Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.48 MB
2009-12-18 13:42:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1260
5069
Rövid leírás | Teljes leírás (310.47 KB)

Zalai Közlöny 1893 009-012. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

V4tJY-KASBSA. I$93. márezius 4-én.
5 írt 25 kr
EloJJxetési ár: Egc*Z érre . . 5 frt — ,kr. Fél\'éfK ¦ "P frt-50 kr,
Nejgyedr-re
Egyes -.zain 10 kr.
HIRDETÉSEK Id hasábos petitsorban 7, másodszori 1*3 s Bimden további sorért 5 kr.
NYI LTTÉRBEN petit soropként 10 krért vétetnek] u-i. Kiocstiri illeték minden egre» nirdciesert 3P kr. rizetendő.
HarmtoczkeUedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátorflj LajoH szerkesztő-kiadó nevére otíatzétten Xag7*EanixHárá\'bér-mentve intézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogadatnak el.
Kéziratok Tlsszanemk&ldetiiek
A .nagy-kanizsai malátagyár és serfoződe", t nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „ Önsegélyző szövetkezei*, a , Kotori takarékpénztár" részvény-társaság*, a ,nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kísdedneveló egyesület\' a ,?agy-kanizsai tanitói járáskor", a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, a .jü.-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kai választmányának hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGXES TARTALMÚ HETILAP.
| A magyarországi munkások rokkant i ós nyugdíj-egylete.
Munkást ár sa k!
. "A - munkásoknak eLjr, már rég óhajtott intézménye alakult meg ,,A magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj-egyleté"-beo. Az állam a közelmúltban gondoskodott arról, bogy a munkások testi egészségének megóvása lehetőleg biztosittassék, tor-
.vény által tette kötelezővé a beteg* segélyezést. A munkásokat védő törvények; meg vagyunk róla győződve, uem érhetik végokét a kezdetnél, mindazáltal, mi, egyszerű muukások. nem várhatjuk azt, mig a törvényhozás segít" bajainkon : hanem mi magunknak is, saját érdekünkben, tennünk kell valamit. A beíegsegé-íyezés biztosítása után első és fÓ-fcerdés a munkásoknak Öregség, munkaképtelenség esetén való segélyezése; meg kell óvni az egész életét terhes munkában töltő munkást attól
i a keserves kenyértől, mely osztály része, lesz\' akkor, ha már nem dol-íozhatik. Alkalmat kell nyújtani, gv gondoskodhassék maga-magáról, jgy nyomoráért ne tegyen mást fe-lőssé. A fiatal több erőt képes ki-
¦ tteni, ha tudja, hogy vau joga mi, 4ia \'tudja, hogy öregségének fjai lehetőleg biztosítva vannak, \'korosabbak nem rettegoek élni, mtr*c hisz csak tőlük függ, hogy munkaképtelenségül; terhes gondjai-i-ól szabaduljanak.
Munkástársak ! Ezt megvalósítani üizte ki_ czélul maga elé a most megalakult egylet, melynek főbb szabályait itt közöljük, s mely egyletnek immár szentesitett alapszabályai vannak. Egyedül & munkástársak bölcs belátását ól, higgadt gondolkodásától függ. hogy teljesíthesse az egyíet föladatát, megfelelhessen a maga elé
kitűzött czélnak, mely ezé túl nem fog ¦ eltérhetni soha! Ne győzzön a kishitűek félénk lelkületén a a íeHengzö vágy, az ábránd, hanem sorakozzék minden munkás a természetes fejlődésnek zászlója alá: Csak akkor lesz a munkásokból hatalom, ha lépésről-lépésre segítenek helyzer tűkön, védik magukat minden eshetőség ellen, nem pedig ha ideálok után kapkodnak. Legyünk a gyakorlatban mesterek és nem az elméletben !
Munkástársak! Ha biztosítani akarjátok jövőtöket, ugy sorakozzatok zászlónk alá, pártoljátok egyletünket, mely nem egyeseké, h«nem az ösz-szes hazai munkásoké! Ne tartsanak attól távol kicsinv.es dolgok, hanem páírtolástokkal tegyétek nagygyá, Jia-talmassá, mert később majd az egylet fog hatalmassá tenni titeket!
Éljen a Magyarországi munkások rokkant- és ...