Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.85 MB
2010-01-11 15:02:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1100
5357
Rövid leírás | Teljes leírás (264.31 KB)

Zalai Közlöny 1894 041-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
33. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGY-KANIZSA. 1894. október 6-án.
El&fixettni ár: E*é« érre . . 5 frt — kr. Fe! évre . . . 2 frt.60 ar. NcgYedétT* ¦ ¦ . 1 frt \'?6 kr l.lf.i «• * szaru 10 kr.
HIRDETÉSEK hasábos peiitsurbao 7, masodazor ¦ auuiien további jnr«rt 5 kr.
N VI LTTKRBEN petjl soronként 10 krért --•j Kincstári illeték minden egyes hirdetésen 30 kr. fisetendő
XXXHI. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi\' részét illető ainden közlemény Bátorít Lajos szerkesztő-kiadó Herére imzeiteaXagy-Kanlzsá-ra "bér-mentve ifiteieqdfSt/
Bércnentetlen Jerelek nem fogadtatnak el.
Kézíratok Tissx&nemkaldetKek
részvény-társasig*, a
DÓégyief, .,n.Aanizsai izr. t-------J —„_,._. , r—0——r-------- —«~-« o-«-atJ«u ^j1" • »owh,wu» *<r.*»M«ioaiui ipitiiauia.ra- nagjKauizaai kuivaiaaztmányának hivatalos
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
,an3gy-kaniasai DélzalaiTakarékpénztári „Önsegélyző az«vetkezet*, a .Kotori takarékpénztár nagy-kanizsai- és fityeházi önkéntes toioltó-egrlef, a\' , nagy-kanizaai kisdedneieló egyesület« a ,nagy-kanizsai tanítói jiráskör\', a ,nagy-kanizsai k-reszl
jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete\', a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kulválasztmaoyának himaioj lapja
któber 6.
Gyászos\' nap ez! Véres emléküől szorongva s«jog a magyar kebel. Népeknek istene! Engedd, hogy K tusát édes vígasz váltsa fel; Engedd, hogy e gyászos mait alkonya Dicsőségünknek legyen hajnala !
Add, hogy a föld, mely ártatlant takar, Hós honfit a népeknek ezriból, Konnyü legyen, miként nekünk nehéz, Megválni "annak hűs emlékitől ! Add, hogy buzgó imánk szeot szózata Bússzirünknek legyen gyógybalzsama!
Add, hogy az eszme, melyért hős halált Haltak a zsarnok -önkény pallosán : Hitünk erősítse, ha csuggedüuk, Ha vész-vihar zng által a hazán. Hogy megmutassak a világ előtt: A*\'eszme él, csak ók haltak meg, ók !
Béldi.
A nagykanizsai Kisdadnevelo Egyesület köréből.
Vidor Samuué eiDÖk uruöhez. Nagyságos asszonyom!
Ez évi június hő 7-én kelt nagybecsű soraiból .értesültem azon nagy kitüotetésról, hogy a nagykanizsai üisdednevelö-egyesület engemet tiszteletbeli tagján! megválasztani kegyeskedett
Rendkívüli elfoglSllságom folytán csak ma vagyok azou helyzetben, hogy ezen Ör*Ökre lekötelező gyöngéd figyelmet igaz hálával köszönjem meg.
Nem fogok kísérleteket tenni méltó szavakban Kifejezni azt a mély meghatottságot, amit a közpályán nyújtott ily magasztos erkölcsi jutalom kelt egy eszményekért élő és azokban tántorít hatlan meggyőződéssel hivő
emberben; csak arra kérem Magy-ságtokat, fogadjanak bizalommal hü szövetségesül azon kimondhatatlanul fontos feladatban, melynek betöltésével egy porszemmel mi is hozzájárulunk fajunk fen tartásához.
A kisdedek védelmében egy nagy nemzeti kötelesség int felénk!
Ezt a szent szózatot az Önök nemes szive Nagyságos Asszonyaim nemcsak meghallotta, de Nagy-Kanizsa város kisdedvédelmének évtizedekre menő gondozásával már örökre her-vadhatlan érdemeket szereztek maguknak.
Ugy hivatalos állásomban gyökerező kötelességem, valamint az egyesület részéről ért nagy kitüntetés egyaránt Ösztönöznek arra. hogy a nagykanizsai kisdednevelő * egyesület czéljait hivatalos és társadalmi keretbe minden erőmhöz képest előmozdítva, Nagy-Kanizsa város kisdedvédelmének felvirágoztatásához Najtfságtok kegyes támogatásával, én W hozzájárulhassak.
Ez egyik legkedvesebb feladata lesz közpályám második évtizedének; mint amily nagy hálával tartozom a mélyen t...