Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.99 MB
2009-11-27 14:45:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
575
4632
Rövid leírás | Teljes leírás (305.13 KB)

Zalai Közlöny 1890 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KASIZSA 1890. február 1-éii.
5-1K azam
fS^s- évre fél é«e
E löf izeié* i i
¦ 5 í.t — — 2 fri 50 kr.
Egyes ízám 10 kr.
HI k i»; T Esek s .: p\'íitanrban 7. utíaodsz-
s niiiideu toí&libi suri-rt 5 k
HYlLTTÉRBEN
>iit n.r«.-aként 10 krért v^u-lnr ; Kinc«iari illeték minden egy* h ihletéért 3" kr fiieienáft.
Huszonkllenczedik é> folyam,
"A nagy kanizsai >Keresk<-d.drm Ip fnagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", ajnagy-kanizsai izr.
•kanizsai, önkéntes tüzoltó-egykl*. a nagy-kanizsai kifdcdoevi-lö egyesület"
!
A lap. iwejlemi ré«ét ilíül kö«
lemenjek « »X«\'It*«í.tifiMjl1(«, *ny»ej réuét ijleto k&jcarénytlc] f-d g « li\'íadi-iiirat.iliioi bjii
: a - a r ¦ ¦ ic ; - üí tár i
Bérin
tttlrl
tűg-d
Kéziratok vittza se» küldetnék
jótékony nőegylet", a .szegények tápíutézete", a nagy\'-kaniztai tiszti önsegélyző szövetk delmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARvALMMJ/HETILAP
soproni kerenke-
Em%icirat a Balaton góihajózás* Ügyében.
A balaton-tavi gőzhajózás fej lesztése ügyében 1889. deczember hó lüén, egy a Bálatonmeliéki orsz képviselők és a balaton-tavi gőzhajózási részvénytársaság képviselőiből álló értekezlet tartatott, melyen egy nézetben volt minden résztvevő az iránt, hogy a Balaton eddigi elhagyatottságát leginkább a körülfekvő helységek és az ottani érdekeltség tétlensége okozta, hogy az ottani lakosság érdekébe ezen az állapoton változtatni kell, hogy ezen szép vidék felvirágzására mindenekelőtt egy kényelmes és biztos közlekedés szükséges, hogy egy ily közlekedés megteremtésére és feafartására anyagi áldozatok szükségesek, és hogy ilynemű áldozatok hozatalára első sorban az érdekelt három megye és másod sorban a magas kormány lenne hivatva. Az értekezlet által a társulat alulírott igazgatósága lett megbízva azzal, hogy az ügy mostani állását és a jövőben követendő eljárj rást egy emlékiratban foglalja Össze, melyet Somogy-, Zala- és Vesz prémmegyék :Ör7ényhatóságaival A. bizottsági tagjaival, nemkülömben a fent emiitett megyék orsz. képviselőivel közöljön. \'
Midőn ezén felhívásnak a követ-kezókben iparkodunk eb-get tenni eszünk és emlékezetünk előtt leb\'g azon szellemes és érvekben, valamint hazafias lelkesedésben egyaránt dus röpirat, melyet a nagy Séchenyi még 1846-bau april 2-án a balaton-tavi gőzhajózás érdekében közzé tett.
Látjuk és érezzük annak mind
m-g is lett, megadta az impulzust tette a csiraképes magot: de fájdalom, alkalmatlan talajra és a kivitelre képtelen kezekre taialt.
Nemes müvének, ernyedetlen fáradozásának mintegy kigűnrolajául, általa boldogítani ólujtott vidék anyagi gyöngesége és részben közö nyének jelképét, úgyszólván égbe kiáltó szemrehányásként szemlélte a hazai és néha a külföldi közönség i? szép tavunk partján porladozni azon elszomorító hajóroinot, melyet valamikor felbuzduló, de csakhamar elpárolgó lelkesedéssé! „ Kisfaludy " - nak kereszteltek.
Ezen rom uapontai szemlélése és egykori leglátogatottabb fürdőhelyünk majdnem egész elhagyóttság-i a Se-fáma-Yacht- Egylet vála^/.tm uiyának körében azon eszmét é: lelte meg hogy ezen a siralmas állapoton új
ián. dermedt meg és vált tetszhalottá, mely azonban az éíöCklődés és haza fias munka melegében új és áldásos életre ébredhet. -
Az alapitókat eljárásukban tehát nem kalmár szeltem, nem magas százalék jitáni törekvés vezette, hanem egyedül .az ügy iránti érdeklődés, a közjó elóm\'czditása iránti é...