Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.63 MB
2009-12-18 14:00:39
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
926
3878
Rövid leírás | Teljes leírás (285.24 KB)

Zalai Közlöny 1893 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SAKMUWim. 1893 oklótóf ?-eo.
Eiőfizelfsi ár; |K».« nff . - - 5 fri — kr iVri *\'\\rf ¦ ¦ ¦ • - fr( -r* kr. Js-fpu^\'vív ... 1 írt ?5 kr Ecjvs sxum 10 lLr. . .. ; tHili KT K S Y\'. K íiHs.i)m» ;n-tii*«rii
masoils<(«ir
» u.uy.-u invaili»! survrl 5 kr.
/ $ VI I/lTKlÜíEN
ai>r«M»lL\'\'itt 10 kr«;jrt vi-u-tnek
i K&fMári illi-tV-k\'minden , ItíiJi\'-t<\'S\'-rl \'.V*: kr. tix*-u*iHl«»
HarmlpczkeUedlkévTtolyam,
KÖZLÖNY.
A lap szellemi és anyagi részét illető cinden k&zleméay Bálorfl Lajos szerkesztő*kiadó nevére Ciimwttea \\a;r-K*iiizii&ra bérmentve intézenáők.
«Kotorî takarékpénztár
Bérmenteüen levelek
i fogad
Kntiratek tÍMiu«i klléeUek
\'rész\'v^nv*-4Ai->asag ,
\\!n -kanizsai izr. jótékony nőegylet*
A .hagy-kanizsai malátagyár és serfózŐÜeB ( a nagy kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet* nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a Bnagy-kanizsai tanítói járáskor*, a „nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, a
a .szegények tápintézetea .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztminyának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYLS(TARTALMÚ HETILAP.
Amint már lapunkban jeleztük, a ma-gyarhuin ágostai hitvallású evang. gyainiiitézet a mai napon, vagyis október 7. és S. napjain tartja meg 33. én közgyűlését Xagy-Kanizsán. A gyáiniuté/.ct az egész Magyarország területére kiható jótékony és nemes ezéiu inté/.méíiy. Feladatát szegényobi) egjházak segélyezése, papi és tanítói özvegyek, árvák anyagi gyámolitása képezi. Az nemes ezélok el-
i\'-résére szükséges alap a hitfelekezct egyházi és világi híveinek összehordott Vaját .vagyonukból, egyénenkinti önkéntes adományukból, valamint kö-, íít\'h-zóleg elvállalt érenkinti önkéntes megadóztatásokból képződött és tartatik fenn. A hívek összehordott ji H ereiből most már tekintélyes tö-feera&yitn áll a gyámintézet rendelkezése és kezelése alatt. Sok, százakra mennek azok a kegyes adakozások, a melyekkel a gyámintézet évenkint szegény egyházakat támogat s melyekkel évenként a szegény özvegyek és árvák szükölködésbÖl fakadó könyeit törölgetni igyekszik. Természetesen sokai nem adhat, mert sok a szegény s az évi kiadás sokfelé oszlik meg. mindig ott van a segély, a hol legnagyobb a szükség s e fölött tanácskozik körünkben a nemes czélu sa mari tartus intézet.
Az országos gyámintézet éven-kiftfi gyűléseit rendszerint az ország fuvarosában Budapesten szokta meg-
| tartani, csak a legritkább esetekben j történik meg. hogy az évi gyűlés : megtartása helyéül valamely vidéki ; várost szeméi ki.
Mintegy 50 éve annak, m kor az ágostai liit váltást követő hivek itt ! Nagy-Kani?sán egyházközséggé ala-i kuitak, alig van pár éve, hogy a Csen-j gery-ufezában góth sytlu templomukat í toronynyal felépitettéK Ex is egyik j oka annak, hogy az országos gyám-intézet a kanizsai egyháztagokat akarta ez érben a látogatással meg-; tisztelni.
Tekintve azt a nemes czélt, melynek a gyámintézet szolgálatában áll. szívesen látott vendégekül tiszteljük a gyámintézet tagjait városunkban az összes lakosság nevében vallás-I felekezeti külömbség nélkül is.
Legyenek üdvözölve városunk falai
: között!
Azok a férfiak, a, kik "a magyar honi ágostai hitvallású egyház gVám-intézetének élén állanak, hazánk társadalmi életében, valamint á po litikai világban is ismert és tisztelt nevet viselnek. A gyámintézet világi elnöke báró Iladvánszky Iiíla, egy házt elnöke Zelenka Pál püspök...