Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.2 MB
2010-01-11 14:01:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
574
4594
Rövid leírás | Teljes leírás (319.18 KB)

Zalai Közlöny 1894 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


MY-MIZSA, 1804. Jebroár 3-áo.
Eiöfitetéai dr.* - • forrx fíre . . . 5 fit — kr. (fel em- . 1 frt 50 kr.
:Set;\\ fiit- *re . 1 ut Ss kr
Izyes «law 10 kr.
HIRDETÉS EK bs-*dtiOB petJt*orlisQ 7. má*nd*zor{ [b. í niiuden további sorért 5 kr.
NYlLTTÉRBEíí
^[11 soroulgéot 1U krért Tétetneki . fi tir ritiri illeték minden i\'gyes bírdrt**at*rt 3*1 kr. fizetendő
B-llc szám.
KÖZLÖNY.
Harmloczharmadlk évfolyam
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátori Lajost szerkesztő- kiadó nercre czimzítieo Xasry-Kanizsa a Wr-¦ mentve in lé-rendőE:—-
Bérmetitetlea lerelek nem fogadtatnak
Kéziratok vis»zanem küldetnek
„a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarékpénztár ^vény-lArsaság", a .nagykanizsai- és fityeházi önkéntes tűzoltó-egylet-, a .nagy-kanizsai kisdednéveló egyesület- a .nagykanizsai tanitói járáskor-, a .oagy-kaoizaa, k-reszténv jótékonv ^iet-^o.-.amzsai izr. jótékony nőegylet-, .szegények tápintézete-, a .katonaihadastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kűlválasztmáuvának hiva\'talos la1
HETENKINT EGYSZER,SZOMBATOM MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
A n kanizsai önk. tűzoltó egylet kér etil.
A. jí.kanizsai önkéntes tűzoltó testület 1894. évi január 28 án tartotta meg évi rendes közgyűlését. A kiváló gonddal szerkesztett elnöki és foparai.csnoki jelentésből kitűnik, hogy a testűlet 105 pártoló és 112 j nük\'jdö tagból áll, éi hogy a mult éri Uvétel 1658 frt 59 kr. a ki- j adás pedig 1655 Jrt 33 kr. volt, a 1 segély alap összege. 3ft39 frt 84 kr. ! i a jelszerelén alap, 393 Jrt 08 kr. Az elmúlt évben a város te\' : riiletén 9 tüzeset JorckUt elö, melyen mühöJésben állolt és dicséretre méltó tevékenységet fejtett ki az önk. tűzoltóságon kivűl a helyben állomásozó 48. gyalogezred, nemkülönben a 20 lixjnréd zászlóalj legénysége, s külö-/,óVn, az april 23-án kiütött tüz-céstnél, meíy d. u. 2 órától éj/él-lít\'ínig eltartott ember Jöíötti
munkát végeztek. Mint dicséretre méltó tényt említjük Jöl a testület ; lieléletéböl, hogy annak Jöparancs-noka a közös hadsereg és honvédség legénységét a tűzoltói működésben j . szitkszerüleg oktatta és kiképezte. Kliatározfa a közgyűlés egy mentö-ositály Jelállitását. Ezután szolga lati érmeket osztottak ki és pedig Schavel János és Kaczér József 15 évi, Staab Jözsej, Mecz János, Knobloch Frigyes^ Német JózseJ és JAszló Lajos 10\'\'évi, Veisz JózseJ és (fáspár Jözsej 5 évi szolgálati éremmel lettek kitüntetve, Majd választással Joglalkozott a közgyűlés.^ s megválasztotta egyhangúlag szivattyús szakaszparancsnoknak ilo-randim Románt, helyettes parancsnoka nak pedig Brück Sándort. Lengyel Lg> jos elnök és Knortzer György Jö-Itarancsnok, lendületes beszédben méltatták a tűzoltói intézmény nagy fontosságát s a mint egyrészt kö-
szönetüket nyilvánították a pártoló és működő tagoknak eddig tanúsított önfeláldozó és önzetlen támogatásuk és működésükért. Itasonlókép kérik annak jövőben is gyakorlását. A közgyűlés az elnök és főparancsnok éltetésével lön bejejezve.
Az elnöki s Jöparancsnoki együttes jelentés a következő:
Tiszteli közgyűlés !
Testületünk- ez évi működéséről számot adandó, jelentésünket a következükben van szerencsénk előterjeszteni.
Örömmel tudatjak, miszerint testületünk minden tagja a becsületszó és kézadás által teit fogadalmának az ügy felvirágzásához megkívántató buzgalommal tett eleget.
ügy a tagok számának szaporo-, dása, mint a szerek beszerzését illetőleg a lefolyt év a hatadás esztendeje volt testületünk él...