Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.39 MB
2009-12-04 15:04:43
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
868
6236
Rövid leírás | Teljes leírás (406.67 KB)

Zalai Közlöny 1891 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IBM.
Mfit-KAMm. 1891. Január 3-aii,
Előfizetési ár:
;eK*U érre . . . 5 fit---
jfel éwe . . . . 2 frt 50kr tierta ... 1 frl25 kr. Ecy*s azin 10 kr.
H1SDKT ËS\'EK -8 boibo* p -tiisorban 7, auttodizo mir.ae» tov&t&i lorért 5 kr
HYlLTTERBkN
l foróakt\'ut 10 krért rLt<-tne) jffl. Kincxt&ri tll-îék minden i-içjP. biniatéaln 31.1 kr SíetsüdS.
, A nagykanizsai .Kereskedelmi Iparban**, a ,n. kapizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdedoevelő egyesület*,* n .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagykanizsai izr. jótékon\'y nőegylet*, a .szegények tapintézete\', a .soproni kereskedelmi iparkamara"
nyának hivatalos lapja.
nagy-kanizsai külválasztmi-
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOD MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
<? v " / _._¦_ í \' il I
Előfizetési felhívás
a
„Zalai K öí.z I ö n y"
1891-Üti 5L^^3i*v\'ik éTfoiyamára.
Az aj ér megérkeztével harmmezadikszor kopogtatunk az ajtóu: Bojdog újév" kWánattal s bizon nem tudjuk, melyik a szebb felelet: «9&-.Szabad", „Lehel" avagy épen ,Bujjbe* ? — Mindannyi jó, ha előfizetnek! - Mi "pedig e szempontból jelenünk meg. Hogy aztán megérdemelj ük-e a pártfogást? nem szenved kétséget, mert az a három iksz erős várunk minekünk; uem ütjük a nagydobot, nem kiabálunk s nem szedjük Össze csalétekül a szebbnél-szebb szavakat, hanem tettünk, teszünk s tenni fogunk mindazért, mi a közjót előmozdítja, mi szórakozást nyújt, mi t közönségünket érdekli s leginkább helyi viszonyainkhoz illis.
Ezelőtt közel harmincz évvel messze vidéket képviselt lapunk, ma már több cíecsemót táplál szép megyénk és vidéke, kisebb-nagyobb szerencsével; nem irigyeljük, sőt örülünk a szaporodásnak, csak hasznára váljék azon körnek, melyben él s dicsőségére a hazának, melynek felvirágzásáért küzd fiészüukről emelkedett hangulatban történik a további küzdelem, mert a szép mult tudata növeli a bizalmat, edzhefi munkaerőnket és nemes ambitiút nyújthat. V
.Nem bíbelődünk politikával, az a nagy napi lapok feladata, de igenis a vidék anyagi és szellemi érdekeinek előmozdítása fótörekvésünk czélja. a társadalmi kérdések helyes és higgadt iránya megbeszélése, és a fejledezó tehetségek méltó felkarolása, buzdítása kellemes feladatunk.
A politikai nézetéket tiszteljük, az egyéni meggyőződés dolga; a mi teendőnk a hazai ipar. kereskedelem és gazdászat emelése s m.-.ó.-j felett helyi érdekeink megvédése, mind erkölcsi testületed, mind egyesek köz-iráuyu működésében. A jótékonysági törekvésekcteljes erőnkbóli előmozdítása, méltáuylása és buzdítása az érdem elismerése, a munkaszeretet terjesztése s az egymás iránti tisztelet- és becsületérzés virágának gyeu géd ápolása. A családi szentélyek tiszteletben tartása, esetleges megvédése, de arezpiritó dicsériádák gúoytermelö gombáinak tápot nem adunk; a nemes törekvések, világos és közjó irányú intézkedések előtt kalapot emelve, hazafias és emberbaráti Készséggel harczuluuk mellette s vele. Be hát miért mondjuk el mindezt? Hisz ismerik működésünk irá-
nyát, munkakedvünket a igyekezetünket arra nézve, hogy szép Zalánknak, de tülönösen kedves szülőföldünk: Nagy-Kanizsa városának dicsőségére, jólétének s polgárai boldogságának előmozdítására van irányítva egész törekvésünk. Nem csoda, hiszen íme harminczadík éve, hogy Nagy-Kanizsán megszületett lapunk egyfolytában, szakadatlan lánczolatban itt jelenik meg s megfogyva bár, de törve nem, folytatja pályafutását.
S midőn ez alkalomból háiaérzettei telt szívből mondunk köszönetet a mély?:; tisztelt közönbégnek, lapunk buzgó pártolóinak és nagyrabecsült munkatársainak állandó szíves figyelmükért és lapunk iránt tanúsított hazafias készségükért, buzdító jóakaratukért; engedjék meg, hogy azt továbbra is kérjük. Csakis ez érzetben, e tisztelettudatban lépünk a harminczadík évfolyamba, meglévén győződve, hogy mint eddig Isten segítségével, ngy ezentúl,is emberül megálljuk helyünket.
Hogy;, mindenkinek nem tetszhetünk, mindenkinek szája íze szerint nem írhatunk, az emberi gyengeség; de hogy öntudatos meggyőződés és tapasztalat vezérli tollúnkat, erőnket és akaratunkat, azt senki kétségbe nem vonhatja s a XXX-i.-t el nem törülheti senki sem — ez már a lap homlokára sültetik. ; ej
Egyébként a 30 éves jubiláris szám a nyáron jelenik meg, most csak az évfolyamba lépünk. Hogy mily meglepetésre készül a laptulaj-donos kiadó? azt előre uem súghatja meg a szerkesztő; de hogy a két ezredik lapszámon felül megjelenendő jubiláris szám meglepetést idéz elő, azt hinnünk engedi eddig tanúsított áldozatkészsége és lapja iránti tőr-hetleu hűsége. Megérdemelnők, ha 30-ik évünk ránk nézve is ürömé v lenne 1
Tisztelettel felkérjük tehát lapunk nagyérdemű közönségét az előfizetések mielőbbi megújítására, általában hazafias pártfogásának tanúsítására.
Előfizetés! árak:
1891. január—deczemberi egész évre A frt — kr. 1891. január-júniusi fél évre 9 frt &0 kr.
1891. január—márcziusi negyed évre 1 frt 95 kr. Hazafias tisztelettel Nagy-Kanizsa, decz. 20. 1890.
Szerkesztő s kiadóhivatal: Wajdl.s József Bátort! Lajos
kiadó laptulajdonos. felelős szerkesztő.
Harmincz esztendő.
Harmincz esztendeje annak, hogy a zászló kigöngyölittetett, s az eszmék merész harezosai, a társadalom \'legrosszabbul fizetett napszámosai csoportosultak, s a .Zala-Somogyi Közlöny* \' első száma elhagyta a j sajtót.
Harmincz esztendő szép idő, szép egy ember életében, de sokkal szebb egy provincziális lap életében. Harmincz esztendő viharait, val-| lásí, társadalmi, politikai váÍtoz*iáít ! sértetlenül keresztül élni, a köznapi I élet miuden mozzanatát; összes gyarlóságaival, ferdeségeivel és olykor szépségeivel , figyelemmel kísérni, azokba befolyni, s az Örök eszme-, jó és szép eszméje szerint irányi-taai ; felölelni mindama kérdéseket, miket a helyzet, a .körülmények, az idők változatai szülnek, s melyek egy szűkebb körű társadalmat di- í reete, s az egész társadalmat indirecte érintik, s quasi azt alkotják ; támogatni a haladó tudományt és j művészetet azáltal, hogy productu-maik kellőleg méltatva lesznek, a kezdő tehet-égek szeretetteljes kritika áltai buzdifiatnak, ösztön52ter.-nek ; szolgálni az ipart, kereskedelmet, gazdászatot, a közélet e barom legfőbb tényezőit ; szolgálni a különféle egyesületek, testületek érdekeit, melyeknek czélja, s így létszükségessége akár a h i t, akár az erkölcs, élet áldásdús talajában gyökerezik1 elűzni a mindennapi élet unalmait;
T ár exá.
Újévi vigasztalás. 1891-re.
Id8k folytán, idSk"mtthíL\'\' -BepQl *¦ ;-v etjmi*niin — Mint a nyíl t
Dc «era kelet »cm njogatról Egy terel, egy ág >a moidor . . . Nem érkesik ne mm: bír!
Hi Uh«t »z oka mánk Halrinvnl a nap, a C4ÍH»gtnk Ságira?
Taiín mért nincs itt élet, Mert kdéig a — végitélat I Itt leás, itt ntca tokira :
Legyen ii itt birokéban Licgp&lloaial * kesében
Iitt:Ciliit !
Stórja. »ét i: rút Tilígtit — Él asotin legyen Áldott U; Liiáck. nj életank.
Adáig, mig|igy é*T51-é*r* Telpednek — nem leu elütve Job:- vilié 1
S mert lOk-t ét vak mindenki — Addtg nem ii i»mer aanki. Itteni, embert és hírit.
Addíg év Liíbi újul.
Míg a világ meg oem fordul
.Sarkiban 1
óriiaok, Acbillec>k
Mig cjil Q\'ic teremtenek
Ujat, ¦ matt, mint a mi VAD I
óh! ba jönnének ftebb évek, A bit, remény axeretetnak
Évei!
Dalom tem igy keseregne — S har<ogá*)it baaa? serte Meg 1,-hetne írteui t
De még nincs ok csQggedésre? fcdiett már a tzenredéire NemietOnk.
Ha bátran néillnk el "re! Meg lehet tin -- •aatenddre, Szebb jerSre ébre-iünk:
TÜBOLY VIKTOK.
Kirándulás.
Irta: Dr. N \\GY SÁNDOR
Délt-iőit elmenteni sétálni. ? közben találkoztam\'Zöld Abris baritómmal akivel tegnap e.-te e*y ismerősünknél együtt voltunk lüs/.cÓtOroti.
— No k>heverted már a te^uKpi disznótor fáradalmait ? kérdeni tőle. ."
— Mé* nem egészen válaszolt Abris, i.a«;oii nyomja a sok kolb.isz, men burka mos: is a on-r b azután folytattuk loTífi b PiyQt sétáuka\'. mikor egyszer c-ak val.ki báláiról váltamra üt. s elktál\'j i:
— Szervus fiuk csakhogy talá\'koz-taui veletek, már kerestelek benneteket. Jö\'tÖk uay-f?
— Hová a pokolba? kérdem a jövevénytől, ki Vö/qs jó banknak: Szerb Geró ioldbirtoVo;« Hífíybomoko.\'i
— Huva? hát hozzám. Mulatunk eeyet aalam, uay is-rétíea igéntek. hogy kijöttök bozzám, k mi ml eddig méL nem váltottátok be itfétereteket most hát nem eredtelek el benneteket, hanem jÖMiÖtök kell velem. Lo már dolgaimat, irt eivégez-teni, jöjjetek hát, nétájunk ki a páivHoáz-ho/, félóra muiva iuilul a vonat Siéas&Dk, sietünk no. ne sokat Kondoik zzatok, — >ürgetett betmünk^t Gerő.
— Eljösz-e? kérdi tö em Áöris
.— Én most ia tele vagyok disznós*\'g-n^l. .•(¦!!.mi kedvem it.ost kirándulni, vála-
Geró barátunk azonban sehopy ?em tágított a ijty nem nagy kedvvel bár, de me^iiitlultunk a pxlyabnz íe.é Gerő eiéia pf\'n/\'árhoz jegyet val\'aai; ai.onban a penztát os kijelenté hogy mar nem adhat jegyé*, mert rögtön c-pniíetnek harmad) kat, s indul a vonat Uey is történ\', e pil-lati&ibaii hallottuk a csengetést, atátioa éles sípolást s dübörögve megindult a vo-?at nélkülünk- .
— Mondtam agy-siessünk, most ü vagytok azokai.\'hogy lemanttitank. No de uem nagy baj, monda Gerő, egy Óra
múlva iudul arra másik vonat, elmegyünk azzal, addig menjünk be egy puhár sörre a vendéglőbe.
— Már jobb lesz e! nem menni jegyzé meg Abris, uem fog sikeiüjni a ki-rácdulás.
— Miért nem fog sikerülni, szó! sértődve Gerő, szt hiszem, hogy uálam miu-denki jói érezheti magát, bát még jó barátaim.
Ábns azonban babonás idegességgel rázta a fejét mivel lemaradtunk a vonatról Nagy lassan elmúlt az *>ev Óra s mi az inanlo vonattal elmentünk. Útközben kérdezzük GerötÓi, hogyan megyünk j H\'igyhomokra hiszen csak Svábfaiuig le- j bei vasúttal menni?
— No hát csak DPm gondoljátok azt,i hogy gyalog megyünk Svábfaln\'ól hazáig, mikor kocsin is jó két órai nt odáig.
—Ü<Ss hát miképen? kérdem Gerótól
— Furcsa kérdés. Kocsisomat oda rendeítem ax állomáshoz. Lesz két bunda is a kocsiu, nehogy megfagyjatok az utón.
— Bizonyárról jó volt gondoskodni, mondám, mert ebben a bolondos januá-riusban véletlenül befagy a fülünk. Soha \\ ilyen Időt oem éltem, tegnap a nagykörű* egyik oldaláról a másikra csavargőzösön szállították az embereket s ime az éjjei¦; mennyire megváltozott az idő. Reggelre S" hiüeg lett s ugyancsak tartja^magát. i
— Legyetek nyugodtak, lesz mivel takaróznotok az uton, nem fagytok meg.
L pillanatban lát meg Ábns egy nyulat keresztül futni a vonat előtt.
— Nézzétek caak, ott fut a nyul. ke-1 reszLül a vasúton. Az szerencsétlenség, szólt szomorú hangon.
Hiszen nem gázolta el a vonat, mo:>dám, hát hogyan volna szerencsétlenség.
— Jó jó. majd meglátjátok, mondi Abris babonás jóslattal.
— Eh! mit babooáekodol mindig kabátos ember létedre: nem csodálnám, ha ködm^nes volnál. Mondok én nektek e \' helyett más újságot.
— Halijuk, mondám.
— Tudjátok-e, m\': újság van nálunk nagyhomokon?
— Még ott is van újság ?
— Yan ám, de nem papiros, hanem az, hogy több, mint egy hete minden virradóra betöréses lopást követnek el a faluban. Majd itt, majd ott törnek be á tolvajok, s mindeddig nem tudták elfogni őket, sőt még csak nem is Bejtik a tolvajok kilétét. Azt mondják: lehetetlen, hogy, falubeliek legyenek, hanem valami jól szervezett fővárosi tolvajbanda garázdálkodik a faluban. Izgatott az egész falu. Most már éjjeli Őrséeekat szerveztek, akik egész éjjen keresztül cirkálnak a faluban, eddig azonbau még eredménytelenül.
Nemsokára megérkeztünk Svábfaluba. Kiszálltunk. Gerő kocsija csakugyan várt az állomáson. Bundákat is hozott, minthogy Gerő bazulróli eljövetelekor kijelentette már, hogy vendéget hoz akárkit is, s ezért gondoskodtak bm.dákról is. Ei-helyeikedtünk a kociban, jól betakaróztunk a bundákkal, mert ugyancsak csípte arezunkat a hideg és szél. Alig haladtunk azonban negyed Órányira, mikor.a kocsis neki hajtott egy levágott fs törzsének, mire a hátulsó tengely egyet roppant, s mi mind a négyen kibuktunk a kocsmól Szerencsénkre voltak a bundák, mert arra estünk s igy egyikünknek sém lett baja. Mit csináljunk most már. A kocsin, mint minden előrelátó ember, e\' volt látva kötéllel. Előszedte s próbáltuk a tengelyt összevissszakötözoi, egy dorongot használva erőeitésül. Sikerült íb. A. tengely erősen tartott Mi tehát felültünk újra a kocsira, becsomagoltuk magunkat a bun dákba és megindultunk. Alig haladtunk ismét száz lépésnyire, mikor megint egy Daeyot recseot az eltörött tengely, és eltörött a hozzá kötözött dorong, össze szakadt a kötelék, s mi a kocsi mellett a földről fekvő helyzetben nevettük a tengely makrán ezosiágát
— No nem mondtam, hogy szeren esetlenség ér bennünket, mert nyul an
ladt előttünk keresztül az utou, moadá Ábris.
— Dejszen ha utánnunk szaladt volna keresztül, akkor is csak megtörtént volna ez az eset. Mondám én.
Gerő újra kezdette a kocsissal köti./:.\' a tengelyt, mi azonban Ábriasal ott hagytuk Gerőt kocsisból, lovastól, s megindultunk gyaJog Hágybomok felé. Hiába biztatott Gerő, hogy most már ugy meg lesz az kötözve, akár Illés szekerével is kiállja a versenyt, pedig tudva levő dolog, hogy eddig az tette meg a legnagyobb utat egyfolytában a világon, mert a földről az égbe ment; addig meg sem állott Mi OvO.adtunk semmit a biztatásra, hanem €fég sietve haladtunk az uton, Gerő látva, hogj mi nem várjuk meg a tengely összetákolását. ő is ott hagyta a kocsit, hadd bajlódjék vele a kocsis, megindult utánnunk. L1 is ért bennünket^ s ez után hármacskán folytattuk utunkat ugyancsak sebesen haladva Hágyhomok felé, hova este szerencsésen meg is érkeztünk. Gerő házában volt egy boltos, kinek csinos két leánya volt; az egyik barna, a másik szőke. Mi be se mentünk Gerő lakására, hanem egyenesen a boltosakhoz, mit Gerő sem ellenzett, Abris jókedvűen udvarolt a barnának, és sikert igérőleg a szőkének. Mindennek daczára gyomrunk hatalmasan kezdett mormogni elhanyagol-tatása miatt
— Gerő, lesz-e mit enni, kérdem tőle. mert a hosszú gyalogolás, meg a hideg ugyancsak meghozták ám étvágyamat Abris is zaklatta Gerőt, hogy éhes. Gerő azonban röviden azt jegyezte meg:
— Azt hittem ti beteltek szerelemmel is, -annyira belemelegedtetek az udvarlásba. Jobb is lesz, ha elmegyücfe hazulról.
— Hohó. nem addig van az, kiáltók, I | hová mennénk, hát enni cem lesz. Eiőbb I I együnk, azután ba éppen kell. hát tem bá- j
nom, ha kissé körül nézünk a faluban. I
Gerőnek szivét azonban megtámadta a féltékenység ördöge, s mardosta azt mint a kutyák az elhoilott lovat "diába- 1
HARMINCZADDX ÍYFOLTAJÍ
ZALAI ZÖ2LÖKT
JANUAJB 3-áa.
ftsoiuUni, uemesiteni az ízlést, érzel és gondolkozás módot; szolgálni az Istent, a hazát és királyt; — szóval mindeneknek mindene lenni: a legszebb, a legmagasztosabb hi-vatál
8 ki azt hAnnincz esztendőn keresztül hiven, Önzéstetenfll, szeplőtlen eharschterrel betölti: méltó arra a csekély elismerésre, mit az emberiség nynjtbAt.
S ez képezi egy lapnak hivatását.
A .Zalai Közlöny", mely 1872 óta különválva folytatja pályáját, e hivatásiak "minden lelkiismeretes és
kiváló tcdós
Stoczek József a műegyetem rektora.
Urváry Lajos, jeles iró, publi-czista, a .Pesti Nap\'ó" érdemdús szerkesztője, kinek díszes állása volt agy a magyar sajtóvilágában, valamint a közélet más terein is.
Ligeti A ntal hírneves tájképfestő. Czékus István és Geduíy Lajos evang. püspökök, kik nem csak mint egyházak díszei, hanem mint a magyarság hü, bátor bajnokai vivtak ki ma Zalai \' guknak fel ed heti ec emlékezetet
Orbán Balázs a kitÜQŐ székely
- hazafi, jeles országgyűlési képviselő is az — közérdekeket nem veti L ^ ceT62etefl Benne
kénytelenek. A helyi politikai nézetek propagatiójára és képviseletére pedig épen nem tartom alkalmas matériának azt a provineiilis lapot, melynek talsjdo&képeni feladata és hivatása csak a helyi társadalmi érdekek képviselete lehet Már pedig egyiknek cultiválása csak a másiknak rovására történhetik.
Ez \' irányban is tehát nagyon helyesnek kell tartanánk Közlöny" magatartását, mely a tár sadalmi,
áldozatni a politikának,. i az olvasó ityS«Űeaj^6^Te«tettel nemzet link, közönség személyes meggyőződéseit, minő aWm minden bokorba\' terem", legeiveit nem hozza egymással kon- kivált az önzések jelen kufárszellemü. méltányos kritika szerint ez ideig fliktusba. kalmárlelkfl szatócs-világában. A mult
tökéletesen^megfelelt. S h gy megfe-1 Csendesen, nem csinálva nagy növesztettük el , , , ., , ,f ,. - . . \' , . . , , : Hollósi Kornélia jetes bzih-
lelt, épen az legckütansabb bizonyi .búhót, de öntudatosan halad kitü- művésznőt, kinek neve másfél évtizednél téka, hogy ime ez évvel harmincza- zött czélja felé. hosszabb mftvészi pályáján betöltötte az
dik évfolyamába lép. ( Vezér és irány-czikkei a mellett, egész hazát, sőt a külföldet is.
Mi, kik a mult szép emlékei hogy tárgyakban helyesen megvá-\' Wenczel Tivadar kir. táblaj iránt vonzalommal viseltetünk, lel ;iasztvaf többnyire csak a társadalmi. ^\'lV^^T nlTz^í almazott künk teljes gyönyörével emeljük fel kérdések keretében mozognak, elég kQriaí tanácselnök^ " t leplet, mely e tisztes veterán éle- élénket, szellemesek és érdekesek. Erdősi Imre kegjeárendi áldo-téből harmiacz esztendőt eltakar. De A .tudnivalók\' rovata kedves szol- zár, a szabadságharcz bátorszivü bős bajnem csak a gyönyör érzetével, hanem gálatot tesz mindazoknak, kiket az noks^ a tiszta önérzet bizonyos nemével is. ujabb keletű miniszteri rendeletek,! mert nyugodt lélekkel elmondhatjuk, keresk. kamara, posta és távir. igaz hogy abban a harmincz esztendős gatóság s:b. hirdetményei közelebb-multban nincs egy paránya az idő-. ről érdekelnek, nek, melyért e lap pirulni volna
kénytelen. • \' ¦ mindenkor e kor magasabb, igényei
A tiszta, önzéstelen lelkesedés,\' nek. de elég szellemesek, hasznosak, mit nem szennyez be önérdek, a kő-\' a mulattatók, szem előtt tartván, hogy telesség és hivatás pedaDS felfogása e lap hivatásához tartozik a kezdő és teljesítése volt mindig a fő elv tehetségek Ösztönzése, kiknek zsengé-mely e lap vezéreit mindenkor ve- jébe a szellem egy-egy sugara csil-zette. lámlik elő.
Ép azért nem is csapott túl soha - Kern sért, nem kapkod ledér, megszokott medrén, s nem hagyta érzékcsiklandó hirek után, mint a magát soba elcsábíttatni a politika legtöbb provinciális isp, de ingatag é& sokszor kétes értékű sy- zölhetóket tisztességes rene által, hanem Összes figyelmét reprodncálja. lelkesedését és szeretetét szorosan a; Szóval a .Zalai Közlöny
Pongrácz László nyűg. cs. és kir. altábornagy; mind — mind a letűnt év elhunytjai közé tartoznak. Valamint
Vísi Imre a szorgalmas és tehetséges hírlapíró, kit a sokoldalú munka-ii^í ha nem is felelnek meg *jn oly ^
GSASKOS.
Irta
Dráma és fira.
budnyAnszky gyula.
Kőonyen abba a gyanúba keverhet ez a czikk, hogy a magam érdekében szólok. De mindegy, raszi-¦ "3^* nom feJemefc mégis: össék le, ha irmoaoroan ^ tettútx _ ieg,iabb kimondom
az igazságot.
Meg kell vallanom, kissé szokat
ka-
har-
táreadalom, a közjó érdekeinek elő- minczadik éifolyamibi a legtisztább ^ d " hogj, mím poéu »°éraettel léPhel- .mert =nkJ* ¦* éppen a költészet két műfaját állíts*
is ú- jelene hasznos, s jövóje biztató. maix. Hanem hát
épen Ez a mi lelkusmeretes knükánk ^ éríeteSi 4, , mlgylr
költészet jóíójére nézve az ügy,
mozdítására concentrátta.
A provincziália lap nem kalmas te.-e a politikának; épen Lz a mi
nincs, de nem is lehet hivatva arra, e lapról, melyhez bennanket a tisz-hogy olvasó közönségével a politikai telet, a nagyrabecsülés, s hazafiság
helyzetet ismertesse, mert arra sem érzelmén kivül semmi egvéb kötelék ™c,Jret 155 vete^\' 0? . _„ . . „__f, hAirv nem snlt erőm ellenállni a ki-
tere, sem ideje, sem szükség nincsen, nem fuz.
Ezen elismeréssel tartozónk, mert ¦ diguua est operarius mercede sua", Ezt tartoztunk kinyilvánítani, mert hisz e csekély elismerésen kivül egyébre ugy sem számit e derék jubiláns.
Készünkről üdvözöljük azt a aa-
A ki a helyi lapokat olvassa, kizárólag csak a helyi viszonyok, eultu-rális, s egyéb mozgalmak, hirek stb-iránt érdeklődik, mig a politikai helyzetről a polit. napilapokból bőséges ismeretet szerezhet magának. Különben is a politika szörnyen in-
gadozó és változatos dolog lévén, pot, mely az elismerést majd széle-egj-Wt akárhányszor uj helyzetet^8000 körben fogja megadni neki változatot, meglepetést szül, s jgyvmire harmincz esztendős mnl\'ja, be-nagyon háládatlan szerepet nyújt a csöletes múltja méltóvá is teszi, heti lapoknak, melyek ezt — mint\' Éljen a harmincz éves jubi már nem újdonságot — reproducálni-4»ns!! ,
1 N, RUSTICTJá.
A.* elmúlt év jelesebb halottai.
hogy nem volt erőm ellenállni a ki sértésnek. Megírom: mit érzek, mit gondolok ebben a kérdésben, még ha az egyéni egyoldalúság, vagy szub jektiv részrehajlás vádjával sújtanak is azok, kik a napnál világosabb igazságot, mely az én részemen van, rögtöo meg nem látják.
Végre is, szerintem nincs semmi a világon, a mit a józan ész raeg-közelithetleo objekt.vitással vizsgálhatna. Csak a jámbor bambaság meresztheti szemeit közönyösen a .levegőbe; a valódi tudomány, a bői-cseség nem képzelhető szenvedély, tehát egyéni vonások nélkül. Még á rideg számok mestere, a mathemati-kns sem zárkózhatik el a szeretet
való volt minden Bzemrebányás, nem használt a vendégszeretetre való hivatkozás.
Geröcsak a mellett maradt, hogy leszi Mjnden ujabb év uj hoz a individuális befolyásától, melylyeltár
enni, innii elég, csak menjünk;őide haza, nemzetre. Gasdag aratása volt a halálnak gyán csügg. A statisztikus pedig, a CLlEa!üa\' 3emE:- nagyjaink sorában az elmúlt évben is! számok tudományának ez a poétája.
Sokan a nemzet büszkeségei közül testben
nem csinálhat Bemmit
— No szépen vagyunk, hát azért hívtál te ki magadboz vendégnek, hogy máshova menjünk, hisz azt nélküled is megtehettük volna, ezért bizony nem szorultunk volna a te vendégszeretetedre. Ez kijátszása a mi jóhiszeműségünknek, kizaákmá:.volása baráti érzelmeinknek, ez a legtiszt/ )b csalás, ezért ugy megérde-meiöéd ét hetet rár alatt, mint aki lOOOtX la! hamis csődöt mond. És folyt\'. olna még tovább is az atyai in* hanem Gerő is elkezdett bé-kitl-u.
— De az istenre kérlek benneteket hiszen én ellátlak benneteket
— Abból nem kérünk, szóltam közbe.
— No nem bottal, hanem amit sze-metek, szátok kivan; de lássátok be, hogy most már idehaza későn van készittetni, a hova megyünk, ott pedig készen van mioden, csak neki kel) esni kézzel -lábbal. Jöjjetek hát, mert én magam is alig látok az éhségtől
Arra az ígéretre tehát, hogy a hova megyünk, ott minden készen van, csak enni kell, engedtünk, s Gerő elvezetett bennünket egy jómódú földműves házához.
— János gezda, vendégekai jöttünk, van-e valami enni valá, mert ezek az urak rettenetes éhesek, köszöntött tm a konyhába Gerő. a hol együtt beszélgetett az eg család.
(Folyt kőv.)
megváltak tőlünk, sirba dőltek a lefolyt éPP«»*«el * rajongás egyoldalusá évben. Kegyeletes dolognak tartjuk — K*Tal lelkesül tárgyáért. Nincs okom habár csak e lapok szük teréhez mért rö - ennélfogva röstelni, ha meggyőződé vidséggel is — megemlékezni rólak. sem rugói közt némelyek az egyéni Először emiitjük fel érzelmeket keresik majd; bár, ismét-
Gróf Andrássy Gyula hazánk i _ 4i i .. : , \' .
nag, fiinak elhalálozásai Hogy kL volt lem\' KIIltUl " obJek,lt \'í"8^ ,s Andrássy Gyula és mit tett hazájának, azt 011 Tln> a\'wl * Bzivem. ngyao egy műveli olvajc í6.i kérdi tőMnk. I TTgyu kérdem, nem tftnt föl Tudja azt minden magyaj ambei, hogy mindnyájunknak, hogy a sajtó és t ^The~ ÜTL WikelsíTamaszaJeg-\'tortnség egyaránt mily mostohán
^S&SiS^Sű^ í?nik 4 drim* mellett»
szerencsés működésének eredménye, nagy Uli!ME " W*, nogy egyáltalán alkotásafennmaradt a haza üdvére, javára nem lehet dicsekedni vele, hogy Ma-Róla elmondható joggal a költővel, hogy gyaromágon a költészet valami nagy
M.kTMg-lw te*ar0g \'dőn 8 eníé\' I becsben- állana. Magyarországon, a szeten 11!" Továbbá: ..„.. . , V. ,
GrófPejacse.ich Miklós a 10. legk?JÍ!-6bb e:aherei kivéUléveL még hadtest parancsnoka is a mult évben halt ai Ve" wfadt közSnségnek sem fó-el; kinek halálával hadseregünk egyik élvezete, életszükséglete az olvasás, legjelesebb tábornokát veszítettük eL — j A nemzeti költészet pedig egyálta
T^i r • 1»J>l»k kegyelemkenyéren tengódik
ki évtizedek hosszú során át lankadatlan "ár™eonj*,re mostoha gyermeke ia a buzgósággal szolgálta a nemzeti irodalmat,! magyar nemzetnek a magvar nemzeti Dem.-^y fontí«oozxaoaUt a magyar állam | költészet minden műfaja: azért
múltjának világítván meg nagy számmal megjelent jeles munkája által.
Apáthy Iatváo.akiválójogtodós éa egyetemi tanár, orazággy. képviselő-, kinek a hazai törvényhozás sokáig fogja érezni elveetíét.
mindjárt első pillantásra észrevehető, hogy ezek közt a mostoha gyermekek közt a lira a — hamupipőke. (Folyt, köv.)
idLf606S agyig-, CZMMIlt-, tSZfalt- meggyűlt a dolga a mi poétánknak ia. A ÉS kéisar-kiállttá* vaggonazámra érkezett csomagkiiidemé-
^ nyek, ajándékok elemózsiák; a világ min-
Baross Gábor kereskedelemügyi, mi- den részéből érkezett tömérdek mutatvány niszter intézkedése folytán a budapesti újságok expediálása elképzelhető munkát kereskedelmi múzeum a hazai termékek adott S a buzgó tisztek, a nagy ünnep da-állandó kiállítása mellett évenként egy, czára sok fáradtsággal teljesítették kőte-esetleg két időleges Bzakkiállitást fog ren- lességüket a a legnagyobb pontossággal deznt, amelyek hivatva lesznek az illető jártak eL Ezért bízvást megérdemlik a iparcsoport által feldolgozott nyers és se- nyilvános elismerést is. géd anyagokat, gyártmányokat, munkagé- — Eljegyzés. Sommer Ignácz péket és segédeszközöket lehetőleg a ma Csapi uradalom tulajdonosa, műveltségénél guk teljességben felölelni, és igy iparo éé azeráoy fellépésénél fogva városunk sainknak megmutatni az utat és módot, ifjuságánakx egyik legrokonszenvesebb melynek követésével versenyképességüket tagja, deczember 23-án jegyet váltott fokozhatják, t WeinhSndler mádí nagybirtokos leá-
Bzen kiállítások sorozati a f. év nyával: Aranka kisasszonynyal. örök augusztus havában rendezett bőripari ki boldogság kísérje a kötendő szép frí-állitással megnyitlalWt/\'mely a várakozá- gyet.
soknak teljesen megfelelt, és az ily alapra — Elnöki viaszai ípés. A nagy-ka-fektetett szakkiállítások hasznát és czél- nizsai „Hadastyán egylet" Ügybuzgó éá Bzerüségét minden irányban igazolta. tevékeny elnöke Leügyel. Ignácz úr, A szerkesztőségünknek megküldött mint aijnálattal értesülünk, Tisszalépett programm szerint Batom kereskedelem- elnöki állásától. E lépésre,azon körülmény ügyi miniszter a kep-skedelmi múzeum indiiotta, hogy » tAgok zöme a betegad-^ által rendezendő legközelebbi időleges ki- gélyzés Összegét napi 2Q,krajczárról -40 állítás tárgyaiul az agyag-, czement-, asz- krajczárra — a teme|kezési segélyt pedig falt és kőipart tűzte 4 10 forintról.30 írtra kívánta emelni, mely
E kiáilitást jövő évi májas i 5-én indítványhoz azonban az elnök az egylet szándékoltatik megnyittatni és hat hétig jól megfontolt anyagi helyzeténél fogva fog tartani. hozzá nem járulhatott Minthogy pedig a
E?.en csoport választását sikerültnek tagok tágítani bajlaodók nem voltak, az tartjnk különösen azért, mert hazánk kí- elnök pedig ragaszkodott, saját álláspont-tűnő nyersanyagok felett rendelkezik, az jához szavazásra került a dolog, melynél e csoportba tartozó egyes iparágakban az elnök kisebbségben maradt, minélfogva ezép haladást tudunk felmutatni és ver- kényszerítve érzé magát állásától, melyben senyképesek vagyunk, de mind a mellett a oly sok }ó és elévűlheüen szolgálatot tett mintegy 6 millió forintra rugó bevitellel az egyletnek, visszalépni csupán 800,000 forint értékű kivitel áll _ népkonyha éa/Gyermekbarát, szemben. o Ezen két jótékony egyeáfllet egymást ki-
A hazánkban évszázadok óta virágzó egészítve olyan szivet és lelket emelő te-agyag ipar emelése különösen a vidékre vékenységet fejt ki a humanitás terén, nézve nagy fontossággal bir, és meg va- QOgy kellőleg méltatni alig van sza-gyunk győződ/e, hogy a pragrammban jel- mn]ct Mintegy 40 felnőtt és 130 iskolás zett ama Bzándék, hogy a múzeum igazga- \' gyermek kap naponként Ízletes ebédet a tósága egyrészt az agyag ipar czéljaira! népkonyhában. Olyan óriási szám ez, mi-szolEáló nyers anyagokat keménységükre Dőre sem az éhező iskolás gyermekek táp-és ellentállásukra nézve megvizsgáltatni, hálását czélzó .Gyermekbarát" czimet felmásrészt az ugyanazon anyagból a külfŐl-jTett társaság, sem pedig a népkonyha választmánya nem számított és anyagi szempontból tekintve, mindkét institutio ereje megkívánná a jótékonyság gyakorlása korlátozását De kmek lenne szive elutasítani egy éhező gyermeket, kí sóvárog egy falat meleg étel után? Es igy napról-napra szaporodik az étkező-és .csökken az éhező gyermekek száma városunkban, mely körülmény minden ékes felhivásuál és esdő szózatnál jobban hangoztatja: „Adakozzunk a .Népkonyha* és .Gyermekbarát" javára" 1 — Felettébb érdekesnek tartjuk felemlíteni, miszerint a .Népkonyha" lelkes tevékenységű elnöke: Vidor Sámáné umő a gyermekek .mindegyikének sajátkezűiét- tálalja ki az ebédet. Számtalanszor hallottuk jnár anyáktól azon panaszt, mi-izeriot mig gyermekeinek kitálal,-teljesen kimerül a fáradságtól és ime egy nemeslelkü és fenkölt gondolkozású urnö 130, mond százharmincz gyermeknek osztja kí az ételt és panaszra soha nem nyílik ajka, sőt örömkönyeket bullát, midőn látja, hogy a\'gyermekek édes anyjukként rajongják körül. Ia\'en áldása kisérje az emberhzeretetnek szentelt wínes munkálkodásában a .Népkonyha" derék ülnökét.
— Gynsxhlr. Koeenfeld Lajos arat. lapunk munkatársát ismét mélygyász érte, nagyatyja Bapooh Sándor köztiszteletben átló és tekintélyes veszprémi polgár elhunyta által. Jellemszilárdságáról és jótékonyságáról messze vidéken ismeretes öreg ur 82 évet élt és temetése kedden délután a lakosság óriási részvéte mellett történt Az elhunytban • Rapech Gyula helybeli ügyvéd ur, nagybátyját gyászolja.
— Napi biztosok e héten a népkony-
döa előállított gyár-máoyökat> bemutatni és egyúttal a keleti szomszédaink által használt czikkeket is kiállítani kívánja, a hazai vállalkozási szellemre kedvező befolyást fog gyakorolni.
Figyelmeztetjük különösen a gazda-közönséget, használják fel a kínálkozó alkalmat a birtokukon esetleg előforduló és eddig vágyképpen nem, vagy nem a kellő módon kihasznált agyag és egyéb nyers anyagoknak megvizsgáltatására.
Ezen vizsgálatok eredményének a kiállításról szerkesztendő katalógusban való közzététele uj iparvállalatok keletkezésére is befolyással leend.
E kiállításon is a külföldön használt legújabb és legczél&zerubb munkagépek és segédeszközök bemutattatni fognak.
A kiállításban való részvétel az illetőkre nézve nem jár anyagi áldozatokkal, a felmerülő költsógek a kereskedelmi múzeum által fedeztetvén.
Reméljük, hogy iparosaink nagy számban fognak részt venni ezen érdekes kiállításban, melylyel lesz alkalmunk még bővebben foglalkozni.
Hirek.
— Lapunk jelen számával uj óvbe léptünk, mely alkalomból boldog uj évet kívánunk e lap í. pártolóinak és kedves munkatársainak! Szerencséltessenek ben-nönküt továbbra is"n&^ybec-Q szellemi és anyagi pártolásukkal, mit kitartó figyelemmel és szolgalommal igyekszünk kiérdemelni.
— A „Keszthelyi Hellkoa" ügyében AIsó-Lendván Vachott Sándorné úrnő Ő . hában: január bő 4-éa dr. Schreyer La-nagysága elnöklete alatt decz. 28-án meg-1 josné, Goldstein Emília, 5 én Oszeszb tar\'atoít az értekezlet; kimondatott bogyj Antalné, Blau Ernesztina, 6-án Rosenberg .Zalai Helikon" legyen s a zalai érdekelt jlzraelné, Weiss Karolin, 7-én Weiser Jó-írók körlevélileg felhivassanak a nyilatko- J zsefné, Darás Malvina, 8 án Bogyay zatra váljon taejai kivannak é lenni? és Ödönné, Cseiesnyés Etelka. 9-én Lőwin-ha e nyilatkozatok összeségéböl látszik az\' ger Lajosné, Wajditslrma, 10-én Dr. Blau eszméuei elvbeli pártoUsa, akkor hivatik, Simonné, Fischer Elvira. Adakozás folyt egybe az az értekezlet mely hivatva lesz be a népkonyhára Lőwy Adolfné úrnőtől az alakulás módozatait s az alapszabály-\' Lajos fiának 13 éves kora alkalmából 10 tervezetet kidolgozva, további intézkedések frt, az ünnepelt SutÓl pedig 2 frt 50 kr. me -felett határozni Az értekezlet kimondta,\' lyekért köszönetét nyilvánítja az elnökség, hogy mindenek fe\'ett szükséges az érde-| — Sylvester-estéjy tartatott több kelt irók tömörülése, a vélemények tüzetes i helyütt Nagy-Kanizsán, mdlatsággal bú-összegezése s amaz erkölcsi alap szilárd csuztatván el az ó-esztendőt s víg kedély-letétele, melylyel csakis a működő tagok\' lyel üdvözölték az újévet annak első bajegyüttes érzete, szándéka és akarati te- [ nalán.
heti virágzóvá a .Zalai Helikon" t E j — Heti biztosok e béteu a kisdedszellemben körlevél bocsáj tátik ki., melyre nevelő Egyesület mind a négy óvodájában előre is felhívjuk az érdekeltek figyelmét Fi-chI Pálné és Scherz Albertné választ-
\' — Építkezés. A Csengery u\'cza jövő mányi tag őrnők, tavaszsza] szépülni fog. A vaspálya köz-! —Heti felögyeiö a nagy-kanizsai vétlen szomszédságában Gózony féle ház önkéntes tűzoltó-egylet őrtanyáján Schá-átelleuébeo jobbra lévő üres sarok telken vei János szertárnok ur. nagyobb bérbáz építése van kilátásba he-: — Lapunk szerkesztője a nagv-lyezve. kanizsai önk. tűzoltó egyesület képvisele-
— Miaiszterváltozás. Báró Orczy lében Budapestre utazott az ott január Béla ö Felsége személye körüli miniszter 4-én tartandó orsxágoa tűzoltói segélyhelyébe Szögyény- Maricb László lépett BH egylet közgyűlésére.
Orczy magyar főkamarásmesteri mélsósá-j Kottoril községi takarékpénztár,
got nyerte el. ! Eottori község (Zalamegye) elöljárósága
— Elismerést a poétának A kara- elhatározta, miszerint 81,000 forint alap-csonyi ét újévi Ünnepek alatt ugyancsak tőkével, mely összeget a köze ég az állam-
3ARMÍNCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
tói regáie meg váltás fejében kapott. .Kot. torii községi takarékpénztár\' czég alatt a mezőgazdaság és kisipar emelése czél-jából takarékpénztárt állit, melynek alapszabályai jóváhagyás végett már a megyei hatósághoz fel is terjesztettek. Az eszme valóban dicséretet és elismerést érdemel!
— Tisztújító közgyűlését a kis-kanizsai .Polgári o!vssó-kÖr" január 4-én délután Sr-órakor tartja saját helyiségében.
— Pl nczefel törések mint minden évben, ugy az idén is Karácsony tájban Ezoktab nagyobb mérvben eszközöltetni, meethrve az általános és kegyeletes vallási Öröm érzületet. Csak a oagy-kaoízsai kir. járásbirósághoz tevékeny csendőrségünk Öt ily eset kipuhatolt hőstetteseit kiséri e be. Ezelőtt szokásban volt kettős felügyeletet gyakorolni a szőlőhegyekben, váljon miért hagyatott abba?
— Panasz panaszt ér az Ukki-Csáktornyai vasút rendetlen járata ellen, mi az utazó közönségre nézve felette káros és hátrányos. Decz. 28-án este is másfél órávxl kéeöbb érkezett Csáktornyára, mire a kanizsai vonat el is ment s az jtapok hojipon maradva, drága áron válthattak a Csáktornyái restaurateur helyiségeiben s7obát s másnap reggel jn»gy a gyorsvonattal vagy csak a déli po.-tavo-nat\'uf folytathatják utjokat. Fociba az, hogy az uj vonalon a személyszállító vo-n&t egyszersmint tehervonatnak is használtatik s az állomásokon a teherkocsik ide oda tolatása időt vesz igénybe, mi által késedelem idéztetik elő, vagyis az utazóit semmi figyelembe sem vétetnek, mert ha igen, akkorva késést gyorsabb menettel bekellene hozni s számításba Tenni. Óhajtjuk, hogy figyelmes ministe-rfink e bajt gyökeresen orvo>oltassa s a további panaszoknak elejét vétetni készíted j ék.
— Meghívó. A n«gy kanizsai fögym-nasiumí ifjúság segély-, ének- és zene egyesülete javára 1891. január 21-én Nagy-Kanizsán a „Polgári Egylet" nagytermében \'ánczvjgalommal egybekötött zártkörű hangversenyt rendez, melyre N. N. urat s családját tisztelettel meghívja a rendező bizottság: Nunkovics Gádor r. b. elnök. Bperjessy Imre r. b. titkár Ze mauek Nándor r. b. péuztárfiw. Hsjdu Gyula r. b. elianőr. Bachrach Lajos, Ber-din Kálmán, Feleki 0->/kár. -Hirscbel József. Juhász Béla, Kétszery László, Laip-c/ik József, Landler Jet:ö Mester Ferencz, Nagy Béla, Picbler Karoly, Rusz^Jeuő, Steiaer Gyula, Sattler Ernő\' Tevely Él.-k, Thaüsy Ernő. Váchter Kálmán, Zeller Elek. A meghívó másra át nem ruházbaió s annakelőmutatása mellett belépti jegyek válthalók Beius Lajos ur gyógy szertárában s este a pénztárnál. Szeniélyjegv 1 frL Családje^y földszint s karzaton 3 frt. Páholy 3 0 frt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak a hirlapilag nyogtáztatnak.
Kezdete 7 és fél órakor. Miisorozat: 1. Imakar. Erkel „Bánk-BaV-jából. Előadja a főgymn. énekkar. 2. Nyitány. Bellini .Sonnambula* czimü dalmüvéből. Hangszerelte Venczel R., előadja a főgymn. zenekar. 3. ,8tummarsch" Liszt Ferencz-től. Előadja Feleki Oszkár 8. oszt tanuló.
4. .Három a daru." Tompa Mihály-tők Szavalja Smídkunz Frigyes 7. oszt. tan.
5. .Alföldi búcsuhangok." Kéler Bélától. Hegedűn előadja Hirscbel József 7. oszt. tan., zongorán kíséri Feleki Oszkái 8 oszt tan. 6. Népdalok. Előadja a főgymn. énekkar. 7. Egyveleg. Dalmüvekből. Hangszerelte Venczel Rezső. Előadja a főgymn. zenekar. 8. Rákóczy induló. Huber K. tói. Előadja a fögynm. énekkar, zongora- és zenekisérettel.
— Meghívó. A keszthelyi magy. kir. gazdasági tanintézet hallgatói által szombaton 1891. évi január hó 17-én segély-egyletök jnvára az „Amazor" szálloda nagytermében tartandó Gazdász bálra. Kezdete 9 órakor. Személyjegr"2 frt családjegy 3 személyre 5 frt Minden további személy 1 frt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. A kik tévedésből meghívót nem kaptak, szíveskedjenek a bizottsághoz fordulni. Rendező bizottság: Várady Géza b. b. elnök. Nagy Gyula pénztáros. Nyáry Kálmán aielnök. Vimmer Gyula ellenőr. Far kas Elek jegyző. Asztalos Nándor czigány-v»jda. Birkmajer Kálmán, Bulyovcsics Dezső, Bronts Viktor, Dervarits Ákos, Dezseöffi János, Dulánszky Nándor, Eggen-hoffer Béla. Egresy Aladár, Ghíczy István, Körmenúy Lajos, Musits Imre, Müllerlg-nácz, Br. Miske László, Német Pál, 0\' Egán Viktor, Pischl János, Pellet Imre. Pesty László, Suly Antal. Strobel Zoltán.
— Műkedvelői előadását a nagykanizsai iparos ifjúság karácsony másnapján a .Polgári Egyletben" nagy sikerrel tartá meg, a meunyibeo ez az egylet javára 125 frt 73 krt jövedelmezett Előadatott Csepreghy Ferencz .Piros b&gyelláriB\'-a, melyben mint legjobban szereplőt Bor-siczky Mari kisasszonyt említhetjük, ki Török Mihály feleségét (Zsófit) kitűnően játszta. A főbb szereplök közül felemli-tésre méltók Meiz Lajos (Csillag Pál raa-nipaláns őrmester), Viola Kálmán (Kósza Gyurka paraszt legény), Farka3 Jecő (tölgyesi bíró), Scbröder Béla (L eveies Misi gyalog postás fiu), Szilák Andor (Pennás Muki jegyző) és L. Tóth Lajoi (Hájas Muki uradalmi ispány szerepében), kik mindnyájai játékaikkal igyekeztek az előadás sikerét előmozdi tani; elég jól játszottak még a nők közül: Csizmadia Teréz, Spiegel Gizella, Kollarics Teréz Gradic^ki Vilma Steinberger Gizella és Hirschel Teréz k. asszonyok, a férfiak részé röl: KrauszJakab Puskás D., Scb\'ónbein R., Molnár Gábor, Lancsaric-* Ferencz, Top-ler János, Hencsics József és Molnár Sán-
dor urak. Felűlfizetaí szíveskedtek: Zapler Lajos 70, Maybofer Gyula 80, Pintér Sándor, Laskovits József, Gertner Schavet N., Fuchs Jakab 50—50 krt, Bubik Nándor 1 frt 50 krt, Schápringer Izsó, Hi-czelberger György, Hein Gusztáv 30—30 krt, és Csillag Béla urak 20 krt. A nagyérdemű közönség, íeíütfizetők, az előadásban szereplők, valamint mindazok, akik a jótékonyczél tekintetéből bármivel is hozzájárultak az előadáshoz, fogadják a a rendező bizottság leghálásabb köszörűé:.
— Meghivő. A keszthelyi iparos ifjúság segélypénztára- és önképző egylete 1891. évi január hó 10-én, az Amazon szálloda nagytermében a .segélypénztár* alaptőkéje javára zártkörű táncsestélyt rendez. Nagy jutván, r. b. elnök. Deáky Sándor, Faragó István, Fetter János, Heffler Lajos, Kenyeres József, Kincsics Ferencz, Lang Károly, Márton János, Perpics Károly.. Pöltz Sándor, Satrál András, Stavenik János, Stern Ignácz, Strauss Mihály, Szily Ignácz, Ullmann Jakab, rendező bizottsági tagok. Belépti díj 80 kr, — Családjegy 2 frt Kezdete 8 órakor. A jótékony czélra szánt szives felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz tatnak. Akik tévedésből meghívót nem kaptak, szíveskedjenek ez iránt Nagy István bi zottsági elnökhöz fordulni. A meghívó másra át nem ruházható s kívánatra a pénztárnál felmutatandó
- Értesítés. A nagy kanizsai takarékpénztár részvénytársaság módosított alapszabályai értelmében -1891. január hó 2-ától fogva naponta leszámítol váltókat és előleget ad érték papírokra.
— JuUJ;:azás. Alsó-Muraközben, Kottori, Szent-líária.Vidovecz és Dombcru községekben Hirschler Miksa miniszteri iskolalátogató ur a karácsonyi ünnepek előtt bzemélyes látogatást tett és az isko-lákbani tendszeres tanítás, az ifjúság szorgalmas tanulása felett nemcsak dicséretesen nyilatkozott hanem mindegyik községben 15—15 frtot adott át jutalmazásra, a tanító urakat pedig 1 — laranynyal ajándékozta meg, mely nemeskeblüségért hálás köszönetnek adunk őszinte kifejezést Isten éltesse a lelkes ..-fanügybarátot, kit születésnapján decz. 26-án a legszivélyesebben számosan üdvözöltek. Éljen 1
— Papp Károly cz. kanonok és kis^ komáromi esperes-plébános ur szentszéki ülnökké neveztetett ki.
— Gyászhír. Néhai Szabó Samu kúriai tanácselnök özvegye szül. Móczer Mária asszony Zaía-Egerszegen életének 71-ík évében decz. 2l-én elhunyt. Béke hamvain !
— Társas estélyét a nagy-kanizsai őnk. tűzoltó-egylet decz. 26 án tartotta meg örtanyáján 66 működő tag jelenlétében, először vettek részt a kiskanizsaiak és pedig 21-eo. A kölönléle hideg sülteket
finom borok melegítették s lelkes pohár-köszöntések fűszerezték. Az egyesület titkára Knortrer György ur kezdte meg, fel-köszöntvéu az egyesűiet ügybuzgó elnöke, Lengyel Lajos-, és tevékeny főparancsnoka, Saller Lajos urakat, Rothmanu Béla segéd • tiBzt ur a működő tűzoltókat. Lengyel Lajos elnök ur zajos tetszést aratva üdvözölte akiskanizsai bajtársakat, Poszavecz Ferencz szertámok ur megköszönte a figyelmet s ügybuzgóságra bivta fel a kis-kanizsaiakat Tachauer ur Schável János sokféle tárnok, de mégis szertámok urat, e lapok szerkesztője a városi hatóságot, mint a tűzoltó egylet leíkes pártolóját és figyelmes jóakaróját sat. a kedélyes mulatság éjfélig tartott.
JANUÁR 3-án.
— Megyei r. h- Kompközlekedések a Driván és Murán az erős jégzajlás miatt s. Ír ..felnek. — Keszthelyen segédtanítói áii.«ra pályázat nyittatott — A csáktornyai , korcsolyázó egyesületnek 23 működő tagja van. Izsák Lajos czipészaegéd Keszthelyen felriasztotta magát. — A csáktomyai izr. nitközség elnökévé Benedikt Ede választatott meg. — A szepetki tűzoltóság január 10-én jótékonyczéln tánczvigalmat tart.
HlzsI r. h, A magyar nemzeti zenede félszázados jubileumát a napokbau ünnepelte meg. — Maros-Vésárbelyen Derzei János 80 ezer forintot hagyomá nyozott az unitárius egyház javára. — Szegeden egy veszett eb 30 egyént mart meg az utczán.
— A „Keszthelyi Hírlap" Hoffmann Soma szerkesztése és Méi ei Ignácz kiadásában megjelent. Az első mutatványszám tartalmas, de hát ez ugy szokott lenni. Az élénk .Keszthely" mellett alig van létjogosága, mint politilii lapnak igen.
„Magyar Gazdasszonyok könyve* czimű kiadványra nyit előfizetést Pakson Balázs Sáudorné szül. Polák Izabella. I. rész a konyha, n. kamara, UJ. kertészet, IV. Orvosi tanácsadó és az V-dik rész .Egyéb tudniv; lók a háztartás körül" rovatokból áll. Ara fűzve 1 frt 50.
diszkötésben 2 frt 30 kr, nuár 5-ig Paksra küldendő.
mely összeg ja-
Ki nyert?
Húzás decz. 27-én: Budapest: 34 20 71 55 18
Húzás decz. 31-én: Prága: 32 48 42 52 43
Szerk. üzenet.
— D, K. Rendben t*o, k&wBnet! —- K—d. Mind & U»it n*S7 orommal
Tettem.
— B. V. Kiviogifit megtettük,
— E. .Gorbe aton" U mejórkejett; mi-NagyváradonegykoCBist I «15bb elolv*tiak ée «oreirol érteeitjak.
a vágóhidra szánt bivaly agyoatiporta. Benedek Lajos jeles sziművész meghalt
— A karácsonyi és újévi iskolai szünetek január 6 ig meghosszabbíttattak. — A pozsonyi állandó híd felavatásánál ö Felsége is jelen volt — A .vámilletékek ár-keíetpótléka január hóra UI/,,/r — A fodrászok budapesti gyűlése oly zajos volt, hogy a rendőrségnek kellett szétoszlatni.
— Szeged határában pogánykori sírt találtak.
— Külföldi r. h. A pápa idei erény-rózsája Carnotnénak jutott — Drezdában vasutrabló szövetkezetet fogtak el. — A svájezi hasmetsző felfedeztetésekor agyonlőtte magát — Franchetti zeneszerző megőrült — Berlinbe főrabbivá dr. Stier József szombathelyi főrabbi választatott meg. — Pittsburgban jan. 27-én nagy hírlapírói kongresszus tartatik. — A világ leggazdagabb embere a Westminster berezeg fia, naponta 375 ezer frankot költhet el. — Schliemann Henrik Trója kutatója Nápolyban meghalt — Emin pasát visszahívják Afrikából. — Marseilleban magyar mágnás és egy franczia közt pisztolypár-b«j volt, első jelentéktelen sebet kapott.
— Bismarck emlékiratai e napokban megjelennek. — Berlini nagykövetünk decz. 26-án tartotta ezüst menyegzőjét — Bel-
L. Síiveiea beiaegyeiuak.
— S—i. KöixSnet áudtuk.
— ,F*rtíie é* viiiEi* köeiőneltíl vettük ; cisikri nésre j&nuir TÍgeíg még elvirank, minket is uorítn&k.
— G. M. L»pank ufik tere miktt nem tehetjQk.
— SOmegh. Német ksHer^lre nem re-flectilunk.
— E. K. Ha. időnk lesi, TÜusolnnk
— K. E. UegkQldetett.
— 8. J. K5i«5DJOk.
— .Uj éri elmílkedíiek" nem kfliölbetők.
— Lipvuk t. monkatiminAk boldog aj éret kiriaaL,k ¦ kSnanetfinknek tdank nyíl: kife}eiíft acon kéuiégei mnnkÉ^iigakért, aeljlyel Upankx.t megtisxtettik. KérjQk j&-TÍre it ¦ K 8 lOniíg. ériekében nagybeceO figyel-BSket
Báli selyen? szövetek
meterenkint 60 krtál frt 6.S5 knig, - {körtll-belül 300 különféle íiin él mínUbin) darab Biimrx él Ouseéllitott rahikr* v-.\'.ó: küld ¦¦éjjel fim nélkol ée bénnonrte Uenneberg G. gjiri rxkütr. (ce. éi kir. ndr. exillití) Zürich. Mintík poeu fordultává!. Levelekre SvijcsbaiO kroi béiyeg nguztindó.
19 A vasúti menetrend lapunk.50-ik számában volt legutóbb közölve.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
lesne szarBbb és i
tBfelttrjKltebb ¦3iiy*r oapllap.
1891. XI. évfoljam.
Á legnépszeribb ét leieitwjedttbb
BUBAPHST1 HÍRLAP
Szerkesztők és laptulajdonosok: Csukássá József Ls Kákosl JénÓ.
A .Budapesti Hirlap" nak a hazai müveit olvasóközönség vetette n-eg alapját. A lap eleitől fogva megértette a magyar kőzőoség szellemét, minden pártérdek mellőzésével küzdött nemzetünk- és fajunkért, ez egyetlen felszóva!: ni agyarság! Viszont az ország legkiválóbb intellígent&ja is azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly módon, mely páratlan a magyar újságírás történetében. A hazai sajtóban máig a legfényesebb eredményt a .Budapesti Hirlap* érte el; legnépszerűbb, legelterjedtebb lapja ez országnak.
A .Budapesti Hírlap0 politikai csikkéinek iránya, mint eddig, ugy e»entul is mindenkor nemzeti és a pártérdekektől független. Politikai hírei széleskörű összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. Az országgyűlési tudósításokat a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország politikai és közélete felől távirati értesülésekkel látnak\' el rendes levelezők, minőkkei minden városban, sőt nagyobb községben is bír a lap. „Budapesti Hírlap" távirati és telefon tudósításai manap már teljesen egy fokon állanak a világsajtó legjobban szervezett hírszolgálatával. A „BndapestI Hírlap" tárezarovata a lapnak egyik erőssége és mindig gondot fordít rá, hogy jnegmaradjon előkelő színvonalén. A napi rovatokat kitűnő zsnrnaliszták ^erkesztik s a helyi értesülés ismert legügyesebb tudósítókra van j. Diivi. Rendőrségi és törvényszéki rovatai külön-külön szerkesztői a főváros sötét eseméayeiÜB mindig oly hangon tárgyalják, hogy a .Budapesti Hirlap* helyet foglalhat minden család asztalán. A közgazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, iparou kereskedő megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szükséges. A regényessraofcban csak kiváló írók legújabb müveit közli.
Az előfizetés föl lételei. Egész évre 14 frt félévre-7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra I frt 20 kr. Az előfizetések vidékről legczélszer Obben postautalványával eszközölhetők UvetLezó czim alatt: A .Budapesti Hirlap* kiadóhivatalának, Budapest IV. kerület Kalap utcza 16 szám. non
2685/t. 1890.
Árverési hirdetmény,
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye összesített árvatárának Varga "József egyedutai, iakÓs elleni 38 frt 46 krt töke, ennek 1886. évi január hő 1-től járó 7% kamatai, 5 frt 30 kr. íégTehajtásij 6 frt. 80 kr. ezuttaii költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kanizsai kir. tszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő egyednta községi 33. sztjkvben. A. I 9—16 sorsz. ingatlanok 1091 frt. becsárban mégis az egyedotai 176. sztjkvben. A. f S9/a. hr. alatt felvett ingatlan és a rajta épült 70. népsorszámu házból Varga Józsefet illető */i rész 160 frt. becsárban az egyedutai községbiró házánál 1891. évi jannár hő 21. napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, ezen árverés által az egyedutai 33. sztjkvben c 4 alatt Kovács Anna javára bekebelezett özvegyi haszonélvezetet megelőző terhekre 150 frtig az ingatlanok élnem adatnának, akkor ezen árverés hatálytalanná válik és szolgalmi jog nélkül bocsáundók árverés alá. /
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%,-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez le tenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az .érverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától járó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jb. mint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi nov. hó 28-napján.
4043. FILIPICS
kir. jbiró
MARI ACZELLI
kfazttre BBÁDY C. rtdaneiniho; czlnzett •mnxtfUrihtn Kr«intl*rben Uonsornij.1, PtaMrt EftBn»ft*ga. OToatorcrBiltt « elertnHS httita areermr eméu\'-íi! tftrol Motelben. Ci*k * MMuK
ríí6j»SriTíl Él liáiriuei ellátott IHittmirr, >itoei. Ejt flree; ere 40 kr„ amtr ütíc fiéuure*) 3» kr. . _ Ai Jűkoto ríeiek ny!Ivino»sAfrT» Tennék hor*».
I Gsaits Károly
óramű vész és látszerész
2KT agy-SaulZEán.
Raktáram túlbalmozottsága miatt rendkívüli olcsó gyári árakon árusítok
órákat és látszerészéti czikkeket.
Nagy választékú készletem van a következő czikkekből u. m.:
-arany-, ezüst-, nickeí- (svájezi) ari és :téi órák, inga-, sálon-, ébresztő- ós fali órák,
valamint szemüvegek és czwikkerek arany-, ezüst-, nickel-, aczél-és teknősbéka keretekben ; igen díszes és divatos női salon-lcrg-nettek hosszú fogantyúval, teknősbékacsontbői ; színházi lát-készülékek, fűthető gőzgép-minták, szobacsengők, villanyos tüzgerjesztők.
csővek. aoeroid-lég-salymérók bó beosztással ; orvosi mazimal hőmérők, könnyen leolvasható terem- és ablak-hőmérők; hossz-mérők és vizmértékek; varázslámpák, mik-roskopok, stereoskop-villanyof- gépezetek, villanyos villanyos g^pminták stb. stb.
Óraművészeti és látszerészéti műhelyemet
mindennemű javításra legjobban ajánlom.
Vidéki megbízások postafordultával intéztetnek el
giumban az általános Bzavazatjog megadását várják. — Cannesben nj „Siami ikrek" születtek. — Feuillet Octave fran-czia irő meghalt
HAEMINCZADIK ÉVFOLYAM
l legjobb és legtökéletesebb gépek miodeonemtt varrómunkihoz; szerkezetük köztodomisulag mintaszerűnek, munkaképességük és tartóssígut felülmulbatlannak van elismerve és enrélfogva rendkívüli kedveltségnek és eltei jedésnck őrveűdenek. Kileucz niiiliónaJ több van használatban-kitüntetéseik pedig a 300-at meghaladják s most ujabban
Kölnben a díszokmánynyal és Köln város tiszteletdíjával jutalmaztattak.
T*
A legújabb Singer találmány a magaskaru Improved gép, most ismételve.-- mint e gyárnak minden egyjjb készítménye, fénye* slkerí aratott. Az eg\\szerű kezelése, könnyű és gyors működése, valamint ízléses kiállítása által kitűnőnek ismert Eredeti Singer varrógép a legértékesebb műszer a háztartásban és kiválóan alkalmas mint *
, 4034
legjobb és leghasznosabb karácsonyi és újévi ajándék.
. neídlinger &., „Tle Siiinr lutiictuiií Go, lii--T.it" Dunántúli VirfricríJfiíít
X-KANIZSA, Deák-tér 460. sztim.
oooooooooooooooooooooooooooo
s
Tüz és betörés elleni kitűnő
péemekrények
raktára a Wiese Tódor és Társa
bécsi gyáiából N.-Kanizsa és környékére
Stemmer Kálmán vaskereskedésében. Régi pénzszekrények is becseréltetnek.
ooooooooooooooooo ooooooooooö


[5
Az 188». Párisi viláz; kiállításon arany erem 3998 uiei kitüntetve
PSERHÖFER J.-féle
gyógyszertár
Bécsben, I. ker., Singerstrasse 15. szám alatt, zum „Goldenen Reichsapfel.K
Várticvtltn lahHílPíintV e"I5lt *ít*J4n°\' \'*bdae»ok neve alatt; ez utóbbi nevet telj. * jnggsi megérdemlik, mivel V tJI LlOsSLiljU IttUUíAL-awii., csakugyan alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodái i-ázásokat ezerr^reseci be
ndenek és alig Tan csalid, melyben ezei
nem bizonyították volna. Évtizedik óta ezen labdacsok általános elterjedésnek
\'. r: \'.\'. kézxlet nem volna található.
Számtalan orvo* által ezen labdacsok háziazsrfll ajinltatnak ét ajánltattak minden oly bajoknál, melyek ¦ rosz emésztésből ?1 izékrekédesből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértólnlásck, aranyér, béltéüenség i hasonló betegségeknél. Vértisstitó tulajdonságuknál fogva kiíítiic\\liatiasal vannak vérszegénység > az abból eredő bajoknál ii : így sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztrtó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcs-kély.-bb fájdalmakat Rom okosiák, és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek utal is minden aggodalom nélkül bevehetek
A\'azátntaian hála\'irafból. melyet e labdacsok fogyasztói & legkülönbözőbb és 1-gnehezebb betegségek után egészségük viss-szauyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitünk azon m égje gyí ess el, hogy mindenki, aki eten labdacsokat egyszer használta, meg vagyoni: győződve, azokat tovább fogj,, ajánlani.
Schierback, 1S88. október 22-én.
Tekintetes Úr !
Alulirt kéri, hogy felette hasznos és kitűnő vértisztitd labdacsaiból ismét i ei a magot küldeni ssiveskedjék.
Neureiter Ignácz, urros.
Hrazehe, Flödnik mellett, tc87. szept. hó 12-én. Tekintetes Úr!
Isten akarata volt. hogy as Ön labdacsai keséim közé kerültek, melyeknek hatását escnuel megírom: Én gyermpkágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni é* bizsnyáxs már a holtak közt volnék, ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentetlek Tolna meg. As Isten áldja meg Önt ezért ezeracer. líagy bizalmam van, hogy esen labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint már másoknak ii egészségűk vizszanyeiésére segitséffil szolgáltak. _ Knifi\'c Teréz.
Bécs-Djheiy, 183". novembereiig.
Mélyen tirztelt Úr I
A legforróbb köszönetemet mondom esennel önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át scenvedett gyomorhurut-bsn és vizkóraágban, már életét i| megunta, melyről egyébként !e is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az Ön kitQnS vfrtuztitó labdacsaibői i azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel_ Weinzettel Jozefa.
EichengrAberamt, Gföhi mellett, 1889. mirczius 27-én.
Tekintetes Úri Alnlirott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hass-not és kitünG labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb el-ismerésemet kifejezni eien labdacsok értéke felelt és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben lógom ajánlani Ezen hálairatom te tszéssz érinti használására Önt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel__ Haha Ignácz.
Gotsehdorf, Kolbzch mellett, Szilézia 1886. okt. 8-án. T. Úr!
Felkérem, miiteriat ss Ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobossal küldeni sziveik adj ék. Csakis az Ön csodalatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbaj lói, znely engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok, nálam sohasem fognak kifogyni, * midőn legforróbb köszönetemet k\'fejezem, — vagyok tisztelettel Zwickf Anna.
Ezen vértisztit/i labdacsok csakis a paarhafer J. féle. az ..arany bL-tásJal almAboz1 ozlnzett ^yógyszeptiresE. Bsoibea 1.,
SiooeratraEBE 15. az. i. készíttetnek valódi mindégben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 Itr. Egy csomag, melyben 6 doboz UrUlmaxtatik, 1 frt 05 krba kerül; bérmetitétlen ntánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Az.összeg előbbeni beküldésénél (mi legjobban posUoUl-ványoyal eizközőlutik) bérmeotes küldésiéi együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr., 2. csomag 2 frt 30 kr, 3 e«om*L. 8 frt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr ; 5 csomag 5 frt 20 kr és 10 csomag 8 frt 20 krba kerti.
8W HB. Nagy eltérj ed ettséíüV követkettében esenVab-g ds.esok a legkülönfélébb nev.k és alakok alatt UtinozUtnik ; ennek következtében kéretik Mikit Peerhofer J.-féle vértisztitó labdacsokst -követelni és cs*kis arok tekinthetők valódiaknak, melyeknek hatináltó utasítása a Pcvhofer J. néVáláiráisal fekete ssinben éi minden egyes doboz fedele ngyaaason aláiráatal vö-r&A színben van ellátva. ^
Amerikai köszvény-kenőes S^HLLü,
legjobb szer minden kösziényes és c«uzos bajoi, n. m : je-rincz-, agy-báatalom, tagszaegatás. ischias, migraine, i.leges fogfájás, fSfájiz, fülszaggatás stb. stb. ellen. 1 forint 20 .kr.
Tannoehinin hajkenőcs IfuJ^
ÓU valamennyi hajnövesztő iser közfiSt orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy etegansiL, kiállított nagy gzelen-czéve! 2 frt.
Altalános tapasz
mérgei daganatoknál, njjknkacz, n vagy mis ily hajóknál, mint kitűnő tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Steode: taaártil. Ütés és szú-
vagy iouladl-rnell Ión kipróbálva. 1
Pserhofer J.-től. Sok év ÓU a fagyos tagokra és minden idült sebre, mint ismerve. 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve
Fagybalzsam
legbiztosabb szer 65 kr.
ütiíiinorltr «27 általánosan ismert kitűnő hazi-azer ULllUIiCUV, hnratí rskediség. görcse köhögés stb
ellen. 1 üvegcse ára 50 krajexár. 2 üveg bérmentve 1 forint
60 kr.
l7,lpt.A«ÍI7PTl|-»\'7Í» «5Ppek), megrontott gyo-
reTiü altesti bajok elten kitűnő háziszer, 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Általános tisztító-só ^.i.«*"
emésztés minden következményei, a. m : főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás Itb. ellen. Egy csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam, i űieg & Por a lábizzadás ellen. j-JT
az •SÜtsl képződő k< bélit és mint árUlmatl— 60 kr. Bérmentve 75 kr.
por megssün-_ lábizzsdást s az száital képződő kellemetlen szagot épen tartja a láb-van kipróbálva. Egy dobozzal
kitűnő tzei üveg 40 kr.
golyva ellen. 1 bérmontei küldés-
Golyva-balzsam,
sel krajcsár.
Helsó vagy egészség-só S^JÖE
ut és minden a rendetlen emésztésből ssármezó bajoknál. 1 cso.nac 1 frt.
Esen iu felsorolt készítményeken kivűl az osztrák lapokban hirdetett ösasea bel- és külföldi gyógyzserésseti kü* !ö:ilegfsségek raktáron vannak, és a készletben netán nem levők gyorasn és olcsőn megss\'íreztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre beküláetik; nagyobb meg-rende lések ntinvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg •lőre beérkezik, mely -setben a postaköltségek sokkal mérsékeli bbek. 4009
BliiTlTlI
posztómaradványok
210 m. egy teljés palmnrsl >«i téli kabátra 5 frt SO kr.
| Posztómarádványok
I 2 10 ety te\'jez téü kahstrat.Hxi.darii.) ¦ miuőségü 9 frt.
PosztómaradA\'ányok
3 10 m egy teljes téli flltötetre S frt.
Daróez-kelme
vadász kabátra 2 10 m 5 frt
Posztómarádványok
p|ty teljes csikós vaey koczkázett nadráj-ra 3 frt 60 kr-Selyem csikós
fésűs gyapjú kelme
legdivatosabb epy telje, Dad á;ra Sfrt.
Egyenruha szövetek
es. és kir hivatalnokok, pénztlgyórök, hsdasiyánok és tűzoltók részére a legoicsóbb árukon kaphatók
TiclB Bernátnál
Bíit\'NN, Kraztmarkt 18.
Szétküldés utánvét mellett. Minták incyen éá bérmentve.
s> Csinosan összeállított minta-kártyáimat eazdag választéka legdivatosabb szövetekből a t. szabómester urak kívánatára*készségge] megküldöm. 3979
OOOOOOOOOOC\'OOO
2*í9I/uI 890 Z laváraieflyc alispáajátoi.
Pályázati Wii
A leköszöués folytáo megiírrsedett alsó-lendvai megyei állatorvosi állásra, mely 200 frt éri fizetéssel és 1 00 frt évi ütiátalánynyal vaQ egybekötve és melynek terület köre az alstí-lead-vai és leteuyei járásokat foglalja magában, — ezenoel pályázat hirdettetik.
Félő iratnak mindazok kik ezeo állást elnyerni kívánják, hogy az 1888. évi VII. t. cz. 133 ik szakaszában előirt kellékeket igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványaikat, alólirt ali-pánhoz 1891- évi feb már htl 20-áiQ annál inkább benyújtani, inert a később érkező kérvények figyeiembe vétetni nem fognak.
Zala-Egerszegen, 1890. évi de-czember hó 24^te.
C8ertánKár0iys k.
Zalavarmegye alispánja.
oooooooooooooo
képes Családi Lapok
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. .wke*sti B ramko v í cs Gy Öpgy. pőmnokaur*: Váradi Antal. Előfizetési ára:
a „Hölgyek Lapja" rzimü íiul-telléüettel sa Regónymellóklettel egjiít:
Égés* évre 6 frt. Prlévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr.
A .Képes Cssládl Lapok* XIII. évfolyamába lép az 1891-ik év el-Ő napjával. A magyar szépirodalomnak e hatalmas té i.yezoje, a mapyar mfivelt caládolc-nak e szellemi kincse. Újévi elsrt számában Jókai Mórnak „Kétszer k-ttó nícy" ctímQ regényét, Beuitzky-Kajza Lenkének .Hz»onló hasonlóval* czimfi eÜe-széését, — Lauka Gusztávnak ,A bölcső titk»" czimü regényét — báró Horváth Miklósnak ,A csel" crirofl elbeszéléséi, — Tábori Róbertnek: .S.l«a* czimü renéuyét, — Budnyánazky Gyulának, Daimady Győzőnek költeményeit, Brankovits Györgynek .As ajáadékosás művészete\' s Virady Antalnak nA társadslom éa a színház- czimü érd-kes czikkeit kezdi kős.eji r» ,K épet Családi Lapokat* a fentnevezett jelez írókon kivitt még a következő nevei irók és Írónők támogatják, mint munkatának, ez évfolyamban:
Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Kotnócsy Lajos, Temérdek (Jeszenszky Danó), dr Prém József, dr. Sziklay János, loczédy László. Palágyi Lajos, Erdödy Dániel, Beogi János, Tölgyesi Mibály, Vértessy Gyula, Méry Károly, Murányi Ernő, Petri Mór. dr. Roditzky Jenő. Grosz Lajos, Csorba Falotay Akos Szanday Zénó, stb.; Benitzky Bajza Lenke, BQthuer Lina. Nagy várad v Mari, KnlifFay-Benitzky Irma, Harmath Lujza, Hevessyné Sikor Margit, V Gaál Karolina, Karlovwzky Ida. Mericzay-Karossá Irma, Erzsike, stb. stb.
A .Képes Családi Lapoka ai összes szépirodalmi képe^ hetilapok között a legélénkebb, legváltozatosabb. Tartalma az irodalom " minden válfaját felöleli; képei a jelen eseményeit s a leghíresebb festők müveit mutatják be.
.Hölgyek Ltpj •* esimü s bavonkiot kétszer megjelenő d i v a t n e 11 é k-lete a legújabb divatképfket hozsa s e mellett a magyar háziasszonynak valóságos szellemi titkára, a mennyiben a B<-ve>é«, az egészség, a gazdaság, a kertéssvt, a háztartás, t a konyha terén nlocs olyan kérdés, a melyet ne tárgyalna s nincs olyan titok, a melybe bilgyeicket be ne svam*\'
Regénymelléklete négy kötet érdekes regényoyel ajándékozza me* évenkint az előuxetőit.
A .Képes Családi Lapok*-nak még a zöld boritéka la telt van mulat-Utó • hnmoros apróságokkal, sakk-, kép-, szim- koczka- és pontta-
lányokkal és szórejtv\'ényekkel, melyeknek-megfejtői értékes jutalmakat kapnak.
A ,Képes Családi Lapok* gazdag tartalma éz számos mel\'éklete daczára mégía a legoicsóbb képes szépÍrodaImi hetilap : éppe^ ezért bizton számítunk minden honfiú éa honleány, minden magyar család támogatására íi pártfogására.
Mutatványszámokat ingyen és bérmentve kOld a kiadóhivatal mindazoksuk, a ktk ez — la-gexélszerÓbbon levelesSU^on — hosszfordu\'nak
A ki az egész évre szóló hat frtoyi elő&zeiesi összeget hosz krajezár csomagolási és pobtaazállhási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak két eredeti regényt küld jutalmul.
A ki öt nj elSfisetőt gyfijt a as elő&setést össse-;et egyszprre bekflldi annak alismereatU egy diissi snlésHn;rst v%gy «gy - kiadá-Abai megjelwt — regényt kOld.
Megrendelhető postautalványon minden postahiratalnál é« sninden könyvkereskedésben.
i
Elífizetéseket (a hónak bármely napjától) oKogad kiadóhivatala, Badaptst, Nag-ftsrwa-itoa 20 száss-
a .Képes Családi upak*
4023
WajditÉ József könyrayosiáaiából Nagy-Karnssin.
MGMANIZSA, 1891. január 10-én.
2-1K BZEÉLXX1
Harmlnezadik évfolyam
Előfizet éti ár:
Egytt szán 10 kr.
HIRDETÉSEK 8 hisáboi petitsorban 7, másodszar « « minden további torért 5\' kr.
NYIITTÉBBEN
petí< toronként 10 krért vet.-tn.-k fel Kincstári illeték tninden egyen "hirii elé sért .80 kr fizetendő.
ZALAI KÖZLÖNY.
i
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkeietősógbez. nyagi részét illető közlemények edig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézendők : A\' a ff y-E ánizs áh ¦¦¦¦* takarékpénztári-épület.
Bérmentf-tlec levelek .
, fí^ad-
Kéziratok vissza nem kűldetaek
| ""V | A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank", a rn.-kanizsai önkéntes tüzoltó-egykt", a nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület"
i» .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jóíékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", a „soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmá
nyának hivatalos ^apja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Magyarország selyemipara-Érdekes \'jelentés jutott kezeinkhez. A fölámivelési m. k. minisztérium országos selyemtenyésztési felügyelőségének jelentése ez, melyet Bezerédj Pál szerkesztett. A jelentés szerint 1890-ben 1.043.096 kilogramm gubót termesztettek Magyarországon. Csodálatos, hogy a selyemhernyó tenyésztést nálunk jobban nem űzik, pedig a selyemtermelés semmiféle tőkebefe*tetőst.-aera igényel s-a vele járó munka oly könnyű, hogy azt a család gyfngébb munkaerővel bíró tagjai, mint pl. nők, aggok és gyermekek is" elvégezhetik, kiknek egyébként alig érvé-~ nyesithetŐ munkája rövid 4-5 heti idó alatt 20"—30 frt. keresetet hoz az év ép azcn szakában, a midőn a szegény nép legjobban meg van szorulva, t. i. tavaszkor, közvetlen az aratás előtt.
Emeli a selyemipar nemzetgazdasági jelentőségét Magyarországban is, hogy ezen termelési ág gyakorlásához ügy a klimatikus, mint a gazdasági viszonyok Magyarországban határozottan alkalmasak, hogy elŐál-iitott gabóink és nyers selymünk minősége ma már európaszerte elsőrendűnek van elismerve és úgy se-lyemgubóink, mint nyers selymünk Olasz- és Francziaország legjobb hírnévnek Örvendő gyárosai és kereskedői által előszeretettel és a legmagasabb folyó árak mellett vásároltatnák meg.
Igen érdekesen és szakavatottan fejtegeti Bezerédj egy selyemlegom-bolyitó intézet felállításának szüksé gességét, mely intézet szerinte 30 ezer egyénnek nyújtana biztos keresetet egész éven átr~\'
Az egész selyemtenyésztést veszély fenyegeti azzal, hogy nincs eperfa megfelelő mennyiségben, s igy beáll a lombhiány. Az általános
lombhiány nemcsak a selyemtermés mennyiségét, hanem annak minőségét is legkomolyabban veszélyezteti.
Az eperfa-lombot kellő mennyiségben csakis ujabb ültetvényekkel \\ teremthetjük elő. A szegszárdi selyemtenyésztési felügyelőség működése óta 11.300 liter erjerfamagot osztott ki ingyen, V részint községeknek, részint magánbirtokosoknak, továbbá saját Költségén nevelt, vagy vásárolt !09,758 drb. kiültetésre már alkalmas eperfát és 779,705 darab 2—3 éves eperfa-csemetét osztott ki szintén ingyen. Ezen kivül a felügyelőség G0 faiskolát tart. fenn saját költségén, a melyekből szintén ingyen juttatja az eperfákat az illető helyekre.
Az eperfatenyésztés érdekébén sokat tehetnének a községek. A községi faiskolákban okvetlenül legyenek eperfák. Intézkedjék a község, á város, hogy.az állami, megyei, községi utak. utczák, közterek, valamint az egyébként hasznavehetetlen területek eperfákkal legyenek beültetve. Tartsa minden törvényhatóság, város, község- kötelességének, leghathatósabb szabályrendeletek alkalmazása mellett odatörekedni, hogy azon egyedüli akadály, mely a selyemipar fejlődésének útjában áll, lehető gyorsan elli ári tassék.
Hazánkban két selyemfonó-gyár van, az újvidéki Ős/ pancsovai. Az újvidéki selyemfonó\' gyárban 1882-ben 25 magyar és 36 olasz mun-kásnö volt alkalmazva, ma 1890-ben 472 magyar és 121 olaszcő van al kalmazva.
A szegszárdi selymérpete-termelő és górcsövezósi állomáson 1890-ben 3.800,000 pillepár gó.-csöveztetett, 517,700 gramm pete állíttatott elő. Az intézet ingyen ad évenként peté-¦ ke: annak, a ki bejelenti, hogy selyemhernyótenyésztéssel foglalkozni szándékozik. Az iskolában a Unitok
fel is állithatnának ily kis tenyésztő helyiséget, a gyermekei gondoskodnának a lombról.^*A tiszta jövedelmet vagy egy szegény gyermek felruházására, vagy egy iskolai könyvtár alapítására lehetne fordítani.
Magunk részéről a legnagyobb elismerésünkkel kell adóznunk Bezerédj Pál ur iránt, a ki a selyemipar meghonosítása érdekében annyit tesz és fárad. Az eddig felmutatott örvendetes eredmény, rohamos haladás csakis az ő buzgó\' tevékenységének köszönhető. ALIQUIS.
A ker. jótékony nőegylet közvacsorája.
A január ő-ikí kozvacsora, mely ez évben harmadízben tartatott meg, ha számok tekintetében — különösen annak látogatottságát illetőleg — nem is multa felül az előbbi éveket, de a közönség intelligens nívóját és a pénzügyi eredményt illetőleg — annál kevésbé az adakozások töménytelen voltát — nem maradtelelődjei mögött. Az egylet terme azonban most se tagadta meg magát cVi hideg volt elei ate, mint akár csak a pesti vigadó, daczára hogy a szelelök el zárattak s minden ablak, ajtó légmentesen zárt — csak díszesebb volt még, mint szokott lenni; mert a különféle sátorok a díszes vírágházi nővé nyek még díszesebb színezetet kölcsönöztek neki, igy azután a Sárközy Jancsi jó zenéje, a pezsgő kedv, a jó vacsora, (melyet kedvesebbnél kedvesebb leánykák szolgáltak fel) csakhamar elfelejtették mind e kicsiny világi bajokat.
Nyolcz órakor vette kezdetét a kö-i zösnek nevezett vacsora, akkor már rend uralkodott mindenütt; a nagyterem asztalai fehérlettek mint a hó s lámpái szórták a fényt, mint a ragyogó téli est; a büff-jtben a kocsonyái halak s az étkek egymáshoz simultak — s várták szomorú sorsukat; a kiosztási teremben pedig bu-tellják álltak klasszifikálva, mint a jegenyék — Berényi és Gruoner urak örko dése alatt — a pogány vári Rizling sírva szaladt le a csapról, hogy jó kedvet adjon mindenkinek, aki érte fárad; a nők a sátorokban mosolyogva várták a vendégeket, s a pénztárosok ujjaikat ropogtatták — a szelvények olvasásához.
Pont nyolcz órakor húzta meg a czí-: Rány a .Rákóczy8-t s kezdett jönni s asztalt foglalni a közönség, kilencz óra lett,, mire tömve volt minden; hogy\'ezután hova fejlődött a kedélyes est és mily ügyességet, bájt fejtettek ki az asztal-háziasszonyok: a magunkénál jobb tollra bízzuk, csak azt emeljük-ki, hogy rend, pontosság nem hagytak semmi kívánni valót, s hogy ez mind\' az egylet védnöjének, Clement Lipótnénak, s a választmánynak nagy érdeme.
A belépésnél Dauscha Ottó. és Janda Károlyné, a szelvény-kasszánál: Markó Antalné, Stemmer Kálmánná és Babos; L. titkár osztották a jegyeket, míg a másik oldalon dr. Neusiedler Antal és Vucs-kics Jánosué gondoskodtak arról, hogy akik a megszokott lépcsőt választják, visszatérőt ne tegyeaek. A pezsgős sátorok, Clement Lipótné és Dauscha Ottóné felügyelete alatt állottak, akik, hogy mily jól értettek feladatukhoz, az a legjobb bizonyítéka, hogy minden palaczk elfogyott, azonban nem szólnánk igazat, ha be nem vallanánk, hogy jutott abból rész a jó pezsgőnek is, de még nagyobb a kedves pincéseknek: Belus Terka, Dezsenyi Anna és Karcsmaroff Olga kisasszonyoknak, valamint a szép Markó nővéreknek s a kecses Goidstein Emíliának is, akik jobban megzavarták tán a fejeket, mint a gyöngyöző pezsgő; voltak is sokan, akik\' ez estén dőltek eiöször Silenus karjaiba; — de ők menthetők, mert a szép szemek\' varázsának s nem a bor erejének estek áldozatul.
Mit szóljunk s hogy fessük a háziasszonyok s kisasszonykák előzékenységét, bájít? hogy szives vendégszeretetét? csak aki látta — csak az tudja, mi hat át akkor a szíven, mikor annyi szép virág hajtogatja fejét s kínálja étkeit folyondár karjain. Az ember bámul, midőn az arezok kigyúlnak, a szemek égnek s a hallgatagok beszédesek lesznek; ez az életdelej, melyet a bölcsek keresnek s az orvosok nem találnak, mely elrejtőzve lakik az erekben, a szívben és lélekben, ez az ifjúság, a tavasz, mely megindít mindent s rózsafátyollal húzza be az élet terheit.
Ki gondolt volna azonban itt tehene, életre; gondtalaoság volt itt az élet, három Isten élt itt: a bor, a kék szem és a lant — s "ezt tették a grácziák!
Voltak mégis, akiknekvolt elég gondjuk. "Az élelem-kiosztásnál TVipammer Etelka k. Baumgartnerné, Sebestény Lajosné, Mantuano Józsefné — megerő-
sítik szavaimat; sót még a buffetkezelő hölgyek is:: Bogenrieder .Józsefné és Staabné, akikkel bizony TíSjnSrg — alig cserélt volna ez este valaki. — Lehet azonban, hogy ők se! Kitudja? Én azonban azt gondolom: senki, mert ha vesz-szűk a belépők elfogynak s Dauscha Ottó fellélegzik — teára, pezsgőre csak evés után kerül a sor s ezt megelőzőleg menynyit lehet neveteélni; sőt még a titkár is egy szép asszony asztalához letelepülhet il óra tájban, de őnekik — éhező van elég mindig— volt dolguk mindig, köszönet fáradozásaikért 1
A háziasszonyok működése azonban (kik pedig most se nem főztek, se nem fontak), sokat hozott a konyhára; mert míg peregtek a hází kisasszoLpk — majd ételért, majd italért, majd szelvényért, sörért, szivarért — ők csinálták a hangulatot, a jókedvet ahoz, s az bizonyos, ha a háziasszonyok otthon érzik körükben magukat, akkor a vendégek is otthont találnak, s itt legtöbbnyire ugy volt. A háziasszonyi szerepet vitték a hozzájuk szegődött házikisasszony okkal — ha jól tudom — a következők:
Székely Lajosné: Weissenböck írma, Puli Irén kisasszonyok.
Saller Lajosné: Szabó Julcsa, Mesteri Mariska k. a. .
Szalay Lajosné: Bánotay Matild, Weisz Nina k. a.
Tass Simonné: Tass Gizella, May Mariska k. a."
Somssich Lörinczné.: Cseresnyés Rozika, Demszky Laura k. a.
Weissenböckné: Grunner Emília, Tóth Mariska k. a.
Özv.Koch Mihályué: Graiuer Margit, Farkas Vilma k. a.
Knortzer Paula: Pataky Vilma, Csizmadia Vilma k. a.
Bartos Béláné: Bodis Mariska, Hitzel -berg Carolin k. a.
Neusiedler Antalné: Ubr nővérek.
Oszeszly Antalné: Szekeres Erzsike, Kutrovácz Mariska k. a.
Borsitsné: Belloni Ilona, Szives Z3Ófi kisasszonyok.
Kalliwoda Jánosné: Topler Lioa, Knausz Mari k. a.
Erdödy Lajosné: ErdÖdy nővérek.
Szigethy Károlyné: Pongrátz Irén, Horvát Klára.
A ezukrászda külön kezelés alatt állott s azt Wittinger Antalné volt szives, mint különbsn is szakértő, magára vállalni: Fiacher Elvira s Janda Hedwig k.a,,
Tár cza.
Hát te ia itt hagytál? . . .
— Ida lányom emlékezetére — t 18». decz. 10. Hát te tz itt hagytál, a kit ügy szerettem?! 8 a ki agy szerettél ... én édes gyermekem. Alig tünetem, hogy igaz legyen — való, Hogy téged ily ifjan bir már a koporsó. Hisz még boldogságod csókja ajkamon él, — Midőn áldásommal nász-utadra keltél — Tegnap még örömköny ragyogott szememből S ma már oda fagyva bánattól, keservtől. — Hogy az üdvösségnek édes álma ilyen Gyorsan a teperjen ... Oh 1 az hibetetlan. Hogy küzdő szerelmed alig partot érve HtrmanUtt kincsével elsülyedjeo mélyre . . . Ob! a kétség ölyve mint tépi agyamat! Mikor nyerem vissza? békém-nyngaImámat. Halál ! ha ma látnád szivemnek véraésit Meglassítottad TÓn\' közelgő lépésid. Ti pedig: Termesz*t — végzet — ion — s mi [több más
Felelősségre mért nem vonjátok egymist?! A kegyetlen kaszást ki? ki? indittá el? Hogy egy csapásától nyíljék annyi sebhely. Talán nem is igaz ? csak üres fogalom Melyhez imám esdett, as Égi irgalom 1 Vagy tán fogyatkozás van ott fenn a Jókban?! S felhívta, hogy maga Örvendjen e Jómban. Oii e mély rejtélyek bomályi közt bolygva Érzem, elmaradoz hiteen bizodalma. Támasz nélkül küzdve, hányatva ér kélve Ke?eaek, a nem lelek gjőgyirt sebeimre. — Te benned reméllek megdicsőalt alak Kit gyáazom éjében egyre hívlak . . . várlak, Hogy megjelensz nálam, * elbeszéled nekem Mily jntalom Tárt rád t feoaéjree helyen ? I Hogy (eltaláltad e ? elköltözött atyád S kicsike testvéred széliemének arnyát? S mit tőled a halál itt elvett . . . elrablott, Azok ölelése krpítolt-e amott? A félbeszakaaztott boldogságod álma
.Folytatását . . .báját njra feltalálta ? Oh! hozz hírt ezekről, s érted zajgó l«3k«m A viszontlátás szent reményétől telten ! Hadd áldja azért is a te szellemedet I Hogy ez hozott nekem vigaizt, enyhületet.
GUOTH GYÜLA.\'j
Kirándulás.
Irta: Dr. NAGY SÁNDOR. (Folytatás)
— Hozta isten az urakat, hogy ne voha mit enni, még inni\' is van mit, tessék csak beljebb kerülni, s bementünk a szobába. Azonnal befűtötték, mert biz ott még a télen aligha volt fűtve. Mikor pedig Gerő bemutatott bennüuketag&zdának, ez azt sem tudta, mit tegyen velüak, hogy az ő szegény házát nem restettük megtisztelni Rögtön küldte a fiát a pinczébe borén, az anyjuknak pedig meghagyta, hogy tálaljon fel az asztalra mindent, ami csak a házból kitelik. Neki is fogott^az anyjuk azonnal sütni-főzni. s jó íélórai várakozás után hoztak egy akkora tálat tele kolbásszal és hurkával, hogy szinte hajlott alatta az asztal. Én a mellettem üló Abrist oldalba ütöttem, amint a rengeteg kolbászt és hurkát megláttam.
— Már mindegy, sóhajtott Abris. s egy hatalmas darab kolbászt emelt a tányérjára.
*) Tiszteit munkatársnak Zoltán fia nf-jé-nek elhányta feletti fájdalmát önti dalba. A mflveltlelkfl jó nőt házasságok 13-dik hetében ragadta el a halál. SZEEK.
Én is megpróbáltam, mert éhes vo! tam, kivettem egy darabot, de biz az se hogy sem akart eltemetkezni. Soha se voltam kolbász és burka műpártoló, no meg azntán előtte való este disznótorban voltam, aminek a szaga és annyira elég volt, hogy látni sem kivánok kolbászt és hurkát legalább két disznótor fordulójáig. A gazda váltig kínált, Gerő is biztatott, én azonban haragos pillantásaimmal megértettem Génivel, hogy fújja fel a tudományát.
— Gerő, szólék hozzá, jő lesz hazamenni, mert tudod, hogy a boltosék meghívtak teára, s mi megígértük mielőbbi hazamenetelünket.
— Csak egy kicsit várjunk még, azután mehetünk.
Végre sok biztatás után Gerő is megvált a kancsótól, melynek kebelbarátja volt és lesz míg csak Gerő lesz a világon. Örültünk Ábrissal, hogy legalább egy kis jó teával pótoljak a vacsora hiányát, szépleány csókkal pedig meg is fűszerezzük. Airjint kiértünk az utczára, már korom setét veit, és Gerő kéröleg szólt hozzánk:
— Ne haragudjatok, hogy jobban nem látott el benneteket ez a paraszt, látjátok, ez gazdag ember, azért hívtalak benneteket ide, mert azt hittem, hogy itt majd csak lesz tán egy kis leves is, aminek déli hiányát magam is nagyon érzem. Azonban van itt nem messze nekem egy jó komám, jöjjetek, menjünk oda, azt hiszem ott mindent kapunk.Bizonyos örömmel indultunk meg Abrissal együtt. Talán itt sikerül gyomrunkat kielégíteni, gondolánk, s mentünk Geróvel a komájához.
Gerő\\itt is azzal köszöntött be, hogy: ezek az urak nagyon éhesek, tud-e adni nekik valami enni valót. A gazda itt is tőle telhető szívességgel fogadott Rögtön bort hozatott fel a pinczécöl, leültünk az asztalhoz; feleségének kiadta a rendeletet\' vacsora iránt. Én és Ábris epedve vártuk a vacsorát. Végre elkészült. Gazdánk felesége rengeteg nagy tálban hozta be a szobába, kíváncsian nyújtottuk feléje a nyakunkat, hogy mielőbb láthassuk: mi az. A gazdaasszony letette a tálat az asztal közepére; amint megláttam a tál tartalmát, hátam elkezdett borsózni, majdnem Önkénytelenül keresztet vetettem magamra, hogy eltávolitsam magam-tól-a gonoszt, mert a tál tele volt kalbász-szal és hurkával. Ábris rám nézett, én meg Abrisra, nem szóltunk, de megértettük egymást. Egyszerre mondtuk, hogy mennyünk haza. Gazdánk azonban sehogy \'sem bocsátott el, az émelygésig kínált bennünket; mi azonban hozzá sem nyúltunk az ételhez ; a bor se csúszott üres gyomorba, Gerő azonban nem csak evett mindháimunk helyett, hanem ivott is. Végre mégis megunhatta látni a mi ke serves ábrázatunkat, mert beleegyezett a menetelbe. Alig hogy kijöttünk az utczára, GerŐtiek ismét eszébe jutott egy másik komája, aki félig paraszt, félig ur. Indítványozta, hogy menjünk el ahoz.
— Magam is megsokaltam már a kolbászt, meg a hurkát; de hát látjátok nálunk falun ez télen Így van. Van elég, hát fogyasztjuk, pénzbe pedig nem kerül. No de menjünk el Vas Gáborhoz, az nem" paraszt ember, legalább nem egészen, azt
hiszem aonái egyebet is kapunk, nem csak kolbászt.
— Én nem megyek, mondám, igen szívesen lefekszem most már üres gyomorral is, csak merjünk haza. Titokban pedig a csínos boltos lányokra gondoltam, akik epedő szívvel és forró teával várnak ránk otthon
— Ha~Pisia nem jön,"akkor én sem megyek szólt / ;\'s, hanem megyek vele én is haza. Természetesen ö is arra gondolt, amire én.
— Nem, a világért sem eresztelek benneteket egyedül; mindjárt megyünk együtt haza, csak ide nézzünk be Vasokhoz, meglátjátok nem bánjátok meg. ha bejöttök. No meg azután nem is leszünk itt soká, rövid félórát töltünk itt, azután elmegyünk haza, — biztatott Gerő.
Végre sok kérés, tanakodás, ellenkezés utján, beleegyeztünk a bemenetelbe Vasékhoz oly fetétel mellett, hogy csak egy félóráig leszünk ott.
Gerő ékes szavakkal előadta éhes-ségünkc\'t, amire rögtön teritettek, hoztak bort és két tálban is — kolbászt, meg hurkát. Gyomrom méltán felháborodott a folytonos boszantáson, siettem egy pohár borral lekü!d.eni, ami már nagyon feíki-vánkozott. A gazda mentegetőzött, hogy legyünk elnézók az egyszerű vacsora miatt; de biz ö egyébbel nem szolgálhat, mert nekik is ez volt a vacsorájuk, s ez is a vacsora maradéka, amit feltálaltak. Én felkeltem az asztaltól, előbb egy nagy darab kenyeret kanyarítva le, éa a kályha mellett ülő fiatal menyecske mellé széket húzva, leültem. Csakhamar megtudtam
HAEMDíCZADIK ÉVFOLYAM\'
ZALAI KÖZLÖNY
JANDAB 10-én.
s hogy mini tevékenységet fejtett ki. matatta az, hogy reggel négy óra felé mir sem fagylalt, Bem sütemény, sem czukorka bem volt boltjában.
Annii kelendőbb lett akkor a tea
kr, Mininger Józsefné 1 frt, Stirling Sín-donié 2 frt, Rozgonyi Lajosné 1 frt, Rei-nits Lajosné 50 kr.^Saltz Károlyné 1 frt, Wenczel Rezsóné 1 ft.Tfj. Csemits Kíroljné 1 frt. Maaznyik Jánosné 2 fit, Mnzikir
5re^h6^emindenki|Fer^l M50kr,
éreEttvis, hogy barátságos fűtött szobában volt a boldogság akkortájban, de mi-Yel mindenki szívesen maradt (s mégis a fűtésnek bíre-hamva se volt), ittuk a teát — oroszszá válva egyszerre mind. amint a zóna következett, vagyis míg elő szőr németek voltunk és sörön kezdtük,
Trojkó Péteroé 1 frt, Próbáld Katicza 2 frt, IfOcke Mari 1 frt, Plebeiaz Gusztávné 1 frt 50 kr, Kilik Béláné 2 frt, Ismeretlen irás 1 frt, Wajdits. Józsefné 1 frt. Dr. Farkas Józsefné 2 frt, W. N. 1 frt, Steifner Teréz .2 frt, lloffmann Mária 1 frt, Czenker Paulin 3 frt, Bilüsits József 2 frt, Haaz
vacsorakor már magyarosan megálltuk jmos 1 frt, Pcor János i frt. Füredi 1 frt, helyünket s ittuk a hegy levét, mint akár | Kovessi K. 1 frt, Keller János 1 frt, Csin-Garay .Obsitos\'-a, de a pezsgő franczia i talán P. 1 frí, Kozár Ferencz I frt, Vörös
virtust adott belénk, mit relgel jónak ^/.^^V^WÜ láttunk egy kis oroszbarátsággal leönteni, frt. Károlyi F.-né 1 frt, N-N 2 frt, és szívesen is adták ezt WuaztI Lajosnééa Munczné 1 frtInkeyné 2 frt, Barts 1 frt
Knortzer Györgyné, sót Mattosch Gizella, Simon Jolán és Maotuano Janka kisasszonyok, még szivart is adtak hozzá (szelvényért?!) ha teánál jobbnak találtuk törökké lenni és kávét kérni.
Kőrflíbeiül négyszázan vettek részt e szép mulatságon s a négyeseket 60 pár tánczolta, köztük:
Beotzik Ferenczné, Bogyay Ödönné
Szigethyné 2 frt, Hirschler család 25 frt, Özy. Kochné 2 frt, Saoer Jenőné 2 frt, Gutmann V.-ná 5 frt, Lővinger Ignácz 5 frt, Kilik Sarolta 1 frt, DarázsZs.-né 1 fit, Zadubánszkyné 1 frt, Keller Mátyásné 1 frt 50 kr, Smidt Frigyesné 5 frt, Szt Miklós 1 frt, Fodor Józsefné 1 frt, Kugler An^ tel I frt, Irmler József 2 frt, Pranger Józsefné 1 frt. Kasztner János 1 frt, Váryné 1 forint, Ujváry Augustin 3 frt, Duka
Bogenrieder Józsefné. Bontzué, Borsits : Mária 5 frt, Babőebay Carolin 1 frt, Med-Ignáczné, Blau Pálné, Cseresnyés Sándor-1 Teyné i frt, Dr. SzÜts 1 frt, Birk 1 frt, né. Darás Gusztiné, Dauscha Ottóne, Dick i $mg Józsefné 1 fri, Dr. Fárnek LászlÓné 2
Józsefné, Dezsényi Elekné, KrdŐdy Lajosné, Fischer Sándorné, Fülöp Kázmémé, Fiedlenié, dr. Fárnek Lászlóné, Grunnerné, Goldstain Fülöpné, Häuser Jánosné, Hajdú Sándorné, Huber Henrikné, Janda Ká-rolyné, Juhászné, Kalivoda Jánosné, Knortzer Györgyné, Lőwy Adolfné, Komlóssy Kálmánná, Mesteri Ferenczné, Marko Antalné, Marko Nándorné, Mattosch Józsefné, Mantuano Józsefné, Merkly Antalué,Plibál Ferenczné, Prager Béláné, Proháld Károly né, Rosenberg Richardné, Rothschild Samuné, SzigethyKároIyné. Stemmer Kálmánné, Saller Lajosné, Stirling Sándorné, Székely Lajosné, Smidt Frigyesné. Sebes-tény Lajosné, Szalay Lajosné, dr. Szekere? Józsefné. Stab Józsefné, Tuboly Gyuláné, Topolics Györgyné, Tass Simonná. Wusztl Alajosné, Varga Lajosné. Weiser Józsefné, Vucskics Jánosné, Weissenböckné, Wag-nerné, Uhrné.
Belloni Ilon. Bánotay Matild, Bod:s Mariska, Belus Terka, Blau Tinka, Cseresnyés nővérek, Csizmadia Vilma. Demszky Laura, Darás nővérek, Dezsényi Anna, Erdödy Sarolta és Irma, JSpérjessy Róza, Farkas Vilma, Fischer Emra, GralnerMar-- git, Grunner Mili, Gqldstein Emiíía, Horváth Klára, Hitzelberger Carolin,-Juhász nővérek, Janda Hedwig, Kartschmaroff Ida és Olga, Markó nővérek, Mantuano Jaoka, Puli Irén, Pataky Vilma, Pongrácz Irén, Rátz nővérek, Simon Jolán, SzabáJulcsa, Topler Lina, Tevely Irén, Tass Gize.Ha, Tótb Irma, Wittinger Irma, Weissenböck Irma, Weiez Nina, Uhr kisasszonyok.\'
Készpénzt adományoztak:
Koch Edéné 1 frt,Rosznágel Istvánné 1 frt, Neybaus Henrikné 1 frt, Eperjessy
frt, Sluck Sándorné 3 frt, Wilde Ferenczné 1 frt, Dr. Fülöpué 2 frt, Merkly Antalné 2 frt. Bogyayné 3 frt, Bartos Béláné 4 frt, Gürtlerné í frt. Remete Géza 2 frt, Loca-telli Edéné 1 frt. Kozma Györgyné 2 frt, Frank Vilmos 1 frt, Karczag Béla 5 frt. Dick Jánosné 40 kr, Sartory Oszkár 5 frt, Petrics Ferenczné 1 frt, Petrics Ödönné I frt, Matotek Katalin 1 frt, Hock János I frt. Müllne\'r M. 1 frt, Montag M. 1 frt. Sándor 1 forint, Fesselboffer Segertzné 5 frt
Felülfizettek:
Somssichné 50 kr, Blau Tinka I frt, Tass Simonné 1 frt, Matotek Katalin 1 frt, Bucbgraber Károly né 2 frt, Kroll Rudolf 50 kr, Dr. Hauser János 4 frt, Knortzer Frigyes 1 frt. Baus nővérek 2 frt, Saller Lajosné 2 frt, Kartschmaroff Leo 1 frt, Falb Albert 50 kV, Hajdú Sándor 50 kr, Bandis 50 kr, Tivolt János 2 frt, Eisínger Samu 3 frt, Miltéuyi Sándor I frt, Fleisch
1 frt, Staab József 50 kr. Összesen 121 frt.
Etelt, italt s különféléket adományoztak :
Latzin Viktor 50 drb szivar és 25 drb népkonyha jegy, Geiszl Mór postatiszt egy tál sütemény, Dr. Bentzik Ferenczné egy torta Eperjessy Sándorné kevert, Knortzer Paula két kappan, egy tál sütemény, egy tál compott, Koausz László egy pár csibe, 3 pint bor, Dr. Wajdiisné egy malacz, egy torta, özv. Gruner Ernőné kétnyeív.Borsits postatiszt né egy tál pulykapecsenyé*, egy tál szőlő, Wusztl Mariska czukor, kávé, Wusztl Lajos, thea sütemény, Özv, Wusztl Alajosné 50 drb czitrom, Wusztl Lajosné saláta és öt liter fagylalt, Juhász Györgyné egy tál malacz, egy tál kocsonya, Krásza Grassl Natália sütemény, torta, Somssich Lőrinczné egy hordó bor. Knortzer Györgyné egy tál malacz és saláta. Clemeut Lipót két hordó risling, Staab Józsefné egy tál kappan, Montag Mór tömönnesterné egy kakas1, Müller Mihály törzsőrmesterhe egy kappan,Lázár Józsefné 1 torta, Saller Lajosné két pulyka, egy tál uborka. Hideg Lajosné Őzderék és egy disznósajt. Krdödi Lajosné 16 üveg bor. Dr. Szigethy Károlyné egy malacz. két íVyeg bor. Pongrátz Adolfné egy csibe. Knan3z Klotild hat üveg bor,
egy tácza sütemény. Hám Károlyné egy táXj sütemény, Perkó Ilona egy tál saláta, egy
zsefué torta, Özv. Knauszné egy tál ugorka, Bottfy föérdész egy tál nyul.Fialovits Lajosné cz u korsü lem é ? y ,egy tál compott és 30 drb babrolo, Gogl Lajoeué 1 (?1 creme, Hauser Jánosné egy táipolyka 2 Üveg somlyaí és 2 üveg villányi, Altmann Zsigmond 25 drb czitrom, Físcher Józsefné két malacz, két tál sütemény, compótr, egy üveg rum és egy kiló czukor, Perger Károlyné egy tál vegyes sütemény, ö?v. TripammerGyu-láné egy tál sonka, egy tál nyul és egy tá! ugorka, Zerkoviti Johanna egy torta, Kaán Irma kisasszony tSea és egy kiló czukor, Darázs Pigmond ..Malvin, egy tál kremsnitt, Özv. Pollák Aíminné. Strémné, Szívós Imréné és Berger Józsefné 80 drb gesztenye pire.Ledofszkinéegy chokolád torta, Sulcz tanárné 20 dióskifli, Wenczel tanárné 20 dióskifli, I{j. Csemits Károlyné 2o pörkölt mandula, Reinicsné 20 pörkölt mandula, Topler Jánosné egy csirke és egy tál paprika, Miltényi Sándorné egy tál malacz, Princz Józsefné egy tál pulyka, Vucskics János 48 üveg sodz, egy tál malacz és egy tál eczetes saláta, Tóth Mihály építő egy tál vegyes sütemény, Tisztelendő Molnár István 4 üveg bor, Oszeszli Antalné 6 adag compott, 6 üveg bor és egy tál sonka, Kol-tay Lujza egy tál sonka, Belloni Jénoané egy tál nyul és egy tál sütemény Belu:
Öz\'v.WieberFerenczné négy tál süteményjLajos egy üyeg cognac, Ozv. Dr Rátz An-
Werner Ferenczné egy Jorta, Nábráczky LajoBné egy torta. Farkas Feienczné egy tál saláta éeegy sonka. Rauch Flora thea ép rum, özv. Szalmay Károlyné egy torta,
Fábián Ferenczné egy torta. Berényi Fridii mŐtör egy malacz, BmerlFereiiciTegy tál eev tácza süteménv. Hám Károlvné eev táP sonka, Janda Károlyné egy tál pulyka és
talné egy tál nyul, vajas tészta, ifj. Gárt-ner Vilmos 50 darab perecz, özv. Wagner Mihályné egy torta, Varga Lajosné egy tál bomyusült, 10 üveg bor, Dobrovics Dö-
Károlyné egy tál pulyka és bornyuhus és egy tál vanília créme, Szabó
tál tészta és egy tál pecsenye, Oroszvá\'ry \\ József bábos egy tál pulyka, Mantuano Jó Lujza egy üveg cognac és thea sütemény,: »»fné egy tál sonka és egy kenyér, Sá\'vel Tass Simonné két malacz és két tál sonka, > Jánosné egy tál sonka, Kafka őrnagy 2 kiló Clemeut Lipótné 30 ténvér halkocsonya és i czukorka, Stefánovics M. egy torta, Götze két kenyér, Kreen Vilma egy torta, Csima- [ Róbert 10 Üveg pezsgő, Wusztl Alajosné né egy tál pulyka, Dezső Béláné kappan i 5 liter fagylalt; 8=rém Vilmoené egy torta.
tűztek Vi dijakat drámai művekre Volt néha olyan esztendő, mikor 4—5 nagy drámai pályázat anyagi jutalma és dicsősége csábította ver senyre az írókat És ez a kedveskedés egyre fokozódik. Ma már ott álínok, hogy egyszerre nem kevesebb mint 6 drámai pályázatot hirdetnek. Ott van az akadémián a Karácsonyi jutalom (400 arany), a Teleki jutalom (100 arany}, a Kóczán díj (100 arany) 63 a Hertelendy jutalom (500 frt); a nemzeti szioháznál a Rőkk-féíe 500 frtos dij és a népszínház pályázata márczias 15-Íki darabra.
Azt pedig. nyugodt lélekkel mondhatom, soha senki se hallotta ebben az országban, begy egy kötet lírai Költeményre tűztek volna ki pálya dijat.
(Vége köv.).
és egy tál compott, Wagner Ignáczné egy pint kávé és egy pint tejsiin. Pfaff József két kenyér és 100 drb császár zsemlye, Závodnik Lajosné egy tál sütemény, Slick Géza thea-sfltemény, Frank Ignácz thea-sütemény, Kalivoda Jánosné egy\'tál nyul, Cseresnyés Sándorné egy tál sonka és egy Dobos-torta, Zadubánczky Lajosné egy tál; crempitts, egy tél malacz és 12 adag com- ¦ pott, Brandlhofer Antalné egy tál csibe, PHhál Ferenczné egy tál különféle hideg,.
Bevétel 1240 frt.
Kiadás...... 540 frt.
Marad az egvlei alaptőké jére . . .\\ ; . .
700 frt
hhakei Jakab 1 frt, Trojkó Lajosné 2 frt, | sült, Plihál Viktor thea, Bogyay Ödön Belőni 1 frt, Mesteri Ferenczné 50 kr, Clement Lipót 8 frt Árvay 50 kr, Stirling kapitány 4 frt, Goldschmidt Emilia 2 frt 50 kr, Tripamer Gyula 50 kr, Szűkíts Nándorné 3 frt, Lővinger Friderika 3 frt, K. N. 50 kr, Rosenberg 50 kr, Br. Bibra 1 frt 50 kr, Tass Simon 50 kr/Dancs Amália 1 frt 50 kr, Remete Géza 50 kr, Rapoch Gyula 4 frt 50 kr. Dr. Schwarz Adolf 50 kr Tóth Lajos 50 kr, Ebenspanger Lipótné 10 frt, Ebenspanger Leo 10 frt,ün-
CSARKOK.
Dráma és lira.
t; RUDNYÁNSZKY GYL\'LA.
tánvér compott, Gerstner Adolfné két A___- „„„ ____
kiló cznkor, Özv. Greiner Györgyné (Csi-i .t A nff »em panaszkodba
csóbíl) egy sonka, Tripamer Etla két til *>k ! ny*"r« "<>" a siépirodalomnak sonka, egy tál compott,Baboss László ügy- .— s ma, úgyszólvin teljesen eltoj-véd 5 üvegbor, Hlatkó Jánosné 3*üveg bor, totta. a kertben a virágokat a pa-Pflancser Gábor 1 tál sonka, Kovács Lajos : szniT meg , borsó. Mert elismerem : Ogyrédné egy UlkUSnfél. sütemény, Hein: j ,8ajt0 has2Q0 mUt , M. Mihály egy üveg liqueur, Ubr Agostonne r
egy tál diszoópecsenye, Knobloch Frigyes- j 8é«es kert sok. jó veteménye, de né egy pulyka és báróm üveg^ compott, | azért, ha megöli a szépirodalmat, — Práger Béláné két tál malacz, \' Huber! ékességétől fosztja meg a kertet, geríillmann Elek 4 frt 50 kr, Hlatkó János Henrik thea sütemény, Csizmadia Imréné i J±m ezúttal a saitóról nem szándé-1 frt, Stoltzer 50 kr, Osterhűber László 50 6 üveg badacsonyi bor, Gottinger Kele- j.ozom riV5latkozni kr, Rosenberg Richárd 1 frt, Weiser Jó- ménné 6 flveg bor badacsonyi, Topolics 1 " "* ¦\' zsef 5.frt, Vidor Samuné 5 frt, Pongrátz Györgyné 6 üveg badacsonyi bor, Babocbay Arnold 50 kr, N. N. 50 kr, N. N. 50 kr, Györgyné egy tál bornyu pecsenye, Sebes-
Dezsőné 2 frt, Gengely Józsefné 2 frt, Ha-1 Grünhut Fülöp 2 frt 50 kr. Dr. Rothschild \\ tyéo Lajo né 12 adag compott és egy ma
lae Manó 1 frt, Szigethy Józsa 1 frt, Berger Jánosné 1 frt, Sulavy Anna 1 frt, Markó Antalné 5 frt Gerhauser Jenőné 1 frt, Pelze Jakab 40 kr, Gross Valb. i frt, Dezsényi Elekné 3 frt, Simon Gáborné 3 frt, Ráky Ferenczné 2 frt, Pfeifer Gyuláné 2 írt, Bentzik Ferencz 2 frt, Grainer Teréz 2 frt, Abel Alajos 2 frt X. Y. 1 frt 50
Samu 1 frt 50 kr, Práger Béla 1 frt, Grün but Henrik 3 frt,\' Rosenfeld Adolf 3 frt, Rosenfeld Józsi I frt 50 kr, Mayer Károly 50 kr, Miklósy Antal 50 kr, Dr. Fodor 50 kr, Simon Gábor 1 frt 50 kr, Reicbenfeld 50 kr, Fantl Mór 1 frt, Dr. Szüts Miklós 1 frt 50 kr. Blau Pálné 1 frt, Blau Béla 50 kr, Hütter Lajos 50 kr, Oszeszly Antal
tőle, bogy ó gazdánk nővére és már három hónapja özvegy. Siettem is neki udvarolni, három perez múlva már szerelmet vallottam és örök hűséget esküdtem neki, melléje hatalmas étvágygyal fogyasztottam a kezemben tartott jókora darab kenyeret. La azután mégis feledkeztem a boltos leányokról, 8 már éjfél volt, midőn eszembe jutott, hogy jó lenne valamit aludni is, mert reggel öt órakor már kocsin ülünk megint, s megyünk Svábfaluba, onnan pedig vasúton haza.
— Gyerünk haza, én aludni akarok, nem maradok tovább, ha.nem jöttök, megyek magam, mondám, s vettem rám a kabátomat Abrist nem kellett biztatni, sietett ő is, szedte magára a kabátját. Gerö azonban rendithetlenll ült az asztalnál.
— JÖsz, nem jösz, mondám Gerőnek.
— Várjatok már még egy kicsit Ü-L.ien még nem is ittam.
— ín nem várok, ha nem jösz, itt bagyunk.-
—- Hát ha épen nem akartok várni, menjetek; én itt maradok, monda Gerő bámulandó nyugalommal, és felhajtott egy pohárral a,szőlőievéből.
— Jer Abrís, menjünk, hadd maradjon ez a deli legény, eltalálunk mi a há záboz. És elindultunk Ábrissal.
—Meg is találtuk Gerö házát azon bau a boltoeék már régen aludtak, nem tudtunk bemenni a házba.
— Csak nem tesz Gerő annyira ha-Bzontalan, hogy ne jöjjön el utánunk, monda Abris.
— Bn sem gondolom, bogy annyira
megfeledkezzék a jdéglátás kötelességeiről, hogy el ne jöjjön utánunk, vagy legalább elküldi utánunk a pinczemes-
terje által a kulcsot hogy bemehessünk] nyi, Fischer Józsefné egy pulyka" Dr. Neu-
lacz, Boncz Andorné 15 narancs, 1 a czitrom és egy tál kappan, tiyörffy Jánosné 5 Üveg bor és két pint fekete kávé, Darázs Zsig-mondné 1 frt, Fazekas Kálmánné 20 drb indiai sütemény, Nentwich Nisa kisasszony 12 adag compott, Nentwich fivérek egy üveg cognac, Özv. Nentwich Gyuláné egy tál sütemény, Acs Vendelué egy malacz, Gróf Hugonnay Kálmánné egy torta, Wittinger Antalné egy pulyka és egy kenyér, Tábi százados, egy Üveg rum és thea, Dr. Szekeres Józsefné 5 kiló czukor ésnyolez üveg bor, Horváth József három üveg badacso\'
szobájába 8 leíekbessünk hogy Gerőnek pinczemestérje mindig utánunk czammogott még este óta, s most is, mikor mi Vaséktő) eljöttünk, ott maradt gazdájával.
Gerő azonban Be maga nem jött ieTl pinczemesterét nem küldötte utánuuk/a] k kulcsokkal. Nagyon hideg lévén, tappog tunk, türelmetlenkedtünk és szidtuk Ge-rőt mint a bokrot. O
— Mit tegyünk most már, kérdé Ab ris, itt csak nem ácsorgunk a ház előtt reggelig, hiBzen megfagyunk addig.
— Induljunk meg gyalog, inditvá-uyozám, hajnalra Svábfaluba érünk, ótt megmelegszünk, s a kora reggel induló vonattal indulunk haza. Ábris habozott én pedig iparkodtam rábeszélni a gyalogúira, végre Ábris is belátta, hogy itt ácsorogni oktalanság lenne, és beleegyezett a gyalog teendő utazásbn. Éppen indulóba voltunk, előbb azonban ajánlottam Abris-nak, hogy útitársul nagyon jő lesz valami ijesztőt vinni magunkkal, s rögtön Gerö udvarának kerítéséből nagy recsegés és ropogás között kitörtünk két dorongot Ekkor pillant meg az ntezán felénk jönni egy emSert Abris.
— Hála istennek, monda, végre-va lábára mégis elküldte utánunk Gerő i kulcsokat ugy látom jön a pinczemestere,
(Folyt, köv.) -
sit.ller Antalné egy torta, Sick Gyuláné egy pulyka, Matejko Edéné két tál bal, Feigel-stock Adolf bárom kenyér, Hajdú Sándorné égy tál disznóhús. Halász Elekné két üveg bor és egy malacz, Friedl Erna egy torta, Dr. Tuboly Gyuláné egy malacz és egy kappan, Szalay Lajos ügyvédnő egy tál sütemény és hat tányér kocsonya, Verljáa Gusztávné egy pulyka, Özv. Suták Elekné egy tál különféle sütemény, Gutmann Vil-mosoé 5 üveg bor ós egy bordó bor, Vidor Samuné 14 adag halkocsonya, Pálfy Alajosné egy tál hideg felszeletelt és két kiló czukor, Ör. Szekeres József egy tál pulyka és egy kenyér, Fiedler Antalné egy pulyka Báró Bíbra Frigyesné ponlard majonézzel, Sterbeczky Ferencz egy torta és három üveg bor, Geiszl kisasszony egy tál vegyes sütemény, Özv. Tersáuczky Józsefné egy sonka, Dauscha Ottohé 8 adag kompot és 50 darab czitrom, Unger Wagner Aranka egy pulyka, Gózony Sándorné egy nyul és két csibe, Bátorfi Lajos egy tál pogácsa, Fesselhofer Józsefné egy tál sonka, Hitzelberger Mátyásné egy malacr, özv. Sutákné egy üveg állás, Pránger Károlyné egy tál vegyes sütemény és egy sonka, Pintér Sándorné 6 üveg badacsonyi, Stemmer Kálmánné két tál sonka, Bogenrider József két hordó sör, Sümegi Kálmánné rum, thea és czukor, Smidt Frigyesné 15 adag compott, Berényi Elekné egy tál csirke, torta, Mester Józsefné egy tál sonka, özv. Székely Lajosné 3 tál sonka, Özv. Hattosh JŐ
De ha-kjiézem azt a kis zugolyt, melyet még meghagyott a szép nagy kertben a költészet virágainak, — önkéntelenül könnybe fábbad a sze mem az ott uralkodó zsarnok hegemónia láttára. Áz ibolyák, a nefelej , esek, a vadrózsák tökéletesen el vannak ebben az utolsó kis zngoly-1 bah nyomva: a zsarnok hegemóniát pedig a vastagszárú, szélesképü .naivra gyakorolja fölöttük.
Igenis a nagy mályva — a dráma — teljesen háttérbe szorítja a bájos kis virágokat — a Urai költészetet
A dráma! csak a dráma! ez a jelszó mindenütt. Sokan azt képzelik, hogy a dráma a költészet zenitbje. az emberi alkotás legtökéletesebb formája. Ez ugyan óriási tévedés, mert rövid félórai vitában bárkit meg tndnék gyÖzui arról, hogy az emberi szellem legmagasabb fokú nyilvánulása a lira, mely jóval fölötte áll a drámának. Hanem hát nem ez most a czélom. Majd egyszer, ha megengedik, kifejtem és bebizonyítom a világ összes népeinek irodalomtörténetéből, vett sarkigazságok kai, hogy a líra a költészet sum-muma. De most csupán a fölvetett kérdésnél maradok. Igaz-e, hogy a drámát a lira fölött mindenki dédelgeti, előtérbe tolja? Igaz bizony, Tessék csak körültekinteni.
Az akadémiában ötven év óta egyre másra legalább 300 drámai pályázatot hirdettek. Csupán a Te leki-jatalomból 3800 darab aranyat adtak ki, néha ugyan 100 bot, de nem ritkán koszorú kíséretében. Ezenfelül a nemzeti színház, népszínház és még magánosok is gyakran
E i r e k.
— Királyi Pál orsz. képviselő ur ő nagysága, minta ,Muraköz"-betiolva*auk: minden évben, ugy ez idén is hozzánk küldött levelében 87erete\'tel emlékezett mes kerülete jótékonyczéln egyleteiről, nemkü lönben közoktatási intézeteiről, melyeket pénzbeli, majd értékes könyvajándékkal. tisztelt meg újév alkalmával.-A midőn ezúttal általánosságban mondan\'nk mély köszönetet & szives megemlékezésért és adományokért, egész választókerüle\'.ünk nevében kivániuk képviselő ur ő nagyságának: Tartsa meg őt az Egek Ura imádott magyar hazája dicsőségére és szeretett választókerülete nagy örömére egésiség-ben igen soká! Hozzon az uj év ö nagyságára örömteljes és boldog napokat! Álképviselő ur levele így szól: Budapest, 1890. decz. 29. Tiaztelt Szerkesztő Ur! Java életemen át publicistikával, majd törvényhozási s részben köztgargatási teendőkkel foglalkozván, ez idő alatt sok oly könyvre, folyóiratra u napi irodalom egyéb kiadvány aira volt szükségem; melyek ai adott körülmények közt használhatók voltak, később azonban nagyrészt ephemer tartalmuknál fogva nálam feleslegesekké váltak
s térfoglalásuk által más. szükségesebb nyomtafvápyoktól veszik el a helyet. Örültem, midőn a velem közlött csáktornyai iskolai értesítőkbjft olvastam, bog? az ottani iskolákban koWpvtár alakítására is gond fordittatik sőt tájékozva lettem az elsorolt könyvkészletek czimletei tr^an az iránt is, hogy az én felesleges példányaim azon könyvgyüjtésben a szsktáiéko-7ódás és ismeret terjes zi é>nek alkalmas forrásai lehetnek. E felfedezés azon^elba-tárazásra bírt hogy ezen kiadványokat ugy. a ^mtrit vannak, becsomagoltatom s vasúton T. Szerkesztő Úrhoz küldöm azon bÍ7.almas kéréssel, szíveskedjék azokat átvenni s üres idejében áttekintésre méltatni, s melyeket iskolai gyűjteményekbe alkalmasaknak vél, azokat a csáktornyai áll. képezde, polgári iskola és az elemi iskola, nemkülönben a stridői iskola és a perlaki .Társaskör" könyvgyűjteménye közt szétosztani. Még egy kérés: Szíveskedjék a mellénelt 130 frt összegből a Csáktornyái jótékony kath. nŐegyletnek 50 frtot b az ngyanottani izr. nőecyletnek 30 frtot és a csáktornyai kisdedovó egyletnek 50 frtot újévi üdvözletem kíséretében kézbesíteni. Inten áldása legyen jótevő működésükön. Boldog uj évet! Királyi Pál, országgyűlési képviselő.
— NévestéSy. Nagy-Kanizsaváros egyik tevékeny közügyharezosa, iskolák és óvodák lelkiismeretes és buzgó gondnoka Knáusz Boldizsár ur névnapjának előestéjén vendégszerető házánál számosan megjelentek, hogy jókivánataiknak kifejezést adjanak. Sauer Jenóné és Horváth Csougorné úrhölgyeken kivül megjelentek: Báranyay Béla, Csertán-Károly alispán. Csertán László, Eperjessy Sándor, Farkas László főgymn. igazga-ó. Háring József, Hertelendy Béla orss. képviselő. Hirschel Ede. Knortzer Györgv, Lengyel Lajos főjegyző, Dr. Mayer Ferencz. Plihál Ferencz," Dr. Szabó Elek, Dr. Tuboly Gyula, Vizlendvay Sándor, Dr. Vizlendvay József és Venczel Rezső urak. Felköszöntőt mondottak: Hertelendy Béla az est ünnepeltjére, Plihál Ferencz a vendégszerető háziasszonyra, viszont Knausz Boldizsár a vendégekre tutt.
— Napi biztosok a népkonyhában e héten, január U-éniSartschmaroff Leone, Reicbenfeld Leopoldin, 12-én Gutmann Vilmosné, Rátz Aranka, 13-án Székely Lajosné. Matcsb Gizella, U én Dr. Rauch Zsigmond né, Lőwinger Kamilla, 15 én Clement Lipőiné, Darás Malvin, !6-án Sebt rz Richardné, Wohlheim Fanni, 17-én Rothschild Altertné és Strem Leopoldin.
— Egyházi. A helybeli kegyesrendiek pápai -ingedéi;- alapján, a magy. orsz. kegyes-tanitőrend főnökének rendeletére, folyó hó 15., 16. es 17. napjain
HARM3KCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁRÉ 10-én
bárom napi nyilvános ájtatosságot ren — A gelse! vonat Összeütközésről deznek, a cep. Szt. Jánosról nevezett hivatalos tudósítást adott ki a déli vasút télső templomban Pirolti Mária Ponipilius igazgatósága. E szerint a baleset e hó
Mszteletére, ki egyke a kegyesrendiek nápolyi rendtartományának volt tagja s kit XIII. Leo pápa ő Szentsége mult évi január 21-én Rómában, ünnepélyes egy házi szertartások közt, a Boldogok sorába avatott. Mind a három napon reggel 8 órakor nagy mise, délután:. 3\'/a órakor pedig estéli istenitisztelet fog tartatni. A templom reggel 7 órától esti 5 óráig nyitva íesz az ájtatoskodók számára. .
y A balatoni rianások s a föld rengések. Hencz Antal keszthelyi derék építőmester, ki tudományos dolgokkal s fökinua Balatdokultússzal is loglalkozik, tanulmáuyLirt\' a „földrengések okairól.\'\' Tanulmányában összehasonlítja a balatoni rianásokat, illetőleg ezeknek okait a földrengésekkel és az azt előidéző okokkal. Szerinte a vizet födő jégburok amint vastagszik, egyre erösebben kezd repedezni, a repedést pedig nem hullámok, nem légnyomás, nem halak lehelete, hanem inkább a beálló hőmérsékleti különbség iáézi elő A. repedés, rendszerint újra befagy, de az ott képződött jég természete -J sen vékonyabb a többinél. Ezrujra és ujjat repedez, majd a jég egyik vége sülyed, a másik emelkedik. Ily repedések nyomán szokott feltörni a rianás, mely a Balatonon hossz irányú, de nem zárja ki a lehetőségét annak sem, hogy elypsis, avagy központból sugárszerűen elágozók. A jég repedését, a rianás kezdetét és magát a rianást képpel illustrálja. Egy uj hypothe-sist állit fel, mely szerint a föld mélyében a jéghez hasonlítható kőzetek fordulnak elő. (Értve a jég merevséget és egyöntetűséget.) Ezen köteteken jelenkorban támadhatnak repedések különböző irányokban, mely repedések nem egy időben történnek, innét magyarázható.a földrengéseknek többszöri ismétlődése. Rianásjiem áll b?, ha a part fe\'é a-jég terjeszkedhetik, mert feszültség nem támadhat. Például, ha hó esés\' következtében a parti nád között gyöngén marad a jég. Igy vannak a földnek bizonyos helyei, a hol földrengé sek nem igen fordulnak elő. Hencz A. ta nulmányában srra az analógiára jön, hogy erős bizonyítékul el lehet fogadni, misze rint a földrengést lassankint meggyülemlő erö okozza, A rianás tüneménye analog a földrengéssel, mert ha a jég feszültsége a szilárdság és rugalmassággal egyenfuly ban van, a legkisebb idegen hatás, mint szél, napsugár vagy fejszecsapás szolgálhat a robbanás indító okául. A rianást bizonyos jelekből előre meglehet mondani A hypothesis alapját képező kőzet is egyes pattanások, súrlódások után zajt melegséget idéz elő, melyből pár perczczel, vagy pár órával előbb érezhető a katasztrópha. A tanulmánynak az a czélja, hogy összehasonlító tanulmányozás által adatokat, eszméket szolgáltasson egy nagy tudományos .kérdés megoldásához. A balatoni jégren \'S^gtbek nagyságát, irányát a lökések ere-\'¦jét és időtartamat alkalmas készülékek felállítása által tudományos vizsgálat tárgyává tumi buzdítja szerző a hivatottakat.
— Tél apó erősen tartja magát, eddig a havazás általános volt, de utóbb a szél is bozzá szegődvén, a közlekedés jelentékenyebb akadályba ütközik.
— A Balatonpart betelepítése. Gr. Széchényi Imre kormánybiztos decz. hó 30-án Veszprémbe érkezett és a megyés püspök palotájában szállt meg. A kormánybiztos ur a Balatonpart somogyi részén levő homokos föld betelepítése ügyében megkereste a káptalant, hogy engedné át az uradalmához tartozó homokos reszt szőiőbeOltetésr&,iigyanez ügyben keresi meg a szent-benedekrendi^^öapát-ságot is Tervének főbb pontjai a kővetkezők: A somogyi part felosztatnék a balatonvidéki szegény nép között 2—2 holdanként. Az uradalmak az átengedett területért 5 évig semmi dijat sem kapná nak a telepitvényesektől, 5 év után pedig 35 évig minden telepitvényes holdanként az uraságnak fizetne éveokint 2 írt haszonbért. A letelt 40 év után, a beültetett szőlőtelep visszaszármaznék az uraságok, mint tulajdonosok birtokába, minden kötelezettség nélkül. Ez a tervezet alkalmasint kivihető is lesz.
— Szép tett. Ifj. Blau Károly ur fia Blau Rezső, ki a Scherz &. Engländer czégsél van alkalmazva, az uj év slkal mából 10 frt jutalmat kapott. A szép érzésű ifjú olvasván lapunkban a népkonyha ügyében irt felhívást s hogy számos szegény iskolás növendék ott rendszeresen tápot nyer, azon dicséretes és va\'óban
án éjjel történt A Bécs-Djhelyröl jövő 304. sz. személyvonat ment neki az állomásra való bemenetelnél az ott tolatott 351. számu\'tehervonatnak. Az összeütközés következtében a tehervonat iokomo-tivja és egy kocsija jelentéktelenül meg-, sérült. A személyvonat lokomotivjá és kocsijai sértetlenek maradtak s az utasok közül sem sérült meg Benki,. csupán egy mozgóposta-hivatalnok és egy vonatvezető szenvedtek jelentéktelen zuzódásokat A személyvonat 13 pereznyi késedelemmel útját folytatta
Körlevél. T. Cz. A helybeli „Chevra Kadisa" egylet 1890. évi novem-berhŐ 16-án tartott választmányi ülésének a temetkezéseknél szokásos koszorú adományok korlátozására vonatkozó határo zata értelmében, és utalva a monarchia három legnagyobb községében, u. m. Bu dapesten, Bécsben és Prágában fennálló gyakorlatra, — az alulírott, elöljáróság városunk nagyérdemű hitsorsosaiboz azon kérelemmel ferdül; hogy az utóbbi időben annyira elharapódzott czélszerütlen fényűzésen és a zsidó vallás szellemének és szokásainak meg nem felelő koszorú ado Hiányoktól tartózkodjanak és tekintettel a
— Sorshúzás, 1870-ben Nacy- | Kanizsaváros területén született védköte-leaek felhivatnak, miszerint 1891 évi január 15-én reggeli 8 órakor a városháza nagytermében tartandó sorshúzásra okvetlen megjelenjen t-k.
— Csáktornya elöljárósága s képviselőtestülete a tanügyért lelkesedvén, a községi elemi iskolai tanítóknak a korpótlékot megszavazta. E szerint egy-egy tanítói állás 600 frt torz.-fizetés, 200 frt lakásbér s az elsőtől járó és 30 évi szolgálat után 300 frtra emelkedő pótlékból álló javadalmazással van összekötve. E tényt örömmel jegyezzük fel.
— Székfoglalóját az egyetemen Dr. Wlassics Gyula tanár, megyénk nagy-jövőjfi szülöttje január 19-én tartja, melyre a tudományos világból számosan mintven dégek megjelennek.
— Lapunk olvasóit figyelmeztetjük a hirdetési oldalon lévő farsangi fánk készítés titkaira; e könyvecskét III. Napo leon főszakácsa irta s "Wajdits József könyvkereskedőtől 50 krért megszerezhető, vidékre bérmentesen 65 krért küldetik. "\' T""
— Megyei r. h. A zala-egerszegi .Arany bárány" szállodát oj évvel Haincz-. mann Samn bérlő vette át. — Dráva-V<á-helyben napról-napra mindinkább érezhető Uárhelyen Petrovics Ferencz választatott
vetteti meg az olvasót Mulattató része :, szerdahelyi lakos elleni 57 frt 28 kr. 129
szegénységre, czéíszerűbbnek véti a drága mes tanítóvá. — A csáktornyai kereske-
elhnnytak iránti kegyeletet könyöraűomá nyokkgl leróni. Ennek foganatositásáraane-tán előforduló gyászesetek alkalmából,ahit-községi irodában vagy az illető gyászcsalád kívánatára a gyászházbau egy koszorü-adományokat pótló könyv lesz kitéve, melybe a t. cz. adakozók az adományozni szándékolt koszorúk helyett egyik vagy másik jótékonyczélu egylet javára pótló adakozást bejegyezhetik. Ezen adakozások az illető egylet elnöksége által köszönettel nyugtáztatnak és esetről esetre a helybeli lapokban névszerint fognak közzététetni. Bizva a tisztelt bitsorso-eok ismert kegyeletteljes érzületében, azon reményünknek adunk kifejezést, hogy ez intézkedés kellő támogatásra fog találni. Teljes tisztelettel a „Chevra Kadisa* elöljárósága. Teljes örömmel"-osztjuk az emberbaráti nemes határozatot\'.
— Kinevezés. Reznek Károly hely béli kir. adóhivatali tiszt a sümegi kir. adóhivatalhoz ellenőrré neveztetett ki.
— Sümeghról írják, hogy a szokásos sylveszteri közvacsora igen fényesen sikerölt, a résztvettek jó kedvvel tánczol-tak át az nj évbe, a négyeseket 24 pár tánczoltá, a jókedv a reggeli órákig együtt tartotta a mulatókat
— A korcsolya egylet S&megheu ez évben igen élénk; a tükörsima jégpályát a délutáni órákban szép számban használja mindkét nembeli fiatalság, míg a gardemamák kedvteléssel nézik az épületből a sudárba sziiadó ifjúságot, a nem korcsolyázó fiatal hölgyek pedig örömüket lelik a szánkázásban, az egylet 8 éve áll
delmi kaszinó elnökévé Hirschmann Adolf választatott meg. -— A keezthelyvidéki gazdakör a .Keszthelyi Hirlap"-ot hivatalom orgánumává választotta. — Az alsó-nemes-aszóti tanítói állomásra, pályázat nyittatott. — Tapolcza vidékén a kanyaró járványszerüleg ur"2ig. *\'»
— Hazai r. h. Az enyingi határban egy koldust megfagyva találtak. — Pápán keményítőgyár alakult — A .Brassó" czimü magyar lap megszűnt. Sajnálatos I —, Felvidéken az orosz rubelt használják. — Ö Felsége Schlauch püspöknek sajátkezű aláírással arczképét küldi meg az uj év alkalmából. — A pécsi tífuszjárvány ban 48-an haltak meg, felgyógyult 752T\\— Budapesten a Dunán sétálók alatt leszakadt a jég, egy kis leányon ki7ül mind kimentettek. — Rónay] Lajos volt főispán meghalt — A temesvári várfalakat lebontják.
— Külföldi r, n. Egy németországi faluban a korcsmárosnál megtalálták Luthernek sajátkezüleg irt .Krisztus szen védésé"-ről szóló könyvét — Florenzben tífuszjárvány dühöng. — Báró Rothschild Gusztáv a tőzsdén kétszáz millió frankot vesztett — Padlevszky szöktetőjét Páriában letartóztatták. — Freiburgban 65 gyógyszerész lakik, mind tőkepénzes.— A bécsiek a házaló kereskedés beszüntetését kérik. — A keleti tengeren nagy hóvihar dühöng. — A porosz pénzügymi-uiszterkisebb hivatalnokok 3zámárs kincstári kaszárnyákat szándékozik építtetni — Succi, az olasz gyomoratléta, Bostonban koplal pénzért — Az Internacionálé
A színek-, a virág*, a napernyő-, legyező-és bélyegnyelven kivül számos szerelmi aprósággal kedveskedik. A gazdasági, kertészeti részben és az orvosi tanácsadóban megbecsülhetetlen csikkeket talál a jó gazda, gazdasszony és családanya. A kony hászatí rész, a háziasszonyt az étlapkészi-tés gepp; itói menti fel. Az általános naptári rt 7 ix év története, a naptári jövendőmondó, a czimtár s a hasznos tudnivalók egészítik ki a naptárt, a melynek ára 60 kr. Kapható minden könyvkereskedésben, a hol a .KépesjGsaládi Lapok\'-rais elő" lefiet fizetni negyed évre 1 frt 50 kr.
— Táborszky Nándor nemzeti ze-nemükereskedése Budapesten ajánlja a t. cz közönségnek, valamint a zenetanitó oraksak és zeiietanitónőknek figyelmébe Köiiler Lajos zongoraiskola ját (op. 238.), mely megjelenése óta minden más iskolamüvet a zongoratanitás teréről leszorított A Köhler Lajos-féle zongoraiskola (op. 238.) a legjobb és leghasznavehetőbb tananyag, ezért minden nevezetesebb zenétanintézetben be van vezetve és a hírnevesebb zenetanárok által ugy helyben, mint Bécsben, valamint külföldön és mindenütt használtatik. A Köhler Lajos-féle zongoraiskola (op. 238.), terjedelmét tekintve, a zongoraiskolák legolcsóbbika. A teljes mü ára 6 frt s nettó-áron csak 4 írtért számitora, -vagy 3 részben 2 írtjával, mindenik részt 1 frt 34 krért nettó. Meg vagyok róla győződve, hogy e mű átnézése után azt minden más zongoraiskola fölé fogják helyezni.
— A „Magyar Háziasszony\'\' czimü nagyon kedveit szépirodalmi, társadalmi és háztartási hetilap m. hó 14-tfl kezdve czimet és alakot változtatott. Ezentúl a jeles lap czime: .Magyar Nők Lapja". A szerkesztők: Bársony István, az ösmert nevü fővárosi irő, meg Szirmai Mór, aki jeles fiatal erő, mindent elkövetnek, hogy a .Magyar Nők Lapját* emeljék s e tekintetben rohamosan haladnak czéljok felé. Az uj czimmel megjelent első szám igazán változatos és érdekes. A lap elején Jászai Marinak a nemzeti színház művésznőjének pompásan sikerült arczképe van: a bevezető czikket ,a nőkérdésröl* dr. Bokor József egyetemi tanár irta; a szépirodalmi részben ott látjuk a dr. Varadi Antal, meg a Márkus József nevét s a háztartási rész is nagyon érdekes és változatos, jobb és bővebb mint valaha volt Ez a nagy gonddal szerkesztett s rendkívül olcsó hetilap igazán megérdemli a közönség meleg pártolását. A lap ára negyedévre 1 frt 50 kr. félévre 3 frt Az előfizetés Budapest VII Erztsébetkörut 7. szám alá küldendő , .Magyar Nők Lapja* kiadóhivatalához.
fen, vagyona ez épületen kivül 300 forint I központjául Berlint emlegetik. — Orth A tagok száma ez évben szép számmal János (a föherczeg) végrendelete már felszaporodott, ez által az egyesület is na- j bontatott.
gyobb lendületet nyert. __
— A Kisfalody-Casinó f. hó 3-án | tartotta Sümegben alakuló és tisztújító
frt 72 kr. tőkék és 10 frt 8t kr.perköltség 9 frt 5 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási Ügyéhen a n.-kanizsai kir. tszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő Tótszerdahely községi 349. sztjkvbenA. I. 1--2., 4—6. sorszámú ingatlanra és a rajta épült ház 535 frt becsárhan, a tótszerdahelyi 383. sztjkvben A. f 642. hrsz. a. Dobos-Pál tulajdonául felvett ingatlan 41 frt becsárban a tótszerdahelyi község-biróházánál 1891. január hő -S napján d. e 10 órakor Simon Gábor n.-kani-zsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó ^nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6*/« kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint. telekkönyvi hatóságnál 1890. évi okt. hó 24. napján.
FILIP1CS
4049. kir. jbiró.
Gabonaárak.
Nagy-Kani zsa, január 7. 1891 Buza 7.75—8. Rozs 7—7.20- Árpa 7.50— 8.50. Zab 6,80—7. Kukoricza 6.20—50.
közgyűlését. Elnök Tskách Alajos, pénztárnok Horváth Ede, háznagy Szalay László, jegyző és könyvtárnokká Darnay
Urodelo im.
— A .Divat Salon* rendkívüli di-szes kiállítású s választékos \'tartalommal, gyönyörű képekkel, melyek leghívebb
Bécs: Grácz :
Ki nyert?
Hnzás*január 3-án. 25 59 76 !6 9 86
Húzás január 7-én. 71 66 19
Kálmán választatott. A közgyűlés ^-jtüjrrei azjiralkodí divatnak valamint ki-1 k8lß^jak\' rozta. hogy a Casinó 50 éves fennállását I moritÄ mUntm „,.„,.^,^!„1 minAtm í \'Tn ,
Szerk. üzenet.
S. Térj »de! mességénél fogra nei
f. é. deczember 1-én megűnnepli annál inkább, mintán 1841-ben tőrtént első meg-
merítő, alapos magyarázataival minden! i_ D. k. Koistsnat. jűtóVo is kérjük, külföldi divatlapot fölülmúl. Hazánkban! — F. i L. Szerencsésen tölteni. Nincs
alakulásában Kisfaludy Sándor tevékenyen *e» *««MM*
rf.,t Az egyesület újévtől fogva I r?dallDUSk }f"*iUi^ í™* ÜKí V R* A Elfogadtató*
mmJ/JÍ "jaíZí ÍjZím * I teljesen hozzá méltó versenytárs-iíélkÜl \\_ s l Imi fogunk.
áll. Havonkin t kétszer jelenvén meg, min-. — Br. Sí. ígéretének ssíTes beváltását den száma két szines divatképet hoz, va-! "árjuk lamint szabásivet ingyen mellékletül. I tm&mWk Szépirodalmi részében költeményeket1 elbeszéléseket, tárcza- és saisou-czikke-ket találunk, ugy szintén minden szám-hun egy sikerült női arczképét, mely tárgyát a művészet, irodalom, valamint a társas-élet jeles hölgyei közül választja s kivitele rendkívül sikerűit é« szép. A ,Di-
részt vett.
uj helyiségbe költözött eddigi helyérő), takarékpénztár épületből.
— Megérdemelt kitüntetés. Az orsz. régészeti társulat decz. 3-án tartott évi közgyűlésén Darnay Kálmánt megyénk jelei ifjú régészét-\' az igazgató választmány tagjául választotta. V
— Heti biztosok e héten a Kisdednevelő Egyesület mind a 4 óvodájában Janda Károlyné és Eisinger Henrikné választmányi tag urnÓk.
— Heti felügyelő az őnk. tüzoltó-•gylet Őrt anyáján e héten Rothmann Béla főparancsnok! segédtiszt ur.
— Gyászhír Alulírott rokonság szomorodott szívvel jelenti felejthetlen szeretett nagybátya, illetve sógornak Tomsits József nyugalmazott tiszttartó urnák hosz-szas szenvedés után f évi január hó tí-án reggel 5 órakor életének és nőtlenségének JO-ik évében végelgyengülésben történt gyászos elhunytát A boldogultnak hűlt tetemei f. é. jan. 7-én d. u. 4 Órakor fognak
utánzásra méltó lelkes gondolatra jött, j a Kinizsy-utcza 1091/793. sz. házban be hogy első keresményét illetve jutalmazá-\' szenteltetni s a helybeli róm.kath.sirkert-sát, a tíz forintot a népkonyha créljaira ben Őrök nyugalomra tétetni. Az engesz-ajánlja fel; édes atyjáoak beleegyezését• telő szent miseáldozat e hó 8-án d. e. 10 kérvén, ki is a szép szándékot teljesen órakor fog a helybeli szent-Ferencz-méltányolva, dicsérte meg fia elhatáro- \\ rendűek plébánia templomában a Mindeo-zását Blau Rezső ennek 1-Övetkeztében hatónak bemutattatni X.-Kanizsa 1891. a jelzett összeget a népkonyha elnöke január hó 6-án. Áldás és béke hamvaira I Vidor Samuné úrnőnek kézbesítette is. Keömives Isidor, Stánítz-József, sógorai. Örvendünk a kedves ifjú e nemesszivü Tomsits Apolonia férj. Keömives ísidomé, cselekedetének, a óhajtjuk, hogy ily hu- Tomsits Rozália férj. Stánítz Józsefné manna érzetbea fejlődve, boldogan éljen, unokahugai.
megkéi*\'.\'.
. .Boldog njévet!* A nekflnk isántái közSnsegnek szólóval jó bí-ty
WKT A vasúti menetrend lapunk 50-ik számában volt legutóbb közölve.
Fekete, fehér és szines
vat Sálon,* melynek szerkesztői: Fanghné !1 .. , , J, Z,
Gyojtó Izabella és Szabóné Nogall Janka SelyemSZOVetek gTÍí itS folyton a jóizléa és érdekesség szinvona- ^i. — •* miniáiott (körülbelül 240 ka-Ián tartanak, számos előnyein kivül még )anféle tü*t*H *• 2000 különféle minu i a legolcsóbb szépirodalmi divatlap is. Eí^íákíi*^!! ÍÜ"í!ÍiH
pi-c\'.x • - 1 t r . Vá, Um """knak ralót, vía- és bérsiaat—11
Előfizetési ara: egész évre 6 frt, félévre 3 Benfebera G. gyiri raktára (cs é. kir. nd» frt, negyedévre 1 frt 50 kr. — Ezen leg- "átütő) Zarieb. Minták forduló postátal Le szebb legérdekesebb s legolcsóbb szépiro- T*,ekre 8v*icsb« 10 kroi bélyeg rafa*st*ndó.
daimi divatlapot ajánljuk olvasóink figyel-\'___4o46~1-
roébe, Előfizetések a lap kiadóhivatalába:\' paiaiAo , „ uM ,« i 1 ¦ *t
Budapest Gizellatér 1. az. íotézeudők. 1 felelős szerkesztő és kiadó :
- Megjelent a .Képes Családi La-1 BATORF1 LAJOS,
pok naptára az I89I-ik évre. A szépen és Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
gazdagon illusztrált naptár úgy tartalomra,1 __¦¦
mict kiállitásra nézve bátrai kiállja szép; j .
irodalmi termékeinkkel a versenyt .Szép-1 Hí E D ETESEK. irodalmi részét: Tolnai Lajos, Rudnyáoszky Gyula, Benitzkyné Bajza Lenke, Póaa Lajos, Kaas Ivor, Sziklay. János, Dalmady Győző, Felméri Lajos, Brankovica György. V—a, Némedy Imre, Makraoczi, Rózaabe-
2428/tl890.
Árverési hirdetmény.
_.......... A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi
gyí Náczi, Molnár Viktor, SzerelemhegTi | hatóság közhírré teszi, hogy Lukács Iván, Móczár Jolán Laoka Gusztáv, Hódsági T. Lukács Anna és Andrásek Zsuzsa tót-Károly dolgozatai gazdagítják. Humorom 1 Bxentmártoni lakos végrehajtatóoak Jan-részében: 16 kép: és számos eaekdota ne-\' ok Mária férj. Audráaek Sándomé tót-
2483/t 1890.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye összesítettárvatárának SebOí István egye-dutai lakos elleni 356 frt 41 kr. tőke, ennek 1881. évi január I-tői járó 7*y0, igy a félévenkint lejárt kamatok 7% kamatai, 69 frt 61 kr előbbi pervégrehajtási és árverés megkisérlési, 14 frt 30 kr. ezúttal megállapított költségek iránti végrehajtási ügyében (beszámítással az 1890. évi február hó 23 án fizetett 92 frt 45 krnnk) a n. kanizsai kir. tszék a (letenyei kir. jbiróság) területén fekvő egyedutai községi 20- f. sztjkvben A Ali—9.sorsz. ingatlanból a rajta épült 21. népeorszámn házból, legelő és .erdő jogból Sebők Istvánt illető Va rész 521 frt becsárban, az egyedutai 201. sztjkvben A. I. 1—6. sorszámú ingatlanból Sebők Istvánt illető Va része 291 frt becsárban a letenyei 599. sztjkvben A.f 475. hsca. felvett váltságköteles ingatlanból ugyanazt illető V( rész 296 frt becsárban a béczi 148-sztjkvben A. j 298 frtra felvett váltságköteles ingatlanból ugyanazt illető */« rósze 136 frt becsárban & rajki 184. sztjkvben A. f 315. hsz. alatt felvett váltságköteles ingatlanból ugyanazt illető */¦ r^52 frt Becsárban a rajki 2671. sztjkvben A. 7 404 hrsz. alatt felvett váltságkötele3 ingatlanból ugyanazt illető felerész 138 frt becsárban a letenyei ingatlanok a kir. jbiróság tkvi tárában 1891. február hő 9-én d. e. 10 órakor, az egyedutai ingatlanok az egyedutai községbiró házánál 1891. évi február hő 9-én délután 3 órakor, a rajki ingatlanok a rajki községbiró házánál 1891. évi február 10-én d. e. 10 órakor, a béczi ingatlanok a béczi községbiró házánál 1891. évi február 10-én d. n. 3 órakor Málics János letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez le tenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 h.Óaap alatt, — minden egyes részlet után árverés napjától járó 6*/« kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jb. mint telekkönyvi hatóságnál Ü90. évi nov. hó 1. napján.
4047. FTLIP1CS
kir. jbiró.
Kiadó bol! és lakás.
Kéthelyen (SomogyzQegyében) a fó utc-áu. Fritz Endre tulajdonát képező ház, egy tágas boltbelyiség-gel, mely ÜO é\\ óta Üzlet-helj ÍseL. 4 szoba,\' kooyha, éléstár, pincze, raktár és istállóval folyó ávi ápril 24-tólhosszabb időtartamra, bérbe adandó.
Értekézhetni Pápai Jéxsef tanítóval Fehéregyház n. p. Simson, Somogymegye. 4052
HAMINCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUAB 10-éi
]. Csemits Károly
; [oremövész ea látszerész jyz aayKanlzsÉin.
Rektáram tulkai uiozoitsága miatt rendkhüli olcsó gjfei árakon árositok.
órákat és látszerészéti czikkeket.
N\'agyválasztéka készletem van a köve\'keze czikkskbój. u. m.:
8ZÖ8Í-, nickel- (svájezi) uri és női órák, inga-,
arany-,
\\
valamint szemüvegek éa crwifckerekarany-, ezüst-, nickel-, aczél-őb teknősbéka keretekben ; igen diszes és divatos noi saloó-lorg-uettek bosszú fogantyúval, teknósbéka-csontból ; színházi lát-
saion-.
ébresztő- és faliórák
csövek, aueroid lég-sulymérők bÓ beosztással ; orvosi maximai hómérök. könnyen leolvasható terem- és abiak-bómérók; hossz-mérókés vizmértékek; varázsiámpák, :nik-roskopok. stereoskop-
készülékek, füthetó gőzgép-minták, vilíaayos gépezetek villinyos szoba?sengók, villanyos tüzgerjesztök, villanyos gépmintáfc stb, stb.
Óraművészeíi és láfszerészeti ülőhelyemet
mindennemű javiUsra legjobban ajánlom
Vidéki megbízások postafordultával intéztetnek el-
4042
3S60
Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvénytársulat
Kőzretlen gjors- s póstagózhajók
H a iu Ii u r gb ó 1 e w j o rk 1» a,
SoBtiamptont érintve-\' \\
Ont MÜfilil 1 m.
Azonkivü reades posiagőzhajó összeköttetés Hawre^Nevryork Hamburg-N\'y.-India
Htettiu- „ „ Havanna
Hamburg-Balti aore „ Mexlco
Bővebb felvilágosítást szívesen nyújt:
\\ az igazgatóság
Hamburgban Dowenfleth 18—21.
Képes Családi Lapok
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. Saerkeszii Br2.nkOY.CS S y 0 r 5 y. FŐmonkaisxs : Várad! Antal.
EíöÜzetési ára:
a „HöigyekX&pja* nim diut-idlétlrttíi s i ftegénymellóidettel egrítt:
Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr.
A „Képes Cnlidi Lapok\' XIII. évfolyirji^z lép az 1891-ik év elrt napjával A magyar szépirodalomnak e hatalmai té evezője, a magyar mívelt családoknak • szellemi kincse, Újévi első számiban J ó k a i\'M ó r n a k „Kétszer kettS aigj* Crimü regényét, Benítzky-Bajza Lenkének .Haionlő hasonlóval" czímfi élbe-szélesét, — Ltulii QaiitifDik ,4 bölciő titka" ciimfl regényit, — biró H o r-v ith Mi kJ ótn ak .A csel" czimü el b essél ésít, — Tibori Róbertnek: .S;lvia" czimü regényét, — Radnyinszky Gr nl inak, Dilondy GySzőnek kBlumenyeit, BrmkoTiu Györgynek „Az ajiudékozii művészete" s Yiradv a ..- í .\\ tirsedilom ét a sziuhiz* czimü érd-kei czikkeit kezdi közleai a
,KépfB Családi Lapokat" a íentnevezett jeles írókon kívül még a következő neves irók és írónők támogatják, mint munkatir.ak, ez évfolyamban ¦
Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Komúcsy Lajos, Temérdek (Jeszenszky Danó;, dr. Prém József, dr. Sziklay János, ínczédy László, Palágyi Lajos, Erdödy Dániel. Lengi János, Tölgyesi Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, Murányi Ernő, Petri Mór. dr. Roditzky Jenő, Grosz Lajos, Csorba Palotay Akos. Szanday Zénó, stb.; Benitzky-Bajza Lenke, Büthner Lina, N\'a^yvSrady Mari, Kuliffay-Benitzky Irma, Harmath Lujza, Hevessyné SikorMargit, V Gaál Karolina, Karlovszky Ida. M*riczay-Karossa Irma, Erzsike, stb. stb.
A „Képei Családi Lapok.- az oaizei szépirodalmi képei hetilapok közölt a legelénkebb, legváltozatosabb. Tartalma u irodalom mindon válfaját felöleli ; képet a jelen eseményeit s a leghireeebb leitók müveit mutatják b*.
„H 6 1 g y e k L apj a* etimö * havonkint kétszer megjelenÓ c i v a t m e I ! í k-lele a legajabb : .:• \'. bocaa ¦ • sailatt a magyar bá*:amonyoak raloaifos
aielletai titkára, a mennyiben a neveié*, ax tgíitug. s ^asdaiág-, a se;:á-.z-.:. a bax-tartia, I a konyha t«r«n niud olyan kirdéi, a melyat na tárgyalna i nincs olyan titok, a melybe hölgyeinket be ne avatni!
Regény n illik la évenkint u elfificetS
négy kfitet érdekei regénynyet ajindékoiia meg
A ,K ép ei Cialidi Lapok"-nak még a b«1í boritéka Ii tele ran awlat-Ukd közleményekkel, kamoroi aprotaVokkal, aakk-, kép-, axim- koczka- é* pontta-láDyokk?a( i, eiórejtvényekke!, melyeknek megfejt5i értékai jnUlmakat kapaak.
K ,K é p e i Ci a 1 id i L a p 0 k" (raidag tartalma és tiimoi melléklete da-ciára mégis a legolcióbb képes iiepi\'Odalmi hetilap : éppen eaért bizton saimitunk mlnder. houfiu éi honleány, winden magTar caalid támogatásira é* pirtfogaiara.
Mutat vínysaiookat ingyen éi bérmentv* kaid a kiadóhivatal mindaioltaak, a kik et iránt — legcxéliserllbben lefeleiSlapou — honifordalnak.
A kí az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget busz krajezár csomagolást, és poijtaszáliitési dijjal együtt egyszerre beküldi, annak két eredeti regényt küld jutalmul.
A ki St nj eiSfisatSt gyfijc * ai etófiaetéei öaiiege^ egyaierre bek Didi annak eliimeréiOl egy diiseiamlékkonyvst r&gy egy —\\ ktadfctiban megjel«nt — regényt leüld.
M ogr eedelhetC pnatanta>Tálnyon minden poitahÍTatalnil_ é* minden k ö n yrí • c el k e d i ¦ D é -.
1.-^iÍíIÍ2\'tíWÍttt (* h6nak bármsrr napjátoí) elfogad kuMéttrrataía, Baiapcat, Ka|y5ieTW«tiTa 20 tziat.
.Kepe! Családi Lapok"
4023
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
Bécsben, T. ker., Singerstrasse 15. szám alatt, zum -Goldenen ReÍChsapfel.K
Víírfi«iy+ifá\\ líirtHsOSínlr M,i5tt ilWJá"^ labdacaok nere alatt; ea utóbbi neret telj-« joggal m.-gérdemHk, mire! V t^I LlS^LttU íauuatsua, caakugydn alig léUtik betegaég, melybeii tren tabdacMik ctodi* í-atáiakat «iernere««n be nem bizonyították rolna. É*tiz\'drk dta esen Ub\'dacaok iltalinoa elterjedésnek örreadenek é< alig *an család, melyben «*en ki-háxiiaerbCl keselyt nem volna utálható. -
Sximtalan orvos által etec labdacsok báziezerüi ajinltatnak éa ajinltattak minden oly \'j.j?.kni:. melyek a rosa emiiztiiből és székrekedésbGl erednek: mint epe-iatarok, m/.jbajok.^álika, vértólalájok, aranyér, béltéUena^ ¦ baionió bet\'egaégeknél. Vértiaztité tnlajdonaigtiknil fog-va kitünd Uatásaal vannak íériaegényiéf s aa abból eredő bajoknál is: így .-. •:-. idegesiégbői azirmazó fejfijisoknil itb. Ezen vértísatítú labdacsok oly könnyen hatnak, bogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okoszik, éi ennek folytád még n leggyengébb egyének, de még gyermekek által II minden aggodalom i.élköl bevehetSk.
A számtalan halairatból, melyet e labdacsok fogyass tói a legkülönbözőbb és legnehetebb beteglégek uián egészségük visszanyerése folytán bosxánk intéztek, exen helyei, ciakit néhányat emlitünk azon megjegyzéssel, bogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer hasznain, meg vagyunk gyózSdve azokat tovább fogja ajinlani.
\' Schierback, 1888. oktöbar 22-én Tekintetei Úr 1 . " Alulirt kéri, hogy ftletta haaznoi él kitOnd vértiutito lab-dacaaibdl iimét A csomagot kflldsni stívaskedjék.
Neoreiter Ignácz, orvos.
Hrzscha, Flcdnik malleU, 187. saept. bó 12-én. Tekintetes Űri
Isten akarata volt, bogy az On labdacsai kes*ia.= kÖsé kérőitek, melyeknek hatását ezennel megírom : Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi mönkit sem voltam többé irépes végezai és bitenyára már a holtak knet volnék, ha az Ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg Önt ezért *s*rewr. N^agy bizalmam van, hogy ezen fá-dacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint már fásoknak is egeszségOk viaizanye étére segitséffiM laol-giltak. _ Knific Terii.
Bécs-Ujhely, 1887. november 9-én.
Mélyen tisztelt Úr! A legforróbb köszönetemet mondom-^tennei Önnek 60 éves nagyníném nevében Az illető 5 íven ít szenvedett gyomorhnrut-bin éi vizkónigbac, mir él-stét is megunta, melyre"! egjébkéat le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott az Ön kitűnő vértísztito lahdacsaib6i ¦ azoknak állandó áaaznilata folvtin tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel_ Weinzettel Joiefi.
Eichengraberamt, Gfűbl mellett. 1889. mireziai 27-én. Tekintetes Űr t Alulírott ismételten kér 4 csotragot az On valóban hass-nói él kitílnS labdacsaiból. L1 nem Kiutasíthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacaok értéke faiett ét azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a axenvedCknek legmelegebben togom ajinlani Esen hal siratom tetszésszsrinli bassnilisára Ön: ezennel felhatalmazom.
Teljéi tisztelettel Hann Ignicz.
GoUcbdorf, Rolbacb mailéit, Szilézia 1886 okt. 8-in.
T. Úr!
Felkérem, miszerint az On virtiaztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Ciakis az ün csodalatos labdacatínak köszönhetem, bogy egy gyomorbsjtól, mely engem Öt éven át gyötört, megszab&dultaxn. Ezen labdacsok nilant sohasem fojnak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetemet kifejeaem, — vagyok tisztelettel Zwicki Anna.
Ezen vértiutito labdacsok csakis a Paernofer J -fele, az .arany bircúaln! eíküici \' cilnzet; fytgyszertaraaa, Béotbn I , SlajarttraaM 15. az. a. készíttetnek váróit minőségben, • egy 15 izem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben p doboz tartalaí-ftitatifc, 1 frt 05 krba kerül; bérmentetlen ntinvételi küldéinél 1 frt 10 kr. Ejy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Az összeg előbbeni .bsköJdéiénél (mi legjobban pontaatal-vicvnyal eizközoltetíkl bérmantei küldéssel együLt: I csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr, 3 csomag S frt L5 kr,, 4 csomag * frt 40 kr ; 5 csomag 5 frt 20 kr és 16 csomag 9 frt 20 krba kerül.
aST* NB. Nagy elterjedettséiuk következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek él alakok alatt utinoztatnak ; ennek következtében kéretik otakls Pierhofer ¦ J.-fée vértiiztitó labdacsokat kcTetein, él esakii azok tekinthetők valódiaknak,
melyeknek hasanilatt ...... a Pserbofer J.--\\A/*liirátsií fekete
színben és minden egyes dobói fednie ngyanizöw. alairifial v&-,„ síinben van ellátva. i*8______
Amerikai köszvény-kenőes L"
ors és bis-hatisn,
legjobb szer minden kösz^ényes és ciízos bajok, a. m. : ge-rinex-, agy-bintalom, tagszaggatás, ischias, migraine, idegei fogfájás, főfájás, fulszaggatás atb. Stb. ellen. 1 forint 20 kr.
Pserhofer hoss
J-tőL
Tannochinin hajkenöcs |! _
Óta valamennyi hajnövesztő szer k"-zc.t orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiállított nagy \'szelén-czével 2 frt.
Altalános tapasz TISJ^L^^,
mérgei daganatoknál, cjjknkacz, sebei- vagy gyoladt-mell vagy mái ily bsjokcál, mint kítQnŐ ater lón kipróbálva. 1 \'J*ge!y 50 kr. Bérmentve 75 kr.
"Pap-vhalysiaTn Peerfaofei J-«l s«kév óta a fagyos
C Ü^ÍZhdlIi tkokra éi minden idült sebre, míct
legbiztosabb szer elismerve 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr.
Utifünedv, l\'J^\'^Z.
ellen. 1 üvegcse ára 50 krajceir. 2
80 kr;
Élet-esszenczia Sr\'V.ss
oemtl altesti b&jok eliea kitűnő bis kT^ 12 üveg 2 frt.
Altalános tisztitó-só
eméastéi minden következményei, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyé: csomag ára 1 frt.
smert kitűnő háti-szer görcili köhögés stb iveg bérmentr» 1 forint
pöppek). megrontott gyo-léiztéi és minden-, 1 Qvegciível 22
W,-til Ki-rossz főfijis, scédalés,
1 Itb. elíen. Fgy
Angol csodabalzsam, , Por a lábizzadás ellen.
iveg jQ kr.
Ezen
negssüo-zadist s
az azíltal képződő kellemetlen szagot épen tartja a lib-~ beüt és mínt ártalmatlan aser van kipróbálva Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Golyva-balzsam, ÜTeí 4Q k!
sel 6» krajezár.
Helsó vagy egészség-só K^aJSSSf.
ut és min-Ien a rend;t!ea emisztéibál r*irmetó \',;;oknil.
1 cio aaj 1 frt. .,
Ezen itt felsorolt készítmények n kívül az osztrák la pDkban hirdetett öisses bel- és küi \'ii gyógyazerCszei lönlegeiiégek raktáron vannak, ?1 a\'kei9-\'.°tben netán nem le vők gyorsan és olción megtzj:\' tasak a loggyorsabbi beküldetik; nagy
nente? küldés-
ka-
itnek.
— PostaKmecrendtí-köiölt*. )k, bt x péoz*j«T*2 előre mdelésel- utánvéttel klldemek. — Bérmentve csakis oly esetben t-".rténik a kílldé. hí a* íiiazeg előre beérkezik, mely -setbea i pastaköltiégck sokkal mér jé ¦ kelt-bbek. *009
MÁRIA CZELLI
:ppeli
itCangralhei czlmiett
eteataiartáráasn Kft»ti«rtcn :llo.isorziafl).
B^wtsssk. «.»*~re-«i» *• •«•*•»\'«
¦itaillII métzttsi ií>»rW eisteioea. Csat l nellsult T*«l*tTWt 4i sltirsasai tUátott kísiiunénj taloSL
&ry Crea ára iO kr- nesr Ovez (kétszeres) Tt kr. As zDrnto rtflask nyUváoOnsáKra vannak hozva. •5j.i>cv»>jcv1»*»»«»\'«»*1"* ¦\' s*"pi>«"o.
.posztómaradványok
2-10 m. egy teljsjs palmersitni téli kabátra !í frt 50 kr.
Posztómaradványok
2 10 egy teljes téli kabátra(Mandarin) minden szinben raktáron, legfinomabb
minőségű 9 frt.
Posztómaradványok
3 íO m egy teljes telr öltözetre a irt.
Daróoz-kelme
vadász kabátra 2 10 Á 5 frt.
Posztómaradványok
<*fry teljes csíkos vagy koczkázott nadrágra 3 frt 30 kr. Selyem csikós
fésűs gyapja kelme
legdivatosabb egy teljes nad\'ágra 6 frt.
Egyenruha szövetek
cs. és kir hivatalnokok, pénzügy őr fik, badaaiyánok és tűzoltók részére a legolcsóbb árakon kaphatók
BRÜNN, Krautraarkt 18.
Szétküldés utánvét mellett. Minták ingyen és bérmentve.
& Csinosan összeállított minta-kártyáimat gazdag vá\'-asztéku legdivatosabb szövetekből a t szabómester urak kívánatára készséggel megküldöm. 3979
Hazai ipa r!
Sialíij-tíTt.
Ezen pótkávé a maga nemében páratlan, egészen nj, még senki által fel nem fedezett növénjföő], s igen hasanos al-katrénekbSl áll, s fel&lmal mindsn eddig forgalomban lévő árpa. makk, fűgt — torábbá a kŰlfőidrS! millió és millió kiló számra bebarezolt pótkávékat.
A Sxalady-kivé izé\'e éj zamatára nézve sokkal kai lenes ette, szia* azép tiszta fekata és kevesabb ezikar kel! hezzá, mint • • mis pőtkávéaos, tahit nem-
c*ak kivépótlV hanem egyszesmind kávé Jav\'ti is, — mert jótékony alkatrészeinél fogva, az azeiai kivi isgató éi k--vitó hatását alibb ssillttja,-aztfcafii»ea>*ké teszi : jBy e. ká,vét felaittak. atist (jyer-saakek és pyeadélaettS azesaélysk ré-zére élvezbetáve teszi
Ajinlom egyidejűleg az általaro évek előtt feltalált eyógykávét .HUSGARIA-KÁVÉ" néven, mely ngy H min: tápeíe-del tisztin, minden mis ázsiai kávé nélkül naasnilható, ¦ az egészség és elet fentartisira nézve kiválóan jótékony batinu, de kc . gyeaer- éa bélba-rat-.TBiz easéaztás*. tdef- es sziybnjek-haa, — arvaai tekiattlyek által lesjob-baa ajánlva biztos szernek vsc eilsnerve.
Prasramnieit kívánatra ingyen.
Kapható minden előkelőbb Ötezer-\' üzletben.
— Síéttaldés postái BtiiTétteL —.
4050
Az Párisi világ
khtUi tásoii ar«ii} erem 3998 mel kitüntetve.
üViVmányü ,
Wrjdíi8 József könyvkereskedésében
. SÁGY-KAN1Z8Í.N megjelent..
Farsangi
fánk,
ijaaakenrér
(Kogelhupf;
és kétszersült
kéaiitéii titka
IrtiiMWIJÁW
III Napóleon ndvari főszakácsa. Reményi toldalék- és ssalonnis poaáctajó kaüca é* széoarétei kéizitéii módjival
E dÜrei kíállitisn müvecskének ara 50 kr. Poiui rendelések 6Őkr. beküldésével ajánlva,
bérmeoteaen. küldetnek. Etec, több magyar nő Utal megpróbált is td-
jkéUtesei^aikertlt sütési módot ajinljuk höl-
gyeink figyelmébe.
404S
Wajöitx Jósaeí k?pyYuyomdLj?báI Na^-Kaoizaán.
\\AuY-hAmsi. 1891 január 17-éii.
Harmi
ElőfizetésiAr
Egyes száss iu kr.
,ü í lí lt KT É\'S EK Iiísábvü p.-titSOrhan 7. mi«odiJ » m>ii<lt-ö tör.tltbi sorért ü I NYlLTTÉRBtN soronként 10 krén vét-in 1 Kincstári ill-tek uiiudtSO vgj Inr^teifrt 30 kr figetmilTi.
nczadlfe évfolyam
A lap sxellemi réstél illatS kSs-
lemíuyek a *zerke<<xt5seghez >nyagi resxlt illetS k&z\'emények; pedig a kiadohivat&lhoa bérmentte\' intczend&k : .V a ff p-K axztzsái* takarékpénztári-épület.
BérmenttUen lerelt-k nem fogad tatnak el.
Kéziratok vissza aen kBidatHk
| A nagy kritizsai „Ker; -rkedelmi Jparbsnk*, a „n. kanizsai \'önkéntes tflzojtó-egylet^, a":nag3t-kanizsai kisdedneveló egyesület* h .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai i-.r. jótékony nőegylet\', a .szegények\' t.p:rtézete\\ a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kölválasztmá-
nyának hivatalos lapja. ¦ \' -
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az apáczák.
Most, midőn nemcsak az Összes magyar sajtót, de a magyar közön séget is foglalkoztatja a nevelésügy kérdése, majdnem mindennap halljuk itt is, ott is a kérdést felvetni : mi jobb, elónyösebb s üdvösebb leányainkra nézve: — a zárdai uevelés-e, vagy az állatni s egyéb világi nevelő intézetekben való nevcHetés-e ? S mig e kérdést fejtegetjük, folyton hallunk s olvasunk ytíES az állami felsőbb leányiskolát, valamint a nÓi zárdák szaporodásáról* is. S mig az előbbiek az\'állam \'költségén""emeltet nek, az utóbbiak (a 1 zárdák t. i.) meg kivétel nélkül vagy áldozatkész fópíipjaiuk vagy egyes buzgó katho-likus vallású egyének, bivek által alapittatnak, építtetnek fei. És, mig az állatni leányiskolák keletkezését a nagy közönség ha nem is mindig némi .ellenszenvvel, d*; mindenesetre egykedvűen fogadja, — addig a nóí zárdák keletkezésének, alapításának hirét mindig bizonyos rokonszenves örömmel, és szinte hitbuzgóságtól áthevúlt ihlettel s megnyugvással Üdvözli.
¦ Igy a „Zalai Közlöny" mult évi egyik szániában is olvastam, miszerint legújabban Zala:A pátiban is egy kisebb női zárda építtetett, a melyben gráczi apáczák vetteket a leány "nevelés gondjait mely jirt, mint igen Örvendetesét Cdvözlék s megjegyzek, miként,.éz lenne most már a pü«pÖki megyebeli; kerületben a- 12 ik nőt zaida! — E sorok, figyek-.emet kiválóiig e tárgyra írányzák s azóta folyton e kérdést fejtegetem én is magamban: váljon csakugyan olyan üdvösek e reánk, magyarokra nézve, ez idegen arjáczákkal túltőmött nói zárdáit? mtf
De bármennyit töprengek rííjta preret-contr" .— nem tjidom ha^a-. í|T ígg&wimaimat lecsillapítani, el-
némítani. Mert mint jó katbolikns, ha még ugy "belátom v is, miként valláserkölcsi szempontból igen is üdvös leányainkra nézve az apáczák által való/zárdaí nevelés, más tekintetben meg iebctetlen szemet hunynom azpii borzasztó veszélyekre, hátrány okta és károkra, melyek magyar nemzeti szempontból is, de: meg egészségi s társadalmi szem-pou\'.bul is, — a zárdai nevelésből reájuk háramolhatuak. Igen. Egészségi szempontból káros a fejlődő leány kákát ugy egy tömegbe százával, ezerével Össze zsúfolni, a hol hetek, sót hónapok\' számra a négy fal közé vannak zárva, s különösen olyan zár dákban, ahol még kert siucs vagy ha van is, csak egy csipetke, a hol még — a naponkénti hosszas ülésben összezsugorodott idegeiket sem tudják kiegyenesíteni s a^-íriss levegőn való testmozgással egy kis vidámságot, életkedvet sem meríthetnek magukba. Csak meg kell nézni egy olyan 14—15 éves kis leányt, , ki az ilyen zárdákban 6—8 évig jbennült, — szinte szánalom elgőr-: hült hátgerinczére, gubbadt nyakára js beesett mellére tekinteni, — s lappogó, rogygyadozó, ingatag járását szemlélni. Az ilyen leányodból lesznek aztán azok a végtelen, szána-, iomra méltó ideges teremtések, kik túlérzékenységükkel valóságom gyöt-: relmeivé válnak- környezetükre nézve. S edzett, ép, egészséges testalkat nél-i kül mi lehet egy no a társadalomra 1 nézve is egyéb, mint csak nyűg és teher ?! (Különben uem csak a zárdákban, de minden egyéb leánynevelő intézetben is ilyen szánalomra méltó vézna nemzetség nevelődik testileg, a hol kert nincsen és ; ha van is, oíy picz: kis területű, hogy ; egymástól nem is mozoghatnak a. léány-¦kák és a honnét külső napi sé-[ tikra sem engedik menni a növen dékeket). .
Társad^frai szempontból meg az a félszeg, félénkség. *nber kerülés, külőnez; elzárt, természet, egyoldalú világnézetek — teszik az ilyenekre nézve az emberek közt való életet kellemetlenné. Sokszor egész egyedül áll egy ilyen zárdából kikerült fiatal leány a társaságban, semmihez, mi a mindennapi életben előfordul, hozzá szólni nem bir, nem tűd; és később is soha seoTitéíi az embereket azzal a mértetekéi,\' aminővel ítélnie kell, hogy közöttük az élet reá nézve e1!-¦viselhetövé, kellemessé lehessen. - Idealistává válland: \' olyan embereket kivan maga körül látni, aoiilyenek az életben, alvilágban nem léteznek. Pedig minő keserű csalódásoknak van az ilyen kedély aztán kitéve! Önma gával lesz aztán meghasonlottá: szeretne az emberekben hinni, biznj, de nem tud, szeretné ökef\'szeretni, becsülni, de nem bírja, mert mindany-nyit érdemetíennek tartja minderre mindarra ; 1 — valamennyit rosszab-nak mint önmagát.. És ez nem is lehet máskép, ha elgondoljuk, hogy \'a zárdákban minő elveket, nézeteket ! csepegtetnek a fiatal leánykák kedélyébe: a mik igen szépek, nemesek ugyan, de a való életben ritkán találkoznak, egyénekkel, kik ugyanazon elveket, nézeteket valtának vagy követnék. A nagy világban — ezen-elvek — többnyire csak is theoriák maradnak és a gyakorlatban egészen más elvek, nézetek után indáinak, cselekesznek az emberek. Tehát a női kedély fejlődésére nézve az igen nagy hátrány, sót hiba, ha az elméletet a gyakorlati élettel nem tanulja összeegyeztetni, mintegy kibékíteni. Az apáczák erre nem hivatvák, de tán nem is volnának képesek, miután ók a gyakorlati életet egyátal-ján nem. vagy csak is igen kis terjedelemben ismerik. Hogy tudna a kor szelleméhez alkalmazkodoi^egy olyar apácza, aki már pl 2jéT-30
40— Bőt 50 évig is a zárda, falai közt élt?! Mioő volt a világ, mikor ő még kint vo\'t az emberek közt, kik közöl talán azért zárkózottéi, mert rosszaságukban csalódott és minő most ? Hogy tudná Ó azt elképzelni ! Egy. a világtól egészen elzárt teremtésnek a világróli fogalmai mindig egyoldalúak lesznek, bárminő merész, élénk . képzelettel bírjon is. — s tehát az Ítéletében sem fog igazságos lehetni soha sem. Tehát egy apácza mint adhatna társadalmi szempontból növendékeinek helyes utasításokat, vezérelveket ? Mindig félszeg marad az ilyen ítélet, tehát hibás is.
(Vége köv.)
Tudnivalók.
— A kivándorlások meggátolására nagyon szigorú rendszabályokat hoztak az egyesfilt államok. A "belügyminiszter ez érdembeni körrendeletének kivonatr\'t a következőkben adjuk Előleges engedély nélkül egy amerikai polgárnak sem szabad a külföldről munkaerőket hóiatni. A ki é tilalmat megszegi. 500 dollár pénzbirsággal és fi hónapig terjedhető börtönbünte-tés-sel fog sújtatni. Hasonlóan szigorúan büntetik a bevándorlókat is — akiket ezután kifognak az egyesült államok területéről uta<itaDÍ. Kivételt az olyan iparággal foglalkozókkal tesznek, amilyenek még nincsenek az egyesült államok területén. Ez bizony eléggé bebizonyítja, hogy a lelketlen ügynökök által oly rózsaszínben festett élet nagyon is sötét íiz Óceánon túl.
— Tilos az amerikai szőlővesszők
behozatala külföldről. A földmivelésügyi miniszter egy évig sem Francziaországból, sem máshonnan amerikai s más szőlővesz-szőt nem hozat s erre másnak sem\'ad engedélyt, mert Francziáországban, különösen azon vidékeken, ahol az amerikai szőlőmívelés leginkább el van terjedve, ujabb =idöben van a „black-rot" néven ismert szölőbetegség. amely, ellen alig van védekezés. De a Dehozatal e tilalma folytán az amerikai vesszőkéresiet tisztán Magyarországra szorul, s ez okból a földmivelési miniszter a gazdasági, szőlőszeti és bora; szati egyleteket fölhívta, hogy értesítvén a
közönséget, az állami amerikai telepek vesszökészletének teljes kifogytáról — buzdítsa az amerikai szőlőtelepek birtokosait, hogy legalább közvetlen vidékük vesszöszükségletét a saját termelte vesz-szőikkel igyekezzenek lehetőleg fedezni.
Fölhívás a községi taisknía-keze-
lökhez.
iiisj-u nyer ndo mafonciok tárgyában.
Ha a rendejts S2áraz fölhivási stylust használjuk több mint valószínű, hogy megtörténik azon megszokott eshetőség, miszerint legjobb aka^öt vezérelte sorainkat egész egyszerűen olvasatianni lapozzák át. Kisérle\'ül tehát felöltöztettük azt más habitusba.
Ha tapasztalatból nem tudnám, úgy legfölebb is szatirikus tréfának venném, hogy létezik számtalan oly községi faiskolának csúfolt térség, a melyben tán minden inkább van, csak éppenséggel fa nincs. Fa nélkül pedig faiskola, valóságos fából készült vaskarika.
Azt senki sem vetheti tehát szemünkre, hogy a bajt nem ismerjük; sőt erezzük is szomorú következményét, abban, hogy manapság ís számtalan községi terület befásitlanul áll s a gyümölcsösökben a kerités mutatja, hogy bizony ott fák is lehetnének.
De bát honnét ís vegyék az ültetendő facsemetét, ha a községi faiskolában a kisbíró termel krumplit- répát a faiskola kezelőnek — feléből.
Kamráim alkalmával sókféle kifogást és okokat hallottam, hogy miért nincsen facsemete; de a legtöbbet odavezethetem vissza, hogy olcsó szerfel nem juthatnak maghoz — kereskedőtől pedig bizonytalan csiraképességü magvat jő áron megfizetni sem kedvük, sem tehetségük nincs.
Legyen úgy, a mint mondják. Nem akarok kételkedni szavaikban, hanem aztán nekem is engedjék meg, hogy egy kis útbaigazítással szolgáljak akkor, midőn e tekintetben nagyon is kedvező alkalom kínálkozik.
A földmivelési minisztérium felügyelete alatt álló intézetek s iskolák kertjeiben több ezerre meoő alma, körte s egyéb magoncz van,melyekböl a községi faiskolák indokolt kérelemre ingyen kaphatnak. Ez pedig oly határozott előny, melyet igénybe nem venni, valóságos vétkes ba-j nyagság volna.
Tisztünkből kifolyó kötelességünknek
Ellenzéki kiafamn**\'
7
Szereiltk, ha menny Jo"r3gss, és ssavad Kíxúg messze, sz orazic tuSieig, Fölveri a ssikU-barlangokat: . Belyea! helyest axok is ftlelik. Tetseifc nekik a riadA beszed, Uelyhen aró, küoj ei ékz vi csatát, Lefegyrarxi bflszka eljenftrlet, A gyBngéaek nj bitoraácot ád.
- \' . ~*s
Jobb szeretlek, ha erSd feleded, H-ért\'d egy ssobival és vt.-ir.nk. Mosol? játszik ajakaid felett : A régi jó barátra isnerfink. Akkor a mi *sZTUtik uralkodik, S szived felel rája viizhang gyanánt Ui Tagynnk az erSiebbek — peüTg, Ez a víüzbang bd-dit meg igazan
ÜALMADY ÜYÚZÜ.
Kirándulás.
Irta: Dr. NAGY SÁNDOR. (Folytatás ) Aüg mondta, el ezt Abris, mikor hozzánk ér az ember, s ránk mordul:
— Mit csinálnak itt maguk, mi járatban vaunak ilyenkor, jöjjenek velem a községházához.
Ekkor láttuk, hogy a falu biztonságának őrével van doigunk, csak akkor láttuk meg kezében a félelmetes dárdát.
— Már azután mért U mennénk mi a faluháráho/., mondám a bakternak.
— Majd megtuii-k ott, csak jöjj*\'-tiek, végre megcsip\'em a Tolvajokat, moodá
a falu éjjeli tekintélye. Mi azonban nem ! \'akartunk engedni, még pedig annál ké-| vésbé, mert ketten voltunk, meg a mi ke-\' zünkben is volt egy-egy fltőke, amely. azt hiswiii. azaz: szent meggyőződésem. ^ hogy többet ért, mint i falu dárdája. A zajra jott vagy öt paraszt, kik szintén őrségképpen járták be a falut Ezeknek a bakter elmondotta,hogy rajtért bennünket, \\ amint beakartunk S erb Gerő házába i törni, bizonyság rá a mindegyikünk kezé-! ben levő dorong, melyet a kerítésből tör-\' tünk ki ott van la, — monda- — meg látszik a helye, bizonyára azt nem csak! azért törték ki, hogy a résen bejussanak1 az udvarba, hanem lett volna annak még | egyébb czéija is; tudja isten hány ember: életét oltották volna ki azzal a rettenetes! doronggal.\'
Mi a beszédre alig bírtunk szóhoz jutni az ámulattól.
1 — Atyámfiai, szólék "hozzájuk, —| ii.it mit gondolnak kendtek: kik va-, ujunk mi?
I —Már igen jól tudjuk, hogy kik. volt az egyhaugulagos válasz.
— Hiszen mi becsületes, tisztességes emberek vagyunk, akiknek eszük ágába se jutna soha senki fiának véteni.
— Ne papoljon itt, csakhogy megfogtuk egyszer már magukat, elég régen garázdálkodnak a faluban, monda egyik a többi közül, — jöjjenek velünk a községházára.
— De hallják kendtek,-csak nem teszik fel ilyen-emberekről, mint mi, hogy mi rablók vagyunk.
— Uri ruhában járnak a gazemberek mind. jegyzé meg egyik paraszt, különben mi iU nem alkudozunk, ha nem akarnak jönni, majd segítünk rajtuk. Fogd meg Miska, szólt egy tagbaszakadt legényhez. — azt a hozszu kalaposat, az úgyse fej végig, aztán ha nem fnged, hát tapogasd meg egy kicsit a kalapját, hogy hol fáj neki bent a feje.
— Ha már nem akarnak hinni nekünk, mondám, hát menjünk, jer Abris, az erőszaknak kénytelenek vagyunk engedni, nehogy kitegyük magunkat annak a nem éppen hizelgö támogatásnak, amely nek megkéküla.helye.
— Elkísértek bennünket a község házához. Útközben bőven kijutott nekünk aleghizelgöbbszerencsekivánatokbóhilyen formán: akaszszák fel a gazembereket, törjék le a kezűket, hogy ne tudjanak röbbet sehova se betörni, szúrják ki a gonosz\'szemeiket, hogy ne lássanak többé soha senkinek kárt tenni. És még ehhez sok hasonló és még cziffább forró óhajokat küldöttek érdekünkben a mindenek urá hoz. Amint a községházához megérkeztünk, követeltük, hogy rögtön hívják ide a bírót és jegyzőt, mi tisztába hozzuk azonnal a dolgot
— Ohólnoni, még páráncsolgatui szeretnének majd bizony. Csak be kell vinni őket a börtönbe.
Es hiába, való volt minden feuyege tödzés, Niiuket bizony Ábrissal együtt belöktek egy teljesen setét helyre, s. az ajtót becsapták ránk a kulcs fordult a zárban., melyet a bakter ugy látszik mindig magával hordott, hogv alkalom adtán ne
kelljen kellemetlenkedni bíró uram ablakán érte. -, , " >
^— De emberek,, az már csak még sem járja, kiálték már a börtön falain belül, hiszen ebben; a rettenetes hidegben megfagyunk itt reggelig. ";. ¦
— Bánom is\'én, szólt vissza a házak csősze, csak addig meg ne fagyjanak, mig felakasztják az urakat azután úgyse lesz már sok bajuk S mint aki a legfölsége-sebb dolgot végezte, zsebre vágta a kulcsot, s az.egész hadsereg eltávozott
— No minekünk szépen kijutott Gerő vendégszeretetéből, mondám Abris-nak. Abris mormogott valamit, ami aligha az ég áldásáért való esdeklés volt Gerő fejére.
— Ábris, van-e nálad gyújtó, kérdem
tőle.
— Mit akarsz vele?
— Körül akarok nézői,-hogy hol vagyunk, ha van\' nálad, adj ide.
Ábrjsnál tele skatulya gyújtó volt, Ráadta. Én meggyújtottam egy szálat, annak világánál körültekintettünk elfogadó termünkben, s én azonnal észrevettem, bogy a sarokban egy határ fa van apró darabokra vagdalva.
— Megélünk már holtig is Ábris. mondám, »e búsulj a hideg miatt Rögtön lesz m-lt-g szobánk.
— Hogyan, mivel és mibe fütesz be V - —Fával és a börtönbe.
—- De nincs kályha te szerencsétlen, hiszen\'ba itt a földön tüze- raksz, nkkor megfuladnnk a füsttől. \'
— Sokkal szellősebbnek érzem a helyet semhogy itt & megfulladástól kellene
tartani, mondám s újra meggyújtottam egy szár gyújtót; Ennek világánál láttuk, hogy az elfogadó terem elég tágas és Abris azt is méglátta, hogy a mennyezetet néhány szál ritkán szétrakott deszka képezi, melyre valószínűleg, hogy a rabok meg ne- szökhessenek.. Bzalma van rakva.
— mái jobb, mondám, szalma segélyével teoonyebb lesz tűzet rakni. Néhány szál lecsOngr] szalmát összekapkodtam, s ennek segélyével tüzet raktam a börtön földből kérzült deszka-padlója közepén. Ábris nem iparkodott valami nagyon segélyemre lenni. Ki ís te\'jezte abbeli aggodalmát hogy veszélyes dolog itt tüzet rakni, a hol csupa szalma, de nem a fejünk alja.
— Eb, mit szalma, vigyázni kell, óvatosnak lenni és nem lesz semmi baj.
I -— Miután már a tűz vigan lobogott, mondom Ábrisnak, segítsen felmászni a mennyezetig, hadd szedjek le annyi szai\' r.ái amennyire leülhetünk a tűz mellé. A börtön közepén levő tűz elég világosságot adott. A sarokba mentünk tehát s ott én kapaszkodtam, Ábris pedig tolt felfelé, mígnem sikerült is elérnem a szalmát. Belemarkoltam mind a két kezemmel b búztam lefelé. A szalma engedett, s -egyszerre csak leesik egy egész kéve zsupp velem együtt a földre, mert hát zsupp yolt a padlásra rakva; de nyomban utánna^hnl-! lott egy sereg valami apró jószág is rám. | — Mi a tatár lehet\'\' ez? Megfogok egyet, egészen puha, oda megyek vele a | tűzhöz, elkezdem müértöleg vizsgálni.
Te Ábris! kiálték nagyot semmi baj, vas már mit enni is. Nézd, hála isten-
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUAER 17-én
ismerjük tehát ezt nemcsak köztudomásra hozui. hanem aonak igénybe tételét a leg-níejegebben ajánlani is. 5 ez okból közöljük egyúttal azon utat, módot is, melynek, révén bozájuíhaini lehet
A ki ilyen ingyen magonczokat nyerni chajf, az készítsen egy 50 kros bélyeggel ellátott folyamodványt á nm. földmivelési magyar kir. minisztériumhoz.
Ebben a folyamodásban ki kell tüntetve lennie 1-ezör is, hogy a meglevő faiskola talaja e czélra csakugyan alkalmas
Másodszor pedig, hogy a faiskola be van kerítve s hogy abban kut létezik.
Ez sokaknak szeget üt a fejükbe s nem gondolják meg, hogy ez közerővel vajmi csekély dolog.
A kerítés alatt nem keli ám valami várfalakat képzelni, de még csak költséges léczkerítéstsem; hanem egyszerűen körüi-sinczoljuk, s akáczmaggal akár bevetjük, akár gyenge, csemetékkel beültetjük s kész a legolcsóbb, legtartósabb s legjobb eleven kerítés. Ugyanezt mondhatjuk a kutia vonatkozólag is. Itt nem a külső czifraságra, hanem öntöző vízre van szükség. Ez pedig egy egész községnek nem valami nehéz előteremtenie.
Mar most a harmadik pont alatt még azt is igazolni kell, hogy van a faiskolának értelmes és ügyes kezelője is.
No de hát ez is nagyon természetes ; mert biszen a bakterság és a faiskola kezelés kétféle dolog lévén, ahhoz egy és ugyanazon ember nem értbet. Ha az az éjjeli bakter még oly szép czikornyásan el is tudja a mondókáját nótázni, ebből még nem következik az, hogy a faiskola kezeléséhez is érL
Hát mirevaló a mester!? — fogják sokan mondani, ez annak a kötelessége lévén, ám feleljen meg néki.
Igenis, szerintünk is a legmegfelelőbb egyén volna a községbeli tanitó; csakhogy ha a Krisztus koporsóját nem őrizték ingyen, miért tartoznék éppen a néptanitÓ, számos teendője mellett még a faiskolát is ingyen kezelni. Mi is azt Óhajtjuk, hogy a tanitó kezelje a faiskolát és pedig rendszeresen és felelősség mellett; csakhogy ezen külön munkájáért neki külön díjazás is kijusson.
Ha aztán az ilyen kérvényt a községi elöljáróság mellett még a kir. tanfelügyelő, vándortanító vagy akár a kerületi faískola-fölügyelö is neve aláírásával igazolja a az legkésőbb 1891. január 31-ig. a ioldm. minisztériumhoz benyujtátik, úgy kilátásba van helyezve, hogy a kérelemnek hely adatván, a kívánt magoncz-men^yiség utalványozva lesz.
Egy Füst alatt megemlítjük mégázt is, hogy aziránt is történt intézkedés, miszerint a községi faiskolák ingyen ojtógfldya-kat is kapjanak. Erre nézve a kérvény-egyenesen valamelyik gazd. tanintézet igazgatóságához intézendő 3 azt legkésőbb 1391. február 15-jg kell benyújtani.
LIEBBALD BÉNI,
f»tecy*«stési vindórtanitó
r A szónoxid áldozatairól.
/ Kis Komaromban.
Megdöbbentő szerencsétlenség hirére ébredt föl jau. 10-én — a mult szombaton — Kis-Komárom lakossági! Mint vil-
lám repült a hír, hogy Kafka Ferencz, nejével! két kis gyermekével és szolgájával meghalva van lakásában. A szomorú bir hallatára sokan a boldogult lakházához siettek, 1 hogy meggyőződést szerezzenek a hir ! igaz, vagy koholt voltáról. A hir. fájdalom, i igaznak bizonyult! Mert a kicsiny, alacsony i szobába lépve, egy valóban meghatóan i szomorú tény előtt állottunk! Kafka Fe-i rencz a takaréktűzhely mellett egy széken üi, fejét a közvetlen mellette jobbra levő ágy hátsó lábára és saját karjaira hajtva ; azon ágy fejénél, melyre fejét lehajtotta fe lesége áll, lehajolva az ágy vánkoián levő I kis gyermekéhez, megmerevült kezében : vizesruhát tart A takaréktűzhely másik í oldalán levő ágyon fekszik viasz sárga | arczczal a másik kis fiu, feje bekötve vi ! zesruhával. Az ágy oldalához egy szék van I állítva, melyen a támlával kérésziben a j szolga ül, de már reggelre egészen hátra I van hajolva feje és törzse a földre, kezei ! — melyek egyikén a kesztyű még rajt van \\ i - - bátra vannak vetve.
Megható kép tárul el a belépő előtt:! i Felöltözött ai.ikokat létünk, kik ugyan-, i azon helyzetben vannak, melyben kimul-| tak. az asztalon egy tányérban vannak ma-i radványai az előző vacsorának, felette i egy egyszerű petróleum lámpa függ, mely-I ben csekély olaj van. Ha nem azon tudatital lépnénk át a szoba magos küszöbét, \\ hogy itt meghaltakat fogunk látni, ugy | ; tán első tekintetre azt gondolnánk, hisz ezek csak tettetik magukar, s tán indig-\' nálódva kérdeznők tőlük, miért fogadnak I oly barátságtalanul bennünket, hogy fejü-i ket lehajtják s köszönésünket el se fogadnék. — Höi vagytok festőművészeink, hogy :ezen szomorú jelenetet megörökítsétek!!
A szomorú tény constatálása után távirati jelentés ment a járás főszolgabírói , hivatalához, honnét 12-én estére megérkezett a hivatalos küldöttség Dt. Mayer járási i orvos és Merkl szolgabiró nrak szemé-i lyében.
Másnap azaz 13-án reggel 8 Órakor ¦ lett feltörve a lepecsételt ejtó! A belépö-\\ ket kellemetlen szag nem érintette, a meg-\\ haltak bárom nap után is ép oly hely-\' zetben, mint fönnebb leírtam, találtattak.
Miutánayizsgálatra kiküldöttek a ís [ karékiüzhelybe égő szalmát tettek, meg-" tudandó, van-e kellő légvonata vagy aincs : s ugy találták, hogy a füst mind a szobába tolul; s miután a kürtöt is jól megvizsgál-, ták s azt tapasztalták, hogy van rajta sze lep, melylyeí a kérdésessel után a kür ; töt csakugyan elzárva járási orvos ur a \' és nagyobbik gyermeki bonczolás alá. Hogy á ; nap óta elterjedt balvéleményeknek, kellő \'alapot nélkülöző gyanúsításoknak elejét vegye, s meggyőzzön arról mindenkit, ki józanul gondolkodni tud és akar, hogy a .szerencsétlenek — kizárva minden más mecde-mondát — „szén bisoxid" áldoza-; tává lettek, igen elismerésre méltó tapin-j tatossággal járt ei a nevezett járási orvos : ur. Előre figyelmeztette a község elöljá= ; róit azon beltünetekre, melyek a szeren-; esetlenül jártaknak bulláin mutatkozni ; fognak, mit azután később ugy Kafka F„ ; mint gyermeke belszervein tényleg beiga-| zoit Mert a mint eleve állitá, ugy a mell-; kasban. Valamint a tüdőben, szívben, s az | ezt környező véredényekben — nem mint más hulláknál sötét sürü aludt vért,
hanem — hig és élénk piros vért talált.
De a szénoxid által beállott halálozást azon körülmény is bizonyítja, hogy valamint több alkalommal már, ugy most is a bentlevökoek fejűk fájt, s ezért alkalmazta az anya gyermekének fejére a még reggel ia rajta levő vizes kendőt. Hogy pedig a parázs, mellyel máskor is szobájukat bemelegíteni szokták, be lett vive a takaréktüzhelybe, azt már mint régi szokását ismerték a családnak a közelállók. Hogy a kemenczéből hozott parázszsal megtöltött takaréktűzhely légvooatsza-bályzÓ szelepe el volt zárva, azt a reggel belépő rendőr coustatálta.
Mintán a hivatalos küldöttek\'\'rtevé-gezték küldetésüket s eltávoztak azon biztos tudat kíséretében, hogy a halálozást kizárólag a takaréktűzhely parazsából rohamosan kifejlődő szénbisoxid idézte elő, a szerencsétlenek felett a r. k. egyház gyászszertartása végeztetelt el Föt. és Nagyi--. Pap Károly cz. k. esperes plébános ur által. Igen nagy számn közönség gyűlt egybe az Öt koporsó körül nem egynek teltek meg szt~nei a részvét köunyüivei, midőn szentegyházunk .venite exulte-raus\'-ának közös enyészetünkre figyelmeztető dallama felhangzót^.
Egy nagy közös sir lett lakóhelyévé a Kafka családnak, hogy az azon emelendő sírkeresztnek tövében békében várják a feltámadás nagy napját.
Most már, midőn az esemény izgalmain részben tui vagyunk, csak arrasza bádjon kérnem a hivatott ille\'éke3 hatóságot, hogy a szórnom tényrö! teljesen kimerítő átiratot küldjön a község lakosságához és pedig kettős czélból: először azért, hogy a bal vélelmek, alaptalan gyanúsítások elnémuljanak, másodszor, hogy \'felbivassék általa a nép figyelme arra, hogy minő veszélyt hozhat magával az az igen elterjedt rósz szokás, mely 8*erint — miként hivatásom teljesítése kőiben már sok helyen tapasztaltam— takarék-tűzhelyeiket a szobában állítják fol s még hozzá elzárják a légvonalot szabályozó szelepet.
Egy jeles volt
nek, csakhogy egyéb is van Hágyhorao-kon, nem csupa kalbász.
Ábris is felvett néhányat a földről, vizsgálta ő is.
— Csakugyan vadkörte, monda, s rÖg:ön hozzá fogott a fogyasztásához. Az biz ugy volt, hogy vadkörtét szórtak a padlásra a bzalma közé, hogy megpuhul jon és élvezhető legyen. Azután néztünk csak jobban a leesett zsupp helyére, s láttuk, hogy annak helyén lyuk támadt e lyuktól zenitvonelban pedig gyönyörűen mosolyogtak le ránk az éeról a csillagok, mert a tetőn is egy hatalmas lyuk volt.
— No lám, csupa szerencse a sze-rencséilenségben, mondám, most már nem kell tartanod a füsttől való megfuladástól, mert kéményünk is akadt. Hanem te Ábris,
\' mondám egy eszmétől megkapatva, ha felfelé van lyuk. miért ne lehetne lefelé is.
— A pinczébe gondolod ?
—iNem én, hanem a szabadba. Jer csak, segíts fel engem a zsupplyuken a padlásra, körülnézek ott, hátha találok valahol valami lejárót.
— És azután ha talál«z, mit csinálunk ?
— Akkor te is felmászol utánam, t.ajd én felülről húzlak, és megszökünk, tolnap kétségbe esik az egész falu. A biró lemond hivataláról, a jegyző megszökik, az éjjeli őr felakasztja magát, pedig a kőpé nekünk kívánta t-h.-/, a szerencsét, mi pedig oda ha/.a amarkunkba nevelünk, s hozzá szidjuk Geröt
— .Nem is roaz eszme Jer próbáld meg hát, más tál fel a padlásra. Nem kis ügyességembe került, míg feljutottam^ magasba. Az ég csillag lámpáinál kitudtad venni annyit, bogy a zsupp nincs egészen
a tetőig felrakva. Nossza tehát hozzá fogtam a mászáshoz, ami itt már nem is ment oly nehezen, mint alulról idáig.
A zsupp tetejére felérve, a túlsó oldalon mérhetetlen setétséget láttam. Előkerestem zsebemből gyújtót, óvatosan meg--gyujtottam egy szálat, nehogy véletlenül nugyon befütsek Abrisnak, ennek fényéi néí kivettem annyit, bogy a zsupp csakjálig kétöinyi szélesen van rakva, azon tul pedig a padlás üres. Másztam tehát tovább, s vigyázva leereszkedtem a zsupjaafeás má)<ik oldaiáu Itt felakartam állani; de még nem is állottam egészen egyenesen, mikor már különben is sokat s/envedett magas tetejű kalapomat beleütöttem valamibe; az a valami pedig himbálózott, mert többször is bozzáütödött vadkörtelekvárral bemázolt cylinderemhez.. Oda kapok. Mi az ördög lehet ez, hát valami zsíros jószág\' akad a kezembe. Rögtön gyújtót gyújtok, megtudandó: mit fogtam. Eltelt az én lelkem örömmel, amint a gyújtó világánál megláttam, hogy szép rendben egy hosszú rúdra felaggatva gyönyörű vékony, busos füstölt szalonna lőbálózik a léghen. Önkénytelenül is lelkiállottam: Abrís! Azonban csakhamar átláttam, hogy a kiabálással nem érek czélt, fogtam tehát a zsebkésemet, s csak ugy méretlenül levágtam egy jó darabot a szalonnából.
Ez dicső dolog,\\gondolém; de hogyan eszszük meg, nincs kenyerünk. Van vad-körténk. Ugy van, füzem tovább gondolatimat, nem is lesz 70sz, megesszük a szalonuát vadkörtével és\'ha ezt igy megunjuk, akkor megesszük a vadkörtét szalonnával.
(Vége köv.)
CSARNQK
Dráma és líra.
Irta: RÜDNYÁNSZKY GYULA.
(Folyt és vége.) És mi történik a jutalmat nyert drámai művekkel? Jeles irók nagy terjedelmű s igen részletes bírálatot irnak a pályaművekröl; az újságok tárczákbau kürtölik világgá az eseményt, gyakran az egész jelentést kiadják és a nyertes egyszerre, egy csapásra bires iróvá lesz. — Aztán műve megjelenik nyomtatásban — és a hozsánna újra kezdődik. Aztán jön a színpad (ha ugyan eljut idáig a koszorús darab \'.) és ekkor a dicsőítés folytatódik. Megesik ugyan, hogy a tárczairó kritikusok fanyar képet vágnak és kegyetlenül felverik a port az érdemes szerzőn. De mindegy, legalább foglalkoznak vele., számba veszik, elősorolják hibáit és erényeit, tanácsokat osztogatnak neki a jövőre, szóval cause célébre az uj dráma és szerzője mindig, talán még akkor is, ha megbukik. Ha pedig sikert arat, akár a fejét is elvesztheti, annyi dicsőség zúdul % nyakába. Volt eset iá, hogy egy szegény vidéki kó-ista színészt, aki véletlenül megütötte egyszer a dijat és némi tetszést is vivott ki darab jávai a színpadon, — szülő megyéje bandériummá;, baukettel, főispánnal fogadott. A szegény fiúnak megfájdult tőle a feje . . . később kiderült, hogy biz Ő gyönge tehetség... s azóta tévesztett exisztenczia, akit elszédített a tömjén. . .
Egy Urai költőre, persze, ilyesmi sohase történhetik 1 Kötetét szerényen az irodalmi hírek közt emiitik föl. Négy-öt 3or, legjobb esetben (pajtásság, protekezió, társadalmi állás!) egy kis tárcza: ennél többre a lírikus nem számithat. Forrhat agyában eszme, gondolat, szivében érzés; alkothat remek lírai dalokat, — hiába! meg kell elégedni pár sornyi dicsőséggel, mely mint a tiszavirág egy napig él... azután vége, nyomtalanul elszáll...
De mit is kívánhatna egy lírikus? A lira! a líra 1 — az csak olyan aprópénz minálunk. Hiszen nem egyszer olvashatjuk irodalmi újságok
megjegyzései^ közt is egy-egy nem lírai (balladás, elbeszélő sat.) tartalmú kötet megjelenésekor, hogy ,nem holmi lirai sóhajok* . . . hanem hosszabb lé\'ekzetü, epikai stílű, tehát becseáebb művek.
S ha ily. sílánynl osztják az elismerést a lírának, — talán az anyagi jut alomban vagyon bővebb része ? Az ám, az anyagiban!
A dráma nyerhet száz, kétszáz, sőt 400 arany jutalmat; — a lírai köteí ? . . . nem talál kiadóra, s ha csodaképpen egynek-egynek mágis akad vevője: lirai kötetért 100— 200 forintnál több irói dijat a legismertebb költők is alig kapnak.
De tovább megyek. Egy középszerű, sót egy roes dráma is, ha valami utun- módon a nemzeti színházban előadásra kerül, játszva jövedelmez szerzőjének ezer forintot.. Ismerek egy darabot: férezmú. kootár dolog, egyszer adták, kipisszegték, és az iró mégis 395 irtot kapott érte.\'
Egyszóval a dráma, hacsak ?a lamit 4r, zajos dicsőséget, elismerést és haszoot szerez az írónak. Ellenben a lira — biztos halál. Agyonhallgatás, kicsinylés, szánakozó vállvere-getés, kegyes mosoly fogadja a lírikust, és ha valamely furfanggal kötetbe tudja gyűjteni műveit, könyve a-fiókból a polezra kerül: ennyi az egész. — Nem hogy imának róla, jellemeznék, bírálnák, elemeznék, méltatnák; nem! még csak nem is olvassák !
Ám mindebből én nem akarok fegyvert kovácsolni a dráma ellen! Kérdezhetném ugyan, hogy mennyit nyom a latban a mai magyar dráma a jelenkori franczia, spanyol, német, norvég dráma mellett? mig a magyar líra ma egész Európa költészetében az első helyen áll. . . De minek dobjak én szikrát a tűzbe? Nem kívánom el a drámától azt, amije van. Élvezze és gyarapodjék tőle. De fölvetem — minden czél-zás mellőzésével — a kérdést: nem volna-e már itt az ideje, hogy a nagy közönség és a sajtó adjon egy kis helyet szivében végre a urának is ?
P. Mám Károly
jeles iró, a képviselöháa naplószer-kesztöjf, a kisdt duevelés terén maradandó érdemeket szerzett férfiú élete 60 ik évében Budapesten jan. 15 én délután 4 órakor meghalt. A nagykanizsai KisdediievelÓ Eitye-: üiet tiszteiéibe! távját, e lap ked ves munkatársát gyás/oljaadicsöült-ben. Temetése jan. 17-én tartatik Béke és áldás drága hamvain!
— Zalavármegye központi hivatalában némi változás állt be. A főpénztár noki állás lemondás fo ytác megüresedvén, a májusi közgyűlésig főispán ur ő méltósága Tomasich Sándor alpénztároat, ennek helyére pedig M irton László t szol gabirót nevezte ki, illetőleg bízta meg. A levéltárnok pedig nyugdíjaztatván, jan. 21-ig ez állásra pályázat nyittatott,
— A kegyes tanitórendlek magyarországi legújabb névtára bekiildetvéu hozzánk, ebből látjuk, hogy a kegyes ta-uitóreudiek létszáma 364. A tanügy tarée működik 215 tag. 32 tanárjelölt é-. 3i teológus. A renü Összes tanintézeteibe 73i3 növendék jár. a nagy-kanizsaiba 333.
— A dunántúli közmú»elódés! egyesület elnöksége működését ez ideig azért nem kezdette meg a szükséges mértékben, mivel alapszabályait csak a napokban hagyta jóvá a minisztérium. Most már teljes erővel és mértékben meg fogják indítani az egyesület érdekében megkívántató mozgalmat
t YiukOTics Antal, lapunk egykori kedvelt munkatársa Gyöngyösmelléken, hol jegyzősködött, saivszélhüdésben hirtelen meghalt, élte 59-dik évében. Neje és egy lánya ke?ergík halálát Béke hamvain!
— A „Polgári Egytet" évi rendes közgyűlését febr. 2 án délelőtt tartja meg saját helyiségében.
— Megfagyva találtatott Fucbs György molnár a szepetneki aton január 10-én reggel.
— Heti felfigyelő a nagy-kanizsai
Önk. tűzoltó-egylet örtanyáján e héten Kuortzer György titkír ur.
— Heti biztosok e héten a Kisded nevelő Egyesület mind a négy óvodájában Scberz Selina és Rothschild Samuné választmányi tag.nrnök.
— Esküvő. Neuxzidler József körjegyző január 31 -éti vezeti oltárhoz Készt helyen Eíeg ¦¦\' Janka kisasszonyt, Hegel Antal ur széplelkü, kedves leányát. Tisztelt munkatársunké kedves barátunk fogadja ósziote jókiváoatunkat Kisérje a szent frigyet fellegtelen boldogság, megelégedés és Isten í:dá-a :
— Három közvacsorát tartott eddig a ker. jótékony oőegylet 1889 ben volt az ebö 1040 frt 7 kr. bevétellel, második 1890 ben 1218 frt 6(i kr., az idei 1240 frt, összesen 3498 frt 67 kr. bevételiéi.
— Gróf Zichy Ágost, Fiume kormányzója néhány napot Bellalinczen töltött, terjedelmes éa szép uradalmát gyakorta meglátogatja. Ez idő "szerint a muraszombati — bellatincz — alsó-Iendvai szárnyvonal kiépítése ügyében utazott megyénkbe.
— Meghívó Az alsó-doraborui ifjúság az Önk. lüzoltó-egylet pénztára javéra 1891. január 24 én a helybeli nagyvendéglő termében zártkörű tánczvigalmat rendez. Rendező bizottság: Hirschler Jakab r. b. elnök. Pichler Imre r. b. ellenőr. Korber János r. b. pénztárnok. Gadó Lajos, Kohn Károly, Lóké Lajos Neufeld Ödön. Rosenfeld Ede, Vámosi Tivadar, Vörös János. A meghívó más-a át nem ruházható és kívánatra előmutatandó. 8zeuiélyj*gy 1 frt, csáládjegy 2 frt 50 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete 8 órakor.
— Birtokvétel. Ebenspanger Lipót ur ujnépí birtokos, a helybeli Ebenspanger család köztiszteletben álló feje, ki tevékeny rési.t vesz közügyeinkben is, a minap vette meg a volt pallini uradalomhoz tartozott Kámáncsot is; ezzel birtoka 2400 hold.
— Segély, A vallás és közoktatásügyi miniszteraz országos tanítói nyugdijalapból Kutor György goricsáni róm. katb. volt tanitó özvegye, született Kvojka Anna részére évi 84 frtnyi segélypénzt utalványozott
— Meghívó. A nagy kanizsai pin-czér kar 1891. febr.^én az .Arany Szarvas" dísztermében SPr.-kanizsai vendéglősök, kávésok, mészárosok és pinczérek betegsegélyző pénztára javára za&körü tánczvigalmat rendez. Belépti díj .1 frt Csáládjegy 2 frt. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete y,9 órakor.
— HumoriBztlkns estély. Aki még nenr-nevetett az uj esztendőben, annak erre folyó hó 31 éu bő alkalma nyílik Ezen estélyen tartja ugyanis Oilop Imre ur a nagyközönség alul várva várthumorísz-tikus estélyét melynek műsorát upyan még nem láttuk, de Ollop úr kiváló tehetsége, a .szíves közreműködők" gondos megválasztása mint mindenkor, ugy ez ul-kalommal is egy rendkívüli élvezetdú-i estélyi ígérnek.
— Helyreigazítás. A keresztény jótékony nőegyletoek mult számunkban kö/.Ölt kimutatáséból kimaradt: Egy asztalnál hiziasszony volt Fischer Józsefné urnö Szahó Julcsa és Borsic-i Mariska kisasszonyokkal. Az adományozásnál Ábrahám Károly 2 frt és Kuhár Ferenczné 1 irttal kimaradván, ezennel után pótoltat ik. A módosított alapszabályok valamennyi tagnak kézbesítve lettek.
— Halálozás A nagy-kanizsai Szent-Ferenczrendiek társházát gyász érte, kiér-demült teptvérök Schaffer Izidor ur élete 80-dik éfében^elhunyt. Temetése január 13 én történt Xz Ö. v. f. n!
— Vasvár megye alispánja és tisztikara tisztelettel meghívja t. cz. Uraságodat (és családját) a Dunántúli Kőzmivelő-dési EsyesÜlet czéljaira Szombathelyen 1891. évi február hó 7-én ai vármegyeház nagyiermében és mellékhelyiségeiben tartandó tánezvigaiomra. Belépti díj szemé-lyenkint 3\' frt. Jegyek előre válthatók a központban a vármegyei kiadónál, a járási székhelyeken a főszolgabíró és polgármester uraknál, a tánczvigalom estéjén a pénztárnál. Kezdete esti 9 órakor. Felülfizetések a közczél javára köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugutványoztatnak.
— Gyászhír. Megdöbbenéssel és az igaz részvét érzetével vettük a lesújtó hírt. hogy Samusly Henrik urat folyó hó 13-án rövid 10 napi szenvedés után az irgalmatlan hala; kiragadta szerető övéi köréből- Bamuely a gyapjukereskedelem terén a be!- és külföld által elismert szaktekintély és derék jó polgár volt ki a társadalomnak és mindazoknak, kik hozzá fordultak, sok jó szolgálatot tett A temetés f. bó 15 én délelőtt a lakosság uagy részvéte mellett történt Dr. Neumann Ede főrabbi mélyen átérzett gyászbeszédére minden szem megtelt könyekkel, de sirt maga a szónok is, hisz meghitt jó barátjának mondta az utolsó Isteu veled-et\' Áldás és béke lengjen hamvai fölött
ZALAI KÖZLŐN!
JANUÁR 17-én.
— Lábos Péter epilepsiában szenvedő, tanítóképző intézeti növendék agyonlőtte magát Csáktornyán. — Zala-szent-Miná-lyon postamesteri állásra pályázat nyittatott — Mura-szent Mártonban Rosenberg Gyula kereskedőt ágyában agyonlőtték, 250 írtját elrabollak.—Azalsó-lendvai casino elnökévé egyhangúlag Hajós Mihály választatott meg. — Zrínyi Károly a Csáktornyái
— Vacdisznófej. A városi alsó er- zöleg Zalavármegyében működő, vagy dőben Karácsony előti leterített vaddisznó zalavármegyei születésű irók által. Ez ér-fejét Pflanczer Gábor tanár ur szakérte1- demben 1890. évi decz. 28 án Al^ó-Lend-meses kitömte, a szép s ritka példány ván alulirt elnöklete alatt értekezlet tárni int emlék alkalmas helyen elhelyezve tátott, melyen egyelőre az iett határozva, lesz. Addig is a városi levéltár helyiségé- hogy a) Czime a szépirodalmi körnek ál--ben őriztetik. talánosb értelemben „Zalai Helikon" le-
— Országos segélyegylet létesít- gyen. b) Az érdekelt irók körlevélben hitetik a hazai tűzoltósági szövetség kebe- vassanak fel: váljon elvileg pártolják e az
lébensElső alakuló közgyűlése f. évi ja- eszmét? óhajtják-e annak létesítését? c) polg. iskolához rendes tanítóvá neveztetett nuár 4-éré volt Ősszehiva Budapestre, Ha igen, az aláírók hívassanak meg arra ki. —Puszta-szent-Liszi óra segédtanítói azonban alapszabályilag kitűzött mini- az értekezletre, mely hivatva lesz az ala- állásra pályázat nyittatott mum 15 tagtársegylet képviselve nem lé- kulás módozatait meghatározni, az eszme \' — Hazai r. h. Stefánia özv. trénörö-vén, a gyűlés nem volt határozatképes létesítését körvonalazni, az alapszabályo- ,kösDé Abbáziában van —Egy veszprémi s igy rendkívüli közgyűlés hivatik egybe kat kidolgozni és a további teendőket honvéd Pápa vidékén megfagyott^—Mo-febr. I-jére. Alapítványi összeg eddig megállapítani. Mindenesetre szükségesnek bács városa a .Korona" és „Kereszt" ven-2116 frt Tagsági díjból befolyt 725 frt. a látszik ilyen szépirodalmi kör alakulását déglőket 20 ez*r frtért megvette. —- A 36 fizető tagegylet biztosított Önk. tüz- minél számosb érdekelt által megbeszélve Dunántúli Kpzmivelödésí Egylet alapsza-oltó egyéneinek száma 2655. Képviselve tenni le a biztos alapot s ez a működő bályai jóváhagyást nyertek. — Bpesten volt 11 tagtársegylet, Dunántúlról csak írók összeségének többségétől függ. d) A 812 gyakorlóeved van. — Reményi a nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet volt nyilatkozatok összegyűjtésévé! és egyéb Ede febr. 17-én^rkezik Bpestre. — Csák rendszeresen képviselve. előleges teendők eszközlésével a „Zalai várott őskori sirokat találtak. — Mátyás
—Gyászhír. Buváry Ferencz. sza- Közlöny" szerkesztője bízatott meg. l\\sz- királynak a tatai várban érczszobrot emel-badságharczbeli bonvéd s hosszabb idő telettel felkérem tehát Czimedet szives- nek. — Joannovics Sebő, a Kossuth élte-óla városi végrehajtó jan. 12-éo reggel kedjék ez érdenjbem nyilatkozatát mielőbb, téseért elitélt,önkéntes jan. 17-én szaba-meghalt Temetése másnap délután, i ész- legfeljebb 1891. évi február végéig Bátorfi ! dult ki börtönéből. — A fővárosi Mentő véttel történt A végzetes gyászeset fele- Lajos szerkesztő úrhoz Nagy-Kauizsár-a j társulat 1890-ben 20.214 esetben nyújtót ségének lelki, testi erejét annyira meg- megküldeni. (Alsó Lendván, jan. 3. 1891 töríe, hogy harmadnapra ö is meghalt Üdvözlettel Váchott Sándorné. Béke hamvaikon! — Esküvő. Halvax GyűTá városi le-)
Zsigrc^nd, Rákosi Viktor, Abonyi Árpád, Tó:, zsef, Hevesi József, Gaál Mózes, Rnduyknszky Gyula, Hetyei Gábor, Sehea-tyénGyula, -Komáromi Lajos, Radó Vilmos, Hock János stb. stb. A szerkesztőség különös gondot fordi.\'. a képek magyarositá-isárais s több jeies művészünk eredeti rajzával találkozunk. Valóban, az évforduló alkalmából melegen ajánlhatjuk a szülők és tanítók figyelmébe e kitűnően, nagy ambitiőval szerkesztett lapot, mely valóságos nemzeti missziót teljesít s e mellett paedagógiai szempontból is kifogástalan. Mindezeken kivül igen nagy előnye a lapnak az olcsósága. Nemcsak alegjobb, de a legolcsóbb gyermeklap is „Az Én Újságom", lévén előfizetési ára negyed évre 1. frt, fél évre 2 frt, egész évre 4 frt Az előfizetési pénz „Az Én Újságom" kiadóhivatalába^SíLger és Wolf-ner czég, Audrássy ut 10V) küldendő.
vágygerjesztőnek látott. Dé csakhamar megdöglött szegény bélgyuladásban, mert kolbász anilinnal volt hamisítva. — A másik légy a lisztből torkoskodott: de megkapta jutalmát, mert gyomorszorulásban mult ki, a liszt sulypáttal lévén hamisítva. — A harmadik légy a tejes kö-. csögből ivott és kólikába esett s igy ez sem élte tul két társát, mert a tej mészszel hamisítva volt — „Mindegy, egyszer úgyis meg kell halni!" gondolta magában a negyedik légy és merész elszántsággal egy légypapirra repült, melyre egy halálfö volt festve e felirattal:, „Méreg." És a negyedik légy ivott apa pírról — és máig is él, mert a légypapir is meg volt hamisítva.
Kaposvárnak 12.370 la-
tak segélyt j kosa Van.
Külföldi r. h. Francziaország jára: fűzött példány I frt 5V0 kr. diszpél — Meghívás. A n;gy-kanizsai Önk. véltárnok január 15-én délelőtt vezette jbortermése27millió hectolitervolt90-beu, dány 3 frt A mü 1891. márczius hava-tü/.oltó egylet folyó évi jauoár 18-án dél- oltárhoz a szent Ferenczrendüek templo- 4 millióval több.a megelőző évinél. —[ban, húsvétra fog megjelenő" s az elöfi-utnn 3 órakor a városház tanácstermében mában MuzikárKrisztina kisasszonyt. Mu- Egyptombao Jiáfom ezer éves fuvolát ás- tetőknek megküldetni. Az előfizetési pentánja rendes évi közgyűlését, melyre a zikár Ferencz bájos leányát. Fellegtelen , tak ki egy sirból. — A bécsi első udvari \' zek a szerző lakására: Budapest VIII., L pártoló , működő- és tiszteletbeli tag- boldogság kisérje a szent frigyet! ;bál jan. 27-én lesz. — Az angol királyi. Mária-utcza 7. II. em. ajtó 24 alá kül-
urakat tisztelettel meghívja a választmány.\' — Nyilvános köszönet. Oroszváry palotában a villamos világítást teljesen be- Ideodök.
Kelt. Nagy.Kauizsán, 1891*. január 8-án. Gyula ügyvéd ur, közéletünk tevékeny és szüntettek. — Rómában 6 pápasirt fedez-] — A .Képes Családi Lapok1- f. évi vízben tartja Tárgysorozat: L Elnöki és föparsncsnokí társadalmi egyesületeink buzgó pártolója tek fel a IV dik századból. — A Radetzky második számában Rudnyánszky Gyulától jelentés II Számvizsgáló bizottság jeíen és önzetlen előmozdítója a „Hadastyán emléket Bécsben az Őszszel leplezik\'le. — ! „Irodalmi Dolgok" czim alatt egy igen tése s ezzel kapcsolatban az évi azámadás Egylet"-nek 50 forintot volt szives aján Hauszmann báró, a-roodern Paris alkotója érdekes czíkksorozatot kezd közölni; beterjesztése, ül. Az 1891. évi költség- dékozni, melyért az egylet választmánya meghait — Konstantinápoly kikötőjében\' amely irodalmi viszonyainkat és bajain
Hathatós szer..Doktor ur, köszönöm, nagyon köszönöm az ön kizárólagos gyógyszerét — Használt, nemde ? — Előfizetési felhívása „Magyar,Hány Üveggel használt fel belőle? Én? Nóták" czimü humorisztikus, szatirikus, i Egyet sem. De a nagybátyám egy üveg politikai és népies verseket tartalmazó (használata után engem tett kizárólagos kötetre. (A versek nagy része az élczla- örökösének, pókban megjelent) Irta: Csete Lajos hir- j —
lapiró,a „Bersszem Jankó" Pokrócz Ádám-! Nemrészeges, jának megteremtője és beszéltetője, a1 Plébános: MÓré! azt hallom, hogy „Mátyás Diák" munkatársa. Egy kötet mindig részeg vagy.
C-zigány: Siledjek el itt helyben, mint az a három nagyságos ur a bibliában, ha ez nem ráfogás. x
Plébános:.De hiszen rezes orrod is ezt mutatja.
C z i g á n y: Oh, csókfviom kezét-lábát, a gólyának orra is vörös, pedig egész nap
előirányzat megállapítása. IV. Az orszá- hálás köszönetét nyilvánítja s szívből ki- feketehimlös haláleset fordult elő. gos tűzoltó segélyalapra leendő befizetés vánja: éljen!
iránti intézkedés. V.SzoIgálatiérmekkiosz j — Meghivő. A nagy-kanizsai ker tása.Vl Ahelybelicsapatiiálmegűrültalpa-i jótékony nőegylet folyó évi január hó 25-rancsDok, LésII od szivattyús osztály pa-! én délután 3 órakor a polgári iskola nagy-r&ncs^ok, valamint a H-ik szivattyús pa | termében rendes közgyűlést tart Tárgy ranc-noki helyettes tisztségek ; ugyszinte, Titkári jelentés. Elnöknő, alelnöknö, pénz a VI és VII. kerület tisztikarának, neve-
zetesen : mászó- és szivattyús osztály pa rancsnokok, szertárnok, segédtiszt, továbbá mászó és szivattyús parancsnoki helyettesek megválasztása. VII. Netáni indítványok. Jegyzet: Indítványok a köz-gj Ülést 24 órával megelőzőleg az egyleti elnöknél írásbeliiig benyújtandók. ,\'
— Zalavármegyei bál január 10-én Nagy-Kanizsán, daczára az idő viszontagságának, népes és kitűnően sikerült. Az ¦ „Arany Szarvas" díszterme gyönyörűen volt díszítve, a négyest 32 pár tánczolta rs* c«ak 6 órakor távozott a hölgyközön-\'"o>.. ség, mi azt mutatja, hogy a mulatság jó kedvvel fo\'yt. Jelen volt hölgykoszorú névsorát közösük : Ö/v. Bogyay Jánosáé (Sármellék) Bogvay Ödönné. Cseresnyés Sándorné. Özv. Damm Hueóné (Szent-Balázs) De7sényí Etekné (Móriczhely), Duka Kálmánné, Glavina Károlyné (Gelse), Hajós Mibályné (Alsó-Lendva). Dr. Hauser Jánosné. Horváth C»ongor Jánosné (Per lak), Juhász Györgyné, özv. Kapotsfy Józsefné (Kaposvár), Kostyál Ferenczné (Perlak), Lajpczig Antalné (Kaposvár), MarkÓ Antalné,MnrkóNándomé(Zákány), Matosh Józsefné, Pálffy Alajosné, Plibál Ferenczné; Üzv. Rátz Antalné, Özv. Saner Jenóné. Dr. Tubnly Gyu\'áné, Varga Lajosné. Zathureczky^ZsÍRmondué (Palin), Belus Terka, Bogy*y Irén (Sármellék), Cseresnyés Etelka é* Rózsika, Damm Margit (Szent Balázs), Dezsényi Anna
-- Várady Ferenez Baranyavár-megye aüevéltárnoka „Baranyavármegye
tárnokoö, titkár, 2-od titkár, ügyész, orvos, múltja és jelenje szóval és képpel" czimen dal megszerzését,
24 választmányi tag és számvizsgáló bi- vármegyéje mooographiájának megírására legjobban ajánlhatjuk. Az annyira közked-
zottság választása. Indítványok. I vállalkozott ez érdemben adatgyűjtésre veltségü „Legújabb Budapesti népdalok"
Tűzifa kiosztás lesz vasárnap a felhívást bocsátott ki. Jő szándékában a czimü vállalat III. évfolyamának ismét
kat a tárgyilagosság szempontjából tárgyalja s az alaptalan vádakat kimutatva, a valódi okokat felderíti s az olcsó könyveket sürgeti.
— Baranyai nóták, két eredeti magy. dal, szerzé Albert István ára 6o kr. E két, valóban gyönyörű zenéjü magy.
minden zongorázónak
N a g y k í v á n s á g. Mikor a morénak felolvasták halálos ítéletét és az elnök kérdi tőle, van-e valami kívánni valója, igy szól:
— Azt a szivarcsutkát ott az asztal alatt szeretném, ha nekem ítélné, bíró ur 1
Nem sietős.
P a p (a beteg czigányhoz): Akarsz-e üdvözülni í
Cz í gi n y: Akarok, szentséges atyám uram, már hogy ne akarnék, de még most nem.
— Postatakarékpénztári könyvecskét kért a falusi kislány, hogy betéteit megkezdhesse.
i — Tudsz-e írni? kérdi a postás
— Nem.
i — Hát csinálj keresztet S a leány rögtön magára veti a keresztet, mondván ; Atyának f Fiúnak f és Szgnt-Lélek t Is-I tennék nevében. Amen.
Karcza\'g fále majorban, melyet a keresz- i körlevélen is támogatja a fő- és alispán, kaptuk egy sikerült füzetét, mely a 23. és
tény jótékony nőegylet eszkőzöl, kellő Hogy becses müvet hoz létre Várady Fe- 24. számú kivetkező dalokat tartalmazza: igazolás mellett a szegények a helyszínén rencz, arról kezeskedik írói múltja. ¦ ¦-„Harangoznakdéli tizenkettőre..." „Csi-
je\'entkezhetnek. j — Arany művel néples kiadásban, kós, csikós azt az áldott voltodat..."
— Napi biztosok e héten a nép- Ráth Mór oly kiadásban bocséjtotta közre szerzé Joó Károly. Ára 30 kr. Mindkét konyhánál: jan. 18-án Kürscbner Ignáczné, \'Arany János „Toldi"-ját, ára 8 kr..a „Szent mü Nádor Kálmán nemzeti zenemükeres-Weisz Riza. 19 én Rapoch Gyurgué, Fi-;László füvét", ára 4 kr. az „Első lopást" kedésében jelent meg. - ¦ • \'. sebei Jozefa. 20-án-; Nábráczky Lajosné, ára 4 kr. és „Jókaördögét" ára 4 kr.,: Rátz Aranka. 21-««i Maschanzker Mónié,, hogy a nagy költő eljuthasson egyenesen Reichenfeld Leopolain. 22 én Knáusz Bol- \'a nép kezei közé, s kétségtelen, hogy ha ._ , dizsárné, Rosenfeld Vilma 23-án Sebes- jegyszer ott lesz, szivében is meghouosul. I JÓ vigasz. Atya (hosszabb utazás tény Lajosné, Juhász Emma. 24 én Dob-1A ponyvára viszi Aranyt teljesen oly alak- —- Krajczáros hatás. A nép- után hazatérve, síró fiához): Hát te miért rin Benőné, Wohlbeim Fanni. Ujabban"! ban, minőben a nép olvasmányait árjlják. konyha részére a szegény iskolás gyerme- bőgsz olyan erősen? Fiu: Mert a mama adakoztak: Löwinger-Zucker Malvin Mar I Semmi kétség, hogy ez sikeres barcz lesz keket összeíró bizottság előtt kérdezik a megvert. Atya: No csak ne sirj; holnaptól burgból 3 frt. Fischel Fölőpné 2 frt 50 kr., a ponyvairodalom szemetje ellen. A mi pe- szegény fiút mi a neve? \\ kezdve ismét én íoglak megrakni \'dig történt ez ellen, az fölöttébb naiv mó-1 — Vasárnapig István voltam, de ak-don történt és történik. A népnek a lehető kor kaptam egy krajezárt s azóta Pistike együgyű dolgokat adják, mintha gyermek vagyok; feleié gyermekes naivitással, volna, s nem veszik tekintetbe, hogy 30 - — vagy 50 éves ember a nép közt is az élet -\'—Szórakozottság. Vékony ta-tapasztalatain megy keresztül, s gondolko- nitó a minap a tanterembe lépve, szórakodásmódjához mégis csak másképen kell zottságában jegyzőkönyve helyett tárczáját hozzá férkőzni, mint gyermekes mesékkel vette ki/.sebéből
szinte az izr. jótékony uőegyletnek is 2 frt 50 kr., Blau Rezső 10 frt, melyekért köszönetét nyilvánítja az elnöksége
— Helyreigazitág. Zala-Szt-Mi-hályon elhunyt Merkly Antal ügyvéd irodájának gondnoka nem Dr. Obersohn Mór. hanem Dr. Molnár J. ügyvéd N.-Ka-nizsán.
— A nagy-kanizsai iparos iijuság béiegsegélyzö egyesülete vasárnap, jan. 17-én d u. 3 órakor tartja rendes évi közgyűlését avárosháza nagy termében, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak.
— Rendőri hírek vidékünkről, Berecz Imre éa Berecz Gjörgy kis-cser-
(Móriczhely). Duka Anna. Glavina Mílicza neczi lakos, 50 év körüli testvérek s csa (Gelse), Horváth Blanka (Perlak), Juhász ládapák f. hó 9-éo az egy órányira levő Emma és Lujza. Báró Kieist Gela, JKo- vörcsöki szöliéjükböz mentek, hogy ma zicska Gizella (Brünn), Lajpczig Paula guknak szükségletükre gyalogosan bort (Kaposvár) Markó Lujza és Irma, Matosh hozzanak s pinczéjüket megtekintsék. Mi-Gizella, Pálfy Magda (Pölöskefő), Rátz után azon nap, de sót másnap sem tértek Aranía é3 Gizella, Simon Jolán (Bella vissza, hozzátartozóik kezdetben azt hit-tincz), Tevely Irén (Kaposvár), Vlssits ték, hogy a a rossz idő miatt a hegyen Katicza (Alsó-Lendva). Karzaton: Althal- maradtak, vagy márutt magukat megvon ler Miczi, Bogenrieder Józsefné. A jóté--ták, de rosszat is gyanítva, keresésükre konyczélra felülfizetni szíveskedtek: Ko- mentek, azonban eredménytelenül\' annál doláayí János 3 írttal, Hírschler. Testve- inkább is. mert újból renkivüli idő állott rek Álsó-Domborubói 20 frttal, melyekért be. Harmadnapon újból többen keresni köszönetét nyilvánítja a rendezőség. mentek Őket,és Vörcsök\'és Kis-Csernecz - Eljegyzés. Kis-Komáromban Mé közti mezőn egymástól ugy 20 lépésnyire,
szárcs Mariska kisasszony, Mészáros Sándor tiszttartó ur kedves leányával id. Se regély István jegyet váltott
részben hóval befödve, megfagyva találtattak Minthogy gyenge ruházatuk volt, s valószínű bort is többet ittak, igy nem
Évi rendes közgyűlését a nagy- csuda, hogy a rossz idő áldozatai lettek.
kanizsai tiszti szövetkezet szokott tárgysorozattal január 25-én tartja. Az igazgatóság 6e/0 03 divídendát indítványoz.
— Czigány Fereocz lispei lakos községbiró, január hó 11-én magát agyonlőtte. Állítólag azon bánatában, hogy neje el-
- Pályázati eredmény. Dr. Radó hagyta s vissza nem tért — Hallomás Antal álul szerkesztett „Magyar Ifjúság" szerint Peklenies és Miklovecz közti uton c.í. lapnál hirdetett pályázati versenyen két iskolás leányt, kik Mikloveczre indul-Szalay Sándor „Végrendelet" czimü dol- lak iskolába, a farkasok megették. Mint gozata I-sö helyen dicséretet nyert mondják, Becsehely táján is egy embert
-— Népszámlálási eredmény Nagy-, felfaltak. — Sormás és Becsehely közt Kanizsán. A népszámlálási müvelet ren- egy négy tagu köszörűs, család az útban desen befejeztetvén, a közös hadsereg és megfagyott.
boavéd-égbeli katonák kivételével Nagy- _
Kaniaaáa 20.402 lakos van, és pedig a tulajdonkénen i Nagy-Kaoizsának !5.330. — Kegyel r. h A Délzalai Takarék-Kis-Kanizsának pf*dig 5072. pénztár a hodosáni Önk. tűz oltóegyletnek 5
— A „Zalai Helikon0 ügyében kö- frt. segélypénzt ajándékozott. — A pervetkező körlevél bocsájtatott ki: T. A laki „Tár-askör" a Dunántúli Közmüvelö-„Zalai Közlöny "-ben megpendítve lett az dési Egylet javára táoczvrgálmat rendez.
az eszme, hogv a „Keszthelyi Helikon* — Az orsz. kisdedovó\' Egyesület a csák- _ _
uj éitftre hozasaék és pedig kezdeménye tornyai óvodának 100 frt segélyt küldött iMargitay Dezső, MadarassyLászló, Sebők
Gabonaárak.
Nagy-Kanizsa, január
és példálózásokkil. A ponyvairodalomhoz Tatár Péter bizony sokkal jobban értett^ históriát, történeteket irván a népnek. A nép közt elterjedt olvasmányoirls valóban olvasmányok, s nem lehet a néptől megtagadni, hogy ha nyomtatást vesz kezébe, ne azok a szórakozási vágyak vezessék,
Soká nézegeti, aztán elkeseredetten sóhajt fel:
— Egek ura,milyen üres, milyen üres!
Minó nyelvet beszélnek a menyországban?
— Vájjon minő nyelvet beszéluek a mint minden olvasót Arany bizonyosan menyországban? — kérdezte valaki egy bele férkőzik kedély világába, gondolataiba, társaságban a lelkésztől. Bár Petőfinek is akadt volna a nép közt- — Hát a latint — felelte tréfásan a vezetője. Ráth új vállalata egészséges, őr tisztelendő ur, — mert az holt nyelv, vendetes és bizonyára nem marad el ered ,
menye sem, kivált ha azok, kiknek befo-| —A gyerm ek szobából. Lizike: lyása van a népre, ráirányozzák figyelmét „Én ügyvédhez megyek nőül, ha felnövök." és rajta lesznek, hogy a nép megismerked-j — Pannika: „Én meg katonatiszthez." jék vele. Ha néhányan olvassák, akkor az- —Lizike: „Ugyan, hogy lehetsz olyan tán ezek körébe meglesz a propaganda és kőunyelmü? Kiüt egy háború, férjed el-Arany gyorsan terjed, mert minden izében esik, s aztán mi( fogsz csinálni a te bét magyaros. Ajánljuk is a ponyvára kerülő; gyermekeddel ?
nagy költőt a nép barátainak figyelmébe. Ki sem lehet számítani az erkölcsi hasznot, mely a népre háramlik, ha Arany meghocosul kőzte.
— „Az Én Ujságom*--nak) Benedek Elek és Pósa Lajos e kitűnő gyermeklapjának első évfolyama fekszik előttünk s őrömmel konstatálhatjuk, hogy a várakozásnak, mit a laphoz megindulásaker fűztünk, teljes mértékben megfelelt A szerkesztők, kik nálunk leghivatottabb művelői a kiválóan nemzeti irányú gyermekirodalomnak, a mellett, hogy legszebb verseiket és meséiket írták minden egyes számba, a legjelesebb írókat igyekeztek munkatársakul megnyerni, s megelégedéssel látjuk, hogy a magyar irók tudnak irni; nagyon szépen Írni a gyermekeknek is, csak legyen a ki őket buzdítsa. Az egész évtoiyámban nem találkozunk egyetlen egy fordított dolgozattal sem, a mire nem is volt szükség, oly nagy Írói gárda csoportosult „Az Én Újságom" köré. Csak néhányat emiitünk a díszes névsorból: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Jakab Ödön, Murai Károly, Bársony Istv., Kozma Andor,
Megfelelt. Egy tanító következő számfeladvány megfejtésére szólított fel egy fiút: „Jancsi, ha én 8 fiu közt 32 körtét és 64 szilvát osztok ki, mit kap minden fiu?" Jancsi egy darabig gondolkodott, azután azt adta válaszul: „Hasfájást."
Ki mint vet, ugy arat A. Szomszéd uram, halija csak, én a\' kertemben répát ültettem és mit gondol, mi jött? — B. Furcsa kérdés, hát répa jött! — A. Hohó, csak lassan! A maga disznaí jöttek és megették az összes répáimat.\'
B a k a-h u m o r.Hadnagy: Hallja maga rekruta, nem tudja, hogy ha mellettem elmegy, ugy a maga pipáját ki kell vennie a szájából. — Rekruta: Igen is jelentem alássan, tudom hadnagy uram, de ez uem az 5a pipám, hanem a Kos Pálé.
— Négy légy története. Volt egyszer négy légy a mind a négy légy nagyon megéhezett Az egyik éhségében neki esett egy kolbásznak, melyet nagyon ét-
1891.
Bnza 7.75—8. Rozs 7 — 7.20. Árpa 7.50 — 8.50. Zab 6.S0—7. Kukoiicza 6.20—50.
— Csáktornyán: Buza 7.40—60. Rozs 6.80—7. Árpa 6.50. Zab 6.60 Kuko-rícza 6.40—-50.
— Pécsett: Buza 7.30-40. Kétszeres 6 60—80. Rozs 6.50—60. Árpa —- — íCukoricza 6.20—30.
— Székesfenér várott: Buza 7.70—80-Rozs 6 80—7. Ama 6.80—7. Zsb 6.90. —".20. Kukoncze 5.80 —6.
—tVeszprémben:Buza6 70—7.50. Roz? 6.70--7.20. Árpa 6.50—7.50. Ku-koricza 6—6.40.
— Muraszombatban: Buza 7.40— 50. Rozs 6.60—80. Zab 6.40—50. Kuko-ricza 6.40- "0.
— Keszthelyen: Buza 6.50—7
Rozs 6.50 6.10—20.
-80. Zab 6.40—50. Kukoricza
Ki nyert?
Húzás jan. 10-én. . Budapest: 14 I 68 73 49.
Húzás jan. 14-én. Prága: 69 66 23 50 37.
Szork. üzenet.
g- P. V. KCwiönettel TSttOk a figyelmet, hkróm néppel kesSbb kaptak meg.
— F. K. örrendOok a likere* mfitetnek.
— K. KoiiGnjak -i m-ghivitt. Ueuxesége mialt hatirosett igeretet nem tehetünk
— „Elrilitkor.- GyenR* a köziéire.
— B. -A. A tudöiititért fogadja künSne-t&nket.
— B. L. Azonnal elkfildSttOk.
— Ss. A. SajoAlatankra bíi axt nem találj nk.
— S. C Hind a két közleményt k5es">-?ettel vettük. ¦
— Br. FelhftiiniJtak.
Visszamaradt Selyerá-
SZWtíLtiJi ménnj.^ ^ «-edeti «boi kQld nejjel méterenkiDt ét egéu ruaiknik valót vám ét bérmentve I Henneberg 0- gyári raktára (c*. ét kir. ndrari izállito) Zonen. Minták fordnló pottával. Levelekre Svajczba 10 kroa bélyeg ragautandú.
HARMDíCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 17-éD.
Vaeuti menetrend. - Mai K|iizsfiröl.
Reggel
^-Pfágerhof 6 óra 18 pereikor postavonat Barcs 5 óra 28 » postavonat .Budapest 6 óra 4 , gyorsvonat Budapest 7 Óra 30 , vegyesvon. Bécsújhely 6 óra 37 , postavonat
Délben.
2 óra — perczkor postavonat 2 óra 45 , postavonat 2 óra 15 T postavonat 2 óra 25 _ postavonat 5 óra 20 d. a. vegyesvon
Este
Pragerhoí 12 óra 35 perczkor gyorsvonat Budapest 12 óra 26 postavonat
Bét - 12 óra 34 , postavonat
Budapest
Pragerhof
Sopron
Barcs
Szt.-Iván
Béc3ujh. Budapest Pragerbóf Szl Iván.
Sopron Pragerhoí Barcs Budapest
Budapest
Bécsojh.
Budapest
Pragerhof
Barcs
Értezit Kanizsára
"v-Eeggel. 4 óra 16 perczkor
4 óra 26
5 óra 54 8 óra 47
Délben. ] óra 50 perc/kor 1 óra 15 , 1 óra 40 ,
I óra 56 ,
-Este. 10 óra 40 perczkor v
10 óra 26 12 óra 25
II óra 44
11 óra 34
postavonat postavonat gyorsvoant vegyesvon.
posiavouat postavonat postavonat postavonat
egyesvonat postavonat gyorsvonat postavonat postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
II
arany
óraművész ós látszerész
BTagy- IBI anizsan.
Raktáram itúlhalmozottsága miatt rendkívüli olcsó gyári árakon árusítok
órákat és látszerészeti czikkeket.
kkekből u. m.: •rák inga-, sálon-.
csövek, aneroid lég-sa lymérők bó beosztással ; urvosi maximai hőmérők, könnyen leolvasható terem- és ablak-hőmérők; hossz-mérók és vizmértékek; varázslámpák, mik-roskopok, stereoskop-
gépr-zetek villanyos
Nagy választékú készletem van a következő czi
szűst-, niekei- (svájezf) uri és női ébresztő-és fali órák,
valamint szemüvegek és czwikkerek arany-, ezüst-, nickel-, aczél-és teknősbéka keretek- { ben; igen díszes és divatos női saion-lorg-nettek hosszú fogantyúval, teknősbéka-csontbói ; színházi Űrkészülékek, fűthető gőzgép-minták, villanyos\'\' szobacsengók, villanyos tüzgerjesztők, villanyos gépminták stb. 8tb.
öraművészeíl és látszerészeti műhelyeiiieí
% miDdenneihfl javításra legjobban ajáoloui.
Vidéki megbízások postafordultával intéztetnek el-
MARI ACZELLI
iii\'.shiijt c > labdacsok
. \'IpiUilae lzxantes maríaz.)
Ártalmat aatBCttklal mentes, kel ¦
ebből krletkíiö barnai máknál, mir&l ¦ niRj-i&dveltseg, szilé* körű ellerjedses; rí nagy mérrü orvosi rendelés tanúskodik. — G>ora és cilld hattsa cíikai-U-M fájdalommentes.
__ A míüeüsi >M{egi a itloüiis baoniícii.
Ert dobni Ara 10 kr. Erj tíktrea « dobozul 1 n. A pénznek elöleaes beküldése melln, l>ermente» postai íziütáasal epvüti etrr tekerd Ara I fi. IC- >.r.. 1 lek ere J X fi. M kr.. 3 tekercs 3 fi. 20 kr. BRÁDV C\\ (tj-ÓKyíitrcjtr, Krcmsii-rben rHorva«M»4K\'i A; alkotó részek nyilvánosságra rínnak hozva, K?\'óaj»íxerissi-altlii«n kuphato.
__j
Csodák csodája!
Cleopatra csoda - arczkenőcs az osztr.-magy. monarchia elókelÓ orvosai által megvizsgáltatott, a bőrre teljesen ártalmatlannak, de hasznosnak találtatott
Rövid idő alatt eltávolít mindenféléi börhují nevezetesen szeplot. majfoltokat, pattanásokat, szeműi csőket stb. Az areznak késő koráig egészséges fehér rozsas szint kölcsönöz, a\'z arezbőrt pubitja. hosz-szabb használat után eltávolítja a ranezokat
Csak czimeremmel ellátott tégelyek
a valódiak. Hamisítástól nagyon vigyázni kell. Kapható utánvét mellett:
Budapest,
Damjanich -utcza 9. sz. 405S TótH E
Egy tégely ára: 1 frt 50 kr. Cleopatra-szappan 60 |c\'r.
^5
Hazai ipar!
SlilMj-tÍTÍ.
Ezen pótkávé a maga nemeben páratlan, égessen uj, még senki által fel nem fedezett növényből, i "geo hasznos katrészekbol ?11, 1 felülmúl mindenjed-forgalomban lévő árpa., cakk, inga — továbbá w külföldről es millió
kiló számra behurcolt pótkávékat.
A Szalády-kávé iré\'e éi zamatájaíiU-ve sokkal kellemesebb, sziké szép tiszta fekete ét kevaaabb sztkor kall hozza, mint bármely más pótkávéhoz, tehát nemcsak kávépótló, hanem enssetmind kávé javító is, — mert jótékony alkatrészeinél fogva, zi ázsiai kivi izgató és b«vitrí hatását alább szállítja, azt kellemesebbé tnzl t Jfy a kávét felsőitek, mint tyer-aiekck Is Bytadélkeíu szeaiélyek részére élvezhetővé teszi
Ajánlom egyideíüleg az általam évek előtt feltalált gjógykávét .HUNGARIA-KÁVÉ\' nérea.melT oj[v >| mint t&pele-del tintán, minden máa ássiki kára nélkül haBEDÜható. t az egitttég és élet fentartátárk uézre királóan jótékony hktinu, de MIBnBr«Q gywor- és béihn-rat, raiz emésztés-, IttSf- ét axivbijak-bai, — arvoal taktatityek által leaióbban ajánlvi aliios szernek van elismerve.
rTcgrammak kívánatra ingyen.
Kapható minden előkelőbb fűszer-üzletben.
— SutailJés postán itiiTétle). —
xxxxxxxxnxxxxx
FSEKBOFER J.-féle
gyógyszertár
Bécsben. I. ker., Singerstraese 15. szám alatt, zum „Goldenén Reichsapfel!"
Vlirfía^tif A laKrfa/ianL- "e\'5" általánoa labdaeaok nere aUttj ez atóbbi nevet teij.¦ iozRal m*>K/-rdemlik, mkíi V CI.LIS^LILU IttUUrt^öUlk, ctakugykn alig- letelik betcpiéj, melyben tzen labdac«ok csodá> .ntásnkat exerazereaen be nem bizonyították volnk. Értízrdtk étz ezen labdzcaok általános «lterjedétnek firvendenek és alig <id cszlád, melyben ki-
iüllü háziazerbfil készlet nem volnk találhkto. *
Síimtalan orvos által ezen labdacsok hásiazeral zjáaltstDkk és sjánlrattkk minden oly bajoknál, melyek a rosz eméaztéaböl ét tzékrek«désb51 eredaek / ir.int epe-*svkrok, májbajok", kdllka, vértóluláiek, aranyér, béliétleoség ¦ bkionlí belein egeknél. Véítiertiió tulajdoniágnkjiál iogvt kitQné Itatáual vannak vér szén éóység ¦ ai abból eredő bajoknál is: így sápkóí-nA), idegességből szárrcar.o fsjfájásoknál\'stb. Lzen vírtis*titó labdaeaok oly kBiíoyen hítoak.. nogy a legcs-\'kély. bb fájdalmaká* sem okozzák, és ennek folytán a>Lg z leggyengébb egyénük, de még gyermekek i\'ix -s minden aggodaJom i.ólkül beveh\'etök
A azámtalan bálairatból, melyet e Izbdkcsok fogyasztói », legkalünbSzóbb és 1-gnebesebb betegségek utii. egé^tsé^llk viaz> sianyerés* folytán hozzánk intéztek, eien begyen cSskia néhányat emiitank kton megjegyzésiei, bogy mindenki, aki ezen íabdacao-kat egyszer használta, meg vagyunk gyózódvs, azokat tovább fog » ajáa!kni.
Amerikai köszvény-kenőes ^tors ?li.il\'
legjobb szer minden k&sE\\éoyes é* c>úzos bajo^, o, m. : «<¦¦ rincz-, agy-bAn(alom, tagsiaggatás, iachiaa, migiAine, Hegm fogfájás, főfájii, fülazaggatás atb. M> ellen. 1 foriot 20 kr
Tannoehinin hajk^Ttőcs ^í"íer J\'tól
Schierback, IgSS. október 22-én. Tekintetes Úri r~ AEulirt kéri, hogy ¦¦¦¦\'.< ::<- haasnos és kitHaó vértisztitó labdacsaiból istnét 4 csomagot küldeni szíveskedjék!
Neureiter Ignácz, orvos.
Hraache, Flödoik mellett, 1 37. azept. hé 12-én. Tekintetes Úri
latén akarata Tolt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerekek, melyeknek hatisit csennél megírom: Én gyermekágyban meghtlltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam ^i&bhé kípes végesoi éa bizonyára már a holtak kX*l volnék, ba az Ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna m-g. Az Isten :Mdja meg Ont ezért eierazer. Nagy bizalmam van, bogy ezen la^-dacaok eng< m is t6kéletesen kí fognak gyógyital.i, a mint már teásoknak js egészség&k v;h>wv"íh;t aegttségnl Szolgáltak. _ Kpific Teréz.
Béca-üjhely, 1887. november 9-én.
Mélyen Uaztelt Űr!
A legforróbb kCszönetemet mondom ezennel Önnek 60 éves nagynéném nevében Az illető 5 éven át tz«avedett gyomorharat-ban és vizkórságban, már életét is meguotav-^nelyrEI egyébként le is mondott, midőu véletleaQl egy r/obost kapott az Ö» kitQnS vírtiaztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult.
L"gfóbb tisztelettel Weiaieitd Joaefk.
EicbengTkberamt, Gföhi mellett, J8S9. mirczíua 27-én. Tekintetes Úr !
Alulírott ismételten kér 4 csomagot sa Ün vsióban hasznos és kittluS Isbdacsaihól. El nem mularstbatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értijee felett és azokat, ahol csak i i: ií.-.:\\Dyilik, a szenvedőknek legmeiegebbea lógom ajánlani Ezen bálairatom teUzésszerÍn:i bassná\'ására Önt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel_ Hahn Igoácz1,
Gotacbdorf, Kolbach mellett, Szilézia 1886. okt. 8-án.
T. Űr! .
Felkérem, miszerint az Öt vértiaztiló labdacsaiból egy csomagot 6 dobozqal küldeni aziveskadjék. Csakis az Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem\'öt éven át gyötört, megszabadultam. Lz<>n labdacsok nálam tohaaem fojnak kifogyni,] ¦ midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisztelettel Ztrickl Anna.
Ezen vértisztitd labdacsok csakía a Pserbofer J.-féle, az ..arany bkodslml alatáboz\' czimzett gyógyszertárban, Bécsben I., Siagerstrasse 15. &z. a. készíttetnek valódi . - egy 15
szem labdacsot tartalmazó dobos ára 21 kr. Egy csomag, mely-6 doboz tartalmkitatik, 1 frt 05 krba\' kerQl; bérmentetteii ntinvételi kGldésnél 1 frt !0 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik, el.
Az összeg elSbbent bekflldéaénél (mi legjobban poitaotal-inynyat e>zközóltetik) bérmeutei küldéssel együtt: 1 csomag frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr , 3 csomag 8 frt 35 kr., 4 cio msg 4 frt 40 kr ; & csomag 5 frt 20 kr és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
SJV~ hü Ksgy elterjedettséjük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek é> alakok alatt utánoztalnak ; ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-féle vértiszt.tó Izbdacsokst követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserbofcr J. névaláírással fekete színben és minden egyes dobot ledele ugyanazon aláírással vö-azinben van ellátva. ^.-^
;t5 szer között orvosok által a leg-Egy elegansiii kiállított nagy sxelen-
óta valameanyi haji jobbnak elumerve esetei 2 frt.
Altalános tapasz ^^^J\'tt^:,
mérgez daganatoknál, ojjknkacz, sebes- vagy gyuladi-rn*-ll vagy-máa ily bajoknál, mint kitűnő s er lón kipróbálva. 1 tése\'y 50 kr. Bérmentve 75 kr.
¦Cögyüdl/SdlU tagokra é» mi..deo idült aebre, min legbiztosxbb szer elíamcrve. 1 köcsöggel 40 kr. Bérmi-ntve 6& kr.
TT + 5fíÍTlOíiV általánosan ismert kitűnő hází-sier
t UiUlieUV, huruti rekedtaég. görcsös .köhög-s stb
ellen. 1 Uvegc*e ára 50 krajezár. 2 üveg bérmentve 1 forint
60 kr. ¦•-
í-:iet-esszenczia. ^t^ÉV^^tJSíZ
nemű ki testi bijok ellet . kitiloó hásiszer, 1 üvegcsével 22 : .•, 12 üveg 2 frt
Altalános tisztitó-só
emésztés minden következményei, u. m : főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dogulás stb. ellen. Fgy csomag ára 1 frt.
/
Angol csodabalzsam, i aveg & kr.
Por a lábizzadás ellen. SS\\ w.b
megasün-l&bizzadást S
az.azáltal kéveódÜ kellemetlen - szagot, épen t»rtjk a lábbelit és mint ártalmatlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Golyva-balzsam, SL«"":Ä
•it.»;
Helsó vagy egészség-só .k«!°síyoifrt,e/,\'.
Ut Ós minden a rend :tleti emé«téíbor""ízáriiielő bajoknál. 1 cso nai I frt.
\' Ezen itt felsorolt készítményeken kírill az oszttdS Is-¦-> i/.hirdetett öiszes bel- és külföldi gyógyszerészeti, kil-l3ijleges\'ségek raktáron vannak, és a készletben netán nem !<•-vök gyorsan és olcsóa megiz-ireztetoek. — P^atai ma-rendelések a leggyorsahhan eazkíi-.öltetuek, ha 1 a* pénzösszeg előre bekdldetik; nagyobb magrendeiések utánvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, b* B,^ összeg előre beérkezik mely -jítben a postaköltségek sokkal mérsékelt bbek. 4009
Képes Családi Lapok
Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap. ^
szerkeszd Br.aiikovic* György, rsmnnkatirs. Váradi Antal Előfizetési ára:
a ^Hölgyek Lapja" ciiii uiwlíiclléalelteí s 1 Regónymellétlettel fgjití
_ EgéSü évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50- kr.
A .Képes Családi Lapok\' XIM. évfolyamába lép ki 1801-ik óv elsS napjával. A magykr szépirodalomnak e hatalmas té i-yexője, a magyar mfirelt családoknak e szeilemi kiucse, Üjótí elsé számában Jókai Mórnak „Kétszer k-ttŐ négy" czimü. regényét, Benitxky-Kajza Lenkének ,Ba»onló hasonlóval* czlmfi élbe-szé ésél, — Lauka Gusztávnak _A bölcaű trtka* czimfl regényét. — báró Horváth Miklósnak ,A csel\' czimü elbeszélését, — Tábori Róbertnek: „Sylvía* czimü regényét, — Budnyánszky Gynlának, Dalmady GySzónek költeményeit, Brankovits Györgynek .Az ajáudékozáa múvéazete" s Virsdy Antkln~H\'k „A táraadalom éa a színház- cziuiü érd<-k>-S csikkéit kezdi közlési A .Képes Családi Lapokat* a feutnevezett jeles írókon kívül még a következő ?eves írók és i-ónők támogatják, mint munkztámak, ez évfolyamban:
Tolnai Lajos, Mikszáth Kálmán, Kotnőcsy Lajos, TerrPérdek (Jeszenszky Danó), dr Prém József, dr. Lziklay János. Inczédy László. Palágyi Lajos, Erdödy Dániel, Denp János, Tölgyesi Mihály, Vértessy Gyula, Méry Károly, Murányi Ernő, Petri Mór. dr. Koditzky Jenö. Grosz Lajos. C-orba Palotay Akos. Szanday Zénó, stb.; Benitzky Bajza Lenke, BQthuer Lina; l^agyváradv Mari, Kuliffay-Benitzky Irma, Harmath Luj/.a Hevessyné Síkor Margit, V Gaél Karolina, Kariovszky Ida. Mericzay-Karossá Irma, Erzsike, stb. stb.
A .Képe,! Családi Lapok" a- összes szépirodalmi képe ¦ hetilapok kötött a legélénkebb, legváltozatosabb. Tartalma as irodalom mind-n válfaját felöleli ; képei a ielen eseményeit s a leghíresebb festők müveit mutatják be.
.Hölgyek Lapja\' czimü s havonklnt kétszer megjelenő d i v a^t m e 1,1 é k*-lete a legújabb divstképeket faoz>a » e mellett k magyar házi asszonynak val<>sájroa szellemi titkárába mennyiben a neveié*, az egészség, a gazdaság, a k-hím a háztartás, ¦ a konyha terén nincs olyan kérdés, a melyet ne tárgyalna s nincs olyan titok, a melybe hölgyeinket be ne avatnál
Regéuymelléklete négy kötet érdekes regénynyel ajándékozik me; évenkint az elóbsetSit.
A „Képes Családi Lapo k\'-nak még a zöld boríték i fs tele van mulat-" Utó közleményekk-1, homoros apróságokkal, sakk-, kép-, azám- koczka- és pootta-láiiyokkal és szérejtvé&yekkei, melyeknek megfojtói e.-tékes jutalmakat ka.<nak.
A .Képes Caaládi Lapok\' gazdag tartalma és.számot mel éklete daczára mé;is a legolcsóbb képes szépi-odalrai hetilap : épp-n ezért bizton számitunk minden honfia éa honleány, minden magyar család támogatására és pártfogáaira.
Miititrjnriiimokit ingysnéa bérmentve külda kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — legezélazerübben ]eveIezöla|tou — hosaaforda\'nak.
A ki az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget husz krajezár csomagolási j és postaszállítási díjjal egjütt egyszerre beküldi, annak két eredeti regényt küld jutalmul.
A ki 8 t uj előfizetőt gyfijt s ka előfizetést ö-sseg\'t egysz\'rre beküldi annak eüsmeríafll e gy díszes emlékkönyvet vagy egy — kia\'áánan magjelent — regényt küld. v- \'
Megrendelhető postaatalványon minden postahivatalnál és minden könyvkereskedésben.
EJsitzetéaeMt (a hónak bármely napjától) elfogad a Képet CsaÜdi Lapot-kiádóhivktalk, Badapatt, Kagykorona atcs 20 sziss. 4023
Vadíts
^József könyrrfyomdájából Natry-Kanizsán.
KÖNNYEN ibtDHAtÖÍ:KAI<AQ
Jjjl. F ize i a - ír3?20P.G:Sé:Stfe->?-»- -Taqrt tjftj
As 1889. Párisi vllásr kiállilÓKOii itraii} erem 3998 mel kitüntetve.
!! Vívmány!!
W&jditg József kiinyvktresiícdösfrben
NAGY-KANIZSÁN megjelent:
fánk,
HUtnjar
(Kugelhcpf)
és kétszer sült
ké.siK\'ai titka.
[rla: FOCQliET JAQIJES
III Napoleot. ndfari főszakácsa. Reményi tolditUk- éa aralonnáa pogácsa, jó kalács éa bz^narét-s készítési módjával
magyar nö.
: K dísres kiállítású <nüvecskéiiek ára .VI kr. j Postai rendelések 65kr. beküldésével ajánlva,
"- ... bérmeuteaen küldetnek
i Ezan, több magyar nő által megjróbált és tó-I betétesen sikerült sütési módot ajánljuk höl-l - gyeink figyelmébe. 4048
jVAGY-KAíVlZSA. 1891. Jannár 24-én.
azntn
Harminczadik évfolyam
E íöfizetésiár:
fé! «re . .\' 2 frt 50\'kr.
uegjedévr* . . 1 frt25*kr. Egyes 10 kr.
HIRDETÉSEK SVfcsiboi peliUOrbfcn 7, raátodsznr
(í * miuóen torllibi torért 5
\\ MYllTTÉBBEN
peiíh »oronkeot(ÍO krért vét.-fe! Itía^jUjij^l\'i-ték uiind*n q
I
A láp atellemi ré«ét illegi köx
nínyek a tzerk ehetőséghez -:ryagi réssét illető közleménye^ pedina kiadóhivatalhoz bérment intéxendSk :
X ag y-E anizsá n takarékpénztári-épület. .
Bérmentetlen levelek nem fog*d-; , tatnak el.
Kéziratok vitazá nem küldetnek
| A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank*, a „n.-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdednevelŐ egyesület* ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a ^soproni kereskedelmi iparkamara"
nagy-kanizsa: külválasztmá-
nyának hivatalos lapja. . ,
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az apáczák.
(Folyt és vége.)
Magyar, nemzeti — szempontból tekintve pedig, — elítélendőnek tartom német, tehát idegen apáczákat betelepíteni és leáoynevelésüok ügyét egészen az ő kezükre bízni. És mié/t ? mindiárt megmondom. ,
Elsőben is azért, mert e^y/ német, egy idegen nyelvű tanárnő soha ssm fogja, mert nem is^íudja, — növendékéit azon szellemben nevelni, a melyet mi magyarnak, nemzetünknek vallunk, mert"avoiienkhez 5 tö^ kelet esen. idegen szellemben nevelkedvén, a mienket sem nem érti, sem nem szereti — mert nem ia ismeri; így van a nyelvvel is, a mit, ha idővel nagy nehezen, hibásan megta-nni is, soha sem fogja ngy bírhatni hogy azon a magyar leányokat ugi taníthassa, miként azok tiszta magyar kiejtéssel és minden hiba nélkül beszélni tudjanak. Azért csak meg kell hallgatnunk, figyelnünk, ha néhány — ilyen német apáczák keze alul kikerült —- leányka magyarul társalog, mitió borzasztó hibásan beszélik ők, hogyan törik, znzzák ők a magyart; botlás botlást ér egyre másra. Hát
, meg, ha levelezéseiket olvassuk!
_ minő hibás magyar \' irás, — minő j irály, minó gondolatmenet! És aztán, • ffiégis. még ez hagyján: — ez a ki-seSblk hiba; a fó hiba aztán emellett: — az az idegen szellem, az a közönbösség minden iránt, a mi magyar, a mi nemzeti. És még szerencse, ba csak közönbösség és nem ellenszenv is. És ezek a léiig magyarul beszélő leányok (mert egy-egy mondatot csak félig fejeznek ki magyarul, a másik leiét már németül mondják cl, mintán magyarnl nem képesek magukat elég érthetően kifejezni), ezet nevelik aztán az Uj
dolank a nagy Kcssitth mondására, hogy miért oláhosodott el Erdély egy nagy része. , Azért í. i. mert az oláh nők oláhositották el! A ma gyar ifjú oláh leányt vett el, az oláh leányból nem lett magyar asz-szony, hanem olsh, és amilyen leány és asszony volt, olyan anyává is lett : t. i. oláh anyává, és mint ilyen, természetes, hogy bizony nem magyar, hanern csakis oláh gyermekeket neveit.
.Mert az anya neveli a gyermeket mindig". És ha már ez ál! Erdélyre és a népre nézve, bizony áll ez reánk műveltebb osztálybeliekre nézve is. Itt is az. anya tehetne mindent, ha ugyan törődne leányának, gyermekének lelkületével valamit, és figyelmet fordítana nevelésére, honleányi tekintetekből is, és nem: csak a külső látszat kedvéért neveltetné, mint a hogy nevelteti is hiúságból idegenné.
Ezek után pedig, mi természetesebb, minthogy Berzeviczy Albert államtitkár árnak nincs igaza, midőn azt állítja\', hogy ma már nem tanul hatunk meg Magyarországon -eléggé jól — németül!
Ezelőtt 30—35 évvel Zab Somogy , Vas és Sopron, tehát 4 vármegyében csak egyetlen egy női zárda volí, hoi a néniét nyelvet leá-
nyaink alaposabba~c>\\,megtanulhatták és ez: Sopronban volt az Orsolyák zárdája. Ma már minden nagyobb, sőt kisebb magyar városban is van egy-egy ilyen valóságos német telep. Sőt még a beteg ápolók is németek ! Már pedig, ba a német nyelv a nők által a társaságba, a családba bevitetik, mi egyszerűbb, minthogy a férfiak sem zárkózhatnak el
be magyar apáczák kaJ, ne pedig gráczi és Isten tndja a világ melyik részéről összétoborzott idegen nem1 zetiségü és nyelvű apáczákkal: és építsük azt egy kis eldagott, házak közé zsúfolt kis helyre, hanem olyan nagyobb térre, a hol aztán nagyobb kertet ís lehet hozzá venni, meg a hol — kert hián — legalább jobb levegőhöz is*"juthatnak azok a szegény növendékek. Mert eltekintve attól, hogv a mostani női zárdákból kikerült magyar leányok minő hiá nyos honleányi, minó zagyva nemzeti érzelemmel birnak, minő satnya, esetlen, vézna beteges testalkattal fognak majd azoknak unokái bírni egy század év múlva 1 Mert a mostani nemzedék testi lelki hibái gyengéi, hiányai a jövő nemzedékben még sokszorta hatványazottabb mér tékben lesz észlelhető.
Szivemből -kívánnám, hogy rosz Cassandra legyek, de félek, miként szavaim igaz jóslatnak fognak bebi zonynlni!
Azért kérlek benneteket magyar szülők, főképp anyák! legyetek óva tosak: közkincsünket, a magyar nemzeti érzelmet ne engedjétek gyermekeitek szivéből az idegen tanítók által kipusztíttatni! Pedig a magyar nyelv a bölcsője a magyar nemzeti érzelemnek. Azért mondta a nagy Széchenyink is, hogy: .nyelvében él a nemzet!"
Egy katholicns, de magyar anya.
Tudnivalók.
- öv.-ts a Koch-féle oltószerek az. hasznalatánál. A belügyminiszter egy elöl egészen : nekik is több alkalmuk j körrendeletet küldött városunk hatósága-van mostan magukat abban gyako-; hoz. melyben figyelmezteti az orvo. okat, rol hatni. De hát
hogy a Koch-féle oltóanyaggal felette óva , tosan járjanak el mert — mint a kisérle ha vallás-erkölcsi szem-;!ek IIiepmutal!ák _ gyakran egy mü] Magyarországot! Milyen lesz az 100 pontból mégis nói zárdákat akarunk ¦ E!amii)nyi mennyiségben használva^o\'y év múlva? elképzílheTíük^-ha rá gon-H alapítani, épiteni, — népesítsük azt hevesen reagál, hogy a beteg életét kocz-
káztatja. Különösen Óvja a rendelet az oltóanyagot az elöhaladott tüdővésznél, careznáknál és jégfekélyékben szenvedőknél használni, ép ugy nem tanácslandó agybántalmakban szenvedő gyermekeket vele gyógykezelni. Ha valamely orvos az oltóanyagot használja, köteles előlegesen bejelenteni, s a folyadék eredetéről, származásáról, arról, hogy kitől, honnét mily irányban vette, számot adni. Az "így gyógykezelt beteg ha meghal, rögtön tartozik azt a hatóságnál bejelenteni. Magángyógyintézetek csak előleges hatósági engedély mellen használhatják a szert
— Hova ragasztandó a számlabélyeg í Az 1881. evi XXVI. t cz. 27. g-a szerint ugyanis: „Kereskedők és ipar-üzők által saját üzletükből származó követeléseik iránt kiállított számlák, jegyzékek, kimutatások s hasonló iratok után a megfelelő bélyegjegyek a számlák első i pjára föl ragasztandók s a számla egyik tételévei keresztül írandók.\' A törvény ezen intézkedése a pénzüeyi közigazgatási bíróság döntvénye szerint akkép értelmezendő, hogy a bélyeg a számlának első lapjára akként föl ragasztandó, miszerint annak alsó szélét a számla első télelével lehessen keresztülirni. Máshelyen és más módon alkalmazott bélyeg nem létezőnek tekintetik, s a szabálytalanul bélyegzett számla miatt jövedéki pénzbüntetésnek van helye.
— Életrevaló gondolat. Az országos magyar gazdasági egyesület a földmivelési miniszterhez a gazdasági szakértelem emelése érdekében benyújtott javaslatai között első sorban a nők gazdasz szonyi kiképzéséthangoztatja e szavakkal: „Nagyméltóságod előtt mindenesetre tudva van az a fontos szerep, amelyet — külö nősen kisbirtokosoknál — a nőknek -a vagyonosodás terén betölteni kell A háztartás, a baromfitenyésztés, a gyümölcséé zöldségtermelés, a házi ipar különféle nemei mind oly foglalkozások, amelyek népünk női által a mostaninál nagyobb mértékben és szakavatottadban gyakorolva, kiszámíthatatlanul hozzájárulnának kisbírtokosságunk jólétének emeléséhez. Minálunk.azonban a gazdasszonyok gazdasszonya képzésesek még alig halvány jeleit láthatjuk. Esedezünk tehát ,nagymél-tóságődhoz, hogy bölcs figyelmét e térre irányozva, módot találni szívesktdjék egyrészt gazdasszonyképző iskolák fellállitá-sára, másrészt ily szaktanfolyamnak minél gyakrabban és az ország több helyén való megtartására." >
A honvédbaka mint napos.
— Levéltöredék. —
A napokban a helyzet magaslatára emelkedtem. Én parancsoltam közel negyven embernek: napos voltam !
A napos érzi leg^bban, hogy a haza sorsa a honvéd vállain nyugszik ; a napos előre tudnia az idó változását, a napos jobban tudja a szolgálati szabályzatot, mint egy Őrmester, jobban a patika chemiát, mint egy orvos, jobban a harangöntést, mint egy hajdú. Neki tudni kell a 24 óra alatt minden megtörtént és meg nem történt eseményr. Ha sár van a kaszárnya udvarán, ha nincs sár, ha égnek a lámpák este, ha rem égnek, ha meleg a szoba, ha hideg — ötet szidják.
Ha a - levest\' elsózza, vagy oda kozmásitja a szakács — ő az oka.
Ha valaki elkésik, beteg, poros, mosdatlan, hangzik a megszólítás „Maga napos . . . ." s kiegészité-sül mint refrain a beszéd végén: Hat óra gúzs!"
Hü kísérője a naposnak s vigasztalója a két tölténytáska. E nélkül a napos nem napos, csak közön- . séges honvéd. Rajta van ha eszik, ha iszik, ha fekszik, ha . . . nem tudom én még mikor! A jobb töltényfáskát a honvéd csak a legvégsőbb szűkség esetén s akkor is csak áhítatosan és szent borzalommal nyithatja ki .. . van benne két fakoczka. A bal tölténytáska arra való, hogy azt a honvéd, ha őr,- vagy csatár, vagy megtámadtatik, élete védelme-zésére s az ellenség pusztítására használja, — van benne egy fa koczka és két tárban 5 darab fadu-gaszos oktatási töltény. Egyéb dolgok tartása pl. éles töltény, szalonna sat. halálbüntetés terhe alatt
T í r c i ft.
Vihar dal.
— 1391. jau. hó -
Vad >ira<ar iSpri ottkinrj a ht»at; Jói tesai, ba egyéb dolga nem akadt: Ho.t Tan itt a zivatarok ideje, Bir magam i« tsegódheiném melléje
kfegttpáanám i vilifntt Óitokét, Hogy ;*j-siavi: vinné a ítél tiertetiét ; Mírt oly fagyot, miot a „znxói decxembtr* Bogy egymástól majd megjeged az ember
Rút förgeteg ! orniate fát i hallanom, Ugy eizpkodja, ágy megretteg ablakom. , Fisom bele, ha megrcáll a gondolat, Rogy « ia ciak a szegéojre kárhozat
Tarati tic ott, hej \' hol 1 r>ens melegít Kikacxagják olt ti idők mérgei: ; Zú<j rttk vihar, sene vagy te Snekik, S enni, íddi zene mellett jól eaik.
Éi a nyomor ? „ítélet less\' rebegi, .^zilaj Dota": kihullnak ri kSnDyei: Sóhaja meg jégvirággá alakul: Ablakára me usi a tél vígastul.
Let* ítélet, rettenetet hígyjetekt
Porsia bulinak majd a biirány-iitenek .. .
Mi- azntáo feltámad a >eeretet,
S beragyogja, mint aj nap, a síitek;".
Brrr! hogy edvSlt, járja & »ad táncaokat, Ügy kararog, mitt as Srfilt goodolat; Hete i lik egy-egy hollf-rAppesii, Min: valami aBtét lálek-lrssk&déi
Zúg, csikorog, mikor f.koo nyirgal át. Mintha éhes nép esik orsi a fogát. Zúgj fiaak vihar! egy files lett már a hó, Biiocy-biiocy máf eltemet a bohó
>:;-;¦: az ambert eltemetni oly kévéi: A >.aliltól egy kis hideg lehelé* ; Havas lábát hogy megrázta tél aram : Gos-erSok ii heEa akadt lám, nntsisD.
Zúg a »ihar, kaciaj- ét jaj-Tegyíllék, Ember fagyát, farkas .... egyéb kell-e míg ? ! Átslnoni toIqs logszebb a telet ¦ Hitt\' a télnek álma miodig kikelet.
hajqató sAndor. Hozzál,
Édet tzent jótékony taz Lakik nemet\'izivébcn, Mtága bút, bánaut óz. Ezer aziTftt magához fűz Nemei önzetlenségében.
Vsrostaerte s határon túl Imit mond érte sok kebet, ^ Derít, hol kedélyt homály dúl, Oh. ki szép tzirébes fordul: Reményt, vigaaat ét tégelyt lel.
$ok krie-Q könnyet sxárit, \' A midSn maga kOnyesik; Hennyi éhséget elbirit ; Ugy. mint szegények környesik Népkonyhánk as S elméje, helyünk Biachitsnéje 1
J08EFA.
Élj.
Kirándulás.
Irta: Dr. NAGY SÁNDOR. (Folyt és vége.) Újra gyujiót gyújtottam, hogy kissé körülnézzek. Akkor láttám meg, hogy tő lem alig két lépésnyire egy alacsony padon négy alacsony domb emelkedik, leterítve szépen mind a négy zsákkal. No az nem lehet egyébb, mint sonka, gondolám.
, Minthogy azonban azt nem megkövesztve szoktak fettenni a padlásra pár pillanatra
; elborult kedélyem csillagos ége: s igy
. történt hogy amint előre akartam tenni egy lépést a lábam az egyik* kéve zsupp ban megakadt, s én egyensúlyt vesztve, neki estem a sonkás padnak, az felborult s a sonka szanaszét guruit, egyik épen a lábaimhoz. En fel se kelve ülő helyzetem-
I bői az esés után, rögtön gyújtót vettem elő, meggyújtottam egy szálat s lenyúltam a lábaimhoz gurult sonkáért bogy azt magamhoz közelebb emeljem. Amint megfogtam, nem olyan tapintású volt
\' mint a sonka, ez alatt a gyújtó elégett
\' gyújtottam .ehát másik szálat Mit látok, higyjek-e szemeimnek, hiszen ez nem sonka, hanem sötétpiros baju, ritka nagyságú gyürkével megáldott domború kenyér; akár egy tűzről pattant napbarni-totta szegedi menyecske. Erre már örömemben kétszer is elkiáltottam: Abris, Abris! Abris azonban vagy nem hallotta, vagy .melancholiája érzéketlenné tetté az én örömem szavakban történt kitörése iránt is. Nem is kerestem én tovább lejárót amit különben is alig találtam volna meg, hanem lekanyaritottam a kenyérnek egész gyürkés részét, s azzal iparkodtam
í a kenyér és szalonna társaságában vissza
\' a zsuppos lyukhoz. Most már kenyérrel esszük a szalonnát, nem vadkörtével.
Keresztül mászva a zíupphalmazon, a lyuknál leszólok Abrisnak:
I — Abris, jer ide.
1 — Felmászszak?
\' — Azt ne tedd, hanem majd én má-
szom le, előbb azonban húzd errébb a lyuk alá azt a zsuppot.
— Leugról? monda Abris, a oda húzta a zsuppot.
— Mindjárt, előbb vigyázz, dobok le valamit s rögtön le is dobtam a szalonnát a zsuppra.
— Mi az te?
— Etel, mondám; de vigyázz még valamit dobok le, s leeresztem szépen a kenyeret is a zsuppra.
Abris (elvette a szalonnát és kenyeret előbb megbámulta azt azután pedig feltekintett hozzám és megbámult engem.
— Honnan szedted Össze mindezt? kérdi tőlem.
— Innen a magasból nincs kedvem beszélgetni, mert nagyon fázom, hanem menj kissé félre, hadd ugorjam le a zsuppra, majd lent elmondom.
Abris félre ment, én leugrottam. Rögtön csini»tam fából két ülőhelyet a tüz mellett melyet Abris nagy figyelemmel gondozott az én távollétemben. Zsuppot tettem az ülésre, hogy puhább legyen, s letelepedtünk a tűz mellé, melynek melegénél sütöttük a szalonnát csepegtettük a zsirt a puha kenyérre, s kitűnő étvágygyal fogyasztottuk a zsákmányt.
— No Kolumbus felfedező ntja nem kis Miska volt sz enyémhez képest szólj?
— Már csakugyan okosság volt fel másznod, most már tűrhetőbb lesz sorsunk reggelig.
— Akár el se menjünk innen, mondám, mig a fűtőben, meg a szalonnában tart
— Szerencsések vagyunk abban is,
hogy a parasztok nem voltak részegek, mert még elpáholtak volna bennünket, igy legalább ép bőrrel meuekedtűnk meg, reggel pedig úgyis ők kérnek bocsánatot a tévedésért. .
— Nem az. a szerencsénk, hogy nem voltak részegek-,:-parasztok, mondám, hanem az, hogy nem Budapesten fogtak be bennünket: mert há ott esik meg velünk ez a história, ott bizonyára megkentek volna bennünket egy kis András-zsírral.
Ni, ni. hiszeu már világosodik is. No nem soká leszünk már letartóztatva.
Beszélgetés közben apránkint mind megsütöttük a szalonnát és jó étvágygyal el is fogyasztottuk Olykor-olykor tettem egy-két darab fát a tűzre. Mikor azonban elfogyott a szalonna, s nem volt mivel foglalkoznunk, unalmassá lett az idő. Nem tudtuk mivel tölteni. Végre is nehéz \'éjitek zaja* hallottuk felénk közeledni.
— Ez az éjjeli Őr, mondám, jön b vezet bennünket a biró elé.
Csakugyan, csikorgott a zár, s feltárult az ajtó; de nem az éjji őr, haiiem a kisbiró nyitotta ki Kint már teljesen világos volt
— No jöjjenek az urak a biró elé, szólt komolyan a kisbiró.
— Nem megyek én, szólok hetykén vissza, ha baja van-a bírónak velünk, jöjjön ő ide, s meg sem mozdultam a tűz, melől de Abris se.
Erre hatalmas hahotát hallunk, s több ember közelitett felénk folytonos hahotá-zás között
— Adjon isten jó reggelt a tekintetes
härmikczadiz évfolyam
zalai közlöny
JANÜÁEB 24-én
meg van tiltva. A napos tehát ezekre ros költeményt szavalta ügyes hangválto-\' támaszkodik s el nem válhat töle zássa], Hirschel József szép hegedüjátéka soha.Jíz a sohs 24 óráig tart és f*JM tetszfet aratott, az énekkar népdalo-. , kat, majd a zenekar dalművekből eeyvele-
soha, mert azután a napos mar Dem get adoJttelcl Az összes ének. &
Dapos. Puskát (mi nélkül se töltény, zongorán Feleki Oszkár és Saller Aladár de még a tölténytáska sem használ- Légykezesen adták a hatásos ,Rákóczyható) a napos nem viselhet soha indulót" Nem csoda, bogy egész extázisba semmi körülmények közt. Őt csak a í°zta. a J^nségst azaz erős,csataszerü r,nc,f<» fxi.x »- i -iÍ .- hangáradat lelkesítő előadása, isméte niök
paszta rideg tölténytáska illeti meg. is kelle. Legnagyobb dics\'éret a lelkes ifju-Üzt felköti az oldalfegyver szíjára ságnak, és őszinte elismerés Vörös Mátyás és bizik benne. Hogy mi czélja tu- ének s Venczel Rezsó zenetanár uraknak lajdonképen a tőlténytáskánaír? az buzgó fáradalmaikért. A közönségáltalános titok. Szent, sérthetetlen, elárulnat- . ^\'eljesmegelégedéssel adózott a kitűnően u„ ,a* v,- . i r oi / sikerultmmdkétkarésegvesekpriicis játé-
ban, sot hívass E.tok. Soha még kaikűak örömünknek adunk kifejezést, napos nem volt, nem is lesz, ki azt hogy szjfjuság részére alkalom adatik újból elárulná. OSyaD titok ez, mit nem aszépmüvészetekeisaj&itásáraésmagasz-lebet kivenni a részegesből pálinka-: tos igyekezetük gyakorlására. A komoly val, a kincssovárból százszoros lénung- tudom^yok mellett nagyon szépen mégfér
„i „ „„___-A_ü . : a vonzó erove. biro ének és zeneköltészet
gal a nagyravágyóból firen három lsmereteinek fenséf;es meg,-Zerzése és bi -csillaggal. JSera árulom el én se s rása. mi által enyhébb lesz az élet küz hiszem, hogy a laikus czibill világ: delmeésgyönyörkődtetöbbahaladássikere. előtt örökre titok marad. Requies
-cat in pace et belio. (A ra; kii. ho\'uvédség) részére általam átalakítóit mondás patent.)
A propos. Elhi tettem többekkel, hogy naposságom ideje alatt a szakács beleejtette pipáját a zupába s csak egy jó félóra múlva, de meg\'
Közgyülésétanagy-kanizsaí Önk. [tűzoltó-egylet január 18-án tartotta meg Lengyel Lajos ügybuzgó elnöklete alatt a legszebb rendben. Felolvastatott az elnöki : és föparancsnoki jelentés, melyet lapunk jövő száma^egész terjedelemben közöl. A számvizsgálók jelentése alapján a számadások helybenhagy attak, szám vizsgál ókul jövőre is Nucsecz József, Ploszszer Ignácz Bódis János urak választattak meg. A
tisztültan került eló s most büszke költségvetés beterjesztés szerint elíogad-a tiszta pipára szakácsunk. tátott. Az orsz. segélyegyletbei belépés
Vasárnap szomorú eióérzet nyo
masztó hatása alatt állottam. Nem
. oly módon elfogadtatott, hogy a díjfizetés \' segélyalap kamataiból fedeztessék. 5
jék. A n. t hölgyek kéretnek egyszerű {tatás előterjesztése és a számvizsgáló bi-öltözékben megjelenni. -Belépti díj sze- zottság jelentése. 4. Az alapszabályok mélyenkint 50 kr. Felülfizetések köszö ! szerint sorrendben kilépő 8 választmányi nettel fogadtatnak s birlapilag nyugtáz- -tag és pedig: Bettlbeim Samuné. Dobnn tatnak. Kezdete 8 órakor. A meghívó \\ Benőné, FischI Pálné, gelsei Gutmann másra át nem ruházható s kívánatra a j Vilmosné, Kartechmaroff Leone, Klein ii-pénztárnál felmutatandó. jlésné, LÖwinger Lajosné és Ollop Samuné
—Az 01 lop-estélyení január 31-én i helyett mások, vagy ez*k újbóli megvá-Szalay Sándor is tart humoros felolvasást. ] lasztása.^5. Három tagu szám vizsgál ó-bí-A .tollfuttából* „hófutta" lett, mint a kö-j TOttság\'Lmegváíaaztása. 6. ííetáni indit-. vetkezöleg hangzó programra is tanúsítja: \\ ványok.
Van szerencsém a folyó hó 31-én szómba-1 —Megfagyott sekrestyés. A tihanyi ton estea„Casínó"jól fűtött dísztermében j apátsági templom sekrestyése Farkas La-Ács Delphin, Brűckier Vilma, Boronkayvjos e hó 8 án elindult Tihanyból sógorá-Francziska, Weisz Riza kisasszonyok dr.1 val gyalogszerrel a méternyi hólepellel Rothschild Samuné urnő, Rosenberg Ádám ; borított Balaton jegén Füredre és elvé-és Szalay Sánrior urak szives közremükö- j gezvén teendőjét, a postakocsin haza dése mellett tartandó humorisztikus dal- ; akart térni. Este hét órára nagy nehezen estélyemre tisztelettel meghívni. Nagy- elvergődtek Aszófőig, hol útitársa vissza Kanizsa. 1891. január hó. Ollop Imre. \\ maradt a hózivatar miatt; de a köteles Helyárr-k: Ülőhelyek az 1 — 3. sorban 1 j ségtudó egyházfi neki indult a hófuvásos frt 50 kr., többi sorban és karzatou ; útnak, hogy másnap reggel idején helyt áll-1 frt, Belépti dij 60 kr. Jegyek előre vált- : jon az isteni szolgálatnál. Túlságos húzgálhatok ?.ráger Béla ur gyógyszertárában és mának áldozata lett: sógora másnap megeste a pénztárnál. Kezdete pontban 8\'.\'j dermedve találta meg az uton. Még élt, órakor. — Műsor. 1. Ganz: „Quivive" yúe néhány óra múlva meghalt (Galoppé conct-rtant) zongorán előadják j —A nagy-kanizsai Iparos líjuság Ács Delphin és Brückler Vilma kisasszo-; betegs\'egélyző egyletfi január bó 18-án nyok. 2.a) Lőthi: „Pscbütt,0 tréfás dal-poí- | tartotta meg a városház nagytermében ka. b) Weinberg: „Gar ka Spur\\ (coup- j Muraközy Lajos ur elnöklete alatt rendes let), előadja Ollop Imre ur. 3. „A rátótiak", j évi közg) ülését, a mely a legnagyobb költői beszély Rédey Istvántól, szavalja | rétidben folyt le. Az évi kimutatás, —
Weisz Riza k. a. 4. Millökker: „Családi zenekar" (Hauskapelle). duett a -„Szegény Jonathán" czimü operettéből, előadják dr. Rothschild Samuné urnő és Ollop Imre ur. 5- „Hófúttában". alkalmi csevegés; irta és felolvassa Szalay Sándor ur. „Impres-sario" vig daljáték, irta: Ollop Imre
éves szolgálati érem osztatott ki Brod-! ur. a zenét sajátjából és másokéból sztP
testület elnöke, alelnökké: Szalay Mihály,\' bor 2 frt, Rosenfeld J. 2 Irt. Faics
tudom, jósolt-e Falb kritikus napot I níanQ Sándor, Christóf Mihály, Kovács rezte Rosenberg Adám ur. Isidor Lercben hétfőre, de ugy rémlett, mintha ne-! András, Muzikár Vincze és Neumark Jó- schlag statista Ollop Imre ur. Madame kem másnap minimum hat óra gúzs zsef tűzoltóknak. A választás következő- Cuxdihudi. operaénekesbe dr. Rothschild járna ki Ebéd felé emelkedett el- ]ec eJtetett meL: Alparancsnok: Knortzer Samuné urnö, Mademoiselle Halifax. soub-, j-\' . * i-i Gvörcv, szivattyús szak. parancsnok Jack rette Boronkay Francziska k. a. Betétül:
kereredésem. Fogtam magam: Ede, Il-od Raffay István, tiszthelyettes „Dolores", Central kávéházi corsohistória
Mezey Lajos. A VI. és VII-ik kerületre (keringő), énekli Ollop Imre ur. nézve: Mászó szakaszparancsnok Dolmá-; — A kegyestanitórend ünnepe nyos Ferencz, helyettes Tiszai Mihály; Piroíti M. .Pompilius boldoggá avatása nőtt. Levetkőztem s aztán tetőtől Szivattyús szakaszparancsnok Fleiscb , alkalmából január 17-én a nagykanizsai ... i„m;„i,a í*i.:„«*.-ív,-i •Kr,i.am ¦ backer Ignácz. heivet\'es Nóvák István, felső templomban d. u. 3 órakor Tedeum talpig komisíba (kincstánba^ bújtam. Sieetin;k PoszaTe\'cz FereDCZ. segédtiszt mai fejeztetett be. Mind a három nap az patkós bakancs, térdig éro köpeny, poredus Antal. S ezzel a közgyűlés befe- ifjúság és a hivők sokasága vallásos kegyehátúi bóránezok, mjnt-turnűr. Sze- jeztetett. Knortzer György szép szavak-1: letességgel vett részt az egyházi szép ün-1 választás után Grebenz Lajo^ ur indit-memre vágtam a koinisz sipkát s ban köszönte meg a bizalmat Grünhut nepélyen. Ez alkalomból a szent gyónás-1 ványára Muraközy Lajos elnök urnák a
töztem ebédre hivatalos díszbe: atilla, oldalfegyver, s tölténytáska. így ebédeltem. Ebéd után kétségbeesésem
mely szerint a bevétel ¦ 2882 frt 60 kr, a kiadás 2741 frt 50 kr, a pénztári maradvány pedjg 121 frt 10 kr, -— "tudomásul vétetett és a tisztviselőknek a felmentvény megadatott Ezután a tisztviselők megválasztása vette kezdetét; a kiknek választása nagyobbrészt egyhangúlag, közfelkiáltással történt, és pedig elnökké: az ipar-
Alajosné, Venczel Rezsőné. Wilde Fe-renezné, ÍVágoer Miklósné, Weisaoé Wusztl Alajosné etb. — Kisasszynyok közül feljegyezhettük: Belus Terka. Bi\'ih-sits nővérek, Bun Malvin, Broch Hermin, Bruckler Hermin, Bausch nővérek, Csorba Krengel Irma, Cseresnyés nővérek. Darás nővérek, Epejjessy Róza, Farkas Vilma, Grainer. Margi:, Goldschmidt Klára. Hoch Janka, Horváth Klára, Jack Hoaa, Janda Hedvig, KrebB Zsófia, Löwinger nővérek, Mayer Ernesztin, Manbardt Malvin, Man-taano nővérek. Méhes Mariska, Majtinszky Riza, Nentwich Nina, Pranger nővérek. Perger Etelka, Rothschild Amália, Steiner Erzsike, Szakonyi Györgyike, Szekeres | Erzsike, Tauber Vilma, Tóth Mariska. Vagoer Mariska. Weissenböck Irma sat. A vigalom a legszebb rendben hajnalié tartott. A költségékhez hozzájárultak: Ollop Ernő 5 frt, Fesselhoffer József 5 frt, dr. Bentzik Ferencz 2 frt, Gutmann Vilmos 2 frt Fiihál Ferencz
2 frt, dr. Hausei János 2 frt, dr. Tripammer R. 1 frt dr. Tuboly Gy. ] frt, Faics Lajos 1 frt, Sümegi Kálmán 1 fn, dr. Friedl Ödön 1 frt, Vidor Samu 1 fn, Osterhuber L. 1 frt Összesen 25 frt. Fe-iülfizettek:Clement Lipót 10 frt, Karczag István 10 frt, Farkas László 5 frt. Gé-tyey Nunkovics Vilmos 5 frt. Györffy János 5 frt, Rosenfeld J. 5 frt, EbenBpan-ger Leo 5 írt Varga Lajo< 5 frt, Löwinger lg. 5 írt, Bentzik Feroncz 4 írt, Belus Lajos 4 frt, Berdin Kálmán
frt, Fiscber József 3 \' frt Bach-rach Gyula 3 frt, Babochay György 3 frt dr. Hauser János 3 írt, Grünhut Henrik
3 frt, Schmidt Frigyes 2 frt, dr. Schreyer 2 frt, báró Bibra Frigyes 2 frt, Simon Gá-
pénztérnokká: Mersíts Ede, pénztári ellenőrré : Fehér Károly ; válaszmányi tagokká a segédek részéről: Farkas Jenő, Vidéki János, Eisenbarth Lajos, Foki György, Mészáros Pál. Bajzáth Mihály; a munkaadók részéről: Metz Lajos, Országh Kálmán, Spaiics Pál, Kothmau Menyhért, Tóth József. Ungár Gáspár; póttagok a
2 frt, ifj. Osterhuber 2 frt, Oszeszly 2 frt, dr. Rothschild Samu 2 írt, (Billisits 2 frt, Sauer 2 frt, dr. Rauch I frt, Krausz B~ 1 frt. N. N. 1 frt Bogyay Ödön 1 írt, Babos L. 1 frt,, Weber K. 1 frt, Kallivoda 1 frt, Vagoer K. 1 frt, N. N. 1 frt, dr. LőkeE. 1 frt, dr. Wajdits 1 frt, dr. Tripammer 1 frt, Kövessy Kálmán 1 frt.
segédek részéről: Kovács Mihály, Lebics (H&áz János 1 frt, Poór János 1 frt,Füredi "gnácz, Molnár Gábor; a munkaadók ré-í János 1 frt. Bogyay 1 frt,domború; Hirscb-
széről: Miltécyi Ignácz, Rabinek Sándor és Andiéi Ferencz urak választattak. A
:lmentcm sétálni.
A tíatküt bemé- Henrik alelnök indítványára az elnök, ío-
« ~ a~;* i-x*-*~nrnr> parancsnok és titkár buzgalmáért köszö-
nven kopogtatva a grán.t .övezeten. ^ szavaztetotL
Sarzsiknak akkorát szalutáltam, hogy
: hoz 600-on felül járulta. Elismerés méltó dicséret illeti a város hatóságát, hogy az uralgó hideg következtében gondoskod-— Heti biztosok e héten a Kisded-: ni szives volt a sekrestye füttetéséröl, nem a karom majá-majd leszakadt, kotró- nevelő Egyesület mind a négy óvodájában különben a külső bejáratnál belülről üveg-dott is a czibill népség futamból. Hirschel Édéné és Wittinger Antalné vá- ajtót csináltatott, hogy a légáram veszélyes Sajátságos! másnap nem kaptam lasztmányi tag úrnők. hatása lehetőleg megakadályoztassék, a
a gúzsból " v 1 —" A BUmeSaf Népbank f. évi jan. templom kövezetét pedig gyékényszőnyeg-
j 24-én, a takaréktár pedig 31-én tartja gel látta el.
rendes közgyűlését. Folyó ügyeken kivül ¦ — Bún Samu könyve. A vallás- é» Népbanknál tisztújítás, a takaréknál pe- közoktatásügyi m. kir. minister a követ dig egy igazgatósáéi tag lesz választandó. Hangverseny. A logymnasiumi — Ugyancsak jan 24-én tartja az Önkén-itjuságuak évekkel ezelőtt szokásos télidé- tes tűzoltó-egylet tisztikara ez évi bál-
Hírek.
kező czimü tankönyvet: „Az egyszerű és kettős könyvvitel tankönyve, közép-keres-\\ kedeimi iskolák és akadémiák részére, nyi bangversenynyel egybekötött vigalma ját Sümeghen. irta Bún Samu. Máfodik bővített kiadás
újólag megtartatott a .Polgári Egylet", — Meghívó. A nagy-kanizsai csiz- (Budapest 1890.Lampel ,R. kiadása; ára tág-shelyiségeiben műit szerdán s daczára madía-jpartársuiat kebeléből alakult vi- ; fűzve 2 frt)".\'l-S90. évi 59.342. sz. a. kelt a hózivataros időjárásnak, szép számú s galomrendező bizottság 1891. január 3.1-én rendeletével a czimben megnevezett isko-distingváit közönség jelenlétében Erkel a BHattyu"-hoz czímzett vendéglőben a Iák használatára általánosan engedélyezte. rBáak Bán"-jából az imakart adta elő a fentnevezett társulat elaggott tagjai ja- \\ . — Közgyűlés. A nagy-kanizsai izr. lőgymu. énekkar, majd a zenekar Bellint vára Horváth Laczi zenekara k»zreniükö-nyi tanyát a „Sontianbula" dalműből. Feieki i dése mellett jótékonyczélu zártkörű táncz-Oszkár Liszt „Sturmmarsr.h1\'-át játszotta vigalmafVndez. A nemes czél érdekében jeles készültséggel a zongorán, Smidkunz I felhívjuk aS^-. közönség figyelmét, hogy Frigyes Tompától „Három a daru" humo I megjelenésével szerencséltetni szivesked-
üraknak; szólt be az elsőnek beérkező biró. Tudom, hogy agyonfáztak az éjjel.
— Amint iátjii,. nem nagyon, mert volt minél melegednünk, szóltam csak agy félvállról.
— A bizon most látom, hogy a tekintetes urak tüzei raktak: de már azért tudom, hogy mé^is jól esik egy kis papra-morgó, azért hoztam is az urak számára magammal monda a - bíró s húzott ki a i niándli zsebéből egy majdnem literes üve-get tele jó féle saját főzésű törkölylyel. j
— Itt van tekintetes uram, hajtsa fel, i r*ondá, s nyújtá felém a/, üveget. Éppeu e pillanatban ütötte be a fejét az ajtón Gerő, aki a bíróval jött; de tuég eddig csak ki- \\ vül az ajtón hallgatózott, gondolván, hogy milyen éktelen lármában fogunk mi majd kitörni, ha kieresztenek bennünket Miután azonban részünkről a legnagyobb közönyt tapasztalta, mégis bemerte nyújtani a fejét
Én azonban, amint a biró által nyújtott üvegért nyúltam, megpillantottam Gerő fejét; egy pillanatra elfogott a méreg, a düh, s szerencse, hogy még a pálinkás Sveg nem volt a kezemben, mert akkor bizonyára azt röpítettem volnarbozzá így azonban az előttem lévő tűzről kaptam fel egy égő hasábot, s azt hajítottam feléje oly erővel, hogy ha eltaláltam volna, Gerő sokáig nem evett volna Lágyhomok termésű kolbászt; de elég jókor visszr.ugrott az ajtó mellé, s igy nem érte a dobás.
Azután nyúltam a pálinkás üvegért, s nagyot húzva belőle, lefojtottam v^e mérgemet.
— Ne haragudjanak a tekintetes urak, kezdé újból a biró. hiszen ilyen kis sze-
rencsétlenség máson is megesik, nagyobb gazembereket még nagyobb baj is1 ér Különben az egésznek Szerb Gerő,uraz oka, mert mi szegény együgyű parasztemberek bizony félrjük a mi csekély kis va-Ejonkánkat s amennyi betörés történt nálunk az utóbbi időben, nem is csoda, ha az urakat se nézték jó embereknek. Most már rösteljük ugyan, hogy megtörtént: de hát most már nem segíthetünk rajta; azért ismételve is bocsánatot kérünk az uraktól.
— Jól van bíró gazda, mondám, mi nem haragszunk kendtekre. hanem majd megiszsza még ennek levét Geiő barátunk. És eljöttünk az éjjeli szállásról. y Megfogadtuk azonban Ábrissal, hogy ha Gerö még egyszer meghív bennünket vendégnek, akkor vagy nem fogadjuk el a meghívást vagy tele tarisznyával megyünk bezzá, s akkor se szállunk meg nála.
nőegylet február hó 1-én vasárnap a.-n. 3 órakorahitközség tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését a következő napirenddel: 1. Elnöki megnyitó. 2. Titkári évi jelentés. 3. A pénztár és vagyonkimu-
gyűlés rendes és tapintatos vezetéseért harsogó éljenzés mellett köszönetet szavaztatott
— A deákhangverseny után táncz-koszorucska tartatván, a jelenvolt nők közül feljegyezhettük: Bacbrách Gyuláné, Dr. Bentzik Ferenczné-.-báró Bibra Fri-gyesné, Berdin Mártonné, Bogyay Ödönné, Blankenbergné, Brocbné, Billisits Józsefné, Bun Samuné, Clement Lipótué, Cseres-nyés>Sápdorné, özv. Csimáné, Darás Zsig-mondné^Dobrovicsné, Eperjessy Sándorné, Gogl Alajosné, Hajdú Sándorné. Huber Henrikné, Horváth Józsefné, Hirschel Eriéné, Hauser János-né, Janda Károlyné, Knáusz Boldizsárné. Koch Mihály né, Lil-lik Gusztáváé, Mantuano Józsefné, Mat-kovich Sándorné, Nyuly György né, Neu szidler Antalné Perger Károlyué, Pflanzer Gáborné, Plihéi Ferenczné. Sauer Je nőné. Saller Lajosné, Szalay Lajosné, Stir ling Sindorné, id. Szekeres Józsefné. Dr. Szekeres Józsefné, Rothschild Samuné. Tauber Alajosné, Tripammer Re-zsöné, Dr. Tuboly Gyuláné, Dr. Wajdits
— A „Robinson Crusóe0 eredete.
Ezen, a világ mii:den müveit nemzetének irodalmában elterjedt, nemcsak nekünk, hanem apáinknak is legelső, kedvencz olvasmányul szolgált hivneves mü eredete i következő: Selkirk Sándor, született Skócziában 1676-ban, kora ifjúságától hajó szolgálatban nevelkedvén .fel, alkalma volt az OczeánHegtávolabbi szigeteire eljutni. Miután a hajózásban nagy ügyességre és ismeretre tett szert, az angol Dampier hajóján minVkormányos nyert alkalmazást Olyan ember volt Selkirk, aki nem tartott azon közmondással, hogy nem jő az igazat hangosan hegedülni, minek következtében hajós kapitányával gyakrabban szóvitába keveredett, -.mit
azonban ez tűrni nem akarván, ez öt az akkor még teljesen lakatlan Jüan Fernan-dfz szigeten. Chiléhez közel, letette a hájóról 1704 ben, s itt teljesen egyedül élt négy évig és négy hónapig, mignem ezután Öt bizonyos Woodes Röger. világ körüli útjában, t nevezett szigeten kikötvén, amikor is Selkirkuek sikerültezen hajóra jutva, életét megmenteni, \'és két év múlva szerencsésen, vissza jutott hazájába. Először Londonban szállván ki, ott ezen útja alatt szerzett tapasztalatait, élményeit leirta, s egy akkoriban termékeny irónak, De Koe Dánielnek adta átnézés végett, mielőtt azt kinyomatná. Azonban De Foe, elragadtatva annak szokstlansá-gától, nagyszerüségétöl.fclolvanásután visz-szaadta ugyan Scjkirknek a kéziratot, de az annyira megtetszett neki, hogy abból jónak látta kivonatot készíteni, a munka vázát magának igy megtartani, vagyis mostani kifejezéssel élve: Bplagizálni és compilálni." De Foe ezután a müvet saját pbantaziájával is kihímezte, az időt. helyeket, nevet elmásitotta, az utazás, hányattatás időtartamát 28 évre terjesztette ki, s egy szép napon Selkirk Sándor csodálkozva vette észre, hogy az ő munkája el van rabolva, s az ö küzdelmes táradtsá-gával más arat babérokat. Megjegyezzük még, hogy ezen müvei maga Rousseau is kritikailag foglalkozott s azt az ő BEmilB-jének olvasásra és tanulásra méltónak tartja, mert — úgymond — alkalmas az ifjúságot az életküzdelmekkel megismertétől, látja benne a személyes bátorság, lélekerő, kitartás, szorgalom sikerét, idején megtanul belőle ma^áo segíteni tudni, s nem lesz az élet viszonyai által ide-oda
dobált báb, erélytelen játékszer. Tudvalevőleg Rousseau nevelészeti reformjának ezen elvek képezik sarkpontjait Azóta a Robinson Crusoe-k sokféle változatban kerültek a könyvpiaezra, de irodalomtör-, ténetileg bebizonyított tény, hogy ahhoz az impulsúst és első eszméket Selkirk Sándor adta és gyűjtötte" mondhatlan nélkülözések és élet veszed elmek közt Azért, midőn az utókornak kötelessége emlékének a kegyeletet és elismeré-t megadni, a szülők figyelmébe is ajánljuk e müvet, bolmi idétlen mesekönyvek, s egyéb, a fiatalság eszmeköréhez, szellemi és lelki fejlődésére nem előnyösen ható lérczmü-vek helyett, melyekkel serdülő ifjúságunk könyves asztalai telve vannak. T. J.
— Mikor volt a bonfoglciá^J Érdekes dolgot közöl Salamon Ferencz történetírónk most a bonfoglalás évének meghatározásáról. L szerint a honfoglalás nem 889-ben, hanem 891 után volt Salamon erre ugy jött rá. hogy a honfoglalás évének megállapítása közben egy csillagászati följegyzésre akadt A bolgár hadjárat közvetlen a honfoglalás előtt volt erről pedig Georgius Monachus azt írja, hogy annak megkezdésekor „napfogyatkozás állott be, agy, hogy éjjel lett a hatodik órában és a csillagok megjelentek.* Salamon e följegyzésre még 1883-ban figyelmeztette Dr. Lakits Ferenczetv s fölkérte, hogy számitsa ki, hogy mely időben lehetett az emiitett napfogyatkozás. 7 évi munka után most közli kutatásainak eredményét a természettudományi közlönyben. Lakits 867-tól 896 ig előfordult 21 napfogyatkozást tette megfigyelése tárgyévá s azt kereste, hogy melyik
ler 3 frt Eisinger Henrik 2 frt Összesen 126 frt Főösszeg 151 frt összes tiszta jövedelem 400 frt, mindezekért bálás köszönetét nyilvánítja a .rendezőség.
— Napi btetősök e héten a nép konyhánál januw 25-én dr. Neumann Edéné, Goldstein Emília, 26-áe Vucskics\'\' Jánosné, Blau Ernesztina, 27 é^dr. Rothschild Samuné, Praneer Ida, 28 ián Fiscbl Pálné. Kartschmaroff Olga, 29-én Som*-" aich Lörinczné, Erdődy Sarolta, 30-án Schmidt Frigyesné,RoEenfeld^Vilma,31-én Ledofszky Arminné, Hirschel .Hedvig.
s — Tápot a szegény madaraknak. Egy jószívű nő azt a kérelmet intézi az anyákhoz, hogy iskolába járó gyermekei-ke: buzdítsák, miszerint a; asztalon megmaradt kenyérmorzsákat szedjék össze éa szórják a szegény éhező madaraknak eledelül, bizonyára nemes cselekedetet gyakorolnának ebben a rettenetes időben.
— Meghívó A zákányi vasúti tisztikar 1891- évi február hó 7-én a .Dunántúli közművelődési egyesület\' javára, a gróf Zichy-iéle „Zákány szálló" nagytermében hangverseny nyel egybekötött zártkörű Unczestélyt tart — Személyjegy 1 frt. Családjegy 2 írt Kezdete fél nyolez órakor. Fel Ül fizetések köszönettel fogad-
volt az a napfogyatKozás, mely az időben Bizanczban a napnak hatodik órájában, tehát 12 óra körül érte p1 teljességét- Ez a fogyatkozás a számitások szerint: 891. aug. 8-án lehetett, mert ekkor sötétült el a naptányér 80 százaléka éppen déltájban. A többi fogyatkozás részben csak részleges volt Bizauczra nézve, részben pedig az nem volt látható. Ez adatok tehát azt mutatják, hogy a bolgár háború 891-ben volt s ennélfogva a honfoglalás egykorú följegyzések szerint csak ezután történ betett meg.
— Viktória angol királyné asztal
készlete, mely közbiztonsági zárakkal ellátott két teremben őriztetik, 20 millió font sterling értéket képvisel. E között van IV. György királytól származó 130 személyes arany teríték, melyhez még egy kristály oldatokkal ellátott pezsgő hűtő, is tartozik oly nagyságból, hogv abban két ember komótosan megfürödhetik. Számos eszköz a nagy Erzsébet idejéből származik, pompás,darabok India, Cbina és Birmából. A ritkaságokhoz tartozik egy kávés táseza XIL Károly Svédország királyától, továbbá Hl. Györgytől egj arany páva 40,000 font sterling értékben, mely egészen tiszta vert aranyból készült és igaz gyöngyökkel smaragd, nibin és gyémántokkal van díszítve 3ű tnczat tányér IV. György idejéből, 10.000 font sterling értéket képvisel. E kincseket magában foglaló termek falai drága mübecsü. fegyverekkel vannak kirakva.
ZALAI KÖZLÖNY
tatnak éa hirlapilag nyugtáztatni fognak.\' — Műsor: 1. Egyről-másról. Felolvasás Jakab Lajostól. 2. Dreischock: „L\'in-. quietnde", Zongorán előadja Verbay Ilona V. a- S. Garai: „A magyar hölgy*. Szavalja Horváth Gyula. 4. OfTenbach: „Va-rázshegedö". Zongora- és karkisérettel j: énekli Horvátb Gjula, 5. Liszt: „Rbapso-. die hoDgroise". Zongorán előadja Verbay sRona k. a. 6. .Isten áldó meg a magyart !\' AUegoria. Személyesítik: Mátray Edéné, Markó-Nindorné, Jakab Lajosné úrhölgyek és Németh Berta, Hoffmanu Gizella, Heinzmann Noémi kisasszonyok: Jakab • Lajos, Markó Nándor, Huffmann Sándor, Krausx Gyula.
— Meghívó. A nagy-kanizsai\'„Polgári Egylet1 bálja saját helyiségeiben 1891. évi febr. 1-ép tartatik meg. Rendező bizottság: Árvay Lajos. Baboss László,\'Bartos Géza, Baumann József, Be-lus Lajos. Bereczky Viktor, Dr. Darányi Árpád. Falb Adolf. Faics Lajos. Dr. Fried
- Ödön, Hajós Gyula, Haiis István, Kocsis Kálmán, Köhier Antal, Kugler Antal, Len-key FűlÖp, Dr. Lüke Emil. Makara Iván, Nagy Dezső, Ollop Ernő, Ifj. Oszterhuber László, Palkó Zsigmond, Perbács Mikra, Dr.Peöcz József, Dr. Plihál Viktor. Plosz-szer István, Dr. Rácz Kálmán. Rosenberg Ernő, Dr. RosenbergiMór, Roth Miksa, Dr. Svastits Zoltán, Székely Tivadar, Dr. Szüts Miklós, Tripatnmer Gviija*. Kezdete Ö órakor. Személyjegy 2 frC~"esaládjegy 5 frt, páholy 10 frt, karzatjegy/2 frL Jegyek a bál napján a meghívó, elömutatása mellett áz egylet helyiségében d. e. 9 órától d. u. 6 óráíg.este pedig a\'pénztárnál kap hatók. \' ...
— Segély. v-Morgenbesser János nagy-kanizsai köze. polg. iskolai volt igazgató özvegye sz. Milosits Lujza részére a vallás- és közoktatásügyi minister az orsz. tanítói nyugdíj alapból évi 84 frtnyi se-gélypénztutalványozoit
— Lelkiismeretlen tudósítója van az „Egyetértés"-nek Nagy-Kani zsarol, ugyanis azt közölte, hogy Buváry Ferencz adópénzek elsikkasztésa miatt halt meg. Adósikkasztásról Bi.0 sincs; mert a városi végrehajlók ugyanazon szabályok mellett vannak alkalmazva, mint az állami végrehajtók; eljárásuk egyenlő; semmiféle hivatalos jellegű pénzeket a felektől felvenni nem szabad. Buváry halálának egyedül gyógyíthatlan betegség volt az oka és semmi más.
— fiinevezés. Dr. Vass Lajos lete nyei járási szolgabíró a zala-egerszegi kir. törvényszékhez aljegyzővé, Dercsényi Kálmán a megyeszékhelyi kir. erdöhivatalhoz főerdészszé, Rocblitz Dezső erdészjelelt
epedig erdészszé, Külley Fraocziska a 8*t.-
- adorjání állami iskolához rendes tanítónő nek neveztetett ki. ^
— Tombolával egybekötött táncz-estélyt tart február 8-án a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet az „Arany Szarvas" dísztermében saját zenekara szerelvényének kijavítási költségei fedezésére kettős zenekar közreműködésével. A jótékonyczéi tekintetéből szívesen fogadtatnak a tom-bt\'lához nyeremény tárgyak adományozása.
— Faklosztas. Mig a ker. jótékony üöegyletnekfaosztási művelete közbotrányt okozott, hogy 5 — 6 öl fa kiosztására a szegénységet plakáton hívta össze a város szélére ily rettenetes időben s vasárnap délután, addig elismerést szerzett az izr. hitközség, mely 500 fftbt..utalványoz-va,50 öl fát vett s osztott ki ismeíT^szeeény hitsorsosa! közt s oda vitette a bázboz, hol az illető szegény lakik, ugyanezt kellett volna tennie a ker. jótékony nőegylet nek is, mert választmányi tagjai közt a város-kerületekre van alapszabályilag felosztva és ismernie kell a szegénység létszániát és lakóhelyét. A nyomorban sinlődó betegek bizony nem mehetnek az utczai falragaszok olvasására, sem a 2—3 darab hasábfa hazavitelét nem eszközölhetik Jövőre nagyobb ügyeimet kérünk, a plakátok árán inkább kocsit fogadjanak.
— A hózivatarok rendkívüli s hosx-szaotartó akadályokat gördítettek a közlekedés elé, különösen a déli vasút küzdött a legerősebben. Minden forgalmat beszüntetni volt kénytelen s csak napok multán nyilt meg ujolag egyik-másik vonala.
— Hó-hordás. Rendkívüli idő, rendkívüli intézkedéseket von maga után ; bogy a közlekedés akadályai elháriitassanak, Nagy-Kanizsa város tanácsa ugy intézkedett, bogy Dapoota 6— 800 egyént foglalkoztat, a bóhányással és az összes igavonó fogatokat hóhbrdásra rendelte ki.
— Farkast lőtt Pandúr sárszegi körjegyző ur 20-án éjjel. Ugyanis házőrző ebe szokatlan z.ijt csinált éjjel, felugrált a szoba ablakára is, e zajra felébredtek s a holdvilágos éjoen kilebeleti venni ablakon át, hogy a hó tetején egy nagy farkas áll, Pandúr ur puskáját kapva kilőtt az ablakon s másnap reggel jelentette » házi cseléd, hogy egy nagy farkas agyonlőve fekszik a ház előtt k "valóban egy sovány, görhes, kiéhezett farkassal kevesebb tartja rettegésben a vidéket. - - Paíiuból is jelentik, hogy ott is ngyan rálőttek egy farkasra, de messze lévén, nem találták el s a városi alsó erdőbe menekült — Szavahihető La-
JANüAR 24-én.
tal ember állítja, hogy egyik éjjel a Csen-gery-utczában látott egy farkast szájában kis kutyát tartva futni kifelé." Egyébként ez ujságszegény napjainkban-,anuyi sok farkashistóriát beszélnek, hogy századrésze sem lehet igaz.
— Adakozás. Stern I. Mórné úrnő. a „Népkonyha" javára egy öl fát volt szives ajándékozni, melyért az elnökség köszönetet nyilvánítja.
— Sajtóper. Varga Lajos ügyvéd. Seres* Imre ellen indított sajtóperének végtárgyalása Szombathelyen ápril 3-án : tartatik meg.
| — Részvéttel vet\'ük a szomorú ese-•tet mely Németh Ignácz népiskolai igazgatót és kedves családját oly érzékenyen sújtotta. Ugyanis kedves kis Izabella leánykí juk 5 éves korábao elhunyt, temetése jan. 18-án délután történt. A korán letört szép virág eltávozta feletti szülői fájdalmat enyhítsed közrészvét.
— Ti»ztujitó közgyűlésén a kis-ka-nizsai polgári egyletnek elnökké választa-
|tott ifj. Hegedűs László, alelnökké Színen \'dits László sxpépztár»okkó Auek László, ;l-i azonban beadta lemondását Jegyző Horényi Pál. Ez idő szerint 97 taggal bír jaz egylet, bíejyisége pedig a Horváth-féle i vendéglőben van.
— -Meghivő. A nagykanizsai szegény j gyermekek tápínlézete és a nagykanizsai
ev. reformált egyház javára 1891. évi ¦ február 7 cn, Nagy-Kanh^án a „Polgári j Egylet" nagytermében és helyiségeiben : rendezendő tánczvigalommal egybekötött \' műkedvelői előadás és hangversenyre. A rendezőség nevében: Cseresnyés Sándorné, Hoffmann Mór. Belépti dijak: Páholy 8 frt. támlásszék a két első sorban 2.frt, a többiben 1 frt 50 kr„ földszinti és karzati számozott ülőhely 1 frt, bemeneti díj földszinten vagy karzaton 60 kr. Felülfizeté sek köszönettel fogadtatnak s a számadá-: sok hirlapilag kczzététetnek^Belépti jegyek válthatók Belus Lajos ur-cyógyszer tárában s az előadás estéjén a pénztárnál. Kezdete esíi-8 órakor. — Műsor. 1. Jótékonyság. Prolog, előadja Darás Malvin k. a. 2. .Capriccio. Mendelssohn. Zongorán előadja Scbleininger Ernesztin k. a . a budapesti zene-akadémia v. növendéke. 3. .Szép Ilonka. Költemény Vörösmarty Mi-{hályrol. Zenéje Erney Józseftől. Szavalja Cseresnyés Róza k. a., zongorán kiséri dr. Fried Ödön ur. 4. Hármas szövetség [Vígjáték egy felvonásban, irta Torkos László. Személyek: Kamilla Olga, Piroska testvérek. YVeisz Nina, Farkas Vilma. Darás Vilma kisasszonyok. Rét-falvy Zoltán. dr-jFried Ödön ur. Történik Budapesten. 5. jrio. Mendelssohn D moll. Hegedűn, zongorán és gordonkán előadják: Polgár Pál, Ollop Ernő és Sterneck Zsigmond urak. 6. Allegro appassionato. Saint-Saénslöl, zongorán előadja Schleí-ninger trnesztin k. a. — A legmelegebben ajánljuk és méltó pártfogására felhívjuk t. közönségünk becses figyelmét.
— Heti felügyelő e héten a nag; kanizsai önk. tűzoltó egylet\'örtanyáján ltot bmann Béla főparancsnok! segédtiszt ur. Az örparancsnokok napi rendje is uj szervezés alá keiült: és pedig vasárnap Roth-mann Béla, hétfőn Raffay I-tván, kedden Bátorfi Lajos, szerdán Jack Ede, csütörtökön Schável János, pénteken Bódis János, és szombaton Acs Ferencz.
— Ét| rendes tisztújító közgyűlését az I-ső magyar asztaltársaság február 15-én d. u. tartja. Este pedig a társaság gyülhely is égében társas vacsora rendezte tik. Egy teríték ára 80 kr, melyből 5 kr. a ptrselybe kerül. Vendégek is szívesen láttatnak.^-—\'
— Eityetemi székfoglalás. Wlas-sics Gyula dr.. Szilágyi Dezső minister utódja a budapesti egyetem büntetőjogi katedráján hétfőn foglalta el székét az. egyetemen. Az ifjúság nagy számban gyűlt össze a beköszöntő előadásra, melyet az uj professzor tisztelői s az igazságügy minisztérium tisztviselői közül is. sokan hallgattak végig. Wlassics dr. rövid bekö szöntő beszédben nemes, idealisztikus felfogással beszélt az egyetemi katedra jelentőségéről, a hivatásról, mely hozzáfü-zödik. Ezután áttért tárgyára, kifejtvén bevezetésül azt az álláspontot melyből á büntettek és büntetések rendszerét tár gyalui fogja.
tendő 4 oszt iskolára.,.— A Budapest— közvetve és akaratlanul még erősítették bécsi villamos vasút 40 millió frtba kerül. vs\'íí-Mnüségét, midőn a kinevezési elv
— A hgprimás jan. 20 án lépett 25 dik m -iVa voltával szembe szegezték a ma-évébe az ország első főpapi széke ellogla- gyár megye és a választási elv-Ősi voltát lásának. — Lúgoson emléktáblával jelölik E má alig helyrehozható taktikai hiba meg azt a házat melyben Kossuth Lajos okozta azt hogy a társadalom széles réte-utoljára aludt. — ö Felsége a király jan.v gei egész közönynyel fogadják a tisztvi 28-án hosszabb tartózkodásra Buda- selőválasztás eltörlésének közeledtét és pestre jó. \'4 még azok is, a kik szívben a választáson
— Külföldi r. fa. Sarán Bemhard épült önkormányzat hívei, alig mernek Amerikában vendégszerepel.— Berlinben erőteljesen álláspontjuk védelmére kelni, 62 ezer foglalkozás^néiküli munkás van. mért attól félnek, hogy elmaradt embe-
— Londont Parissal összekötő teleion reknek fogják őket tartani.. Ilyen körül-márcz. 1-én nyilik meg. — Londonban menyek közt nem végezek talán felesleges 1450 templom van. —Padlevszky szökte- munkát, ha^Jtideritem, hogy éppenséggei tője felmentetett: — Delíbes Lep zene- nem a kinevezés a külföldön uralkodó, költő Parisban meghalt. — Bécsnek "modern irányzat, hanem a választás. Azon S09.443 lakója van. — Szerbiában ha- európai nemzetek közigazgatásénak fejlőiálra Ítéltek egy magyart — Szaadullah désével fogom ezen állításomat támogatni, pasa bécsi török nagykövet öngyilkossá melyek a szabadságolás a kultúrát egy-lett — Arist^elesnek egy müve kézirat-\' aránt szolgálják: teháCjoggal lehet rájuk ban megtaláltatott—Parisban a szegény-, hivatkozni, midőn az a kérdés, melyik a ség közt 2 millió frank osztatott ki, / . modern irányzat Fejtegetéseimben nem
__{_ vezet pártczélzat bár a demokratikus pol-
Lgári Önkormányzat híve vagyok. A tudo-Lí* 0 dSlO 111« | mányos igazságot kutatom és a tévedése ¦
. ket, bárhonnan jöjjenek, egyaránt czáfolní
— Uj könyv. Köl t emények ; igyekszem. Mert kettő az, a minek a leg-Irta: Rudnyánszky Gyula. — Tisztelt hevesebb párttusák közt is sértetlen ép-nagy közönség! Márczius 15-ére kiadom\'ségben kell fennmaradnia: a küzdők ma-fiölteményeíni harmadik kötetét A „Fény- j gánjelleme és a tudománíos igazság.—
1 ben, árnyban" és a „Nyár" után az „Uj Budapest. 1891. január 7 én. Vázsonyi könyv"-et Magyarországon tán én vagyok . (Weiszfeld) Vilmos, Zalavármegye Sümeg az egy étlen\'versíró, a ki, minden más fog-\' városának szülötte. A munka február hó lalkozás nyűgétől szabadon — a költé- elején jelenik meg. Előfizetési ára 1 forint, szetnek élek. Hogy életem egyedüli czél-1 Előfizetési pénzek szerző czimére (Buda-
pihentető irók számára. (Egy ábrával.) — Egy uj gazdasági gép. (Egy ábrával.) — Kaucsuk talplemez patkók alá. (Egy ábrával.) — HidFranczia-és Angii országik özt
— Találmányok: Vizalatti sziklák zúzógépe távolsági vésővel. — Srófbiztositás. ;— Szerkezet a kalásznak a gabonaszártól való elválasztására. — Rudkapcsolás. —\'¦. Vizi ügyek: A Tiszavölgyi Társulat központi bizottságának közgyűlése. — Nicaragua-csatorna.-— Osztrák magyar Lloyd. dunagőzbajózási-.társaság. Hajózás: -Az odessai hajózási kereskedelmi társaság. — Az „Adria" magyar lengeri hajózási rész- 1 vénytársaság. — Vasu\'i ügyek: Eiömun kálati engedélyek. —Az ungvár-szobráucz-nagymihályi h. é. összekötő vasút — Menetdíj leszállítása. — Díjszabási pótlékok.
— Allatlenyésztés: Sertéshizlalási kísérletek. — A percheron lótenyésztés. Vízállások. Hirdetések. — A Gazdasági Mérnök megjelenik minden vasárnap díszesen kiállítva, 12 oldalon külön szines borítékban. Szerkeszti és kiadja Gonda Béla mü szaki tanácsos, műegyetemi m. tanár. Előfizetési ára: Enész évre 12 frt létévre 0 frt, negyedévre 3 frt. Az előfizetések a kiadóhivatalba (Budapest, IX. Lónyai u. 11.) küldendők. Ajánljuk e 14 év ótn fennálló szaklapot a gazdasági és műszaki haladás iránt érdeklődő müveit közönség szives figyelmébe és támogatásába.
— Megyei r. h. Német-Szent-Mik lóson kántortanitÓi állásra pályázat nyittatott — A Csáktornyái tűzoltó-egylet felszerelésének értéke 55S8 frt. — Keszthelyen az iskolások kö\'zü1 92 fiu és 47 leány volt kanyaróbeteg. — A keszthely-balaton-szen\'györgyi helyi va-sutnak mult évben 33.9S8 frt bevétele volt — Zalavármegye mult évi összes adója 3 245.801 frt volt.
— Hazai r. h. Ö Felsége 42 ezer frtot adományozott, a magyar nemzeti színháznak.— Vahot Imre egyetlen fia: Gyula meghalt — Bpest főváros lakosságának száma 466 ezerj. — Román-Csiklo-ván ellopták a templomtornya harangját. — Kun Félegyházán-%egy nő 120 ezer frt
1 alapítványt lett barátszerzet által Vbze-
jának ezt választva, hogyan élek? itt föl nem panaszlom. A mi lelkemnek fáj: csupán az, hogy pályám függetlenségében j nagyobb költői müvek megalkotására ninc* j „egy kis független nyugalmam", melyre azért sóvárgok, hogy a nemzeti költészet oltárán lelkem egész világát igaz áldozatul bemutathassam. Meg szeretném irni a Mátyás-trilógiát, melyet már tiz esztendő óta Írogatok. Vágyam tüzel, rég megkez óett nemzeti eposzom meg a XIX. század hu képét tükröző verses regényem befejezésére. Ezeken felül sok más drámai és epikai tárgyam kívánkozik lelkemből szárnyakra kelni. De hiába zsibongnak eszméim, — a mindennapi élet gondja egyre zavar munkámban, és én, erőmet forgácsolva, a jövőt kell hogy odavessem mar talékul a mának. Kisebb költeményeim kiadására pedig nincs oly vállalkozó, aki az én múzsámért lelkesednék és, áz úgynevezett mostoha irodalmi viszonyoktól vissza nem riadva, verses könyvem irói diját megadni kész lenne. Ily körülmények közt egyedül az ismeretlen nagy közönség szeretetében bizhatik a sikerre szomjazó reménység. Én tehát most ehhez a nagy közönséghez, a magyar nemzethez i szólok; az ö szivében óhajtok visszhangot kelteni. L>rai költeményeim 15 év óta tzállcak, egyre szállnak szét a nagy haza | minden tája felé: de nem tudom, melyik .szív nyílt meg nekik, nem tudhatom még azt sem, egyáltalán nem vesztek-e el útközben nyomtalanul? Hiszen ez a lírikus sorsa, kivált r.élunk: csak úey dalolhat mint a madár rengeteg erdőben; és szinte fölrebben, ha észreveszi, hogy hallgatják. De most az egyszer mégis meg akarom tudni: él-e hazámban/valabol rokonérzés, szeretet visszhangja, mely az én dalaimra I lámadtV Várják-e. örömest látják>e vala>i hol az én — új könyvemet Ánvöszintén megvallva, czélom nem csupán az, hogy , egy uj kötettel útnak eredjek — ismeret-¦ len .állomások felé. Azt is el szeretném - érni. bogy vándorlásomnak sikere legyen, bogy a nagy közönség segítségével végre j nagyobb szabású müveim megíráséra szen-! telhessem minden időmet Ezért adom ki I moSt uj könyvemet Ez az uj könyv igen \'díszes és terjedelmes kötet lesz; de előfizetési ára mégis csak egy forint, mert tudom, hogy a múzsát a szegényebbek jobban kedvelik a gazdagoknál. Az ,Uj könyv" mintegy 20 sürüo nyomott ivén, a nyomtató-ipar teljes művészetével kiállítva, 1891. márczius 15 én fog megjelenni. Fűzött példány előfizetési ára 1 frt;, arany metszésű kötött példányé 2 frt Kérem a nagy közönséget: rendeljék meg Uj könyr-emet minél számosabban, és az előfizetési péczt méltóztassék legkésőbb februárius havának végéig hozzám (Érsekújvárra czimezve) beküldeni. A ki a pénzt nevemre utalványozza: Üj könyvemet 1891. márczius 15 éo bérmentve megkapja Bízom a nagy közönségben. Budapesten, 1891. Vízkereszt napj^o. Rud-nyánszkv Gvula.
— \'Előfizetési felhívás Vázsonyi Vilmos „A választási, elv a külföldi köz-tgflzgatásban" czimü munkájára. Az egész magyar társadalomban dönthetetlen igazság gyanánt vallják, hogy a külföldi közigazgatásban a kinevezés az uralkodó irányzat és a választási elv a közigazgatásban már\'lejárta magát. E téves nézetet a kinevezési rendszer hivei terjesztet-
pest, Csengery-utcza 52. szám, I. emelet 6.) küldendők.
— „Az én Újságom" második évfolyamának 4-ik száma megjelent a szokott, kitűnő tartalommal. Bródy Sándor elbeszélése az egri diákokról derekasan kivívja az egri .nevet a gyermekvilágban. B.Bütt-ner Lina PA huszáros Világszép" czimü meséje aranyos fantáziával, meleg szívvel irt tanulságos mese. PŐsa Lajos ebben a számban két rövid imát ad a kicsikék számára. A nyelvnek oly keresetlen egyszerűsége, a vallásos érzésnek oly lélekemelő ájtatossága csillog ezeken az imákon, hogy agyermekek bizonyára megtanulják országszerte. Felhívjuk a szülök, tanítók komoly figyelmét erre a gyermekujságra. mely nemes feladatának elismerésre méltóan felel meg minden tekintetben. Szítja, ápolja bennök az emberbaráti szeretetet, a jótékonyságot. A tokaji tüzkárosultak gyermekeinek ruhára, könyvre, nem kevesebbet adakoztak fillérenként „Az én Újságom" olvasói, mint négyszáz forintot A negyedik számban két kis olvasó a szegény éhező madarak érdekében levelet ír a szerkesztőkhöz. Ennek a levélnek minden sora csupa jóság, csupa szeretét Meg nem állhatjuk, hogy ki ne írjuk egész terjedelmében. A levél igy szól: „Kedves Szer kesztő bácsik! Jó\'tudjuk, hogy nem szeretik, ha „Az én üjságom\'-ba gyermekek akarnak irni.Mi mégisszeretnénk, haleve-lünket kitennék az újságba. Nem hiúságból teszszük. Vezetéknevünket elhallgatjuk inkább, csakhogy hiúságnak ne gondolják. A karácsonyi ünnepeket Gráczban töltöttük az aranyos nagymamánál. Egyszer, mikor a városi parkban sétálgattunk, képzel jék csak, szerkesztő bácsik, mit láttunk Egy csapat madarat Éhesen csipegve szállottak mind egy helyre. Közelebb menve rájöttünk, hogy a hova repdesitek, az ahely niadáretetö hely. Ne képzeljenek szerkesztő bácsik, valami nagy czifra épületet, melynek sok ablaka\'van. aztán az ablakok maguktól kinyílnak a madarak előtt Sokkal egyszerűbb hely az, de a madaraknak valóságos áldás. Egy nem igen magas állványon jó széles deszka van megerősítve. Erre a deszkára szórják a magot a madár nak. A deszkának felálló szélei vannak s oly fedele van, mint a háztető, hogy amagot a hó be ne lepje, a szél el ne hordja. Seregestül szállnak a madarak oda. Ilyen madáretető hely sok van a gráczi városi parkban. Mikor láttuk azokat a szálldosó madárcsapatokat az jutott eszünkbe, hogy miért ne lehetnének ilyen madáretető helyek Budapesten is. Ott van a Muzeum-kert a József-tér, a Széchenyi-tér, az Erzsébet-tér. Mind olyan helyek, a hová madáretetőket kellene felállítani. Kérve kérjük, kedves szerkesztő bácsik, szólaljanak fe! az újságban a szegény éhező madarak mellett A szerkesztő bácsik szavát meghallgatják. „Az én Újságom" olvasói közös erővel me. az idén felállíthatnának több madáretető helyet Nem sokba kerül, de hány madarat mentünk meg vele Erre a czélra megtakarított pénzünkből itt küldünk három forintot. Adja Istfn, hogy óhajtásunk teljesüljönI Budapest, l89Ljantrár 10-én. Bálás olvasói Mariska és Béla." Ennek az aranyos levélnek bizonyára meg lesz az eredménye s „Az én Újságom" olvasói sietni fognak a madáretetők felállításához filléreikkel hozzájárulni.
— A Gazdasági mérnők czimü körérdekü gazdasági és műszaki hetilap ez
Vegyes.
ték el, akik már régtől fogva hangoztatják, hogy „modern európai* közigazgatást! évi 3-ik száma s következő gazdag kell Magyarországon teremteni és ezt csak j változatos tartalommal & mintegy 46 szak-kinevezs\'tt hivatalnoki karral lehet A szerű rajzzal és képpel jelent meg: Vetö-municzipálisták ahelyett, hogy megczá- magbeszerző állomás. — Vetésforgás kér-folták volna e valójában alaptalan állítást," déséhez. — Oroszország vizaíjai. — Kéi-
— Pártoljuk n hazai ipart! Sza-lády Antal fővárosi gyáros és nagykereskedőnek hirdetésére felhívjuk az olvasóközönség figyelmét, különösen pedig a háziasszonyok érdeklődését, mint oly kitűnő hazai gyártmányra, mely minden háztartásban fontos házi cztkket képez, értjük a pótkávét. A kávé terjedésével a pótkávé is lépést tart, mely előbbinek ez ma már mintegy kiegészitö részét képezi, bogy az józaraatu, szép színű s a testi szervezetre nézve, az ázsiai kávé hevitö és izgató hatását alább szállitván, a kávét élvezhetőbbé tegye. Az e nemű pótkávék eddigelé mind külföldről hozattak be hazánkba s^csupán e czikfcért 2*/» millió forintot fizettünk a külföldnek.. Szalády Antal e bajon segitni óhajtván, „Hungária" gyógykávé-gyárát legutóbb akként rendezte be, hogy e téren is a legjobb pótkávé-gyártmánnyal szolgálhassón s ma már a legszakszerűbb kezelés mellett, gyártmánya minden tekintetben felülmúlja a külföldi hasonnemü készítményeket. „Hungária-kávé" táp- és gyógykávéját már régen ismeri a nagy közönség, mely jótékony hatásánál fogva gyomor-, bél és fejbajokban orvosok, mint magánosok által oly kitűnő háziszernék van eli>merve. hogy mamára külföld is szívesen járul bizalmá-vafe megfizetfaetlen különlegesség elismeréséhez s ott épen oly széles körben van elterjedve, mint a hazában. Már az 1SS5. évi budapesti orsz. kiállításon be volt mutatva Szalády ezen,gyártmánya s az ott „kítünö minőség" és „versenyképesség"-ért a nagy éremmel lett kitüntetve. Azóta megjelent Szalády a „Hungária", és „Szalády kávé\'-val majd minden kiállításon s mindenütt a legelső kitüntetésben részesült Ez évben is három helyen mutatta be gyártmányait; alüttichi (Belgium) a bécsi és az aradi kiállításon s itt sem maradt el a jury-tagok egyhangú méltatása, mert a lüttichi kiállítás arany-, a bécsi és aradi pedig a nagy ezüst éremmel jutalmazta Szalády gyártmányait. Ezeknek felsorolása után feleslegesnek tartjuk ezen derék magyar polgártársunk sikeres munkásságát bővebben méltatni, s gyártmányait a í. nagy közönség pártfogásába ajánlani. Falják fel a magyar háziasszonyok honltiíiyi bnzpalommal a hazai ipar ezen kitűnő termékeit s ne adjanak ki pénzt behurczoít idegen pótkávékért, midőn közelebb áll hozzánk a jó hazai gyártmány, melyet ha felkarolunk, a hazai ipar ügyének is hasznos szolgálatot teszünk.
Ki nyert? *
Húzás január 17-éo.
Bécs: 25 51, 8 67 68.
Grácz: 42 5 19 13 33.
Szerk. üzenet.
— R L. A leirt alakban kfiiölre, rallist rvdlSliiget idézne eli; kalSnhun ai egrOiry-tl-•ég e natoribbja itinalmat érdemel.
— .Ciak rónasrinflt ne!" Sajnáljuk, bocy e roTid fanangról lekésett. Eltettük j8t$;e.
— .Mit tebet a iirreleml" KSsfllnt fogjuk, liisteletteljes üdvödet !
— Ecj kaniuai. A vítant ciak a csikk befejezéae ntán bosbatjak. Egyébkiut marhalevelet trnnk \'
— N. H. A névsort k-v«7./.L,,reUQk.
— .Népho07ha Zali-Kgcrasegen " kfliifin-jflk, kosöljok.
— A—i. Mielőbb torát krritjQk; a kért i**mot njra küldjük.
, — P. G. A könjvíket alkalmilag kérjük W. ur kerMkedé*éből elvitetni.
— Pr. Atonnal válaszoltunk, bár a húiira Ut miatt megkelte kaptak.
HARMENCZlDIK ÉVFOLYAM
ZA LA I K ö Z L,Ö N Y
JANUAB 24-én
Variti menetrend.
Reggel.
Prágerhof 5 óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 28
Budapest 6 óra 4
Budapest 7 óra 30
Bécsújhely 6 óra 37
postavonat gyorsvonat vegyesvon. postavonat
Délben.
BudapesC 2 óra — perczkor postavonat
.Prágerhof 2 óra 45
Sopron 2 óra 15
Barcs 2 óra 25
Szt.-Iván 5 óra 20 d.
Pragerbof 12 óra 3i Budapest 12 óra 26 Bécsujh.
Este
perczkor gyorsvonat 2 óra 34 "
Értezit Kaoiisara
jbirÓság területén fekvő Kányavár községi 4. sztjkvben A L 1—20. sorszám alett felvett s 1812 frtra becsült ingatlanok Kányavár községbiró házánál 1891. évi február hő 13. napján d. e. 10 Órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez le tenni. v \'
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt , az árverés jogerőre emelkedésétől számit-postavooat, va j hÓDap alatti _ a másodikat ugyan-postavonat : attój 2 h6nap ^ _ ft narmadikat vegyesvon. | ugyanattól 3 hónap alatt, •— minden egyes j-észlet után az árverés napjától járó 6% kamatokkal együtt az árverési felté-_. telekben meghatározott helyen és módo-postavonat! zatok szerint lefizetni, postavonat; Kelt Letenyén, a kir. jb. mint telek-\'i könyvi hatóságnál 1890. évi decz. hó 8.
postavonat
Reggel.
Eapjan. 4054.
FILTPICS kir. jbiró
Bécsujh. Budapest Pragerbof Szt- Iván.
Sopron Pragerbof Barcs Budapest
4 óra 16 perczkor postavonat í --------
4 ora 26 , posUvonat ¦ b247/Uí-I890/ _ ; -
5 óra 54 , gyorsvoant Árverési hirdetmény.
vegyesvon. \\
A n.kanizsai kir. törvszék telekkví osztálya részéről közhírré tétetik, hogy 1 óra 50 perczkor postavonat Hordóst István, HordÓsi János és Hordósi postavonat imre végrehaj tatoknak, Farkas István e\'s postavonat *"arkas Zsófi férj. Borbás Józsefné végrepostavonat DaJtá:ít szenvedő galamboki lakosok elleni !80 fi-t tőke, 1885. deczember 18-tól járó 8% kamatai, 20 frt 80 kr. per, 8 frt 90 kr. vbjtáskérelmi, 10 frt 50 kr. jelenlegi
óra 47 Délben.
1 óra 15 1 óra 40 1 óra 59
Este.
Budapest 10 ora 40 perczkor vegyesvonat s m^e]merülendö költségek irái.ti vég-
Becaojh. 10 ora 26 „ postavonat rehajtási ügyében afentnevezett kir.törv.-
Budapest 12 ora 25 , gyorsvonat n& ^i^^ tartozó, a galamboki 521.
Pragerbof 11 ora 44 , postavonat 82tj}tvbeD + noo/7 hrsz. a. Farkas István
Barcs 11 ora 34 .___postavonat ée Farkas Zsófi tulajdonául felvett 175
frtra becsült egész ingatlan, a galamboki
Báli SeÍ}*em SZÖVetek 68. sztjkvben I I—ff.sor« a felvett ío-
mfi^rsDkíDt 60 krtól frt 6.35 ktrig, - (körül- gatlanoknak ugyanazokat illeiö 756 frtra
bdüi soo különféle *«io é* miot.ba.nl darab becsült fele része 1891. t\\i márczius 9 ik
"ím" és íwillitoit ruhákra v-lót küld xiLüinTi d. e 10 órakor Galambok község
széjjel vám nélkül és ténneut»e H-nneberg . . ., Tl _ . e-1 \' • .-„„ -„
í.„i," házánál Remete Géza felperesi ugyvea
vagy helyettese közbejöttével megtartandó árverésen eladatni fog — még pedig tekintve — hogy Darab Kalalin Özv Farkas Istvánná javára özvegyi haszonélvezet ezt megelőzőleg pedig jelzálogost követelés van bekebelezve, ennélfogva a fenti ingatlanok a szolgalmi jog fentartisáva! bocsátatnak ugyan árverés alá; de csak ngy, ha a mecelőzö jelzálogos követelések ^fedezésére szükségesnek mutatkozó és \\1900 írtban ezennel megállapított összeget az egyes ingatlanoknak árverésen beígért összvé\'elára megüti; — mennyiben a teigért, árak ezen 1900 frtot meg nem üUék, — annyiban az árverés hatálytalanná válik, s az ingatlanok a szolgalmi jog fentartása nélkül a fentebbi határ napon újból árverés alá bocsátatnak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles* vételárt három egyenlő
Hen;
gyári raktár* (C*. és kir. ud.v. szállítói Zürich. Hintik poSU fordul\'ivsl Levelekre SvájczbslO kros bélyeg- rsgasítacdó. 4©^6 3
Félerős szerkesztő és kiadó : BÁTORF! LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
H I F D É TES EK.
6592/tk.l890. érk. november 27-én.
Arveréfi hirdetmény.
A n.-kanizsai kir \'örvszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zalamgye összesített árvatára végiebajta-tóoak Dani István végrehajtást szenvedő rigyáczi lakos ellen 100 frt tőke. 1880 évi jan. hó 1-től járó 7% kamatai.4 frt jelenlegi s még felmerüleudö költségek iránti végrehajtási ügyében á fent nevezett kir. tszék területéhez tartozó, a rigyáczi 58.
3860
Csodák csodája!
Cleopatra csoda - irczkeoöcs az-; osztr.-magy. monarchia előkelő orvosai által megvizsgáltatott, a bőrre teljesen ártalmatlannak, de hasznosnak tartatott.
\'Bővid idő alatt eltávolít mindenféle nöriiajt nevezetesen szeplőt, maifoltokát,-qattaiiásokat. szemöl csökét stb. Az srcznak késs koráig egészséges fehér rózsás szint kölcsönöz, az arczbórt puhítja, hosz-szabh használat ntán eltávolítja a ránczokat
Csak czimeremmel ellátott tégelyek
a valódiak. Hamisítástól nagyon vigyázoi kell.
Kapható utánvét mellett:
Budapest,
Daiujmiirli utcza 9. *¦/..
«53 TÓtU E
Egy tégely ára: 1 frt 50 kr. Cleopatra-szappan 60 kr XX
Hamburg-Amerikai
Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen gyors- s póstagozhsjúk II a m I) u r k I) o 1 > ewio r\'k li a,
Sonth&mptont érintve
Ocuuit yrlell 1 ián.
Azonkívül reodes postagözhajó összeköttetés Havre-Newyork Hamburg-Ny .-India
Stettin- - - Havanna
Hamburg- Balti more „ Kexlco
Bővebb felvilágosítást sziveseu uyujt:
az igazgatóság Hamburgban Dowenfleth 18—21.
>
io
1 =-
Iífliil!|w
l r1
\\r. ISHU Párisi világ kiállításon arany erem 3998 mel kiluntetve
PSERHOFER J.-féle
sztkvbeoA. t 88,. hrs..-a. Wvett váltság; részletben. m7g pedig:az elsőt az á-veré: köteles mgatlannak Dan, btvan. illető jogerőre emélkedésítíl szimitandó 1 hó- | 38 fonntra becsült\',,-ed része es ángya-:J _ , mJ5„,nkat uí„nattó, o ;
«• .39 szamu tk.ben A. I- 0 sorsz. , _ , hadikat ugyanattól !
a. felvett ingatlannak ugvanazt illető 572 « >. • i „; i ,„ , a w \'
r. v m,i, j a lom - , 3 bunap alatt — minden egves részlet j
írtra becsült %-ed része 1891. evi mér- ^ jálő, szamitandó 6./-
czlus ho 17. napj«n d e. 10 órakor Ri- kamatokkal v0ttliz árverési feltételek- i gyacz kozseg hazánál Dríuboly Gyula fa mei,batarozott heiven és módozatok \\ felperesi ügyvéd vagy helyettese kozbejot- „pHnt itfiTPtni *
lével" megtartandó nyilvános árverésen rr .7^ Z. V - - .. eladatni fog Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. torvszek
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. hatóságnál 1890. évi
Árverezni kívánók tartoznak a becs- ¦ U0T- h° 10\' \',apj<iU-ár 10°/,-át készpénzben, vagy óvadékképes papirban a kiküldött Ke/éüez lefenni.
Vevő köteles a vételárt hártm e»yenlö | } "T7" * \' f }
részletben, még pedig: az»-i>öt az árverés! » lVIIldHj\' *•
jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó-1 ^~
n»p alatt, 2 másodikat ugyanattól 2 Wajdits JÓZgef könyvkereskedésében hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 \'
gyógyszertár
Bécsben, I. ker., Siügerstrasse -15. szám alatt, zum „Goldenén Reichaapfel."
V^-p+Jcr/fíf A lííKHa/íCífiTr ""t511 aItaliuo» I&bdftcsok n«v« alatt; ex utóbbi dot«i telj.i ioggal mBgérrlemlik, mivB;
v ci t.v^UUJ lauudL.Jk, csakugyan alig léuaia betegaéj, melybeo eien labdaí-ok caodi. caUtaku *s4fe«rea«Q b« nem bizonyitották volna. Éftlzrdtk óv. e%ea labdacsok általános olterjedéanak örvendi-nek é* >lig >u család, melyben aasn ,W-tütiö hizisierbSt kíulet aenx volna található.
Scamtaian orvos által ezen labdacsok háiisierül ajanltatnak ás ajáaltattak miaden oly bajoknál, melyek a rosz extiesztásből és székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kdlika, rértólalásolc, aranyér, béHállensée s haionlo belegsétteknél. Vértitititó tulajdonnignknál fogva kitflnÓ batissal vannak vérsaegánySég t as abbdl eredS bajoknál íi : így sápkornál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisstitó labdacsok oly könnyen hátnak, hogy a )egcs<j&ály>-bb fájdalmakat sem okoszák, éi ennek foljrtáo még a leggyengébb egyének, de még" gyermekek által Is minden aggodalom í.úlíiül bevebetSk.
A számtalan bálairalbol, melyet e labdacsok fogyasztói a legkaiönbozobb és 1-gneheaebb betegségek után egészsékük viss-szxoyerése folytán hoszátik intéztek, ezen hegyen csakis oeblnyat emlitQnk ason m égje gyí éssel, hogy mindeBki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg.vagyunk gyosSdva, ^azokat tovább* fog. a ajánlau
, Schierback, 1888. október 22,-éc.
Tekintatea Űr I Alulirt kéri, hogy felette haaiuos és kitlln6
dácsáiból ismét 4 csomagot küldeni
;4056.
Gr. HUGÓNK AY kirendelt kir. tvszéki biró.
hónap alatM— minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési félté tel ékben meghatározott helyen és módozatok sze-8 -int lefizetni.
Keit N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi -hatóságnál 1890. évi decz. bó 5. napján.
Gr.HUGONNAY 4055. kirendelt kir.tvszéki biró^
sagy-kanizsAn
2805/1.1890.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. államkincstár kányavári község mint jogi testület elleni 364 frt 70 kr. tőke, 194 frt 37 krnak 1889. évi január 1 tói járó 6#/a kamatai. 10 frt 71 kr végrehajtási, 6 frt 65 kr. ezuttali költségek irátiti végrehajtási ügyében, továbbá jelen kérvény költaégei 2 frt 20 kr erejéig a D.-ktniszaí kir. tvszék (a leteuyei kir.
igjelent:
Farsangi
fán k,
Mbatsnyér
(Engelhnpf)
és kétszer-sült
készitési titka.
Irta: FOUQÜKT JAÜÜES
ÍQ NapolcoL udvari fSsaakiosá. Beméoyi toldalék- és szalonnás pogácsa, j ó kalács és sxéaaréUs készítési módjával
bó titette
egy magyar nő
E •llszes kiállitásn mflveeakéaek ára őo\'kr. Po-tái rendelések ti&kr. beküldésével ajánlva,
bér mentesen kflldetaek. ít «e. több magyar d5 álul magpróbilt és tó-1. -.¦ ttsei. sikerdlt illteti módot ajánljak hölgyeink agyaiméba. 4048
vér tisztító l*b-
9skedjék. Nenreiter l^nácc, orvos."
Hrascbe, Flödoik mellett, 1 87. asept. hó 12-én. Tekintetei Úr!
Isten akarata voti. hogy az Ön labdacsai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom :.. Én gyermekágyban ^meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé \'¦:t\':>¦¦?. végesui és bizonyára már a holtak koxt volnék, ha az Ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. az Isten áldja meg Üot ezért ezenzer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fognák gyógyítani, a mint már másoknak is egészségtik viasaanye<éL4re segítségül aaol-gáltak. _ Kaific Terii.
Bécs-TJjhely, 1887. toveniber 9-én
Helyen tisztelt Úr! A legforróbb köszönetemet mondom eceonel Önnek 60 é*es nagynéném nevében Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhnrat-és viskórságban, már életét is megunta, melyrSI egybként fe is mondott, midőn véletlenQI egy dobost kapott az Ön kitünS vértisztitó labdacsaiból a azoknak állandó haaxnálata folytin tökéletesén, kigyógyult.
Legfóbb tisstelettal__Weinzettal Joaefi.
Eicbengraberamt, Gföhl u,Ml-t:, 1889. márczius 27-én. Tekintetes Úri Al"!irott ismételten kér 4 csomagot az Ön vaióbaa hasznos és kítfinS labdacsaiból. L1 nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni e>en labdacsok értéke fal* tt és azokat, a hol csak a\'kalmam nyilik, .a szenvedőknek legmelegebben togom ajánlani Ezen hálairatom tetssésszerintj baaxnilaaira öut exan-nel felbstalmásom.
Teljes tisztelettel_ Hahó lgnica.
Gotsohdorf, Kolbach mellatt, Szilázia 1S86. okt. 8-áxi.
T. ür!
Felkérem, miszerint az Ön vérttsetttó labdacsaiból egy csomagot 6 doboual küldeni sziveskadjék. Csakis a« ön csodalatos labdacsainak köas&ohetem, hogy egy gyomorbajtői, mely engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Eaen labdacsok nálara sohasem fognak kifogyni, s midSá\' legforróbb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisztelettel _ Zwickl Anna.
Ezan vértisztitó labdacsok csakis a Pstrbofer J.-féla, az ..arany bErodalnJ alnibaz" azlsuett gyagyizertárban, Béoabea L, Singerstraite 15. az. a. készittetziek valódi minSságben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz irm 21 kr. Egy csomag, moly-ben 6 doboz tarUlmaatatik, 1 frt 05 krba.kerál; bérmentetien ntácvételi kOldéanél 1 frt 10 kr. Egy cMmsuzná.1 kevesabb nem küldetik el.
Az. összeg elöbbeni bekQldésénél (mi legjobban postaatál-vibyiryal eszközöltetik) bérmentas küldéssel egy&tt: 1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 írt 30 kr, 3 eaomag 8 frt 85 kr.. i cso mag 4 frt 40 kr; 5 csomag 5 frt 20 kr és 10 caomag 9 frt 20 krba kerül.
Tannoehinin hajkenőcs l\'.VX\'..
daesok a legkülönfélébb nevek él alakok alatt atinozutaak; ennek köTetkestében kéretik csakia Pserhofer J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni ét csakia azok tekinthatők valődiakaak, melyekoek használati utaaitaaa a Pserhofer J. névaláírással fakets színben és minden egyes dobos fedele ngyanazon sjiirisaal vörös színben van ellátva \' ¦ . \'
Amerikai köszvény-kenőcs L""L?2;
legjobb szer minden köszvényes és csúzos bajok, a. m.: ge-rincz-, agy-l-ántalom, tagssaggatia, ischias, migraine, ideges-fogfájás, töfájás, falszaggatál stb. stb. ellen. 1 forint 20 kr
J..IÓ1. hosszú sora
ÓU valamennyi hajnövesztő szer között orvosok álul a legjobbnak elismerve Egy. elegánsan kiállított nagy sselen-
csével 2 frt.
Altalános tapasz ^tfJ^TlJ\'t^t
mérgei daganatokuál. ujjkukacz, sebes- vagy gynladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitünS S\'.er lón kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Pserhofer J.-től. Sok Ír ÓU a fagyos tagokra ét mindeu idolt sebre, mint elismerve, l köcsöggel 40 kr. Bérmentve
Fagybalzsam
TTtifíiTiíaf\\V "*T általánosan ismert kitttnŐ házi-szer ULllUlltU), horati rekoduég, görcs3s köhögés stb
ellen. 1 Cvegcse ára 50 krajcsar. 2 Qveg bérmentve 1 forint
60 kr.
Élet-esszenezia ^tZZ&Z^LZZ
nemtl altesti bajok ellen kitűnő bázisxer, 1 Qvegcsével 22 , 12 flveg 2 frt.
Altalános tisztitó-só gfÜLJ^
eméssléa minden következményai, u. sa : főfájás, szédnlét. gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás atb. ellen. Egy csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam,, Cveg 50 kr. Por alábizzadás ellen
az szilül képsödő kellemetlen sasgoi. épen Urtja a lábbelit és mint ártalmatlan aser vao kipróbálva. Egy dobossal 50 kr. "Bérmentve 75 kr.
Golyva-baLssam, S**,1?, .^..tSi.1
sel 85 krajcsir. y
Helsó vagy egészség-só ^„a^l
ot és minden a rendctlea emésztésből ssármezó bajoknál. 1 csonag 1 frt _ .[ f
Es*n itt felsorolt késsitményeken kivdl az osstráa: lapokban hirdetett össsez bai- Ős külföldi gyógyszerészeti
Ezen por megszünteti a lábizsadást
KB. Nagy eltérjedetuégflk követkeatébea ezen lab-sllönlogességek raktáron vannak,, és a liéazletben netin nem le
vők gyorsan és olcsóo megszereztetnek.\'— Postai megrendelések a leggyorsabbat eaakösöltetnek, Ifíi a pénnösssag előre bekfildetik; nagyobb megreadelések atinvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly asetbea történik a küldés, ha ss összeg előre beérkezik, mely esetben a poiuk&luégofc sokkal mérsékeltebbek. ¦ ¦¦ ¦«<»
Wajdits : József könyvnyomdájából Na^y-Kanizsán.
MGY-kASIZSA. mi január 31-éii.
5-lk sz&m
Harmlnczadlk évfolyam
Előfizetési ár: \'•Z\'-tz évre . 5 frt — —i
fél eVrtf .... 2 .frt 1,0 kr. negyedévié ... 1 frt25 kr\'l Eflyss «i» 10 kr.
H I KI) KTKSEK S hasábon pftilSurban 7. másodszor t"> • minden tovább, torért f» kr.
V HYILTTERSEN
petit toraként lO.krért vétetnek fel Kinc«tSrijllrSÍk minden egyes hirdetésért 31> kr SzeteudS.
I
A lap Mellem i részét illetfi kjSa-
lemenjek * szerkesztőséghez. .(¦>- ^; ré%téi illető közlemények! padig a kiadóhivatalhoz bérmentve; intézendő*: : If a ff p-K á n i zsá n takarékpénztári-épület.
i.tlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem kildstaefc
| A nagykanizsai „Kereskedelmi Iparbank*, a »n. -kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdedneveló\'egyesület*,\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony rióegyief, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a ^szegények tápintézete", a „soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmá-
• 1 nyának hivatalos-"lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
^ A piaristák ünnepe.
A \'\'kegyélet és. hála fenlobogó érzelmével sziveikben ültfk meg a magyarországi kegyesrendiek e hó 15.. 16. és 17-ik napjait, mint Pirotti Mária Pompüius boldoggá avatásának emlékünnepét. Korunkban, melyét az idealizmussal nem töródrjí anyagias érdekeket hajhászó koRQfk nevezhetni, mindenesetre feltűnő/je \'lenség egy tisztán ideális ^eszmétől ¦ vezetett ünnep megölése, s érdemes arra, hogy pár pillanatig megállapodj junk mellette, néhány Öukéjiyf felmerülő gondolatnak adjunk szabad folyást.
Az ember azért teremtetett, hogy, lelki és testi igényeinek megfelelő feladatok. teljesítése által hivatását rendesen betöltse legyen, s igy saját jólétét, boldogságát megvalósítsa, j sé A ki dolgozik, fárad, hogy egy rendezett, s életképes a polgári és társadalmi kö-\\etelményekuek mindenben megfelelő ^családot alapítson, az teljesítette feladatát, az boldog megnyugvással hajthatja fejét örök nyugalomra, mert egy nemesen- .megfutott életpálya minden örömeit élvezte, s\'égy, az erények s erkölcsök gyakorlatában megizmosodott szép leiket ad vissza Teremtőjének.
: Vannak, kik a tudomány s művészét Jegyvereit forgatva, végig har-czcina\'k. - egy életet, melyben ugyan Vajmi kévéset szereznek maguknak, annál^ többet hazájuknak ; vannak, kik szenvedésekkel, faradalmakkal, sót életökkel áldoznak hazájukért ; ezek mind kitűnően beiöltötték hivatásukat, mert a látszólagos örömtelen élet csak takarója ama benső, az öntudatban rejlő magasztos gyönyörökkel felt lelki életnek, melyet az eszmékért lelkesülő, magasabb légkörben élő ember élvezhet. És vannak végül emberek, kik ott kezdik az életet, hol mások^ végezik, a
czél megvalósításán, kik meghalnak Önmaguknak, hogy másoknak élhessenek, kik az emberi élefczél. a jólét és boldogság megvalósítását nem egyetlen személybenőnmagokban, hanem ezrek és ezrekben teszik .lehetővé, az ilyenek éltető napjai, áldást adó forrásai ama közös, mindenkire kötelező ezé! érvényesítésének, s igv csak sze.-eteiteijes hálánk kisérheti áldott lépteiket, csak bámulatunk követheti ama szédítő magaslatra, melyen megállani, érezzük, oly gyöngék volnánk ! V r*" Ilyen rendkívüli egyén volt Ka-lazanti József, a gazdag spanyol nemes, Kalazanti Piedro tosti és lelki tehetségek teljével megáldott fia. Ki leszállva a magas polczról. melyen emberi feladatát, semmi két-benne, emberül \'teljesítette volrfe, maga atyja—lesz az elhagyott gyermekeknek, s rendjében megörökített szelleme századokon át boldogítja az emberiséget. Hogy követői, a kegyes iskolák vezetői, Európa-szerte nyomdosain haladva mit tettek, nem szorul fejtegetésre. A szerény, tehetségük szerint önzetlenül munkálkodó szerzetesek, ha egyenkint nem is. de együttesen az alapítójuk által elért magaslatra mindenkor felemelkedtek, sót nem Ofjgy közölük, bár mondom, a .feltűnés kerülése mintegy légköre volt és marad niüko-r désöknek, szélesebb körben tiszteletet és csodálatot ébresztett maga iránt. Ezek között kétségtelenül első helyen áll az olasz származású családi néven Pirotti Döme, szerzetesi nevén Szent Miklósról nevezett Pompilius Mária. A világi és egyházi tudományokban kitűnően jártas, minden erényben ékeskedő férfiú tökéletes képét tárja elénk a szellemnek, melyet Kalazanti Józseftől rendje örökségül kapott. Működésének kezdetétől kezdve élte utolsó pillanatáig
melyet nem az emberi szeretet in ditott, nem egy eszméje,, melyet ne mások boldogi tásának vágya súgalt volna. Az iskolában az erény és tudo
esnek, mint más, akár vasúti, akár magán | szállító által közvetített küldemények, j Mig például a postai csomagban, egy, a| küldemény czimzettjénekszóló levelet el-] helyezni szabad, mert azt a posta szállítja,
mány csíráit ápolgatni, a szószékben addig egyéb, nem a posta által szállított tanítani, s a gyóntató székben javi-j csomagokban semminemű levelezés jellegű
szellem és erkölcsi tökély^in^tetj^em volt szivének egyetlen dobbanása.
tani, és mi ezeken kívül van, mind annak meghalni, valóban bámulatos eszményi emberi tökéletesség. S\' midőn mindezekért az^egyház az elismerés, a dicsérete-legszebb koronáját helyezi egy századdal később fejére, csak az örök igazság diadalát láthatjuk benne ünnepelni, csak megáldását amaz iránynak, mely egy ha zánkban legszámosabb^ tanintézettel biró szerzet működését jelzi. A jó, jöjjön az bárhonnan, csak hasznos lehet, az igazság bármily formában legyen elénk állítva, magával ragad, az erény, legyen az bárkiben meg j testesítve, tiszteletet érdemel, az I eszményi ember példája, ha követőkre j talál, csak áldásos lehet a társadalomra.
! Ezért, mint a mások javáért i feláldozott élet magasztos kitünteté-jsét, az eszmény diadalát, ugy tekintjük mi a kegyesrend országos ün; népét. P.
.» "\\
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A m. kir. kereskedelmi miniszter ur f. é. GS391/V. sz. a. körlevelével a budapesti „Magyar kereskedelmi tárnok" azon kérdését, vájjon postajövedéki szempontból szabad-e az úgynevezett postacsomagokban számlát (faktúrát) piheryéztn. —f, továbbá néhány kereskedelmi és-iparkamarának azon felterjeszt ését melylyel.a „Hirsch C H. és társa" budap\'est-bécsi, czég által szállított csomagok jövedéki ellenőrzése szüntettes sék be, vagy legalább jelentékenyen szo-rittas-=ék meg. miután ezen csomagok amúgy sem tartalmaznak fogyasztási adó alá eső tárgyat, — olykép intézi el, hogy mindenekelőtt a „postacsomag\'1 fogalmát ugy határozza meg, hogy ezen kifejezés jalatt csakis a postaáltal szállított cso-. magok érthetők, ezek pedig postajövedékf] szempontokból egészen más tekintet alá
közleményt jövedéki kihágás nélkül elhelyezni nem lehet, habár c-ak néhány szóra szorítkozik is. mert a levelezés szállítása csakis áz állami posta kizárólagos joga.
Hogy a Hirsch c/.ég által szállított csomagokban mégis számos ily közlemény közvetittetik. annak bizonysága azon eprekre menő lehet, melyeket a pénzügyi közegek eme csomagok felbontása alkalmával felvettek.
Már maga ezen körülmény is elegendő aszóban forgó pénzügyi ellenőrzés fenntartásának igazolására, mely ellenőrzésnek maga az állami posta is alá van vetve, kül-demény-ire nézve, s igy a Hirsch-féle csomagszállítás pénzügyi ellenőrzésének beszüntetése vagy megszorítása egyértelmű volna egy magán embernek kiváltságolá-sával a postával szemben, minélfogva azt elrendelni nem lehet.
Számlákat (faktúrát) mindennemű csomagókban lehet elhelyezni, akár a posta szállítja azt, akár a Hirsch-féle czég. vagy bármely magán ember közvetíti, csakhogy ezen számláknak nem-szabad egyebet tartalmazniuk, mint a. czíitiet, keltezést az áruk nemének, mennyiségének és árának jegyzékét és az aláirást, minden egyéb személyes és tényleges levelezés jellegével biró közlemény, pl. nyugtázás, felszólítás ujabh megrendelésre fizetési módozatok ajánlása rtb. mely a faktúrára iratik. le véllé minősíti azt. és a postai szállítás mellőzése megbüntetendő postajövedéki kihágást képez. "
Erről az érdekeit körök értesíttetnek. Sopron. 1890. deczember hóban. A kerületi keskedelmi és iparkamara.
— Lótenyésztők figyelmébe. A földművelésügyi minisztérium fölhívja azokat a lótenyésztőket, akiknek birtokában legalább is négy, jó származású, erö^ csoniu, szabályos testalkatú, egyéves méncsikó van, s azokat az államnak eladni ki vánják, hogy ebbeli szándékukat a(csikók származásának, magasságának, szinéaek és árának megjel Ölé-ével 50 kros. bélyeg .gel^ellátott írásbeli nyilatkozatban február \'-¦tió fO-ig bejelentsék a minisztériumnak. A nyilatkozatban pontosan megjelelendő az a helyi a hol a csikók állanak.
— Hogyan kell megfagyottakkal bánni í A nemrég mult idők szibériai hidege melleit nem lesz. érdektelen Mosetig. német professzor tanácsa, mely a uiegfa--gyottakkal való bánásmódról szól. Ebben azt mondja hogy a megfagyottaktól távol kell tartani minden meleget, mert a rög töd) fölmelegedés végzetes lehet Mindenekelőtt hóval kell dörzsölni a meg-fagyottat; de nagy vigyázatra van^szükség, mert az átfagyott testrész könnyen törik vagy repedezik. Ha az egészMest merevvé fagyott, akkor hosszabb ideig kell a szabadban vagy fűtetlen szobában hagyni s e közben folytonosan hóval dörzsötm, azután hideg fflrdóbe tenni és a vizzel tovább dörzsölni; csak ezután lehet a szerencsétlenül jártat hideg ágyba tenni és valami vékony lepedővel betakarni. A testnek teljesen belülről kell felmelegednie és nem külső melegítés által. Hogy belülről melegedjék, hideg szeszes italokat azután langyos teát vagy fekete kávét adhatunk be neki. Ha külső melegítés folytán a megfagyott nagy vérömlést kap — ilyenkor arcza elvörösödik, fejfájást érez. — akkor haladéktalanul ismét hidegre kell vinni és hóval dörzsölni. Ha ^megfagyott testrészek sokáig nem engednek ba az idegek, kékesbarnák maradnak é- égé*i hólyagok mutatkoznak, ükkor, a föléledéshez kevés reményt fűzhetünk, de mégis meg kell pró-hálni, hogy langyos aromatikus borogatásokkal megmentsük a haláltól.
— Hirdetmény. A cs. és kir. közös hadügyminisztériumnak intézkedése folytán, a cs. és kir. közös hadseregnél eddig alkalmazásban volt csavarok, uj minta szerint előállított csavarokkal fognak hely ettesittet ni.
Értesíttetnek az érdekelt iparosok, :iogy az uj csavarok mintáit és méretekkel ellátott rajzait a bécsi tüzérségi felszerelési raktártól icgyen megszerezhetik.
Sopron, 1890. deczember hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
A nagy kanizsai önk. tűzoltó egy let köréből.. Elnöki és fóparancsnokl jelentés.
Méhen.tisztelt közgyűlési . - -Alapszabályaink 20. §-a értelmében reánk rótt kötelességnek eleget teendő, van szerencsénk a lefolyt évre vonatkozó jelentésünket következőkben elöterjesz-
T á r e L a.
Az árva iró" mind ünnepre gyűl,
Egymásnak\'elzokogia bánatát És várja édes, forró, szent reménynyel
A szebb időkntt rőzsahajnálát
Vigasztalást nyújt szívnek Ott a sziv. Kezet fog egymás**! műiden író,
A tiizta érdem fűz babért fejére. Nem lesz felette sanda gáncs biró.
Az\' írd loraa jobbra fordul így .
Ez volt az eutne. ez a Helikmi I SáSböigyért, esi kí felkarolta értünk —
CsendüljSn össze hát a jbíllikom t
* dalAk
I ,
Ac eszme m-p, az eszme gyCngyőt er. Kibájoló kép, agy remekdarab.
Foglaljak hát aranyk.>retbe szépen,
Hy gyöngy-eszmének vesini nem szabad.
Ml szép a kép! — Csillagfényben ragyog
Az égi bolt a tsld erdó felett. Vadrótsafának gaJlyán ctattogányok
Dalolnak édeihangQ éneket
Száz csattogány teng ott a rózsafán, fjnnepre gyűltek tündér éjjelen dalolnak SXJTiySnySrt, boldog sz<Telmet Elandalító hangon édesen
Ax erdő vadvirága Mtektnt
Szemérmesen, felkölté. St a hang
S ngy elpirult, miként a szfizleánykx. Szerelmet s csókot hogyha teng a lant ..
Tovább futnám cr. a]I*jró>iát,
De hisz\' megértjük egymást, ngy hiszem. Onnepre gyűlünk majd a Helikonban,
tegyünk mi ezren, asiaaa, vagy tizen.
A civilisatió hatása alatt.
írja: Dr. Molnár J ügyved.
Az Isten mindenütt van, ez az ember legelső stúdiuma. Ebből foiyőtag minden helyet fekvése szerint legjobban ismervén, I-ten a legjobb geográfus is.
Csak ö tudta ezelőtt 20 évvel megmondani, hogy hol fekszik X. városka, mert a benne uralkodott csendélettel hasonlított a senki szigetéhez, hová még semmiféle röpirat az elkeresztelésröl, ab ban hagyandó közigazgatási reformokról, igazságügyi törvényjavaslatokról nem jutott, a házassági intézmény az.örökké élő természet bölcs törvényei szerint állott! fen.kiki kénye kedve szerint szive kívánta j választottját el vihette, sem Krisztust, .sem Mózest a»agy Luihert vagy Mahn-| niedet nem kérdezve.
Azt mondják, bogy öreg bűnös földűnk; oly tehetetlen, hogy magát a naptól köröskörül hajtatja, és ugy tánczol,-fnfót uia parancsol.
Egy pár évvel ezelőtt azonban téli időben valami baj történhetett a nap kocsiján, alkalmasint annak kereke összezúzott és X városkánál kellett megállni.
Az u\'asok nagy szómakénytelen volt kiszállni, maga a nap ís, mely keleti s,zár-mazásáná! fogva egész háremjével utazott — mit annyival inkább tehetett mert a zónatariffa már régen volt itt behozva, mely tariffát a nap Baross miniszterrel legelőször közölt. — X. városkába elszállásol-tatta magát, és igy e városkát egyszerre idpgenek ellepték.
Az idegen utasnak mindig nyitva áll a szája hangzatos beszédre, és mert hazug előadásában eilenállhatlan vonzerő rejtik, figyelemmel hallgatta őket a polgárok mindegyike, a polgárnőket pedig elragadt* az utazó hölgyek elegáns ragyogó-toiletteje; igy történt hogy ez idegenek a civilisátio eszméit megismertették a polcárokkal és mint az almaevés után az első emberpárnak," ugy megnyitottak szemei a városi polgároknak e beszédek hallat/rí.
Újítók, népboldogitők hamar akadnak és mint az augusztusi szalmára vetett szikra, ugy kapott lángra a reformálási tendenzia néhány polgár forró agyában. Kitűzték a város kapujára a czégért „civi-viiisatio", alatta nagy vörös plakátok fel lettek ragasztva: vasárnaptánczczal egybekötött felolvasást tart N*. K. ur a „Sas"-ban — mondja valaki, hogy nincs sajtos in natura — vasárnap álarezos bált rendez a bizottság a „Majomban", ugyanekkor jótékonyczéllal egybekötött dilettáns előadás fog tartatni a „Lóban \\ e napra a kisdedovok javára köavacsorát rendez a
bizottsága „Bárányban", a civilisatió meg kívánta értelmében tánczoltak, vigadtak1 mulattak, töt mi a gyors haladás csalha tatlan bizonyítéka, újságok szerkeszthetlek, hivatalnokok pedig jubiláltak.
A civilisatió e példabeszédre vall, ha akarsz békét, csinálj háborút Kitört az uj eszmék hatása alatt az eddig békében élő polgárok kőzött a felekezet és társadalmi osztály háborúja, a türelmetlenség és raDgállás csakhamar lábra kapott röpiratok megjelentek az elkeresztelésröl, antisimilismusró), a vegyes és polgári házasságról, a választási jogról, a nők emancipatiójáról; az újságok törvényszéki csarnok alatt csalás, hamis eskü, lopás, rablás, gyilkosság és hamis bukás bűntettéről és ezeknél még nagyob bün-cselekvényekről, az elválásról hasábokat nyilának.
Mindezen mozzanatok nem kímélték meg Kulcsa József városi pénztáraokot
Kulcsár azon tisztviselők egyike, ki pontosan megtudott felelni a régi rendszernek, de képes is, ba muszáj^a reformokba is beletörődni A .homlokán mutatkozó első repedés tanúskodik arról, hogy a 30-ik életévét átlépte, csinos termetű szabályos férfias arczvonásokkal; komoly, visszavonult egyén — és mi az értékét a külvilág előtt legjobban emelte — nőtlen volt de ezzel nincs kizárva az, hogy szivébe ne vegye fel az élet frisitö zephirjét — a szerelmet. Csak egy bűne, volt hogy nem élt eddig a természetadta jogával, hogy azt vegye el, kiért szive dobogott.
Azok az istentelen önző czélből kigondolt reformok, melyek az embert fele-
kezet és rang szerint sortirozzák, lecsaptak szegény Kulcsár fejére is, le kell mondania a bájos szomszéd lányról, Kohn Saroltáról, kit legjobban szive sugallata szerint hű életpárjának vallott volna magának. Négy év óta jsmerték egymást anélkül, hogy a legcQíélyebb nyilatkozattal elárulták volna egymáshoz való\'vonzalmukat, csak a szerelemtől ittas szemek, melylyel a beszélgetés közben egymásra pillantottak, fölöslegessé tett minden őm lengő szerelmi vallomást.
A földgömbön csak egy az, mi annak pontján egyformán mutatkozik, t i. hogy egy férfi egy ujjára tíz lány jut, az idő csak annyit változtatott e dolgon, hogy a régi jó időben Rachelre ráadásul kapta Leát most azonban az anyóst — mit a német Mitgíftnek nevez.
Kulcsár belátta azt hogy élete házasság nélkül hasonlítana egy órához, melyet naponta felhúznak, hogy mechanice végezze pályafutását de nősülhet-e szerelem nélkül V E vallástalan kifejezés, — disparitas cultus — őt a kathólicust szétválasztja imádottjátől, Saroltától. Kulcsárra az átellenben lakó szomszédnak Vigadó János tönkrejutott földbirtokos három fecskéje fütyörészett, bárom eladó lánv szomszédsága egy jól dotált tisztviselőre mify veszélyes internálás.
Gondolatokba mérülten ül szobájában Kulcsár, midőn Álnok Endre városi ellenőr hozzá betoppan.
No már kedves barátom, igy szól Kulcsárhoz, ha oly jói dotált állással bír* \' nék. mint te. e csinos S lány szomszédaágában napjaim a víg csevegés óráiban el-
HARMDíCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 31-én.
Figyelemre jnél tó a parancsnokságnak egy újítása\' is, mely szerint a gépek fel ás leszereli -i szabályzatát átdolgoztatta, mely utóbbi munkában a főparancsnok, mászó szak. parancsnok és titkár tevékeny részt vettek.
Miodezek után áttérünk a statisztikai adatok felsorolására:
A közgyűlésen kivül egyletünk ügyeit a választmány és parancsnokság végezvén, jelenthetjük, bogy a lefolyt évben tartatott 2 választmányi & 20 parancsnoksági ülés, melyekben összesen 101 ügy drb nyert elintézést Belépett az év íoivamáe .... 8
kilépett - r \' , ...... 8
kizáratott szolgálat mulasztás végett 2 . botrányos magaviselet , 1 tag a tagok létszáma az év végével 65 működő és 97 pártoló.
Az év folyamán mindennap az Őrta-nyán rendes — azonkívül a színházban kellően ellenőrizett őrség állott
Tüzeset előfordult 18 ízben. 29 helyen s volt összesen 3 cserép sindely tető. 6 szalma tető, 11 pajta, 8 istálló. 7 sertés ój, 3 kémény, 8 szalma kazal, 62 szekérre való széna, íüz áldozatul esett 1 ember élet oda veszett 2 drb. szarvasmarha és 4 sertvés.
Az összes bár 6S48 frtra becsflltetett Biztosítás lő helyen igazoltatott 14-néI nem volt. A füzeknél megjelent tűzoltók száma átlagosan 30 is tehető.
Az oltási miveletek legtöbb esetben gyorsan és czélirányosan eszközöltettek. Egyes esetekben a megjelenés fogat hiányában késedelemmel járt
Tartatott a lefolyt évben 2 nagy és 14 kis gyakorlat, a nagy gyakorlat egyike a VI. és VII. kerületben tartatott meg.
Vagyoni állapotunk a kővetkerö:
Pénztári forgalom be vételi része . . . 1454 frt 19 kr.-
kiadási része . ¦ 1453 . 99 ,
j pénztári maradvány 20 kr.
Üsszes tiszta vagyon: ; Felszerelés és gépek leltár szerinti értéke 6427 frt 75 kr. ¦ pénzbeli vagvön: Segély alapban . . . 2725 frt OS kr. Beszerzési alapban . ¦ 1480 frt 40 kr ÜsBzeseu: 10633 frt 23 kr. Végül megemlítjük, hogy ez évyégé-vel 6 tűzoltó részesül 5 éves szolgálati éremben, nevezetesen: Brodmacn Sándor, Christóf Mihály, Kováts András, Műzikár Vincze, Neumark József és Vékássy Gyula.
Legutóbbi azonban ez év folyamán a tűzoltóság kebeléből eltávolíttatván, az érem tehát csak 5 tagnak szolgálandó ki.
A midőn ezzel jelentésünket befeje zetínek jelezzük, nem mulaszthatjuk el megjegyezni hogy \'Izoltóink buzgó működésűk és férfias kitartásuk által ez évben a parancsnokságnak legbensőbb tiszteiétét és elismerését vívták ki maguknak.
Miért is azt kívánjuk, nekik a pusztulás korlátozóinak, hogy a gondviselés támogató karjaiként szerepelhessenek, mert ók szolgái ama legmagasztosabb tannak, a melyet humanizmusnak neveznek.
Most pedig tisztelt közgyűlés, a midőn kis keretbe foglalt jehotésüok tudö másul vételét kérnők
maradtunk alázatos szolgái ^ Lengyel Lajos elnök. \\J5allér Lajos főparancsnok.
telnének. Hát nem tudod, bogy Vigadó ur legidösb leánya, a gyönyörű Ida beléd holtig szerelmes ? Szép. mivelt házias, mint a házi nyul, megnyerő modorával, épen állásodnak megfelelő hitvestárs válhatnék belőle.
Nem vagyok az előkelő úrhölgynek a modorához szokva, felelt Kulcsár, ugy is szív nélkül házasodom, inkább veszem nőül Deres László itt a házban lakó szabó takarékos láoyát Irént
De, válaszolá a Jágói szerepét jól vivő Álnok, ép azért, mert szerelem nélkül bázasodol. inkább válaszd nődet egy tekintélyes családból, hisz ezzel is emeled társadalmi értékedet, holott a szabótü megszúrná áliá-od tekintélyét. Mint a széltől hajtott nád, ugy hajlott Kulcsár e szavakra, akarata ellenére elvette a ka* \'holicus anyaszentegyházi Idát.
Kulcsár a házas életet a komoly oldaláról lógta lel, nem tudva azt bogy az asszonynak manapság tánczolni, mulatni kell, gyermekeit a dajkára, konyháját a szakácsnéra, szobáit a szobalányra bízva
Az egyszerű takarékos tisztviselő környezve látta magát egyszerre a^cselé-dek nagyszámától és még ráadásul a Vi gadó családtól.
Eléggé bizalmasnak vélvén azonban uejét, egy ízben igy szól: Kedves jó feleségem, nem volna helyesebb a szakácsnét elbocsátani, hiszen mi még csak kis családot képezünk, két-háróm Bzemélynek tán te is viselhetnéd gondját ez utóbbi ezá-vait már reszketve terjesztette elő, mert észrevette, mint vonul át egy sötét fefl|ö a szép Ida arczán. De Ida baditacticával bírt,
Hírek.
UR SIMOR JÁNOS
Bibomok, esztergomi Érsek, Ma-gyárország Prímása, az Apostoli Szent-Szék Követe, római szent birodalmi Herczeg, január 23 ás reggel 7 óra 30 perczkor tüdő-vizenyőben meghalt.
Mély gyász érte a magyar nem zetet dicső főpapja elhunytával. A kitüaö tudós, ritka nemes sar-tü s fejedelmi jóságú főpap Székesfehérvárott született 1813-ban augusztus 23-án.
Temetése az esztergomi Bazilikában január 28-án délelőtt volt
A magyar nemzet kegyeletes érzete virraszt a drága hamvak fölött!
>, Az 6 v. f. X.! .
— Deák Fere-íic-z nagy hazánkfiának elhalálozási évforduió aapját, jan. 28-án a helybeli izr. tanintézetek ifjúsága kegyeletesen ülte meg. A kar gyászdalt énekelt. Bún Samu igazgató a következő beszédet tartotta:
Tizenöt éve ma. hogy a magyarnemzet egyik legjelesebb fiát, kit még a késő utókor határtalan nagyrabecsüléssel, sőt bámulatul említeni fog, elvesztette. E nagy férfi Deák Ferencz, Zalamegye szülöttje volt ki ritka becsületessége, lángoló hazaszeretete, kristálytiszta jelleme és bölcse-sége által annyira kivált kortársai közül, hogy az ország nagyjai boldogoknak érezték magukat őt barátjuknak nevezhetni és ő felsége a király is nem egyszer tanácsát kikérte. D. F. első sorban mint higgadt, előrelátó államférfin tűnt ki s mint ilyén egész erejét hazája javának előmozdítására fordította. Azért a nép szeretetében és bizalmában, valamint a király kegyében oly mértékben mint ő, kevés ember részesült, és ó mindkettővel bölcsen élt; a nép bizalmával nemcsak, hogy vissza nem élt de csak mOBt látjuk igazán, mennyire méltó volt rá. Távol minden Önzéstől, királya kegyét nem a maga, hanem nemzetének javára használta fel. A legmagasabb kitüntetéseket visszautasította, minden dicsőségét csupán hazája fölvirulásában lelve.D.F. példája mutatja nekünk, miként kelt a hazát szeretni: nem nagy hangzású szavakban, nem abban nyilvánul az igazi hazaszeretet, hogy azt folyton ajkainkon hordjuk, hanem abban, hogy drága hazánkat Önzetlenül és teljes odaadással szolgáljuk és kíki erejéhez képestmindent elkövessen, mi e bont valóban nagygyá, boldoggá teheti. Az pedig csak akkor lehet, ha minden egyes fia szór gaiom, mértékletesség, takarékosság és testi és lelki képességeinek folytonos fokozása által azon perezre készül, midőn ez édes anyját tettleg kell szolgálnia; ha saját egyéni érdekeit a haza érdekeinek alárendeli, ba minden előítélettől menten minden polgártársa iránt, különbség nélkül, egyenlő szeretettel viseltetik; ha hazafiúi kötelességének teljesítésében meggyőződésének híve marad még akkor is, midőn ez által sokaknak visszatetszését vonja magára. Ilyen volt a görögök Arístidese, ilyenek\'-a rómaiaknál a Grachus fivérek, a germá-
haragját elfojtván, simogató mosolylyat mondja, bogy az alantabb tisztviselőknek, kik pedig 7—8 gyermekkel szoktak bírni*! ily háztartása van, tekintélyének árthatna, ha ezeken ki nem fogna, az ember elmegy mulatságokra, megismerkedik, vacsorákat kénytelen rendezni, és.ilyenkor krván-nád, hogy a háziasszony nem mint ilyennek, hanem mint szakácsnőnek mutassa be magát különben — pathossal; teszi hozzá — én ilyen beszédhez nejJLjitok-tam, azért nem mentem férjhez.
A háborúban gyakran az elöcsata megnyerés és elvesztése végzetes. A férjnek első megfutamodásh már jelzi a házasság egész csataterén a vereséget, a visszavonulást
A fuífacgos Ida ez alkalommal érvei hatása alatt jónak találta közbeszőni azt, hogy a jövő héten a bálba el kell menni, mert szükséges, hogy a társaságnak magukat bemutasbák.
Kulcsár szót fogadót\', el is ment nejével a bálba, de életében sem emelvén lábát a tánezra, unni kezdett Az.ily egyének bálban kutyaszerepre vannak kárhoztatva, meghúzzák magukat egy sarokba és hogy szédülést ne kapjanak, behunyák szenüket Péuztárnokunk e kutyaszerepet a legnagyobb hűséggel teljesité.
A szép Ida almái jobban érezte ma gát Álnok Endre karján és a táacz után seiadonjával a terembe nyilő kis szobába vonult min a közönségnek annál kevésbé volt joga megütközni, mert Álnok Kul csárnak intimus barátja volt, a közmondás pedig az tartja .barátomnak barátja az én barátom is.*
I nok Armininsa, ilyen volt a mi halhatatlan ÍDeák Ferenczünk; ilye&ek legyetek ti is, \' kedves gyermekeim. Deák Ferenczhez hasonlók lenni, "mint ő. a hazát, annak hű, szerető fiaként, biven szolgálni s a jó emberek által becfŰltetBÍ, ez legyen tö-rekvéstek.Ez azon ország, melynek sok ezerre menő vitéz fiai, kőztük számos hitsorsosunk is, a szabadságért ontották vérüket, azon szabadságért, melynek gyümölcseit mi most élvezzük; ez az or-Bzág, melynek törvényei igazságtalan támadások ejfea vedének^melyben a faji gyűlölet soba-gyékeret nem verhetettimelynek javára tehát nekünk is mindent megkell tennünk, melynek üdveért szívesen adjuk oda mindenünket és ha kell. mi is lelkesedéssel ontjuk vérünket; mert szent igazság fenkölt szellemű költőnk szavai:
Hasidnak rendO-latl-andl Légy bive, oh magyar t BSlesfid cz ¦ majdan airod is, Mely ápol ¦ eltakar.
Államférfiéi alkotásai közül D. F. különösen az által öröklétté meg nevét, hogy az 1867-ig hazánk és Ausztria között fennállói: viszályt bőlc-; közbenjárása által kiegyenlítenie és a két testvérállam közt békés megegyezést teremtenie sikerült mely a mai osztr.-magyar birodalom nak is alapját képezi s mely a h a z a b Ö1 csének nevétörőkkéfelejthetellenné tette. De Di F. dicső neve a mi sziveinkben nem csak mint magyarokban, hanem mint zsidókban-ia arany betűkkel van vésve, mert felekezetünk egyenjogositáiában kiváló részt vett és ázt hathatós befolyása által nagy mértékben előmozdította. Azért hálás kegyelettel emlékszünk meg róla a mai napon. Emléke élni fog, mig magyar sziv dobog. Áldott legyen emléke. Ámen!* végűi a nemzeti hymnus .Isten áldd meg a magyart1 szabatosan énekeltetett. Az emlékünnepélyen számosan megjelentek az ifjúságon s tanárokon kivül is. ,
¦ — Cseresny és Sándor kir. törvényszéki elnökünk a pécsi kir. tábla elnökévé neveztetett ki. Örzeudüok ugyan a méltó kitüntetésen, de sajnáljuk körünkbőli távoztat, egy körülmény vigasztal bennünket, hogy a kanizsai ügyek ismerős kézbe kerülnek.
— Faklosztnsl hírünkre vonatkozólag a ker. jótékony nőegylet titkárától hosszabb közleményt kaptunk, melyet sajnálatunkra azért nem közölhetünk, mert jobbra-balra vagdalÓzv-a nem a dolog lényegéről beszél. Valótlanokat állit és a szép ügyet, nem-hogy védené, de akaratlanul is zavartabb\'térre szorítja. Határozottan ki jelentjük, hogy mi nem a kis, vagy nagyobb mennyiségű fakiosztást párhuzamosítottuk, az csak véletlen, hogy egyik 5 és a másik 50 ölnyi, hanem a fplesl^ges és nevetséges plakatirozási hühós betegségre és vasárnapi fahordásra mutattunk rá és ez nem czáfoltatott meg. Egyebekre a t el nökség, vagy a t választmány határozatát tartjuk TaéryadÓnak. Különben harcz Yagy béke? Állunk elébe 1
— A herezegprlmáfi váratlan el hunyta városunkban is általános megille-tödést keltett. A városházán s egyéb középületeinken gyászlobogőt jelezték a nagy veszteséget niely az országot érte.
-- Meghívó. A koUori intelligentia, az önk. tűzoltó-egylet pénztára javára 1891. január 31 én, á helybeli .nagyvendéglő termében zártkörű tánczvigalmat rendez. Rendező bitoltság: Kollay Rókus elnök, ft Vogrin János alelnök dr.Rózsay Mór ellenőr, Spiegl József pénztáros.
Kelé György, Kóc József, Pataki Vikto Pollák Hermann, Berger Manó, Pollák Henrik, Sáfrán János. A meghivő kívánatra előmutatandó. Személyjegy: 80 kr., családjegy: 2;frt — Kezdete 8 órakor Kényelmes szállásokról gondoskodva van. — A vidékiek megjelenésüket az elnökkel tudatni szíveskedjenek.
— A hóhalmok utczáinkon, nevezetesen egyik főközlekedési, az ugyoevezett Ceengery-utczában gyakran ugy összetorlódnak a szánokvés kocsik, hogy a legnagyobb veszélynek vannak kitéve. Járdáink is miserabilisek. csak ugy dülöngnek a járók-kelők. Igei óhajtjuk, hogy a főkapitányi hivatal erélyesen intézkedjék, szigora rendszabályokat alkalmazzon s a kivételes állapotnál fogva gyors végrehajtást foganatosítson.
— Gyászhír. A csórna-premontrei kanonokrend egyik érdemes tágja, Poz?-gay Dózsa könyv és pénztáros, élete 75. áldozársága 49 ik évében január 21-én elhunyt. Temetése jan. 23 án délelőtt Csornán nagy részvéttel történt. Béke hamvain!
— Heti felügyelő e héten á oaRy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet örtányáján
I Bódis János mászó szakaszparancsnok ur.
— Heti biztosok e héten a Kisded-i nevelő Egyesület mind a négy óvodájában i Goldstein Fülöpné és Rapoch Gyuláné vá- ¦ ! lasztmányí tag úrnők.
— Táraaa estély tartatott a naey-I kanizsai ook tüzoitó-egylet órtauyáján | jan. 25-én az ujonan megválasztott tiszti-j kar tiszteletére, mely alkalommal pohár-! köszöntést mondott Rothmaon Béla a bá-i romságra, t. i. elnök, lőparancsnok és tit-| kárra. Lengyel Lajos viszont igen találóan la mindenszentekre, a közt űz oltókra, b.í-j torfi az uj tisztikarra, nevezetesen Knort-i zer György alparancsnokra, majd a zene-Ikar tevékeny karnaeya Knobloch Frigyesre, később Schável és Bódis veterán tűzoltókra; Knortzer megköszönte a bizalmat s a jelenvolt össze* tűzoltókat él*
I tette; Tacbauer Felíx Bátorfira mint ¦szerkesztő- és ,tüzo!tóra, későbh Roth-i maun segédtisztre, ki viszont Raffay István uj tisztre; Dolmányos Ferencz a tűzoltó intézmény lelkes pártol úja. a váró-. ; polgármesterére; BŐdís az egylet pár-¦ toló tagjaira sat mondottak áldomást- A I nagy számban megjelent tűzoltók éjfélig í kedélyesen mulatva voltak együtt; köz-| tűk a legszebb egyetértés szelleme az uj tisztek* által uj erőt-Oyert s az egylet fenn állásának 20-ik éviben újult lelkesedés ülte diadalát azon \'¦teetben, hogy ez intézmény Nagy-Kanizsa város díszére áll fenn ? az Összes polgárság vagyooufc személyi biztonsága felett éber szemmel és odaadó tevékenységgel működik.
— Nap és holdfogyatkozások 1891-lk évben. Május 10-én a Merkúr a napkorong előtt el fog vonulni és ezen eseményhez két nap- és két holdfogyat kozás csatlakozik, melyek közöl nálunk mind a két holdfogyatkozás és az egyik napfogyatkozás, lesz látható. Az első teljes holdfogyatkozás májuB 23-án este fél 6-tól 9-ig fog tartani. Egy gyűrüalaku napfogyatkozás június 6-án délután. Budapesten csak részben lesz látható. November 16-án éjjel lesz a második, szintén teljes holdfogyatkozás.
— Közgyűlését a nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet jan, 25-én megtartotta, mely alkalommal elnökké Zadubánszky Lajosné, alelnökképedig Er-dődy Lajosné úrhölgyek választattak meg.
Kedves férjem, szólt a ^szép Ida 3 órakor reggel Kulcsárhoz, tán már ideje volna a bazamenésre én ugyan kibírnám, hanem te szegény lelkem fáradt vagy, unod magadat és pontosan is kell a hiva talt ellátni. ?
Az autómat\'- nejévei távozik.
A hosszú farsang elhegedüli sok ház boldogságát. t
Ida. mint a tigris, mely .vért ízlel, az élvhajhászatba merül, adósságot adósságra csinál és midőn a szegény tisztviselő a nap fáradalmai után otthonában nyugalmat keres, helyette az asztalon háborgató számlákat talál.
Kulcsárból a súlyos terhek nyűge alatt mogorva, elzárkózott egyén lett, és ha szobájában egyedül volt kitörtek belőle az elkeseredettség tompa szavai.
Mivé tett engem ez asszony! Komolyan, ne vigan mentem ezelőtt a hivatalba, derült kedélylyel végeztem dolgaimat, és ha hazatértemnél Sarolta csak egy pillán tásra méltatott, boldogságomat nem cseréltem volna fel a legszerencsésebb koro nával sem; most sivár a kedély -ni, mintha skorpiók marnák szivemet, fúriák űznének a háztól, földönfutóvá leszek, és a kétségbeesés oly örvénybe vezet, melyből ki-ocsndní nem lehet
De jaj. a kígyó megiut marni akar. Ida Álnok Endre kíséretében rendkívüli szép öltözetbén oelép szobájába és felkéri, hogy kísérje el a tánczvigalomra. Kulcsár komolyan oda fordult nejéhez és visszafojtott hangon mondja: hova fog ez a sok mulatósáé vezetni, hisz már alig bírom
kontódat megfizetni, tudd meg hogy nem tartok veled.
Kedves férjecském. viszonzálda gúnyosan, hiszen még a böjti predikácziók ideje meg nem érkezett majd mire haza jövök, gondolj ki egy kenetteljes beszédet a világ romlottságáról, a nők könnyelműségéről, de elengedem, hogy nekem azt felmondjad. Addig is Isten veled és Álnok karján egyenesen a bálba siet Ida ez estélyen különösen drága toi-letteje és szépsége által feltűnt természetes, hogy a legnagyobb ovációkban ré szesült
Alndt-e ez éjjel Kulcsár, nem lehet tudni, de előérzetével bírt egy feje ¦ fölött znduló zivatarnak. Reggel csak nagy nehezen ment a hivatalába, hol legelső dolga volt a pénztárt átvizsgálni.
Merev szemekkel, egymásba Iont kezekkel, egész lényének megrázkódtatása val tapasztalja azt, hogy a pénztárból 300 frt hiányzik és bárhányszor olvasna, dé bizony hiány, hiány marad.
Tiz évig voltam hü, pontos és lelkiismeretes hivatalnok, hogy most valaki sikkasztással gyanúsítson. \' \' f-
Becsülétessége érzetében rögtön közölte baját a polgármesterrel; utóbbi higgadt tapintatos és humánus ember lévén, Kulcsár tisztességéről meg volt győződve, és azért, bár komolyan, azt monda Kulcsárnak .Kabar a becsületességéről megvagyok győződve, tiltom, hogy ezt a dolgot bárki is egyelőre megtudja."
De biz a falak sem szoktak mindig titkot tartani mert másnap reggel 300 frt
melléklésével a polgármester következő levelet kapott:
Tisztelt polgármester ur I Ne vizsgálja azt, hogy mily titkos uton juthat egy nő egy titokra, ne tes ?ék kutatni, hogy mely indok vezére! engem e cselekvényre, láttam egy hivatalookot lesütött fővel, kétségbeesett arczczal haza-menni,tudomazt is- hogy egy más tisztviselő 300 frtnyi kölcsönt akart, sejtem tehát, hogy a pénztárból ez Összeg hiányzik, de Istenem oltára előtt esküszöm, hogy Kul -csár nem a bűnös.
A polgármester e sorok elolvasása után belátta azt, hogy a titok már többé nemaz, avagy, csodálkoznék Kulcsárban, tán ő teremtette elő a pénzt hogy a gyaout magáról elhárítsa? Minthogy a hiány egyelőre megvan, eltökélte magát a polgármester arra, hogy még hallgatni fog. de ha törik, ha szakad, a manipulátiót fel kell neki fedeznie.
Bement tehát a pénztárba és nyájas beszédével felbátoritá a szegény Kulcsárt; de alig hogy beszédbe, ereszkedett vele, jön a szép Ida, és fontos közölni való ürügye alatt, k\'ihivj&az előszobába férjét Álnok egy gyors, jelentőségteljes pillantást váltván Idával, folytatta dolgát. A polgármester most alkalmasnak találta, bogy egy mellékszobába, honnan mindent meg* figyelhetett mi a pénztárban történik, visszavonuljon. Álnok körülnézett és sen-kitsem látván, sápadt arczczal felkel helyéről reszkető kézzel nyul a nyitva hagyott pénztárba és meg sem nézve a bankót, zsebébe dugja és rémséges arczczal visszaül helyére. Kulcsár most nyitja az ajtót, mire
A lefolyt évben is fötörekvésflnk volt a bajtársi jó viszony éa egyetértés szílár-diíésa. Az évi eredtóény minden tekintetben kielégítő volt, a mennyiben testületi . zavartalaunl s a kitűzött czélnak
megfelelőieg folyt le.
Reiföirivüli eseményekben ís gazdag \'volt a lemult év, a mennyiben sikerült urna rég óhajtott czélt elérni, hogy a VI. és VII. kerületben egy tűzoltó szakasz álliItatott fel.
A parancsnokság buzgó működése folytán sikerült a tekint, városi -tanács szíves támogatását kinyerni, mely nyomban átengedte ideiglenes őrségi helyül az ottani tanács szobát s utasította a mérnöki hivatalt eey örszoba és szerház tervezetének mielőbbi beterjesztésére.
A parancsnokság megkeresésére egy hydrophor beszerzését \' is megajánlotta, mire nézve már egy alkalmas gép ki is jelöltetett, mi megszerzés végett ajáoltatui rendeltetett.
Ezen most felállított tűzoltó szakasz tisztjeiül, és pedig mint mászó-szakaszpa rancsnok Dolmányos Ferencz, mint szivaty tyus szakaszparancsnok SzahóIstván, mint pzertámok szakasz parancsnok Poszavetz Ferencz, mint segéd tiszt szakasz parancsnok Poredus Antal urak a megalakuláskor a parancsnokság által ideiglenes minőségben a\'mai közgyűlésig kineveztettek, kik buzgó kitartással működtek a szervezés körül, miért is őket kiváló elismerés illeti meg.
A felállított szakasz felszereléseit illetőleg a választmány már megtette ¦ szükséges intékedéseket .-• elnök urat a beszerzésekkel megbízta.
Volt a lefolyt évnek egy második nevezetes eseménye is s ez t" városunkban aug. 15-én megtartott első megyei szövetségi közgyűlés volt. 22 társ egylet vett részt a közgyűlésen, mely tek. Kováts Károly ur z.-egerszegi főparancsnok mint szöv. elnök tapintatos vezetése alatt folyt le. ,
A tagtestületek fogadását s az ünnepélyesség rendezését egyletünk teljesíttette s a vendégeket a közgyűlésre történt sorakozáskor egyletünk elnöke a legmele-gébben üdvözölte.
A megyei választmányba ez alkalommal egyletünk részéről Saliér Lajos föpar. és Knortzer György titkár lettek beválasztva.
Mint figyelemre méltó-eseményt soroljuk fel az országos negély alap megalkotását és melybe egyletünké 65 taggal belépett; s ugyanannak ez év január 4-ére kitűzött közgyűlésében egyletünk magát Bátorfi Lajo3 tüzvédör alp. ur által képviseltette is. ,, -r-:\'-N
A közgyűlés azonban határozatképes nem levén, elnapoltatott. . \\
Egy harmadik nevezetesebb \\körül-mény laktanya kérdésünk levén. A választmány e parancsnoksággal egyetértve, kifejezte a tekint városi tanács előtt hogy a jelenlegi tanya mély fekvésénél fogva nem felel meg a czélnak. Arra kérte tehát hogy e közös hadseregbeli kaszárnya elkészülte következtében megürült a szentgyörgyvári utczában álló katonai kocsi raktárt, czélszerüen átalakítva engedné át.
Ezen megkeresést ugy látszik siker koronázta, a mecinyibenaz ügy véleményadás végett már egy külön bizottságnak ki is adatott.
Remélhetjük tehát bogy jövőben ez által is nagyban meglesz könnyítve hivatásunk teljesít hetese.
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM
.2 ALAI KÖZLÖNY
JANUAR 31-én-
- — A letenyei .és egyedutai polgári dalos-egylet 1891. évi február bó 8-án Letényén, a Récsei féle vendéglő helyi-íéEeiben. saját czéljaira habgvensenynyel
ez egylet 506 frt 50 krt gyűjtött, ebből 366 frtért tűzifát vásárolt, felvágatása. a szegények házához vitetése^s egvéb segélyezésre 140 frt 50 kr. fordíttatott, nem
összekötött tánczvigalmat rendez, melyre jkülönben a bitközség maga 300 forintot a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a - utalványozva, osztatott ki a napokban ha-rendezö-bizottságnevében: KövácsSábdor ísónló segélyezés czéljából. il e karmester. Dr. Csempész Kálmán d. e. j — A tiszti önsegélyző szövetkezet-elnök. Belépti díj személypokint 50 kr. nek január 25-ére öst-zehivott közgyűlése Ke;dete 7 órakor. Kelülfizetések a jóté- ; nem tartathatott meg, mer: az alapszabá-kíííiy czél iránit tekintetből .köszönettel lyilag megkívánt létszám nem volt képvi-fo^adtatnak és hirlapilag nyugt áztatnak, selve.
A Íi&ngverseuy műsora: 1. Elnöki meg- —Nyilvános köszönet. Herteleudy nvitó, dr^etípesz Kálmántól. 2 Hymnus Béla országgyűlési képviselőnk a nágyaz éjhez, előadja a letenyei és egyedutai kanizsai .Népkonyha" javára 10 forintot polgári dalos-egylet. 3. a) Részlet az „Ál- volt szives adományozni, melyért köszÖ-arczosbál\' czimü operából, b) Olasz ke- netét nyilvánítja az elnökség, nngö, előadja a sormási Önk: tüzoltó-egy- — Részvéttel vettük a gyászhirt, let zenekara 4..Felolvasás, Mi kies Géza- hogy-Seidl Lipót mükertész élete 70-ik tói 5 a) Szomorúan szól a magyar nóta, évében jan 27-én meghalL Temetése nagy bj Is, is. is, előadja a letenyei és egyedu- részvéttel történt. Halálát gyászolják neje. tai poleári dalos egylet. 6. Az utolsó em- szül. Neumeister Karolina. Seidl Ágost, ber, Petőfitől, szavalja Zakál Gyula. 7. Seidl Amália férj. Németh Ignáczné, Seidl Részlet a .Suhancz\' czimü operettéből, Delphina gyermekei: Seidl Agostné szül. előadja a sormisi önk, tűzoltó-egylet ze- Barát Anna menye, Németh Ienácz vöje ; Lekara. 8. Az élet víg monológ, előadja Németh Géza,-Jető és Károly unokái Kovács Sándor. 9.\'Bordal, a .Bánkban" Áldás és béke hanivain!
czimü operából, előadja a letenyei és egyé-dutai polgári dalos-egylet. 10. Magyarnép-dalok, előadja a sormási önk. tűzoltó-egylet zenekara. 11. a) Vékony héjjá van a piros almának, b) \'Kis szekeres, nagy szekeres, előadja a letenyei és egyedutai polgári dalos-egylet. ¦-.„ .." : - Meghívó. Az aísó-domboraí önk.
— Mély részvétet ke\'tett városszerte Báró Bibra Frigyes honvédezredes ur egyetlen fiának elhunyta, kibea a vigasz\' talbailan szülök; minden reményöket elve szíték, nehéz is Ily esetben a vigasztalás, nincsenek szavak erre, csak érzem lehet a rettenetes fájdalomnak nagyságát. A családi gyászjelentés igy szól: Gleicherwieseni
lüzoltó-egylet 1891. évi februáY-ííó 7-én báró Bibra Frigyes m. kir.honvédezredes, saját pénztára javára a helybeli.nagyveo- a m. kir. 10. honvédezred parancsnoka és déglö termében zártkörű ^.tánczestélyt neje született Kosztics Anna és számos rfndez. Hirschler Jakab retidezösési elnök, rokonság nevében megtör: szívvel jeleutik Körber János rend. pénztárnak. Szlá egyetlen bőn szeretett drága gyermekök meh József r. ellenőr, -Lówp Adolf r._«vi- Gleichetwieseui báró Bibra Jenőnek f. évi éányvájda, GadÓ Lájcs, Horváth Iván, jan. 26 án délután 3 órakor, életének l2ik Horváth Vincze, Hitti Vincze. Kohn Ká- égében rövid szenvedés után gyászos élboly. Kerzsek Antal. Pichler Imre Vámosi hunytát. A boldogult bfllt tetemei f. hó Tivadar r. tagok Belépti dij: személyjegy 2b án délután 3 órakor fognak a görög-eu kr, családjegy 1 frt 50 kr. Felülfizeté- keleti egyház szertartásai szerint a nagy-sek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag kanizsai sírkertben örök nyugalomra tétet-n.uatáztatnak. A meghívó másra át nem ni. Nagy Kanizsa, 1891. jan. 26. Áldás és ,„\\*í»u.ia bébe lengjen a drága hamvak"fölött!
tuházbató. Kezdete 8 órakor.
— Táaezrigalom rendeztetik vasárnap, február bó 1-én Pintér Sándor jó-birü vendéglőjében. Belépti dij szemé-iyenkint 30 kr.
— Meghívás. A n.-kanizsai önk. tüz-
Temetése a legnagyobb részvét, mellett történt.
— Napi biztosoké héten a népkonyhában: Február 1 én Danneberg Jakabné, Weiss Riza, 2-án Klein Iilésné, Strém
oltó egylet felszereléseinek javára f. évi Leopoldin. 3-án Dr. Fárnek Lászlóné, Ju iebruárhÓ 8 án az .Arany Szarvas\' szál- nász Emifia, 4-én Scherz Albertné, Waj-loda termeiben két zenekar közreműkö- dits Irma. 5 én Samuely Henrikné, Gold-dése mellotí tombolával egybekötött táncz- stein Emilia. 6-án Blumenscbein Vilmosné, estélyi tart, melyre a n. é. közönséget Löwinger Kamilla. 7-én Dr. Rothschild Ja tisztelettel meghívja a rendezőség Belépti kabné, Fischer Elvira, dij személyenkint 40 kr. Fgy tombolajegy — A sümegi Önkénytes tűzoltó ára 15 kr,\'Kezdete 8 órakor. Tekiutettel egyletnek f. évi január 24 én tartotttáncz-s VI. VII. kerületi tűzoltóság szerelései- vigalma jó! sikerült; yiX)6 frt jövedelemnek beszerzésére, tisztelettel kéretik a t. böl szertár alapra isjnarad. A vigalom ki közönség tombolatárgyak szives idoma- világos kiviradtig voltfc t^iyozására. Tombola végeztével: .Jelene- — fj sümegi Önk. tüzTStíoNegylet lA a legsötétebb Afrikából." tisztikara által Sümegen 1891. jan. 24 én A sümegi népszámlálás ered- rendezett tánczvigalomkor felülfizettek
— Halálozás. Krug József, a gróf Batthyány-féle szent-miklósi uradalom fŐ-erdésze f. hó 26-án elhunyt. A boldogult
— a régi\' „Jáger" ok ezen typikui alakja
— kedélyessége-, szeretetreméltósága- és vendégszeretetéről messze földön isme rétes volt. Szakértelmét fényesen hirdetik az általa kezelt — valóbán mintaszerű
— erdők. Mint vadász — egyike volt az elsőknek vidékünkön, ki a vadtenyésztést okszerűen folytatta. E törekvésében nem csekély akadályt képeztek a környék orv-vadászai, kiknek megzabolázásában a vak\' meröségig menő bátorságot és erélyt fej\' tett ki. Két alkalommal "részesült gyilkos megtámad tatásban s ezek egyike reá nézve végzetszerű volt, mert ugy összelödözték, hogy testi épségét teljesen sohasem nyerte vissza. Összé\'ŐdÖzött lábai s magas kora daczára vadászatait a legutolsó ideig önmaga rendezte. Szivjósága határtalan volt. Háza környéke köröskörül és ablakai téleD át vaíöfftos eleségtárai voltak a környékbeli fogiyok s az éneklő madaraknak. Jóltevője volt a szegényeknek, kiket, a hol csak szerét tehette, titokb&Q segélyezett Temetése Zala- és Somogy-m egy ék intelligencziájának óriási részvétele mellett f. hó 28-án három órakor volt. Gyönyörűbbnél győuyörübb koszorúk díszítették ravatalát, jeléül azon mély bánatnak, mely hozzátartozóit, jó barátait, ismerőseit a tisztelőit érte halálával. — Koszorúkat küldtek: 1. Dem unvergesse-nen Freund: Fanvilie\' Bogenrieder. 2. Tiszteletünk jeléül: Markő család. 3. Drága jó Krug bácsájának: Dézsányi család. 4. Felejthetlen nagybátya és sógornak: Kaán család. 5. Krug bácsinak :1 — „The Gresham" életbiztosító Vadásztársai (gr. Hugonnay, Simooyi, Gó- társaság Londonban. E társulat évi jelen-zony, Sartori, Jack és Kurlnyák). 6. Von\' tése. mely az 1890. június hó 30-án be-Ihren I-\'reundinnen: Vieber Hoffmann. 7. [ fejezett 42-ik üzletévről szól, és a rész-Régi jó pajtásnak: Sch\'öster. 8. Őszinte tisz-: vényesek 1890. decz. hó 16-án tartott teletejeléül:Rosenfeldcsalád.9.Istenvele!1 rendes közgyűlése elé terjesztetett, ren-legyen áldott emléke. Janda. 10. Tisz-1 delkezésünkre állyán, következő főpontjait teletünk jeléül: Pálffy család. 11. őszinte! közöljük. Az elmúlt év eredménye rendki-barátja: Zathmeczky. 12. Grunner: Vül kedvezőnek mondható. A társulathoz Seinera unvergesslichen Freundel 13. ;az utolsó év alatt 6673 biztosítási ajánlat Fáradhatatlan és hűséges szolgálataiért: nyújtatott be 55.985,275 — frk értékben, hálás Benitzky-Batthyány grófné. 14. melyek közül elfogadtatott Ö764 drb. Forrón szeretett férjemnek! 15. Familie 47.i94,725 frk biztositási összeggel és Bírch: Unserem guten Krug bácsi. 16. ; erről a megfelelő számú kötvény ki is ál-Részvétük jeléül: Clement család. — A littatott. A díjbevétel," a visszbiztositási család következő gyászjelentést adta kí: j dijak levonása után 15.500,911 frk 77 Krug Józsefné szül. Thenn Hedvig saját, ; rts.-ra rug. a miben az 1.770,692 ftk 60 ugy leánya Emma és férje Simonyi Ist-1 cts.-ot tevő első évi díjak ben foglaltatnak, vén, valamint ezek gyermekei: Lenke, a kamatszámla mérlege 4.583.437 frk 40 József. István. Jolán és az összes r-pkou-, cts.-ot tesz, miáltal a társaság évi jőve
- Megyei r. h. Fonyód és B.-sz.-1 György közti vonatösszeütközésben a postatiszt ezolgálatképtelen lett. — Zala-szent-gróthi casinó elnökéül Dr. Mimer Anta! •» sztatott meg. — Zala-Egerszeg lakóss*^ 7430. \'
— Hazai r.\'h. Bpest lakosságának száma meghaladja félmilliót. — .Szerb Sión" szaklap indult.\'meg Újvidéken. — Febr.\' 15-én legyeid kiállítás nyittatik meg Bpesten. — József főherczeg a szivarvégeket gyűjti. — Hernád-Németiben jan. 16-én villámlást észleltek. — Ybl Miklós műépítész meghalt. — Mátyás király szobrára Kolozsvárt eddig 43 ezer fo riot gyűlt be. — Budapesten írói és hírlapírói kör alakult — Bécsben 1898-ra -világkiállítást terveznek. — Reviczky Gyula síremlékére 1039. frt. gyűlt be. — Az arany árkeletpóüék február hóra ISVaVö- — Á békés-csabai népbank csődbe jutott — A királyi udvar febr. 3 án érkezik Bpestre.
— Külföldi r. h. A lefegyverzés kérdése még mindig tart — Ferencz Ferdinánd trőnörökösüok febr. 2 án 10 napra Szentpétervárra utazik. — Gróf Károlyi István mint amerikai polgár akar élni túl az Óceánon. — Natália szprb-királyné Bukarestbe költözködött. — A belga trónörökös, Balduin herczeg, a flandriai groi fia hirtelen meghalt — Sarolta a mexikói császárné haldoklik. — Moszkvában a Puskinszinház leégett — Panitza özvegye nőül ment
Boldogult Seidl Lipót édes^atyánk temetése alkalmával tanúsított részvétért, hogy a végtisztességtételen megjelenni szíveskedtek; fogadják egyenkint és Összesen tiszteletteljes köszönetét a
4064. gyászoló cialuinat
menye — van : 640 önálló házszám. 2583 Barkóczi Károly elnök 2 frt, Eitner SánHsirkertben örök nyugalomra tétetni. Az
térfi, 2733 nő; összesen 5316. 1880-ban dor országgyűlési képviselő 4 frt. egy-egy
volt 5029, jelenieg több 287-tel. Ez tíz forintot: Scheiber Sándor, Krieger Fe-
évi szaporulatnak nem sok. rencz (Ukk), ft Herceg Crisologus. Zsische
— Helyreigazítás. Lapunk előbbi József. Sümegi Tivadart Soós Pongrácz
számában közöltük fakiosztási hírűnkben, Weiss Ignácz, Stein Miklós, Takács Gyula
hogy a helybeli izr. bitközség 500 frtot (Szt Békálla). Adományozók Bükbeiy An-
utalványozott fára, nem egészen felel meg tal 2 frt, Orbán Lajos 1 frt. Földi János 1
a való?ágnak, tartozunk a következő hely- frt, összesen 19 frt Fogadják anemesszivü
reigazítással: A i.agy-kanizsai izr. hitköz- felölfizetö és adományozó urak a választ-
ség kebelében létezik .Szegények és insé- mánynak mély köszönetét Sümeg, 1891
gesek segélyégylete .Tomecbooe y\'rosch\' jan, 28. Bánfi Alajos pénztáros.
Álnok elhagyva széké;, a szobábóKávo-! rémbe vonultak és félórai beszélgetés zik. Ott várja Ida a folyosón és mídŐD \'után a polgármester visszamegy Saroltá-Alnokot látja, megkönnyebbül a lelke, hoz és megfogva kezét emigy szól kérő Epen markába akarta dugni a most lopott hangon: Ha mindannyian azt kivánnók, szárast, midőn a polgármester két őrrel hogy legyen Kulcsár felesége, anélkül, Álnokhoz fordul, kijelentvén neki, hogy hogy vallását változtatná, megtenné-e mint tolvaj le van tartóztatva; Ida meg- nekünk ezt a szívességet? Sarolta ily szökvén, ba?a sietett és mire férje haza- rögtönös támadást nem várt, de igent jött, neje helyett egy hullát talált Az asz- vagy nemet kellett mondania Reszkető s talon e nyitott levél feküdt: halk hangon csak annyit felejt: szerettem
Kedves jÓ férjem! és örökké fogom szeretni Kulcsárt. Erre
Csak most ébredek azon öntudatra,! a polgármester az ajtót kitárta, Kulcsárt hogy csak egy élő törvény az, mely Bze- Saroltához vezeti és kezeiket egymáséiba rint a nö kell, hogy éljen és ez az erény jtéve, azt mondja: egymáséi, vagytok, mert törvénye. Késő ez ébredés, midőn egy bű-! nem a vallás azonossága, banem a szivek
nős ledér élet a halál torkába hajt Ön gyilkos vagyok, mert személyemmel beszennyezem becsületes nevedet Tán más irányt vett volna életem, na gyermekkoromban belém nem csepegtetik a fényűzés, a nagyzás és fenbéjázó kérkedés mérgét: rosz kertész állt oldalamon, ki a helyett, hogy a lelket maró no vény tfki tépje szivemből, elhagyta mérgesíteni azon ne-mes gyökereket is, mik az emberi kebelben születésénél fogva plántálva vannak.
Bocsáss meg. ha ez utolsó, de bánat-teljes perczemben kedves jó férjemnek megszólitlak. tán ajkamról e bánatteljes őszinte utolsó hang megszerzé nekem a te kiengesztelésedet, hisz a bűnbánónak Urunk az utolsó perezben is megbocsát. Isten veled, élj boldogul. Idád.
Ez esemény után 3 hóval a polgármesteri Kulcsárral Kohn Gáspár házában látjuk. Sarolta egyszerű öltözetében, csillogó ártatlan arczával nyájasan köszöntött a polgármesternek, csak Kulcsár előtt lesüté szemét Az urak a mellékte-
öszinte egybeforradása képezi a házas sági kötelék szentségét Legyetek boldo gok és hogy frigyetek a külvilág előtt is tiszteletben tartassék, menjetek egy szabadelvű or.zágba, hol e czeremóníát elvégzik, de fogadjátok azt hogy e haza nak továbbra is hű gyermekei maradtok.
Lássa Kobn barátom, így szól a polgármester, nem a papi. hanem Istennek változatlan törvényei uralkodnak felettünk és a többi dolgot a boldog párra bizva, távozott, mint ki missióját hűen teljest tette.
Elmúlt a farsang, a böjti harang hívja a hívőket bűnbánatra,\' a város kapuján a plakátok foszlányai most csak a mulandóságot hirdetik és "midőn/déli tizenkettőt üt az óra. megkondul Álnok feje fölött is a vészharang, mert a törvényszék, daczára annak, hogy egy nő csáb-jainak áldozatévá lett, kimondotta rá a bűnösséget
ság nevében is fájdalomtól megtört szívvel jelenti, felejthetetlen drága férjének, illetve atyának, apósnak és nagyagyának Krúg József uradalmi föerdész urnák
delme — a díjbevétel bozzáazámitásával ^?20.084.349 frk 17 cts.-ra emelkedett A társaság az el mult év folyamában .706,667 frk 81 cts.-ot utalványozott oly
f. évi január 26-án életének 71 -ik, boldog | követelések folytán, melyek életbiztosítási házasságának 39-ik évében H.-Szent- [kötvényekből eredtek. Lejárt biztositási Miklóson történt gyászos elhunytát A | és vegyes biztositások sat fejében, fizetett boldogult hült tetemei f. hó 28-án d. u.. a társaság 1.927,233 frk 75 cts.-ot köt-bárora órakor fognak a róm. katb. egyház vénvek visszaváltására 1.426,338 frk 7
Zalai Közlöny" czimü becses lapjának mult év deczember hó 26-án megjelent számában Torkos Imre 1-sö (Budapesti) honv. huszár ezredbeli egy évi önkéntes úrra vonatkozó czikket ezennel, mint szemtanuk, az igazság érdekében következőleg czáfoljuk meg, unnál is inkább, mert az előleges birói kihallgatás alapján kiderült, hogy fentemlitet czikk a valóságnak semmi tekintetben sem felel meg és a legrosszabb akaratú rágalom.
A mi nyilatkozatunkat a bíróság előtt tett, esküvel erősített tanúvallomásunk, megczátolhatatlan ténnyé tette. Tény az, hogy Torkos deczember hó 7-én este, mikor barátjaival a keszthelyi föutczán sétált, minden megelőző ok nélkül egy helybeli szücslegény által megtámadtatott
Mely alkalommal (betegsége miatt kardot nem hordván) önvédelemből kénytelen volt a megtámátróra ostorával egy pár csapást mérni.
Ezen összeütközés után, mi egy pillanat müve volt, mindkét ili elhagyta a helyszínét:
Hogy ezen helyreigazítást csak most teszszük közzé, anuak tulajdonítható, hogy a közlekedési akadályok miatt távol létünk a kihallgatást hátráltatta.
Keszthelv, 1S91. január hó 23-án.
ifj. PiscSI JáBös mi Momitz Lajos eazt.
mint tanú. mint tanú.
A fönti czikk kétségtelenül és határozottan bebizonyítja, hogy a mult év deczember 26-án megjelent czikk alávaló rágalom. *
Hogy mily jellemmé! birhat. egy magát meg nem nevező rágalmazó\', azt a tisztelt közönség ítéletére bízom.
Tanúim nyilatkozata által ügyem a nyilvánosság előtt is tisztázva van. És mivel fenti czikkhez kétség nem fér, kijelentem, hogy mindennemű hírlapi polémiától tartózkodni fogok-. Keszthely, 1891. január 23-án.
4062 Torlos Imre
m. kir. honv. haaríx-önk. a« l-sa ezredben ríivid axabadtigoo. \'
a vállal f*-a izerk.
szertartásai szerint a h.-szent-miklósi
engesztelő szent-miseáldozat a h.-szentmiklósi templomban f. hó 29-én d. e. 10 órakor fog a Mindenhatónak bemutattatni. H. Szent-Miklós, január 26. 1891
cts-nyi összeget fordított. A biztositási és járadék-alapok 5.789.558 frk 13 cts.-al gyarapodtak. Az összes cselekvő vagyon az üzletév végével 111.610,613 frk 54 cts.-ra rúgott. Tőkebefektetések: 2 millió
460,317 frk 40 cts. a britt kormány érté-Aldás és béke lengjen a drága hamvak \\ keiben, .539,819 frk 79 cts. az indiai és
fölött!
— Farsana;! ebéd tartatott a helybeli Szent-Ferencziek társbázában január 29-én, mely alkalommal számos meghívott
főt Níth Norbert házfőnök ur szellemes pohárköszöntést mondott a vendégekre,
gyarmati kormányok értékeiben, 14 millió 995,488 frk \'23 cts. idegen államok értékpapírjaiban, 1.734,190 frk 10 cts. vasúti részvények; elsőbbségek és garantáltak,
vendég jelent meg. A pompás ebédalajLt\'52.410,338 frk 33 cts. vasúti és egyéb
icsönkötvényekben 16.619,240 frk 73 cts. a társaság ingatlanaiban, melyekben
viszont dr. Fámek László ügyvéd ur a ház- ¦ a társaság bécsi és budapesti házai ben főnökre, estebéden pedig e lap szerkesztője^ a szentferencziek helybeli tagjaira emelte poharát A barátságos és vidám
»)L rovat alatt kSzlöttekért i letöltést
Kereskedők figyelmébe!
Egy szép, tágas üzlethelyiség (jelenleg Fiscbel Fülöp-féle könyvkereskedés és könyvnyomda) a város kellő közepében és egyik legélénkebb ntezájában 1891. május 1-tŐI kezdve bérbeadandó. Bővebb felvilágosítással SZOlgál: 4063
Soiniiier Sái3<Ioi%
háztulajdonos Nagy-Kanizsán.
Brünn:
4057
Ki nyert?
Húzás jan. 21-ép.
6 40 46 51 23.
kör éjfélig együtt mulatott.
— Kanász virtus. Kovács János és fia Kovács József Szurda pusztai kanászok, életbiztosításokra benyújtandók, folyó január hó 28-án délutáni 5 óra körül szányon hajtva keresztül mentek. Kis-Ka-nizsán, Limi Márkus szatócs boltja előtt megálltak, szivart venni és a szivar árát forinttal fizették, a visszakapott aprópénzt a bevásárló fiu nem szedte jól össze,aszá-nyon ülő apa pedig észrevéve a hiányt, maga is leszállt a boltost interpellálni, mire ez rámutatott a pulton hagyott aprópénzre, hogy bát nézze itt van, nem szedték jól Össze. Lett erre aztán káromkodás, hogy meg: akartak bennünket csalni stb. végre a boltban jelenvolt higgadtabb kis-kanizsai emberek a garázda lkod ókat kituszkolták az ajtón és a boltajtót bezárták utánuk; de hát nagy sérelem volt ez a ka nász becsületén, az öreg kovács kikapta a szányból baltáját és nemcsak a boltajtőt, banem az-ablakot is rámástól együtt ösz-szevagdalta; mígnem az elősiető rendőrök a garázdálkodőkat oltalmukba véve, bekísérték Nagy-Kanizsára, hol idejök -maradt a dutyiban kialudni a virtust; sőt a dolognak, mint halljuk, a bíróságnál is lesz folytatása.
— Az országos nt Nagy- és Kis-Kanizsa közt különösen a gőzmalom környékén határozottan a legrosszabb karban van, életveszélyes rajta a közlekedés. Felette kívánatos a gyors intézkedés, sürgősen felhívjuk az illetékes hatóság figyelmét; ily fő közlekedési utat nem lehet és nem szabad annyira elhanyagolni.
6709./tk. 1890. érk. decz. 3 án.
Árverési hirdetmény.
^ A mkanizsai kir: törvszék telekkvi foglaltatnak, 8.097,063 frk 86 cts. jelzá-! osztálya részéről közhirré tétetik, hogy logban, és különböző értékekben 14 miliió a m. kir. államkincstár végrehajtatónak 753,255 -frk 10 cts. Az évi jelentés részié- Rácz Juli, Németh Jánosné ismeretlen tar-tesebb adatai a budapesti fiókigazgatóság-1 tózkodásu részére kirendelt Dr Fülöp nál kaphatók, a hol egyúttal ajánlatok Kázmér ügyvéd végrehajtást szenvedő
helybeni lakos elleni 87 frt 96 kr. tőke, ; 35 frt 88 krnak 1871. évi február 1-től \'járó 6% kam:.;i, 7frt 85kr. végrehajtás-i kérelmi. 8 frt-\'í»vábbi árverési, 8 frt 10 kr. jelenlegi s még felmerülendő költsé-: gek iránti vhjtási ügyében a feutnevezett j kir. tvszék területéhez tartozó, a rigyáczi !619. számú telekkvben f 1882. hrsz. a. öZerK. Üzenet. Rácz Jalii Németh János tulajdonául fel-
deik^aS^^dCS" ^ "D" vett 408 frtra becsült vámköteles in-
- s«. e. Sajtijuk, de premiót nem rya- gatlan 1891. évi marczlns lS-ik napján kozoihatuok. ,|. e. 10 órakor Rigyácz község házánái
- A. K. Kíuzönettal vettük, a hiányzó Dn Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy MtB- VTSSi^t - MW.«1>. bitese k6*bej8tté,el megtartódó nyil-irunk, , . vános árverésen eladatni fog.
— K. Oj. KszzSoettai vettük. I Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
— Lapunk elBző asimibaa ke=ölt elid Árverezni kívánók tartoznak a becs-^?^-L!^L5 *r 10%-í. készpénzb^agy óvadékképes
munkatT iánknak azáit. papírban a kiküldött kezéhez letenni.
-----| Vevő köteles a vételárt három egyenlő
BV~ A vasúti menetrend lapunk 4-ik részletben, még pedig: az elsőt az árverés számában volt legutóbb közölve. jogerőre emelkedésétől számítandó I hő-
7 \\ i TT nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2
ilSZta Selyem nyomott hónap alatt — a harmadikat ugyanattól T?mi líjvrlnlr meterenkint frt 1 20 krto1 3 hónap alatt — minden egyes részlet ruuittiuun frt 465 krris (körömiül után az árverés napjától számítandó 6%, 450 különféle minSaégbeii) — hiahoz szállít fc.-.-.-tkal tw%-üU az árverési feltételek-vara- éa bérmMteaen darab «ámra éa egé« kamatokkal egjuti az árverési leitewiek nibaknak valót Hennabetr G tyari Yakiira ben megbatározott helyen és módozatok (cí. éa kir. udvari aziliitó>) Zürich Hintik szerint lefizetni.
forduló poatávaL Lavelekr* Svájcába 10 kroa ge]t Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék bélyeg ragazrtandó. 404$ 1 ^ telekkönyvi hatóságnál 1890. évi
decz. bó 9. napján.
• • Gr. HUGONNAY
4058. kirendelt kir. tvszéki biró.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS. Laptulajdonos: W AJ DITS JÓZSEF.
HARMDÍCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁRÉ 31-éD
Hirdetmény.
Alulírott ezeDnel közzéteszem, hojgy- vagyonbukott Aobalczer Ede keszthelyi .„kereskedő csődtömegéhez tartozó, a leltárban 2 - 401. és 403 -475. tételszám alatt felvett összesen 5740 frt 43 krra becsült norinbergi, divat, látszerészeti, kézmű,, pipere, rövid és egyéb czikkekból álló árutár, a hozzátartozó bolti felszerelve-
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc
A nagykanizsai
O
Csodák §^
csodája ! 8 takarékpéxztar részvénytársaság
Cleopatra csoda - arczkeoócs az osztr.-magy. monarchia előkelő orvosai által megvizsgáltatott, a bórre
vekkel együtt ajánlati nton el- teljesen ártalmatlannak f- de hasz-adatnak. nosnak találtatott
A zárt írásbeli ajánlatok legké-1 Rövid idó alatt eltávolít minden-sóbben 1891. évi február hó 15-én |féie j,6rjíají nevezetesen szeplót déli 12 óráig Dr-Kothscliilíl Ja-\' kab nagykanizsai ügyvéd mint
csódválasztmányi elnöknél 574 frt 4 kr. késepénznek óvadékul való letétele mellett benyújtandók, s ugyanott a csód-leltár és az ajánlati fettételek is betekinthetők.
Az árutár Trsztyánszky Lajos keszthelyi ügyvéd mint csődtömeggondnok kőzbenjöttévei a helyszínén, Keszthelyen bármikor megtekinthető.
Kelt Nagy Kanizsán, 1891. évi január 27-én.
Dr. BEDÓ BÉLA n.-kanizsai ügyvéd, választmányi 4060, jegyző.
964C./tk.l890érk. november 29-én.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. lörvszék tkkvi osztálya rés-zéröl közhírré tétetik, hogy Merkly Antal végrehaj tat ónak Herczeg Mihálv végrehajtást szenvedő orosztenyi lakos elleni 20 frt töke, 1884. évi márczius-hő 24-től járó C% kamatai, 42 frt 2.ri kr. per, 5 frt 80 kr régrehajtáskérelmi, 5 frt aránymegállapitási, C frt 65 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó, az orosztonyi 254. sz. tjkvben f 704. hrsz. a. Herczeg Vendel. Mihály, tamás és Rozi tulajdonát képező váltságköteles ingatlannak Herczeg Mihályt illető 33irírtrabe Cflftlt \'/„-ad része, és az orosztoini 557. >7. tjkvben f 774. hrsz. Herczeg"1" Mihály éa neje Böszörményi Emma tulajdonát képező váltságköteles ingatlannak Herczeg Mihályt illető 360 frtra beoült fele része iugatan 1891. évi márczius\'\'fö71i»ján d. e. 10 órakor Orosztony község liiizánál I»r. Hauser János felperesi ügyvéd vagy helyettese kö/.bejöttévei megtartandó nyil-váuos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár l0o/»-át készpénzben, vagy óvadékká-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletbeu, még pedig: az elsüt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N\\-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1890. évi decz. hó 5. napján.
Gr.HUGONNÁY 4059. kirendelt kir.tvszéki bíró.
májfoltokat, pattanásokat, szemöl csőket stb. Az areznak késő koráig egészséges fehér rózsás szint kölcsönöz, az arezbőrt puhítja, hosz-szabh használat után eltávolítja a ránezokat
Csak czíroeremmel ellátott tégelyek
z valódiak. Hamisítástól nagyon ngyázni kell. Kapható utánvét mellett:
Budapest,
Danijanieli-utcza 9. sz. 4053 Tótb. 33.
Egy tégely ára; 1 frt 50 kr. Cleopatra-sza-ppan 60 kr-
O O
o o o o o o o o o o o o o o o o
folyó 1891. évi február hó 10-én délelőtt 10 órakor
L^artaoíija
XLVL évi rendes közgyűlését,
a t. cz. részvényeseket az intézet hivatalos helyiségébe tisztelettel meghívja
\' - az igazgatóság.
O O
o o o
o o o o o o o o o o
Tanácskozási tárgyak sorrendje :
Hazai ipar!
SialíitfíTí.
Ezen pótkávé a maga nemében páratlan, égésien aj, még senki által fel nem fedezett növényből, s igen hasznos alkatrészekből tll, s felülmúl minden eddig forgalomban lévő árpa, makk, füge — továbbá a külföldről millió és millió kilo számra behurezott p-Ukávékat.
A Sialády-kávé izére ét zamatára nézve sokkal kellemesebb, színé szép tiszta fekete és kevesebb cinkor kell hozze. mint bármely más pótkávéim, tebát dcid-ciak kávépót X. hanem egyszesmind ka ve Javító ts, — mrrt jótékony alkatrészeinél fogva, az ázsiai kávé izgató hevitó hatásút alább szállitja, azt kellemesebbé teszi s Így a kávét felaótttk mint gyermekek és gyradélkeds szenelyek részére élvezhetővé teszi.
Ajánlom egyidejűleg SZ általam évek előtt Mtalák gyógykávét ,HONGÁRIA-KÁVÉ* néven, mely ugy ia mint tápde-dei tisztán, minden más ázsiai kávé nélkül használható, t az egészség én élet fenlsrrtásár* nézve kiválóan jótékony batáiu, de különösen gyomor 63 belho-rat-, roiz eaésztés-, ideg- és szívbajok-bárt, — \'orvosi tekintélyek által legjobban ajánlva biztos szernek van elismerve
Programtnok kívánatra ingyen
Kapható minden előkelőbb fűszer-üzletben.
— Síétlüldts postán itáwtlel. —
4050
1. K\'nökí megnyitás. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesité\\v*re két részvényes kijelölésed
2. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentéseknek felolvasása.
3. A mérleg előterjesztése : az osztalék megál lapitása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése felett határozathozatal
4. A hivatalos közlöny kijelölése.
5. Az alapszabályok értelmében, a *orrend szerint kilépő 10. valamint a visszalépi tt két igazgatósági tag, ugy a három tagból álló fe ügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti meg
választása és pedig a sorrenden levő: Danneberg \'**
Jakab, ifj. Fesselbofer József, Fischl Pál, Maschanzker ö
Mór, Práger Béla Sommer Sándor. Scherz Albert, Stern Q
I. M.. Vágnfer Káról v és a visszalépett Dr. Hauser János Q
helyébe behivott Sártory Oszkár helyett három évre X
mig Ebenspanger Lipót igazgatósági tagnak Il-od igaz-\' *í
gatóvá történt megválasztása és Garai Benő igazgatósági S
tagnak visszalépése folytán belépett Kürschner Ignácz Q
és Scherz Richárd póttagok és a 3 felügyf tó-bízoitaági Q
tag helyébe egy évi időtartamra. ° q G. Netáni indítványok.
O o o o o o o o o o o
W Megjegyeztetik, hogy az alapszabályok 11-ik J
g a közgyűlést megelőzőleg négy héttel nevére átíratott
oooooooooooooooooooooioooooooooooioooooooooQ
JEGYZET: A t. cz. részvényesek-figyelmeztetnek. miszerint szavazó-lapjaikat 1S91. éri február hó 9-ik nap. i délelőtt 9—12, délután 3 —5űráig az intézet helyiségében átvehetik.
a szerint szavazati Jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye
V " \' * - 4061
Az 188». Párisi lilas kiállításon aranj erein 3998 mei kilüiiU-ive •
!! ViVáiányl!
Wcjdits József könyvkereskedésében
XAGV-K"ANlZaÍN megjelent:
Farsangi
f á n kJ:
tólatenyér / I
(Kiigelbcpf)
és kétszer sütt
ké..ite.i ntíísr^.
Irla: FOUtjUET JAQUES
111. Napóleon ndvarí főszakácsa. Reményi toldalók-.éi ¦ziilOQtiás poeácsa, jó kalácc é> nsétiarétes kéia.téai módjával titette :
egy magyar jaö.
K üi-705 kiállitárn mQTecakének ára ŐO kr. Postai rendelések &>kr. beküldésével ajánlva
bérmenteaen küldetnek. Ezen, több magyar nS által megpróbált és tökéletesen sikerült sütési i^ódot ajánljak hölgyeink figyelmébe. 4048
MARIACZELLI
(>y<>m< >rcseppek
rc)k 3 i
- - - .....-........__JlfWW éi elenentta Ititisci
BTÓflrwcr emésrtéii ia-»ro» ciefttlun. Csak l SMlléheK
*W&Í»irrfljel *» sliiiissal tliíloi! keuitmenT,>a>odL K:\' Stra ára 40 kr., nie urea (kélneres; 70 kr. v*j-\'j«7. \' ai alkom réíiek nyilt\'atimuuitiTa vannak hoava.
FSERHOFEIt J.-féle
B^caben, I. ker..
ííyógyszerfár Singerstrasae 15. szám alatf,
zum „Goldenen Reichsapfel."
STX-f íc-ry-fif Á lo íirlQj-.Cf-ilV «eI5tt általánoa labdacsok nev. alatt; ez ntóbbi nevet telj.s joggal m-gérdemlik, mivel V eriloAtllU lilUUrttöUai csakugyan alig létezik\'betegség? melybeD ezen labdaook ci&dás i-atásakat ezerszeresen be cem bizonyították volna. Évtizedek íU ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek éa alig vsn család, melyben: exen kitűnő bázinerbSl készlet nem .-\'oÍGa található. jfta.
Számtalan orvos által ezen labdacsok cáziszer&l ajánltatnak ea a) in Itattak minden oly bajoknál, melyek «Wn emésztésből és székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kftlika, vértoluláaok, aranyér, béUétleoség ¦ hasonló betegségeknél. Vertisztitó tulajdonságoknál fogva kitünó Uatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is: így sápkórnál, idegességből szármáz-\'-, fejfájásoknál stb. iiáen vértisztitú labdacsok oly könnyen hatnak, bogy a legesekélyi-bb fájdalmakat Sem okoazák, éi ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is minden aggodalom nélkül bevehetők.
A számtalan bájairatból, melyet e labdacsok fogyasztói a legkfllÜnbQzöbb és legnehezebb betegségek után egésxaéxük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitünk . ason megjegyzéssel, bogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk gyózódve, azokat tovább fog.a ajánlani.
Schierback, 1883. október.22-én. \'
Tekintetes Úr!
Alulirt kéri, bogy felette hasznos és kitünó vérlisztító labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni saiveskedjók,
Neureiter Ignácz, orvos.
Hrasche, Flödaik mellett, 187. szept. hó 12-én. Tekintetes Úri
Isten akarata volt. bogy as Ui: labdacsai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezen? el megírom : Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes tegezni éa bizonyára már a holtak knzt volnék, ba az Ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam tso, bogy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mmt már másoknak is egészségűk viaszanye<ésére segítségül szolgáltak. _ Knific Teréz.
Bécs-Ujbely, 18S7. november &-én
Mélyen tisztelt Dr 1
A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Önnek 00 éves nagynéném nevéheu. Az illető b éven át szenvedett gyomorbnrut-bao és vizkórságban, már életét is \'megunta, melyről egyébként le is mondott, midün véletlenül egy dobost kapott az Ön kitűnő vértisttitó .labdacsaiból s azoknak állandó haazoálata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel__Weínzettel Josefa.
Eicheograberamt, Gföbl mellett, !889. márczius 27-én. Tekintetes Ur!
Alnlirott ismételten kér 4 csomagot as Öa valóban hasznos és kitünó* labdacsaiból. L1 nem tnnla*áthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni csen labdacaok értéke felettes azokat, a hol csak alkalmam nyilik, a szenvedőknek legmelegebben lógom ajánlani Ezen bálairatom tetszés szer inti haszuá\'ására Önt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel_ Hahn Igoácz.
Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia 1886 okt. 8-án. T. Úri
Felkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szivesksdjék. Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszab adni taxa. Kzen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb körsönetemot kifejezem, — vagyok tisztelettel . _ Zwickf Anna. :
Ezen vértisztitó labdacsok caakie a Pserhofer J.-fále, as ..arany birodilol almához" czlmzett GyógyszerlarhEc, Béosttan I., Slagorstrasse 15. az. a. készíttetnek valódi minffségben, • egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartslmastatik, 1 frt 05 krbn kerül; bérmentetlen ntánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Az összeg előbbení beküldésénél- (mi legjobban postaotal-ványnyal eszközöltetik) bármeotes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr, 3 csomag 8 frt 35 kr., 4 cao mag -1 frt 40 kr; & csomag 5 frt 20 kr és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
Sir* KB. Nagy elterjedettsógük következtében ezen labdacsok a legkülfinfélébb nevsk és alakok alatt u tán u itatnak ; ennek k.&vatkestóben kéretik csakis Pserhofer J.-féle vértisztitó labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással fekete színben és mihden egyes dobos fedele ugyanazon alsUrásaál vörös színben van ellátva.
Amerikai kösz vény-kenőcs ,Tr,h,\',áL
legjobb szer minden köszvényes ős c*úzos ba;<ij, n. m. : ge-rincz-, sgy-bántalom, tagssaggatás, isebias, migraine, ideges fogfájás, főfájás, faiszaggatás atb. stb. ellen. 1 forint 20 kr 1
Tannoehinin hajki-.nőcs" &L°ZJí:%
í-?. valsmeanyi bajnövesztő szer köiött orvosok által a legjobbnak elismerve Egy elegánsan kiáltitott nagy szelen-czével 2 frt,
Altfllánn« tsiTtnory Steodel tanártól Ütés és ssű-
AxLdiaiios. tapasz rii 4iui okoeou „beknii.
mérges daganatoknál, njjknkacz,\' sebo vagy más ily bajoknál, mint kitűnő s tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr.
vagy gynladt-mell lőu kipróbálva. 1
Fagybalzsam J-J
Pserhofer J.-tGl. Sok év óu a fagyos
sebre, mint . Bérmentve
legbiztosubb gzer elismerve 1 köcsöggel 40 65 kr.
\' általánosan ismert kitűnő házi-szer ¦m, rekedtség. görcsös köhögés stb ellen. 1 üvegcse ára 50 krajezár. 2 üveg bérmentve 1 forint 50 kr. \'
PQi7Prif\'7Í3 (Pfig*\' csöppek), megrontott gyo-VÜÜliVUlsAlU m0Tf roUs emésztés és mindennemű altesti bajok ellen kitűnő háziss^r, 1 Üvegcsével 22 ki L12 üveg 2 frt.
W.-Hl Kiír a rossz főfájás, szédülés, dugulás stb. ellen. Fgy
Utifünedy,
Élet-
Altalános tisztitó-só f^ili
emésstés minden következményei, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam,, 0íeí m b. Por a Jábizzadás ellen. &t %SB^,
az azáltal képződ" kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártalmatlan sser van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Golyva-balzsam, EJVE \'sSZJ&ti.
sel 85 krajcsár.\'
Helsó vagy egészség-só "f^f„„^;.
ut és minden a recdetleu emésstésből t^trmasó bajoknál. 1 cio nag 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kívül as osztrák lapokban hirdetett ösaaea bel. és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak, éa a késaletben netán nem levők gyorsan és olcsón saegtxeiestetnek — Postai megrendelések a leggyorsabban esakösöltettuek, ha a pénzösszeg előre beküldetik; nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történi^ a küldés, ba as ösaaeg-előre beérkezik, mely esetben á postaköltségek sokkal mérsékelt bbek. 4009
Wajdits József könyvnyomdájából Nagy-Kanizsán.