Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
3.12 MB
2010-01-11 14:59:03
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
540
5125
Rövid leírás | Teljes leírás (450.18 KB)

Zalai Közlöny 1894 036-040. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Mf.Y-KAiTOA. 1894. szeptember l-éo.
Elöfixetími ár: Eg»fi ént . frt — kr
Fél évre . . 2 fn 50 kr
N^eiiéTre . . 1 btil kr
Krjr» Kitm 10 kr.
HIRDETÉSEK í> tiasalms petiUurbi .i T. másodszor ¦ toráltbi sorén 4 kr.
NY] LTTÉBBES. Uí-\'-:\' soronkeul !0 krert Tétetnek Ifi. Kincstári illeték niiuden egyesi birtlvteBTT 30 kr. üzetendő
36-lk szam
XXXII!. évfolyam.
reszveny-tarsasag , & aöe\'gylet". .,o.?an: zsai
Kotori takarék pénz. tár .Dagy-kaüizaaitMitói JiriskőrVa.üagy-kanizaai k-reaztény , jótékooy
A iap ízeiitmi é« anyag\' ré*x4t illető síndea koxlemeaj BaUrfl Lajos tserkesjrtő-kúttó nevére cximzitten JUjrj-kA«lz»*r» bérmentve tntezeadftk
Bér»Vntetlen levelek utcák
Kéziratok i i«*za tt*-n! i. i: j *t*-1 n - i
a nagykanizsai Délzalai Takarékpénztári „önsegélyző szövetkezet*, a ,nagy-kanizsai- és fityefaázi önkéntes tözoltó-egyief, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület-
izr. jótékony nőegylet*, .szegények UpWézeteV a .katonai badastyáo egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kűlvál*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEG Y ES TARTALM U H E TI LAP
kőzgyüléd tiftz
Tanfelügyelőnk jubileuma.*)
- 1884. július 27-én, esii 9 órakor kondult meg a zala-egerszegi lélekharang: a tanítók atyját siratta. Szivünkben gyászszal álltak körül Krób Pál koporsóját; a mélyen érzett fájdalommal a bizonytalanság érzete Ölelkezett lelkünkben : hogy az utód követni fogja-e a ne-meslelkü elöd áltat járt ösvényt?!
Nem csalódtunk. Megtörtént a kinevezés "és az uj vezér, dr. Ru-zsicska, Kálmán, Zetnplémvármegye volt segédtanfelügyelője, 1884. ju-lius 30-án elfoglalta állását, hogy megkezdje a nemes munkát ott, hol boldogemlékü elődje elhagyta. Az augusztus havi vármegyei gyűlésen mutatta be magát először és a közigazgatási bizottsághoz intézett szavaiban kifejezést adott abbeli szilárd elhatározásának, hogy igyekezni fog minden erejével e szép multu, s történelmi nevezetességű vármegye tanügyének felvirágozta tásán lankadatlanul közreműködni. Hogy áldásos munkájának sikerét minél inkább biztosítsa, 1884. szeptember 12-én „N\'yilt Ievélu-ben kéri Zaiavármegye népiskolai hatóságai-, gondnokságai- és iskolaszékeinek támogatását.
Alig egy havi itt működése után, hogy mily buzgalmat fejtett ki szeretett tanfe\'ügyelönk, eléggé tanúskodik erről Csertán Károly ; akkor még bizottsági tag beszéde, ki meleg szavakkal emlékezett meg — a szeptember havi megyegyűlésen — a tanfelügyelő ügybuzgalmáról, kérve Őt egyúttal, hogy továbbrra is ezen az uton haladva, igyekezzék a vármegye tanügyét felvirágoztatni. Indítványára a bizottság elismerését Jejezi ki a tanjelügyelönek.
számunkra későn érkezett
Ez volt annak a koszorúnak első virága, mely a tanügy munkás vezérének homlokát díszíti. Ezt követte több és több, az érdem méltánylása a legfelsőbb helyen; ezen koszorúba fűzött ismét egy szép virágot. Zalavármegye tantestülete e hó 23-án, midőn a Csáktomyáu megtartott jubiláris gyűlésen, szeretett vezérét 10 éves működésének évfordulójakor üdvözölte.
Már az előző napokon fellobo gózták a csáktornyai hizaka t A gyűlés reggelén szentmise volt a Ferenczrendiek templomában, onnét azután taraczkdurrogatások között indult az ünneplő közönség az államiamul képezde torna-termébe, mi ez alkalomra szépen fel volt díszítve. A díszes, közönség soraiban ott láttuk : Svastics Beoó* főispánt, Balaton József z egerszegi apátnrat, a vármegye és a muraközi papság küldötteit Csáktornya város és az iskolaszék küldöttségét.
A jubiláns gyűlés 9 órakor nyílt meg, Üdvardy Ignácz elnöki b...