Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.23 MB
2010-01-11 14:35:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
519
3255
Rövid leírás | Teljes leírás (310.62 KB)

Zalai Közlöny 1894 019-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


WiY-KMIIgSA. »894.májns 5-én.
gtSf'ixeiéai ár: Effai erre . . . 5 frt — kr. Pél évre - . - 2 frt fiO kr. Negyedévre . l frt 25 kr KlTje* *za,ni 10 kr.
HIRDETÉSEK - ...i-.!-.- petit* 7. másodszor)
mi-nien további sorért 5 kr.
N Vn.TTKRBK.N [ goronkéol 1<> árért vétetnek Kiursiári illeték mioden egyei irdéWert .'«> kr. liietrndő
ZALAI KÖZLÖNY.
Harminczharmadik évfolyam.
„anagy-kanizs»i Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet', a .Kotori takarékpénztar részvény-társaság", a ,nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tözoltó-egyict*, a „nagy-kanizsai kisdedneveié egyesület* n .nagy-kanizsai Unitéi járáskér uóegvlet*. ,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete", a .katonai hadastyán egylet
HETENK1NT EG YSZER, SZOMBATON
A lap szellemi és aoyájfi-részét iIIHű minden közlemény ItátorO Lajos szerkesztő-kiadó nevére csim-vtlen N&^y-Kauíxxai-a bérmentve intézendök.
Bérmeiitetien levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok viwaurm küldetnek
a „nagy-kanizsai keresztény jótékony a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kalválasztmányának hivatalos iap.a
MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Szölómüvelesiinkrőí.
Oji szokás szerint a bortermeléshez két tényező volt s; ükséges: t-lóször a szőlőtermés, másodszor a pincze kezelő. Régóta ez volt a szokás,, mai nap azonban bizonyos helyeken, bor és pincze kezelő, sőt — szőlőfürtök nélkül is állítanak elő bort.
B tekintetben azonban elengedhetetlen ama nagyszerű alkalmazásban persze elágazó eredményeket teremtő tudomány: a vegytan, a mely az iskolázott borász komoly szolgálatában rendszerint bámulatos és jutalmazó eredményeket képes feltüntetni, de emellett, hatásaiban borzasztóvá is vállhat, hozzá nem értő kezek között.
Vastag tudatlanság fel szokta cserélni e kettős hatást egymással és azoknak lelkiismeretlen, fciforga-tása szülte meg azon később általánossá vált előítéletet, hogy a bor-kezelésben alkalmazásba vett vegytan a bort csak elrontja, míg a tiszta természetes bor csak a hagyományos ?7 ok ás utján állítható elő. Ez pedig nagy tévedés, mert ha meg kell is engednünk, hogy a vegytan képes nagybecsű gyógyszereket gyakran értéktelen porokká, vagy ellenkezőleg veszélyes mérgeket áldásos gyógyszerekké Táltoz-tatni, avagy tápszereket hamisítani, de éppen oly jól hamisításokat felfedezni is képes, egyszóval alkalmazásban egyaránt válhatik károssá és jótékonyává is, ép ugy kétségtelenül áll az is, hogy káros hatása mindig csak a tudatlanság és rosszakarat által okoztatik.
Feladatunk tehát, hogy a tudatlanság sötét birodalma a tudományos vegytan ragyogó fáklyája által megvilágit'.assék és e tudományt a mezőgazdaság és különösen a sző-
lőművelésre való jótésony alkalmazásában tanulmányozzuk és megismerjük.
Ez pedig csakis a vinczellér-iskolák felállításának és ezekben és ezek által szakavatott borászok képzése által érhető el, kik mint a gyakorlati vegytan apostolai arra : volnának hivatva, hogy teljes erő-I vei és mindenütt megküzdjenek a ; hagyományos előítéletekkel éS:: így i a vinczellért és bortermelőt nécsak ¦ károsodástól óvják meg, hanem a ! szőlőtalaj kielégítő jövedelmét! va-; rázsolják: elő ott is, a hol az kö-i zönséges viszonyok közt eddigelé | nem v'olt lehetséges, vagy csak a véletlentől függött.
A szőlőbirtokosra nézve a borász vagy borchemikus ma már elengedhetetlen szükséggé vált s ennek folytán a szakképzett vinczellér ma már a becsületes, de & legtöbb esetben tudatlan pinczekezelöt állásából kiszorította. A dolog ..igen világos. Mert amaz a tudományt képviseli, emez a hagyományos szokást, az empirizmust, mely nem egyéb, mint egy helytelenül alkalmazott, mindennemű káros következményekkel járó chemia.
De hát melyek a jó bor előállításának föltételei?
Hogy jó bort nyerjünk, mindenekelőtt jó szöiőfajtákat kell telepítenünk, a talajt jó kell trágyáznunk, a fürtöket akkor megszed-|\nüuk ha már érettek, az erjedési folyamatot gondosan ellenőriznünk, hogy a mustot idejében lehúzhassuk. Végre a bort jó pinczékbe, alkalmas edényekbe kell eltennünk a megfelelő hőmérsék tekintetbe vétele mellett. Most azon fontos kérdés vár megoldásra, képesek vagyunk e mindezeket lelkiismeretesen keresztül -vinni a szükséges szakismeretek nélkül ?
Ne felejtsük el, hogy a világ nagyot változott, ujabb és ujabb intézkedések törtek maguknak utat, és miként a bérkocsi után a mozdony, az olajlámpa után a gáz és a villamos lény következett, akként foglalta el helyét az empirizmusnak a gyakorlati chemia tudománya, melynek képviselőjeként a szakképzett borász tekinthető.
Ki jó bort akar inni, vagy jobban mondva, ki pinczéjének termékeit előny nyel akarja értékesíteni, annak szőlószeti tanulmányokkal kell foglalkoznia. *
E szükségesség elöl immár a mai korban nem zárkózhatunk el és az észszerű talaj megmunkálás bámulatot gerjesztő eredményei, a mező, istálló és., pincze iskolázott ápolása, az élősdiek és növények betegségeinek sikeres leküzdése: hatalmas, messzehangzó, szóval hasonló intézkedések utánzására szólítanak fel oly helyen, hoi eddigelé még késlekedtek, hogy a tudomány választására határozzák el magukat és a tapasztalatiságot, mely nekik oly kiszámíthatatlan károkat okozott, az elavult szokások lomtárába száműzzék.
Fájdalom, a phyiloxera Balaton-mellékén bortermelésünket is majdnem teljesen megsemmisítette és aránylag nagyon nagy csekélység ez, ami az elszegényedett szőlősgazdák érdekében történik. Elfeledjük, hogy a földterület! elszegényedés és a tudatlanság mindenkor féket eresztett a mértéket nem ismerő szenvedélyeknek és hogy ezek a legnagyobb veszélyt szülhetik ugy az állam, miut az egyes polgárok szabadságára és a közrend biztonságára, nézve.
Elmélkednünk kell tehát a termékek . szaporításáról és a bortermelő osztály erősbitéséről is, mely
nálunk nem az utolsó adóforrás volt a közczélok költségeinek fedezésére.
Ez becsületbeli kérdés, — .point d'honneuer.* ¦ Másrészről azonban gazda és borász se feledje el soha, hogy a tudomány a hatalom, a tudatlanság pedig a szegénység és szolgaiság szülőanyja volt és marad mindenha. /
Zalavármegye alispánjának jelentése 1894. május I- iVei közgyűlésre.
(Foljtatás )
Öngyilkosságot 26 egyén követett el, ezek közül 10 lövéssel vetett »éget éle-téoek, 9 magát felakaszté,' 1 vizbe ugrott, 4 mérget ivott. 2 pedig magát hasba szúrva elvérzett Öngyilkossági kísérlet volt 2, az illetők azonban megmentettek. '
Véletlen szerencsétlenség általi halá'~ ; nak 23 egyén esett áldozatává ét. pe ' ; díg: vízbe fult 5. homokdomb te metteteti 3. elégeti 6, ló álul agyon rúgatott 2. szekér által elgázoltat ott 1. megfagyott 3, ledőlt fa által agyonütte-tett 1, széogőzben fulla lt meg 2.
Elmekórnak 6 esete lett hivatalos beavatkozás tárgya, három beteg téboly dába szállíttatott," 3' pedig közkórbázba helyeztetett.
Veszettség gyanújában volt eb által 4 egyén maratott meg januír nőnapban Lágrádon. az illetők azonoal Budapestre küldettek, honnét 16 nap múlva megjöttek a jelenleg egészségesek
Jelentésemnek a közegészségügyet tár gya?ó része kiegészítéséül van szerencsém a vármegyei népesedési mozgalom ad&tait múlt évi szeptember hó 1-től folyó évi márcziu-i hó végéig terjedő időszakra nézve a lelkészi kimutatások alapján a következőkben előterjeszteni :
Szolgabírói járások és rendezett tanácsú városok megnevezése
Nagy-Kanizsa város tanácsa
Zala-Egerszeg B . Tapolczai főszolgabíró járás
Sümegi „ „
Síi.-Gróthi ,
Keszthelyi „
Kanizsai . .
Pacsai R ¦
Z.-Egersxeigi , „
Novai , >
Letértjei
A. Lendvai „ „
Perlaki a
Csáktornyái „
Összesen :
Szülöttek
Meghaltak
Szaporodás
9ö5 650 6G3 602 839 677 694 525 694 1006 970 790
335 137
458 543 "425 505 460 386 394
7S9 657, 768
111
51 808 1*2 120 177 334 217 308 131 208 217 213
22
9729
120
2609
A hasznos háziállatok egészségi állapota kielégítő volt; fordultak ugyan elő egyes helyeken ragályos betegségek, igy szórványosan lépfene és a sertéseknél orbáncz, de a kellő szigor és szakérte lemmel alkalmazott óvrendszabályok folytán azok megszűntek. A fennálló megyei szabályrendelet értelmében az apaállatok megvizsgáltattak.
A vármegye területén 37 fedeztetés! állomáson 107 állami mén van elhelyezve.
Az 1894. évi fedezésre bejelentett magán mének megvizsgáltatván, a tapolczai járásban 3, a sümegiben 1, a szent grótbiban 1, n keszthelyiben 0. a kanizsaiban 4, a pacsaiban 4, a zalaegerszegiben 3. a novaiban 6. az alsó lendvaiban 13, a ietenyeiben 9. a perlakiban 9 és a csáktornyaiban 8 lett tedyészi|;azolváoynyaI eddig ellátva.
A hasznom háziállatok járlati és kereskedelmi forgalmát ille'óieg tisztelettel jelentem, hogy a mult évi szeptem
T A fi SIA.
Suttog a szél.
iWalther ion tler Vogelweide.)
Sir-tog a szél. orgonára ágii reszket. Veden együtt axt suttogja: latén veled í Azt Iws.'éli a tű fa, mező. erdő, virág: Sob" "•** látUk, messzesodor a nagyvilág.
Hallgasd meg a távolban a madár dalát, b megtudod majd vérző sxirenr bánatát Majd elmondja kis paciirta, fülemile. Boldogságom sirbaaxálloi: mindörökre.
11a meghalok, felkereslek szellernszárnyon, Mikor lelkem már olt lesz a másvilágon, Majd elm«ndora ál maid ben gyakran néked Miat a földön, ott is ugy szeretlek téged 1 Fordította HALÁSZ MARGIT.
A csavargó.
Elbeszélés. Irta: ABRAY KÁROLY. (Folytatás.)
— Ne félj, te sem soká fogsz már kínozni, monda a nő csaknem kárörvendő HiosoIyJyaL
— Magának leányom valószínűleg terhére lenne a hosszas beazéd. Hagyjuk hat inkább máskorra.
' -y Terhemre van ez a hosszas élet föbiró arain, nem bírtam lerázni ma-Kararói. pedig sokszor zörgettem jóbará-tnmnak. * halálnak kapuján.
— Ugyan hogy beszélhet már ilyet. Valót mondok. íöbiró aram.
— Nem fé! Istentől ?
— Megszoktam már itt a büntetést. 0 is csak azt teszi majd, a mit a földön az emberek.
A föbiró megbotránkozott.
— Maga ész nélkül beszél. Káromkodik.
— Hát hagyjuk abba ezt a dolgot. Ott hagytam el, hogy meg akartam halni. De nagyon meg . . .
— Ej . . . Ej . . .
— Kétszer kötöttem föl magamat, mindkétszer levágtak és életre támasztottak. A bolondok.
A főbíró rossjsalólag csóválta fejét.
— Háromszor a Dunába ugrottam, mindannyiszor kimentettek, ezek már nem voltak bolondok, mert pénzért teszik, husz forint jutalomdíj jár egy-egy megmentett életért. Midőn harmadszor bevittek & kórházi i, fölismertek, hogy már máskor is voltam ott hasonló eset miatt, reám fogták, hogy összejátszom a csolnakosokkal, osztozkodunk a busz forinton. Átadtak a fenyítő bíróságnak, ez bedig elítélt két hónapi börtönre !
— Szegény asszony!
— No ha sem kötél, sem víz nem használ, találok én ezeknél jobb urat. Mikor innen kiszabadultam, egy ház harmadik emeletéről ugrottam le, ösz-szetört minden részem és még sem kellettem az Ördögnek. Ebből is fölépültem.
A bíró arcza nehéz kínos vt rejtek csöppeket izzadott.
— De hát azért is kerestem más urat.
Más urat?
' — Maróiajot ittam ettől sem pusztultam el.
— Mindenhaló IbtenI
— Aztán vettem egy konyhakést, ki-köszörültettem jó élesre, keresztül vágtam vele torkomat. Kezem bizonyosan gyönge volt. Az orvos bevarrta sebemet, ebből is kiépültem .... -
A főbírónak minden izma vonaglott, mint ki a halállal vívódik.
— Ekkor azt gondoltam, hogy talán mégis van valaki ott fönn, kinek hatalmas keze nem tudom mi végre vagy czélra fönntartja nyomorult életemet. Hát nem bánom. Legyen meg az ö akaratja !
A föbiró az elbeszélés alatt átszenvedte a szerencsétlennek mind a kéttízen halálos kínjait.
Hosszantartó száraz görcsös köhögés fogta el ismét a csavargót fakult színű zsebkendőjén, melylyel száját törölgette, véres foltok tünedeztek elö.
A nő gúnyosai: kárörömmel kacza-v gott föl.
— Ez mér, — monda az élénk vérfoltokra tekintve, tudom, bogy ki.e-git ebből a megunt világból, néha egész éjszakákon keresztül nem alszom, csak akkor szüük kissé a köhögésem, mikor megiszom három vagy négy deczi jó erős pálinkát, ettől aztán elalszom e*ry vagy két órára! Adasson drága főbíró ur legalább-'egy pohárral, bo^y a jó Isten is agy áldja meg.
A föbiró meghagyta az egyik cselédnek, hogy ho/zon a bázátíl egy üveg jó szilvóriumot. Maga főzette, nincs
semmi
más
benne sem vitriol, sem méreg.
— Áírffa meg az Isten főbíró ur 1 Aztán hozzákezdett élettőrtéuetét elbeszélni.
— Hát ugy volt a? kérem alássan, hogy tizenhat éves voltam, midőn a fala legdélibb s legszebb ifjat megszerettem, Varga Józsinak hivták, árva fin
volt ....
A bíró csaknem Összeroskadott már.
— De ini lelte kigyelmedett főbiró uram, talán beteg, el akar esni .. .
— Nem nem ... . Megszédültem, gyakran szoktam ebben szenvedni. Csak folytassa .... folytasd lányom t
— Józsi szegény fia volt, de becsületes és szorgalmas. Nagyon szerettem, jobban mint életemet Atyám azonban többre látott velem, megtagadta töle kezemet. Egyik okul azt is fölhozta, hogy Józsi még katens sem volt. nem tett eleget hadkötelezettségének.
A főbiró összeroskadva ült a székében, mint bűnös, ki előtt most olvassák fői halálos ítéletét.
— Józsit csakugyan besorozták s még azon ószszel elvitték az ezredhez. Messze volt az tőlünk, valahol a tengerparton. Talán Pólába.
— Ekkor azonban iszonya félelem szállott meg, éreztem, hogy anya vagyok. Eliszonyodtam, hogy ha ezt apám megtudja. Nagyon szigorú ember volt. Anyámat toha nem ismertem, még kis gyermek voltam, mikor meghalt. Ha ő élt volna: szeretete tahin visszatartott volna attó! amit aztán tettem.
Az elbeszélő megtörölve vörös szemeit, valami köny látszott azokban föl-csillámlani.
— Egy éjjel elhagytam a szülői házat, elmentem gyalog egy szomszéd vasúti állomásra, ahol nem ismertek, jegyet váltottam magamnak a fővárosba. Kifutottam atyám házától. Szolgáló, szobaleány vagy valami eféle akartam tatot
— De hát ez nem ment olyan köny-nyen. amint én azt gondoltam. A hova csak elakartam állani, mindenütt cseléd-konyvemet kérdezték. Nekem pedig ez nem volt. Egy leány, kivel a kálvinista templom előtti ácsorgás közben kötőt tem ismeretséget, végre megszánta ügyetlenségemet, azt mondta: eladja nekem egy aranyért a cselédkönyvét. Örömmé1 megvettem. Hanem akkor aztán annak nevét is fölkallelt vennem. Szívesen megtettem igy ha apám kerestetni talál, aonál kevésbbé találnak föl. Nagyon féltem tő!e. Senkit nem akartam sem meglopni, sem megcsalni. Miért ne tettem volna? Ettől fogva Horváth Julcsa lett a nevem, hazám valami memze föld: Máramaros vármegye, a könyv szerint árva voltam.
— Gazdáim jó emberek, voltak különösen asszonyom áldott jó teremtés, mikor elpanaszoltam neki bajomat, oem űzött el házától, inkább részvevő györi-géd figyelemmel volt irántam.
— Négy hónap roulva anyává lettem, halott volt az én első kisdedem. Jót tett vele is, velem is a jó Itteni
— Mikor a szülési kórházból kike-
HARMÍNCZHAKMADIK - ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 5-éü
ber hó 1-től folyó évi márczius hó végéig k lto7.pcat.bol kiadatott 106.34!) drb 5 kros, 36.895 drb 3 kros marha-járlatí űrlap, melyekért összesen 6424 frt 30 kr. bélyegilleték szolgáltatott át . ¦. m. kir. adóbivatalokoak.
A muít évi szeptember hó 1 -tőt folyó évi márczius hó végéig a vármegye területén előfordult tüzesetek száma ösz-szeaen S3".volt, melyeknél az összes el-" hamvasztott érték a hivatalom kárfelvételi jegyzökönyvek azeiint U2.750 frt 90 krt tett tett ki, — bizto\itás által megtéfült 60 501 frt. s így a' biztosi-tatl&Qul szenvedett kir 82.249 frtra rug.
A tüz k ele (kezesének oka a teljesített vizsgalatok szerint 12 ecetben gond-talauság, 14 esetben gyújtogatás és 57 esetnél kideríthetetlen volt.
Van szerencsém Zalavármegye népük tatásügycuek állapotáról a következőket előterjeszteni.
A legutolsó statisztika; munkálatokhoz begyűjtetett 73.220 tanköteles.
A közoktatásügyi miniszter ur 1892. évi 57914.' számú rendelete alapján a népszámlálás végeredménye és a polgári hatóság ált&l eszközölt Összeírás közt mutatkozó s tényleg Sgyelembe veendő különh-iég az 5Ljfeos eltérések felbecs lésével nyolcezer körül volt megállapítható
Ezen létizámbeli különbségeknek csak-¦ is a niiadeo évben pontosabbá váló s a közigazgatás? bizottság által külön utasításokkal ellenőrzőit összeírások Lüzetjésséce ád majtl évről évre biztosabb értéket. A tényleg iskolázok száma 6Í072.
Kiemi iskolában ... 24170 fin22576 lein;
A* ált. ismétlő iaknláb.in 6170 , 0767 ,
Iparos unonrziskolában 932 „ — .
AlÉófoknkcresk iskolában 8fí „ -¦
Felső népiskolában 215 „ 7" 1
Polgári iskolában . . . V!*2 , 262 .
Kfizénkaresked. iskolában í io\ — „
Kdtt-pifkolthiD ... 501 . — „
Kkkép a*, iskolázok száma a mult év eredményéhez képeit 49(1-Kiemelkedett. Az iskolázok vallásuk szerint:
Hóm kath. . . 56244.
Görög keleti . 2.
Helv. bitv. r-f. . 1462.
Ágost. hitv. . . 1179.
Izraelita . . . 2679
Unitárius ... 2.
Az iskolázok anyanyelvük szerint:
Magyar . . 49359.
Német . . . 459.
Horvát .... 9425.
Vend .... 2325. Az igazolatlan iskolamulasztásokhői begyült 364 forint.
A tavaszi iskolázásnál egyes vidékeken előfordulni szokott nagymérvű mulasztások megszüntetése, megtorlása c/.él-jáhól, a már tett intézkedések kapcsán, a közigazgalási bizottság 1S94. évi 425. számú végzéséilöt kifolyólag az egyház mecyei fóh&iősngokhoz, járási föszolga-birákhoz, a közvetlen felügyelet alatti iskolák gondnokságaihoz s iskolaszékeihez megkeresés, illetve felhívás intéz-te.tptt avégből, hogy ezen nagyfontosságú ügyet hatósági s társadalmi téren egyaránt támogassák s ugy áltxlábm az iskolázás pontossága, valamint a szorgalmi idő mennyisége- körül előforduló igazolatlan mulasztások megbüntetése iránt a leg-erélyesebben intézkedjenek.
A földrajzilag aikaln;asan nem csatolható puszták és majorok 30-at meg-
haladó tanköteleseinek állítandó iskolák ügyében a közigazgatási bizottság ugyanezen időszakban intézkedett.
A vármegye tankötelesei 414 elemi iskolában, négy felsőnépiskolában, nyolc/, polgári iskolában, két középkereskedelmi iskolában, három alsóbbfoku kereskedelmi Ískolábán\ hét iparos tanonczisko-Iában nyernek oktatást.
Keszthelyen uj alsóbbfoku kereskedelmi isüoia nyittatott.
A nagykanizsai izraelita középkereskedelmi iskola, melynél június hóban az első érettségi vizsga tartatik, egy évi önkénytességi joggal ruháztatott fel-
Zala-Égerszögen az iparossegédefe számára szakrajztanfolyam, s kereskedelmi esti tanfolyam engedélyeztetett.
Perlakon az iparos tanonczok uj is kólája nyittatott me".
Tapolczán a felsőnépiskolának latin tanszékkel ellátott polgári iskolává át-alakilása ügyében a tárgyalás megindit-tatott
Légrád róm. kath. közönsége leányiskoláját külön szervezvéo, vezetését szerzetesnökre bízta.
Állami iskolák felállítása hozatott javaslatba Mura- Szt.- Kereszten. Dráva • Szí.-Mihályon, (láthatón, Bükösdön.
Az alsó-lendvai polgári fiu iskolához adandó városi járulmányok megállapít-taiván, a képviselőtestület határozatának megyei törvényhatósági jóváhagyása után az egész ügynek alaki szempontjai lebonyolíthatók.
A községek és felekezetek által fenntartott iskoiák közül ezen időszakban is nyolcz helyeztetett el uj épületben. Némelyek, igy Kotor is, mindjárt cyer-meknienedékháza részére is jelölt helyiséget.
Zatavármegye közigazgatási bizottsága ápril havi végzéséből kifolyólag felterjesztés tétetik a vallás- és közoktatásügyi Miniszter úrhoz, hogy a már engedélyezett vagy javaslatba hozott állami iskolákon kivül, az ezeréves ünnep alkalmából felállítandó négyszáz iskolából földrajzi és nemzetiségi viszonyaiban oly fontos vármegyénknek még egyéb nj állami iskolák is engedélyeztessenek.
A jelen tanév közepéig Zilarármegye tanítóinak száma 658-ig emelkedett.
(Folyt, következik )
Hírek.
— A pünkösdi ünnepekben Hidasy Kornél szombathelyi püspök Zala-Eger-sze;;en a bérmálás szentségét fogj i kiosztani.
— Hymen. Nyírtaki Taiányi Ferencz nagybirtokos bájos leányát nyíriakt Ta-rányi Irma kisasszonyt ápril 23 án vezette oltárhoz Puszta-Szent-Lászlón He-zerédy László földbirtokos és tartaléko-t huszárhadnagy. Fellegtelen boldogság koszorúzza a szent frigyet!
— Gyermekmenttel) vezetők vizsgálata. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos, vármegyénk tanfelügyelője ápr. 29-én és 30-án tartotta meg-Nagy-Kanizsán a képesítő vizsgálatot azokkal, kik a Kisdednevelő Egyesület Nádor-és Arany János-utczai óvodáinál, az állandó gyermekmen dékházak vezeté sére előkészítő hat havi tanfolyamot bevégezték. A vizsgálatra a tanfelügyelő
rültea; e foglak, bör^nbe vetettek, azt mondták, hogy házi gazdámnak, ki fiatal feleségével nászútra ment, álkulcs-csal fölnyitottam szobája ajtaját, elloptam sok értékes arany ezü-ttnemüit. Hiában állítottam a vizsgálóbíró előtt ártatlanságomat, hiába mondtam, hogy oly nevü uraságot nem is ismerek, de még az a'czát sem tudom, hogy merre van: a telegramm válasz a károsultaktól az volt, hogy Horváth Julcsa lakott nálok, az az.én, nagyon hazug és kitanult személy vagyok, bánjaoak el velenrérdemem szerint.
Két hónapig voltam vizsgálati fogságban s ekkor is csak az illető bíró különös pártfogása következtében bocsáttattam el.
— Még küzdöttem az élettel ... áz én rózsám mindig vigasztalt levelében, hogy legyek erős, bízzak Istenbe és 6 benne, mihelyt szolgálati ideje kitelik, mindjárt el fog venni. Valami rosszat ne kövessek e! magammal.
— Hát bíztam, reméltem és vártam-Vártam a bárom hosszú esztendő végét Nehezen teltek a napok. Szivszakadva számláltam
— Éppen az utolsó év járta már, midőn J5Z ezred, melyjiél Józsi szolgált: hábotuba ment . . . messze, nagyon messze. N*Ún ak«r a neve eszembe jutni ....
— Bosnyákországba!
— Igen .. . igen oda Sirtam nagyon,., de mindennapi felköHömben, iefektem-ben ioifíűkoztam érette Istenhez, hogy tartsa meg ő". tnrt«a mep az ó életét.
meghívta a Kisdednevelő Egyesület választmányát is, melynek tagjai Vidor S a m u n é elnöknö vezetése mellett mindvégig jelenvoltak s annak minden mozzanatát a legeién ebb érdeklődéssel kisérték. A vizsgálat elméleti és gyakorlati részből állott April 2S»-én volt az elméleti, 30-án pedig a gyakorlati vizsgálat, mindkét óvodában külön külön Összesen tizennyolc/, vizsgázó jelentkezett s az állandó gyermek men°d ék házak vezetésére mindannyian képes^st nyertek, és pedig a Nádor-utczai óvodánál készülök közül általános .jeles" osztályzattal: Bánotay Amália. Dobos Vilma, Fnrkas Szidónia; „jó" osztályzattal: Martinecz Teréz, Özv. Ucger Alajosné, Vörös Ignáczné, Sáringer Róza; „elégséges" osztályzattal: özv. Ágoston Jánosáé, Turkovics Anna és Berdo Erese; — az Arany János-u'czai óvodánál készülök közül „jeles" osztályzattal: Soós Teréz, Lenkei Hóza; — „jó" osztályzattal: Fuchs Mari, Pálfy Mari, Feuch-lenberger Karol in, Rosenberg Teréz, Ií>ss Borbála. — A képesítettekhez a kir. tanfelügyelő buzdító szavakat intézett b kijelentette, ho^y müködé.-üket minden oldalra kiterjedő figyelemmel fonja ksérn: s mihelyt bármelyik is nemes hivatásának betöltésére méltatlanná válnék, azonnal élni fog jogával. Különösen hangsúlyozta, hogy működésük közben, a kisdedek körében ne csupán tudásukat érvényesítsék, hanem úgyekezzenek azokra minden kivétel nélkül a szív melegével, szeretettel hatni boldogitólag. Végül a Kisdednevelő Egyesületnek mondott köszönetet, ho?y óvodáit a hat havi tanfolyamra átengedte s az egész ügyet oly meleg érdeklődéssel kisérte. El ismeretét és köszönetét fejezte ki dr. Schreyer Lajos urnák (az egészségtani ré3z előadójának) dr. Bereczky Vjktoroá és Lenkei Malvin óvónőknek a tanfolyam vezetéseért, a ezzel a Zalamegyében elsőül rendezett hathavi dajkatanfolyamot befejezettnek nyilvánította. — A Kisdednevelő Egyesület választmánya részéről Győrffy János, egyesületi ügyész válaszolt a tanfelügyelő szavaira s Nagy-Kanizsa város kisdednevelésiügyét továbbra is eddig tapasztalt lelkes buzgalmába és támogatásába ajánlotta.
— Y .í lanctta. A sopro ni ke re ske-delmi ép iparkamara pót-kül-tagjáol Keszthelyen folyó hÓ I-én Hermann Vincze járási szolgabíró elnöklete alatt szavazat töhb léggel Nagy István bábos és Krausz Lijos rőfös kereskedő választattak meg.
— Meghivő. A .Zalarnegyei általános tanitótes'ület" nagykanizsai járási köre f. é. május 10-én d. e. 9 órakor Paliinban tartja tavas/.i rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Magasi József pallini tagtárs ur egy órai tanításénak meghallgatása. 2. A gyakorlati előadáson tapasztaltak megvitatása, zárt ülésben, 3 Kováts Miklós nagykanizsai tagtárs ur: „Az anyákhoz, a leáoyoe-velés érdekében" czimü munkájának felolvasása. 4 Körmendy Pál, langvizi tagtárs ur: „A mi viszonyaink" czimü munkájának felolvasása. 5. Folyó ügyek. 6. Esetleg: indítványok. E közgyűlésre á járáskör rendes- és pártoló tagjait, va'amint az érdeklődő tanügy barátokat
Az elbeszélő itt szomorúan fölsóhajtott a hosszabb szünetet tartott.
— Két hónap múlva a hírlapokból olvastam, hogy Józsi az én Józsim Szerajevónál elesett, egy golyó éppen szivén találta, mint később haza jött katonáktól halottam, rögtőn meghalt. Az Isten sem hallgatja meg a szegény kérését Ottan fekazik valahol a Sze-rajevói temető kertben. Jó! emlékszem a névre. A legélesebb kintüz izzólángjával van a szivembe beégetve. Soha nem fogom elfelejteni.
— Elfordult tőlem az Isten is!
Az elbeszélőt ismét előfogta rohamos görcsös köhögése.
— Mindjárt készen leszek már jó barátom, suttogta az asszony, mintha élöfényhez beszélne, mikor oly sokszor kerestelek, soha nem jöttél, hát tudj most ezy keveset várni.
— Ettől fogva hányt, vetett, Üzöít, kergetett a balsors, mélység szélére, örvéoynek mélységes fenekére, városból városba dobott, megyéből megyébe vetett; faluból faluba költöztem. , . Költöztettem. tolonc70ztak, mint csavargót, sehol nem fogadtak el. Eltagadtam mindig igaz nevemet, nem akartam szégyent hozni ősz apám fejére. Adja hát ide kisbíró uram azt a pálinkái, hadd itassam meg.a halál kutyáját; melyik ugat bennem. Ezért a kis pálinkáért fecsegtem annyit. Akkor vagyok csak boldog, ha ezt ihaiom. Kelmed nem hallotta, no majd ha bekísér a börtönbe, kelmédnek újra elmondom.
S elkapva a kisbíró kezéből az üve-
ge*, egy hajtókára kiüritet'.e azt, majp egy fél liternyi erős s?esz volt abban.
— Köszönöm főbíró uram, az Isten is áldja mei:, kigyelmed olyan jó om bérnek látszik, megmondom igaz nevemet Buttogta tovább, D-irvas Erednek hívtak engem valamikor!
A főbíró felugrott karszékéből, — arczáa vérpiros bíborszín ömlött el, mely fokonkéit ólomszürkévé változott, szemeit kísérteties .mereven függesztette a beszélőre, tuy látszott, mintha szólni akarna, de egyetlen hang nem tudott kijönni ajkán. Következő pillanatban nagy zuhanással a földre esett! Meg volt halva.
A tanácsbeliek mind összefutottak, eljött nagy sietve a helység orvosa is. Bizony jól megvolt a főbíró ur halva. Föl nem támad többé az ó kedvökért.
Az a-,C é a v a r g ó" az- Ő leánya volt. •
— Előfizetési felhívás A pesti könyvnyomda részvénytársaság Huszka Józsefnek Székely-ház czimű müvét adja ki s erre szétküldte a írni prospektusát^ s elófi-.ele.-L fö.hívásit. A munka kulturális multunkra és néprajzi viszonyainkra jelentékeny gazdagodást ígér r mint ilyen régi hiáuyt pótol. Előfizetési ára 6 frt, mig bolti ára 8 frt lesz, mely a kiadó czéghez (Hold-utcza 7. sz.) intézendő. A mü megjelenése májusra várható
tisztelettel meghívja: N. Kanizsán, 1894. május 1. Szalay Sándor járásköri elnök.
— A gyülekezés reggel 8—9 órakor a pallini "vendéglőben lesz, honnan a járási kör tagjai testületileg vonulnak a pallini iskola termébe, gyűlésre. Gyűlés utáo a vendéglőben társap-ebéd lesz egy forintos terítékekkel.
— Névmagyarosítás. Blau Rezső nagykanizsai lakos. ifj. Blau Károly ur szép reményekre jogosító fia vezetéknevét „Bartáa-ra magyarosította belügyminiszteri engedélyiyel- Gratulálunk!
— Elhalt Szekeres József ravatalára a következő koszorúk helyeztettek : Boda Imre — felejthetlén jó' barátnak.
— Felejthetlén édes atyánknak — Karolina és Jóska. — Szeretett atyánknak
— Anna és Lsjes. — Részvéte jeléül N F: Palanek. — Felejthetlén barát jóknak, Varga Lajos és családja. •— Bogenrieder család. — A drága édes apáoak — Erzsike. — Tisztelete jeléül — Bogyay Ödön és családja. — 1848—49-iki honvédbajtársnak — Bárt* György. ~ Barátság jeléül — Tuboly c/alád. —"Tiszteletük jeléül —' a budapesti d. v állomás tisztikart. — Részvét jeléül — Belus Lajos. — Isten veled — Hevey Flóra. — A jó bácsinak szeretete jeléül — Pista. — A legjobb apának — Lujza és Tóni. — Jó férjnek — Isten veled. — Tisztelete jeléül — özv. Pftanczerné. — Kedves rokonnak - Szekeres József. — N.Kanizsa városi tisztikar tisztelet jeléül, és számos féüratoélküli.
— Távíró összeköttetés Tapolcza és Badacsony közt. Zaiamegye közigazgatási bizottsága megkereste a pécsi posta- és távíró igazgatóságot, bogy a tervbe vett Tapolcza és Badacsony közti távíró összeköttetést Gyulakeszi és Káp talantóti irányban vezettese, mivel a Tapo'.cza és Balaton Füréi között szín tén tervezett távíró összeköttetés ezzel könnyebben és kevesebb költséggel létesíthető
— Heti felügyelő e héten (májú* 6—12) a nagykanizsaiunk, tűzoltó egylet örtanyáján Weiszberger Kálmán szakaszparancsnok ^ir. AVI és VH-ík kerület bpn Bátori Poszavecz Ferenc í szertani ok ur.
— Köszönet nyilvánítás az első majálisért, melyet Hirichel és Bacbrach urak kegyesen megengedtek. Köszönetünket fejezzük ki egyszersmind azórt. hogy szerény körünket szivea megjele nésükkel megtisztelték, és közöttünk magokat jól érezték, azonfelül bennün> ket jő kaniziai sörrel, a sánczí kertben megvendégeltek — Szintén köszönetünket nyilvánítjuk gyárvezetőnknek, Bae-der és Havas uraknak, hogy ők szintén résztvettek szerény mulatságunkon. Az első nagykanizsai góp és gőzkazán-gyár munkásai.
— Heti biztosok e héten (május 7 —12) a nagykanizsai K isdednevelö Egyesület óvodáiban Mintu^uo Józsefné és Fesselhofer Józsefné választmányi tag uniók.
— Meghívó. A nagykanizsai Kisded-nevelő Egyesület XIX. évi rendes közgyűlését 1894. évi május hó 12-én, szombaton délután 3 órakor tartandja az egyesület nádor utcai saját helyiségében, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgysorozat : a) Elnöki jelentés a lefolyt évről, b) A lezárt évi számlásokról szóló számvizsgáló hizottság jelentése, c) A jövő évi költségvetés n.egállapi tása. (d A sorrend szerint kilépett: Bogenrieder Józsefué. Bogyay Ödönné. Fivchl Pátné, gelsoi Gotnj«Hti Vilmosné, Hirchel Edéné, Pi:hál FereV.czné. dr Rothschild Samuné, Schmidt Frigye-mé és Székely Ltjosné választmányi tag urnókkc 1 egyetemben 10 választmányi tag válanztá-sa.* ) c Netáni indítványok
— Névmagyarosítás Lublitz Sa rolra nagykanizsai illetőségű és itteni lakos vezetéknevét. „-Lenkei"-re magyarositól ta belügyminiszteri engedélyiyel.
— FHloxcrhs terület. Megyénkben Zala Egerszei; közelében Csács-Bo/sok község sző'őiben • filoxera jelenlétét megállapították és emiatt a nevezett község határát a földmivelésügyi miniszter zár alá helyezte.
— A liplki gyógyfürdő, mely csudatévő forrásai és kitűnő berendezésénél fogva már eddig is kiváló jó hírnévnek Örvendett, — mint tudósítónk irjn — az utóbbi évben nagv és előnyös átalakuláson ment keresztül.- A nagy kiterjedésű angol parkban egy pa-zarfényü gyógyépület emeltetett, mely óriási inére eivel, valamint belső berendezései és külső pompás kiállításával joggal ve:élkedheűk az osztrák-magyar monarchia nagy fürdőinek építkezéseivel Az impozáns gyógyépület melynek közép ö nagy kupolája, valamint oldal-
*) a kíllépettek ai alapszabályok 18 ik §-» szériát uiböl választhatok.
tornyai az összes építmények díszét hatalmasan emelik és a környék messze távolára elláttszanak. az egész fürdőépületek fénypontját képezi; a benne levő nagy és gyönyörű gyógy terem mellett stylszerüen épített najgy kávéház, vendéglő és egyéb mellékhelyiségek eme tettek. A gyógyteremnek egy része színpaddá alakíttatott át, hogy a/, itt időző vendégek nemesebb szórako* zást és élvezetet találhassanak. Az összes uj épületek egész kiterjedő ükben villanyos világítással lesznek ellátva, melynek utolsó munkálatai most fejeztetnek be. A fürdóparknak kibövitéíe és megnagyobbítása méltón sorakozik az emiitett uj berendezésekhez. A nagy kiterjedésű fasorok, bosquettek, lúgosok, virágágyak, angol park mintára készül lek és a legszebb, legkellemesebb hatásúak. Ezen a tulajdonosok által nagy-áldozattal keresztülvitt modern építkezések, a még épülő és feészülő félben levő uj szállodával, valamint kibővített fürdöielepeíve), méltán emelik_ Lipiket a híres európai gyógyhelyek színvonalára, ugy, bogy a beteg kényelem, komfort és szórakozás mellett nemcsak egészségének visszanyerésére használja itt a kúrát eredményesen, hanem az itt töltendő idő kellemesen is élvezi ár.
— Rövid hírek. Kőszegen ő Fel sége ottléte emlékére a város obelisz ket emel. — Czegléd gyronáziumot lé tesít Kossuth emlékére. — Rakodczay Pál színigazgató Budapesten egy színház épitéaét tervezi. — A bpesti állatkertben szerecsenkunyhókat építenek. — Jun. 30-án a vakok intézetében dado gók számára tanfolyam nyittatik. — A Bittó család 1747-ben elrabolt kincseinek vasládája Silingyán most találtatott meg. — György AÚdár 5 ezer drból álló könyvtárát Huszt szülővárosának ajándékozta. -- Lisaboo és Lembergböl kolerahirek érkeznek. — A zaltán európai körútra készül. —*B. Jóiika Mik-lói szobrára eddig II10 frt gyűlt be.— A német császárné mult héten Abbáziából visszautazott Berlinbe. — Bpes-ten 4 firaktár leégett, a kár félmillió forint — A rohitsi fürdőbe magyar orvos választatott meg. — Gr. Áadrásy Gyula szobra 3 év alatt készül el, a szobor 80 ezer, bronzba öntése 120 ezer frt — Kada Mihály Bpest ny. alpolgármestere, 45 éves tisztviselője s a főváros élő mappája meghalt. — Vamilletéki arany árkeletpÓtlék máju-t hóra 24%- — A királyi pár hosszabb időre május 26 :ín érkezik Bpestre. — Kossuth szoborra a hazai első takarékpénztárnál eddig 52 ezer Irt gyűlt be.
Színészet
i''¦ ti í'.-k r-n Ohni'tn ;k imgyhatásu szín mii ve „A va.seya.ros" adatott lélhc várakkal. \ kt-ittaatgnék rendkívüli érdekföwac a darab iránt oly uagy tölt. ri¦-¦ _¦ -. a hazat zBiifntasif; mrgtAI-tóite.'— Ohnrti-ek ezen miivébet: pök drámai ¦orö nyilvánul; a ízrrelcm fa a nagy avapyas a icgkitunölilicn vauuak egymással nzrmbfál-Jitva, a m>-lyi'kiti'k iuior|>re'átásáboz hosszas tauulmányozát és finom raíit-rzés Rzftksegps. Az előadás kivitele meglehetősen maeas niveaun állott — Hahnel Araoka tchetséycnek fénye* h zonyitéká' adta a gögos. rangjához mereven ras&sxkodó Claíretheu. Azt a helyet azonban, midőn Darblayban mcjftalalja azt a férfit, aki legmélyebb szeretetének a leghivehb megnyi ¦ latkozását adja, nem tudta megfelelőn tolmácsolni. Kimagasló alakítást nyújtott azonban az utolsó jelenetekben, midöa belátja, hoey Derblaj valóban es/.ményi férfin, ki n m érdekből, hanem szive nemes vonzalmát kÖrKve, szereti Clairetet — Köay-vú Derblay szerepei műréazi gcnialitással oldotta meg és nagy te-henégénelt fényes tanújelét adta,. — Lásiw-.. Heaiilién marqmsnét, a leányáért mindenre kész és mélyen szenvedni tudó nőt kitűnően adta. - SzuliDBzky Olympia Athcnai et. a nagyravágyó, az aristokraiia körébe bejutni szerető nőt, a ki szivéből gyűlöli Clairet, hűen alakította. Hetényi fellépése, mint B-igny ht-r-czeg megfelelő volt. Ssahó Irma naiv alskiávai es rokonszenves egyéniségével szive érzelmeit, mint Derblay ilitga, kitűnően eltaJálta -
Sxombnton ,A cxiurás", Konti 8.felvonásos operettje adatott A közóasógnek érdek lődése igen nagy volt ezen darjb iránt, amely a fővárosban oly nagy és zajoi sikert ért pí Konti zenéje ezen darabban is finom és geniális zenei érzékéről tanúskodik; tele van dallamosnál dallamosabb részletekkel, a melyeknek könnyed hau^szerclése és művészi conceptiója méltán elismerést érdemel. — Rozetta belépője nagyon fülbemászó melódiával rendelkeatk. — Nagyon szép compositióju az el ő felvonás fináléja. Megemlítésre méltó a második felvonás-beli szerelmi kettős és Kukurillo belépő índu lója — A szereplők közfll a legnagyobb elis méréssel kell adóznunk Kavessynének, kinek belépő indulóját zajosan megtapsolták Rozetta szerepében Solti Paulina remekelt Gyönyörű hangjával, melyet különösen a felső registerek-ben emelt érrényre, megmutatta, bogy as elismerés, a melylyel őt korul > esszük, nagyon is méltányos tlol pajzán, bol enyelgő, hol gyér-mekiessegig aair megjelenése,- mint Rozetta személyesitője, valóban lekötötte figyelmüket Zsjongi erezet tenorját Rikardo szerepében nagyon szépen évé ny est tette. Kövessy, mint Kn knríllo .köstQnk maradjon'' kupléjával, melyei számLftlaasxor meg kellett ismételnie, továbbá kifogyhatatlan humorával, keltett gyakran ne vetést a '».Azónségbeo. Antat P*b!ót adá. Gyönyört baritonját a Irgnagyobh élvezettel .hallgattuk. — "ekérráry és Pesti, tuint Gol és Tol kitűnő aiarítást nyújtottak.
Vasárnap este az .Ó-budai kék'estő es ikertestvére" kertit szinre. Végra is f. >«inhái nemcsak as aesthetikosok számára trao te-
V
HARMJNCZHARMAD1K ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 5.ín
. ..««k más "élja is: a níBa aeathe-
„,k hc,*>l ^ sserpp é, up, r0(zlin
éroli; mellette,oagy tetsrestar»-
fejeséare.
t.«ahó Irmi kis szerepében is nsgyon kedves iebnsee volt: I'esti most is tehetséges, képzett cuoeszaek mutatta magát, de Szilassy nem imita eletetni, hogy a rettenetes Kigyösi ... siro< tudjon.
Hétfőn .A Dolovai Nábob leánya*, Her- i c.tr Fereocxaek rétnek szi-müve kertit elő-I adaara. Az előadásról a Iegm<-I>ehb elismerésből kell adóznunk. Könyves remet alakítást | Miijiott, mint Tarján töh-diiagy A közönség: piákra* nyilván tolt* tetszését, a melyet mü- j téá2Í játékával valóban fényesen kiérdemelt ; Uahöel Araoka a huszárszázados nejét gyy-" BV-ni ncegjeb-o^íével et bá os alakjára!, to-tveiibi kelfemcs játékával személyesítette é* lueltau megérdemelte azt a tetszésnyilvánítást, a melynek * k«zúns>-g nyilt szinea kifejezést ad»ti. rizoltnszky Oiympia ezen szerenéhea tahiban rofivészi alaritó képességének adta la-tiiii<,I''< Az erősebh drámai kitöréseknek hü krl'-jezi'-st a 'olt Tarjánhan való c-<ala'kozása ; Mariin Meulezése t-s szerelmének kitörése mind aegrWció drámai erővel voltak előadva. Sxilas--.iirtic bnszámázadnsában agemaüs művészet' minden kellek- meg volt ¦ ezen alakításával a 1 l-ístélyebb elismerést vívta ki. — Pebérváry i- Lás/yné az' est -ikeréhez szintén hozzája mltak íletényi, mini hadapród k (túnü alarílast uyujtou megny«TŐ és kedélyei játékával"
Kedden rA miidarásx". Zellerismert o, e-n-ttsje kerfilt színre, a mehet a mult éviién Kakodczay ismerteiéit meg & nagykanzsai ko-/•ooegge) Akkor bámmszor is színre krrúlt kiváló előadásbsn, szép kiáilitassál Az idei • kiadás -fi, maradt bátra a mult éviek mögött. .\s<ve/etesrn Kóvestyné, Solti Paula, Kantay Terez Kovessy Fehérvárj. Pesti, A utal és Za-jiinei jeleskedtek szerepeikben, a mit a kis szamn közönség süni tapsokkal jutalmazott.
Szerdán Váradi , Rafael" .je került színre. Varádm'k ezen darabja igaz költi!, alkotás, irálya gazdag, jeliemzeies es elüt a mai sah-biDNzerfi drámáktól; cselekménye gyorsan fólió, koielkezetes De hogy Rafael nem drámai hós. xr iiíxonyos. Nem drámai hős a történelemben és éppen azért nem lehet az Vintdtnál sem. Nagyon köznapjai, vagy talán még annál is kózuuségt-aehh az ö halála s a vonagló művész szánalomra indít, de nem rsodálatr* t fel nem emel így fogia fel Könyves is és ehhez képest előadása kiloeáata'an volt. Hahnel Aranka a gjenm-teg lelkület'! Stella szerepében igazán remi-kelt Nagyon szépen adu vissza a Icány érz--lmeii. kit az anyai szeretet elhív a torróa szereteti ifjn mellől, s zokogása oly közvetlen volt, míntba nem is játszott volna..s a közönség vele könnyezett Lászyné nebez szerepét kitűnően töltötte b«; Ur.i1máoyárol tanúskodott az a jelenet, midőn átkozni akarván leánya képét, a fenséges vonások imádkozni kenysxa-ritik őt Szolinszky Oiympia nagyon jól játszolt, a féltékeny s a boszuálU nöt uagyon bűén és bévve) adta. Rakodrzayoak Antónia feleu mondott átka me döbbentette s lelkeket,éa kit* szerepét is nagygyá tudta tenni Az egész előadás a legsikerültebbek közé tartozik, kár, nogy a kaién-k igen sokat boszantott és igen sokai mosolyra indított »<okat hagyván cBak | hidegen, kik arra nem figyeltek.
Csú törtökön este nagyon csekély számú kóró ség előtt Tőrös Tivadarnak „Az Örmény" i-zídmj népszínműve került »ziure. Amint ezt-iLiélíöl kiteUaik, síamosnjvári Örmény polgártársainkkal ismertet meg bennünket, "nevezetesen az örmény észjárást, szójárást mutatja be egy kovásiy drámai cselekmény kapcsán. A Molood IstókUli Afganistán Vártán a legjobb alakja a darabnak, a ki art mondja, hogy a tioek Szamosnjvarn t ökör kell, hit itt van Ő, névén őkörker.-ikedöl a kinek disznó keH, itt van a BÓgora. (az pedig diszadkereskedö j áirí-mk pidig tyúk vaKy Jiba kell, itt vas a felesége és leányai Szilassy Imre igen jól személy esiietle ezt « der-k örményt. KilBnő szerepe \<At kóvessynek üarruar Márk alias Bis-Márk sxat.h-s szerepében Kovessyné Nasztáxsta (.terepében jeleskedett. Szabó Irma kis azerepében »xtn én Uen kedves volt. — A többiek közül megemlítendő még: Lászy né, íletényi, Könyves es Kndrei
Közlekedés-
— líéii vaant. A c-. kir. sváb. déli va-pálya tármsás özemében lévő vona lakon május hó 1 -én a nyári menetrend lépeti életbe, mely alkalommal az uj menetrend-hirdetmények következő fonto-sabh iijitá-okkal lesznek kiadva:
A budapest pragerhofí vonalon a Bu-<7lape>si és Kaiiiz?at között "forgalomban ;^vÓ215 éa 216. száma vegyes vonatok lényegesen gyorsítva peUznek és pedig: a 216. számú vonat indul Buda pasitól 2 óra 25 pereskor délután, érkezik Kani/sá-a 8 óra 44 perczkor este, az ellenkező ir.ínyban a 216. sz. vonat indul Kanizsáról 10 órakor délelőtt, érkezik Budapestre 4 óra 31 perczkor délután.
Kzen gyersitott vegyesvonaloknál, melyek a nyaralásra oly fontos Balatonvidéket a fű- és székvárossal nagyon előnyösen kötik össze, a mérsékelt nae-netilletékek továbbra is érvényben maradnak. A 207. sz. személyvonat c*ak 20 perczel korábban, azaz 9 óra .25 )>erczkor e»te indul Budapestről - ezen vonatnak Csáktornyán közvetlen csatlakozása lesz a m. kir. államvasutaknak Boba és Kis-Czell felé közlekedő személy vonatához. A 208. számú személyvonat Kanizsától kezdve korábban köz-l««wÜk s 19 perczczel korábban, vagyis 5 6r% 29 perczkor reggel érkezik Budapestre, a 219. sz. vegyes vonat, mely J»«iiis hó i-íöI szeptember hó 15 ig ^•jMik, 3 óra 10 perez helyett már
11 or» 50 perczkor indal Budipeítröí JÜ*1 »6 pejezkor érkezik Székes-
12 1"*rrt- A Siófokról Budapestre köz-
212. «z. nyári személyvonat lé-
nyegtelen módosítást szenved; indulás Siófokról 8 óra 15 perczkor este, érkezés Budapestre t0 óra 55 perczkor este.
, A Székesfehérvár —komarom—uj-sző-nyi vonalon csak a Székesfehérvárról Komárom-Tjjszönybe közlekedő 712. sz. másodrendű személyvonatnak s az el lenkező irányban a 751. számú vegyesvonatnak menetrendje lett némileg mó-dositva. Indulás Szék es fehérvárról 9 óra 32 perczkor este érkéz is Komárom -Ujs/.Ői.ybe 12 óra 41 perczkor éjjel; in-du'ás Komárom-UjszőnybŐI 3 óra 41 p rczkor reggel, érkezés Székesfehérvárra 8 óra 22 perczkor délelőtt.
A nagykaoizsa—barcsi vonalon Nagy Kanizsával elör.yösebb összeköttetés lé-tes tése érdekében Bircstól Nagy-Kani-z-áig egy uj 926. számú vegyesvonat hozatik forgalomba. Indu'ái Barcsról C óta 30 perczkor reggel, indulás Zákányból 8 óra 41 pereikor délelőtt, érkezés Kanizsára 9 óra 40 perczkor délelőtt, hol ezen vonatnak a Budapestre közlekedő 216. számú gyorsított vegyes-vonathoz közvetlen csatlakozása lesz Minthogy a Sziszek Zágráb m.-á.-v.-i peage vonalon a m. kir államvasutak által mindkét irányban egy uj közvetlen z'ímélyvonat hozatik forgalomba, indu lás Zágráb M. íi. v.-ról 8 óra lOp'rcz kor délelőtt, érkezés Sziszekre 9 óra 21 perczkor délelőtt, indulás Sziszekről C óra 39 perczkor este, érkezés Zágráb M. á. v.-ra 7 óra 52 perczkor este, ennek következtében Zágráb D. V. és Sziszek közölt az 502., 510. és 511. sz. személyvonatok lorgalma be lesz sí-öntetve. Steinbruck és Zágráb D. V. kőzött a személyvonatok menetrendje csak némileg módosu1, mely változások a már kifdgnesztett menetrend-hirdetményekből vehetők ki. Ezen vonatoknak — az 512. é.< 513. személyvonatok kivételével, melyek egész Sziszekig , és viszont közlekednek, — Zágráb D. V állomáson közvetlen csatlakozásuk van a m. kir. államvasutaknak Zíftráb M. á. v. és Zógr.íb D. V. között közlekedő összekötő vonataihoz.
A déli va^ut osztrák vonalain életbi lépő menetrend változásokból különösen kiemeltetik, hogy a tiroli vonalnak a uudapest, Bécs éa Triesztből induló éj jeli gyorsvonatokhoz Marburg é:i Fran ze f-*tén át csatlakozó 13. sz. személyvonata Münchenben közvetlenül csatla kőzni fog a m/m Frankfurtba közlekedő gyorsvonatokhoz.
A karinhiai vonalon a 207. sz. sze tnélyvonatnak (mdul Budapestről 9 óra 25 p-írczkor este) csatlakozó személyvonata Marburgbói Klagenfurt és VH-lachha délután 3 óra 10 perczkor indul Marburgbói, egész Franzensfesteig közlekedik s az Innsbruckba (érkezés 7 óra
9 perc/kor reggel) és Veronába (érkezés
10 óra 20 perczkor délelőtt) menő vo natokho/. csatlakozik. A 10 óra 3 perckor Marburgbói induló vonat csak Lienzig köziekedik. A hécsí helyivonalon a vonatok május 10 én ismét sza-portttalni fognak, mi a május 1 -tol érvényes helyiinenetrendböl vehető ki. A nyári menetrend ezen vonalrészen jun, hó 1 éu lesz életbe léptetve.
Ma^y-
állarava-ntak városi menetjegy-irodája.
Zarándoklat Romába.
Fopásztori enged-ily lyel f. é. június h<i 27-én Budapestről (IV. ker. sz. fe rettczrendiek templomából) Rómába indul egy zarándoklat melyben egyháziak és világiuk, férfiak és nők; magasabb áüásuaic és az egyszerű népből egyaránt nyeivkülönbség nélkül részt vehetnek. Történik ez pedig azon szándékból. bo„'v édes hazánk róm. kath. hívei isin étet tea és minél nagyobb számhan dic-iőségesen uralkodó papink, XIII. Leo ő szentsége iránt hü s fiúi ragaszkodásukat éa legmélyebb hódolatokat nyilváníthassák. '^Egyúttal szemlélhetik az ..Örök város" főbb nevezetességeit, mi által sz. hitük és az anyaszentegyház iránti szeretetük erősödik. Utunk a legrövidebb és legjutányosabb leend: t. i. Budapeitröl Fiúmén és Anconán át Rómába; visszafelé Assisi és Loretóba való kitéréssel, ugyanazon az uton haza Budapestre Az utazási költség kétszáz személy részvételénél, a magy kir. államvasutak vároii menetjegy-irodájának ter -ezete scerint a következő: Ellátás nélkül: I. oszt. 52 frt, II. oszt. 42 frt, III. oszt. 30 frt. Ellátással, kalauzolással együtt: (öt napra Rómában) I. oszt. 85 frt, II. oszt. 70 frt, III. oszt. 43 frt. Az elszállásolás ugy történik, hogy az I. oszt. utasok egy-egy szobában, mig a II. oizt. utasok ketten egy szobában helyeztetnek el, a a III- Oizt pétiig együtt a hospitium-ban lesznek ellátva. Fent jelien árakban a Foligno-Assisi és Ancoaa Loretó-i kitérés nincs befiglalva. Ezekre nézve
Folignoban olcsó menettérti jegyek adatnak Assisi-Í2 és vissza a következő árakon:
l. oszt 2.80 Lin, II. oszt. 1.95 Líra, III oszt. 1.30 Lira, míg Anconában Loretóig és vissza:
I. oszt 4.35 Lira, II. oszt. 3 05 Lira, III oszt. 1.90 Lira.
Nagy gondot forditunk arra, hogy a t. cz. zarándokok kellő előzékenységben részesüljenek. 0 szentsége előtti me«yelenhetésünkre nézve is lépéseket teszünk, de az idő c-iak későbben jelezhető. Ezen rövid közlés szolgáljon egyelőre meghívásul, mert a íészletes terv csak a beszerzett tudnivalók és az utazási körülmények okadatolt tanulmányozása után közölhető; mi valószínűleg május hó első felében tör-ténk. A külöjj gyorsvonatot, valamint a zarándokutat'illető anyagi ügyeket a ni. kir. államvasutak városi menetjegy-irod ¦ ja goodoz/a. Áz előleges jelentke zés 20 frtnyi összeg ^fizetése mellett történhetik május hó 15-éig, a végleges pedig juoius hó I0-éig, a mikoron a ilij hátraléka is beküldendő. Jelent-ke/.ni lehet fent idézett menetjegy-irodánál, (VI. Hungária Sáálloda, Mária-Valéria u ), vagy nálam (IV., ferencziek-terén 8. sz.) Végre felkérjük i t. cz. résztvevőket arra, hogy állásuk és ismeretségüknél fogva ezen külön alkalomra „Péterfilléreket* gyűjtsenek és vagy előre bekükljék, vagy magukkal hozzák.
Budapest. 1S94 április hó 5-én Anderlik Ferencz, Róder Flórent,
világi vzctÖ. az fer. r. ald fővezetÖ.
Vegyese &,
— Biztos gyógi hatás. Mindazok kik rósz emésztés vagy székrekedés következtében felfu-ódásban. szorulásban, főfájásban, étvágy-hiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valód: „Moll fél seidlitz porok" használata által bizto gyógyulást érnek el. Eív doboz ára 1 frt Szétküldés napont > utánvétté! Moll A gyógyszerész, cs. éi k. udv. szállitótó Bécs. I. Tuchlauben 9. A vidéki cyógy-szetáraklian határozottan Moll A- készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Villamos konyha A villamosság mint világító és hajtóerő mind nagyobb tért foglal el a mindennapi életben, i különösen a nagy városokban, a hol a [villamossági központi telepek ma már elég olcsón szolgáltatják a fogyasztó közöoBégnek. Legújabban Londonban az ottani központi villamos társas-á; kísérleteket tett a villamosságnak a konyhában főzésre való felhisználásával. A londoni .Crysrall Palace" ban tartott legutóbbi kiállításon mutatták be a villamos konyhát. A főző takarék „tűzhely' berendezéséra nézve nem különbözik külsőleg a rendesen használatban levőnél, csakhogy a tüzelőanyagot nem rakják bele és 'üzet nem gyújtanak, hanem egy-egy csap elfordításával hozzák a melegséget szolpá'taló villamos áram.-t működésbe. A Londonban mar nagyon elterjedt gázkonyhával összehasonlítva a villamos takarék főzőt olcsóbbnak, kényelmesebbnek és a vele f iglalko/ók egészségesebbnek mondják, különösen nagy előnye, hogy a hömér-^éktet a legrövidebb idö alatt tökéletesen szabályozható, ugy, hogy mindig a kivánt. bŐmérsék tartható meg és pedig a takarékfözöhely minden egyes fülkéjében különböző hőmérsékletet lehet előállítani az illető étel elkészítésének igényéhe/, képest. Természetes, hogy c. a találmány ma még csak kezdet legelpjén van azonban a mily nrér-tékb°n teijed a villamoiságnak általános hasznalata, valószínű, hogy az a főzés terére is nem sokára ki fog ter-
50—60, rozs 5 írt, tengeri 4 frt «0 kr. zib 7 frt, bab 5 frt.
Ki nyert?
ÍÍuzá3 ápr. 25 én. Hpest: 23 78 13 11 40 Brünn: 5 95 53 8 43
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS.
Nyllttör
r.ge.sz Kelyem, mlutazott fonlardokat (mintegy 4T0 különböző fajbani, méteronkínt 75 kr:ól 3 frt 65 krig - valamint fekete, feh;r és sínes selyemszöveteket 45 krtól II frt 65 krajezirig — sim i, koczkás. csikós, virágos, dama&xolt minőségben ¦ mintegy 240 féle dispositió és 2<>00 külónbö/.ő izin és árnyalatban) szállít pöttabér és vámmentesen a privatssejji-eudeidk lakásár* Henne-l berg (í. (cs. kir. udv. szállítói Helyem-gyá a Zürichben. Miuták posta lord ni óval kiiidetn-k. Svájcába czimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
BORJU-GfOMROKAT (|
legmagasabb készpénzben vásárol iS
SAMEL LEOPOLD I :
TEPI.ITZ, CSEHORSZX«. Ii?
Hirdetések.
= \ehézliallás.»
A hallási Imjok mindeo nemét, különösen a makacs és üdült esetekben gyorsan és tartósan gyópvit a a szabadalmazott HALLÓ Kfc.SZL'LÜK. Hiztos hatását cli'merik a legmaeasabh tudományos körök. tsssBSi A készül ket mindenki saját maga a! kai mázhatja a baj minősége szerint BH Hizomanyosoro Bnrmeff-ter ur, ki a városi és vidéki fQlbajosok' részére Nagy Kauizaán f évi májas il-éu pén-eken és 12-én izomlmton az Arány-Szurvas -zállóban d. e. 9—1 és d a. 3 8 óráig ingyen rendelkezésre áll. Ste;-brilck M. Berlin, NV. 55. Spe-
GAZDÁKNAK
éa takarmány-szállitóknak
különös figyelmébe. Igen kedvező feltélelek melleit kölcsönzők
vízmentes ponyvákat
ka/.al letakaráshoz, takarmánynyal megrakott vasnti kocsikhoz, stb., a miért is ponyvák bevásárlása feleslegessé válik Mindenféle természetesen lelitett és kátrányozott ponyvákat ujakat é^ használtakat 50°/0al olcsóbban adok. mint bárhol
Zsákok
ujak és hasznának, minden gazdasági terményekhez alkalmasak, rendkívül olcsó áron.
Repcze és behordoponyvák 3 frt 20 kitói 4 frt 20 krig és feljebb. X^GEL ADOLF Bodapesl, Arany-János-ntcza 10._

A O o
^ Szállási lenLeraalioffliaa
Egyedül valódi ango 3
THIERRY A. Éjóíyaereatöl
PREGR ADÁ-ban
Layhitl a köhögést, eyópylt.la a moll- ós tnaöbojt. minden KüUÖ és boluo bctcíiseRet és csoduszorfi
fV<.cvll4l:.i-:il i-.sr. Hllll I-K.". m-.-Iv Í..S-I-IwUt-sr-J r(yrti*ll P.TV ^:,UI."..il W. hx..i-.y .w,v C.-^k akkut¦ vaUA, — liarai'-
riil>t kupit'kii iK.tjiu-ii v.iü l.í.irvii. >. mf!yt"Ti r/.v-i'i „Thljrry Adolf K7 OpyszortAra az Őrangyalhoz Presradáfcaa" b-ls-nvímva. > b.t iiiíd\
bizonyult és Tf d« ''¦ l«*"<+-h '"•¦H-^lv..
lodi, rolnd*.»ellett a »«») ^«-n - •""^
l*(Tolo»6bb etyotem... e'''(m'"lM <T l '
azor illaidii»» aVlndos :'" ^P»^'»^ I*wrv. r* m.^-
kfiua -«^k,Ä- Ä Z
* ' durva anyagot imn! ,JUoq" Íi i-itíwí
liaionlótal tartalmaznak. Min.len ilyn.-md hnluani n-- fi.^i.it.i^wt el. Üst lisa UHjm hanii-ilfii.éti q1.,hi..i a vi-slj<i^'la'irvi*nv alapján liirvenA*-«•Ti. jíiporuan Qld<'<zlsln<>k. ufj«inliín ¦> luunintvánvok Vl-
áiutii.u i». A niajras koniniiy 11. sii"*, m a. k.'li v.-^--"'!i.
auLiíitoi bixonyi'vany aUspj.in ijraiolva r»n. hngy ki^xitii,t-nv«i! •X'iiiniinonin lil!n!t vajty ai i~;.-~ij>^tf kAto-t halj^u anva;>-l n<~m tarlalinai. (ily liclyrfll. l..,|j.ani.piiil>-.i raUár nmrs. t-s—k m^-
roníi.:.-.l kAzvrUri.nl ho,,,,» : Tbiarry A. Prcaradaban. Bo-kttts-Sauoi-brnnn mollott iiii.-7.ni. Aun'lria Ma;v.ir»rw.>= liJrwIv iiysta-slUsraä-sara berme n! «¦ k Old ve U ki* rafy f. ' dopl-iüv.v jra \ kn-ona, Sö kin vaíj* riupbOvnj; ím 1- Jutnia Cl lül.-r. Bw Hiába vapy Us-n-wsswinial.» lx-riii.-nln' : lí *í\* íapy 6 (in[>!:,nv[.-ira 5 korona, 60 ki- vxfj 3' doplaOvpp IS korona. MFfrrrnsid.Mek ciak í (M"-nz el/.l.-pr» IwkoH.'-^. mgy otinvétrila>l esikíliolts*ín*k. Thíorry Adolf Kyég-yszorész Pn.'srradiban. Hcbita-Saner-brsnn mellett.
¦ Thierry x. gyógyszertára az I T.ßraEByal"-liez Prturauiai.
A valódi annoi
egy főmolnár
nyerhet rógtöni alkalmazást. I°l Tudakozódhatni alulírottnál.
PALIN.
Somogyi.
"jed^í, ha a hozzá való eszközök tökéletesednek.
Vese, hútrylii'lyac. biisyilara és kösz vény bántalmak ellen, továbbá a lejrzó és emésztési szervek hurutos bán-talmainál. orvosi tekíntélyeV által a MTHMÍN-rOítlí is
SALVATQR
slk.rrpl r.inlehc lesz.
Húgy hajtó hatású !
ízi! Könnyen i
Kapható ásványvizkcreíkedésekhen és
gyógyszertárakban. A Salvato.-.f.i .-rás iza'.ir Kperjesea
mm nitm.mm TLL^ÁfllXnL.
fótit"-:-.it: íi !cí.i*. ossoaasxorfl hatása Ky^Ky°ro]B anya máa kltfinőon •llsnaert Kyosyacy URok öaaxtétolol képezik
Az *r>iro1 Orodsk^iícs lianxiultialó:
A fryfrmekáffyasno n^llbajiiniil. IrjcvlII'Ellfsníl. Dwllkeins'nysjíW*-n#l, Orbincz (Sít.-Antal tüz.-t. niind<>iiurniQ st-rc.ii.pk. -il- vacy csvvj, »ehcaQlr«-k. ípbek. ««nyrdL«^. d^mdt lábak, -r.t sM..nts7ii fclírti aléu.. iiunií-. !(í-. vápás. «> zu«l«Uii --I--1; ellfn. Hoznilliatt. mii dra ideRpn rs*ro.f-k. ?, m. : (Ivpr.. (^sjjükí-. homok-. síiÜnk- s 10-kík elUvolilására. Hirulcniwmll dacánál, kin.'vp*. pokolvaí. ujj. képi&diia, tCl nkbelr-fp^S elten : aoeini-lr.. k.'.rr.mdH^anat, hi-lyap s Teldilrzaütt libák gvogvi!-<<ara XUndcnnemfi égési sebek. f. pyolt teitrésiek. belcsekop: lio;.-iia> í.kvw állal fam...Ü »s>bei n'y.-kdafanat, v*rtorl..das. fD!zu(:x> es a fv.-rmrk-kn.'i et.'-fordul klwlxdW ellen. rtb. »Ü).
Az ang-ol caodakenoos minél régibb. nr.ni! kitűnőbb hatásában.
:.-(¦¦¦ -j-. ozon egyedei allé . i5virryAzp.'.: szarböl
minden cialádnil készletbon larlani.
Kr-t dobóinál kevrwl.b nem' küi.i.lik ; a wp'.küldsS kizin'slac *i Őwipe elfl'fye» blktlMésr vapi p<-dip Dtjinvel<-IJ,.] «wLi.í.'.lts-[ík. a tégely raotnafoli.. nálUUlevti é- U-rm.nlc, megküld.-,-.-! 3 k^roiu 4" fillér.
fiV Számos bizonyítványok rendelkezésre állnak. 1>C
Fipyelnii-itclek mindenkit hata-lalan han.i,itv.,ny..k mcpvélfle ellen s kérem szigornan arra nifjclni. Iiop "lincien t.-vtyen a fenti védjegy éa aéctMk „Thierry A Orangyn! KyófryazortAra PToRra.da.ban beleenetve kell línni en minden tiMy hzsznáJali ulasitanbi ugj-anolyan tfdjc/ygye] mint itt 1 ,t\, i.i'í!>or:-...f-«.lv.i lenni.
Az sígycaQli r* val.Wt! an^ol csodakernVh/im liamiritői a vs^djept-tör vény alapján <ti|ttiruan üidi'-zt'tn.'k. ugyanugy sitvinyok úmélelárusítói.
Egyedüli ^ürvretlezt beszerzési forriu
THIERRY A. Őrangyal gyógyszertára
Pregradában, RobiU-Sauerbrunn niellrtt.
Egyedcli förak'ar Bud.ip-.--l éa kSroyéke részére
TÖESCCEC TÓSZEF-nél
Budapest. Király-ntcza 12 száza
I* Oly helyről, hol laktar ninc». taanék a m.vmndr-W kűzvellenot „Tbiorry Adolf Orang-ya.1 gyóe^azertáx&xioz** Prepradihai, áofaiU 3»o«brani) mellett ezimi-mi. „
Az Ao»ztrU-lla|r>-«ror«zagi véájrgy lajntoni ttzinu 4S24. «f |
A gabonaüzletről.
A hossziiBzárazság után beállott jótékony termékenyítőeaőzéz, mely az egész cou-tínensre kiterjedt, a gabonaárak irányát is teljesen megváltoztatta. A szilárd irányzat legott megcsappant s kő-vetkezett a szárazság miatt felszökött árak rohamos esése. A. vetések állásáról mindenünnen a legjobb hirek érkeznek, minekfolytán a mérvadó pia-ezokon az árak hanyatlása tartós, a hangulat pedig kétségbeejtően lanyha. A fogyasztó államok tul vannak tömve gabonával s a malmok a redukált árak daczára tartózkodnak a vételtől, minek ellenébea á kínálat naponkint sürgetőbb lesz s a kö/.e: jövő sem nyújt kilátást javulásra. Helybeni piacúinkon is pang az Üzlet, hozatal gyéréi van s csak olcíó árakon akid vevő. Buza 6 frt
ariaczelll
Gyomorcseppek
;ik gyom
baj k.iá. j: életlen és áitolánosan ismeretes
tó nepizer.
lundei: étvátijíalüniáj, gyomergyengeség. bdztts leHelet feliujtsig, savanyu telböfts-gís. basmenét. jj-cmo.6jé». (Hetlcjcs nyáikakivátasztás. (irgasáj undor és hányás, oyon.^orcj, <.zDkQlés
Hathatós vvi«.is»cMiel biz'-tiyult bjié ásnál, a menynyiben ez a in-trniorsól pjair-¦tiazott, fjyomoi-.ulUrhsítósiiál ételekkel é? il;ilukk..l, ailiarUk! níiibejek és himoThoidáknál. Említett hnjnknál a MdrtttcXeUÍ yy<>niorexKj>]>rk évek ota Lhiu űktifk bizo-^anSiís. nyuluk, a mit s/áz meg szaz bizonyítvány lanusu'L Eigj- ktsliveu ara /^Éfik^\ basztiálati ulasitá-sal t^yútt 4<i kr.. na^y ftvey ;ira Tii'kr. — Uaaryu-fg? *i\ rországi főraktár:
Török József gywryszertára
Budapest Király ulcza Iá sí. 'édjegyet és aláiiást tOzetesen lessék megtekintem!! Csak olv cseppeket tessék dfwtradni, melyeknek burkolalára aolil saalau vaii ragaszlvri a készítő aiáirásával (CL Brady) ég ezen szavakkal; ,Valo-Jiságit bizonyítom'.
A MárutczeUi vyomorczeitpck valodian kaphatók,
fm
NAGY-KANIZSÁN'. Práger Béla és Belila l.ajo« ívócj-sieréaiekuél. — UAUC50N: Kosiit üiudor gyógyazerésaaél.
I i
I
IIARMINCZHARMAMK ÉVFOLYAM.
MÄIUS ">-ín
ArHyérmfkktl kitüntetve.
KIsn c«iísz. is tir. Uiz.'ir szal)»dBlm
Aratijermetkfcl Utant.et?ft.
|{omlokzat-festék-gyár
KRONSTEINER KÁROLY Wien. III. Hauptstrasse 120. sz. saját hazában
Föherczegi ésiberezegi'uradalmak, cs és kir katonai raktárak, az öasxcs vítsnt-, ipar-, bánja- én bámortársulatok, építkezési vállalatok, vállalkozók es építőmesterek valamint gyártulajdonosok szállituja. Kzeket a festékeket épületek befestésére hasuná'ják, belőlük 40-féle kdlöobúző szin van, küójuk 16 krtúl fölfelé, mészben oldható, teljesen hasonló az olaj-mázoláshoz. — Mintalapokkal és használati utasítással ing-yen és bérmentve szolgálok ,
A Csizi I
Jód-Brom-Fflrdő
i
m<-guyi!ik május len, tart szeptember régéig-. Forrása a legtartalmasabb, leghathatósabb Jód-brom-forran. A győfvcred-mények meglepők A fürdőközönségnek immár i0 bérház több mint 100 kényelmesen béren-, dezett laUszobából áll rendelkezésére. — Ki-i tűnő konyha. biPixrd, zongora, olvasó-terem, térzene naponta kétszer. Elő- és ntöévadban leszállított lakbérek — Ekkor katonatisztek állam: és vasúti hivatalnokok gyógy- és frtr, dödijak tekintetében is 50atn kedvezményben részesülnek. Prospektusokkal ozolgál az igazgatóság
~" [ Csíz, u. p. Rimaszécs.
készpénzfizetés mellett megvételre keresetik egy
nmEsi ma tok
1ÖU.000 frt értékip ; és egy
ÓOp.OOO lurint értékig-. Kívántatik: jó szántóföld, értékes erdő, kastély, jó gazdasági épületek Ajánlatok csakis ! tulajdonosoktól in-tézendók alul írthoz.
RICHARO PÄTZ
Bécs. IV. Margarethenstrasse 12.
Csak akkor valódi, ha az aranynyal fényeze tt1 szelencze » fenti védjegyet vörös mexőbc n hordja
A valófii mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és Jegolrsóbli eszköz a koczkás fPai(juett), pitnafa, vajy fénymázolt pndlótat beeresztésére Azonnal megszánni, és kefélés nélkül yikörtiszta, állandó fényit kölcsönöz. Kapható Síintelen, vüigossirga, sárga, RötétsáTga Vörös és d.ó liarna azinbeo. Egy szelénné ára '45. S."V I irt 00 Jer
Szab Társczíerem-fecskendo máz
a legolcsóbb és logrzélszerübli fényező és simitó eszköz minden tánrzkelyiség padlózata sxámára. Kilója 1 forint ."10 kr
Nzub. Fölkeféld-máz.
Tetemesen ra«akönnyili a fölkeféléat és az ez által megkeféU /\ Üffr,
talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér - és sárga spinben darab szám 20 kr ' - - . ¦
Árjegyzéket díjmentesen klíld
SCHNEIDER & COMP.,
BÉCS, V|2.» Huiidsthnrmerstr./Ul., I. Herrettirasse 10, j Csak akkor valódi,
Kapható : Fessclhofer József, Matton és lluber, Xeit é* Klei
(nfcld Adolf es fia uraknál N Kajmsán és Kálmán .1 , Ziec-. _ ízky Ado|f. i\^n Feren<* Zala-Egenszl-gen,
ba minden darab ezen védu-syet riseli
Komárom ; ÍTnVi
nagyobb fűszer, festékarí
'kereskedésben és drogiier.iaktiaii
jf* >L? GYAPJÚSZÖVETEK, S^s
K BEL-, ÉS KÜLFÖLDI DIVATÁRUK.
g KAMGARR. CHEVIOT. TRICOT.
Q Egyenruházati-, Lovagló-, Vadász-, Erdész- és Libéria-Szövetek. I Peruyien és Doskiog a magas papság részére. Kocsi-, Bútor- és Tekeasr.t»l-Posztok
iefjnbh minősedben és legolcsóbb árak oi*]leU szÁllit vidékre, megrendelés; k ntjáa
ANTON 8UES8
gyíirl raktára C3 n z |8TZBIA:)
alapíttatott um-bex. minták kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek.
S* K tárnáitoknak kulonfínKedraray!
? ;_____ c
Keil Alajos-íéle
Padlózat-fény máz
(Crlasur)
legkitűnőbb mázoló si-er poba padló számára, l nagy peJaczk ára frt 1.35 kr. t kis pa'ixzk ára f>8 kr.
Vi«szk-keiiőcs Arany-fenymáz
l"L'jobh f'8leKe?y<zpnibhluer.'.s/.tn «*er \ képkeretek atb. hparanyfására — /ftíyiipnypaiüószátnárü 1 köCrögáraSOkK Egy ki* palaczk ára 20 kr.
Mindenkor kapható;
Fesseíhofer Józsefnél Naírv-Kanizsán.
MOLI^EIÖIIIWOR
védjegyet éa
Csak akkor valódiak, ha mindegyik, dobos Moll
aláírását tünteti feL. ¦¦¦¦*
A Holf A.-féle Seidlftz-porok tartós gyö^yhatása a réVm-akaesabh gyatatr és *\ tettbáttálnak, gyomorgörcs ós- gyoraorbév, rögxött székrekedés, májhántalom. vér-iolulas. aranyér es a IcgkflÜVnbózörjb női betegségek ellen, o jeles hizrszernek évtizedek öta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Árá egy lepecsételt eredeti ds-" btzntk I frt o. é. ' " ' '
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIA
BORSZESZ ÉS SÓ
Csak akkOr Valódi, ha ™»dcgyik Bveg MOLL A. védjegyét tflwtpti . fel és „A. Koü- feliratú ónozattal van zárva. A M«ll-féle fras-ozla bsrúesz és só nevezetesen mtnt fajüalomcsi.:apitc bedörszsfesi szer kftsxréay, csuz étria metrhQlés egyé1! következményeinél 1 égis méretesebb népszer. — Egy ónc-zott eredstl üveg ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
q | . (Föalkatrésze: Tilzoiy9avas sziknó.).
Q I A mindennai: száj tisztitásnál 'különösen fontos bármely korn gyermekek, mint fel-
Q nőttek sziimára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind
Ol óvszer fogfájás eüen. — Egy Moll A védjegyével ellátott üveg ára: SOkrajczár.
(691) FÓ8Z é t kft I dfes:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
B(écs: I., Tuchiauben 9. sz. Vidéki Megrendelések napnptá pos au tán vét meliett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár; Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
Kathreiner
K neipp-maláta-kávéja
hz egyedöli. a mely a valódi kávébab izévé! és aromájával hír. Kz utóbbihoz kezdetben ciív harmad- később a fele keverendő.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja,
használatban a legolcaóbh vegyület a bahkávéhoz melynek az egész^ésre károsan haló alkatrészeit egyszersmind elenyészti.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
jelenleg oly kitűnően készíttetik, hogy a babkávéval egy-szerre Őrölhető és minden síokolt módon elkészíthető.
Kathreiner
K neipp-maláta-kávé
tis/.táii élvezve is (tejjel, czukorral vagy mézzel) fölötte kellemes, jóizö és egészséges itnlt képez.
Minden háztartásban és minden kávét élvezőnek ennél fogva nélkülozheteileo a
Kathreiner.
Kathreiner
Kneipp-maláte<kávé;fá: ' y*
ugy- tiáatáfl, mint vegyitek alakjáb?n, Tndománvos é-; tirvosi szaktekintélyek ;íltal a leghathatósahhan ajnnitrtiik.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
küiönösen nőknél, gyermekeknél, vérszegényeknél, gyp-mor- és idegbetegeknél bir ktttttiő hatással,'
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
mint hazái gyártmány kitűnő Cialádí és egészséges kávé,, mely mindenütt kapható — '/» kiló 25, kr.
Kathreiner
Kneipp-maláta-kávéja
közkedveltsége miatt sckHzoros-ao utánoztatik. Nyitva ki mért áru vagy csalárdságra számított csomagokban levő határozottao vísazaut isiíandó.
C*ak az eredeti fehér -trsomacOk kérendők, meijeken világosan kivehető e név:
Kathreiner,
Nyomatott Ifj. Waidits József kanjroyomdijabaii Nkgy-Kanizsin.
Mi i-KAMBSA. 1894. májos 12-én.
I Előfizetem ár:
IKgfn évre . . . 5 frt — Wr !)¦>' érre . . 2 írt f>0 Itr
; Segiedé-rre 1 frt kr
K-it-- azam 10 kr.
HIRDETÉSEK ;.:-altos petitinrhfta 7. • .- • -¦ minden további sorért 5 kr.
SVILTTERB EK •tit soronként 10 krért vétetnt-Jt ; Kincstári illeték minden egyesi hirdetésért 3" kr. fizetendő 1
HarmíiiC/hariiiíiílik évfolyam,
„anagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet % a a » nagy-kanizsai- és filyeházi önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdednevelo egyesület*
,Kütori takarékpénztár a ,nagy-kanizsai Unitói járáskör*
A lap szellemi é« anyagi részét illető minden kő-elemé nyKitöri) Laj»? s*erk«**-:tn-kiadó nevére csisaxeuen Xasy-Kninzua -a bérmentve rutézendilk.
[lén
leiitetlen levelük tatnak rf.
. f,.gad
kezErat-t-k riKxzanf «a k«ldelu.-k
a -nagy-kanizsai k-resztény jótékony
r^vény-társasag
uöegvlei* Tti.kainzsai izr. jótékony uoeglet*, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán -ígylet' a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külváltsztmányának hivatalos lapja
HLTEMKINT EGYEZER,SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Pünkösd.
Krós Isten í néped könyörgése Jusson hoszád fel a maga* egri' ! Kiildj hozzája,küldj Szentlelket ráia, .V • ¦ • minduntalan varja.
Van e keresztény, ki ne tudná jzt. hogy mily nagyszerű történetnek . emlékére szentelt ünnep ez, mely bennünket e szent, nagy napon egybegyüjt? A Szent-Lélek illái az apostolokban felgyújtott oly rendkívül magasztos lelkesedésének történeti tanúja ez, melyet mindörökké bámul és csudál ez a nagy világ, s mely leküzdötte az óriási akadályokat,- lerombolta a bal Ítéletek sokaságát, eloszlatta a tévelygések sűrű homályát, megtonipitotta a keresztény vallás ellenségeinek kaid-élét: rohamos gyorsasággal megalapította a keresztény anyaszentegyházat s elvetette azon nagy fának magvát, mely alatt millió meg millió lélek keres vigasztalást és talál hathatós, erős reményt az örök üdvösség boldogságára.
Jézus felment a menybe, bucsut véve szeretett Unitványaitól, kik könnyes szemmel nézték Öt mindaddig, míg a kék ég teljesen el nem takarta szemeik elól. Mély volt az ó bánatuk, uagy volt az ó szomorúságuk; egyedül hagyatva valának attól, akit életüknél is jobban szerettek.' János, a szeretett tanítvány majdnem leroskadt a fájdalom súlya alatt: I'cler a .kőszikla* pedig sirt, mint egy kis gyermek. Magunkról tutijuk, hogy mennyire fáj elválni attól, a kit igazán, szivünk, lelkűnk-mélyéből szeretünk, mily marczao-goló érzés járja át egész valónkat, mikor tudjuk, hogy az a családtag, rokon, vagy jóbarát. kinek .Isten hozzid'-ot mondtunk: itt e földön soha többé nem lesz látható nekünk. Akik-itt maradnak azok érzik a
veszteség nagyságát. Jól mondja a költi: „Nem a virágnak fáj ha válik az ágtól.*
Az apostolok lelki bánatát még a csüggedés is fokozta. Mi tévők legyenek ók a jó Mester nélkül? Érezték ugyan a nagy feladatot, melyet Jézus reájuk bízott, de végre ók is gyarló földi emberek voltak s támasz nélkül az ö lelkierejük is hanyatlásnak indaihatott volna.
Könyörögtek és imádkoztak az Eltávozotthoz, hogy segítsen rajtuk s küldje el a mit megígért : az erősítő Szent-Lelket._ .
A menybemenetel után tizedik napoo éppen egybegyűlve voltak az apostolok és Krisztus több követője, a mikor erős szél zúgása között .látának kettős tüzes nyelveket s azokból mindenik tanítvány fejére szállott" : Megtörtént az égi csuda, a tanítványok uj, nagy lelkierőt s lelkesedést nyertek és eddig soha nem hallott nyelveken tudtak szólani. Ennek a következménye lett az, hogy mindjárt három ezerén keresztelkedtek meg Péter beszédjére, mely óriási hatással gyújtott, lelkesített.
Óh véghetetlen Jóság ! óh véghetetlen Szeretet! Mily kifürkészhetetlenek a te titkaid ! mily végére mehetetlenek a te csudáid ! Keresem az Istent a nagyvilág csudáiban, az ^iháboru vad orkánjában, monumentális templomokban, a fénylő napban és csillagokban, harmatcseppben, virágszálban, csalogány dalában s feltalálom Ót mindenütt, de gyarló eszem Őt valójában felfogni nem képes, csak szivem érzi, lelkem édes vágyódással kutatja s a Szent-Lélek gyújtó tüze egészen megvilágít, bizonyossá tesz a felöl, hogy van Isten, és az a nagy hatalmas Isten, égnek és földnek teremtője, a
bűnnek szigorú bírája: nekünk szerető édes Atyánk, ki nem örül a bűnös vesztének, hanem oda munkálódik, hogy az ő népe megtérjen 8 e czélból ha kérjük Öt: szívesen elküldi az égi vigaszt, a Szent-Leiket.
Elmúlt a szent hajdankor, a mystikus csudáknak nagy emlékei élnek, ma már nem száll le az Isten égő csipkebokorban, nem száll le a Szent Lélek tüzes nyelv alakjában, de igenis leszáll a mi sziveinkbe, honnan a hála égő áldozatja mint forró ima száll fel a nagy égre s bizony ez Istennek sokkal kedvesebb cselekmény, mint a régi, hajdankor égó áldozata.
Óh te szegény * lélek ! ne keseregjél, né' csüggedjél, ha a szenvedések összes seálája lejátszódik is rajtad, — ne ess kétségbe, ha a bánat mint éles körmű saskeselyű tépi szivedet! Kérd a vigasztaló Szeut Lelket, hogy szálljon le te rád! az bizonyosan meggyógyít tégedet. „Ne búsulj, ne bánkódj, ne is igen siránkozzál. Megsegít az Isten, csak jól imádkozzál '*
Mióta a Szent-Lélek áldása működik e löldön, mióta az Isten emberi alakot véve fel, a lelki édent a földre varázsolta: nincs azóta elveszített paradicsom; a mennyet még nem veszíthetjük el, amig lel-
i künkben csak egy csirája is van a
! hitnek, reménynek s szeretétnek.
I „Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős meg-
I állja.' Mintha az élet állana előttem a Szent-Lélek munkásságaiban.
Erőtlen, gyenge az, aki nem vett Szentielkel, a legkisebb szellő-fuvallat képes megdönteni; aki pedig telve van Szentlélekkel: bátran da czolhat a zúgó orkánnal, nyomtala-ntíT~vonul el felette a förgeteg.
Ha látja az élet, a gonosz, hogy a küzdelem által nem, bírja megtörni, a bajok táborával legyőzni az embert: cselhez folyamodik. Körül veszi, hiúságának tömjénez, 8 először nem kér sokat.
Ha az igazság embere az illető: csak annyit kér, hogy nézzen (el a a mellett egy icicsit, egy kis tévedést ne vegyen észre, ne vegye észre, ha lakol is az ártatlanság — és nem lesz hálátlan. Ha a becsület utjin halad: csak annyit, egy parányit kér a lelkéből, hiszen a világ azt észre sem veszi, hogy ő már ő uem becsületes ember többé. Cserébe ád kincset, annyit, hogy azt a kicsi kis foltot betakarhatja vele, sót még fénylöbb. még ragyogóbb s az emberek előtt még kedvesebb lesz. S ha 6 mindeme csábító szavak daczára is megmarad a jó uton, mint a Krisztus, — ha erős elhatározás hangján agyszól, mint Jézus a kísértőhöz: „Távozz tőlem Sátán*: akkor ö benne van Szent-Lélek; az erősítette meg az ö szivét, mint Krisztust a Geese-máne kertben, mikor a szenvedések miatt nem tette életét egy hazugsággá. Az olyan ember, aki ellent tud állni a világ kísértéseinek, ké-p"s önmagát legyőzni, az örömtelt önérzettel így szólhat: „a nemes harezot megharczoltam"!
Az élet megpróbáltatásait senki el nem kerülheti, fölfegyverkezett táborával meglátogat a baj mindenkit, — s boldog már, aki e tekintetben legalább annyiban szerencsés, hogy kevésből áll annak kísérete. De igazán csak az boldog, akiben helyet foglalt a Szentlélek, akinek megtisztitott lelkében belyet foglai az. Mikor szivének ragyogó, lenyes álmai szétfoszlanak, elenyésznek, mint a puszták délibábja, ha száll
a nap, hül a lég s oda lesz a tündéri kép, mely a vándort csalogatja; mikor a jövőbe vetett tekintete előtt sötét lesz a láthatár, vi-gasztalatlan a jövő, áldástalan a jelen s a miben bízott: az is csak ábránd, — milyen boldogság ekkor, ha leszáll hozzánk a Szentlélek. Ennyi leverő és csüggesztő körülmények közö t egyszerre csík megmozdul a szív, megszólal az enyhet adó szózat lelkünkben: „Bízzál fiam. bizzál leányom" 1
Mikor a keserűség tengere önti el a szivet, s a megriadt. lélek még jól ki sem pihenhette magát az egyik csapás után: a másik már ott van hívatlanul is váratlanul is; mikor az öröm c<ak egy kis tűnő szivárvány, egy játszi napsugár, a búbánat pedig egy hosszú téli éjszaka: minő boldogság az, ha ekkor, vettünk Szent-Leiket* Megmozdul ekkor az a gyászba borult szegény sziv. a lélek szeme meg látja az ég olajágát és örömre fordul a siralom.
.Tűrj és remélj, emlékezzél, imádkozz, Hadd térjen a beteg lélek magához, így ha kpvetje ott fenn megjelent. Mint a Noé galambja vissza-szárnyal Zöld olajág az ég jó válaszával; Mit újra megnyersz: lelki béke, csend."
Egy ünnepünk sem esik oly szép időszakra, mint a pünkösd napja, mert ez mindig a legszebb tavaszi hónapban májusban, vagy június elején tartatik. A föld teljes díszben áil már, a letarolt mező zöld bársonyszönyeggé változott, a kertek virágai kábító illatot terjesztenek s még a kis dalos madár is örömmel üdvözli énekével a pünkösdnek jeles napját. Emeljük fel mi is szivünket, lelkünket a menybéli Szentháromság egy Istenhez,
TÁRSZ A.
ö
Piinkösd napján
Sötét, nehéz kod szili a hegytetőre
S lent izracl remedre vár, figyel.
Midiin kígyuB és.-dÖTg a hegynek orma.
a porba hull, - arrzat takarja el.
í.s szól :áz I'r: .Csak én vagyok a/ Isten!
Szereod, Iwcsuld mi'> embertársadat!
Im" kfil«" vffem, hogy te véld szivedW.
Amit kíván a '.:/;-.. r -
EveaTck rmill>k s mindig íinn«'pelték A i ö r v en y-h i r d et é s n e k finn pét, A nagy napol a melyen megkőiölie Az Ur az ö-szövetség szent frigyét A, nép, mely érié. s tudta unnrpelui A tiszta erkölcs éei elveit. Erő*; hatalmas volt, — sok századé.m-k" ÉlttPtte által boldog éveit! ....
í.s újra szólt az Ur az emberekhez. Törvényt hozott és nj frigyet kötött; Megszűnteié, hogy tözlángban lebegve Jelent neg az apostolok fölött ¦ Ez nj piinkösdnap egybeforrasziotta A nagy világnak minden nemzeti*:. Es boldog Irt! most, mint ki moghajtolta, Az nj törvénynek hódoló tejét
'¦Fordult a koczka, im a gőgös ember -Mi T-tiditc j" volt, roszn&k hirdeti: Az étnberéizt, s igy önmagát imádv A régi .Istent gnnynyal illeti. Törvényt nem ismer, és rideg szivével Önnön képére mit megaUotott l'*ak alkalomra vár, hogy végrehajtsa S silitaon újra1 bálvány templomot! .
(>h lesz-e pünkösd, mely meghozza tijra -a hQldogiio égi elveket, v iílm*' PQnko»<i- mely töz-lángjaiTal ¦ vdáf« Rynjt a:kétkedők lelett?
Vagy Izraelnek »nrsa vár reánk is, — Mert megtagadtuk őseink hitét j—, Ínség-, nyomorba dontiíik önmagunkat. Szörnyű csapástól verve szerteszét?!
! JÁNOS.
V. Henrik ifjúsága.
—- Történeti dráma 5 felvonásban. — Irta SHAKESPEARE. Szinre kerfil ma a színházban.
Mikor az ulóhbi tiz év alatt a fölött vitatkoznak, vájjon a filozófus Bacon irta e Shakespeare remekeit, én igy té szent ftil a kérdést: filozófus vagy költő ¦rhatta-e e műveket?
A 'mély bölcseié', a tenger indás, a töménytelen, reálismeret viite tévútra azokat, a kik Bacon, a filozófus mellett kardoskodnak. Szerény nézetem szerint csak egy költő írhatott olyant, amihez költészeten kívül filozófia, tudá-* és reál-ismeret kell. Mert egy költő mindezeket könnyebben pótolhatja. A költészet nem zárja ki a tudományosságot. Sőt — példa rá Jókai — éppen a költő poézist találva a tudományban, ennek uj, csábos oldalait tárhatja lel. Sok tudomány egyenesen költői tudomány, igy a csillagászat, a geológia. Már a tudósból hamarább kiölődik a költészet derűje. Az elmélkedés tulságban lanyhitjá a hevü-lést Madách, a. tuaós ' filozof költő .csak abban tudott igazi ktiltöit alkotni, amiben megmaradhatott tudósnak, filo-zofoak. ,
A professionatus költő, ha még oly hajlandó is a tudományra, künn él a világban, megőrzi lelke gyermekess égét,
tud simi, íud nevetni, tud megríkatni, tud megnevettetni. Shakespeare bizonyára « legtöbb oldalú "költői természet, mert nemcsak épp oly hatalmas ob-jectivitása, mint subjectivitása, hanem kedélye is épp oly gazdag a komoly, mint a vig fantázia világában. Igazi nagy költő nem is lehet el a nélkül, hogy komoly és derült ne tudjon tenni, me.' a költészet az élet hangulatát adván viasza, az életet is kell, hogy minden oldaláról fogja fel; a komolytól épp oly hiven, mint a vigról. Mert az élet hangulata vegyes.
Hogy Shakespeare a vígjátékban nem oly nagy, mint a tragédiában, annak csak az az oka, hogy a vigjáték formája mindig hamarább évül el. mint a tragédiáé, mert a vigjáték a kor szelleméhez körött. Hanem irt Shakespeare víg jeleneteket, alkotott komikus typu so'íat, melyek világ végeztéig egyformán kaczagtalók maradnak, amig maga a kaczaj nem hal ki az emberekből.
XV. Henrikje is humora leghatalmasabb szobormüvének, Falstafijáoak köszöni népszerűségét Ettől az alaktól még ma sem látják magát a drámát, mely pedig mint komoly mü is méltó Shakespeare szelleméhez.
IV. Henrik két részéből náunk s az utóbbi időig Németországban is csak az első rész került színre. Egyes német színpadok, ujabban két esdi egymásutáü mind a két részt külön hozzák színre. De a nálunk divatozó I. rész tnscená-lásáuát és a németek kegyeletteljes buz-góságánál, mely mindkét rész teljes
elöadáiában nyilvánul, van egy czélsze-rűbb, harmadik expedtens, t. i. a két rész összevonása egy darabba. Ezt tette meg Schrőder, a nagy színész és hamburgi színigazgató a mait század utolsó évtizedében. Eljárása dramaturgiaiig az egyedül helyes eljárás. A IX. rész ugyanis cem oly határos, mint az első. Ez kivált Falstatí szerepéről áll. a mi nem utolsó dologi ha meggondoljuk, hogy ez a hatalmas epizodalak dominálja a Henrik hisztóriát. — De ha együtt nézzük a kél részt, a másodikban éppen Falstaff kisebbszerüsége egy más jelentőséget tüntet elénk. Falstaü az ifjú királyfi, a későbbi V. Henrik rosz Kzelleme. A II. r&zben szakit a királyfi Falstaffal végleg. Az utolsó jelenetben ugyanis, Falstaffbt hatalmasan felvillanyozza az öreg király halálhíre* Hogy most az lesz király, akivel ő -együtt űzte c-jinjeit, ez vérmes reményekkel tölti el:
.Tudom, hogy eped utánnam az ifjú király. Adj ttok ide akárki lovait; hiszen Angolország törvényei tőlem függenek! Boldogok, akik barátim valának!". .
De csalódik. Mikor confidensen meg szólítja V. Henriket, ez igy józanítja ki: -öreg, nem ismerlek. Mi a kérésed? .Mi rosszal áil az őse haj a holondaakl „Efféle embert rég álmomba láttam .De éberen most álmom megvetem. • „Tested fogyaszd, növeljed szellemed, „A dőzsölés' h&gyd el; a sir. tndod, Háromszor oly nagyon ásít terád, .Mint másra Most ne válaszolj aek«m iBolondhoz illő tréfával; ne hidd, %p .Hogy az vagyok most, a mi rég valék. ,Ha azt hallod, hogy az leszek, mi voltam,
„Jöjj húzzam a légy az, a mi rég ralál,
„Vásottságom vezére, gyámola \*
' (II. rész V. felv. 5. szin.)
Iiív beszél az a királyfi, ki az I. j részben együtt rabol Falstaffjl. Itt magyarázza ki magát.
Ha már most ezt fontolóra vesszük, nyilvánvaló, hogy a kettő-i dráma tulajdonképpeni hőse felől is tisztába jövünk Ez a hős pedig sem FalstafT, sem IV. Henrik, hanem a walesi herceg, a "későbbi V. Henrik király. A hísztoria első feléből ez nem világlik ki. Ott az érdek megoszlik Falstaff és IV. Henrik lázadó vazalljainak háborúi közt.
Az I. részben ugyan kimondja prog-grammját a walesi herczeg; látják továbbá a konflektusr közte és jövőjéért --aggódó apja között De azért az első rész lezárása nem felel meg e pro -grammnak. Az ifjú Henrik legyőzi & király fö ellenét, a hős Percyt, de e diadalban csak IV. Henrik ügyeinek jobhrafordultát látjuk, nem a walesi herczeg jellemének nagyobb nyomatéko-lását Ez ott történik erő^ebben, sőt döntően, aho! a IL részben IV. Henrik "meghal A félreértés az öreg király és fia közt e pillanatban bonyolódik ki megragadó poézissal.
Mily szép, még a nagy Shakespeare dús birodalmában is pírját ritkító jelenet az, mikor a szunnyadó IV. Henrik feje mellé téteti a koronát s a belépő herczeg azt fejére teszi. A felébredő király megü'közik, de fia nemeslelkü-té-gének igazi magyarázatában megnyugodva örökre lehunyja szemeit.
H A RMINCZH ARM A Di K ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 12 -én
hogy tegye ezt az ünnepet a béke, szeretet és a bit szent napjává. Templomi ájtatoskodásunk ne a külső hiúság, a hivalkodás kifejezője legyen; szálljon fel a szent zsolozsma szivet felmagasztaló hangja Ahhoz, aki kivétel nélkül meghallgatja lelökünk forró könyörgését, <i
» .Oh mi édes Vigasztalónk Légy kegyes megoltalmazónk!
maradjnnk utaidban, Ne rsíiggedjilnk háborúnkban ! Kroddel elménket készíted, liyengi hitünket erösiud! Hogy halál és élet Utal Hozzád siessünk nagy vágyással!*1
ANONIMUS.
Za, avar megye alispánjának jelentése 1394. május I i ki közgyűlésre.
-.Folytatás) -
A neraképesitett tanítóknak az 1883. évi 437<í0. számú miniszteri körrendélet n-.eghagyásáhor. képest e tanév végéig . halasztás eogt&tetvén, az ezután teendő intézkedések megtételére az érdekelt e»yhái-i főhatóságok a közigazgatási bizottság 1893. évi 1587. számú végzése alapján megkerestettek.
Ugyanezen miniszteri rendeletnek a magyarul nem tudó tanítókra vonatkozó intézkedéseihez képest megállapíthatott, hogy Zalavármegyg nemzetisééi vidékein, ¦hol 1884 óta a jelen tanév kezdetéig negyvepiiyolcz uj tanítói állás szervezzen s a fiorvát és vendajku iskolázó eyermekek száma tizeuegyezeret mes-halad, — a magyar nyelvet oktató-kr-p 'sséggel nem bíró tangók száma ötre olvadótt. Ezek is jó részben elörehaln-dott korú tanitók, kik a magyar nyelvel póítanfolyamokon sem birták elsajátítani, vagy pediü a kántorkodás helyi viszonyainál fogva türettek meg állásukban. különösen azon oknál fogva, mert Csáktornyái tanitóképezdénk végzett növendékei a/. Ország . más vidékein is nyervén hí- . • régiek eltávolitá-a csak a viszonyok é* az oktatás Qgyérdekeinek együttes tapintatos e!birálá-á-val. esetról-eselre történhetett
A tanítói jövedelem pontos' föltűnte tése, illetve a tanítói illetmények fokozásának a nyugdíj igény nyel összefüggése, a tanítói és kántori járandóságok tüzetes elkülönítése Ügyében a helyszíni tárgyalások meg tartatván, a felvett jegyzökönyvek nagy része már fel terjesztetett.
A tanitók fizetését h az iskolák ál lainsegélyét illető 1893 évi XXVI t-cz. Ügyében a közigazgatási bizottság 1894. évi április bav! 'ülésében tette meg in-tézKedéseit.
A vármegyében még szükséges tanitók mennyiségének megállapítását a közoktatási Miniszter ur elrendelte.
A vármegyei kisdedvédelem nagyfontosságú ügye a tavalyi tervezet alapján indult lendületnek s már 1893. év nyarán, az intézmény uj volta daczára, tizenöt nyári eyermekmenedékház nyittatott meg.
Az öszkör pedig Perlakon a „Dunántúli Közmeviódési Egyesület" állított kisdedovodát, melynpk uj épületére a perlaki kép viselő testület. 9450 forintot .szavazott még. /
Részemről Schröder insceoélását fogadom e>. mint a mely a kettőn dráma egységét világosabbá teszi. Két este egymásután a néző volna ráutalva, hogy a széthúzó sok laza jelenetből az egyse cet m.igának megkombinálja. Mert tegyünk félre mind-in hamis kegyeletet, külön e részeket nem érdemes szinre hozni. Sok, oagyon sok szép, de fölösleges jelenet van ott, ami még az angol történelem ismerőjét sem érdekli, ha a merő. történelmet látja a színpadoo. Az első rész nem befejezett, a második rész meg külön nem érthető, mert hiányzik belőle a walesi herczeg jellem-proczes -szusáoak élőszaka. Azt meg mindenik rész látásánál érzi a néző, hogy IV. Henrik nem hőse a darabnak. Ellenben okszerű összevonással azonnal szembe tűnik n nagy mü igazi egysége; sót maga Falstaíf is mintha az epizódság fogalmánál szervesebb módon függne össze a vezércselekménynyel.
Tagadhatatlan, hogy e hisztéria főér-deke minden esetre a nem históriaiban, Falstaff humorában ku'minál. Ilo-y mit jelent ez, azt frá/is lenne bizonyítgatni. Falstaff Jankó egyénisége a leggazdagabb költői tipuszok egyike. Mily élethű e.'yede a parazitának! Hány Falstaff ját-kel köziünk még ma is. Sőt éppen kövérsége a maga mindent me^*Leíő kényelmi ösziőnében adja meg sajátszerűségét. Filstafl nem lehetne oly semmirekellő, de nem is lehetne oly kedves, h* cem volna kövér. Mert szeretetreméltó is. Uly ember, miut a ké*őbbí V.
Légrádon a rőm. kalh. hitközség nyitott kisdedovodát, Kotor község legkö zelebb töltötte be az állandó menedékházi állást. Dráva-Vásárhely megszerezte óvodájának & szükséges épületet. Káptalanfa szervezte az óvónői állást.
Nagy-Kanizsán két kisdedovodában hatbavi és hatheti dajkatanfolyam tartatott. Zala-Egerszegen és Csáktornyán még.a nyár előtt bat-hatheti tanfolyam szerveztetik.
Az állami iskolák mellé szervezendő óvodák és menházak, nemkülönben a földrajzilag fontos helyeken állítandó állami óvodák és menedékházak üsyé ben javaslat tétetett a minisztériumhoz.
A közigazgatási bizottság április luvi
ülésében állapította meg a kisdedovodák és menedékházak megyei tervezetét 1894-re.
Zaia-Egerszeg város-a kor követel menyeinek minden tekintetben megfelelő minta óvodáját a tanév elején adta át rendeltetésének.
A rendes óvodák száma, &z aliándoos .nyári menedékházaktól ˇeltekintve, ezidoszerint tizenötig emelkedett.
A vármegye területén mult évben előírásban volt egyenes adónak és hadmentességi díjnak e-ed ékessé vált ösz-szegeiről. az ezekre téliesített befizetésekről, ugy a fennálló lartozásokról következőket van szerencsém előterjeszteni:
Egyenes adó.
Megnevezése : a m kir. adóhivatali kerületnek
1SÍI2. évi 1893. évi
hátralék előírás
' Megállapított , adó tartozás
1S9 !. év folyamában befizettetett
I frt
| kr.;
frt | kr. I
frt | kr. |_irt j kr.
1393 év végével hátralék
frt I kr
Alsó-LenÍT* . Csáktornya Keszthely Letenye . Naj-y-Kanizia . Sümeg
Tapolrza . . Zala-Egemze-í.
j 73.«7 44'/,
! 815 fi [70 | I 109925 79 VJ ! 126499 35 I 10I81G [507,1 9r.»i !147. 129148 8$V,I í02*00 !507,!
'.03655 94'|.
282059 69
186401 [3S'|.
197012 OSI,
436160 [69%
2154<>Ü 187,
158334 Oö'l,
261861 59-
277 fis 313626 296027 323511 637977 809186 287482 4$4062
! 193342 Uí'l.
228721» '61 "f : 18H244 30 ¦l!t>639 ;— | 130872
445620 40 ' 198733 Sl't j 17224» !22 i 242116 88
83730 84696 10778-J
9235'*
I 111453
II 212 221945
Összesen
Alsó-Lendva
2 { Csáktornya . .
3 ; Keszthely jsj Letenyo .
51 Kagy-Kanizaa
" I Söraeg . .
< i Tapolcza
8 j Zala Egorszcg
| 91S104 J93 |x890891 j-*3. jáSÖS&OG J46- |l86I6Ö6,jl4'd 94733') !31'}
Hadmentességi díj.
5S89 15';
3477 I —
8Ö22 .03
14*97 :~a
I4I3G ;92 j.
176-78 !87
879i !96
21E74 37
^72 87 53ti7 42 . | 8235 5U ! 9712 í j 7138 |M»tl K009 33 ] 7875» 50
16150 !14 12149 87
13889 '45 22533 23 24648 92'is 24717 i 70 14S02 29 29049 87 1
7507 !23
S96S «O
5053 '57
8162 !37
9584 !S2 6233
5843 !58
8465 !37 '
8642 ;
3181 j
8835 1 14370 18064 18484 |
8953 20583
94669 !04
71 51 i 157942 48 59824 j25'j 1 98117* 22".
A törvényhatósági közulak állapota fokozstos fejlődésben van. "n.
Az 1893- évre előirányzott fedanyag szállítási, hidépitési és fenntartási, s egyéb munkálatok befejer.tellek.
Az 1893. évre termelt 21.-80 halom fedanyag az utibizottsági tagok közreműködése mellett átvétetett, s abból 20,911 prizma tényleg már be is ágyaz-tatott, illetőleg az útpálya javítására felhasználtatott, a még fennmaradó 3G9 prizma most a tavaszszal fog felhasználtatni.
A fedanyag minőségének gondos meg-válogatáea a gazdaságos ut fen tartás egyik fő kelléke leven, az áJlamépítészeti hivatal gondoskodását erre az elmúlt évszakban is kiterjesztette, miből kifolyó lag több helyen jobb minőségű fedanyag fog már 1894. évtől kezdve alkalmaztatni
Vasutügyünk terén említést érdemel azon tény, hogy. a zalaegerszegi állomásnál a kibővítési munkálatok befe jeztettek; — a Szent-Gróthról Kis-Ko maromig tervezett h. é. vasútvonal közigazgatási bejárása megtartatott.
A posta- és távírda, ügyek terén említésre méltó mozzanat nem fordult elő.
Gőzkazán 203 drb van üzemben, me lyek közül a lefolyt évben szilárdsági próba alá vétetett 39 drb megszenteltetett 224 drb.
Az Állam építészeti hivatal belső ügy -
Henrik király, nem ok nélkül tartotta méltónak arra, hoíV vele egy asztalhoz Üljön le borozni.
Számos genrealakja, és jelenete van a nagy műnek, melyek Shakespeare kedélyének mesés sokoldalúságát, — mely mÍQt egy Jauusfő a nagy szenvedélyek múltjába,s a humor jövőjébe pillantott, bizonyitja A II. részbea az Öreg Fe r d c biró remek meefigyelése az aggságban rejlő komikumnak. Szélesség és gyaxya-ság jellemzik eszejárását.
.Nagyon kétségtelen — mondja — nagyon kétségtelen: a halál, mint a zsoltáriró mondja, mindenkiuek bizonyos. Mindenkinek bizonyos. Hogy adnak egy pár jó jármon ökröt Stamford bau?"
Vagy később:
Ferde. „Hogy most egy zsák gyapjú?
Hallga. Ki milyen: egy jó z-ák gyapjú száz font is le'uet.
Ferde. S az öreg Kétszeri c*ak ugyan meghalt?
Az ujonezozási jelenet is egyikbe azon pompás költői produktióknak, a melyek gondolkodóba ejtik az embert s azon felfedezésre juttatják^ hogy Shakespetr* annyi dicsőségéhez még az is j irul, hojy ö az első igazi — nép ;zinmüirc.
Rakodcziirj Pál.
| - r,t[ -r.„|
kezelésében lényeges \áliozás nem fordult elő de az ügyforgalom a műszaki szolgálat következtében mégis növekedésben v*n.
(Folyt, következik)
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A nagyinélt. m. kir. keresked. miniszter ur f é. 19 457/VI. sz. a!, kelt magas leirata folytán értesíttetnek az érdeklődök, hogy Torda városnak megállapított azon szabályrendelete, mely által a házaló kereskedés ezeu város területén, a feonállő házalási szabályok 17. §-ában és erre vonatkozó utóbbi rendeletekben bízó nyos vidékek lakóinak biztosított jogok épségben tartása mellett, eltiltotta, hely-beo hagyatott. Sopron, 1894. április hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
.— Hirdetmen). A m. kir. kere>ked-miniszter urnák f. é. 2G027/IV. sz. a. kelt magas rendeletére értesítettnek az érdekeltek, hogy az orosz pénzügyminiszter az osztrák ú< magyar származású föld- és ipartermékeknek a szerződéses tételek szerint való vámkezelése iránt f. é. ápril. 2 án kelt rendeletével megszüntette azon eljárást, mely szerint a tő ünk Oroszorizágba kivitt áruk után a származás Igazolása általában követ el letett, ugy, hogy ezen iga-r.olás jövőre kivitelesen csak is az arac, rum és efelé a szŐHŐborra paiaczkok-ban, a halkonzervekre, Ólomra rudakban é-> a czmkre fog megkívántatni. Sopron, 1894. április 'hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A földmivelésügyi ra kir. miniszter ur elrendelte az országban évenként eladha'ó faanyagok és azok főárainak összegyűjtését és kiadását. Ezen gyűjtemény eleő példánya ,Az 1894. évben eladható faanyagok kimutatása* cziméo legközelebb megjelent. Mey kimutatásra oly megjegyzéssel hívjuk fel fakereskedő * faiparos köreink figyelmét, hogy annak egy példánya, a rendes hivatalos órákban kamaránk irodahelyiségében betekinthető. Sopron, 1894. április hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
-~=— Hirdetmény. A m. kir. keresk. miniszter urnaK f. é. 15 467/IV. sz. a. kelt magas leirata folytán értesítettnek az illető körök, hogy az ns-ztrák magyar monarchiából németországba irányított épület- és Bzer.számfa küldeményekhez eze&UŰ nem sr.üfeséges származási bizonyítvány. Sopron, 1894. április hóban. Á kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A nasymélt. m kir. kerésk. miniszter urnák f. é. 14.759 sz. a. kelt magas leirata folytán értesítettnek az illető körök, hogy a kereskedői, gyári és ipari alkalmazottak és segédmunkások által fizetendő kereseti adó beszedésére nézve, * törvény ezen rendelkezésének alkalmv/.á."ábtn iazon változtatás lörtént, hogy 1894 évtől kezdve a kereseti adó kőivetle-
?ül a segédek és segédmunkások nevei alalt vetendő ki, és írandó elő; továbbá az állandóan alkalmazott segédek és segédmunkások kereset adója azon munkaadótól szedendő be, kínéi az adótartozás esedékessége idején alkalmazva vannak. .A nem állandóan alkalmazottak kereseti adója pedig közvetlenül az adóköteles féltől lesz beszedendő Sopron, 1894. április hóban. A'kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A uagymélt. keres-ked. miniszter ur az ipari és gyári alkalmazottak baleset elleni védelméről éR az, iparfel ügyelőkről szóló 1893. évi XXVIII. t. czikk végrehajtása tárgyában a belügy miölszler urrat egyetértöleg megállapított rendeleteknek mely f é. márczíus 27-én már életbe lépett, 10 példányát a kamarának megküldvén, értesíttetnek a kerület érdekelt körei, hogy a kamara a készlet elfogytáig kívánat ukra kész ily példányokkal szolgálni, esetleg e tárgyban kívánt felvilágosításokat adni. Sopron, 1894. április hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A nagyméltóságú földmívelés, ipar és kereskedelemügyi magy. kir. minisztérium f évi április hó 25-én 29.403/IV. szám alatt kelt leirata szerint megengedte, hogy Zalamegye területéhez tartozó Légrád községben a f. é- május hó 20 án. eső or szagos vásár ez évben kivételesen május hó 21-én tartassék meg. Mire ezennel felhívjuk az érdekelt körök figyelmét. Sopron, 1894 április hó 17-én. A kerületi kereskedelmi és iparkam.
Ilirek.
— Boldog pünkösdi ünnep-ílést ki váiiunk lapunk t. pártolóinak és kedves munkatársainknak, r ~T
— Képviselőtestületi ülés tartatott Nagy-Kanizsán mSjns hó 8-án, melyen 1. József cs. és kir. fóherczeg leirata jubeliuma alkalmából lörtént üdvözletére örvendetes tudomásul vétetett 2 Jókai Mór válasza, melyben díszpolgárrá történt megválasztását megköszöni, szintén örvendetes tudomásul vétetett. 3. A városi kövezet á. mé-ti-rmázsánként 1 krra leszáMittutott. 4. A nagykanizsai malátagyár és sörfö -öde részvénytársaságnak az építkezési anyagok szállítására a kövezetvám mefct.-s-ség megadatott s a beszedett részlet vissza térítése elrendeltetett. 5 -Ö/.v. Szakonyi Józsefné részére évi 110 frt kegydij adatott- 7. Özv. Pflanczer Gí-borné részére elhalt férjének 3 havi fizetése kiutáltatott. 8 Ugyancsak az Ö részére az 1894. évre 240 frt kegydij engedélyeztetett 9. A nagykanizsai ev. ref. missió egyház részére 500 frt segély engedélyeztetelt. 10. Az ezredéves kiállítás sopron kerületi bizottsága részére 3 évre 100—100 Összesen 900 frt segély engedélyeztetett. 11. S/.eitl János kérvénye a Király és Zrínyi ut-czák közti sikátor., átengedése iránt az építészeti bizottságnak kiadatott. 12 Özv. Morgenbesser Jánosné nyugdíjazására a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium a várost kötelezte, daczára, hogy Morgenbessert az állam nevezte ki és fizetését is a^z adóhivatalból kapta. Ez ügyben a városi képviselőtestület elhatározta, bpgy az illetéktelenül kirovott nyugdíj egyelővé a városi pénztárból fizetesgék ki, de ujabb felvilágosító felterjesztést tegyen a városi tanács a yallás és -közoktatási m. kir. minisztériumhoz azzal, hogy ennek a -ftyugdijoak kiszolgáltatására a város jog szerint nem kötelezhető, a felterjesztés sikertelensége es-etére púdig a város jogos igényét a (Örvény rendes utján érvényesítse 13. Ház és földbérleti szerződések jóváhagyattak. 14. Több ingatlan vétel jóváhagyatása czéljából az 1886 XXII t. cz. 110 §-a értelmé bea az ujabb képviselőtestületi ülést június 11 re tűzte ki, a kő/gyűlés 15. A villám világítás feletti felügyeletre szükséges szabályrendelet elkészítésére bizottság küldetett ki.
A felső templom torony két uj harangja megérkezett A szép átható hangú nagy harangnál az is nevezetes körülmény, hogy Seltenhofer soproni gyárában eddig Öntött harangok között a kanizsai nazy harang éppen az ezredik Örvendetes jelenség a hazai ipar emelkedésére hogy egy vidéki gyár ily nagymennyiségű gyártmányt adott már ét a közhasználatnak.
— Gyászhír Közéletünk egy közszeretetben állott alakját vesztettük el Knausz Boldizsár délzalai takarékpénztári főkönyvelő és nagykanizsai birtokos elhunytával. Svm volt közéletünkben nemes czél, melyet ó fel ne karolt voli.a, nem volt nemes törekvés, melyért ő ne lelkesült volna, nem volt jótékonya ígi intézet, melynek oltárán
Ő szellemi és anyagi támogatásával ue áldozott volna. Az utóbbi években aránylag még elég fiatal korában kezdett betegeskedni és Gjulvf'ehérvárott leányénál, hova üdülni menti oltotta ki a halál nemes életét 49 évek. korában. Temetése 10-én ment végbe ri$gy Kanizsán a város és a vidék óriási részvéte mellett Kivonultak ravatalához a hatóságok és testületek -.számtalan koszom borította ravatalát. Ott láttuk a gyászolók között a Kisdedoevelő Egyesület női közönségét testületileg, mély-egyletnek ő gondnoka, tiszteletbeli tagja volt sok éven keresztül. A törvényszék, városi hatóság is testületileg vett részt a temetésen, eljött a végtisztességtételre megyénk szerelett alispánja tt. kihez régi benső baráti viszony fűzte a boldogultat, s a leineföben Knortzer György moudott az elhunyt fölött következő beszédet:
Mélyen tisztelt gyászoló Jíözönség !
Megtört szívvel é.s lélekkel kísértük e gyászos helyre" kedves halottunk hamvait.
Nagy keservünkben mélyen mauunklm sztllva álljuk körül a sötét sírt, melyben a gyengéden szerető férj, — a gondos apa és jó barát fogja aludni örök álmát.
Páratlan jó lelke a menybe száll, 3 elleme köztünk marad.
Ki volt ö? Erru a választ mindnyájan egyforma alakban tudnáuk megadni; mert hisz ki lehetett volna más, mint a munka embere.
Hivatalának élt s szabad idejét a közügyeknek szánta.
Ezen jó tulajdonát koszorúzták rttka szelleme, becsületessége éz önzetlen sége. E/ek tették őt széles körben ismertté — szeretetté, jutatták neki a közbecsülést és tisztelést
Meghalt — elköltözött. Elköltözött egy jobb hazába, hova az élet viliara és zaja nem hatnak el.
Most pedig kedves halott hozzád fordulok, s e perezben inkább sírni ni i-n>Hc, de e helyett szólnom kell, mert tiszt társaid nevében is bucsut kell vennem tőled örökre.
Tecye könnyűvé hamvaid lölött a hantot az a ludat, hogy emléked keblünkbe véstük s az abban élni fog mindaddig, mig a le mostani utad kapuit nekünk is meg nem nyiljn.
Te pedig jó lélek menj f-d az örökkévalóság fényes hajlékaiba s onnan a magashól tekints le gyászba borult Övéíd és jó barátodra. Kérem az emberek sorsát intéző hatalmas Istent, hogy árassza reánk a béke és szeretet ál-dá-ait. Aiiiími.
A kiadott családi gyászjelentés a következő: Öív. Knausz Boldizsárné szül. Gloker Ciotild, ugy saját, mint gyermekei: Margit, férjpzett dr. Setz Ká-rolyné, Katinka, férj. Sommer Károlyne, nemkülönben vejei. Dr. Setz Károly és Sommer 'Karoly, mégis unokái, Setz Ferencz-. Kürti, Soiámer Ciotild, Boldizsár, Fereucz, Károly.ér Hubert, valamint az összes rokonság névébpn fáj-ilalo ntelt szívvel jelenti felejhetetlen férje, édes atyjuk, apósuk és nagyatyjuk Knáusz Boldizsár, délzalái takarékpénztár részvénytársaság főkönyvelője ¦ nek, élete 49 ík. boldog házasságának 24-Ík évében. Gyulafehérváron f. évi májas hó 7-én délí 12 órakor hossru jzenvedés s a halotti szentségek ájta tos felvétele után törtint gyászos el hunytát. A boldogult hűlt telemé e hó 10 én d. u. 5 órakor foz a rőm. katb. hitvaUás szertartásai szerint Hunyady-ntcza saját házában bes zen teltetni és a róni. kath. temetőben )cvö családi nirbokbao örök i<yugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat folyó hó 11 én délelőtt 10 órakor fog a helybeli szent Fereucz rendűek plébánia templonáhan a Mindenhatónak bemu-t altatni Nagy-Kanizsán, 1894. évi mája4 8-án. Áldás és béke hamvaira!
- Vaszary Kolos herczegprimás Balaton-Füreden. A herczegprimás legkésőbb május 15-ikén egész udvarával Balaton-Füred re érkezik, nhol hosz-szabb időt tölt. Lóskay Jeromos kor-máuyzó még ezen a héten megy a fürdőhelyre, hogy a már megkezdett előkészületeket tovább vezesse. A herczegprimás ez alkalommal nagy uj oltárképet helyeztet palotájának házi kápol nájába. Az oltárkép magyar festő mun kaja.
— Értesítés A nagykat'izsai őnk. tűzoltó testület pataicsnok^ága tudtára adja a n. é. közönségnek, hogy saját zenekara a nagykanizsai dalárdával egyetemben f. hó 13-áa d. e. Vi11 órsior a Szent-ferenczrendftek plébánia temp'omáhan — f hó 14-én d-e 9 órakot pedig a várost templomba" zeiiésmíttét reimVz. Kelt Nagy Kanizsán. 1894 május 11 én- A parancsnokság
— Ilynien. Rvhó BéU kts-ieoöi körjegyző Aradmegyéből e hó 6-á-i verelte
HARMINC/HARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 12 én
oltárhoz az itteni evang. templomban városunk egyik szép és kedves hölgyét Goidarbeiter Ilona .kisasszonyt. Szivünkből kívánunk fellevelén boldogságot a kedves fiatal párunk,
— Öngyilkosság A helybeli csen dőrségiél elzárt Horváth György 17 éves kovács tanonc/, ki kisebb lopás elkövetése miatt szökésben volt, éjjel a börtönben forgó pisziolvlyal agyonlőtte magát.
— Elgázoiás, Sieger Simu helybeli Jakós '[a 4 éves kis leányát Annát f. hó 8-áú este hat ór* körül végzetei baleset érte. A Rákőczy-utc/ában ez idö tájban Nóvák Ferencz 17 éves fiatalember állítólag lépésben hajtotta fogat:ít. a kis leány pedig kiszaladt az utczára. miközben a közelben dobáló gyermekekre hátra nézve, neki ment a kocsinak és a kocsi keresztül ment
rajta.
— lieküldeíett Magvadnltbivalazal-
ezáu. F. hón-én este3/* 7 órakor 1 megvadult' tóval száguldott végig a külső Ki-rály-utczán Kis-Kanizsa felé, emberéletet veszélyeztetve. A 28 as számú rendőr ki a bivál ezen rendellenes kedv-telesének békés szemlélője volt, a dolog ról, további tudomást nemvéve és helyéből nem mozdulva, egy angolt mei:-sV.égyenitö flegmával folytatta kedélyes beszélgetését egy szemlátomást berúgott kis-kanizsai polgártárssal. A ren dór azután a passiv magatartása miatt hozzá intézett kérdésre a kérdést tevőnek (é sorok iiója) eey spanyolt megszégyenítő grtndozzával azt felelte: hogy poszton állván, neki álló helyéből mozdulnia nem szabad!
— Kskfivú. Jakobi Lányi Bertalan m. kir. Ítélőtáblai bíró, a m. kir. igazságügy minisztérium törvény előkészítő osztályának tagja és a magyarhoni ág. hitv evang. egyház egyetemes törvényszékének bírája, a napokban vezette f.liárhoz ö/v. Árvát I.tvánné Csíllagh Irmát, nrhai csáfordí CsiUagh László, /»la vármegye egykori alispánjának leányát.
— L.uigvlz község régi erdejét kt-basztiálás végett Scbönwald Hermán körmendi kereskedő vette meg 9000 forinton A kiirtandó erdő nem kerül adó alá, kö/legeiöül haszna ják.
— Ksküvó. Grézlá Jenő áll. iskolai tanító májuV 2-an tartotta esküvőjét Csáktornyán Szy Laura kisasszony nyal, néhai Szy Sándor ügyvéd leányával.
— Gyászhír Alsó-szopori Nagy Imre kúriai biró s jeles történész meghalt Temetése május 6 án Bpesteo nagy részvéttel történt. A boldogult elhunytával ZalavárLegye monographiájának megírása s megjelenése ismét halasztási szenved ö volt a hármas bizottságnak legnagyobb munka ereje, általa rendeztetett a mái megjelent két kötet xok-
mány sajtó alá.
— Sümegről írják nekünk: f , évi ápril 30-án zuhogó eső a szőlőkben, rőt egyes házakban is kárt, május elsején tartott vásár alig számított valamit.
— Balog Árpád színtársulata néhány heti itt tartózkodás után május 4-én Keszthelyre távozóit. Az előadásokat Sümegen szép számban lá'ogatta a kö/önség.
— Csodaszülött. A zalaegerszegi Iíraunstein-czég téglavető-gyárának egy rauokásnője csőd agy érmeket szült, a melynek emberi testen békához hasonló feje volt. A szörnyszülött születése után néhány perczczel meghalt Érdekes megemliteui. hogy a tudós asszony, a
0 ki a születésnél segédkezeit, a csods-Hfcfitött látása feletti ijedtség következtében beteg.
. — A helybeli posta és távírda hívhatnál f. hó 11-től kezdve déli 12 órától d. u 2 óráig és este 6 órától 9-ig, ajánlott levelek & távirdaosztály-nál (az em-leten) feladhatók.
— Déli vasút. Pünkösd ünnepe alkalmával folyó évi május hó. 12-éo a déli vasút magyar vonalainak állomá-. sáról Budapest, Bécs, Fiume, Triest és Wlenczébe rendkívül mentékéit áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek éa még azon kedvezményt nyújtják hogy viaszajövetkor ezen jegyekkel az utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekhez ezen rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükkel 'fel vannak említve.
— Gyászhír. Egy jó szívű s nöi gyöngédséggel teljes kedves tő hunnyt el Szegő Gyuláné született Hiríchler Fanni úrnőben; élete 42 ik boldog házassága 25-d;k évében. Á./, alsódomborui Hirschler ház tagjainak nővére volt a díc->őülr. Temetése május 7 én történt általános részvéttel. A családi gyá-zjelentés a következő: Szegő Gyula a sajá', valamint Qugó 8a és az összes alól-irt iokonság nevében fájda'omtelt sziv-
vi:l jelenti a legjobb hitves, édes anya, meny, testvér és swgornŐ Szegő Gyuláné szüi. Hirscbler Fannynak folyó hó 5-ón, élete 42 ik, boldog házasságának 25 ik évében történt gyászos elhunytát. A drága halott hült tetemei folyó hó 7-én délu'án 5 órakor a helybeli izr. temetőben helyeztetnek örök nyugalomra. Nagy-Kanizsán, 18SÍ. május hó 5-én. Áldás és béke hamvaira! Csendes részvét kéretik! Ö/.v. Schlesinger Róza, anyósa. AUó-domhorui Ztlán Lipót János, Alsó-djmborui Hirschler Miksa, Hirschler Henrik, Hirschter Ödön, fivérei. -Teréz férj. Lőke, Regina férj. Baar, Mari férj. Pollák. nővérei- Alsódomborui Zalán Hermin szül. KÖnigs-berger, Özv. Hirschler Adél szül. Press-hurger, Hirschler Ilona szül. Freund. Hirschler Emma szül. Kunfi. Ilonig Jozefin szül. Sch esiuger, Pol ák Paulina szül. Schlesinger, Schlesiuger Szidónia szül. Kö'iigsberger, Schlesinger Szidónia szül. Poilák, sógornői. Lőke Samu. Pollák Miksa mérnök. Honig Dávid, Schlesinger Izidor, Schlesinger B-íiiő sógorai.
— Am nt halljuk, Aneenfeld Zsigmond helybeli fodrász, ki büvé.szkedé séről is ismeretes, egy kitűnő szert
I ta'á t íel lábi/.zadás ellen. É'jenl
— Gyermekmenhely vezetők lízs-galnta c/imü mult számunkban hozott hirüükből tévedésből kimaradt A ndri Mari neve, kí általános jó osztályzattal
. nyert képesítést.
. — Weiaer-réle gyár győzelme. A mező herényi gazdasági kiállítás egyik ! legérdekesebb részét a nemzetközi gép ! gyárak kiállítása és versenye képezte • és **bbŐI a na/y-kanizsai Weiser féle gyár ! is nagy győzelemmel került ki. „Perfecta" l elnevezésű sorrető gépével, melynek elö-] nyét a kiválható kapic-^uklyok, a gaz dakö/.önség körében nagy feltűnést kelteit ! és a legelső dijat az arany díszoklevelet \ ítélte oda neki a juri, mit regiszrálunk, mert ebben egy nagykanizsai gyár fényes győzelmét látjuk ama sok külföldi gyár felett, melyek legyőzhetetlennek hitték magukat. Peif-cta diadalának nyomban tömeges megrendelés volt az eredménye igen előkelő és nagy uradalmak részéről.
— Egy népszer. AMoll-féiefranczia borszesz es sótt álul a betegeknek egy ép oly gyógyhttásu. mint olcsó szer nyujtátik köszvényes és csúzos bíntal-ruxknál. sebeknél és diganatoknél. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utát.vétellel Moll A. gyógyszerész-, cs. és-k. udv szállító ái-
, tal Bécs I. Tuchlauben 9, A vidéki gyógy -i szertárakban határozottan Moll A.-féle | készítmény kérendöaz ö gyári jeivéuyével ; es aláírásával.
Nyilvános köszönet
Forrón s/eretett férjem elhunyta alkalmából tanúsított járatlan rész vétért saját, valamint gyászoló családom részéről ez úton mondok f-UTÓ köszönetet és fejezem ki mélyen érzett hálámat.
Özv Knausz Boldizsanié fes családja
Színészet.
A mi ambicíio us színigazgatónk Kakodczay l'al péuteken fél helyárak mellett adatta elő „A* ember tragédiáját", aminek az volt az eredménje, hogy oly nagyszámú közönség verődött össze a színházban, hogy majd szétvetette a falakat. Ki.Ionoson a tanuló ifjnság koréból jötiek össze aonyíati, hogy a részükre fenntartott állóhely, a mely pedig majdnem felét foglaija el a nézőtérnek, ezen az estén kevésnek bizonyait; a karzatok is tömve voltak, ami csak arra mntct. hogy ha látványossággal párosul, ugy népünk is érdeklődik a classikusok iránt l>e az ülöhcl>ek, különösen az e >ö sorok is mind megteltek és a mi-fő, fiatal szép hölgyekkel és a nézőtérnek e része valóban élvezetes Ját.ányt uyujtott.
Ami az előadást áttett, annyit mondhatunk, hogy daczára a féj helyár* knak. az annyi gonddal reud.eztetett, mintha felemelt helyárak mellett adatott volna. Kz pedig már önmagát dicséri. És azt állítjuk, hogy sehol a vidéken, pedig tudjuk, hogy ott ii vannak nagyobb és kiválóbb színpadok, mint a nagykanizsai, különb kiállítással, összevágobb es átgondoltabb előadásban, mint a Kakodczay által rendezett, szinre nem kerül. Mar pedig ezt a remekmüvet csak elfogadható előadásban produkálni sem csekély feladat.
A hárum főszerep Lucztfer, Ádám és Era: Rakodczay, Könyves és Szolinszky Olimpia kezeiben .!.-ii.il jó kezekben voltak. — Hahnel Aranka mint Hippia feltűnést keltő jelenség volt. ".Solti Paula mínt Cluvia, Szabó Irma, — (különösen bajos mint Miltíadoa fia) íletényi, Fehé.vári, V si, Szilaan. Endrei stb. egytől egyig az cpizo I szerepekboa mi kivinni valót sem hagytak hátra. Az egyes kepék rendezése pedig szakav.tottaágra és tanulmányra vallott.
Szombaton .A eriterjst" ismételték meg, azonban a mi jó közönségünk ez idö szerint még a premiér.-k iránt sem érdeklődik valami túlságosan, nemhogy a második előadat alkalmával megtöltené a színházat, így tehát csak csekélyke közönség gyüft össze a repríse alkalmával Mi csak kárhoztatni tudjak a jeles igazgató jeles társulatával szemben tanusitntt ezen indokolatlan közönyt.
Vsiiroip . a primadonna* került sziore másodszor és ebben lépett fel először az uj primadonna Ligeti Mari as-zooy is Ligeti Mari a vidék legkitűnőbb népszínmű énekesnője, ki mintegy 5—6 éve Nagy Kanizsán is vendég-szerepelf, igy közönségünk előtt nem ismeretlen. Művészetéről a fővárosi lapok is a legnagyobb dicséret is elismeréssel szóltak, midőn a nyári szezon alkalmával egy a város-
ligeti, egy ízben pedig a krisztinavárosi színkör tagja volt. Hivatott személyesitóje tehát a Kövessy „Piimadounáil-jának is Égy bájos, pajzán orfeum primadonna vott Ő, a minőt a üzerzö képzelhetett, midőn a darabot irta, a mely egyébként nem ér Dalait sikkel és
és elegancziával adta elő, melyeket zajosan tapsoltak és ismételtettek Fényes öltözékeiről is meg kell emlékeznünk Egyszóval az uj pri madonna .A primadonoá,'-baa nagy sikert aratott. Közönség gyér számmal.
Szolinszky Olimpia diadala Szolinszky k a. diád .Iának nevezzük ^udermann legújabb kitűnő drámájának az ,Otthon"nak hétfői előadását. Valóbau az íb volt. Ez a fiatal szi'észoc kinek eddig egyéniségéhez és temperamentumaL^z illő szerepet nem adtak, valósággal meglepetést — bánmlatot keltett „Magda* remek alakit fiával. Voltak jelenetei, melyet megjátszani jobban egyáltalában nem is lehet a midőn nem is kámzsái, hanem az ország első gxinhazában, a nemzeti Bziubázbán képzeltük magunkat. Azon véleményben vágynak, bogy ő Iáim és megfigyelte Jászai Mari és Do.se EI>*onora művészetét, mert szerepe feletti teljes uralom, annak mély átérsése, az j^azi realizmus, mely előadásában és alakításában nyilvánul, ezt a hitet kelti fel bennünk. Szolinszky Olimpia f-gy erós tehetség a azónak ?ém „vidéki " hanem nemzetközi érteimében Magdát, az öocrzet-s. erőí akaratú, zsenialit leányt művészi ébeth őséggel sr.e mély esi tette De nemcsak evvel, hanem rendkívül érdekes megjelenésével is hatott, mely tökéletesen rátermett az ilyen szerepekre Hozzájárultak ehhez szép és ízléses.,öltözékei is. A művésznő figyelmét egyre mégis bátrak va yunk felhívni. Árra t. i. hogy egyet alk-Imákkor szenvedélyes volt, és deklamált ott is, a hol a nyugodtság jobban helyén leit volna. Ezen pedig kit önuralommal könnyenn lehet segíteni. A többi szereplők — ha nem is keltettek o'y hatást, mint előbbi, megír mind igen jól tncgnldották feladatukat. St\lásiívnak mint Schwan*e nyae. alezredes, voltak sikerfiit jelenetei Könyve* pedig igm jól adta a nemes clkö, jellemen és önfeláldozó lelkészt Szabó Irmi {Mariskái olyan volt, mint egy illatos virác, Atiajdig btiKzárhadnagyoc<ka volt petényi is — Keller háládatlan szerepét Endrey adta igen elfogadhatóan Lászyué és Kantay Teré> mint mindig, ugy mi is kiváló alakítást nyújtottak.
Azt hisszük, hogy miutáu a t. közönség hírül vette, Szolinazky k. a kitűnő játékával elért naey sikert, alkalmat kellene ad»i a közönség azon restének is, amely ínég a darabot nem látta, annak megismeréséhez azon reményben, hogy akkor nagyobb szAmmal fjg megjelenni, mint az első ízben Mert ugy a darab, mint annak előadása nagyon is megérdemli
Színházi műsor. Ma szombaton: V. Henrik Iijusáza. Shakespeare drámája, teljes kiálli'ás«ai. Vasárnap: Házasság szokásból, (Kakodczay életképe, moly szerzőnek elsí színpadi kísérlete i Hétfőn C ilorás. Kedden He-gyesi Kari, a nemze'i szinbáz egyik elsőrangú s mondhatni, az nrszág legszebb szinészcője kezdi meg 3 ostero terjedő vendégjátékát. A társulat er.után méff az .Alamuszi" uj. operettet adja elő s 0-Budára távozik.
Ki nyert?
Hu'.ás máju| 2 án. Prág;!: 25 21 «14 54 (11
Húzás május 5-én. Bécs: 78 88 89 87 7.'> Grác/: 46 fii 51 * 74 30
Felelős szerkesztő és kiadó ItÁTOUPI LAJOS.
llenneberg <¦ (cs kir. udvari azállitó) selyemgyára /Qiíchben privát megrendelők lakására közvetlenül szállít: fekete, feh°rs sziaes selyemszöveteket métereokínt 45 kr.-lól 11 frt 6^ krig postabér és vámmentesen : sima, csíkos, koczkázott és mi alázottakat, damasztot stb. (mintegy 241) különböző minőség és 200" különböző szin s árnyalatban) Minták postafordulóval küldetnek — j rivajezba exinuett levelekre 10 kros és le-| velccö lapokra 5 'kros bélyeg ragasztandó.
HIRDETÉSEK.
Tavaszi és nyári mulat-ságrendezők figyelmébe!
Lampion újdonságok
dús választékban
IFJ WAJDITS JÓZSEF
könyvkereskedésében kaphatok.
N -Kanizsán
1440. 8z./tk. 894.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré té* tetik, hogy a kiskomáromi 229. számú tkben I. 298. és 300. brsz. alatt Kis János, Magdolna, György és Zsófi tulajdonául felvett s 433 frtra becsült ingatlcn a közösség megszüntetése czél-jából 1894. évi jun'us hő 5 napján d. e. 10 órakor Kis-Komárom község házánál dr. Neu'iedler Antal felperesi ügyvéd vagy helyette-e közbajöttévei megtartandó nyil^ínos árverésen el-i adatni fog.
1 Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár iO°l„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt K -Kanizsán, a kir. tszék mint telekkönyvi hatóságnál 1894 évi már oius hő 3. napján.
__ MIK03, előadó
673/894. tk.
Árverési hirdetmény.
A letenyeí kir. jbiróság mint tkkvi hatóság kö/hírré teszi, hogy Málits Jí nos ügyvéd letenyeí lakosnak Markulia Dóra férj. Grádics Gáspárné molnári lakos elleni 58 frt Cl kr. tőke, ennek 1893. évi október 29-től járó 80|0 kamatai, 7 frt 31 kr. hátralékos végre hajtási s 7 frt 45 kr. ezúttali költse gek iránti végrehajtási ügyében a nagy kanizsai kir. törvényszéknek (a letenyeí kir. járásbíróság) területén fekvő Molnári közfé^i 105. sz. tjkvben A I. 1 — 4 sorsz. a. felvett, 329 frtra becsült ingatlanok Molnári község biró házánál 189 L évi junius hő 4 napján d. e. 10 órakor Málits János letenyeí lakos ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár! 10B|# át készpénzhen vagy óvaJékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi halóságnál 1894 hó 8. napján.
NUNKÖV1TS kir. alj.-biró
bejöttével megtartandó nyilvános árvetésen eladatni fog. -
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók-tartoznak a becsár 10'!„-át készpénzben vagy óvadékképes papírba* a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1894 évi ápr. hó 10 napján.
NÁBlUCZKY, előadó.
1093/tk. 893. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykan ízsai kir. i ör vazék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Özv. Dittrích Ferenczné szül. Takó Rozália pacsai lakó.s vételi a jtatónak Rein-hold Lajos és neje Olasz Vilma végrehajtást szenvedő, jelenleg keszthelyi la- . kosok elleni 173 frt 27 kr. hátralékos tőke. ennek 1894. februir 1-től járó 6°{n kamatai, 7 frt 15 kr. jelenlegi a a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentuevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a pacsai 883. sz. tjkvben t 52/a hrsz. a. jelenleg Harth Mihály és neje Tomiin Anna zala németfalusi lakosok tulajdonául felvett 400 frtra becsült ingatlan 1S94. évi június hó 2. napján d. e. 10 órakor Pacsa község hálánál, dr. Neusiedler Antai felperesi ugjTéd vagy helyettese köz-
jbiroság miDt.bejöttével megtartaudö nyilvános árve 94\évi márcz-;résen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kiváuók tartoznak, a becsár 1083 és l^SD'tk 894 sz i'0°/0-át készpénzben vagy óvadékképes
* ' ¦ papirbao a kiküldött kezéhez letenni
Együttes árv«rási hirdetmény.! Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék mint A nagykanizsai kir% törvényszék telek- telekkdoyvi hatóságnál 1894. évi már-köuyvi osztálya részéről közhírré tétetikJ«io-* hó 12. napján, hogy Remete Géza ü?yvéd nagykanízsaij MTKOS, előadó.
lakos végrehajtatónak Scheber Istvánná]------—
szül.Desgyek Katalin vhajtást szenvedői 1482 szám./l894.
légrádi lakos elleni 34 frt 75 kr. töke.: . , . . . j . ,
i fn G9 kr. r,8r, 7 frt io kr. vh.jtá^ Árverési hirdetmény.
kérelmi, 7 forint 35 kr. jelenlegi, ugv
Weisz Izrael csatlakozott végrehajUtó Alulirt kiküldött biróságí végrehajló nak ugyanazon vbajtást szenvedett ellem!*7- 1881. évi LX. t.-cz. 102 §-a értei 424 frt töke, ennek 1893. julms 21-tő:!,I,eben ezennel közhírré teszi, hogy
járó G% kamatai, továbbá a 424 frt tőkének 1893. július l-ig lejárt s 65! frt 84 krt kitevő kamatai, 50 frt ko rabbi, 1G frt 25 kr. vhajtás kérelmi. í frt 65 kr. jelenlegi s a még felmerő lendŐ költségek iránti vhajtási ügyében1 a fentnevezett kir. tszék területéhez! tartozó a légrádi 19G8. sz. tkben í.j 3830. és 3S9I. hrsz. a. \ részben Dezs gyek Kati férj. Schubert Istvánné, 'I, részben Dezsgyek József és részben Dezsgyek Teréz tulajdonául felvett 6 33 frtra becsült ingatlanok az 1881. é. GO. L-cz. 156. §. a) pontja értelmében egészen, éa pedig a 2798/tk. 86. ikt. sz. a. Ficskó Mária özv. Dezsgyek Bódiné] javára bekeblezve levő özvegyi haszon élvezeti szolgalmi jog fentartása mel lett, — továbbá a légrádi 2311
nasykanizsai kir. járásbiró.-áL 1006 és 1007/894 számú végzése által Goldsch-mied Miksa szombathelyi lakos javára. Kuff János korpavári lakos ellen 162 frt tőke, ennek 1893. év október hó 1. lapjától számítandó 6°|0 kamatai és edHig összesen 48 frt 40 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le foglalt és 450 frtra Lec-ült lovak Ökör, sertések és egyebekből álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árveréshez az 1482|1894. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén vagvis Korpaváron alperes lakásán leendő eszközlésére 1894-ik év május hő 15 -ik uapjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel
tkben f 12G. hrsz. a. végrehajtást szen-,nivatna,! meg: hogy az érinte.t ingó-vedett tulajdonául felvett s 64 forintrai8aLok ezen árverésen, az 1881. éti becsült ingatlanok, a mennyiben ezenpf- L_cr- 107. §-a értelmében a leg-ingatlanok összvételára fejében az előzőitÖ0Det ÍRérőnek becsáron alul is e!-jelzálogos követelések fedezésére mu-|adatni fognak.
tatkozó 850 frt vételár beígértetik, — Az elárverezendő ingóságok vételára Ficskó Mári özv. Dezsgyek Bódiné ja-!az '881. évi LX. t.-cz 108 g-ában megvárt C 7. alatt bekeblezett haszonéi- állapított feltételek szerint lesz kifize-vezeti szolgalmi jog épségben hagyása-jtendö.
val, ellenkező esetben pedig ezen szol-' Kelt NaW Kanizsán, 1894-ik évi má-galmi jog nélkül is 1^94. evi jnlfns lö.'jos hó 28. napján, napján d e. 10 órakor I/grád község; BART3 GYÖRGY
házánál Remete Ge/.a és Gyorffy János; -
felperesi ügyvéd vagy helyettesek kőz- kir. bírósági végrehajtó.
HARMlNCZHARMAItIK L lül.YWL
ZALAI KÖZLÖNY.
MMUS 12-en
GAZDÁKNAK
és takarmány szalutoknak
ülöknös figyelmébe. Igen kedvező fellételek mellett kölcsönzők
vízmentes ponyvákat
használtakat 50°/0al olcsóbban adok, mint bárhol
Zsákok
ujak és használtak, mindenj gazdasági terményekhez alkalmasak, rendkívül olcsó áron.
Aranyérmekkel kitüntetve.
Első cwlisz. és kir. kizár, szabadalm.
Aranyérmekkel kitüntetve.
Repcze és behordóponyvák
kazal letakaráshoz, takarmánynyal megrakott vasntí kocsikhoz, stb.^r'a. miért isj ponyvák bevásárlása feleslegessé válik. 3 frt 20 kától 4 frt 20 krig és feljebb
Mindenféle természetesen telitett! BT-A-Q-EI- ADOLF
és kátrányOZOtt ponyvákat ujakat é>\ Budaiiei-t. Araiiy-JanoK-nifíía 10.
Gyomor- és vesebajok, székrekedés, -|
fejfájás, szédülés, aranyér, végbél dugulás ellen
! jgen jó hatással vannak a- 18 év óta hites „malac/.kai kárpáti egészségi labdacsok4* összeállítva a hírneves dr, K<vspil utasítása folytán
Friedrich János, :'i:.-];":?
Malaczkán
Egy, skáínlya ára 21 kr.. egy tekercs ára 6 doboz?*! 1 frt 5 kr. Ihte-enteilen köt de' menynél 5 krrai a bélyegért' több. Ha a labdacsok árához 20 kr meJlékeltottk és az egé.z összeg postautalványon elküldetik, akkor a megrendelt mennyiség az összes birodalomba bérmentve küldetik.
1S94. HAL
Tek. gyógyBzeré«z url Az fln nélUllöz-etetlen labdacsaiból sziteskedjen szamomra
tekerc-et küldeni, továbbá felkérem a tek. gyógyszerest- ura', hogy készlete le.ycn nagy mértékben, mert egész körcsoportomat el akarom látni ebből a megbecsülhetetlen szerből, hozzám több felől küldöttek labdacsokat s kértek a pártolásra, én .visszaküld Mtem,ominthogy fezt a labdacsot a lee-jobboak találtam s mindazok, a kiknek id-dígelc hoztam, dicsérettel halmotzák el
Gyergyó-Szt-Imre. 1894 fehniár 2. Tisztelet'el éskesz szolgálattal Dr. H Eli BET H KÁROLY, járási körorvos
Tekintetes Friedrich .János gyógyszerész umak Malaczkán
Csak egynehány napja, hogy labdacsaiból egy »katulyát kaptam. Eddig nem bitteni volna, hogy ezen labdacsoknak oly csoda batá»iik van.
Egyúttal pedig köszönetemet fejezem ki sógorom és sógornőm nevében, kiknek szintén juttattam belőlük.
Szireskedjék tehát póstafonlulóval minél hamarabb egy tekercsel küldeni. Tisztelettel
/.ombor 1H9-4 felír. J3-án. SfHLAGETTER FERENCZ ker.sk. segéd.
Tisztelt uram I
Két év óta szenvedett feleségem aranyérben és székrekedésben é* hiába hasznait mindenféle orvosságot, csak miután az ön kárpáti Cgétzségj labdacsaiból egy tekercset fogyasztott, sziint meg a. baja hgvnttal (elkérem, szíveskedjék egyik ism^-rö-rtm szamára egy tekercset küldeni. Tisztelettel
Zsupanjc, lt*94 febr. 22-én.
TÓTH REINHaKDT gépész.
AIKATOK:
Tisztelt gyégyazerész ur! Szíveskedjék 2 tekére--kárpáti egészségi ; labdacsot postafordultával küldeni, mert I nélkülük nem tudok meglenni Gyomorbajomban oly áldásos hatassál voltak, hogy ; szívesen ajánlom ismerőseimnek. Tisztelettel Szobotist. 1891 febr 7-en.
BAÜMGA1ÍTXKK MIHÁLY Mő
Tekintetes gyógyszerész ur ! Szíveskedjék kárpáti egészségi labdacsaiból 1 tekercset küldeni, mert olyan jó ha-tássil bírnak, hogy mindjen más -zert mel lőzni lehet Tisztelettel
\ Glogovác, 1894. febr 22-én
YVOI.F TAMÁS fodrásr.
Tisztelt uram! Wínternicz a bécsi egyetem orvost szakának tanár ura értcsitet-, hogy igen jó vér-' tisztító labdacsai vannak.
Szíveskedjék tehát latul ácsaiból 2 tekercset postafordultával küldeni Tiszte'ettel Bécs, 1&Ü4 márcz 1-en,
HORACK DE MAYEIt
Tiszteit gyógyszerész ur! Szíveskedjék njból nyolez rubel értékű kárpáti egészségi labdacsot számomra kiil dení/Mínthogy oly kitünŐn-k és rendel eté Büknek megfelelnek, már az előbb rendelteket mind eladtam.
Ha ezeket is eladtam, ujböl lógok ren-deliíí^Nj* ogadja egyelőre köszön etemet, mint hogy feleségemnek is igen jót tetiek.
Tisztelettel
Knknnd, (Orosz-Ázsiai 1894, jan 23-án.
WILDE E gyógyszerész.
Homlokzat-festék -gyár
KROMSTEINER KÁROLY Wien. III. Hauptstrasse 120. sz. saját hazában
Eöherczegi és herczegi uradalmak, cs és kir katonai raktárak, az 5«zet vasút-, ipar-t bánya- é* hámor tant illatok,^ ^piik -zési vál lalatok vállalkozók es épl tó mesterek valamint gyártulajdonosok szállítója Ezeket a festékeket épületek tefrséfére hanniá ják. belőlük 40-féle különböző szín ?an, kilójuk 16 krtől fölfelé, mészben oldha'ó, teljesen hasonló az oiaj-mazolá-ihoz. -4 MiiitalapuLkal és használati utasttassal ingyen és be. mentve szolgálok
QOOOCXX3000CX«XXXXXXXX3000000aOC30000000nOOO
KÖNNYEN .OLDHATÓ KAKAO
iörfizt'tó' egesze - jiTipUio
Szaüasi BBBgermalmomBan
egy főmolnár
nyerhet rögtöni alkalmazást. Tudakozódhatni alulírottnál
PALIN.
MOLT^EÍDLltZ^POR
ha mindegyik doboz aláírását tünteti fel.
Moll A. védjegyét és
Csak akkor valódiak.
A Hol A.-fél. Seldlltz por.k tartós gyózyhatása a leímakacsil.h jy««ir ttsrtá.t.l.ak, cyn „nrgWes *s gynrnorl.év, rögzítt székrekedés, majh.tntalom. ver-tolalás aranyér n a legkOlonM.ÖMl nol tetegseaek e iriM toazornek n-
tized.k öu mlmlie nagyol,!, elterjedést szerzett. - »r. egy lepecsételt ereden is hoznak I frt o é.
x Hamisítások törvényileg fenyitíetnek.
fMOLL-FÉLE FRANCIÁI
Csak akkor valódi. »J títÜÜ. tS^áSSSL
eiláborwetz ét «• ».«w«te» niM fá|d»!omo»ill*|>itd nedörszöies. Mer köszvény, Cáóz cs a mmHHi VtT* ' következményeini< legism.'retesel.b népszer. — Epy .M ¦ l'oll eredall üven ára 90 kra|czár __\_
Moll
lalicyl szájvize.
(Főalkatrésze: tilzolysavas szikse.} A minrtenna i szájüo'.litásnál különösen fontos liarmely ken. gyermekek, mint felnőttek ¦ .ramira; mert ¦ szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind
„M1 RGÍT"|
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS'
V Vegyelemezvé a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi Összetétele, kevés szabad," de gazdag, féüg^kölött szénsavtartalma kiváló hatásúnak bizonyult, különösen tUdöbátitalmáknál, a hol a.szabad szénsav csekélyehb jelenléte megóvja a betegeta káros.'sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a. beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsav tartalomban érosebb ásványvizek, mint? aveftersi, glcicherbergi, -tüdöbajokban, különösen tüdő vérzéseknél már nem alkarlmanhalók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás melleit folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Görbersdos>fban a Margit-víz otthonossá vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Návratil. dr. Poór. dr Kétly. dr. Barbáa; Bécsben: dr. Bazoberger, dr. Dnschek, slb a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légzö-, emésziö- és húgyszervek általános hurutos bántalmainál.
!5^ Mint ivóvíz ^|
praservativ gyógynzcrnek bizonyult a kolera megbetegedés ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos iöraktár
O nőttek. ,»ám.ra; mert e Bzájviz a fogak tnvalilu epjegel uiztiisnja i egy.zcr.........
O' óvs^r logfájas ellen. - Ely «.II * véijjtgyével ellátott p»eg ara: 60 krajezar.
(C9lj FószétkOldés:
Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. Udvari szállító által.
Bécs: I., Tuchrauben 9. sz. V.dekl alárendelések napoota pos aotánvét meliett teljeslttetoak A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásánál védjegyével ellátott készítményeket kérni Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld. Adolf 66 Fja
i
fidesűziity X-i.
CK. es k. /¦ >u-rk
k.ndv. .'niriuMií-
1I.JlMiH-Mi.il.
B Bnd*p»t.
Úgyszintén kapható minden gyógyszeirtárban, íüszertóeskeűésben ^a vendéglőkben.
Ásványfürdő Daru vár Síavoniaban.
Vasút állomás.
Vastartalmú hévvlz 42*—50° C Saison május—október. Fürdöorvos: Dr. Degré Vilmos Bécsből
Porc/.ellán, márvány, kó, tükör, iszap-fürdők. Ilires gyógyhatás női betegségeknél is; terméketlenség, fehérfolyás, sápkór stb.. aúz, csonttörés és ideghántalmáknál stb.? továbbá újonnan épült
„Hideg viz°;yógyintézeí."
Gőz-cahinuk, hideg é.> temperált tüfeftr-ffirdÓfc, liid--g és melpg Doach-ok slb, valamint Kneipp Seb-féle
„Vizgyógyintézet,'-'
milv főt. Kneipp Seb plehános ur utasításai folytán égésien .n wbrishofeni intézet mintájára épült s rendeztetett
be. A íürdó orvosa c czélhól Wörishofenben időzött huza-mosalib ideig tanulmányozás vígett. az igazgatósai; pedig föt. Kneipp Seb plébános ur által személyesen ajánlott fürdőmestert alkalmaztatott WÖrishofenbÖl.
tanult
P-
SS"' "
I
cs
CD.
e
CD.
s.
A valódi moüliatö
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb eszköz a koczkás (Paiquett),-pnnafr, vagv fénymázolt padlózat beeresztésére Azonnal megszárad, és kt-félés nélkíil tilkfirtiszta, állandó fényt ki.lrsönöz. Kap-hatfl stintelen, vibigossárun. sárga, st'tétsárga vnrös éa d barna színben. Kgy izetencae. ára 45, 8-"i és 1 'rt *'.o kr.
Szab Tánczterem fecskendő máz
a legolcsóbb és lejreiélszerilbb fényező és simitö eszköz roiri-den tánrzhelyiség padlózata számán. Kilója 1 forint .10 kr
Szali. Folkefélö-iiiáz.
Tetemesen m*Lkönnyiti a fölkeféléát és az oz állal megkefé^ talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér es sárga Bzínben darab szám 20 kr
A'JfceTJzéfcPt díjmentesen küld
SCHNEIDER & SOMP.,
BÉCS, Vr?.. Hniidnlnirmerst.-. 141., 1. Herrengasse 10.
Csak akkor valódi, lia az ar;iiiyuyal fényezett azelencze * fenti vé d-jegyet vörös cnevÖbc n hordja
Csak akkor valödí, ha minden dar-b ezen véd.iegyct viseli
Kapható : Fcsselhofcr József, Marton és Hubcr, Ncu és Kleirit Koscufeld Adolf es fia uraknál X.-Kanixsán ét Kálmán .1 , Zieg-ler A. Komárom; Huh nszky Adolf, Jan Fercncz Zala Eaerszegen. - valamint n;tnd nagyobb fQizur, festékárc kereskedésben és drogtteríákban
Njouiaictt Ifj. Wajdíts József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
?41674
87
Mrt-KAfl.ZSA. 1894. májns 19-én.
Etőfiz***** ári
' . 5 frt — kr i frt ítOkr 1 írt kr
Kgé« ém: ¦ el évre -iN.frt'-ifHr«-
Irjfjrn »«im 10 kr.
jl 11; MST K-"* K K s ha-iíl"* pi-HI-n-iian 7. san*P«r« * witdra ti»valtiri «iir.-rt> á 1"
. ÚTTKlíl!K>
\.,ia Mmmkwnt I» krfrt rét*** i.l Kiurburi ill.trW nm«l<n i-gy* ' hirdet**.?!;a« kr. tizeiéin."
llarmlncxnarmadlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
»Koro rí takarékpénztár a , nagy-kanizsai tanítói járáskör*
A lí.p szellemi é* anyuci ré*/.ét illető minden kftctenény Itátttrlt Lajíix szerkesztő-kiadó nevére cximx^tie« Xa^y-Kaaix**-a l»ér-
Kezhttlok »i«/;tn,'tii LílhletiK'b
, ^ nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári -Önsegélyző szövetkezet", a részvény-társaság*,, a ,nagy-kanizsai- és fityehazi önkéntes tflzoltó-egylct", a a nagy-kanizsai kisdednek egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a .nagykanizsai k-rész tény jótékony nőegylet* ,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*,. Bzegéoyek tipintézete*, a .katouai hadastyáo egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválammányának hivaralo* lapja
Htí EÍNK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
- A . Kisdednevelö Egyesület- köréből
í nagykanizsai Kisdcdnevelö-ligyesület e hó 12-én Vidor Sa-muné elnök elnöklete alatt tartá XIX. évfye'ndes közgyűlését. A betegség folytán távollevő Bátorfi Lajos titkár helyett a jegyzökönyvet Eo-senjeld ímjo< tnisodtitkár vezette.
Az elnök üdvözölvén a megjelenteket Iiosciifeld m. titkár felolvasta á lefolyt évi elnöki jelentést, mely Bátorfi titkár tollából eredt és igy hangzik:
Tekintetes közgyűlés !
Klnöki jelentésemet 1893. évi május 1-töl 1894 évi ápril végéig a következőkben van szerencsém tisztelettel előterjeszteni:
S/okatlan élénkségben telt el a . lefolyt év, amennyiben a mult év alatt nyári gyermekmenhely! dajkák — és a télen állandó gyermek -menhelyi dajkák kiképzésére Nádor-. utczai és Arany .lános-utczai óvodáinkban rífldszeres tanfolyam nyittatott és tartatott fenn megyei tanfelügyelőnk dr. Kuzsicsta Kálmán királyi tanácsos ur személyes intézkedésével. A nyári tanfolyamon kiképzési bizonyítványt nyert 12 nő, míg a téli tanfolyamon rész vett mind a két óvodában 18 nő s ezek mindnyéjan képesítő okmányt nyertek.
A nyári tanfolyam 6 hétig tartott, ellenben az állandó menházi tanfolyam 6 hónapot vett igénybe.
K«»k szerint a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület a törvény in-tentióinak egész készséggel megfelelt és vidékünk részére képesített dajkákat szolgáltatott a kisdednevelés nemes ügyének hathatós előmozdítása szempontjából, igyekezvén a' törvényhozás és a magas kormányrendeleteinek megfelelóleg. e nagy-
horderejű intézmény virágzásához áldozatkészséggel is hozzájárulni. Nagy érdemet szolgáltattak ehhez fáradhátlan buzgalmukkal a két' óvoda vezetője: Dr. Bereczky Vik-torné szül. Bánotay Matild és Lenkei Maivin okleveles óvónők, kik nagyon megérdemlik, hogy a tekintetes közgyűlés részéről kiváló szorgalmuk és buzgó fáradozásaikért a magas kormányhoz terjesztve jegyzőkönyvi elismeréssel jutalmaztassanak.
Mindenesetre díszére és dicsőségére válik egyesületünknek, hogy az ország ovodii közt elsők vagyunk, midiin egy év alatt mindkét tanfolyamban a kisdedódás ügyének tényleges előmozdítására ily nagyszámú érőt produkálhatunk. Örvendek, hogy ezt méltóan jelezhetni szerencsém van.
Mindezek mellett alapszabályaink keretében a bevett szokás szerint intéztettek el azon ügyek, melyek az egyesület szerves életéhez szükségesek.
A kétféle tanfolyam tartása a kisdedek létszámára nem hatott csüggesztőleg, sőt a gyakorlati előadások töb.bszörösitése által bizonyára előnyös volt, mit a tisztelt szülök és gyámok igazolhatnak leginkább és hisszük, hogy az idei szokásos évi zárünnepély szellemi része is feltűnőbb eredményt fog tanúsítani.-
A kisdedek létszáma 1893. január — deczemberi naptári évben a következő volt:
\ a.) Nádor-utczai óvodában díjfizető fiu 38, leány 18, összesen 56. Díjmentes fiu 17, leány 16, összesen 35. együtt véve fiu 55, leány 36. a létszám 91.
b.) Arany János-utczai óvodában díjfizető fiu 28, leány 26, összesen
I 54. díjmentes fl-i 17, leány 19. : összesen 36, együi: véve fiu 45, . leány is 45, a létszám 90.
c.) Atilla-utczai óvodában dijfi-zetéses fin 2H, leány 20. összesen 42. díjmentes fiu 25. leány 16, összesen 41, együtt véve tiu 47, leány 36. a létszám 83.
A) A VI és VII ik kerületben díjfizető fiu 2, leány 4, összesen 6 nem fizető fiu 30, leány 32, összesen 62, a létszám 68. ¦
Mind a 4 óvodában díjfizető fiu 90, leány 68, össze<en 158, dijr mentes, vagyis nem fizető fiu 89, leány 85, összesen 174, a létszám ! 332. Tavai 329 volt a létszám, I eszerint az idén 3-mal szaporodott. : Egyesületünk keletkezése óta 4723 I kisded jelentkezett.
E kimutatásban feltűnő, hogy a f díjmentesek száma lC.-tal több a ! díjfizetőknél, vagyis díjfizető 158 ! és díjmentes 174, — holott előző ! években jelentékenyen több volt a díjfizetők száma. Ez onnan van tekintetes közgyűlés, hogy népünk legszegényebb osztálya kezdi belátni a kisdedovoda intézmény üdvös voltát, alig győzzük befogadni a jelentkezőket, mi örvendetes dolog ugyan, mig másrészről a modern haladásnak szomorú csillámlatát vagyunk kénytelenek konstatálni: hogy nagyon sokan a tehetősbek közül vonakodnak fizetni azt az aránylag csekély havi dijat, mondván: hogy a törvény kötelezőnek rendeli a kisdedek ovodábani járatását. A VI és VII ik kerüíetbeli állapot már nem is modern, hanem sajnálatos jelenség. Egész évben csak 6 díjfizető volt. mig a nem fizető 62, holott a havidíj kivételesen 30 kr.
Ezen körülmények nagyon nehezítik az Egyesület haladását, csüggesztőleg hatnak áldásos, kulturális
működésére és még hozzá azaz elszomorító tény, hogy tagjainak száma nem hogy szaporodnék, de folyton apad: elhalálozás, elköltözés által, még fájó kimondani is: lemondás által. Elszomorító e gondolat, e tudat, hogy a jövő generátió alapnevelésének előmozdításával nem törődve hideg közöny uralja a társadalom e legs/ebb, legnemesb intézményét. Mindazért tekintetes közgyűlés, csüggedést nem ismerve, haladjunk tovább. Megfogyva bár/ de törve nem, él a kisdedóvás 'ügye Nagy - Kanizsán!
Van az Egyesületnek jelenleg 9 tiszteletbeli, 20 alapító, 72 rendes és 37 pártoió tagja, összesen 138; öttel kevesebb a tavali , létszámnál.
Tartott az egyesület 4 választmányi és 2 igazgatósági ülést, vagyis az egyesület keletkezése 1875 év óta 23 közgyűlést, 113 választmányi és 68 igazgatósági, összesen 204 ülést, mai tehát a 205 ik vagyis a 19-ik évi. E pontnál ama szerény kérdést intézem a tekintetes közgyűlés érdemes tagjaihoz: nem-é hajlandó a jövő 1895, vagyis 20 ik évi ötöd százados fennállását az egyesületnek valami módon megünnepelni? Ha igen, méltóztatnék annak kivitelét a választmányra bizni. ugy, hogy az e czélra külön bizottságot alakítani jogosult legyen. Ki tudja 25 éves fennállása: , váljon megérl-é az Egyesület?!
Az Egyesület számadásait, Grün-but Henrik és Győrffy János számvizsgálóbizottsági tag urak által megvizsgáltattak, rendben vezetettnek találták, mire nézve Neu Albert egyesületi pénztárnok urnák, köszönetünk kapcsában a felméntvény megadását indítványba hozom s erre a l. közgyűlést felkérem.
Karácsonykor az Atilla-utczai óvo-
dában a legszegényebb 3 fiu és 3 leány uj ruhával ajándékoztattak meg Knáusz Boldizsárné m. elnök uruő szívességéből, melyet hálás köszönettel van szerencsém felemlíteni.
Mindezek után egyesületünk szép és nemes ügyét ajánlom továbbra is a t. közgyűlés nagybecsű pártfogásába."
A tetszéssel fogadott és tudomásul vett eluö-te-i—jelentés kapcsában Eosenfeld Lajos m. titkár az elnökség nevében kegyeletteljesen emlékezett meg Knáusz Boldizsár az egy!, tiszteletbeli tagja és gondnoka elhunytáról. A közgyűlés fájdalmának jegyzőkönyvben adott kifejezést és az elhunyt érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti ; a továbbiakban pedig helyesléssel vette tudomásul az elnökség intézkedéseit, melyek szerint az egyesület nevében gyászjelentést adott ki, a ravatalra koszorút helyezett és a gyászoló családhoz részvétiratot intézett.
Az elnöki jelentés ama pontját, . mely a 20 éves fennállás ^.netáni megüuneplését tárgyazza, a közgyűlés érdemleges intézkedés végett a választmányhoz utalja, mely a körülményekhez képest annak idején az ünnepély meg — vagy megnem-tartása felett fog határozni.
A felolvasásra került pénztári kimutatás szerint btvételeztetett: Tan és beiratási dijakból 615. frt 30 kr,. Nagy-Kanizsa város segélye 1000 frt. Tagsági dijakból 354 frt," összesen 1969 frt 30 kr., mely rendes bevételi összeg ellenében zkiadásitételek összege 2265 frt 87 krajczárra rúgott. A 296 frt 57 kr., kiadási többlet részben rendkívüli bevételekből és részben a pénztár terhére fedeztetett.
A költségvetés tekintettel a kis-
T A
/!* 9"
Szivem, szép szerelmem
^utüi szép ttctrelmPtn! Életem világ* ' Hozzád SZ"! ¦ vertem. Lelkem bájvirága!
3 Mióta tn.glaltam |
Sz.ende szt-p orczádat, , Mióta csók lom ¦ I'írziny, piros szádat.
Mióta simítom . Arany fnrteidet: Azóta hü szivem Nem leled tégedet
Szelíd, szép, kék szemed Hűvös ragyogása, Édes, csókos ajkad Rajos mosolygása
Az én vigasztalóm,
S küzdésre eröt ad.
Ha búbánat környez,
Mindiggondolok rad
Minden földi kincsem, Égi boldogságom, Murden nyugodalmam Csak te benned látom
Hogyha sokszor bánat Kibontja lelkem, A te bn szerelmed Vigasztal csak engem.
Mert te vagy egyedtil Tündérem, világom, Hogy végre enyim légy, Csupán erre „vágyom
Tudom, hogy neked is Sokszor bánatod nagy;
Vigasztalódj', mert van 'H i v ed, ki el lem bagy.
A ión-ó szerelem KI szivemben csupán Éretted lángolón, '¦ , Forrón és igazan.
Muknnk és jelenünk Édes emlékei Hűvösek, bájosak Minden örömei.
Látod drágám! lelkem' Életemnek fele,. Hogy irántad szivem SzerelemméI- tele.
TARNOCZAY IVÁN.
Tollrajzok
sziutárjulatunk köréből.
A nálunk működő jeles színtársulat igazgatójáról él kiválóbb tagjairól adjuk ezen tollpajzokat, előre bocsátva, hogy ez nem bírálat akar lenni, hanem csekély lerovása annak a hálának, melylye) a magas színvonalon álló társulatnak a müvészetök által nyújtott élvezetért tartozunk.
Fogadják szívesen azt, ami szívből jön ! A két Ma ri.
Jól mondta egyik kritikus: .Némely társulatnak egy primadonnája sínes, nekünk kettő van." És mindkettő oly elsőrendű erő, akikre nemcsak Nagy-Kanizsa, de bármely város böszke lehetne. — Hangja, játéka mindkettőnek elragadó! Vannak ugyan egymás felett kölcsönösen előnyeik, de én oly egy-
forma művészi erőnek tartom őket, hogy még itt sem akartam különválasztani — a liét szép Marit. Kedélye, tempera-ráéntuma mindkét művésznőnek van, még pedig a javából. Szóval, kedvesek és aranyosak s megsúgom, hogy a közönség kedveoczei, a mit méltán meg is érdemelnek.
L á s z y n é.
Rutinirt művésznő, imponáló alakkal és oly kedves arczczal, melyről jóság, szivélyesség sugárzik. Kedves mint nagymama és mint mama. A sálon szere-pékben van elemében.
Először nevetek egyet és azután írom iűeNnevét
Kantay Teréznek, — — mert lehetetlen nem nevetni, ha már csak rágondol is az ember. — Kitűnő komika, aki jeles alakító képességgel és szép, behízelgő alt hanggal bír! A legkisebb, legjelentéktelenebb szerepből is kiváló alakot csinál s a pezsgő humor és aranyos kedély nála kifogyhatatlan. A színpadon nevettető, az életben nevető.
Szolinszky Olympia.
Gyönyörű alak, nagyon szép szemek I s ezekhez méltó orgánum s valódi mü vésztehetség. — Sok alakítását láttuk, de két olyan sikerült estéje volt, a melyre régebbi színésznő is büszke lehetne. — A Lemondás Irénje és az Otthon Magdája beillett volna az ország bármely színpadára. E két művészi alakítással bódította meg a: egész közönséget, a melynek — fájdalom 1 — nem
volt alkalma több — ily tehetségéhez méltó — szerepben láthatni. A jövő nagy művésznője
Hahnel Ara ha a.
Kedves, nagyon kedves művésznő, oly rutinnal és mozgékonysággal, melyet bámulunk. — Számtalan szerepben bril lirozott s feltétlenül meghajtunk művészete előtt. — Különösen elragadó a vígjátékokban s ha e. szakma mellett megmarad: nagyon szép jövő áll előtte, mely az első müintézetnél végződik. Szabó Irma.
Naiv és bájos, mint szerepköre s kedves mint szerepei. Tehetsége igazi, orgánuma behízelgő s elragadó. — Szorgalom és igyekezet által érvényesítheti tehetségét t) magasra emelheti magát.
Solti Paula. Kedves hangú énekesnő, van temperamentuma is és könnyen leszokhatja bátortalanságát s modorosságát, melyet a színpadon észlelünk nála. Ha attól nem tartanék, hogy kinevetnek, megmondanám, melyik genreben vihetne a tökélyig.
A n t a 1 n í a karban van ugyan, de olyan herczig volt egypár szerepben, hogy szerettük volna nagyobban látni. Kedves, szép és határozott tehetség, melyet fejleszteni kell, hogy művészi pályáján nagyobb tért foglalva, neve minél ismeretestié legyen az ország közönsége és pályatársai előtt.
Rakodczay Fá).
Nagy műveltségű ember, gondolkodó Tő. Mint igazgató tapintatos s mint ember előzékeny, kedves modorú; mint színész jeles alakitó tehetség, nagyon jól meg tudja értetni Shakespearet, a mi nagy dolog. Játéka élvezetes és természetes. Tagjai nagyon szerétik s jobb igazgatót nenr is kívánhatnának, - - ha a délutáni előadások ritkábbak lennének. — Rajongó lelkesültséggel csügg a színészeten s különösen előszeretettel viseltetik Shakespeare darabjai iránt, melyekre sokat áldoz. Mi — a közönség — is nagyrabecsüljük s kedveljük öt. Az Ég hozza vissza minél előbb Rakodczay urat jeles színtársulatával — a mostanival — együtt, mit — azt hisszük — kérésünkre meg is fog tenni. Kövessi Albert.
Ha a színpadra lép a közönség már kaczag. Befejezett művész, rendkívüli alakitó tehetség és kitűnő rendező. — Nem szűkség róla többet mondanunk 1 Egyik szerepével a másikat maija felöl; jő, író is, aki szellemével és pezsgő humorával még sok élvezetes darabot fog nyújtani.
Fehérvári Ottó.
A társulat nesztorának mondanók, ba nem tartoznék azok közé, a kik mindig fiatalok maradnak. Játékát igaz érzés és csillogó kedély jellemzik s bármit játszik: mindig gyönyörködtet. Peták káplárja és a Három testőr Pallacsekje még sokáig ét közönségünk emlékezetében.
Lapunk mai számához fél iv Melléklet van csatolva.
HARM1NCZHARMAD1K ÉVFOLYAM.
dedóvási törvény követelményeire véglegesen megállapítható nem volt, a közgyűlés azonban további intézkedésig a mait évi költségvetést tekinti irányadónak.
Az uj választás alkalmával a kisorsolt 9 választmányi tag névleg : Bogenrieder Józsefné, Bogyay Ödönné, Fischi' Pálné, gelsei Gatmann Vilmosáé, H(rschel Edénél Plihál Fe-renczné, dr. Rothschild Samuné, >*:imiüt Frigyesné és Székely La-josné újból megválasztattak ; njabban Bfumenschein Vilmosné jött a választmányba. A megválasztottak mandátuma 3 évre terjed.
A gondnoki tisztség, mely Knáusz Boldizsár elhunyta által üresedésbe jött a jövő évi közgyűlésen, mikor is általános' tisztújítás lesz, fog véglegesen betöltetni; agondnoki teendók idő közti intézésére Knortzer György megkéretni határoztatott.
Végül ¦ Vidor Samuné elnök a választmány^ nevében azon indítványt tette a közgyűlésnek, hogy dr. Rit-zácska Kálmán' kir. tanácsos és tanfelügyelő á ki>dedóvási intézmény körül szerzett kiváló érdemeinél fogva, továbbá tekintettel az egyesület iránt mindenkor tanúsított pártfogó jóakaratára, az egyesület tiszteletbeli tagjául választassák. Az indítvány nagy tetszéssel fogadtatott és a közgyűlés dr. Rasssicska kir. tan felügyel Öt lelkes éljenzéssel az egyesölet tiszteletbeli tagján! választotta. — Több tárgy nem lévén a közgyűlés feloszlott.
ZALAI KÖZLÖNY.
MaJUS 19-én
A vidék és a börze
A pénzsóvárgá** sohasem volt nagyobb, mint. manapság. Az igaz, hogy olyan ra'ffinált élvezeteket se adogattak pénzért mint ma. A fényűzés bámulatos már a középosztálynál is, sőt a földmivelő osztályt is válságba ejtette. Hogy az emberek tündöklésében, fényben és jól élésben mutatkozzanak, képesek a leg-kétségbeejtőbb spekulácziókra.
Az élet megdrágult az igények tulcsigázása következtében, i nagyon Mik embernek becsületes qiunkája már nem biztosítja a kiadásokat, s igy áll elő a lutrizás. a bőrzespe-culáczió és a tippelés. A kornak ez a fényűző drágasága a legnagyobb kalamitások közé a hivatalnoki osztályt sodorta hisz ennek az osztálynak fizetése nagy részben ma* is ugyanaz, mint volt két évtized előtt, mikor még a ruha, szoba- és étkező asztal lukszusa nem volt igy kifejlődve. A sok sikkasztás okát ebben kell találni.
De erőt vesz minden emberen a könnyű pénzszerzésének vágya, mert a becsületes mnnka dőzsölés és fényűzés kenyerét alig biztosítja. A sorsjegy-láz európa-szerte dühöng, a kís-lutri milliókat hajt a kincstárnak, . a szerencsejátékok ma is virágzanak, de a legtitkosabb szerencsejáték maga a börzespekuláczió.
Mennyi embert lépre csal a bör-ziánerek csillogásának ingovány a. Itt ris, ott is szó kerül X röl Y-ról, mint ki mesés vagyonát szerencsés börzespuláczióknsk köszönheti; egyikmásik hintóban terpeszkedő börzíá-ner határtalan hírnévre tett szert, hogy milyen szerencsés keze van. Csak öt kell tózsdé ügyleti lebonyolításokkal megbízni és kész a siker. Hej, pedig mennyiszer megszólalt a dob, melynek szomorú hangja azt jelentette, hogy a tisztelt úrtól azért úszik el a h&Zj mert börzén játszott. Mennyi rejtett és nyilvános könycsepp" beszélhetne erről a lel-ketlenségérői a vaksorsnak, mely úgyszólván pillanat alatt koldussá teszi áldozatát.
Nem okul belőle senki, mert hát az & legnagyobb szerencsétlenség, hogy voltaképpen ezeket az ügyleteket teljesen titokban tartják. Csak itt-ott szivárog ki valami! Az illető azonban tagadja dolgot, mert szé-gyenli a vagyonszerzésnek ezt a „módját és abban a szerencsés helyzetben, ha mégis meggazdagodnék, váltig azt akarja elhitetni, hogy vagyonát becsületes munkával szerezte. És a kiket hajléktalanná tett a börze, oh, azoknak okuk-van szerencsétlenségüket még jobban takarni. Hisz a sajnálkozást mélységesen devalválja az a tudat, hogy valaki a börze áldozata, a börze bukottjai elvesztik polgártársaik bizalmát és becsülését is.
Igy kerülnek hát lépre az ujabb és legújabb áldozatok. A bflrzránerek pedig továbbra is hintóban terpeszkednek, mert nekik kijár a jutalék, ha az illető ezreket bukott is; kecsegtetik is fellegvárakkal a vidéki balekekey7\a kik, mi sem természetesebb ennél, szépen beugranak.
Elmondható egész teljességében, hogy ezek a börziánerek a holló*, a kik a halottak testén híznak, a kik most már nem csak kereskedő osztályra vadásznak, de „üzemükbe" veszik a társadalom minden osztá lyát. Börze különbözet és provízió ! ezen a ezrmen építik az Andrássy és Hatvani utczai palotákat
Minél nagyobb méreteket ölt a börzespeculáczió* szédelgése, a sajtónak annál iukAbb kötelessége 'föl-
szólalni, hiszen egyik másik pénzügyi szaklapban, a csalétekben, egész szemérmetlen czikkek jelennek meg a börzespekuláczió csodálatos hegyeiről, irányzatos számvetésekkel. Ezek viszik tőrbe a jó vidékeiket, a kik még jó, ha csak vagyonuk egy részének elvesztésével ábrándulnak ki szédítő arany álmukból.
Vigyázunk s ne menjünk vakon a veszedelemnek. $ T. K.
Védekezzünk.
Alig hogy megkezdődött az enyhe tavaszi idő, már is napról-napra megújuló tűzkárokról írnak a napi lapok. Nem tudom van e nálu X hivatalos statisztika arról — vagy azerkesztenek-e arról hivatalos kimutatást — bogy évről-évre mennyit pusziit el nemzeti vagyonúnkból a veres kakas, de akár van ilyen akár ninci azt biztosan állithatjuk, miszerint nincs állam egész Európában, melynek nagyobb vagyona esnék a tűz martalékává, mint édes hazánkban. S alig van nemzet az egész czi-livizált főidőn, melynek culturális és anyagi fejlődése az elemi csapások által nagyobb mértékbeo lenne gátolva, mint nálunk. És ezt nem is csodálhatjuk. Földmives nép vagyunk, nálunk a gazdálkodó embernek háza födele alatt és udvara környékén van egész vagyona, h mi több az építkezés maga — a falusi zsupp- és uádfedelü házak — tűzveszélyesek, s a türrendöri felügyelet a legrosszabb, s az erre vonatkozó törvény és szabályrendelet csak papíron irt malaszt és ez senki állal sem hajtatik végre.
.Wohlthátig ist des Feners Macht. venn sie der Mensch bezáhmt beivacht^ mondja a uémet költő. S igaza vaiT; a tüz vala az első eszköze a műveltség fejlődésének s most nemcsak, hogy él tető eleme az állat- és növényország-nak. hanem nélkülözhetetlen í; tényezője napi szükségleteinknek, iparúnk és ke n-skedelmünknek. h nO.küle nem utazhatnánk gőzzel és nem írhatnánk villámmal.
Mig tehát az ember a tüzet fékezi s őrsit addig hasznára is fordíthatja és czt'ljaihoz idomítva hasznos munkára kényszerítheti: de mihelyt gondatlanul bánik vele és mm Őrzi — akkor mint szjlaj féket veszteit csikó nyargaláz legdrágább kincsünk felett, s jaj annak kit elő talál, mert egy hosszú életen át megszerzett és faradsággal megtakarítóit vagyon, neki cak néhány pereznyi táplálék!
Ki nem látta volna közülünk még azt, midőn a vercskakas romboló Ör-dö igös tánczát játtá a tetőkön, s midőn láng nyelvével a szegény ember hajlékát emésztette meg? Minden jó érzésű ember szive elfogódik az ilyennek elgondolására is; az ilyen szerencsétlenség szemlélésekor a szánalom és i észvét meggörheszt bennünket. S mégis mit látunk J. Alig tesz valamit a társadalom az ilyen catasztrófának meg-gátlására, s az óvintézkedések szót sem érdemeloek
De maga a társadalom volna első sorban hivatva arra, hogy önmaga intézkedjék a védekezésről. S minthogy a
legtöbb tüzeset vigyázatlanságból ered, még pedig leggyakrabban a magukra hagyatott kis gyermekek gondatlan gyufával való játékából, szigorúan meg kellene tiltani, hogy gyermekeknek a falusi boltokbm nem szabad gyufát kiszolgálni, ügyelni kellene arra, hogy a serdülő ifjúság ne dohányozzon és szivarozzon, mert ez nemcsak az egészségüket ássa alá, hanem ígeD gyakran a legnagyobb szerencsétlenségnek az okozója. Szervezni kellene a tűzoltó társulatokat, s hogy a 'üzoltásnál minél nagyobb ügybu/gtlom fejtessék ki. czélszerü volna a buzgóbb tűzoltókat anyagilag is megjutalmazni. Mivel pe dig nálunk a szőlők nyáron át a mezőn vannak elfoglalva, minden kis községet kényszeríteni kellene, hogy a gyermekmenbázakaf, és óvodákat, — ez ugyan mái szempontból is igen kívánatos volna — álliü-ák fel.
Törvény állal szigorúan meg kellene tiltani, bogy a szalmát, szénát és egyéb eléghető és könnyen kigyulladó anyagot nem szabad az udvarokon felhalmozni, s az építkezésnél arra kellene ügyelni, hogy a házak ne csak kellő távolságban legyenek egymástól, hanem arra is. hogy lehetőleg cseréppel vagy fazsíndelylyel legyenek fedve, s minthogy ett leginkább népünk anyag i helyzete gátolja — szükséged volna, hogy minden községben kölcsönösen segítő építő szöveiség szervezkedne*
mint ez az alföldi magyaroknál és az ország igen sok német ajkú községeiben szokás. Ezen kölcsönös segélyezés, oly üdvös, hogy a németség által lakott területeken csak elvétve akadunk ma már szalma vagy uádfedelü házakra, s az építkezés is oly szép páz egészségnek megfelelő, hogy sok magyargazdt minden egyes házat urí laknak nézne.
A lelkész és tanító urak .szép és hazafias föladata volna a néppéi megked vettetni és megérteni a biztositát szükséges voltát, hogy azonban ezt tehessék, c biztosítást reformálni és olcsóbbá kellene tenni; a futóügynököknek a községek bei. való kóborlását eltiltani, mert ezek a társaságok érdekeit csorbítják és a feleket is megkárosítják, rábeszél vén őket, hogy minél nagyobb összegre biztosítsanak, s ha kár történik, a líquidálásnál, a káro-ult fél alig kap valamit.
Sok anyagi gonddal és elemi csapással kell küzdenünk, xmelyek évről-évre más és más alakban újulnak meg és ellenük mit sem tehetünk, de a gyakori lüzejetek szimat ha eíÉggé gondosak és elővigyázók vagyunk mégis redukálhatjuk, s ezzel szellemi és anyagi jó létünket is előmozdítjuk.
Védekezzünk tehát!
iAh Simon néptanító.
Zalavármegye alispánjának jelentése 1894. május I iki közgyűlésre.
(Folytatás }
Az 1893. évi tvh. útadó kivetéséről, befizetéséről s az 1893- év december hó végével, illetve folyó évi április hó 10-ével maradt hátralékról az alábbi kimutatást vagyok bátor bemutatni:
Kukoricza általában középtermést, — mig a burgonya jól sikerült és sok ép gumókat adott.
Takarmányból réti sarjú vidékenként kielégítő mennyiségű és kitűnő miuö-ségü termett, a lóherések és luczerna. ugy a csatámádé és vetett kukorica nagy részben elültek, minek folylán bekoveikezett.azon körülmény, hogy a
§ | Járás neve
™ ^ ; Összesen
S — f « =. .
I -
Csáktornya; járás Perlaki „
Letenyei . " A.-Lend«.i „ Kovai „
Z.-Egerszegi „ Pa csat ,
N.-Kanizsai Keszthelyi . , Szt.-Grothi „ Sflmeei -
Tapolczai , Z.-Egersz. r. t. város K.-Kanizsa r.t város Va-utí személyzet M. kir. hivatalnokok Megyei tisztviselők Posta es táv. szem.
frt
1575Í40 264147 3689 69 .'.996 !76 21 IS !»0 829-2 86 4869 2824 69 2464 0& 4135 95 4840 81 12823 851 2165.8' 99188' 188 90] 456 88 220 57 40 97
jkrj frtjkr| frt Ikrl frt M frt M fet M frt |fcr|
13651 05| 17542 97 13lS4 83; 23168 73
8437 631 16794 14! 14788 59' 20607 62 14606 73 1.333 62: 14382 39 26805.06
49*1184 162851801 805 90 217 !20
¦ 199 33 62 49
20226145 20184J44 16974 -UJ 2916549! !0551 15087
19658 23432 17070 15519 19223 39628
70S7J81) 26204! 67! 994Í80 673j'-8
4is;so
103:i0
17191,95 15910,63 12718 96 2088464
7839 94 14907:88 15348 90 182SI 29 12 H0 45 10028 30 13438 13 2l> 02 37 3597!il ltí83ü!67 5 70 317 53 395 90 84 97
8034 50 4273181 4255 50 8280 85 2711179
10179 12 4309 24 5151 02 4760 33 5491 27 5785 07
1962654 349070, 7374 —; 9S9.Í0 355 55
1378 65! 1185 97
779 17 2906|77
872" 1834 09 1476i14i 1647 89: 1803 14;
942 59-17S0 60 4649 8'
587 29 2587 07.
5S5 — I ¦i ¦: 4 ;
1665 PH 3087 !84 3476 33| 6374 (»sj 2339 a; S345 0?.l 2833 10 3503 13 2957 1:» 45tS 681 4004 14976 78) 2903 41 4786 93 404 10 312 14 24 — 14 39
Összesen: | 69109|68|228096|22|29J205|90J202095'S2| 90!10|5SJ 2456-íjOl 6Ó546J5'
télire gyűjtőit takarmány tekintélyes részét már a nyár, illetve ö-z folyamán voltak a gazdák kénytelenek felemésztetni s iey tekintvp, hogy a szalma termés is igen gyenge volt. a megye egyes vidékein takarmány hiíny mutatkozik. Némi pótlásul szolgálnak a buján
Közgazdasági viszonyainkat illetőleg a következőket van szerencsém jelenteni: *
Az 1893-ik év általában a száraz időjárású évek közé soro'hatÓ, sem a tavaszi sem a nyári időszak csapadékban nem bővelkedett; a termés aránylag jó volt és minőségre nézve kifogástalan lett.
Folytatás a mellékleten
Zajon g/fí y Elemér.
Fényes inult áll mögötte és múltjához lett hüteleii. Hangja szép és nagy terjedelmű, játéka pedig mint énekesnél tüae mén vázámba! megy. — Sajnáljuk, hogy nagyobb szabású szerepekben nem igen láthattuk. \
Szilabsylmre.
Kitűnő alak, jeles tehetség és eredeti magyar typus. Magyar apái és bácsijai mind töröl-metszett eredéii alakok. — Humora páratlan a pályatársai és ismerősei körében felülmúlhatatlannak tartjak arany mondásait.
H e t é n y i Elemér.
A fiatal nemzedék egyik legtehetségesebb tagja. Megjelenése kedves, modora igen rokonszenves, a társaságban társalgása magaa műveltségre s előkelő goudolkozásmódra val!. Nagyítás nélkül elmondhatjuk, bogy az Isten is színésznek teremtene. Színészvér forr ereiben *. abban az idealizált világban, hova a múzsa csókja őt felavatta: most még ugyan bolygó, de hisszük, hogy a legrövidebb idő alait álló csillag lesz. rendkvüli ambíciója azzá emeli, a mit szivünkből óhsjtunk az ifjú művésznek. Fellépése bizios, Öntudatos, játékát rendf ki v üli természetesség és könnyedség jellemzik. Szép jövőt jósol neki mindenki, miután meg van hozva minden kelléke. Valódi honvivant a színpadon és — — azon kivül is. Külömben Hetén vi kétszeres müvés/. mert — 1—' "'köitő is. Versei mé.y ér/ést s nemes idealizmust árulnak el.
Könyves Jenő Intelligens művész, orgánuma nagyon szép és alakja imponáló. Brutus Itifafl, Ádám. de különösen Tarján — oly alakításai, melyek hivatott tehetségre vallanak. Elért sikerei a legjobb ajánló levelek emelkedéséhez.
Del in "Henrik.
Kiváló karmester, jeles dirigens, az ő szorgalmának gyümölcsei a precíz operetté élőadások.
Antal Imre.
Gyönyörű baritonja van, melyhez hasontót rég hallottunk, dalait érzéssel adja elő, melyekkel nagy élvezetet szerez. Szorgalommal f jlesztheti játékát is, mely hagy fenn kívánni valói; ez ugyan énekeinél eloézhető, de ily szép hang mellett hanyagság volna nem ipar-k"dui arra, a mi megszerezhető. Pesty Kálmán.
A monolog-iróV Dehogy! mo-t nem arról van szó hanem a törekvő színész és kitűnő maszkirozórót, akisokra viheti ha szorgalmához hü marad. Legkiválóbb alakítása yolt Szerafinban Sul-pice. — Néhány comikumban jó komikai ér csillant meg b -nne. ^ E n d r e y Ö. Z a I á n.
Szép orgánuma és határozott tehetsége, van, de rendkívüli modorosságaról kell leszoknia. Szépen deklamál, de igyekezzék inkább a természetességet^ megtalálni, mely állal nagy művész fog lenni, miután fényes és szép tehetség észlelhető nála.
M i k I ó 3 s y Gyula.
A társulat szent-lelkéröl is meg kell emlékeznünk, akinek láthatatlan kezeibe futnak Össze a sv.inpadi vezetf>tnalak szálai- — A legnehezebb s leghálátlanabb felatlát a RUgáS, melyben nem elég a pontosság, de vezetni kell tudni a darabot s nem ritkán stilizálni is. Figyelmének ezer apróságra kell kiterjeszkedni és alkalmazkodni az előadókhoz. Feladatának lelkiismeretesen és kitűnően felei meg.
A kar^zemélyzetből kellene néhányat kiemelni, ha terünk engedné, igy azonban az egésznek fejezzük ki elismerésünket a lelkiismeretes és kiváló működésért ^
Tárc/.ánkat azzal a reménynyel fejezzük bey hogy az ,Isten hozzád*-ot nem nagyon sokára ismét .Isten hozott' követi. Ugy legyen !1
TUÜAFALVY.
A két trombitás.
— A. DOURLIAC. —
Dühös csaták zajában A harczi kart rivalg . .
A sebesültet az alkovenbe helyezték bajtársai s elébebuzván a zöld szövetű redőnyöket, az örog házigazdához fordultak, ki gépiesen tartá ujjai közt kialudt pipáját.
— Igy ni! Nem sok baja lesz önnek e szegény fiúval; nem sokáig húzza; hanem derék ficzkó volt; jobb lesz neki,
itt halni meg, mint künn a fagyos gö rongyokon.
Az Öreg iehorgas/.tá fejét. • — Nem szolgált önnek fia a régi zászlók alatt?
— Nem. Én ,n;:gam voliam ott trombitás a 3-ik zuáv ezrednél.
— Ö is "ppen az volt a turkókuál. Ma lujta az utolsó rohamot!
— És mint fújta! Már felbukott, de a trombitát még mindig fújta erősen és dühösen, míg a többiek ....
— Derék fiu volt, — ismétlé csendesen a volt trombitás; legyenek nyugodtan felőle, ha meghal, mint hős hal meg, ba pedig magához tér: lesz a ki kívánságát teljesítse.
— Köszönet bajtársi ....
S elmennek vissza a csatatérre, átvonulva a falun, holtakat sebesülteket hagyva annak ulczáin végig ....
Az öreg egyedül maradt, mozdulatlanul, a kandalló melletti szögletben ál-m adózva.
Miről álmodozott?
Ifjúkoráról, midőn ezredével a Kabyl hegyeket mászta meg, vagy-mikor trombitája szavát Konstantiné falai viszban-gozták.
Oh! Ama szép napokról álmadozott, midőn a franczia dicsőség mámorát zengő trombitahangok előtt arab, orosz, osztrák, chineli futottak!
Most tehetetlen és öreg, futni látta e vörös nadrágosokat a poroszok sötét tömege előtt."
Szomorú volt, egyedül volt.
S elvonultak emlékezetében a hajdún vidám trombita hangjai s nztán egy másik, valami gyönge habozó accord melyet egy barna iskolás gyermek tehe< erej böl- lujva adott ki apja trombitáján.
Lorraíne Fereucz, midőn Afrikából hazajö't, tértiében egy golyóval, metléu hadi éremmel, egy két' éves torkot is hozott magával bazs. Az aftikai táborozás alatt ugyanis megnö'ülr, elvett egy bnrna mór nőt, ki azonban még szülőföldén meghalt, a nélkül, hogy Franciaországot látta volna
Rendszerető lévén, mint minden katona, Lorraíne atyja és anyja akart lenni egy személyben a kis Péternek, akit imádolt s aki iránt daczára kemény és szigorú külsejének, valódi atyai gyöngédséggel viseltetett.
A gyermek nőtt; vonásait az atyjától, bronzszínű bőrét é* göndör ,haját anyjától örökölte. Bátor, nemes, jó^ gyerek volt.
— Derék ficzkó; derék katona lesz belö'e, szokta büszkén mondogatni apja, az egykori trombitás.
Szerencsétlenségre a „mór gyerek* — mint a faluban nevezték — rabló őseinek a ragadozásra való hajlamát is örökölte, ami a szigorú becsületesség Lorraíne gondolkozásával sehogy sem fért ö«í»7e.
Sokszor, intette s mindenképpen igyekezett megjavítani a suhancot, de mégis akárhányszor rajta kapta a csempész-kedésen.
Egyszer aztán csakugyan lopott.
Melléklet a.Zalai Közlöny*J894. évi 2M* ttámáhox
BaRMINCZHaRMW'Hí fiVF.OLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS !9-é«
tejiödött őszi vetések, meljett. legelőül használtatnak. • , •>
Bortermésünk gyenge volt, a megye 1'egnagyohn részén alig említésre méltó, sőt igén nagy vrdésten mi sem termett; — kivételt egyedül a Balatonmellék képez.
:A tavaszi vetések teljes befejezést nvertek, kivéve a burgonya ültetést és ;1" tennen vetését, mely munkálatok fo Kamatban vannak. — A gyümölcsfák líiutatko/ó rügyei meglehetős termést ígérnek, ha azok a fagy által utóbb még nem aemmisiteltnek.
A vármegye lakossága nagyobb részt fold művelők bői állván, a mult évi alig közepes gabona- és rosz bortermés, valamidí ezen czikkek állandó aiac-ony .¦irai következtében Qem kedvező helyzetben van.
A személy- és vagyonbiztonságot illetőleg a következőket vagyok bátor jelente ni:
/ Viiág Péter bajcsai tanító letartóz-
• tátott, mert a nyomozás folyamán rá- i itízonyult, ho'jy a nála gazdaasszonyi j minőségben szolgált Sze<kovics Teréz \ hajadon a mult évi október 7-én nem i öngyilkos leit, hanem Virág szere'mi dVjÖDgéshen' lőtte agyon:
_J Mult évi október hó 3-án éjjel Ba-ráth Mihály turcsiscsei lakos szőlőjét őrizvén, Csikai József rá'kai majorheli rovott ruultu juhászt tetten érte s midőn rákiáltott, a tolraj Baráthra rohant
" és az utóbbinál levő egy csövö fegyvert kezéből kicsavarni igyekezett, miliői dulakodás támadt s a f-gyver elsülvén, Csilca-it ULj találta mellbe, hogy az lögiön meghalt.
Baráth Mihály letartóztatott s az illetékes bíróságnak átadatott.
Október hó 19-én este Rigó Ágnes iiemeifalusi lakósiiöl, midőn a körmendi ! vásárról hazafelé ment, egy előtte is- i meretlen egyén az utón megtámadta és j 7 frt 30 kr. értékű ruhaneműjét elra- j
: l)0lta. A tettes Simon Imre háshásyi ' lakos személyében letartóztatván, a
, zalaegerszegi kir. törvényszéknek átadatott.
Mult évi bovember hó 12 én délelőtt ; Németh György én Simon János szi-jártóházi kanászok a mezőn Összeverekedtek, raikőzbeo Németh — állítólag a Simon tarisznyájából" du akodás közben kiesett forgópisztollyal — Simont agyonlő: t*?.
Tettes az alsó-lendvai kir. járásbiró ságnál önként jelentkezvén, letartóztatott
Mult évi deczember hó 18-án a nova' országa* vásár alkalmával Sifkovics János atináczi (Vasinegye) lakos 20 drb marhát hajtatván 3 krajezár által a szilvágyi trvh közúton, a hajcsárokat d. u. 3 óra tájban Névától mintegy 3 km. távolságra egy az erdőből kiugrott, erősen bekormozott 22 -24 éves su- ! hancz megtámadta s- minthogy felszólítására meg nem állottak, rájuk lőtt, a töves *ifj. Sifkovics Jáuoa jobb fület találta, de komolyabb sérülést nem ejtett. A IÖvé>re a hajcsárok megállottak, a f tettes Sifkovicsot megragadta, 57 frt készpénzt tőle erőszakkal elvett, mely bői 1 frtot a károsait kÖnyöri'é-<ére visszaadott.
Ugyanezen alkalommal n tettes meg-^ támadta az ott közelben levő Salamon István paisszegi lakos siketnémát, reá is
lőtt, de sérülést nem ejtett. Ez utóbbinál pénzt nem találván, miután pisz tolyából még két lövést tett, a s/.ílvágyi ut mell-tt levő s Majosfa község felé hnzódó erdőben eltűnt.
A nyomozás a zalaegerszegi szakaszparancsnok személyes vezetése alatt azonnal megindittatott, de mind ez ideig eredményre nem ve/etett. A gyanú Ing inkább Németh Gábor novai kanászboj tárra irányú1, ki, miután kin .Ugatása alkalmával ellenmondásokba keveredett és alibijét kellően igazolni nem tudta, letartóztatott s a zalaegerszegi törvényszéknek átadatott.
(Folyt, következik)
Hírek.
— .Meghivó A nagykanizsai kalh. fógymnázium ifjúsága 1894. évi május hó 26-án, szombaton délután 5 órakor, a fŐüymnáziuni nagylermében a műének-, zene- és szavalatból Záróünoepélyt tart, melyre a t. szülőket és a tanügy ba rátáit tisztelettel meghívja az igazgatóság. Müsorozat: 1. Tavaszi dal. Klő-adja főgyran. énekkar. 2. Montsee. Wen^el H.-lól Előadja a fögyron zenekar 3. Szavalat. Előadja Kopácsy Gy.
8. oszt. tanuló. 4 Fantaisíe Hongroise.. Vlasits Károlynéióí. EiöadJ i zongorán Saller Aladár 5. oszt. tan. 5 Magyar népdalok. Előadja a fógymn. éaekkar C. Concerto. En la raiucur. J. U. Auolay-tói. Hegedűn zongora kísérettel előadják Kripácz L. 8. és Saller Aladár 5. oszt. tanulók. 7. Szavalat. Előadja Steiuber-Ker Győző fi. oszt. tanuló. 8. Tirol.er lied, változatokkal. Kummer G.-tŐI. Fuvolán zongora kísérettel előadják Major Gyula 8. és Fuchs Károly 5. oszt. tv iiulók. 9 A pálvázatok eredményének kihirdetése 10. ^vyker!e Indu'ó Balogh K.-tó'.
— A Kossuth Lajos emlékének
megörökítésére alakult országos bizottság. 33451 sorszám. A gyűjtő neve: Dr. Farkas Ferencz, lakhelye: Nagy-Kanizsa. — Gyűjtő ív KosButh Lajos emlékének megörökítésére. 1. Farkas Ferencz 1 frt. 2. Buváry Béla 50 kr 3. Koszy Szabii: 50 Kr. 4. Lóvay Antal 20 kr. 5. Harangozó Isrván 30 kr. 6. GödÖllei János 30 kr. 7. Nagy Irén 20 kr. 8- Buvári Szidi 20 kr.
9. Krau-;z Jakab 20 kr. 10. Slánítz József 20 kr. 11. Kirchknopf Károly 20 kr. 12. Ofenbeck Samu 20 kr. 13. Weisz Iguácz 20 kr. 14. Horváth F. 20 kr. 15 Bisztrovics Viki 10 kr. 16 Cziráki Jó/sef 20 kr. 17. Szüt< József 30 kr. 18 Wugrinetz Márton 15 kr. 19. Wajdits Árpád 20 kr. Weiner Mari 15 kr. összesen 5 frt 45 kr.
— K. HegyesHi Mari úrhölgy, a nemzeti színház kitűnő művésznője 3 estén keresztül vendégszerepelt a színtársulatnál és gyönyörködtette páratlan művészetivel közönségünket, miről lapunk más helyén részletesen beszámolunk. A nagy művésznő férje Kafka 'László ur miniszteri tanácsos, kí magas állásában a belügymiuiszte. riümbao, a vidéki színészet ügyeinek rendezése körül igen sokat buzgólkodott.
— Eljegyzés. Ifj Fí-cher Ferencz ur eljegyezte Pollák Juliska kisasszonyt helyben.
. — A Zaíamegypí aggbarezosok testülete részére ujabban pártoló tagokul beléptek május hó 14 én 1894. évben: Perger János, - ifj. Fesselhof^r Józsi f Sommer József. Rosenfeld Adolf, Fráger Béla. Bogenrieder József. Weíser József, Grünhut Fülöp és fia, Kripácz Ignácz, Dau cha Uttc, Neu és Klein, Bellis Lajos, Fíatovics Lajos, Hlatkó János, Irmler József, Reichenfeld József. Re mete Géza, Ungei Ullmann Etek, Betti-heím és Guth. Strem és Klein ésJaoda Károly urak. — Kreiner Gyula ur 2 frtot. és Fábián Zsigmond ur 50 krt a testület alapja javára adományoztak. Összesen 65 frt 50 kr. A szíves aca kozók fogadják a testület mély köszönetét. Az elnökség.
— Meghívó. A magyar szent korona országai vörös-kereszt-egylet ének nagykanizsai városi választmánya 1894. évi május bó 20-án délután 3 órakor Kis-dedovoda nádor-utezai helyiségében tar-tandja évi rendes közgyűlését, melyre a rendes tagok v zennel tisztelettel meg hívatnak. Nagy Kanizsán, 1894. május hó 6-án. A választmáüy.— A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki raegttjitá*. 2. Jelentés a lefolyt év működéséről. 3. A szám vizsgáló-bizottság jelentése 4. A sorrend szerint kilépő választmányi tagok be-lyett ujak, esetleg azok isme ti megválasztása. 5. Netáni iuditványok. — Ki sorsólt tagok: Ehenspanger Lipótné, Hoffinann Mónié, Kűrj-chner Ignáczné. Sommer Sándorné, dr. Schreyer La-josné. Weisz Henrik né úrhölgyek. — Ebensoanger Lipót, Grünhut Henrik. Gyöiffv János, Lengyel Lajos, Tripam-mer Gyula, Vágner Károly urak-
— Knánsz Boldizsár ravatalára a következő koszorúk tétettek: Emlékül Lönhárt Ferencz erdélyi püspök. Emlékéül Lönhárt Mari. Ruhe sanft Haus und Leopoldine Peralhorer Familie Wachsmann. Tisztelt kartársunknak a nagykanizsai bankegyesüiet. A jó szomszédnak ;Venczel család. Tisztelete je-. léül a népiskolai tanitóte=lület. Sógoromnak Klára. Szeretett nagybátyánknak Zseni és Clarísse. Forrón szeretett nagy bátyámnak, Knéusz* László és neje. Fé-ledhetlen apánknak Katinka és Káro'y. Szeretett apánknak Margit és Károly. Feledhetlen férjemnek a gyászoló őz vegy. A jó barátnak Babóchay család. Isten veled a viszoulátásig, keresztfiid Pista, Halis. Szeretett Bódi bácsinak, Fülöp és családja. Szeretett nagybátyánknak, Virla Kéimánné és Filip^vits Fe renezné. Szeretett tisztársuknak a dél zalai takarékpénztár tisztikara. Gyásza jeléül a Kisdedneveló Egyesület. Knáusz Boldizsár első ti-*zttvÍselőoek d. z. takarékpénztár. Felejthetlen nagy bátyánknak Tinka és Kálmán
— A Balaton áldozatai. Pünkösd estéjén, amidőn a keszthelyi tanintézetet 1884 évben végzett hallgatók 10 éves találkájukat tartották Keszthelyen, s a Balaton parton épített „Hullám" szálló nagyiennében javában folyt a táncz, Tagányi Barna Nagy-Kanizsán állomásozó honvéd százados, Voüák Gyula honvéd önkéntes és Hegel Viktor adótiszt es!e fél kílencz órakor a háborgó Balaton vizére mentek csónakázni, s ketten, t. i. Tagányi Barna százados és H^gel Viktor keszthelyi adótiszt a Balaton hullámaiban lelték sírjukat. Voliák
Az Öreg most nem szólott t-eromit, hanem hadi érmét levette melléről, s szegre akasztotta; aztán daczára a hu megbánásról tanúskodó könyörgésének, a tolvajság töredelmes bevallásának és minden kérelemnek kijelentette, hogy tolvajnak apja nem lesz s elűzte a háztól.
A hu elment « többé nem is adott éJetjglt magáról. Ll-e vagy meghalt, senki sem tudta. De a vén katonától fia. nevét* nem hallotta senki s mo>t, midőn, minden atya a fiáért remegett, tőle á sr>rs megtagadta ezt a szomorú * öröraet.
Az ágy függönyei megmozdultak és a sebesült gyönge nyőszörgése hallatszott onnan ki.
Az öreg egy gyertyával közeledett a fekhelyhez.
— Kivan valamit vitézem V . . Én . . .Nem végezhette be ... .
A haldokló miotegy villamos erő által lökve, könyökére emelkedett s s roncsolt fő vérző vonásaiban az atya fiára ismert.
-"- Péter! Péteri hebegé megkövülve.
A gyertya égő cseppjei végig folytak az öreg ujjain, anélkül, hogy észrevenné azokat; ott állott mozdulatlanul .... téveteg szemekkel nézve a fiúra, kit titokba'] annyiszor megsiratott.....
A sebesült is fölismerte.
— Bocsánat!... Atyám bocsánat! NyÖgé kezeit összeléve.
Az öreg fájdalmában s/óhoz sem birt jutni.' *
— Bocsánat; atyám bocsáss meg I
Ismétlé a szerencsétlen, — rósz voltam életemben, de becsületesen halok meg.
Az öreg még mindig hallgatott.
A sebesült feje a párnára hanyatlott, de hirtelen forró cseppeket érzett arczára hullani.
Az apa sirt. Könnyei lemosták a tiu sáros homlokát, mintha második keresztség szent cseppjei hullaiiáuak arra.
Majd leakasztván a szegről a katonai érmet, mely annyi éven ál függött a falon a kereszt alatt: a fiu mellére fűggeszté.
A- haldokló halvány arczán az idve-zülés sugarai vonaglottak végig s rész kető kezeivel ajkához emelve az érmet suttogá:
— Köszönöm Atyám! ' S kilehellte lelkét.
És kilehellte lelkét----
— Káplár! Olvassa a névsort!
A fölkelő nap vörös sogarai végig ömlenek a véres, megtizedelt csapaton.
— Aubert! Jeleu 1
— Mohamed, Ali Lorraiol Jelen! Szólít egy gyönge hang. Minden szem a trombitás felé forduit. Az Öreg Lorrain állott ott, ólmos.
száraz szemekkel fia ruhájába öltözve.
— Nevem Lorrain. a 3-ik ?uáv ezred egykori trombitásai Fiamat megölte az ellenség, én fogom helyettesíteni.
A kapitány szó nélkül tisztelgett a
veterán előtt s vassák.
a névsort tovább ol-
/—- Előre!
A /. ellenség nagy erő ^el szorította Össze a kis csapatot.
— Előre I
A trombita rohamra szólt.
A katona lelkén valami rémítő, romboló borzadály fot végig.
,A borzasztó, a kétségbeesett, a vérszomjas düh kiáltása ez!
A lurkók vadul, a bosszuló! részégen i'llenállhallanni rohanunk előre.
Az Öreg Lorrain is velők. Mintha nem is -lábai vinnék, rohan előre, ajkain a trombitával fújj* a rohamot szünet nélkül.
S/.áján kihugygyan a vér, szemei ki-dül> deznek, halántéka Ingtet ....
Rohan, mindig Öiültebben fújva a rohitmot.
Jobb karját elhordja a golyó, balkezébe fogja a trombitát; másik golyó ezombján fúródik át, tovább hatol, — végre egy szivén találja s elesik ott éppen azon a helyen, hol néhány órával előbb fia elhullott..____
Fraocxiából ford. V. J.
Papirszelet
Nem lehetett.
Feleség: Te Gyuri, nem szégyenled magad, félrészegen jönni haza?
Férj: Hát már becsukták a korcsmát, nem mulathattam tovább.
Gyula a hullám által felfordított csó nakba kapaszkodva a bullám által a Bomogyí partra vettetett ki s 8—9 órai halál küzdelem után megmenekült a haláltói s mo.-t agg szüleivel betegen fekszik. A keszthelyi hatóság Pünkösd héttőjén reggeli 7 órakor értesült* hajúi eresztő esetről, a azöisz-es halászokat — feloldván hajóikat a zár aló', mozgósította, be is futották ezek a Balaton mioden portját, összekutattak miudenr, de haszialau vott, mert a vízbe futtákat megtalálni képesek nem voltak. A halászok a bét minden egyes napján kifeszítetlek hálóikat, bekerítetlek ezek-kela keszthelyi ts somogyi partoktól az egész vizet, de a szerencsétlenek hullait még a legnagyobD halókkai aeui tudlak megtalálni a vízben.
— Az állandó sorozó bizottság Babóchay György polgármester elnök letö alatL ty véd törvény végrehaj:ása tárgyában kiadott utasítás L részének 102 g-a értelmében 1894. évben miuden hó 5 és 20-an fog a varosház nagytermében mükodui, ha e oapok vasár- vagy ünnepnapra esnek, a rá kővetkező uap.iu.
— Megyei kisdedvedelem A kir. tanfelügyelőnek a vármegye 3.-6 eves gyermekeiről begyűjtött kimutatása alap jan Zalavármegye kö/.igazgatási bizottsága a megyei kisdedvédelem 1894. évi tervezetét — az 1891. évi XI t cz. 1.5 és 16-ik g-aira való tekintettel — következőleg állapította meg; Kisded-óvodát állítanak fel, illetve — ha már létező kisdedovodáik mellett még legalább 40 állandó felügyelet nélküli gyermek találtatnék, kik a meglevő kis-aedovodákban el nem férnének í— uj kisdedovodák felállítására köteleztetnek: Zala-Egerszeg. Nagy-Kanizsa, AUó-Lendva, Csáktornya, Kestthely, Perlak, áüineg, Tapo'cza. Az erre vonatkozó végzések &c ö?>azea érdekelt városoknak és községeknek, kihirdetés ctéljáből megküldetnek.
—' Az egyforintos papírpénz be vonása. Az egyforintos papirbankók lassan tünedeznek el; a könnyen rongyolódó a-formájából is hamar kivetkező egyforintosokat az állampénztár bevonja és megsemmisíti, s helyetlük az e/üstforintosokat bocsátja forgalomba. Máris érezhető az egyforintosok hiánya, s sokan nem tudják hova lesznek, s noha az ezüstpénz nem kopik is el, mégsem s'.éreti senki sem, mert nehezen hordozható lesik az aranyat, de hát az még nagyon gyéren forog.
— Uj irkák. A vallás- és kozokta-tatásügyi numasterium az összes hazai népiskolák számára a jövő 1895/96 iki tuuévtöl kezdve, uj minőségű, és egy-formt irkák használatát rendelte el. Az uj füzetek 20>Cl6 ezen nmét eres kis alakban készítendők, egy fii'.et 8 lapot tartalmaz, vonalzása sötét kék, a margó veres vonalzással különítendő el. Intézkedik a rendelet a papiros minőségről, ,a boríték svinéről. és különÖ.->en meghagyja a rendelet, hogy rajta legyen az ára és a gyáros czége. Képek és egyéb szöveget nem szabad a borítékra nyomatni. A f&zetek ára 5, 4 és 2 fillérben van meg-zahva a papiros rfiinösé^e szerint.
— A Mura és a Dráva áradása. A
Stájerországi esőzések annyira megárasztott ik a Mura és-Dráva folyót hogy az egész partvidék asárvtz veszedelmétől fél. I A mura teánapdöit már k;csapott.medré-hől és Murakevesztur nagy részét'elöntötte. A két folyón a komppil való közlekedést egészen beszüntették. A nagykanizsai fó-szolgabiróság a veszedelemben forgó községek megvédésérétólféiteketés átvágásokat csináltat. A vízállás ujabban aiac onyabb ; Kotor és Légrád községeket azonban még mindig komoly veszedelem fenyegeti.
— Meghívó. A keszthelyi iparosítják önképzőköre 1894. évi május hó 14 én a bilatoni „Hullám" szálloda dísztermében saját alapja javára zártkörű tánc2-mulátságot rendez. Belépti díj: szerné lyenként I korona, cs^ládjegy 2 korona 40 fillér. Kezdete eati 8 órakor. A jó takony czélra szánt szíves felü fizetések köszönettel fogadtatnak él birlapilag nyugtáz tatnak.
— Ax elsó permetezés időszaka küszöbén nem gy-5/.zük szőlÖgaz Iáinkat eléggé sürgősen figyelmeztetni, hogy a magas mini^terium már kötelezőieg is elrendelt, kellő időben fogantatositani él ne mulasszák, meri c*akekkéut vehetik elejét a veszedelmes »zőlőragály, a pe-ronospora terjedé é iek. A permetezők beszerzése dolgában jó lesz óvatosnak lenni, mert s-ok rossz permetezőt kínálnak mo tanában mindenfelé. Mellesleg említjük fel. hogy a jó pormetezők kö/t a legjobbnak találtak a Mau.hn r budapesti magkereskedő „Unicum" nevü permetezőjét, mely igen könnyen jír, kitűnően permetez, soha el nem ramlik. és a mellett a legolcsóbb is, a mennyiben az egész permetezőnek ára 14 frt 75.
— A kesaíhelfí csónakázó egylet az évi ünnepélyes megnyitása folyó hó
5 én ment végbe. A tervezett diszcsó nakázás az e-ü miatt nem volt ugvan megtartha'ó. de a táraasvicaora Bála-; toupartoii újonnan épített n Hullám*1' szálloda tagos éttermében megtartatott. A társa* vacsorán 11* vendég vett lészt. Vacsora mán táncz következett mely reggeli 4 óráig tartott Strau<z Miksa, a aHullám" szálloda bérlője m»jus a ára hirdette bá? a szálloda megnyitását, az ünnepélyes megnyitás mégis a csónakázó egyesület által rendezett mulatság alkalmából történt; amidőn is a szálloda bérlője kiváló gonddal igyekezett a di-szes és oly előkelő társaság igényeinek megfelelni, ami sikerült is neki, s ezen első és beköszöntőül szolgáló estély alkalmából a jelenvoltak dicsén-tekke! halmaxták el ö', részint a szállodának berendezésére, részint pedig kitűnő konyhája és a pontos kiszolgálásért.
— Párbaj Horváth Taksony ve t -iso éves gazdász és Pebáta Lajos, állilólag battkhivatalnok e hó 7-én Keszthelyen kardpárbajt vinak. A felek közül Horváth a jobb kéz. fejeo mégse beeült PebáU pedig a jobb karj íra egylapos vágási kapott. S«géd**k voltsk: Major János, Sojá nzky Imre. Ciák Áruád és Bozzay Pál.
— Körrendelet vaUmeatij i törvény-hatóságnak. A türoliás és tuzreirdé-i/et, ugy nemzetgazdasági, mint emberbaráti szempontokból ely nagyon szükséges fejlesztését, a.hazai és külföldi viszonyoknak mentől kiterjedtebb, körben való folytonos~~szakszerü ismertetése és alapos megvitatása a legjobb eredmény-nyei mozdítván elő: indíttatva érzem magamat, hogy a Breoer Szilárd és Markusovs^ky Béla. a székes-fővárosi hivatásos tűzoltóság segédtisztjei és elismert szakírók szerkesztésében é i kiadásában Budapesteo, (Csepelrakpart 9. sz.) megjelenő és már V. évfolyamába lépő Tüzrendészeti Lapok at, mint alkalmas szakközlöayt a törvényhatóság kiváló figyelmébe és pártfogásába ajánljam. Nem kétlem, hogy e szaklap előfizetésekkel való támagatása, a szak-is'meretek kívánatos haladását és népszerűsítését fo^ja eredménye'.ni. Budapesten, 1893. évi deccember hó f:4-éo. Hteronymi. f>. k.
— A tii.poic7.ai amerikai seólótelep. A Balaton mentén emelkedő Szem-György hegy északi lejtőjével határos sikou, 45 holdas terüUten létesítették a paulis-barackai telep mintájára, a ta polczai állami amerikai szÖlöojtványte-lepet. Tapolczáról a telepre indulva, már a város, végén szembeötlik a két. készülöbeu levő épület, valamint a 20 öl hosszú ieiglenes — barak ojróház. Ez ajtóház a déli o dalon yászoafallal van ellátva; beune két sor hosszú asztal mellett 177 munkás foglalkozik az oj-tással. Az ojtványok készitéséuél meglepő sikerrel alkalmazzák a muokafŐ!-osztás rendszerét; és pedig van előkészítő, nemesgalyvágó 5 férfi, alanyké-szitő 54 gyermek, kötöző 41 nő, kenő
6 gyermek, csomagoló és olvasó vette. Ezeken kívül 120 férfi dolgozik küun a telepen az iskolázással és gyökerez-letesse), 500,000 ojtvány előállítása, 1 és fél millió vessző gyök éreztetése és 21 kataszteri anyatáhla betelepítése van c.'.éiiM véve. Hogy a szőlőbirtokosok és szőlömivelők a szőláokási' eljárásokban gyakorlati ügyességet és jártasságot szerezhessenek, a föidmívelési miniszter elrendelte, hogy az év tavaszán a ta polczai szölőtelepen fás- és zö'd tanfolyamok tartassanak. Ugyanekkor bemutatják a fás oltványok készítését, a/, okrányok iskolázását .* a Richter-féle eljárást A s/őloszeti és borászati felügyelőket is. fölhívta, hogy az egyes városokban és községekben tartsanak fás és földojtási tanfolyamokat.
— Rövid litrek. A szerb exkirályi pár alkotmányos jogaikba visszahelyeztettek. — Jóxaeí thg nem lépett ki az akadémiából. — Még mindig tartja magát az a hír, hogy a törökök 1896 ban kiállítást rendeznek Konstantinápolyban.
— Keszthelyen a balatoni Yacht-saisout májú* ö-én nyitották meg. — Az országos magyar kölcsönös biztosítási szövetkezet megkezdette működését. — A. Szentgolhárdi dohánygyárat már épi-tfk. 1200 munkást fog foülaíko'.tatrri.
— Id. Miklós Gyula orsz. borászati kor máay biztos szívszélhűdés ben meghalt. — Mária-Valéria k;>\ hg asszony fia Hubert nevet nyert a keresztségben Rultkay»é Kossuth Lujza az Ósrszei á'-landó lakására Budapestre jő. — Krá-lovánssky Istvánoé kitűnő jótékony urnó 74 éves korában elhunyt. — A nemzeti szinháiban pünkösdoapján ünnepelték Madách .Ember tragé (iájának* 100-tk elöadáiiát. — Tóth Kálmán szobiét jun. 3-áo leplezik le Biján. — A májn< 12-ki virágkorzó Bpesten 10 ezer
1 írtnál többet jövedelmezett jótékony czélra.
HARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 19 rn
Beküldetett.
Hjilt levél a Salvator-forrás igazgatóságának Eperjesen. Különös örömömre* hu:.. .. tudtára hozhatni, hogy bélhurutom, mely minden más eyój-y szpniek daczára nem javolt, az Ön tulajdonát képe/ő Salvator forrás vizének használata áitiil teijoseu megszüntf Hasonló eredményeket sokszorosan gyakorlatomban :s é-zleliem és ép igy bizonyíthatom, hogy nagy számn. ugy heveny, mint idült rbeumaticus báutal-makban "szenvedő betegek/ a Salvator viznek ^használata által tökéletesen fe!-tgyógyultak. A szeuvedu emberi.-éí ér-d'-kében adom Önnek ezen '.nyilatkozatot felhatalmazom annak közhírré tételére, C irrnra (Olaszország) február bavábe^ 1894. Kivá.ó tisztelettel dr. l'eghiní József lovag, gyakorló orvos.
Színészei.
Muit heti síáratiaktról téraznke miaM a keddi, ¦ ifi r iái él csütörtöki előadásokról «íól6 kodeinén; kimaradtak,tekintve, bagy a«ok többé >-.,:;. iljtáasal nem hirnak, — ki.ili-aiikct vi'yleg raHtözzÜk.
Pénteken fflhelyárak mellett Kan:zag Vilimé drámája a .Lemondás" került kiváló jó , ..i us.i-ii.-ii; .-xr előtt Színre. A sikerben -isito/.t i: S'oliiiazky Olimpia .Irén). Szah> Irma (Tekla), l,iazyné (.Boldizsár bárónő), jfaltnel Aranka > Sarolta grófné). Rckodczay Kordán gróf), Könyves (Gesa). Sziiassi (Boldizsár báró), Ji^léttyi ;I'ártos Klek), Kndreí ITuha gróf],
SiRGibiloD a RakoúY ly Pál által színre alkalmazott Shakespeare .V. Henrik ífjnsága-c%. darabját adták, melyt rigyanc*»k Rakod-exay lapunk tárcsájában ismertetett. — Ra-k<MÍczi.y Pál sliakeapeari szerepeihez ujabban .r'alstaff- szerepét raatoltá, mely véleményünk ríni valaínennyi kö7ött a legkitűnőbb. Az 5 xUbitáaábásFalsIaff valóban shakespeari alak, nem pedig operetté bouffo. — Maszkja minta-,szerű ábrázolása a legalapo* «bb tanulmányra vall. minden mozila'ata öntudatos én realis-tikus, Elóadá&ában nincs feleségesczafrang és az egész alak annál kimagaslóbb. — A tobbt szereplők daczára az üres,-színháznak (a nézőtéren mintegy 60 főből alló közönség tartózkodott) iparkodtak Rakodc-zay kittinö Fals-tafTjs wüí:: helyüket mesallni ?8 ez nagy részben sikerült is nekik. hiemelendők a korhű jelmezek és dissletek. Mindezek-
nél ::i;ví az előadás bizony telt hasat érdemelt volna.
l'Dnk&'d vasárnapján „Házasság szokásból - ca. élei képnek nevezett darab került színre teljesen' üres-, mig héttőn .A cziteráx" adatott harmadszor, ezúttal félbe] jár .tk mellett zSafolt ház ?IŐtt.
K. Hegyessi Mari asszony vendégszereplése. K. Hegyessi Mari asszony, á nemzeti színház művésznője vendégszereplését kedden Sa.dou ,Fedora" c* drámájátii>n kezdte meg K Hégyesí Mari nrbólgy nemcsak nagy művésznő, hanem gyönyörű szép asszony is, aki már megjelenésével hódit é» bámulatot gerjeszt. >y.eiili, testőibb es elegánsabb Fedorát mist ez a művésznő, képzelni sem lehet. Evvel párosul művészi jáléka, mely ett a nehéz, fi raszió szerepet a lelket ó* szivet megrázó módon juttatja érvényre é< mely oly nivón áll, a melynél magasabbra emelni ezt a szerepet már nem lehet. Pedig tény ax, hogy Sardou Fedo-rája a legnehezebben megjátszható szerepek egyike.
A mi a környezetet illeti, azt dicsérni és gáncsolni is lettet. Nevezetesen dicséret illett Hetényit, ki Siriex szerépében elegáns Tolt és könnyedén mozgott, valamint Ilahnel Arankát is, ki nagyon csinos volt és kis szerepét jól adta. Pesti és 8tal>ó Irma is Irielé <itők voltak Kllenbeo gyenge v-lt Könyves mint Ipaoofí Lorise. Já'ékán és maszkján kívül még fehérnek nem neve heto grítrött mellénye elten is kifogásunk van, a milyenben egy Ipanoffnak megjelenni nem volna szabad. Szitásaitól is láttunk már jobb alakítást A kiállítás is meglehetős szegényes színezetű volt.
Most egy szót még a t. közönségről. — Mindene*kel5tt nem volt oly nagy. mint-aminŐ-oek lennie keltett volna. Másodszor, nem to-gadla a művésznőt agy, -mint a hogy méltán elvárhatta volna, bár tudjak, hogy & nemzeti színház ilnrepeit művésznőjének már különb ntatiokban volt ré«e, mint a milyenben itt részesülhetett tolna Végül, ha már a n. é. közönség a darab végén" remekül megjátsavtt haldoklási jelenet inán nem is hívta ki legalább 6-szor a művésznőt, mint a hogy ennek történnie kellett volna, az talán még sera járja, k°R)' a ÍÖgKÖny legördüli -J: meg sem várva, löbben helyeikről felugrottak és a kijárat fele iparkodtak. Ez — ugl Teljük — már az illendőség kérdése. Az igazsághoz híven megemlít-jük; hogy a művésznőnek egy szép virágcsokrot nyújtottak lei, 'mikor a azinen először megjelent
,K. Hegyessi Mari úrhölgy második felléptéül ¦ A lowrJódi árva" drámát választotta, melyet annak idején Birch PieifFer Sarolta irt és a melyet lehetetlen lélektanával és érzelgős históriájával az ujabb magyar, franexia. sőt német (amelyek pedi< az érzelgőségtől ma aem mfndig mentek) drámákhoz hasonlítani: sem lehet. í -
K. Hegyessi Mari iirhőtgy poétikus Janc Kyre. volt, aki szívhez szóló játékával ét művészi alakításával' sokaknak cs&h könnyeket szemeibe Szerencsé* a magyar drámai művészet, melynek egén oly fényes csillag ragyog. Jane Kyre különben a művésznő egyik legjobb szerep*.
.A Czigány'-ban lépett fel illnsxtris vjndég-mfivétsnőnk K. Hegyessi Mari úrhölgy ntorjira. Az idő rövidsége nem- engedi, hogj: hosszabban emlékezzünk még e debatjéröl.debisxes akkor sem mondhatnánk mást minthogy Rózsi czigány leiny szerepében is ép oly elragadó rolt, művészetét épngy csillogtatta, mint előzőleg A művésznőnek egy virigkoaarat is nyújtottak fel. Eiöanaa ntás a műrétsaő azonnal a pálja-udvarhoz hajtatott - és még ax éj folyamán elutazott. Aggódunk, hogy koxönségünk legkc* T^aWaem. szervtetreméltó magatartása miatt— nem fog oj sziveién visszaemlékezni Nagy-Kanizsára mint a bog; óhajtandó volna.
FLORIDOR.
Yegyesek..
— Sok évi megfigyelés. Emésztés-gyengeségeknél és étvágyhiáuynál által láhan minden gíomorbajnál, n . valódi „Moll féle seidlitz porok0 bizooyulUk a legsikeresebbeknek a többi szerek fÖ'Bit, mint gyomor erősítők és vértisz-titók. Egy doboz éra 1 frr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógysze rész cs. és^k. szállító, Bíc, I Tuchlau ben 9. A vidéki gyógyszertárakban ha-táro/.ot:an Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— A csiszár látogatása m Kath* relner pavillonban. A bécsi nemzetközi kiállítás ünnepélyes megnyitása alkalmával ö Míége észrevehető élénk érdeklődéssel megállt a rolunda nyugatra eső osztályában látható nagy és izlésteljesen berendezett Kathreiner pavillonban A ház gondnoka Scherer Ru-do'f tiszteletteljesen üdvözlé Ő felségét, ki a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a kiállított tárgyakat és Scherer ur felvilágosítást adott a maláta kávé előállításáról. A let világosítást nagy érdeklődéssel hallgatták a császár és a jelenlevő fóherczegek. és kijelentették, hóuy a Kneippkávé nemcsak a nép egészségére, hanem a katonaság ellátására nézve js nagy jelentőségű és különösen üdvözlé az ősz táborszernagy Albrecht főherczeg ur Scherer urat a nyújtott felvilágositásáért.
Mindenesetre a Kathreiner pavillou a látogatók összhangzó állítási szerint egyike a legérdekesebb kiállításoknak, helyisége 15 méter magas, díszes épület, melyet nappal színes üvegtáblák, este pedig négy csillár izzó lámpái világítanak meg.
A Kathreiner maláta kávé minden csomagja a birodalom minden nyelvével elvan látva. 8 nagy üveg edényben készül ezen közkedveltségü táplálőszer. Az árpától kezdve minden változaton lehet látni készítését, míg malá'a kávé nem lesz.' Nem túlzunk, midőn állítjuk, hogy a fénylő aranybarna izlésteljes malita kávé a jövő kávéja növi ki magát. Egy ingyen könyvből, me ynek czime Kathreiner könyvecske, megiud-juk, mi a tulHJdoiiképpeni Kneipp ma'iáta kávé és mi a becse az egészségre nézve ?
— Hogy* kell befőzni.' Ez a kérdés foglalkoztatja a jó gazdasszonyokat, mikor a gyömöicsérés ideje következik be. Mert- a jó gazdasszony eleségtáráról a hosszú téli időre jó előre szokott gondoskodni. Erre a kérdésre legjobban telel meg Erzsi néni: Hogy' kell befőzni ? czimü a befőttek készítéséről szóló könyve, mely május l én most már 3-ik bővített kiadásban jelent met. A könyv közel 400 recipét tartalmaz és ára csinos Jcjrésben 1 frt. Megrendelhető Lévai Mór könyvnyomdájában Ungvári, valamint minden hiteles könyvkereskedésben.
Irodalo ni.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők
XtJ. Wajdit,i» József könyv, papír , hangjegy- és hangszer-kereskedésében. Fő-tér, ótakarékpénz-tár épület.
— „Magyar Es!i Lap" czimen uj napilap indult meg Budapesten Szalay
i Mihály ismert nevü iró szerkesztésében. A lap, mely egy párthoz sem tartozik és a mely körül a legkiválóbb hírlapírók sorakoznak. Budapesten már dél-utáu 3 órakor jelenik meg és adatik postára, ugy, hogy legújabb és érdekes közleményeivel az 'összes többi lapokat megelőzi. A kiadóhivatal (Budapest,
| Grauátos-utcza 2. sz.) kívánatra szívesen küld mutatványszámokat. Az előfizetési ár: vidéken egy évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt és egy-hóra 75 kr. Azoukivül a lap egyes pél-
, dányai az ismertebb hirlapelárusitoknál és a vasú:; állomásokon is kaphatók.
— A „Vasárnapi Újság* május 13 iki száma 28 képpel, s a következő tartalommal jelent meg: „Az uj országház.* (9 képpel: 1. Az aj országház. Steindl Imre tanár tervrajza utáo — 2. Az uj országház bokréta ünnepélye. Pillatnatnyi fénykép után. — 3. A kupolás csarnok, — 4—9. Árpád, Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, Nagy Lajos, Báthori I tván szobrai az uj országházban, Róna, S.-éx-si. Köllö, Brestyánszky, Mayer szobrászok tó..) — Költemények: .Srtófák Jósika Miklós születésének százados évfordulójára.1' Endrödi Sándortól. .Ünnep," Carducci Josué költeménye, Zempléni Árpádtól. .HazasztSsetet-' Dalmady üyőzőlot. — „A gyanú." Elbeszélés a kalotaszegi népélethől. Irta Gyarmathy Zsigáoé. (Kimnach László rajzaival.) — „Egy 'forradalmi felhívás
1864-ből." Közli Incse'József. — .A játékoa vége." Elbeszélés. Irta Bret Harte. — „A magyarok bejövetele." Feszty Árpád körképe. (13 képpel Fes/.ty vázlataiból: 1. Magyar vezérek: 2. A fejedelem nejének kocsija; 3 Lovas vitézek; 4. A győzelem kikiáltója ; 5. Zászlótartó; 6. Magyar harezosok; 7. Podgyász-szálütók stb.) — .Mátyás király lovas szobra." (Uj. Vastagh György pályamüvének rajzaival.) — „Jósika emlékünnepe a Kisfa'udy-társaságban." — ,A magyar tud. akadémia közülése." — .Nagy Imre." (Arczkép|>el.) — „Irodalom és művészet." Közintézetek és egyletek". Sakkjáték, KépWfány, Egyveleg sth. reudes rovatok. — A „Va sárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, egyes szám ára 20 kr. Megrendelhető a Franklin-Társulat kidóhi-vatalában (Budapest, egyetem-uteza 4.)
— Fölhívás előfizetés vagy előjegyzésre Erkel Fereticz Hunyady László operájának teljes magyar és német szövegű zongora-ki vonatára. Midőn a magyar zene legkimagaslóbb alakja, nesz lóra s reformáló géniuszának: Erkel Ferencinek legnépszerűbb magyar operája teljes zongora kivonata kiadására váilalkor.unk: ezze! nemcsak nemzeti ku turális missziót teljesítünk, hanem egy rég táplált közóhajnak is eleget tenni vélünk. Hogy ki volt Erkel Fe-rencz a minő halhatlan érdemek ko szoruja veszi őt körül a magyar mű-történele nben; felesleges. — Ismeri az ő nevét és művészeti kihat óságát a a nemzet minden fia. mint olyanét, ki a magyar Pantbeonban a legmohóbbak közt foglal helyet. Magasztos hymnusza mellett imádkozik a magyar s Hunyady indulója mellett lelkesedik a csaták soraiban. Másrészt „Hunyady László" opera teljes zongora-kivonatának a hiánya volt eddigelé legfökép oka annak, hogy e nenr-c'i monumentális mű alkotás még nem tette meg méltó kör— u'ját a müveit világ színpadain. Midőn ezt e kiadás által lehetővé tesszük: él bennünk az a hit, hogy ebbeli nemzeti kulturális áldozatkész törekvésünkben a t. cz. magyar zeneközonség -Vészéről megillető pártolásban fogunk részesülni. A teljes két nyelvszögü kiadás,
a nagy zeneköltő hü arczképével di szitve f. év október hó 1 ig okvetlenül meg fog jelenni s a t. cz előfizetők és megrendelőknek szétküldetni. Előfizetési vagy megrendelési ár: 6 frt melyre nézve vagy az előfizetési árt vagy a megrendelési ivet f. év május ; hó végéig annál is inkább kérjük alul-: írott kiadóczéghez beküldeni, mivel e i határidőn tul a terjedelmes kiadvány ! csak bolti és jóval nagyobb ár mellett ; azaz 10 írtért lesz megszerezhető. Min ! den egyszerre beküldő: t tíz előfizető I vagy megrendelő utáo egy tiszteletpé!-! dátiynyal szolgálunk. Bizva a t. ti. ; magyar zeneközönség széles pártolásába : i hazafiúi tisztelettel maradtunk Budapesten, 1894. márczius hó. Rózsavölgyi és Társa cs. és kir. udvari zenemüke reskedéso (Kristóf tér 3. szám.)
— Zenélő Magyarország czimü ze-j nemüfolyóiratból megjelent a 15-ik szám. : Tartalma: Ez az! eredeti csárdás. 1
lassú, 2 gyors Huber Gyulától; Néger dal, átírta Dósay Ella és Jókor nyilík | az orgona. . . eredeti népdal Burdaux Gézától. Szerkeszti Csengeri Gyula, kiadja Klökner Ede.
— Éhen Gyulától „Elfeledt dalok' czimü legújabb költeménykötet jelent meg ígéret szerint a húsvéti ünnepekre. A gyönyörű kiállítású mü maradandó becscsel bir, szerző csendes megadással énekel fájdalmat, reménytelen szerelmet, legszebb része azonban a családi nemes
| érzet nyilvánulása, mely átrezg az egész könyv tartalmán. Hazafiúi örömmel üdvözöljük a széptehetségü szerzőt; becses müve olvasásánál vele éreztünk teljesen
< bánatos arczczal, elszoruló szívfájdalommal, fel-feltörő sóhajjal s néhol felcsil-lámló kedélylyel. A százon felüli szebbnél-szebb költemény 124 lapra terjed. Ára?
Nyiltr^r
Nyersselyem Bastruhakra alkalmas kelméket öltönyönként 10 frt SO krért én jobb fajtájúakat is — valamint fekete, fehér és színes selyemkelméket méterenként 45 krtél II frt 65 krig — sima, koczkárott. csiko-: zott, mintázott és damaszolt stb minőségben | (mintegy 240 fajtáhan~.és 20T0 különböző i szin s árnyalatban) szállít; postabér és vám-| mentesen a privátmegrendel Ők lakására Hen-! neberg- (;, (cs kir. udvari szállítói selyem-[ gyára Zürichben. Minták póstafordulóvnl küldetnek Svajczha ctimzettlevelekre lOkros j és levelezőlapokra5 kros bélyeg ragasztandó.
A gabonaüzletró!.
A vetések állása uralván e helyzetet, a lefolyt héten is — kedvező időjárás lévén — folytatódott az árhanyatlás. Megszűnt minden kereslet s a legolcsóbb árak sem képesek kis vételkedvet teremteni. Az üzlet teljesen pang s a közel jövőben nincs is remény ja válásra. Piaczi áraink: huza G frt 30—40 kr., rozs 4 frt'75—80 kr., tengeri 4 frt 80—90 kr, zab 6 frt 60—70 kr., bab 4 frt 75 kr. Kendermag 25—50 kr.
Grof Keglevich István, utd.
cognacgyar Promontoron.
mely issj-hen alapíttatott, az osztrák-magyar monarchia legnagyobb és legjelentékenyebb cognacityárD, * és ** cognaejátesak 1885. és lfiSii-han *** „ „ í888-ban **** „ „ 1891 ben
hozta forgalomba. E gyár, a mar korábban közzétett hivatalos kimutatás szerint, a múlt termelési évadban:
1.178.650 liter bort
dolgozót: íel s a jelen termelési évadban feldolgozott bor, menuyisegérÖl( mely a muit évit megközelíti, hivatalos okmányokat rövid idő múlva közzé fog tenni.
Fentiek eléggé bizonyítják ezen gyár üzemének kivá'ó Rnlid«ágát s ezért bízvást arra számithatni, hogy bárki, ki a cognacnak 90&~~ megbízhatósága s minőségének kitűnőségére ~W snlyt fektet, a kizárólag csak díszoklevelekkel kitüntetett s mindenütt, kapható
Gróf Kefflevicli István
cognac-m
fogja kérni
A Gróf Keglevich István utd.
promontori cognttcgyár igazgatósága li :;d,'i poste ii.
Hamisítástól óvatik !
Újszülött
vermek-e k,1
Feieiös szerkesztő és kiadó BÁTOBFI LAJOS.
Ö.l
kik aoyjnk által éppen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, a H. Nestléfele gyemtekllsxt használata folytán oítsz^rft módon tlftnevelhe-tők. Mititaadagot, nemkülönben röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik —- ¦¦ kívánatra ingyen küld a központi raktár:
F. IIKKM.tK I., NAGLKKÍiASSfi Nr. 1.
Benn Mié-féle gwmetiápliszt 90 liajczár-Beari Nesilé-félt1 Mítirségfs tíj 50 fcnjezír.
BE 3=t LYA^*1*
BÉCS (., NA(<LKK(tA.SNF, I. Raktár minden gyógytárban és lüszerkeres-kedésben
Árlejtési hirdetmény.
Melylyel alólirt elöljáróság közhírré teszi, hogy Nagy-Bakónakon a jegyzői lakás, hivatalos' helyiség és gazdasági épület felépítése tárgyában folyó évi május hő 28-án délelőtt 10 órakor a körjegyzői irodában árlejtés fog tartatni.
Építési költség előirányzat 4050 frt, melyre a vállalkozni szán dékozók azzal hivatnak meg, hogy az építési terv a jegyzői irodában bármikor megtekinthető és az árlejtés előtt 5"/« bánatpénz lefizetendő
Kelt Nagy-Bálcénakon, 1894 május hó 17 én. Dénes Bda s. k. (K P H ) Tóthmárton József s k.
körjegyző. biró.
i
¦'l"f*'l + i I I I I
| ÍBTISIflS.
4> szerencsém a n. é. közönségnek szives tudomására
+ hozni, hogy a városház-utezábar. levő ,Széná«y'-féle
| fésjképimti műtermet
2 » kor igényeinek megfelelöleg álalakitottam és azt saját, nevem és felügyeletem alatt fogom tovább vezetni.
A m. t. közönség szives pir'.fogását továbbra is kérve, vagyok tisztelettel
fényképész.
+ + + + + + + + + + + + + + + * *
HAftMWCZrUBMADIK ÉVFOLYAM.
Z A I. A I KÖZLÖNY
MÁJUS 19.-én
Elsó patat. én kir. kizár szabadalm.
Aranyérmek!..-! ItitilntptTe.
U 0 m lokzat-fe s t ék-gyár
¦ ' KROMSTEIMER KÁROLY Wien. Eil. Hauptstrasse !20. sz. saját házában
es herczegi uradalmak, cs és Icir katonai raktárak. azvísszes ra>ut-, ipar-, báuya- é» bámortarsulatnfc, épiikezéai vál-I-nherca g n,fci|[0X(ifc. ex épIt»"W»ter** valamint gyártulajdonosok itzállitója. Ezeket a festékeket épületek be festésé re liaszBa'ják, ' ' --, kilójuk 16 krtúl fölfelé, mészben oldható, teljesen hasonló az olaj-mázoiáahoz. — .Mintalapokkal
ex használati utasft&xsal ingyen és bérmentve szolgálok.
1 álatok
].el«lúk 40-Kle különböző i
Egyedül valódi angol
THIERRY A. gyóáyszeresztól PREGKADÁ-ban.
Enyblti a k6h$a:é«t, ryóeyit);; a moll- •» tlidiiba.1t. útiadon knl»o éa teUő b»t»E»ézot ea caodnazerü
A Ifijrecibb. laijobo-n«.k bizonyult *¦ valódi, mindamellett a Stifrolcaobb eg-yatomea,
neptxerfi httl Kjóry-¦zer majdnoro minden kttlaö éa belio b%tea-
1., v
-iIí'mii f I....H..IH imi.il™ Uv- -TT -m-t itii..iU*l Ka|./u>ll tm Iczjrta. ¦
mriyiVn - í7*r»w ..TWírry Adolf gyopyazortára ** Orcnrynlhoi p"roEi»dab*n" t--l.-ny.miva. » li." dea Qic^e» ' ejy rert* camita- el»>
pilli rí n-
. . ...... jiKllrkílr.
n, u'telv IMUWW" ve«lj*gy ** " i, min'" iltíMM láthat*, ra <:ll
n>-\vt
... jui.akjaiuiiii.il annak l.-i..rvj r» m:.»-,.m;...k L1..:L!%-a.'lMini.itV4ny<tk e» nUnuttok UH«K. kari"- hat»»« *» rfurva »nvaimt mint ..Alo»" ** -1'"** >nt,Vkat tartalrn^-ialt SI."-**" ilytwmtl ich^tm ne f.*-.rit«„.-L el..
-......,„ Ui-:; ii..t *» "i.nif.i « v-.ij-i.-yl------ni ..bfjan W'^nyj-
«,c,.rH«> LM^-tn-k Uí;.zít)I.-«. e ...m.i-i K ...¦> ;it wWl H-,!,., A Ur.ii.mv Í.7W. B. »- t'lí vrrye-.fti.
I Tjnv aian-in ip:iTi.!i-a van. Iicpy ko»/iSii.i*riy»n> MWJBtirwme laify ai «-.-"«Hf-re karo- hatu-u -nya?«t wm
r™.ir!«. k.'w.-tl.-n.il hozzám ; TW«TTJ A. FrogTadában, B«-hita-Saoozbruim taeUatt ii»l*wu. Ao- lr... turwaiy
t««t«all.™a-Ära l-.incotre kftirtve IS ku. v.i.-v fi .luj'l-.iivrv ara « í„ :ua to ki» rai-r W duplaDvp» ára lí k»r -in.,)'.i vi.-i H^r.T.v.rt-inial* U-rm«il>v 'S k: Ara S korina, k>- v-vy S» -áur.lanT.f IS k - ---- --,
r.ak a t-«7 i-!»!. e". . OklíM.'-*, «rv ut*iiv.'tr!.-l e.íir-olti-tUflk
Thierry Adolf tyÓKT»ror« Prosradaban. Eobíta-Sanar
lironr. tnelh-tt.
liieiry *. jvsavs-íiafí'az
A valódi angol
hatása és ereje.
?2 ancii CMvliki-nV- mrlv a log-Jobb eredmcnynyol használt azor a -.-.-r
wfl f»l*ri--.-.-l a !.---»l> ..«1.1. i-tűit báj'-ktMUi A M.-l--k ^y.'i-\jt.i-a. uyy-zintrn
mm Wwí. 't<i-« iffis 7*r^3SÄL
folU"-la(i Irt.*/, eaodaczerf aataao ityoryBrotB anya mii klttinóen ellamert rtokj anya írok öaaztételel k«poz.k
nelllaj
A ey.Tni.kji.-va.ino t T..-1. (iri.ai.fí (.Szt.-AnUl i „-N-ui—lL. wt«.-k. f*nyeHl,rü Ut*.-, «tura»-. !&.. vitca.- e -rfí-n kir;
Cile»
-Ha-
¦HkPiurnyc.i.-
zii.ilha:.. n.it ink-
.„-jrk citavohla*áf« Minrlennenifi (laj;iiiat. ktn;-í^«. pokolvar. ujjii kMMWwi. rikbetee-*% tUrn : l-r.-.iitrf.t.-anat, h.iiynp ¦
f.-:d..ri..'.!: iit«k ayópvjtaMkra MUndsniieinti égéal aebak. f. «.tt te-tre^ck. V-tr-^ekrri h«««^ frkvt« állal- Ijaiadl *.-b.'l nvrkdapaaar. Tertorl.-Uas, lOlz.cea. a {ryrrniek.-knel rlüf.>rJul ki«:-.-:-.<-k rllm. stb. >lb.
Az angol caodakonoca zolnél reRlbb, aanal UtQnobb hatasibas.
lB«a ajanlata. K«n oarodnl allb elővlrjyaxatl aiarbol
minit™ obiadnál ki-v/1.1 boa tartani.
KM dnbomal kevevebb ;«-m kul.t.-lik : a Me'.ktlldiw kiián'.laa lirse TXf\ \<fá-,f nUnvítrlIr! esxköz>Mt«tik.
- ¦ » mof kuld-i-'l S korúra
t.vrlv cumagolé*. taallitóíei 4I> Bllerv "
oajJT Számos bizonyítványok rendelkezésre aiinak. "VG
Fii.-y'!mrit"!.-kraindM,.l: hata-i..:.!:: I.:ii".^it-..i.y..k rr..-r-v.-'.-lr elW
teKr"*-* ".-ínfk ,.Thierry a' Örmryií g-yóaryarortaia
ProgTadibazi' r~lr-í.-tv kel! Irnn. m niind.-n (rcíli-net m baavaáiali utavdtinba ugyan-ily-m v, djegygy. I ni>nl itl Lthatu krll i»Bcaona>Colv> lenni.
Az epj'edOIí *• vjj.'-íi angi>! cjodakrnftrsöm baroUilöi utánzói a vfJj»irytf.rvtnríS*ii:.jin *iigoru»n old hitetnek, upyanogy e harai-arrvánfei i»aiaíTiraiítnÍ ' _
Ecyodiili käavetlon beiierisal forma
THIERRV A. Őrangyal gyógyszertára
Pregradában, iloliiU-SaticrbrUHri mrllptt.
1868-1K éxr ÖTei. lamergp UEKGEK-PÉLE ORVOSI
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva riusxtrin-Magyaróra cárban. Kranc/ia-or.s/á*;. Németor^záp, Hollandban. Schweichban, Rimioban atb már tiz év ó:a fényes sikerrel használtatik,
¦V mliideniiemü börkuteuet,
mini Rzinle az arc/.bAr mindenféle tisztáilanftáfíai ellen kölönösen a rüh, az idült és pikkely sömör ellen a kos/, a römor reped vény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolt. úgynevezett rezes orr, a fanydag a i^bizzadás. a eyenpekek valamennyi kfiUö fejbetes;séstíi etlOfJ. Kzen kívül min! a börl tisztííó mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berber féle kátrány szappan 40% a tömény fnknirár-yt tar-iitltiKi/, felettébh gondosan van készítve s lényeRPsen kfilönbözö a nmiden egyéb, a kereskedésekbfn előforduló kátrány-sznjipnnollói. mert ezen szappan Sí»°!n KÜc?erin anyagot tartalmaz, finomillatazereit.
Csalások kikerülése végett
a py-rtgy-zortárakban vilácoa*n BERUER-féle kátrány-szappan kérendő 8 ügyelni kell a zöld csomagolásra.
Számos OaBÍajijil .lüiteUrirtl a bécsi wncítöii kiállításon i^3-lian.
Effjedilli helyelles n bel- es kiilfSliI részére :
A. HELL TROPPÁU
Nagy- Kaiiiz* \n PrágerSélan Belns Lajon gyógy szert xznél
Bndape.t Király ntcia 1% L-
* Oly helyrAI. hol Uktar ninr». lM#ck a ni-vr-W-l.-'t közre ..Tbiciry Adolf O.-anKTal g-yóg7yazortari>Yhoi" Prepn
nél
¦ 4524. 9
Mindennemű hangszerek és zenélőmíivek javítása és hanfrolása siak-pontossággal eszközöltetik.
k AColumbus— X-z:::;
rzernazast, rros és csengő V ~ hangot nyerünk általa. Minden verőre bárki
ráhozhatja éx mindenkor le ¦¦ búzhatja. Sohasem pctftxtal el. Ara e veröpáicrakknl együtt az utóbbiak minősége szerint á.—, 2 .VI, 3.— ét* Í*60 Külön a-Columlius- rerőfej párja 1 frt,
LElílJAltlt! I.EBlJABltl fMTTiMA ^a'toztaiható érezjáték-I IN 1 UIN A lapokkal és korlátlan tnugorral. Ezen uj találmányú hangszer-rel minden előzetes tanulmány es zene ismeret nélkül szár. meg szát tetszés-
szerinti zenedarabot lehet játszani. Ara 12 frt, a kótalapnk drbja :íi> kr. Megrendelések az árak előleges beküldése mellett vagy utánvétellel teljesíttetnek Klpnsztithatlan aczélhangokkal.
OOOO ^QOOOOOOOOOOOOOO oooooooo
A Csizi
Joü-Brom-Ffirdö
évadja m^gnvilik május 1-én, tart szeptember Técelp.' Forrása a legUrtalmasabb, leg-hatliatósabb Jod-brom-forrAB. A gyógyered-mények meglepők A fürdőközönségnek immár 10 bérbaz-tőbn mint 100 kéoyelmesen berendezett laksznbából all rendelkezésére — Ki" tiiaö konyha, bilijárd, zongora, olvasó-terem. U-rzenc naponta kétszer Elő- és ntóévadban letxaUitntt jakhérek. — Ekkor katonatisztek állami H vasalj hivatalnokok jryogy- és tür, dödijak tekintetében is ftOJ* kedvezményben réixesiilnck. Prospektusokká! szolgai az igazgatósig
Csíz. u. p. Rjmaszécs.
OO300000000000000QOOOOOOOOOO
Árverési hirdetmény.
A főméltóságu herczeg Eszterházy család hitbizományi s a méltóságos és fótiszteletidő Veszprém egyházmegyei r« kath. püspökség közös tulajdonát képező Somogy-vármegyé-nek Török-Koppány községben fektó ingatlanai n. m. :
1. A Koppány osatoraia létező kétkerekű vizimalom a bozzá Ur-toző molnár lakház. melléképületek, kert és beltelkével, ugy egyéb tar tozékaival; nemkülönben:
az urodalmi korcsma tartozékai és belsőségével alul megnevezett tisztség á;tnl 1894. évi június hó 5 én délelőtt 10 órakor a helyszínén írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen örök áron a legtöbbet ígérőnek eladatni fognak.
2. Venni szándékozók kötelesek a malom és tartozékai 1500 frt becsű árának 10% toliját. vagyis 150 'irtot, — a korcsma 500 frt értékének szinte 1.0*/«-tt vagyis 50 frtot szabályszerűen szerkesztett zárt ajánlatukhoz mint bánatpénzt csatolni, cs zártajánlatukat 1894. évi május 29 ig a dombóvári herczegi kerületi pénztári hivatalnál benyújtani.
3. Kikiáltási ára az eladandó ingatlanok fenti becsára szolgái. me lyon alól ezek el nem adatnak.
4. Árverezni kívánók a becsérték l0°/0-át készpénzben bánatpénzül az árverés megkezdése előtt az árverést foganatosító Tisztség frezei-tiez letenni tartoznak, s csak ennek letétele- esetén bocsájtatnak az árveréshez ; kijelentetik azonban az, hogy a mennyiben az árverés után közvetlenül felbontandó zárt ajánlatok legmagasabbja az árverésen elért vételén összeget túlhaladja, ez a magasabb ajánlat birand az árverés eredménye felett érvénynyel és a magasabb zárt ajánlattevője tekintetik vevőnek.
5. A malom elérendő vételára az árverési cselekmény és kötendő adás ve vési szerződés jogérvényessé váltától számítandó 3 év alatt a vételári hátralék után járó 5%-tóli kamattal féléveo-k^nt előre két egyenlő részletben minden év máju^ és november hava első napjaiban a dombóvári herczegi uradalmi pénztárba befizetendő, ellenben a korosma vé telára a kötendő szerződés jóváhagyásáról nyert értesítés keltétől *zá-mitott 15 nap alatt lesz a már emiitett pénztárnál lerovandó; megjegyeztetvén, hogy a malom elárverezésekor letett bánatpénz a vételár utolsó részletébe kamat nélkül fog beszámítani.
6 Ha az elárverezendő ingatlanok vevője a vételárakat pontosan le nem fizetné, letett bánatpénzét veszti, és a szerződés megszűntnek tekintetik, és az ebből eredő összes károkért eladónak teljes' kártérítéssel tartozik.
•7. Vevő a megvett ingatlannak az adás ve vési szerződés jóváhagyásának jogerőre emelkedése után azonnal birtokába lép. s e naplói fogva az azután járó mindennemű adók és közterhek, ugy a lüz elleni bizto sitás is őtet illeti. i
8. Miután az elárverezendő ingatlanok ez idő szerint bérbe vannak adva, ezen fennálló bérszerzódíseket azokból folyó minden jogokkal és kötelezettségekkel együtt a vevő fél átvenni és türui tartozik'
A többi részletes feltételeket venni szándékozók az emiitett dombóvári berezegi pénztárnál vagy a herczegi főügyészségnél Tamásiban betekinthetik.
Tamási. 1894. május 10-én.
Herczeg Eszterházy uradalmi tisztsége
1. Rartmya fiélvfaletti'-fehér asztali borok bectónkéirf? 18. 20, 22 frti«.
•2. Baranya tlehiyuyat vidéki fehér asztad bo'rok nettónként 17. 20 forin!Íü.
3. Pécsi termésű finom jó fehér asztali borok hectónként 24. 2f» 28 forintig \
4. Pécsi fajborok, /térvénye borok, va"nm:nt szeitfmiklósi, szilvasi 1879 évtől 1S86. éviui termések bek-inként 30 3fi, 40, 42 írtig.
5. Jó minőségű siller borok Ezen eladásra szánt borok a termelőkjhectóóként 1G. 18. 20 forintig.
Szcmniiyi Fereucz
B-Ksranya vármegye tórvszékileg bejegyzett
borászati irodája Pécsett.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, miszerint borászati irodánkban több ezerekre menő bectoliter különféle borok sanaak újra maguktól a termelőktől eladásra be-je'ontve 109 píncxéből.
pinczéjében mind megvizsgáltattak (bo rászati uton) és azok tiszta, jó és ler meszelés boroknak ismertettek.
Borászati irodánknak nem leven más czélja, minthogy a nagy bortogyasz.tój közönség ezúton szerezhesse be macának magától a termelőtől szükségleteit, valamint biztosítani óhajtjuk . (a vjlág előtt) baranyamegyei és pécsi termésű boraink jó hírnevét és még, hogy a nagy fogyasztó közönség ez utoo juthasson igazán tiszta, jó, természetes, olcsó és hamisítatlan borokhoz.
Igaz: feladatunk nehéz! Különösen a mostani viszonyok közepett, de kitárta í mik és páratlan odaadás kiszolgáltatásunk következtében már is bámulatos! eredményt ért el borászati irodánk, mertj a nagy fogyasztó közönség országszerte ez általunk iól felfogott közös érdekű intézményünket támogatásával oly any: nyira magáénak ismerte, miszerint borászati intézményünk erkölcsi oldala i: elismertetett.
Minthogy azoaban az 1883 ik évi XXIlI-ik szigorú törvényezikk életbe léptetése, valamint már jól kipróbált intézményünk harmadéves fennállása^elég , biztosítékot nyújt arra, hogy ezután is feltétlen bizalommal fordulhat/minden egyes tisztelt czim megrendelésével e csakugyan a mostani időben/ az emberiség ezen áldásos intézményünk felé., És főtörekvésünk ezutánta is mindig aj megrendelők érdekét szigorúan szem előtt tartani, valamint minden egyes) megrendelőnket fényesen * megelégedé sére kiszolgálnunk.
A2 eladásra bejelentett óborok rész-j létezve a következők
Pécs vidékéről származó vörös borok -hectónként k8, 20, 22, 24, 26. 28 forintig.
7. Régi villányi, kövesd! kitűnőségek vörös borokban hectó.ikéot 30. 36. 40, 45 forintig.
8, Péc-t vidéki fehér 1893. évi termés, uj 17. 18, 20 forintig. — Siller 15. 18 frtig hektónként.
Végül megemlítjük miszerint vidékünkön igen jó és finom törköly és szilva pálinka is kaph tó a termelőtől nagyobb mennyiségben és kicsinyben; nagyban törköly-pálinka hectónként 40 írtért, szilva-pálinka pedig hektónként 60 forintért.
Az eladás kicsinyben és nagyban a világ bármely részére is eszközöltetik. Kívánatra a borok elküldéséhez hordókat is adunk, melyek olcsón számittat-nak és a melyeket esetleg a fölszámított árban bérmentve vissza ia fogadunk.
Megrendelések, ugy minden egyébb levelezések a borászati irodához: Pécsett, tiynr-utcza 9-ik szám. Sze-mányi Ferenczhez intézendők. A megrendelt borok az iroda által legszigorúbb ellenőrzés mellett küldetnek el a megrendelökoek utánvét melleit.
Ezek után kérjük a nagyon tisztelt borfogyasztó közöoséget, e közös érdekű, lelkiismeretes, tiszta és a maga nemé-beo páratlan intézményünket becses támogatásával megajándékozni, valamint egész bizalommal becses raegreudeléseiit-kel felénk fordn'nl szíveskednének.
Teljes tisztelettel
Szeiiiáiiyi Ferenez
borász.
HARMINCZHARMAIlIK É' FOLYAM. v__
ZALAI KÖZLÖNY.
MÁJUS 19-é.i
Szálloda megnyitás.
Van szerencsém a n é. közönséget tisztelettől értesíteni, hogy a KESZTHELY város által a Balatonparton újonnan építtetett j>
„Hullám" szállodát
és az azzal kapcsolatban levő
PQT kávéházat "98
május xjó 6-áD megnyitottam.
Az uj szállodában, mely a Balaton közvetlen partján gyönyörű kilátást nyújt az egész Balatonra s annak somogyi és zalai partjaira — teljes comforttal berendezett lakszobák jutányos árakon kaphatók.
Nagy nyílt terasse. Kellemesen fedett ebédlő. Kitűnő ételek és italok. OLCSÓ PEMSIO.
Fényesen berendezett kávéház, ahol számos bel és külföldi napi és szaklapok olvashatók.
Kényelmes otthon egyesek és családok
részére.
A nagyérdemű közönség pártfogását kérvr matadtatn Keszthelyen. 1894. május hóban.
STRAUSZ MIKSA
szállodás.
QooooQcMrxx>r>ooc>ocxxxx~ofxxx3oaDOQOc>aaoooan q
Sl o
? a
8 g
MOLL SEIDLITZ POR
védjegyét én
f"snI-: akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll
aláírását tünteti fel. A ttot! A. féle Seidlit- porok tarlói gyógyhatása a leginakacstbri gytsssr és «1 testbáatalMik, gyomorgörcs és gyomorhév, röfzAtt székrekedés, májban talom, vér-lolulas. aranyér es a legkülönbözőbb nöi betegségek ellen, e jelei h\*iszen.ek é»-tized*k óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de-bsznak l frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. MOLL-FELE FRANCIA;
Csak akkor valódi. ha
ndei Moll -
MOl.t,
Jjegfét tiiut-'tt fel es fettratn *nozMtal van zárra A MoH-fele fran-czia borszesz és SÓ nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedörszolesi srer kn&cvéúy, cun és a meehülés egyén következményein )i lcgismeretes«bb népszer. — Egyooc-rott eretíoti üveg ara 90 krajczir.
Moll Salicyl szájvize.
(FSalkatréaxe: íílzríljsavas szikac.) A mimlennai i szájtisztitasnál IdilfinúsiT, fontom harrocly koru gyermekek, mint fel-nöuplc ar.ámára; mm e szájvíz a fogak további épsÁgéi biztosítja a i'gyízcrsiuimt óvszer togíájis ellen. — Egy Matt A védjegyével ellátott üveg ára : 60 Itrajczar.
(Gül)
Moll A
FÓ8zétkÖl(Ií"8:
cs. és kir. udvari
szállító által,
gyógyszerész,
Bécs: I., Tiichlauben 9. Vidéki Megrendelések aapeata pas iglánvét aellelt teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásai),d védjegyével ellátolt készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfelfj Adolf es Fia.
OtxxxxiocxxMooodboanooonoaofMaoooaTOanaoaO
Daruvár
Vasút állomás.
Vastartalmú héwlz 42'—50" C
Saíson május—október. Fiirdóorvos: Dr. Degré Vilmos Bécsből.
I'orczellán, márvány, kó, tükör, iszap-fürdők. Hires gyógyhatás női betegségeknél is; terméketlenség, fehérfolyás, sápkór stb., csúz, csonttörés és idegbátitalmaknál stb.. továbbá ujoDnan épült
„Hidegvizgyógyintézet."
Oőzcabinok, hideg és temperált tükör-fürdók, hideg és meleg Douch-ok stb., valamint Kneipp Seb-féle
„Vizgyógyintézet,"
mely fót. Kneipp Seb. plébános ur utasításai folytán egészen a wörishofeni intézet mintájára épült s rendeztetett be A fürdó orvosa e czélból WÖrishefenben időzött huzamosabb ideig tanulmányozás végett, az igazgatóság pedig főt. Kneipp Seb plébános ur által személyesen ajánlott s tanult fürdőmestert alkalmaztatott Wdrishofenbol
HOLLANDI
hl.^KIZTOSITÓ KKSZViiWTtBS.SU.
, (Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente)
AMSTERDAMBAN.
A legelőnyösebb feltételek és módozatok mellett köt biztosításokat
az ember életére.
1892. év vegéig 73 millió korona biztosítás köttetett.
Magyarországi vezérképviselóség:
Budapest, Koronaherczeg-uícza 20.
Titkár :
Stignitz Imre,
Igazgató s
Tolnay Lajos
min. tanácsos, urszággy. képviselő.
vezérképviselőség mindennemű kérdésre szívesen szolgál felvilágosítással.
REFERE NCZIÁKAT
magyar általános hitelbank ad.
oooooooooooooo
GAZDÁKNAK
éa takarmány szalutoknak
üloknös figyelmébe. Igen kedvező feltélelek mellett kölcsönzők
vízmentes ponyvákat
kazal letakaráshoz, takarmány nyal megrakott vasúti kocsikhoz, stb., a miért is ponyvák bevásárlása feleslegessé válik.
Mindenféle termesze tetten telitett és kát rányozott ponyvákat ujakat és használtakat 5(í-',, ,al olcsóbban adok, mint bárhol.
Z 8 á k o k
ujak és használtak, minden gazdasági terményekhez alkalmasak, rendkívül olcsó áron.
Repcze és behordóponyvák
3 frt 20 kitol 4 frt 20 krig és feljebb 3*a"-A_ÖEH* ADOLF Budapest, Arany-János-atcza 10.
OOOOOOOOOOC OOO
A ki
vaiíflttái
akarja,
az forduljon egy tapasztalt hmikszakférfiuhoz, a ki állásánál és Összeköttetéseinél fogva a pénzvilággal, a tózs-deheiyzet fölött leghatározottabban van tájékozva.
Kis tökével havoo'téut könnyen lehet néhány száz forintot keresői-Közelebbi felvilágosítások „LucraiÍY* alatt Budapest, főposta, poste restante eszközöltetnek.
Csak akkor valódi, ha nZ aranynyal fényezett ¦zelenci* * fenti vé d-jegyet vörös me*őbe n hordja
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb etzkö* a koczkás (Paiqurtt), puhafa, vagy ténymázolt pmdl&lcat beeresztésé re. Azonnal ntecsz;ir,id, éa keféiét nélkül lilki.rtiszia. állandó fényt kölcsönöz. Kapható S'intelen. világots&rga, sárga, sotéisárga voros é* dié-barna színben. Kgy laelenexe ara 45, Síi és 1 irt 60 kr.
Szab. Táiiczterem fecskendő máz
¦ a legolcsóbb és legczélszenlbn fényező éa simító eszk"/ imii-; -deu tánczhelybég padlózata sxámara. Kilója í forint sn kr
Szab. FjHkefélő-mnz. lt j*
Tetemesen m*ekönnyiti a fölkefélést és a2 ez állal mogkele talajt a nedvesség és por ellrn ellenálló képessé teszi Fehér, és sárga a/.inhen darab szám 20 kr
Aijegyzéket díjmentesen küld
SCHNEIDER & COMP.,
B í. (' S, V[2„ IlTnidstltnrnierstr. 1+1., 1. Herrengaatte 10. | Kapható : Fesselhofer József, Marton és Hnber, Neu és Klein-Koscnfelü Adolf es fia uraknál X.-Kanizsán és Kálmán .1 , Zieg" '-\cf A. Komár-an; Huhinszky Adolf. Jau Ferenci Zaia-E^ereze^en,
Csak akknr valódi ha minden darab ezen védjegyet viseli.
valamint minden nagyobb fűszer, festékárn kereskedésben és drogueríákban
I
áriaczelli
Gyomorcseppek
I
a
Nyomatott [fj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
n:i^yszerQen h.ilti;tt gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és áitolinosan ismerelex házi
i-s né|r-tTer.
A f^ombtbeteaég tOnelei: étvácjlalanság. gyomorgicngcség. büiös lehelet, lellujtiig. ^aianyu tcibbffogói. hasmenés, jyotnorésés. t^leslcíges nyílkakivalaíitás, sárgaság, undor í* hányás, gyomorgörcs, szfikO.es. ^
^ Hatbatós Bjopj-sieniek'bjzotivtjlt teiiájásail, n niestynpbet) ez a gyomortól t-z;ir-iiniíolL cíomortullcrhelésnél élelekkt-1 és it:ib>kk»J. giliszták! BtijtMJok és hámor riotdáknái.
Említett bajoknál a Marim-zvlli ifyoniorcXeitpt-k évek oU MlOitALin-k Uirőr nyúltak, a mh száz meg száz bizonyilvany UnusiL Epy kis hvéjj átá használati ntasilással epjütt 40 kr^ iiagy Cveg ám 70 kr. — M;i/yn-rorazágt főraktár:
Törkök József ifyoffi/sztrfárn
Budapest. Király nlcta M w-A vcdji-gyet és sláirá-t tüzelésen h-ssek nii'iflftinli ni" (1-nL oly eaeppekrt leinek ell^)m«tui, melyeknek burLí>lalárn /.'l.l «/;d;ic .ait
_. _ rftgai<xJva a ké^ziifi nláinis-ival (C. Itmdy) és ezen sz;iv..L.k.il: -,V..lo-
II di-átsil l'iionyilomV
tíxAPtOtíff A MáiHttczcM tfimmarcM-wk induVtUH ka|.t.at«i..
NAGY-KAN1ZSAX: Práger Béla és Beint Lajos gyógy szerésxeknél: — BARCSON: K o h t-1 Sándor gvógysxerétxnel.
\AÍÍY-KAX!7.SA. 1894 május 2fi-án.
22-ík szam.
Etofizeté*i ár: -Egész érre ¦ ¦ 5 frt — kr .Fél t-tn- -2 frt So kr
[Negyedéire 1 frt 25 kr
Fxjren -/ ün; 1« kr. HIRDETÉSEK
i lia,*ai»)S pelltSorbai] 7. mái ¦
, j nii-irfen toíáliljt soívrt 5 kr.1 X VI LTTKIUííO-lpftit soronként 10 kn'rt vétetnek Ki instar i illeték minden egyes iiírtletusert 30 kr. iizetendíi
Hannlnczliariiiadlk évfolyaiu.,
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Itáturfl Í.ajw» szerkea/tö-kiadó nevére czimx,-ttea Na~y-KauiZMÍi a. bér-** mentve íntézeaduk.
liérmt-ntt-lleu levelek Bem fogad tatnak H
Kéziratok vis»/.ane.m küldettn-i
, a nagykanizsai Bélzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotoritakarékpénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tozoltó-egylet*, a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület' a , nagy-kanizsai tanitói járáskör-, a .nagy-kanizsai keresztény jótékonv nópgvlef. ,n.kanizsai izK jótékony nőegylet-, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet' a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A hazai iparosság kívánalmai.
A hazai ipartestületek központi bizottsága napokan tartotta első ülését, melynek tárgyaf a miskolczi kongresszus határozatai alapján készült felterjesztések voltak. Az egyik felterjesztés a miuiszterelnök úrhoz van intézve és az iparosok választási jogának érvényesítéséről szól, a másik a kereskedelmi miniszter úrhoz és a hazai kézműipar fejlesztő sének programmszerü kívánalmait tartalmazva. - :
Hogy az önálló iparosok a ezen-zusra való tekintet nélkül választási jogot nyerjenek, ez mindenesetreoly kívánalom, mely Lazánk jelenlegi közgazdasági és politikai viszonyai között rendkívül figyelemre méltó. • 1874-ben, midőn a választási törvény létrejött, a hazai ipar oly állapotban volt, hogy azt senki sem tekintette oly fontos államfejlesztö tényezőnek, a minőnek ujabban bebizonyult. A régi kézművesség a teljes elzüllés stádiumában volt, a modern ipari "haladás pedig még alig indult meg. Az iparos osztályra tehát senki, sem fektetett súlyt, annál kevésbhé. mert az iparosság legnagyobb része nem is volt' még összeforrva a magyar nemzettel, nem beszélte a magyar nyelvet, és nem is volt még áthatva attól a tudattól, hogy az ipar jövője a magyar állameszme minél ¦ teljesebb megvalósulásától függ.
Azóta, lényegeseo megváltoztak a viszonyok. Mai nap már mindenki kénytelen elismerni, hogy a hazai ipar a nemzet fejlődésének, jóiété-nek, 'önállóságának és politikai hatalmának nélkülözhet ien tényezője. Az 1800 ki népszámlálási adatoknak az 1880-ikiakkal való össze hasonlításából kiderül, hogy mig 1880 ban 1000 lélekre átlagosan
66 iparos esett, 1890-ben ez a szám j már 72-re emelkedett. Az iparosság [ tehát erösebben szaporodott, mint j bármely más néposztály. De ami még fontosabb; mig a 60-as és 70-es években az iparosság túlnyomó | része idegen nemzetiségű, főleg né-| mer volt, az 1890-iki népszámlálás I adatai szerint az iparosok 59%-a : magyarnak vallotta magát és a nem í magyar ajkú 41%-nak is jóval több ; mint fete tudott magyarul. Az ipa-: rosságnak tehát összesen 82 száza-; léka beszéli a magyar nyelvet.
Ily magas arányt — az intelli-I gencziától eltekintve — semmiféle mis osztálynál-nem látunk. És ez az átalakulás és a magyar nemzeti j i eszmével való össz-eforradás alig két évtizednek az eredménye. Ez adatok azt bizonyítják, hogy az ipar egyszersmind a nemzeti egységnek és : összeforradásnak is egyik főténye- | ' zöje.
De uiég számos más. indok is van, mely az iparosság politikai befolyásának érvényre juttatását szükségessé teszi. „Az iparosság, és különösen a képesítéshez kötött5 mesterségek vivői a népségnek egy oly elemét képezik, mely az egészséges állami fejlődés egyik legbiztosabb és legmegbízhatóbb alapját képezi. Ez az osztály arra van hivatva, hogy — mint a középosztálynak zöme — a modernkori fejlődés által előidézett érdekellentéteket és ebből eredő beteges a n tagon izmust kiegyenlítse, hogy a proletárizmus és a dúsgazdagság közé beékelve, a .veszedelmes társadalmi szakadást áthidalja. És miután ez osztály léte ös boldogulása a legszorosabb kapcsolatban áll a nemzet gazdasági fejlődésével és haladásával, egyszersmind természetes védője az állam közgazdasági érdekeinek, melyet több
oldalról igen aggasztó veszélyek fenyegetnek." _
így állván a dolog, hazánk félre magyarázhatatlan érdeke azt követeli, hogy az iparos középosztály az ország közügyeinek irányitásában hivatásának megfelelő közreműködése megnyéressék; — mert hisz ez az osztály éppen saját érdekénél fogva arra van utalva, hogy a legerélye-sebben támogassa a magyar államot abban az irányban, hogy a nemzetiségi, felekezeti és más hasonló természetű túlkapások hazánk-fejlődését meg ne zavarják.
É* a mai helyzet követelménye is ezzel a legmerevebb ellentétben áll az iparosság válasz asi jogának mai állapota. A majdnem egy millióra rugó iparos között körülbelül 389000 önálló tpáTos van és ezeknek körülbelül a fele nem bir választási joggal, Olyan állapot ez. a mely a mai kor szellemével és az ország közérdekével össze nem egyeztethető. Ha előre a munkásosztálynál nem adhatjuk is meg a választási jogot de hogy még az önálló iparosoknak is körülbelül fele ki legyen zárva, ez valóban meg nem engedhető.
Az iparosság első követelménye tehát a választási törvények módosítása, és pedig oly módon, hogy minden önálló iparos, a ki képesítéshez kötött ipart űz, magyar honos és önálló háztartássá^ és állandó lakással bir, választási joggal bírjon, tekintet nélkül az általa fizetett adó magasságára
\z iparosság további kívánalmai, melyek a kereskedelmi miniszterhez intézett felterjesztésben foglaltaknak, egyrészt az iparosszervezet tökéletesítésére, másrészt egyes oly közgazdasági ügyekre vonatROznak, me-
; lyek a kézműipart közelebbről ér-I deklik.
A mi az iparos-szervezeti kérdéseket illeti, a felterjesztés legnagyobb súlyt fektet az ipartestületi intézmény általános és teljes* kiépítésére. Ez az intézmény 10 évi fennállása óta jónak és üdvösnek bizonyult; ennélfogva; megsiuntetendó az az anomália, hogy egy ily intézmény, mely hatósági jelleggel is bir, egyesek kénye-kedvétől függjön, nogy létesíttessék-e vagy nem. A fölterjesztés tehát az intézmény kötelezővé tételét kívánja, és egyszersmind azt ie, hogy minden iparos, a ki az ipartestületi uton kiképzett szakmunkásokkal dolgozik, a testület kötelékébe bevonassék. — Nagyfontosságú és szakszerűen átgondolt kívánalmakat hangoztat továbbá az iparosoktatásra, és pedig mind az iskolai, .mind a mühelyi oktatásra nézve.
Végül a szövetkezeti ügy tárgyában oly álláspontot foglal el, mely a miniszterelnök által a muit évben tartott szövetkezeti enquette eredményeivel körülbelül megegyezik.
A szervezeti ügyeken kívül a felterjesztés különösen a vásárügygyei és a fegyencz ipar ügyével foglalkozik, s mindkét Ügyre nézve oly javaslatokat tesz, melyek ez évek óta hánytorgatott nehéz kérdések megoldására nagyon alkalmasak.
A felterjesztés befejezését az önálló vámterület hangoztatása képezi, mely az egész iparosság egyhangú kívánalma.
MüDRONY SOMA.
--------- \ -L
Zalavármegye alispánjának jelentése 1894. május l-iki közgyűlésre.
(Folytatás}
Muit évi deczeraber hó 20-án Ko roűczi István zala-koppányi lakos Ro'z-
aiat. József ugyanottani lakost, ki öt nejének insultálása miatt kérdőre vonta, ugy szúrta hasba, hogy 48 órán belül meghalt.
Koronczi István letartóztatott s az illetékes bíróságnak átadatott.
Folyó évi január hó 11-én estePesz-leg Ferenci dömeföldi lakos midőn lakásából az udvarra lépett, agyonlövetett.
A tettes Kántor Lajos bárheíyi lakos személyében elfogatott és az illetékes bíróságnak átaftatött\
Lőrinc/ István tolmácsi lakos január hó 20-án gyanús körülmények között halálozván el. a bonczvízagálátnál meg-állapittatott, hogy nevezett gyufaoldattal megmérgeztetett.
A megejtett nyomozás során kiderült, hogy a mérgezést Lörincz anyósa Tóth Teréz é< Horváth Örzse bocskaí czí-gánynö követték el, kik letartóztattak és a letenyei kir. járásbíróságnak átadattak.
Folyó évi január 2-án Barbaries Anna bratonezi illetőségű cselédleány letartóztatott, mert a nyomozás során reá ¦ bizonyult, hogy muit évi deczember hó -7 én gyermeket szült, s azt a sertés .ól alá dobta.
Január hó 5-én este 6—7 óra között Boros Pál bakónaki lakoshoz cSgy ál-arcíos a állítólag felfegyverzett, egyén állított be, s veszélyes lenyegetés mellett pénzt követelt, mire Boros neje 140 frtot átadváo, a rabló elmenekült
A nyomó ?ás folytattatík s az esetről az illetékes bíróságnak jelentés tétetett.
Márczius 6 án a r«ggeli órákban Pö-löskefö község határában fekvő rókási puszta mezei utján egy meggyilkol7 hulla vérben találtatott.
A hulla férfi ruhába öltözött, feje tompa eszközzel, ugy arcza is a felis-merhetlenségig eltorzítva, összeverve volt félmeter hosszú haja két csomóba összefonva a bullának férfilétét kétségessé tette és az időközben a helyszínén megjelent Lukács János gelseiíold-mives saját nejének felismerte.
A gyilkosság tetteseire a nyomozás folyamatban van, a gyanú leginkább terheli Belina János gelsei czipészt, kinek viszonya volt az agyonvert "növel, nevezett azonban a hullának feltalálása napján a reggeli órákban hazulról el-
T A
A kórházban harangoznak ..
A korházban harangoznak Egy elárvult kis halottnak. Olyan búsan kong-bong hangja A Giro azél el-e!kapja.
. Kis halottnak márvány arrza, Fájda lomnak nyoma rajta ; , Sojt Szenvedés, keserűség ^
'Epesztették árva szivét.
Rokon, barát V Kern volt neki. Nem is siratja őt senki'. Az ápoló kérges szive Ki1 könnyet tetemére.
Négy kis deszka befogadja, A sírhalom eltakarja. Lelke száll a magas égbe. Apja. anyja kötelébe.
Nyugodj békén, szegény árva! Jobb tenékod sírba sárra: Hideg volna mindig szived, Mert nem ismert szeretetet.
KERTÉ ÍZ JÖZ8EF.
Vanda.
- Elbeszélés. — A szikra.
A Kárpátokban vagyunk; gyönyörű vidék tárul szemeink eié: magas, meredek erd§koszorúzta hegyek, melyek hirtelen szakadnak meg, merészen^eresz-kedve alá; keskeny völgyek é* hegy-szorosok, melyek a távolból a hegyekkel együtt egy nagy borzalmas rengeteg benyomását keltik.
A vidék most van legszebb pompájában. A völgyekben a tavaszi nap enyhe HUgarai felolvasztották a szép. csillogó bavat s most a hólepel helyett színes virágszönypg borítja a festői vidéket.
A tavasz mindenüvé bájt. életet, üdeséget lehelt s átvarázsolta a kopár téli vidéket gyönyörű tündérkerité. Az ember bármerre forduljon, mindenütt virágok intenék bókolva, csak a magas hegyek csúcsán van még hó, melyet nem bir fölolvasztani sem a tavaszi nap enyhe, sem a nyári nap lángoló sugara. Itt a tél a komorság örökös, ide nem varázsolhat bájt, üdeséget semmi!
A tavasz még a borzalmas rengeteget ís átvarázsolta kellemessé: a fák százados koronáin üde levelek díszlenek s a j titokzatos ösvények és barlangok is mintegy újjászületve nem teszik többé a klet lenség oenyoms^át. -
E rengeteg egyik titokzatos helyén áll a rabló vándor czigányok tanyája. Remek fekvésű völgy, melyet körös-körül hegyek szegélyeznek, minden járható ut nélkül. A tanyához csak egy ut vezet, egy keskeny gyalog ösvény, melyen most egy cyöüyörii szép leány, a rablóvezér leánya, — a legszebb czigányleány — Vanda — közeledik.
Vanda igazán nagyon, de nagyon szépl Karcsú magas, junoi termetéhez lágyan simul a piros selyemruha, melynek finomságát csak arczának creolbőre múlja felül. Nagy, hollófekete, göndör haja a legtekervényesehb fényes csigák-
ban omlik széj>formájn gömbölyű válla icar~Szemei, melyek felett nemes vonású szemivek húzódnak, a fekete gyémánt ragyogásával versenyeznek, tele tűzzel, lánggal!
Már közel van a sátorhoz, melynek ajtajában egy vén, ránczös képű anyóka ül, kinek arcza ezer ránczai közül mosoly tűnik elő, midőn Va-idát meglátja.
— Gyere, gyere le rósz leány, hogy" megijesztettél! — kiáltja a banya rekedt hangon.
.— IJgyarr mivel Rózsi néni ? — kérdi a szép) czigányleány nevetve.
— Hát azzal, hogy ilyen sokáig elkóborolsz! Azt kezdettem már hinni, hogy talán elraboltak! s a banya hamiskásan hunyorít szemével..
— Ezt rosszul hitte Rózsi néni; én a ¦mezőn jártam virágot szedői. Nézze csak Rózsi néni, mennyi virágom van! Kell belőle? adok én szívesen 1 Ezzel egy égő, piros pipacsot választ a virágok közül s nagy hirtelenséggel a Rózsi asszony hajába tűzi.
— így ni! Éppen ugy néz ki, mint egy tizenhatéves leány! — s a szép Vcnda ajkai körül pajzán mosoly játszik.
— Oh! bár csak ismét tizenhat éves lehetnék! — mondja áz anyóka felsóhajtva. -
— Hát szeretne megfiatalodni? — kérdi Vanda őszinte csodálkozással.
— Igen biz én kedves lányom 1 Szeretném áteii.ii a boldog napokat! — Milyen boldog is voltam szegény megboldogult urammal I — A^én Rózsi a
multak emlékein elérzékenyülve, sötétkék kötényének szélébe törölgeti beesett szemeit.
— Hát nagyon szerették egymást? — kérdé Vanda sötét szemében a részvét kifejezésével.
— Szerettük bizony. Ugy szerette engem az uram, hogy azóta is csak egy embert ösmerek még, aki ugy szeressen valakit, mint az engem!
— Ugyan ki az? — kérdé Vanda kíváncsian.
— Találd ki! No, hát nem tudod? Pedig le tudhatnád a legjobban! — mondja a vén anyóka, az utolsó mondatot erősen hangsúlyozva s apró, beesett szemeivel oly szurón néz Vandára, mintha egész lényén átakarna látni!
Én bizony nem tudom! — felel Vanda kedvetlenül, a Rózsi beszédje és tekintetétől kellemetlenül érintve. -
— Ejnye, ejnye, hát kit szoktál föltenni a szivkirálynak a kártyában? vagy azt sem tudod? — kérdi Rózsi kissé élesen.
— Azt sem .. . . s nem is fogom megtudni soha! —se szavak alatt halk sóhaj lebbent el a szép czígány leány ajkairól. ,
— Jaj! jaj! te lány! te! hogy elcsűröd-csavarod a dolgot! ián az én vén fejemmel akarod elhitetni, hogy még csak nem is ismered, a kit a szív-királynak szoktál feltenni? Bizony ismered te jól! No . . . no, ne is íartsda fejed olyan büszkén, hisz ő maga sem tehet róla hogy beléd szerelmesedett!
— De én nem vagyok az! s Vanda büszkén emelkedik föl ülőhelyéből.
— Ugyan, ugyan ne beszélj így, hiszen úgyis hozzá kell hogy menj!
— Erre senki nem erőltethet! — monoja Vanda 'komoly és határozott hangon.
— Nem-e? hát......
— Hallgasson csak Rózsi néni! — valaki jön.....
— Te vagy kedves Feri öcsém ? Gyere beljebb, gyere kedves fiam! a a vén Rózsi tőle telhető kedvességgel tekint a közeledőre.
Csörgő Feri, a banda egyik tagja belép.
Rendkívül erős, csontos férfi, napbarnított sötét arczczal 3 erős szemölddei, melyek alatt mélyen fekszik a sötétkék, h villogó tekintetű szem. Az első benyomás, melyet az emberre tesz. határozottan kellemetlen, mert egész valóján s jelerségébeL büszkeség, vadság ömlik el, de ha tovább szemléljük e büszke magatartású rablót, azzal a magasan hordott fővel, ugy arra a gondolatra jutunk, hogy talán nemcsak vad3ág és kegyetlenség, hanem szív is rejlik azokban a mélyen fekvő, sötétkék ra ékben.
CZIKLE VALÉRIA. (Folyt, következik)
HARMINCZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
távozott és mindezideig haza nem érkezvén, holléte nem tndatik.
Folyó évi máíczius hó 3-án este Németh Benghö József cserszegtomaji lakos Csehi Lajos ugyanottani lakos haragosát bcszuból egy vadász-fegyverrel ugy mellbe lőtte, hogy élet-halát között lebeg. Tettes letartóztatott s. a keszthelyi kir. járásbíróságnak átadatott.
A műit hó folyamán a letenyei csend ¦ örörs egy 1U tagból áiló jót szervezett tblvajbandát nyomozott ki, kikre eddig összesen 7 pincze betörés és'»10 tehén lopás, a lopott tehenek és- egyéb bűn-jelvényei' megkerülésével 1000 frí kárértékben derült ki.
A tolvaj szövetkezet 13 tagja mint telt esek Teperics Györgyöt élükön letartóztatták és az illetékes bíróságnak átadattak, 10 orgazda pedig f-djelen-tetett.
Mskzíus hó 13-án-éjjel Bálint István alsó csáoyi lakos BenkÖ íst;áu felső -csányi gulyást álmából »z istállóban felköltötté s a korcsmába hívta, de
mivel Benkő őt követői vonakodott, a kezénél levő fejszével Benkő felé vágott, de nem találván, elmenekült; ezen Benkő annyira felindult, hogy vasvillát fogott, Bálint után szaladt, kit a templomnál utolérve, addig ütötte, mig meghalt, —t Tettes letartóztatott s a bíróságnak átadatott
Márczins hó 16-án éjjel Remete Gé-záné kerecsenyi lakósuő szobájába is meretlen tettesek betörtek és onnan ezüst s fehérneműt 950 frt értékben elloptak. A megejtett nyomozás eddig eredményre nem vezetett.
A lefolyt időszak alatt 5 ló és 9 sertés lopás történt, szarvasmarha 4 izben fordult elö.
A fentebb elősorolt sajnos eseteken kívül a vármegye egész területén a kisebb betöréses lopísos számos esetei fordultak elö, tettesei azonban legtöbb esetnél kiderítve lettek.
. A vármegye különböző alapjainak mikénti állásáról a következő kimutatás ad kellő felvilágosítást.
Alapot
1893. évi 'aprii 10 én ! | hátralék í I volt
893. évi elŐirás
irt, jkr.j frt Jkr.
Megyei póladó Erdészeti ..... j Megyei nyugdíj} . . Község jegyzői nyugdíj brbadó .
33S84 m, 114624 55 4623 !94 16487 60
1894. évi
1894. évi
Ü-szesen áprhólO igi*LU ? , < befizettetett MnüékM maradt
frt \\irj_ frt |kr.|
fri
148508 64 127183 11 21111 |54: 15945 S3
018 O'l 82'24 18 2C8 09
0299 95 4999 21
518 0!> 13524 131 5207 30:
431 .31, 7187 '58! 4810 73
21325 5105 86 C336 396
A vármegye lörzsvagyona ál! részint íöldtehermentesitési és takarékpénztári-, részint neüic magán kötvényekben elhelyezett 9920* frt 78 kr. tőke és ezután esedékessé vált 56 frt kamat követelésből, mely utóbbinak behajtása iránt az intézkedés megletetett, s igy ezen befolyandó kamat összeggel együtt a vérmegyei törzsvagyon tőke átlaga folyó évi márczius ho végével 9982 Irt 77 krt tett ki.
A vármegye bázi- és árvapénztárának
törvény által rendelt havi vizsgálatait az illető bizottsággal teljesítvén, az arról szóló hivatalos jegyzőkönyveket tisztelettel bemutatom.
Végül van szerencsém a vármegyei közigazgatási összes központi- és járási hivataloknak, valamint a vármegyei árvaszéknek ügyforgalmi kimutatását a múlt évi szeptember hó 1-tól folyó évi márczius hó végéig terjedő időszakra a következőkben előterjeszteni, u. m.:
A hivatal megnevezése
Alispáni hivatalnál Megyei árvaszéknél Megyei számvevőségnél Nagy-Kanizsa város tanácsái.ál Zala-Egerszeg város . Tapolczai járási főszolgabírónál Sümegi . .
Szt.-Grólhi , Keszthelyi . ,
Kanizsai „ „
I'acsai .
Z.-Kgerszegi „ „
Novai „ „
A. Lendvai . „
Letenyei . „
Perlaki Csáktornya .
3200 4308
33 9 22
10
4 ,
44
20 7 21 29 10
173:11 13708 2271 I 7837 5943 1 3052 2788 251G 3437 4013 2316 1863 2325 3424 2851 2571 , 3847
20531 18130 3048 7870 5952 3«74 2790 2532 3437 ¦1017 2310 1907 2351 3431 2872 2600 3857
Elintéztetett
10380 13390 2029 7813 5774 3017 2789 2529 3437 4003 2316 1846 2335 3384 2847 2561 3827
Összesen : Kelt Zala-Egerszegen. 1S94. év. ápr hó 15-én.
4145 4746 1019
8573 | 82753 i 91320 | 80883 | 10443
Cserfán Károly s. k.
Zalavármegye alispánja.
Tudnivalók.
— Hirdelméuy. A av. kir. keresk. miniszter ur f. é. 15030/VI B. 8z. a. kelt leiratával értesiti a kamarát, hogy a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter ur Budapesten egy, a technológiai iparmu/.eummal kapcsolatos bör-ijiari kísérleti á'lomást szervezett, a hol az illető iparosoknak alkalom adatik nyers- és segédanyagaikat megvizsgá-latni é.°. az okszerű gyártás tárgyában szaktanácsot és véleményt kérni. Szóteli, valamint Írásbeli értesítéseket, melyekhez kü'.ön vizsgálatok vagy elem zések nem szükségesek, a múzeum ingyen'ád, oly eseteknél azonban, melyek külön vizsgálatot vagy vegyelemzést ki -vaunak, az illető fél viseli az összes kész kiadásokat, szállítási és anyag költségeket dijakat, netaláoi utazási és személyi illetékeket, olykép, bogy azokat bíztositékkint előre az intézet pénz-tárába befizeti. Hatóságok vagy intézetek azonban ezen költségeket utólag -is fizethetik. Megkeresések a múzeum igazgatóságához szóbelileg vagy írásban intézendök. — Erről a bóriparosok és egyéb érdeklődök ezennel értesíttetnek. Sopron, 1894. április hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Az érdekelt köröket ezennel értesítjük, bogy Szászrégen város telületén — a fennálló házalásí szabályok 17. §-ában és az ezen szakaszt kiegészítő későbbi rendeletekben bizo nyos vuiékek lakóinak biztoiitott jogok ipségbentartása mellett — a házalás eltiltatott. Sopron, 1894. május hóban.
A kerületi kereskedel ni és iparkamara.
— Hirdetmény. Tudomásunkra jutott, hogy Velenczében az ipar stb. terén történt találmányokra és újításokra vouatkozó nemzetközi kiállítás van tervbe véve. s hogy az illető rendező bizottság a hazai iparosok közt is ez ügyben körözményeket és meghívókat terjeszt. Mely körülményre oly megjegyzéssel hívjuk fel kamara kerületünk ezen kiállítás iránt netán érdeklődő köreinek figyelmét, hogy ez - ügyben kívánatra igen fontos — bizalmas jellegű felvilágosítással szolgálhatunk. Kelt Sopronban, 1894 május hó 17-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
— Kitüntetés. ') Felsége a király egy szerény, de tevékeny megyei tisztviselőt tüntetett ki, midőn Botfy Lajos zalavármegyei tiszteletbeli főjegyzőt a koronás arany érdemkereszttel díszítette fel. Nagj-Kanizsa város szülöttjét érdemeinek e legmagasíj elismerése alkalmából melegen üdvözöljük.
— Űrnapja, nvnt minden évben az idén is keresztényi áhiiattal ünnepeltetett meg N.-Kanizsán. Roppant szánra ájtatos közönség veit részt A diszlövfe* sek kitűnően sikerű tek. A testületek zászlójukkal jelentek meg. Az időjárás felségesen kedvezett.
— A pécBi kir. iiélóiábla elnöke dr. Szegő Hugó nagykanizsai ügyvédjelöltet a pécsi kir. Ítélőtábla kerületébe díjas jopgyakornokká nevezte ki.
— Dicséretes elismerést aratott a
helybeli tüzoltóegylet zenekara a nagykanizsai dalárdával együtt, midőn Pünkösd első uapjtn a Szt.-Ferencziek plébánia templomában, másnap és Szent-Háromság vasárnapján pedig a felad templomban von óban gszerrel énekes szen t mi^e tartásában közreműködtek Szakértők állítják, hogy a szombathelyi pfij-pöki zenekar működésével vélekedtek. Még néhány instrumentum hiányzik, enoek beszerezhetése szempontjából a kegyesszivüek pénzbeli, adorfgínyozása még igen kívánatosnak mutatkozván, a gyűjtés újólag folyamatba vétetett. Adományok Rafi\v István urboz, mint az egylet! zenekar intézőjéhez küldendők. A /. egyházi zenéért lelkesülök szíves par fogásába ajánljuk.
— Kinevezés. Szirmay Béla alsó lendvai jbirósági albíró a zalaegerszegi kír. törvényszékhez bíróvá neveztetett ki.
— Közgyűlés. Zalavármegye köz>égí és körjegyzöí-neie. fluylete 1894 .. május •2S án d. e. 10 órakor Nagy-Kanizsán a városháza tanácstermében rendes évi Ivü/gyüiését tartja.
— A vörös keresitegylet n. kanizsai városi választmánya mult vasárnap tartotta közgyűlését ' Babochay György elnöklete alatt. Tripammer Gyula titkári j lentése tudomásul vétetett. Az egylet v.tgyooa 2065 frt 37 krt tesz. A tiszti kir újból megválasztatott.
— Esküvő. Kramer Lajos Nagy Ka-ni/sárót' május 24-én esküdött örök hűséget Tapolczán Knhn Lina kisasszony nak. Pollák Adolf tapolczai kereskedő bájos leányának.
— A „Polgári Egylet0 kWthelyi'é gének ujabbi díszes elrendezése folyamatban van. A város közepén levő szép kert díszítése méltán megérdemli a figyelmet, és a szakértelmes gondozást.
— Megyénk főispánja a nyarat családjával együtt Keszthelyen szándékozik tölteni.
— Keszthelyi közjegyzővé Lénárd Ernő ottani ügyvéd neveztetett ki.
— Lapunk felelős szerkesztője a LukácsfürdőbÖl gyógyultan visszaérkezvén, a lap szerkesztését újólag átvette.
— Dr. Sárffy Elek nagykanizsai kir. törvényszéki aljegyző, ugyanezen törvényszékhez jegyzővé neveztetett ki. Gratulálunk I
— Ai őnk. tűzoltó egylet köréből. Június 24 én nyári mulatságot szándékozik az egylet adni a szabadban, melynek rendezésével RafT.y István alparancs-nok ur bízatott meg. Június 17-én tar-tatik a nyári nagygyakorlit, ezt megelőzőleg minden vasárnap délu'áo kis-gyakortatok tartatnak. Az a haszoos és szép esxme. hogy a közös hadsereg- és honvédség szakaszonkint (40—40 ember) gyakorlati kiképzést nyer a rendszeres tűzoltás műveleteiből, már idényszerű kezdetét vette és minden szombaton délután tényleg eszközöltetik is. Franz Lajos és Lengyel Jenő urak az egylet működő tagjai sorába léptek.
— A Balaton hullámaiban Pünkösd napján elhunytak közül Tagányi Barna h'-nvéd százados hullája megtaláltatván, fulaton-Berényben nagy részvét mellett temettetett ei. A honvédtisztikar következő gyászjelentéit bocsátott ki: A m. kir. nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred tisztikara fajdalommal jelenti szeretett bajtársának Tagányi Barna m. kir. honvéd szú/.ados urnák folyó évi májú* hó 13-án Keszthelyen történt gyászos elhunytát. A megboldogult földi maradványai folyó hó 20-áo délután Balaton-Berényben örök nyugalomra tétettek. Áldás hamvaira! Nagy - Kanizsa, 1894. május hó 20-án. „
— Hein Mihály uj kávéháza helyi ségein erélyesen dolgoznak ugyan, mégis a nagyszabású intézkedés díszes keresztülvitele hosszabb időt igényel. Hallomás szerint & villamos világítással egyidejűleg nyittatik meg június közepe iáján.
— Többen emeltek panaszt, hogy a Petőfi utczai iskola mellett levő kut elromlott, emiatt abban a körben nagy a vízhiány és sok kellemetlenség sújtja a lakosságot. Sürgős intézkedést kérnek.
— Strém és Klein czégé az elsőség dicsősége, hogy üzlethelyiségeit villamos világítással látta el.
— Heti bizfosok e "héten (május 28-tórjunius 2-ig) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban dr. Sru kíts Nándorné és LŐwinger Lajosné választmányi tag urnök.
— Heti felügyelő e héten (május 27 tői június 2-ig) a oagykanizsti önk. tűzoltó egylet örtanyáján Jack Frigyes szakaszparancsnok ur, a VI és VH-ik kerületben Poredus Aulai alparancs-i.ok ur. ' .
— Sajtópert indított a bpesti kir. Ügyészség Markos Gyu'a ellen a „Herkó Páteh'-ben megjelent és ó Felségét ábrázoló kép miatt, esküdtek egyforma szavazata nyomána sajtó bíróság felmentő
ítéletet hozott. Minket ezen per annyival is inkátib érdekel, mert a szerkesztő családi neve Matkovich és nagykanizsai
születésű.
— Vogrlneales János jőuevö zongora készítő és hangoló ismét városunkban tartózkodik. Ajánljuk az érdeklődők szives figyelmébe. Lakása Kinizsy-uicza Torma-frile báz- ,
— Lapunk mai számához van mellékelve a jóhirü líayfarth Ph. ás Társa bécA gazdasági gépgyárosok körlevele a „Syphonia" permetező "és uj szerkezetű burgonya, répaföld f-csken-dezöröl Ajánljuk és felhívjuk rá az érdekeltek figyelmét.
— Zsidó kerületi gyűlés. A Z*la-és Somogymegyékre kiterjedő IX. izraelita községkerület idei közgyűlését Gutmann Vilmos^ nagyiparos elnökiele alatt Kaposvárott tartotta meg. A közgyűlés kimondotta, hogy az egyetemes zsidó országos gyűlés egybehivását csak az egyházpolitikai reformok végleges eldöntése után tartja szükségesnek. A közgyűlés elhatározta, hogy a hitköz .égi alkalmazottak száraára nyugdíjintézetet alapít. Erre a czélra az elnök 1500 foriutot ajánlott fel, amit a gyűlés nany éljenzéssel fogadott. Kerületi jegyzőül dr. Neumann Ede. nagykanizsai főrabbi, pénztárunkul Rob-child Samu; kerületi bírósági lagokul p°dig Steiner, Münz, Kbufmann, Mesner, WVisz, Pollák. Braun, Hőhm, Korlin és Hoffmaon kerüb-ti képviselők választattak meg. — Az évi költségvetés megállapítása után a szegény iskolák és tanulók segélyezésére
í egy kerületi iskolaalap létesítését bs-lározták el, amelyre néhány perez alatt tizezer forintot írtak alá. A legközelebbi közgyűlést Nagy-Kanizsán fogják megártani. A gyűlést követő banketten hu mánus czélökra szintén szép ö-szeg •m Ott. dssze.
— Meghivő. A magy. kir. 7. hon-védbuszár ezred Il-ik osztályának al tiszti kara a hosszabb ideig szolgálat ban levő altisztek, altiszti özvegyek és árvák részére létesítendő segélyalap ja \ ára Zala-Egerszegej»i 1894. évi ju nius hó 3-án a Rosenkranz kerti helyiségében tánczczal egybekötött zártkörű tavaszi mulatságot rendez, melyre a t. cz. közönséget tisztelettel meghi"ja a rendezőség. Belépt-díj személyeukint 50 kr„ csa'ádjegy 1 frt 50 kr Kezdete dé'után 4 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag uyu2-táztatni fognak. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság június 10 én t irtat ik meg.
— A zalamegyei gazdasági egyesületnek kíálitásügyi helyi bizottsága megalakult. A kiegészített helyi bizottságnak a tagjai következőleg osztattak szakosztályokba : A mezőgazdasági szak-c-op«rlnak 27 tagja van, elnöke Koller István fóldbiripkos, FeisÖ-Rajk; gyfi-mÖIcsés/.eti és kertészeti szakosztály lő tag, elnök Véssey Lásvló földbirtokos. Vásárhely; szölőszeti és borászati szakcsoport 20 tag. elnöke Skublics Gyula földbirtokos, Puszta-Dürőgh; ál atte-nyésztési, állategészségügyi, lÓkiállitási, állati termények kiállítási osztálya 32' tag, dr. Hadek Ágost, jószágkormánjzó elnöklete mellett; kísérleti ügyek osztálya 30 tag, elnök dr. Csanády Gusztáv, gazd. tanint igazgató Keszthely, és végül az erdészeti és vadászati szakosztály 12 tagból áll. elnöke Csertán Károly megyei alispán. A megalakult helyi bizottság Svastits Benó főispán elnöklete mellett többek kőzött kimondja, hogy az állatkiáliitás keretében nemcsak egyes vidék lovaiból, hauem a megye minden egyes vidékéről vett s minden fajú Jóál'ományábóJ rendezi, a kiállítást; továbbá, hogy a ..megye területén nagy mennyiségben található tőzegből is, a mezőgazdasági csoport keretébe osztva, fog kiállítani. Elhatározta a helyi bizottság, hogy a szakosztályok előleges költségvetést készítenék a megyei gazdasági egyesület
i tájékoztatására, hogy mily arányban járulhat a költségekhez. Elölegképeo a nyomtatványok költségeit is a gazdasági egyesület adja.
— Beniczkyné válogatott regényeinek második sorozatában Singer & Wolfoer bpesli kiadóknál megjelent a 13-ik füzet, mely az „öt órakor* czimü regénynek folytatását képezi. Ara 25 kr.
— Gizella Egylet, férjhezmeneudő leányok kiházanitására. Ezen, ő cs. és kir. fensége, Gizella főherczegnő védnöksége alatt álló, kizárólag a kiháza sítási biztosítást művelő intézet f. é. április 29-én tartotta meg dr. Ezner Vilmos, udvari tanácsos eUöklete alatt 13 ik rendes ivi közgyűlését Bécsben a cs. tudományos akadémia díszterme* ben. Az előttünk fekvő üzleti jelentés és mériegszámla csak újólagos bizonyítéka ezen régi solidul igazgatott intézet kiváló felvirágzásának. Beszéljenek itt helyettünk a legfontosabb számok. Az 1893. évi uj szerzemény 11 mil-
lióra, az összállomány 1893. deczember 31-vel tehát 26.7 millió forintra — 41.000 kötvényben — rug. A díjbevétel Í893 ban 843.000 frttól I.Q12.000 írtra emelkedett. TJeyauily arányban növekedtek »z egyéb bevételi tételpk. A díjtartalék 1 millió forinttal rdotáltat-ván, 1893. végével 3,881,000 írtra rug s elsőrendű értékpipirokbao vau elhelyezve. Az üzleté? 69.000 frtnVi tiszu nyereséget eredméüyozet!'. a mely bő 1 70*Y0 a jogo-.ult tagoknak fo^ osztalékként kifizettetni mig IO*/, a tisztviselők nyugdíjalapjához és 20% 8 »sze-géoy leányok kiházasitási alap'-jához csatoltatik. Ez utóbbiból a mult évben 91 leány nyert segélyt, nagyobbrészt oly biztosilot'ak gyermekei, akík elsze gényedés folytán képtelenek voltak dijakat fizetni. Az ufofsó tíz üzletév eredményeit összebasen litván, konstatáljuk, hogy ezen évtized alatt, az 1884-iki tételeket tekintve a producilo 16-szor, a díjbevétel 33-szor. a dijrartaiék pedig 51 szer nagyobbodott. Néhány év óta az intézet hazánkban is működik, még pedig rendkívül eredményesen,'ugy hogy a magyarországi biztosítottak száma már ma meghaladja a 10 000-et. A jelentés még felemlíti, hogy a folyó év i-ső negyedében 5045 ajánlat nyújtatott he 3,276.000 frt biztosított tökére. Az intézet igazgatóságéból a többi között dr. Münnich Aure! or.sz. képvísolöt éa Per-czel Dezső, a képviselőház alelnökét említjük meg.
— Lóoszíálynziis Az 1894. éví május hó 7 én Nagy-Kanizsa város részére tartott lóorztáiyozás eredménye: Előállíttatott 1004, alkalmasnak találtatott 148 ló.
— Gyilkosság és súlyos testisértés. Pőle János garabonczi hegypásztor folyó
I május hó 21-én est? 9 óra tájt gara-; bonczl hegyen Farkas János garabonczi : lakost agyonlőtte, ki a lövés után azou-i nai meghalt és Rem János szintén ga-' rabonczi lakost — ki Farkas pártját 1 fogta, úgyannyira összeszurkálta; bogy
¦ be'y/ete válságos.
! — Rövid hírek. Az orsz, levéltár : oklevél kiállítása szept. közép ;ig tart. — ; Szerbiában az alkotmány fe függeszte-! tett. — Bácskában ólomforintosokrabuk-; kanták. — 166 szótöbbséggel ment ke-| resztül másodszor a kötelező polgári
¦ házasság a képviselőházban. — A Déli : vasút, osztaléka négy frank — Báró
i V«y Miklós koronaőr 92 éves korában j elhunyt. — Gr. Zichy Jenő Bem pipáját ! a kolozsvári ereklyemuzeumnak ajándé-! kozta. — A félegyházi postarabház 1 tettese a postakocsis volt. — Kossuth j szobrára; 100 000 frtot meghaladja az i adakozás. — A í.ukác-fürdö a iszap-i fürdője máj. 2fi-;in nyittatik meg. — Felméri Lajos nagy pedagógus meghalt.
Színészet.
Finis- i íimoi-iiise vagyis vége a snmvl<».itl.i-¦oknak. A aaini idény befej ezt idolt é* e rovat bizonytalan időre isméi eltónik laponkliól. Ihv rék ijra>gaiúnk az idéo Ík epp ugy mint tavai meleg hangon köizoni meg a n t- kiunnBég pártfogasát, a melyben — nem részesült. Mert bizony a n. é. kmónség ta-.j.; hasonlít katlanai jobban látogatta a azinházat, mint az idén, pedig Rakodrzay ur idei társulata általátian jobb volt, mint a tavali. No de ezen most már segíteni nem lehet. Kivánjuk, hogy uj fészkükben melegebb pártolásra akadjanak, mint ná-Innk és hogv annak idején újra jó egészségben viszontláthassuk az igazgató urat társulatával egyetemben nálunk. Az utolsó előadásokról körelkexÖkben referálunk:
Pénteken a szokásos félhnlyárak mellett .A dolovai nábob leánya*, került kielégítő előadásban.
Saomhaton Hahnel Aranka jut&lom-jitékánl „Rumeo és Júliát" adták. Közönség kis izámmal. Virág és máa ajándékok a jutalmazott réixére. Tudvalevő, hogy egy- Shakespeare tragédiát jó előadásban látni riik-i dolog. Hahnel k. a. pedig ritka soubrette, ennélfogva .Júlia" szerepkörébe *em eBik Nagyon természetes tehát, hogy ő ebbon a repben, saját hibáján kiviil. ki nem elégíthetett, bennünket. Kndrei is messze van attól, hogy Romeo szerepének megfelelhessen, i'edig ő is saját szerepkörében igen hasznavehető — él jó színész. KgyedQl Rakodczayval (Lőrincz) rolnánk csak megelégedve.
Vasárnap „A. kis alamuszi' ifj. Bokor József eredeti operettéje kenílt színre szép számú közönség előtt: A librettó is eléggé ötletes, a zenéje pedig Ttlóban meliMÜVus és kellemes. Dallamot áriáit széltében hossaiban fogják rövid idő alatt énekelni, muzsikáim és zongorázni Egyszóval azon operettek közé tog lépni, a melyeket ugy hirdetnek, hogy „köz-kedveltségü-. Rakodczay különben körölbelül az első vidéki sxinigaxgato, a ki előadatja, mert tekintve, hogy a népszínházban még csak márciius vége felé adatott először, a vidéken alig kt-m : szinre. Ha tehát a jeles igazgató a reklámnak bive rolna (pedig tudvtleTŐleg ennek nem barátja) joggal hirdethette volna, bogy .minden vidéki színpadét megelőzőleg.* A mi ax előadást illeti, az bizony eleinte d«i-rögTe ment. csak később melegedtek bele a saerep!5k. A mikor is a néző Irosörrseget jobban fel villany osták. Ligeti Kari, mint Reoard vicomte igen kedves volt, azonban nem volt teljesen hangjánál. Mint rendítsen jeles tolt, K-vesiyné (Sarah) és Solti Paulával (Mary) rg^etemben szépen énekeltek Pesti es Kövesay képviselték a komikus elemet (Macdo-nald és Tomj gyakran keltve d*rti Uéget.
IURM1LLZHARMADIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
l'ardon | Kciiérv*rjT»t együtt Sieré n-.y f Ji-tyrl meí ftéi: 1. A karmester or a partitúrában nr lapozzon eryizerre 13 oldalt, hatit-ui <»ak egjrCC, mert akkor nem foeja marat eluarfnia az eaet, bo&y a közönség által megismételtetni kívánt dalra rá nem akad, okozója létén ez által egy igen komikus, de eg\<z<r<imínd borzasztó jt-lrnetn k, midőn az énekesnő tanámtalanut nézi a karmester urat, :i zenekar nemkülönben. »: karmester ur pedig krtscgíh-eSeUeti ltpoz a partitnrab»n, a nél-fcul. hogy rá akadna arra, t mit keres- 2. Ne iiiejtsék máskor a ttzinparl előrészén a 3 fll boatau létrát, a melynek segélyével ugy látszik előadat etőtl a szmpad menyezetét boni/itták le, inert annak a tekintélyes létrának az „Autmu«xT opere Eben amint .tapasztattuk, ¦• romi szerepe-sem volt.
H é t f o n másodszor kenilt színre f a e I * I7foJ*6 előadás tolt kedden .A kis a Í a m n « /•«- operettében. Kz megint egy minden leknitctben kielégítő igen jó előadat volt, sokkal jobb mint .i • első izbeni.
Kl<>adá» uian a társolat azonnal útra kelt Budapestre, bol is az o budai színkörben rsu-tortokon .Szegény Jooatlián1* operettel nyitják meg a nyárt érádat FI ridor.
— A triesfl általános biztosító ián*a«ág (Assicurazioni Generali) f. é. május tió 14 én tartott 62 ik közg)ü lésén terjesztettek be az 18!'3 évi mér legek. A zárszámadási jelentésiből iái juk hogy a társaság életbiztosítási díjtartaléka 1S93. évi deczember hó 31 én 39.757.609 frt 01 kna emelkpdett, mia kár- és nyeremény részesulési tartalékok cziméu LOGOOiO frt 07 kr. vezet tetlett uj~8fámlára *1Ö 1303. deczem ber 31-éit az érvényben volt életbi?to-Kitaai töke összegek 162 807,927 fri 73 j krra emelkedtek; az életbiztosítási ág ¦ ban az évfolyamán bevett dijak 6715,576 frt 28 krt tettek. A iüz- és szállítmány- ¦ biztosítási ágakban a díj- és illeték bevétel 1O38S7S0 frt 65 kr. volt, miből 2.729,196 frt 46 kr. mint díjtartalék' és 996 191 frt 01 kr. mint kárlartalék lett miriden tehertől menten a jövő évre átvttelezvp. Az 1893. deczember hó :11-én érvényben volt biztosításokén a jövő években esedékessé váló dijköte-lezréoyek összege 29 399 787 foriot 58 krra emelkedett. Károkért az 1893 ik évben 9 302.328 frt 93 krt fizettek ki. Ehhez hozzáadva az előbbi években
teljesített kárfizetéseket, a társasig alapítása óta károk fejében 262.401.706 Irt 51 kruyi igen is tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kártél ¦• összegből hazánkra 49.265,865 frt 80 kr. esik, melyet a társaság 154,321 káiesetben fizetett. Az értékpapírok árfolyam ingadozása fedezetére alakított tartalék 1893 á>c ember 31-én 1.190,544 írt 33 krt tett ki, daczára annak, hogy a sorsolás alá esó és a névértékükön beváltható értékpapírok csakis névértékükön vétettek f<?l a mérlegbe, mig a nyereség tartalék alapszabályszerü mérvében, c részvénytöke fele Összegébeo, vagyis 2.625 000 frtban, az ingatlan tar talék 1.289,480 frt 92 krayi összegben, a végre a kétes követelések tartaléka 80,000 írttal feuUrtatott A társaság biztosíték alapjai az idei átutalások folytán 49 IC2,470frt81 krtól 54.990,003 frt 34 krra emelkedtek és következőképpen vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követelések 8.74 7.200 frt 73 kr. 2. Életbiztosítási kötvényekre aríott kölcsönök 3 909,510 frt 96 ' kr. 3. Állampapírokra adott kölcsönök 30.170 frt 92 kr. 4. Értékpapírok 34 450,046 frt 52 kr. 5. Tárcza-váltók 528 064 frt 60 kr. 6. t (Adósok a hitelezők követeléseinek 1c vonásavh.I) 1214,319 frt 82 kr. 7. Készpénz, az intézeteknél és bankoknál 2 429,629 frt 79 kr. S. A részvényeseknek, biztosított adóslevelei $.675,000 frt. O. é. 54.990 003 frt 34 kr Ezekhői több mint 15 millió magyar értékekre esik. Az elért 812,185 frt 13 kinyi tiszta nyereményből a társaság osztalékul részvényenkin'. 120 frtot aranybao, vagyis 300 frankot fizet.
Ki nyert ?
Húzás május 9-én Iírünn: 41 26 82 08 44
Húzás májas 19-én Bécs: 25 40 32 88 43 Graz: 65 38 74 4 8 70
— sf Köszönettel vettek Igaza van.
bizony sajuáiatoa Iwtrány '
— V B—s. Felhasználjuk a tárrzát, másikra nézre jelenleg nincs tér.
.Vizbiány." Kissé erős- A jóakarat ki-tauík belőle Kgyénkést ez ügyben a helybeli lösoltó parancanoknokaág testületileg nyajtott be kérvényt s hatósághoz, mely a Tárosi tanán előtt van.
— Sopron. Nem találom, b i megkerül, azon -nai k&ldom Üdvözlet.
Ka
Nyilatkozat
Felelőn szerkesztő éa kiadó ¦ IUT0RFI LAJOS.
Alulírottak aetezetesei Gaal Miklós és Baranya} Ödön pacasi lakosok- mint Kalbenseblag Beta paesai lakos sxolgal»ró or asegbizouiaí, — másreszt Táotzos Lajos és Bsrsnyay Béla mint Bakó Gynla felsőrajki lakos megb isottjai esennel kijelentjek, hogy koztuk fentorgő becsületbeli ügy a lovagias sxabályokxak ul-
.jesen megfelelőié*; elintéztetett.
j K-it Pacain, 1894 éri. aij. 17 TántzoH t.ir.rgy i, k. tiaai Xifclós ». k. Baran) a.» stela a. k. Ba~anyay Ödön s. k.
IV yil ttér*)
k--/ -i-ijcin. militatoti fonlardokat
fmintegr 450 ktklonl>Oző fajban i, méteronkint 75 kriít 3 t>t-S5 kr g — valamint fekete. fekJr és szass s-ílyrmszófeteket 45 krt -1 i! frt 65 krajezirig .— simi, koezkás, csíkos, virágos, datnaszolt qiinődéghen tmintegy »40 Téle dispositi» ét lOSO ktilftnbo-o szín és árnjaJatbau; szállít postaiJt-es vamatss tesss a privttaíg/eadeiák iakaear* Henne-befg 0. (cs. ktr. ifi*, szállító: aeiyess-eyá a ZlHchh'n*. Miaiák póstafordulóval knldetn k. Svájcába cz^mzett levelekre 10 kros és levclcafilapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
fene, huzyti'tlraír. Iru^ydara és kS»zvényhanlalmak ellen, továbbá a lágzó és KHészlési s/ervek huruton bán-ulmainál, orrosi tekintélyek által a I.miKrS KOKKÁS
SALVATOR
.ikirnl r^Dii.lip ii'.i.
Húgj hajtó határa !
Kelieaies ízi : K&DE?en emcszítiGíö '
Kapható asvanj vi/kcreskedésekben és
gyógyszertárakban. X Salvator-forrás ííaí; Bpi rjesen.
'Uj üzlet.
Szerk. üzenet.
— V. K. A nyilt levelet megkaptuk, átolvasás titán nyilatkozunk róla
— L S. Honn nem létünk miatt történt Bocsánat
Sümegen alegjobb helyen fekvő üzlet igen elöiiyö* feltételek alatt eladó, vagy bérbevehetö. Értesülést ad Ratzersdor fer Fridiiéh Bécsien, I. Ltzenhof.
•j E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget szerk1
Grof Keglevich István utd.
cognacgyár Promintoron
mely 188^-ben alapltUtotl, az osztrák-magyar monarchia legnagyobb én legjelentékenyebb cognaciyára, * ét ** cognacjítcaak 1885. és 1886-ban *** R . l88K-ban
, .1891 Iwn
hozta forgalomba, E gyár, a msr korábban közzétett hivatalos kimutatás szerint, a muit termelési évadban:
1.178.650 liter bort doigo/ott fel s a jelen termelési [évadban feldolgozott bor mennyisegérő^mely a ni n S t évii meg-kÖzelitl, hivatalos okmányokat rövid idő múlva köné fog tenni.
Fentiek eléggé bizonyítják ezen gyár üzemének kiváló solidságát s ezért bízvást arra számithatni, hogy bárki, ki a cognacnak W~ niegb'zbaU'isága s minőségének blt&nóaégere *W su')'1 fektet, a kizárólag csak díszoklevelekkel kitüntetett s mindemül kapható
Grof Hejclevlch 1 sitiin
cognac-nt
fogja kérni
A Gróf Keglevich István utd
promoutori cognacgyár igazgatósága Budapesten.
MÁJUS 26-án HIRDETÉSE K.
•Tir
Árverési hirdetmény.
A fóméltóságu herczeg Eszterházy család hitbizományi s a méltóságos és lóüsztelendő Veszprém egyházmegyei r, kath. püspökség közös taiajdonát képező Somogy-vármrgyé-Dek TÖPŐk-Koppány községben fektö ingatlanai u. m. :
1. A Koppány cta'omán létező kétkerekű vízimalom a hozzá tar-tozó molnár lakház, melléképületek, kert és beltelkével, ugy egyéb tar-tótékaival; nemkülönben:
az urodalmi korcsma tartozékai és belsőségével alul megnevezett tisztség á'tal 1894. évi június hó & én délelőtt 10 órakor a helyszínén Írásbeli zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen íörök áron a legtöbbet Ígérőnek eladatni fognak.
2. Venni szándékozók kötelesek a malom és tartozékai 1500 frt becsű árának 10*/, toliját. vagyis 150 frtot, — a korcsma 500 írt értékének szinte 10 -át vagyis 50 frtot szabályszerűen szerkesztett zart ajánlatukhoz mint bánatpénzt csatolni, és zártajánlatukat 1894. évi május 29 ig a dombóvári berezegi kerületi pénztári hivatalnál benyújtani.
3. Kikiáltási ára az eladandó ingatlanok fenti becsára szolgál. melyen alól ezek el nem adatnak.
4. Árverezni kívánók a becsérték l0'/e-át készpénzben bánatpénzül az árverés megkezdése előtt az árverést foganatosító Tisztség kezeihez letenni tartoznak, s csak ennek letétele esetén bocsájtatnak az árveréshez ; kijelentetik azonban az, bogy a mennyiben az árverés után közvetlenül felbontandó zárt ajánlatok legmagasabbja az árverésen elért vételén összeget túlhaladja, ez a magasabb ajánlat birand az árverés eredménye felett érvénynyel és a magasabb zárt ajánlattevője tekintetik vevőnek. ,
5. A malom elérendő vételára az árverési cselekmény és kötendő adásvevési szerződés jogérvényessé váltától számítandó 3 év alatt a vételari hátralék után járó 57,-tóli kamattal félévenként előre két egyenlő részletben minden év május és november hava első napjaiban a dombóvári berezegi uradalmi pénztárba befizetendő, ellenben ,a korosma vé telára a kötendő szerződés jóváhagyásáról nyert értesítés keltétől számított lö nap alatt lesz a már emiitett pénztárnál lerovandó; megje-gyeztetvén, hogy a malom elárverezésekor letett bánatpénz a vételár utwlsó részletébe kamat nélkül fog beszámitatpi.
6. Ha az elárverezendő ingatlanok vevője a vételárakat pontosan le nem fizetné, letett bánatpénzét veszti, és a szerződés megszűntnek tekintetik, és az ebből eredő összes károkért eladónak teljes kártérités-sel tartozik.
7. Vevő a megvett ingatlannak az adásvevési szerződés jóváhagyásának jogerőre emelkedése ntán azonnal birtokába lép, s e napfól fogva az azután járó mindennemű adók és közterhe*, ugy a tQz elleni biztosítás is ötet illeti.
8. Miután az elárverezendő ingatlanok ez idő szerint bérbe vannak _adva. ezen fennálló bérszerződéseket azokból folyó minden jogokkal és kötelezettségekkel együtt a vevő fél átvenni és türui tartozik.
A többi részletes feltételeket venni szándékozók az emiitett dombóvári berezegi pénztárnál vagy a berezegi főügyészségnél Tamásiban betekinthetik.
Tamási. 1894. május 10-én.
Herczeg Eszterházy uradalmi tisztsége.
83f,/894. tk.
Árverési hirdetmény.
A letenyei ktr jbirósáe mint tkkvi hatóság kö/hirr^ teszi, hogy a kir kíncv tárnak líuzsma'.i:.-Jio'íüia özv. Gütmajer Ferenczné perlaki lakói ellen* 263 frt 18 kr töke, 6 frt 75 kr. végrehajtás kérelmi, 6 frt 90 kr. eznttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék (< letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő rátkai községi 82 sz. tjkvben A t 94. hrsz. vált-ságkötele* 648 írtra becsült Ruzsmann Rozália ö'.v. Gutmajer Ferenc/.nét illető l/a része a rátkai község bíró házánál 1894. éri jnalui hó 16. napján d. e 10 órakor Dr. Tuboly Gyula n -kanizsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett bec-tár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni
Kelt Letenyén, a kir. jbíróság** mint telekkönyvi hatóságnál 1894. évi márcz bó 17. napján.
N.UNKOVITS kir. alj.-bíró
HOLLANDI
jKLKTBIZTOSITÓ RKSZVKWTÁRSASÁdl
(Algemeene Maatschappij van Levensverzesering en Lijfrenté)
A ivl ST K RI) A M B A !\.
A legelőnyösebb feltételek és módozatok mellett köt biztosításokat
a z ember életéra
1892. ev vegéig 73 millió korona biztosítás köttetett.
Magyarországi vezér-képviselőség:
Budapest, Koronaherczeg-utcza 20.
Igazgató :
Tolnay Lajos
min. tanícsos, országgy. képviselő.
Titkár >
Stignitz^ímre,
A vexérképviselöség mindennemű kérdésre szívesen szolgál felvilágosítással.
REFERENCZIÁKAT
a magyar általános hitelbank ad.
HARMINCZHARMAMK ÉVFOLYAM
MÁJUS M-íu
BUDAPEST. V.. KULSO VACZ1-UT 46
Árjegyzékek kivánalra bérmenfve.
Szálloda megnyitás.
Van szerencsém a c. é. közönséget tisztelettel értesíteni, hogy * KESZTHELY város által * Balatontarton njon-uan építtetett \
„Hullám1' szállodát
és az azzal kapcsolatban levő
kávéházat
május hó 6-in megnyitottam.
Az aj szállodában, mely a Balaton közvetlen partján gyónyorfi kilátást nyújt az egész Balatonra s annak somogyi és zalai partjaira — teljes com forttal berendezett lakszobák jutányos árakon kaphatók.
Nagy nyílt terasse. Kellemesen fedett ebédlő. Kitűnő ételek és italok.
OLCSÓ PENSIO. Fényesen berendezett kávéház, ahol számos bel és külföldi napi és szaklapok olvashatók.
Kényelme* otthon egyesek és családok részére.
A nagyérdemű közönség pártfogását kérve maiadtam Keszthelyen. 1894. május hóban.
STRAUSZ MIKSA,
szállodás.
- BirtokvéteL
készpénzfizetés mellett megvételre keresetik egy
mám birtok
150.000 frt értékifí ; és eRy
ASSICURAZIONI GENERALI 1893. ÉVI MÉRLEGE
Nyereség- és veszteség-számla az A mérleghez (1893).
500.000 iorlnt értékB. Kivániatik : jó atán-tófold. értékes erdő, kastély, jó pucdasigi épületek. .Ajánlatok csakis * tulajdonosoktól in-áézendök
PATZ RICHÁRD hoz
Bécs, IV. Margarrthenstrasse Nr Ii.
A ki
YuOoé szaporítani
..kiírja,
az forduljon esry tapasztalt bankazakférfiuhoz, a ki állásánál és összeköttetéseinél fogva a pénzvilággal, a tözs-deheljiet fölött leghatáro-zottaohan van tájékozva.
Kis\ tökével havonként könnyen lehet néhány száz forintot keresni. ^
Közelebbi felvilágosítások „I.ucrativ' ala't Budapest, főposta, poste restante eszközöltetnek.
GAZDÁKNAK
éa takarmány szállítóknak
különös figyelmébe. Igen kedvező feltételek melled kölcsönzők
vízmentes ponyvákat
kazal letakaráshoz, takarmánynyal meg-rakoit vasúti koc-dkhoz. stb., a miért is ponyvák bevásárlása feleslegessé válik.
Mindenféle természetesen telitett és kitrányozott ponyvákat, ujakat és használtakat rM" /, nl olcsóbban adok. mint bárból
Zsákok
ujak és használtak, minden gazdasági terményekhez alkalmasak, rendkívül olcsó áron. *' ~>
Repcze és behordoponyvák
3 frt 20 k:tó: 4 frt 20 krig és feljebb STAGEL ADOLF Bndapeal, Arany-Jánoit-otcit, 10.
A tétel neve
1. Díjtartalék a mult évről :
S) luzbirtolilál .... t>l ualliltnany biztosítás í) fc*bi«o*ita« . .
•.•Tartalék oly karokra, melyeit lr« (..-;"¦¦¦•¦!¦ voltak : a: tüiliLrlalrtaJ "ni izJUimanybirtuiilá! C jec bút osilát
Lí. Ihjak a i.-rleack kviitijuii;
a) ....
b; ujlliimjiij híitositja
e; jeebiítosítat ....
il'. Uikict biztosítás
4. Vtáuaiéritea baje*et károk .
5. V materit«1 baleset jutalékok
fi. kotveayiHetekek
:e efedra 1) Ji li liViilfltjiiiúti'ii
ra-tekekre adott előlegek kamaiai c Állam, el Bua erlckpapiiok tannini et osztalékai d) Kamatul: vakétetiamit.uboL lot) —uaailál»l et
Czíet pVagyoa^ Omo
23+4225 2l| ÍOM6 Ká
474762 37] Stó3I2 IS] 3967 09}
L*<«305 tíl 47556 43 3Y9347 I^IOiltHTJ OS
i88mi flú
90901 «
1107 L3]
Í79W7
{10434822 OS
A tétel neve
1. Vüzombirt olititi dijak :
a) tűzbiztotitái.....
b) irálliUnánybirtoiitái
c) jczbittoíitái.....
d) haJcsetbiztosita*
2. Karok : \
1 .r v-.^..;.l1"firt*éjt^ár..iszeícek a] tabulatiti! [j^^^cme ki uem fiz. katfkra b, aiallitmasy- I kifizetett karaitzcgek
b Let out ai | tartalék mec ki nera fiz. karokra
*^UeRfií k k
dl baleaetbirtoiitai.....
3 íJijtartalék 1893. deci ero ber 21-én rocí fo]
a) tributo aitai (
b) uátlkniaDybutotíu C) jejr. biztos itat
4. Jutalékok -
b) uállionanjbúlotitál
c) jeebtziotiiai . . ¦
d) balesetbiztosítás (jutal-a S. Ákalíoot kezelni kStucXtV
é.) tOxbatosicá* . b) tuIlitniaD> biztosítás C) jef-búwsit** . « Adók ét illetékek -
a) t&zbínotila* .
b) szilUtnvátty biztosítás
c) Jccbiitoutii .
7. fu elUtin pénzt>i kamatai
k i frt kr( Vagyou | a d ^ v f frt kr fn ka-
ssaswn 7s 90C7T3 4S
li 4.MISÍ.7 64 4M1EÍ7 C4
Ut SH7I6I» ti . «4»"6*JC • S i.t «y*ifiÍ3 = . UUíkU l in lS*06Mt - . I-ftí« butOHUMjir A ' usisars; sf USO»*/» " "^lSWK SS ItWJOl 36 ísonwn G7 1 IMMW
1019" - Í7.S394 +í f7393*4 46
STJÜI !1
WNM «3 KMI139 9B uníiav »S
: ;. ¦: eUSúGK Sí »1 61 74SU97 03
t4ú9ffl Cl
•ysrwSj 1»1N !« 31« «7 M JÍ7M : tW UJWttl — 534:28 -t
0s*«e. - - 34JOK07S ÍS
Nyereség- és veszteség-számla a B mérleghez. — Életbiztosítási osztály (1893)
3. laijbeví
1. Isjtarialek a mult cytüI . .
le • 'i ¦ut!>.t •¦.«-«......
2. Tartalék rlccjcml.cr Sl^cn ficcCbea len* Icáfolvi ! a, halalcteiie alul., bun.HtaaokTa . !¦ cleleue siúlá hÍMmil aSIlSlI¦ I c ianadékokrs Mota limiiiiliiiiliíi .
. 1) k ,1: viunntlitrii.utan.kra
. h.Il.elycieti lakék j.,ie>leliiic
a' I.;;.. ; . .r:.>.t. ...tiui;,
b) Értekekic adón ckMccek luua.ilai
e] Átlani. ei más éi:ek|>apir<Jt kamatai .
Ai Lijibu.k f; Életi.utowu^ í
. Síci'iiz különféle ért •kentetek íulytj
i tri.ló .>tuíj[ek a turveoyci
wiuai zi
MriV.i f.
sia»» ,*3j 1401
isaam n«i rwsn i«r:'ji« ;4l 19K7KÍ 5S|
I74644S 3;
Kiimi aaj sobKiHati
79X13 27 ísaoesö 25
ititi tokért ' 1) halalevetre «obi bUotititokert -
¦ Tiaronbuicriiliiuk fejein
3. Kotvesy-Viisja vaiar latok
4. Dij- « k..HieKtar- i a) Halaleaewe talek ai ltW4. ivi bi Kieleire
I e) jaraackbi
M1145 4B]iMMtH -
Laevvcva a kíeeéuiteii reiaktekct
Sétio-tarulek
b. Orvou tinte let dijak (Jutalékok
7 KóUtesrek
8 Adó et belyee
9... Kamatok a n,eiemei>)n>e! .jirtotitoliak ja< I» teina kete» k..«eieleiekre V' *
* ¦v»rw»|
Az ASSICURAZIONI GENERALI vagyonállása 1893. deczember 31-én.
t adutlcvelei
léke be i
11 fuctett r
földbirtokok ((aidatáiri kltarraJ) • -
1 1A93. licer chi ber 31 mc^ cl acni adott j;ardaaÍKÍ termények a lill 11 i|_ f..ldbirtokaiból i K.kijiunk j tarwuc e let bui ut itati kötvényeire b> Aktív életjáradekok ct JcLaJvg ahai birtoiitou, a felek halálakor felveendő lűkek vételára - ' - •""
naturi jelaaiosilAK birtmiiou \ ¦
lokc-k .,lcta.t.ok iniratlanokra \ *) W»'» t« 1.1*100.4. ^
fj*U^°^ű"'i!>b* I b] hátralékos '. 17Ö.- | *
rt ék papírokra
Vatták a tarciában bl'lceck a jeirilojíoirtalyaak ,ilaptc [. CX. c; i>ont] ¦ f'.artk lulyo IrámlJn kaHssUaC bukóknál cs ktlcUnteretekftcl Ketaoeiu'keulet. a tri cui et vcleadei icarcüi-iaeíik peautáiabau KetrpCBi kcirlct a finkftk pénrtáraban ...
Mnadvánr a vúronb&tölit..k tiamlaibi.l ....
Maiadvany aj int eret bókjainak laamliíból .... Maradvány w^A mérleg folyó uimlajábol - ¦ . v, a] Adatuk kulonli..i.-, errmek alali . .
b) Ad-tok jelraloc kíkion,>kre' hátraléka* kamatokkal el Letetek keinsig et butositek Kyaiúnl dl Letel '¦j%ltfhrniedt alapítvány
llijtartakk atailott eleivitronbinout. BhI orral r» vatwckrcuyek a tárta
táblák, p*pir- et ujoavlalvacy a* oixret rali rjolejTcrett jvtalekok et li «risalili kbhsccck
tánatac ouzet ^livatalaiban. ciéj;
r IMO. detieni ber 31-e
SMISS I690T «1*» «49U7
39691L o;
1000 UŰK4K. 2S
sono
Ossiesen !
"fL frt IkP
J75O0—j 3*
on i *ts al
.„-,¦„. 9G
17067« 47 17Kj76a 4T
36170 SI U.W046 32
so
Ha91»86 d Ífv34»ál 58
79Ú+S t»j 4299HJ S4
524791 «! 52179169 379515 3t| 776431 38 6430 611 7430 61 5W05 M) ICCTtfi »
1*798*47 45;47.".?.>2ta «5a«21!*W 50
AlaptSkc Tartalék i
Ingatlan tartalék Tartalékalap
tietek fcdeirwre i) Díjtartalék steí evvenyben lev '¦ 1h tvnrtatokrt aa A tneilece.i b) ¦ • - 11 iwrrW-Jen
Tartalék bejelentett, de decaembei 31 tn ntc« ki o betett karokra
st A mérlegen a H metlelei.
""SÍS." *S I «a*»» to-* <»
mcsyBVel turlotiiot- | YegyCt birtoiitj* • II Sa|
A hivatalnokok ellátási pcnrtaiaaak vaijt-u JeUalo?h«cki6k
í.i:'.í::r; a * .;¦ : - iramUjaa
E^Cyestcjr. ai antciet bokysuuk saamlajar a) Hilckrik kuloaboao tonekci b> Letetek keretiét f;i bír!cinek ryaBaat
A B mer le K i.!v la antikjának -. .;
Cidoa. alarm van r
üoldachmiedi alapitvaav ......
Fe kilátható nyer ele L
A 11
f,i ki írt kr
use jkki - sessoun —
13iLáuo — I3I2TKIV
77531« 7* 41«» 5"
4<K»»i — 13-94« M 4rt«J0
¦f.SXSM. Iá _ |
Wsmm
2Tr»2M7 4á 475-f*2li3 I
I..1MJ Sl
-í-i: ¦•:
«SRI 5ft 4977 50
tifili i íj
1 s kit &ab. issiciiraiioiil Ceoaill tckpoiil . u.í:ísi;.-. Tritstba: Besso M.. Dr. Camillo Borza, Báró Bruck Ottó, Dr. Calabi R-. Báró Horpurgo Joisol. Sasré V.
Mairy.-\T^ reztsl vezerüKyrtílkséK.-Budapeaten. Dorottya-utcza '.O. sz., u Intézet uját háziban.
Bövelib zár>'7.inuulási jeleu''«ek agt "lanti f.iaifvr.í.k*éeo<í kaphatok. Urvanott felvilaKoiitáank • leenacyobb kéMnéVaH adatnak é» *»*•. tfli . s7állttmánv- í< Bvccbi^tjisita^iic ar. Asulf-urazloni Genfrall, jégbiztosítások a lagyaT jíg- t» vlaaaablztoaltí reaaT.-táraaaáf *s ü»aí«M' elleni biztosítások sz El«ó o iáit bileant íllen bittositó-táraaaág számira a legelőnyösebb feltélelek é» legolcsóbb dijak DWllett fogadtatnál el.
A nagykanizsai föttgynökség 8CHEBTZ éa ESBLAWPEB___
Nyomatott If). Wajdits József kSnyvnyomdájában Nagy-Kaoizaán.
- 4