének nevez, hogy az események kerekének forgása a multat a jövőben újra felenné teszi; a hamvaiból feltáms^andott magyar Phoenix meg fogná látni, hogy a világ rokonszenvének be ham uzott parázaa újra lángra lobban s a magyarnak nem lenne oka magát elhagyatottnak érezni. • •
KOSSUTH LAJOS.
(Foyt következik.)
Helyi hírek.
— A nagy kanütsai indóháznál a napokban reggel egy condncteor a vonatok ütközői kosé kerülvén, oly tetemesen megsérült, hogy életéhez kevés a remény.
— A Nádor uiczában, — hol as ovoda van — a terhelt kocsik közlekedése betiltatott Helyes I
— A fogyasztó közönség köréből panaszt hallunk arra nézve, hogy a vidékiek által a nagy-kanizsai piaezra szállított zsákburgonyák nem egyforma salyuak; egyik nehezebb, másik könnyebbs igy nincs arány, holott as árat zsákonkint ssámitják. Helyes lenne rendeletileg intézkedni, hogy például 50 kilós zsákokban szállittaasanak be. Ekkor a vevők nem lennének megkároeodva.
— Árverés Zalamegyébén. Kalsúgos János 420 frtra b. ingatl. decs 16. M. Apátiban (tapolczai. jbir.) — Horváth Sándor
400 frtra b. ingat), decz. 2. Botfán (s.-eger-azeg jbir) — Karika János 383 ftra b. ingatl. decs 9. M. Kutason. Ugyanott. — Tóth József 663 ftra b. ingatl. decz. II. Nagy-Kanizsán. — Balogh Imre 630 frtra b. ingatl. janaár 3. Zala-Lövőn. — Hock József
401 ftra b. ingatl. decz. 15. Nytrádon (tapolczai jbir.) — Gelencsér János 845 firt. b. ing. jan. 12. Mindssestkállán. —
— Uj bélyegjegyek A magyar korona területén 1868. évi aogosztas 1-ső napjától kezdve forgalomban levő, zöld elnyomatta! ellátott magyar bélyegjegyak helyeit, 1880. évi január hó 1-ső napjától kerdve, más színű alnyomat''al ellátott, de változatlan alakú jegyek fognak forgalomba hozatni, ée pedig a forintos kategóriája jegyek alnyo-mata rózsaszín, a krajezárosoké pedig sötétbarna less. A jelenleg használatban lévő bélyegjegyek 1880. évi janaár hó 31-ével fognak használaton kivül helyeztetni, a használaton kivül helyezett bélyegjegyeknek 1880. évi janaár 31-ike utáni hassnálata a törvényes bélyeg- kötelezettség nemteijesitésével egyenlőnek fog tekintetni, s az illetéki törvény szerint ezzel egybekötött hátrányos következményeket fogja maga után vonni. A forgalmon kivül heiye^Btt, elnem használt bélyegjegyeknek a törvényes határosmányok
Folytatás a mellékleten.
„Bakody gazdatiszttől* felele Emma „és még hossá finom táraaság fog együtt lenni, hölgyek ia vannak hiva, mint rendesen, ss estély pompásnak nyilatkozik. Mindenesetre el kell mennünk, mert a gazdatiszt sokon venné, ha mi hiánysanánk, különben az orvos is hivatalos.*
„Csak valahogy kifogást tudnék találni, mert elhiheted nem vsgyok igen jó kedély állapotban, hogy mulathassak és valóssinüleg as Ügyvéd sem fog hiánysani* felele boszusan Aladár.
„Mit törődsz te sz ügyvéddel, mások is lessnek ott, kikkel társaloghatsz, as orvos is ott less s nem csalatkozom, ha azt állítom, hogy azép társaság lesz együtt.*
-„Különben kedélyállapotomra bízom az egéss dolgot,* szóla Aladár nővére mellett helyet foglalva.
ROSENBERGER IZIDOR.
(Folyt követkesik.).
Talány.
nr.
I-vel nea ér semmit O-val ápea enayit. Három fejtáet várhatsz, Három atáa járhatsz,
WITT FÜLÖP.
TÍZENNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
NOVEMBER -án 189.
AZ ELSÓ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG
962 1 — 1
íztosit az első évre
LAKHÁZAKAT ÉS GAZDASÁGI ÉPÜLETEKET
ugy, hogy a díjfizetés
az ingyen év előzetes élvezete ntán
csak a második évben veszi kezdetét,
ha ily épületek nála hat évi tartamra biztosittatnak. ,
az igazgatóságnak a jelen számban megjelent „ERTESlTÉS"-e
FESSELHOFER JÓZSEF
ügynök.
__________«
t*: • r-
M
OLL SEIDLITZ - PORA.
/^-.ol- olrlrAi* -folÁ/lí ^a doboz czimlapján a «as
USíllY clKKOl VdlUUl, és as én sokssorositott ezégem van
lenyomva.
30 év óta a legjobb sikerek mellett fennáll min^ernemü gyomor betegsegek és emésztési akadályok, (mint étvágyhiány, hasszorulás), vé-otloias és aranyér ellen. Különösen oly egyéneknek ajánlva, kik ülő életr
módot folytatnak.-
Hamisítások tírvésyllsf Mitsteektta
Egy lepecsételt eredeti doboz ára. I frt. o. ó.
RANCZIA BORSZESZ SÓVAL.
C___________________________ v
A legmegbízhatóbb önsegélyző szere a szenvedő emberiségnek J minden belső é* külső gyulladásnál, a legtöbb betegség ellen, min. deimemü sebesülések, fej-, fül- és fogfájás, »égi »érvek és nyilt sebek-rákrekélyek. üszök, szemgyalladás, mindennemű bénulás és sérülés stb,
: tb. ellen.
Üvegekben használati utasítással együtt 80 kr. o. é.
Hal-májolsij.
KrohnM. és társátó Bergenben
(Norvégiában).
Éten halmáj zsirolaj valamennyi, a kereskedelemben előforduló faj között as egyedüli, mely orvosi czélokra használható.
Ara egy üvegnek használati utasítással I frt o. ó,
Fő ssállltáp
Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udvari szállítónál, Bécs
Tuehlauben.
Raktár as állam minden hirnev«« gyógyazertárában vagy fttsser-kereskedésében. Raktár nélkflli helységekbea magánegyének nagyobb megrendeléseknél megfelelő árleengedésben részesülnek.
A t. cz. közönség kéretik határozottan Moll-féle készítményt rendelni és csak olyanokat elfogadni, melyek aaját óvj egyem és aláírásommal vannak ellátva.
Raktárak: Nagy-Kanizsa Práger Béla gyógyez. Rosenberg Ferenc* Fesselhofer József Rosenfeld Adolf. — Zala-Egerszeg „Gyógyszertár a »ZMit lélekhez''. — Barcs Doruer 8. Csáktornya Göncz L. v. gyógysze. ré»* Kaposvár Kohn J. 8chróder 8ándor gyógy. Th. Kecskéssy gyógy-Ksproncza Werli M. gyógy. Kőneg Csacsinovica lat. gyógy. Kttttel Iat-gy( K7- Keszthely Schlerfer A. Wünsch F. Körmend Ráta Jáa. Ssombat-heíj PíUich Ferencz gyógy. Sopron Mezey And. gyógyszerész Bánokszent. György c. Fihicz. gyógy. Zagrab Httklbach 8. gyógy. Irgalmas-hoz gyógy. Sxalónak Schrarcz Gusztáv gyógy. (766 48—62)
Fényeremény
esetleg
400.000 Mark
A nyereményeket az
állam biztosítja.
(948 II. 4—5)
Szerencse-hirdetmény.
Felhívás
a hamburgi állam által biztosított nagy pénzlotteria nyeremény* esély eibeni réeavéteire, melyben többet mint
8 millió 900,000 márkát
kell nyerni.
Ezen előnyös pénz-lotteriának, melyben tervszerüleg csak 94,000 sorsjegy van, nyereményei a következők:
A leoaooMi nyeremény esetleg
4000,000 márka
MeJlóknyeremények:
i i i i 2 2 5 2 12 1
24 ö 2
1 nyer, 250,000 márka 150,000 „ 100,000 60,000 50,000 40,000 30,000 25,000 20,000 15,000 12,000 10,000 8,000 6,000
?» »» »»
M n

J» >»
>1 ?»
n
n
?» »» »
n
M »»

M II
54 nyer
6
66 213 12 2 631 773 950 26,460 3900 70 7800 7850
« j»
M >»

rt »»
i» il
n »»
5000 márka 4000 3000 2000 1500 1200 1000 600 300 138 124 100 94 és 67 40 és 30
n
»
H
I« »»
?» »»
»
n ?»
a mindexen nyeremények pár hónap alatt 7 osztályban
biztosan hozatnak
As elofl nytreménykutái hivatalooan meg van állapítva
f. éri deczember 10- és ll-re
ée a kővetkező összegbe kerülnek, és pedig:
egy egész eredeti sorsjegy ára caak 3 frt, 50 kr o. é,
®gy fél „ „ 1 frt, 75 kr „ „
egy negyed »» »» »» »» »» »
és ezen a* állam által Mztssttstt eredeti aoraJegyekot (nem tiltott proaeaseket) ét az »aazaf béraestss bokildéas Bsilsit a
a legtávolabbi vidékre is elküldöm.
▲ résztvevők mindegyike as eredeti sorsjegyen kivül megkapja tőlem ingyen as állasKzimerrol ellátott eredét! torvet éa a megtörtént húzás ntán a hivatalé a sorsolási lajstromot fofcfváo sélkBl és azonnal.
A ■yortaéaypéBzek kftzstéss is elkildóae általam kfevst-loail az érdekelt részére peetesss és legazlfsrshh titoktartás ■ellett eszközöltetik.
■ Megrendelések egyszerűen poaUatalvásy vagy sjáalott levéllel tehetők.
Facdnljaaaktefeát csak legnagyobb bisománynyal
Id Hekscher Sámuel,
bank- éa Táltóüzlcte
Hirdetmény.
Zalán?egyei Hany kösaégben a devecaeri vasútállomástól
fél óra távolaágra, a Kígyósa meleg visen levő két kerekű ma-
lom, föld, rét birtokkal és regale-joggal 1880. évi Ssent-György
tt bérbe adatik.
A vállal kősók magokat Csabrendeken alolirt tulajdonosnál je-
naptól 3 évre gabona vagy késspéns fizetés mellett A vállal kősók magokat Csabrendeki
lentsék. " (961 2-3)
» <e*
Bogyay AntaL
Einladung zur Betheiligung
an den Gewinn-Chancen der vom Staats Hamberg gSrantirten grossen Geldlotterie, in welcher
8 Min. 940,000 R-Mark
gewonnen
von 10. December 1879. bis 14. Mai 1880. sie« ''werden müssen.
Der neue ín 7 Cl aasen eingeteilte Spielplan enthalt unter 94,000 Loosen 49,000 Gewisse und zwar er.
400,000 R.-Mark
pedell aber / (934 IL 2—3)
1 Gew. á M. 250,000 *5 Gew. á M. 8000
1 » á M. 150,000 2 » á M: 0000
1 . á M. 100,000 54 ■ á M. 5000
1 „ á BL 60,000 6 • á M. 4000
1 . á M. 50,000 66 ■ á M. 3000
2 . á M. 40,000 213 • á M. 2000
2 „ á M. 30,000 í* • á M. 1500
& . á M. 25,000 2 • á M. 1200
2 „ á M. 20 000 681 • á M. 1000
12 . á M. 15,000 778 j. á M. 500
1 . á M. 12,000 950 s á M. 300
24 , á M. 10,000 26,450 • á M. (38
Die erste Gewinnziehnng ist amtlich auf den
etc. etc.
und uuwiederruflich
10. und 11. December 1879«
Mark oder fl. 8''/.
• ■ Kl*
, 90 Kr. OrigiaallooM
von Poetmarkes
(keine Psst-franco ver-eingesandt
und kann ein Gifickversuch nur empfohlen
festgesest und kostet hierzu
''das ganze Originalloos nur 6 das halbe , ,8
das viertel „ , l''/s
und werden dise VOM Staate verbotenen Promeaseo) EteMai nach den entferntesten Gegend« sandt. Kleine Betrlge können auch in werden.
Das Hsss Steiadeokor hat binnen kurser Zeh Gewiss* von Mark 125,000, 80,000, 30,000, 20.000 mehrere von 10,000 u. s. w. an seine Intereisenten ausbezahlt und dadurch viel zum Glücke zahlreicher Familien beigetragen.
Die Einlagen sind im Verhiltniss der grossen Chaicen sehr unbedeutend tu werden.
Jeder Theilnehmer erhllt bei Beatelitmg den amtlichen Plan und nach der Ziehung die offieieQen Gewinnlisten.
Die Auszahlung oder Versendung der Gewinne erfolgt planmiasig und nach Wunsch der glücklichen Gewinner.
Aufträge beliebe man nmgehend vertranensvoll zu ächten an die Nvihrts alto Firma
Josef Steindecker, DaMtlontmSß
Bank- & Wecteelgeschäft, Hamburg.
P. S. Das Haas Stoisdeekor — überaU als sslM ss4 rssU MUNrt — hat beaondere Beelamen nicht nöthig ; es unterbleibett solche dahher, worauf verehrt Publikum aufmerksam gemacht wird.
Férfi ingek
legfinomabb
Angol-Chiffba Oxford ea Creionokböl 4-sxeres mell gallér és késelőkkel
darabja 2 frt 50 kr.
Nyakkendők arak és hölgyek részére UMM nép választékban koztyft, mMwift, karisayák, és ssáráfsk
feltűri «lesé árakon kaphatók
(936 5—8) • LATZKOV1TS A.
Fehérnemű- és ori ivat ftsletében Iwlspestei váos-otcsa 22. m. yKemseti ssálloda" épület.
I. Ferencz József a magyarok királya.
Megjelent
40,000 példányban.
Erzsébet a magyarok királynéja.
WAJDITS JÓZSEF NAGY- ÉS KIS KÉPES ¡MAGYAR HÉPNAPTARA 1880-IK ÉYRE.
Kapható minden hazai könyvárus és könyvkötőnél
Ára a kötött és vonatozott irópapirral ellátott példánynak csak 50 kr. fűzve 40 kr. kis képes népnaptárak csak 25 kr.
Komárom kanizsai kalendáriumnak 20 kr,
mmm
NOVEMBER 30 án 1879.
A jó három.
A nagy képes
1 Szeretett jó atyámfiai
2 Színezett czim kép, Szeged vésznapjai
3 Naptári rész veres nyomással
4 Felséges Uralkodó hás
5 Csillagvizsgáló észrevételei
6 Szás éves jövendő mondó
7 Boldog aj évet költemény Városi Mihálytól
8 A magyar Király és Királyné 2 képpel Za-
lay Lajostól.
9 Hymnus költemény Losoncsy Lászlótól
10 Az ikikey tengeri csata P. N.
11 Szeged a szép magyar város pusstulása köl-
temény 17 képpel irta Várossy Mihály.
12 Martonfalvy Izidor a budapesti meggyil kolt ügyvéd, 2 képpel.
népnapt&r tartalma:
13 Harcz egy óriási kigyóval | 14 A tartalék ezred csata dala,
15 Székesfehérvár 2 képpel, Zalay Lajostól
16 Mulattató ördögségek 3 képpel
17 Gyönyörűséggel tele való kénesenvedée irta Mokány Bérezi költemény 8 képpel
18 Nevessünk
19 Magyar népdalok
20 Emlékeztető naptár mezei gazdák számára
21 Rözgazdaaág
22 Hasznos tudnivalók
23 Italmérési jog gyakorlatáról, belügyminiszteri rendeletek
24 A falu orvosa
25 Országos vásárok
26 Hirdetések
Nagy-Kanizsán, lyomatott a kiadó laptulajdonos Wajdits József gyorssajtóján,
Élelmi szer kiosztása.
Továbbá: WAJDITS JÓZSEF IV 101 az az száz és egy éves naptára 1880-tól kezdve egész
1980 év végéig.
TARTALHA:
101 éves naptár. As örökös nsptár. A hold változása s ennek magyarázata ábrákkal A nap es hold változások. A nap rendszer ábrákkal, a plánéták ábrákkal. Üstökösök. Naptár története. Chaldéai 19 éves holdkör vagy Cyklus. Julián-féle naptár. Gergely-féle vajry javított naptár. Római adószám és az uralkodó bolygó planéta. A négy évszak. 101 éves idójóslat. É«*ki félteke csillagzatai. Az állatöv csillagzatai. Az időjárás. Az idárás természete. Az állatok az idő változásának hirdetői. Paraszt regulák. A termékeny és terméketlen évek előjelei. A szerencse és szeacsétlenségi napok. A kath. egyház szenteinek névnaptára. Az ember természete. Az egészségtan vagy életrendi szabályo*. Gazdáaiati teendők 12 hóra. A gyümölcsök eltartása. Hási szerek, ember és állat különféle betegségeiben. Hasznos tudnivalók. Jó könyvek és magán hirdetések, és végre toldalékul álmoskönyv kivonata.
Ára diszes nyomata borítékban kötve csak 90 kr. Ismét eladók százalékban részesülnek,
postai rendelések ennek fordultával küldetnek.
Tisztelettel
Wajdits József,
Nagy-Kanizsán.
Plútó ördög sánta 6*.
A Szécheny tér s a városháza az árviz előtt.
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1879-ik évi 96-ik számához.
W ■ff O''l ''•! Pl/l i . VM«"» fV''-t
Folytatása a főlapnak.
megtartása mellett, a bélyegraktáraknál és kir. adóhivataloknál ingyen leendő kicserélésre 1880. évi február hó 1-étől 1880. évi April hó 30-ig terjedő határidő tűzetik ki, mely határidő után a forgalomból kivont bé-Ivegjegyek sem kicseréltetni, sem megterit-t^ini nem fognak. Ipar- és kereskedelmi könyvelt,. nemkülönben oly váltó-ürlapok, számlák stb., melyekre még az eddigi bélyegjegyek 1880. évi január hó 3l-ike előtt eszközölt szabályszerű hivatalos felülbélyegzés által alkalmaztattak, ezen időponton tul is ákadályta-ianul vétethetnek használatba.
— A postai uj szállítólevelek alkalmazásánál panasz merül tel, az átvevőnek kétszer is alá kell irnia, hogy a szállítmányt átvehesse, mig üzleti számadása mellé igazolványt nem tehet.
— Krób JPál Zalamegye érdemes tanfelügyelője Muraközben tesz hivatalos látogatást, hogy a magyarnyelv tanításáról meggyőződést szerezzen. Ily zord időjárásban tett íáradhatlan butgalom elismerést érdemel. Az eredményről szeretnők tudomást venni.
— Szép kor. A zala-szent-gróthí ag. ev. imaháznak mult vasárnap történt felszentelése alkalmával az első gyónó egy 105 éves asszony volt. Özvegy Szarka Mihályné, hó-dosi születésű. jelenleg Aranyodon lakik. OD eve él özvegységben : hallása nehéz; látása még igen jó. E^y lánya van neki, de erről n m szeret b*széini; mert — úgymond nem wf. ő nyomában jar. Aranyodon Szent Gróth mellett — saját kis egy szobából álló házi kojában lakik, élelmet azonban a helység tehetősb. jószivii családai felváltva adnak neki.
— A ngolok Balatonfüreden. Écsy László h balatonfüredi fürdő igazgatója, szokott őszi látogatását a fővárosban arra használta föl, hogy Balatonfüred iránt az érdekeltséget az angol qpnsulatus utján terjeazsze. így maga az angol consul, már a jövő évre egy 12 szobás villát vett kí 5 hóra; készítteti „yachö-ját, annak neve „királyné" lesz. A dániai angol consul, Arthur de Crapet Crowe, a jövő nyáron szintén Balatonfüreden fog lakni. És k öz vetítésükkel több angol család készül odamenni. Egész yacht-társulatra lesz kilátás.Bizonyára nagyon fogja Balatonfüred jelentőségét emelni.
A Balatonban e^ évben oly kevés hal van, hogy Kenesétől le egész Keszthelyig alig |-het fogni. A halászok és bérlők mütenyésztés által akarják a veszni indult halakat pótolni, külöuben nemcsak a hal pusztul ki egészen a Balatouból, tjanem a vidék lakosai egyik jövedelmi forrástól is el fognak esni.
— MéregJiCVCrö nők társulata. ZaI a- eger-szegi levelezőnk irja a következő meglepő és kissé homályos hirt: Kőszeg mellett a rendőrség e hó 24 én felfedezett egy női társaságot, mely már tiz év óta foglalkozik azzal, hogy az útjában álló egyéneket megmérgezi s igy teszi cl láb alól.
— A felsö-rajlci kath. uj templom felszentelése 1880. nyarán, Anna-napkor lesz.
— Légrátlón megyei főorvosunk Dr. Grész János ur Svastics Benó alispán ur jelen létében 1 áliitólag marhavészes állatot fölülvizs gált a napokban, ''z eredmény az lett, hogy nem volt keleti marliavészes állapotban. Ugyan-"csak a ntaihavészre vonatkozólag jelenthetjük, hogy a hozzánk legközelebb álló lutten-bergi kerületben teljesen megszűnt, mit részint az alkalmazott szigornak, részint a téli időjárásnak köszönhetni,mert a hideg idő visszatartja a marhák kintlétét.
— Pacsán még most sem kezdődött meg a téli iskolázás ; az iskola épület oly álla potában van, hogy duczkokkal támogattatott meg. A bennlétel életveszélyes. Felhívjuk a tanfelügyelőség figyelmet e sajnos körülményre.
— Röl''id hirek. Eugénia excsászárné anyja meghait. — a zultán ismét elzárkózottan él. — A druzok fellázadlak. — A „Presse,, bécsi lapot Nassau író 100.000 ftért vette meg. — Mis Lurline Münchenben állítólag a vízbe fuladt. — Amerikából a léghajózás számos áldozatait jelentik. — Leitmeritzben bogárcsipés általi vérmérgezés folytán egy egész család ki-balt. — Algíerban a színház leégett s 14 ember benn fuladt. — Gr. Szápáry Gyula pénzügy-miniater lemondását emlegetik a lapok. Utóda Krautz Gyula lenne. — A »Falu rossza" (üer Dorflump) Bécsben nem aratott sikert. — FrancziáK állítják, hogy az ázsiai szőlőtőt a pbylloxera nem bántja. — Budapesten „Veréb Club" alakult. — A hadsereg hadi létszámá ról szóló törvényjavaslatot ujabb 10 évre 2ü5 »zavazaítal 158 ellenében elfogadta az országgyűlés. — Dieckeos özvegye meghalt. — Iienz cirkusa a fővárosból eltávozott. — Miletics Svetozár visszanyerte szabadságát, — Budapes-
ten nagy as izgatottság, a kormány ellen, bogy } a Dunaszabályozás ügyével nem sokat töfődik. — Gusinjében az albánok meggyilkolták Muk-tár basát
Ki nyert ?
Brünn, nov. 26-án: 6, 19, 87, 33, 62.
Irodalom.
(E rovat alatt megemlített munka Nagy-Kanizsán Wajdits József könyvkereskedése által megrendelhető.)
— „Kortörténelmi rajzolt" czim alatt jelent meg Dr Neményi Ambrus jeles esssysta kétkötetes müve, melyet közelebb tüzetesen fogunk ismertetni ; egyelőre közöljük gazdag^tar-talmát: Újság ée könyv, journulismus hőskorából, Jules Grévy, Eenan Ernő a franczia akadémiában, Dupanloup, Littré, Cremieuxnél Paul de Cassagnac, Uément Duvernois. A ber- j lini sajtó. A német birodalmi-gyűlésből, Bismarck berezeg a parlíamentben, Bismarck és Palmerston, Kóma IX Pius halála után. A bíbornoki collegium a sixtini kápolnában, XIII. Leo. Egy római népgyűlés, IX. Piua Allessrandro Francbi. A római zsidók. Mindenféle nemesek, A jelentéktelenek. Országgyűlési ifjúság, Iskolabetegség, A tábornokné, Kémál bej, Ada-káléh, Reform vagy forradalom, Királyok a száműzetésben, Névtelen Oroszország, Lastellar az opportuniemus mellett. E könnyedén és vonzóan irt essayk lapokban elszórva jelentek meg, és annak idején nagy tetszésben részesültek. Hatásuk igy egybegyűjtve még előnyösebb. A díszesen kiállított mü (2 kötet ára 3 frt) Aigner Lajos kiadásában jelent meg , ki azon kevés kiadóink egyike , kik a jelen mostoha idők daczára sem szűntek meg, irodalmunkat egy egy maradandóbb becsű munkával gyarapítani, a mi manap határos a hazafias áldozattal.
—Aláírási és előfizetési felhívás! Van szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyobb adófizetőket, (urodalmak, földbirtokosok, házbirtokosok. főldbérlők, takarékpénztárak, segélyegyletek, vállalkozók, ügyvédek, orvosok, kereskedők, tőkepénzesek , nagyobb iparosok és a többi nagy adófizetőket), ugy az adóügygyei foglalkozókat , (városi, községi elöljárók, adókivető és adófelszólamlási bizottsági tagokat, urodalmi-ügy védek és gazdasági tiszteket, a pénzügyi, pénzügyőrségi, adóhivatali és községi jegyzői, vagy bármely oly vizsgára készülőket, kiktől az ado és jövedék ügyekbeni jártasság megkívántatik) , hogy a következő munkát bocsájtom sajtó alá: Ka-l''iuz az összes adó i:s jövedék ügyekben. (Wegweiser in allén Öteuer- und Gefalls-An-gelegenheiten.) Előfizetési ára csak 20 kr. Ezen könyvben egy begy üjtvék az összes adók és mindennemű jövedékek iránt fenállo oly szerfelett számos törvények és rengeteg szabályok nyomán a (törvények idézése mfeilett) alaposan, rendszeresen, világosan s kielégítő terjedelemben (nyolczadré'', sürüjn nyomatott
oldal) a szerfelett hasznos és okvetlen J szükséges tudnivalók és útbaigazítások — j melyek ismerete megóvások felesleges és terhes költség, kellemetlenség és fáradtságtól. Az érdekletteket felkérem, hogy a csekélyre szabott előfizetési árnak közvetlenül hozzám való ^mielőbbi) b-¡küldése által a Kalauzt maguknak megrendelni és ez által egyszersmind annak kiadását megkönnyíteni szive*kedje- j nek; megjegyzem ezúttal, hogy csakis az '' előfizetőknek szükséges példányszám f>g kinyomatni, és a könyvkereskedői térre nem bocsájtatik. Kaposvárott (Somogymegye) 187''J november hóban Dobos János, m. k. pénzügyi togal oazó és somogy vr egye» adófelügyelőihelyettes.
— Dr Toldy László altal Hellwald Frigyes és egy b szerzők nyomán kidolgozott „A föld és népei" czimü becses vállalat 12. 13 és 14 füzete megjelent. Kiadja Mchner Vilmos. Ára 30—30 kr. Ugyancsak Mehner Vilmos kiadásában megjelenő „Képes Családi Lapok„ II ik kötetének 4-dik füzete, ílietőleg 7 és 8 száma b»küld«tett hozzánk, melyből Benedek Aladar jeles költőnk egy szép költeményét fogunk mutatványul közölni. E tartalmas füzet ára is 30 kr.
Vegyes hirek.
— ErtasiU* a t, biztosító közönséghez a lakházak és gazdasági épületek hat évre szóló biztosításáról az ingyen év előzetes él vesetével. Budapest, november hó 1879. A t. biztosító közönség és főleg t feleink, a kiknek rokonszenve és bizodalma emelte társaságunkat, több egyéb tényező hozzájárulásával, jelen ál-- lására, nem fogják tőlünk megtagadni annak ! elismerését, bogy társaságunk mindig szilárdan
megmaradt azon alapon, melyre fekteté üzletét és hogy elveihez hú maradt a nyomában keletkezett versenytársaságoknak az ő eljárásától nagyon eltérő kisérletei közt is. Ez elveit azon rendkívüli eredmény igaaolta és jatsdmazta meg, hogy már a jelen 1879 ik év végével társaságunk 3.000,000 frtnyi alaptőkéje készpénzben teljesen ki van egéssitve, tartalék alapja pedig 1.000,000 frtra emelkedett, és hogy a károk fedezésére szolgáló díjtartalékot, társaságunk, vagyoni állásánál fogva a jelen év végével oly nagy ösezegben viheti át a jövő évi számla javára, hogy ennek folytán ezentúl előreláthatólag mindig abból fedeztethetnek a következő éven át előforduló károk. Ez eredmény elérésére törekedett mindenek felett társaságunk, mert meg volt győződve hogy a hasai biztosítási ügy érdekének általában és különösen t felei érdekének az által tesz kiváló szolgálatot, ha az üzlet nyereményéből -oly erős alapokat, tartalékokat alkot, mik minden eshetőségre .megnyugtatást, mert kellő biztosítékot nyújtanak, s a mily teljesen befizetett nagy alaptőke- és tartalékokkal csak a legkiválóbb külföldi társaságok bírnak. Azonban a t. biztosító közönség és különösen t. feleink azt ia bizonyíthatják, hogy mig mi egy részéről ily módon igyekeztünk megnyerni, igazolni, viszonozni a bizalmat, addig más részről társaságunk, fejlődésének, erősödésének arányában s üzleti viszonyaihoz képest szem előtt tartva a biztosító felek s a társaság közt létező érdekközösséget ÍS, mindenkor kész is volt t. teleinknek ujabb előnyöket és kedvezményeket nyújtani, mit többek közt az által tanúsított, hogy életbiztosítási teleink ez osztály nyereményének fele részébe, jégosztálybeli feleink pedig ez osztály nyeremenye egy ötödében részesittetoek. Ez a mi eljárásunk vezér elve moat is ; és ennél fogva, midőn oda jutottunk, hogy teljesen befizetett alaptőkével éö teljes tartalékokkal folytathatjuk az üzletet, társaságunk örömmel foganatosítja az ily eredmény esetére rég kitűzött szándékát s ezennel a tüzosztályban is ujabb kedvezményben kívánja részesíteni biztosító feleit. Elhatároztuk ugyanis, s e felől kívánjuk ezennel a biztosító közönséget értesíteni, hogy a lakházak és a gazdasági épfiletek biztosítása nálunk ezentúl azon kedvezményben részesít tessék, hogy t. i. ha a háztulajdonos vagy a földbirtokos kötelezi magát az ily épületnek hat egymásután következő éven át való biztosítására, társaságunk a szokásos ingyen évül az elsó évet adja, ugy bogy a biztosító fél az ingyen év előzetes élvezése után a második évtől kezdve tartozik csak a dijakat fizetni. Hisszük, ez intézkedésünk előnye teljes méltánylásra fog találni a birtokos közönségnél mindenkor, d''í főleg a jelen évben s a közel időben, midőn a jelen sanyarú év hatása még érezhető lesz, s midőn a gazda körül oly szűk a pénz. Ez intézkedésünk ugyanis még az ily szorult viszonyok közt is lehetségessé, könnyűvé teszi részére a hosszabb időre való biztosítást. És ez előny annál nagyobb, minél tetemesebb az évi dij s ann ik a jelen vagy a jövő évben való elózet-s megfizetése minél nehezebben esnék a jelen év gazdasági viszonyai által suj ott gazdának. De az előzetes ingyen év hasznát érezni fogják azon teleink is, kik hosszabb időre levén már biztosítva, az érvényben levő biztosításuknál ingyen évül az utolsó évet élvezik, mert ezen biztosításuk megújítana által egymást követő két ingyen évet fognak feleink élvezni, u. m. a mostani biztosítás utolsó (ingyen) évét, s »megújításnál a 6 évi bíztositás első 8 igy előzetesen élvezendő ingyen évét. Midőn ez ujabb kedvezméoyről fcivánjuk a t. biztosító közönséget ezennel értesíteni, nem tartózkodunk azon meggyőződésünk kifejezésétől, hogy a t. biztosító közönség, a mint ez intézkedé sünkben készségünknek, ugy az ingyen év előzetes élvevetének kedvezményében iránta kife zett hizodalniunknak jelét fogja felismerni. Értesitvén még a t. biztosító közönséget a felől, hogy ügynökeink, de magunk is szívesen szoigálunk mindennemű felvilágosítással, tiez tel ettél maradunk az Első magyar általános biztosító társaság. Harkányi. Lévai.
— A hasznos foggyógyszerek közt mindenesetre az első sorban kiemelendő a dr. Popp, bécsi cs. kir. fogorvosnak (Bognergasse 2. sz.) híres anatherin szájvize.-Ezen anathe-rin-8zájviz már 30 év óta, mint a legsikere sebb szájgyógyszer, ezer meg ezer üvegben szállitatik a világ minden részébe. Nagyon ajánlható még dr. Poppnak növénykivonatu fogpora is, melynek napontai használata a fogak tisztaságát és éppentartását sikeresen előmozdítja. As anatherin fogpaszta üvegtégelyben, ép ugy dr. Popp illatos fogpasztája 35 krért a legjobb és legjutányösabb ezer a fogak éppen tartására. As odvas, üres fogak kitöltésére legjobban ajánlhatjuk. Dr. Popp
fog-plombját, melylyel mindenki maga betömheti űres vagy odvas fogát, eszel a fog fájdalmát éaa rothadás terjedését meggátolja. Ki jó és szép fogakat akar magának biztosítani használja dr. Popp J. G. anatherin-foggyógy-szereit. (Bécs* Bodnergasse 2.) Különösen ajánlható még dr. Popp illatos növény szap-pana, mely a bórt puhítja a annak fehérségét s ifja üdeséget kölcsönöz. Dr. Popp ezen készítményei kaphatók minden gyógyszertárban és díszmükereakedésben,
A vdtárhélyi xnaecenás. Egy vásárhelyi színigazgató Rónaszéki Gusztáv jutalómjátékára mely a mult héten volt, egy leölt mázsás disznót küldött föl a színpadra tisztelete jeléü) a néhai disznó mindenféle ingrediencziáival. — Többet is ér aa egy babérkoszorúnál.
— jÉletmentő macska. A mait héten egy macska öt egyént mentett meg. Egy szegény családnál szénnel nagyon befütöttek, a hogy a meleggel takarékoskodjanak, a kályha ssellen-tyüjét elzárták. Éjféltájban a szobában levő macska vadai ide-oda agrálni kezdett, a mikor erre nem ébredt fel senki, a bölcsőben fekvő kis gyermekhez ugrott, megkarczolta, mire az sikoltozni kezdett A lármára szomszéd asszony odasietett, s mivel a szobaajtó csukva volt, as ablakot betörte. A betóduló friss levegő a szobában lévő széngőzt kiszorította, a a .benn lévők megvoltak mentve a biztos haláltól«
— Tizenkét év múlva Mint Pécsről írják: Az 1867 ben meghalt Gírk György pécsi püspök végrendeletében rokonain kívül több pécsi egyéniségnek és főleg as ottani közintéséteknek, mint a püspöki lyczeumnak, a városi polgári kórháznak, az irgalmasok kórházának stb. hagyott vagyonából tetemes összegeket, melyeket az örökösök birtokba is vettek és eddig jogos tulajdonuknak tekintették. Moet 12 év után jélentkezik a kir. liakus és hivatkozik egy 171o-ki törvény 16. § ára, mely a püspökök végrendelési jogát vagyonának csak egy harmadára szorítja, mig egy harmad az egyház és egy harmad as állam javára esik; ennek alapján a fiskus beperelte as összes örökösöket a Gírk püspök után öröklött vagyon kiadása iránt. Ez érdekes örökösödési pör kimenetelét az érdekeltek és a jogászkörök egyforma fessült-séggcl várják.
Üzlet.
A m&gyai borok ntán Budapesten élénk kereslet mutatkozik néhány nap óta. Baranyában Versecz vilikén a Hegyalján és az Érmellékón egyaránt sxámos vevő jelentkezik s különösen két tekintélyes franczia czég szándékozik nagyobb vásárlásokat eszközölni hazánkban, Paiugyai Pozsonyban szintén ns-gyobb mennyiség t vásárolt össze az ország különböző vidékein. Borainknak a külföldi vovSk előtt való bemutatásánál roppant hátrány az, hogy hazai öveg-gyáraink külföldi fogyasztók által megszokott palacz-kok előállítására semmi gondot sem fordítanak, úgyannyira, hogy például a Paiugyai c*ég palaczkban bemutatott boraihoz a palaczkokat Szászországban vásárolni kénytelen.
Papírszeletek.
Kis tévedés. Egy igen öreg tábornok elvett egy nagyon fiatal leányt. Némi idő múlva-, a nó be-tegvs kezd lenni, ideges rohamai vannak, annyira, hogy a vén katona megijed, s orvoshoz megy vele még púdig specialistához, a kit sem ő nem ösmer sem as ót nemkülömben. Az orvos kikérdezi a fiatal oőt, a kit bájosnak talál, s mosolyogva súgja a tábornoknak. .Semmi baj ! Csak adja férjhez a kisasz-Szonvt"!
Havreban a tengerparton sétál egy matróz. Szemközt vele jön egy zsidó. Alighogy a matróz ezt meglátja, odarohan s irtóztató pofont mér arczára. „Micsoda szemtelen dolog ez," kiált a bántalmazott, „hinr. én önt nom is islerem !" ^Ti feszitettétek meg Jézus Krisztust,'' kiált fel a matróz megvetéssel. „Hisz annak már ezernyolczszászhetvenkilenc* éve ! rArról nem tehetek" felel a tengerész — én csak tegnap tudtam meg."
Az omnibusban. Egy hölgy abban a perezben fogja meg szomszédjának í kezét, mikor az tárczá-ját akarja zsebéből kilopni. „Pardon asszonyom" szól mag nem zavarodva a jómadár, —otthon felejtettem a tárczámat, s csak a vitelbért akartam megfizetni."
— Egy helységben a kutyákra adót akartak kivetni, a községi gasda lévén megbizva az összeállítással. Ö tehát következő összeállítást adott be az adókivető bizottságnak. „Tek. Kutya adókivető bizot-8á$r! Következő összeállitást terjesztem be melynek helybenhagyását kérem. A községi elöljáróság — egy kutya. A községi jegyző — egy kutya. A községi orvos — egy kutya. A községi tanító — egy kutya. Összesen négy kutya.
Szerkesztői üzenet
■S<58. Sz S. Bécs. Köszönettel vettQk.
3759. F. K. Szombathely. Fogadd heeses részvétedért meleg késszoritáflOmat.
3760 P. Cl. A* Írásról gondolom a kért két lap megküldését Szivei köszönet ! A 2 frt 80 kr is megérkezett.
TIZENNYOL.CZADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
g h ''f i NOVEMBER 30 U 1879.
3761. D. C. Bécs Küldjük.
3762. S K. Közöljük.
3763. Fehéri Ede költeményei nem közölhetők.
3764. Futárnak. Fővárosi levelet nem kösöl-bVi''uk, csak ha kiváló ssellemdnsan van írva.
3765 8z. Bécs. A kérdéses naptár megjelent. Rendes megyegyülés csak s tavassazal lesz; rendkívüli most volt. A beasélyt átolvasandjnk.
3766 A. h. Bpest A nagyérdekfi mfiből hozunk mutatványt. Ssives üdvözlet !
3767. D, J. Kaposvár. Az érdekelt füze» beküldését is kérjük.
3768. „A hadnagy sirverse*. Sajnálatunkra nem közölhető.
3769. .Kertre nyilikn ... „ Ast beazélikn . . . közöljük, Másikra nézve magán levelünk megy.
3770. M. „Nem kérdem én. . .« kőssönettel
vettük.
3771. Kis-Somlyóra. Megkaptuk.
3772. aVárom-várom ..Hát csak várjon — itél etnapig.
3773. K. L. „Megcsalt engem a szeretőm" sat. Máaho 1 keressen orvoslást.
Felelős szerkesztő: Bátorfi LajOS.
Zenélő játékok,
mely 4—200 darabot Játszanak, disémüvea harang, dob,és mandolin, hárfajáték menayei hangokkal. *-'' 954 1—3
Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak, továbbá necaissere, szivar-álviny, svájcsi kásaeskák, fényképalbumok, levélnéhezitők ssivarkészletek, iró eazközök, keztytartók, levélnyomok, dohány és gyufatartók, dolgozó asstalok, palaczkok, tárczák, székek stb, mindenik zenével ellátva. A tegujabb ilynemű gyártmányokat ajánlja
J. H. Heller, Bern.
Csak egyenes megrendelés matat valódiságot; vidéki gyártmány minden m&, mely nemas én nevemet viseli. A gyár saját házamban van.
•^ooiopiT}^ aosojiwuíjpq ^s^sXSsfj? sod?}} •HÖS^A ST^z90>9SB tnoj^nf ?mra Swijuds zs^So ¡95 -asqtnoAoa Ipq^o^pwf 9[?nos jjs oso^ Spsnosgij « «of aoqSdsszsQ tjfnousjj 000*06 qqwreífei « 001
Keskeny
útlfö - mellcznkork&b,
a tüdő és mellbriok, köhögés, fojtóköhögto, rekedtség és tűdöhurut biztos gyógyszorei.
A termitxet Alt*! * u.nv.da •mbiritíf MIHHM kv«ru ceromtett «nefb«f»cllthetlon keiknny uUfU ■jPP^^J i M»n eddig f«l nem d.rlt.tt titkot fofUtJ* MBrryB. m»K*b«q, mlix.riBt * gége ¿t legctö rondtxer R/CLCvl KjulUdl DyskhirtjráJirs vsló axonnsli <yur« H7 nrri nH U enyhítő bsUU ryskorU.ivM tt illót * betrj: Ui^JI u.rvok gyógyuMtit minden tekintetben Itho- HHUHHB
lóler alöief fti. -------* - .
Miután fyámiayun- ,// 1 * knál oiukor keikony ¿ffr
éMMbölt tluUt Ttfrtlé« " 1 " ^ krSt kwetkeddak, különö.
° Sohaldt Vlctor & fiai,
ci. t. siabadal gyárosok Bécs, Wleden, Allegasis 4&
Kaphatók : Prager Béla gyógyszt. N.-Kanizsán, Kálivoda J. Letsnyén Kis A. gyófysst. A.-Lendván Dorner Ksj. rai- és fUszerkereskedésben Sümegben Werll M. gyógyszt. Kaproncsén és Idősb. Moselt F V siváron íioílósy József E. gyogys«« rtárábsn Zala E gerssogen. (667 60 — 6.0
Párisi világkiállítás 1878.2 srssy és sty ezBst-érs—el kltiatetve.
ganz és társa"
vasöntöde és gépgyár-részvény-társulat, Budapesten II. ker.
Ajánlják Í808 20—20)
kórgöntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket,
melyek néhány év óta a bel-és külföldi malmokban eddig használatban levő köveket mindinkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az őrlés kitűnőbb minósitése végett igen előnyösek.
MF" Ezenkívül mindennemű gép és öntödei munkálatokat, kérgöntvényü kerekeiket bányászati . munkálatokat stb.
liiii ialiÉrei fejjel
1 óra alatt veszély és fájdalom nélkül eltávolittatik.
4 frtnak beküldése vagy utánvét mellett a gyógyszer bérmentes elküldése eszközöltetik Syllwa8chy gyógyszerész Kasselban (Hessen).
*) Eredmény feltétlenül biztositutik, és sikertelenség esetén az összeg visszafizettetik, úgyszintén minden elo és éhezési gyógybánás valamint a ricinus olaj bevétele szeremnél felesleges és a legkisebb gyermek is kitűnően használhatja.
E gyógyszer nem tartalmaz kamala, kouss és gránát gyökért (958 4-12)
MILHOFER JÓZSEF
ékszerész,
j öut c 2 a a városház át ell enében.
Ajánlja dúsan felszerelt gyémánt, arany és ezüst ékszer raktárát jutányos legolcsóbb árak mellett.
Nagy választék gyémánt s más kövü gyűrűkben, úgyszintén jegygyűrűkben, óralánczokban, garnitúrákban, medallionok s keresztekben, ugy szintén ezüst álványok, gyertyatartók s egész ezüst készletekben.
Minden nálam vásárolt ékszertárgyak a kir. fémjelző hivatal ellenőrző próbájával el vannak látva.
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek, nem tetsző tárgyak készségesen kicseréltetnek. (777 12 — 12)
Valódi! csalás nélkül!
Haláleset és örökösség végett kénytelenek vagyunk
Chinaezfist gyárunkat TPd
egészen felhagyni és számos chinaezfist készítményünket fele áron eladni. Bővebb árjegyzékeket kívánatra ingyen beküldünk
5o°/0 leszállítási áxak.
6 drb
1 » 1 „ 1 ,, 1 ..
előbb most
drb
kés tartó 5. -levesmerő 5.— tej merő 3.50 cznkorcaipó 2.20 vajtartó 5.— 1 pár gyertya tartó 9 8
2.70 2.50 1.50 1.— 2.50 4 —
előbb most kávéskanál 3 60 1.80 étkezőkanál 6.50 3.— asztali kés 6.50 3.— asztali villa 6.50 3.-csemege kés 6.— 2 70 csemege vili. 6.— 2.70 Legújabb manchetta-gombok géppel 1 frt. 1 drb cigaretta dohány-tar^ 2 frt 20. (951 4—6)
A t. cz. közönség figyelmessé tétetik, hogy ss én áruim nem ugy nevezett britaníaezüst, mely nem más mint czimezett pléh, hanem a legfinomabb ezüstlapos fém, kitűnő szépségében valódi ezüstől meg nem különböztető. _
ML Karácson/l ajándétul legjobban ajánlható.
6 drb evőkanál Mind a t\ drb disze* tokban
kés villa kávéskanál
tt frt helyett csak 10 frt 70 kr Q Megrendelések utánvétellel gyors és pontosan eszközöltetnek Q
PREIS L Bécs, Rothenthurn;stra8se 29. 0
Van szerencsénk a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni miszerint:
NAGY-KANIZSAN LÖVINGER-fóle házban Knortzer szálloda mellett
budapesti- bútor- gyári raktárt kapcsolatban egy papirkárpit (Tapeten) raktárral
ELLENBERGER - TÁRSA
czég alatt nyitottunk Ajánljuk ezen mindennemű fa és kárpitozott bútorok — butorkelmék, valamint fali szőnyegek (Tapeten) és ehez való diszitményekl>cn gazdagon felszerelt raktárunkat. 7~17>
Mindennemű kárpitos munkálatok ugy helyben mint vidéken az általunk e végre felállított kárpitos műhelyben jutányos árak mellett pontosan eszközöltetnek.
Ellenberger és Társa,
budapesti- bútor gyárosok
Majdnem ingyen
Számolás következtében a nem rég bukott nagy brítannia-ezüst gyárban a következő 42 darab rendkívül tiszta brittannia-ezüst tárgyak csak 6 frt 75 krba kerülnek, csak nem negyed része az előállítási árnak, tehát csaknem ingyen eladva, és pedig :
6 drb. kitűnő jó asztsli-kés Británia ezüstnyél és valódi angol ezüstaczél pengével.
6 „ legfinomabb villák Británia ezütsbŐl egy drbban
6 . nehéz Británia ezüst evikasál.
6 „ biitania ezüst kávéskanál legjobb minőség.
1 , erős Británia ezüst téjsier«
1 „ nehéz Britáuia ezüst levesaerő
6 „ Británia ezüst kést«rt6
6 „ angol Viktória csésze finom vésőzetel.
2 „ hatásos Británia ezüst gyertya tartő.
1 „ Britania ezüst éttermi asztali cseng etyü ezüst
hanggal.
1 bríttania osüst theaszttrő fllllel vagy fogóval.
40 drb. (955 3—12)
Mind ezen 40 drb. a legfinomabb Británia ezüstből vannak készitve mely egyedüli a világon létezendő érc, mely örökké fehér marad és a valódi ezüstől 30 évi használat után külümbőzhető meg, miért jótálva lesz.
Czim és egyedüli rendelési hely a cs. kir. osztrák magyar
városoknak.
General-Depot der I. engl. Britania Silber Fabri ken Blau & Kann, Wien, I. Elisabethstrasse Nr. 6.
Mind az itt megnevezett 42 drb. valódi brit. ezüst tárgyak melynek elóbbl Ara 26 frt. volt, most öszszesen 6. 75.
Nyilvános magyarázás. 0
A tömeegondnok azon nem rég tönkrement nagy játékszorgyárból Q átvett tárgy s-.katfólváltás és takarítás védett több raktárakban negyed ß részén a valód; áron alul eladatnak. 2 frt 95 krért kaphat mindenki V
0 0
An das Exporthaus internationaler Waaren, Q Wien, Stadt, Heiniichshof, Magazine 8-9 Q
következő 58 darab gyönyörű játékot, alkalmas fiak é< leányoknak minden időben, jó csomagolva utánvétellel küldetnek és pedig: 1 párisi varíété színház igen gyönyörű, és szépen dekorálva.
Büvészskatynlya, egy elfogott basát tartalmazva, mely belőle megszökni akar.
Nikolo rendkívüli szép karácaoni ember, kí egyszersmind czn-korsselencze. (95rf 3 — 6)
szép karácsnnfadiszitő, legújabb mód szerint. Chinaí orőuiti. mindig szorgalmas és igen nevetséges, szép gyertyatartó karácsonfa számára.
jap. kiosk, mümunka, egy mozgó éneklő kolibrit tartalmazva.
Bajazzn,müte!jcs, mely a legnagyobb művészetet csinálja. Erdőördög, mi-a jelszóra nyelvét mutaja. szép kivilágító gyertya.
babakocsiban, szépen öltöztetve mi a húzásnál mosdói, vergődik és kiabál, ó -római kocsi fogattal.
drb. és összesen 2 íjrt 95 krba kerül. Azonkívül egészen ingyen kap mindenki ráfizetés nélkül a játékok átvételénél 1 jutalmat, áll 4 fiarab /Inom arzHmetszetil képf>öl.
Ezen képek rendkívül sikerült másolatok, szép látványokat terjesztenek és legczélszcrűbbek termekbe, vajy felnőtteknek ajándékul. Kéretnek a megrendeléseket k«">v< tkezócn írni:
1 1
25 1 12 1 1 1 12 1
1
A legolcsóbb és legkellemesebb időtöltésül ajánlja
WAJDITS JÓZSEF Nagy-Kanosán
újonnan és temérdek uj művekkel tetemesen bővitett, több mind
3000 kötetből álló
KÖLCSÖNKÖNYVTÁRÁT Az olvasási dij havonbint csak 50 kr. negyedévre csak 1 frt. 30 kr.
Előfizetés a kölesönkönyvtárra e hó bármely napján történhetik. Tisztelettel
WAJDITS JÓZSE