Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.93 MB
2009-11-27 14:59:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
684
4235
Rövid leírás | Teljes leírás (313.62 KB)

Zalai Közlöny 1890 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
29. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA. 1890. Október 4-én.
i
Blő fi*eteti ár: eR*sz í*m ¦ ¦ - 5 írt — evn- . . . 2 f;t 50 kr. e;fdev,-f ... 1 frt25kr Egyes tiim 10 kr.
HIRDETÉSEK - hsaiboi pftiuorban T, misodizor
• minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN
síit toronként 10 krért vétetnek
I illeték ú-:. egyea
hirdetésért 30 kr fiieiendo.
Hnszonkllenc/edJk é» folyam
A lap -:t :: rémét illt±t5 köt-
lemények * ezerkeittSséghez myagi réssét illető küllemén vek pedig a kiadóhivatalhoz bénnentv* intet ema :
takarékpénztári-épület.
Bérir.eut. tlen levelek nem fogsd-tainak el
Kéziratok vissza nem kü délnek
I ( A nagy kanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a „o.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdedDevelő egyesület*,—J-
-a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmá-
nvának hivatalos lapja. *
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhívás
a
- „ZALAI KÖZLÖNY"
XXIX-ik évfoljaiiitsaiak
1890. évi IV-dik negyedére.
Tisztelettel Jelkérjük mindazokat , kiknek előfizetésük m.lió végével lejárt hogy azt megújítani ideje korán\' szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön jel.
Lapunkat\' ajánlanunk jeleslegessé teszi az a körülmény, hogy a t, közönség eléggé ismeri; hosszít idö óta rendes házi baráttá vált s ki-ven osztozik közönségünk örömében, bánatában. Munkatársaink diszesko-szoritja lehető változatossá, érdekessé teszi tartalmát s vonzóvá olvasmányait. Igyekszünk, mint eddig, a multak eseményeit JeUeritve annak gyöngyeit gyűjtögetni, jelenünk eseményeit, szorgalmasan feljegyezve átadni az utókornak, szívesen ápoljuk a szebb jövő reményét. Jelszavunk a tisztességes munka és törekvés ! E szellemben üdvözöljük s kérjük t. közönségünk méltó pártjo gását és kedves munkatársaink további buzgóságát.
Végül kérjük mindazokat, kik\' lapelőfizetés- vagy hirdetési díjjal\' ^^hátralékban vannak, hogy azt be j
fildeni szíveskedjenek. I Kérelmünk méltányossága eléggé mdíkolt, miután nekünk is kötelezettségeink vannak.
Előfizetési ár: 1&90 okt.—decz. negyedévre 1 írt 25 kr. „ „ 1891. marcz. félévre 2 „ 50 „ „ „ „ szept egészévre .......5 a — -
Nagy-Kanizsán szept hó 1S90. Hazafias tisztelettel Szerk. és kiadó.
Wajdits József könyvkereskedése.\'
=4=
Nemzeti gyásznap!
Van-e - oly fásnlt kebel, van-e oly fanyar sziv, melyet a hazafiúi mély fajdalom keserű érzete villám-szerülcg át ne hatná, ha ez országom gyásznap reggelére gondol?
Nincs! s ha volna, az nem magyar.
Sok rósz napot élt már ez a magyar faj, de oly roszat s roszban oly nagyot s nagyságában oly retteneteset, lealázol nem_, mint az aradi Golgothán történt barbárságot.
Egy letiport hazának összetört vezéralakjai hurczoltattak bitóra — s ez embertelenséget, e kegyetlenséget tétlen néz\'e a müveit világ!
A nemzet mély fájdalma nem szűnt meg a korral, nein is szűnhet meg soha, sót az idő csak DÖveli. Enyhülést csupán az a dicsó körülmény nyújthat, hogy kegyeletes érzetet ápol a magyarnak kicsije, nagyja\\ szegéuyje, gazdagja egy iránt és általában. Ez összérzetuek monumentális képe az aradi vértanuk réstere emelt szobor, melynek leleplezési ünnepélye október tí-án lesz Arado-i a nemzet egyetemének számos képviselője jelenlétében.
Magasztos, dicső, nagy ünnepély ez\'.Nemcsak a magyar, de az egész müvei...