Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.48 MB
2009-12-18 13:42:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1482
5426
Zalai Közlöny 1893 009-012. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V4tJY-KASBSA. I$93. márezius 4-én.
5 írt 25 kr
EloJJxetési ár: Egc*Z érre . . 5 frt — ,kr. Fél\'éfK ¦ "P frt-50 kr,
Nejgyedr-re
Egyes -.zain 10 kr.
HIRDETÉSEK Id hasábos petitsorban 7, másodszori 1*3 s Bimden további sorért 5 kr.
NYI LTTÉRBEN petit soropként 10 krért vétetnek] u-i. Kiocstiri illeték minden egre» nirdciesert 3P kr. rizetendő.
HarmtoczkeUedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátorflj LajoH szerkesztő-kiadó nevére otíatzétten Xag7*EanixHárá\'bér-mentve intézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogadatnak el.
Kéziratok Tlsszanemk&ldetiiek
A .nagy-kanizsai malátagyár és serfoződe", t nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „ Önsegélyző szövetkezei*, a , Kotori takarékpénztár" részvény-társaság*, a ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kísdedneveló egyesület\' a ,?agy-kanizsai tanitói járáskor", a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, a .jü.-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kai választmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGXES TARTALMÚ HETILAP.
| A magyarországi munkások rokkant i ós nyugdíj-egylete.
Munkást ár sa k!
. "A - munkásoknak eLjr, már rég óhajtott intézménye alakult meg ,,A magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj-egyleté"-beo. Az állam a közelmúltban gondoskodott arról, bogy a munkások testi egészségének megóvása lehetőleg biztosittassék, tor-
.vény által tette kötelezővé a beteg* segélyezést. A munkásokat védő törvények; meg vagyunk róla győződve, uem érhetik végokét a kezdetnél, mindazáltal, mi, egyszerű muukások. nem várhatjuk azt, mig a törvényhozás segít" bajainkon : hanem mi magunknak is, saját érdekünkben, tennünk kell valamit. A beíegsegé-íyezés biztosítása után első és fÓ-fcerdés a munkásoknak Öregség, munkaképtelenség esetén való segélyezése; meg kell óvni az egész életét terhes munkában töltő munkást attól
i a keserves kenyértől, mely osztály része, lesz\' akkor, ha már nem dol-íozhatik. Alkalmat kell nyújtani, gv gondoskodhassék maga-magáról, jgy nyomoráért ne tegyen mást fe-lőssé. A fiatal több erőt képes ki-
¦ tteni, ha tudja, hogy vau joga mi, 4ia \'tudja, hogy öregségének fjai lehetőleg biztosítva vannak, \'korosabbak nem rettegoek élni, mtr*c hisz csak tőlük függ, hogy munkaképtelenségül; terhes gondjai-i-ól szabaduljanak.
Munkástársak ! Ezt megvalósítani üizte ki_ czélul maga elé a most megalakult egylet, melynek főbb szabályait itt közöljük, s mely egyletnek immár szentesitett alapszabályai vannak. Egyedül & munkástársak bölcs belátását ól, higgadt gondolkodásától függ. hogy teljesíthesse az egyíet föladatát, megfelelhessen a maga elé
kitűzött czélnak, mely ezé túl nem fog ¦ eltérhetni soha! Ne győzzön a kishitűek félénk lelkületén a a íeHengzö vágy, az ábránd, hanem sorakozzék minden munkás a természetes fejlődésnek zászlója alá: Csak akkor lesz a munkásokból hatalom, ha lépésről-lépésre segítenek helyzer tűkön, védik magukat minden eshetőség ellen, nem pedig ha ideálok után kapkodnak. Legyünk a gyakorlatban mesterek és nem az elméletben !
Munkástársak! Ha biztosítani akarjátok jövőtöket, ugy sorakozzatok zászlónk alá, pártoljátok egyletünket, mely nem egyeseké, h«nem az ösz-szes hazai munkásoké! Ne tartsanak attól távol kicsinv.es dolgok, hanem páírtolástokkal tegyétek nagygyá, Jia-talmassá, mert később majd az egylet fog hatalmassá tenni titeket!
Éljen a Magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj-egylete!
A választmány megbízásából: Szikéra Zoltán titkár, Pákai Köl-ber Alajos tb. elnök, Katits Antal elnök. Főlvilágositással szívesen szolgál az egylet titkára, Szi-kora Zoltán, az egylet helyiségében vasárnap d. e. 10—12, d: u. 2-4 óráig; hétfőn este 7—\'/29 óráig. Levélbem tudakozódások, levélbélyeg mpllékelésével, a titkár lakására, VIII., Német-utcza. 19. sz. a. czime-zendók. <
Az egylet 1893. évi márezius 1-én kezdette meg működését.
Kivonat az alapszabályokból: • 1. *§.\'\' Az egylet. czime: Magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj-egylete.
¦ 2. §. Az egylet nyéke magyar, székhelye Budapest. A . 3. § Az.egylet czéíjL: a) tagjainak rokkantssgélyt zése és nyugdíjazása, b) egyleti tagok Özvegyeinek^ Segélyezése, c) az egyleti tagok árváinak gyámoli-lása.
I 5. §. Az egylet a) rendes, b) alapitó, ! jc) pártoló, d) tiszteletbeli tagokból áll.
6. §. Rendes tag lehet minden mun-| kás, kor- és nemköiöaioség nélkül, ki ; ezen egylet alapszabályaiban foglalt kö
| telezettségeknek magát aláveti.
7. §. Tagjai lehetnek nemkülömben : oly egyének is. akik nem a munkás-= osztályhoz tartoznak, legyenek Önálló i iparosok, avagy hivatalnokok, vagy bár-: miféle foglalkozású egyének ha a 6., | 12, 13. >;!:¦ okban előirt kötezettségek-\\ nek megfelelnek, szintén nemkülörabség I nélkül.
8- §. Alapitó tagok azok, kik az egy -| Jeti alap javára egyszer s mindenkorra j legalább 100 frtot adományoznak.
9. g. Pártoló tagok azok, kik az egy-I leti alap javára évenkint legalább 10 i fftnyi összeg befizetésére kötelezik ma-j gukat.
! .10- §. Tiszteletbeli tagok azok, kiket i az egylet körül szerzett érdemeknél i fogva a választmány indítványára a közgyűlés ilyenekül megválaszt.
12. §. Minden -rendes tag belépésekor \' egy" torint 50 kr. beiratási dijt köteles fizetni.
18.¦§. Az \'egylet tagjai három osztályba osztatnak- Az I osztályba 10 kr. tacdijt, a II osztályban 12 kr. tagdijt, ; a Hl osztályban 15 kr. tagdijt űzetnek hetenkint.
17. §. Mindazen rendes tagok, a kik 10 évig (520 befizetett hét) rendesen i teljesítették a befizetéseket, 10 (évnek í eltelte után, vagyis rendes tagságuknak | 11-dik évében rokkant (nyugdij)-igé nyeíknek érvényesítését, a jelen szabályok határozmányai értelmében való megszavazását követelhetik, ha az itt kitelt 10 évnek betöltése után nem önmaguk által tudva és akarva előidézett testi vagy szellemi elgyengültség következtében a további — kereset forrásul szolgáló, iparilag űzött — munkára tökéletesen képtelenné válnék; ezen munkaképtelenség a tisztviselők által kirendelendő két orvos egybehangzó két bizonyit-ványcyal megerősítendő.
19 §. Az I. osztály tagjai részére heti 6 frt segély, a II. osztály tagjai részére heti 7 frt segély, a III. osztály tagjai részére heti 8 frt 50 kr. rokkanttá nyugdíj segély állapittatik meg 40 évi tagság után. Tiz év elteltével bekövet-
kező rokkantság esetén a.fenti összegek 70% a» s minden további évben l*/0 több segély adatik. Azon esetben, ha az egylet péntfítft állapota ezen segélyezéseket nem birná meg, a választmány az egybehívott közujülés megbízása folytán a segélyezést leszállíthatja, illetőleg a tagsági illetékeket .felemelheti. (44. §.)
20. §. Azon rendes tag, a ki 40 éven át teljesítette tagsági kötelezettségeit, további fézetésre nem kötelezhető és nyugdijának azonnal élvezetébe léphet.
23. §. Ha valamely tag után árvák nem maradnak hátra, özvegye egyszer s mindenkorra férjének befizetett, kamat nélkül számított, tagilletékének 30°/0-át kapja végkielégítésül. Ezen segély az özvegynek csak az esetben adatik meg, ba az elhalt férjnek legalább Öt év óta törvényes neje volt.
21- § A tagot megillető nyugdíj az ö halála után felosztatik az árvák között s azok a reájok eső részt neveltetési járulékképeo mindaddig élvezik, mig a fiuk a 13 ik, a leányok a I4-ik életévet be nem töltik.
A választmány Jebrttár 22 én tartott ülésének határozata értelmében 1893 évi április /tó* 2-áig bezárólag a beiratási illeték 60 krra szállíttatik le.
A beiratások eszközölhetők az egylet helyiségében VIII.. Rökk SziT lárd-utcza 23. sz. alatt (Betskey-féle vendéglő) minden vasárnap d. e. 10—12-ig és d. u. 2-4-ig; továbbá héfön este 7-tól fél 9 óráig.
A 19. § szerint az I. osztályba tartozó tag(hetenkjnt 10 kr illeték mellett) már tiz év után hetenkint 4 frt-Jlfkj. kr. segélyt kap, s a rokkant-segély minden további tagsági év után hetenkint hat krral emelkedik s igy pl. a ki 20 évig tagja az egyletnek, már hetenkint 4 frt SO krra, 30 év után pedig 5 frt - 40 krra (arthat igényt. A II. osztály tagjai (12 kr. tagdíj mellett) tiz év után hetenkint 4 frt 90 krt, 20 év után 5 frt 60 kr., 30 év utáu pedig 6 frt 30 kr. segélyre tarthatnak igényt. Végre a
III. osztály tagjai (15 kr. illeték mellett) 10 év után hetenkint 5 frt 95 kr., 20 év után 6 frt 80 kr. 30 év után 7 frt 65 kr., és. 40 év után 8 frt 50 kr. segélyben részesülnek.
Rakodczay Pál.
A „Nemzetközi Művészeti Szemle" febr. 25-ki száma első ÍppjánRakodczay Pal arczképét közli, melyhez a következő szöveget irta : Rakodczay Pal a vidéken jól ismert jellem, színész, ki kiválóbb Sh«a-kespear szerepeive! a múlt 1892. évi nyarán beutazta az ország nagyobb városait, u. m. Arad, Győr, Kassa, Nyitra, Sopron, Szombathely stb., s mindenütt ugy a kritika, mint a közönség részéről a legmelegebb elismerésben részesült.
Rakodczay lelke minden izével csüng a színészeten. Egy egy alakítására éveket fordított. Folyton tannl, folyton dolgozik. Vizet prédikál, de vizet is iszik. Elhagyta kényelmes életét, bogy egy enthusiasta feukölt lángleikével haladjon pályáján. . *
i Mint rendező csaknem egyedül áll a maga nemében. Nem ismer fáradságot, hogy egy gyengébb darab sikerét biztosítsa. Nem restéi a fiatalabb szinész nemzedékké! vesződni s őket tanítani. Művezetője volta debreczeni, miskolcziés jelenleg igazgatója a zombori és szabadkai színházaknak.
írói hírneve országos.. Munkatársa volt annak idején a Szana Tamás által szerkesztett Petőfi-társaság lapjának a .Koszorúnak" azonkívül többfövároSi svidéki lapban számos czikkejelent meg a színészetről. 41egje!ent Önálló nagyobb-művei: Színpadi tanulmányok, Színészet rend-szerejaszai híres Elektrájáról irt tanulmánya, és Prielle Cornélia élete és művészete. Jelenleg pedig a színigazgatói teendők nagy elfoglaltsága mellett, a Sz i neszét egyetemes történetén dolgozik, melynek nagyrésze már készen nyomdafestékre vár. lS90-ben hosszabb-ídöt töltött Franczia és Németországban a színészet tanulmányozása czéljából.
Rakodczay, mint ember puritán karakter, de gentleman, aszó legnemesebb értelmében. Szioészpályáját a kolozsvári nemzeti színháznál kezdte.
TABS
Péter hajója.
¦>/.-.: va.tatott a nagv-lcaoizsaí rom. kath. fogymna-sium üjiisága aJta.1 febr. 19 éa rendezett jubileumi nbsep^lyes.
Rengő vizén a széles Óceánnak Kzer vészelj ly*l bátran izembe néz,. Vészszel. viharral nem törődve; fvlyton
rí* tora bátor tengerész! ¦ < Hy végtelen nagy még az nt -előtte, ,* Amit megtenni kell mig révbe jo: \' 5 ki tudja, majd az njuló veszély közt y&i lesz a győztes, szellem vagy erő!?
Két ezred, eve mar, hogy földi létünk ZajM vizén, viharral küxdve bár, Péter bajúja nem inogva, bátran, \'
. Czéljit s irányát el nem vétve jár. Két ezred évig vészben és viharban A btí. kormányos, nem bagyá helyét, Ha dúlt a vész. az égre föltekintett. De csüggedés nem szállta meg szivét
. Oh mennyi veVsxsze! küzdött már az egyház, Oh mennyi ármány harczolt ellene l . . . Itt vad erőszak kintó eszközével, Ott hithagyás pokoli szelleme! De czélt nem" értek! Még» hős vezérnek Tviumlú vére föl sem száradott, Péter helvén a kormány rúdja mellett Ujabb vezér, ujabb hős támadott I..
* És jött özönnel, mint a szél viharja, A tértanok pusztító rendszere, Hogy elsodorva Léter szent hajóját. Heg hányra tépTe játszék majd vele, De mindig ott állt és erős kezével A bölcs vezér megadta az irányt, Ou őrködött és megtéve azt mindig, Amit maguztos tiszte megkívánt! . ¦
Majd sorú felhő tornyosult ax égen, Ádáz erővel rontott ellene,\' Hogy összetörje sújtó meönykövével A zsarnok önkény dnló szelleme!
S inig iz erőszak számtalan nemével Élet halálra ryiltan küzködött, Az albűlrsészet titkon támadá meg, Hogy "léket ütve elmentse őL
És ennyi vészszel és viharral küzdve Péter hajúja még el nem veszett: A zátonyok közt biztosan haladt át, S kerülte a veszélyes szirteké^ Mert egy iránytű megmutatta mindig Ttját a széles Óceán felett: .,.1\'okol hatalma uem fog győzni rajtad", flangzék a szó, azért nem csüggedett.
Péter hajúját most Leú vezérli, • . Kern nyílt, viharban, titkos vész között, Nehéz a harcz, ba lesben áll az ellen, S a jú barit mezébe űltözött. De hál\' az Égnek, e nebéa időben
áll I^eó, nincs veszve semmi sem, És álljon is. mig föllélekzik újra Az üldözött igaztág győztesem!
POÓR JÁXOS.
Melyik volt boldogabb.
(Beszély.)
Irta: Seperné Nagy Cornélia. (Folytatás.)
— Ej te kís bohó! és még kérdezheted ?—Azt gondolod, tán rosszabbnak, gyengébbnek érzem én magamat, mint a nv -lőnek téged hiszlek? — Nem, édesem, én egy cséppel sem lennék gyengébb náladnál. Én épp ugy inegáHnám a helyemet — a sírig — mint bárki más, a ki a kötelességét mint nó \'f— ismeri; csakhogy én — aligha jövöfccly ftelyzetbe — a melyben azt bebizonyíthatnám.
** — És miért nem jöhetnél ?
— Miért,— miért?! — sóhajta fel Emma — mert én valószinüleg, — soha sem fogok férjhez menni,
— Oh Emma!
— Nos? — és nem hiszed? — Hisz tudod, hogy én Vilmost mennyire szeretem — ha ö nőül nem vesz — máshoz soha sem mennék el* — s igy — valószínű — hogy tán soha sem megyek férjhez.
— De hisz Vilmos is szeret téged, és tudod, hogy ö sem óhajt mást nóül venni, mint csakis téged s most már tisztában Van köztetek minden, ö nyilatkozott — te „igent" mondtál — s mi lehetne most már. az ok? mi egyesülésteket meggátolná;
— Mi? — mi? — sok minden! — akár a halál is.
— Borzasztó! — Mit beszélsz az Istenért?! Ki gondolna most a halálra, — mos\', midőn csak örömre — boldogságra kell gondolood — — ah! hagyd esötét eizmét, jer, térjünk inkább haza — este van már ugy is.
— Igazad van Olgácskám! — szólt Emma fátyolozott tekintettel — én bohó vagyok, hogy téged ily dolgokkal búsit-lak. Menjünk haza — setét vau már. Nézd a pásztor-tüzek is kigyúltak már, s a fürge népség hogy sütkérez körüle; egyik a tüzet éleszti, másik meg a ku-koriczát pirítja k tűzön, a harmadik meg krumplit, rakosgat a hamvadó* parázs közé — (hihetőleg lopott zsákmány) — a negyedik meg fújja a furuglyáját
— A.z ám, mily idylükus egv kép ez!
És mily bájolón hangzik az a fuvola ide, lásd édes Emmám, azok mily boldogok, mily kevés kell nekik ahhoz, bogy azzá legyenek. És mi níég az életet oly sötét szinben látjuk, — valószínű, —• mert tán tulkövetelők vagyunk. Még mi is, te is — én is — boldogok lehetünk, csak bizzunk a jövőben és — önmagunkban, s te meg — főképp — Vilmosodban!
— De íme — itthon vaeyunk mindjárt — ah ci! mi az? — Egy kocsi áll az udvaron — valaki érkezett — oiy ismerős fogat — ni, ni! — ott jönnek — a papa — meg a Vilmosod.
$r Ah! — csakugyan — szólt Emma édes zavarral.
S a két nővér sietve ment az urak elé-
Lászlőfalvi LászlÓffy József, Lászlófalván kívül, a hol lakott, még több községben is bírt nagyobb, szép, rendezett birtokkal s tetemes tökével is rendelkezvén, a megye első köznemes birtokosai közé tartozott Vagyonosságán kivüi pedig ismeretes volt kitűnő, puritán szigorúságú jelleme, takarékossága, emberszerető jótékonysága, becsületessége, jó, nemesszivüsége, vendégszeretete és példás családi élete által. S mint ilyent, a m/sgyében nemcsak ismerték, de szerették és becsülték is! És csodálatos! mig másoknak ennyi kiváló tulajdonság mellett, rakásra nőnek az irigyei s ellensége^ — neki csak jő barátai s tisztelői valának. Ez pedig onnét volt. mert ö nem negélyezte ama jó tulajdonságokat, hanem valóban bírván — gya-
korolta is azokat és az elért sikerre,
— bárminő téren sem dicsekedett soha, a henczegést ö gyűlölte. A szerencséjével henczegő embernek szoktak legtöbb ellenségei lenni, miután az irigy ember meg nem bocsátja embertársának, hogy előtte még szerencséjét s bármi előnyeit
— fitogtassa is, — elég, ha neki azt amúgy is* látoia s eltűrnie — kell. Ha
i felemlitjük e kiváló tulajdonságok mellett nagy elmebeli tehetségeit, — ó jogvégzett ember volt, — s a mezei gazdaság körüli gyakorlati jártasságát, — bizonyára természetesnek találandják kedves olvasóim azt a nagy sikert, mit nemcsak & társadalmi életben, de a gazdászat terén is — előmutatni tudott Gazda-sása nem volt ugyan úgynevezett „ni in tógazdaság", mint a minők manapság vannak — de nem is költött annyit birtokaira, agynevezett .beruházások\' czimén, hogy azokat adóssággal túlterhelte volna. Neki nem kellettek az olyan ,dis7épü-letek", mint a minőkkel a mai fiatal gazdák birtokaikat felékesítik — a •pénz-\' ügyi tárcza" rovására; ellenkezőleg: tehernek tartotta a túlságos tok és drága, építkezést a birtokra nézve. A felesleges számú cselédséget sem szerette, csak éppen mi a gazdaság kezeléséhez okvetlen szükséges vala. Olyan személyisé- . geket meg, mint .szobaleány*, inas, kömörna, ispán, — éppen nem tűrt vMísa a háznál. Pedig, de mennyivel inkább tarthatott, volna, mint sokan azok közül, kik a megyében ilyeneket feles számbán is tartottak! — Négyes fogatot? — meg a világért sem tartott volna. Nézete sze-
ÍURMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIUS 4-én.
Közöltük előzetes ismertetésül e közleményt, miután Rakodczay és társulata íínsvé:kor körünkbe érkezik.
Gyász beszéd
Weisstaaver Mór felett tartotta a n. kanizsai ¦í\'orná:Kgylet nevében RAIX") B. BÉLA.
Napok előtt még a torna porondján; ma már itt.a koporsóba zártan! Ott még az izmos, az edzett élet; itt már prédája az enyészetnek: holt. hülttetem! —
Ki együtt valál velünk, — nem, ki egyéniséged és hajlott korod révén előttünk valál. dicséretes példáddal buzditólag, serkentőleg hatra, és kit a végezet kifürkészhettél: intézkedése im örök nyugalomra térni készt — Hozzád utoljára is eíjövénk mi, bajtársaid., hogy - elszorult kebelből, szomorodott sziwel Istenhozzádot mondjunk Neked — Örökre! r
Fényes volt példád, mely\'yel — agg testbjec ifjúi lelkesedéssel jártál elöl; osztatlan elismerésre, méltó, faradhatlao, hosszas térujkédésed. mely tüzes zsarátnokként emelődött le azon előítélet sötétjén, amerylyel ni a is találkozunk még ott. a Hol a torna magas, de sőt vég-aljaiban magasztos hivatásáról van szó ; de mindeoekfolött amit Egyletünk létesítése. aBDak tpvafejlesztése, felvirágoztatása körül — az ügy- iránti tiszta lelkesedésből, odaadó szeretettel, Öuzet-lenül, és lényed jellemző szerénységében hátát sohasem várva — tevéi, méltó az a-ra. hogy — mellőzve a márvány hideg kövét, kerülve a véső mindent és mindenkit egyaránt szolgáló eszközét — oly emléktáblában örökítsük meg neved, amelyet minden bajtársad keblében hord. abban az emléktáblában amely nem kifelé hirdet, gyakran Üres szavakát, dé befelé sajog mindig igaz érzelemtől . . . . j
Isten veled tehát, Te elköltözött bi-j társ! Derengjen az Ur kegye sirhanto-don, éslegyen könnyű Neked a főid, a melynek ölébe--végsőt pihenni térsz, oly könnyű, inint a mily nehéz szivem e pérczben. jnidön a Torna-Egylét nevében l\'tánnad küldöm u tolsó üdvözletünk: Isten veled! . . .
Hirek.
— Opris Péter pécskerületi posta-ée távirda igazgatót hivatalba lépésének negyedszázado> évfordulója alkalmából tisztelői egy dtszkard- és szépmivü gyémántgyűrűvel ajándékozták meg. Est e UlO terítékű barimét volt, a terem falán függött Iloth Miksa nagy-kanizsai po ta--tiszt s dilettáns lestö által festett jó-kivitelü srezképe a jubilánsnak.
— A keszthelyi ipartestület márcz. 5-én tartja IX.-ik évi rendes közgyűlését. Zárszámadása szerint f. évi febr. végéig bevétele 1230 frt 13 krajczár. Vagyona 2086 frt J7 kr. Könyvtári alapja 94 frt 78 kr.
— A na gj-kanizsai fürdő-részvénytársaság márcz. 12-én tartja évi rendes közgyűlését a délzalai takarékpénztár helyiségében.
— Választmányi ülést tart a Kisded-nevelő\' Egyesület ma szombaton, márcz. 4-én délután 4 órakor Nádor utczai saját helyiségében, melyre a t. választmányi
riut két jó ló mindig elért oda. a hová a rosz négyes, — mert a jó négyes fogat — szerinte — nem köznemesnek való, han?m mágnásnak. És habár ó azt is tar;hatott voli:& nagy vagyonából, de azt tartotta, minek szoktassa gyermekeit oly fényűzéshez, mit ö — ugyan megtehet a/, összes vagyonból, de azok a megoszolt osztályrészből — már alig tehetnének meg áldozat nélkül. És ígaza volt. Mert nagy hiba az aszülőktöl. gyermekeiket oly fényűző életmódhoz szoktatni, mit azok utóbb a reájok várandó örökségből másuknak meg nem adhatnak. Csík a mepelégedetlen szerencsétlen emberek számát szaporítják az által.
S a pilyen LászlófTy József volt, épp olyan volt a neje is. .Egyszerű falusi gazdaasszony". — mint a mai modern nevelésű hölgyek büszkén, fitymáló hangon — mondanák.
Pedig, ha tudnák, mennyi mindent fejeznek ki 6 jelzők: „egyszerű falusi gazdaasszony" •— hát bizonyára nem mondanák ki oly lenézően figymálva.
¦ i <¦:>¦: következik.)
Lehetetten dolgok.
B . . .-tői.
Lehetetlen:
Diplomatával okosan beszélni. Fiskálist megcsalni. Götic7ölszekeren kocsizni;
tagokat ez uton is a szíves megjelenésre tisztelettet felkéri az elnökség.
— Szabadsagharczimk országos ereklye-muáeu mának Budapesten leendő fenntartásira a kultusz-miniszter évi 1500 forint segélyt helyezett kilátásba. Fő-és székvárosunk tanácsa pedig már ez év elejétől fizetendő évi ezer forintot szavazott meg ugyan e czélra. A muzenm rendezősége országos gyűjtést inSit és fölkéri a nagyközönséget, hogy ki ki tehetségéhez mérten támogassa a fő- és székvárosba illő szabadságharczi múzeum fenntartását. A rendezőség felszólítja az 1848—49-i tárgyak, képek stb. tulajdonosait, hogy e becses ereklyéket ne hagyják megsemmisülni a vidéken, hanem küldjék azokat a fővárosi szabadságitarczi ereklye/múzeumnak Budapestre, Kfiroly-körut .3 sz. a., a hol az egész drszág közönsége lelkesedést és hazaszeretetet mentbet azokból, mig a vidéken szétszórva, elrejtve és föl nem keresve lassan-lassan elpusztulnak a mi dicső szabadságharcunk szent ereklyéi. A sza-badsághnrczí ereklye-muzeum Budapesten naeyszámu és értékes olyan képeket és könyveket kapott ajándékba, a melyekből a rendezőség mindenkinek küld csere-ajándékképpen példányokat az 1348 —49-i múzeum fenntartására küldött pénzösszegekért, vagy a múzeumnak küldött olyan ereklyékért, melyekért a tulajdonos pénzt el nem fogad.
— arany menyegzőt ültek február hó 26-án Piszár Mihály nyugalmazott m. kir. dohánybeiratási muokafelügyelő és neje Zelenka Borbála szuloki lakosok 50 éves boldog házasságuknak emlékére., Az emberiség e nem mindennapi tüneménye vajmi kevés embernek jut osztály- ¦ részül, s e két tisztes öreg még jókedvvé! csoszogta el a csárdást aranylakodalmuk estéjén, melyet 50 évvel ezeiótt ifjú hévveljártak el az élet pályafutásának .kezdetén. Piszár Mihály az ötvenes években került szomszéd megyénkbe, s Barcson állomásozva becsületessége s kedélyes\'sége által mindenki tiszteletét s szeretetét bírta; inneu Szulokra lett helyezve s itt 40 évi hü szolgálata után a m. kir. miniszter dicsérő elismerése mellett nyugalmaztatok. E tisztes két öreg. kiknek-életük folyását a kitartó munka jellemzi: 6 gyermeket neveltek fel, kik közül az egyik megyénkben Íb előnyösen ismert dr. Piszár Antal barcsi ügyvéd: továbbá János. József, Mihály, Emma és Mari, kik mind családapák és anyák s mind szorgalmas derék iparosok.
— A nagy-kanizsai önsegélyző szövetkezet február hó 19 én tartotta évi rendes közgyűlését, a mely — mint tudósítónk jelenti, — nem volt nyugodt lefolyású, sötTóbb szabálytalanság is csúszott be, a mely ellen néhányan erélyesen felszólaltak. így például többen helytelenítették, hogy a közgyűlésre csak utczai hirdetmény, és nem névre szóló meghivók utján hivattak meg. — Egyébként maga a választmány sem hisz a közgyűlés határozataiban, mert a mint magunknak az ügyről, értesülést szereztünk, a közgyűlésnek határozatilag érvénytelenítése iránt többen akarnak, lépéseket tenni, mert az üzletrészbirtokosok ama része, kik könyveiket líquidál-ták, ugyanazon cyklnsra vonaikozólag-érvénresitették szavazati jogukat. Az nem bizonyos, vájjon a tervbe vett megsemmisítési eljárás tényleg folyamatba tétetik-e, de mindenesetre sajátságos tü-net, ha ép a választmány akar Óvást emelni, a közgyűlés ténykedései ellen.
— Kotori takarékpénztár részvénytársaság első évi rendes közgyűlése holnap, marcz. 5-én, vasárnap tartatik meg.
— A nagy-kanizsai ónk. tűzoltó-egylet diszes és tágas örtanyájánál hi7 ányzott a mászó-gyakorlathoz bzökséges torony, most ez is megépül, mélynek készkésébez e héten hozzátogoak. M
—- Hangverseny. A világhírű orosz daltársulat, mely a szép Klebokov Ná dina szül. Slaviansky vezetése alatt ál], városunkban e hó 22-én fog hangversenyezni. A hangverseny a .Polgári-Egylet\' nagytermében tartatik. Helyek ára: 1 sor 2 frt 50 2 ik és 3-ik s<>r 2 frL; 4-ik sor 1 frt 50, a többi sorban l frt? páholy 12 frt. Karzati ülőhely 1 frt 20 kr. Belépti jegy 60 kr A, hangverseny kezdete pontban 8 és fél órakor. Ségyek előre válthatók, illetve előjegyezhet ők Práger Béla ur gyógyszertárában. Ezen nagy műélvezetet nyújtó hangverseny iránt nemcsak városunkban, hanem a vidéki intelligentia körében is oly nagy érdeklődés mutatkozik, hogy mindazoknak, kik a hangversenyen részt venni óhajtanak, ajánljuk a mielőbbi előjegyzésű 4 \\
— Temetés. Weissmayer Mór a bor-1 nagykereskedő temetése febr. 26 in iái város közönsége impozáns részvéte md-/ lett ment végbe. A várisi hatóság Babér chny György polgármester élén képviselve1, ott voltak továbbá mindazon intézetek és egyesületek képviselői, melyek érde-J
kében az elhunyt tevékenyen működött A torna-egylet zászlója alatt vonult ki és ennek nevében Radó Béla vett búcsút az elhunyt pályatárstól. A szép beszédet jelen szamunkban egész terjedelmében közöljük. A halottas háznál dr. Neumann Ede főrabbi mondott nagyobb szabású gyászbeszédet.
— Posta- és távirda fyakornok je-lölti állások. A pécsi posta- és távirda igazgatóság kerületében még 3 posta-és távirdagyakornok jelölti állás van üresedésben. Az erre pályázni szándékozó, érettségi vizsgát tett ifjftk, kérvényeiket, iskolai hiteles orvosi és erkölcsi bizonyitvinynyal felszerelve a nevezett igazgatósághoz f. évi márczius hó 15-ig benyújthatják. Kineveztetés esetében az illető gyakornok jelölt ?a szolgálatba lépés napjától kezdődoleg 1 forint napidíj élvezetében fog részesülni és ezen napi dijat megtartja a Budapesten végzendő posta- és távirda tisztképző tanfolyamon töltendő idő alatt is.
— Jubileum. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó-áz.y)et zenekara alakuló sának 10-ik évforduló napját márcz. 5-éu ünnepli meg az őrt anyáján
— Napi biztosok e héten a népkonyhán : va>árnap Maschanzker Mórné Weiss Clementin. hétfőn Bogyav Ödönné Pran-ger Ida, kedden Klein Illésné Löwinger Kamilla, szerdán Jarida Károlyné Gold-stein Emília, csütör\'ökön Gutmann Vilmosné Kátz Aranka, pénteken Dr. Neumann Kdéné Samuely Olga, szombaton Dr. Fárnek Lászlóné KovácsíOIga.
— Apktsáfc Nagy Kanizsán. Nagy-Kanizsa város képviselő-testülete ezelőtt három"évvel memorandumot intézett br. Hornig Károly veszprémi megyés püspökhöz, hogy a nagy-kanizsai plébániát, melyet most szent ferenczrendi szerzetesek adminisztrálnak világi pappal töltse be. Tervben volt akkor, hogy vagy a felsö-eörsi prépostot, vagy a mura keresztúri apátot helyezzék át Nagy-Kaoiz3ára plébánosul; de ez erős személyi és-anyagi akadályokba ütközött A szentszéknél tehát abbcn állapodtak meg, hogy Nagy-Kanizsa e kívánságának teljesítését fentartják akkorra, mikor a márakereszturi apáti stallum megüresedik. Akkor azt egy ideig betöltetlenül hagyják; jövedelmeit akkumulálják s abból szervezik újból a nagy kanizsai plébániát olyképen, hogy a kinevezendő murakereszturi apátot egyúttal nagy-ka nizsai plébánossá is kinevezik. Mivel a murakereszturi apát halálával mo\'t az apátsági stallum is megüresedett, Nagy-Kanizsa katholikus köreiben rögtön megindult a mozgalom a szentszéki terv foganatosításának kérelmezése iránt.
— A muraközi lovak a milíeniunii kiállításon. Muraközben néhány évtized óta oly erős és szépfaju lovakat tenyésztenek, a milyeneket aiíe találunk Magyarországon. Messzeföldön is annyira híres a muraközi faj, hogy a környék-, beli országos vásárokon olasz, szerb és német lókereskedók is tömegesen jelennek meg s nagy mennyiségben vtsirolják Össze lovainkat. E lófaj annyira felköltötte a kormány figyelmét, hogy az országos kiállitáson is bemutatja. E czél-ból márczius, 2 án érkezett Csáktornyára dr. Schmídt József, fóldmivelésügyi miniszteri tanácsos, a lótenyésztési osztály főnöke Svastics Benő zalamegyei főispán, a megyei lótenyésztő bizottság elnöke, Durmann Antal ezredes és n;ás szakérlök késéretében. A bizottság működését Alsó-Lendván és Perlakou folytatta és kiválasztotta a kiállításra alkalmas csikókat, melyek továbbra is gazdájuk gondozása alatt maiadnak. A kijelölt csikók után a gazdákat eltartási segélyben fogják részesíteni. Márczius 2-ára a felsömuraközi járás összes lótenyésztő gazdái lovaikkal együtt Csáktornyára voltak berendelve.
— Az Izr. nőegylet folyó hó 12 én vasárnap d. u. 3 órakor a hitközség tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését a következő tárgysörral: l. Elnöki megnyitó. 2. Titkári évi jelentés,. 3- A .pénztár és vagyon kimutatás előterjesztése és a számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Az alapszabályok szerint az elnökség és 8 sorrendben kilépő \'Tálaszt-mányi tag és pedig: Danneberg Jakabné, Rapoch Gyuláné. Rosenberg Izrael né. Rotschild Albertné, dr.Rotchild Samuné, Scherz M. L-né, dr. Schreyer Lajosné és Szegő Gyuláné helyett misök, vagy ezek újbóli megválasztása. 5. Három tagu számvizsgáló bizottság megválasztása. 6. Netánl indítványok.
—¦ Patkó Pistának, az egykori hírneves rabló vezérnek kedvesét a nagykanizsai csendőrség kétrekeritette s most egymásután vall a régi büuczimborák viselt dolgai róL
\' — A deli vasút érdekes hire, hogy a zóna reüdszert behozza 8 első lesz a személy és áru díjszabályzat korona értékbeni számításába o.
— Lopások. Kapuszta Jelka cseléd Jeány febr. 20:án szolgálat adója Weisz Simon légrádi lakostól, ennek nyitott szekrényéből 175 frt készpénzt és szolgáló társa Perusics Éva káréra ennek ruhaneműit 15 frt\' 50 kr. értékben ellopva megszökött. Nyomozása folyamatba tétetett — Takács József magyar-szerdahelyi lakos kárára febr. hó 25-én szobája ablakának felfeszitése után 36 frt készpénz és 30 rőf házi vászon ellopatott. A nyomozás megejtetvén, .csakhamar sikerült a tettest Tavaszi József pölös-keföi illetőségi csavargó személyében feltalálni, kinél & vászon és 20 kr. készpénz találtatott. Beismerése szerint 4 frtot elmulatott, a többit pedig elveszítette. Nevezett nyomban letart óz tat tátott s a kir. törvényszéknek átadatott.
— ítélet. Török Györgyöt, Nagy-Kanizsa és vidéke rettegett betyárját, mint annakidején említettük, e helybeli kir. törvényszék 11 rendbeli lopás miatt 8 évi fegyházra Ítélte. A kir. itélő tábla az első bíróság ítéletét megváltoztatta, a\' mennyiben nevezettet 10 évi fegyházra Ítélte.
— Pályázati hirdetmény. A letenyei járás főszolgabirája a tót-szent-mártoni körjegyzői állásra megnyitotta a pályázatot. A választás 1. évi márczius hó 2S-ánlesz d. e. 10 órakor a tót-szent-mártoni közjegyzői irodában fog megtartatni, pályázati kérvények beadásának terminusa márczius hó 25.
— Heti felügyelő e héten (marcz. 5 —
I l-ig) a n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet ür-tanyáján Fekete József főparancsnoki segédtiszt, ur.
— Heti biztosok e héten (márcz. fi —
II ig) a n.-kanizsai kisdednevelö-egyesület óvodáiban Ftscul Pálné és Scherz Albertné választmányi tag uroök.
— Ujabb zarándoklat Rómába. XIII. Leo pápa ő szentsége 50 éves püspöki jubileuma alkaimából apr. 5 én zarándokok indulnak Rómába, akik ez útban részt akarnak venni, Dr. Kiss János ur a Szent István-társulat igazgatója. Budapest Lövész-utcza 13. sz. és Dr. Várady Árpád ur, a csanádi püspök titkáránál Teraesvárott jelentkezzenek. Tekintve, hogy az időjárás kedvezőbb lesz már, mint a februárisi zárandokutban résztvevőknek volt, még tömegesben jelentkeznek. Ezúttal ismét emlékezetbe hozzuk lapunk szerkesztőjének alkalmas útirajzát, mely fűzve 1 frt, kötve 2 írtért megszerezhető.
— Bothó Imre kir. erdöfelügyelö egykor az itteni herczeg Baithyáui-uradtlom föerdésze és a .Társas Kör" egyik buzgó alapitója kir. fóerdöfelügye-iővé léptettetett elő.
— Gyászhír. Megdöbbenve vettük azt" a leverő birt, hogy Zalavármegye egyik tehetséges írója, Balaton vidékének • lelkes ténykedője tettel, szóval és tollal Czieácy Károly ügyvéd nincs Löbbé! Itevoiverlövéssel vetett véget életének, mint hátrahagyott levelében írja; idegbaja miatt vált meg ez élettől. A 62 éves derék s szellemes férfiú elhunytát részvéttel közöljük. Temetése febr, 26-án Kővágó Eörsön történt.
— Nagy-Kanizsanak nemcsak naey erdeje, de ujanban falva is van. nem ugyan a szó szoros ért^iében<^űnem csak passzióból. Ugyanis Soprohvármegyé-ben több némul hangzású köV.ség meg-macyarositotta nevét és pedig Nagy-Höflein Nagy-Kaniísaíalva és Kis Höflein Kis-K-iniz&afalva letüy*,
— Meghívó. A nsgy-kanizsaí katonai -íhadastyan egylet f. évi márczius hó 5-én
d. u. 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését, melyre a tagokat tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés és ezzel együtt az évi számadások heterjesztése. 2. Főparancsnok lemondása, ezen\'állás betöltése, esetleg függőben hagyása. 3. A választmány kiegészittése 4. Uj tagok felvétele. 5. Netáni indítványok.
— Életnagyságú arczképek. Mai ! hirdetésünkben lapUDk t. olvasóközönsége láthatja, miszeriut a bécsi kitüntetett festészeti és arczkép-műterem tulajdonosa, Bodascher Siegfried ur, Kanizsára érkezett, és az „Arany Szarvas* szállodában lakik, hol is több arczkép van közszemlére kitéve, melyekoek elkészítésére eey tetszésszerinti fénykép elegendő. Egy ily arczkép bármely alkalomra s ünnepélyességre a legalkalmasabb ajándék, s egyszersmind szép szalon disz; más oldalról azon practicus oldala van, hogy kegyeletteljes örök emlékül szolgálhat. Lehet azokat elhunyt családtagok fényképei után készíttetni, mi különösen ajánlható, mielőtt a fénykép teljesen meghal aványnl na. Ezen munkák, melyeket ít bécsi kitűntetett műterem készít, remekül s művésziesen vannak kidolgozva, s általános tetszésre találnak, a mi a tömegesen érkezett elismerő nyilatkozatokból kitűnik Meg-
vagyunk győződve, hogy e dolog városunk lakosságét is érdekelni fogja, annál is inkább, mert egyenesen a művészszel s. a tulajdonossal lehet érintkezni. (E mü-intézet sem utazókat, sem ügynököket nem tart.) Ifj. Wajdits József ur kirakatában ezen műterem néhány munkája ki van állítva, melyek szép és finom kivitelük által tetszést keltenek. A műterem székhelye Bécs, II. grosse Pfargasse 0.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll féle seldlttz porok- bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött, mint gyomor erösitőkés vártisztitók. Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv. szállító által, Bécs I. Tuchla\'í\'óén 9 A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mollféle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Idószérfi. Oly esetben: mikor cog-n&c orvosilag rendeltetik, ne tessék venni olyan jegyű cognacot. mely a sikerre nem nyújt elég garantiát, vagy kühlföld-ről származott, hanem egy kitűnő hazai < gyártmányt tessék választani, mely az olcsóság előnyeivel is bir. Ilyen gyártmány a Cognac Ipar részvény-társaság Budapesten íognacja, melyet ezennel t olvasóink figyelmébe ajánlunk.
" Ki nyert ?
Huzás febr. 25-én Bécs: -75 84 55 J1 5. Grácz: 82 55 40 85 18.
Huzás márczius 1-én. Brünn 69. 5.- 82. 27.- 79
Szerk üzenet.
— W. M. Küiteméayei gyengék a közlésre.
— A kereskedelemügyi mioiizter felhiv&sát az 1896 ki milleaiumi kiállit&srr. vonatkozólag tér síüke miatt jöv8 száma valánk kénytelenek halasztani.
— K. Langviz Lakokat elküldöttük. Jclzt-tt napon szívesen látjuk.
iNTyllttór-*).
Selyem hamixitvány. Kgessüok el egr t mintát a venni szándékolt fekete selyemből. I s a hamisítás rógtffn kiderfll: Mert mig * valódi s jol festett selyem az elégeté»uél i ayon>ban össze pödör ed ik és esakhamar kialszik. iuagL uka csekély világosbarna hamut hagyván; addig a hamisított selyam ímely zsíros sriau Szalonnás lesz és könnyen törik) lassan tovább ég (minthogy rostszállai a i\'estanyagtol telitetten tovább izzanak) és sötétbarna hamut hagy maga után. de valódi Seivem módjára soha össze nctr pödórödik. csak meggörbül Hentieberg ö. (cs. kir udv. szállító, selyem gyára /Bi lebben, házhoz szállítva, póstabér- és vámmentesen szívesen küld bárkinek is mintákat, akár egyes öltönyökre valót, akár egész végekben levil valódi selyemszöveteiből. Svájciba czimzett levelekre 10 kros- és levelezőlapokra 5 kros bély*g ragasztandó
Vese. húiryhriiyair. hiigydara és köszvénybaiitalmak ellen továbbá a létrzii és emésztési szervek hurutos bán-talmaiuá1, orvosi tekintélyek által a Litüion-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz.
Húgjjújjto hatásul
Kapható asványvizfcereskedésekben e.-> gyógyszertárakban. A Salvator-forr&8 igazg. Eperjeseit
BD 25 éves vizsgázott léjész
ki mint ilyen Bécsben nagyobb gyárá\'k-ban 8 éven át dolgozott, a német és magyar nyelvben tökéletesen jártas, állást óhajtna nyerni. Szives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
Eo egész i] jó fcarta Jevi
TEKEASZTAL
(Biliiard) Jii(tiujos áron eladó.
Cziru IFJ. WAJDITS JOZSE1\' könyvkereskedésében tudhsló meg.
•} E roT»t »1*U közlOttekért nem rüU! íelslőuéget & szerk
Felelős szerkesztó es kiadó : BATORFI LAJOS.
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁBCIZÜS 4-én.
Hirdetések. A PESTI MAGYAR
r : ^.KERESKEDELMI BANK
ezennel közhírré n-szi, miszerint
S törlesztési UhkM limln és íoliríoMra
==. nemcsak 4VaV«oa záloglevelei alapján ."iO évre. évi á 3">°/o törlesztés mellett, 5- hanem ezontul a felek kívánságára
f- i\'Vos záloglevelei alapján
^50 évre. 5".\'„évi törlesztés mellett
is engedélyez/
A Horgony - Pain - Expeller.
„Kzen rég járnak bizonyult bedör-rsüz. fci\'.szvény. hátfájdalmak es mtgbitlések- ellen a világ minden résJieo el van terji-dve t-t kítm-u ha-tjsa.által
a Icujobli "~4BQ
bá&Szer hirueiét elnyerte A ralóii Hiirei>D}-I>AJD-K\\pelli>r majdnem mia. <]>> ey Mg y szertárban kapható 4ti kn»«. 7" kro\'s és I frt 20 krOS ttY*gekben <¦< ifíy a legolcsóbb
__házfszer__
!i- Az évi törlesztési részletben (annuitásban], ngy f a kamat mint a töke törlesztése benfaglat-
l
l
Cognac-Ipar részvény-társaság
BUDAPESTEN.
Gyártmányai a nemzetközi bor* és élelmezési kiállítás
\'* juryje által l udvari es egészségügyi tanácsos Vogcl tanár eln) közegéW.ségügyi szempontból .1 legmagasabb kitüntetést: egyedül nyerték el és alábbi orvosi tekintélyek elismerésének örvendenek, l\'r. Ángyán tanár, Dr. Korányi tanár, Dr. Réczey tanár, Dr. Kétly tanár. Dr. Kovács "tanár, Dr. Stillgr tanár,
Dr. Ké/mársky tanár, Dr. .Müller tanár. Dr. Tauffer tanár. A számos elismerő levelek* közül, melyek igazolják, hogy ezen cognac-gyártpiányt a legelső hely illeti, csak az alábbit közöljök egész ter jedelenibea.
Drsníos. m. Sir. tleeiai es ||t központi veszkíséri. állomás.
iFöldmivelésü. m. áp kir minisztérium.)
IGAZOL V Á S Y.
Az országot m. kir. eliemíai intézet és központi regykisérleti állomás részéri.! tmaulosto igazoltatik, hogy a COGJÍAÍ\'-IPAR ÚÉSZVKNY-TÁKSASÁtí rog Bar gyára a modern technikai i*s az egéazségflgri követelményeknek megfele-, l"i*-g van berendezve s az ott gyártott készletből f hó 21 napján hivatalosan veti iötféle) cripuirmiiiiák mindegyike ktfogáfttalaa jó minőségűnek találtatott. Budapesten, 1SÜ2 október iió 2á-án Az igazgat- helyett;
Tóth >. k.\'
Szíveskedjék tehát csakis e/-en gyártmányokát rendelni. Megbízások intézendók a
CoíTiiac-lpar részvény-lársasá^lioz
BUDAPESTEN.
Siáliai hirdetés Nao-MmróL M.
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses htdo-mására hozni, hogy a
Korona-herczeg-utcza sarkán a város központján
Sugárút és
„Iisglfla" szállodámat
a mai kar igényelitek megfelelően berendeztem, hl a t. cz utazó * közön iégnek kényelmes és tágas ntezai és udvari szobák állnak rendelkezésre.
Szállodámtól a fogatok a vonat minden érkezés- és indulásához közlekednek ; a bérkocsi díj a vasútról a dámig vagy viszont szeméiyenkint 40 kr. A szobák ára világítással együtt 60 krtól 1
Kitűnő konyha és
89" finom balaton melléki borok
olcsó és pontos kiszolgálása biztosíttatik.
I Eredeti párizsi
GUMMI ÉS HAL HÓLYAG
elŐoyö égében felül mulhatlan, tnczatja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és S forintig, grori-neáHitas, a legnagyobb kít&ttás mellatt minden irányban.
J- különlegeségek raktára:
IV.. XargaretneaHtrasse;, BÉCS. Első el5ny«son ismert ez ég • azakmában gyors és előzékeny kiizoigálá* telje* ^kmttlfi árjegyzékkel kívánatra ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^jBf^
tátik.
A ba\'\'^ ezenfelül ugy mint eddig is jtőrlesztéVi jelzálog kölcsönöket engedélyez rövidebb törlesztési időtartamra, ugy T
l ^/„-os mint 4°0"0S záloglevelei alíipján.
Prosp ktmo.i és közelebbi felvilácositá-sok a bank jelzálogo^ztáhában szóbeli-leií vaiíy levélileg kaphatók.
Az igazgatóság.
1 jíIoiisÚL;ik ! "VI
Illatszer zsebkendőnek!
i\'ÖPP-fcle viiiáirí SUto-kiltóegeO^et
I alpesi ibolya elökelóésked-^ i Fehér napraforgó J veit illatok aa GyöugyTlri? [ üvegcsékben Persa liliom f ára 1.25, 1.40, = Jaezint \\ 1.50, és
w Xoharózsa ) 2.— forint.
s !! Újdonságok ! !
~ Daniara, kedves illatú
L és
x Essence of Coelogina, „ÍSSgSt
a Essence de Lilás d\'Espagna,
-e Favorlta Bouquet,
± Lobetia Bouquet,
g Mirabilis Bouquet.
°- Tilia Essence. _
Cyclanjen,
CNOtlálalps illatnak.
pnnp-lVlecsaUiU tr&nsparent szappan
1 Uf 1 inen habzó, sokáig tartó és kitűnő mioösé»ö szappan darabja 20 kr., tuczatja 2 forint.
pnpp-féle Sarou de Famille pompás rilllmÍDÓséR, franczia módon kéazitTe, kQlöodsen ajánlatos családok kóréból való használatra. Darabja 15 krajezir. tuczatja 1-60 forint.
Anailieriii sz;ijvíz,
a világ legjobb szájvize.
Meiífiáiolja és eyósyitja az összes száj-és focbajokaf, Tozfajást, a fogak lazulását, f^ynllailásokat. daganatokat, vérző foghust, gzsjbűzt, fogköképződést. skor-hutot stb. Kiiünó gargarizáló szer. Popp fogporával vagy foepaRztájaval használva a fogaknak ragyogó fehér.-éget kölcsönöz.
Dr. Popp fogtömöje.
Popj» Violett Soap ^0 kr., tartós angol-(Ujdonság.) szappan állandó íholya-IHatlal. I\'opp napraforsó. szappan a 40 kr., tanr>3. bürtlno mi ló-szappan.
Poudre Popp. ^„SSTJJ,
és r&cbel.) K hires gyártmáDv-t a legmagasabb korok és legelső művésznők előszeretettel használják Ar areznak liataloi : : üde szint kölcsönöz, észrevétlenül tapad. Ár» 1 foriat (Újdonság.) öli krajezár.
Popp Kan de (Juinine 75 kr. A legjobb fejmosó-szer. Erősiti a fejbőrt.
POPP hajféstö-szere. á&SSE
ponalse gv-orsan hat am nézve, hogy a legvilágosabb barna hajat a legsötétebb feketére színezze, a Fontaine Joavence pedig arra nézTe, hogy sötétes hajat szfikére vagy arany-\' szőkére Táltoztaison. Teljesen ártalmatlan.
»r. POPP J. Cí.
osztr/-magy. ct.* és k. és goróg k. ndv, szállítói
Bécs, I. ker., Bognergasse 2. Kaphatók: NAí>V-KAfNiZ\'\'ÁN : Práger B. Siörcsoky B Belus L. "gyógyti.*részeknél, Fesselhofer J.. Sommer S„ Caillag B , WeÍM &. Ledofczky." Ko*enf*Id A., Pretclmayer 4 Uíiitach-SAÍiV-KAJOMríAN: Kőről L. gyógyis. KIS-KoMÁKOMBaN -, Hoiváih E. S. gyngyw. CSihTOBSYAN: üílnczy ózt. eyógy»z. KB-MKá-VlDON- Ki.» (iy. özv. gyóeysz CSURGÓN: Pl*chn« F. gvógy« PKRLAKON- Si-pm B gjőrvM. MTRA-SZOMBATON : Bele. R- gyozyá«.Ál.SÚ LENDVÁN: Fnas F. gyógysz. MAKCZAU: KörOaY.győgysx.NAOY LAKOM: N\'..¦ FT.. Haver S. íjó^yizeréiz*k. NOVÁI^ : Persajr S. gyngyss. HaGV A TÁDON : Boda S. gyúgyse. máknál. Valamint Mavvairrszágmiii-den gyógviáráhau és kereskedésében.
Httározottaa dr. Popp féle gyártmányok ké-
Fehér \\ Veszprém! ..
Somogy megyeben
vagy , . 1
Zala )
megtétel végett kerestetik egy nagyobb terjedelmű kellően müveit jó talajú
BIRTOK.
Ajánlatok a birtok valamint az élő ¦és holt fundus instructus pontos körülírásával és az ár megjelölésével
„Bírtok" jegy alatt BLOCKNER J. hirdetési irodájához
intézendők. ! Budapest IY. Söt« ntcza 6. sz.
Legújabb láger én s lyem mellenyik.
Iejw- min ._bérmen
Min iák *n
ninden irányban posta ¦bérmenteson küldetnek.
Küiőnletresítéír t ászon és mososzövetekben.
JCíitttnert legjobb legdivatosabb
L POSZTÓ KELMÉK «
Tavaszi és nyári igényeknek a leíolcióhStil a legtiaomabb minőaégíg, valódi szin és tartós öltózetekre. felöltőkre és mindcc más használatra, szétkuld póstautánvét mellett a ^ryári áron, mazAiioioknak éj ^zahókuak meiert-nkint is.
Főraktár: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár SO HWARZ MOR
W~ Znittan Urütin uielletl.
- Szövet egész öltözetre...... 3 frt 50 krtól 20 írtig.
„ egy felöltőre....... 4 frtól 16 frtig.
, „ narirágra....... 1 frt 40 krtól 8 frtig.
Fekete pervien ..... 7 íntól 12 frtig.
Mosó\' kammgarn öUÖcék valódi ... 3 írttól feljebb.
P;que-mellények ........ GO krttól G frtig.
Maradékokat olcsó áron ad, azonban az utóbbiakból minták nem adatnak. Egyenruh t^zövttek. bérmentes Loden és vadás7posztök, Peruvienne és dosking szalou öltözetekre és utazó plaidek.
NŐI RUHASZÖVETEK.
Minden nj.bh minták a leggazdagabb választékban.
Minden egyes niegren I delé»>i kisérleVbiztosésI tartós verót hiztosit I
Mintakőnyrek siabómesterek-nek bérmentve.
Kiismerő irat számos körböL .
ÉRTESÍTÉS.
Van szerenciém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hoey IÍPcabóI Kanizsára érkezve az Araor Szarral\' szállodában lakom, hol is életnaeysáBU arczkípekból :minta-syüjtemény van szabad és nyilvános rae»tekintésri- kiállítva melyek mind közönséges kis fényképek után készütek. Mindenekfölött az a törekvésem, hogy műtermem munkáit helvhen ismertté tegyem, s bátorkodom ennélfogva azok megtekintésére a n. é. közönséget tisztelettel meghívni. Én csak néhány napig fogok itt tartózkodni és fényképeket arczkép megrendelésekre elfogadni
ILIfláifí
kBCaBPlE
ünnepi
bármely tetszőleges fénykép után a legünomabban vitetnek ki. ¦ .
Egy ilv arcakép a legszebb salon-diaz, a legalkalmasabb nász-, névnapi, születésnapi-, és egyéb alkalmi- és ajándék s azonkívül a Jegszebb örök s kegyelettéIjes emlék, különösen
ilfcu&T tilt 6L
tp\'ll.-J Egy élelnagvságu arczkép (mellkép) krétamodorban...........• . 3 frttól—5 frtig.
.llüKi Egy olajfest\'ményfl arczkép életnagyságban (mellkép) vászonra szinezve . . 10, 15, 2U, egésiSo frtig. , A "fénvkép sértetlen marad. 0V* A leghűbb hasonlatért szigorú kezesség vállaltatik. ~M
Kívánatra* minta-elólapok házba is küldetnek. Vidéki fotográfiák postán beküldhetők.
Megbízásokat a legnagyobb gonddal és pontossággal _s a megrendelő teljes megelégedésére teljesítek, a mi csakis sjjít érdekemben áll. mert ezáltal tovább ajánltatom. -
\' Azarczképek jó kiviteléről, mínile". még legmagasabb korból is érkezett h\'.zelgö elismerő nyilatkozatok tanúskodnak.
\' " Mélv tisztelettel
BODMSCHÉR SIEGFRIED,
a kitüntetett arczképfestő műterem tulajdonosa Bécs, II- grosso Pfargasse 6. (alapíttatott 1879.)
Elismerő nyilatkozatok.
Bodascber Siegfried urnák, Bécs.
Az Önnél megrendelt olajfestésü arczképekkel nagyon meg vagyok elégedve és továbbra is ajánlani fogom.
Nagy-Kanizsa, 1392. július 6.
BERGER JAKAB [ háztulajdonos, Petőfi-utczt 256.
Bodascher Siegfried urnák, Bécs.
A két olajfestésü arczképekkel nagyon meí vagyok elégedve. Következik tőlem további megbizá? és nagyon szívesen fogom Ö:it ismerőseim körében ajánlani.
Xyitra. 1892. okt. 4.
CSIZÍNSZKY ÁGOST, magyar kir. ügyész, Nyitra.
Az aluürt bizottfáj; örömmel hozza tudomá-ára, hogy a német-óvári emiéltkép kitűnően sikerült reproductiója felszentelése alkalmával legal.bb 6000 ember\' által leU-niet:-csodálva és áitaiában a művészről a legbizelgöbb? módon emlékezlek meg.
Nagyrabecsülésünk kifejezése és köszönetünk nyilvánítása mellett, tjszeletteí\'^ /
Német-Ó vár, 1892. juoius 15.
Bodascher Stegfrífid urnák, Bécs.
Az önnél megrendelt olajfestésü arczképekkel nagyon meg vagyok elégedve és műtermét a legjobban fogom ajánlani.
Kaposvár, 1889 február 6.
TALLIÁN" BÉLA, Somogy vármegye főispánja, Kaposvár.
Bodaacher Siegfried urnák, Bécs.
A részemre fényképek után készített olajfestésü arct-képekkel tökéletesen kielégített, s ezennel köszönetemet nvilvánitom. \'
KOCH A.
orvos neje, .Pozsony, Kisfaludy-utcza 9.
MED. Dj, SOMMER, MILDSCHUH A.,
LATSCHER\'M, SPAN1T,
MAIXNER E. EDER LIPÓT
Bodascher Siegfried urnák, Bécs.
Az-egy fénykép után készített olajfestésü arczképet megkaptam és azt ismerős körökben legjobban fogom ajánlani.
Dr. Cááky Károly,
városi orvos, Podolín.
Ilynemű hízelgő elismerő nyilatkozatok százával vannak eredetiben közszemlére téve.
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN t.
MÁRCZIUS 4-én.
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt ,z|m goldenen Reichsapfel*
f 7\' i ij__1 ezelőtt UlaláMl labdacsok nev« aiatt; «• utóbbi nevet telj** joggal megérdemlik,
Vertisztito labdacsok, Svr^SS\'SiTKik ^«5%«^» «.« ubd^k c.o«.aa b.ti..k.t.
e.erwereien be nem bizonyították voioa. Évtizedek ót*, neo labdaeaoi általAjeí elterjedésnek örvendenek és alig van csalid, melyben ezen kitűnő házisaerből kéaxUt nem volna található. , .
Síimtal.n orroa által ezen labdacsok haaiazeríll ajánltatnak éi ajinltattak minden oly bajoknál, melyek a roaz emésztésbe éi székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, virtolalások, aranyér, bóltétlenség « hasonló betegaégekiieL Vértissmó tulajdonságuknál fogva kitHnS haiáiial vannak vérizegényaág,a abbíl eredő bajoknál n: ikj fápkóroal.
degeaségb nnek
Bzárma.ó fejfájásoknál stb. Esett vénisatito labdacsok oly könnyen hatnak, Hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzákA foivtán míg a leggyengébb egyének, de még gyermekek ilul is minden aggodalom*élkül bewtietök. w
A wimuian hálaira.ból, melyet e labdacsok foeyaaztó. a legkaiSoboribb ^s legnehesebb betegségük otan egészeik folytan hozzánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat emiitünk meg azon megjegyzéssel, hogy mindenki, aki
.-iwianye
áacaokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy aaolsat tovább fogja ajánlani.
fT NE Nagy elterjedetüéguk következtében ezen labdacsok a legkilíöLfeléLb nevek es alakok alait utinottatnak: ennek kövaikeztében kéretik csakis Pserhofer. J.-féle vértre.titó labdacs kat követelni ét csakis azok tekinthetők valódiaknak, mo-
Sehlierback, 1888. október í2-én.
Tekintetes ur!
Alnlir! kéri, hogy felette baiznos él kitilnö vírtisztÍtó labdacsaiból 4 csomagot küldeni sziveskedjé*.
Nenreiter Igaács, orvor.
Hrasche, Flödnik mellef, 1887 azept bo 12-én. Tekintetes nr! j
. Iste» «karsta volt, hogy aa ön labdacsai kezej^n köaé ke-rDltek, melyeknek hatását ezennel megírom; Én gyürmekégyhan m e e hír! te m olyannyira, hogy semmi munkát lecn, voltam tr.bbé képes régerni éa bimnyára már a holtak közt volnék, ha az Ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna mez. Az Isiéi: áldja aieK Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmai ez*n látidaciok .ngem il tökéletesen kifogni
már mákoknak is eglariégOk visszanyerésére segÍt*égUrsza)eáHak
Knificz Téré*
Bécs-Ujbe-y, 18S7 mvember 9 én. ,¦ Mélyen tisztelt ni !
A legforróbb kösiöu etemet mondom ezennel Önnek UO t.ves narj-n-ném nevében. Az ilIetS 5t éven át szenvedett gyomorh"-:u:b«o íi vizkúraágban, már életét ia megadta, melyről egyedként. 1* is mondott, midőn véletlenül egy dobott kapott az On kitfliw" véfiiiititö labdacsaiból s azoknak állandó használata fo y-tán tökéletesen kigyógyult.
legfőbb tisztelettel, Weinczeitcl Josefa.
Kieheneraber.imt, Gfübl mellett, 18-9. márcz. 27-én. Tekintetei nr!
*luliro» iimételten kér 4 Csomagot az Ön valóban hasznos é« kiifli.,1 labdarSairxM. El nem mulaszthatom le^na^yobb elismerésemet kifejezni ezen Ublacsnk érteke felett él az»k. a bnl eaxk alkalmam nyil.k, a szenvedőknek l<rgmfle«ebben fugn^n ajánlani, lázén hálairatoo: tctszéiszerinti batxnálátára önt ezennel fet-tiatal:. azom
Teljes tiaatelettet, < Haíni Ignácz.
G\'.tichdorf, Knlbach melKtt. SziUzia, 1S83. okt. 3 án T. ur! \'
Felkérem, miacerint az Ön vértiaztitó labdacsaiból eey csomagot ,S dobozza] kDldeni ¦ziveikedjék. C«akii az Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomnrbajtól, mely engem öt éven át\'gyötört, megszab idaltam. Kzen labdacsok nálam soba-iem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwickl Anna.
iíiz«n vértísztitó labdacsok csakis & Pserhofer 1 -fele, az .arany bireda!»l aioiahoz\'- cztmzett gyógyszertárban. Bécsben I. Slageritrasse 15. sz. a készíttetnek vxlódi minőségben s egy IS szem Ubdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy ctomas, melyben 7 doboz tartalmazt&tik, 1 frt 05 krb* kerül; bérmentetlen utánvételi küldésnél 1 frt iu kr. Egy csomagnál kcv^iebb nem kílidetik el.
Az flstzes; előbbeni bekOldéiéoél (mi legjobban postautal-rányan eszközöltetikj bérraentes kQldéisel egylltt: 1 csomag 1 f-t 2-r> kr. 2 csomag 2 frt 30 k-. 3 csomag 3 trt 35 kr., 4 csomag 4 fn 40 kr., 5 ciomag 5 frt 20 kr. íi iO csomag 9 frt 20 krba vérül.
lyknek hasznáiati utasítása a Poerhofer J; névalüráiasl fekete síinben és minden egyei doboz fedele ugyanazon aiáirásaai vörös szinben van ellátva. fjBJJ
Amerikai köszvénykenőcs, Z7
minden kbszv/nyea és ciuaos bajok, u. m.: j/enncn-agy bántalom, tagszaggatás. iscbiaa, migraUne, ideges fogfájás, füUzag-
gaiás ktb. stb ellen. 1 frt 20 kr.
rTannohioin hajkenőcs ^S^LtZ ti
men.iyi hajnövesztő szer kftzfttt orvosok .által a leajobbnak elismerve. Egy elegánsan kiálíitott nagy szelenezével 2 frt.
Általános tapasz %&L&&Ji^
gaoatokná!, ujjkukacz. seheg- vagy gyÉtodt-tnoll vagy más ily bujáknál, mint kitün<> B2er lón kipróbálva. 1 léje\'y 50 kr. Bérmentve 75 krajezár. >
UaMÖftlU gokravés minden idült sebre, mint legbiztosabb szer elismerve. 1 kö\'csöggel 40 kr Bérmentve CD kr.
T\'Trit\'ií ntvl v efry aIta^n08*° i"me" kitílnö háziszer, hurut L-lUUlieUV, rekedtség, görraös köhögés stb. ellen. ! üve-Rocake árx 50 kr.. 2 üveg bérmentve I ftt 50 kr.
tilataQQ7AHi*V.fl {Pra^*\' caüppekj pregmntottt gyomor. JJlCtüooAniVvíiIíl rosz emésztés és mindennemű altesti b»j"k ellen ki:Unő bázíszer. 1 üvegcsével 22 kr., 12 Üveg "J frt
Általános tisztitó-só ?2^t A. **JLK
minüen következményei, u. m. : főf;i|ás. szédülés, gyomorgörcs, pvomorbév, aranyér, dugnláa stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. ÜZ^™""*"* Por a lábizzadás ellen. fZJSaTTSTt
Wpiőrlö kellemesén szagot, épen tartja a lábbelit és mint arta matlan a*er r- \'.ív ;i Egy dobozzal öt) kr. Bérmentve 75 kr.
kitűnő szer golyva eilen I Üveg elites küldéísí \'
kiiiinő gyógyi
MOLWSEIDLIT&POR-
X---- X
X
X
$ej«V* Tavaszi X gyógyítás
X -r-
X •««- Nyári gyógyítás
I
X X X
(sas é« MOLL A. sokszorosított ezége látható
Gyors gyógybatás makacs gyomor- és alieatbajok, w
gyomorgörcs, nyálk, gyomorégés, székrekedésnél, máj- AV
bajok, véitnlulás, aranyér éa * legkülönfélébb nói be- JJ^ •
tegségeknél. Egy eredeti doboz ha-szoáMi ntaaitáaaal 1 ft ^
Raktárak az ország minden nevezetesebb gyógy- m
azerráraiban. ........nr _ m
Golyva balzsam,
40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr
Helsó vagy. egészség-só ^SSStTüSL
. rentUilen eméwiéabSl ssArmaíó bajoknál. 1 cn mag 1 frt.
Ezen it; fclsornlt lte»aitményeken kívül ai oszlrák lapokban hirdetett bel- és külföldi gyógysaeréBaeti kíilöulegesarüek rak táron Tannak éa a késaletben, netán nem levők gyorsan éi olcsón megsaereltetnek — Po.tai merrendvles k a leegyorssl.ban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg el5r. beküldetik ; nagyobb megrendelések utánvétellel kőidéinek. Bérmentve e.akla oly est-tben történik a kaidéi, ka az összeg elCre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
A fennti különlegességek kaphatók Török József gyógyszerész urnái Budapesten, Király utcza
12-ik szám ~WS
X X X
XK X X X X
x
Ä Oszi gyógyítás
SS. Téli . gyógyítás
Csákiakkor valódi, l\'tttTZ |
äiähdt. Tuchlauben 8. Szétküldés naponU utánvét mellett. 2 doboznál
kevesebb oem küldetik. Elismerés MOLL A. úrhoz Bécsben, ClŐ foglalkozásomnál az öu MOLL-féle Seidlits porai igen jó batárt gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer a mindenkorra és szívélyes .,í ten fizesse meg"-et mou dok érte; ezek & gyomrot jóvá és tőt könnyűvé teszik. Tiastelettel: STEIN\'KE P. J. lelkész Honnetschlag-ban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ,ÉS SÓ
x
X X X
X X X X
SS Legjobb bedörzsölő szór
S» köszvény,
SS csúz
és minden
5J, meg-hülési betegségek ellen
X X X X X X X X X X X X X
x
:ovetkezméiiyeiné erodati üveg ára
Csak akkor valódi, ^ftM^
gyét tÜLteti fel é* .A MOLL\' feliratú ónozattal rai zárva. A MOLL-fé!e franczia borszesz és só nt-v.-zetesen mint fájdaiomcsilUpitt) h«dÖrx4ölési szer kösz vény, esúz és a meghűlés egyébb legismereiesbh népszer. — Egy ónozó 9\'i krajezár.
FO-SZÉTKOLDÉS
4. öó0tterm n. és Lir udvari áálüló állal
BÉOS: I.. TDCHLAUBE^I *J sz. Vidéki megrendelések naponta póstantánvét mellett t(-i-jesitettnek.
A raletdraklmnteHHéfchat&rozoftfinMolt A. aláiráitfival én védjegyével ellátott fcéttxft-menyekei kérni.
tkilídés naponta utánvéttel Két Üvegnél k-vésel,b r»em küldetik. Elismerés MOLL A/gyógyaz. nrhoa Bécs. Kitűnő Moll-téle franczia • : • ej sója vidérien nagyszerűen mSködik. Küldjön nekem 00 üveg-... , mivel az emberiség segítségére készletet óhajioK |tartaui magamnál. Mély tisztelettel _
HORNOK, le\'kés. Micholup.\'
X
X X
X
X X X >VÍ X
X X -NK X
I I un I llinni V ajánlja Jaiskoláiból nemesjajn gyü-I A li U A IfAnULI mSlétJáU, díszfáit, különösen ezekből
IANDA Ili
mm kereskedelmi |^
kereskedelmi |% műkortéísz nagyobb mennyiségben erös torzs vadgesztenye, Gelegonya, Glédttiia es Ih it jakban (ahorn), nagy választékban diszbolcro/c; továbbá 3000 drb migas törzsül thea és remontánt rózsákt havi rózsák, disz- és virágzó növényeit, szőnyeg növényeit\'nagy mennyiségben ; nemküionben minden e szakba vágó a legjobb minőségű csiraképes konyakerti és virág magvait az ii\'óbbibol májas havában palánták 200 szám is adatnnk jutányos árért. ; ~ sürgönyezim ~ ~ Csokrok, köszönik minden évszakban hapha- ! J a ixr i~> /\\ tők. ÜzUlethelyiség: Sugárút Babochay ház. I
Kertészet és jaiskolák : Bátory utcza 17. 3íujy-Kaniz*án.
A „Veszprémi gazdasági egyesület" ajánlja *p
j W EIS E R J. C, nagy-kanizsai gépgyarosnak |
elismert hirü „SSCs"-rendszertt
egyetemes egyes , és kettős
^-aczel ételt
legajibb. a hazai viszonyokaak legjobban megfelelő szabadalmazott „Perfecta" kttnnyü és mégis igen szüárd kitűnő munkát végző
sorbavető gépeit,
fogatos és kézi erőre használ-
eröre
ható uj szerkezetű szecska és répavágó gépeit, amerikai ku. korlcza morzsoiokat. kitlinö fedett biztonsági járgányokat.
ToTábbá minden háztartásban elkerülhetetlen szükséges szabadalmazott .Csleritás" egyetemes zugógépeket, (Stern Beck szabadalma) melyekkel nemcsak burgonyát, hanem hüvelyes 3* főzelékeket, úgyszintén paradicsom és máloaféléket, Tálamint gyümölcsöket is lehet zúzni és szűrni.
Jutányos árak és kedvező feltételek! Baktir és Iroda: STERN és FISCHL ezégnél.
BUDAPESTEN, VII., K»repesi irt 78. szám. — 1893. éti május 1-tíl Váczi-körut 33 szám.
Minden killitáson legmagasabb kitüntetéseket nyert
GIlüF
ESTERHÁZY COGNAC
mely tiszta bortól készül és ezért a közönség legkedveltebb iíala.
Központi-iroda: Budapesten, külső vaczi ut 23.
mindenütt kapható.
- =¦ rg
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 18S9. Párisi viláa:-kinlIitiÍNoii arnuy éremmel kit Unlet ve.
1 » I
Áriaczelli f«mL Gyomorcseppek
a«tvlirri:-Ti luiiink gionO\' t>*)Olinál. r.ti-u-.í^.n-. : r-hiul és n«-p«zer.
A ityomorbefetís-t: lum-iel: ét> át;*\'a tan tág. gyomorBiíngeaéd. bOrfs lehelet. I tettujttis. .aianiu tetbétfOgé!. hasmenés. ,.f,Tc-h m. felealeges niálkaklié-lantis. ftirgasig. undor és hiivés. giomorgArct srütülés.
1 mórtól siánmufitt. giamortullcrhelcsriél-tel--kkri -t italokkal, giliszták, mijbajol. I es nát.j
Knilitett 1ia;.fcn*l a H*rfnetrtli 9. évV ot» kitinir.knrk bizonyait >k. :\\ mii sz:li inefi szAz tiizo-r.\\ lniti]>ÍL Fa.-} ki\' iivec á.ra hmniliti ul
~ iitt i<> kr.. Trnfiy uvck A a To kr. MaRy»r>\'r«7.*ai tTiraktir:
I üniU Jozaef gyógy szertára
Kudspui, Klrále oicza\'ll az. A vénjeirj-ei ia aiairást túzeteaen texasit mecUkl I leni!! Csak oly cseppeket is-nsék -Ifouadni. melyeknek bi. \' knUtAra zí>]d ,>zaia« va- r-.-.-,¦¦ v:i a keszltö alairisivsJ I V /2-Zű7r>, 0 it™\')f> *¦ run oaawmktad! .VaJ(xlisAK*t blsonyitom". .\' * "1*X4***7* 4 Wmvtmiapm nr«ii.»rr.(-M,A vaiodlán kaphatok NAGY-KANIZSÁN: Príger Bela es BeUr Lajos g, ¦zeréaieknél. —- BARCSON: Kobrtt Sicdor gyÓgyazeré\'zné;.
¦élkSI5zhetetlen
minden háztartásban a
KATHREINER-FciE KHEIPP-MALATA- KAIÍE,
I
szemes kivéizzel felülmolhatatlan előnyt ért el, hogy »z irtalmas élvezetétől a keveretlen vagy a roBsz pitkávék kellemetlen izétől és az egészségre nézve
lézve I
ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb iztt egészséges tápanyagot nyújtja, -j- Felülmu\'.hatatlan mint keverék a szemes Kávéval, legajánlatosabb nóknek, ¦ gyermekeknek és betegeknek. — ü;t * n zo 11 a k a t különös figyelemme,l kerülni. — \'/, kiló á 25 kr. Mindenütt kapható.
k fehér csomagokban a fötisztelenáö nr arczképével ellátva, mint védjegy. ^
Valódi csak
Nyomatott Ifj
¦Wajdits József könyvnyomdájában-Nagy-Kanizsán.
KAGY-KAWZSA. »893. márczins 11-ép.
lO-iR szftm.
EISfiieléfi ár: lEféti érre . • . S frt — kr
Fél íra • ¦ !N\'eeredéTre . Epre* i
2 frt 50 kr 1 frt 26 fa-lO kr.
HIRDETÉSEK » hasiból petiuorbna 7, misodssor [6. s minden toTibbi sorért 5 kr.
ÜTNLTTÉRBEK {petit soronként 10 krért TéWiaek [fel. Kincstári illeték minden egyet hirdetésért 30 kr. fixetendö.
Harminczketteaik évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
"A ,nagy-kanizsai malátagyár és serfóződe\', a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság\', a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kisdedöeveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör ^n,-!sanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet*
A lap szellemi és anyagi részét illető Ticden közlemény Bátorfl Lajos szerkesztő-kiadó nevéra czímxetten Nary-Kanizsára bér-mentre intézendők.
Bérmsntetien Urelek nen fogadtatnak el.
Ke zi rátok TÍsszanem küldetnek.
, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet • -soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja. \'
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Fölhívás a közönséghez!
A magyar állam megalapításának
ezredik évfordulóját készfii megünnepelni a nemz\'et. *
Hazánk törvényhozása elhatározta, hogy az ezredéves ünnepélyek keretében országos kiállítás tartassék.
i) cs. és apostoli királyi Felsége, legkegyelmesebb Urunk és Királyunk ezen kiállítás védnökségét elfogadni kegyeskedett.
Á tőrvény e kiállításnak 189G ban. Budapesten, az illetékes ministerek és egyéb szakkörök közreműködésével leendó rendezését reám ruházta.
Kettős czélja lesz ezen kiállításnak.
Első sorban emlékeztetni a nemzetet az ezredéves mult nagy eseményeire és alkotásaira és megmutatni a külföldnek is, hogy a magyar nemzet hasznos tagja volt az európai népcsaládnak a haladás együttes munkájában.
Második feladata a kiállításnak az lesz, hogy. megismerjük a magyar államot alkotó összes erőket; megismertessük önmagunkkal és az idegenekkel a szellemi, anyagi és erkölcsi téren vtló munkálkodásnak összes vívmányait.
Felhívom az ország minden polgárát, hogy ezen feladatban a kormányt hazafiúi lelkesedéssel támogassa és hozzá járuljon a nagy nemzeti mű sikeréhez.
Része fog jutni az ország minden polgárának a munkában, valamint része lesz a sikerben is.
A kiállítás sikere által növekedni fog hazánk tekintélye és fokozott i lelkes bizalommal fog haladni a nemzeti megerősödés nagy munkájában.
A kiállítás programmja felöleli a nemzeti munka minden nyilvánulá-sát; tervezete megadja a kereteket
mindazok számára, a kiknek ősei, vagy a kik maguk bármeiy téren tevékenykedtek.
A törvényhatóságok, a városok és a családok, melyekhez történelmi emlékek fűződnek, állítsák ki az okmányokat, műtárgyakat, ereklyéket, melyek nagy események, virágzási korszakok emlékét kelthetik fel: melyek jellemzik állami szervezetünk, ősi alkotmácyunk és önkormányzati életünk fejlődésének menetét, a magánéletnek egyre gyarapodott igényeit és a nemzeti erő egyéb megnyilatkozásait
Az egyházak mutassák be működésük és tevékenységük tanujeleit, történelmi -emlékeiket, melyekre kegyelettel tekint a nemzet és a művészet remekeit, melyeknek megalkotása, gyűjtése és megőrzése az ö érdemük.
A tudósok, a" művészek, az irók, a tanférfiak, szóval a nemzet szellemi fejlődésének összes tényezői mutassák be az eszközöket, melyekkel egy évezreden át a felvilágosodást és a nemes ízlést terjesztették, s a nemzet erkölcseit meg nemesíteni igyekeztek.
Mutassuk be, hogy Európa éléstárának földjét hogyan munkáltuk a múltban, mint haladtunk mindig a korral és miképpen érvényesítjük ma a tudomány vívmányait, hogy a nemzeti termelést fokozzuk.
Tér jut a hazai ipar összes tényezőinek, melyek a múltban nem egyszer versenyeztek a nyugot legkitűnőbb szaktársaival.
Tárják fel szorgalmuk és ügyességük műveit. Az elmúlt századok mestereinek remekeit, a napról-napra izmosodó és gyarapodó modern gyári ipar termékeit állítsuk sorba, hogy tanúságot tegyenek a magyar munka, magyar vállalkozó szellem erejéről és versenyképességéről.
A kormáLy gondoskodni fog, hogy a nemzeti munfea méltó keretben legyen bemutatva, hogy a kiállítók erkölcsi sikerét előmozdítsa.
Tárja ki mindenki szorgalma, ízlése, leleményessége eredményéit
Lépjünk mirdnyájunk sorompóba, a kik dolgozunk észszel, kézzel vagy géppel, egyért — a hazáért!
Ám lássa a mai nemzedék, miket teremtettek az apák az uttöf.és súlyos viszonyai között; ám érezzük át. hogy az ősök verítéke árán megtört sima utón milyen feladatok hárulnak reánk és a jövendő nemzedékekre !
Nagy, ritka, családi ünnep lesz az. melyet még nem sok nemzet ülhetett meg
Gyűljön a nemzet oda a felséges uralkodó köré. a ki hazánkat oly atyai gonddal és bölcsességgel vezette az áldásos béke utjain, a haladásnak magaslatára és a ki — egy dicső ezredéves mult hű; letéteményese — oda vezeti a magyar népet egy szebb évezred küszöbére !
Budapest, 1893 február havában.
Lukács Béla s. k.
kereskedelemügyi m. k. miniszter.
Jókai Mór regényei Képes kiadásban.
Most jelent meg az Athenaenm írod. és nyomdai r. társulat kiadásában fentirt vállalat első füzete, melynek boritékán e fényes kiadásra vonatkozólag a következőket olvassuk:
Jókai Mór müvei megmérhetetlen szellemi kincset képeznek reánk nézve; nem csak azért mivel milliókra megy azok száma, kik azokból mulattatást, szórakozást, nemes élvezetet merítettek, nem is azért csak, mivel az ö alakjaiban és nyelvezetében nyilvánul meg a nemzeti szellem a maga legeredetibb voltában: banem főképen azon okból, mivel Jókai az ő pbantasiájának csodaszerü elevenségével épen azon szellemi tulajdonságra gyakorolja a legerősebb hatást,
mely nemzeti jellegünknek egyik Kivonását képezi: a képzeletre.
Egyéb fényes irói tulajdonságai mellett, alkotásai ezen sajátos jellegének köszöni Jókai azon páratlan népszerűséget, melyet már régibb munkáival magának minden időkre kivívott, azon lelkes rajongást, melylyel népünk ifja, öregje, lányai és asszonyai az ő munkáit folyton élvezik; s egyúttal munkáinak ezen vonása az, mely egy másik szellemi kincsnek kulcsát is magában rejti, a mennyiben alig létezik író, a kinek müvei képekkel való diszitésre any-nyira alkalmasak volnának, mint épen Jókai Mór regényei. — A festői alakok a jelenetek lépten-nyomon követik egymást. — egy-egy fejezetén mintha varázsteli színpompa ömlene el — s a művész, aki müvei illusztrálására vállalkozik, nem hogy hiányát érezné az alkalmas tárgyaknak; — épen ellenkezőleg azok sokai-ága által ejtetik zavarba.
Az olvasó közönségnek is régi, gyakran hangoztatott vágyát\' képezi, hogy Jókai kiváló regényeit oly kiadásban ! élvezhesse, melyben a festőművészet i -gyönyörködtető "ereje a tartalom és ; nyelvezet kiegészítése gyanánt érvénybe lép, s igy mondhatjuk — általános óhajnak teszünk eleget midőn Jókai Mór ; regényeinek képes dtszkiadását — nem i csekély áldozatokkal megindítjuk.
E vállalatban, mely az olvasó és mü~ kedvelő közönség kellő támogatása mellett irodalmunk egyik legszebb termékévé, egyik legfényesebb remekévé fog fejlődni, egyelőre a következő regények kiadását vettük tervbe.
Egy magyar nábob.
Az arany ember.
Szeretve mind a vérpadig.
Bálványos vár.
A D.i ni okosok.
Legelsőnek „Egy magyar nábob" kerül sajtó alá. Ez 18—20 füzetben 62 önöm kivitelű szöveg-képpel u 8 színes aquare I I-k épp el lesz diszitve, melyek Goró Lajos jeles festőművészünk kezéből kerültek ki.
Azon leszünk, hogy a Magyar Nábob Jókai Mór 50 éves irói jubileumára, melyet az egész nemzet ez év szeptember havára ünnepel, teljesen megjelenhessen, hogy ezen díszkiadás mintegy emléket képezzen, melyet a nemzet hálája és
kegyelete legkedveltebb, legnagyobb élő írójának emel.
Hogy ehhez minél számosabban hozzájárulhassanak, a kiadás árát legolcsóbbra szabtuk. Egy-egy füzet ára tO krajezár.
Előfizetés 10 füzetre 4 forinttal ugy az Athenaeum könyvkiadó-hivatalához (Budapest, Ferencziek-tere 3), mint bármely könyvkereskedéshez czimezhetö.
Az első fűzet az itt. tett ígéretek beváltását bizonyítja. Papír, szedés, nyomás, a szövegképek, valamint a füzethez mellékelt remek aquarellkép e kiadást valódi remek és díszmunkává emelik, mely olvadóink támogatását legnagyobb mértékben megérdemli.
Pályázati hirdetés.
A Somogymegyei Csurgó vid. gazd. kör pályázatot hirdet egy népiesen irt oly szakmunkára, mely megfelelő tekintetbe véve a csurgói járás területén levő \'¦¦ közeégek különleges, ugy talajbéli, mint ; éghajlati viszonyait, szakszerű és helyes ! tanácsot nyújtson a járás kis gazdáioak a gazdálkodás terén s mintegy vezérfo-: nálul szolgáljon arra nézve, hogy minő \'vetés rendszert kövessenek, miként műveljék földjeiket hasznosan és észszerűen s hogy a pályázni kívánók ezen kívánalomnak minél jobban megfelelhessenek, alább egész terjedelmében* ide iktattatik a gazd. kör ülésén erre vonatkozólag tett indítvány szövege, is, melyben a megnevezett ckok és körülmények a pályázók által szem előtt tartandók s különös gond fordítandó arra, hogy a mű a kis gazdák által használható, könnyen érthető és körülményeikhez alkalmazkodó legyen irva és szerkesztve.
Indítvány; „Tapasztaltatott miszerint az úgynevezett telkes gazdák, kisbirtokosok, kik az úrbéri rendezés alkalmával telek illetményüket három szakaszban kapták ki. hogy az ezeu állapotból kifolyó három nyomásos rendszertől ugar, őszi, tavaszi, eltéröleg ma már az ugar vagy parlagnak hagyandó földdarabjukat is, — anélkül, hogy trágyáznák, derűre borura vetik, gyakran őszire őszit vetnek, igy az egy évi ugar hagyást. — mely méeis a föld termő erejét.némileg fentartotta, egészen kiküszöbölték. Ezen föld zsarló és a löld termő erejét csakhamar kimerítő eljárással szemközt czélirányos volna, ha a gazd. kör
T i E S % A.
Márczius 15-én.
I<égy üdvöz ób magyar szabadság napja, Mely éleire ébreszted nemzetem; Titánjaidtól nékünk megtanulja: Mily nagygya teszen a bonszerelem! 3" midőn hazánk egét a rihar dúlja: Ez óv meg. . ¦¦¦ ¦¦ félelem; § majd ez tísz a szabadság templomába, Hely moreit népek éltető világa.
-*<égy Qdf&z éh magyar szabadság napja, Vely ssíillél millióknak szép tavaszt; Emlékedet a nemzet magasztalja. Hisz fényed o!y tok nj reményt fakaszt! Ma ismét zeag Petőfi .Talpra-magyarja\', A mely heverd lángerőt gyalaszt; E dal, mely lelkes érzelmeknek árja, Legyen szivünk legőszintébb imája.
Megdönté bár a zsarnokság és önkény
A nagy időknek alkotásait:
A függetlenségnek klassikus földjén, \'
Hol bős halállal haltak fiaid:
Még állsz oh Hnnnia ragyogra, buszkén.
S a szabadság eszméje lelkesíti
Ez tesz erőssé, mint volt kardod régen,
Viharos multadban sok száxadéren.
ÁBRAHÁM GYULA.
Melyik volt (tsMsgafab
(Beszély.)
Irta: Seperné Nagy Comélia.
(Folytatás.) Mert azok az egyszerű falusi gazdaasszonyok azok, a kiknek érdeme az, hogy ma még a köznemesség. — annyi minden megpróbáltatásoknak daczára — ennyi évszázadok multán is birtokában vau (természetesen: a hol van!) vagyonának.
né, szül. Lászlóffy Anna, a szerénység, igénytelenség példányképe, kitűnő gazdaasszony hírében állott /es valóban az is volt. A mily eredményeket férje a külső gazdaságban produkált, épp oly sikerrel gazdaasszonykodott ő a belső házigazd&ság körül. A lakásban ugyan senki sem fedezett volna föl valami fény- | üzést de minden egyszerűsége mellett ragyogott a tisztaságtól; mindenben oly összhangzó rend uralkodott mi a szemre szinte jótékonyan hatott. Nem kápráztatta a szemet, mint a mai. divatos hölgyek szalonja és boudoire-jai. De az éléstár aztán annál túltömöttebb volt; nem tátongott ugy az ü r ességtől, miutsajnos! — divatos hölgyeink „speiz"-zaik nagyrésze a bogy tátong, vagyis - éledezik" manapság. Kertje sem volt a kertészet műremeke ugyan, mint a mai uri-oők kertjeiket a minőkké kertészeik ügyessége teszi, — ő kertészt nem tartván, saját maga rendezte azt, de oly kitűnően volt az mégis tartva, hogy abban a konyhára szükséges élelmi csikkek vagyis főzelékféléken kivüí minden a szemnek tetszetős növények, vagy is virágok is feltalálhatók valának. A „hasznos^ után és mellett a „szépnek" is volt ot: beiye s minden csinos Öszhangban elrendezve.
Az udvar, a háztáj sem volt ugyan „parkká" alakítva, mint azt most mindenütt látjuk, s a hogy egy finomabb úrnő s uracs ízlése megköveteli, hogy legyen, mert ott a majorságok tartás* volt a fő czél, a minek „légiói* nem járhattak volna oly szabadén, ha a ház-
tájat\' drága rózsa-ligetek stb. környékezik; de azért a szem több gyönyörűséget talált azon, mintha park lett volna. Az akácz, szeder, dió, szilva, vadgesztenye és nyárfákkal beültetett gyönyörű zöld pázsitos nagy terjedelmű udvaron valami ritka szép látvány volt a szemnek — a libák, pulykák, kacsák és tyúkok tarkabarka serege, mely oly mennyiségben s oly kitűnő kezelésben ritka udvaron volt látható.
De hisz a tisztelt olvasó közönség ugy is tudja vagy elképzeli, hogy egy — a szószoros értelmében: jó gazdaasszony házatája minő lehet s hogy annak a képességei, tehetsége, ügyessége — minő csudát fejthetnek ki, ha arra alkalmas tér kínálkozik. Lászlőffyné egyike volt a megye legjobb gazdaasszonyainak, házi-nőinek s anyáinak s ezzel — ugy hiszem, eleget, mondtam.
5 mint ilyen, képzelhető, minő leányokat bírt ő nevelni — Emma és Olgában. És ha hozzáképzeljük még Lászlóffy kiváló szellemi tehetségeit a minek fölényével, tekintélyével, leányainak észbeli, lelki n kedélyük fejlődésére hatott elgondolható, miként az egész megyében a két nővérnél miveltebb, derekabb leányt nem lehetett találni. Volt is nekik híre; pedig nem fitogtatták Őket nem vitték minduntalan a nagy világ piaczára — vásárjára: bálokra, estélyekre, megye-gyülésekre, országos vásárokra, búcsúkra, fürdőkre, lefuttatásokra s több ily alkalmakra, a hová a leányaikat falusi uri-anyák vinni szokták; még látogatókba is csak ritkán és nagyrészt csak is ro-
] koni körbe. Mert Lász:óffy azt tartotta ] régi magyar szokás szerint, hogy: Jó 1 bornak nem keli^zégér." S igaza volt. ] Leányai létezése felől azért az egész : megye fiatalsága tudott s keresve kereste az alkalmat, hogy Őket megismerhesse. Emma már vagy húsz „kopárnál" is többet volt kénytelen kiosztani, s még is folyvást jöttek-mentek kegyeért, kezéért esedezni. Az igaz, miként minden egyéb kiváló tulajdonai mellett birt azzal is, a mi a fiatal házasulandókat — régtől fogva — kiválóan vonzani szokta: szép is volt és vagyonilag is jó pártié. Gyönyörű szép barna leány volt Magas, vállas, erőteljes s a mellett karcsú, szép növésű alak; fekete haj, éjsötét ragyogó szempár, gyönyörűen ivezett szemöldökkel ; emelt homlok, kissé hajlított szabályos orr; minta cár min, oly pir03telt ajkak, hófehér rendes szép fogsorral, — s ha ehhez még hozzáképzeljük azt a rózsapirral festett barnás arezszínt mely gömbölyded telt árosát boritá, s mely a magyar fajnak oly kiválóan jellegző szépsége, — természetesnek Ulálandjuk, hogy mindenki, a \'ki őt látta, elragadtatva monda: „ejnye be szép, derék egy leány!" Ő nem volt — úgynevezett „ideális* szépTég, de ideálja volt a megtestesült földi szépségnek; olyan volt, a ki mindenkinek tettszett és tettszhelett is. Mozdulataiban, modorában természetes és nőies, valamint gondolkozásában komoly s higgadt jellemében tiszta, nemes és szigorúan erkölcsös, érzelmeiben pedig mély odaadó, állhatatos, hü változatlan. Ilyen volt Emma. És Olga? — Ő meg
majdnem ellenkezője volt nővérének, a mennyiben annak szépségét felerészben sem birta. Barna volt ö is, de arcza,\' — habár meglehetős szabályos, — nem birt azzal a ragyogó szép viruló szianei, a mi Emmát ugy kiemelte, arezszine sötétebb is volt és minden pír nélküli hal-váoysággal birt, mi érdekesnek igen. de szépnek éppen nem volt mondható. Ami arczában leginkább feltüut, az az élénk átható tekintetű szempár volt, mi agy égetett, aiint a tűz, és vékony finom metszetű ajkán az a mosoly volt, mi rendesen az úgynevezett: szép lelket! szokta, elárulni. Fsa ki öt első pillanatra látta, mindenkinél azt a hatást tette, mit a nem szép, de szeliemdűs nők teeni szoktak, kik rendesen kellemesek is. bájosak is: — hogy vonzatva érzék magukat általa. S csakugyau Olga rendkivüí élénk természetű, szellemdús leány volt kinek modorában, lényében annyi kellem, s kedélyesség volt hogy valóban mindenkit elbájolt, éppúgy, mint nővére szépségével. Pedig alakjára sem volt oly szép klassikus növésű, mint Emma. 6 nem volt magas, hanem csakis közép termetű, habár elég arányos telt idomokkal s könnyű ruganyos mozdulatokkal. Kedélye vidám, társalgási modora eleven, élezés, szikrázó, szellemdus; érzelmeire nézve sangnnüfui egész az ábrándozásra hajlásig; a hÜBíat után felületes, gunyoros, változékony; de a valóságban nehezen lebilincselhető; szintén állhatatos és bű; jellemében igaz, becsületes és ingathatlan — szigorúan erkölcsös.
(Folyt, következik.)
Lapunk mai számához fél ir melléklet van csatolva.
HAkmCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIUS 11-én.
¦pályázatot hirdetne egy népiesen irt oly szakmunkára, mely a birtoktestek nagysága, a vidék, illetne a csnrgói járás viszonyai, különösen pedig a talaj és éghajlati viszonyok figyelembe tartása és méltatásával, útbaigazítást és szakszerű tanácsot adna, hogy ugy a com-* piaszált birtokokon, — melynek a kis gazdákra nézve nagycn hasznos és üdvös volta a munkában, különösen kiemelendő — mint a még nem kommaszált, tebát 3 vagy 4 szakaszban lévő birtokokon, minő vetésrendszert kellene alkalma/- miként kellene és lehetne leg-czélszerübben iegtöbb haszonnal gazdálkodni.\'
A pályanyertea mü 20 drb. aranynya! lesz díjazva; ha a pályadijat nyerten kívül még más figyelmet érdemlő munka is érkeznék be, ez is számithat elismerő dijra. " i
A pályaművek 1893. év deczember 3 l-ig Somogyin egyei Csurgó vid. gazdasági kör elnökségéhez Iháros-Beréoybe lesznek beküldendők, akár név- és lak cLim áialrással, akár pedig jeligés levél kiséret eben.
Hírek.
— A sajtószabadság dicső napjának évfordulója szerdán lesz. 184S. már-cziu* 15-dikét minden magyar ember nicgünnépli csendes családi körében, vagy nyilvános helyeken. Mindnyájunk imája egy.: Áldás hazánkra!
— Áthelyezés. Roszoagl István déÜ vasuttársasági osztálymérnök Nagy-Kanizsáról Székesfehérvárra áthelyezteti. Társaséletünk e kedves alakjának távoztat sajnáljuk.
— Királyi Pál-utcznnak nevezte el a fő- és székváros törvényhatósága a Lövész-utczát, melyben a dicsőült három évtizednél tovább rakott. Szép a fő- és székváros tiszteletérzetének a boldogult érdemei iránti ezen kegyeletes intézkedés.
— A magyar balneologiai egyesület közgyűlését márcz. 20 án Budapesten VID, ker. Szentkiráiyi-utcza 21. sz. tartja, ugyanott lesz a III. magyar bal-neologiai congressus is mely három napig tart. Az ülések d. u. 5 órakor kez dődnek.
— Heti biztosok e héten (márczius 13—18) a nagy-kanizsai Kisdednevelö Egyesület óvodáiban Janda Károlyné és Ebúuger Henrikné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (márczius 12—18.) a nagy-kanizsai önk- tűzoltó-egylet őrtanyáján Raffay István szakaszparancsnok ur.
— Ezredévts országos nemzeti kiállítás üg\\ re vonatkozólag, midőn a kereskedelemügyi miniszter felhívását lapunk elején közöljük, azt mindenkinek figyelmébe hazafias érzülettel a legmelegebben ajánlva megemlítjük, hogy az 1896-iki ezredéves országos kifutás közleményeit a miniszter külön füzetekben kiadja s eddig 3 szám jelent meg; minden a kiállításra vonatkozó közlemény együttesen bírható, tüzetes tájékozást nyújt i kellő felvilágosításiad. A két számban 12 közlemény foglaltatik.
— Deák Ferencz-ereklye. Lapunk szerke.-z.uje egy értékes antik taj\'pipá-nak birtokába jutott, mely egykor Deák Ferencz nagybazánkfiáé volt. Ezüst fedelén monogrammja D. F. bevésve látható. A pipa elején Magyarország czimere a koronával kivésve van. Dicsőült nagy hazánkfia e pipát házi orvosának ajándékozta kinek fiától jutott e nagybecsű ereklye hozzánk a következő kedélyes sorok kísértében :
Hazánk lángeszű nagy fia,
E pipát apámnak adta.
Eo meg adom neked,
Kit szívből szeretek.
(Ez már értékes vers, mert jÓ!
Irta Doktor Mayer Ferkó. Szerk.)
— Személyi hir. Dr. WIssbícs Gynla egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, gégéin;-..: miatt előadásokat nem tarthatván, bajának gyorsabb gyógyulása végett a Riviérára Olaszországba utazott. Semmi kétség, .hogy néhány heti kimé-let mellett a húsvéti szünidő után már folytathatja előadását Adja Isten!
— Rakodczay Pál már teljesen befejezte színtársulata szervezését. A nagykanizsai közönség élvezetes estékre szánthat, mert olyan jó erők lesznek együtt, a melyekkel művészi előadást lehet produkáló:, különösen a Rakodczay jeles rendezői talentuma ezt jó előre biztosítja. A szabadkai Ezintársalat uj névsora következő :Laczkó Araoka, hősnő, Abray Aranka, szende, fiatal hősnő Bo-ross Ferike, naiva, Törökné Sz. Róza, dr. anya, Kantay Teréz komika, Bácskai Julcsa, népszínmű énekesnő, Benkő Etelka, operetté soubrette, Szende Anna, operetté colaratur, Rakodczay Pál, jellem-szinész, Füredi Béla, lyriai szerelmes, Bihari Akos, hősszerelmes, (egy I. r.
buiTó, lesz még szerződtetve) Ferenczi Frigyes, operetté comicus, Fehérváry Ottó, kedélyes apa, comicus. Mátray József apa, Hunfi Imre, operetté tenor. Juhász Sándor, oép-zinmüénekes,Tombor Aladár, karnagy, ifj. Miklóssy Gyula sugó, Antal Imre, Arday Árpád, Benedek Antal, Ballá Imre, Bérezi Géza, Kanossy Gyula, Kemény Lajos, Báthori István. Hevessi József, kardalnokok és segéd síinészek. Hever Juliska, Beleznai Lucziá. Ballá Imréné, Lélek Etel. Szabó Dauiné, Bérezi Gézáné, Mátray Józsefné, Baksai Lajosné, karénekesek és segédsziuész-nők. 12 zenész, Szombathi Lajos, szer tárnok, Baksay Lajos rubatárnok.
— Népiskolák használatára igen jó s velős rövidséggel kérdés és feleletekben hasznos munkát irt kedves munkatársunk Sóié torra os György törökkoppányi kápján, mely a róm. kath. Egyház szertartásainak hű magyarázatát 171 kérdéses feleletben tartalmazza. Kiadta Stampfel Károly Pozsonyban, ára kemény kötés ben 10 krajezár.
— Lopás. Pauscn Jáoos homok-komáromi tanító pinczéjét folyó hó 6 án ismeretlen tettesek feltörték s onnét \'/: akó bort 5 frt értékben elloptak. A tettesek nyomoztatnak.
— Torna-egjleti közgyűlés. A nagykanizsai torna-egylet márczius 5-én tartott közgyűlésén megválasztanak: elnöknek Simon Gábor ügyvéd, alelnöknek Weisz-mayer Lipót, jegyzőnek Radó Béla, pénztárnoknak Hoffmann Gyula, müfelügyelö-nek Tripammer Gyula, szert írnoknak Weiszberger Kélmán. Választmányi ta-gokul: Unger Ullmann Elek, Weísz Tivadar, Löwj Arnold, Ebenspanger Ernő, Halvax Gyula, Heitai József, ár. Neu-siedler Aatai és Rosenfeld Lajos. — Az egyesület vagyona meghaladja ez 1000 forintot.
— A délzalal takarékpénztárral egyesült Önsegélyző szövetkezet márcz hó 5-én délelőtt Eperjessy Sándor anyaintézeti és Hirschel Ede szövetkezeti elnök vezetése alatt tartotta meg 12-ik évi rendes közgyűlését. — Az elnöki jelentés szerint daczára a kedvezőtlen pér z -ügyi viszonyoknak és a kölcsön meg-za-vazás körüli méltányos eljárásnak, a szövetkezeti pénzek a részvényesek közt elhelyezhetők nem voltak és az év végével 105.000 forint volt az anyaioté-zetnél elhelyezve. Az 1892. év végével 12275 üzletrész á 10 kr. került leszámolásra, minthogy azonban az 1893-ban megalakult évtársulat 12610 üzletrészt mutat fel, a szaporodás 335 üzletrész. Forgalomabnez idő szerint 41015 Üzletrész van. Az 1S92.év üzleteredménye 29459 forint 55 kr. Az egyes évtársulatok a következő osztalékot eredményezték: 1887—92. 6 évi eredmény 6 frt 69 kr. 1888—93. 5 „ „ 4 frt 62 kr. 1389-94. 4 „ , 2 frt 89 kr. 1890-95. 3 „ „ 1 frt 63 kr. 1891—96. 2 „ , — frt 73 kr 1892—97. 1 , „ — frt 19 kr. minden egyes 10 kros üzletrész után A 6 évtársulatba 1892. év végéig 533739 forint 50 kr. fizettetett be és 489279 forint adatott ki előlegképpen.— A felügyelő bizottság jelentése tudomásul vétetvén, az igazgató-ágnak és felügyelő-bizottságnak a felmentvény megadatott. Hivatalos közlönyül lapunk jelöltetett ki. Következett a szavazás. Beadatott 68 szavazó lap 1139 szavazattal. Megválasztattak: Hirschel Ede szövetkezeti e\'nökké. Ieazgatósáei tagokká 3 évre: dr. Hauser János. Uániujger József. Ifj. Fesselhofer József, Físcher Ignácz és Bettlheim Győző. 2 évre: Dants Ká\'.mán és Lengyel Ignácz. A felügyelő bizottságba: dr. Tripammer Rezső, Hirschter Ödön és Bach-rach Gyula. — Több tárgy nem lévén, a gyűlés bezáratott.
— Hűtlen cseléd. Spitzkopf Jakab Sasvendéglős folyó hó 6 án a láztól távol volt, ezt házi szolgája Czágrán Ferencz arra használta fel, hogy! ál-kulcscsal másodmagával behatolt az éléskamarába és ott kénye-kedve szerint gazdálkodott; ezt a kamrát azonban csak egy deszkafal választja el a hálószoba ól, sigy Spitzkopí neje a zörejre fölébredve kiszólt, hogy kik járnak ott és mit akarnak? mire azok kereket oldottak. Két üveg pálinkát már előzőleg elemeit á hü szolga. —A rendőrség letartóztatta és átadta a/bünfenyitő bíróságnak;...
— Eltűnt fin. Baiázs Mari Király-utczai lakos napszámosnő Gábor nevü 8 éves fia folyó hó 5-én a szülői háztól eltávozott és azóta nyoma veszett. Az anya jelentést tett ugyao a rendőrségnél, a honnét az eset hivatalos uton köröztetik, mindamellett kéri az anya a t. közönséget, hogy a ki hirt tudna a gyermekről, legyen Bzives ezt a hatóságnál közölni.
— Főúri estély. Fényei főori estély volt márcz. 3-án özv. palini Iukey Kálmánná sz. Kamjonkar Szemző Lujza ő Nsga molnár-u\'czaí palotájában Bjuda-pesten. A háziasszony és bájos leánya
Valéria a legnagyobb figyelemmel igyekeztek szórakoztatni az előkelő társaságot, melynek soraiban közéletünk notabí-^ lilásat mellett ott voltak: dr. Wekerle* Sándorné, gr. Károlyi Istvánná és leánya Melinda, gr. Károlyi Viktorné, gr. Hu-nyady Imréné és leánya Henrietta gr. Wenckheim Frigyesné és leánya Krisztina, gr. Nádasdy Irma, gr. Keglevich Béláné, br. Vécsey Jówefné és leányai Polin és Magda, gr. Uankovits Béláné és leánya Mária, Széli Kálmánná és leánya Ilona, Földváry Miklósné és leánya Valéria, gr. Festetich Leone és leánya Leontin, gr. Pejacsevich Katinka, gr. Lónyay Margit, gr. Csekonits André, br. Lipthay Eszter és Magda, Salamon Hedvig és Olga, br. Feketéné, Rohonczy Gf örgyué. A társaság éjfél után oszlott azét.
— Paprika Marekovlts Szeged.
— Nyilvános köszönet. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet kebelében alakult zenekar lO\'éves fennállásának évfordulóját márcz. 5-én saját körében megünuepelvén, ez alkalomra szívesek voltak: Grünbut Henrik, Blau Lajos és Bogettrieder József urak bort, Armutb Náthán, Nen és Klein, Strém és Klein urak pedig sajtot ajándékozni, melye kért a zenekar tagjai nevében tiszteletteljes köszönetet mond Jack Ede a zenekar felügyelője.
— Hirdetmény. Az Aisó-Lendva és vidéke phlloxera és peronospora elleni védekező egyesület részéről közhírré tétetik, miszerint folyó évi márczius hó 27-én. 28-án és 29-én AIsó-Lendván a róm. kath elemi iskola 2 tantermében Tus Antal tapolczai vinczellér iskola igazgató ur vezetése mellett dijjazással egybekötött szölöfásojtási tanfolyam fog tartatni. Felhivatnak mindazok, akik abban részt venni óhajtanak, miszerint személyesen, avagy írásban legkésőbb folyó évi márczius hó 25-ig Kolier Ferencz egyesületi titkár urnái Alsó-Lend-ván jelentkezzenek és magokat az oj-táshoz szükséges éles késsel ellássák. A tanfolyamban résztvevők annak befejeztével vizsgálatnak lesznek alávetve és ennek eredményéhez képest bizonyit-váoynyal ellátva. A nagymélt. földmive-lésügyi m. kir. Ministerium részéről 3 versenydij u. m. 1.) 1 drb. magyar arany, 2.) 3 drb. ezüst forint, 3) 1 drb. ezüst forintos tüzetett ki, a mely dijjak a tanfolyamon legnagyobb kézügyességre szert tett pályázók közt nemre és korra való tekintet nélkül fognak kiosztatni. Alsó-Lendván, 1893. évi márczius hő 7-én, Koller Ferencz e. titkár, Szraodics Viktor m. k. e. elnök.
— Nyilvános számadás és köszönet. Schável Jánosné és Staab Józsefné a sors által üldözött kéc család részére gyűjtöttek 26 frt 95 krajezár és ahhoz voltik szívesek hozzájárulni: Gelsei Gutmann Vilmosné 2 frt; Vidor Sa-muné, Szeídemann Samuoé, Löwinger Ignácz egyenkint 1 — 1 frtot; Karczag Béla 2 forintot, Schmiedt Frigyesné, Weiser János. dr. Szukitsné, Fesselhofer József, Oroszvárv Gyula dr. Szekeresné, Somssich Lörinczné, Fagyasné I —1 frtot ; Sauer Ignáczoé 5o kr., Hlatkó Jánosné 50 kr., X. N. 20 kr., N. K. 20 kr., Kohn és Lichtscheín, Síréra fs Klein 50-50 kr.; Klein Illésné 60 kr.; Rothschild Samu Löwy Adolf 50--50 kr.: Bauer Miksa 30 kr.; HalászElekné, Deutsch és.Ehrenfeid. Dr. Mayerné, Havas Mihály, Bettelheim Samu, Ring Pál Kanász Jánosné, N. N. 50—50 kr., Weissiüayer 30 kr, Lengyelné 50 kr., Bettelheim Siegfriedné 30 kr., Náb-ráczkyné 60 kr., Zerkovitz O.-zkár 50 kr., Petrics Ferenczné 50 kr, Petrics Ödönné 50 kr, Spaky György né 25 kr!, K. N. 20 kr. Öiszesen 26 frt 95 kr, mely összegből az egyik több tagu családnak 20 frt, másiknak 6 frt 95 kr. átadatván, a nemesszivü adakozóknak hálás köszönetüket e lap utján nyilvánítják.
— Föld ess y Lajos a „Napraforgó*" hoz czimzett jóhirü budapesti magke-kereskedésének 28-díkföárjegyzéke megjelent melyben nagymennyiségű gazdasági, kerti, fa- és virágmagvak virágzó gumók, gyümölcsfák, erdei fák ós bokrok, magonezok és egyéb kerti anyagok nagy választéka található fel.
— Jótékonyáig.-Míg az ország több részében a felekezeti türelmetlenség lángjai lobbannak fel, addig Nagy-Kanizsán a béke és testvérieaség kapcsolja össze az egy haza polgárait E körülményt minden szónál szebben bizonyítja az a tényt hogy Saárdi S ímssich Lőrincz ur és neje 300frtot,BiHsits József téglagyáros és egy jó barátja 50 frtot adományoztak a nagykanizsai református egyháziak, holott mindannyian római katholikus vallásúak.
—Yasat épitéa.Gr. Batthyány József és érdektársainak a Szent-gróthi államástól a Ko már városi állomásig vezetendő helyi érdekű vasút építési előmunkála-
tokra a nm. m. kir. kereskedelemügyi minisztérium az engedélyt megadta. — Az előmunkálatok a tavaszszal megkezdődnek
— Tűs az újlaki Ruísoma hegyen febr. 28-án d. u. 4 órakor Bujtás István garabonczi lakos pinczéje s a a bent lévő tartozékkal egyflt elégett. A kár 220 frt A tüs keletkezésének oka ismeretlen.
— Kotor! takarékpénztár. F. hó 5-én tartatott meg a Kotor: takarékpénztár első évi közgyűlése nagy érdeklődés mellett Az eredmény várakozáson felül meglepte a részvényeseket, u. i. ez az iutézett már az első évben 6% osztalékot adott a tiszta nyereményből, ezen felül megmaradt még 342 frt. 97 kr. mely a tartalék alaphoz csatoltatott Minthogy az igazgatóság elhatározta, hogy az alaptőkébői, melynek csak fele vau eddig befizetve, fele még nincs, 6%bekiván, így az visszamarad az alaptöke javára, a szerencsés részvényesek egyszer csak azt veszik észre, hogy az alaptőkét maga a takarékpénztár fizeti le helyettük, mert az alapszabályok szerint a tartalék al*p fele része szintén az alaptőkéhez czatolható; pedig a tartalékalap már az első évben 296 frt 07 krral szaporodott, a mi igen szép jövőre nyújt reményt. Az igazgatóságnak a felmentvény dicsérő nyilatkozatok közt adatott meg. A tisztviselői választás eredménye a következő : igazgatóváRábenstein Samu, aligazgatóvá Dr. Lőke Emil, igazgatósági tagokul Pollik Ignácz, SpiegI József Voj voda Márton, Pollik Lipót, Kele György, póttagokul Szmerk József, Hlatkó János. Vlasics Remus, felügyelő bizottsági ta-gokkul Fischer Dávid. Berger Manó. Poliák Henrik, póttagokul Neufeld Henrik, Rózsai Mór lettek megvál isztva.
— Közgyűlés. A helybeli katonai hadastyán egylet évi reudes közgyűlését f. évi márczius hó 5-én tartotta meg. Tárgyai: 1.) tek. Oroszváry Gyula egyl. elnök ur meleg szavakban üdvözölvén a jelenlevődet s mivel azt határozat képeznek találván d. u. 3 órakor megnyitja. Ezután felolvastattak az évi eseményekről szóló titkári jelentés és vagyon kimutatás, mely szerint az egylet vagyona készpénzben 1336 frt 79. kr 2.) Zrínyi József főparancsnok ur által tzen tisztéről már korábban beadott lemondása kerülvén tárgyalás alá, mely mint, hogy nevezett főparancsnok urlamondását továbbra is fentartja, akként nyert elintézést, miszerint eddigi működéséért a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavaz és főparancsnoki tisztét, addig míg arra alkalmas egyén találkozik ideiglenesen viselni fogja. A választmányból az év folyamán kilépett 3 tagheiyébe Ungár Gáspár, Tezer Antal és Deutsch Ferencz urak választattak meg. 4.) Uj tagul Paradicsom János jelentkezvén ki is egyhangúlag felvétetett ; mégis tisztelendő Seregély Dezső reform, lelkész ur a pártoló tagok sorába belépni szives volt. — 5.) Töb*b egyleti tag indítványa folytán Kásztner János ur — ki az egylet vagyonához már több izben hozzá járult — tiszteletbeli tagnak egyhangúlag megválasztato\'t Ugy az indítvány folytán az I-sö nagy-kanizsai magyarasztal társasignak— melynek czélja a szegény és árva tanulók felruházása — 3 frt megszavaztatván. 6) Az évi számadás mérlege bevétei 52l/frT~84~ kr., kiadás 501 frt 74 kr, eszerint pénztári maradvány 20 frt 10 kr.\\ 1892. évben betegsegélyre 60 frt 80; kr., temetési költségre 20 Jtt adatott /ki. Kivonulás volt Nagy-Szombaton, Űrnapján, Ö. cs és ApC5*oli király* felségének \'legmagasabb megkoronáz tatásának 55-ik év íor-du\'ója és születése napján. Szent István napján és két esetben temetésen. Végül a f. évi február hó 26-án tartott választmányi ülés indítványára, Horváth I-tván egyl jegyző és ellenőr. Stepánek Albert, egyl. pénztárnokuak az év folyamán az egylet körül teljesített tevékenységükért a közgyűlés egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetet szavaz.
— A „Mária Dcrothea-Egyesület" márczius 19-én, d. e. 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését Budapesten a Lipót-utczai uj városház társalgó termében. Ez igen szép czélu egyesület elnöke gr. Cséky Albinné, tagjainak száma 1027, ide nem számítva a vidéki körök pártoló tagjait Az évi jelentés különös elismerést szavaz a főváros tanítónőinek, kik közül 75 tagja van, a vidéki körökben is ők műkődnek a legnagyobb buzgalommal. Vajba a nagy-kanizsai tanítónők is hasonló buzgalmat fejtenék ki.
— Az arad! Kölciey Egyesület ismerve azon hazafiúi kegyeletet, mely Arad városához fűzve van, elhatározta, hogy az 1848—49. évi szabadságharerrt vonatkozó emléktárgyakat egybegyűjti, h azoknak \'állandó időkre leendő megőr-zéséterkölc1! és anyagi erejével biztosítja. Az eszme megvalósult; — a kezdeményezés fényes eredményekhez vezetett.
Kilencz teremben 26 nagy üvegszekrényben elhelyezett ereklyék tartják ébren vértanúink és szabadsághőseink emiékét. Kézirattárunk pedig, mely több mint 10.000 drb. egykorú kéziratokat tartalmaz, a történetíróknak nyújt nagybecsű és megbízható adatokat. A gazdagnak elismert Ereklye-Múzeum, melyben minden tárgy leírass il és az adományozó nevével ellátva van, f. évi márczius hó 15-én d. e. 11 órakor fog ünnepélyesen megnyittatni s a nyilvánosságnak átadatni. Miről a szabadságharcz emléke iránti kegyelettel viseltető közönséget azon kérelemmel van szerencsénk értesíteni, hogy a múzeum gyarapítására irányuló törekvésünket gyámolítani kegyeskedjék, azok pedig, kik az ünnepélyen részt venni szándékoznak, megérkezésüket márczius hő 12-éig a múzeum-bizottság elnökének bejelenteni szíveskedjenek. Kelt ÁYadon, 1893. évi márcz. hő 1-én. Kisteleki Lévay Henrik, s. k. a múzeum védnöke. Varjassy Árpád, s. k. a muzeum-bizottság elnöke, dr. Sallay Béla, s. k. a Kölcsey-Egylet alelnöke. Dömötör László, s. k. jegyző. Lendvay Sándor, s. k. pénztáros.
— Hymen. Tamás Gyula letenyei földbirtokos márczim 4-én délelőtt li órakor vezette oltárhoz Nagy-Kanizsan Hruska Etelka úrhölgyet, néhai Hruska Nándor szécsiszigeti uradalmi kasznár bájos leányát Az esketást Balaton József zala-egerszegi esperes-plébáno3 ur végezte, .ki remek beszédet intézett az uj párhoz. Násznagyok voltak Dr. Hauser János ügyvéd és Tamás Sándor, násza-szonyok- Dr. Hauser Jánosné és Tamás Sándorné. Nyoszolólányök : Eperjesy Róza. Kozma Gizella, Tamás nővérek Tinka én Irma és Hruska Gizella. Vőfélyek : Sándor László, Szikla; Kálmán, Hruska Gyula és Tamás Jenő. A násznép Özv. I\'sikné urnŐ. a menyasszony nagyanyja lakásán gyűlt össze, hol a diszes esküvut lakodalommal ülték meg. Kisérje áldás és sírig tartó boldogság a szent frigyet.\'
— Meghívás. Az „Első nagy-kanizsai magyar asztaltársaság\' foiyó évben is márczius hó 15-ét, mint alkotmányos országunk e nevezetes napját megünnep-lendő, ugyancsak a fennti nap estéjén . saját gyülhelyitégében, Pintér Sándor ur vendéglője díszesen berendezett termében társas összejövetelt tart, melyre a hazafias érzelemmel birÓ jó barátokat és ismerősöket, valamint az asztaltársaság összes tagjait tisztelettel meghívja. Az elnökség.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában : vasárnap Tauber Alajosné WJ-heim Olga, hétfőn Schmidt Frigyesné Boronkay Fraocziska, kedden dr Rothschild Samuné, Fischel Josefa, szerdán Blumenschein Vilmosné Löwinger Ca-milla, csütörtökön Wucskics Jánosné Zer-kovicz Teréz, pénteken Rothcsild Jakabm? Samuely Olga és szombaton Ledofszky Árminné Hirschel Hedvig. A népkonyha javára í.edofszky Armínné uruő 7» e^ zsák bdbot volt szíves adomáoyozni, melyért köszönetet mond az elnökség.
kV Lapunk mai számához van mellékelve régi munkatársunk Hajgató Sándor polgáriskolai tanár előfizetési felhívása „Gyermekdalok- és szavalmá-nyokrfl-" Szerző lapunk t. közönséce előtt ismeretes, hisí a jelen mu saját kiadványainak ötödik kötetét képezi. ¦ Gyermekversei határozottan kitűnők mint a közvetlenség hervadhatlan virágai, a ; vallásosság, erkölcsösség s a gyermeki \\ édes szeretet méltó tolmácsolói, azért a 1 csiládok hathatós pártfogásiba melegen | ajánljuk. Art 50 kr. mely öss\'.eg ak»r 1 hozzánk, akár közvetlen szerzőhöz e bó végéig intézendók.
— Felhívás. A helyben néhány évvel ezelőtt iparos ifjakból alakult dalkör tagjai szélesebb alapra óhajtván helyezni ez intézményt, azon tiszteletteljeikérés-sel fordul Nagy-Kanizsa város dalkedvelö jó hanggal és kellő hangjegy ismerét tel bírd intelligens fiatalságához és polgáraihoz, hogy mellőzve minden előítéletet és balvéleményt, lépjenek be e dalkörbe. Tömörüljenek a kibontott zászló alá mindazok, akik tehetséget éreznek magukban az összhangzatos dal eszméjének föllendítésére; alkossunk Nagy-Kanizsán egy önálló s mindeu testülettől független Polgári Dalkört1 olyan szervezéssel, mely álul intézményünknek az elismerést minden oldalról megszerezhessük. És ez már biztosítást lei azon tényben, hogy a dalkör élére sikerült megnyerni varosunk egyik kitüDŐ zenetehetségét Hock János városi kántortanár urat ki a karmesteri tisztséget minden dij&zás nélküi volt szives elvá-lalni, miért is fogadja mély köszönetünkéi. Bízunk felhívásunk sikerében, mert nem hiszazük, hogy a szivet s lelket neme-sitó dal eszméjeért buzduló kebel &ef közönyuyel mellőzni íépes legyen, kfis* nŐsen meggondolva azt, hogy mily Tt*ü
Folytata« a melleké -.
Melléklei a -Zalai Kdzlgny 1893. febr. H-ifci 6-ik Mamához.
H ÁRMIN CZKETTEBTK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIUS 11-én
Óta érezzük városunkban egy jól szervezett dalárda hiányát, mely irányban sokkal kisebb városok jóval túlszárnyalták Nagy-Kanizsát. — Kérjük tehát minrj-azokat, kik a működő tagok sorába felvétetni óbaj tatnak, hogy ez iránt folyó lS93t évi márczius hó 26-ig ifj. Wajdits József és Fischel Fülöp könyvkereskedéseikben jelenLkezni szíveskedjenek, a midőn a dalórák megkezdésérői értesülést nyerendenek. Nagy-Kanizsa, 1893. márcz. hó 5-én. Tisztelettel a Polgári Dalkör tagjai.
— Rövid hirek. Konstantinápolyban 500 ház égett el febr. 23 án. — A muraszombati óvoda államosításán buz-uúikodnak. — Párisi szenátus Jules Kernt elnökké választotta. — A pozsonyi „Toldy Kőr^ 100 frt pályadijt tűzött ki -verses satirára. — A Korona ezüst pénz májusban jő forgalomba. — A tőzsdéken rohamos áramelkedés van.
— A nemzetközi kolera kongresszus marcz. 6-án ült össze Drezdában. — Apr. 5-én ujabb zarándoklat indul Rómába. — Darázs Miska zenekara Koppenhágában működik. —A vámilietéki arany srkeletpótlék márcziusra 20}/*%. — Pálmai lika 5 évre Berlinbe szerződött — A királyi \\ ár Schweizban tartózkodik. Csáktornyai állomáson egy gőzgép kisiklott. Egyéb baj nincs. — Biróság pénzekből a pénzügyminiszter \'20 ezer frtos alapítványt tett a vöröskereszt egyletnél.
- Vasmegyéből 228 egyén vándorolt ki a múlt évben. —
Y é g I e Se
— Külsó használatra. Testrészek fajdalmai, .csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a .Moll fele f auczía borszesz" szel gyógyitatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9- A vidéki gyógy szertárak-hat és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő azőgyári elvényév.el és aláírásával.
— A Pesti .Napló, amióta formája megváltozott s tartalmának élénkítésére a modem zsurnalisztika minden eszkö zével dolgozik, a közönség körében egyre jobban hódit. A Pesti Napló hivatva érzi magát arra, hogy a magyar zsurnalisztika nívóját eme\'je, hogy magas tónusban, eleven szellemmel a-^müvelt kö zünséget a nap krónikájáról tájékoztassa. Egyforma lelkiismeretességgel dolgozza föl a fővárosnak és a vidéknek híreit, egyforma kritikával bírálja meg a társadalomnak, a politikának, az irodalomnak és a művészetnek minden jelenségét. Czelja.: az igazi liberalizmus diadalát elöáegiteui Magyarországon. A közönség hamar megértette irányát s külső formájával együtt megszerette haneját. Rövididő aiatta Pesti Nap\'ó a legkedveltebb
¦ napilap lett s gyors elterjedése legbiz-tossabb ;JHÍe annak, hogy hivatásának magaslatán áli. A Pesti Napló naponta kétszer jelenik meg: este és reggel A reggeli lap röviden összefoglalva elmonja az esti lapban közölt eseményeket, is, ügy, hogy a közönség, mely az esti lapot nem járatja, megkapja teljesen hiveo mindazt a nevezetesebb eseményt melyet az esti lap közölt. A Pesti Napló az uj évnegyedtől kezdve az esti lapra külön előfizetést nyit, ugy, hogy a reggeli szám teljesen függetlenné válik az estilaptól és ára is ugyanaz, mint a többi vele konkuráló nap lapoké. Húsvétra a Pesti Napló egy rendkívül érdekes könyvet fog előfizetőinek ajándékozni ; e könyvről egyelőre annyit, hogy ugy kiállítása mint tartalma a legkellemesebb meglepetés lesz a magyar olvasóközönség azámárt. Felhívjuk olvasóinkat a Pesti Naplónak lapunk maí számában közzé tett Jűirdeiésére.
— Utazási forgalom Chicagóba. A Hamburg Amerikai Paketfabrt A. G. igazgatósába Írja nekünk, a Chicagói ví lágkiállitásre tervezett körutazás nagy-érdeklődést keit belföldön, áradatként érkeznek hozzánk naponta az utazábao részt venni szándékozók iratai, az utazási feltételekre vonatkozó adatok éstz utazási költségeknek közlése tárgyában E végből vagyunk bátrak a t. érdeklődők szíves tudomására hozni, hogy mi az ismert Thomas Cook et Sohn forgalmi intézettel egybe jovénk, oly formán, hogy a mi gyorsgőzősünkkel kapcsolatba New-Yorkban a Cook czég intézkedett a Chicago és a többi alább felsorolandó nevezetesebb helyeire az egyesült államoknak. A prospektus, az úgynevezett kisebb utazáshoz körülbelül késben van, mely mintegy 5 hetet vesz igénybe. a jövő héten már nyilván meg fog tétetni, ellenben egy nagyobb körútra, mely 7 hetet fog igényb 3 veoni, márczius elején fog nyilván tétetni. Az utazási költségek az 5 hetes utazással 1530 márkába jön, ezeu összegért a t utazók
1 cajutét a mi dupla csavargőzösünkön New Yorkba és vissza. Továbbá a vaspályán I oszt. coupé, esetleg hálló-coupe Waschingtonba, Chicagóba, Nigara vízeséseihez, Toronto. Montreal, Boston és vissza New-Yorkb ¦, a tartózkodási idő New Yorkba 3 nap, Chicagóba majd egy hétre terjed; a többi helyeken a hogy azt a helynek alapos megtekintése kívánja, többnyire két napi időzés lett megállapítva. A fentjelzeit 1530 mirka utazási összegben be van számítva, a hajó, a vasút, lakás és az élelmezés egy első rangú szállodában, szabad belépti jegyek a különféle atnivalókhoz, még a borravaló is, egyszóval minden — a szeszes italokat kivéve. Az elinduláM idő a Hamburg-Amerikai Packetfart A. G. gyorsgözÖ-öa minden csitörtökön délben Coxhovenhől történik. Esetleg ha a kolera ismét fellépne, a Hamburgi gyors-gözös expedítio VYilhelmshavenbe tétetik át.
Iroda lom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők írj. WajcUte József
könyv-, papir-, hangjegy és hineszer kereskedésében. FŐ-tér, ó-takarékpénztár épület.
— „A hivatalos feleség." Regény egy kötetben, irta Savage Richárd. A legújabb oroszországi rnozgilraakból vau véve a regénynek tárgyas olyan megkapó s/.ip.ekkel festi a titkos szövetségek éle tét, hogy kevés ujabb regény mérköz-hetik a Savage éva! érdek\'sség dolgában. Höss egy amerikai ezredes, aki ügyletei elintézése végeit Orosz országba utazik, s a hajón megismerkedik egy fiatal nővel, akit ut]-veid segítségével, nem is sejtvén, hogy kivel van dolga, átcsempész az orosz határon. Mikor véére megtudja, hogy a nihilisták egyik legveszedelmesebb intézőjével van dolga, már késő; mert ha kitudódik a csalás, ő is veszve van. A pétervári kalandok, és a kibonyoiódás a veszedelmes helyzetből képezik a regény cselekményének főrészét : a mely olyan érdekfeszítő, bogy a ki egyszer kezébe vette a könyvet, többé le sem teszi, mig el nem olvasta. A csinosan bekötött műnek ara 50 kr. Kiadja Singer és Wolfner könyvkereskedése, Budapesten.
— Megjelent! Előfizetőinknek ingyen Délibábok az alföld legendái. Szerkeszti és kiadja a „Pts\'megyei Hírlap* sjer kesztósige Kecskeméten. I-sö könyv: Az arany-mese. Ára l korona.
— Betiltott politikai röpirat. A
Seper Kijetán nyomdái z kiadásában Budap sten mrs megjelent „Polgári bázssiag, mint a modern jogállam létalapja" czimü rendkívül pikáns és érdekes politikai röpiratnak Budapest u\'czáin leendő e árusításét a" .fő- és székváros polg irmestere 3966 —Í6SS. elnöki szám alatt minden indokolás nélkül megtagadta. E betiltás csináta meg a röpiratnak a még nagyobb kelendőségét és rendkívül nagy érdeklődést a kö\'Őnség körében. A röpirat a magyar országgyűlés tagjainak v m ajánlva. Most már csakis a kiadónál (Baro.-s u\'cz i 49) kapható.
; Vidékről 30 krnak előleges beküldése után a mü bérmentve azooaal meg-
i küldetik.
— „Tábortüiek" czimen Benedek Jinos po\'itikai a-atírák, hazafias és ac-tuaiis költeményeit rendezte sajió alá s arra előfizetési nyit. Ára 1 frt, disz-köiésben 2 frt. mely összeg a jeles szenö nevére Budapest. Teréz-körut 32.
1 sz. küldendő.
— A „Nemzetközi Művészeti Szemle" ez. szaklap a színművészet, zene, lovarda és színpadi mutatváiyok összes ágai köréből, H-dik évfolyamába lépett A kitűnően szerkesztett lap öt nyelven (magyar, német* olasz, franczia és angol) havonkíut 3-szor jelenik meg. Szerkesz-
: tőség és kiadóhivatal Budapest, YIL Erzsébetkörut 15. sz. Minden szám egy-; egy művész vagy művésznő arczképét I közli.
— Nemes Antal tüskevári káplántól ; „Falusi Képek" czimen kétkötetes be-
szélyfüzér jelent meg, igen csinos kiállításban Kompolthy Tivadar veszprémi nyomdájából. Szerző szép tollával híven ecsetelte az egyszerű, de eredetiségben i vonzó falusi életet. Töiténetkéi vallásos 1 ihletséget, tiszta jellemzést és keresetlen formai tökélyt tanúsítanak. Mindkét nemű családtag bátran olvashatja s-éf-vezettel táplálhatja lelkét { Ára 1 \'frt bd kr. Melegen ajánljuk a t közönség pártfogásába.
— „Magántisztviselők Lapja* czimen : uj "netilap indult meg Budapesten, tnint
a hasonnevű orsz. nyugdíj egyesület hivatalos orgánuma. A iap jövedelme az ! előkészítő bizottság költségeinek fedezé-
j sére, illetőleg a nyugdíj egyesület va-| gyonának gyarapítására fordittatik- Ára i évnegyedre 1 frt 50 kr.. mely összeg | Budapestre (P tris szálloda) küldendő.
— - Hazánk legújabb térképe Homolka i József szép s világos rajza után most | jelent meg az Athenaeum Kézi Lexiko-i nának 35. füzetében. Ezeo kitűnő s a j legújabb adatok alapján szerkesztett tér-. kép.-r.. nemcsak minden megye más-más
színnel van feltüntetve, hanem megtaláljuk benne hazánk minden jelentékenyebb város it s községét, az ötszes vasúti vonalakat, továbbá a kir. táblák területeinek határait, valamint székhelyeit, a I törvényszéki helyeket, nagyobb vasúti, í államásokit, szóval e kis mestermüben i" a közigazgatási, törvénykezési és k3z-| lekedési szempontok egyaránt érvénye-I sü nek. A ÍW.i Lexikon uj füzetéről I (most a 35. és * 36. füzet jelent mee) általánosságban c-*k ismételhetjük, amit már több alkalommái mondtunk, hogy a Kézi Lexikon hézagpótló, hazai művelődési szempontból fele te fontos és közérdekű vállalatnak b\'ziru.t, me!y a maga lábán is megállhat amennyiben minden más L--x\'kont nélkülözhetővé tesz, míg idegen küiöiö-en német Conversations-Lexikonok kiegészítése gyanánt épen-íéggel nélkülözhetetlen hazai vonatkozású függeléket képez. Az Athenaeum Kézi \\ Lexikona most a T betű végéhez köze-: ledik. s így nem s >kára (mint értesülünk már 4 hét múlva) befejeztetik. A teljes ; niü 98 önálló m.iléklettel fűzve 12 forintba, kötve 16 forintba fog kerülni, ! s a részletfizetéssel foglalkozó könyv-: kereskedések utján 1 frtos havi rés/Jet ellen lesz meg-zerezhetö.
— Huber Gyulageniális zeneszerzőnktől ismét jelent meg egy eredeti magyar
¦ csárdás: „Szembe rózsám, ha szeretsz" czímen. Ára 60 krajezár, mely a szer/Önéi. Káptalantótiban up. Gulács megrendelhető Örömmel tapasztaljuk, hogy a
. jeles zeneszerző darabjai legtöbbnyire máris második kiadást értek.
— „Olvasó-Kör" szépirodalmi regény folyóiratban megjelent Boross Vilmostól „Mátyás Király az igazságos" czimü eredeti történelmi regénv 7-ik füzete. Ára 25 kr.
— „Közigazgatási Törvénytárt" ad
ki[ A kötetben Hegedűs János Toron-tálvármegye aljegyzője és jegyzötanfo-
I lyumi előadó Nagy-Becskereken. Ára
| 6 frt.
— Singer és Wolfner kiadásában
megjelent Benickyné vá-ozatott regényeinek 9 ik füzete m*ly „Delila" második füzetét képezi. Ára 25 kr.
— A Technológiai Lapok 2 ik, 3-ik és 4-ik száma gazdag "tartalommal megjtl -nt.
, E.:yszerBmitit szomorodva olvastuk, hogy e nagyszabású szaklnp)t a szerkes/.tö Tá-b >rszky Ottó áldozattal lartja fenn s a ! tömegest) pártolásban nem részesül, bt-| szüntetni kénytelen. Hazánk szakembe-i reinek ez va óban szégyenére válnék. Fel-| hívjuk figyelmeket és melegen ajánljuk, többi közt Sebvanda Gusztávtól a z nczéllövegek gyártási és az elektromos munkaáttevós alkalmazásairól szóló érdekes czikk olvasható. Ára egész évre S frí. Negyedévre 2 frt 50 kr.
— Nagy játék. Ez a czime Tábori Róbert iegujabb regényének, mely a ma-
_jzyar társadalomból van merítve. Ööse a Don Jüan mintájára van szabva, aki csillogó szárnyakkal ágról ágra röpköd, mindenütt megízlelve a szerelem mézét Mikor már belefáradt a röpködésbe, és megunta a különféle mézet * komoly házasság révébe tér megpihenni és uj, eddig nem ismert boldogságot élvezni. Csakhogy itt megboszulja magát rajta a saját vétke. Elvesz egy nemes, tisztességes nőt, a kit mélyen, igazán szeret de nem tud örülni boldogságának, mert folyton mardossa leiket a kétely. Saját nevében is mindig azta bűnt kutatja melyetÖ miatta követett el annyi asszony, s bár Ő nem törődött a megcsalt férjek sorsával, maga irtó - ik a kijátszott férj szerepétől. A regény elejétől végig érdeke?, sok benne a lélektani probléma, melyet igen ügyesen old meg a szerző. A hírlapírói Jetnek egy részét is megismerjük benne és itt Tábori Róbert nyiltan bevallja ragaszkodását a hírlapírói pályához. A „Nagy játék\' s Singer és Wolfner féle Egyetemes reíénytár VIII ik évfolyamának 7—8-ik kötetét képezi.Araa két kötetnek diszes, piros vászonkötésben 1 frt
— Monológok. Singer & Wolfner urak könyvkiadó hivatalában (Bpest, Andrássy-ut 10. sz.) „Monológok- víg és komoly magínjeletietek c/.imü vállalatéiból megjelentek ujabban a következők : 45. füzet: „Férjhez menjek?\' hölgyek számára" Ilos-vay Hugótól. 46.füzet: Mézeshetek után, Gyu\'ay Farkastól. 47. füzet: Clary coetra Ciarv. hölgyek számára Milland Kivárd után Fáy J. Bélától. 48. füzet: Othello Kis Pesten, Vértesi Lászlótól és 49. füzet; Bakvia Álmok, Heltai Jenőtől. Ára egy-
egy füzetnek 15 kr. Egy füzet 18 krért postailag is megküldetik.
— Feltűnést" keltő röpirat jelent meg a napokban dr. Roth Adolftól, ki egy fóváiosi^testegyenesitö intézet tulajdonosa és saját rendszerű gyógyitásmód-
I jávai s e-anek tagadhatatlan sikereivel, I sok barátot és sok ellenséget szerzett i magának — a kollégái között Hogy betegei közt csakis barátai lehetnek, röpirata erről tesz tanúságot. A 102 lapra terjedő és igen sok czinkografált fényképmásolattal telenyomott füzet czime ez: „Miért nem lehetett eddig, és miért lehet most a test összes elgörbüléseit és az ízület gyuladásokat meggyógyítani ?* ; A könyv nem szakemberek, hanem a nagyközönség számára van írva, s a dr. i Róth intézetében gyógyult betegek ke-; zelés előtti és utáni képmásaival van i benne szemmel láthatólag bebizonyítva, ; hogy az úgynevezett „gépgyógyitáV-mód-i dal mily meglepő eredményeket lehet ; elérni. A kis mű Grill Károlynál jelent i meg s60krértmínden könyvkereskedésben ; kapható; mi azért tartjuk érdemesnek j a felemlitésre, mert téuy, hogy igen sok a \' kinőtt vállú és görbeháta gyermek, ugy a vidéken mint fővárosban s ezeknek a \' szüleire nagy vigasztalás lesz, ha olvashatják, és a képekből láthatják, hogy kis be\'egeik s ámára van menekvés csak kellő időben alkalmazzák az orvosi i segélyt\'.
— Az „Otthon* nagy kitüntetésben ; részesítette a „Magyar Nők Lapjí"-t
akkor, midőn szerkesztőjét: Maróth Er-| zsit tagjai közé beválasztotta. Mind a I lap, mind fiatal szerkesztője méltán ré-: azesüít e kitüntetésben. A „Magyar Nők ! Lapja* egyike a legjobban szerkesztett női heti közlönyöknek. Ujabb időben követő irányával teljesen a művelt magyar nők, a család és háztartás érdekeit kívánja szolgálni. Mint háztartási közlöny, a magyar irodalomban egyedül áll. E lapnak nern volna szabad hiányoznia egy család asztaláról sem. mert valódi szószólója a nő érdekeinek, lelkes ta-: nácsadÓja a családnak és ügyes vezetője a háztartásnak. Mutatványszámokat a a „Magyar Nők Lapji" (IV., Kishid-ut-1 cza 9. 87.) bárkinek ingyen és bérmentve ; küld, ki ez iránt hozzá fordul. Melegen
ajánljuk olvasóink figyelraébe. i — Megjelent a „Zalai Közlöny könyvtárának" 10 dik füzete: „Paraszt és ; uri becsület" czimen Irta Sölétor-mos György, ára 15 kr Valamint ez, i ugy az elóbbeni füzetek ösízesen vagy ; egyenkint kaphatók e lap szerkesztőségében.
— A Pa Has Nagy Lexikonénak 15-dík füzete meujelent s ezzel az első kötet befejesztetett. Közölve van mellette Aradvármegye térképe, aquincum térrajza, az első kötet czimlapja, tartalomjegyzéke, munkatársainak névs ra s terjed A— Aradváruiegye szóig. Ez első kötetben foglaltatik a szövegben 235 ábra, mellékletül 35 kép. 8 színnyomat, 16 térkép és 3 városi tervrajz. Ára bekötve 6 forint. Bekötési táblák a füzetekhez külön is megrendelhetők 1 forintjával. A terjedelmesen irt "kitűnő kiadvány méltán közpártolást érdemel.
— Száz aranyat tűzött ki a „Magyar Hírlap" két irodalmi pályázatra, 50 aranyat egy költői elbeszélésre. 50 aranyat pedig eay novellára. A beérkezett pályaművek megbiratására a Petőfi-társaságot kérte fel5 a mely márczius havi ülésében küldi ki a bíráló bizottságot. A „Magyar Hirlap" ezzel ujabban bizonyítékát adta annak, hogy a magyar társadalmi életet minden részében figyelemmel kiséri és teljes erejéből azon van, hogy azt fellendítse. De nemcsak a szellemi téren törekszik erre. Minden társadalmi osztály igazáért küzd. A Uuárok mozgalmát első karolta fel s teljes lelkesedéssel pártolva azt elérte, hogy a tanárok sérelmei nagyrészt orvosoltattak. Tanügyi rovatában különoen fo\'ytouos figyelemmel kíséri közoktatási viszonyainkat. A nagy közönség és" a kereskedők érdekeiért száll sikra most is, most a magyar államvasutak üeveivel kezd újra foglalkozni, kíméletlenül feltárva szégyenletes közlekedési viszouya-iokat, a melyek Magyarország lakosságát végtelenül károsítják. A „Magyar Hírlap" az egész ország szószólója. Vidéki rovata a legbővebb és nincsen oly kis megye vagy város, község vagy falu, a melynek ügyei ne találnának helyet a „Magyar Hírlap" hasábjain. Olvasóinak szórakoztatásáról kiváló írók tárcsáinak és regényeinek közlésével gondoskodik. Az „Átültetett virág" Beniczkyné-Bajza Lea-kének, a népszerű regényirónönek érdekfeszítő, legújabb müve, a „Magyar Hir-Íap"-ban most jelenik meg; és az ujonan belépő előfizetők a regény eddig megjelent részét ingyen kapják meg Ugyan csak ingyen kap minden uj előfizetőkét nagy érdekű regényt : Zola Emil Jaques Daumor jáí és a Mandarin profeszort egy csinos kötetben. A „Magyar Hírlap"
előfizetési ára: egy hónapra 1 frt 20 kr., két hónapra 2 frt 40 kr., három hónapra 3 frt 50 kr-, félévre 7 frt és egész évre 14 forint. A „Magyar Hírlap" olvadói a „Kis Világ"-ot, e kitűnően szerkesztett heteukwtmegjelenö gyermeklapot negyedévre 50 krajezárért kapják meg. A ^Magyar HiriapL szerkesztősége, kiadóhivatala és saját nyomdája, a József-körut 47 sz. alatt lévő palotában vau.
— Olcsóbb jeizálog-kfilcBÖnök. A Pesti magyar kereskedelmi bank lapunk mai számában megjelent hirdetése szerint a jelzálogos köUsöuok nyújtása körül oly újításokat léptet életbe, melyek a ház és loldhirtokosokat igen érdekelni fogja és a mely intézkedések e tér\'fn bizonyára üdvöseknek f»gnak bizonyulni. A nevezett bank ugyanis a mint már előbb is | jelentve volt 40Va évre adott kölcsönök tartamát 50 évre is kiterjeszti ttgy* hoey az évente fizetendő törlesztet rés/let összege ez által tetemesen csökken. A ki tehát súlyt fektet arra, hogy. kölc-öne után minél csekélyebb évi részletet fizessen, ezeu nton czéljál elérheti anélkül, hogy nagyobb kamatot kellene viselnie. Még nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a bank azon ujabb intézkedésének, mely szenut kölcsönöket, ház és földbirtokokra ezentúl 4%-Od záloglevelek alapján fog adni. A Pesti magyar kereskedelmi bank a jelzálogüzlet terén eddig, is kifejlett couláns és eredményes működése garan-cziát nyuj: arra, hogy az uj olcsó kamatozása záloglevelek alapján adandó kedvezőbb. kölcsönök a ház és föidbi tokos osztály szélesebb rétegeiben fognak meghonusulni. A Pesti magyar kereskedelmi banktól 4°/o-os zál\'oj.levelek alapján vett kölcsön évi törlesztési részlete, tökét és kamatot beleértve.. Össz< seu 5uf9, ugy, hogy ezeu 5° 0 os részletfizeti s betartása mellett a kölcsöu 50 év alatt teljesen visszafizettetett. Az itt ismertetett reformot annyival iukább örömmel üdvözöljük, mivel ez hazánk mezőgazdasági érdekeit közvetlenül érinti és meghonosulása által, kÖzve\'«:-2 a fölbirtok értékének emelkedéséhez is lényegesen járulni. A Pesti magyar kereskedelmi bank ezenfelül kívánatra jelzálogkölcsönöket rövidebb törlesztési, időre is engedélyez, esetröl-esetre megállapítandó feltételek melle :t.
Etí zárszii madás
A „Nyáridszereiiai ésvidájti székely takarékpénztár resIvenytársMág- nak a múlt 1892. éti1 inlete mikénti folytatása s ann^k eredménye resp jüvedelme s jore*ÍeIu*\'\'0*ík mikénti felosx-ts.sa felett, az igazgatósága és feiiigyelősége együttesen, ault hó 2i-én tartott teljes ülésében a következő - a küzej illésnek eiőterj\'-sztendö — megállapodásokra jatott ;
Az intézet eddigi helyes és szakszerű s bámulatos csekély (miud.isszc 22ö0 írt) kSltséggeli vezetés*; felett azt intézet igazgatójának megelégedésüket és OnJtbflket nyilvánítottak ki.
A" intézet , mnlt évi egész focimat* 1-197,951 frt 20 kr. irva egymilliónégyszáx-kileuczvenhétezerkilenczsiaz-.tvenegj- forint Lüsz krajezarban. tehát az azt megelőző (1891.) év által adott 1297.114 forint- 64 kr. összeget 200 836 írt tű krral meghaladott összegben konstatálta.
Ezen inté/.et „takarékpénztár betéti" üzleti ága is feltűnő Bzép haladásnak örvendett. Ugyanis:
A mult év lesirtával a takarékpénztári betétek öszege 52636 trt fii krt. tehát, az azt megelőző (1891 ; évi 36;239 frt Síkr. betétet 16,416 krral meghaladó összeget tett ki. e A mult évben felmoudás nélkül, (tx
iutézet aUpizabályainak a betétek telmondisára vonatkozó reaze ez ideig igénybe nem vétetett) a betéti kónyv bemutatása perczébeu, tehát azonnal a betevőknek visszafizetett 15,388 frt 41 kr. osztr. értekben.
A .váltó visszleszámitolási\' üzletágban forgalom tórtént és pedig az intézet által leszámítolt váltóknak visszleszámitolaaban 591.Ü00 frt 13 kr. o értékli ; mely értékből viaszával-tátott az év vegéig 419321 frt 90 kr o értéke váltó a esedékesőege be nem kovetke. éSS niitt nem kerül visszaváltás alá 171,678 frt 23 kr. értékű váltó.
A mult évi forgalmi tökéje volt az intézetnek 183,612 frt 73 kr. tobb az ezt megelőző évi 165622 frt 78 kr lökénél 17,389 frt 95 krral , r
L takarékpénztár mult (1892) évi üzleti forgalma a részvéi yeseknek tisztái1, 5<\'00, irva Ötezer lórim o. é. jövedelmet hajtott
L jövedelem mikénti felosztasalelett az igazgatóság és felügyelőség együttesen tartntt \'-•¦J \'¦\' gyűlése & közgyűlésnek a következő ajánlat beterjesztését határozta e!-
Határozza el & közgyűlés kiadatni:
a) tarUlétialapna* (alapszabály SS. §. a.) 5*/ 250 írt.
b) igazgató jutalékába (alapszabály S8. § b.)>-6% 3(XJ frt
ej igazgatóság és „tisztviselőség jutalékába-alapszabály s8 5. b. 7*1, 350 frt.
d) fe\'ugvelöségnek {.alapszabály S8. §. c.) 8% 100 frt.
ej jutalmazásokra 500 frt.
f).a részt Ínyeteknek a« (>0o részién;-4% 1000 frt.
Összesen 2500 frt. irva ketezerötsíáz trtot s a felül maradt 2500 frt. összeget pedig rendelje el tartalékalap gyarapítására fordíttatni, mely összeggel a tartalékalap kilencz évi működése után 26039 frt 50 krra, tehát a 25000 frt alaptőkét 10SG frt 50 krt kitevő összeggel fog gyarapittatLi. s akkor, midőn a kilencz évből 8 évben a részvényesek a részvényeikbe beftktf-tett tőkéjök után 4. és egy évben 8° 0 osztalékot kaptak kamatszelvényeik ellenében. .
HABMIKCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁFCZIUS 11-én.
Az intézet activ ÍSO^O frt réizvénytöke és 26036 frt 50 kr. tartalékalap alapragyona kózíll már régebb töröltettek (leíratták) az intézet összes * bútorai, könyvei és így az ma az általa leszámítolt váltók és ovadékképes; kamatozó és nyereménj-nyel egybekötött a névértéken felül vásároltak névértékre beirtakban s a névértéken alul vásároltak a vételárban! értékpapírokban van elhelyezve
E még fiatalnak jelezhető megalakulása peresétől kezdve lépten-nyomon nagy és hatalmai, rosvz akaratú embereível, Kiktől csak kiváló . erkölcsi támagatásait várta, létéén kuzdő intését — kilencz évi küzdelmes éi győztes életével — elég fényesen bebizonjitotta életkcpes-ségét s hisszük, hogy ily kúzdeleliuei és még is fényesnek mondható múltja után, mind felülről, mind a \'ólról, s még lévő ellenségein kívül, a kiérdemelt bizalom és erkoloi támogatásra joggal számithat.
Ki nyert?
Húzás márcz. 4-éo
Bpe=t: G3 12 IS 81 17
Húzás márcz. 8-án Prága: 3G 80 5S G-i 82
Szerk. üzenet.
— Az IS \'" iki ereklye-múzeum rendesősé-gének pályázati felhívása lapunk megjelenése után érkezvén, nem közölhetiik ; e számra meg már tárgyalanná vált.
— „Tiszteljétek az ereklyéket." Húsvéti számunkban jelenik meg.
Tóth-Keszi Szíveskedjék az érdemben Hermám; Ottó országgyűlési képviselő árhoz fordulni.
— M.— r. Epést. Köszönet a figyelemért, mint látja : kellő eredménye lett.
Hirdetések.
Az üzlet végkép feloszlatása
következtében a volt ifj. Csemits Károly-féle bolthelyiségben, a ¦5 KORONA SZÁLLODA
épületében, arany, ezüst, svájezi zsebórák, valamint inga. sálon, fali órák, ugyszinte távcsövek mikroskopok, kompaszok, nagyító üvegek, górcsövek, termométerek, thereoskopok és phan-tsskópok. kör- és vizmértékek, inductiók. villanyozó gépek és egyéb e szakba vágó
CZIKKEK
jóval a beszerzési áron alul beszerezhetők.
Lehetetlen dolgok.
B . . .-tői.
Lehetetlen:
Csizmahuzón zongorázni.
Holt embert megpumpolui.
Hátunk közepét meguyalui.
Magyar költőt meglopni.
Mezítelen czigánny-gyerek lajbizsebébe piszkálni.
Versenyt futni féilábbal.
Az asszony azt mondja a férjének: Nézd csak egy leánykori arczképem !
A férj figyelmesen nézi a fotográfiát aztán igy szól:
— Persze ez pillanatnyi fölvétel ?
— Miért V
Mert\' a képen — be van csukva a szád.
Az íakolai vizsgálaton kérdi egy diáktól a tanfelügyelő:
— Mi a kör kis fiam !
— A kör ... a kör ... az ahol a papa minden este berúg.
Találó. Testedet az álom s lelkedet az ima erősiti. ¦— Szívhez szóló szép szó jobban talál mint a bot — Amely nőnek ára van, annak nincs értéke.
3xryilt/té>r.*)
Nyersselyem Bastruhákra alkalmas kelméket öltönyönként 10 frt 50 krért és jobb fajtájúakat is — valamint fekete, fehér és szlaet selyemkelméket méterenként 45 krtól 11 frt 65 \'krig — sima. koczkáiott. csíkozott, mintázott és damaszoltstb minőségben (mintegy 240 fajtában és 2000 különböző szín s árnyalatban! szállít: póstabér és vámmentesen Henneberg (í. (cs k-r udvari szállító) seijemgyára Zürichben. Minták póstafordulőval küldetnek. Svájciba ctimzett íevelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
Vese. húgyhólyag, húgydara és kösz vény bántalmak ellen, továbbá a és emésztési szervek huratos bán-talmainá1, orvosi tekintélyek által a Litbion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve less.
Húgyhattó hatású!
Kellemes izü! Könnyen emészthető!
Kapható ásványi teke re skedések ben és
gyógyszertárakban. A Salvetlor-forrás igaxg. Eperjesen.
Ií 25 éves vizssázott ním
ki mint ilyen Bécsben nagyobb gyárakban 3 éven át dolgozott, a német és magyar nyelvben tökéletesen jártas, állást óhajtna nyerni. Szives megkeresések e lap kiadóhivatalába kéretnek.
•) L rovat alatt közlőitekért n«m vili*1 felelősséget a szerk
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS.
A Horgony - Pain-Expeller.
K.zen rég jónak bizonyult bedür-zsólés, csúz. kílszvénv. háttájdalutak és meghűlések ellen a világ minden részén el van terjedve ét kitűnő hatása által
|V « leftjobli ~M
báziszer hírnevét elnyerte A valóli Horgouy-Pain-Kxpeller majiin.-m min-deugyógyszertárban kapható 4(1 kro«, 70 kros és 1 frt 20 kros üvegekben és igy a legolcsóbb
__háziszer..
BIRTOK.
Egy 1193 kat. holdas birtok, — egy fürészmalom, 2 téglaégető kemenoze, % millió előállítási képességgel és egy most épülendő
szeszgy árral
azonnal bérbe adandó, Bővebb értesítést és felvilágosítást ad IIUGAUFF EDE
f\'őtanitó ur Zala-Szt.-Balázson.
Tisztelet az igazságnak,, 0r™*1
ott a hol Illeti.
Dr. Popp J. Cr. untak.
orvost több, ralat 30(0 munkásnak sz üt
valódi
Anatherln-sxajvlzét
Ez eset különösen meg van, Or. Popp or: . .
(Béoben. Stsdt, Sognerg.sso Nr 2.) Wres« " k" »\'tr "««»¦ «• «•\'•• klr- \'•«•"•« Aoslbsrio szájvizét illetőleg, oobs igen sok oly Bérsbsa. I. kerüet, Btgaeroisse Nr. 2. Mint
fogszer létezik, melyeknek harisait és tulajdonságait slspossn megismertein és megfigyeltem mégis oly Bzerrel nem találkozhattam e nemben, mely dr. Popp ur Anatherin-tiájvizének nagy előnyeivel caak a legkisebb bssonlstot is ktál-ianá. Különösen kiemelendök azonbsn sokfél megfigyelésem és tapasztalataim szerint azon naiv élőnrök melyekkel minden mis e fajta reodeHess mindig t f.g larasaí» I fogik mij-szerbez képest bír\'és melyek abból állanak lijétaaita. izájbül .t szaj oyikbtrlyátssk hofcv azt a .zájat rendkivül oditi, az ízlést ja- sooibotos betegségeinél s arzal xudeakor a viijá és a levegőnek orr- és szájból való kile-Üegdloserítreméltobb eredményeket erteaa el. belesét legnagyobb mérvben ketlemeilé es ijta-,; fc használom az ön Anatberin-
tossa tesz.. Lnnek oka termoszetesen abban rejUk s2 >ona][ nfm
hogy- az nemcsak a fogak fagbusle. a.: ege« > ma81„u|ni , M ,,„ szájvizét mindenk,-, ajüreg fsztaulansagát elUvolujv hanem a mj * , ,\'
szájnak minden részeit is es az egész ragoesz-; « ¦>
közöket rothadástól 6vja és már megkezdődött1
rothadást is eltávolít és megszüntet. Ily kitűnő _ ,,Tr, T _ m. . „.,„, . k.,mm szer megérdemli, h,gy nagy előnyei és jees Dl\\ WOLF ZZS^^JZSSfÚjL tulajdonságai pártatlanul é* igazságszerülegei- 0 vístBOtn Bflyeten tagja.
ismertessenek, mit is ezennel föltétlenül teszek! . * , - u :
és azt egjntUl nevem aláírásával és pecsétemmel J*^^\' NfG\\-KAMZáAN : Prager BJ
bizonyaim és hitelesítem. l^\'Tj 1 e* L- r"?."1\'
, V r esselhofer J.. Rommer S.. Csillag B., Wei«
^ & Ladofszky, Roiei,f.:d A., Preielmayer &.
X3aT. 3k/rüXL©r JA.n.OBjDeutscb.NAQV-HAJ(HIBAN:KöröiL.gyógyi«.
orvosüldományi tanácsos. KI^KOMÁKOMRAN ; Horváth E. S. gyógy.*.
Orvos! Tílemény-nillTíolUii. SÍ^KvS?55íAi?-: ***• f7*^.?™
MK^-VIDON- Ki.s (.y. uzv. gyovvsz CSliR-A dr. Popp J. fi ea. és kir oszlr. magyar ÜÓN. p,4chnír F grígT„ PERLAKOS - Siet lör68 tar- »\'lv fogorvos nr BecsiL, Kogrier. 1^ B g,s™„ MIR i-bZOMBATON : Bők. gasse 2 Antlhsnn-szájvize nemcsak a szájnak p gvőgyí.. ALSÓ LENDVAN: Fit.. P. gyögysz. kellemetlen bűze, a Ijokas fogak s a dobalj- MARC7.A1.I: Kór.".. V tyógy.z NAGY LAKON: I.Bz ellen, hanem a fogbus sorvadasa, a tkor- Mik, Fr u s t,ó„,zeié.zek. NOVAn : Irat s a fogíájasoknál is az alulírott alul a l-f-.p<m g ^ N;(;y a FÁDON : la), jobb sikerrel basznáiiatott es alkalmaztatott. !gyógyfx. oraknil. Val.mliit Mayy.rcrsaigmin-Ilohenmaiilb, (Csehország.) !,,,„ g,ógy,árában é. il at.z.r kereskedé.éb.n.
Soldan JánoS, .Határozottan dr. Popp-féle gyártmányok ke-
cs, kir. fösebotvos a 9. Lusiárezredoér.
reudók.
Ii] m oi jé Maii levő
TEKEASZTAL
Billiardi
jutányos áron eladó.
Czini IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyvkerfc>.kpdésében tudható meg.
Az 1889 Párisi világ k iái Utason arany érem
vmfr Gyomorcseppek
tláLr>ZCrUC" """"^ 4T^mor bíjdr.í:. néltiliDíhtttrtleri a-t iltollnotan nmi-iln A X? .r C . 15, i \\ Ír. il ; ;.;-c,--.!-;rlt; tMgl lebeltt
WtujUíg, ta<ari)u UlbWIögéi. iiiminii. g.omo-e.-;t ((itt-\'ecaf - * Iltztll. largitág. undor él hintlt. g.t~o-ncr;i v--i.fi
tlatbAtüx iry•¦({}\'¦.zeniek ¦iinuvul: Ifjiijátnjl. ¦ nienynyiben morúl Jiarmu fmomortulterttcléinél etelirkkfl — i:«U.k <»1, jültiták. mijOijűV
Ü
Klnlitett !.»;¦ -kti*3 « Mrírltic = rftt 51/omvi
evrk ot» kitÜlHJknek bízcii.yult.k, a mit azaz mrg «stl 1^ iiyitvány Egy kii ára hauniiilatl
tii kr.. aagy uvejr i • To kr. \' • n>rkkti.r:
Töröl* Jii/Kcf gyo^vszertára ltut1.|>rá.i. Király utcza.\'l2 u. \' A véiljetryet ea aJAlrást ttize.eaen UMek matztakla-tenlü C«»k ¦¦\';> cneitjyeket !t-a»ék \'It^Kiftni. tnelyakjiek bor-kolktára X.-.M -iavliK van rat-wtva 1 ke«xltL alalraaival I y \'/TZTT? C Brtuly) e» ezen *uvakkal: „Valorilli|ll - : • "
NAGYKANIZSÁN: Priger Béla és Belui L.joi gyógy ¦t«:é»ekuél. — BARCSON: Kohi\'t Sáudor -rc,..
PESTI KAPLÓ
naponkint kétszer megjelenő politikai napilap. A PESTI NAPí Ó a világon a legolesóbb és Magyarországon a legtartalmasabb napilap, megjelenik minden reggel legalább 16—24 oldal és délután 4—8 oldalnyi terjedelemben fölvágva és lapjai egymásba ragasztva.
A PESTI NAPLÓ főszerkesztője és kiadótulajdonosa: lTJ Aüranyl Kornél
* ors7ággyülési képviselő.
Felelős szerkesztője: Barna Ií.lűor.
A Pesti Napló szerkesztősége maga köré gyűjtötte az ország legjelesebb uj^áciróit.
A Pesti Napló be\'- és kü földi tudósításai, hirei és táviratai frissek, eredetiek és a legbizhaióbb forrásokból erednek. Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági rovatát kiiQnö nzakirók szerkesztik. Bh!- és kü földi tőzsde rovatai mindig leeponlosabbak és legmegbízhatóbbak.
A Pesti Napló nagy gondot fordít szépirodalmi rovatira, hol mindig a legkiválóbb irók Béreivel találkozik az olvasó. Regényei és tárczáí élénkek és éniekes olvastnánrt nvujtanak.
A Pesti Napló tniiidei. vasárnap A gyermekszobának czimü rovatábai: Móka bácsi kedvelt meséit közlí a gyermek--k részére.
gW* A PESTI NALÓ, mrg márczius havában pj és rendkívül érdekes regény közléset kezdi meg, melynek addig megjelenő részeit az április elsején belepő előfizetőknek megküldi utólag a kiadóhivatal.
A PKSTI NAPLÓ hiisvéíra rendkívül érétkes, dism kiálliíásn és csinosan illuszíráll könyvvel lepi meg; előfizetőit*
Ezt a könyvet azok is megkapják, akik ápr. elsején lépnek az előfizetők sorába.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: A Pesti Napló reggeli kiadásának, mely az előző napon beérkezett összes híreket magában foglalja, tehát a
teljes Pesti Napló>aak előfizetési ára Budapesten és a vidéken korán és pontosan házhoz juttatva,
az esti lap küldése nélkül: Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidékre:
Esész.évra . . . . H frt — kr.||Negyed évre ... 3 frt D0 kr. Esész évre . . :* . 18 frt — kr.I Negyed évre . . . 4 frt 50 kr.
Fél évre .... 7 Irt — kr.| Egy\' hónapra . . . 1 frt 20 kr. Fél évre .... 9 frt — kr.fE^y hónapra . . . i frt G0 kr.
Naponkint kétszer, reggeli és esti kiadás külön külön házhoz v;gy postán küldve: Budapesten: Vidéken i
Egész évre . . . . 18 frt — kr j Negyed évre . . . 4 frt 50 kr. Egész évre . . . . 20 frt — kr.lNegyed évre . . . 5 frt — kr.
fél évre.....9 frt — kr.j Ejiy hónapra . . . 1 frt 60 kr. Fél évre . . . . 10 frt — kr.JEgy hónapra . . . 1 frt 60 kr.
A Pesti Napló esti lapjára külön is eljogad előfizetéseket ugy. hogy ha valaki más újságot járat és amegszokott újságtól megválni nem akar. az előfizetliet a Pesti Napló esti lapjára, negyedévenkint 2 frt 30 krért.
a Pesli Napló kiadóhivatala
Budapest, Ffrenciiek-ter., Bar.ir fpOlct.
HARM1SCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
» Z A L A I « ö Z L ö N I.
MÁECZIÜS 11-én.
KÉREM NE VITATKOZZÉK!
Hisz minden finomabb izlésü ember tudja, hogy
K1EIIE1 CY ÜLI
női és ari divatáru raktára
Viin-kiüiízsáii fölér Babóchay ház,
a legelső és legjobb
BEVáSÁliiáSr FOfiBAS,
hol nyakkendők, sima szegélyes és liimzett ingek, gallérok és kézelők, botok, nap- és esernyők, pipere czik-kek, harisnyák, mellfűzők, pamutfé-íék, női ruhadiszek és Isten tudja még mi minden, nemcsak
wmr a legújabb divat szerint, -mm
hanem jut á nyos áron is kapható.
Ha nem hiszi, tessék személyesen meggyőződni, az üzlethelyiségre köny^ nyen rá fog találni, mert mindig egy nagy csoport ember bámulja a gyönyörű kirakatot.
Ar::: 1 nagy tígely 2 frt, i lis tfgely 1 frt 20 kr. Kaní.ató m\\
svsíjcssi Ila j-FSlixii-
magyarországi föraktárábau
BUDAPEST, IV., Kecskeméti-utcza 8.
S-.é\'.kiHiVs vuV-kreaz összesnek készpénzben vasy levélbélyí1^-* t,en «\'Iure va!" iteküldést esfU-n bárhova iM-rmentve lelj,--" titoktartás mellett, vagy j.ptlij utánvéttel béiroenteUenö: ¦ ¦,
SzftlloflAi SirflBtésJaiylaisárfll.
szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására hozni, hogy a
és Korona-herczegutcza sarkán a város központján
;áriaH siállodám&t
a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem, hcl a t.cz. utazó közönségnek kényelmes ?8 tágat utczai és udvari
szobák állnak rendelkezésre. Szállodámtól a fogatok a vonat minden érkezés- és indulásához, közlekednek ; a bérkOCSÍ díj a vasutói a szállodámig vagy viszont szernélyenkint 40 kr. A szobák ára világítással együtt 60 krtól 1 frtig.
Kitűnő konyha és - . -
IV finom b a I a t o n m 811 é k i borok~VB
olcsó és pontos kiszolgálása biztosíttatik.
Kitűnő tisztelettel
Halász Elek
szállodatulajdonos.
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
j.i-irujabb Jitcpr e» se-lyoni mellények.
¦ m. min
J bérment
viintük -ve
. minden irárjyban posta ¦ bérmentesen küldetnek, -w
K ülüniegesség vá>zon es mososzövetek ben.
JÜi*mert legjobb én legdivatosabb
S POSZTÓ KELMÉK 3.
Tava zi és nyári idényeknek a legolc -óbbtól a legfinomabb minőségig, valódi szin éa tartós öltözetekre, felöltökre és minden mis haszoálatra. szétktlld póstautánvét mellett a -wir-i áron, magánosoknak és szabiknak meterenkínt it.
Főraktár: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár SCL3C-a7VTA_-R.Z MOH
m9T Zntttan Bi-finn mellett.
Szövet egész öltözetre...... :-í frt 50 krlól 20 frtig.
r egy felöltöre....... 4 frlói 16 frtig.
„ B nadrágra.......1 frt 40 krtól 8 frtig. .
Fekete pervien ........ 7 fiitól 12 frlí^t
Mosó kammgarrj öltöiék valódi ... 3 frttól feljebb. *¦
P <iu»- mellények ¦¦........60 krttól 0 frtig.
Maradékokat olc ó áron ad. azonban az uóbbidkból minták nem adatnak.
E^yenruhaszövt tek. bérmentes Loden és vadászposztók, Peruvienne és do^king szalon öltözetekre és wa/ó plaidek.
NŐI RUHASZÖVETEK
Minden uj lib minták a leggazdagabb választékban
Minden e:r_ves medren delési kísérlet biztos; tartó* vevőt biztosit
I
Mintakönyvek nEabómcsterek-oek bérmentre.
I
Elismerő lra, „imos lOrböl.
AGNES
Kittinö szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál
Gazdag szénsavtartalmu. — A bornak színét nem változtatja. — Természetes izét kellemessé teszi.
a miért is a vendéglős uraknak keverékül ..Spritzer- előnyös szolgálatot tesz. l\'jahhan a homokos talajban \'termett savanykás borokhoz kiváló elönyOsnuk bizonyult az Ágnes-forrás savanyu vize
Djabb orvosi bizonylatok az Ágnes-forrásról Mohán.
A mohai Ágnes-forrás vizét hosszú évek során át rendelem s jó szolgálatot tesz
a gyomorhurut, a vékony belek hurutos állapota, hólyaghurut es torokhurut eseteiben.
Budapest. 18*.>2. márczius hava. * r I>r. Kétli Karoiij. \'
Kötelességemnek tarlom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt mohai Ágnes-forrását kitűnő sikerre; rendeltem. A gyomor és bel mftködését rendkívül hathat^ -san támogatja, a nélkül, hogy mint a többi savanyuvizek nagy része korgást és hasmenést okozna. Örömmel konstatálhattam, hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi ásványvizek között is legslsö helyen ált.
Budapest. 1892. november 17 Dr. Otaner Marcnl.
A mohai Ágnes-forrás vizét, mint a természet által adott egyik meghecsQIhetlen kincset, a legnagyobb mérvben szoktam orvosi gyakorlatomban betegeimnek ajánlani; a kórjavaial. melyeknél ezen vizet adom, heveny és idült gyomorhurut, az eredmény minden esetlen kielégítő.
Adja Isten, hogy a külföldi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorítsa hazánk ásvánwiz-forgaImából. Sir. Itente BHa.
\' N.-Szalonta. 1892. október 21). j"™9 «* »ih-rm. x. b. fikuaroi*.
A lrolftT*ft.-meabeteoedés ellen praservativ gyógyszernek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fűszerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
Országos főraktár
I*.
\'zerb kir. uiiv.
BUDAPEST, Erzsébet-tér 8. sz.
Oo^nac-Ipar részvény-társaság
BUDAPESTEN.
Gyártmányai c nemzetközi bor- és élelmezési kiállítás
juryje által
lúdvári és egészségügyi tanácsos Vogel tanár eln) közegészségügyi szempontból a legmagasabb kitüntetést egyedül nyerték el és alábbi orvosi tekintélyek elismerésének örvendenek. I>r. Ángyán tanár, ür. Korányi tanár, Dr. Réczey ianár, Dr, Kétiy tanár, Dr. Kovács tanár, Dr. Stiller tanár, ,
Dr. Ké/.mársky tanár, Dr. Müller tanár, Dr. Tauffer tanár. A számos elismerő levelek közül, melyek igazolják, hogy ezerr eognac-gyártniáoyt a legelső bely illeti, csak az alábbit közöljök egész ter jedelembea.
Minden killitáson legmagasabb kitüntetéseket nyert
™«> ESTERHÁZY CÖuNAC
mely tiszta borból késiül és ezért a közönség legkedveltebb itala,
Központi-iroda: Budapesten, külső vaczi ut 23.
\\WBF~ mindenütt kapható.
is. i. kir. kiemiai és # ií/ponti veL7iísérl. állomás.
(Földmivelésü. m. |p kir. minisztérium
IGAZOLY5líiY.
Az országos m. kir. chemiai intézet és közpoati vegy kísérleti állomás ré*r.é-röl Imat losan igazoltatik, hogy a COGNAC-IP^R ftÉSZVÉSY-TASSASAG rognac gyár* a modern technikai és az egészségügyi követelményednek megfele-löleg van berendexTe - az ott gyártott készletből f. no 21 napján hivatalosan vett (ötféle) .-: . a mindegyike kf iogástaian jó minőségűnek találtatott. Budapesten, 1892 október hó 2S-án Az igazgató helvett:
Tóth s. k.
fc\'-iveskedjék tehát csakis ezen gyártmányokat rendelni. Megbízások intézendők a
Cognac-Ipar részvénj-íársaságboz
BUDAPESTEN.
A legjobb ekék közé tartoznaL a ml
EGYETEMES EKÉINK
ÖDvezetékkel, 3-7\', 4—8", és 6—10" mély szántásra. Ezen egészen vas és aczélból készült ekék bizonyára
a legtartósabbak s ezért a legolcsóbbak,
ne hiányozzanak tehát egyetlen gazdaságban sem, mert etekkel az egyenletes föl dm unkáit t legjobban érhető el. J-
Földek, melyek egyetemes ekékkel munkál tatnak, jobb ered-menjt szolgáltatnak, mert a melyebb szántás által a gyomok kipusztíttatnak a talaj pedig teljesen porhanjitva és keverve lesz.
Hogy minden gazda megszerezhesse- ezen egyetemei lékeket, azokat
3— 7" mélyszántásra; „ , 31 fo*intba í_ 3- „ „ í Bud*- 32 . „
6-10" , , } pesten M ^ számitv* ssállitjuk
A retési idényhez kitűnőknek bizonyait
SORVETÖGÉPEINKET
ajánljuk és pedig könnyű és középminöségü talajhoz
NE jegyfleket merítfi-kerékrendszerre
13 soros S15 forint, 15 soros 235 forint 17 soros 260 forint; nehéz talajok részére
az NH jegyUsket merítő kerékrendszerre
IS soros 235 forint, 15 soros Ü55 forint, 17 soros 280 forint; hegyes és lejtős vidékek részére
a BD jegyüeket amerikai csigarendszerre
13 soros 235 forint, 15 loros K55 forint, 17 soros 290 forint.
Lóber-veiőkészülékmindagyikfajtához alkalmazható.
UMRATH És TÁRSA ZL%S^&tLSlÍ~
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁECZIO^ 11-én.
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertáí-
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SJN6ERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel
Vértisztito labdacsok,
exelőtt általános labdacsok neve alatt; ex utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakueyan alig létexik betegség, me\'yb-n éten labdacsok cnodivv hatásukat be nem bizonyították voina. Évtixedek ota exen labdacsok általános elterjedésnél, örveudenek és alig- van $fa!ád. mely-ben azen kitűnő hirsaerböl késxlet nem volna ttlálbató.
Sxátntalan orvos álul ezen labdacsok háxiaxeral ajánltatnak és ajáuitattak minden oly bajoknál, melyek a rosz emésztésből és székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, niájbaiok, kÓljka, vértoiulások, aranyér, béltéUenség a hasonló betegségeknél Vértisxtitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatággal vanoa* vérszegénység, a abból eredő bajoknál is : tgy sápkórnál, iá egesség\'51 szármaHÓ fejfájásoknál stb. Esen vértisztito labdacsok oly könnyen hátiak, hogj a legciekélyebb fájdalmakat sem okozzák H ennek folytán m^g a leggyengébb egyének, de még gyermekek álul is minden aggodalom nélkt.1 bevehetSk.
. A námUlan hálairatb .1. melyet e labdacsok fogyasxtói a legkülönbözőbb és legnahesebb betegségük otán egészségik visdzanyerüse folytál: boezáak intéztek, ezen helyen csakis néhányat emlitQnk meg axoa megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer basxnálta, meg vagyunk győxSdve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
Schlierback, 1888. október 22-én.
Tekintetes nr!
Alulirt kéri, hogy felett* hasznos és kitűnő,\'vértisztito labdacsaiból ismét 4 csomagot kOldeni szíveskedjék\'
Ken^eiter Ignácz, orvos.
Hrasche, FlJSdnik mellett, ^887. szept. ho 12-én. Tekintete* nx! a
I.ten akarata volt, hogyaiejm labdacsai kexeim közé ke-rüiies* melyeknek hatását ezennel megírom; Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam tCbbé képeCVégezní és bUonyára már a holtak közt volnék, ba az Un csodálatraméltó lab iacaai eng*m nem mentettek volna meg. Az Is tea áldja níeg Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ei-c labdacsok engem is tökéletesen kifognak gyófyilaai, a mint már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül szolgáltak. r KuiScz Teréz.
Bécs-Ujhety, 1887, november 9 én. r \' Mélyen tisztelt ni 1 A legforróbb kSsaoneteaieC mondom ezennel Önnek 60 éves nagynéném nevében. Ax illető Öt éven át szenvedett gyomorbn-rotban és vixkórtágban, már életé: is megunta, melyről egyéviként le is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott ax Ön kitűnő vértisztito labdacsaiból a azoknak állandó hasxnálata folytan tökéletesei, kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weinczet\'el Josefa.
Eichenerribríramt, Gfíibl mellett, 18;9. roárez 27-én. Tekintetes \'nr!
\' Alulírott ismételten kér 4 CaO "tagot az Ön valóban hasznos é* kttSnő labdacsaiból. El nem raulasxtbatom legnagyobb elismerésemet kifejezői eaen labtacsok érteke felett éj azok, a hol csak alkalmam nyil.k. a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetsxésscerinti használatára < >nt ezennel fei-hatal i acom.
Teljes tisztelettel,
. Hahn Ignácz.
Gotschdorf, Kolbach mellett. Szilézia, 1SS3. okt. S ác T. nr! ?
Kelkérem, miszerint az Ön vértisztito labdacsaiból esry csomagot C dobozzal kUldeni szíveskedjék. Csakis ax Un csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem Gt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet ki-íejeiem, vagyok tisztelettel, Zwiekl Auna.
fe.zea vértisztito lalidaeaok csakis a Pserhsfer J -fele, az arany biradalmi aiaihoi" sztsizett gyógyszertárban. Becsben t , Slngerstraase 15 SZ. a készíttetnek valódi minőségben .-. egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben " doboz tárta!mazta-.ik, 1 frt 05 krba kerül; bérmentellen utánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kev-jsebb nem küidetik el.
Ax ösiz-ig elöbb--ni beküldésénél (mí !egjobbs,n postautalványon eizk.\'.zölteuk) bérmentei küldéisel együtt: 1 csomag 1 frt 2ő kr. 2 csomag 2 frt 30 kr. 3 csomag 3 trt 35 kr, 4 csomag 4 frt 4» kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és !0 csomag 9 frt 20 krba kerül.
W NB Vagy elterjedettségük- következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nev-k es alakok alatt otinoxutnak: ennek következtében kéretik caaklt Pserhof-r J.-féle vértia\'titó labdacsokat követelni ét csak is azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek haizuáiati utasítása a Paerbofer J. nív»li.irá**sl fekete sziabet. és minden egyes doboz fedele ugyanokon aláirásaai vörös szinben vac ellátva. "V2
Amerikai köszvénykenőcs,
minden köszvényes és csaxos bajok, u. m. : pprinex-agy bántalom, tagszaggatás, ifcbiáa, migraUne, Jdeg> s fogfájás, főfájás, fülsxag-gatás stb. stb ellen. 1 frt 20 ka?
Pscrhafer l.-tll. Érek hosszú sora óta v*Ia->ennyi ha;uöveaztö szer kftzrttt o*rosok álul a legjobbnak elérve. Egy elegánsan kiállttolt naey szelencxével 2 frt.
Stetidel tanártol. Ütés és szúrás által okozott sebeknél mérges daganatoknál, ujjkukacz, sebes- vagy gvuladt-mell vagv más ily b*-iotttiál, mint zitaaő szer lón kipróbaíva. 1 tégelv 50 kr. Benne ti tv* iő krajezar.
vhftlvQOTft PMrhofer J -tói. Sok ÓT óta a fagyos ta-
j uaizsam gokr, 4, mioíen MH „,,re x leg.
biztosabb »xer elismerve. 1 köcsögg-1 40 kr. Bérmentce 65 kr. TítltYí Ildii \\7 általánosan isméit kitűnő házisxer, hurut
UlUUllCm, rekedtség, görcsös köhigés stb. ellen. I üve-gecske ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 60 kr.
síüppek) megrónt\'ttit /yomor, liztés es miodennt-mü altesti bajok ellec kitűnő báziasec. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg z frt
Általános tisztító-só SSL\'ZŰTJSS
minden köretkexményei, u. m. : főfujáa. szédülés, gyomorgörcs, gyomor bér, atamér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára 1\'írt.
Angol fesodabalzsam, ;2ü^,kr\'\'gyki"a"e
Exeu por mogszüntet: & iáhizaadátt s Arait 1 képződő kellemesen szagot, épen tartja a lábbelit és mint irta -inatlan sxer vau kipróbálva. Egy dobozza! 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Golyva balzsam, 40 kr., bérmentes küldéssel 65 kr.
Tannokiniu hajkenőcs
mennyi hajnövesztő szer között ismerve. Egy elegánsan kiállított
Általános tapasz !,\',\'
gxnatol
jokdál, Tő kra
Fag
Életesszenczia
Por a lábizzadás ellen.
va -balzsam, Helsó vagy egészség-só SirSÍS4""
itésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt.
ndevlei
Ezen itt felsorolt készítményeken kivOl az osztrák lapokban hirdetett bei- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek rak táron vannak éi a készletben netán nem levők gyorsan és olcsón megsaeriztetnek Postai merrendelesek a !e/gyorsabban esz-közölietn^k, ha a pénxösszeg alőre beküldetik ; nagyobb megrendelések utánvétellel küldetnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ba az összeg elCre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérséneltebbek.
A fenníi különlegességek kaphatók Török József gyógyszerész urnái Budapesten, Király utcza
12-ik szám "VB
X
X
X
,VÍ X
Ä\'
l
XX )K XX XX XX X XX XX XX XX
X{
XX XX
XX XX XX X XX
M0Ll5>SEiDLITZaP0R
X
X
•ssT" Tavaszi gyógyítás
¦sser Nyári gyógyítás
9 Őszi gyógyítás
Sí- Téli gyógyítás
Csak akkor valódi,
sokszorosított czége látható.
•aa és MOLL A
Gyrrs győgyhatás makaca gyomor- és alteatbajok, gyomo-görcs, nyálk, gyomorégés, székrekedésnél, máj-bajok, vértolitláf, aranyér és a nfélé b nói be-egségeknél Egy eredeti doboz használati utasitáaaal 1 ft Raktárak az ország minden nevezetesebb gyógyszertáraiban.
MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari ssálütó, Bécs. Siáhdt. Tuchlauben 9. Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál )Jf kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. ur\'joz Uécsben, Ülő foglalkozásomnál ax őu MOLL-féle Seidlitz Iporai igen jó nará*; gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer l- mindenkorra és szívélyes „Isten fizesse>>meg\'<-et mon |dok érte; ezek a gyomrot jóvá é» löt könnyűvé t*?s»ik. Tiiztelettel: STEINKE P. J. leikéit Honnetschlag-ban
XX X XX X X X
Ä Legjobb bedörzsölő szer
5? köszvény,
TS- csúz
X X X X
X X X X
XX X X
Csak akkor valódi, Soffi^-Sí S
MOLL-FELE FRANCIA" BORSZESZ ÉS SÓ
feliratú ónoxattal vau borszesz és só neve-
it tünteti fel é* ,A MOLL !zárva. A. MOLL-féle franci
zetesen mint fájdalomcaiINpitó hedö.rxsölési szer köi
ény, csúz és a meghűlés egyébb krívetkozinényeiaé legismeretesbh népszer. — Egy óqfszott eredeti üveg ári 90 krajezár.
FŰ-SZÉTKÜLDÉS
ll A- gjógjacröz. cs. es tír- ad.ari szállító által
BÉOS: 1.. TÜCHLAUHEN 9 m. . Vidéki megrendelések naponta fóstautanvét mellett tel jeaitettnek.
A raktárakban tensék határozottanMotl A aláirám\'ival és védjegyével ellátott kéaxlt menyeket kérni.
Szétküldés naponta utánvéttel Két üvegnél kévéseid i.ém küldetik. Elismerés MOLL A. gyógyír, urhoz hécs. Kitüuó Moli-féle franczia r-isn éi sój* vidé ien nagyszerüeu mŐliödik. Küldjöa nekem 50 üveg gel, mivel az emberiség segítségére küazletrt óhajtói ani tn^gamtiái. Slélv tiassteivttcl
HORNOK, lelkese Jdicbolup 1
X XX X X X ,\\X X X X X X
.\\x
X X
x\\
XX
XX
IANDA U
MM kereskedelmi 1»
AOrtl V ajánlja faiskoláiból nemetjaju gyü-(1 U L I mölcsjáit, díszfáit, különösen ezekből kereskedelmi \\\\ műkertész nagyobb mennyiségben erö.% törzsű vadgesztenye, Gelegmya, Gleduüa es [hírfákban (ahorn), nagyválasztékban diszhokrok: továbbá 3p00 drb migas törzsű t/tea és remontánt rózsák, havi rózsák, disz- és virágzó növényeit szőnyeg növényeit nagy mennyiségben, nemkülönben minden e szákba vágó a teajobb minőségű csirakú^es konyakerti és virág magvait az vJóbbiból május havában palánták 100 szám is adatnak jutányos árért, \\ sürgönyezim Csokrok, koszorúk minden évszakban kapna- \' j J^. 3SŰ" ID tők. ÜzleleÚtelyiség : Sugár«1 Baboch\'iy híz. \\____N -Kanizsa.
Kertészet és faiskolák : Bátory utcza 17. yagy-Kanizsán.
I WE
A - Veszprémi gazdasági egyesület\' ajánlja jjl
SER J. C, nagy-kanizsaiT^gépgyárosnak®
elismert birü „SSCt"- 0 rendszerű jS
egyetemes egyes g és kettős ijy
saczel étéit i
legújabb, a hazai viszonyoknak legjobban megfe\'felö szabadalmazott ffi „Perlecta" kiiniyi és mégis igen szilárd kitűnő munkát végző vS<
sorbavetó gépeit,
fogatos és kézi erőre használható uj szerkezetű szecska és répavágé gépeit, amerikai ku. koricza morzsolokat. kitűnő fedett biztonsági járgányokat.
Továbbá minden háztartásban elkerülhetetlen szükséges uJ szabadalmazott .Csleritás" egyetemes zugógépeket, (Stern és Beck szabadalma) melyekkel nemcsak burgonyát, hanem hüvelyes főzelékeket, úgyszintén paradicsom és málnaféléket, valamint gyümölcsöket is lehet zúzni és szűrni.
Jutányos árak és kedvező feltételek!
Raktár és iroda: STERN\' és FISCHL ezégnél.
BUDAPESTEN, VII., Kerepesi ut 78. szám. — 1893. évi május 1-til Váczi-körut 33. szám.
A PESTI MAGYAR
KERESKEDELMI BANK
* ezennel közhírré teszi, miszerint
t
Min es főlirtoMn
nemcsak 4I/2ü/„ os záloglevelei alapján űO évre évi 5.35% törlesztés mellett, hanem ezentúl & felek kívánságára
4Vos záloglevelei alapján
50 évre, 5%évi törlesztés mellett
is eDgedélyez.
az eTi törlesztési részletben (annuitásban),ugy A kam« naiat a töke törlesztése benfoglaí-tatik.
A. bank ezenfelül uxy mint edd g i8 törlesztési jelzálog kölc-önöket engtdé-iyez rövidebb törlesztisi időtartamra, ugy
41|2°ü-os mint 4°:0-os záloglevelei alapján.
Prospektus\\ és közelebbi felvilágosítások a bank jelzálogo^ztályában szóbelileg vagy levélileg- kaphatók.
Az igazgatóság.
BÖJTI IDÉNYRE.
frt 30 kr. 50 «0 40 35
Rlzlkc (-taláta gomba használati utasítással) legszebb válogatott keménvhúsú
sárga minőségben: 5 k. <iobOí — — — r*-s\' — — -5 k. doboz ezukorban főtt fekete\'Afouya befőtt —
5 k. Palócnál csemege sajt friss — — — — -
5 k Plavalczi csemege sajt igen jó — — — — —
Ronikduur sajt darabja " — — — — — — —
Sörsajt darabja — — — — — — — — —
5 k. doboz .71 kárpáti friss jnWilrii^-— — — — —
Fenyves madár iiaponta frisí fogasu párja — — — — -
Fogoly nagy húsos párja \\— — — \'— — — — ¦
Egy hordócska mariniroiott Uzaczhal — — — — —
y hordócska moj-imro7ott pisztranglial — — — —
— — ü
70 38 90 50 80 80 60
Egy ki\'ós zsák szántott uri gomba Eay kilós ^sák siárikTtt Lengyelgomba
mindkét fajta his/.nálati ntaáitáasal. l5 k. I. rendű nagy lencse zpizsikmenles — — — — —
5 k. II rendű nagy lencse zsizsikmentes — — — — —
5 k. vaj zöid borsó kitunó — — — — — — —
0 k. sárga egész borsó — — — — — — — — —
5 k. kivitelű Export aranysárga hámozott borsó — — — 5 k. közönséges hámozott borsó — — — — — — —
5 k. tatárka dara — — — — — — — — —
Étkező fri*s lennmac olaj 1 kilós üveg — — — — —
KitöDÖ friss thea vaj kilója — — — — — — — —
3\'/2 Ut. Demjon fehér kesernyés fenyő borovicska — — — 37j Demjou sárga édeskés fenyő borovicska — — — 3\'/j Üt. Demjoo Cabiiiet ó szHvőirnin — — — — —
3\'/, lit. Demjon kitűnő édeskésó rozs törköly (különleges újdonság)
A legkitűnőbb minőségben postantáutéttel, avagy az összeg előre beküldése mellett bárhová! Az árak teljesen s»W bérmentre minden további költ-
ség nélkül értendők, s kívánatra mindenből kevesebb is kapható.
Terjedelmes árjegyzékkel szívesen szolgálok.
Tóth Kálmán""^?^^ tel^-
80 20 <8Ó 40 20
10
26 76 50 50
¦ólkQIBzhetetlen
minden háztartásban a
KATHREINER-^le KHEIPP-WIALATA- KÁUÉ,
szemes kávéizzel felülmúlhatatlan előnyt érik hogy az ártalmas élvezetétől a keveretlen vagy a rossz pítkávék kellemetlen izétől és az egészségre nézve ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot nyújtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nőknek, gyermekeknek és betegeknek. — üt á n z o 11 a k a t különös figyelemmel kerülni. — ¦/, kiló á 25 kr. Mindenütt kapható. Valódi csakS fehér csomagokban a főtisztelendő nr arczképével ellátva, mint védjegy.
Nyomatott Ifj. V^jdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsin.
.VÁGY-KÁMZSA. 1893. márczius 18-án.
L
\'Előfizetési án
Egész évre . .1 . 5 frt — kr. Fél évre . ¦ / ¦ - írt 50 kr. Negyedévre ./. . l fn 25 kr Egyes mzám 10 kr.
a 1R DETES EK |s hasábos petitsorb&n 7, másodszor minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN" [jM-tit soronként 10 krért vétetnek itH.. Kincstári illeték minden egyes hirdetésen 3" kr fizetendő
HarmtoczkeUedlk ev folyam.
ZALAI KÖZLÖNY
A lap szellemi és anyagi részét; ^illető -nindeo közlemény Bátor fi Lajos s*erkes»tő-ktsdó\' nevére czimzetteo Xa^y Kan izmára bérmentve intézendók.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
iKezlratok vimszanem küldetnek.
„r^y-kánizsai malátagyár és serföződe\', a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet", a ,Kotori takarékpénztár" részvény-társaság", a .nagy-kanizsai Snléntes tflzol tó-egylet«, a „nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület\' a „nagy-kanizsai tanítói járáskor\', a „nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet" ^kanizsai isr. jótékony nőegylet\', -a .szegények tápintézete*, a „katonai hadasty&n egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kulválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A mai nagy nemzeti Ünnepen Honfi szívben csak egy az érzelem. Nincs máre hazában oly k0rC88ZÜIÖtt Ki ne lelkesülne e nap JÖlÖtt.
Kárpátoktól le az Aldunáíg
Kislelkii is ma óriássá válik;
Is. van nla rontva párt. felekezet:
Epj szívverés ma. egy család a nemzet
Egy: márczius tizenötödike 1 jegyen ismét szebb tavasz hírnöke • Tavaszé, .mely a nemzet létjogát Fejleszsze biztos alapon tovább!
iSrie legyen az csupán írott malaszt, Érjünk már egyszer valódi tavaszt!
l)tr\'ái}Ön reánk^ mint a tiszta ég : Szabadság egyenlőség, testvériség!
Sa nagy nap. mely szabadságit adott, Letiporva a rabszolgaságot; Ne csak emlék, de tűzoszlop gyanánt Ebreszsze tettre a magyar hazát!
Így aztán már e szent nap emléke Gyászosmtdt helyett lesz JÖVÓ reménye Szebb jÖVŐé, melynek küizöbén állva. Isten áldását kérjük hazánkra!
TUBOLY ViCTOR. ¦ \' ¦\' II. íjtól JeljÖtt egy nagy emlékű nap. 1,\'jból jeljött szép hazánk egére, Melynek minden magyar szívbe he van Aranyhetükkel vésve emléke. \'
Ez a nagy nap. ez a drága ünnep Te vagP! márcziusnak büszke napja.
Téged Ünnepel a magyar nemzet 1 -5 Itódolatát zsámolyodra rakja.
Megváltásunk dicső szent ünnepe! Minden magyar ajk imát mondneked, le ruháztad az Istenen kívül legtöbbel jel a magyar nemzetet ; Te teljesíted a régi fagyat, Mely után minden magyar sziv égett, Drága kincset adtál te minekünk: le adád meg a jüggetlenséget.
Te nyitottad ki a tÖmlöez ajtót, A mely mögött a szabadság vala, \\ A hol kigyÓ és békák között volt A boldogság legszentebb angyala ; Te mentéd ki a nyírkos gödörből Dicső apáink e drága kincsét. A kik éltüket áldozták arra. Hogy a szabadság \'magvát elhintsék.
Te boldogságunk hajnal-csilhga! Te mentetted meg a békák alól A magyart, a ki annyit .szenvedett A barbár hübérség jájdalmítól: Te vezetted be a magyar népet A szabadság drága Ménébe, A szabadság károm szín , zászlaját le adád a magyar nép kezébe.
Te szülted a népképviseletet, E\'iyhitéd a szegény nép fájdalmát, Az arisztokráciából nemzed Dicsőséggel a demokráciát; Te adtad meg a jó magyar népnek, A mi után oly epedve vágyott : Is, szeded szájáról a bilincse*. Megadtad a sajtószabadságot
Szabad volt a száj és szabad a sziv; Mert a kínos elnyomatás után Lehullt a békó és^le^a bilincs. Nagy napodon: márctius idusán; Elmondandó az Örömet s a bút, Szó jöhetett a magyar ajkára ; Megnőhetett és tova szállhatott A halhatatlan gondolat szárnya.
Oh! márczius jényes büszke napja! Te boldogságunk örökzöld jaja!
Eényidet nem homályosítja el A zord időnek visz.L-ntngságar Te élsz, a mig a magyar élni jog, JiSig e jö\'dnek magyar hon lesz neve, \'• Mig a világon egy magyar sziv lesz S e szívben a haza szeretete.
GALAMBOS ISTVÁN.
A malomipar.*)
Hazai gözmalomiparunk fennállta tásának ürügye alatta kismalomipart tönkre tevő kedvezményeket viv ki magának. így aknázza ki a romániai buza őrlésre szóló vámmentességi kedvezményt is, melyet a malomipar érdekében Magyarország miniszterelnöke oly hathatósan védelmez, hogy azt még áldozatok árán is fenntartani kívánja.
Azt hiszem, a liberális miniszterelnök ur nem fog neheztelni, hjgy egyszerű falusi molnár létemre, saját statisztikai adataim szerint (mert a hivatalos adatok nem állanak rendelkezésemre) óhajtom meggyőzni, hogy az ő annyira pártfogolt nagj--malomiparán kívül van az országban (legalább most még van!) kis malomipar is, mely ép oly számottevő tényező, mert -vagyoni tökéje, állami kötelezettsége, nemcsak hogy a jogos egyenlőséget megkívánja, hanem azonfelül létérdekében, a nagy malomiparral szemben kivételes kedvezményt joggal követelhet.
Számitásom szerint ötven olyan nagy malomiparvállalat van áz or
*) Űrömmel közöljük a mindinkább pangásnak -- síit pusztulásnak indu\'ó vidéki malomipar fellendülésére irányuló rzikket, melyet vidékünk s illetőleg a Dunántúl egyik legkiválóbb szakembere írt oly exélbóL, hogy egyrészt e bajokra felbivja a kormány figyelmét, másrészt ezáltal megadja az impulzust arra. hogy a wdeki kismalomiparosok kongressusa minél előbb létrejöjjön Az egyesek :¦ . mindig meddő. Kívánjuk, higy a kongressas segítsen e pusztuló ipar agyén.
I szagban, mely saját számlájára Ör-; leí. Ebből tizenegy van Budapesten mintegy tizennégy millió forint tóké-; vei s ezek átlagos számításai szerint : hat-hét millió métermázsa búzát őrletnek évenkint. A vidéki nagy ma-lomiparvállalatok körülbelül ugyan-¦¦ annyi tőkebefektetéssel hasonló meny nyiségü őrlést végeznek, tehát ez az \' ötven nagy malomiparválíálat képes. \\ Magyarország búzatermelésének egy-| harmadát megőrletni. Ezek a 13 ! millió mm. liszt- és korpanemüek kivitelénél díjkedvezményben részesülnek, a mi jogos és méltányos. Adóztatás cziméo — mint bármely nyilvános számadásra kötelezett vállalat — a tiszta jövödelem 10 szá zatékát fizetik; itt számítási alapul veszem a fő- és székváros 9 gőzmalmának 1S91. évi nyereségszámláját, a szegedi és temesvári egyesitett maimokkal, melyek szintén a budapestiekhez tartoznak. E szerint mu tatkozik 1.843.588 frt 7 kr. tiszta jövedelem s ennek 10 százalékos adója 184.358 frt 80*krt tenne ki; azt hiszem,^ inkább sokat mondok, mint keveset, ha az ország összes nagy malomiparának évi tiszta jövedelmét 5 millió forintra teszem, mely után 500 000 frt jövedelmi adót fizetnek.
A nagymalomipar vállalatokon kívül van az ország területéu 20,000. kisebb-nagyobb számottevő, vizerőre épített mii és sima őrlőmalom. Ezek nem saját kereskedési számlájukra dolgoznak, hanem két tizedrésze a nagy malomipar; al versenyezni kénytelen s a vidéki lisztkereskedóknek őrlet, nyoleztizedrésze pedig közvetlen a fogyasztó közönség lisztszükségletét szolgáltatja. E malmok értéke minimális számítás szerint — átlag 3000 forintjával — G0 millió frt, örletési képességük 00,000.000
métermázsa egy évben. Állami adójuk 30 írtjával — 600.000 frt, családbeli létszámuk 1O0;000 főre tehető. És e tekintélyes számú honpolgárok érdekében ez ideig semminemű állami kedvezmény nem történt.
Ezt a számottevő értéktöke-, évi produkcióképesség- és adóalap kimutatást azért ajánlom a miniszterelnök ur figyelmébe, hogy igazoljam a kis malomipar tekintetbe vételének jogosságát a nagy malomiparral szemben, melyet még áldozatok árán is fenn kivan tartani és hogy föl -tehessem azt a kérdést, vájjon mi üdvösebb az államra, áz-e, ha 50 nagy iparvállalat évi őOO.OOO-frt adót fizet, vagy ha 20 000 mesterember 600.000 frtot,
\'A romániai buza káros hatását a miniszter ur is beismeri, a mennyiben áldozatként juttatja vissza az Őrlésre behozott buza ^tán járó vámilletéket a nagy malomipar létérdekének támogatására, Ez a vámkedvezmény a „Köztelek4* czimü szaklap szerint 1891.\\ évben 592 ezer mm.-ra. ezt 1 frt 50 kr jávai (aranyban) számítva egy míLió forintra rug. E számadatok szerint te-, hát az állam 1891. évben a nagy malomiparnak elengedett egy millió forintot, holott ugyanab-bin az évben az összes nagymalomipartól csak fél millió forint adót kapott, 1392. évben 1.100,000 métermázsa romániai buza volt a behozatal, mely után 1.870,000 frt vámilleték engedtetett el kedvezményül a nagymalomiparnak, holott ebben az évben sem fizetett az összes nagymalomipar fél millió forintnál több adót az államnak.
(Vége köv.)
T Á B S Z A.
Népdaluk.
XXVI. * - Nagy a viUg.
Nagy a világ körötkónil, De ttok ut vnz rajti át. Melyik vezet ki belőle, A ki tudja, mondja hát. Hadd mehetnék ki belőle Bir hová mindegy nekem. Csak od« hoiá nem jöhet Többé már a szerelem.
Ugy tudtam volna szeretni Itár kit a nagy ég alatt, Hogy nála tán a világon Nem lett Tolna boldogabb. De mi húzna hogyha engem Nem szeretett senki kém. Csoda-e, ha fájdalmában Meghasadott a szivem ?! . ..
Futó csillag fennt sz égen, Irigylem a sorsodat, Kö ciöi ózd egy pillanatra A te röpke,szárnyadat. Hadd lobbanjon szivem is ki Ne gyötörje \'lelkemet, S hadd lehessen szép halálom, Már .ha éltem rem lehet. XXVII.
Csak azt mondják énnekem a
Lányok, . .
Hogy én olyan kaczifántos
Lábujj hegyen járok.
Meg lehet az, mért tagadnám
Én az igazságot.....
Hja de ám most én a legszebb Ángya\' után járok.
Irigykednek sarkamban a Vének,
S rJm fogják, hogy újnál ujabb
Szeretőt csereiek,
Sej. nem ugy van, éa tudom of&k.
Engem szó sem érhet,
Mert nem én cserélek, hanem
Engemet cserélnek.
MAROSHAÚÍ! GYULA.
Melyik volt boldogabb
. (Beszély.) Irta: Seperné Nagy Cornélia (Folytatás.)
De nem is lehetett csodálkozni, hogy Olga még nem birt azzal a komolysággal, mi Emmát oly tiszteltté tevé. mert hisz\' éveik száma igen különböző volt; Emma már 24 Olga pedig csak még 16 éves vala. Ez fejté meg a kedélyük és vil ig nézi etet k közli nagy különbséget. S igy természetei, miként Olga még nem is bírhatott azzal a higgadt, megfontolt gondolkodás sál, a mivel nővére őt az életre előkészitgeté És különben is vaunak %eyének kiket sem az idő, sem a keserű tapasztalatok, csalódások agy lehangolni nem birnak, hogy kedélyük gyökeresen átváltozzék; megmaradnak mip-dig, — ha nem is — kellemcsiek, de legalább tűrhetőnek, vagyis nyájasnak, előzökenynek, jóakaratának. *•> Vilmosról is szóljunk.
Szeudröi Szendrey Vilmos, a megyebeli középnemesi családok elejéhez tartozván, mind vagyonára, mind műveltségére mepállta köztük a helyét; sőt —
sok tekintetben— ki is válott .közülük. Ö nem űzte a vadászatot szenvedélyből, sportból, sem a kártyázást és ivás\', hanem csak éppen nagy. ritkán — üres idejében — baráti körben, — hi vendégei voltak — azok szórakoztatásának kelvéért, és az utóbbit (aa ivást) még abból sem; és s:>k mindent nem tett meg időtöltésből sem, a mit a megyebeli arany ifjúság tenni szokott, de a mit az illem mindig néha meg a szemérem, erkölcsi érzet és még a lelkiismeret is — tilt megtenni.
Hanem szenvedélylyel gazdálkodott birtokán s a köíeli városban ügyvédeskedett éi a megyei élet küzdelmeibea is élénk részt vett. a mit a többi fiatalság nagyrésze nem tett meg sem időtöltésből, unaloműzésből, sem életszükségből, sem nemesebb ámbitióból. S igy természetes, hegy Szendrey Vilmos kiváló i fiatal ember volt a maga megyéjében. Azontúl pedig derék, szép, férfias alak is ,voít. Magas, szőke, szép ábrándos kék szemekkel, dús körszakáll és bajuszszal. Modora szelíd csendes, higgadt, de elég férfias; jellemére nézve kifogástalan genb-. lea?an.
Mi természetesebb, minthogy két ily kiváló teremtés, minő Emma és Vilmos voltak, kik egymás boldogitására látszottak születve lenni, megértvén egymást, kölc-ÖDÖs, igaz, tartód vonzalomra gerjedtek.
Eljegyzésük már hetek óta előkészületben levén, elérkezettnek látszót: az
idő, hogy meg is történjék, s rá rövid hónapok után az esküvőjük is meglegyen, a mit Vilmos különösen óhajtott Mostani látogatása is azért volt. És ezúttal czél-ját is érte. mert a kézfogó végbe is ment. Az esküvöt meg 3 hó leforgása utánra tűzték ki, azaz — szüretutánra.
Azonban. — ember tervez — isten végez I
Vilmos és Emma — nem lehettek egymáséi.
A dolog ujy történt, hogy Vilm03_el-jegyzése utáo baza sietvén, utazására a kr\'sö éjjeli órádat használta fel, s a mint a forró nyár idején lenni szokott, hogy az égetően fonó nappalt szinte dermesztően hűvös éjszakák váltják fel; — ugy akkor is — a rendkívüli nappali hőséget — éjjelre kelve — fázitóan hideg szeles idő válta fel; ő pedig könnyű nyári ruháiban utazván, ugy átbült, hogy tífuszba rsett, a miből aztán fel sem gyógyult többé.
Eljegyzése után két hétre már kiszenvedett-— Örökre. Meghalt anélkül, hogy a földi Örömök legtisztább, legnemesebb üdvét: a családi boldogsígot élvezhette volns. Vele sírba szállott nemcsak a szülőinek, öröme, büszkesége és a megyének legderekabb, legkiválóbb fiatal embere; egy oly törzse, mely ha idő előtt el nem pusztul, — a hazaiak méltó sarjadékokat hagyott volna hátra; de a szegény menyasszonyának — Emmának — az életboldogsiga is! — Oh, mily borzasztó volt ez az ő mélyen érző izivére, azon
szivrf, mely zárkozottságánél fogva ugy is oly nehezen, oly későn nyilt meg a szerelem érzetének!
Fog-3 valaha feledni és ismét lángra lobbanni, égy más, tán ha nem is oly, vagy szintoly méltó tárgy iránt? Avagy örök gyászt fog viselni elhunyt vö\'egénye u\'án? Ah dehogy! Már miért is nem!? Majd bizony! ilyen szép leány oly erős búuak adja magát: férjhez megy és — feled! Hát mit is tehetne egyebet: c<ak oem ment el az esze, hogy most örökköa örökké utánna sirjon-rijjon; meggyászolj* egy évig, aztán: gombház, ha leszakadr lesz másl!
Ilyen és ehhez hasonló párbeszédek valáiak hallhatók már a temetésen és azután méginkább. Így okoskodtak a kávé nénikék és a fiatai és nem fiatal dandyk is. A „jó barátnők" meg összedugván fejeiké\'., titkos kárörömmel súgtak-búg-tak, hogy: „bizony itten az Isten keze működött; ugy se illettek volna Össze, nem lettek voina boldogok: Emma, az. ő búskomoly természetével — kétségbe ejtette volna Vilmost, aki oly életvidor fiatai ember volt, s ez bizonyára idő előtt elidegenedett volna tőle ugy isj Mig a komolyabban s nemesebben gondolkodó jóakarói és azok, a kik őt közelebbről ismerték, meg — szívből szánták őt és előre is megjósolták, miszerint: „az Emma szive földi szerelem számára föl nem tárul tö\'ibé Boha!8
P.-. nekik igazuk volt
(Folyt, következik.)
H A RMTN CZ KETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖUÖNI
MÁRCZIUS 18-án
A nagy-kanizsai izr. nőegylet köz-\\ gyüléíe-
Folyó hó 12-én tartotta az izr. nő * egylet évi rendes közgyűlését, melyen az egylet tagjai közöl 84-en vettek részt A gyűlést Vidor Samuné elnök urnő a következő beszéddel nyitotta meg: Tisztel t Közgyűlési . Minthogy\'a tagok ke#p számban vannak jelen, van szerencsém a gyűlést megnyitani és önököt tisztelt jelenlevők üdvözölni.
Mielőtt azonban áttérnénk a napirendre, engedje meg a tiszt- Közgyűlés, hogy felhasználjam ezen alkalmat, köszönetemet nyilvánítani mindazon tiszt, választmányi tagoknak, kik jubileumi üunep.é!yünk \'sikere érdekében buzgólkodni szíveskedtek, de egyúttal köszö-\'netet mondok* egyletünk minden egyes tagjánalt kik megmutatták, hogy tudnak lelkesülő: ecsetünk ügyeiért.
De nem mulaszthatom el azt sem, hogy külön köszönetet ne mondjak tisztelt, titkár urnák, ki dicséretes ügybuz-góságával a jubileumi diszgyüléat mara dandó emlékezetűvé, tette; ugyhiszem, h.ogy az ígen^tiáztelt közgyűlés helyeslesével találkozik azon indityányom, hogy Rosenfeld Lijos titkár urnák elismerésünk mellett, jegyzőkönyvi köszönetet is szavazzunk.
Tisztelt közgyűlés! Az elnökség mandátuma a mai napon lejárt, és ezennel visszatesszük tisztségünket a közgyűlés kezébe, köszönetet mondva a belénk helyezett bizalomért, melyet mindenkor teljes nagyságéban méltányolva, iparkodtunk, egyletünk érdekében érvényesíteni és amennyiben ez sikerült nekünk, nem e.gyedttl a mi érdemünk, hanem mindazoké, kik bennünket működésünkében támogatni szíveskedtek.
A mai közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére bátorkodom Lukáts Gyuláné és Weiss Dávidné úrnőket felkérni, titkár urat pedig arra, hogy múlt évi tevékenységünkről jslentési tenni szíveskedjék.
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után Rosenfeld Lajos titkár rövid szavakban köszönetét nyilvánitá a neki : szavazott elismerésért és felolvasta len- I dületesen megirt évi jelentését, mely a közgyűlés részéről a legnagyobb figyelemmel kisértetett. A jelentésből kieme-lendúnek tartjuk, hogy az egyesület a lefolyt .évben több mint 2000 frtot fordított jótékony czélra. A választmány 9 ülést tartott. Az egyleti tagok létszáma 9-czel szaporodott. A titkári jelentés és az alantabb közölt kimutatások felolvasása ntán szót emelt dr. Rothschild Sa-muné urnő és az egyleti tagok nevében meleg köszönetet szavazott az egylet elnökségének és kapcsolatban ezzel indítványba hoz,ta, hogy Vidor Samuné egyl. elnök urnő örökös elnöknek választassék. EzeD szóbeli inditványt kiegészité 32 tag aláírásával beadott Írásbeli indítvány, mely lelkes szavakban ecseteli Vidor Samuné urnő érdemeit, melyek öt érdemesítik ezen kitüntetésre. A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta és Vidor Samuné úrnőt lelkesedéssel az izr. nőegylet örökös elnökének választotta. Vidor Samuné urnö megköszönvén ezen rendkívüli bizalmat, ígéri, hogy egész tehetségével oda fog hatni, hogy erre mindenkor méltó legyen. — Ezután titkos szavazás utján megválasztattak: Blau Pál né alelnöknek és Sommer Sándor né pénztárnoknak mindket-ketten egyhangúlag. Uj választmányi tagot nyert az egylet Strém Vilmosné úrnőben, kí a jótékonyság gyakorlásában mindenkor az elsők közt van.
A választás megejtése után elnök a gyűlést bezárta.
I. .
Pénztári kimutatás.-
Bevétel: Pénztár-maradvány 1891. évről 100 frt 18 kr. A cs. és kir.48-ik gyalogezred zenekara hangversenyéből 17 frt 20 kr. Sattler Móráé alapítási összege 50 frt. Weinbándler Jakabné (Mád) adománya 25 frt. Sommer Ig-náczné adománya 25 frt itosenbaum Ka-rolin (Rio de Janeiro) adománya 5 frt, Blau Pálné adománya 25 frt, Grünhut Henrikué tdomáuya 25 frt. Dobrin Richárd adománya 25 frt, összesen 130 frt. Templom adományok 207 frt. Koszorú adományok: Boldogult Neumanné Weiss Julcsa után 1 frt. boldogult Lő-winger Leo után 17 frt, összesen 18 frt Virág-korzó jelmezestély tiszta jövedelme 720 frt 25 kr. Haeyomáoyok 40 frt 84 kr. Tapsági dijakból 647 frt 40 kr. Nagy-kanizsai takarékpénztár vi^szEfizetése 300 frt. Kamatok: Az izr. hitközségtől 135 frt takarékpénztári betét után 84 frt 68 kr., értékpapírok 141 frc 18 kr., összesen 360 frt 86 kr. Összegezés 2591 frt 73 kr.
Kiadás: Betegek és Ínségesek segélyezése Í510 frt 75 kr. Felvidéki ínségesek segélyezése 25 frt Síegény-
sorsa tamilokért fizetett évi tandíj 150 frt. Szegénysorán leányokrubázásal52frt .89 kr. .Átliance Izraelite*-nak évi tagsági dij 10 frt. Tachauerféle alapítványból 6 jó tanulónak Ösztöndíj 10 frt 60 kr. Betét a nagy-kanizsai takarékpénztárba 450 frt, betét a nagy-kaniisai takarékpénztárba (kamatok) 84 frt 68 kr., összesen 534 frt 68 kr. Titkár tiszteletdija 50 frt. Nyomtatványok és egyéb 26 frt 42 kr. Templom adományok beszedéseért 5 frt Szolga fizetése 30 írt. Pénztár-készlet 86 írt 39 kr. Összesen 2591 73 kr.
n.
jKiházasitási alap: Bevétel: Pénztári maradvány 1891. évrŐJ.,320 frt 98 kr. Esketési gyűjtések eredménye 247 frt 15 kr. Takarékpénztári kamatok 46 frt 89 kr. Összesen 615\' frt 02 kr.
K í a d áBTSegélyezések 210 frt Szolea fizetése 10 frt. Kamat betét a nagy-kanizsai takarékpénztárba 46 frt 89 kr. Péuztár-készlet 348 frt 13 kr. Összesen 615 frt 02 kr.
III.
Vagyoni állapot. Hitközségi pénztárban készpénz 2700 frt az izr. bitközség kezelése alatt 2 drb 1860-ki sorsjegy névértéke 200 frt 6 drb tiszavidéki sorsjegy névértéke 600 frt, 1 drb oszt földhiteliotezeti sorsjegy névértéke 100 frt, 3 drb. magy. jelzálog-hitelbank sorsjegy névértéke 300 frt, Magyar papirjáradék 5% sorsjegy névértéke 1900 frt. a nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank őrizete alatt. Takarékpénztári betét 1844 frt 30 kr.,be-tétkőnyvecskék az egyl. pénztárnoknál. Összesen 7644 frt 33 kr. — Kiházasi-tási alap takarékpénztárt betéte: 6/drb cs. és k. arany, 1 drb 20 francos irány 1038 frt 82 kr., betét-könyvecskék az egyl. pénztárnoknál; C drb. cs. és k. arany, 1 drb 20 francos arany. Öiszes vagyon 8733 frt 15 kr.
RüSöofeliI Lajos s. i. Viior Sanmae s. t
egyleti titkár. egyleti elnök.
Blau Paine s. t. Sommer Sáaíorné 1.1.
egyleti alelnök. egyleti pénztárnok.
Alulírottak fenti pénztár- és vagyon\' kimutatást a könyvekkel és egyéb bizonyítékokkal összeegyeztettük, azt, valamint a vagyoni állapotot rendben találtuk, ennélfogva a felmentvény megadásit indítványozzuk.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1893. márczius hó 2-án.
A számvizsgáló bizottság:
MnütttHeanluL
aLajGsnés.iv
Széiely Tíraáar s. l
Hírek.
— MárczluN 15. A sajtószabadság e feledheilen nagy és szép emléknapja, az idén szokatlanul kiemelkedőbb módon kegyelettel ünnepeltetett meg. A képviselőház e nap ülést nem tartott > Az or.-zág minden lapja ez érdemben ir sokat, lelkesítőt. A társadalom hévvel, hazafias örömmel hódolt a dicső eszmének. \'Nagy-Kanizsán is számos helyen megünnepeltetett magasztos lelkesültséggel, különösen a Polgári Egyletben 102 teritéka vidám társas vacsorával, melyen Dr. Bentzik Ferencz hatalmas (szmegaz dag beszédben üdvözölte a nemzeti nagyünnepet, s éltette a*nemes közérzületet; Dr. Fried Ödön poharat emelt Babocbay György polgármesterünkre. Dr. Szüts Miklós Deák Ferencz emlékére, később azokra, kik a szabadságharcában részt vettek különösen Piihál Ferenczre, Tu-boly Victor hatással adta elő lapunk homlokán közölt lendületes költeményéig Dr. Schwarz Adolf Kossuth Lajosra, később a Polgári Egyletre, különösen annak elnöke Dr. Bentzik Ferenczre, Huff-mann Mór Petőfi Sándor emlékére, Simon Gábor Eperjesy Sándorra, Plihál Ferencz az ünnepély rendezőségére, Bo-ronkay Károly a mostani nemzedékre, Tuboly Victor Sümegi Kálmánra majd a városi hatóságra Különösen a polgármesterre, Poór János az ünnepélyben megjelentekre, Sommer Náthán DrvSzüts Miklósra? Rosenfeld Lajos a politikai érettség lelkesültségére sa:. Éjfélkor kezdettek távozni a vidám körbői, míg egy víg társaság hajoalhasadtáig mulatott együtt czigányzene, pattogó rime-zések s dalolás mellett,
— Márczius 45. A magyar nemzet megváltásának ünnepét az l-sö nagy-kanizsai magyar asztaltársaság mint min-1, den évben, ugy az idén is megülte gyüt-helyiségében. Pintér Sándor nr vendéglőjében. Az ünnepélyen sok tisztelő ma-gyarérzelmü jóbarát a majdoem minden tag részt vett. Rothmann Béla a társasság elnöke megnyitó beszéde után egész özöne jött a szebbnél-szebb pobárköJ-szöntöknek, éltetve a hazát, a függetlenséget, Kossuth Lajost és a sajtósza-
badságot Az Ünneplők elhatározták, hogy nagy hazánkfiát üdvözölni fogják. Az; üdvözlő felirat el is küffietett Turinba.
— - Magántisztviselők mozgalma. Közöltük annak idején azon felhívást, melyet a magyarországi m agánkat atalnokok nyngdijiutézetéuek előkészít\' bizottsága intézett a vidéken ltkó kartársakhoz s ma már örömmel adhatunk hirt egy értekezletről, melyet városunk magántisztviselői tartottak f. hó 11-én Heltay József éa Székely Tivadar urak kezdeményezésére a nagy-kanizsai Casino dísztermében. Mintegy negyvenen jelentek meg ezen értekezleten, melyen az egybehívok indítványára egyhangúlag s lelkesedéssel határozatba ment, hogy a nagy kanizsai magántisztviselők üdvösnek és áldásosnak tartják egy országos nyugdíjalap létesítését, örömmel üdvözlik az eszme fővárosi kezdeményezőit s csatlakoznak a megindult mozgalomhoz. Erre a helyi bizottság választása következett, mely az ^rintkesést a fővárossal és a helybeli tagokkal fenntartja s-a mely: „a magántisztviselők orsjágos nyugdíj-egyesülete előkészítő bizottságának nagykanizsai választmánya1\' czimmal következőkép alakult meg: Tiszteletbeli elnök :^Stolczer Gusztáv, ügyvezető elnök: Székely Tivadar, alelnök: Ifjú Siuger Samu. titkár: Heitay József, pénztárnok: Bachrach Samu, ellenőr: Hírschler Sándor. Választmányi tagok: Löwe Adolf, Nádor Soma, Lendvay Samu, Weísz Samu, Goldschmied Dávid és Krausz Márkus. Felolvastatott még a budapesti központi bizottság távirati üdvözlete, melylyel az értekezlet véget ért.
— Hallomás szerint a villamos világításra szolgáló telep építéséhez Húsvét hetében belekezdenek.
— Párbajok folytak le aznapokban városunk falai között s ugy halljuk, hogy még több is van készülőben. Határozott ellenesei levén e középkori maradványnak, mellőzzük bővebb leírását.
— A sörgyár felépítése érdekében mulr. héten itt járt a sörgyári igazgatóság meghívása folytán Ewardj a Dreher-féle schvrechátí sörgyár volt igazgatója, Lovag Teszt a temesvári sörgyár igazgatója, és Schwachófer Ferencz a bécsi gazd. főiskola hírneves tanára, hogy a nagy-kanizsai maláta- és sörgyár berendezésének tervezetéről, \' mint szakértők, véleményt mondjanak. Ez urak 3 napig időztek városunkban,
— Paprika Marekovits Szeged.
— Jótékonyság. A .Hungária vendéglő városunki otelligeus egyéneinek rendes találkozási helyévé kezd válni, hol azonban uem csak Bachusuak áldoznak, hanem á jótékonyság nemes erényét is gyakorolják. — A napokban úgynevezett „Sirén játékszerből* csalt ki hangokat néháuy egyéniség a midőn a tányérozás szóba hozatott, egy ügyes hadfi csakhamar 4 frt 30 krt gyűjtött a helybeli népkonyha javára.
— A Polgári Egylet f. hó U-én ismét kedélyes eset szerzett azoknak kik termeiben megjelentek; — E jour-szerü estélyek ha tovább folytattatnak s különösen az ös-zí saisoa beálltával rendszeres programmal válnakaktuális á ^mellett, hogy a társadalom intelligens elemeit közelebb hozzák egymáshoz, művészeti Fzempontból is nem csekély érzékkel bírnak. — Az estély Macska Lajos piarista felolvasásával ktzdödötfki az „Arcz-iBméről" értekezvén nem egy pírt csalt a halvány női arczokra s a reggeli toi-leíteknél bizonyára többen néztek hosszasan a tükörbe, töprengve vájjon igaz e az mit a szellemes fulo\'.vasás tartalmazott Stokker Antal és Fried Ödöu Hanny Béla „Magyar tanczok* czimü darabjait négy-kézre nagy routinnal Játszották. Ezután a közönség méltó kedvencze Dr. Szűcs Miklós lépett a terem közepére s PetŐtl „Egy gondolat bánt engemet" cztmü költeményét nagy hatással szavalta el. — Majd Stokker Antal bilincselte le a figyelmet érzésteljesen zongorázva több magyar dalt A jó kedvű fiatalság -íánciczal fejezte be az estélyt; melyen a zenét Kótyi József zenekara (Csurgóról)\' szolgáltatta, kik nemcsak összhangzásos szép játékuk hanem szerénységükkel is elismerést szereztek.
— Helyreigazítás Lapunk előző számának fél iv mellékletén „márczius 11-iki 10-ik számához* helyett február 11-ki 6-ik számához — nyomdai tévedésből lett alkalmazva, melyet különösen a hirdetők részéről szíves elnéző figyelembe vétetni kérjük.
— Szabadságharcaink emléktárgyainak múzeuma Budapesten (Károly-kÖrut 3. szám) tudatja a bármily hazafias Ünnepélyeket rendező egyletek és községekkel, hogy szívesen ajándékoz ilyen czélokra nyomtatott Kossuth arczképek-ből egy-egy példányt, sőt bérmentve küldi meg azt a kérelmező egyletnek. Kossuthnak életnagy olajfeatésü leghívebb képeiből szép rámával együtt 30 48 éa 1# forintért lehet\'rendelni egy példányt
A ki pedig volt honvéd atyját, vagy meghalt rokonát óhajtja életnagy olaj-festésű képben bírni, annak fénykép vagy kisebb rajz nyomán ugyancsak a fenti árakban rendelheti azt meg az 1848—49. ereklye múzeum rendezőségétől Budapest, Károly körút 3.
— Heti felügyelő e héten (márczius 19—25) a nagy-kanizsai önk tűzoltó egylet örtanyáján Jack Ede szakaszparancsnok ur.
— A Magán tiszt viselők országos nyugdíj-egyesülete előkészítő bizottságának hivatalos közlönye most jelent meg. Szerkeszti Kondor Alfréd, ára negyedévre 1 frt 50": Szerkesztőség és kiadóhivatal váczi-körut , Pária Szálloda*.
— Ösztöndíjak a m. k. Operaházban. A magas kormány hazafias bőkezűségéből a m. kir. Operaház intendánsa azon helyzetbejutótt, hogy kitűzött programm-jáoak, a magyar nemzeti opera fejlesztésének czéljából énekesek képzésére ösz-löndijélloraásokat létesíthessen, a mely állomásokra a hazai mindkét nembeli fiala\'ságból mindazok pályázhatnak, a kik a megkívántató követelményekkel bírnak. E követelmények mindenekelőtt kiváló .hanganyag, tökéletes zenei hallás és megfelelő színpadi alak. A pályázni kívánóknak első sorban a vidéki dal- és zeneegyes ül eteknél kell jelentkezni az alkalmasaknak ítélt pályázókat azután lehetőleg maga az intendáns fogja az egyes nagyobb városokban személyesen meghallgatni. A további eljárásra nézve az intendáns körlevelet intézett az egyesületekhez.
— Elfogott tolvaj. Annak idején említettük, hogy Kápuszta Jelka cselédleány szolgálatadó gazdája Weiss Simon légrádi lakos -és szolgáló társa kárára 175 frt készpénz és több ruha nemű eltolvajlás után a megszökött. Nevezett tolvajnő elfogatott s a még nála talált 8 frt 10 kr. készpénz s 43 drb. ruha nemű bűnjellel a nagy-kanizsai kir. törvényszéknek átadatott
— Öngyilkosság Horváth Márton molnári lakos napszámos f. hő 4 én hazulról ismeretlen helyre eltávozott s többé vissza sem tért. — Keresése köz ben f. hó 6-án a Mura partján czizmáit megtalálták. Valószínű a szerencsétlen ember megunva az élet terheit, zavart állapotában Öngyilkossá lett •
— TÖz- A n.-récsei Rózsa-hegyen Garay Imre szt-jakabi lakos pioczéje f. hó 12-én este elégett a kár 250 frtra tehető, a tűz oka ismeretlen.
— Cjonczozás. 1893. évi főujonczo-zási eredmény Nagy-Kanizsa városában: előállíttatott 241 védköteles. ebből besoroz-* tátott 79, tehát 33 százalék, a mely igen\' kedvező eredmény.
— Névmagyarosítás. GiesingerHanni nagy-kanizsai illetőségű s itteni lakos .Péter"-re, Tachauer Aifred n. kanizsai illetőségű budapesti lakos BTörök"-re, Kohu Lizi (Irén) zala-egerszegi illetőségű s ottani lakos „Koppányi" ra magyarosították nevüket
— A népkonyhára befolyt ujabb adományokért, nevezetesen tiszteletes Seregély Dezső ref. lelkész "úrtól, mint e0y asztaltársaság adománya 4 frt 30 kr. és Strem Vilmosné urnőtöl/5~"írtért bá\'ás köszönetét nyilvánítja az\'elnökség. A népkonyha ez idényre mV, márczius 18 áu bezáratott. *
— A hely beji kath. föéymnasium önképző köre felolvatá okból és szavalatokból á\'lö- ünnepélyt rendezett folyó hó 15-én délután 2 Órakor az 1848-iki
"*márcziusi e emények emlékére. A változatos és gazdag programra egészben véve a legjobb sikert aratta, de különösen Landier Jenő bevezető beszéde, me-ljet szónoki héwti adott elő. Karbuczky Károly „Szabadság napja* czimü elme futtatása, melyben az 1843 márcz. 15-iki eseményeket ismertette és Fangler Béla „Kik voltak a honvédek", Tóth Kálmán ezen megindító költeményének korrekt szavalata, képezték a kiemelkedő mozzanatokat Gyújtó hatással szavalta Landler Petőfinek .Előre" cz. költeményét Az ünnepély a .Szózat" éneklésével ért véget, melyen az egész gymnasiumi ifjúság és a tanári kar is részt vett A szép ünnepéiy következő programm szerint folyt le: 1. Ünnepi beszéd.Tartotta Landler Jenő fögymo. VIII. o. t 2. Nemzeti dal. Szavalta Kripácz Lajos fögymo. VIII. o. t 3. Szabadság napja. Irta és felolvasta Karbuczky K. fögymn. VUL 0. tan. 4. 1848 márcz 15. Szavalta Két-szery László. 5. „Egyenlőség; testvériség, szabadság." Irta és felolvasta Mitz-ger Imre fögymn, VIII o. t 6. Márcz. 15-én cz. Ódát irta Mitzger Imre s felolvasta Holczer Zs. VUL o. t 7. 1848 előzményei, Irta és felolvasta Burkovics Kálmán V1H. o. t. 8. Kik voltak a honvédek? Szavalta Fangler Béla VI. o. t 9. Márcz. 15. Irta és szavalta Varga János fögymn. VIII. o. t. 10. Csatadal. Szavalta Landler Jenő. 11. A „Szózat\'-ot énekelte a fögymn. énekkar. A programm
mindenegyes pontját zajos éljenzéssel fogadta az egybegyűlt ifjúság.
— A palicsl tornaversenyek következő napokon tartatnak meg az a?pha!t angol verseny pályán 1893. május 1. 11-én, június 2, 29-én, július 2, 21-én, anguszt. 6, "13, 15., szeptember 10-én. Különös gond fog .fordíttatni a vetoczípéd, úszás és lawntennts labdajátékra. Az Achilleion 60 bútorozott szobával fogadja a versenyekre készülő athletákat, kiket három szaktanár oktat
— Slaviansky Nadina orosz nemzeti énekkar hangversenye 1893. márczius 22-én Nagy-Kanizsán, a .Polgári Egylet" nagytermében. Kezdete 8y2 órakor ^ste. Műsor: I. rész. 1. „Kaluga kapujánál", nemzeti dal, rendezi Slaviansky N. 2. „A fekete szemű fiatal ember", táoczdal. 3. ,Az aratónő"^_ mezei dal, rendezi Slaviansky N (magánének: Slaviansky N.) 4. „Wanja dala", vig dal variatiőkkal. (Magánének : Slaviansky N.) 5. ,Az éjjeli őr", dal, rendezi Warot-níkoff. 6. „Füszálacskám", szomornoem-zeti dal. (Magánének: Slaviansky N.) 7. „Óh. széles utam, te!" tánczdal. (Magánének: Slaviansky N.) IX rész 1. Dal és körtáucz „Russalka" operából Dargomigskytől. 2. „Édesen dalolt a fülemile kertemben", ókori dal Warlamoff „Oeuvres posthumes\'-böl. (Magánének: Slaviansky Ü.J 3. „Kedves leányka, itt jöonek a bojárok!" vig dal Dargomigskytől. (Magánének: Slaviansky N.) 4. „Eldugom gyűrűmet", ókori talánydal. 5. „Kapunk előtt*, körtánc/. 6. .Anyóka könyörülj rajtam", ókori fohászdal Gou rilerí tői. (Magánének: Slaviansky N i 7. „Ei" Ouchnem", jellemdal. Helyárak: Páholy 12 frt., 1. sor 2 frt 50 kr., 2. és 3 sor 2 frt, 4 éa 5. sor 1 frt 50 kr., a többi ülőhely 1 frt, karzat 1 fit 20 kr., belépti jegy 60 kr. Jegyek előre válthatók Práger Béla ur gyógyszertárában és este a pénztárnál.
— VHIamulágitás Csáktornyán. Csáktornya város képviselőtestülete el -fogadta a kebeléből kiküldött szükebb-körü bizottságnak a villám világítás tárgyában Molnár Lajos gutorföldi göz-malom tulajdonossal kötött szerződést, melynek értelmében a város évenkint fizet 2.000 forintot a világításért, amely 75 darab 16 gyertyaféujü izzólámpával és két, egyenként 600 gyertyafényű iv lámpával eszközöltetik. Azonkívül a város a váltakozónak a vasúti utczában ingyeu ad három hold telket A telep egy
, kiasebbsze:ü gőzmalommal és gőzfürdő vei lesz összekötve, mely utóbbi két iparágai Csáktornya varosa ez ideig nélkülözte. Ez ideig a villamvilágitást illetőleg magánosok kétszáznál több lámpát biztositoltak örömmel registáljuk e határszéli kis városnak ez irányú haladását melylyel sok nagy várost megelőzött
— A kultúrmérnöki kerületek uj felosztása. F. évi május hó 1-én a kir. mérnöki kerületek uj felosztása lép életbe. Az ország területe 10 kerületre oszlik. A dunántúli megyék s igy Zalavármegye is az I Ker. m. k. kultúrmérnöki hivatal alá fog tartozni, melynek székhelye Budapest.
— Heti biztosok e héten (márczius 20—24 ) a nagy-kanizsai Kisdedneveiő Egyesület óvodáiban Dr. Fülöp Kázmérné és Győrffy Jáoosné választmányi tag úrnők.
— Wahrmann Mór 100,000 forintos végrendeleti hagyományából a nagykanizsai hitközségi iskolának 300 frt és a zala-szent-gróti izr. hitközségnek 100 frtot juttatott.
— Gyászhír. Megdöbbenve vett ük a gyászhírt, hogy Szalay Lajos ügyvéd szerető jó neje meghalt. Enyhítse, a család fájdalmát a közrészvét, mely márczius 17-én történt temetésénél is nyilvánult. Béke hamvain !
— Ajánlkozás. Alulírott kulcsárné-nak, vagy házvezetőnek, papi vagy más nagyobb házhoz helyben ugy mint\'vidékre ajánlkozom. A gazdaság és házi-aaszonykodás minden ágában gyakorlati ismerettel birok. Értekezhetni velem szóval, úgymint levélileg magyar vagy németnyelven Nagy Kanizsa, Rákóczy-utcza 151. számú házban Breita Ádám urnái. Tisztelettel özv. Kovács Istvánná.
— Bajáról írják lapunknak, hogy Rakodczay Pál színtársulatának ott jól megy dolga. A közönség méltányolja azt a jelenséget, hogy egymást érik az újdonságok, melyek megszerzésében nem ismernek akadályt Mostanában adták a .Sultánt", mely rövid idő alatt 25 előadást ért meg a népszínházban. Adtak továbbá a népszinmü-ujdonságokat mind. A régibb operettekből Offenbach legjobb müveit: Kékszakállú herczeg, Gerolsteiní Nagy-herczegnő Bat Hauem ami ritka jelenség a vidéken, a legpikánsabb újdonság sem vonz akkora közönséget mint Shakespeare müvei: Lear, Macbett Július Caeaar, Velenczei Kalmár vonzották a legnagyobb tömegű nézóséget A főszerepeket B*aga az igazgató játszót*"
HARMIN\'CZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MARCZIUS 18-án.
Ki nyert?
Húzás mércz 15, Brünn: 84 18 70 34
Szerk. üzenet.
- — Többeknek. Csodálkoztak azon, hogy a márcziaa 13-iki ünnepélyt rendesé bizottság Üléséről lapnak semmi közleményt nem hozott. Egyedüli oka az, hogy az első ülés pénteken •síi 6 — 7 óra kóxt folyt le a lapank már akkor nyomatva volt. Két év óta lapunk rendesen a megsxáritottan szombaton reggel helyben Irihor-datik és vidékre postára adatik. Vagyis pénteken délután kinyomatva >ao.
— Dr. V. A. Ssjnalatankra a hossza közleményt térsznke miatt lehetetlen hoznánk.
— A szenvedő. Húsvéti számunk hozza.
jxry-ilttór.*)
Egész selyem, mintázott foalardokat
(mintegy 450 k&lönbözö fajban\'!, méterenkin: 85 krtól 3 frt 65 krig — valamint fekete, fehér és sziiaa selyemszöveteket 45 krtól (1 frt 65 krig szá lit — sima, koczkás, csíkos, virágot, damaszolt minőségben mintegy 240 féle dispositió és 2000 kulönbö\'ő sxin éa árnyalatban) szállít postabér és vámmon-tesen Henneberg ti. (cs. \'kir. udv. szállító) selyemgyá-ra Zürichben. Minták posta for-dulóval küldetnek. Svájciba cz.mzett levelekre 10, kros ét levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
Vese, húgyhólyag, húgydara és köszvénybántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hn-utos bán-talmainá\', orvosi tekintély-k által a Ifithion-forrás ¦
SALVATOR
sikerrel rendelve less.
Múgyhgjto lintásu!
Kellemes ni! Könnyes eiesztteio!
Kapható \'áaványvlzke. éledésekben éa gyógy szertárakba n. A Salvalor-forráa igazg.\\Eperfestn.
Házeladás.
Eötvöstéren 530/411. számú ház igen jó péküzlettel szabidkézbŐI eladó, minden bűvebbit alulírottnál.
Nagy Kanizsán, 1893 márcz. 17.
Németh Ignácz házgondnok.
*) E rovat alatt küzlottekért d«b vállal felelősséget a szerk
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTOR FI LAJOS.
HIRDETÉSEK.
X>x*. Popp J. C3-.
Bécsi CB. éa klr. oiztr. magy. él görög kir. udv. fogorvos
Anatherin szájvizének
különös hatása,
elismerve Janel üvula korlj o.tjs tudor
áltat.
Rendeltetik a bécai c*. kir orvosi egyetemen OPOLTZER orv o»-tudor, at?mi fóigez-1 gató ói csásx. és kir. udvari tanácsol, valamint Kleuioikr Bra«tz, H«ller itb. orvosok *IUl.
Esen ssájvli általáhan a fogak tisztántartására szolgál és felolvasztja vegyészeti tulajdonságainál fogva a oyálkat a fogakon és azok
között.
Különösen ajánlható anoak használata enéd Után, minthogy a fogak kőit bátram a rado*T~f\' husrésseeskék elrothadisnk fontán a fogak anyagrészeit veszélyeztetik és kallsmetlen száj-bözt okosnak.
Még azon esetekben is, hol már fogkőkép-zés létezik, igen nagy előnynyel használható,
h aimrja, kft iljm-f*1* uráné—kr* katraáljii /af
Ara: 1 nagy tégely 2 frt, 1 kis tégely 1 frt 20 kr. Kapható a
svájczi Haj-Elixir
magyarországi fóraktarában BUDAPEST, IV„ Kecskeméti-?* tcza 8.
S-étktüdés vidékre az*összegnek készpénzben vagy levélbélyeg-l*n előre való beküldése esetén bárhova bérmentve és telje-UlokUrtas melleit, vagy pedig utánvéttel bénnentetlenu.
CD
mii
mm
»e ff * 03
- m —* - - —
"S a - a -
cs
Soi- 2
mert megkeBsinyedésétakadályozz i, Ha afog. sak csak legeseké\'yeöb réssé le van törvf| agj as egész fog rothadásba megg és a többi egéiaséges fogakat ii elrontja.
a fonáknak természetes szép szinöket visszaadja, mintán minden idegen részeket vegyész eti-leg felemészt -és eltávolít.
Igen ba*zoo*nak Vzonyul mes\'erséges fogak tiaatánUrtásáxiál. Megörsik aaok eredeti ssinét és fényét, metTgátolja a fogkő ké.ződést és eltávolít minden kelleasetlea bOzt
Megssaoteti nemcsak a fájdalmakat,* mely k üre« és romlott fogaktól erednek, hanem a baj elharapódzása*, is gátolja
Jónak biaonjult továbbá az Anatherin-axár-ria a fogmj rotha.lásaál j mint biztos •oybitÓ szer tajdalmaknál, esélyek a m fogaktol és köazvéoy bajoktól erednek.
Ezen szájvíz mindet f«gfájdalmat könnyen, biatotan és minden olóbaj elóidésése nélköl legrövidebb id6 alatt «riyhit.
Kfllönöaea nagyra becsQlendó az Anatherin laájvis a lehelet tiaztaz.tartásinál, Talamínt a mar létez? bflzOs lehelet eltivolitásioál, mihes a gyakori it!ircosá» e!égség-s.
Nem ajánlhat eléggé elgyengfllt fogínynél-Ha as Aaatherin rzijriz esak négy hétig haaa-aáltstik a rendelet c?eri:.t, a beteg fogiuy si padtsiga elsősük és az íamét rÓasasaiaOvé válik.
Ép oly hassnosoak biZonyolt ezen azájviz ingadozó fogaknál, mely bajban görvélyeaek szoktak szenvedni, valamint akkor, ha előhaladt kor folytán a foginy fogyni kezd.
Biztos szer további az Anatherin szijvit könnyen vérzS foginynél Ennek ota foggyo-kerak ryeneesége. Ijy esetben keriféoy fogke e s«Qkségei. mert ez a foginy: eleveníti, miáltal az nj tevékenységié képessé tétetik.
íaagj palaczk i frt 40, eij közép 1 frt, \\ kicsi 50 kr.
hövényl fogpara rövid használat ntin a fogakat vakitő fehérekké teszi anélkOi, hogy ártalmára vo!na Xra dbbozoakint L3 kr.
Anatherin fagpastaja Qveg sselenczékben jO krral, j^nak bizonyult fogtisstitó szer.
Illattá fogaatája. Knvid has«nÍM után vakító fehér fogak (t rméssetei és műfogak) ápo-á^ára és a .• - . mogizantetéiére, darabja 35 kr.
Fog-ölomi igen gyikorlatt s a legbiztosabb eset a lyukas fogaknak ünólmozisárx. Aia dobozonkint 1 frL
Dr. Popp orvosi növényszappan
kiiflnő pip«re szer a sSmO", küteg, ^a májfolt, és szeplő ellen, a tissta üde arezbőr előmozdítása és fentsrtási;a, az atka, pórsenés, titz-
titlan arezbór. kelések ellen 80 kr. Popp VeloBtlne arezpora 75 kr. legfinomabb , franciia minőség, ólommentes, jól_fed, de nem f>-at. Popp Eau de ObIbím 75 kr.,A legjobb fsjmosé H*r, Erősiti a fejbőrt.
pflpp-féle Savon de Famille
pompás minőaég, franczía módon készítve kfilönöseo ajánlatot caaládok használatára. Darabja 15 kr Kapható b*t kfllonbőz" szinben és 6 kellemes és erós illattal. T^í-^T^r) leg fi no maibb szappanai 20 krtól 60 JrUr r krig, legfinomabb illatszerei 50 kr -tói 2 frt 50 krig, legfinomabb párnádéi Coa-metiqu-jei 10 krtól 1 frtig.
Dr. POPP J. a
hírneves
Toilette - különlegességei
Kaphatók: NAGY-KANiZSÁX : Práger B Ssórcs&ky B és Bel as L. gyógysaerétzeknél-Fesselhofer j.. Sommer S., Csillag B., Weisa í L«dof*zky, Roienfeld A-, Prezelmayer & Deutacb. NAGY- hajomBAS : Kőröi L. gy*gy*z. KIS-KOMáROMBAN ; Horváth E. S. gyAgyaz. CSÁKTORNYÁN: Gönczy Öiv. gyógy»z. ííe-MES-V1DON: Kiss Gy. özv. gyópysz CSURGÓN : Plachner F. gjógysz PERLAKON Sípos B gyógyss. musa-SZOMBATON : Bölcs B. gyóeysi A I.SÓ LENDVÁN : füst f. gyogysz. marczau: Kőrös V. gyógy*z NAGYLAKON: Mike Fr.. aiayer S. ajóryszerészek. NOVÁN : P<rsay S. gyógyss. NaGY-ATÁDON : B»da S. gyógyss. uraknál. Valamint Magyarí-rsaig minden gyógyririban é» ÜlaUzer kereskedésében Határozottal dr. Popp-féle gyártminyok kére nd ők.
a.
Co^nac-Ipar részvény-társaság
BUDAPESTEM.
Gyártmányai a nemzetközi bor- és élelmezési kiállítás
jnryje által
(udvari és egészségügyi tanácsos Vogel tanár eln.) közegészségiig, i szempontból a legmagasabb kitüntetést egyedül nyerték el éa alábbi orvosi tekintélyek elismerésének örvendenek. Dr. Ángyán tanár, Dr. Korányi tanár, Dr. Réczey tanár, Dr.. Kétly tanár, Dr. Kovács\'tanár, Dr. Stiller tanár,
Dr. Kézmársky tanár, Dr. Müller tanár, Dr. Tauffer tanár. A számos elismerő levelek közül, melyek iga?clják, bofry ezen cognac-gyártmányt a legelső hely illeti, csak az alábbit közöljök egész ter-jedt-l-rnbea.
Országos, m. Ur. tlniai es ^ tö^onti tvÚíiL. állomás,
(FSldmivelésQ. m. ^ft kir. minisztérium.)
IGAZOLVÁNY.
Az orszigos m kir. chemiai intézet és központi vegykisérleti állomás részéről hívat losan igazoltatik, hogy a cogn\'ac-ipar RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG cognaegj^n a modern technikai és az egészségügyi követelményeknek, megfelc-lőleg van berendt-zve s az ott gyártott készletből f hó 21 - napján hivatalosan vett {ötféle) cognacminták mindegyike kllogástalan jó mlnöst-g&nek találutott. Budapesten, 1892 október hó 28-án Az igazgató helyett:
Tóth a. k.
Sziveskedjék Uhát c-iakis ezen gyárimányokat rt-ndelni. Megbízások intézendök a
Cognac-Ipar részvény-társasághoz
BUDAPESTEM.
Legújabb Jüg?r es se- I Bar Minták -w I KDlön]eges»<ég;Tás7.on lyem melleayek. Ia»«> miuden irányban posta I és mososzovetekben. p-jjj— bernien tesen küldetnek, -^c ¦aLs™ ¦¦¦¦¦^¦¦¦bbdiibhbsi
Elitmert legjobb és legdivatosabb
S POSZTÓ KELMÉK 5
Tava zl és nyári igényeknek a legolctóbbtól a legfinomabb minőségig, valódi szín és tartós öltözetekre, felöltőkre és minden más használatra, szélkúld posta után vét mellett a gyári áron, magánoiokiak és szabóknak meterenkint\' is.
craktar: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár SCJBi\'W-A.rtZ MOR
9s%r Zwtttan Hrünn mellett, -ssja
Szövet egész öltözetre...... 3 frt 50 krtól 20 frtig.
n egy felöltőre....... 4 frtól 16 frtig.
, „ nadrágra....... 1 frt 40 krtól 8 frtig.
Fekete pervien ........ 7 írttól 12 frtig.
Mosó kammgarn öltözék valódi . . . 3 írttól feljebb.
Pique-mellények ........ 60 krttól G frtig.
Maradékokat olcsó áron ad, azonban az utóbbiakból minták nem adatnak.
E^yenruhaszövt-tek, bérmentes Loden és vadászposztók, Peruvienne és dosking szalon Öltözetekre és utazó plaidek.
HŐI RUHASZÖVETEK.
Miodeo uj.bb mintAk a leggazdagabb Tálasztékban.
.Hűiden egyes megren- I Mlntakönyrek ..abömesterek- I ... _ . .
...s I ¦ Elismerő Irat számos
deleslkUerletbtitosesi »ek bérmeDtre.
tartós TeTf,t blxtoilt I körből.
Hirdetmény.
Kotor község isköla*-építési munkálatokra ver seoytárg\\alást hirdet. A versenytárgyalás, határnapja f. évi márczins 25 ik napjának d. e- 9 órája. A tervezet és feltételek szerint egészen uj egy emeletes nagy népiskola lesz építendő 6 tanteremre, melyre a költségelőirányzat tégla, méazhomok és épöletfa nélkül 13602 frt é-
Felhivatnak a vállalkozóurak, hogy afennt-irt napou 10%.bánatpénzzel ellátva azémé-lyeBen magjelenniszt vesr kedjenek. A verBenytár-gyaláai feltételek a községi irodában bármikor megtekinthetők Zárt ajánlat is adható be.
*Kotor, 1893í márczins 12-én.
Keié György
jegyző.
Vojvoda Márton
birt.
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
Vegyelemezve a budapesti m. ktr. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, félig kötött szénsavtartalma kiváló hatásúnak bizonyult,\' különösen tüdbbánt a Imáknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jeleiiléle megóvja a beteget a káros, sőt .veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kö;öu szénsav gazdagsága a gyógyhaiás.: alkatrészeknek n beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is,t hogy a ho! szabad szénsav tanítómban erősebb ásványvizek, mint a Sí.Hersi, gleicheHiergi, tüdöbajokban, különösen tüdövérzé-seknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Görbersdorfban a Margit-víz otthonossá vált. — Orvosi tekintélycink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Navratil. dr. Poor, dr. Kétly. dr. Barnás; Bécsben: dr. Bamberger, dr. Doacrtsk, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légxö-, emésztő- és húgyszervek altalános hurutos bánulmainál.
S Mint ivóvíz 36
práserráüv gyógrizcrnck bizonyult a
kolera
-megbetegedés ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólago: íöraitár
I..
ea. *¦ k. K* si«rb) k. adv. Aavauj-vla-¦MUlltanftl. Bodapctl.
ügyszinien kapható d:ináén gyógyszertárban, füszerkereskedésben *« vendéglőkben.
K klassikuj^müvek stílszerű jelmezei és díszítései is elősegítették a sikert E jeles társulat Húsvétkor Nagy Kanizsán kezdi meg előadásait
— Népes értekezlet volt mult vasárnap Babochay György polgármester ur elnöklete alatt a murakereszturi apátságnak Nagy Kanizsára történő helyezése érdenében, miután tudvalevőleg elhalálozás miatt ez egyházi állás üresedésben van. Az értekezlet elejtette ez ügyet. Marad minden a régiben.
— Halálozás. Bokányi György t kanonok, szepetneki plébános 80 éves ko-jában márczins 14-én elhunyt. Életrajzi adatait lapunk egy barátja megírni ígérte
— Városi képviselőtestületi ülés tartatott Djárczius 17-én délután Nagy-Kanizsán, melyről jövő számunkban referálunk.
.— A Kathrelner féle Kneipp maláta kávé napról-napra nagyobb előnyt biztosit magának, a többi\'az egészségre nézve kírebb-nagyobb mértékben hátrá-tiyos pótkávék "fölött, ^különösen mint keverék a szemes kávéval, melynek ideg-gyengítő halásít tökéletesen paralisalja anélkül, hogy annak kellemes zamatját elvonuá, a mi a jelenleg is még itt-ott használatban levő pótkávéknál tapasztalható, még ez ellenben a szemes kávé izét és zamatját nagy fokban emeli és finomítja, ennél fogva érdekes azon tapasztalat hogy az intelígeosebb néposztály, mely addig kutat és kísérletezi míg magának mindenből a javát meg nem talílta, hogy azt magáévá tegye, ennek kö^öobető, hogy mér csak kevés szatnu család létezik, mely magának e szép tápláló és valóban élvezetdus tápanyagot a szemes kávéhoz a háztartásba be ne vezette volna. De hisz tekintve a a rendkívüli kellemes üdítő és tápláló hatását különösen nőknél és gyermekek nél nem H lehet csodálni, eltekintve vé gül a nem megvetendő megtakarítást a háztartásban, de különben megismert tény, hogy a szemes kávé magában gyengít inig a maláta kávéval keverve egyenlő mennyiségben zsongit, ennélfogva egyetlen egy oa á i: házban sem kellene e találó, de igen is igaz megjegyzést figyelmen kivül hagyni. Igen ajánlatos ott, abol még e különféle tekintetben kiváló tápanyag bevezetve nem volna, azt minél előbb a rendes háztartásba bevezefDÍ, kezdetben a maláta-kávéból csak egyharmad részt a 87-emes kávéval keverni, de csakhamar fellehet szállni, ugy hogy fele maláta, fele pedig szemes kávé használandó. Csakhamar azon kellemes meggyőződésre jutunk, hogy ott, a bol egyszer a Kathreiner féle Kneipp maláta pótkávé mé^izleltetett. a kellemes ize és tápláló tulajdonsága miatt nélkülözhetetlenné válik.
— Rövid hírek. Puskás Tivadar, a „Telefon-Híradó* genialis fe\'találója hirtelen meghalt. — Dr. Belopotzky Kál-¦man tábori püspök lesz zágrábi érsekké kinevezve. — Bismark beteg. — A szerb cxkirályi pár állandóan Bécsben fog lakni. Keszthelynek tavai 45,582 frt bevétele és 42.603 frt kiadása volt. — A keszthelyi katb. templomot 28 ezer forintért restaurálják. — New-Yorkban Kossuth Lajosnak szobrot emelnek a miilemíum emlékére. — Alsó-lendvai í.Ukizera ellen védekező egylet 120 taggal megalakult. — Az állami telephon-dijak ápr. l-tól kezdve 12 frtól 7 frt krraszállíttatnak le. — A párisi „Figaro* azt újságolja, hogy Ki.ályunk a trónról lemond. —
HARMINCZEETTEDIK ¦ ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIUS 18-án.
Né\'külözhetetlen
minden háztartásban a
KATHREIHER-féle KNEIPP-MALATA- KAVE,
szemes kávéizzel felülmúlhatatlan előayt ért ej, hogy az ártalmas dffezetétól a keveretlen vagy a rossz pítkaVék kellemetlen izétől és az egészségre nézve ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot nyújtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb Düknek, gyermekeknek és betegeknek. — üt áoTtott a ka t különös figyelemmel kerülni. — \'/, kiló á 25 kr. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő nr arczképével ellátva, mint védjegy.
BÖJTI IDÉNYRE.
Rizike (saláta gomba használati utasítássá!) legszebb válogatott keméityhúsú sárga minöségbeD: 5 k. doboz — — — — — — — 3 frt 30 kr.
5 k. doboz ezukorban főtt fekete Áfonya befőtt — — — 3 , 50 , ~i k. Palóc s»i csemege sajt friss — — — — — — í , 60 ,
5 k.^Plavniczi csemege sajt igeo jó" —; — — — — — 4 B 40 „
Romadour sajt darabja — — — — — — — — — ,35,
ScrSájt darabja — — — — — — — — — — — „25,
\') k. doboz kárpáti friss juhluró — — -- — — — 3 „ 70 a
Fenyves madár naponta friss fogásu párji — — — — — --,38,
Fogoly nagy húsos párja — — — — — — — — 1,-90,.
-Egy hordócska roariairozott lazaezhat — — — — — — 6, 50,
Eiry hordócska marinirozott pisztránghal — — — — — 5 „80,
Egy \'kilós zsák szárított nri gomba — — — — — — 2, 80,
Egy kilós zsák síáritott Lengyelgomba — — \'— — — ^ n 00 ,
mindkét fajta használati u\'asitással. "i k. I. rendű\' nagy lencse zsizsikmentes — — — — — 2 B — ,
5 k. II. rendű nagy lencse Ziizsikraentes — — — — — 1 „ 80 „
5 k. vaj zöld borsó kitűnő — — — — — — — 1,80,
k. sárga egész borsó — — — — — — — — — 1,20,
tt k. kivitelű Export aranysárga hámozott borsó — — — 1 „ 80 » 0 k. közönséges hámozott borsó — — — ___ _ l . ?0 „
5 k. tatárka dara — _____ — — — 2 „ 20 „
Étkező friss Iennmag olaj 1 kilós üveg — — — — — 1 — ,
Kitioö friss tlieá vaj kilója — — — — — — — — 1 „ 10 ,
3.Va l\'t- Demjon fehér kesernyés fenyő borovicstí. — — — 4 „ 2fi ,
372 lit. Demjon sárga édeskés fenyő borovicska — — — 3 „ 70 ,
3% lit. Demjon Cabinet ó szí Ivói rom — __ _ — 4250",
Vu li-t. Demjon kitűnő édeskésó rozs törköly (különleges ujdouság) 4""w>, 50 ,
A .legkitűnőbb minőségbén pnstautánvéttel, avagy azöiszeg etöre beküldés?
mellett bárhová! Az árak teljesen bérmentve minden további költség nélkül értendők, s kívánatra mindenhol kevesebb is kaphaió.
Terjedelmes árjegyzékkel szivesen szolgálok.
TtAt-Vi T^ó"!má"n szepességi termények kiviteli telepe lUUll XNdlIIlclIl SZEPES-SZOMBAT.
A Horgony - Pain- Expeller.
Ezen reg jónak bizonyult bedör-zaölés, csúz, köszvény, hátfájdalmak és meghűlések ellen a világ minden részén el van terjedve és kitűnő hatása által
¦V a leitjolil) *V|
háziszer hirnevét elnyerte. A valóü Jjporgony-Pain-Expeller majdnem min-Iötengyógyszertá-b-n kapható 40 kro*,
70 kros és I frt 20 kros üvegekben
és igy a legolcsóbb
„há/Jszer
Keil Alajos-féle
Padlózat-fén vraáz
m
(Glasur)
legki1 ünőbb mázoló-s \'.er puha padló számára. 1 nagy palack ára frt 1.35 kr. -: 1 kis pilaczk éra G8 kr.
Viaszk-k énócá
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló wámára, 1 köcsög ára 60 krajciár, mindérkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Jói f¦zerc ¦ lK?*.oocsesze - T*eüió
Az 1889 iki párisi világkiállításon aranyéremmel kitűntetve.
5" 3
á r i a c z e! I i
Gyomorcseppefc
ns^y szerűen nauiak gyon-or BsjimoíI. nL>-uiujr.cieii«n i bJLll él
A (fyomorbílffCT^x tunrrri: ítiiQT\'sii^tiq. o>omorg.tngelfq. Mbos leh-let | leHujtsAg. savanyu (elbOltugéí. hasAienes. gj&meve é*. fetesíeges nyatkaklva-lintii. sárgásig, undoi ét hiivii. --\' 5 u\'-liléi.
Hatbntus Kyin-«zeniek >-Í7.mivrtl; lejMjr.snál * menynyiben ez ¦ gyomortól üiini]>*jj>tt. gjomortul terhelésnél étel.-kki-l -r i[»lnkk*l.giHnteli. mijtuiok es hlmorrholiti-nal. -. «
Kiutili-tt h&j<>kitAl * Varinesrlli gtfemare*rpit évek óta kitfinfikriek bizony ultik, a mii >zhz ^iatt ,-zAz t>i-o-hyitvAnj lannslt Ejry ki- üveg ári haaziiala.il utaritáunl «ftyütt in kr.. timty üres: A * TO kr. U*gj*r"r*xfz\\ förmktAr:
Törtik JiKKMrf gyógyszertára lludapemt, KirAlj urcucJl sz. A védjefryet és «tAirA«: lázetewn tessék meirtekin-teniü C-»k olv\'c.*ei\'t>eke( i<--ck rlr.-Burfni. melyeknek burkoltra i..Id *zaUK van r»v-B*/tv« :i kesziift alAirásiva! ry**^TÍi-_*- |(; llrmdy) es eren **av»kk»l: .Ysloíli-ajrAl bizonyító "
NAGYKANIZSÁN*: Prager H L I .1 szeréstekuél. — BARCSON: Ko-bt-t Baut
Be
íjjíz "rétinél.
PSERHOFER J,-féle
gyógyszertáp
BÉCSBEN. I. KERÜLET. SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt ,zum goldenen Reichsapfel
Vértisztitó labdacsok,
lőtt általános labdacstk neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik -1 csakugyan alig létezik betegség, me\'ybín ezen labdacsok c«odás hatásukat n labdtcsok általános elterjedésnek örvendenek é* a! íg van csatád, mely-
eíorszer.\'nen be nem Vsonyitottik voUt*. Evtixedek ó b-n ezen kíttlo5 ház;sserbnl készlut nem volna Utálható.
Számtalan orvos által ezen labdacsok háiiszeröl ajánltatnak és fejánItattak minden oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és székrekedésből erednek: roint epe-zavarok, májbajok, kóiika, vírtolulások, aranyér, báltétlenség * hasonló betegséneknéj. Vértisztitó tulajdonságukuál fogva kitűnő hatáisal vannak vérszegénység, * abból eredő bajoknól i* : iey «ápkómál, idegeaségbol S2Árma»ó fejfájásoknál stb. Eien vértisztitó labdacsok oly könnyen hit .ak, *>ogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán m-g a leggyengébb egyének, de mé; gy^rm^kek á\'tal is minden xggodaiom nélkúl beveh-tök
A számtalan h&UiratbU, melyet t labdacsok fogyasztói a legkűlSnbözóbb és legnebez\'bb betegségük után egészségi;lc visizanverése folytán hozzánk intéztek, ezen he>yea csakis né kányát említünk mee asou megjegyzéssé1, hogy mindenki, aki ezen lan-dacsokát egyszer basználU, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlaui.
Schlierback, 183?. október 22-én. . gnT NB Nagy el;e-jedett-é<ük következtében ezen lab-
Tekintetes ur! 1 d.csok a legkiilBafelébb nev-k es alakok alatt utin«ztatn«i: en-
Alnlirt kéri, hogy felette hasznos és kitűnő vértisztitó lab- nek következtében kéretik csakis Psarhof r J.-féle vértisztitó lab-
darsaiból ismét 4 csomagot küldeni sziveskedjé-c. dacunkat kBvet-*ljii és csakis azok tekinthetők valódiaknak, me-
Nen\'eiter Ignárz, orvop. lyeknek hj.sznáiati utasítása a Piprhofer J. névali.irá*«sl fekete ¦zinbeb és minden egyei dobot fedele ugvanazoa aláirássai vörös
Hrasche, Flödník mellett, 1SS7. szept. ho 12-én. a-inben van ellátva. ~4jm
Tekintetei «r! . .
l^ten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé ke- AmpT-ilríH kn^7VPTlVkAíl(\\Oft W0"?* r^ot
rOluk. nvelveknek hatását ezennel megirom; Én gyermekágyban AIIieilKdl iiUoA> ClI J KtíIlUCS tisn legjobb szer,
meghűltem"©hannvira. hogy semmi munkát sem voltam többé \\ minden kfezv/.nyea és esosos bajok, 0 m. : permez-agy bántalom,
képes vígerni\'és bizonyára már a holtak közt volnék, ha az On \', l*g->zaggatis U.-bi»a, roigrai*net ideg-i fogf*jas, fofajas, fülszag-
csodálatraméitó lablacsai engem nem mentettek volna meg. Az j K»tá* >tD. stb •Ueo. 1 frt 2ü kr
Isten áldja meg Öut ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy i rn v • \' 1 jUp^/Ipe Pserhofer
ez-n labdacsok engem is tökéletlen kifognak gyógyitifni. a mint , 1(11111011111111 IldJ K t!IlUt?S már mátoknak is egészségük visszaoyiréiére seginégü! szolgáltak.
KoiScz Teréz.
Bécs-Ujbely, 18S7 november 9-én. Mélyen tisztelt ut! A legforróbb köszönetemet mondom ezennel Önnek 60 éves nagynéném nevében Az illető öt éven át szenvedett gyomorhn-rutban és vízkórságban, már életét i» megunta, melyrííl egyébként 1« is mondott, midin véletlenül egy dobozt kapott az Ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel, Weinézettel Josefa.
Eicheograberamt, Gföhl mellett, 1839. márcz. 27-éo. Tekintetes ur!
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az On valóban hasznos éa kitűnő labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok érteke felett éj azok, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetstéjsierinti használására Önt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel, Hahn Ignácz.
Gctschdorf, Kolbach mellett, Szilézia, 1833. okt. S án
¦ T. nr!
Felkérem, miszerint az Öo vértisztitó labdacsaiból egy csomagot ¦\' dobozzal küldeni aciveakedjék. Ciakia az Ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet ki-fejesem, vagyok tisztelettel, Zwickl Anna.
kisen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-f«le, az ..arany biroúaim; aiaáhiz1- ciinzett gyógyizartárbti. Bécsbei I.,
Slooerttratse 15 iz. a. készíttetnek valódi minőségben s egy IS szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, mely-ben 7 doboz tártaimaztatik, 1 frt OS krba kerül; bérmentetlen utánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy ciomagnál k-vaselb nem küldetik el.
Az összeg elöbbeni ¦ k (raí legjobban postautal-
ványon eszközöltetik) bérmentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt 2Í> kr. 2 csomag 2 frt S0 kr. 3 csomag 8 Irt 3$ kr., 4 esomag 4 frt 4Q kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. éi 10 csomag 9 frt 20 krba
kerül.
J.-MI. Evek bosszú sora óta vals-hajnövesztő szer között orvosok álul a legjobbnak elérve. Egy elegánsan kiállított nagy stelenczével 2 frt.
Stender\'- tanártól. Ütés és sziirás által okozott sebeknél, mérges da-gaMtoknál. ujjknkags, sebes- vagy gyuladl-mell vagv más ily ba-jok.il, mmt kitüno szer lón kipróbálva. 1 légely 50 kr BénneuUv
Általános tapasz
Pserhofer J -tol. Sok év óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, mint leg-köcsöggel 40 kr. Bérmentre G5 kr.
~>5 kraji
Fagybalzsam
biztosabb szer elismerve
TTtif\'ííTlAíív effí iltB-,ino"n isméit kitűnő háziszer, hurut •^liíu.ii^u:v, rekedteég, görcsös köbegés stb. ellen. 1 üve-gecske ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.
ÍilatüQQT\'AnP\'/líl ÍPrig»i csöppek) kogroatottt gyemor, jieLtJSSAtJUU/rld rosa emé8Z,é, él mindennemű altesti b«jok ellen kiiünő hiziwer. 1 üvegeiével ZZ kr., 12 üveg 2 frt
Általános tisztitó-só ÍSSSfi-Og-JZSl
minden következményei, u. m. : főfájás., szédülés, gyomorgörcs, gyotaorhév, aranyér, dQgnlás stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam. \\2^J:r-\'s,íi,\'i"s Por -a lábizzadás ellen. nx^SiTíTHTlí\'
képzödS kellemetlen saagot, épen tartja a" lábbelit és mint árta mitlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve 75 kr.
kitünS szer golyva ellen. 1 fiveg bérmentes küldéssel 65 kr.
Helsó vagy egészség-só iíSSST*-^
a rendoilen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1
Ezen :í\' felsorolt keisitményeken az osztrák lapok-
ban hirdetett bel- és kfiiföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron Tannak-éi a készletben netán nem levők gyorsan és olcsón megaaeresletnak. — Postai merre ndelesek a leggyorsabban énkor 51 tétnek, há a pénaösazeg elSre bek Öl de tik ~r nagyobb megrendelések utánvétellel k&Idetnek. Bérmentve oakia oly esetben történik a küldéi, ha az összeg elCre beérkezik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek,
Golyva -balzsam,
A fennti különlegességek kaphatók Tőrök jozsef gyógyszerész urnái Budapesten, Király utcza
12-ik szám
1ANDA |f ÁR OLY
^| kereskedelmi |^ raűkertesz
ajánlja jaiskaláihól nemesfaju gyümölcsfáit, díszfáit, különösen ezekből nagyobb mennyiségben erős törzsű vadgesztenye, Gelegonya, óUduua es Ih ír fákba n {ahorn), nagyválasz ¦ tékban diszbokrok; továbbá 3000 drb miqas törzsű thea és remonlánt rózsák, havi rózsák, disz- és virágzó növényeié szőnyeg növényeit nagy mennyiségben . nemkülönben minden e szakba vág#, a tyjobb minőségit csirakéjses konyakerti és virág magvait az utóbbiból május líavában palánták JOO szám is adatnak jutányos árért. \\ sargonyezim
Csokrok, koszorúk minden évszakban kapha- \\ J A, TüT U A
tök. Üzhletkelyiség.- Sugáréul Ttabochay ház X\'j^^?*____
Kertészet és faiskolák: Bátory> utcza 17- JSatjy-KaiiizHaii
KÉREM NE VITATKOZZÉK!
Hisz minden finomabb ízlésű ember tudja, hogy
Illlill GYULA
_.% női és uri divatáru raktára
XíiSiV-kaní/siiii íoht Bíibócliiiy lik,
a legelső és legjobb
II? ÁSÁBLÁSIÍ0BBAS,
hol nyakkendők, sima szegélyes és hímzett ingek, gallérok és kézelők, botok, nap- és esernyők, pipere czik-kek, harisnyák, mellfüzők. pamutfélék, női ruhadiszek és Isten tudja még mi minden, nemcsak
mr a legújabb divat szerint, ~«i
hanem jutányos áron is kapható.
Ha nem hiszi, tessék személyesen meggyőződni, az üzlethelyiségre köny-nyen rá fog találni, mert mindig egy nagy csoport ember bámulja a gyö-I nyörü kirakatot.
N\'yomatott Ifj. Wajdits József kőaj-vnyomdájában Nagy-Kanizsán.
\\A(iY-KAÜlZSA. 1893. márczias 25-én.
Előfizetési áil
Kgrsz é*re . . . 5 frt — kr.
évre . . . . a frt f>0 kr. [Negyedem . . . 1 frt 25 kr. Egye* *zam 10 kr,
HIRDETÉSEK - basából petitsuruaa 7, másodszor e minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN .petit soronként 10 krért vétetnek [fel. Kincstári illeték minden egyes] hirdetésért 30 kr. nzetendö
Harmlpczkettedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT
A .nagykanizsai malátagyár és serfózöde", a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztari .önsegélyző szövetkezet", a .Kotort takarékpénztár
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátorfl Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimzetlen Nagy-Kanizsára bérmentve intézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogad-
Keziratok vissza m-m küldetnek
részvény-társaság", a .nagy-kanizsaj^okéntes tozoltó-egykt", a .nagy-kanizsai kisdedneveió egyesület- a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" \' » „n.-kanizsai izí. jótékony nőegy/gt", a .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kíllválasztmányának hivatalos lapja \'
HETENKINT fljgYSZER; SZOMBATON MEGJELENT) VEGYES TARTALMÚ HETILAR
A malomipar.
(Folytatás és vége.}
KzekbóT világosan kitüriik, hogy a kivitelre dolgozó nagy malmok, csupa liberáíitisból, háromszor annyit kapnak a vámon, mint a mennyit fizetnek a réven.
K -nyilvánvaló kedvezmény jogosít föl arra a kérdésre, hogy mit szóina a miniszterelnök ur, ha 20.000 kismalomiparos, fenyegetett létérdekének szempontjából, háromszor annyit kérne vissza 100.000 tagból álió családja részére, mint a mennyi évi adót fizet! \'
Ily ellentétes állapotot csak a magyarországi molnárok voltak képesek ez ideig hallgatagon tűrni, bár a vámkedvezmény kivételes behozatala óta, a pusztulás lejtőjén rohamos gyorsasággal közelednek a végképen való, tönkremenéshez. És ez természetes következménye a nagymalomipar által élvezett kedvezménynek, melylyel¦ szemben, hogyan is bírhatnák kí a versenyt. Hisz e vámkedvezmény folytán a nagy malom ipar legalább 50 krral olcsóbb búzát őrlet, mint a kismalomipar. Erre példaképpen kimutatom a mai buza-árfolyamot. 10(1 kiló tisza-vidéki buza 8 frt. fejérmegyei 7 frt 70 kr.. 10-. mániái G frt 20 kr.. összesen 21 frt 90 kr., melyből levonva az 1 frt 70 krnyi vámkedvezményt, a 300 kiló buza ára 20 frt 20.kr., vagyis HM) kiló G frt 13 háromtized kr., holott a közép m ínőségü buza ára is ma 7 frt 40 kr
liy állapotot hallgatagon eltűrni, fölér az öngyilkossággal. Mert ezzel a kedvezménynyel adatott meg a nagy-malomiparnak, hogy a börze-bi-róság oltalma alatt, minden felelőség terhe nélkül, potom áron, az ország minden részében elárnsitja silány ro-
mániai búzából kipréselt keserű minőségű kenyér-lisztjeit a kismalomiparnak elnyomására, mert ez, a hazai jóminóségü buzák drága ára miatt, nem birja a versenyt folytatni; pedig a kis mümalom-ipar 100 kiló búzát mindenkor képes oly rezsi mellett, esetleg még 10 krral olcsóbban is, előállítani, mint a nagymalmok.
Ezzel a saját tapasztalásomból merített megokolással elég világosan kimutatom, hogy a vámkedvezmény még a nagymalomipar létérdekében sem tartható fenn a jelenlegi állapotban, mert annak erőszakos fenntartása a kis mümatom-jpamak szándékos elnyomása, a mi ellen küzdeni minden molnárnak kötelessége.
A magyar nagymalomipar fennállása eléggé biztosítva van azzal az óriási tökével, mely lyel rendelkezik, mert kellő óvatossággal még szűk termésű évben is kellő haszonra dolgozhatnának vámkedvezmény nélkül is. Az én egyszerű eszemmel bírálva helyzetüket, a létérdekük hangzatos czime alatt kicsikart vámkedvezmény valóságos kétélű kard az ö kezükben, mely lyel nem oda vágnak, ahova néznek, mert a vámmentes romániai buza hozta Óket összeköttetésbe az aldunai gabonakereskedő világgal, hol szükségleteiket tetszésszerinti mennyiségben inkognito bármikor fedezik. Ez tette őket elkapatott börze-játékosokká, hol a búzaárakat tetszésük szerint emelik vagy nyomják.
A vámmentességi kedvezményt a nagy malmok ama czim alatt eszközölték ki, hogy ők-, világhírű fejlettségüknél fogva, képesek a külföldi búzát is itthon felőrletni s mint lisztárut külföldre exportálni. Ha csakugyan így használnák föl a kedvezményt, senkisem szólna ellené; de nem igy tesznek, hanem a romániai
búzát kétharmad rész magyar búzával összekeverve őrletik azért, hogy a hazai nyersterméHyt a külföldi hozzákeverésével tetemesen olcsób-bithassák. s az ily számítás szerint olcsóbbitott nyerstermétiybÖl Őrletett fehér lisztet exportálhassák.
Ha most számításba vesszük, hogy a romániai buza, silány minőségénél fogva nem tartalmaz 30 százalék fehér lisztnemet, mig ellenben a 78 kilós magyar buza legkevesebb 50 százalék fehér lisztet tartalmaz; ebből az arányból elég világosan kitűnik, hogy a nagymalmok romániai buza czimen magyar búzából őrlőit lisztet exportálnak és az importált romániai buza sötét Hsztnemeit a hazai termés rovására és a kismalomipar elnyomására, az ö igen szép hasznukkal itthon adják el. Ez pedig visszaélés és igazán nem méltó az állam támogatására s az a kismalomipar sem szolgált rá, hogy az állam szántszándékkal tönkretegye.
A miniszterelnök ur figyelmét óhajtottam fölhívni az itt elmondottakra s ha jogos érdekeink védelmében tett jelen felszólalásom méltányos fogadásra talál, akkor elhiszem, hogy nem csupán üres frázis az a sokat hangoztaott liberalizmus.
Pozsgay Miklós molnár.
Az Athenaeum illusztrált magyar irodalomtörténete.
Az utóbbi két évtizedben örvendetesen föllendüli a magyar irodalomtörténet müvelése; nagy számmal jelentek meg különböző korokról és Írókról szóló tanulmányok, monográfiák, sőt" az egész anyagot felölelő rendszeres munkák. Csakhogy ezek tisztán iskolai használatra, amazok pedig legnagyobbrészt a szakemberek számára készültek. Olyan nagyobb munka, mely a kutatások eredményeit Összevonta s a kiválóbb irodalmi irányokat és írókat mívelödéstörténeti
I keretben, a nagyközönség által is élvez-i hető előadásban adná, még eddig hiány-i zott. De hiánya régóta és nagyon érez-hető volt. Ezen a hiányon fog segíteni \\ az a díszmunka, melyet az írod. és velödédtört legkiválóbb Bzakeröínek közreműködésévé! Beöthy\'Zsolt, a nagyhírű aestheticus szerkeszt, s melynek eisö füzete most jelent meg. Bevezető czikke . az az értekezés, melyet maga a főszer-| keaztő a Kisfaludy-társaság egyik téli [ estéjén olvasott fel. A 2-ik a magyarok i őskoráról, a néprajzi és régészeti leg \' ujabb eredmények felhasználásával, a | 3-dik a magyar ny. eredetéről, a 4ik a ; pogánykori költészetről szól. A füzet \'¦ egyszersmind valóságos remeke a nyom-i dai kiállításnak; a nagyszámú szöveg ; illusztráczión kívül gyönyörű a középkori iróbarátot ábrázoló s 8 színben pom-: pázó első initiale; a mü melléki etek közt : igen sikerült a Czwiltinger könyvének i hasonmása \'s a Halotti Beszédnek olyan ; színes felvétele, meiybez hasonló hü má-\'¦ solatot eddig a technikai eszközök fejletlensége miatt nem is lehetett volna ké-! sziteni. Az egész nagy mű elörajzát a következőkben adjuk:
A magyar irodalomtörténet képes ké-\' zikönyvét indítjuk meg. A nagy magyar közönség számára Írjuk, melynek rég szüksége vau rá. De szüksége van egész nemzeti művelődésünknek is arra, amire vállalatunk törekszik: ho%y irodalmunk : ismerete, szeretete, ápolása terjedjen és erősödjék. Még pedig erősödjék történeti alapon, a melyen állunk s a mely haladá-i sunkat is biztosítja. A magyar szellem I története és hősei: nemzeti erősségünk i és iskolánk.
A nagy közönségnek irunk. Előtte ki-l vaujuk megvilágítani nemzeti eszméoyeiu-j ket, a mint irodalmunk történetében meg-! jelennek és fejlődnek: az ezredik év I magyarjának bemutatni az ezer év ma-j gyarjának lelkét. Közönségünk israere-j teit gyarapítani és rendezni törekszünk, | ízlését fejleszteni és nemzeti érzését erősíteni- Sem czéiunkat, sem közönségünket nem tévesztve szem elöl: az irodalomtörténeti tudomány jelen színvonalán alaposság mellett előadásban nemesebb értelmű népszerűségre törekszünk. ! Arra, hogy könyvünket a mívelt közön-| ség minden osztálya haszonnal és gyö-; nyörüséggel olvashassa.
A könyvet a magyar irodalomtörténet kiváló munkásainak egy nagyobb társasága irja- így egyfelől miodeo egyes czikk oly szakember tollából kerülvén, kinek sajátlagos tanulmányai körébe esik az illető tárgy: megbízhatóság és alaposság tekintetében a .vállalat kéazülté-nek ez a módja a legnagyobb biztosítékot nyújtja. Másfelöl, kiváló irók közreműködése által, a munka érdekes és becses emléke lesz irodaiomtörtónetirásunk jelen állásának.
Köre: a szorosabb értelemben vett nemzeti irodalom. Tehát első sorban a költészet s mellette a tudományoknak oly ágai és képviselői, kiknek a nemzeti mívelödésre jelentékenyebb és általánosabb befolyásuk volt: szónokok történetírók, bölcselkedők. nyelvészek. A tárgyalás formája\' lehetőleg oiografikus lesz: munkáik kapcsolatosan mutatva be fon-tosabb életrajzi adataikkal s koruktól vett és korukra gyakorolt hatásukkal. Az egyes korok történetét mlvelödéatör-téneti bevezetések nyitják meg. Ezen kívül a mivelödési életnek fontossabb s az irodalommal szorosabban kapcsolatos mozzanatait (iskolák, könyvtárak, könyvnyomtatás, hírlapirodalom, művészet) külön czíkkek tárgyalják.
A munka gazdag és diszes illusztrációkkal jelenik meg: külön/^részint színes képekkel és a szövegbe nyomott rajzokkal. Miniaturák és kodexlapok, czim-rajzok, régi nyomtatványok és íl-lus;..rácziÓk, kéziratok és" aláírások másolatainak, arczképeknek s az irodalomtörténet tekintetében emlékezetes tájak és ¦tek rajzainak gazdag, hü és mü-vészikivitelü sor fogja\\disziteni.
Az egész könyv ?5 — 50 ívre fog terjedni. Két három Íves fél havi füzetekben adatik ki a folyó évi márcziu,s havától fogva ugy. hogy év alatt az egész mü be legven fejezye. Minden füzet ára 40 kr.
A mü munkatár.-ai ^.Alexander Bernát, Angyal Dávid, Badics Ferencz(egyszersmind segédszerkesztő). Ballagi Géza, Bayer József. Bánóczi József, Erdélyi Pál, Fraknóí Vilmos, Gyulai Pál, H*hu Adolf, Haraszti Gyula, Hegedűs Istváo. Horváth Cyrill, Imre Sándor. Jancsó Benedek, Kardos Albert, Kelemen Béla, Lánczy Gyuia, Marczali Henrik. Négyesy László, Péterfy Jenő, Pulszky Ferencz,
TÁRCSA.
A megtérj.*)
Egy azegény öreg nő bottal a kezében, Ment az ntcza-járón ingatag léptekkel;
Talán a templomba vitte éppen vágya. Hol a jó Istennél mindenki vigaszt iel.
\'Utána vetődött egy pajkos fiúcska,
S nem bLgyá békével: ott volt a nyomában ;
Gúnyosan majmolva lojtó köhögését, Mikor meg-megállott nehézkes injában.
Tűrte az erőtlen, de mit is tett volna A gyorslábú, gonosz ficzkú ellenébe?
Nem maradt azonban még se üröm nélkül: Egy markos legénynek kerülvén kezébe.
Mint mikor a karvaly prédára suhint le, Körme közé csípte galléron kegyelmét;
Jajgatott is nyomban, airva, asdekelve: Csak ne bántsa! többé a bogárnak sem vét.
És az öreg néne szánta meg: reosgve Könyörögvén érte jóságos szivével,
Hogy megbocsát néki, — nem tehet tán róla, (ívom lesz a virág is, ha borján közt nő fel.
A haragos felhő megcsiüapult erre, S hozzá fenyegetve visszatért lakába,
Melynek ajtajából nézte a rút dolgot, Mig közbe nem dörgött méltó bosxusága.
És a bűnös megtért: hála érzetében As öreg jó kaikét soha nem feledte, —
Kezet csókolt néki, elbacsazott tőle
Hallgatagon, némán ; könv beszélt helyette
HAJGATÓ SÁNDOR.
*) Mutatvány szerző gyermekverseiből, mely Húsvétra megjelenik, azért a gyűjtő ivek szíves beküldését kérjük. Sserk.
Melyik volt boldogabb-
(Beszély.)
Irta: Seperné Nagy Comélia. (Folytatás.)
Emma szive mélyébe zárta ugyao fájdalmát, vesztesége fölött nem panasz-kodon senkinek; de azért élete örömének vége volt. Vilmos halálával, reá nézve oly sivár, kietlenné vált az élete, a mit még nagy tevékenységévél s nemes hajlamait követő \'¦— jótékonyságával sem bírt szebbé s elviselhetőbbé tenni. A szivében támadt űrt nem tölte be többé soha semmi, Örömpir nem festé, mosoly nem derité többé az arczát, örökkön búskomor, méla hangulatú volt. Játszi kedvre nem derült ő többé soha; a „szerelem" sző pedig olyas örok-gyászu rejtély maradt előtte, a nie.ynek megfejtését asirontúi fogja csak majd megoldani: otlfennta hol Vilmossal — lelkeik — ismét találkoznak. Az c élete egy lassú haldoklás volt, olyarvmint mikor a félig kinyílt rózsabimbó — belső féreg emésztvén — elpusztul, elhervad, mielőtt teljesen kinyílt rónává fejlődhetett vclna. Rövid élete örömtelen egyhangúságban telt el. Már 30 éves korában elköltözött oda, ahová — a szenvedés töviseitől vérző szivek oly igen korán elvágynak: a sirba.
Mi természetesebb, minthogy mindenki megdöbbenve vette a gyászjelentést s .fájdalmas hangon mondogatták ismerősei a temetésén: eBe kár érte! Mily rövid ideig élt és még sem lehetett boldog. Szegény,
a. mily boldogtalan volt életében, talán annál boldogabb lesz majd halála után; legalább megtalálja szive ntugalmát Oh mily szánalomra méltó volt a szegény: soha sem ismerhette meg a szerelem üdvét, boldogságát. Szív-élete egy árnyékon nőit virághoz hasonlított, a melyet a nap forró sugarai soha sem ragyogtak be, soha sem hevítettek át. Kern boldogabb-e az olyan virág sorsa, a mely a nap-hevében, annak forró sugaraitól — ég el, mint azé, a mely a napsugárnak hevét, melegét örökké nélkülözte; a mely abban kénytelen elsorvadni, hogy örökkön azután vágyódjék, — a mi neki a színpompáját, életképességét megadhatná ? Ilyen a nő sorsa is. Elpusztulni kénytelen az idő előtt, a ki az élet üdvét: a szerelmet nem élvezheti. Mert mi is az elet szerelem nélkül?! Egy nagy sivárság — virág nélkül. Az olyan élet sem a szivet, sem a lelket nem gyönyörködtetheti. Igaz, mind igaz, mondák mások. Csakhogy lássátok, az Ő élete még sem volt olyan egészen vigasztalan. Ó vagyonos volt és így bő alkalma nyílt a jótékonyság gyakorlására. Szive-bánatát nagyban enyhítette az a tudat, hogy mások könnyeit tehetségében volt felszáríthatni. Es ö igen sokakkal jót is tett S ez* neki nagy. örömet is nyújtott. Mily szerencse az, ha valaki igy enyhítheti a saját fájdalmát Igen, de az csak is a nemes lelkeknek adatott ám meg. Mindenki nem\' erezi ám át a jótékonyság gyönyörűségét Vagy ha érzi is, de a saját bája annál sajgóbban fájt ám neki, hogy azt
| nem gyógyíthatja meg semmiféle ír sem.
Ah, borzasztó az, ? gyógyithatlan seb-¦ bel a szívben — egy egész életet át-küzdeni, még akkor is, ha az az élet I — rövidre is van szabva. Mennyit kellett annak szenvednie, mig a bánat egészen legyőzte, mért erős lelke volt! Szegényt, : szegényt be sajnáloml" j Igy siratták el szegény Emmát a jő-\'¦ barátok. És — sokban igazuk volt Sokat. , igen sokat kellett szenvednie, mig s?ive r egészen megtört. És mégjs, — nem \' volt-e Ő boldogabb, mint nővére: Olga? Olga? Igaz! Hát mi sorsa lett Olgának?— fogják kedves olvasóim kérdezni. Tehát teljünk vÍbszs ó hozzá. Olga férjhez ment Neje lett egy olyan férfiúnak, a kii. Ő — lelkének egész hevével, szivének teljes benső méíységéval nemcsak szeretett, de sőt imádott is; kit élénk képzelődése — a férfiúi eré-! nyek mintaképévéalkotott.Ésezenimádat-szerü szerelem, szivében — férjének egy \\ olyan oltárt emelt, a melyen — férje — I mint egy magasztos, fenséges istenség-| nek oltárképe — helyeztetett el. A mi 1 csak szivét eltölté: mind az a tiszta, ! ihlenszerü. magasztos, tiszteletreméltó, forró s benső érzelem — mintegy mirha s tömjén-füst — áldoztatott fel általa folyton ezen oltárképnek, azon meggyőződésben: hogy ez még mind mind csekélység ahhoz képest, a mit e kiváló férj, o magasztos, nemes jellemű férfiú tőle megérdemelne.
Ha akár szellemi, akár anyagi áldo-
j zatról volt szó: íérje iránti áldozatkész-i sége — határt nem ismert. Vakon bizott | s hitt benne, mint a vakbuzgó, igazhivő ; muzulmán Allahban. Sorsát életének :
anyagi és szellemi állapotának intézését,
egész vakon, — mint a muzulmán a i Fátuméra; — az ö kénye-kedvére bízta. [ Férje ugy rendelkezett vele, mint saját ; énjével, mert hisz nejének az énje egé-[ szen az ö énjébe olvadt S igy, egészen , átszellemülve élte át házasságának elsÖ
éveit. Oly boldog volt a mily boldog. : — egy férjét ily szerető asszony — csak
lehe^ É-i a férj? Szerette őt? — fogják
önök kérdezni. Oh bizonyára!
(Folyt, következiít)
A kanizsai harang.
Egy baja volt a piczi kis leánynak: Hitt annak a barna fiu szavának. Mért ne hitt vóa\', üdvöt mondott az a hang — — Megkondult a kis harang.
-UdvŐt mondott kárhozat vált belőle,
Szelíd szellő ezt snttogja felöle......
A sírásó túrja — marja a hantot — Húzzák már a kanizsai harangot.
Fehér rózsa hervadt ága lekonyul, Arra a kii leányra a hant borul. Árra szive majd megnyugszik ott alatt — Ne sirasd hát, kanizsai kis harang!
. KÖRMENDY PÁL.
H A RMINCZ K ETTEDIK ÉYFO LY A M.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁRCZIUS 25-én
Radó Antal, Rákosi Jenő, Réthy László, •tied! Frigyes, Sebestyén Gyula, Sebestyén Gyula (dr.), Simooyi Zsigmond, Szász Károly, Szécby Károly, Szilády Áron,-. Szilágyi Sándor, Szily Kálmán, Szicnyei József fid.), Szinnyei József(dr.). TakSts Sándor. Vadnai Károly, Váczy János, Zichy Antal.
Feladatunkat hazafiúi éfL- mivelodesi szempontból egyaránt fontosnak érezzük. Bár értéke és sikere is megfelelne fontosságának és jó igyekezetünknek!
A mű az AthenaeuöV irodalmi társulat kiadásában\'jelenik meg, mely irodalmunkat csak a közelmúltban is jelesen szerkesztett Kézi Lexikonával, Petőfi ösz-szes müveinek első összkiadásaival, számos díszmunkával és ifjúsági irattal gaz-dagitottu, es- a mult napokban Jókat képes kiadásával, most pedig a Képes irodalomtörténettel készül gazdagítani Mindezen vállalatokat közönségünk meleg pártfogasába ajánljuk.
Hírek.
— Színészet. Rakodczay Pál kitüuöen szervezett színtársulata ápr. 3-án húsvéthétfőn kezdi meg előadásait Nagy-Kanizsán. Bemutatón! szinre kerül Vi-
-* dor Pálnak .Apja lánya" cz. népszínműve Előleges színházi jelentését tegnap adta ki, melyre felhivjnk a színészetet pártoló t. közönség figyelmét. A tagok névsorát mi már előzőleg közöltük, a gazdag műsort jövő számunk hozza.
— Dr. Villányi Henrit a mult év derekán fejezte be a nagy kanizsai hitk. tanintézeteinek történetét tárgyaló 4 füzetes munkáját. Ezen vállalkozásról az „Egyenlőség" márczius lTiki száméban következőképpen nyilatkozik: „A nagykanizsai hitk. tanintézeteinek története czimen Villányi Henrik dr. négy füzetet bocsátott á könyvpiaczra. A szép, folyékony magyarsággal megirt munkában a szerző elismeréssel adózik mindazoknak, a kik a nagy-kanizsai hitközség tanintézeteit létrehozni, fejleszteni és megerősíteni igyekeztek. Egyes érdemesebbeknek rövid találó életrajzát szövi dolgozata keretébe és sok helyütt magukat az adatokat és forrásokat beszélteti, ami könyvét változatosabbá teszi. A munka dicsérendő vállalat volt és sok szélesebb kört érdeklő momentumánál fogva ¦ méltó a nagy olvadó közönség figyelmére is.
— Pályázat. A nagy-kanizsai izr. hitközségnél a titkári állás f. évi július I-re üresedésbe jön. Az állás 1100 frt évi "fizetéssel és természetbeni lakás élvezetével van összekapcsolva. A pályázat április 16-án lejár.
— Országos vásár. A has vét heti országos vásár Nagy-Kanizsán márczius 27-én hétfőn tartatik meg.
—. Esküvő. Dr. Vadas József, Kuo-Félegyíiáza közkedveltségei orvosa márcz. 21-én tartotta esküvőjét Váczon Funk Róza kiíaszonynyal Funk János ur bájos leányával. Boldogság kisérje fri-gyöket!
— Nagy-Kanizsa város képviselő testülete, mint előző lapunkban jeleztük márcz. 17 én ülést tartott Babochay György polgármester ur elnöklete alatt. A városi virilisek kiigazított névsora a
¦ küldöttségi jelentés szerint tudomásul vétetett. Az 1892-"iki gyámpénztári számadás szinte tudomásul vétetett. A várói nevén lévő s kisorsolt kötvény összegén kamatozó állampapírok vásárlása batá-roztatott. Az igazoló választmányi tagságra Plihál Ferencz és Ebenspanger Lipót urak egyhangúlag újból beválasztattak. A felső templom mögötti szénavásártér kikövezese és a vágóhíd ügyébem iratok a bizottsági tárgyalások után a közgyűlés elé fognak terjesztetni.
— Nemzetközi panoráma van felállítva a magyar utczai Szeidmann-féle házban, mely naponta d. u. 2 órától esti 9 óráig látható, minden 3 nap uj sorozat. Belépti dij 20 kr. Igen érdemes a megtekintésre.
— Dóczi Lajos udvari tanácsos jegyet váltott unokahuga. Rosenberg Paulával.
— 81aviansky Nadina hangversenye.
Jó hír előzte meg a társulatot, és ennek a hírnek minden tekintetben megfelelt, mert szakavatott vezetés és alapos tudás jellenmk a társulatot. Leginkább hatottak BÓh széles utam te "! eleven rithmusávai, „a fekete szemű fiata! ember" borongós hangulatával. „Eldugom gyűrűmet" küjönös odaadással énekelték, melynek komolyságát, kis intervallumokban mozgódallama, monotoniával erösití. Legnagyobb hatást kétségkívül az sEi#)uchoem" jellemdallal érték el, melynek elható pianója rendkívül finom iskolázottságra mutat. — A közönség megtöltötte a termet, csak aztán Rakodczay is elmondhassa ezt az évadban.\'
— Bagolán mult. pénteken délután tüz ütött ki, elégett 3 ház s több melléképület. A nagy-kanizsai önk. tűtől tó-egy let egy szakasza lehető gyorsan kivonult 8 szakértői buzgalommal megakadályozta a romboló elem tovább teijedését; nagyon érezhető volt a vis hiány.
— A beilatinczi uradalmi számtartó egy éves joeász fiát Bpesten a viharban egy aláhulló czimtábla ugy fején találta, hogy belehalt [
— Pázmándy Dénes, a zala-egerszegi kerület országgyűlési képviselője Zala-Egerszegen Húsvét napján beszámoló beszédet tart. A vasútnál a polgármester fogadja.
— Évi rendes közgyűlését a Kisded nevelő Egyesület ápr. 9-én tartja meg.
— ¦\'Vidor Samnné urnö, mint az izr. jótékony nőegylet örökös elnöke, a Kis-dédnevelő Egyesület és a Szegények táp-intézetének elnöke személyesen részt vesz az Országos Nöképze Egyesületnek márcz. 25-én tartandó diszgyülésén, amidőn 25 éves fennállásának jubileumát ünnepli.
— Díjszabási reform a déli vasnton. A Óéli vasút tudvalevőleg ez évi április 1-én vonalain uj kilométermutatót, uj személy- és uj gyors- és teherámdijszabást szándékozik életbe léptetni. A déli vasút uj kilométermutatója már nem a regi mértföldtávolságok, hanem újonnan végrehajtott kilométerikuB felmérésekalapján lett szerkesztve, a mely a megálló helyekről és megállóhelyekre is, az eddigi, többnyire a legközelebb mögötte fekvő állomásról vagy állomásra nézve megállapított távolságok helyett, a tényleges távolságokat foglalja magában. Két említésre méltó ujitás a személy dij szabásra és az árudijszabásra nézve közös. Az egyik, a mely a forgalom részére és a vasúti közegek általi kezelhetést illetőleg tetemes előnyt nyújt, abban áll, hogy az illetékkiszámitás nem mhit eddig kilómétertöl-kilométerig, hanenr vonalszakaszok szerint oly módon történik, hogy 1—9, 10—19 stb. távolságra ugyan azon tételek számittatnak. A másik ujitás abban áll, hogy az uj díjszabások koronaériékben vannak kidolgozva és eszerint ez az első díjszabás, melyben az uj érték elfogadtatott.
— Csáktornyán a „Hattyú" szállodát egy részvénytársaság, melynek élén Ziegler Kálmán közjegyző áll, modern alakban felépiti
-- Eljegyzés. Csomortáni Mike Márton gyógyszerész jegyet váltott Mftních Mariska kisasszony nyal Nagy-Váradon. Gratulálunk s teljes boldogságot kívánunk.
— Heti biztosok e héten (márcz. 27-30.) a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban YYeiser Józsefné és Scherz Ri-
"^aardné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (márcz. 26 — áprüis 1.) a nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet örtanyáján Schável János szerUruok ur.
— Temetés Folyó hó 17 én kegyeletes gyászünnepély volt Szepatneken. ugyanis ezen nap d. u. 4 órakor tétetett örök nyugalomra Bokányi György t. kanonok, arany misés áldozár, plébános, kí ezen kerület lelki ügyeinek már 42 év óta volt a vezetője. A végtiszteletre — óriási néptömegben — a parochia Összes hívei megjelentek, nemkülömben Nagy-Kanizsa és vidékének inteiigenczi-ája — s a fityeházi tűzoltó-egylet is szépen volt * képviselve. A temetési szertartásokat főtisztelendő Laszkovics Ferencz leteoyei esperes-plébános vezette, a kerület papságának segédlete mellett; a kórust pedig a parochia tanítósága képezte.
— Szalay Lajos áldott jólelkű neje szül. Laky Józsa urnö részvétteljes te-metéie alkalmával következő feliratos koszornk voltak a gyászravatalon elhelyezve: „Áldás hamvaidra! — gyászoló család". „A legkedvesebb rokonnak — József és Lujza", „A ker jót. nőegylet választmánya — buzgó tagjának", „Fe-lejthetlen barátnőnek — Kortzer család", „Isten veled! — Paulina", „A legjobb barátnőnek — Nelli", „Isten veled! — Nina", „Békehamvaira! —JaLda család11.
— Gyászjelentés. Sebetich Gyufa a saját, ugy "aluli rt testvérei és számos rokonai nevében, fájdalomteljes szívvel jelenti, a felejthetlen jó anya, anyós, napa és rokonnak, Özv. Sebetich Aotalné szül. Plekuics Rozáliának élete 76-ik évében, hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után folyó hó 20-án reggeli 8 órakor végelgyengülés következtében történt gyászos elhunytát. A drága\'halottnak földi maradványai márcziuí hó 2l-én d. u. 5 Ónkor fognak Áttifa utcza 405. sz. házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és Hüd E L. a ,Részvéthez" czimzett temetkezési vállalata által a helybeli róm. kath sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise áldozat f. hó 22 én dé^lótt
| 10 órakor fog a helybeli szent Fe-i renczrendüek plébánia templomában a ¦ Mindenhatónak bemutattatoi. Nagy-Ka-niísán, 1893. márczius 20-áo. Áldás és béke lengjen a felejthetlen drága jó | anya hamvai felett! Sebetich Amália I férj. Kis Józsefné, Sebetich Krisztina fejj. Skrabák Károlyné Sebetich Matild férj. Özv. Magasay Sándor^, gyermekei. ; Kiss József, Skrabák Károly, vök. Skra-bák Károly, Magassy Sándor, Sebetics Gyula, Antal, Károly unokák.
— A keresk. Ifj. Önt. egyesülete márcz. hó 18-án Unger Ullmann Elek elnöklete alatt tartotta 22-ik évi rendes közgyűlését. Az elnöki megnyitó után -Heltai József titkár felolvasta Ügyesen
I kidolgozott éíi jelentését, melyet akőz-| gyűlés tetszéssel fogadatt. Olvastattak a I számvizsgáló és könyvtári- bizottságok jelentései, melyek tudomásul vétele után elfogadtatott a választmány előterjesztése szerint az évi költségvetés Az elnöknek, nemküfcnben az igazgatóság minden egyes tagjának, az egylet érde-. kébeo taomitott ügybuzgóságért a köz-| gyűlés ^Öszönetet mondott. — A választmány inditmányára a közgyűlés gelsei . Gu\'mann Vilmos kir. tanácsost és Ebenspanger Lipót kir. keresk. tanácsost nagy lelkesedéssel az egylet tiszteletbeli tagjaival választotta. A megejtett választás eredménye: Unger Ulman Elek elnök. Székely Tivadar alelnök, Dobrin Richárd j igazgató, Heltai József titkár, Fischel Lajos pénztárnok, Stolczer Zsigmond könyvtárook. Választmányi tagok: Kauff-mann Béla, Rosenfeld Lajos, Lichlscbein Pál, ifj. Fischer Ferencz, Ebenspanger Ernő, Thurn Lipót, Deutsch Mór. Nádor Soma, Walder Béla, Kende Mór. Hoff-1 mann Ármin, Hirscbier Ödön — Egyleti orvosok: Dr. Darányi Árpád és dr. Rauch Zsigmond. Enyleti ügyész: dr. Fried Ödön.
— Duhajkodó s. Mult vasárnap Ufer-bach kávémérésében egy kö\'müvealegéay, egy baka és egy közbonvéd iddogáltak. Holmi nézeteltérések közben a dolog erősebb argumentumokra került, a kőműves a bakával egyesülve neki ment a
I honvédnek, a kávés és felesége meg-akarták akadályozni a duakodást. de | vesztükre, mert Andria Laj*is kőműves | Uferbachnét egy késsel hatalmasan megszúrta, azután pedig kirohanva a baká-; val együtt, a többi mérgöket a kávés \' ablakján töltötték ki. — A .girázdáiko-dók ellen illetékes helyen a bűnvádi fel-1 jelentés megtörténi.
— Mikor a bodri kutya ugat. Vucs-; kies János udvarában f. hó 22-rŐI 23-ra ; átmenő éjjel szörnyen- ugatott a bodri i kutya, mire Vucakics alkalmazottja Ko-: csilovics Miklós kiment széjjel nézni.
mi okozza a nagy kutyaugatást V Nem is ment hiába, meri az udvarban levő Strem féle raktárajtónál egy embert talált baltával kezében. Kocsüoyícs hamar-
\' jában előállította a kocsist és a raktárba törni szándékozó Üczkót lefülelték.
i Ránézve igen roszkor jöttek mert már akkor a lakat le volt verve már csak bemenni és megrakodni kellett volna s
; éppen ebben akadályozták meg. Átadták
; a rendőrségnek, ez meg a bűnt. birÓ-
! ságnak.
— Baromfiak veszedelme. A mult | vasárnap éjjel Bunczom Ferencz kis-ka-; nizsai lakos udvarából a szárogatásra
felaggatott néhány fehérnemű és 13 1 tynk eltűnt. A káros feljelentése folytán ; megindított nyomozás közben csakhamar i meglett, a \' tolva]. Takács Güzü József í rovott multu sokszor büntetett tolvaj L személyében, átadatott az illető bűnt. bi-! róságnak.
— Paprika Marekovits Szeged.
— Uj lapok Pécsett Rézbányay János „Pécsi Közlöny* czimü kath szellemű hetilapot indít meg. A „Pápai Közlöny" megszűnik s helyébe „Pápai független Újság" lép.
IV Tisztelettel kérjük mindazokat, kiknek hegyedéves előfizetésök e szám mai lejár, hogy azt- megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap küldésében hiány merüljön fel. Részökre postautalványt mellékeltünk.
— A „Gizella" és „Első biztosító intézet katonai szolgálat esetére" czimü magyar biztosító intézetek képviselője Steiner Sándor ur körünkbe érkezett; értekezhetni vele Nagy Kanizsán léte alkalmával főtéren, a volt Oroszlán vendéglő IZ-ik emeletén. Felhívjuk a biztosítani óhajtók figyelmét e körülményre, aunyival is inkább, mert a „Gizella" egylet Gizella föherczegnö védnöksége alatti működik, mig a másik empán fink számára szerveztetett és József fóberczeg a védnöke.
— A gazdatisztek és erdészek segélyegyesületének választmánya Bujanovics Sándor elnöklete alatt márczius 16-án és folytatólag 17-én tartá havi választmányi ülését. Főtárgyát képezte a „Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíj-intézete" alapszabályainak tárgyalása. — Miután ezen intézméoy léte-
sítése szövetkezeti törvény rendelkezései sjserint nehézségbe ütközött volna, elhatároztatott, hogy az egyesületi alajpon létesíttetik és ezért „oyugdij-iutézet" elnevezés javasoltatik . . Az alapszabályok azoknak, kik magukat belépésre kötelezték, rövid idő alatt el fog küldetni. A segély egyesület évi közgyűlése épríl 4-ére d. e. 9 órára a nyugdij-intézet alakuló ülése mindjárt utána, tehát szintén april hó 4-én 10 órára a „Köztelek" üléstermében tüzetett ki. Az előleges tervezet szerint tehát egy nappal elhalásztatok, hogy a reszt venni szándékozó vidéki tagok a húsvéti ünnep legalább első napját egészen otthon tölthessék. — A nyugdij intézet sikere már is biztosítva van. A jelentkezők között találjuk Brankovics szerb patriarcha tisztikarát Majláth József gróf személyesen jelenté be, hogy gazdatisztjeivel a nyugdíjintézetbe lép. Jelentkeztek a gödöllői korona uradalom gazdatiszti karábói és a gödöllői szőlészeti és borászati szövetkezet alkalmazottjai. — Kik kötelező nyilatkozatukat az alakuló ülést megelőzőleg küldik be, azok 10 frt beiratási dij fizetése alól fel vannak mentve.
— „Olvasó Ker* rendkívüli folyamában „A világhódító I. Nagy Napóleon szerencséje és vége" czimü regény 27-ík füzete megjelent. Ára 25 kr.
— üj zeneművek. A Nádor és Bárd zenemű kereskedő czég kiadásában a „Próba házasság" Gerő Károly nagy sikert aratott víg színmüvének dalai jelentek meg, ára frt 1.20. Erkel Elek a b pesti népszínház karnagya állította össze a darab zenéjét, melynek minden egyes számát méltán megilleti a rendkívüli siker, különösen Bodonyi-nak „Sötétbe" czimü, humoros szövegű dala és Beleznay, valamint Dani Pista dalai kiválóak, melyek mindegyik*! sokaknak fogja kedveuez dalát képezni. A híressé vált és nagy port felvert kupié, melyet a kiadók egyenesen Kossuth kupiénak eresztettek, külön kiadásban jelent meg, Sólymosi Elek azon szövegével együtt, a melyet csak dúdolt. Ára 1 frt. Mindkét füzet ára összesen 2 frt 50 kr. és megrendelhető a kiadónál Bpest, Károly-körut 8. vagy bármily vidéki zenemű kereskedésben is.
— Az én Újságom Pósa Lajosnak ez a kedves kis gyermek újságja minden héten pontosan beköszönt az ő kis olvasóihoz, minden számmal ujabb meglepetést, ujabb örömet szerezve nekik. Az e hétre megjelent 11. szám különösen igen változatos és nagyon gazdag tartalmú, de főleg az e számban megjelent Hermann Ottónak a czikke indít arra bennünket, hogy ismét figyelmébe ajánljuk olvasóinknak Az én Újságomat. Tehát nemcsak a legkiválóbb, magyar írók, hanem a legjelesebb tudósok is szeretettel közelednek ez újsághoz, hoty a gyermek kedélyéhez mért hangon elmondjanak egyet-másl. Ilfen hangon mesél Hermanu Ottó a prücsök röl, a kis muzsikusról, bizonyítva ezzel, hogy Az én Újságomnak, nemcssk az a czélja, hogy mulattassa apró olvasóit, dei hogy egyszersmind oktassa, tanítsa és nevelje is a gyermekeket. Az én Újságom előfizetési ára negyedévre ! frt. Az ¦oj negyed április hó elsején kezdődik. Előfizethetni a kiadóhiy^Ulbau^Büdapeit AndrásBy ut 10.
— A Pesti Hírlap az uj évnegyedre is az érdekes közlemények egész sorát helyezi kilátásba. A gazdag tartalmú húsvéti számon kívül, mély megnyitja a másod\'k évnegyedet, közölni fog egy érdekfeszítő franczia regény és egy kitűnő angol író elbeszélése mellett, uj regényt Jókai Mórtól, a jubiláris nagy írótól, ki miot rendes munkatárs főbüsz-kesége a lapnak; hosszasabb — legalább 20 számra terjedő — elbeszélést Mikszáth Kálmántól, kinek a „Lublói ember" czimü legutóbbi történeti elbeszélése is annyira meghódította a magyar közönséget s aki azonkívül tárczáival és országgyűlési karcolataival állandóan gazdagítja a Pesti Hírlap tartalmát, melynek változatossá, mulattatóvá tételéről jeles munkatársak egész gárdája gondoskodik. Quintus (a lap felelős szerkesztője), kinek tárczái és szerkesztői üzenetei a hölgyek kedvencz olvasmányát képezik, oly themék megbeszélését tervezi — a hölgyközőeség hozzá jáiulásával, — melyek az egész ország női közönségét élénken fogják foglalkoztatni. Szóval a Pesti Hírlap marad, ami volt: a legnagyobb élénkséggel szerkesztett lap, melyben politikus, gazda, szépirodalom-, művészet és csevegéskedvelő hölgyek egyaránt örömüket lelhetik. Előfizetési ára — noha ujabb időben már naponkint 20, vasárnapon-kint 32\'oldalon, tehát a lapok közt legnagyobb terjedelemben jelenik meg — egy hóra csak 1 frt 20 kr; negyedévre 3 frt 50 kr, mely a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, V., nádor-
utcza 7. sz.) küldendő. Ugyanott lehet mutatványszámokat is kérni.
— Beniczkyné Bajza Lenke válogatott regényeinek 10 ik füzete Singer & Wolfner könyvkereskedésében megjelent, mely a „Delila" 7—10-ík ivét tartalmazza. Ara 25 kr.
— „Ország Világ" szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap az eddigi tulajdonos és szerkesztő Benedek Elek kezéből a folyó évnegyed végével az uj laptulajdonos és kiadó dr. Várady Antal ismét jeles írónk szerkesztésébe megy át. Igyekezni fog a lap tartalmát emelni mind a szöveg mind a képekre nézve. Aia marad az eddigi. Felhívjuk t. közön-cégünk figyelmét ez örvendetes körülményre. Munkálkodását az uj szerkesztőség Húsvétkor kezdi meg.
— Halálfzátok Febr. 16-tól márczius 15-ig Nagy-Kanizsáu: Németh Josefa, 23 évea, in -fluenza. Viukler János 72 éves, régelfj. Tollár Ferencz 27 é. tüdőgümő. Perger Ferencz 40 é. gerinczagy lob. Seiler Lujza^?3 é. gyermekágy-láz. Hibái Jena 6 hón. tüdöloh. Czihalek Terez 65 é. tüdőgümő. Jámbor Kozi ?0 é. kimerüléi. Horváth Mihály 19 é. uidólob. Rzmodits Sándor 2 hetes, ráoggOrcs. Nagy Anna 3 hón. hökhnrut. Vajda Juli 66 é. kimerülés. Hegedűs Ferencz I hón. ráuggürcs Kolarics Vincze\'Tbón. bélhumt. Szmodits Sándor G hón. iQdöhurut. Dolmányos Kati 45 é. tudögúmő Stefán János 42 é vesebaj. Horváth Anna 6 é. diphteritis. Sneff Anna 22 é tüdőgdmŐ. Muck Mária 40 é. őrültség. Varga Jánoa 6 hóo. tüdőhurut. Monde, hein Bor bála 49 é. vesebaj. Beznicza György 25 é. tfidö-gttmö. Herjavecz Anna 62 é. agyszétb. Milei . György 61 é. tüdőgümő. EbHich Anna 62 é. agyszélb. I\'intér Ferencz 33 é. tüdőgümő. Savanya Juli 12 é. tüdővizenyő. Farkas Jáuos 5$
é vesebaj. Sinkorics István 2 uapos. időelőtti szülött. Szmodiu Apollónia 3, óra, velesrü etett gyengeség Balog György 93 é végelgyengülés Eczetes Anna 27 é. tüdőgümő. Biró János 14 hón. tüdöhurut Gáspár Anna 5 é tudÖhnrut Máuciek György 1Ű é tüdőgümő. Marton Frau-cziska 40 é. vesebaj. Márián Juli 8< é.m vég-elgycng. Simon Vilma 34 é. tüdőgümő Horváth Anna 9 hón vörös Kemény József 1 nap koraszülött. Fu.lt\'p Kálmán 19 é. tQdőrész. Laky Józsa 34 é. szívbaj. — Kremsíer Salamon 68 e. agy bánta lom. Singer Jenő 6 é. diphteritis. Fleischhacker Lenke 9 napos, fteleazO] etett gyengeség.
— RÖvid hírek. Sarkady Elemér hírlapíró, a „Dunántúl" alapitója Meranban meghalt, — A soproni postahivatal kiraboltatott. — Balaton Füred egj kon-zorcziumnak 600.000 írtért eladatott. — Az orleansi szűz szentté fog avaitatni.— Falb Rudolf geológus és csillagász Budapesten a Klotild szeretetház javára felolvasást tart. — A pápa orvosa megmérgez te tett. — Petőfinek a segesvári csatasikon emlékszobrot állítanak.—Az angol királynő Florenczbeo tartózkodik.
— A tavasz e;sö napján erősen havazott. — Arany János érezszobra kész.
— Bpesten építés közben egy ház ösz-\' szédült. —- Gelsei Gutmanú Izidor ur ungvári bútorgyára leégett, e gyárban 600 munkás dolgozott. — Jules Ferrv meghalt. — Jeruzsálemben a szentsir templomának teteje leégett — Görgey a télen tanult meg angolul. — A keszthelyi polgári iskola fokozatosan szüntet-tetik be. — Hencz Antal Keszthely— hévízi lóvonatu vasút kiépitétére vállalkozott — Szerbiából hamis 50 frtos bankjegyek küldetnek Monarchiánkba.
Ki nyert?
Huzás márczius 18-án Bpast: 69 56 82 13 53.
Huzás márczius 22-én Prága: 55 33 16 11 74
Papirszelet.
Minden házban vau aj\'ó, Minden városban van sajtó. S minden ruhában van moly . . . Éljen a rai költőnk: Tuboly.
Fatetőn ezer az ág. Szép dolog az az újság. Pénznél többet ér a szellemi töke. F.ljen a mi kedves barátunk: Lőke. _ DEZSÓ.
Szerk. üzenet.
— II. Gy. Bpest. Húsvéti számban.
— T. Nem akar kigyezai, azért nen> irtam, mert miad?n a régiben van. Tiszteletteljes üdvözlet.
— T—v. Mindkettő jő. Nem volt indok Írni tdvözlet.
— Kotor. Majd személyesen elintézzük. Áldás és béke 1
— H. Helyben. Tárgyhalmaz miatt jövu számra valánk kénytelenek halasztaui.
— R Nem refiectilunk rá-
Txryiirtör.*)
Henneberg ü (cs kir. udvari «zállitó> selyemg-yára ZBrichben privát megrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, fehér és színes selyemszöveteket méterenkmt 45 kr.-tól 11 frt 65 kxig postabér és vámmentesen sima, esikos, koczkázott és mintáxottakat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőség és 2000 különböző szín s árnysUí-ban). Minták postafordníóval küldetnek. — Sv^jczbü czimzett levelekre 10 kroi és le-velesö lapokra 5 kros óélyeg ragasztaod-
") E rovat alatt kaiíöttekért n*n viús felelősséget a scerk
H A RMDféZKETTElHK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÄPCZIUS 25-én.
Vese, hagyhólyag, húgTdara es v -/..¦!!.! ííüiilalmak ellet; továbbá * :.¦_-/-¦ éi rinéaztéai szervek ka iton báa-talmiiná1, orTO*\' tekintélyek által a Iii thioo-forraa
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hiift>liajtó liatáwu!
Keíleass izi! Könnyen eieszttietö I
Kapható a-.aiiyvlzkerri.kedeseklien e*. arypKj\'itri* rtarakban. A SatinUtr-forrán igaza Eperjesen
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS.
Hirdetések.
= t= ¦<
ZS L s
a. g> > S
BÖJTI IDÉNYRE,
Rlzlkr (saiáta gomba használati utasítással) legszebb válogatott keménybúsú
sárga minőségben: 6 k. dobó\'. — — — — — — — 3 frt 30 kr.
5 k. doboz cukorban főtt fekete Afonja befótt — — — 3
5 k. Palocsal ciemese sajt friss — — — — — — 4
b k. PlavniezI csemege Bajt igen jó — — — — — — 4
RomadoDr sajt darabja — — — — — — — — —
Hóraajt darabja — — — — — — — — — — —
5fk. doboz Q kárpáti friss jnhloró — — — — — — 3
Fenyves madár uaponta frUs fogisu párja — — — — — —
Fogoly nagy húsos párja — — — - — — — — -¦ 1
Esy hordócska rcariairozott lazaczhal — — — — — — 6
Egy hordócska marinirozott pisztrángnál — — —
üveg —
— 2
50 60 40
35
25 70 38 90 50 80 80 GO
I Egy kiles zsák szárított nri gomba —
Egy kilós zsák s\'-áritott Lengyeigomba — — — — — 2
mindkét fajta használati utasítással. J k. I. rendű nagy lenese zsizsikmentes — — — — — 2
5 k. It rendű nagy lenese zsizsikmentes — — 5 k. vaj zöld borsó kitünó — — — —
ű k. sárga egész borsó — — — — — —
5 k. kivitelű Export aranysárga hámozott borsó 5 k. közönséges hámo/ou borsó — — — —
5 k. tatárka dara — — — — — -
: Ktkező friss lennraag olaj 1 kilós Kitűnő friss tliea vaj kilója
i 3V2 lit. Demjon fehér kesernyés feoyó borovicska — — — 3\'/a lit Demjon sárga édeskés fenyő borovicska — — — :3\'/j üt- Demjon Cabinet ó szilvóirum — — — — — í 3\',\', lit Demjon kitünó édeskésé roza törköly (kdlönleges újdonság)
A legkitűnőbb minőségben postauláuvéuei, avagy az összeg előre beküldése melleit bárhová! Az árak teljeses sW bérmentve "VSJ minden további költség nélkül értendók. s kívánatra mindenből kevesebb is kapható.
Terjedelmes árjegyzékkel szivesen szolgájuk, rrr -J.-U TV\'ó 1 vyi A rí szepességi terménvek kiviteli telepe
80 80 20 80 40 20
10
26 76 50 50
1868-ia é-w óta la xxx © ír t, BERGER-féle orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvon tekintélyek által sjánlva.Auazt Ja-Mag^arorazágban. Franeaia-orazág. Néroetorez*L Hollandban. Schweicaban. Rominban stb. mór tíz év óta fényes sikerrel hiszoáltatik,
mindennemű borküteget,
mint szinte az arczbör mindenféle tisatátlansagai ellen külónöieü á rüh. az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a KÖniör repedvény. a fej és szakái ellen, a szeplő iiiájfoit, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen mint a búrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány-ssappan 4ü°;it-a tömény fakátrányt tartalmaz, felrttébb gondosan van készítve a lényegefen különböze a minden eayéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert ezen szappan 35°/0 ^liczerin Anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Legajabb j&ger éa ive m liifVi\'i\'iivck,
mutali -^.^ I
m^ minden irányt, .„ posta I bérmsnteaen^küldetnek. \'VwL
*nioniege**eg rajzos
é» ¦ 0 t ,
Elismert legjobb é* legdivatosabb
S P2SZTÓ KELMÉK ^
Tavaizl ét nyári igényeknek a lego!c*óbbtoI a legfinomabb minőségig, valódi izin.és tartós Öltözetekre, felöltőkre és minden más használatra, aaétkuld póstaotánvét mellett a gyári áron. magánoiokiak és szabiknak raetereakint ii.
öraktár: a cs kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár aCLi"W-^nz MOR
IT Zwlttaa Urana mellett. ~Wm
Szövet egész öltözetre...... 3 frt 50 krtól 20 frtig.
egy felöltőre....... 4 frtól 16 frtig.
„ , nadrágra....... I írt 40 krtól 8 frtig.
Fekete pervien........ 7 fr- tói 12 frtig.
Mosó kammgarn öltözék valódi ... 3 frttól feljebb.
P:que-meliények _........ 60 krttól C frtig.
Maradékokat olcsó áron ad, azonban az utóbbiakból miot ik nem adatnak
Egyenruhaszövetek, bérmentes Loden és vadáaz poszt ók, Pemvíenne és dosking szalon Öltözetekre és utazó plaidek.
HŐI RUHASZÖVETEK.
Minden ujibb minták a leggazdagabb választékban.
Minden egyes negren delési kísérlet biztos és Urtos vevőt biztosit
1
Mintakönyvek •tabómesterek-nek bérmentve.
I
Elismerő Irat számon koYbvl.
Ezen ki\'-ül
n
salások kikerülése vegeti
a gyógyszeríárakban világosan BERGEE féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni a /öld csomagolásra.
S/amos Biián?a?al titínteUfittílt a liécsí semzeUö2i Kiáiiitásoii 1883-fiaB.
Egyedüli helyetteB a bel- és külföld részére:
Tl\'ii.lkli*Ui llt)va a n)eSDIZaolt és\\ij JByÖgy- 1 lUppail dakozódások is küldendők yagy-Kanizsán, Práter Béla gyógyszerésznél.
A. HELL,
Ara: 1 nagy U-sp1v 2 frt. 1 kis tfpoly í frt 20 kr. Kaobatú a
i-sA\'ájcvzi Haj-KIixir
mairyarországi főraktárában
BUDAPEST, IV., Kecskeméti-utcza 8.
>-élkíildís vidékre az összesnek készpénzben vagy levélbélyi-g-!>en előre valú beküldése eselén bárhova l>érmenlve éáfleljer btoktartás mellett, vagy- pedij atánvéíte! bérmentetlenü!
Cognac-Ipar részvény-társaság
BUDAPESTEN.
Gyártmányai a nemzetközi bor- és élelmezési kiállítás
juryje által
lúdvári és egészségügyi tanácsos Vogel tanár ehi.| közegés/sé^üíyi szempontból a legmagasabb kitüntetést egyedül nyerték el és alábbi orvosi tekintélyek elismerésének örvendenek. I»r. Ángyán tanár, ür. Korányi tanár, Dr. Réczey tanár,, Dr. Kétly tanár. Dr. Kovács tanár. Dr. Stiller tanár,
Dr. Ké/.mársky tanár, Dr. Müller taoár. Dr. Tauffer tanár. A számos elismerő\' levelek közül, melyek igazolják, hogy ezen cógnac-gyártmáoyt a legelső bely illeti, csak az alábbit közoljök egéaz terjedelembea. < . ¦
Országos, i. ör. ttaiai es Uzioiti nvXwit. állomás-
<FőldmiwelésQ. m. kir. minisztérium.)
IGAZOLVÁN Y.\'
Az orazágoa m kir. chemiai intézet és kőzpooti Mgvkisértfti állomás részéről hivatalosan igazoluük, hogy a COGKAt -IPAR KÉSZVÍINY-TÁESaSAW rogsac gyár* a modern technikai és az egéazBéciigj-i követeimévoycknvk megfele-lőleg van berendezve s az ott gyártou készletből f. hó 21. napján hivatalosan vett lóttéle) coguarminták mludegyíke kilogá^talan jó .ainösfirünek találutott. Budapesten, 1892 október hó 28-án Az igazgató helvett.
Tóth a. k.
Szíveskedjék tehát csakis ezen gyártmányokat rendelni. Megbizások intézendök a
Copac-Ipar részvény-íársnsátrhoz
BUDAPESTEK.
KÉREM NE VITATKOZZÉK!
Hisz minden finomabb izlésü ember tudja, hogy
KIEIIEI GYULA
női és uri divatáru raktára
X\'HV-kíinízsáii fölér Babóchay ház,
a legelső és legjobb
BIVÁSÁ1LÁSI F011ÁS,
hol nyakkendők, sima szegélyes és himzett ingek, gallérok és kézelők, j botok, nap- és esernyők, pipere czik- SZCSZgyár kek, harisnyák, mellfüzők, pamutfélék, női ruhadiszekés Isten tudja még mi minden, ner^csak
&r a legújabb divat szerint,rw
hanem jutányos áron is kapható.
Ha nem hiszi, tessék személyesen meggyőződni,- az üzlethelyiségre köny-nyen rá fog találni, mert mindig egy nagy csoport ember bámulja a gyönyörű kirakatot.
BIRTOK.
Egy 1193 kat, holdas birtok, egy — fürészmalom, 2 tégla-égetőkemen cze,12 millió
előállítási képességgel és egy most épülendő
azonnal
bérbe adandó, Bővebb értesité8t és felv\'ilágosi-
tást ad HUGAUFF EDE főta-nitó ur Zala-Szt-Balázson
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
P MOHAI
AGNES
FORRÁS q
Kltttnö szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál.
Gazdag azénsavtartalmu — A bornak színét nem változtatja. — Természetes izét kellemessé teszi,
a miért is a vendéglős uraknak keverékül .Spszíxer" elöny.js s7i>!gálatol tesz. Ujabban a homokos talajban termett savanykás borok!\'-/ kivájó elönvősnél, bizonyult az Agnes-forrás savanyuvi/.e.
Ujabb orvosi bizonylatok az Ápes-f"rásról Mohái-.
A mohai Ágnes-forrás vizét hosszú évek sor^ at rendeierá.. s. jó\'azL,0*:..v,f r a gyomrtrliurul. a vékony belek "^onitos állapota, hóJyaghurot és torokburul eseteil»en.
Budapest. 1892. tnárczios báva. l*r. Kt-tii Kúraly.
iiy. r. egyei. ¦..<<
Kötelességemnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatí mohai Ágnes-forrását kitűnő" sikerre!, rendeltem. A gyomor és béi működjét rendfcivill haUiaji\' san támogatja, a nélkül, hogy mínt a tSbbj savanyúvizek nagy része korsást és hasmenést obozti:i Orőnimel konstatálhattam, hogy nemcsak a haz&i. hanem a kDlfíilcíi ásványvizek között íf legelső belven áll. " ¦ *
Budapest. 1892. november 17. 1>>: Gia&r Marcet.
A mohai Ágnes-forrás vizét, mint a természet/által ndoU egyik megbecsfllbetlet! kincset, a legnagyolib mérvben szektám orvosi gyakortatomitan betegeimnek ajánlani; a kórjavalat.\' melyeknél ezen vizet adom, heveny és tdiiit gyomorburut, az eredmény m|rtden ewtlion kielégítő.
Adja Isten, hogy- a külföldi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorítsa hazánk ásványviz-forgalmábólf l>r. i*eme BHa,
N.-Szalonta. 1§92. október 90. *¦ Blharm.t. b.foorvoM.
kolera
-megbetegedés frlien präservativ gyógyszernek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertáréban, fűszerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
Qraájos lőraktir
Ëdeskiity L.
BUDAPEST, Erzsébet-tér 8. sz.
m
HARjüKCZKETTTEDIK KVFOLYAM
PESTI NAPIO
naponkint kétszer megjelenő politikai napilap. A PESTI iNAPLÓ a világon ^ ^Icsóbb és Magyarországon a legtartalmasabb napilap, n1eg)elemk minden reggel legalább 16-24 oldat es délután 4-8 oldalnyi /terjedelemben fülvágva és lapjai egymásba ragasztva
A PESTI NAPLÓ ioszerkesztóje és \'kiadótulajdonosa : Felelös szerkesztője:
ltj Aöranyl^ornél
országgyűlési képviselő. v
Barna Izidor
legblzhatóbb forrásokból erednek., Ipari, kereskedelmi és legpontosabbak és legmegbízhatóbbak-^
A P6«; Napló szerkesztősége maga köré -gxüjtötte az ország legjelesebb ujsagiruit í í>«.a Napló bel- és külföldi tudósításai, hírei és táviratai frissek, eredetiek « mezőgazdasági rovatát k.tüoö szakírók szerkesztik. Bel- és ku\'föld, tőzsde rovata. »o* ^ találkozik az olva«ó
\\ Pesti Hapló nagy gondot fordít szépirodalmi rovatára, hol m.odjg a legklvgalobb írok neveivel talalüoz.K az Olvasó Regényei és rárczái élénkek és érdekes olvasmsnvt nyújtanak, „vprmekek részére
h Pesti Napló minden vasárnap A gyermekszobának czlm« rovatában Moka bács, kedvelt meséit közli a 51 "™pkek részére
A PESTI NALÓ. meg márczius havában nj és rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg
.alynek addig megjelenő részeit az április elsején b^Ie^ő~elűflzetöknek megküldi utólag a kiadóhivatal.
A PKSTI NAPLÓ Imsvélra rendkívül érdekes, ta kiállitasn és esi-\' nosait illuszírálí könyvvel lepi meg; előfizetőit.
Ezt a köíiy vet azok is megkapják, akik ápr. elsején lépnek az előfizetők sorába.
ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: A Pesti Napló reggeli kiadásinak, mely az. elözó napon beérkezett összes híreket magában foglalja teljes Pesti Maplóonak előfizetési ára Budapesten az esti lap küldése nélkül:
tehát a
Kgész évre Fél évre
1\'4 frt 7 trt
kr. | Negyed évre kr. |Egy hónapra
vidéken korán és pontosan házhoz juttatva.
Estf.es reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidékre :
. . 3 frt 50 kr. \' Kgész évre . . . . IS frt kr.| Negyed évre . . . 4 frt 50 kr.
. . 1 fit 20 kr. Fél évre . . . . 9 frt — kr.\' F.gy" hónapra . . . 1 frt 110 kr.
reggeli és esti kiadás külön külön házhoz vagy postán küldve:
Vidéken :
4 frt :>o kr. Egész évre . . . . 20 frt— kr. Negyed évre . . . ő frt — kr.
... 1 frt f.0 kr. Fél évre . . . . 10 frt — kr. | Egy hónapra . . . 1 frt 60 kr.
A Pesti Napló esti lapjára külön is eljogad előfizetéseket ugy. hogy ha valaki más újságot járat és a megszokott újságtól meg :álni nem akar. az eUifizetltet a Pesti Napló esti lapjára, negyedévenkint 2 frt 30 krért.
!1 Pesti Napló kiadóhivatala
Riidapest. Ferrncziek-terf, Bazár ppU.<¦¦•¦..
Naponkint kétszer Budapesten:
Egész évre . . . . IS frt — kr Negyed évre . Fél évre.....9 frt — kr. Egy hónapra
MÁRCZIUS 25-én.
Alpesi Ibolya Fehér napraforgó Gyöngyvirág Persa liliom Jaczint Moharózsa
előkelő és ked-I vei- illatok üvegcsékben \' ára 1.25, 1.40 I 1 50. és 2.— forint.
A ieejolit) Pkék ku*e tartoznak a mi
EGYETEMES EKÉINK
Önvezetékkel. 3-"\', 4—8\'\'. és 6—10" mély szántásra. Kzen egéazeo vas és aczélbol készült ekek bizonyára
a legtartósabbak s ezért a legolcsóbbak,
ne hiányozzanak tehát egyetlen gaz-lazacban sem, mert ezekkel az •fjyMlatM filáMdkilat legjobban érhető el.
Földek, melyek egyetemes ekékkel munkál tatnak, jobb eredményt szolgáltatnak, mert a melyebb szántál által a gyónok ki poszt Ittatnak a talaj pedig teljesen porhanyitva ét keverve lesz.
Hogy minden gazda megszerezhesse ezeu egyetemes ekéket, azokat
3— 7** mélv szántásra. R , 31 forintba
4- 8" „" ti—10" .
( Bud»- 32 , pesten 33
számítva átállítjuk
A vetési iilfiijhez kitűnőknek b\'txoujult
SORVETŐGÉPEINKET
ajánljuk és pedig könnyű ét középininősénü talajhoz
NE jegyüeket mentő- kerekrendszerre
l-i soros l.ri forint, 15 toros 235 forint, 1" soros 2-\'0 foriot: nehéz talajok részere
az UH jegyüeket meritö-kerékrendszerre
13 soros 23.~> forint, 15 torol 255 forint. 17 soros 2*\'> forint; hegyet ét lejtős vidékek részére
a BO jegyüeket amerikai csgarendszerre
II soros 235 forint. 15 sorol ?K forint,. 17 sorol 200 forint.
lóher-vetőkészülék mindagyikfajtához cJkaim azha to mezőgazdasági gépgyára
UM RATH És TÁRSA Budapest, Váczi-körut 60. sz.
Bizományi raktár Lészai és társa uraknál DEBRECZEN.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Ii Párisi vitae ^
kiállitáHon Krniij; érem mel kltűíitetve. c
! ! Ijdoiisátrok ! !
I.annira. kedves illanj és
Essence of Coelegina,.,0^^. Essence de Lilas d\'Espagne, Favorita Bouquet, x Lobetia Bouquet, Mirabilis Bouquet. Tilia Essence. Cyclamen, csodálatos illatnak.
nripp-féle családi I ranspareut szappan
í Uli igen habzó, sokáig tartó és kitQnő i minőségű szappan darabja 20 kr., torzítja 2 foriot.
pnpn-féle Savon de Familie pompás í Uli minőség, franciia módon készítve, különösen ajánlatos családok köréből Taló használatra. Darabja 15 krhjczír. tucatja 1-60 forint.
Anailierin s-zííjviz,
a világ: legjobb szájvize
Meggátolja és gyógyítja az összes száj-és fogbajokat, Fogfájást, a fogak lazulását, gyulladásokat, daganatokat, vérző foghust, száj búz t, fogkÖképzödést. skor-butot stb. Kitüoo- gargarizáló s^er. Popp fogp-orival vagy fogpasztájával hasz-uaiva a fogaknak ragyogó teher.-éget kölcsönöz.
Dr. Popp fogtömoje.
Popp Violett Soap SO kr., tartó-* anirol-(Újdonság.) szappan állandó ibolya-illattal. Popp napraforgó-szappana 4(1 kr.. tartós, linóm börflnnmitó-Hzappan.
Poudre Popp.
és racbel.) K hire> gyártmányt a legmagasabb kórok és legelső művétxaök előszeretettel használják. Az arczaák tiataloi ízépieget. ude saínt kölcsönöz, észrevét1 enúl tapad. Ära 1 forint (Újdonság.) .V) krafcz&r.
Popp\'Eaa de Quinine «*.» Sir. A legjobb fej-mosö-szer. Krösiti a fejbőrt.
POPP hajfestő-szere. hLL7l
ponai^e gyorsan hat arra nézve, hogy a leg-1 Mhigosabb barna hajat a legsötétebb fi-ketere színezze. a~ Fontaine Jonreitce pedig arra Léire, hogy sot»it*s hajat szőkére vagy aranyszőkére változtasson. Teljesen ártalmatlan"
Dr. POPP J. ii.
oszf-tnagy. cj. ét k. ét görög k. adv. srtllitó
Becs. I. ker.. Rocrnerga^e t. .Kaphatók; K AGY- KA $4 Z3 Asi : Präger ( B. ! Síjirctöky B é* Belut L. gyógyssaré.zekoél. ! Fesselhofer J.. Sommer Ö.. Csillag B , \\\\Vi«s & Udofizky, Koseofeld A., Prez-lmaver & 1 D«uiicti. XAOV-HA.IOMBAN : Körös L.gyogy.*. I.KI-» KOMAROMBAN ; Horváth E. S gy.\'.gy«.
CSÁKTORNYÁN: GCnczy 0».t fyórynt. NK-IMES-V1DON\': Kist <ij. ölt, gjóirta C8UR-jttÓS: Piaebner F. gyogy«. PERLAKON\' Si-\' IHMiB__giígys*. Mt\'RA&XOMBATON: Bölc« jKgTdíy". A1.SÓ LENDVÁN-- Fat« F. gyógytt. ARCZAl.lr Kör»« V.gyógyw. NAGY-LAKON: ver S. lyóityszerésxek. NOYÁN : •«ys«. NaGY ATÁDOX Boda S. j gyógy la áfákkal. Valamint Magyar rsiá? mi::-¦i-:: gyógyiárá ián ós iliatstar kereskedésében Hslartzottaa dr. Pxpp-fele gyártmányok ké-nradlk.
Keil Alajos-féle
Padlózat-fen\\ máz
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. 1 nagy palaczk ira..frt 1-35 kr. — 1 kis palaczk ara 68 kr.
Viaszk-kenöcs
legjobb és legegyszerűbb beeresztő azer kemény padló számára. I köcsög ára 60 krajezár, mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
A Htrgony - Pain-Expeller.
Ezen rég jónak bizonyult bedör-ztólét, csúz, köszvény, hátfájdalmak es megbulétek elUxi a világ misden részen el van terjedve és kititoö hatása által
fl*V*_a leffjobb "W
hiaiater hírnevét elnyerte A valóli Horgony-Pain-KzpelJer saajdnem min-denKyógy«zertarb«n kapható *0 kroe, ^0 kros és 1 frt 20 krot e>egekbec\' es igy a legolrtobb
__háziszer__
5" 3
á r i a c z e 11 i <frm~
\'-¦¦¦-íío^ Gyomorcseppek
> él i \',¦ i-.-ir i
lastta». w-;ii»; orSor is kánvis. tTOraorsArc». i.-,.- -i
Hm.-: ¦ .-i ¦«:> ¦ r.\'-"-.*k i iintijiilt tsjfagttsál. ¦ menyrty
nrartól szsnnii
1. gjeaeilsltvrh«lesnél *irl*\\
tett ¦¦kr-»: a »ftirJnrirítt •
i...-\'. ¦¦ - • s mit *z
vknj tsnastt Kkv ki* nven s-s haninilatí utssitásssl itt 4V> kr.. tuury frrec i a W kr. i
Mtt-T*- r.zlgr^ •- -»k"»-
Török Jtttef gyógyszertára
Budipwi, \\ .-"ii 12
A >\'>:.¦-»->¦•: éa aláírást lüaetescn teiek icssrtaklB-teol\'.I Csak oly cseppeket tr-ssek *-\',<-c%Ar-i. meK-kr.Tí imr-kolstára i\'Mii inuaiaa; v«n rani.\'irvs a krecit* alélr»ávsj --*—"" C Brsijv tm esen sasTskksJ: .Valodlsáirát htxonvitaBi". f \'Awi!^ A Mmnm***iti i»—wrnesset vsiodiec k setétek
NAGYKANIZSÁN: Práger Béla it Bein. Lajoi gyógy tseré)s«eknél. — BARCSON : Kohnt Sáudcr gyógy ag.ri.ioeL
ttélli.üldzheietlcn
minden háztartásban a
KATHREINER-rtiE KHEIPP-MALATA-KüWE,
szemes ki Téiizel felalmnlhaUtian előnyt ért el, hogj- az irUlmas élTeietétől a keveretlen Tagy a rossi p5tkávék kellemetlen izétói és az egészségre nésre irulmas hatásától megóv és a legkellemesebb izü egészségei tápanyagot nyújtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes táréval, legajánlatosabb nőknek, gyermekeknek és betegeknek. — Utánzó teákat különös figyelemmel kerülni. — \'/, kiló,A 25 kr. Mindenfltt kapható. Valódi csak fehér c omagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint Téojegy.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kaniisán.
Wir l jíloiiMsirok : -*t
Illatszer zsebkendőnek!
POPP-íele Tiligiiri illatsiíT- klBilegfsségrt.