Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.1 MB
2009-11-25 08:17:46
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
609
4441
Rövid leírás | Teljes leírás (390.54 KB)

Zalai Közlöny 1889 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

S AGY-KANIZSA. 1889. aogoszlos Mn.
Hnszonuyolczadík évfolyam.
Elő fi \'Ct\'SZ ér.-t-
. ^ -5 frt —
. \'Egyet tzác Ifl kr
fíiRTi E T ESEK uaboc.pelíUorbaii 7. másodszor |tj. t minii-u további toréit/5 kr. flYILT.TERBEN rtít (\'jriii.ként 10, kiírt vítetii*\'-¦1 KanKri iií.^ék mifiden eejM iuriit-:<-st-rt\'"3\'ü kr. fix*te7id5lL
ZALAI KÖZLŐI!
JA lap ss«IIémi részét UletÖ 1 línyek a szerlcesstönégl] lauyatp rés*ét ilWS köziem! ]pedig a kiadótm-Aialhoi bérm iattfzeniiők : Xagy-Ka nizs&n takarékpénztári épBlet
B«\'n:riit*tIPo Í**«l«k m-m g»<it*(ltak tl,
Xeziralok vissza cem kü-de
.-1 naay-kanizSi
tgy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank\'. a 3 nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a ,nagy*kanizsai kisdednevelö egyesület " „na^^ant^A^^^^ftáfeoíiynöegyfcí*, « „ruxgy-kanizsai izr. jótékony nőegylet-, a „szegények tápintézete" % a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet%á „soproni kereskedelmi
iparkamara\'1 nagy-kanizsai kü\'.választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETíLAP.
Az anyai szeretet.
Mi az anyai szeretet? — Ki i adná azt megmondani ? Elemezni azt nem lehet: csak érezni kell. Mert valamint a szerelemnek nincsenek, ogy.azon — amannál még magasztosabb, szentebb érzelemnek sincsenek megállapított szabályai. Az anya szereti gyermekét öntudatlan, s csak akkor érzi szeretetének nagyságát, ba a kedves gyermekét a. halai Tcszélye fenyegeti, akkor "ugy. oly mértékben érzi a szívfájdalmat, mintha szivéhez volná** az hozzá nólve s onnét akarnák azt leszakítani. Oh, mily borzasztó fájdalom már; csak az, ha látjuk, hogy a gyilkos kór elrabolni akarja tőlünk szeretve féiíett kincsünket és minőiehet még az az érzés, ha már a halál martalékául ejti őt ? 1
Szerelmest, szeretót vagy szere-
, tett hitvest elveszthetünk és a szír vigasztalódik utána de gyermekünk halálát nem pótolhatja semmi. A leánykát kedvese hűtlen elhagyja; felejt és vigasztalódj* egy ujabb szerelmesének karjain, a nó megözvegyül: gyászol és aztán újra férjhez megy; de az anya, ha gyermekét, elveszte, szivében örökre gyászolja azt :¦\' az ó számára már csak a sir nyújthat vigaszt. És az anyát, gyermekének nemcsak a testi, de erkölcsi halála
\'is ugy megtöri, hogy az a bánat öt a korai sírjába is vinni képes. Lehet egy anya még- oly gazdag, előkelő, irigyelt anyagi vÍ3?onyok Közt, de ha gyermekét elveszti; ha meghal, ha erkölcsi halottá lessz; számára többé földi Örömök nem léteznek !\\S lehet egy anya még oly nyomorult; szegény, minden földi javakban szűkölködő, ha gyermekét ép egészségben láthatja, bírhatja, nem zúgolódik, a sors mostohasága ellen, sót, ha gyermekét jólétben tudja,
látja lenni, — ha maga még auy-nyit szenvedni, nélkülözni kénytelen is, még boldognak is érzi magát, mert biszen ö csak gyermekéért él.
Miért van ez így? Azért, mert I a nőben az anyai érzelem van leg-inkább kifejlődve; ez az, mi egész lényét uralja, a mi szivének minden nemesebb részét betölti.
Igaz, vannak rosz anyák is, kik a természet Örök törvén} ével homlokegyenest éreznek, kik gyermekeiket nem szeretvén, őket elhanyagoljak, megragadják, sót. még; meg is gyilkolják ! De hiszen e borzasztó, azon tiszta, szent névre érde-, mellen anyákat azért mondják: ,ter-| mészetelienss* anyáknak. Hogy is lehetne egy természetszerűleg Demes, "jő szivü nó rosz anya?! A kiben nemes, J6 érzelemNvan. annak okve-¦ tétlen kell a magzatját szeretnie, mert egyébként az állatnál is rosz-szabbak, alábbvalók volnánk, mert az "tudvalevő, mennyire félti, őrzi, gondozza az az ó kicsinyeit. S meg-hogy a nó, a ki az ékszereken, szép ruhákon, virágokon, bútorok-, és fogatokon stb. kivül az élő lények közül, szereti a férjét, macskáit és még a kis kutyáit is, csak. egyedül a gyermekét ne szeretné, mely mindennél kell, hogy becsesebb legyen előtte? az szinte képtelenség Adná Isten, hogy szegény szép hazánk hölgyei e nézetet illetőleg velem mindnyájan egyetértenének, mert az azt bizonyítaná, miszerint ók mind átérzik; rai az az anyai szeretet?
SEPERNÉ NAGY CORNÉLIA.
Tudnivalók
— A terézianum magyar alapítványok ügyében nagyfontosságú királyi elhatározást közölt a hivatalos lap. K szerint ö felsége június 17-én kelt legfelsőbb elhatározásával kijelentette, hogy a magyar alapüványu helyre való fölvételre
csak olyan ifjak tarthatnak igényt, kik: hitelesen igazolják, hogy a magyar nyelv-ben kellően jártasak. K királyi elhatáro-zásra nagy szükség volt:ez legalább meg-, fogja^ akadályozni tzl, hogy » Terézianum-nál le;Ö magyar alapítványi helyek tel-jesea idegen kezekbe kerüljenek.
— A zónatarifa Franezlaország-ban. Mint Pártiból jelentik, a franczia j vasutak beható taif!ilmáiiyo/.ás tárgyává tették a Baross miniszter által nálunk közelebb életbe léptetendő zónatarifát. A kormányhoz közel áüó „La I\'aix" e tárgyban a következőket irja: „A magyar\' kormány kísérlete oly merészségre vall, a mely előtt szívesen fejezzük ki tiszte-i tétünket és a melynek a legszerencsésebb eredményt kívánjuk. Magyarország, a midőn megragadja a bátor kezdeményezést,
a többi nemzeteknek üdve.* példát és oly tanulságot szolgáltat a melyből jó lesz hasznot húzni."
— A Ionossal hizlalt sertések hasa és zsírja közfogyasztásra nem bo-csájtandó. Arra vonatkozólag, hogy lovak busával táplált sertések husa az azt élvezői emberek egészségét veszélyezteti-e, a | föhimivelési minisztérium, az országos kö/.egészségi tanács szakvéleménye alapján, f. é. Zíl\'ól. sz. a.akövetkezóleiratot intézte Somogy vármegye alispánjához: F. é iirárc. hó 13-án 45-14. sz. a. kelt fílterjesztesére vonatkozólag értesítem a közönséget, hogy az oly sertések husa, zsirja, a melyek elcsigázott lovak húsával tápláltatlak vagy híztaltattak, az emberi egészséget korno\'v veszélyeknek teheti ki. Mert az úgynevezett elcsigázott lovak többnyire nem egészségesek és oly kórokban szenvednek, a melyek a húson hizlalt állatokba és ezek által a fogyasztó közönségbe is átvitethetnek Ez okból a belügyi m. kir. miniszterrel! egyetért öleg felhívom a közönséget, hogy az említett módon lóhussal táplált sertések húsának és zsirjának közfogyasztásra való bocsájtását szigorúan tiltsa meg. Szapáry s. k.
— Belratás az állami közép-ipar-iskolába. — A jöyő tanévre az iskola építészeti szakosztályába 18, a gépészetibe 18, a két vegyészetibe B, a fém-vasipariba 7, a faipariba szí ítén 7 tanuló vétetik 1 fel. A felvételre jelentkezhetnek a 15.1 életévüket belökött azon tanulók a kik1 a gymoasium, reáliskola, vagy a polgári iskola négy alsó osztályát jó sikerrel j
bevégezték s legalább a jelen nyári szün idő alatt a gyakorlatban foglalkoztak a ezt hiteles bizonyitványnyal igazolják: továbbá azon iparos tanonezok és segédek, a kik az iparos tanulók iskoláját jó sikerrel elvégezték.
Az intézet már saját állandó épü létében, VIII. kerület, Népszioház-utcza 8- szám alatt van, hol az igazgatóságtói bővebb fevilágositás nyerhető.
— Postai küldemények .reklamálása. A kereskedelmi miniszternek egy rendeletét közli a hivatalos lap, melyet a postai küldemények reklamálása tárgyában adott ki az esetre, ha a feladóvevény eltesz. E szerint az a föladó, ki a feladóvevényt elveszíti, kárpótlásra igényt tarthat az esetben, ha a felszólalási határidő előtt az illetékes posta- és táviró-igazg. intézett vevény kérvényben elvesztet, a föladásra vonatkozó körülményes adatokat és kártérítési igényeit bejelenti.\\ Csak az kaphat kártérítést, ki; kétséget kizáró módon okiratokkal, vagy tártukkal képes, igazolni, hogy ö volt a küldemény, feladója, illetve a küldemény tulajdonosa. — A feladóvevények érvényességének határidejét is részletesen szabályozza a rendelet. A reklamál ási jog esy év alatt elévül, ha azonban a kártérítési kérdés egy év alatt bármely okból tisztázható nem volt: az oly vevény érvényessége egy további évre meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti kérvény az illetékes, pOíta- és táviróigazgatósághoz nyújtandó be, melynek netaláni elutasító rendelete ellen, annak kézbesítés napjától I számítandó 8 nap alatt a kereskedelmi j miniszterhez lehet felebbezni.
Várasd Toplicza, Jut. 24-én.
III. fürdői levél.
E fürdő vendégei elölt felejthetetlen lesz ájul. 23—24. éjjel. A vendégek nagy száma kiránduláson volt, a hon maradtak a fasorok közt sétálva élvezték az est hüsitÖ levegőjét, az est csendes volt, csak némelykor látszott egyik vagy másik falévél mozdulata, a sétányon a virágok ritka illatosak voltak, mintha az áldott szép virágok is érezték volna azt, hogy pár óra múlva mi fog következni. 9 óra után észak-nyugatról villámlás látszott, a mely éjféltájban egy borzasztó férget égnek rémes alakjában tört ki, az égi háború oly mérvben dühöngött, hogy hasonlóra a
legöregebb emberek sem emlékeznek. — Nagy Mózes, a midén a sinai nejyen,villám és dörgés közt hirdette ki a tízparancsolat nagy müvét, lehetetlen, . hogy az eget fölilet rázó villám, dörgés ezen rendkívüli éjhez hasonlíthatott; aki ezt nem hallotta, annak fogalma sincs: itt e hegyes völgyes világban, a hol minden dörgés lecsap és kétszeresen hangzik, a hol minden hangot a völgy kétszeresen vissza ád, itt egy ily rendkívül, nagy a párját ritkító kettős távlat átvonulási, az esö, de szél nélkül jövő roham éjfél1 tájban kezdte meg működéséis oly erővel dolgozott,hozy villámai, messze földet bevilágítottak, dörgései pedig erős épületeinket ingatta, lemér dek abiakahikat rezgette, talán 50-szer a viliim sújtottá a földet ez mindenkor ;i hangot visszaadta, a fürdővendégek kárárára a Jupiter fáradhatatlan dolgozott. Különösen a nőknek volt ez hosszú és gyötrelmes éjszakájuk. Heggel 9—10 órakor álig latiunk néhány férfit a fasorok közt. a hölgyek pedig kinyugodtak az éj borzalmát.-Köszönj ük Jupiternek, de többé sem itt, sem pedig otthon az ilyen rémdolgok-ból nem kérünk.
A kávéházban az élénkség ismét helyreállt.; a férfiak egymásnak elbeszélték az éj borzalmát,-elmondták élményeiket, a kártyaasztal is működésbe jött, az Auurí-báltis előhozták, és igy multa harmónia ;i legjobb egyetértéssel a magyar, horvát, német és olasz közt és ez nagyon helyes.
Az Anna-bál képezi a fürdők fénypontját, az Anna bál után a fürdők annyiból lépnek más stádiumba, minthogy á lak és fürdőjegyeket 30%-kal leszáll.tják. a gazdálkodó és számító vendégek nagyobb része még ezentúl jön. lesz- aze?t minden vasárnap tánczkoszorucska, néha egy kis kitörő jó kedvű csárdás is.
E vidéki mezőgazdák nagyban panaszkodnak a silány termés miatt, gabfta felettébb rossz, ellenben1 a kukoricza nagytermest igér, a bor még soknak van kitéve, gyümölcs egyáltalán nincs. Néha elvétve jön néhány barack és körte a piaezra, az előbbiből 3 kis éretien darab ö kr, az utóbbiból 6—8 darab 5 kr, tehát sokkal drágább, mint Parisban.
Ha a séták lehetetlenek és a kávéházban megunjuk magunkat bemegyünk a fürdői irodába, itt találkozunk- az áldott jó kedvű, folyton mosolygó, kedélyes hatalmas, en hon poén tulajdonos Ziaiheny Előd barátunkkal, a kit szivünkből ismét *e
T í\'t\'t\'% a.
Az első szerelmes Javéi.
Útra k.-*xen illa!,* levélke, Váljon tudod-e, hogy .mi levél te? Titkom 3re, vágyó lelkem mássá. „íMud el ?1.! hogy mLi azt meg ne lá»a*.
Menj, repülj, az alkony szeliü Bz.-í\'ny* I.eyyen erdős utaid irinyji, illatát a Z\'íld érdŐ, meaönck Vidd r.l óti a^oémáu sxeavudSuek!
Ha Utálod zfild lugas SKben, Könny ragyogva mereng mpmében. Mond. hogy erer csíkot hoztál tőlem, Ne aegóitjék aiegéayke felőlem.
Ha taljjod ablakába, dűlve, Édes ábrándjaiba merülve, Ne Kavard, bisi lelke itt van nálai .Síri .-xel!5 méla botfaugarban.
Ha találod siííi álom ölében, KeMe márvány, omló haja ében, \'\'b, ne !1 lead ! azt a bűvöí sié>et, A« m álmaimban kisértgetó képet!
De ha talán raosolygva találod, Eredjen meg pajkos csa.esOgásod, El ne titkolj .emmit se eÍ51e, De azf, viszont hozt aok hirt felűle.
h» ha, jaj ha! ravatalon fekve, Lelnéd harmato* virágtól lepve, J">jj I mielőtt valaki megszánna H»!d szakadjon meg e 8dv utinna .
NEUSIEDLER JÓZSEF.
A menyasszonyi ruha.
Boldog vőlegény voltam, és nem I messze volt az idő a házasság paradicso- : mába jutni. Mennyasszonyom egy angyal j volt. mint minden niennyasszouy és min-: den leány. A remények egében voltam s a szerelem nektárja majd elkábított! A: menyasszonyi csókokén mindenki meg-irigyelt. Oh, a jegyesség isteni légkör az!
: éle! egén, melyről" a szerencse ugy ragyog ; le, mint soha az előtt és soha azután többé
.csak képzelni sem tudnánk! Sok apró zi-.
; vataros felhőcske vonulat ugyan, míg elér- j
.jük, de felfrissítik ama helyet, a hova! cseppje\'lecsap, hol díszes virágáradatot és
|smaragdzöld gyepet teremt. Egy ily kis"
i zivatarról akarok itt az eljegyzettek hasznára és niegokuiására mesélni és külö- \\ nö.-en érdekelni fogja mesém a szépnem boldogabb részét.
Boldogan, mint csak érezheti magát valaki, ki boldogsága ér/etében a világot megveti, ballagtam egyszer este szokott! módon öatal menn>asszonyomhoz. Az ablaknál találiam, valamely női kézimunka-val buzgóan elfoglalva. Egyébkor mindig felugró\'t és elém sietett, ha hozzá jöttem, ez alkalommal azonban csendesen ülve! maradt, szorgalmasan tovább hímezve, oly komolyan, mintha, valamely fontos dolog kötöt\'e volna le. Nem kevéssé lepett meg magaviselete. „Jó estét kedves Rózsiké"
kezdem.
„Jó estét Karoly" — volt a válasz, a nélkül, hogy kék szemei a himzöráméról elmozduítak volna.
Ez már bosszantani kezdett, odaültem hozzá és kérdem: „De kérlek angyalom,: azt kell hinnem, hogy haragszol reám ?" í
Ekkor felemelte kék szemeit és hozzám fordulva igy szólt fájdalmas és szemrehányást éreztető hangon: „Tán nincs okom ehez Károly ?"
„Hajlandó vagyok hinni kedves líó-zsika, hogy haragszol; gyarló emberek vagyunk, vétkezhetünk akárhányszor és különösen jutunk mi férfiak önkénytelery is hibákba, de valóban nem tudnám elkép-\\ zelni, mi által vontam én magamra haragodat."
„Olvmüy borzasztó ember az, a ki bűnét ily gyorsan tudja elfelejteni!" hang-zék az ifjú leány ajkairól.
Most meg volt a jég törve. A harmat-zápor megeredt, mindkét szem tele köny-nyel és a szemrehányások zápora Ömlött felém.
Egy kis szünet után kezdem : .Emlékeztess hibáimra kedvesem! Veled, egy tiszta angyallal szemben mindig csak egy gyenge ember vagyok. Mondd, mi bántja lelkedet."
„ílát annyi bűnöd Van, hogy már magad sem tudod azokat? Xo, ez igen vigasztaló menyasszonyodra! Majd segítek gyenge emlékezésednek. Figyelj tehát, hogy észre térj! Nem Ígérted meg tegnap este, hogy körünkbe jöszsz R . . .-ékhez az én kértemre és kedvemért? Ott vár-triók, lestünk és a íci nem jött? az az | udvarias Károly volt, az én gyengéd vőle-gényem! A gúnyos megjegyzések rajának; voltam kitéve és mindezt érted, miattad!" ¦ „Jól van, kedvesem. De hisz ti az asz-1 tilokat akartátok felforgatni és tudod, hogy \\ engiíin ily dolgok a^halálba kergetnek. És j lehetetlen, hogy engem vahmi fájdalma-1 san nélkülöztetek, jelenlétem csak alkalmatlan lett volna!" P
„Jó védelem, persze az asztalok annál mozgatóbbak voltak, minél lustább az én szeretetreméltó, hü vőlegényként. De mondjad csak Károly\', mely fontos ügylet tartott tulajdonkép* vissza.?" ! „Engem, kedves augyalom ? Oh, semmi nevezetes! Egy kissé gyengélked • tem !"
J „Szegény Károly 1 Meg nem bocsát ^haió azonban, hogy oly kevéssé sajnálod magadat és este hidegben az utczán jársz „Oh, nem volt oly veszélyes!" „Ugy, tehát annyira mégis veszélyes ! volt, hogy hozzám nem jöhettél!"
„Rózsa, mit gondolsz felőlem 1" „Óh semmit! Nekünk, szegény nőknek nem szabad semmit sem gondolnunk, mert ha a férfiak hűtlenségére gondolnánk, ekkor&ész nélkül cselekednénk már. Mert az a nő, ki igy gondolkozik, a világon a legszerencsétlenebb teremtés."
Teljes hevében Tott menyasszonyom. A \' haragtól, mely bensejében dult, horalokerei ! csak ugy dasadoztak, az egyébkor szelíd I szempár csak ugy villogott, a kis szájban ¦ peregve járt a nyelvecske, ajkai veresek \'¦\' voltak és haragjában oly szép volt, hogy \' elfeledem, miként velem számol és nem ; haliám, arczán elmerengve, egyszavátsem \' s csak midőn indulatosan azzal a kérdéssel támada meg: ,Károly, akarom, kell, hogy tudjam, hol voltál tegnap este ?" — eszméltem fel merengő helyzetemből és zavartan mondám : „De édes angyalom 1" „Persze, -persze, egy de-nek kell mellette lenni, mert különben a védejASés nehezebb volná; de nekem tudnom kell \\\' Valamit kyllett mondanom, hogy könnyű módon mentve legyek; tehát nyugodtan azt felelém: „Nos, ha tudni aka-
rod minden áron, hát a szokott vendéglőmben voltam ?" ;
Erősen szemembe nézett a lány és aztán igy kiálta fel: ftÓh, én boldog-! \'— Mily szép jövő kecsegtet! Sokra viszem még: jövendőbeli férjem a diplomái pályán ügyes előmeneteleket tesz, mert kitűnően ért a fülleutéshez. Nos, hát ha oly nagyon feledékeny vagy, akkor kész vagyok emlékezetedet egy kissé felüdíteni. Tehát halld, mit vagyok elmondandó. Az én (?) beteg vőlegényem tegnap este 9 órakor kisétált és Sz ... kereskedöhez ment, a hol meglehetős soká késett."
Bámulva vágtam közbe. „Leány, ki modtá ezt neked? " . -
„Lám, lám a rút! Meglestem a szegényt ! Mi dolga volt tehát ott vőlegényemnek? Mrert kellett negligeálni reá várakozó .mennyasszonyát?" V
„Ó Semmi. Üzleti dolog, s ilyen sokszor előadja magát." \\_
„Hogyisne? És aztán mióta szenteled magadat a kereskedelmi szakmának ? Nevezd meg csak, kérlek, e fontos üzleteket 1" . :
„Kérlek angyalom, engedd el a választ." \' .
Oh, szívesen! Balgaság volt tőlem kérdeni, hisz a napnál is fényesebben bizonyítanak" a tények. Sz .... . kisasszony sokkal szeretetreméltóbb ás ami fő — gazdagabb, miut a szegény Rózsa ás r— a mit szinte nagyon jól tudok — aem egészen vonzódás nélkül viseltetik hozzá;!. Miért is hagynád magad akadályozni, ha jobban fházasodhato!?Pénz a fő nálatok, hűtlen férfiak!" — és e szavak után borzasztó zokogásba tört ki. FRIEDRICÍi F. y •., (Vége köv.) -
HUSZONNYOLCZADlk ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 3-án
helyen üdvözlünk, Ö mindnyájunkat és minduyájan Öt ismerjük, fáradhaUlIan intéző, éljen !
Már nagyon is meglátszik, hogy a horvát és magyar viszonyok szemlátomást javulnak. Vasamaponkéot beállítalak a falusi népből keletkezett zenészek még czim bal ómmal is ellátva, a kik egész héten dolgoznak, vasárnap muzsikálnak, bár ezen solid kerestet a mi népünk is felfogná, dolgozni, becsületes módon ke-1 resüi, nem szégyen. népzenészek |
felszólítás nélkül húzzák a Rákóczyt, Hu-\\ lívady^s Kossuth indulókat, a csárdások; sokaságát, a magas csizmában levő nép j hozzá is látott a csárdáshoz, lelkesen forgatták a tánczosnét, félretettek minden 1 bút, csak a tánczaak s csárdásnak éltek és ez dicsérendő.
Krtesültüuk. hogy e vidéken a porosz . féuyköszétmez. hasonló bányára akadtak, a melyről annak idejében majd bővebben szCluuk.
Most pedig sajnosán a nép fanatis-musáról kell szólanom, n3gyon kényes az ügy, semminemű fejtegetésekbe nem ereszkedem, csak egyik laptársunk közié-; menyét ide mellékelve hozom szószerint u. ül.:
Gyilkosság a csodakép előtt. Horvátországban, Körüsmegyében, a napokban gyilkosságra vetemedett a babonás hite "által elvakított nép. Zágrábi levelezőnk ezeket jelenti" az e^-etröl: bzveii Psar C-vesztet körösmegyei fa lu mellett, egy falubeli parasztasszony találkozott a mezőn egy ismeretlen tiatal leánynyal, ki különös viselete által feltűnt neki. Beszédbe ereszkedett vele s a különös leány nagy titkolódzva elmondta neki, hogy előtte megjelent a Szűz Mária s felszólította öt, hogy menjen be a falu templomába. Uit—monda — van e:;y elkopott, elrontott Mária kép, azt keresse föl és.tegye ki szabad, helyre, hogy minden ájtatos hivő eléje járulhasson. a leány-beszédje nyomán kutatni kezdtek s a, templomban csakugyan találtak egy ilyen porlepte régi képet. a képet kijavíttatták és felállították a temetőben. - Azóta naptömegekben zarándokol a nép a „csoda-kép"-hez. Ama hely közelében, a hol a kép fel van állítva, két nagyobb huk van a földben, melyből időnkint állítólag göjgök szállauak fel. Vannak olyanok, a kik már azt is áliitják, hogy ebben a lyuk ban megjeleuik szűz Mária. a minap egy körösi korcsmáros megnézte az uj csodaképet s néhány száz embert látott előtte imádkozni, énekelni. Később, mikor azok fölemelkedtek és széledni kezdtek, a a korcsmáros rájukszóll". „Hát ü azt hiszitek, hogy ilyen rókalyukba bújik a Szűz Mária?" a babonája által fanatizált néprétcget ez a uyilatkozat annyira löliu-gerelte, hogy nekiestek a korcsmárosnak és agyonverték. a csendőrség nem tu ita ¦ í-llogni a gyilkosokat. a faluban összest reglelt néptömeg soraiban azonban az eset óla ulyniiiiyira izgatott a hangulat, hogy Belevarró\' katonaságot kértek a faluba."
Népnevelés és felvilágosodás jöjjön el a te orsz.-u,\'od ! Isten- velünk !
Wajdits JÓZSEF.
Hírek.
— Báró Hómig Károly megyés püspök ut ö méltósága szept. 8án\\ Nagy-Kanizsán Jog barnáim. Hozza\' Isten körünkbe a szeretett Jöpapot!
— A szabályok értelmében. Egy franciskánus és egy dominikánus kolduló barát találkozott á napokban a vidéken.\' Tovább utazva együtt, egy patakhoz értek. a dominikánus igy szólt a franciskáuus-hoz: „miután te alázatosságot fogadtál, a szabályok értelmében neked kötelessé--gad engem átvinni." a franciskánus nem tett semmi ellenvetést. a viz közepén azonban igy szólt a dominikánushoz:. „Testvér! vau nálad ¦ pénz ?¦ „Igen — felelt az — két hatos van nálam." „No akkor ne is haragudjál, hogy én tovább nem vihetlek, mert szabályaink tiltják pénzt magunkkal hordani." S ezzel a viz közepén letette.
— ASiócsatorna-támságm.hó 17-én (ártotta, nagygyűlését Siófokon, meNre megjelent Veszprém, Somogy és /.alámegyek intelligencziájának nagy része, azonfelülTolnamegye községei is küldöttek képviselőket. a vármegyéket legnagyobb -részt alispánjaik képviselték és pedig SomogymeEyét Csépán László, Veszprém-megyét \\ éghelyi Dezső. a Sió partjain fekvő községek majd minílannyian kiküldött megvédelmezni, tulajdonképeni czél-juk azonban az volt, hogy a költségek alul való felmentést kieszközöljék, csak csekély számú község jelentette ki a kÓtsé;;ekhez való hozzájárulását a gyűlésen Jaokovics László volt somogyi föispáu elnökölt. Az ügyet t. j. a Siócsatorna szabályozását, nemkülönben a zsilipnek Siófokról való lejebb tételét Scholz Gyula somogyme-gyei lömérnök adta elő, az általa igen czélszerüen kidolgozott tervben. Egyszers mind felsorolta ama községek és társulatok neveit, melyek a költaégek viseléséhez
járulnának. A GO,000 forintra rugó kiadásból az állam 30,000 frtot a déli vasút szintén tetemes összeget visel. Szabó Imre veszprémi kiküldött a vizszabályozás mellett szólt, azt indítványozva, hogy az ellenőrzés vétessék ki a déli vasúti osztály mérnökség kezei közül, mert helyzetében a napirenden levő visszaélések miatt sokat szepved; hanein a felügyelet, illetve ellenőrzés ruháztassák Veszprém vármegyére. Krisztinkovics enyingi kiküldött jónak látja az eddigi állapotokat, védi a déli vasúti osztály-mérnökségét, m:ut felügyelőt, ki kormánybiztosi rendeletek szerint intézi dolgait. Az ezután felszólalok mindannyian kiküldőiket iparkodnak felmenteni a költségek alul, igy a zala- és toluamecyei községek kiküldöttjei majdnem teljes számmal, kiskomáromi, zalai folyó-szabályozási társulatok, a. sióberki társaság s jó részben a déli vasút. Az ügyet elintézés végett az illető niinisz teriumhoz terjesztik fel.
— Névmagyarosítás. Türk Mihály Csáktornyán állomásozó csendőr vezetéknevét „Török\'re magyarosította.
— Kiállítás Keszthelyen.. A Balaton-egyesület 1890-ben Keszthelyen gazdasági, bor-, szőlő- és gyümölcskiálli tást fog rendezői. Szalay Imre, az egyesület egyik elnöke ez ügyben már járt Keszthelyen, a hol igen szívesen fogadták a tervet.
— Anna-bál Balaton-Füreden.
Bala\'ou-Füreden a gyógyteremben gróf Cziráky Béláné védnöksége alatt a paksi tü/.károsultak javára augusztus 4 én zártkörű- Anna-bált rendeznek. A rendező bizottság elnöke gróf Esterházy Ferencz, alelnöke gróf Berchtold Miklós. Belépti dij 3 frt. családjegy 8 frt, páholy 10 frt
— Páter Augelicus, jeles egyházi irónk Jeruzsálembe utazott. Mult szombatonszállt Brindisiben hajóra, Alexandriába negyediK nap ért s onnan Jaffán keresztül tér a szentföldre.
— Pályázat hirdettetett: Balatcn-Magyaródra -segédkántortanitói állásra..— Somogy-Beleznára áltanitóí, — Novára izr. nevelónöi. — Dobronakr* másodtaui-tói, — Kerkaszent-Miklósra segédtanítói Salomvárra r. kath. kántortanitói, — Horvát-szent-Miklós (Kanizsa mellett) segédtanítói állásokra.
— Fürdói élet. Uj-Tátrafüreden 7-dik számú kimutatás szerint jut. 20-ig 1284; — Balaton-Füreden 11-dik számú kimutatásból látjuk, hogy július 1 G-ig 690 folyó sz. alatt 1331; — VarBSd-Top-íi 14-dik kimutatásból látjuk, hogy július 20-ig 1549, — a lipiki jódfürdöbeii 7-dik névjegyzék szerint jul. 24-ig 790 számban 143íi fürdővendég volt.
— Esketés. vasárnap, azaz aug. hú 4-én, délelőtt I) órakor az isteni tiszte lettel kapcsolatosan a helybeli.\' ev. ref. vallású hitsorsosok Arany-J. utcza 5. sz. alatt levő imatermében egy vegyes-vallásu jegyes pár összeesketése fog tartatni, mely puritán szertartás megtekintésére, a jelzett időben, felekezeti különbség nélkül, minden érdeklődő városi polgárt tisztelettel meghív JávoryNándor .ev ref. miss. lelkész.
— Eljegyzés. Weíssfel\'d Dezső Budapestről, l\'osner Károly Lajos képviselője eljegyezte Engel Hermina k. a.. Eosel Adolf helybeli szappangyáros bájos leányát Áldás kisérje e frigyet 1
— Porliuncula. Tegnap, aug. 2-án a helybeii szent-Ferenczrendiek templomában a l\'ortiuueula-ünnepet kegyelettel üllek meg. A szorgos munkaidő daczára a búcsúsok uagy számoru jelentek meg.
— Véglegesítet*. Kiss Lajos zalaegerszegi polgári iskolai reudes tanító jelen állasában véglegesítetett
, — Látványosság. Volt alkalmunk az „Eötvös-téren" felállított mechanikai, anatómiai muzeumot megtekinteni, s mond hatjijk, nagyon sok érdekes, feltűnő látni valót találni benne, mint:alélekzetetvevö Venus, Garibaldi szobra, a zébélö szere-csenpár. két éneklő madár, virágzó rózsa fa sat. mind mechanikai mozgásokkal. Nem kevésbé érdekes az anatómiai osztály is, hova—nagyon helyesen, — csakis felnöt tek mehetnek be. — Ált"l- ban miod érde-Kessége.mind pedig olcué^J folytán bátran ajánlhatjuk közonsíjünk figyelméke.
— Kapczabetyárok A csányi ura-; dalmi kanászt\' az ugyanottani erdőszélben \\ sertései Őrzése közben két szűrös gatyás
ember-megtámadva, megkötözték, véresre ; verték a\' elvették egy ezüst zsebóráját : lánczczal együtt s mivel látták, hogy igen \' jó czizina van a lábán,az egyik kapeza- ílle-j töleg bocskoros betyár levetette rozoga i bocskorait, lehúzta a kanász csizmáit és | ezeket felhúzva odább álltak. — A halálra ; ijedt összevert kanászt később arramenö | emberek szabadították ki kényelmetlen j helyzetéből. — A csendőrség erélyesen I nyomozza a gaz rablókat.
— Megölte a kalász-szálka. —
A .Mohács és Vidéke" egy halálesetet közöl. Petro András eraödi jómódú föld-míves gazda nyomtátás közben a . vizes butykosból ivott, mely a gabona-asztágba volt bedugva, hogy a nap ne süsse ivás közben egy kalász szálkát nyelt. Csakhamar erős torok- és szájgörcsöket
kapott és három napi szörnyű kínok után meghalt Álljon ez az eset intő például a szérűkön dolgozó munkásoknak, lik a fönt leirt módon szokták a vizeskancsót hűteni
— KÖYágó-EórsróI írja levelezőnk: Óriási vihar dühöngött jul. 24-éu délelőtt 11 óra tájban községünkben a katholikus templom tornyába, az óramutató mellett, belecsapott a villára s az erös boltozat-falon végigrohanva, teljesen tönkretette az orgonát s végül a bejárat vastag tölgyfa1 ajtóit ís megrepegette. Szerencsére nem gyújtott a vihar igen nagy károkat oko zott egyébként is.
— A csáktornyai állami tanitó-
képezdébeu a felvételi és javító vizsgalatok szeptember hó 2-án tartatnak. A képezdébe felvétetik oly ép és egészsé-. ges testű növendék, kí 15-ik évét már meghaladtas a magyar nyelv-.számvetés-, földrajz- és történelemben annyi jártás-\' sággal bir, a mennyit a gyronasuim, reál- vagy polgári iskola négy alsó osztályában tanítanak A belépni kívánó növendék erről vagy nyilvános iskolai bizonyítványt köteles előmutatni vagy felvételi vizsgalatnak kell magát alávetnie. Korát mindenki kereszt levéllel, testi épségét orvosi bizonyi tványnyal köteles igazolni. Segélyben csak jó me~aviseletű és/jeles szorgalmat tanusitó szegény tanulók részesülnek. A segélyben részesülő növendékek teljes vagy\' részbeni ellá tást vagy ennek megfelelő pénzbeli segélyt nyernek. Azok, kik az intézetbe felvételűi kívánnak, kötelesek kérvényüket az igazgató-tanácshoz czimezve augusztus hó 20-ig az igazgatónak beküldeni. E kérvényhez melléklendők: keresztlevél, iskolai és orvosi bizonyítvány. A kik segélyt kérelmeznek, azoknak szegénységi bizonyítványt is kell csatolniuk. A horváth-nyelv, az iutézet sajátlagos feladatának ; megfelelöleg minden növendékre kötelező tantárgy. Csáktornya, 1SS9. július havában. Samu József, igazgató.
— A belügyminiszter Balatonfüredei:. Teleki Géza gróf belögyminisz-J.er, Jekelfalussy Lajos, Grósz Lipót miniszteri tanácsosok és Oláh Gyula közegészségügyi tanácsos kíséretében délben vasárnap július huszonnyolczadikán ideérkezett. A minisztert Siófokon Svas-tics Benő Zalamegye főispánja fogadta. A miniszter ideérkezése alkalmából fel-lot*ogó/.ták a hajókat és zászlódiszben álltak a füredi partok. A mikor a hajó : beevezett a balatonfüredi kikötőbe, fölharsant az „éljen" és durrogtak atrfracz-I kok. A miniszterhez parira szállásakor, i Segesdi református lelkész intézett üd ; vözlő beszédet; üdvözölte a. minisztert mint egyik viselőjét annak a névnek, mely Magyarország történetével annyira össze van forrva, s mint a legfontosabb tárcza képviselőjét A fürdő parkja előtt ; Vaszary Kolos pannonhalmi főapát fogad | ta és üdvözölte a minisztert Ezután a miniszter Kovács gondnok és Huray főorvos kalauzolása mellett a fürdőházat és
a fürdő berendezéseket tekintette meg. majd később a balatoni nyachtH-egyletnél tett látogatást. Délben szükebbkörü ebéd volt, nielyea a vendégeken kívül Csemeghy Karoly kúriai tanácselnök, /.iskay, Beze-rédj. Szivák, Lá>zló, Szentkirályi és Vad-nay Andor képviselők is részt vettek. Az első pohárköszöntőt a kormányra és Teleki belügyminiszterre Vaszary Kolos főapát mondotta és dicsérte a kormány érdemeit Teieki belügyminiszter nagy figyelemmel hallgatott beszédben a Benedek-rendet ennek főapátját, Vaszary i Kolost .élteté, fölemlítvén a főapátnak j Füred érdekében tanúsított áldozatkész-j ségét. Jekelfalusy miniszteri tanácsos [Kovács gondnokot és Huray fürdőorvost í éltette. Ebéd után a miniszter a szere-; tetházat látogatta meg, hol a növendé-: kek haladásáról és áltálában Balatonfüved : virágzásáról elismerőleg nyilatkozott A j miniszter, főleg Vaszary Kolosnak a leg-| ujabb tevékenységéről, — mely Balaton-, füredet a modern fürdők közé emelte, ; nyilatkozott dicséruleg.
— Nem fér a bérébe. Hogy népünk neveletlenebb osztályánál mennyire kihalt a törvény és annak közegei iránti tisztelet bizonyítja a következő eset: Jul. hó 30 án este "a helyi uradalmi majorbeli kovácsnál szolgáló cselédleány kiült a major előtti padra, oda jött a helybeli zárdánál alkalmazott kocsis, Eszter Pál és erőszakkal élakartaaleánytraagával vonszolni, mikor már a leány az ellenszegülésben ki-! merült segélyért kiáltott, mire egy majorbeli férficseléd segítségére sietve, a garázdálkodó kocsist félre lökve, a leányt kiszabadította. Erre azonban a kocsis dühbe jött és ugyancsak kezdte a leány szabadítóját agyba-főbe verni, persze ez sem maradt neki adós. Mikor ezek javában czivakodtak, éppen akkor jött a\'z éjjeli szolgálatot átveendő Bay György alkapí-tány a városba befelé, odakiáltott tehát a czivakodókramicsoda verekedés ez, csend legyen." Erre Eszter Pál kocsis ott hagyva ellenfelét, a rendőrtisztviselő felé menve, azt kérdezte: „Ki vagy kutya?" mire a rendőrtiszt harsány hangon felelt: „¦városkapitány", azonban a dühös embert
ez egy cseppet sem riasztotta vissza, hanem neki rohant a rendőrtisztnek, kinél semmi védelmi eszköz nem lévén, ezen váratlan vakmerő támadás elöl meghátrálni volt kénytelen, miközben a kocsis őt valami ken*/?;- tárgygyal ugy ütötte főbe, hogy inajd.Vf elkábult, a kocsis erre beszaladt a zárda udvarra, honnét nemsokára visszatért, de marékkor méltó fogadtatásra érkezett mert az időközben odaérkezett rendőrök elfogták és bekísérték. Mi abbÖI a tanulság? Az, hogy a szolgálatot teljesítő rendörtisztviselőknek egyenruha és karddal kellene ellátva lenniük, mert akkor talán még sem merné az ilyen haszontalan svihák kérdezni : Bhogy ki vagy kutya?"
— Barom-ember. E. M. helybeli czipész július bő 28-án egy & éves kis leány-- kát becsalt lakásába és ott baromi erősza-| kot követett el rajta. A leányka anyja I mihelyt a vérlázító eset tudomására jött, jelentést tett a rendőrségnél, hol az emberi szörnyeteget letartóztatták és átadták „a kir. törvényszéknek, j —Beküldetett. Hogy a .Vásártér" a városi közkórház fólépültéve^-nevét el-: veszté — miután olt vásárok többé tar-; tatni nem fognak — az kétségtelen, sot í — mínt tudjuk — legközelebb már sétatérré \' fog átalakíttatni. Most, midőn a „KoshUth-\' cultus" mondhatni tetőpontját érte el. nem volna-e illő ezen teret „Kossuth-: té i"-nek nevezni el, s e nagy nevet városunkban is legalább ily módon megörökíteni ? ha már annak idején, — daczára a lel ¦ kes felszólalásnak, díszpolgárrá nem választottuk meg. Ajánljuk a t. város-atyák hazafias figyelmébe, nditváuynak Többen
— Hegyei r. h. — N-Kauizsáu 2 ügynököt tartóztattak le. kik zsebólakkal házaltak. — Borovics Mákos Kati Kis-Kanizsán felakasztotta magát — A gelsei erdőben egy madarászó 8 éves fiút a szőlőpásztorok agyonlőttek. — Dióskáli körjegyzővé Galadalics Lajos választatott meg 5 pályázó közül.
— Hazai r. h. — Gr Péchy Manó 72 éves korában meghalt. — A budai dalárda jubileumára a főváros .r>00 ftot szavazott meg.— A szombathelyi kiállítás, melynek megnyitása szept 1-ére tűzetett ki, közbejött akadályok folytán nem tárta -I tik meg. — Szalay Mária szentesi kisasz-
szony kapta az orsz. kisdedóvó képző intézet 1000-dik diplomáját — Székelyföldön 42 község határát tönkre tette a : na6y jégzápor. — A torjai büdös barlang az idén már harmadik áldozatot vette.
\' — Külföldi r h. — A. inayerlingi uj zárda felszentelése okt. kö/.epén lesz. ¦ — A párisi kiállítást már eddig (> millió-. nái többen látogatták. — Olaszország fegyverkezik. — A papának 12,600.000 lira magán vagyona vau. — Luchovchimii városban 870Ó ház égett el. — Anglíá-; ban 73 uő bir orvosi diplomával. — A „Neue Freie Presse" szept l-én üli fennállásának 25-dik évfordulóját Bécsben. — GrófBombelles, Rudolf tnéiiörökö* főudvarmestere meghalt Hodanoban,
ErödlaSwa.
— Áz „Olvasó körw szépirodalmi regény folyóiratban megjelent aUj párisi titkok" cz. társadalmi regény 12 dik füzete,— „Szófia gyöngye történeti regény 2-ik füzete. Magyarította TölgyesyMihály. Szerkeszti Fülöp György, kiadja Kormányos itóza. Ára egy-egy füzetnek 2ö kr. Előfizethetni Bpesten, üllői ut 21. sz.
— „Az Eiffel torony" leírása és; ismertetése. a torony rajzával megjelent ] Kolozsvárt Horatsik János könyvkereső; Kedvében, ára 20 kr.
(—:vA Slnger és Wolfner könyvkiadó! czég"kiadásában megjelenő „EgyetemesJ Regény tár" egyik legújabb kötete Kazár I Emil „a szivárvány" czimü elbeszélését; tartalmazza Ez elbeszélés ujabb bizonyi-; téka annak, hogy Kazár, amennyire birto-j : kában van a nyelv mesteri kezelésének és j : a jellemfestésnek, épp oly érdekfeszítően : ítud elbeszélni is. Megragadóan ecseteli ¦ ¦ legújabb kötetébén két .szív küzdelmét j I mely — habár hőn dolog is egymásért -— [egygyá nem lehet ez életben soha:\' köz-| jtük áll ledönthetetlen válaszfalként a sötét múltnak ínég sötétebb árnya. a I azabadságharcz testben-lélekbeu megtört, \' megkínzott vértanújának egyetlen leánya | sohasem nyújthatja kezét az ifjúnak, a j kinek atyja mondotta kí annak idején ! mint cs. kir. tábornok a kegyetlen és igazságtalan itéietet, hogy „istennél a | kegyelem!" — Ugyancsak most vettük e ; közkedveltségü vállalat IV. évf. 16. köte-
tét, mely Birtíiett Hogdson „A kis lord" czimü kitünö regényét hozzá Kárpáti János gona^s foVditásában. A regény hőse egy hét éves amerikai fiúcska, a ki váratlanul angol lorddá és Nagy-Brittannia legfényesebb nevei és legdúsabb uradalmai egyikéuek örökösévé lesz Ez a kis emberke annyi szeretetreméltóságot fejt ki, jelleme oly szerencsés vegyüléke a mestei-kéletlen gyermeteg naivitásnak és az életkorát túlhaladó komolyságnak, hogy nem-
csak egész környezetét .ragadja el, de kedvenczévé nőtte ki magát Anglia min. den irodalomkedvelőjének és megvagyunk felöle győződve, hogy hason érzelmekre teend szert hazánk olvasó közönségének köreiben is. ji megkapó jelenetekben" gazdag kötet külsőleg is csinos kiállítású piros vászonkötésben jelent meg J3 bolti ára csak 50 kr, mint az „Egyetemes Regénytár" ezen kiválóan sikerült és nagy kedveltségnek örvendező vállalatnak miü-den egye kötetét.
- - Vegyes.*)
— A helyes étkezési rend bizonyára hatalmas eszköz-a számos alhasi bajok ellen, de nem mindenki van abban a helyzetben, hogy az ilyen szoros diétái megtarthassa^, Az emberiségnek legalább is nyolczvan százaléka él oly viszonyok közt, hogy még a táplálkozási u.ód legszükségesebb föltételeinek ,vagy általában az életrend s munkaidő követej. méuyeinek sem felelhet meg. E tulnyotiió
; többség számára egyenesen életszüksé^, j hogy egy kipróbált s olcsó háziszer mindig kéznél legyen, a inelylyel emésztő szerveik működésének zavarain gyorsan ; s hathatósan segitsenek. Ilyen olcső-házi-i szer a mely már évek óta kitünö hatásúnak bizonyult: Braodt Rich. gyógysze
¦ rész svájezi labdac-ai, melyről a bel-és . külföld minden vidékéről érkezett dicsérő-
¦ iratok a legékesebben szólnak Brand; ; Rich. gyógyszerész svájezi labdacsai a
gyógyszertárakban. 70. kr. egy dobozzal kaphatók; de jól meg kell figjfeini a fehér keresztet vörös mezőben s a Iticli. keresztnevet. -,:
— Löschner udvari tanácsos a MattonÍ-féleGÍes.>hüb lit különösen ajánlja: ideges egyéneknél, gyermekeknél, lábba-dozóknál, terhes nőknél, mint oly szert mely a hányást csillapítja és egyurftl az utóbbiaknál az alhasi szervek működését elősegíti. Ajánlja további ezyál-taljában mindazon betegségemben, melyek lényege túlságos savképződésen alapúi és kiemeli, hogy éveken keresztül folytatott kísérletek alapján megállapítottnak tekinti miszerint az említett viszonyok kii/t nincs jelesebb gyógyeszköz, minta Matton-féle Giesshübler,r
Ki nyert?
Húzás jul. 27-én : Budapest: ísO ti 71 3"i 2. Húzás juliu- Síén Prága: 27. 2ö. 61. Hfi. 6«.
Hivatalos piaczi árak N-kanizsan.
i \' 1SS9. jul. 31.
— Buza 8.30. Közép 8. — líozs legjobb (Í--0. Közép 6.20. — Árpa legjobb S frt 40 kr. Közép 7-flO — Zab legjobb ti frt Kö/ép. 5.70. — Tengeri á.SO. — Burgonya f-fio. — Széna 2 frt Kötött szalui* 1.50 frt.
Piaczi árak:
— Székesfehérvár: ltuza s*50. Rozs 0.50—80. Arp\'a i;.5Ü—8. Kukoricza.
1 5-50-c/o.
— Szombatiiefy: Buza 8—8.30 i Rozs G.50--70. Árpa 5.SÓ" — ti.2u. Zab \' 5.50-6 írt.
— Kőszeg: Buza S—10—20. Kozs 7.20—50. — Árpa G SO—7. Zab G.ÍÍ0—80.
— Felső Eőr: Buza\' 7l80—S,20. Rozs "G.GO—7. Árpa G.50-7.50. Zab 6.00—7. Kukoricza tf.-iO— 50.
— Pécs: Buza íj^p—7.40. Kétszeres G.40—GO.Itozs 0^:20, Árpa5.80 — 6 frt. Zab 5—40 —GO. Kukoricza 5.40—60.
— Csáktornya: Buzi 7.75. Rozs G. Zab és árpa 5\'50. Kukoricza 5.40.
— Szegszárd: Buza 8 frt. Rozs G. Árpa 5.60. Zab 5. Kukoricza 4 őo.
— Pápa: Buza S—9. Rozs 0 — 7. Árpa (i —7.50. Zab 0—G.40. Kuftorica 5.40 —G.10.
¦ • — Kaposvá^: Buza 7.50— B.20 ; Rozs 550—6. Árpa* — 6—8.50. Zab o. i Kukoricza 5 — 5.50.
— Szigetvár: Buza 7.G0—8. Rozs !5-60-80. Árpa 4.G0— 6,Zab 5-5-25. | Kukoricza 4.80-»-5.20.
Szerk. üzenet.
— ,HoD»«d v&ftyok " Örvendünk, hopy dfi\'a költeményt gyengének tniíljuk a tt«xU:«r.-.
—- S. Gy Kffsi\'iüettcl rettük. At igeVW vÁrjuk. Üdvr.zlct! ^
— K. M Újpest Átadtuk a naptir riiíúf-
— B. L. S«. A Szirei tad<^>itá«át ör>mi-tnal vettük.
— 8. z«. N"aRyMerü!-Gra.lu]áIuiik. AumÜI
válaaioltunk !
\\ /.
Felelős szerkesztő és kiadó: B A TOR FI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÖZSKF.
*) E ciim aUtt. k.\'Ulöttékért *em alaki, *em tartakajsifaért i"erd.őaséget neoa vállalok \\ Bátorti
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ2LÖNY
ACGÜSZlüS 3-án.
Nyilatkozat.
Alulírottak ezennel kinyilatkoi tatjuk, "bőgj dr. TeraáDciky Gyula ügyréd ur részé-rcl leiszóÜttaUtiak. hogy — Für*t L&joi állatorvos nr által, — az- 5 és atyja bectületén ejtett sérelmekért lovagias elégtétel\' -jeendo í utobbi-fakásán megjelentünk, s nevezettet erre ¦ MtióliíOttnk, mire tőle azon felviiágositáit nyertük. ,bogy 6 az ügyei ti<rrénye» utr*. terelte é* törvényes uton tog elégtételt szolgáltatci".
Figyelmeztetvén őt a ..törvényei és lovagias\' uton vett elégtételadás wvítel külómbségeirc, azt felelte: hogy ró a külotnl.aéget ¦ igen jói tudja;\' azonban felünktől ezí el nem fogadja; midSn [¦edig euufrk ismeretlen indokai után tudako-lúdtnnk, a további felvilágosítást is megtagadta.
Naíy-Kanizsa, jnlius 28-án.
KAKKAS JÁNOS RÁTONYÍ JÁNOS
iohadnag>: v .
M<?«l^iöim jelen* nyilatkozata kr-zz été tele mellen J-\'jrut Lajos állatorvos tokintse magát általam EnrgkutyakocbácsOituak. :!6T3 , TEK5ÁNCZKV GYULA
ügyvéd.
Fischer Győző
városligeti testegyenesitó és hldegvíz-gyógyiutézete Budapesten, Herrnina-nt 1525.
(Kwlótt dr Eiscabofféle vizgyógy intézet) Az intézet gyönyörfl parkban, emelkedett bt\'l)eu fekszik. rJerendezése első rangú, a lakásuktól, kényelemről, szórak ozásroJ min-donképeit gond"\'tudva van. Levelűje,\' - vízé
. kitűnő. A gyógyintézet ben gyógyittmik mindentéle i Z U a 1 e-t j é» csontba;, gyuladá-
: sok, fi c a a m ... törések, ii ü 1 éti
:n r r e v Q 1 é s, z s u g or o d á a, csoutgiírbülések, :¦. I - r d és l a. b sokfele i > ] í e rd ti I é S e, rL á t-grriacz gürbülésok, tynkmell fer-
- d e nyak, veleszületett ti c z a m u dá s. A végtagok vi^zertágulása, v aggja godása — A bátgeriuczsorvadá* (tabera dor-salia) Cbarkotnak, a hírneves páriái tanárnak legnjabb elvei szeriül és ÍŰaS által ii sikerre! gj/gykczelietik.
A bi :eg vízgyógyászati osztáljbau minden ilyen kezeléit igén? 15 beteg felvétetik A betegek a k t k vagy bejárók.———
I\'r* s;.rktuB ingyen.
fiozzáin intézett írásbeli felhívások jánlva küiJeudük. 3Gia 1—2
vedó n.-kanizsai lakosok elleni 350 forint , tőke. 1881. évi aug.l-től járó C%kamatai I 35 frt82 krper,8frt85 krvhajtáskérelmi 9 frt 50 kr árveréskérelmi s még felmerő-1 lendő költségek iránti vhajtási ügyében a| fentnevezett kir. törvizék területéhez tar-" tozó, a börzönczei 273. tkben A. f 129. hrsz. a. feltett ingatlannak Kovács Anna, Kovács Krzse és Kovács Jánost illető 141 írtra becsült % része, az ugyanazon tjk-ben A. f 243. hrsz. a. felvett ingatlannak ugyanazokat illető 51 frtra becsült 3A része, az ugyanazon tkben A. f 287 hrsz. a. felvett ingatlannak ugyanazokat illető 36 frtra becsült 3/s része, a börzöüczei 278. tkben\'A. f 97. hrsz a. felvett .ingatlannak ugyanazokat illető 60 frt 75 krra becsült 3/f része, ugy a börzönczei 292. sz. tjkbenÁ. f 2fi. brsz. a. felvett ingatlannak ugyanazokat illető 201 frtra bocsült % rész 1889. évi október hó 5. Dajiján de. 10 Órakor Börzöncze községházánál Eperjessy Sándor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az első az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételek-, ben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvszék mini telekkönyvi hatóságnál 1889. évi máj. hó 22. napján. Gr. HUGONNAI 3(172 1—1 kirendelt kir. tvszékí biró.
03 >*—¦ N L/) CO
-Q XI
aj
Az 1886-ik évi elszáll, 2,000,000 palaczk.
ÍV"
ra jlr w
caci
mí W
® HsW (ü
N KM i
t
3 E
> ¦
S
CB
> kg
CB
» i 1 /
TD "1
> E_ _c
c= en
¦ hi\' ¦~s .> "O -XZ 2 5 1 1 "
% ¦ ¦§ * 3 mam 3 u -a (13 35
ES 3 szorb kir. UDAPEST 1^ | > " r-g c 3 — ,«
asm -° H Bs ¦ ¦ ¦ a to cd e" ^
1 «
\'I9U>|ojbabz !sajzséuid ze zssi iojb|b§|ozs oun}!>i
Schwarze Seidenstoffe von 60
kr. ti. H-65 p. meter — glatt
und j;. mustert (ca. 180 veracb Qnal.)
Farbige Seidenstoffe3 von 60
kr .fl. 765 P- Meter — glatt und gemu»iert tcirca verscb Karben,
u»d iJe-hio« }
Veraeudet ri\'ben- und atüackweUe porto- uud zollfrei des Fabrika-Depot Ü Hennebergi\'K.\'K. HoflieO-\' Zürich. Mus \'.er uingclirud. Brife, kosten 10 kr, pono.
alatt küzlottért t
il IH DETESE K.
3723. tkv. 1889;
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Vizleodvay József és Vizlendvay Sándor vhajtatónak Kovács.. Anna férjezett j május Horváth Ferenczné s trsai yhajtást szen
2798. tkv. május 2. 1889.
_A^verési hirdetmény.
A nigy-kanizsai kir. tőrvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Vieber Karolina palini lakos végrehajatónak Seiber József és neje végrehajtást szenvedők gelse szigeti lakósok elleni 15l> frt töke. 188(1 évi május hö 8-tól járó 8°/„ kamatai. 32 frt (15 kr per, 7 frt végrehajtáskérelnri, ít frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében :i fentnevezett kir. tszék tesrületéhez tartozó a gelsei 232. sztjkvben A. f 800 hrsz. a. Seiber József és neje Kuzmics Erzse lulajdonául felvett üIO frtra becsült váltságkötelcs ingatlan 1889 évi augusztus bő 12. napján d. e. 10 órakor Gelse község háziiuál (lÖrffy János felperesi ügyvéd, vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles avételárthárom egyenlő : részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó l hfi-¦ nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 ; hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó \'ln/o kamatokkal együtt az árverési feltételek-ben meghatározott helyen és mód ozatok szerint lefizetni.
Kelt Xagy Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi hó 3. napján Gr: HUGONN\'AY 1175 1—1
! ! Komoly intés ! !
mindazokhoz, a kiknek még bíztositó-levelSk nincsen, akár k".le«.;n leivavésre, akár családoknak Lagyományul (amennyiben egy birto-sítá levél egyéni" készpénzzel); eladósodott bái- és földbirtokosok pénzviszonyainak rend-behozására kiváUmi alkalmas, miután enrtUrg bekövetkezett ríi^trttií elhalálozás t-setéu a bix tosítotl tőkf> kititctéséve! a birtokot tehermen tesen kapják n;<*g ; uj házasoknak is l<uitos a uü és gyermeki-k biztosítására, végül pedig al-kalma> kamzióként való deponálására.
Egy életbiztosító \\ev*l minden MCthen a tegbiztonbb, legtakarékosabb és legjobb tűke pénz, enaMfogva minden takarékpénitár előtt előnyt érdemlő. H.igya.i ís mily módon atP-rezbeto pgy biztosító levél a legjobban e« I e g c I ó ii y ÍI a C- b b e n, ez érdemben sz-ival és irásbetilég titoktartva a Icgmegbiz-bajóbb f.-lvilág!tsi:ással szolgál: Bíztosiiási íő-f.lügyelő KI.K1S I , Koblmessergassc 7. IV. emelet. TaláHtaít\'- 2-től 5 óráig. Elfogadások égéi* 66. éves korig. - 3Cn"
Hamburg-Amerikai ^
Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen gyors- és póstagözhajófc Ham íí és r ar íí o I .\\ e w j » rk !i».
Sonthamptont érintve
Azonkívül renile Havrre-Newyork Stettin- „ Hamburg-Baltimore
Bővebb felvilágosítást sziv
ty.szeköttetés ; !lanilii]r^-\\j JniLia - ¦. I lavanti :t Mexico
!en itvitjt :
GSCHIRHAKL JÓZSEF
Bécs, Wieden Weyriiig-gasse 3-2. szám.
kirendelt kir. tvszéki biró
fg >asj-Kanizsán, a szt.-liáromság téren.
KKKKXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXKXK
HAUSER EDE\'
faragómester
porpbyr- és már gyár*-
Nr. 19. H.
Téglagyárak, kőbányák, gözcsiszoló fürész-malom tulajdonosa. Dusán felszerelt raktira kész S I R-S ZOBROKSAK
kriptafedök gránitból, kriptarácsozat\' és sirlámpák stb. Kripták teljes elh készitésére való megbízások, a áthelyezése, valamint minden e sz rászatba vágó munkálatok pontosan olcsón eszkíizöltetnek. Képes á\'jegy ingyen és bérmentve. Czleulapitási 1781. SG43 6-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX» .4
Bezárólag csak még hétfő, augusztus ho ,~>-ig esti lO\'/a óráig van nyitva.
Hartkopf anatómiai os mechanicai gőzerövol nxüködő nagy múzeuma.
Megtekinthető reggeli 9-töl esti 10\'A öraig.
Belépti dij a panopticum megtekintésére felnőtteknek 15 kr., gyermekeknek 10 kr.
Belépti dij az anatómiai osztályhoz jegyzékkel együtt, (a belépés csak felnőttek részére) 20 kr.
"CJJ ! Terem fizikai mutatványoknak. TJJ !
HétüB, eopszlos y 5-uD ttiolsó előadások :
Élve ! Delejesség által. Élve !
Az erómuvészet feltűnő csudája a felemelt nehezékek
által bemutatva. Minden emberre nézve talány. Egy eló hölgy, ki a tenger felszíne felett szabadon lebeg, A szép Galathea ötféle átalakításban, bemutatva a hírneves Pigmalion régiségtára után, mely felíünö, és csudálatos megjelenés.
Belépti dij : I. hely hely 10 kr.
Számos látogatásért esedezik
az igazgatóság.
A joa. agyar la. Él
Z i EL B S Z O TT y O IC
Küiiiió hazai gjártSiánjr :
fl s y
1 e to © !
„S Z J± 1
i Ezen hazai pótkávé a inága nőmében páratlan, igen lasznos növényekből i kitűnő alkatrészestül áll, felülmúl minién eddig forgalomban levő árpa- makk-, füge-, továbbá a l kOiröldrSl millió- és millió kilo számra behorczoU különféle lévén ismert pótkávékat.
Számos szaktekintélv bírálata szerint:
A ,S2ALÁDV-KAVÉJ írére és zamatára nézve sokkal
A D Y - KL A V E.
kellemesebb: szinre szép tiszta és kevesebb eztikor kt-li hozzá mini bármely más pótkévéhoz, tehát nemtsak kávépótló, hanem egyszersmind kávéjavitó is, mert jótékony alkatrészénél fog\' . a valódi kávé- izgató és hevítő hatását alább szállítja, az! k< lemesebbé teszi a igy a kávé élvezhetőbbé válik.
Két kanál szemes kávéhoz egy kanál ,Szaladi -k. adva főzetik be, s igy a legízletesebb kávét nyerjük.
li
,H,U NGARIA KÁV E."
Ezen évek előtt feltalált különlegeiség, mely tisztán használva nemesak pótolja a drági; szemes kávét s r^y nagy megtakarítás van elérve, hanem gyógy hatásánál íogva is olv hazi szert kepez.\'mely élvezve táplál t táplálva gyógyít
Rendes eledelül használva felnőttek, mint Öregek és gyermekeknél a gyomorból és belekből a nyákot és minden az emésztést akadályozó anyagot eltávolítja, a gyomrot és vért tisztítja, \'jó étvágyat elÓiegiti, táplál és erÓsit, soványoknál a hízást mozdítja eló Mint házi szert utasítás azerint haiználva faiztoa segélyt nyújt: gyomor- és bélhu-nlt, gyomor- és fejgörca, gyomor/égéi, gyomorból erodó fő* fájás, vérszegényiég, étvágybiány és álmatlanság ellen; to-
vábbá enyhülést eredmény ez lí^rany ér. ideg- é.t szívbajokban.
Gyermekek, aggok s általában kiknél az ázsiai szemes kávé használata tiltva van, a nHungária-k:ivé.J sr.ám-talan orvcai teHntélyek"által, mint legjobb eredményit táp-«er van biíorjedve, a fentebb felsorolt \'bajok étlen pedig melegen ajánlva
Ezt sok ezer hálairat igazolja.
BefSzetík tiaztán, hozzá nem adva semmiféle más kávét vagy pótlékot, bögrében johb, mint kávéfőző gépben; egy caéizéhez-\' 1 evök&n&ltal mileíut valaki gyengébb jvugy erősebben kedveli, tiszta viaben 2—3 peráig forralva.
Sffi§, a fenti oyártroányok eddig minden kiállításon ászéreminsl lettek kitüntetve, tfgfr
362$ 4
g Kapható a gyáros
SZ.ALÁDY ANTAL-nil BUDAPESTEN, Andrássy-at 86-dik azfim. és minden előkelőbb füszerkereskedésbeiijLelyben-és vidéken.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 3-ái
VÁSZON ÉS FEHÉRNEMŰ RAKTÁRA
K „1BOT ÍN ÁGY-KANIZSA N.
M|>G7 Ajánlja
dúsan felszerelt saját készitmsnyii gyermekkelen-
gyéit. Deákok részére u. m. fehér és színes flu ingek hálí ingek, és zsebkendk. Harisnyák, asztalnemüek és ágynemüek, paplanok, ágy-pókróczok és matraczok lószőr- és tengeri fűből (etrígur),
leánykák részére ingek, nadráguk, háló-reklik,
Chíffon-, Creton- és barclietból.
MT BÁMULATOS OLCSÓ ÁRON.
1 x:
MOLL SEÍDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Ószi gyógyítás
T?íir oUfnp volhni minden doboion a gyarjeny egy •*» UidL dliül fdlUUl t» MOLI, A aokszorositó czéij latható Gyors gyógyhatís makacs gyomor- é» altestbajok, gyomore*rcs, ny-Ik, gyomorégés zzékrekedéseknél mijba-jok Ti-ríolulás areriyér és a legkülönfélébb nSi betegsé geknél. Egy eredeti dob..z használati utasítással 1 frt. Raktárak aa orstág minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerén cs. kfr. udvari siallltc" Bécs Stadt Tuchlauben 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 dobozna! kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. urhor Becsben.
ülő foglalkozásomnál fogva ar fin Mull-féle Seidüta TVil í I Por*> igenje hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer »
"KétJA-----i, ,:_j...v„-,. . ,iiri)m .laton6*wí mer"-et moDdok érte
ezek a gyomrot jóvá és fót könnyűvé teszik. Tisztelettel Steinko P. J. lelkész Hoonetscblagb&o
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
gyógyítás Legjobb bedörzsölő sie
és minden meghülasi betegségek ellen.
Csak akitor valódi ha, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláirá*át viseli ]¦-:\'-.:.¦ tikervs házinál <U köszvény, canz, mindennemű testfájdalmsk és
h-uuláenál; hurogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál Belsőleg vizzel vegyit.e hirtolan rosaullét, hányás, kóhk* és hasmenésnél. Egy üveg ára hasiniltti utaltattál 90 kr.*. e Baktárak az orstág minden nevecetet gyógyszertár és anyag kereskeaés-ib en. HOU A. gyógytieréB2 Cl. klr. udvari szállító Bécs, Stadt, Tuchlauben 9. Szétküldés naponta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. ) . Bécs.
EitünS Moll-féle franc -..-; borszesz és sója vidékemen nagyszerűen működik Küldjön ofktm üli üvegg-1, mivel az emberiség s-gitségére k-kzletet - óhajtok tartani magamnál Mély tiszte lattel
3462 34—45 Hornof. letkész Michulupban.
Raktárak Nagy-Kan-zsán Uoseafeld Adolf és Fesselhofer József, uraknál
O O
a o o o o o o o o o o o o o o o o
g
o o o
Q
o a
Nestlé Henrik gyermeklápliszlje
20 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektől
Gja*J«*T-
Tökéletes tápszer a gyermekek részére. El nem cserélendő a már többször kitüntetett különböző tejfajofc-kai. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek is, mint kitűnő tápszer
gyomor-bajoknak
igen ajánlható.\'
MT* Egy úoDOz ára 80 Itr. ~M N Nestlé Henrik sürüsitett teje
¦V Egy doboz 4ra SO Icr. "®g P\'őraktár Aosztria-Magyarország részére Bcrly ftlc F» WIEN I. Naglergasse 1.
Nagy-Kanizááe: Fesselhoffer József és Rosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytáraiban. 3665 3 —10
oooooooooooooooooooooooooooo
o a o o o o o o o o o
OOOCOOOOOOOOOOOOC»OODOOOOOOC
m* !!! Minieul. !!!
ülmegtakarit 100 perczente(!!!
a következő tárgyak megrendelése áitil:
Teljes szövet-nadrág (tetszésszeriLti n*FT»ág; angol szövet, előiib 4 frt most 1 frt 5Í kr.
Teljes szövet-nadrág (t ~ i síé ssr.er inti nagvi-sgi I. minőségű, elnbb 4 frt HO inast 1 f-t 95 kr.
Teljes szövet-ntdríg (t-nzéi sic:ind n»gysag j
Gyermek öltöny mosószSveibol 2 — 10 évig színtartói a 1 fit 30. 1-íO. 180. egész 2 frt 20-ig
Mosó és vászonnadrág munkásoknak 90.—1-20-ig.
Gyermek rnhácakák elegáns kiállításban, fi.mii-, egész C évesig előbb 20 frt most 90 kr.
Nál Ingek horgalással óriás váizonhól elóbb I-6Ó. most 30 kr. _
Nói lagek Cbifonból igen finoman horgolva előbb 2 10. most 1 20.
Nöí lagek hímzéssel bőrvászonból, etSbb 2 M 20. most 1 frt 10 kr.
HaakáB-ingek legnehezebb minőség minden (ziiiln-n a 30 kr. 90. 1 frt 1 frt 10 kr
Szövet egy teljes-tavaszi vagy nyári öhünyre minden szinben a legmagasabb férfinak is 4 frt.
Egy elegáns kalap legújabb forma 1 frt 50
A kalap megrendeléseknél kéretik a fejbőség, nadrágrendcléseknél a hossz, centimérték izeriut, gyermekeknél a kor pontos leirása s a megrendelt árnk pontosan otánvét m-llett kOldetnek meg.
t megrendelőkn-k.
NemtetszS tárgyak kicseréltetnek — esetleg a pént visszsadatik.
Mindenkinek érdemes próbaképpen egy megrendeléit tenni, hogy meggyfi-ndést szerezzen az áruk olcsó és kí-BoS minőségéről ! Kéretik a csíraet pontosan megfigyelat: 3521 Ő-25
Intemationales Export Waarenhans Wien I. Kohlmessergasse No. 7.
A Tali frana cziiarettapaiir
„LE VRAI GOUDRON"
de Xorwe?e JOSEPH BABDOU ei. FÍLS gjáráből Periplgitán és Parisban.
az egyedüli csigarattapapir, mely norvégiai f. nyőkivonatlidn van áztatva, és mivel ,i fenyőkivonat a gég-\', Kvzórsovek es a tüdőre nézve ie,*egészsegesebb szer, ennélfogva U ai egiedüli ezigarettapapir, melyet a dohányzó •¦gésziég? minden hátránya nélkül használhat. — BzámosforvoM-éi r:z ipar tekintélyeitől származó bizonj itvány áll rcudelk" Zésre
60 aranyérem. ~ 16 diszoklovól. 20 vorsonyki-vüli oklevél. Kapható ni\'ndtn norinbergi-, díszműáru és papir-keresdésben, valamint minden dohány- és scivartSzsdebeo:
3538
ASODLAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Orsiág)
Dom MAGUELOSKE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FQGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
ARANY ÉREM : Brüssel 1380, London 1834
« A főtisztelendő benedekrendi atyák fogvizének használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és gyógyítja a fagak odvaaságát mciyekuek fehérséget és szdárdsagot küTcsűnüz/.a mennyiben\\ foghust erositi s teljesen egészségessé változtatja.
a Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midó\'n őket ezen régi es practicus készitniéjiyek-re figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert-képezik. »r\'
Álma! | Kaffrobb |AlmiamöjSt!| mennyiségben, I
megvételre keres
és esetleges ajánlatokat kér
......C &1IGFR
Landesproductenhandlung in Eoutlngen
WÜRIKSBEBG
¦ Álma! :
Aiuid,. g 3674 i Almamost! g
4271 /tk. 1889.
Hirdetmény.
A nagy-kaiiizsai királyi törvényszék miDttelekkvi hatóság részéről közzé tétetik miszerint acs. k. sz. déü vaspálya társaság\' számára az alább megnevezett határokban kisajátított területekről elkészített Összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helyszínére a következő határnapok tűzetnek ki, úgymint:
Nagy-Kanizsa községre nézve 1889 augusztus hó 10-án délután 4óra: Récsei megálló helyhez.
Komárváros községre nézve löSü. augusztus hó 17-én . délelőtt 6\'/; óra Komárváros állomáshoz.
Kiskomárom községre nézve 1889 Augusztus hó 17 én d. e. 9 óra ugyanoda.
Az érdekeltek felhívatnak, miszerint netalání észrevételeiket a fennebbi határnapon a bizottság előtt elöterjeszsz ék. különben a kisajátítás és a felvert térfogat, ugy a feljegyzeit szolgalmak s jogosulttá-* gok iránti kifogásaik többé tekintetbe nem jöhetnek, .
Egyúttal felhivatnak mindazok, a kik a fennebbi határokban a cs. k. sz. -déli vaspálya társaság számára kisajátított teriiletekért járó és az. egyedi kimutatásbankitett kártalanítási öeszeg menoyisé-gére nézve ellenvetéseket tenni akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt tartanak: ezeket 1889. évi augusztus hó 15-ig ezert-tkvi hat. annál bizonyosabban bejelentsék, minthogy a később jelentkezők észrevételeire s igényeire semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalanítási összeg annak és azon mennyiségben fog kiadatni, akinek nevére és a mely összeggel az az egyedi kimutatásban kl vantéyel a bekebelezett vagy felülkeblezett tételek pedíg ezentúl a kisajátított teröletrö hivatalból le fognak töröltetni.
Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a telekbivatalban betekinthetök.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkvi hatóságnál 1889. július 4
Gr. HÜGONNAY kirend. kir. tÖrvBZ. biró.
KERESKEDELMI AKADÉMIA SZÉKESFEHÉRVÁROTT.
Alapíttatott 1868-dik évben. 3669
Áll 3 évfolyamból, végzett hallgatók egyéves önkéntességi jogban részesülnek és előnyös alkalmazás tlelnek gyárakban, nagykereskedésekben, pénz- és biztosító intézeteknél,
Legközelebbi tanév \'iWa. szeptemoer\'i-eu nyílik meg. A város fekvése igen egészséges, ellátási díj 20 — 25 frt havankint. Megkeresésre készséggel nyújt felvilágosítást
Székesfehérvár, 1889. július hóban az igaZgaíŐSafi.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O „OQOOOOC3CQOOOOOO DOOOOTOOOCCCOaOO O
_ nOQOOOOOOQOOOOOO ^^—^ - . DOOOOOOOOCCCOnOg O
Alapíttatott g» i
1888-ban.
8
O
o o
a
Alapit tátott ü I ISSH-Iiaii. § O § 8 2
ttooorxjDCOociocioac Q
o o
0
IBEN& ARÁNY-BS EZÜSTMŰVES\' \'
8ooooocxx)0ociooo\'
IBIIÍ JÖ2S1I2Ä ili S.
i X A G V-K A X I Z S Á X a városháza átellenébe
o \' Aj*..-,.;
nagy ékszer-, arany- s ezüstáruk rak\'^rát Q clxiH válaaztéktoari, Jutá,nyos ÉiraKért O
Q Ar»ny n»i gyftíök * 2 frt é, feljebb . - 2 írt és fclji-1,1, 2
.------ k.^b.W 1(, Q
0 0
o o o o o o
0
a
0 0 0
p
férfi
jegy . 3
gyirilk gyémánttal Itl ,
raggők 2 ,
fétli-óralÍDezok 20
női-óralánczok 18 ,
női-remontoirórák 20 ,
keresitek 2 .
mediüók ^ 8 ,
brosebok * 7 , füRg. Eyémátitokkal 12 ,
Arany karé^kek
B irolier nyaklánca 10 „
^ ÍDggonibok 2 .
„ férő nyakkendőtűk i . Ezüst evőkanaluk dar.tl>ja 5 „
, kávéskanalak -, . 2 .
. tejméró S s J »
, levesmér". " ¦ M n
, 6 pár evősf.er együtt M ,
„ 6 pár csemuiieszer « -,
Vidéki megrendelések pontosan teljesítettnek, alatt visszavitetnek. .
1 twtsxó tárgyak :
Régi arany-, ezüst, «gy ékszertárgyak a legmagasabb árakéi t megvétetnek vagy ujakért kicseréltetnek. Eladás rénxletfixetéH mellett itt. "W Nagy raktár valódi BerudorB chinai ezüstből is.
Mély tisztelettel
BÉRÉN Y JÓZSEF, ezelőtt M1LU0FER S
ékwerési , nriny és e«astn)6ves.
Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
ooooctooooooooooooocoooooooo
Wsjdits József kSDTvnyomdíj&ból Nagy-Kanizsán.
NU. Y-K ÁNIZS A. 1889. íiupsziiis 10-én.
32-llc szám
Huszonnyolczadík évfolyam.
Egyet szán 10 kr
BIEDBTÍSEK ö hasnbo» p<-ti ta urban 7. mázodszor 6. i miuiieu további porért » Kr NY1LTTERBEN
petit túronként \\Ü krért vétetnek Kincstári illeték minden egyes
ZALAI KOZLOHT.
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank*, a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület"
A lap szellemi részét illető kSzle
lények a szerkesztőséghez, anyagi részét iltoí köilemcnyel pedig a kiadóhivatalhoz bérmeutv. intézendok :
-v« o y-K anizsán
takarékpénztári épület, ér mentetlen levelek nem í<—
Kéziratok vlsszi nem küldetnek
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" , a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet" }a „soproni kereskedelmi
iparkamara\'\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja^^ /
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A miiienium első fecskéje.
ElőzÖ egyik számunkban emlékeztünk meg Budapest főváros hatósági bizottságának a milleniumi ünnepélyesség rendezése tárgyában tett indítványáról. **
Azóta oly nagyszerű mű "valósu-lásárói vettünk határozott tudomást, mely bátran beillik a miiienium első fecskéjének, mely méltó az eszméhez, a nemzeti örömhöz s országos figyelmet kelő.
Előttünk fekszik Somogyi Zsigmondnak gyönyörű kiadványa .A 1.ispánok albuma* czimü co\'ossális vállalat első ive, több főispán arcz-kópével együtt. Nem tudjuk, váljon azt emeljük-e ki, hogy a vállalat óriási Összeget vévén igénybe, nagy meröszség ily áldozatot hozni, vagy sbámuljuk az ernyedetlen szorgalmat, fáraáhatlan kutatást és törhetlen munkakedvet, melylyel ezt előállitania sikerült. Mindegyik előtt kalapot emelünk és hazafias örömmel üdvözöljük a lelkes vállalkozót!
ili,kik a provinezia kopár mezején szedegetjük a molllepte történelmi nefelejtsek hervatag leveleit, leginkább ¦ érezzük és méltányolni tudjuk a szakbuzgalmat, a munkaerőt, a szívós kitartást, mélyet e nagy munka előteremtése igényelt. Mig a fővárosban buzdító szellemekkel könnyen hozzáférhető anyaghalmazzal találkozhatni, addig a vidéken szűkkeblű számitókkal kicsinylő alakok gunyjaiya! gyötörtetünk, mely inkább béúitölag hat a tud vágy fejlődésére, zsibbasztja az akaraterőt és * felette nehezíti a nemes, küzdelmet.
De annyival édesebb a siker tudata, féov-esebb a látszat és becsesebb az eredmény, ha fáradalmaink méltó gyümölcse előttünk terül el. Oly törpévé válik a guny, mint a szúnyog a pyramison. Ily magasztos
öröm jutott osztályrészül Somogyi Zsigmondnak, ki megérte nagy munkája nemes gyümölcsét s élvezheti szép lelkének benső édes gyönyörével.
A munka szeretőnek sikert aratása, ha ily fenséges, mily dicső lehet rá nézve az a hazafias tudat, i hogy nemzeti nagy maltunk kima-Igasló alakjait csoportosítva beszélteti | a jelenben élő ivadéknak miud-jazon eseményeket, élettörténete-j ket. melyek összeségben a nemzet i örömét, búját egy koszorúba fonják. | hogy illata edzóleg hasson a messze Ijövóbe. bu\'.ditólag a küzdelemre.
Szívesen, lelkünk egész hevével [nyújtjuk a babért, a hazafias öröm teljes melegével szavazunk elismerést a monumentális műnek, melyre büszkék lehetünk. Ezredéves multunk kimagasló alakjai, főispánjai, alkotmányos életünk e fővezérei valóban csüggedést nem ismerő hazafias érzelemre tanítanak, lelkesítenek beu-i nünket.
Nagy szükségünk van most erre. Vihar közeleg, előszele már érint benuünket. Xagy megpróbáltatás vár . reánk; de csüggedést nem ismerünk, i Dúlta e szegény hazát tatár, török, német stb., de azért rendületlenül áll. Díszlik s a reform terén oly merész haladást tesz, hogy a művelt világrészek bámulva tekintenek rá.
E század legszebb dicsfénye üa-| gyarországé, legmagasztosabb ünnepe la miiienium és ennek első fecskéjét: „A, főispánok albumát* a legmclegeb-; ben üdvözöljük ! Deirhatlan örömünkre | szolgál, hogy ezt egy vidéken éiő [szerény Író tettlegesité: Éljen Somo-Igyi Zsigmond! BÁTOKFI.
Tudnívalak.
— Hogyan irtsuk a hernyókat a gyümölcsösben 1 Alig van az idén a vidéken etabér, a ki s/omoruan ne nézné letarolt gyümölcsfáit, melyek ugy állnak
ott, mintha a közeledő tél hideg szele fújta volna le róluk\' zöld lombjukat Ilyen pusztítást vittek véghez az idén a hernyók milliárdjai De ha csak szomorkodunk s má&l nem teszünk, akkor a jövő évben még több hernyó jelenik meg s a pusztítás még nagyobb lesz. Szükségei, hogy már most legyük meg az Ovin-1 lézkedéseket, hogy ezek a hernyók a jövő tavaszszal ne térhessenek vissza megszaporodva. Az óvintézkedés következőkből állhat: Vágjunk ÍJ cin. széles papírszalagokat, kenjük meg egyik lap-juttat, úgynevezett brutnata-enyvvel s kössünk minden fatörzs köré körülbelül 1 I méter magasságban egy egy ilyen szála- > got, agy, hogy enyves része kifelé legyen. Hogy az enyv a nagy forróságban se folyhasson le róla hajliusuk a papiros] alsó szélét kissé felfelé, hogy csatornái képezzen. Miután a papírszalagokat, vagy nevezzük helyesebben öveket, ily módon főikötöztök, még pedig ugy. hogy a hernyók a papiros alatt át nem bújhatnak, vegyünk egy vasrudat s kössünk a végére egy nagy csomó kóczot s ezt csavarjuk valami rongyba, azután csavarjunk újra kóczot rá s ezt is kössük be rongyba, hogy a ind egyik végén jókora puha U j legyen. K bunkóval menjünk korán reg-Kel « gyümölcsösbe s üssünk vele jó nagyokat a fa törzsére, a szétágazás alatt A nagy rázkódtat ás tói, mely a legvégsőbb ághegyekig hat. a hernyók megijednek s ha nem is valamennyi, de nagyobb részök le, hull a fáról, de csakhamar ismét összeszedik magukat s egyenesen a törzs feié tartanak, hogy újra felmásszanak. Minthogy az enyves övön át nem mászhatnak, tehát az öv alatt gyűlitek össze,ahol valami kemény tárgygyal mind agyonnyomhatjuk:, vagy petróleummal megöntözhetjük őket, melytől mind elpusztulnak, vigyázni kell azonban, hogy a petróleum a fa kérgét- ne érje, azért legjobb. Iia a petróleumot varrógép olajozóba öntjük, a melyből csak egy-két cseppet czeppentünk minden hernyóra. Minthogy ez igen lassú munka, jobb, ha a hernyókat agyonnyömkodjuk A hernyókat mindenesetre meg kell ölni. mert különben a fődbe bújnak, ott bábukká válnak, s tavaszszal újra előjönnek. A pubafejü bunkóval a fát nem sértjük meg. s a hernyók biztosan lehullnak. Az egyszerű rázás azért nem elegendő, mert a hernyók nem ijednek meg, hanem annál inkább kapasz-
Ti
I van. melv azonban elölted titok fog ma-
j Olaj volt a tűzre válaszom; a szép : nemet valamely titok leginkább oyugtala-A menya8SZ0nyÍ ruha. nitja, melyet minden áron fel kell derite-
... , . ; niök. Az én menyasszonyom, határ au-
(ttiiyt.es vege.) i gyali jósággal megáldva, a kíváncsiság
Tisztában voltam haragjának okával, tetőpontján, még sem tagadhatta meg ne-Az éu kedves mennyasszonvom a női nem , m& & ntini csoda, ha mostan buzgóbban legnagyobb betegségében szenvedett, fél-! halatlt féltékenységében, tékeny volt, bárok nélkül, de annál bor-! »Szép ártatlanság lehet, mely atitok-zasztCbban-Nérai vigaszomul szolgált ugyan j zatosság köpenyébe burkolja magát" — ezen körülmény s elhatároztam, miszerint i folytatá kétkedöleg. — Nem vagyok jogo-egy kissé küszködöm vele és ehhez annál: sau bizalmasod, ki előtt szivednek kristály-inkább vala alkalmam,, mert csak a leg-. tiszta színben kell feltárva lenni? A tit-végsö esetben szabadott a Sz.. .. keres- \\ kot tehát tudni akarom, tudnom kell aztlJ kedő;iél tett látogatásom okát közölnöm. | ^& édes angyalom, ez teljesen lehe-
Tehát hízelgés közt igy kezdem: „Minő gondolatok, kedves Rózsikim!*
„Nem, nem, tényekről vau itt szó! Nem a csinos és gazdag Sz.. .. kisasz-szotiy volt hódolatod tárgya?"
\'„Tagadnatlanul. mielőbb téged kedvesem, megismertelek!" ,
,Helyes! Mily negyszerü! I)e nem ismertél még a mult vasárnap sem, midőn
. Sz..... kisasszony nyal oly bizalmasan
társalogtál és tegnap este sem, midőn ha sonlúan cselekedtél?" . . .
„De kérlek, édes Rózsám, honnét tudod, hogy —¦
»Óh, ez nem tartozik a dologhoz" — vágott közbe — a társaság tegnap este niindent elmondott. Csak tagadd, ha tudod és ha bátorságod van ehhez! 1
,Nem tudom tagadni kedvesem, be -kell vallanom, uiy volt . .
»Nos és a hódolat oka Károly — hogy szereted ?"
¦:_ persze! nagyon is ártatlan oka
tétlen, nem tudom; nem szabad felfedeznem. Beszéljünk inkább egybekelésünkről, mely pár hét múlva megtörténik.
„Óh, Károly, még erről nem beszélhetünk, még ezt először éretten mérlegelni fogom ; mert a lépés sokkal fontosabb, semhogy kitegyem magamat a bekövetkezhető kellemetlenségeknek. Lásd még a jövőben is lehetnek titkaid előttem és igy jobb." ;
„ligyetlea drága Rózsám 1 Minő szavak! Minő gondolkozás!?"
„Semmi más, mint az, hogy egy leány ne esküdjék előbb örök hűségeimig vőlegénye hűségéről teljesen meg nem győződött, s előbb ne kösse le magát, mig vőlegénye végkép ..."
„De te gyanusitsz angyalom." „Tehetek-e máskép mindaddig, mig a tegnapi eseményeket meg nem magyarázod ; mig erre nézve nem tisztázod magadat, addig bizalmam meg van ingatva !°
„Ezt nem érdemlem meg, lelkem tiszta, én ártatlan vagyok;!"
„Lehet, de lelkedbe nem láthatok ; ebben titkot rejtegetsz."
„Kérlek Rózsi, ne gyötörj!"
„Fontos dolognak kell lenni! A bűnös vétke tudatában kérésre veszi a dolgot. De először gyónj meg. s aztán fogok meghozathatni.
Végre is bekellett látnom, hogy itt megnyilatkozásnak be kellkövetkezni, mit lehetőleg szívesen kerültem volna ki, de menyasszonyom, teljes komolyságában, makacs és bizalmatlan volt. Eredménytelenné vált volna mindenféle ok felhozása, Ő féltékeny volt és ezen féltékenységét a legmagasabb fokig akartam .hatványozni, hogy aztán egyszerre lehütsem azt, és hogy igy ezen kártékony szenvedélyéből kigyógyítsam. A biztos győzelem tudatában, óvaios tekintettel igy szólék hozzá: „Nos, ha már nem engedsz, ám legyen. De meg fogod bánni, — én mosom kezemet."
„Hisz ez borzasztóan hangzik!" volt jegyesem szomorú válasza. "Mit kell majd hallanom! De hát ki vele! Mindenre el vagyok készülve, csak e gyötrő bizonytalanságból szabadíts!"
„Tehát, halld kedvesem. Egészen véletlenül találkoztam a korzón Sz......
kisasszonynyal."
„óh, hiszem, a véletlen igen sokszor csodákat müvei!"
„Kérlek, légy csaktürelemmeLRlöenüdvözöltem és felajánlottam kíséretemet. Ezt ö szívesen fogadá el, karját nyujtá és én hazakísértem, a hogy az udvariasság magával hozza. Kiválóan szeretetreméltó volt és még vagy egy órahosszat mulattam vele a legszívélyesebb beszélgetést folytatva.
Szívélyesen érdeklődött irántad és mond-I hatom, igen kellemesen töltöttük az időt."
„Ezt hajlandó vagyok elhinni, s ha ; hozzátesszük, hogy gazdag is a kecses kis-j asszony, hát még azt is elhiszem, hogy ; csábító is volt!...."
„E közben egy szívességre kértem, ! mit eleinte megtagadott, de végre is hosz-: szas kérésemet mégis meghallgat!"
„Meghallgatá?* j , „Hát igen! Xem tehetett másként és \\ tegnap estére határozta meg kérésem tel-I jesitésének idejét."
„Tegnap estére Károly ? És mi volt kérésed ?"
| „Ez éppen a titok, melyet lehetetlen \' felfedeznem előtted kedves Rózsikám !"..
„Lehetetlen? Menyasszonyodnak 1 A kinek oly hiven szóltál szerelemről, bizalomról, ragaszkodásról? Ez előtt képes vagy titkot rejtegetni?"
„Éppen mert szeretlek, azért nem tehetem 1 Önmagam volnék örömöd meg-zavarója."
„Örömöm megzavarója? óh ne, tarts tőle!" Nekem nincsenek örömeim: nem is vágyom ilyenek után, csak titkodat akarom tudni, óh az a rettenetes Sz . . .1"
„Ke itéld el; Sz... . kisasszony ártatlan, sőt köszönettel tartozol neki I
„Ugy ? Ko azt először tudni akarnám! Károly, ha most rögtön meg nem tudom titkodat, oly igaz, mint hogy menyasszonyod vagyok... No de ne habozz, tudnom kell, vagy nem vagyok többé je-
E szavak határozottan hangzottak. Nem soká lehetett ellentállanom s végre is kezdem hízelgőén: „De kérlek, nyug-
tasd meg magadat Rózsa. Légy okos édes angyalom !"
„Óh, éu már elég okos vagyok\'— válaszolt teljes komolysággal — „mert nem fogok immár soká szeretni. Nincs előbb nyugalmam, mig mindent nem tudok. Felelj azonnal és ne csalogass, mert végre is tudbék módot találni a való megtudására.1-
Nem lehetett tovább ellentállanom. A titkot fel kellett derítenem. S hogye titok felderítését pathetikussá^és menyasszonyomat minél féltékenyebbé tegyem, igy kezdem tettetett sóhaj tozással: „Nos, hátha minden áron tudni óhajtod, nem állhatok ellent..Sz.. .. kisasszonyhoz mentem, ö a következő szavakkal fogadott: „Hiszem, tehát, hogy meg fog velem elégedni 1* — Megcsókolám kecses kezeit, hálás szavakban fejeztem ki köszönetemet, melléje ültem, belenéztem gyönyörű szemeibe és\'
„Nos? tovább, beszélj hűtelen I"
„Nem Rózsa, nem szabad elárulnom, éppen neked nem szabad elmondanom."
„Károly, őrültté teszesz, megölsz 1 — Tudni akarom! Beszélj, folytasd 1"
„Kényszerítesz! Kos jó. — Eleinte egyéb engem érintő ügyekről beszélgettünk hosszasan, aztán felemelkedék és .."
„Károly, ha nem gyónsz meg nekem azonnal, akkor örökre elváltunk!"
„Nem, akkor inkább mindent bevallók! Tehát vigyázz drága lelkem,*
„Ah, mit fogok hallani!"
„Nos, azt, a mit akartál. A kecses Sz ... kisasszony tehát lassan felemelkedék és a mellékszobába tért Ionét egy drága szövetdarabot hozva be, a következő kérdést intézte hoizám:
„Tetszenék önnek e minta Rózsa menyasszonyi ruhájához ?"
Mai azámuükhoz egy féiiv melléklet ós Warner\'s Safe Kemedies Háziorvoe-fóle népszerű tudományos gyógyászati müvecske van mellékelve.
kodnak a levelekbe és ágakba. IIa ezt ut. eljárást néhány napig ismételjük s az öv alatt összegyűlt hernyókat mind szorgalmasan megöljük, gyümölcsösünket megmenthetjük legveszedelmesebb ellenségeitől. Szükséges azonban, hogy szomszédjaink is kövessék a példát, nehogy a hernyók onnan szétterjedjenek.
Szüleink állapotáról.
Jelige: „Nc hagyd el magadat.
ts megiegit at Isten."\'
Midőn e sorok Írásához fogtam, kötelességet véltem teljesíteni, hogy felvilágosítással szolgáljak, a mennyiben halljuk és látjuk, hogy a szőlők széltében a tavai uralgó beteg-égbe esvén, a Peronospera, vagyis penészgomba által az idén is megtámadva, tönkre mennek. Ezen betegség elhárítása czéljából egy szeiény társaság Nagy Kanizsán alakult, melynek feladata lett volna ezen szenvedő állapotba jutott szöleinket — a már fenyegető veszélytől megvédeni, részünkről nem kímélvén az áldozatot, valamint a fecskendőket, ugy az ahoz szükségeltető vegyi oldatokat megrendelvén, készen állottunk a védelem szolgálatra; de ugylátszik, hogy sokszor bevalósul nálunk a Közmondás, „hogy a maga kárán tanul a magyar gazda." A mit meg-nem emésztet tjhazáukban a phylloxera, azt megemészti ma a „Peronospera" és a közönség (nemcsak a paraszt), mely szemlátomást latia napról-napra a baj — a betegség tovaterjedését — nagyban idegenkedett a vajmi csekély költséget áldozatul hozni; a nagy költséggel telepitett szőlejét a végelpusztulástói megóvni. Voltak egynéhányan kik felébredve a jajveszékelésre. Kanizsán 10, ezek közt Horváth József ur volt az első útmutató, ki szőlejét az általunk készített vegyi oldatta! fel-fecskendeztette és látjuk határozottan, hogy azon s/ölólevelek, melyek ezen betegség által tökéletesen meg nemtámadtattak és kellő időben fecskendeztelek — azok ma kitünö egészségnek Örvendenek és kilátásba helyezik ez évben a szölőfürtöt 20—2ö több czukorauyaggal meg-
érni — és ezen érési idö alatt a szőlő vesszeje is határozottan kiérik, mely a jovö évi termést biztosítja a szőlőtulajdonos számára.
Felszólaltak e tekintetben a Kloster-neuburgba megjelenő „Zeitschrift Weinbau und Kellerwirthschaft" czimü lap, a
\'Bécsben megjelenő „Tagespost", hazánk i ban csupán a .Borászati Lapok" czimü i heti lap tartotta érdemesnek ezen nagy jhorderövel bíró hazai gazdasági értékűn ! ket és az ezzel járó bajt, veszteséget a i gazdaközönséggel megismertetni, és nagy 1 baj, hogy a sajtó, mely hivatva van a j nemzet anyagi érdekét és ily esetben j annak értékét megvédeni, ho.íy jobban I fel uero karolta holmi kósüa hírekkel töl-| tik alapokat, nem kisérvén figyelemmel. ! hogy ily esetben egy kincs és nemzeti i érték van a tönkrejujás szélén. A bortermelő Zalamegyében nem tett a sajtó, sem | a gazdasági egylet, sem az elöljáróságok I nem adtak életjelt magukról, tehát csak I adó és exekutió, pedig ezek volnának jhivatva vezetni a népet, az ily horren-i dum betegség és veszélynél az ajánlatot (meglenni. Legkomikusabb, hogv\'ezen betegjog elhárítása tekintetéből tett aján-! latokat a legnagyobb indignatióval a/, orvosok és gyógyszerész urak utasították \\ vissza, ugy láis/.ik, nem hisznek a gyó-! gyászaiban. I
Mielőtt ezen országos bövebbhaj megvitatását közölném legyen szabad figyelmeztetésül felhoznom, hogy méltóztassék Horváth ur szőlejénél a műveletet megtekinteni és a befecskendezett szölötele-peket és azok szomszédságában a be uem fecskendezetteket megfigyelni és látni fogjuk azon óriási különbséget, mely ezen gyógykezelés által eléretett. A. fecskendezetlen szőlőknél elmondhatjuk, hogy: „Érik a szölö, hajlik a vessző, de hull is-a bodor levele!"
| NEUSZIDLKIÍ.
Iskolai értesítők.
(Folytatás.)
5. A nagy-kanizsai áll. segélyezett községi nyilv. polgári fiúiskola 17-dik érte-i sitöjét szerkeszté Morgeubesser János : igazgató. Visszapillantás a tanévre, jóté-1 konysági ügy, felsőbb rendeletek, a tanszerek gyarapodása, tanári könyvtára 55 frt SO kr, az ifjúsági könyvtárra ^35 frt I fordíttatott. Felügyelő- é,s tantestület névsora után a tananyag felsorolása következik. Az I. oszt. G3, II. o. 25, III. 19, IV. o. 113, V. o. 13 és a VI. o. 3, illetve magántanulókkal S, Összesen 143 tanuló volt beiratkozva. Tandíj vidékiektől 5 frt helybeliektől 3 frt szedetik.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS lo-én
G. A nagy-kanizsai közs. nép-felső\' népiskolák .növendékeinek név-
érdeinsorozatát közli Németh Ignácz nép isk. igazgató. Tartalma: néptanodai hatóság, és a tanítótestület névsora. II. felsőié ányosztálynak 3Í, I-nek 38 növendéke volt. A IV. fiuoszt 105, III. o. 75, másiknak 53. II. o. G5, másiknak 55. I. 03zt 103. Arany-János utczaiban 64. Teleky-utczaiban 73, Petőfi-utczaiban 7G. A IV. leányosztályli.an 82, III. o. 73, párhuzamosban 40. II- o 82, másikban 54. L o. G4, másikban 55. harmadikban 56. Arany János utczaiban 63. Petófi-utczaiban 80. Kis-Kanizsáu IV. fi. o. 33, IIL o. 36, II. o. 52,1. o. Ilácz-utczaiban 5G. VII. kerületben 132. (!) IV. leányoszt. S. III. o. 18. II. 0. ¦ 46. I. o. 138. (!)Rácz-utczaiban 54. Összesen 9S8 leány, S196 üu, együtt 1984 növendék járt az iskolába.
" 7. A csáktornyai áll. segélyzett közs. nyilv. polg. fiúiskola 17-dikértesítőjét szer-keszté Pálya Mihály igazgató. Tartalma a tanév története. Felügyelő hatóság- Tanítótestület működése. Tananyag leisorolása. Könyvek jegyzéke. I. 0.27, II. 17, III o, 15, IV. o. 1G. V-. 4. VI.\'5, összesen 84-en iratkoztak be. A tanári könyvtár 38S, az ifjúságé 483 kötetből áll. Közölve van az ifjúsági Zrínyi-önképzőkör, a jótékonysági ügy sat. Tandíj 5 frt
8- A sümegh-városi áll. segélyezett reáliskola 31-dik értesitö|et közzéteszi Orbán Lajos helyettes igazgató, ki Adám Iván előbbi jeles igazgató működéséről hoz méltányló közleményt, továbbá az iskola történetéhez szolgáló adatok soroltatnak fel. A tanári testület működése és egyéb szakközlések. A könyvtárban 7514 kötet könyv van, mi méltó dicséretet érdemel. Az I. o. 30, II. o. 13, III. 0. 30, IV. o. ló, összesen SS tanuló iratkozott be. Tandíj 10 frt
9) A Perlak-városi m. kir. állami elemi ím és leányiskola Ví-dik évi értesítőjét két nyelven közli Tóth Sándor igazgató-tanitó. Iskolai hatóság, tanév tört. adatok, tantestület névsora. I. fiu o. 54. II. o. 72 HL o. 58. IV. o. 39 V. o. 8. I. leányoszt. 85. H. o. 49. III. o. 61. IV. o. 48. V. o. 32. VI. o. 10 összesen 544, köztük SOS horvát, 27 magyar és 9 németajkú. A faiskola állapota dicséretes, a könnyebb kerti munkákat és nemesítést kizárólag r. növendékek végezték.
és asiró asszonyokat,néha 150 -200-at, ,és akiknek kötelességük ordítva si-
(Folyt köv.)
Az arabsok temetése.
Az adriai tengeren történt utazásomat már leírtam a piros könyv részére. Hadd jusson most valami e kedves .Zalai Közlony\'-nek is.
Még pedig leirom az arabsok temetését, ugy, amint az valóban történik. Sokat írtak már a lapoknak a más világrészek szokásairól óráról-órára mindinkább arról győződöm meg, hogy ezek a leírások nem felcinek meg a valóságnak.
Mosi csupa beaszülött arabsokkal utazván jm leírom a tiszta valót.
Mikor az arabs meghal, rögtön egy hét röf hossza vászonba takarják egész testét, fejét ís ugy, hogy semmit sem látni belőle.
A gazdagabbak felfogadják aztán
ratni á halottat. Falun ezen asszonyoknak még az a szokásuk, hogy sárral bekenik fejőket, arczukat, ke-zöket. Az ily sirató asszonyok folyton csapkodják arczukat, közben tán-czolnak. Nemsokára következik a temetés.
Misor már a sirató asszonyok jól kisírták magukat, és a rokonok az elhaltnak minden jó tulajdonságát hangosan elénekelték, hozzák a koporsót, mely festetlen deszkából ösz-szeütve, de fedele hiáDyzik. Ezt a koporsót az illető vagyoni állapota szerint kisebb-nagyobb becsű borítékkal szokták lefödni. A koporsó fejénél egy rövid rud emelkedik, eonek tetején van aztán kihelyezve a megholtnak jelrénye, még pedig, ha öreg ember volt, akkor egy turbán, ha fiatal, akkor egy vörös sípka (turba-nis), mit nálunk elég rosszul feznek neveznek; ha asszony a halott, akkor lelóggó hajfonat, ha leány, akkor egy koszorú van a rúdra akasztva. A koporsó hosszában két oldalt rudak vannak megerősítve. Ezeket a rudakat aztán vállaikra emelik a rokonok és ugy viszik. De irjuk le mindenekelőtt a sorrendet.
Elül megy egy félszemű pap. Csak azért van egy szeme, mert már gyerekkorában megvakította magát, hogy katonának el ne fogják. Ez a pap egészen tudja a Koránt, a mohamedánok törvénykönyvét. A félszemű pap után követkéz egy rakás vak, vagy félvak pap, akik szintén a katonaságot kívánták elkerülni azzal, hogy magukat megvakították. Van némely temetésnél 150—200 ilyen vak pap, akik az egész menetben csak ezt éneklik:
,E1 illan, ellallah, Mahomed el rasul allah."
A papok után következnek a gyermekek. Ezek a koránból egyes mondatokat énekelnek a papokkal felváltva. Egész menetben csakis ez az egyhangú -nóta hangzik fel. • A gyermekek után következik i koporsó, mely alatt haladnak el a meg holtnak gyermekei vagy gyermek rokonai. A rokonok maguk egy fekete kendőt, kék szegélylyel csavarnak két közökkel és aztán a fejőkön és nyáknkon húzzák végig, majd ismét kibontják, majd ismét körben \' csavarják.
A koporsó után következnek a siró asszonyok, akiknek fizetése erre az alkalomra egyenként körülbelül 50 krajezár a mi pénzünk szerint, ezek is csavarják kendőjüket, nyakukba húzzák, mint valami kötelet. Az ö kendőjük már különiéle szinü, de e mellett arczukat, nézőket, hol kékre, hol feketére festik, Önkezük-kel egymásután osztogatják maguknak az arezütéseket és éktelen ordítást visznek végbe.
A menetet végre a népből Össze-
Aztán elkezdi az anya panaszolni, hogy mennyi fáradságába, gondjába került neki a leány felnevelése. Majd elmondja a leány jó tulajdonságait, hogy milyöu ügyes, milyen szép volt, milyen szépek voltak fogai stb.
Igy költöztetik át a mohamedán arabsot ajgrgek birodalmába!
P. ANGELICU3.
H L r e Is,.
— Báró Hornig Károly megyés Püspök ur Ö Méltósága, mint elözö számunkban jeleztük, szeptember 8-án Nagy-Kanizsán fog bérmálni, ugy értesülünk, hogy szept. 7-én érkezik városunkba és a helybeli Kegyes-tanitórendíek társházába Jog szállni.
— Balatoutaíl gőzhajózás. Balaton-Füred és Almádi között augusztus 3-ától fogva naponta csak egyszer fog a hajó közlekedni, és pedig Balaton-Füredről Almádira d. u. 12 óra 15 perczkor, Almádiról Balaton-Füredre d. u. 5 óra 45 perczkor. A járatok Siófok és Balaton-Füred közt ugy mint eddig változatlanul maradnak.
— Esküvő. Kaufmann Béla előnyösen ismert fiatal kereskedő holnap, aug. ll-én délelőtt 11 órakor tartja esküvőjét Sauer Gizella kisasszonynyal Sauer Ede kereskedő ur bájos leányával a helybeli izr. imaházban. Sírig tartó boldogság koszorúzza frigyöketl
— Bál és hangverseny Szepezden. A Balaton-vidéke kies fürdőhelyén az idén tartották meg az első Anna-bált Azelőtt három évvel összesen tiz vendége volt Szepezdnek s a mostani szezonban már százötvenen fordultak meg itt A főváros s a szomszéd megyék számos ismert családja választotta az erdőkörnyezte balatonparti falut nyaralóhelyül. Nagy Pál földbirtokos el is követ mindent, hogy vendégei évről-évre nagyobb számmal térjenek vissza. Az idei nyár legkedvesebb emléke kétségkívül az Anna-bál marad, mely ki világos-ki virradtig a legjobb kedvben tartotta együtta nagyszámú társaságot. Méltó folytatása volt két napra rá ahangv. prograram Azérdekeselsö sz.gyanánt Kordin Rizak. a. a Liszt-féle „Traviata~áb-ránd"-ot játszta zongorán. Ezt követte dr. Szeody István fürdőorvos .Baltár" czimü balladája, melyet az iró maga szavalt el. Kordin Mariska, operánk jeles tagja, pompás áriát énekeltGomaz „Salvator Róza"-jából, s a szűnni nem akaró tapsokra Gumbert egy keringöjét s később magyar népdalokat adott elő. Marton Ödön he-gedüjátéka is sok tetszésben részesült; különösen WieQÍaYsky „Legendá\'-jával és
Bgyelmezteti a községek elöljáróságait miszerint a kiállítás 30 kros mérsékelt belépeti lij mellett már a székesfehérvári oi...tagos vásár alkalmával augusztus 17-én is megtekinthető lesz, azon czélból, hogy a vásárra érkező elöljáró-sági tagok netáni tüzoltó-szer szükségleteik beszerzésére nézve maguknak tájékozást szerezhessenek. Ez alkalommal a bizottság, nemkülönben maguk a jelenlevő kiállítók megrendeléseket is elfogadnak ugyanott Mintán a kiállításon való vásárlással ugy az érdekelt vevő, mint a kiállítónak előnye fog mutatkozni, kívánatos, hogy vásárlás ez alkalommal eszközöltessék.
— Eljegyzés Komlóssy Kálmán aug. 8-án jegyet váltott Lerch Katink; kis asszonynyal Kís-Komáromban, Dr. Lerch Antal orvos ur bájos leányával.
— Löwy Róza kisasszony, városunk szülöttje, a zágrábi zeneakadémia kiváló tehetségű dalmuvésze haza érkezvén, e hÓ végén hangversenyt ad. Mint a „Za-graber Tagblatt" július 29-ki hzámábau olvassuk a záró év hangversenyén Halevy .Jüdin" románzát feltűnő tiszta és érzésteljes hangon énekelte, mely kiváló élénkséggel s tapsviharral üdvözöltetett A szépreményű s fiatal dalmüvésznö hangversenye szülőföldjén bizonyára általános érdekeltséggel fogadiatik. Fel is hivjuk előre is a múpártalók rokonszenves pártfogását
— Országos vásár tartatik hétfőn, aug. 12-én Nagy-Kanizsán, mely nyári vásár a leglátogatottabbak egyikének tartatik, különösen az uj gabona terményekre nézve.
— Kossuth ünnep. A letenyei in-te.Uigeo.tia Kossuth Lajos ünnepet szándékozik rendezni. Az ünnepély pártszinezet nélkül e hó 24-kére van tervezve.
vette kezdetét. Aug. II-én a. Dunán Bpestre érkeznek,.hol az újajban hazánkban lelt műkincsek a múzeumban kiállítva lesznek. Köztük a zilágy somlyói aranylelet, az apabidai és , -izent-annai kincsek és Sümeghen talált 2 ritka etrusk bronzedény is. Ez alkalommal az óbudai amphitheatrum ásatása is eszközöltetik\'. A főváros ünnepélyesen fogadja vendégeit s tiszteleletükre banquettet rendez. Megyénkből Darnay Kálmán t. munkatársunk is a részvételre felhiva levén. Győrött csatlakozik a tudományos férfiak expeditiójához. ígérte, hogy utazásának élményeit lapunk száraára megirja.
— Tani tó választás volt f. hó 8-án Szepetneken, mely alkalommal Kovács László kia-komáiomi segédtanító választatott meg szepetneki kántortanítónak.
— Nagy betörés a vidéken. Gróf Draskovics Pál bukoveczi kastélyába f. 4-röl 5-re betörés történt és onnét több, mint 100 db. tömör ezüst evőeszköz ellopatott. — Az ezüstnemü nagy része a grófi czi-mer és a gróf egés? nevével, egy < ré-ie pedig a grófi korona és kezdő betűkké yan ellátva. — Nyomoztatik országszerte.
— Tüz volt f. hó 7 én este Egyed-után, és pedig oly nagy, hogy a megvilágított felhők láttára városunkban is nagy izgalom támadt, mert azt hitték Kis-Kani-zsa ég. Még eddig csak annyit tudhattunk meg, hogy 30--40 ház és számos melléképület sok kazal, sőt több db. barom és lett a tűz martaléka- — Folyó hó 9-éu Nagy-Récsén tüz volt 9 ház elégett.
— Tömeges betörések. F. hó 2-ról 3-ára átmenő éjjel a Király-uczában lakó Rósenberg rnbafestö üzletébe ismeretlen tettesek betörtek és onnét 7 vég festett és 7 vég fehérített vászon tünt el. — F. hó 3-ról 4-ére éjjel a Teleky utcza végén levő ökörhöz czimzett vendéglő kamrájából
— Kímlyi Pál Zalamegye nagyérdemű szülöttje, csáktornyai kerület országgyűlési képviselője aug. 24-én a délutáni vonattal választói körébe Csáktornyára érkezik. Hozza isten szerencsésen.
— Baner Károly Csáktornyái U-od oszt pénzügyi biztos I-sö oszt biztossá neveztetvén ki, ily minőségben Kanos-várra helyeztetett
— Yirágkorzó és tűzijáték Balaton Füreden. A balaton-egylet a napokban Balaton-Füreden az ottani színtársulat több tagjának közreműködése mellett fényesen sikerült virágkorzót és bazárt rendezett melynek jövedelmében részben a szeretetház is részesül. A lampiónok-kal és zászlókkal díszített parton nádból ízlésesen összerótt sátrakban árultak Szi-lassy Irén (czukrászda,) Margó Zelma (trafik és lottó.) Sepessyné (sörház,) Laczkó Aranka és Szép Olga megvirágövvel díszítve rózsával kedveskedtek az uraknak, nem is borsos árért. Az idő épen ezen
„Hogyan? az én Menyasszonyi ruhámhoz? És ez uolt az~egész\'?*
„Nem több! Vagy még többet kívánsz kedvesem? Meglepni akartalak, de kényszeritettéi arra, hogy a magam örömét és a te meglepetésedet imigyen agyon sújtsam."
„Oh, bocsáss meg drága Károlyom Balgatag féltékenységem meg lett büntetve 1 De hát nem volt egyéb, mint csupán a menyasszonyi ruha?"
E pillanatban, mint egy nem várt mentő Sz.... kisasszony jelenék meg hirtelenül s a következő szavakkal lépett^a szobába: „Itt hozom a menyasszonyi ruhához a szövetet, tessék Rózsa kisasszony megítélni.0 És a fehér atlaszt az asztalon kiterité.
.,0h, mily szép." kiáltott fel jegyesem, miközben keblemre borult és leikeink egy hosszú csók által ismét összeforrtak.
„Hogy elpirult Rózsa kisasszony ! — szólt Sz. ... kisasszony — A szív lángjának hatása van ez?"
„Egy ép most elaludt vulkán visz-íéoye ez és boldogságunk hajnala. Nemde Rózsa ?
Igen, kedves Károlyom, — suttogta a leány. —Legyen most bármennyi titkod, nem leszek soha többé féltékeny 1"
Mindeddig Rózsika szavát tartotta. De hozzá teszem, hogy még nincs egy éve eljegyzésünknek.
FR1EDBICH FERENCZ.
j gyűlt résztvevők serege zárja be.
Mikor a halottat kiviszik a teme-| tőbe, leveszik a testet és ugy helye-ízík a sirba, hogy az arcza Mekka ] j felé legyen fordítva, a hová Moba-ImedeL temették. Ha nem vofna alkalmasan ásva a sir, inkább kövek -! kel vagy más tárgyakkal feltámaszt-jják a meredt testet, csakhogy* arcza jegészen Mekka felé legyen fordítva.
Ez megtörtén vénTtninden . egyéb czeremónia nélkül hazamennek.
Végezetül érdekesnek tartom itt leírni egy anya panaszát, a kinek egy felnőtt leánya halt meg. Egy keresztény orvos járt hozzá, de nem tudta megmenteni. Az anya aztán üy panaszokban tőrt ki:
óh, minek is adtam én a leányt egy keresztény orvos kezébe?! Nem halt volna mgg!
Aztán, oh te leányom, miért nem tudtál meghalni akkor, mikor még kicsiny volt a lábad és nem kellett neked czipőt venni? Most, mikor már házban lakol, mikor már van egy kevés pénzünk, most hagysz el minket ?
Beriot egy hangverseny mű vével kapott tapsokat. Majd Prém Józset olvasta fól „Légy kétkedő" czimü költeményét és Rákosi Jenő ugyancsak PrénTJÓzsei három kisebb versét mutatta be . Végül\' Mester-házy Kálmán festő bűvészmutatványokkal nevettette meg a közönséget. A bálban részt vettek: Ruttkay Istvánné (Budapestről), Györy Elekné, DacsóPálné(Honfból), özvegy Spanrafft Rozina, Martonovics FJekné, Nagy Györgyné, Marton Béláné, özv. Kordinné, özv. Szilády Lajosné, Kármánné\'(Sz. Fehérvárról), Gaál Illésné (Gencsröl), Spanrafft Jolán, Rákosi Lenke, Nagy Emma (Budapestről), Kordin Riza és Marisba, Györy Ilonka, Nagy Irén, Barcza Jolán, Szilády Mariska és Janka s mások.
— Megkapta a magáét F. hó G-án S. Samu a rendőrségnél is már verekedés végett többször büntetett alkusz a Teleky-utczában Összeveszett 2 honvéddel, de ezek nem tartván ő vele érdemesnek verekedni,
J eltávoztak. De S. nem elégedett meg ez-zeL_hanLm nagy kést véve magához és utánuk indult; aTóth-felé kovács műhely előtt elérte, s megtámadta őket, de ezek nem voltak restek s csakugyan elpáholták, hogy ugy kellett hazavezetni.
— Uj tanintézet Nagy-Kanizsán, j Mintegy 20 év óta többen kísérelték meg | városunkban leánynevelő intézet nyitását. Legszérenceé sebb volt ezek .közt a boldogult Piritigei- Rózáé, kevésbé az volt Erdődy Sarolta-, majdVezekényíHorváth Lilláé, mindkettőrészvét nél kül összement, mint a morvái posztó. Ujabban Villányi Henrik városunk szülöttje nyit meg egy hat osztályú elemi leány iskolát interna-tu3sal együtt kinek Tokajban volt jÓhirű intézete. Helyisége a Csengeri-utczában fekvő Lengyel-féle alkalmatos házban\'lesz. Beiratás s bővebb értesülés a Dr Schreyer-féle házban eszközölhető,
— Meghívó. Gelsén 1889. augusztus 18-án az önk. tűzoltó-egy let felszerelésének javára tartandó ny^ri táncz-mulatságra. Kezdete délután 4 órakor. Belépeti díj 30 kr. Felülfizetés ek köszönettel fogadtatnak és hirlapüag nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetén 8 napra elhalás ztatik.
— A székesfehérvári orsz, tftx oltó-szer kiállítás rendező-bizottsága
mosásra előkészített szennyes ruha eltűnt. Végre 4-röl őre virradóra Farkas Fereocz orvos ujvilág-utezai házának ablakait, mig ö nejével együtt Kovában volt/felfeszítetlek és a szobákból mintegy 150 frt értékű férfi és női ruhaneműt elloptak; a mi agyán nem volt nagy nehézség abban az utcában melyben a nyilvános házak beszüntetése óta egyetlen lámpa sincs. — A rendőrség izgalomba jött, most Török György veszélyes betörő elfogatása óta nem volt városunkban betörés és mert egyszerre három egymásután; azt kellett tehát feltenni, hogy egy ujabb banda keletkezett. — Három napi erélyes nyomozás megszülte az eredményt, valamit Saiawon József n.-b.-asszonyfai születésű már töbo évig fogva volt egyén vetődött ide és ez szeretőjével Szuspek Terézzel magára vonta a gyanút. — Letartóztatásuk folytán a lopott tárgyak nagy fésze megkerült, a drágalátos mátkapár pedig egy jó időre ártalmatlanná fog tétetni, a mennyibea csibuk nélkül nyugodtan szihatják a börtönlevegőt
— A nagy-kanizsai iparos ifjúság betegsegélyző egyletének július havi kimutatása: Bevétel a mult havi 133 frt 72 kr pénztári maradványnyal együtt 318 frt 82 kr., ellenben a kiadás 135 frt 98 kr, eszerint átvitel augusztus hóra 1S2 frt S-l kr., ehez hozzászámítva a takarékpénztárban levő 300 frtot, az összes vagyon* 482 frt 84 krt tesz.
— Nagy-Kanlzsaváros képviselő testületének aug. 8-án tartott ülésében érdekes ügyek tárgyaltattak. Nevezetesen a közös hadsereg részére épülő laktanya költségeinek kölcsön felvétele utjíni fedezése, továbbá a csapatkórházul szolgáló vármegyeház megvétele és a róm. kath. temetőben halottkamra és bonezte-reni építés. Ez utóbbinál általános helyes-léssel találkozott azon helyes indítványa Eperjesy Sándor urnák, hogy a költség felét a város közönsége fedezze, másik felét a temetői alap viseli. A vármegyeház
a napon vált szépre, a mi szintén kedvezett az ünnepélynek. Miután a gőzhajó elment Almádiba, 9 l/a órakor megkezdődött a tűzijáték, még pedig vagy száz lidéreztüz volt a megnyitó, melyet csónakról hajigáltak szét több ezer lépes területen. A közönség nagy része persze valamennyit csónaknak hitte; legalább egyik-másik, midőn egy láng kilobbant, elégedetlenkedve szólt, ni, az meg hazament Végül Éltető János színtársulat! tag vezetése mellett a tűzijáték fejezé be az ünnepélyt; a lidéreztüzek azonban még ezután is sokáig ragyogtak, valamint a sörcsarnokot ábrázoló nádsátor előtt is még majd éjfélig pezsgőzött egy jókedvű társaság, megemlékezve, hogy a legsikerültebb mulatság ez volt az idén Balaton-Füreden.
— Pályázatok nyittattak: Mihálura r. kath. osztálytanítói állásra, évi dija 300 frt, — Pördefóldére oki. kath. tanítónő Stern Zsigmondhoz, — Nagy-Bakó-nakon, Turnischán postamesteri állásra, — Zala-Tárnokra segédtanítói állásra. ,
— Szónyegrázás. Az ablakokon át történő szónyegrázás ellen már számtalanszor felszólaltunk. Gyakran látható, hogy még a főutezákon is a hullámzó sokaság feje felett a szemetes szőnyeg egész kényelemmel rázatik s szerencse
1 ha csak a kalap- és ruhára hull a szemét ¦s nem az ember szemébe; e rendőrszabály ellenes eljárásnak a napokban más szórnom következménye is volt, ugyanis Kovács Antal százados ur lova a czífra-szönyeg rázástÓl megbokrosodott s jelentékeny zuzódást szenvedett a százados ur. Ha még ez sem elég argumentum a rendőrség komoly intézkedésére, felszólalásunk is falra való borsó hányás.
— A nagy öszi hadgyakorlatok az idén Komáromban tartatnak. Oda távozott a Nagy-Kanizsán állomásozó 48-dik sor-ezred 2-dik százada is, hol szept 18 ig maradnak.
— A palin! uradalomból az igri-czei 1200 holdas birtokot Vesey Sándor somogyi földbirtokos vette meg 200.000 frt éri, ugyanott 1000 holdas birtokot Vizlendvay testvérek 128 ezer frtért vettek meg örök áron.
— A nemzetköz! német, osztrák és magyar antropológusok és archaeolo-gusok congresszosa Bécsben aug. 4-én
megvételével Babóchay György és Eperjesy Sándor urak bízattak meg.*Llfiöklő polgármester ur bejelenté azt ís, hogy megyés püspök ur szept 8-án városunkat szerencsélteti. Fogadtatása érdemében bizottságot fog összehívni. A jköuyv hitelesítésére Garai Benő és dr Szekeres József urak bízattak meg.
— Megyei r. h. Csáktornyán veloci-péd egyl. alakult. — A keszthelyi keresk. ifjak július 27 ki tánczvigalma 70 ftot jövedelmezett könyvtáruk javára. — Károlyi szín társulata aug. G -án Keszthelye bucsu előadást tartott — Puszta-Magyaródon a gép cséplés közben a gépész karját szétzúzta.
— Hazai r. h. Az,első vasú; hazáűk-bau a pestváczi volt mely 1846-ban nyittatott meg. — Albrecht fhg gyakran betegeskedik, Nagy-Szebenben töltötte 72-dik születési évét. — Az orsz. magyar izr. ta-nitó-egyesület aug. 21-én Bpesten Sip-utcza 12. rendes közgyűlést tart. — Az eszéki kiállítás aug. 20-án nyíttatik mec. Az aradi iskolaszék határozata szerint a férjhez menő tanítónők elvesztik állomásukat — A persa sah aug. 25 és 2(rán_ lesz Bpesten. — Kossuth fiai Nezsideren 26 ezer ftot örökölnek. — A paksiaknak a a ,Jósziv-egylet ezer frt segélyt küldött
Melléklet a „Zalai Közlöny\' 1889-ik évi 32-ik számához.
tökéletesen pótolja az annyira megdrágult bavét, ámbár kilója ennek csak felébe kerül s egészségeseknek, mint betegekii-k egyaránt kitünö tápszer, mely élvezve táplálés Untáivá gyógyít. Rendes eledelül használva felnőttek, mint öregek és gyermekeknél, a gyomorból és belekből a nyákot és minden az emésztést akadályozó anyagot eltávolít, aigyomort és. a vért tisztítja a jó étvágyat elősegíti, táplál és erősít, soványoknál a hizást mozdítja elő. Mint báziszer, utasítás szerint használva, biztos segélyt nyújt; gyomor és bélhurut, gyomor- és fejgörcs, gyomorégés, gyomorból eredő fójájás, vérszegénység, étvágyhiány álmatlanság ellen ; aranyér, ideg- és szívbajokban. — Gyermekek, aggok s általában, kiknél az ázsiai szemeskávé használata tiltva van a Hungária kává számtalan orv. tekintélyek által mint legjobberedmé-nyü tápszer van elismerve, a fentebb felsorolt bajokban pedig melegen ajánlva. — Ezt sok ezer hálairat igazolja. Befözetik tisztán, hozzá nem adva semmiféle más kávét vagy pótlékot, bögrében jobb, .mint kávéfőzögépben; egy csészéhez egy evőkanállal, miként valaki gyengébben, vagy erösebbeo kedveli, tiszta vízben: 2—3 perczíg forralva. — Van továbbá Szalády-nak egy más gyártmánya is, az úgynevezett „Szalády-kávé", ez mint pótkávé használtatik a kávéhoz vegyitékül azok
—*A posta- és távírda tanfolyam szept. u-án veszi kezdetét. — Kossuth Lajost Kaposvárott egyhangúlag díszpolgárrá választották. — Feketehe^yi fürdőhelyen Tompa Mihály szobrát mult hétfőn leplezték le. — B. Philippovich József táborszernagy meghalt. — Pataky Andor siófoki gyógyszerész meglett* a kaposvári gyósy szertárt. — BonnázSándor csanádi püspök, jeles főpap Temesvárott meghalt — Külföldi r. h. A brazíliai császár éleíe elleni merénylet politikai természetű volt. — Párizsban .a franczia nemzeti könyvtárban IÜ-dik századbeli -10 magyar dali* :alál;ak. — Bihariuknak lG9S-ban készült hegeiiujét eey moszkvai orosz zenetacár vetie meg üooo frtért. — Szászországban füst nélküli lőporral tettek kísérletet, sikerült. — Piai Félix a hires t*ouiiiiuni>ta meghalt. — Szász Károly ref. superíutehdeust az angol bibliaterjeszlő társulat tiszteletbeli tagjává választotta. — Vilmos császár Londonban nagy pompával fogadtatotL — A párisi deakeon-líresszusnak 70u tagja van. — Lewald l-\'auny néme-irónö meghalt Üresdában.
íredaíora.
— Á lélekidomár, Jókai legújabb regénye, melyet Révai testvérek „Jókai Mór regényei" czimü füzetes vállalatban adnak -ki, gyorsan halad a befejezése felé. A\'z ötkötetes regénynek mOit már 5-ik kötete ís megkezdődik a kiadóbiva-fttaJ által nekünk ép az imént megküldött 20—23 füzetekben. Ha nem volna meg a vigaszunk, hogy a mily kifogyhatatlau koszorús írónk fantasiája, ép oly kifogyhatatlan lesz e vállalat füzeteinek száma is. — valóban sajnálnánk, hogy a regény a befejezésehtz közeledik. Már hiába! Gyarló az earoer még akkor is, midőn ^oiy^^agagjH-vatájt kell teljesítenie, mint neküiíke rovatban, a midőn .az iro.ialom legújabb termékeiről nemcsak számszerű Jelsorolással, de érdembe batolással is ujegemlékszüuk. — Jókai regényeivel meg épenséggel meg vagyunk akadva. A lélekidonlárról sem mondhatunk egyebet, uiint a \'mit „A lőcsei fehér asszonyiról, a ;Kískirályok"-ról a „Három már-váuyfej"-ről már oly sokszor elmondtunk, — Jókainál nem is akarunk mi ujat felfedezni. — mert a mit nyuj-, azt egy istentől megáldott szellem ragyogása aranyozza" be, és minden sora egy-egy gyöngysor azon a szemkápráztató ékes-
részére, kik az egész^égronió ázsiai kávét nélkülözni nem tudják. A „Szalády kávé", mint mellék a mai drága kávéárak mellett igen előnyös, mert pótolja azt, s előbbi magas árát alább szállítja.— A „Szalády-kavé" ízére és zamatára nézve sokkal kellemesebb; szinre szép tiszta és kevesebb czukor kell hozzá, mint bármely más pótkávéhoz, tehát nemcsak kávépótló/hanera egyszersmindt kávéjavitó is, mert jóté kony alkatrészeinél fogva a valódi kávé izgató és hevítő hatását alább szállítja, azt kellemesebbé teszi, s igy a kávé élvezhetőbbé válik. Két kanál szemeskávéhoz egy kanál „Szaládykávét" adva főzetik be, s igy a legízletesebb kávét nyerjük Kaphatók minden előkelőbb főszerktreskédesben a fővárosban és vidéken a-meghatározott gyári.árakon
Hivatalos piaczi árak N-Kanizsán
1S89.aug. 9. \' — Buza 8.30- Kö2ép 8. — Rozs legjobb 6*30. Közép 6-20. — Árpa legjobb 8 frt 4u kr. Közép 7-60 — Zab legjobb g rt. Közép 5.70. — Tengeri 5.80.— Burgonya 1*60. — Széna 2 frt. Kötött szalma 1*50 frt ¦
let .vastag: a kar, a láb felső része és lábikra. Három részlet kicsiny: a fej, az áll és az. orr. Három részlet közei essék egymáshoz: az ajkak, a haj és az ujjak.
Ki nyert?
Húzás tug. 3-án. jBécs: Sít. 71. 62. 49. 24. ~*Grácz: 28- 83. 11. 7. 35.
Szeck. üzenet.
— H. Bpest. Köszönet! Igénybe vesszük
— D. K. Ürömmel fogadjuk.
— Gy. A. Talán jut hely srámára.
— S. Gy. Acch gnt!
— .Hamis szemed mosolygása,
— Tüzes mint a forró kása". Elég ebből ennyi; többit elnyelte a papírkosár
— .Várom, várom\', hát csak várja a megjelenését, mely alighanem az Ítéletnapig tart.
— H—g. Nem közölhető.
— B Ugjlátszik a szombathelyi kiállítás elmaradásafolytáu a dunántúli irók congresszusa ia hajótörést szenvedett.
Yítsiili menetrend
Prágerhof
Barcs
Budapest
Budapest
Bécsújhely
Budapest Prágerhof Sopron Barcs
Szt.-Iváu
Iádul Kanizsáról.
Reggel.
i óra 18 perczkor ^postavona^ 5 óra 28 n \'pOsta.vona^ gyorsvonat vegyesvon postavonat\'
óra 4 óra 30
ségen, mély dicsfény "alakjában az ö ge-uiusát környezi. — Nem zengünk dicséretet, Jókai regényei olvasásánál szívvé lesz az epe is, azért hát kritikát se várjon tőlünk senki, — nem ajánljuk. — mert Jókait ajánlani legalább is nevetséges volna, ajánlja öt az a dicső név, mely ismert mindenütt, bol olvasni tudnak. 1/u igeoíá ajánljuk a megszerzési módot, nielylyel legkönnyebben és legpl-\' csobban juthat mindenki Jókai Irgujabb regényeinek, igya „Lélekidomár" *nak is birtokába. — ajánljuk Révai testvérek füzetes vállalatát, mely már 101 füzetben adja Jókait\'és közkincscsé tette a koszorús író legújabb öt regényét — Ha próba kell ebbui ís, küld a kiadóid vatal (Budapesten, IV. váczi utcza 1.) szívesen, —-_.de az bizonyos, hogy ezt a próbát rendelés követi, mert a ki Jókai regényéből egy ivet elolvas, ismerni óhajtja az egész regényt és a ki egy regényt elolvasott, alig várja a továbbiakat.
— Gyomorégés, gyomorgörcs és vértolulás a fejben következményei a mégzavart emésztő szerkezetnek, ezek szabályozására legjobb eredménnyel használható ¦a már ösmerlté vált dr. Rózsa Kletbal-/.sama lí. Fragoer gyógytárából Prága 205. 111. Raktár majd minden gyógytárban.
Piaczi árak:
— Székesfehérvár: Buza 8\\r>0. Rozs fi.50—Sü. Árpa G.50.—8. Kukoricza 5-50—GO.
— Szombathely: Buza 8—8.30 Rozs 6.50—70. Árpa 5.80 — 6.20. Zab 15.50-6-frt.
j — Kőszeg: Buza 8—10—20. Rozs 7.20—50. — Árpa 6 80—7.Zab 6.60—80.
— Felső-E\'őr: Buza 7.80—S.20. Rozs G.GO—7. Árpa 6.50 —7.50. Zab 6-.GO—7. Kukoricza 6.40—50.-
— Pécs: Buza G.70—7.40. Kétszeres 6.40—60. Rozs 6—6.20. Árpa 5.80 — 6 frt. Zab 5—40 — GO. Kukoricza 5.40—60.
— Csáktornya: Buza 7.75. Rozs G. Zab és árpa 550. Kukoricza 5.40.
— Szegszárd: Buza 8 .frt. Rozs G. Árpa 5.60 Zab 5. Kukoricza 4-50.
— Pápa: Buza 8—9. Rozs 6—7. Árpa G—7.50. Zab 6—6.40. Kukoricza
\'5.40—6.10.
— Kaposvár: Buza 7.50—8.20 jltozs 550—fi. Árpa — 6—8.50- Zab 6. iKukoricza 5 —5.50.
— Szigetvár: Buza 7.60—8. Rozs 5-60—80. Árpa 4.C0-Í6. Zab 5-5"25.
\'Kukoricza 4.80 — 5.20. .
— Háziasszonyok gyásza. A „B.
H." czimü lap 96-dik számában olvassuk. Aligha nem nat:y szomorúságot fognak okozni a háziasszonyoknak azok az apró fekete vagy barna magvak, melyek a hölgyeknek nagy gyönyörűséget szoktak szerezni. Talán fölösleges hozzátenni, hogy a kávéról van szó. Kereskedelmi szaklapok azt emlegetik, hogy legközelebb a kávénak tetemesen emelkedni fognak. A magyarázata ennek az,-hogy az ázsiai kávé lermö vidékekről igen kedvezőtlen hírek érkeznek; a mait esztendőben csak köze pes rolt a kávétermés, ez\'idén pedig még kevesebbre van kilátás. Knnek megfejtése pedig a terjedő kávébetegség, mely, miként nálunk a szőlőt a fiíloxera, ugy ott is a kávéfákat egy kis féreg teljesen kipusz-llIJa- Mi pedig ehhez hozzátesszük, hogv vigasztalódjanak meg a magyar háziasz-szonyok. mert ezen a bajon már is segítve van Szalády Antal Hungária kávéjával, mely kitünö hazai találmány, nem csak
rom alatt köelOUekért iám alaki,
!tD "-"¦\'¦l-ouigiírt felelőn**--\' D€m vill&lok.
BAtuxfi
Vendéglőben.
— Vendég: vendéglős ur, a sertéskaraj nagyon kicsi; nálunk nagyobbakat adnak.
— Vendéglős: Akkor önöknél bizonyára a sertések is nagyobbak.
Vá lás - ok. % ¦/
— Ugyan miért akarnak elváUíi? Hisz önök mindig->ól éltek! 1
— Igen, de a gazdám, a báró, elválik a feleségétől s a báróné a feleségemet magával akarja vinni szobaleány-oak. Igy hát nekünk is válnunk kell.
— Egy tökéletes női szépséghez 30 kellék kívántatik. Három részlet legyen fehér: a bór, a fogak és a kezek, három részlet fekete: a szem, a izeaőld és szempilla. Három részlet piros: az ajk. az orczák, és a körmök. Három részlet hosszú: a test ^és a két kéz. Három részlet rövid: a fogak, a főlek és
lábak. Három részlet széles: a mell, a homlok és szömőidök köze. Három rész-
Délben. ^
2 óra — perczkor postavonat
2 óra 45 „ postavonat
2 óra 15 „ postavonat
2 óra 25 „ postavonat
5 óra 2g*d. u. vegyesvon Este
Bragerhof 12 óra 35 perczkor postavonat Budapest 11 óra. 44 „ postavonat Pécsujh. 12 óra 34 , postavonat
Érteni Kanizsára
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat
Budapest t óra. 26 „ postavonat
Prágerhof 5 óra 54 „ gyorsvonat
Szombati). 8 óra 9 „ vegyesvon.
Délben.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat
Prágerhof 1 óra 15 , postavonat
Barcs 1 óra 40 „ postavonat
Budapest I óra 59 . „ postavonat
vérrel mérkőzhessek, méltatlan és arra jogosulatlan, mert az általa kért és ellenfele által adott — elhatározott és kitűzött fegyveres elégtétel elől, mint kihivó, az utolsó órában megfutott, ezutáni tettei pedig még azon felül is lehetetlen emberré tették a társadalom tisztes körében, hol vele csak azok kényszerülnek érintkezői, kik vagy nem ismerik, vagy a hivatalos eljárás körében ezt egyátalán elkerülni nem képesek.
Ez volt oka annak, hogy a kíhivő tiszt uraknak ezen körülményi elhallgattam, meglévén győződve, hogy ők megbízójuk erkölcsi értékét nem ismerve, általa csak sajnálatosan felhasználtattak,, én pedig nem tarthattam ildomosnak nyüt közlés által lakásomon közölni velők a fentieket, elakarván kerülni, nehogy nyilt közlés meliett saját lakásomon röstelkedjenek megbizójukturpiszságán és ezzel ez utón az ügyet befejezettnek tekintem, válaszra pedig nem méltatom.
Nagy-Kanizsán. 1889. aug. 8.
!82 FÜRST LAJOS
m. kir. áll. állatorvos
törések, i r. fl 1 e s, cs.ontg^rbui\'-iek\'
Fischer Győző
városligeti teategyenesitó és hldegvjz-győgyintézete Budapesten, Hermina-ot 15 25.
(Ezelőtt dr Fiienbof-féte. vizgyngyirrtézet) Az intézet gyönyörű parkban, emelkedett helyen fekszik. Berendezése első rangú, a lakásokról, kényelemről, B.zóVakozásról mindenképen gondnikodva Tan. Levegője, vize kitűnő. A gyógyintézetien gyúgyittatik mindenféle i z 0 le t i éa c s nn\'tb a j, g-y u la d k -
sok. fjceamodá merev Ülé s,zsug
ja térd és Látt Bakféle elferdül geriD.cz görbiilések, tyukrat l-l fer-
1 d e nyak, veleftületf U 6czamudás A végia-
| golt viazértágulása, vastagod* sa-— A bátgertnezservadás (tabeaz doi-»a!is) Chark\'otnak, a hiroevfs párisi tanárnak legújabb elvei szerint ét ítizS álul is \'ÜSkerrel gyógykezeltetik.
A hideg vízgyógyászati osttálybaa mindeD
\' iK n kezelést igénylő beteg felvétetik A betegek berjtlakók vagy bejárók. — Prospektus ingyen.\'.
Hozzám intézett írásbeli f<-lfaivások 1 ajánlva kajJendók. 3673. 1—2
HIRDETÉSEK
! 1 Komoly intés 1 !
mindazokhoz, a kiknek még biztositó-levelök nincsen, akár kClcsöa felvevésre, akár csatádoknak hagyományul (amennyiben egy bízto-aiui levél egyeulí kész-nénxzel); ^ladósudett ház- és földbirtokosok péozviszonyainak r>:. \'.-tjebozásira kiválóan alkalmas, miután esetleg bekövetkezett rUgtöni elhalálozás esetén a biztosított tőke kifizetésére! a birtokot tehermentesen kapják meg j uj házasoknak is fontos a nő és gyermekek b}ztositásáxa, végűi pedig a.-kalmas kauezióáéut való deponálására.
Egy.életbiztosító levíl minden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és iegjobb loke-pénz, ennélfogva minden takarékpénztár el-~tt elÖDyt értleisIŐ. Hogyan és mily módon szerezhető" egy biztosító levél a legjobban és legelÖnySaebben, ez érdenben szóval és írásbelileg titoktartva a legmesbiz-batóbb felvilágosítással szolgál : Biztosítási főfelügyelő KLEIN I., Kohlmessergasae 1. IV. emelet. Található 2-töl 5 Uráig. Elfogadások egéiz 6G. éves korig. 3607
T. CZ." <
Vart szerencsém becses tudomására hozni, hogy üzletem végfel-. oszlatása végett hatóságilag engedléyezett
Y ÉG ELADÁST
tartok és ennélfogva üzletembeu miDdenoemü
férfi és gyermeköitönyök, férfiruha szövetek, férfi ingek, gallérek, kézelők, nyakkendők, stb.
B»sr miM\\ leszállított araion lapbatol. "Wl
A bolti állványok s üzl»íi felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel
3C10 8—C Welamayer o.
férfiruha üz\\et a „Korona" átellenében.
Budapest io óra 40 perczkor vegyesvoaat1 Bécsujh. h» óra 2« „ postavonat Budapest 12 óra 25 \'„ gyorsvonat I\'ragerhof 11 óra 44 „ postavonat1 Barcs 11 óra 34 B postavonat!
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORÉI LAJOS. Laptulajdonos : WAJDITS JÖZSEF.
3Nryllt;tör*)(.
E becses lap folyó évi augusztus 3-iki számában ellenem irányuló nyílttéri közlemény jelent meg Tersánczky GyuhvMgy-véd aláirással.
Ha e közlemény csak olyanok tudomására\' jutna, kik Tersánczky Gyulát szeméfyes, lovagias és jellembeli oldaláról ismenkVJaindfmki által helyeseltétnék hallgatásom és senki sem akadhatna, ki az ö nyilatkozata folytán engem legtávolabbról is, és bármi tekintetben megkiseb-bítettnek tartana, de mintán e lapnak számos oly olvasója vau, ki őt nem ismeri és igy a közölt nyilatkozatot olyannak tarthatja, melylyel bennem a férfiú bélyegeztetik meg, csak felvilágosítására ki kell jelentenem á következőket: t.
A Farkas János és Rátonyi János urak által közzétett nyilatkozat tartalma való.
Az ok,mely akihivás élnem fogadását maga után vonta, az, hogy Tersánczky Gyula sem mint ember, sem-mim férfiú, sem mint ügyvéd, egyáltalán nem jogosult soha és semmiféle szin alatt bárkit lovagias elégtételadásra felhivatni, mert ö egyátalán és örökre párbaj kép telén, öt lovagiasan senki meg nem sértheti, ö sen kin oly sértést, melyért lovagias elégtételt kérjenek tőle, el nem követbet, cselek\' menyei csakis az illetékes bíróság elbánása alá eshetnek, ö csak verekedhetik a mint neki tetszik, uton-utféleh és korcsmákban, de ahhoz, hogy önérzetes férfiakkal fegy-
•)E rovat alatt közlóttért nem vállal felelőiségít a sierk.
fflBÉ\' ÉS Hi IMÉfilf,
I-ször. Hasíbnbérbe adja a Vallásalapot Som-lóvásáihelyi uradalom: : . ¦ „•
Zalaerdfíd (nyavalád) községben levő korcsmaházat az ahhoz tartozó melléképületekkel együtt 1S90. év január 1-től 3. esetleg G évre
:\'¦ Il-szor. Árlejtési versenyt nyH a karakói majorban lévő gazdasági épületek zsúppal való befedésére, melyre a fméltóságú vallás- közoktatásügyi m. k. minisztérium által 939 frt. 90 krt engedélyeztetett.
Ugy az árverés, mint az árlejtés írásbeli zárt ajánlattal egybekötött szóbeli és nyilvános leend.
A somlyóvásárhelyi m. k. közalap. ^ számtartósági irodában 1889. augusztus hó 14-ikén d. előtt 9 órakor tartatik meg.
írásbeli zárt ajánlatok csak magyar nyelven szerketethetök, 50 kros. bélyeggel látandók el, az I-sö pont alattira azigéret 10 "száztólija, a II-dik pont alattira 100 frt mint bánatpígz csatolandó, s az — hogy az ajánlatot tevő a feltételeket ösmeri és elfogadja) világosan kiteendő, — az ígéretek betűkkel és számokkal kiirandók, későn érkezett távirati uton tett ^vágy \'utóajáalatók figyelembe vétetni nem fognak,, olyanok pedig, kik az uradalommal perben állottak, a versenyből kizáratpsk.
Feltétélek a Soölyóváaárhelyi számtartósági irodában megtekinthetők.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx* Járiaczelli gyomorssöppek
JK : zimini h.rííu tzef a ovomor minden betegtége.1
HAUSER EDE
cs. k. odv. kó faragómester
,-r.. scoit-, fijy porphyr- ét mir-¦ i:.vit&brc-k dCaL gjír*-
Bécs, II- Sjitaiiasse Kr- 19. B.
Tégligyirak, köbknyik, föccmxo.ó é* fareu-inalom tulajdonon. Daiin felnerel. nktir* kitt S IR-3ZOBBOKSAI
knpufedSk grinitbŐI, kriptai-tciotttok és lirlimpik Bil>. Kriptik teljéi elké-k Ész i télére való mejbitiiok, «cobro k ?thelyeiíie raUmint minden e nob-."ájiatbi váfió mu. kilátok ponio»»n éi olcsón etiköiSlíetaek. Kepe* irjejyie-ingyen é« bérnaentre. ÜxleUUpitájl 4t 1781. 8643 6—18
(ROi-j hátim UW * 9>omor minden betegtégnbea.
iródí-s wv
ivimjrn felbúffeopi, -rut, ip-oroorego»,
képzftdéa, tkrgaskg, ......
,rv-"TC*. «\'k«in!ln & KJf>-«k"ételekkel <¦» iixlukk*! v«j« obélese, tdli-tíUk, lép-, adj- *• „Tujyfrw bintmlmii eMtelbea. -In ínttM ars h»iin»latl nt»-Etii*al »|yött 40 kr„ ketti.» p»-
— üldés Brid, Kiivl, Krt mtlarbea (y n
iMtk \'
Kapható minden gyógyszer!árban. "-
\'>o*isid*k ée utinrtzi* Ivegnek piros, » fanti trllK.-.r.syr.lv- 1-nnir laianalsil Mai" —
i jiiini-:] n.>n|.;li.-íl
; ,- ........^ kell jegj«»e fenni, b»fj
ü Kriu..«rU;ű liuiek Henrik kunyvn>^md.*J»haii ayo-
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Valódi kapható: Merenyén, Sümegben Sím, Marczaliban Kőrös Gjőzö, Fleischet Stamborszky L, Szertt-Gothár-hon Tomcsányi Lipót gyógyszerészeknél. 3679-.
SCHLICK-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság
GYÁR és IGAZGATÓSÁG : BmUDEGT VÁROSI IRODA, es RAKTÁR:
-r-rr -rrs______• ,= r-r__ J)uUÍÜIjU 1 ¦ TT P«im«»l«!«lfí ntCZS 14. Síim
VÁROSI IRODA, és RAKTÁR: TI. PedmanlczL\'y ateza li. szint.
GYÁR és IGAZGATÓSÁG IV. Váozi-3cörut 57. fez.
GÓZ- és ÍÁEGÁNTCSÉPLÓ KÉSZÜLETEK-
SCHLICK-féle szab.
KÉT- és HÁEOMVASÜ EKEK. SCHLICK-féle szao. .Haladás\' sorvetii-gépek.
Szórvavetö-gépek. SckUck-féle szab. Kayol-ekék,
Schlick- és Vidats-féle eredeti egyvasu ekék és talajművelti-eszközök, boronák és rögtör hengerek, szecskavgók, répavágók, répazuzók, tengeri morzsalók, csöves tengeri darálók, gabonatisztitó ros
.tik, rmalmx stn .
Az összes ekék tartalékrészei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltételek. Legolcs b árak
19* Árjegyzékek kivánalra ingyen és bérmentve.
J.KtiYZET. Van szerencsénk ezennel t. ez. flzletbarátzink becses tudomására hozni, hogy aoh* a VI. Podmaniczk ¦I es. 14 sz. . lévő irodaiak legnagyobb részét a külső váczi-nton lévő gjártelepfinkre helyeztük át,,mindazonáltal t. Uzletbarát&in k\'nyelme érdekében egy városi irodát partunk fenn, valamint, begy ugyanott építési ceikkeink és gazdasági gépeinkből raktárt lét. .Ltettünk.
Kiváló tisztelettel
3ü4C 12 —18 A Schliok-felo vasöntöde es gépgyár réazvónytrsaság igasgatósága.
1803. 89. X
Árlejtés, hirdetmény. |
Zala-Egerszeg r. t. város tanácsa által köz- Q
hirré tétetik, hogy a képviselőtestület által az ))[
elemi iskolának pénzügyigazgatósági palotára le- X
endő átalakítása az előzetesen megállapitott 24416 X
frt 75 kr ár erejéig engedélyeztetett. Q
A fent emiitett munkálat foganatosításának w
biztosítása czéljából az 1889-dik évi augusztus hó jjj
17-én délelőtt 10 órakor Zala-Egerszegen a város- ))(
háza tanácstermében tartandó zárt ajánlati verseny- X
tárgyalás hirdettetik. %
A veisenyezni óhajtók felhívatnak, hogy a fl
föntebbi munkálat végrehajtásának elvállalására ő vonatkozó az engedélyezett költség után számi-
tandó s a részletes feltételekben előirt 5 százalék X
bánatpénzzel vagy annak megfelelő értékpapírok- X
kai, illetőleg ezeknek a városi pénztárban történt X
letételét igazoló pénztári nyugtával ellátott zárt ^
ajánlatokat kitűzött nap d. e. 9 órájára a városi s
polgármesteri hivatalhoz annyival inkább igyekez- jj|
zenek beadni, mivel a később tírkezc-ttek figyelembe W
nem fognak vétetni. X
Értesíttetnek a vállalkozni óhajtók, hogy vál- X Ialat.uk kiterjedhet az ápitési munkálat egész ösz-
szegére, vagy a külön-külön munkanemekre meg- O
JjJ állapított egységi árak erejéig. A szóban forgó w
X munkálatokra vonatkozó tervek és részletes f elte- X
X telek a város polgármesterénél a rendes hív talos X
órában naponként megtekinthetők. \'¦ X(
X Zala-Egerszeg, 1889. szept 8. X
X 3680 1. KOVÁCS X
X polgármester. X
X X
A legczélszerübb
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN NAGY-KANIZSÁN
AJÁNDÉKOK kaphatók
D. ra. kath. iraakönyvek papír-, vászon-, bor-, cliagrin-, bársony-, csont-, ugy a legújabb párizsi diszköíésben is — ára 30 irlól kezdve 12 írtig. Továbbá
csinos elbeszélések, kisebb és nagyobb diszművek, ifj. ihatok, képes könyvek. Nagy raktár iró- és levélpapírokból csomag- és dobozokban.
Olcsó árért.
Nagy választék a legújabb >
H ANGJEGYEKBŐL
minden hangszerre. Ugy iró- és rajzszerekből. ^
Vidéki megrendelések posta fordultával eszközöltetnek. Tisztelettel WAJDITS JÓZSEF.
HUSZON.STOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 10-én!
3547
2
00 -co
05 C3
Ö
OS ?—I -CD
eö ¦+-= cö
a
o
>
• i—H
I

?3
: O
! •« »L
O L
Cs. tír s.tlialaliLi.hyLicnii:iis SísziímÉny a szíj- csfogat észszen ápolására
X>r. FABER O.
néhai Miksa rsásxár ö FeWgének udvari fogorvosaiul, a becsületrend lovagja stb
BÉCSBEN\'.
Különleges szajszappan -PURITAS/
A résen híres és egyedüli márjtz 18^2. Londoni kiállításon az érdeméremmé! kitüntetett, mert leggyöngédebb és leghathatósb készítmény a száj ápolására es a fogak jokarban tartására. - Egy doboz ara i Irt
EUCALYPTUS-SZÁJ-ESZENCZIA
Parlsbaa 1878 ban kitüntetve
A legész-ztrübl,, tártai.\'indus fTS"/.. hathatos alkatrészek) és elismert hygi.-nikni.
«z-r a máj ápolására, a keemetjen szag legyőzésére, a i "K»k épségben tartására óvszer nrindea nyakbaj ellen. Az orosz esfisz. kormánytól
1881 január 28 án kelt \'681. O\' miniazteri rendelete szerint udvari és-más koródákban bevmettetetf. Egy üveg ara frt 120 kr o é
PURITAS-FOGKEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt puazpángfából és vcgyészetileg zsírtalanít
Fi szétküldési raktár:
Egy darab 50 kr
¦V* Bécs, I. ken. Banernmarkt :í. szám. "ffiE Raktárak Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolfnál. Kaposvár Zala-E fernet: Ka.izer A. gyógysz. lies« t h el y: Laakay E.
3685
„MARGIT"
GYÓGYFORRÁS,
„magyar selters"
uce. Vo8J"etaecre a bndapat*. ». kir. ecetemen, tmmmmía Terri üerzstiieic. kerí. w—*U, de kBtott ti^naartartalma kiváló aataannak bizonyult köJ6aZ*eo tft&Sp6ataJjmmJ*áál*±± a *
caekélyebb jelenléte megóvja a beteget a károa\' aöt Tettedelme* izgatáatól, eUonb«i a zUtf UWM nki«Tf*záaff-a gyógyba.tá»a aJkatréazaknek a beteg t*«tréeiekW vétó gyora 6a biz*o» íelvíUkáS ezzMtg fculaidoa*-
ginak kórzönheti a Margit-f orr*, azon tóval* elöoyfc is. hogy a bei aaabadaafcwwtartal o art—. a^qbb áa*ánj-Tizek.minta wtlt*>r-ei--l<_-l<-li<-LiI">oi-E!, tti<iőt>ajo Utazza, kulónöazn tU<15^«iraéaiel*iiél már nem alkaitnaxhatók, a Hargit-foTráa itt ia a legjobb nata* mellett folyton baa«árta*ák. \' **
A t üciör>«tOíf ek klinoatikoj gyógyintézeteiben, külöoöeesa a leglatojatoltabb Giír-t>«r»clort-han, aMargit-TÍz otthonom! vilt. — Orroei tekintélyeink Budapeetan: ipr. Kordayl, Dr. hdrdt, X>r. 2Va.-v-ra.til, Dr. Poór, I>r. Kétly, Dr. Barbáa; B6orin: r>r. Tiewi-boryer, X>r. Duacliek itb- a legjobb eredineayByel alkalmának a lAg-zö-, rVm i tó- 6a
hujfyszervck általanoa hurutot bántaJ mainál.
^Mint ivóvize
prÜMcrTativ - •.\'yót\'vw/i\'rtK.\'k t> Iivr.ozi yn.lt lef^kiÖabeloibb BSBlBPt¦ JETJnmAbmxi KOLERA ins^hopogisS&m ellen a
JAROT\'torral tenálva alegeg(Wg«M) ital!
ÉdeskutyL
Kizárólagos főraktár
! ~tn Itlllttltll.
Úgyszintén kapható minden yyógysze íárban, füszerkereskedésben és vendéglökben.
; a, m agyar
la. ä z i a
K il itilo haz:
ja. y
gjártmány
e 1 33a e fc>
íviiuno nazai iiyarinmuv :
S rA A L A U Y - KI A V K."
Ercn bazai pólkivé a^ZDOI nüvúnyekli.*;! s kittloG alkatréazekJbSl áll,\'- felülmúl iiTtii-eo eddig forcalomban le»5 Árpa- roakk-, íúgr.-, tovdi.bá a kBlfnldrSI mil|i*--és millió kilA számra bvlmreaolt knl..,,f.*-:.-^ven itmert pátkirék&t.
Sráinfi* ai«ktekintíly bírálata szerint:
A .SZALÁDY-KÁVÍ- i/..-re éa zaiii-tára n-*v« .aokkal
k^Ilemfiaebb: Bzíiir^ azép tiszU kb fceyeaebb cznkor keli Loizá ¦műt bármeiy iiiás pótkéréhoz, tehát uemcaak kávúpútlú, baaem PKyaaeramind káréja-ritó is, mert jót-\'keny alkatrésaíaél fÖgM a val.\'.dt kivi iajr^tff^iaJievitö li^úsát alább atálütj^, azt kel-leineaobbé t«sii * igy n kivi dv.-xi.etői.\'.é válik.
Két kanrjl .azetnei kávéhoz egy kanál „.Sialádi kávOf adva füzetik Le, S így :i !e(í:r.I(;to.—bb kávjit nyerjflk.
,H,U NGARIA
ilt külnnlegpr-aée, mely basánál»a nt-ticsak potojja a JrAga azemea kávét s i^ megtakaritáa van elérve. Iiaaem í-y\'\'.cyliatil>áiiál lógva oly baii síért kt\'pez, mely élvezve táplál ,i táplálva fryilgy Kenden eledulöl használva f-!uőtt<-k. niitit öregek -gyermekeknél a gyomiirból és belekből .t nyákot és mii den az eméaztégt akadályozó anyagot eltávolítja, a gyo rot és vért tisztítja, jó étvágyat elú>egiti, táplál és t\\n\'n Moványokuál a hízást mozdítja eiő Mint bizi «>*rt utzai ¦zerint Laaználya bizton segélyt nyiijt: gyomor- és rút, -»yomor- és fejgörtí, gj\'Omorégés, gyomorból eredő f> fájáij, vér.legénység, étvigyhiiny én áltnatlanaág ellen; t<
Á V E."
t-ilnn-iiv.-z arany-.tt aggok ¦ általábai l tiltva
ivbajokban.
, Hnngaria-k.lv« ¦*¦ srim-tekintélyek által, mint legjohli eredm,éoyQ tip-elterjedvv, a fentebb felsoralt bajok e|]on pedig
Ezt sok ezer bnlairat igazolja.
; BefÁaetík tíaitán, bozzá nem adva semmiféle máska-vet vagy prtüékot, bögrében jobb, mint kávéíéiő gépben;
". evőkanállal miként valaki gyengébb vagy eli, tiszU viitlien 2—3 perczig forralva.
A fenti gyártmányok eddig mindec kiállításán diszéremmel/ lettek kitüntetve.
ae2& 6 6 Kapható a gyáros
SZAXiÁDY ANTAL-nál BUDAPESTEN, Andr6ssy-ut 86-dik szám.
ós minden előkelőbb füszerkereskedésben helyben ós vidéken.
Gyors és biztos segitsei OTortöjGfcj nú ImlHimml ellen.
Az egészség feutartáaára, az élemedvek i tnnek folytán a vérnek tiaz titásira és tiszta állapotban való femártására ós a jó emésztés elÜaegitósérc legjobb s leghathatósabb szer a már is mindenütt ismetetes és kedveit
élet balzsam Dr. KOSA-tőI.
éietbalzsam a legjobb s leggyógyíiatásoib gyógyfuvekből a leggondosabban van készítve, s különösen minden cmé.tztés: bajok, gyomorgüre^, étvágyhiány, savanyna felbüfögés, vértMuiás, arany;V--, bajok stb. stb. ellen teljesen hathatósnak bizonyul. Ily kitűnő hatásai vttiezlében czi-n életbal-zsam egy l.ebízonynlt. megbizbató háziszerévé a népnek. Ára egy nagy
üveggel I frt, kis üveggel 50 kr Elismerő Ir . ezrei bárkinek betekintés vé geit rendelkezésre állnak
ílVsftS * Hamiaitíaok elkerülése végett mindenkit 6-\\J V <tö • gyelmeztetek. hogy az egyedül általam az eredeti utasítás szerint készivett „Dr. ROSA-féle élet-bal I nim\' minden üvegecskéju kék bútokba van csomagolva j melynek hosszoldalain .Dl KOSA éMbalz-ama a .fekete | sashoz* czimzett gyógyszertárból. FRAOljER B. l\'iaga 205—111." német, cseh. magyar és franezia nyelven olvasható, széles felein pe^íg az ide nyomott védjegy látható. Dr. ROSA életba!zs<ima xajódlan kapható csak a készttó Védjegy F R -A. G Jff E H 3B. raktárában, gyógyszertár .a fekete sashoz* Prágában 205--111., és BUOA-PESTEI^Torök József ur gyógyszerésznél, Kirily-utcz* 12 az. Budai Emil ur gyógyszertáriban a Városház-téren.
Az^ osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen életbalzsambói.
Ugyanott kapjak.\'\'\' \'¦
,prágai |ltiiíáiios\' Iiúzi-keJiócs-,
tilbb ezer hálanyilalke-zsttal elismeri iaíos gyógyszer mindenféle gyiiladánok, sebek én genyedések ellen. Ezen kcuőcs biztos eredménynye! használható a nő-emlö gyuUt^ásánál, a tej tespcdés\'ént] ¦ -íz. emlő megkérnényedéaéné) szüléikor, kelevénynél, vérdaganaioknál, genyes fa kádé koknál, "pokolvarnál, kí.römgyük-dAI, az ngynevezett kőrómféregné], elkoményedésekuél, felpuffadisoknál, uii-rígydaganatoknál, zsirdaganatoknál, érzéketlen tagoknál stb. Minden gynla-dást. daganatot, elkeményadént, felpi-.ffadást a legrövidebb idő alatt eltávolít; s a hol már genyedét mntatkoaik, olt s. daganatot a legrövidebb idő alatt fájdalom Leikül felszítja, kiéri ti és kigyógyítja 3565 11—26
HT Kapható 25 és 35 kr&jczáros azelenezekben- -~9m
ÓVÁS: Miután a prágai_tt!ulános házikenőesöt *°k-ízor utinozr.ík, mindenkit figyelmeztetek, bogy az oredetí utasítás szerint esak nálam lesz készítve s csak akkor --\'alódi, ha a,bárga érezszelencre. melybe tc!t?tik, vörüi használati utasításokba (melyek | nyelven nyomvák) és kék kartouba, melyen az ide nyomott védjegy látható — burkolva vau. Haitit! balzsam a legbiznnynlta\'ob számtalan próbatét által legbistosabli-lehécbaliái. kigyógyitására s az egészen elveszett hallás,
Egy üveg irt i frt.
HOSZ0SNT0LCZAWK ÉVFOLYAM
Z.A L A I KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 10-él
VÁSZON ÉS FEHÉRNEMŰ RAKTÁRA
-A „magyar weesftí
NAGY-KANIZSÁN.
"cc7c Ajiiulja
dúsan felszerelt saját\' készítményt gyermekkelengyéit. Deákok részére u. m. fehéres színes fiu-ingek. háló-ingek, és zsebkendk. Harisnyák, asztalnemüek és agynemüek, paplanok, ágy-pokróczok és matraczok lószőr- és tengeri fűből (etrigur),
leánykák részére ingek, nadráguk, háló-reklik,
Cíiifibn-, Cretoif- és barchetból.
HP~ BÁMULATOS OLCSÓ ÁRON.
•ir;
MOLL SEIDLITZ HJR-
S3t
Tavaszi • gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi. gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő sze
és minden raeghülési betegségek ellen.
Talt
minden dobOaon a gTirJegy u?y sa* MOLL A sokszorcsit-S rzéc látható Qyors cy^pyhatás makacs pyomor- és ala-stbajok. RVomoreAres, ny»lk. gyomorégés székrekedéseknél roájba-jok vcrtolulás arényér és a legkülönfélébb női betegségeknél, Egy eredeti dobos használati utasítással 1 frt. Kakrárak az erSTag minden nevezetesebb gyógy *zertáraiban MOLL A. gyógyszerész cs. kir udvari szállító, Becs Stadt Tuchlaaben 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. \'2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. urho? Bécsben.
Ülő foglalkozásomnál fogva az On Mull féle bwdlitz porai ig.-u jé hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer a mindenkorra s szívélyes .Isten BsesSe ntec\'-ei mondok érte ezek a gyomrot jóvá é.* föt könnyűvé tessik. Tisztelettel Steínko P. I. leikési HonneUcblacban
MOLL-FÉLE- FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csuk akitor valódi ha, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírásit viseli líedfirisr.íésOl sikeres használat köszvény, c-mz, mindennemű testfájdalmak és á-ssál; hurogatás alakjában Minden sérelem és sebnél, daganatok
julUdá-
regyítve hirtelen rosaullét, hányás, kólika és hasmenésnél. Egy üveg ára hasznalati utasítással 90 kr. o. é.
link tárak az ország minden nevem-tus gyogysze/tAr és anyag kereskedéseiben. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Stadt, Tuchlaubei: 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél kevesebb nem. küldetik. Elismurés MOLL A. yógyszerész úrhoz Bécs. Kitűnő Moll-féle franczia borszesz és sója vidékemen nagyszerűen működik Ktildjüii Ufkem 60 üveggel, mivel az emberiség segítségére keszletet t.hajtok tartani magamnál Mély tisztelettel
34G2 42—45 Hornof, lelkész Michotupbat
Raktárak Nagy-Kaniisán Rosenfeld Adolf és Fesselhofer József, uraknál
OQOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
m~ ! ! ! Hiűdenii
!f!megtakarít 100 perczentet !!!
a k, \'¦( -ző tireryak raegrendelése által : Teljes szövet-nadrág
Ol I
(tetszésszerinti előbb 4 frt moat
Teljes szövet-nadrág (t-\'sxésszerinti nagvMii;1 minőségű, előbb 4 frt bO most 1 frt í\'.\'i kr.
Teljes szövet-nadrág (t-t«zés szotinti
nagyság)
Gyermek öltöny mosószuvetből 2 — 10 évig saiutartói a 1 frt 30. l-f>0. ISI), egész l\' frt 20-ig.
Mosó és vászonnadrág munkásoknak 90.—1-20-ig.
Gyermek ruhácskák elegáns kiállításban, fiíiorn, egész C évesig előbb ^0 frt most í*0 kr.
Nai Ingek horgaláasal úrlás vászonból előbb 1-50. most 30 kr.
N öt Ingek Cbifonból igen finoman horgolva előbb 2 10 most 120.
Nöi Ingek hinizóísel börvászonból. előbb 2 frt 20. most 1 írt^Okf.
Munkás-ingek legnehi-zebb minőség minden Színben a SO kr. 90. 1 frt I frt lOJrí
Szövet egy teljes tavaszi vagy nyári Sliönyre minden színben a legmagasabb férfinak i> 4 frt.
Egy elegáns kalap legújabb forma 1 frt :
»p megrí ndelés"! fejbnséí, iiadrígrendelési
. leírása t
mél kéretik a tkuél a hossz, ermekeknél a i a megrendelt áruk pontosan alanyét m-llett küldetnek meg. a t. megrendel 5kn»k.
XemTetsző tárgyak kicseréltetnek — esetleg a pénz vikKzaadatik.
Mindenkinek érdemes próbaképpen egy" megrendeié-t tenni, hogy meggjS* sSdéat szereizeii az aruk olcsó és kí-tiin" minősééérŐ! ! Kéretik a c*imet pontosan megfigyelői: SC21 9—25
KIÜIVs
lutemationales Export YS\'aa-enhaas Wien J. Kohlmessergasse No. 1-
E2," í^^^^^sjt DHA TÓ KAKAÓ 2e ¦ Ti»l«to

Q O
o o o o a o o o o o o o o o
Q O
o o o o o o Q O
a
iVestlé Henrik gyermektá
20 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektől.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére. El néni cserélendő a nidr.többször kitüntetett különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén ép oly könnyen.megoldható, ugyanezért felnőtteknek is, mint kitűnő tápszer
¦ gjuiuiorliajokuak
igen ajánlható.
ejy Egy aoDOz ára 90 Kr. ~~M
Nestlé Henuik siirüsitett teje
0V~ E3gry dot)c5z &tsl 50 k-t-.
Főraktár Ausztria Magyarország részére Beflyak Ft WIEN I. üaglergasse 1.
\' Xagy-Kanizsán: Fesselhoffer József és Rosenfelü Adolf -kereskedőknél és Magyarors tág összes gyóirjtáraiban. 3665 4—10
o a o o o o o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o
OOOCOOOOCiOOOOOOOOOQOOOOQOOOO
4271 /tk. 1889.
Hirdetmény.
A nagy-kanizsai királyi törvényszék ! mint telekkvi hatóság részéről közzé tétetik miszerint acs. k.sz. déli vaspálya társaság számára az alább megnevezett határokban -kisajátított terüietekr.öl elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helyszínére a következő határnapok tűzetnek ki, úgymint:
Nagy-Kanizsa községre nézve 188D augusztus hó lG-án délután 4 óra : Uécsei megálló helyhez.
Komárváros községre nézve 1889. augusztus hó 17-én délelőtt 8\'/s óra Komárváros állomáshoz.
Kiskomáróm közseígre nézve 18S9
^Vxigus?.tus hó 17 éti de. 9 óra ugyanoda.
j Az érdekeltek" feihivatnak, miszerint netaláni észrevételeiket a fennebbi halár-napon a bizottság előtt elöterjeazsz ék. különben a kisajátítás és a felvett térfogat, ug\\\' a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti kifogásaik többé tekintetbe nem jöhetuek.
Egyúttal felhívatnak miudazok. a kik a fennebbi határokban a cs. k. sz. déli vaspálya társaság, számára kisajátított területekért járó és az egyedi kimutatásban kitett kártalanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt tartanák: ezeket 1889. évi augusztus hó ló-ig ezen tkvi hat. annál bizonyosabban bejelentsék, minthogy a később jelentkezők észrevételeire s igényeire semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalanítási összeg annak és azon mennyiségben fog kiadatnrxakinek nevére és a mely Összeggel az az egyedi kimutatásbanki vantével a bekebelezett vagy felülkeblezett tételek pedig ezentúl a kisajátított terüleírö hivatalból le fognak töröltetni.
Az Összeirás, térkép és egyedi kimutatás a telekhivatalban betekinthetök.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkvi hatóságnál 1S89. július 4
\\ Gr. HUGONNAT 3668,^ kirend. kir. fcörvsz. biró.
A íiilMm üiiaiitííiiji?
„LE VRAi GOUDROr
de Sorvreg\' JOSEÍH BARDOU et. FILS gyárából Peripignan és Parisban.
:iz egyedüli czipareitapapir, mely norvégiai\'(enyökivnaatbai van áztatva, és miv.el a fenyőkivonat a gég\'\', lészficaovei es a tüdőre nézve le,-egé.«Esegesebb szer. ennélfogva ii ti egjedüli ezigarettapapir, melyet a dobányz\'í cgéBaéw minden hátránya nélkül használhat — Számos ityom- f. az ipar tekintélyeitől származó bizonjitvány álj rendellta zésre.
60 aranyérem, — 16 díszoklevél, 20 voraonykj. vüli oklevél.
nbergi-, diszmüáni éi papír, i dobáoy- és stivartűztiébeo
Kapható m\'nden kercsdésben, valamint m
3538
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Fra\'nc2Ía-Ország) Dom BÍAGÜELOSSE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY éREM : Brüsse! 1330, tordon 1834 A losmasasab\'b kilüntotásci:
feltaláltatott |^^^
« A futisztelcndü bonedekrcndi atyák fogvi-zénck használata, naponkint uúhany cseppet vizbe ivévc, megakadályozza és gy\'óeyitja a fagakTodvassácat melyeknek feheraefret és szilárdságot kéíTcsőnüz, ;i mennyiben :í foghust erositi s teljesen ege;z?é^e-;é változtatja.
g Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, miilőu úket őzen régi cs practicus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a leejobb gyógyszert t-s :l foi;f:tj:i-i flii-:i: f^ytv.iijíj i\'iVrZ\'-rr
L biintsjloíiütott 1BÜ7 stn. ce7/^ii(ij : :í \'- \'¦:: r-¦ vexérüct-nek ol wu I pi BOEDEűcx
topható ninden nxítoub ilttíutris
KERESKEDELMI &K&DEMIA SZÉKESFEHÉRVÁROTT.
Alapíttatott !868- dik évben. 3660
Ali 3 évfolyamból, veszett hallgatok egyéves önkéntességi jogban részesülnek és előnyös alkal mazás 11 élnek gyárakban, nagykereskedésekben, pénz- és biztosító intézeteknél.
Legközelebbi tanév 1889. szeptember 1-én nyílik meg. A város fekvése igen egészséges, ellátási dij üli —25 frt havaukint. Megkeresésre készséggel nyújt felvilágosítást
Székesfehérvár, 1889. július hóban jz ÍL3ZgalC 3oL.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU
5 Berma ajftndo
ű
o
a o ? o a o o o o u o o o o a o a o o
Q O
o o o o
Q
c o o o o o o o o c
ooccocoo\'joocaoc» o o
o Ahipiüuloit o
g lfi38-baií. |
Soocooocooüodoo\'
kok
DCOOOOOOOOCCDCOO
? s
8 Alaplltatotl a
8 i838-ban.
MIMMI, ARAM
N"iG V-K
ANiZSiN
Ajá.
nagy ékszer-, araiiy-dus v^laaztéKöan
Arany női -gyüriik 2 frtéa feljebb :
városháza áteliemílien
eyürilk gyémánttal W>
f.\'ítl.óralánriok 20_
nói-oraláoczok IS
női-remontoirérák 20
keresztek 2 medálié-k
broaebok 1
fügp- gyérnántokkal 13
s ezüstáruk raktárát
, J utanyoa árakért
Jtfrt és feljebb Arany karékek 10 ,
, lencsék \'1 „ P \'rí
B colier nyakláncz 1<» . ,
B inejeombok 2 . \'\'A
„ férti nyakkendőtilk l -Ezüst evőkanalak darabja 5\' „ , \' kávé.kanaiak 2 -
. tejmér5_ . J n .
alatt
Ré[i arany-, eznst
" í * 6 pár evóízíir együtt 14 , „
J w 6 pár csemei;eszer $ „ „
Vidéki megrendelések pWtpsan teljesítettnek, nem tetsz5 táriryak S nap isszavétetnek. " \\
vaoy ékwertárByak a leomagasabb árakért negveterntk vagy ujakért kicseréltetnek. Sffr Elailás rézxletftxetés mellett is. "Ug Nagy raktár valódi Berndorfi chinai ezüstből is.
Mély tisztelettel
BÉRÉNY JÓZSEF, ezelőtt M1LB0FER 6*.
- ékszerész , arany és wastmSves
Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
u c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a o
0
c
0 0 0 0
o
0
o
0 0
•c c
0
o o
Q Ü
o
g
c
OOOOOeOOOOi
0OC3OOOOO00OOOOO000
¦Waidita József könyvnvomdijábei NagT-Kanizsin.
NAGYKANIZSA, 1889. auguszíus 17-én.
33-11*:
Előfizet*** ár egész érre . - ¦ 5 írt — — fél évre . ¦ t 2 ír 50;to uegyedérre - . . 1 f rt 25 kr ESy« tziti 10 kr
HIRDETÉSEK dos petiísorban T. máa-idszor: 6. t n>:oU\'\'a tovább: sorért 5 kr.
NYILTTERBEN petit Soronként ;(J krért vétetnek
fi K
ÍTi illeték minden egres ráetestrt 3tf kr. őzeiét á\\5.k.
Huszonnjolczadlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi részét ületn közlemények a szerkesztőséghez, ¦anyagi részét illet© kü/.Umények pedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendő : y<tg y-K a u ixsd tt takarékpénztári épület.-
Kéziratok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai ,Kereskedelmi Iparbank", a „nagy-kanizsai Önkéntes tüzoUÓ-egytet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület" nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" . a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegéiyzö szövetkezet"^ „soproni kereskedebni
^iparkamara* nagy-kanizsai küiválasztmányának hivatalos lapja.
HETERKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Szent István .kiráír üunepnapján.
Mikor s napi gondok sorvasztó hatásától szabadulva, hazáuk történelmének egyes pontjain révedezünk, méltó örömérzet szállja meg szivünket Szení-Tstván királyunk koronázási ünnepének kegyeletes emlékezésére.
Nagy. szép és magasztos ünnepnap lehetett az 1000-dík év augusztus 20-ka! s ma 889. év után nem kevésbbé az. Akkor-sem volt tiszta a jövő láthatára, most sem az. Csak hogy ránk á&r. egy nagy múlt tanulsága hagyományul szállt, mig akkor azokra csak jelenők dicsfénye ragyogott, nem meríthettek a múltból más tanulságot, mint a nyers eró, a hősies megadás, és folyToTíos^kllVdelem lebilincselő tudatát. És mégis ezredekre kiható intézményt teremtettek s hagytak.ránk örökül. Váljon megbecsültük-e c .nagy hagyományt?!
Igenis, mint nemzeti vagyont féltékenyen őriztük, mint közkincset, kegyellettel Öveztük körül, s mint hitérzet erejét tisztelettel ápoltuk.
Szent-István király koronázási ?apja nagy nemzeti ünnepe a magyarnak. ÉvrÓl-évre nemhogy gyengülne a vallásos kegyeletérzet, de szemlátomást erősbül. A nemzeti érzület is fcimagaslóbb jelekben nyilvánul „palotákbau ugy. minta kunyhókban, varosokban ugy. mint faluhelyeken. Egy az érzet kebleinkben ! Szent imára nyilik ajkunk !
Tatsd meg Isten szép hazánkat [
Áldd ii.eg a magyar nemzetet!
A babakirály palotája.
Kicsinyke kis csecsemők néma jajszava hangzott szét társadalmunkban. A tadomány kimutatta, hogy Magyarországon a kisdedek nagyobb rezének öt éves kora előtt el kell
pusztulnia a józau gyermekápolás is meretének hiánya miatt, emberbarátok százai mutogatták a szörnyeteg angyalcsinálók hadát, megláttuk a pinczelakásokban elcsenevészedéit- kisdedeket, megtudtuk, hogy ezer ís ezer ártatlan k-is tanulónak naprólnapra nincs mit ennie s egymást sürüu követte a hir, hogy itt samott disznók ettek meg egy-egy elhagyott gyermeket s hogy a magára maradt kisded pusztitó tűzvészt gerjesztett, hiszen Magyarország 13,000 községe között alig 400-ban van kísdedovoda s midőn mindenkor felmerül a hang, hogy oly kevesen vagyunk magyarok, hogy még az apagyilkosnak is meg kellene kegyelmezni és mégis ezrenként, nem, százezrenként dobjuk pusztulás elé az^ emberi líryt, ki talán boldogságra volt teremtve avagy egykor nemzetének büszkesége lehetett volna
A jajszó nem maradt viszhang nélkül. Évenkiut uj árvaházak keletkeznek. Karácsony estéjén szerte-szét meggyuladnak az ajándékokkal megrakott fák csillámai, eljöttek a „g^er-1 mekbarátok," hogy eledelt adjanak a kisdedeknek, szerte-szét járnak a\', kbdedovók, hirdetve nemes eszméiket s a fenyvesek-között szünidei gyar-. gyarmatok állapitattak. És a mint szaporodnak a jószivek alkotta intézetek, annál inkább kezdettük érezni, hogy hisz-.n mi is szeretjük a babát, hogy azok az ártatlan kisdedek, kik tehetetlenségükben is oly kedvesek, akkor, a midón elhagyatottak, nem egyeseké többe, hanem édes mind-nyájunké. A magyar társadalomban; uralkodni bezd a babakultusz, vágyaink s érzelmeink czélja letörölni al szenvedés fakasztott könnyeket azoknál, kik erre maguk képtelenek, eszméiuk elótt uj kép dereng: megmenteni ezreket, kik oly kedvesek, oly szeretetreméltók..
A társadalomnak eme nemes ver-
senyében egyik legfontosabb e leginkább kimagasló mozzanat a Mária Dorothea-egyesület által most létesített kisdednevelési kiállítás. A babakirály palotájának neveztem el. Ne ütközzenek meg a cziinzésen. Palota <r-z valóban, melyben az évről-évre emelkedett babakultusz fényes kifejezést nyer, a babakírály háza, mert hiszen itt minden, de minden reá vonatkozik s sehol az országban nincs a babakultusztoz. tartozó mozzanat, a melynek e helyen képviselője ne volna; királyi palota, mert Íme a kiállítók között fejedelmi vérből származott nók, .miniszterek s főurak nejei vannak (nemde lélekemelő tény nemcsak tudnunk, de még éreznünk is itt. hogy ók is anyák!) s eljöttek velük egjütt a testületek, el azok, kiknek élete a kisdedek neveléiével van összekapcsolva s a sok fejű nép képviselői.
Öt nagy terem Ízléssel diszitett helyiségébea tízezernél több válogatott tárgy tűnik fel szemünk előtt. -- A változatosság már-már kápráztat: játékok és könyvek, komoly tudományos eszközök s statisztikai táblázatok, festmények, fényképek és taneszközök., idegen öltözetekben elhelyezett bábuk, orvossze rek és táplálékok, csecsszopó üvegek s halandóságot feltüntető térképek kaleideskopszerü változatosságban tün nek íel egymásután. Csalódás, érzéki csalódás az egész. Egyedül a babakirály van itt-J egyedül Ő. legszere-tetreméltóbb bálványa az emberi szivuek, az a kedves lény, melynek képe megtölti teljesen a tudós agyát, magával ragadja a gvöngéd no nemes érzelmeit, de a mely szivárványszín változatokban tűnik fel, mint az & titokzatos mély kedélyvilág, melynek ó az egyik soha kétségbe nem vont ura és eszménye.
Tarka változatosságban állanak
előttünk a különböző nemzeti ruhába Öltöztetett bábuk: magyar és német, tót és oláh, bosnyák és bolgár, mindegyik képviselője egy fajnak, a melyben csiraként megfogamzott. Menynyire különböznek a külső jelekben! A fchinai gyermek, melynek ruháját magyar utazó hozta ide, ama távoli rokonaink, kiknek a nagy többség szavát is alig ismeri, a vogulok é? osztj tkok mily idegeneknek tűnnek fel. Csalódás, ismét csalódás. Annak a kisdednek csak ruhája más, de az is mosolyog, annak szeme is tud ragyogni.
És mégis mennyire más lesz az az egy és ugyanazon baba a külső környezet hatása alatt. Uri gyermekek fénjes öltözetét s mesteri fantáziával alkotott -játékszerét látjuk egyiü teremben; itt ott egy-egy szegényes parasztszoba tűnik elénk, . s az után egy még sötétebb kép: a nyomor otthona. Egyenlőknek születtek, de a külső környezet gyorsan elválasztja pályájukat; eszmélni sem tud még, bűntettre képtelen, de megtiltatott neki, hogy örülni tudjon. És a többienet is megtámadja a titokzatos ellen. Tudósok által készített kéneken sötét színekkel vannak lerajzolva a difteritisz s vörheny pusztitó utjai, melyek nyomán kisded keresztes hantok szomorú hullámtengere terjeszkedik szét: a baba tehetetlen, a baba menthetetlen.
Nem, ez is csak csalódás. Hatalmas fegyvere van ennek az ártatlan kis lénynek, mindennéfhatalmasabb: természetes szeretelreméltósága. A nyomort szenvedő, a műveletlen körben született, s a beteg baba még hatalmasabb, mint az egészséges uri baba. Nézzünk szét a kiállításon: a babakirály palotájának nagyobb részét ez az elhagyatott baba foglalja el. Egész nagy terem végtelen sok tárgyával a kisdedovók s gyermek-
menhely mentő eszközeit tartalmazza: a természet legpompásabb alkotását, a mindenható emberi szellem titokzatos bimbó hasadását lesik meg ők s ápolják hűségesen, a mint a tudomány fegyverei tehetniök engedik. Abban a másik terembea pedig or-f vosok helyezkedtek el, megmutatni a módokat, a mit a jó^szerető anyának tudnia keli, ha ösztönszerű vonzalmán kivül érzelemmel is dicsekszik. Mellettök van még az emberbarátok szeretetsugallta leleményes .munkáikkal. Idegenek-e ók? A babakirály udvarában vagyunk: a hatalmasok s tudósok meghajolnak a kicsinyke kis teremtés előtt, kinek csak egy fegyvere van: a szeretet hatalma.
Valóban csalódnék az, ki a ks dednevelési kiállítást látogatva csak az egyes művészi s ipari nevezetességekben akarna gyön \\ őrködni- A szeretet leleményes s valódi gyöngy szemeket alkothat, de még ezek a gyöngyszemek is csak egyszerű csillogó drágakövek, s ki -rideg észszel \' jő ide. csak ezeket a hideg ékszereket látja. A babakirály palotájában magát n babát kéli felkeresnünk. — Akarni kell, megtaláljuk mindenütt s a királyi kisded kedély melegségének fénye tárul el a tárgyakon. Falovak vannak \' amott: ott van a babakirály, naiv kedélyével, elevenekké leszi őket s elbeszélget velők. Kötszergyárosok ízléses, csinos munkákat mutatnak be: a;hosszú, hosz-szú szenvedés rideg képe az. Kocz-kajátékokat s agyagmunkákat állit ki a kisdedovó : ki érti meg. ha nem látja ott a nagyfejű szöszke babát okos szemeivel benézve az előtte még ismeretlen természet titkaiba? Varázs palotában vagyunk. Ki szive mélyében nem hódol a babának, itt e vérkastélyban is élettelen köveket talál, de ezek a kövek megeleveuül-nek, ha meglátjuk a baba^irályt,
Tárcsa.
Alkonyaikor.
Kondul\'az estbarang 8 végig lir a tájon, Elhal a pásztoríip, Madárdal az ágán, Néha ring csak galja Sóiét lombú fának, Halkan suttog szava Buzgó, hó imának :
,Az Atyáaak .
ÍN,,
lelei
^vegte Melvet csak az érez, A kinek azire fái, Kinek styve vérez .... Buzgón hSu könyörgünk .S báiiata>nk múlnak, Hogyha lelkink éled Hálánk zeng az Urnák !
. „Ez Fiúnak ..."
l\'gy kondulj kie harang Bűvös ariára, >yilj meg ajkam buzgó .Ave-Mani--ra, l\'dvözlégy Megváltónk Anjja, szGzi lélek ! Szjvr-remmel is csak Néked i érted, élek!
„És Szentlélek . . .
<> szent Trinitáaa Isteni erőknek, Légy oltálmank alkunk -Küzdök, szenvedőknek, 8 egykor oda lent a ö\'r «2ük kehelében, ,
?HJJ pihennünk nyugton, "*EíJ pibennök icépen
,Ijtecm.E nevében!*
neü3iüdler józsef. |
Egy fiatal szív szerelme.
, Irta: B. DONASZY FERENCZ.
Tizenhat évesek voltunk mind a ketten — abban a korban voltunk, melyben I a szivuek csak derűje van, de vihara nincs; melyben érintetlen még minden szenvedélytől, mint a napsugártól csókolt rózsabimbó, vagy himporos lepkeszárny.
Burokba van zárva még minden ér-, zés és ha erősebb Indulat vihar akarná bé-; kéjét felzavarni, nem hagy mélyebb nyomot, mint a liu!ló kavicstól megrezgó viz-i tükör, — elnyomja a gyermekkedély gondtalansága, felületessége, álomképnek vélve, mely az ébredéssel tovaszáll.
De olykor mégis szétfoszlik ez álom, kiszökik, tulhabzik a szenvedélyek egész raja, megtölti a sziv minden zugát, s a íiatal szivet, mit nem edzett meg sem az ; öröm, sem a csalódás, vakon viszi, ragadja a fájdalom a szenvedélyek lejtőjén alá, s mint a szappanbuborék ép akkor pattan szét, mikor a legvillogóbb, legteltebb ....
Oh boldog gyermekkor; ifjúság! Ha árnyékod volt is — az is napfényes köd, hajnalszin pára volt i mint árnyék I
Csak azt mondhatom, voltál, de azt nem, hogy még leszesz!
Mi maradt meg belőled?! A visszaemlékezés szép álomképe s egy könny, mi szemembe szökik! 1!
Deákok voltunk, egy szálláson, egy koszton voltunk — Viktor és én — és
kimondhatlanul szerettük egymást.....
Ha valami hosszabb vakáczió volt, karácsony, húshagyó, húsvét, egyiket Vik-toréknál másikat nálunk töltöttük el, egymástól el nem válva, igy a tanév vége,
és a klasszifikacziÓ osztás ránk nézve nem az elválás, hanem csak az együttlét még örömtelibb folytatása volt.. .
Ragaszkodásunk, szeretetünk egymás iránt, ismerőseink körében szinte közmondásossá vált, úgyannyira, hogy holmi apróbb irigykedesek, versengések sohse voltak közöttünk, egymása szerencséjén csak ugy örvendtünk, mint a hogy szo morkodtuak egymás baján>-ugy, hogy Viktor atyja nem egyszer mondta : .Ördög adta gyermekei, csak legalább leány volna az egyitek. hogy összeházasodhatnátok: de jól ez igy, gyermekek, az igaz barátság drága kincs, őrizzétek meg sziveitek mélyében továbbra is, akkor ne féljetek az élet viharaitól...
Mindig elmondta ezt a jó öreg, valahányszor csak haza rándulgattunk, pedig akkor még jóformán azt sem tudtuk, hogy másra is váió a sziv, nemcsak egymást szeretni a gyermekkor bohóságával, rajongásával; az élet viharai pedig egy be nem látott \'láthatáron is tul voltak még, mit még álomképeink sem kerestek íel.
A karácsonyi szünidőkre kaptuk ki a vakácziót és a bizonyítványt, mindkettőnké egyforma volt egészen, calkulusaink a legjobbak voltak, Örömmel siettünk hazafelé az iskolából és hangos örötnriadalban törtünk ki, mert ott állt már az öreg Gyuri — deres, kuukorba csavargatott bajuszával — a szán mellett, a min bundák, kendők, lábzsákok, az anyai gond jelei voltak, valamint pakktáskáink is. miket Gyuri mái jó előre felrakott, hogy indulhassunk.
^— Mi újság otthon Gyuri, kérdé Víctoi, ki jött veled?
—\'Hát biz az, hogy csak magam jöt-
tem, a kisasszony akart értük bejönni, de a nagyságos asszony nem eresztette ma-
| gát ebbe a hidegbe, a francziakisasszony-
1 nak pedig-^i foga fáj 1
— Csak nem betegek szüleim ?
— Nem, hála az Istennek, hanem I sok a vendég, mitnem lehetett ott hagyni!
— Kik azok, hányan vannak ?
— Azt már éppenséggel nem tudom, ; hanem hátha indulnánk, mert a lovak is ; megfáznak, meg a nagyságos asszony is \\ rám parancsolt, hogy még világossal haza \' érjünk, majd útközbe is kérdezgethet az > úrfi.
Hamarosan beugrottunk, hogy búcsút vegyünk a háziaktól, azután fel a szánra.
— Csak jól beukarózzaoak, azért i hoztam ezt a sok ezókmókot, mertáludeg
van ám, meg a nagyságos asszony is rám parancsolt vigyázzak, hogy meg. ne fázza-zanak ....
Jó, jó, bát-csak indulj 1 . ..
— No, hátakkor Isten nevében — gyű te. Csillag, Kesely . .. s alig, hogy észrevettük magunkat^ már a két jóvérű pej a városon kivül volt a könnyű szánkóval, mi szikrázva vágta a havat, szinte porzott, és csak ugy repült a sikos országúton ... /
— Beszélj már valamit Gyuri, fsg-gatá Viktor az öreget, kicsodák a vendégeink ?
— Hát atyafiak meg mások; ftgy igen szép kisasszony, katonatisztek, még pedig huszárok, azután egy olyan idős úrfi, mint maguk.
— Ah, az Oktáviajiéném, meg Oszkár unokatestvérem lesz . ..
— Olyan forma nevük van Viktor úrfi ! .
— Milyen 6u az az Oszkár, Gyuri te
— Majd olyan helyes, mint az uríi csakhogy vékonyabb, meg magasabb — olyan a képe, akár egy kisasszonyé, de igen rátartó lehet, mert mindenkit u^y néz meg, hogy szemeit összehúzza, mint akár a sanda tisztartónénk.
— Hát az akisasszony, kérdé nevetve Viktor ?
— Jaj úrfi, az ám a gyönyörűség még csak, de nem nézhettem még jól meg, pedig már párszor ínegsí-ánkáztattam, mert arezocskájára valami kis csillagos recze^ volt húzva mindig a kalapjáról, de igy is \' olyan gyönyörű volt, akár egy Máriakép : akkora kis lábai vannak,-akár egy.gyereknek, az az idegen\' úrfi kísérgette mindig meg afőhadnagy; különösen az úrfi ugy takargatta a lábát, akár csak ahimes tojást; hejh, kinyitja ám akkor- mindkét szemét, mikor arra a szép kisasszonyra néz, még jobban is, mint kellenelViz egész uton
a kezét szorongatta, me? sóhajtozott mellette, mire az meg ugy kaczagott, de olyan szépen, akár a gerlicze, csak ugy csengett az erdőben; mint a .csengetyü^szinte nekem is nevetbetnékem támadt.
— Nagy bolond vagy té, Gyurka !
— Persze hát, mert meglátok mindent, s enné! az utolsó szónál az Öreg csettentett a nyelvével egyet, s hamiskásan a markába kunezogott, mire mind a ketteu jó izü Pfivetásbe törtünk ki — mert olyan komikus volt az egész história .... ^-
— Te alig emiitettél valamit rokonaidról, Viktorkám, nem beszéltél róluk sohasem, szóltam én........
— Mert Oazkárt egyszer láttam csak, még igen kicsi korában — igy nem
Mai ezámunkhoa egy féliv melléklet van mellékelve.
HUSZÜSXYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS Íj-én.
kinek kezében van a történetet moz-Iszákból nyertek elégtelen- érdemsoro-
eatő na»v varázsszerek eevik legha- zatot- a P°\'í\'zs6alat letételének megen-gato nagy varázsszerek egyik íegua 1 d&eért az igMSltosig „tjjn a umgu
talrnasabbika: a szeretetreméltóság. és közoktatásügyi miniszterium-
A templomok élettelen köveit a hivő j],02 folyamodhatnak. Kérvényeiket az igaziélek tartja szentélynek: a baba pa-1 gatóságnál a b-nebb kitett időben adhat-inat kfloSMIua mainkkal kell Ük be Azok, kik több mi.it két tantárgy-.
lotájának küszöbébez magunkkal kell!ja) hozni a gyermekszeretet igaz érzel
Iliét. \'
S ez az érzelem a gyermeksze-
ból nvertek „elégtelen"-t, javitó vizsgalatra nem bocsájtatnak. Azok pedig, kik mint ismétlőn nyertek .elégtelen" osz-ntézet kötelékébe föl nem
lététének ke.-yeletes sorokat szentel.\'kerül sokba, ha az ország egyik I emlékünnepétez Mén is nagy kegyelettel SETkSS^\'"^-^ . másik felé röpit. az ctn-
mind a 8 osztályra, páros oktatás. Az. n- gyorsTOoat. Sok mas haszna , ^ *,olj ,e az „„„\' ? k .....JJfJJv
tézet növendékei 4-feleI;,orsz. alapítvány- mdlett Mz0Ilyara meg \'lesz az a.llésiBt a mélyeknek sorrendje ez tókte«l°4T4T V % r^-i «• «» »i rendszerb hogy következő - \'
.() frt 50 kr. Eddig 34 alapító van. legré- édes hazánkban többet utazunk, te
z. Augusztus 1:) éu délután akn- a/, oltári szentségkiiétele mellet!
talvzatot, az i
retet, a babakultusz nemes \' érzete vétetnek Budapesten, ISS9. augusztus
volt a Mária Dorothea egylet segit
hó 7-én. Az igazgató nevében: Dr. Pereg
segc,
midón a kiállítás, rendezésének ;r\'u-v Ján°;
titkár
nagy munkájával .foglalkozott. Szi-
Az orsz. sziüésziskolában a ; leány. A Uuév szept. 1-é
gíbblSoY-böl.Jelenleg 4\'alapiivány van hit e gyönyörű főid természeti szép- Q^lyea li áuia. augusztus M ..,„, üresedéshei.. Adom-lnyképen befolyt az jobban megismerjük, rnintejdig
idén 298 frt 75 kr. Lévay Henrik 10 ezer frtos alapitvánvt tett. Évenkuit 2 gyakornok alkalmaztá-\'ik. kik a siketnéma tanítás módszerét elsajátítva, oklevelet nyernek. 102 növendéke van 06 fin és 313
;szí kezdetét.
.................j- ... beiratkozások f. ^.................... ,,
vök melegével járullak ok a palota [tí.(r,tbl j.y.3 órakor kezdődnek s |twfdik tai;.vi resityeuzerkeoztetteli
építéséhez, hogy legyen ez a gyér- három napon at.
szeptember 5-én.
l. minden délután 3— 5-i^ i .............................. . ,
\'gy szeptember 7 én szóm-. utóbbi évről körültekintően tartalmas Ezt rezm az erdélyi magytr tarsadaloul-
11) A budapesti állaim középiskola
;ediis Kárelv \'igazgató, kinek jelentése ez
mciszeretet általános s Öntudatos, i tartatnak s
Értelmes anyáknak a ió2an gyermeknevelés módjait mutatják be itt kézzel fogható tárgyakban, szóval és
bamu fejeztetnek be. A jelentkező növendékek felvételi vizsgálata szeptem-1 anyag reisoroiasa mmu . ...w... — ber l)-én tartatik, éspedig az operára folyamra elméién es gyakorlati res/.r. jelentkezőké d. e. 12 órakor a m. nemz. j osztva. A tanulmányi kirándulások az
követi a tanári Kar működési köre ; a tan-; ^ mindenesetre Kolozsvárt? latolgassa meg. Erdélynek legszebb, leg-
fel ö-kor csöndes mise. 7 órakora sz. Jobbot ünnepélyes körmenetben átviszik Mivel megeshetik, hogy val%-, a helyőrségi templomba, tíoimagyar szent kinek kedve keredik Nagy-Kanizsa-: beszéd után ünnepélyes szent miséi tarról az erdélyi szentföldre kirándulni, tauak .Mise utáu asz.Jobbotköriiicneibeii . útravalóul ezt a kis tárczát figyel viszür.vfeza.a szentZslgmondkandimba , ... ... ^ hol 11 órakor mise lesz. .le.u.a.i.. .....ik-u
méhe ajánlom, ha utjit netalán Ko-j^ „caéra**- Augusztus 21-en és , lozsvárnak venné . következő uyoicz uapou át reggel ö és lo
Ha fogalmat akar magának sze-1 órakor c=öriúes misek, délután 5 órakoi pedig litáuia, mely után . a sz. .lobbin kiteszik az ájtatos tiszteletnek. Az utolsó napon délután 5 órakor ünnepélyes IV. Deum lesz. Azon bivek, kik e/.eu az ón-nepeo vagy annak nyo czada alait t, templomban meggyónnak és JLÚmink,
•asban. emberbarátokat buzdítanak aszínház színpadán, a drámaiaké ugyan „Irályképzö kör\' -működés*. „, K-„i„.,=l.Ír ! télies bucsut nveruek
\' • ¦ - - • -......- ¦ érdemsoiozai. 1 éves 52. II eves 4o. III | bzfben a németségnek, az Jtolozsvar |ieije» oucsur nyerne*.
intelligensebb, legfényesebb városa. Névjegyzék j A mi Brassó az oláhságnak, Nagy-
babakirálv uralkodásának megszilár- csak szept. 9-én d. u. 3 órakor az orsz
oaoakitaij uraik ^"^^ «ioés!Í!;kol, helyiségében kerepesi-ut ;-37. 13* .Itendkiviali^foor^obI a. ájgjarsf gr» nézve. Igazi cultura-
uitasára s a milliók zömének tuua- sz^Lháza. IuVémelet.: tananyaga félévenkint felsorokíT Az épitö
tába akarják hozni a gyermekhalau- j (elvételi ken&tek. Színpadias csinos iparosok téli tanfolyamit ,9i*allgatta
"-í--=.....«-*—!¦ t"«l.t-»k.l........... ...... .. u-lv.——-.gvütt 3S<J. Szünidei f
-Kanizsán csak. egy n. eíser József javitó-gépp
akariák terjeszteni ezt az I ^éayl legalább 18 éves kor a férfiaknai I rában. Tandij a rendes tanfolyamra 12 frt, szeretetet akarjak terjeszteni, ezt az^ b^mu J6 ^ a leány(jkná| mi hite-; rendkívüli tanfolyamra 7 frt.
12) Igazi mintaszerű tan- és nevelő
-.érzelmet, mely meg nem csal, s mely i okiratte, bizon).itand6. Szükséges kétségbeesésre s embergyülőletre nem | továbbá annyi műveltség és iskolai; intézet a Eekete József ny. fogytán, tanár csábit. Éljen a- baba! képzettségről szóló bizonyítvány, mennyit budapesti nevelőintézete, hova a leggond-
a. megjelölt korban minden művelt ilju-1 terheltebb szülő is nyugodtan adhatja be
GYÖRGY ALADÁR. |t5j m elvárhat ni. Azok, kik nem szülúik J ti iL Nem reklám ezéíból emiitjük ezt föl. — _ jvafij- gyánijuk kiaérötébeu jönnek, a!e/- nem szokásunk, tle kiadott tudúsitvá\'
Tudnivalók.
szülők vagy gyámok Írásbeli.beleegyező- j nyát oly elégtétellel olva-tuk, hogy iQusá-¦ \' \' \' gunk helv<;.s neveléáe iránt viselte\'ö érde
I set tartoznak magukkal hozni. A jelent — A kir. Zeneakadémiában az I kező növendékek csak törvényes családi | deküokből minden szülőnek háláját véljük ISS!>/\'J0-dik\' taoévre ügy az akadémiai i nevükön irathatják be magukat. Arra kiérdemelni e páratlan, derék intézetet cursusokra mint az előkészítő osztályokba : pedig előre is figyelmeztet az igazgató- ajánlva figyelmükbe A közérdek sogalja a. ben-atások folyó. 1839. évi "szeptember ság mindenkit, hogy a beiratási és fel-; e soraiökat, mert Fekete József intézet-hó" = 1—10\'-ik napjain, mindenkor délelőtt j vételi dij fi frt a beiratás azonnal tize-, tulajdonos ur több év alatt megmutatta, t . sétatérre JeceoVe és lOr-12 óra közölt történnek a titkíri1 tendö. felvétel esetén pedig az évi tan- miképp kell az ifjakat tanítani, és helye-1 " }* ik t 1 llptt hivatalban (Andrássy-nt t>7.\'sz. II. eiae-! dij: drámánál 30 \'frt operánál 70 frt, i sen nevelni, s csakugyan többévi mükö ¦ n ars fasorokban kis csermely meneti let.) A felvételi vizsgálatok pedig szép- évhannád részlete, melynek fizetése alól | dése alatt kivétel nélkül minden növen-! elsétálhat az ember innen a nyári tn
és politikai centrum, az egyetem nek, hadparancínoksígnak, egyházi hatóságnak (kath,, reform.,\'unitárius statns) főhelye, az ertiélyi kultur-egyesülft focösa, a magyar aristo-cratiának fővárosa — szóval az erdélyi sócialis életnek szive. A város közepén azoina! szemébe Ötlik a 400 esztendős gó hikns dom s a nagy piacztér. a melynél szebbet, tágasabbat Erdélyben nemtalál. A templom főhomlokzatával párhuzamosan haladva egy nagy sétában végigjárhatja a vámst ho-szában. A belmonostor ut-czába mehet, onnan a sétatér-uiczáu át rá talál Kolozsvár legkellemesebb
Deák Ferenc* és az o«tráv táboruok. Az üreg ur, t. i. Deák Fereuú. nagy doháuyos lévén, midőn a va.-utou akart utazni, elutazás eiútt mindig brha-tólag megvizsgálta, hogy a coupé. melybe s/.áiiaadó volt: , Dohányzók "-bak volt e fóntar\'va, s csakis azon esetben lépett be abba.haa „Üoháhyzóknák^je.\'zö táblácskát annak belsejében íü^gm látta. Mnion 13ö!l-ik év május tuvábau a déli vaspálya budai indóházából Zalába volt iud\'ulandJ. szokásához képest, niielótr az első osztályú coupébá oeszállt volna, önszemeivel győződött nie^\' az illető táblácska ottlétéről, s midőn\'azt va\'óbaa ott találta, kényelemmel elhelyezkedett bennég szivarra gyújtott Székesfehérvárott több polgári és kVtonai utas szállt a coupéba; a/. eiöD-biek, kik Deákot ismerték, tisztelettel üdvözöltek. A katonák k_:;i( Schuwts tábornok, (kit a duuáutui bakák többszörös büutetés daczára ii „áubix gyenyerá-lis"-nak neveztek), neheztelni látszott a itt. hogy mig a többi nem dohányzik,
teiíiher hó 11-én lógnak megkezdetni, s j első éves növendék, föl nem mentetik. Vé-1 dékével, kőztük a legelső családok fiai i miudaUdig folytattatni. mig- a jelenkezett jgül szükséges megjegyeznünk hogy az, voltak, szép sikert ért el s a fiuk a leg-növetidékekminduifciivizsgáltattak.Aszep-ioperat szakra csak oly jelentkezőket ve-jobb bizonyítványokat érdemelték ki. Mint tember 1 l-diké:öl 15 éig . jelentkezők = szüuk fel. kik a zenészeti osztály magán-! régi képzett tanárnak egyik fötörekvése a igazgatói, az azontúl belépni széndékozók j ének tanfolyamából 3 osztálynak sikeres i tndományokban-s a tanulásban, bármi ok-I»edig miniszteri engedélyt kötelesek ki-1 elvégzéséről- (a mi megkívántató feltétel [ból hátramaradt ifjakkal megkedveltetni eszközölni. A felvételi kellékeket az igaz- j ugyan, de egymagában az operai osztá-1 a tanulást s őket visszavezetni a jó útra. galóság hivatalból küldi meg az érdek-; lyukba -való belépésre nem jogosít) bizo Ez kivétel nélkül sikerűit is eddig min-lödökoek. A növendékek szülőikkel vagy \\ nyitványt mutatnak fel, vagy annyi ké-jden növendékénél s áz a siker szerezte gyamjukkal, illetőleg gondnokukkal tar-;észültségét tanúsítanak, mennyi ezen osz-: megneki az országos elismerést oly any-tt.znak megjelenni, nehogy a tandíj fizé- tályban megkívántatik, mely esetben a; nyira, hogy a fővárosi I. ker. kör. a légiesére vonatkozó kötelezvény kiállítása kir. zeneakadémiában magánvizsgálatot: műveltebb tóvárosi polgárok társasköre s a nehézségekbe ütközzék. Ugy az igazgatói.; tehetnek, s az ennek folytán uvert bizo-i budai szülök feliratilag kérték föl. hogy miiit a .miniszteri engedélyért, a szabály-; nyitvánv alapján az orsz. sziiíésziskola szemen felszerelt és kelió bélyeggel el-; ej&ő operai osztályába vétethetnek. Bpes-látott kérvények; a titkári hivatalban az tea ISS\'t. aug. 1-én. Az igazgató nevé-iüazgagatósághoz czimezve nyújtandók be.: ben. Dr. Varad i Antal az orsz. szinész-Azok, kik valamely tantárgyból a vizsga- i iskola titkára, latot a kellő időben nem tették le: a;
hírneves régi intézetét körükbe, a Krisztina városba tegye át, hol ínég nincs gym-nusíum- E kitüntető felhívásnak Fekete József ur elegei is tett s f. é. augusztus 1-töl kezdve fiu tan- és nevelőintézetét Budapest I. ker Krisztina-város, Attila-utcza 58- sz. alatti palotába teszi át. Ily helyisége egyetlen fővárosi intézetnek sincs; 25 szobából álló, tágas, nagy épület, az egész városrészt környező szabad nagy rét (vérmező) szélén áll, magához az épülethez is külön nagy kert és udvar tar-lozik, ugy. hogy az ifjak ugy lesznek itt, oly ozomlus, egészséges légkörben, mintha
"T — . — ............------------ ^ , falnn élnének, mert a helyes nevelésnél
i? emlékszem reá - akkor is csak vé- j tüzszemecskék viláílotÉak a- faJu házainak* [5H?3egészei követelmé-h\'tleuul jöttünk össze velük - édes kisded ablakai - a téli S WPt ^ f ^«^as öet uralg,
lovak vígabban vágUtUk, az ut félre1" ^mmden .dejuket igazgatójuk s ta-kanyarodott elöltünk setétlett kétfelől az
pótvizsgálat, azok pedig, kik valamely tantárgyból „elégtelen" érdemjegyet nyertek: a javitó viszgálat engedélyezésére szabályszerűen felbélyegzett kérvényeiket, augusztus hó 23., 30. és 31. napjain
-délelőtt 10—12 óra közt az igazgatóság- [""kir. országos tanintézetéről, közli Krene-
Iskolai értesítők.
" (Folyt és vége:) 10) Értesítő a siketuémák váczi m.
nál benyújtani és a vizsgálati díjat előre dits Ferenc/, rendes tanár, helyettes igaz-fefizetni kötelesek. Azok, kik két tan-1 gató, ki Fekete Károly igazgató-tanár, em
aityámmal Mehádíában ¦\'— Hogy vau ez
Az én édes atyám és az övé; út mentén, a végtelen hosszú park szá-testvérek, de mindezideig mindaketten zados kopasz fáival, tisztes fenyő csoport-
náraik (mind államilag megvizsgált tanár) körébeu töltik, a leggondosabb felügyelet alatt. A dijak igen mérsékeltek, olcsóbbak, . mint bármely más\'fővárosi intézetnél. Az kerülték egymást; — mert atyám mint íjaival, s kevés kanyargás után. megállót- hntézet nyolcz gymnasiumi osztályból áll. tudod, tevékeny részt veit a szabadság; tunk a park közepén álló, emeletes,. g"eiyétetoek bennlakók, íéikoszibsok és
"bejárók. Bővebb értesiiést ad levélbeli
liarczban, mig Oszkár atyja az osztrákok-; ódon kastély előtt minek számos ablakai nál szolgált; —s egyik ütközetben annyira ! hosszán fénysugarakat lövelltek a hóbo-vitte ellenszenve, hogy édes atyámat el: ritotta földre
akarta fogni, Hogy mint igérte, főbe lö-: — A tornáczon várt már ránk Vik-vessé, a „lázadót"; — azóta mindketten tor édes anyja, megölelt megcsókolt ben-gyülölték egymást, csak nagy-anyám, ha- nünket.. .
láios ágyán, hol mindketten annyi év 1 — Eridjetek fel szobátokba, fiaim, mele-után találkoztak először, békítette ki őket j gedjetek át s azután jertek le a kerti sza-i most van .nálunk először fiával, ki, ugy \\ Ionba; ott vagyunk mindnyájan!
tudom, hogy egy beteges, hallgatag fiu. — Hát Oktávia - Annak arczképét láttad ugyjs,
csodaszép, de lelketlen, szeszélyes, képezte.
Ugy is tettünk, felmentünk az emet-| leire, Viktor szobájába, mi a kastély végén kiülő kis torony forma szögletet
bizarr teremtési
Még mielőtt rendbe hozhattuk volna
meg keresésekre^vki merítő programmot is küld bárkinek is-bérmentve. Fekete József intézettulajdonos (lakik július" végéig Budapest IV. ker. realtauoda-utcza 10-, augusztus 1-töi kezdve pedig az intézet uj helyiségében. Bádapest, I. ker. Krisztina-város, Attila-utcza !38. sz. a. Ajánljuk a szülök és gyámok figyelmébe.
13) A soproni m. kir. állami felsőbb leányiskola S-dik értesítőjét közli Maru-sák i\'ál id. iga/gató Trefort Ágoston- emlékezete, mely egy iskolai ünnepélyen\'olvastatott magvas közlemény jelent meg
színházhoz, majd újra a monostoi utczára jövet betérhet zntiak hosz-szanti folytatásába a m°gyar utcz»bj. Ha meg az uj Kolozsvárt akarja látni, menjen végig a belközépntczáu a Trencsén térre, hol modern epületek lepik meg s egy parkszerüleg berendezett nagy tér. A szép- közönséget esti 7 óra után t?\'álhat;. a sétatéren, a főtéren s a Trencsén-téren. Nyáron más látni való niucse„.
Annál hálásabb Kolozsvár kö\'-nyékének megtekintése.
Mindjárt a szomszédságban van Kolozs só-fűrdötével, de inkább ajánlatos Maros-Újvár érdekes sóbányával, hová minden \'szombaton és vasárnap olcsó vonat indul Kolozsvárról. Maros-Újvár középpontja annak a roppant sótelepne k, mely az erdélyi medenczét, Bukovinát, Galicziát ellepi s a legkitűnőbb sót szolgál tatja Európának. A modern - bányászat minden kívánalmai szerint. v\'áj; ják itt a sóréteget. A mulatni .akaró még egy 300 méteres nagy sö-ter met is talál, mely villamos kivilági tás alatt gyönyörűen -ragyog* csillog mindenfelől s vasárnap ugyancsak hangos a tánezolök ujrázásaitól 8 egy jó muzsika keriugőitól.
(vége köv)
—Övolqa az, kérdem csudálkozvá, ] magunkat, már berohant a kis Margit, Brümllué pr0"báska"üttiliától/ Gazdátlan hisz arcza a szépség, a tokélv remeke, ily 1 Viktor húga, szőke hajával, dióbarna sze- \\ igyei^ c^imen M P írja le helyes néze-jmeivel viharosan ugrott nyakunkba, hol ¦ [eU. Tál.gya!va \'van az iskolai év törté eííyikünket, hol másikunkat csókolta,
szép, imádásra méltó alakban, mindé:! jó tulajdonnak meg keileiie lenni____
— Viktor tagadólag rázta fejét-----
ne hidd azt a mi rossz, kialihatafclaiiság egy MÖben csak lehet, mind megvan benne: igaz, de hogyha akar, tud oly elbűvölő lenni, hogy mindenki imádja a szó szoros értei inében, édes anyám sokszor beszélte ezt, s Berta néni is. az édesanyja,— hódol mindenszeszélyének, és éppen ezzehrontotta el. .
— \'Ugy látszik te nem igen szereted Oktáviát Viktorkám?
— Nem tagadqm. bár maradt volna otthon, meglásd az egész vakácziónkat elrontja, én ugy érzem —
— Midjárt ""otthon leszünk, kiáltott ai öreg Gyurka____
— Valóban, ¦-— mint megannyi píros
ölelte.
— Nem fáztatok meg, agy-e, hideg van, már ugy vártalak, miért jöttetek ilyen későn, már nem győztünk várni: édes anyánk is aggódott, hogy hová maradtok annyi ideig; de csak hogy itt vagytok, j;ij,- de örülök, sok vendégünk van ám, itt van Oszkár is, de azt nem szeretem, olyan uná;mas fiu. én rám nem is néz, a büszke!!
mindig csak Oktáviát kísérgeti......
igy érte a sok kérdés, felelet, csevegés egymást a kedves gyérmekajkon, mialatt ruháinkat segitett kefélgetui, a mikbe bizony a bundákról sok szőr ragadt; segítek én, nesztek itt van fésű, a vizet is én töltöttem a lavórba.....
(Folyt köv.)
nete- Az elvégzett tananyag leírása. A használatban volt tankönyvek jegyzéke. Tanerők száma 15. Tanulók 1. oszt 39, U. 41, III o. 32, IV. o. 20; V. o. 7, VI. o. 2. összesen 130 Az interuatusban 13 leány volt felvéve. Zalamegyéből l.- Tandíj 20 irt
Érdél 3 bői.
(Kolozsvár. — Marosujvárí sóbánya. — Tordai régiségek. — Tordai hasadék. — Toroczkó és szép asszonyai. — Meszes kúpok — Szkerisórai jégbarlang.
A mostani zónás-világban nem
E i r e li.
— Két nevezetes napja van e héten a magyar nemzeioek. ElsÖszent Királyunk névünnepe aug. 20-an tartalik meg kegyelettel s holnap, aug. 18-án dic öésgesen uralkodó Királyunk születés najjja, mely most az ő9-dik. Fonó imát retíeg a nemzetegyeteme a Mindenhatóhoz, hogy Ö Felségét sokáig élessé hazánk boldogitá &ára, népei igaz örömére!
— Szülőkhöz. Égy vagy két iskolát látogató fiu vagy leány előnyös feltételek mellett egész ellátásra elfogadtatik. A házban zongorában,- valamint a német-, fraaczia- és angol nyelvben oktatást nyer-hehetnek. Minden közelebbit Wajdiis József könyvkereskedésében nyerhetnek
— Nászhir. Nábráczky Lajos kir. törvényszéki biró mult héten esküdött örök hűséget Hegedűs Margit kisasszony-nval s a boldog pár Abazzíába utazott:.— Gróf Hugonnav Kálihán\'kir. törvényszéki biró ur jegyet váltott-\'Moioár Victona kisasszony nyal.
a széles váUu ur ugyancsak fújja ma-iából a lüstöt, sőt egyszer azután udvariatlan kemény hangon, oda is szók német uye\'veu a s ivarozóhoz s kérdezte tőle: mii\'előjog alapjiu füstöl az orra alá? ur e De k szokott higgadtságával vála-szo\'á: a törvény alapján. — „S hol van az a törvény megírva\'?* kérdé gúnyosan a tábornok. Deák nyugalommal (elemelkedett iriyén \', s mig vastig mutató-ujját a „Dohányzóknak — Für Itiucber" feli ratos-láb) cskáía lökte, azt monda: „íme táuoruok ur, itt! — a magyar felirat ne-k«ia, a német önnek szól!"* Midőn később egy polgár megsúgta a tábornoknak, hogy az, kire ö oly udvariatlanul ráförmed an osztrák-magyar manarchia legbefolyásosabb embere, a tábornok elhalaványodott, s talán pléh-gallétját féltve, egész alázatossággal kért bocsánatot Deáktól. Az „öregúr" jóságos mosolyával ezzel fejezte be társalgását: „Mielőtt valakinek jogát kétségbe vonjunk, tábornok ur, kötelességünk alapos meggyőződést szerezni arról vájjon fellépésünk nem sértené-e mások jogát? -— Ki tudná megmondani: Schuwitz tábornak megjegyezte e s követi-e a. „baza bölcsének* leczkézését y
— Tüz. Aug. í 2 én délután 6 órakor a Lazsnakon levő Palini Inkey-család sírboltja, illetve Kápolnájának teteje kigyu-ladt A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egjlrt működő tagjai szereivényeikkel csákbsiMÍ ott termettek 8 a tető égé.-ét eloltotúk" Oltár és egyebekben kár nem történt csak vizesek leitek. A tüz keletkezése vizsgálattárgyát képezi. A tetőn javitó munkások -dolgoztak.
— Pályázat hirdettetik Zala-várra-r. ka\'th. segédtanítói, — Nagykanizsára kántorsegédi állásra.
— Fürdői élet. Hozzánk kBldö t kimutatások :Daruvárotljúlius 27-ig4-dik kímuta\'ás szerint 601. — Varasd-Tól\' liczan 17-dik kimutatása\': aug. 5-i_R l\'n,>-— a lipiki jódfürdőben aiic. AÍg. folvószámban -fürdővendég jeléntk--r, zétt — Az új-táírafiiredi vendégek száma a 11-számú kimutatás szerint, aug. hó 5— 10-ig 318; — eddig tehát fólyo-
számba osszi
en: 24S0.
A regaleügyi megy
;iéii/íí!íy;t: dor megvála-ztatá:
albi/.oít
a pénn^v^mí-zter Eperjesi Sin * 1. . -jiátArvay István helyebe
jóváhagyta.- .
~. Kinevezés, l-emlvay József keszthelyi II od osztályú jiénzügyí bizto-. ki hősibb ideig X^üy-Kanizsáti \'S uiűködíWNL minőségben Zala-Egerszeffre neveztetett ki. Helyébe KeszthelvréISfcíl József helyeztetett át Zala-Kg• rszeg:"\' — Koronczy Lutré
városunk szülöttje. „Besztt-rczebanya és vidéke" szeri n-.j...... kesztője, fel-ö isk. tanár Sopronba az áll,
S.tuer Clarisze kisasz- ¦ fels. leányiskolához heiveztetett át
oltárhoz: — (íyaszhir. Bédekovicb Kálmán
Horváth Csongor perlaki kir aljbiró. j horvát miniszter. ^^Un „an fogadják a legjobb ^Z^^^ - Szent Ietsjn aap ERd.pesten. 1818-ban szulelett «e 1 h^alatlbil. Szent-István napját, első apostottífiralyunk | V arasdmegyeben osregi nemes
Melléklet a „Zalai Közlönye 1889-ik évi 33-ik számához.
tolvaj, mert a f. hó 12-éa volt országos vásár napján a grófi koronával és monogrammal ellátott 24 db. evőeszközt itt K: nizsán akart elzálogosítani. Az ezüst-neműt egy kis leánytól küldte a zálogházba, ü maga valahol lesbe állhatott hogy milyen lesz az eredmény, mikor aztán a zálogház tulajdonos elment a rendörségre jelentést tenni, a ficzkó már sehol sem volt Országos vásár lévén a temérdek ember "közt a hajsza mit sem használt. De a 2-1-djb ezüst megvan és a betörő ezt legjobban fogja báuni, hogy Kanizsán kellett hagynia.
— Óriási tűzvész pusztított folyó hó 7-ikén éjjel Egyeduta községben. Este 7» 10. órakor gyúlt ki a romboló elem. s a zugó szélvihar csakhamar lángba bontott egy egéjz utczarészt A megjelent letenyei, moluárii és tótszerdahelyi tűzoltók viz hiányban alig tehettek valamit mind azáltal a molnárit tűzoltók dereka-
Zalamegyének is nagybirtokosai közé tartozott. Béke hamvain!
— A pénzügy igazgatóság hivatalos működését Zalavármegyére nézve Zalaegerszeg székhelyly^l megkezdvén, ezentúl a felek és hivatalok által a pénzügyi szolgálat valamennyi ágazatában beadandó kérvények, illetve beadványok oda czimezendök, kivétetvén a külön törvények -vatry szabályok szerint más uton benyújtandó beadványok minők pl. az adó hivaiaiok által kiszabandó illetékek he
„ lyessége vagy jogossága elleni felebbezé-sek.
— Iskolai értesítés. A n.-kanizsai hat osztályú polgári fiu -iskolában az 1889-ttO. tanévre a beiratások augusztus 30-ától szeptember hó 2-ig eszközöltetnek, naponkint délelőtti 9-12-ig ésdélutánÍ3-5 óráig a polgári iskola helyiségeiben; szepteniber 2-án tartatnak a felvételi-, javító- és pót vizsgálatok.- Minden tanuló az * intézetbe való első felvétele : san viselték magukat, szerszámaikkal dol-alkaimával keresztlevelét, illetőleg szüle- i gozván a mennyit lehetett Daczára a tési bizonyít vauját tartozik magával hozni, jvész éjjelén megeredt záporesőnek, a Meg jegyeztetik továbbá, hogy az 1887. i romok még másnap este is erősen füs-évi X.XII. törvényczikk értelmében minden ; tölögtek. A leégett .épületek száma még tanuló orvosi bizonyitványnyal köteles; nincs jmegállapitva, lehet azonban azt
. igazolni, hogy: ha a tizenkét éves kort; 35-40 re tenni, ezen kiS^l benégett sok még nem érte el, sikeresen beoltatott, ha állat. Az épületek jó része a „Phönix" pedig 12. évet már betöltötte, sikeresen és Bécsi biztosító társaságtíísoál volt
¦ újra oltatott, vagy a legutóbbi 5 év alatt biztosítva valóságos himlőt állott ki. N.-Kanizsán — A kővetkező sorok felvételére 1S8\'J: évi augusztus hó 18-án. Az igaz- kérettünk fel:.„Az eszéki kerületi mezö-gatóság. gazdászati kiállítás azon vidéki látogatói,
—^Lapunk szerkesztője e héten für- j kik látogatások idejére magán lakást dőbe utazván, távoliétében a lap szellemi ] kivannak, saját érdekükben felhivatnak, részét flajgató Sándor t. munkatársunk {hogy ebbéli kívánságukat alulírott bizott-
^gezeti. i ságnál jelentsék be, mely aztán igyekezni
— Iskolai értesítés. A nagy-kani- fog, hogy azok teljesíttessenek is". A zsai polgári iskolai tantestület néhány j végrehajtó bizottság.
tagja által miniszteri eagedélylyel rendé- > ...........__
zeuleánytanfolyamraazl889-90.tanévre! _ Hazai r fa Tavaszszal a budai a behatások szeptemberbe 1—2-ig: de- ] kiráI yi loU ékéáét megkezdik. _ lutam í^r^^ozoltetnek. Jelent-. L3uka Qusztáv L idéa fifi 50 ^ jrói nézhetni a_ polgári iskolai igazgatósági: jubileumát- _ Duua.földvarott uj ,ap iro<laban. Hgyelmeztetig a t. közönség indul _ Pozsonynál a dunafaidíalap hogy a rendkívüli tanfolyam I. es II. a DuDa a^aban aranyerekre
bukkantak. —- Devecserben meleorhullást láttak. — jü. Fehérváry honvédelmi mi-I niszternek hadügyminiszterré emelését ; emlegetik. — Gr. Szécsényi Pál kapos-! vári mandátumáról lemondott — Stro:
— Balázs Sándor, a szerencsétlen véget ért kitűnő magyar humorista még kötetben meg nem jelent. müveinek kiadását az elhunyt iró végzetes halála után a Kisfaludy-társaság vállalta magára, ahova be is adatott egy-két kötetre való elbeszélés, s kedvezően meg is biráltatott A könyvkiafij bizottság azonban még mindig nem\' határozott. Balázs Sándor müvei azonban elszórva a napi sajtó raktárában nem maradhatnak s abban mar bizoi nem lehet, hogy a Kisfaludy társaság kiadja. Jártam kiadó után, nem találtam; végre panaszkodtam az elhunyt és az én barátomnak Fekete József magán fi-tan-és nevelő intézettulajdonosnak (Budapest I. ker. Attila utcza 58), ki magára vállalta a kiadás költségeit. Midőn ezt a tisztelt szerkesztőség tudomására hozom, kérem becses lapja közönségét erről addig is értesíteni, mig az előfizetési felhívások szét nem Küldetnek. Erdélyi Gyula.
Ki nyert?
Húzás aug. 10-én. Budapest: 8. 13. 79. 73.
Vasúti menetrend
ozstályában a polgári leányiskola IU. illetve IV. oszt. megfelelő tantárgyak fognak előadatni, oly. formán, hogy a rendkívüli tanfolyam II.\' osztályát végzett növendékek a polgári leányiskola IV. osz^
táljából bárhol sikeres mágáovizsgát le-:mayer püspök liohlu^ a magvar papok ! Sopron
gU5ZtUS ¦ .-,„._... no_ fn„a,jt>-0l _"
Prágerhof Barcs Budapest Budapest
Bécsújhely g óra
indul Kanizsáról.
ReKgel.
5 óra 18 perczkor postavonat
5 óra 2S „ postavonat
6. óra 4 a gyorsvonat
7 óra 30 „ vegyesvont
„ postavonat
Budapest Prágerhof
tehetnek. N\'.-Kanizsáo 1689. augu: hó 18-án. Az igazgatóság.
— A kegyes tanitóreudiek helybeli társházukban kevés változás történt. Matter János tanár ur helyeztetett Deb-reczenbe és helyébe Válkouyi Eridre tanár ur jő Koloz-svárról.
— Bérmálás! körút. Báró Hornig Karolv veszprémi megyés püspök ur őméltósága szeptember havi bérmautja követ-
Szt.-Iván
tisztelgését nem fogadta"el. — A paksi j Barcs tüzkárosultaknak eddig 6354 írt segély küldetett.
— Megyei r. li. A kis-komáromi csendőrök Séta Pista rablót elfogták, — Egy beliczei kis fiút agyonnyomtak a bisztriczei búcsúsok. — Gyepű és Ka-jánföldöu 32 ház égett el, — Sümegben a jövő tavaszra fürdő épitetik. — Á bfü-redi tüzoilók főparancsnoka Moller Mik-
kezöíeg van megállapítva: szeptember 1-én ! lós körorvos lett — A sümegi vaspálya
Ollár-Szepetken. Ide jönnek a szent-iváni plébánia és a nókhitközségek hívei. Szept. 2-án Csácson. Ide jönnek a nemesapáti plébánia és fiók hitközségek hívei. Szept. 3-án Kaporaakon.Idejörneka rádiés\'bér-czedi (kis-komáromi kerrület) plébánia hívei. Szept 4-én Bucsó-Szent Lászlón, idejönnek a csatári és szent-mihályi plébánia és fiók hitközségek hivei.Szept 5-én és 6-ín Gelsén. 1-sö nap ahahótiésszent-balázsi plébánia és fiók hitközségek hívei, 2-ik nap a gelsei és bakónaki plébánia és fiók hitközségek hívei. Szept. 7-én és 8-án Nagy Kanizsán. 1-sö nap Homok-Komárom, Szent-Miklós (csurgói kerület,) Nagy -Récse és a fiók hitközségek hívei, 2-ik nap Nagy-Kanizsán és Kis-Kanizsán. Szept 10-én Zala-Apátin; ide gyűlnek a sármelléki, szent györgyvári és zalavári hivek. Szept. 15-én és 16-án Sümeghen. 1-sÖ nap Sümegh és Csabrendeken, 2-ik nap Csebin, Mihályfán és Gyömörőn. Szept 22-én Devecserben, ide jönnek a noszlopi plébánia hívei. Szept. 23-án Somlyó-Vásárhelyen, ide jönnek a tüskevári plébánia hivei.
— Postaügy. A pécsi ker. posta és távírda igazgatóság értesítése szerint a kereskedelem ügyi miniszter a közigazgatási bizottság részéről tett felterjesztés alapján a zalavári, kis görbői, zsidi. láng vizi.felsöszemenyei, pusztaraagyarodi póS\' tabivatalokat továbbrais fentartja, továbbá a beszüntetett szent-adorjáni és nagy-bakónaki : postahivatalokat újból megnyitja, ellenben a halápi és gyertyánosi postahivatalokat be szünteti, ez utóbbinál azonban a Gyertyánosra szóló küldemények zárttáskábaa az Alsó-Lend"va és Bella-tincz közt közlekedő kócsrpóstával továbbutalnak.
— Faültetés. A Balaton-Füred és Csopak közt levő megyei ut befásitása tárgyában Mórocza Kálmán és Lányi Kálmán, az építészeti hivatal főnöke megbízattak, hogy megállapítván a talaj minőségének legmegfelelőbb fákat, a facsemetéknek még az ősz folytán eszköz-lendc ültetése elrendeltessék. Mindenütt így kellene tenni.
— A nagy ezüstlopásből. Lapunk niult számában említve volt, hogy Buko-Tetzen Gróf Draskovits kastélyából temér-
restauratiója megnyittatott — A nagykanizsai országos vásár igen népes volt — Szent-lstvánnapi népmulatság tartását a ker. jótékony nőegylet elejtette.
— Külföldi r. Ii. Cairoii volt olasz miniszterelnök meghalt — Mezsopotá-miában a kolera kiütött. — Indiában a mult év folyamán 6000 ember ÜgU meg kígyómarás következtében. — Atillának egy buzogánya van. — Az angol királyné megígérte a német csáar«ruak, hogy Berlinben viszonozza a látogatást. — Stanley és Emin basa 7-ezer emberrel Zanzibar felé tartanak.
Délben
2 óra — perczkor postavonat
2 óra 45 „ postavonat
2 óra 15 „ postavonat
2 óra 25 „ postavonat
5 óra 20 d. u. vegvesvon Este
Bragerhof 12 óra 35 perczkor postavonat
— A munkasok s munkásnők, a
kik napi kenyeröket kézi munkájukkal keresik meg, egészégök változásával nagy bajoknak vannak kitéve, s azért gondosan ügyelniük kell egészségűk fon tartására és a jelentkező betegség leküzdésére. Erre nézve a munkásoknál nagyon el van terjedve az a szer, melyet mind olcsóságánál (napi költség csak 3 kr.) mind kellemes, biztos hatásánál fogva általában kedvelt háziszerül használnak s mely Brandt Rich. gyógyszerész svájezi labdacsai néven világszerte ismeretes. E labdacsok a gyógyszertárakban, 70 kr. egy dobozzal kaphatók, s mind ama bajokban, melyek az emésztési zavarokból erednek, mint: lankadtság, kedvetlenség, étvágytalanság, szédülés, székrekedés gyomorfájással stb. már 10 év óta kitűnő háziszernek bizonyultak. De a mikor Brandt Rich. gyógyszerész-féle svájcai labdacsokat kérünk, mindig különös súlyt kell fektetni a keresztnévre mert csalódásig híven utánzott s hasonló névvel jelzett labdacsokat is árulnak. Szigorúan ahhoz tartsuk magunkat, hogy: minden valódi doboz czimlapján egy fehér kereszt vörös mezőben s jelzésül "Brandt Rich. gyógyszerész svájezi labdacsai, elnevezés áll. Minden más fajta dobozt vissza kell utasítani.
*)E cairn akt: közlőitekért sem alaki
dek ezöst tívö-eszközt elloptik. A tettes |<e,n Urt*IfflÍ8Í8Wrt Weis«if.t vállalok, | nem lehe\'ett valami ügyes nemzetközi | J¦ , "
Budapest 11 óra 44 i postavonat Pécsujh. 12 óra 34 , postavonat
tart Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 26 „ postavonat Pfagerhof 5 óra 54 „ gyorsvonat Szombath. 8 óra 9 „ vegyesvon.
Délben.
Sopron 1 óra 41 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 „ postavonat Budapest 1 óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 10 óra^o perczkor\'vegyesvonat I Bécsujb. 10 óra 26 „> postavonat Budapest 12 óra 25 , gyorsvonat Prágerhof 11 Őrá 44 „ postavonat Barcs 11 óra 34 , postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTOR FI LAJOS, y Laptulajdonos: W A J DIT-S J Ö ZSEF.
jxrylit.tór*}.
Fürst fajosnak személyemre vonatkozó nyiltténvtcözleményét szó nélkül nem hagyhatom s kikeli jelentenem azt, hogy Fürst Lajosnak sem a lovagiasság szabá-Íjairól, sem annak eszközeiről fogalma nincsen és midőn nyilatkozik, csak szégyenletes gyávaságát óhajtotta palástolni. Igazolja azt czikkének szelleme és minden ! egyes szava akkor, mikor önmagát egészen illetéktelenül erkölcsbirónak tolja fel. s mikor a köztünk fentforgotf ügy elintézése czéljából még segédeinek megnevezéséhez sem volt bátorsága,
A közleménynek személyemet ^támpont nélkül sértő egyéb részét ezúttal érintetlenül hagyom", e kérdések rends-zé-sére kartársakat kértem fel, s annak idején az ügyvédi kamara eljárását is kieszköz-leodera és mind két irányú eljárás eredményét e lapok hasábjain fogom majdan közzé tenni.
Ezek után pedig én Fürst Lajost úgy a magam, valamint boldogult atyám - megsértett szelleme nevében továbbra is csak megkutyakorbácsolt „m. kir. áll- állatorvosnak" tekintem, s mint ilyenre az enyészet Jepjét borítom.
TERSÁNCZKY GYULA. 3692. ügyvéd
»)E rovat felelősségei
alatt
kOzlSttért asm rallal a zsark.
• lífffflfgi
KKKKKXXKXXXXXKttX*XXXKXXKXXXX
HAUSER EDE
I
cs. k. ndv. kó
gru ci:-, Bébit-, ványizobrok ,
faragómester
por\'pbjT- ói már-gyára.
Bécs, II. SDita^sse Nr. 19. H.
Téglagyárak, kőbányák, ySzcmzoló és für ész-malom tulajdonosa. I\'üss.2 felszerelt raktira kész S I E-S ZQBROKNA& kriptafedók gránitból, kriptarácsozatok és sirl&mpák stb. Kripták teljes eiké-készitésére vali megbiiisok. siobrck áthelyezése, valamint minden e sioh-rásutba vágó mnnkálatok pontosan és olcsón eazkosOltétnek. Képei á\'jegyzó-iniryen és bérmentve. Üzletalapitási év 1781. S643 tj—IS
T. cz.
Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy üzletein végfel--oszlatisa végett hatóságilag engedléyezett
VÉG ELADÁST
*• tartok és ennélfogva üzletemben mindennemű
férfi és gyermeköltönyök, férfiruha szövetek, férfi ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, stb.
W~ reeM! lGszálliíoií áffiou Kaplatot "M
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel
3010 8—0 t Welamayer O
férfiruha üzlet a „Korona" ótelleuében-
Ai egésíséK ffntartására, az életnedvek - encek folytán a titására és tinEta ülapotban %-aló feutartására és a jó enn-izté* e!"-.i>ui legjobb s legbathstúaabb szer a már is mindenütt ismerelL-s. é- kedveli
életbalxsam Dr. HOSA-tóJ.
E^omorbajolE s azok követSezményei ellen
Exen élethalexam a legjobb ^ legKj\'ócybatxsotii (ryógyfuvekltííl a li-egor.-dosabban van kénitve, s külüníísen minden i^mésmtés: Lxjok,1 gyomorgííres, étvágyfaiány. savanyai felbüfPgés. vért^Inlis, arany-; bajok stb. stb. >-ileii teljesen hathatósnak bizonyul. Ily IrítQnS hatásai -.-(tkeztSben ezen .\'iethal-zsam egy bebizonynlt, megbizható háxiszerévé a népnek. Ara egy aagy
Bveggel I frt, kla üveggel 50 kr Eliaaterő lr k ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak
OvÁ<a I Hamiailáaok elkerülése végett!mindenkit fi-V/Vfls\' eyelni ez tétek, hogy az egyedül általam a?, eredeti uUsitás szerint készített „Dr. KííSA-féle élet-bal um\' minden üvegecskéje kék búinkba van csomagolva elynek hosszoldalain vDr KOSA életbalx-ama a .f-kete / zashoz* czimzett gyócyszertárból. FKAGNKK B. Prága 205—HL" német, cseh, magyar és franczia nyelven olvasható, széles felein pedig az ide nyomott védjegy látható? Dr. ROSA életbalzeana vilód\'an kapható csak a készita Védjegy 3F* R <3- 3XT 3E1 H B. raktáráhto, gyógyszertár „a fekete sashoz" prauában 205—11!., és BUDAPESTEN Török József ur gyógyszerésznél, Király-otcsa 12 sz. Budai Emil ur ÍJ\'ógy.izertárában > Városház-téren.
•Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen életbalzsamból.
^ Ugyanott kapható :
,prágai általános házi-kenőcs-*,
nb\'a ezer hálanyilatkozattal elismert istos gyógyszer mindenféle gyuladások, sebek és genyedések ellen. Ezen b,en5cs biztos eredményűvel használható a nó-emlő gyuludásáuil, a tej tespedésénél s az emlü megkeményedésúnél Blüléskor, kolevínynél, vérdagaaatoknál, genyes fjikadékokn:/l pokolvaxnál, körömgyök-aíl, az ügynevezett kUrömféregnél, elkeményedésekné!, Jel puffadásoknál, mirigy daganatoknál, zsirdaganatoknál, érzéketlen tagoknál stb. Uindéc gyula-dist. daganatot, elkeményedéit, felpnffadást a legrcvidebb idő alatt eltávolít; s a hol már genyedO mutatkozik, ott a daganatot a jegrSritrebb US alatt fájdalom nélkül felszívja, kiériti é; kigyógyítja. 3565 11—26
08?" Kcpható 25 it 35 krajozároa izeién ezekben- "M
ÓVÁSI Miután a prágai általános básikenőcsot sokszor utánozzák, mindenkit figyelmeztetek, bogy az eredeti ntasítás szerint csak ztilam lesz készítve s c?ak akkor v&lódi, ha & kárga irczszeleucze. melybe töltetik, vörös használati ^wjijásokba (melyek ! nyelvet nyonivák)\'és kék kartonba, meiyen a« ide \'nyomott védjegy látható — burkolva van. , Hitlisl bsJzsaa a legbizonyultabb száicUlan próbatét által legbiztosabb-!ffk elismert iser a nehézhallás kígyó gyí tasára - az egészen elveszet*. .
Tehetség vistzaoyeráíáre. Egy üveg írt | frt.
sii
12
A legczólszerübb
m
|
a
AáJAHDEKOH
kaphatók
WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében
A 6 Y-K ANIZSÁ
Mi
L, m. kath. imakönyvek papír-, vászon-, bőr-, chagrin-, bársony-, csoní-, ugy a les;- I ujabb párizsi diszköíésben is — ára 30 krtól kezdve 12 frfig. Továbbá -
| csinos elbeszélések, kisebb és nagyobb diszművek, ifj. iratok, képes könyvek. |
I Nagy raktár író- és levélpapírokból csomag- és dobozokban. |
| |
I Olcsó árért.
Nagy választék a legújabb |
¦ _ _ .__— 1_ L lí 1 I
m
w
85
I
i
i
k
hangjegyekből
minden hangszerre.
Ugj ir<K es raj szerekből.
\' Vidéki megrendelések posta fordultával eszközöltetnek. Tisztetette.
WAJDITS JÓZSEF.
NAGY-KANIZSÁN.
Hl\'SZONXYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
ooooooooooooooooo ocooooc ooog
§ ^ "A felta]ilü dr- Me>dÍDKer UItii kiiároUg félhatalm gyára Q
Meidinger-kályhák §
?
o o
?
Ü
o o u
§^
ü o o o ü
Ü
o u o o o o o o o o o o o o o o o
kizárólagos szabadul, minden országban.
thojíé r
. B.-csben^MicV^Mp\'at* 5 BUDAPESTEN
udv
Első dijakkal jutalmazva: Bécs 1873. Gassel 1877, Paris 1S7S, Sechshaus 1S77. Wels 1S7S, Tep-litz 1879. Bécs 1880, Egeres Trieszt 1881.
Kitűnő" hü. bál józható1-, IrtllS- és venttllácaiói kályhák lakhetyisétck, iskolák, iroáák stb. siámára. egyaxerO é« diszt-s kiállítással. 3692
Több szoba fűtése egy kályha által.
Ansttria-Mapvarorszácon 34C tanintézet 2869 Meidiuger-kályhát basznál k»xt 10-1 bécsi" kö-aéiji iskolában 734 kályha. 55 bndspesti kőssegi-isko-ö»2 ksiyba. A nagy kedveltség, mslynek ki ynáinak mindenütt Grvende-A.. Jtr.t, a.^ ¦ , ~, tK*;-.r.»*9«>t sxiit érdekében óvjuk
tánzásukra fiszt-----
ink mellékelt védjenyüak
~iJ1Td IM 6 E R-0 F El» 1 p";
•őseget >ajat erdeiében óvjak n-bopy kitűnő birű gyártmányainkat u;áu ¦okkai ói*sec"«rélje, melyek rendsxeJ^it egy-ujtfien, mint Meidinge? kályák, vaey -nmt tt Meidiog*r-ka!yhák ajánltatnak, f Gyártmányunk ajtajának beUő részé-édjegyünk beöntve ^BJS
, VESTA„ siahályoihstó-, tCItö- és veLtilláciiós kályhák kettOs köpenynye\'. A köpecytk a pM kitisztítása cséljából eltitoühstók anélkül, hogy a kályhákat széjjel k«ll ssedoí. Zajtaiannl töthetS Tetssés szerinti hosMn égési tartam k^kszfútíssei 2-í óra hosszáig égési tartam kösxéafűlt*sel. A hamu és salak pormentes eltiroütáza
„BELOIS", füsemt-íztö kandallá vagy kályha látható égésié!
S0
Egy kandalld vagy kályha több hrlysígíR\'.ön fütésrosz«.!EáIhat TeUaét /szerinti hossza égHi Urlam kok.s-, kő- vagy faszén fülessel Zajtalan töltés. jA hama és salak pormentes : . : •. • . Hosszul fűtőit kályák áulakitutnak Központi légfűtések egész épültek részére. — Szárito\'-késiilletek iparés gazda-sáE cséiekra,— Vt\'agon-káJybák. Prospektusok és árjegysékek ingyen-
oöoooosoqooooooooooooooooooí
Magyarország legnagyobb hajkereskedése
KISS LIB0R-NAL
{Budapest. Kis hid-utcza S-dikNtzám.
Specialista uri- és nöi párókák-ban bútorlodik a mélyen tisztelt hölcyvilágnak dus raktárát lutjfoiuitokban, eló- és egésx jtarókakban.uzysztDién mindennemű liajmunkdkban ajánlani még pedig
olcsóbban, mint bárhol.
W/ilívi-fatmiaiiK t kapualatti bejárattal különösen ajánlom. XXUlgj Lt?íiH*-iIH L, vidéki megrendeléseknél jó hajrainta
kéretik. Mindennemű javítások elfogadtatnak.
Tökéletes árjegyzékkel
kívánatra bérmentve szolgálok.
3G94 1—10
a francia Cogaac-aemAekoél, melyek többnyire - a ehueagl borri-dékck MptiKtitas* folytán - •gisaben «r, rí.rben sseszbol készíttetnek /"II V.I, a valóban h..rh«l előállított, de korántsem jobb fraaczis
UlCSODD Cognaenemfleknél is, mivel esekért üvegenkmt 1.60 frtnyi vám és szállítási költség fizetendő. Miután
Berger, Volk és t" Bécsben,
idt állanak az iránt, hogy »z illáink gyártott Cognac-nemüek más mint . *** -tibbiak már ezen kSrölzaenynél
vezeti szerek különösen pedig
rbúl degi til bill AiC.holt fogva roítiti\'-n <^Ky*b C"{roi
3T.pg;3r<séro le ras
eiébn vonscd.\'.k. E* okból a
Herger Volk és t" bécsi ezég x_
¦hal ej-áftiu Lognac-n-roüeKel a Devp.ett cii-lokra liMsnilják és »jaiiljik:
Ancjári tanár, Kélli tanár. Kfamirsy.ky topár. Korányi tápár. Kovfe tanár, Lmiinityer tanár, MQiler tanár. Ri\'czev tanár. Stiller tsnár. fautfertap. 11 » (I ä p e s t e ii.~Alber~t~udvari tanácsos tanár, Biilroth, uily. lap, tanár, i\'.uu» Kár.üv. U\'lvrtánáS. tanár, Braun Gusztáv utlv. tanács, tanár, Chrobák liwSrktiBw tanár, Öler egéjzségüsyi Janács. tanár. Schni;/.ler. korra. tan. tanár. Wim-
,-rnitz cs\'ász. tanács, tanár Bécsben. Valamint a bei- és kül-
Foki más kiváló tan Tat.
2.90, 3.90, 4.80 1.60, 2.10, 2.55 90,* 1.20, 1.40
Arak mindenütt egjenlók -
1 esész eredeti üveg (5 minőségben frt. 1 90. 2.30, egy fél „ „ , „ 1.10, 1.30,
S*J negyed , , , , \' , 70, 80, Kapható núnden nagyobb caemege- es fusserárukereakedésben és gyógyazertarban. h *•
Raktár: Bécsben. I. Weichburggasse 2. szám
(a EáretDertttrasse sarkán)
3538
ASŰULAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország) Dont MAüUKLüNNt, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és F06PASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brussel 1880, London 1884 FelialalLatott lO\'V\'O ik éven EOURSADD PÉTTER
1373
prior altaL
: A főtisztelendő benedekrendi atyák fbfrvi-j zenek használata, naponkint néhány cseppet izbe véve, megakadályozza és pycVgyitja a f" íagak odvasaigAt melyeknek fehérséget és | -szilárdságot kölcsönöz, a mennyiben a fogbust erősíti b teljeseo egéazségésaé változtatja.
t Szolgálatot teszünk tehát olvasiunknak, midiin ükei ezen régi es praxticun készítmény ékre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógy-| szert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert k
iphiií mir irr nsX/otO
Berma ajándékok!
MILHOFER ÖDÖN
ékszerész, arany- és ezüst-müv Nagy-Kanizsán a yárosnáza átellenében.
Ajánlja
ékszer, arany- és ezüstáruk raktárát választékban jutányos árakért.
e s
AUGUSZTUS 17-én-. 1473. tkv. 1889. :
Árverési hirdetmény.
j A letenyi jbiróság mint tkv. hatóság ¦ kö?hirré teszi, hogy Gyurka János söjtöri L lakos végrehajtatónak -Gyurka János [ borsfát lakos elleni 62 fr 50 kr töke. ennek 18S3. évi június 19-tÖI járó G°/„ kamatai, i 11 ft Só kr per. 7 ft 10 kr. végrehajtási, ! 7 ft 55 kr. ezuttali megálapitott költségek .iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (letenyei kir jbir.) területén fekvő borsfái.;! I sz. vtjkv-j ben. A. j 350 ftra becsült íiigatian Borsfa község házánál\' 1S89 évi szeptember hó I y. napján d. e. 10 órakor Baboss Lász j nkanizsai lakos felperesi ügyvéd vágy . helyettese . közbenjöttével megtartandó i nyilványos árverésen eladatni fog. \\ Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár Árverezni kívánók tartoznak a ! becsár 10%,-át készpénzhen. vagy óvadék -; képes papírban a kiküldött kezéhez le-: tenni. \' -
[* Vevő köteles a vétel árt három egyeúlö részlétben, még pétiig; az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétőj számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes, részlet után az árverés napjától járó 6% kamattal együtt a az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. tkkönyvi hatóságnál 1889. évi május hó IS. napján.
éj feljebb é i Arany ingRombok
anv nSi gyurük , férfi . " * 2 fst
i> 5\' , é „ férfi nyakkendőtűk
„ gyémánt gyiirtlk 10 . J Eiüst gyűrűk 5 - íüggBS
„ füígök 2 r
. férfi oraláLCiok 20 , € „ brochetlrt
nőí IS\', 2 . karékek N
. retnontoirúrák 20 „ X . íérfi nyakkendőtűk
. keresitek 2 . evőkanalak
. medilliok s . I - kávés ,
„ brochntük 7 „ J „ leveimerő
, gyéiántfOggSk \'Iá . « „ tejmerő
. Kolíer nyaklánct s . L , S pár erosxer
. karékek 10 . _ »\' 6 » csemegeszer
30931—1
FILII\'ICS kir. járásbíró.
Vidéki megraiideíések pontosan teljesíttetnek, nem tetsző tárgyak 8 nap alatt visszavétetnek.
Régi ezüst, arany vagy ékszertárgyak, a legmagasabb árakért megvétetnek vagy ujakért kicseréltetnek.
\\tiitj rakiúr valódi berudorfl khiual ezüstból Is.
Nagy-Kanizsán a „Bá-tb.ori"-utczában egy tehermentes ház szabad k ézból eladandó, melynek évi tiszta jövedelme 7. 800 frt, bővebb felvilágosítással a ház egyik tulajdonosa Kallivoda János ur szolgál.
O
so bp
o
N
0)
Hazánk legkedveltebb
savanyuvize
ISÄG II ESS
t
J
mely nemcsak a polgári körökben kedvelt, de atat tört magának a felsőbb és legfelsőbb körökben U.
|ssf" O fensége
QNBLB
Lkszt&IAti rendem italul szolgál. Konstantinápolybaa, Alexandriában, legközelebb Fiaméban is ép úgymint hasinkban általánoian a kolera megbetegedés ellen praeiervativ gyógyszernek bizonyult
Friss töltésben az ersság minden gyógyszertárában, füszerkeréskedésében és vendéglőjében kapható.
o !k E
C iik *™
P_S Borr
tDESKUTY L.
O O O
b o o
|T3
m. kir. és uerb kir. udvari iaviayviMiillitiSii&l BUDAPESTEN, Eruétwt-ttr 7. s&
Borral használva kiterjedt kedveltségnek Brvehd.
^aL\'.v-^al]lzí>al] kajthaió : >e.p^^ofter Józpef, Marton és Huber. Rfisentel.i Atiolt. "S . Schrarcz és Tanger és Strém és Klein uraknál. 358-1
IIUSZOKNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 17-én.
VÁSZON ÉS FEHÉRNEMŰ RAKTÁRA
A mw miiatM\'
NAGY-KANIZSÁN.
Ajánlja
dúsan felszerelt saját készitménvii gyermekkelen-
gyéit. Deákok részébe u. m. fehéres színes fiu-ingek háló-ingek, és zse bkendk. Harisnyák, asztalneműét és ágynemüek, paplanok, ágy-pokróczok és matraczok lószór- és tengeri fűből (etrigur),
leánykák részére ingek, nadrágdk, háló-reklik,
Chiffon- Creton- és barchetból.
BÁMULATOS OLCSÓ ÁRON.
MOLL SÉIDLITZ POR
Tavaszi ííyógyitás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli
i ha. minden dobozon a gyáriét;? *K7 *" i HOLL A sokszorosító1 czéc látható Gyón gy.\'gy hatás makacs gyomor- és altestbaiok. gyomorgörcs. ny»Ik. gyomorégés izékreked-\'«eknél májha-jok vcrtolulás arecyér Én a legkülönfélébb női betegsé geknél. Kí:j\' erődíti dobol h*i«nÁlxti lüasitással 1 frt. Kak tárak az otstáe minden nevex>.\'te*e»b gyógyszertáraiban MOLL A gyógyszerész cs kir. udvar! tzálllts, Becs Sitdt Töcnlaabei 9.
ínvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés HOLL A. arhez Becsben.
Cl" foglalkozásomnál fogva *z öq Moll Télé Setdlitt porai igen jó hatást gyakorolDak; ismerem ezt eeyaeer a mindenkorra e szívélyes , Iileu Lxe*s« meg*-et mondok érte ;riek a gyomrot jóvá és fát könnyűvé teszik. Tisztelettel Stellk* P. J. lelkén Honaet»chlágban
Csat attor nM !
Szétküldés naponta i
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Legjobb bedörzsölő szer
és minden megh^lesi be tegségek ellen.
Qtak ckhor valódi ha, minden Üveg>MOLl. A. védjegyétéi aiáiriíát viieli BedSfilöléiül sikeres használat köszvény, csoz, mindennemű testfájdílmak é» bénaiáanál; burogatás alakjában minden sérelem és »ebnél, daganatok gyulltdi-¦tikuál. B-isölog vízzel vegyítve hirtelen rolniiét, hányás, kólika és hasmeaésnél. Egy üveg ári buiü\'tti ntatitámi 90 kr. a i Íi«ktArak az omág mindea nevezetei gyógyszertár é* anyag kereskedés-^b ín. MOLL A. gyóoyszeréiz Cl. kir. odvarl szállító Bécs. Stadt. Tacli ai.n &-Szétküldés naponta utánvétellel Két Üvegnél keveiebb n«m küldetik. Eliim eré* MULL A- yógyszerész - Béct. Kitűnő Moli-féle francait btrtutx és lója vidékemen nagyszerEen mtlköálV Küldjön m-k«m 50 üveggel, mivé! i: emberiség segítségére keszletet óhajtok tartani ¦nagaauál Mély tisztelettel
?«62 43-45 Hinaf, lelkest Micholapban.
KaktáVak Nagy-Kanizsán Ro.ecfeld Adolí ét Featelnofer Jáeaef, n raknál
ITÜ! Menti !!!
ülmegtakarit 100 \'Wczentet!!!
a következő tárgyak .rendelete által: Teífít sz5veí-:aorcrj (tettzésszerinti
nagyaág) angol szüret, előbb 4. frt moat
1 frt 55 kr. Tetjsi iiSvel-Bidrií (t-tBzásszerinti
nigysagl I, minÓíégO, előbb 4 frt 80
most 1 -ftc 95 kr.
Teljea \'szoveí-csdrag (t-tszét szerinti
nagyság)
Gyeraeit Öltöny moioszövetből 2 — 10 évig sBÍLtajtót a I fit 30. 1-60. ISO. egétz 2 frt 2o-ig.
Hasa és vatzonnadrág munkatoknak 90. —l-20-ig.
Syennek rehácikák elegáns küllítáa-ban, finom, egész 6 évesig előbb 20 frt most 90 kr.
NŐI ingek horgslásial óriit váizonbái előbb 1-50. most 30 kr.
Női legek Chifcmből igen finoman borgolTa előbb 2 10. most 1 20.
Hi\\ lagek himzéatel bőrráttonbó:, eiőbb S frt 20. mott 1 frt 10 kr.
Miaksi-iSgek legnek^cabb minőség-minden azinbea a SC kr. 90. 1 frt- I frt 10 kr
Szövet egy teljét tavasai vagy nyárt \' .: minden színben a legmaga-
sabb férfinak it 4 frt.
Egy elegifft kalap legújabb forma 1
frt 50
A kalap megrendeléaeknél kéretik a fejbőiég, uadrigrendeléseknél a faotiz. centimérték ixerint, gyermekeknél a kor pontos leifá*a * a megrendelt ámk pontosan ntánvét mellett küldetnek meg. a t. megrendel okosít:
NemtetszŐ tárgyak kicaeréltötnek — - a péoa Tiascaadatik.
Mindenkinek érdemes próbaképpen egy megrendeléit tenni, hogy meggyő-txereuen as áruk olesó -¦; kitűnő minőségéről ! Kéretik a c»imet pontosan megfigyelni: SG21 9-25
HXEI.Vs
ÜZLET MEGNYITÁS.
1% ROSKNBSBG KÍKSA
Wagy-Kanizeán
ékpénatir épületében (a „Kor
FŰSZer-cseniege,
THEA, FESTÉK és.
íllalsierei\'
raktára.
Ajánlj*
túsan feUzert raktárát
miBdeflaemi i\'seoifgek-
legfinomabb bel- és kii!-
. földi gyártmánya LlQEÜfiÖE,
T H K A, és valódi leg^noruabb BÜÍOK
lálíoda átaü^oében
Szeszes ITALOK
gyarmatáru T ÉRMÉNY és LISZT
ker.e.kedés-.
SAJTOKBÓL ,(„....,,....--a
Raktár: friss töltésű ásványvizekből
36S1
Hamburg-Amarikai Postahaj ózási-rész vény társulat
Közvetlen gyors- és pósUg\'ózhajók
Hambur arból-^ ewjork li a,
Sonthamptont érintve
Azonkívül reades postacözhajó összeköttetés : Hawre-Newrork Hamburg-Ny .India
Stettln- „ \'»
Hamburg Baltimore „
Bővebb felvíTagositást szívesen nyújt:
GSCHIRHAKL JÓZSEF
Bécs, Wieden Wejrlng-gasse 32. szám.
Havanna
Mexico
35
íf»US=S I (TI f-í?5?;íss;-"?:\'.\'"
?8
8 9
Ér Z
- 35
O QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXJOOOOO
o o
o \\estlé Henrik gyeraiwaplisíp §
q 20 éves eredmény.
O ~
O 32 kitüntetés.
o
12 Díszoklevél.
c o c Q
o
o o o o o o o o
0 Q
o c
8
És 14 aranyérem.
Szamos blzbnyft-väny a\' légalíS bfVö-ti tekintélyektől
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
• *cl íiz«iö"-V, lW«2oacsesze \' • TfcpHio
! ! Komoly intés ! !
mindazokhoz, a kiknek még bixtositó-lavelSk cinesen, akár kölcsöa feivevéars, akár caalá-doknak bagyomiaynl (amenü-yiben egy bízto-¦itő levél egyenlő késapénssel) | eladóiodott hás- éa földbirtokoiok pénsvissooyainak rend-behozására kiválőan alkalmat, mintán esetleg beksretkezott rSgtCni elbalálozáa esetén a biztosított töke kiőaeteaéTel a birtokot tehermentesen kspjik meg: uj házalóknak it fontos a nŐ és gyermekek biztosítására, végül pedig alkalmas kauexióként valő deponálásira.
Egy életbiztosító levél minden esetben a legbiztpsah\'b, iegtakarékoiabb éa legjobb tőke-: ": encélfcirva minden takarékpéaatir előtt előnyt érdemlő. Hogyan éa mily módon sw-rezhfctő egy biztosító Jevíl a legjobban éa legelőnyösebben, ex érdemben szóral éi Írásbelit«g titoktartva a legraegbis-batóbb f^lvtlágotirással szolgál : Biztosítási fő-felllgyelő ELL1N I., Kohüessergasse 7. IY emelet. Található\' 2-től 5 Óráig. Elfogadások \'e~ge»x 6G. éves korig. 8607
^r;:;;-»:. a a. fi : ?!
Tökéletes tápszer a gyermekek részére. KI nem cserélendő a már tölfcször kitüntetett különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonírt és könnyén emészthető lévén ép oly könnyén megoldható, ugyanezért felnőtteknek ia, mintkitünő tápszer
gj\'oiiiorliajokliak
igen ajánlható. . ¦ , ____ .
dsjy- Eiary doboz ara so Ur. "US;
Nestlé Henrik stirüsitett teje ¦af- Egry doboz ara SO Kr. "ÍM ,
főraktár Ausztria-Magyarország •részére BerlV8K F, WIEN I. Saglergasw I.
\' Nagy-Kanizsán: f\'esselhoffer József és Rosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytaraiban. 3665 5 —10
ooococoooooooooooooooooooooo
Üzlethelyiségem kibérlése vé- v !; gett kénytelen vagyok, vala- V 4-\' mennyi raktáron \'levő
| BÚTOROKAT, FALIÓRÁK, | !; tönrök, szőnyegek, yarrópeket (;
^ eüfíg me^\\nem \'létezett olcsó K árakon, Jmig a készlet tart % eladni: B Számos jeladványokat várva I tisztelettel
í 8CBEBZ LTJJZA fia
g bulorkertskedö
a SAGT-KAN1ZSJM.
| 2684 1—2
>ooooooooooooooooooooooooooo
Bér uj a ajísdrkuk!
0
0
0
a o
0
6 o
0
c
0
o
O X A fi Y-K A N I Z S A N a városháza áleileuébeu 0
Q Ajánlja P
O nagy ékszer-, ara.iy- t ezüstáruk raktárát ^
O Ar.ny n3i gjflrök 2 írt ét feljebb J 2 frt él feljebb O
O
a
BERBNY JflZSEP ezelőtt fflilltofer S.
ÉKSZERÉSZ, 1RANY-BS EZÜSTKŰTES
férfi
íegy
, gyürük gyémántul 1<> . .
, függők „2 ,
, féifi-óraliaeiok 20 ,
, női-óraláoczok 18 ,
női-remontoirórák 20 „ ,
, keresitek 2 ,
, medáliók S „
, broschok 1 B
. függ- gyémántokkal 12 ,
Vidéki megrendelések pontosa latt visssavétetnek.
Arany karékek »0 ¦
, lencaék - »
» coÜer nyakláncz 1" < B hrggombok - *
„ férfi nyakkerMőtük 1 . Ezüst evőkanalak darabja 5 „ , kávéskanalak n 2 . . tejmérő » J »
levesmérő . 1* »
" 6 pár evősaer együtt H , 6 pár csemegeszer s ¦ telje.itettnek, nem tetsző tárgyak 8 .
0
o
0 0
o o
0 V
o
Reji artay-, ezütt: vagy ékuertárgyak a legsiigasabfa arakért ttssveteteek Q vagy ujakért klotflrtltetaek. q
ISsF" Eladás részlet fizetés mellett is. "©kf Q
Kagy raktár Taiódi Bemdorfl cbinai ezüstből Is. O
Mély tisztelettel O
BÉRÉNY JÓZSEF, ezelőtt MiLBOFER S. S
éklz*ré«s-, araay és eiüstmfires m
3598 ^ Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében. U
OOOCOOOOOOOOOOCOOOOÜOOOO
Wajdits Jóisel kSoyrnyomdijabol Nagy-Kanizaia.
NAGMftKHSA, 1889. augusztus 24-én.
í>-1
Elófi*eté*i ár
ecvsz érre 5 frt — —
1 évre . - . . 2 fr M Vr
. l írt 25
negyedévre . .
Egyes izii
10 kr
HIEDEtÉSÍK Ö baiábos [>f titsorban 7. máiudszoi i minden további sorer: 5 kr HYILTTÉRBEN petit\\oroDWnt 10 fcrért vétetnek -1 Kincstári illeték »?nüeii ec/e» birdetéséft 30 kr. fizetendők.
Huszouiijolezadlk évfolyam.
ZALAI IÖZL0I1.
\'A nagy-kanizsai , Kereskedelmi iparbank", a ,nagy-kanizsai mikéntéit tűzoltó-egylet, a agy kanizsai keresztény jótékony nőegylet\'\', o „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete"
A lap széliem; részét ill-tö k;ízl menyek a szerkesziSságnez, anyagi részét illető kSzfejnénjek pedig a Iciádáhivaiallios bérmei ictésendok : -Va;/ y-fí « ii txsd n
rrr.enteti.ru levwiek nem i
Kéziratok vissza nem küldetnek
,nagy kanizsai kisdednevelö egyesület\'
i „nagy-kanizsai tiszti-önsegéiyzö szövetkezet" ,a „soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Magyarország selyemipara.
Miután a zalamegyei Gazdasági
f>ylet feliratilag kérte a ministeriu-üiot, hogy a pbylloxera-lepte bala-t»amelléki szolok helyett a selyemipar riegTwoositása igen üdvös volna, közöljük a hozzáüt küldött, e nembeli szakjelentést.
Az eddig elért eredmény jelentősége nem abban fekszik, hogy az utóbbi évben a termelés milyen magas vo^g mint inkább abban, hogy az évről-évre következetesen a kitüntetett arányukban növekedett.
EzennövtíkedésbÓi\'minden kétséget kizárólag megállapítható:
1 Ör. hogy--iaósiL_jDáF—a^ tények igazolják1, miszerint Magyarország */s része égaljí viszonyainál fogva igen alkalmas "ezen iparág üzésére;
2 orj • hogy mindama vidékek uépe, hol ezen iparágat kezdeményezték, nemcsak hajlandósággal bir an nak gyakorlása iránt, de ugy szólván lelkesedéssel karolta fel ;
3-or, \'hogy a miuiszterinm részérói ezen iparág fejlesztése érdekében tett intézkedés-k czélirányosa-i és üdvösek voltak.
A kimutatás adatai igazolják, hogy mig 1S8Ű. évben az egész országban csak 71 községben 1059 \'tenyésztő, 1879 ben pedig még ennél is jóval kevesebb foglalkozott a selyemtermelésseí, addig 1848-ban már 1389 községben 404*23 család gyakorolxa .ezen iparágat. Különös jelentőséggel bir itt még azon tény is, hogy nemcsak az intézet működési körébe vont községek száma szaporodott nagy arányokban, hanem liugy ezen községekben a termeléssé! foglalkozó családok száma is évről-évre emelkedett, daczára annak, hogy évenként ragy számban fordultak eló oly községek, hol először termeltek.
Teljes határozottsággal merem
állítani, hogy a termeléssel foglalkozók száma az eddigiaél kétszeresen nagyobb lenne ma, ha
1-őr a már meglevő azederfa-állomány mindeiütt czélii Ányosán gondoztatnék ;
2-or, ha több szederfa felett reftr delkeznénk.
A szederfa gondozásának, különös tekintettel a íombbőség emelésére, legezélirányosabbnafc bizonyait módja az, ha a szederfa bizonyos rendszer szerint évenként cson-kittatik.
Ezen közvetlenül a selyemtenyésztésre és közvetve a selyemiparra oly fontos mivelet minél általánosabb gyakorlatba hozatala és minél szabályosabb végrehajtása érdekében a szegszárdi intézet tőle telhetőleg mindent elkövetett. Olaszországból tetemes költséggel egy szakembert hivutt meg, ki hónapokon át az ország selyemtermeló megyéinek, a. m : 1- Bács-Bodrog, 2. Baranya, 3. KrassóSzöréuy, 4. Temes,^. Toioa és 6. Torontál megyének számos köz-ségeit beutazván: ezen intézet alkalmazottjait a szederfának helyes csonkítására .ugy elméletileg, mint gyakorlatilag kitanította.
Az intézetnek kitauitott alkalmazottjai ezután a fentebb jelzett megyék községeit, kerületekre osztva, I személyesen beutazták, azokban a kőz i helyeken álló szederfák számát a köz-; ségi elöljáróság közreműködése mellett \\ megállapítván, a fák csonkítását rész-; ben személyesen végzik részben pedig erre általok kitanított községi közegek által végeztetik.
Nem lévén azonban elegendő, hogy a már meglevő szederfák helyesen gondoztassanak, ezen iutézet a imaga részéről mindent megtett az i iránt is. hogy a szederfa menayisége ujabb ültetvények által növeltessék j js ennek következtében konstatálható,
hogy az intézet elleuórzése alatt álló községi faiskolák száma a kővetkező megyékben, o. m. BJÉcs Bodrog, Fejér, Hnnyad, Nyitra, Sopron, Temes, Tolna, Torontál, Veszprém, ma már; 1532.
Ezen faiskolák felett az intézet; nevében a felügyeletet gyakorló fa- [ iskolafelügyelők száma 103.
Az intézet kiosztott: a) szedermagot 1S 8 8-ban 16 9 6 */«.; fennállása, vagyis 1880. óta Összesen 8939 </4 litert
b) gyümölcsmagot 1887-ben300, 1880. év óta Összesen .1451 litert.
A fentebb megnevezett megyékben a községek saját faiskolájukból végleges helyre kiültettek szederfát 1888-ban 36,263, 1880. óta összesen 49S.124 darabot.
Az intézet saját költségén nevelt és vásárolt kiültethető szederfát kiosztott 18SS-ban 7222, 1880. „év óta összesen 49454 darabot.
Ezenkívül az intézet 65 külön járási szederfaiskolát alapított azon czélból, hogy az intézet költségén ott nevelt szederfákkal pótolhassa a községi faiskolák hiányait.
Ezen faiskolákban az intézet által elhelyezett és gondozás alatt j álló szederíacsemeték száma 421,936 darab, melyek részint a m. kir. er-dóhivataloktól előállítási áron az intézet faiskoláiban neveltettek.
Habár ez eredmény az adott t iszonyok között eléggé örvendetes, arra a czélra, hogy Magyorországon : életre való selyemipart honosítsunk meg, távolról sem elégséges.
Ha a selyemipart Magyarországon meghonositaui komolyan óhajtjak, az országnak a selyemtermelésre égalji viszonyainál fogva alkalmas megyéiben ezea ipar.ig emelésére szük-j séges intézkedéseket törvényhozási uton kell biztositauunk.
Igaz, hogy eddig, a törvényho-
zási intézkedések egyes megyékben megyei szabályrendeletekkel pótoltattak. Ezen megyei szabályrendeletek azonban, ha a czélnak meg ís felelnének, egyrészt csak a legritkább esetekben* hajtatnakjvégre a kellő szigorral és következetességgel, másrészt pedig egymástól olyannyira eltérők, hogy azok |alapján az okvetlenül megkívántató egyöntetű intézkedésnek még csak lehetősége is teljesen ki van zárva.
E mellett vannak, megyék hol a selyemtermelés már is örvendetes fejlődésnek indult, melyeknek ennélfogva kétszeres érdekölíben állna a szederfatermelés fejlesztése, s mélyek mégis eddig semmi módon rá nem voltak bírhatók egy életre való faiskolai szabályrendelet alkotására
A beváltott selyemgnbó összes mennyisége 1879. évben az országban nem volt több, mint 2507 kilo, 18S8-ban pedig már 7034S8 kilóra emelkedett, benrünket ezen termelési ág örvendetes fejlődéséről győznek meg.
Olasz- és Fracziaországban az átlagos termés egyt unczia pete után 30 —40 k. selyemgubó közt váltakozik.
. A 30 kilo átlagot már mi is elértük, mi annál örveudetesebb, mert tenyésztőinknek — miként ez az év-: ról-évre való növekedésből könnyen látható — legalább is \'/jjda ujoncz, ki annak előtte selyemtermeléssel még soha sem foglalkozott: és igy már kezdő tenyésztőinknél is ugyan azon ügyesség feltételezhető, melylyel Olaszos Francziaország gyakorlott selyem-tenyésztői bírnak, hol ezen termelési ág már évszázadok óta űzetik.
Fzen eredmény főleg azon körülménynek köszönhető, hogy az intézet már kezdettől fogva kiváló gondot fordított arra, hogy a tenyésztők ezen felette kényes és nehéz termelési ág kezelésére kellően kitanítva legyenek.
| Működésének már kezdetén a . néptanítókat igyekezett \'az intézet az
¦ ügynek megnyerni, selyemtermeló vidékeken előadásokat tartott, az illető hallgatóktól írásbeli dolgozatokat
I kívánt, ezen kivül intézkedett, hogy mindazon tahitóképezdék, melyekből . a végzett növendékek selyemtermeló \'vidékeken lesznek hivatva pályájukat
¦ folytatni, a selyemtenyésztés is ugy . elméletileg, mint gyakorlatilag mint
tantárgy elóadassék.
Ezen tanitóképezdéket a selyem-\\ tenyésztési szakelőadásokhoz szükséges mintákkal is ellátta ezen intézet ; |_a növendékektől írásbeli dolgozatok szerk. és beküldését kiváuta, melyeket felülvizsgálván, a legjobbakat tiszt, dijakkal tuta!mázta. Ezen kivül az intézet részéről egy külön tanár küldetett ki, — ki a tanitóképezdéket sorra látogatván, azokban a selyemtenyésztés mikénti oktatásáról meggyőződött és ez,aIkalommal egyszersT \'mind, mintegy felolvasó előadást tar-I tott a képezde összes tanárai és nö \'¦ vendekéi előtt.
De ezeken felül az ihézet a legutóbbi évek óta a fősúlyt arra fekteti, hogy a működési körébe vont : selyem tenyésztő községekben, *egy : különösen ,gyakorlatilag már kitanított hely hiti felvigyázót állit fel, ki, míui az intézet közege, a helybeli iselyemtenyésztóket folyton látogatja, löket a helyes kezelésben oktatja és : eljárásukban elleiíórzi.
Ezen községi felvigyázók ellen-\\ őrzése czéljából a selyemtermeló községek ismét 20—25-Önkint egy-egy I kerületbe osztatván, kerületi felügyelök alá helyeztettek, kik kívatva vártnak- a községi felvigyázók kellő ki-1 tanítására, és "kik ez utóbbiakat a \\ szükséges utasításokkal ellátván, működésüket a legerélyesebben v ellen ö : rizni kötelesek.
(Folyt, köv.7
T í r e % a.
Egy fiatal szív szerelme.
Irta: B. DONÁSZV FERENCZ.
(Folytatás)
Mindent kezünk ügyébe rakosgatva, forgolódott, ugrált körülöttünk rózsaszínű ruhájában, nevető szemeivel ugy nézett ki, mint egy kis pajkos virágtüodér . . .
— Igj ni, szólt végig mustrálva ben ¦ Büuket, most már eljöhettek ....
Hej. de sokan vagyunk, meglássátok, milyen jól fogtok mulatni, lesz vadászat, tűzijáték, korcsolyázás, színdarab, a miben még én is játszom Oktávia huga leszek abba is, bált is tartunk; hanem ugy-e megtánezoiuttok engem is ¦?-?
— Meg hát erősítettük mindketten. Margitka előre szökelt a lépcsőkön s
üröm rivalgva hirdette jövetelünket.
A mint beléptünk, én minden csepp véremet megállni éreztem, mert minden szem felénk fordult, s reánk nézett.....
Viktor atyja, a kedves, jó öreg ur, elénk jött. megölelt, megcsókolt bennünket, s bemutatott az egész társaságnak, mely a nagy szalonban kisebb csoportokra oszolva, a kandallók körül beszélgetett, azután nevetve kérdezte, hogy hány se-cundát hoztunk haza?
E meleg fogadtatás egy kicsit megnyugtatott.
Tágas, hatalmas nagy ékbe futó, magas, boltozatos terem volt, nagy tükrökkel, két óriási kandí\'íóval, közepén egy renge-teii asztallal, mig a szögletek apró, bútorozott kis fülkék voltak pamlagok- és
támlányokkal — akár egy-egy kis szoba mindegyik, és mik e roppant teremnek olyan otthonias, s lakályos\'kinézést adtak, de a mi a belépőt legelősször lebilincselte, az egy finom munkájú oszlopos broncz rácsozat Volt, mi a termet az üvegháztól elváiasziá, de nem akadályozta meg, hogy azok a százféle ragyogó szinpompáju fo lyondár-növények össze vissza ne fonják: fussák a rácsozatot, bekandikálva, ragyogó virágszemeikkel a terembe, — benyuj togatva, himporos, lila-vörös, ezüstfehér-fejecskéiket, sötétzöld bársonyszerü leveleiket, hajszál vékonyságú göndör ka-csoikat.... az egész ugy nézett ki, mint egy óriási domború hímzés, mit meg-meg-szaggatott a terem metszett bársony szo-nyegzetével. egyszínű nehéz függönyzet
S valami bűvös látvány is volt, akár c-ak az ezeregy éjszakai mesék tündérpalotája; .... a rácsozaton keresztül vi-láglott a hosszú üvegház pálmái- és narancsfáinak minden árnyalatú zöldje, a kaktuszok, kamcliák sárga, vérvörös virágai, s az ezek közé rejtett különböző sziöü világító üveggolyók^ a nagy szökőkút ezernyi gyémántcseppé, szivárványnyá törő macas vízsugara . .
— Ugy-e szép. kiáltott Katinka, s ezt mind Oktávia néni kedvéért csinálta a papa, folytatá susogássá halkitva hangját, de jertek már oda is, mert megharagszik rátok, ha mellőzitek .. -
Az egyik kandalló előtt trónolt a szép Oktávia udvarávd ...
Egészen ugy nézett ki az a fölséges alak, akár egy királyné, kinek sóhajait, pillantásait, egy egész udvar lesí, várja.
Egy nyugágy forma támlányban üit, körülötte kisebb tabóuretteken a férfiak,
a kandallóhoz pedig, szemközt Oktáviával, egy délezeg huszártiszt támaszkodott, kinek tekintete gyöcyörteljes lelkesedéssel pihent a gyönyörű alakon; mellette pedig egy nyúlánk, sápadt arczu, szölce, mi-korunkbeli fiu állott, a táralány hátán nyugtatva karjait. J.
— Ez Oszkár,Wgá Viktor .. -Oktávia rövUleuxűiivözölt, mindegyikünknek liliom fehér, picziuy kezét nyújtotta; a karcsú ujjakon pár brilliant gyürü csillogott, miket egyik ujjáról, a másikra húzogatott.. .azután tovább cseve-vegett .... arról a futtatásról beszélt, mit a lí . . . . ben állomásozó tisztikar tisztjei rendeztek, kik közül egv páran
I noha részt is vettek benne, mégis csak ugy lestek a szókat a szép ajkaktól, mint-j ha kjpzeleletük se lett Volna az egésznek -folyásáról.
[: A kandallóhoz támaszkodó főhadnagy ! barátságosait rázta meg kezeinket.
\'Oszkár se hideg, se meleg nem volt. i egykedvűen csókolta meg Viktort, mire ; Oktávia felkaazagott....
— Lásd én ezt elfelejtettem, de ugy-e elengeded, szólt enyelegve Viktorhoz.
— El hát, feleié Viktor egy cseppet sem barátságosan.
— El ne engedje, szólt báró Dalilen. a kandallóhoz támaszkodó főhadnagy....
Oktávia arca olyan lett egyszerre,
mint a márvány, hideg, érzéketlen.....
szemei metsző hidegséggel néztek vőlegényére, azután elfordult és a székére könyöklő Oszkárra, nézett, kinek arcza egyszerre ugy égett, mintha láza volna-.. . -
— Elkísérsz a téli kertbe? kérdé... * — A te kivánatod parancs Oktávia, viszonzá ez mosolyogva, de nekem ugy
tetszett, mintha elfogult és remegő lett volna hangja egy kissé, mikor ezt mondta.
zilahién elpirult és ajkába harapott: Az én kíséretemet nem fogadta el, mormoga elégedetlenül.
Viktor alig észrevehetően megérinté karomat, intett, mire a függönyök és az oda hulló folyondártól félií elfödött pamlagon foglaltunk helyet, honnan az egész társaságot szemmel tarthattuk.
¦ Innen elég alkalmam volt megbámulni azt a gyönyörű alakot.
Fejét félrefordítva, hanyagul, félig fekve ült a magas hátú támlányban. setét kék szemeit félig bezártan, lassan hordozta körül, mintha keresne valakit, s fehér arczára, hosszú, selymes pillái szinte árnyékot vetettek . . .
Setét, aczéikék. uszályos-bársonyruha volt rajta. b;tfiszem nagyságú arauygom-bocskákkal, hajában pedig egy bársonyos szirmú veresbarna pézsmavirág.
Dahleu báró közelebb hajolt hozzá, s kérÖ tekintettel,\' valamit suttogott fűiébe.
Oktávia felre kapta fejéi, a nélkül, hogy csak reá ís pillantana. megint Oszkárhoz fordult. €
— ^íesélj valamit Oszkár — nézd, mindenki hallgat.
Látszott, hogy Dahlennek rosszul esik ez, noha nem akarta mutatni.
— Gyerünk az üvegházba, én nem tudom nézni ezt á kíméletlenséget, szólt Viktor...
Egy darjj^íg fel s alá sétáltunk e tündéries kis hdyen.^azután egy klematisz-rács alá telepedtünk, a miegészkis lugast képezett.
Nem messze tőlünk egy padon Lecczi bácsi, Viktor atyja, Oszkár atyja, egy nyu-
galmazott tábornok, a helybeli plébános az orvos s még néhányan beszélgettek ..
Oszkár édes atyja az orvos egy kérdésére fiának betegségét kezdffewnagykrazni, mit az, tudományos ráuezokba szedve ar-czát, nagy figyelemmel hallgatott.
— Eléggé kin az neketn. hogy mindig azon kell aggódnom, neme kapja meg a rohamot, sóhajtá- szomorúan, e mellett mutatnom sem szabad, ne hogy elrémítsem Hamat.
— De hát nem tudnak rajta segijeiii a doctorok? — kérdé Lenézi bácsi, miért viszed külföldre?!
— A világ első orvosainál voltam, de azok is csak azzal vigasztaltak, hogy mennél öregebb lesz íiani. baja annál veszélyesebb lesz. Husz éves koráig pedig az első roham is megölheti....
— fis nem ordiuáltak valamit\'.\' kérdé az uradalmi orvos tué^mányos hanglejtéssel.
— Végre a hírnevesB......orvos
adott neki vaiami cseppeket, hogyha bágyadtságot, vagy levertséget érez, mi a roham előjele — 10 cseppet bevéve,a roham elmarad Kékem pedig-különösen a
: lelkemre kötötte, hogy azt mindig készen : tartsuk, s ue hagyjam magára sohase fiamat. Láthatjátok, hogy örökösen a leg-¦ kínzóbb aggodalmak közt élek.
— Hírneves collegám egész helyeseli : ordinált jegyzé meg fontoskodva az orvos éá.óvoj keil a fiút míníien izgatottság-.
I felheyülestöl mert ezek is előidézhetik a bajt. - *
E perezben zongorahangok csendültek meg a teremben, s utána egy gyönyörű női hang éneklé a Taraoteliéből a"„Gia 1«. luna, il mezzo. al maré" bódító dallamát
— Ebből egy hangot sem szabad el-
Mai számunkhoz egy féliv melléklet van mellékelve.
HUSZOKKYOLGZADIK ÉVFOLYAM
A horvát bán Misceli.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 24-én.
Büszke lehet városunk, hogy Ü u t m a u n S. H.- czégét magáénak mondhatja, azon czégetvruelyet Khuen Héderváry gróf pobárköszöntöjébui „az ország és hazánk legnagyobb kereskedőházának* nevezett , a pohárköszöntő pedig mondatott GutniaunS. H. czég beliséei hatalmas és világraszóló fürészmü telepén, melyet a bán f. hó 19-én magas látogatásával tisztelt meg. O cxeellcutiája ezen látogatásáról a küvekezóket írhatjuk. A fogadtatás nagyszerű volt, impozáns diádalivek voltak a zászlókkal gazdagon díszített telepen, valamint az unlak előtt felállítva. A bán közeledtét mozsárlövések jelezték, melyekbe a sok száz munkás és összesereglett vidéki lakosok harsogó zsivió kiáltása vé- ^ gyűlt. Az urilak bejáratánál a czég j {^^.^ főnöke, gelsei Gutmann Hen/ik ur, valamint a ház nrnöi és gelsei Gutmann Ödön, Vilmos és Aladár család- és W\'gtagokkal várták a magas vendéget, a gvári tűzoltóság pedig sorfalat képezett. A fürészmü hiva-tf.ljiokai Hertmaiin" igazgató vezetése alatt szintén megjelentek. A bán\' a hozzá intézett tiszteletteljes rövid üdvözlésre megköszönvén az ünnepélyes meghívást, hangsulyozá^miszerint igen nagy örömére szolgált, hogy a meghívásnak eleget tehetett. Erre kezdetét.véve Gutmann testvérek kalauzolása r-és szakértelmes fejtegetései mellett1 a terjedelmes és maga nemében egyedüli vállalat megtekintése, és a látottak, valamint hallottak mindvégig lekötötték a bán érdeklődését és figyelmét, minek élőszóval a leghizelgöbb módon kifejezést is adott. A gyári helyiségei- megtekin tése után. mely több. mint egy órát vett igénybe, a bán a fürdő-szobába kísértetett, hol i.-> fürdőt vett. Ennek megtörténte után a magas vendég az urilak első emeletére kísértetvén, itt gelsei Gutmann Aladárné. Tarnóczy Gusztávné úrnők, valamint habán, a
feld ur "és Wolf mérnök ur. — Aj menu következő volt: Potage julienne- Saumon üi Rhin. Sauce remont lade. Filet de boeuf aust riz. Ragou-des perdreaust aust truffes. Poudding Poulets, Diadonneast, roti Salade. Compót. Creme gláíce, Tourtes Sa-cher. Fruits. Fromages, Café. Liqueurs.
A zenét a pécsi czigány-zenekar szolgáltatta\'.
A felköszöntök " sorát Gutmann
ségét, azonkívül jól lakhatik a híres tordai pogácsával (magyarországi gyomor be.nem veszi) és a még híresebb czigány pecsepy?7ei. Az epi-grafikusnak kidülled v izemé a sok római feliratos kőnek látására. — Nemcsak a Káposztát nyomják le római sírkővel, de még azokat a bizonyos \'\'borcellánedényeket is római arákra v. r. áldozati oltárokra helyezik. A régiségpíszkáló meg haoyatt vágódik Örömébeu, ha a Sálinak városrészében római bányákat (bizony fce-őrtettek ó kelmék a bánya-
Ödön ur kezdette meg. ki ís érdekes és élénk színben ecsetelte a belisejy 1-veset
fürészmü a most oly nagy virág szálhoz !¦) v. í. közönséges üregeket zásban lévő telep keletkezését. Há- mutatnak neki romai tunyáknak. A rom dolog szolgált és szolgál, mondja i tordai- sósförd*) kis és jódos tartalma a szónok, mindenkor az alapítók nagy I miatt igen keresett.
megelégedésére, először a lankadatlan munka, másodszor a munkások meg elégedettsége és végül harmadszor azon magas kitüntetés, mely a czé-xcelleutiája igen megtisztelő látogatása által érte. Szónok meleg I szavakban mond köszönetet a tarto-mányfónökn k ezen magas megtiszteltetésért és lelkes áljenek kíséretében ja bán egészségére üríti poharat.
Ö Excellentiája váloszoiva Gut-I manu urnák, részletezi az ez-által felhozott három pontot, melyeka czég : működésében oly kiváló szerepet játszanak. Első ízben megemlékezett a szép vállalat, alapítóinak hangyaszorgalmáról és hangsúlyozza, mi-, szerint a szorgos munka olyan pjlianatokat von maga után melyekben megelégedéssel élvezhetjük ennek édes gyümölcsét.
A r munkások megelégedettsége 1 minden becsületes polgár legnemesebb czólját képezi, megelégedvén azzal, hogy munkásai megelégedettek. Gut-\'-niann ur kijelentése, hogy a czég j mindenkor törekszik mánkásai meg-\\ elégedettségét elérni, nagy megelégedésére szolgált. A munkásokat kielégíteni, igazi lelki nagyság kell ; és konstatálnom kell, folytata ö Excel-; lentiája. hogy ezen lelki nagyságot azon országbau találtam, melynek , gondjai reám vannak bízva. Ilyen | urak kell, hogy megközelítsék és
magvar vaspálya*: főfelügyelője .be-, . . .....
. ; J, „ J ... elének azon nemes czélt melvet a mun
mutatásait fogadta. Ezután, az ebed-! J .- . .
hez fogtak, melyen a jelenlevők aj következő^ sorrendben4, foglaljak he-\' lyet: A bán jobbjánál Tarnóczy Gusztávné, ki mellett dr. Pejacsevich, Tódor gróf. főispán foglalt helyet. A főispán mellé sorakoztak: Tarnóczy Gusztáv "országgyűlési "képviselő, Blaskovich kerüleii elójáró. Benda .szerkesztő, és Hertmaun igazgató. Cuv.aj alispán és Gutmann testvérek a bán átellenében ültek. Ö-excel-lent iájától balra Ült gelsei Gutmann Alaflárué. ezután Cheh Ervin főispán, a Gutmann S. 11. czég főuö&e. Foltért képviselő. Laban főfelügyelő, mint a közlekedési miniszter képviselője. Pféiffer Gyula a JDrau* tulajdonosa. Líehl Károly az „Agrani-mer Zeitung1\' szerkesztője, Rosen-........a ...........-.—-......\'- - ¦ -------------- .
ka nyújt. Teljes megelégedéssel, hogy egy oly nemes gondolkozású férfiak által vezetett vállalatot adminisztrá-. tióm alatt álló országban találtam, poharamat emelem az országos hazánk legnagyobb -cereske-döházii jólétére, a GutmannjOrdas, ház egészségére. (Zajos hosszas aljába
El ne mulaszsza azonbau így tno-rista sem a tordai b: onezhasadék völgynek megtekintését. Láthatta a Karsztot búvó patakjaival és dolináival kopár sziklaiéseivel. .csodálkozhatott az Alsó-Dunának kazáni szorosain, gyön;, őrködhetett a szkleuót és sztra-czenai völgyek vadregéuyességében, de azért a tordai hasadék megfogja lepni. 25 kilométer széles jnramész hátság hirtelen útjába vetőtik a Hes-dat pataknak és kedvéért derékban ketté hasad, hogy a patak átbuvbas-son rajta az Aranyosba. A szomszédos fekete szemcsés porfir. mely a jurameszet mindenütt kiséri, volt ennek a festői panorámának okozója. Mondják, ennek feltolulása repesztette meg a mészhegyet. A hasadéknak 3(j kanyarodása van s két nagy, meg egy feneketlen kéményszerű barlangja. Mind a három könnyen megtekinthető A hasadék szádjánál ődöngő oláh egy pár „piczuláért" Í10 kr.) sziveseu elkalauzol. Arra a vezetőre szükség van, mert ez hozza a - deszkapallót, mely nélkül bajosan végig vergődhetni a hasadökon. Úgyis két órába kerül, ha a barlangokat, meg azt a búvó forrást is megakarjuk nézni, melyet Szent-Lászlónak dárdája fakasztott. A forrás egy darabig csurog, majd elnyeli a föld, hogy tovább újra vígan csörgedezzen. Vize igen könnyű és jóizü.
Innen nem messze esik az Aranyosnak szép hasadékvölgye Borér és Rákos között. Az Aranyos ugyan-azou a mészháton at vájt magának utat, melyen a Hesdát patakja. Onnan egy gyönyörű erosionalis völgyön át- beérünk Toroczkóra Ede
a szépséges ruháikról
tősen csillogó patakjaira. Ki szereti a hegyen való lovaglást, az menjen föl az 1300 m. Szkerisórára. a mó-ezok hazájába. A híres jégbarlangot egy nagy dolinának fenekén szemlélheti.
Mindez közel esik Kolozsvárhoz ós megérdemli a megtekintést. Ua tehát nagy-kanizsai tuonsta akadna, ki éppen Kolozsvárt és vidékét szeretné látni, vegye jó szívvel e kis tájékoztató útmutatást.
Dr. CSIRBUSZ GÉZA.
Hírek.
— Kossuth Lajos nagy hazánkfia névünnepét, aug. 25-ét az ország számos helyein ünnepélyes kegyelettel tartják meg. Városunkban ily tüntető külsőség iránt nem történt ugyan mozgalom, de -azért meg vagyunk győződve, hogy azon hazafias érzületből, mely mindenkor iparkodott részt venni nagyjaink méltó tiszteletében, mi is egy szívvel kívánjuk, hogy hazánk büszkeségére Őt a Mindenható még sokáig a legjobb egészségben tartsa meg I ! 1
— Tisztelettel kell megemlítenünk, hogy a helyben \'állomásozó 77-ik zászlóalj egy százada f. hó lS-án, valamint ő Felsége a magyar király születése napján, ugy 20-án Szent-István első magyar király névüunepén díszben kivonult zászlójával és a legszebb felvonulást nyilvánította, fíonvédeink minden tekintetben elismerésünket vivták ki részükre. — A diszlövést, melyet három ízben adtak, Schubert százados ur vezényelte, pompásan sikerült, a melylyel bebizonyították alaposan iskolázott fegyvergyakorlottságukat, most már az a kérdés, hogy áz al-kotmányttisztelö bonvédeínk részesültek-e gratifikálandó áldomásban.
— A nagy-kanizsai izr. elemi fiu-és leány- valamint a kereskedelmi iskoh -nál a beiratások a következő tanévre f. hó 28-, 29. és 30-dik napján, d. e. 9—12, d. u. 3—5 Óra közt eszközöltetnek. Az előadások szept. 1-én veszik kezdetüket.
— Iskolai értesítés. A nagy-kanizsai községi népiskolákban az 1889—90. tanévre a beiratások augusztus hó 30-tól szeptember hó G-ig eszközöltetnek, naponkint délelőtti 8 — H-ig, délutáni 2—5 óráig a polgári iskolával kapcsolatos népiskolai helyiségben. Szept 7-én ünnepélyes „Veni Sancte" tartásával az előadások kezdődnek. A szülök tartoznak igazolni, hogy a beírandó gyermekek be vannak sikeresen ojtva, mert elleneseiben az intézetbe föl nem vehetők. Nagy-Kanizsán, I8S9 évi augusztus hó 23-án. Az igazga-
mulatság nemcsak anyagi helyzetén le u ditett tetemesen, hanem egyszersmind megszerző az ifjú testületnek alegékesebb babért, a nagy közönség rokonszenvét é tiszteletét, mely biztosítékot nyújthat neki arra nézve, hogy hasonló vállalataiban mindenkor általános pártfogásra számíthat es meg is érdemli ezt olyan testület, melynek minden egyes tagja erkölcsi kötelességének tartotta az egylet érdekében fáradozni és azon ienui. hogy a vendégsereg semmiben hiányt neszenved-jen, hanem hogy az ottvoltak egyenként és összesen elmondhassák: „Igazán jól mulattunk Gelsén," mi a legnagyobb mérvben meg is történt. Elismerés illető főt. Mod-rovits János gelsei esperes plebáuos urat, hogy oly szíves volt a tulajdonát képező területet a mulatság rendezésére ingyenesen átengedni. Nemkülönben Pongrácz Adolf tornatanár urat, ki önzetlenül a pompás díszítés és a sikerölt tűzijáték körül fáradozott. A felső rajki és orosz-tonyi tűzoltók testületileg jelen voltak, városunk tűzoltói közül szinten többen, köztük Lengyel Lajos elnök és Saller Lajos főparancsnok. A tiszta jövedelem mintegy 100 frt, mi rendkívüli fényes eredmény 3ü kr. belépeti dij mellett A felülfizetők névsorát jövő számunk hozza.
— Iskolai jelentés. A nagy-kanizsai kath. fögymnasiamban az 1889—í>G. tantévre a beiratások f. aug. hó JO. és 31. és szept. hó 1. és 2. napján tartanak. Szép. 1. lesz az ünneyélyes „Veni Sancte\'; :. megkezdődnek a rendes előadások. — Minthogy az 1. osztályba csak 00 tauulu vétetik föl, azért figyelmeztetnek a helybeli szülök, hogy gyermekeiket idejekorán jegyeztessék, mert a beiratáson második és többi napjain a vidéki szülűk igénye is kielégíttetik, A beiratásnál okvetlenül szükséges és fölmutatandó a rci1: tanévi isk. bizonyítvány, a keresztelő levél, illetőleg születési bizonyítvány és különösen az első osztályra jelentkezőknél a himlöoltási bizonyítvány, mely három kellék közül bármelyiknek hiánya is visz-szautasitás\'. von maga után. A vidéki szülök óvatosan es okos ko-uitekinicssei válaszszák meg a szállásokat, mert az igazgatóság megköveteli, hogy olyan szállásadóktól, akik kielégítő felügyeletet nem gyakorolnak, az ifjak más helyre átvitessenek. A fögymn. igazgatóság.
— A vásárok réme. A letenyei járásban levő Egyeduta, nemkülönben pacsai járás Hahót köíségekből nem megvetendő kontingens vásári tolvaj telük. Legutóbbi országos vásárunk alkalmával hatan, lettek a reudőrség által vasán tolvajlás miatt bekísérve és ezeket ez a két község szolgáltatta.
— Iskolai értesítés. Az állami közép ipariskolábau (Budapest VIII. kerület. Népszínház utcza 8 szám) a beiratások szeptember hó 2-án kezdődnek s
hó 10-dik napjáig
tóság. [bezárólag szeptember
— Néhány szó szóleink állapota- [ tartatnak, ról Napról-napra érkeznek felhívások j — Boesári SvasUcs Gyula ur-védés leginkább a vidékről, melyben felszó j uöksége alatt álló „Nagy-kanizsai badas-littatunk a szóló fecskendezésére, tehát, tyáu egylet", Kálivoda Janosné .úrhölgy Tilalmas és Székely kő I hogv a közönség e tekintetben felvilágo- \\ kereszt anyasága mellett, folyó évi szep-\' \' itva legyen, köztudomásul hozom, hogy; teinber hó 22-én fogja a zaszloszente-
vesziteiiünk uraim, í szólt a plébános, ki Oktáviásák fellétlen bámulója volt.jerünk (juva "a terembe. .-\'
. --- Ilit csakugyan olyan veszélyes ] !mf11 p< béCi\'gséübeii szenved ez az Oszkár V kérdem, mikor a férfiak eltávoztak ....
—- Valami szívbaja van mjki, a mibe egyszer már majd í>eleliall,-,líízsef bácsi azért Őrzi még a szellőtől is! Azután egyei -len lia neki.-.. .
Á-hódító Tarantella dallama ugy. zengett, ugy cseiiyett, mint valami bűbájos szirén dal. valami kábitó. rejtélyes érzést költött.bennem is a\'bachausszerü, csoda-dallámu ének, — hozzá a mesés exotikus környezet, mi körülvett.... egyszerre félbeszakadt a dal, — mire a sajnálkozás ütiiiatott, „oh: behkár," „kérjük tovább "-ja s a pbébános dühös tapsolása hangzott a teremből, ez után pedig Oktávia cseiiL\'ö kaczaja.a mi igazan olyan dallamos, szende volt, mint a vadgalamb kaczagása . . . .... .
A kaczagás mindinkább felénk közeledett -.. csakugyan Oktávia jött Oszkár karján, kinek .arcza .szinte ragyogott az örömtől,.a, mi olyan, de olyan elütő volt. előbbi fáradt, lankadt viseletétől, mi, nem tudom miért,-de nekem mindig íeliüut/
éjeuzés.) Ezután Tarnóczy Gusztáv I termetükről és üde arc/.ukról híres élteti a bánt, boldognak mondva azon: toroczkai lányok, menyecskék, kicsike, országot, melynek élén olyanegyén ált, I tiszta vámsába. Két vendéglője van ki nem néz le büszkén alattvalóira.! az 1400 unitárius lélekből állóhely-ilyen értelemben poharát üriti régi I nek. Az egyikben kőbányai sört mér-jó barátjáért, a bán ó nagyméltósa- j nek, mi fölemlitésre méltó, mert az gáért. Erre a bán a hölgyekért1 erdélyi sörök ezudar rosszak, üriti pohirát, kik hozzájárultak aj A vasárnapot ajánlom ennek meg-szép és nehéz mü létesítéséhez. | tekintésére. Tordáról majd minden Ouvaj ali.-pan zajos éljenzés kisére-; vasaruap indul egy kiránduló csapat tében Kimen Hédervári grfóné ó a hasadékhoz. Szóval elmehetünk: nagyméltóságát; Tarnóczy: Cheh és j délután raXToroczkóra, ugy, hogy még Pejacsevich főispánokat és Cuvaj al-jíemplombin érjük a „fehér uépet* ispánt élteti; Cseh fóispáu a bánra. 1(asszony), mert akkor csudálhatjuk ali^pán a Gutmann-családra meg nyúlánk termetére simuló ezer iharat. MrnTáü még Tarnóczy j ránczu felsingjét (szoknyáját), kiva-Labau főfelügyelő egészségére üntéirottas kösnyüjét (mellénvkéje), drága poharát, ismét\' a^bárh s/.ólatt fel, szív- nyakravalójat, selyem pántlikás pártából hangoztatván : , Kijén "Tisza.!J i ját és kopogós piros csizmáját. Vigau
fecskendezés már késő dolog aug. hó 2-ik felében. A perouospera vagyis a penészgomba sok kárt okoz az évi termésben, mely a leveleket, azután a tőkét s a fürtöket is meglepi, elárasztja A fürtök bogyói mintha finom hamuval^Yolná-nak behiutve; növekedésükben elmaradnak, megkeményednek, felrepedeznek és nagyrésze leszárad, de a mennyire megmarad is, leve nincs. Ezen bajnak oka a .Peronospera". Legfőképen szenvednek a lúgosok, muskotály, rizling,sáríehér, dinka, stb. A tökéuek ezen betegsége nem örökös, nem ís veszélyes a töke íí^ére, azonban egy évi betegség a sző lö^rmö képe ségét két évre visszaveti, mert jövőj
lési ünnepélyét tnegtajttaoi Nagy-Kanizsán. Aí ünnepélyre az érd-keltek becses figyelmét felkéri a rendezőség. ^
— Megyés püspök ur fogadtatása érdemében f. hó 22-én szűkebb kürü ta-nácskozmány tartatott a városi taaács és képviselet részéről, melyben egy bizottság kinevezése határoztatott a mődzaiok, részletek megbeszélését illetőleg, &iroi aztán (kész proíirammbanja v.képviieiO-testület közgyülésileg les/, legközelebb előterjesztésük folytán értesítve.
— Tanügy. A szent Istvánnapi országos bizottsági tanitógyülésből megemlítjük, hogy a tanítói fizetés emelésének \'
mely\', ügye Hajaató Sándor, a nagjr-kani-,ar- j zsaí jkÖr képviselőjének elöértekezlet en .beadott indítványa kapcsán vétetett fel, indítvány külöi.\'-
Follert képviselő. Horvát-, Slavon éi Magyarországot " és Cheli főispán a
I nézőéinek szerteszéjjel, kivált ha jidegöut veszuck észre, mert tudják,
magyar vendégszeretetet élteti. Ezzel I hogy csirosak és hogy kedvükért az ebéd véget, ért és Ö écxellentÜja i rándulnak ide közéjük messze földről.
a Gutmann családtól legszívélyesebb bucstít véve, Eszékre utazott.
Erdélyből.
(Folyt, és vége.) Torda is megérdemli
(Folyt, köv.)
kiütést, kiválta ki a sok templomot meg a sok csizmadiát szereti látni. Tizenegy temploma van e 9000 lakosú magyar városnak és 800 csizmadiája. Az erdélyi, Miskplcz és Róma egyszerre. Itt tanulmányozhatja a tuorista a vallási megférés leheto-
A szomszédos Székelykövek, de még inkább a vidályi hegyeknek, Bedellókőnek megmászása egy másnapi programnak szolgálhat. E tetőkről egyszerre végig látni az Aranyos, Maros, Szamos völgyein. Ellátni Kolozsvárig, „ Szebenig, Euyedig, Gyula-Fehéníánig. A - mészhegység miudeuütt^tzebbSíél-szebb tarajos ge-rinczeket (tarkó) magában álló csu csokat (Csáki köve) vagy feltérségeket (Pless) formál, honnan fölséges látvány nyílik az Érczhegység, meg a Biharnak össze vissza hányt kup-jaira,hegyvonulatjaira borongó erdőire, verőfényes ..„rétjeire, szántóira, extls-
évben a betegség uralg
mes.\'is megsemmisül, a mennyiben sem a___
szőlő, sem ve-szeje ki nem érett, ezt okozta , a tárgysorozatba, mely a levél lehullása. A megfecskendezett | ben is élé\'ik vitatárgyat képezte szőlők mind epek, leveleik kitűnő egészségnek Örvendenek, azért a szőlős gazdák figyel tn.éb\'e, jövőben ne űzzenek gúnyt ezen gyógykezelésből, hanem iparkodjanak azt idejében magukévá tenni. Ajánlom egyszers-mint, hogy a Perocospera által megtámadott szőlőket a jövő tavaszszal kurtára metszessék, vagyis legfeljebb egy
csapra
t Tüxcltó mulatság. Ugy látszik a gelsei ünk. tűzoltó egyletet szereti az Isten, mert mig a mi tűzoltóink mulatságait az eső rendszeresen megrontja, f. ho 18-án olyan pompás nyári nap volt, hogy mindenki, ki csak szerét tehette, sietett ki a szabadba Demintláttuk, nemcsak az isten szereli a gelseieket, hanem a nagyközönség\',-is, mert a kirándulók nagyrésze, mulatóhelyül Gelsét választá. Itt adtak maguknak találkát a közel vidéki tűzoltó bajtársak, itt a mulatni vágyó fiatalság, szóval ide sereglett mindenki, ki mulatni és e mellett egy kőz
— Veszedelmes mázoló . Lessner is ajánlom Henrik helybeli háztulajdonosnál a múlt
hogy a! betekben a szobák újra festettek és az egyik mázoló segéd, névszerint Langovics Károly egy ékszerszekréuyt feltört és abból egy 20 frankos aranyat több apró ékszert és egy 200 frt értékű gyémántokkal kirakott gyűrűt kivett. — A házban a lopást nem vették észre, de a mázoló. N. J. { segéd néhány nap múlva, mikor már a 20
frankos aranyat beitta, az érdekes gyúrót akarta elzálogosítani, de éppen ez vezette burokra, mert amint a zálogházba meut ,égy történetesen jelenlevő rendőrnek -fpl-tiíctaz értékes gyürü és az ipszét igazolás végettbekisŐrte. — Itt vallatóra fogtak eleinte azt hajtogatta, hogy találta, utóbb azonban beismerte a lopást, csak ekkor tudták meg Lessnerék, mily veszedelmes ember dolgozott a fényűzéssel berendezet: szobákban.
— Birtokvásárlas. Stern J. Mór és fia helybeli előkelő nagykereskedő \' és téglagyáros 186.000
frt örökáron
haaznü "intézményt a kezdet nehézségeiben 1 megvásárolta a pallinl urad^lonlho^v támogatni eltart. A gejsei tüzolt büszke. tozó morgáni puszta egy részei lehet az elért sikerre, Inert a rendezett\' száz hold erdős területté..
Melléklet a „Zalai Közlöny" 1889-ik évi 34-ik számihoz.
kr. m
und gem
Schwarze Seidenstoffe von 60
11.65 p meter — glatt (ci. UO versch Qoal)
Farbige Se denstoffe von 60
kr fl. 7 65 i\' H*1 r — Ria« nnd
petBoatMt i<-irc& :!5oU veraen KarbaQ,
und De-sioJ,}-
Vuramdet r>>ben* nad utilankwe;*» por-10- und zollfrei de» Fabriks-Depot Ii Urnneberg- K. K. Hoflicf) Zürich. Mus-¦t;r umgebend liriefe kosten 10 kr. porftt.
— Snnzse passzé niaréch A lefolyt i ezen eljárásnak, haBem az egyszerű I
orsz. vasárunkat megelőző vasárnap, f. hó\' tájékoztatás szakavatott egyénék részéről.!
1 i-éjia múzeum és villanyossági bódé előtt j A közönség bizalommal fordultait ezen :
nagy sokaság állott; egy kocsis egyszer csak \' tisztviselőkhöz, kiktől mint egy hatalmas
azt-veszi észre, hogy az órája csúszik és legjobb hírnévnek örvendő társaság; ¦ a zsebéiül kifelé, odakap-és megragad egy : kiküldötteitől csak előzékein és. helyes
kezet, az.óra eltűnt, tehát ez a tolvaj a útbaigazítást uyerVt. Hogy az .Első ma ;
nit-grágylott méltatlankodva ajánlja, hogy gyár általános bizt társaság-1 intézkedése \\ Abát\'lpotozzak meg. de n nála óra nincs czél-zerü és üdvös a legjobban (auWtjál
egyik krze be ísvoit kötve, hát hogyan is azon körülmény, hogy a közönség érdéit-
lophafeta o \'< -»meg motozták és csakugyan lödébe az \'életbiztosítási intézmény iránt I
nett) vo t nála-óra. — Égj véletlenül ott folyton fokozódik, a mit a fentebb idézeit i \'álló\' í3 —14 éves íiu erre a/t mondja: szám is igazol.
. egyúttal most már csak kere-senek ki Az aratási munkálatok rövid időn
engem i>. nehogy utóbb rajtam kereskedje-* országszerte bevégződnek Sajnos. hogy i
u.-k s niiiíit e közben belenyúl zsebjébe,j több vidéken a gazdaközönségnek az idei
nagy bámulatára ott volt az óra. — A be- \\ terméshez kötött reménye nem, teljesült. \\
kötött kezüjlorvátb neyö egyedurai czi-; Mindazáltal hi-szük. hogy a legtöbbnek!
gáiiy *:tnzsérozta oda. Kz a sanzsérozás ¦ mégis módjában lesz kisebb-nagyobb;
azonban nem voit semmiféle programmban megtakarított Összeget félretenni, s csak;
előírva tehát bekísérték. la legmelegebben ajánlhatjuk közönsé-
Szülökltöz. Kgv vagy kébsiskolát • bünknek az életbiztosítás igénvbe vételét.
látogató liu vagy leány előnyös feltételek [Csekély befizetett összegért halálesetben
mellett .egész ellátásra elfogadiatik. A j a biztosító társaság tökét fizet, -uely a
házban zongorában, vaiaiuinta német, frau- ; hátramaradottakat megmenti a gond-; .
tötik-es angol nyelvben oktatást nyer- ¦ tói. Alkalmat nyújt, hogy gyermekeinknek 13
hétnek.-Minden közelebbit Wajdits József kiházasitási összeget gyüjthessünk s
könyvkereskedésében nyerhetnek. :öreg napjainkra biztos életjáradékban
—- Halálozás. Mini-részvéttel érte-1 részesüljünk. Szóval a legkülönbözőbb
sülünk. U\'elliscb Lajos; a helybeli Lessner.\' Kívánalmakat elégíti ki w életbiztosítás.
Henrik czég leljbatalmu megbízottja! tál - Az BKlsÖ magyar általános hizto
sadalinank egyi ^rokonszenves alakja tlsitó társaság" tisztviselői ez évben is
kó i\'.J-án Budapesten, munkás éltének befogják az országot utazni s bizonyára . 4g-ik éjAéa elhalálozott. Holt tetemei; ez alkalommal is mindenütt a közönség í óhajtást szenvedő also-vidovecz» lakos el-
ide szállíttatnak.
*)K rovat
közlöttétt nem vállal
HIRDETÉSE K.
Árverési hirdetmény.
A ii.-kanizsai kir-törvazék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár vháj tat ónak Zsigölics Benedek mint kiskorú Zsigolics Emil gyámja vég-
I bizalmával fognak találkozni. Egy oly 22 frt 91)7, kr töke. 22 frt után 1881.
¦• evi május ho 1-tol jaro 6°/0 kamatai. 3
K5x;
Élettnztosííá«t—-
társaságkétiviseletében jelennek meg. mely i r ; :~rí~í7 " ?~\\ ,\' \'¦ - -
* r?oye_ i frt Sü kr-vegrehajtaskerelmi; ü frt 85 kr
több. mint 30 évi működése által í\'sen bebizonyította, hogy a kozóvseg tr dekét mindig szem előtt tartja s óriási tartalékaival teljes biztosítékot nyújt arra zve. hogy az elvállalt kötelezettségnek ndén időben megtud felelni.
fegy^es.*)
Örömmel konstatálhatjuk, k*gy hazánkban az életbiztosítás üdvös intézménye folyton nagyobb tért hódit a közönségnél, mely tény rendkívüli "hőmérővel bír úgy közgazdasági, mint erkölcsi tekintetben. Mindig balljuka panaszt; hoLy a nri magyar! _ (jyomorég;é8. gyomorgörcs és népünknél a lak\'arékor,caéi hajlam mnc; vtrlojui;t.; a félten kcvetkezmtnvei a meg oly nagy mérvben jelen, mint Xyuaat-Eu- j 7>avart eraésztö szerkezetnek, ezek azaba-rópa népeinél. Ámde úgy látszik, hogy j lyózásárale^obberedroéusyei haSssuálható ujabb időbén- ama szemrehányásra az |a már ösmertté vált dr. Rózsa Eletbal-aláp mindinkább megszűnik. Az 1887. év- \\ ^&m& jj Fragner gyógvtárából Prága 205. ben az osztrák-magyar monarchiában 111! in.-Raktár majd minden svógvtárban, millió forintnyi összeg erejéig köttettek H_ Tartós gyógy siker. Fájdalmas életbiztosítások. E tekintélyes szám mu- CSU7Lal a derék-, testrészek és a forg
tatja, hogy már nálunk is igen sokan vannak, akik erkölcsi kötelességüknek tekintik\'családjukról gondoskodj s pontosan főre\' teszik" jövedelmüknek megtakarítható részét. Nagy fontosságot tulajdoni ¦ tinik annak, hogy a közönség nemcsak- a tak. pénztárhoz lordul, hanem az .élethizto-
köszvényes bántalmaioál a ^Moll-féb- frant czia borszesz és só-val való bedöizsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára SO kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A gyógyszerész és cs. k. udv szállító által líécs\' 1. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban-és anyagkereskedésekben hatá-
sitás utjáiris gyakorolja a takarékosságot. rozott!in M0lí-féle készítmény kérendő az
Prágerhof liares
1 Bécsujiifh
Budapest Pragechof Sopron Barcs Szt.-Jván
Bragerböí 12
A takarékpénztátnói a pénzt a betevő bármikor kiveheti s fordíthatja tetszésszerinti czélra; az életbiztosításnál azonban a takarékosság már bizonyos állandósággal és egyelőre kitűzött izél érdekéden történik Aki életbiztosítást köt. rendesen éveken át pontosan félreteszi a megtakarítandó Összeget s ez mutatja, hogy az illetőben a takarékossági hajlam mély gyökeret vert s nem pillanatnyi ettöké-. lésröL hanem komoly elhatározásnak állhatatos megvalósításáról van szó.
A mennyire örvendetes, hogy képünk nélatakarékosság iránti ér/ék mindinkább, kifejlődik, ép oly őszintén keil aaoubanl» ja^^f bevallánunk. hogy még messze állunk | ox>^.:i... \' a takarékosság dolgában a nyugat-európai népektől. Frar.iziaországban — mehitiek lakossága körülbelül annyi, niiut monar chiánké— példáuIlsST-ben épen kétszer annyi életbiztosítás köttetett, mint monar cbiánkban. Ft-! utón vagyunk tehát még, d- népünkm-k józan gondolkozása- biztos reményt nyújt arra nézve, hogy a takarékosság terén, is csakhamar a kulturnem-zetek sorába törtetünk előre. Talán már most is nagjobb eredményt tudnánk felmutatni, ha nem csak a uép, hanem az illető tényezők is jobbáa működnének közre a takarékosság ápolásában.
Jelen ?orainkban az életbiztosításról szólván, szükségesnek tartjuk például, hogy eme. a takarékosság fejlesztésében egyik legfőbb emeltyűt képező intézmény, a közönséggel alaposan és világosan legyen megösmertetve.
Hányan vaunak, a kik nem kötnek életbiztosítást, mert tájékozatlanok az ügy iránt? Sót olyanok is vannak, a kik ellenségei az életbiztosításnak, mert ava tatlan és illetéktelen egyének magyarázatai után indulva, az életbiztosításról téves fogalommal birnak. Csak üdvözölhetünk tehát minden olyan törekvést, a mely a közönség felvilágosítását cz^lozzaaz életbiztosítást illetőleg.
Hazánk első biztosító intézete az .Első magyar általános biztosító társaság" dicséretre méltó buzgóságot fejt\' ki e tekínietbeD.
Már több év ó^:\'. megbízható és szakképzett tisztviselőket küld ki. a kiknek kötelességük a közönséget az életbiztosítás céljáról és hasznosságáról felvilágosítani és euyuital a már biztos/íoíf feleknek, esetleges kérdezősdödéseikre, a választ s^szeröleg megadni. Nem a ráeröltetés, aem a oiinden^áron való biztosítás czélja
yári jelvényével és aláírásával.
6.
Vasuíi menelrend
Muí Kanizsáról.
Rétegéi.
\'} óra 18 perczkor postavonat
5 óra 28 „ postavonat
(i óra 4 „ gyorsvonat
7 óra 30 „ vegyesvont
(í óra 55 „ postavonat
DMben.
óra — perczkor postavonat óra 4 5 „ postavonat óra 15 B postavonat ! óra 25 „, postavonat > óra 20 d. u. vegvesvon
Este
: Budapest I Pécsujh.
Bécsujh. Budapest . Prágerhof Szombath.
pereikor postavonat postavonat postavonat
11 óra 44
12 óra :J4
Mezi* Kanizsára
Reggel. .
4 óra 1G perczkor postavonat postavona.t gyorsvonat vegyesvon.
4 óra 26
5 óra 54 8 óra 9
Délben.
Sopron Prágerhof Barcs Budapest
1 óra 41 perczkor postavonat 1 óra 15 „ postavonat 1 óra 40 a postavonat 1 óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 2g „ postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Prágerhof í 1 óra 44 „ postavonat Barcs 11 óra 34 , postavonat
jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a femnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a légrádi 25S. sz. tjkvben A. f 29G. hrsz. áAiskoru Zsígolics Emil tulajdonául felvett 171 frtra s ugyanazon tjkvben A. f 942- hrsz a. ugyanannak tulajdonául felvett 135 frtra becsült ingatlanok 1SS9. évi szeptember hö 7. napján d. e. 10 Órakor Eégrád községházánál megtartandó nyilványos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-á1 készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számitandó I hónap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól ;i hónap alatt. —- minden egyes részlet után az "árverés napjától számítandó G°/0 kamatokkal együtt az árverési feltétel*k-ben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Xagy Kanizsán, a kir. tvszék .mint telekkönyvi hatóságnál 18S9. évi márc/.ius hó 27. napján Or. HUGONNAY 3700 1 — 1 kirendelt kir. tvszéki biró.
is7l.érk. 1SS9. márcziüs 22.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tetetik, hogy a m. kir. kincstár vhajtatónak dr. Fülöp Kázmér ügyv. mint özv. Cyörkös Gábor né Fiiszár Maria ügygondnoka vhajtást szenvedő n.-kanizsai lakos elleni 27 frt 19 kr töke, 15 frtnak 1879. évi október 29-töl, 11 frtnak 1S84. évi január^hó 9-töl járó C/u kamatai, 5 frt 80 kr végrehajrásr kérelini, \'5 Irt G5 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó palkonyai 2SG. sz. tjkvben A. f 3G9. hrsz. a. Györkíis Mária kiskorú és özv. Györkös Gáburn\\szül. Fiiszár Mária tulajdonául felveit vSttíáfiköteles 836 frtra becsült ingatlan 188ÍI. évi szeptember hó II. napjaiiji. e. 10 órakor Palko-nya község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett.becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldőit kezéhez letenni.
Vevő köteles a\'vételárt három egyenlő j részlégben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számitandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hó nap t alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó G% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szeriut lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889- évi márcziüs hó 25. uapján. Gr.HUGONNAY 3701 1—1 kirendelt kir. tvszéki öiró.
Felelős szerkesztő és kiadó: \'B A T 0 E F. 1: »t A J 0 S. \' Laptulajdonos : W AJ DITS J Ö ZS EF.
•)E «im alatt kBíUltteké\'rt sem alakcj aero tarul roi iiigáért felelősedet nem vállalok, Bit oi fi.
1580. érk. márcziüs 9-éo. 1889.
Árverési hirdetmény,,-
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tetetik, hogy a kir. kincstár vhajtatónak Cserenkó Anna vhajtást szenvedő hahóti lakos elleni 14 frt 64 kr tőke, 2 frt 70 kr vhajtáskérelmi, 5 frt 35 kr jelenlegi s
még felmerülendő költségek iránti, vhajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a bahóti 741. sz. tjkbeoA. f 8I2/a. hrsz. a Cserenkó Anna tulajdonául felvett váltságköteles 340 frtra, a hahóti .41. sz. tjkböl a 973. sz. tjkvbe A. y 852. hrsz. a. átjegyzett Dómján Antal tulajd.képező30 frtras ugyanazon tkben. A. t854. hrsz. a. levő ugyanannak tulajdonát képező 280 frtra becsült ingatlanok 18S9. évi szeptember hó 3. napján d.e. 10 órakor Hahót községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs: ár 10%~át készpénzben, vagy Óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: azelsftt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó g% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi márcziüs hó 1L.napján. Gr. HL\'GÜNNAY. 3702 l-l. kirendelt kir. tszéki biró.
alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónaP alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetui.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. .tszék mint* telekkönyvi hatóságnál l?s9. évi márcziüs hó 7. napján. Gr. IIUGONNAY
3703 1*— 1 . kirendelt kir. tszékibiró
1579. érk. 1S89. márcziüs 9.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai . kir. törvényszék\' telekkönyvi oszt. részéről közhírré tétetik, hogy akir:kincs. végrehaj tatónak Cserenkó Imre vhajtás^szenvedö hahoti lakos elleni 29 frt 50 kr. nMrtnak 1s88. évi január hó G-tói járó 6% kamatai, 2 ft 70 kr vég-! rehajtáskérelmi, 5 frt 85 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási iígvében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó bahóti* 740. sz. tjkben A. f 458 hrsz. a. Cserenkó Imre tulajdonául felvett 45 írtra, ugyanazon tjkben A. f\' 170. hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 53 frtra. ugyanazon tjkben A. y 50,8: hrsz-, ugyanannak tulajdonául felvett 10 frtra. ugyanazou tjkben. A. f. hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 5 frtra, ugyanazou tjkben A. t hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 22 frtra, ugyanazon tjkben A. 9GS, hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 1-13 ftra és az ugyanazon tjkben A. j 812/0. hrsz. a. ugyanannak tulajilonául felvett váltság-kÖtéles 340 frtra becsült ingatlanok 1S89. évi szeptember lió H-ik napján d. e. 10 órakor Hahót községházánál megtartandó nyilvános aYveré.sen eladatni fog-
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°\'0:át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig; az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számitandó 1 hónap
!! Komoly intés ! !
mindazokhoz, a kiknek még biztositó-leyelők nincsen, akár k-ílcaün íelvevésr*, akár haladóknak hagyományai (amennyiben egy biztosító levél egyenlő* készpénzzel;; eladósodott ház- és földbirtokosok pénzviszouvtünak rend-beboxására kiv.il\'íaii alknlmis", miután esetleg bekövetkezett r5gt5ni elhaiálozaa esetcu\'a. biztosított ti~ke kilizetésévcl a birtokot lehertnen. lesen kapják meg ; »j bAzaaokuak is "fontul ft nő é» gy«rmek«k biztosításira, végal pedit; alkalmas kaueziókéct valú deponálására.
Et;y életbiztosító lev^l minden esetben a legbiztosabb, legtakarékosabb és legjobb wíke-péaz.¦ ennélfogva, mindeu takarékpénxtár előtt el5nyt érdemlő. Hogyan és mily módon szerezhető egy biztosító levél a legjobban és legelőnyösebbe u, ez érdemben szóval és irásbelileg titoktartva a legtnegbia? batdbb felvilágositisak] szolgál; Biztosítási főfelügyelő KI.KLN I., Koblmessergasse \'. IV. emelet. Találbat-i 2-tól 0 óráig. Elfogadások cgéiz CG. éves korig. 3G07
Máriaczelli gyamorcsöppek
iiüno hatiui szci 3 ijyor-ior minden betegségiben.
Vv.ij.~j. -v í--íu:;-.;\\\\,a::,ú.,t. . í,t«.-1. .;.y,
Y.í-t\'.mu^-\'-\'-i\'-. -o.iníij\'írtí. l tiom-k- ¦:•¦!¦ ik.-ji/.\'j.i.—. :
4 haiiV.\'l-.l.. :ii .- !¦:• í:v..ii!..rí-:. ;J jO\'..üi"ri.-..r\'-. -/.¦k-í...riij:\'(., .. _-v..-* m„niak -j-i-kk.-l-ii.tl-kk.i \'.aü Hilí.-rli.-J.\'--. ^-;;:-/:.ik. ]¦;¦[... -.tr.iy i-t
Kapható minden gyógyszertárban.
\'junl-ftlAl
t. 1! -látott.
Valódi kapható: Mcre-i nyén, Sümeghen Sam., Mar-czaliban Kőrös Győző, Fleisolier, Stáinbdrszky L., Szont-(íot-hárdon\'J\'oinesányi Lipót gyógy-. szerésztíkniíl. .\'JfiíK;
oooooooooooooooooooocooooooo
o o
Q oooooooooooooooo O o Alapittalotf s
Berma a j a n d <? k o k.? \' -\'
DOOOOOOOCXXICOOOO
? a
I Alapiitatott 8
lS;$S-bai{. §
looocoooodooo
BBRBNY JÓZSEF BZBlott MiUofer S.
ÉKSZERÉSZ, ARAM^BS EZÜSTMŰVES
o o o o o o
§ X A G Y-K A >" I Z S A X a városháza átellenében. Q
O Ajinlj. O
O nagy ékszer-, arany- & ezüstáruk raktárát O
Q ci\'.is választékban, Jutányos arakert Q
2 frt úi feíjplb O • 10 , O
O
u o o o o o o o o o 1Î o o
Arany n^i nyírük * 2 fi \' . férfi „ 5 .
- * jeey . 3
t, eyitrük gyémánttal 111 .
.. . függők - 2 ,
P féífi-óralánozok 20 ,
, nói-óriiíánczok IS ,
; nÖí-reínontoirÓrák 20 , „ keresztek 2 .
„ zoedáliók S r , broschok 7 ,
_ "Tügg. Kvémántokkal 12 ,
Vidéki megrendelései alatt vissza vétetnek.
Arany kárékek - 10 . Ienc«ók X 2
i colier nyaklásiíz 10 . n inggomhok 2
„ férti nyakkéidótük 1 , Bzttst evőkanalak darabja 5 ¦ . kávéskanalakon 2 , „ tejmeró -„ 7 ,
„ levesmerő ¦ , • 14 . . 6 pár evószer együtt 11 . . 6 pár csemégeszer s
i teljesíttetnek, i
tatszS tárgyak- S i
Nléci arany-, ezüst, vagy ékszertárgyak a l:-QmLg«s.ibb srikétl msgvéfetuek vagy ujakért kicseréltettek.
^BT* Eladáii résxletflzé^jui ^mellet? is. "VB Nagy raktár valódi Berudorli chinai ezüstből is.
\'~\\ Mély tisztelsttel
f SERÉNY JÓZSEF, ezelőtt- MltEOFER S.
\' i\\- ékszerész-, arany és eztl^tmfives . ,
3598 -Nagy-Kanizsán, a,városháza átellenében.\'
o o o o o o o o o a o o o o a o o
OOOOOOOOOO^OOOOO-OOOOOOÜOOOO
A legczélszürübb
1
kaphatók
WAJDITS JÓZ
könyvkereskedésében A G T-K ÁNIZS
I
B. m. kath. imakönyvek papir-, vászon-, bőr-, cliaaxm-, bársony-, csoní-, iiít.v a len- | i ujabb párizsi diszkölésben is — ára 30 krlöl kezdve 12 frfc Továbbá §
csinos elbeszélések, kisebb és nagyobb diszművek, ifj. iratok, képes könyvek, | Nagy raktár iró- és levélpapírokból csomag- és dobozokban.
Olcsó árért
Nagy választék a legújabb
I I
|
hangjegyek
1
minden hangszerre.
Ugy iró- és rajszerefiböL
Vidéki megrendelések posta fordultával eszközöltetnek. ¦
Tisztelettel r\\ I
WAJDÍTS JÓZSIT. |
NAGY-KANIZSÁN.
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 24-én,
Magyarország legnagyobb hajkereskedése
¦mJIk KISS LIB0R-HAL
(Budapest, Kis hid-utcza 8-dik tizám.
Specialista uri- és női parókákban bálorLodik a mélyen tisztelt hölgyvilágnak dus raktárát fuíjfonatokban, elö- és egén*parókákban, úgyszintén minden-teniü hajmunkdkban ajánlani, még pedig
olcsóbban, mint bárhol.
TT V",— Vi"Aí*Tfil .QTíi üt" kapualatti bejárattal különösen ajánlom. I1U1n/ ICi UltriIItít. Vidéki megrendeléseknél jó hajminta kéretik. .Mindennemű javitások elfogadtatnak.
^ Tökéletes árjegyzékkel
kívánatra bérmentve szolgálok. 3C94 2—10
Berma ajándékok!
MILHOFER ÖDÖN
ékszerész, arany- és ezüst-müves oás Nagy-Kanizsán a városháza átellenében.
Ajánlja
nagy ékszer, arany- és ezüstáruk raktárát dús választékban jutányos árakért.
Arsnv női gyiirük ¦ d 2 frt 2 Arany inggombok
, férfi 5 . *f , férfi nyakkendőtűk
. gyémánt gyűrűk 1U . J Ezüst gyűrűk 1 r függök
. függök 2 .
,„ férfi oralácczok *o . *? , brochetük
lö - 1 . karékek
„ remontoirorák \'• 20 „ J . férfi nyakkendőtűk
„ keretiek 2 . é- B evőkanalak
. medáíllok 5 , 4 . kávés ,
. broch^illk 1 m X UvatmexS
- E_jé ráctfüggők y-i . % n tejmerő
Koiier uyakláncz 8 , L , 6 pár evőizer
R karékek 10 , _ ¦ 6 ¦ csemegeszer
és feljebb
E* Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek, nem tetsző ff tárgyak 8 nap alatt visszavételnek.
Régi ezüst, arany vagy ékszertárgyak a legmagasabb *» árakért megvétetnek vagy ujakért kicseréltetnek.
KL >a)fj raktár valódi beriiitorfl klilnai ¦>fc ezüstből Is. 3698
Gyors és biztos seLitséL íromorbajot s azot tcreltozméiiyoi ellen.
At egélzség fen tartására, sí éli tn< dsek s ennek folytán a vérnek tisztításira és tiszta üíapotbac való fentsrtására és a jó eméiatés elősegítésére a legjobb * leghathatósabb larr a mái is mindenütt ismeretes ás kedvelt
életbalzsaiu JDr. ROSA-tói.
Éten é a írgjobb s leggj ógyhatásosb gyógyfüvekből a leggon-
dosabban van készítve, i különösen minden emésztés\' bajok, gyomorgörcs, étvágyhiány, savanyút felbüftgés. vértólnlás, aranya - bajok stb. stb. ellen ti-ljesen hathatósnak bizonyul. Ily kitűnő hatásai . .tkeztében ezen életbal-ztam egy bebison jutt. megbízható básiiaerévé a népnek, Ari egy nagy üveggel 1 frt. kii üveggel 50 kr Elismerő ir k ezrei biriiaek betekiité* végett rendelkezésre illaak
ővÁC I Hamisitfsok elkerülése végett mindenkit fi-<r\'\\ v-/>dö * gyelmeztetek, hogy az egyedül általam as % \\ eredeti ataaitat szerint késziu-tt „Dr. BOSA-féle élet-bal minden üvegecakéje kék búinkba van csomagolva melynek fai.i .dala .1. ,Dr KOSA életba]c-ama a „fekete wattot\' csimzett gyígyszertárból. FRAGNER B. Prága ÍÚü—HL- nemet, cseh, magyar éi franczia nyelven olyas-ható. «zél>s felein periig az ide nyomott védjegy látható. Dr ROSA íletba zsarca valádlas kapható csak a készíti Védjegy 3^ H. _A- <3- TüT El 3f=t 13-raktáraban. gyógyazerlár „¦ fekete tathoz- Prágában 205 —11)., ée BUDAPESTEK Török József nr gysfytzerészaél, Király-utcza 12 sí Budai Emil ux gyógyszertárában a Vlrostiáz-téren.
Az osztrák-magyar monarchia minden nagyobb gyógyszertárában van raktár ezen élet balzsamból.
Ugyanott kapható: ~
.prágai általános házi-kenőcs
több ezer hálaoyilatkozaUai elismeri istos gyógyszer mindenféle gyuládások, sebek és genyedéaek eileu. Esen kenőci biztos eredménynysl használható a nö-emlő gyultdásinál, a tej itspedésénél s az emlő megkeményedéséüél szüléikor, kríevinynél, vérdaganatoküál, genyes fskadékokná! pokolvaxnál, köríSnjgyek-nél, *i ugyoevczett kúróioféreg\'né], elkemécyedéseknéi, felpufladiiokaál, mirigy daganatoknál, csirdagacatokoál, érzéketlen tagoknál stb. Minden gjnlz-dást daganatot, elkaményedéit, felpnSadást a legrövidebb id6 alatt eltárolii; hol már ;¦<.-:. ved éj mntatkoaik, ott a aagaaatQt a iegrövidebb idG alatt nélkül fal szívj a, kiétitt éi tgvójyitja. 3515 11 —2*
§tf Kapbstó 25 ét 35 krajezirct szelMSzekkaa. "~m
ÓVASI Wictin a prágai iltaJínoi bacikeoöcaOt aok-stor utánozaák, mindenkit figy elmcatetek, bogj az eredeti utasítás tzerlnt csak nálam lesz kássitve ¦ csak akkor Talddi, ka a sárga érem eieneze, maijkc töltetik, TörOi baaználati Btatitaso kba (melyek nyalvea nyomvák) 4s kék kartonba, melyen ax ide * nyomott védjegy látható — burkolva van. Hallat) baíisam a legbiannynítabb atáataiaai pcóbaXÁt irtai lef bürtoaabd-Lk eliamert taer a nabéahaUáa kigjtLy.;tásán ¦ aa <sjéta«B s,W«*«ett hsvilia, L»Uéi vatiiíjtréiére. Egy ÍV«f írt i frt.
fáj dal o:
IW !!! Milcl-lü !!!
!!!megtakarít 100 perczentet!!!
a kÖT.etkező tárgyak megrendelése álul :
Teljét 12Ö vet-nadrág (teuiéaszericti nagysági angol szövet, előbb 4 frt most 1 frt 55 kr.
Teljét szövet-oidráf (t-tsiésszerinti 1- előbb 4 frt 80
most 1 frt 95 krt
Teljét tzövet-áítdrág (Mázét szerinti nagyaág)
Gyermek Sltöoy mosósstivetből 2—10 érig saiutartói a 1 frt 30. l-0o. 1-80. egésa 2 frt 2o-ig *
Mosó él vászonnadrág munkátoknak 90.—1 -20-ig.
Gyermek robáctkák elegáns kiállításban, finom, egész G évesig előbb 30 frt moit 00 kr.
Hi: Ingek borgaláaial óriás vászonból előbb 150. most 80 kr-
Noi itgek igen Qnoman
horgolva előbb 2 1Ü. most 120.
Nü Ingek hímzéssel bőrv&szonból, előbb 3 frt 20. most l frt 10 kr.
Maakát-imjek legnehezebb minőség míoden színben a 80 kx. 90. 1 frt. 1 frt 10 kr
Szövet egy teljes lavusi vagy nyári GlcSnyre minden .-. a legmaga-
sabb férfinak is 4 frt.
Egy e.egans kalap legújabb forma 1
frt 50.
A kalap megrendeléseknél kéretik a fejbóiég, nxdrágrendeléseknél a hoatz. centimérték szerint, gyermekeknél a kor pontos leírása s a megrendelt áruk pontosan ntánvét mellet: küldetnek meg. a t. megrendelőknek.
SemtetsrŐ tárgyak kieseréltetaek — esetleg a péni vitszaadatik.
Mindenkinek érdemes próbaképpen egy megreodeléit tenni, hogy meggyőződést azereizen az áruk olcsó és kí-tÜa\'Ő minőségéről ! Kéretik a caimet pontosaa megfigyelni: 3621 9—25
HXEI.VS
International ei Export Waarenbans Wien I. Kohlmessergaste No. 7.
^ Bátorkodom becses tudomására hozni, hogy ré-
fc, szint e városban és vidékén levő tisztelt vevőim kényelme végett, részint idevaló számos ismerőseim |S óhajának engedve, elhatároztam, hogy helyben a g( főtéren, Ebenspanger Lipót ur házában
I Székely és Katan
törvényszékileg bejegyzett qzég alatt
férfi-szÉ-IzMet
nyitok.
Raktáram a legfinomabb mindennemű bel-éskül-földi kelmékkel dú s v á 1 a sz t é k b a n van felszerelve, továbbá a jelenkor igényeinek megfelelő kitűnő munkaerőim azon reményre jogosilanak, hogy a n. é. közönséget jó, gyors és mérsékelt áron szállított munkákért elnyerni szerencsém lesz.
Egyúttal értesítem, hogy ezen üzletemhez nálam már 1G éven át működő Kaufmann Mór urat nyilvános czágtársul vettem fel, ki is az itteni ilzletet vezetendi.
Midőn ezen uj vállalatomhoz becses pártfogásáért esdem., vagyok H 3704 1—4 kitünö üsztelettel SZÉKELY ÁRMIN.
++++++++++++++ ++++++++++++++
T. cz.
» Van szerencsém becses tudomására hozni, fcopy üzletem végfeloszlatása végett hatóságilag engedélyezett
VÉGELADAST
tartok ésennélíogra üzletemben mindennemű
férfi- és gyermeköltónyök, fórfiruha-szövetek, férfi-ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők, stb.
¦W reoiüTíl leszállított aratón lapbatot- ~M
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel
3685 8—0 W ©l^EO-EL^-ez- O.
férfiruha-üzlet a -Korou;i- átellenében.
XXXXXXXXXftXXXXKXXXXfcXXXXXK XX
++++++++++++++ ¦+++++++
+++++
HAUSER EDE
cs. k. udv. kÖ
granit-, seuil-, ványsaobrok
II-
faragó mester
porphyr- és már-gyára.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X
Nr- 19. H,
Téglagyárak, kőbányák, gőscsiszoló és fürész-malom tulajdonosa. Dusán felszerelt raktára kész 8 I R-S ZOBROKN\'AK
kripta\'edók gránitból, kriptarácsosatok és sirllmpák stb. Kripták teljes elké-készi.ésére való megbízások, szobrok áthelyezése, valamint minden e szob-rísistba végó munkálatok pontosan és o\'ción eszkosőltetnek. Képei árjegyzé-in-ryen és bérmentve. I\'zletalapitási év t 1781. SC43 6—18
SCHLIGK-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság
GYÁE és IGAZGATÓSÁG : RTTT1A PTUn1 V-AjROSI IRODA és RAKTÁR:
IV- Vaozl-lcörut 5-7. az. 0111)1111101. VI. Podnianiczlij-utrza 14. szám
GŐZ- és JÁECÁXYCSÉ^LÓ KÉSZÜLETEK-
SCHLICK féle srjib.
KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. SCNUCK-féle szab. .Haladás- sorvetö-
Szórvavetö-gépek.
Sckliek-féle sz-ab. JUyol-ekéfc,
Schlick- és Vloats-féie eredeti egyvasu ekék és talajművelS-eazközöJc, boronák és rögtöró hengerek szecskavagók, répavágok, répazuzék, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztii ö rosták, őrlőmalmok stb.
Az összes ekék tartalókrszei készletben tartataai. Előnyös fizetési feltételek. Legolcsibb árak.
BST* Irjegjzéi-ek kiránatra Ingjén és Mruatatvo. ~9S
JEGYZET. Van nartocMéat eyenaet t. a. fitírtbarítaiak bi-crt \'.udemiair. hoini. hogy aobi a VI. Podroaaiczk i;tc«* !4 sz. f. 1..6 irodáink legnaitji>bb restit a kalaó Yicii-uton li.5 nrartaleprínkr. h^reatük it, ruiadatoná Ital t okUtbaritaink kinyelme erüe-kkben egy xar^i irodát tarttutk fenn, valamint, hogy .adatott épitési caikkeink éa gaxdaslgi gú peinkoci raktárt Ictesitettilnk.
^ KiváiO tiaatelettifít
3540 12—18
A 8chlick>féle vasöntöde ós srépgyár réí iff7e.-aytárflaság igazgatósága.
IIÜSZON\'XTOLCZADIK ËVFOYLAM
ZALAI K ö Z L Ö NY
AUGUSZTUS 24-én.
MOLL SEIDUTZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Őszi gyógyítás
Téli gyógyítás
budi dlíÖl ídlüfll éi HOLLA sokszorosítóig látható. Gyors gyógybarás makacs gyomor- ts altestbiijok, BynmorC"rrg. DV«lk. gyomorégés székrekedéseknél májba-iok vérululás arenyér és & legkülönfélébb nöi betege-, freknét. Egy eredeti dnbt.x hasxnálati utasítással 1 frt. Kaktárak a* orsság minden ncveíetesebb gyégy»zertáraiban MOLL A gyógyszerén M. kír. udvari mllftt, Becs Stadt Tvohtiiben 9..
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem ktlldetik Elismerés MOLL A. orboi Bécsbei. Cl- foglalkozásomnál fogva az U íiie Seidlitx
porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem eit egyszer • mindenkorra s mirélyes ,Isten 5x«ise meg*-tr. mondok írté fzek i gyomrot jóvá éi fűt könnyűvé tessik. Tisstelettel Sleiaka P. J. felken Honnetscbl ágban
Legjobb bedörzsölő szerj
küszvéay, asaz
és minden meghűlés. be-| íegségek eilen.
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
— a~ - a— --- -
C*ní- akitor valódi ba, minden üveg MOLL A védjegyét és aláírását viseli licdJintaöléíöl lik«r«i használat kijSxvény, csoz, mindennemű tettfájdalmak és !• élt u iáin ál; burogatát alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyulladásoknál n.-isGl.-j; rizzel vegyítve hirtelen rosnillét, hánya*, kóltks. és kasmenésnél. Egy üveg irt feasziilatl utasítással 90 kr. t « Buktánk az orscag minden nereietes gyogyMertár éá anyag k«r««kedés-ib -u MOLL A. gyógyszerész cs. klr. udvari szállító Bécs Stadt, Tgeblubeo 9. Szétküldés naponta utánvétellel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Kiismer és MULL A. yógy szerész urhax Bécs. Kiniiiü Mull-féle francija borszesz és sója*" vidékemen nagyaterüen mükódik Kúldjun ufkem 60 Üveggel, \'niv.-I az emberiség segítségére készletet óhajtok tartani ¦u&Kamuil m;iv üszttlettel
3462 43—45 • Hornof. lelkész Micholupban
Raktárak Nagy-fvanitsáu KoseufeJd Adolf és Feuelhoffer J<5 zsefnrakcil
ooooooooooooooooooocoooooooo
8 [Nestlé Henrik gyermekiáplis/Jje
3538
ASOULAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország) IX>m MAGUELONSE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Bru&sel 1880, London lh4 A lcarmaffasa\'b\'b &lütctÖ3Cfc
Feltaláltatott i
ü A fíiti.-ztL\'ivniJu butil\'iiekrfinii atyák fűgvi-zének Használata, naponkint uélutny cseppet vízbe véve, megakadályozza éti gyugyitja a fagak rxlvasságat melyeknek febersecet ?3 szilárdságot külesímüz. a mennyiben a foghuat erositi s 1 elicati» egészségessé változtatja.
a Szolgálatút teszünk te-hát olvasóinknak, yiidím őket cz«ii régi cs practicus készítmények-r<- *!gy címeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás-ellem egyedüli óvszert 1
BOSSEAUX
ito ísí/oüfi üliltlertunél, lfúLjíS
a fianc-ia Cognac-neiiiüekné!, melyek tfibbnyir- - a cbsren\'ei b^rvi-dék.-k eipusitiúsa folytin — rgisíWu vagy rés»ben szeszből késziitetaak. Olr\'^nriri * valóban Wriiöl elSiJlitoti, de korántseta jobb franczia V/lLSUUU CoBnaeu^mürkuél is, mivel elkért üvegenkint 1.80 frtuyi vám és szállítási kölnég nieteadő. Miután
Berger, Yolk és tía Bécsben,
¦\'méiyesru ját állanak az itái.t. hogy s» általnk gyártott Cognac-neaúek más mint rbóI(We«till*!t Alr.J^It i.em tart almainak, ez iitúhbi»k mar .-zen körülménynél í*va. miüdfü egyéb Cognac fajtáknak akár mint élvezeti Sxerek, külöiüseti pedig
ootindók. Kr, okból
Berger Volk ós t" bécsi czég
Ajigtán lauár. Kétli tanár. K.-smirszky taoir. Korányi tanár. Kovács l.in:ir.l,iiniiiit/er tanár. Müüer tanár, itíuey lauár. Sliller tanár. Taufferlan. I! \'i il a p esten. Albert, udvari tanácsos tanár. Billroth, ml.-, tan, tanár, Brau" Károly, utlv. tanács, tanár. Braun Gusztáv udv. tanács, tanár. Chrobik
\'anar. Knhler tanár, Dser egfezségilgyj tanács, tanár. Schnitzler, koríjl. Un. \'auar. Witttruitz csasz. tanács, tanár Bécsben. Valamint a bel- és kuT
ld más kiváló tanárai
írak mindenütt .egvenlók :
1 ejosz eredeti üveg (f, minőségben frt. 1 90. 2.30, 2.90, 3.90, 4.80
fel • . • . . l.IO. 1.30, 1.g0, 2.10, 2.55
esy negyed . . , , . 70, 80, 90, 1.20, 1.40
Kapható mindén nagyobb csemege- és asseráxutereskedésben és gyógyszertarban.
Raktár: Bécsben. I. Weicbburggasse 2. szám
¦ . (a Kamtstiitnsw s&rkáa)
J." Üzlethelyiségem kibérlése vé- $
gett kénytelen vagyok, vala- L
mennyi raktáron levő %
| BÚTOROKAT, FALIÓRÁK, |
f- tökrök. szőnyegek, varrópeket ^
J- eddig még nem létezett olcsó
rí árakon, mig e/ készlet tart ^
eladni, K
^ Számos jeladványokat várva f>
1 tisztelettel g
SCHERZ L UJZA Jla
f; butorkerexkeilö \\i
Ö KAGY-KANIZSÁN k
¦ í 2g84 2—2 &
Nagy-Kanizsán a „Bá-thori"-utczában egy tehermentes ház szabad Ivézböl eladandó, melynek évi tiszta jövedelme 7. 800 frt, bővebb felvilágosítással a ház egyik tulajdonosa Kallivoda János ur szolgál. ;ii;;t;
Korcsmaepületek eladása.
A budapesti központi jiapnevelde kis-koniáronii uradalmához tartozó v.alanie-(rj\'ei. Kis Komárom, Koniárváros, Galhiii-bek e= Karoí községekben, továbbá so-mogyraepyei Sámsony kö/ségbeti létező uradalmi korcsniaéiHiietek és beltelkekkel együtt eladásra bocsájtatnak: venni száo-dékozók sziveskedjeoek zárt ajánlatukat, az ajánlott ár 10% összeg melléklete mellékelése mellett í. évi szeptember 15-ic a -kis-koraárymi tiszttartösáuhoz beküldeui. hola szerződési feltételek Wármikor bete-kinthetök.
Kis-Komárom. 1889. ang. 21.
MtláZAUUS ANTAL 3968 1 -3 urad. tiszttartó.
o o o o o o o o o o o
8
o o o o o o Txj o o o o
20 éves eredmény
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a legelső\'orvosi tekintélyektől
Gyári jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére. El nem cserélendő a már többször kitüntetett különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonjit és könnyen emészthető lévén éi, oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek is. mint kitűnő tápszer ¦L} \'OiiiorlttijokiiaU
igen ajánlható.
¦W Esy dobOz ara QO ür.
Nestlé Henrik süriisitett teje
99" Egy doboz ara 50 K:i- -^g
Főraktár Ausztria Magyarország részére Berl-^ak J\\ Q
WIKN I. Nag-lergasse 1 0
Nagy Kanizsán: Kesselhoffer József és Rosenfeld Adolf kereske- O
dőkuél é.s Magyarország összes gyógytiraiban. 36C5 6—10 Q
0 0
a o
0 0 Q 0
0
c
0 0 0 0 0 0 0 0
o
0 0
ooosoooooooooooooooooooooooo
QQOCOOOOQOOOODOOOÖOOCOOOOOOO
A ftltsliló dr. Mt\'idingei
r;ól kir.á:ÓIaK fílbalal-r
Meidiiitferkályhák
kizárólagos szabadul, minden nrszáfjban
BUDAPESTEN
: Bécs
:«iieu 1. Micliacletpl:
ELsö dijakkal jutalmazva: Bécs 1ST3. Cassel 1877, Paris 1878. Sech-haus 18T7. Wels 1^7$, Tep-litz 1879. Bécs 1880, Égeres Trieszt I88L
Kitinn\'; fEabályozbMtí-, tolt.:- és tvetíllirxm* kályhák lakbelyÍMicek, isk.ilak. írudak stb -*«]iiára egy-.z.TÜ -1* üiazts kiállítassál :t0:*3
Több szoba fűtése egy kályha által.
íKtrin.Maeyarots/.á^nc S4C tanintézet 2*i-:> VIi-iliing--r-kályhát has/uál ; HM bécai kö,Bégi-iskciabiii 731 kályha, :>i bndajicNti KÖy.s.^1.isko-i kKlyba. A nagy kedveh.iég, ine;yoek iwi.ybáfpak roiiideniltt ufvendi-láiokra öi/tou/.ütt. Azért a t. .-x. Köxöu*éget «i\\jLt .;rdek^b^c övjuk TfUfilt-U -viinkjö, p-boBy kiifln > birri pvártmaiivainkat iiáo
_ Brei:«.
Meidingei
- ¦ /ást.kk.-t
tlF.|DlN6ER-0FEK ^
Ivrk read*«-káUák. va ;ául:atu»k. ik belsü
u.t eçy-
venttllácí:
[ály.bák kutlös küp«
ávolibaiok anélkiü. hogy I\'et^zés gzwinti liossiu ^gc l kőszén fűtéssel . A hamu
. VEüTA., sxabályoiiiató-tBltŐ-
A kttpenytk a |i .r k.tisztüása czéijából el kályhákat széjjel k^il sxedui. Zajtalanul tothetG tartam koksxfútésBei ti ór* hosszáig égísi tartan salak íiormnites eltávolitása.
„SELOIS11, füaemésztS kandallá vagy kályha látható égéssel.
Egy kandalló vagy kályha több helyiség kfiloo fűtésre sz-lgálhat TeWxes aierinti hossx<i égési Urtam kokss-,\'kő-vagy .faszéu fülessel Zajtalan löltéa. A bamu és .alak pormentes távolitüatasa Kossxul ifÜtött kályak atalakl.tatuaJt Küiponti iégfíit.:sek égess épültek részére. — Özártó-készÜletek iparéi gazja-ság ciélt-kra,— Wagoo-kálybák. Prospuktusok éi árjegyíék^k mgyea"
0 0 0 0 0 0
c
0 0
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
D
OÖOOOOOOßGOOOOOOOOOOOOOOOOOO
S. e S- Jq
.TA
s
a-, o
g. w
GYÓGrTPOEBlS,
„magyar selters"
VefTjelmear* a bai-vpeotí re. kir. •erstemeo. Bwnasit« fgri 5ssz.taUi«, karfa reafeiá, <U f—dag, ütif kolüu tz«DaaTUrtabna kJTálA hr*-*—i—iv bizonyult fcfi*. -.-.¦¦¦»= t U <l gt> An taJTfaii lenni tMi s^abasjssfasasw csekélyebb jel&nJAt« msgórja a b«teret a karos, sfit reazedslme« izgatástól, silc-boa a íáhg U*att sofasaav fsadac-Bága a gyófjhatiK aJkatifasissxaek a b*tef .Uattfajtakbe tsíö gyors ás biete« faMtattt ssttkiatl Bx«r_ talsfdoasá-gának köszönheti a Margit-forrás axos Uraló elOnTét is. hogy a hol sxabsularasisssrtmrtaJasaba« artaabb im*ánr-rizek, mint a «»elterml-^lelchenbers\'t» tüdőbojoUrjan, knlotiösssa tudövéraéBeUníi már Dem alkalnuubatók, a Marcit-forrá* itt ls a lagjobb hsvtáa melUtt folyton hsunirfrilr
ban, a aUnrit-rüt otthoooná rált. — Orroai t*kintélysink Budap«at«n : Dr. Sorányl, Dr. G«t>-4ú4sr*it, X>r-. rVavratlI, I>r- Poór, Dr. Kítly, Dr. líurbáf.; TMnih— l>r. Jlaan-berger, J3r. X>ua»oIiok atb. a legjobb andxasajnyel- flirilmamtk a m^émcxtS- ém
í*"OLif-yHzervek általános hnratoa báatalntaiBál
SrMint ivóvize
EOI^ERA m.-tríx-Ctíürecié"-. olles. ¦*
. JÁRGIf borral használva a legegészségesebb ital!
¦ssr édeskuty L.^=
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fttszerkereskedésheti és vsndéglBkben.
Wajdits József kSecrEvoradájábói Ntgy-;I
-Kanizsán.
/
NAGY-KAXIZSA. 1889. augusztus 31-én.
35-Ik sz&m
Huszonnj olczadf k év folyam.
Előfizetési ár
z<m \'w* ¦ • ¦ 5 frt — -
él~vr- . . . . -1 fr M k «g\\.-árvre . . . 1 irt 2ö k Egyes sz»* 10 kr
Hl ED E T L S K K
petitsorb&n 7. mxíoiiszí •¦ii további «ar-rt b k NYILTTERBEN
[rétit toronként ;U krért T«t«tB«
lünrsiiri illeíék miudi-u eeye biráeteserf \'ó\'i kr. áxeteudők.
Bnaay-kanizsai ónkéntSt tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdedn
\'A nagy-kanizsai , Kereskedelmi iparbank ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* , a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a. „szegények tápintézete-.
A. lap Slclír n^nyek \'¦
A" <t <7 >/-K ri n i z s <i n takarékpénztári 4|»&t«t
Bé*n-.*.n:«*t>n lerriek n"m :\'"-
gsátAUUtk .-1. Kéziratok vissza nem kürtnek
igyéiúlet*
nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet",a -soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kü\'.váiasztmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
\' Magyarország selyemipara.
(Folytatás)
A községi felvigyázó dija a fei-vígyázósága alatt termelt minden kiló selyemgubó után számított 2 krbaü van megállapítva, mely kiadás csak magában az 1888. évben termelt 70348^8 kiló selyemgubó után 14.070 fr tor tesz és a rendes üzletet terheli, babár azt annak terhére róni alig lehetne.
Ehhez bátor vagyok még megjegyezni, hogy minden egyes tenyésztő egy ábrákkal megvilágított, anyanyelvén nyomatott útmutatással, a tenyésztőknek legalább is \'/.o-része pedig ezen felül még a Bolle-féle . selyemtTlitmuuítással is minden évben elláttatik s igy* ezen nyomatott útmutatásokból 1888-ban az intézet kiosztott kis útmutatást 40423 darabot a Bolle-féle útmutatásból pedig >4150 példányt
Ha a jelenleg még folyton létező számos selyemhernyó betegség és a kezdettel járó sokféle nehézségek daczára is sikerűit eredményt elérni, ez elsó sorban\'az imént jelzett ok-1 tatási rendszernek köszönhető.
Az összkereset csakis öt vármegye seíyemteoyésztéssel és ilietöleg selyemiparral foglalkozó népe közt! oszlik meg; kiknek ezen kereset annyival inkább jótétemény, mert azt miuden tőkebefektetés nélkül, legfeljebb 4 — 5 heti, ép nem fáradságos és egyébként alig értékesíthető munka-erövel. niiut például aggok és serdülő gyermekek munka-erejé-. vei érhetik el. az évnek ép azon szakában, a midőn a keresetre leginkább vaunak ntalva t. i. tavaszkor közvetlen az aratás előtt.
Ez képezi okát azon buzgalomnak, mondhatnók lelkesedésnek, mely-lyel népünk ezen termelési ágat líz országban mindenütt, a hol erre az
alkalom kínálkozik, felkarolja. És e: országban jelenleg a legbehatóbban! körülmény még érthetőbb lesz elöt-! törekesznek a selyemfonó gépek tótunk, ha tenyésztőink keresetét évi\' kéletesbitésére: mindkét fonodánk igaz-adójukboz viszonyjtjuk. jgatóit tanulmányútra küldöttem ki
1887-ben Bács-Bodrog. Baranya,\' Olasz- és Francziaországba. Ennek Brassó-SzÖrény, Temes. Tolna és To*; eredménye az lett, hogy egyelőre rontál vármegye királyi atféfelügyelóit | Paucsován háromféle uj fonórendszer-megkerestem az iránt,miszeciutiratnak , rcl tétettem kísérletet, mely eddig ki a velők közlött selyemtermeíő csa-1 kedvezőnek mutatkozik; határozott ládok névlajstromaiba az illető ter- i Ítéletet azonban e tekintetben ma még melőknek ugy állami, miot községi \\ nem moudhatok, miután a rendszer adóját. Az illető kir. adófelügyelő- \\ tüzetes kipróbálására határozottan ségektól beérkezett adatok szerint a j hoszszabb idő igényeltetik, hat megyébenösszesen 19608 tenyésztő} A szekszárdi selymérpete készítő család keresete 354,412 frt 71 kr, állomáson foglalkoztatott munkásnők minden néven nevezendő összes évii száma volt: 1887-bén 3 888-ban adója pedig 207,691 frt 12 kr volt. 484 520
Mindezen körülményeket, ha ko- \\ górcsöveztetett moly figyelemre méltatjuk, azt hiszem, pillepár 1,918.530 2,409.490 hogy ezen termelési ág áldásos vol-: Készíttetett
tát és aktuális hasznát kétségbe selymérpete 542.375 625.064 gr. vonni alig lehet- | , Ezek után ezen áldásos ügy végle-
De a beváltási ár még nem tün-jges meghonosítására vonatkozólag ez teti fel a selyemtermelés által nyuj-¦ alkalommal szerény nézetemet követ-
tott keresetnek teljes összegét. Figyelembe veendő még a gyártás, kezelés és a forgalo&KÍs. .
Ami a gyártást illeti, selyerofono-
kezókben adom eló
Kétséget nem szenved, hogy az állam nem lehet hivatva arra, hogy valamely üzletet beláthatlan ideig
dáinkban Pancsován és Újvidéken ; folytasson; feladata csak abból állfoglalkoztatva volt muniásoó:\' | hat. hogy oly üzletre nézve, mely 1S87 ben 18S8-ban; tiülöuben az ország javára szolgál, de
a) magyar 264 332 i állami segélyezés nélkül életbe nem
b) olasz 119 197 léptetheti), a kezdeményezést ő tegye Ezen két gyárban együtt előállít- meg és folytassa az üzletet mindadtatott selyemfonál; [ dig, mig azt, .az ügy létének koczkáz-
1887-ben 13.124 kilo, 1888-ban ! tatása nélkül magánvállalkozóknak 14,475 kilo. !át nem adhatja.
Nem ismeretlen, hogy á selyem-Y Hogy a selyemipar igenis reá szo-fonás minő nehéz és kényes mívelet.: rul az állam kezdeményezésére, azt Ennélfogva arra kell törekednünk, hogy j az ipar története igazolja, a munkát tökéletesbitsük, a mit csak Hazánk a selyemipar meghono-ngy lehet elérnünk, ha a fonáshoz sitását. miként az tudva van, a mult szükséges gépeket javitjuk és tökéle- században kezdette meg az állam, tesbitjük annyira, hogy azok segélyé- Jól tudom azt is, mihelyt az ál-vel ugyanazon munkaerővel lehetőleg lam ezen ipart kezéből kiadta és azt több jól fonott selymet legyünk képe- idő előtt engedte át a magánvállal-sek előállítani. kozásnak, az hanyatlani kezdett és
Miután pedig Olasz- és Franczia- csakhamar megszűnt lenni.
Ennek természetes okát a következőkben találhatjuk:
A selyemipar elsó alapfeltétele a szederfa bősége. A kellő szederfaállomány előteremtését pedig raagánbir-tokosoktói várni nem lehet, mert az egyes magácbirtokosok a szederfa-te-nyésztés előnyeiről meggyőzhetők csak akkor volnának, ha annak gyakorlati hasznát azonnal élveznék is. Ez pedig mindadd g nem lehetséges, mig ezen termelési ág lendületesebb gyakorol hatására kellő szederfaállomány előteremtve nincs.
Nem lenne tehát más, mint egy [Szerencsétlen circulus vicíosus, ha az i állam a szedarfa-tenyésztés .emelése lalól magát felmentve, azt egyedül a | magán-birtokosságra bízná.
JDe azért is kell, hogy az állam a kezdeményezés alól magát- ki ne vonja, mivel jelenleg, a midőn a se lyemtenyésztés hazánkban az eddig el ért eredmény daczára még mindig csak inkább a kezdetlegesség fokán áll, okvetlenül szükséges, hogy termelóink a szederfa-levelet ingyen nyerjék, mert ügyességük még koránt sem fejlett--ki annyira, hogy a selyem-teDyésztés ralódi hasznát javukra teljesen kiaknázhassák, — és így a sze derfalevélért bért fizetni még nem képesek*
Ahhoz pedig, hogy tenyésztőinknek a szederfalevelet ingyen adhassuk, mindenekelőtt közhelyeken álló és igy közvagyont képező szederfákra van szűkségünk, melyek lombjait ingyen bocsájthatjuk tenyésztőink használatába.
De még egy harmadik ok is létezik, melynél fogva keli, hogy a kezdeményezést az állam tegye meg és folytassa mindaddig mig az ügy annyira ki nem fejlődött, hogy azt minden koczkáztatás nélkül a magánvállalkozás vehesse áL (Vége köv).
A postatakarékpénztár évi eredménye Zalavármegyeben 1887-ben.\')
Azt mondják, mi magunk is azt tartjuk magunk felöl, hogf nem tudjuk megbecsülni agarast. Van ezen szemrehányásban sok igazsás ugyan, mindazonáltal uemzetüok zömét általánosságban nem szabad elitélnünk, mert amint izmosodik a közművelődés ismereteiben, azon ufódon gyarapodik vagyonban is, és hogy ez tény. mindenki meg fog győződni, ha a mult év folyamán elért postatakarékpénztár eredményét vizsgálni fogja.
A takarékoskodás erényünk kezd lenni, ez minden esetre igen fontos jelen-; .ség, de mégis csak akkor mondhatjuk ezen jelenséget tökéletes erénynek, ha u takarékoskodásról azt mondhatják majdan, hogy általános, mert a vagyon, sok tekintetben az értelmiség is tartózkodik a postatakarékpénztár fontos intézményétől, a mí rettenetes hiba egy felöl, de más felöl épen oly örvendetes, mert gyermekeinktől vehetnénk lelkesítő példát, arra nézve, hogy és mikép lehet krajczárokbóV forintokat összehordani.
Egy ötven esztendő alatt közép osztályunk rendkívüli előmenetelt mutathat fel a vagyonosodás mezején, ha minden szülő, minden tanitó, minden lelkipásztor megteendi kötelességét, mindnyájunknak. ; azon kéli lenni, hogy minden gyermeknek, minden iparos tauoneznak legyen postatakarékpénztár! könyvecskéje, hordja ösz-I sze a krajezárokat, mint összehordja, a j méh a virág kelyhéböl a mézet, és a pénz maga az áldás, ezt a pénzt még az állam maga is ne bántsd virágnak jelentette ki, njpes a vHágon az a végrehajtó, a kinek hosszú keze elérhetné. IIusz esztendő alatt még az az utolsó napszámos-.is egy rá nézve egész kapitálist hordhat össze öt krajczárowként. és ehhez nem kell más. csak egy iis önuralom és akarat, mert jaj nekünk, ha mi mattunk magunkon nem segi1 tünk. jövőnk nyomorúságosabb les/jelenünk uél,ipiri önállóságunk nem lesz egyéb fan-tasmagoriánál. Kis iparunk azért sinlödik, mert tökéje nincs*, de fel kell virágoznia, ha tökéje lesz, mert a töke maga a függetlenség, a saját lábunkon való járás.
Tekintve nálunk divatozó keresztszülői szokásokat, melynek folytán még a leg-
*A tóbbi megyei lapokat a szíves átvételre kéri ... a küzlú
T á r c x a.
Egy fiatal szív szerelme.
Irta : B. DOXÁSZY FÉKENCZ
(Folytatás.)
Tőlünk ném messze telepedtek le, egy kis ovii-ágból font ölökére.
— Elszöktünk a társaságtól, legalább az az unalmas Dahlen ott maradt! Mondd csak Oszkárkáni, ugy-e kiállhatatlan ember ez a Dahlen V csevegett könnyedén Oktávia, jegygyűrűjétforgatva ujjacskáján.
— Oszkár hosszan fellélegzett .... ílát te nem állhatod ki Öt ? kérdé halki-tott hangon.
— Most legalább nem, felelt vállatvonva Oktávia: olyan ostoba viselete van, hogy ...
— Oh, Oktávia. suttoga Oszkár, kipirult arczczal, ha én neked volnék, ki olyan gyönyörű, hóditó vagy . ..
— \'Ne hízelegj már te is . . . kacza-gott fel erre, de ugy láttam, mégis jól estek neki e szavak, mert a gyermek-ifjú szemei oly rajongó lelkesültséggel csüggtek gyönyörű alakján, melyből csak a legőszintébb chudálat és rajongás volt olvas-bató.
— Mit akartál mondani ? . .. .
— Oszkár melle sebesen járt fel-alá, hangja suttogássá mélyedt. Én helyedben nem mennék nőül ehhez az emberhez !
— Miért te, kis bobó? Sokszor unalmas, az igaz, de azért meglehetős, derék fiu!
. — És te tán szereted Öt? kérdé. — Alig i-irta e szavakat kimondani, mig szemei aóhon lestek Oktávia ajkait .. .
Oktávia félig nevetve, félig komolyan nézett reá. csábos, csalogató tekintettel, mínt egy szép, hamis macska.
E pillanatban megzördült a hátuk mögött lévő csokolád -bokor s Dahlen lépett eléjük, gúnyos tnosolylyal méregetve Oszkárt... ügy látszik, mindent meghallott J *
Oszkár halálsápadt lett, de Oktávia arcza is egészen vérbe borult... Villámgyorsan ugrott fel, azután járt hátralépve, villámló szemekkel mérte végig a iöhad-nagyot----
~ Oh. ön hallgatódzott uram? kérdé hevesen, mig arcza folyvást pírban égett, májta viharos alkonyi felhő. .... .tudja,
hogy ez J>. . . ez . . . . gyávaság !
— Oktávia! kiáitá Dahlen.
— Még annál is rosszabb, azt akarja, hogy megvessem önt, — még mi el ö ítésze-retném ....
— Dahlen arcza egész ajakáig elfehéredett, mig szemei felvillámlottak
Ne szóljon tovább igy Oktávia, mert ... .
— Mert.... ismétlé Oktávia. leírhatatlan megvetéssel hangjában. — Még fenyegetni is mer .... .
— Mert katona és férfi vagyok, vála szolá Dahlen szilárdul, és ön az én menyasszonyom s e jogommal élni fogok.
Oktávia idegesen kapott balkezéhez, melyen Dahlen gyűrűje fénylett, fékezhetetlen természete kitört s felülkerekedett minden józan megfontoláson .... vadul kapta le ujjáról a gyürüt:
— E\'karika nem o\'y erős, bogy szét ne tudjam tépni mindazt, a mi önhöz köt, s lábaihoz ^karta az aranykarikát dobni...
Oszkár kebléből amaz ideges, elfojtott sikoly tört ki. Önkénytelenül, mint
mikor a szív a véletlen, a nem várt Öröm, meglepetéstől túlárad, s nem talál hangot, csak az elfuladáshoz van közel s egy si-kölylyal, egy kiáltással kell magán köny-nyiteni. * . .
Dahlen elkapta a dühtől vonagló ke^ zecskét.
— JÍzt ne merje tenni Oktávia. én szeretem\\int s én önröi le.nem mondok, suttogá fenyr/geíö hangon, Ön velem nem fog játszani — mo^t fel van hevülve, gyermek, térjen magához ....
Oktávia lángoló dühvel méregeté vőlegényét .....egész alakja reszketett
vonaglott .... egyszerre idegesen felki- i czagott. — Jer, Oszkár, szóit, a fiu kezét megfogva, s sebesen tűntek el a bokrok között, a karika-gyürüt Dahlen kézéiben \\ hagyva-. "\\
Mi megmerevedve ültünk a kíema- j tiszlugas alatt; valami névtelen zsibbadás állta el idegeinket s Viktor keze) oly enr-sen szoritá az enyémet, bogy szinte sajgott ...
— Most láttad ugy-e, minő lelketlen egy teremtés ez ?
DahleB kis ideig oly mozdulatlanul állott, mint valami szobor, szép, férfias, arcza még most is halvány volt, merően^ nézett abba az irányba, mélybe a azok el-tűntek.
Egyszerre összerázkódott s ajkain keserű mosoly vonaglott, mert könnyű fatámok hangzottak fel á zongorán. Oktávia kezdte énekelni megint a Tarautellát, még nagyobb tűzzel, még nagyobb bravúrral, mint az elébb.
Idegesen hárította félre a lombokat, s í gyors léptekkel az üvegház háttere felé
ment, mint Lenczi bácsi a sok agavé és kaktuszról elnevezé, az „Őserdőbe,"
Mi ott hagytuk a lugast, hol akaratlanul is ilyen viharos jelenetet hallgattunk végig, s szó nélkül értünk a rácsozathoz...
Oktávia és Oszkár ültek a zongoránál, négy kézre játszották a dalt mig Oktávia mámoros tekintettel, hóditó tnosolylyal nézett Oszkárra, mintha nékiénekelné egyedül a: „(Üa la luna in mezzo al mare, mama mia sí saltera4-at . . .
A darab végeztével a hallgatóság zajos tapsba tört ki, mire Oktávia gerle ka-czagással válaszolt, s jókedve egész a szilajsáegá fajult, mikor Dahlen a terembe lépett, ö is dévajkodva tapsolt kezeivel, mintha mi sem történt volna közöttük.
A taps végeztével mosolyogva lépett Oktáviához. két vfjb között tartva a jegygyűrűt, hogy mindenki láthatta:
— A nyírfa padocskán találtam ezt, szóll majdnem enyelgő hangon, de szemei mereven, parancsolólag voltak Ok táviára függesztve, ha babonásak volnának, nem jó jel volna ez a jövőre, ugy látszik karcsú ujja/skáira egy kissé bő ez a karika, jó lesz kibéilelletni, mert\'egyszer, elveszti.
Oktávia hátraszegte a fejét, s megriadt de észrevéve magát, elkapta a gyürüt s ujjára húzta ujolag, s csudaszépen mosolygott vőlegényére. Távolról . se gyanította volna senki e kis hazugság hátterét
Voltak, kiket ez az esemény lehangolt; az asszonyok összedugták a fejükéi, sjP^zat jósoltak ajö^öre nézve belőle; én pedig-soha sem feledem el azt a\' gyer-mekjafezot, mit a gyűlölet egészen eltorzított; a kard éle .sem lehet fenyegetőbb, mint a hogy OezkárDahtenre nézett
Jó. hogy a tálalást jelző csengetyü megszólalt, megkönnyebbülve\' lélekzettem fel, egész megváltásként hangzott nékem ebang.s az egész társaság mozgolódni, zajongni kezdettNni a kissé nyomott hangulatot újra felpezsuitette . . .
Az irtózat egy nemével néztük Viktorral Oktáviát. kinek jó kedve a szílajs.íg legvégsőbb határába csapotlát: mint egy bachans nö, oly szilajut nevetett, élczelt, szelleme szikrázott, magas míveltségét csillogtatta, ugy, hogy a társaságot formálisan elbűvölte, meghódította; de ha Dahlen szplt hozzá valámit*lünlelő!eg nem; felelt nek1.. hanem ilyenkor mindig a mel-\', lette üló Oszkárhoz kezdett beszélni. i
A" plébánosa a ki ezt észrevette, mosolygott, s azt súgta szomszédjának, hogy a jegyesek közt bizonyosan egy kis nyári zivatar dühöngött, a minek a vége a csókok Közti kibékülés leend.
Kévéssel a vacsora után a társaság oszladozni kezdett, vadászatra készültek másnap, erre pedig korán keli kelni; — észrevétlenül suhantunk ki a teremből Viktorral, s csak édes anyjának kívántunk
jó éjt..... s:
— Nem, mentek ki holnap vadászni t i is, legalább csak nézni, a nők egyrésze ugy is kocsin megy* ... elmehetnétek ti is\' velük, mulassátok ki magatokat ... .-
— Néni;, felelénk mindketten egyszerié.
— Mennyivel jobb volt tavaly ilyenkor szólt Viktor — mikor már lefeküdtünk, magunk, voltunk csak, nem e lármás felfordult világ, mi most van .....
Alig kezdtüük elaludni, már is lármás kaczaj és nevetgélés riaszsott fel bennünket\'\' . -.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
AUGUSZTUS 31-én.
.szegényebb zsellér ember is iparkodik keresztgyermekének pénzbeli ajándékot adni, de mely ajándék időfolytán elgurul, sokkal czélszerübb ennél egy posta takarékkönyvecskét váltani, ezt adni a kis honpolgárnak, ezt a szülök is meg fogják becsülni, szaporítani fogják születés, névnap, más ünnepi ajándékkal, és mire a gyermek fel nő — a tőke is megnőtt —melynek segedelmével hozzá lehet \\alamibez fogni.
Megvallom őszintén — nekem fötö-rekvésem az, hogy a postatakarékpénztárnak ffifnné! több hivet szerezzek, mert nincs törvény, nem ismerek széles e hazában a postatakarékpénztár törvényénél áldásosabb törvényhozóf*intézkedést, mely jobban munkálná a nép javát, a nép bol-dogitásáb Ennélfogva én hiszem, hogy miután a .Zalai Közlönyt" széles körben olvassák, megismervén czélomat. szaporodói fog a postatakarékpénztár betevőinek megyei szama.
Zalavármegye közönsége helyesen fosta fel a postatak. czéiját, mert már 18SG-ban, tehát mindjárt a postatak. életbelépésének első esztendejében volt a megye területén 51 "közvetítő hivatal, mely elhelyezéseket elfogadott, visszafizetéseket eszközölt\'. A betevők száma 30OS. a betétek darab száma 12043; elhelyeztetvén 52,008 frt 90 kr, visszafizettetett 23.G75 írt 75 kr. ennélfogva a megye közönsége megtakarított 28.925 frt 15 krt.
1687-ben a postatakarék pénztári elhelyezések és visszafizetések közvetítésé vei megbízott hivatalok száma már 75-n szaporodott. A betevők száma 246G-ra esett." a betétek darab száma 11908-ra emelkedeti; elhelyeztetett G4089 frt 45 kr. visszafizettetett 49 885 frt 07 kr. igy a tiszta megtakarítás 14.204 frt 38 kr.
A két év közötti különbség és hanyatlás világos, hanem azért mégis min denki örülhet, mert a két esztendő leforgása alatt a garasos megtakarítás 43,129 frt és 52 kr.
Ez nem megvetendő eredmény, mert ez olyan töke, melyet könnyen elnyelhetett volna a „betekints és makkbetes^ korcsma. *
(Vége köv.)
Posta és távírda tanfolyam.
A Budapesten fennáüó posta- és távirdatanfolyamon, melynek czélja és feladata azon egyének előzetes kiképez-tetése, kik a posta- és távirdaj közigazgatási, számviteli, pénztári és kezelési szolgálatnál, valamint a m. kir. postatakarékpénztár . igazgatóságánál alkalmazást kivannak nyerni, a tanév f. évi szeptember 2.-án veszi kezdetét és megszakítás iiélkül 10 hónapig tart.
E tanfolyamon a következő tantárgyak fognak előadatni:
1) A posta- és távirdai. nemkülönben a távbeszélőkre s a villamos berendezésekre vonatkozó jog- és törvényisme, kiterjeszkedve a hazai alkotmány s közigazgatás szervezetére.
2) A postaügyfejlödésének története és a posta-intézmény közgazdasági méltatása.
3) A.távirdaügy. távbeszélők és villamos berendezések fejlődésének története, kiterjeszkedve ezen intézmények közgazdasági méltatására.
4) A postatakarékpénztárak fejlődésének története az idevágó törvények, valamint a gyakorlati posta-takarékpénztári szolgálat ismertetése, különös tekintettel a hazai viszonyokra.
5) Posta-távirda és postatakarék pénz-
Oktávia és Oszkár hangja volt, ki Qktáviát a lakosztályáig kisérte
— Az ajtónál megálltak . . . meglásd Oszki, hogy hogyan szekírozom én agyon holnap ezt az embert....
— Ugyan. Oktávia, feddé öt anyja.
— Hallgass mama. te- ehhez riem értesz...
— Mikor lesz már szived, hisz mindenki meggyűlöl.
— Eh. hagyj fel, kiáltá türelmetlenül, holnap te is velünk jösz. ugy-e Oszki, te mindig mellettem lész. akkor nem jön oda Dahlen ....
— Nekem nem szabad lovagolni, édes apám azt meg nem engedi semmi szín alatt .... —.
— Tudod mit. kiáltá Oktávia, a gyülekezőtől félre küldöm majd egyik lovamat, te ott felülsz, azt .nem veszi észre eenki — azután Vágtatunk tü-skén-bokron át. .\'.
— Oszkár örvendve helyeselte — s könnye kézcsók csattanását\' hallottuk, s utána Oktávia gerleszerü nevetését.....
— Tegyünk ugv, mintha aludnánk, szóit Viktor ....
Az ajtó kinyílt, Oszkár lépett be, a nélkül, hogy egy szót szólt volna, csendesen levetkőzött, és lefeküdt, de soká nem tudott elaludni, hanem csak nyugtalanul forgolódott ágyában
(Folyt köv.)
tári statisztika s ennek gyakorlati hasz nálata.
G) Posta- és tivirda-földrajz.
7) Állam szám vitelían.
8) Természettan.
9) Vegytan.
10) Posta-kezelési szolgálatból i levél-és kocsiposta, utalványok, fizetési megbízások, vám s a kezelés-és üzletre vonatkozó egyéb szabályok, utasítások, rendéletek s. t. b. részletes tárgyalása és ismertetése, kiterjeszkedve a külfölddel való forgalomra is.
11) A. posta-kezelési szolgálatból a posta-szállitásra éskézbesitésre vonatkozó szabályok, utasítások, rendeletek s. t. b. részletes tárgyalása és ismertetése, kiterjeszkedve a külfölddel való posta-forgalomra is. a*^-
12) Távirda-kezelési szolgálat.
13) Távírda gép- és kapcsolástan.
14) Távirdai építészet és anyagisine.
15) Posta- s távirda-számvitelí és pénztári szolgálat, kiterjeszkedve a postatakarékpénztári intézmény szervezetének ismertetésére.
16) Posta- s távirda-helyiségek. berendezések, elbasználási anyagok és forgalmi eszközök ismertetése.
17) Horvát nyelv.
18) Német nyelv.
19) Franczía nyelv. Előadási s vizsgálati nyelv a magyar.
Az összesen hetenként 39.tanórából nyelvészeti előadások (együtt 3 óra) a délelőtti, a többiek a délutáni órákban (3—8 ig) tartatnak.
A tanfolyam hallgatói: a) nyilvános rendes, b) nyilvános\'rendkívüli hallgatók.
Nyilvános rendes hallgatók azok, kik e tanfolyamra önként beiratkoznak s az előadásokat az egész tanéven át rendesen látoga\'ják.
Nyilvános rendkívüli hallgatók azok, kik már tényleges posta- s távírda szolgálatban állanak s csak ismereteik.gyara-pítása végett, vizsgatétel kötelezettsége nélkül, tetszés szerint kiválasztható egyes tárgyakat kivannak hallgatni. (
Nyilvános rendes hallgatókul csak oly egyének vétetnek fel, kik a köztisztviselőkre nézve az 1883. évi I. t. cz. 1. íjában meghatározott általános kellékeken felül iskolai elökészültség s egyéb tekintetben hiteles okmányokkal igazolják: i) hogy a jogi egyetemet vagy akadémiát, vagy a műegyetemet, vagy az ezekkel egyenrangú korábbi és mostani katoDaí akadémiák, illetőleg a tüzérségi, hadmérnöki és utász-hadaprÓd iskolák yikét, vagy valamely bányászati vagy erdészeti akadémiát szabályszerüleg be-égezték, vagy
.2) hogy legalább fogymiiáziumot vágy főreál tanodát, vagy ezekkel egyenransu kereskedelmi vagy katonai tanintézetet szabályszerüleg bevégeztek, s ezen tanintézeteken az előirt érettségi vágy zárvizsgát sikkerrel letették: avagy a cs. és kir. hadseregnél, vagyamagy. kir. honvéd-! ségnél mint tényleges áilománybeli tisztek szolgáltak;
3) hogy legalább 18-ik életévüket betöltötték;
4) magyar állampolgárok;
5) a magyar nyelvet szóban és Írásban tökéletesen birják;
G) feddhetlen előéletűek és 7) posta- és távírda szolgálatra testileg alkalmasak, mely körülmény közhatósági orvosi bizonyitványnyal igazolandó.
Elméleti képzettség tekintetében a fögymnáziumokkái és főreáltanodákkal egyenrangúaknak tekintendők: a kereskedelmitanintézetekközül: a budapesti, fiumei, kolozsvári, székesfejérvári, deb-reczeni, aradi,pozsonyi és soproni kereskedelmi akadémiák, továbbá az újvidéki, budapesti II., VI. és IX kerületi községi, a brassói, túrócz-szt.-mártoni és fogarasi állami, a zala-egerszegi és a pancsovai államilag segélyezett községi, a szegedi községi és a miskolczi társulati középkereskedelmi iskolák, végre a Wiesner-félé temesvári, a Röser-féle budapesti és a Por-ees-féle pécsi középkereskedelmi iskola, továbbá az összes katonai a\'tiszti iskolák s az altisztképző és kezelő iskolák.
A tanév befejeztével azon nyilvános rendes hallgatók, kik távozási bizo-
elökészültség fokozatához képest és figyelemmel az 18S3. évi I. t cz. 14. §- ára igényt tarthatnak minden további vizsgá-lattétel nélkül s a fennálló szabályok által előirt fokozatos kinevezés és előléptetés rtjáo a posta- és távírda közigazgatási s illetőleg a szá-.v\'eli, pénztári, postatakarékpénztári - \'*\' kezelési szolgálatnál reodszeresitett állásokra.
2) hogy 1S90. évi január hó" 1-től kezdve a posta- és távirdánál, namkülön-ben a posta- és távírda számvevőségénél s a postatakarékpénztár igazgatóságánál gyakornoki, illetve tisztviselői állásokra csakis oly egyéuek fognak kineveztetni, kik ily képesítő bizooyitványt nyertek; .-.Öt a mennyiben segédtiszti állásokra az 1873. évi IL t cz. 5 fi.-a értelmében elsőbbséggel bíró igényjogosult altisztek nem jelentkeznének, ezen segédtisz\'.i állásokra is az említett tanfolyamnak képesítő bizooyitványt nyert hallgatói fognak kineveztetni.
A nyilvános rendes hallgatók tandíj fejében 40 forintot a nyílványos rendki vüii hallgatók tautárgyauként 4 frtot, beiktatási dij fejében pedig osztálybeliek különbség nélköl tartoznak fizetni, /*~
Sem a tan-^yágy beiktatási-díj visz-szafizetésének helye nem lehet.
Azon nyilvános rendes és rendkívüli hallgatók, kik szegénységük alapján magú-kat a tandíj alul felmentetni kívánják, e; iránt a beiktatás alkalmával az igazgatónál folyamodványt tartoznak benyújtani.
Felbivatuak ehez képest mindazok, kik e tanfolyamba az 1889—90-ik tanévre belépni óhajtanának, hogy az előre bocsátottak szerint a kellő bizonyítva-pj okkal felszerelt bélyeges folyamodványukat ezen igazgatósághoz küldjék be vagy a kivánt okmányokkal ugyanott személyesen jelentkezzenek.
Budapest 1889. évi július hó I5-én. A posta- és távirda tanfolyam igazgatósága. (Király-útcza G9. sz. U. em.)
kör helyiségét megtekintve a díszebéd következett. Ez alkalommal Királyi Pál az egyetértésre emelte poharát, melyet zajos helyeslés- és éljeuzéssel fogadtak. Meszt-rics Gábor draskoveczí plébános virágcsokorról meiterileg Királyira, eszme an-czolatnál fogva e lanok szerkesztője Perlakváros hölgyeire, a főkertész Királyi, Pálra, Ziegler Perlakváros virágzásába, Prusatz Alalos a szeretve tisztelt képviselőre. Peczek plébános Muraköz boldogságára, Csáktornya és Perlak egyetértésére
— Pályázat nyittatott a zánkai fij, segélyezett közs. iskola tanítói állásra,^ Nagy-Bakónakon segédtanítói. — Szépet-nekre szinte, Tóth Szent Mártonba o«. tálytanitói, — Pákára pedig egy ur. okleveles tanítói állásra.
— Bedekovich Kálmán temet<% Varazsdou, illetve Jalzsabéten Zalavip. megye főispánja Svasiies Benó. l\'lihi; Ferencz kir. közjegyzővel jelen volt. i boldogult minister mura-szent-mártot uradalmát a végrendelet végrehajtója i
sat emelték poharukat, a Vidám lakoma , ministeri állásban utóda, Jozipovich Iujr,
személyesen" meglátogatta.
— Üelsei tűzoltó mulatság. A í hó 18-áu tartott és oly szép sikerrel já>: vigaltnon felülfizettek: 5 frtot: Sti»<;Iv Károlv (Gelse), Sommer József (NagY Kanizsa): — 3 frt 50 krt: főt. Modrond János (Gelse). — 3 frtot: Unger Alajos (Langviz)\', Séllyey Liszlóné (Gelse). — 2 frt 10 krt : Grunner Károly (Jakabfai Grosz Lajos (Üióskál). — 2 forintot: Sal-lér Lajos, Doór István (Nagy Kanizsa;, Keresztury György (Gelse-Szigey. __ j frt 80 krt: Glavina Károlv (Gelse). — 1 frt 70krtj Scbönberg Józsel IB.-W-
— Királyt Pál Muraközben. Aug. 4-én érkezett Királyi Pál országgyűlési képviselő választói körébe. A Csáktornyái indóháznál lelkes éljenzéssel fogadta a a város ésvjdékiutelíigentiája pártkülönbség nélkül. A város diszalakot öltött nagyszámú nemzeti zászló lengedezése jelezte, hogy köztiszteletü képviselője hazafias lelkesedéssel s általános Örömmel üdvözöl-tetik. Este Ziegler Kálmán ur vendégszerető asztalánál bizalmasabb körű társaság gyűlt össze, mely alkalommal pohárköszöntést mondottak Ziegler Kálmán, Királyi Pál. e lapok szerkesztője és Horváth Lajos szfr. házfőnök. Aug. 25 én megtekintette képviselő ur a göcseji vasút ter vezett indóház helyét s azután a helybeli és vidéki küldöttségeket fogadta, velők behatóan értekezett. Délben Kuortzer Károly vendéglőjében 70 terítékű díszebéd volt, melyen a város és vidék pártkülönbség nélküli vezérférfiui jelentek meg. Ziegler Kálmán üdvözlő s a képviselőt éltető pohárköszöntésére következett szün ni nem akaró éljenzés, ennek csillapultával Királyi P. hosszabb beszédet tartott, melyben az országgyűlés két ülésszakának eseményeit történelmi hűséggel rajzolva, saját álláspontját jelezte, kiváló megnyugvással fűszerezve, hogy neki a Csáktornyái mandátum egyhangúlag nyújtatott át, választó polgárainak egyetértő szellemére emelte poharát Politikai nyilatkozata általános teszé3sel fogadtatott Margitai József Ziegler Kálmán és Prusatz Alajosra Wollák Rezső igen találóan kivánta, hogy a közszeretetű képviselő még azuj országházban is elfoglalhassa méltó helyét, e lípo^szerkesztője muraközi aranymosás variaUÓjával a honszeretet szinaraoyának hatványozását, majd a muraközi hölgyekét éltette. Ziegler a kibékülés utáni" virágzó
(Poiöskefö), Sebest\'/tn Jozsefué :&e.^ej — 1 frt 30 krt:Freuml Vilmosáé (Gelsei. 1 frt 10 krt: Musset\'Ferencz (Uj-nén) Sebestyén József (Gelse). Koiiay László (Felső Hahót). ! forintot: Pesti Lajos (Orosztooy), Péter Ferencz (Gelse). bú
egyetértésért, Királyi nagyhatás közt
az anyák és tanítókért, Kollarich Mihály a | zárvizsgával) igazolják képviseiore, Pálya Mihály Ziegler Kálmánra saL emelték poharaikat lelkesítő éljenzéssel. A vidám társaság kedélyes hangulatban Sárközy Sándor j*eles zenekarának működése mellett még sokáig nyitványt nyertek, s az alapvizsgát sikerrel | együtt maradott s Kossuth Lajost dicsőítő
letették, gyakorlati ismeretek elsajátítása czéljából saját költségükön teljesítendő próbaszolgálatra a posta-és távírda hivatalokhoz be fognak osztatni ideiglenes minőségben posta- és távirda-tisztekké vany posta- és távirda-gyakorookokká vagy dijnokokká fognak kineveztetni.
A próbaszolgálat egy huzamban 7 hónapig tart, s csak az ily próbaszolgálatnak az illető hivatali főnöktől nyert jő bizonyitványnyal igazolt eltöltése után bocsáthatók a nyilvános rendes hallgatók a képesítő vizsgálat másodikrész^ít képező szakvizsgálatra.
A teljes képesítő vizsgálat sikeres letételérni a vizsgáló bizottság álul kiállított bizonyítványok azon joghatálylyal bírnak:
l)hogy azekkéntképesitettegyének a fentebbi l) és 2) alatt előirt iskolai
dalokat énekelt — Hétfőn reggel számoson elkísérték a képviselőt Perlakra, a határon a perlakiak is megjelenvén, bosz-szú kocsisorban történt a bevonulás. A felzászlózott tiszta város hosszú utczáján hullámzó nép lelkes éljenzéssel üdvözölte a szeretett képviselőt. A tűzoltók teljes diszben megjelentek, plébános II szívből fakadt szép beszéddel fogadta, melyre képviselő ur szokott ékesszólással röviden felelt a értekezletre .meghívta az intéző köröket Fjószólgabiró urnái meg is jelentek a ciáktopuvíjak búcsúzóra, a perlakiak tisztehjését fogadta, majd a helybeli s vidéki papság jelent meg és a jegyzői kar s egyesek bemutatása történt Szívélyesen beszélgetve, a viszonyok ismertetése történt Kostyál Jenő, a főszolgabíró ur .kis fiacskája gyönyörű koszorút nyújtott át éltető szavak kíséretében. A jóhirüolvasó -1 ritja te
színhelyéről képviselő ur Goricsánig szá mosaktól kísérve váltott fogaton este Nagy-Kanizsára érkezett útban látogatást téve Mura-Szent-Mártonbao és szülőföldjén Szepetneken a plébános uraknál. Kedden Nagy Récsén Inkey László urnái tisztelgést téve, az éjjeli vonattal Budapestre utazott. Királyi Pál megyénk jeles szülöttje jó egészségben jelent meg választókerületében, hogy a helyszínén gyönyörködjék Muraköz baladásában, magyarosodásában és tanulmányozza viszonyait, ismerje körülményeit s mig ö mindkét í megjelenéséve! magasztos örömet szerzett
10 ffctpt I a lakosságnak, viszont a választó polgár-1 mat), \\. N. (Pacsa), VYÖIf Izidor
-|ság vonzalma és tiszteleteerősbült iránta; I Aracsa). — 1 frt 40 krt: Grunner Lij erről meggyőződést szerezve úgyis egy- j Uoger János (Felsö-Rajk), Páiffv Li hangú megválasztatása, még fényesebb glóriával koronáztatott.
— Megyés Püspök ur ö méltóságának ünnepélyes fogadtatására a készülődések folynak. Eddigi megállapodás szerint Lazsnakon lesz az első fogadtatás szept.
6-áo délután s innen indulva, bandérium \'¦ röndi József (Kilimán), Práger Bé!a. Griin elöiovaglása s a város feldíszítése mellett í\'hut Fülöp és fiai, Lengyel Lajos, Knorcze vonul a felső templomba sonnauak. tani j György, Savel Lajos, Goldhammer Karolj tórendiek társházába, hol a küldöttségeket | Jack Ede, N. N. Miutuano József Nagy fogadjaKüldötségek alakirasáravalameny-1 Kanizsa), Rózsa Teréz (Gelse), Hornii nyi nagy-kanizsai egylet felbiva leit. Lesz diadalkapu. melyen a következő felirat foglal helyét: „Áldott, ki az Ur nevében jő!" A rendre való felügyeletre és egyéb disznemü intézkedésekre egy nagyobb számból álló bizottság intézkedik.
— Dr. Euzsicska Kálmán kir tanfelügyelő ur a mult héten iskolalátogatásokat lett Alsó-Muraközben.
— Hymen. Justus Miksa pécsi bornagykereskedő f. hó 25-én jegyet váltott városunk egyik ékes virágával néhai Rosenberg Izrael báj- éskellemdus AMé 1 leányával.
— Eljegyzés. Schőn Adolf nagyváradi községi tanitó és középiskolai hit-tanár, Nagy-Kanizsán a napokban\' tartotta eljegyzését Kánitz Zsófia kisasz szonynyal. A legjobbat óhajtjuk, s kíván jük a kötendő frigyhez !\'
\' — Leszállított uienetárak. A magy. államvasutak üzemében levő boba-jánosbáza-sűoiegi helyi érdekű vasú\'on folyó évi szeptember i-töl kezdve uj személydijszabás lép életbe leszállított meqetárakkal.
— Névmagyarosítás Lublítz Zsigmond é.i Malvin oki. Óvónő nagy-kanizsai illetőségű és ugyanitteni lakosok vezeték-nevőknek.BLenkei"-re magyarosítása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett.
— Az „Orvosi hetilap- f. évi aug. 25-ki 34-ik számában örömmel olvastunk helybeli gyakorló orvos Szigethy Károly tr. úrtól egy szakértői közleményt „Vándor-máj ritka esete" czimen, melynek különösségét felderíti s a nyilvánosság tudo mására bocsátja. Örvendünk és gratulálunk tudor ur irodalmi munkásságának! Elismeréssel adózunk nyilvánított emberbaráti jóindulatáért.
— A Posta-és távirds tanfolyamra, mely f. évi szeptember hó 2-án nyittatik meg, f. hó 15-e óta folyamatban vannak a jelentkezések és beiratások. Jeieutkezni lehet felvétel végett a tanfolyam igazgatóságánál, (Király-utcza, G9. sz.a.) Felvételre igénynyel bírnak mrada&oji feddhetlen előéletű és ép testalkatú ni^yar állampolgárok, kik 16-dik életévöket a tanfolyam be-fejeztéig elérik s iskolai elökészültség tekintetében legalább a középiskolák szabályszerű bevégzését (érettségi, illetve
A tanfolyam 10 hónapig tart. tehát 1890. évi június hóbau végződik, a midőn a hallgatók alapvizsgálatot tartoznak tenni, melynek sikeres kiálltával a posta- és-^távirdahivatalokhoz gyakorlati próbaszolgálatra osztatnak be. Megjegyezzük, hogyazelsŐ évi 1888/89 ki tanfolyamot 46 hallgató végezte, kik közül 43-an az alapvizsgálatot f évi június hó végével letették, s a kereskedelmi miniszter ur ö Nagyméltósága által nyomban kineveztettek díjas posta- és távirdaeya-kornokokká, sőt három hallgató, kik az alapvizsgálata t .jeles " ered meny nyel tették le, azonnal 700 frt évi fizetésse^s szabályszerű lakbérillettnénynyel poste\\eslvaty János vett 1 távirdatiaztekké lettek kinevezve. Az első ftölgyfakoszoruval évi tanfolyam hallgatói e szerint az alap vizsgálat letétele után mindannyian alkalmazást nyertek.
— Képviselők a kerületeikben. Királyi Pál a^csáktornyai, Unger Alajos a keszthelyi kerületben választói körében már megjelentek. Radocza Jáuos a zalaegerszegi kerületben szépt bóban jelenik meg a kíséretében lesz.Busbach Péter ba-
István (Letenye). —,90 krajezárt: Horváth Antal (F.-Hahót). — 80 krajetit. -Szmodits Victor (Zala-Egerszeg). — "<"; krajezárt: Kanász János, dr. Fintó Lásztó, ifj. Wolf Sándor, dr. Mayer Ferenc (Nagy-Kanizsa), Koitay Kálmán Kiríh Klek (Felső-Hahót), Pálffy Elek (Pöiös": keföj N. N. (Duzsnak), Varga István (Z. Szt.-Balázs), dr. Vízleudvay József, Viz-lendvay Sándor (Lazsnak), Mátbé Elek. Hegyi Bálint. Kluger Gypláné, Szöllösí Sándor (Gelse). N. N. (Zala-Lövő). Petrits Lajos (Buslak). — 50 krajezárt: Giün-feld Miksané, Grosz Ignátz t_Geise). Birck Oszkár (K.limán), Dudás Sándor (Gelse-Sziget). dr. Strém Tudor (Nagy:KanÍzsa). — 40 krajezárt: Witringer Antai, Sattler N., Krausz lAszló (Nagy-Kanizsa). Schmi-deg Samu. Mayer Karolyné. Güuser Lajos. Berghoffer Károly (Gelse), Tóth Józv/ (Duzsnak). Talabér I-ászló (Lipót). — 30 krajezárt: Kovács Vilmos (Gelse). Krausz Jakab (Szt.-Balázs) Szekré ni (Bécs): Föld Lajos, Kugler Antal. Bartos Géza (Nagy-Kanizsa). Dáiuné (Szt.-Balázs). — 20 krajezárt: Pirhely Ferencz, Keubauer István. Molnár Ferencz (Gelse), Szabó István (Lipót) liiumeuschein Simon, Ré-csei Samu (Szeut.-Balázs), N. -N Sefierz Károly, Bauer Vilmos. LackenbacherZsigmond, Philip Károly, Hiczelberger, Hein-rich Tivadar (Nagy-Kanizsa), Kóbor Ig-uácz. Peternics Dezső (Pacsa). — 10 krajezárt : Koszi Liji)s (Szt.-Balázs), Barát István, B)gdán Pál (Gelse)\' A felülfizetések összege 85 frt 90 kr, melyért a szíves \'felüliizetöknek egyenként és összesen ezennel leghálásabb köszönetet mond a gelsei önk. tűzoltó-egylet .
— Letenyéröl. ve-szük a következő sorokat: Kis városunk már rég uem láiotí oly minden izében kitűnően sikerült fényes ünnepélyt, mint e hó 25-éu. midőn nagy hazán k fi inak, Kos suth Lajosnak nevenapját ünnepeltük meg általáiics, nagy lelkesedés mellett A nap jelentőségét már a délelőtt folyamán hirdették a hatalmas taraczklövések, melyek az isteni tisztelet után emlékeztették a lakosságo: délután lefolyandó ünnepségekre. Az ünnepély programmja délután 3 órakor a nagy vendéglőben tattott dijtekézéssel vette kezdetét, melynek fődíját, Kossuth Lajosnak 800 föböi állott turin párizsi magyar utazókkal egynttlevett nagy fény képét, D o b r o v i c h Gyula helybeli csend-örőrs vezető nyerte el. A t ekéző verseny.\'\'1-1 frt tiszta jövedelmet eredményezett, a aí az egyedutai tü/.károsultak javára fog fordíttatni. Este 8 órakor kezdődött a nagy vendéglő emeleti termében a bankett, melyen mintegy 120-an vettek részt a- lakosság minden rétegéből, a hivatalfőoökök, az intélii^entia alig egy-két kivétellel, az intelligens hölgyközönség több tagja s a vidékről is számosan. A termet Kossuth Lajos nagy mellképe ékesité, melyet a,gróf Andrássy-féle uradalom föerdészeí II1 a János vett körül kitűnő ízlésre valé irsgdiszszeí. A megállapított hivatalos toasztok sorát Lasko-vich Ferencz, esperes-plébános nyitott* m*-g. fel^öszöntvén a királyt E.felköszöntőt a közönség állva hallgatta végig. A hangulat egyre emelkedettebb lett s általános lelkesedésben tört ki dr. Csempész Kálmán ügyvédnek Kossuth Lajosra mondott felköszöniöje után, melye\' jövő számunkban - alkalomszerüiéséné! fogva egész terjedelmében\'közleni fogunk
HUSZONNY0LC2ADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
•AUGUSZTUS 31-én.
A harmadik áldomást Málícs János ügyvéd mondta a hazára, szintén lelkesedést keltve. Szóltak még aztán Zakál Gyula a hölgyekké, Málics a jelen voií Lajosokra, Jí o h a József földmives polgár és Aigner Károly iparos Kossuthra. Horváttí Imre az est szónokaira stb. A vacsora utón táncz-vigalom következett startolt kivirradtig. A ritka sikert, valóban komoly, ünnepi hangulatot lehetővé tette azon, a rendezőség tapintatára valló körülmény, hogy az ijmiepély politikai jelleg s pártszioezet nélküli volt: s a .közönség helyes s igazán hazafias felfogása, mely hasonlóan belátta. ^ hogy eí* ünnep országos, általános, egye-tenies jelentőségű nemzeti ünnep. És épen ez "teszi a hatást is komolylyá s felejthetetlenné.
— Talált hnIIa.F". hó 24-én az erdö-. örök a récsei erdőben, Virághegy közelé-\' ben egy férti hullát találtak. A szolgabíró-
ság J>eszáilitítat»a és a városban Vittmaun n-vü helybeli szabóra ismertek, ki a nyomortól gyötörve, ideggyengülés folytán beállt szi.vszélhüdésben halt el.
— Véres verekedés. Hol történt? hát hol történhetett volna máshol, mint Kis-Kani/rián? Ugyanis a műit vasárnap éjjeli \'A- órakor verték fel édes álmaiból a városi orvost, ho^y menjen ki lóhalálában Kis-ÍCanizsára varrni, már.t. i. szartt, vágott és hasított sebeket varrni, ki is \'mentek\'az iuspektiós rendőrtiszttel és az orvosnak ííózsa Gy. és Hokmanu Gy. pa-rasztlegén-yeken akadt majdnem két órai Yarrómunkaja; a kik köunyebb sérüléseket szenvedtek, nem vártak semmi or-vd® segélyt, hanem elhordták az irhájukat haza. A szurkáló hős állítólag Magyar Hopsz János volt, ki ellen megindították a vizsgálatot.
— Csertán Károly, Zalamesyének köztiszteletben álló alispánja Dt Mangin Károly főcírVo^sa4-^r^vT~a~ug. 29 én Ta-polczáról Süineghre érkeze/t. A főszolgabírói hivatalnál tisztelegtek nála: a városi elöljáróság, képviselőtestület, reál- és elemi tantestületek, izr. hitközség, vala-mittt a tűzoltóság. Takách Alajos ur üdvözölte az alispánt a.\\város elöljárósága és közönsége.nevében Szívélyes isten hozottal, kívánva,- hogy minél többször lehessünk oly szerencsések, egészségben a közügyek tevékeny Cajnokát üdvözöihetnt. Eijeuzés. Alispán ur a tisztelgökkel barátságos beszélgetés után hhataibeli teen dóit végezte.
— Gyászhír. Tauber Alajos a nagykanizsai lődohánytőzsde egyik czégiár>a
\' elhunyt. Tauber ur 4 ő éves és okleveles mérnök volt; temetése nagy részvéttel tor tént..A halottas hágnál Dr Neumann Ede főrabbi ur emelkedett szelemü szép beszédet tartott. Béke hamraira! — Ügyvédi kamara. A zala-egerszegi ügyvédi kamara részéről, közhírré tetetik, hogy Árvay István zala-egerszegi ügyvéd, a katnara.volt elnöke, elhalálozása folytán a kamara lajstromából kitöröltetett s ügyvédi irodája részére gondnok kirendelésének szüksége fenn nem forgott; továbbá Molnár l\'ál és dr. Jenvay Géza ügyvédek, eiöbbi Keszthely, utóbbi pedig Sümeg székhelyivel, a kamara lajstromába folytatólag felvétettek: végül, bogy dr. Ter-sánszky Gyula ügyvéd lakhelyét N.-Kíini.-zsárói. ezen kamara területén belől, Per-" lakra helyezte át.
— Szülőkhöz. Egy vagy két iskolát látogató fiu vágy leány előnyös feltételek mellett egész ellátásra felfogadtatik. A uáz-banzongorában, valamint a német-, franczia- és angolnyelvben oktatást nyerhetnek. Minden közelebbit Wajdits József könyvkereskedésében nyerhetnek\'.
— Áthelyezés. Somogyi Mihály sü megi kir. járásbiióa veszprémi királyi törvényszékhez helyeztetett át, — honnan mint halljuk — legközelebb a kir. táblához fog kisegítő bíróul behivatni.
— Hangversenyt ad Lővy Róza kisasszony a Casisió nagy termében szept. hó 1-én délután ő órakor. A széptehetségü kisasszony énekművészetéről lapunkban már tettünk említés, most utólag felhívjuk a műpártoló közönség szives figyelme!, városuuk szülöttjének méltó felkarolására. A programm változatos és élénk.
— Megyei r. h. Balatou-Szt,-György mellett ismét egy csodakutat fedezett fel a könnyen hivő nép. — A csapi szőlőhegy egyik tokájába egy 2 éves kis lány bele-fuladt. — Tapolczán 13 ház leégett. — Ür. Bárdió György Csáktornyán ügyvédi irodát nyitott, Dr. Jeovay Géza egykori niutikatársunk pedig Sümeghen.
— Hazai r. h- Borszék vidékén uagy erdőégés pusztított — Josipovich Imre neveztetett ki horvát-szlavon-dalmát mi-nisterré Bedekovicn helyébe. — Udvari Feri és Jenő1 Körmendről Parisba biczik-lin utaznak. — Szcnt-lstván napjára 2~lí34-en utaztak Bpestre. — Naszred-öín persa sah fényes fogadtatásban része-**ölt Budapesten, hol aug. 27, és 28-án tartózkodott. — Neszveda István félsz, püspök 10 ezer frt alapítványt tett a vácz-egyházmegyei tanítók részére. — Az arany áskeíetpótlék szept hóra 19°/^ — Az országos tanitó-gytÜésen 230-au jelen-.
tek meg. — A miiienium ünnepe 1895-ben tartatik meg. — 46G8 ügyvéd van Magyarországon.
— Külföldi r. h. Nilsson Krisztina süket lett. — Mostároau erős földrengést észleltek. — Parisban 13 ezer polgármester ülésezett aug. 20-án. — A drezdai képtárban uagy lopás történt. — a zürichi egyetemnek magyar nő hallgatója van, Simli Mariska Székesfehérvárról. — Az olasz király meglátogatta Garibaldi sirját. — Parisban 24 szinház van. — London, Kóma és Bécs között telefonösszeköttetést terveznek.
Iradaíuai.
— Paedagogiai zsebnaptár az
1SS9 — lSl)0-dik tanévre, mely épen most jelent meg Hecketiast ti/ utóda Drodtleff Rudolf könyvkiadó hivatalában, Pozsony: ban. Ezen igen érdekes és jelenleg már 4-eászer megjeienő paedagogiai szaknaptárt a tanárok, tanítók, tanítójelölteknek, valamint tanítóképző ánt. növendékek s felsőbb leányiskolái tanulók használatára a legmelegebben ajánlhatjuk. Az irodalmi rész Iíerzeviczyj Tivadar, líerveviczy Albert dr. Sztoczelf József. Berec\'z Antal, Bartalus István, Kovácsi Antal. Szováthy Lajos, Regéczy József jól sikerült arczké-deit és életrajzait foglalja magában. A díszes vászonkötésü és egyszersmint tárcza gyanánt használható. naptár 174 lapot tartalmaz. Ritka olcsó ára (t. i. o\'>) kr) könnyen beszerezhető vé teszi ezen szakuaplárt, mivel a bármily nyelven megjelent hasonnemüek több mint kétszer annyiba kerúinek.
I — Kobány bácsitól, a gyermekirodalom e jeles bajnokától a „Legújabb gyermekversek" jelentek meg a kis-dednevelési ^kiállítás emlékére Mai Henrik budnpesti köhyvkereskedésébeii. Ára fűzve 25 kötve 30 kr. Képekkel diszitett és a gyermeki korhoz híven alkalmazott verses könyvet családi körök, óvodák, gyermekkertek, és magán menhelyek kitűnően
1 használhatják.
j — Révai Testvérek kiadásban meg-: jelent nagyszerű irónk Jókai Mór „A 1 é 1 e ki do már" cz. regémének 24 és 25 dik füzete. Ara egy-egy urzetnek 20 kr.
Ki nyert?
Húzás aug. 25-én: Budapest: 5 77 51 30 33.
tónak Kovács Pál péterházi lakos végrehajtást szenvedő elleni 31 frt 20 kr tökekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében (az..a.-lendvai kir. járásbíróság) területén lévő a csentei J52. számú tj-könyvben A- f 1. sor. 595- hrsz. a. foglalt, Kovács Pál nevén álló és az adó alapján 330 frtra becsült ingatlanra az árverést 330 frtban ezennel megállpitott kikiáltási árban elrendelje, és hogy a ennebb megjelölt ingatlan az 18S9. évi október hó Ilik napján dél 10 órakor az a.-lendvai kir. járásbíróság telekkönyvi helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.Át vérezni szándékozók tartóznak azing.
iecsárának 10 %- át, vagyis 33 frtot készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. S-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügy ministeri rendelet 8. íl-ábau, kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881.. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a
i bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Kelt A. Lendván, 1889. évi jun. hó 21. napján. A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
SZIRMÁT 3705 1 —I, kir. aljbiró.
Magyarország legnagyobb hajkereskedése
t, KISS LIB0R-NkL
^Budapest, Kis-hid-utcza Srdik szám.
Specialista uri- és női párókük-ban bátorkodik a mélyen tisztélt hölgyvilágnak dus raktárát hajtonatokbait. elő- és egész parókákban, úgyszintén mindennemű- liajmunkükban ajáulani, még pedig
olcsóbban, mini bárhol.
TT Al vr\\~fovTlI OTíl kapualatti bejárattal külöuösen ajánlom. . 5K , \\idéki. megrendeléseknél jó
kéretik. Mindennemű javítások elfogadtatnak.
hajminta
Tökéletes árjegyzékkel
kívánatra bérmentve szolgálok. _ / 3094 o_] 0
A legczélszerübb
Bérmaajándékok
) kaphatok
WAÍMTS jtoEF
könyvkereskedésében
Magy-Klanizeáii.
bjL->Vsiü>- S**!- Vs>- \'h.-.j- SS? t&
2$ Bátorkodom becses tudomására hozni, bo:ry ré-
gi, szint e városban és vidékén levő tisztelt vevőim lkényelme végett, részint idevaló számos ismerőseim <lt> óhajának engedve, elhatároztam, hogy helyben a ^ főtéren, Ebenspanger Lipót ur házában
I Székely és Kanfiann
fi?
törvényszékileg bejegyzett czt:íí aíatt
Szerk. üzenet.
— Dr. C». Sajnilom, bocy távol létem mt&tt nem telj«iitbetteni kivimttodat.
— N. Hendbea vau. A .Hattyúdal- jGoi fog. \\
— D. Le kell másol tata uak s ctak akkor kr.iSlhetjÜk : kíiedelmei körlése oem veszt\' erejűből semmit, »őt\'uiivelí. A kiránt számot megkUldöttük. ErdílybíH az 11U.U6 szám risi-szaküldetett, azon megjegyzésael : .Bővebb Czimzés kéretik.\'
— B. K Ai Emke lobogóról ir* csevegést közöljük.
— M. 0. A pelargoninmot kSszöueUel Tettük, belj-nreréa e«etében köiöijük.
— S Zs. Konöoet a fiirreteEsért Gy. Megkaptuk, köszönet éa UdTÖa-
BirtokvéteL .\'
! Orokároni megvételre keiestefik egy | bir\'.ok, melynek vételára 3, egész GOO.OOO ; frt lehet. FŐkelIékek, hogy közel legyen a vasúthoz. A kastély kényelmes legyen, möglehetös nagy és árnyas parkban, de nem a pusztán, hanem a községben. A birtok lehet akár bérbe, akár házilag kezelve. Részletes leírások csakis eladó tu-| lajdonos uraktól fogadtatnak el.Böv. „La I Con f i d ent i a" keresked. és mezögaz-r dasági vállalatnál Budipesten, aranykéz u. 4. sz. \' ¦ 3703 1—4
- D A. Lereleiak kere»stezték egymást!
— K ^Lyámkámboz" köiö]het«í eo.
— T. ü Dija* rovatban k6iülhe:5 csupáu !
— M Se. Megtesszük.
Felelős szerkesztő és kiadó: BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: W AJ DIT S J Ö ZS EF.
ÁrTerfisi tiirdetmény üronaí.
Az alsó-lendvai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, ohgy Halász Istrán pécsi lakos végrehajta-
Hirdetmény.
X«kii>ész-blkák eladása.
Széli Kálmán ur ő Excellentiája héraházi és rátóti importált S i e-m e n t ha 1 i tehenészetéből származott 9 drb tisztavérü, már
tenyésitásre sftaiinas \\iM Blaáöt.
Értekezhetni, ki az eladást is eszközli. Pintér Mihály kasznár-nál, Hérabázán a. p. Kis-LTnyom. (Vasmegye.) 3710
! Gj óg>szerész-gyakornokul
j felvétetik egy 6 gymnasialis I osztályt végzett fiatal ember. Bú\'vebb felvilágosítással szolgál Friedrieh Ferencz ura „Bécsi biztosit\\5 társaság* fó\'ügy-nökaégének irodájában. 3099
0000000000000000000000000000 o o
8 Mariíszi^eíi gyógy-fürdő. ?8
§ Budapest Táros közvetlen közelében. <« " Q
35* It meleg artéii íorrás, porc-iilán-, márvány-, káij- ía köfürdők zu-W banykésrülékkel, nagyssera kert, 300 \' teljes kényelemmel berendetett szoba Q ársalgási terem, kül-és belfödi Upok, telefon, távírda íís«t-kívttetéssel. naponta zene
OKáralakok, melyek een a margitszigeti hévviz kedvező erednéBvavel batmátatait: »
Q Köazvény, a% iiÖletek, izmok, csonthártya, ideghüvely, idült csoz A ssúz-
Okflizvéoy, erómúvi behaíá-ok, typhus utin fellépj büdés-k, zsíbák, csombáa talmakat, csouUzút iiületi bajokat és kütsértéseket kővető elváltozások. Fáj-dalmas bégek, aerevesséf, húdés, borbántalmak, viiellési nehézségek, méh- és L3 büvely-bántalmik. Még arra ia figyelm«xtetjttk a t. cz. koz~>nsé<et. hogy a szi-w get^n vianes fürdő icnde-tetett he. Dr. Bara egujabb rendszere szerint mely (TJ a köszvényes, rsúcos is ideges bác:almak, valamint a búdések és z isebiás-iiál a fflrdésieíbeo iKenl\'atha\'ós segéd uyógyeBiközt képez. A hévviz belsSIeg eredméiiytiyel használtatott: idült gyomorhurutnál.és albasi pangásoknál. A azige-O tt-a van cy6gys7.ertár. ellátva mindennemű áaványvUzel.
Q Bérleteknél, úgy a fürdő-, mim a menetjegyek együttes váltásánál árleen-
JÍ g.-déa. — A stigeteo lakó fürdöveadégek a fürdő h aszni latinál és a menet-O jegyeknél elÖnybec részesOluek. A fővárossal íránkint kétszer közlekedés.
Ajugusztus 20-tól a szobák 20 százalékkal olcsóbbak. Vidékiek egy pír napra is ka;>ba!nak szobát egy frttol * frtig egy sápra.
A füráö-icUny tartama máj. hó 1 tol október hó elejéig A lakások megrendelésey a szigeten a felügyelőség! irodában.
Budapest. A margitszigeti feügyelöség.
íoooooooooooo
nyitok.
Raktáram a legfinomabb mindennemű bA- éskül-foldi kelmékkel dús választékban van felszerelve, továbbá a jelenkor igényeinek megfelelő kitünö munkaerc\'íim azon reményre jogosítanak, hogy a n. é. közönséget jó, gyors és mérsékelt áron száll itottmü n k ák ért elnyerni szerencsém lesz.
Egyúttal értesítem, hogy ezen üzletemhez náJani \'.már 16 éven át müködÖ Kaufmann Mór urat nyilvános czégtársul < vettem-fel, ki is az itteni üzletet vezetendi.
Midőn ezen uj vállalatomhoz becses pártfogásáért esdem, vagyok
3704 1—1 kitünö tisztelettel S2F.KKI.Y ÁRMIN.
.iA^.\'&C; \'^ih^lr-f-C, Sj^í-C Zrz-h:, ./:\'-^ xy*h,
i,1
:c^v.-s: tKT-a - - -.----—
ÜZLET MEGNYITÁS.
i% mmnimm mesa s
Nagy-KardzFán
a dél-xalai takarékpénztár épületébea (a „Korona* s?:áUoda áteilenébei
Fűszer-csemege,
THEA, FESTÉK és
illatszerek
raktára.
Ajánlja dúq&n felszerelt raktárát-
siíadenDÉinQ i\'ieniegtL
legfinomabb bel- és külföldi gyártmányú IIQEÜRÖK,
T II E A, és valódi legfinomabb RUMOK
c.i mindennemű SAJTOKBÓL.
Szeszes ITALOK
gyarmatáru T ETÍ M É N V és LISZT
kereskedése.
Raktár: friss töltésű ásványvizekből
fL 3691 Egy jobb házból való fiu tanonczul felvétetik.
p^^^^5iss4*s3sa-----:------------------~------ &??,-Lrgzz$ ¦
- ¦ —-^---:
8 1
I Ifí *r ¦
t :3
i-.a
a
-- a
- -3
í a II
.....„\'S t„=--
Z=* -z L
=-a = í ő > ä
o o o o o o o o o o o o a o o o o
HUSZONNYOLCZADIK EVF0TLAJ1
ZALAI KÖZL ÖNT
3473
AUGUSZTUS 31-én.
MOLL SEIDLITZ POR
Szptküldéí
Tavaszi1 gyógy itá
Nyári gyógyjtá\'
Öszi gyógykái
Téli gyógyítás Legjobh bedörzsölő szer
kiiszvéav, esttz
es minden meghiilési be tegsegek ellen.
\'<w» „t... ,.UH ka minden íoboron «orárjesr «1 •»
Csat attpr vaioai é. holla „torokiaíSiiti>uű.
fivors ey^sviiatís makacs pvoroor- es alteatbnjok. nwiin "J\'"\'\'k- eyomoréKéi uékrekedéselniel majl.a-iok yjnolnlir aremér ii » l.(k01i>n«l<bh no, beteg-e-er-krt.\'-l F-v eredeti ilnb<.« baasniiati uta.itassal 1 frt. linkünk ». cttaií nW. •*K»««~b» w4«í»«.rtir«.b»ij MOLL A gyÓDyszeresi cs. kir udvari szállító, Becs Staút Tuchlauben 9. naponta iitáce-l melleit. 2 dobon.il kevesebb
n,-m klild.ük Elismerés MOLL A. úrhoz Bécsben. Cili foKlallroaáaomnü f..k-™ ar. ön Moll fél
pora: 1L-
míudonk
<-Zrk a ;
, jo :
, seidlltsnfl
etrysaer ndok ért.
t éy aXorolaak ; ismerem ,-!}•¦ s ri»!l\'U füiesBe m-g\'-í -á és fút küucviivé tessik. Tisxtefettel Steinko P. i". leikési Hoonetscblagban
IMOLL-FELE FRANCIA c: BORSZESZ ÉS SÓ
Off/.- akiior. <
nlódi Ii*, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírásit viseli keren használat köszvény, csnz, mindennemű testfájdalmak i_-s alakjában .minden sérelem és sebnél, daganatok grull »dá-i vfcyit.e hirt-lon rc-M allét, h»iíya.i. kólika és hasménéinél. Egy üveg ári használati utasítással 90 kr. «. B. f!;ik tárak nrs*á|E tuiudrü uevnetus gyogyszertár é» anyag k*reskedéS"ib ?n. HOLL A gyögysierész cs. kir. udvari szállító Bécs. Stadt. Tdcblaiben 9. SzíikKidéi naponta utánvétellé!. Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Kissen v rés MOLL A. yógyszerész úrhoz Bécs. Kitűnő Moll-féle iiaiifili borazeaz és sója vidékemen nagyszerűen működik áldjon ii-k*Tii 50 üveggel, mi?el xz emberiség segítségére készletet óhajtok tartani i.-Jimt.al - Mély tisztelettel
34G2 4-1 - 45; Hornof, lelkész Uícholui^ban.
Raktárak Nagy-Kaniván Koseufeld Adolf és Kesselhoffor .József uraknál
oöoöoooooooooooooooooooooooo
§ i\\esilé Henrik Lycrmekíáplisz.je g
20 éve* eredmény
O
o
q 32 kitüntetés.
o
12 Diszokievél-
3 5.IS
ASÜULAC-I APÁTSÁG (Franczia-Orszag)
l).,m M-H.UKLoSNti, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyát
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA [
ARANY ÉREM : Brússal iSSO, Lordon 133* A lcgziaffasa-Qb Idl\'antetosofc
Feltaláltatott (273 \'
<¦. A fíiüsztek-iwiö" benedekrend. atyák fogví-t-k használata.\' naponkint néhány- eíeppet tkadalyozza és gyógyítja a
vízbe fásak «1>
fehérséget
Lr.Is.igGl kőlesimfiz. a mennyiben a foghusi iti ? tuIjjt-Tdi ígészuéjies&é változtatja. - Szolgálatút ti-iz»nk tehát olvasóinknak, ion ükt-t ezen régi és practieus készítmények-iijyvliiiijztrtjiik, inely.rk a ...¦írjobb gyógy-rt és il fogfájás eíluin egyedüli óvszert ké
H99H
OŰOOOOQOOOOCOOOOÜOOOOOOOOOOO
Berma ajándí kuk!
q ootxooóocooocooo o g Alapíttatott
CX3QCX3COOOO
c
Alapíttatott 8 1838 ban.
p Ltaüicncúí,, AHAM-BS EZÜSTMŰVES
o N A (; V-K A N-i JSS A N a városháza álclleuébeu
o Ajínij.
o nagy ékszer-, ara.iy- s ezüstáruk raktárát
O ciTas -^alastzteüztofiri, Jutrinyo o
o
any ii.~i gyűrűk 1 .férfi
. eytiriik gyémái
Arany fcarékek
j.-i
O o o o
O O
o o
r-\' Rési arshy-. ezüst, vagy éksz°rtárgyak a legmagasabb árakért megvétetnek ^ vagy ujakért kicseréltetnek.
q . BV" Eladás részletfizetés mellett is. "99
o Nagy raktár valódi Iíemdorfl chinai ezüstből is.
.1.3 Íj
¦em r>Nt<j ir órák
függ. gyémántokkal 12 . Vidéki meiírenik-Íés\'-k1
o o o
o o
Mély tisztelettel
SERÉNY JÓZSEF, ezelőtt M1LH0FER-S.
ékszerész, arany és e«üstmfives
Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
0 q O
o c
8
o o o o u o o o c o o
a arakért q
2 frt és feljebb O
nx\\ : o
o o o ü a o o o a o o o o a o o
StWifcK^HÄtÖ KAKAO
Korcsmafpületek eladása.
A budapesti központi papnevelde kis-komáronii uratialntához tartozó í.alame-gyei, Kis Komárom. Komárváros, Gaiaru-bok és Karos községekben, továbbá so-mogymegyéi Sámsony községbeu létezőv uradalmi korcsmaépülezelí és beltelkekkel együtt eladásra bocs,áííatnak ; venni szándékozók szíveskedjenek zárt ajánlatukat, az ajánlott ár 10% Összeg melléklete mellékelése mellett f. évi szeptember 15-i? a kis-komáromi tiszttartósáshoz beküldeni, hol a szerződési feltételek bármikor betekint hetük.
Kis-Komárom, 1SS9. aug. 21.
MÉSZÁROS ANTAL 396S 2 -3 k urad. tiszttartó.
JiáriaozelÜ gyomorcsöppek
tlttünö hatású uer a ^yomor minden beteg légei ben.
z*t, feliuvt\'sdAx, savanyu íeltöiTeae*, kúlika, gyinii.trhumtí Kj-omoréice*, bom"V- " itarakíjiiMas, tuttátroi nyátk«k*pijj<lé«, sar^nxir. undor éá háavis.r.-.i;tjá> - ha a cy.>tni>rt.iler«i), Kv«iii.rtrL-.".rv-\'. «>;.-l;*/\'>niU». s xy>-nmniak .•!.-!¦ -fek.-! - il:il"kkal való
tullorh.\'I...... i.-ili-/.l.ik. i-;,-. m\\y «•«
anmyeri-- bantalniak esetvibM. — Eey STfErse ára baaználMi ata-¦ita-^al fsj-Btt -in kr.. kett.>i palánk T*l kr.
Köiti>nati*j-.-iU!i!¦!.\'- BritJ, Kirjlj ^•rVjnTizei+sz iilr.il Krtmsicrtieti ,\\)->r-
Kapható minden gyógyszertárban.
Valódi kapható: M erényén, Sümegben Sam., Mar-czalibati Kőrös\'Győző, Fleischer, Stambtirszky L.t Szent-Got-liáidon Tomcsányí Lipót gyógyszerészeknél. - 3696
Felső-Bogáton
f. é. szeptember hóban megnyitandó pusztai iskola számára kt-restetik egy r. k. okleveles néptanító; fizetése évenkint 300 forint készpénz, szabad iaká.s, és fötés; teljes ellátást hónaponként 10 forintért a/, uradalmi tisztnél kaphatna. Ajánlatok ín-tézendök a segesdi uradalom főbérnöksá-géhez Felsö-Segesd (Somogy). 3709.
o o o o o o o o o c o a o
Es 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektől
Gyiri-jegy.
Tökéletes tápszer a pyerinekek rértzére. . El nem cserélendő a már többször kitüntetett különböző tejfajok. kai. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek is. mint kitűnő tápszer
gyoniorliajokiiak
igen aj.lt; iható.
Egry dobOz éLrsa 90 ür. Nestlé Henrik süriisitett teje
Ü 0 G 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o
0 I 0
8W Elary doboz ívra 50 Ieiv
Főraktár Ausztria Magyarország részére Berly3k F, q
WIEN I. Saglergasse 1 o
Nagy Kanizsán: B\'esselhofFer József és Rosenfeld Adoií kereské- o
döknél és Magyarország összes gyógytáraiban. 360ö 7 —10 q
ooobooobooooooooooooooooo J00 ooocooooooooooöoooooc boooooo
q
o
o o o o o o a o a
Q
o o o c o o o
a feltaláló dr. Meidioger úrtól kieárólag felhat aim gyái
Meidin^er-kalybák
kizárólagos szabadul, minden országban-
. BUDAPESTEN TS.T
RAKTÁRAK isben I. Mithieletplati
ElsŐ dijakkal jutalmazva: Bécs 1SV3. Casse! 1877, Paris 1878. Sech-hatis 1S77. Wels 187S, Tep-litz 1879. Bécs 1880, Egeres Trieszt ISSl.
Kitűnő szabá]}-:.iható-, tfiltő- és VfDtillácztiís kályhák lakbelyiséjek, iskolák, irodák s,tb s-iiíniáta, epyszerll é* díszes kiátlitassál 3C93
Több szoba fűtése egy kályha által.
Ausztria-Ma^yarorszáeoo S-ítí tAnintézet 28CS MriJiiíjf.T-kályhát bájánál et.\'k kíízt Kt-1 bécsi k«..8é.;i-i.kMahjn 734 kályha. :>5 bndnpesti kSaaégi iiko-la\'usii 382 kályha. A nagy ki\'ilvi-l.ség. m-iynck kályháinak mindenütt Grvende-sek. ntáuiá<iikra ösztoiiíött. Azért a t rr. hítatömégei «aját lí/dekóben óvjuk minik muUAti-U v-<t\'" ••\'¦liilcie, tt-hogj kirflni lórii gyártmai\'Vi\'ukat Uiáil »kkai öí*t«j:«e\'élie, melyek t*u>Í>K«riul egy-fi-n mint Meiding*r káiyák. v»ey B»tu1 inliatiiak. nk beJsw részé-
[yEIDlMBER-OFElT]^,, s,..,..;. .
itfattí. HEIM -i^ Gjar.má,.v„ak ojtajtúsi --bau védjegyünk behűtve
Védjegy.. .VKSTA., srabályoibató-tőlto-.
,yel.
entilláctiós kályhák kettős kBpeoynyi
léikül, hogy a i bossm égési 1, A hamu és
a köpenyek a p>r kitisztítása ciéljából eltávo!Ihatok kályhákat széjiel kell ssedni. Zajtalanul íöthető Tetszés aze tartam koksifútésoei 24 óra hosszáig égísi tartam kószéufútt salak-pormentes eltávolítása.
„BELOlS^, füsemésitő kandalló vag-y kályha látható égéssel.
Egy kandalló vagy kályha több helyiség köliiii fűtésre szolgálhat Tetirés szerinti b\'OSssn ég-si tartam k\'okst-, kő- vagy faszén fate»s«l Zajtalan töltés. A hamu és -alak porn-eutes távolithatása Rosszul ifütütt kályák átalakíttatnak Köiponti légffitéaek Kgési építitek részére. — Szártd-készü\'-\'tek iparéi gazdaság szólókra,— Wagon-kályhák. Prospektusok ós árjegyzékek ingyen-
0 0 0 0
o -.
0 0 0
o
0 0 0 0 0 0 0 o 0 a
0 \' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OOOqOOODQOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
colier nyaki: iuggombó\'k 2
férü iiyákkcnrliitök i .
ü evőkanalak darabja 5 „
kávéíkcualak n 2 ,
tej merő „ 7 n
levesmerŐ „ l4,n {
6 pár evószer együtt 14 t
6 pár csemegeoier S „
ittetnek, »em tstszö tárgyak 8 i
O0000O00OOO00300C0O000O0000O
fm
I
_-----------------------............_......._ ~ M
E
1
§s Ss
•vi »
w c Ki
fi? 5.
M
S. t ii
m
s
n =
(fii
í g Ifi
2» § EB" a
on CP 9T E3
is
OKI tm
al is
SS
e-es
gL4
m
01
(0
m <
tt
3 < S <
N
CD
a\'
co
Oil
Wajdits József könyvnyomdájából Kagy-Kanizsán.
51 k«,