Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.94 MB
2009-12-04 15:12:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
613
4698
Rövid leírás | Teljes leírás (291.7 KB)

Zalai Közlöny 1891 027-030. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
30. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


^flY-KAMlZSA, l^&l. Julius 4-én.
szám.
Harm
r,. ... 2 út 50 Ter. .a,.v.,-e ... 1 0(25 kr. Egyes sii» I0\\kr.
llli;l-KTkS.EK\' ti,,,* j,.\'tit80rban 7. miaodixor] .jiii-i.-ii loralibi torért 5
NTHTTÉRBtN ......tikiul Ul krért vét«-l
anizsai tanítói iilit^^l \\KCTfedcln,i » ."-kanizsai önkéntes ttoltó-egykl-, a n.gy-kWia.Ukfed«d»e,di «.gyesolet-
„au.zsa. tanítói jiráslor , a „nagykanizsai kwesrtény jótékony nóegvler. a „.w.v.»i„.t „/ii.W
nczadlk évfolyam.
¦ i
A lap «fellemi és anyxgl ré«*ét| illető minden kötlemínv Báttrfij Lajot szerkesztő-kiadó nevére czii 7.ettea r^gy-Kanizsára bénn»ut
ttlou levcl.-k uem fordulnak fi.
KézfraUk vissza nem knidataek
& .katonai ^hadastyán egylet*
a ünagy-kanizsai izr. jótékony nóegvlet3-, a .szégúnvek tápintézete* -r n ti \\z t Ki T1 r- o V, r> * 8S°Pr°ni ^í"68^61™ ip^kamara" nagy-kanizsai küiválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Harmincz éve annak, hogy a két vármegye érdekeit képviselő „Zala-Somogyi Közlöny* első száma megjelent, s bár a változó körülményeknél fogva, változott czimmel. de nem fogyatkozott erővel, mint „Zalai Közlöny- ma is oly vigan fuija pályafutását. Három évtized a közügy szolgálatában, mindenesetre figyelmet érdemlő dolog, harmincz évig egy fejlődő város szellemi vezére lenni, van oly jelentós, hogy feléje fordítva .figyelmünket, reflexiókat fűzzünk e mozzanathoz, s azt nyomtalanul letűnni ne engedjük.
Ki merné kétségbe vonni a szó hatalmát. Az ember, kit nemcsak egyéni, hanem társadalmi érdekek is érintenek, csak a szó által értesülhet arról, mit érzőkéivel közvetlenül nem érzékelhetett. Ha most ez a szú\' megkötve, a beszélőtói távol, Iiáriue/y időben feleleveníthető lesz, képzelhető, mennyit nyer általa az embereknek egymásra váTu~tö!csönos Mása. Ilyen befolyás mellett >a be-, cíüleíes sajtó valóságos áldás áz emberiségre. Az önkény, jogfosztás, erőszakoskodás számüzvék onnan, hol a nyomtatott szónak tiszta kezű munkásai-szolgálják a közügyet. Az igazság az\'ó meggyózó erejével felragyog az egyszerű fekete sorokból, fönségé-vei leigázza vagy futásra készti a hamisságot. A közös érzelmek, vágyak és szokások, melypk az ugyanazon nemzethez tartozó embereket
összekötik, nugt\'sztitM és nemesítve ültettetnek át a nemzettest minden egyedébe, s igy a nemzeti öntudat megszilárdulva, hatalmasan vértezi a külsó támadások ellen,, s megedzi a küzdelemre, melyet talán az ellentétes érdeküekkel vívnia kell. A szivet és kedélyt nemesitő olvasmányok, mezekre a napi munkában ellankadt léleknek oly szüksége van, miként juthatnának e« könnyebben és hamarabb az egyesekhez, mint a sajtó álul ?
Jóllehet napjainkban e nagy, de nem kifogástalanul használt hatalmat nagy részt a napi sajtó taríja kezei között, mindazonáltal tiszteletre méltó rész jut abból a vidéki sajtónak is. Sőt minél elfogulatlanabbik gondolkodunk, minél közelebbről vizsgáljuk a dolgot, annál inkább meggyőződünk, hogy egy egészségesen fejlett vidéki sajtó sokkal jobban megfelelhet azon hivatásnak, mint a középponti napisajtó. Egy ország minden rcDdü és rangú lakosaihoz sokkal általánosabb formában lehet szólani, mint egy kisebb körhöz. A nagy igényekkel dolgozó napi s\'ajtó a nagy tömig kegyétől függ, s igy annak szája ize,: szerint kénytelen beszélni, s jól tudjuk, hogy ez ízlés sokszor nem nemes. A népre támaszkodva, a nép tekintélyét kénytelen hangoztatni a természetes és igazi tekintélyekkel szemben, s igy áll elő azután ama ferde helyzet, hogy a vezetésre szoruló vezetővé lesz, az alsóbb hatalom...