Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.2 MB
2009-12-18 13:30:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
615
4219
Rövid leírás | Teljes leírás (313.79 KB)

Zalai Közlöny 1893 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A«1-KÁMZSA. 1893. februáN-éu.
Előfizetési ár: Kgéiz évre - 5 frt —
Kél étre ¦\' - ^ ft 50 Xegredévre . I frt 25
Ecyes szánt 10 kr.
HIRüETÉSKK hasábos petjtsorban 7, másndszorj . a tiiiudfu további aorért 5 kr.
NYÍLTTÉRBEN [petít sorouként 10 krert vétetnek! iil. Kincstári illeték minden cgyeij l hirdeteeert 30 kr. tizetendő
szam.
Harminczkeftedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szel]t-mi és anyag: részét! illető -Tiinden közlemény Bátorít Lajos szerkesztő-kiadó nevére i7.im/.,-tteQ Nagy-Kan izsara bérmentve intézendők.
Kiruiii tétlen levelek n^m fogad-
Keziraiwk i iwd.iicin kSldetnek
"A , nagy-kanizsai malátagyár és serfőzöde\', a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári„ Önsegélyző SEÖvctkezet*, a „Kotori takarékpénztár" részvéftjvtársaság*, a „nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-egykt*, a ,nagy-kanizsai, kisdedoeveló egyesölét* a .nagykanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* Mn-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a. .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara*; nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATO .MEfiJELENÖ\'VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Utóhangok a női gimnázium fejői.\'
Kedves öcsém l
A"* minap nálunkléted alkalmával felszólítottál, adnék véleményt a női gimnázium ,feló!. Akkor én hamarjában nem fejthettem\' ki ugy az eszméimet, mint a hogy szerettem volna; egyébként amit rövideden kifejtettem js,-. nem okolhattam meg ugy. hogy ellenvéleményedet vele, vagy általa megdönthettem volna.
Te a nőgimnázíumot olyan haszontalan valaminek mondtad, a mire Magyarországon semmi szükség sincsen. Mert véleményed szerint, a gimnázium nem nevel jó háziasszonyokat, gazdaasszonyokat, holott a hazának arra volna szüksége, hanem csakis \'— az úgynevezett — emáncpált nők számát szaporítaná igaz. hogy egy jó — gazdasz-$zo.ny képző intézet felállítása már nálunk is égetően szükséges volna, de azért az én szerény véleményem szerint _--a nögimnázium
sem haszontalan felesleges valami — mi nálunk sem, a minthogy nem bizonyult az annak, a külföldön, sem.
A nógimnáziumba úgyis csak azon szülők adják be leányaikat, akik — vagy nagyobb vagyonnal rendelkezvén, gyermekeiknek bármi sokba kerüljön is, — magasabb kiképezteté-sflket szívesen megadják; vagy pedig a kik — gyermekeikben a nagyobb . tehetséget észrevevén — azt be unok bármi áldozattal is kifejleszteni el nem mulasztják ; vagy végre akik :— leányaiknak a tudo-dományos kiképeztetést hozományul
— vagyis — *életfentartási eszközül óhajtják.
Azt mondod,\'mi czélja lenét annak, hogy a\' lányok a gimnáziumot tanúi jak. mi lehet aztán belőlük?
— Mi? — Én Istenem! hát az, a ; mi á férfiakból- A tudománynak min- \\
deo ágábm tovább képezhetik magukat, ha a gimnáziumot jó sikerrel végezték. De én nem ajánlanám, hogy sí ügyvédi, bírói stb. egyszóval hogy árpolitikai pályára lépjenek. Lehet egy nő jó postabivatalnok, táviró. kereskedő s több e féle, és e mellett mégis jó háziasszony.
Legszükségesebb volna azonban, ha hölgyeink az orvosi pályára lépnének. A közegészség tekintetétől mily szükséges volna az. ha nő orvosaink volnának ! Míg most a nők nagy része — tulvitt szemérmesség-bÓl — női bajaikat csak akkor közlik a férfi orvosokkai, a midőn azok már előhaladott állapotuk miatt alig gyógyíthatók, akkor meg, ha női orvosaink volnának, bizonyára felére szállna le a kényesebb természetű nói bajokban elhaiálo.\'ó/nók száma. Igen, mprt a nők nőtársukhoz való bizalmánál fogva, bajaikat előbb közölvén a nőorvosokkal. hamarább és bizt...