Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.33 MB
2009-11-25 08:13:57
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
511
4116
Rövid leírás | Teljes leírás (320.98 KB)

Zalai Közlöny 1889 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1889. iüiUus 4-én.
Előfizetési ár
epés* érre -\'5 írt— -
fél évre .... \'-2:ír SOV negyedévre . . . 1 ír: tin Eoyei szám 10 kr
H I K I) K T.f. S K K íi húsár-ón pt-nisorban 7. mis «di* a o s-mimii\'ii továí-«i sorért :> k-
v NYILTTERB^N petit koronként 10 krért -.^l-ti.-i
HoszoDiiyolczafflk évfolyam.
iititTL-Kanizsa
a lap szellemi .-észét illető ks lényeg a Mclcí *zt5«éghei \\U>r*9Í r*-*»t ill-ifi kÁzfeminniJ
•e.lig 3 kÍ:C!"li!-.a.,ill.c:i b.r:.,.-, i i\'it--*e:,riők : Xmpy-Ka uizsá a-uk4r«kpéi->iári épni*c
B<—n-.vijr.-ii. n levelek m-m fi
I g=.Utu:il*k el
Kéziratok vissza nem kuldetn
sjí „Kered;ed4nn iJMirbanku. a „nagy-kanizsaiónkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy kanizmi kisdednevelö egyesület", a ^nagy-kanizsai keresztényjótékonij nöenyté^ a mnagy-kanizMÍ izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete-, a .nagy-kanüsavtiszti-imsegélyzö szövetkezet"^ „sofírflni kereskedelmi s
ipar kom ara" nagy-kanizsai küívdlasztmányának hivatalos lapja
HETEMKINT EGYS
SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES.TARTALMÚ HETILAP.
¦ M fi It-L E G 1888. évi deczember hó 3l-én.
frt. kr.
1. Pénztári maradvány! "88 évvégével 43!) 10
2. Házbirtokokbaii 17.4Ü0 —
3. Felszerelésekben 520 —
4. N.-Kanizsai takarékpénz-
. tárnál betét 1313 U8
5. Egy drb lOüfrtos földhit.
intézeti kötvény 100 —
Marad tiszta vagyon 19.833 1
Pénztárt forgalom.
1888. évi január hó l-töldeczem.hó31-
Bevétel. frt 1
1. Pénztári maradvány 18S7; végével 594
2. Tagsági dijakban 419
3. Tan- és beiratási dij a Nádor-utczai óvodánál 8S2
4. Tan-ésbciratát-i dij az arany J.-utczai óvodánál 22S
5. Földbitelintézeti kötv. szelvényé böl 5
6. Betétek utáni kamat 39 1
7. Ajándékokból 23
8. Failletmény a várostól 40
9. Véletlen jövedelmek 4 i
10. Segélj a várostól 500 -
11. VViltM. hangverseny jövedelme 131 ! 12 Tánczkoszoru jövedelme _ _1_86 \'
Kelt Nagy-Kanizsán, 18S8. évfttecz? hó 31-én.
OSZESZLY ANTAL egyes, pénztárnok. Jelen mérleg- és pénztári forgalmi kiimttatást az egyleti könyvek és okmányokkal összehasonlítottuk és^ minden tételében azokkal megegyezőnek találtuk. Kelt N.-Kauizsán, J#S9- ápril hó 25 .
Grünlnil Beiirik, Tiojlú Lajos, Hibái- Ferencz, GforffT János.
Költség-előirányzata
nagy-kanizsaí .Kisdednevelő. Egyesüknek lS89-ki január-deczemberi rendes évre.
?34 39 8 G\'O 32 20 12 -
Kiadás. frt.
1. Óvó és óvónő illetménye 1000
2. Dajkák fizetésére 313
3. épületek tatarozására
4. Kert és/udvarok fentartágára
5. Tűzifa fel vágatáéért fi. Felszerélés és javításokra 7. Nyomtatványok és postaköltségekre
S Szolgák fizetése és kézbesít & jutalék
9 flietétek s azok utáni kamat ¦ tőkésítésére 439
10. Tanítói nyugdíjalapra 1887. és 1888. 48
11. Tűzifáért 85
12. Vegyes kiadásokra , 298
13. Pénztári-maradvány mint egyenleg 739
42
99
2955
Bevétel. frt. kr.
Pénztári készlet 13SS. évidecz. 31-éu . 21 1G
Tagsági dijakból 99 rendes tag után 387 —
Tagsági dijakbúi 37 pártoló tag után 74 —
-1. Vigalmak rendezéséből 150 —
5. Tandíj a Nádor-utczai óvodában 50 gyermek után ;i I frt 550.— fi. Beirási dij a Nádor-utczai óvodában fio gvermek uiáu á 1 frt 50 —
7. Havidíj az Arany Jáuos-utczai-
bau 40 gyermek utáu á 50 kr 220 — S. Beirdsi dij az Arany János ut-czaiban 40 gyermek után .ü 50 kr^ ; . 20 —
9. Havi díjTa kis-kanizsaibau 30
gyermek után 8 bóra :i 30 kr 99 — 10. Beírási dij a kis-kanizsaiban
30 gyermek mán 8 bóra ü 30 kr 9 t-\\ 1. Nágy-kauizsaj takarékpénztár
évi adománya 20 —
12. 2 db. földbitelintézeti szelvény 5 —
13. Nagy-Kanizsa város évi rendsze-resitett segélye 500
14. Fapénzpótlók az Arany János-utczai .óvodában x 40 —
15 Rendkívüli adomány egy névte- \'i
lentől ez évre _too —
Összesen: r 2554 Hi ^¦K i a d á s. frt. kr.
1. Egy ovó és két óvónő évi jutalma f lifiO —
2. Három dada fizetése 1 44^ —
3. Épületek tatarozása
4. Kerti udvarok fentartása. ü. 12 öl Uizifa a felvágatással 92 fi. Nyomtatványok, postadíj és játékszerek 140
T & r e % a.
Levél Muki öcsémhez.
|fej! igc«p "f*ém Mnki, i*> nem hittem t Hi\'jty i\'y kéoy«i Üjyben Korulj UDÁciomrn Axt írod: mióta, anyásod a Iiiíku^K I \'ldSsKMQbb vxk>- a mélÜíutt UopsX03aÍl ; Tép-nyflnelrj^gÍ0CTb)n«k mint a ^prsfrAfot Mely n«m n\'^ K.",\',;,",r!\'\' mind & taárom pá\'tot lifuRtlid c.zivóii; v&csornd | orpilvAr, Nű.l mi-p minden bibxt a te nyakadba va Sajnállak 6q, de kiiztUnk legyen mondra, Ki korán fixvfgyfllc, czajise oly forma •.\' i-..Ti.. mint ím\'-, ki nagy nobín fogott Bveahex, b a „fogai" szoasail már elfogvott. Hát ily >on áldozott dédelgeióst kíván Krted e«? nem? no hát elmoudom magyarán i.i-ii. napád is még nej kifakolt matróna; SSt mint ttkornyállal be.-rö-.; őszi róna, Ha átaranyozzá a tározó aagár, Ktragadol>b, mint a befutott forró Dyár. s bár az anyói»ági tartózkodás jege Befutja kedélyét idfiröl-időre, Csak a rokonszenvnek érintse melege A jegeci átbigol vaj és méz-tengerre. Meg a „feh<-r-Dép\' volt éa marad i* olyan, Hódolatot kirán, járjon bármely korban.
/ Hát tanácslom : keread kedvét a napádnak. S mciílktod, gyBtrelmid osOkeonek apadnak. Figyelmed poláija,\' mint oltováuyt kertéac,
. -Mye ferdén unLt| arra to ia ugy uéz«, Mit pedig íültneiNtart, ba víres ia, moad el Gyengéit m«z ne lásd, obajait leid el. Ha templomba léptet, »idd atina könytét, lUqaiemkor azened ne kimélje könnyet. S ba gyáaz-en.lékinek láza meg aem hűlne, Kogana batíirodba, a balfelen ülj be. Vigaazszaljeaititgaad, réarvéttel takard be. S cwkbamír friss hártya h«ged mély sebére. >-E>- kQlönle^ érzéa serkenik ki nyomban, Mii vonzalma torább biztatgat titokban. Bátiatát íi;;;.eiv, osztva kéaön, korán, H" -i. gb_é válsz, mint íOrOknek a Korán, Név-szQletés napján te lágy a- legels6 Virág-stóró, a leghűbb tQntetóbb Odvoslő. Ha, meg végig étied fÓ-Upán ebédit Ka feledj elhoini egy marék cinkedül.
Add át finom kecacscl, < caókra nyújtott jobbját Hintád be könyökéig a nem reazel több tormát. Látod: kalap, tnásli, tnrnür dQlled félre, Jókor figyelmeztesd a édeavl epéje; ízleled, egy ráncz már arcaáról rád tekint Csempén satuljába egy liter glicserint, Gyakran ismétold : szép csak az >"azi rózta. S háláv°l eltelve hajol minden szóra. Mikor meg hallod, hogv ajtód kű Ül csoazog. Érintae füleit ily forma monológ: .Mily tSk>-letes lény, igát gyöngy, nem ia-máa, Áldlak égi kfgy, moat tadom, mi ai áldá.t Citak mindig szőrmentéi, a mi -hamar m-géred, hapad sarkán y fuga elveszt minden mérget. Dehogy z»r.rtüludik, daezol többé veled, Akár kis ujjodra le-felt-koxgetticdd, \' Mert bát a biliiág, mint kényes csikó-ló. Arra nyerít, kedvel, ki jobb abrakoló, S éltek art.-uhuiul, együtt egymás meliett, Mint anya-juh, a fia, melyet ép most ellett Igaz, önérzeted egy gyflazünyit «s»nved, Dn nem les* oly napod, melyen .mindenszentek\' Közbenjárása sem csinálhatna bíkéc, S keresztanyádnak ia átkoznád emlékét. Éi lelked csendjének sem. lesz az nagy béri Udvariassággal, ha napád beérj, A szent szövetségnek kikomgált könyve, Fenirt tanácsaimhoz hasonlókkal tömre. Kövesd, a hyagalmadnak puha ágya ké*zen, Szélmalmokkal harcában elpusztulsz egészen. PostafordoltáVal re : ellem arczképed Napadéval^egjüit kaldöd. Islnu véled.
GUOTH GYULA.
^JAz a ,
L
„Jegyesek." Ervin: Hallottad,olvastad márGyula a Pista eljegyzését?
Gyula: Mit? a Pista eljegyzését?—! Nem. Hát nősül, és kit vesz el ?
Ér.: Fényes Emmát, vagyis : nagyságos fényesvári Fényes Emma úrhölgyet.
Gy. : M-i— t! Fényes Emmát? Azt-a roppantgaideg^és gyönyörű teremtést, — azt az angyalt, azt a kedvest és
Er.: Ks — gratulálsz neki ugyebár,?
Gy.: En. gratulálni V neki ? — Nem ! hanem — *
Er. : Mit, — hanem ?
Gy.: Hanem, hanem csak irigylem üi!
Er: Es miért, ha szabad kérdeznem ?
Gy. : Miért? hát még kérdheted! Egy olyan pártié! Ah, mily irigylendő bolilog ember is az a Pista; hisz meg sem érdemel ö olyan nagy szerencsét.
Er.: Miért ne érdemelne! Pista igen derék, müveit ember, és valóban igen jó gyerek, és fogadni mernék, hogy kitűnő férj is lesz belőle !
Gy : Az meglehet, hogy lesz, hanem
Er.: Eh, mit ismét hanem ?. /
Gy. : Hanem — hanem Pisti egy cseppet se szép. egy cseppet se szellemes, hanem inkább rut és. — és ostoba ficzkó.
Er: Elég, elég! Eleget hallottam már barátom; már tudora, honnét fú a szél; tebelőled az irigység beszél. De „nyugodva dicsérd á napot." " II.
Ottó: Hallahó! Jöjj idejgyorsan Emil 1
Emil: Itt vagyok már. Nos, a pat-varba is! Mi a baj, hogy ily lőhalálába futtatsz ide velem ? Halijuk !
Ottó : Tartsd közelebb és csak nyisd ki jól a füled ; és csak halld éi bámulj: Gyuri nősül !
Era.: Nos ? és aztán, ha nősül is : mi van abban bámulni való ? Elég érett, már e lépésre.
Ot: Igen, igen is az; hanem, hanem az a bökkenő, hogy kit vesz el?
Em.: Nos ? és kit ?
Ottó* Bárczi Marit 1
Emil : Teringettét 1 ne mondd í Hisz az igen derék, jó egy leány, szorgalmas;
munkás, házias, kedves, szelíd, nyájas, okos és —
Ottó\' : Ej, mit ! hisz az mind igaz. — hanem — <™
Emil: Megint:-hanem 1 és miért ismét az a.hanem ?
Ottó : Hát azt, hogy az mind igaz lehet, a mit a leány felöl mondasz, de mit ér mind az ? ha ö egyébkint meg, egy cseppet sem szép, süt rut, mint az éjjel, mint egy béka és mit tudom ép, mint még mi V Mig Gyuri meg olyan .derék, fess egy gyerek, olyan szép nyalka egy fiu, hogy csak ugy fut rajta a szem, és hozzá m,ég vagyonos is! Istenemre! olyan pártiét tehetett volna, akár éjgy gróf is, ha esze van ; hanem —
EmU-r Ismét hanem ? Ottó : Igenis, hanem hát nincs esze és azért csak szánni, csak szivemből sajnálni tudom öt. j
Emil : sohse sajnáld őt barátom, inkább gratutálj neki 1
Ottó: ÉnV — neki ? — Bérezi Marir hoz ? — soha ! Olyan egy fiatal ember, egy olyan semmi pártiét elvenni: fidonce í Quelje idee !
- H á z a s s\'á g o k.
Gyula: Ervin! hallottad, szögény jó Pista barátunk házassága felől.
Ervin : Mit ? Nem hallottam felöle semmit; de előre* is tudom,- már, mit akarsz mondani : hogy mily boldog ő, és te mennyire irigyled öt
Gy. : Ah, ne izetlenkedjél 1 Ilyen komoly kérdésben nem illő a tréfáikadás ; szót se, erről többé !
Er. Micsoda ? Ls talán Pista nem is
! Az tudod lehetetlen, nem irigyelned. I Gy.: Szó sincs róla. Nem, nem >riigy% lem öt, hanem, hauem csak szánom, csak \'sajnálom őt 1
j Er.: Sajnálod ! ? őt ?! a ki azt a roppant gazdag, gyönyörű tereintést\'vette el; a ki azt az angyalt, azt a kedvest birja nőirl ? És —
Gy.: Hadd el kérlek a.tréfát! mert minden szavad a szivembe vág.
Er.: Nem, nem tréfálok, de szólj hát, mi történt vele\'?
Gy.: Tehát halld! Szegény Tista barátunk végtelenül boldogtalan.
Er.: Boldogtalan ? az ő helyzetében! — És miért ? — mondd !
Gy.: Nejé] egy hiu, kaczér, tetszelgő és nem szereti ót.
Er.: Nem is csoda..Hisz Pista bání-tuok nem a világ eleje, egy cseppet "se szép, egy cseppet se szellemeSj hanem inkább rut és ostoba.
Gf.: Megállj! —Abból egy szó se igaz,. Sőt ellenkezőleg: Pista igen s,zép, derék és igen okos, szellemes egy férfiú: s hozzá még kitűnő becsületes jellem. — Csakhogy komoly, higgadt természetei, a mivel ^könnyelmű nejének természete homlokegyenest áll: nem birja öt értéke szerint méltatni. Szegény barátom í S a mily nagyigényű s bö költekező a neje, a nagy hozománynak még a tízszerese se-elég háziszükségleteiket fedezni; és így, ha Pista -barátunk oly kitartó szorgalmú-munkás férfiú nem volna, a koldustarisznyát ölthetné a nyakába. Az az asszony tönkre tenné egészen, mert a saját vagyonának nagy részét máris elprédálta, semmit sem ért a háztartás vezetéséhez, és-ezért örö-
volna boldog és te—te nem irigyeljgja őt? meit isx a házon kívül keresíT^Vége köv.)
Mai szamunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva.
A nagykanizsai „ Kisdednevelö Egyesület* köréből.
l-vSL). .évi ápr. 28-án tartott közgyűlés elnöki jelentése.
Tekintetes közgyűlés !
A XlV-dik évi szokásba vett elnöki jelentést következőkben van szerencsénk előterjeszteni:
A lefolyt évben folytatólag fó-teendóje volt az eg}esületnek, hogy a VI. és VH-dik kerületben, illetve Kis-Kanizsán a III-dik kisdedovudát létesítse s mint .Gyermekmenhelyet" megnyissa, mely törekvés várakozáson felül sikeresittetett az által, hogy egy magát megnevezni nem akaró jótevő egyesületünk alapeszméjétől lelkesülten Plihál Fercncz kir. közjegyző ur utján „Négyszáz* forintot adományozott készpénzben kizárólag a kis-kanizsai óvodára. A nagylelkű segély villanyerövel hatott s törekvésünket hathatósan gyorsított sikerre ve/ette, ugy. hogy a kis-kanizsai óvodát, illetve gyermekmenhelyet f. évi május 1 én tényleg megnyitjuk. — Midőn a jelzett nemcsszívú érdeklődésért s ritka áldozatkészségért az ismeretlen jótevő iránt hálás köszö-uetücfcoek adunk nyílt kifejezést, kívánjuk neki, hogy egyesületünk áldásos működésében sokáig gyönyör ködhessék.
Hálás köszönttel tartozunk Nagy-Kanizsa város tanácsa! és képviselőtestületének atyai gondoskodása- és kegyes pártfogásáért, melylyel közügyünket hat hatói figyelembe véve, mint a másik két-,_ ugy e harmadik óvodánkat is évi rendes segélyben részesíteni méltóztatik.
Előző évben egyesületünk a városi iskolaszékkel egyetértőleg más oldalról is bemutatta tevékenységét, t. i. a szegénysorsu iskolás lánykák munkaanyagának beszerzési aiapjául 25 frtot utalványozott, azonban a kívánt siker nem koronázta a kitü-1 zött czélt s így a lefolyt évre már
a választmány ez ügyet elejtőnek vélte és teljesen visszatért az aiap-nevelésí eszme tényleges bővítéséhez, mi a kis-kanizsai óvoda létesítésében : nyilvánul is.
Tartott az egyesület 4 választmányi, 6 igazgatósági ülést 63 ügyszámmal. Vagyis az egyesület keletkezése óla 18 közgyűlést, 82 választmányi, és 53 igazgatósági, összesen 154 ülést, a maí tehát a 155 dik.
Közegészségi ügy mindkét óvodában kielégítő volt. Semmiféle járványos betegség nem fordult elő.
Kisdedek létszáma a következő: 1888., évi szeptember hótól 1889. márczius végéig a nádor-utezai óvodában beiratkozva volt 4S fiú $s 41 leány, összesen 89, díjmentes 9 fiú és 1;2 leány, összesen 21. Együtt 110. Az Arany Jáuos-utczai óvodában 27 fiu és 25 leány, összesen 52, díjmentes 25 fiu és IS leány össz. 43, együtt 95. A két óvodában 141 beíratott és 04 blijmeutes, együtt 205 kisded részesült az alapnevelés jótéteményeiben. Tavai 212 vc$t, tehát 7-tel kevesbedett. Az egyesület keletkezése óta 3162 kisded jelentkezett.
A lefolyt téli idényben egy. uj jótékonysági intézmény lépett éledbe városunkban, az úgynevezett .Szegények t\'pintézete", vagyis »Népkonyha*, melynek létesítése felett egyesületünk választmánya ÖrÖmérze-tének adott kifejezést s 50 jegyet vásárolva, azokat az Arany János-uiczai árva és \' szegény gyermekek közt kiosztva oly módon intézkedett, hogy egy adag étel két gyermekre jutott s teljesen elegendőnek mutatkozott.
Emelte az évi jövedelmet a n.-kaiúzs&i takarékpénztár 20 frtnyi évi rendes adománya, nemkülönben a Karcag testvér urak által bírságpénz czim alatt adományozott 25 írt, ugy a már jelentésünk elején
említett s ismeretlentől^ származott 400 frt ajándék, mely azonban zárszámadás után érkezvén; elszámolása
pénztárílag a folyó évre esik.
Egyesületünk vagyoni állapotát illetőleg van szerencsénk a mérleget, a vagyoni kimutatást és zárszámadást a folyó évre szólóNtölt-ségvetfssel egyetemben azon tiszte letteljes megjegyzéssel bemutatni, hogy a számvizsgáló bizottság jelentése alapján ügybuzgó pénztárnokunk Oszeszly Antal urnák a felmentvényt szives fáradozásaérti köszönetünk\' kapcsába.n megadni méltóztassék.
Karácsonykor az\' Arany-János-atezai ovodálían 3 fiú és 3 leány a legszegényebbek közül uj. ruhakelmékkel ajándékoztatott meg, melyeket egyesületünk buzgó alelnöke Knáusz Boldizsárné urnó volt kegyes felajánlani, mely szíves adományt köszönetünk kapcsában van szerencsónk felemlíteni.
Mai közgyűlésünk tárgysorozatának elintézése után azon kellemes helyzetbe jutunk, hogy a III-dik óvodát ünnepélyesen megnyitottnak nyilvánítjuk. E szép jelenség méltó örömet nyújthat városunk lakosságának, Jiogy nyomasztó viszonyaink mellett is. sikeresen oldhatja meg egyesületünk azon feladatát, mely az egyesület alapeszméjéből fakad.
Midőn mindezt a méhen tisztelt közgyűlés színe előtt örömmel jelentjük, a III-dik óvoda, tnégizemlélése-, illetve megnyitására, Kis-Kanizsára tisztelettel meghívjuk. Egyesületünk további muukásságára Isten áldását kérve, ajánljuk a nemes ügyet ezen-tulra is méltó pártfogásukba, kívánva, hogy egyesületünk a város díszére s polgárságának családi Örömérc és a\' kisdedek rendszeres nevelése- és ápolására eredmény dúsan működhessék. Nagy-Kanizsái), ápríl25-éuI880.\'
Vidor Stiuti Báíotíi Lajos
egyesületi m. eluölc. titkár.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 4-én.
7. Szolgák Szetése s tagdíj beszedési % 74 —
8. N\'evelési alapadó illetéke 36 — ít. Kis-kauizsai ovodaház bérlete 85 —
10. „ \'¦ „ felszerelése 15Q — 11 Rendkívüli véiyés kiadásokra 280 -12. Pénztári készlet mint egyenleg 3 16 Összesen : 2554 16
Kelt X.-Kanizsán, 18S9. évi április hóban.
Vidor Samuié.
egyesületi ni elac-k.
Bitorü Lajos
eej-eiűlel! tilkir
íúm Boidirsár
egyesületi goadnolt.
Oaealj Antal
egyesületi pénztárnok.
komolyan fontolóra. Végül tudatja, hogy e vasúti fófelügyelőség*uti sittatott, hogy az áruforgalmi tarifakedvezményekre vonat-, kozó rendeleteket szigorúan alkalmazza.
— Reform a távirdan. Sok panasz merült fel a táviníaintézet ellen azon eljárás miatt, mely a küldönczczel továbbított sürgönyöknél követtetik. Ma L i. az a szabály, hogy ha a feladó a küldönczdijat meg akarja fizetni, a rendes távirati díjon felül ^még egy táviratnak diját kell fizetnie s azonkivüi öt forint betétet hagyni a hivatalnál; mert a küldöuczdijakról a hivatalok nincsenek tájékozva s még ha a sürgöny oly helységbe czimeztetik is, melyben postahivatal van, kénytelenek betétet kivánni a feladótól. Ez az eljárás nagy
engedélyezi, bogy a novai járáaorvos pót- szolgáló községi pótlék megállapítása tir javadalmazása a megyei betegápolási alap \\ gyábap.
Felhívás a magyar gazdaközönség-hez I
A magyar gaz.iák jégszövetsége fen-áildsáuak második évét fejezte be. A résztvevő gazdáknak a lefolyt két évben előfordult nagyszámú és tetemes jégkárok forytaír — az élvezett olcsó dijak és a készfizető kezesség alól történt felmentés előnyein kivül — külön osztalék ugyan nem volt kiosztható, de Örömmel consta-lálhatjuk, hogy a szövetségi eszme folyton nagy hódításokat lett a második évben is, a mennviben az első évi dij-bevé-teüel szemben,\' mely frt 4G3.5G0.3S krt tett, a második évi díjbevétel már frt 52rj.34S.S0 krra emelkedett.
Most már tehát oly tekintélyes üzleti állomány felett rendelkezik a szövetség, hogy annak virágzaja nemcsak minden kétséget kizár, -hanem biztosan várható, hogy a külföldi vagy nagyrészt külföldi , tökével alapított — Magyarországban működő — Jársaságok minden gáncsoskodá-sai daczára évről-évre nagyobb kiterjedést nyerend.
Midőn ezen tényállást a magyar gaz-daközünség tudomására juttatni szeren-, cséuk van, bátrak vagyunk egyúttal azon fontos, ma már az egész ismert és követeit nemzetgazdászati elvre figyelmét iel-hivni, mely szerint csak azon ország va-gyonosodhatik és fejlődhetik, melynek polgárai gondosan Őrzik saját hazájuk tökéjét és nem .használtatják fel pénzüket ¦ idegen tőkék kamatoztatására akkor, midőn önmaguk ép ugy, sőt esetünkben job-1 ban és czélszerubben segíthetnek magukon. ¦
Ha ezzel szembe állithatjuk azon tapasztalatot, melyet a tisztelt gazdaközönség tehetett és nagy részt bizonyára tett is. amaz idegeo pénzzel alapított biztositÓ-társulatnál, mely a hivatalos lap hirdetése szeriül legközelebb fusionálni fog, ugy\' hisszük, jól felfogott hazafiúi kötelességet teljesítünk akkor, midőn intő szavunkat\' emeljük honfitársainkhoz, arra kérvén őket, hogy biztosítás czéljából\'ki adandó ¦ filléreiket ne vigyék ok nélkül a külföldre és ne fordítsák azt-\'a külföldi töke kama- j toztatására. /
Az előadottak alapján jégkár elleni j biztosításra melegen ajánljuk szövetkezetünket a t. gazdaközönség figyelmébe,1 mely egyrészt azért, mert önbiztositási | alapon van szervezve, másrészt, mert az „Első magyar általános biztosító-társa-! ság"-ra támaszkodik, minden irányban tisztán magyar és kizárólag hazai tökén alapszik.
Azon gazdatársaknak pedig, kik tüz .-- ellen vagy életüket kívánják biztosítani, szövetségünk alapitóját és védnökét, az I „Első, magyar általános biztositó-társa-\' ságu-ot ajánljuk, mely nemcsak minden! tekintetben magyar, hanem ugy kormányzó-testülete, mint vagyonánál fogva,! (20,000.000 forint) legalább is ép oly biztosítékot nyújt feleinek, mint bérmely más hazánkban müködö idegen intézet.
Kelta magyar gazdák jégbiztositási szövetsége felügyelő bizottságának 18S9. április hó 16-án"tartott üléséből.
Hazafias üdvözlettel a magyargazdák jégbiztositási szövetségének felügyelő-és vizsgál ó-bizotsaga: gróf Jankovich László I elnök stb.
Tudnivalók.
— Tarifakedvezmények. Az osztrák kereskedelmi miniszter az összes vasutakhoz, rendeletet intézett, melyben figyelmeztetve a vasutak igazgatóságait arra, hogy czélszerü volna, ha a sürün ismétlődő rövid idejű tarifamérséklések eredményiről, és tényleges.értékéről megbízható adatokat gyüjtenének, fölszólítja őket, hogy azokat a tarifakedvezményeket, melyeket évről-évre meg kell ujitani, vegyék fel habár mint külön vagy kivételes tarifákat a hív. tarifákba, hogy mindenki köny-nyen tudomást szerezhessen róluk. Ha ezt megteszik, akkor a közzététel utján életbe-léptetendö kar teli-tételek száma azokra az esetekre, szorítkoznék, a melyekben gazdasági szempontokból adandó ideiglenes kedvezményekről, a külföld versenyéről vagy olyan rendszabályokról van szó. a melyeknek hatását a hivatalos tarifákba való felvétel előtt ki. kell próbálni. Különösen ajánlja a vasutaknak, hogy refak-. cziákat kevesbítsék vagy legalább a minimális mennyiségek leszállítását vegyék
\' akadálya a forgalomuak. Számos esetben 1 van ugy a feladó, hogy a küldönczdijat 1 nem róhatja a czinizettre; arra pedig, hogy á. kétszeres távírási díjon felül még öt forint betétet hagyjon hátra, nincs kedve. Egyébként is az esetleg visszajáró összegért bizonytalan időben újból a távíró-I hivatalhoz kell fáradnia, a mit például utazásközben meg sem is tehet. E bajokon — hír szerint — segíteni kivannak olykép, hogy a küldönczdijak az ország Összes helységeire nézve meg fognak álla-\'pittatni s a jegyzék alapján a távirdahiva-tal beszedheti a küldönczdijat a feladótól a nélkül, hogy választáviratot kellene fizettetnie és betétet kivánni, a mi a közönségre \' valóban szerfölött alkalmatlan.
— -Miniszteri rendelet küldetett valamennyi törvényhatósághoz, hogy a nyilvános iskolákba járó tanulóknak táncz és minden nyilvános mulatságban való megjelenése meggátol tasséjt s hogy ezáltal az ezekből gyakran kifolyó a fiatalságot teljesen megmételyező gyakori dorbé\'zolások-nak és kicsapongás oknak eleje/ vétessék.
— A magyar sorsjegy törvény végrehajtásáról kiadott rendeletet az országos lapok közölték. Terjedelménél fogva nekünk azt mellőznünk kell. E helyett csak annyit jegyzünk meg. hogy a sorsjegyek május 1-töl 30-ig minden kir. adóhivatalnál benyújthatók felülbélyegzés végett, személyesen vagy megbízott által. Postán e czélra küldött sorsjegyek vissza-utasittatnak.
Zalavármegye
törvényhatósági bizottságának 1889. máj. hó G-án s folytatva tartandó közgyűlésén felveendő-tárgyak sorozata:
Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról.\' S
Czukelter József m. főszámvevő, a vármegyei házipénztár 1888. évi zárszámadását bemutatja.
Ugyanaz az utfentartási alapról 1888. évre. szerkesztett számadását bemutatja.
Ugyanaz a betegápolási alap 1888. évi számadását bemutatja..
Ugyanaz a katonabeszállásolási alapról 1888. évre szerkesztett zárszámadást bemutatja.
Ugyanaz a méter alapról 1888. évre szerkesztett Zárszámadást bemutatja.
Ugyanaz a közigazgatási fogház alap 1888. évi számadását bemutatja.
Ugyanaz az erdészeti alap 1888. évi számadását bemutatja.
A megyei árvaszék a közös árvapénztár 1888. évi számadását beterjeszti.
Ugyanaz a gyámpénztári tartalékalap JL88. évi zárszámadását bemutatja.
Ugyanaz 1888. évre vonatkozó tüz-kárbiztositási alapról vezetett számadást felterjeszti.
Ugyanaz az 1888. évben befolyt bírságpénzekről szerkesztett számadást bemutatja.
Ugyanaz Zala Egerszeg rend. tan. város gyámpénztárának 1888. évről vezetett számadását felterjeszti.
Ugyanaz Nagy-Kanizsa rend. tan. város gyámpénztárának 1888. évről vezetett számadását bemutatja.
A megyei nyugdijalapot kezelő választmány jelentése.
Ö császári és apóst, királyi Felsége f. évi márczius 22-én kelt legfelsőbb elhatározásával a belügyminisztérium ideiglenes vezetésévél legkegyelmesebben megbízott Baross Gábor ur önagyméltósága értesiti a törvényhatóságot, hogy működését megkezdette.
Ö császár és apostoli kir. Felsége f. évi április 9 én kelt legfelsőbb kéziratával fóldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. miniszterré legkegyelmesebben kinevezett gróf Szápáry Gyula ur önagyméltósága értesiti a törvényhatóságot, bogy a minisztérium vezetését f. évi ápril 12-én átvette.
A közigazgatási bizottság jelentése az 1888. év 1L feléről.
Előterjesztés a balatontavi gőzhajózási rész vénytársulatnak adandó segély tárgyában.
Balaton-Füred és a vidékebeli községek folyamodványa, melyben Balaton-Füred székhelylyel egy uj főszolgabírói járás felállítását kérelmezik,
A nagyméltóságú m. kir. belügy-1 minisztérium leirata, mely szerint nem
terhére fizettessék ki
Alispáni előterjesztés a m. állatorvo sok szaporítására vonatkozólag.
A vármegyei közigazgatási bizottság előterjesztése az 1888. év végéig alkal mázott ^megyei árvaszéki leszámolón.d 1889. év végéig leendő engedélyezése iránt
A m. árvaszék előterjesztése a me gyei árvaszék részére Stern és társa ke-reskedőczég által kiszolgált papír és irodaszerek költségeinek a gyámpéuzlári tartalékalapból leendő kifizetése iránt.
A megyei számvevőség jelentése1, a megyei árvaszék részére Stern és társa kereskedőczég által kiszolgált 5000 iv-papir költségeinek az összesített árvatárból leendő kiutalványozása iránt.
A megyei árvaszék előterjesztése a zánkai árvatár-átvételénél /elmerült 17 frt 32 kr^perköltségnek a tartalékalapból leendő ki utalványozása iránt.
A m. árvaszék előterjesztése Jalso vecz István és neje hagyatéka ügyében 29 frt üi kr töke és járulékai, 32 frt 18 kr ügyészi kiadás megtérítése tárgyában.
A m. árvaszék előterjesztése a szia-koveczi árvatár bevonásánál felmerült 571 frt C2 kr hiánynak a tartalék alapból leendő megtérítése tárgyában
A m árvaszék előterjesztése Ütrosa Wzolgabírósági volt Írnoknak segélyadomá-
József melinczi lakos elleni árvatári köve-í. telési ügyien felmeiült 189 frt 12 krnaklj a tartalékalapból leendő kifizetése iránt.
A m. árvaszék előterjesztése Farkas G)Örgy kustánszegi lakos árvatári adós ellen lefolyt végrehajtási ügyben.
A ni tiszti ügyész élőterjesztése Gödinek András és érdektársai kis-kaaizsai lakosoknak állítólagos örökségük kiutal-ványozása iránt beadott folyamodványuk tárgyában.
A m. árvaszék előterjesztése Györkös Magdolna brezoviczai lakos 365 frt örökségének a gyámpénztári tartalékalapból leendő kifizetése tárgyában
A m. árvaszék előterjesztése kiskorú Horkics József érdekében folytatott perben felmerült 82 frt 90 kr költségnek a tartalékalapból leendő kifizetése iránt.
A m. tiszti ügyész előterjesztése Bátor István balaton-kövesdi lakostól bevehetetleché vált 20 frt megtérítése érdemében.
Tapolcza község képviselőtestületének határozata va-uti törzsrészvények aláírása czéljából 40000 frtnyi törlesztési kölcsön felvétele iránt.
Thassy Imre és érdek\'ársainak folyamodványa, melyben a Körmendtől Kédi-csig tervezett helyi érdekű összekötő vasútvonal kiépítését a megye részéről segé-lyeztetni kérik. .- r»
Báró Putheáuy Géza mint a Tapol cza-sümeghí vasúti érdekeltség elnökének folyamodványa, melyben a SümeghtöF-Tapolczáig tervezett helyiérdekű vasútvonal kiépítését a megye részéről is segé-lyeztetní kéri.
Zila-Egerszeg yáros polgármesterének kérvénye a katonai elöfogatok kiállítása tárgyában.
Zala-Egerszeg város módosított szer vezeti szabályrendelete jóváhagyás végeit bemutattat ik.
Felső Mibályovecz község képviselő testülete a község neveinek Felső Mihály falvára leeudö megváltoztatása érdemében hozott határozatát.kiterjeszti.
Turniscba községnél: ingatlan szerzése iránt hozott határozata.
Gógánfa község és Semetke József között létrejött haszonbéri szerződés.
Feliö Szent-Erzsébet község képviselőtestületének községi ingatlan szerzését tárgyozó határozata.
Főorvosi előterjesztés a körorvosi intézmény javítása iráuL
Szécsi Sziget község képviselőtestületének határozata, a vágatási biztos díjazása iránt.
Zala-Lövő község képviselötestülé-| tének felebbezelt határozata, melylyel a vágatási biztosi díjazást ujabban szabályozza.
Alsó-Bísztricze község képviselőtestületének községi ingatlan szerzése iránt hozott határozata.
A csabrendeki közegészségi körhöz tartozó községek képviselőinek a kcror-vosi javadalmazás felemelését tárgyazó határozata.
Légrád városnak a vágatási biztos és husszemlész díjazásáról és a közvágóhíd használatáról alkotott szabályrendelete A m. tiszti főügyész jelentése Gyula-keszi község telekkönyvi kiigazítása ügyében.
Nagy-Kanizsa város képviselőtestületének felebbezett határozata, melylyel a városi állatorvos díjazásának szabályo-és felemelése iránt előterjesztett kérelmet elusitotta,
\\Kezi község képviselőtestületének községi ingatlan szerzése iránt hozott ujabb határozata;
Zala-Egerszeg város képviselőtestületének határozata szegények eltartására
Zala-Szántó község képviselőtestületének határozata az ottani felekezeti iskola megnagyobbitására szükséges költségek egyrészének községi pótadó kive tése által történendő fedezésérőt.
Felebbezése Újvári Péter és érdek* társai kővágó-eőrsi lakosoknak Kövágó-Eörs közséVri képviselőtestület f. évi márczius hó ¦3-fl-J bozott határozata ellen.
Kaszás Kálmán köveskállai lakos felebbezése f. évi márczins hó 4 én Kőves-kállán megtartott községi tisztújítás ellen.
Felső-Le idvalakos község képviselőtestületének határozata vasút-törzsrészvények aláírása tárgyában.
A tapolczai járásföszolgabiiája FeUo-Eörs és Szigliget községek képviselőtestületeinek a szőlőhegyekben letelepült egyének szőlőhegyen való tovább lakhatására vonatkozó határozatait felül vizsgálás végeit bemutatja.
A megyei számvevőség, által megvizsgált községi költségtervek és birói számadások . tőrvényhatósági jóváhagyás végett bemutattatnak.
A megyei számvevőség jelentése, mely mellett az évi számadásaikat és költségterveiket be nem terjesztett községek névjegyzékét bemutatja.
Komlóssy Józ\'sef nagy-kanizsai lakos
III. 142. Polg., eln. Arvay István. PoU orv. dr. Háry István m. t. főorvos.
Május 26—jun. !¦\'AIsó-Lendva I. 404, II. 328, Hl. 353. .-iolg. eln. Hajós Mihály. P. o. dr. Király Mór j. orvos.
Jun. 2—5. Letenye I. 210. II. 229. III. 189. P. e. Málics János. P. o. dr. Hajós Sándor j. orv.
Június a—12. Perlaki. 237. II. 247. HL 219. P. e. dr. Tuboly Gyula. P. o. dr. Bőhm Sidnef j. orv.
. Június 13—20. Csáktornya 1. 306 H. 308. III. 236. P. e. Molnár ^lek. P. o dr. Mangin Károly m. t. főorvos. Összesítve Nagy-Kanizsai járás ad 708 „ " Nagy-Kanizsa város , 352 , , Zala-Egerszeg „ „ 131 , Z,-egerszegi járás ád 604 Z.-Szt.-Gróth „ „ 432 B Sümegh „ „ 595 „ Tapolcza . „ 870 _ Keszthely" „ „ 551 Pacsa \' 607
, Nova „ „ 418
„ AlsórLendva , „ 1085 „ Letenye „ „ 62S Pt-rlak , „ 703
„ Csáktornya B „ 850 Zalavár.negye összesen ad ujonczot 3534
nyozása ^ranti folyamodványa beterjesztetik.
Dr. Mangin Károly megyei főorvos Kohn Anna letenyei, Weisz Anna csáktornyai, Bognár Józsefné sümegbi, Horváth Anna sümeghi, Oberlünder Borbála kövá-gó-eőrsi, Mike Anna sümeghi lakos, Eng-ler Eleonóra alsó-lendvai, Janotai Mária alsó-lendvaí, Kohn Anna binok-szt.-györ-gyi, Sári Sára a.-lendvai, Hótay Amália csopaki, Horváth Katalin nemes-pécselyi, Kammer Mari nagf kanizsai, Nagy Róza nagy-kanizsai, Kovaluk Róza n.-kanizsai, Kürschner Róza nagy-kanizsai, Steínber-ger Róza n.—kanizsai lakosoknak szülésznői oklevelüket kihirdetés végett bemutatja.
Ugyanaz dr. Wolf Albert csáktornyai lakos orvosnak orvostudori oklevelét kihirdetés végett bemutatja.
Arad szab. kir. város törvényhatósági bizottsága a véderő törvényjavaslat 14. és 25. §-ainak elvetése iránt a képviselőház és főrendiházhoz intézettNfelterjesztéseít megküldi.
Hajduvármegye közönsége a véderő tőrvényjavaslatnak 14. és 25. §-ai meg nem szavazása tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratot közli.
Huöyadváruiegye törvényhatósági bizottsága a véderő törvényjavaslat 25. §-ának módosítása iránt a képviselőházhoz intézett feliratát megküldi.
Fejérvármegye közönsége a vármegyei javadalmazásnak törvényhozás utján leendő felemelése tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratát közli.
Hajduvármegve közönsége a vármegyei törvényhatóságok dotatíójának törvényhozás utján leendő felemelése, illetve az 1883 évi XV. t.-cz. módosítása tárgyában a képviselőházhoz intézett feliratát megküldi.
Zempléovármegye közönsége a vármegyei tisztviselők fizetésének javítása iránt a\' képviselőházhoz és a nm. ni - kir. belügyminiszter úrhoz intézettVeliratait közli., ¦ -
Szathmárnémeti szab. k. város közönsége az állami jtatmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanításról szóló 1888. évi XXXVI. t. cz. végrehajtása tárgyában kibocsátott pénzügyminiszteri uta-\' 18. § b) és 27. §. 3* pontja ellen a képviselőházhoz intézett feliratát megküldi.
Győr szab. kir. város közönsége a győri kir. jogakadémia szándékolt beszün tetése ellen a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur önagy méltóságához intézett feliratát közli. -.--
Ujonczozás Zalavármegyé6en!
Május 9 — 14. Kanizsai járás. Nagy-Kanizsán : I. korosztály 279 egyén, II korosztály 252. UI. korosztály 177. Május 15—16/Nagy-Kanizsa város I. 123. II. 133. IU. 96. Május 17—18 Zala Egerszeg város I. 62. H. 36. IIL 33. 20—22. zala-egerszegi járás I. 239. H. 187 és III. 178. Polgári elnök Csertán Károly alispán, poTg.. orvos dr. Mangin- Károly megyei tiszti főorvos.
Május 23—25. Zala-Szent-Gróth I. 167. II. 127. HL 138. 26—29-én Sümeg I. 228.1L 199, HL 168. Polg. eln. Forintos Kálmán, polg. orv. dr. Lukonics Gábor járásorvos.
Máj. 30— junins 5. Tapolcza I. 382. U- 266. IU 222. Polg. eln. Csigó PáL polg. orv. dr. Mangin Károly.
Jun. 6—11. Keszthely I. 252. II 15Ű?^IL 149. \'Polg. eln. Pap Sándor, polg. Mangin Károly. Jiu. 12-15-P«csa L 230. IL 194. ÍIL 183. Polg. eln. Baranyay Ödön. Polg. orvos dr. Háry István megyei L főorvos. Jun. 16—20. Nova I. 153. U. 123.
— Segélydfj. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Kiss Ignácz elhalt bakó-uaki községi iskolai tanító három kiskorú árvája részére az orsz. tauitói nyugdijalapból Lgyütt évi 150 frtnyi segélypéuzt engedélyezett.
s — Somssich P<il emléke. A kapo;-vári gymnásiumbau május 6 án kegyeletes ünnep lesz. Ekkor leplezik le a gymnásium megalapítójának Somssicli Pálnak emlé-
. kére a gymnásium épületében elhelyezett emléktáblát. Az ünnepélyen Tállián Pál
\' tart beszédet.
| — Névmagyarosítás. Korsitska Ja-qos ésFereuczsümeghi lakosok „ Kemény
|re, Alstádter Zsigmond kővágóérsi illetőségű „Andréiiyi"-re magyarosította vezeték nevét.
| — Heti biztosok e héten a kisded-| nevelő egyesület mind a három ovodájá-i ban a választmány kebeléből Bogyay Ödönné és Sebestén L^josné úrnők.
— Nászhlr. Künn Eudre ur május 1 -én esküdött örök hűséget Horváth Endre iukei ev. ref. lelkész ur bájos leánya, a széplelkü Horváth Irma kisasszonynak. Az iukei reform, templomban tartott egybekelés! ünnepélyt vidám lakoma követte. Kisérje fdieglelen boldogság a szeiit frigyei! — Nádasdy Aladár törvényszéki jegyző ápr 28 án vezette oltárhoz Zala-Egerszegen Krosetz Janka kisasz-szonyt, Krosetz János ügyvéd ur kedves leányát. — Alexy Emil Szombathely városi főorvos jegyet váltott Bötka Erzsike úrhölgy gyei.
— Gyászhír. Brökler Ignácz életé--nek 50-dik s házassága 22-dik évében meghalt. Temetése ápril 29 én délután töriént\'a nagy-kanizsai izr. sirkertbeu.
\\ — Badacsony méc jövő esztendeig kénytelen várói a rendes gőzhajó összeköttetésre, addig azonban Fonyódról rendesen vitorlás fog közlekedni. A rendszeres gőzhajóközlekedés a jövő évtől fogva bizonyára jelentékenyen emelni fogja a szép pont látogatását. A Balaton-vidék legremekebb kilátása a Badacsony tetején élvezhető, oda azonban csak nagy fáradsággal, sőt veszélylyel lehet feljutni. Az egylet elnöksége megkereste a hegybirtokosságot s a bérlő társaságot, hogy vele egyetemben készíttesse meg a tetőre vezető utat, melyet a kirándulok tájékozha-:ása végett bizonyos helyeken útmutatókkal is ki kellene jelölni. Reroélhefo, hogy egyesült akarattal és erővel ez a pont is már az idén hozzáférhető lesz. A természet szépségeiben gyöuyörködui akarók, főleg pedigatuo-\'Ataság kedvelői nem fognak késni menti ^számosabban ellátogatni a Badacsony kráteréhez.
— Közvacsora. A zala egerszegi vöröskeresztegylet május 6-án a megye-gyülés alkalmából a „Zöldfa" szállodában tánczczal egybekötött közvacsordt rendez. Bépti díj 1 frt 20 kr, az étel adagja 20 kr, az italé 10 krajezár.
Hala\' elüpratás által. Andri marczin József ápr. hó 29-én este 8 óra felé a hegyről jött hazafelé, s a mint a gymnasiumi sétány mettett^egy előtte lépésben haladó üres teherszeferet sebesen hajtva kikerült, elgázolta Sifcovics Pál vasúti munkás 5 éves József nevü fiucs-káját, oly szerencsétlenül, hogy a szegény ártatlan fiúcska 5—6 perez alatt meghalt. Koponyája repedt meg és ez okozta a gyenge gyereknél a rögtöni halált Rendőrségünk a tettest még azon este elfogatta és másnap átadatott a bűnt bíróságnak. Ebből a dologból két tanulság van; ugyanis: a mily melegen ajánljuk rendőrségünknek a kérlelhetlen szigort a sebes- hajtás ellen, ép oly hévvel és jóaka-ólag figyelmeztetjük a szülőket, hogy ne hagyjanak 3—5 éves gyermekeket felügyelet nélkül az ntezán t\'
ZALAI KÖZLÖNY
— A kir. tábla és pénzügyigazgaló-1 sig elhelyezése ügyében X.-Kanizsa város képviselőtestülete egyhangúlag elfogadta-ápr. 24-én tartottülésében azt a javaslatot, hogy az illetékes két minisztérium által meg határozandó tervek szerint, tekintet nélkül a költségre aZolJfakeit helyén egy kétemeletes palotát építtet, atulajdonjog azonnal átmenne az állam birtokába, ellenben a földszinti helyiségek bizonyos határnapig a város rendelkezése alatt hagyatnék. "C
\' *- Eljegyzés. Csillag Béla nagy kanizsai fodrász ápril 27-én jegyet váltott Szvetecz Mariska kisasszonnyal, Szvetecz -Tamás kedves leányával. Kisérje boldogság frigyüket. — ¦ <*"
— Öngyilkosság. A hévízi fürdő melleit, levő Mexikó vendéglőse Pócza Ferencz gyógyithatlau betegsége miatt saját lakásán é»|tveszélyeseit mellbe lőtte maga;.
(íyászhlr. Biau Kde-mi nt fia, Blau /.sótia mint meny és Biau Pál mint unoka, továbbá Biau Pál éi Blau Bernát limit fivérek a maguk és az őszes rokonság ueyében fájdalomtelt szívvel tudatják a fuirón" szeretett atya. illetve ipa, nagyatya és fivérnek BlauJakaburnákápr. 28-án if. uf 5 órakor 77 éves korában röviaVszen-vedés után történt gyászos elhunytát. Temetése ápr. 30-án részvéttel történt. Béke hamvaira!
— Tűzoltói ünnepély. A nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet GOOO-dik őrségi napját május 1-éii lelkesült hangulatban anneuelte meg. Este a tűzoltó laktanya előtt térzene volt s a tűzoltóság teljes számban megjelent. Knortzer György egyesületi ügy buzgó titkár üdvözlő beszedet intézett Saliér Lajoa főpamncs-, nokboz kérve,; hogy az őrparancsnok sági tiíZtet vegye át, mire a föparancsnpk igen szép s érzelmes szavakban válaszolt, történeti visszapillantást tett a lefolyt 17 évre. az alakulási időre, felemlítvén, hogy jelenleg ö-au élnek s vannak kezdetiol fogva az intézmény tényleges szolgálatában, buzdította továbbra is a működő tűzoltókat a stiivós kitartásra s becsületből önként vállalt kötelezettségük bű teljesítésére. Felolvastatott a névsor, két tűzoltó a városból távol levén, a többi 58 teljes számban jelen volt. Kedélyes lakmározás közben Lengyel Lajos egyesületi elnök szívélyesen üdvözölvén az együtt levő tűzoltóságot, további hslkes működés re\' buzdítva éltette az egyletet, majd József löherczeg ö fensége családi nepélyére hivatkozva, éltetie a hazai tűzoltóság leikes fővédnökét, mit szűnni nein akaró éljenzés követett.a határozatba ment, nogy ö Fenségéhez ez alkalomból a egyl. részéről hódoló felirat intéztessék. E lapok szerkesztője poharat emelt az t*g; sülét elnöke- és főparancsnokára, majd Nagy-Kanizsaváros polgármesterét éltette. Knortzer György, Rothrnaou Béla, Brin-uer Mihály, Heffer sat. pohárköszöntései élénk vÍ3/.hangot idéztek elő. A tűzoltói zenekar szebbnél szebb dallamokkal fűszerezte a vidám mulatságot. E GOOO-dik őrség ünnepélyes megtartása az őrsé, naplóban küion diszlapot fog képezni.
— Véres tett hozta izgatottságba Veszprém lakosságát, niulí kedden valami Kertész nevű kocsis elválva élt nejéi öl ki dr. Laky Kristóf törvényszéki elnökné szolgáit mint szakácsné: A férj vissza hivta nejét, de ez-vonakodott s erre ké lövéssel a konyhában agyonlőtte; a zajra odalépett Likyné úrnőre, is két lövést tett karja és mellébe fúródtak a golyók, erre a vérengző önmagát is agyonlőtte. Lakyné urnó a legnagyobb orvosi ápolás daczára másnap kiszenvedett, ki iránt általáno: nálunk a részvét, mert Nagy-Kanizsán létük alatt köztiszteletben részesült.
— NénietszInészeU érkeznek Nagy Kanizsára; május ?2 én kezdik meg előadásaikat Knortzer Frigyes dísztermében.
— Felolvasás. Dr.^zücs Miklós ur kir. törvényszéki biró, polgári egyleti tag. május hő i8-án szombaton a „Polgári Egylet "-ben felolvasást tart. Czime: „A szépről\'. A/, előadás esti 9 órakor veszi kezdetét, a melyre a polgári egylet tagjai tisztelettel meghívatnak. Ez érdekes felolvasásra előre is felhívjuk t. közönségünk figyelmét.
— Mene tárni érsek lések létesit tettek a nyári évadra 1889. évi május 1-töl szept. 15-ig a déli vaspályán. Jövő számunkban bővebben szólunk róla. Köszönetünknek adunk tiszteletteljes kifejezést Nagy-Kanizsa város tanácsának hogy ez iránt a mozgalmat megindítva, sikeredette.
—^íterti mulatságot rendez május 11-én büy\'észeti előadással a .Polgári Egylet" kertjében AugenfeldZsigmond ismert városi polgárunk. Húsvét hétfőjén tartott előadása is igen sikerült, sajnos azonban, hogy kevesen veitek abban j"észt. Óhajtjuk, hogy miután most már kellemesebb a tavaszi időtöltés a kertben, minél számosabban örvendeztessék meg a mulatságos előadást, melyet Augenfeld ur oly ügyesen szokott, rendezni. Belépti díj 40 kr Tanulók és gyermekeknek 20.
Jegyek előre válthatók a rendezőnél és este a pénztárnál.
- Balaton-Füreden 4 nagyszabású íürdöi építkezések befejezésükhöz kÖ< lednek. A 100 méter hosszú uj fürdőházat Czigler Győző most fejezi, be és a tóparti sétányt 150 méterrel kiszélesítették, a Balaton partot szélesen feltölték, a nádast kiirtották. A vízvezetéket az-egész fürdőhelyen bevezetik. Minthogy az jisz-szeköttetést a Balaton innenső partjával két uj és kényelmes gőzös fogja fentartani, külön gyorsvonat és kedvezményes liijak ieszuek, igy a fővárosi és vidéki közönségnek kényelmére minden meg lesz téve. Ezenkívül az ó-fürdőt szintén átalakították és a Ferencz József kutat uj fedéllel ugy látták el. hogy e födött sétánynyal\' összeköttetésben legyen.Az idény meguyi tását éppen azért halasztották jun. 2-ára. hogy akko^TTflodeot készen adhasaoakát a közönéig zavartalan élvezetének. Igy e híres magyar fürdő uj életnek néz elébe.
— Túz. Városház-utczai Lőwinger féle ház udvarán levő istálló teteje május 3-án délután 2 órakor ismeretlen okból kigyuladt; a tűzoltóság gyors intézkedése
jikö vet kéziében csakhamar localisáltatván, eloltatott.
— Verekedés. Ápril hó 2S-ról 29-re átmenő éjjel több czipészlegéuy a korcsmából hazamenet, valami nagyfontosságú dolog felett annyira vitte a dolgot, hogy előbb pofozkodásra, utóbb pedig késelésre került a sor. Ennek a „heczcz*-nek aztán Horvát József nevű segéd itta
. levét, a mennyiben kedves kolle-Vesztergombi György ugy átszúrta kalapját, hogy biz a koponya is kapott abból, még pedig olyan ha\'almasan, hogy azon éjjel a kórházba kellett szállítani, hol most is ápolás alatt van, de már gyógyulófélben. — Megint véres verekedés. A mult ápril hó 29-én uay éjjeli 11 órakor nagy csetepaté támadta Király-utczán. Több legény megtámadta Hári István kis-kanizsai paraszt legényt, a támadók közt volt egy katona trombitás is, ki széles é; súlyos oldalfegyver késével ugy bevágta Hári fejét, hogy az orvosi vélemény rint Ifi—13 napig alig hagyhatja el az ágyat. A vizsgálatot megindították.
— A „Har^agos^ffle fürdő, mely Balázsi Gyula derék bérlő kezelése mellett eddig is a már a legtisztesebb fürdők sorába emelkedett, közelebb ismé.t renováltatván, tiszta, elegáns berendezése a legkényesebb igényeknek is teljesen megfelel. Á közelgő meleg napok alkalmából ajánljuk t. közönségünk figyelmébe.
21. füzete, ára 25 kr. „üj párisi titkok" társadalmi regénynek pedig 6. füzete. Ára hasonlóan 25 kr. Előfizetők külön kedvezményben részesülnek. Előfizethetni Bpest. üllÓi-ut 21. sz. a. \' .
Belgrád.
En alulírott legjobban ajánlhatom Warner Safe Curáját mind ásóknak, kik fejfájásban szenvednek, mint oly szert, mely a vért tisztítja s engem fenti t bajoktól megazaba-dított. Katharina Iüjevic.
Warner Safe Curája &i ösmertebb gyógy-tárakban kaphatók, főraktár Salvator gyógyszertár Pozsony.
— Megyei r h. A keszthelyi vasút részvénytársaság május 9-én tartja közgyűlését — Zala vármegyében 29 Önk. tűzoltó egylet van. — Zala-Egerszegen Károlyi Lajos színtársulata május 2-án megkezdette előadásait. — Keszthelyen várost szépítő egylet alakult.
— Hazai r. h. Szilágy-Somlyón földásás közben egy millió frt értékű kincset találtak, melyet Pulszky Ferencz 10 ezer forintra becsül s gót fejedelmének hiszi.
— Az arany árkeietpótlék május hóra 20 százalék a vámhivataloknál. --Az Eiffel toronyban 10 ezer ember elfér.
— A kis-lutri megszüníettetik, helyes!
— Dunántúli ág. ev. egyházkerület világi elnökévé Radó Kálmán vasvármegyei lö-ispán választatott meg. — Veszprémvár-megye főispánjául ifj. Bezerédy Victor\' kineveztetését hiszik. — A pápai közjegyzői állásra 50-en pályáztak. — A ftumybillikom ügyébeni esküdtszéki tárgyalás május 11-én lesz Szombathelyen.
— Az orsz. kisdedovó egyesület vagyona 252.217 frt. — Siófok és Bpest közt a déli vaspálya társaság külön gyorsvonatot indit meg. — A gubacsi fegyvergyárban aug. 1-én kezdik meg a gyári munkát — Az uj országház építését megkezdették, naponta 00o munkás dolgozik.
— Külföldi, r. h. Billróth tiszteletére GO-ik születési éve alkalmából emlékérmet készítenek. Londonban a vakok részére újságot adnak ki, a betűket böködé-sek képezik. — Rosz termés miatt a kávé ára emelkedni fog; czukor ára is emelkedőben vau. — Abissinia kíiálya harczban kapott sebeiben meghalt. — Ausztriából a „Berliner Tagblatt" kitiltatott. — Vám-béry Ármin Angliában tart felolvasásokat a török ügyről. — Reményi Ede szeptemberben Parisba jő vissza. — Rochéfortfia Afrikában agyonlőtte magát. — Werndl fegyvergyáros meghalt.
— A gyomorhurut a legveszedelmesebb betegségek egyike, s gonosz következményeket voflhal ^raaga után, ha elejét nem vesszük, egy kitűnő szer használata által. Ily kitűnő szernek bizonyul dr. Rozsa életbalzsama. Hamisíthatlanul kapható minden gyógyszertárban, valamint a főraktárban Fragner B. Prága 205. III.
— Az egészséges vér, hogy mily hatással van az emberi testre, azzal a nagy közönség meg igen keveset törődik. Nem tudják, hogy igen sok bajnak a rossz, a nem kellőleg képződött vér a szülő oka. Azoknak, a kik vérszegénység, vértolulás, sápkór, bőrkiütések, aranyeres bajok miatt panaszkodnak, arról kellene gondoskodniuk, hogy rendes emésztés s táplálkozás által verőket erösbitsék. Ily esetekben, köztudomás szerint, Brandf. Rich. gyógyszerész svájczi labdacsai, melyek a gyógyszertárakban dobozonkint 70 krt kaphatók, nagybecsű szolgálatot tesznek s különösen a nők is kellemes hatásuk miatt minden egyéb szernél többre becsülik. De mindig, különösen a keresztnévre ügyelve, keli kérni a Brandt Richárd gyógyszerész féle sv.;iczi labdacsokat, mert a csalódásig hiven utánzott s hasonló névvel ellátott labdacsokat is árulnak. Szorosan ahhoz tartsuk magunkat: hogy védőjegyül minden valódi doboz czimlapján egy fehér kereszt vörös mezőben s ez elnevezés ; Brandt Rich. gyógyszerész svájczi labdacsai, található. Minden más fajta dobozt vissza kell*utasítani.
— Egy népszer. A „Moll-féle fran-zcia borszesz és só" által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtátik köszvényes és csúzos bántal-maknál, sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerésr és cs. k udv. szállító által, Bécs I. Tuch-lauben ?1. A vidéki gyógyszertárak é-anyag-kéreskedésekben határozottan Molls. féle készítmény kérendő az ö gyári. jelvé- \' nyével és aláírásával. 2
A meggyőződés hatalma.
Világos tények győzik meg a közönséget m.iízo-int Warner Safe Cárija ai egy->düü gyógyszer, melyM sikerrel alkalmasnak vese, máj. húgyszervek 5 ezek következményei, n m. hűtés, rheuma, vizibaj. gyom érbetegségek Stb. ellen. Legnagyobb része az emberiségnek fentnevezett bajok valamelyikét sínyli. Mindazon családoknál, kik szem előtt tartják az Övéik egészségét, Warner Safe Curája folyton kéznél tartott orvosság.
Orvosok használják sikerrel Warner Safe Curájat akkor, midőn már más szer nem segit,
Kzeren gyógyultak meg már Warner Safe Curája áltat s mindenki enyhülést találhat általa.
Minden kétséget kizárnak alant álló bizonyítványok s köszönő iratok nagy száma.
Bécs IV. Freihaua.
Warner SafeiCorája családomnál, valamint más ismerős családnál ia nagy eredményoyel haszuált&tott, szívesen szolgálok személyeién is fölvilágositiasal. Si\'.d Radolf.
Bécs : Grácz : Temesvár
Ki nyert?
Húzás ápr. 27-én
55 :
2 59 85 73 64 21
31
Szerk. üzenet.
— B K Nem közölhetjük.
— S. Gy. Érzelmes leveled nagy Örömet okozott. Páriába elég volt egyszer utaznom.
— L B. Lapod*\' nem kapjuk.
— V. Nem lehet.\'
— P. H Intézkedtünk. —, P. S. Nem Sormás, hanem Njva.
Schwarze Seidenstoffe von 60
kr. bia u. .11.65 p. meier — glatt und gemustert (ca. 180 versch Qnal) Vergeudet rnben- und stüsekweia« por-to- und zollfrei des Fabriks-Depot G. Hennebergt K. K. HoQicf) Zürich. Muster umgebend Brife kosten 10 kr. porto". ¦)E rovat alatt ikoz!5tteit iiem vällal felelSgsöget » szerk.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÄTORFI LAJOS. LaptulajilOQOs : W A^J ü [ T S JÓZSEF.
ZALA-íSTVAND
közelében Zala !folyta levő O.U
uradalomhoz UrtOzó 4 kerekű 5 fcorejáró s részbt
vasszerkezettel ellátott VIZI-MALOM 1890 Január HÓI kívánat szerint több évre is
haszonbérbe kiadandó.
Bérien! sziál\'ékoiík a haszoit-f«l világosi tánt
béri Teltételek
nyerhetnek és Szerződést köthetnek "^SZILT tyESZŐ urnái* OílArban. ü. p. Ziia ¦Szent-lráa.
iiís ¦- (
8611
<~.v.-7-c-.-.-.v í-:v . Vü-.v.o.^w
|(
3
ÉlrteBltós. -i
Miután temetkezési intézetemet a Deák Ferencz téren feloszlattam, s bátorkodom a t. közönség szíves tudomására hozni, miszerint a meddig az árukészlet tart, ugy, mint eddig a báztÓl Király-utcza 39. szám kőfaragás terén elöfordutő esetekben teljesen leszállított áron szolgálhatok és pedig ércz-koporsót felnőttek számára 28—32 frtig. Brünui utánzott koporsőHcicsiny :". írttól, felnötiek részére 13—20 írtig. Tölgyfa koporsó 18—20 frtig. valamint készített virágkoszorúk, szallagok dus választékban, mindezek a tiszta gyári árakon számitlatnak. Vidékre szintén elfogadok megbízásokat ugyanazon árakért.
Kőfaragó üzletemet, ugy mint eddig tovább fogom vezetni s kérem előforduló esetben irányomban az,eddig tanúsított megtisztelő bizalmat ezután is részemre fentartani. Teljes tisztelettel
^ II I L 1) S.
Első Nagy-Kanizsai temetkezési vállalat, l-sö májustól a lakásnál k6faragó-iér, Király-wtcza 3u. a-bár&ny korcsma m«llctt.
3622 l-l
Psch&ry b. Schlau Böhmen. Kötelességemnek tartom hálámat nyilvánítani Warner Safe Curája iránt, mely engem gyomor, vese és májbajomból tökéletesen kigyógyított, miután 2 éven át a legborzasztóbb kínokat izinvedem s ezen idű alatt legnagyobb részt e betegség ágyamhoz szegzett.
A kezelő orvosok nem tudtak tanácsot adói. Jau Prazek veodéglós.
Ürömmel tudósíthatom Unt Warner Safe Curájának kitünó hatásáról, mely csnz és görcseimtől megszabadított. l\'akt S. hene J.
Etoxon.
Egy vesebajtól gyötört betegemet Warner Safe Gorájával gyógyítottam, meglepő ered-ménynyel. Dr. iürer Gyula
Kaloviti in Böhmen Carájával rendkívüli ered-Leop. Sefi kir. közjegyző.
Warner Safe ményt értem el.
Egy uj orvosság székrekedés ellen.
mely a legjelesebb orvosok s tanárok, úgymint dr. Senator tanár Berlin, dr. Thompson Paris és dr. Massini tanár-Basel, mint a legjobbat ily baj ellen ajánl-* ják a cascara sagradat: ez képezi főal-katrészét az uj javított, Brandt A. féle bweíczi labdacsoknak St.Gallen (Sweiczt) mely minden nagyobb gyógytárban dobozokban 40 kr és 70 krért használati utasítással együtt kaphatód. — Elővigyázattal kell lenni a más ily nemű hamisítványokkal szemben s csak is olyat használni, melyen határozottan rajt áll Brand A., minden egyéb értéktelen hamisítvány. Ezen uj javított Sweiczi labdacsok minden nagyobb gyógytárban kaphatók. — Kívánatra á főraktár is szívesen küld F-j Krizán, Kremsier (Csehország,) bérmentve minden megrendelőnek. A megrendeléshez kéretik az összeget mellékelni, esetlég \'tevéijegyekben.
3564 4-40
OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOQOOOOOO
o
Q
o
D O
o o
gooooooocooaooog I Aliipltfatott 183S-ban.
BERBNY JÓZSEF ezelőtt MOofer
, iBAM-1!
8
Irodalom.
W Hornyánszky Viktor kiadásában ^riíegjelent Eötvös Károly Lajos nagy-érdekű müve: „Az egyházi közigazgatás kézikönyve" második kötetének első, vagyis az egész műnek 9 dik füzete, mely a felekezeti iskolajog történeti fejlődéséről szól. Ara 30 kr.
— Az „Olvasó-kör* szépirodalmi ."olyóiratban megjelent A „remete Kiiály" (II. Lajos bajor JtiráJj) történeti regény1
Krakkó.;
Warner Safe Curája hólyag katharniom-
ból kigyógyított.
Sunislaus Zaransky k. k. Oberl&ndersgericht-hilfsKmter Director.
Rönigsberg a Eger in Bőhmcn.\' O Szükségesnek tartom minden szenvedőt Q| Warner Szfe Curájára figyelmeztetni, s azt Sí legjobban ajánlhatom. Q
llusszu időn át szenvedtem májdjütanat, étvágyulantágb&n s fájdalmat \'éreatem a jobb oldalban derekamban, életem csttpa kin vall Miután minden szer és fiírdó eredménytelen volt Warner Saf\'^Cuxáját ajánlották s hála Istennek e gyógymód által tökéletesen fölépültem. Braudbé dtvatirusnö. i
A G Y-K ASIZSAN a városháza átellenében-
>/ Ajánlja
Q nagy ékszer-, araiiy- s ezüstáruk raktárát.
Q aus váJaaztóKbaia, jutányos árakért
O Arany női gyürük 2 frt és feljebb j 2 frt és feljebb
Q • O
10 ,
Bécs VII. Mvrihengassc Nr. 6. Az igazságnak megfelSleg bizonyítom, miszerint Warner Safe Curája csodát mivelt, mintán minden más szert sikertelenül használtam Jóban Ellichar.
*)E ezim alatt kCalöttek.ért sem alaki-, sem tartaJmiaágaért felelősséget nem vállalok\' Bátorfi.
Q O
o o o o o o o o a o
o o o o o o o o o o o o
Q
o
o
oooooooooooooesooooooooooooocr
!8 8
o
8
o o
8
Arany női gyürük férfi „\'
jegy „ 8
györük gyémánttal 10
függők 2
férfi-óraláoexok 20 női-őralánczok női-remontoirórák
keresztek Sf
medáliók ß
broschok 7
\'¦ÜSS- gyémántokkal fS
18 _
Arany karékek v j , lencsék [ „ colier oyaklim
, - inggombok 2 ,
j s férfi nyakkendőtűk 1 ..
< EzQst evőkanalak darabja 5 „ . S , kávéskanalak n 2
f _ tejmérő - 7 n
levesméríí „. 14 „\'
< , 6 pár evószer együtt 14 „ ¦ 6 pár csemegeszer 8 „
Vidéki megrendelések pontosan teljeciteitnak, nem tetsző tárgyak 8 níp alatt visszavé tétnek .*"-
Rég( arsny-. ezüst, vagy éksz rfárgyak a liomagssabb árakért megvétetnek vagy ujakért kicseréltetnek. }.
Eladá4 részletfizetés mellett is. Nagy raktár válód! Berndoríi -chinai ezüstből is.
Mély tiszteletirt
x . BERÉNY JÓZSEF, ezelőtt M1LEOFER S.
IS ékszerész-, arany és eeüstmfives a
35S5 Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 4-én.
ASOOLAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Orazag)
ltom >UGL"ELOX.NE, prior Főtisztelendő Beneüpk rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁiA
2 ARANY ÉREM : Brussel. 1880, London 1884 A legmagasabb Puntatosele
Feltaláltatott ik éven BOCHSAtTD PJETER
sz I Cp # O prior által, í
c A (3tisztelendő bcnedekrendi atyák fogvi-xúnek használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és gyógyít)*"* fagak odvassápát^ melyeknek fehérséget és szilárdságot kölcsönöz,, a mennyiben a foghust \'erositi s teljesen egéuzségesse változtatja.
<t Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midiin őket ezen régi es practicus készítmenyekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik.
1 eúaw.üsaiuuu :u: »!=. CCí^I ITU 1». rsiCrsu-siSnur Veaer&cyaok OCwUlil SOXOSS.UX
KíphxtA minuto n*Lftab illlttnritt/iil, tfoiijriztrttrbin ét írót/fú ttreiitSétbtn.
Vbb szerencsém becses tudomására hozni, hogy üzletem végfei-oszlatása végett hatóságilag engedléyezett
vég eladást
tartok és ennélfogTa üzletemben mtndenneraQ
férfi- és gyermeköltönyök; fórfiruha-szövetek férfi-ingek,
gallérok, kézelők, nyakkendők, eső-, és porköpenyek, esernjők stb.
¦V rendtlTfU leszállított aratón láthatót ~m
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel
3fil0 3—3 Welsmayer O.
férfiruha üzlet a „Korona*1 átellenében-
OOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOlOOOO
o a o o o o o o o o a o o o o o o o
ooaooooooag
Feltűnést telis 8 a
ooaootjooaoooaoao noaanan
3,ss s IHSLLifiT-60MRJ
egj lelj-es tavaszi rérfl-öltöuj
kabát, mellény és nadrág, finom és elegáns, legfinomabb belga Chewrot-ból, egyszerű és szép, Bécsi minta, elegáns és tartós munka.
Az „Union szövettLrsas4gu bukása miatt
800 csinos Sliiny ill szétküldésre készen
A legnagyobb ugy mint a legkisebb ára csak 7 forint 60 kr.
"Hossz óság, mel\'bö-ég éa njjhossz elegendő mertükül. Jótáilunk, hogy meg lesi elégedve Szétküldés kétzpénz vagy utánvét mellett, zétküldésí rsktár
G ÜSSBERGKRwZSlGMOXJ} Becs. II. Tbere.-lenoasse ne I kiviteli üzlet.
O
I
o o o o o o a
iüdenkí
OOQOOOOOQOQOOQOOOOOOQOOOOOOO
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
köszvéay, essz
és minden meghűlés! betegségek ellen.
csak a/í/ior valódi bs, ssiadeD üveg MOLL A. védjegyét éi asásrtsit viseli BedGrxioIésOl siker** használat köszvény, csax, mindennemű testfíjdalmsk és hén3li»níl;.burogatai alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyullad*, soknál. Belsőleg viszel vegyíive hirtelen rossullét, hinyis, kölika és hasmenésnél. Egy üveg ira baizoalati utasítássá! 90 kr. • é Baktirak az orassg minden nevetetos gyógyszertár és. anyag kereskedéseib sn. MOLL A. oyógyiméiz cs. klr. udvari szállító Kecs, Stadt, Tiiohlaoban 9. Szétküldés naponta otiaTé-tjallel; Két üregnél|keresebb nem küldetik.
Klismerés MOLL A. yógyszerész nrhoc Bécs. KlULuö McK-Me írancsi* borsaesz- éf, aojf vWékemen nagyszerűen működik Etoldjönaebn»W).flTeggel, mlvéi ** eizrberhéV segítségért keszjetet óhajtok tartani magsaméi Mély tlaatelettel
3462 24—45 . Hornof, lelkész Micholupbso.
Baktirak Nagy-Kaaissán Rosenfeld Adolf és Fesaelhoíer József, uraknil
Csat attor lalöti MOLL A sokszorosító ezég látható
Qyors gyógyhatia makacs gyomor- és altestbajok, gyomorgörcs, ny»lk, gyomorégés székrekedéseknél májbajok Ttirtolulás aranyér és a legkülönfélébb női betegségeknél. Egy eredeti doboz használati utasítással 1 frt. Baktárak »» ország minden neveieteaebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerész os. kfr. anYtri sztltíto, Béos Stadt Tacbltflbei 9. *\' \'•
Sléthttidii naponU utánvét melle\'.:. 2 doboznál kevesebb nem kOldetik ElltBírés MOLL A. nrhtr Becsben. ClB fogUlkozásoztaál fogva az Ö#- Holl-féle beidlita porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s miodenkorra s szívélyes .Isten Siesse mejr"-et mondok Arte ezek a gyomrot jóvá ós fót könnyűre tes«ik. ¦ Tisztelettel Stelnko P. J. lelkéss Honnetscblágban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
IP* II! liitienli !!! "VQ
Ü\'.megtakarit 100 perczentel!!!
a knvetkezS lártryak megrendelése Alts 1: Teljes szövet-nadrág (tetszéssxeriLti nagyság! angol szóvet, előbb 4 frt most 1 frt 55 kr. u.
Teljes szt) vet-nadrág (i istésszerintí nagyság) I. mir>&ségfl, előbb 4 frt 80 mo*t l frt 95 kr.
Teljes izüvet-satlrág (t tszéi aicimu n»gys»ft)
Gyermek öltöny moBÓsiövetből 2—10 évig sriutartói a 1 fit 30. 1-rO 180. égést 2 frt 20-ig
Noi6 és vászonnudrág munkásoknak 90.—1-20-ig.
Gyermek rnhácskik elegáns kiállításban, finom, egész 6 évesig előbb 20 frt most 90 kr.
Női Ingek borgalással óriás vászonból előbb 1-50. most 80 kr.
Női lagek Chifonból igen finoman horgolva előbb 2 10. most 1 20.
Női ingek bimzéssel bőrrásxonból, előbb 2 frt 20. most 1 frt 10 kr
Munkás-ingek legoehezvbb minőség minden színben a SO kr. 90. 1 frt 1 frt 10 kr\' "
Szövet egy teljes tavaszi vagy nyári öltAnjre minden ssisben a legmagasabb férfinak is i frt
Egy elegáns kalap legújabb forma 1 frt 50.
A kalsrp megrendeléseknél kéretik a föjbóság, uadragreudcléseknél a .hossz, centimérték szerint, gyermekeknél a kor pontos leírása s a megrendelt áruk pontosan utánvét m-lfett küldetnek meg. a t. megrendelőknek.
Nemteuző tárgyak kicseréltetnek — esetleg a <:¦.-.r. visszaadatik.
Mindenkinek érdem, s próbaképpen egy megrendelő t tenni, hogy meggyö-sődóst szererzen ac áruk olcsó és kitűnő minőségéről ! Kéretik a czimet pontosan megfigyelni
HXEI.Vs
Internationales Export Waa-enhaus Wien I. Koblmeisergasse No 7. 3G21 1-25 :
z7\\
ázat törette:
Gyors és bút
Az egészség fei.taitására, nz életn"dvt-k s enrek folytán a vénfk iísi-tiiáanra éa timta ilapothan való fei.Ur;ására és a jó emésztés ei^sc-itéeére a legjobb s leghathatósabb s«t*r a n>ár is mindenütt ismeretes és kedvelt
éleUmlxsnm Ilr. ROSA-tói.
Kr.en életbalis.lm a legjobb s Ir gg: ógyliatásosb gyógy füvekből a leggondosabban van készitve, s kQIonSsrn minden emésztés¦ bajok, gyomorgSrrs, éivápyhiátív, savanyus felbüfcgés, Téft<Mn*áa, aranyfres baiok stb. stb ellen teljesen hathatósnak bizonyul Ily, kitűnő hatásai következtében ezen életbalzsam egy bebiionjii\'t, meebiziiaio háiísierévé lett a népn-\'k. Ára egy nagy üveggel i frt. kis Üveggel 50 kr Elismerő iratok ezrei bárkinek hstekintés vé gett rendel kezesre állnak
OvÁfi í Hsmisitésíik elkerülése végett mindenkit fi-\\j \\ txa . ej-elmeztetek, hogy az egyedül általam az eredeti nUsitás szerint készített „Tlr. KOS A-féle élet-bal-.sm" minden üvegecskíie kék b,iiokba van csomagolva, lelynek hosszoldalain ,Dr KOSA életbalsaanut a .fekete \\ ajc j sashoz* csimrett gyógyszertárbór FBAQNER B. Prága
VlsitW* 205—III.¦ német, cseh, magyar és íranczia nyelven olvas-
ható, széles felein pedig az ide nyomott védjegy látható. Dr. ROSA életbalzsama valódlan kapható csak a készítő Védjegy ^ H. -flu <3- El H 3S. főraktárában, gyógyszertár„a fekete sashoz\' Prágában 205 —n,. és BUDAPESTEN Török József nr gyógyszerésznél, Király-nteza 12 se Budai\' Emil ;.-gyógyszertáriban a Városház-téreo.
Az osztrák magyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen életbalzsamből.
Ugyanott kapható:
,prágai általános házi-kenőcs".
löbb ezer hálanyílatkozattal elisine sebek és genyedések ellen. Ezen iv emlő gyulxdásiná!, a tej tespedósói kelevénynél, vérdaganatoknál, geny nel, ai úgynevezett körömféregnél, rigydagxuatoknál, Ksirdxganntokná
t biztos gyógyszer mindenféle cynladások, uőcs hiitos eredménynypl hasznalhutó a női íl s az emlő megkeményedésénél szüléskor, s fakadékoknál jokolvarnil, kbrömgyíik-elkeményedesekne!, fel puffadásoknál, mi-érzéketlen tagoknál stb. Minden gyula-
dást. daganatot, elkeményedést. felpotTddist a legrövidebb idő alatt i s a hol már genyedés mutatkozik, ott a daganatot a legrövidebb idő alatt fájdalom nélkül felszívja, kiérití ói kigyógyítja. 3565 S-L\'G
¦V Kapható 25 és 35 krajozáros szelenczékben. -mm
ÓVAS1 Miután a prágai áluiáuos házíkenőcaSt tölt-szor utánozzák mindenkit figyelmeztetek, hogy az eredeti utxsitás szerint csak nálam less készítve. -csak akkor valódi, ha a sárga érczszeleucze. melyde töltetik, vörös használati ntasitásokba (melyk 9 nyelven nyomvák) és kék kartonba, melyen az tde "nyomott védjegy láthatd — burkolva van. HalliSl balzsam a legbiznnyu\'tabb szám\'alan próbat.\'-t által legbiztosabbnak elismert szer a nehézhallas kigyogyitáiára s az egészen elvezett hallási •^hetség visszanyerésére. Egy üveg ára I frt.
r" rr
¦sj»«.Í5 m3
i • - ~ Ss;
"if* ?5 ?s ?l -
un il r \\ ß 1T"!
il ivi H r IUI 1 J
GTÓGYPOBBÁS,
„MAGYAR SELTERS"
Végjeiméire a badaapwM m. klr. agyetamen. mvammm vegyi össze tataié, krr*« •sabaA da gazdaff, zttf* kötött s^naaTtartalnia kiváló bataatuuk bizonyalt kttlÖB&wn ttldot>Antalm ¦ trnAI a bot a ¦vibart—tnas.r eaekilyabh>l«nlát« megóvj* m beteget a káros, söt veszedelmes Izgatástól, ellenben a üteg kfitótt oánsar gazdagsága a gyógyb*tá«a alkAMaveksek a beteg Ustiássékbe való gyors is bixtee mhuut eot&eü. Mz«n t-alajdoaíiv-ginak köszönheti a Itargit-fornU azon klTáló elflnyít is. hogy a hol ie«badsxezis*Tt*Jrtetombe>fi exoaebb aewány-viiek, mint a a*©lter«l--jlelcxient>ex\'ifr\', ttladó\'bnjolílxztri, ktlí6nö»»n tUd8v6z*xfc»«l<rriél mar nem alkalmazhatók, a MargiWorráa itt i> a legjobb hatás mellett folyton hsttnáltavtik.
A tUdőbeteg-elc klimatikus gyógyintéíeteitwn, külün&ten a legUtogatottobb GJLrl>er»<iox-l-bnn, a Mirgit-riz otthonoesá vilt. — Orvosi Ukintélyeink Budapesten: Dr. Korányi, Dr. <5-ot>-xiííz-clt, Dr. NQ-»-T-atII, Dr. Poór, Dr. Kétly, Dr. ht^rítám; Beeebea: Dr. Bam-berger, Dr. Duasoziek síb. a legjobb eredminynyel általrrisimair a Isifi-zÖ-, emmcm^tís- éu húgyszervek általános hnrotos bántál mainál.
int ivóvize
prilüorvaíív - tyyóaryesyfrnelt ttixon-yrxlt !earlLoielct>l> CTrlost -X^lamébaax KOLERA incirbetesjrearléai ollen a
JÁRIiír borral használva a legegészségesebb ital!
— ÉD ESKÜTY
Úgyszintén kapható minden gyógysze tárban, fliszerkereskedésben és vendéglékben.
S€ftLI€K-féle vasöníőde és gépgyár részvény-íársasáir
GYÁR és IGAZGATÓSÁG : ¦Xtt. ltttlsö "üíaozlXlt; 1698,99.
GÖZ- és JÁEGANYCSÉPtÓ KÉSZÜLETEK.
SCHLICK féle szab.
KÉT- ás HÁROMVASÚ EKÉK. SCHLICK-féle szab .Haladás" sorvetó
VÁROSI IRODA és_RAKTÁli:\' VX. vaozl körút 57.
f-\' zóí-vavető-gépekí Sckllck-féle szab. Rayol-ekék,
Schlick- és Vldats-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rögtörő hengerek, szecskavágók, répavágók, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb.
Az összegekét tartalóirószei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltótelek. Legolcsóbb árak-mf Árjegyzékek tnáuatra Ingyen és bérmentve. *VR
JEGYZET. Van szsrenc.énlc ezptinel t. cz. üslrtbaráuink becs.B tudomisira hosni, hoay noha a VI. vácsi-hőrill -1". ss a 1É.5 iroaiinar-legnagyobb részét a külső vacii-aton 3é.5 gyirtelepfinkre belyezíük ?1, mindssonáltal t. ütlotbaritaink kényelme éide-kébpa egy rirosí irodit tartónk fenn, valamint, hogy ngyanott épitési enkkeink és gasdasigi gépeinkből raktárt létesítettünk.
Elváló tisstelettel
3546 7—18 A Schlick-féle vasöntöde éa gópgyúr réasvónytáraaaag igaagatóaága.
W»jdita Jóisef kSnyvnyomdijából Nagy-Kanizsin.
mm 3í3«
NAGY-KANIZSA. 1889. májas 11-én
Huszonnyolczadlk évfolyam,
Egyes sram 10 kr
NYÍLT-TÉRBEN
KiiH-stánitlpték i
ZALAI IÖZLŐIY.
a lap szellt-mi részét iltftS. kSd
lííljük 3 Siefkeaztö»égh»7.
anyagi restét illető k8zl*méuy> •i a kiadóhiva^llioE\\bt>nii-iit
int^tea\'í.ök : S « g ff-/í a niz s fi u
lAÍciirikpciixiíri i-jn\'U^
-ir.cninti\'-n lereb-k n-ii).
Kéziratok vissza nem hü detnekJ
1 nagy-fcanizsai ,Keteskeaelmi iparbank\', a ,nagy-kanizsaiönkéntex tilzoltó-egylet, a wnágy-kanizsai kisdedneveli\') egyesület",\' „nagy kanizsai keresztény jótékony nőegylet* /a „nagy-kanizsai Ízt. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete\'\', rí „nagykanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezét11 a „soproni kereskedelmi s
iparkamara" nagy-kanizsai külválaszimánydnak hivatalos Lipja -fi
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELELŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vidéki magyar színeszet.
(Folytat**.)
/-s.A-2 idő s térszülte nem. engedi, hogy javaslatomat már ezúttal a legkisebb részletekig kidolgozva tehessem közzé, ez csak vázlata atu . nagy munkának, melynek elkészítése, ha javaslatom elvben és általános ságbau elfogadtatnék, a közgyűlés által kiküldendŐ bizottság dolga lenne. Minthogy azonban javaslatomnál a pénz, illetve az üzleti kérdés nem másodrendű s minthogy legbiztosabb számítás a kétszer kettő, álljon itt újiko\'ásul nagyban és\' egészben a vidékij színészet budgetelőirányzata egy évre a már előadott tervezet szt-rint.
Kiadások:
Az 1884/5 iki szioi évben (azaz 1884. okt. 1-tól 1885. okt. l-ig) az összes működő vidéki színészek egész évi gageja volt 540,582 frt.
Ezen összeg a tervezett 25 százaléknyi általános gage redukeziú folytán leend 405.437 frt.
Darabok jogdija fejében, számítva egy éven át 4 népszínházi, 4 nem zeti színházi mü-ordarabot, (melynél több ma sem kerül évenként vidékre) átlag- 300 frttal száraitca 2,400 frt.
4 uj operetté 800 írtjával 3:200 forint.
A színdarabok, szerepek, zenerészek másoltatasa és sokszorosítása 1000 frt.
Társulatok szállítása jés a veo-dégszerepeltetések útiköltségére átlag 15,000 frt.
Központi levelezési költség és nyomtatványok 600 frt.
A központban rendszeresítendő volna egy felügyelói állomás. E fel-u ügyelőnek kötelességében állana a társulatoknak ugy Üzleti, valamint művészeti ügyei felett őrködni s e végből tartoznék minden társulátuál évenként legalább 4-szer minden
előleges értesítés nélkül megjelenni, a péuz tár vizsgálatot megejteni s a művészeti ügyek állásáról magát in formáltatni s a vizsgálat eredményét és észrevételeit Írásbeli jelentós alakjában a kozp. igazg. tanácshoz beterjeszteni. Szco felfigyelő évi fizetése lenne 1.500 frt.
Ugyanennek az útiköltségén felül napidíj átalány 800 frt.
A központi számvevőiéghez szükségeltetnék egy szakértő ellenőr, kinek azonban csak a délutáni órákban M-től 7 ig -lévén elfoglaltatása, kapna tiszteletdíj fejében évenként 600 frtot.
Szükség volna egy dijnokra napi i frttal. 365 frt. y
M nden egyéb!) kiadás a napiköltség-számlán szerepelvén, leend az egész központi kiadás 430,902 frt.
És most lássuk, melyek a legnagyobb valószínűség szerint szátni-j tásba vehető bevételek.
Bevételek.
A megyék, városok s a külön-íféle czimű sziuügypártoló egyletektől , uyerendó szubvenczió, mely ez idő szerint is\'mintegy 35 —40,000 frtra rug évenként, az igazgatótanács ¦ közbenjárása s az uj rendszer eíÖ-. uyeiiiek feltárása melleM leend miniden bizonyriyal legkevesebb 70,000 forint. . /
! Bérletekből csak a nagyobb városok s állandó színházakat számítva, melyekben ina is van évenként átlag 120,000 frt, az ezen javaslat szerint
. garantirozott viszonyok mellett (a midőn nem fog kelleni a közönségnek félri, hogy a .lefizetett bérlet talán le sem leend játszva, a mi sajnos, de sok helyütt megesett már) leend a ^evetéi 150,000 frt.
Az összes társulatokról, mint büntetéspénz, az egyesület javára vissza fog maradni évente legalább 5,000 frt.
napi
Ez tehát összesen 225,000 frt. Kzzel szemben a kiadte 430,902 forint.
Marad még fedezetlen 205,9Í)2 forint.
Ezen 205.902 frtnak jövedelmekből kell befolyni.
Számítsunk tehát az elsőrendű társulatoknál csak 50 frt tiszta jövedelmet, átlag naponként, ez 300 előadást számítva, évenként 5 társulat utáu leend bevétel 75,000 frt.
A másodrendű társulatoknál átlag 4$ forint napi jövedelmet ez 10 társulattól 300 előadás után 120,000 forint.
Az öt harmadrendű társulatnál számítunk átlag 30 frt napi, jövedelmet és csak 250 előadás után leend 37,500 frt.
Ez összesen 232,500 frt.
Levonva ebból a fedezetlen ki-. adást 205,902 frtot. [/ Marad előre nem látható kiadásukra esetleg tiszta 26,698 forint még akkor is, ha mint a fentiekből kitűnik, a kiadások maximumával a bevételekuek minimumát. állítjuk szembeu, én azonban bizton hiszem, hogy középszerű pártolás mellett is elérjük az évi harminczezer forint tiszta jövedelmet.
A kiadási tételeket már a fenti előirányzatnál röviden indokoltam. A bevételi tételek előirányzata ellenében felmerülhető kételyeket eloszlatandó, illetve azok helyességéi be-bizonjitaudó, a következőket vagyok bátor megjegyezni.
Az évi szubvencziókból előirányzott bevétel 70,000 forint korántsem mondható tűlszámitásuak, akkor mi-dón a mai viszonyok közt is Temesvár, Sopron, Nyílra, Szabadka, Kassa, tehát csak ez Óváros évi 14 —15 ezer forint évi szubvencziót ad és pedig csat; f lévre, t. i. a téli színi idényre. Hol van most még a többi nagy város ós hol vannak a nyári állo-
mások, mely utóbbiak még inkább kell, hogy segélyezzék a társulatokat, mint a téli állomások s hiszem, hogy egy bizonyos ^eghatározott időszakra fogják is tenni, különösen, ha tekintetbe veszik, hogy még így is egy évben csak egyszer kaphatnak színészetet s azt is csak rövid időre, s nem kell félniök, hogy az-.egyik társulat eltávozta után alig pár hétre már beköszönt a másik s azt újra keUead segélyezniük.
A^ásik bevételi tétel (bérletjövedelmek) 150\' ezer forintra tett előirányzatának indokolásául csupán egyes városok, illetve színházak bérlet-jövedelmeit kell felemlítenem. — üebreczenben pl. a téli idényen vau rendesen 12 ezer, Aradon 12 ezer, Szabadkáu 8000, Kassán 10 ezer frt bérletjövedelem, tehát csak e három városbrfí kitesz 42 ezer forintot, hol van még a többi 16 társulat bérlet-jövedelme s hol van mind a 20 társulatnak nyári bérlet bevétele, mert a fenti összegek csak a téli saisonra számitvák.
A harmadik bevételi tétel a büntetések következtében az egye sületnek visszamaradó 5000 frt. — Ennek indokolásául líém^kell egyebet felhoznom, mint hogy az 1884/5-ikí színi évadban daczára annak, hogy a társulatok nagy része a kül választmányok hanyagsága miatt egész éven át semmit, a másik rész pedig csak egyes esetekben küldte fel az alapszabályokban előirts a büntetések Összege után járó 15 szazaiékot. az mégis 469 frt 58\' krt tett ki, a mi 3100 írtnál több büntetési Összeg százalékának felel meg s igy ha minden társulat minden pénzbeli büntetést kotelességszerűleg bejelent, bizonyos, hogy az 10 ezer forintnál is többre rúgott volna egy éven nt.
Végül a negyedik bevételi tétel a napi jövedelmekről szól.
Itt az elsőrendű társulatoknál átlag napi 50, a másodrendűekné1 40 és a harmad rendűek né 1 napi 30 frt tiszta jövedelmet vettem fel.
Az előirányzott napi 50 frt jövedelem csekélységének bebizonyításául szolgáljon a következő adat:
A mult téli szini évadban egy elsőrendű színigazgató egy I. rendű városban (nevét ezúttal szükségtelennek tartom émliteni) fizetett gage fejében tágjainak havonként 4490 frtot. Feltéve, hogy jnindeu nap játszott, tarthatott 180 előadást. Ez — ha csak 60 frt napi jövedelmet számíthatunk — tenne 9000 ezer frtot. A bérletből mondjuk, hogy .nyert 180 előadásra 8000 frtot. Ez tehát összesen 17,000 frt.
Ezzel szemben volt kiadása a tagok havi gageja 26,940 frt. —^ Ezenfelül az uj darabok jogdija. sze-repezés, hangjegy-kiírás, stb. 1000 frt. És igy összesen 27,940 frt.
Tehát már csak e két kiadási tételnél (nem is számítva a ruhatári és díszlet-beruházásokat, mely-igen hihető, hogy szintén tekintélyes összeget képvisel) lett volna a fent-\' emiitett igazgatónak deficzitje 10,940 forint. Mivel pedig az illető igazgatónak saját vallomása szerint jól ment, a mi viszonyaink közt legalább is annyit jelent, hogy a bevételek a kiadásokat fedezték, tehát kellett jövedelmének lenni — a napi költséget nem is számítva — naponként átlag 150 forintjának, a mi az általam előirányzatba Tel vett 50 forint átlagnak épen háromszorosa.
Ugyanez arány áll a másod- és harmadrendű társulatoknál is.
Igaz, hogy nyáron át a jövedelmek gyakran aránytalanul csökkennek,\' a mi ismét onnan ered, hogy sok társulat és kevés nyári állomás van s igy egy városba a nyár folyamán 3—4 társulat is kénytejen bemenni, de ép azért előirányoztam
rc-z a.
A jövőről.
JövóI Jövő! Ti biilcsek, ti tudósok! Mit tesz e sz4, e rejtély mit jelont? Ku multat ismerek — virága volt so Gyerm elei dói, ti e^y liorus jelent.
Nem üti! juv3 nincs! minden a jelen, bi.l Sírva, kaczagv* küzdünk sziii.u-l.-u, A gyei mek*vek játazi mosolyából Őrükül semmit ír in kap u. j«tea.
J5ví7. remény mind-mind c* »k puszta \' frázis EpedS utassal jÁtscÓ délibab Ha megtör a sors, elhagy még a vágy i», Hurczolni e. rurd életet tnv&bb.
Emberbarát? kacsagni is tudok mégl Részvét? bát az mi ¦ váljon bol terem? Mosolygó sziiruy, feled hiclgó rémség, Kottegd! Kerüld! 6 én már ismerem!
A Bor»? sí ur! szeszélye mérhetetlen, Halomra be .rja rid ma még kegyét, ™ D°\'*ap? holnap egy oly ismeretlen, hi nem ballj^ hx MrK egy Wmt kényért.
lékem
Jövő! ! l»»St Emlékezem . . . ni Voltak, de rég ily ábránd kepéim . . . Szívem sajog, köuyben nssik szemem is. Ne merengjünk a mult emlékeiül
Tiprom rögét tovább .« zord jelennek, Türím, ti.,„\'y a sors oly méltánytalan, Nem bűne annak, ¦ nem érdeme emennek,\' Hogy boldog ez it as boldogtalan.
- MeftBrve ifjan, fiöldBn jár szemem a a TiTOl kűdéu mái"\'nem Herei jüvSt. fáradt vagyok ! Sirt, sirt mélyet nekem csak I Takarja el a sorual kOzkod8t. L
SStéten tátong >ÍrgUd rémnek mélye
a hant, mely majd ott eltakar, S kr mégis inkább -vágyadon) feléje, Mint ki Judásként csókolni akar.
Róisát airomra ? sobsem volt virágom. Szomorú fiufát a keresztfám helyé!\' Alkony szellS, hogyha megxizzeu n ápon, Hrirmtüt regél majd, mely a. kebelé.
NEUS1EDLEB JÓZSEF.
Az a „hanem*.
(Folytatás.) II.
Emil: Hahó! hahó! Ottó. ide figyelj, ide nézz! — Nézze meg csak valaki, észre se veszi az embert!
— Ottó : Ah te vagy barátom ? No ez szép, meg se ismertelek. De mondd : merre jártál v hol voltál ennyi idei? v
Emil : Nagyobb utazást tettein a külföldön. S igy képzelheted, mennyire érdekel minden, a mi az idő óta itthon történt Mondd csak: hogy vannak barátaink? s különösen a szegény Gyuri, hogy mint van szerencsétlen házasságával v
Ottó : Micsoda ? — szerencsétlen házasságával! — Gyuri ? és szerencsétlen?! — No barátom, látszik, hogy külföldön voltál, mert másképpen tudnád, hogy Gyuri barátunk nemcsak nem szerencsétlen, hanem —
Emil: Mit — hanem ? — Megint vannak ,hanemu-jeid ?
Ottó: Igenis, vannak. Ezúttal pedig az a hanem-em, hogy Gyuri, nem bog) nem szereucsétlen, de a legszerencsésebb,
nem szellemes, kedves, szelíd, nyájas, elő zékeny, házias, munkás, takarékos, tisztességes, becsületes és —
Emil: "Kién. elég! Az Istenért í — Eleget hallottam már barátom és -csak gratulálok, hogy végre jobb Ízlésed felébredt, legalább mire nősülsz, hasznát veheted e jobb meggyőződésnek. Avagy elfelejtenéd addigra v !
Jegyesek. 111. -
Halljuk. — Kopogtatnak. — Szabad! A — te vagyéíles Emmim ? No ez szép. hozoXIsten! Mily rég láttalak már. Ije jer/kÖzelebh,-rakodjáI le s foglalj helyet ! Esiszólj, minek köszönhetem o szíves látogatásodat?
— Hisz szólok, beszélek édesem, csak engedj már szóhoz jutnom! Már régen készültem hozzád édes Ottim, de tudod, mindig közbe jött valami, a mi akadályozott, s így nem jöhettem; de ezúttal már a jégeső sem tarthatott volna tőled vissza. Nem! Mert én akartam az első lenni, a ki ezt a nagy újságot elmondja. Vagy talán mégis tudod máj^Mitl te tudod már ? igazán tudod ?\' c
— De ugyan mit ? mit? mit? Szólj kérlek már, mert megöl a kíváncsiság 1 Nem tudok semmit, nem hallottam semmit, de mit is hallottam volna én ? ily eldugott félreeső utczában, hol az embert senki sem keresi fel, hacsak valamikülö-\'"nos czél nem vezérli; de te tudom, Önzetlen jó barátnő voltát mindig, azért kérlek ;cs\\ik szólj, közöld hamar, mi az a nagj \'újság ? Szólj, szólj már kérlek 1
^— De hát hallgass kérlek I hisz nen is juttatsz szóhoz.
— Nos hát igen; fontos, nagy újságot tudok; de előbb hadd tegyem le a kalapomat. Igy ni! Most üljünk le, ide ni. No igen; — rendkívüli újság, a mi végtelenül meg fog lepni, szinte hihetetlen lesz előtted, VMlamiut előttem is az volt. Igen, alig hihető, de igaz. Iiéfhy Biri menyasz-szony ! /
— Réthy Bíri ? menyasszojif V és ki a vőlegénye ? No e:; valóban hallatlan, ez meglepő, ez hihetetlen! Réthy Biri —
menyasszony — de hogyan, miként történt az egész. ? beszéld el gyorsan ! Ki sak, milyé^.\' csak az a vőlegény ? no igaz. még nerír is mondtad meg a nevét. De hát mondd, mondd már kérlek !
— Hisz mondom, mondom, — csak figyelj ide — és bámulj, mert a vőlegény senki más, mint: Sárbogárdi Bogárdy Dénes ! Nos, mit szólsz hozzá ? Sárbogárdi Bogárdy Dénes V ! Nőül vesz egy Réthy Birítl nem hallatlan ez? nem hihetetlen ez ? Egy Sárbogárdi Bogárdy Dénes egy. Réthy Birít — csak egy Réthy Birit ? !
— Ugy ? Sárbogárdi Bogárdy Dénes ? Tehát ő a vőlegény. És ezen csodálkozzam éu ? Nem értelek, valóban. — Avagy\'mondd, mi volna abban hihetetlen
képtelen, hogy ő veszi el Birit ? Éq nem bírlak felfogni; nem, hogy mi volna azon nekem bámulni valóm V Hisz egy Sárréthi Réthy Birinek ő nem oly nagy szerencse. \'*
— Mit mondasz ? nem nagy szerencse Sárbogárdi Bogárdy Dénes V És Réthy Birinek, még ha de Sárréth is ne volna szerencse ? ! No már azt mondd másnak édes Oliim, de ne nekem, a ki Dénesnek minden kiváló tulajdonait oly jól ismerem, hogy akára tíz ujjamon eltudnám számlálni.
Mai számunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva.
a legboldogabb ember, aki csak a világon házasember létére lehet.
Emil: Mit mondasz ? ! — Gyuri ?
— Iiárczi Marival ? azzal a — hogy is mondjam csak! — azzal a rut békával ? a kinek —
Ötté- Megállj1 Micsoda strtö kifejezéseket használsz te ?
Emil: Bocsánat, de hisz te mondád, hogy egy cseppet se szép, sőt olyan —
Ottó: Ám jól van; de rosszul mondám. Mert, ha Iiárczi Marinak az arcza nem is szép a felületes szemlélő előtt, annál szebb aztán az előtt, a ki őt közelebbről megismeri, miután az ö arcza, a lelkének és szivének a tükre, a mely — mély tüzű, szellemes szemeiben és kedves mosolyában elbűvöl; és szeilemdusságával s jóságával meg elragad. S azért, ha ö béka, — hát olyan kis házi béka — a mely nemcsak a viharos, rosz időt tudja megjósolgatni, de a boldogságnak aranyos napsugarát, paradicsomát ís, a családi életébe, házi körébe, tudja nyájas, szelíd — „kuruttyolásával" — oda varázsolni.
Emil: Te bámulatba ejtesz barátom 1"
— Hisz te mondád, hogy, ö mily szegény is, semmi vagyona sincs, mig Gyuri meg —
Ottó: Mit ;esz az, ha nincs is vagyo-naJ — Oh barátom, mily irigylendő az a Gyuri ? 1 — Igen. Mert, mit használ, ha egy nő oly szép is, mint a Madonna, és ha oly gazdag is, mint aKrőzus király leánya
— vagy akár a Rothschild báróé — ha eeyébkint még sem bir azon tulajdonok-ka^ a melyek a nőt tökéletessé teszik, s a mely tulajdonokkal a férfiút inkább boK dugíthatja, mint amaz előnyeivel, t i. ha
HÜSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MAJüS 11-én.
napi jövedelem-átlagnak oly csekély összeget, hogy arra még a nyári jövedelem csökkenés esetén is számítani lehessen.
(Vége *ör.]
Nyilvános nyugtázása
.1 nagy-kiniuii bt. r*f. miSö-ecyhÁ* biu javára befolyt brljbeli é« kö*elvid~k! kej/adomAuy oknak.
Kanizsára jövetelem első bávában, ns. Cseresnyés Sándo.tiörvényszéki elnök, s egy ház tanácsos ur szives közreműködésével iram meg a nagyérdemű közönség elölt ismeretes „E s d ős z ó z a t u n-k a t." Örömmel jelezhetem, hogy remény-szárnyain 4nak bocsátott kérelmünk-nem leit pusztában elhangzó üres hang, a minden szép, jó és igaz iránt fogékony testvérszivek, meghallgatták, méltányolták bizalomteljes felhívásunkat, s áldozatkészséggel janiidnak azon szerény törekvé-, sünkböz, mely az evangyeliumi vallásos hitélet, a tiszta erkölcs, a magyar nemzetiség, hazafiság, a haladó műveltség és tudomány istápolására buzgólkodik nemes városunk kebelében állandó oltártüzet gerjeszteni.
A befolyt kegyadomáoyok becsértékét nem kissé emeli a dicséretet Önmagában hordó azon körülmény, miszerint városunk értelmisége s egyéb osztályai felülemelkedve a felekezeti féltékenységen — egyoldalúságon, elismerésre méltó tevékenységgel sietének elérni szándékolt szent czélunk gyámolitására.
A baladó műveltség abban áll és abban fog állani minden időben: vajon hallgatnak-e az emberek a kor kívánalmára és alkalmazkoduax-e ahoz ? A mai kor a hanyatló vallásosság, a zülö félben lévő erkölcsiség ÍÖlélesztését, a rohamosan
;gerjedő pauperismus feltartóztatását sürgetvén, csak az olyan társadalom emelkedik emberi hivatásának magaslatára, mely korának intő szózatát megértve, a szükségessé vált cselekvés terére lép, s válvetett buzgósággal siet a tényleges bajok orvoslására.
Városunk n. érdemű közönségének a korszellemében való magatartását nem szükséges hosszasabban körvonalozni. elég rámutatni a keblében létező embertestvén egyletekre, elég rámutatni azon ér-; deklödésrL, mit építendő imaházunkkal szemben -tanúsítanak, s azonnal látandjuk, miszerint fenkölt gondolkozású, nemes érzésű emberbarátok körében élünk, mozgunk é= vagyunk.
Semmisem jelzi bizonyosabban az üdvözítő által\'hirdetett; „egy akol és e gy pásztor" eszméjének valósulá-sát — mely nem a telekezetek közti súrlódásban, nem a faji és nemzeti gyűlölet szitásában, nem az üdvösség ugyvélt kizárólagos birtoklá.-ában s más felekezetek elnyomni, benyelni akarásában, hanem igenis abban áll, hogy minden felekezet, minden más törvényesen beveti felekezetben embertestvéreinek társulását lássa és tisztelje Isten imádása, az embeiiség boldogítása ezéljából; minden felekezet ismerje el a másik felekezet létjogosultságát, mert: „I s t e n t ö. I, Isten által és Istenben vannak mindenek." (Hóm. XI. 36.)mert nem formalitásban, hanem „lélekben és i g a z s á g b a n" áll Isten valódi imd dása. „hitben és jó cseleke d e t b e n" nyilvánul az igaz vallásos sági! — mint a különböző felekezeteknek
— No hát mondd csak, mik, melyek azok a jeles tulajdonságok, kíváncsi vagyok csak egyet i:, hallani, mert én egyet len egyét se ismerem.
— Mik \'( Hát halld. I — Sárbogárdi Bogárdy Dénes a megye legelőkelőbb s leggazdagabb pártieja; a mellett a leg-chtekesebb, legelegánsabb fiatal ember, a kit csak az életben láttam. Es mily szép férfias alak, mily kitűnő bvas! hogy üli. hogy hajtja ö a lovat? ! Ah. superbe ! Csókolni való! Különösen a^on az almás szürke Amazon paripáján. És a mi fő! minő Curmacher? ! Ah, te nem is képzeled minő isteni élvezet az, egy olyan „charmante\' fiatal ember közelében, társaságában tölteni csak egy délutánt, vagy csak egy röpke-rövidke órácskát is 1 S minő üdvözítő sors lehet még aztán az, az egész éle-tet\'az ő körében, az oldalán tölteni el ? Nem. ilyenről fogalmad sem lehet! De én elképzelem, igen, mert éh ismerem öt. miután^Szerencsés voltam a körében lehetni. (
— És.jgy, édes Emuim, természetesen — te csakis gratulálsz a Réthy Biri-
\\nek ? nemde ?\'
— Én v — gratulálni ? Réthy Birinek ? Nem, nem gratulálok neki, — hanem — hanem —
— Nos, mit: hanem ?
— Hanem : csakis irigylem őt! — Igen, Ottiliám, irigylem a szerencséjét.
(Vége köv.)
egymás irányában tanúsított kölcsönös türelme, testvéries egyetértése, b€kés szeretete és önzésnélküli jótékonysága.
Ha azért akarjuk a czilt, akarnunk kell az ahoz vezető nemes, de csakis nemes eszközöket is; legyünk ennélfogva egymásnak testvér-atyafiai, s ha, emberi gyarlóságból más uton-módon is, íisszesi-tétt erővel munkáljuk Itten országát, siet tessük az „egy akol és egy pásztor" eszméjének\'óhajtva várt megtestesülését! !
Mult év okt. havának 2<i-ik napján 2500 „Erdő-szózatot" bocsátottunk ki ipiteni szándékolt ev. ref. imaházun^érdekében, ebből városunk közönsége körében 700 pémány lett szétküldözve; a részben visszajött helybeli és vidéki gyűjtői vek maj_jwp"ig 27S5 frt azaz kétezerhétszáz-[czvanöt forint adományával érkeztek-vissza: Tek. szerkesztő ur szívességéből e becses lap hasábjain a nemeslelkü gyűjtők | adakozók névszerinti feltüntetésével! azt szándékozunk jelen s folytatólagos közleményünkkel nyilvánosság elé hozni,\' hogy a fenti Összeghez, mely a legutóbb érkezett adományok kivételével, nagyságos Karczag Béla egyháztanácsos ur kegyes gondozása mellett, a helybeli „Bank-egye-1 süléiben" van gyümölcsözés végeit elhelyezve, — minő arányban járult városunk . nagyérdemű közönsége és a kö/.elvidék, I az ország külöuböiö részeiből szórványosan érkezeit kegyadományok másik részét, j ut nem helybeli érdekűt, más he\'yen I szándékozván köszönettel nyugtázni. | Mielőtt azonban ebbeli kedves, köte-1 lességemnek eleget tennék, legyen szabad egyházianácsuuktól veti megbízásom foiy-j tán őszi nte\'szivből szármatestvéri köszönete m-| nek kifejezést adni mind-j azon társpiatok, Le 8 t ü I e-| t e k, gyűjtök és magán e g y é- j nek irányában, kik bármij csekélységgel nagylelkűek; Iának szent ügyünk eló-i z d i t ásához kegyesen hozzájárulni, vagy azt csak erkölcsi támogatásukban részes inteni. Többek saját nyilatkozatából tudomásával b:~ván annak, miszerint vannak még náluk be nem küldött gyűjtések is, egyen szabad itt szeretettel kérnem az ilyen embertestvéreket, hogy becses lára-dozásuk gyümölcseit kegyeskedjenek misz. lelkészhez juttatni, de kegyeskedjenek ugyancsak o*á a k ü 1- \\ deni azeredmé.ny"telenj iveket is, a végleges elszámolás eszközölbetése végett.
Megemlékszem itt azon örvendetes\' lénytől, miszerint azon időben, midőn L Tóth Mihály egyház-gondnok úrral egy üt- ] tesen tettünk látogatást imaházunk érdekében, több" nagylelkű városi,polgár kegyes volt adománya mellé azon lekötelező Ígéretet csatolni, hogy épitéskoi egy kis épület-anyag ajándékozásával is fog szerény vállalatünkhöz járulni. Fogadják tó-lünk e nagylelkű polgártestvéreink szívélyes köszönetünket addig is, níig igéjök testté válván, ujabb hálán ka t lesz alkalmunk és szerencsénk irányukban leróuí.
Az Ur nevében megindított szerény vállalatunk az eddig is befolyt áfcozások tanúsága szerint uem lett .eredménytelen; a fentebb kiirt összeg valószínűleg ki fog egészülni 3000 frlra, esetleg többre is, sed quid est haec, ad tantam sitim? ! . .. ez legfeljebb csak fundusra elegendő, hol van még az emiitett Ígéretek mellett is, a városunk diszére válandó imaház költsége?! . . . Jó az Isten, nekünk jelenleg hajléktalan vándor gyermekeinek megfogja nyitni ezután is a jótékony szivek ajtait, csak újult erővel folytassuk szép sikert igérö kezdeményezésünket, csak ne csüggedjünk, hiszen édes Üdvözítőnk maga mondd: „Kérjetek és adatik nektek, zörgessetek és-megnyittatik nektek!" a Megváltó sz^va pedig örök-ige, az örök-ige pedig megdönthetlen igazság !! . \'..
Bizalomteljes szeretettel ujitjuk fel tehát ismeretes „esdö-szózatunk tartalmát, bizalomteljes szeretettel kérünk minden rangú, rendű és felekezetű embertestvérünket, hogy az Dr*nevében segítsék elő, fél uton megfenekleni ne engedjék, önzéstől ment, buzgó törekvésünk valósu lását. hiszen, ki az Cr szegényeivel tészen jót, *ezt magával ^z Úrral teszi s kincse leszek ezért a mennyben!" (Márk. X 21.) bizalomteljes szeretettel k é f-j ,\'ü k ügyünk pártfogó-1 á s á r a különösen a lelkes u ö újé met, a vallás, az eréoy. azN erkölcs iránt hevülő nőkebel ne tagadja meg tőlünk gyöngéd jobbját, segítse diadalra vallásos, nemzeties, hazafias vállalatunkat! bizalomteljej szeretettel I kérjük közelebbről saját hitsor sósai n-k a t, hogy serarai áldozatkészséget, semmi fáradságot ne kíméljenek szent ügyünk teljesülése érdekében, mert ha csak any-nyira juthatunk is a jó Teremtő segedel-
3 án bekísértek az alsó-Iendvai járásbíróság börtönébe. — Mint mondják — a bírónak egyik volt cselédje gazdájával együtt követte volna el a rabló-gyilkos-ságoL
— Majális. A kis-kanizsai ,>Pol«an olvasó-kör" derék választmánya elhatározta, hogy május 2G-án a szabadban tavaszi mulatságot rendez. Belépti díj egyéuekint 40 kr. A jövedeleru,feie a most megnyitott kisdedovoda, másik fele pedig az egylet könyvtára javára fordittatik. A legszebb sikert óhajtjuk.
— Eljegyzés. Lendvai Samu a üut-„ maon S. II. <;zég hivatalnoka eljegyezte magának Weisz Henrik magányzó kedves Teréz leányát helyben, Guótbfalvi és vida-földi Guoth Zoltán, Guoth Gyula t. munkatársunk tia jegyet váltott Birner Ida kisasszonynyal Győrött Gratulálunk!
— Halálozás. Lamm Bernát tolna megyei tekintélyeánoldbirtokos, f. hó fj-én FelsThNyéken elhalálozván, temetése f. hó 7-én nagy részvét mellett ment végbe Gyönköu. A vidék Összes előkelősége megjelent a temetésen, hogy az elhunyt iránti tiszteletét lerója, a gyászoló c alád szímos részvé nyilatkozatot kapott, a többek kö/.ütt Montenuovo fejedelemtől is. A ravatal mellett a gyönki és högyészi rabbik, továbbá a gyászolók meghívására dr. Neumann Ede, nagy kanizsai főrabbi tartottak gyászbeszédet. Az elhunyt, kiben Fleischer Gyuh horvát-szt.-miklósi bérlő apósát gyászolja, mintegy 2000 frtot hagyományozott jótékony czélokra.
— Beidézés fuvarral.Micskei Dezső, helyben lakó reszelövágó a lefolyt héten valami nagyobb vétség miatt a kapitánysághoz volt idézve. — Mikor az idézést átvette, azt mondta a kézbesítő rendőrnek, hogy szó sincs róla, hogy én megjelenjek^ snnek a kapitánynak annyi ide fel. mint nekem oda le ha dolga van velem, jujjou ide. Másnap a kitűzött időre csakugyan nem jelent meg és mikor az elővezetésére kiküldött ket rendőr nála megjelent, kijelentette, hogy ne is okoskodjanak vele. mert ö egy tapodtat sem megy, hozzanak Sakkért, azon elmegy. — Ekkor aztán küldtek érte egy hozzá méltó tiakkert, vagyis egy egylovi s teherkocsit. — Erre csakugyan feiült és ugy vitette magát a rendőrséghez; hol aztán szépen dutyiba teyék s ifiost már a türvazéki fogházban van! A vétség vagy bűntett, mely öt terheli, esztétikai szempontból nem közölhető.
^—Felolvasást tartott Garai Benő ügyvéd ur a „Polgári Egylet" dísztermében mult szombaton; jövedelme a nagykanizsai ingyenes népkönyvtár javára fordíttatott. A felolvasás tárgya volt: Népkönyvtár és szabadköm i-v e s s é g. Szépszámú közönség jelent meg s felolvasót zajos taps- és éljen/őssel jutalmazta. X1
.— Gyászhír. Wohlheim Félix egykor . a nagy-kanizsai társadalom egyik tevékeny vezérférha Pécsett május 3-án este hirteleu meghajt.
— Eljegyzés.iHorváth Csongor per-laky kir. aljbiró ápr. 28-án váltott jegyet Nagy-Kanizsán Sauer Jenő ny. vasúti fű-felügyelő bájos leáujVa Clansse kisasz-szouynyal.
— A veszprémi gyilkosság\'szomorú drámája után legördült a függöny. A szerencsétlen Laky Kristófnet, május;! án ÖrÖk nyugalomra helyezték. Ket napig feküdt ravatalán a meggyilkolt s koporsójánál valóságos bucsut járt Veszprém varos résztvevő közönsége. Évtizedek óta nem történt Veszprémben eset, mely a ^ lakosság minden rétegére olji- mélyen hatott volna, mint ez. Ali* van e városbat) ember, a ki a szerencsétlen asszonyt szive mélyéből meg ne siratta volna. A ravatalt a világok egész tengere borította. Száznál több koszorú érkezett a vármegye minden lészéböl. Ma reggel megnyitották a rava-v. talos termet és egyik csoport ember a másik után vonult a nyitott koporsóhoz, melyben azelid mosolylya! az ajkán aludta örök álmát az oly soka,k által tisztelt s mindenkitől megsiratott drága halott. Délután négy órakor nem bocsátottak már senkit a ravatalhoz s a koporsót lezárták. A halottasház szobáit szorulásig megtöltötték a rokonok és a jó barátok, a kik a megye minden részéből összegyűltek, ho^y megoszszák a mélyen sújtott törvényszéki elnök bánatát és utolsó bucsut inthessenek a boldogtalau hatal asszonynak. Este G újakor indult el a temetési menet. A halottasház előtti nagy vásártér zsúfolva volt emberekkel. A város lakosságának majdnem teleréaze jelen volt a gyászszer-tanáson. Körülbelül ötezer ember tolongott a koporsó körül. Jelen volt a veszprémi törvényszék bírói és„ tiszti kara teljes számban, a megyei tisztikar-, a honvéd tisztikar; az, előbbi gyászöltözetben, az-utóbbi katonai diszbeu. Testületileg vonultak ki a törvényszéki szolgák, a foghsz-orök, a tűzoltók. Ott volt az egész káptalan papi oroátUoban, ott volt. tanárainak vezetése alatt á nüYendékpapság, ií^en képen róva le kegyéletének adóját a vallásbuzgó halott iránt. A gyászolók tekintélyes részét nők képezték. A temetési szertartást báró HornigTváioly veszprémi
mével, hogy egyelőre csak egy kis szerény imaházat emelhetünk is Isten legnagyobb dicsőségére, m\'áraz idén is jóval lejebb szállított egyháziadónk, jövőben tetemesen csökkenni fog, saját bajiékunkban mentesek lévén, a jelenlegi nagy teherviselésétől!!! | Isten álflása,,kegyelme velünk s jól-tevőink/n! Testvéri szeretettel s üdvözlettel. I Nagy-Kanizsa, ISS9. május hó 1. :
JÁVORY NÁNDOR ev. ret. miss. lelkész^ !
Adományok.
Nagy-Kanizsa város közönsége 20! frt Ns. Gutmann Henrik 50 frt. Ns Gut-mann Vilmos r>0 frt. Nagy-Kanizsai Bank-1 egyesület 50 frt Ns. Ebenspauger ur gyűjtő ivén : Ebenspauger fiai 50 frt. Weiss | Manó 20 frt. Weiss Henrik (Budapest) 10 frt. Rechnicz Vilmos 10 frt. Sommer Sándor 5 frt. Löwiqger Ign\'ácz 5 forint. — Izraelita hitközség 50 frt. Nagy-Kanizsai takarékpénztár 50 frt. Dél-zalai takarékpénztár 10 frt. Mészáros János 1 frt Iiátky Endre 3 frt Egy ev. ref. egyház-tanácsos 500 frt, neje 50 tit/ns. Karczag í\'tván 100 frt Kereskedelmi és ipartJank1 20 frt. Waldner Lipót 2 frt TrberLóríncz 1 frt. Morgenbesser János 1 frt. Pataky j Vilma k. &. gyűjtőivéü: Pataky Vilma 20 ¦ kr. *N. N. -lö kr: Dezsényi Ödön 10 kr.\' Lelkes B. 10 kr. Gyurkovics Friczi 10 kr. j Horváth Mari 10 kr. Kaán Irma 30 kr. — j Németh Ignácz ig. ur gyüjtöivén: Németh Igoácz l frt Rózsavölgyi Antal 30 kr. Pataky Válnia 30 kr. Darázs Malvin k. a. 30 kr.— Weiser József vas-kereskedő 10 frt. Dr. Miyer Ferencz 1 frt. Tóth Lajos ügyvéd 5 fit Kovács Lajos ügy»*éd 11 frt 35 kr. Kőhler testvérek 5 frt. Wajdits Jújpef ur gratís 300 példány helybeli „esdő szózat" Jelen közlemény összege 1093 frt 25 kr.
Nagy-Kanizsa, 1S89. május 2. , TÓTH MIHÁLY
* gondnok \'
Gazdasági tanulmányút Magdeburg-, London- ós Parisba.
A magyar gazdák a mafdeburgi-, londoni- és párisi kiállítások összeeső idejét egy felelte érdekes tanulmányút rendezéseié használják fel. A kirándulásban az orsz. m. gazdasági egyesület tagjai s! azoknak feluött családtagjai (nők is) — ama gazdák pedig, kik az orsz. m. gazda- i sági egyesületnek nem tagjai, az egyesü-! létbe való belépésük után — vehetnek részt A kirándulás tart június hó IS-ától július G-ig s az egész utón az utazás és ellátás költségeinek fedezésére a rendező tizott-jibnal lefizetendő összeg 230—250 frt közötti lesz.
Az étkezés utazás közben közösen (table d\'höte) történik, útközben azonbaa\' csak ebédről gondoskodik a rendezőség a befizetett díjért; reggeliről és vacsoráról az utasok maguk gondoskodnak.\'Nagyobb városokbaui megálláskor a kiráudulók megjelölt 8--10 elsőrangú vendéglőben reggelire és 6 órai ebéddel tetszésük szerint láthatják el magukat, a fizetéseket a ren. bizottságtól nyert szelvényekkel fogják eszközölni. Ugyancsak ilyen szelvények alapján fognak szintén elsőrangú szállodákban szállásban részesittetni (2 személy egy szobában.) .
Az utazás után fenmaradt szelvények a rendezőség által készpénzfizetés ellenében fognak visszaváltatni. Vasúton az ut 2-ik osztályon, hajón 1-sö osztályon megy végbe kényelmes elhelyezéssel, nőknek külön kupé, illetőleg kajüt állván rendelkezésre. A kik vasúton 1-sö osztályon óhajtauak utazni, 20% körüli felültizetés-sel 1-sö osztályú kocsikon helyeztetnek el.
Az ut programmja a következő: Jun. hó 18-án déli 12 órakor indulás Budapestről. Június hó I9-én reggeli G órakor Bécsen és llodenbacbon keresztül érkezés Drezdába. Június hó 19-én d. u. 1 órakor indulás Magdeburgba, ugyanoda érkezés d. u. 5 órakor. Június hó 20—21-én tartózkodás Magdeburgban, onnét indulás 21-én d. u. á órakor. Június hó 22-én reggel 6 óraflbr érkezés Vlissingenben, hajóra szállás, 8 órai tengeri ut után délután 4 órakor érkezés Sherrnessbe, onnét vasúton továbbutazásés este 8 órakor érkezés Londonba.
Június hó 22T-29-éig tartózkodás Londonban és naponként kirándulás YYind-sorba, az angol gazdasági egyesület 50 éves jubileuma aliialmából rendezett gazdasági kiállítás megtekintésére. (A kirándulás oda-vissza naponként GO krba kerül.)
Június hó 29-én reggel 8 órakor indulás Londonbój Newhawenen és Dieppen keresztül este 8 órakor érkezés Parisba. Június hó 30-ától július hö 7-éig tartózkodás Parisban, a franczia kiállítás megtekintése; részvétel a július ,4-én megnyitandó nemzetközi gázdacongressuson.
Visszafelé utazás tetszés szerinti időben, a jegyek 20 napig érvényben maradnak a Basel, Salczburg, grátzi irányban. Az uton tolmácsok állnak rendelkezésre azoknak, kik az egyes nemzetek nyelvét nem értenék. — Felhívjuk ez uton is a gazdaközönséget, hogy használja fel az alkalmat egy olyan tanulmányi ut meg tételére, a melyet a véletlen csoportosított csak az élelmes tanulni vágyó kihasználására. 1
Bejelentéseket elfogad a kirándulás rendezó-bizottsága (Budapest, Köztelek) június hó S éig; ugyanaddig az utazási költségből 100 frt szintén fenti czirare küldendő. A rendező bizottság.
E i r e Is.,
— Zalává,! megye törvényhatósági bizottsága május G-an tartotta május havi tavaszi közgyűlését A bizottsági tagok a megye legtávolabbi vidékeiről is majdnem teljes számban jelentek meg, minek fely-tán a tágas megyeház-terem zsúfolásig , megielt s az elhelyezkedett nagy közönség feszült érdeklődéssel nézett a gyűlés meg-s nyitása elé. A tisztikar élén a terembe lépő főispán minden oldalról felhangzó lelkes éljenzésben részesült s a minden felöl Önkényt jelentkező szeretetteljes rokonszenv nyilvánulása igazolta, hogy botsári Svastits Beuó, Zalavármegye főispánja, az ország legnépszerűbb főispánjainak egyike. Megnyitó beszédében a főispán érzékeny szavakban emlékezett meg a felséges uralkodóházat és magyar hazánkat ért nagy veszteségről; szólt azután a közigazgatási hivatalokban a központi és járási közigazgatási hatóságoknál te\'.t hivatalos látogatásainak, eredményéről; a megye tei ületének ujabb átszelésével, épülőfélben levő vasutikról s megelégedéssel konstatálja a megyei közigazgatás és közgazdaság minden ágában tapasztalható általános haladást. Felhívja a megye közönségét, hogy a jó közigazgatás és nemzeti vagyonosodás, szellemi és anyagi haladás feltételeinek megvalósításában jövőre is tevékenyen közreműködjék. A szónoki erővel, emelkedett szellemben elmondott megnyitó beszéd lelkesedést idézett elő a megyeház tágas termében. A közgyűlés megnyitása után egyik bizottsági tag felszólalására általános lelkesültség és folyton tartó éljeuzések közt szavazott a törvényhatósági közgyűlés jegyzőkönyv ileg köszönetet a köztiszteletben álló és mindenki által szeretett főispánnak j eddigi sikeres buzgó tevékenységeért és\' az iránti óhajtását is jegyzököojvileg íejezte ki a megye, hogy még hosszú évek j sorén áCörvendhessen Zalamrraegye kö- \\ zönségé ö. méltósága bölcs kormányzása-, nak. Ezután a miniszteri leiratok olvas-j tattak fel; az uj miniszterek kinevezését; a közgyűlés örvendetes tudomásul vette s a gyűlés folytatását másnapra halasztotta. |
— Vitai plébánossá báró Hornig Károly megyés püspök ur Orbán Mihály1 pápai segédlelkészt nevezte ki.
— Zalamegyében a phyiloxera tnult évi deczember végéig 45 községben pusz-titott. Az egész országban 1224 községet lepett meg.
! — A jótékonyczélu államsorsjáték a folyó évben június hó 27-én fog nieg-
! tartatni. A sorsjáték tiszta jövedelmében.
\'a király elhatározása szerint a magyarországi hirlapirók uyugdijintézeté, a m. k. hivatalnokok vagyontalan Özvegyei és ár-, vái ellátására szolgáló alap, az ungvári közkórház, az országos női iparegylet, a háromszékmegyei Erzsébet leánynevelő intézet a csíkszeredai általános kórház, a komáromniegyei protestáns nőegylet és\' az eszéki jótékouy nőegylet fognak része-; sittetni. A sorsjáték játékterve rendkívül\' kedvező, az össznyereinények IGO,000 frtot képviselnek, a főnyeremény 100,000 frt, az össznyereinények száma 89G7 Egy t sorsjegy ára csak két Jrt/a mi csekélyebb, mint az Ígérvényeké. A sorsjegyek vásár-lásával a közönség jótékonyságot is gya-i korol.
— Gyilkosság. Zakál Károly nemes-népi bírót Baglací és Nemesnép közötti határban halva találták április hó 30-án. Ugyanis Zakál Károly megelőző nap Körmendre ment kocsijával, építendő hazához meszet vásárolni, a magával vitt 48 írtjából mészre körülbelül csak/nyolcz frtot költhetett el, s a többivel/vissza indult hazafele s már csak egy negyed órányi távolságra lehetett Nemesnéptöl április hó 29- és 30-ka éjjelén, midőn ismeretlen útonállók által megtámadtatván, kegyetlenül meggyilkoltatott. A rablók bizonyosan ismerősei voltak a bírónak, s tudták azt, hogy pénz van nála, s azért követték el a gyilkosságot, hogy pénzétől kiioszt-, hassák. Az alsó lendvai kir. járásbíróság május hó 1-én ment ki a gyilkosság helyére a vizsgálatot teljesíteni s egyúttal a bonczolást is végeztetni. A bonczolás alkalmával kitűnt, hogy a meggyilkolt j fejére és nyakára öt hat oly kegyetlen balta csapást kapott, hogy a halál azonnal; bekövetkezett A gyilkosokat a baksaij csendörök már el is fogtákjjRket május1
Melléklet a „Zalai Közlöny\' 1889-ik évi 19 ik számához.
v5sa
n * «5 u
" i " | M i fff
$v*?*>z-u*u»9ru- E-i Ifik^Jsl
sas* 8"." 5\'-Ci™s i5S » | ?S- °2.S a f é a = 1» s- P 5"
= - 9 s.s u b.-s
í"s 3 ** —
él-Sí s s
T" ~
* 2.5
©5 IÍ
¦ 3. *• *ítw
5"= ?a
5 3- ¦ !!5 5 3 1
> 5 s\'
XXXXXhXUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X X X X X X X
X X X
n n x
X X X X
ROMÉH-BAD
(a n 1c 1 c r I in a s t e I 11.)
A fürdőidény megnyitása folyó évi május len.
\' A. déli vaspályán (a gyorsvonattal Mécstől 8 és fél, Trieszttől G óra,) igen erős hév vizek. 30—3l°-ig uaponktnt 20.0ÜO hectoliter vízmennyiség különiis hatással köszvény, csúz, idegszenvedés, szélhűdés, gyöngeség, női betegségek, havi tisztulások megvénült exstidok, rögzült hunit, csont és izbetegségekhél Btb. Nagy viztiír. izzadó s/.Obák, olefjan-^nti kiállitot t uj külön márvány* és kádfürdők, kényelmes lakások (máj. éstszeptember hóban.egy harmaddal olcsóbb) a leglátogatottabb havasi tartomány hosszú árnyékdús sétaterek, újonnan1 épült "magas ivÓvizfor-rás vei\'.eiélí. I,\'Ürdöorv,os dr. Meyeihofer II. egészségügyi tanácsos mtttö-orvos Bécsből. (Lakása ápril hó végéig Bécs, I. Krtlgérstrasse 13.YjLi-; merítő elöiratok, árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek a fürdő-igazgatóság által llömer-bad. Alső-Slejer. 3(i2;-í 1 — \'A
1-ső másustól gyorsvonat is közlekedik s e naptól 15. szeptemberig, idény tour és retour jegyek 15 napig érvényesek. ;í.r>u/„ kedvezmények adatnak ki.
x
X X X X X X X X X
DOOOOOCQOOOOOO
Keresünk egy ügyes
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kávé-éladásra. 3
magánosok s kereskedők részére. \'
Fizetés 800 fr. és jutalék.
F. Lolliiig el. Co.
II\\MIU IU.. 8624 ooooooooocoooo
1000 drb elegáns és divatos
szivei
melyet egy liires bécsi gyárostól
feláron megveti ünkNi^el adjuk ugy egyes, valamint pártié számra is.
Minden darab finom szövetből angol-Ijécsi mintára szabja. Ezen kjtfJno férfi szüvot nadrág ára 2 frt »0 kr,
mely ár alig felel meg a munkadíjnak. Hogy ki se kételkedjék azon, miszerint ez erős, tartós, meleg éí.egész uj nodrágfirr szövetből vaiiYtehát, melyek nem tetszenek szívesen visszaviászülk Miután ezen nadrágok igen nagy kelendőségnek örvejji denck, kéretik a megrendelést idejekorán eszközölni. Vidéki megrendeléseknél kéretik a hosszúságot és a liasbőséget megírni, szétküldós vagy a pénzbeküldése, vagy utánvét mellett.
GÜNSBERGER ZSIGMOND/
3009 l —0 kiviteli üzlet, Bécs, II. Theresíengasse 1. fi-
Egy
uj orvosság székrekedés ellen.
mely a legjelesebb orvosok s tanárok, ligyminl dr. Senator tanár Berlin, dr. Thompson Paris és\' dr. Massiní tanár Basel, mint a legjobbat ily baj ellen ajánlják a cascara sagrmlat; ez képezi főal-katrészét az uj javított. Brandt A. féle faweiczl labdacsoknak Sl. Gallen (Sweicz,) mely minden,.nagyobb gyógytárban dobozokban 10 kr és 70 kiért használati utasítással együtt kaphatók. •— Elővigyázattal kell lenni a más Ily nemű hamisítványokkal szemben s csak is olyat használni, melyen határozottan rajt áll Biaud A., minden egyéb értéktelen hamisítvány. Kzeu uj javított Sweiczi labdacsok minden nagyobb gyógytárban kaphatók, — Kívánatra :t főraktár is szívesen küld F. Krizán. Kremsier (Csehország.)\' bérmentve minden megrendelőnek. A megrendeléshez kéretik az összeget mellékelni, esetleg levéljegyekbea.
Konkolyozô (Trieur).
Csöves tengeri daráló.
or
Szecakavâgô.
Lóhere tokliiszolô
Csôpto\'gôp.
Ketvasu eke.
GRAEPEL HUGO
GÉPGYÁROS
MARSHALL SONS K0MP L™
YEZÉRÜCYNÖKE
Szecakavágó. Q
Gözmozgony.
V., KÜLSŐ YÁCZI-UT, 46. BUDAPESTEN V., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
(EZELŐTT II II 0 C L E JÓZSEF-FÉLE OY.ÁR).
Ajánl legkitűnőbb szerkezetit konkoly választókat (Trieur) és gabona tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetügé/ieket, könnyű fajú kétrasá ehéh-, csöves tengeri darálók,-, kukoricza morzsolok-, szecskavó(jók-, répavágókat, további lóhere-tok/oszoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és malomberendezési gépeket, nevezetesen: f/oboiia tf.szl Ilól,--(Enrel.a). taráról,-, inalom trienvlik, ftriit/i\'rszé/.-e/,: lisztosztáh/ozó ln\'ii-gerek, fclliordól.; dara lisxtitó-afpik és malom rasrcszc/.et; lyukasztott, rostalcinezek és álla-lóban- mindennemű, gazdasági gépek és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési fellételók mellett
Lisztosztalyozó henger.
hl vállal
mindennemű -jna/om. felszereléseket bá r?n ily cröhajlásra.
FükaszalögOp.
r^g; Árjeíjzí\'kclí ltívmontve klUtletnck,
Malom trieur,
s/.i.us/.A Maiít>liK\\ szerszámok és cszkö-zök\'rgépészek, kovácsok és khkdtosok számára.
Tisztító roatu.
_R6..avagó.
Őrlőmalom.
•Szó nagy üjtö
C
t-szévkezettvl ellátóit VÍZI-MALOM 1890 lamiiír I tői kívánat szerint ¦ több évre Is
liaszonbB-he kiadandó.
liírifiii n/áii.irkiinók » \'haflimn-tieri feltételek iránt feMlágositaii. nyerhetnek é.< sneriúdoat kniltutnuk S\'/jly DESZŐ urnái . Ollárbtvn. Lt. ]>. \'/alR\'Sxcnt-Iviiti. . "; 8«U" a *3
\\g\' i m i
1 A kínok !
kölcsbit bjatoiltiaa, családjának ollitá*a vagy a kapott linKomsiiyOrt való bitbér cseljábol, ogYsECrsmiml eladósodott bár.- és fülilbirtokos-nak vagyoni viszonyaik rendeseiére, továbbá Oly t ő, egyéneknek, kik folyó tökékei nem kípcsek hagyományozni, végül házasságon kívüli vagy máiodig liáKasüághiil imáriHHEi. k verni ekeknek egyi\'iij<\'gositá.H.\'.rrt tííkoei hely eiti\'ii 111, ha a t. c. biatpsltani sr.áiulóka.:ó 80 éleiével túl is haladta (66 eves koiáig), asatlog mihamarább bártnoly ÖsZegrol biztosítási kötvényt kaiihatnak becsületes ós tiüít.\'Bjóges módon itt vagy a viilúknii. A IcKSKignruhl. Utoktnrl.it minden eseti ion biitiisittstik. - Krre oésre felvilágo-lilással ssolgál díjtalanul naponta 2—5 óráig K LEIN biztosítási rolVIUgyul.!.
líécB, I., KolilniosHorfíHriBft 7. sz. i,
3C07 emelőt.
ZALAI KÖZLÖNY
püspök végezte nagy segédlettel. A koporsót a megtört férj követte, fivérére. Laky ezredesre támaszkodva, továbbá a meg-gvil olt három zokogó leánykája. Gyászba ühö/ött törvényszéki szolgák vitték válla kon a/kopor.-ót egész a teme óig.\'A nagyíj lovas\' háloüaskocsit a koszorúk özöne borította. A vármegye bírói hivatalnokai valamennyien Veszprémben voltak. Körülbelül háromszáz részvéttavirat érkezett az orszáü.minden részéből s .1 résztvevők kii/t különösen nagy számban voltak képviselve a felsőbb bírói kar tagjai. Megrázó jelenet volt. mikor a koporsót harang zúgás közt a sírba lebocsátották. A résztvevők óriási tömegében egyetlen szem sem maradt szárazon. Este hét óra is elmúl:, mikor a gyászoló közönség szétoszlott. De még a késő esti órákban is mindenki a megrendítő eset utolsó mozzanatának hatása alatt állt. Veszprémben uiég nagyon sokáig meg fogják őrizni a sLép és boldogtalan törvényszéki elnökné emlékét. — A megrendítő gyilkosságjni^ .sík áldozata, Ibász Mari szakácsríeTuí}\' 1 látszik életbeu marad. Állapota napról-; napra javul.
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő egyesület miud a három óvodája-
\' ban a választmány kebeléből Gutmann Vilniosné és Koseufeid Adoifné úrnők. ;
— Az uj balatoni gőzhajó. A balatom gőzhajózási társ Kelen "hajója mára vízen vau Siófokon. A hajótest egészen kész, most a gépet belyzik el és a belső munkálatokat végzik. Júniusban már megtarthatja a hajó próbamenetét A hajó a tengeri hajók mintájára, vaslemezekből, igen szilárdan épült, belső berendezése pedig ép oly diszes. a milyen czélszerü. 450—500 ember kényelmesen elfér rajta .A hajóhosz. 157 láb.szél. 19 láb. A Hartmann-czég építette, gépe pedig Schreuichen-gyárában készült. A Kelen a. felső Balatonon fog járni siófok, Balaton-Füred. Almádi és Kenete közt (ez utóbbi helyeken már épitik a kikötőket,) Balaton-Füredre a menetdíj 50%\'kal lesz olcsóbb, mint a régi hajódij.
— Névmagyarosítás. Weiss Móricz zala-egerszegi illetőségű" bpesti lakos
" .Vajda*-ra, Grosz József szigligeti illetőségű ottani lakos ,Nagyu-ra magyarosította vezetéknévéi
— A kadarkút! lólopósok és hamis jariatok használata iránt megindított bün-perbeu az elönyomozás megkezdetett s -Somogy megy ében azt a szegitvárt kir. járásbíróság teljesiti. Baranya megyében a megkezdett elönyomozást beszüntették, hanem Zalábau még folytatják. A kir. ügyészség indítványára a kaposvári kir. t törvényszék a büuperben saját illetékességét már megállapította, minélfogva e monstruózus bünpei" itt lesz letárgyalva. A vizsgalat azonban még nagyön^sóká fog tartani, mert mindig ujabb és ujabb esetek tuei ülnek fel, miért daczára, annak, hogy
.már többen vannak vizsgalati fogságban is. nincs remény, hogy a végtárgyaiát az idéu megtartható legyen, főkép, ha e vádhatározatok felebbezése ecetén a bűnügyi íratok még á királyi ítélőtábla előtt is megfordulnak.
— Henetár-m érsek lések létesíttettek az 1889-iki nyári évadia 1889. évi május I-től szeptember 15 éig\' a cs. kir. déli vasút vonalain. I. Mérsékelt árak egyszerű menetekre a Budapest-graizi vonal viszonlataiban s egyrészt Fiume, másrészt az unterdrauburg frauzenslestei és kufstein-avioi voualrészek állomások közölt. II. Mérsékelt árak évad-menettérti jegyekre nézve nagyobb távolságokra 133 kilométeren felül. Az évad menettérti jegyek csak 1889. évi május 1-tölszept. . J5-ig terjedő időben adatnak ki, é. p. küo-meter-dijtáblázatok (II. a) szeriut a déli vasúton 133 kilométert (oda-vissza 2*íü km.) meghaladó útra, továbbá külön állomási díjszabás (II b) szerint Ha évad-menettérti jegyek a kilométer-díjtáblázatok tíl a) szerint 133 kilométer (oda vissza 2líG km.) vagy ennél rövidebb távolságra kívántatik, azok kiszolgáltatnak, de az ily menettérti jegyekért 137 kilométerre megállapított illetékek számíttatnak. Az évad menettérti jegyek vagy futár- és gyorsvonatokra, vagy pedig postavonatokra adatnak ki. Évad-menettérti jegyek vonal* részehkiíit futár és gyorsvonatok és vonal-részenkiut postavonatok használatára esedékes illetékek csoportosítása alapján nem átlátnak kí. A Klagenfurt-franzens-festei"vonalrészen azonban a 401. és 402 gyorsvonatokra nézve is csak postavonat! illetékek számíttatnak. Az évad-menettérti jegyek érvényességi tartalma — vasár- és ünnepnapokat tekintetbe nem véve — 137-töl 251 kimig bezárólag (oda-vissza 274—502 km.) 35 nap, 251 kinreii-.tul "(oda-vissza 502 km.) 45 nap. A kiadás napja az érvényességi tartam első napjaként számíttatik Az érvcnyesség az érvényességi tartam utolsó napján éjfélkor szűnik meg. A fent megállapított.érvényességi tartam meghosszabbítása általánosan nem engedélyeztetik. Azon utazóknak azonban, kik 35, illetve 45 napig érvényes évad-meuetterti jegyek birtokában vannak s gyógykezeltetés czéljából fürdő-
helyen tartózkodnak a gyógyintézet vagy fürdöigazga tóság bizonyítványa alapján azon állomás részéről, a melyről a visszautazás meglesz kezdve, a tértijegy érvényes ségi tartamának a vissza-utazásn meghosszabbítása engedélyezhető. Az érvényességi tartamnak meghosszi bbitása okt. hónapon tul azonban nem engedélyezhető. Az évad menettérti jegyek ugy uz oda-, valamint a vissza-u\'azás \'alkalmával az utazásnak tetsíés szerinti közbeeső, állomásokon öt-Ötszöri való megszakítására jogosítanak érvényességi tartanmkon belül. A Marburgou át az unterdrauburg franzensfestei és Kufstein-avioi vonairé-s/^eken tízszer-tízszer való megszakítására jogosítanak a fenti jegyek. A menetjegy, ha podgyász ís feladatott, a podgyász vevéuy is.minden megszakítás alkalmával 11 az állomási főnöknek felismerés czéljából || felmutatandó. Menettérti jegyek féláron 11 nem adatnak ki. Két éves és két éven aluü gyermek dijtalanul továbbittatik, haj egyjelnött kíséretében utazik s külön he-i. fyeTnehr foglal el. Ha több két éves ési két éven aluli gyermek utazik egy felnőtt kíséretében, az előbbi feltevés mellett csak egy gyermek, továbbittatik dij-1 tatamii, a többi a 2 —10 éves gyermekekre | vonatkozó következő díjtételek alapján továbbittatik: Egy gyermek a teljes dijt fizeti, két gyermekért egy menettértiuegy váltandó, három és négy gyermekért Htét, öt és hat gyermekért három menettérti jegy váltandó az illető kocsiosztályra.
— Meghívó. A magyar szent korona országai vörös-kereszt-egyletének nagykanizsai városi választmánya 1889. é\\i május 11-éu d. u. 3 órakor, a Kisdedovoda nádbr-utczaí helyiségében tartandja évi rendes közgyűlését, melyre a czimzett rendes tag ezennel tisztelettel meghivatik. X.-Kanizsán, 1889. május hó 4-én. A választmány. A közgyűlés tárgyai: I. Elnöki megy nyitás. 2. Jelentés a»lefolyt év működéséről. 3. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 4> *A sorrend szerint kilépő választmányi tagok helyeit ujak. esetleg azok rsméti megválasztása. 5. Netáui indítván) ok. Kisorsolt tagok: Babochay Gy.-né, Eisínger Henrikné. Fischi Pálné, Lessuer Heurikné, lloseuberg Israeiné, liosenfeld. Adoifné úrhölgyek. Ebenspauger Leó, ifjí Fesselhoter József, ti elsei Gutmann László, dr. Scbreyer Lajos, dr. Szekeres József, Uüger Ullman Elek urak. ;
— A nagy-kanizsai iparos ifjúság választmánya ezennel legszívélyesebb kó-i
. szünetét nyilvánítja Borseczky Mari kisasszonynak, ki az egyleti könyvtár számára több darab könyvet ajándékozni szíveskedett
— Vizsgahangverseny. Sterneck Zsigmond zenetanár és gordonkaművész vasárnap f./hö 12-én nyilvános vizsgát tétet tanítványainak egy részével és pedig a kereskedelmi és elemi iskola kebelében alakult, az ö vezetése alatt álló zenetán-loíyam növendékeivel és több magániauit-ványával Miut aszétküldöttmösor mutatja a tanitványoknak nem csekély feladatot keil megoldani, de Sterneck tanár szakképzettsége garantiát nyújt arra, hogy mind a szülök, mind- az egész közönség (zenekedvelők ugyanis szívesen láttatnak) nem egy többé-kevésbbé sikerült vizsgának, hanem egy valóságos hangversenynek Tesznek "tanúi. A vizsgahangverseuy a kereskedelmi tanoda nagytermében fog megtartatni és kezdete pontban 3 órakor.
\\ A műsor különben a következő: 1. Kreut-zer, „Das Nachtlager in Granada" opera jának részletei az imával, előadják: Uauni Jenő, Bothe Frigyes, Bún Jenő. Deutsch Zsigmond. Fischer Lipót, \' Goldschmid I^ajos, Kuh Győző, Marton Miksa, Sauer Arttiur, Sii.ger Kálmán és Weiser János (hegedű), Götz Károly és Moster Bernát (fuvola.) Neumann Arthur (cello.) 2. Popp,
„Mazurka elegante" fuvola solo, előadja: Moster Bernát. -S.\'Iíeriot, „Air du ballet" hangverseny solo, hegedűn elöa.ija: Neumann Arthur. í: Donizetti, „La fille du Regiment* egyveleg, előadja a zenekar. 5. Kiedermeyer, „Les adieux de Marie Stuart meditation." előadják: Bachrach Lajos {hegedű.) Böhm Ernő (harmonium) és Sterneck Zsigmond (zongora.) 6. Donizetti, „Lucia di Lammermoor\'-ból (andante-sextett és allegro, finale,) előadják: Bún Károly. Hachrach Lajos, Neumann Arthur (hegedű.) Böhm Ernő (harmonium.) Moster Bernát (fuvola,) Schwarz Károly (cello.) 7. Zsadányi, „Magyar ábránd." begedfln előadja: Bún Károly. 8. Brahms, „Magyar táncz", előadják: Bún Károly, Bachrach Lajos, Neumann Arthur (hegedű,) Böhm Ernő (harmonium), Moster Bernát (fuvola.) Schwarz Károly (cello.) A zon-gorakisérelet Sterneck tanár eszközli
— Megyei r. h. Véres verekedés volt május 3-án a szentkereszti bucsun parasztok és pénzügyőrök közt — Csáktornyán 20 bycziklista egyesűit — Zála-Egerszegen május 9- és 10-én tartott jegyzői szigorlatra 12-en jelentkeztette — [A Kőszegen állomásozó honvédhuszárság
Zala-Egerszegre helyeztetik át. — A balatoni hatászszövetkezet feloszlott. — Kis-Komáromban tűzoltó egylet alakult.
— Nagy-Kanizsán peiiig husfogyasztó ^szövetkezet van alakulóban. — A bánok-
szent-györgyi kántoitanitói állásra 59-en pályáztak. — Az alsó-lendvai esperes-plébános installatiója május 2-án volt.
— Hazai r. b. A szatmári Önk. tűzoltó-egylet 14 é\\i fennállása után "feloszlott — A rozsnyói püspök lemondott a líolostorba vonul. — Az iparosok idei vándorgyűlése Győrött lesz. — A kenyér mezei emlékoszlop leleplezési ünnepélye május 30-án lesz. — A magyar tudományos akadémia elnökévé B. Eötvös Lóránt választatott mt-g. — Déván Vigh Karolj 112 éves korában meghalt. — Visonta Kovách László és Kelemen Lajos tvszék elnök meghallak.
Külföldi r. h. Braziliában a sárga Uz dühöng. — A párisi szegényeknek 1 \'közt. elnök 20 ezer frankot ajándékozott
— A német császár május közepéi Aug\'-ába utazik.
nagyobb alapon fogja megfelelő módon tevékenységét kiterjeszteni. A gyár főleg gőzmozgonyokat S\'/a—10 lóerőig, gőz-cséplőgépeket és azon kívül mind ama gépeket gyártja, legújabb szerkezettel és kitűnő kivitelben, a melyek a gazda-ág terén szükségeltetnek. A legújabb szerkezetű szeges rendszerű gözcséplö készletnek a legnagyobb lendületet a volt czég ad\'a^és gyár\', ilyeneket nemcsak 21/;. 3\'/j és 4, hanem ujabb időben 6 lóerejü moz-gonyokhoz is és az éhnez tartozó szeges rendszerű gözcséplőgép ugy van szerkesztve és oly méretekben kivivé, hogy ennek v ípessége megfelel uqy minőség, mint >. .\'nyiség tekintetében ama verö-léczes cséplőgépeknek, melyek a 8 és 10 lóerejü mozgonyt igénylik. Örömünkre szolgál tehát látni, hogy egy oly föfontos-ságu gyártmányágat sikerült nálunk virágzásra emelni, mely törekvéseiért fenti vállalat megérdemli az összes érdeklődök pártfogását és támogatását
— A gyomorbetegségek különböző veszélyes alakokat öltenek. Különösen ha a gyomor egy kissé megterheltetik. Ily bajoknál szükséges volna mindig egy házi-szert készen tartani. Kitűnő háziszernek bizonyult és nagy keresethek örvend különösen dr. Rózsa élet balzsama. Kapható Fragner B. gyógyszertárában Prága, valamint minden gyógyszertárban.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általában minden gyoraorabajná^a valódi „Moll-féle seidlitz porok" bizonyultak a többi szerek fölött, mintgyomorerösitök a leg-jobbaknalc. Egy doboz ára 90- Szétküldés napotíta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jevényéveí és aláírásával. 3.
h&bzd&lt&tott, szívesen Szolgálok ¦ személyesen
is föMIágoiitiaaal. Sild 1tadolf.
Pích^ry b. Schün Bührnen.\' Köt élességemnek tartom bálimat nyilvánítani Warner Safe Curája iránt, mely engem gyomor, vese és májl.ajomból tökéletesen ki gyógyított, miután. 2 éveo át a legborzasztóbb kínokat sz nvedem * eien dő alatt legnagyobb résit e- betegség ágyamhov^asegzett.
A keielö oivosok nem tudtak tanácso adni. J»u Prazek vendéglős
ÖrSmmel tud.ísitbatO[ii Önt Warner Kaíc Ourájinak kitünó hatásáról, mely csuc és görcs iratől megszabadított. l\'.iks S. Bene.J.
j , " FHuzon.
Egy veseliajtót gyötört betegemet Warner Safe Curájával gydgyitottim, meglepő er.*d -ménynyel. n.irer Gyula
tOalovitt in Hiibmen. Warner Safe Curájával r*ndkivííii eredményt értem el. Leop Sefl kir. köejegytC.
, Warner Safd t:urájn ai SimTtebb gyégy- . tárakban kaphatók, féraktár Salvalor gyógyszertár Pozsony.
Ki nyert?
Húzás május 4-éi Budapest: 8!l G4 3.\')
Lincz: \'lYieszt:
-, 70
4 y
Szerk.
Sünitgh.-
üzenet.
zültetett.
1 virágkiállításról irt kö/.leményt jövS hozz*, többire leviílileg K. E. A szállítmány azonnal cszkfi-
— Egy család se legyen e nélkül Kismartön. (Magyarország) Tekintetes ur! Becses soraira válaszolva, tudatom, hogy a küldött Brandt IL gyógyszerész-féle svájczi labdacsokat nem csak én, d< mindazok, kik tanácsomra használták, igen kitünö szernek találták. E labdacsok legjobb hatását tapasztaltuk nevezetesen a következő bajokban: makacs székrekedésben gyomor puffadás mellett, rossz emésztés, elnyálkásodás, szédülés, fejfájás s aranyérben. Én 0 doboz elhasználása után teljesén jobban lettem, most már hivatásomnak is eleget lehetek, ajánlani is fogom e kitűnő szert mindenkinek, aki e fajta betegségben szenved, mert bizony nagyon megérdemli. Teljes tisztelettel, önnek hálás lekötelezettje Hacke József cs. k. nyugalmazott lóorvos. •— Brandt IL gyógyszerész svájczi labdacsai dobozonként 70 kr, kaphatók a gyógyszertárakban, de figyelni kell a fehérkeresztr? vörös mezőben s Brandt R. névaláírására. .
— Hl ként értesültünk, a Gross-mann és Rauschenbach-féle Első Magyar Gazdasági Gépgyár Budapesten részvénytársasággá alakult, mely minőségben még
A meggyőződés hatalma.
Világos tények győzik meg a kösönséget aiiírzeriot WtTOBx Safe Darája az egy dűli gyógyszer, mrly-t Sikerrel alkalmaznak veié, máj hu-ysziTv =y : ezek következményei, u a hilé;. rheuaia, vizibaj, gyom .rbetegstgek Stb ellen. Legnagyobb része az emberiségnek \', fentaevízett l.ajok valamelyikét sínyli. Mindazon családoknál, kik szem előtt ta.tják az \\ övéik egészségét, Warner Safe Curája fo yton kéznél tartott orvosság.
Orvosok használják sikerrel Warner Safe Curajat akicor, midőn már más sz-r nem segit. \'
Kzer^n gyógyultak meg már Warner Safe Gorája, által s mindenki enyhülést találhat általa.
Minden kétséget kizárnak alant áll6 bizonyítványok : kűsiOnő Jrí.:/r. száma
Bécs IV. Freibaus.
Warner Safe Curája családomuá\', valamint m,ís ismerős családnál is nagy eredménynyel
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T 0 R F I LAJOS. Laptu\'ajdonos : WAJDITS J O ZSE F.
Seiden-G enadines, schwarz, und farbig (auch alla Lichtfirben) 95 kr. bis fl. 9 25 p. Met. (in IS <Jnal.) — AU preiswerthes, \'p\'aktischea Weihnadht«-üescbtnk empleble ich Koliseid. Hast-roben (gEiz. Seide) fl. 10-60 per Robe, sowie fi 14-25, 17.50 21.25 w> 25 bis 2il\'6(J nadelfertig. E* ist nicht notbwen dig vorher Musl^r-1(on<roeH cu lassen; ich tausche nach, dem K«st nm, mas nicht convenirt. Muster von sch^\'arczeii. farbigen and weis-eu Seidenstoffoi
gehend, berg 1K.
S-ice
Q. K.
ifihrik-D-pot 0 Ueunt;-Hotüeferant), Zürich.
•)E rovat ;15iséget
Wözldttért nem vállal a szerk.
zletem végfel-
Vao szerencsém becses tudomására hozni, hogy oszlatása végett hatóságilag engedléyezett
VÉG ELADÁST
tartok és ennélfogva üzletemben mindennemű férfi és gyermeköltönyök, férfiruhaszövetek, férfi-ingek.
gallérok, kézelők, nyakkendők, eső-, és porköpenyek, esernyők stb.
ar rendkiTnl leszállított arakon tapislcí- ~WI
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel
3(; 10 3—3 WelBmayer o.
\' férfiruha fizlet a „Korona" ntelleaében-
liüDAPESTKR DEUTSCHES rHKATER IN GK.-KaXIZSA. HOTEL ZUM „GOI.DEXE.N
»ittvoch den 23. «ai Me Vorstellung :
UNS E R,E F R A
. Schönthan u. G. Moser. I^iertoirstück des k. k. Hofburgtheaters ... \\\\ len. Regie
.PERSONEN:.
Lustspiel in ő Akten von F.
Otto Dorn, Rentier — — — — — —
Adelheit, dessen Frau — — -- — — —
wre/e- - \\ ä>re° Töchter
Hedwig Stein ) — — —
cäfffilbera j Innaber der Kirma "Stei" lt IIiIberft
Fanny- Hilberg, seine Frau —- — — — —
Ella Brandt, — \'— — — —. — — —
Paul Grosser, Schriftsteller — — —
Anton Amon Marie Waller Josefine Glöckner Kathi Dernau Josef Jarno Ludvig Aderer Therese Hanau Gusti Moser Fritz Albin
Max Cornelius, Architekt — Pfeffermann, Lohndiener — Ulrike, Köchin bei Dorn — Amelie. Dienstmägdehen bei Stein Anna, Dienstmägdehen bei HHberg
1. Gast — — — — — ,
2. Gast — — — — — —
Ferdinand, Kellner — — -Jean, Kellner
Julius Naubauer Franz Müller Clara Ciaire Elise Zappek, Elsa Christoll Julius Herzka Paul Polacsek Carl Göstl Ignatz Zobel
Ort der Handlung. Eine grosse Stadt Zeit: Gegenwart
Preise ausser Abonnemet :
Die Übrigen Keihei Parterre-Eutrée .
HUSZONOTOLCZADIK ÉVFOLYAM
Z A L A" I KÖZLÖNY
MÄJIiS li-én.
3538
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Orszig)
D.,m ÜAGt\'ELONNÜ, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
fogvize, fogpora és fogpastájal
-. 2 ARANY EREM : Brusst! Í8SO. London 1884 A \'.:r~ ~z~z~:": tllülltctósok Feiuuajtawit íO"JO -ven boursaud pítter az 1 «9 # «3 prior 41UÜ.
c A 15 tiaz telendő benedekrendi atyák fog-vizének hasznalata, naponkint néhány cseppet vízbe vén:, megakadályozza éa pyúgyitja a tagak odvaauácat melyeknek fehersepet és sitl:irdsdf:iit köUsoníJz. :i mennyi Iw-n a foghust erősíti » teljesen tgé»z*égcnoc változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát .«1 vasúinknak, midiin okét ezen régi cs practieui készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gj6gy? szert és a\' fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik
Vticrurrnok DCUUI il E02EEACX
\'»1iM iniflOM nutobi HUltttHtintt. í/űZj-WÍ joj/i éj ífOtjfü ktrt*ktai
REISSENZAHN A.
práiíit-liii Itnai
gazdasági gépgyára BUDAPEST,
keres e szakmában** jártas, mégbízható
ügynököket
3-r\' előnyös jutalék feltótelek mellett sww
0000000000000000000000020000
n-.ooooooooooooooopoooooooooooo
IPT I! I Miotói !!!
ülmegUkárit 100 perczeutet !!!
a. következő láreyak megrendelése áltil :
Telj*s szövet-nadrág (tetaaéasxerii ti n*gv-*e ^tigol szóvet, elttlib 4 í\'t doh 1 f t 5t kr.
Teljes szövet-nadrág (t-iiaéaezarínti iiaí)-»Sl I min5,ég(i, előbb 4 írt fcO . ...\'t 1 Jn 95 kr
Teljes szövet-etdrag (t Wíís sic.inti .nagjmag |
Gyermek Ölöny iu«(A«z«v*rt»öl ?--10 évig xi.tartti, a. I fit 30 I "0 I Ml. ••gés* 2 fit 20-ig
Mosó és vászonnadrág munkásoknak 90.—1-20-ig. ¦ -
Gyermek rohácskák sing-ín* kiállítást bzn, fi.iom, egész & évesig előbb 20 fr mo&i 90 kr.
Héi fngek*horg*láasaI óriás vászonbál előbb 1 jU. most 80 kr.
Nii Ingek Chifonből igen finoman horgolva elébb 2 10. most 1 20.
Níi ingek hímzéssel liőrráazoaból, előbb 2 f.t 20. most 1 frt lü kr
Munkás-ingek legnehezebb minőség minden sxinben a 80 kr. 90. 1 frt. 1 frt 10 kr
Szövet egy teljes tavaisi vagy nyári öltönyre minden színben a legmagasabb férfinak is 4 frt.
Egy elegáns kalap legújabb forma 1
frt 30.
A kalap megrendeléseknél kéretik a fejböség, nadrágrsndeléseknél a hossz, centimének szériát, gyermekeknél s kor pontos leírása ¦ a megrendelt árok pontosan utánvét m-llett küldetnek meg. a t megreudelílkn\'-k.
Nem tetsző tárgyak kicseréltetnek — esetleg a prni vítszaadatik.
Mindenkinek érdemes próbaképpen egy me-gr<-ud"lé-t tenni, hogy meRgjó-i"niéit siereiZtn at aruk olcsó és ki-
O
n
8
S
o
o o o ? o o o o o a a
!
o o c o o o o o o o o o o o
gooooDooaooosoog
g Altlplttillolt I
1>«3S -!»!111. 8 ?
ÜOC008
00003GOOOOCOQOCO
g a
5 Alil|llltiltOll 8
ISSvimii.. §
3
H
D
0OOO30CCOC30OOOa
ÉKSZERÉSZ, ARANY- és BZ0STMŐ7ES
S A G.V-K A Sí Z S Á N a városháza álei fenében.
Ajánlj*
nagy ékszer-, arany- s ezüstáruk raktárát , cÍtjls választóKitoan, Jutányos á-ralcért
Arany nü! gyilriik . férfi
2 frt és feljebb;
jpgy 1, d •
gyürilk gyémánttal Hl „
függők 2 .
féifi (iraláiicznk 20 .
nőt liraláurzok 18
iiői-remniitoirörák 2tl .
keresitek - .
medáliók 8 ,
br"icl-\'ok 1 >
függ. gyémántokkal \\"i ,
2 frt
Arany karékek 10 „
. lencsék 2 „
„ colíer nyaklánc* 10 , B inggombok 2 „
„ férfi tiyakkcndí.tilk 1 .
Ezüst evökanaJak darabjs 5 „ , kávéskanalak r 2 .
Q Q ? O 0
o o
0 Q
o
C3 0
o o o
0 0
trjmero levésnie 6 par. 6 pár
14 ,
vószeregyütt 14 , csemegeszer # ,
t«tnS táreyak- 3 nap-
O
O
o o o o o o o o o o o o o o o o
?ooexjcxxxjoa aooaaocxjoooa 00000000000
§ Meseszert Bag VllÉE. CSOtlâja §°§ Feiltet bin 8
ooooooo ooooocnooooooooo ooooooo o _ ...____ ___ o
4- 6
g°§ Világcsodája
?oaooooooaoooöoö
g CSAK 7 FRT. 60JKR. ^
egy teljes tavaszi férfl-ö!töuy
kabát, mellény és nadrásr. finom és elegáns, legfinomabb belga Chewrot-ból, egyszerű és szép, Hécsi minia, elegáns és lartós munka.
Az ^Union szövettarsaság" bakosa miatt
800 csinos öltöny áll szétküldésre készen A legnagyobb ugy mint & legkisebb ára csak 7 forint (10 kr.
Hosszúság, melHió-éí és njjbossi elegendő mértékül. Jótállónk, hogy mindenki meg Ica* elégedve Szétküldés kéízpénr vapy utánvét mellett. A szétküldés! raktár
G V SS B KR G EB ZSIGMOND 8Éos. II. TherBblengasse ao I kiviteli üzlet.
oooooooooooooooooooooooooooo
MOLL SEiDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás Nyári
gyógyítás
Csat atier niail 5íaSÍ*5SliS!2?ag«*
Gyors gyógy ha tál makacs pyomor- és alteatba:ok, gyoraorRnrcs. uy\'lk. gyomorégés székrekedéseknél májbajok vértoiulás aren yér és a legkülönfélébb női betegaé géknél. Kgy eredeti dobua használati ataaitáasal 1 frt^
Raktárak ;
.ertáraib
Oszi
MOLL A gyógyszerész cs klr udvari szálütb. Becs Stadt Tüctilauben 9.
Szétküldés naponta Utánvét mellett. 2 doboznál kevesrbb nem küldetik _ Elismerés MOLL A. úrhoz Becsben. Ulő foglalkozásomnál ingva az ún Moll féle Ueidlit* porai igen jó hatást cyAkoroluak; ismerem ezt egyszer » mindenkorra 3 sxivélyea .Isten fisesse mug\'-et mondok ér\'d ezek a gyomrot jóvá és fót könnyűvé teszik. Ti sat el ettél Steinko P. J. lelkest HoüiietscblxRbau
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
gyógyítás
TélK gyógyítás | Legjobb bedörzfc_iö szer
üasxvéay, esaz
és minden meghüíési betegségek ellen.
Caak akhor valódi ha, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírását, viseli BedGrzaSléattl sikeres használat kösavénv. csuz, miodennímü testfájdalmak és bénulásnál: tiiirogxtá* alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál. Belsőleg viizel vegyítve hirtelen rosanllét, hányás, kóltka és hasmenésnél. Egy üveg ára használati utasítással 90 kr. t. é. Baktárak az őrsiig minden ueveaetes gyógyszertár é* anyag kereskedés^ib «n. MOLL A. gyógyszerész cs. klr. ndvarl szál|Kó Bécs, Stadt, Tuohlanben 9 Szétküldés napont* utánvétellel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Klismarés MOLL A. yógyszerész urboi Bécs. KitlinG MolJ-féle . . borszesz és töj* vidékemeu nagysaeriien működik
Küldjön m-kem 61) üveggvl, aseisrel az emberiség készletet óhajtok tartaH
maRtTonál Mély tiszteletű:!
3462 25—45 Hcmof, lelkész Micholuphan.
lUktárak Nagy-Kaniuán Koaenfeld Adolf és Fesselhofer József, uraknál
Vidéki megrendelések pontosan teljearieitn alatt vissravétetnek.
rfénl arioy-, ezüst, vagy éksz. rtárgyak a legmagasabb árakért megvétetnek vagy njakért kicseréltetnek. mjUf~ Eladás rénzletfixetés mellett is. "^Bjg Nagy raktár valódi Bfirndorfl chinai ezüstből is.
Mély tisztelettel
BÉRÉNY JÓZSEF, ezelőtt MLHOFER S-.
ékszerész , arany és eiQsttnfires ..\'
595 Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
i feljebb Q
. 0-
: 8
o
0 0 0
o o o
o
0
0
oooooooooooooooooooooooooooo
0
So
* o
L 0
S: O
S o
g o
* o
g. o
g\' o
3 0 S O
.g Legjobb asztali- és üditó-ital. S
Hazánk legkedveltebb
avanyuvize
Gagnes!»
mely nemcsak a polgári korokban kedtelt, de utat tört mag mik a felsőbb 6« legfelsőbb körökben is. ^
§&~ O fensége
It!
oo ,00 0)
ii.sztii.IAn rendes italixl szo Igfá-i-Kourtantiná-polybaiií Alexandriában, legközelebb Fiúméban is ép ¦ úgymint hazánkban -általánosan a kolera megbetegedés ellen praeaervativ gyógyszernek bizonyolt
friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, füszerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
m^... Országos röralctíkr
k Edeskuty L.a
WBS&j m- kir- és szerb kir. udvari asványvis-azánitójiál jÉttEffl
tufak BUDAPESTED, Erisébet-ter 7. ez. Jg^
Borral használva kiterjedt kedveltségnek örvend.
ITJ
ta
a-o
N 7T
Kagy-Kanizsán kapható : Fesselholler József. Marton és Huber. Rosenleld Adolf.
Schwarcz és Táuber és Strém Klein uraknál. 3584
Wajdita József k&nfTDyomdájábúl Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA, 1889. május 18-án.
20-ik szám
Liöfi*etesi ár
egyedéire ... 1 ír; 25 ki Egyes szisi 10 kr
III H D E T E S E K 8 lüíibos pe t\'ita or bán 7. másodszo: minden tová>t>i sorért 5 Kr NYlLTTÉRBEN
j4*etit soronként 1U. krért rutotito* ¦1 Kíncstiri illeték i hirdetésért 30 (
Hiiszoiinyofczadlk évfolyam.
ZALAI KÖZ LÖN Y.
A lap szellemi részét illet©" k5sl?
uyek a szerkesztőséghez, any.izi részét illető közlemeiyf;
" vat\'alhra b\'érn&ntv
aW*í
Satliy-Kanizxan
;.ik^r«kpi:iLi;árr épület.
A nagt-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank". a „nagy-kanizsaiönkéntes tüzoltó-egylet^a „nagy-kanizsai kisdednevelii egyesület". .nagy-kanizsai keresztény jótékmiy nőegylet" ,*a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete1-, a „nagy-kanizsai iUzti-vnsegélyzö szövetkezet",a „soproni kereskedelmi
iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja ¦
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
József Föta8L Ö Ferée
ezüst menyegzöjere-
Fenséges Császári és Királyi Fö-herczeg Kegyelmes Urunk! A nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet j. évi május 1-én ünnepeltél (JOOO-dik Őrségi napját, mely alka-\' lommal az Örségi szolgálatot a tiszti kar teljesité, az összes működő tűzoltók pedig teljes számmal megjelentek.
Egyesületünk ez örÖmünnepélyé-nek legszebb mozzanata volt azon magasztos^ érzület-nyiivánitás, midón Fenséged magas személyisége, ítéz-ményünk iránti lángbuzgalma és Isten jóvoltából megért családi boldogságának negyedszázados jubileumát ülve, öjszintén érzett kegyeletes sza va kba n tört ént a megemlékezés.
A riadó ÖrÖméljeiizés lelkesítő havgjai közt szemeinkben jénylettek a sziv benső érzetéből jakadó ko nyek. hogy az isteni . Gondviselés Fenségedet nekünk adta, magasztos szivérzetének melegségével humánus ügyünket élteti s igy az emberiség javára, — boldogitására^ ez uton is ha ni kegyeskedik. Egy sziv és egy lélekkel határozatba ment, hogy Fenségednél családi ünnepélye alkalmából hódoló jelirattal tisztelegjünk.
Fogadja tehát Fenséged kegytel jesen a nagy-kanizsai önk. tüzoltfi egylet szerény, de őszinte üdvkivá _
natátj Isten éltesse Fenségedet magas\' családja boldogítására, mint édes hazánk jénycsiUagát intézményünk további pártfogására s a magyar nemzet méltó örömére az emberi kor legvégső határáig vidáman és boldogan!
Legmélyebb Itódoló tisztelettel
Császári és Királyi Fenségednek
Nagy Kanizsán, május 11. 1889.
legalázatosabb szolgái :
Saller IMjos Lengyel^ Lajos
lüpanmcsnok egyleti (jíinök.
Másnap ez üdvözlő feliratraX^l-csuthról következő távirat érkezett :
.A nagy-kanizsai önk. tűzoltó eg> let főparancsnokságának.
U cs. kir. Fensége melegen köszöni szives megemlékezésüket.
Udvarmesteri hivatal."
A virágkiállítás")
" Bosszantó ez az erös illatár, illat szereink minden illata elvész a virágok által kilehelt illatban, — jegyzé meg nem csekély bosszankodás sal a franczia udvari estélyen alkalommal az egyik udvarból világhírű természetbúvárhoz, Hum-boldlioz beszélve — sétálva a virágoktól diszlő teremben — ki nem állhatom ezt e nagy illatot, veté utána.
:— Akkor sajnálom önt asszonyom, válaszolt a világtudós; mert az, a ki a virágillatot, madarak csi-csergését és zene dallamát nem szereti, nem bír- gyöngéd érzelemmel, s ezzel ott hagyta az udvarhölgyet, kit annyira bosszantott, hogy legújabb találmányú, drága illatszerének illata nem tudott feltűnést okozni a virág illat között.
E rövidke esemény ön kénytelen
•)Hár kissé kesün érkezett, de mégis kf iiiljük u szép leírást Saerk.
eszünkbe jutott, midőn az országos kertészeti egyesület által Budapesten rendezett negyedik vir.^i&Uitást meg-tekintettüs.
Kz a valódi illatar. mi itt elterjed.
Ezzel aztán csakugyan nem versenyezhet egyik udvari illatszerész illatszere sem.
A természet gyermekei ssinpora-pájukban állanak előttünk, illatokát beszívja a járó kelő és elandalog, csodálva a természet szépségét.
De nem kevéssé csodálható a kertészet művészete is, mely az anya természetet egészen saját művészete után átidomítani képes.
A virágkiállítás nemcsak élvezetet, hauem sok tanulságot is nyújt a látogatóknak; mert mig elragad tátva szemléljük a pompát, melyet a természet kifejtett, addig megtanuljuk azt is, mily rohamos clóiialadást tett a magvar kertészet csak a legközelebb lefolyt évtized alatt is.
lla a mostani kiállítást Összehasonlítjuk az azt megelőzött hason-kiállításokkal, szembeszökő az a ba-adás, melyet észlelhetünk. Nemcsak eddig egészbeti smeretleu uj délszaki növényekkel találkozunk3 hanem honi virágainknak kultúrájában is oly elö-haladást látunk, melyet a szinvegyü-lék, a viragkelyhek fejlődése, a gondos ápolás s tenyésztés lépten-nyomon tüntet fel előttünk.
Eltekintve azonban e haladástól, a jelenlegi kiállításnál több más körülmény is Összejátszott arra, hogy e kiállítás nagyban felette -álljon az azt megelőzőitek felett.
Magában véve az a körülmény, hogy a megnyitást a nemzet kegyeletében örökre élő nádornak unokája, s a magyar honvédség büszkeségének fia, az ifjú József föherczeg nyitotta meg, a mint viruló ifjú, a viruló virágok között kezdte meg nyilvános pályáját, oly fényt kölqsöuzott e
kiállításnak, minővel az előbbiek nem dicsekedhettek.
Emelte e fényt az is, hogy a nemzet szeretett főherczege, s ennek gyöngéd neje jubiláns ünnepe alkalmából rendeztetett, mi által a kertészeti egylet a magyar nemzet nevében mutatta be szeretetét a leggyöngédebb módon a nemzettel egy-gyéfort fóherczegi családnak.
És emelte végül e fényt az a most. kifejtett külső pbmpa is, mely-lyel a rendezőség ezt a kiállítást valamennyi eddiginél fényesebbé, impozánsabbá akarta tenni, — s valóban tette is. A nagy csarnok kertészeti berendezése a legjobb iz-lésre—mutat; a zöld gályákkal be-Sönt oszlopzatokon a\' magyar czimerek között lengenek a trikolor és a főváros színei, mig a nagy bazén kristály cseppjei szivárványszínekben törnek meg az üvegfedélzeteu át bekandikáló nap aranysugaraiban. -Jobbra" a buffet . csalogat inyeucz étkeí- és zamato-S boraival, mig balra a jótékony nőegylet hölgyei kínálgatják mosolyogva a tombola jegyeit.
Maga a kiállítás elragadó.
Mit a természet, és kertészeti művészet szépet, nagyot, valót, cz évad szerint felmutathat, mind Össze van itt halmozva.
A legjelentékenyebb s legnagyobb a József főhefc.zeg alcsuti-.és margitszigeti kertészetének kiállítása, melynél ncmcsaíf\'a\\délszaki ős exoti-cus növények vadnak bámulatot keltő példányokban bemutatva; -hanem a kameliak\', azaleák s egyéb teljes virágzásban lévő növények oly pompás színvegyülékben s kifejlődőt tség-ben állanak előttünk; minőket az í eddigi kiállításokon nem volt alkal-: inunk láthatni.
J A fóherczegi kertészet után Szcl-\' nár udvari kertész kiállítása követ-jkezik, mely szintén jelentékeny terü-! letet foglal ei, s a mükertészetnek
ez évad szerint bemutatható minden növényzetét a legválogatottabb példányokban állítja a szemléiö elé. — Nem is csodáiható, hogy a legtöbb és. a legnagyobb dijakat Szeluár nyerte el; mert hiszen az ó művészi keze alatt,, mint varázsütésre nyílnak ki\' a legillatosabb. legszebb pompában diszlő virágok. ;
Oekert és Gilktnout rózsakerté-szek versenyképes rózsáikkal költötték fel ismét az érdeklődő közönséget.
Nem csekély bámulója van a Szaxlehuer András féle kiállításnak, melyet ennek fókertésze rendezett. Itt találjuk a rózsák különféle fajait, a peralgőniák,\' violák száz és száz ! faját :" a nefelejtsek, árvácskák sze-j rényeu húzódnak meg a pálmák le-, velei alatt.
\' A virágkötés művészetében ismét S/elnárésTemesvárműkertésze: Mühle
! vonja magára a figyelmet, kiknek virágokból készült képeik és alakzataik-bámulatosak.
A gróf Zichy-féle kertészet bemutatott gyümölcsei a pomologia valóságos miidarabjai, mig.,a konytia-
í kertészetben :
A , Gyermek-egylet telepe" tanúsítja a legnagyobb haladást. Az apró sárgarépától fel a dinnyéig és (cserepekben nevelt) érett szólóig mindent találunk itt; e telep kiállítása mellett méltó helyet foglal el még:
Nohn János konyhakertészete is, ki ez alkalommal is, — mint eddig mindig kitüntetésben részesült.
A gombatenyésztésre is több gond van fordítva kertészeknél. Mig ezelőtt csak egy termelő mutatta be a gomba-tenyésztést, az idei kiállításon már 5 gombatcnyésztóvel találkozunk.
A kerti magvakat Mauthner ÜdÖn, s a kertészeti késeket Wilbicli késes mutatják be társaik felett kitűnve.
l)e a végtelenségig kellene men-
T 4 1* C Z át-
szabad lég*; ¦ ¦ .
Szabad lég kell a madárnak, ¦Sient li. ]y a hú buzgalomnak . S a dal fakadni íog . . . Kibbilincseu hallgat a hon . . Né i a bánat ül ás ajkon. Csupán a sziv dobiig!
A sziv\', mely a hazáéit ver,
titeiit segélyül hiva fel;
Db oly magiba zártl
De lm le»ufc a láncz. a vóiz.
Sugallva jö: .im «»bad tési!"
Zeng istenült iraát_
Ke] dalra! fel I bár itt a l>g Küdfátyolán tul még a vég, — De vonz, mert ünnepli Fel dalra hát! fakadjon axrj Legyen virág, bár a tavasz Még esak most ülteti!
l.epyen dal, hő uivbSl jővó Küzelg egy, saép dicső jövő . -Hallgatni nem leheti K uemzetnek minden korán : Dal vtrtd uét kéaŐD, korán
A ítUC-t felleget!
Kénye régi dicsőiégnek Volt az ?gl.tr sUUÚ ének,
Mereugvu multakon.....
S tiizta lett rá fenn az égbolt; A dalb-D mini fénysugár volt A király és a hou I
*)Mutatváay szerzőnek .KSItetnényei cairn alatt megjelent könyvéből. Saerk,
Az a „hanem".
(Folyt és véjte.) II á z a s o-k. III.
— Óh Ottdiám! milyen igazságtala11 a sors! mi nők csak olyunok vagyunk a kikében, mint a labda: játszik velü.ik kénye kedve szerint, s hol ide csap, hol oda. és nem törődik vele, ha, mint az, — a hogy szétreped az ötödések következtében, — a mi szivünk szintén megreped is — a sok búban bánatban. Istenem 1
— Ejnye, de savanyu vagy ma édes Fumiiml Ugyan mi a bajod? Ilyen kedélyben még soha se láttalak. Szólj 1
— Mi bajom van V Még kérdheted ? Mikor az ember oly igazságtalanságot lát az életben: egyiknek a sors mindent megad, a másiktól meg mindent megtagad.
— Ah. most értelek csak I Téged az irigység bánt, ugy-e V — Hisz most jut eszembe, hogy heteket töltöttél a felsö-megyékben Sárbogárdi Bogárdy Dénesék-nél, a kik már egy év óta odaköltözköd-tek, no lásd, de miért is mentél el hozzájuk; ritka embernek a szeme tud ám a más szerencséjében gyönyörködni! Tudom fujt neked az Ő boldogságukat nézni, szegény te !
— Mit beszélsz ? Az Ö boldogságukat ? Binét talán ? azét a kedves szeretetreméltó angyali jó teremtését ? No már akkor tudod édes Ottim. tigris szivemnek kellett volna lenni! Nem, óh nem ez fájt! Sőt inkább az ellenkező: az, hogy boldogtalannak kellett őt látnom! Oh mily szerencsétlen egy asszony ö 11
— Micsoda ? Béthy Biri Sárbogárdi Bogárdy Dénessel, — egy Réthy Biri és ö
Károly azon fiukhoz tartozott, kit a szülök gondos és okszerű nt velés, valamint a vallásosság magasztos eszméje vezérelt és igy nem csoda, ha erényekben gazdag lelke elszomorodott, midőn agg szüleitől hosz-szu időre távozik.
Vallásossága Istenhez emelte lelkét, erényekben gazdag szive pedig nagyon is tudott érezni.
Unem a mai divatos ifjakhoz tartozott, melyeket manapság — fájdalom — a vallásosság, ésferköics vagy nagyon is kis mértékben, vagy egyatalján semmilyenben sem vezérel.
Hajdan és most közt nagy a külörab-ség. Bár ne igy volna !
Fiatal utasunk szivére, nyomasztólag hatott a szülöktőli búcsúzás. Szülei öregek voltak, s így nem csoda, ha Károly az emberi hjdandóságra, a lét örökös törvényére gofiolva, nagyon elszomorodott.
Ily Dusari utazva a városhoz közeledett, midőn a kocsis hírtelen megállitá a lovakat.
S mi lehetett oka a megállásnak ?
A távolból harangszó hallatszott és szomorú gyászének..., Számos fáklyaláng világitá be a várost.
Temetés volt. Egy halandó hagyta itt a -midet ismét megszűnt egy sziv dobogni.. Távozott abba az örökös országba melyben egy^obbs csendesebb haza vár — a hol a földi fáradságot az örök nyugalom váltja fel! A porból lett ember visszatér a\'z anyaföldhöz, a melyből lett a természet isteni töryénye szerint !
A két utas ! !
Az egyik utazik a világból, míg a isik éppen készül ki a világba I Figyel.
Mai szamunkhoz egy negyediv melléklet van csatolva.
vele nem volna boldog, ö vele! a ki oly cbickes, oly tharmant, oly deli, oly —
— Hagyd abba kérlek 3 gúnyolódást! Tudom, mire czéiozol. hogy én öt előbb oly igen dicsértein. Hát tudod Ottim a mit felőle mondtam, majdnem mind igaz, azt az egyet kivéve, hogy : az ö körében, az ő oldalán, nemhogy nem boldogság nejének az élete, s nem üdvözítő s isteni élvezet a vele együttélése, hanem ellenkezőleg — inkább boldogtalanság, kínszenvedés az. Oh. ha látnád, mit szenved az a szegény jó Biri! igazán te is megszánnád öt. Először is, férje egy valóságos Nárczisz — Ő csak önmagát imádja. S ezzel azt gondolom kimagyaráztam mindent. Ő neki se neje, se családi köre, otthona nem kell. Folyvást futtat, lovagol, kocsikáz, vadászik, kártyázik, vagy fölváltva bálokba jár, táuczol, udvarolgat bárkinek is, és mit tudom én„ njí mindent tesz meg még ? ! És mit nem tesz meg — a mit megtennie illene, kellene, *söt köte-.essége is volna I
— Oh, ne mondd tovább édes Emmim! hát ilyen férj lett abból a hires pártie-ból, Sárbogárdi Bogárdy Dénesböl? No ezt nem hittem volna, habár tudhatod, hogy engem az Ő jeles tulajdonságai soha se ragadtak ugy el, hogy értök lelkesülni birtam volna; de te édesem, te bizony rajongtál értök.
Igazad van Ottíliám. Én kába, tapasztalatlan leányfejjelí észszel és szívvel fogtam fel az ő tulajdonait Azt gondoltam, azon tulajdonok a férfiakban a legelsők, a legbecsülendobbek. És csalódtam. Most tudom csak, hogy azok, ha nem is egé- f szen feleslegesek egy férfiúnál, de mindenesetre csakis akkor lehetnek méltány-1
landók, ha azokkal egyéb sók más férfi, tulajdonság is párosul, a mi egy fértiut igazán tiszteltté s becsültté is tehetiV És ezek a tulajdonságok: komoly, higgaijt, megfontolt tisztult gondolkodás, becsületes tiszta jellem, igaz, hü sziv és érzelem és kitartó munkás kéz 7— szorgalom, takarékosság — és még1 minden as.-zony ¦tudja, érzi, mi minden meg-M
Seperné Nagy Cornélia.
A két utas.
„Isten veled édes fiam I Isién áldása utadon. Menj. tanuld ismerni a világot, az Isten e csodás alkotását és igyekezzél erényekben gazdagon visszatérni szüleid ölelő karjaiba." , ¦
Így szóltak a jó szülök könytelt szemekkel távozó egyetlen fiókhoz.
„Isten veletek, drága, jó szülök" — Ha . három év múlva ismét- visszatérek hozzátok, ázt reményiem és óhajtom teljes szívből,, hogy mindkettőtöket ,üde egészségben üdvözölhetlek és szülői szeretettek teljes melegével viszontlátjátok távozó fiatokat! Isten veletek" — szólt és könnyes szemekkel szállt a reá várakozó kocsiba.
A kocsi elrobogott és sebes ügetésben haladtak tovább a lovak. \\
Még soká hallgatták a szülők a tovarobogó kocsi zörejét, a midőn már ez hallható nem volt, szobájukba tértekés a távozó jó fiu boldogságéért küldték imájukat a minden jót vezérlő Istenhez.
Károly a kocsiszegletébe vetvén magát,, keserű könyeket sírt Hisz először távozik aszülői háztól —ki a nagy világba!.
FJÜSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 18-án
nünk, ha
létezői akarnánk, s ki azt nem látta annak fogalma sem lehet arról, s részünkről minél többször nézzük meg, annál inkább meggyőződünk arról: hogy csakugyan a virágillata valódi illatár, s nem csudáljak, hogy a franczia udvarhölgy drága illatszerének illatát elnyomta a virágillat; s ba a látogatók arczát vizsgáljuk, igazat kell adnunk Humboldnak,^ogy az, ki szereti a virágillatot, gyöngéd érzelemmel bir, mert minden látogató arczán irva látszik, hogy szereti a virágokat, s hogy- gyöngéd érzelmével viszonozza a kiállítást rendezőknek a közönség érdekében tett fáradozásait.
PfcLOTAY ÁKOS.
A nagykanizsai „Szegények táp-intezete" l-ső péffttár- és vagyonkimutatása.
Bevétel. Hirsch Mór báró, Paris alapítási összege 500 fr^Velser Józsefné 153 frt 34 kr. Gelsei Gutmann Henrik, 5% magy. papirjárad. 100 frt Gelsei Gutmann Vilmosné 100 frt. Gelsei Gutmann Ödönné, Bécs 100 frt. Gelsei Gutmann Lászlóné, Bécs 100 frt Gelsei Gutmann Aladárné, Bégs 100 frt. Gelsei Gut-manif Aladár 100 frt. Karczag Béláné, Nádosy Katinka 100 frt. Karczag Béla luO frt. Karczag István 100 frt. Vidor Samu né lüu frt. Bogyay Ödön és neje 50 frt. Clement Lipótné, Palin 50 frt. Alsó-domboruí Hirschler testvérek 50 frt. Blau Pálné örökös tagsági dija 25 frt. Dobrin Benőné 25 frt. Goldstein FülÖpné 25 frt. Grünhut Fülöp 25 frt. Grünhut Henrik 25 frt, Györtíy Jánosné 25 frt Dr. Hauser János 25 frt. Hertelendy Béla 25 frt. Hirschel F.déné 25 frt. Lessner Henrikué 25 frt. Pollák Lajosné, Bécs 25 frt. Rosen-berg Izraelné 25 frt. Rosenfeld Adolfné 25 frt. Sommer Sándorné 25 ft-Stern L Mórné 25 forint. Dr. tícbreyer Lajosné 25 frt. Lnger Ullmann Elek 25 frt Tagsági dij 470 évi nyugta utáa 496 frt 50 kr. Nagy-Kanizsa város első évi segélye 100 frt. Nagy-kanizsai takarékpénztár első évi segélye 50 frt. Dél-Zalai takarékpénztár\' 40 ft. Adományok: Nagy-kanizsai szabad- j kömivesek 25 frt. Magánosok 126 frt. Perselj adományok 80 frt 66 kr. 2905. ebéd-bárcza után á 10 kr. 290 frt 50 kr.: 1202 eláiusitott utalvány (visszaérkezett 1167) k 10 kr. 120 frt 20 kr. Összesen :
pénztárnál A tiszta jövedelem fele a kis-kanizsai óvoda, fele pedig az olvasókör könyvtárának javára fordittatik. Jó ételekés italok kiszolgálásáról Kovács János vendéglős fog gondoskodni. Kedvezőtlen idő esetén a tánczvigalom június 2-án fog megtartatni. A rendezöbizottság fáradhat-lanul dolgozik, — hogy a közönségnek minden kényelme meg legyen. Mindazokat — kik tévedésből meghívót eddig nem kaptak, — kéri a rendezöbizottság ezért forduljanak hozzá Kis-Kanizsára.
— Gyászhír. Zalavármegye ősi nemes családjának egyik tisztelt tagja. Palini Inkey A d á m, volt országgyűlési képviselő, a magyar nemzetiség és irodalom lelkes pártolója Bécsben máj. 9-én éjjel, 59 éves korában elhunyt. Utóbbi időben Kőszegen lakott, sokac betegeskedvén, Bécsbe ment orvoslást keresendő, azonban ott az utolsó szentségek ájtatos felvétele után csendesen elhunyt Béke hamvain!
— Földrengés T\' lányban E hó 9-én földrengés volt Tihanyban, h a rázkódás következtében több ház omlott Össze. Emberélet szerencsére nem esett áldozatul, a templom és a kolostor sem rongálódott meg.
— Jutalom. A városház-utezában volt legutóbbi tüzeset alkalmából a Löwin -ger család tiz forintot kézbesített az egyleti elnöknek a megjelent tűzoltók működésének elismerése fejében, mely adomány köszönettel hozatik tudomásul.
" — Tavaszi közgyűlését a zalamegyei ált^ tanítótestület nagy-kanizsai járásköre május 16-án tartotta Magyar-Szerdahelyen. Kováts Miklós kis kanizsai tanító értekezését („Miként járjon el a nevelŐ-tanitó a daezos, akaratos és makacs gyermekkel- szemben") lapunk jövő számában közöljük.
— Gyászhír. Következő gyászjelentést vettünk, melyet részvéttel közlünk : Özv. Rosenberger Sándorné szül. Ro-;en-spitz Éva a maga, ugy gyermekei. Pál és Josefa, veje és menye, unokája, s\'ógora nevében jelenti szeretett s felejthetleu férjének Rosenberger Sándor élte 63-ik, boldog házasságának 40-ík évében hosszas szenvedés után végelgyengülés, következtében történt gyászos elhunytát. A boldogult hült teemei holnap, azaz f. hó 16-án délután 5\'A órakor Eötvös-téri házából
3457 frt 20 kr.
Kiadás. Kiszolgált 4072 ebédadagért ii 18 kr. 73-2 frt 9G kr. Jíeruházás (különféle felszere Lések) 168 frt 75 kr. Nyomtatványok, könyvek és egyéb apró kiadások 54 frt G\'J kr. Alapitói emléktábláért 36 frt 3G kr. Tisztefetdijak 25 frt. Kisegítő kézi leánynak 12 frL Cselédbér 15 fíL SÍ^glgának 20 frt. Betét a n.-kanizsai takarékpénztárba 139 frt 34 kr és 250 ft. Betét a kereskedelmi és iparbank 1964 frt. Pénztári egyenleg 39 frt 10 kr. Összesen 3457 frt 20 kr.
Vagyon-állapot. Pénztár-készlet 39 frt 10 kr. 5°/o magyar papirjáradék névértéke 100 frt. Betét a nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbanknál 1964 frL
jük meg e két utast és kutassuk, melyik kettő közül a boldogabb?
Itt a két heves mén által vont egy életkedvü, élvezet és tudomány után szomjázó ifjú! Öh, ő még keveset tud a világról, a mit nem is lehet csodálni.— Boldog, ha\'husz éves korában az élet csalékony és\'változatos vívmányait még nem ismeri és ezt oly könnyen veszi.
Boldog ö- Bár ne is gondolna reá soha, vajha az élet méregtövise soha se ejtene sebet rajta! / &
És ott v Ama feketére festett kocsin — a keskeny desziaházhan — az utolsó lakás itt a földön, ott egy ember fekszik, egy ember, kinek a nagy világ szűk vala... 0 is utazik — négy fekete ló által vontatva lassú léptekben — egy még előtte ismeretlen s még halandó által nem látott világba...
És mit rejt e világ?
Higyjél ember és ne kutass!
Hit, remény és szereteL E három Őrszelleme a létnek, mely minden embert életén át hivatva volna vezérelni.
Ugy, de melyik boldogabb a két utas közt ?
Csak nem a holt ?
Igen, halandókI Csak ő az egyedül; mert mig az élő utas kilép a világba, — hogy élvezet, tudomány, • — öröm és boldogság után törekedjék, egyúttal a legnagyobb veszélyekkel küzd meg!
És a holt ?
Ez már elérte czéljáL Elérte nyugalmát, biztos révét, örökre megtalálta igaz hazáját, a hol nincs többé veszély és küzdelem.
Bár szomorú én borzasztó áz utolsó
Betét a nagykanizsai takarékpénztárnál 389 frt 34 kr. Összesen 2492 frt 44 kr. A .Szegények tápintézete" elnöksége j által előterjesztett fenti kimutatást mai ] napon a könyvekkel és egyéb bizonyité- \' kokkal télelenként összehasonlítottuk, \\ megvizsgáltuk és azt tökéletesen rendben találtuk. Nagy-Kanizsán, 1889. évi május hó 4-én. A számvizsgáló bizottság: Knausz Boldizsár s. k. Blau Lajos s. k. -UngerN ¦Ulmann Elek s. k. Grünhut Henrik s. k. I A tápintézet 1888. deczember 18-én/ nyittatott meg és 1889. április 14-énv záródott: ezen 118 napon át kiszolgál-! tátott, mint a fentebb közölt péoztári kimutatásból kitűnik 4072 ebédadag, átlag tehát naponként 35, oly mennyiség, j mely leginkább bizonyítja, hogy a táp- j intézetnek a jótékonyság terén hézagot pótló hivatása van városunkban. Megjegy- J zendönek tartjuk, hogy nem ritkán ketté-, séyel fogyasztottak egy-egy adagot, ugy, hogy mintegy ötezerre tehető azok 1 száma, kik élvezték a tápintézet által nyújtotta jótéteményt A lefolyt idény alatt az intézet még házilag kezelhető, ném^volt és az intézetre a kiszolgált 4072 j ebéuadagból 325 frt 76 kr egyenes kiadás bárul;, amennyiben az intézet adagonként 18 kfrajezárt fizetett az illető bérlőnek, az elánisitási ár pedig csak 10 krajezár-ban fvolt megállapítva. De a tápiutézet1 általnemcsak közvetlenül, hanem közvetve is nagymérvű jótékonyság gyakoroltatott,\' amennyiben nemcsak, hogy lehetővé tette, j miszerint szegényeink csekély 10 krérti ízléses, meleg ebédet kaphattak, de az, étkezők tekintélyes része magánosok és J testületek jótékonysága révén egész in-1 gyenesen jutott ehhez, amennyibeu 1202 \' utalvány vásároltatott magánosok és testületek által, kík ezeket szegényeink közt! szétosztották. Az intézetnek jelenleg 15 j alapító, ^17 örökös és 470 rendes tagja\' van, azonkívül hathatós - támogatásban részesült és ilyenre számithat a jövőben j is Nagy-Kanizsa város, a nagy-kanizsai és: dél-zalai takarékpénztárak részéről, mely-J tényezők azon megnyugvást nyújtják sze- j génjeinknek, hogy nemcsak a mult emlékének, hanem a jövő reményének is élhet- , nek. Az intézet vezetősége elhatározá, i hogy városunk élénkebb forgalmú kiválóbb nyílt üzleteiben az intéze,i czéljaira gyűjtő- j perzselyeket alkalmaztat azonkívül kívánatra szívesen szolgáltat ki ilyeneket magánlakokban való elhelyezésre is. Azi alapitói emléktáblát a szabályzatok értei- j mében .azok nevei díszítik, kik legalább 1 100 forintot juttatnak az intézet pénz-tárába, de igen helyesen jegyzé meg Rosenfeld Lajos az intézet derék titkára, midőn jelentésében azt mondjaVJ „Szert tettünk ezenkívül még egy- és j talán mondhatnám — fényesebb emléktáblára, hová mindazon jószivek emléke bevésve van, melyek intézetünk életbeléptetéséhez, megszilárdításához és fen-tartásához hozzájárultak; ezen emléktábla egyik része azon öntudat, hogy.embertársaink nyomorát tőlünk telhetőleg enyhíteni iparkodtunk, a másik része pedig szegényeink megemlékezése, kik élvezvén intézetünk által nyújtotta segélyt, áldják mindazokat, kik ehhez bármily csekély mérvben is hozzájárultak." A legutóbb tartott szakosztályi ülésen dr. Schreyer Lajosné indítványára Vidor Sarauné elnöknek eredménydus tevékenységeért jegyzőkönyvi köszönet és elismerés szavaztatott
pillanat itt a földön és mindenkoron borzadály futja át bensőnket, ha a halál setét képére gondolunk. x
A halálóra a bűnöknek egyenlítő proczeszusa. Ebben tisztul meg a lélek a bűnöktől. S ha a lelkiismeret eddig nem virradt meg és ha a bűnhődés eddig be nem következett, ugy ez utolsó pillanatban az igazság jogait követeli és borzasztó erejével nyomja bélyegét a már elszállni készülő lélekre — visszataszítja még egyszer a testbe és sújtja büntetésével. És ott bent a bün a bűnhődéssel vivja erős harczát és minden verejtékcsepp, mely fagyos hidegséggel folyik le a haldokló homlokán, mind az örökös kínszenvedésről tesz tauu-ságot mely ezen utolsó perczben Üzi borzalmas vívmányait. Ezért oly szent a haldokló utolsó órája, mert egyúttal az egész élet bizonyítványa — mint egy összegezése az emberi élet tetteinek és gondolkozásainak.
Lépj egy félreismert, erényben teljes életében hamisan ítélt haldokló fekhelyéhez, ezen utolsó órájában bámulattal fogod látni Őt a dicsfény ragyogó fényétői körülvéve ! Ö mindeddig erény telesnek tünt fel előtted s ime ezen szent órában megnyilvánul az Ütök igazság — gyarló ember vagy és meglátod, hogy az, kit perczek választanak el a lét éá nem léttől — erényben gazdagon távozik oda a hol nincs többé félreismerés, csalódást...
Közelíts ahoz, ki teljes éltében az ünnepelt gonoszság volt, kinek éltén át sikerült az erényesség leplével bűneit és hibáit palástolni, ezen haldokló utolsó órájában meg fogod látni — mint küzdi a kínokkal ádáz harczot! Verejtékes homlo-
K i re k.
— Uj tűzoltó zenekar. A tevékeny 1 és lelkesült sormási tűzoltóság elhatározta,
hogy kebelében zenekart alakit. Az akarat ténynyé vált és Knobloch Frigyes nagykanizsai tűzoltó-egyleti karmester a tanítást meg is kezdette, i — Utczai botrány. L. L. kőműves )inas, ki a kapitányság előtt is már ismeretes, mult vasárnap a Teleky-utczábau -több kocsissal kötekedvén, jól elverték, de ez kést rántott elő s csak nagy nehezen tudták tőle elvenni és ártalmatlanná tenni. A dulakodásnak csoportos nézője támadt | — Mély árok tátong a Teleky-utczá-j ban a Berdin-féle ház előtt A mult héten ¦egy* urí ember a félöles árokba csúszott és oly erős sérüléseket szenvedett hogy ápolás végett a közel házba kellett szállítani. E sajnos eset élénken figyelmezteti a hatóságot, hogy ily állapotban hagyni azt a mély és széles árkot nem lehet, be kell fedetni., mielőtt még nagyobb szerencsétlenség történnék.
— Adományok a nagy kanizsai ev. ref. imaházra (második közlés ) Acs Ven del ur gyüjtöivén: Ruzsnyák 30 kr G. 30 kr. L. \'?0 kr. Lenkey 1 frt Müntz 20 kr, Jaeger 20 kr. Bakos János 20 kr. Acs Vendel 60 kr. Lówy Benő 2 frt. Rochschild Albert, Samu, Zsigmond és dr. Jakab együttesen 5 írt Komlós)\' Ferencz iyJYt Vágner Károly 2 frt Sumssicfa Lörincz 3 frt. Soins8>-h Lőrinczné 2 frt. Strém VJl-mos 5 frt. Ke.\'ísniárné ténsasszony gyüjtöivén: Györffy jánosné 2 frt Berdin Mártonná 1 frt. Saller Lajosné 1 frt Dr. | Beutzik Ferencz 1 frt Sebestyén Alber-; tiné 1 ft. N. 1. 20 kr. R. V. 20 kr. M. L40,| kr. Lengyelfia 1 frt. Wajdits Józsefné 50: kr. N. N. 50 kr. Sommer József 1 frt. Ledofszky 1 frt. Seíler 20 kr. Weiss 50 kr. Kilik Béla 50 kr. Marton Adolf 30 kr. Weilíei Izidor 50 kr. Berény József 2 frt. Schwartz lenácz 1 frt Sl. K. 30 krajezár. Emmánuel Győző ur gyüjtöivén: Emmá-uue! Győző 1 frt. Schilling Rudolf 1 írt. Barabás Samu 50 kr. N. N. 10 kr. Özvegy Masznyák Jánosné, született: Nucsecz Anna I frt Nucsecz József 2 frt Klein Iliés 2 frt Jelen kimutatás: 50 frt 70 kr. ezen összeg az ejsö közleménvnyel együtt: j 1143 frt í)5 kr. TÓTH MIHÁLY j
gondnok.
— Majális. A kis-kanizsai polgári olvasókör által vasárnap, május 26 -ára tervezett majális iránt már ez ideig is oly nagy az érdeklődés — ugy helyben, mint vidéken — ba kellemetlen idő meg nem zavarja az, érdekesnek ígérkező mulatsá-got, ugy az minden tekintetben fényes fog lenni. A mulatság érdekességét emeli az is, hogy a nagy-kanizsai közönségnek már sok év óta nem volt erdei mulatsága. A majálison közre fog működni a városi tűzoltó zenekar, mely délután két órakor iádul zeneszóval az őrtanyáról, ezenkívül Torma Antal zenekara fogja búzni a talp alá valókat. A táncz helyiség ugy van kiszemelve, hogy a kis-kanizsai temető erdőfelőli sarkától meg lehet látni majd a jelző nemzeti zászlókat Tévesen közöltetett a mult számban a belépti dij, mely nem 40 kr, hanem 50 ke — Kezdete délután 3 órakor Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók: Fischel Fülöp ur könyvkereskedésében és a helyszínén a
kán ott látod véres betűkkel a földön lét összes bűneit és borzalommal fogsz elfordulni, midőn azt látod, mint küzd a megtört lélek a szabadulásérti
És mégis komolyan vizsgálódva: a halál az egyetlen jó barát, mely mindegyünkkel jót akar, s mindnyájunk örök boldogságát megteremti.
Ujongnak és vigadnak, ha egy gyermek születik, jajgatnak és gyászolnak, ha egy ember meghal.
Mily balgatagság!
Ujongni és vigadni kellene az ember halálos ágyánál, jajveszékelni és gyászolni egy gyermek születésénél!
Mert Istenem 1 Mi miuden nincs a bölcső és a koporsó közt?
Végre a gyászraenet elvonult és Károly barátunk tovább folytathatta útját.
A három év alatt beutazta ifjúnk német-franczia-olasz-angol — és spanyol-országot
A hosszas utazástól végtére fáradtan egy komor novemberi estén szülővárosába tért, szülei háza kapujához közeledett
És ismét egy gyászmenet miatt kellett megállania. Ismét halottas ének üté meg füleit és fáklyafény világttá be az esthomályt.
Károly az ablakon kitekint és egy előtte menőhöz a következő kérdést in-tézé: kit temetnek?
Az idegen megad\'a a választ.
És egy szivetrázó sikoltással rogyott vissza a kocsiszegletbe.
Drága, szeretett jő anyjának adták meg a végtisztességet
FKIEDRICH FERENCZ.
az izraelita sírkertbe „örök nyugalomra helyeztetnek. Nagy-Kanizsa, 1889. május 15-én. Rosenberger Sándorné, neje. Rosen-berger Pál, Rosenberger Josefa gyermekei. Dr. Morgen.itern Jákó, veje. Rosenberger Pálné szül. Neufeld Miua, menye. Rosenberger Miksa testvére. Morgenstern Imre, unoka. Áldás és béke hamvaira!
— A helybeli főgymnasiumban az érettségi Írásbeliek L hó 20—24. napjain, a szóbeli vizsgálatok pedig jun. hó 12—13. napjain tartatnak..
— Vízsga--hang verseny. Lapftnk mult számában abbeli nézetünknek adtunk kifejezést, hogy Sterneck Zsigmond tanítványainak vizsgatétele előreláthatólag valóságos hangverseny leend. Hogy mennyire alapos volt ezen feltevésünk, arról azon impozáns közönség, mely a f. hó 12-én tartott zenevizsgán jelen volt bizonyságot tehet. A tanítványok büszkék lehetnek tanítójukra,a tanító viszont tanítványaira. A szekértelem és kitűnő tanitási rendszer egyrészt másrészt a szorgalom általában, némelyeknél pedig a határozott talentum olyan kitűnő produktiót létesítettek, hogy a zajos taps és éljenzés, mely minden egyes darab előadása után felhangzott, egyaránt megillette tanárt és tanítványokat. A 8 pontból álló műsor minden egyes része kitűnően adatott elő; az orchestrum-ban lévő egyes tehetségekről külön megemlékeznünk nem lehet/mert aszép Összjáték által egyaránt hozzájárultak a sikerhez. Neumann Arthur legszebb reményekre jogosító hegedű játéka, Mostar Bernát pompás fuvola-solója,^Búti Károly és Bachrach Lajos érzelmes játéka általános feltűnést keltettek, noha minden egyes közreműködő névleg: Baum Jenő, Bothe Frigyes, Bún Jenő, Deuts<:h Zsigmond, Fischer Lipót, Goldschmid Lajos, Kuh Győző, Marton Miksa, Sauer Arthur. Sin-ger Kálmán, Weíser János, Götz Károly, Böhm Ernő és Schwarz Károly jogosan vindikálhatja magának a babér egy részét. Kitartás és szorgalom, mint örömmel láttuk, czélhoz-ifizet
— Tapolczán a „Balaton melléki takarékpénztár részvénytársaság" f. hó 9-én megalakult; alapszabályait a közgyűlés megalkotta, üzemét 1889. július 1-én nyitja meg, 600 drb. részvény bocsáttatott ki, — 1734 darab előjegyzés történt; az 50 frt névértékű részvényre befizettetett eddig 5—5 frt; július elseig be kell fizetni még 25 frtot; — a fenma-radt 20 frt csak esetleg"— igazgatósági rendeletre fog befizettetni Megválasztattak : elnöknek: Takács Jenő k. közjegyző; igazgatónak: Glazer Iván gyógy táros, helyettes igazgatónak: Frisch Lipót, igazgató tanácsosnak: Befger Jakab /kereskedő, Csendes József ügyvéd, Dávid János, dr. Esső Gyula, ifjú Rajky Lajos, ifjú Schwarcz Mór, Pollák Adolf, ifj. Leszner
József, Hirsch Lipót, Steiner Ferencz. Felügyelő bizottsági tagul: báróPmheány Géza, dr. Fischer Gyula, ifj. Glazer, Virius Vincze és Löwy Mór. Megemlítjük, hogy Tapolczán ez már a 2-ik takarékpénztár.
— Báró Hornig Károly veszprémi megyés püspök ur f. évi május 4-én érkezett\' Sümeghre, megtekintette itteni uradalmát és a templomot; 5-én fogadta a szolgabíró, járásibiróság. városi elöljáróság, az elemi és reáliskolai tanitói testületet, a tisztelgöknél, ugy a városnál kedves emlékét hagyván hátra, 5-én délután ism\'ét Veszprémbe vissza utazott
— Helység n ér változtatás a. A f. évi 13,804. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett-hegy a Zalavármegye lerületén létező Nyavalád község neve „Zala-Erdöd"-re változtassék át, s hogy a mondott község ezentúl Zala-Erdőd néven neveztessék.
- Somssich Pál emléktáblája. Kaposvárott í. hó G-án nagy ünnepélyességgel leplezték le Somssich Pálnak a gymnázlum egyik falán elhelyezett emléktábláját, méiyen következő aranybeiü^-felirat van: Sairdi Somssich Pálnak, a fogyiiitiázium megalapítójának, ez épület létesítőjének, a gymuáziumi választmány feledhetetlen diszelnökéuek örök emlékül. MDCCCLX.XXVIH.
— A balatoni gö-^ajózási társulatot Zalavármegye tiz évén át évi két «zer forinttal segélyezni határozta; mely összegnek a közmunkaalapból leendő kiutalvá-nyozásával az alispán megbízatott
— Dr. Szlgethy Károly ¦ gyakorló orvos horváth-szent-miklósi körorvossá választatott. Gratulálunk!
- A tűzoltó egyenruhák készítésével Kanász Jáuos szabómester bízatott meg. Bolthelyisége a Babochay-féle házban van. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egyl. tagjai .felhivatnak, hogy niértékvétel végeit nála mielőbb jelentkezzenek, mert májú-; végével az uj egyenruhák elkészítése határoztatott.
1 — Mábertészeti jutalom. Varosunkban lefolyt járási katonaállirás alkalmával több vidéki ujoncz széles jó kedvűkben berohant Jahda Károly ur müker-téazeti bokhelyiségébe s" a legszebb virágokat letépve, kalapjukra tűzték. Se bejövet, se kimenetkor még csak nem is köszöntek, annál kevésbé gondoltak arra, hogy a virágoknak van-é ára? így aztán a mükertészeti üzlet .virágzó" állapotnak örvendhet s "i faradság jutalma a holdban keresendő 1 Ily esetekben az énekes titkokat figyelmeztetni kellene az „enyém és tied" közti különbségre.
- Birtokvétel. BoldogultTersánczky József szabadhegyi terjedelmes felső szőlő-birtokát, mely gondos müvelésben részesült s a legjobb szőlöfajokkal s kjyáló gyümölcsészettel bir, Mii tény i Sándor polgártársunk vette meg Örökáron. Gratulálunk! és sok Örömet kívánunk hozzá.
-Munkakiáltitás. Asümeghi iparos \\ tanulók muukakiállitása f. évi május 26-áu nyittatik meg.- Iskolai tantárgyakból^pedig a záró vizsgálat június utolsó hetében lesz. -
— Járási állatorvosok. Zalavármegye az uj egészségügyi törvény végrehajtása érdekében minden Járásban egy állatorvost, nevez ki, összesen 12. Díjazása 300 frt és 150 frt uti általány évenkint.
— Heti biztosok e bélen a .Kisded-nevelő Egyesület" mindbárom óvodájában a választmány kebeléből Szűkíts Nándorné és Löwinger Friderika urnök. , "
— Titkári jelentőse a „Keresztény-jótékony nőegylet"-nek 1888—89. évi működéséről beküldetett hozzánk, mely-szerintsegély nyújtatott 181 házi szegénynek 50 krajczártól 10 frtig, összesen 648" frt 5 "irrVertékbeo. Takarékpénztárilag kezelt vagyona: 1118 frt 38 krt és alapit-* ványa 350 frt, összesen 1468 frt 3S kr. Tagjainak létszáma 538.
— Kinevezések. Dr. Wekerle László Zalavármegye kir. segédtanfel ügyelőjét a vajlás- és közoktatásügyi minister Már- _ marosmegye tantelügyelöjévé nevezte ki. — Ritupper Károly IV. oszt adótisztet a pénzügyminiszter a szeinczi kir. adóhivatalhoz HL oszt ellenőrré nevezte ki.
¦— A balatoni gözhajózási-társaság uj gőzhajója, a gyárral kötött szerződés értelmében, csak június vége felé lesz teljesen fölszerelve; a próbajáratokra, a gépvizsgálatra több nap levén "szükséges, július 1-seje előtt az igazgatóság nem kezdheti meg a rendes közlekedést E naptól kezdve a hajó, a közzé teendő" menetrend szericL rendesen közlekedni fog.
— Érfeekes h ázasság. Márkus Márk 46 éves, Csáktornya-zágrábi vasúti kalauz,, mint a" „Muraköz" i rja, e napokban vezeti oltárhoz Varazsdon mennyasszonyát, Do-minics Kati 83 éves hajadont. A 83 éves menyasszony anyja, aki nemrég ünnepelte születésének 117-ik évfordulóját, nagyon örül, hogy megérte leánya férjhez menetelének idejét A boldog vőlegény vidékünkön ismert és tiszteit egyéniség s több izben résáfesüit kitüntetésben szorgalmas és hü szolgálatainak elismeréséül.
- MeghlTÓ. A periaki .Társaskor lsaját könyvtára javára 1883. évi jümus
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1889-ik
SCIILICK-íéle vasöntöde cs gépgyár rcsxvciiy-íáisaság
GYÁR m IGAZGATÓSÁG : s DITT1 PTÍCT VÁROSI IRODA é» RAKTÁR:
-ío:.|icüihö uAoziut,lösejso. DUUMCűl. VI. vá,oal Jcörut 57.
¦GÓZ- és JÁRGÁNYCSÉPLÓ KÉSZÜLETEK.
A 8CHUCK félő «ab.
" KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. SCHUCK-féle szab. .Haladás\' survatö-
Szórva vető-gépek. Sckllck-félo s/.\'il). Uayol-ekék,
Schlink- e» Viuats-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelő eszközök, boronák és rögtörő hengerek, szecakavágók, répavágok, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabohatisztitó rosták, őrlőmalmok sth
Az összes ekék tartalékrészei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltetelek. Legolcsóbb árak. BNtT" Arjogyzékek kívánatra Ingyou én bérmentve,
JEGYZET, Van faerenciéuk ciennol t. Cl. tlalWbarátaink bou.ua tudomáaára ho.nl, lio«y noha a VI. vac.i-kortll W. la. ¦ lévé irodá\'ínk legnagyobb téaiét * klils,\', vácal nton IfivR Kyírtolenflnkro helyűink át, mindaaonáltal l. Il.lotbaritftlnk kényelme érda-kéb\'in váioai irodát tartunk fenn, valamint, hogy ugyanott épiléai cikkeink éH Kaidaaágl |jpelnkb8i raktárt lítaiilcttllnk.
Kiváló tiaatolotUd
354G 7—18 A Sohllok-fólo vasöntődo ós gépgyár rÓBjsvonytárBaung Iga.gatóflaga.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X X X X X X M X X X X X X X X X X X X X
RÖMJÉR-BAI)
(a s t c I e r I ے a s t e I ii.)
A fUrdőidény megnyitása folyó évi május lén.
A déli vaspályán (a gyorsvonattal Hűestől 8 t^s fél, Trieszttől (5 óra,) ifíen erős hévvizek. 30— 31°-ig naponkint 20,000 hectoliter vízmennyiség különös halassal köszvény, cstíz, idegszenvedés, szélhűdés, gyöngeség, noi betensé^ek, havi tisztulások, ¦neuvéiiült exsndok, rögzött hurut, csont cs izbetegségeknéi stb. Nagy viztár. izzadó szobák, elonan-rian kiállított uj külön márvány- és kádfürdők, kényelmes lakások (máj. és szeptember hóban egy harmaddal olcHÓbb) a leglátogatottabb havasi tartomány hosszú árnyékdus sétaterek, újonnan épült magas ivóvízforrás vezetíik. FürdőOivoa dr. Meyerhofer II. egészségügyi (anaesos miitö-orvos Bécsből. (Lakása ápril hó végéig Béén, I. Krugeistrasse 13.) Kimerítő előiratok. árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek a fürdő -igazgatóság által KÖmef-badA.só-Steier. . 3623 1—3
l-sö másnslól gyorsvonat is közlekedik s e naptól !5. szep-léinln\'i\'iy, idény tonr és rotour jegyek 45 napig érvéiiyVsek. Sf»% kedvezmények miauink ki.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*xx
00000000003000
Keresünk egy ügyes
1\'
kávé-eladásra.
magánosok s kereskedők részére.
Fizetés 800 ír. és jutalék.
F. Lolliiig el, Co.
HAMBURG.
oooooooooooooo
20-ik szamához
1000 drb elegáns és divatos
iavas/i férfi sKövet nadrág,
melyet egy híres bécsi gyárostól
féláron megvettünk s eladjuk ugy egyes, valamint pártié számra is.
Mindén darab Unom szövetbői angol-bécsi mintára szabva. Ezen kitiliiö férfi szövet nadrág ára « Irt SO kr,
mely ár alig felel meg a munkadíjnak. Hogy ki se kételkedjék azon, miszerint ez erős, tartós, melegéi egész uj nadrág finom szövetből van.tcbát, melyek nem tetszenek szívesen visszavesszük.
Miután ezen nadrágok igen nagy kelendőségnek Örvendenek, kéretik a megrendelést idejekorán eszközölni. Vidóki megrendeléseknél kéretik a hosszúságot és a basbóséget megírni, szétküldés vagy a pénzbeküldésc, vagy utánvét mellett,
GÜNSBEKGER ZSIGMOND
3009 4—6 kiviteli üzlet, Bécs, II. Theresiengaase 1.
Egy uj orvosság székrekedés ellen.
mely a legjelesebb orvosok s tanárok, úgymint dr. Senator tanár Berlin, dr. \'í\'hompsotv Paris és dr. Massíni-~\'\'tauár Basel, mint a legjobbat ily baj ellen ajánlják a cascara Hagrndat; ez képezi íöal-katrészét az uj javított, Brandt A. féle Sweiczi labdacsoknak St. Gallen (Sweicz,) mely minden nagyobb gyógytárban dobozokban 40 kr és 70 kiért használati utasítással együtt kaphatók. — Kló vigyázattal kell lenni*a más ily nemű hamisítványokkal szemben s csak itt olyat használni, melyen határozottan rajt áll Ilraud A., minden egyéb értéktelen hamisítvány. Kzet. uj javított Sweiczi labdacsok minden nagyobb \'gyógytárban kaphatók. Kívánatra it főraktár ís szives.\'ii ktild F. Krizán. Kiemsier ((\'sehoiszái:.) bérmentve minden megrendelőnek. A megrendel éshez kéretik az összeget mellékelni, eset Iw\'e vél jegyekben.
ASSrCURAZTONT efElS fZPtjBTtzi 1888. ÉVI MÉRLEGE,
\'ífycret-ep- é» vetatesótj-Biárnla az A. mérloghei. (1S8S.)
A tétel ne
Oxlat \' I Vagyon I Oatzaa li © » * t *> 1 e k _
frt" jtrj" frt Vp^rt" ~\'í
A tétel neve
Pile. J Yutdu I Orea _ K i il i5 4 t <T!r~
ir| " frt Vr| fit g
1. A ,-í i.-: .«::*¦ ;.;¦¦!¦. --(-urti^-ti .
1. Díjtartalék a mttlt
e tini .-\'..liu......
Li zzai litmar. y bizton tál. . . . r. jegbizloaUi.
I 19655.* «1 WS 10 »|
I setos
¦.V,". .¦ 11-éa
67-.v41h
i iiera
ew§4 ujj
6. TSke-elhelyezéaek j*.^.iclm« : .
a.) Krtékekrn akoli r^legek kuuUi . . . **> Li Áflam- o« ~nu urlikpapírok karnatai i
é» ágii . . .
~. különféle ík« -.jet rüyiizi - .
; Alboíatli a * üánJíbvl......
» Ai ?liara- é. -zyob orlékpaorrok többletérték.
. árfj;
. Itili
J -, befoglalva*-a ttikoraTeg-bixto
1 íOÖOÜOj-
1 20911686
1 .84*7818
. . .; 1
!
30535S 6
TIWJ 1
fh.
171fe3i 74 17683X7
. Vinzbiitatitin dijak : a) tüiürtoiitái . . .
bl : ilállitxaányl ízt aitai .
C) iégbátoailáa . .. .
X. Kirak:
tart. még ki
1 ;5H«i73 99
S191W 9 65888735,
tart még ki ; jegbizt. k:E: Urt. r- ! - \'
kár&*«zeick, ._ í.nW.7J<i «7 /
fii. károkra] » 5 MÍ.Stó.rs!
t. kifiz. kir6«»x.| S»U,J3K.4Sjí
nem Bz. károkra j.3 § jt4«,io*U8_|
3056695 58
3. Díjtartalék is-w. deczember li-én méf folyó biz- :
tiizbir.lo.iti« \' ) ... . ,
bl aiillitreánybixto.iUi , t\'--|]*»" . .
4. JoUfckok:
i tfixbézloaitia.........
bl izilritraaayl\'iiluiitii.......
cj Jégbiztosítás. ......
5. AttAUno* í\' i í <luégek :
a) taibizloiiitái.........
b> izaJlitmáriybiztoaltai.......
ej iégbiiloi tú..........
S Adók é* UtotAok : .
a) tüxbixloaitái ........
b) izalhlminyblzti>ííl*«.......
c) jégbixtouláa. ......" .
7. A* ellitáii Vírulif kamatai.....
X. K*t*a kuTtUle»k Lirfaa......
9. Átvitel a biztoiilázi QzletizAmlirs . . .
ÍMÍ9 li| »3911 Oz
L19787 04
1UÍÍ « »6efi.lC7
I. Díjtartalék a muí-. ivrSt........
It: vii»il irto>ilin>k........
í Tartalék 1W«7. deciernber 31-én rajjíSbeii Ityű ki-
rokra..............
1 al ha\'.il e» e tre noli} l>iz loailAa.jkta . . i DubeYitel bi zzilo brrtoiitas\'okr» . . .
I c) ?.!^.radékia noto b^KMiHUokrz
< KatirenTdiiak..............
i. UvlarlaUk aUJoti TIiubizlo«rUzokra . . . .
JI0KÍ7 lij
DtftBI
. Elaelxtztit löktk j^rcdi-lme : a\' Jcl:alorköT«ifIp»íi kamatii .... b\' [>-:^(pzt« »íi.>tl tKlestk kamatai. . . c1 Állam- «• na- örttkrapirok kamalai.
.: r- r ¦ tzazalak kamata:......
«l Az inxatlaiiuk liizta jAvtdcIme.
I) ÉlítbizUMilá.i k«v«nyfkr* adott elSUgel
mibSI\'UltTnn 1. NT«te««| külénftl.-i. Az ülam- ec
¦rtiki-nilTnk fulT[áa Orlíts/amlátot . . . . . •rírki-apifok lólbltlcrU-ka iz ki arfültain eztrint azinulra " .
11M3M ,9|
\'C/IW 81
c
is iiiérleíjíhez.
i
JÜ1897 » I : 6?IW KI
É le tb Irto si tásl osztály. (1888.)
ssoit.7 y3l
TLnKzlHitixi\'.i*ík tíjében .
a) halálciietra iz/\'.lü b 1 j a t* 1 e kbizt. iái Láa
"Levonra a kieeiaiitini r^iírteket \'" Netto-tarta^k i. Orroii limtelt-Ldijaki
6. JoUJckok I ai pt foly ami-
7. Költscgrk 1 ban kifizc.ee [¦ H. Ad6 ct bélyeg I
a. Kamatok a nyertniPBynyel biztoaitol- <¦
H7] 3MM79 l-|
3 éri 31ÍT7S oe]
I SIS4093 »H
S4SW6 f 1»A*3 3S|
l>ir»i kein kövpttleiekre .
11 A\'v.-.r: a
".Ura .
¦ i ¦
TartAltkb
rss.n< n|
41KH ti
Ki] 7>^74^«419M03Ö6Í
«1*50 Ki •?1 -\'-•() W «Ü7.i7 tW
Wí.\'SS i\'5 ^ Í6T53 S4 Ot
"iHMŰ «7 -
VAGYON
A? A\'HSKLHA,ZK)>I GKSKRAI.I vagyonáUás=v (!¦ ru-mber :il-én.
A tétel neve
A tétel neve
A rrizTcoyeHk aJóaltvelei a löke be iie.u ESctMt reueiűj . . ln|atl*ti birtok :
a; «an»i lelkek..............jj .
bl lóid birtok ok i(azdaii.Li kllimlj........] .
C) 18HH. deíTífiibcr 3:<én megélnem ad"tl fardnari tét-menyek a lAna>i: Kldbirtokaiból........
a) KülcaűD6k a tária-iK rl tbirltmtiaí kütvenyeito. . . . 8 , b, AkÜT eUtjiradokok « >elzalo[ Utal bizl.ail.Ut. a Mrk
halálakor WTeecJÖ líkek ^tetara.......j
Kamitoiij ielzKÍa«)Ug bizlo- .
aitott toké kíHe*iitiük I a folyí (rt 1 423 3.\'-.\' 10
intallanokra a íetzálot; j b, hátrajék« • U :\'J? ;J otztilyba Urtezúk kliclelaTelI
K..!i> .nuk U-tetwiaiiykTiett 2Ham- ea mái irttk papi rokra .
Állam- h mái irttktiapirok..... . . ¦ . j .
Va.íók a tan-iUian
Kl^Wfek a ;í!zi.\'oi-o»itj]yiiál laiapn. I. cz. ei (Kinll . Fcnzak foljrt tíirrdlo kulönbCzű bmkOkiial ea biUlinlííc
Ukrtil................
Keizpéni-ki«A*t a trieiti éa rAeaaci ijazral^giA j.(-nz-
Keizpeczklnlct a Bókok r^nnáiibin. .......
Maradráay a »izaíllzt..iií jk iziaitáib-il .
V-araJvany az Lntézet Üukiatnak azüaUibo!......
.dindviny ai A mérleg folyó izámlaibó)......
a, Adoaok kDtSDbOzC czimek alatt.........
k-) Adúaok jehAlog-lO!c«..nUrt h.:r«lúkoi kamatokkal . .
c\'i Latétek Inrnnw ti biiio.ltek gfaTiinl.....
1) Letét Goldichmledt-alapitvány.........
Dijtartalák iUdott élct-TimUztnnttotrkra . Bntorzat éa raanekr^nyek a tária9g üaazea hÍTalalaib^n, czéftáblék, paiiir ei nyomtatvány az öoiei raktlratLan rll;.":(,-t;tt: rntalekok ti ut:vi:i
i&WS IKÍ
Sií\'i\' II
7S0C3
t.,9,;; j 90\'!
3\'JIC9I ii 3Í7S47
! Alaptike . . ..............|,
I T&kéfiletl nyere»é(l»rta!ek"........ j 1
• Tartalék az «t-kpapir-.k arfolytak-.n[ad..T3Iar,ak rétreTeaere 1
Ingatlan tartalék............ 8
¦ Tarlaltkilap kétes kü»eli-lé«sk fedc/éiérc ""\'
Rendkivüli rendelkivéi alatti nyere.t; tartalék .... !
a) UijUrlalék Surf eMéaybrn lerfi bizt-niisaokra
az A mérlegen.....Il
b) ... a B márleri. . . . rzamber 3l-éo még ki nem özetetl l
lllilOn\' SM»9i Til
itó"XHI0l— , \'.\'.i jk 936Í97 316 10Ü7«1 »0 .
lékalap elulbixteai. 1 „ . ....
aban nyereroentby^ ! f KJ^f-. ...
\'iái pénztáráitak vagyona
74»7ri3 ..7s9-^Tü(
riMezété*!*"
dvekra étTtVnybrit
4?11 0" 171156É
tsotteá i
- i-
Í3WJ1 i2 liMrOO ki\'. TOtXIS AA;
1ÜÍ7B00 <i 3000 —I S01IM 57
A hivatalnokok eilatán
Jelxilofbrtclezfik .__
Egyvirlrga viNtibizl.Biitök irimláján LgT*nleg ar in:e<.el fi.\'ikjainak ixamliian. . / . . .
«i llilele/ík kalúiit>»iú Ci.intktn.......
b) Letétek kexeuég ét" biilonték gyanínt .... A B mértet folyó narnlaiának aiycnleia ....
GldoniaIap.tvár.y............
Gin rd - alapit *án y............
Goldschxoiedt-alapítvány..........
,_ A b öaazeai
rm-Feloaíttikto nytreaéí trt 3S0,z*2 12 948,717 ¦ SÍ 600,019
-1ii(V3\'j37.í4|
WW 61 ]
153205 63 C7570 774Í3B 41 iwyas rtl ! i3Ii«8 44! I ÜÍ0 \'" Ml 5ű| 3000 -
5-MÍH3 S7 H\'.\'155»76
5570 40 4977 50\' 1000 —.
3.ÍOlt,774.10
;l\'j".«477 7L-|4t\'4l>7111 :6
Báró ztorpurgo J«
4ca. kir. »»»*, UakoriJlt.il Cuweli köiaoall l^isala.ifla TfUatk*fy th-. taa^ioul Jllchui^. Deeea m„ B4rö Broek Ottó. Or, P«1»M K.. Dr. Muu.-oeo.iato I.
twgeú V. A vulrtilUr: Ut«... lőxtet. Kaiyarerizlf.. wreruj,«aitifl BaáapetW ..- Iztuo! uját háiikea, Dwottyá-.tojt 10 ti-
Bóvebb zárszámadási jeleatésct az alanti fófigyoökségnél kaphatók. Ugyapitt -felviligositások legnagyobb készséggel adatnak és biztosítási ajánratoü a lüz-. jég-, élet- és^záltitmanybiztositáai ágaratokbab a legaiolidab^b feltételek eV legolcsóbb dijak mellett eszközöltetnek. A nagy-kanizsai fÓOgynOkség
Bolxaortz óé SlnBlAnder.
HüSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS lS-áti.
hó g\'-ái) Ottókon a városi csárdában zártkörű nyári mulatságot rendez. Kezdete d. u. 5 órakor. Belépti-díj: Személyjegy 1 Irt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag. nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság Perlakon a városi nagyvendéglőben okvetlen megtartsuk.
\' — A muraközi tanítókor választmánya Csáktornyán f. hó U-én gyűlést tartott. Tárgyalta a) a biharmegyei tankerületi tanítótestület átiratát, melyben az egyes tanitókörök és testületek föl-hivatnak. hogy a tanítók nyugdíjazásaió szóló 1875. évi XXXII. t,-cz.-nek küszö-liön levő módosításánál keressék meg irásbau a magas országgyűlést, személyein, kiküldöttek által a nm. közokL mí-mstert és államtitkárokat, hogy nyugdíjtörvényünk a/ 1885. évi XI. t-cz. alapján szabálvoztassék. az eddig évenkint adott 150.000 frtnyi állami subvenüó ne vonassák el a nyugdijalaptól s fejeztessék ki egész határozottsággal, hogy a tanítók nem csak az eddig ezen-alapra szedett évi díjat, hanem ha szükséges, annak két szeresét is szívesen fizetik, ha általa mieink jövőjét a nyomor és inség ellen biztosítva látjuk. — A választmány a jel zeitátiratot egész terjedelmében magáévá te^zi, a kérvény megszerkesztésével, nemkülönben a kérvénynek a nmltságu közokt miniszter urnái való személyes átnyujtá sával Jeney és Alszeghy bízatnak meg. — b) A zalamegyei tantestület elnöksége fúlkéretni határoztatik a végett, hogy a megyei nagygyűlés idejéül, a mennyire a körülmények engedik\', jut. 7—15-ig eső
napok egyikét szíveskednék kitűzni.
- Tűzoltó egylet tisztikara Sü niPghen. Elnök: Somogyi Mihály, alelnök Uarkózi Károly, főparancsnok: Tűzik-Gyula ai|iarancsnok: Mojzer Imre, titkár dr. Keltemen Károly, pénztáros: Bánfi Alajos. orva : dr. Frommer József, ügyvéd : Zá borszky Elek. Egyéb parancsnokok: mentő: Scheioer Lipót, mászó: Károlyi János, szivattyús: Leitner Antul, rendőr: Vid Lajos szertáros: Kuatz Ferencz, helyettese : Rédey Máté, számvizsgálók: Németh Lajos, Epsteio Vilmos, Pozsonyi József s több választmányi tag. Sümeghen e szerint í. évi május 12. óta Önkénytes tűzoltó egyesület van.
— Zárünnepély. A oagy-kanízsai
kath. föpymnasium ifjúsága 1889-ik évi május hó 25 én szombaton délután 5 órakor, a főgymnasium nagytermében a műének , zene- és szavalatból záróünnepélyt tart, melyre a t. szülőket és a tanügy barátait tisztelettel meghívja az ígizgató-ság. Müsorozat- 1) „A bűnbánó" Hándel
Rinaldo" czímü dalművéből. Előadja a tőgymnasiumi énekkár. 2) Nyitány It03sini
.Taocred" czímü müvéből. Előadja a fögymoasiumi zenekar. .3) Ernani bor-dita. Előadja a fögyranasiumi férfikar. 4) Tannháuseí, A. Goria-tól. Előadja zongorán Feleki Oszkár 6. oszL tanuló. 5) S/.avalat. Előadja Oberhammer József S-oszL tanuló. C) A csónakos. E.-töl.! Előadja a fögyran. énnekkar. 7) Itománcz, l Seriy Lajostól. Előadja a főgymn. zenekar. 8) Magyar népdalok. Előadja a főgymnasiumi énekkar. 9) „Caprice Milítaire", Terschaktól. Fuvola-solo zongon kísérettel. Előadják Palkó József és HofTmann Sáudor 7. oszt. tanulók. -10) A pályázatok eredményének kihirdetése. 11) Induló, SchmöítzertÖl. Előadja a főgymn. ének- és zenekar. 12) Disztornázás. ^
— Megyei r. h. A keszthelyi „AmaX zon" szállodát Zsilinszky Lajos vette bérbe. — A keszthelyi Öuk. tűzoltó egylet I közgyűlését május Í9-én tartja. — A Csáktornya-zágrábi vasút részvény társulat ¦ közgyűlése elhalasztatotL — Bucsán 11 1 ház égett el. — Pákán a villám egy lakó-! házba beütött. — Sümeghen is megalakult a tűzoltó-egylet. — A keszthelyi és sü-megbi esperességi kerület r. kath. tanítók egylete május 23. Zala-Szent-G$ötbon tartja tavaszi közgyűlését. — Az oltárczi tauitói állásra pályázat nyittatott.
— Hazai r. h Herma&n Ottót a török-szent-miklÓsí kerület egyhangúlag képviselővé választotta. — A király 5000 frtot adott Holub Emil afrikai utazó kiállítási költségeire. — -Szakád Antal, a magyar Shakespeare recitátor Erdélyben utazgat. — A szepesi püspök Budavárában\'\' palotát vásárolt. — A budai királyi várlak újjáépítéséről végleg lemondtak. — Magyar Dunagőzhajózási társaság van alakulóban. — A deiegátió jur.. 12-ére bív?-tik egybe. — Gr. Széchenyi Je íö bérbevette a csurgói uradalmat gróf Festetics
Tassilótől. — A magyar állami vasutaknál a személyporto változás aug. 1-én lép hatályba. — Magyarország lóállománya 1.748.859. — Pauer János székesfehérvári püspök, tudományos s jeles főpap elhunyt.
— Külföldi r. h. A párisi világkiállítást első nap 70 ezer egyén látogatta meg. — Strsfford amerikai várost » sxél-viharteljesen összerombolta. — Konstantinápolyban egy 125 éves ember halt meg a napokban. — Gr. Teleky Samu hosszas afrikai utazásából hazatért. — A londoni | „Ballon" társaság Vámbéry Árminnak aranyérmet adományozott. — Hágában socialista tüntetés volt. — A lóvonatu kocsisok Berlinben is strajkolnak. — Szt.-pétervárott a czár ellen ismét Összeesküvést fedeztek fel.
legyes.*)
— A trleBti általános biztcsitó társaság (Assicurazioni Generált).részvényesei f. évi április hó 30-án tartották meg Triestben 57-ik évi közgyűlés őket, melyen beterjesztettek a társaságnak 1888. évi jnérlegeí. A jelentésből értesülünk, hogy a lefolyt év a .biztosítási iparra nézve
| általában kedvezőtlen vaia s ez a közzé-| tett mérlegben i.« kifejezést talál, a menynyiben a jégbiztositisi ág 251,786 frt 54. \' krnyi ésa szállitmánybiztositási ág 15.186 ; frt 54 krnyi veszteséggel záródnak. Ellen-1 ibén a tűzbiztosítás! ág 211,344 frt 87 Jrxpyi, az életbiztosítási ág pedig a biztosított feleket megillető 87,078 frt 29 krnyi nyeremény rész levonásával 139 322 frt 77 krnyi nyereséget eredményezett, valamint az A. és B. mérlegen tőkebefektetése is 564,142 frt 86 krnyi tiszta jövedelmet szolgáltattak. Az árfolyam-ingadozás fedezetére szolgáló tartalék 440.804 frt 31 krraL gyarapodott és 1888. deczember 3^en 936,597 frt S6 krnyi összeget ért /el, de ha a számítás a mai árfolyamok szerint történik, az 1.300,000 frtra emelkednék. Az életbiztosítási díjtartalék 1.852,436 frt 6 krral gyarapodott és tett
1888. deczember 31 én 24.583,068 írt 39 krt. Az 1888-ik évben 16.122,711 frt 63 kr erejéig köttettek uj biztositások, melyekkel az 1888. deczemher 31-én érvénybén volt biztositások tökeösszege 110.813,920 forint 81 krra emelkedett. Az 1888 ban kifizetett károk összege 9.877,592 frt 55 kr, melyhez hozzáadva az előbb; években teljesittet kártérítéseket, 2 V ~>7 394 frt 75 krnyi tekintélyes összegei "nyerünk, melyet a társaság alapításától 1888. deczember 31-ig fizetett ki károkért. Hazánkban az inrézet 127,!lü7 káresetben 40.403,485 frt 98 krnyi kárpótlást nyújtott. — Miután .az intézet összbiztositéki alapjai 2.24S672 frt\'57 kral gyárapittattak és ezzel azok 38.369.S49 . frt 10 krra e\'kedtek, tiszta jövedelemként 680,019 frt 93 kr mutattatott ki, miből | egy részvényre 102 frt aranyban, vagyis 255 frank jut osztalékul. Az eddigi igazgatóság s e szerint a magyar igazgatótanács tagjai: Hegedűs Sándor és Jókai Mór is három évre ismét, egyhangúlag megválasztattak.
máczió ideje. Negyedik részben: életképek a legújabb-időkből, kuzvik Bárány Ignácz és Iíapos József szakértelmes méltatásával. _
Ki nyert?
Búzás május 11-ér : .
Bécs: 42 23 48 19 59. Grácz : \' 42 35 s 89. 87 88."
Húzás május 15-én" lírünn : 13 5 40* 86 74.
Szerk. üzenet.
- — B Sümegit. Soraid vitele előtt már * kérdéses Ügyben válaszoltam. Üdvödet!. Bo-.rsiuat, hogy a hírek kimaradtak, megkésve kaptuk*
— Se. A. Leveled megérkezett, a szállítmány még te in. _ .ri
— S. Gy. E« trton ia köijtönet. Nagyszerű !
— S—e. Megküldetett, külön levelünk ia megy.
— K. A válasz egy kisté késik.
— „A válSa* nem közGlhetö.
— Táborszky Nándor nemzeti zene-mükereskedésében Budapesten, váczi-üt-cza 30. szájn. megjelent: „Legújabb budapesti díííok és népdalok" melyek a népszínházban a legkedveltebb népszínművekben énekeltetnek. Énekhangra zongorakísérettel alkalmazta Ábrányi Kornél. Számonként ára 50 kr. 1-ső szám Húzzad
czígány......E dalok akként vannak
zongorára alkalmazva, hogy szokat ének nélkül is el lehet játszani, miután adallara-bangok a zongorarészben is benfoglaltat-nak.
Felelős szerkesztő és kiadó: B A T 0 II FI LA .1 0 S. I Laptulajdonos: WAJDíTS JÓZSEF.
*)E eiim alatt kellőitekért sera al&ki-sein tartalmiBágaért feleluisójet nem vállalok , Bátora.
Képek a nevelés és tanítás történelniéböl*rczinm nagyérdekű kiad vány/jelent meg Győrött. Irta dr. Kellner Lörincz porosz kir. kormány- és iskola tanácsos, a német eredetiből fordította Nagy Lajos a győri kath. lanitóképízde igazgató tanára. Ára a 477 lapra terj-dö terjedelmes műnek 2 frt 60 kr. Tartalma első részben: Képek az ókorból, a rómaiak. Második rész: Képek a kereszténységből az egyházszakadásig. Harmadik rész: Képek az ujabbjkprból, a refor-
KÖNNYEI*! OLDHATÓ KAKAO
:-.; fi.-eto - ¦ \' 11?.;=200 Csésze-.- \' - Ttpltto.
! ! A kinek !!
Biztositasi tötvenyre van szüísép
kölctOc bixtoiit&sa, családjának ellátása vagy & kapott hozományért való bitbér cxéljibői, egysaeraniind eladósodott bár- éa földbirtokosnak vagyoni viszonyaik rendexéiére, továbbá oly t. c. egyéaekoek, kik folyó tőkéket nem képesek hagyományozni, vé&Ul bázasságoii kívüli vagy máiodig házasságból származó gyr-mekeknek egyecjogositásira tőkeelhelyezésüi, ha a t. c. bixtoaitani izártdékozó 60 életévét rol is baladu (CS éves koiilg), esetleg mihamarább bármely Sszegrfll biztositasi kötvényt kaphatnak becsületes és tisztességes módon itt- vagy a vidéken. A legszigorúbb titoktartás minden esetben biztosíttatik. — Erre nézve felvilágosítással szolgál dijtalasul naponta 2—5\' óráig KLEIN biztosítás! főfelügyelő.
Bécs, t, Kohlmessergassfl 7. sz. 4 3C07 emelet
742. tk. 88S.
Árverési hirdetmény.
A leienyei kir. járásbíróság mint telekkönyvit hatóság közhírré teszi, hogy Baboss László nagy-kanizsai lakosnak, Tóth Erzse. özv. Balassa Antlorné polai lakos elleni 31 frt 45 kr tökééinek- 1SM. évi januái 14-től járó 6% kamatai, 52 frt SO kr prr, 6 frt 20 kr végrehajtási, 7 frt GOkr ezúttal megállapitott költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy kanizsai kir> tszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő Pola községi 553. sz. tjkvben A f 770/b. hrsz. */n részben Balassa Andorné szül. Tóth Erzse, s/is részben Szilái János és neje Hocz Juli nevén álló 12G frtra becsalt váltságköteles ingatlan az IS8I. 60. t-cz. 15G. S-a alapján egészen, az ugyanazon tjkvben 772 b. hrsz. a ugyanazok nevére felvett s GG frtra becsült váltságköteles ingatlana fenti t.-cz. alapján egészben, a polai\' 554. sztkvben A t-868/a. hrsz. a. */ia részben Balog György és Józsefet, részben özv. Nóvák Jánost és Via részben Balassa Andorné S2üi. Tóth Erzsét illető váltságköteles és í>G frtra becsült az 1881. GO. t-cz. 15G. §. alapján egészben, végre a polai 555. sztjkvben A f 922. hrsz. a. végrehajtást szenvedettet Via részben illető 122 frtra becsült váltságköteles ingatlan" Pola község biró házánál 1SS9. évi május hó 31-ik napján d. e. 10 órakor Baboss László felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Ezen árverés által a fenti tjkvekben özv. Balassa Imréné polai lakos javára bejegyzett özvegyi haszonélvezeti jog nem érintetik.
Kikiáltási ára fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár H0°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez létenni.
Vevő kötelet a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó
1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól
2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°;\'0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetnie
Kelt Letenyén, a kir. jbirórág. telekkönyvi hatóságnál 1888. évi november hó 17. napján. ^h
FILIPICS 3632 1—1 kir. járásbiró.
Süsses Atter il Winter saraatipt
nur die Anwendung von Ph. Mayfarth et. Co.
(jirüQÍutter-Presse
Patept-Bluiit.
Druck,
Einzige Presse, mit continuirlich und selbsttätigen daher Einzige Presse\' mit sicherer Gewähr des Gelingens !
Einzige Presse, die ermöglicht, F,eiraen nicht nur viereckig sondern auch rund aufzusetzen.
Rundes Aufsetzen vermindert die Assentlliiche und vergrüs-sert dadurch die Ausbeute.
1 Hebelpaar presst bis zu 2000. Centner Grünfutter, auch kleinere Mengen !
Billigste u. beste aller Pressen!
Preis aHer Eisentheile zur Presse mit 1 Hebelpaar, fertig bearbeitet ö. w. a. 100. ab Fabrik Wien.
PH. Mayfarth et. Co., Wien. II, Taborsgasse 76. Frankfurt a H. und Berlin N.
HUSZÓNNYOLCZADIK ÉVFOLYAM ¦
ALAI KÖZLÖNY
ASOTJLAC-I APÁTSÁG (Franczia-Ország)
IK-íd MAGL\'ELONNK, prior ¦C Főtisztelendő 3enedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brüssel Í8S0, London 1881 A 1:^=1 agásat d hdlÉntctoaei;
FelusJtltstott |4f<| ílt éven BOÜRSA.TJD PÍTLR
1373
prior 41tal
« A főtisztelendő* l>cnedekrendi atyák fozvi-zénck használata, naponkint néhány cseppet fiibei véve, megakadályozza ¦.\'¦.* gyógyítja a f;iCak odvassipat melyeknek fehérséget ?3 szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghust erotti s teljesen egéazaégeeaé változtatja.
c Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midiin őket ezen régi es practictu készítményékre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és^a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik
1 bnufiiatitittti ím? CIT/^I HM 1BS1 m- ni C-oti-Ji-StgiiT
vcsi-riitrsjk
Xjf íiaíö /rjintíío mfVoui /Il
SEGUIN BOKDEAD3C
¦iwnél. Ijolpztrtirtiin íi iftJifft irrrJíidtlMn ¦
REISSEN2AHN A.
prága-bubnai
gazdasági gépgyára BUDAPEST,
gaczl-líörut 8Q, gzam.
keres e szakmában jártas, megbízható
ügynököket ^
előnyős jutalék feltételek mellett M0°
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOqco
o o o o o o o o o o o o o o o o o o
OOOOOOOOOOI B Meseszert j 90000CC1 1 oooooooooooo ooooooooooo |°§ YiláEcsofláia §°§ ma w 8
á«;oá 5-6\' J jffAK 7 FRI 60^|
e gr y t e 1 j c s tavaszi f é r fl-o 11 o n y
kabát, mellény és nadrág, finom és elegáns, legfinomabb belga Chewrot-
ból, egyszerű és s/ép. Bécsi minta, elegáns és tartós munka. Az ..Union szövettársaság- bak&sa miatt
800 csinos öltöny áll szétküldésre készen A legnagyobb nej mint a legkisebb ára csak 7 forint 60 kr.
Hossxút.ág, melMiG-ég és njjhosss elegendő mértékűi Jótállónk, hogy meg less elégedve Szétküldés kénpétn vagy utánvét mallctt zétktlldési raktár
G Vy.SfífCRGÉR/ZSIGMOND Beos. II. There-lengasse no I kiviteli üzlet.
mindenki
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
üszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
k3sx?éay, estiz
és minden meghűlés! betegségek ellen.
Csat attor raióü^Af!10"
doboznál kevesebb
jryár>i!y egy tu okszOTonii-í czég litlintó Gyors gyígyhatás makacs gyomor- é* altestba\'ok, gyomorgörcs, ny*lk. gyomorégés székrekedéseknél tnájtia-jok vértolulás aranyér ?1 a legkülönfélébb női betegségeknél. Key eredeti dr.b..i buioálati atasitásaal 1 frt. Ksktárak m orsiáe minden nevezetesebb gyógj szertáraiban MOLL. A gyógyszerész cs kir udvari szálütg, Sees Stadt
Tuchlauben 9. Szétküldés naponta utánvét mellett.
nem küldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Becsben. Ül"> foglalkozásomnál fogva az «u Uoll Me seidlil* porai igen jó hatást gyakorolunk; ismerem ezt egyszer s mmdeukorra s nzivélyes ,Isten Glesse mt*g*-et mondok érte ezek * gyomrot jóvá\'\'és fót kouny-ttvé tessik. Tisztelettel Steiikt P. J. leikéss HoonetscbUglian
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Cnak akitor valódi ha, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírását viseli Bed-irss5lé«ai sikeres használat koWenr, c*"Z, mindennemű testfájdalmak é* Daliánál; hurogatáa slskjában minden sérelem és sebcél. dagsnatok gy.ilUdi-Belsőleg víziéi vegyítve hírtelen romallét, hányás, kól.ka és hasmenésnél. Egy üveg ára használati utasítással 90 kr. e Baktárak az ország minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedés\'ib *n. MOLL A. gyagyszeréw cs. klr. pdvar. szállító Bécs, Stadt, TucMaiiben 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél kereiebb nem küldetik.
ILIis mérés MULL A. yogyszerész urbos Bécs. KilüuÓ Moll-féle íranciia borszesz és sója ndékenea nagyszerűen működik Küldjön nekem 60 üveggel, mivel az emberiség segiuégére készletet óbsjtok tartani magamail Mély tisztelettel
3462 26-45 Hornof. lelkén Micholupban.
Kaktárak Nagy-Üanisain RosVnfeld Adolf és Fesselhofer József, uraknál
soknál.
m~ !!! \'{::::::: !!! ÍM
ülmegtaliarlt 100 perczeuteí!!!
a következő tireyak megrendelése áltsl : Teljes szöret-nidrág (tetszéssserictí
nsgyság) angoJ szövet, ilSbb 4 frt most
I frt kr. Teljes azövet-nidrág {t-issés»zerinti
ragvsagi I miiiőiégü. előbb 4 frt L0
bőst 1 frt 95 kr.
Teljes szövet-nadrág arat inti
nagyíafj)
Gyermek öltöny mosóízóvetb."! 2 — 10 évig nintartói a 1 fit 30. 1-PO 1 80. égess 2 frt 20-ía
Mosó és vászonnadrág munkásoknak 90.-1-20%. - -
Gyermek ruhácskák e\'.egáos kiállitási bin, finom, egész 6 évesig előbb 20 fr most 90 kr.
Nói Ingek horgalással óriás vászonból előbb 150. most 80 kr
Nói Ingek igen finoman
horgolvs előbb 2 10. most 1 20. ~>"
Ha- Ingek hímzéssel bŐrvási*nbóI, előbb 2 fit 30. most I írt 10 kr. \\
Munkás-ingek legnehesobb minőség miiiden szinbeo a SO kr. 90. 1 frt. 1 frt 10 kr a.
Szövet egy teljes tavaszi vagy nyári öltiinyre minden"\' színben a legmaga-í>bb férfinak i* 4 frt. \\
i_7V elegáns kalap legújabb forma 1 frt 50
a kai*p megrendeléseknél kéretik a fejbóség, uadrágrondeléseknél a hossz, centimérték szerint, gyermekeknél a kor pontos leírása s a megrendelt arnk pontosan utánvét m-llett küldetnek meg. a t. megrendelőknek.
Nemtetsző tárgyak kieseréitetnek — esetleg a pénz visizaarlstik.
iJiaíénkinek érdemrs próbaképpen egy megrendelétt tenni, hogy meggyőzödéit •.. <r. .•• az áruíc olcsó és kitűnő minőségéről! Kéretik a ctimet pontosan megfigyelni:
KLEl\\s
Iatfroationales Export Wasrenhan, Wien ]. Kohlmesserga.Be No. 7. 3G;21 3-25
MÁJUS 18-án.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP&
goooooooocooocog I Ahijdttalolt lhSS lmn
OCX303COOOOGOQOOO
a
Al.lplltiltoll\', ^
¦savban. 8 8 0
Dooooooccoaoooaä
§ BERENY JÓZSEF ezelőíí Míllipfer S.
ÉKSZERÉSZ, ÄRANY-8S EZÜSTMŰVES
o o a o
O X A G Y
o
P nagy ékszer-, arany- s ezüstáruk raktárát
o
o o n o o « © o o o c? o o
LEGRÉGIBB. ELSŐ es LEGNAGYOBB cs. Lir. szab.
CZEMENTÁRU GUR.
Perlmoseni Portland cement Kufsteini vbhatlan mész. Becsi vakolat gipsz. Bécsi alsbastrom-gipsz, Cement burkolatok, kapu aljakhoz, konyha, elő-udvar stbbíhez. ép ugy
Meresztett márránr mozaiMmriolal,
finoman csiszolva, e s\'-Tény az ve
TATAROZÁSOK
istálli berendezések, csatornák, pis-soir-bereudezések, kutkönsetfek atb. stb. megreodelbetók
neuholleb József és társánál
BÉCS, Wleden, WienstraaseS. Árjegyzékek Ingyen és bérmentve.
35(10 8—12
KANIZSÁN a városháza álellenéiVeií Q
O
o o
¦-" — \' —i, . o
O dna -cAlaaztéKbau, J-atanyos araKert Q
O 0
Arany n5i eynrnk 2 frté. Wjtbb ; _ ^ ^ _, 1st é< feljebb q
o o
Q Q O O O O
o c o o o o o o o o
3
1 gyűrűk 2 frtés ft-ljcbb \'
"férfi . S , , .
jegy „ 3 . I
gviirűk gyémánttal 10 . .
függők 2 , .
féifi óralánoxok 20 . „
női-óralánczok 18 , \' „
nöi-remontoirórák 20 « ,
keresztek 2 , , medáliÓk 8 „
broschok 1 , .
függ. cyémántokkal 12 , „ :
Arany karékek 10 „
, lencsék 2 ,
, colier nyaklánor. 10 . „ inggombok 2 ,
n férfi nyakkendőtűk 1 ,. Ezüst evőkanalak darabja 5 -, kávéskanalak . 2„
. teimort
„1 leresm«
, 6 pár ei
. 6 pár I
- 14 • -er együtt 14 , negeszer 8 „
n tetsző tárgyak í
O O
o o
o
0 o o
0 Q
o o o o o 5 o o o
o *o
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Vidéki megrentlelések pontosan teljesítettnek, alutt visszavétetnek. v
Régi arany-, ézüat, vagy ékazertárgyak a legmagasabb árakért megvétetünk ^ vagy ujakért kicseréltetnek.
Eladás resstletfixete* mellett is. ~M Nagy raktár valódi Berndorű chinai ezüstből la.
Mély tisztelettel
BÉRÉN Y JÓZSEF, eselM MLBOFER S.
ékszerész-, ariny és exÜBtmfivcs.
3595 Napy-Kanizsán, a városháza átellenében.
T. cz.
Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy üzleten, végfel-oszltttá>a végett hatóságilag enge<iléyezétt
VEB E LADAST
tartok és ennélfogva üzletemben míndenoemö
\'2; férfi és gyermeköltönyök, férfiruhaszövetek, ferfi-ingék.
$.i * níllórni\' lrP7Plnk V
gallérok, kézelők. \\ ujakkeiidők, esíí-. és portjopenyek; esernjők stb.
gar- rendkirOl leszállított aratói Hathatok, -jmm
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
k, 3t;io 5—0
Tisztelettel w elBmayer O. férfiruha üzlet a „Korona" átellenéhen
oa ©
\'S
m
u ai >>
ÖD ci
a
CG CO
be ci
„HlftRGI T"|
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
VtgTclmetzre a bp day seti so. kir. egyetomea. Bx«raooaés vegyi öearstAtela, lutei ssmnai, da g»*d«c, fittig
kCtQtt ssAnasTtsnrtanak kiváló hatásának buonynlt kfllanoKn tUtlJíliflutalnaaluxál a bot a HiTwilssississsi caekól^ebb jelenléta megóvja a beteget a karos, sfit rtaxedeiroee izgatástól, elleabezt a fitig kntMt saokosasr gazdagsága a gyófyhatasm alkatresssakiiek a beteg tMtréssssisM való gyei ós oiczos CeMaoiat «ttkoafi. Xkaa tabsjrloasi-ginak kóazonlseti a Margit-forrás axon kiváló eJOnyit is. hogy * boi iiitsuliiftisailiintinalsm eaOsssbb Aarány-vizek, minta svoltei-aI-zL;leionrpti1>ex*srf, tüdőbejolibaii, kflJBn&isn tiidS-véx*2é«o]Lc&cl már nun alkalmacbatok, a Margrt-forris iti is a lagjobb hatás noalUn- folyton tini ni itTT UiSsH
A t üaötxjtogrek klimatikus gyogyintaz» tei best, kniondsssn a leglátogatottabb Görbemdorl-l»nr a Msrtnt-viz otthonossá vált. — Orr osi takintólyatak Re dansjstsjo : IVr. Korányi, Dr. GJ«t>-iLiirdt, Or. IVa-v-ratil, Dr. Poór, Or. Eétly, Dr. BartxaA ; nini in Z>r. Jlran-berg/er» Dr. I>u*»eizek. stb. a legjobb endmanynjei aUsJmaaota: a «mteztS- ém
2ias%Tys*zezrvelL áltmtános horotoa bánta] mainál.
ff IM i n t i v ó vi z IIS
prUsior-v-ativ. j^yóg-ysizeraesí J>lzony-alt lcgU&z>e>\\e>pt> Trt^\'Ftamébán KOLERA meg-t>ot<5apode*» eile» .7%
JARfiir krral használva a iegegéstségeseblt ital!
Édeski^tyL.
Kizárólagos főraktár
Úgyszintén í kap batti minden gyógyszertárban, fUszerkereskedéstten és vendéglőkben.
w
>—••
CSJ
~t
?r
ero c

pr
e-T-
%
Wajdits József konyrnyomdijibol Nagy-Kanizsán.
PCT-KAMZSA. 1889.\'májas.25-én.
egéez irre . . 5 fr: — — KI evr« ¦ - . . 2 fr SO kr negyedévre ... 1 frt 2Í> kr Egyea szia 10 Jtr
H 1 E D E T L 8 E K 8 baaiboi pf ti mórban 7. másodszor |6. ¦ minden további sorén ."¦ kr.
NY1LTTÉR8EN petit loroi\'.kéut iü kr-rl vAt-tnek I Kincstári illeték nunden eeye» hirdetésért Su kr. fizetendőit.
21-iK szám
^ «aoi;-ÍL(a?iís^, Kereskedelmi iparbank ¦. a „ rtaoy-fcanusaió\'ni\'értíeí tüzokő-egyiet, .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegyktf^d „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegfoyék tápintézete
Huszomiyoimtök évfolyam.
|A lap szellemi részét rH«5 közte-
íéjyek a aztŐséghex,
janyagi restét ilWő köiieraéoyek jpedig a kiadöhivmallioa bérmentT^ iof-seúdok : Xaff\'J-Ka n izsan takarékpénztári épület,.
Bé-me ételien levelek nem fo-gHiitatuak di.
Kéziratok viasza lem küldetnek.
,nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület
a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet",a B soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai külválaszttnányának hivatalos lapja
/ iparkamara- nagy-Kanizsát KuwaiaszqpariyfXnafc tttvaialos iapja
HETENKINT ECTfrZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vidéki magyar színészet.
(Folyt, és vege.)
íme tehát, látjuk, hogy a jövedelmek minimumát számítva, is, maradna az egyesületnek évenként 26 e^er forint jövedelem rendelkezésére.
Am vegyük a képzelhető Iegrosz-szabb esetet, hogy ez összeg is felmegy előre nem látott kiadásokra, még akkor is nyertünk kiszárukba tatlan sokat, mert hiszen ki birná meghatározni értékét azon szellemi emelkedésnek, azon vívmányoknak melyeket a vidéki színészet ily rendezett viszonyok közt elérne. Ha látni fogja a közönség, hogy az eddig városból városba j>> reménység fejében vándorló s az igazgató fizetésképtelensége miatt itt is, ott is anyagi zavarukkal küzdő színészek helyett most mar olyan honpolgárokkal áll szemben, a kiknek existencziájuk minden BÖrülméuyek között biztosítva van. ennek előnyeit kiszámitaoi nem lehet s messze kiható hordereje: bizonyítani felesleges.
Minthogy pedig tapasztalatból tudjak, hogy alig egynéhány kivételével nincsenek oly vagyoni állapottal bíró színigazgatóink, a kikben a tagúk biztosítékot találnának arra nézve, hugy a szerződésben elválíait kötelezettségeiknek meg tudnak {etetni — s miuthugy a szűkölködés mindenkor a legrosszabb tanácsadó volt, elvítázhatlau tény, hogy a vidéki színészet mindennemű mizériáinak a jelenlegi igazgatói rendszer a főoka, bizonyítják ezt legjobbaH az utóbbi időben a társulatoknál előforduló zavargások, rendetlenségek, melyek 2 szinügynek oly szerfelett nagy kárára vaunak, s melyek mindegyikének kútfeje az igazgató fizetésképtelensége.
Az igazgató-tanács azon helye? következtetésből indulva ki, hogy több-szem többet lát, s a mit egy kar el nem bír, elbírja több, meg^ kísértette az igazgatói engedélyeket\'
konzorcziumoknak adni. A tapasztalás azonban azt mutatja, hogy czél-boz ez sem vezet. Miért? Aterí. minden vállalkozásnak alapja a p6nz. S midőn az igazgató-tanács ugy gondolkozott, hogy öt-hat egyén bizonyosan többel bir, mint egy, nagyon csalódott, mert többnyire oly öt-hat embe:* állott össze a kouzorcziumba, a kiknek egyenként ép ugy nem volt semmijők, mint előbb az Önálló igaz- | gáténak s így a kouzorcziumok nagy része csak annyiban áll fölötte az egy személyből álló igazgatóhágnak, hogy. az előbbi egyszer semmi, a konzorczíum pedig Öt-hatszor semmi, tehát még rosszabb.
A baj elhárítására tehát szerény véleményem szerint cak egy ut vao^ az eddigi igazgatói rendszernek végleges eltörlése, illetve gyökeres ujjá-alkotása, mert telietünk birmit, küszködhetünk bármikép, halmozhatuuk javaslatot javaslatra, s változtathatjuk rendszerilnket, a mínt tetszik, ha ezen változtatás nem az eddigi igazgatói rendszer eltörléséből indul ki — a mielőbbi visszaesés e tarthat-lan állapotba bizonyosra vehető. S minthogy a visszaesést sem az igazgató-tanács, mely az uttörés munkájában annyit fáradott, sem az egye süketnek t. tagjai még gondolatban1 sem akarhatják, újból és újból ajánlom, hogy javaslatommal foglalkozva, annak elfogadását tegyék lehetővé, a melyek- elfogadása mellett többek közéit még azon körülmény is hathatósan szól, hogy keresztülvitele által egyesületünk szabályai és törvényei fel nem forgattatnak, azok továbbra is érintetlenül maradnak, csupán azon §§ ok egynémely pontjai nem, melyek az igazgatókról szólanafc, s a mely pontok ezekkel a legszorosabb összefüggésben vannak.
^Javaslatom végére hagytam, a miről tulajdonkép fontosságánál fogva első helyen kellett volna szólanom,
t. i. hogy ezen reform keresztül ve-\' zetésének előleges aöltaégeire honnan vegyük az. alapot, mert ezen kérdés eldöntése a további sikernek első biztositéka, ez a magyar vidéki színészet jobb jövőjének sine quo nonja. Lássuk tehát.
Ha az igazg. tanács, illetvexa közgyűlés jelen javaslatot elvben és általánosságban elfogadla, első teendője legyen kinevezni valakit, a ki az igazg. tanács nevében és megbízásából az előleges intézkedéseket annyiban megtehesse, hogy a megyékkel, városokkal, intézetekkel egyesületekkel stb. az adandó subventió, segély, bérlet eszközlés és mindennemű kedvezmények nyújtása iránt [-érintkezésbe lépjen s csak ha az igazg. tanács az előzetes intézkedések eredményében a teljes sikert biztosítva látja, csak akkor tegye meg a szervezkedéshez szükséges további intézkedéseket, t. i. pályázat kihirdetést a 20 igazgatói állásra stb.
Én részemről teljes bizonysággal hiszem, hogy ha az igazg. tanács s az összes ridéki magyar színészet egyeteme nevében egy erre felhatalmazott egyén a megyékkel, városokkal, sziníbizottságokkal, szinpártoló egyesületekkel canferál, az 40—50 ezer forint," a raery Összeg- az általam ajánlott rendszer kezdeményezéséhez ;kellene — összehozható lesz 4 —5 hó alatt.
Avagy, ha a városok megtették azt, hogy egyes ígazgatókaak a télre esedékes subventióból százakat, ezreket előlegeztek legtöbbször már a nyár folyamán, a közp. igazg. tanácsnak- ugyanezt nem tennék meg? — És ha megteszik, a .minthogy kétségtelenül meg is fogják tenni, mi tart bennünket vissza, hogy annyit, — a mennyi az előleges költségekre szükséges, —\' akár kölcsön, akár elólegkép felvegyünk azon feltétellel, hogy azt a téli idényen át>
vissza, illetve leszámoljuk ? Ez az Ügykezelés további menetét, annyival inkább nem hátráltatná, mert hiszen a felvett összeg legnagyobb része visszetérüló költségkép adatnék ki s így csak átmeneti kiadást képezne.
Ha már most minden város, a meiy/*ez irányban megkeresendő lenne a színészetnek szánt, jobban mondva a színészet részére kért subventióból csak az első, az október hóra esedékes részt adja ki előre, már az előleges költségek okvetlen fedezve lesznek s minthogy az október hő ugy bérlet, mint napi jövedelmek tekintetében reudszérint a legjobb szokott lenni, ez egy havi subventió előleges feíasználásat épen ez idény elején alig éreznók meg.
Felmerülhet azonban azon kérdés, hogy váljon, ha minden a javaslat mellett felhozott előnyök daczára is deficzit lesz honnan és ki fizeti ezt?
Ez eshetőséget én javaslatomból a legszigorúbb ntánszámitás folytán teljesen kizárandónak vélem, de mégis, ha a kérdés felvet tétnek, tisztázzuk az eszméket jó eleve.
Feltéve, de meg nem engedve, hogy az egyesületnek, nem mint előirányoztam évi 26 -30.000 frt tiszta jövedelme, hanem ugyan ennyi defi-czitje leesd az évi zárlatnál mi lesz a teendő ?
A kérdés, a milyen nehéznek látszik, oly könnyen megoldható.
Harminczezer forint körülbelül az összes vidfki színészet V-. hari ga-gejának felel meg. Tehát vesztene minden tag :/j havi gaget Ugyan kérdem önöket t. egyesületi tagok, menynyire megy az, a mit önök a mai rendszer mellett egy év alatt elvesztenek a leg\'öbb igazgatónál, a mit el kell engedníők, mert ugy sem kaphatják meg ? Én azt hiszem, hogy az lesz átlag másfél havi is.
Nos, és ha most elengednek sokszor másfél, sói két havi gaget is
az igazgatóknak, azt hiszem még inkább megtehetik, hogy */, havit [elengedjenek önmaguknak, az összesnek, a színészet egyetemének akkor, midőn egy teljes éven át rendesen kapták fizetéseiket sa reudetler g&ge-fize-tés miatt nem keveredtek adósságba s nem volt szükségük kölcsönök felvételére, melyeknek kamatai a gagenak rendesen egy tizedét emészti L fel s melyet, habár legtöbbször az igazgató érdekében teszik, az igazgató önöknek meg nem térít soha.
Ezzel tehát a kényes kérdést azt hiszem méltányossági szempontból is elfogadhatóan oldottam meg, t. i. az esetleges deficzit az Összes színészet terhe leeud, a melyből fizetéséhez aránylag osztozik az óv végen minden egyes tag, elvesztvén esetleg egy egész évi pontos gagc mellett -havi fizetést.
Ám ez csak feltevéi s én erősen hiszem, hogy ezen közös teher viselés nem fog reánk nehezedni, de ha legrosszabb esetben mégis megtörténnék, a színészet rendezése érdekében még ettől sem riadnék vissza, s bátran kí merem mondani, hogy az oly tag, a ki az összesért és saját jövőjéért ennyi áldozatra sem volna hajlandó, az nem érdemli meg, hogy sorsáról egy perczig is agságoskod-jék, akár az igazgatótanács, akár egyesek.
Javaslatom végére érve, még csak azt jegyzem meg, hogy e gyökeres reform által a színészetnél lappangó különféle érdekek megszűnvén, együttes erővel egy czél felé törekedvén, a sikernek teljes hittel és bizalommal nézhetnénk elébe, mert az érdekeinket Összefűző kapocs az általános jobblét leendne, „a melyet a magyar színészet a nemzettől, a múltban tett fontos szolgálatai érc anynyi küzdés és szenvedés után, végre valahára bizony-bízony megérdemelne.
Tárcsa.
Tubofy Victor rKölteményei\'.
Az élénk érdeklődés, s feszült várakozás után, mely Tuboly Victor összegyűjtött munkáinak kiadása iránt hetek óta ,olvasó közönségünk részéről nyilvá nult; Örömmel tapasztaljuk, hogy a meg lepöen szép kiállítású és Fischel Fülöp ti\\irodájának dicséretére váló vaskos kötetben kiadott költői dolgozatok iránt most megjelenésük után még fokozottabb az érdeklődés. Tuboly Victornak eredeti megnyerő és vonzó egyszerűséggel irt költeményeit nálunk a legfelsőbb uri körökben ép oly, kedvteléssel olvassák, mint a hogy a|nép között az már el van terjedve.
Minekünk, kik e költeményeket többnyire rég ideje ismerjük, könnyebb azokról bíráló észrevételeket tenni, mint azoknak, kik még nem ismerve,hosszabb időre a áttekintésre van szükségük, hogy a terjedelmes kötet minden egyes érdekesebb lapját behatóau észlelhessék.
A főváros és különböző vidékek lapjaiból, . a szerzőnek nyilvános helyekeni többszöri fellépéseiből az első kellemes benyomás visszaemlékezéseit érezzük a könyvben foglaltak láttára és olvasására. Tuboly Victor nem most lép először — mint sokan .hiszik — lantjával kezében Önálló munkával a nyilvánosság elé. Még egész fiatal, alig husz éves korában Kis-fa\'udy Sándor „Himü szerelmei* és B Regéi" olvasásétól áthatva irt egy füzet verset a tBegék" alakjában megyéje több jeljantékeny helyeiről ugyanakkor egy hős költeményt is irt a .Szent Ilonái" győze-
lemről, melyet a Zrinyiek és Frangepánok vívtak Ferhát basa ellen. Ez a könyv Marktreiter kiadásában jelent meg szinte Nagy-Kanizsán. A hatvanas években Szász Károly ajánlatára Emicb Gusztáv Budapesten adta ki megyénk költőjének „Dalok az országgyűlés alatt 1866" — czimü kis rokonszenves versfüzetét, mely a főváros irodalmi köreinél is elismeréssel találkozott
Első költeméoyét Friebeisz István a „Délibáb" szépirodalmi lapban hozta napvilágra a „Szerelmem" czimén. Utánna Vahot Imre ápolta az ihletett költőben az általa felismert költői geniust a .Napkelet"-ben, s e miatt a lap egy példánya az akkori rendőrség által le is foglaltatott. Költőnknek második atyja Jókai Mór volt az irodalomban, ki költői tehetségét felismerve örömmel fogadta humoros költe^ menyeit és illustraltatta is azokat az általa szerkesztett „Ü8tökös\'\'-ben ; különösen pártolta öt Vas Gereben is és a „Budapesti V\'iszhangban" munkatársul hívta volt öt fel, hol több humoros költeménye látott napvilágot. Irt ezután több dalta .Családi körbe", melyet Emilia szerkesztett stb. és irt számos vidéki lapba verses és kivált publicistái, prózai dolgozatokat folytonosan.
És bár a hatvanas évek végén és hetvenes évekbeu felmerült politicai küzdelmekben a megyeház termében ép ugy., mínt a kerületek országos képviselői választásaiban mint megyei bizottsági tag tevékeny és élénk részt vett, sőt ellenzéki vezérszerepet is vitt nem egyszer és e közben, mint megyei aljegyző, majd mint szolgabíró közhivatalt viselt, mi alatt az-ügyvédi vizsgára is szorgalmasan készült,
mind a melleit a költészet geniusa és Kisfaludy, Petőfi, Vörösmarty, Arany, Tóth Kálmán munkái iránti rajongása, fiatalkori ábrándjai, hazájának sorsa feletti bánata, majd lelkesedése még a mezei kisgazdasággal küzdő falusi magányában sem hagyták el öt egy pillanatra sem és soha nem csüggedve folyton irt, dolgozott több fővárosi és vidéki hirlapba/politikai czikkeket, tudósításokat, s egyéb verses és prózai dolgozatokat Legújabban pedig az „Urambátyám11 és „Bolond Istók"-nak munkatársa az ö kedélyes.illustrált eszméi és verseivel.
Igaz,.hogy lelkesen irt költeményeiből a nagyobb rész Zalamegye történelme és családaival foglalkozik, de ez nem von le semmit a munkaértéke és érdekességéből. Kisfaludy Sándor is legtöbbet Zala-megyéről irt — de munkája ezután mégis országos érdekűvé lett Tuboly Viktor könyvében azonban nem egy országos érdekű, kivált politikai- költeménynyel is találkozunk „A honfi dalok", ugy a „Lyra" és „Humor" között is számos országos érdekű költeményben gyönyörködhetik az olvasó. Á históriai rész pedig valódi és igazolt történeti dolgokat tartalmaz, s ha egyéb érdeme nem lenne is e munkának; még a költői formáknak itt-ott előforduló megsértése mellett is méltányolni kell a szerző által megörökített, még kevesek által ismert történeti adatok ismertetését A „Deák Ferencz pusztavszt-lászJÓ>4leté\\ bői" czimü is igen kevesek áltál ismert, mintegy hézagpótló munka irodalmunkban s már ennélfogva is elismerést érdemel.
A költő ujabb. Honfi dalai"-ból magasztos gondolkozás é& mély érzésre vallanak a.Szt-István napján" szép költemény,
ugy a .Hazatérő honfitársainkhoz11, a „Csángók fogadására" a „Tűzoltókhoz11, „Csányi László" stb.
És felemiitjük még a bonfidaloKból e helyen a „Deák Ferencz szobránál" czimü lelkesen irt költeményt is, melynél ugy több honfi dalánál is a szerző szíve sugallata szerint törjelö az ellenzéki fájó honfi érzelem és a nála oly otthonos találó és maró guny . . néha távoli reményektől csapongva, így midőn Deák Ferencz a halhatatlan hazafit beszélteti eképen:
Sőt mert 6 igaz volt! Tudom, hogyha élne, •
Ott a szobor e!5tt Most ekkép beszélőé :
,Híu cielekvénytek Komolyan megvetem, <. Hitvány érezssobrotok Még ma ledöntetem.
Mert mig jog, a igazáig Nem lésceti e honban, Nem akarok lenni Benn a Pántheonbao !
A jog, mit hirdettem, Visszafelé halad! he láasák szobromat Mig hazám nem ixabad.
Vagy nem-e felmelegítő hazafiúi érzésre ébreszt ez egyszerű, mesterkéletlen és mégis sokat tnondó vers :
Ipv halt meg a jóslat sserint,
Hint hős Caányi László, , *
Lobog érte a hazában
Gyász fekete zásxld!
A népies eszmékkel vegyes ^elegicus hangon irt Lyrai rész is sok helyütt megragadó, így & „Dalok kedvesemhez" — czimüben:
¦ én ¦ de nem tudják Szerelmemnek édes titkát, S mít tán i .-. nem nyitok,. Oly jdi esik ez a titok .....
Dallamos szívből jött\' eszmék jól esnek az olvasónak, vagy:\\
Te vagy az a rózsabokor, Mélyen mindig madár dalol .... Szeretem én ezt a helye t Mer* ;io hull a leveled!
Majd a költő vallásos és családias érzelméről tesz tanúságot, midőn özvegy pallini Inkey Kálmánné és leánya vasúti balesetét megénekeli, s így szól a végsorokban :
Az özvegynek pedig Keblén eres a bit; Hogy hol nagy a veszély, .Ott az Iüteii segit !
A „humoros" rész kiválóan találó és nem szorult a mi dicséretünkre, kár, hogy egyes darabok a könyv beosztásánál nem kerültek saját helyükre. Egy-két alkalmi költemény azon keretbe soroztatott, melybe nem illik be. Van olyan is azonban, a mi erös, vagy kétértelmű kifejezésénél fogva aestheticai tekintetből akár kí is maradhatott volna a könyvből. El kell mégis ismernünk, hogy az egész mű összeállítása és tartalma mindvégig leköti az olvasó figyelmét, s mint a vidéki társadalmat élénken visszatükröző, majd erős gunynyal ostorozó korrajz egyedüli e nemben és bárki is egy pár tónulságos, mu* láttató órát nyer e könyv megszerzésével.
Melegen ajánljuk ismételve olvasóink pártolásába! Kapható Fischel Fülöp könyvkereskedésében, vagy a szerzőnél is Nagy-Kanizsán. Bolti ára a szerző sikerült arcz-képévej diszkütésben 3 frt, fűzve 2 frt.
PALOTÁT AKOS.
Mai szemünkhöz egy negyediv melléklet van csatolva.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 25-én.
Tudnivalók.
— EbtartŐk figyelmébe. A magyar királyi kúria nagy ellensége a kutyáknak Veszedelmes egy határozatot hozott minap. Az elvi jelentőségű határozat alapján ezentúl minden gazda felelős az ebért nemcsak vagyonilag, de büntetőjogilag is. Ha ezentúl valakinek a kuttíJa kárt tesz másban, a kár minöségéhezTíépest nemcsak fizet a gazda, de ugy lehet, b3 is csukják. A kur:?. büntetőosztályának Ítéletéhez képest ugyanis „az állatot vagy kutyát tartó egyén a vagyona biztosítására tartott ebének természetét biztonság tekintetében is kitudni köteles lévén, gondoskodni tartozik arról is, hogy általa e>etleg valakinek ártalmára ne lehessen, s igy, ha kfltyáját sem kötve nem tartja, sem\' pedig szájkosárral el nem látja, beszámítás alá eső gondatlanság következményeiért büntetőjogilag felelős.3
— A m. kir. pénzüzyi közigazgatási bizottság döntvénye. A lélkészek^-tanitók, azok özvegyei és árvái gyámolitásárar-en-delt egyházi hatóságok felügyelete alatt levő nyugdíjalapok oly jótékonysági intézeteknek tekintetnek, a melyek főkéinek kamatjövedelmei az IS75. évi XXII. t.-fcz. 2. í-ának 7. pontjában foglalt rendelkezések szerint, tükekamatadó alá nem tartoznak. * \' ^
— Elvi határozatok Iparügyekben. A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter e napokban a következő elvi határozatot hozta: Az országos vásárokon valóárultaiáshoz iparigazolvány nem kell; mert a királyi kiváltság-levél vagy kormányi engedély alapján tartott országos vásárokon az adás-vevést bárki, iparjogo-sitvány nélkül is, szabadon gyakorolhatja.
— Hirdetmény. A védjegyekre nézve (íroszországgal létrejött megál\'apod ásókban (,1*~;\'\'- évi XI. t cz.) Oroszország csak általánosan van megemlítve. Mivel azonban a külügyi képviselet értesítése szerint Finnországban a védjegyekre nézve külön törvény hozatott, melynek értelmében ott csak azon védjegyek élveznek védelmet, melyek Helsingforsban be vannak lajstromozva, erről az erdekeltek, kik védjegyeiknek Finnországban is kívánják a törvényes olulfnat biztosítani, ezennel értesíttetnek. Ezek tehát figyelmeztetnek, hogy az emiitett esetben védjegyeik be-lajstromozása érdemében a hehringforsi iparigazgatósághoz tartoznak fordulni. — Kelt Sopronban, 1889.. évi május hó 2-án. A kerületi keresk. és iparkamara.
— Hirdetmény. A nagyméltóságú ¦földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium f. évi április hó hó 2U-án 20-60-1. IX. b. szára alatt kelt leitata szerint megengedte, hogy Zalamegye területéhez tartozó Pölöske községben a f. é. szeptember hó 1-ére eső országos vásár ez évben kivételesen augusztus eó 29-én tartassék meg. Mire ezennel felhívjuk az érdekelt körök figyelmét. Sopron, 1889. május 15-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Kimutatása a kamara 1888. évi tényleges bevételeinek és kiadásainak. — Bevétel: Pénztári maradvány az 1SS7. év végével 17.860 frt 97l/a kr. Illeték fejében befolyt 15.391 frt 49 kr. Kamat fejében idöleg elhelyezett tőkék után 1.094 frt 76 kr. A kamara helyiség egy részének albérlete fejében 250 frt. Vértjegylajst dij fejében 75 frt. Visszafizetett előlegek 75 frt. Kereskedelmi és iparkamarák leírása czímü utáni elárusitási provisio 2 forint. Összesen: 34,749 frt 22% kr.— Kiadás: Lakbér a kamarahelyiségeért 1030 frt. Evi fizetések, lakpénzek és napidijak 6567 frt 42 kr. Irodaszerekre 216 frt 84 kr. Nyomtatványokra 1038 frt 5 kr. Könyvek, hírlapok és könyvkötömunkákra 450 frt 63 kr. Fűtésre 209 frt 90 kr. Világításra 41 frt 86 kr. Postabérre UO frt. Járulék kereskedelmi és ipariskolákhoz 6S0 frt. Járulék a nyugdijalaphoz 34SS frt SO kr.
könyv, mely különösen azért érdekes, mert hű képet nyújt az utóbbi három, évtized politikai hangulatairól. Tuboly Vic-tor ugyanis első sorban hazafias és politikai költő, ki lendületes és formailag szabatos kifejezést tud adni azokoak.az érzelmeknek, melyek az utóbbi évtizedek ihozgal-mas politikai és közéletének eg)\'es/mozza natait kisérték. Független gondolkodás és őszinte hazafias érzés tükröződik Tuboly Víctor e nemű költeményeiben, melyek közül a „Honvéd sorsa," .Deák Ferencihez". „Az első zalai főispán", „Az 1867-ki honvéd: lap", „A vármegyék védelmére" czimú\'eket kívánjuk külön ís kiemelni. Korfestö tartalmuknál fogva igen érdekeik humorisztikus és szatirikus versei is, ...elyekben találó gunynyal rajzolja társadalmi életünk egyes ferde3égeit. így „Az adóvégrehajtó". „Vidéki farsang", a „Ki-rály-utczában", „Czilinderből magyar kalap", „Kisvárosi életkép", „A 25. § ra" stb költeményeiben. Vannak aztán történeti és lírai költmények is a kötetben. Ára 2 forint
— Kávéházainkban megszoktuk már, hogy nem lehet találni egyetlen magyar szépirodalmi lapot, egyetlen magyar humorisztikus lapot sem, (a politikai élcz-lapokon kívül;) — az is megszokott dolog, hogy német „blatt"-ok annál nagyobb
fmennyiségben járnak és fényesen igazolják azt, hogy mi magyarok is tudjuk, miképen csak „scbmarn" légyen a magyar nem zet és csupa komédiából lármázunk Csáky gróf rendelete ellen. — Ha belépünk a fényűzően díszített kávétermekbe „Erke-benszter tiner", „Kun ták", Vasz befeelen sz knee her" fogad behnüuket az udvarias „keiluer" sereg. A pirosképü magyar Vendégektől pedig ilyen beszélgetéseket lehet hallani: „Fir ász hab ik mit áj ne terez." „Szibene slekt gemakt,iler dritte"
— Joháu pringenz a glosz vaszazer" — stb. Nagy ritkaságképen mégis megesik, hogy magyar szót is hallunk ilyenfonna dialektusokban: „Álszó ed kafe tisz^néd krajezer, — ed szifar huszonéd krajezer",
— kesznem, — alászolkája". Ezek már mind közönséges dolgok nálunk — Csász-láuban. Képzeihtetö. mekkora ijedtséget keltett tehát, hogy május 22. napján a „goidenen Hirscheu"-nek, akarom mou-dani az arany szarvas szállónak homlokzatára 2, azaz két magyar zászlót tűztek ki. Vígan játszott a széllel a trikolor, — mintha csak valahol Czögiéden vagy Döb-röczöuben lobogna, ahol még tisztelettel viseltetnek ilyen dolgok iránt. „Istenem, mi történhetett!1 suttogtak rémülten a lojális polgárok. Ismeretlen veszélytől tartott mindenki. — Hanem a rémület csakhamar átváltozott a legőszintébb örömre. A zászlók alatt ugyanis színlap állott, hirdetve, hogy a „der Stabstrom-1 peter" fog előadatni estére, — a kapun pedig Öles betűk mutattak, hogy itt a „Tages Casse". Hoch ! dreimal hoch ! hiszen itt reklámul vannak kitűzve a magyar zászlók — a német színészek javára. Nem kell tehát félnünk semmmíféle revo-lucziótól. Örömünkben nem is tudjuk, hogy a tekintetes városi kapitányságnak vagy pedig Knprtzer Frigyes szállótulajdonos urnák mondjunk-e köszönetet ily kellemes meglepetésért, minő a magyarok czivili-zálását nagyban elősegíti.
— Gyászhír. Rády György nyugalmazott gazdatiszt folyó hó 21 -én Keszthelyen végelgyengülésben elhunyt.
— Iskolai záró-vizsgálatok. A keszthelyi" községi népiskolában a folyó évi záró-vizsgálatok a következő napokon tartatnak: június hó 8 án d. e. a vallás-tanból, ll-én d. e.-aiV. — d. u. a Illik, 12-én d. e. az I. és d. u. a Il-ik fiu osztá-lyokbau; 22-én d. e. a vallástanból, 24-én d. e. az 1., d. u. a U-ik, 25-én d. e. a III. és d.u.a IV. leányosztályokban. Kézi (női) munka kiállítás 24. és 25-én, a\' zárünnepély pedig 29-én tartatik meg.
Ösztöndíj iparos szakoktatást hallgatóknak 470 frt. Utazási költségekre 257 frt 56 kr. Hírlapi hirdetésekre 489 frt 20 kr. Előre nem látható kiadásokra 322 frt 43 kr. Fizetési előlegek 200 frt. Adólajstromok másoláséért 30G frt 70 kr. Túlfizetések után visszatérített kamarai illetékek 10 frt 7Cl/a kr. Ossz.: 15.890 frt 20\'/3 kr. Pénztári maradvány 1888. év végével 18.851) frt 2 kr. Sopron, 1S88. deczember 31-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
— Tuboly VIctor t. munkatársunk most meg jelent költeményeinek bírálatát lapunk tárczájában közölvén, alkalomszerűnek látjuk a „Pesti Napló" május 23-ki 141-ik számából erre vonatkozó bírálatát is egyidejűleg átvenni: „Költeményeim" irta Tuboly Victor, Nagy-Kanizsa 1889-Annak idején, mikor a Tuboly Victor áltat kibocsátott előfizetési felhívásról megemlékeztünk, közöltünk egy költeményt azok közül, melyek a most megjelent kötetben foglaltatnak. Három évtizedes munkásságnak eredménye ez a 310 lapra terjedő
Esküvő. Oesterreicher József letenyei kereskedő lányát Rozáliát e hó 22 én vezette oltárhoz Frank Bernát Mar-
czahból.
— Uj állampolgár. A letenyei gróf Andrássy Aladár-féle uradalom főerdésze, az ottani társasélet egyik igen derék, kedvelt tagja, Smdelár József ur, kinek jó magyar érzelmei különben már rég ismeretesek, felvétette magét a magyar állampolgárok közé, s a hivatalos esküt már le is tette Csertán Károly alispán kezébe. Az uj magyarnak más módon való felavatása is vidám baráti körben az ő vendégszerető házánákszintén megtörtént
Nagy érdeklődést nyújtott egy saskeíslyü hullája, mely kiterjesztett szárnyaivalhárom méter szélességű volt. Palinil-!ükey Kálmánné úrhölgy rigyáczi erdejébec az uradalmi vadász által lövetett s ajándékba Nagy-Récsére Palini Inkey László úrhoz küldetett A szállító azt beszéli, hogy három ily nagy saskeselyű tartózkodik még a rigyáczi erdőben
— Szabad rákot fogni, — ha van. > halászati törvény ráktilalma május 15-én lejárt. Most már szabad a rákászás, Csak az a baj, hogy a hajdan oly rákgazdag Zalából a rák már úgyszólván teljesen kipusztult. E törvényintézkedéa olyan,
mint az esÖ utáni köpenyeg. A hagyomány szerint bárom híressége volt Zalavármegyének: „Zala bora, Zila rákja és Zala menyecskéje". A bort a pbylloxera, rákot a vándorló czigánysereg pusztítja, irtja ; és a menyecskéket?no erre is könnyű felelni: tz öregség. Pedig: Szép asszonynak, jó: nak, jó járatos lónak kár megöregedni!
— A Hplkí jódfürdőbe a hozzánk küldött első kimutatás szerint május 10-ig 107. folyószárnban 127 fürdővendég érkezett
— Majálist, illetve juniáiist tart a nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet felszerelései javára f. évi június 2-án a sánczi kertben, mely tekeverseny, májusi famá-szás, zsákfutás, tűzijáték, s egyéb ide illő versenyekkel lesz egybekötve. E nyári mulatságnál a belépti dij 40 kr. s kezde-dét délután 5 órakor veszi. Figyelmeztetésül közöltelik. hogy bérkocsik a kirándulás napján délutáni órákban a fópiaezon leszállított árak mellett kaphatók. A belépti jegyek a mulatság tartama alatt megtart andók s kívánatra felmutatandók. Kedvezőtlen idő esetén a vigalom ugyanott június 9-én fog megtartatni. Ez érdekes mulatság pártolására felhívjuk a t. közönség figyelmét.
— I>r. Szűcs Miklós kir. törvény széki biró ur a „PolgáriEgylet* nagy termiben nagyszámú joteiligens közönség elölt a „Szép"-röl szép felolvasást tartott műit szombaton. Zajos tetszés nyilvánítás és tapsvih«Y koszorúzta vonzó előadását.
- Heti biztosok e héten a „Kis-dednevelö Egyesület", miudhárora ovodá jábau a választmány kebeléből Matosh Józsefoé és Székely Lajosné úrnők.
— A balaion-füredi fütdö igazgatójává Kovács Ábel győrszentmártoni fö-apáti kormányzó neveztetett ki. B.-F\'üredi körorvossá pedig dr. Moller Mihály választatott meg.
— Nászhir. Toch Adolf nagy-kanizsai gabonakereskedő május 19-én tartotta esküvőjét Pápán Fleischner; Józsa kisasszonyával. — Szirmay Béla alsó-lendvai aljbiró jegyet váltott Csukics Irma kisasszony nyal.
* — *A „Kelén" balatoni gőzhajó felavatása június második felében ünnepélyesen fog végbemenni. A gőzhajózási tár-_ a törvényhatóságok, a budapesti orvosi kor. a sajtó stb. részéről mintegy 150 vendéget fog meghívni, a kiket külön vonaton visz Siófokra. Bizonyára a déli vasút is mindent meg fog tenni a saját érdekét előmozdító vállalat ünnepélyének emeléséhez. A hajó felavatá-a Siófokon történik, ezután reggeli lesz a hajón, mire ez megkezdi körútját a felső. Balatonon. Balaton-Füredre érkezvéu a hajó, ott nagy-ebéd lesz, mely után a vendégekkel körutat tesznek az alsó Balatonon, megtekintve Badacsony remek vidékét. A Kelén befejezvén körútját, visszaviszi a budapesti vendégeket Siófokra, a hol a külöu vonat fogja várni őket. A rendes forgalom megnyitása a felavatás után lesz.
— Gyászhír. Csemits Károly városi tanácsos urat.és családját mély gyász érte, Csemits Károlvné,szül. Szabó Rózába neje, illetve édes anyjok elhunytával. A nemes-szivü nő, gyengéden szerető, gondos anya s áldott jólelkű hitves temetése nagy részvéttel történt. A családi gyászjelentés következőleg hangzik: Csemits Károly a saját valamint az alulírottak nevében fájdalomtelt szivvel jelenti felejthetetlen ne jenek, illetve jó anya, napa és rokonnak Csemits Károlyné született Szabó Rozáliának f. bó 19-én d. e. 9 órakor hosszas betegség utáu és a halotti szeutségekájtatos felvétele mellett életének 52, boldog házasságának 34-ík évében történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó 20-án d. u. 5 órakor fognak a Kölcsey-utczai 7. számú saját házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni sftild E- L. „Részvétéhez czimzett temetkezési vállalat által a helybeli róm. katholikus sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat e hó 21-én d. e. 10- órakor fog a helybeli szent Ferencz-rendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. — Kelt Nagy-Kanizsán, 1889. évi május bó 19-én. Áldás és béke lengjen a drága halott hamvai feleit! Csemits Károly, mint férj. Csemits Mari, férjezett Miltényi Sán-dorné, ifj. Csemits Károly, Csemits Gizellaférjezett Samu J. né, Csemits K.. Cse-mitsEugeoia.CsemitsJ^yermekei. Uj. Miltényi Sándor, Hiltényilg lácz, Miltényi Gy., Miltényi Mariska unokái. Kovácsics Róza menye. Miltényi Sáncor, Samu József vejei.
— Mukl estély..Uoger János felső\' rajki birtokos névnapja kedélyes társasa got vonzott vendégszerető házához. Ott voltak: Etl István apát, Király Elek plé bános, a bucsa-Bzent Jászlói zárdafőoök a vicariussal, Töreky Aladár kápláo, Baranyai Béla és Öíiöa, Etlényi János, Nváry Kálmán s neje, Koltay László, Pandúr Fe-rencz s ueje és sógornője, Bogyay Jenő, Kugler Sándor, Bernát Vilmos nejével,
; Ehrlich Hermin, Székely Elemér, Bakó ! Gyula nejével. Závár Janka, Peternits József, Sípos Imre, Perajcz Imre. Koltay
Kálmán, Tersánczky N. A háziasszony édes atyja, Janda Ferencz Gizella leányával sat A kedélyes társaságot remek zongorajátékkal Mórócz József mulattatta, ki egészen vak s a pesti vakok intézetében nyert ; kiképzést
— Pályáaat. A nagy-kanizsai „Kis-dednevelö Egyesület" részéről Nagy-Kanizsán Arany János utczai községi jellegű Kisdedovodájában megüresedett óvónői állásra pályázat nyittatik. Évi járandósága 300 — három száz —forint havi utólagos részletekben. Az elnökséghez czimzett s kellőleg felszerelt folyamodványok f. évi június 20-ig beküldendők. Kisdedovói oklevéllel birok pályázhatnak s az állás f. évi aug. 1-én elfoglalandó. Nagy-Kanizsán, 1839. évi május 18-án tartott ülésből a választmáoy.
— Német szi.p. észét X agy-Kanizsán. A budapesti német színház tagjai f. hó 22-én tartották az első előadást városunkban; színre került „Unsere Frauen" czimü vígjáték, 23-án pedig „Dor Stabstrom-peter" énekes bohózat Ami az egyes szereplőket illeti, ezekről megemlékeznünk feleslegessé teszi azon körülmény, hogy az összjátékról elmondhatjuk, miszerint egy-bevágobb előadásokat kívánni nem lehet. A legkisebb szerepre nagy gond forditta-tia, a nagyobb szerepek pedig oly kezekben vannak, hogy a siker elmaradhatlan A gondos szerepbetanulás, mely majdnem feleslegessé teszi a súgót, az ügyes rendé zés hozzájárulnak, hogy a közönség, mely az előadásokat látogatja, valódi műélvezetben részesül; mily szívesen irnók mindezt azon magyar színtársulatokról, melyek városunkban megfordulnak, sajnos azonban, hogy nincs gondolkodva arról, hogy elsőrendű magyar társaságok időről-időre ellátogatnának hozzánk, mert ha.elvétve eljön 2—3 napi vendégszereplésre egy-egy fővárosi művész vagy müvészuŐ\\ hozzánk, nem gyönyörködhetünk teljes mérvben játékában, mert a többi szereplők gyengesége annál inkább szembeötlő : hisszük és reméljük azonban, hogy a vidéki magyar színészet ügye mint e lapok hasábjain tüzetesen tárgyalva volt, előbb-utóbb rendeztetni fog és a nemzeti lobogó alatt nemzeti színészetüuk fogja a babérokat aratni.
A szerelem setét verem. Horvát hadnagy sapka József galamboki legény szerelmi viszonyt folytatott Mátyás Anna hajadonnal. A leány ráuntalegényre és a viszonyt megszakította, ez egy párszor kérte barna babáját, hogy ne hagyja el, mert baj lesz, de a leány hajthatlan maradt végleg szakítani akart. — Ez annyira elkeserítette a legényt hogy nagyot gondolt, kiment a györgyhegyi szöllök-be, elloptalaszöllöpásztorpuskáját és ezzel éjnek idején.odalapódzva szeretője likasához és sötétben csak ugy találomra a leány ágyába lőtt; mikor a lövés eldördült a legény azt gondalva, végrehajtotta sötét tervét, haza szaladt és borotvával elmetszette a torkát, azonban az Összefutott szomszédság megakadályozta őt az öngyilkosság végrehajtásában. \'— A leány az ágyban feküdt, de a lövés nem találta s igy ö sértetlen maradt a lövöldöző legény összevarrott torkát pedig a fogházi kórházban ápolgatják.
¦ — János-nap. "Letenyéröl irják lapunknak, hogy az ottani köztiszteletben álló népszerű járásbiró. Filipich János, hó 16-án,névüiinepe alkalmával, szívélyes ovatiók tárgya volt Délelőtt a* vezetése alatt álló hivatalnoki kar üdvözölte öt testületileg, a nap folyamán pedig számtalan tiszie-óje s barátja sietett hozzá leróni a rokonszenv adóját. Vig lakoma fejezte be a kellemes emlékű névnapot.
— A csáktornyai állami tanitó-képezdében a tani tőke pesi tő vizsgálatok folyó év "július\'8-ík és következő napjain tartatnak. A szabályszerűén felszerelt kérvények az illető kir. tanfelügyelőség utján foljó évi június alulírotthoz küldendők. Vizsgálati díjul oly tanitójelöl tek, kik a képezdei tanfolyamot ezen képezdében végezték, tiz forintot mások húsz frtot kötelesek előre lefizetni. Csáktornyán, 1889. máj. 13. Samu József, igaz.
— Adományok a nagy-kanizsai ev. ref. Imaházra (harmadik közlemény.) Dr Schreyer Lajos 5 frt Kohn Ödön 1 írt Kis Balog József földműves l/frti Staáb Józsefné gyüjtöivén: Staáb József vendéglős 1 frt Koltay Ferenczné 5,0 kr. Bajor László 1 frt. Szép Boldizsár 40 kr. Hell János 1 frt Tibolt Matild 1 Irt. Hell-
Szidi 1 frt Leeb Terézia 1 frt. Szála? Lajosné 1 frt Stárzsinszky György 1 frt Kis Pál Ferencz Galambok 20 kr. Kápolna T- Galambok 50 kr. Szépe József Galambok 20 kr. Szépe Ferencz Galambok 2(5* kr. Garay József Galambok 10 kr. Egyed Imre Galambok 20 kr. Horgas József Galambok 10 kr. Nagy Ferencz Galambok 50 kr. Varga István Galambok 20 kr. Szabó István Galambok 20 kr. Gárai Imre Galambok 20 krajezár. Kovács János Galambok 20 kr. Szűcs György Galambok 30 kr. Káloczi János Galambok 30 kr Szabó József Galambok üo kr. Takács János Galambok in kr. Szabd JózsefGilambok 10 kr. Szüc^ Hódi Galambok 10 kr. Kulcsár József Galambok lu kr. Marton József Galambok lokr. Bollán József Galambok 10 kr. Beke János lti kr. Horváth iO kr. Malomsoky János 50 kr. N. N. 20 kr. Jelen közlemény az előzékké] együttesen: 1184 frt 49 krajezár. TÓTHMIHÁLY ev. ref. egyház\'-gondnok.
—A lépfene áldozatai. Deklezsin közságben (Zalamegye) a mult héten egy lépfenében elhullott marhának húsát mérték a melynek élvezetétől egy ottani lakos meghalt, négy pedig betegen fekszik.
— Hldassy Kornél püspök ur 0 méltósága ez évi bérmálás! körútját a következőleg állapította meg: Május hő 24-én d. u. érkezés Vizleodvára s itt 25-én reggel 7\'/3 órakor isteni tisztelet, mely után a vizlendvai, s a perestói plébániához legközelebb eső 3 községből 1100 lélek bérmáltatik. Május 26-án reggel 8 órakor Vízlendván (s még a felsö-leudvai plébá-niábólJÍ200 lélek. — Május hó 27-én reggel 8 órakor a körmenet után Hideg-kuton(s még a perestói és szent Sebestyént plébániákból ide közelebb eső községek) 700 lélek. — Május 28-án reggel a körmenet után Csendlakoo 700 lélek. — Május 29-én a körmenet után Mártonhelyen (s még a Péterhegy. Szent-Benedek és szent-sebestyéni plébániákból ide eső községek) 800 lélek. — Május 29 én áldozó csütörtökön reggel 7 \'/2 órakor Muraszombatban 1200 lélek. —=¦ Május 3l-én Bellatinczon 1300 lélek. -- Június I-én szombaton reggel 71/, órakor Tur-nischán 1300 lélek, ugyanitt vasárnap június 2 án a bagonyai és cserencsóczi plébániákból 1500 lélek. — Juuius 3-jáíi reggel 8 órakor Üobronakon 60 J lélek. — Június 4—5-én reggel 7\'/a órakor Alsó? L**ndváa és még a rédicsi plébániákból összesen 1300 lélek. — Június 6-án Csesztregen és még a szentgyörgy völgyi plébániákból összesen í300 lélek bérmái-tatik. Június 7-én reggel 8 órakor utazás Szombathelyre.
— Hernyók pusztítják feltűnő módon a gyümölcsfák, különösen a szilvafák leveleit A gazdák el nem tudják gondolni, honnan kerültek elő, mert hol a tkvaszi pusztítást lelkiismeretesen elvégezték is^ csak ugy seregi.k elő a sok heruyó.^Pedig
dologuak van magyarázata Szakértő, figyelmes gazdák az^t mondják, hogy ez onnan van, mert a/, "tdén nemcsaka gátakon; fészkeltek hernyók, hanem a törzsön is. Ez utóbbin azonban észre sem lehetett venni, mert olyan volt a hernyófészek, mint egy-egy kis barnás pókháló folt s alig látszott a fakérgen. Ily módon ¦ támadt elő most egé.iz váratlanul a temérdek hernyó. A fák ágai kopaszon állanak, mint akár télen.
— Veszedelmes esők Zala-Koppány község határát valamint a szomszédos Kehida és Kallós községekét folyó hó 16 és 18-án oly óriási zápor és részben felhőszakadás és jégeső érte, mely borzasztó uagr károkat okozott mindenben. A 16-fei veszedelem esti 7—8 óra közben lepett meg bennünket, a felhő mozdu\'atlan, veszteg állt felettünk s tovább fél óránál, mintha cseberből öntötték volna ugy folyt le a magasból a víz, nyomban ki is öntött az ár, behatolt a hazákba, beiszapolt mindent épületfákat szekereket s más gazdasági szereket, sertéseket, hidasokat magával .sodort Kint a mezőn vastag iszappal vonta be réteinket hogy az idén o\'.t kapálni lehessen, arról szó sincs; a zala koppányi tanítónak kitünö minőségű -f hold rétjét teljes hosszában fél öles sásréteggel boritá be, mi miatt évek mulya sem áll helyre se minőség sem mennyiség tekintetében. Gabonáinkat lenyomta, fekszik a szép kalász és fel sem kelhet, mert nyomtatékul rajta a vastag sár-réteg. Tavaszi ültetraény_einket kukoriczát burgonyát tövestől kimosta, nemcsak, hanem á termőföldréteget (humuszt) is á földek-
Jénosné 1 frt. Ráda István 2 frt Szántó Lajosné gyüjtőivén : Muraközy Lajos 1 frt Nemes János 50 kr. Mersits Lajos 50 kr. MolnárGyörgyné 50kr. Musits Zsíg.50 kr. Torma Lajos 70 kr. Iváncsics Antalné 30 kr. Németh Gergely 1 frt. Zelenák Antal 1 frt Raffay Ferenczy Anna 50 kr.Raffay István 50 kr. Szekeres József 30 kr. Viola József 20 kr.\'Ifj Samu\' József 20 kr. Trojkó Lajos 1 frt 30 kr. Báláz? János és Szabó Péter urak gyüjtőivén : 3 frt 54 kr. Szentgyörgyi Dezsöné őnagysága gyüjtőivén: özv. Székely Lajosné 1 frt Dörnyei 50 kr. Dezső Béláné 1 frt Szalmay 50 kr. Rózsavölgyi Paulina 1 frt.. jLpsaYulgyi
ről levivé. Koppányban egy ház, Barátszigeten 3 ház dölt össze, azon kívül elvivé a községünk alatt haladó megyei ut 2 jó karbaii volt hidját s a közlekedés is bárha rövid ideig, teljesen megakadt. A bol\'S a mít megkímélt a 16-ki"azt rá-tóldta a 18-ki zápor, a többi közű 1 Sze-gedy. K. uraságnak útban érte egy hegyi horgotban 4 ökrét melyek közül 3 megfulladt a 4-ik pedig szarvát törte. SzőllŐ-hegyeinkben is sok a kér, meri nagyo> sok tőkét kiszakgatott, azon kívül kivált Kalloson a jég az ide: termést majdnem egészen megsemmisítette. Zala-Koppány, 1889. május 21 i B—fi EMc.
Süsses Grifo.
filler Bratti1!
nur die Anwendung von Ph. Mayfarth et Co.
(irünfiilicr-Presse
Pateet-Blunt.
Einzige Preaac, mit continuirlich und selbsttätigen Druck, daher Einzige Presse mit sicherer Gewähr des Gelingens!
Einzige Presse, die ermöglicht, Keimen nicht nur viereckig sondern auch rund aufzusetzen.
. Hundes Aufsetzen vermindert die Assenflliiche und vergrtis-sert dadurch die Ausheute.
1 Hebelpaar preaat bis zu 2000 Centner ürünfutter, auch kleinere Mengen
Billigste u. beste aller Pressen I
Prei8 aller Eisentheile zur Prease mit 1 Hebelpaar, fertig bearbeitet ö. w. a. 100. ab Fabrik Wien.
PH. Mayfarth et. Co., Wien II, Taborsgaese 7G.
Frankfurt a H. und Berlin N.
3033 2 — 10
XXXXXUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X IC X X IC IC IC IC IC IC K IC IC IC IC IC IC IC
I
KÖM1ÍR-BAD
(a steler I Crastel n.)
A fürdőidény megnyitása folyó évi május l-én.
A déli vaspályán (a gyorsvonattal Bécstől 8 és fél, Trieszttől ti óra,) igen erős hévvizek. 80—81°-ig naponkint 20,000 hectoliter vízmennyiség külünöa hatással köszvény, csúz, idegazenyedés, szélhűdés, gyöngeség, női betegségek, havi tisztulások, megvénült exaudok, rögzült hurut, csont és izbetegségeknél stb. N\'agyviztár, izzadó szobák, elegánsan kiáilitott uj külön márvány- és káijíütdők, kényelmes lakások (míij. és szeptember hóban egy harmaddal olcsóbb) a leglátogatottabb havasi tartomány hosszú árnyékdus sétaterek, újonnan épült magas ivÓvizfor-rás vezeték. Filrdóorvos dr. Mcyerhofer II. egészségügyi tanácsos miitű-orvos Bécsből. (Lakása ápril hó végéig Bécs, I. Krugorstrasso 13.) Kimerítő olőiratok, árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek a fürdő-igazgatóság által Römer-bad. Alsó-Steíer. 3623 2—;3
1-sö másustól gyorövonat is közlekedik s e naptól 15. szeptemberig, idény tour éa rotour jegyek 45 napig érvényeaBk. 35% kedvezmények adatnak ki.
IC IC IC IC IC IC IC IC IC
x
X IC IC IC X X X X X X X X X X
^A. műl a K y a- r
li ív,
Klliiiió íbízttl gyártmány :
le fi. B y e> 1 xxx «6 lo o !
1
a a i, A I) y-k a v e:;
Esni lis7.sí pótkávé & maga nemében páratlan, i\'gcn hasznot ntívé-nyekbol ¦ kítünó alkstrészeklitfl all, feltlliniil min-ii eddig forgalomban luvö árpa- makk-, fuge-, továbbá a kfllföldrßl millió- ét millió kiló ma mm behurcsolt különféle neveit ismert pótkávékat. F
Hsa-mos szaktekintély liirálnts B/.orlnt: A .R/.AlADY-KAVK" ixére és zsinatára nézve sokkal
kellemesebb: sainre szép tiBzta ér kevesebb Cínko mint bármuly más pótkévélioz, tehát nemcsak kávépótló égyaierarolnd kavéjavlló is, mert jótékony alkatrésséní a valódi kávé ingató én hevítő" hatosát aláhh szállítja, Icmcsobbé teszi s igy a kávé élvezhetőbbé válik.
Két kanál szemes kávéhoz egy kanál „Staládi .kávét\' adva főzetik be, b igy a legízletesebb kávét nyerjük.
hoiiá< hanem fogva, ¦t kel-
„HUNGAR
A KÁVÉ.4
\'Ezen óvok előtt feltalált külfínlogcíióg, moly tisztán használva nemcsak pótolja a drága szemes kávét s igy nagy megtakarítás van elórvo, hanom gyógyliatAsánál fogva la oly házi ssert képes, mely élvezve táplál a táplálva gyógyít.
TÍHides eledelül használva felnőttek, mint orugett és gyermekeknél a gyomorból és belekből a nyákot *¦ min-don az emésztést akadályozó anyagot eltávolítja, a gyomrot és vért tisztítja, jó étvágyat elösegitl, táplát és 0rósit„ soványoknál a tilsait mozdítja olS. Mint házi szert utasítás szerint liasználva tiístoi segélyt nyujl : gyomor- és bólhti-rnt, gyomor- ís fojgörcs, gyomorégél, gyomorból ererló fii-fáj ál, vémscgénység, é.tvágyhiány és álmatlanság ellon; to-
vábbá enyhülést eredményez aranyér, Ideg- és szívbajokban.
Gyermekek, aggok ¦ általábau kiknél az ázsiai szemes kávé használata tiltva van, a „Hungária-kávé*- számtalan orvosi tekintélyek által, mint legjobb eredményű tápszer vau elterjed ve, a fentebb felsorolt bajokban pedig melegen ajánlva
Ezt sok ezor hálákat Igazolja.
Hoíösetik tisztán, hozzá nem adva semmiféle mái kávét vagy pótlékot, bögrében jobb, mint kávéfősÖ gépben; egy cséiséhes 1 evőkanállal miként valaki gyengébb vagy urÖBehben kedveli, tiszta vízben 2—8 peresig forralva.
íW A fenti gyártmányok eddig minden kiállításon disréremmel lettek kitüntetve. |>pj>
^tBMI..,.,..1,«|,.J..inwr:^.,,l;^«,.i..»-^^,J»»«».».....minin.....,imn«CTil.iliiiu^B»MnMip»manL<?
3029 t-e Kapható a gyáros /
SZAL.ADY ANTAL-nai BTJDAPESTEN.x&ndrAssy-ut 86-dik szám. /
ós minden előkelőbb fUszerkereakedésben^ielyben és vidékei
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Keresünk egy ügyes
it
kávé-eladásra.
magánosok s kereskedők részére.
Fizetés 80() fr. és jutalék.
F. Lolliiig et. Co.
HAMBURG. b024
oooooooooooooooooooooooooooo
I poooaoooona nooooooaoooa ooooooooooo O
8 Meseszere 8c§ YUtÍE CSOŰÍÍja §°§ Fewest ieltB 8 § ooooooa oocxxxxxjoooooaoa nuacooo g
-os 8CSAK 7 FRT. 60 KR.
QaoxxioaooaaaaoacxjaaaoooS
ejry < é IJ e 8 Ihtshhí fé r f 1-6\' 11 ö n y
kabát, mellény cs nadrág, finom és elegáns, legfinomabb belga Chewrot-ból, egyszeri! éa szép, Hócsi minta, eloRana és tartóa munka.
Az „Union szövéttarsasag" bukása miatt
S00 OlltlDl. MlSny ill iiftlklllilo.re ke.I.n.
A legnagyobb ugy mint a logkisebh i\\ra caak 7 forint GO kr.
o o o o o o o o o o
g
o o o o o
Hosszéság, mellhó-ég és njjhoBs« otugendo\' mértékül. Jótállónk, bojy ankí meg lesz elégedve ÖzélkiíMi\'s kéizpóiu vagy utánvét melleit. A szétküldéBi raktár
OÜySBEROKn ZSIGMOXV Béos. II- ThireilengasBH nn I. kiviteli iiilet
? O
o
oooooooooooooooaooaooooQoooo
Melléklet
1000 drb elegáns és divatos
tavaszi íitIí szövet nadrág,
ráeljet egy birés bécsi gyárostól
feláron megvettünk 8 eladjuk ugy egyes, valamint pártié számra is.
Minden darab finom szövetből angol-bécsi mintára szabva. Ezen kitünö férfi szövet nadrág ára * irt :iO kr,
mely ár alig felel meg a munkadíjnak. Hogy ki se kútclkedjók azon, miszerint ez erős,, tartós, meleg él egész uj nadrág finom szövetből van. tehát, melyek nem tetszenek szívesen visszavesszük.
Miután ezen nadrágok igen nagy kelendőségnek örvendenek, kéretik a megrendelést idejekorén eszközölni. Vidéki megrendeléseknél kéretik a hosszúságot ós a hasbósőget megírni, szétküldés vagy a pénzbeküldése, vagy utánvét mellett.
GÜNSBEttGER ZSIGMOND
3609 6—6 kiviteli üzlet, Bécs, II. Theresiengasse I.
 Talöűl flranczia czipretlajaiir
„LE VRAI GOUDRON"
.1086 ]—12.
de Norwego .TOSKPH BARDOU ot. FIL8 gyárából Perlplgnan éa Pariéban,
ne i\'Kji\'iltili ci iparát la papi r, moly norvégiai feny6kl vonatba u van i\'uui\'.ü. él D>Wel n íi\'iiyűkivimat ft gége, légzöcsövek cb i UldSri! nóaveVui-egíszaégesübb szór, ennélfogva ie az egjrdflli rzigarcltapapjr, mely fit a dohányzó egészsége minden hátránya nólkltl használhat. -- Sjtimoe urvoni- és az Ipar tekintélyeitől ssármaaó hizonj ilrány áll rendelkezésre
60 aranyárom, 16 díszoklovói. 20 vorwonyki-
vüii oklevél.
Kapható minden norlnbergi-, díszműáru és papír-kercsdésbeu, valamiül mindon dohány- és iclvgjtStldébSD,
a „Zalai Közlöny\' 1889 ik \'ivi 21 -ik szamához.
Könnyű kereset
tőke és koeztátatás
nclkni
•\'¦rliflis cl mindönki állal, a kt a mt\'gfiii-Ko\'li\'tt n.HRj&r és OBítf\'k BOríjöKyi.kre lörveny.gon kiAllitott réar.leti.ek •»"»k kJl,,oiltí,ét ílváll«lj«. Ajtnliuo
kit eKOKfin:
kv. 303.1 1 3
Itók Fererici-utcza 5. u-
fW !!! MlHiMíl !!\' -90
lümegtakarit 100 perezonteí!!!
a kövRtkesfi tárgyak megrendelése- állal: Teljes azövet-tiailrág (tfltszésiserintl
nagyság) »ugol szövet, elfibi) 4 frt most
1 fit 65 kr. Teljes szövet-nadrág (t-teaésijterintl
nagyság) I inii-öuÚKÜ, olöbb 4 frt 80
most 1 frt D5 kr. Teljes szövet-nadrág (t«tszéi szerinti
nagyjág)
Gyermek öltöny monSasöVelbBI 2 — 10 óvig (tímártól ><¦ 1 fit 30. I mp 1 80. egésr. 2 frt 20-ig\'
Mosó ób vászonnadrág munkásoknak
OO.—VÜO-ig.
Gyermek ruháoskák u).-(í.i n- kiállítás, bán, finom, ugész G évesig előbb 80 fr most 90 kr.
NŐJ Ingek horgalással óriás vászonból előbb )í»0. moet 80 kr.
NÖI Ingek CbifonbóM igen finoman horgolva clobb 210. most 120.
Nöi Ingek hímzéssel bórvászöuból, elílbli 2 frt 20. most 1 frt 10 kr.
Munkás-Ingek lcgn«he,i«bb minőség minden színben a 80 kr. Í10, 1 frt. 1 frt 10 kr
Szövet fgy Ifijén tavasai vagy nyári öltönyre minden színben a legmagasabb férfinak 1« -l frt.
Erjy elegáns kalap legújabb forma 1 frt 50.
A kalap mogretidclénektiúl kerülik n fejhÚiAa, iiadrágrendőléseknél a Imisí. centimért ék szerint, gyermekeknél a kor pontos lofiása i a megrendelt áruk pontosan utánvét m-llett küldetnek meg, « t. megróna" el Ükünk.
NemtOtszB tárgyak kicseréltetnek — esetleg a pénz ?iiszaadatik.
Mindenkinek érdemes próbaképpen egy megrendelést tenni, hogy meggyőződést Bzererzt\'ii n% áruk olcsó és ki-tdnfi minőségéről I Kéretik a csímet ppDtosau megfigyelni: 3C21 4 — 26
Intprnatíoualos Export Wa;irenhaus Wien I. Koblmeascrgasse No. 7.
S
Gyors és biztos seátséj eromorbajok s azok lcövetkezinényel ellen.
Az egéatuég fentartására, az élotnedvek s ennek folytán a vérnek tisztítására ét tiszta állapotban való fet.tarlu.Aara és a jó emésitöi elősegítésére a legjobb s leghathatósabb szer a már is mindenütt ismeretes és kedvelt
élctlinlzsiun Iir. ItOW.V-tól.
Ezen életbalzsam a legjobb e leggyógyhatísosb gyógyfüvekből a leggondosabban van készítve, a különösön minden emésztési bajok, gyomorgörcs, étvágyhiány, savanyúi fclbllftjgés, vértélnlás, arauyeres bajok stb. stb. ellen teljesen hathatósnak bizonyul. Ily kitdnü hálásai következtében Ózon életbal-zbroi egy bebizonyult, meghízható házlsserévó lett a népnek. Ára egy n«By üveggel I frt, kis üveggel 50 kr Elismerő Iratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak. > Ovás 1 Hamilltíaok elkerülése végett mindönkit fi-VVtlo . gyeimeitetek, hogy uz egyedül általam az
\\. eredeti Utasítás szerint készített \'„Ur. ItOSA-féle élet-bal-j jíHüur- minden Uvegecskéje kék buiokba van csomagolva, j melynek hosszoldalain , Dr KOSA életbatt*ama a „fekete jjjl / lasboi* ciimzett gyógyszertárból. FRAONER D. I\'rága
ffijW* <$?J 206—^111." német, cseh, magyar és franejsia nyelven olvas-ViirhnWy liató. süíles felein pedig az ide nyomott védjegy látható.
Dr. ROSA életbalzsama valódfan kapható osak a készítő Védjegy F H. _A. ch OXT B JEl JBt.
töraktápában, gyógyszertár .a fekete sashoz* Prágában\' 205 — 111., és BUDA\' PESTEN Török József úr-gyógyszerésznél, Klrály-utaia 12 Budai Emil. ur gyógyszertárában a Város hal-téren.
Az osztrák magyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen élethulz.SHinból.
Ufjanott kapható:
„prágai általános iiázi-kcnőcs",
tiibb-ffzer hálanyliatkozattal elismert hlatoi gyógyszer mindenféle gyuladások, .seiíek és geiiyedésck elluu. Kzen hOtiócs biztos ered mony nyel használható a nói emlő gyuladásinál, a tej tetpedésénál s az umlü lui-gkcményedéséiiél Billióskor, kelevíuynél, vírdagaimtoknál, genyeí\' fakailékokiuil pokolvamál, kfirömgyök-nál, az úgynevezett k üröm féregnél, elkuményedéseknél, folpulfadásokuél, mirigy daganatoknál. Zllrdaganatoknál, érzéketlen tagoknál íth. Minden gyula-d.-i.i daganatot, elkeméuysdéat, lolpuitáriást ft tegrövídebli iil.\'i alatt eltávolít; s a hol oiar geuyedís mutatkozik, ott a daganatot a legrövidebb id(S alatt fájdalom nélkül felszívja, kiériti éi kigyógyitja. 3505 8—26
. IV Kapható 25 és 35 krajozáros szelenozékben. "WJ
ÓVÁSI Miután a prágai általános háxikcnócsöt sokszor utánozzák, mindenkit figyelmeztetek, bogy a/, eredeti utasítás szerint csak nálsm lesz készítve, s csak akkor valódi, ha a sárga érceszelenczc, melybe töltetik, vúriig használati utasításokba (melyek !* ¦ nyelven nyomrák) é» kék kartonba, melyen az ide \' nyomott védjegy látható — hurkolva van. Hallási balzsam a Icgbizonyviltabb számtalan próbatét által legbiztosabbnak elismert szer a nehézliallá* kigyógyitására s az egészen elveaiett hallási lehetség visszauycrésóre. Egy üveg ára I frt.
18
01
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
— Megyei r. h. A vaspöri r. kaih. kántor-Unitéi állásra pályázat nyittatott
— Sormáson villámgyojtás folytán 2 ház leégett — Gaál Imre képezdei raj/.tanár Csáktornyán fényképező műtermet nyitott
— Perlakon Jursics Iván iskolaszolga nyakán haláliokozó metszést tett.
— Hazai r. h. A horvát bán körutat tett az Adria tengerparton. — Uj fajta lőporral tettek sikerűit kísérletet a brucki táborban. — Budapesten július 14-én francról emlékünnep tartatik- — Nő - j iparosok egyesülete van alakulóban a^fö-városban. — Az arany árkeletpótlék jun. hóra IS\'/jVo- — Szombathelyen hamis ezüst egy forintosok vannak forgalomban.
— Az aggharczasegyletbelieknek\'megtil-tutik a kardhordoztatás. —z-Pc „Pápai Hirlap" cz. hetilap megszűnt. — A Veszprémben meglőtt szakácsné felgyógyult.
— A magyarországi hírlapírók nyugdíj-intézetének palotája A55 ezer frtba kerül és 1S90. aug. I-én kész lesz.
— Külföldi r. h. Parisban jtipius 2U-áu- nemzetközi irodalmi congreasus nyílik meg. Az ülésezés egy hétig tart a Trocaderon. — Schmerling lovag a napokban tartotta állami hivataloskodásáuak 60 éves forilulóját — A bécsi tÓbolydából megszöktetett Sulkovszky herczeget Zürichben fogták el: — A bajor anyakirályné, meghalt — A párisi világkiállításon egy IS millió értékű gyémánt látható. — A kónigsteni löportoronyba a villám beleütött s az egész házat levegőbe repítette.
— Az olasz király fiával Berlinbe utazott
— Orosz röpirat jelent meg ellenünk Szentpéterváron orosz és franczia nyelven.
Irodalom.
— Ifj. Falk Zsigmondtól Klökner Gyula zeneműkereskedésében „ Várakozás a hóban\'- czímü keringő jelent meg, szövegét Reiner Ferencz irta. Ara 1 frt, czi-gáoy zenekarra alkalmazva 1 frt 50 kr. A közkedveltségnek örvendő zeneszerzemény kapható a kiadónál Budapesten, Hatvaui-
MÁJUS 25-én.
tulajdonunkká, a midőn alkalmunk van mosta magyar irodalomban páratlan gyorsasággal első helyre emelkedett, általánosan kedvelt minden sorában élvezetes iró összes munkáit a szemnek is tetszetős egyforma kiállításban lassankint minden nagyobb pénzbeli áldozat nélkül megszereznünk, ezt az alkalmat ne mulasz*sza el senkisem. hadd lássák Révai testvérek, hogy a jó magyar könyvnek vau ám közönsége.
— Ságh József által szerkesztett és kiadott „Zenelap\'1 legújabb szántához Schodl János „Polonaise-Fantázia* czimű zenemüve mellékeltetett. Ara 1 frt a e melléklet már az Ötödik, mindezt a láp előfizetői ingyen kapják. A lap ára egész évre 6 frt félévre 3 frt. Előfizethetni üllői ut, 4. sz. Budapesten.
3
Nyilvános köszönet.
- Feledbetlen kedves jő nőm elhunytaalkalmával tapasztal trészvét-nyilvánitásokért, koszorúkért és a végtisztesség tél élnél történt nagyszámú megjelenésért fogadják mindannyian magam és családom tagjai nevében tiszteletteljes köszönetemet
Nagy-Kanizsa, május 22. 1889.
Verfälschte schwarcze Seide.
Man verbranne ein Musterehen du Stoffes, von dem mau kaufen wfl\', und die etwaig« Verfälschung tutt zufort xu Tsec-- Echte, rein geiärbe Seide kräuselt s-rfort Tusammen, ver-löacht bald und hinteriXit wenig Aicho von Binz heHbrannlicher Farbe. — Verfälschte Seide-«Lai laicht ipeckig Wird und bricht) brennt langsam fort, namentlich glimmen die .Schust faden" weiter, w->nn ihr mit Farbstoff r -•-schert), and hinterlaßt eine dunkelbraune Asche die lieh im Gegensatz cor echter Steide nicht kräuselt, iondern krümm Zerdrückt mann die Asche der echten Seide, so zerstaubt sie, die der verfälschten nicht. Das Sei de niabrik-Depot Gr. Henneberg (k. k. Hoflif.), Zürich, versendet gern Muster von seineu echten Seidenstoffen an Jedermann, nnd liefert einzelne Koben and ganze Stüche zollfrei in\'s Haus, 3
•)E rot*\' alatt kSzIlJUirt nem villal feleiösiSget a szerk.
EIß DETE SEK
utcza 4 sz.
— A franczia nyelvkedvelök részére Spanraft Alajos győri áll. főreá\'isk. franczia nyelv és irodalom r. tanára a legjelesebb franczia szótárak nyomán tDic-lionaire de la conversation et de la lec-ture" czímü vállalatra nyitott előfizetést Ára az egész műnek 4 frt, 10 füzetben 50 j krajczárjával rendelhető meg. Az eredeti-leg kitűzött előfizetési határidő június végéig meghosszabbíttatott Megrende\'ések szerzőnél Győrött eszközölhetők. A hézagpótló vállalatra felkivjuk az érdekeltek figyelmét.
— A Pesti Hírlap a fürdő- és tuo-rista-idény beálltával figyelmébe ajánlja a magyar olvasóközönségnek, hogy kiadóhivatala kész eifogadoi úgynevezett tuo-rista-élőfizetéseket is, vagyis a lapot utána küldi utazásközben is az előfizetőnek, ha ez egyik állomásról előre megirja a következő állomás czimét, a hova indu! s a hol
*a lapot poste restante fogja megkapni. Ezért az előfizetési dij csak annyi, mintha folyton egy helyre menne a lap, vagyis negyedévre 3 frt 50 kr, egy bóra 1 frt 20 • kr. Utazó és fürdőző közönségnek pedig alig lehet jobb Japot ajánlani, mert a Pesti Hírlapot a leggazdagabb és változatosabb tartalom emeli más lapok fölé. Jó és rövid regényeket s elbeszéléseket, mindig kitűnő, mulattató tárczákat s igen jól szerkesztett, érdekesen összeállított rovatokat hoz. A mellett nogy távirati és hírrovata mindeuröl a leggyorsabban és alaposabban értesít, a szerkesztőség nagy figyelmet fordít a mulattató, szórakoztató közleményekre. Épen ennek köszöni a Pesti Hirlap nagy népszerűségét 8 épen ezért melegen ajánljuk mi is t. olvasóink pártfogásába Az előfizetési pénzek Buda
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „ Moll féle franczia borszesz*-szel gyógyíttatnak biz-tosNikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs k. udv. szállító Bécs, L Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll\' féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásává 4
\\- A nép szükségletét csak olyan szer elégíti kl, a mely nem csupán olcsóságánál fogva a kevésbé vagyonos által is megszerezhető, de a mely alkatrészeiben egyszerű és világos, hatásában pedig biztos s megbízható. Ilyen jóravaló s- igazi Dépies gyógyszer a Brandt Rich. gyógyszerész-féle svájezi labdacsok, a mely, mint orvosilag konstatálva van, jótékony s egyenlő hatása mellett, hosszab időn át is tartósan, minden legkisebb kellemetlenség s rossz következmények uélkül használható. Ezért a svájezi labdacsok nélkülözhetetlen háziszere mind azoknak, a kik az emésztési zavarókból eredő, gyakran nagyon is súlyossá elftjulható bajokban szenvednek. Épen magok az orvosok ajánlják ezt a szert melyet mindenki oicsó árért házában tarthat, a legmelegebben. Brandt Rich. gyógyszerész svájezi labdacsai a gyógyszertárakŐán, 70 kr egy do- j bozzal, kaphatók, de gondosan meg kell figyelni a fehér keresztet vörös mezőben s a Rich. keresztoevet.
— A nehéz ételek mérsékelt élvezése is vonhat maga után különböző gyomorbajokat melyek eleinte, nyomás és hányás stb. alakjában mutatkoznak. Mindezen beteges jelenségek ellen sikerrel alkalmazható a dr. Rosa életbalzsama B. Fragner gyógyszertárából Prága 205. III. kapható majd minden gyógyszertárban.
— Már száz évvel ezelőtt Mattoni Giesshübli savanjukutját: „Bucbsáuer-ling" neve alatt, az akkori orvosi tekin lélyek és vegyelemzők kellő méltatásban részesítek, és pedig különös tisztasága, kellemes ize, könnyű emészthetősége és nagy szénsavtartalma miatt, s már 1799-ben folyton friss Giesshübli vizet tartottak készletben a császári udvarnál. Nem csoda tehát hogy e kitűnő savanyúvíz, mely ez idő óta szakértői kezelés folytán, minőségben tetemesen javult és neveze tesen gondos töltés következtében jól eltartható, jelenleg óriási elterjedésnek ör-vend^igy, hogy alig van pont a földön, hol a Mattom-féle Giesshübler jeles tulajdonságai,\' e víz nagymérvű fogyasztásában nyilvánuló általános elismerésben ne ré -tzesülne. De Giesshübl Puchstein forrásainak berendezése mintaszerűnek is mondható és természetesnek látszik, hogy a Mattoui-féle Giesshübler már több, mint 20 kiállításon a legmagasabb dijakkal lett kitüntetve.1 - *
az árverés napjától számítandó 6°/o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
í Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék imint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi :fehr. hó 12. napján. Gr. HUGONNAI. 3635 1—1. kirendelt kir. tszéki táró.
677. tkv. 1889.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamegye összesített árvatára vhaj-tatónak Kuhár János mint Német Vendel jogutóda vérehajtástszenvedő kerecsenyi lakos elleni 244 frt 94 kr töke, 1S83. évi január 1-töl járó 7% kamatai, 16 frt per, 7 frt 45 kr vhajtáa kérelmi, 13 frt árveréskérelmi, 3 frt 30 kr ujabb árverés kérelmi, 3 frt 10 kr jelenlegi s még fel-mei ülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a kerecsenyi 51. sz. tjkvben A I. 1—6 sorsz. a. felvett ingatlannak Kuhár Jánost illető 569 frtra becsült fele része 1889. évi június hó 3. napján d. e. 10 órakor Kerecseny község házánál meg-, tartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-1 ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes j papírban a kiküldött kezéhez letenni.
- Vevő köteles a vételárt három egyelő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt — a másodikat ugyanattól 2 hónap "alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6%. kamatokkal együtt az árverési feltételek-1 ben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir.F törvszék mint telekkönyvi hatóságnál¦ 1889. évi* január hó 1. napján. Gr. HUGONNAI 3637 1—1 kirendelt kir; tvszéki bíró.
hogy néhai Kuzmics György hagyatéka végrehajtatónak Varga József végrehajtást szenvedő alsó-rajki lakos elleni 150 frt tőke, 1887. évi január hó 1-töl járó 8°/u kamatai, 15 frt 93 kr per, 6 frt 95 kr végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi, és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a feotnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, az alsó-rajki 154. sz. tjkönyvben A I. 1 —10 sorszám alatt Varga József tulajdonául felvett 488 frtra becsült ingatlan 1S89. évi június hó 22-ik napján az alsó-rajki község házánál délelőtt lo órakor megtartandó (nyilvános árverésen eladatni fog. [ Kikiáltási ár a feunebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár I 10%-át készpénzben vagy óvadékképes j papírban a kiküldött kezéhez letenni. | Vevő köteles a vételárt három egyenlő I részletben, még pedig: áz elsőt az árverés I jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap J alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónán alatt — a harmadikat ugyanattól 3 hónap I alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatok -kai együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsáu, a kir. tszék mint
telekkönyvi ható. hó 25. napján. 3639 1—1
ágnál 1S89. évi febr.
Gr. HÜGONNAI kirendelt kir. tszékbiró.
7S2. tk. 1889.
Árverési hirdetmény.
pest nádor-uteza 7. sz. alá küldendők, a Pesti Hirlap kiadóhivatalába.
x — Mikszáth Kálmán összegyűjtött muokáinak Révai testvérek áltli megindított, rendkívül díszes, füzetes kiadásából mar a 6. és 7. füzeteket küldte meg nekünk a magyar szépirodalom fejlesz ése körül valóban fáradhatatlan tevékenységű kiadóhivatal (Budapest IV. váczi utcza 1.) Örömmel látjuk, hogy a füzetek csekély száma, de annál %\'askosabb formája mellett a mostani 6. füzetben már az ösz-szes munkák II. kötete: „Az apró gentry és a nép" veszi kezdetét Lehetetlen akkor, mjdőn e vállalatot mely a legjelesebb magyar humorista összes műveit tártai mázza, mindenkinek a legmelegebben ajánljuk, egyidejűleg idézetképen ide is át nem vonni azt a pár sort, mit maga Mikszáth moud e kötete bevezetésében: „Az olvasóhoz — a nem olvasókról" czim alatt „Mig a teritett fehér asztal görnyed a csemegéktől s mig a kisebbiken, a zöld asztalon ütik az alsót a királyival, addig bem volna szabad üresen állnia a kőnyv-asztaiunk sem.\' . .. Bizony nem. A midőn a legszerényebb böségü tárcza sem érzi meg, ha 3 hetenkint 35 krt költ oly íüzetre, mely Mikszáth 2-3 elbeszélését tartalmazza, a midőn alig S írtért remekül bekötve egy teljes Mikszáth kötet válik
Ki nyert?
Húzás május 18-án. Budapest: 74 68 10 70
30.
ííIvatalosiLii jegyx. piaczl árak >\'agy-Kanizsáu.
Május 22. 1889. Buza 6 frt 80 kr, közép 630. Rozs 5 frt 70 kr, közép 5\'30. Árpa 5 frt — kr, közép 4-70. Zab 5 frt 75 kr, közép 5 50. Tengeri 4 frt 80 kr. Burgonya 1 frt 40 kr. Széna 1 frt 50 kr.
Szerk. üzenet.
— A .gTOmfilcsérétsr&I" kSssQnettel vettük. míelSbb köiiJljtlk. ¦ ^
— A kii-.lhelyi öok. tözoltó egylet Mi-gyülésérdl ,«áld kCaiemányt sajnálatunkra j5vL laamra- «nuajlk kénytelenek halasztani.
— P. a> Nem fogadhatjak el.
— „Gaüjiann-liget" Ügyében irt közleményt jűvő atimaok hozxa.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
1}E czim alatt, köslöttekért lem alaki, tua xi rtaJmiaagaér\'t fele!5»sé|et nem vállalok Bitorfi.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy Zalamegye összesített erratára végrehajtatónak özv. Bakonyi György né, úgyis mint kkoru Bakonyi György gyámja felső hahóti és Bakonyi Imre felsö-rajki lakosok végrehajtást szenvedők elleni 100 frt töke, 1885. évi január 1-tÖl járó 8% kamatai, 16 frt 25 kr per, 7 frt 15 kr vé^ehajtáskérelmi, 7 frt 20 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében\'a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó, a hahóti 265. sz. tjkben A f 707. hrsz. a. felvett ingatlannak Bakonyi Imre és Bakonyi Györgyöt illető váltságköteles 408 frtra becsült 2/3 része a C. 2. a. özv. Bakonyi Györgyné szül. Kovacsics Éva javára be-kt-blezett szolgalmi jog épségben tartása mellett és a hahóti 308 sz. tjkben A f 845. hrsz. a. felvett váltságköteles ingatlannak ugyanazokat illető 556 frtra becsült 2/:i része lS89-ik évi június hó 11-én 10 órakor Hahót község Öélután házánál Árvay Lajos m. t. főügyész v. helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, még pedig tekintettel, hogy a hahóti 308. sz. tjkben C. 4. a. özv. Bakonyi Györgyné szül. Kovacsics Éva javára özvegyi haszonélvezet van bekebelezve, Ízt "megelőzőleg pedig C. 2. a. a hahóti árvatár jarára 80 frt töke s jár, erejéig zálagjog van kebelezve, ennél fogva az ezen tjkben A f 845. hrsz. a. felvett ingatlannak 2/3 része ezen szolgalmi jogfentartásával bocsáttatik ugyan árverés alá, de csak ugy, ha a megelőző jelzálogosa követelés fedezésére szükségesnek mutatkozó 160 frtban ezennel megállapított összeget ezen ingatlannak árverésen beígért összvételára megüti, a mennyiben a beígért vételár az ezen 160 frt vételárt niegnem ütné, ugy abban az árverés hatálytalanná válik s az ingatlan a szolgalmi jog fenntartása nélkül a fentebbi határnapon újból árverés alá bocsáttatik.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár l0°/a-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó I hónap alatt — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap., alatt, — minden egyes részlet a tán
1350 tkv. 18S9.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék te-lekk. oszt. részéről közhírré tétetik, hogy Schmídlechner Teréí férj. Peresztegi Im-réné vhajtatónak Jundkechner János vhaj-tást szenvedő volt nagy-récsei lakos ügygondnoka dr. Tripammer Rezső n.-kanizsai ügyvéd elleni vhajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a nagy-kanizsai 1482. sz. tjkben A t 2092 és 2090. hrsz. a. felvett 307 frtra becsölt ingatlanok a késedelmes árveréseni vevő Schmídlechner Teréz férj. Peresztegi Im-réné veszélyére és költségére a kir. államkincstár mint érdekeltNkérelmére a még fizetetlen 309 frt 30 kr vételi hátralék s ennek 1888. évi június hó 13-tól járó 6"/« kamatai behajtása cszéljából az 1881.« évi IX. t cz. 185. §-a alapján 18S9. évi június hó 26. napján d. e. 10 órakor ezen kii. törvszék mint telekkönyvi hatóság hiv. helj iségébeo megtartandó nyilvános árverésen eladatui fog.
Kikiáltás: ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár-10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötelesavételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverésV napjától számítandó 6°/« kamatokkal együtt az árverési, feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni. \'j
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságWl 1SS9. évi, márcz, hó 2. napján. Gr. HUGONNAI 3640 1 — 1^ kirendelt kir. tvszéki biró.
679. tkv. 1889.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék teiekvi osztálya réi-zéröl közhírré tétetik, hogy a kír. kincstár vhajtatónak dr. Hauser János mint Hoffmann Henrik ismeretlen örökösei ügygondnoka vhajtást szenvedő n.-kanizsai lakos elleni 306 frt 51 kr töke s 283 frt után 1S88. évi július hó 1-töl járó 6% kamatai, 10 frt 15 kr vhajtás-kérelmi, 6 frt 50 kr jelenlegi s még fölmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a kerecsenyi 247. sz. tkvhen A f "38- brsz. a. Hoffmann Henrik tulajdonául vei vett 3.58 frtra becsült váitság-köteles ingatlan 1S89. évi június hó 4-ik napján d. e. 10 órakor Kerecseny község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 100/0"at készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig : az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/o kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi febr. hó 6. napján Gr. HUGONNAI 3638 1—1. kirendelt kir. tvszéki biró.
1181. tkv. 1889- y
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék telekkönyvi oszt. részéről közhírré tétetik,
!! Komoly intés !j!
mlndazokhoz, a kiknek még biztosító-leveIük_ nincsen, akár kölcsön felvevésre, akár családoknak hagyományát (amennyiben egy biztosító levél egyen!5 készpéniseí); eladósodott has- és földbirtokosok pénzviaxonyainak rend-behozáaára kiválóan alkalmas, miután esetleg bekövetkezett rögtöni elhalálozás esetén a biztosított tőke kifizetésével a birtokot tehermentesen kapják meg ; Uj házasoknak is fontos, a nŰ és gyermekek biztosítására, végül pedig alkalmas kancsinként való deponálására.
Egy életbiztosító levíl minden esetben* legbiztosabb, legtakarékosabb és legjobb tőke-pénz, ennélfogva minden takarékpénztár előtt előnyt érdemlő. Hogyan és mily módon szerezhető egy biztosító levél a legjobban és Itgj óbban és legelőnyösebben, ez érdemben szóval és irisbelileg titoktartva ¦ legmegbiz. batóbb felviláfrosíiássál stolgál : Biztosítási fS felügyelő KLEIN I., Koblmessergasse 7. IV emelet. Található 2-tól 3 óráig. Elfogadáso^* egé^a 66. éves korig. 3606
Vaa szerencsém becses tudomására hozni, hogy üzletem végfeloszlatása végett hatóságilag engedléyezett
VÉG ELADÁST
tartok és ennélfogva flzletembeiynindennemü
férfi és gyermeköltönyök, férfiruha szövetek, férfi-ingek,
gallérok, kézélők, nyakkendők, eső-, és porkSpenyek, esernyők stb.
reiM! leszállított árakon laitatöt-
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel \'
3610 5—0 ? Welnmayer <0.
• férfiruha üzlet a „Korona- átellenében.
E
!»! I.HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALA
KÖZLÖNY
MAJDS 25-én
Kitűnő szoigáfatot tesz az emésztési zavaroknál. E
~l«
jzoeied QQOjOOO\'5
¦liezsjg !A9 MI-Q881
3538
A 80UUÍ.C-I APÁTSÁG. ( Franczia-Ország) Dom MAG UELONKE, prior Főtisztelendő Benedek rendi rtyii
FOGVIZE, FOGPORA és FOGf ASTÁJ A
t ARANY ÉREM : Brossal 1380, London 1884 A l3?xaaffa*abb tílüat«tésoi
1373
« A fo tisztelendü benedekrendi atyák fogvi-zéuek használata, naponkintJoáhany cseppet vízbe véve, megakadályozza* és gyógyítja a fagak odvaásagát melyeknek fehérséget éa szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a foghust eró\'siti 8 teljesen egészségessé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn Őket ezen régi cs praeticus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik
m/nfj»» HAtyobb ÜtUtZtrtiZnti, ÍJ-ÖÍ/I«tirili? ét tfCiffO ••VU»lfW>>
Brandt Rich. gyógyszerész
svájezi labdacsai
10 ér óta tanárok, gyakorló orvosok s a közönség által mint olcsó, keüames, biztos, ártalmatlan házi- éS gyógyszer alkalmazva s ajánlva. Kipróbálták: I>r. prof. Vlrchow E., etron, \'¦ ^^^^^ Dr. prof. v. Frerlchs, Bem* <«,
, , V. Cleti, Münchenit)- .^K^V^t^. = " V. SeanZOnl, WSrtburfl.
, Eeciam, Lipcse (t). jU2&Í*mi2&&^ * - Wlt: Ci- K=^en!l-12*-
- v. Nussbaum, Müneh**, ..^lKáJek ¦ - Zdekauer, s- "^i^r
Hertz, A.-r.nc-tít-:., &^MK\'"^\'WttQ%. * \' S oederstádt. ksü-,
; y. Xorczynski, <rt.*o. tfc^M ? .. a ^Tlre*,M t r Lambi, vano,
• , Brandt, KotoBtir. |^<í>6^te^jMj ^ ^ Forster, Birmingham,
as aitest szer- ^Sjl^lBW veinek bajaiban,
máj- es aranyeres beteggé- ^K^P-—JPRjF i?ekben,rendetlen szekelésnól, makacs székrekedésben ¦ •> \' ^m*Ll\'tYS^^r ,>b5] erwl5 b*Jotb"- "•¦¦=\'¦¦ Fejfájás, szedfilós, mellszorulás, nehéz ^Sftöjjp^ légzés, étványhlány .n>. Br.o<it
Rítt. (jífjiMríli rríjeij Líxiaeiall, royhe halaink miatt, « n3k IffülTr.tbbon
^-.D.IJÜ , u „8,j nar^ hiti,ti „„ini^ k(„ruT[i.kníl, CMpprknfl, mlHoraknái rtb. ISbbr. b*mü[«KlÍW|
W Kellő óvakodúfi védett a vevő k5z5nnéLet
¦*f UloaS»n ura Bfj-eÍBi.itnjux,, tory a f orf.I oa hm, e.alidi.lf o.ionló c.omaKo1í.d .1
a gyógyszertárakban kaphatók,
íBklt, bofj Brandt r
|[ itíJíií l.bduut,
Egy nagy kiterjedt eny.ygyár keres egy ügyes
Nagy-Kanizsa és környékére. Ajánlatok a Bpesti bankegyesülethez Bpesten inté-zendők.
A gyarmatárukban szakavatottak előnyben részesülnek.
3641 1—2
MOLL SEIDLITZ POR
Csat attor
Tavaszi gyógyítás
y Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő sze r
és minden meghűlést betegségek ellen.
Csak akJior valódi ha, minden üvi-r moll A. védjegyét é» xláiraiát » ItedfirisOlóiiül >ikerea használat k^ssvény. c.nz, mindennemű testfij.Hlraak bénulámál; l.uroKAli* alakjábau minden sérelem é» aebnél, dag ¦oknál. Bel^L-g vixzol vegyit.e birtelei roaiullét, bánya., kólika é Eoy üveg ára használati uttsitásial 90 kr. • é Bakiárak az orscág minden neveseiéi gyógyszertár é» anrag kereikeáés-MOLL A gyógysisrés: 01. kir idvirí »áliltó Becs. Stidt, Tiiotalxibat 9 Szitkaidéi naponta otánvéiellol. ff ét üregnél kertíiebb nom küldatik. Kliam«réi moll A. yógjszeréir urho^ Bééi. EitUtió Y. fraaciia bor«zeiz és lója Yidékemeu
Küldjön nekem Ml Uveggnl, co\'xtfi az emberiiéf\' tegiuégcre k na fámnál
3462 2C
^ufeld Adulf és Feiselhofer Jóa«ef, uraknál
ha minden doboton a gyiriegy «gy ta* éi UOLLA aoknoroiitó ct&g látható. Oyort \' ,7 ¦ makaci p-yomor- it altettbajok,
~y1 r~"~y¦ -r nékrek*dé»eküél mijba-
jok tértolnlii aranyér it a legkülönfélébb nLi botáré, cekaél. Kgy ersdatt dobm busnálati ntaiitaiial 1 frt. Raktárak ai orstáe minden neveietesehb gyógyiiertiraibta MOLL A. ayegyazereiz oa. kir. udvari tiillitá, Báoi Stadt Tachlaafata 9
Síétkflldéi nanonta /neliett. 2 dobóinál kerftiabb
nrm kaldetik Eli ín eres MOLL úrhoz 8eo>b«B.
0l5 foglalkoz ál ómnál fogva az Ha Mull fele Seidlil» porai igen jó hatást gyakorolnak; is,marom eaf effyaiar i mindenkorra a »iivóly^» .liteu fiie.sw m.-R\'-et mondok érle etek a gyotnrut jóvá bí fot könnyűvé tenik. TitaUleltcl
Steiaka P. 1. lolkéai Hoom-ticbiaebiiu
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
jyulladá e a esnél.
lerüen működik i letet óhajtok tartani Méjy tiasttíattel Htruf, lelkén Micholunbau.
Kakiárak Sagy-Kaniiaán
Konkolyozo (Tri
Szecskavagó.
Lóho-e toklászolo
Csöves tengeri daráló.
Cséplőgép.
Kótvasú eke
Szecskavágó.
CRAEPEL HUGÓ
GÉPGYÁROS
MARSHALL SONS & C0MP LHTD
V E2ÉRÜCYNÖKE
Gőzmozgony.
Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. BUDAPESTEN Y., KÜLSŐ YÁCZI-UT 46.
(EZELŐTT BROCLE JÓZSEF-FÉLÍ OYAR).
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztékat (Trieur) és gabona tisztító rostákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket, konnyü fajú hétvasú ekék-, csöves tengeri darálók-, kuhoricza morzsolok^, szecskavágók-, répp,v(igókat, továbbá lóliere-toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint őrlőmalmok és malomberendezési gépeket, nevezetesen: gabona tisztüóJc-fKitreka), tarCirok, malom \'trieiirftk, ImigerÁékek, lisztosztályozó Jieiv-\' gerek, felhordok, dara, tisztító-
gépek és malom vasrészelcfít; lyukasztott rostalemezek és általában mindennemű gazdasági gépeli, és eszközöket legolcsóbb árakon és legkedvezőbb fizetési feltételek mellett.
Tisztító rosta.
Cepola], 1
UOOOOOOOOOOOOOOOO
f HO éV óta. jónak elismerve.^j
BERGER-1élB gyA,
KÁTRÁNY-SZAPPAN
OTT cui MklnUlr«t
mindenneinü börkiitegek
"adi. r.j i, .«kilUurpa rilen. * ¦•r»"-fÍ^ ft^i rj^:
« BÍMn wm. ¦
¦ok •lk.rO\'ie* vár*: Mf« kiricik. IdnIC borbe\'.ar>*r*tEiél
-Xá,\\,Z*íti>*B uel JowinaV utaltátaik. onk .3.rr»-Me kát-
arcbor :: . :. .
nulb.ilen birti-\'riii\'\' motado .i fürt oauppan\' aiii.dennij.il
Bsrger-f éía giycerln-kátrányszappan
ara arladn Ujait aatuilaü lUilUiul *n*n Ü b.
a tűi.ht «etk-er «U •u|>i»uukMI kalunu^nNlUae:wul3k:
altaa. oarbol-suppaa » bír urnitiíir* himl.ilMljX.itwI ei mint í»r-tdtlenl\'S uti\'i\'in lobtbyol-irappis rfieomi ¦\'¦ BretdrtueC .Hiti. azeplö-arappan iflvn t.-u.xi.i.. Tainln-aiappan UMaaádá* \'t Bera.r-fil» arappanokt "\'»1 ni a rí.pirat..krá Ctxk
Berror féle aiappaaoka- tínn. r.^t.a ukrauUnUliiuli.i
finfraieUel lilialMíe i iraieÜ.l\' —~ tat!
Kapható Nagy-Kanizsán Práger Béla gyógyszertárában. 3537
oooooooooo
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.