Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.58 MB
2009-11-27 14:49:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
984
5639
Rövid leírás | Teljes leírás (365.49 KB)

Zalai Közlöny 1890 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1890. márczius 1-én.
g-lK azö,m
Hnszonkllenczedlk évfolyam
Elő fizetési ári sz érre . . . 5 frt ) -ifél e\\ie ¦ . - - . 2 fa 30 kr. juegyedéri-if . .1 f«25 kr Egyes szam 10 kr.
HIKDETÉSEK |S hasábos petitsorban 7, majodiZ minden\'további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN
t toronként 10 krért vétetnek fel. Ktn«táTi illeték minden egye*
hirdetésírt 3U kr f
.tendi.
ZALAI KÖZLŐIT
i
A lap ozellemi réstét illetfi kö leméoyek a Izerkesztőséghez. nyagi részét illető köriemén)\'\' edig a kiadóhivatalhoz bérmene intézendők : jV « 0 V-K attizsá ii takarékpénztári épület.
Iliér:.
mtetlen levelek : tatnak el.
Kéziratok vissza nem kiüdetaek
a .soproni kereske
&. nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank", a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a.nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* ;;agy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\', a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*
delmi iparkamara" nagy-kanizsai kül választ mányinak hivatalos lapja.
HETENKIWT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
•.i „¦¦¦¦——! m ¦¦\' -......... -——"-^ -\'.\'1^==--—r-^ \'--*-----\' \'"--^ "-*
— Elvi határozatok iparügyekben\'.] szempontjából kivétetnek a törvény ren- iczimén valamely szesze-; folyadékot szón
<czélból, hogy azt másuk között kiossza, jmert ezen kiosztás már bizonyos mértékében forgalombahozatal, áruba bocsátás.
. . . ...... „ .... . , . ; város és hazánk • polgársága közt.
A dunántúli közművelődési egylet, i MegjöUnek iátjnk az időt, midón a
Beksics Gusztáv országgyűlési! polgári eréoy méltánylást, a keres-képviseló- és jeles publiczistánk! kedelem és ipar elismerést nyer. Nagy-Kanizsáin, február közepén tör-! Hogy ily nagyszabású egyesület tént megjelenését a dunántúli köz- létesítőének van-e itt biztos talaja? művelődési egylet létesítenek ma- Határozottan igennel felelünk; Ahol gasztos eszméje teíte nevezetessé és a polgárság önerejéből szeretett vá-siker esetében dicsövé. \'rosát ily csodás gyorsasággal, mégis
Eltekintve attól, hogy megjele- körültekintő buzgalommá! fejleszti, nése által városunk jelen állapotát virágzásra emeli, hol annyi humá-minű társadalmi, mind közművelődési nus intézmény létezése dicsőíti t szempontból közvetlen tanulmányozTa, közmorál épségét, fenséges érzetét, létet adhasson nemes eszméinek : ott létjoga van oly intézménynek is, váljon az elvetendő mag képesé mely talajdoúkép nemzeti, hazai Ügy terebélyes fává nőni? j Beksics /ur éles szeme meglátta
Eltekintve attól, hogy a köztünk az irányt,.midőn első sorban a nők lökött nébáoy nap élénk érdekeltség figyelmébe ajánlta, s nők buzgalma közt folyt !e és többtársadalmi össze- által kívánja a férfiak pártfogását jövetelen lehetett szerencsétik öt Üd- kinyerni." ilert Nagy-Kanizsán a vözölhetni, s meggyőződhetett arról, negyvenes évek óta működnek a hogy a szívélyes fogadtatás biztos jele jótékonyság terén a nők, mint a volt annak; miszerint az ősi magyar köznyomor enyhítői, nehézséget nem vendégszeretetnek valódi talaja disz- ismerő kitartás és ügybuzgalommal., lik itt a határszélen—városunkban, j Van itt két virágzó jótékonysági Mindezektől eltekintve ezúttal a nőegylet, népkonyha és 3Kisdedue-dnuáutuli közművelődési egylet léte-,velő Egyesület", jsely már több
1. A táucztauitás, habár iparszerüen gya-1 de.kezése alól koroltatik is, az ipartörvény rendelkezése í *" —
alá nem esik. 2. A tanoflc\'zLskoláziatási|Gl...