Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.88 MB
2009-11-27 14:57:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
780
5182
Rövid leírás | Teljes leírás (311.97 KB)

Zalai Közlöny 1890 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XAGMANIZSA. 1890. szeptember 6-án.
36-1K azam
HuszonkJlenczedik ét folyam
Előfizetési ár:
:gísz évre . . . 5 frt -?! íjvrP . . . . 2 frt 50 ijpgyedévfe ... 1 frt25 5 Ejyts siáK !0 kr.
HIRDETÉSEK S hasibo* !iKtt\'.sorbar. 7, raiaods; t>, i minden további sorért 5
NYILTTÉRBEH
petit «oronkéEt 10 krérl vétetnek fai. Kincotári illetik ininden ogyes lirde\'téíírt 30 kr fiiutendő
ZALAI KÖZLŐIT.
f
| A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank*, a „n.-kanizsai Önkéntes tüzoltó-egyiet*, a nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület"" ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", a" .soproni kereskedelmi iparkamara" ¦ \'V / nyának hivatalos lapja.
A lup Bieliem; testét illet* I lemfnjek » «erke-itlsééiie
idig a kiadutiir»:3ih\'Jt berme:
X ag#~K a nixmán takarékpénztári-?p (Hot.
Kéziratok vissza nem küldetnek
l
nagy-kanizsai külválaszuniá -
HETENKIMT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
állameszme is megizmosodna. Ezen tehát változtatni kell, mert ettől függ a magyar haza jövője, ez szoros összefüggésben áll a magyar haza létkérdésével.
Mit/ csinálnak kedves horvát testvéreink ? Antonovacz községben a kSzségbeli reformatas lelkésznek a
Az állani-, társadalom- ós Unitokhoz.
A magyar néptanítót működj: sének üdvös eredményéről elismerőleg nyilatkozik a sajtó, a közvélemény. A magyar néptanító csak kötelességet teljesít, melynek jutalma az önérzet. Nagy feladat, nagy nemzeti\'községi e 1 ő 1 já róság részéről czél lebeg a tanítóság előtt, mely- [ s z i gor u a n meg van tijtva a nek érdekében nevel, tesz, hat és,bevándoro 11 magyarokat ma-buzdit, nemzeti czél a magyaiügyarul tanítani és ünnepna-erazet gyermekeit egy egységes *Pok alkalmával magyar isteni tiszteletet és prediká-cziót tartani. Erre természetesen csak nem terjedhet ki az intéző körök figyelme. Egy fürdőhelyen a fürdőigazgató betiltotta a magyar czi~. gtatja minden honfi szivét, nincs \\ gánynik a magyar nótákat. Ez már az a földi hatalom mely erőt tndna több, mint szemtelenség! E baj tiszT venni rajta. \'telt olvasóim, társadalmi jellegű. Na-
Hogy azonban a tanítók mükö-Igyon sokat elnézünk! A toUágo? dériének eredménye mégsem fele! meg j figyelmesség helyett — a magyarok teljesen a várakozásnak, annak egye=!kaí nem tudókkal szemben — tóbb dűli oka. hogy közoktatásügyek .ve-jsovinismust ajánlunk. Valóban tmt-zetÖiben nem lehetnek kellőleg tá-jrányos. hogy egy-két emb^r kedvé-jékozva a magyar oépi-kolán&k a őrt, a kik nem tudnak vagy nem közműveltségre ható fontos befő- akarnak magyarul megtanulni, egész lyasaról. A népiskola ma verseuyin-! társaságok németül beszélnek. Én tézete a felekezeteknek, a nemzetiségi I folyékony an beszélek németül, de érdekelteknek Csau amagyar tannyelvű j bárki szóik meg németül,, annak iskolák állnak a magyar kulturpo- j magyaral azt felelem: „N\\x dájcs!"
testté tömőriteni. Czélja, hogy a haza\' minden gyermeke nemzetiségi különbség nélkül, csak a magyar hazáért tudjon lelkesedni, mert ha csak a magyar haza iránti szeretet
litika".szolgálatában. Más tannyelvű iskolákban a szétválási törekvéseket istápolják, a magyar nemzet elleni gyü\'öletet élesztik, a magyar közjogot nem respektálják. Bezzeg máskép van ez a Porosz-, Lengyelországban. A porosz állameszme megizmosodása csakis a népiskoláknak köszönhető. A taüitás középpontja a német nyelv s a tanítás szelleme csak egy fotényező befolyása alatt áli, mindenütt a porosz állam érdekeit érvényesíteni. A ho...