Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.33 MB
2009-11-27 14:56:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
985
6607
Rövid leírás | Teljes leírás (349.37 KB)

Zalai Közlöny 1890 031-035. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

YMMAfflm. 1890. augostusz 2-án.
31-iit sza.m
Előfizetési ár egítc évre . . -. - 5 frt -fél érre . . . 2 írt 50 kr. uegT»dévre . . * 1 frt25 kr.
HIKD ETÉS EK S baníboi petictórb&n 7, mÜHxlteor í; « minden toVfbbi sorért fi kr.
NYItTTÉRBEH
palit poronként lO^irért réti-tn* Kiüraitái-; sllrték inimieu egyi i.-.!«lés;n 30 kr fiietobdS.
Hnszenkilenczedfk évfolj-aMi
A lap ít«llpn néyyek »
:i ki:id.>lii\\.i!:i!l..v.
Kéziratok vissza nem küldetnek
\'A nagy-kanizsai .Kereskedőim: Iparbank*, a „n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület¦ a „uagy-káDizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara" uagy-kanizsai kühálaszf má;
nvának hivatalos lapja". °
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENTŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nyílt lévai -
Svastlts Benókoz, ZatavármegsC;fő-Ispánjához.
Méltóságos főispán űri Igen tisztelt barátom!
A pfcylloxera rohamos pusztítása a dunántúli megyékbea számtalan családot fosztván meg vagyonától s olyan helyeken is, mint a veszprémzajai Balatonpart vidéke, hol a koldusbotra jutottak még a kenyérkereset Iforrásától is jó részben meg vannak foszty?:; önként merült fel a telepítés kérdése, hogy első sorban a vagyontalanokat megtartsuk a Hazának .3, ne kellessék kivándorolniuk ; másodsorban, hogy munkájuk útin kenyérhez jussanak! -. Somogy vármegye területén is rohamosan\' terjed a vész: kiszámithat-ianok már is a károk; s habár a rozs, kakoricza stb. nem pótolhatják a szólók jövedelmét, mégis több vidékünk van olyan, hol a szóíóföldek nagy részét szántani, miveini lehet.
De Veszprém-Zalavármegyék balatonparti hegylánczán a kipusztult tőkék földjét legalább.2/, részben még szántani sem lehet, részint a meredek hegyoldalak, részint a szikla-íöraeg miatt; igy tehát a szólejében jövedelmét vesztett lakosság leszorult a parti csekély területi lapságra, raly — számarányát tekintve — elég kenyeret nem nyerhet;
Ez az egyik baj!
A másik meg az, hogy épen ezen vidéken nagy birtoktestek nincsenek, melyek munkát, foglalkozást adoának a népnek; ily szigorú körülmények közt a vagyonban pusztuló családok sorsa valóban siralmas, mert Liter, Kenésétől fogva le egész Akaiiig az egész hegyláucz ma már csak kopár terület; egy végtelen .temetó, melyben a heniyóktó^-pusztított lombtalan fák közt ugy néznek ki a mü-izléssel épült szép villák, mint a temető keresztfái közt a mauzóleumok!
Megdöbbentő látvány ez! Egy kiaknázott kincsbánya, honnét a kincsásók még verejtékük árán sem meríthetnek egy aranyszemet.
B. Füred még az idény alatt csak ad kenyeret a közelében levő néhány község lakosságának ; de miből/él meg a többi? azok a kitűnő szófomivetők, kik ma a gyepükön kivül siránkoznak, látva elpusztult területeiket, mint Lóth felesége, mikor visszanézett az égő városra! \\
ValóBán.. szívszaggató látvány 1
A dunántúli megyék ily sorsra jutott lakosságát megmenteni; itthon marasztani, munkához,juttatni, Éek-sits Gusztáv képviselő nemcsak tblláí-emelte fel már többször, irt erős érveléssel hatalmas czikkeket; csinál propagandát az ügynek; de kormánykörökben is hinti az eszmét, fárad, kér: hogy a balatonmenti homokterületeknek csak egy részét is telepítse be és adjon kenyeret az elszegényedett népnek, melylyel nemzeti missiót teljesít!
Alig pár hónapja, hogy Somogy -megye fenkölt gondolkozású, nagy tevékenységű főispánja, Talíián Béla azon hatalmas és napjainkban nagy fontosságú inditványoyal lépett fel a somogymegyei . gazda...