Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.8 MB
2009-12-18 14:03:01
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1250
3688
Rövid leírás | Teljes leírás (333.86 KB)

Zalai Közlöny 1893 044-048. szám november - 046 hiányzik

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

YK.Y-KAMZSA. 1893. november 1-én.
4-1-in: sasam.
Előfizetési ár:
Egéfts évre . . . 5 frt — kr Kél évre . ... 2 frt 50 kr. N\'.-gieüevre . . . 1 frt 25 kr Lgye* urain 10 kr.
HlflJtETÉSEK » uanaliíts ;ietit*orlian 7. másodszor •i, s mnní^u további m>rert 5 kr,
XVI LTTÉKBEF fi tit toronként 10 krért vétetoeki Kiucatári illeték minden ¦¦gye* hirdet.sert 3" kr. tjiticfldő
\\ Harmlnczkeüedlkévfolyam
KÖZLÖNY.
K lap szellemi éi anyagi részét illető v,::: kvlemény Bátorfl I.ajott szerkes/.tő-kiadó nevére CitmwtteQ N\'a^y-Kanizsára bérmentve intézendök.
Bér mentetten levelek u< m :\' >gad tatnak el.
Kezi. a tok n*»zaueiu küldetnek.
.nagy-kanizsai malátagyár és serfőzöde", a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, á .Kotori takarékpénztár ^vény-társaság*, a .nagy-kanizsai .önkéntes tfboltó-egyUt*, a .nagy-kanizsai kisdedDeveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet* „n.-ianizsai izr. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézetea .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nag^-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja,
HETERK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
* Hugóm sírjánál.
Oiyon fájón hall szik a halottas ének l faiiz tehát mégis való mit beszélitek! Angyali szép lelked vissza adád az
égnek .... Hús öveid téged, dehogy is felednek ..
Körül álltuk ágyad könyezö szemekkel,
Míg a halál küzdött az ijju erővel. f!gymásutánhullott learczod rózsája, Ftigyos csókját a mint lehelte reája.
.Kél -tőiét szemednek szende fény sugara,
Mely tiszta lelkednek volt hü sugárzása,
Bágyadozva tört meg s elveszité fényét,
Mint a hulló csillag jelezve esését.
Imára kulcsolón kezed ősszetéve, Islked fohászait küldözé az égbe. Mig szemed ott csüngött biztató reménynyel, Hol jügge a kereszt isteni terhével.
Megcsökolád százszor azt a kis keresztet,
Mely rövid éltedben volt diszed s vezéred. "\'
> mire a nap újra jelszállott az égre,
telked is JelszáUott az ég Jönségébe.
\'Angyaloknak kara vitte fel az égbe! Mely érted Jézusunk, oly nagy lánggal ége!
\'Az a piczi lélek!. .... Beteljesült vágya^
Isteni jegyesnek lett tiszta arája .O..
Addig is mig egykor eljutunk tehozzád.
H\'-yy birjuk örökké az égi szép hazát:
| Légy az Isten előtt szószólónk minékünk,
I Imádkozzál értünk, édes kis testvérünk \'• Koppányi.
HalottiaJk1fstéjén. . _
Zúg a harang)\' :Siró szózata az est néma csendjében átrezeg a min-dennapiasság felhóin ... az élőket a mulandóságra figyelmeztet)... az élők hónából a bús emlékezet szárnyain a meghaltak hónába tér. „Tietek e mái csendes est", í búgja a meghaltaknak. — .Imád-í kozzatok az Úrban elhunyt sziv-| véreitekért", mondja az élőknek, í kik e mái napon tartják névünhe-. ^ük. szomorú iestéjét, hogy sirC ! göröngyeik könnyebbek legyenek ; bűnös testük fölött; hogy sirjut a j nyugalom bölcsője legyen, melyből ! az isteni mosoly ébressze föl őket a megdicsőülés napjának szent reggelén.
A néma est a halandók szivér-zelmeit szeretetre kelti. Hová viszik őket csendes lépteik.? j A temető felé.
Borongó lelkük előtt csikorogva I nyililr meg az enyészet birodalmának kapuja: a tenger hullámaiként i elterülő sirok kérlelhetlenül hirde-i tik a nagy igazságot, hogy itt van i minden embernek a határfája, hová i egyenlő lépéssel halad a király fényes koronájával, a gazdag kincsbányájával, a koldus man...