Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.89 MB
2009-12-18 13:28:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1091
3833
Rövid leírás | Teljes leírás (321.51 KB)

Zalai Közlöny 1893 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

4" | "
VMMUSras*. l8i»3..fanBár 7-éo.
Előfizetési ár:
Egrsz évre 5 írt — kr.
Fél évre . . . ¦L trt 50 kr. Negyedévre . . 1 frt 25 kr. Egyes szani 1U kr.
HIRDETÉSEK 5 fauánti petitsorbaa 7. másodszor *>.\' s további sorért 5 kr 1
SYILTTÉRBEN petit soronként lil krért vétetnek} lel. triucfctiri illeték miuden egyes :.-.;<.•- r. 30 kr. fizetendő
ÍZ
(
i-sö azam.
ZALAI IÖZLÖIT.
llarminc/kcitcdlk évfolyam.
A lap Bzellemi és anyagi részét illető,minden kö-demény Bátorfi La juh- szerkesető-kiadó nevére czimz<.-uen Nagy "Kanizsára bérmentve iotézendök.
Bérmeu tétlen levelek i latnak el.
<o> fogad-
Kéziratok vLsuzanem küldetnek
A „nagy-kanizsai/malátagyir és serfözöde", a nagykanizsai Délzaiai Takarékpénztári „Öusegélyzíszövctkízet", a . Kotori takarékpénztár" .észvén.y-társaság\', a .nagy-kanizsai önkéntes tOjoItó-egylef, a „nagy-kanizsai kisdedneveié egyesület\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai kiresztény jótékony nőegylet-Jn.-lanixüai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tápintézete\', a .katonai hadastyin egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai kttiválasztmányinak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES\'TARTA LMU HETILAP.
Hymnusz. -
i:> csey Hytnnuszának daltamara kózesz - meklwl alakítva —
IjthorvJva esdeklünk tizimeffi: előtt Jsten! Hogy segíts meg bennünket Minden ügyeinkben. ^Idd meg ezt a szép hazát, Aldá meg ezt a népet! Áldd Hnr\'g szászszor a királyt, H> >sz rá dicsőségei!
Hős Árpádnak te adád Ezt a hont hazáid; Te védted meg annyi száz Ellens-g hadátni Őrizd most is e hazát H thatós karoddal. . Megszentelve zászlaját Diadalmaiddal !
Földünkön elárasztád Kezed bő áldását. Hogy népünket boldogan Vigadozni lássák. Add, legyen is mindig dú<. Gazdag ez az ország. Hogy hazánkat ez idők Felvirágoztassák
Győzelmet általad. Hány csatán arattunk. Hol fiadnak szent nevét Hursogtatta ajkunk. Lelkesítse ősi hit Most is hü szivünket S lássa mind a nagyvilág Nagynak nemzetünket
Bűneinkért annyiszor Sújtottál bennünket; Vert csatában szászszor i* Ontottad vérünket Oh ne engedd, hogy a hün Többé elsülyeszszen: Oh ne hadd, hogy nemzetünk Bűne miatt veszszen !
Leborulva esdeklünk Szined elött} Jsten í Hogy ségits meg bennünket n ügyeinkben. Idd meg ezt a szép hazái, \\ dd meg ezt a népet, (Áldd meg szászszor a királyt. Hozz rá dicsőséget.\'
ERÖDl DÁNIEL.
Uj év.
Alig hallattok könyeiuket a mult év gyászravatalára már is az uj év bölcsője reug szemeink előtt.
Vég és kezdet mjly közel esnek egymáshoz. Egyik pillanat eltemeti a másikat és annak életéből táplálkozik, mint a hogy a növény, és állatvilág kölcsönösen felemészti és újra szüli egymást.
Kifejti meg az összes letemetem eme sajátságos és mély titka munkálkodását ? Ki gondolkodott már ama sajátságos tünemény íelól, hogy minden egyes lépésünk koporsóról bölcsőre hág s minden egyes leiek -zetvételünk temet, hogy uj születésnek nyissa meg ajtaját?! Bizony a világegyetem szervezete minden nyíltsága és világos előterjesztése mellett is örökre megfejthetetlen talány marad az emberi szellem előtt! És e mefejthetet-lenségben végre sem uyugtathat-juk meg magunkat mással, mint egy Örökké élő okfÖ hitének elfogadásával, kinek intézkedésé szerint a nappalt éj, az éjt a hajnal bíbora, egyik év leáldozását, a másiknak ujjá születése szokta követni.
Lábaiik még romokon, a mult év romjain oyugosznak s talán még lelkünk is, mint sötét felhő borítja a multak töviseit az emlékezet által, s k...