Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.38 MB
2009-12-18 13:58:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
706
4453
Rövid leírás | Teljes leírás (357.89 KB)

Zalai Közlöny 1893 035-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

M»Y°KAMZSA. 1893. szeptember 2-án.
Előfizetési ár:
Égess évre . . . 5 frt — kr Kei évre . . -\'frt :>o kr
Ceglédem .. 1 frt 25 kr
Egye* szaw 10 kr.
HIRDETÉSEK
lábol pettttorban 7, másodflZor
minden további torért 5 kr.
NYI I/MKKHKN : soronként í" krért vétetnek Kincstári illetek miudeu »\'gyea ; ni ct f-sért 3" kr. fizetendő
35-1H gaeüm.
ZALAI KÖZLÖNY
Harmlnczkeltedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi rés*ét illető minden közlemény BátorB Lajos szerkesztő-kiadó nevére ciimzetten \\\'a?y-Kanizsára bérmentve intezendők.
részvény-társaság .
-kanizsai izr. jótékony nőegylet*
Bérmentetlen levelek Útnak el.
i fugad
Kéziratuk vixszanem kűldetuek
nagy-kanizsai malátagyár és serfózóde*, anagy kanizsai DélzalaiTakarékpénztári „Önsegélyzőszövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár" nagy-kanizsai önkéntes tözoltó-egykt*, a „nagy-kanizsai kisdedoeveló egyeseiét* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet-- \'kon-T nőegylet*, a .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja
heíenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Birtokosaink és a hazai pénzintézetek.
(Folytatás és vége.)
Hogv mily téres az efféle számít-gatás. a mely nemcsak sérti erdeiéit, hanem meg is rövidili előnyeiben, amennyiben megvonja tőle azon eszközöket, a melyeket birtokának helyes belbecslése esetében kaphatna, s igy nemcsak nem képes gazdaságát a szükséges fundus-instmctus-sal
- kiállítani, hanem nem is képes birtokát nagyobbítani, ennek folytán kötelezettségének könnyebben eleget tenni" és létét biztosítani, ezt min- í denki- megbírálhatja ; mert még azon
\'időben, amikor a földadót megállapították, a százszorosan vett földadó megközelítőleg sem . érte el a föld értékét, annál kevésbé ma, midőn a földmivelés oly órási\' előhaladottság stádiumában van, midőn erdők, mocsarak (ezelőtt értéktelenek) termőfölddé felszántva értékesebbekké és jövedelmezőbbekké lettek, midőn vasu\'ak és más "közlekedési eszkőzök, meíyek
a produkált termények jobb és köny-nyebb értékesithetését előmozdították, midőn . modern építkezésű gazdasági épületek emelése által a mar-liatenyesztés (mely a gazdaság egyik legfontosabb tényezője) a marhaállomány kényelmes elhelyezhetése által oly nagy fejlettségnek örvend ; mely körülmények egyenkint és összesen emelték a földbirtok értékét ngy, hogy a mai érték az akkori élteket a legtöbb esetben háromszorosan is fölülmúlja.
— Ha már most valaki belföldi pénzintézeteinktől kölcsönt akar felvenni, be kell terjesztenie a hiteles telek-Vonyvi kivonatot, a hitelesített kataszteri birtokivet és az adóköoyvet; tehát már jóval előbb, mintsem megtudná, hogy vájjon kap-e egyáltalán
kölcsönt vagy sem, vannak a hitelesítésért járó költségei, a melyek kidobott pénzszámba mennek. Erre 2—3 hónap, gyakran félesztendő múlik, mig végre értesítik, hogy kap vagy nem kap kölcsönt, amely utóbbi esetben kénytelen más belföldi pénzintézetnél szerencsét próbálni, persze a határozatra való épp oly hosszú várakoztatása mellett.
Ha pedig megszavazzák a kölcsönt és a kölcsönösszeg magas, akkor legritkább esetben eszközöltetnek becslést a helyszínen kiküldött megbízottjuk által, de még ez esetben is. ha ezt megtennék, nem kap birtoka tényleges értékének feléig kölcsönt, hanem a százszorosan vett földadó és nem a tényleges érték 30 usque 50% magasságig. Ez még mind semmi, a belföldi pénzintézetek kölcsönöket adnak magas kamat...