Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.05 MB
2010-01-11 14:41:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
956
5370
Rövid leírás | Teljes leírás (400.37 KB)

Zalai Közlöny 1894 023-027. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


XOT-KAWim1894.Jonlus 2-án.
T7i Ár\':
b frt — kr. 2 frt 50 kr 1 írt \'?5 kr
Előfizet* Egész erre Kél évre icgvedrvrc
F.gjr* aarnsB 10 kr.
HIRDETÉSEK k*->&ln>s petiliorbao 7. muwlinir , ¦ minden luvsiilti sorért á kr.
jíyilttérben
[pttit soronként itt krért Tétetnek - .- illeték minden -l\'; "-" hirdetésért 30 kr. liieteadö
XXXIH. évfolyam.
A iap szellemi e« tsvagi r-s/.ét illető aiadea kájlcmény BiUrfi Lajos scerkeirtö-kiado nc»er» aúmzvtteii >a:rr-IÚLMÍx»* a fct-r-stentve tü\'tézendák. p~ _m _
rm« - levelak u--o f.>g».J tatnak «1.
ÍMinUL TJHxzaitetMLuldelnrk
„a nagy-kanizsai Bélzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a" .Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a ,nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes tfi>o!tó-egy)a", a „nagy-kanizsai kisdedneveló ígyesölef a .nagj-kanizsai tanítói járáskör"
aőegyíet-, ^n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet- a .soproni- kereskedelmi iparkamara- nagykanizsai M^^^^T^,^^^
.nagy-kanizsai keresztény jótékony
\' ™ \' - ¦*— w - * r----------—\'—\'K-< uAK*HKiu/aai «. m \\ aiaíztmatj vaisa* titvaialos lat
HETENKINT EG YSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TÁRTALMII HETILAP.
Pénzintézeteink.
Köztudomású dolog, hogy pénzintézeteinkben rengeteg mennyiségű pénz van elhelyezve, mely hogy nem hever gyümölcsözetlenül, arról bizonyságot tesznek az évi zármérlegek és az osztalék, mit az aránylagos forgalom által teremtett jövedelemből nyújtanak a tőke boldog tulajdonosainak. Hogy a forgalom és tőkejövedelem, az egyes intézetek keletkezésétől számítva, éven kint mily arányokban növekedett, arról nincsenek biztos adataink, de annyit tudunk, hogy pénzintézeteinknek majd mindegyike felvirágzott s vagyonilag biztos . és jó lábon áll.
Nagyon természetesen az olyan intézetekre, melyeket a nagyközönség tart fenn. a melyeknek felvirá gozásukboz a társadalom minden rétege hozzájárul, a közélet terén bizonyos erkölcsi kötelezettségek is nehezednem, melyek elől kitérni alig lehet s melyeket\' megtagadni elfogadható okkal nem is lehetne.
Elismerjük szíves készséggel, hogy pénzintézeteink az efajta erkölcsi kötelezettségek elöl nem igen szoktak kitérni s anyagi erejükhöz mérten hozzájárulnak minden nemes, jótékony, emberbaráti intézmény és egyesület segélyezéséhez, hogy mondhatjuk, alig van alkotás, mely egyúttal pénzintézeteink áldozatkészségét is ne hirdetné. r
De megvalljuk őszintén, mi a pénzintézeteknek társadalmi szereplését és ügykörét nem kizárólag a humánus cselekedetekben és a kö-nyörület munkájában keressük, va-laminthogy üzleti működésüket sem tartjuk annyira megszór ítha tónak, hogy az csak kölcsönzésekre és ér-rFEpapirok forgatására szorítkozzék. A pénzintézetekre nálunk azaz igen
| szép és kulturális tekintetben igen ! fontos feladat vár, hogy megteremt-! sék a magyar gyáripart, melyre a ! vidéki városoknak ma holnap oly \\ nagy szükségük lesz, ha a munkás-i osztályt nem akarják kitenni a biz-\' tos nyomornak, a kényszer elzüllésnek. Mert ha vesszük, hogy az ilyen irányú tervek és kezdeményezések, melyek néhol a gyáripar megterem ; tését ezé I ózták, mily indolencziával találkozott, ugy akarva, nem akarva, azt a következtetést kell levonnunk, hogy a vidéki városokban a kereskedelmet és ipart emelni egyesek kezdeményezésére éppen nem l"het, : hanem a töke faktorainak kell az ügyet kezökbe venni és megvaló-; sitani. , V
Tudtunkkal ugyanis több százezer i forintra rugó értékpapír hever pénz-i intézeteinkben, m...