Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.43 MB
2009-12-14 15:11:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1079
4905
Rövid leírás | Teljes leírás (396.4 KB)

Zalai Közlöny 1892 030-034. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A(;V-KAfllZSA. 1892. JuHttS 2-án.
30-ÍH mS&GLYXlm
L
El&fizetési árt
. b frt — kr.
. t ín írti kr. . 1 írt 26 kr.
évte . Kél évre .Negyedévre
K^rex szán 10 jkr,
HIRDETÉSEK haaahne petitsorbaa 7, mátadfitorj
B ffilIlÖVll IllViWli BIT\'Tl, ."
N Vi 1,1 T KBBKS _ -lii siiroiílféiií 1" kr^rt vftr lel A incatálí. :llftt\'h uiiudi:ii * lirdetaaért 30 ke tixe.u-i.ir
Harralnczegyeatk é\\ folyam.
A lap szellemi éa ü:.; !-1 re«*ét| illető sitiden kSaleméuv liátorfli Lajos trerketi tő-kiadó nevén ciinuaien Nairv-Kaniz**; a Wr
mentié íntf\'-xendük.
Bérmeotetlpn terelek \' tatnak el.
¦m f.rgad
KeziialAk tU^anem küldetnek
A nagy Kanizsai UelzHlaiTakarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a ,nagy kanizsai fiotes tűzoltó-egylet", a ,nagy-kamzsai kisdeanevdó egyesület" a „nagy-kanizsai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet ^ a .szegények tápintézete". a .katonai hadastyáa egyiet* a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kttl választmány inak hivatalos lapja.
HtTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGíIELENÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vaíutarendezet és a nagy kö
Dr. PMya Jakab egy közleménye a .KözteJek--beu a figyelmet arra hivja fel, hogy a valutarendezés, illetőiig az arról terjesztett hirek folytáé, a népet sok helyt tévedésbe ejtiK a jövendő érték /elül. Midőn ide vonatkozó észrevételeit közöljük, kifejezi ük azt az óhajtásunkat, hogy a kormL*iy minden rendelkezésére álló ¦ /eszközzel hasson közre a nép fflvilágu->j:á$ara, hogy azt a csalók ki. ne zsákmányolhassák.
.... Kgyes téves nézetekről hallottunk, irja- Pólya, melyek csakis az ügy nem értéséből erednének. S csodálatos, hugy az ily áluézetek nem csak az érMmetfeen köznépnél kerülhettek felszínre, hanem azokat még oiy egyének is osztják, kiket már a műveltebb osztályokhoz, sót némileg t szakértőkhöz is számituuk. Beszélték két uri emberről, kiknek a dologhoz érteni kellene, hogy igazságtalan, hogy a forintnak értékét 84 krra szállítják lé. Illetlen lenne, ha az illetőket megüt\\ eznük. De azok nevét hallva,- már nem •lephetett meg bennünket az a mánik tudósítás, mely" szerint is a földmives bement a kereskedőhöz és kérdezte . tőle, hogy igaz-e az, hogy a forintot leszállítják .84 krra, a midőn^ kereskedő erre \' igenlŐieg válaszolt, a földmives azon sopánkodott, hogy maként adhatna túl a bankóján s öröaímel fogadta a kereskedő ajánlatát, bog}\' Budapesten azt 86 krjáral fogja felváltani: Álla iában a nép közt az a bír van elterjedve hogy a bankónak az értékét leszállítják s igyekszik is a bankón minél előbb.túladni. Egyes vidékekről beszélik, hogy a parasztság föld vásárlás által igyekszik bankóitól mielőbb megszabadulni s ebbeli törekvésében össze is vásárol minden eladó földet Beszélik, hogy egy kisebb birtokost meglepte, hogy földjére,
melyet évek óta kínált, egyszerre sok vevő akadt Az okot könnyen sikerült megtudnia, mert az egyszerű falusi emberek hosszas faggatás nélkül meg mondták, hogy a bankó értékét úgyis leszállítják, ezt a veszteséget ki akarnák kerülni.
De tulajdonképpen a 8 és 4 frtos aranyénnek nálunk sohasem voltak pénzérmek, hanem csak kereskedelmi érmek. Más szóval nekünk egy forintos: arany pénzünk s így arany-krajezárunk sem volt. S éppen ugy, mint nálunk, senki sem tartozott a 8 forintos aranyat névértéken 8 írtért fizetésül-elfogadni, agy azt, ha még akarta is, senki, de seDki § frtért fizetésül meg sem kapta, mert az adós azt S frtért o. e. meg nem sz...