Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.43 MB
2009-12-14 15:14:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
726
4745
Rövid leírás | Teljes leírás (380.23 KB)

Zalai Közlöny 1892 043-047. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\ AGY-KÁMZSA. 1892. október 1-én.
43-ltt az&m.
Elöfixttéai ár:
IEgrtí évre . . 5 frt — kr Ytl e*n . . . . \'i in *í>0 kr Lrfy-dé,n* . . l fn 2i kr. ^F-jejen «am 10 kr.
HIRI\'ETÉSKK i ;i-!: ¦ \'i petitVurbau 7. másoduorj , í\'miuden io»»bbi (oren 5 kr.
KII l-TTÉRBEN [íK-tit soronként 1" k/ért met neki |lt-J KmciUri illrté* ptudrn rgje* birdftwrt :!" kr \' fixetetido
ZALAI KÖZLÖNY.
Harmlnczegyedlk évfolyam.
A lap szellemi ea anyagi réfxét] iltetó xisdeo ktaleméoj Bátoril: Lájoa Bzerkeaxto-kiadó nerére ciimz^iien Na^j-kanixükra bér-menue iotétendok.
Bérmentetlec lerelek nem fogad-v Útnak el.
: k>i I ral <. \'-. --/.aaein kUdetnek
"A „nagy-kanizsai malátagyár és serfózóde", a nagy kanizsai Délzalai TafarékpéozUri .Önsegélyző szövetkezet", a „Kotori takarékpénztár "~"|-\'—
iészvény-tár.-a>ág"5 a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, «r% nagy-kanizsai kisdedneveló egyeéülef a .nagy-kanizsai Unitéi járáskor-, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet\' ^o-UDizsai izr. jótékony nőegylet4, a .szegények tápintézete", a .katonai hadaatyán egylet" a „soproai kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Honi ipar, boni pártolás.
Csak azon állam boldogulhat anya" güag. mely nyers terményeit itthon \' feldolgozván, miut készműárut a hazai közönség részére értékesíti. — Svájcz. Helgáiul és Hollandia, e kis államok példája bizonyítja, hogy az ipar a .közjólétnek - leghathatósabb előmozdítója. — Ez államukban nemcsak a kézműipar, de a szoros értelemben vett háziipar is igen nagy mértékben ki van fejlődve.
Hazánk az országos kiállítás alkalmával fényesen bizonyította be iparának előrehaladottságát, életképességét — K szép és biztató je lenségek mellett mégis azt tapasztáljuk, hogy azon nagymérvű behozatal, melyet a vámstatistika feltűntet, nem akar apadni: Textil iparunk, melynek készítményeire a legutolsó napszámosnak is szüksége van, sehogy sem bír megerősödni. A romániai vámbáboru az Erdély délkeleti részén . évszázadok óta viruló szövő ipart a végelpusztulással fenyegeti, fémipari szükségletünk legnagyobb része külföldről hozatik be, s azt a csekély vámot, melyet a nyers vas kivitelé--:;éí veszünk be, százszorosan fizetjük vissza az abból előállított és behozott áraknál. — A liszt kivételével, majd mindenféle iparczikkeknél óriási ösz-szeget fizetünk a külföldnek. --c- a fényűzési czikkek legnagyobb ^c&zécv a külföldről szerezzük be, indelénsek vagyunk a hazai gyártmányok iránt, s megrögzött előítéletünket az idegen áiuk jósága felől nem birjuk le-p vetkezni, s a helyett, hogy a 10 kros kalap formát hölgyeink itthon maguk vonnák be s díszítenék fel, drága külföldi árukat használnak s a férfiak nagy része fegyverét, kényelmi czik-kéít s a fÓuri világ élvezeti czikkeit is kül.Óidról hozatja.
Lehet az iptr terén bármilyen újítás, dolgozhatnak iparosaink a legnagyobb áldozatkészséggel — mind
addig, míg a hazai közönség régi bűnét — t. i. a külföldi áiuk vételét a haziti termékekkel szemben oly nagy mérvben gyakorolja, mint eddig, az ipar virágzásnak indulni nem fog.
Csak kis köröket kell figyelemmel kisérnünk és azonnal átlátjuk, hogy az ipart a hazai pártolás^erósitheti meg. Szatmár, Szabolcs és Bihar egy réi-ze gubát visel, s ez iparnemet virágzásra emelte a hazai pártolás; mióta a külföldi bőráruk leszorították a bőripart a versenyteréről, azóta majdnem az egész haza területén megszűnt a borkészítés, ahol még folytatják ...