Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.33 MB
2009-12-14 15:09:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
718
4175
Rövid leírás | Teljes leírás (344.57 KB)

Zalai Közlöny 1892 026-029. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAG MAMIZSA, 1892, jénins tf-én.
Előfizetési ár; [Egéíi érre . . . 5 frt — kr.
2 frt 50 kr. edévre . . . 1 frt 25 kr. F.cyes arám. 10 kr. HIRDETÉSEK; --.s petiUorbac 7, miiodazor -í mmden toTibbi sorért 10 kr 1
NYI LTTERB Elf \' pt-ül soronkÉBí-IU krért vétetn.-k
Kiocstiri iüeték minden trgyi hirdetéiért 30 kr. fiietendö.
Harmlnczegyedlkévfoliam,
ZALAI (OZLOIT.
A lap szellemi és íiivr.pi résxét illető aínder, kózleméiiy líálorf! I.ájos szerkesztő-kiadó nevére rzimzotton Niiiíi-Kanizsára bér-mentve iui-\'-zendók.
íl-irraoDteileii levo\'.ek nem ¦íngail-tamak el.
Kéziratok t
\'/aut-itt küldetnél.
A oagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szívetkezet;", a .Kytori takarékpénztár részvény-társaság", a .nagykanizsai-a .nagy-kanizsii kisdedoeTeló egyesület- a .nagy-kanizsai tanítói járáskSr-, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\', a „n.-kajúzsai izr. jótékony nőegylet\' .szegények tápiatézete*, " ^^r,r!n ,m!ntt ¦ -----. .....
önkéntes tozoltó-egyltt
.katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai külTálasztminvának hivatalos lapja
HE ENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Pünkösd napján.
Az emberi társadalom ujrasxületé-sének és megifjodásának emlékünnepét üli *ma a keresztény világ. A Názáreti Jézus tanai már elhangzottak, a jő mag el volt vetve, csak termékenyítő esőre volt szükség, hogy belőle gyümölcsöző növény fejlődjék. Azon második sátoros ünnepen, mely Mózes parancsa folytán igen nagy és szentséges ünnepiek neveztetek, melyj a Sinai hegyen-kihirdetett törvények által kötött szövetség ünnepe volt, megérkezett ez is. A tüzláQg, a vigasztaló Szentlélek c napon szállott az apostolokra, hogy fényével megvilágítsa értelmüket, melegével a valódi szeretet lángját gyojtsa fel „sziveikben. Ha nagy és szentséges ünnep volt, a törvények első kihirdetésének emléke, mennyivel nagyobb és szentségesebb azon pillanat, melyben az örök törvények megvalósítása, az emberi nem magasztos átalakulása megkezdődött Mert valóban, a mily bámulatos volt az apostolok rögtöni átalakulása, oly meglepő az emberi társadalomé is. Nem mondjuk azt, hogy az ó. korban nem volt erény, nem volt erkölcsi jóság, de az embernek Istenhez és a világhoz való viszonya soha oly tisztán nem állott a lélek előtt, s a nemesebb emberi érzések soha oly teljességben és oly szeplőtelenül nem -érvényesülhettek.
Mily mélyen gyökeredzik az emberi szívben az irgalmassag~TísNsze-retet érzete. És mégis mit tapasztalunk ? Az ó kor népeinél a szegéby-ség szégyen, a szegény ember meg vetett lény. volt. Ha vol\'ak is egyesek olyanok, kik m ként Dtogenes megvetették a vagyont, annyira még sem tudtak emelkedni, hogy miként a keresztény világ erény hősei, arról mások javáért mondjanak le. Az első keresztények szeretetet lakomái, az üldözések megszűntével emelkedő meg-számlálhatlan jótékony intézetek mutatják, micsoda széllem az, mely Jézus tanai nyomán áradt szét az egész emberiségben, fittől Jtezdre egyesek öakényt vállaltak szegénységet, hogy egynek dúslakodása árán ezrek elégíttessenek ki A lemondás erény, az önmegtagadás üdvözítő volt, meghalni másokért örök életre vezető útnak ismertetett el. És ha az ókorban az emberiség nyomorultjai ily kemény szivekre találtak, az emberiség másik védelemre szoruló osztálya, a nők és gyermekek, ugyan mely sorsban részesültek? Elborzad az ember, ha az az ókor legműveltebb népeiről is azt olvassa, hogy a nő rabszolga, a gyermek- a legbölcsebb törvényhozók előtt is csak akkor ért valamit, ha erős testalkatú volt A női erény bemocskolása isteneknek tetsző cselekedet...