Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.87 MB
2009-12-04 15:06:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
735
4477
Rövid leírás | Teljes leírás (338.16 KB)

Zalai Közlöny 1891 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1891. február 7-én.
6-11* szám
Előfizetési ár
ías évre 5 frt -
e*re . ... t írt 50 kr. g)edéTfe .... 1 frt25 kr. Egyes iziá 10 kr.
11 1 RÜ KT ÉSKK [b li *«*!)<>» jv-tJttorban 7, <iii*odiI->i minden további sorért f> kr. (, NYHTTÉRBLK ítoronként 10 Érért véfMnek K.^t>c»tari illetik mindm egyei i:.-;ir-,-^n 3U kr ¦ Szetend5.
ZALAI KÖZLŐIT
Harmlnczadik évfolyam
r i
JA lap sieliemi részét illető- köz \' iy*k a szcrke-ztöséghe-.„ részét illetíí közleménye! jped:(- .i kiadóhivatalon
nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a nagv-
iníézcndi")k :
a ff y-K (.
%izsá u
¦.akarékpénztári-\'jnilpt.
Kéziratok vissza cem küldetnek
aagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank-, a .n.-kanizsai önkéntes Wíoltó-egylef, a nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület-/ ,
anizsai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara\'- nagy-kanizsai kaWálasztma-nyának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENI) VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
6ynzzcn az igazság!
E becses lap 3. és 4-ik számában „i&z apac^ák" ^czim alatt egy áflitólagos .jó katholikus" fóliából nagyon is észrevehetóleg irányzatos czikk jelent meg, mely az igazság útjáról letér és másokat is leteríteni törekszik. E végből szabadjon bizonyítékok fegyverével utjat állnom. Bántja a czikkezót az, hogy a vesz.;\' ptémi egyházmegyében 12 nózárda , van és bántja még jobban az. hogy ezt ni ások „örvendetes" nek hirdetik. Oneudetesebbnek lenne nemde, ha ugyanannyi börtön, kaszárnya vagy "színház épülne? Ptdig, tessék elhinni, hogy mely mértékben növekedik valamely országban a jó erkölcsök teoyéstő háza ;avallás-erkölcsös nevelés intézetei: oly mértéiben csökken az erkölcsi bukottak, elzül-löttek száma. És pedig csakugyan ör-vendeies jelenség. Hajdan édes ha zánkbao majd minden ház. minden család egy-egy i\'.y intézet volt, melyben a legszigorúbb elvek kormányoztak; most sajnos! azokoak a szegény, oly gyakran é r d e m e 11 en Ü1 rágalmazott apáczáknak, kik min-deuüket az emberiség javára áldó zatúl hozták, kiket az általuk annyi szeretettel és gonddal ápolt betegek, az elérzékenyülés könnyei közt álda-uaky—¦- kiknek intézeteikbe a más vallfcsru-ak is oly szívesen adják neveíl^-végett gyermekedet, még akkor is^ midőn helyben más intézet is létezik — mondom e szüzeknek keü az erkölcs őreiknek leuniök, Dehogy a lejtón még többen- leguruljanak .. . De\' hisz ezt czikkezó maga is elismeri, midőn irja: „belátom, mikén: v a 11 ás erk öl esi szempontból igen is\'üdvös leányainkra nézve az apáczák által való zárdai nevelés." Ha igen — minthogy" a nevelés fó czélja az erkölcsös nevelés, főleg a leányokra nézve — tehát miért nem
ifirfll, hogy az ily intézetek az állam, ! tehát a polgárok anyagi térbe \'nélkül létesülnek? ! Felel: „Lehetetlen szemet huny-! nora azon borzasztó veszélyekre, ; hátrányokra és károkra, melyek ma jgyar nemzeti szempontbÓ! is, de meg | egészségi s társadalmi szempontból j is a zá.-d^ nevelésből reájuk háro-molnak.1^
Nézzünk e vádakkal farkasszemet ! Egészségi szempontból.Hogy rövid legyek, nem ismétiem egyes vádjai tnlzott feisoiolását, ő azt irja, hogy az ott nevelt leánykák „elgörbült hátgerinczj gubbadt nyak és beesett mell°-lel birnak. Tessék most akár Keszthely, akár Kaposvár, a-ár máshova elmenni és hasonlítsa össze az ott nevelt leánykákat a legtöbb, egyébként is, kiket tanítanak, csaí: kívülről jár be hozzájuk — azon\' leánykákkal, kik mas intézetekben neveltetnek, vagy taníttatnak — és ha nem elfogult, bekell vallania, hogy légből kapott vádja. Nem egy leánynál tapasztaltam, hogy a zárdából hazakerülve, eleven piros, pozsgás volt — az azelőtt és később ismét azzá lett vézna, halvány atezu. Az a rend, mértékletes életmód, vidor társalgás, mely a zárdában dívik, megtette hatását és mind a szülő, mind a növendék áldja jótevőit. Hálátlannak nem illik lenni —- de Megkevésbbé rágalmazni az önfeláldozó szeretetet.
^Társadalmi szempontból meg az a félszeg félénkség, emberkerülés, különcz. elzárt természet, egyoldalú világnézetek . . . s<mmihez hozzá szólni nem bir, nem tud" — óh ka nizsaí leányok, kik a zárdában leltétek nevelésteket, óh lépjetek a a czikkíró elé és mutassátok be magatokat: mert fogadni merek, e jámbor irÓ még nem látott közelről oly leáiyt, kit a zárdában neveltek vagy oktattak. De azt bizton merem állítani, hogy még a zárdában a ne-
velést meg nem fifyefte és nem látta azt az elevenséget, azt a bizalmas nevelést, mely ott honos és egészséges, a társadalomnak minden képen hasznára lehető tagokat szolgáitat. Vagy tán azt gondolja, hogy akkor a magas körök, jól szituált müveit csaladok oly számmal küldenék oda kedvas gyermekeiket ? Le avval a hályoggal! Tessék önuek ,ép szemeivel, meggyőződni és \'aküor bátran, ha uka van megtenni, ijeszszen i Amit képzelciébór oda gondol, hngy miként tudhat egy, a világtól elzárt egyén, a világ számára nevelni — theoriának talán beillenék, de nem ám a valóságnak. Menjen csak akár az intézetbe — akár az ott nevelt, de már szülei körébe visszatért leányok társaságába — és meg fog győződni, hogy irt, miről biztos tudomása nem volt.
A mit nemzetiségi szempontból irt, hogy g r á c z í apáczák, tehát külföldiek. Itt is nagyban csalódik. Mert azok biz tősgyökeres magyar lányok, kik legnagyobb részt a Kanizsán .kikosarazott, de Budapesten két kézzel Örömmel fogadott Ranol-der-féle intézetben nyerték aiapos kiképeztetésüket; csakis anyaházuk van Gráczban, hol rgy vagy két évig azt a mély vallásos szellemet szivják be a vallásos stájer földön, mely képesiti őket arra, hogy a legnagyobb önfeláldozással neveljék, ápolják az őket rágalmazók gyermekeiket is, és pedig oly odaadással, szeretettel és ügyességgel, hogy az izraeliták is örömmel küldik oda gyermekeiket. Ha nem hiszi — messze nincs, menjen csak Kaposvárra.
Ha hálás dolgot óhajt végbevinni gyakorlott tollával, támadja meg ugyanazon szempontból a varráshoz oly korán foglalkozó (lányokat egyes üzletekben, gyárakban; az éjjeli tivornyák helyeit, az erkölcsié- j lenség különböző székeit, Ne bántsa!
azon szegény apáczákat, kik olcsón, szeretettel és oly jeles eredménynyel működnek az emberiség javára. Sót kérje velem a Mindenhatót, hogy adjon Kanizsának is egy oly jótevőt, ki ott e leburrogatott apáczáknak nevelőintézetet létesítsen és hogy pyissa ki azok szemeit, kiktől függ. nehogy ismét megtagadják azok befogadását. Lenne ismét varos, mely Örök hálával viseltetnék iránta.
Egy kanizsai.
Közegészségügy.
Tekintetes Városi Tanács!
Naey-Keoizsa város lS90-ik évi egészségi viszonyairól van szerencsém a következő staiisztikai adatokat beter-jeszieni:
IjAz egészségügyi állapot a lefolyt évben nem mondható kedvezőnek ; kórjelleg ugyan nem uralkodott, mégis ugya betegedések, miut a halálozások száma (•nagy arányokat Öltött, különösen a halálozások olyan számot tüntetnek fel, 1 amilyen megelőző években a város te-iriiletén még soha nem fordult elő. | Befolyásollak a betegségeket a változó . időjárási viszonyok, a téli s egyáltalán a ! hideg évszakban az izmok es izületek trheumatikus bántalmai, a légzőszervek í burutos és iobcs bántalmai, a toroklobok különféle "alakjai, az agyhárlyák lobos bán \'talmai voltak azok, melyek leginkább ész lelés alá kerültek, mig a meleg évszakban ezen beteeségek csökkenését láttuk; hanem az emésztő szer7ek burutos és lobos bántalmai. a válióláznak különféle alakjai uralkodtak leginkább, mindezen itt felsorolt kóralakok nagyobb számban fordultak elő, mint a megelőző évben, miért a h»iálozási arány is szaporodott.
2) A járványos betegeégek közül a felnőtteknél az influenza volt az, mely nagy mérvet öltölt, egé>z január és február hóban körülbelül 2500 ember szen védett benne, magában az influenzában nem sok ember halt meg, de következményes betegségeiben az év folyamán sokan haltak el, különösen az utánna visszamaradt légzőszervi bántál mákban. A felnőttek^özt volt még több hagymáz, orbáncz é^éhány^rachomaeset
A gyermekek között szórványosan
I fordult elő a vörheny, május hótól kezdve az év végéig körülbelül 120 eset észleltetett, olyan súlyos alakban, hogy a megbetegedetteknek 45°/0 a hjlt el, ezen megbetegedések aránylag kis térre szorítkoztak, mert ha valamely-csaUd egy gyermeke megknpta — tekintve a szegényebb sarsuakná! az elkülönítés nehézségeit, ngvhzórván-ieh\'-tetleii voltát — a vörheny ezen egyről a-többire is, át>zárniazoU. Leg ebb vörheny niegbetfg-iiés május, jumu> októhf-r. november p< deczember bóra es.k. E\'. üg\\ben a városi közegész ségi bizottság többször ü.ése/.ett, moiynek b8tározatai a legszigorúbban i.:.jtattak végre.
Klöfordult még a gyermekeknél a I roncsoló loroklob és torokgyik jelentékeny halálozással és néhány esete a höghu-rutnak.
3) Járványos betegségekben a következő számú halálozások történtük: Hagyniázban . . . meghalt 2 egyén. Roncsoló toroklobban „ JO „ Vörbenyben ... . 55 „ Torokgyíkban ... „ 24 „ Influenzában . . . \' , 13 „ Orbáuczban .... n 2 „ HÖghurutban . .¦ . , 3 „
Összesen meghalt 109 egyén. 1890 dik évben a város területén volt G63 haláleset, melyből Nagy-Kanizsára esMk 49S Kis-Kanizsára 1$5.
A városi kórházban elhalt\' -helybeli 25, az izr. kórházban 2. Az összes haláíoy zis, a katonai kórházban elhaltakat be nem számítva 690, ezeken kívül halva születet! fiu magzat 41, leány magzat 22, ösz-szesen G3. Ennek megfelelöleg a születési viszony a következő: j
Született róm. kath. . . . 635 , ev. rer. .... 7 „ ágost. evang. * f.. 5. , Izraelita . . . . 85 Született összesen: 732 gyermek A születési többjét tehát csak 42, ami nagyon kedvezőtlen eredmény, különösen ha összehasonlítást teszünk az 1889-iki évvel, midőn a születési többlet 300 on felül volL
5) A halálozások okait a következő betegségek képezték:
Agybántalmak a felnőtteknél 31 esetben ¦
, a gyermeknél 67 „
Légzőszervi bántalmak . . 215 „ Sziv Ós véredény .... 15 „
Ivarszervi ...... 6 ,
Átvitel . 334 esetben
Tár
Jótékonyság!
Prolog, Irta: HOFFMANN MÓR.
A ateftény gyermekek lipinléxete s as ey. ref. ! egyha* javira febr. 7-én readerett hangver-¦ eoyea waValta DARÁS MALVINA k. a. I
Ai I n» é g vándorútra kelt * télre Kubája fotslioy, arcaa remiilet; Szeretet, Kit a reménynek atende fénye Kilialt megír, t laemébÓI, elveizetl. S fényt, úttt v Mit ve bolyg a lét e réme j Csapás gyanánt a aujtott föld felett. Ho»á csak fordnl, minden vén homályba Ki elborul a nap fénye, ingára.
Körülte minden\'búi és néma lett, Kikor m&gé rejtőiek a madár; Felleg borilj* a *Btét eget. A nép, zengS vidék kihtlva már ; S rohan, ha fizné regeset,
Síint, életet veait erd5. rét határ : S bová belépett — élei herTadisa Gyáaa, árv&iig kelt mindenütt nyomába.
De Ím, a J,<S t é k o a y ti szállt a földre, Az ég ez üdvöt hiDtÖ angyala, S a ciUg-gedt iziveket reményre iBltvo, Kunyhóból a másikba járt maga; E-dő, mer.5 izép zöld •unit felöitre Életre kél, — madárka víg dala Fennen lehaere ád a« ég Urának Hálát, hogy oj életre táaadának.
S" nem izállt a Jótéko nyaágvisiza égbe, Hí<e az iotég még.pmctit idelenn, S hol advöt, békét öaaaeronta, tép* — Az áldott angyal ottan magjelen. Hitet, reményt aagáro* zaende képe S uj hit, remény hat át a azíveken, S a megvijiaztanKt«i»ek h5 Imája Zeng, mint bozíiona * mfcnyskbr izáilva.
S a jótékony;;.- temploma
Ai oltárán fellobban majd a láng:
Kmelkedik a szeretet kövéből
8 ai ima «*ng ; Immár megválUtánk !
Ai litt-n ii moiolrgva aél egébdl
Kik áldozunk e« öltárun — r^ánk:
S meiszületik ai üdvöt adó béka —
Ai emberileg e vezérlő fénye.
Ez oltárnál nem létezik különbiég, KrÖs éi gyenge, izellem éa anyag, Atdoini jSnek itt, hogy egybeköaaék Joteiteik, mcIrékliS! üdv fakad. Kiu-ijrálaazW vona\', ciak a közöntég, Kicait, nigyot, mely egyeniSn fi^gad; A mit kértünk a tieretet adója, Es minden niv örömmel azt lerója.
Oh jöjjetek, áldozzatok tehát itt.
Ha drága a szent előttetek a hon j
Uumzeretetnek szép emléket állit,
A ki áldoz ily szent oltárokon.
L\'gy biztosítjuk izép hazánk hatírát,
Ha szirtink együttérz5 é» rokon
R ha vall, ki Ínségben, nyomorban ---r.\\
Olt érző szivvel nytijunnk »egedelmet
A jótékonyság angyala közétek Szállott az este, eljött ó ide. Üdv nektek hát, a kik ma eljövét;k A kegyelet adóját róni le ; Ide, a honnan távol az önérdek S hol áldást tió- a izeretet keze; A mit ma mindegyiktek tztwi-I áldoz: Mint tömjén füstje száll az ég Urához!
A falusi tarokkról.
Midőn a falusi férfi-társasélet eme kedélyes foglalkozásáról e becses lap hasábján egy kis élőképet akarok rajzolni, tán senki sem vádolhat arról, hogy eszmefuttatásom szezónszerütlen volt, — mert hát széles Magyarország sok falujában kedves déiu\'áni szórakozását képezi ea-s
müveit köröknek; — de meg azután, hogv őszinte legyek, csekély személyem iránt is: nauta de ventis, de bovis urat arabor. aki pedig szeret tarokkozni — mint én is etiam de cartis beszélhet.
Most, hogy a kegyetlen tél a nóta rabszolgájává vált: befújta az utat a bő, r. mig áz újság mindennapos faiatkenvéréhez «em juthat a szegény falusi, lehet-e rósz néven venni tőle, ha benne inkább mint valaha feltámad a társulás érzete, \' s miután már a postán kileste, hogy a ! .vonyáV nem jött meg, így tehát újság \' sincs, elmegy a-szokott kompániába, hogy ott, ha bánata volt, fölvidulva felejtse, s ba nem volt gondja az nap, upya sic dictum: „beugratással* vagy a sunyiféle .húzzúk-kal" vegyen pár perezre nyakába.
K. ba:: ib öszejöttek tehát, hogy mint régi kipróbált vadászai a huszonegyesnek, megkezojék a hajtást. — Persze, ha akad a kompáriában olyan, kinek napi gondjai i legfontosabbikát mindig az elmúlt "nap ! rosz osztói vagy emelői képezik, ugy az [ másnap már összeturbálja a kompániát, I már hozza az 5 plattot s huzat, hogy kiki I a már elhelyezett s az asztalra tett meg-I felelő kártyákhoz helyezkedjék el.
De nézzük a játszók alakjait. — : Persz.e. olyan faluban, vagy piane olyan helyen, hol mint a mienk is városnak csú folják a községet a városházától egész a falu végéig minden esetre van egy vagy két pap, gazdatisztek, jegyző, tanítók és postamester. — S ha jó visiony van közöttük — mint minálunk — ugy nem csak egy. hanem két kört is alkotnak, teszem ayt: függetlenségit Paskeviescsai, s mame-
lukot Klopíczkival. Vagy pedig ha egyik sem egész, ugy szidják azt a két kulacsos\', ki majd egyik, majd a másikhoz szökik, s nem ritkán elméletben valami ledér hölgyhöz hasonlítják.
A tarokk húzónak osztottak tehát először, ki épen a község m. kir. postamestere. Tekintélyes alaki bogy is ne! hisz nem régiben a körvadászaton, midőn arról volt a sző, ki látta a szalonkát, egyik hajtó —tán lábára tekintve — monda: „a sánta nagy.-ágos ur." — Azután meg, hogy tekintély a kártya terén, azt maga érzi leginkább, mert ki az, ki nála önérzetesebben mondaná: „ezt most értse meg" — ,tudja meg, mi az" ? — Hogy kártya taktikái milyenek, tán világot vet rá a szomszéd erre caracteristicus kifakadása: „Ordas." — Hogy conservativ szellem lakik egész valójában, s igy a multak iránt kegyeletet ápol szivében, arról tanúskodik az is, hogy mint egykor, még ma is va karja fejét, ha . ;t akarja, hogy tököt hívjanak, nagyot sóhajt jobb ügyhöz méltó érzelemmel kapva szivéhez — jelezve a piros hercz szint. stb. — De jó ing is van rajta nem ritkán! s ilyenkor meg-meg dicsérjük mert a hercziggé tevő jelzőt „fátterke" nem késünk neki megadni. — Pipával vagy szivarral nem köti le figyelmét a játék alatt, nem csak azért, hogy mit a vámon nyerne, a réven elfizetné, hanem mert már arra nem jntua. test és lélekkel drótozván magát a plattokhoz. — De nézzük, ki a szomszédjall
A sors nem ritkán a kalapácsot appropó küldi, s midőn itt most a Bxom-azédban a Bxámtar\'ót látjuk ülni, félünk,
bogyajáték végére „fái.^erkéükbÖlB semmi sem marad.
"Heves vérmes alak, üvegház nélkül is kegyelettel ápolja arczán a „bazsa rózsát* .. Oroszlány bátorságunak Ítélhetnénk hangja után, ha szive sokszor házinyúllá nem tenné. nY^s igen jól adta a természet azt, hogy hígjának viszhangja, még ha gyüszübe kiált is,, van, mert ha nem lenne, tán ecbo uélkül nem bánná meg jó lelke azt, mit nagy ritkán a dis-tingváltabb gondolkozás rovására mondat vele véletlenül ajaka. — Tele lelkesedéssel s olyan tűzzel, mihez a gyújtó tükrök góczpontjának ereje csak kis Miska lehetne. — Katona is volt, hangosan mondja, hogy 66-ban ott volt, de nem késik őszintén utánna súgni: „dekkoitam a hid alatt". — Ha jó izüet akar mondani, tótul szól, s e helyeit: a jó czigány is nótát feled — igy szól: „stari muzikant nóti tratyi", vLgy ha a yolátot gyávaságból ki nem mondják, nem késik iiyetén tót axiómát hangoztatni: „kovolakóny brez-vósta", IÓ farok nélkül. — Kritikában gyakorlatot mutatnak ajkai, mit néha nem késik kipótolni argumentumok hiányában eTőteljes hangjával, melylyel sikerrel szónokolhatna az .Eiffel* torony csúcsáról. De legyünk hozzá őszinték I — hibáját is belátja s ilyenkor még tettlegességre is vetemedik magával szemben, mert a helyett, hogy csinos nejére bízná a jólálló cziróga-tást. ^ajátkezüleg teszi meg arczán csattanós alakban. — Örömöt szerezni jó szivével mindenkinek szeret; egyszer azonban legjobb akarata hajótörést szenvedett, mert nagy újságként kaucsuk labdát hozott,
HARMINCZÁDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBBüAfi 7-én.
f j 1" ¦
to s S L SS 50 « a
g s w
te - 1 - 1. =
1 1. * 1 ¦ «
to » p
o>. ¦é 1 - H.
C* 1 - 1 1 „ 1 ó
1 Ilii"
5

i s i S Egyött
8) A 7 éven alóli elhalt—gyermekek száma 346, több mint 50°/0-a azNissze* halálozásoknak, ezek közöl törvén v telén gyermek volt 83. \\
9) A védhimlő oltás épril., május és június hónapokban teljesíttetett, ez alkalommal jó eredmény nyel beoltatott 424 gyermek, ujraoltatutt 506 gyermek. Az oltás felerészben tehén himlő anyaggal, felerészben karról karra történt
10) Orvosrendőri vizsgálat volt 5 hullán, orvosreodóri hulla bonczolás 6 esetben, mely alkalommal a halál okai voltak: egy esetben beíső elvérzés, egy esetben ag> szélhűdés, három esetben tüdő- és szívszélhűdés, egy esetben kiéheztetés,
melylyel összegyűjtött övéi előtt beakarta bizonyítani, bogy az ablakhoz dobva vissza fog ugrani. — Az elsőt teljes bizodalommal hajítja, de az ablak betörött, a másodikat már kétkedve, de mégis megteszi: ez is betörött! A harmadik hajtásnál már betörött a két ablakkal reménye is s mulattató experímentom iránt, s szidott mindenkit a világon, tán titokban önmagát is
Hogy annál változatosabb legyen képünk, miként egykor Virgil Aeneasában. a túlvilág íelkei váltakozva jöttek elő, ugy itt is a vidámság mellett helyet foglal a komolyság. Nyugodt phlegmaticus véral-kat, nem ritkán jó kedélylyel kibélelve, jelemzi a tiszti ártót— A Jupiter tonans redőit homlokára varázsló érzelmekkel tekint a kontrázó postamester .komádra*, ki irfintj komaságát tán azért nem fűzi Össze a birtokos névmással, mert hisz az ó gyermekei majd csak a föltámadás után fognak megszületni, — s így neki is a valódi komaságra szerencsét vagy szerencsétlenséget hozni. — Vaa Gereben rajzainak titulusát gyakran alkalmazza, mintha csak tudatában volna annak, hogy jól áll neki, midőn a közös érzelmet a szavakban reprezentálja: „fene üssön kedbe komád" ! A tiszSartók eme tipikus,tiszteletre gerjesztő alakjának tán nem is állna jól a gyors mozdulat — s egyszer mégis megtette, hogy utánna kapott a véletlenül kikért — skiz bárdja alá kerülő — bu-azonegyeanek, melyért, ha nem is moDdja tán melegen érzi, hogy gyorsaságát le*; alább is méltányolhatták volna.
Nevetni jóizü taktussal tud, de azért korántsem rugdalódzik ilyenkor nevető görcsökben, mint a mellette illó káplán.
mely utóbbi törvényszéki bonczolás tárgyát is képezte.
Orvos törvényszéki boncxolás végeztetett 4 hullán, midőn a halál okai voltak: carbol mérgezés, elégés, agy roncsolási és kiéheztetés. Súlyos testisértés volt 35, az orvosrendőrileg megvizsgált csavargó leá uyok száma körülbelül 600 volt
11) Haláleset véletlen szerencsétlenség folytán volt 2, szerencsétlen szülén folytán 1, elmekór észleltetett 2 esetben, veszettség nem fordalt elő.
12) A hasznos házi állatok egészségi állapota kielégítő voit.
Nagy-Kanizsán, 1891. jan. 1.
Dr. rAtz kálman
vtfrosi orvos.
Hí r e ív.
j — Caertán Károly Zalavármegye alispánja a Dunántúli Közművelődési Egyesület elnöke Széli Kálmánnak roeg-küldötte a vármegye 1000 forintos alapítványát.
! — Kinevezés. Cseresnyés Sándor kir. törvényszéki elnökünk a pécsi kir. ítélő tábla tanácselnökévé neveztetett ki, Makay Dezső nagy kanizsai és Gidró Láazlózafa-egerszegi törvényszéki s jelenleg mindketten budapesti kir. ítélőtáblai kisegítő birák, kir. ítélőtáblai bírákká neveztettek ki és pedig Makay Dezső Bpestre, Gidró László pedig Temesvárra. —Kovács Béla egykori járásbiránk Pozsonyba neveztetett ki Ítélőtáblai bíróvá, mi annyival inkább örvendetes rá nézve, mert neje odavaló születésű.
— Estély. A .Polgári Egylet" alakulásának 56-dik évfordulóján szokásos estély egyike volt a legsikerültebbeknek, mely mindig február 2-án tartatik meg. ízletes ételek és jó italok adattak fel, az egylet konyhája ellen nem lehet kifogás, mindenkit kielégített s dicséretet aratott A rendre vidor éberséggé! ügyeltek fel a háznagy és titkár. Általános Örömet kel* tett, bogy megyénk kőztiszteletü főispánja is megjelent. Pohárköszőntést mondottak dr. Bentzik Ferencz elnök Ügyesen szőtt elmés vidámsággal köszönte a 7-dik ízben ért elnökké történt megválasztatását s éltette Svastits Benő főispán ur ö méltóságát. Remete Géza az elnököt és választ mányt, noha szavazatával kisebbségben maradt, mindajnellett tiszteli a többség diadalát, s meghajol előtte, tlirsche! Ede rokonszenves megemlékezéssel Cseresnyés Sándor körünkből távozandó királyi táblai tanácselnök ur ő méltóságát, Hertelecdy Béla országgyűlési képviselőnk az egyleti összes választókat főispán ur a „Polgári Egylet" .hazafias felvirulá-sát, Rapoch Gyula eszmékben gazdag s mindvégig élénk érdeklődést keltő szép beszédben éltette Oszterhuber László kir. járásbirót, Simon Gábor az elnököt tapintatosan bátorítólag ügybuzgó egyleti alelnököt Gutmaon Vilmost, Remete Géza Hertelendy Bélát mint a többség által megválasztott képviselőt, kijelentvén, hogy mindamellett jövőre is ellene küzd, Dr. Szűcs Miklós vonzó modorban, szép szavak és orátori hatást keltőleg az elnök, tisztikar, választmány s a győzelmes többséget Simon Gábor Eperjessy Sándor követválasztási elnököt, hogy jövőre is Her teiendy Bélát kiálthassa ki követül, Sümegi Kálmán költői hasonlatokban gazdag lelkes beszédben Dr. Szűcs Miklóst. Re-
imete Faics Lajos tevékeny háznagyot, Simon Gábor az egylet alapitóit. az iparos és kereskedői osztály tagjait éltette. Ez-ntán a jelenvoltak 11 óra után emelkedett hangulatban oszladozni kezdettek a a mel-i lék termekbe vooultak. Sárközi zenekara ] pedig elpárolgott, noha még maradtak I együtt sokan a mulatni vágyók közül s csakhamar felhivták Horváth Laczi deiék | zeuekarát, ki azután hajoalig búzta a fül-\' bemászó magyar darabokat.
— Névváltoztatás. Topolies József nagykanizsai illetőségű a m. kir./ VI. szánni csendőrkerület állományához tartozó
jcsendőr vezetéknevét „Tárcsáira" változ-; tattá.
— Közgyűlésit a „Polgári Egylet" I élénk érdeklődés mellett tartotta meg. A ] A tárgysorozat szokásos legombolyitása . után az indítványok keltettek egy krs vi-I bait. Az alapszabályok 7 dik §-ának mó-, ! dositása Dr. Scbwarz Adolf. Remete Géza. I Dr. Rothschild Samu, Piihál Ferencz és ! Rapoch Gyula ,urak hozzászólása után. va | valamint Dr. Molnár J. ur könyvtárügyi \': indítványa a választmánynak adattak ki : véleményes jelentéseiéi végett Szavazatiszedő 2 bizottság küldetett ki Gróf Hu : gonnay Káíjián és Knáusz Boldizsár elnökletük alat A választás eredménye: Elnök: Dr. Bentzik Ferencz, alelnök :Gut maiit: Vilmos kir. tanácsos, titkár: Dr.
! Tripammer Rezső, ügyese: Szalay Lajos, i pénztárnok: Hüiter Lajos, könyvtárnok: i Tóth István, háznagy:Faics Lajos. Választ-j mányi tagok: Bogyay Ödön, Cseresnyés ! Sándor, ErdÖdy Lajos, Farkas László, \' GyŐrffy János. Grünhut Henrik, Hertelendy Béla, Gr. Hugoi>itay Kálmán. Kcausz Boldizsár, Knortzer György, Lengyel Lajos, Miltényi Sándor, Neuszidler Pál. Pfaff József. Piihál Ferencz, Somssich Lőrincz, Verner Ferencz, Viola József. Számvizsgálók : Fagyas Lajos, Faib Adolf. Gogl Lajos. Székely Tivadar, Tripammer Gyula. ; Kisorsolt kötvények: 76., 121., 268 300. 327., 37.7.. 423, 478-, 515. és 556.
— Sorsjáték engedélyeztetett a nagy-kanizsai ágost. hitvallású evang. g)ü-
I lekezelnek a Csengery-ntczában épült di-i szes temploma felépítési alapja javára. A • magas minisztériumnak engedélye alapján rendezendő ezen 50 krajczáros sors-; játék bizonyára méltó pártfogásban részesül. Előre is a legmelegebben ajánljuk s felhívjuk t. közönségünk nagybecsű figyelmét.
— Heti biztosok e héten aKi>ded-\' nevelő Egyesület mind a 4 óvodájában , Plíhál Ferenczné és Dr. Fárnek Lászlóné \', választmányi tag úrnők. I — Gyászhír. Vidék ünk-"egy tisztelt ! alakja hunyt el Stingly Károly gelseí körjegyző személyében. A puritán jellemű, ^hivatalában szigorúan pontos, a társad a-\\ lomban élénk es barátságos minden huma I tius intézmény lelkes pártolója, a jegyzői i egylet elnöke, a tűzoltó egylet frparancs-I noka, ritka, nagy részvéttel temettetett el.
A nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet Saller : Lajos lőparancsnok vezérlete akit küldött-I ségileg jelent meg a végtisziességtételeii. Számos koszorú diszitet\'e a ravatalt A családi gyászjelentés igy hangzik: Ö/v, Stingly Károlyné szül. Prácser Lujza, Siíngly Kálmán, neje s gyermekei, Stingly Zsigmond csendörhadnagy szomorodó! t >zivvel jelentik szeretett férjének atyjuk és nagyatyjüknak Stingly Károly gelseí körjegyző és a gelseí önk. tűzoltó eeylet elnökének feüruár hÓ 1 én reggel 3 órakor a
haldoklók szentségének ájtatos felvétele után, életének Gl-ik évében történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei f. bó 3-án d. e. 10 órako; fognak a gelseí r. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő síent mise f. hó 3-án fog a templomban a Mindenhatónak bemutat-tatni. Áldás és béke porain.
— Ollop Imre jeles komikusunk hangversenye január 31 én a Caaino disz-iemiében kriünöleg sikerült; mint mindenkor, ugy most is élénk ovatió tárgya volt mulattató játéka vidámitólag hatott a roppant fzámű közönségre, mely a termet zsúfolásig megtöltötte. Eredeti s leginkább helyi érdekű conplettjeí nem tévesztették hatásukat és zajos tapsot arattak Dr. Rothschild Samuné uruő — sajnálatunkra betegsége miatt akadályozva volt a megjelenésben. Weiss Nina k. a. érzelmes szavallata és Boronkai Franciska k. a. kellemesen csengő éneke kőzteUzéssel fogadtatott. Szalay Sándor elmés ötletei s a bófuttábani csevegése jóizü kaczagást idézett elő. Álialábar. a hangverseny mint mulattató, kedélyesen humorizáló múda-rabjaival folyton jó .hangulatban tartotta a közönséget és teljes megelégedést, dicséretet aratott Hangverseny után táncz következett mely hajnalig tartott
Csódnyitás. A nagy-kanizsai kir. törvényszék Goricsanecz Flórián alsó-kraljeveczi\'lakos ellen. C^ödbiztos Erdódy Lajos kir. törvényszéki biró, tön.eggond-nok Grész- Alajos, helyettese Rapoch Gyula ügyvédek.
—^Kottoril bál. A kottorii intelli-gentia által, a kottorii önkéntes tűzoltó egylet javára január 31 • én rendezett táncz-vigalom minden tekintetben igen jó sikert eredményezett mert a nagy számban megjelent vendégek mindegyike dicséröleg [ nyilatkozott a szép s valóban művésziesen ! keresztül vitt díszítés, a pontom és tapinta-I ios rendezés, de különösen azon benső ; fesztelen barátságos modor felett, a mely I az egész báli közönségen elömlött és. a kedélyeket a víg hangulat1 legmagasabb fokáig felvillanyozta, erre hathatósan közreműkö dfttt Horváth Zsiga zenekara is Letenyéröl, ; faradhatlan összhangzatos szép zenéve). : valóban megérdemlik a dicséretet, a vigalom mindenesetre kedves emléket hagyott i mindenki szivében. A hölgykoszorú betű | rendes névsora: Fischer Dávidné úrhölgy Szidónia leányával St-Máriáról. Horváth i Károlyné úrhölgy Becsehelyről, Hóbor ; Rózc k. a. Becsehelyröl, özv. KiBsné urnó iThepdora leányával Kelé GyÖrvyoé urnő. ; Lancsarits Vilma k. a. Alsó Dombomból. ; Lesnyák Mari k. a Al.-Vidoveczról, Lau-ch i Józsefné urnő Regina leányával, Pollák | Lipótné urnő, Pollák Ignáczné urnő Pullák Henrikné urnő, Rózsay Mónié urnő Irén é» Ilona leányával. Rabensiein Samuné urnő Szidónia leányával, Récsey Juliska k. a. Zala-Újvárról. 8teitiauer Jóssefné urcö. Sáfrán Jánosné urnő. Spiegl Jó/sefnéurnő. Somogyi Ilka urnó. ZeUler Miksáné urnő . Alsó-Vidoveczrói, özv. Vogrin Jánosné és , özv. VogrÍBíIgnáczné urnök. — A rendezőség köszönetet szavaz ez uton .% Kón József kataszteri nyilvántartó urnák, ki a báli terem féldiszitését művészi szakava-. tottsággal vezette, ugy. bogy az általi nos ; bámulat tárgya volt; végre mélv köszönet ; és bála kifejezésével iktatjuk ide azon \' egyének neveit, a kik a jótékony czélra. ! felülfizet ni szívesek voltak: Alsódomborui Zalán Lipót János 2 frt, Újlaki Hirschler
Mig az eiobbi partnert & komolyság, az utóbbit a vif^jooszság jellegzi. — Ha jó kontrát csinál, még ráadásul hahotával ingerkedik a szereucsétlen kárvallottal szemben ; ilyenkor mindene mozog s ha tánczra nem is kerekedik, de lábai alatt a szőnyeget leghamarabb kiszakítja a hazJ mindig szives úrnőjének tanúsága szerint Néha Úephistóoak mondják azok, kik rajta ifjúkoruk emlékeit látják representálva, máskor nem késnek szidni e szóval .pancser", már t. i. ha hibáz, de erre p igy replikáz: .ha nem hibáznék soha, ugy túltennék a társaságon" 1 — Néha azonban helyét a princzipálisnak adja át, nierC\\azt hiszi, bogy azt kevésbé affligálják a oervus rerum gerendarum ellen intézett contra rohamok. De meg tán azért ia teszi ezt, hogy az érdemek jutalomban részesülhessenek a burnót nyújtás kegye által.
Hogy pedig az ecclesia egész legyen, a mester is*ott van, kinek ismert szerénységével \'kiegyez-tethetőnek tartom, bogy nem fötanitónak — vagy pláne mint va lábol tanárnak titulálom. — Okos ember nek mester a neve. nem ngyan ő mondja, de mi mondjuk róla a tarokkban. De azért kikap néha a .fattertől", bogy mindjárt megijed, megszidja a princzipáiisa is, \'mit az öregek iránti tiszteletre fogékony lelkű mesterek erényeként tűr, a nem Örökkévalóság reményében.
Midőn már igy a kártyázó csoport tagjain vándorszemlét tartottunk s az asztal sarkánál megállapodunk, ott találjuk a kártyázók szokásioondásos legnagyobb lumpját, mint kibiczet a falu pennája és esze személyében. — Pedig egyediségét lumppá átgyúrni ugyancsak sisiphusi
munka volna, mert az mindig visszaesne Q józanság és rendes életmód völgyébe. — Es UramSa! énnek a jó nótáriusnak kisujjában van a tarokk s leküzdi önmagát, gyakorolja az Önmegtagadás királyi vérből származott erényét; mégis megesett már rajta, hogy midőn a húszas feküdt s azt mondták: „akadt hnnczut", ö lett gyanú sitva. — ó különben élő reparator, mert nem ritkán beáll cassa reparatornak vagy belyette*itőnek azon reménybeu, hogy helyette is ipegvusgálja a kimenő a csillagokat — Különben higgadt Ítéleteiben körültekintő * mindig megfontolva\' cse lekvő, s jó lelkiismeretét homlokán viseli. — Radegundba tán nem menne el többet, mert utánna hátha a gólya ismét piczit bozna.
Üt vagy hat hur van tehát társas életünk hegedűjén, lássuk csak harmóniái-nak-e vagy dissonáinak? — Sokszor teljes az assonancia, de nem ritkán gíxer is be-ált a hevesebb eszmecsere után. — Derűs pillanatok sokszor yaSnak hisz hiába állt tana magáról „sánta nagyságos urunk*, hogy hazarteroz, tehát gavallérosan, játszik I Persze ilyenkor azután c feltűnő ellentétek — siberia 30 RB meleggel a comicnm érzelmét külsőleg jóizü kaczagásban reprezentálják, a
De fűzzünk egy komolyabb eriticai eszinelánczolatot a társaság közé. — Va jon mínö előnyei vannak más szempontokból is az ilyetén társas összejöveteleknek?
A mi a testre nézve a mozgás, sétálás a lejekre nézve ugyanazt képviseli a ta-rokkbeli kedélyes együttlét — Az osztás imermezzói között majd egyik, majd a másik partner ajkáról pendül meg egy egy
és fia czég 5 frti Hirschler Jakab 5 frt, Vogrin János á^lrt, Koilay Rókus 4 frt, Rozsai Mór 3 írt, "Kelé György 3 frt, Rá-iics Nándor 2 frt. RadóArthur t frt, Kón József 1 frt, Keufeld Henrik 20 kr. Keu. feld Ödön 20 kr, Gudlin Károly 20 kr., Recbniizer Adöll 20 kr., Berger Manó 20 kr., Pataki Viktor 20 kr., Pollák Ármin 20 kr., egéVzben 34 frt 60 kr. Az összes bevétel volt 86 frt 20 kr.. melyből a kiadást .leszámítva, maradt a tÜ20ltó egylet jajára tisztán 25 frt 02 "kr.
— A nagykanizsai tiszti Önsegélyző szövetkexetnek 1891. évi január hó 25 ére egjbebivot\'. évi tendes közgyűlése — miután a tagok határozatképes számban jelen nemxvoltak — megunható nem lévén, az alapszabályok értelmében az uj közgyűlés 1891. február hó 8-án délután 2 órára Natív-Kanizsán a polgári is kola helyiségébe kitüzelik, melyre a t. tagok oly megjegyzéssel biyatnak\'meg, hogy ezrn közgyűlés, az alapszabályok 17. §-a értelmében, tekintet nélkül a megjelt-ütek számára, érvényesen Ue határozni. A köz-eyülés tárgyai: 1. Titkári jelentés a lefo\'yt üzleti év eseményeiről. J. A felügyelő bizottságnak az évi számadások és mérleg iránti jelenté-e s ennek kapcsán határozat a nyereménynek miképeni felosztására vonatkozólag. 3. Az elnök és a sor szerint kilépő 3 igazgatósági tng. s p. Hájgató Sándor, Rozgonyi Lajos és Scbultz Károly urak helyett ujak. vagy ugyanazok; ugy-sziote 3 felügyelő bizottsági i> g megválasztása. 4 Netáni inditványtik. Kelt Nagy-Kanizsán. 1891. január hó 2G-án. Az igazgatóság.
— „A keresztény jótékony nó enylet" közgyűlésén beadott 36 szavazó lapon a következők választattak mea : elnök Zadubánszky L.josné. alelnök Erdőd; Lajosné, pénztárnok DsüBcba Oaóoé, titkár Baboss László, másodtitkár Makara . Iván, ügyész dr. Neuszidler Antal, orvos Dr. Szekeres József. Választmányi tagok: Somssich Lőrinczné, Síbestény Lajosné, Piihál Ferenczné, Schmidt Frigyesné, Janda Károlyné, Neuszidler Antalné, KnortzerGyörgyné. dr.Bentzik Ferenczné, Vacskics Jánosné, Németh Ignáczné, Tripammer Rez^Őné, Bogenrieder Józsefné, ifj. Szekeres Józsefné Varga Lajosné, Szalay Lajosné, Fiscbrr Józsefné, Markó Antalné. Oszeszly Antalné, dr. Tuboly Gynláné, Mantuáno Józsefné, Pálfy Ala-josné, Nábráczky Lajosné. Stemmer Kál-mán né és Wittínger Antalné- Az egylet vagyona 2187 frt 9 kr. Tagjainak létszáma 338.
— A nagy-kanizsai pinczér egylet február 4-éu a „szJHhs szálloda" nagytermében báli mulatsáKOt rendezett — A rendezőséget elismerés illeti a buz^íom ért és munkásságért, melyet kifejt-tts ami szép sikert eredményezett. — Képviselve volt a mulatságon a város intelligeiicziája. A díszes kö/önség kitűnő hangulatban mulatott együtt, s a tánezolók sora még a hajnali órákban sem ritkult. A négyesekot 50—60 pár unczolta. Előtánczos és főrendező Tivolt Gyula volt A bálanyai tisztet Bogenrieder urnő legkedvesebben töltötte be.
— Gyászhír. Kovács Lajos nagykanizsai üíyvéd édes anyja, özv, Kovács Jánosné szül. Czukelter Rozália urnő f. hó 4 én meghalt Hült teteme Alsó Lend-vára a c<aládi sírboltba szállíttatott Béke hamvain 1
jó ötlet vagy helyes eszme, mit azután az ítélet rostájába helyez a társaság, hogy ott megrázva, kihulljék belőle a polyva, s bent maradjon az életre való értékes i ész; vagy pedig, hogy a halva született eszmék mindenestül kiessenek.
Mea azután nem lehet sehol nagyobb, sikeresebb lélektani tanulmányt gyűjteni, mint itt a tarokk mellett — Itt tűnik ki az különösen, ki ura önmagának ki tudja véralkatának hevesebb erúptióit a józan ész szelíd jármába hajtani, — mit ba nem tesz, nevetségessé vagy pláne unalmassá válhatik a társaság tagjaira nézve.
A kompánia phiegmaticus elemének viselkedése képezi a hevesekre nézve a diductieai irányt az egyéni tökéletesítés érdekében; a nagy mérvben üzottdrukke-rej pedig elszégyenli magát a generozitás mágne.-i alakja előtt. — S mi föl a faluk és kisvárosok átkai, a mendemondák s pletykák innét örökre száműzve s hontalanokká lettek, nemcsak azért, mert ilyennek feltűnni ott senki sem akarna, vagy mert erre nem jut idő, hanem mert itt a közös higgadt gondolkozás szűrőjén az események átváltoztatva elferdítve, már nem mehetnek úcy át, mint a hogy esetleg oda kerüllek, sőt vissza lesznek terelve a józanság helyes medrébe.
A hol nincs, vagy ahol a széthúzás démona feloszlatta az élet eme fűszerét, a kedélyes tarokkot hozza meg számukra azt a béke angyala, hogy a szeret.-t szülte együttlétáltal az élet bánatfelhói eloszol janak s a vígság derűjének melege Örök tavaszt hozzon számokra.
M. K.
— A megváltó, egy kortárs állal leírva. Érdekes levelet lettek közzé nem régiben a Cesarini család levéltárában őrzött kézirat után, melyet állítólag Poblius Leotulus Júdea kormányzásában Piláius elődje, irt rala császárjához, ki a megváltó személye iránt a távolból élénken érdeklődött íme közöljük mi is magyar fordításban: .Értesültem, óh császár, hogy óhajtod tudni, amit most elmondandó vagyok. Él ugyanis itt egy férfiú erényekben du-, kit Jézus^Krisztusnak hívnak, kit a nép prófétának mond, .Tanítványai pedig isteni eredetűnek tartják és azt állítják róla, hogy Istennek, a menny, föld, és minden létezők teremtőjének,fia. Valóban, oh császár, mindennap hallhatók csodálatos dolgok erről-a Krisztusról.\'\' Arányos termetű és szép külsejű férfiú, kinek arczá-ban annyi Jenség honol, hogy akik szemlélik, kénytelének öt szeretni és félni is. Hajzata, mely a fülek mögé simul, színre hasonlít a jól megérett mogyoróhoz; a fülektől pedig a váltakig barnás, de fényesebb. Haját a homlok közepén kettéválasztva viseli, miként a názáretbelieknéí divat. Homloka sima és igen derült; ar-czáoak, melyen sem ráncz, sem folt mér sékelt a szine. Ajkai és orra kifogástalanok; szakálla sürü és szinre hasonló a hajhoz, nem fölöíte hosszú, de középen azét van választva. Nézése ijesztő és komoly : szemei olyanok, mint a napsugár és fényük miatt senki sem bir mereven szembe né^ni vJe; midőn valamit gáncsol, remeg; midőn intelmeket oszt, köny-nyez: megszeretteti magát és komolysága mellett vidám. Mondják, hogy sohasem látták nevetni; de igen ia sírni, Kezei és
Áthozatal . 334 esetben
Csont......... 3
Izom és ízület.....2 ,
Emésztő szervi . . . . . 78 ,
Vese . . v.....IC ,
Máj . . .....8 ,
Kftépletek ....... 12 ,
Járványos hstegBégek ... 109 , AJkati bántalmak .... 6 ,
Mérgezések......2 , -
Veleszületett gyengeség 42 , Kimerülés ..... . 52 ,
Összesen 663 esetbeD
6) Életkor és foglalkozás szerint következőleg oszolnak fe! a halálozások:
Meghalt 7 éven alul: 346. 7—20 év között 04, 20—30 év között 56, 30—40 év között 20, 40—50 év között 55. 50 -60 év között 41 és 60 éven felül 101.
Ezek közül nem orvosoltatott 7 éven alul 74, 7 éven felül 36, önzésen 110.
Áz elhaltak közül szellemi munkával foglalkozott 40, kézimunka és iparral 56, gazdáizat és főldmiveléssel 62, kereskedéssel 8. foglalkozás nélkül volt 120, gyermek 377.
7) Vallás és nem szerint a következő viszonyokat tüntetik föl a halálozások:
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 7-én
Borászati Lapok\'-ban, ai előttünk telje-. helybeli r. kath. sírkertben levő családi sen megfejthetetlen, mert a hóréteg alatt! sírboltban örök nyugalomra helyeztetni, a filloxera aem meg nem fagyhat, lévén a Az engesztelő szent miseáldozat e hó 7-én talaj Éőmérséke az őt borító hóréteg alatt\' délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent sokkal magasabb, mintsem ha fedetlen Ferencz-rendüek plébánia templomában a volna ezen kemény fagyos időnek kitéve; Mindénhatónak bemutattatni. Nagy-Kani-másrészt pedig a levegő ép úgy átjára, a! zsa, 1891- február 5-én. Áldás és béke talajt a hórétegen keresztül is, minta nél-! hamvaira 1 Gyermekei: Irén, Gyula, Ma-kül, miután a légáramlásnak a hóréteg - riska, Pali, Szidónia, Krisztina. Testvérei: akadályt nem képez Kísérletek bebizonyi-1 József, Amál és Vincze. totték, hogy a filloxera a szabadbapft\'fo-kos hideget képes kiállani huzamosabb
karjai igen Bzépek; társalgása sokakat képes elfoKlalni, de fölötte ritkán eresz kedik szóba; arczkiíejezése nagyon sze rény és közelről a legszebb férfiú, kit látni éa képzelni lehet egéczen hasonló anyjához, ki a legszebb fiatal nő, kit e tájékon valaha láttak. Miért is, oh császár, ha fölséged e férfiút látni óhajtaná, miként azt előbbi értesítésedben írattad, adasd tud-tort.: a, s nem késem őt azonnal hozzád küldeni. Tudomány dolgában bámulatba ejti egész Jeruzsálem városát 0 ugyan nem tanult senkitől és mégis minden tudományban jártas. Mezitláb jár és fején mit sem visel; sokan azért kinevetik; de jelenlétében felnek és bámulattól elfogultak: és valóban, amint előttem a zsidók beszélik, sohasem tehetett hasonló tanácsodat és oly mélységű tanokat hallani, milyeneket ez a Krieztus tanít. És sokan a zsidók közül isteninek is tartják őt és hisznek benne, sokan meg avval panasz kodnak nálam ellene, mintha fölséged ellensége volna. Mód fölött zaklatnak e fond(.rkodók. A közhír szerint eddig senkinek sem okozott legkisebb kellemetlenséget sem; de igenis mindazok, kik öt ismerik, kik őt próbára tették, mondják hogy jótéteményt nyertek tőle vagy egészséget. Azért, oh császár, kész engedelmességgel várok: amit fölséged parancsol, Yégre fog hajtatni, Vale.\'
ideig. Mikor fognak már termelőink komo lyan gondolkozni ? Ne áltassuk magunkat hamis reményekkel, a melyek az olvadó hóval szintén semmivé fognak válni; hanem megnyugodva a változhatlanon, ne természeti csodától, hanem saját erőinkben keressük a kibontakozást, mert az ily légváraknak keseiü csalódás a vége.
— Borárak Nagy-Kanizsán: 1890. évi fehérbor 13— lö\'frt silier 11—13. balatonmelléki 15—17. 1889-kí jó fehér bor 12—14, jó óbor 16—24, vörös 18— 28 hectoüterenkint
Eltüntetés. Nagy és tegyük hozzá méltó kitüntetés érte Mauthnerödön budapesti magkereskedőt? kinek a .hazai magkereskedés és mezőgazdaság előmozdítása körül szerzett érdemei minden gazda előtt ismeretesek, ö Felsége a király ugyanis az érdemes czéget, mely a tavalyi bécsi gazdasági és erdészeti kiállításon magvaival valamennyi versenyező közt
— Tisztújító közgyűlése a nagykanizsai ipartestületnek febr. 2-án tartatott meg, mely alkalommal a választások következőleg ejtettek meg:.elnök Takács József, alelnökök Dór István, Jelenek József. Előljárósági tagok: Hell János, Viola József. Tóth Károly, Ifj. Samu József, Sá-recz György, Torma Lajos., Mesteri Ferencz, Datler János, Szabó Károly, HÜ-gensladtRudolf, Stepánek Albert, Ifj. Nagy Károly, Perneszt István, Sóbár György, Hartmann Ignácz, Sápringer Izsó. Szabó József, Csillag Károly, Újhelyi Ferencz, Szívós Imre, Csóka Ferdinánd. Ifj. Gertner Vilmos. Számvizsgálók: Milbofer Ödön, Gürtler Ágost és írj. Csemits Károly. -
— Gyászhír. ^nagy-kanizsai közkórház betegeit ápoló apáczákat mély gyász érte, egyik nővérük Molnár Julianna Vilma fogadaimas testvér, élete 23-dik évében elhunyt. Temetése febr. 5-én nagy részvéttel történt. Az ö. v. f. n.
— Nagy-Kanizsa város képviselőtestületi ülést tartott febr. 6-án, melynek
a legnagyobb, dijáig diszokmányt nyerte,\' tárgya: kiküldöttség jelentés voít az 189)
most a Ferencz József rend lovagkereszt jével tüntette ki. őszintén örülünk a magyar termények diadalával és » magyar czég megérdemelt kitüntetésének. 4065
— Hé ring-lakom a tartatik ham-vazó szerdán a .Korona" szálloda nagytermében, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja Bogenrieder József szállodatulajdonos.
— Tánczvlgalom Február 1-én a .Polgári Egylet" bálján felette nagy szám ban nem jelentek ugyan meg, de akik ott valának, kitűnően mulattak egész reggeli 6 óráig. A négyest 26 pártánczolta. A rendezöségtapintatosan és buzgalommal járt el tisztében. A díszítés csínos volt s a terem hidegsége ellen sem volt nana??. Jelen voltak: Leányok: Arvay Paula Tapolczáról (fehér -selyemben), Bánothay Matild (fehérbe rózsaszín selyem hímzéssel). Belus Terka (rózsaszínű gazé virág-diszszel), Beszedics Gizella Tapolczáról (fehér selyem). Cseresnyés nővérek (rózsa szinü gazé szalagdiszszel), Dám Margit (fehér gazéyDezsényi Anna (világos kék selyem, virágdíszszel). Hartmann Helén (fehér virágdísszel), Juhász nővérek (fehér gazé virág és szalagdiszszel), Markó nővérek (rózsaszínű gazé szalagdiszszel), Matosh Gizella (rózsaszínű selyem). Rácz Aranka (világos lila) é« Gizella (fehér gazé szalagdiszszel). Saári Piroska Keszthely (fehér gazé virágdiszszjj^ Tóth Mariska Récse (fehér crepé virágdiszszel). Asszonyok : Arvay Lajosné (fekete selyem), Dr. Bentzik Ferenczné (bordó selyem csipke diszszel), Boocz Andomé (színes selyem bársonydiazszel) Dr. Blau Simonné (szines selyem) Beszedics Edéné (fehér selyem), Cseresnyés Sándorné (fekete selyem), De-zsényi Elekné (fekete selyem), Fazekas Kál mánné (f-hér selyem) JGyÓrfiy Jánosné (ga-lambszinü selyem csipkedíszszel) Gózony Sándorcé (fehér selyem, fekete selyem csipked ÍBZ8zel),HauserJánosne(szinesselyem), Juha**. Györgyné (fekete selyem). Lővíeo-atein Emilné(szrnes selyem). Markó Antalné, (barna selyem csipkedíszszel), Marosy Lipótné Sopron (rózsaszínű csipke), özv. Nagyné (szines sehem), Piihál Ferenczné (fekete bársony), Rosenberg Ricbárdné (világos kék), özv. Rácz Antalné (fekete selyem). Dr. Tripammer Rezsőné (színes selyem), özv. 8zékely Lajosné (fekete se lyem), Saáry Vinczéné (barna selyem). Dr. Tuboly Gyuláné (fehér csipke lila diszszel), Varga Lajosné (színes selyem), Özv. Ves-senböck Józsefné Récse (barna selyem). Páholyban: Clemení Lipótné, Clement Hermin, Práger Béláné. Karzaton: Saller Lajosné Bat
Heti felügyelő e héten a nagy-
test már mint hulla került a vizbe és a i feloszlás stádiumából, melyben a holttest találtatott, az orvosszak értők azt következtetik, hogy a hulla 4 bélig a vízben alá merülve volt
A hulla jobb karján egy kötél hurok találtatott, lábai pedig erős zsineggel voltak összekötve, továbbá a hullának csak feje álló*. > "a vízből éa a feltalálók csak nehezen :&Lták megfordítani és a yizből kihúzni, alaposan következtethető, hogy a karok és lábakra kötött suly áltat tartását a viz alatt azonban a sarokra illesztett suly & folyó viz ereje s a kötelék lazulása folytán leesvén, a bulla felső része a \\iz színére jutott Tehát a bűntett elpalásto-Iása czéljából dobatott még 1890. márcz. 28-át megelőzőleg a vizbe.
1 A vizsgálat adatai szerint Bedők Vincze 1890. febr. 2S*án este otthon a csokmai csárdában megvacsorázott, egy barátjával együtt egy másik korcsmába ment "bel hajnali 4 óráig mulatott és ugyanezen időben eltűnt, szándékos emberöléssel Mózes Salamon pákai korcsma rost vádolták.
Ezen igen érdekes bűnügyben a mult év októberben és folytatólag (mert a tanuk nem voltak beidézhetők) f. é> jan. hó íő. 16. és 17-én végtárgyalt a Z.-Eger-szegi kir. törvényszék Mihalovics Károly (elnök) Baumgartner Károly és Nagy Géza törv. birák. E bünperben 30 tanú tett vallomást. 3 tanú jelentkezett, kik 430 lépés távolságra hallották, a mint Mózes Salamon a szándékos emberöléssel vádolt és 10 hőig letartóztatva volt pákai korcsmáros kocsisa Bedők Vioczével összeperelt és ugyané tanuk vallották, hogy a perleke-
évreérvénynyel bíró legtöbb adót fizető váróéi képviselők névjegyzékének kiigazítására vonatkozott; a jelentés egyhangúlag elfogadtatott Jegyzö&myv hitelesítésére
Unger-Uilmann Elek és Grünhut Henrik dés közt egy .jaj\' szót hallottak, melyet v. képviselők hivattak fel. |.Bedők Vincze hallatott, de e phisikai le-
— Zalavármegyében a népszámlálás .betetlenség mellett ugyancsak több a adatai szerint 199.721 férfi, 203 341 nő, I közvetlen közelben már fenlevő tanuk val-összesen 403.062 lakos él. 10 év alatti jlották. kik az eltűnés reggelén illetve hajszaporodás 43.078 j nalán Bedők Vinczét látták, vele beszéltek,
— Áthelyezés. A vallás- és közokta- hogy ők mit sem hallottak.
tásügyi miniszter GosztÓü\'yJózsefcsabren A jelzett végtárgyaláson a vád ható
deki állami elemi iskolai és Kari József ságot Vizlendvay Imre fiatal s népszerű titeli állami elemí iskolai tanítókat kölcsö-1 alügyész képviselte,, a vádlott Mózes Sa-nösen áthelyezte s ez utóbbit a csabren-. lamont pedig Dr. Hajós Ignácz z eger-deki állami elemi iskola vezetésével meg j szegi kitűnő ügyvéd képviselte, kinek re-
bizta.
— Rónaszéky Gusztáv, a humor minden genréjének remek komikusa, a szé-kesfehárvári színtársulat kitűnő tagja, a debreczeni színház művezetője lett."
— Megyei r. h. A csáktornyai takarékpénztár osztaléka 18 frt. — Az elmaradt keszthelyi vásár febr. 12-én tartatik meg. -- A csáktornyai iparhalóság megalakult, elnöke Morandini Bálint építész./— Beck György gyenesdiási tanító agyonlőtte magát — Keszthelyen a nyári idényben Jeszenszky Dezső" színtársulata működik. — Alsó-nemes-apáti: és bella-tinczi iskolához tanítói állásra pályázat nyittatott
— Haza) r. h.Felséges Királynénk ts-vaszszal Jeruzsálembe szándékozik utazni.
— A?, orsz kerékpáros szövetség Bpesten megalakult. — Budafokon szőiöojtási ingyenes tanfolyam nyittatott — A magyar szinészegyesület közgyűlése márcz. 3-án tartatik — Petrovics Bazilian bácsi görögkeleti püspök Újvidéken hirtelen meghalt.
— A temesvári kiállításra Baross miniszter 5 ezer frt államsegélyt utalványozott.
— A nyáron Nagy-Szombatban is lesz kiállítás.
— Külföldi r. h Az európai írók cOBgresszusa Berlinben lesz az idén szept folyamán. — Catániában szent Ágotha sir ját feltörték és ékszeieit elrabolták. -p4 New-Yorkban magyar bazár nyittatott |
— Mackenzie angol orvos támadást intézett Koch szere ellen. Báró Schmidt Frigyes műépítész, a pécsi székesegyház nagynevű restaurálója Bécsben meghalt
— A bécsi reichsrath váratlanul feloszlattatok
mek 1 :/s óránál tovább tartott lélektani lag rítka gazdag tartalmú védbeszéde után a kir. törvényszék Mózes Sálamon pákai korcsmárost a szándékos emberölés bűntettének vádja alól felmentette. Vádlottnak a szabadság rögtön megadatott, a kir. alügyész pedig felebbezést jelentett.
Dr. Hajós Ignácz védő ügyvéd indokait másáévá tette a kir. törvényszék s vádlottat aonál inkább felmentenie kellett mert eltekintve attól, hogy a gyilkosságot 5 perez alatt véghez nem vihette, annak holttestét azon idő alatt el nem rejthette vagy áshatta, sőt bebizonyult, hogy a büntetlen előéletű vádlott 10 perczczel azon idő után, a midőn Bedők Vinczét utoljára látták nyugodtan a letenyei vásárra ment, de a fegfőbb bizonyítéka annak, hogy vádlott ártatlan az, bogy a feltalált ruhadarabokon melyeken megkeltett öletnie Dr. Feletár Emil müve-Sí y é s z a vérnek legcsekélyebb nyomait sem volt képes feltalálni.
Érdekes, hogy egy őrült tanú is jelentkezett Hermann Anna személyében, ki azt is látta.mikor Mózes Salamon a hullát elszállította és csak vallomása után derült ki, hogy az időpontkor, melyben ő a hullát látta Mózes é\'tal el-burczoltatni, az már régen a Váliczkában megtaláltatott\'Ezen tanú a Varasdi őrültek házából szabadult ki és rajta az őrültség jelei orvosi vélemény szerint, de a laikus megfigyelése alapján íb — határozottan meg volt állapítható.
— Rndnyánszky GyulítÓI mejelent Rózsa Kálmán és neje kiadásában Buda-\' pesten .Költemények Mátyás Királyról/ Jelet költőnknek 12 szebnél szebb költeményét tartalmazza a díszes kiállítású mű, melynek ára 20 kr, egyszerűbb kiállításban megjelentté pedig 10 kr. Ily olcsón azért adatott a könyvpiaezra, hogy\'az ifjúság tömegesebb mérvben magáévá tehesse. A kiadó 500 példányt Magyarország tanintézeteinek ajándékozott MerenoelhetŐ -Wajdits Józseí könyvkereskedése utján.
— A házasság regénye. Tolstoi Leónak e legújabb érdekes regényét, mely a .Kreutzer Sonáta" czimü regényelveivel és irányával homlokegyenest ellenkezik, amennyiben a férjét és a feleséget a maga valódi önfeláldozó nemességében mutatja be: a „Képes Családi Lapok1 legközelebbi számában kezdi közölni. ,A házasság regényét\' Brankóvics György, a .Képes Családi Lapok" szerkesztője fordítja magyarra. Az érdekes regényre ezennel felhívjuk olvasóink figyelmét.
— Az Egyetemei Regénytár legújabb kötete. .Curly egy szinesz története" a czime az Egyetemes Regénytár legújabb kötetének, mely a vállalat VL évfolyamának 5. kötetét képezi. Irta Kole-man John, angolból fordította Szigethyné. Szalay Erzsike. A .Curly" rendkívül érdekesen s vonzóan megírva, egy színész élettörténetét tárgyalja, ki szépségével, művészetével megnyerni igyekszik egy előkelő, gazdag fiatal nő szerelmeddé épen feláldozó szerelme miatt veszti el. A kölcsönös feláldozó, hü s kitartó szerelmet meleg szívvel és megkapó közvetlenséggel rajzolja az író azt az erkölcsi tabuságot állítva elénk, bogy a legmélyebb és legigazabb szerelem mellett is beállhatnak félreértésből olyan akadályok, melyek az egymást szerető szivek lehetetlenítik az egyesülést A kötetben még egy másik igen kedves humorisztikus elbeszélést találunk, a czime „Miért maradtam én agglegénynek\', mely szintén Szalay né gondos fordítását dicséri — A kötet ára csinos, piros egész yászon-kötetésben 50 kr.
— Szőlészetünk jövője, tekintve, hogy rohamosan szaporodó ellenségei eddig több mint 200,000 holdat tettek tönkre Magyarország szölőültetéseiből, \'első sorban is termelő közönségünk szakértelmétől van függővé téve. A földművelési minisztériumban egy felsőbb szőlészeti szakiskola felállítását tervezik; a belügyi, a vallásügyi és a földművelésügyi minisztériumok pedig a Baross Károly orsz. gazd. egy. titkár szerkesztette Borászati Lapokat bármasajánlatukban részesítve, általános elterjedését segítettek elő. A speciális szaklap Magyarországon e fontos irányt ma egyedül képviseli s az ösz-szes hazai szakértők munkatársai lévén, a szőlészet és borászat érdekeit Jiivatot-tan szolgálja és védi. A tavasz közeledtével kiválóan foglalkozand a szőlők műtrágyázásával, ugy a szénkéuegezett. mint az amerikai és a homoki ültetéseknél, és kiváló gondot fordit az amerikai szólovesz-szők tás-ojtása, gyökereztetése és Ültetésére. A szerkesztőség dijtalanul válaszol minden hozzá intézett szakkérdésre. A .Borászati Lapok" megjelen minden szombaton. Kiadóhivatala Budapest (Köztelek). Előfizetési ára egész évre 5 frt, fel évre 2 frt 50 kr.
|
Törvényszéki csarnok.
Bedők Vincze a Zala m. pákai községhez tartozó Csokmai csárdában M ó-
kanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján[zes Salamon korcsmárosnál mint ko-Jack Ede első szivattyús szakasz parancs- csis volt szolgálatban. 1890. febr. 24-én nok ur; mult héten nem Bódis János ur, ¦ virradóra eltűnt
hanem Raffay István-H-od szivattyús sza- j 1890- márcz. 28 án Durgó Albertné kaszparancsnok ur volt a heti felügyelő. \'. a Páka község melletti folyó Váíiczka pa-
— A „Polgári Egylet0 éttermében tak mentében haladt a malomba, midőn febr. hó 14-én hering lakoma tartatik, attól mintegy 185 lépés távolságra egy melyre a n é. közönséget tisztelettel meg-1 emberi bullát vett észre, mit a malomban hívja Pranger Károly vendéglős. birü! adván, Illés Sándor, Hermann András
i— Gyászhír. Részvéttel vettük a-\'és Tompa János a helyszínére siettek, a következő gyászjelentést: Özv. Weber hallata vizbőlki emelték. Pálné szül. Halvax Szidónia saját, ugy A hullában özvegy Bedők Pálné, Be-alulírott" gyermekei, sógorai és a számos dők Anna és Bedők Rozi határozottan rokonok nevében bánatos szivvel jelenti a felismerték a febr. 24-én eltűnt Bedők felejthetlen férj, illetve jó atya, testvér és Vincze holttestét rokonnak Weber Pál m. kir. posta- és tá- A teljesített bonezvizsgálat adatai virdatiszt árnak f. évi február hó 4-én szerint Bedők Vincze halálát valamely kis esü 7,12 órakor életének 32. évében rö- felületű, kissé tompa, de igen súlyos esz-vid szenvedés és a haldoklók szentségének, közzel idegen kézzel, a koponyára intézett ájtatos felvétele után történt gyászoséi- Ütések okozták, melyek a koponyacsont-hunvtát A boldogult hült tetemei í hó nak és az agynak oly nagy mérvű roncso-6-án délután 4 Órakor fognak Eöfvös-tér lésál idézték elő, hogy a halál feltétlenül 58. sz. saját házában a r. kath. hitvallás azonnal bekövetkeiett szertarosai szerint beszenteltetni és a \'
A bfinvizsgálat adatai ateriní t holt-
Irodalom.
— Uj zenemű. Akik Budapesten „Magduskaöröksége* czimü népszínművet látták, élénken emlékezhetnek Blaháoé ajkairól oly szépen hangzó: .Szomszédunkban van egy hajlék," szövegű népdalra. A zenemükedvelőknek megsúgjak, bogy ezen emiitett népdalnak, mely az egész országban hamar közkedveltségévé vallott, ikertestvérei is világgá bocsáttattak. Haber Gyula káptalantóthi káplán 10 szép, eredeti és magyaros zamata népdalt adott ki zongorára irva. A fiatal zeneszerző neve már nem ismeretlen előttünk, lérénamost megjelent mü már a 4-ik Bzámu. A megyei bálor is az ő szép csárdására járta oly nagy tűzzel a fiatalság. A csinos kiállítású füzet: Bontz József umak van ajánlva s 1 frt 20 krajezárért kapható szerzőnél Káptalantóthiban. U. p.Gulács.
—Ná&^r Kálmán nemzeti zenemüve-reskedésében a kedvelt Kaszner-féle Czim-balom Sálon V. füzete jelent meg és nagy örömünkre szolgál czimbalom játszóknak conntatálhatni, hogy a jóhirnevü kiadó az annyira népszerűvé vált .Nincs cserepes tanyám\' és .Októbernek elsején\' czimü két gyönyörű magyar dalt igen szép átiratban vette fel e gyűjteményben. Ara 50 kr. Ugyanitt megjelent !4 kedvelt népdal czimbalomra átírva Molitorisz J. által. Ára 1 írt
Vasúti menetrend.
Iikl Eaaizsáról.
Reg»eí.
Prágerhof 5 óra-18 oerczkor postavonat Barcs 5 óra 28 . postavonat Budapest 6 óra 4 , gyorsvonat Budapest 7 óra 30 , vegyesvon. Bécsújhely 6 óra 37 . postavonat
Délben. 2 óra — perczkor postavonat 2 óra 45 , postavonat 2 óra,!,5 , postavooat 2 óra. ő . postavonat 5 órá 20 d. u. vegyesvon.
Budapest
Prágerhof
Sopron
Barcs
Szt.-Iváo
Este
Prágerhof 12 óra 35 perczkor gyorsvonat Budapest 12 óra 26 , postavonat Bécsujh. 12 óra 34 , postavonat
Érkezik Kanizsára
Heggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 26 , postavonat Prágerhof 5 óra 54 , gyorsvoant Szt Iván. 8 óra 47 , vegyesvon
Délben.
Sopron 1 óra 50 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 , postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest 1 óra 59 . postavonat
Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 . postavonat Budapest 12 óra 25 , gyorsvonat Prágerhof-11 óra 44 , postavonat Barcs 11 óra 34 . postavonat
— Légridról irják uekünk: Nem vagyok kritikus — sőt nagyon laikus a színházi ügyekben, — mégis engedje meg Tek. szerkesztő ur, bogy a f. hó 1-éa megtartott műkedvelői előadásról, a .Falu rossza" a jótékony czél érdekében, becses lapjában néhány szóval megemlékezzem. Ugyanis 8 légrádi önk. tűzoltó egyesület pénztára javára, nevezett napon a tűzoltó egyesület tisztikara műkedvelői előadással egybekötött tánczmulatságot rendezett, mely ugy anyagi, mint erkölcsi tekintetbfn fényesen sikerült. A műkedvelők várakozásunkat felülmúlva aagyszerüeu oldották meg feladatukat. — Jobb Feledit Mikler Győzőben, s gyermekeit Koukolyi József és Mifelej Gyözőné, valamint Kremsier Kugenia áriában/a vidéki hivatott színészek sorában sem igen lehetne látni. Hát még Kováts Gyula légrádi jegyző Göndör Sándora. Kovát;- Gyuíéné Finum Rózsija s Polcs:nszky Emil Gonosz Peí-tája oly kezekben voltak, hogy a lelkesedés és tetszés nyilatkozatai viharos tapsokra ragadta a zsúfolásig megtelt terem közönségét. A módos asszonyok is Amtmann Irén, Goldscbmidt Gizella és Misner Klementina k. asszonyok oly hiven adták szerepüket, mintha bizony, bizony már is a főkötő adtajogokkal bírtak volt.a. A többi szerep-
Ylők i«, Fereoczy Kázmér, Mátay Gábor, Goldschmidt József. Grünfeld Irén, a kis ponoszné, Stefanics Ignácz, Kasztl Géza. Misner Zsigmond, Augenfeld Zsigmond, töröl metszett vés paraszt, mind kitűnően voltak hangolva, s igy játékuk is összevágó volt, s az egész közönséget mindvégig feszült figyelemben tartotta. Hogy pedig az anyagi s fcerrel is beszámoljak, a tiszta gö vedelem volt 55 forint, melyhez felíühze-iésekkel járulni szívesek voltak a következők : Hírschler fivérek Alsó Domború 5 írt, St Gadó Mátyás 1 frt 93 krt.. We-szely Ferencz Libónovecz 1 frt 60 krt üzv. Vaotek Jánosné Ijrt 80 krt, Augec-feld Zsigmond 1 frt. 25 kft., Krcmpacher Pál I frt 20 krt, Grangya Emil 1 frt Kuzmits Ferencz K.-Bükovecz 1 frt.-. Stern Jakab -K.-Bukovecz 1 frt, Goldschmidt Fülöp 1 frt, Lápossy Béla 60 krt. Paszkez Arnold Budapest 60 krt. Székely Kálmán „K.-Bokovecz 50 krt, özv. Haller Istvánné, It}. Lubics István, Komfeio József 40 krt. VeÍRz Viln:os 30 krt. Lyubics György, Veisz N. Záblaty-Masznyák Gyula, özv, Herzer Józsefné, 20 krt Fischer Henrik Virje, Friedfeld Miksa 10 krt.
^ — Nap! biztosok a népkonyhánál e héten: vasárnap febr. 8 án Szegő Gyuláné, Polák Szabina; 9-én Löwy Adolfné, Wohl beim Faani; 10-én Dauscba Ottóné, Pran-ger Ida; 11 én Bacbrach Gyuláné. Hirscbel Hedvig: 12-én Janda Károlyné. Matos Gízplla; 13-án Eisler Miksáné, Weisz Ka rolin; 14-én Scberz L Mórné, Samuely Olga.
— A „Zalai Helikon\' Ügyében kibocsátott körlevél expediálva van, akik nem fcsptak volna s reá igényt tartanak. m#$k.eresésre a legnagyobb készséggel küití e lap szerkesztője.
Hering-lakoma tombolával ösz-szekötve rendeztetik február hó 15-éo, azaz vasárnapaz „Arany Szarvas" szálloda nagytermében, mehre a b. é. közönséget Tisztelettel meghívjaMatejko Ede szállodatulajdonos.
— A nagy hő és á Biluxéra- A gazdakörökben sok helyt nagy a gaudium és a remény, hogy a magas hó elvonultával egyúttal a filloxera pusztításainak is vége szakad az országban. Sőt nem átalja ezt még a vidéki sajtó egy része sem terjeszteni. Hogy mire alapítják ebbeli remé nyüket, olvassuk a jelesen szerkesztett
HARMEJCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUAB 7-én
Srírie. tamt
A hstarnsp rség nem tudható, iíssséggel teljesítjük. — 6?-
». Viesen tfidvötlet a TeteriatoL j J&tS számra maradt.
Megbízásodat
vözl?t!
— F. T
— 8. E___
— M H. Sorit keritjük.
— H. Köszönet a figyelemért. Örülünk as igazságot felszólalásnak.
— „Modern •.-. ¦ • Köszönetté; vettük. Misik Bgyn nézve e héten levelet in; oá.
¦— Tihany. örvendünk; 30 igenlő nyilatkozat érkezett eddig.
— K Gy. A küldöttet köszönettel vettük, az igértet pedig örömmel tÍrjuk.
Fekete, fehér és szines selyemszövetek SSTTfuS
krig, — sima ét mintázott (körülbelül 240 különféle minósíg ét 2000 különféle minta és színben) kuld széjjel egész darab ét összeállított ruháknak valót, rám- és bérmenteaen Henneberr tí gyári raktára (ct. és kir. udv. szállító) Zorich. Minták forduló postával. Levelekre Sraiczba 10 kro> bélyeg ragasztandó. _ 4046—1.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HIRDETÉSEK.
E
gy jó házból yaló fiu tanonczul felvétetik
Locke József
zseb-, mü- és torony-órás üzletében 4069 Hagy-Kanizsán
2794/t 1890.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatósáp közhitre teszi, CsabULajos > Öj-töri lakosnak Lanczók Anna (érj. Gramlics Károlyné bucsutai lakos elleni 7-2 frt 40 kr tőke, ennek 1890. évi január 1-töl járó G% kamatai, 69 kr eddigi hátralékos és 7 frt 25 kr ezúttal! költségek iránti végrehajtási ügyében a n.-katiízsai kir. tazék, (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő, a bucsutai 101. sztjkvben A. f 506 hrsz. ineatlanbói Lanczók Annát ülptö felerész váltságköteles ingatlan 188 írt bejárban, az ugyanazon tjkvben A. f 208 hrsz. alatt Laoczók Anna és Domonkos Márton tu- \\ lajdonául felvett 52 frtra becsült \'ingatlan 1881.\'évi IX t.cz. 15G. §-a alapján egészben, az ueyanazon tjkvben a fentiek tulajdonául felvett f 258. hrsz. ingatlan 28 frt becsérban, az 1881. évi LX. t. ez. 156 i-a alapján egészben, végré~a2\\ugyan-azon tjkvben A. 1.1—3. sor-GO., 62A114. hrsz. alatt felvett ingatlanokból, a rajta jépült 53. népsorszámu házból, és c hozzátartozó legelő és erdő illetményből Lanczók Anitát illető felerész .281 frt becsár-ban Bucsuta községbiró házáoál 1891. évi tnárctiushő 2. napján d. e. 10 órakor Málics János letenyei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltás: ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy Óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő készletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6V» kamatok-ka! együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni. f
Kelt Letenyéo, a kir. jbiróság mint telekkönvvi hatóságnál 1890. évi decz. hó 8. napján. FILIPICS
<¦) 4068. kir.\' jbiro.
í 15/U891.
Árverési hirdetmény.
A letenye; kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Nagy János vaknnyai lakosnak Bosa József bánok szt-győrgyi lakos elleni 50 frt töke, 5 frt 70 kr végrehajtási, 7 frt 25 kr ezuttalt költségek iránti végrehajtási ügyében, a
n .-kanizsai kir. tazék, (a letenyei kir jbiróság) területén fekvő bánok-szL györgyi kösaégi 251. sztjkvben A. L 70. 359., 562.. 556., 639. hrsz. alatti ingatlanbőt, ugy a 70. hrsz. alatt ingatlanon épült 14. népsorszámu házból, ugy a hozzátartozó legelő és erdő illetmények. Busa Józsefet illető \'/,-ed rész 441 frt b*>csárban, az ugyanazon községi C41. Sítjkvben A. f 406. hrsz. ingatlanból ugyanazt illető Vk-ed rész 35 frt becsárban, az ugyanazon tjkvben B. f 438. hrsz. ingatlanból őt illető \'/» rész 14 frt becsarban, végre azon tjkvben A. \\ 511. hrsz. a felvett ingatlanból ugyanazt illető 122 frtra becsült ingatlan, végre 406. hrsz. 140 frt, a 438. hrsz. 56 frt. és az 511. hrsz. 88 frt becsárban az 1881. évi LX. t. cz. 156. §-a alapján egészben, mégis a b. szt.-györgyi 47. sztjkvnen A. f 704. hrsz. iogatlanbŐlBusa Józsefet illető \'/.-ed rész 26 frt beca^ban, az ugyanazon tjkvben A. t 705. hrsz, ingatlanból ugyanazt illető l/t ed rész 37 frt becsárban, végre az agyao-zon tjkvben A. f- 714 hrsz. ingatlanból ugyanazt illető Vt-ed rész 34 frt illetve a fenti tezik alapján az egész 136 frt becsárban bánok szent-györgyi kőzségbiró házánál 1891. évf február hó 27. napján o. e 10 óraikor Málics János letenyei lakó* felperesi Bgyved vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen el adatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez le tenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítva 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától járó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben megbatározott helyen és módozatok szerint leUzetni.
Kelt Letenyén, a kir. jb. mint telek-kőnyvL-hatóságnát 1891. évi jan. hó 4 uajtjén.
4067. FILIPICS
kir. jbiro.
Az 1889. Párisi viláff kiállításon arany erem 3998 mei ki<un«etve
~^S. Villamos hasonszenvi gyógymód ! (Elektro homeopathia )
Ezren köszönhetik fenti gyógykezelési . r cdiie oek egészségük = r • : me y 1
a legmakacsabb betegségek eseteiben is, fe-lülmulhatlannak bizonyult. Ezen gyágykezi lesi rendszert ismertető fücetek~kivinatra díjmentesen és bérmeli tv e küldetnek meg. Orvosi útmutatásul szolgáló könyvek- és gyógyszerek megszerezhetők a magyarországi íőraktárbsn
Petri Ottó Viktor hoz
csimzett KasonszenvU e yogy szertárában Bads-pest, VI. ker. vacai körnt, 17. Rendelő orvosok Budape-ten : Dr. Med. KHiner József VII. kerület Izabella utcza 44. az. Dr. Med Farkai Oeyza Olői-ut \'?4 sz. 4063
±±2l±±±±±±±±±±±
Hazai ipar!
Szaláíi-láfé.
Esen pótkávéba maga nejiében páratlan, égessen ui, még senki általiéi nem fedezett növényből, s\'igei\' hasznot alkatrészekből Lt!> • felnimül minden e<i-dig forgalomban lévő árpa, makk, fu. e — toTábbá & külföldről millió és müió kiló számra behnrcxolt pótkávékat.
A\\SxaIády-kávé izére és zamatára néz-Te sokkal kellemesebb, színe szép tiszta fekete és kevesebb aziker kell hozza, mint bármely más pótkávéhoz, tehát nen-eaafc kávépótló, hanem egyszesmind ka re Javtté is, — mert jótékony alkatrészeinél fogva, az ázsiai kávé izgató éi hevitó
hatását alább szállítja, ezt kelletieiebbé tessi e Igy a kávét feltítts*. ¦wt |yer-¦ékek és aveadelkedS szesiélyek részére élvezhető ve. teszi. «
Ajánlom egyidejűleg az általam évek előtt feltalált gyógykávót .HTJiíGÁRIA-KaVvÍ* néven, mely agy is mint tApele-del *öaztin, mindon mia astiai kivé eél-küJ használható, a az egészség és élet fén\'artására nézve kiválóan jótékony hatiau, de különösen gya*er- H beBn-rai-, ro-z estesztét-, Ideg- és szlvbajsk-baa, - ervssl tekietéiyek által leejsb-bai íjáalvt biztos szernek vu Elismerve
Programmo* kívánatra ingyen
Kapható minden elökelőbbfüszer-üzletben.
— Szétküldés postán nUnwttel. —
Csodák
Cleopatra csoda - arczkenőcs az osztr.-magy. monarchia előkelő orvosai által mpgvizsgáltatott, a bőrre teljesen ártalmatlannak, de hasznosnak találtatott.
Rövid idő alatt eltávolít mindenféle börbnjt nevezetesen szeplő! majfoltókat, pattanásokat, szemö! csőket stb. Az areznak késő koráig egészséges fehér rózsás szint kölcsönöz, az arezbórt puhítja, hosz-szabb használat után eltávolítja a ránezokat
Csak czimeremmel ellátott tégelyek
a valódiak. Hamisítástól nagyon vigyázni kell. Kapható utánvét mellett:
Budapest,
0aiujniiicli-utcza H.
4053 TÓtb. 3E-
Egy tégely ára: 1 frtSOkr. Cleopatra-szappan 60 kr.
MARIACZELLI
gyomoi\'cseppek
Uazrh* KHÁI\'.Y C. Tieanarslhoi dlmtstt fTOgrZiyrti\'aban Kreniierban .Uoriaertu;-. Ditserl tltDAosécD. u jofr.orerűiita él oleienits hiiím fffájtztr eir.ttiteíi ia-aro* ezeitiben. Cui » mdUttH
TMOjegjIJS1 *» alitiájiai rlü:oii zísiltmény isioűi Ef> ara 4D kr., m;i uif: (Irétazeree) 70 kr.
Az alkotó riszek nyilvirio^if,-™ vannak hozva. f t/frcOVJp- ,G) óaiyjsKfr-tHrnlilitzn ku plinto.
G816./tk. 1890 érk. deczember 7-én.
Arveré?i hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. lörvszék tkkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Málék Ferenci fityébázi lakos végrehajt a-tónak Málék János végrehajtást szenvedő öiyeházi lakos elleni 100 frt tőke. ennek 1887. évi február 14-lói járó 6% kamatai, 29 frt 30 kr per, 7 Irt 20 kr végrehajtás-kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még lelnie-rüléiidö költségek iránti végrehajtási ügyé ben a íeutnevezett kir. tazék területéhez tartozó, a fityeházi 43 sztkvbeti I. 1 — 6. sorsz. a. foglalt ingatlanoknak Málék Jánost illető s ü"0 frtra becsült felerésze C. í. *latt özv. Málék Józsefbe szül. Mag dics Lva javára bekeblezett holtiglani lakásból álló szolgalniijoíi épségben hagyá-\' sával 1891. évi niárczius 21. napján d. e. 10 órakor Fityebáz község hazánál Györffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese kösbejöttével megtartandó nyilvános árveréseu-^eladatni fog.
Kikiáltási ár ^fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°/«-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverési jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyaDaltőr-3-hónap alatt, — minden egyes részlet fitán az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok éxe-rrut lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1890.. évi decz. hó 12 napján.
Gr.HüGONNAY \' 4066. kirendelt kir.tvszéki biró
ZABADALMAKAT
uj találmánrokra kieszközöl és értékesít és
V EB JEGYEKET
lajstromoztat minden államban
BENEDEK LAJOS és
szabadalmi irodája \\
Budapest, Muzcum-körut 10,
mely iroda a kérdik, miniszleriűm 24324/86. száma körrendeletével a föltalálok bizalmába syC-nltatott és évenként 500 nál több szabadalmat eszközöl ki. 4062
PSERHOFER J.-féle
i gyógyszertár ¦\'- t
Bécsben, I. ker., Singerstrasse 15. szám alatt, zum „Goldenen Reichsapfel."
VÓ-rtífi^títÁ InKá^nfiartlr "elStt általános labdacaok neve alatt; ez utóbbi nevet telj-« joggal táf^rdemlik, mivel V Cl LIÖAULU idUUdWUn., caakugyan alig létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás . atáaakat eienzeresen be nem bizonyították volna. Évtiz-d>k ÓU ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, mplvben -it. kitűnő háziswrból készlet nem volna tslílható. <V
Számtalan orvos által ezen labdacsok háciezerül ajánltatnak és ajánltattak minden t,!y j./^i.ü, melyek a rosz emésztésből és székrekedésből erednek : mint epe-zavarok, májbajok, kólika, véitolulaack, aranyér, béltétleDnég ¦ hasonló betegségeknél. "\'>\'¦.\'-:!:¦\' tulajdonságuknál fogva kitünó \'hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál is: igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisstitó labdacsok oly könnyen hatnak, .nogy a legcsekéJy-bb fájdalmakat sem okosaik, és ancek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által Is minden aggodalom i.úlkü) bevehetők s
A számtalan bálairatból, melyet e labdacaok\'fogyasztói a legkülönbözőbb és 1 goehezebh betegségek után egétxaé^Bk ,vjsz.-szanyerése folytán hozzánk íniéztek, eten helyen csakis néhányat emiitünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ak kat egyszer használta., meg vagyunk gyózSdve, azokat .tovább fogja ajánlani.
Schierhack, 1883. október 22-
ezen labdacao-
Tekiutetes ül
Aluürt kéri, hogy felette baiznoa éa kitünó vértísziitó labdacsaiból ismét 4 csomagot küldeni asiveskedjék.
Nenreiter tgnácz, orvos.
Hrische, Flödoik mellett, 1 87 szept. hó 12-ón. Tekintetet Ur\'
Isten akarata volt. hogy az Un labdacaai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom ; Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi mnnkat sem voltam többé képes végesei és bizonyára már a holiak k«5t volnék, ba az Ön csodálatraméltó labdacaai engem nem mentett.-k voloa m*-g. >z Isten áldja meg Önt ezért ezerszer. s«9 bizalmam v»n, hogy eaen labdanok engtm is tökéleteaen ki fognak gyégyiUni, a mint már másoknak is egészségük TÍaszanye-óaére segltaégül ssol-K*I««k _ Knific Teréz.
Bécs-Ujhely, 1887. noTember 9-én.
Mélyen tisztelt Úr \'
A 1-igfor-óbb köszönetemet mondom ezennel Üonsk 60 éves nagynéném nevében Az illeló 5 éven ál iz#nved*tt gyomorbnrat-ban és viakórságban, már életét is megunta, melyrSl egyébként le is mondott, midőu véletlenül egy dobozt kapott as Ön kitünS Wrtisztitó labdacsaiból s azoknak állandó haaználata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfóbb tisztelettel Weinzettel Josefa.
Eíchengraberamt, Gfübl mellitt, 1889. márczias 27-én.
Tekintetes Úr t ,
Alnlirott ismételten kér 4 csomagot as Ön valóban hasznos és kitfinS labdacaaibót. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni eaen labdacsok értéke felett éa asokat,ahol caak alkalmam nyílik, a saenredóknek legmelegebben togom ajánlani Eaen " hálairatom tetasésszerinü banniláiulra önt esen-nel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel_ Haha Ignác*.
GoUchdorf, Kolhach mellett, Szilézia 1886. oki. 8-án. T. Úri
Felkérem, miszerint as Ön vértitztító labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az Ön caodfJatoi labdarssinak köszb^hetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engsmöt éren át gyötört, megszabadultam. Esen labdacaok nálam sohasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, — vagyok tisztelettel _Zwickl Anna.
Ezen vértisxtitri labdacsok csakis a Pserhcfer J.-féle, az ..arany birodalmi almabor\' erimrett gySfyszertárbaa, BéBSbsi I., Singerstrasse 15. sí. a. készíttetnek valódi minőségben, s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tártai ma* tátik, 1 frt 05 krba kerül; bérmentetlen ntánviteli küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
As összeg elÓbbeni beküldésénél (mi legjobban postautalványnyal eszközöltetik! hérmentes küldéssel együtt: I csomag 1 ín 25 k.-.. 2 csomag 2 frt 30 kr, 3 csomag S frt 85 kr., 4cSo-mag\'4 frt 40 kr ; 5 csomag 5 frt 20 kr éa 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
SBJJT nb- Sagy eltérjedettsésük kdvetkestében esen labdacsok a legkülönfélébb nevek ét alakok alatt utsvnoztat&ak; ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-féle vértisztító labdacsokat köretelni és csakis azok tekintbetSk valódiaknak, melyeknek baaaaáiati ntaaitiaa a Pterbofer J. névaláiráaaal fekete ssinben éa minden egyes dobos fedele ngyanason aláírással Tőrös színben van ellátva.
ors és biz-hafásn,
Amerikai köszvény-kenőcs fi
legjobb szer minden kösz*éiiyes és csázos b.-.: u. m\': ge-rincz-, as;y-banfalom, tagszaggatis, ischias, migraine, ideges fogfijáf, lőfájii, füiszaggatis stb. stb. ellen. 1 forint 20 kr.
Tannoehinin hajkiuőes l\'^lJ^tL
óta valamennyi haj:iövesz!Ő szer kötött orvosok által a legjobbnak elismerve Egy elegansin kiállított nagy szelen-esével 2 frt.
Altalánnft tanán? Stsadsl taiártol ütés és ssú-
alldldllüs WpaSZ ril ilul okMOtt ..beknél, mérges daganatoknál, njjknkacz, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitünS s.-cr lóo kipróbálva. 1 tégeíy 50 kr. Bérmentve 75 kr.
11 a6J UatlZöalUl tagokra ós minden idült sebre, mirt legbiztosabb szer elismerve 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr.
ismert kitünS bizi-szer hurut, rekedtség. görcsei köbCg*s stb ellen. 1 üvegcse ira 50 krajezar. 2 üveg bérmentve 1 forint 60 kr.
llet-esszenczia L^^^íiXW.Sr
nemű altésji bajok ellea kitünó hisisser, 1 üvegcsével 22 t , 12 üTeg 2 frt.
W.-fíI Kitünó bási-szer a rossz emésztés, minden következményei, a. m : főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorbév, aranyér, dugulás Stb. ellen. Fgy csomag ára 1 frt.
Angél csodabalzsam, , ÖVCK 30 kr. Por a lábizzadás ellen.
Általános tisztító-só "S*!
íor megstün-lábizzadást s !zagot. épen tartja a lih-kípröbálT*. Egy dobozsal
az azáltal képződő kellemetlen bélit és mint ártalmatlan sser va 50 kr. Bérmentve.75 kr.
Vtt-UaiZSsilU, flT9i 40 kr( hérmentes küldéssel 65 krajcaár.
Hélsó vagy egészség-só
ut éi minden a rendetlen euésr.tétból ssármeió bajoknál.
1 csonaf 1 frt.
Kitti itt felsorolt készítmén)eken kivflt as osatrák lapokban birdetett összes be!- és külfóldi gyógy sa eresze ti \' különlegességek raktáron v&naak, is a készletben netán nem le-TŐk gyorsan és olcsón megli e r estetnek. — Postai megrendelések a Isggyoraabban aSaskB (oltatnék, ba a pénaöaaxeg előre beküldf-tik; nagyobb megrendelések utánvéttel keidéinek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, hi aa össseg előre beérkezik, mely >setben a postaköltségek sokkal mérsékelt bbek. 4009
^ájdita József LónyToyomdÉ-jÉbál Na^y-Ktninán.
XAGY-KANIZ8A. 1891 február 14-én.
7-iBc szám
\'fgécs érre
9 f i * e t e\'s i ár:
Harmlnczadlk évfolyam
2 írt 50 kr.
Egyat. tzim 10 kr.
HIRDETÉSEK Is bitiből petittorban 7, máaedzxoi . i mieden tó rabbi iorért 5 kr
NYILTTÉH8EN „tit (ötönként 10 trárt vétetnek tJ. Kinc»tári illeték miuden egyes hirdatWri SO-tr fiietendŐ
ZALAI KÖZLŐIT
i
A lap szellemi résiét illető kba-
lemények a izerkegitőséghez. anyagi réstít illető közlemények pedi? » kiadóhivatalból bérmentve intéz end ők : S a ff y-K a n i l s ü u tjJrarékpeutári-épQlet.
BérmenteUea levelek .nem fogad-
Kézírattk vlsiza mm küldetnek
. A nagy-kaQÍzsaÍ .Kereskedelmi Iparbank", a „n.-kanizsai önkéates tűzoltó-egylet*, a nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület* ly.nagy-kaDízsfiu-^reBztény jótékony nőegylet", a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmá-
nyának hivatalos lapja.\'
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
KépkonyhL Lala Egerszegen.
Valamikor régen, már idejére bem emlékszem, Zala-Egerszeg váró-fsA&an a ¦ oóegyesület népkonyhát létesített, hol az éhező szegények naponkint meleg étellel csillapíthatták le a kérlelhetleo g3omor korgását. Nem tudom miért aludt el a jótékony intézmény és aludta téli álmát oly sokáig. Talán a szegények száma apadt le annyira, hogy nem volt ér
zík élettörekvéseik elé, kik a jótékonyság szolgálatába bocsátják erejüket, tehetségüket, és a kik szünet-j lenül fáradnak és rendithetlenü! buzgólkodnak a nyomor, a szeavedés elűzése végett. Ilyen földi angyal Zala-Egérszegen, & \'\'jótékonyságról messze ismeretes és^ széles körben köztiszteletben álló Kosenberg Henriette úrhölgy, kinek nevét nem azért említjük, mintha cselekményeit akar-jnók ilyen uton elismerésre juttatni;
deines ientartani ? Oh nem ! A szednem "is azért., mintha a szóban levő
ények száma, a szűköl ködóké, nyomorultaké nemcsak hogy nemapad, hanem a kor, & haladás vívmányaivá! mintegy lépést tartva, egyre nö-
ékszik és hóra tovább \'aggasztóbb alakban hallatja -jajveszékló és kenyérért esdő hangját. Mig a palotákban/a gazdagok hajlékiban a gondtalan élet játsza le szerepét a sors színpadán kezdve vígjátékkal, végezve vígjátékkal; addig a szegények táborában egyik szomorújáték a másik után végzi pályafutását, és ha csak a jó lelkűek vigasza — anyagi támogatása a szomGrn felvonások közé céba elvétve az édes remény suga rait nem követi, bát teogik napjaikat a létérti küzdelem nyomasztó jelenségei között.
Stjatsagos, hogy a gazdagok és jobbmóduak kőzött a sziv műveltsége — mely a lélek jóságában, az önzetlen, részvétbe?, az emberbaráti szeretetben nyilvánul, — oly ritka. Sokan^százszoros kunyerálást, leala-zást követelnek, mig bőségben levő vagyonukból filléreket juttatnak azon szegények részére, kiknek ereiben ugyanazon vér teszi meg körforgását, mint az övékében és kik a magasÉgelótt vélük tökéletesen egyenlők. Szerencsére az isteni Gondviselés föidcc járó angyalai által őrködik és gon doskodik a szegényekről. Ilyen angyalok az emberiség azon kimagasló alakjai, kik a legnemesebb czélt tü-
pszychicai alkotásával ellenkező hírlapi kiemelést czéloznók — hanem igebis azért, mivel a zala-eger-szegj népkonyháról az ó neve kihagyásával csak igen nehezen, vagy egyáltalában beszélni nem lehet. A népkonyha ugyan a nőegylet védnök sége alatt áll, de annak újból való szervezése és megnyitása egyedüíj Rosenberg Henriette müve. Ó mán évek óta titokban rakja össze filléreit s kopogtat be az emberbarátoké hoz a Vtámogatásért s a lemult év deczember hó 1-én megnyílt a népkonyha, anélkül, hogy valaki tudta, sejtette volna. Megnyílt zajtalanul, csendesen, mivel a nemcsszivü nő nem szereti a lármás jótékonyságot s magútól hallottam többször említeni . B Aki jót azért cselekszik, hogy azt kikürtölhesse a világnak, annak nem lehet meg ama lelki Öröme s kedves öntudata, mit. ^ jó gyakorlása szül.*
Igenis megnyílt, az éhezók nagy Örömére. A hölgy, kinek nevét emiitettem, kimegy gyakran a déli órákban szegényei közé: ellenőrzi az ételeket s gyönyörködik a pozsgás arczú iskolás gyerekek jóizü falato-zásában; az elaggott nyomorékok rágcsálásában. A szegények istenitik e nőt, kinek egyedüli törekvése a nyomort enyhíteni, a szegénységet istápolni s midőn bnzgólkodásában s lankadást .nem ismerő fáradozásában
a siket sugarai lövelnek feléje, ar-czán látható az örömpiraak azon sajátságos ki nyomata, vW a nemesebb lelkek jellegzetes tulajdona; látható szemeiben a szivjóságuak ama kristálytiszta jelképe, mit csak az erények, legmagasztosabb lelki nyilatkozások eredményezhetnek.
A zala-egerszegi népkonyhában minden szegény valláskülönbség nélkül naponkint Ízletes ebédben réBze-sül, teljesen ingyen. Ilyeneket szervezni kellene mindenfele*, falun mint városon, mert szegény mindenütt van és.a tél szigorával szemben jobbat alig.cselekedhetünk, mint ha az élet éltető melegét szülő táppal látjuk el ama nyomorultak seregét, kiknek gyomrát örökös korgásra \'kárhoztatta a kérlelhetlen balsors. A sok dínomdánom között nem árt, ha túllépjük a tükör határát és bepillantunk a nagy társadalomba, hol sokan ti tán i harezokat vívnak a létérti küzdelemben s majd győzelmesen megközeli tik a révpartot, majd pedig hánykolódva sülyednek a nyomor terhe alatt és hallatják segélyért kiáltva esdeklő hangúkat. Ne zárjuk el halló készülékünket ez élő halottak jajjai előtt; ne fordítsuk el szivünket a nyomorgók kenyérért oly alázatosan esdő ábrázatától és tartsuk mindenkor szem előtt a sorsnak változó szeszélyét, mely embert ember után emel fel magasra s dönt le koldus tarisznyáig. Csakis ilyenkor, midőn elhagyatva, kivül-beíül a szegénységtől gyötörve keresünk menedéket a jó-szivüek támogatásában: tudjuk felfogni, kellőkép méltányomi azon szerepkört, melyet a már említett úrhölgy visz. Egy nő, ki nap nap után filléreket takarít a humanismus oltárára; ki rendületlenül szolgaija és istápolja a szegények ügyit; kitől minden szűkölködő tele kézzel távozik ; ki satonj&it reggeltől estig a nyomorgók meghallgatására tartja
nyitva; kinek van mosolya minden örömre. kinek van vigasza minden fájdalomra; kinek van mentsége minden hibára; kinek van könnye min* den bánatra és imája minden szerencsétlenség számára: megérdemli — habár ő erre nem is refiectál, hogy a nagy közönség működéséről tudomást szerezzen csakis azért, hogy Őt kövesse, ót utánozza.
X.\'Y.
Tudnivalók.
Hirdetmény. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur nagym. 77540/VL 1890. sz. a. kelt magas leiratával értesiti ezen kamarát, hogy Budapesten a kormány támogatásával juhhús kiviteli vágóhidak- létesíttettek, s ezek működésüket már tényleg meg is kezdték. Ezen vágóhidak naponkénti szükséglete hízott ürük-ben körülbelül 500 darabot tesz. a mely szükséglet előreláthatólag szaporodni fog.
Ar első kiviteli juhvásár m. é. deczember-hó 16. tartatott meg, s jövőben minden hét keddi napján fog tartatni.
Erről az érdekelt körök ezennel értesíttetnek.
Sopron, 1891. január hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir."államvasutak budapesti főműhelye részére felvágandó eltompult és uj reszelők és ráspolyok jelvágására egy évi időtartamra, a fennem -litett vasutak igazgatósága pályázatot hirdet.
(, . A reszelők felvágására vonatkozó feltételek és ajánlati minták az igazgatóság mühelyi szakosztályában (Budapest, And-rássy ut 75 sz.) és valamennyi üzletveze-főséinél megtekinthetők és ingyen kaphatók.
Csak hazai vállalkozók pályázhatnak, kik a munkát kizárólag saját műhelyeikben eszközlik.
A bánatpénz 500 frt., az évi kereseti összeg pedig mintegy 10.000 frt A bánatpénz legkésőbb t é. február 25-ig a m..k. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő.
•Sopron? 1891. január hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur f. é, 77426/IV. az. a. kelt magas leiratával tudtul adja, hogy
a hazai vasutakat felhívta, miszerint a fa minta küldemények szállításának megkö-nyitése érdekében bármely mennyiség feladásánál az ezen ezüstre nézve érvényes kocsi; rakományi díjtételeket általános díjkedvezmény kép bocsássák rendelkezésre.
A vasutak igazgatói értekezletének megállapodásához képest ő nagyméltósága értesiti ezen kamarát, miszerint a hazai vasutakon az A. kocsirakom ányu osztály díjtételei minden a 2 sz. külön díjszabásba, és a C. osztályba sorozott fanemüek minta \' küldeményei után alkalmaztatni fognak, ha az illető kereskedelmi és >iparkamara által kiállított, és a fuvarlevélhez mellékelt hivatalos bizonyítvány nyal igazoltatik, hogy a küldemény tényleg faminty-gyanánt szolgál, ha továbbá a küldemény legfeljebb 10 darabból áll, melyek egyenként 6-3 méternél nem hosszabbak, tehát nem igényelnek többet egy kocsinál, és összes-sen 500 kilogrammnál nagyobb sulylyal nem bírnak.
Ugyanazon feltételek alatt « szab. déli vasút a szóban levő küldemények után a helyi díjszabása II. sorozatában foglalt tételeket aranyárkelet pótlék nélkül fogja alkalmazni. — Miről az érdekeltek ezennel értesíttetnek.
Sopron, 1891. január hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
VI. Nyilvános elszámolás.
A n.-kaniu&i épülő félben levő ev*ne. templom ¦ lelkéíilak epiteti költségeihez járattak ar V-ik nyilvánoi elazamol&s óta :
Arad város Közönsége . . 10 frt - - kr.
Miskolcz közönsége . . . 5 . — ,
Németjárfalvi hivek . . . 10 . 23 „
Tóth József Bud.-szL-Mihály 1 „ »
Battyándi gyülekezet . . 2 „ — „ Orosházi egyház . . . . 5 „ —* „
Cz\'eglédváros . . . . . 10 , — „
Körmöczbányai egyház . : " 5 , — „
Szeghegyi egyház . . . . 4 „ 50 „
Gyönki hivek ...... 8 „ 31 „
Hoduschek Mihály . . .5 „ — , Pranger Lina kisasszony
gyűjtése.....3 , 50 „
Markó Antal állomásfőnök
gyűjtése..... 45 , 20 ,
Hosszumezei népbank . . 2 „ — .
Szombathely város . . . 5 , — .
Marosi járáá szolgabirája . — , 50 ,
Bikácsi gyülekezet . . . 1 , —- , Átvitel 123 frt 24 kr
T á r e % a.
j Mosandó a> elet a hoizi gyorsan halad, ^-—J^Í^P\'ik mát & kis tir» hideg hantok ala\'
i Am, de fel volt írva I S minden halandónak
égzet k; cyvi/b. lyen élte rige,
HAJDÚ GYULA
Báró Bibra jenö halálára.
Saép uSke kii fiú, itt hagytál bennünket, -Itt kedve* szüleid — elvitted kedvünket; Szomorú moit a hit. nem futkosol benne, Nem mondhatja aujid; jer fiam kehlemre !
Nem ballható többé vidám, nyájas szavad, Ajkad eJhalvánjal ¦ hidegen betapadt, KJi kezec örökre hó imára-tevéd, Melylyel oly gyengéden szüleid érinted.
Nem nyílik mosolyra többé rózaá* ajkad, Meljiye: jó izoleid a bútól elvontad. At a kedves ibó már oem halliiik belfile, ¦16 atyám, jó anyául aieretlek ÖrOkre.
<em rajaolgat tSbbé kta keséd virágot ezvÁ\'ié keservé: te többé nem látod, e látom én a látjuk, a kik itt maradtunk, z mi"
des, megható és méfjís felemelő szomo runflé] Bagaban,
I
Görbe uton . . .
— Elbeszélés. — Irta: EMMANUEL GYÖZÚ I.
lépteit, aómt erőt már már lankadni kezdő tagjaiba. 1
Most megáll, levelet vesz elő zsebéből, finom, illatos papírra vau -írva, remekül szép, határozott vonásokkal s oWasni kezdi
.Margitom, édesemi Te tudod, hogy ür van közöttünk, társadalmi ür, melyet két szerető sziv összes, együttes törekvése
Zsibpri Margitot ez a kép nem érdekelte. Szive, e-ze, egész lénye egy más képpel volt tele, mely folyton halványuló, | de még mindig erős színekkel vala képze-[lődö lelke elé rajzolva. Halovány kék sze-i mei fölöttébb mély lelki tusáról tesznek ; tanúságot, hamisidan tettetéstöl ment,
\' őszinte és mélységes báuatu tekintete ott sem képes áthidalói. Mi szeretjük egymást, 1 réved ez a távol foszladó ködében, mintha de nem lehetőnk egymáséi soha, én sze-\'egy fájó Jelelne ható tekintettel akarná géoy, nagyon szegény vagyok, te pedig árgult1 vissza hozni az eliünt, kedves eszményi igen gazdag, ez a két fogalom pedig igen
nehezen fér össze egymással, azért elkel-lett válnom nekem mint erősebbnek, ki ismerem atyád aristokratikus hajlamait, még mielőtt kíméletlen parancsnak kellett volna e tekintetbea engedelmeskednem. Te azonban eszembe vagy, eszembe maradsz folyton s Örökre velem vagy képzeletben mindig s olyan igaz, bogy csak ér ted fogok ezután is Örökre élni, mint a
! Korán beköszöntött az ősz
falevéito!. tarka volt az egész,eleven zöld alakot, a mult édes, megkapó gyönyöreit, I pázsit s a hol csak pár héttel is előbb paj • de hasztalan, de hiába .... \' zán gyerekcsoport véyezte szokott játé-1 Ideges rángás fut át testén, arcziz-\\ kait, ott most reggelenként erős, deres main meglátszik a pillanatra elhatározó harmat csillogtat a bágyadt, erőtlen féoyü befolyás, melyet lelkére valamely futó gon-1 napsugárban minden egyes fűszálat, ját- dolat gyakorolt — s gyors, könnyű, felü-! t-zian akarván azokat hozzá szoktatni az letes szemlélő előtt nyugodt, ridegnek tK-\' elmúláshoz, az elenyeszeshez. Az élet: szö lépéssel indult ki á városból kivezető éWájdaímaffi * MnvtW S1: *-Lonk. csendest volt az egész mezőn, mintha meg- erdei uton, folyton gyorsuló, majd szaladó halt volna minden, csak a\' szőlőpásztor léptekket, mígnem szemeink elöl egészen igy együtt időztünk, caak pár napja annak egyhangu csergetése halliZOtt a távolból, eltűnt ...
már »eboi ¦em vagy, hol földiek laknak. ^z ^ ojjn^aikabban, miod bágyadtabban,! Pajkos öszi szellő utánna szaladt a J gondolata. Kérlek viseld erősen fájdalma agytál, maghaltál inam vagy itt ko.öttuak, ^ u js egészen megszűnt. De távozó játszótársnak, megölelte, megeső-1 dat, Isten fog neked módot mutatni, hogy \' azért volt valami fenséges e leverő néma- kolta hamvas, Ode arczát, belesugott a imi módón élvezhetjük mi majd a viszont-
milyen igaz a napsugárnak éltető melege, a fakadó rózsa illata,, szegény szivem fájó
n játék et.. ..való,
inez, ninca, nem ii lehet, ne t halál felettünk kérlelhetlen rablű, íem nézi: ayeraek-a, férfi, vagy aggaityit \\* éltet -.-.boija, es kinctet nem kíván.
ián mégis, az ember valójában nem ér- fülébe valamely szép, visszahívó, kérő sza-zett maga körül rideg, dermesztő csen- j vakat, de hasztalan, de hiába, Margit nem dességef, látott, érzett folyton maga körül értette azt meg, csak ment toyább, nem valamit, a miről nem tudott volna maga- hallgatva a hívogató, csalogató hangra, Pa vaa-a nagyobb kinca rövid életünknél I na^ számot adni, csak azt tudta arról,\' nem figyelve semmire az uton, egyedüli ^ \'ííi1Eí*"k ygf*? *?6 «r*rni6ka*néi\' hogy az, a mit lát, az, a mit érezni vél, az |vágyát követve, mely az volt: minél távo-^JS^*^^w\'Sa^^k^^"1^axű* eha^áó> elbájoló. Ez az a;iabb menni innen, minél közelebb menni . kép volt, a mit szemeink elé tár maga a; őhozzá. Ártatlan szjve nem ismeré még * ka kiboían is bár válni kellett tSifink, hervadó, a meghalni kezdő kül, természet teste eshetöleges következményeit, mit \'*yiad ajkad imára az egekben értü&k i & m jmposans nagyságában, uiólérbe-\' tudott ő arról, bogvmit cselekszik ö most,
i!«lSS^i>l?.fr SL LSS tetle^kifejezheteüensokféleségében.csen- egyedül képzelődő lelke vezette minden
látás édes örömeit, a mikor majd telitett szivünk fájdalmán is kőnyiteni fogunk. Isten 7eled ... Elemér."
A levél olvasása után ily gondolatok\'! támadnak képzelődő lelkében. íme Isten ugy mutatja meg. neki a módot, hogy ö most uton van Elemérhez. Lelkében elképzeli Elemér csodálkozását, midőn egyszerre csak betoppan hozzá, egyedül^ minden kiséret nélkül, csupán ártatlansága pánczéljával fedve. Más gondolata
nincs, mint egyedül ö, egyedül igaz szerelme tárgya, szive nem veszi észre a környezetet, melyhez sötét árnynyal szolgál a társadalmi követelmény rideg, mindent feláldozó molochja, nem érzi, nem látja azt a visszarántó kezet, mely — sorsát intézendő — védelmére kél, de hasztalan, de hiába ....
II
Zsibori Margit r\'^pjában igen szelíd, szerény, de igen hindién természetű, ideges s szokatlanul a pillanat befolyása alatt álló nő volt. Pajzánul, magára hagyatva nőtt fel, s azóta, hogy szegény, jó édes anyja Őt 12 éves korában árván hagyta, apja, kí dúsgazdag ember s e mellett keresett ügyvéd volt közel a fővároshoz egy. kies fekvésű városkában — bár tehette volna, akár azért, mert arra anyagilag képes volt, akár azért, mert Margitot, mint egyetlen leányát nagyon szerette — soha sem. gondolt azzal, hogy leányának folyton fokozódó s néha tűrhetetlen tünetekben jelentkező idegességét szórakozásokkal vagy az f.\'.tel, hogy lakását meghittebb .nőtársaságoknak megnyitotta volna — csillapítani, elenyész\'etni igyekezett volna.
Zsibori Antalné elhalta óta immár a hetedik év mult el, s Margit ezalatt elvégezvén iskoláit a főváros egyik jóhirű leánynevelő intézetében — felnőtt a nélkül, hogy maga is észrevette volna. Nem ismeré még a saját értekét, sohasem bámulta meg délezeg, .kívánatos alakját s követelő, férfias modora, mely mindig valamely nagyobb elhatározó lépésre sarkalta, melyért ő- is folyton rajongott — kevés rokonszenvet szereztek neki azon körök-
HARMTNCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUAR 14-én.
20
65
i . -
Rimaszombati egyház . .. Debreczeni egyház . . ^--<Körmöczbánya város . . Szirki gyülekezet . . . Háromszékmegyei főispán IJaranyaselyei körjegyzőség Szigriu Gizella kisasszony . Scbmidt Mari Csonkabegy Sipos Eszti N. Lengyel . . Stumphold ErzsébethSzent-
Miháiy.....
Özv. Merkly Antalné . . \' . 1 „ —
Pareis Imréné.....— .50
Szathmár Németváros - 10 , — Vj-Malomsoki hivek . . . 6 , — Zólyom-Lipcsei egyház . . 1 , 50 Abauj-Szántói egyház . . 1 , 60 Kapolcsí egyház . - . 2 „ — Mosoni főispán . . . . 9 , — Kecskemét város . . . . 30 , — Polgármester Kunszt marton I , — Frauczíeldi egyház . . - 8 E 30 C-onka-Mindszenl község . 2 . 44 . N. Rozsé város . . - 2 „ — ,
Jolsvai egyház.....1 , — ,
Kis-Körösi egyház . . . 3 , — .
Szeged város.....20 , — ,
N.-Körös város . . . . 25 „ — ¦ , Békés-Bánfalvai hivek ..1,9, Breznobánya város . . . 3. „ — . Sien\'.es város gyűjtése . . 3 , 70 , Krompacbi egyház . . . 1 e .90* L\'j-Fazekas-Varsa ndi egyház 1 „ — , Budapest főváros . . . . 30 » — , Selmeczbánya város közönsége ......18 , — ,
Fehértemplom város közönsége . . . . . - 2 „ — . Makó város közönsége . . 4 „ 30 . Bené-Keresztur gyűjtése . — , 6", Véssey Mihály nagybirtokos 10 „ — ^ Felpéczi hivek . . . . . 2 „ 4 „ Gross Samu - . . . . 5 „ — „ Gross Samuné . . Békési népbank Surdi hivek -. . ú Lubió város . _!__
Áthozatal 123 írt 24 kr. I nők: Csertáo Károly alispán, polgári orvos: dr. Mangin Károly főorvos. Hadkötelesek száma: 141 az I só, 89 a H-ik, 82 a III ik korosztályból, összesen 312.
Zala-egerszegi járásban ujonczozás márczius 9., 10., 11., 12-ikén. Polgári elnök : Csertán Károly alispán, polgári orvos: dr. Mangin Károly főorvos. Hadkötelesek száma: 310 az I-ső, 196 alí-ik, 114 la 111-ik korosztályból, összesen 620.
Zala-Egerszeg rend. tan. városban ujonczozás márcz. 13-, 14-én. Polgári el-I nők: Csertán Kiroly alispán, polgári or-
1 3 10 2
2 . 7 , 2 » —
— I 50
ugy negyazáma rokonság gyászolja halálát. Utóbbi időben visszavonultan élve a történelmi irodalomban keresett lelki tápot. P-éke hamvain!
— A baJatoníavi gőzhajózási rész-véoytárBulat múlt vasárnap tartotta köz gyűlését Esterházy Mihály gróf elnöklete alatt. A jelentés tudatta, hogy oly anyagi támogatásban részesült a tá/su\'at, hogy jövő fejlődése immár biztosítva van. A társulat bevétele a szállítási adó levonásával 11,765 frt 65 kr. 7olt, hozzáadva a 9000 frioyi segélyt, összesen 20.765 frt
. 21
. 2
Összesen 377 frt 92 kr. EddigiekbeDelszámolnt\'Qtt2573 , 70 . A gyűjtés eredménve . . 2951 frt 62 kr.
Fogadják a kegyesszivü adakozók az építkező gyülekezet legforróbb, leghálásabb köszönetét
Nagy Kanizsa, 1891.évifebr.hó 6 án
Lensyel Lajos s. t Tbomta Éníre 11
gyIllek felügyelő. gondnok íi-^éuziÁrnok.
Lajos
lelkest.
jjonczífeá
száma: IGO az I-pÓ. 133 a II ik, 144 a , IH-ik korosztályból, összesen 407.
Az alsó-lendvai járásban ujonczozás i márczius 16., 17., 18., 19., 20., 21-én. Pol-! gárí elnök: Hajós Mihály megyei bizott-I sági t)ig. poigári orvos: dr. Mangin Károly i főorvos. Hadkötelesek száma: 429 az I ső, 306 a H-ik, 254 a 311- ik korosztálybél, Zalavármegye 1891. évi ujqnczazása. : összesen 989.
. , . * . \\ . j A csáktornyai járásban ujonczozás A nagy kanizsai járásban ujoncaozás márczius ,3 2i. 31-én és április 1 .2 án. márcziás 2. 3. 4 5.nayj.m. Polgári elnök:|polgári elnök: Cser!i„ Kiroly alispáo, dr. V .zlendvay József megyei bizottság, , id ortos. dr Krasorpcz lK„acz járás. tag, polgári orvos: dr. Mangin Károly kir.. orlóa Hadlt0teiesek 5Zama: 390 az r.s6, tanácsos fa megyei tiszti főorvos. Hadko- 300 a u |k 299 , m ik korosztilj.bó, telesek szama: 28, az I-so._ 233 a Il\'k,: összesM 989.
178 a Ul-lk korosztályból, összesen 098. A perlaki j4risban ujooci„zLe április Nagykanizsa rend. tan. városban 4 g f 8,án. Polgiri e],lök. dr Tubo! ujonczozás marc/. 6. es 7-én Polgári el Gíuk meR.ei bil0ttsfei tsgi poIgiri or. — ... \' -=ii=iSi^sr5r-^==. vrtg- Dr. Buhm Sidney járáíorvos. Had-
kötelesek száma: 265 az 1-ső. 203 a 11-ik, 349 a IH-ik korosztályból, összesen 617.
A letenyei járásban ujonczozás április 10., 11-, 13-án. Polgári elnök: Málics János megyeHjiznttsági tag, polgári orvos : dr. Hajós Sárkor járásorvos. Hadkötelesek száma: 261 "az I-ső, 201 a H-ik, 143 a III-ik koroFztályból, összesen 605.
A hadkötelesek létszáma az egész vármegye területén: 3,690 azl ső. 2.710
, vos: dr. Mangin Károly főorvos. Hadköte- i 65 krt tett. A kiadás volt 14,722 frt 71 kr. \' lesek szarna: 56 az I-ső, 34 a 11-ik, 43 a; A tiszta nyereség 6042 frt 94 kr. A W-I III-ik korosztályból, összesen 133. j Ügyelő bizottság indítványára a közgyűlés
A zala-szent-gróthi járásban ujonczo- ; elhatározta, hogy a nyereségből 4800 frt zás márczius 16., 37, 18-án. Polgári el-; 6 százalékos osztalékra fordittássék és a nök: Kozáry Aurél megyei bizottsági tag,; részvéDyszelvény 12 írtjával fizettessék ki. ! polgári orvos: dr. Misner Antal jarásorvos \\ —Heti felügyelő e héten a.nagy-Hadkötelesek száma: 178 az 1-ső, 144 a ; kanizsai Önk. tűzoltó-egylet örtanyáján Ilik, 107 a III-ik korosztályból összesen Schável János szertárnok ur. Í429. * | — Zenekar. A cs. és kir. 48 ik gya-
A\'süroegbi járásban ujonczozás már-: logezred zenekara Komáromból Nagy-, czius 20., 21.. 23., 24 én. Polgári elnök : Kanizsái-* érkezvén,"esténkinta jeles zene-ForiDtos Kálmán megyei bizottsági tag. \\ kar mindig nagyszámú közönség előtt polgári orvos: dr. Lukonich Gábor járás játszik. Február 9 én a következő műsort : orvos. Hadkötelesek száma: 289 az I-sö, adta elő: 1. „La -yere leVictoire" Gaiine-210ailik, 156 a Hl-ik korosztályból,;\'úl. 2. „Don Jüan* nyitány Mozarttól, összesen 665. !3. „Puppen", keringő BaiertÖl 4. p8o
A tapolczai járásban ujonczozás már- j phismen", egyveleg Zünmermanniói. 5. czius 31-én és április 1.. 2., 3.. 4-én. Pol-1 „Lain dubal\',Gillet-lót 6. .Guttenberg\'-gári elnök: Csigó Pál megyei bizottsági | induló Grossauertól. tag. polgári orvos: dr. Mangin Károly fő-: — Klállitág. A .Komáromvárosi és orvos. Hadkötelesek száma: 427 az I-ső, megyei, ipar és gazdasági kiállítás" felhi 304 a II ik. 264 a III-ik korosztályból, vasa beküldetett hozzánk, melyszerint a összesen 995. kiállítás aug. 1-én nyittatik meg és azep-
A keszthelyi járásban ujonczosás áp- tember 1-én bezáratik. Tárgyak küldésé-rilis 6., 7., 8-, 9 én. Polgári elnök: Botfy nek bejelentési határideje apr. 30. Külö-Lajos megyei I-sÖ aljegyző .és tisztb. fő- oös figyelmet fordít a női kézi munkára, jegyző, polgári orvos: dr. Mangin Károly háztartási czikkekre és a házi ipar ősz-főorvos. Hadkötelesek száma: 232 az I aó.^ szes ágaira. A felhívás szerkesztőségi iro-161 a 11-ik, 170 a III-ik korosztályból \' dánkban megtekinthető, összesen 563. j — Napi biztosoké héten a népkony-
A pacsai járásban ujonczozás április hánál: febr. 15-én Betlheim Samuné 11.. 12.. 14 , 15 én. Polgári elnök : Bara- \'¦ Fischel Jozefin; 16 án Schreyer Lajosné] nyay Üdöü megyei bizottsági tag, polgári, Goldstein Emília; 17 én Oszeszly Antalné, orvos : dr. Háry István megyei tisztb fő ; Blau Emészti na; 18-án Rosecberg Iz orvos. HadkÖielesek száma: 2,65 az I só. raelné. Weisz Karolin; 19 én Weiser Jó-19fJ a 11-ik, IG4 a III-ik korosztályból,:zsefné, Darás Malvina; 20-án Bogyay összesen 625. Ödönné. Cseresnyés Etelka; 21-én Löwin-
A novai járásban ujonczozás április jper Lajosné, Wajditi Irma. Az „Arany 17. 18-án. Polgári elnök . Dprvarics Jáno> r S/arvas" dísztermében febr. 11 én. ren megyei bizottsági tag. polgári orvos: dr. | dezett jótékotiyczélu katonai zenekar elő Háry István tisztb. főorvos. Hadkötelesek | adásának 30 krajczároa bevétele a felül-
kooy czélokra. Az egyletbe első alapitőtag ként 1882. év elején lépettbe gelsei Gutmann Vilmosáé urnő és ma az egyletnek 28 alapitő tagja van, kőztük: Hirsch Mór báró 1000 forinttal, gelsei Gutmann A ládámé 500 frttal. Tiszteletbeli tagja az egyletnek egyedül Bhschitz Dávidné urnő. A rendes tagok szíma\'205. A választmány a lefolyt évben 6 ülést tartott, melyekben az egylet folyó üéyei rendszeresen elintéztettek. A titkár jelentésében elismeréssel adózik az egylet elnökének az egylet aoytgi és erkölcsi felvirágzása körűi szerzettelévül-hetién érdemeiért, nemkülönben kőszöne tet mond a nagy közönségnek, mely a nőegylet által rendezett orpheumi vigal-mat oly kiváló pártfogásban részesité, hogy ezen czimen 983 frt 70 kr. tiszta jő vedelem folyt be az egylet pénztárába
elnök. Blau Pálné a. k. egyleti alelnök-Sommer Sándorné s. k. egyleti pénztárnok. Rosenfeld Lajos s.k.egyletititkár. Alulírottak fenti pénztár- és vagyonkimutatást a könyvekkel és egyéb bizonyítékokkal őbz-szeegyeztettük, azt, valamint a vagyoni állapotot rendben találtuk, ennélfogva a felmentvény megadását indítványozzuk. Kelt Nagy-Kan-ttsán, 1891. j»nuár hó 18-án. A számvizsgáló bizottság: Grünbut Henrik s. k. Blau Lajosné s. k. Székely Tivadar t\\ k.
— Amnlt szombaton, február 7-én a polgári egylet nagytermében .Műkedvelői előadás és hangverseny • tartatott a nagykanizsai szegény gyermekek tápintézete és a napykaniisai reformált egyház javára A meghívót a rendezőség nevében Cseresnyés Sándor és Hoffmann Mór bocsátották ki.- A viribu3. unitis elve ez al-
ben. melyekben atyja kíséretében nagyon ritkán megjelenni szokott s azon kevés örömet is élvezhetlenné tették számára, amit az ily társas körök alakjainak kimért, udvarias barátsága ki-ki számára nyújtani
szokott.
Zárkózott, komor, szótalan volt min dig szendésen kerülte a zajosabb társaságokat s leginkább szereteti valakivel fér
fias módra vitatkozni valamely épen alka- , IIT .. ,
lomszerüeo felkapott tárgy felett. Nagy a H-ik. 2,237 a IH-ik korosztályból és lgy Olvasottsága s valóban csodálatra méltó összesen S.eS"7
fizetésekkel együtt 97 forintot tett, melyből a költséget levonva, 27 frt|tiszta jövedelem mara,dt. mely összeget Matejks. Ede szállodás ur a népkonyha javáia kézbesítvén, ezért köszönetét nyilvánítja az elnökség. Felülfizetni szíveskedtek:"gelsei Gutmann Vilmos 1 trt 80 krt, Dr. Hauser János 3 frt 4G krt, Daimcha Ottóné 1 frt és N. N. 40 krt. Egyszersmint félreértések szempontjából kijelentetik, hogy a febr. 7. hangverseny\'jövedelméuek egyrésze nem a népkorn ha, illetve szegények tápintézetének, hanem a „Gyermekbarát" egyesü létnek adatott.
— A farsang temetését rendszerint a tűzoltók szokták teljesíteni, a város főut-czájáo zeneszó melletti bohócükod ások kai vonulva végig- Az idén sietve teljesitették, mert az időjárás hideg volt, s a bőhalmok akadályozták rendszeres menetelüket
— Választmányi ülést tart a Kis-dednevelö Egyesület febr. 21-én délután a nádor-utczai óvoda helyiségében, melyre a választmány t. tagjait ez uton is tisztelettel meghívja az elnökség
— Felolvasás. A nagy-kanizsai ke-reskedö-ifjak Önképző Egyletének felkérésére a casino dísztermében Dr. Neumann Ede főrabbi ur érdekes felolvasást tart febr. 14-én a.„Műveltség\'-ről. Kezdete 9 érakor. A felolvasást táncz követi. A nevezett egylet évi rendes XX-dik közgyülé-
kedve a dolgok mélyére hatni, képessé tették mindenre biztos, találó, határozott bírálatot adni s nőnél szokatlan szívóssággal ragaszkodni egyszer elfoglalt álláspontjához. Ily vitákban rendesen két kitűnő társa volt, kik vele legjobban bírták a harczoi s ezek egyike apja. kitől e tekintetben igen sokat Örökölt el és Méry Elemér egy tehetséges, derék fiatal ember,
AzujonczozásNagy-KanizsánTeleky- ,-sétfsbr. ll-én esti.9 órakor tartotta, utczában levő .Hattyú" vendéglő helyi- j Ai „Izraelita nőegylet* köz-
ségeiben tartatik meg. i—Tgyölése. Ezen szép tevékenységű és kitü-
J nő vezetés alatt álló jótékony egyesület a ; | tagok csekély érdeklődése mellett február l bő 8-án tartá évi rendes közgyűlését, | melynek lefolyásáról a következőket je lentheijük Vidor Samuné egyleti
köszönetet mond továbbá mindazoknak, j kálómmal fényea diadalt aratott A kettős kik az egylet jólétét és felvirágzását akár j szent czél oly számos, szép, előkelő kő-erkölcsileg, akár «syagilage!őmczditották. | zönséget gyűjtött Össze, mely messze tul-A titkári jelentés kapcsában felolvastatott i szárnyalu még a legvérmesebb reménye-a számvizsgáló bizottság jelentése, mely-: ket is. Nem szükséges tán külön ütegemnek alapján az elnökségnek és pénztárnok-j litenünk, ilyen volt az est anyagi sikere nakva felmentvény megadatott — Az uj ia, amennyiben, hallomásunk szerintabe-váiasztáa foganatositásárakiküldött bízott- vétel megközelítette a 700 frtot. A kettős aág a következő 5 tagból állott: SzeghŐ czél, a kettős programm. a kettős fárad-Gyuláné, dr. Rothschild Jakabné, Markbrei- hatatlan, kitartó, lelkesült rendezőség ter Lipótné úrnők. Grüuhut Henrik és Ro- i tehát kétszeresen vonzottskéiszeres ered-aenfeld Lajos urak. A választás^eredmenye- ményt ért el, azért méltán illeti kettős élként kihirdettetett, miszerint összesen 29 ismerés is a közügy fáradhatatlan, lelkes szavazat adatott be és a sorrendben kilépő, bajnokait Elismerésre méltó érdeklödés-
8 választmányi tag névleg : Bettlheim Samuné, Dobrin Benőné, Fiachl Pálné.gelaei Gutmann Vilmosné, KartschmarofF Leone,
sel kisérte, figyelemmel hallgatta a nagyszámú közönség a Hoffmann Mór által igazi költői lelkesedéssel és ibiéltseggel
Klein Illésné. Löwinger Lajosné és Öllop í irt, velős gondolatokban gazdag prologot Samuné újból megválasztattak. Ezek után la , Jótékonyság "-ot, előadva Darázs Mal-legtöbb szavazatot nyertek: Lövry Adolfné, j vin kisasszony által. Nagy várakozással
cbv Szukitsch Nándoroé és Ledofaky Árminná. — Számvizsgálók: Blau Lajosné, Grünhut Henrik és Székely Tivadar. A jegyzőkönyv hitelesítésére Heimlér Jó-zsefné és Sattler JÓ7.sefné úrnők kérettek fel. —A-napireod kimeritve lévéu,a közgyűlés az elnök éltetésével véget ért Az izr. nőegylet pénztár- és vagyonkimutatása, mely minden egyes tagnak nyomtatásban megküldetett, a következő: 1890-évi pénztárki mutatás. Bevétel: Dr. Graner
tekintettünk Schleininger Ernesztin k. „Capriccio"-ja elé (Mendelssohn). A darabnak különösen pianóbb részletei találtak tetszésre. A művésznő dicséretes szorgalommal igyekezett legyőzni darabja nehézségeit/ ami neki szépen sikerült is. A nagy közönség azonban, régi tapasztalat szerint, szívesebben fogadja s hallgatja a kevésbbé_nehéz. de e mellett többet mutató, hangzatosabb , darabok előadását Midőn Cseresnyés Róza k. a. „Szép Ilonka"
Adolfné (Z -Egerszeg) adománya két izben i vai fellépett, a közonaég előre is tapssal
Hírek.
lisz,tának kell lenni, — a másika — és h? az első ínég megbocsátható is volt, ez utóbb: bizonyára sem meg nem bocsátható, sem el nem feledhető soha és ez az volt. hogy ö véletlenül épen azon időben mertsíű-letni erre a kiczimzett kirangzott világra, amikor az ő apja sem miniszter, sem kúriái biró, sem törvényszéki elnök, sem, polgármester, de még csak egy kis államhivatalnok bem volt hanem volt egy szegény, becsületes, alázatos — igen is alázatos (tisztesség nem esik szólván) csizmadia s véletlenül épen abban a vá ro-kában, a hol a Zsibori Antal ügyvédi irodája volt és a hol aonak nagy kitérje désü birtokai feküdtek.
— Értekezletet tartott a nagykan
városi képviselőség a küszöbön levő . elnök rövid, tartalmaa beszéddel üdvözölte r.r*?lJt" "L"-"\' 7""jjJTTT" ~,T"\' megyei szervezet módosítása alkalmával a a megjelenteket, arra kérte az egylet tag-l\'°,ík -, ! hS ™ü Tiek vígnak önálló .örvényhatósággá wlíW^erirt «le ktróltye taígólkodjav
^T^^T^tl n.^„.^,,.,«erdeiében A n^peTérUkezlet nak az egylet felvirágzását elómoz-IbrandozLsa\' L2 SS* » | PO*™-^* * : és kicsinyes személyeskedés ne
™.\'~uu\'", gyüési képvueonk a he yzeet, az elonvt ráitassa az egylet nemes törekvéseit
KSaa^í? • létesítéseJnynj, Majd fél- Utóbbi érteden, ,eUei Gotmann
\'olvasta Phhal Ferencz közjegyző nagy; V 11 m os n é urno a kuzgyu\'és folyamá-s\'orgalom- s ügyszeretet\'el dolgozott me \' ban nagyobb szabású szellemdús beszédet morandumát, mely Győrffy János indítva \'.tartott mely ép ugy, mint az elnök meg-nyára egyhangúlag elfogadtatott s a kép | nyitó beszéde, kitűnő hatást keltett. Az viselő-testűlet elé terjesztetni határozta-; elnöki megnyitó után Ro se nfe ! d La tott, kérvény alakjábam átdolgozásával !j o s egyleti titkár felolvasta tartalmilag s Plib.ál Fereacz elnöklete alatt dr. Bentzik alakilag egyaránt szépen kidolgozott évi Ferencz. Lengyel Lajos és Rapocb Gyula \\ jelentését melyet a közgyűlés lelkesen képviselők bízattak meg. A szép és nemes : megéljenzett. A titkári jelentés, nemcsak ügyhöz jövő számunkban érdemileg hozzá j szorosan vevé a múlt évi működésről szászólunk, jtoolt be, hanem a jelenlegi helyzet illus-
— Gyászhír. Zalavármegyének egyik j trálása végett visszaidézte a tíz év előtti typikus alakja, a régi gárda köztiszteletü egyleti állapotot mikor az egyleti vagyon ragja hunyt el CsutorMmre salomvári egészben mintegy 1400 forintra rúgott, fő:dbirtokosban. Hosszabb ideig\'volt a > miglen jelenleg a8000foriDtotmeghaladja,
1 tüegyének alispánja, hol közbecsülést ara | anélkül, hogy az egyletet szükmarkuság-
(Folyt. köv) I :olt lelkes ^ékenysége és rendithetlen | gal lehetne vádolni, mert 600—700 forint
L igazságszeretetéért A munkás térfiu 78! évi tagsági díj ellenében az egylet éven-1 évet élt; neje, három leánya és unokái,!ként mintegy 2000 forintot Méntelt jőté-
100 frt 200 frt Boldogult gelsei Gutmann Henrik nevére letett alapítási összeg 50 frt Megyeri KrauszMayer (Budapest) koszorú-adomány helyett ^50 frt. Domonyi Brüll Miksáné (Budapest) koszoru-ado-máuy helyett 20 frt Basch Gyuláné (Bu dapest) koszorú-adomány helyett 20 frt. Dr. Frischauer Emil (Bécs) alapitási összeg 50 frt Lustig Arnold (New-York) 4-ik adománya 50 frt. Gelsei Gutmann Vilmos templom-adománya 25 frt. Ro^enberg Ka rolin (Rio de Janeiro) templom-adománya 10 frt. Stolzerné Sommer Malvina (Győr) templom-adománya 5 frt Dr. Strém Tiva; dar (Budapest) 5 frt Templom adományok 163 frt Ha?jományok 42 frt 94 kr. Orpheum estély tiszta-jövédelme 983 frt 70 kr. A székes-fehérvári színtársulat helybeli jóték. előadásából 55 frt 30 kr. Tagsági dijak 603 frt 3Ö~kr. Kisorsolt 1 drb. szőlöváltsági kötvény, 97 frt 17 kr. Értékpapírok szelvényei 140 frt 92 kr. Hitközségtől kivett kamatok 160 frt 14 kr. Takarékpénztárból kivett kamatok 41 frt 34 kr. Egyleti függönyök kölcsön-dija 5 frt Összesen 2777 forint 81 krajczár- — Kiadás: Kiházasitási alapnak visszafizetett mult évi kölcsön 83 frt 04 kr. Rendes bavi segélyezések 466 frt. Betegek és Ínségesek segélyezése 814 frt 50 kr. Sze génysorsu tanulókért fizetett l1/, évi tandíj 225 frt. Szegénysorsu leányok ruház tatása 109 frt 56 kr. „Aliiance Israelite"-nak évi tagsági dij 10 frt Tachauer\'-féle alapítványból 6 jó tanulónak ösztöndíj 10 frt 10 kr. 100 frt névértékű 5B/« magyar papirjáradék vétele és szel vény-kamat 101 frt Betét a nagy-kanizsai takarékpénztárba 750 frt Tiszteletdíj és egyéb kiadás 69 frt Nyomtatványok és hasonue-müek 30 frt 48 kr. Templomadományok beszedése 5 frt. Szolga fizetése 30 frt Pénztári készlet 73 forint 63 kr. Ösz-szesen 2777 forint 81 kr. — Kibáza-sitási alap. Bevétel: Pénztár marad vány 1889. évről 428 frt 14 kr. Nőegylet
fogadta kedveoczét; az előlegezett bizalmat csakugyan nem is pazarolta méltat-\' lanra~Mert ámbár az elbeszélő-köUeménv általában* nem igen alkalmas hatás előidézésére, mégis előadó Sympathikus megjelenése, biztos fellépv- elbeszélés folyamán felmerült különböző események eleven színezése, a szereplő szemnek lelkiállapotának eleven jellemzése s átér-zése által ismét magával ragadá s teljésen lebiiincselé a hallgatóságot Víg hangulatban tartotta a közönséget egész előadása alatt a „Hármas szövetség" (vígjáték egy felvonásban) A szereplők azon kitűnő tulajdonságáért, hogy & darabot igazán jól betanulták (ami Thalia papjainál nem mindig fordul elő) szívesen megbocsátották nekik, hogy a cselekvény a megengedhetőnél kissé gyorsabban indult .-- fejlődött s éppen ezen gyorsaság következtében az érzelemvilág változásai indokolást s kellő színezést nem nyerhettek. Igazi befejezett művészi produkcziót hallottunk és élveztünk á programm 5. számában .Trio" Mendelssohn D-mollja. Hegedűn zongorán és gordonkán előadták: Polgár Pál, Ollop Ernő és Sterneck Zsigmond urak. A kinek szép, tiszta, eszményi magaslaton álló zene iránt csak legkisebb érzéke is vau, nem tagadhatja, hogy valóban élvezett a darab előadása közben, melynek legnagyobb fogyatkozása az volt, hogy biz\' csak néhány rö.vid pprezig tartott Ugy a szegény gyermekeknek, mint a református egyháznak gratulálunk a fényes sikerhez.
— Hangverseny. Vafquez Moliha grófnő a m. kir. opera drámai énekesnője, Liedl Ferencz hegedűművész, szombaton, 1891. évi február hó 21 én a Casino dísztermében Rosenberg Ádám zenetanár ur szives közreműködése mellett hangversenyt rendeznek. Kezdete 8 és fél órakor. Jegyek ára: I. és U. bot 2 frt, Etl. Bor I frt, 50 kr., a többi sor 1 frt karzati ülőhely 1 frt. Beléptidij 60 kr. Jegyek előre válthatók Práger Béla nr gyógyszertárában és este a
által visszafizetett kölcsön 83 frt 04 kr. ! pénztárnál. Műsor; 1. Saint Saéns .Rondo Bevétel 171 frt 44 kr. TakarékpéaztárbŐl | capriccioso", előadja Liedl Fereucz ur. 2.
i.i-----e—:., nr a . Verdi .Nilusi jelenet" Aida operából, énekli
Vasquez grófnő. 3. a) Lisdl ,Mythe hon-groise", b) Bach- S. „Prseludium", c) ¦VYieniawsky „Valbe caprice" előadja Liedl Fereucz ur. 4. Schumsnua) .Lotosblume", b> „Du bist wie eíne blume", c) rWander-lied" énekli Vasquez- grófnő. 5. Sarasate „Zigeunerweisen\', előadja\' Liedl Ferencz ur. fi. Massenet „Dal;? Cid operából, énekli Vasquez grófnő. — Mint a fővárosi hírlapokban olvassuk, a szép grófnő éppen e napokban irta alá a közte és a m. kir, opera közt létre jött szerződést mely sze"*-rint évi fizetése 7,000 forintról 10,000 \' forintra emelkedik.
— CzéfoUt. Következő levél küldetett be hozzánk: Z.-Egerszegen megjelenő „Zalamegye" czimü heti lap f. év február 1-én megjelent számának vezér csikkében a népszámlálás eredménye, járás és a két róná. Un. Tárosban ezelőtt 10 évvel
kivett kamatok 39 forint ll\'kt. Ö; szesen 721 forint 73 kr. *— Kiadás: Segélyezések 205 frt Betét a nagy-kanizsai takarékpénztárba 250 frt Szolga fizetése 10 frt Pénz tárkészlet 256 frt 73 kr. Összesen 721 forint 73 krajczár. — Vagyoni állapot: Hitközségi pénztárban készpénz 2700 frt. az izr. hitközség kezelése alatt 2 drb. 1860-iki sorsjegy névértéke 200 frt 6 drb. tiszavidéki Bors-jegy névértéke 600 írt 1 drb. osztr. földhitel intézeti sorsjegy névértéke 100 frt 3 drb. magyar jelzálog hitelbank sorjegy névértéke 300 frt Magyar papirjáradék 5e/e névértéke 1900 frt a kereskedelmi és iparbask őrizeté alatt Takarékpénztári betét 1150 frt Kiházasitási alap takarékpénztári betéte 5 .drb. arany 805 frt 71 kr. betét-könyvecskék az egyleti pénztárnok őrizete alatt, összesen 5 drb arany 7755 71 ki. — Vidor Samuné b. k. egyleti
HARMINCZADDI ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 14-én.
rolt és jelenleg létező lakosság, aránya hasonlittatik egybe. A tek. szetkesztö ur engedelmével ezen czikkre vonatkozólag egy észrevételt vágyok bátor koczkáztatni. A czikk harmadik hasábjának harmadik hekezdése ugyanis azt mondja: „Meglepő, a növekedésben való eltérés megyénk két rendezett tanácsú városa között. Z.-Eger-siegnek ez 18801. évi népszámlálás adatai sí^rint vau 5905," jeienieg van 7 SOI lakost, s igy 10<év előtt a lakósok száma 1.896,-tal (24-§°/ü) növekedett, mig N.-"vjía&ízsáuak 1880. évben volt 18.398, jelenleg 20.430\'lakósa s igy a 10 év alatt a növekedés 2.032 (9-947,0 vagyis átlag évenkint, mig Z.-Egerszegen a Dövekedés 2.43%. addig Nagy-Kanizsán egészen egy százalékot sem tesz ki!" Ha ez igy volna, ugy csakugyan meglepő a két rend. tan város lakosainál a szaporodás aránya. Csekély nézetem szerint azonban nem egészen áll igy, mert az igen tisztelt czikkirónak nem lett volna szabad megfeledkeznie, hogy Ola község 1888 év január 1-éu leit az aodráshidai körjegyzőségtől (z.-egerszegi járás) Z.-EgerKz éghez csatolva. Ezen községben 1880 évi népszámláláskor volt 511 lélek s igy a most ott levő lélekszám, mely bizonyára több. mint 511, nem vehető normális szaporodásnak Z.-Egerszeg város javára. Ha tehát ezt tekintetbe vesszük, a két ren. tan. városban i szaporodásnál való eltérés nem oly meglepő, mint fentebh^írva van. mert Z.-Egerszegen 1880 évfiea volt 5905. jelenleg pedig (Olárx nem számítva többet, mint 10 évvel előbb y,olt 511) 7290 lakosa ¦van. ez szerint> a szaporodás 1385 í 17-62°/o0 mig N.-Kunizsán Cáak 2.032 (9*94%\') a szaporodás, s igy-sgy évre esik Zala-Egerszegen 1 "76*/« Nagy-Kanizsán 0.994°/d szaporulat. Igaz, hogy ez is meglepő, de még ezt a meglepetést is reducal-SiatnÓk, ha tekintetbe vennők azt a körülményt, bogy mig Nagy-Kanizsán 1889. év augusztus 1-én az illetékszabási hivatal feloszlatásával a lakosság száma számba-vehetöleg csökkent, addig Z.-Egerszeg az adófel ügyelőnek pénzügyigazgatósággal történt felszerelése, a katonaság és a vasút megnyitása által jóval szaporodott. Mindezeket egybevéve, nagyon csekély meglepetéssel vehetjük észre, hogy Zala-Egerszegen, nagyon csekély százalékkal több a szaporodás, mint N.-Kanizsán. Mindezekből kifolyólag a vezércikk harmadik hasáb első bekezdésénél U tekintetbe kell venni, hogy Ola község (a hol 1680. évben 511 lakos voli) a z.-egerszegl járásból kiszakítva Z.-Egerszeg rend. tan. városhoz csatoltatott s igy a sümeghi, keszthelyi, pacsai, z.-egerszegi és szt-gróthi járásokban a szaporodás nem 14047 (10.82%) hanem 14.55S (11.227%). A mi bizony szép eredmény. H. JÁNOS.
— Nyilvános számadás. A febr. 7-én tartott műkedvelői előadás-alkalmával. Bevétel felületesekből 202 frt 20 kr. Jegyek eladásából 441 frt 85 kr. Egyebekből 13 frt. Összesen 657 Irt 05 "kr. Kiadás összesen 200 frt 88 kr. Tiszta: 456 frt 17 kr. Mely összeg megállapodás szerint az av. ref. egyház és a táaintézet között felosztatott. A\' közreműködőknek, fel Ül fizetőknek és általában mindazoknak, kik a jórékonyczsl előmozdításához hozzájárulni szívesek voltak, e helyütt is Őszinte hálás köszönetét nyilvánítja a rendező bizottság. Felülfizetések akövetkezök: Pap Gábor ev. ref. püspök Rév-Komárom 2 frt, Eberbárd^.-pqstatiszt Sopron 1 frt 50 kr, Cjváry Henrit bizL_fötitkár 3 frt, Hoffmann Soma ügyvéd Keszthely 2 frt, Karczag Béla földbirtokos 15 frt, Özv. Sauer Jenöné 2 frt, Rosenfeld Adolf 3 frt 50 kr, Schertz Rikchárd 2 frt 50 kr. Karczag István földbirtokos 10 fn, Belus Lajos gyógyszerész 5 frt, Fesselhoffer József 3 frt, Horváth Ferencz 1 frt. Dauscha Ottó 2 frt. Bolyai Dénes 4 frt, Dr. Kemény Fülöp 1 frt, Dr. Fried Ödön 1 frt. Dr. •Blau Simon 1 frt, Dr. Schwartz Adolf 1 frt, Dr. Szabó Elek 3 frt 40 kr, özv. Kacson Lajosné-H -Szt.-Miklós 2 frt, Scbwastz Gusztáv 1 frt, Miltényi Sándor 2 frt, Dr. Svastics Géza 2 frt Somogyi Henrik 1 frt N. N.&Okr. Oszeszly Antal 1 írt 40 kr. Plibál Ferencz 3 frt, Lövinger Ignácz 2 frt Simon Gábor ügyvéd 1 frt, Lőwinger Lajos 1 frt, Heinrich Miksa 40 kr. N. N. 40 kr. Varga Lajos 5 frt, Ebenspanger Leo 5 frt, Ebenspanger Lipót 5 frt, Li-singer Henrik 2 frt, Dr. Lőke Emil 1 frt 40 kr. Hirscbler testvérek A.-Domboru 10 frt, Schluk Sándor 1 frt. Rapoch Gyula 5 . frt, Somssich Lörincz 2 frt, Eisinger \' Samu 2 frt,, Dr. Tbomka 50 kr, Thomka Endre 5 frt. Oszterhnber László 2 frt, Dr. Szűcs Miklós 1 frt, Gelsei Gut\'mann Vilmos és neje 25 frt, Vidor Samu és neje 5 frt, Weiser József 5 frt, Tőttössy Béla 2 frt, Lovak Ede 1 frt 40 kr, Grünbut Fülöp és fiai 15 frt, Tripamer Gyula 1 frt, Wiener törv-szélri jegyző 1 frt, Dr. Tripamer Rezső 1 frt, Wanberger Sátdor 1 frt 40 kr, Dr. Dick 3 frt. Weisz Lajos 1 frt Schertz I. M. 1 frt 40 kr, Tóth Mihály 5 frt, n.k. 50 kr. Karap Ferencz Budapest 5 frt Összesen 202 frt 20 kr. Kelt Nagy-Kanizsa, Í891.feb. 9-én. Belos Lajos pénztárnok. Jávory Nándor ellenőr.
— A nagykanizsai önk. tűzoltó-egylet által e hó 8-án az .Aranyszarvas" szálloda dísztermében rendezett, tombolával egybekötött tánczvigalom alkalmával bevétel eztetett 258 frt 51 kr., kiadás 42 frt 55 kr., marad tiszta jövedelem 215 frt 96kr. — Adományoztak : a)kész-pénzben. Karczag Béla és István 20 frt, gelsei Gutmann Vilmos és Vidonié, Gut-maon Hedvig-S"— 5 frtot; Ebenspanger Lipót Hirschf Ede, Weiser József, Lőwinger Icnácz 3— 3 frtot; dr. Szukits Nándor, Fajcs Lajos, Cseresnyés Sándor, Bubick Nándor 2—2 frtot; Zerkovitz Lajos, Sar-tor)\' Oscar, Kaster Miksa, Weiszmayer Lipót, Lővy Adolf, Rothschild Samu, Székely Tivadar, Szukits Zsigmond, dr. Neusiedler Antal, Simon Gábor, Lengyel F. és fia, Goldschmied Dávidné, Györffy Já nos, dr. Fülöp Kázmér. Belus Lajos, Ven-czel Rezsőné, Sebestény Lajos. Stern Aladár, dr- Fried Ödön, Weisz Frigyes, főt Farkas LászlÓfÜr. Rátz Kálmán, Kotsís Kálmán, Oroszváry Gyula, dr. Molnár Jákó. dr. Mayer Ferencz, Tripamer Gyula, Tivelt Já-
I nos, gr Hugonay Zsomborné, Hevesy Flóra, \\ özv. Sauer Jenöné, Sluk Sándor, Kohn fivérek, Szűkíts Heorik 1—1 frtot; Rosen-¦ feld Lajos 1 frt 20 krt; Blau Lajos, N. N-1N. N., ílochwald József, Hacker Vilmos 160-60 krt; N, N. 55 krt; N. N.,Tachauer i József, dr. Schwartz Adolf, MilboferÖdŐn. Fischer Alfréd. Fischl Pál, Fürst Sándor, Kende Mór. Klein József, Kürschner Jakab, N. N. 50—50 krt; N. N. 35 krt; Gärtner Vilmos, Fleischhacker József, N. N. 30—30 krt; Oesterreícber Bernát 20 krt; N. N. 10 krt. b) Tombolatárgyakat: Armuth Náthán egy üveg liqueur, Bettlheim Guth egy gulyásbögre. Clement Lipótné egy majolika kancsó, ifj. Fessel-hofer József egy Üveg cognac ifj. Fischer Ferencz egy üveg cogoac, Fiedler An talné egy pár virágtartó, Fantl fivérek egy doboz japáni zsebkendő, Feiglstock Adolf egy sütött lant, Gricz Antal egy papírkosár, Gstettner fivérek két üveg villányi, Grünhut Henrik hat üveg olasz rizling,—Havasné egy Íróeszköz csonttokban. Hacker Vilmos egy olaj eczet service, Hein Mihály egy üveg cognac. dr. Häuser JánOBné egy broncz tintatartó, Irmler József egy doboz női gallér, Jandáné egy virágdísz. Kleiu Illés egy üveg pezsgő, Karczag Béláné egy pár majolika alak egy majolika korsó, egy kancsó, egy japáni legyező és egy ugyanoly gyufatartó, Keller Mátyás egy pár női papucs, Knortzer György egy japáni dohányszelencze, Lö vinger Ignácz egy sörös kancsó, Csomor tani Mike Márton egy doboz teljes felsze relés. Morandipi* Román egy dohánysze ler.cze, MeskíKlstváuné egy kötött hálósipka. Marton és Huber egy üveg liqueur. Neu és Klein egy üveg liqueur, Neumann Adolf egy kávéfőző eszköz, Práger Béla egy üveg pezsgő. Pintér Sándor két üveg badacsonyi, Pollák S. M. egy üveg liqueur, Piihál Ferenczné egy majolika dohányszelencze. Prezlmayer ás Deutsch egy éjjeli lámpa, dr. Rapoch Gyuláné egy szivar-tartó, Rosenfeld Adolf egy szivartartó, Rothmann Béláné egy szivartartó, Saller Lajosné egy liqueur-service és egy dohányzó garnitúra, Strém és Klein egy Gveg pezsgő. Schwartz és Tauber egy üveg liqueur, Sattler Mór egy üveg villányi, Sommer József egy majolika szivartartó, Stemmer Kálmán egy kancsó, Schiffer Kálmán egy czukortartó, Somssich LÓ rincz egy pár ezüst gyertyatartó, dr. Sze keres Józsefné egy mocca-service, Tauber Alajosné egy üveg aszúbor. Tivolt János egy üveg liquenr, Wittinger Antalné egy bou<eilla czukorkákkal. egy doboz czu korka és egy doboz sütemény. — Nagy Kanizsáu, 1891. február hó 13-án. Mindezekért hálás köszönetét nyilvánítja a vigalomrendező bizottság megbízásából: Tachauer Félix, Weiszbergeí Kálmán.
— Pénzintézeti közgyűlések. A nagykanizsai segélyegylet szövetkezet február 8-án Vidor Samu elnök lete alatt tartá évi rendes közgyűlését, melyen 81 részvényes 1513 üzletrész után 180 szavazattal volt képviselve. Az elnöki megnyitó után felolvastatott az intézet 1890. decz. 31-én lezárt mérlege é» afel-űgyelő bizottság erre vonatkozó jelentése, melynek alapján az igazgatóság- és felügyelő bizottságnak a felmentvény egyhangúlag megadatott A kiadott mérleg szerint az V. cyclus 3% évi Üzleteredménye frt 20195.60. azaz részvényenkint 11 frt 78 kr. — a VL cyclus két évi eredménye 1421 frt 20 kr, azaz részvényenkint 3 frt 53 kr. A két cyclusra a mérleg lezártáig befizettetett írt 4169.40, ellenben kifizettetett kölcsön kötelezvényekre 387,061 frt. — Az előterjesztett módosított alapszabályokat ""a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A megejtett választás alkalmával újból egyhangúlag megválasztattak: Vidor Samu elnök; id. Fesaolho fer József alelnök és Goldschmidt Dávid ellenőr. A kilépő 8 választmányi tag közül 7 ismét, újonnan pedig Beck Vilmos, továbbá az elköltözött Lessner Henrik v. tag helyett Klein Illés jutott a választmányba. A választás eredményének kihirdetése után az elnök a gyűlést bezárta.
— A nagykaoizaí takarékpénz- bői Ítélve, az idén még nagyobb él-tár részvénytársaság február 10-én tar- vezetre számithat közönségünk a tavalyi-totta4G. évi rendes közgyűlését, mely -v hál. A régi kedvenczek közül többes domásul vette az igazgatóság és felügyel visszajönnek, igy Kaczér Nina, Daróczy bizottság jelentéseit nemkülönben az elő- NHka, Tompa Kálmán, Bónis, Sz. Németh, terjesztett mórleget és elfogadta az igaz-, Vedress, Mezey, Kövy, Barkóy. Üj éne-gatóság és: felügyelő bizottság inditvá- kesnök T./Szentessy Vilma, Áldor Ju-nyát, mely szerint részvényenkint oszta- j ÜBka, Cservéry Irma, Locsarekué Gizella; lékül 45 forint fizettessék. jTörökné helyett Follinusné Csigaházy
— Finczetőrés. öreg Samu József. Etel; ujak még: Torday Mari, Lázár Mar-helybeii csizmadiamestert folyó hó 13-áu ! git, Benedek Gyula. Mátray József és reggel arról értesitette a csendőrség, hogy IFÖldváry József. Többekkel még folynak a főrbénczi hegyen levő phiczéje féltőre- a tárgyalások. Ajánljuk előre is a derék tett s ott alighanem borhiány fog mutat- társulatot a közönség pártfogásába. Tő-kozni. A károsult a csendőrökkel azonnal lünk az idén nem a fővárosba megy a kiment a szőlőhegyre. Bővebb adatokról társulat, hanem Z.-Egerszegre egyelőre, még. nem értesültünk. •,, „ —Köszönetnyilvánítás. A nagy-
— Áthelyezés. A nagykanizsai kanizsai csizmadia - ipartársulat január „Polgári Iskoládnál elhalálozás folytán. 31-én tartott jÓtékonyczélu tánczvigalma üresedésbe jött igazgatói állásra dr.Bartba alkalmával felülfizettek: Bubik Nándor Gyula, az, alsó lendvai .Polgári Iskola" 3 frt, Trojko Péter 2 frt, Breuerlgnácz
nincs elfojtva. — Firbi Ahce nagy dal-művésznő hazánkba jő ismét hangversenyezni. — Utasok állítása szerint Szerbiában kiütött a marhavi\'-:--.
Ki nyert?
Iluzás január 31-éo. 88 "42 73 4 3 7 40 í Húzás febr. 7-én. Budapest: 20 23 7G !
Húzás febr. 11-én.. Prága: 19 64 61 f
gazgatój^" helyeztetett át. A jeles képzettségű s ügybuzgalmas szaktanár idéjöt tén Örvendünk s üdvözöljük körűnkben.
2 frt 50kr.,Pintér\'Sándor.KozmaGyörgy, Popovic* György, Csóka Nándor 1—1 frt, Csillag Lajos, Fikszl József, Halwax Fri-
Helyiség-váitoztatás. A kereake-1 gyes, Topolics József, Simán István, öreg
delmi és iparkaszioó eddigi e\'czélra czél szerütlen helyiségéből a Dél-zalai takarékpénztéri bazárépület földszinti részébe jö át. összekapcsolva a czentrál kávéház helyiségeivel, A díszesen berendezett terem nemcsak kényelmet nyújt de társas összejöveteléi által a kaszinó, fennállását biztosítja. Ez intézkedés derék elnökük Hirsch-ler Ödön uTdíCüéretére válik. A megnyitás febr. ló-én történik,
— Tiaati bál. A f. hó 9-;ki .húshagyó hétfő" estéje vígan folyt le a „Korona" szálló éttermében, hol a 48-ik gyalogezrednek helybeli tisztikara által fényes zártkörű z e ne - esté\'ly rendeztetett. A vélc-gatott közönség élvezettel hallgatta a 48-ik ezrednek ez estélyre Révkomáromból idehívott diszes zenekarának kiiünő darabjait Az asztali zene élvezete éji 11 óráig tartott, mely után táncz következett s az a hajnali órákig együttartá a meghívott elité társaságot A négyest 58 pár tánczolta. A „colon"-ban ékeskedő virágok csokraiban voltak: Babocnay Györgyné, Bogyay Ödönné, Boncz Andorné, Boronkay Francziska, Belus Terka, Cseresnyés Sándorné leányai val, Clement Lipótné leányával, Czenger kapitányoé, Dezsényi Elekué leányával, Demszky Laura. Duka ezredesné, Dauscha Ottóné, Darás Agostonné leányaival, Er-dődy Lajosné leányainal, FülSp Kázmérné, Fülöp Károlyné, Hajdú Sándorné, Hegedűs őrnagyné és Hegedűs nővérek. Juhász Györgyné leányaival, Kleist\'Bella bárónő. Komlósi Kálmánné, Markó Antalné leányával. Matoshné leányával, Merkly Antalné, Nábráczky Lajosné, N.entvich Nina, Piihál Ferenczné. Pleheisz Gusztávné, Rátz Antalné leányaival, Schmidt Emiiné, Stierliug Sándorné leányával, Szegercz őrnagyné, Bárándyné, Somssich Katinka, Szabó Ilonka, Szörszky honvédőrnagyné unokahugával, Tuboly nővérek, Wajdits Alajosné és Zathureczky Zsigmondné úrhölgyek
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő Egyesület mind a 4 óvodájában Weiser Józsefné és Scherz Richardné választmányi tag őrnők. „
— Kinevezés. A csáktornyai áll. tanitóképezdénél Belányi Tivadar rendes tanárnak Pozsonyba történt áthelyezései folytán megüresedett magyarnyelv-irodád lom. történet-földrajzi tanszékre a vallás-1 és közoktatásügyi miniszter ur Felméry Albert kiskun-félegyházai áll. tanítóképezde! segédtanárt rendes tanárrá nevezte ki.
— Zalarármegye területén 1890. évi jan—okt. 10 bó alatt 510 iparengedély és igazolvány lett kiadva, melyek közül 7 visszamondatott s 16 czég törvényszéki-leg bejegyeztetett. És pedig a nagy-kanizsai kir. törvényszék területén 286 adatott ki, visszamondatott 4, törvényszékileg bejegyeztetett 11 czég, a zala-egerszegi kir. törvényszék területén 224 iparengedély és igazolvány adatott ki, visszamondatott 3 s törvényszékileg bejegyeztetett 5 czég.
— Adomány. Hertelendy Béla or-
Samu József, Harer N., Siber Sándor, Petrovícs Ferencz, Kollariis Istiáo, Keller Mátyás, Reinits Lajos 50--50 kr., Szélig\' János, Erdélyi Ferencz 20-20 kr„ Schweit-zer József 10 kr., és Nagy Ferencz vendéglős, kinek vendéglőjében a kedélyes mulatság tartatott, 5 forintot Összesen 23 írt Mely szíves adományaikért, valamint a többi igen tisztelt vendégek is \' szíves megjelenésükért fogadják a rendezőség leghálásabb köszönetét. — A rendezőség.
— Hegugrott téli kabát Hnsbagyó kedden délelőtt valami vándorlólegény-félék R. ügyvéd ur előszobájába betekintettek és egy ott lóggő télikabátot észrevétlenül leakasztva, kereket oldottak. Mikor a bázbeliek a hiányt észrevették, futottak á rendőrségre, ahonnét aztán a szélrózsa minden irányában megindult a hajsza, egyúttal pedig azt is nyomozták, hogy nem lett-e az eltüntetett kabát in flagranti eladva. Délben már előkerült az eltűnt kabát; Pfaff sütő legénye vette meg5 írtért a tolvajtól; a télikabát visszaadatott tulajdonosának, az 5 frt vételár pedig fucscs.
— Gyászhír. Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Szeidl Ágost föm. herczeg Esterházy könyvelője fájdalomtelt- szívvel jelenti forrón szeretett nejének Seial szül. Barát Anna asszonynak — élte 28-, boldog házasságának 11. évében, 1891. február 9-én hétfőn reggeli 4\'/a órakor, — rövid szenvedés után történt elhunytát A drága halott földi maradványai kedden, e hó 10 én délután 4 órakor fognak a vártér 3:3. számú házban beszenteltetni s a kismartonhegyi sírkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise-áldozat pedig a kismartonhegyi plébánia templomában csötörtökön február 12-én reggel 10 órakor- fog a Mindenhatónak bemutattatni. Béke hamvaira! Kismarton, 1891-február 9-én.
— Megyei r. h- Tapolczának 2888 férfi és 2967 nő lakosa\' van. — Szent-Iván 7-Zala-Egerszeg déli vasúti állomás ezentúl Zala Szent-Iván állomás lesz. \'— A tapolczai casino elnökévé Takács Jenő kir. körjegyző választatott meg. — 71 iparost büntetett meg a keszthelyi foszbiró tanonczaik ipariskolai mulasztásuk miatt. — A nahóti kántortanitói állásra pályázat nyittatott — A sümeghi szegények javára rendezett hangverseny kitűnően sikerült— A .Zalai Helikon* eszméjéhez eddig 35 igenlő nyilatkozat érkezett
— Hazai r. h. Kalocsán egy béresné 4 élő gyermeket szült — A románok tiltakoznak a kisdedovói törvény ellen. — Kormányunk a mille&iumot 1895, vagy 1896-ban tartja meg. — Kisfaludy Károly szobrára Győrött 10.650 frt gyűlt be. — A tótok Hurbánnak szobrot akarnak emelni. —Móricz Pál csődbe jutott. — A dunagőzhajózási társulat uj igazgatója
Felső
Szerk. üzenet.
— A gatdátiati kotiEre»izu«ról jövS izi-aiuokban emlékelhetünk mog
— A reflexiókat aagkapiuk, magin lévaiét írunk a jOvS hites.
— A .Bogarak balját* lajnilatnnkra aem kOtQlhetjnk.
— E-I Mindkét ccikk megérkezett KQz-!t-Eénye!ck halmozottsága miatt ki.ett a: elsS > kéiik az utóbbi is.
— M. K. 3 példányt küldöttünk fldröile-tünk ki*«retébao.
— H A. A« egén évfolyamot vijsiavárí-lag jóoak láttuk megküldeni.
— ,A reálista franczia regénv" nem a tárnában, bacem a c*arDokbas jChet ¦ egy-¦zerre aligha közölhetjük.
— Saiiiek. Leveleink keresztezték egymást.
¦flT* A vasúti menetrend lapunk 6-ik számában volt legutóbb közölve.
Báli selyem szövetek
meterenkint 60 krtól frt 6.35 krrig, - (körülbelül 300 különféle s*in és míBtibanl darab íiámra és öasieállitott ruhákra v«lót küld azéjjel.vám nélkül és bérmentve Henneberg G. gyári raktár* fca. é> kir. ndv. axáilttó) Zürich. Minták posta fordultával. Levelekre SvAjczbalO kros bélyeg ragasztandó. 4046 3
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS. Laptulajdónos: WAJDITS JÓZSEF.
iNry-llttiör.*
Nyilvános köszön^
Elmulaszthatatlan kötelességemnek tartom, hogy Istenben boldogult férjem: Ktúg József, mélt. gróf Batthyány uradalmi tiszt elhunytával tanúsított részvétért leghálásabb köszönetemet nyilvánítsam mindazoknak, kik oly számos koszorukül-dés és személyes megjelenés álul enyhítették véghetetlen fajdal- \' mamát
Horvát-Szent-Miklóson, febr. 1893.
Özv, Krúg Józsefné.
Nyilvános köszönet.
Istenben boldogult \'férjem: I Wéber Pál kir. posta- és táv-irdatíszt elhunyta alkalmával tanúsított részvétért fogadják mindazok bálás köszönetemet, kik a végtisztesség tételen megjelenni szíveskedtek és részvétüket nyilvánítani kegyeskedtek.
Nagy-Kanizsán, febr. 7.1891. özv. Wé-ber Pálné.
•)E rovat alatt közlőitekért i lelö-uegot
szággyülése képviselőnk Nagy-Kanizsává-{ bátaszéki Málnay Gyula lett rös szegényei számára 20 forintot volt\' Magyarországon az Amerikába való ván-szives adományozni. dorlás nagyobb mérveket ölt. — Hazánk
— Bábaképző intézet felállítását: lakossága ez idei népszámlálás szerint sürgeti Zalavármegye közigazgatási ni- j 17.449,705.—A restaurált pécsi székes-zottsága; felkérte a minisztériumot fiogy egyház lélszentelése június végén törté-ily intézetet Nagy-Kanizsán, vagy Szom- nik meg, ő felsége a király is jelen lesz. bathelyen állítson fel. — Székesfehérvárott 6-ik gyógytár fel-
— Színtársulatunk, amely húsvét-\'ál Utasán buzgólkodjak. —A királyi táb-vasárnapján kezdi meg nálunk működését,! Iái május 4-én kezdik meg működésüket, mostanában igen sok élvezetes ^stét sze-1 — Külföldi r. h. A föld kerekségén rez a szfehérváii közönségnek. Gyors egy- 41 ezer újság jelenik meg. — Hirrich báró masutánban mutatja be a legkitűnőbb 12 millió frankot adott a zsidók Amerikába újdonságokat Eddig-előadták már Szegény\' "aló kiköltözködésük költségeire. — Északi Jonathánt, Giegerüket Apósokat, Vadőr- Chinában szörnyű vizáradások pusztitot-zókat, Rebekát. Betörőket Szép Nádiát, tak. — Ferencz-Ferdinand föherczeg a Szeleburdit (Mqlíere). HuBzár szerelmet,\' czári udvarnál fényes kitüntetésekkel fo-Törvényteleo fiú és Keresztlevél ujdonsá- gadtatott. A 26-dik bugi dragonyos ezred gokat; e hó 2l-én adják Márthat Floton tulajdonosává neveztetett ki. —Thonon-nagy operáját, 27. és 28-án adják Elektrát ban egy angol azért lőtte magát főbe. Jászay Marival, azután közvetlenül Suder- mert 7 milliót Örökölt. — Bécsben 12 mann hatásos színmüvét a Becsület-et, ezer czipészsegéd strajkol. — Turn-Sze-majd a Kassai diák uj operettet; azookivül verinbgn bál alkalmával a hölgyek magyar
a hátralevő évadban bemutatják a ellenes pasquilt árultak. — Berlinben Dó-Hunn utódokat, Király és pórt és czy .Csók" színmüve előadását nagy tettebb nevezetes újdonságot Ezek- aiéssel fogadták. —¦ A chilei lázadás még:
j H Pr d e t é s e k.
¦ 362; V. 1890.\'
I Árverési hirdetmény.
! Alulirt kiküldött végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a letenyei kir. jbiróság ,; 1949/P. 890. számú végzése által ifj Blau Károly nagykanizsai lakos javára Faics j Károly és neje bánok-szent-györgyi lakosok ellen 300 frt. töke, ennek 1890. évi augusztus bó L6. napjától járó 6% kamatai és eddig Összesen 50 frt 45 kr. költség követelés beszámításával alperesek által időközben \'lefizetett összegeknek erejéig elrendelt kielégitési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 506 frtra becsült lovak, búza, rozs, kocsi és szalmából álló ingóságok nyilvános árverés utján el -adatnak. . -
Mely árverésnek 2597/P. 890. .sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis alperes lakásánál Bánokszentgyörgyön leendő eszközlésére 1891. évi február hó 20 ik napjának delelőt)
II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok-ezen árverésen a legtöbbet ígérőnek becsároo alul i? eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi 60. t-cz. 108. §-ában
HARMKCZADIK EVFOLÍAÜ
ZALAI KÖZLÖK?
FEBKDAR U-én
nepállapitott feltételek
zerint lesi ki- határozott helyen és módozatok szerint
5. napjait 4072.
fizeier.do.
Ke.t Létemén 1891. éri február ho VSCHMIDT JÁNOS ¦ kir. jbir. végrehajtó.
^-ZÍ érk. 189!. jimuár 2 án.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkkvi osztálya részéről közbirré tétetik, hoyy Gvőrffy János n.-kanizsai ügyvéd yégre-hajiatónak Gangó Lóríncz
lefizetni.
Kelt N*. Kanízaan, a kir. tvszek mmt telekkönyvi hatóságánál 1890. évi novemb. hó 5. napján.
Gr. HUGONNAY 4073. kirendelt kir. tvszki biró.
24./lk. 1891..érk. jao. 2-áa.
Árverési hirdetmény.
A n-kanizsai kir. törvszék telekkvi - , égrehajtast! gízt(ln ránftft közhírré tétetik, hogy
szenvedő gelse-szigelí lakos ellen 424 fit Hordi\'si FereDCZ miháldi lakos vhjtatónak 72 kr. töke. 1890. év január 10-161 jaro ¦ Kovíea György vhjtist szenvedő szt-ja-07, kamatai, 2G frt 80 kr. per, 6 fii ?° kabi lakos elleni V0O frt fSkf, 1887. évi kr. végrebajtáskére!mi, .9 frt 50 kr. ar jSnuár i_tSl járó kamatai és ennek veréskéreln.i, 8 frt jelenlegi, s még fel- u ^ I5 kr g ^ ^jt^tíreimi.9 frt 50 merülendő költségek íiánli végrehajtási kr vbjtí,togtMl4riU»l,»100lirtWttSíben ügyében, a fent nevezett kir. törvényszék filetctt jjjjegnek betudásával. 8 frt 50 kr. területéh -z tartozó, a.gelse-szigeti 80. sz. ^^in^ga^ 12 frt 65 kr. jelenlegi, íjkbeh- .f.33. hrsz. a Gango Lónncz tu- s ^ felmerülendő költségek iránti Isj.lonáu. felveti 173 frtra b»c»űlt ingatlan ^^.j ügTébeD a (ent nevezett kir. tszék Virth Jó/>efné szül. Schmidt Katalin ja- ,erjneiaéI tartozó, a nagy-récsei 225. vára v ;i.« bekebelezell boluglani ha- SItlybeD A t (4090-4093) hrsz. a. íel-szonélvezeii szolgalmi jog épségben bagya- 7e(( vflwÍLiW- ingatlannak Kovács sav.l. a gel-ei 593 sz. tjkvben A. t 849. GT5rgyat i]letö 76 frtrs "becsalt \'/,. része, hrsz. a ugyanannak lulajdonaul fe\'velt is , 8Zent.jákabi 5ezáma tkvben A. t 6 1218 írtra becsült és az ur/yanazon tjkben , Jrez > n!r,aIi=I1nsk és Kovács Rozi, Ko-A. f 1205. hrsz. a ugyanannak tulajdo-; via ngJkiskonl Kovára Gábor és
naul lelveit váltsánköieles 460 frlra_ be gotácJ yentcz tulajdonául felvett 390 fesült ingatlanok 1891. efl májos ho 11. frtra hecsUt H<bz ingatlan, ez utóbbi és napján az elsöjhelyen nevezett ingatlan I8gl ,iv LX t-cz. 156. §-a d) pontja alap-d. e. 10 órakor *Gelse-Sziget, az utóbb ne-1. JQ Kgl m ifT[l M 31 Mpjá„ d. e. yeze-tek d u. 3 órakor Gelse kozseg ha- 1Q 6rakori íí.-Eécse és d. u. 3 órakor zánál Györffy János felperesi ügyvéd vagy | Sj, JíWj község házánál Győrffy János helyettese közbejöttével megtartandó nyíl- i fe]peres, agyvéd vagy helyettese kőzbejőt-vános árverésen eladatni fog. ¦ térd megtsrtandó nyilvános árverésen el-
Kíkiáltási ár a fennebb kitett becsár.. adjtni f
Árverezni kívánók tartoznak a i Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. becsár 10\'U-íl készpénzben, vagy eredek- Árverezni kívánók tartoznak a becsképes papírban a kiküldött kezéhez le lenni.
ár 10Vc"át készpénzben vagy óvadékképes
Vevő köteles a vételárt három
papirban a kiküldött kezéhez ietenn i Vevő köteles a vételárt három egyenlő egyenlő részletben, még pedig: az elsőt réslletben, még ?eiig. az elutaz árverés az árverés jogerőre emelkedésétől számit- joger5re eme]kedésétől számiUndő 1 hóvá 1 bónap alatt, — a masodikat ugyan- ^ _ a más0dikat ugyanattól 2 .áltól 2 hónap -alatt. — a harmadikat M ^ _ a harmadikat ugyanattól ugyanattól 3 bónap alatt. - miKien egyes 3 MoJ(| ak|(. _ minien egyes ré52)et részlet útin az árverés napjatol járó ula0 ^ árverés napjáiól számítandó-6% ti"/, kamatokkal együtt az árverési felte- : kaoiatokkal eíTQtt az árverési feltételektelekben meghatározót: helyen és modo- . ben meBhatir020tt helven és módozatok zatok szerint lefizetni. szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanízsán. a kir. tvszek mmt, Ke)t Nagv-Kanizsán, a kir. törvszék telekkönyvi hatóságánál 1891. évi január 1^ telekk6n-?vi hatóságnál 1891. évi
hó 7. napján.
Gr. HUGONNAY kirendelt kir. tvszéki bíró.
jan. bó 3. napján.
6164/tk. 1890. érk. novombsr 4-én.
Árverési hirdetmény.
4070.
Gr. HUGONNAY kirendelt kir. tvszéki biró.
6977/tk. 1890. érk. deczember 16-án.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsaí kir. törvszék tkkvi osz-
A nagy kanizsai kir. tszék tkkvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Ilacker Vilmos n.-kanizsai lakőá-végrebaj- túíya részéről közhirré tétetik, hogy taiónak özv. Jámnor Jánosné szül/^Koka a kir kincstár végrehajtatónak Csöndör Mária végrehajtást szenvedő -szepet;neki Juli férj Bagarjs Ferenczné végrehajtást lakos elleni 31 frt 64 kr. tőke. 1887:vévi j szenvedő bakóuaki lakcs elleni 181 frt 12 decz. I-töl járó 6°/o kamatai. 9 frt 10 kr.; kr. hátralékos tőke, 8 Irt 35 kr. jelenlegi per, (/frt 20 kr. vhjtiakérelmi, 8 frt 18 kr. s még felmerülendő költségek iránti jelenlegi, s még felmerülendő költségek vhjtási ügyében a fent nevezett kir. tszék iránti végrehajtási ügyében, a fent nevezett területéhez tartozó, a bakónaki 4 77. számú kir. tszék területéhez tartozó, a szépet- tkvben A. f 1886/b. 19 hrsz. alatt Csőn-neki 3. sztjkvben 3. hrsz. a. foglalt ingat- riör Juli férjezett Bagarus Ferenczné tu-lannak Kokff Marit illető 160 frtra becsült lajdonául felvett 547 frtra becsült ingat Vi-ad része, továbbá a rigyáczi 233 lau 1891. évi ápril hó 22 lb napján" d. sztjkvben Koka Mari, Kati és János tulaj- e. 10 órakor Bakónak hözség házinál Dr. .Ionéul felvett váltságköieles 7« frtra be\'-1 Tnboly Gyula felperesi ügyvéd vagy he^ csüll egész ingatlan és 1881 évi 60 t-\'cz.1 lyettese közbejöttével megtartandó nyilvá-és 165. § c. pontja értelmében és pedig a1 nos árverésen eladatni fog.
szepetneki ingatlan 1891. évi mtrexins hó C. napján d. e. 10 órakor Szepetnek község házánál, a rigyáczi ingatlan pedig ugyanaanap a. u. 2 órakor Rigyácz község házánál, Dr. Dick Józset felperesi ügyved
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár lOVg-at késíjjénxben, vagy óvadékké-pes papirban a kíkK-Jőtt kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő
vagy helyettese közbejöttével megtartandó I részletben, még pedig: az elsőt az árverés nyilvános árverésen eladatni fog. jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó-
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.; nap alatt, z másodikat ugyanattól 2 Árverezni kívánók tartoznak a becsár | hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 lQ°/0-át készpénzbén vagy óvadékképes : hónap alatt, — minden egyes részlet után papirban a kiküldött kezéhez letenni. ! az árverés napjától számítandó 6B/0 kama-Vevő köteles a vételárt három egyenlő tokkal együtt az árverési feltételekbej -észletben. még pedig: az elsőt az árverés megbatározott helyen és módozatok \' jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap rint lefizetni, alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap Kelt N. Kanizsán, a kir. tvszek, mint alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap telekkönyvi hatÓBágnál 1890. évi decz. - minden egyes részlet után az hó 22 napján. -—
Gr. HUGONNAY 4071. kirendelt kir. tvszéki biró.
Az t§89. Párisi világ kiállításon arany erem 3998 mei kitüntetve.
ssssssssssttnsssts
Villamos
hasonszenvi gyógymód! (Elcktro homeupaíhia)
Eirec köizőnhetik fenti erágykezolóii ndiiemek egét-zsé^uk vimisyer^aet, mely ltignikscubb botegiégek etet«ibcc ii, :"=-. Ezen (TJ-dgyketelíli
reudizert iimPrtetó füiotek kiTÍDitr» dijaieD-tel«n ét ti c rnreiv tr hQtdetnek meg. Orrosi :muUtáini itolgilú kQayf«k és gy^zyterek eg*Z6rezhe:ők > m&gy»ror»igi íüraklártisn:
Petri Ottó Nádor boz
ceinitPtt haionitenv-Q eyógytETtáriban Bud*-pcit, VI. ker. Tác«i kCrnt, ]7. RendolC or»o-•ok Budipetteo : í>r. Med. Kellner Jü*t*t VII. kerdUt Iiibeila ulci* 44. 1*. Dr. M«d F«rku Oejta. üHCi\'-ut 24 «i. 40C2
uisiiiiniiiitiiii
Csodák
Cleopatra csoda - arczkenócs az osztr.-magy. monarchia előkelő orvosai által /megvizsgáltatott, a bórre teljesen ártalmatlannak, de hasznosnak találtatott.
Rövid idő alatt eltávolít minden-féie böriiHJt nevezetesen szeplót majfoltokat, pattanásokat ízemS! csökei stb. Az areznak kést koráig egészséges fehér rózsás szült köl-CsBnÖZ, az arezbórt puhítja, hosz-szabb használat után eltávoHtja a, ránezokat. / „ Csak czimeremmel ellátott tégelyek
a valódiak. Hamisítástól nagyon vigyázni kell.
Kapbatd utánvét mellett:
Budapest,
Damjauich-utcza 9. sz.
4053 ^ Tóth. E.
Egy tégely ára: 1 frt 50 kr. Cleopatra-szappan 60 kr.
Hazai ipar!
Snliií-aáíl.
E«en pótkÍTÍ - maga nemiben pár»t-Ixn, egéiten aj, -még leDki ilUl fel nem fedezett cövéujböl, t igen b&iiaoi ftl-k&tr^iiekbSl ül, ^, felíilmui minden eddig forgklombui lérú irp&, vr.i-V\'z.. ftlgB — tortbbi*& kfllföldrfil míllid ka millió kilő izímr* bebarczolt pótkivék&t.
A SMÜdy-kiré 4iére é* i«,m*tir» níi-vc lóit?.: killMMebh, izlaé szép tiszta fekete be kevtsebb sztktr ktli Hzzá, mint birmelycnú pótkáréhos, teb.it nemesik kiTÍpÓtM, bauem egy*ze*mitid kávé Jtvltii*, — mert jótékony atka.tréu«tüél fogra, u ázsiai kife iigató é» he rí tó batiaát alább •zillitja, azt keüEEisebbg teszi * Így i kávét feinóttsfc. *lat iyar-¦ekek és fytatílketi aze*élyek ráizére élvezketáve \'eszi.
Ajiclom egjidejaieg ar általam ÓTek elStt feltalált gyógykarÉi .HUNGÍBIA-KAVÉ" aéren, mely ugy v. mint tapele-dei ti*atán, minden mai astiai kivi nélkül baaanilbató, . eglaiség (•¦ étet fentaxtásara nézre kivillan jótékony batiiu, de kölönGnen gyoatsr- ét bétba-rat-, ro.i eaiéutét-, ideg- e» tzivbijak-ban, - erveti tekintélyek által leajob-baa ajánlva biztos szernek van elltnrerve
Programmök kívánatra ingyen.
Kapható minden előkelőbb füszer-üzletben.
¦ — SíétLilöés poúá utiiDvéttíL - \'
MARI ACZELLI
gyomorcseppelf
Unii»" IiHAl>"S" C. .éüin9T»IriOt CUJBUttt «Y«»lJtrtiiib»n Kríinilerb*" MorYiorizÉn). Olsmrl kiMinOIÉCü. cj-oroorcrűiitt és olnamie hMitu ioTíter tmísilítl ri-nok rsc\'r\'Ora. Csak i ,i.rlíiLc.1 ¦M6ie<jjay»! él alii.itul .líiloll lei.itmén, (Uadl. O üin ara 4(1 kr.. nac< üsrt k\':.ipr«> 5» k
óiyixrrlarakhRu Implstatu.
alatt,
árverés napjától számítandó 6°/0 kamatok-ka! együtt az árverési feltételekben meg
QOOOOOO 3930Q0Q00009OO00QO OOO
."-\'fi
Tüz és betörés elleni kitűnő Q
péozszekrények. §
,s raktára a X
Wiese Tódor és Társa S
bécsi gyárából N.-Kanizsa és környékére O
Stemmer Kálmán vaskereskedésében. Q Régi pénzszekrények is becseréltetnek.
OOOO0CK>CX>OOeX3CQOq9O0<
OOOOOO0O
FSERUOFER J.-féle
Bécsben, I. ker., Singeratrasse
gyógyszertár
15. szám alatt, zum „Goldenen Reichsapfel."
VáirtiC-rrífiA larirlo/sa/ilr «el5tt iltaliooj. labdaeaok nete alatt; ez ntóbbi nevet telj. ¦ joggal megérdemlik, mivel V CltiaíllLU idUUai/SUh,, csakagyun alig letérik betegiég, melyben ezen labdacsok cfiodás i\'Rtiankat eserazareiea be nem bixonyitottik \\olaa. Évtiz«dck ót* esen labdaeaok iltaii.no* elterjedésnek örvendenek és alig v»n csalid, melyben easn ki-tűni biziiaerbSl kíszlet nem^Tolna található. •
Statntaian orvos Utal ezen Ubdaciok\' bitUierB! ajinttatnak is a|ínf\'attak minden oly bajoknál, tne!yek *Hmz emSsrtásböt éa asékrekedésből erednek: mint epe-cavarok, mijbajok, kólika, vé-i\\lola*ok. araaT«r, bál-é:ieniég ¦ hasonló betegságekn*Si. VértisBtitó tulaj doniigaknái fogva kit Qnő liatáasil vannak vérszegényséí ¦ *t abból eredő bajokntl is- í;y sipkóraíl. idogességbül aiirtnarí fejfajiaoknil «tb. Ezen vártiastitó labdacsok o!y kBtinyen hitaak, hogy a leges •kély-bb fijd tlmik it Sem okoasáit, éi oan?W folytán" még a leggyengébb egyének, de még gyermekek Utal la minden aggodalom nélkül bevihetők _ -1
1 siámUlan háláimból, melyet e labdacsok fogyasstói a legkÜlünbBaobb és 1 \'gnehesebb beteglégek után ogéssségQk szanyerése folytan hoizár.k intéztek, esen heiyen csakis nebinyat emlitUok ason megjegytéssei, hogy mindenk; • kat egyszer hasznait*, meg vagyunk gyóaodve, azokat tovább fog » ajánlsni.
Schierback, 1B88. október 22-én J|
aki ecen iabdauso-
Tekintetea Üi
Álulirt kéri, hogy felette hasmos és kitűnő vériisztitó labdacsaiból ismét 4 csomagot kaid eoi stivaskedjék. ¦"^í
Neureiter Igni», Suoi.
Hrasche, Flödoik melleit, 1 87 stept. hó 12-én. Tekintetei Úri
Isten akarata volt. bogy ai Ün labdacsai keaoim közé kérditek, melyeknek hatisit esetinél megírom : Én gyermfkigyban toegbBltem olyaanyira, bogy semmi munkát sem voltam tóbhé képei végeioi éa tiíisnyára már * holtak kflat volnék, ha az Ön caödilatraméitó labdacsai engem nem mentettek volna meg. *x Isten i\'.dja meg önt eaért axersaer. Nagy bisalmam van, bogy eaeo labdaeaok engfm ii lokileteata ki fognak gyógyítani, a mint mar ásásoknak is •géauéfO* risaaacyeiéeére ¦egitséflll laol-gürak. _Kniflo Teriz.
Bécs-Ujhely, "887. novembeT 9-én.
Mélyen tisztelt Úri
A legforróbb koszonetemet mondom esennet önnek 60 érés nagynéném nevében Az illető 5 éven it sieoveo-tt gyomorba rútban és viskórsigban, m*r életét ii megnuU, melyrSl egyébként le it mondott, tnid5n véletlenül egy dobost kapott az ön kitdnS vértisstitó labdacsaiból a azoknak állandó haaznalata folytán tókéleteten kigyógyult.
Legfóbb tilstelettfll Weínzettet Josefit.
Eichengraberamt, Gfr.hl mellett, ]889. márczius ci1-én.
TekicieUs Űr! AMirott ismételten kér 4 csomagot *a Ün valóban bals-nos éi kitüuú labdacsaiból. El nem mulasithatom legnagyobb el* ismerésemet kifej esni esen labdacsok értéke felrtt és azokat, a hol csak a kalmam nyilík, a szenvedőknek legmelegebben togom ajánlani Esen hálairatom teuaésszerrn\'.i bassniüsára önt ezennel felbatatmKsom. v
Teljéi tiastelett.l_ Ilibn Igoic*.
Gotachdorf, Kolbaeh mellett, Szilézia liSC okt 8-in.
T. Űr!
Felkérem, miszerint az Ön vértisrtitÓ labdacsából egy csomagot 6 dobozzal kQldeni szivesksdjéV. Csakis as ön csodálatos labdacsainak kösaöobetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem öt éven it gyStórt, megszabadultam. Esen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni, • midőn legforróbb köszönetemet kifejelem, — vagyok tisztelettel _ Zwickl Anna.
Ezen vO.\'lisiiit.. labdacsok csakis a Peerbofer i.-féie. as ..arsoy blrt4alsal alauikaz\'*\'eztatzatt gyügyszertarban, Séosbes I., SlafltrttrMte 15. sz. a. koaxittetaek valódi mtnósigben, t egy 15 ¦sesn labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, mely. ben 6 dohai tártaimastatik, 1 frt 05 krba kerül; bérment«tlen otinvéteii kaldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Az összeg el&bbeni beküldésénél (mi legjobban postautalványával etzköaoltetik) bérmentes küldéssel egyatt: 1 csomag 1 irt \'2b kr., 2 csomag 2 frt 30 kr, 3 osomag 8 frt 35 kr., 4 cio mag 4 frt 40 kr; 5 csomag 5 frt 20 kr és 10 eaomag 9 trt 20 krba kerti. ,
SSfT HB Nagy elterjedeutégűk követke*tében ezen lab-daeaoll a lagkOlÓnfélébb nevek és alakok alatt atáaoztatcak -, ennek küvatkestében kéretik Bankja Pserhofer J.-féle vértiaxtitó labdacsokat követelni és csakis svaok tekinthetők valódiaknak, melyeknek hasánálaÜ utatitiaa a Paerbofer J, névaliiriaaal fokaU ssinben és minden egyes dobos fedele agyanaaon aláirásaal vörös tsinben van ellátva.
Amerikai köszvény-kenőes
legjobb azer minden koss*é\'nyes ó* csúzos bajok, n. m. r gerinc*-, agy-bamalom, txgstaggatis, ischias. migraine, ideges forfijis, fŐfájis, fQlszaggatás stb. itb. ellen. 1 forint 20 kr
Tannoehínin hajkenőcs l^w^lor.
óu valamennyi hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbnak elismerve Egy elegánsan kiállított nagv azelen-esével 2 frt. •
AlLdiallOS XapaSZ Tit ilul ok0BO„ Iabekn41, mérges daganatoknál, njjknkacx, sebes- vagy gyuládt-mell vagy mis ily bajokoil, mint kltönő ster lón kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bórmentve 75 kr.
-r^gyO^\'^Sí1"! tagokra és minden idalt sebre, mint lp*rbistoi>bh szer elismerve 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr.
ismert kitűnő bixi-szer hurut, rekediség. gírcsls köhögés stb. ellen. I Övegese ára 50 krajcsár. 2 tlveg bérmentve 1 forint «0 kr.
iPQ«7PT.07Í{) (P,\'»tr»\' csöppek), megrontott gyo-
nemtl alteati bijok ellen kítanó hávlsser, 1 üvegcsével 22 <• , 12 Oveg 2 frt
Altalános tisztitó-só EfSJiJZf-J*
emésstét minden következményei, u. m : főfájis, ssédulés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen, Fgy csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam, , üveg bo kr. Por a lábizzadás ellen. S\'na ti*2S2*l
az azáltal\' képsod\'\' keltemrtlen ssagot. épe^ tartja a lábbelit és mint irüümatUn sser van kipróbilva. Egy dobozsal 50 kr. Bérmentre 75 kr.
1
Élet-e
Goly
citano gyógy-»*er, gyomorhur-. rend tlen emésztétbÓI asármetó bajoknál.
va-balzsam,
tlveg 40 kr , bérmentei küldés-
krajcsir.
Helsó vagy egé3zség-só
ot és minden
1 cso aag 1 frt.
Ezen itt felsorolt kéíiitme^yeknn kivül as fsstrák lapokban hirdetett Bisses bei- és kalfótdt gyógyszerészeti különlegest égek raktáron vannak, ét a Véiasletben netin nem levők gyorsan és olcsón megszerettetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban esakö töltetnek, ba a pénzösszeg előre bekOldetík; nagyobb megrendelésee utánvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis oly esetben történik a fcüldris, ba a* Össseg előre beérkezik, mely -tétben a poaúköltségek sokkal mérsékelt bbek. 4009
NAaf-itffflifóA. 1891. február 21-én.
8-lk szftm
Haniilncxitdlk evffllyam
Elöfiuete egaaa évre . . . fíl étre . . . . uegj«dé»re . . Egyet tzin
fi ár
5 frt--
2 írt 50 kx. 1 Íri25 kr.
D kr.
HIRDET ESEK btsibot petitsorban 7, mLsod i uiadín további Korért 5
NYILTTÉRBEN
¦lit.íCTonk\'ént 10 krórt vétetnek I Jlincetári illeték minder. egyei iirdetéairt 30 kr fizetendő.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap itellemi réséét illetó" köi nények m iierkeitt5)ig-hCL anyagi részét ÜletS kötleményekl padi? akiadóbivals\'hns bér,Ttantv«| intéieodok :
"1 \' j A nagykanizsai .Kereskedelmi Iparbank*, a ,n.-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai sisdedneveló egyesület","
,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara\'
A* a ff y-K ánizs árt. takar i kp énzti\'ri - épo lel.
Bermentúleo levelek nem íbg«d-tamak el.
Kézlrtttk vlsari utm kflltittwk
nagy-kaniz3ai külválasitmá-
nyânak hivatalos lauja. . >
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
ön&llóság l
E jelige az egyénben, agy mintj egyes nemzeteinél a függetlenségre; való igyekvést nemcsak fejlesztette,! hanem azt meg is valósította. A i gyermekből az önállóság érzete férfit j csinál, az Önállósága tudatában hat, alkot és mint független ember jelöli ki maga a boldogulhatás kőrútját, az önállóság varázsszkíá szakította szét a századok rozsdás vaslánczait, hatása alatt dóit .meg a szabad mozgást lenyűgöző rabiga ; az Önállóságra való ébredés szétoszlatta-„a korhadt idók vak ^sötétségét, melyben az emberiség századokon át botorkálva tapogatódzott, az önállóság érzete lelki erót ád a szabadság kivivasara ; szent fáklya ez, melynek világossága szégyenfoltot nyom a szolgatság homlokára.
. Ha történelmi kutforrások nyomán haladunk, ngy ez önállóságra való törekvést majdnem minden nép né!, mely az értelmiség kellő lépcső-zetére lépett, megtaláljuk, de megtaláljuk azon rugókat is, melyek ugyszólva lökték a nemzetet a szabadságra és függetlenségre. K hatalmas rugók a városok. A történelem éló tanuja annak, hogy bármely, önállósága után igyekvő nemzetnél szabad eszmékkel a városok jártak elő, inneo van az, hogy a conservatísmus a városokat tekintette ellenségeinek.
De ha valahol, ngy hazánkban bírtak és bírnak nagyobb jelentőséggel a városok, másutt a városok mint liberális elem ellenében a szigorú conservativismns áll, innen van az, hogy máaott a városok nagyobb hatalomra vergődtek, mert az ellen tét csak fokozta a küzdelmet, hogy a szabad felfogás a conservativismns légkörén keresztül hasson, nálunk azonban a conservatismus néha kacsintgatott a városok szabad eszméivel, mely viselkedés azonban sokkal
nehezítette szák önállósága kivívását, merta-dédeigetés elaltatja a küzderót.
Hisz mily nyomorult szerepet viseltek városaink az országgyűléseken 1848 év előtt. Csak királyaink bírtak érzékkel a városok fejlesztése, Önállóságúkra való törekvése iránt, mert belátták, hogy "á városok a szabad mozgásnak, az ipar és kereskedelemnek egyedül: gyülhelyei.
Felszabadult tehát néhány város a conservativismns vaskeze alól és halad azon uton, melyen mint a maga gazdája, jólétének "elómozditá-sára maga gondoskodik.
Nagy-Kanizsa városa már egy század óta küzd a szabadságért s függetlenségeért, már 1791-ben oly erősnek tekintette magát, szellemi és anyagi helyzete oly "elő/e haladt volt már akkor, hogy a legnagyobb erélylyel- önállóságáért petitionált, de Ügye a lomtárba tétetett.
A hangya ezerszer is elejti terhét, de azért nem csügged el, míglen azt fészkéhez nem viszi; N.-Ka-nissa városa sem fojtotta el az önállóságra, való érzetét és fejlődése tudatában "ismét a 30-as években petilionált Önállóságáért, de ekkor nem volt Isten a barátja, nem üdvözülhetett.
Kecsegtető csillag látszott reá mosolyogni ibidŐn alkotmányunk helyreállott és Csengery lett a szószólója, de a csillag hamar letűnt.és vele N.- Kanizsa reménye is.
Noha a szabadelvüség világa behatott a megyékbe is és ha bár az egykori nemes vármegyéket a de-mokraticns megyék váltották fel, mégis a megyei élet a szabadéivüséget a gentry felfogásával reálisálja, egyszóval a mai megye is a gentryk Öröke, a városok pedig a polgári elemé, a kettó közöttük ellentétes harczot szül, mely mindkettő haladását bénítja, ennélfogva tür-
hetó-e, hogy Nagy-Kanizsa városa in- palotákat építenek a megye védszár-telligeutiájával, szorgalmával kifejlett nyai alatt, felkeltik mesterkélten a iparával és világhírű kereskedésével veisenyt a két város között, de el-
ugy a földmivelő osztály szorgalmával elért virágzó gaadászatávai szorul-e. oly gyámságra melylyel a megye alá helyeztetik, és ha azt kérdezzük, váljon a ZalamegyétÓl dédelgetett székhelylyél szemben számithat míg a gyámság mellett a megye részéről a tovább előrehaladásához megkívántató pártfogoiásban, ugy csak egy határozott nemmel kell felelni.
A legnagyobb lelkesedéssel kell tehát azon élénk mozgalmat fogadni, melylyel Nagy-Kanizsa ismét erélyesen önállóságát kívánja. És ha azt kérdeznők, hogy kívánalmában nem elfogult-e, avagy elbizakodott saját ereje iránt, és vannak-e okok, melyek ebbeli igyekvését igazolni képesek, ugy erre is határozott és kielégítő feleletet adhatunk.
Politicailag támogatja önnálló-ságát azon országos érdek, hogy az ipar és kereskedelem fejlesztése és emelkedése az ország bármely pont ján magára az országra nézve is üdvös, üdvösnek kell lenni tehát azon eszköznek, mely az Önállóság megadásában áll. Avagy nem abszurdum-e, az hogy oly intelligens nagy hely kénytelen a íaluk népével képviselőt választani és ezek Ínyétől a városi érdek elő- vagy elő nem mozdítását függővé tenni ?
Nem követelheti-e Nagy-Kanizsa önállóságát jogosan akkor, midőn saját tűzhelyéről annyi parazsat tartozik kivenni és a megyéére tenni, hogy ez tőle, de kárára átmelegedjék ? És mi ellenérték szolgáltatik a megyétől N.-Kanizsának ? A létező hivatalokat elvonják, igy kifejlett kereskedelme daczára elvontAk/-&-4*-virda igazgatóságot, elvonták a* illetékkiszabási hivatalt, Egerszegen
felejtik, Tiogy N.-Kanizsa saját ere jével tovahalad és mint eddig, ugy ezúttal is segélyre nem szoml.
Nem csügged tehát városunk mert oly város, mely mint a legújabb népszámlálás matatja három ezer főnyi növekvést képes felmutatni, melyben polgárainak szellemi fejlesztésére annyi nyilvános iskola létezik, hol az ipar emelésére annyi egye-
sem vagyunk, már is több hideget szenvedtünk, mint máv két középszerű télen. A szűnteleni havazás, folytonos északi széfből, kemény zimankós időből ugyancsak kijn-tott a bő részünk s nem egy hamar megy feledésbe. Boldog ember, ki magát beszerezte elegendő lüzi fával, élelemmel, az könnyen nézi fűtött szobája ablakából azokat, kiket sorsuk kényszerít a kegyetlen időbeni utazásra.
Téli madaraink, varjuk, verebek, czin kék egész sereggel veszik körül hajlékainkat, keresve az elhullott szalmában rejlő gabnaszemeket helyekkel éhségöket oly szelídek, hogy az embe-
csillapitsák,.:
...... ... íreket egészen közelre bevárják. Találkoe-
sület alakul, a hol a kereskedelem \\ nak mai id5beilisoIy kemény szívűek, kik
virágzására annyi pénzintézet áll rendelkezésre a kereskedőknek, oly város, hcl oly nagyszáma ügyvédi és orvosi kar a nyilvánosság terén a város érdekeinek előmozdítására közreműködik, a hol a társadalmi élet a fővárosi műveltség színezetével bír a hol akár egy reális, akár egy humanisticos tervet csak emlegetni kell és polgárainak áldozatkészsége folytán a terv testté és vérré válik, oly város nem szorul a megyére, az az önnállóságát jogosan kérheti, mert nyer vele az ország, sőt nyer vele maga a megye, mert területén egy áldozatkész, tehetséges község továbbfejlődik és gyarapszik.
Nehéz tán az ujabbi küzdelem is, de nem lesz hiába, mert az öntudatos és igazságos törekvést a siker koronázza. Dr. MOLNÁR J.
Gazdasági értesítő.
Nagy-Kanina ?1 vidékéről 1891. évi január hóban.
Az elmúlt 1890. évi nyár egyik azon nyarak közül való, melyek ritkán fordulnak elő, sokáig fog jó termékenyítő időjárásaért emlékezetünkben maradni, de a rá következő tél is méitó ellentéte a le-.folvt nyárnak, ugy, hogy, a beköszöntött rtél is ritkítja párját Már kezdetben is megmutatta, hogy a nyárnak épen ellentéte fog lenni, mert a mily mértékben száraz és forró volt az elmúlt nyár, épen oly mértékben havazó és kemény hideg idővel fogja magát a tél, még a télnek derekán
Tír cxa.
A vándor.
Bolyong a vándor : ex élj* inti üt, A T*fiJ> remény, hogy tán aléri még; A mit ker»«, jogottág, méltatát, — Nebía lelát, d* majd tegit am Ég.
At istenek, — ha meg n«m átkosak, S különben la: békit a nagy tarét;. A régi gyémántra válhatik,
S rózaái, babért növetit a szenvedet.
ElEra hiti — a vándor száll tovább Völgyön, begyes, mint fáiig nyfitt madár Urcak, szegénynek illik egyaránt, Sóhajt, dalol, miként a kedve jár.
Virág, patak fogadja Tölgyeken l\'tirig, susog; magérti nyelvüket; S & htgytet5D mÍvm kancsót unt, MitSl tSvitt, göröngyöt elfeled
Örömre gyúl, munkára Ulkeeül; A termettet mily éde* jó anyai De a világ? — hozzá gyümölcstelen, Kxereneae, tort, de minden moatoha.
Tovább, tovább : — utján a míct halad, i.ij rengetag, hová mott tévedett; Bal-tejtelem már itt te bántja 5t: Ki féltené a bút, ürei zsebe: ? !
Krd6 suhog, kablén a bfivöa árnj Ojönyörre hí, mely ringat, andalít; \'ee\'ttatal, tottéi aa értelem, Midőn bevont a kitárja titkait
Nyugton halad bizalmai vándorunk, Merengve jár a mély hatái alatt; De hajh! miként a villám ott terem, Útjába áll egy vaa rabló-caapat.
Ki vagy? megállj ! pénzt, pénzt vagy életet! Kiált kemény taaváo a banda-fS; Sir itt k hely. halál a fegyverünk, üondold meg ét — hol kincied S add elöl
A vándor áll, nem fiai félelem, S szól bátorán : mi éltem illeti, Egy nemzeté, a tüslynek áldozata. S a pénzt e k(t alig hogy ismeri.
Ed ét a pénz ! — keserven felktezag, — Viz ét olaj, mit ion nem egyesít; Vedd visaia hát, vedd — kérlek — gúnyodat. Mert érzem ob< t szégyen elborít.
Bámul nagyot vezéri a rémetzp*.!, Kirineaí mind: hit*\' ez aejobb se bal;^ Ml vagy t-Lí: \' ! — mert koldus nem lebettz, Rubád, ttavad mégît ctak arra vall.
.MéltáoylaU ét pénaban koldúi, igen; — Uiod tSbb, nagyobb, ki ily ruhát vitai. -Vagy itolga?: — ,Oht aa is tán boldogabb, Bár jót tevék a népnek ezrivel."
Hí vagy tehát, ba nem^parasat, nem ur, Se máj egyéb, te fareta tors-adat ?1 .Csak átmenet — mond váadorunk — t talác Ktnc ctillag.....is — e ftldon áldozat -
Ugy menj tovább ! hits téged siánni kel) Tartion bited, ba biitat még remény S a vad caapat meglágyni, könnyet ejt, Fölismerik: tanító volt szegény.
HAJGATÖ SÁNDOR.
Görbe uton . - .
— Elbeizólé.. —
Irta: EMMÁNüEL GYŐZŐ. (EolyUtát és vége.) Ezt a két hibáját leszámítva, ember volt ő a s sebb értelmében, ki tanulmányait gyor-;san s kiváló _eredménynyel elvégezvén, mindent pedáns szorgalommai teljesítvén, csakhamar oly kedvező hírnévre tett szert, minővel kevés ember dicsekedhetett, egyedül születését nem volt képes megváltani , s kiirtani szivéből azt a nemes ambitiosüs j érzést, hogy gyakran megjelenvén szülő .városában, ilyenkor egész idejét Bzülöi ! körében tölte s csak ritkán tett egy-egy {látogatást kevés, válogatott helyen,, hol j mindenha egyenlő, benső szivély ess éggel fogadtatott. Margittal még jogász korában , ismerkedett meg, mikor a szünidő alatt teczkéket adott neki a Margit előtt szer-t felett kedvencz, de jogász előtt épen ke-I vés, sőt semmi érdekkel nem kiró állat-! növény és ásványtanból, az által mégis ! elárulva minden leczke óra alatt szabatos, \' nyugodtan szép előadását s azt, hogy a mit egyszer megtanult, hosszú évek során is bírja s kívánatra élvezhető formában és tartalommal képes felszínre hozni. Margit mély tiszteletet érzett nála csak pár évvel idősebb tanítója iránt s. mindig aggódva gondolt a perezre, melyben tőle el-keilett válnia, mert Elemért tanulmányai a szünidő bevégeztével ismét a fővárosba szólliták vissza, s kiálhatatlan unalmasnak, Sresnek tartotta azt a 10 hónapot, melyben nélkülözni kénytelen az Elemér
kellemes társalgását, hasznos tanításait, melyben nem gyönyörködhetik az ö nyilt, egyenes tekintetében, férfias, nyugodt ar-czában, komoly, meggondolt s mégis mély érzést eláruló szavaiban.
Zsibori Antal urnák is igen megtetszett az ifjú Méry és elismerő tisztelettel tűntette ki őt mindig, valahányszor erre neki alkalma nyilt s noha sokat adott .kis és nagy zsibori\' elő-névére s pár ősére, kiket bizonyára többször előszámlált distinguait, szemenszedett társaságban, mint a hányszor- az ifjú Méry Elemért kitünteté szívből jörö őszinte tiszteletével, valójában mi kifogása sem volt az el len, hogy Margit oly nagy barátságot kötött vele. Ennél tovább azonban ő nem gondolt. Itt volt a határ az ő képzeletében Margit és Elemér között, amire ebbeli gondolatának igen sokszor is kifejezést adott a nélkül, hogy akár a Margit, akár az Ele-rr^r részéről ellenérveket hallott volna.
Elemérnek pedig egy alkalommal, midőn ismét búcsúzás alkalmával keretié fel a Zsibori Antal házát s egyedül találta Margitot — búcsúzó szavai alatt nagyon hamar elárulá á Margit szép szempilláin aiágőrdülö pár könnycsepp, hogy szeretve van a kedve tanítvány által s íme ez a tudat, ez az érzés különös szomorúsággal töltötte el.
ő régen szerette Margitot, szerette még akkor, midőn kis gyermek korukban együtt labdáztak, együtt szaladgáltak a terjedelmes, gyönyörű szép Zsibori parkban, szerette még akkor, midőn gymna-zista korában őt tüntette ki azzal a gyermekes, de soha indító ok nélkül nem ke-
a madarak ezen szelídséget felhasználva, a verebeket hálóval, varjakat, czinkéket csapdával fogdossák Össze, megfeledkezve arról, hogy ezen madarak mily nagy szolgálatára vannak az embernek. "Tanítók, népnevelők, községi elöljárók ne engedjék, hogy ezen hasznos állatokat üldözzék a gyermekek. Különösen a verebek és czinkék" érdemlik meg pártfogásunkat, mert ezek szabadítják meg gyümölcsfáinkat az ártalmasrovaroktól, a mult nyáron megszámlálhatatlan sokaságú pillék által lerakott tojások millióitól, melyekből jövő tavaszszal mind hernyók kelnének ki, melyeket az emberek a legnagyobb szorgalommal sem volnának képesek elpusztítani. Ezen kis madarak igen nagy szolgálatot tesznek nekünk ezen ártalmas rovarok pusztításában. Kíméletet kérünk tehát e kis madárkák iránt, a helyett, hogy elvadfta&áfik vagy eifogdosnánk — széltőL védett helyeken, csűrök, kazalok körül hintsünk számukra szalroatöreket, ocsú hulladékot, melyekben találnak ök annyi szemet, fűmagot, hogy éltöket megmentik az éhhaláltól. S az éhhaláltól megmentett madaiak sokszorosan fogják jóltevőiknek meghálálni e gondoskodást a rovarok pusztításával.
A tél rosz kezdete, mint a hosszú tél előpostája sok gazdát rémitett meg, hogy marhájokat félelmekben potom árért adogatják el. A kukoríczaszár és csuma, ugy a buzaszalma is jó takarmánypótlék e-táplálő is, mégis marba nem igen kap rajta, hamar ráun, ha eszi is, csak annyit, hogy az éhségét veszti, de jól lakást nem eszik belőle, mert fogát elvásitja. De a szorgalmas, ügyes gazda mindennek találja módját, a kukor:császárt megzúzva, apróra megvagdalja, a buza- és zabszalmát szecskának metszi és egy kádba korpa vagy
letkező nagy bizalommal, hogy titkosan irott verseit neki olvasta fel először, vagy ha néha egész kis könyvet irt össze, neki adta át azokat elolvasás végett, szerette még akkor mikor még ö is fiatal deákocska volts a Margit sem viseit olyan unalmasan hosszú . aát, nem volt oly zárkózott s olyan komor, szótalan mint most a nem merte ezt még önmagának sem bevallani. Kémesen érző szive hangosan tiltakozott e fejlődni kezdő szerelme ellen s szerette volna, ha ö lett volna mégis az első, ki szerelmét elárulta Margit előtt, mert igy legalább remélte, hogy az soká fog megtörténni és bosszú időig titokban fog maradni, — de igy — egy vágya együtt teljesült a meghalássalk egyszerre támadt az elenyészéssel, egyszerre fakadt a berva-dással b fájó, ázétznzott szívvel, zokogva vett bucsut Margittól s indult el akkor jogi pályáoak az egyetemen utolsó évét bévégzendö.
Azóta gyorsan három év repült el ismét, de egyikükre sem nyomtalanul Margit nagy lány lett a szó valódi értelmében ! b többé- kevésbbé lankadt kedve az ax \' előtt oly kedves tárgy a tanulásában, Ele-¦ mér pedig érezvén, hogy szórakozó, min-( denben oly mélyenérző ábrándoi termé-j szetével, az ügyvédi pályán kevés sikerre bzámithat s különben is semmi kedvet ! nem érezvén magában a bátya iránt, mely-|röl pedig annyit beszéltek neki s meíyre őt — fényes jövőt jósolván neki szép eiő-j adásáért — barátai annyit unszolták — egészen az irodalomnak szentelte további I életét, a melyre nem közönséges tehet-1 sége öt teljes joggal indíthatta, s egyelőre
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 21-én.
• darával keverve letörni és sós vízzel le?p\'
tözveadja ?arhiinak, ha burgundi vajember. Az ember lakja az egész földet; de
takarmányrépának bővében van. dara be lyett főtt burgundíával keveri és levével öntözi le a szecskakeveréket, Az igy készített kukoriczaszár és szalmaszecska keveréket a legjobb étvágygyal eszik a marhák és egyéb jószág is, s megmarad nak marháink a silány takarmány mellett is jó erőben és húsban. Ily eljárás mellett a gazda kitengetoeti marháit a télből a nélkül, hogy marhái leromlanának, s mire kukoriczaszár és Bzalmája elfogy, arra " tél is kimegy, tavasz közeledtével jobb takarmányra kereti a sort, s a tél folytában élnem gyengült marhái a jobb takarmáay-nyali tartás mellet* a tavaszi mnokát könnyebben fogják birni, mint azok, melyek már a tél folytán elsoványkoütak, gyomruk összeszorult, mert ezek még a jobb tartás mellett is megérnek egy ideig heivre jönni A szemes gazda arra is ügyel bogy istál lója, ólja, hol barmai telelnek, elegendő meleg legyen. A vékony falazatú istállót, óllat köröskörül kivQl és belől bezakatolja rósz melegvezetővel, nádbó! kötött zsúppal vagy ennek hiányában szalma kötegekkel, mert nem feledi, hogy a marha és egyéb barom is a nagy hideget szenvedve még jó tartás mellett is elsoványul és\'kigyöngül.
A tapasztalt vén gazdák aggódva tekintenek a jövőbe, a sok hóesésből nem
A fold legnemesebb teremtménye az
ott élhet legjobban, hol táplálékát beszerezheti ; különösen pedig ott van elszaporodva, hol azt legjobban ás legkönnyebben szerezheti be. S az égalj nemcsak a növényzetre és az állatokra van befolyással, hanem az emberre is nagy hatást gya korol.
Az ember a természet által kitűnő szervezettél van megáldva, s a föld legtöbb éghajlata alatt megél; azonban a különböző éghajlatok lassankint átalakitólag hatottak az emberre és igy keletkeztek a különböző emberfajok.
Az égalj nagy hatást gyakorol az ember testére: és pedig ugy színére, mint termetére és szervezetére.
A forró éghajlat alatt az emberek testének szine rendesen fekete, mert a roppant forróság következtében a bőr üy szint nyer. A mérsékelt éghajlat pedig a bőr színét világosan hagyja.
Ha az égalj nem volna nagy befolyással az emberek színére, akkor az összes emberség mind egy szinoel birna.
Á izerfölőtti nagy hideg vagy meleg egyaránt akadályozza az emberi nemnek kifejlését Ezen égaljak egyike alatt sem találunk magas, derék és nagy férfiakat, mert itt az éghajlat magasra emelkedni oha sem engedi őket. Tehát a mérsékelt
sok jót várnak a jövő évi aratásra nézre. tég!jajiat legkedvezőbb az embernek testi S aggodalmaik jogosult, mert a vetések a , ^ifejlésére, és itt szabadon is fejlődhetik ni * ugy nagyra, mint szabályosra.
A túlságos forróságban lomhaság és ezzel munkátlanság jellemzi az embert, egyszersmind az idegek eltompulnak Itt gyenge tehetetlen emberekkel találkozunk.
Valamint a meleg, ugy a túlságos hí deg is károsan hat az emberre. Ily égalj alatt elfásulnak az érzékek. Ezen emberek sehogy sem képesek előrehaladni, mert az
vastag hóréteg alatt, kellő levegő hiá nyában sokat szenvednek s könnyen %i is veszhetnek. Sok gazda már előre számit, hogy mihelyt a tél kifele megy s az időjárás enyhébbre fordul a vetések fölött fekvő vastag hóréteget kihegyezett dorongokkal sűrűen meglikgalják,hogy a lyukakon keresztül a vetések friss levegőt nyerjenek, A hóréteg legveszedelmesebb akkor ba már olvadni és poshadni kezdvén, a hideg nevekedtével újra megfagy és megkér
gesült jeges hóréteg minden levegőt elzár : önnállás és kitartás, valamint az ero, te a vetéstől. A régi öregek emlegetik, hogy ! hát a bátorság is hiányzik náluk, s csak-igen sok és nagy hó után követhezö aratás \\ hamar kifáradnak és a haladást gyáva po-
többnyíre rosszul fizetett, szükséget hozott maga után.
Égalji és idő- statisztika.
(Vonatkoztatva Xagr-Kanizta varot ?i vi l-t id8j áriáira 1S90. évrSl.)
M
haság váltja tol
Ellenben a mérsékelt földöv alatt az emberek meg vannak óvva ngy az ellom-bulástól, mint az elfásulástől, és pedig az elsőtől a hideg, az utóbbitól pedig a meleg által. Különösen a mérsékelt meleg levegő igen jótékony hatással van a szer-J vezetre, valamint az egész emberiségre.
Igen nagy hatással van az égalj az \'emberek szellemére, s ezzel kapcsolatban Valamely vidék vagy ország időjárá- j azok műveltségére is. sának minőségét éghajlatnak nevezzük.\' A túlságos meleg szerfölötti nagy Az állatok és növények jellemző tulajdo-\' kipároigást eszközöl, emellett pedig a test nai az éghajlatoknak, és bátran mondhat-\' ellomhulásával a legazebb szellemi tehetjük azok hirdetőinelTlsTHgensok növény ségek parlagon hevernek. Ennek ellenke-van. mely egyedül -csak a forró övet, ma zőjén szintén nem lehet tapasztalni sik pedig a hideg övet jellemzi. A legtöbb valami kimagasló szellemi erőt, mert a növény csakis a mérsékelt égalj alatt for- nagy hideg és az állandó hó az embert dulelő: azonban a forró fnldfivdö mindig csakis táplálékának beszerzésére utalja szebb növényeket találunk. Valamint az tehát nemesebb foglalkozásról, főkép a igen forró, ugy az igen hideg égalj alatt szellemi élet termékeiről szó sem tehet is vagy semmi, vagy csak csekély a nő- ¦ Ellenben a mérsékelt égalj, a száraz vényzet. Általában a szélsőségek növény- és tiszta levegő folvidítja a kedélyt, a szel-zete kihaltnak látszik és itt csak kopár lemi erö hatványoztatik, tehát annak te-helyekkel találkozunk. \\ vékenysége, működése megkönnyittetik.
Ugyanezek mondhatók el az állatvi- Mindig ott találjuk a kitűnő geoiali-lágról is, alitásokat — kiknek szelleme mint nap
egyik fővárosi jónevü szépirodalmi lap mellé került, mint annak egyik belmucka-társa Neve csakhamar ismert lett az egész országban s a divatos kifejezéssel élve, azok közé tartozott s azok nevei között volt az ő neve is, kikről gyakran hírt hozott a kritika kürtje, hogy az „aggasztóan lassan szaporodó fiatal, tehetséges elbeszélői nemzedék" ismét egy fényes csillaggal dicsekedhetik.
Erre az időre esik elbeszélésünk kezdete. Elemér haza járt az unalmas szeptemberi napok első felére eső pár napi szünidőt élvezendő, és ez időt egészen szülői körében tölte csak párszor lá- [ togatta meg Zsibori Antal urat s Margitot, j de mindannyiszor sajnosao, igen sajno-. Ban, bár jólesett szivének a tájdalom — kellett tapasztalnia azt, hogy íme Margit ót még most is szereti, de az a válaszfal, melyet képzeletében Ö maga vont ö maga és Margit közé s melyet az öreg Zsibori \' makacs aristokratikus hajlamai s ama megvető nyegleség, melylyel a társadalom iparos osztályáról mindannyiszor ba csak lutólag is, s nem ritkán Elemér jelenlétében — beszélt megjegyzéseket koczkáz \'tátott — mindig magasabbra emelt mígnem — ugy érezte — kettejük bármelyikére nézve áthághatlanná lett — most is egész valóságában létezett
Ily érzelmekkel, szivében erős elhatározással vált meg szülőitől s szerencsétlen szerelme tárgyától, megígérvén Margitnak, hogy gyakran fog irni hogylé-téről neki egy pár tudósító sort Meg igérte, megfogadta s Bzive repesett örömében az igéret tétele alatt, de arra, már nem volt elég ereje, hogy Margitot hasonlóra kérje fel. A sora kegyetlen játékot űzött vele s ő egy félt, ugy érzé,- bogy vesztes le&z, hogy ki fog merülni t játék alatt. Cfeak bár egyedül volna a világban, ne volna egy lény, kinek életét Uftjd az 6 során ha csak egy perczczel is keserűvé
festi, ki épen ugy szereti őt, mint az a másik, kinek épen annyi joga van érte ag-gódnir^nínt tulajdon magának, kinek minden gondolata előre az övé, kinek minden szava előre az ő szivében szól, kinek egyedüli kincse, egyedüli java, egyedüli aggódó bánata ö, Ő és folyton, és mindig csak Ő1 És itt eszébe jutott az édes p,nyja. Uton volt a vonat egyhangú, unalmas zakatolással haladt vele tovább s ő folyton otthon volt mégis, egy érzelem tarcá fogva csupán és ez a vissza emlékezés édes &ay-járs. Már már sötét gondohtokrrak adott helyet szivében s ime meggojndolkozott komolyan megfontolt tervvel érkezett visz-sza a fővárosba, a bol fásultan\\s látszó ag megfeledkezve a Margitnak \'otthonléte alkalmával tett ígérete beváltásiról, szokott munkájával foglalá el egész idejét
Egyik ködös, borongós, unalmas délután egyedül ült kis szobájában tétlen ábrándozás között és íme hetek múlva elővette őt az emlékezés, két alakot hozott elébe- ez a csillogó ruhájú tündér, az egyik egy ősz, tisztes matróna, az ö édes szerető, goodos anyjáé, a másik egy hamvas szőke fej, az Ő ideálja, az Ő vágyai netovábbja és mégis az Ő elvesztett paradicsoma, a Margité. Ez a két alak szüntelen Összekapcsolódva jön lelki szemei elé s ő uem elég erős arra, hogy az elsőséget ne az utóbbinak adja meg.
Most eszébe jut ígérete, megtámadja a telkiismeret s elhatározza, bogy megírja az ígért első levelét Margithoz. Epen jó hangulatban van, nem hiszi, hogy valami hízelgőén tudna ő most irni s épen ily pillanatra Wyott Nem is\'akar semmi hízelgőt, semmi\\ csillogó hazugságot irni, csupán a puszta, meggyőző igazságot a leplezetlen, rideg valót melybe beleszövi férfias elhatározását, lemondását s kíméletes vonásokkal fogja rajzolni helyzetüket, annak reménytelenségét s Margitot is megnyugvásra iparkodik birni.
világit a többi közt — bol tél vagy nín csen. vagy igen gyenge; azonban a hőuég is mérsékelt b hol a természet úgyszólván Örökzöld takaróval ékeskedik. Itt a termé szet mindig ifja köntösben látszik megjelenői Itt tehát az emberek szellemi világa is fejlettebb s áz ész, valamint a képzelet lángoló és gazdag; te\'jes könnyűséggel működik. A nagy hideg lankasztja. a mérsékelt meleg pedig he vív. az emberek kép zelŐ erejét
A nedves levegő betegségre teszi hajlandóvá az embereket és ily levegő, valamint a mogorva idő egészen megváltoztatja a kedélyeket A mogorva idő károsan, a derűit pedig áldásosán hat a szemlélő-tehetségre. Az ily időjárás buskomorrá teheti az embereket tehát itt a lélek mű \' ködése is igen meglassul, itt az emberek előbb megöregednek, mint ott, bol mindig vidám- napos idők járnak. Ezeknél a kedély mindig vidor, a lélek fiatal és némelyek szerint: a baj soha sem őszül meg. \' (De a kopaszodás nincs kizárva ) i v, A történelem is világosan bizonyítja, . hogy az égalj roppant hatással van az emberre. Példa erre Görögország, mely^-a ; természetiül oly fönséges éghajlattal van megáldva. Itt emelkedtek a hellének oly tetőpontra, aminőnek párját nem találni.
Látható mindezekből, hogy az égalj mily nagy befolyással van az emberre, ugy testi, mint Bzeliemi tekintetben.
(Vége kov.) TÓTH LAJOS, tanító
CSáaNQS.
~ A visegrádi remeié.
{Gcrgei Artur)
Görgei Artúrról újabban sokat írnak a szahadságharezunk történetével és e dicső küzdelem bós emlékeivel foglalkozók. De mindaz, aj mit róla olvashatunk, csak
nagyobb szenvedést képzelni a földön !
Gförgei Artúr tehát mindenképp érdekes egyéniség az ő vigasztalan magányában, akár ellenséges indulattal, akár tragíkai részvéttel nézzük ót s
*Ezért, mikor a múlt nyarát Visegrádon töltöttem, bogy Mátyás királyról készülő drámai trilógiám hangulatához egy kis történeti levegőt szívjak, — az idők árjában sivár, kegyeletlen, modern kiránduló hely-lyé csiszolt Visegrádon, Mátyás király várának romjai után szemem akaratlanul is a mnlt egy másik romját: Görgei Artúr aiakját kereste.
De bizony Görgei Artur alakja épenséggel nem rom ; sőt inkább ga lsmbősz léjével, könnyed járásával, szigorú életrendjével inkább emlékeztet; egy életerős amerikai farmerre, mint a világosi katasztrófa\' szomorú hősére., , Olyan a visegrádi remete valóban, mint egy nagy "energiájú öreg gyarmatos, a ki az őserdők konok talaját vasakarattal- döngeti, ostro-fmolja, hogy — lépésről-lépésre haladva — termő,\' áidásthozó kerti földdé alakithassa.
Visegrádi háza körül, a Salamon tornya alatt, már csaknem minden árnyékos hely a Görgeié. Ott él, ott bolyong, ott kertészkedik mélán, katonás egyszerűséggel. Korán reggel kél, teát iszik, aztán lemegy a kertbe s irt, nyeseget, fur-farag, öntöz csaknem mindig hajadonfővel jár, i nap barnára perzseli arcza bőrét. Dohányozni rendesen nem szokott törté- Iszeszes ítaalt ritkán iszik. Magyar la
neti múltról lebbenti föl a fátylat;!?0\' keveset járat, néhány angol és Görgei mostani életét azonban meg!franczia folyóirat s mindössze négy nem világítja. Pedig, akármit gon-|!maLTar njsag: ez Görgei szellemi doljon is az ember Görgeiról, az az, szórakoztatója. Könyvet sem sokat egy kétségtelen, hogy fölötte érde- jol7as» könyvtára igen szegényes, kes belepillantani ennek a sötét alak- A múltról, a szabadságharczról nak a, lelki világába. Hisz alig van: Görgei jóformán sohase beszél. Kosföldön halandó, a kinek sorsa suth Lajos nevét nagyon ritkán ejti meginditóbb lehetne az övénél. ki. De, ha nyilatkozik, mindig tri-Ha igaz, hogy elárulta a hazát, jtilta nélkül, föltétlen elismeréssel bizonyára nincs egy nyugodt pilla- emlékezik meg róla* nata; izzó vánkosra hajtja fejét és Egyszer hallottam, hogy valaki lélekzeiét éjjel-nappal lidércznyomás!S2Óba hozta előtte Kossuthot. Görgei fojtogatja. De ha nem igaz ez á ret- ránézett a beszélőre, egyideig habo-; tenetes vád, akkor ínég kétségbeej- zoft^ aztán sóhajtva, halk hangon, a tóbb jeliéi tehetetlenül néznie, bo szomorúság bizonyos árnyalatával gyan sütik hősi homlokára a szé- monda:
gyen bélyegét! A hazaárulás gya-1 — A tragédiában a részvét örök lázatos bűnének vádja alatt ártat ; bódolata jutott neki! lanul göniyedni és érezni, hiábavaló] Társaságba G-örgei nem igen jár minden védekezés: nem tnduk ennél \\ idejét többnyire zárt körben, család
E gondolatok benj\'omása alatt fa nyar kedvvel ül asztalhoz s írja meg a rövid levelet, melynek tartalmával már fennebb megismerkedtünk s mely bármily nagy reményt kötött ö ahhoz, hosy helyes irányban annak a kívánt eredménye leend — egészen más kimenetellel vég zödött, mind ó reá, mind a Margit sorsára nézve, mert ime Margit annak hatáaa alatt senkivei sem közölvén elhatározó lépését, senkitől sem kérvén tanácsot, söt még ön íélkébeo sem tépelődvén sokáig a teendők fölött, útban van egyedül, minden kiséret nélkül a fővárosba, űzve, hajtva nagy szerelmétől, kiapadhatlan, ki nem irtható, el nem titkolható szerelmétől.
Ne kisérjük a Margit lázas lépteit ismerkedjünk meg elbeszélésünk többi alakjaival.
in-Özvegy Rothné asszonynak tisztességes (de csak szerinte) bor üzlete vau a fővárosnak egyik kevésbbé piszkos, de annál megbizhátlanabb, félreesőbb — és e két körülmény magyarázza meg az első jelzőnek talán külön ősségét — negyedében. Az üzletben megfordulni szokott vendégek kiszolgálását Ö maga és három hajadon s rútnak épen nem mondható leányai végzik és a tisztességes, borüzlet melynek vezetője Eothné asszony irigy nyelvek szerint nem épen mindennap van felhiva a rendőrséghez az üzletben lefolyt rendetlenségekért, melynek rendes és megszokott úgynevezett rendes .adófizetői" (és ezek is fizetnek pótadót és rendesen hátralékban vannak) java részt ía-czér borbély és kereskedő hegedek, hely-nélküli pinczérek s más ily bizonyos időszakokban kétes exísztentiáju személyek b melynek vonzerejét — természetes és elhallgatni nem lebet — a három gráczia képezi b mely épen a khárom piros alma"
— hangzatos czimét viseli — elbeszélésünk idejében szokatlan látogatottságnak Örvend. A három piros alma (azt hiszem mi is nevezhetjük őket igy, mert c?ak ugyan pirosak, ámbár ha máralmáról van szó, az elbeszélés irója a maga részéről vad almának volna hajlandó őket tartani) közül a legkisebb, a fess kis Roth Miczi (prózailag Mariska) csak pár évvel is ezelőtt könyv-táskával hóna alatt, takaros kis ruhájában, mely alól azonban már akkor is formás keblek, kívánatos lábszárak duzzadtak ki, egyike volt a fővárosi női képezde legszorgalmasabb növendékeinek, a hova ö ép azon évben került,.- njidön Margit annak utolsó, harmadik évét járta. Az akkoriban igen szép, szelíd s túlságos szerény leányka az intézet növendékei közül igen soknak s többek között különösen Margitnak nagyon megnyerte tetszését, rokonszenvét elannyira, hogy az év végén Margit és Miczi között valóságos benső barátság fejlődött ki s ők már egymástól ugy váltak el, miét a kik nagyon, nagyon szefetik egymást és ösztnién fájlalják egymás távoztat Fogadást tettek egymásnak, hogy sűrűn fognak levelezni és évenként Margit legalább egyszer fel fogja öt keresni és hogy majd Miczi is felfogja Őt keresni valamelyik nővére kíséretében, de ez a fogadás bármily benső őszinteséggel volt az téve a miudkefejök életében beállott uj határozó körülmények következtében nagyon könnyen feledésbe merült. \'
Igy multak el az évek gyorsan egymásután, a nélkül, hogy a két barátnő ta-lálitozott, vagy levelet váltott volna egymással.
Azon a napon pedig, melynek délutánján Margit kimerülve a gyalogolás fáradalmaitól a fővárosba megérkezett, Miczi szokott délutáni sétájára, az ő nyelvükön szólva, .kémazemlére indult, melynek rendesen a főváros élénkebb fekvésű
jávai, rokonaival, benső barátaival tölti. Idegent alig fogad. Évenkínt egyszer külföldre utazik. Klagenfurtban sokszor megfordul. Mondják, bdgy tábornoki nyugdiját is ott veszi fői. Nyugtáján a visegrádi plébános aláírásával igazolja, hogy él. Görgei mindig személyesen viszi el ryogtá-ját ii plébániára s az okiratnak C3ak azt a felét mutatja, a hol a plébános nevét* aláírja; a másik fele be van hajtva.
Görgei fölötte tartózkodó, csaknem bizalmatlan és rideg. Pedig a hó alatt vulkán forrong. Görgei lelkében folyvást kegyetlen sorsa fölött tépelődik; mondhatni halálosan fáj neki, hogy oly sokan tartják hazaárulónak 03 hogy ez ellen a vak Ítélet ellen hasztalan küzd a történeti művek és polémiák, egész sora.
Hogy mily érzékeny sebeket rej teget Görgei a nyngodt, , méltóságos külső alatt, ere nézve három érdekes megfigyelést tettem.
Egyszer, a visegrádi propeller közlekedés megnyitó ünnepén, második szomszédja voltam a lakomán, melyen Ő is megjelent. A czigány épp a mi hátunk megett állt. A hangulat nagyon száraz, fanyar volt. Ekkor én — minden szándékosság nélkül — odaszóltam a czigánynak, hogy húzza a Kossuth-nótát.
Az ismert dallam első hangjaira a társaság filiszterei izgatottan mo zogtak, attól tartva, hogy Görgei ott hagyja a lakomát. Görgei meg se moczczaot, kissé elhalaványult, tetette a kést és villát és szótlanul maga elé meredve hallgatta a nótát. Aztán hirtelen fölemelte asztalkendőjét és ngy tett, mintha izzadt hom tokát törülné. De én jól láttam: egy titkos könnycseppet törült ki szeméből.
Máskor meg egy ismert tudós pattanta föl a jégburkot Görgei szi véről. Kedó^ps poharazás közben,, melynek Görgei csak csöndes nézője^j volt, a tudós odalépett hnj?,á és po harát feléje emelve szólt:
;— Tábornok nr, szíbad koczin1 tani?
Görgei fölállt, ránézett a tudósra és halkan, reszkető, keserű hangon monda:
— Egy honárulóval? Hallettam ezt a hangot és ösz-szerázkodtam. Megdöbbentett az a mély bánat, az a végtélen elkeseredés, mely panaszosan fölsírt belőle. A harmadik eset is jellemző.
és forgalmú utczái szolgáltak terrénum gyanánt és a mely alkalommal egyedül, mieden kíséret nélkül távozott hazulról (az igazság ellen vétenénk, ha elhallgatnánk, bogy haza rendesen kísérettel jött) s melyből rendesen csak a ké\' ö, öreg este szokta haza hozni.
Margit, kinek a fővárosba „rokonai nem voltak s ki ismerősökkel is csak kis számban bírt s jelenleg azokia sem ázathatott ^emrni tekintetben s azoktól sem kérhetett felvilágosítást uibaigazitást oly kényes\'ügvben mint a minőbenő most fejét törte, czéltalanul bolyongott a népesebb uiczákon, kitéve minduntalan egy egy ki-áncsi szem kíméletlen, fürkésző tekintetének, ildomtalan, sértegető, gúnyos megjegyzéseknek, de folyton remélve, folyton azt*híve, bogy — bár fogalma sincs arról, hol kellene\'Elemért keresnie — estére biztosan fog ott találkozni.
" Ily tépelődő gondolatok között rohamosan telt az idÖ s a késő szeptemberi délután korán .kezdett beesteledni s az alkonyat sötétséggé1 fenyegetett Margit perczenként fokozódó félelemmel gondolt azon eshetőségre, hogy az esetben, ha nem sikerülend Elemérrel majd találkozni, hol fogja az éjet eltölteni. Nem is gondolt erre, hogy még ez Js megtörténhetik s valóságos láz fogta el minden tagját. Szemeit ég felé emelte, mintha onnan várná a szabadító &tndolatot, midőn hirtelen, észrevétlen egy kéz vállon érinti. Megrázkódik egész testében s ime szembe látta magát egykori barátnőjével Miczivel. ki bár kissé hidegebben, de mégis elég barátságosan hívja, hogy séta közben mesélje e> neki, bogy minő körülmény hozta a \'fővárosba. Margit egyelőre haboz, váljon rábizhatja-e titkát e nőre, ki az igaz egykor barátnője volt de most, most ... végre a dőí szív gyanútlan bizalmával beszéli el Miczinek sorsát egész a percaig, aölybsn különös találkozásuk történt.
HARMWCZADDX ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 21-én.
volt, melyre Királyi Pál országgyűlési képviselőnk, is meghivatott
— Gyász a« elhunyt hercxegpri-másért. Báró Hornig Károly megyés püspök ur elrendelte, hogy az egész egyházmegyében, minden kath. templomban e hő 27-én. pénteken, az elhunyt egyházfő lelki üdveért ünnepélyes requiernek tartassanak.
— SzlTes felvllngositásnl. A részben csekélységem által is kibocsátott s február 7-én lefolyt hangversenyről szóló
A Mátyás-forrás völgyében Má,-tyaskorabeli palota romjaira bukkantak. A műemlékek országos bizotr-sága nevébeu egy régiségtudó! vezette az ásatásokat. Mikor elkészül i. tnuckával lefotografalta a romokat. A jeíenvoltak közül többeket felázó btutt. hogy üljenek le a szétszórt kövekre.
Görgei szintén ott volt és az ua-, varjas tudós ót külön megkérte, hogy I meghívó azon része, mely a szegény Veevüljön 5 is a csoportba. [gyermekek tápintézetéről szólt.
"í-ik - , , . i félreértésre adott alkalmat. Sokan a Nép-
Görget tétovázva nézett majd a kon).hát tóve32te[ték öss2e vele eJlg
tudósra, majd a közönségre, mely a n4t;c3ak a szegény gyermekek ét-köveken elhelyezkedett. És ez a nyűg kezesére vonatkozott További félrema-hatatlan, aggódó tekintet, azt látszott gyarázásoknafc elejét veendő\'kijelentem, kérdezni hogy az idegenek közül i n°ey a hangverseny tiszta jövedelmének :;etn ugrik-e föl valaki, ha Görgei , b«madrésze annak a bizottságnak adatott 6 f ját. mely az éhező gyermekek táplálása
\'s"\'- \' j czéljából gyűjtéseket eszközölt b e gyer-
Végre azonban mégis ridctt-egy mekeket a helybeli nép- és polgári isko-kópárkányra. ^ ; Iában stb. összeírta Ez a jótékonyság]
De Inig a tndós a fotográfiai ké- aktus semmiféle fenüló egyesülettel nem szüléket igazgatta, azalatt Görgei ^^t^l^^tv észrerétlenüi félrefordttotta az arczát nöke Knáus*z ^Uizsár jr, pénztárnoka
úgy. hogy a képen semmit se lát batui belőle ....
Vájjon mit érezhetett a büszke uagyratGí\'ő Görgei a néma-rezigná-czió e pillanatában . . .
Eninyauszty Gyula _ Híre itw
nagy fontosságn kérdéseknek alapos ínég- [ rádról Korschill Károlyné Gizella nővéré-világitása és megvitatása, ezen kérdések vei, Amtmann Jánosné Irén leányával, megoldásának előkészítess a szükségesek-j Kanizsáról Özv. Vposzné, Zákányból nek mutatkozó határozatoknak hozat; V %:heich Jánosné nővérével, s a helybeliek, áltaL A gazdatiszti congressus f. é. májti közül: Horváth Gyuláné, Mátray Edéné, bó 6—8. napjain Budapesten a „Köztel-1 Markó NándornéV Jakab Lajosoé, Kadnár ken" (Üllöi-ut 25. sz.) fog megtartatni. A ^Károlyné urnök, Németh Berta és Hoff-coügressus ülései mindig délelőtt 10 óra-\'mann Gizella kisasszonyok stb. Felülfizet -kor kezdődnek. Ezen congressuson-min71 tek: UjlakP. Hirschler és fiai Dombomból
den magyar földbirtokos és gazdatiszt részt vehet, a ki ebbeli szándékát a coa-gressus rendező-bizottságnak legkésőbb f. évi ápril hó 20-ig bejelenti és az 1 írtban megáHapiíott részvételi dijat előre beküldi. A congr ssus napirepóje a következő: I. Elnöki megnyitó. II. A gazdatisztek anyagi és erkölcsi érdekeinek biztosítása. III. X gazdatisztek nyugdíj-intézetének felállítása. IV. A tiszti száztóli rendszer előnyei a birtok jövedelmezése szem-
5 frt, Baadis Ernő Kis-Komárom 4 frt, Braun Kálmán Prága 1 frt, Kosaras János Ör-Tilos 1 frt, Mátray Ede 1 frt, Schreyer N. l„frt, Verbay István Csurgó 1 frt, Schneller Gusztáv 1 frt, Dr. Vida Károly Csurgó 50 kr, Jakab Lajos 50 kr. Ezen kívül elismerést s köszönetet érdemel a berzenczei apácza zárda is, ki színpadi készletét a legnagyobb készségééi bocsátá a rendezőség rendelkezésére, továbbá Németh Viktor úr Budapestről, kik a göri
pontjából. V. Az elhelyezés szabályozása. | tüzet, tekintettel a nemes czélra ingyen VI. Beadj&t indítványok és "határozati ja-1 küldte. A kedélyes, mulatság valóban kivi-
Miluilovlcs József
Bibornok-Érsek
1814—1891. Mély fájdalommal s szivünk legmélyebb részvétével vettük a lesújtó gyászhírt, hogy az autó uoin Horvátországban nemes mis-siót teljesített főpap febr. 19 én reggel 4 órakor -Ihúnyt. A jeles főpap\'Tihanyba akart visszavonulva élni 1681-ben. tíz év előtt, azonban Ö Felsége kérésére megtartotta állását, melyetmindvegig dicsőségesen töltöttbe. Temeié e febr. 24-én lesz, a székesegyház sírboltjába helyezik bebalzsámo ,zott holttestét örök nyugalomra. Az ünnepélyes requíem Húsvét után tarratik meg. Az áldott emlékezetű főpap hamvai nyugodjanak békében 1
— ő Felsége a király Gelse kö ségnek\'tüzoltószerek beszerzésére 5U forintot adományozott.
— Személyzeti, ő Felségénél kihallgatáson volt febr. 19-én Báró Hornig Károly püspök. Cseresnyés Sándor pécsi kir. tábiai tanácselnök Ugyauft/oa nap délután C órakor 28 terítékű udvari ebéd
Ste.n Sándor ur. Hoffmann Mór.
-^Közgyűlés. A nagy-kanizsai tornaegylet február hó 15-én. vasárnap délután tartotta meg évi rendes közgyűlését, mel; nek lefolyása a következő volt: Dr. GerÖ József elnök a határozatképes számban megjelent tagtársakat üdvözölve, az ülést megnyitja, és felhívja az egyleti jegyzőt az évi jelentés telolvasasára. Dr. Kemény Fülöp jegyző felolvassa az évi jelen-ést, mely szerint az egyletnek jelenleg 58 működő és 3 pártoló tagja van; a lefolyt évben összesen hét választmányi Ülés tárta tott A választmány múlt évi működésének legjelentékenyebb mozzanata tornászán szakkönyvtár alapítása, valamint azon intézkedés, mely szerint az egyleti tornatermet az egylet tagjai kedden, csütörtökön és szombaton e&iá kizárólag vívásra használhatják. Az egyleti tagok sem á szakkönyvtár használatáért, séma vivóórákban való részvételért ai, évi G frt tagsági díjon felül egyéb költséggel nem terheltetnek. A mult évi zárszámadás és a folyó évre szóló költségvetés fel-jolvasása és elfogadása után következett \'a tisztikar és a választmány megalakítása, melynek eredményekép megválasztattak, és pedie elnökké Dr. Gerő József, alelnökké Simon Gábor, jegyzővé Weiss-berger Kálmán, pénztárnokká Szukitsch Sándor, müfelügyeióvé Weissmayer Lipót, szertárnokká Jíothschild Zsigmond. Választmányi -tagok lettek: Ebenspanger Leó, FischfM\'\'Sándor. Dr. Kemény Fülöp, Milhofer Ödön. Dr. Neu-iedler Antal, Varga Lajos, ifjú Weiss Tivadar, ^Yeiss-^ mayer Mór. A közgyűlés az elnök elteié-. : sével ért véget.
— Heti biztosok e héten a Kisded nevelő Egyesület mind a négy óvodájában Mantuano Józsefné és Fesselhofer Jó-zsefné vála-ztmánví tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet örtanyáján Bódis János mászó szakaszparancsnok ur.
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai izr. hitközség „Chewra Kadischa* temetkezési és betegápoló jótékony czélu egvlete f. hó l5én tartotta meg évi rendes közgyűlését Lówy Adolf ur elnöklete alatt. A titkári jelentés tetszéssel fogadtatott Ebenspanger Lipót tag indítványa, hogy az egylet összes ügyvitele magyar nyelven történjék, általános helyesléssel fogadtatott. A kilépő hat tag Honig Dávid kivé telével, mind megválasztatott Uj választmányi ,tag lett a hitközség elnöke: gelsei Guttmann Vilmos kir. tanácsos.
Sorozás. A Zalavármegyében tör
vaslatok tárgyalása. Tisztelettel felkérjük a congressuson tárgyalandó ügyek iránt érdeklődő földbirtokos urakat és gazdatiszteket, hogy a congressosoc személyesen résztvenni és az iránt ismerőseik körében minél nagyobb érdeklődést kelteni szíveskedjenek. A gazdatiszt urakat még ezen felül felkérjük, hogy a congressus napirendjébe felvett fontos ügyek előzetes megbeszélése czéljából vidékeiken összejöveteleket rendezzenek és ezen ösz-szejöveteleken - nyilvánuló nézeteiket a rendező bizottsággal közölni ne terheltessenek. A congressus érdekében való minden közleményt vagy megkeresést: a magyar gazdatiszti congressus rendezőbizottságának Budapest, „Köztelek* czim alatt kérjük beküldeni. A magyar gazda tiszti congressus rendező-bizottságának megbízásából; Krocsák G. Emil.
lágos kiviradtig tartott
— Névmagyarosítás. Kohn Bódog és Pál nagy-kanizsai lakosok vezetékne-vöktt belügyminiszteri engedélylyel „Ker-tész\'-re magyarosították.
— Színészet. Végre-valahára haliunk valamit a mi jó székes-fehérvári szin-társulatunkról. Nagy-Kanizsára Húsvétkor érkeznek, itt néhány hétig működve. Zala-Egerszegre fognak távozni, honnan felső Magyarország íelé veszik utjokat
— Fenyegetett orvosok. Ezzel a czimmel valóságos rémtörténetet mesél ela .Neues Wiener Abendblatt", mely szerint Kis-Komáromban a legutóbbi napokban egy szegény család áldozatul esett a kifejlett széngázuak s mivel előtte való nap a beteg gyermeknek akerületi orvos helyettese anti-pirint és calomelt adott, a nép meg akarta
iynchelni mind a helyettes, mind az időköz A zákányi vasúti tisztikar f. hó I ben megérkezett kerületi orvost aztbivén, 7-ikén hangversenynyel egybekötött sike- ; hogy az orvosok mérgezték meg a családot rültnek mondható tánczestélyt tartott a j Erre a rémmesére, melyet a bécsi lap ter-„ Dunántúli Közművelődési Egyesület" ja-\'. mé3zetesen roppant hosszú lére eresztve vára. E határszéli állomáson, hoí -csupán közöl, csak az a megjegyzésünk, hogy a nyolez hivatalnok van alkalmazva,- nem : Kis-Komáromban történt szénmérgezést csekély fáradság s fejtörésbe kerülhetett i már ezelőtt négy héttel terjedelmesen kö-egy ilyen estély összehozása, annyival is, zöltük, amit pedig a mérgezési gyanúról inkább, mivel az est sikere csupán a kör- j s a lynchelésről ir az osztrák újság, abból nyék intelligentiájának támogatásától füg- j egy betű sem igaz.
gött a helybeliek csekély száma miatt j — Sümegben a télszigora által suj-Hogy az estély mégis sikerült az legna-j tott szegények segélyzésére\' f. évi feb. 4. gyobb részt a m. kir. államvasutak képvi- j igen sikerült hangverseny tartatott mely-selője Mátray Ede ur szeretetre méltó hez nemcsak a sümegiek, de vidékiek is kedves nejének szül. Feszty Gizella úr-! hozzá járultak, eredménye 116 frt. felűlfi-hőlgynek köszönhető, ki se\'fáradságot, se \' zetés, tiszta, maradék 225 frt 47 kr. Érdem költséget nem kímélve heteken át közdött j részesek a szives közreműködők, de az a szép ügyért. Másod sorban örökös Hor- j oroszlán rész belőle a járásnak főszolgabi-váth Gyula uraC a délivasu! áliomásfőnö- róját tek. Soós Pongrátz urat illeti. Ter-két illeti meg a méltán kiérdemelt elis- met ingyen és fűtést Major József ur, mérés. Csak az ö buzgó támogatásuk, fá- adott, egyebet Epsteic Vilmos ur. Áldja radozásuk és közreműködésük mellett volt Isten a szegények jótevőit! -,-elérhető az, hogy az etsó négyest 18 pár — Napi biztosok e héten a nép-táoczolta s hogy a felmerült tetemes költ- konyhában febr. 22-én Dr. Blau Simonné,
Miczi az elbeszélés alatt műértő izemmel mérte végig néháuyszor a még folyton remegő Margitot s mialatt megnyugtatni igyekszik őt, hogy náluk biztosan, senki által feLnem fedezve bevárhatja, míg vagy Elemérrel, vagy atyjával találkozik, lelkében kárörvendő mosoly-lyal szemtelenül kétkedett Margit szavaiban h így döntötte el az ártatlan, s teljesen hatalmában levő leány sorsát r jer csak. épen jó uton vagy arra, hogy Eleméreddel vagy ha vels nem, másokkal találkczhas-
íál s kézen fogva vezeti üt be a Margit1 ténö idei sorozás sorrendjét lapunk előbbi képzeletében egy csendes kis házikóba, számában közöltük, ehhez kiegészítőlég a mi tudomásunk szerint pedig a rosz hírű, közöljük most még a katonai sorozó bi-kétes multu vendéglő bűzhödt dohos le-zottság névsorát. L sorozó bizottságban vegójü szobájában, hol viezogó nővérei éa i közös hadseregbeli elnök Bunyeváca Ja-ozv.Rothné asszonynak, meg egypár U?nső romir őrnagy a cs. és kir. 48. badkiegé-vendégnek valóságos bravourként beszéli szitő kerület parancsnoka. Avatótíszt Wei-el kalandos találkozását Margittal s azon gand István hadnagy. Honvédelnök Hegekörülményeket, melyek Margitot íme pár düs Jenő Őrnagy a m. kir. 20. honvédgya-napra ide kényszeritik s mialatt Margit a logezred 1. zázzlóaljparaocsnoka. Avató szégyen súlya alatt majdnem Össze roskad tiszt Lenkei Fülöp főhadnagy. U-dik bi-s Miczi öt, ismételten hizelgő szavakkal zottság: közös hadseregbeli elnök Stroh-igyekazik megnyugtatni a nyújtandó vé- mayer Károly százados. Avató tiszt Seidl delemről, meg nem állhatják a Három József főhadnagy. Honvédelhök tnokár-növér egyetértő, gúnyos szempillantást, völgyi Weidinger Alajos őrnagy a m. kir. váltani. !20. bonvéd kiegészítő kerület parancs-
Margit sehogysem akar beletörődni noka.AvatótísztKrausz Henrik főhadnagy, helyzetébe s nem nyílik szóra ajka, ismét. — A székesfehérvári kaszárnyacsalóka remény lepi meg egész lényét, építési árlejtésnél Hirschel és Bachrach szeme előtt kápráztatva Elemér délezeg nagy-kanizsai czég tette a legjutányosabb alakját a mint az ö megmentésére siet. ajánlatot 625 ezer forinttal.
Legyünk kíméletesek a tiszta, ártat-1 — Felhívás a t. cz. magyar földbír-laa, angyali lény édes, mohó reményeivel; tokos urakhoz és a gazdatiszti karhoz, zeniben s ne kétkedjünk váljon fognak-e [ A magyar gazdatisztek és erdészek or-azok teljesülni vagy sem, hanem reméljük : szagos segélyegyesüietének választmánya mi is vele együtt a legjobbat s befejez-la több oldalról nyilvánult óhajtásoknak vén elbeszélésünket bigyjük, hogy Elemér | megfelelőleg, egy magyar gazdatiszti con-még elég, korán érkezett arra, bogy Mar jgresaus megtartását elhatározta. Czélja gitot a görbe uton megállítsa s az egye i ezen congressuanak a gazdatisztek erkől-nesre vissza térítse. esi és anjagi helyzetének biztosítása, a
gazdatisztt nyugdíj-intézet életbe lépte-
- tése, valamint egyéb -ugy a gazdatisztek,
1 mint a földbirtokosok érdekeit érintő
ég daczára mégis 16 frtot küldhettek be a Dunántúli Közművelődési Egyesület irodájának Bpestre. A hangversenyen Jakab Lajos délivasuti hivatalnok felolvasást tartott a Dunántúli Közművelődési Egyesület czéljáról, továbbá a „Duzzogás mesterségéről"\'. Utánna Verbay Ilona k. a. zongorán előadta Dreyschock : L\'ioquíé-tude-jét s kitünö játéka viharos tapsokkal leti általánosan méltányolva; majd örökös Horváth Gyula úr szavalta el Garay .Magyar hölgyét" sutáaaaismét Verbay Ilona k. a. ragadta el a válogatott közönséget zongorajátékéval előadva Liszttől „Ehap-sodie hongroiseu-t A rendezőség egy ka-melis. csokorral lepte meg avalÓdi művésznőt Ezután a szépen feldíszített terem egyik elfüggönyzött részéu megszólalt a harmonium a a\'függönyök mőgőit az „Isten áld meg a magyart!" cz. hymnus ének hangjai voltak hallhatók harmonium kíséretében. A közönség erre irányzott s felcsigázott kíváncsisága gyönyörű kielégitést nyert, mivel az ének végével felhuzatván a függöny valóban meglepő látvány tárult szemeink elé. Kimagasló helyzetben láttuk Hungáriát egyik kezében kardot, a másikban pajzsot tartva s"felette a levegőben egy kis angyal kézében koszorút tartva feje fölé. Közvetlen Hungária mellett egy hölgy s egy férfi eredeti magyar öltözetben, , majd előttük egy másik pár a dunántúli svábok öltönyében, ezek előtt pedig egy pár horvát egy pár pedig festői tót Öltőny-
¦ ben foglaltak helyet A festői öltönyök : zöld és vörös bengaliai világítás mellett
valóban elragadó látványt nyújtottak s a
¦ háttérben pedig e felírás volt látható :
Viruljon a dunántúli magyar közművelő
Fischer Elvira, 23-án KartschmaroffLeóné, Reichenfeld Leopoldin, 24-én Székely La-josné, Mattosch Gizella, 25-én Dr. Rauch Zsigmondné, Löwinger Kamilla, 26-án Clement Lipótné. Darázs Malvin, 27-én Scherz Richárdné, Wolheim Fanni, 28-án Rotbícbild Albertné és Strém Leopoldin.
— Névmagyarosítás. Fürst Lajos állami állatorvos nsgy-kanizsai illetőségű s miskoiczi lakos vezetéknevét miniszteri engedélylyel „Feleki\'-re magyarosi totta.
— Megjutalmazott tanítók. Ru-
zsicska Kálmán dr., Zalavármegye kir. tanfelügyelője a közigazgatási bizottság február havi ülésében ötödik jelentését tette meg a magyarnyelv szakszerű oktatásában és annak elsajátitásában jeleskedő muraközi és vendvidéki tanitók. és tanulók megjutalmázasáról. A vármegye törvényhatósága, a megye nemesi pénztárának választmánya s egyes lelkes tanügy-barátok részéről társadalmi uton begyült adományokból ez ötödik alkalommal 688 frtot osztottak ki. Az utolsó öt tanév alatt a nevezett vidékek tanítói és tanulói ösz-szeseí) 2973 frt jutalomban részesültek.
— Reményi Ede hangversenye Nagy-Kanizsán Bzombaton, f. évi márczius hő 14-én lesz. A programm ugyanaz marad, meíy előre közöltetett s melyet ez alkalomból mi is közlünk: 1. aAdante és finale" a hegedűversenyből Medelsohntól, zongorakísérettel játsza: Reményi Ede ur. 2. a) ,Paraphrase de Conzert" Sur un thSme Schuberttől, b) „H&baners" .Carmen" dalműből Bizettől, magánhe-gedüre átírta és játsza: Reményi Ede ur. 3: a) .Nocturne\' Chopintől, b) „Menüetté
dési egyesület!" A körülbelül perczigíPadarewskytől, c) .Bercenle" (Bölcsödal)
tartott látvány általános tetszést és tap sot aratott Ezután közkívánatra a szereplők a közönség közé vegyültek az eredeti
| és festői különféle nemzeti öltönyökben.
i Hungáriát személyesité Markó Nándorné, a magyar fajt Németh Berta k, a. és Markó
! Nándor, a svábot Hoffmann Gizella k. a.
; és Krausz Gyula, a horvátot Mátray Edéné
| és Hoffmann Sándor, a tótot pedig Jakab Lajos és neje. Ezután a táncz vette kezdetét, hol a következő hölgyek neveit jegyeztük fel: Csurgóról Dr. Vida Károlyné,\' Verbay Istvánná Ilona lányával, Körmend/ Margit k. a. és Héjas Jolán k. a^ Berzen-czéról Mautner Albertné Páhy Malvin kis-aaazonynyal, Porogról Török Pálné, Lég-
Huber Károlytól, d) „Perpetuum Mobile" C. M. Webertől, előadja: BodÓ Alajos ur. 4. „Pleyrera1\' (Halászdal), „Zapadeado" (Vargatáncz) spauyol tánezok Sarasatétól, játsza : Reményi Ede ur. 5. a) .Rigoletto", ábránd, b) XV „magyar Rapszódia" Liszttől, zongorán előadja: BodÓ Alajos ur. 6. Mgyar nemzeti népdalok Reményitől, játsza Reményi Ede ur. 7. „Homageá Paganini\', Sur le théme nel cor pin non mi sancto, magáubegedüre szene és játszat Reményi Ede ur.
— Nyilvános köszönet. A nagykanizsai takarékpénztár részvény társulat tekintetes igazgatóságának ajánlatára szives volt a közgyűlés a helybeli Kisded-
nevelő Egyesület segélyezésére 20 forintot ezúttal is utalványozni,\'-.mely összeg megküldetvén, ezért hálás köszönetét nyilvánítja az egyesület elnöksége.
— Nyilráíios köszönet. Misefai földbirtokos tekintetes FabiaLÍcs Károly ur szives volt Dr. Plihá! Viktor ur által a nagy-kanizsai Kisdednevelő Egyesület javára 6 frt 86 krt adományozva beküldeni, mely nemeslelküségért hálás köszönetét nyivánitja az egyesület elnöksége.
— FelolTasás. Dr. Neumann Ede főrabbi ur febr. 14-én a kereskedelmi ifjak Önképző Egylete részérőli felkérés folytán a Casino dísztermében valóban zsúfolt ház előtt rendkívül érdekes felolvasást tartott a „Műveltségiről. A felolvasó olvasottságát, bő tanulmányát és magas műveltségét körünk ismeri. Szerénységét sértenők a tömjénezéssel és hangzatos frázisokkal, csak annyit jegyzünk meg, hogy gratulálunk az Önképző Egyletnek, miszerint őt felolvasásra megnyernie sikerült Felölelt tárgya oly terjedelmes, oly bő anyagot nyújtó, hogy valóban mesteri tollra vall az eszméket összegyűjtve egy csokorba kötni mint a mezei virágokat Bizony volt benne nemcsak a szép asszonyokat de még a szerkesztőket is érintő s prüsizögtető virágszál is jó mennyiségben,
— Köszönet nyilvánítás. A nagykanizsai, és a Délzaiai takarékpénztárak 50—50 frtot kegyeskedtek a helybeli „Népkonyha"^avára adományozni, melyekért hálás köszönetét nyilvánítja a „Szegények tápintézetéoek" elnöksége.
— A na«y-L\'_nÍxsat kereskedelmi és iparbank-rész vény társulat február 15-én Eperjesy Sándor alelnök elnöklete alatt tartotta XXIU. rendes közgyűlését, melyen 33 részvényes 258 szavazattal volt képviselve. Az 1890. ütletévi zármérleg, mely 12018 frt 39 kr. nyereménynyel zárul, és az erre vonatkozó igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések "előterjesztetvén, ezek tudomásul vétettek és úgy az igazgatóságnak minta felügyelő bizottságnak a felmentvény megadatott Az 1890. évre osztalék fejében minden részvény után 6. frt. (6°/B) állapíttatván meg, mely a bank pénztáránál február 16. óta felvehető. — Az elhalt elnök gelsei Gutmann Henrik helyett uj elnöknek gelsei G u t-ma-on Vilmos kir. tanácsos választatott meg. Ismét .megválasztottak: Vidor Samu, Grünbut Alfréd, Rapoch Gyula és Blau Pál sorrend szerm*, kilépő igazgatósági tagok S évre és Lengyel Ignácz, dr. Bentzik Ferencz és Halphén Mór felügyelő bizottsági tagok egy évre.
— Pinczér bál. A nagy-kanizsai pinczér kar f é. február hó 4-én az „Arany szarvas" szálloda dísztermében zártkörű tánczvigalmat rendezett, mely a legfényesebben sikerűit A mulatságon képviselve Yolt a város intelligencziája és a legszebb hölgy közönség, — a diszes közönség a legélénkebb hangulatban mulatott virradtig. A négyeseket Tivolt Gyula és Kóczán Sándor urak rendezése mellett 60 pár tánezotta, s a tánezolók sora még a hajnali órákban is fáradhatatlan hévvel járta a viradtig szóló csárdást A bálanyai tisztet Bogenrider Józsefné úrnő lelkesült kedélylyel töltötte be reggelig. A bálon felülfizettek: Hirscbler Miksa ur A.-Dom-boni 3 írt, Dr. Szüts Miklós ur 1 frt, Bo-genrieder József ur 13 frt Tivolt János ur 5 írt, Knortzer Frigyes ur 3 frt Matejk-Ede űr 3 frt, Galambos Ulrik ur 3 frt, Tóth Antal ur Bpest 2 frt, Petrics Ödön ur 2 frt, N. N. 8 frt, Konrád Ag. ur 2 frt, ifj. Gross M. ur 2 frt, Mayforth Gy. ur 2 frt, Wucskics János ur 1 frt, Pauk J ur 1 frt, Zsigray József ur Sáncz 1 frt, Ronrer Károly ur 1 frt, Waliner Samu ur 1 frt, Neu-feld Salamon ur 50 kr, Kaufer József ur 1 frt, Bisztrovics János ur 50 kr, Forró Fereuoz ur Kis-Kömérom 1 frt Hiczelber-ger G\'Ogy ur 1 frt, Hell János ur 1 frt, HordéVVincze ur \'1 frt, Unger György ur 1 irt és Asbóth János ur 1 frt. A felülfize-tések hálás köszönettel nyugtáztatnak.
— A sümegh vidéki vöröskeresztegylet évi közgyűlését f- hó 10-én tartotta, mely a szokottnál nagyobb részvét mellett általános érdeklődéssel mult le. Elnök lett Darnay Kajetánné, társ elnök Mild Mihály prépost, titkár Bánfi Alajos igazgató, jegyző Gsallik Mariska, pénztáros Raile Józsefné, ónos Dr. Lukonics Gábor. Választmányi tagjaivá pegig Babos Gyuláné, CsigÓ Mária, Darnay Kajetáa, Ep-stein Vilmosné, Fűzik Gyuláné, özv. -Híódny Jánosné, Mojzer Józsefné, Sümeghi Tivadarné, Sürgoth Miksáné, Székely Gusztávné, Szűcs Pálné, Dr. Takács Jánosné, Takács Zsigiué, Takách Vilma, Tőrök Vilma, Tóth Györgyné, Wittman Istvánné, Vida János káplán választattak. Egylet áll 50 tagból. A választmány vagyona: 756 frt 43 kr^ a fióké 374 frt 78 kr. összesen 1131 frt 21 kr., mely a sö-meghi takaréktárba van letéve.
— Megyei r. h. A tapolczai kereskedő ifjak önképző egylete febr. 28-án tartja közgyűlését — Hetes községben egy anya három gyermeket szült mind egészséges. — Egerszegen a zsinagóga javári febr, 28-án jelmezbál leez. — Zalamegye
HARMINCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUAR 21-én
íevéltárnokává Fitos Márton árvaszéki jegyző neveztetett ki. — Nagy-Kaporna-kon febr. 23-án pótyásár tartatik. — Za-íaszeot-Ivánbaii tőiolió-egylet alakult. — Petőfi-estélyt tartanak márcz. 15-én Zalaegerszegen.
— Hazai r. L. Flanaorfer Ignácz udvari borkereskedő Sopronban meghalt. -—Supka Jeromos zirczi főapát élete 5y ik évében elhányt. — A budapesti Pasteur-intézetben eddig 569 megmartegyén nyerte vissza épségét. — A budai uj királyi palota építését tavaszszal folytatják. — A leégett győri piskótagyárt újra felépitik.
— Ferencz-Ferdinánd főherczeg oroszországi útjából febr. 20-án érkezett Bpestre.
— Budán a királyi laknál honvéd diször-ség is rendesen fungál. — Bpest és Szeged közt a telefon összeköttetés meghiúsult. — A magyar fegyvergyár részvény-társulat uj alakuló közgyűlése a napokban tartatik meg. — Pozsonyban földrengést észleltek.
Külföldir.h. Bismarckherczeget katonai becsölet-biróaág elé állitják. — Amerikában egy bányarobbanás alkalmával 79 kivándorolt magyar balt meg. — A londoni asszonygyilkos Sadler Tamás személyében elfogatott. — 1890-ben Ansztria-Magyarországból 57 122 egyén vándorolt ki Amerikába. — Parisban megindult a mozgalom a munkások május 1-sői-napjánat megünneplésére. — Kris tóffy József rozsnyói sikkasztót Amerika bati elfogták. — Bismarck berezeg állandóan Londonban szándékozik lakni.
Irodalom.
— „NÖvénymaszó Isme6 (Terminológia) czimü mire nyit előfizetést Mayer Miklós fzegedvárosi fökertész I írtjával, ezenkivüla.Famüveiés és nevelés Magyarhonban" czimü szakmunkára, mely alkalmi ábrákkal is elláttatik. Az egész mű /ra 6 frt. Havonkint ad ki egy füzetet Megrendelések szerzőhöz Szegedre ioté-zendők.
— Jászai Mari, mint „Elektra." Tanulmány, irta Rakodczay Pál Budapest Singer és Wolfoemél. Ara a 15 oldalnyi jelrt és ritka jellegű röpiratnak 20 kr.
— Nádor Kálmán zenemükereskedö kiadásában megjelent egy, ugy dallam min: szöveg tekintetében pompás tréfás induló magyar és német szöveggel énekhangra és zongorára mely eredetisége következtében nagy hatást fog csínáini. Szerzé Nádor Gyula. Ára 75 kr. — Ugyanott megjelent egy igen szép és csinos saloodarab ,Geh nicht fort" czime alatt szerzé M. 0. Egan Clara. Ära 60 kr.
— A cognac gyártás, Hartleben A. (Maximilljan-Strasse 8.) kiadasatran, Piaz Antonio kitűnő szaktudós tollábóP-német nyelven ,a cognac-, szesz-, "törkciy- és aeprü-pálinka" gyártását tárgyaló munka jelent meg a könyvpiezon. melyet nemcsak azoknak, kik nevezett szeszesitalok előál-
lításával foglalkoznak, hanem minden bortermelőnek is, mint hasznos kézikönyvet és jó tanácsadót a legmelegebben ajánlha tunk Ara fűzve l frt 65 kr; kötve 2 frt 10 kr. 37 ábrával van tártai másítva.
— Az „Olvasó kör" regény folyóirat X-dik évfolyamában ,Egy király ifjaaága" czimü történeti regény 10-dik füzete megjelent. Irta Ponson du Terrail, fordította Mártonffy Frigyes. Kiadja Kormányos R.
, üllői-ut 21. Havonkint 2 fűzet jelenik meg czimképpel. Ara negyedévre 1 frt 50 kr., ; félévre 3 frt, égést évre 6 frt. Előfizetők külön kedvezményben is részesülnek, j — Uj tanügyi lap. Glatz György j budapesti községi tanitó szerkesztése-j és kiadásában uj pártolásra méltó folyóirat I jelent meg. „Tanítók szava* czimen, mely | a tanítói érdekek közlönye. Havonkint j egyszer adatik ki. Főmunkatárs Verner | László. Ara egész évre 1 frt. Megrendelhető j Bpest, Wesselényi utcza 48. Felhívjuk a | tanítók és tanügybarátok figyelmét.
— A Gazdasági Kérnök czimü köz-! érdekű gazdasági és műszaki hetilap éz [ évi 7-ik. száma a következő gazdag éa változatos tartalommal s mintegy 18 szak-
! szerű rajzzal és képpel jelent meg: A gazdasági érdeVkép visel étről. — Műszaki attachék a követségek mellett. — A vasúti tarifa-reform kérdéséhez. — Hawley-féle amerikai szélkerék. (Egy ábrával) — Természettani és műszaki intézet Németországon. — Telefon berendezés a csákvári urodalomban (Egy ábrával.) — Találmányok : Folüfuró pfcylíoxerafecskendezéshez.
— Homokszórás gőzzel.— Csöves ponyva-Félrugós kocsi. — Intensiv lángú gázlángzó
— Vízi ügyek: A Tiszavölgyi Társulat központi bizottsága. — Hajózás: Az európai Dunabizottsáe. — A német viziutak forgalmáról. — Vasúti ügyek: A veszprém-dombovári vasútvonalon. — Fehér vármegye vasutügyi bizottsága. — Az oszt-rák-magyar állam vasúttársaság. — Szerb j vasutak. — Állattenyésztés: Csikmegye | állattenyésztési szabályrendelete. — Az orsz. m. gazdasági egyesület lótenyésztési szakosztálya. — Az erdélyi gazdasági egylet. — Fa-ipar. Uj fatelitő eljárás. — Az akácz sokoldalú használata — Mezőgazdaság. A vetőmag megjavítása. —Orsz. magyar gazdasági egyesület. — Vegyesek. Középitkezesi tervek Nagyváradon. — Répa-termelés és mezőgazdasági kisipar.
— Tűzálló tető és fal vakolás. — Gazdasági gépversenyek. — Gabona elevátorok Amerikában. — A kertészeti ügyek a íöld-mivelési minisztériumban. — A pénzügy minisztérium elnöki szakosztályában. — Kamatozó pénztári utalványok. — Szab. osztr. magyar állani vasúttársaság. A Gazdasági Mérnök megjelenik minden vasárnap díszesen kiállítva 12 oldalon külön színes borítékban. Szerkeszti és kiadja Gonda Béla műszaki tanácsos, műegyetemi m. tanár. Előfizetési ára: Egész évre 12 frt, félévre C frt negyedévre 3 frt Az előfizetések a kiadóhivatalba (Budapest, IX Lónyay-u. 11.) küldendők. Ajánljuk a
14 év óta fennálló szaklapot a gazdasági és műszaki haladás iránt érdeklődő müveit közönség szíves figyelmébe és támoga-tásáoa.
Papimelet.
— Ejnye nagypapa, neked uj szalmakalapod van?
— Jól áll, kis fiam?
— Jól, mintha csak a fejtedből nőtt volna ki.
Gratulálok!
— Éppen az előbb találkoztam a feleségeddel. Gratulálok, olyan kitűnő jó színben van!
— Lehet, de én nem láttam színét már tiz év óta.
— Hogy-hogy?I
— Egyszerűen: festi magát!
Por és hamu vagyunk. Az asz-szony kissé savanykás hangulatban tgy kiált föl: „Mert mi is az ember ? Por I csak por I* — A férj még savanyúbban : EAzért nem törlünk le tehát a bútorokat soha?"
Mire jó a- thea? Az orvos valamiféle theát rendelt paraszt betegének s tudakozódik a hatás utin. ,Hát basznált-e a thea?" kérdi. „Használni csak használt, motyogja a beteg; de annyit mondhatok, hogy az én pipámban még soha olyan rossz dohány nem volt, mint ez."
Gabonaárak.
Nagy-Kanizsái Buza 7.80—8. Rozs 7 10—30. Zab 6.90—7.10. Kukori-cza 6.40 —50."Árpa 6.80—7.20.
— Pécsett: Bnza 7.50-60. Kétszeres 6.80—7.—.Rozs 6.50—70. Zab 6.70—80. Kukoricái 6.30—40.
— Pápa: Buza 7.80--8.30 Rozs 6.90 -7.20. Árpa 6.80-7. Zab 7—7.3G.-Kukoricza 5.80—6.20.
— Veszprémben: Buza 6.70—7.50. Rozs 6.70—7.20. Árpa 6.50—7.50. Ku koricza 6-6.40. é
— Szék esf eh érv árott: Buza 7.80—90. Rozs 6.70 -80. Árpa 6.80—7. Zab 6.70—90. Kukoncza 6.1C—6.20
Vasúti menetrend. Ininl Eanizsdról.
Reggel.
Prágerbof 5 óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 28 „ postavonat
Budapest 6 óra 4 „ gyorsvonat
Budapest 7 óra \'30 , vegyesvon.
Bécsújhely 6 óra 37 , postavonat Délben.
Budapest 2 óra — perczkor\'postavonat
Prágerhof. 2 óra 45 „ postavonat
Sopron \' 2 óra 15 „ postavonat
Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Szt.-Iván 5 óra 2G d. a. vegyesvon
^ Este
Prágerhof 12 óra 35 perczkor gyorsvonal
Budapest 12.óra 26 , postavonat
Bécsujh. 12 óra 34 , postavonat
Érteni\' Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Bjidapest 4 óra 26 , postavonat Prágerhof 5 óra 54 „ gyorsvoant Szt Iván. 8 óra 47 „ vegyesvont
Délben.
Sopron 1 óra 50 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest 1 óra 59 „ postavonat Este.
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 , postavonat Budapest 12 6ra 25 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs 11 óra* 34 „ postavonat
Szerk. üzenet.
— Dr. K, Köszönet. Jövőre ia karjuk
— 8. \'/.-.. Tal&ssoltQDk t a kívántat me. -küldöttük.
— Kotíori. A küldeményt köszönettel vettük.
— S—i. Elfoglaltaignuk *X egyedüli ok Üdvözlet 1
— M. K. Mielőbb közöljük.
Báli selyem szövetek
meterenkint 60 krtól írt 6\'.S5 krrig, - (körttL belül 300 különféle isin ét mintában) darab számra él Ösiieillitott ruhákra Valót széjjel vám nélkai é« bérmentve Henneberg G gyári raktára (ca. és kit ndv. szál Zürich. Minták posta fordultával. Levelekre Svájczba, 10 kros bélyeg ragasztandó. 4Ö46 3
Felelős szerkesztő és kiadó BÁTORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF
Budapestre való átheíyeztetésem alkalmából, mindazon jó barátok é.i ösme-rösökcek, kiktől személyesen elbúcsúzni nem volt alkalmam, ez nton kívánok Is-tenhozzádot mondani.
4078 Falb AdcJÍ.
;Sz1ötfekért i
Jeac Paul egykor utaztában bizonyos j kis város kapujához közeledett. Az Őr útját állotta.
— Nevét uram!
— Engem Richternek neveznek.
— Állapota?
— Auctor vagyok
— Auctor! Auctor! mit jelent az, I mit ért ön az alatt?
— Az annyit tesz, hogy könyveket} csinálok!
— L\'gy.igen! most már értem. Mos-1
»SL!^g7$^?& gooooooooi xjoooooc
olyan embert, ki könyveket csinál, nem nevezik auctornak, hanem könvkötönek Mehet!
" E rovat alatt lelSnéget
vállal f~-a azerk
Hirdetés, e k.
— Nézd csak mama miféle hajó ez?
— Scbleppes hajó!
— De hiszen a schlepp már nem di-
Ki nyert?
Húzás febr. I4-én. Bécs: 27 .58 43 4 7 59.
Grácz: 48 85 25 5 49.
Húzás febr. 18-án. Brünn: 44 70 78 68 3.
n G o O
o o o o o
§
t*
o o o
o
o
Tüz és betörés elleni kitűnő
pénzsxekrényefc
o o
is raktára a
Wiese Tódor és sa
bécsi gyárából N.-Kanizsa és környékére
Stemmer Kálmán vaskereskedésében.
Régi pénir.szekrények is be cser él tétnek.^
000030000000000ÖOO 30COOOOQOOQ
5./tk. 1891.
Árverési hirdetmény.
i
A letenyei kír. járáabiróság mint tkvi hatónág részéről közhirré tétetik, hogy : Dr. Tripammer- Rezső n.-kanizsai lakos.; mint Ribaries Ignácz ésneje LukácsLonka j tót-szerdahelyi lakosok engedményese \'¦, végrehajtatóknak Péter Katalin tót szerdahelyi lakos elleni 38 frt per, 18 frt 25 kr eddigi, 6 frt 65 kr ezuttaii költségek iránti végrehajtási ügyében a nagy-kani zsai kir. tszék (letenyei kír. jbiróség) területén fekvő TŐt-Szetdahely községi 49. sztjkvben A. I. 3 — 8 sor. 272., 345., 630-, 803., 1019., 1185. hrsz. ingatlanok 525 frt becsárban tólsztrdabelyi községbiró házánál 1891. évi márezlus hó 19. nap ; jfn d. e. 10 órakor Dr. Tripammer Rezső n.-kanizsai lakos felperesi Ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10\'/»-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevőköteles a vételárt három egyenlő részletbén, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság miut relekkönyvi hatóságnál 1891. évi jao. hó 3. napján.
ffJJPICS
407^. ., .kir. jbiró.
Som I y ó- Vasarhe 1 yen ( Vesz-; prém-megye), egy csinos
uri lakás,
egy teljesei .felszerelt vegyesáru kereskedéssé!, ragaie - bérlet és páürika-fózüévej. padláe , raktárak- és boltozott istállókkal, nagy kerttel s a kert alatt három hold réttel; — továbbá ugyancsak a somlyó-vásárhelyi határbaa levó
245 hold sMÍéfW
gazdasági epületekkel szép barmokkal és a hozzá tartozó fundus instruktussal szabad kézből e
Bővebb értesítés szerezh\'eto^a tulajdonos
Keicher Ignácznénál, Somlyó-Vásárhelyen.
Csodál
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Ai 1889. Párisi világ kiállilátMtii aruii) erem 3998 niel kHCiitetve
Egj- igen jó karban levő
teljesen minden, hozzá szükséges szervezetekkel ellátva^ jutányos áron kapiiató: \'««-8
RODEJR JÓZSEF urnái, Szigetvárott. \'
Villamos hasonszenvi gyógymód! (Elektro Uomeopathla)
Ezren kSszGobetia fenti eyÓgvkeaeUai nudiierDelc eKéaziégfik vtitcanyeréaét, mely a legmakacsabb betegingek eseteiben it, fa-IDlmathatlaDQak bíaoDralt. Szen nvó^ykfe^Iíti rendisért ismerte tó tUcelek ktváaatra dijmeil-iti.-r, éa bármentve kaidetnek meg. Orvo»i ntmuUtáaol laolgaló kfinrvek él gyógyszerek messzerezbe^k a magyarorssigi [5ralctirb\'an:
Petri Ottó Nádor hoz
esimzelt hasonsienvtl íyögyseertárában Buda-p<-»t, VI. ker. viezi kíírut, 17. EendelS orvosok Budape*ten : Dr. Med. Sellner József VII. kerület Izabella utcza 44. a*. Dr. Med Farkas Gey«a üllSi-ut 24 ss. 4068
tiiiiiiiniiniitu
Oleopatra csoda - arczkenócs az osztr.-magy. monarchia előkelő or-vcsai által megvizsgáltatott, a bórre teljesen ártalmatlannak, de hasznosnak tatáltatott
Rövid idÓ alatt eltávolít mindenféle börbnjt nevezetesen széplöt, olajfoltokat, pattanásokat, szemö\'l csökét stb. Az areznak késő koráig egészséges fehér rózsás szint kölcsönöz, »z arczbórV pubitja. hosz szabb használat után eltávolítja s
ránezokat
Csak czimeremmel ellátott tégelyek
a valódiak. Hamisítástól nagyon vigyázni kell. Kapható utánvét mellett:
Budapest^
Daiiijniiich-utrza 9. sx. 4053 Tótn e.
Eg)T tégely ára: 1 frt 50 kr. Cleopatra-szappan 60 kr.
H a z a i ipar!
Slltif-tlíl.
Ezen pótkávé a mafra nemében páratlan, égésien aj, még senki iltal tel nero fedezett növényből, s igen basioos al-katréstekbS! L11, ¦ felnimül minden ed-ái? forgalomban lér5 irpa, mskk, foga — további a knifüldrSl millió es millió kiló számra beburczolt pótkávékat.
A Szalády-kávé izére él zamatára nézve sokkal keüHBeaeab, színe azép tU^ta fekete él ív>vEsebb ozakar kii! taszzi, mist bármely más pótkávéból, tebát nemcsak kávépótlrí, banem egyszegmiitd kivé javiti is, — mert iotékony alkatrészeinél fogva, az áxsi*Í kávé iigató és bevitÓ batasát alább szállitja, ui teli eme sebbe tétzl i Így a kávét felnSttik:. Mint gyer-¦Mkek e« 9>Md6lked5 azenélysk re-zért élvezbetové teszi.
Ajánlom egyidejűleg az általam évek el6u feltalált gyógykivét .HÜNGARIA-KXVÉ* névrn, mely ngy >< mint tápeledel tisztán, minden más ázsiai kávé nél-knl haaaoálhatő, ¦ az egészség és élet fenfartáaára nézve kiválóan jótékony hatású, de ktllonPfen gytaar- él béfne-rut-. ro.z aaétztéi-, Ideg- e« EZlvhsjok-bas, - wrvaU tekintélyek által legjobbat alialva biztsa ezernek van elismerve
Programmok kívánatra ingyen.
Kapható minden előkelőbb fűszer-üzletben.
- StcltSdéí postán utaovéttel. —
MÁRIACZEL LI
1 gyomorcseppek
kézrihí BmJDY <-\'. iíJanííy:.\'!Oi nLantft \'fTatTSzertáribaa KrtmsKrSvn ¦¦.Bemorníí). Elivnert iIHUí6**;ű . i)0«orcraiiU és ci+.*Biti hstiiu attievtzfr isilcsW is>srok esettíben. Casi i ninikitt
virjOisjTjTSlís-tóilrtíMl ellátott k*umsi*B| «Wl Ecr flves ár> .?u kr.. nw ür r; (kétszer**) V* tvr. TllHity. Äz «Ikiíly rtiiek nyilvánosságra vannak boívt
fx&uUUf- Clyóstysisertiirtakbsan kapható..
Vajáiti József könyvnyomdájából Nsgy-Saaksáa.
\\A(iY-KAWIZSA. 1891. febraár 28-án.
S-1H: szám
Harm
El&fiztténi ár.
Egyet Hím 10 kr.
EIEDETKSEK - tiisiboi petitsorban máaodscor • totáhbi sorért 5 kr.
NYHTTÉRBEH
toronként 10 kiért tétetnek! i illfték minden egye*
bird«téa*rt 3U kr fizetendő.
ZALAI KÖZLŐIT.
nczadfk évfolyam
i
A lap írellemi restét illető kö: lemérjyek a izerkesetSséehez. nyagi restét ilIetC közlemények peilip a kiadóhivatalból bérmentte intéiendők : A" aay~Ka^ixaá n takarékpéottiri-épület.
riérme:itt tlen levelei nem főfalainak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
~j A nagy-kanizsai .Kereskedelmi Iparbank*, a ,n.-kanizsai Önkéntes tűzoltó-egylet", a nagy-kanizsai kisdedoevelö egyesület* a „ nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápiotézete", a .soproni kereskedelmi iparkamara0 nagy-kanizsai külváiasztmá-
nyának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A Nagy-Kanizsai takarékpénztár részvény társaság igazgatóságának jelentése,
az 1S9I. évi február bó 10-én tartott XLVI. évi rendes közgyűléséhez. Tisztelt Közgyűlés! .
A midőn az 1890-ik évról készült zármérleget, mely az intézet részvényeseinek a mai közgyűlésre) szóló meghívó kapcsában az alspsza bályok álul előirt időben ¦ kézbesit-tetott, a t. közgyűlés elé ..terjesztjük, meg--légedé ssel konstatálhatják, mikéül a lefolyt üzleti (jv, ugy a forgalom terjedelmében^\' mint az eredmény tekintetében, az- intézet folytonos emelkedéséről ,és gyarapodásáról tanúskodik.
A mult évi változó, különösen az utolsó hónapokban oly általánossá vált feszült pénzügyi viszonyok daczára intézetünk forgalma nem csak hogy nem apadt, de tetemesen emelkedett, agy, hogy minden egyes üzletágnál jelentékeny szaporodás mutatkozik.
Gyarapodást találunk első sor-; ban betéteinknél; ugyan is sz év folytában beté- » íetett 731+1
2&35 frank . 1.271.116 írt — kr. visszafizettetett 788 U 1785
frank . . . 1.092 821 frt 16 kr, tehát 57 arányúval, apadt ellenben 1050
frank és . . 178.294 frt 84 kr-ral szaporodott betét számláuk egyenlege mely jelenleg 6501
# 11020fra.uk 2 418,633 frt 77 krt tesz.
A betétüzletben mutatkozó ezen nagymérvű forgalom kellőleg indo kolja azon törekvésünket, hogy tő-
kénk egy jelentékeny részét könnyen folyósítható értékekben váltók és értékpapírokban kivánjuk elhelyezni, hogy ez által betevőinknek nem csak az alapszabályok által megjelelt korlátokon belől, de kívánatra minden-1 kor felmondás nélkül is rendelkezésükre b;>csájthassuk tőkéjüket, ez által nem csak a megtakarított tőkék, de a kereskedelem és iparterén időnkint beálló pangás esetén tétlenségre utalt üzleti tőkék is gyakran talál-1 nak elhelyezést intézetünknél, tudván a betevők azt, hogy bármely időben rendelkezhetnek tőkéjük fölött; a mit igazol azon körülmény, hogy a lefolyt évben 680,000 forintot fizettünk vissza előzetes felmondás nélkül.
Jelzálog kölcsöneink egyenlege a lefolyt évben 1870 arany. 3600 frank, 41.893 frttal emelkedett jelenleg 6115 arany. 9800 frank 1.355,684 frt, mig az ezen kölcsö nők utáni kamathátralék, jóllehet már a mult évben is mérsékelt volt, további 923 frt 54 krral* apadt, így ez idő szerint a kamathátralék 11,430 írt 03 kr. Ebből kitűnik, hogy az igazgatóság kellőleg őrködik az esedékes kamatfizetések pontos7 teljesítése és a kamathátralék felszaporodásának meggátolása fölött.
Váltó tárczánk az előző évihez képest 96.972 frt 92 kr emelkedést tüntet fel, jelenleg 223 948 forint S2 kr.
Ezen üzletágnak további fejlódé-sót a módosított alapszabályok szerint életbe léptetetett naponkinti váitóbirálat folytán bizton remélhetjük.
Nagyon fontos tételét képezi mér-Iegünkuek értékpapírjaink állománya illetve azoknak miként történt felvétele.
Az igazgatóság az értékpapírok árkclet emelkedéséből származó többletet érintetlenül hagyja az értékpa-
pírok számláján, azokat mindenkor a beszerzési árakkal veszi fel a leltárba, igy értékpapírjaink állománya ez idő szerint is rekintélyes értéktöbbletet foglal magában.
Értékpapírjaink egyenlege 78.08S frt 52 kr. emelkedést tüntet fel, a mennyiben a betétek szaporodásából eredő pénzfölösleg egy részét érték papírokban helyeztük el.
Előfordult azonban évközben értékpapírok eladásának szüksége is, mely eladások 7047 frt 53 kr nyereményt..eredményeztek.
Az 1890-ik évi összes nyeremény az igazgatósági jutalék levonása után 29 #45 frank .\'¦ 37440 frt 88kr. az aranyok és frankok osztr. értékre átsz. . . r . 176 frt 85 kr. tehát Összesen . 37617 frt 73 kr. áll a t. közgyűlés rendelkezésére.
Ezen Összeg felosztására nézve az igazgatóság következő tervezetet ajánlja:
Tekintettel, hogy a fenti üzlet eredményben, az értékpapírok eladásából származó 7047 frt 53 kr. nyeremény is foglaltatik, az igazgatóság által korábban is követett eljárás szerint, hogy az értékpapírokból eredő nyeremény a külön tartalékalapra helyeztettetett; ezúttal az
egész..... 7047 frt 53 kr.
éts még 452 frt 47 kr összesen tehát . 7500 frt — kr. fordittassék a 42500 frtot tevő külön tartalékalapnak 50,000 frtra leendő kiegészítésére.
Az intézeti házak leltári értékéből 2000frt— kr. leírásba vétessék.
Osztalékul rész-vényenkint 45 frt tehát 600 drb. részvény után . . . 2700Öfrt-kr.
fizettessék, a fenma- " |
radó Összegből . . 1075 frt — kr. j a t. közgyűlés elé terjesztendő jegyzékben felsorolt városi köz és jótékony ezé- • tokra adományoztas-sék, végül . . . 42 frt 73 krajezárrái az általunk létesített városi közhasznú és közművelődés czéln alap gyarapittassék, ezzel a rendelkezésre álló összeg kimerül:
Indítványozza továbbá az igazgatóság, miként az intézet egyszáz-forint alapítványi összeggel a Nagy-Kanizsán alakulandó .Dunántúli Közművelődési Egyesület" alapító tagjai sorába lépjen. ?.
Jelentésünket zárva, kérjük a t. | közgyűlést, miként az előterjesztett felosztási tervezetet elfogadni, az osztalékot részvényenfcint negyvenöt fo rintban megállapítani és nekünk valamint a felügyelő-bizottságnak a lefolyt évi ügy és számvitelre vonatkozólag a felmentvényt megadni kegyeskedjék.
Az igazgatóság. Jegyzőkönyv.
Felvéve Nagy-Kanizsán. 1S91. február hó 10 én a nagy kanizsai takarékpénztár részvénytársaság XLVI ik évi rendes közgyűléséről.
Jelenlevők : Hertelendy Béla igazgató elnökleie alatt. Ebenspanger Lipót Il-od igazgató, Tripammer Gyula jegzőkönyv vezető.
Babóchay György, BlauPál, Blau Lajos BrochAdolf.Dannebeg Jakab, Ebenspanger Leo.Eisinger Henrik. Englaoder Lajos, Dr, Fárnek László, Id. Fésselhofer József, Ifj. Fésselhofer József, FischI Pál,Fischer Ign., Fischer József, Grüobut Alfréd, Grünhut Henrik, Halphen Mór, Dr. Hauser János, Heimier József, Juhász György, Kürsch-ner Ignácz,- Lövríngér Mór, Lövinger lg-nácz, iLöwinger Lajos, Löwy Adolf, Ma-schanzker Mór, Mayerhofer Sándor, Nu-s.ecz József, Plosszer Ignácz, Iíosenfeld Adolf, ,Roseofeld József, Dr. Rothschild
Jakab, Rechnicz Vilmos, Dr. Rácz Kálmán, Dr. Szekeres József, Scbwarcz Gusztáv, Schercz Albert, Schércz Richárd, Stern J. M., Strém Vilmos, Som mer Sándor, Sommer Ignácz, Dr. Szukits Nándor, Stir-ling Sándor, Dr. Tuboly Gyula, Unger Ultmann Elek, Vagoer Károly, Vidor Samu, Weiser J. C. és Weissmayer Mór, összesen 52 részvényes, kik 34-1 részvényt képviselnek.
I. Elnöklő igazgató ur üdvözölve a megjelenteket, konstatálja, hogy a részvényesek az alapszabályokban körülirt határozat képes számban vannak jelen, kik az őszes részvények \'/a át meghaladó számát képviselik, arközgyülést megnyitott-uak jelenti ki.
Megemlékezik an;\'-> hogy a lefolyt évi rendes közgyűlés 1890. február hó 11-ike óta két rendkívüli közgyűlést kellett az igazgatóságnak Összehívni. Az egyik közgyűlés márczius hó 24-én tartatott és pedig az intézetet ért azon súlyos erkölcsi veszteség pótlása czéljábÓl, mely iiitézetünket úgyszólván egy hónapon belől két igazgatója, jaáki Tóth Lajos és gelseí Gutmann Henrik elhalálozásával érte: ugyanis ez alkalommal választatván meg a jeleűlegi két igazgató.
Ugyanezen közgyűlés határozta el, a megboldogultak iránti kegyelete, és szeretete jeléül azoknak, életnagyságú arcz-képeik beszerzését és az ülésteremben leendő elhelyezését
Meleg szavakban méltatva, az elhunytak érdemeit, bemutatja a természetimen készült arczképeket, melyek a terem falain díszlenek.
A második közgyűlés 1S9.0. november bó 25-én volt. melyen az intézet alapszabályai módosíttattak, azok a helybení kir. törvényszék, mint kereskedelmi bírósághoz S82\'3/890 szám alatt bemutattak, a czégjegyzékbe folytatólag bevezettettek illetve jóváhagyattak; igy tehát a jelen évre már azok lesznek alkalmazandók.
II. Felolvastatik az igazgatóságnak ¦/.! alatt csatolt jelentése a lefolyt évi üzletről, ezzel kapcsolatban a felügyelő bizottság jelentése, mely tanúságot tesz arról, hogy az évi ügy- és számvitel kellően ellenőriztetett és hogy a szabályszerűen vezetett könyvek alapján készült zérmér-leg a valódi helyzetnek hiven megfelel, kérve ezek alapján a lefolyt évi ügy- és számvitelre vonatkozólag ugy a saját, valamint az igazgató választmány részére is a felmentvény megadásét.
T írt % a.
Távolból.
Csendes kii falában, j<S ciatád köriben, Éldegélek ¦ m*gu . . . bánatom Tan nékem; Ha nem mondón ii mért, ti tudni fogjatok Viiisatigyjk aalTem, Tlatn tihozzátok !
Síire* itt, nyájas itt hoztam miudac lélek, Mégii én keblemben sajogó űrt érsek. Ha mi--: mo odora is mért, tl tadni fogjátok Viuaavágjik szírem, riaiaa tibotzátok !
TeilTérim — barátim, ti jó rokon — lelkek Mondjam-e bánatom .... kQnnjdket min [ejtek?
Nem mondom .... minek ii — hisz ugj is [tudjátok :
VimaTáfjik izÍTem, viaiza ti hoztátok I
JÁVOBY L ANDOK-
A vadászat nekrológja.
A nagy vadászati szezon nem rég multa idejét, s midőn most már febr. elsejével az ó cirkumdederumát is elénekeltük, tán hálából „Dianna* oly nagy számban nyújtott Ölöméiért, méltó lesz az alábbiakban nekro\'.ogját megírni. Hogyis nel Hisz oit állnak hálás szívvel .Dianna" sírja körül azok. kiknek számára az idén nagyobb zsákmányt nyújtott, mint egyébkor, ott állnak azok, kiknél a lélek ugyan kész volt, de a kar nem elég ügyes a sikeres czélzá-ra, ott állnak azok is, kiknek, mivel nem ritkán disznó-szerencséjük volt, saját torukat is ünneplik .Dianna* temetésénél.
A gyászszertartás körül látom titkos kárörömmel sorako/ni az uuynevezett „suej-dérokat", kik szívesen temetik el a vadászat nfmtöjét, már csak azért is, hogy a hering fejet ne kelljen már többé kalapjuk mellett horaozni mint jelvényét nem akaratlagos elmondásuknak. A „raúbsitzek" is, mint titkos epedók, itt vannak jól be-burkolvakópenyükbe. mely alatt tán most is mint egyébkor .dintájuk" setteng: s mig külsőleg az alázatosság mezébe burkolva mondanak jó napot minden csendőr és fiuáneznak. addig belül nagyot fölléleg-zenek, hogy a szezonban szerencsésen megszabadultak mindi-n fogdmegtői, nagyobb vérszemet kapva a következő évre. A nayy számban körülállók szomorú fohászokai hullatnak, hojiy immár ismét elmultak a vadászat kedves örömei: kegye lettel hantolják be nemlöjflk sirhalmát, melynek emlékkövére eme szavakat írják. Nyugodjál békében\' vadászok nem tője Dianna. — lebegjen felettük áldólag szel lemed. hogy feltámadásodnak (sug. else jenek) hajnalán ismét örömmel üdvözülhessünk.
Lelki tulajdonságaink közé tartozik az, hogy azon eseményeket, melyek éltünk egére derűt árasztottak, gyakrabban sze retjük felidézni emlékeinkbe; mert hisz azon eseménvek, melyekegykor kedélyünk húrjairól öröm hangokat csaltak le, most is feledtetik velünk a jeten keserveit Igy állván a dolog, mért ne idézhetnénk föl emlékeinkbe az elmúlt" vadász-szezon oly nagy számú örömeit
Mint mindenre mivel emberek foglalkoznak, ugy a yadászatra is az egyedek
lelki tulajdonságát nyomják rá ajellegel s így majd vonzóvá, majd visszataszítóvá teszik.
De tekintsük meg közelebbről a vadász társaságot, hisz már nagyban folyik a készülődés! -¦ Egyik partront csinál, a másik puskáján motoz, a harmadik — mert rendező — terveket kovácsol; a negyedik már lélekben versenyre kelt X-el s már látja, hogy főzte le Öt a lövésben. az ötödik kutyáját — a hozzá íüzödö több szőri dicsőség önérzetével — simogatja mig a hatodik már előre jól „kihusángolja" vagy azért, hogy rá szégyent ne hozzon, vagy tán azért, hogy kutyájánál később a nagy visszaemlékező tehetséget örömmel constatálhassa a társaság elölt Vannak babonások is, kik komolyan tartanak attól hogy nekik valaki jó szerencsét kíván, s ha ez a képzelt szerencsétlenség csakugyan megtörtént velők, ugy ellensúlyozásul kellő helyen, kötény megfordítást kérnek, lévén ez már sok szabad és tiltott örömnek for-bangja. A sokféle göneznek, — teszem azt: — külöoféle jager ingek, bundás mellénynek, különféle szinű „vadászvikler-nek" bundának, lábzsáknak vagy „mam-musznak", karmatyunak stb. — folczepe-lése után, kocsira vagy szányra ül a társaság, hol a mennyire lehet homogén elemek szomszédságában — vidor füstöt eregetve beszélnek, kezdetben az időjárás jó vagy rosz voltáról, majd — appropó — az egyes elért helyekhez fűződő események, vadász kalandokról.
Végre leérnek az erdőre! — Ott áll nak már a-hajlók, nagy tarka seregben,] ki minőt tud, olyan kosztümöt öltve ma-
gára. Az egyiknek fején egész a nyakig \\ehuzva, büszkén trónol mint élő törtérielem, a százféle szinüvé vált zsíros családi sapka hogy a régi jóidők emlékeinek melegével áraszsza eL a nemsokára* hasig érő hóban czammogó unokát Gpndos | anyja nem tudta volna csak ugy pőrén el-\' ereszteni öt a tűzhelytől, s ép azért, szülői . szeretetének jelvényeként, régi melles 1 „kaczabájkóját* gombolta rá. Mindenféle \\ színű folttal mepstemplizett. s egész a lotyogásig passend nadrágszárai nagyobb ikrák utáa kiabáló csizmaszárba yann»k búzva, hogy helyet foglaljon alább a száz lepedőbe burkolt láb, s kaffogva,szuszogva czepeije odább, a Noe bárkájára emlékeztető alkotmányt — Öregének s aprajának szeszélyesen girbe-görbe bot van a kezében, s nem ritkán megtörténik, hogy ezzel a jó vadász rossz puskáját vagy a rossz vadász jó puskáját főzik le a vad hajításban.
Most a vadászat rendezője megkezdi tervének végrehajtását — Előbb üdvös oktatást ad. hogy a hajtók lakatot tegyenek szájukra — mit a vadászok is mellesleg tudomásul vegyenek — nehogy az ébt" vadok előre elmeneküljenek. A hajtók felállitat nak, ugy szinte a puskások is; néha andungjuk engedelmével, néha más helyen képzelt szerencséjük bánatával. — Jönnek már a vadak! Szól a pnska jobbról-balről! A tétlenségre kárhoztatottak nak, titkos — közös — vadászirigység démona szállja meg szivét, s ha nem is hangoztatják, de annál inkább melegen érzik a vágyat, szomszédjaik dicsőségének paroas-susára fölkapaszkodni. Vége közeleg a bajtásnak 1 A trombita elhangzott már,
tehát belőni nem szabad. Még egy egy álmaiból fölrettent füles rohan jobbra-balra, hogy valahogy „Damokles" kardját kikerülje — de hiába! A halála felett versengők Özöne veszi öt körül, s nyomban Ősei has-sirjába temetik el. Hány esett? Mit lőttél? K; lőtte a rókát, vagy őzetf Van most ilyetén ezerféle kérdési Csak rá kell. tekinteni az arezokra, hogy sokaknál nyulakat s romákat, másoknúl pedig bánatos lemondást- \'\'Ivashassunk le. — Hévvel mondja el;-\'nem ritkán puskáját dicsérve ez is, — az is, hogy mit lőtt; — erős argumentumokkal vitatja be, hogy annál melyre ketten lötek övé a dicsőség, mert hisz még tovább ment volna az első lövésre. De a mi nevezeies! Senki sem beszél arról, hogy mennyit lőhetett volna, mennyit hibázott; s ha valaki észrevette hibáját, ugy nincs az a leleményes^ „lóditás*, melyet föl nem használ mentségére. Addig mentegeti azután magát ilyenkor a kötve hivők nagy serege előtt addig okozza a napot hogy szemébe sütött, a keztyüt, puskájának második csövéhez szolgáló verket vagy egyéb körülményt, hogy végre is nem ritkán kitűnik, hogy sem a nap nem sütött akkor, sem a keztyű kezén nem volt, sem a második csö verkje nem hibás, mert hisz puskája csak szimpla csövű. De azért a lőditást itt kérlelhetlenül -senki el i^em itéli, hanem hajlandó — magára is gondolva — vadász optimizmusnak, elfogultságnak deklarálni.
°A többszöri h«jtás után, majd a dicső ¦ ség nymbusával Övezettek, majd az ezek hiányában hallgatók közöl, megnézi egyik óráját, s jónak véli megtenni az indítványt
HARMÜfCZAÖIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUAR 28-áB*
III. A bemutatott zármérleg szerint flz-igazgsió választmány- a t közgyűlés jóváhagyásának reménjébeu az értékpapírokból éreöő egész nyereményt a zár 7047 frt 53 krt és még 452 írt 47 krt az üzleti nyereményből, tehát összesen 75Ö0 forintot a különtariulék alapnak 50.000 forintra való kiegéz-zitéséie használt fel; az intézeti házak felvételi értékéből 2000 forintot leírásba vett, ezek után még a mérleg utolsó két tételében kitüntetett megadóztatott házbérjövedelem ...... 5.432 frt 37 kr.
adómentes szel vények 29
arany 45 frank . . 22.508 frt 51 kr.
illet ve 29 arany, 45 frank
os/.tr. értékbeni összege \' ~<> frt S5 kr.
Összesen 28,117 frt 73 Kr. áll a t. közgyűlés- rendelkezésére, mely ü.-szeg-feioszJására nézve az igazgatóság következőket ajánlja:
Osztalékul rész vényeoki nt 45 frt negyvenöt forint, tehát G00 ürb részvény-utar 27.000 forint fizettessék.
Városi jótékony- és közhaszuu ezé-lókra u. m.
1. a fögymnasiumi múzeumra 20 foriuL
2. a polgári iskola czéijaira . 20 ;i. a községi iskola czéijaira 140 -1. a , , szegény-sorsú növendékei ruháza-
> tára ....... 60
5. az izraelita iskola czéijaira 140 C. az , „ szegény-sorsú növendékei ruházatára ........60
7. az izraelita kórházra . • „ 70
8. Keresztény házi szegényeknek .......160
- 9. Izraelita házi szegéiiyeknek ICO
10. az iparos segédek beteg-segélyzfl-egyletének . .20
11. á Kisdedneve\'ö Kgyesüiet javára .......
12. azönktüzoltó-egyletjavára
13. a beteg.íegéhzó egylet javára
14. a helybeli népkonyhája vára
15. a vőrős-kereszt-egylrt javára ......."
Ifi. a helybeli ineyeues uép-könyvtárjavára . . -. . 17. a keresztény jótékony nő egylet javára
V. Következvén az alapszabályok értelmében sorrend szerint kilépő 10. valamint a visszalépett két igazgatósági tag, ugy ahárom tagból álló felflgyeföbizottság -helyett ujak, esetleg azok isméti megválasztása.
Einök a szavazatszedö-bízoitság tagjaiul ÜJau Lajos, Eisinger Henrik, Grüo hut. Sommer Ignácz" és Unger L\'IImann Elek urakat jelölvén ki. a közgyűlést a választás tartamára felfüggeszti.
A szavazatszedó-bizoTtsag befejezvén működését, a folytatólag megnyitóit gyűlésnek a következő eredményt jeleuli.
iieadatott összesen 307 szavazat. Ebiföl nyertek mint igazgatósági tagok 3 évi időtartamra:
1. Iíj. Fésselhofer József 299 szavazatot
2. Sártory Oszkár . 296
3. Vácner Károly . . 295
4 Máschánzker Mór .294 . 5. Danneberg Jakab . . 291 „ G. Scherz Alberr ... 278
7. Stern J. M. .... 277
8. Sommer Sándor . . 274 0
9. Fischi Pal .... 271 10 Práger Béía ... 260
eey évi időtartamra : .
1. Scherc* Richárd • . 253 szavazatot |
2. Kürscbner Ignácz . . 200 , l
mint igazgatósági póttagok:
1. Löwinger Lajos . . 64 szavazatot
2. Halphen Mór ... 55 „
3. Dr. Rothschild Jakab 52
mint felügyelő bizottsági tagok:
1. Juhász György - . . 247 szavazatot
2. Engländer Lajos . . 239 . ,
3. Heimier József . . 227
mint felügyelő-bizottsági póttagok:
1. Scbwarz Gusztáv . j 10 szavazatot
2. Halphen Mór ... 21 , mely eredmény tudomásul vétetik.
VI- Az igazgatóság jelentésében foglalt azon indítvány, hogy az intézet a beiy-megalakulandó,Dunántúli Közm,Egye-sület tagjai sorába lépjen 100 forint szó vi-.; egyszáz forint aiapitási összeggel, egyhangúlag elfogadtatik; egyébb indítvány nem létetett elnök a tárgysorozatot kime-ritettnek, agyülést befejezettnek jelenti ki.
Miről jelen jegyzőkönyv felvétetik és aláirattatik.
K. m. f
Tripamnier Gyn;? Hertelendr Béla
jkv. vezető. . igazgató.
Jelen jegyzőkóű-yv hiteleül:
Dr, B. aser János, tacz József.
Égaiji és idö- statisztika.
(Vonaikoatatva Nagj-Kaoíaia viro» íi vidékének .dSjáritira az 1890. évrSI.)
• (Vége.)
*. n.
A statisztikái kimutatások szerint Magyarország .időjárása s ízzel éghajlata — leszámítva á hegyi szélsőségeket — t termények országára oly fölségesen, hat, hogy méltán voltak a legnagyobb elismeréssel már őseink is az Istennek ezen végtelen kegyelme és dus áldása iránt.
Hazánk culturalis tekintetben is kiállja a versenyt a többi országokkal.
Művészi és irodalmi mezeje bátran mondható második Kánaánnak, hol az alkotók és mester müveik meg a külföldet is bámulatra ragadva a legnagyobb elismeréssel adózni kényszerűek.
A/íörténelem tanúsága szerint pedig oly hazafiak emléke szentelte meg e földet, kikre büszkén mondhatjuk, hogy hazánk e tekintetben is ritkítja párját.
Levegője pedig oly üde, hogy nagyobb
járványos betegségek vajmi ritkán fordulnak elő.
Nincs oly betegBég, melynek szülő földe és Őshazája Magyarország lett volna, azok mind idegén földről hurczoltat-tak be. .„
Tebát éde&hazánk égaljí tekintetben nagyon kedvező helyzettel bír.
Miután kevés enJber vao, kit az idő járás le ne billincselne, kinek az többnyire kedves beszédfonalát ne képezné és ki arról pontos kimutatást olvasott volna, tehát ugyhiBzem, hogy e lapok becses olvasóira sem lesz egészen érdektelen ha városnnk és vidékének időjárását szigorú megfigyeléseim és pontos íö!jegyzéseim alapján némi részletességgel bemutatni bátorkodom.
Ami a mult 1890 évet illeti egy táblázatot állítottam össze, mely minden hónapot bemutat egyenként s végül összesen
éa százat ék okban, hogy mindegyikben
hány nap volt jó vagy roszídő, napos vagy borús idő, hányszor volt eső, kőd, szél, villámlás, hó, stb.
Hagy Kanizsa város és vidékének idő-statisztikája az 1890. évről.
20
\'25
Az 1890-ik évben milyen időjárás volt? és mindegyikből hány?
Melyik hónapban?
Januárban . februárban Má«-«in.b«n Ápriliiban . Májú.bai. -Juniaiban . Juiiii*»>an . Aüifiiiitus . Htepteinber Okiober. . November . De Zemmer.
31 . 31 j
SO I 61 !|
30 Í|
Éj N a p P a 1 Ú t állandó a.
te K> Tartós -
S 4- | blde 1 1 I s. 1 o< 1 t 1 1 1 II 1 1 í 1 jó idS roaaa idi Kritik\'
s 25 27 4 - 22 9 26 5 19 is 10 5 4 — _ ! 12 3 _ 22-31 — .r-
_ 28 23 ¦ — 5 10 18 24 4 19 6 — — 15 - 4 I 7 4 IC 1 17-28 3
13 13 31 :— 28 3 .24 7 23 ¦ 6 1 17 — - 2 14 9 6 2 11-31 2
27 s 21 30 — 21 9 17 6 7 — 25 2 - — i 9 7 1*/ _ 1-8 ! 9-14 6
31 27 4 \'31 — 26 5 27 2 15 4 3 - — 13 4 14 _ 10-31 _ ¦ 5
29 .1 25 5 30 38 7 25 2 13 8 6 — 14 3 13 — 21—so _ 6
31 _ 23 8 ,„¦— 31 — 25 6 5 23 7 9 — 8 6 1 — 15 3 13 — 4-20 _ 5
31 _ 29 2 — • 81 26 5 26 2 7 — 6 \' < 1 7 2í _ 13 -25 _ 3
30 _ 25 5 — 30 — 24 e 22 4 9 — 14 3 2 _ ! 10 2 \'18- 10—30 _ " 2
24 7 21) 5 1 31 — 14 17^ 14 13 7 !" 4 5 — \' — . — ! 7 7 17 _ 1—15 :6—3l \' 3
23 ..7 17 10 3 -25 5 20 10 11 9 13 \'8 5 — — 2 ! 14 13 _ 3 _ . 26—30 S
2 29 22 1 8 4 27 12 iy ie 9 1 7 7 - — 12 ! 8 5 3 15 7-15 17-25 8
??-2 113 265 53 17 303 6! 265 100 242 74 96 1 2i 120 31 [ 4 1 20 130 1 73 1 ni I *i 147 E 22 46
69"s 81.7. 1 80% 15-/, »7- 837, 11% 72\'/. 281. 20\'l. 271, 1 7\'j. 33°|, »X Ile l 6*1. 35*io j20\'|, j 38 "i 1 6*1, 1 *P% 1 6\\ 13»,
¦-35 . Ünszesen 1075 lonnt adományoztassék; a fenmandó 4á —* \'73Jír. pedig az általunk létPsitett „Városi közhasznú és közművelődési czélu alap1" gyarapítására forditassék.
A mérlegből kitűnik még, hogyha tartalék alap 2700 forint, a nyugdíj\\l*p 1200 forinttal szaporodott az^ év folyta- j ban értékpapírjainak adómentes szennyei által.
A közgyűlés megelégedéssel veszi tudomásul az igazgatóság és felügyelöbi- ! zottság jelentését jóváhagyja a külön tar- i talékalapnak 50.000 forintra történt ki-egészitését. helyesli 2000 forintnak ahá-zak felvételi értéltéböl való leírását, az az osztalékot részvéuyenkinl 45 frt, azaz negyveuöt forintban állapítja meg és a le-\' folyt 1890-ik évi ügy- és számvitelre vq- \' natkozólag, ugy az igazgató választmány mint a felügyelő-bízottságnak a felmentvényt egyhangúlag megadja.
IV. A tárgysorozat 4. pontja értelmében az igazgatóság előterjesztése folytán 1 hivatalos közlöny gyauánt a helyben meg-1 jelenő .Zala\' czimü hetilap jelöltetik ki.
Ebből látható, hogy Istennek utai I mennyire kiíürkéizhetlenek; és,.»hogy az ; emberi tudomány mily gyarló s csak kártyavár Istennek a világ tölötti bölcs kormányzata mellett.
Hogy a mult ff mily fölséges időjárással halmozta el vidékünket, au statisztikai táblázatom eléggé megvilígitja..
C-.upán az kárhoztatandó, hogy ná pünkkel ezen év ismertette meg az influenzát, mely betpgséggel többé nem is kívánunk\' találkozni.
Különben a többi évekkel egyetemben büszkén elmondhatjuk, hogy dicső történelmi múlttal biró váro?unk oly magasztos éghajlattal* van megáldva, mely helyzetét megszilárdítva annak rohamos fejlődésén nem kis mertékben működött közre.
Adja IsteB. hogy virágzásnak indult városunk szép jövője a kedvező éghajlat által minél inkább hatványoztassék.
TÓTH LAJOS, tanító.
arra nézve, hogy a már készen váró mág-Iystü7 mellett letelepedve, megkezdődjék a szaiona pörkölés.
A tűz félrehnzott parazsán serczeg a .botra tűzött szaiona, melynek illata édes kéjben fintorgatja a hidegben stigliczet fogott orrokat. — Egy-egy adoma, vagy számbamenö napi esemény mulatságos incisuma lebben el a körül állók ajkáról; mire azután különféle hangokban döczögve nevetnek a szerint, a mint a ,szalonáv piritua" kenyérrel megtömött száj ezt lehetővé teszi. Ott terem a vándor utat folytató kulacs vagy pohár, hogy a soha jobban nem eső falatra a késő öregségig emlékezetet kéjjel öntse le annak tartalmát. Karlsbad. Radegund gyomorbetegei tekintsetek ide, s szabadítsátok fól a szaiona anathemájának súlyos békóiból gyomro tokát. I
Ezután befejeztetnek a hátralevő hajtások, s a nap alkonyatán hazatér a társaság, hogy annál ki a vadászatot, rendezte, megkezdődjék az utolsó hajtás: vacsora és pagát hajtás alakjában. Poharat ürítenek a nap bősére, az oj vadászat — az eddig még nem lőtt vadért — lehúzzák, = a ke-ress-tpapa, a király, haza és vadásztársaság neveben üti föl nynl- vagy más vadászszá, még pedig néha oly barátságosan, hogy csak ugy dűlnek szeméből az örömkönyülÉ. Végül, midőn már:, kifáradt öregvadászok kezdenek miskolczi kocsonyává változni — hosszúakat pislogatván. — bucsut -vesznek egymástól, hogy álmaikban vegyenek részt az elmúlt vadászkaland kellemes és egyaránt gyönvörkődtetö élteiben. M. K-
A táblázatból kitűnik, hogy éjjeli fa-gyés 113-szor volt, ami 4 hónapot, vagyis az év 7j-át(31°/o) teszi; azonban nappili fagyás csak 62-szer volt ami 2 hónapot, vagyis az év 7* részét (17%) teszi ;ebhol láthatjuk, hogy a mult év nagyon enyhe s a szegény emberek füttözésere fölötte kedvező volt.
Az utolsó tavaszi fagyás június 9-én, az első őszi pedig október 9-én volt
Mult évben a jó idők száma 265 (72#/»j napra tehető, ami majd csaknem a tropikus éghajlattal egyez.
Gyönyörű verőfényes nap 242 (C6%1
volt
Továbbá volt: borús nap 74 (20°/«); a köd 25 ször alkalmatlankodott; az eső kisebb-nagyobb mértékben 96-szor öntözte meg vidékünket pedig különösen február. márcziuB, ápril, július, augusztus, szeptember és október hónapokban a voltnál több ízben is örömmel udvözöltetett volna, s ! ennek hiányában a mult évi szárazság és borzasztó hőség rnéíj a délszaki növényeknek is elég lett volna.. | A villámlás és leirgés 31-szer, sa szél 120 szor tisztította ki vidékünk leve-\'gőjét. Az első villámlás ápril 11-én, s az utolsó szeptember 12-én volt ! Hó csak 24-szer esett, ami nem csak a földnek és szánkázni vágyó közönségnek, \' de még a téltől irtózó czigányoknak is kévéi; volt Hó januárban semmi, csak ftb-.
ruár 7-én esett az első s márczius 5-én azlfit században, hanem nj irodalmi utolsó; az őszi október 22-én kezdett szálj! irányzatok és theoriák ia ott szü-liokózni. í j lemlettek meg. Midőn a júliusi for-
. Ami utainkat illeti az a sétáló és j rafjaiom Az ancieD re(rime-t halomra sportkedvelő közönségünk 271 nap n^vnev^zett franczis
kedvezett; a sár 73-szor (207o), a rTOf"*ntötte> &z agyDevezett ¦ \'ranczis 21-szer (6°/0) rontotta el utainkat: tehát; classicizrans is ekkor élte végét, az ut a mult év 3/t részében kedvező s csak i Aristoteles. szabályainak egyoldalú 7i részben volt kellemetlen, ami oly arány,: kimagyárazásival vélte egyszersmin-miuövel hazánk legkedvezőbb égalji vidékei denfe0rra a költészet Örök törvényeit sem igen dicsekedhetnek. í ,n \' -. . , , , „,
„ . ., , : , , ¦ megállapítani, holott ép ezen tőrek-
Kntikus nftp 46 volt, melyek néme- , . ujti»«- - i„v.;i;„„=«ia,í* l,ikeugrme4jillUotttT>déMok4rik-má >é8ek a feö\'tól 8flus lebilincselését sík polgárának a: eszét, miot Josue a na-;és n>«re\' formákba t: ió caömoszö-: pot; s kiktől azt is halottam beszélni, hogy i lésér eredményezték. A politikai val-: ilyet még Makár bácsi sem jöreodöíL | tozasok azonban a nemzet szelle-I Már az 1890. év egészében is kriti- j meire sem maradtak befolyás nélkül. knsTolt, mi-rt ily tartós jó időkkel elárasz-! ^ tekintélyben való bit erősen meglőtt évet még a régi öregek sem igen em- | rendfllt é> % „emIet legszélesebbre-tege, a nép, kész volt reagálni minden oly nyomás ellen, mely az emberi és népjogok megcsorbítását egy kiváltságos rend vagy dynastia ér
GS\'AaKOK /A realista franczia regény.
Francziaország nemcsak politikai eszmék zászlóbontója volt az utolsó
régi Öregek sem igen
¦ legettek.
i Népünknél nagy mértékben el van terjedve azon balhiedelem, hogy az nj-év napi eső oeaves évet jelent, ez a mult év ben nem teljesült; azonban az uj évi po-
í°h7tttt"Ób"°1Mg7 """""jdekében "czétete. Ugyanezen jelen-
lehetett
Továbbá a Gyertyaszentelői naposidőből még huzamos teíet jövendölnek, s a mult évben épen az ellenkezőjét tapasztaltuk. A nagypénteki napos idő hosszú és s;;ép Őszt jelent, ez véletlenül teljesült
Még számtalan babona nap van, melyekhez kötött remények a\' mult évben mind "^\'^^iTiaTiltaV
Í > ¦
a költészet terén is. Hngo Viktor ,HernanÍ*-jában keresztültör a claBsicizmüs korlátain és törekvései vei oly annyira elhagyja a szilárd talajt, hogy merész képzelete nem ismer többé határt és láthatatlan régiókba, a romántimmtu regiójába
eltévelyeg. Minden áctió azonbin megszüli a reactiót is. Á romantikus iskola ugyan egy nagy hibába e3ett, a talzásba; a képzelet szárnyain felemelkedve, formáí!an?ágban, reali3ztikní alapot nélkülöző,, természetellenes csodaszerttségben lebegett. f5z a .regényesség keveréke a valóét valótlannak, fóleg pedig az ellentétek ügyes, alkaimazása. | Ezen excentrikus irány ellen i azonban hatalmas áramlat támadt. ; A kortársak józan esze a romantika ¦túlzását megsoka\'ta. A.z :ellenhatás \\ csakhamar bekövetkezett, még pedig az epika egyik legelterjedtebb mü-i fajában — a franczia realista regényben. A romantika képviselői |Hugo V"., Sand J. és Dumas Sándor stb. valána?. Dumas „Monte-Christo gróf"-ji az eitravagancziik és valószinütlenségek mintaképe. Hngo „Notre dame de Paris" czimü re jgényében a rút éu utálatos leírások i váltakoznak regényes és csodás hely-; zetekkel. Ezen iránynyal szemben a ; realisztikus regény a való életet ábrázolja, a hogy az a társadalom bármely osztályában, az emberek bármely hivatásában és korában leját szódk. Nem riad vissza a kirivó el lentétek feltüntetésétől sem, még akkor sem, ba az a magasabb rendek Ínyére nincsen. Rántal a társadalmi kinövésekre, ugy, hogy azok a megfigyelő szemei elÓtt feltárul-oak és elbeszéléseiből kizárja mindazt, a miról feltehető, hogy\'\' meg nem történt vagy megnem történhetett. Behatol a jellemek sajátosságába, jellemzi az iszákosságot a munkásosztályban, a szegénységet a nép alsóbb rétegeiben, afelsőbb osztályok pazar életét és lomhaságát, az emberek szívtelenségét egymással szemben abban a harezban, melyet létérti küzdelemnek nevezünk. Valódi karaktereket ad, a hogy azok reális körülmények között élnek, léteznek, küzdenek és elbuknak.
A „kisériet: regény\', mondja Zola, ezen kiváló reprezentánsa a naturalisztikus iránynak, .századunk tudománya fejlődésének következménye. Folytatása és kiegészítése az élettannak, mely viszont a- vegytanra 5
és fizikára támaszkodik. Az elvont ember, a metafizikai -aber helyébe a természetes embert teszi, & ki alá van vetve a természet törvényeinek, a ki a viszonyok befolyásaitól függ. Az idealisták mindig valamely ésszerűtlen dogmából, valamely kinyilatkoztatásból, valamely hagyományból vagy konvenezionális tekintélytől indnlnak ki. Mi naturalista írók minden tényt a megfigyelésnek, a kísérletnek vetünk, alá*, íme, néhány markáns vonásokban az egész irány jellemzése. Ezen elvet azonban csak Zola szolgálja hiven a franczia realisztikus írók közül. Dauáet Al-: pbonse ragyogó fantáziája néha el-; hagyja a realisztikus alapot és a | rege országába is ellátogat. O nem merev naturalista, miot Zola, őt inkább átszellemült realistának lehetne nevezni.
.Tartarin deTarascon"-jábanegy utazást a postakocsiban következőképen ir le. Tarasconi Tartarin elálmosodva, egy pillanatig tartotta \\ magát, bögy megnézze az utasokat, kiket a döczögó kocsi nevetséges \'módon rázott és szemei előtt ugy tán-czoltak, mint a tévelygő árnyék, | ezután szemei elhomályosodtak, gondolatára fátyol ereszkedett alá és már csak elmosódva hallotta a keréktengelyek nyikorgását és a postakocsi bordáinak jajveszékléseit. Hirtelen egy hang, egy vén varázshölgy rekedt, törött, repedt hangja a tarasconi embert néven szólítja: „Taj-tarin ur, Tartarin url"
— Ki hL engem?
— Én vagyokt Tartarin ur; uem ismer engem ? .. . Én vagyok a régi postakocsi, a mely — ezelőtt husz évvel — Xarascon és Nimes között szolgálatban holtam.
Ebbéá a kis epizódban az iró természéthiveu (festi le a döczögó régi postakocsit, da midőn Tartarin kedély-hangulatának leírását adja, képleteit már jt képzelet világiból veszi. Fantáziája mindannyiszor elragadja & költőt, valahányszor az érzelmi világ lappangó állapotait akarja ecsetelni. Ifj. Fromont és iá. Risler czimü regényében egy eladósodott ember lelkiállapotának leírása.
HARM1NCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZIÖNI
FEBRUAR 28-án.
i költő tolk aiatt valóságos visióvá alakul. „Ti hitetlenek lehettek, én erősen hiszek a kis kék emberben. Nem láttam ugyan soha, hanem egy töltő barátom, a kiben teljesen megbízom, az mesélte nekem, hogy éjjel sokszor szemközt volt azzal a saját-
iigo% kis rénmel és íme ezen kö rdlményeb - között barátom azt a hibát követte el, hogy szabójának egy váltót adott; és mint minden élénk képzeletfi ember hasonló esetben, ó is, mihelyt aláírását adta, idósaágától mentnek vélte magit és váltójának képzete tudatából is eltűnt. Történt azonban, hogy költőnk egy a kéménye felől érő sajátságos zörejtől nagy ijedelemmel fölébredt. Először azt gondolta, hogy ez valami fagyos veréb, a mely az el-slvó tüz langyos füstjét keresi, vagy talán a szélkakas éles csikorgása, melyet a szél forgat. Már a következő pillanatban a zaj mindig határozottabb lett, világosan megkülönböztette egy zsákkal tele ezüstpénznek kongását egy láoczocsfcí./zőrre-nésétŐl. Egy időben éles hangot hallott, oly éleset, mint a^-tivoli gőzgép fütyülése, oly világoiat, mint a kakas kukorikolása. Ama hang i magsa- háztetőről odakiáltotta neki ,A lejárat, a lejárat!" Vélekedjetek, a hogy tetszik erről a legendádról;. Arról biztosithatlak benneteket, azért íe, csak hogy poéta barátom elbeszélését támogassam, január vége felé egy éjjel ¦ a Promont és Bisler czég öreg pénztárusát ugyanazon makranczos hang költötte fel."
. Ez a kis kép mutatja nekünk, mennyire van Daudet-nél a megfigyelés még a képzelettel összeforrva. Megfigyelései pontosak, realisztikusak, de az egyes benyomásokat ragyogó fantáziája kedélyes, játszi jelenetekké rakja össze.
Zola ellenben sokkal közelebb áll a természethez, ó valóságos naturalista. Tárgyát ó is a reális életből meriti. ,Paris gyomra"-bao a \'Civiligváros piaczi életét ecseteli, ugy, a hogy az bármely pontos megfigyelő siemei előtt lejátszódik. „L\'Asso--moir\' regényéében a párisi munkásosztályt, „Geíminal^-ban a bányamunkások életét tárja fel előttünk. Az ő spháráját, a társadalom alsóbb rétegét, a társadalmi fekélyeket előszeretettel bonczolja. A legszebb di csérét, mondja ó a .regényről" czimü müvében, melylyel egykor a regény-irőt illethették vala, midőn elmondhatták róla, hogy van fantáziája. Ma egy ilyen dici6.ret már kritikának tekinthető, men a regény feltételei teljesen megváltoztak A képzelet a regényírónak többé nem uralkodó tulajdonsága. Minthogy pedig többé nem uralkodó qnalitása, mi pótolja azt ? Mert ilyen uralkodó tulajdonra mindig szükség van. Ez pedig manap a regényírónak érzéke a való iránt.
Hogy Zolában mennyire van meg ezen a való iránti érzék, azt egy példában, melyet a »Ventre de Paris" czimü regényből választjuk tüntethetjük fel. A párisi piacz csarnokot leírva a következőt mondja ,,Február hónapig a csarnok si ralxnas állapotban volt, betakarva jéglepedójébe és elhagyatva. Az után bekövetkezett az olvadás, a: enyhe időjárás, a köd és a már cziosi eső. Most a halak jeges kérge felengedt vízben úszkált. Laczipe-csenyeszagok összevegyültek a szom izéd utczák sarának undok lehelleté-vel, e kétes búz, mely a sima földön végighúzódott. A jnnius tikkasztó délutánjain pedig a bűz felszállt és elboritá a levegőt dögös szagokkal. A felső ablakokat felnyi tották. Szürke ponyvákból készült nagy redők függtek a tüzes ég alatt, tűzesőt lövelt a nap a csarnokra és ugy hevítette, mint a pléhkáiyha, ¦ég egy/ szellő sem sodorta ezen büdös mocsárnak levegőjét. Ax áruló óczák gőzölögtek."
Nem-e természethü leírása ez a különféle büzöfe szagió érzékünkre való hatásának, módosítva az időjárás szerint? Igaz, egyúttal undorító ez a naturalista festés és a való életben engem nem kényszerit-hetne semmi körülmény arra, hogy csupán a való iránti érzékből, m naturalista író egyik kelléke, zsebkendőmmel az í.rromat be ne fogjam, ha ilyen helyen megfordulnék és inkább fel ne keressem ama üde légkört, melyben Daudet alakjai élnek és mozognak 1
Zola a regényírásba az élettani módszert igyekszik bevinni; az o módszere a viviseeíio és a. bonczo-lás, mely ugyan sok igazságot dérit ki és hoz napfényre; de a belvilág-nik kifogyhatatlan nyilvánulását és örökké érdekeá mozzanatait nem i bonczteremben és a betegágyak mel lett keressük^ hanem ott, hol a: emberiség fundamentális érzetei, a szeretet és gyűlölet, a leghatásosabban nyilvánulnak — a társadalmi élet nagy, tág, széles, beláthatatlan
nek megnyitó beszéde után Hocbwald József egyl. titkár fölolvasta nagy tetszéssel fogadott évi jelentését, nemkülönben a számvizsgáló éa könyytárbízottaág jelentéseit, melynek alapján t választmány pénztár- és könyvtárnoknak a felmentvéhy megadatott. A továbbiban elfogadtatott a választmány által készített jövő évi költ -cégvetés. A sorrenden lévő uj választás megejtése előtt Székel; Tivadar azon indítványt tette, hogy az agylet ne egy, hanem két egyleti orvost válasszon, Ezen indítvány felett elrendelt névszerinti szavazás eredménye azonban az előfordult szabálytalanságok végett határozatÜag ki nem hirdettetett, mire oly zaj következett, hogy az elnök kénytelen volt a gyűlést felfüggeszteni1 A folytatólagos közgyűlésen több pro és centre, beszéd után, "Székely Tivadar vissíSvonta indítványát, mire végre valahára a szavazat szedő bizottság megkezdhette működését, melynek ered menye a következő: Beadatott összesen 74 szavazat. Megválasztattak: Lengyel
porondján.
Dr. VILLÁNYI HENRIK.
H i r e k.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről közhirré tétetik, hogy Nagy-Kanizsa város 1891. évre megállapított házbéradó kivetési lajstroma az 1883. évi XLIV. t. cz. 16. §-a értelmében Nagy-Kanizsa város tanácstermebei* mai naptól számítva, 8 napon át közszemlére kitétetett oly czélból, hogy az otí, a hivatalos órák alatt mindenki által betekinthető s netáni felszólamlásaikat és pedig: a) azon adózók, kik az illető lajstrom tár gyalt adónemmel már a múlt évben voltak megróva, a lajstrom kitételének napját, b) Azon adósok, kik, a kereseti lastrombán megállapított adóval f évben első izben rovattak meg, adótartozásunknak az adóköuyvecskébe történt bejegyzést követő 15 nap alatt városi tanácsnál Írásban előterjeszthetik. Nagy-Kanizsán, 1891 február 25. - A városi tanács.
— Gyászmise, tartatott Simor János herczegpri másunk leíkf üdvéért febr. 27-án a nagy-kaatzsai Szeot-Ferencziek plébánia templomában, melyen hatósági, katonai egyéniségek s nagy számú nép jelent meg.
— Báró Hornig Károly megyés püspök ur a katb. tanítók nagygyűlése költségeihez 300 forinttal járult.
— örömmel jelezhetjük, hogy a Dunántúli Közművelődési Egyesületnek a nagy-kanizsai -. takarékpénztár 100 frttal alapító tagja lett, mint az a fentebb közölt közgyűlési jegyzőkönyvben is olvasható.
— Hagyomány. Knausz Boldizsár kisdednevelő egyesületi gondnok ur szép
Dea\'_ \'"> volt János, Fekete József saí. Emelu 2 kedélyességét BrnckPál művészi fuvolajátéka. Az estély: hölgyek jelenléte is diszité. Óhajtandó, hogy a kereskedelmi és iparcasinó is kellemesen szőrakoztatólag hasson annak tagjaira s uralkodjék benne az egyetértés és összetartás szelleme, ikertestvére: a hazafias értelemmel együtt.
— BaeaányJ János hamvai A zalavármegyei kör Sümegi Vilmos indítványára elhatározta, hogy mozgalmat indít tapolczai születésű Bacsányi János, a Linczbfl száműzött regi magyar költő hamvainak hazaszállítását illetőleg. A kör ax ügy intézésére hármas bizottságot választott, melynek tagjai Hert«lendy László di., Somogyi Ede és Sümegi Vilmos.
— Hymen. Tamás Sándor letenyei földbirtokos febr. 21-én vezette oltárhoz
! Horváthlmre rátkai kasznár nevelt leányát Szelénri Emma kisasszonyt — Reznek Károly sümegi adóhivatali ellenőr febr. 18-án kötött házassági frigyet Nagy-Ka-nizaán Keindel Anna kisasszonynyal. Kein-Ignácz elnök. Grünhut Henrik alelnök, del Ferencz nyűg, vasúti mérnök és Stroh-Zerkovitz Lajos igazgató. Hocbwald Jó- miyer Mari szülők mfivslt lelkű leányával, zsef titkár. Ifj. Fischer Ferencz pénztár-! -- Gyászhír. F. hó 21-én temették nok. Weisz Bódog háznagy. Licbtscbein\' el vidékünk társadalmának, egy kimagasló Pál ¦ könyvtárnok. Dr. Rauch Zsigmond alakját özv. várbogyai Bogyay Antalné orvos. Választmányi tagokká: Székely nruőt, a gyászszertartáson melyet a csab-Tívadar, Weisz Tivadar^ Koho Lajos, Hay rendeki plébános káplánja és a sümegbi Ignácz, Pollák József, Tham Lipót, Eben- zárda főnök segédlete mellett tartott, réazt-spanger Ernő, Rosenfeld Lajos, Nádcr vett az egész vidék előkelősége, a rendet Soma, Berger Sándor, Frank Vilmos, Nen\' az ottani tűzoltóság élén parancsnokával Lajos. A választás eredményének kihirde- , tartotta fen. A gyászoló család fájdalmá-tése után Lengyel Ignácz elnök, nemkű-jban, méltán osztozott, mindenki, ki ia-lönben Grünhut Henrik alelnök megkö- merte magas műveltségét, szivjdságát szönve a választás eredményéből kitűnő1 gyermekei iránti ragaszkodását. Nyugod-egyöntetü bizalmat, -közgyűlésnek hatá- jék békében I A családi gyászjelentés kö rozotlau kijelentik, hogy a reájuk ruházott vetkezŐIeg hangzik : Nagymádi és Várbo-tisztséget ajövőre el nem fogadhatják. A gyai Bogyay Elvira, Aurél, Ilona, Malvin, közgyűlés nem akarta ugyan tudomásul Jenő, György, Irma és Ida mint gyerme-venni ezen visszalépéseket, de mindkét: kek, ugy a maguk mint az összes rokonság elnök rendületlenül megmaradt kijelentébe- nevében megtört szívvel jelentik felejthet-mellett. j len édes anyjuknak Nagymádi és várbogyai
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai izr.. Bogyay Antalné született oraviczai és hitközség f. évi február hó 22-re hirdetett görcsönyi Míbálovits Ida úrnőnek s hő közgyűlése ugyanazon nap délutánján 31/* 18-án élete 55-dik évének agyszélbüdés-órakor tartatott, meg az izr. iskolaépület ben történt gyászos halilát Az engesztelő nagytermében gébjei Gutmann Vilmos Irir. szent-mise-áldozat e hő 21 - * cl d. e. 10 tanácsos elnöklete alatt Tárgya volt: 1.. órakor fognak a csabrendeki r. k. temp-A belépő elöljárósága jelentése három évi lomban megtartatni. A boldogult hűlt te-működéséről 2. Az alapszabályok azerint temei ugyanaznap d. u. 3 órakor i csab-3 évi időtartamra megejtendő előljárósági rendeki r. k. temetőben Őrök nyugalomra Netáni indítványok. Ax\'ejől- tétetnek; Csabrendeken, 1891. február
- Napi biitosok a népkonyhánál é" héten márcz. l-én Kűrschner Ignácan j Weisz Riza, 2-án Rapocb Gyulái % Fisct;61 Jozefin, 3-án Nábráczky. L»josné, Ráu Hona, 4-én dr. Neumann Edéné",. Samué ? Olga, 5-én Maschanzker Mőrné, Reichen-feld Leopoldm, 6-án Sebestény Lajosné, Juhász Emma és 7 én Dobrin Benőné, Wohlheim Fanni.
— legerösité*. Witkovaxky Sándor perlaki áll. el. isk. rendes tanító jelen állásában végleg megerősíttetett
— Tömeges betörések Zala-Eger-szagén. F. hő 26-án délután Zala-Eger-szegről érkező, utasok beszélték, hogy nagy meglepetésben részesítette valami ügyes betörő kompánia Egerszeg városát az által, hogy ott 26-ára virradóra 7 boltot-fel törtek; a betörőknek pedig se híre, se hamva. Ez a hir később hivatalosan is megerősítést nyert, a betörők elvittek egyik-másik boltból készpénzt, váltóürla-pokit, bélyegeket, arany és ezüst neműt A nyomozás rerényen folyik. Ezzel összefüggő lehet az a dolog, hogy hétfőn este a zákányi állomáson álldogáló vonat egyik kocsiszakaszából a kalauz folyton betörésekről hallott beszélgetni, betekintett és gyönyörű-kompániát látott ott mely valami vidéki kirándulásra készült. Aggodalmát megsúgta egy ojt álló csendőrnek, mire ez a laktanyába sietett valamelyik társáért; mire a csendőrök oda értek, a kupé üres volt és a banda r, szőlőhegyekben eltűnt Lehet, hogy ez a banda ment Égerszögre szerencsét próbálni.
— Gyilkosság. Garabonczi rokonok Fliazár fivérek és Szabó nevezetű mult pénteken, febr. 20-án a galamboki korcsmában össze szólslkoztak, hazafelé mentőkben éjjel az útban agyon Ütötték Szabót s ott hagyták a szekér aton mintegy 400 lépésnyire Galambokhoz, mig nem hivatalos lelet vétetett fel. A tettesek fogva vannak.
— Megyei r. h. Sujánszky Imre erdő-ellenőr Keszthelyről Kaposvárra-neveztetett ka föerdésszé. — Keszthelyen „Népkonyhát létesítenek. — Posch Zsigmond polg. isk. segédtanitó rendes tanítóvá neveztetett ki Keszthelyen. — Ortaházán Ddvecz Lajo3t favágás közben a fa agyon-nütötte. — A csáktornyai dalárda márczius 15-Íkét megűnnepli — Ortaházán "a gőz-
választás. 3. Netáni indítványok. At\'elől- tétetnek; járósági jelentésből a következő fcntosabb 19-én. Béke és áldás poraira!
részleteket közöljük: Az 1890. év végén ! — A királyi tábla. A győri kir. I malom leégett — A Balaton jegén óriási abevételvolt 64730 frt, kiadás 64183. tábla személyzete. Elnök: Erdély Sándor.1 "
Az iskolai pénztárban bevétel: 28206 frt,. — Tanácselnökök: VigiMór, Zoltán Géza. kiadás: 34004 frt A templompénztárban — Birák: Braidsver József, Uhlyarik Gebevétel: 22362 frt, kiadás: 22598. A sza- deon, Horváth Kálmán. Schmied Ge>a, kosztályok közül beható és sikeres muo- Szeghő István, Holleruog Alfréd, Kiss Gi-kát fejtett ki az iskolai szakosztály, mely bor, Szabó György, Mészöly Lajos, Tóth az izr. iskola átalakítását foganatositá és László, Thirring Lajos. — Fogalmazó: azt újjá szervezte olyképen, hogy ax iskola Már József. — Irodatisztek: SriebenUazt jelenleg 4 elemi fiu, IV polgári fiu éa VI István, Szilágyi István. — írnokok: Szűts elemi leány osztályból áll, az 1891—92. Lajos, Józsa Gyula. Területéhez tartozik, tanévben pedig megnyílik a középkereske- Tvszék: Győr. Jb. központ Magyar-Óvár, de!mi iskola első osztálya is. Ezen szer- Nezsider, Szent-Márton, Téth. —Tszék: vezkedési munkálatok költségei még fe- Komárom.Jb. központ Esztergom, Muzsla, dezve nincsenek, de a jelentés bízik a vá- N.-Igtűáod, Perbete-Ó-Gyallt, Tata. — rosi képviselőség és a kormány támogatá- Tvsz: Sopron. Jb. központ Csepreg, sában valamint a hitsorsosok hagyomá- Csorna, F.-Pulya. Kapuvár, Eis-Marton, nyos áldozatkészségében. A lefolyt három K.-Marton. — Tvsz; Szombathely. Jb. évben 24800 frt összegben tétettek alapit központ. F.-Eőr, Kis Crell, Körmend, Kő
érzetről tett jelentést febr. 21-én tartót!............______ ... _________;................. í .... t
választmányi ülésben. Istenben boldogult ványok. Ezekhez csak a Gutmann család szeg, Muraszombat, Némst-Ujvár, Sárvár, Dolmányos Vendel kis-kanizsai polgártárs: maga 7100 írtul, az Ebenspanger testve- Szt>Gotbárd, Vasvár. — Tvsz: Veszprém, végrendeletileg a helybeli óvodák czéljaira rek pedig 6000 frttal járultak. Aíeíment- Jb. központ B,-Fűred, Devecser, Enying, 10 forintot hagyományozott mely Összeget1 vényt z közgyűlés egyhangúlag megadja. Pápa, Zircz. —Tvsz: Zala-Egerszeg. Jb. az örökösök készségesen le is fizették. Ily j Elnök pedig a közgyűlést a választások központ A.-Lendva, Sümeg, Tapolcza. szép jellemvonást midőn constatálni alkal- megejtése végett felfüggeszti és a válasz-, — Zóna rendszert axemfly- és poíi-mnnii van csodálkozásunknak adunk kife-! tásí eredmény kihirdetését február gyász-dijstabás életbeléptetése a bobs-jezést hogy a kis kanizsaiak még mindig j 26 ikára halasztja. Beadatott 248 szava- jánosháza-sümegi helyiérdekű vasúton, f. idegenkednek-s. kisdedóvás neme3 ügyétől zat Megválasztattak: ElaŐk: Galsei Gutt- évi márczius hó 1-ével s boba-jánosháza s a VH dik kerületben létesített óvoda! mson Vilmos kir. tanácsos 235, Rend. ta-\' sümegi h. é. vasúton ii a zónareudszerü nem részesül a kellő pártolásban, holott j gok Bachracb Gyula 246, Bettelbeim Samu személy- és podgyászdijszabás fog életbe okleveleséi keresztény óvónő működik | 200. Blau Lijos 221, Dr. Blan Simon 233. lépni, minek következtében az ezen vasút benne. Reméljük, hogy a nyáron igénybej Deutsch Mór 182. Ebenspanger Lipót mentén fekvő községek egymásközti érint-veazik a kisdedovoda jótéteményeit és a !238, Ebenspanger Leo 229, Fischl Pál kezese nagy mérvben megkönnyittetik, a dicsőült Dolmányos,Vendel urnák végren-^lS, Grüobut Fülöp 229, GrüahutHenrik mennyiben az uj menetdijak az eddigiek-deletileg kifejezett nemes érzetét inagu- 233, Halpben Mór 243, Hirscbi Ede 241, nél sokkal olcsóbbak. Az uj díjszabás va-kéVá fogadva virágzóvá teszik az ottani Ledofsky Ármin 151, Löwinger Ign. 245, iamint a hozzátartozó .általánoi határoz-ovodát. . Lőwy Adolf 243. Maschanzker Mór 198. mányok" az egyes állomásokon megte-
— Heti biztosok e héten a Kisded- Ripocb Gyula 218, Rotbschitd Albert 232. kintheiők, esetleg ugyanazokon i a m. nevelő egyesület mind a négy óvodájában Dr. Rothschild Samu 201 Dr. áchreyer kír. áliavasutak igazgatóságánál 20 krért Schmidt Frigyesné és Pálfy Alajosnó vá- Lajos 237,Sommer Sándor 192 Dr. S\'U megvehetők.
\' kits Nándor 240. Stern J. Már 239, Vidor i — A balatoni kikötőre vonatkoró Samu 239, Szegő Gyuia 200. Weisz H J. terveket a zalamegyei kir. államépitészeti 157, Weiser József 184 Kiéin Ed-í Illés [hivatal Zalamjgye közigazgatási bizott-
asztmányi tag úrnők
— Heti felügyelő e héten az önk. tűzoltó egylet őrtanyájan Rotbmann Béla fóparancsnoki segédtiszt ur.
— Felhívás. A nagy-kanizsai „Kis-dednevelő Egyesü et" választmánya elha-
(Urozta, hogy központi óvodájának titkári helyiségében „Szakkönyvtárt" létesít, uogy óvodáinak vezetői és gyakornokai használhassák. Tisztelettel felkéri ennélfogva a nevelésügy lelkes pártolóit, hogy neve-lészeti s a gyermekek számára irt müveket a ,Síükkö:jyvUr* létesítésének előmozdítására ajándékozni kegyesaedjenek. mely czéirs készpénz is hálás kőszöuettei vétetik. A szíves adományok az egyesület titkára Bátorfi Lajos úrhoz küldendők, ki arról időről időre nyilvánosan számolni fog. Tisztelettel a 3 Kísdednevelö Egyesület" elnöksége.
— A nagy-kanizsai kereskedö-IQak önk. egylete f. hő ll-éa-és folytatólagosan 23-án tartá 20-ikévi rendes köz gyűlését a tagok élénk érdeklődése mel-
?.65 Fi^cher Ignácz 156, Doutsch Sándor 125 szavazattal. Póttagok: Berger Adolf 116, Dr. Rotschild Jakab 111* Scberz M. J. 76, Weisz Maaó 75, Rosenberg Richárd 74 szavazattal. •*
— Estély. A kereskedelmi- és iparcasinó uj helyiségét a központi kávéház helyiségeivel összekőtőleg a bazárépületben febr. 18-án nyitotta meg annak tevékeny elnöke Birschler ödón ur. ki szép szavakkal üdvözölte a casinÓ tagjait; szombaton pedig Horváth Liczi kitűnő zenekara közreműködésével estélyt rendezett melyen a tagok szép számban jelentek meg. A pompásan sikerült társas-estélyt az elmaradhatatlan pohárköszön lések fűszerezték, melyre nemcsak a vidám fiatalság összhangzó mulatságának érzete, hanem a finom somlyai is tüzttőleg hatott Pohárköszöntést mondottak: Hirschler Ödön, e lapok szerkesztője, Beck Miksa,
lett A gyűlést Lengyel Ignácz vezette, ki- Kreisler József, Rothschild Ödön, Pollák
ságáaak február havi ülésében beterjesz tette. A közigazgatási bbottság a bemn tátott terveket elfogadta, azok alapján a kikötők építését engedélyezte s az árlejtésnek mielőbbi foganatosítását á bemutatott tervek alapján elrendelte a Skübli ts Gyula köiigaxgatáht bixott&ági tagot kérte fel az árlejtés foganatosításánál az elnöki tisztség teljesítésére. Ezzel kapcsol&tlan elnöklő főispán felemlité, hogy a törvényhatósági közgyűlés határo zata. értelmében a keszthelyi kikötő létesítése is kimondatott ez okból elhatároztatott, hagy a közigatási bizottság részérői Csertán Károly alispán és Lányi Kálmán az építészeti hivatai főnöke azzal küldetnek ki, hogy a város megbízottai va! a keszthelyi kikötő létesítésére nézve helyszint tárgyalist tartson s egyúttal a kikötő költségeire nézve a város hozzájárulási aráoyát állapítsák meg s eljárásukról a bizottsághoz jelentést tegyenek
rianások vannak. — Knortzer Frigyes .AracySzarvas\' szállodáját áruba bocsáj-totta. — Vasouez Melíoa grófnő és Liedi Ferencz nagy kauizsai hangversenye elha-lasztatott.
— Hazai r. h. Állami csillagdát állit fel a kultuszminiszter. — Kőnigmajer Károly cz. pű-tpök és szombathelyi kanonok édes anyja 93 éves korában meghilt. — Gróf Széchényi Ödön pasa neje meghalt.
— Hock János orsz. képviselő erc3ii plébánossá neveztetett ki. — Körmenden női ipariskolát állítanak. — A temesvári ügyvédi kamara a kötelező polgári házasság behozatalát sürgeti. — Baross Gábor miniszter Bpeit főváros díszpolgárivá választatott. — Hazánkban phyiloxera lepett községek száma 1717. — A D. K. E. Török Pá!. Porrogon 150 cégyazögöi rétet sjándékrtzctt — A budai királyi palotát villamos vílágitási&l fogják ellátni. — CsaltákÖzbeo nagy az Ínség. — Bercsényi Béla visszatér a uenzeti színházhoz. — Zrínyi Miklós 500 kötetes könyvtára Kende S. bécsi antiqoarins birtokában van. — A szenttamási görög kel. lelkészt a farkasok széttépték.
— KfilfSldí r. h. Rio de Jantiróból a kávé emelkedését jelentik. —A belga trón-Örököst szere\' ~> légyotton lőtték agyon.
— Bylandt-Rtdídt gróf volt külügyminiszter meghalt —Grá>z mellett egy pinczében petróleum forrást fedeztek fel. — A Koch féle szert hivatalosan .Tuberkulin" hívják. — Lembergben nagy mennyi hamisított tbeát fedeztek fel. — Genuában 1892-ben nagyszerű Kolnmbus ünnepélyt rendeznek. —RubinBtein júniusban megválik a szentpétervári conservatorium igazgatói állásától. — Az uj német kölcsönre Budepesten 60 millió márkát irtak alá. — Frigyes császár neje megiátogat\'a Munkácsyt Parisban. — Orth János életben létéről hir érkezett
-nak
Irodalom.
— Xegjoleat Magyarország- és Társországainak vármegyéi, versekben. Irta Matolcsi Pál, Gizella árvaházi tanító: kiadja Singer és Soonenfeld Beszterczebá-nyán. Ára 10 kr. Megrendelhető minden könyvkereskedésben. A füzeiké czélját szerző a következő — k&rtársaihoz intézett — sorokban fejtegeti: Néhány szó a t kar-társakhoz. A földrajz-tanítás egyik legtaá-Iádatosabb munkája a tanítónak. Ha tanítványainak a térkép biztos olvasásához kellő alapot nyújtott a gyermek előtt a térkép oly nyitott könyvvé vált, melyből kiolvashatja mindAZOQ ismereteket, miket az elemi iskola e téren nyújthat Ax iskola falára függesztett táricép állandó txeialélteiéii
HARMINCZADZK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
februa3 28-án.
«!6 meJyn.khaaznosságaen>elke<iik-,ha bor. szőlő, seprő, Mgut.borkő és pezsgőzi idankint ismertetett részecskéit, tenneléa .Uüa*ikajL ugy hazánk mint S tanítás közben lerajzoltatja nóven- az egész E^P»™-™^L ". keivel Birmilv tökéletlenek legyenek u mat, termelést előmozdító és gátló korul ízTn rajzot miket a gyermek igy elóáiKt, menyeket, ir a borvámokról az egész v,la r^oMseredményeefekáltal,hogy meny- gon, mely része könyvének l>UU«ll> IjttMB azt tudja minden tanitó, ki e aktuális. Ismerteti k összes borászatot, módszer alkalmazta A végczélboz azon- italmérést, regálét, dézsmát és az idevágó Tan eínemeTég. Igen sokfélben tapasz- adó«si törvényeket^ phüloreru eben,
retek védekezés és a bortermelés emelése czélja-ból, hozott szabályokat és rendeleteket,
táljuk, hogy az iskola-nyújtotta isme igen rövid életűek. Ezt mondhatjuk külö _
nősen azon ismeretekről, melyek — mint állami intézményekel és azok igénybevé-a földrajz — a mindennapi életDen nem telét, közöl egy a philoxera ellen védekező nyernek gyakorlati alkalmaztatást. Sok községi szövetkezet részére minta-alap-tanulóná! a földrajzból nyert ismeretek nem szabályt végre dióhéjban a szőlészet tartanak tovább az iskola év végénél. Há- és borászat, a filloxera és a wölö egyéb nyau vansak, kik nemcsak az elemi iskola ellenségei ellen való védekezésnek álla "osztályait, de a középiskola néhány alsóbb lános tudnivalóit. A munka tehát, nagy-osztályát is sikerrel végezték el annak ide- anyagot, de világos, könnyen felfogható jén, s néhány év múlva nem tudják magu- alakban ölel fel és mint hasznos kézikönyv kat kellőkép tájékozni hazánk földrajzában; mindenkinek ajánlható. Ára 1 frt. Megren a a térképen való hosszas böngészés nél- delhető a „Borászati Lapok" kiadóhiva-kül meg nem tudják mondani, melyik me- tálánál Budapest (Kőztelek.) gyében van Csáktornya, Lippa vagy Deve-cser? — s pirulva hallgatják, amint némely, dárócxosj,ember eldeklamálja a Losonczy-féle Kis Tükörből, egyik-másik vármegyét városaival együtt A tapasztalat mondja veiem, hogy a népiskolai tanitás eredmény eme fogyatékosságán segíthetni az által
- Mar száz évvel ezelőtt Mattoni íiícshübli savanyukniját: „Bachsiner-Ung" neve alatt, az akkori orvosi tekioté hogy oly.eszközökhöz nyulunk, metyek a . vegvelemzók kellő méltatásban
Délben.
Sopron 1 óra 50 perc/kor postavonat Pragerhof I óra\' 15 — postavonat Barcs 1 óra 40 . postavonat Budapest 1 óra 59 postavonat
Este.
6593/tk. 1890. érk. november 27-én.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. tszék tkkvi osztálya részéről közhírré téietik, hogy
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Dr. Tujjoly Gyíla ^-kanizsai lakos ügyvéd r. ... . _____. , x.u Hi Waoe JftiiOsnp. mint
Bécenjh. 10 óra 2C Budapest 12 óra 25 Pragerhof 11 óra 44 Barcs 11 óra 34
postavonat j vhjtatónák, özv. Biliege Jánosné,
üvorsvonat posta vona\'
szövetek „?!,2? \'\'J? íeLk ™$>u
küld líéjiel méter.nlÉint és egéaz rchákoak valót vara é» bérraentv. Heoneberg G. gviri raktir* (c. és kir. udvari izállitfi) Zürich. Mintik íordn\'.ó po«4v*L Levelekre SvajCJb* 10 kroi bélyeg r*g»KUadó- 4046 — 2.
t->lelős szerkesztő és kiadó : B.ÁTOBFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HIBDETESEK.
453.9 sz. P. 1890. ;
Hirdetményi idézés.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék köz-
gyermek emlékező tehetségét fejlesztvén, részesití]! <ss pedigkülönös tisztasága, kel-1 azon czél elérésére vezetnek, hogy a tanúi- .emes -m k6nnyü emészthetősége és nagy
tak a gyermek emlékezetében meg is szí¦ s?Lnsavtartsim; miatt, s már 1799-ben birréteszi, hogy Vizlendvay József és ér-Urduinak. Ilyen eszköz .a verBek tanítása. fo]ytoll GJeshObli vizet tartottak dektársai felpereseknek, Márton György
A gyermekek a verset könnyebben s kész- kfaz|ett)en a császári udvarnál. Nem csoda & érdektársai alperesek ellen a 9453/p. ga ségeaebben tanulja, mint minden egyéb ^ ^ e kitüDÓ gavanyaviz. mely ez számuk eresettel a puszta-pata-kürte-ii
- 2. sz. tjkvben A. t 1-4- sorsz. alatt puszta-pata-kürtősi közbirtokosság tulaj
dos töltés\'
Prága:
Ki nyert?
Húzás febr. 25 én. 77 17 47 :
Gabonaárak.
elméiéi, oolgot. 8 ha ez által ezeta.ltelé- 6„Sértői kezelés folytán minőség rését az eddiginél jobban latjuk b>«o> t,a j.vult és nevezetesen gon
hiba volna elvetni a múltban he yes.ek ^ rendkívül jól el
bizoEvulteszkozalkalmazasat.csupanazert , ..
¦ i i - r r ir - v.-1 i - i 1«. k;,« tartható, jelenleg onasi elterjedésnek or mivel régi. E felfogásból kiindulva bizalommal ajánlom t kartársaim figyelmébe e versikéket, melyeket legtávolabbról sincs szándékomban hadat üzenni a földrajztanítás ujabban használt módszerének, melyet magam is követek. E füzeiké nem kézikönyv, csupán a pótkávé szerepét kívánja játszani, czélja lévén a földrajzi oktatást a tanitó részéről megkönnyíteni, a tanulóban pedig a földrajz-tanuláshoz kedvet ébreszteni. Végzetül-mid ön a t. birálók szemeit arra kérném, hogy a versecskék-ben ne a rimek müértékéi; hanem a hasznosat keressék —• magamat kartársi jóindulatukba ajánlom. Zólyom-Lipcsén. 1890. évi deczember hóban. M. P.
— Lj zenemű! íáhoiszky Nándor nemzeti zeneműkeresl<edésefeen Budapesten, váczi-utcza 30. szám megjelent: „Boldog perczek* polka-mazurka szerzé Neu-gebauer József. Ara 75 kr.
— Beniczkyné, leányainak. Az . Egyetemes Regény tára legújabb két kötete Beniczkyné Bajza Lenkének .Rang és Pénz* czimü regényét hozza. A kiváló irónö ezt a regényét „Ilona és Agáthe" leányainak ajánlja emlékül. Nem mulaszthatjuk el, hogy a szép ajánló sorokat, — melyek etry szerem ind sejteni engedik a regény tartalmát — egész terjedelmében neközöljük. .Leányaimhoz. Nem azért Írom e néhány-sort könyvem elejére hozzátok, mintha szükségesnek tartanám, hogy azt, mit az anya leányainak mond, lenyomtassák: Csupán azért, hogy figyelmetekbe ajánljam azon dolgokat, mik ez ujabb regényemben előfordulnak, az életről, érzelmekről, előité-létről és a nő igazi, valódi megveszteget-1 hetién érzelmeiről. Ln, ki mindenek fölött i — , becsülöm az észt és tehetséget, nem habo \'i0^ ""érzőm kimondani, bogv előttem a nő csak\'. ,"- ^—*¦ A,oon*J válaszoltunk mítodik akkor érd, mii meg igazán ez. a szép nevet,, "^.IJ^oJSSS! ^ ba szive van! nagy tehetség a nőnél csak toilson. a levelet itadtnk. kivételes, de a szív: az minden leány,min . — ?¦ z«. A*nj«bb ajánl den asszonynál nélkülözhetetlen. Türöde-lem, elnézés, enyhe ítélet, ragaszkodás, hűség, szeretet és kitartás: ebből álljon az asszony egyénisége! ekkor mindenki leve
donául fölvett 577.katasztr. hold és 800 3 öl kiderjedésü nemesi birtok aranyosi vend, ugy, hogy alig vau pont a földob, aj tása véget folyamatba tett rendes perében
hol a Mattoni-féle Gieshübler jeles tulaj-\'------**-~±*-t^*Lr__t
donságai, a viz nagymérvű fogyasztásában nyilvánuló általános elismerésbe ne részesülne. De Gieshöbl PuchsteÍD forrásainak berendezése mintaszerűnek ;e mondható és természetesnek látszik, hogya Mattoni-féle Gieshübler már több mint 2o kiállításon a legmagasabb dijjakkai lett kitüntetve. Q 408,3
Nagy-Kanizsa: Buza 7.80-—8.10. Rozs 7 10—20. Árpa 7.50—8.50. Zab — Kukoricza 6.50—60.
— Keszthely: Buza 7.50—60. Rozs 7.10. Zab 8.—8.50. Kukoricza 7.10.
— Muraszomba tban:Buza7.70— 80. Rozs 7.50- Zab 6.70—80. Kukoricza 6.60—70.
— Pápa: Buza 7.80--8.30. Rozs 6.90-7.20. Arpa6.90-7.30.Zab 7—7.30-Kukoricza 5.80—6.20.
— Veszprém b en: Buza 6.70—7.50. Rozs 6.70—7.20. Árpa 6.50—7.50. Ku koricza 6—6.40.
Szerk. üzenet.
1. Sajoilatankrt nem
ndelhet-
az arányosítás megengedhetősége tárgya ban a jegyzőkönyvi tárgyalásra határidőül 1891. évi április hó 23-ik napjának d. e. 6 órája a kir. törvényszék perlárába kitü-zetett, a mikorra mindazok, kik a pata-kürtösi közbirtokosság tulajdonát képező közös vagyonokhoz bármi czimen igényt tartanának és a tárgyalásra külön megidé zést nem kaptak volna s továbbá Csatlós Gzörgy volt pölöskefőí lakosnak és Gaai* Benedek volt szent- balizsi lakosnak ismeretlen örökösei, valamint néhai Zlatecz Vinczének Györkös Józsefen és Tuboly Márián kivül, nemkülönben néhai Oszler-huber Józsefnek, Tarányi Kerenczen kivül netalán még létező ismeretlen örökösei hirdetményi uton megidéztetnek ezen felhívással, hogy a kitűzött határnapig je lentkeini, vagy a kitűzött határidőben a tárgyalásra ügyvéd által képviselve megjelenni el ne mulasszák, mert ellenkező esetben a összes meg nem jelenő felek és az ismeretlen tartózkodásuak dr. Tuboly Gyula nagy-katizsai ügyvéd, mint ügygondnok által, az összes ismeretlen örökösök pedig dr. Neusiedler Antal ügyvéd, mint ügygondnok által fognak a lárgyalá son és tovább fs a perben képviseltetni.
A kir. törvényszék, Nagy-Kanizsán, 1891. évi január hó 22-én. CSERE3SNYES Dr. KEMÉNY
elnök. jegyző.
kiskorú Biliege János, Anna és József testv. gyámja végrehajtást szenvedő esztereg-postavonatj nyei lakos elleni 3 frt tőke, 5 frt 80 kr.
jvbjtás kérelmi. 8 frt 40 kr.jelenlegi s még jj. o í - [ felmerülendő költségek iránti végrehajtási Visszamaradt öeljem-j ügyében, a fentnevezett kir. tszék teriile-\' téhez tartozó, a rigyáczi 788 sztkvben A. f 1—10. sorsz. a. felvett ingatlannak kiskorú Biliege János Anna és Józsefet illető 491 frtra becsült 3/is ed része és a rigyáczi 700 íztkvben A. f 1841. hrsz. a. Biliege jánosné, szül. Szabó Erzse Biliege Mári, Anna, József és János tulajdonát képező 140 frtra becsült, váltságköteles i-egész ingatlan özv. Biliege Jánosné szül. Szabó Éva javára bekeblezett özvegyi haszonélvezeti jog épségben hagyásával ez utóbbi 1881. évi LX-L cz.156 § a pontja alapján 1891. évi ápril. hó 23. napján d. e. 10 órakor Rtgyácz, község házánál Dr Tuboly Gyula felperes vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Még pedig a rigyáczi 788. sztkvben A. L l—10. sorsz. a. felvett ingatlannak fen körülírt s/io-ed része, tekintve, hogy C. 3. a. S/abóÉva özv Biiiege Jánosné javára özvegyi haszonélvezeti szolgalmijog ezt megelőzőleg pedig jelzálogos követelések vannak bekeblezve, ennélfogva ezen ingatlan a szolgalmijog fenntartásával bo-csájtatik ugyan 4rverés alá, de csak ugy, ha a megelőző jelzálogos követelések fedezésére szükségesnek mutatkozó 1000 írtban, ezennel megállapított összeget a beígért vételár megüti a menyiben a beigért vételár az lOOOfrtot meg nem ütué, annyiban az árverés hatálytalanná válik s az ingatlan a szolgalmijog fenntartása nélkül újból árverés alá bocsájtatik.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár íO°/0-át készpénzben vagy ov&dékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 30 nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés uapjától számitáudó 6% kamatok kai együtt az árverési feltételekben meg határozott helyen és módozatok szerint lefize\'tni.
Kelt N.- Kanizsán, a kir. tvszék mint telek\'í^yvi hatóságánál 1890. évi decz. hó 20. napján.
Gr. HUGONNAY 4082. kirendelt kir. tvszki biró
Gyümölcsfa-eladás.
A ezék-szerdahelyi faiskolában a legnemesebb faja 3, 4, 5 és G éves szép koronájú és dús gyökeres
Vyflmölcsfák
kaphatók.
Venni szándékozók kéretnek Sziklat .lános úrhoz Kőszegre fordulói.
Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 4079
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
Az 18$». Párisi világ kiállításon arait;, erem 3998 mel kitüntetve.
\' Ilirdetmény. 40773
Somlíó-Vásarhelreil (Veszprém-megye), egy csinos
uri lakás
egy teljesen felszerelt*\'t/egyesám-kereskedéssel, regálé-bérlet és páiinka-fezdévei. padlás-, raktárak- és boltozott istállókkal, nagy kerttel s a Wrt alatt három hold,, réttel; — továbbá ugyancsak a somlyó-vásárbeiyi határban levő
245 hold szánííilold
gazdasági épületekkel, szép barmokkal és a hozzá tartozó fundus ÍnstruktU8saI szabad kezból eladó
Bővebb értesítés »szerezhető a tulajdonos*
Keieher Ignácznénál, Somlyó Vásárhelyen.
lehet reflectilni. KuiSnben kísértjük
— L B. Küízönrt » figyeli
— D. A. Sinci benne nekünk való.
— H. Gy. ÜjoUg elküldattak. 1
23./tk. 1891. érk. január 2 án.
Arverén hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvszék tkkvi osztálya rés-zéről közhírré tétetik, hogy Györffy János végrehaj tatónak Ferecczi Pál végrehajtást szenvedő légrádi lakos oégkevésbbéjelleni 65 frt 89 kr. töke, ennek 1889. évi
szi előtte a kalapot. Ezt akartam munkám álul belétek ojtani. Ha sikerült, boldog vagyok. Csak azt a keveset óhajtom még hozzátok intézni, hogy pohase tévedjetek ama fiötétségbe, melynek a légtöbb ember hajlandó nagy hangzású, pompás neveket adni,
de mely egyszerűen „előítélet" s melyből Reggel,
keserves a kibontakozás, és nehéz, görön- Prágerhoí 6 óra 18 perczkor postavonat
Vasúti menetrend. iBiill
óra 28
óra 4
óra 30
1 óra 37
postavonat _ gyorsvonat , vegyesvon. , postavonat
Délben.
perczkor postavonat
postavonat postavonat postavonat vegyesvon
gyös az ut a felvilagosultságboz jutni. A Bare: munkát, érdemet, tehetséget és észt becsül- Budapest jétek mindenek felett, de ítéljetek mindig Budapest szivetekkel... És ekkor kedves emléket Bécsújhely emeltek nekem, ha egykor nem leszek s a válás óráját megfogja könnyíteni azon édes és jövőtökre megnyugtató tudat, hogy a Budapest va)láat és szeretetet örökségül, emlékül Pragerhof hagytam hátra szivetekben " Beniczkyné- Sopron nak ez a regénye, az ,Egyetemes Regény- BSrcs tár\'-nak 96—97-ik kötetét képezi- Ára a Pzt.-Iván két kötetnek csfinos piros egész vászonkö-tésben 1 frt
— „Szőlészeti és borászati év- pragerhoí 12 óV.L35perczkorgyor.-;vona könyv0 czim alatt Dr. Lónyay Ferencz Budapest 12 óra 26 földmüv. min. fogalmazó szerkesztésében Bpcsujh. 12 óra 34 egy hézagpótló munka hagyta el a sajtót
A 204 lapra terjedő könyv érdekelni fogja Í*rrp7ir Küimsnrí)
a kereskedőt, a vendéglőst, a szőlfrterme- ulluill luuwus
löt épugy mint közgazdasági életürík ősz- Reggel.
Bzes férfiait, kik őstermelésünk eme vég- Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat veszélylyel fenyegetett fontos ágára súljt Budapest 4 óra 26 , postavonat helyeznek. A könyv magában foglalja e Pragerhof 5 ;óra 54 , ^ gyorsvoant tárgyról az összes tudnivalókat Adja a SzL Iván. 8 óra 47 , . vegyesvont
2 óra 45 2 óra I5 2 óra 25 5 óra 20 d.
\\ Este
aug. 26-tól járó 6°/0 kamatai. 6 frt 12 kr per, 7 frt 45 kr. vhjtás kéreimi, 10 írt 15 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében, a feoínevezett kir. tszék területéhez tartozó a légrádi 450. sztkvben II—3., 5—7. és 9. sorszám alatt foglalt ingatlanoknak Ferenczí Pált illető 1118 írtra becsült felerésze, és A. f 1044 hrszám Ferenczy Pál és npje Oszterhuber Henriette tulajdonául felvett 180 forintra becsült egész ingatlan az 1381. évi 60. t. cz. 156. g-a alapján 1891. ápril- hó 24. napján d. e. 10 órakor Légrád község b/záoál Györffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen- eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/«-át készpénzben, vagy óvadékká-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 postavonat\' hónap alatt, — minden egyes részlet után postavouai ** árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
, Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1891. évi jan. hó 3. napján.
Gr. HUGONNAY 40$ 1. kirendelt kir, tvszéki biró.
Csodák a!
Cleopatra csoda - arezbenócs az osztr.-magy. monarchia előkelő orvosai által megvizsgáltatott, a bőrre teljesen ártalmatlannak, de hasznosnak találtatott.
Rövid idő aiatt eltávolít mindenféle börbnjt nevezetesen szeplót, májfoltokat, pattanásokat, szemöl csökét stb. Az areznak késé koráig egészséges fehér rózsás szint kölcsönöz, az arezbőrt puhítja, hosz-szabb használat uUn eltávolítja a ránezokat
Csak czimsremmel ellátott tégelyek
a valódiak. Hamisítástól nagyon vigyázni kell.
Kapbató utánvét mellett:
Budapest,
Damjanlcli-utcza 9. sz
4053 TÓtll E
Egy tégely ára: 1 frt 50 kr Gleopatra-szappan 60 kr |
Hazai ipar!
Szaláúr-iáTé.
Ezen pótkiT^ a maga nemében páratlan, egLsien nj, mig leoki iltal tel nem fedezett növényből, ¦ igea batsnul al-katresiekbSl L11, t felfllmul minden eddig forgalomban lévő irpa, makk, fdga — továbbá a külföldről millid is millió kild számra behurezol: pótkávékat.
A -,:„¦.-\'¦ iré\'e ói zamatára néz-
ve lókkal kallemeaebb, színé e;ep tiszta fekete és k-vese bt erűkor kell hozzá, miot bármely mái pótkávéból, tehát oem-coak kavépótM. hanem egyszeimind kave (avlté is, — mprt jótékony alkatréizeinél fogva, as áziiai kávú ingató éa be7itó batliát alább laáUitja, azt kellenesebbé teszi s Igy a kávét felafitisk. mint gyermekek él 3yfcdé:keiá személyek rétzére élvezhetővé teszi.
ajánlom egyidejűleg az általam evek el6tt feltalált gyÓgykávét .HÜNGAfilA-KÁVÉ" név.o, meiy ugy is miot lápeledel tisztán, minden más ázsiai kivi nól-kÖl\'haisDálhstí, ¦ az egészség és élet fralartásám nézve kiválóan jótékony hatáiu, de kűianöíen gyeaior- és bélhi-nrt-, ro.z emésztés-, Ideg- és azlvbajtfc,-ban, — srvosl tekintélyek által legjobban ajánlva biztos szeraek van eilamerve
Programmok kívánatra ingyen.
Kapható -.ginden előkelőbb füszer-üzletben.
— ¦ MíMk postán ¦lUnve\'tiel. —
MARI ACZELLI
gyomorcseppek
kánrtr* BRADY C. »4<latwrai1.oi ezl«M«
tertiriban KremaWrMr tklonraorsis.).
U
¦taéattisi marok «eWbei
Cili ¦ mfl\'-t\'í"
•ütes ara 40 kr., i»t7 Ove« (témeres) J» Ki alkotó rtSMk nyllvinoBnagra vannak hoiTS.
Wajdits József könyvnyomdajábói Nagy-Eanizsán.