Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.74 MB
2010-01-25 10:45:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
936
5850
Zalai Közlöny 1895 009-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VnV-KAflrcSA. 1895. márczlus 2-an.
széLm.
Eiöftxrt+xi fyr:
ICfMi $m . 5 fn —
[fél évre- . _> ín :">U
JN.giédevre . . i tn 2b kr. t.vyv* sz»nr 10 ir. 111 KI i KT KSK K ti**alu>s petítsnrlmo 7. naásmlasu s unuden u>v*bi>i sorért ,H ki
NYII.TT EK U KN etil *<>nink»\'iu 1<i krert vételnek tíiucstari ilinek nuucii\'ű\'egyel QirUt-loieri JW kr utr;ei>dí>
ZALAI KÖZLŐIT
XXXIT. évfolyam.
A lap széliéin és ajjyagt vészéi illető mindet közlemény Bátorfi jl.ajn- sserkesíiö-kisdc neváre címzetten Kagj-fJM ixsara bérmentve intézeodök
Bérmentetlen letelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vl*»zanein kQldetaek
A nagykanizsai ,;Ipar-Testületí(, ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarékpénztár r^zveny-tarsaságV a ."agy-kanizsai- és galamboki önkéntes tO,oító-egyUf, a .oagykanizsai kisdednevelö egyesület\' a ,nagy-kanitsa: tanítói járáskor", a .oagy-kanizsa, s-resztény jótékony .-nőegylet , tn..anizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete-, a .katonai badastyán egylet ¦ a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai kQlválasztmányának hivatalos lasj* 1
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
. ki izraelita nttközség közgyűlése.
A közgyűlés f. hó 24-én délután négy órakor tartatott meg a hitköz ség tanácstermében. Megjelent össze-seír 02 tag. Gelsei Gutmann Vilmos kii-- tanácsos elnökölt. Jegyző: Barta Lajos A közgyűlés nagyon simán .foiyt, le. Semmi ellentállás nem volt tapasztalható, a megjelent tagok ritka egyetértéssel járultak hozza mindenhez! Az ellenzéki szellem nagyon ki&bangu volt és a barátságos viszony a kormányzat és az adózó perigárok közt a lehető legjobb.
liarta Lajos felolvasta szép jelentését, melyben a számok szólnak legékesebben. Tiz ezer forintot ad a hitközség évenkint szegényeinek, és-7400 forinttal felérő tandijat enged el szegény, de érdemes tanulóknak. Az 1895 ik évi szükséglet körülbelül 50.000 frtot tesz ki Ezt a kiadást senki nem sokalta, nem is keveselte.. csak egy tag szólalt fel az ellen, hogy a hitközség a többletét, mely 196 frtot tesz, ne nevezze nyereségnek, mert ez profán dolog és csak közkereseti társasághoz méltó. A számvizsgálók választása volt az utolsó tárgy, a melynek kedveért a közgyűlést az elnök 8 napra fölfüggesztette Némái, csendesen osztott széjjel a iröígyülés, csak egy tag jegyezte meg halkan: „Uát köszönetet nem szavazunk?" De még a szomszédja sem értette meg a beszédét és_igy_^még a köszönet megszavazása sem háborgatta az áhítatot, t A jelentés lényegében a kővetkezőket tünteti föl:
Az alapszabályokat beha\'ó tanácsko zás után módos ltot ták. A kereskedelmi iskolában az 1893—94 ik évben tartották* meg az első érettségit, még pedig íuluüe kedvező eredménynyel. A kiküldött miniszteri biztosok, dr iíuísieska Kálmán, zalavármegye kir tanfelügyelője és Kirchknopf Frigyes, soproni kamara:
! titkár ez alkalommal legnagyobb elismerésüknek aduk kifejezést A? iskolaalap az 1894 év végén 6221 frtvolL Néhai YYabrmann Mór hagyatékából az iskola alap javára 300 frt adományoztatott. A tanintézeteket látogatták. Az elemi fiúiskolát 193, . leány . ?97 A polgári fiúiskolát 141
A keresk. kft/.épisk. 98_
Összesen 629 uövendék. A többi városi íntézetbeo hitektatásban részesült 324 tanu\'ó. A jótékonyügyi szakosz tály szegények segélyezésére fordított 944*f! frtot. Végül 343 tanulónak 7430 frt Laodijat engedett el az elöljáróság.
A népmozgalmi adatok a következők: Házasság köttetett 34, gyermek született 81, meghalt 27 férti, 29 nn, összesen 56. A hitközségnek az elmúlt évben 453 helybeli és 95 vidéki, összesen ¦ 548 adófizető tagja volt.* A hitközség főrabbija által kezelt anyakönyvi hivatal kiadott születési bizonyítványt 245-öt, házassági bizonyítványt 39*et, halotti I bizonyítványt28 at, életbizonylatot 81-st, ; hirdetési bizonyítványt 15-Öt, családi - értesítői 4 et, különfélét 342 Őt. összesen 751 ünydarabot.
A nagy szorgalommal és ügyszeretettel Összeállított jelentést a közgyűlés megéljenezte.
Gozon Imre tanító
kitüntetése.
littka és szép lélekemelő ünnepélynek volt szemtan uja a szent-györgy-völgji ev. ref. egyház és vídékének közönsége, febr hó 19-én a délelőtti órákban, ugyanis ez alkalommal tűzte a dunántúli ev. ref. egyházkerület Főtisztelendő püspöki hivatala által az örségi ev. ref. egyházmegye kebeléből megbízott küldöttség U felsége apostoli királyunk legmagasabb kegyéből Gózon Imre tanító uruak mellére az arany érdemkeresztet."
Az iskola terembe egybegyűlt közönség előtt éljenzés közt megjelent ősz tanféríiut Xagytiszteletü
T X a G L A.
Murkácsy Olga halálára
A szív fájó sebe alig hogy beheged: Sím I ionir.i halál ujabb sebet ejtett. Ket éve hogy tíixit letettek a tóldbe. i>nnunket most Olga hagyott itt örökre
Mirrt kell a sz^puek. a jónak elmenni Hi<leg g kozé testüket temetni ?
Alig hogy a\'bimbó kipattaoui keidéit : Kihervadt, megfagyott, végképpen elvesztet !
Kzer -iraant között van a Giti lirja, Kiborult a család fájdalommal sírva. Lelke órize a«t, mely az égbe szállott, l>e az a sir még is oly egyedül állott
Mintha ft szép halott suttogna, intene : .Jöjjön kölnietek ínég egy hozzam ide ! Szép családi kiirbeo ti boldogok vagytok. Ah *le én ide kOuu oly egyedül vagyok."
A halál "ngyala -szárnyat suhogtatta^
Hogy ifMyiket vigye, rsak azt nem tudhatta.
»"tt v»u a viruló szép szőke hajadon.
De azt nem viheti, mert boldog menyasszony,
Kivitte hát Olgát a halál angyala . . . oíy végetlecul nagy a csa\'ád bánata I A kedves leányka már a hideg földé, I>e a ( .zí sirja nincs egyedül többé
HALÁSZ MARCIT.
Csongor Bálint.
Ott-a poros országúton — Négy axáll de«zka alatt — tioruyed öreg Csongor Bálint íj lépeget nagyokat.....
Nem a desaka nt-hér neki. Jdai bántja a lelkét —
Mezey János óri-szent-péteri lelkész ur meleg szavakban üdvözölte. Jól átgondolt szavaiban hűen ecsetelte azt, hogy a legfelsőbb helyről jött elismerés csak az oly* egyéneket érheti, kik erkölcsileg %s szellemileg minden tekintetben megütik a mértéket s hivatalukat a tőlük telhető lelkiismeretes pontossággal betöltik. Beszédét, mely a kritikától teljesen ment, több izbeii hangos éljen szakította félbe3a Mindenható áldását kérve a dicsőén uralkodó királyra, feltűzte mellére a tanügy terén oly sokat fáradott, testileg mégaggott tanítónak a királyi kegy fényes jelvényét, az arany érdemkeresztet, a mikor ismét sokszoros éljen hangzott el.
Meghatottság volt látni, a mint a kitüntetett agg férfiú székéről felemelkedve megilletődött, de azért bátor, csengő hangon köszönte meg a kitüntetést, háromszorosan éltetve Ő felsége az apostoli királyt s kérte a küldöttség elnökét, hogy hivatalos uton alattvalói hódolatát és köszö netét a legfelsőbb helyre eljuttatni szíveskedjék. Könnyek rezegtek* szeméiben a tanügy elfáradt bajnokának, s azon érzés hatotta át keblét, hogy a hosszas munkálkodásnak, ha nem is anyagilag, de szellemileg elismerése van.
A gyülekezet nevében, melynek kebelében 40 év óta működik a kitüntetett, nagy tiszteletű Antal Dénes .ref. lelkész ur üdvözölte. Ékes szavakkal telt beszédében különösen hangsúlyozta azt. hogy mily boldognak érzi magát ept 11 anatban ászent-györgy-völgyí gyülekezetnek minden öreg és ifjú tagja, látva kitüntetett tanítójukat, ki őket jó tanácscsal, ok tatással, jó példaadá^sal vezérelte 40 éven keresztül. Scavaít lelkes éljenzés követte. a
Felemelkedett még helyéről Nagyságos és Főtisztelendő dr. Berger ígnácz helybeli plébános és országgyűlési képviselő ur, s igazán tudományosan átgondolt beszédében a lehető legszívélyesebb szavakkal szólott az Örömtől áthatott férfiúhoz. Ó hú képekben rajzolta, le a közönség elÓtt, azt, hogy mily sok fáradsággal teljesíti munkáját a tanító s mily erkölcsi elismerést érdemel az, ki e rögös pályán 40 évet, kü lönösen egy helyen eltöltött. Lelkesítő szavaiban intette a jelenlevő közönséget arra, hogy öreg tanítójukat, ki az ó gyermekeik szellemi I életéért áldozá fel életét, tartsák | szeretetben és tiszteletben. Hogy ! szavait lelkes éljenzés követte, azt i felesleges is mondanom. Kinek aj-I káról ne tört volna ki az éljenzés ! ily nagyhatású s az érdemet mél-j tányoló beszédre.
Utoljárapediga kitüntetett fiaintézte gyermekei nevében alább következő I egyszerű szavait szeretett kedves atyjához.
Mélyen tisztelt Uraim :
| Mielőtt üdvözlő szavaimat a most \' kitüntetett férfiú, az én szeretett ked-i vea atyámhoz intézve elmondhatnám, engedjék mez nekem. m. t uraim, ha gondolataimmal ezy kissé mát; tért ; igyekezem elfoglalni.
Az államnak minden tagja van va-
¦ lami kötelesség teljesítésére hivatva, mindenkinek be kell tölteni a bölcső
¦ és sir között levő határt, mely vagy hosszfbb vagy rövidebb ; vagy öröm
. virággal hintett, vagy tövissel megrakott. Az állam külőmböző polgárainak küiömbözö kötelességeik vannak, s a kölömbözö kötelességek teljesítéséhez különnemű munkásság szükséges. Egyik -anyagi javakkal látja el a másikat, hogy érette szellemi hasznot húzhasson, a másik lelkileg használ a közjónak, hogy az ő anyagi jólétéről gondoskodjanak.
A lelkészi és tauitói hivatal az emberi társaság keletkezése óta a legszükségesebb és legfontosabb hivatalok voltak, s mézis a legcsekélyebben va-lánsk dijjazva. — De mít az anyagi jutalom nem szolgáltatott, azt megadá a belső öotudat s a jobb emberek tisztelete és azon szép szellemi áldás, mely müveikből az egéBZ népre és emberiségre áradt.
„Kérdem a mélyen tisztelt gyülekezettől, vájjon ki szolgálja jobban Istent és az emberiséget, mint a hivatala szent kötelességének éíő lelkész és tanító ?" Erre a feleletet az arcokról olvasom le.
A lelkészi htva<al fontossága és ter-heiről s a terheket könnyebbítő gyönyöreiről ezúttal nem emiékezem, annak megítélése nagyobb műveltségű emberekre van bizTa.
A tanítói pálya az, mely ha az anyagi jutalmat tekintjük, a leghálátlanabb, mivel az oktatás oly töke, mely más-uek igen; de nekünk nem kamatoz. De ha\' a szellemi élvezetet tekintjük, a tanítói pálya az. 2 mely legörömteljesebb, leghálásabb. Miuő élvezet látni azt, hogy növendékünk előmenetelt tanúsít. — Mily boldognak érezzük magunkat tudva azt, hogy neveltünk az egyháznak buzgó tagokat, a hazának lelkes houpolgárokat, a társadalomnak hasznos és munkás családapákat és családanyákat.
Ha nagyszerű a hivatás, melyre választattunk, ugy nagyszerűnek kelt bnni az erőnek is, melylyel annak megfelelni iparkoduok. Egy lelkiismeretes tanitó mindenkor talál iskolájában munkát, ö el nem fárad ; mert a lélek vágya erőt ad a lankadó test idegeibe, s azon gondolat, hogy tanítványaiban ismerik fel a mestert, ösztönzi a szorgalmas munkásságra. De múlnak az évek, lankadnak az idegek s bár meonyire teljesité is kötelességét a tanitó, háiadatosságot ó nem várhat, mert a háladatosság unalmas kötelesség, mely azon perezben, midőn jólte-vénk érzékeny könnyekben nyilvánul, később az idő és feledékenység egészen kitörli az emlékezetből.
De Istené legyen a dicsőség ! bármily ritka plánta legyen is a háladatosság, még sem lehet azt mondani.
.Legszebb lánya beszennyezte, (Isi magyar nevét.
Kileocz éve, hogy szolgaija. Mim értelmes gazda
•. .-.\'í: — s ilyen csúfság Nem esett még rajta.
A múlt héten térdre borult
Leánya egy este ......
.S megvallottá, hogy az urti. IM anyává tette......
Csongor Bálint piros arcza, Halovány lett nyomba\': .Menj előlem í . . Nem ismerlek Leányomnak soha [¦
Könyörgött a leány sokat ; De \\z apa szive,
Kemény maradt — a .a könyörgést Nem vette semmibe
Kiment a lány még az este A szomszéd községbe ; Aiio! Terka asszony adott Szállást egy pár hétre.
Néhány napra, amint elment Halija Csoügor gazda. Hogy a lánya halva fekszik S halva kis magzatja.
Olt a poros országúton — Négy 1x411 deszka, alatt — Ezért görnyed Csongor Bálint Viszi koporsóknak
FARKASS KÁROLY.
A Prelo.
Közli : Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ.
Kevesen tudják ezen szónak Prelo, jelentőségét; pedig nevezetes dolog
ám ez^s egy évben csak egyszer adja magát elő, 3 nkkor fényes ünnepély 3 nagy mulatság mellett szokták azt* — Szabankin. — süt a Bicskában minden városban és faluban megülni.
A Prelo tulajdonképpen bált jelent, de csak azon bált nevezik így, melyet a bunyeváczok rendeznek. A bunyevá-c;ok pedig Bácskában a70k, kik magukat nem tartják szerbeknek, inkább a magyarokhoz ízitnak, s eredetükre nézve a Dalmátok közül valók.
A Prelo tehát egy bál, melyet a bu-Dyevác/ok az ő nemzeti szokásuknál fogva minden farsangon megszoktak tartani, s a nevezetes benne nem az, hogy báloznak, hanem, hogy miként báloznak V
Előre bocsátom, hogy a Prelo a köznép bálja, s elmegy ugyan megnézni oda más is. de a mulatságot ki nem állja, inert ahhoz szokni is kell. — Kezdődik este 7 órakor s a vége akkor van. midőn vagy hatóságilag végét szakítják, vagy pedig a mulatók végieg kimerülnek, csakhogy a kime*^ rüléa nem olyan könnyeu megy, mint azt némely ember elgondolja, mert erre egy éj nem elégséges ezen mulatságra edzett népnek. — A Prelon egész kedvében mulat minden buayevácz s tart néha napokig, s ha azt mondom, hogy este 7 órától éjfélig egy-3gy jó torkú atyafi 10—15 liter hort fogyasztott el, ezzel még semmi nevezeteset sem állítottam, hanem ha elmondom azt, hogy miként szokott a bjnyevácz itt inni, akkor fogalmat nyerhetünk az
ivás mesterségének teljes kimerüléséről.
Az ivás itt a mulatságok alkalmával ugy megy, hogy akár a házigazda, akár egy jóbarát felemel egy rendes nagysígu poharat borral megtöltve, s azt valakinek oda ajánlja. Ennek azt e! kell fogadni azáltal, hogy ő is tele tölt egy poharat i és kiissza egy más valakire JjÖszötrtve. ; Ha itt vége lenne ezen barátkozásnak, j az jó volna, hanem az ily fajta pohár -; köszöntő órákig is eltart, s ha a tár-: saság csak 5—6 emberből áll is, a po-i harazás folytonos, szünet nélkül való, : s egy óra alatt 30—40 pohár bort bevágni itt nem is nagy dolog. Azonban ember kell hozzá, mert nem mindenki bírja azt el, j-á ki kidől, azt szépen haza viszik, vagy csak kiteszik az utczára, — mert bent alkalmatlan, — s isznak tovább ugy, mintka mi sem történt volna. Az idevaló nép ezt *j megszokta, s ha valaki, bár intelligens embe^j legyen is az, ily alkalommal az i"ás "által földre sujtátik is, s eszméletét vesztve a földön hentereg is, — ez nem feltűnő dolog oly any-nyira, hogy arról más nem tud semmit csak az. ki a társaságban jelen volt.
A Prelohoz visszatérve, emlrtést érdeme!, hegy az első Prelon, — mert az idén kettő volt. — oly jól mulatott a közönség, hogy éjfél után vagy 2 óra tájban a rendőrség is beavatkozott már a vigalomba oly módon, hogy hivatalosan kimoud&tott, miszerint minden ember menjen haza 1 Hogy azonban ezen jóakaratnak foganata nem volt,
j az a doiog természetéből foly, mert a . bunyev ifjúságot a mulatság abban 1 hagyására egy könnyen reíbirni nem ! lehet, sőt annak ellenszegülése czéljá-\' bői a csizmaszár mellett egy kéit kiéle-! sitve is elövigyázatból magukkal : szoktak vinni, s így ezúttal ís meghiúsították a rendőrök beavatkozását,
— ellenszegültek, a bálterem vendégei ugy neki hevültek, hogy a rendőrök kezdettek számukban fogyni n belaő helyiségekben, s már-már nagyobb arányokban való beavatkozás vált szükségessé, midőn a rendőr felügyelőnek azon gondolata támadt, hogy az összes mulató helyiségben a gázlámpákat egyszerre s egy pillanat alatt eloltatta, s a mulató közönség a megtagadott világosság nélkül nagy lárma, kiabálás, nevetél, zűrzavar és egyéb ilyen alkalommal jelentkező körülmény mellett kénytelen volt
— bár fájdalommal eltelteu, -s- ezúttal a Prelót befejezni.
Közelebbről a lakodalmak sajátságairól is megemlékezem
Tudod-e azt? ....
Tudod-e azt szűke kis lány,
Tudod-e aat, amit én ? Mit keresnek a tengernek
Mérhetetlen fenekén?
Drága kincset halásznak ott,
De irigyük nem vagyok: Mint a szemed, — oly szépen a
Tenger gyöngye sem ragyog I *_
KÖRMENDY PÁL.
XXXIV^ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MÁRCZIUS 2-án!
hogy az ne teremne meg közöttünk, vannak és lesznek, kik előtt jó tanítóinknak emléke áldásban marad, kik \'Kzonioruan válnak meg kedves tanítójukról, és könnyes szemekkel kisérik annak hideg hamvait a sirba.
Mélyen tisztelt Uraim 1 Egy a^ tanítói pályán megőszült öreg férfiúnak tűzték fel mellére ez ünnepélyes alka lommal a királyi kegy jelvényét, az érdem keres/iet. Xekem .szerénytelentlg volna az ó érdemei; elősorolni, azonban meg ermedik uraim, ha felemiit tem azt, hogy neki egész életén keresztül Franklinnak egy mondata volt irányadója, mire engem is tanított: ,Elj tisztán és iga/án. munkálkodj ma; mert pgy ma többet ér két holnapnál s az a leggazdagabb, ki a. vágyakban legszegényebb."
Légy hát üdvözölve gyermekid nevében ígéreteit kedves atyáin, a tanügynek elfáradt bajnoka !? Midőn 40 évvel ezelőtt a taujlói pályára léptéi, akkor még a tauitó nem volt egyéb, mint polgári jogokat nem élvező, a társadalom által elhagyatott szolga, kinek személves szabadsága felett tőr vényes védelem nélkül eg)e- emberek v szeszélye uralkodott. — De helyze-iiünk e -10 ív alatt igen sokat váltó-i zott. ma már a bennünket megillető helyet elfoglalhatjuk a társadalomban, sőt az -i\'lani is goudoskodott a mi "é -delmünkröl é- anyagi jó\'étünkrö!
Midőn 4«i évvel ezelőtt hivatalodat elfoglaltad, ig-y sóhajtottál az egek- Urához : Kisebb vagyok urain hogy sem e hivatalt -elviselhetném. De ma 40 év . múlva — megfutva e göröngyökkel teljes életpályát, kiérdemelve sokak részéről a tiszteletet, igy sóhajt sz lel Pál apo.--toll.tl: .Halát adok L\'ram neked, hogv hívnek ítéltél engemet, helyeztetvén e szolgálatba."
A melleden tündöklő királyi kitüntetést mutató kereszt mellé, én még oda tűzöm a gyermeki szerelet legfé nyesebb keresztjét, szivem telkem szeretetének teljességéből származott azon óhajtásomat, hogy téged szeretett kedves atyám.az egyház, haza és a polgári társaság díszére, a tanügynek további s/o\'gálatára. kedves övéidoek Örömére, a Mindenható Isten sokáig éltessen.
Az ünnepély ezután bevégződött s a megjelentek a legjobb érzéssel távoztak az iskola teremből, magukkal vive azon édes tudatot, hogy a szorgalmas munkásnak mégis csak van jutalma e földön. Egy azonban mindenkinek feltűnt, hogy a megyei hatóság nem volt képviselve, bár hivatalos uton értesítve volt ez ünnepély idejéről.
A magyar embernek szokása az. • hogy akár búsul, akár víg. örömében vagy bujában bort iszik. A küldöttség tagjai, .valamint a megjelent tisztelőié ebédre gyűltek össze a tanítói lakon, s a szent-györgy-völgyi ref. egyháznak szívességéből oly magyar vendégszeretetben részesültek, mely igazán ritkította párját. & mely a gyülekezetnek, kebelükben 40 év óta működő tanítójuk iránti szeretetüknek fényes bizonyítékát adta.
Az ebéd feleit szép toasztokban sem volt hiány, a sok közül különösen kitűnt Kánya Lajos k-németfalui kartársnak lelkes felköszöntője, ki a maga és kartársai nevében mondott, igazán szívből jövő beszédet az ő általa régen ismert Gőzön bácsihoz. A társaság azon .elismeréssel távozott a díszesen épített tanítói lakból, hogy a gyülekezet tudja méltányolni megöregedett tanítója érdemeit.
CSARNOK.
Nagy-Kanizsa a szabadsagharcz alatt.
1.848— 49-ben. IrtatOSKR JÓZSEF.
(Folytatás) Kanizsai önkéntesek.
A haza ellenei egyre szaporodtak. A hazát fenyegető veszedelmek megsokasodtak ; de a nemzet is megkétszerezte tevékenységét, hogy minélelóbb olyan sereggel bírjon, mely az ellenséggel diadalmasan megküzdhessen.
Országszerte folyt a honvédség
szervezése, s mindig njabb és ujabb honvéd zászlóaljak alakultak.
Zalavármegye mindig az elsők közt Ovolt, ha\' a házat vész fenyegette. Sietett is kiadni ujabban is a rendeletet Önkéntesek toborzására. E végből megindult az egész megyében a mozgalom.
Nagy-Kanizsán még mindig jártak horvátok, de azért a toborzás még is megkezdődött szept. vége felé.
Az önkéntesek a városházánál jelentkeztek, kiknek meg lettigérve: harcz után ezer pengő írt., vagy tiz ;,hold szántóföld; a rokkantaknak örökös eltartás. A beállottak mindegyike még bizenyos összeget is ka i pot\'t, de a nagyon szegényeket ki-\' véve, nem fogadták el a foglalót.
Mintegy 25 jelentkezett, kiket Kgerszegre vittek, hol fölszereltek-Puskát csak az őrmesterek és káplárok kaptak és oldalukra bnszár-kardot. A közvitézeket hamarjában dárdával látták el. Kaptak még katona köpenyt és egyelőre készen volt a fölszerelés.
A városháztól indultak. Nagy zajjal rendezték a kocsikat. A szülők, testvérek és jő barátok serege kisérte Lasnakig,*) hol még egyszer bucsut vettek, s a lton maradtak azon biztatással váltak el, hogy minélelóbb sokad magokkal jőjenek vissza Kanizsára.
A piaeztéren egy csapat\' horvát tanyázott, de azért a kocsin illók daloltak. é!j?neztek. A horvátok nem tudták mire vélni a dolgot, s azért az egész jelenetet bámulva nézték:\'
Az önkéntesek S—9 nap múlva sokad magokkal vissza is jöttek és segítették a horvátokat elűzni.
Nagy-Kanizsán beállott önkéntesek közt voltak a következő kanizsai fink is, kiknek nevére emlékezem: Buvári Ferencz, BjajLlgnácz, Cser Fereucz. Jákopovics, Páukovics József, Radics József. Redl Ferencz. és Ta-ródy. Vidékiek : Csoknyai János és Vald Erdósi József.
A zalai önkéntesek csapata volt később a híres 47-dik zászlóalj. Első őrnagyuk Ghika Jenő ; azután Inkey Kázmér, ki utóbb mint ezredes vé-: gig harczolta az egész hadjáratot, s
szurony támadásairól híres volt. I Izsaszeg, Vácz, Nagy Salló látta \' vitézségüket! Budavár ostrománál ők voltak az elsők, akik a várfalára kitűzték lobogójukat.
Wldott legyen mind örökre emiékök !**)
A horvátokat Kanizsáról elűzik.
Elsó nap.
A .horvátoknak legutolján jött nagyobb seregét az ifjú Nugent — Nuzsán — vezette. Néhány ezer emberrel és hat ágyúval a két Kanizsa közt tábort ütött. A helyet azonban aligha találta elég biztosnak, mert pár nap múlva seregével fölkerekedett, s a városon keresztül a temető felé vonult, onnan pedig a szántóföldeken át a zsidótemetőhöz húzódott. A temető falát ágyúi számára kitörette és a városra szegezte. A sereg körülötte tanyázott.
Xuzsán 8—10 főnyi kísérettel belovagolt, s a városházánál az elüljáróktól élelmi szereket követelt; ha nem adnak, fenyegette a várost. Kevésbe mult, hogy fenyegetése életébe nem került. Egy elkeseredett polgártárs minden áron a tanácsterembe akart hatolni, s Xuzsánt pisztolylyal agyonlőni. Nagy nehezen tudták megakadályozni, hogy , szándékát végre ne hajtsa. A támadt mozgás, a ki. bejárás gyanúsnak tetszett N\'uísáhnak, s rögtön eltávo-; zott. Nem is jött ezentúl a városba.
Ha nem sikerül a merényletet megakadályozni, ugy a város az el-.-——™j------
•iMnlatóliely, az egemegi ulbau
Mél\'ó volna e dicső zásstúalj vitézeinek névéi én tiirlénetét megörökíteni, akik még e zászlóalj tétfiai kflzOl élnek, tegyék meg a mennyire még lebei:
I lenség vad bosztijának áldozatul esik. i A kanizsaiak, csak önmaguk nem i védhették volna meg a várost. A \\ közelben pedig még nem volt semmi \' várható segítség.
"Egy pár nap múlva bejött — | állítólag a varasdi polgármester — I kit, amint beszélték Kanizsa fejének f tett Nuzsán és nagyon sürgette a I követeitélelmiszereket. De eiedmény-I telenül. Vele már nem is igon álltak I szóba, csak ugy féllvállról annyit | mondott ntki Vajay Lajos szállás-! mester: .Majd ha lesz, akkor ; kapnak!"
] Most már igy uieitek beszélni, mert gyors léptekkel közeledett a segítség. A vasmegyei nemzetörök Vídos őrnagy vezetése alatt közeledtek; a zabi önkéntesek sem voltak már messze: a somogyi oldalról is
j Szt. Miklós*) felé nemzetőrök húzódtak.
Nuzsán megunta a hiába való sürgetést, vagy tán nem is volt komoly szándéka élelmiszereket kapni, hanem csak ürügyet keresett, hogy a városba köthessen és azután . kirabolhassa ; vag^" a magyarok közeledéséről értesült, de bármi volt is az ok : többé semmitsem követelt.
(Folyt, köv)
Hírek.
— Dr. Wlassica Gyula kultuszminiszter urnák válasza megérkezett azon üdvözlő iratra, melyet Nagy-Kanizsa város képviselő testülete miniszterré történt kineveztetése alkalmából hozzá ir,tézett. A szives haneu válasz a" legközelebbi képviselőtestületi ülésben felolvastatik s azután közölni fogjuk.
— Esküvő. Schubert Ferencz ny. bonvédszázados febr. 25 én vezette oltárhoz Tubolyszegi Tuboly Aranka urnöt Tuboly Victor ügyvéd és irótársunk kedves leáuyát. Násznagyok voltak Bogyay Ödön kir.- ügyész és Bátorfi Lajos szerkesztő- A fényes lakomán számos felköszöntő mondatott nemcsak az ujpárra, hduem egyebekre is. Sirigtarló boldogság koszorúzza a szant^friiívet!
— kz „Irodalmi és művészetikor" m* hó 26 án választmányi ülést tartott, melyen a márczius 15-én tartandó ünnepély végleges pro«rammja állapíttatott meg. A kör a zene és ének mü velését is czélul tűzvén ki, annak vá-
I lasztmánya a Nagy-Kanizsán már megalakult daloskör elnökségével Szalay Lajoa elnökkel és Sterneck Z-igmond karnagyával érintkezésbe lépett. A tárgyalások eredménye volt, hogy a daloskör az Irodalmi Körrel fúzióba ment és abba beleolvadt. Most már csak város kiváló zenészei fognak felkéretni, hogy tehetségükkel és támogatásukkal járuljanak a körhöz és lépjenek be a művészi szakosztályába.
— Izr. hitközségi választások I ebi-. hó 25 én\'megejtett választáson az 1895 évre számvizsgálókká meg választattak : Blankeuberg Vilmos, Fischer Sándor, Goldschntidt Dávid, Löwy Arnold, és Szommer Nátán. A IX köz;égkerüiet képviselőivé 3 évre megvákszttattak: e- Gutinann Vilmos Kbenspanger Lipót, Hir-chl Ede. dr. Neumann Ede. Kapoch Gyula, Itoth chiid Samu. Az elöljáróság ugyancsak f. hó 25 én tartott ülésén
| a- .felekezeti adókivető bizottságba a következő hitközségi tagokat küldte ki: : S\'rém Vilmos. Siern Sándor, Gstettntr j Salamon. Uosenfeld József, Berger Mór II. \\ Üesterreicber Bernát. Kosenberg Rikárd. | Grünhut Alfréd, és Scherz Rikárd. A i felszólamiási bizottság tagjai lettek: I Wambfrger Sándor. Scherz Rikárd, Löwinger Igcácz, Fischl Pál, Weiser j József és Rothschild Albert.
— Egy tekintélyes, igen könnyen ter-¦ jeszthető, régi életbiztosítási intézméuy
nagykanizsai főügyuőkségéhez egy az .üzletszerzésben jártas, de ennek szervezésére is kfpeaitett hivatalnokot kere^. Kimerítő ajánlatok a .Gizella Egyletéhez Budapest. Gizella tér 2. czimzendök.
— Meghívó A nagykanizsai irodalmi és művészeti kör nemzeti újjászületésünk dícsö és emlékezetes napját, márczius 15-ét a legközelebbi évforduló alkalmával hazafias lel kesedéssel" óhajtván ünnepelni; — márczius 15 én délután 4 órakor a Polgári Egylet nagytermében ünnepélyt rendez, melyre városunk és vidékünk nagy.rabeoült közönségét tisztelettel meghivja.
•) Kanizsától délnek-, órányi távolságra levő i\'alu.
Az ünnepély müsorozata :
1.) Szózat. Énekli a főgymná-siumi ifjúság énekkara.
2.) A csonka honvéd. Arany JánostóL Szavalja Kovács Károly ur.
3.) Márczius tiíenötő-dikc. Felolvasás. Tartja: Dr. Eroy\'ey István ur.
4.) Nemzeti dal Petőfi Sándortól. Szavalja Hajdú Gyula ur.
5 ) H y m d u s. Énekli a fogymná-síumi ifjúság énekkara.
Ugyanezen alkalomból .az irodalmi és művészeti kör a Polgári Egylet nagytermében este 8 órakor társas vacsorát rendez.
— Farsang vegén a havazás újból neki eredt s minden felé befújta az utat a hó. Ez már a harmadik erős havazás az idén. Következménye előbb-utóbb locspocs les7v Felhivjuk a városi kapitányi hivatal figyelmet szigorúbb intézkedésre, a járdák tisztán tartására nézve, mert eddig bizon kevés figyelem fordíttatott erre. Hogy lehftazt megtűrni, hogy a gyermekek a tőutczákou is Csúszkáló helyeket csinálnak s rendőreink orra előtt koptatják csizmáikat!
— Jótékony ezelu felhivas. Ha korunk szokása szerint \'mulatságok rendezése által is lehet segíteni az ínségesek sorsán, miért ne kisértenök meg e nemes czélt elérni az irodalompártolás utján is? Szives figyelembe ajánlom következő müveimet: Három jó barát, A legvidámabb triumvirátus. (Pátvr Hiláriusz. Fráter Jukundiáu. Noviczius Gaudenczius, kik körülbeiül 200Ö papi atlomát mondanak el.) A .í kötet fűzve 4 frt 50, csinos vászoukötés-ben C, frt. — Barátságos Beszélgetések a legérdekesebb dotgokróJ. *08 I. 41 képpel. Fűzve 50, felvászonban G5, egész vászonban 80 kr. — Magyarok Hazája költők dalaiban. Hazafias költemények gyűjteménye. N. SO. 632 1. Fűzve 2 frt GO kr. Kötve 3 frt 20, 3 fit 00. Díszpéldány 4 frt 00 kr. Az előfizetési dijak 25ü/0-át az Ínségesek számára ezennel felajánlom s a lapok hasábjain annak -idején pontos kimutatást fogok közölni, ha jelezve lesz a lap czime. Eger. 1895. febr. Babik József, tanár.
— Heti biztosok e héten (márcz. 4—9) a nagykanizsai KisdednevelÖ Egyesület óvodáiban Fischl Pál né Scherz Albertné választmányi tag urnok.
— Heti felügyelő e héten (márcz. 3—9) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet Őrtaoyáján Jack Kde szakaszparancsnok ur.
— Évi rendes közgyűlését a nagykanizsai fürdőrészvény társaság márc/. 10-én délelőtt tartja meg a délzalai takarékpénztár helyiségében
— A nagykanizsai caSinó 1895 évi márczius hó 10-én azaz vasárnap saját helyiségében Jux-Estélyt rendez. Belépti.dij: Személyeukint 1 frt. Csa ládjegv 2 frt. Kezdete íi órakor. A.t. közönség kéretik lehetőleg tréfás jelmezben mepjelenrrr"
— A Bankegyesület részvénytársaság üzletjelentése szerint 1894. évi zármérlege 630 047 frt 47 kr,- veszteség- és uyereségszámlája 49.468 frt 31 kr. Osztaléka 7 frt.
— A galamboki önkéntes tűzoltó egyesülev. saját javára, folyó évi február hó 25-én tartotta meg bálját a galamboki nagyvendéglőben, a mely reméiiyünköu felül sikerült; — miután az egvesületnek maradt tisztijövedelme ül frt 81 kr. — Különösen kiemelen-dök a lölü ti/.euiK : föt. .Ink József Galambok 1 fit 70 kr.. Mészáron Antal Kii-Komúrom 1 frt, dr. Hauzner József Kis-Komárom 1 frt, Dénes Jenő Sze-petnek 1 frt "20 kr., Stárzsinszky György Galambok I frt, Szinger József Kis-Komároiu 1 frt, Szabó Lajos Tapsony
1 frt. Rosenthal Jakab Nagy-Kanizsa
2 frt 40 kr., Ilarkán István CíaütS 1 frt, Itechnitzer Jozírefué Galambok l frt, Mébes Kálmán Kis-Komárom 70 kr., Bognár Imre Kis Komarom 70.kr, Fe renczi János Kis-Komárom 70 kr, Gön-czöl Teréz Gilambok 70 kr. Kafka László Kis-Komárom 70 kr, Agh Já-nosné Komárváros 60 kr, Bentzik József Töllös 50 kr. Oondor Bódi Karos 50 kr, Hörömpolyi Gyuláné Galambok 40 kr, Geizler Gyula Sziszek 40 kr, Kovács Jáiios Galambok 40 kr, Kic/li János Galambok 40 kr. Szabó Géza Szakácsi 40 kr. Török János Galambok 40 kr. Török Bódi Galambok 40 kr, Matakovics György Galambok, 40 kr, Herki Tivadar Galambok 40 kr, Gaul András Csapi 30 kr, Hoiényi Pál 40 kr, Joachimszlád Lujza Galambok 30 kr, Mátai Ida Galambok 30 kr, Szólák János Galambok 30 kr. Bencze György Galambok 20 kr, Bencze András Galambok- 20 kr( Pámer János Galambok 20 kr, Tálos Péter Kis Komárom 20 kr. Pásti láván Galambok 20 .kr,N Borda Ferenczné Galambok 20 kr. Cziktin Zsigmond Galambok 20 kr.
Paulin József Kis-Komárom 20 kr. Marton Vendel Kis-Komárom 20 kr, Kuti Jáoos Galambok 20 krajcár. Kálóczi Fe-reaezné Galan.ook 20 kr. Barsó Bódi Galambok 20 kr. Varró József Kis-Komárom 20 kr. Marton Antal Kis-Komárom 10 kr, Ft Iák Ferencz Galambok 10 kr, Herczfeld Salftmon Galambok 10 kr^ Kispál Ferencz Galambok 10 kr. A fölülfizetök e helyen is fogadják az egyesület hálás köszönetét.
— Napi biztosok a népkonyhában: vasárnap Bettlheim Samuné Löwinger Kamilla, hétfőn Sche<z Albeitné Wajdits Irma, kedden Vucskics Jáuosné Török Szidónia, szerdán Fischl Pálné Véber Irén. csütörtökön Blumeuschein Vilmosáé Hóch Janka, pénteken Guirnaim Vilmos né Rátz Aranka és szombaton Löwy Adtfrfné Woiheim Fáni.
— Adományok a népkonyhában: Szatler József 12 kiló rizst* Horváth Katicza 10 kiló babot. N. N. 4 frtot, özv. Haidekkér Antalné hz. Götz Anna 5 frtot voltak szívesek adományozni, melyekérí köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— A keszthelyi járás jegyző-egylete Milkovich Géza zala-szántóí körjegyző 25 éves jegyzői működeiének évfordulóját 1895. évi márczius hó 14-én Zala-Szántőu ünnepli meg.
— Teljes holdfogyatkozás. Márczius lb érői 11-ikére virradó éjjel teljes holdfogyatkozás lesz, melyet nálunk — egész titartama alatt —7 meglehet majd figyelni. Lefolyása a következő lesz : 2 óra 53.5 p.-kor a hold a főid árnyékát érinti, 3 óra 51\'4 p.-kor teljesen elsötétül, 4. ó. 39 p.-kor a fogyat-kozáii fele telik le, 5. ó. 271 p.-kor pedig vége lesz az egész fogyatkozásnak. A nap nálunk 6 óra 19 perczkor kel fel, tí ó. 20 p.-kor lenyugszik a hold és éó.25 p.-kor teljesen kíkerüi a föld árriyétából.
— Borsszem Jankó január 27-iki számából: Olvasta urambátyám, hogy a „Haldek" magkereskedő czég ellen a koukureuezia mennyire kikel V
Hja öcrém nyilván azért, mert a „Httldek- czég magva mindig kitűnően kikel.
— Milyenek a hamis tizesekí A
pénzügyminiszter szükségeinek találta a czirkuUáió hamis tiz forinto.ok nagy számára való tekintettel meghagyni a pénzkezelő hivataloknak, hogy az emiitett bankjegyek \'tekintetében a legnagyobb óvatosságot fejtsék ki és azokat minden egyes esetben tü/etes vizsgálat alá vegyék. Egyúttal tájékoztatás czéljából közölte a miniszter az öiszes pénzkezelő hivatalokkal a hamis tízeseknek ezeket az ismertető jeleit: I. a német szövegoidalon a jobb oldalon ábrázolt „eszményi" fejen a bal orrczimpája mellett rendesen egy sötét pont látható : a jebb oldal felső részén levő „10" számjegy köriratban, mélyben e szavak „Zéhn Guideü" háromszor ismét lödnek, egyszerű „Zehu" helyett „Zenn" 0\'.vashaló. II. A magyar szöveg oldalon a valódi jegyeknél a bankjegy vörös száma hat számjegyből, a hamisítványoknál ellenben Csak ötbö! áll; aTiamisitványokon továbbá e szó: ,föintézeténélJ hibásan „főint-zete-nél\'-nek vannak nyomtatva.
---Rövid hirek. A perzsa trónörökös
Európában körutat tesz. — Kedden volt Albrecht föherczeg temetése, melyen a német császár is megjelent. — Kultusz-minszteri államtitkár .Zsilinszky Mihály törté le\'irónk lett. — József fgh visszavonta ajánlatát .1 Margitszigetnek eladására né/ve. — Veszprémi Jenő színigazgató meghalt. — Albrecht fbg birtoka 349 ezer hold.
Vetőmagvak. .
(M-UTHNKIi ÖDÖN td-iösitási ?
. A uajcyoa télié* időjárás némileg bt-iiitolag liat .1 !"ríai..:.M. oiykep. hogy a telel t-l&dás terei, nagy űztetek nemigfca voltákléteaithetfik s magától ertetíidik, hogy ily időjárás a maeínr-K&lomr-a egyá talán i>em elöiiyó-. meri mihelyt az első napsugarak megjelennek,* lódúláa o\'riasi mérv-ekei fog ölteni Voros lólierétiek ára nem változott, dacára annak, hogy mint most kidért!, Franciaország jóval nagyohl> b«r.telr« vau utalva miut fe-téielezteteit. N-hány toiel u-izer.ia. miután igen gromos volt. esik nyomott áron \\olt e ln-lycüheUi. ellent<eu .igazan eLórendo \'magért\' löbb volt elérhető, mint a mult heten. Meghízható forrásból Uármaxó : ¦¦(inüi.it\'ii-i" allauiióau jó kereslete vau. buk-kónynek szinten, mig haltxi-zimre alig jou kérdés. Muharniag njanlat btjau nzletteleu. Jegyzések \'00 kilónként Budapesten: Luczerna 45—62 trt
Vuroí lóhere 5.*> 6S Irt .
Tavaszi BitVkony 7l . — 71, fi t
Muiarmag 16—17 Irt
Italtaczim 11—11*1, frt
Heremagva pombarasa A i - :-. ¦ • i m kir alUmi \\< .-^ .¦• salo állomás az 1894—\'.}\'> ideuybeu a I «-»1 tebru.it hó 13-ig az alatd) megnorexett mag keresk-dők é* sxdinira, a k
aicuuyisegn w-t ¦ .: |<i ¦::¦.!¦.i>;.i le :
Luczerua lob«re ossz. nMU-t-maisa
Mautbne/ Ödön ítudapest 1281 1403 S*9J Baldek Ignan Budapest áSV j.\'-i -iy
XXXIV. ÉVFOLYAM.
y^ay rnezog. stov. Budapest, .\'iro:Trleki Arvéjl, Bravo l\'Umano Karoly, Budapest Kramex Lipot Budapest litiUfii U>ula Budapest Ufiicei és ti» Budapest ¦lidi-rer te*tvérek, T,-Kurt I Attilia lui Armi o Orosha<a \' l-riHiiti.er.il- A. utód. Bndapt-s Rating. V-dmoa\' ¦ „ ^iaínSít"\'Al.onx Budapest
ZALAI KÖZLÖNY.
18í>5 MARC/IUS 2-án
233 MS 576
V & L V $ S @ l\\.
Itiztos gyógy határt. Mindazok-.\'^(kt^éinéáztéá vafly székrekedés követ-kéjiél*1\' felfúvódásban, szorulásban, tő-fijáíbau. étvágylítányban vagy egyéb bájton szenvednek, a valódi „Moll fél síidKt/.; pofok* használata által bizto-jjI^jvi.Ast érnek el. Egy doboz ára 1 frt Szétküldés na ponti utánvétté! Moll A " gi-o*y*/erész. cs. ei k. ulv. szállitótól í- Toxhlauben 9. A vidéki (tyógy-íiéíaraktian határozottan Moll A - készit-¦\'¦ aiéu) kérendő az í> gyári jelvényével és "a iái rabival-
Hittitn a nagyközönség figyelmét l li^hvári László czeglédi hiraeves gy^möcaTa iskolnjáuak mii számttokoaa kiűzetett- hirdet é.sére felhívnánk, kúlö u\'iÍ*eo kiemeljük. hoiiy nevezettnél a százezrekre menü mindenféle nemes \'v-écV;-ien felöl még mintegy l.őOOOOO .iarjt* 1—^—3 éves gyümölcsfa vadoncz van eiaűásra készen, még pedig: körte, ;,lma.birs,dour/.-u, paradicsom, s/.ilva, - {.riiniis niyruholiiua Saiut Juüeu * lft-szi4T0zei-s/Ílva. eper, saj niptrgj\\ .„xreu barac/.k, mandula, es kökényből.
Irodalom.
Kzen. rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők
•IlJ.\'W\'aJclltiS Ji>zaef könyv/ papir-, hangjegy- és hangszer-ky»r«ikedésébeti. Fö-ter. ó:akarékpénz-^ tár épület.
Milleniumi sziné^zeti albumot , .szerkesztenek és adnak ki Tóth iJéla ¦ éí Vedress Gyula sziaészegyesnleti \' tisztviselők. Nagy alburualakbau jelenik mes: ez évi deciemberben. Ára színész-eK.vesüieti taiíók ivén 3 frt szinpártoló \'i*y° 4 .frt. bolti ára 5 frt. lesz. Az M-fsz.ee " Dilnoky János pénztároshoz kiihlendó Bpe.it,- külső Kerepesi u* 9. sz_
— Két ieány és egy legény, regény írta Beöthy László*. Egy tiatal ember ¦ története, akinek tnár szük a
. cseude.s otthon és világgá indu\\ megküzdeni\'az élettel.-Sokat iát. tapasztal és szenved, aztán vissza siet a kiko-
í.lőbe, ahol bo dogság var reá Egyszerű \'\'íeténymotivun, de jól van kidogozva \'és sok érdekes epizóddal tarkáivá. Kii-íüüM-en kiemelendő a nyelv magyaros zamatja! a könnyű meseszövés é*- a fi ital Íróknál uem mindennap: jellemzési képesség. Midőn hoízá kell rcég lenui," hogy B.\'öthv Liszló emberuek is, iróoak is még nagyon fiatal, de au iial több remény fűzhető ezutáni irói tevékenységéhez, ha már első Dagyobb müve annyi szép tulajdonságot egye-
\' sít magúban. A regény megjelent az Egyetemes Regényt árban mint az idei 10) évfolyam 3. kötete és ái i díszes j-iros vászuukütésbea 50 kr.
— A Szalay-Baroli-féle Maey«r Nemzet. Történeté-bői most jelent meg « lü/et, melyben Szent Lászió és Kai mán királyok uralkodásának története vau a szokott alapossággal megirva. K
füzethez is két gyönyörű mű mellékletet
. c-a:oltak a kiadók: &/. egyik Echter festménye után az augsburgi csatát itrázo\'ja, a másik Geiner rajza után
i azt a jelenetet, midőn Szt. I-ttván elfogja Gju!a vezért és családját. A szövegbe 1 nyomott képek számi ezúttal tizeuuyoicz: etitól egyig vagy egykorú rajzok, vagy természet után készült ábrázolatok, **ey pedig egyes nagyhírű festmények reprudukcziói. Igy mindjárt a füzet elején találjuk Székely Berta\'an tiires fre-kójái. László kirá v áikel a Dráván ; "tana következik Sváb Rudolf német király. (A merseburgi székesegyházban levő siifödeleröl ) Szí. László fej ereklye-tartó szobra.\'Salamon állítólagos tornya Visegrádon. Kun lovas. Szt. László
jwcséije. Szt. László karc ont-erklyetar-<úja Szt. László és neje. Szt. László e«öst pénze. Kálmán király pecsétje. Keresztes vitéz az ehÖ keresztes háború idejéből.- Keresztes vitézek az elsÖ kereszté* habom idejéből. Normann gyalogos vitéz a XI. századból. Normann ¦ovas vitézei a XI. századból. Zára. V. Henrik császár pecsétje. Dömös. Ismételve figyelmébe ajánljuk e kitüuö mun-
¦ kát minden magyar olvasónak. Ára füzetenként 30 kr. 60 - G2 füzetben a oiü teljes lesz.
— Miiienlumi történet. Az Athe-uaeum r~ társulat kiadásában megjelenő „a magyar nemzet története" czimü tízkötetes nagy munkának (milieniumi kiadás,) tizenkettedik füzetét most vettük. A tizenkettedik füzetben Magyarország honfoglalás előtti történetétiek második könyve kezdődik, melynek czime „Pannónia és Dáczia". szerzője Kuzsioszky Bálint. Magyarország czivnizácziójának történetében legtöbb nyomot hagyott hátra s római kor, mely hazánk földjére is ráütötte az ö polgárosító bélyegét. A római imperátorok sasai elérkeztek ide Dáczia és Pannónia földjére, a római légiók ezt a földet is bekeble/.-ték a nagy világbirodalom"* melynek területén soha sera oyugodott le a uap. Bennünket már a magyarság szempontjából is külöuöien érdekel ennek a római uradalomnak története, mert ebből némikép tájékozódást szerezhetünk arról a czivílizáczióröl, melyet itt a romaiak létrehozlak Mikor a magyarok bázank mai földjére értek, itt Ugyan a ró nai fádíczíókat már csak átmeneti állapotban találták, de bizonyos kielégíthetetlen vágy fjg el bennünket ennek az imádóit hazai földnek története iránt a római műveltség korába-). Ebben a tekintetben igazi él vezetet nyújt Kuísinszky Bálint könyve, mely a nagy szorgalommal összegyűjtőt: történeti adatok alapján oly élénken rajzolja meg a római foglalás és a római czivilizáczió korát, hogy arról a legtisztább képét\' alkothatjuk. Az előadást még inkább élénkítik .azok a díszei íltniztrácziók, melyek a szöveghez vannak csatolva. Erre a korszakra vonatkozó képek közül alig hiányzik egy is ezekből a füzetekből. A római imperátorok képei közül közölve van Aggrippá\'iak a párisi Louvre-ben őrzött mellszobra, Fibiiiu^nak a vatikáni múzeumban levő szobra, (í-rmanicusl márványszobrának rajza (a Lonvre gyűjteményében), továbbá Domititius ál lós szobra (vatikáni múzeum), Hadrianus pinczélos mellszobra (a nápolyi múzeumból). Marcái Aureíius mellszobra (a római capitoliumi múzeumból), ezen kivül Decebalu* dák király mellszobra a londoni Britisch Múzeumból. Ezekben a füzetekben találjuk\' Traján római diadal-oszlopának összesesoport-képeit. melyek Pannónia és Dáczia meghódítására vonatkoznak, igy az egyik műmelléklet a római sereg átvonulását tünteti fel a Duoa hajó -nidjáti. Ugyancsak Traján hires dunai hídja számos képben és a hídépítés emlékére vert ezüst péuzek hasonmása van bemutatva. A tizenkettedik füzet első mü mellékletét kell még külön kiemelnüuk. mely Feszty Árpád körképének „Áldozat Hadúrnak" részletét a legtisztább fénnyomatban tünteti fel. Egyes füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre, (24 fűzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
Ki nyert?
Ilüzás febr. 23-án Béc<: 27 7 1 39 80
Grácz: "6 70 10 33 3
Szerkesztői üzenet.
— B. L .Iiivö számuuk horza
— K 1\' Vidékiek is lehettirk tagja;, évi taR>.i(ZÍ díj 2 frt.
— !i Bpest Politikai czikk \\<ir. az. uem közölhetjük
— B.M. A czikket megkaptuk, actualis közlemények miatt késik közzététele
— „Krónika*- lapunkban nem közölhető
— W. Bimasz-mhat Miud a ket.t\'i birtokuak-ban, lérsntke miatt ui-m közölhetiilk
Felelős szerkesztő és kiadó * líÁTOItFi I. UOS,
Nyllttör1.*)
Ilanii-itoll fekete melyem. KgessOnk tl egy ntntál ajuróf szándekolt s.-lyembÖI, és a hamisítás rni;i"i] k derül: Mert mig a valódi s jol t\'.-stt-tt selyem az elégetéséi iiyo\'ntiaii öSSze,iödörÖdik es rsakbam.tr kialszik, maga uáu \'csekély Karna hamut hagyván: ad>lÍL a, hamisított svly-m tme\'y /siros síiéit s/al •utiás lesz es konnven törik; lassan tovább ég (uiDthogv rosrszállai a t\'estauyaetól tflitetti-u tovább tz/anak\' és so-étbariia hamut hsg\'v maga ittái. niplv valódi se vem módjára loht Össze nem pódör^dik. csak meggörhúl Ha valódi selyem hamuját össze nyomjuk, el porzik, a hamisitvánjé uem. —\' Henaebery íí. |rs. kir. udv szállító >elyem^ya a Zili ichbeti, házhoz szállítva, póstábér- t-s vámmi-nteseu aziveseu küld bárkinek is mi utakat, akár egyes olió-nyökre r*lól akar pgész végekben levő valódi selyemszöveteiből. Svájciba izimzett le-Telekre" !0 krrts-. és levele-ü la pókra .\'¦ kros bély-g ragasztandó Magyar nyi-Wen irt megrendelések pontosan elintézettnek.
39|tk. 895.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. kincstárnak Molnár György béczi lakó-* elleni 8 frt 77 kr. tőke, ennek 1894. márczius 25-től járó 6% kamata ű frt 50 kr. végrehajtás kérelmi, 6 frt 35 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyéhen a nagykanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbiró ság területén fekvő a zajki 164 sz. tjkvhen A f 295 hrsz. a váltság köteles* ingatlannak Molnár. Györgyöt illető 316 írtra becsült fele része a C: I. alait Dobri Rozália özvegy Molnár György né javára bekeblezelt szolgalmi jog épségben hagyásával ly95 évi nwrrzius hő 20 napján délelőtti 10 órakor a zajki kozségbiró házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók .tartoznak a becéár 10*/« át készpénzben vagy óvadékképes papírban s kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyéo, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1S95. évi , január hó S. napján. NLWKOVITS
¦ krr. aijbiró.
8585/tk. S94. sz.
Eqyüttds árverési hirdetmény
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Klein Hermánn és társa villányi bej. kereskedő czég végrehajlatónak Lirheim Lajos nagykanizsai lakos végrehajtást szenvedő elleni lu9 Irt 52 kr. töke, ennek 1894. ápril 16-tól járó 8"/o kamata;, 12 frt 25 kr. per? 6 frt 15 kr. bizt. végrehajtás kéremii, 4 frt biztosítás foganatosítása. 9 frt 65 kr. kielégítési végrehajtási kérelmi. 8 Irt 2"i kr. jelenlegi, — továbbá Dávid Wiener Sjhne bécsi keresk. cség csatlakozott végrehaj taténak 290 frt JO kr. töke, ennek 1S88. ápní i 4 -tol járó ; Gu/„ kamatai, 10 frt 77 kr. per, ugy 112 frt 20 kr. töke ennek 1S88. márczius 29 lói járó 6°/0 kamatai, 9 frt 78 kr. per, 12 írt 80 kr., végrehajtás kérelmi, — mégis Gross és Wein budapesti czég . csatlakozott végrehaj-tatóuak fiOii frt 3l kr töke, ennek 1S8S. május 15 tői járó G°/« kamatai 37 frt 30 kr. per, 17 Irt 95 kr. végrehajtás kérelmi, valamint Keiler Mátyás nagykanizsai lakos csatlako?ott végrehajtat ónak frt 25 kr. per, 4 fit 25 kr. végrehajtás kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a lent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 2848 számú tjkvbeu f \'!46 hrsz alatt foglalt ingatlannak Lirheim Lajost illető s 1170 fríra becsült j fele része IS95. évi márczius hó 11 napján d. e. 10 órakor ezeu kir. törvényszék" tkvi helyiségében dr. Dick József nagykautzsai, — dr. Kalsruss Fülöp bécsi, dr. Fischer Mór buda- \' pesti és Szilay Lajos uagykanizsai lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese Közbejöttével megtartandó nyilvános j árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. j
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 107„-at készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött, kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvazék mint telekkönyvi hatóságnál 1694. évi november ?0 20. napján. GÓZONV
kir. tszeki aijbiró.
300/1895.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett ta_ nácsa által ezennel közhírre tétetik, hogy a városi rendőri és erdő-őri, valamint hivatal szolga személyzet részére az alább felsorolt és folyó ávben járó ruhanemüek szerzendó:. he :
1 i A várisi rendőrök részére.
3j0 db. zubbony és mellény, 60 ,. magyar nadrág. 30 nyári pantalló, 30 „ posztó sapka. 30 téli sapka, 30 pár keztyü, 30 db. nyakkötő, 30 .. köpeny.
2 i A hivatal szolgák számára.
6 db. zubbony és mellény, 12 magyar nadrág, 6 ., nyári pantaíló, G „ posztó sapfca, ¦ G ,, nyakkendő, 6 ,. köpeny.
30 Az erdööróK számára.
"i db. nadrág és mellény,
ő „ kabát,
G ., kalap,
G nyári nadrág,
6 téli sapka,
G ., köpeny.
Vállalkozni kívánók felhivatnak, hogy a fentérintett ruhanemüek szállítására vonatkozó 50 kros bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlataikat a szövet mintákkal együtt f. évi márczius 18 ig a városi tanácshoz annál inkább adják be, mivel a határidőn tul beérkező ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.
Nagy-Kanizsán, 1895. febr. 16.
A városi tanács.
(Dr. LI ebe r tanár élet Flixírje )
E gyed Li a kereszt >s horgony véd jegygyp\' elratott valódi
Minden országban tö fényesen véd»e Osztr.-magyar monarchiában a védjegy 460 sz. a hej-gvzvf.
Készül orvosi és Hatóságilag hitelesített előírás szerint Max Kanta gyógyszert árában Prigában. Ezen regyüiék .ok év óta hasznos ideg.Tősitö sát-r gyanánt ismeretes különösen gyenge .-ttlapnt, aggo^lalmásság, szívdobogás, hátbaj, szédiil>-<. írj zúgás, rotac emétztél nb ellen Árjegyzék kívánatra ingyen Öregje 1 frt. 2 frt, és -3 frt "io kr- Gyomorbajosok Szt-Jakab gyoiuoreseu^el\' sokszorosan kipróbált és orvosilair ajiiiiot: gyógyszer gyanánt használják. Üregje ¦•:) «-s l frt 20 kr
VI/](()I* BJ\'Ogyitbató Hydropi K-senz
Minden tokban biztos- és gyora gyógyiiias. javulhatlaosás teljesen kizár Biztos eredményért jotáliá* ízolgál.tatik Orvos uraknak felhasználás végett sürgősen a jául ralik. Segítség ott is, ho! már miudt-n remény feladva lett. Tökéieies gyógyulásra elégséges 1 —2 üveg. ára 3 frt.
Főraktár. Salvator gyíigyszértárában l\'o-zonyban
Továbbá a koveik<>zii lívógvsztTtárakban.
BAKN\'lY KÁROLY r.ál \'Szegeden. avY RUDOLF nál Székesfehérvárott MIT1RL-BVCH S. hÖGL A. HRZIOS SÁNDOKNÁI Zágrábbáu, ugy a legtöbb gyógyszertárban.
aria- * czelli
Gyomor-
cseppek
nagyszerűen bnlimt gyomor bajoknál, néikijrozhe\'ellen és általánosan ismeretes
A -\\.iíii.iib.-teu*>\'r- IttlMei: élvigyla-lanság. , gyomorgyongeiéa. b\'ui\'os lehelet, teltujtsa^. savanyu. felLioffogc-.. hasmenéi. riyomorégcs. felesleges, njálkakiválasilás. sárgaság, undor és hányás, lyomorgörcs ¦ íüküiés.
9 Hal l.\'ifájásriál. ,.
VÍI-.I
. gyomor*ultcrhe:é»nél életekkel I. giliszták, májbajok hamor-
. tlurlwrxrlli
m Üab.U r Mutiate nál,
gyamoreMeppelt
ní.kii.-k Uh
TÖrSk
|t|IllU|>f«1.
le-M-k .....gtt-Éinle
teMéfc -lf.»-_-:i.lt(i.
A Máriaczelli gyömorcseppek
t.i|dialuk..
Imliai
NASY-KaXIZSÁX : Práger Béla és Belus Lajos, LtAHCSOXr Kohut Sándor gyógyszerész uraknál.
INNEREBNER áNTAL
— iSXSBRi\'CK. M.-Tevezia-utvza 17. =-
Etnő tiroli darócx-MXŐvét-Üzlet. gnaiyöbb széftüldési háza jótállással a valódi
TIROLI DARÓCZ i.LODEN!
ára tengerbltöny, e»ökbpeny. felöltök. 2ubbony sat. — teljes utazó készülékeknek.
rjban. Minta éa árjegyzék ingyen Kiesi n y 1» e u.
cc ^ = r . —,— K
o « z:. X c L
*}E rovat alatt közlőitekén nem vállal felelőséget a szerk.
rt-deti párisi gummi- és halhólyagck
uomsag es lóság tekintetében a kivana -mákat is U-Iülmulják, luczxtonként I, 2, 3.
, 5 0. 1 es S forintért. BoÍBls samér (rövid) 3 és < forint, legűnómabb holgyszivacsok ^, 4 és 5 frt. Noi óvszerek Ilasse utáu 2 forint. Masaingi-r tanár mán \'2 frt 50 kr, dar\'a^onkiut. Swsp-nséíiumok stb. részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás melleit
R E I F í. specialista B 3 c s
I. Brandsfátle 3 l\'isktikus mintagyrijtemény I urak. részére 5 irt Árjegy- I I zék zárt borítékban ingyen I és bérmenive.
Ki:
= 1 al * - IÜ s ; ll§ fi
ir;aP »
s " * — • 1 L Í » ¦
i
o. 5" «* cs o ar a
afe ^ I
m ri
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
189-, MARCZ1DS 2-.v,
¦
I
E. H. Scholz,
ALTON A a/Elbe
Palmallle 27. FelsIHttatett 1864 *W
Utánvétel és vám nélkül küldök
Pörköletlen ká/ét P«i««Akokha» 4*1, faio nettó.
Merado, halványsárga fél kiló öb^r. Piasitagia Ceylon ffl kiló 73 kr ES Jáva. különösen finom - 7\'-\' . Ceylon nagyszemu „ . 69 .
Ce>firí jryftngv . . . 77 „ Coba kül-mösen lmom
Ciiha gyöngy liruas thea Soucbong
kékes zöld Jáva tóid oagyszeaul Pecco Souchong-lbea Pecco virág
. 2 15
4 kiló 14 40
Caviar
\' „ .. 1.54 .. i Alasra nelto fél kiló \'J 30 1 kiló 4 frt 2 kilo 7 6\'
\'Kral .....,2— ,.3 70 . 7-Sll „ 13 50
* Elb „ ,. ,. Í.f5 .. 3 40 , *>.30 . 12 .." Klipptische szárított baj lapos, fehér postacsomag!) n 2 frt
Marínirozott tengeri halak
Orosz korona-ssardinis Bismark- hering egy postabontó 1 <9
dobozban v. postai hordócska i 23 Angolna i i gelée kiváloga\'Ott, Hal-roolade (Rollmcpi) pikant " vastag darabok, egy p.-hordó Sf>8 postahordócska 1.41 Kövér hering marinirozva 1 41
Portó 30kr.. per kocsi posta minden potta állomásra Ausztria-Magyarországon. •W Teljes árjegyzék ingyen és bérmentve. Minden áru garantirozva legjobb és legfrissebb minőségben
P- Minden ani garantirozva legjoon es lepnweu^ *Z2 .
ÚJHELYI FERENCZ
KOCSIGYÁRA)
yrj ivuimius/iiiiv
iVagyKanlzsán
Széchenyi-tér, Tóth Laj08 féle házban. — Ajánlja kocsi gyártó műhelyét.
szakmába tartozó mindennemű munkálatot sok évi tapasztalatainál fogva jutányos árban teljes megelégedésre készít. — Nemcsak javításokat, de átalakításokat is készséggel teljesít.
BBSV~ Könnyebb és nehezebb hintók készen nak s jutányosán megvásárolhatók.
Az érdekeltek e szákbelí becses megbízásái-legpontosabb teljesítésére tisztelettel ajánlkozik.
30.000
darab olaszrizling és 20.000 vegyes sima
-*f szőlővessző §>-
eladó immúnisnak talált homoktelepről.
Ezre a rizliug-nek lO Frt, a vegyesnek 8 frt.
Bővebb értesülés nyerhető
Vie.v Eiaiii/.si« város Tanácsánál.
rendelkezésre álla-és rendeléseinek a
O
S
joaoooooooooooooDocooDoooaoo
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll a. védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Hall A. fele Seldiitz-porok tartós gyógy hatása a legmakacsabb gyontr- és al-teatbáfl tálnak, gyomorgörcs és gyomorbév, rógzött székrekedés, májbántalom. ver-telulás. aranyér es a legkülönbözőbb női betegségek.ellen, é jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti doboznak I frt o. é.
Hamisitáso c törvényileg fenyíttetnek.
rMÖlX^rTO«FRANCrAI
BORSZESZ ES SÓ
Csak akkor valódi, hi
_„——_- .A. Mail\' felírt
MOLL A. védjegyét tünteti fel és irata onozattal van zárva A Moll-féle fraa-ozia borszesz és SÓ nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedórszőlesl szer köszvény, csuz és a meghűlés egyén következményeinél Iégismereiesebb népszer. — Ejy óao-ioü eredatl üveg ara 90 kra|czár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: fdzolysavas sziksó.) A mindennapi szájtisztitásnál különösen fontos harmery korit gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind LM óvszer togfájás ellen. — Egy Moll A védjegyével ellátott üvag ára: 60 krajezár. [Ü
a
§
a ? u a a ? a a
(691) FÖSíétküldés:
Hall A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitó által,
Bécs: ]., Tuchlauben 9. ;z. Vidéki Megrendelések naponta pos autáovét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Roienfeld Adolf és Fia.
OoooooooooooDODooaoofxajaooaoaoooooooooooO
\\ nagymosás már nem oly borzasztó!
A szab. szcrecMeii-szappHii
használatával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogás talán szép és üsítára moshatunk — A ruha kéts*.-: annyi időig tartható, mint bármely más szappanná!
A szab. uerecBen-siappan
haszna\'atával a ruha csak egyszer lesz nrnsta. néni mint mással 3 szor. kevésbbé kell kefe vagy a kirté kőnj mosópor; megtakarittatik az idő, tüzelőanyag és a munkaerő.
Tökéletes* ártalmatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf cs. és ktr törv. szakértő elismerd- oklevele
Kaphatií minden nagyobb fQszerk«reskedésbrr< ¦ fogyasztó üzletekben, ueyszinte a bécsi I. fogyaszt, egyletben és az 1-sf. bécsi háziasszonyok egyletében
Főraktár: Béciben. I. Kennfrasse NV. G.
Előfizetési felhívás!
A pénzpiacz érdekeijeit e7ennel felhívjuk a
Moniteur Autrichien
(német é.s franczia kiadás) czimii pénzügyi folyóirat elö-fizeiéáért*.
17. évfolyam, előfizetési ara egész évre 2 frt. OT" Megjelenik miudeti hó 2-án és iG-án. "9G
Moniteur Autrichien (ráfit IMh)
Kiadóhivatala Bécs, IV. Favoritenstrasse 27.
Pénzüftyi természetű kérdésekre nem előfizetőknek is szívesen lesz költség nélkül szakszerűen válaszolva és mutatvánrszámok ingyen küldve.
Banküzleteknél : Folyó számlák:
L. Rí ED Ll N G & CO.
Bank i>s vAltöüzlet ii^ o. IV. FaroritenHtrasse 27.
ajánlja magát a következőkre :
HiegVeieiB niaucwa eliiSbbaégek megszerzése, aorajecyeic.
részvényeknek, koxetkező feltételek melleit pón/.beBzedefliPr\'Clie<iurk. váltók, hitellevelek, betétek
VáitÓQzIetúnk felvesz pénzeket. lolyó szám-Iákra és kamatot sz osztr. magyar bank ka-matlábja szerint fizet I otntpU • Min^en értéit, melyek a mi kozvelttésnnk folytán vá-LeieicK . sároltattak. %ábink" letétbe helyeztethetek s azok ke-zeléséért.intvénye beváltásáért mérsékelt dij számíttatik j- j MÍLden tőzsdei megbizas Mkiism rete«en-fogaBatositta-I 0ZSQ8 - tik R a viszonyoknak megf.-l-lő fedeter kívántatik s ha táridő üzleteknél lelkiismeretes tanácscsal és felvilágo sitással szolgálunk.
PalwilánMitÁftAk miü,lcn P*"0*** ********** levelew".. kérdés-reiVIIdgOSILdVUR \\a%yen Adatnak válaszok vagy levélben vagy pedig lapunk szerkesztői posta rovatában küld tnek
Bank és váltóüzlet,
Qisosa Bécs 17. Faroriteastr. 27.
Sürgönyczitn : KledUnirbank Wien.
L. RIEGLING & Co.
a Honitenr AatrichiBB i
PSERHOFER J.-féle
O gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SINGERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel.«
Vértisztitó labdacsok, SS^SSS
utóbbi nevet teljen joggal megérdemlik igáíg, m»lyb\'in ezen Ubdaeank moda» h*tásukat taláuof eltTJedésnek örvendenek Ls aüg van esaliá, mely-
i ajánltattxk mindé\'
eiersiere»en be uera öizonyilottii voina. Kvlisedak óta öten labdacio bfu ezen kitűnő házis«erböl kéfjtlet nem volna találhuó.
Számtalan orvos iltal^\'zen labdacsok bimiazorfi] ajánltatnak ből és székrekedésből «r<>duek Vói szárm,
folytán m-g a leggyengébb egyének, df még gyermök^k Aitai is miüdeo xggod*iom nélkül bivehetók.
- A számtalan háiairatból, melyet e labdacsok loeyaszt ü a legkOlSabözólbb és . ¦¦ h betegségük
- \'\'lytáu bozzmnk intéztek, «-zen helyau csakis néliányat emlitünk meg azon megjegyzéssel, bogy mind.
"ződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani. . .
bajoknál, melyek a rósz emé»ztésj
oöl és széKrekedésbiil erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértoluiások, zran.vér, bél tétlenség s hasonló betegségeknél Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kítllnő haiáss*! vaunan vérszegénység, a abhii eredő hajoknál is: így fápkórnát, isfcgewéghSI izárma«ó fejfájásoknál Stb. Kzen vértisztitó labdic^ok oly könuyen iiatoak. hogy a legcsekélyebb fáj dalm&kat sem okozzák és ennek
e^vszer használta, meg vagyunk gy
ogészségLk i ezen lab-
Köln, 1S93 április hó 30-áa Tisztelt l\'serhofer ur\' Legyen olyan szíves és küldjön nékem ismét 15 tekercset az óq fóliilmiilhatatlan vértisztitó labdacsaiból utánvétellel, fogadja eziilou is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csoda hatásáért.
Maradok teljes tisztelettel, I\'awlistik Ferenci, Köln, Lindenthal
Hrasche, P Ifi dóik mellett, 1Ü87 szept hó l\'i-én. Tekintetes ur!
literi akarata volt, hogy az 011 labdacsai keteim küsé ke-rillták, melyeknek hatásat ezennel megírom; Én gyerm-íkágyliau meghűltem olyannyira, hogy gommi miiokát sem voltam többé képes végezni bizonyára már a holtak kíizt volnék, ha az Un csodálatraméltó lah lacsat eng*ni nem tnotite!t?k volna meg. Az Isten áldj* meg Önt ezért ezersz-r. Nagy bizalmam van, hogy ezm labdacsok engem is tökéletesen kifognak gyógyítani. * mint már másoknak is fgészségtilt riasxany jrélére tegitejglll szolgáltak.
Kniticz Teréz
vomber 9-én. t)0 éves
, Szilézia, I888. oki. 8-in
Hécs-l\'jbely, 1SS7. Mélyeu tisztelt m ! A legforróbb köszönetemet m°mloin eieune! oi nagynéném nevében. Az illető öt éven át szenvedett gyontorbarátban\'él vizkóraágbaii, már életé: is tneguota. melyről egyediként le ii mondott, midou véletlenül egy dobozt kapott az Un kitűnő-vértisztitó labdacsaibői s azoknak állandó haszuálata fo y-táu tökéletesen kigyógyult.
LegfSbb tisztelettel, * Weincieitel Josefa
Kichengraberamt, ÜfAhl mellett, lSs9. márcz. 27-én Tekintetei ur!
AltilirMt ismételten kér 4 csomagot az Un valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. L1 uem mulaszthatom ieguagyobb elismerésemet kifejezni ei^n labdacsok érteke felett és azok, a hol csak alkalmim nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom ti\'tszéiszerinti használa*ára ónt ezennel fel-hatalmazom. Teljes tisztelettel, Haha Ignacz.
1 Owtscbdorf, Kolbacb T. ur!
Kelkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot ¦> dobozzal küldeni szíveskedjék. Csakis az Ún csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyumorbajtol, mely engem öt évcd át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb kö*zönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel, Zwíckl Auna.
fezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-feic. az ..araay birodalal airnahor cíimzett gyógyszertárban. Bécsboa I , Singerstrasse 15 iZ a készíttetnek valódi minőségben s szem labdacsot tartalmazó dobos ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatok, 1 frt 05 krba kerül; bérmentnileu utáuvételi" küldéssel 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem küldetik el.
Az összeg előbbeni beküldésénél (mi legjobban pOstautal> váoyon etzkClzöltetíkj bérmentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt \'?0 kr. 2 csomag 2 frt 30 kr. 3 rsomag $ irt"83 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 6 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül. Kaphatók TerSk József gyógyszertárában. Budapesten
bjbF- NB. Nagy elterjedettségük következtében ezen lab dacsok a legkülönfélébb nevek es alakok alatt uttaostatnak : eu
nek kSeatkexteben kéretik CSlkiS Pserlmfer J.-féle vértintitó laV" •tacsokat követelni és csakis .- ).-: tekinthetők valódiaknak, melyiknek használati utasítása a Pserhofer J. nétaRtrással fekete szioheii és minden egyes doboz fedele ugyanazon aláírással vörőj színben van ellátva. ^WJ .
Amerikai kőszvénykenőcs. SFtÜSSTJZ;
minden kösav^nyes és csatos !i»jok, u m : gerincz-agy bántalom, tagszaggatás, inchiws, migraine, ideges fogfájás, főfájás, fdlszag gatás Stb. stb ellen. 1 frt 20 kr
Pserhofer J -tel. Évek hosszú sora óta v*la-orvosok által a legjobbaak el-Egy eVgansau kiállított nagy szeli-ncxével 2 frt.
Steudel tanártól. Dtéi és szurá* által okozott sebeknél, mérges da-ganatoknÜ, ujjkuka\'-z, sehes- vagy t,\'yuladt:mell vagy más ily bajok tál, mint kinin"- *zer lön kipróbálva, l tégely50tar. Bérmentve "5 krajezár.
óta a-fagyos ta-
lebre, mint leg-1 köcsöggel 4<> kr. Bérmentve 65 kr. Etalánosan ismert kitűnő háiisier, hurut
Tanuohinin liajkenőcs
mennyi liajtiü
Áltajáuos tapasz
Fagybalzsam ^^tsl
abb szer elismerVí
Utifűuedv,
gecske ára 50 kr.. 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr,
Életesszenczia
kedtség, görcsös köhögéa stb. (prágai csöppek)
ill«n. 1
rontottt gyomor lésztés es mindennemű allesti Istjok ellen kilüuÖ hár-isrer. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt Balríoh A W.-től. Kítflnő báciszer a rossz." emésztés
Altalános tisztitó-só
Pn követke*
u.
.ijás, szédülés, gyomorgörcs.
ér, dugulás stb. ellen. 1 csomag aia 1 frt.
Angol csodabalzsam; Por a láhizzadás ellen
egy kis üveg
1 üveg :\'i0 ki 12 krajcrár.
K/-- : por megszüntet a lábiz>adá*t s azálta képződő kellemetlen szagot, ép>\'n tartja a lábbelit és mint irtai matlan szer van kipróbálva. Egy doboz*-*! 50 kr. Bérmentve 75 kr
ellen. 1 üveg küldéssel 65 kr.
Golyva balzsam, Jo-if,w«enS" Helaó vagy egészség-só SS^M
a rendetlen emésuésből asármazó bajoknál. 1 csomag 1 frt. Afio PaTto különös hatású gyógyszer egyoldalii főfájás, miil L UKii > fogfájás, rheuma stb. ellen
Bernhard-féle alpesi-növény Liquer
Bernhard W. 0. in Bregenczből gyoraorbajok ellen mindet: alakban egy egész üveggel 2 frt 60 kr , félüveggel 1 frt 40 kr. és egy negyod üveggel 70 kr.
Ezen itt felsorolt készítményeken kivüi az osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti külöulegességek rak táron vannak és » készletben netán nem levók gyorsan ós\'olcsón megszereztetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg előre beküidetik; nagyobb megrendelések utánvétellel küldetnek. Bérmeutve esakis oly esetben történik a küldés, ba az összeg elCre beérkesik, melr esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
Nyomatott Ifj. Wajdits József köayvayomdájábaa Hagy-Kaoizsia,
NAGY-KANIZSA. 1805. márczlus 9-én.
XXXIV. évfolyam.
Előfizetem ár:
Kgesi évre . 5 frt — kr.
YŰ étre . ¦ 2 ín 50 kr
Negyedév re . i. frt 2*» k,r.j
r\'.íjen szám. 10 kr.
- TtUK-I) E.T.KSEK hasábos petmorban 7. másodszor -:. ¦ UHuáen további sorért 5 kr.
X V I L T T K Ült ES ;>ctit soronként 10 kr-rt retetoek lei. Kiín-sur.
hirdetest-rt 3U kr. lizetendő
A. lap szellemi és ai yagi részét illető minden közlemény Bátora Lajos szerkesztő-kis dó \'nevére czimz^ttea Nagy-Kan i/saca bérmentve intézendők,
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visszanein küld tnek
A nagykanizsai J;Ipar-Testüiet;í, „a nagy-kanizsai Délzalai Tafc^rékpénitári iÖnségélyzó szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár ^vény-társaság\', a .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kísdedoeveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanitói járáskor*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony oegfíet", .,n.kanizsai irr. jótékoay. nőegylet*, .szegénvek tápintézete\', a .katonai hadastyán egvlet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külválasztmányáoak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VÉGYESTARTALMÚ HETILAP.
A czinúorság
Béláitól.
Mi magyarok ez idószerint fejjel vagyunk beleesve a<c2imezések zűrzavarába. Nemtörvéuy, nem reodelet,ha-htin szokás határozza meg a czimeket, amelyek szabad kótyavetyére vannak bofsátva. Art sem kell adni érte, élhet kiki. aminővel akar.
Senki sincs megelégedve a czimé-;\'el.;és rangjával, \\ mindenki maga-•;;::!>. titán tör sha valakit egy emelet fej följebb czimeeünk, eszébe se jutei-lene tiltakozni. Az inas ma mar: tanoncz vagy gyakornok, a kézműves : művész, a kora;, aszonyság, a nő, aki kalapot visel: nagysága, a férfi, aki nyáron is posztórchában jir: vidéken tekintetes ur.- nagyvárosban: nagyságos\' ur..
i Tagadhatatlan, hogy a társadalmi éleltfea ez oly áramlat, amely legalább, is kétes hitetűvé teszi a szabadság, egyenlőség és testvériség korszakának oly fönnen hirdetett de-mökratiku,s mivoltát. Sőt eszmék és jelszavak hangzanak ismét, a melyek annáí inkább igyekeznek újra építeni -ásna válaszfaiakat, amelyeket a
modern korszellem mindent nivelláló keze: döntött U:, újra mélyítvén a születési- különbségek és kiváltságok elválasztó medrét.
Nagyot fordult a világ ama, Magyarország történetében uj korszakot alkotó, örökké emlékezetes nap óta, amelyen Kossuth Lajos gyújtó beszédeinek hatására a karok és rendek minden hatalmi presszió nélkül önként lemondtak nemesi privilégiu maikról s ezt a tényt törvénybe iktatták.
A tzini\'-k. amelyek addig szokásban voltak, miut varázsütésre eltün*-lek; a tisztviselőket, beleértve a minisztereket is, mindenki csali hivatali minőségük szerint szólította.
Uj nemzedékek léptek azóta a régiek helyébe, az uj eszmék testté és vérré kezdtek válni • a nemesség domináló helyzete majdnem egészen megszűnt s a jogegyenlőség is csaknem teljesen érvényre jutott..
Kihagyva az osztrák uralom alatti idótt 1807 után a jogegyenlőség eszméi a politikai és társadalmi életben visszaesést mutatnak, a czimzé-sek, nemesi előnevelt, a kamarást kulcs, . a rendjelek utáni sóvárgás raegiut előkerült a lomtárból s az osztályok, kasztok széria ti elókülö-nités hova tovább terjed. A nemesi j t*ang és címek adományozása az | arisztokrata kvalitifeácziótől függővé tett különböző nemesi méltóságokba és feudális lovagrendekbe való kinevezések napról-napra szaporodnak. A hivatalos lap tanúskodik arról, hogy a feudalizmus és reakczió idejében sem történt annyi nemesség . adományozás és rangemelés, mint mostanában. A dsentri kutatja az elmúlt ¦ századok homályába vesző* nemességének eredetét és elkallódott ok-; leveleit s évtizedeken át mellőzött I nemesi czimek és predikátumok látnak napvilágot és szerepelnek név-jegyeken és ahol csak lebet. S ezúttal tüntetőiig kérésit"* kamarási ; méltóságot, az arauykulcsos vitézséget, amely udvarképessé tesz és a méltóságos czimmel jár.
Ez a jelenség az emberek gyarló hiúságán kivüla sajtó magatartásának is köszönhető. Ha egyszer-másszor némelyik lap kikel is az emberek e gyöngesége ellen, rendesen azonban mintha csak önmagát megczá-lolni akarná, tömjénez a nagyuraknak., így, mikor valamely nyilvános összejövetelről van szó, ha még oly érdemes más férfiak vagy nők voltak is jelen, a grófok, bárók stb. persze első helyen állanak, mintha bizony
azok különb emberek lennének a többi becsületeseknél. — Mikor valamely mágnás hfeasorJrir, ~ tiem -* érik be, hogy egyszerűen .esküvőnek\'* nevezzék, hanem „föíri-nász*\' czidren írnak róla hosszú referádát. „Főúri gyász, főúri vadászat" ennek mintájára keletkezett. — Ha az alig nagykorúvá lett, egyébként tudatlan és minden érdem nélküli mágnások egyszerre főispánokká lesznek, azt, észrevétel nélkül hagyják a hírlapok, mintha azt természetesnek találnák, hogy az ily mágnás úrfi más tapasztalt és érdemesebb férfiakkal szemben előnyben részesüljön. Amilyen helytelen lenne pedig csupán azért : nem méltányolni a herczegek, grófok, bárók érdemeit, mivel azok: oly nevetséges, azért tömjénezni nekik, mert ennyi s ennyi águ korona vau a czimerükben.
E tömjénezéssel mintegy iöljogo- i sitjuk azokat a „nagyurakat,* hogy minket, mint az egész polgári elemet semmibe se vegyenek, Aki mást | pusztán születésénéi fogva maga fö-lött állónak tart, az ne csodálkozzék, ha az meg őt maga alatt lévőnek hiszi. Folyt köv.)
KaíHaiiiísai iroialM is MQí^eii Kör-
Felhívás
mélyen tisztelt közönségünkhöz!
Ha van nép a világon, mely előtt szent kötelesség, hogy irodalmához és művészetéhez rajongó szerétettel ragaszkodjék, ugy a magyar nép bizonynyal az. Idegen országok közé ékelve, külső támadások viharaitól, belső viszályok torgetegeitől sokszor megszaggatva, a legnagyobb megpróbáltatások válságos napjaiban, mikor é, et és halál között lebt*gtüuk, a nemzeti irodalom és művészet tartotta fenn népünkben az életerőt.
Nemcsak a szép és a magasztos kultuszának szeretete, de a legszentebb
bálaérzet is . kötele:: tehát bennünket arra, hogy nemzeti létünk csodás ha-tmmti mtígvéilűjtítmk tiszteletére minél több oltárt emeljünk hazánkban s ezekeu a futárokon megtisztult szívvel, emelkedett lélekkel, a társadalmi egyenlőség őszinte hitvallásával mutassunk be a magyar Geniusoak kedves áldozatokat.
Magyarország intelligensebb városainak példáján buzdulva, egy ilyen oltár épitésére bivjuk fel mélyen tisztelt közönségünket.
Mi, a magyar kultúra szerény napszámosai, meghordiuk az alapköveket az oltárhoz.
Azokat, kiknél szavunk nem talál süket fülekre, arra kérjük: segítsenek az oltárt felépíteni, a nemzeti közmü-velődéHhez méltóan fenntartani a bennünket támogatva, közremunkálkodni abban, hogy az áldozatokkal, melyeket ezen az oltáron bemutatunk, köz ö n s é güukben napról-napra jobban fejleszthessük és ápolhassuk a magyar irodalom s a magyar művészet szeretetét.
Ez czélja és feladata a nagykanizsai irodalmi és művészeti körnek, melynek irodalmi és művészeti szakosztálya közös és harmonikus szervezet mellett felolvasásokkal, hangversenyekkel, ének és zenekarok szervezésével, a magyar szellemi élet kitűnőségeinek közreműködésével, a munkás- és. földmives-oaztály művelődését előmozdítandó ingyenes előadásokkal, nemzeti ünnepeink méltóságos és kegyeletes megünneplésével, közkönyvtárak alapításával és más kulturális eszközökkel iparkodik nemes szándékát megvalósítani.
Körünk nem lesz kizárólag, az irodalom és művészet itteni munkásainak szükebbkörü társasága s ezért Örömmel fogadja kebelébe a mé\'yen tisztelt közönség soraiból mindazokat, kik a most jelzett törekvésekkel rokonszenveznek.
A kör székhelye Nagy-Kanizsa, de az egész megyében ápolni fogja a szellemi életet, ipirkodik jelentékenyebb városaink kulturális mozgalmait előse gileui s ezért áilandó szövet? éget tart fenn a megye azon köreivel és egyénei vei, kik b hazafias feladat megoldására vállalkoznak.
Reméljük, hogy a társadalom minden
rétegéből tudunk híveket toborzani, s ennek különösen azért örülnénk, mert kitűzött czéljajjikat akként akarjuk szolgálni, hogy társadalmunk szétigázó elemeit közelebb bozhassük egymáshoz s az érde&ebbnek látszó ellentéteket a művelődés gyémánt porával köszörülhessük simára.
Az az Ösvény, melyre a mélyen tisztelt közönséget hívjuk, a nemzeti szellemi élet magasan fekvő, tiszta levegőjű szabad bérczeihez vezet, hova a politikai pártharczok, a társadalmi torzsalkodások zavarosabb hullámai nem csapkodhatnak fel.
Kik áthatva a nemes feladattól, szívesen jönnek erre az^*utra, tartsanak velünk! . . t
Alapító tagjai lehetnek körünknek azok. kik egyszer s mindenkorra 25 frttal járulnak a kör alaptőkéjéhez.
Rendes tagjai, kik kötelezik magukat, hogy három évig (amennyiben ez idő alatt városunkból vagy Zalamegyé-böl el nem költöznek) évenként 2 frt tagsági dijat fizetnek •
A kör tagjai nők és férfiak egyaránt lehetnek.
Kik tagul óhajtanak belépni szíves* kedjenek erről a kör elnökét levélben vagy szóval értesíteni, vagy az egyidejűleg kibocséjtott taggyüjtő ivek valamelyikét aláírni.
Nemes törekvéseink őszinte, felkarolásában bizva, maradunk
Nagy-Kanizsán, 1895. márczius 7-én kiváló tisztelettel SÜMEGI KÁLMÁN POÓR JÁNOS elnök. társelnök.
HADÓ B.- BFXA
CSARNOK
Nagy-Kanizsa a szabadságharcz alatt.
1848—49-ben. Irta: CSER JÓZSEF. (Folytatás) Megjött október 4-ike. Komor őszies volt az idő. Napokon át meg, megújult az eső. s az utczákon meg végig feküdt a hagyományos sárten-
t-a a í L Á.
Egy mennyei lényhez.
iPOE EBLGÁR-tól.l
le voltál s/erelmem, fényes boldogságom, IV akiért epedt szivem — í\'usztákbaa te toltál aold oáiom, \'.ur. forrásom, mindenem, Te a virág gyümölcs átfogta ágon Te voltál mindenem e nagy világou
Vb! fényes á\'mom ! ah te szép reménység!
Mi hamar leiunte) énuekem 1
¦gy hang kiált a menyekből csuk még
"eí: fél! mire a mult is inegje\'en
ti elnyeli azt néma sötét éjjel
vétlen,-rémült, lomba s tel leniemmel.
%i igy nékem meghalt már az élet vissza nem tér az többet soha !
* iiobiog nem lehetek én többé tevéled
- : i tenger: afc soha ! soha :
..í::. verte fáo nem lebet z-dd ág, íkototi sas a magasba nem bag .
Hová lettetek ti bűvös kéjek Klragadtatások a álmaim ? Sötét szemek, mik szelíden néznek > lélek tör át a sngáraio ? Hová lettetek az örök létben Hová leltetek a magas Égbep
Angolból fordította: B. L.
/ • Az álgyorsiro.
„ Karczolat. .
. lila: WlfcSINGER FRIGYES.
Sohasem fogom azokat a gyönyörű napokat etfelejteai, melyeket Alsó-Lead-ván töltöttem Azok * pompás szüreti
mulatságok mindig emlékezetemben fognak maradói, épp ugy mim az az ál-gyorsíró, kivel útközben találkoztam. Az egé?z uton mindenfelé kellemes re-tiuuisceuciak hatása alatt állottam.
Ilyenkor nem sokat törődik az ember azzal, hi\'gy útitársai miről beszélgetnek. Ln sem hallgattam oda, hanem a vasúti kupé ablakán kibámulva a vidék szépségében gyönyörködtem, .midőn agyamban egyik gondolat . a másikat kergetie. Jó lehet mindinkább távolodtam azoktól a feaséges zalai he gyektől, gondolatban mégis mindig, ott voltam.
Egyszer csak hallom, hogy egyik utitársuuk a gyorsírásról kezd beszélni. Ez lekötötte figyelmemet, halljuk csak mint mond !
--Igen, uraim három nap alatt ugy
megtanultam a gyorsírást, hogy. per-ezunként öoo szótagot tudtam leírni.
Általános csodálkozás volt erre a válasz.
— Lehetetlen ! — szóltam oda la-koaice — Kérem — magyarázgattam tovább a bámészkodó Hári Jánosnak, 3 nap alatt a gyorsírás alsó fokát, a „levelező részt se tanulhatja meg, pedig beszédek leírására csak aa úgynevezett „vi-tairáb*) alkalmas. KütÖmbeo is hiába tanult volna meg ily gyorsau Írni, mert olyan szónokot még. eddig nem teremtett az Isten, ki perczenként 500 szóta-
•) A gyorsírásról részletes ismertető csikket közöliem e lapoknak nmlt évi :-!6számában.
iW.\'F.\' ,
got mondana. Egyébiránt itt van cze-ruza. papiroj. diktálok Önnek 300 szótagol perczenként, ha le tudja írni, mindent elhiszek öntsek.
Gyorsiróm hol elveresedett, hol el-sápidt, de ugy látszik hamar feltalálta magát.
— Bocsánat — meniegelödzött — régen volt már az, az óta nem gyakoroltam magamat, ugy hogy most már nem tudok ugy stenografálni, mint az előtt. De térjünk át előbbi állitására. Erősen hiszem, hogy vannak olyan szónokok, kik perczenkéut 500 szótagot „mondanak.
Észrevettem, hogy mindenáron meg akar szabadulni a btenografáiástől, nem akartam felsűMezteni, de állításomat nem hagytam megezáfolni. - — Uram — mondám — már csak engedje meg,-de állítását kétségbe kell vonnom. Én magam egy ideig az országgyűlési gyorsirodában voltam alkalmazva, és ott -egy alkalommal meg-számláltam, hogy Szapáry Gyula gróf perczenként 3 í 0 szótagot mondott, pedig a közvélemény ót tartja a leggyorsabban beszélő szónokuak. Szapáryt tán .csak I\'etricb Ferenc* multa felül ki egy izben 334 szótagot mondott.
j- A/ nem lehel igaz, hiszen én magam ia többet mondok egy perez alatt \'
No megállj, ezen makacsságért leleplezlek útitársaink előtt !
— Uram, itt van egy könyv. Lássa szép di8tkötéaü mű, ha ebből perczen-
ként 500 szótagot olvas, önnek aján- ! dékozom.
Mint a fuldokló az utolsó szalmaszálba, ugj, kapott az én gyorsiróm a könyvhöz. Nagy lá?.asan e.kezdett A olvasni. Ugy hadart, hogy alig értettem j belőle valamit. Elővettem órámat és : meghatároztam az egy perezre eső szó-tagszámot, ez útitársaink nagy álmél-kodására csak 258-at tett ki.
Az utasok nevetni kezdtek, az álgyorsiro le volt fegyverezve. A legközelebbi állomáson kíszált, azt mondta, hogy már rendeltetési helyére ért, de az ablakból kinézve jól láttuk, hogy csak más kupéba szállt át.
Erre aztán még nagyobb derültség lett útitársaink közt. >
Bucsu Zalamegye tói.
Utóra vagyok örftlt sebességgel Hóban velem(a~>obogó pálya, Letekintek a kedvég vidékre Melyet tán mc; látok utoljára.
Magas begyek a a zöld fenyő erdők. Klvessnek ac esti szürkületben, (JJi, bol a kéz, mely a>t leírhatná, Mily bánat dal most tz én szivemben,
Kit .szdrkolet kódhomálylyal vegyül S eltakarja azt a kedves tájat Hová lelkem, bár mily boldog\'volt is Mindig; mindenhonnan vissza vágyott.
Isten veled sz4p Zalavármegye A hol gyermekkorom eltöltottetn. Isten veled, engem üz a balsors Hn messee. messze elmegyek innen.
Mit viszek ei \'- szivemnek bánatát Mit hagyok itt ? éltem iíjaságát .
Ifjúságom, oh mi hamar elmult 1 Nem is volt más nint egy rövid álom,
Melynek mnló. tündér alakja volt \' Az én hamar elmult boldogságom,
Nem is volt mas, mintegy halvány sugár
A melyre setét nánat telhőbe *záll
Messze megyek á hol hegyet-erdőt fsak álomban képzeletben Iátok, Ilin felőled regényes szép vid.ék Nagyon ritkán vagy soha sem hallok. De azért nem felejt lek tégedet. Szivem mélyére zárom képedet.
Jó anyám sir, hogy én messze megyek
Nem törölhetem le könnyeit.
Szivem vérsik, hogy nem csókolhatom.
Áldást adó reszkető kezeit.
Ne sírj anyám ! nyugodtan távozom.
Áldásod kisér ho-tszu ut&mon.
Majd ha ősszel a kis fecskék szállnak, Dft*netet kutdök jó anyámnak. Azt üzenem, hogy boldog a lánya, Ne hullasson könnyeket utána. Mindenem van. boldogságban élek. Azt üzenem édes szüleimnek
KOZARDT CLKMENT1K.
— Franklin Társulatnál az olcsó könyvtár 343 száma alatt megjelent az.összes hírlapokban most annyiszor emlegetett Beruando \' Montilla czimü 3 felvonásos dráma Echegaray Józseftől, ! spanyol eredetiből fordította Patthy [ Károly. Ára 40 kr. Kapható a kiadó ! társulatnál és mindeu könyvkereske-, désben.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
:«S35 MÁRCZIUS 9-én
ger. Az emberek megszokott dolgaik után láttak. Senkise gondolta hogy Kanizsa válságos napra virradt !
Déltájban egész váratlanul, határőrök járkáltak a piaczon. Három, négy tisztjuK a korona vendéglőbe ment étkezni. A város más részében is jártak horvátok, de senkise törődött velők.
. Egy óra után a gymnasium tájékáról, karddal hadonái.va futott egy graoicsirdobos a piaczfelé Néhány emberkiabálva,lármázva botokkal kerget-te.Szemközt jött velők\'lóháton B nczik Ferencz. kit váltrg biztattak: állja el a dobos útját! Meg is tette, de -feléje vagdalt a katona, s kénytelen volt félre ugratni, nehogy a lovat megsértse. Az üldöíók — mint hó gomoly — szaporodtak. Egy nő tégladarabbal beütötte a dobot: egyik kergető bottalkarjára vágott: kő. tégla, sár hullott rá. Épen a felsőlemplom irányában megbotlott és elesett. Míg vérző fejét tapogatva föltápászkodott, akkorra Mitroyic lakatos a dobot és kardot elvette, maga pedig fo-goiylyá lett A felső templomban rögtön félre verték a harangokat, de kevés idő múlva elhagyták.
A piaczon ácsorgó határőrök látva a történteket: menekülni akartak.
Az emberek hallották a harangok koogását ; a. piacon levők azt is látták, amint a templomnál ütik a horvátokat, de mindez miért történik ? Még nem tudták, de elég volt, amit láttak, s a menekülő katonáknak t\'.rját állták.
A kenyér és husáruló asszonyok is nagy késeikkel bőszülten nekik mentek és íeszurással fenyegették, ha a puskát tüstént oda nem adjál*. És a magas, ölestermetü gra-nicsárok ily hirtelen megtámadva, annélkül, hogy csak egy lövést tehettek volna, már levoltak fegyverezve és a városház börtönébe zárva. (Folyt köv.t
Hírek.
— Opris Péter kerületi posta- és távirdaigazgató. — kir. tanácsos ur szerdán Nagv-Kanizi»ára érkezett.
— Dr. Hérlcs-Tóth János curiai bíró a bu4ftpe5ti ítélőtáblához tanácselnökké neveztetett ki.
— Eljegyzés. Néhai Palini Inkey Kálmán s özvegye Kamjonkai Szemző Lujza urnö iiiagasniüveltségü s honleányi erényekben lünilök ö kedves leánya, Palini •Itfkey Valéria nrhölgygyei Batthyány Pál, a Fóv. Lapok szerint Béla eróf jegyet vahon. Hazafiúi örömmel üdvözöljük Zala vármegye két ősi nemes családjának egjesülését. az uj jegyespárban .
— A zalaegerszegi kir. törvényszék elnöke Grjibariovich Géza egészségügyi okból nyugalomba vonult.
— iskolalátogatói kiküldetés. A vállá* és közök tála-ügyi miniszter az orsz. közoktatási ia<iács kebeléből az 1894—95. tanévre szóló megbízatással Paszlavszky Jó/sef tanácstagot a nagykanizsai, keszthelyied veszprémi fógymna-s4umokh\'oz, különösen a természetrajz tanításának még fi gye lé-e végett, iskolalátogatóul- kiküldötte.
— A Csáktornyái tanítóképző intézethez iskolalátogatóul a kultuszminiszter Szuppán Vilmos előadó közoktatási tanácstagot bizta meg.
— Meghívó A nagykanizsai ker. jótékony nőegylet 1895. évi . márczius hó 10-én délután 3 órakor az iskolaszék .helyiségéhen rendkívüli közgyűlést tart. Óíément Lipótné véduö. Tárgysorozat:
1. Titkár választás a lemondott helyett.
2. Indítványok.
— Állami anyakönyvezés. A belügyminiszter a megyei közigazgatási bizottsághoz közrenddel et intézet t, amelyben anyakönyvi kerületek meghatározása és az anyakönyvvezetők kijelölése tárgyában javaslattételre hívta
- föl a bizottságot A közigazgatási bizottság az aliípáiii hivatalt bizta meg a javaslat, és tervezet kidolgozásával. Az alispáni tervezet a márczius havi ülésen fog tárgyaltatni. A bizottság elvileg híiíi-l állapodolt meg, hogy az anyakönyvek beosztása\' a körjegyzőségek Mzerint történjék, az anyakönyvi kerüieiek székhelye a körjegyzői s\'zékhelyekkel összeessék és hogy anyaköoy vezetökül rendesen a körjegyzők, kivételesen pedig a tanítók a kalmaztassanak. Már t. i.
kpíségi és állami tanítók mert felekezetig iskolák tanítói — a miniszter kijelentése szerint — uem fognak megbízatni. ¦
— Műkedvelői színi előadás volt mult szombaton a Polgári Egylet nagytermében polgári és iparos ifjúságból szervezve. Országh István veterán színésznek .Babona* ctimu népszínműve adatott elö- A műkedvelők dicséretre méltó szabatossággal és jókedvvei játszottak mindaoyian, igyekezvén a hosszura nyúlt darabot élvezhetővé tenni. Szerző komolyabb alapczél kidom-bofitá-a helyett ujabb és ujabb epizódokkal látja el a különben -színpadias ötletekkel ésszinészies rontional dolgozott népszínművei. Tagadhatatlan, hogy a színmű írói tehetség nyomai meglátszanak, néhol azonban tulerös. Régi dalok dicséretes beillesztése legnagyobb elismerést aratott és tetszett. Reggelig tartó táncz követte a színi elóadáet. melyen Somogyi Károly színigazgató is jelen volt.
— tj rsendör-szárny. A mostan; Vas- és Zalamegyéket felölelő csnndór szárny jul. J -ével ketté osztatik és őindkét megyében külön külön szárny-parancsnokságok fosnak felállíttatni.
— A nagykanizsai izr. jótékony nőegvlet f. hó 17 én délután 3 órakor a hitközség tanácsti-rruében tartja évi rendes közgyűlését a következő tárgysorral : 1 Emöki megnyitó 2. Titkári évi jelentés. 3. A pénztár-forgalmi és vagyonkimutatás előterjesztése és a számvizsgáló bizottság jelentése. 4. A sorrendben kilépő 8 választmányi tag és pedig: Eoenspanger Lipótné. Kürschner Ig-nár.zné, Maschanzker Horné dr. Neumann Edéné. Pollák Arminné, Uosen-feld Adolfné, Tatiher Alajosné és Wei-ser Jó/sefaé helyett mások, vagy ezek újbóli megválasztása 3 évre. Elhunyt Szegő Gyuláué választmányi tag helyett egy uj választmányi tag megválasztása 1 évre, továbbá az alapszabályok 1G j-a értelmében C 4ij valasztmáoyi tagnak megválasztása. 5 Három tagu számvizsgáló bizottság megválasztása. G. Netáni indítványok.
— Neumann Márk budapesti előnyösen ismert táncziuester városunkba érkezett és & .Polgári Egylet" alsó helyiségében az inteiligenczia részére tanfolyamot Lyit. Bővebbet a falragaszokon.
— A népkonyha e hó vége felé beszünteti működését, miután april 1-jére a helyiség bérbe adatott.
— Az njonczozás a járá3 és a város részéről e héten történt meg, a szokásos utczai dalolások most sem maradtak el.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában : vasárnap Rosenberg Izraelre Weiss KaroÜu. hétfőn Dauscha 0:ióné Tőrök Szídi, kedden dr. Rothschild Samuné Hirschel Hedvig, szerdán Saller Lajosul Scherz Róza. csütörtökön Grün-but Henrik né Boronkay Frarcúska, pénteken Cement L\'pótné Tóth Kamilla és szombaton Bachrach Gyulíné Hoch Janka.
— Adomány. A délzalai takarékpénztér a népkonyha javára 50 forintot adományozott, melyért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Gyászhír. Dömötöri Korchmárcs Sándoroé. szül. Koitai Vidos .Margit a saját ugy gvermekei. valamint az alul írottak és a számos rokonság nevében mély fájdalommal tudatja felejthetetlen férje, illetve édes atya. fia, testvér és rokonnak, Dömötöri Korchmáros Sándor ny. adótárnok urnák |895. évi márczius hó 4-én éjjeli 2 órakoi. hosi-zas szenvedés és a hsldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után életének 41.. boldog házasságának 14. évében történt gyászos elhunytát. A drága haiott földi maradványai folyó hó 5-én d. u. 4 órakor fognak Bajza-utcza 582. számú házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszereltetni és a római ka\'h. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az eu\'_esz telő szent-mise áldozat folyó hó 6 án d. e. 10 órakor fog a helybeli Szent Ferenczreidüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1895. évi márczius hó 4-én, Áldás és béke hamvaira! Korchmáros Inna, Elvira, Béla, Melaoi, gyermekei, özv. Korchmáros Boidízsárné; édes anya. Korchmáros Amália, férj. Rúzsa Lázárné. Korchmáros Júlia, özv. Szabó Gvuláné Korchmáros Jenő, testvérei. Vidos Erzsébet, sógorné Buzsa Lázár, Bakcsy Dániel, Vidos Miklós, sógorík.
— Magyar színészet. Somogyi Károly szegedi színigazgató egyik legjobb szio-rársulata Húsvét napján megkezdi működését Nagy-Kanizsán. Irodalmi becsű darabokat adnak elő csupán. 70 taggal és saját zenekarral van szervezve Nálunk szándékozik maradni június hó végéig s innen Balaton Füredre, fürdói idény után Kaposvárra és onnan őszi idényre Pécsre menend. hol a* uj színházat nyitja meg akkor, midőn Ó Felsége Királyunk, a német császár és a Szász
király Pécsett tartózkodóak. Van szó egy nyári színkör építéséről is, mely a Polgári Egylet kertje melletti Gutmann-f-ile fundusoo eszközöltetnék.
—. Heti biztosok e héten (raércz. 11—16) a nagykanizsai Kisdedneveló Egyesület óvodáiban Györffy Jáoosné és Bogeorieder Jőzsefné választmítag urnök.
— Heti felfigyelő e héten (márcz. 10 —16) a nagykanizsai öak. iüzol\'ó egylet őrtaoyájan Schável János szertárnok ur.
— Veszett eb a gyepmesternél. Zala-Szent-gróthrói írja tudósítónk, hogy Voppel József odavaló gyepmesteruek veszett kutya kerölt a kezei közé. A sierencsétlen ember az állatot be akarta rekeszteni s megfogta. E közben az eb reáugrott kezét, lábát összeharapta s aztán a veszettség tüoetei közö\'t elpusztult. Az összemarcangolt embert Budapestre szállítják a Pasteur-intézetbe.
— A nagykanizsai izr. temetkezési és betegápolást egylet f. hó 3-án tartotta látogatott közgyűlését a hitközség tanácstermében. Az emberszeretetet, a jótékonyságot- gyakoroló egylet iránt a felekezetben minden alkalommal nagy érdeklődés mutatkozik miért is annak közgyűlése ez alkalommal Ts nagy közönséget vonzott a termekbe. Az egylet titkára Goldmann Samu, jelentését a a lefolyt három ék\'röl terjesztette a közgyűlés elé, a melyet ez mindvégig érdeklődő figyelemmel hallgatott, meg. A jelentésből a következőket közöljük. az egylet feladatai főleg három főcélra irányulnak: I. A kórház foatartásári, IL kórházon kivüli szegéoysoisu betegek segélyezésére ésIII. a holtak eltemetésére. A kórházban az 1S94 ik évben a bevétel 322 frt, a kiadás 814 frt 56 kr volt A szegények közt a lefolyt évben 751 frt osztatott szét. 1894-ben 57 személy temettetett el Az egylet iránt mindenkor érdeklődéssel és jóindulattal vise.tetö tagja Blau Mór nagykanizsai születés zágrábi lakos ugyanott 1894 deczember 10 én elhunyt és az egyletnek minden kikötés né\'küi 1000 frtot hagyományozott. A végrendelet végrehajtói Ebei-spanger Lipót. k. ker. tanácsos és Weisz Henrik.budapesti nagykereskedő azon óhajukat fejezték ki, hogy a megboldogult ajándéka egy sinlök háza alapjára fordíttassák. Az egylet alapszabályai a lefolyt évben módositattak és a miniszteri záradékkal láttattak el. A jelentést zajosan megéljenezték. A február hó 28-án megejtett választáson újból megválasztatott elnöknek Löwy Adolf, választmányi tagnak : Ebenspinger L»o, Steni M. J. Lőwíager Ignácz, Szu-kits Nándor dr. Rothschild Albert, Sattler József (uj) Egyleti gondnokká megvá lasztattak LŐwy Jakab. Klein Illés, Fischer Jószef, és Pollák Vilmos.
— Egy tekintélyes, igen könnyen ter jeszthetö régi életbiztosítási intézmény nagykanizsai föügynükségéhez egy az üzletszerzésben jártas, de ennek szervezésére is kf\'pesitett hivatalnokot keres. Kimeri tő ajánlatok a „Gizella Egylet\' hez Budapest, Gizella tér 2 czimzendök.
— Kapukulcs. Folyó hó t ái^.a főtér gya\'ogjárdá\'án egy összehajtható — zsehbenhoidható kapukulcs találtatolt, a taiáló áiadtaa kapitányságnál, hol ezt a tulajdonos átveheti. Nagy-Kanizsán 1895 márczius hó 4. A városi kapitányság.
— Milleuiumi évkönyv. Emiitettük, hogy Halis István és Hoffmaon Mór „Zala várni egye és Városai" czimü disz munkát szerkesztenek és aduak ki még ez év folyamán, erre a proapectust kiadták1, mely valóban jelezi, hogy a kiadvány nagybecsű lesz, méltó az általános figyelem-és pártfogásra. Ara 3 frt előfizetési uton, mely összeg a 20 negyedrétivnyi terjedelmű s 100-nál (öbb képpel biró kiadványnál jelentékenyen jutányos is. Ismeretterjesztő s szépirodalmi dolgozatokon kívül a megyei élet minden ágára kiterjed, közli a megye területén létező köz-és magáu hivatalok tiszti karát és egyesíti a megyében élő tollforgató egyének munkaerejét. E történeti s helyrajzi müvet melegen ajánljuk a megye közönségének méltó pártfogásába.
nmr Olvasóink figyelmét kii lönösen felhívjuk JOfiE L asszony urai számunkban közölt hirdetésére.
— Rövid hírek Az őszi nagy had-j gyakorlatok alkalmával <J Felsége a j király Vilmos csásiár és a Szász kiráiy I Pécsett tartózkodnak 5 napig. —\' Reiszig I Eie államtitkár. Vasvármegye lőispánja i lett. — Martinengi Nándor hírneves I vivómester meghalt. — Arany árkelet-I pótlék márczius hóra 28,/t*/r — Zals-| Egerszegen tisztviselői telep (elállításán
buzgólkodnak. — A Bosponwon 30 millió forintba kerülő vashidat építenek. — 12 miilto forint értékű ailleniuaii sorsjegyek bocsájtatnak ki. — Pusztaszer milleniumi emelését a vármegye leszavazta. — Heisz Booifácz a azervi-
tarend tartományi főnöke meghalt. — A nemzetközi hírlapíró congreszui 1896 ban Budapesten lesz. — A pápa megtiltotta a bícziktizést a papoknak
Sensatiés bünpör.
Nagy feltűnést keltett és kivált jogi tekintetben felette érdekes bünper fejeztetett be f. évi márczius\' 1-én & nagykanizsai kir. törvényszék büntető osztályánál. Özvegy GyOrel Józsefne szül. Parkolab Anna gyenesdiási lakos ugyanis azzal volt gyanúsítva ; hogy férjét méreggel emésztette el; mioek folytán „gyilkossági"4 gyanuokokból vád alá helyeztetett és 15. evi fegyházra Ítéltetett a nagykanizsai törvényszék által. A vádlott és Tuboly Viktor védő ügyvéd felebbezése folytán a pécsi kir. itélő tábla vádlottat teljesen fölmentette, tekintettel azonban a vádtárgyát képező cselekvény főben járó voltára — vádlottat az Ítélet jogerőre emelkedéséig vizsgálati fogságban tartani vendelte, melyre Tuboly Victor védő semmiségí panaszt jelentett be. Február 28-án érkeztek vissza az iratok a m. kir. Cúria mint legtöbb itélö széktől azon^ utasítással ; hogy a vádlott minden szabályszerű megidéztetés mellőzésévei azonnal szabadon bocsájtassék. mioek folytán Porkoláb Anna már másnap, vagyis márczius 1-én a reá méri 15 évi fegyház helyett — de mégis ártatlanul szenvedett 9 havi vizsgálati fogság után — visszanyerte szabadságát.
Tuboly Viktor t. munkatársunknt méltó elismerés illeti ezen ügyben mint védőt ; nemcsak a végtárgyalás alkalmával tartott remek véd beszédje ért, de Írásbeli felebbezéséért is; mely feleb bezés indokai a fölmentésnél nagy rész ben bírói figyelembin tartattak. A fe lebnezéi egyes érdekesebb részleteit kivonatilag az alábbiakban kőiöljük
„Az emberi végeseimének tagadhat-Un gyarlósága azon alkalommal leg-eclatán-abb módon j elenjkezik. midőn a lélektani állapotok kutatá-ávalkapcsolatban a phyzikai csolekványre, mint akaratra kihatólelkiokok nyomozására elkerülhet len szükség van. íme a jelen bünper során is az emberi végeselme gyarlóságának tudandó be azon körülmény, hogy a gyilkosságnak mint okozatnak iélektaci okára, eredetére a bűnügy lefolyását, indokait nemhogy visszavezetni és helyreállítani nem lehetett, de még a tulajdonképpeni halál okát sem lehetett határozott alakbia kétségtelen módon constátálni.
Korunkban a természet elleni számtalan rrajálesetek alkalmával a legtöbbször merül fel az a kérdés, gyilkosság vagy öngyilkosság ténye e az, melyre a tulajdonképeni halál bekövetkezett ? !
A jelen esetben is az a fontos kérdés lett volna eUŐ sorban megoldandó ! ámde ezea alkalommal még esnek a szokásos kérdésnek sincs meg a valódi ér (elme, tekintettel arra, hogy még a természetelleni halál sem lett voltakép constatálvs, sőt a gyilkosság, vagy öngyilkosság helyett inkább a természetes haiállal történt kimúlás lépett — a valószínűség törvényei szerint előtérbe !
Mihelyt tehát a lélektani ökok valamely bűnténynél még annyira sem hozhatók tisztába, hogy azokból az okozatra való következtetéseket jogosau evonni lehetne ; akkor már a büocse-lekvény ki általi, mikori és miképeni elkövetésének, végrehajtásának, .határozott tormábaoi bizonyítása minden két-i séget kizárólag szükséges arra, hogy a gyilkosság megtörténtét,* azután pedig magát a valódi gyilkost megállapítani és a helyes jogszolgáltatás elvei szerint elitélni lehessen; mert hisz kü lömben koczkára teheti az igazságszolgáltatás ily esetekbem ténykedésének jogos- és igazságos voltát a végeredményben, mely esetleg míg egyrészről egy ember, egy egész család jövőjét teheti tönkre és semmisiti meg, addig más részről mint már számos ily alkalommal történt az ártatlanságnak ké söbbi, Idők mnltani kiderülése esetére — helyrehozhatatlanokért a lelki is méret szavainak szó szoros értelmé ben vett fele\'Össégért többé el nem vállalhatja !
Ezek előre bocsátása utáo, — méiy fájdalommal kelkártatlanságom érzeté -ben kijelentenem hogy határozott és következetes tagadásommal szembei minden kézzel fogható positiv adat és törvényszerű bizonyíték nélkül egyedül c<akis relatív körülmények és hypothB-zisre -fektetett távol álló gyanuoko\'t alapján mondatott ki reám a .gyilkos I" Mint maga a vádlevél is mondja, egye dfil gyanuokok alapján helyeztettem — sajnos — vád iá ! Puszta gyanuokokra fektetett bünkeresettel pedig az 1789-iki franczia rémuralom alatt igen, de az óta törvényesen soha és legfeljebb csak
tévedésből ítélték és ítélhették el gyilkosságért az Isteo képére teremtett embert! már pedig kétségtelen, hogy a vád alá helyező végzésben felhozott gyanuokok a végtárgya\'ás során sem lettek megerősítve, valósággá emel ve. valódi reális cselekményképpen helyreállítva stb. stb. stb.
Ezekutáu a felebbezést következőleg fejezi be :
.Legvégül pedig miután a bonczo-lási jegyzőkönyv is, de még inkább a beteg férjemet kezelő orvos bemondása is rl^kisebb bizonyítékot nem szolgáltat a gyilkosság • ténykörülményeire nézve, sőt a természetes halállali ki múlást constatáljik;
Tisztelettel esedezem, hogy tekintettel a bűnösségemet még távolról sem igazoló eljárásra, mentő bizonyítékaimnak ártatlanságomat tanúsító nagy -számbani voltára, — és tekintettel arra, hogy a Csák FereDczeli rólam rossz nyelvek által terjesztett viszony is légből kapott kósza hírnél egyébnek nem bizonyult — és hogy ennél fogva semmi helyes indok nem létezett és nem létezhetett arra nézve, hogy különbeni súlyos betegségben sokáig sínlődő férjemet mejreggéí- öljem meg, s hogy ezek szerint" becsületes előéletű csatádanya létemre most életkorom delén én bárom neveletlen gyermekem velem kapcsolatban nem bűnhődhetünk ártatlanig egy egész életén át.
Kegyeskedjék a Tekintetes kir. itélö tábla a valóban Drákói szigorral kimondott és semmi szín alatt meguem állható végtelenül sérelmes első bírósági ítéletet a jogszolgáltatás helyes elvei és hazai hüutető törvényeink alapján felül vizsgálatban részesíteni, annak alapján az Öbszes eljárást megsemmisíteni és az engem sem Isten, sem ember előtt nem terbelö vád és következményei alul fölmenteni.
Tisztelettel
Özvegy GYŐRÉI JŐZSEFNÉ született PORKOLÁB ANNA-
Vetőmagvak.
(MAUTHNEB ÖDÖN uidtötiaa.)
A mult hét ÓU változáa nem igen történt, amennyiben a termelülc részerül továbbá is gyéren érkeznek kínálatok, de a kereslet is, ugyancsak termelöknél, sxínten ilyen keretben v\' Ellenben magkereskedÖkuél a urtús t^ües időjáráj daezira a forgalom marii nagyobb mérveket ni: *s azt lehet ésxlelui, ami gatdaaági víRzony&iiikraelöiaoaen kibaiójelenségnok mondható, hogy a lókfreslet minden maglélébeu - igazán elsőrendű miuóségekfeté iráoyul
Jegyzések 0" kilónként Bnd&besten: Luczerna 45— 5"2 frt*
Voröa lóhere bj -65 t\'rt
Bükköny "\'/,—71, frt
.Muharma\'g 16—17 • frt
naharzitn 11 —ll1, frt
Vegyesek,
— Egy uépozer. A MoII-félefranczia borszesz és só" álul a betegeknekegy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és "csúzos bántal-uiakoál. sebekuél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv szállitó állal Bécs I Tucblaubeu 9. A vidéki gyógyszertarakban határozottan Moll A.-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével es aláírásával.
— Midőn a nagyközönség figyelmét Unghváry László czeglédi hírneves gyümöcsfa iskolájának mai számuukoan közzétett hirdetésére felhívnánk, különösen kiemeljük, hogy nevezettnél a százezrekre menő mindentéle nemes csemetén felül még mintegy 1.500 000 darab 1 —2 —3 éves gyümölcsfa vadoncz van eladásra készen, még pedig: körte, alma, birs, douczín,paradicsom, szilva, prunus myrobolana. Salnt - Julién, beszterczel-szílva, eper, saj meggy, sárga-baraczk, mandula, és kökén; bö 1.
— Lapunk mai számának hirdetési rovatában olvpsható egy ajánlatos hirdetmény, mely szerint Franz Lajo3 gőzmalmából Reichenfeld ígn. és Fiainál rozsliszt raktár nyittatott 60, 75 és 85 kilós szákokban. Felhívjuk rá t. közönségünk figyelmét.
Irodalom.
— Benlczkyné válogatott regényeinek harmadik sorozatából a IO-dik füzet Singd & Wolfner kiadásában megjelent mely a „Ruth" regény folytatását tártai ¦ mázza. Ára 25 kr.
— Hasznos újság. A Buda és Vidéke czimü lap, melyet Erdélyi Gyula változatosan szerkeszt, méltó arra. hogy minden vidéki kaszinó, olvasó kör, pénzintézet éa jómódú magánosok megrendeljék, nemcsak ismeretterjesztő tartalmánál fogva, de azért is, mert a magyarosodásnak hatalmas tényezője, s
1S95 MÁRCIUS 9-én
ezért a még eléggé nem magyar talajon működő lapot a magyar egyesület buzgó tagjainak -legmelegebben ajánlotta. A kiadóhivatal az előfizető kaszinók, olvasó
. kórok, pénzintézetek tagjainak, a Budán (grÖ minisztériumok, hivatalok és intéseteknél lé;ő ügyeikben közben jár. (négy drb. 5 kros bélyeg melléklendő.) Klö-o\'zetósi ára: Egy évre ti frt., félévre $ftE.. évnegyedre i frt 50 kr. Kiadó-
. hiyalal i-. Alkotás utcza 12. a.
Az Olcsó Könyvtár uj olcsóbb
- kia.\'.váriak ötödik sorozatát kaptuk a t"ratiii 11o-Táriula11ói s ezzel ismét egy c-oVÓ kiváló irodalmi becsű muuka lesz jutányos áron hozzáférhetővé téve közöor •íésüiik számára, ugy magyar Íróktól
. njtát ..á. küllöldi irodalom kimagasló oekeibÖ íme az ötödik sorozat \'«1-100. szám tartalma: 81—82. sz 5an.l Gy. Az ördög-mocsár. Beszély. 83-86. sz. Le-sing G. E. Laokoón. á7—SS. szám. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. 89 — 90. sz. Csokonai. Liíla. Er/ékeny dalok. 91—92. sz Merimée Pi. Carmen. Beszély 93 —95 »z. Sagt Ignác. Tisztújítás. Vígjáték 96—98.
Mtirray Grenville. A franc/.ia politikai éirtbój" 99—100 sz. Frakuói V. II. fjajÖs és- udvara.
Ki nyeri?
Húzás febr. 27 én iírüon: G3 AS 85 20 68
Iluzás márcz. 2 án Bpest: 24 15 79 35 90
Szerkesztői üzenet.
— Gracz. Nem közölhető.
—i Veszprém 1819 ki reszt is kus-ouettel vfUnk. 1S4S után azonnal folytatólag köroliiik \' —\' T\'r I". *zonnal postára adtuk Minálunk i* ugy vao. ydsözlet.
-~ R \' Lapunkat Konstantinápoly helyett Szi-m Pétervárfa küldjük Az összegei kftsző-iiein-L vettük.
FelelŐB szerkesztő és kiadó : BÁTÓHFI LAJOS.
INJyllttör-.*)
Sjerssflyeai itaslruba í ra talo kelmét > fr\'i krtól i2 Irt-T\'j krig egy teljes .ilrrtnjrf — Tunor- és shantui.gs-í\'ougees. valamin; fekete febér. és sziues Henneberg-selyem 3í krtól 14 frt »15 krig mérerkiot sima csikós, koczkazott, mintaioti, damas\'.t.
: stb (mint egy 240 különböző minőség es 3. i(fO síin es mintázatban stb) péstaher .es vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat küld pustatordultával : Henneberg
. tí. (cs kir udvari szállttól selyemgyára /.űriedben. Sv»j<-zban erimzett levelekre 10 fcfo*. levelező lapokra S kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelitMi in megrendelések [•antosan elintéztetnek
a* 2. »_ 3 s « co 2 e *
S 2 =r = g
; si S o * * 3 í
¦f>5G sz.jtk. aó
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Tóth Dávid galamboki lakos végrehajtat ónak Csapó Erzsébet férj. Takács Jánosné vhajtást szenvedő galamboki lakos elleni 57 frt 75 kr. per. 11 frt 10 kr. eskü letéti, 9 frt 651 kr. vhajtás kérelmi hirdetési díj nélkül 8\' frt 35 kr. jelenlegi, s a még felme-merülendö költségek iránti vhajtási ügyében a fentnevezett kir. tvszék területéhez tartozó,a galamboki 771 sz. tjkvben I. 1 — 11 sorsz. a. felvett ingatlanoknak végrehajtást szenvedőt illető s 752 frtra becsüit fele része s ugyanazon tkvben f 171 Ha hrsz. alatt felvett ingatlannak ugyanazt illető s 332 írtra becsült felerésze 1895 évi májas hó 17. napján d. e. 10 órakor Galambok község házánál Györffy János fel-| peresi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árveré-j sen eladatni fog.
Kikiáltá-ó ár a íenítebb kitelt becsár.1
Árverezni kÁánók tartoznak a becsári 10%1-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék | mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi február hó 6. napján.
G 6 !5 0 N Y kir. tszéki albiró.
rserfaiiiaradékokal
Nagyobb menny i.-éí ben vételre keresek
\' „ ^ Pfitzmayr János
*zer*zántfa kereskedése MüncbBti, (Bajorország Sehwanthaler •traase \'/, r. \'
Kolpor tőrök
faj -zenznc/lóa láreygj>| naponként o 10 Trtot kereshetnek, l frt
••ekúldése eseién posUdíjmente eo minta kúMetik.
Steinmann & Heitz. Becs. IX/i.
JjE rovat aUtt közlőitekért nem vállal felelő-íeget a sierk.
Minden országban törvényesen védve Osztr.-magyar monarchiában a védjegy 460 az. a. bejegyezve.
Stomatlka vegy essenczla Védjegy .1. a csillagban.
Jakab gyomorcseppek. !
Évek óta kipróbált csalhatlangyógyszergyo mor fájások, s különösen emé3ztési gyengeségek, étvágytalanság, görcsök^ gyomorégés, rossz székeiéi* tb. ellen. Üvegje 60 kr.és 1 frt 20 kr. Prospek-_ tus ingyen. Elsőrangú-gyógyszernek bizonyult idegbántal-maknál DR LIBER ideg erősitö-ellxir-je. — Védjegy t és horgony. Kérjünk prospektust. Orvosi és hivatalos előírás után Fanda M. prágai gyógyszertáriban készíttetik.
Iszákosság
aieanacyohh esetekben is Songede essencziáral gyógyítható Gyógyítható az iszákos tudtával, vagy tudta nélkül Szín-, szag . Íztelen. Eredmény kivétel nélkül biztos. Üvegje
. 1 frt 80 kr. Főraktár: Szalvator gyógyszertár Pozsony. Továbbá
> kaphaió.
BARNAY KÁROLYoál Szegeden, SAV RUDOLF-nál Székesfehérvárott, MITTELBACÍI 8. KÖ3L A.. HRZICS SÁNDOR nál Zágrábban,
; ugy a legtöbb gyógyszertárban.
^OOOOOOQQOOOOCOOOOQO(XXX3^000
Eredeti párisi gasnsni- és halhólyaack finomság és lóság tekintetében a kivana -mákat is \'\'-\'-múlják, mez* tönként 1. 2 3, 4, 5. 6, 7 1 -: forintért Souts saorór (rövid) és 4 forint; legfinomabb hölgysziracsok 2, S 4 és 5 frt. Nói óvszerek llasse mán v loríut. Massinger tanár .ttán 2 frt .\'50 kr, darat-onkint. Si»sp»nse. iumok stb. részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
R E 1 F J. specialista Bécs
1, Braodslátte 3
Pivktikns mintagyüjtemény urak részére 5 Irt Árjeg; zék zárt borítékban ingyen és bérmentve.
r
MINDENIlTT KAPHATO.il KITIINTETOIM,
SUCHARD
NEUCH/JELIschweiz)
69/tk. 895. sz. január 10-én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbiróiág mint te-ekkönyvi imtóság közhírré teszi, hogy Tamás Ádám letenyei lakés végreliaj-tatónak Kukuruzsnvák Ilona özvegy Hederics Tamásné által képviselt kiskorú Hederics Mari. Hederi. ; Kati és Hederics István elleni 18 frt 75 kr, tőke, ennek 1893 évi február hó I -tői járó G0/0 kamarai, 1 frt 50 kr., már lej irt kamat S frt, per 6 frt 85* kr., végrehajtási és 7 frt 75 kr. ezuttaü és jelenleg felmerült 5 frt 20 kr. költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék, a letenyei kir. járásbíróság területén fekvő tót szent-mártOHÍ község 87 sz. tjkvben A I. 1—13 sor 118, 245, 379, 432, 566, 690, 949. 2064 1090. 1 167, 1263, 1464 és 1551 hrsz. ingatlanokból, ugy a 118 hrsz.iugatlanra épült 59 nép orszámu házból Hskorn Elederics Mán, Kati és Istvánt illető felerész 15.8 frt becv árban Tóth-Szent-Márton községbiró házánál 1895. évi márczius hó 23-ik -napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10\'Vo át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi január hó 11. napján.
•NTJ NKOVITS kirí aijbiró.
A nagymosás ni;ir nem oly borzasztó!
A száll. szcrrcM\'ii-szsippaiz
használatával 100 db lehérnemu feluap alatt kifogás talán szép és tisztára moshatunk —A ruha kétszer *j annyi időig tartható, mint bármely más szappannál
A szab. szerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mással 3 szor, kevésbbé kell keíe, vagy a kártékony mosópor; megtak&rittatik az idő, tüzelőanyag és .1 munkaerő.
Tökéletes ártalmatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf rs. és kir törv. szakértő elismerő oklevele.
Kaphat- mindro nagyobb fOszerkereskédesben * fogyasztó üzletekben, uzysziote a bécsi I fogyasztó egyletben és az I ső bécsi háziasszonyok egyletében.
Főraktár: Bécsbén, I. llenogasse Nr. 6.
nagyszerűen halnak gyomor;, bajoknál. né!l»fllözhe!e;fen és- állolánosa» ismeretes népszer. \'|
A gyomorbetegség tünetet étvágytalanság, gyomorgyengeség, hüitts lehelet, ftllujüáj. saváViyu. lelböttogés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyál kik hfálasitás, sárgaság, undor és hányás, ivomorgörcs *zükűiés.
• Hallial.\'.- \' gyógyszernek bizonyult L\'jíijisfál. a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortulterhelésnét ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hlnor-rhcidáknál. •
Említeti bajoknál a Márlarzelll gTOmoreaeppeb évei ota kitQ-noknek bizonyultak, .t mit száz meg száz bizonyítvány UtnusiL Egy kis üveg ára használati ulasilássál együtt 40 kr., nagy üvejr ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TörfiU Jnzncf gyógyszertára Biittapr-Ht, Király utcza fii sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával (C, Brády) és ezA) szavakkal: .Valódiságai bizonyjtom*.
A Máríáczalli gyomorcseppek valodiaii kaphatúk.
KAGY-KANIZSÁN : Priger Béla és Belos Lajot, BARCSON": Kpflut Sándor gyógyszerész araknál.
A mélyen tiszteit hö\'gfkóróaséget, ralitniat a t
női szabók és kárpitosokat
tisztelettel értesítjük, hogy
.Fischer Gusztáv utódai*
ciégnek a helyi piaczon 40 év óta fennálló és legjobb hir-néviit-k örvendr> detail üzletel átvettük és azt
LUKÁCS SÁNDOR ÉS TÁRSA
czég alatt t vább vezetjiik és kérjük e rxégváttozást ¦ szíves ni lomásul venni.
Egyidejűleg bátrak vagyunk a vidéki igen tisztelt bólgy, nöf szabok és ka plí tsokat figyelmeztetői.\' hogr-minoen a azaktnáukba rágó czikkeket gyorsan és legpontosabban eszközlünk ,
Nem mniaszijuk el .egyszersmind ligyelmüket fe!-hivui gyöngy- es selyem-pasznmányhaii. csipke. ir»n\'h es l)Uto:\'i>aszorau,tiyl>an dús raktiintukrj. — KuhadUzek t. ¦_¦ :¦...... divatlap es rajz szeriül kettittetnek.
Mintán i/.égunk
,risclitr Gusztáv utódai"
nagykereskedésével semminemű összefüggésben nincs, kérjük rendeléseiket kizárólag Lakács Sándor és Társa (Béc*i utcza 7 ) ezt\'-g alá czimezni
Maraduók kiváló tisztelettel
Lukács Sándor és Társa
Bl DA PEST
V.. Bécsi-ntcza 7. szám.
SZT. ERZSÉBET vértisztitl j
V s. MUI.I.I II I I I MII V l
E pilulák hasonló készít ménveknél minden tekintet ben felj-íbb beesnie idők; mentek minden ártalma* anyagtól: az altesti szervek bajainál legjobb eredmény nyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók: egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
BaV szétszór ulás ~9Q
a legtübb" betegségek forrása ellen. Czukrozoit külspjiik végeit még gyermekek is szívesén veszik, a pilulák Fiiba tanár és odv. tanácso* által igen^megtisztelö bizonyitváaypyal lettek kitüntetve, egy 15 pilulát tartalmazó doboz 1 ij kr., egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilulát tartalmaz, csak
\' , 1 frt o. é,
OVÜS ? l\'tánzásoktol kQlünŐseii itTakodjunk. Kér-. jiik határozottan Xeustein Krzsfbet-piluláil. Valódi csak. ha minden doboz t»rvéBfÍ-leír bejegyzett védjegyünkkel piros nyoaita-tasban,„Szent Lipót" es czegQnkket .(iyógy-szertár a Szt.-l.ipólhoz\'; Wiee. város. Eeke der Spiegel- und Plankenoass i van ellátva Főraktár Bécsben Neuatein F. .Szt.-Lipóf-hoz zimzeit gyógyizertára (belváros Ecke der Plán-ken- u. Spiegelgasse.l Raktár Nagy-Kanizsán : BKL1JS LAJOS és EHRLICH ARNOLD gyógyszerész prakuál.
Nagy-Kanizssi Gőzmalom FRANZ LAJOS.
Van szerencsénk a t. közönségnek becses tudomására hozni, miszerint
rozsliszt fó\'riiktítruiikat a helybeli piacz részére REICHEIVFELD IG\\. PIAI czégnek
adtuk át, a hol összes őrleményeink eredeti ÓlOniZiirral ellátott 85, 75, 50 kilós zsákokban ugy>zinte kisebb mennyiségben gjárl ílfilkOÍS
kaphatók.
f XXXIV. ÉVFOLYAM.
Z A I. A I K Ö Z I. 0 S Y.
J895 MARCZIL\'5 O-É.i
ujláry, hirschler és fia ci ég
vállalati betegieoélyzö pénztár kezelésének 1893 - 94. é»i merlege
Tétel
A tárgs megnevezése
A taEok részéről befolyt . • •
Pénzbüntetések fejében befoljt. . ¦
Kayéb bevételek.....• ¦ •
Takarékpénztári kamatok 189:5. június hó 3 tói 1894. deczein&er hó 31-lg
T
O^szetr írt [?7
1IG4 94
555 17
230 95
io
42 37
Téte\'
. A társ}\' mcgneve/.étic Össze in
Táppénzek fejében kiadatott . . . 279 72
Orvosszerek „ „ ; . . 449 98
Temetkezési pótlékok fejében kiadatott 12 82
Irodaszerek és eszközök „ „ 50 82
Fizetések és tiszteletdíjak .... 333 —
25 65
Pénztúri maradvány, mely a kotori
takarékpénztárban elhelyeztetett . 841 54
1993 53
KOTOR. 1S94. deczember hó 31-éo. LJLAKV H1BSCHLER ÉS FIA CZÉG raktár és fürészkezelőség munkásainak betegsegélyzó-egyleti pénztára HIR8CHLBR HBMBI EC s. k. vezetője és pénztárosa:
\' elnök. BERGBR MANÓ.
Előfizetési felhívás!
A péozpiacz érdekeijeit ezennel felhívjuk a
fflooiteur Autrichien
(német és fracczia kiadás) czimü pénzügyi folyóirat előnyei éiére.
17. érroljam, előfizetési nrs fgész érre 2 frt. gr*V Megjelenik minden hó 2-án és 16-ín. ~V>fj
Monlieur Aulrichlen- (aémet Kiadás)
Kiadóhivatala Bécs. IV. Favorííensírasse 27.
Peuzüzyi természetű kérdésekre nem előfizetőknek is szívesen lesz költség nélkül szakszerűen válaszolva és mutatványszámok ingyen küldve.
L. RíEDL ING & CO.
Bank és váltóüzlet Bécs, IV. FaroriteuHiras*e 27.
Ajánlja magát a következőkre ¦
Megvétele és eladása a^f^a^^apirok kötelezvények.
mcy 1011.1» b,Buam elsőbbségek megszerzése, sorsjegyek,
részvényeknek, követkeiö feltetelek mellen:
Banküzleteknél: KLL"dé"e\' c\'"\'l"eK ""6k; ti,ell"\'\'l<*\'
Fnivn o79mlálr - ViltóozletÜnk felvesz pénzeket. folyó száni-
rwiyu azdiiiidK. lákra és hB|||, az osztr ma(tyar -hank ka.
matlábja szerint fizet . Minden érték, melyek a mi közvetítésünk folytán rá> " sároltattak, nálunk letétbe helyeztethetek s azok kezeléséért, intvényebeváltásáért raérsékeltdij számíttatik. Minden tőzsdei megbízás Mkiism rete*en foganatosít!* -tik s a viszonyoknak megfelelő fedetet kívántatik s határidő üzleteknél lelkiismeretes tanácsosai és felvilágo-\' sitáasal szolgálunk. Páftluil-JnnaitáentV miod*d pénzügyi természetű levelező, kérdés-rem.dgBSUdSUK ing^en „lalnak vüaszok vagy Jerélbeu vagy pedig bpuuk szerkesztői posta rovatiban küldetnek.
L RIEDÜNG & Co Bank és váltóüzlet.
a Monítenr Antracbten iiaitnlajdoaosa Bécs IV. Favorítenstr. 27.
Surgönyczim i Ríedü trcbank Wien.
Letétek
I
! Tözsda:
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SINGERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel.
Vértisztitó labdacsok,
ezelőtt általános labdacsok neve alatt; ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik mivel csaklizván álig létezik betegség, m-\'ybun ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyítottál voina. Évtizedek óta ezen labdacsok általános «lt-rj édesnek örvendenek és alig vau <-saIád, melyben ezen kitűnő házisserböl készlet nem volna tslálhuó.
SiáoitaUn orvos által tzen labdacsok biliszerül ajánltatnak és ajánltattuk míndeo olv hajóknál, E böl és székrekedésből erednek: mint epe-zavarok, májbajok^ kólika, vért ólul ások, xranyér, l.\'éUetletiség s Vértisztitó tulajdonságukon! fogva kitűnő hatass*; vaunak vérszegénység, « abhöl eredő bajuknál is: Így i S2árn)asó fejfájásoknál stb. Exen vértisztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmak\' folytáo-\'íh.íg a leggyengébb egyének, de még gyerm-lcek által is minden aggodalom nélkül bevehetők.
A asámtalan hálairatból, melyet e labdacsok fogyaszt ii a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után egészségi.k visszanyerése folytán hoszánk intéztek, ezen helyen csakis néhányat említünk meg axon megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer használta, meg vagyunk győződve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
lelyek a rósz emésztésit axon ló betegségeknél, ápkórnál, idegességből t sem okozzák és ennek
Kőin, 1893 április hó 30-án 1 Tisztelt Pserhofer ur! Legyen olyan szíves és küldjön nékem ismét 15 tekercset az ón föJUloiulhatatlsu vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fo«*4J* ezuton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáert.
Maradok teljes tisztelettel, l\'atrlistik Kerenci. Köln. I.iudentbal
Hrasche, Flödnik mellett, 1887 szept hó 12-én. , Tekintetes ur! ljten akarata volt, hogy as ön labdacsai kezeim közé ke-rilitak, melyekoek hatásat fsenne! megirom; Kn gyeriaekágybaa meghűltem olyaunvira. hogy semmi munkát >em voltam többé kípes végezni es biconysra már a holtak közt volnék, h^ »1 lía csodálatraméltó lab íausai eag-»i nem mentettek volna meg. Az Isten, áldja mtig Ont ezért ezerszer. Nagy bizalmam van. hogy ez-n labdacsok engem is tökéletesen kifognak gyógyítani a mint már másoknak ii egtasaégSIc rínzauyjrésére segítségül szolgáltak.
Knificz Teréa.
nek következtében kéretik csakis Paerhofer .I.-féle vértis>litó labdacsokat követelni tis csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Pserhofer .1. uéixUirassal fekete szinhet, és minden egyes dobos fedele ugy.tnaeon aláírással rÖrSs színben tan ellátva ~W
Amerikaí köszvénykenőcs, ST^r^*",
minden köjzv.\'rives és esuaos bajok. 11 tagszaggatis. isebias, migraine, idegfs gatás stb. stb ei|eu 1 frt 20 kr -
t : perioet-agy bántalom, fogfájás, f5t\'*;ás, t\'üUr.ag-
Tannohiuiii liajkenőc
ismerve. Egy eb
Általános tapasz
között
kiállított nagy
I8á
vember 9-
Bécs-L\'j!.. Mélyen tisztelt nr ! A legforróbb köszönetemé: nwndotfl ezennel Öunek *J0 évei nagynéném nevében. Az illető üt éven at szenvedett gyomorou-rntba\'n és vitkóraághan. mar életét is megtinta, melyről egyéb-kínt le is mondóit, midőn véletlenül egy dobott kapott a/. O11 kitűnő vértisztitó \'.-.ú- . . -naiból s azoknak állxiidó használata fu V-táu tökéletesen kigyógyult
LegfSbb tisztelettel. Weinnzattel Josefa
Pserhofer J -tol. Evek hosszít sora ola vaiali által a legjobbnak\' el-telenczévé! 2 frt. Steudel tanártól. Ctós é# szúrás által okozott sebeknél mérges daganatoknál, ujjkuka\'-z. sebes- vagy gyaUdt-mell yagy más ily ba-r lön kipróhalva. 1 tégely T>0 kr. Bérmentve
j_-.k ,ái,
"5 krajcí
kitti nő
Fagybalzsam SEtiiÄ
bixto.
Kicbengrabsír.tint. Qföhl 1 Tekintetes ur! .
18=1
Alulírott isméteiten kér 4 csomagot az ÖB valóbsn hasznos éi kitűnő labdacsaiból. KI nem mitlaaathatoBi legoagyobfa elismerésemet kifejezni ezen labdacsok érteke felett és azok, a hol csak alkalmam uyilik, a izenvndőkue* iegmeletefthen fogom ajánlani.Üaea hálairatom tetszessterintt baixnálanira Önt exennel fel-hatal i ásom. Teljes ttf*t«lettel, Hahn Ignd.cz.
- Gotschdorf, Kolhach mell.-li. Szilézia. 1SSS. okt. S án - T. Úr!
Felkérem, misseriut az ön vértisztitó labdaciarból egy csomagot o dobozzal küldeni RÍreak*Mljék. Csakis ai i)n csodálatos labdacsainak köszöuhetem, hogy egy fjrotnorbajtol, mely engem öt át gyötört, megszabad olt ium. Kxeu labdacsok nálam soha-
sem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet ki-fejesem, vagyok tisztelettel, Zwiekl Anna.
tzeo vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle, az ..arany birodalnl aiaaboz\'- cilniett lyógyszertarbaa. Bécsben;. Slogeritraoso IS SZ. a késiittetttek valódi minőségben | egy \\H szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Bgy csomag, melyben b\' doboz tarul ma ztatik. 1 frt OS krba kerül; bérmentetlen ntánvételi küldéssel 1 frt 10 kr. Egr csomagnál kiveicbb nem küldetik el. ,
As ösiseg eiöbbeni beküldésénél (ini legjobb in postautalványon eszközöltetik] bérmentes küldéssel eg, att: 1 csomag 1 frt U5 kr. 2 csomag L frt 50 kr. 3 csomag S irt 35 kr , 4 csomag ¦4 frt 4<> kr., 6 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerti. Kaphatók Torok József gyogysz sríaráiitn Bttdapeatoi
PST NB Nagy elterjedetuégük következtében ezen lab ¦lat-luk a legkülöofdlébb nevek es álaltok alatt utloostatnak : en
Sok év óta a fagyos ta-indeu idillt sebre, mint leg-ismerve 1 köcsöggel 41) kr. Bérmeiitre 6;") kr.
í I tlfíí nCUÜ \\" **T általátioaan ismert kitiiuö háziszer. hurut UUIlUUtníV, rekedné*, görcs.",, köbügés Mh. étlen. 1 dve-gecski; ara kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 5^ kr. ^
(prágai cS"|i|> rk| megront • - gyomor rósz emésztés e.s mindennemű altestt bij-k ellen kitűnő bicirasr. 1 üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt
Általános tisztitó-só !!2* A. "i" JLH
minden követkeim^nvei, u. m. -. főt\'á ás, szédülés, gyomorgörcs, gvomorbév, aranyér, dugulás sl\'>. ellett, i csomag ara I frt.\'
Angol csodabalzsam, a gjíV.\'r
a lábvízadás ellen. SLá<?r2S2
képződő kellemetlen szagot, épen tartja a lábbelit és mint ártai matlan szer van kipróbálva. Egy dobozzal 50 kr Bérmentve 7ó kr
kitűnő szer golyva ellen. 1 üveg 4U kr, bérmentes küldéssel 65 kr.
Életesszenczia
Por
Golyva balzsam, Helsó vagy egészsé^-só SSÜSfTt^
a rendetlen emésztésből származó hajoknál. 1 csomag 1 frt.
ma Pa Ito különös hatása gyógyszer egvoldalu főfájás, (l\'XUKH, foglájás, rheuma stb. ellen
Bernhard-féle alpesi-növény Liquer
Bernhard W. 0. io Bregenczböl gynmorbajok ellen mindet: alakban egy egész üveggel 2 fit 80 kr, félüveggel 1 frt 40 kr. és egy negyed üveggel 70 kr.
Ezen itt feltoroltJrászitményeken kivül\'as osztrák lapokbaa hirdetettöaszesbel- és külfövdi gyógyszerestetí külöulegességek rak táron vannak és a készletben netán nem levók gyorsan él olcsón megsaéreztetnek — Postai megrendelések a leggyorsabban ess-közOitetnek, ba a pénaössaeg előre beküldetik ; nagyobb megren-de esek utánvétellel küldetnek. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ba az összeg elCre heérkesik, mely esetben a postaköltségek sokkal mérsékeltebbek.
rii árverés/ hirdetés.
Kovits Katalin férj. Benczekovics .lánosiié, ugy kiskorú Kovits Juli és Kováta Rozi tulajdonát képező nagykanizsai 194. sz. tjkb\'en 208 hrsz. alatt fekett s Árpád utczában fekvő ingatlan, a rajta leró épülettel együtt nyilvános önkéntes árverésen 1895. é»i márczius 14. napján d. e. 10 Órakor Xagy-Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (váro-ház II. emelet 2. ajtó alatt) gyámhatósági jóváhagyás föntartása mellett eladatik.
Kikiáltási\'ár 1500 frt, melynek 10%-át hánatpénzOl tartoznak letenni á venni szándékozók. Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt megtekiathetök
HA US ISTVÁN
árvaszéki ülnök.
E. H. Schulz, *^
ALTOM A a/Elbe
Palmailte 27. Felállíttatott 1864
Utánvétel és vám nélkül kÜdök PorkÖIelleil kávé! postazsákokban 4\\ kilo, nettn. Mérado, halványsárga fel kii - 80 kr. Plantagia Ceylon fél kiló 73 kr: Arany Jáva-^üiönöst-n finom . Ceylooi gyöngy „
Cuba gyöngy tiruss thea Souchong
Ceylon nagyszt-mít „ -„ Cuba különösen finom
kekesKzöld/X. B *.-.láva zö\'eL^rígyízemü ,
. . í"0 „ l\'ecro bonchong-thea , 2 15 „ „ .. l.f»4 ,, Pecco virág .. . ü.38 ..
. Alai.a nettó fél ki!ó2:í\'l 1 kíló 4 frt 2 kii . 7 67 4 kíló 14 4"
Caviar \' (>ai ., „ 2— .,_ 8 70 .720 „ isso
\\ Klb ¦„ „ . „ 1>5 .. ^ 3 40 n «.30 , 12 .. Klippfisrbe szárított baj lapot, fehér poatacsomagbin 2 xti ¦
Marinirozott tengeri halak
Orosz korona-szardínia Bismark-hering egy postabontó r 6\'.\'
itobozbait v poütaí hordócska I 23 A:;.:.>ini i i gélét- n .¦(,:;.
Ilal-roulaile (Kollmopi uikaut vastag darabok, egy p.-hordó 3 fi8
postahordócska 1.41 Kover hering ntarinirozva 1\'4; IVrto :!() kr. per kocsi posta minden posta állomásra Ausztria-Magyarországon. Teljes árjegyzék ingyen és bérmentve
fs*" Minden áru garantírozva legjobb ét legtrissebh miuőségben.
OOooaaD03D3ooooooooocx3oaooooDoaooooooaooq
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mind-3«yik dobos Moll A védjegyét ?8
- <j ; \\ aláiráaat tünteti fel. A Moll A.-féle Seídiitzporak tartós, gyójyhati-ta a legmikacstbh gyomor- es al-teatbámtilmak. gyo norgörcs -;s gyomorhée, riigzótt azékrakedés. májbáQtaloni. yér-lolulás. aranyér és a legkttini bóiöbb nöi bütegtének ellen, e jeles háziszernek év-tizeil-k óta mindig nagyobb ttterjedéat szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti doboznak I frt o. e.
H a m is i t á s o ; törvényileg fenyíttetnek
líÖi^FELGeFRANCMI
OS BOR SZESZ E S SÓ
Csak akkor valódi. ha min?,e»c>ik nve" moll \\ védjegyét tantét tei és
- i i — ¦....... ,A> Moll\' feliratit •\'¦nozattal vau zárra A MoH-fflle fraa-
ozla borszesz és só nevezetesen uiinL fájdalomcsillapító \'bedöVszölési a«r köszvény,\' csuz cs a meghűlés egyé i következményein :i legismeretesebb népszer — Egy ónozott eredaü üveg ára 90 krajezár- _>
^ Moll Salicyl szájvize.
(Kőalkatrésze: fíuoh-sacas szikié.) A mindeun.ai.i izájti.ztitásnál knlöiiusea fontus bármely kom gyermfkek, mint M-nőttek s/.ámxra; mert e szajviz a f.icak toviÜbi Qpiégél biztomja a egyszeremiuil óvszer togfájis elleu. — Eny Moll A védjagyével ellátott üvej aca : 60krajozár.
(691)
Moll A
F .6 a z .é tií » I d e cs. és kir.
udvari szállító által.
gyógyszerész,
Bécs: h, Tucblauben 9. sz. Vidéki Nieorendelések napaata pos aotánvét aeiiett teijesittetask
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
kérni.
h
védjeqyéoel ellátott készítményeket iktár : Nagy-Kanizsán Rosenfelü Adolf es Fia.
? ? ?
u ? ? c u
Q
? a
|S
a u
I
a u a u
a
!0
i
jaoaarjaanojabaooaaaaoocacO
Nyomaiott Ifi. Wajdits Józs«f kdnyvnyomdájában Nagy-Kanizsáa.
\\M.Y-KV\\IZSA, 1895. mán/Jus 16-án.
L
Elöfi xftési ár: [Eífti evrr . 5 fn — kr
(Fel «»re . 2 fn 60 kr
NeftTeórvrf . 1 írt 26 kr
Egyes nzam 10 kr.
HIRDETÉSEK hasábos peiittorban masodnior s miuden további sorért S kr
\' N V 1 i.TTK RHEN trtst soronként 10 kreri Tetetnek ¦! KiuctUri illeték minden egyes
hirdetésért 3" kr. liteteudó
ll-UE; szám
XXXIV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi révét illető minden közleméay iiátoríi Lajos szerkesztő-kiadó ^nevére imz?tteu Nagy-Kan Izmára bér-
mentve iateze
ndők.
Bérmentetlén levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok risxzaneni küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet\', a , Kotori takarékpénztár re^eny-társaság , a .nagy-kan.zsa.- és galamboki önkéntes törtltó-egyUt", a .nagykanizsai kisdedoeveló egyesület- a ,oagy-kamzsai tanítói járáskör-, a . nagy-kanizsa! keresztény jótékony toeg) et o.»anizsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete\', a .katonai\' hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai kfllrálasztmáoyának hivatalos lapja
HETENKÍNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
f A czimkórság
Béláitól.
(Végey
A czimhajhászat, illetve az ezzel i-sszeíüggö kórság. Németországból, közvefetlenül pedig Ausztriából származóit\' át hozzánk. Mindamellett a 1 nálunk használatos czimzések sokszor túlszárnyalják a feudális időkből fen-marádt. -megszólításokat.
Az\'Árpád-házbeli királyok czime: iiinstris duminus rex volt, csak Hunyadi Mátyás volt az első, akit a pápa majestas czimmei illetett. A hatalmas erdélyi fejedelmek beérték a nagyságos czimmei. Később a báró lett: nagyságos, a gróf: tekintetes ós nagyságos, az egyszerű nemes: nem-letea ,és vitellé volt.
Érdekes, hogy pl. a kir. ítélő tábla tagjait egyénenkint nagyságos czimmei illetik, együttesen pedig így szólítjuk -: tekintetes kir. tábla. Ellenkezőleg a kir. kúria birái méltóságos ezimet viselnek s mégis az egész kúriát nagyméltóságunak szólítjuk. A képviselőházban mindenféle czimü és rangú képviselők ülnek s mégis az egész testületet „tiszteit ház" meg-szóliíássái illetik tagjai és valóban a féúu\'aíismus maradványa a főrendiház czikornyás megszólítása : nagyméltósága elnök ur, méltóságos főrendek.
Olaszországban mindenki, aki nem rongyos és piszkos ruhában jar s akinek a lábujjai nem meredeznek ki a czipóbül excellenza, azaz excellenciás ur, "ami nálunk csak minisztereknek s. v. b. t. t.-nak jár. Bár lehetne ezt demokratikus szemüvegen át nézni s akkor arra lyukadnak ki, hogy mivel excellenciás — kegyel mes lesz, kegyelmed, kegyed, kend a megszólításban, mint fölséges—fölséged, fönséges—fönséged, méltóságos— méltóságod, nagyságos—nagyságod stb. a megszólításban.
Szent igaz hogy nincs nálunk ember, aki el tudna biztosan igazodni czimzéseink káoszában s megtudná mindenkinek adni a megfelelő czim-
zést.
Ha a társadalom e patológiai jelenségét tekintjük, mindnyájunkban fülébied ja kívánság egy nivelláló egységes czimzés után, mint Franczia-0i szagban a „raonsieur" és a ,,ma-dame: . (A francziák igazi demokrá-cziáját ez fényesen, igazolja, aminek magam is sokszor fültanuja voltam egy miniszteri és egyszersmind grófi családban, ahol a franczia tauitó a ház úrnőjét mindig csak egyszerűen ,madame"-nak czimezte és „vous\'1 val szólította: holott mi magyarok bizonyára nem mertük volna ,,asszo-nyonr-nak czimezni s ,,kegyed<;-del szólítani a ,,kegyelmes grófnőt.")
Nálunk van: nagyméltóságú, kegyelmes, méltóságos, nagyságos, tekintetes, téns, azután fömagasságu, főtisztelendő, nagytiszteletü. nagyon tisztelendő, tisztelendő, tiszteletes (nagyérdemű, érdemes.raagyreményű, szépreményű) és végül t. cz. vagy t. ur.
A nőknél: kegyelmes, méltóságos, nagyságos, tekintetes urnö vagy úrhölgy, aztán ténsasszony, asszonyság s végre asszony s a megszólitásbao is nagysága, nagysád, kisasszony s tudja az égr még miféle czimezések és ember legyen a talpán, aki e labirintusból a mindenkinek megfelelőt ki tudja választani.
De hát ugy vagyunk a megszólításokkal is, itt sincs egyöntetűség, határozottság, anarkia itt is. Míg a németben van: ..Sie". aírancziában: ,.Vous\'\\ az angolban .,Jon,"! az olaszban : .,Llla vagy Lei \\ addig nálunk: kend, kigyeimed. maga, kegyed. Ö3 — mindegyik bizonyos fokozatot képviselve.
Szépen kifigurázta a társadalom e vad -bajtásit, a. czinrkórsagot Jko-szorus írónk Jókai. „Milyen demokraták vagyunk mi?" czimü czikkével. mely így kezdődik: ,.Tisztelt közönség, Azaz. hogy: bocsánat, ,
Tekintetes, nemes, nemzetes ésvi tézlő. nagyságos, méltóságos, fóméltó-ságu, és kegyelmes, tiszteletes, tisztelendő. nagytiszteletü és főtisztelendő, érdemes és nagyérdemű, mélytudományu és széptehetségü, reményteljes, bájos és szelletndus uraim, úrhölgyeim ós kisasszonyaim\'1!
Ha valakinek aczímét kifelejtettem volna, méltóztassék ez iránt utólagos kárpótlást követelni.
Az el őre bocsátott megszólításból is sejtheti mindenki, hogy milyen demokraták vagyunk mi,
Másjielyütt ezt irja:
..A czimretartás megvan a legalsóbb rétegekig. Mikor Talpas János uramnak elkészíti a jegyző a bizonyítványát, nagy nehezteiéssel mond neki: ,,De már hát jegyző ur, semmit sem tesz a nevem elébe?.\'
,.Ugyan mit tehetnék oda?;t
..Hát legalább azt, hogy „néhai."
Egy erdélyi méltóságos urnák még az összes rendelkezésünkre álló titulusok sem voltak kielégítők, ó rangbéli társait ugy czimezte, hogy „my lord". Egyszer az után csaknem botba ütközött e czimmei. Egy falusi uraság, akit „my lord-\'-nak czimezett, ráförmedt : Miért hi az ur engem buldognak ?•\'
Ö persze valahány buldogot látott, azt mind mylordnak hittak s azontúl ^emi myiordot nem ösmert.
Gazdasági egyesületek ezredéves kiálliíása.
Az ezredéves kiállításnak terve volt elhalasztása folytán a gazdasági egyesü-
I letek kiállítási Qgye is hónapok óta í stagnált. Most hogy az ^-egredérer~ki~ áliitáamegtartásához több kétség nem fűződik, a gazdasági egyesületek kiállításának végrehajtó bizottsága is hozzálátott a munkához és Budapesten a köztélken folyó évi február hó 27-én tartott ülésén a kiállítás programrajának részleteit is megvitatván, az előkészítő munkálatokat teljes erélylyel megindította. A kiállításra eddig 49 gazdasági egyesület jelentkezett, ezek közül 45 anyagilag is hozzá játul a rendezési költségek fedezéséhez. A felajánlott bozzájárjlási Összeg eddig 14 125 forint, mely összeg a programm lényegesebb pontjainak megvalósítását már is lehetővé teszi.
A kiállítás tervezete a következő pontokat öleli fel: 1) Megfője íratni az j egyesületi élet mouoíírafiája oly módon, | hogy ez működési területe általános gaz-| dasági viszonyainak is iel.lerazetes ismer-j tetését nyújtsa. >
\\ 2.) Bemutattatik a gazdasági egye-.ü-i letek működésének befolyását a ló- és \\ szarvasmarha tenyésztésre előtüntető ! grafikus térkép lehetőleg ugyanez a táj-\\ fajták eloszlására nézve.
3 ) Bemutattatnak az egyes vidékek . kiváló és •jellemzetes kultur növényei a | talajjal együtt, melyben azok teremnek.
4.) A tipikus lő- és szarvasmarha : tájfajtákról modellek készíttetnek.
5.) Ilyen modellek készülnek az egye-| sülét működésének hatása alatt létesült, : vagy kezében lévő intézményekről és a I gazdasági életre jellemző objáktumokról. \' 6.) Kiállíttatnak külombóző vidékek ! tipikus földmivelö eszközei, fénykép < gyűjtemény nyel együtt, melyek ezen | eszközökkel való bánásmódot mutatják be. ! 7.) Kiállíttatnak a mezőgazdasági há-: ziipar nyersterményei, eszközei a kész czikkjei.
Mindezekben a bizottság már a részletes programmot :s megállapította, B határozatokat hozott az anyaggyűjtés mikéntjére is.
A programra rövid idő alatt az összes pazdasági egyesületeknek meg fog küldetni. Az egyes részletkérdések ez alapon való végleges eldöntése s a programra teljes egybeállítása czéljából a bizottság az összes gazdasági egyesületek titkárjait folyó évi április hó 7-ére hivja össze. ;
Az ordzágos jnagyar gazdasági egyesület- köztélkí "Belyíségébtn kiáííitási irodát nyit, mely az administracionális teendőket ellátja s a bizottság határozatainak végrehajtását foganatosítja.
CSARNOK.
Nagy-Kanizsa a szabadságharc?
alatt. *\'
1848—49-ben. Irta: CSER JÓZSEF. (Folytatás)
Csak kettőnek sikerült a menekülés, de vesztökre ! A. régi sörház felé futottak, hol az egyiket Starasincsics János agyonlőtte, a másikat pedig suiyosau megsebesítette. A házakba, udvarokba menekülteket is összefogták, igy a horvát táborban a mozgalomról semmi hirt sem kaptak.
Csak most terjedt el a hir, hogy mindez azért van, mert a horvátok a várost ki akarták rabolni, s ezek már azért jöttek, hogy a rablást két órakor megkezdjék.
Most a tisztekre került a sor. .Menjünk a Koronába, a tisztekért !\' hangzott a szó. Szabó Sándor kereskedósegéd, Lachenbaeher Károly, Matula Károly dobos hajdú és még néhány ember oda ment. A tisztek bezárkóztak, s a fölszó-litásra nem nyitottak ajtót. A künn levők fenyegették a tiszteket, ha rögtön meg nem adják magokat, az ajtót bezúzzák és valamennyit lekaszabolják. Ez hatott ! áz ajtó ki-nyillott. s a tisztek leoldott kardjaikat átadták. Az uj tulajdonosok első dolga volt a kardokról a feketesárga bojtot letépni és sárba tapozni. A fogoly tiszteket senkise bántotta. — A következő napokon ^Egerszegre kisérték.
Verték a riadót. A nemzetőrök
T l ft«J A.
A hopelyhekhez
Hulljatok hópelyhek, hulljaiok csak Kergetőzve, iizve egymást I\'>i*an. rsintalan játékotoknak Szép képében a megnyugvást Velem látni, a hogy elmerengek. -"Hogy mi vár reálok földre erve: Elvegyülni & földnek szenoyébe. Tudjatok s feledve végzetetek Megmaradtok kedvesek, vidámak . . . Hulljatok hópelyhek, hulljatok csak
A sivár jövőnek zordon képe
Mert kínozva, mért aggasztna
A jelen rózsáit összetépve
Mosolyait megfagyasztva\'/
Haas talán ¦* gond. a biis merengés
A midőn a miili csak önvád,
A jöTu csalóka ábránd,
A jelen tneg ki nos, fájó kUzdéi.
Tőletek \'oly kevesen taoulnak . .
Hulljatok hópelyhek, hulljatok csak.
Künn a sikon s a titkos ligetben.
¦i vig madárdal,
Búj a tájék és kietlen,
Minden pusztul, miodeo elhal
\'¦ijatok reá és feddjétek be\'
Hi.gyba gyilkol a batáron
tj kacsag a pusztuláson
\\ komor tél\'sordon fergetegje,
Tartsátok meg enyhébb, szebb napoknak .
Hulljatok hópelyhek, hulljatok csak.
Kdes-hájoB énés fedve lenni Gyilkoló viharral szemben, Bar egy érzés, gondo\'at, ha rejti. Azt mi zeiizh-tö ket.i3ui.kbeu : Tán a szerelem rózsás tilága, A mely jó, mint alkoajpirja > aztán harastkönnyet sírva A csalódás éje száll atana.
Mit is ártn* ez a szép napoknak ? Hulljatok hópelyhek, hulljatok rsak.
Ki tudja ...
Ki tudja, nem boszankodol-e rajta Hogy, néha még veled foglalkozom ; S mint vad pataknak felmerülő habja Hozzád száll egy-egy sóhajom.
Az Isten tudja én is gondolkodtam, Hogy már mit is kezdhetnék én veled? Ks vége az okos gondolatoknak Szememnek egy ujabb ^ftnnycsepje lett.
, MÁNTOVAY R.
Egy várrom története.
Irta: PR. SAROLTA.
Valamint erősen épitett háznak vagy palotának is egykor el kell pusztulni: valamint az őserdő nyúlánk, magas fái dók multával kihalnak; valamint a vígan csergedező patak zugó habjai évek multán kiszáradnak : ugy erőteljes, egészséges embereknek is egykor az élettői meg kell válniok, kikre csak a drága ereklye emlékeztet.
K- mi marad a romba dőlt palotából ? Semmi, ha csak nem az egyedüli emlék a mult időkből, mely egy semmitmondó romból á\',1. Bizony, az idő semmit sem kiméi meg, mindent elpusztít, még a magas hegyről büsz-kéo alátekintő épületet is, és abból idők multával kis nyomot, hagy bátra ! — a romiadékot.
Ha egy ilyen dűledéket gondolkozva megtekintünk, ugy fájdalom lopódzik
szivünkbe éi azt kérdezzük magunktól, vájjon azon emberek, kik az egykor remek palotát lakták, n8m-e voltak-e boldogabbak mint mi ?
Kzen gondolatok foglaltak el, midőn egy forró nyári napon, naplenyugtakor hosszabb sétát tettem a hüvö*. lombos erdőben és egyszerre egy romladéknak csupasz falai tárultak szemem elé- Önkénytelenül, mint megbűvölve megálltam és mély gondolatokba merültem. Tehát ezen nagy földgömb is, melyet mi lakunk, nem fog örökké fennállani ? Az is egykor -romokba dől, szétesik, talán teljesen eliünik. Éi ha az égboltozat miriúd csillagai közül elvész, ki fogja majd nélkülözni ? Hisz a világtestek legkisebbikének egyike, semmi egyéb, mint egy kis porszem a megmérhetetlen nagy világűrben.
És ha ezen föld elpusztulna, más csillagok lakói csak esy fényes csillaggal látnának kevesebbet. Mi szörnyű gondolat !
A romok megtekintése kellemetlen, győzelmes volt. Először is azon tépelődtem, hogy talán itt réges-régen fösvény emberek éltek, kik bőségben úszván, ajtójukat szegény, szűkölködő emberek elől elzárták és őket visszautasították ? Azután tovább gondolkodtam, talán itt egykor büszke egyének laktak, a kik azon embereket, kik náluknál néhány garassal szegényebbek voltak, lenéztek ? Tán. nemes teremtések, kik a jó módot éi boldogságot megszokták és egy váratlan csapás által a legkeserűbb szegénységbe jutottak, me-
lyet ártatlanul türniök kellett ? Tán nagyon jó emberek laktak itt, kik magukról teljesen megfeledkeztek és vagyonukat szűkölködőknek osztották szét? Hát fenség és gazdagság igazán azon nagy és nélkülözhetlen feltételekhez tartozik, melyek által az életben boldogak lehetünk 2 Mit használ végre az összegyűjtött vagyon ? Tehetünk e mi egyebet, mint testüoket ruházni éhségünket kielégíteni és szomjunkat csillapítani? Nem, mert. ezt minden körülmény kö zött ís tehettük, ha csekélyebb mértékben is.
Ágyamban ezen- jjszméket forgatva, észre sem vettem, hogy alkonyodni kezd és a magányos, setét erdőben egé-szen \'egyedü! vagyok. Hazafelé indultam tehát. Az erdőből azonban annyi ut vezetet t ki, hogy kétségbeesve sírni kezdtem. — Nem találtam meg a valódi Ösvényt Fáradtan dőltem egy kö-zellevö sziklára, rettenetes félelem vett erőt rajtam, reszkettem, egyszer fáztam, másszor meg oly melegem lett. hogy a verejték csak ugy gyöngyözött homlokomon. Mitévő legyek tehát ? Itt töltsem az egész\' éjjelt remegve ? Hisz nem tudok aludni.
Vagy menjek és keressek fel egy kis házikót ? Hisz nem ismerem az utat
Bele kellett tehát szerencsétlen helyzetembe nyugodni. — Isten igy rendelte el. Szinte éreztem, mint azáll egyszerre a vérarezomba, a másik pillanatban, meg mily halványra változott az. A félelemtől teljesen kimerülve, mozdulatlanul ültem ott, mint egy kö-
darab. Egyszerre azonban lépteket hallok. Azok mind közelebb érkeznek és én az erdőkerülőt ismertem meg. Megszólj tottam. 0 barátságtalanul tekinte reám. Elbeszéltem neki, hogy nem találom meg a valódi utat, nem tudok haza menni. „Hát hol volt?" kérdezte az erdócsŐsz mogorván.
Itt ezen várromot bámultam éa észre sem vettem, hogy már setétedoi kezd, felelém.
— A várromot szemlélted kisleány? Hát lía még tudnád, mily szép, azo moru történet fűződik ama düledékhez !
— Oh^í édes bácsi, mondja el, Örökké hálás leszek érte, — hebegem. Kérem, mesélje el, rettenetes kiváncsi vagyok,
— No jó, leányom, úgyis a városba szándékozom menni, ugy egyúttal önt is hazakísérem és időközben elmondom a várromhoz fűződő szomorú történetet. E romban, valaha régen egy ösne-mes család lakott. Pataky ur gazdag földbirtokos volt. Egyetlen leányát Ildikót, rendkívüli melegséggel \'szerette, ö pedig atyja jóságát a legodaadóbb gyermeki szeretettel, jósággal fizette vissza. De Ildikó mindig hallgatag, szomorú volt, arczáiról a szép piros rózsák eltűntek, és azok haloványnyá változtak. Atyja rendkívül szomorú ked-vencze lehaogoltsága miatt. Nem tudta a dolgot mire magyarázni. Tán szerelmi bú bántottaszivecskéjét, tananyja halála felett vigasztalhatatlan?
(Vége következik.)
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI \'KÖZLÖNY
1895 MÁRCZIUS 16-ín
\\j Tudnivalók.
— Hirdetmény. Kzeonei felhivjuk az érdekeit körök ügyeimét, hogy a soproni kir. országos fegyintézet czél-jaita létesnendő uj kut és uj\' vízvezeték eiúihitása és a használatra alkalmatlanná vált víznek a Iíákospatakba való Bevezetése czéljából 891 frl 60 kr. előirányzott költség keretéo belül f.é. márczius bú 30-án délelőtti 9 órakor ezen fegyintézet igazgatósági helyiségében nyilvános árlejtés fog tartatni s hogy a szóban forgó munkálatokra vonatkozó mú-zaki leiráV tervek- és elöméreti költségvetés, nemkülönben a részletes feltételek a fegyház igazgatóságánál a rendes hivatalos órákban megtekinthetők. Sopron. 1895. évi márczius hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A keresked. m. k. minisztériumtól nyert értesítés szerint Sciiöffer Albert román alattvaló „A!-bert vagy Aln. Schöffer" czég alatt már régebbi idő óta üzleti ajánlatok kai fordul a magyar kiviteli czégekhez s ez alkalommal brailai consulatusunk ajánlására is hivatkozik. Mely köiül-ményre oly megjegyzéssel hívjuk fel kerületünk kiviteli czégeit hogy nevezett ajánlattevő megbízhatóságát illetőleg késséggel szolgálunk bizalmas informatiókkai. Sopron, 1895. évi február hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hírek.
sietve gyülekeztek a piaczon. Már-tinkovics Károly százados rendezte a csapatot^Futarok mentek a Vi-dosboz és a zalai önkéntesekhez, sürgetve jövetelöket, mert a város már megkezdte a támadást. — A vármegyeház padlásán elrejtett dárdákat az utczára hordták, s aki csak elbirta: kicsiny*, nagy fölragadta és elment ellenséget ölni. Mások fölkötötték kardjukat, pisztolyaikat övükbe dugták. Némely békés, a légynek sem vétó családapa agy fölszerelte magát, s olyan harczias külseje volt, mintha csak egy maga akarta volna elpusztítani az egész horvát sereget !
Sáfiarics mérnököt és Klingspiel urasági fóvadászt. mint az ellenség gel czimbor\'álókat, elfogták. Ártatlanságuk azonban később kiderült, 8 mindkettői szabadon bocsátották.
Míg ezek történtek, minduntalan el-elkiáltotta valaki: „Jaj ! jönnfek a horvátok, mindjárt a piaczra érnek.-már néhány embert megökek,\'-De szerencsére mindez csak üres és félelem szülte aggodalomnak bizonyult, mert az ellenség nem jött.
Feltűnő volt. hogy Xuzsáo. ki a félrevert harangokat hallhatta és még sem jött a benlefrók segítségére
Ez bülőnfélekép magyaráiták.
A sörház felé lakók némelyike állította, hogy Xuzsán a népfelkelóit már befelé indította, amidón a megújult zápor útban kapta a jövőket, kik megvizesedett kovás puskáikat nem használhatván, visszafordultak.
I Folyt kov.)
— Hirdetmény.- Nagy-Kanizsa vá ros tanácsa részéről közhírré tjétetik, hogv az 1.895 évi I. II. oszt. !;er. adókivetési laj-trom az 1883 évi 44. t. czíkk 16. i értelmében a mai naptól számt-lva S napon át a városi adóhivatalnál közszemlére kitétetett oly czél-ból, hogy az bárki áltat a. hivatalos órán beiül megtekinthető, hogy a ne-láoi felszólamlásaikat: a) azon adózok, kik az illető lajstromban megállapított adónemmel a muíi évben is megróva voltak, a lajstrom közszemlére kitételének napját, b) azon adózók, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval f. évben eUő ízben rovattak meg, adótartozásuknak adó könyvecskéjükbe történt bejegyzését követő 15 nap alatt a városi tanácsnál írásban benyújthassák. Nagy-Kanizsa, 1895. márczíus 14 én. A városi tanács.
— Márczius 15-ke, a magyar szabadság hajnalának 47-dik évfordulója tegnap volt, a/ este >.--¦ ma számos helyen megünneplik. Kiválóan ünnepié meg a nagykanizsai Irodalmi- és művészeti kör. Elismerés érte! A társas vacsorán mintegy 200-an jelentek meg.
-f A nagykanizsai irodalmi és művészeti kör zene-alapja javára 1895. évi márczius hó 23-án a Polgári Egy-
let nagytermében baogversenynyel és felolvasással egybekötött bemutató estélyi rendez. A kör elnöksége. A hangverseny pont 8 és fél órakor kezdődik. (Az egyes számok előadása alatt az ajiók zárva lesznek.) Jegyek ára: Páholy 7. frt. ülőhely első és második sorban 1 frt 50 kr., a többi sorban 1 frt. Karzati ülőhely 1 frt. Állóhely 60 kr. Tanulók részéreállóbely30kr. JegyekelŐre válthatók Balos Lajos ur gyógyszertárában és este a pénztárnál. A kör hálás köszönettel fogadja a nemes* ezélra a fel ül fizetéseket s hirlapüag fogja nyugtázni az adományokat. Műsor: l. Hym-nus. ÉnekÜ a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör férfi-kara. 2. Magyar nyitány Kéler Bélától. Előadják két zongorán Blumenschein Vilmosné urnö. Grieszbach Gabriella úrhölgy, Pollák Miksa és Steroeck Zsigmond urak. 3. Parapbrase, Lírtzing „Fegyverkovács" operájából. Előadják Sterneck Zsigmond karnagy vezetése alatt zongorán, bar-moniumon, hegedűn és gordonkán : Kal-livoda Janka, Neumann Jozefa. Szalay Erzsi, Szalay Irma úrhölgyek; Bach-rach Lijos. Brü.l Adolf, JDomer Pál. Fesselbofer Jó/.sef, Goldscbmied Lijos, Gürtler Ferenc/, Hoffuan Henrik, Me-randiní Bálint. Xeuman Arthur, Schreyer István, Singer Kálmán és Stram Ottó urak. 4. Bolygó az üstökösök mellett. (Emlékek.) Irta és felolvassa : Sümegi Kálmán ur. 5. a) Trio. Rubiostein Antaltó\'. Zongorán, harmoniumon és gordonkán előadjak; Blumenschein Vilmosné urnö, Pollák Miksa és Sterneck Zsigmond urak. b) Spanyol serenád. Sterneck. Zsigmondtól. Előadja a zene szerző; zongorán kiséri Blumenschein Vilmosné urnö. 0. a) .Légy velem I" Dal. Netzer J.-tól. b) Magyar népdalok. Énekli a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör férfi-kara. 7. Részlet Donizetti „Luczia" operájából. Előadják Sterneck Zsigmond karnagy vezetése r alatt zongorán, harmoniumon, hegedűn és gordonkán ; Kallivoda Janka. Kallivoda Katinka Neumann Jozefa, Szalay Erzsi. Szalay Irma úrhölgyek; Bachrach Lajos. Brüil Adolf, Dorner Pál, Fesselbof-fer József,.Gold-chmied Lajos, Gürtler Ferencz, Hoffmau Henrik, Morandiui Bálint, Neumann Arthur. Schreyer István. Singer Kálmán és Strem Ottó urak. Felhivjuk a t. közönség szives pártolását e jóindulatú hazafias kör első fellépésére.
— Kilkovfch Géza körjegyzői mű ködésének 2.7 dik évfordulójára tervezett ünnepély rendezése közbejött akadályok miatt má;cz. 14 érői elhalásztatok.
— Szép és nevezetes ünoepéiyt tart márcz. 25-én a délzalai takarékpénztár részvény-társaság, midőn 25 éves fennállásának alkalmából és Eperjes; Sándor társulati elnök ur mint első alapító s ugyanazon idő ÓU vezérlő igazgató tiszteletére társas ebédet rendez a Polgári Egylet nagytermében, a társas ebéd dé után 2 órakór kezdődik, este 9 órakor pedig a tánczestéy veszi kezdetét. Egy negyedszázad átélése bizonyára féuyes tanúsága az alap helyes elhelyezésének egy pénzintézetnél s kiváló érdemet nyújt ily szép idő annak ar törekvő s buzgalmas férfiúnak, ki az alapot létesítve 25 éven át szakértelemmel megfelelt a benne helyezett bizalomnak.
— Jótékonyság. A jószívűségéről ismeretes alsó domborui Sirscbler Miksa ur ismét szép jelét adu nemesszivüié-géuek. Ö ugyanis Alsó-Domboru község számos családja közt, mely a hosszú és szigorú tél. a mult nyár rossz termése következtében a legnagyobb inaégre jutott, heteokint kétszer nagymennyiségű élelmiszert osztat ki s pénzsegélyben réizesiti azokat. — Isten áldása legyen a nemesszivü adakozón.
— A nagykanizsai „Casino" jel-mezestélye. A nagykmizsai Casino vi-galomrendezö bizottsága í hó 10-én tréfás jelmezest élyt rendezett, melyre nagy közönség jelent meg. Ma már CBak az erős komikum hat az idegekre és a bemutatóit prodnkeziókban bőven volt belőle. A közönség pompásan mulatott és a vidám, jókedv egy perc/.ig sem lankadt. "Tft óra tájban a zenészek csoportja nyitotta meg az előadást. Kemény papírból készült trombitákon fújták az indulót, melyhez a karmester (Ollop Mór dr.) verte a taktust valóságos sahyr és faun arczczal. Ezalatt függöny mögött folytak az előkészületek Jákob álmának bemutatására. Jákob kéményseprő volt, az angyalokat kiszolgált szegény házi vászon cselédek ábrázolták. — Végül a. Cor radini lovarda mutatváovait parodizálták. Oilop Mór dr. kitűnő uri lovasnak bizonyilt és ha esetleg nem lovagolt volna saját lábain, a lóról le is bukhatott volna. A hölgyvilág fiataljai szép jelmezekben jelentek meg:Weiiler Ca-milla és Wolheim Fanni (pierrot.) Ro-senberg-Emma és Wallenstein Margit
(ballerinák,) Sattler Irma (postagalamb,) Hoch Janka (drótos,) Hirschel Julcsa (halászleány) Scherz Roza (gazdaasz-szony.) Kertész Jolán (bohócz) Rothschild Amália (tiroli leány,) Grünhut Hedvig (mákvirág,) Weiss Frieda (szeg fű,) Goldschmied Klára (skiz,) tíold-schmied Teréz (pagát,) Lengyel Kornél (ezukrász leány) Eredeti volt Blau Béla mint a Rosenfeld Adolf és fia háralója. Tréfás és mulatságos cotiilont rendezett Radó Béla. A táncz alatt néhány öreg ur igen ügyetlenül lövöldözött a fiatal leányokra.
— Napi biztosok e héten a Népkonyhában: vasárnap Samuely Henrikné LÖ-winger Kamilla, hétfőn dr. Fülöp Káz-mérné Mikes Hedvig, keddeu Ledofszky Ármin né Hirschel Hedvig, szerdán Se bestény L^josné. Wajdits Irma, csütörtökön iíapoch Gyuláné Broch Hermin, pénteken Wusztl Lajosné Krompacher Ilona és szombaton Dr. Schreyer Lajosné Rothschild Amália.
— Meghívó a nagykanizsai kath. főgymnásium ifjuságáoak ünnepélyére, melyet a főgymuásiurtt segélyzö egylete javára 1895 márczius 17-én d. u. 4 órakor a fögyimnásium rajztermében rendez. Belépő dij: 50 kr. (1 korona) Tárgysorozat: I., Nvitáuy „Norma" cz. operából. Előadja a gymu. zenekar. 2. Szavalat. Előadja Sternberger Győző VII. o. t. 3. Béka hangverseny. E\'Öadja a gymn. énekkar. 4. 14. sz. magyar ábránd Liszt F.-tö\'. Loogorán előadja Blau Jáno* IV. ot. 5. Magyar népdal egyveleg. Előadja a gymn. énekkar. 6. „Szomorú Dani" Kiss J-tŐl. Szavalja Fángier Béla VIII. o.\'t. 7. Leczke kettős „A papa felesége" cz. dalműből Hevrétöl. Előadja a gymo. zenekar. 8. Magyar népdalok. Czimbalmon előadja Hajgató B. VIII. o. t, 9. Jókai induló. E\'Öadja a gymn. zenekar.
— Adományok a népkonyhánál: Fesselhofer József ur Hoch Janka úrhölgy által 1 koronát, Hoch Janka úrhölgy a juxestély alkalmával 1 koronát, — Véber Izidormf urnö egy sajtár káposztát voltak szívesek adományozni, melyekért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— A „Kiskanizsai Polgári Olvasó Kör"\' vasárnap márcz. 17 én tartja fennállásának 25-dik évfordulóját, e jubileumi alka\'ommal számosan vesznek részt Nagy-Kanizsáról a kör helyiségében tartandó diszestélyen. Örvendünk, hogy annyi balszerencse és oly sok viszály után. 25 éves jubileumot ül a Polgári Olvasó-Kör Kis-Kanizsán!
— Ax IS95 évi fósorozásl eredmény Nagy-Kánizsa városában : Álliiásra felhivatott 327 hadköteles. Ezekből alkalmasnak
osztályoztatott 74 „
VisszahelyezendÖnek 134 „ Fegyverképtelennek 45 „ Mindenkorra alkaliu;it- .
Jannak 1 „
Felülvizsgálatra 1 „*
Fogva van 1 „
Tébolydába 1
Más járásban soroztatik 3S „ A vasúti közlekedés fennakadása miatt nem jelenhetett meg 32 „
A tapolczai járásban az idei fosoro-zás a vasúti és -egyéb közlekedés fennakadása miatt csak május hóban tartatik meg.-.
— Rendezett tanácsú viirosok és utadötörTéay. Egyik vármegye alispánjának fölterjesztésére kijelentette a keresk. miniszter, hony az utadótörvény-nek az uti bizottságok megalakítására vonatkozó rendelkezései a r. t. városokra is kiterjednek és ezen városok a községi közlekedési közutak érdekeltségi körébe épp ugy bevonandók, mint a kis- és nagyközségek avval a különbséggel, hogy ár. t vár03 ok külön hatósági területeket képezvén, azon szempont alá esnek, mint a szolgabírói jáiások, a r. t. városok polgármestere tehát szolgabírói hatáskörrel birván, mint ilyen uti bizottsági elnök is lehel. Megjegyzi továbbá a miniszter, hogy annak megállapítására, hogy valamely r. t. város utczája vagy tere a közlekedési érdekeknek szolgálván, a községi (közdűlő) közutak sorába fölvétessék-e vagy sem, első sorban a városi képviselő testület illetékes..
— „Zalavármegye és Városai" czimü miileniumi évkönyvre az előfizetéseket 3 frtjával szerkesztőségünk is elfogadja s nyilvánosan nyugtázza.
— Jegyzőjévé a nagykanizsai Ipar-Testület Muraközy Lajos urat választotta meg.
keresztény jótékony nőegylet
ujooan ^megválasztott titkára Csesznák Miklós kir. törvényszéki bíró lett, ki is e humánus állást elfogadni szives volt.
— Tanulmányi kirándulást rendez Húsvét hetében Vargha Fereucz miskolczi kir. kath. gymn. tanár Fiume, Velencze
és Triesztbe, april 6 áo veszi kezdetét és april 18-ig tart, díjösszeg tanulóknak 50 frt, felnőtteknek 70 frt, ez összegbe értetődik az útiköltség, szállásdíj és élelmezés. A kirándulás ideje alatt orvos és gyógytárren-delkézésre készen áll: Gratulálok a derék tanár umak szép szándékú fáradalmaiért. Bővebb értesülés uá\'a nyerhető Miskol-ezon, kívánatra kimeritö proapectust küld.
— Az 1896. évi országos kiállítás
zene és színművészeti előadója: Dr. Vali Béla, a „Zene és Színművészeti Lapok" szerkesztője, mint értesülünk közelebb vúrosuokba jönni szándékozik a. zene és színművészeti ereklyék megtekintése végett. Nevezett szakférli tisztelettel felkéri ezennel mindazon műkedvelőket, akik valamely zene avagy színművészeti ereklye, és pedig régi hegedű, zongora, orgona, tárogató, hadi sipok, kürtök, hangjegy iratok, levelek, naplók, színlapok stb. effélék birtokában vannak, nemkülönben azokat, akik városunk egyes régi művészeti közül valamely emléktárgygyal avagy utbavezető adatról tudomással bírnak, hogy azok felöl nevére czimezve egy levelező lapon értesítsék (Budapest. Kerepesí-ut 81. szám alá) csimezve.
— Gyászhír. Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: A visontai ev. ref. gyülekezet szomorú szívvel ludatja szeretett lelkipásztorának Horváth József ev. ref. lelkésznek. 48-as honvédnek, volt csurgói tanárnak, egyházmegyei tanácsbirónak életének 65-ik. lelkészsége 35 ik évében folyó hó 12-én történt gyászos elhunytát. A boldogult hűit tetemei márczius hő 13-án délután 2 órakor, a visontai gyülekezet sirkerijébeu fognak örök nyugalomra letétetni. Áldás, béke hamvai fölött! Visoota. 1895. márczius 12-én. A visontai gyülekezel.
— Uj találmány „Victoria" cs. és kir. szabadalommal ellátott kézi himzó gép, egy piczike díszes kis készülék jött forgalomba, mely bizalmas jóbarát azoknak, kik a hímzést időtöltésből űzik, szorgalmas munkatárs azoknak, kiknek a hímzés kenyeret ad. Czélszerüségéuél fogva csakhamar elfog terjedői. Ara három tűvel együtt 4 frt. Megrendelhető e lap szerkesztőjénél. ^0 megrendelésre egy ingyen példány adatik.
m^T Olvasóink figyelmét különösen felhivjuk JONE L. asszony mai számunkban közölt hirdetésére.
— Lapunk mai Számának hirdetési rovatéban olvcsható egy ajánlatos hirdetmény, mely szerint Franz Lajos gőzmalmából Beichenfeld Ign. és Fiainál roesliszt raktár nyittatott 50, 75 és 85 kilós zsákokban. Felhívjuk rá t. közönségünk figyelmét.
— Egy tekintélyes, igen könnyén terjeszthető régi életbiztosító intézmény nagykanizsai föügynökségéhez egy az üzletszerzésben jártas, de ennek szervezésére is képesített, hivatalnokot kere-. Kimeritö ajánlatok a „Gizella Ejylet\'-hez Budapest, Gizella-tér 2. c.inuendök.
— Lapunk mai számához van mellé kelve Magyar István nagykárolyi hírneves mükertéaznek idei árjegyzéke, melyre felhívjuk az .\'rdekeltek méltó figyelmét hátán ily árjegyzéket nem kaptak volna, kívánatra Naey-Károlyból Magyar István műkertéázur bérmentve küld. Határozottan tudjuk, bogy akik igénybe vették s haszna ták, a legnagyobb elismeréssel viseltetnek iránta, s a legmelegebben ajánlják.
— Rövid hírek. Cantn Caesar jeles történész meghalt. — Az oroszczár májusban megkoronáztatja magát —Worth a hires párisi divathős elhalt. — E héten vo\'.t a magyar színészek évi coog-fesszusa. — Az uj országház építéséhez újólag hozzá fogtak. — Szeot-Petervárott női orvosi egyetemet áliitaoak fel. — A balneologíai egyesület évi közgyűlése marcz. 3l-éu lesz Budapesten. — New-Yorkban megjelenő „Amerikai Nemzetőr" államellenes iránya miatt hazánkból kitiítatott. — Falb az idei nyarat száraz és forrónak jósolja. — A czár eltiltotta a kancsukázást. —
Vetőmagvak. ¦»*
(MACTHNER ÖDÖN tudósítása }
E héten is élénk volt a forgalom és pedig annál is nagyohb mércékben, mtn a külföld kivitelre jobb lóhere iránt ismét érdeklődik. Klsörendtl Inczernáuak, ogyszihtéa hakkrinynek jó kereslete van, mi pedig a muhar magot illeti az kevés lesz kinálva. hogy a forgalom ugy ily irányban vajmi csekély.
Jegyzések 100 kilónként Budapesten: Lucxerna 45 —t\'2 frt
Vörói lóhere 55 -65 írt
Bükköny 7^—7\', frt
Mubarmág 16—17 frt
Haltaczim 11 —ll1!, frt
A badapes i m kir. állami vetőmtgviis-itáJó állomás az 1894—95. idéojbeo a t. én február hó 27-ig az alább megnevetett mag-kereskedők éi termelök számára a következő mennyiségi! vetőmagvakat plombálta le :
Lucxerna lóhare ötsx. méiennáaaa
Mauihue.- Ödön Budapest 1381 163Ö 3U22 Haldek Igoács Budapest 512 398 910
Hagy. mezőg. Bao>. Budapest, 289 419 \' 708
Gróf Teleki Arréd, Brassó — 385 885
Uilmun Károly, Budapest 153 l S5 338
Klein Vilmos Szatmár 11 800 311
Deutecv Gyula Budapest 157 128 285
Kramer Lipót-Budapest 152 125 :TT
Beiméi és fia Budapest — 214 2i<4
Ledérét testvérek, T -Kürt 27 156 183
Littmann Ármin Orosháza f>3 64 117
Ffommer A. II. utód. Budapest 125 «1 16«
Szávosit Alfonz Budapest 64, ; — 64
JXótbling Vilmos Budapest 42\' \' 19 «1
Hess^aim-r J. L és t Brassó\' 4 3a 42
Összesen 2973
vegyesek..
— Sok évi megfigyelés. Emésztés gyengeségeknél és étvágy hiánynál által Iában minden gyomorbajnál, a valódi „Méll féle seidlitz. porok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölölt, mint gyomor erősítők és vértisz-tiíók. Egy doboz ára. J frt. Szétküldés naponta utánvétellel -Moll A. gyógyszerész cs.. és k. szállító. Bécs, I Tuchlau ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan, MoIL A. készítménye kérendő az ő gyárkieivényével és aláírásával.
— Mid ón a nagyközöuNég figyelmét L\'ughvary László e/.eglédi hírneves gyümöcsfa iskolájának nuí számunkoan közzétett hirdetésére feihivnáok. külö nősen kiemeljük, hogy nevezettnél a százezrekre menő mindentéle nemes csemetén felül mén "mintég^", 1.500 000 darab 1—2—3 éves gyütnölcVfc vadónci v»n eladásra készen," még pedig: körte, alma. birs, douczin, paradicsom.szilva, pruuus myrobolana Salnt - Julién b esz terc zel-szilva, eper, saj meggy, sárga-baraczk, mandula, és kökényből.
— A ponyvairodalom végnapjai. „Ki kell szorítani a ponyvairodalmat" — ez a jelszó évek óta. Igen ám, de a milyen könnyű volt ezt hangoztatui, oly nehéz volt azt megcselekedni. ..Hiába volt egyes-kiadók és iró minden\' igyekezete, a hüvelyk Matyik, Patkó Bandik, Argyilus királyfi, meg tündérszép Ilona, meg a Béka király viggal kevert szomorú históriája csak azután is ott ékeskedett népünk ládafiájában a biblia meg. a zsoltár mellett. Hogy miért volt ez igy, nem kutatjuk, különösen most, a mikor látjuk, az ^Országgyűlési Értesítő" kó-és könyvnyomdája részvénytársaság Néplap Volksblatt, Viast\' aSve*megPoporul eztmü néplapjai ugyancsak szorítják kifelé e fircmunkákat a ládafiából. El kell ismernünk, hogy ezt az óriási munkát csakis egy oly vállalat képes elvégezni, mint a kiadó részvénytársaság, a mely hogy vállalata télmuhkát ne végezzen, a nyomdaipar legújabb vívmányának segélyével, a hétszin nyomó nagy körforgó géppel oly lapot képes adni a nép kezébe, a mely nemcsak tanit. ismertet és mulattat, hanem szemgyönyörködtető színes képekkel is. bővíti a nép ismeretkörét. S a milyen csinos a lap külseje, épp olyan érdekes és változatos a tartalma is. Megtalál a nép . e lapokban mindent, a mire csak szüksége van. Heti naptára czimlapou és a legközelebb eső országos vásárokat. István gazda ellátja a gazdát egy hétre való teendővel a gazdaság minden ágában: Miklós diák olyan vonzón, érdekesen fejtegeti a napi kérdéseket, mintha csak professor lenne : a Krónikában megvan minden hir politika nélkül, pl. uemcsak hogy mtt\' csinál az országgyűlés oda löno Pesten, hanem még a japán-kinai háború is. Nótár-us uram, a falu ügyes-bajos dolgait ismerteti, az Öreg doktor meg vigyáz a gazda egészségére igazi reczeptekke!; húgomasszony részére meg ott van a baromfitenyésztés — és a mikor elfáradunk a sok dologban, ott van a „Mulattató," a melynek történelei hol könyet facsarnak ki a gazda meg &/. anyjuk szeméből, majd meg akkorát nevettet velük, mint piczi kis korukban öregauyjuk az ó bohókás zöUl disznó meséjével. És mindezt csak évi 2-frtért. jó lélekkel ajínihatjuk tehát földbirtokosaink, egyesületeink stb. figyelmébe e valóban hézagot pótló és missziót teljesítő vállalatot, hügy azt cselédjeik és munkásaik közt terjeszszA. Még csak azt jegyezzük meg, hogy e lapok 1G oldalnyi terjedelemben magyar (Néplap), német (Volksblatt), tót(Viast* a Svet) és román (Poporul) nyelven jelennek meg. Mutatványszámot kívánatra szívesen küld az „Országgyűlési Értesitő" kö- és könyvnyomdája részv. társ. Budapest, Vármegye-utcza 11.
irodalom.
— Xiüeninml történet, Az Athenaeum r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története* czimü tíz kötetes nagy munkájából (miileniumi kiadás) gyors egymásutánban megjelent a tizennegyedik és tizenötödik füzet, melyekbeu Kuzsinszky Bálint folytatja érdekei tauulmányát Magyarországnak a római uralom alatti történetéről, j a
XXXIV ÉVFOLYAM.
Za LM KÖZLÖNY
I Siló MARC 1DS Ifi án
niásoJik és harmadik századbán. Majd föiyiatiílag a harmadik fejezeiban a ró-*.iaai tartoriiáoyok kormányzását és a „f/yedik fejezetben a hídi viszonyokat ismeft&i, mely iiek foh tatása a tizenhatodik . já>e!ben lesz. Eddig jórésut ismeretlen aűí oü alapján icgozik kuzsuszkv Bi
¦ Itti\'s különösen a római proviccziák fcü::[nny/á^át és a hadi viszonyokat oly
\' T;i,!.r-TiEf»en tárgyalja, hoay dolgozata ^,^\'..-:t a tekintetben va\'óságos forrás-iauöka-*léa«. I jyaocsak ebből a taitul-Baovlté] latjuk, hogy magyar nemzeti alulírnunk mily ga/dag tárháí* a ró-nn! .jog ea Közigazgatás, valamid á római -toiiw.í* történetének. -Kitekintve a római \' frai^ktöf és érezpÍQzek\'Ól, melyeket itt . hatio\'iC fődén oly bőséges\'tnennyisésoen fiinak éi a neuueti múzeumban 6riz-. pek. á magyarországi gazdag római Igétek tHTibói pompás szövegképekben nnnak bemutatva a .Római csiszár aít-nnyszotira". a gyulafehérvári muze aJBíwl... I Oementius\'helytartó hely-ttet
¦ jópt-Tiiek szentelt oltárköve, továbbá a - „Ionjai császár armvoíott broac.zseb-ounítk lába", egy ép égben levójíómai portait fej", és „Alavisk öltö/etu nó
l^f:->SÍrfcŐlöréd"ékéna, v..la:iienu\\ i az é-iUítjcumi leletek műzeumábÓ\'. A magyar n/itizeti muzeumbó: közölve van: ;A gel-Vrtbesyi oltárkő" ;s .Kraszuaiaranyrud1. _P* A-.ias Mestnus. a II. segéd e^iu aítís\'-ijeinek sírköve Ó-Bulárói"; „Booio, aj a.a Frontonianabol való lovas síremléke"; ,»Í1értiöd:nu*.ató Serems Alenn-,ier ¦uiejébö.", .Nertus, az ala I. Hts-naiiOtutu>\'veterauusának. sírköve O\'-Bu daru.-*; ezenkívül szátnos c*opor;kep és
\' arczkép: Traja*nus oszlopáról, kinek si kerúit arc/képe is be van mutatva, valamiül a Tmjanus oszlopának világhirü oopertozatai, a „Dák követek kegyelmet keinek Tr*Janu--tól", a tizenötödik íúzetíiez műmelléklet képpen csatolták. Ezt a íüzetet különben rendkívüli ér-líekes/é tesri a becses erdélyi lelet-*k >orábao közölt viaszos tábla, verespataki Szent-Kataüu tárnából, mely szintén .a nemzeti aiuteum. egy legdrágább kincse. Ez az európai orra .Kr. u. 1G2. évi okióUer 20-án kelt1 adósságlevél", mely a római jognak egyik tekintélyes forrás-a.ia\'a. Kétségkivül érdekelni fogja a ha zai jogáízkü\'önség-f. mely erről a .viaszos tábláról annyit hallott az egyetemeit- Vau- euuek a ti\'.cm ötödik füzetnek iiifíy pizar fényével az eddigi fíizete-Jfcet, ts felül múlja, még egy kiváló beciü
• müniél éiíle\'e, ez a bécsi képes krónikának 41. lapja, szines hasonmásban előállítva. Jk c/.imkép Szent-István had járatat mutatja be Keán ellen. Szövegolvasás e* forditás is van csatolva a ritka szép kivitelű hasonmáshoz. Egyes .füzet ára 30 kr. Előfizetés negyedévre
¦ - ¦ 12 füzet i 3 írt 60k. Fé évre- (24 füzet) 7 Irt 20 kr. Kapható* minden hazai könyvkereskedésben.
— Franklin Társulat által kiadott Oit-ó KönjvtárDan megjelent „A kis tündér* regény irta Vadnay Károly, második kiadás 344 szám. ára 70 kr. 345 szám alatt „A király mulat" szomorú játék :> feiv. irta ÍIuno Vic^or. ford. ííj. Szász Béla. Ára 30 kr.
— „Családi Köra czimen Hahn Béla képes hetilapot iudi\'Ott me^, az első szám tartalmas és két szép kép van henue. Ara egész évre <2 frt 50. félévre I tfrt 2ó kr, mely uri utcza 5S sz.
barmikor szolgál. A .Képes Családi i.ipok" kiadóhivatala Budapest, Vadász utcza 14. saját házában.
— A Szalay-Baróli-feJe töriéuelem-nek most jelent meg á 9. füzete, mely a Könyves Kánaántól IV. Istvánig terjedő időszakot öleli fel. A munka nagy erényeire már oly sok izbeu volt alkalmunk rá mutatói, hogy most beérjük a füzet gazdag illusztráczió díszének fölsoro ásával. Külön műmelléklet kettő vau beniie: A pogány magyarok lázadása és a várkonyi találkozás, mindkettő (¦eiger S. P. rajza után készült. A szövegbe nyomott itlusziráctiók a következők : Kálmán király e/üst pénze. Koinnen .1 mos császár érme II. Isuán ezüst pénze. II. vagy Vak Béla pecsétje. Vak Béla pénze. Henrik Oí/trák őrgróf és bajor berezeg pecsétje. III. Konrád német császár szobra. III Konrád császár keresztes hada. VII. Lajos franczia király keresztes hnda. Keresztes vitéz s má-\'Odík keresztes háború idejéből II. Géza király pecsétje. Miinuel császár pénzev B.^rbarossa frigyes o-ászár. »11, tiéza kirily ezüst pénze. IV. István király érme Egy-egy füzet ára 30 kr. M-grendelhetó Woduner F. és fiainál Bpest, Audrássy-ut 21.
ivylltter.\'
80
iuk.
Zeuta Válaszolni íctguok.
Felelős szerkesztő és kiadó : A BÁTORÉI LAJOS.
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás.
— Divat a mező gazdaságban czimü rúpirat — irta ifju. Wenninger Mátyás utad. kasznár — hagyja el legközelebb a sajtót. E*ea röpirat behatóan fogja ismertetni a divat káros befolyását mezö-títt\'laságunkra. gyakorlati alapon oknyo-ao/.ólag tárgyalja az olcsó buza kérdést, párhuzamom fejtegeti az állattenyésztés
. ée hizlalás üzemét, rámutat a gazda-^íisadalomiian mutatkozó bajokra: szóval
¦ felsorolja a gazdasági válságot előidéző iötülményeket és megjeleli a kibonta-«o/as irányát. Kü Önösen a földbirtokos (|."ály és a gazdatisztek figyelmébe ajánljuk ezen aktuális röpiratot, melynek áru hérmentes küldéssel 45 kr. lesz, M^reudelhető a „Keszthelyi Hírlap" ^s\'ióhtvatalában Keszthelyen.
- Az ország minden vidékéről ii.sezoek gratuláló levelek a „Képes Családi btpok" szerkesztőségéhez, meiy-ben é. lapban most folyó ,Sötét világ" ^tmu éi Tolnai L*jos dr. szerkesztő \'óilából eredt elbeszélésről magasztalva emlékeznek meg. mint olyan életből ellesett és markáns vonásokkal rajzolt
\' énképről, mely az iró életét sötét, de igaz sziuekkél festi. Ez elbeszélésen n.i ;"1 a „Képes Családi Lapok" előttünk >kvö száma három regényt, két elbe--zélést. rajzot, humoresztket és költeméoyt kuröl, miodmegaonyit neves irók tollabó1. Lzenkivül ismeretterjesztő és p irizsi minták szerinti divat képeket és leírást kcz. A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára egész évre C frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Mutatványokkal
Indulás Erkezó
s b Kanizsáról Kmiizsára
| ; S 3

•v.w 4 42 rftíK-iiy.v. ~> 33 re^g sz. V. 35 d. u. sz. v. 12 :j9 (1. u.
:y. v. 1 2 211 íjjel sz. v. 1 1 22 éjjel
v. v. 6 50 esteiv. v. 7 jöíflreKg
Becs ; Sí. bán
.\'6 05 re\'yg sz. v. 3 42:recí;. . 2 05 d. ü. sz.Y. 1 34 d. u.
5 15 d. u.l v. v. 8 ,04 regg . 12 45 éjjel sz. v. 10 1.5 este
SS W. v.j 5 47:regg.|-sz. v. 3 \'50 regg.
SÍ v. v. 10 — regg.\'sz. v. i 39 d. u.
¦S sz.v 2 — d. u.fv. v. S 44 este,
03 sz v. 12 15 éjjeligy. v. 12 10 éjjel
v. v 9 |40Veg2 sz.v.l 1 |2(m1. u. sz. v.jl 1 34]éjjel
Barcs
; SZ. V,
Uz. v.
\' regg ) d. u
Foulanl seljem. 60 knól 3 frt 65 krig — japiiii, chiuai atb. a legujibb miu-tizittal es szíuektieu, n in. fekete, fehér és K\'.iue- Hennebf-g aeiyemet :15 krtól 14 írt 65 krsj«zárig — nir-ierként sim»,. csíkos, kí>czkáxott, uiiatázotukat damasztot ntb. mint ej-y 240 kulönSózö, minöségbeo és ^i\'ÓO szín é! minta;\'.:\'.::.t stb, pcstaber és vara mentesen ahaxhoi síállitva és mi u tata t killd postafordultával : Henneber? ti. (cs. kir. :-.:v. szállítói seljemtryá a ZUricli-bei>. Svájczba cz<mzett levelekre 10 kros és levelezői apókra 5 kros bélyeg rajjasz-tandó. .Magyar nyelven ir: niegreDilelések poal\'isau elintéztetnek
*,K rovai alatt kellőitekért nem vállal felelőséget a szerk.
Hirdetések.
Ki nyert?
Ilu/.ás marcz. 7-én Priga: 21 32 28 12*
Hutás márcz. 9 én Grác: 20 tiő 52 14 Béc«: 30 75 5 34
Hu^ás roárc/ius 13 án Brüun : 72 S7 9 80 42
Szerkesztői üzenet.
— Cz. V. A u»ali 4G-Ík stamot meftköldöt-tilk azonnal A szép kOiteméoyek jonui fognak. Szívélyes Qdvöilét!
— l\'res a ház sat. Bizon üres Vau henne ueyan valami sajátoi ktmnyii\'lség, de ex meg csak árnyéka sem a költészetnek Jobbakat es alaposabbakat kérünk.
— I, SÍ Nem értjük.
— Többeknek Lapot szerke zteni n»héz feladat, mindenkinek tetsző dolgokat tárgyalni lehetetlen; egy lapnak változatos-
! nak kell lenni, mint az időjárásnak. Azt mondja 1 egj a-goi. r
— A Elaas éa. Dentseli-féle hírlapkiadó villalat fura dolgukat mivel, egyszerre csak be-naAnteti a cserepé-idáayokat; Így a .Pesti Napló", és a .Szabad Szó^, Jellemző adat -Kv elején keílettíínk, a\\jnagy hirdetések és réclamok közlésére, most már a mór mehet.
— Marczins 15 A magyar nemzet legszebb neue. Igaz. de azért politikai verset nem
Tessék megpróbálni!
A legtakarékosabb család is megengedheti magának a& a luxust, hogy megrendelje egy negyedévre
a Hivat Ujság-ot
Klöfizetési ára egy negyedévre postai szétkflldésiel 1 frt 10 kr.
A Divat Újság nemcsak arra való. hogy utasításai szerint öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden csa-"lihl a divatot, mely a .sokfélejuha, fehérnemű kézimunka és más apró tárgyakban nyilvánul. A mel-ett a legkedvesebb szórakoztatója az egész családnak.
Egy negyedévi próba
ily csekéy Összeggel megéri minden embernek azt, h-gy a Divat Újság hasznos voltáról meggyŐxődjék
Előfizetni lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
Vllr.. Rökk Szilárd utcza 4 sz.
ÍM nervi tonica.
ebei- lattar éietF.Hxlrje )
1_
aria- • \'® czeilj
Gyomor-
cseppek
né!hülóihele:ien és
ik gyomor bajoknál, áltolánosan ismeretes
A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság, gyomorgyengeség, bűzös lehelet, iillujtíáj. savanyu, lelböftógés. hasmenés, ^yo^norégés, felesleges, nyálkakiválasitás. sá\'güág. undor és hányás, i yomorgörcs zühulés.
0> Hatható^ gyógyszernek bizonyult főfájásnál. ;i luenynyilieii ez a gyomi.rlúl származott, gyomortuiterhelésnél ételektel -s italokkal, giliszták, májbajok \'és hámor-rtoidiknál. •
Említett bajoknál :i .Tlúrinrzrlli íj uniorrNe|>|irk. érek ota kilü-nöknek liizutiyullnk. a mit száz meg azaz bizonyítvány ianusil. Kgy kis üveg ára li:iszir;ilati utasítással cgvúll 10 kr., nagv üv.%í ám 70 kr.
Magyarországi főraktár: TörfiU Jozwf gvwgvszfrtjtra BudapeNt, Kinily utcza lá sz.
A védjegyei ,i-s aláírást \'tüzetesen lessék megtekintiHŰ! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, mVlyetnefc burkolatára zöld szalag •van ragasztva a keszitíl aláírásával tC. Brádf) és ezen szavakkal: .Valódiságai btzonyitont".
A Máriaczelli gyömorcseppek vulodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN: J\'ráger Béla és Belus l.ajos. HARCSON": Kohi;t Sándor gyógyszerész uraknál.
Kredetí párisi gt\'Rimi- és halhólyagck fi-
nomság es lóaág tekintet ében a kivaua -mákat is felülmúlják, tuczatonként 1, 2 3, 5 II, * m s forintért. Btutt saasrirövid)
és 4 forint, legfinomabb hölgyszivacsok 2, 3. 4 és 5 frt. - Nái óvszerek Hasse után \'i lorint. Masainger tanár mán "J frt üO kr, dara* onkint. Süípenaeriumok itb. részletezett árjegyzék szerint Szétküldés titoktartás mellett
R L I F J. specialista Bécs.
I. Braodstátte 3
mictagy!1 jremény 5| ura* részére 5 trt Árjegy- I zt-k zárt borítékban ingyen I és bérmentve
(D
Egyedü! a keresít és horgony véd \\ j\'egynyei el\'alott valódi
Minden országban tű véjjreien védve. Oiztr.-mtgyar monarchiában a védjegy 460 sz. a bej-gye* ve. Kéizill orvosi éa hitelesített
•löirás szerint Mas Fauta gX ógys/.ertaráhan Prágában, r\'zen vegytilék tok év óta hasznos idegerositÖ sz-r gyanánt ismeretes különösen gyenge állapot, aggodalmasaág, szirdobogás, hálbaj, Szédülés, tejzúgás. rossz emésztés stb ellen Árjegyzék kívánatra ingyen t\'vegj* 1 i frt 2 trt. és 3 frt 50 kr- Gyomorbajosok \'
Jakab gyomorcseppjeit sokszorosan kipróbált és orvosilag ajánlott gyógyszer gyanánt használják Üvegje 60 és 1, frt 20 kr.
y jjgkór KJöíy\'tbato Hydrops E«enz
Minden fokban biztos- és gyón gyógyulás, ja»ulbatlanság teljesen kizár líiztos eredményért jótállás szolgáltatik Orvos uraknak felhasználás végeit sürgősen ajánlta -tik. Segítség ott is. hol már minden remény feladva lett. Tükéletef gyógyulásra elégséges 1 -2 üveg, ára 3 frt.
Főraktár, ^Salvator gyógyszertárában l\'o zonyban
Továbbá a következő gyógvszrrtárakban.
BABÜA.Y KÁROLY bíI \'Szegeden. í>AY RUDOLF nál \' SzékeBfenérrárotl MITTEL-BVCH S. hÖQL A. HRZICS SÁNDORNÁL, píágrábhan, ugy a legtöbb gyógyszertárban.
E S o 3 Y b s ~ P
g ifi"úm
<5 |f
60 li
co |I
§ lí
fts s-t
A nagymosás már nem oly borzasztó!
A szab. s/.erecseii-szappan
használatával 100 db fehérnemű félnap alatt kifogástalan szép és tisztára moshatunk — Á ruha kétszer annyi időig tartható, mint bármely más szappannal.-
A szab. tzerecsen-szappan
használatával a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mással 3 szőr, kevésbbé kell kefe. vagy & kártékony mosópor; megtakarittatik az idő, tüzelőanyag és a munkaerő.
Tökéletes ártalmat!anságát bizonyítja dr. Jolles Adolf cs. és kir; törv. szakértő eiismerő oklevele.
Kapható minden nagyobh fűsierkereskedésbea * fogyasztó üzletekben, ugyszinte a bécsi I fogyasztó egyletben és az 1-sö bécsi háziasszonyok egylet éb-n
Főraktár: Bécsben. 1. Renngasse Nr. 6.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
1895. MARCZIUS IG-ín
Keil Alajos-féle
Pad lózat-fón \\ máz
(Glasur)
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára 1 nagy palaczk ára írt 1.85 kr.— I kis palaczk ára 68 kr.
VI ;i szk -kenőcs Ara ny - fény m í z
lez,iobb és^geüyszerübb beereszt ö-szer képkeretek stb. hearanyozásáid keménypadlós/ániára, 1 köcsügáraGOkr. Egy kis palaczk ára 20 kr. Mindenkor kapható:
Fessel hofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
E. H, Schulz, ^L
ALTOMA a/Elbe
I\'almaille 27. Felállíttatott 1864 "ajaj
I.\'tanTétei és vám nélkül killdok PÖrkÖleHetl kávét postazsákokban 4-1, kilo nettó Merado, halvány sárga fél kilí 80 kr. l\'lantagia Ceylon fél kiló 73 kr Arany híva. különos-n tinóm , Ceyloni gyöngy _ „ „
Ctlba gyöngy „ t. ¦
í.rnss thea !*o!irbong
. Alafr;
Caviar \' i rai
\\ EJb
i nagy az ei t\'uba különösen tinóm
ki\'kes zöld „ Jáva zöld nagyszemü ,
. SO „ [Verő Sourbnng-thea ,2 15 .. .. .. 1.54 ,. Feceo virág .. .. 3.38 . neitn fél kiló\'J 1 kilo 4 frt 2 kiló.7 67 * kiló 14 4<>
....., 2 — .. S 71\' . 7 20 »13 \'>0
,. ,. .. 1.65 ,. 3 40 P «30 , 12 .. Küppfisrlie szaritott baj lapos, fehér posiarsomagb n 2 frt
Marinirozott tengeri halak.
|0rn»z koronajszardinia Bisniarkh.-ring egy posta honi ó I 6.\'
dobozban-v. postai hordócska ! 23 Angolna ii gelée kivál"ga*ott. Mal-roulade (Roilmoptj pikanl vastag darabok, egy p.-hordó 3 fis
posta hordócska 1.41 Kövér hering marinirozva 3 4:
Portó :íOkr. per kocsipostaminden postaállomásra Aiisztria-Magyarorszignn as*- Teljes árjegyzék ingyen es bérmentve. Minden áru garantiroava legjobb ¦\'•! legfrissebb ininL|4gben -vm
oooooooogooooQ
" o ? ? ? ? ? ?
QOOOOOOOOOOOOOOOC
MOLL SEIDLITZ ?W
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll á
aláírását tünteti fel. A Moll A.-féls Seidlltz-porok tartós gyógyhatása a legmakacsabb gystaor- és al-teatbántalmák, gyomorgörcs ?3 gyomorhév, rógzött székrekedés, májbantaiom, ver-tsluiás. aranyér és a legkülönbözőbb »SI betegségek.ellen, e iéles hi/.iszemek évtizedek óta mindig nagyobi\' elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti do-bsznak I frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELESfRANChAl
m BORSZESZ ESSO
P.aak akknr Vaiddí ha mindegyik üveg MOLL A. w.lwyH tilrit-ti lel és
ozia hortí/si és SS nevezetesen mint fájdilomcsi Upito bedörszölesi szer köszvény, csnz és a meghűlés egyéb következményein\'!! legiSmeretesehb népszer — Egy ónc-zott erediti üveg ara 90 krajczár
Moll Salicyl szájvize.
(Főallfatrésze: tuzolysavas SKÍk»c.) A miodennapi szájtisztitásnál kiilönósen foutos liarmi-lv ki.nt (.yeriocki-k, miai felnőttek izamára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyuersinitui óvaxer togtájás ellen. - EQy Hali A védjegyével ellátott üves ara : 60 krajczár.
(691) FÓRzétküldes:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító alul.
Bécs: I., Tucblauben ít. sz. ? Vidéki aiegreadelések aapeata poaautánvét mellett teijesittetaek
A raktárakban tessék határozottan MOLI, A. aláírásával és védjegyévei ellátott készítményeket kérni.
linktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adalf 8S Fia.
K
)K X
S
X
X X. X X X
X X X X
X
X X X
Előfizetési felhívás
Néplap, Msblatt, Pop,orui. Vlast\' a Svet
czimü |égy, magyar, német román és tót nyelven, kü\'ön, kümji megjelenő gáadasáai néplapokra,melyek a leghasznosabb olvasmányt képe-zik a ? p arámira. A he\'enkint 16 oldalon megjelenő iBpsk a legszebb szinnyomalu képekkel vannak ellátva. Uemle.* heti kalendáriumon kívül közlik az ü-szes városokat, az egyes gazdasági ágakban ha»z nos tanácsokkal ízolgálnak. Képekben mutatják be a gazdasági eszközöket, valamint az állattenyésztés ügyében tájékoztató rajzokat közölnek. Ezenkívül az ország és a világ eseményeit nép-izerü modorban ismertetik
E gazdag tartalmú néplapoknak külön, külön
az előfizetési ára:
egy évre 2 frt, félévre I frt.
Tömegesebb megrendeléseknél, p! törvényhatóságok, uradalmak egyesületek részéről 20° „ árengedést teszünk. E lapok megrendelhetők az
Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája
részvénytársaságnál Budapest, IV., Vármegye-utcza 11—13 sz.
jj( MvAatvánvszAmnkkal^bármilynyelvünéfjtapbőLingyen szolgálunk W
& ~~ ~ X
X X X
X X X X X X X X X X X X X
1
X X
X X X X
X
OOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GOO 3OO000OÖ00Ö0
Ooo(xxxx)ooooooooo3aorx33naaaoaaa3aaaQnooaQ
O
o o o o a o o o a o
n O
3 O
Cl
o o o
o o
n
o o o o
Q
o o o o o o
Q
o o o
FŐVÁROSI LAPOK
\' lioiitikai és szépiFOdalfi napilap
Felelöa szerkesztő :
Porzsolt Kálmán.
Kiadö-tülajdonos : \'
Athenaeum részv. társ
A csaláJ iBnuien taeja megtalálja henoe a maga olvasmányát. A hölgyeknek: a legjelesebb Íróktól regény, elbeszéled, költemény, szellemes lárcza. divatludósitás. érdekes ujdonságrovaí, karczolatok. Az urakuak: becsű etes magyar politika, mely minden párttól teljesen független, leghitelesebb értesülések, megvesztegethetlen közgazdasági rovat.
Az összes napilapoktól e\'terö uj szellem Megjelenik mindennap finom kiállításban.
Vasárnaponként külön meglepetés.
I
Gyönyörű aktuális llliia^rtiozilóte:
! Ingyen ! ! Ingyen 1
áj/rilis liA elsejével belépd uj előfizetők (hónapos előfizetők is) ingyen kapják meg a fővárosi Lipak* Jarsnngi emlékét, mely az 189Ő iki Jarsang történetét tartalmazza az ország összes bálozó hölgyeinek névsorával.
i
A fürdőidény alkalmával a .Fővárosi Lapak- nyújtja a legszrirakoztatobb olvasmányokat A .Fővárosi Lapok" előfizetési ára:
Egy hóra: I frt 20 kr. negyedévre 3 frt 50 kr. féióvre 7 frt egész évre 14 frt Állandó kedvezmény : a .Fővárosi Lapok- előfizetői olcsóbban kapják a Wohl Janka által sztr kesztett Magyar Bazár cznnii\' remek heti divatlapot mely a Fővárosi Lapokkal együttesen előfizetve egy
negyedévre 5 frt.
BJIjT\' Mutatványszámot levelezőlapon nyilvánított óhajra 8 nauiq ingyen és bérmentve kaid a ^Fii-városi Lapok* kiadóhivatala bárkinek.
Czim egyszerűen :
A. „FŐVÁROSI LAPOK.- kiadóhivatala Budapest, Ferencziek tere 3 szam
o
o a o o o o o o o a o o o o o o o o o o a o o o
u
8
a o o o o o o o
¦ = „ & It " \\ ? <s =r =¦ :L5i • H •< 5 §•§ S I
FfffS- ff Ig = a ? s
ss.»s-a s-ir|s
.5-1.1 ftr&i
.0 3"s
1 I | . C eJfl
9 |3-° I Jrlf}*
Hirdetmény.
Korcsma és birtok bérbeadás betegség folytán.
Május hó lén bérbevehetö Körmendtől 10 per cznyi távolságra három országúttalálkozásamellett fekvő, élénk jorgalommal biró .Hegyallyai korcsma* a körülötte elterülő 32 hold szdntó- rét és legeiöböl álló birtokkal, a hozzátartozó diszkért jégveremés60lószámára épitettistálóvalegyütt egymásután 3 évre -L esetleg örök áron is megvehető; a Jeltélelek alulírottnál megtudhatók.
Körmend, 1895 márczius hó 12-én
Markó József tulajdonos.
0,OOOOOOOOOJOr^QgOOOOOOOOOnoooooooooaoooocooQu
Cserfa maradékokat
Nagyobb mennyiségben vételre keresek
Pfitzmayr János
\\ H/ciHzámfa kf re »k étlen e
München, (Bajororszis) Schwanthal ei-¦«trasse \';, r.
tNNEREBNER AnTAL
-3R 1SSSRRUCK. terézia- tUrzn 17. I&U
KImó (íroli dartir.z-szört\'t iitlet. Legnagyobb szétküldeni háza jórái >ássál a valódi
TIROLI DARÓGZ iLODEN1
— aru tengeröilöny. psóköpeny. felöltik. zubbany sat — teljes utazó késiiilékeknek.
N a % y b a n. Minta és árjegyzék ingyen Kicsinybe
Nagy-Kanizsai Göznialom FRANZ LAJO S. |
Van szerencsénk a t. közönségnek becses tudomására hozni, miszerint
rozsliszt főraktárunkat a helybeli piacz részére REICHENFELD IGY PIAI czégnek
leadtuk át, a hol összes őrleményeink eredeti ÓlOlUZün*«ll ellátott 85, 1 75, 50 kilós zsákokban ugyszinte kisebb mennyiségben gyári árakOII a kaphatók
Nyomatott Ifj. Wajdits József k&nyvnyomdájában Nagy-Kanizsin.
1895. márczius 23-án.
szám.
Elöfitettfti ár:
Egész évre . i. 6 fn — kr évre . . \\ 11 fn kr SejtYedévrf 1 fn 25 kr
Kjrym »xam Hl kr.
HIRDETESKK basabos petiuoröae 7. ¦áaVHUsor] . ¦ miudrn további sorért 5 kr
, X VILITERBEN elit surouketit 10 krert .\'-kJ
Kincstári illetek tiuudeo vgye*[ hirdetésen 3" kr ljztlendú
XXXIV. évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét jilleto minden közlemény Bátorít jLajoii szerkesztő-kis io "nevére czimcetten Nagy-Kau izH&ra bérmentve intézendok.
ÍBérmentetlen levelek tatnak rl.
em ingná
Kc/ii-»tok visszane!11 küldetnek
A nagykanizsai .,ípar-TestüIet;í, „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a ,Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a ,nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes ttlzottó-egyUt", a .nagy-kanizsai kisdednereló egyesölet\' a „nagy-kanizsa: Unitói javaskor*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, .,u.kanizsaí izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete6, a .katouai hadastyánegylet" a ,soproni kereskedelmi iparkamara", nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJ8LENÖ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Kossuth Lajos halálának I 1 évfordulóján.
Kgy éve uinlt márczius 20-án. hogy a nagy hontalan, a legendaszeril álak. turini magányában — megáldva és megsiratva nemzetétől — jobbéletre szenderült.
Halóporát az egész nemzet kikísérte a.sirhoz A siron tul él a nagy és dicső és a siron tul hű hozzá nemzete. Tiszta fényben tündöklik neve immár Magyarország , egén, s lelke a magyarok szivébnn osztatlan di-csösségget. él és uralkodik. . ¦ Égy év mult el azóta. Oh, mily fájdalmas és szomorú évforduló! \' , Drága hamvai ott nyugosznak a , kerepesi-uti temetőben, de nagy szelleme ébren őrködik felettünk, nehogy a reánk hagyott — a világ minden kincseit ezerszerte felülmúló — \\ örökségét elpazaroljuk.
Boruljunk le e napon sirja előtt, hullassuk reá könnyeinket, buzgó imát rebegjen ajkunk elvesztett atyánk lelki üdveért!
oh, hisz ő atyánk volt, legjobb s&tyánlv, önzetlen odaadással munkálkodott boldogságunkon, szeretettel aggódott? jövőnk felett, minden tette, gondolata, szive dobbanása csak érettünk történt, és igy emlékét híven megőrizve; csak saját dicsőségünket emeljük.
Hej, nem üzen már többé Kossuth Lajos ! De azért él még a Kossuth-nóta, s nincs hatatom, mely kitörölje ¦szivünkből. Olthatatlan lánggal ég bennünk Kossuth emléke iránti tisz telet, és kegyelet.
Ki e napon miért ne sírnánk újból ? Azt megtilthatják, hogy tenni "merészeljünk, azt megakadályozhatják, hogy beszéljünk, de hogy erez-
zünk, zokogjunk, azt meg nem tilthatja senki!
Zokogjatok, sírjatok honfiak! Kossuth Lajos halálának emlékére az ar-czotokról lepergő könnyek hű tolmácsai a tiszta erkölcsű magyar nép igaz lelkében örök időkre bevésődött őszinte bánatnak, a pótolhatlan veszteség felett.
És a fájdalom könnyei, melylyel e nagy szellemnek adózunk, soha méltóbbat nem illethetett.
Márczius 2Öka örökké gyásznapja marad a magyarnak. A nemzet történetébe e nap mindenkor mint a legnagyobb veszteség lesz bejegyezve.
Nagy-Kanizsán számos házon gyászfátyollal .bevont nemzeti zászló lengett! Helyes ! Éljen !
Márczius 15.
Tisztelt közönség!
Márczius 15-ét ünnepelni jöttünk össze, hogy megújítsuk emlékétannak a fenséges, nemes átalakításnak, melyeta magyarnemzet a márcziusi napokban önmagától indíttatva s egyedül saját erejére támaszkodva, a világtörténelemben csaknem párat lanul álló lelkesedéssel és erélylyel vívott ki.
Az 1825-iki pozsonyi országgyűlés óta, melynek hazafiasabb tagjai Fel-sóbüki Nagy Pál. majd Széchenyi vezetése alatt a nemzet életének fejlesztését tűzték ki feladatul, Magyarország politikai közélete mindig lázasabbá, mindig pezsgőbbé válik. Az eddig szunnyadó nemzeti erőbe uj életet lehelnek a vezérek, s e fölébresztett életerő mindig erösebben és erösebben küzd a viszouyok és eszmék beteg elemeivel. Minden jel arra mutatott, hogy nagyszerű válság előtt állunk. Az ellenzék, lelkesülve hazája múltjának visszaragyogó
emlékein s a derengő, biztatóbb jövőnek reményein \'.em elégszik meg-többé a sérelmi politikával, hanem a negyvenes évek elején már határozott alakban követeli a reformokat is. — Ragaszkodott a királyi házhoz és az alkotmányhoz ; de a tényleges helyzet nem felelvén meg a törvényesnek, — .egyszerre küzd a hata-lüm túlkapásainak megszüntetéséért s a haladás zászlójának dicsőségéért. S bár a kormány, támogatva a felsőházi konzervatív többségtől, kész volt az országgyűlést is feloszlatni, csakhogy a tervbe vett reformokat megakadályozza, azért az ellenzék nem adta föl jelszavát: visszaszerezni Magyarországnak tör vény biztosította Önállását, reformálni az ősi alkotmányt s kifejteni a magyarnak szuny-nyadó szellemi és anyagi erejét. E jelszót a nemzet is magáévá tette, hiszen minden egyesült benne, a mi a nemzeti lelkesedésnek forrása lehetett.
A reformoktól félő kormány — régi hajlamainál fogva — nem épen a legtisztességesebb módon összetobor-zandó többségbe vetette \'"reményét. Kilátásait növelte, hogy maga. az ellenzék, is két pártra szakadt. Némelyek a megyék passzív ellenállásában találtak legbiztosabb támaszt a kormány önkényes rendeletei ellen s azért a megyék jogkörét a legnagyobb rokonszenvvel iparkodtak kiszélesíteni ; mások a megyei visszaélésekben a nemzet haladásának egyik legfőbb akadályát látták s a^ért a parlamenti központosítást és felelősséget irták lobogójukra.
A kormány tehát nem egészen minden alap nélkül bízott, hogy a nemzeti törekvések küzdelmei közt ö húzza a hasznot az arisztokratikus és demokratikus hajlamok meghason-lásából, a régi intézmények és ujabb
formák ellentétes, kultuszából, a nemzett előítéletek és reformer ábrándozások összeütközéséből.
Ily viszonyok uralkodtak az országban, mikor az 184S, év februárjában Parisban kitört a forradalom, mely egész Európát végigsöpörte. Leírhatatlan a leverő hatás, melyet a franczia respublika kikiáltásának hire a monarkia készületlen kormányára tett; hiszen eddig — korlátlan kény uralmuk tudatában egészen átengedek magukat a kényelmes tétlenségnek s irtózva utasítottak vissza minden ujitást. A cseh és lombard-velenczei mozgalmak az 1847. év őszétől úgyis folyton vészesebb színben tűntek fel s magában Ausztriában is mindig élénkebben követelte a szabadság érzetétől áthatott nép az alkotmányt; ehhez járult, hogy a bécsi bank, melynek szilárdsága a magyar kormányra is fontos volt, a forradalom hírére elvesztette hitelét s a a bukás szélére jutott.
Kossuth, kiben a mindenkit magával ragadó, mindenre kész erkölcsi bátorság e mozgalmas időkben óriásivá fokozódott, elérkezettnek látta az időt, hogy az ellenzéki pártokat egyesülésre, közös programúi elfogadására bírja\'s hogy a nemrégiben hiába kért felelős miniszteri kormányzat iránt indítványt és felirati javaslatot terjeszszen a rendek elé.
Javaslatában figyelmezteti az országgyűlés tagjait az Ausztriát fenyegető bankbukásra, mely az akkori körülmények közt Magyarországot is magával ránthatta volna. „Isten ne adja — igy kiált föl — hogy lelkünkre nehezedjék a bánatos gondolat, miként láttuk közeledni a vészt királyunk trónja, — láttuk közeledni hazánk felé. és nem léptünk fel férfias határozottsággal
[ azt elhárítani, mindenesetre pedig ; emlékezetünket a kötelesség mulasztás vádja alól megmenteni.1\' •* Azután indítványozza a közös te-; herviselésnek, az urbériség eltör -; lésének, a nemzeti jellegű houvé-: delmi rendszernek^ az önálló pénz-; ügynek, a népképviseleti alapon szervezett parlamentes kormányformának törvénynyé emelését.
A javaslat ellenvetés nélkül ; elfogadtatván, a főrendiház erőfeszítése, daczára is felterjesztetett, még pedig magának István nádor-1 nak és föherczegnek ajánlatára, kit nagy zavarba hozotf az időközben : kapott hír, hogy Bécsben kivivta a nép az alkotmányt s Metternich, a birodalom politikai ügyeiben mindenhatónak tartott miniszter kénytelen volt állásáról lemondani.
Az elért siker után az országgyűlés bizottságot küldött Bécsbe a nádor vezetése alatt, hogy a feliratot a felségnek átnyújtsák. Nem kételkedett senki, hogy az események nyomása alatt minden akadály nélkül teljesíttetni fognak a nagy mérséklettel, lojális hangon felterjesztett kérelmek.
Az egész ország szeme a Pozsonyban történő rendkívüli szellemi mozgalomra vala függesztve ; feszült érdeklődéssel várta mindenki, mi lesz a sorsa Kossuth javaslatának.:, De legkitörőbb, legmámorosabb lelkesedés szállta meg a pestieket. Maga az országgyűlés is érezte, mily határtalanul erős védőfala rejlik az ország szivének forró rokonszenvében.
Az ifjúság az .Ellenzéki körben" és a Privorszky kávéházban gyülekezett, melyekbe naponként érkeztek hirek Pozsonyból s melyekben élénk politikai eszmecserék folytak mindennap. A fiatalság merész röptű lelke keveselte azon követeléseket, melyek
tárcsa.
Hogy szeress !
Szereti, szeress, de végtelen urftk időkön kereszti:! S oltárkép legyeu lelkedben Kit vátatstál eszményedül!
Szeress! ne kérdezd az észtől Sneress ! ne hajtson számítás ! Es szerelmedben ne legyen Ármint, hidegség, ámitás.
Egyet szeress élteden át, Olyan ntucs több csupán csak 01 Szerelmed gyöngéd, ssent legyen S mint a nap tüzes, égető!
N"e szeress mától, holnapig. Ily szerelem uem üdvözít. Ne szeress ésmel. számítva Vezéreljen a szít szara Ne szeress könnyen,czéltalan. Ideált Tiltva untalan.
VALÉRIA.
Egy várrom története.
Irta: PR. SAROLTA. (Vége.)
Elhatározta végre, hogy egy kis murit fog rendezői, melyre összes ismerőseit meghívja azt goodolva magában, tán leánya azáltal kissé felvidul és szórakozik. Midőn a dolgot jól megfontolta, ter/ét leányával tudatta, megkérdezvén tőle vájjon beleegyezik-e ? lidikó eleinte habozott, atyja kérelmére azonban később .igen"•Del válaszolt.
— Ki volt a boldogabb, mint az öreg Pataky \'. Megtette a szükséges iu-tézkedéseket, meghívta összes ismerőseit, barátait éa örömmel nézett a kitűzött nap elé. Ildikó pedig serényen sürjiött forgott a konyhában, hoay bőséges ételről és italról gondoskodjék. A szomszéd városkában szép rózsaszínű sehem viganót csináltatott magának, gazdagon csipkével diszitve, még a formás topáokakról sem feled-kezeit nitíg. Elérkezett végre a nagy nap. A Pataky vár\'fényesen ki volt világítva a kapun* szép virágfüzér diszlett e felírással : „Isten hozott."
Ez mind Ildikó bölcs intézkedése volt, ki most izgatottan ült a fogadóteremben, a bibliát forgatva, mig atyja a mellékszobában a különféle Ízletes borok elrendezéséről gondoskodott. El
kérelmeié Ildikónak ó magyar nótákat kellett előadni Rendkívülien szerette a szomorú nótákat. Most is egy olyat énekelt. Adorján ott állt Ildikó mellett és a iegoagyobb gyönyörrel elragadtatással bámulta nem Ildikó gyönyörű hangját, hanem annak piros szép arczát, mely étiekközben kipirult, és égő, bogárfekete szemeit.
Az utolsó hang\'ágyán, elhalóan zengett végig a termen. A hálás közönség tapsviharral illette a szép Ildikót. A leány, az okosszemü. halvány leány előbbi helyét elfoglalí-a, bágyadtan ereazté ölébe kezét és égő arcza olyan volt, mintha minden vér ott gyűlt volna Össze a különben halvány bőr alatt. Adorján pedig nézte, lázasan és diadaláoak biztos tudata ott ragyogott barna, fénylő, szemében. Mert tudta, most már érezte,
merültségébol halk kopogás hallatszott. | leolvasta mint egy nyílott könyvből, „Szabad" monda :
Felnyílt a szoba ajtaja és azon egy halvány, elegáns megjelenésű daliás levente lépett be. Zempléni Adorján Géza volt
Egyenesen Ildikó felé tartott, mélyen meghajtotta magát, helyet foglalt Ildikó mellett, a ki boldognak érezte magát,
Már régi, jó ismerősök voltak, és még hozzá — t<zi*rokoDok is.
Alig kezdték meg a beszélgetést, egymásután jöttek a vendégek, a kiket Ildikó éa-az öreg Pataky a legbarátságosabban fogaduk.
Már jó ideií együtt voltak, jól magva c sor ál tak, azután az egész társaság
leány arczárói, hogy övé, végre valahára övé a szép, halovány teremtés szive.
Elhangzott a dal. de a végső akkordok lágyan, rejtelmesen szállnak keresztül a szobában és Ildikó ugy kép zelte, hogy valahogyan találkozik gondoláink. Nem csodálkozott, mikor Adorján mély. most kissé reszkető haogját hallotta. Nem csodálkozott, hanem félénken emelte rá szemeit
— Ki már vége ?
— Az éneknek ? Igen. Elfáradtam.
— Az éneknek, ismételte tompán. Csak az éneknek ? Érzem én is, hogy valaminek niccs vége. De talán azon
gondolkoznom kell. Engedje megcsókolnom kezét.
— Adorján ! — —
— Sápadtan ugrott fel helyéről és mindkét kezét hátra téve. remegve állt szemközt a férfiúval. Adorján mosolygott. Aztán azt mondta ;
— Fél ? — Ne féljen, csak kezét akarom megcsókolni, hggy megköszönhessem azon rendkívüli élvezetet, me lyet az egész társaságnak, de különösen nekem Bzerzett.
Azután eyöngéden emelte a leány kezeit ajkához^ Még tovább is^beszélgettek volna, de : az öreg Pataky közéjük lépett és fölkérte ; Gézát, menjen most már kissé lakmá-rozui. Nehezen bár, de mégis eleget tett Pataky kérésének.
Reggeli 5 órakor vett bucsut a társaság Patakyéktől, megköszönve nekik a rendkívüli vendégszeretetet. Leg-i utoljára Adorján búcsúzott Ildikótól. í Ismét a leguaeyobb melegséggel emelte ; Ildikó kezeit ajkához, egy kézszorítás, mely mindent megmondott Ezután Géza is eltávozott.
Pataky és leánya meglehetős fáradtak és kimerültek voltak és soká tartott, mig Ildikót az álom elringatta.
Néhány héttel ezután a Pataky palotája előtt négyfogatú hintó állott, melyből Zempléni Adorján Géza szállt ki, szép atillában és fényes kucsmában.
Egyenesen . Pataky szobája felé tartott, ki öt szívesen fogadta. Géza elő-
adta jövetelének okát, megkérte Ildikó kezét.
Pataky arcza komorrá változott és megmagyarázta oeki, hogy a két vallás különbsége semmi szín alatt nem engedi, hogy egymásé legyenek. Adorján nem szóit semmit, vette kucsmáját könnyes szemmel, kezet szorított Pa-takyval és szomorúan távozott.
Pataky nem gondolta, hogy ez voit utolsó találkozása Gézával, jiedig sajnos, de ugy volt. Géza hazahajtatott és míinap reggel átlőtt halántékkal találták szobájábao. Az asztalon kis boríték volt Ildikónak czimezve. E?en sorokat tartalmazta:
„Szerettelek forrón, nem lehettél az enyém, meg kellett halnom-"
Géza.
Midőn Ildikó ezt elolvasta, elájult és. ? agy fáradságába került Patakyaak,. mig leányát felmosta. E naptól fogva az úgyis beteges leány mind sápadtabb meg sápadtabb lett és nemsokára követte Gézát a halálba.
Atyja vigasztalhatlak volt kedvencze halála felett. Folyton lelkifurdalást érzett, azt hitte, hogy ő az oka Géza, valamint Ildikó halálának. Ezen gondolat olyannyira gyötörte, hogy szélhűdés érte és egy reggel halva -találták ágyában.
Négy héttel leánya halála után temették Patakyt a boldogtalan Ildikó mellé.
„Ez volt édes leányom, fejezte meséjét a csősz, utolsó ivadéka a IV-
L&punk mai számához fel iv melléklet ran csatolva.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Kossuth feliratában foglaltattak; ínnál jobban elkeserítette ókei, hogy a fő-, rendek még ezekhez sem akartak hozzájárulni. A hangulat folyton iz-^ gatottabb, fqlytoo forrongóbb lett.
Jellemző a pesti ifjúság kedély-állano^ára, a mit a bécsi mozgalom hirérePestre jött Petőfi irmagárul: .
Évek óta csaknem kirekesztő becses olvasmányom, reggeli és esteli imádságom, mindennapi kenyerem a a franczia forradalom története, a világnak ez az uj evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója, a szabadság hirdeti igéit. Minden szavát, minden betűjét szírembe véstem"*^-1 — — és ott benn . . , a holt hetük megelevenedtek . . . és az élethez jutottaknak szük volt a hely és iomboitak és őrjöngtek bennem.
A tűzokádó hegy közepébe kellene tollamat mártanom, hogy napjaimat, napjaim gyötrelmét leírhassam ! Ugy vártam a jövendőt, vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzeimeim, szivemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésük " helyét. Vártam e pillanatot, nemcsak reméltem, de bizton hittem, hogy el fog jönni. Tanúbizonyságaim erre a költemények, a melyeket több mint egy év óta írtam. Nem okoskodás utján, de azon prófétai ihletből, vagy hí ugy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, a mely a költőben van: világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódtatáshoz. "
Ez általános láz a kedvező körülményéket radikális átalakításra akarta felhasználni. A mozgalom vezetői Petőfi, Jókai. Irinyi, Vasváry elhatározták, hogy a pozsonyi szabadelvűek politikáját társadalmi uton is előmozdítják s kérelmet intéznek az országgyűléshez.
Márczius 12-én tehát gyűlést tartottak s Irinyi Jézsef felolvasta az országgyűléshez intézendő s 12 Pontba foglalt peticziót, melyben ftdega szabadsajtó, magyar hadsereg, jogegyenlőség, felelős minisztérium és népképviseleti alapon szervezett évenkéati országgyűlés, nemzeti bank és Erdélynek Magyarországgal való egyesítése a nevezetesebb pontok. A gyűlésen jelenvolt idősebb férfiak azonban az eljárás módozataira nézve nem mindenben értettek egyet az ifjúsággal s a gyűlés határozatot nem hozott.
14-én újból, tanácskozni kezdtek, de mint Petőfi irja naplójában a legnagyobb* keserűséggel és csügge-déssel: „a gyűlés ősi\'szokás szerint eredménytelenül oszlott- szét."
A bécsi forradalom sikereinek hire azonban már 14-én este megérkezvén, annyira felvillanyozta a kedélye-
tüky családnak, azóta senki sem lakta e palotát, és most csak e szomorú emlék, e rom maradt vissza abból.* Azután az erdöcsösz megmutatta a valódi utat, és éo elmélázía tértem hfza későn este, hol már türelmetlenül rártak. Elaludni azonban nem tudtam, mert a várrom szomorú története nem hagyta el emiékezetemet.
F.....r Elizhez!
Te úlaiol, a nem gondolsz-e arra Örömeidnek közepett, Hog» éried égve, bánatába, Egy bzív utánad megreped?
Menj csak, liova sorsod vezérel Kzerazer boldog-az a táj, Iloí lelked, annyi liilvős fénynyel Merengve nyugalomra száll.
S lefyen tied e uig>j világon, Mi élvet iíjusigotf ad. Hevem csupán tjjjy éde» álom, Emlékezés rád:
BÉKEt B. SÁSKOR
ket, hogy márcz. 15 én korán reggel ... az irók és juratusok elhatározták, hogy felszabadítják a sajtót és kinyomatják a líf pontot. Élükön Petőfivel és Jókaival — háromszínű zászlók alatt ünuepi menetet rendeztek az utczákon. Csakhamar az egész egyetemi ifjúság s I óriási számú örömittas tömeg csat-; lakozott hozzájuk s a Hatvani ut-; czába érve. Landerer nyomdája I előtt megállottak. Itt Jókai elmondia a proklamácziót, Petőfi elszavalta „Nemzeti daláf, melynek refrain-ként ismétlődő esküjét az egész sereg, mint folyton növekedő erővel tomboló vihar zúgta utána.
Erre bizottságot küldtek a nyomdába, melyet Petőfi a nép nevében lefoglalt. A 12 pontnak és a Nemzeti dalnak nyomtatását azonnal meg is kezdték.
Délutánra a Muzeum-térre gyűlést hirdettek, melyen a folyton zuhogó eső daczára 10.000 -ember jelent meg. innen a városháza elé mentek, hogy a polgárság is magáénak vallja a 12 pontot. A tanács röwd értekezlet után kijelenté, hogy a kivánatokkal egyetért, mire a polgármester azonnal aláirta az országgyűléshez intézendő petiezfót.
Majd 13-as bizottság ment Budára, beláthatran lömégtől kisérve s a helytartó tanács előtt előadta a sajtószabadságot illető kivánatait. A helytartó tanács némi gondolkozás után kijelenté, hogy nincs oka e kívánságokat megtagadni, kijelenté egyszersmind, hogy Stáncsics Mihályt, kit egy munkája miatt fogságra vetettek, azonnal szabadon bocsáttatja. A nép öröme határtalan volt ; azonnal elmentek Stan-csicsért a vízivárosi, kaszárnyába s fáklyás menetben ujjongva vitték át Pestre családjához.
A házakon nemzeti lobogók, a fövegeken nemzeti kokárdák hirdet lék a magasztos nemzeti ünnepet. Este a város fényáradatban úszott. A;: ellenzéki kör ablakában mint Irans-parent fölirat tündöklött Vörösmartynak a „Szabad sajtót" . üdvözlő verse:
Kelj föl rabigyod kőparoáiról Beteg, megzsibbadt gondolat ! Kiálts föl érzés, mely nyögél. Elfojtott, vérző sziv alatt !
oh jöjjetek ki Iánrzra vert rabok, Lássátok a boldog, dicső napot, X a bonra, mely soká tűrt veletek. Derít, vigaszt es-Hldást hozzatok.
A színházban Bánk bánt adták elő s egy színész elszavalta a „Nem zetidalt." — Stáncsics is megjelent az előadáson, hogy bemutassa magát a népnek.
így fejezték be a márczius 15-i pesti mozgalmat.
A nemzet közóhajainak a dinasztia vezető tagjai sem állhattak ellen tőbbá. Igaz, hogy az országgyűlési küldöttséget két napig tárták a legkiozóbb aggodalomban — mert mindenáron szerettek volna menekülni a szerintük veszedelmes kívánságok teljesítése elől, — de mivel a megtagadás a koiona elvesztésével fenyegetett : márczius 17-én végre V. Ferdinánd „atyai szive tiszta sttgallatábói" kijelenté,hogy a kivanatokat elfogadja. Ennek következtében István nádor mint kinevezett királyi helytartó gr Batthyány Lajost, az ellenzék vezérét azonnal miniszterelnökké nevezé ki s megbízta a minisztérium megalakításával.
. JtUáradÓ Örömbea, boldogságban úszott a magyar nemzet. Elérte, a mi u;:án három hosszít századon át hiába epedett: üdvözölhette a teljes szabadágnak immár feltűnt napját. Csak kevesen voltak, ,kik Széchenyivel aggódva tekintettek a függetlenség tündöklő egére, kik már látták a reakezió felhőjét, mely sötét gépiével rövid idő alatt egészen eltakarandja azt a verőfényes, napsugaras, azúrkék eget A nemzet
1 nagy többsége azonban, bizva a királyi Ígéretekben, inkább hitt Kos-
| suth lángszavainak, mint Széchenyi Kasszandra jóslatának, s nem kételkedett többé, hogy a törvényes uton elért eredmények után nyugodtan munkálkodhatik tovább e hon felvirágoztatásán.
Ezek voltak a márcziusi napok Örökemíékezetü eseményei. — Egy holtnak tartott, de keblében a sza-
: szabadságért rajongó szivet rejtegető
¦ népnek minden tekintetben nemes . czélzatn törekvései valósultak meg. \' A pesti mozgalom vezetői, köztük
Petőfi is, már a forradalmat üdvö-: zölték a történtekben, de hibásan. 1 Márczius Idusához Magyarországon nem fűződnek forradalmi emlékek. A tulajdonképeni forradalom még csak később kezdődött ; csak ezután jött a kor. melyről a költő zenge:
Ei\\"lt az év! Csodáknak éve : Regehv-\'ök láttattak élve Minőkről űl módunk csupán . . . A történetbe* a mi fényes, Seörnyü, dicső, nagy s ünnepélyes : Következett egymás után.
A gigászi harcz, az áldozatkészség, a haláltmegvető hősi küzdelem, a nemzeti erő óriás voltának lélekemelő példáiról azonban most nem szólok ; nem szólok a befejező sötét tragédiáról sem; hiszen ezt ugy i sem tudnám elbeszélni, legföllebb* elzokogni.
De bármi nagy volt is a csapás, melyet idegen érdekek miatt kellé elszenvednünk, a tudat, hogy a nemzet oly példátlan dicsőséggel kiállta a vérkeresztscgeL lassanként újra felkelti s megerősíti a haza szebb jövendőjébe vetett, de a nagy ka- , tasztrófa után megingott hitet.
S e rendületlenül erős, drága hit j az, mély szent örökség gyanánt j szállott ránk utódokra s melyet j í mindörökre élővé, mindörökre lángolóvá kell tenni keblünkben.
E honnak a hősök és- vértanuk kiomlott vérétől megszentelt földje egyetlen nekünk életünkben, halálunkban. Nem emberi kéz, isteni gondviselés virraszt jobb jövője és függetlensége felett.
A ki minket egy letűnt ezredév végtelen szenvedései, kimondhatatlan veszélyei közt megtartott : adni fog elménkbe világosságot, szivünkbe erőt. hogy a \'jövendő több) ezer évre mi is hozzájáruljunk nemzetünknek nagyságához és boldogságához.
Dr. ERNVEI ISTVÁN. A fővárosi tanítok fizetése.
. Belátva a főváros törvényható iága,
¦ hogy a 20 év előtt rendezett tisztviselők fizetésével a jelen viszonyok közt egzistálni teljes lehetetlenség — utasította tanácsnokait egy ujabb rendszer kidolgozására. Az uj, méltányos és a főváros drágasági viszonyainak megfelelő fizetési rendszer minden fórum \'
. által örömmel üdvözölve — legmele-I gebb pártolással terjesztetett föl jóva- I | hagyás végett Hieronymi belügyminiszterhez, ki a tisztviselők fizetését vál- ] tozatlanul, a tanszemélyzetét pedig minden mathamathikai alapot nélkülöző kifogásokkal küldte vissza. . A főváros törvényhatósága azonban méltányolva a tanszemélyzet helyzetét — javaslatát egységes szavazattal küldöttségileg adta át f. é. február 23-án az uj belügyminiszter Perczel Dezső Ö nagy méltóságának — kérve a tanítók tarthatlan helyzetének ezáltali javítását.
Az uj belügyminiszter alapos gondolkodása belátta, hogy a fővárosi tanítók helyzete sem kedvezőbb, mint a tisztviselőké, tehát az újonnan fölter jesztett fizetési javaslatot. változatlanul jóváhagyva e hó 16-án küldte viasza, mely fizetés 1895. évi január 1 tói. fo-lyósittatik.4
Eszerint a fővárosi tanitók fizetése a következő :
Baválasztott tanitó a III. fokozatban kap évi COOfrt fizetést éa 200 frt lakbért; három év utáu a II. fokozatba jutva fizetése 800 -f- 240 ; négy év utáu az L fokozatban 1100 + 330 ; -*Ahaz járul a lÓfL-os korpótlék. — Igazgató kap H00 + 420 -f- 200 frtoL Továbbá a belvárostól távolabb
eső iskolák tanítói évi 100. frt, kültelki pótlékban is részesülnek. Jelen évi költségveté3ben a főváros tanügye 21), millió frttal szerepel. A tanév megnyitása óta 82 uj osztály lett felállítva.
Ez ama fizetési reúdszer, mely dr. Rózsavölgyi Gyula — városunk aaüiötle, — ruiüt a főváros közoktatás ügyének ta nácselnöke óévéhez fűződik. Őnagysága nemcsak a főváros községi iskoláinak a főnöke,\' de a tanitók ". őszinte barátja és legbensőbb jóakarója is, ki a nevezett tervezetet kidolgozva, annak vá tozatlan keresztül vitelén mindvégig rendületlenül működött. Nem -kis ér deme van ezen ügyben dr. Wlassics Gyula közokt. miniszter ó nagyraéltóságának sem — szintén városunk bzÜ lőtte — ki magas befolyását a belügyminisztériumban érvényesítette.
Vájjon N. Kanizsa város törvényhatósága mikor fogja a jelen taitügyi mi-sériákat megszüntetve tanítóit a helyzet kívánalmainak megfelelő illő díjazásban részesíteni.
CSARNOK
Nagy-Kanizsa a szabadságharcz
alatt.
1848—49 beu. Irta: CSER JÓZSEF. (Vége.)
De a valódi ott nem ez lehetett, haoem az, hogy sok nemzetőr nem várta, mig mindnyájan összejönnek, hanem harczvágytól sarkalva megtámadták az ellenséget és folyton lövöldöztek rajok. Hátuk mögött meg Szt.-Miklóson nemzetörök tanyáztak, s igy félhettek, hogy két tüz közé szorulnak. Ez idö alatt megérkeztek a zalai önkéntesek, kik a vágóhidnál, a berekben levőket támadták meg. Nuzsán a minden oldalról fenyegető veszélyt látva, a városban levőket sorsukra hagyta.
Vidos őrnagy is végre jó későn bevonult vasmegyei nemzetőreivel, s a városház előtt megállította, többnyire dárdával es alabárddat fölszerelt seregét. Hogy pedig magát tájékozhassa, fölment a városház padlására, honnan a zsidótemető mellett folyt lövöldözést jól lehetett látni, s csak azután rendelkezett így aztán mire tájékozta magát, s nemzetőreivel tenni is akart, már nem igen sok tennivaló akadt, mert a kanizsaiak és az önkéntesek a java munkát elvégezték.
A magyaroknak egy lovasuk volt; ágyujuk semmi. A kórházban levő huszárok egyike a verekedés hirére kijött, s lovat kapott. Ez teljesítette a hírhordó tisztet
A dárdás emberek jobban szerették a puskát, mint a dárdát. Eszébe jutott valamelyiknek: jó lesz a kórházból a betegek puskáit elhozni, azoknak úgysem keli. Amit gondolt, azt rögtön tűbben meg is tették. Vegyesen feküdtek a magyar és horvát betegek. Amint a belépőket észrevették, a horvátok megrémültek, s egy két könnyebb beteg ijedtében az ablakon kiugrott.
Félelmök alaptalan volt! Kanizsán a betegeket soha, de sohasem bántották 1 Oly figyelemmel ápolták, mint a magunkéit. A kórházban nem az ellenséget, hanem a szenvedő embert látták. A lezajlott viharos napok után még a foglyoknak is jó dolguk volt. A városházánál 4 • 5 is tartózkodott. Fát vágtak, fűrészeltek, fűtöttek, ennyibői állott dolguk. Szabadon jártak, keltek, senkise Vrizte, csak este mentek a börtönbe aludni. Meg volt rendes élelmezésük. Karácsonkor megvendégelték, hogy ezeknek is legyen karácsonuk, mondták a városháznál lakók, s pecsenyével, kalácscsal stb. jól tartották.
Tóth Lajos városi főjegyző egyik fiatal foglyot magához vette házi szolgának, ki mindaddig hiven szolgált, mig az ellenség Kanizsára nem jött.
Hogy az izgalmak he«ében volt olyan is, aki golyót kapott, azt
1895 MAEC/.IÜS 23-áa
nem lehet csodálni 1 Még friss emlékezetben voltak a károk, melyeket okoztak. De a háborús világ különben sem a szelid érzelmek ápolója. A békés természetű embert is megvadítja és számtalanszor kegyetlenné teszi. S. K. fiatal emberről is szó beszéd járta, hogy hat horvátot maga lefegyverzett a verekedés napján, s aztáu valamennyit saját fegyverükkel agyonlőtte
Mi volt ebből igaz? Nem tudum De mikor január elején a magyarok elvonultak. az illető\' fiatal émbe,r sem maradt otthon, hanem beállt a szabadcsapatba és elment a rácok ellen.
A csatározás késő estig tartott, s Nuzsán futásával végződött Szt. Miklóst fölgyújtották, s ugy menekültek odább. A horvátok közülsuk elesett és még több megsebesült. A halottakat, ahol feküdtek, ott el is temettéic. A magyaroknak nem volt halottjuk, a sebesülések is jelentéktelenek toltak.
Mintegy 70 — 80 fogoly, egy lőszerkocsi, sok puska és a barátok zárdájában fölhalmozott liszt, szalonna zsákmányul maradt. Az önkéntesek nagy része dárdáját puskával cserélte ki. A városiak közül is némelyik 2 —3 fegyvert is szerzett. A szétszórt ellenség közül KisKanizsán a padlásokra is bújtak, de ezek is fog-\' lyukká lettek.
Még nagyobb lett volna a zsákmány, há a szt.-miklósiak szót fogadnak. Ugyanis mikor a vasmegyei nemzetőrök és a zalai önkéntesek Kanizsa felé húzódtak, hogy majd a horvátokat megtámadják, a városból tudósítást küldöttek Szt. Miklósra, hogy az" útba eső hidakat rontsák el. A folszólitásra visszaüzenték: „Nekik a hidak sokba kerültek, azért nem is bántják " Ha megteszik, akkor az ellenség ágyúi, lőporos- és podgyász szekerei a magyarok kezébe esnek.
Jóságukat Nuzsán meghálálta. Kivilágítást rendezett nekik!
így végződött az elsó nap !
A mozgalom megindítója Gudentz Vilmos, czípész mester volt. Az ő érdeme, bogy\'a várost az ellenség terve szerint ki nem rabolhatta Gudentz néhány ismerősével a gym-nasium tájékán beszélgetett. Közelében a gránicsár őrmester megszólítja a dobost és figyelmezteti: amint kettőt üt az óra, rögtön verje a riadót és mindaddig doboljon, mig tart a rablás stb. Gudentz, ki jól értett horvátul, megütközve hallja e beszédet és elmondja ismerőseinek, mi készül a város ellen. Azok tüstént a dobosra rohantak, ki kardot rántva futásnak eredt.
Második nap.
Korán reggél nagy riadalomra ébredt a város. Mint futó tüz terjedt a hír, hogy Nuzsán az éj oltalma alatt visszajött és Kis Kanizsát Sormás felől megtámadta.
A zalai önkéntesek rohantak Kis-Kanizsára. de mire a verekedés helyére értek, mintegy SO — 60 horvát feküdt halva. Nuzsánnak pedig semmi hire. Nem is annak az emberei voltak, azok már valahol a Dráva kői-ül jártak. Letenyéról*) ismét borva! sereg készült Kanizsára, s ez volt az előcsapat. A mult uapi eseményekről mitsem tndva, bátran haladtak. Kis-Kanizsán meg azt gondolták. Nuzsán visszafordult és meg akarja támadni a várost, azért öreg, ifjú, férfi, nő rajok rohant. Mire a segítség kiért: a reggeli munka be is volt fejezve.
Az önkéntesek egész nap a sza badban táboroztak, várva, jön-e több? De azok bizonyosan értesültek s történtekről, senkise jött.
Reggeli riadó a nemzetőröket is
") Mezőváros, a Mura folyó mellett.
Folytatás a mellékleten.
MT Mílléklet a .Zajai JCjgfay" 1895.>évJ márctiut 23 iklJ2-ij^izámalwz
XXXIV ÉVFOLYAM. ZALAI KÖZLŐN Y.
-án
talpra állította. Egy rész a fóutczán rendezkedett, más rész. járt, kel: keresve iáját csapatát. Ekkor lőtték agyon a nemzetőrök a montenegrói serezsán tisztet* is.
\' Volt Nuzsán seregében egy sere-zsán tiszt, előkelő montenegrói férfi. Igen szép ember voit Mikor a sereg a két Kanizsa közt táborozott, az arra járó nőknek tort magyarsággal mondta, drótra fűzi őket, s ugv - hajtja Tőrökországba eladni. Persze! a kiskauizsai menyecskéket sem- kellett félteni! Megfeleltek neki magyarán, egyik sem maradt adósa. Az összeütközés kezdetén a sasven-dégló pínczéjébe menekült. Fölfödöz-lék. *s a várban —. ugraságilak — börtönbe zárták.
Reggel két kanizsai nemzetőrnek kellett a többi fogolyhoz kisérni, hogy mimliiyájokat Egerszegre vigyék. Szerencsétlenségére a sok nemzetőr éppen az utczán hemzsegett. Azoknak ,meglátni, s rárohanni pillanat müve volt. A k sérök látva a fenyegető veszélyt, fegyverüket védelmül feje fölé tartották és visszafelé vezették. Majdnem sikerült, megmenteni, már n kapusarkánát voltak. De e pillanatban Meisze zsidó szűcs mellen ragadta és megállásra kényszeritette. A másik perczben már ropogtak a •egyverek. 8^—9 lövés dördült el. Egy golyó\' Meiszenek kezén keresztül hatolt- a tiszt testébe, a másik egy fiatal, vasmegyei nemzetőr czombjába fúródott. A többi a montenegrói testén ütőn lyukat. Hét golyót kapott és még ennyivel is az urasági-.a); hosszú udvarán végig futott, s aztán lerogyott. A nemzetőrök minden ielső ruhájától megfosztottak.de még akkor is annyi élet volt benne, hwgy egyik nemzetőrnek — esetleg éppen annak, ki először lőtt rá — . vzouibjába harapott és meghalt. A kanizsai temetőben porlad.
Délután a vasmegyei nemzetőröket annyira .elfogta a harczvagy, Ingy eilenség hiányában olyan lövöldözést
etettek a két Kanizsa közt: beillett voltfr jóravaló csatának is. Mig utóbb a parancsnok a hősies loporfogyasz tást letiltotta.
A kanizsai nemzetőrök napokon át a zsidótemető mellett táboroztak, tartva attól, hogy Nuzsán más csapatokkal egyesülve visszafordul. Nehogy a várost készületlen találja:
.fölváltva őrködtek.
- Sándor huszárok
Száz sebből vérzett a haza. Minden hú fia sietett a vérző sebeket gyógyítani. De voltak ezerén, meg ezerén, akik- örömmel áldozták volna éltöket. vérüket a hazáért, de az ármány és erőszak visszatartották.
A magyar sorezredek, távol a hazától meghallották az édes hon veszedelmét, s azért óhajtva várták a napot, melyen az édes hon földére léphetnek. A helyett még jobban eltávolították a hon határaitól, hogy a hazamenetelról még csak ne is álmodjanak!
De hiába voit mindez! A magyar huszárok hazaszeretete nem ismert távolságot, nem akadályokat. Nem félt a veszedelmektől, hanem bátran, elszántan neki indult a veszélyes utnák. Kisebb-nagyobb csapatokban majd Galicziából, majd Csehországból 1 haza jöttek.
Az okt. 4-iki események után is. | néhány\' nap múlva tudósítást kapott az elöljáróság, hogy huszárok jönnek Kanizsára. A jelzett nap estéjén a I biró és mások a tanácsteremben várakoztak. A megérkezett huszárokat őröm rivalgással fogadták. Az elöljárók az erkélyről üdvözölték á hősöket
105 Sándor huszár volt, kiket a lengyel születésű gróf Stádnicki káplár vezetett, a fenyegetett hon vé- I delmére. Gráczbó| sok küzdés után végre szerencsésen Kanizsára értek. |
Másnap a kedves vendégeket nemzeti rózsákkal díszítették föl a nők. Stádnicki nemsokára hadnagygyá lett.
„Hej! iia ezek okt. 4-én érnek ide — mondogatták az emberek — Nuzsán seregéből kevés ember menekül meg.u
A huszárok Perczel seregéhez csatlakoztak, ki örömmel fogadta a vitézeket. A huszárok a muraközi csatákban vitézül harczoltak, hol egy-kettő a hazáért meg is halt.
Gr. Stádnicki, az egykori hós, a jobb sorsra méltó férfiú, a hetvenes évek elején, mint Pestvármegye huszárja, a sors mostohasága miatt önkezűleg oltotta ki életét.
Perczel tturaköihen csatáz.
Ezen fejezet nem "--tartozik ugyan szorosan véve Nagy-Kanizsa történetéhez, de még is röviden közlöm.*) mert folyton összeköttetésben volt a sereggel. Itt voltak a kórházak, itt vásárolták az élelmiszerekel és az örökösen jövő-menő katonaság mozgásban tartotta a várost.
Perczel Mór október közepén ért Kanizsára. Seregében voltak a zalai-és szabolcsi honvédek; a Hunyady és Zrinyi csapatok. Ezeknek egyenruhájuk szürke, zubbony és kék nadrág; megkülönböztetésül a Hunya-dyakuál vörös zsinorzat, a Zrínyieknél pedig zöld.
\'" 105 Sándor huszár, két szakasz Miklós huszár és 14 ágyu. Rövid pihenés után elindult a sereg, hogy Muraközböl az\'ellenséget kiűzze.
Okt. 17 én két helyen törtéut a támadás. Letenyénél Perczel, Kotto-rinál Gáspár őrnagy — később tábornok — vezényelt. Az ellenség mindenütt elfutott. Vesztett négy ágyút, 1400 foglyot és 300 halottat.
A mieink vesztesége négy halott, öt nehéz és 12 könnyű sebesülés volt ^/v
18-án Perczel "bement Csáktornyára, honnan az ellenség futva menekült Varasdra, s nagyobb mennyiségű kenyeret és más szereket nagyot; zsákmányul. Két napi csatázás után Muraköz egészen kitisztult az ellenségtől.
Burits tábornok békealkudozásokat ajánlott. Perczel elfogadta, de Burits két izl»en sem tartotta meg szavát, mert nem jelent meg a közösen kitűzött helyen alkudozni. Az időt húzta, halasztotta, s ez idő alatt seregét szaporította.
Pénzelnek értésére esett, hogy Burits a varasdi horvát sereggel egyesíteni akarja fridaui seregét és november 9-én öt megakarja támadni.
Perczel megelőzte. Benyomult Stájerba és megverte. 50 halottat és 47 foglyot vesztett Burits. Perczel vesztesége egy halott, három nehéz és tizenegy könnyű sebesült.
Az őszi esőzések miatt a Dráva és Mura kiáradtak és az egész Muraközt víz borította, igy minden hadimozgalom akadályozva volt. A magyar sereg visszahúzódott Letétijére, Kottoriba és Légrádra. Deczember második felében pedig a változott országos viszonyok miatt egész seregével elvonult.
A horvátoktól elfoglalt löszerek közt sok puskagoiyót találtak, melyek be voltak vagdalva és a vágás helye sárga porral betömve. A vegytanilag mégvizsgált por: kénnel vegyitett arsenicumnak bizonyult.
II i r e k.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy Nagy Kanizsa város 1895 évi házbér és ház osztá\'y adó kivetési lajstroma az 1883 évi 44. t: cz: 16 §. értelmében a városi ailóhivatil hivatalos helyiségében a mai naptói számított 8 napon át köz-
*) Pereseinek a kormányhoz küldött tiívata-los jelentése nyomán. _V_
szemlére kitétetett oly czélból, hogy ezen idő alatt a hivatalos órán belül bárki -által betekinthető, hogy a netáni észrevételeit éj pedig: a) azon adózókra nézve, kik a kivetési lajstromban megállapított adónemmel a mult évben is megadóztatva voltak, a közszemlérei kitétel napját b) azon adózókra nézve, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval a folyó évben első izben rovattak meg, adótartozásuknak, az adó-könyvecskéjükbe történt előírást követő 15 nap alatt a városi tanácsnál írásban megtehessék. Nagy-Kanizsán 189Í* évi márczius hó 17-én. A ^árosi tanács.
— Márczius 15 ke Nagy Kanizsán fényesen ünnepeltetett meg. Az irodalmi és művészeti kör változatos és hazafias programmal lépett fel, melyet a város közöusége méltányolt is. A város nemzeti színű lobogókkal ékesittetett fel s reggel az önk. tűzoltók zenekara fújta az ébresztőt. Délután a IJftlgári Egylet nagyterme teljesen megtért, az egyletek küldöttségileg is képviseltették magokat, Vidor Samuné urnö a Kisdednevelő Egyesület, a népkonyha és Izr. Nőegylet élén, Zadubánszky Lajosné a gyászeset óta először jelent meg nyilvános helyen a Keresztény Jótékony Nőegylet kü döttségével sat. Obelcz József tanár . vezetése alatt a főgymn. ifjúság énekkara a hymnust adta elő kitűnő szabatossággal, Kovács Károly torv. biró szavalta Arany „Koldus-énekét" meghatottsággal, dr. Kroyey István tanár olvasta fel lapunk homlokán található velős rövidséggel írt tanulmányát, Hajdú Gyula joghallgató Petőfi .Talpra magyarját" szavalta el érzelemmel, végül a Szózatot énekelte el a főgymn. ifjúság, mind valamennyi kitörő lelkesültséget s taps-vihart aratott. Este 8 órakor 220 terítékű vacsora volt a Polgári Egylet nagytermében, Tivolt és Rumpold vendéglősök kiváló figyelem és pontossággal, jó ételek és italok felszolgálásával emelték a hazafias jókedvet. A pohárköszöntéseket Sümegi\' Kálmán, a kör elnöke kezdette^ meg hazafias lendületű szép beszéddel, aztáa dr. Schwarz Adolf, Kovács Károly, Simon Gábor, Plíhál Fe-rencz, Szalay S indor, dr. Villányi Henrik, Obelcz.József. Hajdú Gyula, Schwarz Mór sat. mondottak alkalmi toasztokat. E közben Tuboly Victor adta elő nagy hatást keltett következő alkalmi költeményét:
1895.
Márczius tizenötödikre ffp A nemzet mar összetörte A százados rabigát! A zsarnok okai leverte — y.?. időt a történetbe. Véres belükkel.írták!
Laton r minisztert kötélre. Gróf Lamberget kasza élre — Juttatta a tiep szava — S a kiontott vér n-m hanznált: A szabadság napja lescilit. Ismét jóit a/ éjszaka!
l>-» mint hajual ébren maradt
iiner«ete .» magyarnak :
Hogy többi- nem szolganép:
S hogy napon k>-t dicsőség:
S z a b a d s a j t ö, s egyenlőség
Ujjá — tették eletet!.
Ez öntudat máig fentáll — E ludatbán nincs pártviszály; Érzi minden haza ti ! S hogy még többet elérhetünk • Ha mindnyájan egyetértünk, Most csak e/.t kell vallani\'
Ez legyen egy közös vallás Isten mentsen, hogy szakadás t\'íufja legyen a labor! A ni i 11 e"i) i un küszöbén Egy ér/és legyen mint nupféhy A mely felkél magától!
— Előléptelek A vallás és köz oktatásügyi in. kir. miniszter dr. Nyáry Sándor műegyetemi magántanárt, az országos képtárhoz beosztott m. nemzeti múzeumi segédet, segédőrré léptette elő.
— Eljegyzés. Schlesinger Adolf vá-ro-uok egyik előnyösen ismert, fiatal polgára eljegyezte macáink a szép és Kellemdus Mandlbaum Irma kisasszonyt Ligetfalváról
- Dr Dretrlchsteln Dávid helybeli gyakorló orvos diplomája félszázados fordulóját csendes körben márczius 16 án ünnepelte még, míg kartársai az ö tiszteletére márczius 21-én társas estélyt rendeztek, s a helybeli polgári és kafo-nai orvosok, tisztelői és a rokonság, összesen 40-en megjelenve vidáman töltötték az eotét. s csak éjfél után két órakor oszlottak szét. A pahárkőszön-tések hosszú sorát dr. Schreyer Lajcs nyitotta meg, melyre a jubiláns köszö-nőleg válaszolt, beszéltek Dr. Mayer Ferencs, Remete Géza, Rosenfeld Lajos sat. A menü kitűnő volt, dicséretére válik a Polgári Egriét vendéglőseinek.
Eljegyzés. Vég Jáoos pályafelvigyázó Siófokon eljegyezte Kovács Annát, Kovács Pál nagykanizsai vasúti portás leányát.
— az irodalmi és művészeti kor
23-iki bemutató estéivé iránt oly élénk
érdeklődést tanusit városunk lelkes közönsége, hogy a remélt siker ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben már eleve is teljes biztonsággal prognoszti kálható. A meghívókon „bemutatónak\' jelzett -3»\'.íly nem egyedül a .Körnek" bemutatója ígérkezik lenni, hanem az annak integráló részét képező férfi dalkarának is, a mely, szabatos összmüködésével és megkapóan szép énekével — amint ezt a főpróbán tett tapasztalatunk alapján bátran kijelenthetjük — mély hatást fog a hallgatóságra gyakorolni. — A nyolez kézre Írt v i g j á t é k-n y i t á n y, mely telve a legcsengőbb magyar motívumokkal, és melyet a dilettantizmuson magasan felül álló művészi erők fognak zongorán előadni, továbbá Rubinsteitinak elragadóan szép triója egyedül is elég ga.-ancziája volna a zenei rész sikerének, de az ez alkalommal valóban gazdagon kiállított műsor még a S t e r-neck Zsigmond kitűnően betanított zenekarát is említi, melyi zenekar a „Fegyverkovács" czmü opera gyönyörű paraphrasejí>t ó> Luciából egy szép részietet fog exekutálni. A dal és zene váltakozó számai kellő közepén, Sümegi Kálmán, a Kör elnöke, fog saját élményeiből igen érdekes irodalmi részleteket olvasni, és meg vagyuuk győződve, hogy a közönség Sümegit örömmel látja viszont a feiolvasó-asztal mellett, ahonnan már nem egyszer nyújtott élvezetes szórakozást városunk müveit közönségének.
— Választmányi Dlest tart a Kisdednevelő Egyesület márczius 30-án délután Nádor-utczai óvoda helyiségében, melyre a választmány t. tagjait ez uton is tisztelettel meghívja az elnökség annyival is inkább, mert ez ülés az évi rendes közgyűlés tárgyait késziti elő.
— Eisy örült iszonju rémtette.
Városunk közkórházában egy Oláh Sándor nevü helybeli czigány zenész van elhelyezve az egyik megfigyelő szobában. F. hó 22 én reggel Poröntő György ápoló reggelit vitt az őrültnek, mire az egy htsáb fával ugy ütötte fejbe az ápolót, hogy az ájultan rogyott össze, mire az örült addig ütötte, fejét mig ez egy teljesen eléktelenitett hustömeggé változott, az ápoló természetesen nyomban kilehelte lelkét. — A vizsgálatot megindították.
— A népkonyha működeié márcz. 23-án ez idényre beszüntetve lett. Az idén erősen látogatott volt\\ Áldás mindazokra, kik ez érdemben fáradoztak és nemes czéljaira áldoztak; különösen elismerés illeti Vidor Samuné eluök úrnőt, ki naponta a déli időszakot ott töltötte és Klein Illésoé úrnőt, ki az élelmezés anyagi részét fáradbatlanul vezette és kezelte.
— Hirdetmény. Egyik villamvilági tási szerelő a napokban a város utczáin elvesztette villamvezetéki jegyzökönyvét és világítási naptárát, valamint egy kisebb magán jegyzőkönyvet (nőiest.) A becsületes megtalálója szíveskedjék átadni a kapitányi hivatalnál.
— A tapolczai mandátumra már vannak jelöltek Piosz Sándor igazságügy-miniszteri államtitkár és Kossuth Ferencz. Hertelendy Ferencz és gr. Eszterházy Fer.
— * gyógyszerészek köréből. A nagykanizsai gyógyszerészek közös meg5* egyezés folytán elhatározták, hogy e hó lS tói kezdve gyógyszertáraikat este 10 óra helyett, már 9\\2 órakor fogják bezárni. Tekintettel a gyógyszertári személyzet nagy éberségét igénylő és fárasztó munkájára, teljesen indokoltnak találjuk a gyógyszerészek elhatározását, melyet még akkor is méltányolnánk, ha a záróra Budapest és más városok mintájára 9 re tűzték volna ki, apnál is inkább, mert szükség esetében, ugy mint eddigelé, a záróránJul is beszerezhetők a gyógyszerek.
— Megfagyott tanító Mandlík Mi hály gellénházai tanító Zala-Egerszegre utawtában visszafelé jövet faluja közelében megfagyott. Most a beolvadásban találták meg holttestét. Márczius lö-éu temették el itezj részvéttel.
— k népkonyha köréből. A nép konyha céljaira adományoztak: Janda Károlyné zöldséget. Saller Lijosné burgonyát, Blau Pálné babot é3 Pollák Árminná eczetet A szíves adakozóknak köszönetet mond a népkonyha elnöksége.
— Lapunk mai száma actuális csikkek miatt egy napot késett Szíves elnézést kérünk
— Elnökévé a zalamegyei aggharezos egylet Saller Lajos építész nrat választotta meg.
— Örökbe fogadásra ajánlja négy egészséges gyermekét egy szegény anya. két leány és két fiu. 8—1 évi időközbeni születésűek. Bővebben értesülhetni Horváth Treszkánál Magyar-utczában, Huszár Antal-féle házban.
— Heti biztosok e héten (márczius 26—30) a Kisdednevelö Egyesület óvodáiban B ígyay Ödönné és Szekeres Józsefné* választmányi taj- úrnők.
—\' Heti felügyelő e héten (tnárczior 25—30) a nagykanizsai Öuk. tűzoltó egylet örtanyájái Morandiri Bálint szakaszparancsnok ur.
— Nevelőnek ajánlkozik vidékre egy fiatal özvegynö, ki alapos elemi tanítást is adni képes. Alkalmazni azonnal lehetne. Értesüthetni e lap szerkesztőségében.
— Hangverseny. A nagykanizsai kath. fógymnázium ifjúsága f. hó 17 én a gymníziumí épület rajztermében zene-, ének- és szavalatból álló hangversenyt tartott, mely szép Összeget jövedelmezett az intézet segélyző egyletének. A közönség között ott láttuk a tanulók szülein kívül a polgármesteit "és főkapitányt, a városi polgári és a kő-eépkereskedelmi iskola tanarait — *A cymn. zenekar e\'járszotta a „Norma" czimü opera nyitányát, Venczel Rezső karnagy vezetése alatt. Zajos derültséget keltett a „Volapük" czimü monológ, -melyet Steinberger Győző pompás alakítással adott eíö. A béka hangverseny is uagyoa tetszett. Azután egy kis szőke fiu. Blau János IV. oszt. tan. ült a zongorához és szép technikával és hévvel adta elő .Liszt Ferencz XIV magyar rapsodiáját. a közönség a tehetséges ilju zongorajátékában gyönyörködött és őt lelkesen megéljenezte Fáng-ler Béla, Kiss József „Szomor Dani" balladáját szavalta drámai hatással. A magyar népdal egyveleg eléneklése utáü e közönség Obelcz tanárt, mint a dalárda vezetőjét, szűnni nem akaró tapsokkal tüntette ki. Végül Hajtató Béla czimbalraon több dalt adott elő. Játékában sok érzés és ügyesség van és t tehetséges fiu előadásával nagy hatást is keltett.
— Az „Izr. Jótékouy Nőegylet" f. hó 17-éu délután tartotta évi rendes közgyűlését az izr. hitközség tanácstermében a tagok élénk részvéte mellett. A közgyűlésen 144 tag jelent meg. Vidor Samuné távollétében Blau Pálné elnökölt. Rosenfeld Lijos titkár fölolvasta évi jelentését, melyből a következő adatokat közöljük: A választmány Kossuth Lajos nagy hazánkfia az egyenlőség lunglelkü apostola halálakor az- egylet gyászának érdemleges kifejezést adott. Szegő Gyulá&é a választmány egyik érdemes tagja 1894. május 4-éo elhunyt. Ugyancsak a lefolyt évben hunyt el Hirschel • Edéié, ki női erényeinél fogva, szintén megérdemli, hogy az egylet kegyelet\'telje-sen megemlékezzék róla. A nőegylet a lefolyt évben 23 uj rendes tagot nyert és jelenleg a rendes tagok száma 253. Alapító tagokul bejegyeztették: néh. Szegő Gyulíné S\'.ern Ignáczoé és KÖnigstein Samuné bécsi lakósok és ezekkel ül alapító tagokkal büszkélkedik az egylet. A választmány a lefolyt évben 9 ülést tartott.
Emberbaráti czélokra fordított Betegek éi Ínségesek segélye
zésére - 1419 frtot.
Iskolai czélokra 150 ,
Szegény leányok ruháztaiásár.t 184 „ Házassági segélyezésre 210 „
Egyéb jótékouy czélokra__20
Összesen 1983 tnot.
A választmány mindig mérlegelte a viszonyokat és iparkodott gondos végrehajtója lenni a-: alapszabályok követelményeinek. A titkár jelentését zajos éljenek közt fejezte be. \'-Eluökuö ezután a közgyűlést fölfüggeszt; és a választmányi tagok választását rendeli el-A kilépő 8 választmányi tag újból megválasztatott. Névleg : Ebpnspauger Lipótné, Weiser Jóisefné, Kürschner Ignáczné. Maschanzker Mórné. Tauber Aíajosné, Rosenfeld Adolf né, Pollák Arminué, dr. Neumann* Edéné UjOttan választott választmányi tagokul a következő^: Blau Lajosné, Löwy Adolfné, dr. Blau Simouné, Ledofszky Arminué, Kaster Miksáné. dr. Schwirz Adolfné, néh. Szegő Gyuláné helyébe egy évre Blu-men?cheiii Vilmosné. Számvizsgálókká : Rothschild Samuné, Grünhut Henrik és Székely Tivadar.
— f Cslgó Pál, Tapolcza kerület szabadelvüpárti országgy. képviselője, gulácsi földbirtokos, volt szolgabiró Ta-polczán márcz. lS-án~ éjjel szivszélhü-désben hirtelen meghalt. Rokonszenves egyéniségeért mindenki kedvelte! A család következő eyászjelentést bocsátott ki: Csigó Pálné szül. Kozáry Klára a saját, valamint gyermekei László, Kálmán, Ferencz., Aranka és E!za. ugy az összes rokonság nevében fájdalomtelt szívvel jelenti Csigó Pál földbirtokosnak élete 61.. s boldog házasságának. 33 ik évében történt elhunytát — Hült-teteme márcz. 20 án tétetett Gyula-Keszin a családi sírboltban örök nyugalomra. Béke hamvaira!
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MÁRCZIUS 23-áu
történetét, mely innál inkáim meglepő volt. mert csak7*X ahrup\'o adta elő.
— A kiskanizsal „Polgári Olruq
Kör*4 mult vasárnap tartotta fennállásának lő-ik évfordulóját díszközgyűléssel, mely alkalommal\'a helybeli fogymn. és polgári iskola kiskanizsai szülelé-ü tanulói a bLű&»ust és közgyűlés végezetén a szózatot- énekelték el dicséretes i-zabatossággal, a kör derék elnöke Szedlmayer László alkalmi szép be<zé det tartott, üdvözö vén a naeyszámmal megjeiet.t lazokat és vendégeket, utána a kör jegyzője fölolvasta 20 éwel ezelőtt megírt első jegyzőkönyvet, erre aztán Hajgató Sándor tanár, mint első alapító elmondta ritka emlékező tehetséggel a kör viszontagságos alakulási melyjn nLl . .. csak fx ati nem is készülhetett rá. mert a gyűlés . ben alkalmilag hivatott fel. Az érdekes előadás után Yarealstvántakarékp. hivatalnok szavalta el Petöli .Talpra magyar"-ját gyűjtő hatassál. A körnek jelenleg 134 tagja va?i. tagsági dij 1 írt :\'i0 kr Ház-vételre törekednek hogy szabadon berendezhessék azt s e czéira mintegy 50Ü írtjuk már van is.^ Szedlmayer László elnöki tiszténél fogva vendégszerető házánál szűkebb körű kitűnő vacsorát adott, mivel a nagyszámú részt vevő sem nála, sem az egyleti helyiségben el nem fért. de azért -racsora • ut-ín ismét összegyűlt a lel;es társaság s megeredt a szebbnél-szebb po-hárköszöutések árja a kor helyiségében jó bor mellett Legszebb pohárköszöntés volt a Hajgató Sándoré, mely fre netikus tapsot és éljeuzést aratott s eredménye az lett. hogy a kör mint : érdemes alapitónak arczl&p?t helyisége részére megszerzi s. üonepélyeséggel fÜ2geszü fel. Ifj. Hegedűs László, Beck Miksa. Szedlmayer L. Poszavecz F., Haba József. Szabó István, e" lapok szerkesztője sat. sat. pohárköszöntései fűszerezték a vidám hangulatot s a kör 25 éves múltjának érdekes remini^centiáit. Óhtjtjuk. négy a „Polgári Olvasó Kör" vtrácozzék s a félszázados jubileumot is majdan megünnepelhesse.
— A kő /.ép kereskedelmi iskola ünnepélye márczlus ló. én. Az intézet tágas, barátságos termében folyt le az igénytelen, de lélekemelő ünnepély. A hallgatóság csupán derült arczu ifjak-ból a tanári karból és iskolaszéki elnökből áNotr. akik áhítattal és mély figyelemmel hallgatták végig a tehetséges szónokok előadásait Kohn Albert, HL oszt. tanu\'ó. érczes hangon mondta el emelkedett tartalmú meg-oyiió beszédét, melyben a nap jelentőségére emlékeztetett. — K/.t követte Wejsz Ernő fölolvasása: „Mit köszön a kereskedelem a szabadságnak" c/.imü fölolvasása, melynek lendületes vége zajos tetszést aratott. A felolvasás derék muuka s nagy olvasottságra vall. A hazafias érzület ápo\'ását czélzó ünnepélyen- végül Schwarz Pál elszavalta Kozma Andor márczius idusa czímü öűáját. A-. gyönyörűen eloldott kőkemény\' láthatóan megindította az ifjúságot. A hazafias ünnepélyt az inté/et önképző köre Kárpáti Manó tanár vezetése alatt rendezte.
— Közgyűlést va .Mária Dorottya Egyesület- márczius 31-én tartjaBpeáten aLipót-utczaí uj városháza társalgó termében, melyre s vidéki tagok is hivatalosak. Az\' Egyesület tőkésített vagyona 91.348 írt (,9 kr.
— A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél a jubiláris ünnepségek miatt a 25-iki befizetések c-utörtökön 28-án történnek.
— Felülfizetések a nagykanizsai kath. főgymti. ifjúság segélyegylete javára tartott hangverseny alkalmával: Babochav György. N. N.. 9—9 korona. Weiser J. 7 korona líelus Lajos. dr. Schwarz Albert (Csáktornya) 4—4 korona; Nith Norbert Sümegi Kálmán, dr. Plihál Viktor. Oszterhuber Lajo>, N. N. 3—3 korona Saller Lajosné, Üraff István, Számek Adolí (Rigyácz). Kallivoda János. Deutsch József 2—2 korona. Esztergályos Ágoston, dr. Vörös .Cvrill. .Matirkó* Konrád/ Poór János. Kaícsok Leo. Vinkó József. Bakssy József. Schüszler Albert, Rehák Pil, dr. Blau Sinmn. Hándelsmann Ignátz, Thomka Endre. Zerkovitz Albertué, Minisek A#-
. tel,. Vécsey Zsigmond. Münz József Eperjessy Uábor, Bátorfi Lajos, dr. Neumann Ede, Molnár István, Tripam-mer Rezsó, Horváth Honor, Kiss István- 1—1 korona Fogadják a tisztelt adakozók a segélyegylet hálái köszönetét.
— Pénzhamisítók Zalában. Hosztó-ton e napokban elfoglak a csendőrök egy s*ree. embert, kik ellen alapos gyanú merült /el. hogy vagy pénzhamisítók, vagv egy furfangos csalóbandáoak estek áldozatul. Egy Mesteri nevű ácslegénj, ki Budapesten tartózkodik, értesítette hetek előtt Hnsztóton lakó, Németh József nevü rokonát, hogy ö szerezhetne neki egy
,pénzcsináló masinát" Németh,ki jómódú gazdiember, felrándul Bpestre megnézni az Ördöngös gépet mely a beletett tiszta papir helyett, ropogós ötösöket ad ki, megalkuszik 4000 írtban és kiszurkolja mindjárt annak a felér, átveszi a festé ket s a má>ik felét a Eép átvételénéi ígéri kifizetni. Hazautazik, de a gép csak oem jön. pedig várják azt sokan; kik szintén óhajtanának egyet veni, meggyö ződve a mutatóul hozott ötösökről, hogy azok biz könnyen kiadhatók; még a szolgabírónak is megmutatták és az se találta gyanúsnak. A becsapott gazda, hogy pénzéhez jusson, rendel a két bpesti svindlernél még ü gépet á 4000 frt, azon kikötéssel, hogy személyeseu hozzák el, mikor aztán az egészet kifizetik. A gazemberek megjönnek; itt bevezetik őket egy félreeső szobába rajok rohannak és kényszeritik őket a már kifiveíett 2000 frt visszaadására. Persze a péuz nincs náluk és igy a becsapott, parasztok feljelentették a kelepcébe került csalókat a sü\'negi járásbíróságnál. Természetesén, hogy a feljelentő hosztóti és galsai parasztembereiket is mindjárt hűvösre tették és megindították a nyomozást. Eddig már több elfogatás történt.
— Felhívás a magyar és erdéiyor-szági honleányaihoz ! A Kossuth fiuk nak a magyar hölgyek által átnyújtandó s zendi Höpner Gyula által szerkesztett „Emlék Arckép Album" kötségei uek országos fedezése czéljából. Budapesten, hizánk néháuy kivá\'ó irója, mú vésze és művésznője köí-retuftködésével, tombolajátékkal összekötött felolvasó estélyt fog tartatni. Felkérjük azért a magyar és erdélyországi lelkes honleányokat, hogy a tombolához bármi csekély tárgygyal, esetleg kézi munkával hozzájárulni és azokat még 1895. évi május hó l-ig (Budapest maeyar-utcza 28. I. emelet 3. sz.) Szentmiklóssy Latinak Ilona úrnő czimére beküldeni sziveskedjeuek. Egyidejűleg megújítjuk kérelmünket, hogy azok a hölgyek, a kik „Kossuth Emlék Album" számára arcképeiket beküldeni akaiják, hogy azokat 3 példányban raakkart 18 ctm. magas, 11 cíiiiéter széles alakban rövid emlék sorok kíséretében f. év május hó 15-ig beküldeoi szíveskedjenek. Tájékoztatóul tudatjuk, hogy a két Album a Kossuth fiuknak, — a harmadik pedig maradandó emlékül a nemzeti múzeumnak f>g átadatni, azon megjegyzéssel!,1 hogy ezen utóbbi az átadást megelőzőleg Budapesten, — mig a Kossuth testvéreké ugyan ezen idő alatt az arczkép?kkel és emlék sorokkal együtt, magyar és erdély ország nagyobb városaiban közszemlére fognak ki\'étetui. Budapest, . 1S95. március havában, honleányi üdvözlettel a Kossuth emiék album országos holgv bizottsága.
— Baromfi kedvelőknek. Az állatkert régi jó nevü baromfi tenyészdéjéb*, az egyes törzsek kiegészítésére és vér-felfrissités céljából, a fóldtnivelésűgyi minisztérium anyagi támogatásával. Angiin első rendű tenyésztőitől érkeztek kitömi teuyészpéUlányok. Az igazgatóság már elfogad megrendeléseket tojá-iokra ; árjegyzéket kívánatra küld bérmentve, és a barömfi-tenyész- illetö\'eg készséggel szolgál felvilágosítással hozzá intézett kérdésekre. Képes árjegyzék 50 kraj-czárnak késqiénzban vagy levéljegvek ben leendő előleges beküldése mellett szintén bérmentve küldetik moe a megrendelőknek
— Nemzetközi lóvásár Érseknjvk-rott. A nyitrauiegyei gazdasági eg\\e-sület által a f. évi május hó 5-én és 6-án XlII-szor rendezendő érsekújvári nemzetközi lóvásárra már eddig is 27 nagy külföldi lókereskedö jelentkezett, kik bizonyára fedezhetik majd szükségletüket azon kitűnő anyagból, mely a vásárra felhajtva lesz. Ezen érsekújvári lóvásár évről évre óriási arányokban fejlődik. Lakások és istállók. az érsekújvári rendőrkapitány i hivatalnál rendelhetők.
— A magyar gazdatisztek és erdészek országos egyesülete évi rendes közgyűlését f. évi április hó 7-én délelőtt 10 órakor a „Köztelek" üléstermében tartja, melyen az egyesölet zárszámadása, vagyonkimutatása"\'és az 1895. évi költségvetés terjesztetik elő, s megejtetoek a választások, úgymint 1 alelnök, Iü választmányi tag és 3 számvizsgáló-bizottsági tagra. Iinditványok a közgyűlést megelőzőleg C nappaj írásban nyújtandók be az elnökségnél.
— A mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézete ugyancsak április hó 7 én délelőtt 11 órakor a „Közlelek" üléstermében tartja első rendes közgyűlését, melyben a felügyelő bizottság és igazgató ág jelentése az inté/et zárszámadásáról é \\ mérlegéről terjesztetik elő, s megejtetnek a választások az elnökség, igazgatóság és felügyelő bizottság hiányzó tagjaira. Indit-
I ványok 2 héttel előbb az elnökségnél \' írásban nyújtandók be. — Ezt követő-leg tanulmányi kirándulás rendeztetik Magyaróvárra, hová az utazás április 7-éo délután történik, 8-án a mintaszerűen berendezett és kezelt főherczegi uradalom, 9 én pedig a magyar-óvári m. kir. gazdasági akadémia berendezése és kísérleti telepe szemléltetik meg. A kirándulásban részt venni kivánó egyesületi tagok szíveskedjenek e szándékukat márczius hó 25 ig az egyesület irodájával Budapest, IX. Lónyay-utcza 7. sz. közölni.
Sjflr Olvasóink figyelmét különösen felhívjuk JONE L asszony mai számunkban közölt hirdetésére.
— Lapunk mai számához „Hungária műtrágya és vegyiipar r. t. gyártmányainak jegyzéke van csatolva, melyre olvasóközönségünk és különö-en a gazdaközönség figyelmét tisztelettel felhívjuk. »
— Jókai HÓr összes müveinek nemzeti kiadása Lapunk mai számához olvasóink\' mellékelve taláják—a Révai Testvérek prospekVi-áf, a melynek elolvasását a legmelegebben ajánlhatjuk a művelt magyar nemzet figyelmébe. Ez a prospektus Jókai Mór összes müveinek nemzeti kiadására vonatkozik, a mely rendkívül csekély havi hárbm forintos részletek után mindenki számára hozzáférhetővé teszi Jókai nagy szellemének örök becsű müveit. — A créi
0 van feltételekkel, a melyek páralla-nul állanak«a világ literaturában. módot nyújtott arra, hogy minden magyar em-
¦ ber, ne csak a gazdagok, hanem a szegényebb sor-uak is könnyen megtakarítható rész\'etfizeiéssel birtokába juthassanak egy egész Jókai könyvtár-uak. A jubiláris diszkiadist ugyanis osupin csak a tehetősebbek szerezhették meg. mivel hogy Jókai Mór számára fényes írói honorárium biztositassék. a száz kötet árát egyszerre befizetendő, kétszáz forintban állapította meg a jubileumot rendező országos bizottság. A jubileum voliaképeni czélja csak az lehetett, hogy Jókai művei még uépsze-
¦ rübbek legyenek áz országban, mint a \' milyeoek^mosr. Ezt a nemzeti és kultu
ráüs ezért szolgálja a nemzeti kiadás, a mely lényegtelen külső-egekben tér e! a jubiláris miitől és páratlanul, meg könnyített fizetést feltételekkel szerezhető meg. A kinek csak módjában vau, hogy három forintot minden hónaphan vagyis napjában tiz krajczárt megtakaríthasson, bizonyára sietni fog ennek a bámulatos gazdig könyvtárnak megszerzésével. A prospektus bőven tájékoztatja az o\'vasót mindarró\', a mi a nemzeti kiadásra vonatkozik, mí ezen a helyeu csak ismételten felhívjuk a közönség figyelmét etre a vállalatra, a mely fényesen kiszolgálja a közönség érdekeit és azonkívül irodalmi és kulturális missziót is telje.tit.
— Rövid hírek. S\'eláuia ínga-szony a húsvéti ünnepeket Jeruzsálemben tölti. — Bpesten az. inriuenza terjed. — Nyit-rán Latkóczy államtitkár lett megválasztva oriz. képviselőnek 629 szótöbbséggel. — Márczius 29-éu Kap3sváro:t katonai lóvásár lesz. — Baross-szobor 1897. szeptemberben állíttatik fel, Szécsi Ama! szobrász készíti 80 ezer frfért.
k—Lengyelország feldarabolásának 100-ik j évfordulója márcz. 18 án volt.
Vetőmagvak.
(MAUTHNER ÖDÖN tudóiitaaa) A mult het óta változás nem igen történt ; jó miDuségn lóberéuek. luczeruanak es takar* raáoyrépAiiiagiiak továbli is állandóan nagy
/ kelethlÁaége, vall R*p*migból oly ajanlatokat ^melyek a megbízható lerinelÖk Koveltrliseinél is aiacs.niyaliliak. a gazdákGzönaéa nem vesz tekintet 1»-. mert ily aliuormta alacsony jegy-zes-k csuk ketei miuőséKú árura vouatkozbatnak Jrgy/.es.-k nyi-rsarueri 100 kilónként Hu>la-pesteu :
l.ucaiTiia 4ó-5g irt
I^oherr 5\'i - 65 írt —
Tavaszi bükköny ,rt —
Muüaruiag 11—17 trt —
Baltaizim u— i\\\\t irt -
Y egyes ek.
— Külső használatra. T^trészek fajdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle (rauezia borszesz" szel gyogyitaí nak biztos sikerrel. Egy üveg ara 90 kr. Szétküldés uapouként utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udv. szálliló áltól Bécs,
1 Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárak-\' bar. és anyagkereskedésekben határozotun Moll-féie készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Egy ifjú hölgytől, ki egy csinos kávénénikének tünt fel, a Neue Wiener Journal, mint a vasárnapi számában jelenti, egy *zép kávés asztal-
: lentöt-jrapott e" jelmondattal:
. , KinScbalcuVn KatTee tat gesuad und schmeckt ! [fein«r
Zar HálftegemischtmitechtemKathreiner.^ Minthogy az étvágyot gerjesztő ver-\' sek igazságot tartalmaznak és az is-
mert konyhai jelmondatokkal méltókká válnak, nem akarjuk a kávétkedvelő olvasó nőinket azt szíves használatra és megbec-ülésre kényszeríteni.
Irodalom.
— Az Olcsó Könyvtár uj, olcsóbb kiidásából Gyulai Pál szerkesztésében. a Franklin Társulat nm-t küldte szét a VI. sorozatot (101 - 120. szám) s ezzel ismét jutányos áron tett meg-.ze-rezhetövé egy csomó hazai és külföldi állandó becsű irodalmi terméket a közönség ama köreinek, mely szereti a köuyveket s könyvtár gyűjtögetésében buzgóikodnak, de ezt csak szerény eszközökkel tehetik. A sorozat tartalma a következő: 101—103 Sand György Leoni Leó. Beszély — 104—105 Mi-ch»let Gy. Lengyel- és Oroszország. — 106 Flegler Sándor. Kölcsey Ferenc?.
— 107—109 Gvadányi J. Egy faiu-i nótáriusnak budai utazása, — 110—111 Plouvier Ed. Beszéiyek. — 112—113 Feuíllet O. Trécoeur Jj^l. - 114 — 115 Kazinczy Ferencz. Magvarországi utak.
— 116-118 Tolstoj L. N. gr. Csa-ládt boldogság. — 119 — 120 Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. — Az 0 csó Könyvtár egyes sorozatai megrendelhetők minden hazai könyvkereskedés utján: a.hol könyvkereskedés nincs, levelező lapon a Fr inklin-Társulattól. Egy-egy sorozat ára bérmeutes megküldéssel 2 frt. Egyes szám.1 10 kr.
— Pesti Hirlap. Az ország legkedvesebb s igy, természetesen legtöbb példányban jelenő lapja, kétségbe nem vonhat ó hivatalos adatok szerint — a Pesti Hírlap, mely ezt a aagy pártolást azzal igyen-szik kiérdemelni, hogy folytoo legtöbb olvasni valót nyújt, jól megválogatva. Ma a Pesti Hirlap az egyedüli lap,-mely a magyar irodalom két legelső müve\'ő jét számithatja rendes munkatársai ko/.é. Most is egyszerre közöl. Jókai Mórtól regényt a regénye tárnokban és Mikszáth Kálmántól elbeszélést a tárcában, — Ma a Pesti Hirlap az egyedüli lap. mely rendesen minden nap husz oldalnyi ter-j-delemben jelenik meg, vasaruaponkint pddig négy ivet (32 oldal) szokott adut. Ma a Pesti tfirlap az egjeuüii lap, mely uaponkint hasábszámra közlött szerkesztői üzeneteivel oktat és mulattat egyszerre. Sehol ily fokra ez az érdekes rovat nem fejlődött. Mindéhez járulnak szépen megirott vezérczikkek, kitűnő tá.r-czak, gazdag színházi, napi hir- és távirat-rovatok, törvénykezési karc/olalok. a közgazdasági és műszaki közlemények bŐ tárháza, stb. Uj évtől \'fogva színes képekkel gyönyörűen kiállított divatlap is jelenik meg a Pesti Hirlap mellett, Párisi Divat czimmel, még pedig — Magyarországon szintén egyedül— minden héten. S ennek daczára az ára külön c-ak 2 frt égy negyedévre, a Pesti Hirlap 3 frt ÖO kr Párisi Divattal együtt pedig 4 Irt 5U kr. Mutatványszámokat mindegyik lapból küld a kiadóhivatal l-Budapest, vaczi-körut 78. sz) Melegen ajánlhatjuk t. olvasóink figyelmébe.
— Ámor szabadságon rendkívül bú jos s dallamos frauezia keringőt kö/li Mondschein S.-töl a „Zenélő Magyarország" márczius 15-iki száma,— mely ezen kívül még 2 gyönyörű dalt, Fekeie I-tvántól „Str a felhő" és Csizmadia lgnácziól „Jaj be szépet álmodtam" s végül a vi:ághiiü Jenseu Adolf legszebb müvét „ A malom" jellemdarabot hoz/a. E ritka érdekes szám egymaga elégséges, hogy a zenekedvelő közönség figyelmét e valóban páratlanul kitűnő s végtelen olc-ó zenemű folyóiratra összpontosítsa, — mert oly jeleseu megválasztott érdekes s becses hangjegy-gyüjteményt 20-szoros pénzért neiu képes beszerezni í^nki sem, mint mennyit e folyóirat 1 frtos előfizetéséért egy negyedévben uyujt megrendelőinek. Előfizethetni a „Zenélő Magyarország" kiadóhivatalában Budapesten. VI., Cseu-gery\'u:cza 62[a.
^ „Kfiry Klára daloskönyve0 czimü loi oidalo.s zeneuiüköleitel, mely Klök-ner Ede budapesti zeneműkiadó kiadásában ma megjelent, a magyar zeneirodalom egy rilka értékkel hiró termékkel gazdagodott. „Köry Klára daloskönyve" az 1894—95. év legdivatosabb s a népszínház desz^íün diadalt aralott legszebb, eddig semmiféle más kiadásban meg nem jelent 35 eredeti magyar dalt, továbbá a nemzetközi müdal-irodalom jeleseinek: Abt, Becker, Brahma, Kücken, Meyer Hellmund, Neszler, Rubiustein, Schubert, Taubert stb. legszebb, nálunk eddig német szövegükkel meghonosult, közkedvek műdalait hozza először kitűnő magyar fordításokban, továbbá Küry. Klára legpajzánabb coupléit és cham-sonjait tartalmazza. Ara a Küry Klára legutolsó fényképével diszitetr, felette elegáns kiállítású kötetnek — mely becsületére válik a magyar hangjegyiro-
daiomnak, — 2 írt. Ajánljuk azt zongorázó s dalkedvelő közönségüuk figyelmébe.
— flagyarország gyöngye! közé bátran . sorozható a regényes fekvésű Bártfa fürdő. Ó\'O^tdus levegő, kitűnő gyógyvize, könnyű vasúti közlekedése, olcsó és kellemes vendégfogadói már is a/, előkelő és polgári osztály ked.es fürdői közé helyezte. Május havában dr. Murányi Ármin, a „Képes Családi La-pok"*»feielös szerkesztő tulajdonosa egy uj csaiádi ház?..-\'! szaporította líártfa-fürdó vendégfogadóit. — És etre az indította, hogy az uj va-ut megújítása ó\'a a tömege eu érkezett fürdő vendégek nem kaptak a g\\úgyhelyeu lakást. Az uj vendégfogadó 60 komforttal berendezett szobával vau ellátva, a mely egy szakavatott és előzékeny ugyvezeiÖ kezelése alá h-iyeztetetu Aki tehát május havától Barita gyógy fürdőt választja nyári tartózkodása helyéül, forduljon máris bizalommal a „Képes Családi Lapok" kiadóhivatalához (Budapest, Vadász utcza 14 szám), honnan minden felvilágosítás és értesítés uyerhetö.
— Partología méltó folyóirat a Székely S inrúel szerkeszIésében meg-jeleuó .Politikai Hetiszemle." Magyarország ez egyetlen komoly irinyu politikai hetilapja, mely fényes kiállítás, gazdag és változatom t rtalom, magas etikái és szellemi színvonal tekintetében vetekedik a külföld legkedveltebbb heti-revue ivei. E lap tárgyilagos és független magatartásával rövid idő alatt\'iiány-adó politikai köreink elsőrangú orgánumává küzdötte fel magát. Közgazdasági, társadalmi, irodalmi és művészeti rovata a magyar társadalom elitejéoek igényeit szolgálja. Klubboknak, kaszinóknak és olvasóköröknek pedig nélkülözhetetlen s állandó becsű hetilapja. Nemcsak kollegiális, de hazafias kötelességet vélünk teljesíteni, mulön erre a nagy köiül-tekintéssel, sok Ízléssel és meglepő s/ak-
: képzettséggel szerkesztett, magas színvonalú Hetiszemlére felhívjuk a müveit ! és. előkelő olvasóközönségnek becses i figyelmét A Politikai Hetiszemle elő ; fizetési ára fáiévre 5 frt, negyedévre 2 \' frt 50 kr. — Szerkesztőség és kiadóhivatal VIII ker.. Kerepesi-ut 17.
— A Szalay-BarŐlhl-féle „Magyar Nemzet Történeté"-bő! immár a 10-ik füzetet vesszük kézhez. Az Arpádház-bói való királyok kora folytatódik b-;nne, még pedig III. Istvántól II. E&dréig. A füzetnek ismét két szép mümelléklete
í van, melyek egyike Székely Bertalan egy festményét reprodukálja, I. Endre koronázását ábrázolja, - a másik pedig Geiger I. P. rajza után Szt. Lás/.!ó . harczát a kunokkal tünteti fel. A szövegbe nyomott illusztrácziók a következők : III. Béla király e/üat pénze. III. Béla - király pecsétje. Jeruzsálem. 1. Frigyes császár keresztes hada. XIII. századbeli raj/.. Keresztes vitézek a harmadik keresztes háború idejéből. Eredeti szobor, a konstanczi szt. sir kápolnában. I. Frigyes császár mint keresztes viié\'.. III. Béla és nejének j csontváza. Ili. Béla koponyája elölről ! nézve. Hl. Béla király koponyája oldalt ; nézve. III. Brila és neje sírjában tálait . tárgyak stb. stb. A fizet ára 30-" kr.
Az egész munka 60—65 füzetben lesz ; telje.-\'. Megrendelések Lampel H. Wo-| dianer F. és Fiai könyvkereskedésébe S iotézeudök, Budapest, Andrássy-ut 21.
— Párisi Divat. Felhitjuk okaink I figyelmét egy uj divatlapra melyet uem-\\ csak azért mondunk újnak mert ét év-I ben indu t meg. hanem mert több do-I logra bézvé iránya és jellege is eltérő
a többi divatlapokétól, még pedig határozottan az uj lap előnyére. C/.inie „Párisi D.vat" s Budapesten jelenik meg Lé^rády testvérek kiadásában. Szerkesztője Győiy Ilona, a néhány évvel ezelőtt elhunyt Györy Vilmos leánya. Eddigi divatlapjainknál rendesen az a baj forgott fenn, hogy ha szép képeket ho/tak, csak a fényűzést terjesztették, ha pedig egyszerűbbek akarlak mai adni, ugy szé-; per nyújtani is megszűntek. A „Párisi Divat" szerencsésen egyesíti a szépnek és praktikusnak két jó tulajdonságát. Áll szépirodaimi-, divat- és kézimunka részből s mindhárom egyaránt gazdag. Nemcsak czikkeível, de gyönyörű kiállítású ; képeivel is, melyekről érdekes azt tud-I nunk.hogy párisi lényképek után készül-i tek — eléri azt. hogy olvasóközönségét i mindazzal megismertesse, a mi szépet | a tetszetős elegáns izlésü párisi divat j megalkotott. Előfizetési ára 8 frt, fél -j évre 4 frt, negyedévre 2 frt. A „Pesti I Hírlap" politikai napilappal együtt egész I évre 18 fit, félévre 9 frt, negyedévre | 4 frt 50 kr. Mutatványszámot kívánatra külíl a kiadóhivatal (Budapest, V. váczi körút 78.)
— „Lou", regény, irta Róbérts Sándor, fordította Tábori Róbert. Német iró müve amelyről azonban föl sem tenné senki, hogy nem frauezia szellem
1 - . - ¦\'" -\'
XXXIV. ÉVFOLYAM.
és leleményesség terméke. Még a székhely is\'PírÍB.és jobban tán a ^született párisi, sem ismeri városát, miot ez a német iró. A történet hőse szerecsen ; "szembe van tehát állítva az Őstermészet és a tulfinomitott czivüízatíÓ. Hogy ebből pompás és érdekes koofliktuaok támadnak, könnyen megérthető. De a un ennek a regénynek különös becset ad;,az a\'finom lélektani elmélyedés, a \'ragyogó és kÖhTészettel teljesteli stilus. valamint az alakok sokfélesége. — Koberls Sándorban aunyi jeles irói tu-lájdenság vau, hogy ő egymaga is képes volna a német regényírók prestigé-jrt helyreállítani. A diszes vászonkölesben Jiiegjelenö kötet kapható az Egvetenies Ilegéuytár (Singer és Wolf-ner) kiadásában és valamennyi hazai könyvkereskedőnél. Ára 50 kr.
,— A" „Technológiái Lapok" nak -/."rkesztve Taborsky Ottó. a m. kir. technológiai iparmúzeum igazgatója által, .megjelent\'ez évi 5 ik száma, még i\'edig oly dús és érdekes tartalommal, . mely e gépészeti, elektrotechnikai és gyáripari szakfolyóiratnak nemcsak előkelőségét és szaktudományi kiválóságát, hanem egyszersmind fennállásának határozott szükségességet is tanusitja. Tatalmából kiemeljük a következőket: Az elektromos áram fogyasztásának ¦mérése Wajda K. közúti vasutak elektromos ú/eme réz-cziok akkumulátorokkal. Weyde F. Ócska kazánok Fehérvár? .István. — Védőszerkezet nagy leszültíécü föld fölötti elektromos vezetékek elszakadásából származható balesetek elhárítására. Z— jf. A tolattyuk beállítása. Nagy Sándor. — Vegyes közlemények. —\'Találmányok leirása. — i.ngedélyezett szabadalmak. — Czimtár >Jh. Mindazok, kik netán még nem ismernék e folyóiratot, forduljanak a kiadóhivatalhoz: Bpsst VII, Rottenbil-ler-utcza 1.,\' mely mutatványszámot ingyen hald,
- Napilap ingyen Alig hihető annak lehetősége, jiedig mégis tény. A ki irigyen akar napilapot, még yedig kitűnően szerkesztett napilapot olvasni í\'At. könnyen elélheti, ba a „Magyar l\'jsáfjr* politikai és közgazdasági napi-UpaM kiadóhivatal ; Budapest, Graná-tos-uícia 1.) járatja. Ez a lap ugyanis ingyen ad .minden elötizetöaek mindannyiszor ant-yi kötet kitűnő regény. ü hány hóra az elŐuzeiést beküldötte : .-ngyec küldi meg minden e\'őfizetőnek a „Budaoesti Látogatók Lapja" czimü díszesen illusztrált fo\'yóiratot és végre minden fél és egész éves előfizetőit ré szesiti sorsjegynyereményeiben, melyek éveokint\'14 millió koronát képviselnek. Ezen kedvezmények értéke jóval nagyobb lévén az előfizetési dijoá1, mely egy évre 12 frt. félévre fi frt. negyedévre 3 frt és egy hóra l frt. — Az ••lőfizelök a „Magyar Ujság"-ot valóban teljesen iugyen kap}ák.
— Budapesti Hirlap Az ujságcsi-nálás egyik fufeladata: a közönség helyes, gyors s pántos értesítése. Még >iki éve^ sincs annak, hogy a magyar snjtó csak a Bécsből kapott legmagasabb eogedéylyel vehetett tudomást a
külföld eseményeiről, igy is csak betek múivaú Ma huszonnégy óra sem múlhat el, hogy a közönséget ne értesítsük nemcsak hazánk, hanem az egész világ nevezetesebb eseményeiről. Táv- \\ irat telelőn, éber \' levelező a világ ¦¦¦¦üil a négy t ájékáró I s az ors zág minden népesebb pontjáról hírt adnak mindarról, a mi igényt tarthat a mű- : * t-it ember érdeklődésére. Tudósitásaipk - rengetegéből kiválogatni és megros-^ ¦ áloi. ügyesen és tetszetősen feldől gozni azt, a mi a közönségre nézve •\'ükséges, hasznos és- érdekes; ebben a Budapesti Hirlap fennállása óta eddig utói nem ért példaadással járt elől, lujrH szerkesztőségünket az a meggyö-udés vezeti munkájában, hogy a közönség semmit sem várhat el annyira újságjától, mint azt, hogy pontosan, inegimhatósn és lelkiismeretesen legyen tájékoztatva. Ez a közönség igazi anyagi és közművelődési érdeke, ez a mai \'^uriialiíziikai fejlődési iránya. Ott pedig,, bevezateaen azokban, a hol ma-iának-a Budapesti Hirlap-nak a véle-menye, ítélete, iránya, karaktere, egy-¦zóval egy^niséne nyilatkozik meg, tizennégy évi tüzpróba uján már mindenki tudja \' hogy mit várhat a Buda-\' pesti Hjrlap-lól. Az előfizetési feltélelek a következők : egy hónapra 1 frt 20 kr; negyedévre 3 frt 50 kr ; félévre 7 Irt; egész évre 14 frt. Vidékről leg-t7éls;.erübb a postautalványon való eiőfizetés. Czim : Budapesti Hírlap kiadóhivatala Budapesten, VIII.. kerület ItÖkk-S\'.üárd-utcza 4. szám és József-körűt 5. szám.
— Milyen legyen a jó újság í A jó újság mindig olyan legyen, hogy mindenki megtalálja benue azt, a mit megtudnia szükséges A földbirtokos és
ZALAI KÖZLÖNY
Iftfir. MÁRCZIUS 23-án
a gazdaember azt várja el újságjától, f hogy mindenkor gyors, jó és megbiz- r ható tudósításokat hozzon a piaczi árakról, a vetések állásáról, az aratás menetéről, valamint azt, hogy a napirenden levő szakkérdéseket behatóan tárgyalja. Az ipar03 azt várja, hogy lapja foglalkozzék ipari ügyekkel, az iparos osztály érdekeivel ; kisérje figyelemmel az ipari uj találmányokat és az i parkiállitásokat s hozzon mindezekről részletes tudósításokat. A kereskedő azt kívánja első sorban, hogy lapja, pontos és megbízható tőzsdei tudósításokkal lássa ei és foglalkozzék behatóan a kereskedelmet érdeklő minden\' kérdéssel. A tisztviselő óhajtja, hogy az Ő sorsával is foglalkozzék a lap ; a politikus pedig azt. hogy lapja az országgyűléssel s minden politikai napikérdéssel minél tárgyilagosabban foglalkozzék. A ház asszonya elenged hetlennek tartja, hogy a családhoz járatott napilap bő regényoivasmányt. valamint érdekes tanulságos tárczaközle-ményeket tartalmazzon, melyek sorábau egy-egy jó divattudósitást is szívesen fogad. A nfigy közönség pedig általában megköveteli hogy újságja ugy híreinek gyorsasága, megbízhatósága és változatossága, mint azok gondos feldolgozása tekintetében, valamint összes publicziszttkai és irodalmi közleményeivel feltétlenül modern színvonalon álljon ; tájékozást nyújtson mindenről és emellett mu\'attassou és mulattatva oktasson. Ennyiféle követelésnek csak oly újság tehet eleget, mint a Csávolszky Lajo,§ orsz. ev. képviselő, főszerkesztő és Kossuth Eerencz fömuokatárs vezetése alatt megjelenő Egyetértés. Ez a lap jgy nagy terjedelme, mint elsőrangú munkatársainak és az egész világon szerződtetett levelezők tömege álul egyedül van abbsn a helyzetben, hogy a közönség minden igényét kielégíthesse, miről mindenki egykét szám áttekintése áltat konuyen meggyőződést szerezhet. Az Egyetértés-nöl, mely kétségtelenül hazánk legelső rangú és legelőkelőbb napilapja, a kiadóhivatal érdeklődőknek sEivesen küld mutatványszámot.
Q7A nrrcsK a ggöräggg jäjjj TOffljjttegg gli.
iJ/éÖT ÁLLAMVASUTAK GÉPGYÁRA.
,^Wg dz^éplOg ARiírrTjEÁi *;
Hirdetmény.
Nagy-Kflniz?án aKizinczy-utc/.ában 1178/079 számú ház szabadkézből eladam r esetig több évre bérbe adandó. Bővebb tmlósitás
BUBIK NÁMOOR
kávésnál GYÖR-SZIGETBRN
C
-n ¦-
Indulás
Kani., cirill
Érkezés
Kinixsara
sz. v. 4 42 regg.igy. v. 5 33 re^g.
íáCS ISz.Jiíö
j SZ. V. •2 35 d.U. sz.*. 12 S»! d. u.
IfSJ V. 12 20 éjjel SZ. V. 11 22\'éjjel
1- v* V% 6 50 este V. V. 7 59 regg
1 sz V. (i 05.\'reggi si. T. 3 42 regg.
j.dz V. 2 05 d. u,| SZ. V. I 34 d.u.
11 v. V. 5 15 d. u. V..V. 8 01 regg.
|« V. 12 4ö éjjel i SZ. V. 10 15 este
gy V. 47 regg.l SZ. V. 3 50Vegg.
V. V. 10 - regg. SZ. V. i 3!) d. u.
sz V 2 - d.u.; V. V. 8 44 este
sz V. 12 15 éjjel gy. v. 12 10 éjjel
Sarcs ;
\'5 7\'regg 2 25 d. u.
¦ v. v sz. v sz. v
a 40lregg I 1 |2fi d. u. 11 :Uj?jjel
Felelős s/.erkeazlö-és kiadó : BATOKFI LUOS.
csjyllttór.*)
Hennebe nr-selyem csakis akkor valódi, ha közvetlen gyáramból .rendelik — fekete, fehér es színeseket 85 krtól 14 frt 65 krig, méterként — *iina, ciikos, kocz-kázott, :.. ::• . damasztot s a. t.
(mint egy 240 kólónbúzö minőség és 2000 miutazatbau) s. a. t postabér és vámmen-teS"n a bazboz • ¦ x.\'.;:--.-. és mintákat postafordultával küld : Henneberír G. cs k. udvari szállitái itelyemicyara /Qrichben svájeii.a czímzelt levelekre 10 kros, és leiévé ö Upokra li kros bélyeg ra^asztaDdó Mapyar nyelven irt megrendelések pontoiaD I elintéztetnek.
*jK rovat alatt közlőitekért nLm vállal felelőséget a Bierk.
Vese. Iuiíryln)lv;iir. hti^ydara és kiis/vénybatitnliiiak elleti, továbbá a e leg7.o cs eméstlési szervek linriilns bán-talmainál, orvosi tekintélyek által a MTHIOS-POKRÁS
SALUATQR
sikenrl r.ndelvr
Húgyhajtó hatású!
Mcmcs XlV- kőuuyen omúsztnetö!
Kapbitó ásvinyvizkcreskedésekben és
gyógyszertárakban; A Salvalor-forrás ipa/sr. Kpejrjesen.
A/ embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
fnél drágább kincse, miért is az. a ki uj vagy 0dilit
gyomor-, bél-, tüdő-v. mellbaj
valamint minden
i&BF be-lső bajban
és pedig :sáritasáír.székrekedés. Iiány-inirer, szédülés, ájulás, felbófoires. aranyér, epctoliilas- maj- es altesti bánt aimak. réi tnlulás a fej- vagy szívbe/- kBbiiirés. neház lélearzes, re-kedtsép, éjjeli Izcadas, ver köpés, nyilalás. álmatlanság. Mlydobográa, köszvény vagy i-suy.li&n szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által.
Ara használati utasítással "2 kor. (1
frt). Postán küldve láda és fuvarlevélért 40 fillérrel (20 kr.) több.
Szétkildrs a xMtt rsaiis a ..Hattyúhoz- cz. gyógyszertárból
Itudapext. VI., Szabolcs-ntcr.a, 32. sz.
gooaocxwoooaooooococoooa
Q M índen országban törvényeién X 0sztr.-magyar monarchiában a ¦ édjegy Q <60 sz. a. bejegyezve.
o 8lomatika vegy essenczla Védjegy J. a csillagban.
Jakab gyomorcseppek.
Evek óta kipróbált csalhat lan gyógyszer gyo mor fájások, s különösen emésztési gyengeségek, étvágytalanság, görcsök, gyomorégés, rossz szé-kelésstb.ellen. Üvegje GO kr.és lfrt 20 kr. Prospektus ingyen. Elsörangu-q g)ógyszernek bizonyult idegbántal-u máknál DR LIBER ideg erósitó-o elíxir-je. — Védjegy J és horgony. u Kérjünk prefektust. Orvosi és hi-g vatalos elöirás után Faiida M. prá-o gal gyógyszertártban készíttetik.
o Iszákosság
!Q aleenagyobb esetekben is Sougede
g essenczinval gyógyítható (iyógyit-
íi tiatósz ts7Úk()i tudtával, vagy tudta
o nélkül Szín-, s/ag . izteien. Ered-
g méuy kivétel nélkül biztos Üvegje
a ] frt 80 kr. I-oraktár: Szaivator
3 gyógyszertár Pozsou^. Továhhá
o kapható.
o BARNA Y KÁROLY-o\'ál S/egeden, C
¦q SAV RÜDOLF-nál Széke<f»nérvá- ?
!g rott, MITTELBACH S. KÖSL A. c
a 1IRZICS SÁNDOR hál Zágrábban. C
§ ugy a legtöbb gyógyszertárban. ? J oü00003000000000s030030q300c
Hinietések.
Ki nyert?
Húzás márcz. 16, án Bpest: 17 \' 37 ^75 43 11
Szerkesztői üzenet.
— M János li[je»t. Kos/»net, kesíin kaptuk
— ,BorU\'rHielók Lapja" tészére a hirdetés dij m-gküliÍetett
— -Egy a sok k-uiul1 aláírással közlemény adatott be h»zzank a<c ipmrieatületi jegyzti viiÚszta* érdcmt\'lH-n Lapunk a/. Iparrestulet hivatalos oreatnuna levén, nem kozölbeíjlik
— F. K Mielőbb bes/elutik vt-le és eliméz znk ügyet
H A névjegy i-t atatltuk
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás
\\ nagymosás már nem oly borzasztó!
A sznh. M/creeNeii-HzappHU
baszn.ilatáiriil 10" db febérm-rafl féloflii alatt kiiogas lalan szép éa tisztára moshatunk A ruha kétszer aunyi iiltíig tartható, mint bármely más szappannál.
A szab. szerecsen-szappan
h:tS7.n.i!ai.ival a ruha csak egyszer lesz mosva, nem mint mással \'A szór, kevésbhé keli kete. vagy a kártékony mosópor; megtakarlttatik az idő, tüzelőanyag és
a munkaerő. \\ \\
Tokéietiís ártalmatlausjgát bizonyítja dr. .lolles Adolf cs. és kir törv. szakértő eüsmi-rö oklevele
Kaphat«\'> minden nagyobb fúszerkareskedésben " fogyai^tó ttzletekben. ne; szinte .1 bécsí I fogyas/tó egyletben és $x I sö bécsi háiiasszonyok i-gyletel<en Főraktár: Bécsben. I. Kenngasse Nr. >>.
E. H. Schulz, ALTtí.
* >r Fenn
ALTONA a/Elbe
l\'ai mai\'Mi lállftfxtott 1864
Utánvétel és vám nélkül köldök PÖrkÖl e (IC II kávéi postazsákokban t\\ kilo unto .Morado, halványsárga tél kílí 80 kr. l\'lautsgia Ceylon íél kiló 7.1 kr. AraLy -láva. kúninösi-n finom , 72 . Ceylon nagyszemu _ Gü , Ceyloni gvöngv . . « \' "7 « Cuba\'kílbmösen linóm
73
kékes zóld „ r í"\'^ iva zöld\' nagyszemü , ő9 Vem souchong-thea . \'2 .15
4 kiló 14 40 ., 13 50
.. l.\'ii \'„ l\'erro virág . . Alafra netto fél kiló 2 át) 1 kiló A frt 2 kilo 7 67
Laviar \' ivai ......2 - ,,3 70 . 7 20
1 Elb ,.....I.ß 340 „ Ü30 .32 ..
Klippfiscbs szárítón baj lapos, fehér postacsomag!\' m 2 frt
Marinirozoít tengeri halak
Orn»z korona-síardinin Bismarkhering egy postabonió 1 6t\'
ilpbozban v. postai hordócska 1 23 Ancoliia ii gelée ktvájogaiott, II il-roulade iKollmop-i pikant vastag darabok, egy p..honló 3 fid
pomhordócaki 1.41 Kftver hering mariuir\'ozva 141
l\'orto 30kr. per kocfipOita minden posta állomásra Aitsztria-Magysrorszá^tin. Tiljes árjegyzék ingyen és bérmentve \'Wl Minden áru garantiroiva legjobb és legfrissebb minösJgben
P MISI WYIT
* Legszebb magyar divatlap.
Gyönyörű fény-nyomatú színes képek, szabásrajzok, kézimunkák, illusztrált regények
I stb. I
¦¦¦:"L;i-:.v..i.-=.t Előfizetést árak: --~.T.r.--.-.-.~-;r <
csat ..Párisi Divat" \' i PárisiDívat a Pesti Hírlappal ecftltt
Egy évre Fél évre . ."¦ Negyedévre .
Egy ávre . -. Fél évre . . Negyed évre
9 „ — 4 . —
Mutatványszámokat kívánatra küld
íi Pesti Hirlap és Párisi Divat kiadóhivatala
V.. Váczi-körút 78. sz.
1890. MÁRCZIUS 23-iu
XXXIV. ÉVFOLYAM
aria- • \'* cztlii
nélkülöiheíe\'.len
gyomor bajoknál, általánosan ismeretes
Itmelei: étvágytalanság, gyomorgyengeség, bűzös lehelet, tellujtság. savanyu, lelböfíogés. hasmenés, gyomorégés, telesleges, nyál ka kiválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs szűkülés.
-/,Hüi.i/..-ü. gyomortulterhelésnéi ..-Mekkfl üal.-kk.il. giliszták, májbajok hámor-
rhoidáknái. •
Kinlitftt kijotiúl :i Ti«i-i»ezi*IIÍ
jr.iomos-rMf|t|!«-k. i-vek <.ta kilu-
ni.it. E;
v Lis üw-\' : iltt 10 kr.. 11;
fúrattál: Tüi-Sk
0/.M-I -w,B*MiU|)«-Mt.
ralyutrta lí*i
A vnljegVrl i~ 1^jéinii>1 iÜz<-lt-t>-ii ->»-L ih.yl.\'imt.T.i: (Vak oly rrepfwkd -srk dt\'rtfradni. liidyeknel. burkol;.! ura tlil s/alii^r vall ragasztva a Les/ilo ..irakival f. Hr.nly) .s CMU szavakkal:
A Máriacielli gyómorcseppek valódiun
NAÜV-KÁMZSÁN : l\'rágcr Béla és Bdus Lajos, BARCSON: Kohut Sándor gyógyszerész uraknál.
IvOCSIGYÁHTO
% ÚJHELYI FERENCZ
%
NagyKa nlzsan Széchenyi-tér, Tóth Lajos fele házban. — Ajánlja k o c s i g y á r t ö műhelyét.
IC szakmába tartozó mindennemű inuttkálat(f,t sok évi tapasztalatainál fogva jutányos árban teljes megelégedésre készít — Nemcsak javításokat, de átalakításokat is készséggel teljesít.
Könnyebb és nehezebb hintók készen nak s jutányosán megvásárolhatók.
Az érdekeltek e szakbeli becses inegbizásai-legpontosabb teljesítésére tisztelettel ajánlkozik.
jsCir ff«f s-s 2 5" i,?f
rendelkezésre álla-és rendeléseinek a
2 * * 2. o ^ E
Hirdetmény
1
3 3 a" »• I §- s" E> 5,«
00 -M ;
ti S B
Korcsma es birtok bérbeadás betegség folytán
. Május hó 1-én bérbevehetö Körmendtől10percznyitávolságra h&rom országúttalálkozásamelleit fekvő, élénk Jorgalommal biró . Hegyatlyai korcsma" a körülötte elterülő 32 Imid szántó- rét és legelőből átló birtokkal, a hozzátartozó diszkért jégverem is UOló számára épített istálóval együtt egymásután 3 évre — esetleg Örök áron is megvehető; a jeltételek alulírottnál megtudhatók.
Körmend, 1895 márczius hó 12-én
Markó József tulajdonúi.
Keil Alajos-féle
Pad lózat-fén vmáz
¦
(Glasur)
FŐVÁROSI LAPOK
politikai és szépirodalmi napilap
Felelős saérkesztö:
Porzsolt Kálmán.
Kiadú-tnlajdnnos :
Athenaeum részv. társ.
n C 3 O
o o o o o o n
o o
o o c o o
A esalád mindet) tasja megtalálja benne a mása olvasmányát. A hölgyeknek: a legjelesebb íróktól regény, elbeszélés, költemény.! szellemes tárcza. divattudósitás, érdekes ujdonsagrovat, karczolatok. Az uraknak: becsű etes magyar poli\'ika, mely minden párttól teljesen fűtetlen, leghitelesebb értesülések^ uiegvesztegethetlea közgazdasági rovat.
Az összes napilapoktól eltérő uj szellem Megjelenik mindennap finom kiállításban.
Vasárnaponként külön meglepetés.
1
!! Gyönyörű aktuális llluszraozlolí ! !
OO0O00O000000OO00OQ0OOO00O0O00CO03OO0O00O000O
o
o o
Q
o o o a o o o o o o o o
Q
o o o o o o o o
uj
o o o o o o o o
8
gkitünóbb mázoló-szer puha padló számára. I nagy palaczk ára frt 1.35 ke. 1 kis palaczk ára 6S kr.
Araiiy-fénymáz
képkeretek t-th*. héaranyozására kemény padló számára, 1 köcsög ára dOkr. Egy kis palaczk ára 20 kr. Mindenkor kapható:
Fesseihofer Józsefnél X.urv- Kanizsán.
Vliiszk-keuócs
legjobb és Ipgeíívsi-eríibb heeresztó-s/er
Ingyen !
Ingyen
Az április hó elsejével belépő uj előfizetők (hónapos előfizetők, is) ingyen kapják városi Lapok\' Jarsangi emlékét, mely az !895 iki Jarsung történetét tartalmazza összes bálozó hölgyeinek névsorával.
meg a
,Fö-
szág
A fürdőidény alkalmával a .Fővárosi Lapok- nyújtja a legszörakoztatobbolvasmányokat A Fővárosi Lapok" előfizetési ára:
Egy hóra: I frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. félévre 7 frt egész évre 14 frt y \'Állandó kedvezmény: a .Fővárosi I.apok- előfizetői olcsóbban kapják a Wohl Janka által szer-3? kesztett Magyar Bazár czimü remek heti dva.lapol mely a Fővárosi Lapokkal együttesen előfizetve egy = negyedévre 5 frt.
q BJ^p- Mutatványszámot levelezőlapon nyilvánított óhajra 8 napig ingyen és bérmentve küld a wFö-q városi Lapok* kiadóhivutaln bárkinek.
Q Czlm egyszerűen :
g A „FŐVÁROSI LAPOK- kiadóhivatala Budapest, Ferencziel
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia.
ÖOOOOOOOOOQOOOOC^^ Oc^rög^^cröM^i^^MröMröoöO
i Nyomatott Ifj. Wajdits József kSnytnyomdijában Nagy-Kauizsio.
MOLL SEIDLITZ POR
<
?
o ? ?
I
védjegyét áa Q
Csak akkor valódiatc, ha miDdosyík doboz Moll
aláírását tünteti fel.* A Moll A.-fflls Seidlitz-porok tarlós (jyóayhatása a lésraakacsabh gyomar- és al-teatbántalmak. gyomorgörcs és gymaorhév, rogztUt székrekedés. Miajíiautalom. ver-toiuias. aranyér f.i a l<\'írkü, ^c,b6zöbb döí betegségek ellen, e .itibjp házisaernek ér~ tízed«k óta mindig nagyouo elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti do- \' bsznaK I frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek
n
"M O L L»FELftF RA N C t*A 1
üBORSZESZ ES SÓ
Csak akkor valódi. flv*
,A. Moll- felirat»
MOLtj \\ lózaléal
Ijeiryét- tuntwi t^l és /árva Á Moll-féle fraa-
czla borszesz és só nt\'vczetnspn mint fájdalomcsiilapito bedörszölesi szer kosz»^
csuz a meehüléa o^é\'i k.ivetk^zru-\'tiyt\'iüji zott eredati Üveg ara 90 krajciár
Egy unó-
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: tuzolysavas szik.c.) A niiüdeuaai.i azájtisztitáanil kalöiiosen fo«t.>s liinniílv kom gyoruiekek, mint felnőttek a/áni*ra; mert e azájyiz a fogak további épséget biztositia s e^yszersmiud 6vaaer togfajis ellen. — Egy Mail A védjagyévd ellátott üveg ára : 60\'krajczar.
szállító által.
(691) Fénitt küld 6 8:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari
Bécs: ]., Tuclilauben 9. sz. Vidéki Megrendelések aaptata poa aatánvét stelleit teljesittetnak
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával é- u
a a a a
glllll 1895. márczius 30-án.
Elöfizetésiar:
JEfF>,M **tre ¦ . . 5 frt — kr IKé-l évre . . .. . \' 2 frt :">0 kr Negyedévre . . 1 (rl 25 kr "Kftje* **zkm 10 kr;
¦; H | Hí> BT K S K K hasal oi petitsorban 7. . s iiuudfa .iiirábtii sorért 5 kr.
N VI LTI Kit !1 KN [petit soronként- 10 kréri vetetnek jtel. Kii.k:.t: illeték unudeu egyes hirdetésen M kr. úzeteudü
13-llE szám
XXXIV. évfolyam
:A lap szellemi és anyagi réssét\' illető minden közlemény Bitóra I l.ajos szerkeszbí-kiadó \'nevére caimzetten NagyKanixxára, bérmentve intézendők
i fogad
jBérmentetlen levelek tatnak el.
kéziratok vN*zaneni küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület1*, „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár :észvény-társaság\', a. .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tuzoltó-egykt*, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a ,nagy-kanizsa: tanitói járáskör*, a ,nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, .,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet1*, .szegénvek tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a „sopnni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EG Y ES TARTALMÚ HETILAP.
A tőzsde es a közönség.
Ki ne hallott volna már erró! a iHér^es állatról, mint olyan, amely rohan Hőre bekötött szemekbei, nem törődve azzal, ki áll véletlen útjában, mint az éhes farkas, mely az erdő-bea ide-tova botlik, anélkül, hogy etedéit találhatna magának, sót éhség?\' oly magas fokon áll, hogy kedve v-ijtia — önmagát felfalni, hogy éhen ne vesszen., de valahogy mégis áldozatára talái. és ezztl egyúttal. — rövid időre bár, — de mégis — gyomrának) elégtételt szerez.
Közgazdasági szempontból kiindulva, ama tapasztalatra ébredtünk, hogy parlamentünkben régóta volt alkalmunk a tőzsde reformja mellett majdnem kimeritó érveket hallhatni, mint épp a\' legifjabb múltban.
A ^tőzsde játékot korlátozni\' majdnem ebben kulmiaálódtak egyhangúlag az- érvek, és tudja Isten, minő és hányféle vényt irtak orvo-saiuk a játszóközönség — legtöbb laikus ¦.— érdekében.
A tőzsde-tanács fogott először a bajok orvoslásához ; mindösszesen három g\'hól álló szakasz kontemplál-tat ott, mély\'\'egyenként és összesen egyhangúlag elfogadtatott és egyszersmind haladéktalanul hatályba is lép-tettetett.
E javaslatok üdvösek, és ennek részletes megismertetésén kívül iö-vid kommentárt fűzök.
l»e mielőtt ehhez fognék, kérdem\' miféle i-ntézkedéseket kaptunk, hogy ;a közönség minduntalan ne legyen rgy tőzsdei megbízottjának martalékává? —» Erre megfelelni valóban nem nehéz.
Térjünk át mindenekelőtt az említett javaslatokra, amely bennünket közelebbről érdekel! — Az egyik szabályzat a tőzsdei látogatók, úgy-
szintén annak tagjairól, illetve azok feltételéről szói.
Knnek intézkedése abban rejlik, hogy jelenleg már a tőzsdei tagok és látogatók felvétele.czéljából irás-bélileg kell folyamodni, és a folyamodóknak oly három tőzsdetag által kell ajánlva lenniök. ki legkevesebb 3 éve\'tagja a tőzsdének és ezek a folyamodókért erkölcsi ¦ garancziát vállaltiak.*-- Az esetben, ha e folyamodvány a tőzsdetanács által vissza-utasittatnék, ez 6 hó előtt meg nem újítható.
E szakaszból a tárgyhoz való jóindulatú jeleit lehet \'kimagyarázni, mely nemcsak megfelel a kívánalom egyikének, hanem üdvös magára az egész még tervezendő tőzsdereformra. De a jövő fogja legközelebb bebizonyítani, ha e szakaszban nem-e fog nak később meglepő csalódások napirendre kerülni, mert arról vagyok meggyőződve, hogy a tözsdelátogatók számit nemcsak hogy jóval magasabb lesz az eddigieknél, hauem/^áz u. n. Jtr&chók* többször napfényre jutnak.
Nézzük, hogy mibeu áll a 2. §. ? Ez egyedül a fegyelmi eljárásra vonatkozik.
Eszerint a tőzsdetanács által felelőségre vonandók mindazon tagok és látogatók, kik az árfolyamot mesterségesén befolyásra Ösztönzik, továbbá, a kik álügyleteket kötnek és végül, kik tisztességtelen üzleti jeltételek elfogadásával vagy pedig olyanoknál:, kik semmi vagyonnal nem rendelkeznek, üzletekbe bocsát -koznak. — Ha efléle eset felmerül és bebizonyittatik, az legalább . egy havi kizárást von maga után. mely ellen fellebbezésnek hely egyáltalában nem adatik.
Igen. értjük e pontokat nagyon is jól „a mesterségesen felcsigázott — ahogy épp szükséges valakinek
— árfolyamokat.u — Ne kérdezzük, hogy kik ezek tulajdonképpen, akik nem. restek -az árakra némi pressziót gyakorolni ? Hát kik mások lennének ezek, mint a t. tőzsdeügynök urak!?
Ezeket kellene és kell éber figyelemmel kisérni, csak akkor bizhatunk, hogy e bajok némileg megváltoznak. — Magára a szakaszra nézve az a kifogás emeltetik, hogy ez nem elég világos, sötétben tapogatódzik.
Több világosságot!
De mégis azt hiszem, hogy e szakasz nem lesz minden hatás nélkül, főleg azokra, akik mesterségesen iparkodnak az árakra pressziót gyakorolni, melynek kárát újból a — közönség húzza! Meglátjuk!
(Vége következik.)
Anyakönyvi kerületek beosztása.
Anyakönyvi kerületek száma az egész vármegyében 119.
Ónálló kerületek: 1. Nagy-Kanizsa 20.619 lakossal. 2. Tapolcza 5 839, 3. Balaton-Füred 1.788. 4. Sümeg 5 348. 5. Csabreudek 3-378, 6. Rezi 1.357. 7. Léerád 2.793,. 8. Perlak 3 886, 9 Alsó Domboae 3.341, 10. Kotor 3.011, 11. Mura-VÍd
2 082. 11. Muracsány 3.202. 13. Bakónak 1.181.
I. A tapolczaí járásban: I.) Díszei Haláp, Sáska 2.555; 2.) Gnlács. B.-To-tuaj. Káptalan-Tóti. Gyulakeszi, Kis-; Apáti 4 6S7; 3.) Tördemicz Szigliget, ; Hegymagas, Raposka 2.573: 4 ) N.-Vita | B. Ederics 2.338: 5.) Lesencze-Tornaj ! L. Istváod. L.-Némelfalu 3.189; 6.) Kö-i ves-Kálla Sz.-Békálla, Mindszent-KáHa, i B.-Henye, Monoszló 3.-857; 7.) Kövágó-j Örs Szepezd, Rendes, Salföld, Kékkút , 3.688; S.) Monostor-Apáti Kapolcs. He-| eyesd 2.S91; 9.) Talián-Dörögd Pula, i\'etend, Vigant 2 409; 10) Felső-Örs : A.-ürs. Lovas 1.668*, 11.) Csopak A rács, B, Kövesd, Paloznak 1.54G; 12.) Örvé-: nyes B -Udvari, Akaii, Aszófö, Tihany 2.182: 13.) Xemes-Pécsely N.-Pécsely, Vászoly. B.-K.-Síől!ös 1.809; 14 i Szent-Autalfd Csicsó. Jakabfa. Ó-Budavár. K.-Dörgicse. F. Dörgicse. Tagyon, Záoka
3 297.
II. A sömeghi járásban: 1.) Kápta-iinfa. Bodorfa. Hany Gyepű Kaján 3 020;
k 2 ) Nyirád Szöcz 2.2G2 ; 3.) Bazsi Csehi, ; Prága 2 132: 3.) Sümeg-Mihály fa Döb-: röcze, N. Görbö. Óhid. Szalapa, K.-Vá-: sárhely 3 093: 2.) Gálra Hosztót. Sá-i rosd, Szegvár 1 872; G) Ükk Rigács,
Megyer, Medgyes, Gyömörö 2.458; 7.) : Gógáofa Dabroncz. Hítyefo. Z.-Erdőd
2.705
III. A szent-grólhi járásban: l.)SzL-i Gróth, Szent-Gróth p. város. Udvarnok, \\ Aranyod Csáford. Tüske-Szent Péter j G.4I0; 2.) Csány Németfalu, Tilaj. Bó-, kaháza 2.181; 3.) Zala-Koppány Almás, i Bezeréd. Barátsziget, Kallós. Kehida j 3.271; 4.) Tűrje Tekenye 2.914; 5.) \' Zalabér Batyk. Dötk, Pakod Véged 1 4.248; C.) Zala-Szent-László Gyülevész,
K. Görbö Kuítány, Senye, Vindornya-S7.ŐIIÖS 5.292.
IV. A keszthelyi járásban; 1.) Keszthely, Keszthelv polgárváros, Cserszeg-Tomaj 8 840;\' 2.) Alsó-Zsid F. Zsid, Vállus 2.230; 3.) Zala-Szántó Vindor-nyalak 2.438; 4) Karmacs Köveskut, Nemes-Bükk. Vmdornyafok, Egregy 2.703: 5.) Alsó Páhok, F.-Páhok, Szent-Andrá", Nem.-Boldogasszonyfa, Köszvényes 2.225;
: 0.) Sármellék Egeníold, Zalavár. Síent-Györgyvár 4.080; 7.) Gyenes Diás Vo-nyarcz-Vashegy, Meszes Győrök 2 813.
V. A nagy-kanizsai járásban: 1.) Szépeinek Bajcsa, Sormás, Eszteregnye. Uigyácz 5.850; 2.) Mura-Keresztúr Kol-
. látszeg, Fifyeháza 2 204; 3) Langviz Fűzvölgy, Korpavár, Homokkomároro, Óbornak, Németh-Szent-Mikiós 2 109; 4.) Szent-Balázs Börzöncze, Magyar-Szerdahely, Kaczotlak, Bocska, Pölöskefö 4.256; 5.) Gelse, Gelse-Sziget, Küimán, Uj-Udvar, A.-Iíajk 3875: 0.) Galambok Garaboocz, Karos, Merenye 4.541; 7.) Kis-Komároin Komárváros, B^-Magyarod, 5 359; S.,) Sárszeg Kis Récse, N. llécse, Csapi, Sz. Jakab, Újlak 2.929.
VI. A pacsai járásban ; 1.) Szabar N. és K. Kada 2.590; 2.) Pacsa Pacsa-tüttös, Z. Szt. Miháry. F. Itajk, Pötréte 4.4G8; 3 ) Dicskál Horváti. Szt. Márton, Eger-Aracsa 2 374 ; 4. Orosztony Bjk\'saháza, Kerecseny 1.640 ; ő.) F. Hahót A. Hahót 2.055; 6.) Bucau Szt. László Sándorháza, Szt. András, Hetes, Pölöske. Bucsa 4.G02 ; 7.) Kapornak Padár, Misefa, Orbányosfa 2.280; 80
Zala-Apáti Hosszúfalu, Esztergály 2.044; 9.) Szent-Péterur Vörrö, Gétye, Nemes-szer, Igricze, Itád 3 308.
VII. A zalaegerszegi járásban ; I.) Zala-Egerszeg Kaszaháza, Csács—Borsok 8.582 ; 2 ) Andrásbida Apáttá, Boldogfa, Ebergény, Hottó, Szent-Erzt^bethegy, Szent-Mihályfa. Teakánd, Vorhota 2.816 ;
; 3.) FelsöBagod. Alsó Bagód, \' BonczŐd-föld, Böde, Bőrönd. Hagyáros, HÖváa,
i Vitenyéd, Szt. Pál, Zala-Szeot György
; 2.G79; 4.) Bak Boczföld Sárhida 2.202 ;
! 5.) Besseoyö Botfa, Csatár 1.960 ; 6.) Nemes Apáti VöczkÖnd 1.973 ; 7.) Ságod
| Gébárt,Nagy Kutas, K.-KntasNesaelej.N. Páli 2.063; 8.)« ZalaSzent-Iván,, Petö-henye, Ördöghenye. Potva, Sít. Lő-nncz. Alibánfa. Lukafa 2.422; 9) SOj-tör Puszta Szt. László, P. Ederics 2.975 ; 10) Szepetk Gyürüs, Zala Istvánd. Kemeod—Otlár ; Pókafa- 3.040; II.) Salomvár Cséb, Há-:hágy, Keménfa, Vaspör, Egyházas, Ozmánbükk 2.650; 12.) Zala-Lövő Budafa. Ciöde, Fernekág, Puszta-Szent-Péter, ^Zalapataka, Zala-Mindszent 2 G7G.
VIII. A novai járásban ; 1.) Nova Karácsonyfa, Csertalakos, Szilvágy Bol-lahida. Mikefa 2 9U ; 2.) Csonka hegyhát Pálfiszeg. Milejegyházszeg. Németh-f^lu Barabásszeg, Kustánszeg, Paizsszeg, Gombosszeg, Győrfiszeg, 2-017; 3.) N.-Lengyel Iborfia. Petri Keresztúr, Ormándlak. Rozásszeg, Liczkó—Vadamos, Bazita. Döbréte, Dobronhegy, Gel-léuháza, Kökényes Mindszent.Rám 2.984 ; 4) Tárnok Vakola, Hencse, BaktüttŐa, Tóíej, Gntorföld, Szt. Kozmadombja, Náp-rátfa 4.014; 5.) Páka Dömeföld. Pördeföld. J^becike, Csömödér. Kis-Sziget, Ortaháza. Heroyék, Szeut-Péterföld 3.784 ; 6) Lenti Lenti Szombathely, Lenti-Kápolna, Mucoor. Bárhely, Gosztola, Máhomia, Kerka-Szeot-Mihályfa 3 510.
( IX. Az alsólendvai járásban; 1.) Alsó-Lendva Bánuta, Csente Hosazu • falu. Hid vég, Petesháza,\' Völgyifalu, 5.147; 2) Bellatincz Adriáncz, Bre-toncz, D-klesin, Gáoícsa, IsakÓcz, Lip-paház, Mellincz 6 922; 3.) Cserencsócz F. Bisztricze K. Bisztricze, A. Biszt-ricze. Tüskeszer, Zsizsckszeg, 4.184 ; 4.) Gyertyános Hotticza, Kapcza, Kóth. Alsó-Lendva lakóa, F.-Lendvalakos 2.891 5 )TuroischaBrezovÍc:a. Gumilicza.Lippa, íi. Paliina, K. Paliina. Zorkóháza, Renkócz
T ÍR au. ^
Mendiik Mihály halálára.
• ¦¦-,- i.hdf,i mellett megfagyva találtak 1 *\'Mt márct. 13.
*-\'«-gény ^öaz veterán: akt ifjúságod. ,jiirsszu evrlt az iskola ]¦¦¦: ¦¦, \' i\'xitrj el - s egy nemzet ismeri jósáeod. .. Mi lett oaxiályreszed a kínos halaiban -
A zord,, hídegaég erőt vett te rajtad... Klóttem a képe, amint kQzd\'tél vele; krótlea vxgy — ámdf uem hagyod el magad... ^aj. de megtrintett a halálaik szele \'
akadni kezd erűd s gyengülnek tagjaid: A hó. szél "duplán ketd tombolni feletted, Ks-te el*zenderetsz — rózsásak almaid — A hópelyhek adnak szemfedőt teneked.. .
Kz lett oaztályréizedv táradságod díjjá! S ex akkor frt utol szegény, agg veterán\'. Midón dieaÖBegetl koszorúja
Hullott wilua- reád — s felemelt volna tin ?
Legyen könnyű a hant hova temettenek! Ks nyerj, (iga-izt enyhet fenn ax égieknél : Hí alant úgyis a szenvedéseknek Hazája volt élted — vagy tán még több ennél Ü V
FARKASS KÁROLY.
A mai udvariasság.
IrtaiHevessi Ferenc?..
Közeledünk & század vége felé s a század utoUó íélekzeteivel utolsót kezd lélekzeni sok olyan tulajdonság is, mely a század e\'ején a társas élet diszét képezte.
Ilven az udvariasság is, mely e szá-
zadon át nagy becsben tartatott s most már, ha valaki goromba, azt mondjék rá, hogy ez „psult".
A parasztság, a társalgásban való gÖrÖBg}össéLés durvaság kezd modernné lenni s mig a század elején egy ifjú alig mert volna tánezosnéja vagy ismerőse piczi kezéről máskép szólni, mint az .imádandó kis kézről", — ma bizony megmondja: .Nagysádnak talán 8-as kesztyű is kicsi!?" \'
A bálákban, mulatságokban a fiatalok agyonfárasztották magukat, hogy a leányok ne áruljanak petrezselymet ahogy jól mulassanak a virágos nyelven mondott bókokon, — ma. a fiatal ember oda áll a Daliásan kiöltözködött fiatal leány mellé a kivilágított teremben, s először is nagyot ásit a szép szemek láttára és azután igy szól:
— Nagysád szeret tánczolni ?
— Oh igen ! szól szemlesütve a hölgy azon reményben, hogy mindjárt tásezra kérik.
— Én nem — válaszol az ifjú, s ugy elhúzza száját, mintha már az összes világi élvezetek keserűséget hagytak volna zzoo. Azután hol maradnak a bókok ? Még nem ia olyan régen, ha az ember bálban egy leányzó és egy ifjú társalgását kihallgatta, elszöroyülkŐ-dött, hogy mennyi udvarias szólamot gyártott a fiatal ember.
Ma tessék kihallgatni a társalgást s szintén elszörnyüködik az ember, mert ilyeneket ball:
— No, magának nem szeretnék a férje leouii
— Bizony meg is czibálnám az üs" tökét ! \'
— Ugyan hányan segitr"ék befűzni miderét ?
*— Az ugyan meg lesz áldva, akinek a maga mamája jut anyóiosztályrészül !
— ÍTénjen, ne beszéljen ily ostobaságokat!
Asszonyokkal szemben még merészebb lesz a fiatal ember szellemének röpte, de nem felfelé, hanem lefelé.
— Csak egy órára szeretnék férje lenni!
— Mily élvezet lenne megcsókolni a maga gömbölyű karját.
— II íny szeretője van Nagysádnak? A kézcsókol ások, hajlongások, egészen
kimentek a divatból. A 20—24 éves ifjak adják a blaziri ot s bálokban oda telepszenek apezsgöpohár mellé s regélnek egymásnak pikáns történecskéket. A 30 éven felöli iljak p?dig. mint Shylok, mérleggel járnak a bálteremben és méregetik, hogy az a szép szőke vagy barna leány mennyit nyom bankjegyekben?!
Csoda-e, ha lassankint kihal az emberek társas és társadalmi életének költészete? Az udvariasság a század elején é* közepén olyan volt a társadalmon, iiiií.\' a; csillogó zomáocz. Ma le van horzsolva már s uj*bb takarót nem fedeztek fel a csupaszon maradt helyekre
Az emberiség a mult században nagyon sokat bölcselkedett a bölcselkedése közepette arra jött, hogy legszebb a természetes. Az udvariasságot majomsze-rflnek találta s helyettesité a bókoló nyelvezetet a paraszt zsargonnal, mely
a piros ajkakat nek tekinti többé a menyország ajtajának, hanem a nyomor eszközének s jól tudja, hogy azok az ajkak nemcsak csókolnak, hanem pletykálnák is.
A középkor lovagiasságát, a század elejének udvariasságát oda engedik a kevéssé művelt elemeknek, bogy^csalják egymást, mert uem tekintik a két erényt ma másnak, mint az igazmondás palástjának, s a modern gavallérok szívesebben beszélned kávás szoknyáról, harisnya-kötőiöl és inkább hallgatnak és vágynak, mintsem udvariasságot mondjanak, amiből a nő nem érthetr még vágyaikat.
Pedig nagy kár. hogy az udvariasság a társalgásban és a társadalomban tul nem fogja, élai e századot. A naturalisztikus világnézlet nagyon sok ideált rombolt le : az udvaiiasság kihalása eltemeti magával azt a finomságot, azt a költőiséget, mely az ifjú kor éveit díszítette ; letöri az ifjak mulatságának szűzies hamvát s az élet prózaisága ki fog ütni mindenen: mulatságokon, társalgáson, házas életen, szerelmen.
Az udvariasság a nőiesség kertesze volt. Igaz. hogy gyakran keletkeztek hybrid hajtások a kertész ápolása alatt, gyakran elcsenevészedett a legtöbbet igérő palánta a szellemtelen bókok zápora alatt, de azért mégis szebb volt az udvarias tartózkodás és önmegtagadás, mint a jelenlegi természetesség és köonyüség, midőn a gondolat egész mesz-telenaégbeD fejeztetik ki a nem átalják a szűzi pirt durva kézzel tőrölni ie az üde arczról.
Az illúziók egész serege megy tönkre az udvariasság alábbszállása következ-tébeu s a század vége maja azzal fog beköszönteni hogy nem lesz szerelem, hanem az ifjú élete párját az anatómiával kezében — házi orvosa kalauzolása mellett — megy keresni s az orvos majd eltéríti a halvány arcztól. a piros ajkaktó! és a lángaló szemektől, s az erős czipök felé irányítja a szerelemre és ábrándozásra vágyó ifjat! Azután majd az udvariasság teljes hiányában beáll a társalgás rakonczátlansága. mely tul ugrik a korlátokon, átszökik azon a tekinteteken is, mikkel a társadalmi -kötelékek és viszonyok iránt tartoznak.
Ha az ember egyszer széttöri a társadalom által köré rakott korlátokat, akkor veszedelmesebb a rohanó árnál s elsodor mindent...
Az élet könyvéből.
(Kgy beteg barátnőmhöz.}
Volt egyaeer egy tudós. De neve nincsen már; Nagy tadománynyal birt, Meghalt szegény, be kár!
Egy szép napon éltében, így szolt a népnek: Adjátok meg mindenkinek, A mit tőletek kérnek.
Ha ellenséged és nem barátod, Kordui egysser hotxád; N\'e vizsgálgasd szegényt, .Mint madárnak & tollát
Adjad, amit adni leket. Barmi Itgyen is az.
XXXIV ÉVFOLYAM,
ZALAI KÖZLÖNY
1895 MÁRCZIUS 30 án
6.311: 6.) Bagonya Bakóuak, Filócz, Sfrebensz, Zala-Ivit.cz 2.5C0 ; 7.) Dobrónak Bödeháza, Gáborjaháza, Göntér-háza, Josets, Kámaháza, Kebele, Hada-mos, Zsitkócz 4.608 ; 8.) Rédics Külső Sárd, B. Sárd, ResznekMíiedes. Szom-batfa, Szijny írl ... . Jakabfa 3.459 : 9.) Baksa Barabás, Baglad Czup, Kerka Kalóczfa,\' Kozmadombja. Pórszombat 3-186; 10.) Csesztreg Kerkanémetfalu. Kerkakotas, Péntekfaiu. Raroocsa. Kerkt-Ujfalu. A. Szent Erzsébet 2.879; II) • Szent György völgy Dobra föld, Márok-föld, Szécsi-Szent László. F. Szeut-Er-zsébet, "Háncsa. Nemesnép 2.835.
XV A letenvei járásban : I.) !Leteoye Bécz. Egyedura Zajk 3.65ssV -2.) Becsehely Póla 2 143; 3.) Tóth-Szent-Márton Erdösfa, Molnári, Petri, Tóth Szerdahely 4.28" : 4. Puszta-Magyarod Szept-Lisztó 1.637 ; 5. Szent Adorján Laszfonya. Lispe. Maróca, Kányavár, Erdoshá\'t 1.496 ; 6.) Szécsi Sziget K. Lakó.*, Kerka-Teskáod, Tormaföld, Kerka-Tóifalu. Iklód, Jíördöcze 2U69; 7.) Kerka Szt Miklós Dobri, Kuifej Lendva-l\'jfalu. Lovászi, Piucze, K. Szt. Király 3.479: 8.) Felső Szemenye, A. Szeme nye, Csehi, Csörnyefold. K. Csernecs, Rátku. Szt. Margita 2 855 ; 9.) Bánok-Szt.-György. Báza. Borsfa, Buc^uta. 01-tá-Vcz. Tolmács, Vakonya. -Várföld, Keiét ve 4.221.
XI. A perlaki járásban: I.) Szt. Mária A. Mihályavecz 3otJfi :-.2 i- Drasko-vecz, Hemusevecz. C-ukoverz. Opporo-vecz 2 168; .1 ) Hodorán A. Hrá^csán. Turcs^cse, Dvorcsi^ese, Palmovecz, Tüske-Szent-György, A. Pusztakovecz. Csehovccz 4.550: 4 ) Dekanovpcz *Do masínecz. Növakovecz. 3.494 ; 5 ) Szo boticza lienkovecz, Juresevecz. Palo vecz. Sztrelec^Derzsimolecz. N. és K Stefanecz, Podbreszt, Orehovícza, Vul-lária 4.805; 6.) Mura-Király Dráva Egyház 2 404-
XII. A Csáktornyái járásban ; 1.) Csáktornya Zala-Újvár, Dráva-Szeut-Iván, Nyirvölgy, F. Pusztafa, Felső Vidafalva. Százkő, Jánosfalu Sz. Ilona. Dráva Sz. Mihály 8.425; 2.) Dráva-Vásárhely Zrinyifalva, Dráva ühid, Edeskut, Eünrszeg, N\'agvfalu. Tótfalu 3.968 ; 3.) Őrség Iíelicza 2.649 ;. 4. Bottoiuva Mur^-Szilvágv, Ferenczfalva,
. MikóJa 2.745: 5.) Mura\'-Siklós Kristóf-falv-afí Mura Szent Kereszt. Bányavár, Zsedény 2 731; 6) Muraszerdah-lv Rét hát, VII. és VIII. hegykerület 3.527; 7.) Mura Szt-Márton. Mura Nyirád, Hét ház. Lapány, Tündérlak,- Nemes Bükkösii. (iyöreyike. Majoriak, Ormos Bekásd. VÍ. h\'egvkerület 2 891 : 8.) Strídó L. II., III ÍV. hegykerület Er-;sébetlak. Mureföld. Gáborvölav. Rácz-kanizsa Liüe\'falvfl, Határőr, Véefalva, .Magyarod 5.41.7 : y.) Feíso-Mihályfalva Z*la Bárdos. Károlyszec, Delejes F. Domború. Mártonhalom. Hétvezér. Tur-zovölgy. Királyiak. IX: hegykerüíet *.:\' 1.953: lo.i liráva-C-ány; Cseresnyés, Miksavár. Dráv.i Magyarod 1.53C; íl.) Vizi szl.eyörSyi körjegyzőségből ala-\'kitott aovakönyvt kerülethez tartozó
* községek Nyire-falva. V. hegykerület, GyümÖlc-ibeey, Gyümölcsfáin, Mihály • falva, Knezovecz 2.754 ,.
Ki tuiija. Nem-e ie
életednek \' z egy viga-z
. !lc ba nincsi\'d módodban. Kajta seeiteni. Sohse mulaszd el. Az éc nevét említeni
Minden jú c-ak felülről jöhet, , A boldogtalmi boldog Wsz ; E» hála imxi reliegnek ajkii. A mely megk<mnyelnilué tesz.
Segíteni ía sem timok rajtad, I\'e emlitfü. az Istea nevét: A ki teljes akaratával, Nyújtsa áldó s gyógyító kezét. •
LENKEI ADOLF.
Jtt a tavasz! A virágfakasztó kikelet fuvallata közeledik. Duzzad és feslik a rügy. Ez az időszak, melyről oly találóan mondja Madách: „az egész természet mint egy nagy sziv szerelmétől dobog.\' Költészfttel teli a tavasz, de uem végtelen. Sona olyan könnyen meg nem hűlünk, mint ilyenkor. Igaz, hogy a meghűlés folytán fellépő köhögés, rekedség és hurut ma már köny-nyebben gyógyítható, mint régente. Kü-lui.ii- sikerrel használható ezen bajok ellen a Réthy csabai gyógyszerész által készített pemete czukorka. Gyermekeknek is adható. Kapható minden nagyobb gyógyszertárban.
CSARNOK.
c „Változatok.\'1
Az emberek legnagyobb része meg van.arról győződve, — hogy a kit megszeret, — az meg van szeretve, a kit barátságában részesít, abban bizhatik, — kinek őszinteségéről meg van győződve, kit hűnek ismert, soha tőle elválni, — irányában megváltozni nem birna, éne tűzbe menne, s szemben ugy, mint háta mögött egyforma marad hozzá Örökre Milyen jól eső érzed ez a meggyőződés, — milyen bántó, fájó. metsző a kiábrándulás. — Vannak az életben körülmények, melyek az egymás iránt legnagyobb szeretettel viseltető sziveket is elidegenítik, s midőn tudatára ébredt annak, hogy már nem tud ugy lelkesülni, s közöny váltotta fel az előbbi rajongást, s az ütötte fel tanyáját, az érzelmek hónába, — akkor siet kárpótolni ujabb barátsággal. . hogy feledtesse, miszerint nyomot hagyott lelkében a lelkiismeret vergődése. — s szeme előtt le-heg fenyegető dúlt arcza a lelkében megtört bará\'nak, — az elfeledettnek. Rosszul esik látni. Sajnálja is. de nem tehet róla, ez aztán a szánalom rongy fillére ! — a mely csak jobban íáj a sebnek. De hát ván-e mégis eset az ellenkezőre? .... hogy örömben, búban egy marad? — Ha a szerencse -szekerén följut egy a magasba utolérhetlen pelczra, s megőrzi szive szentélyéé barátai kedves vonásait, leheleten, hogy- fel ne lángoljon, s háttérbe ne szoruljon minden uj összeköttetés, — dehogy adná azt a kedves aiczot a világért sem. — mely a múltból mosolyg felé, — van mégis, ki nem félejt. s változást sorsa csak a külsőn okozott. — de nem lelkében. —¦ — Azért inkább emlékezni, mint feledni, — mert a gyarló emberi lény természetében van. hogy nagyon sok-zor arról emlékezik meg. a miről meg kellene feiedkezni, s nagyon sokszor arról feledkezik meg. a mire emlékezni legszentebb kötelesség volna.
Még nagyon átalakítják az embereket a szomorú csalódások, nagy rombolást keltenek, irtanak — letarolnak, szegény jó lélek, kire váratlan jön ez a nagy változás, arra oly szúró tövis az — melynek sebét, ha elmérgesedik, csak a halál gyógyítja be.
Szomorúan lengetie az ősziszél az iszalagot, minden egyébb kopár már, oiég a zörgő levelet is elsodorta, milyen változás van, a mióta erre jártam, madárdaltól zengett az illatos erdő, — mikor utolján elh<ladíam mellette. Most még a fészek is üres, kihalt minden, nem suttognak a levelek oly boldogan. — — Tehát semmi nem tart örökké, minden csak arra vall?.. Megkondul a kedves hívogató harang, egy ártatlan angyalért mondják el a misét. — uh ti drága mennyei lelkek, öleljétek közibétek. — Elhangzik az „ámen11, egy pár szorongatott "szívnek fájdalomtól kínos vergődése csaknem meghallatszik, — s lázas verése, miután imáit éghez emelte, megkönnyebbülve felsóhajt: Nyugodjál békében szivem gyöngye te! — A jó öreg szerzetes jóságos s szánó tekintetet vetett, s mintegy vigasztalásul feledtetni óhajtja a felújult fájdalmat, • — kedvesen vezetett el minden nevezetességhez, a kis mellékkápolna is sok csodálni valót rejt magában. — Végre könyvtárához vezetett, örülve a sok szép könyvnek, szórakozásbó\'. levettem egy könyvet. — abban lapozgatva, kedélyemnek megfelelő mondásokra leltem. — Oda jön a jó öreg ur s oly kedvességgel elvonja a könyvet, s bepakolja, hogy vigye — vigye!! jó lesz az szórakozásnak . .
Útközben eszembe jut, a czimet! a czimet! hadd tudjam, mit hozok magammal, — a borzadály egy neme
futott végig egész valómon, s ojra fülembe csengett: „vigyem!" — s a mit hoztam, annak czime : Halál! — — — Nagyon sokat változtatott rajtam ez a váratlan borzadály, átalakított, — ha megyek bárhova, nem kutatok könyvek után, nem tekintek bele, s nem kérdezem, mi a czime, — nehogy újra érezzem azt a kinos hatást, s ha egy könyvet megpillautok, — rögtön önkéntelen az a rémszó jut eszembe, (hogy szabaduljak attól a rósz hatástól?)
De azért -végig fogom olvasni, jöjjön a minek jönni kell, bizalmat helyezek a Mindenhatóba, hogy az a mulandóság, mely lépten-nyomon nyilvánul, melyről beszél folyton fú, fa, levél, virág, végzetes csak a legvégső korban legyen, a midőn már szívesen mondunk Isten hozzádot. s a midőn már nem borzadunk annak gondolatától, — hogy minden .elmúlik s megváltozik . . — Ugy legyen.
TRITOMÁ UVÁISU.
Előfizetési felhívás
„ZALAI KÖZLÖNY"
189-5. évi Il-ik évnegyedére. Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek Vlöfizetésök e számmal lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek.
Ár az eddigi Ápril—jun. évnegyedre 1 frt 25 kr. „ szept. félévre 2 . 50 „
„ decz. 3 negyedévre :> „ 75 , Hazatia^ tisztelettel
SZÉRK. ÉS KIADD.
Híre k.
\\
— Forlnyák Gyula aliáöor\'na.\'y ur a. honvédségi főparancsnok adlatuía Nagy-Kanizsára érkezett márcz. 2S-án az itteni honvéd ezred, megszemlélése szempontjából.
— Armbruszt Ximdor m. kir. hon-védszázatlos nyugalomba viss/.avonu\'ása. Ö cs. és apostoli királyi Felsége f. évi márczius hó 13 áu Bécsben kelt leg-Msöbh elhatározásával A rmbruszt Nándor nyugállományú századosnak a ez. őrnagyi jelleget, díjmentesen legkegyelmesebben adományozni és elrendelni méltóztatott, hogy neki a legfelsőbb megelégedés kifejezése tudtul adassék. — Ennek szelleméber. az őrnagy urnák az érdem érem (signum laudis) is adományoztatik. — E szerint az őrnagy ur oégy rendiéi birtokosa és pe-; dig ; a katonai érdem keieszt (hídi diszitménynye ), a hadi érem. a 40 évi tényleses szolgálat után őt megillető 11-ik oszt. szolgálati jelvény és a fenti — Üdvözöljük s miután városun&t. választotta állandó lakhelyül, "megelégedettséget s hosszú boldog életet ki-váuuuk.
— Jubileumi diszebédjét a Délzalai Takarékpénztár márc/. 25-éu dél-u:áu 2 órakor tarto;ta a „Polgári Euy-let" nagy termében 127 teritékkel, melyen nemcsak helybeliek de vidékiek is vettek rém. Gazdag, ebéd és kitűnő italok nagymennyisébe csakhamar derült kedélyre hangolta a vadára társaságot. A páholyokban s karzaton szép hölgykoszorú festői látványt nyújtott. — Az. első pohárköszöntést Kperjesy Sándor O Felsége s családjára mondotta, mit a társaság állva hallgatott. Hirschei Ede Alelnök Eperjesy Sándor jubilánsra. Rapoch Gyula szinte reá. Knortzer György tisztviselő társai nevében ha-sonlag, Símou Gábor tapintatosan a megyei jelenlevő főtisztviselőkre, Cser-tán Károly Nagy-Kanizsa jólétére. Eperjesy Béla Szabadkáról a jubiláló társulat alelnöke s igazgatósági tagjaira dr. Ruzicska Kálmán a hölgyekre és Eperjesyre, hogy e . városj nagykorát érje meg, — Györffy János a birói kárra, dr. Schwarz Adolf a város polgármesterére, Mikos táblai biró Eperjesyre, fci viszont a részvényesekre Svastits Károly az egyesületekre, Mi-kos biró ismét Eperjesy Bélára ürítették poharukat. Mondtak még pohár-köszöntést C-«ertan alispán, Plihál Ferencz, Kovács Károly, Thomka Endre sat. Emelkedett hangulatban történt a többi termekbe való átvonulás, hogy a nagyebédlő tánezteremmé alakíttassák át. — A díszebédet nagyszerűen sikerült tánczestély1 követte, melyen az első négyest 40 pár tánczolta. A díszebéd étlapja a következő volt : Étlap a délzalai takarékpénztár részvénytár-
saság 25 éves fenállásának alkalmából tekintetes Eperjesy Sándor intézeti eloök ur tiszteletére 1895. évi márcz. hó 25-éo rendezett társas-ebédhez. Leves : Fehér Carfiol, Barna soupe sántáé. Fogas asp:qu3 és tanár mártással, Vesepecsenye, madeira és szarvas gombával. Angol rostbo uf körözve.] Almás, és turó-i ré\'es. Pulyka vegyes saláta és cOBpoUal, Créme és créme szeletkék, Giardinetto, Fekete kávé. Borok : Ba-latoovidéki asztaó, Villányi, Badacsonyi rizling. Badacsonyi muskotály. Pezsgő.
— Az irodalmi eB müvfa^eti kör
bemutatkozó estélye f. hó 23 án tartatott meg a Polgári Egylet nagytermében. A kör buzgó és firadhatlan elnöke és titkárának valamint a kör egész választmányának már az egyesületnek csak néhány heti fennállása óta.* is sikerűit a műkedvelő közönséget tömöríteni és egy érdekes programra kifogástalan végrehajtását biztosítani. És ez éppen nem kis munka, ha meggondoljuk, hogy Kanizsán, bár ciak kis vidéki város, mégis vannak széthúzó elemek, melyek mintkji jó igyekezetet, bár fakadjon aí a legideálisabb talajból, megrotitani törekszenek. Közönségünk azonban, nem to rödve az ilyen áramlatokkal, mégis xszép szómban jelent meg. A kor dalárdája, melyet Sterneck Zsigmond kar-uaey dirigált, mindjárt -az. első számmal, a hymnussal, heriizonyitoíta. hőnyin ilyen kitűnő hanganyaggal rendelkezik. Tenori.-tái és basszistái bátran megállnák helyüket akármelyik operai karban. Azután egy főleg Sterneck növendékeiből, szervezett zenekar adta elő Lortzitig „Fegyverkovács*1 czimü operájának e»y részletét. A fiatalok tütes. Összevágó játékukkal nagy tetszést arattak. Szép hatást keltett Kéler Béla két zongorára szerzett nyitánya, melyet Bjftmenschein V.-né urnö. Grieszbach Gabriella kisasszony. Sterneck Zsigmond és Pollák Miksa urak játszottak. A kör érdemes elqöke Sümegi Kálmáo bolycö az üstökös körül cz.íFnü érdekfeszítő irodaiom törtéueti rajzát olvasta fel. Személyes viszonyát Tóth Edéhez, a „Falu rossza* szerzőjéhez és Cstky Gergelyhez, dráma irodalmunk e kiváló alakjához vá/.olta és sok becses adatot közölt e két író életéből, iróí műhelyéből és jelleméről. A fölolvasás mindvégig lekötötte a kö/.önség figyelmét, mely nem is fukarkodott a tapsokkal. Sterueck Ztigmo~hd művészies gordonka játéka közönségünk előtt már ismeretes. Hozzátesszük ínég hogy Sterneck ur ki ürmén volt disponálva és kü önösen saját szerzeményét a spanyol sze-renádot oly művészettel játszotta, hogy a közönséget\' eiragadta Pedig ez a mi közömégünk csakugyan a sok külföldi művésztől el van kényeztetve és éles kritikával vesz fel magába minden helyi produc iót Végül a dalárda éne-\' kelt még két pompás dalt,egyet Netzer-töl és V*egy magyar népdalt. Az es-téiyt a .zenekar „Lucia" egyveleggel zárta be. A bemutatkozás szépen sikerült és a közönsée ezután csak nagy érdeklődéssel ué/.bit a kör további inü ködése elé, melyet kúiöuösen a közönség jóakaratú pártfogása fog hatásosan előmozdítani.
— A DMzühii Takarékpénztár e
hó 25-én Eperjes y Sándor elnök elnöklete alatt, a részvényesek élénk érdeklődése mellett tartotta 25-ifc évi rendes közgyűlését — A jubiláris közgyűlés alkalmat szolgáltatott Epetc-. jessy Sandör igazgatósági elnök üuuep-lésére is, ki nemcsak alapitója. hanem 25 éven át gondozó atyja volt feeu intézetnek. A köz.»yülés fjlyatnábau k részvényesek párját ritkító módon adtak kifejezést törhetetlen bizalmuknak az intézeti elnök iránt, a mennyiben öt Hiraehel Ede alelnök indítványára egyhangúlag, nagy lelkesedé iseí örökös elnöknek választották meg. — A szü-kehb igazgatósig ragaszkodásának jeléül Uher Ödön fényképész, által megfestette az. elnök arczképéf, mely kitűnően sikerült olajfestmény a köz-gyü és folyamában lelepleztetvén, a tanácsterem tliszét fogja ké.;ezni. A te\'-jes igazgatóság értékes emlékiáfgyat nyújtott át, a tisztviselők pedig szintén Uher műterméből kikerült ^uilékképpel fejezték ki\' hálás tiszteletüket. Az alsó muraközi takarékpénztár 3 tagu kü\'-döttsége remek bekötésü üdvözlő iratot nyújtott át. — A kitüntető figyelemért Eperjesy elnök bensöségteljes köjzö-netet mondott. — Az 1894. évi Oizta-lék 1 tiz frcos arany és 11 forintban állapíttatott meg részvényenkint. — A 25 éves fennáilis emlékére 500 darab cs. és kir. arany alapítvány létesilteteit azon czélból, hogy innak és hozadékainak kamatjaiból idővel az esetleg létesítendő magyar tisztképző akadémiába egy ifjúnak felvétele bÍ2tositassék.
— A nagj katiiz-ai irodalmi és művészeti kör márczius 23-án tartott bemutató estélye alkalmából a kör zene-alapja javára a következők voltak szívesek (e-iülfizetni. Vidovícs Róku? 2 frt. Radó B. Béla 1 frt. Deutsch József 1 frt. Dr. Löke Emil 2 fit. Gríesbach Gabriella 1 frt. Milhofer Önön 1 frt. N. N. 2 frt.
\'Fiseal Lijos 1 frt. Főtiszt. Horváth Honor I frt Eben-spauger Leó 5 frr. N.N. 40 kr. Weismayer Márk 40 kr. X. Y. 3 frt 50 kr. Gruner Károly 2 írt -In- \' pammer Gyula í* frt. Az adományokért hálás köszönetét nyilvánítja a nagykanizsai irodalmi éi művészeti kör. m — Nagy-Kanizsára f. é. április hó 17-én 300 cs. és kir. 48. gyalogezred-beli póttartartalékoj vonul be 13 napi fegyvergyakorlatra.
— Nyilvános köszönet. Mindazon tisztelt helybeli és vidéki kartársaimoak. barátaimnak és jóakaróimnak, kik engem a félszázados orvostudori jubileumára
l személyesen, levél, vagy- sürgöny utján |. is üdvözletükkel megtiszteltek, ezennel > legmélyebb hálámat nyilvánítani el nem mulaszthattam. Nagy-Kanizsán, 1B95. ; márczius 27-én. Dr. Ditrichsteic.
— Közgyűlését a \'^nagykanizsai kereskedő ifjak önképíö egylete márczius 30-án este tartja meg saját helyiségében. Tárgysorozata: elnöki megnyitó, titkári
; évi ielentés, számvizsgáló és könyvtári bizottságok jeleptései, költségvetés megállapítása sat. Pénztári kimu\'atása 1134 frt 58 krt tesz, vagyona 2784 frt 25 kr. Tagjainak száma. Alapító 3. Tiszteletbeli 13 Rendes tagok U>G. Pártoló tagok száma 30.
— Sajtóhibák lapunk előző két azámá-! nak tárczarovatában a következők : A. 11.
j számban* romok megtekintésekébe-metlen győzelmes volt." a helyett „A romnaktmegtekintése kellemetlen, gyötrelmei volt." Továbbá: Ágyamban ezen eszméket forgatva : a helyett, agyamban ezen eszméket forgatva. A 12. számban pedig: .Elmerültiégéből halk kopogás Hallatszott,¦ a helyett, „elmerültségéböt halk kopogás riasztotta fel..
— Lapunk mai számához közeibeit eiőfizetőiuk részére mellékletül veszik Somogyi Károly SíiotárSulatának előleges színházi jelentését, mélyből látható, hogy a-jeles társulat april 14-éo Húsvét napján megkezdi előadásait Nagy-Kanizsán. A kitűnően szervezett elsőrangú szegedi színtársulat névsora s a műsorba felvet*, darabok cz ím jegyzéke olvasható. Felhívjuk a. t. közönség azi-* ves figyelmét.
— Dell vasút. Húsvét ünnepe alkalmával toiyó évi április hó 13-áo a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Budapest, Bé^-s, Fiume, Triest és Ve-lenczébe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek é« még azon kedvezményt nyújtják, hogy visszajövetkor ezen jegyekkel az utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. — Ezen jegyek kiadására és áraira nén\'e külön hirdetmények ad írtak ki, melyekben a vonatok, melyekhez, ezen rendkívül mérsékelt áru je gyek érvényesek. indulási idejükkel fel vannak említve.
Heti biztojsok e héten (apr 1 -6) a KisdednevelŐ Egyesület óvodaiban dr Fü\'öp Kázmérné és Komlóssy Kálmánné választmányi uroök.
— Heti felügyelő e héten (márcz: 31 — aprü 6t a nagykanizsai -önk. tűzoltó egylet öi tanyáján Fekete József főparancsnok! segéd tiszt ur.
Olvasóink ügyeimét különösen felhívjuk JONE L. asszony mai szamunkban közölt hirdetésere.
— Lapunk inul s,-urnához. „Hungária"
műtrágya, kétisav és vegyi ipar részvénytársaság prospektusa van mellékelve, amit külöitöse:i gazdaközönsegünk szíves figyelmébe ajánlunk. Képviselőség Nagy-Kanizsa és vidékére: Unger Ulmaiin Elek vaskereskedés.
— Hileninmi történet. Az Athe-naeiiT r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története" czimü tiz kötetes nagy munkának (milleiiiumi kiadás) tizenhatodik, tizenhetedik és tizen- . nyolezadik füzete most bocsáj tátott könyípiaezra. Ezekben a füzetekben Kuzsi\'nBzky Bálint folytatja a római korszakról szóló érdekes tanulmátiyát, a melyei a hazai olvasó kozöoség előtt máris nagy figyelmet keltett. A nagy gonddal és rendkívüli alapossággal megirt tanulmány ezekben a folytatásokban megismertet bennünket a római városi és községi szervezettel, a nemzetségi és. vallási viszonyokkal, majd tüzesen foglalkozik a római korsxaji fenmaradt emlékeivel é-t a római korszak negyedik századába vezet át benünket, melynek ismertetését a következő füzetekben folytatja. Ez a két füzet is tele van a római korszak emlékének szebbnél-szebb ábrázolásával. A 16 ik füzethez mümellék-
\\XX1T. KVFOÎ.TAW
ZALAI KÖZLÖNY
Jetül van hozzá csatolva .Magyarország térképe^a fontai uralom idejében,, ,Tra ]á\\\\us oszlopa Rómában", pompás féuy-Qypmáloaa:,de kétségkívül nagy érdeklődést fos kelteni az erdélyi Sarmize-»Wnz*-. helyén (Várhelyen) talált két romai mozaikkép, mely fényes szinkép-(ién van bemutatva. Ugyancsak e füze lekhez liiiiiiieliékletfil van csatolva Pan-uóníának l római korbeliPeutinger-féle térképe, mely -\'eddig & magyar munkákból hiányzott. Kz a három füzet oly gazdag a szöveg képekkel, hogy azok telsdrolását eiüital mellőznünk kell. Kgyes íü\'et ára;30 kr. Kapható minden hazáf könyvkereskedésben. Az Aihe-uaeum kiadó\'ársu\'at a milleniumi tör-
¦ léoet vevőinek kellemes meglepetést szerzett azzal, hogy a IS. füzethez .kedvezményes értékjegyeket\' mellékelt.
f melynek tulajdonosa tel hatalmazta tik, hogy a kitűnő szövege és fényes mellékletei állal .közkedveltségre és óriási e-terjedéste jutott .Közi Lexikont" két kötetbe díszesen kötve 16 írt helyett minden könyvárusnál 10 írtért veheti meg. ÁV Athenaeum ezen kedvezmény nyújtásával\' mintegy viszonozni óhajtjn azoü-tiagy és lelkes felkarolást] melyben áz \'egész,.magyar közönség a Milleniumi Történétet részesiti. A nitt első kötete, miot értesjiiühk, e hó 29-én jelent mec kötve, .a íiizetes kiadás vevői részére az l kötet a 21. füzeiben fog záródni és ugyanezen -füzetben kezdődik a 11. kötet. Arról: hogy"á füzetes kiadás vevői ne jussanak "drágábban az egéyz mü birtokába, mint- a kész kiitetek rendelőn a kiadóhivatal .uotidoskodni fos. vftiámíot arről is hogy az egér*, mü az elórajz értelmében. 200 füzetben zá-lódjék. *
Az Aíhetiaeum képes Irodalom -lörlénel^bül m<sgjeteot a 31-ik íüzet, három -ivén négy nágy.érdekü dolgozattal\':- Sebestyén -\'.Gyula befejezi „A nép-kőftészW • és- gyűjtői" czintü eredeti nyomokon\' járó tanulmányát, ezutta! különösen a gyűjtőkről szólva kritikai
^vizsgálattal: a legrégibb időktől egész ¦- napjainkig. A 2-ik czikkben Szász Ká-
* roly: „Tompa Mihíly" ról és költészetéről értekezik a költő és jőbarát meleg, tárgyilagos * hantiján. A harmadikban liied\' Frigyes „Peiöfij őr értekezik azzal aniiitjuan elemző kritikával, mely a szerző müveit mindig érdekessé teszi. A 4 ik cökkben" a szerkesztő Beöthy Zsolt : .Arany Jánost" méltatja. I\'t ínég csak
•a be vezetés, sj a költő gyermekkori van. de már\'e&hÖL is látható, hogy e tanulmány egyike lesz Beö hy legkitűnőbb essaiynek A gazdag tartalom megfelelő gazdagon van illusztrálva, a szövegképek közt: Erdélyi. Kriza Uenszlmann, Ipolyi. Tompa.\'Jtju . férn- és öregkori arczképe\\ Tomp íné, Petőfi szü\'ei Petőfinek három .egérdekesebb atczképe, egy napoi fia
- a költő rajza szerint, — Arany arcképe aHorovitz festménye után: továbbá a legrégibb közmondás-gyűjtemény czioi-lapj.i. Petőfi Helység kalapácsának c/.im-
I képe, a költő triász által megénekelt ,erdei lak", Tompa feketehegy] emléke es néValáirása, Petőfi szülő- s félegyházi lakóháza, a pipái főiskola. Erdőd vára. a szalont«i Csonkátorony (Petőfi rajza.) Külön me!lék!étekül: Bijzának „A ki rályra"" c. nevezetes költeményének és Kötvös budapesti érczszobrának hasonmásai vannaa a füzethez adva. íme-egyet leo füzetben 25 szövegbeli és 2 küiöu illusziráczió, mintegy megtetézése * gazdag tartalomnak! Valóbiti semmivel -em ajtulhatjuk jobban a befejezéséhez kó/eledő vádilat kitűnőségét, mintha azt
• mondjuk: tessék egy-egy füzetét át-Upotni! ¦
- —Megbízható gyógykezelés. Za v.irt emésztéssel ellátott egyének, ktk éjyágy; hiányban, felfúvódásban, gyomor-
¦" iíoresötfoti\' és rendetlen székelésben\'szenvednek, a „Moll-fele seidlitz por" használata, által rövid idő múlva visszanyerik egészségük\';!. Egy doboz ára 1 frt. Szét-kuldésnapoiita utánvétellel Moll A. gyógy Szerész, cs. és kif. udv. szállító által Bécs,
, TTuchlauben $. Vidék: gyógyszer tárakban határozottan Moll-félekészítmény ké-t"ei;dŐ az ö gyári jelvényével és aláírásával.
- Rövid hírek. Arany árkeletpótlék ápnl bóra 23°0 — Vasvármegye uj fő-iipáujának b^igtatás: ünnepélye áprii . Is-án lesz. — Ciobánczon őskori teme-P&t fedeztek fel. — A btlatontavi gőzhajózás nyeresége tavai 11.300 frt.
Vasúti menetrend. Kanizsa állomás.
Ki nyert?
Hnzás márcz. 23-án Bécs: 3G 1 26 10 47 Grácz: 67 39 20 11 14
Húzás márcz. 26-án Brüno: 26 7 2l 73 52
> Indulás Érkezés
& Kanizsára] K.iiizs&ra
3 L: 8 .= S [<a| S| «

jisz. v.i 4 42 regg. így. v. 5 331regg ,sz.v. 2 35 d. u. isz. v. 12 59| d. u. .•y. v. 12 20 éjjel |sz. v. 11 22 éjjel , v. v.! 6 üO, este; v. v.i 7 59 regg
Tw ;3Z.v. 6 05 regg.Uz.v. 3 42 regg. DGbi 87¦ v 2 05 d_Ui|l8Z>* i 34 d.u.
|SZ.Iván v.v. 5 15 d.u.lv.i. 8 ,04 regg. Bécs Ís7.v.!l245 éjjel isz.v. 10 1
¦ este
gy. v. 5 47 regg.; sz. v. 3 50jregg.j v.v. 10 — regg. sz. v. i 39 d
sz. v ; 2.—! d. u. sz v. 12 15 éjjel
Barcs
sz. v.i 2 25 d. u
v. v. [ 8 44 este gy.v.|l2 10 éjjel
v. v 9 40!regg sz.v.l 1 !26 d. u. sz.v.jll 34jéjjel
Felelős szerkesztő és kiadó : BAT0RF1 LiJOS.
JNTyllttéír.*)
Nyeri./.eljeni Bnstruhákra .alo keimet S frt tíö krt:íl 42 irt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussor- és Shantongs-Pongeés, v damint fekfle fehér, és színes Heiuif hei ;r selyem a\'> ártól 14 frt »\'>5 krig mererkint sima ciikos. kocztcázott, mintazoti. tlamasr.t. Stb (mim egy "240 knlóutiozö niinóst-f; ét ; 2(XK) szín .es mintixatban stb) postabér i és vámmentesen a bázhoz iziUitva es min-. tákat kiHd postatordultival: Hennebertj [ ií. ics kr udvari szállítói selyemipara ; Zürichben. Svájcában CiimzMt levelikre 10 | kros. levelező lapokra i kros bélyeg ragasK-taodó Magyar njeUen irt megrendelések pntitosaii ftintér.tetnek
. Vese, húgyhólyag\', lincjdara és kösz* eiiybantaltnak ellen, továbbá 3 e léijzó es emésztési szervek liurutos bán-
talmainil, orvosi tekintélyek által a LITUHIX-FORRAS
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz.
Húgyhajtó hatású!
Kellemes kV Eöutbi emeszíneíö:
Kapli.uö ásványvizkereskedési-kben és
gyógy szertárakban. A Salvator-forrás igrazgr. Kperjesen.
— Scháprlnflír Izsó helybeli borbély és fodrász koszom-let mond az ide való közönségnek, hogy Ói pártfogásában résztítette. miután az i . r- . iiteiii üzletet Tóth Lajos ismert borbély urnák | T JJ„nr_ átadta kéri a m l kanizskj kozónséget öt is pártfogásában részesíteni. A karnál. 1-járatig érvényesek
Budapesti elsőrangú gazdasági gépgyár ogyei és megbizha ó
g}W íi^yiiököt "Wl
legelőnyösebb feltételek mellett alkalmaz. Aján-latok - referenreiákkal pIIé-ttvéay-Iár.\'ulat* C7Ím almt Eckslein Bernát hirdetési irodájába Bu-úip:st. furds-ntcza 4 iotézeudök.
Hirdetések.
1050.tk. Érk. 1895. február 23.
Pótliirdetmóny.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint
ikkvi halóság közhirré teszi, miszerint
a Horváth Juliánná és társai oro>zionyi | lakos végrehajlátónak Németh József | orosztonyi lakos végrehajtást szenvedő . elleni 70 frt s jár iránti végrehajtási
ügyében 16l9.ftk.894. a. kibocsátott ; árverési liirdetméuyben az orosztoi.yi I flipereai" ügyvéd\' va«» ! 572. sz. tjkvben I. 60. és 436, hrsz. a. ¦ I foglalt ingatlanoknak Németh Józsefet I illető 23 részére 876 frt Kikiáltási ár-i bao Orosztony község házához IS95 | évi június hó 6-ik napjának délelőtti
*i E rovat alatt kózlöttekért t sé get a szerk.
I vállal felelô-
10 órájára kilüzött árverés az 1881. LX. tcz. 167. §-a alapján a csatlakozott végrehajtatok és pedig Zalamegve árva-tárának37 frt lOkr tök-39 frt30 kred-digi per és végrehajtási költség, Németh Erzse férj. .Balog Mihályné és Németh Juli gelspi lakó-toknak io frt 58 kr. tőke és 02 !Vt 80 kr. eddigi per éa végrehajtási költség — Vesztet Imre budapesti lakosnak 10 frt löke ét 7 frt 02 kr. eddigi költség. — az osztrák Phönix bizt. társaságnak 4 frt 31 kr. tőke. eunek 13S5. augusztus 15-tö\' járó G0i0 kamatai. 47 frt 37 kr. eddigi psr és vőgrehajtási költség, — a m. kir. államkincstárnak 161 frt 27 kr. hátralékos tőke ennek 1889. január l-fől járó 6öi0 kamatai. 6 frt G9 kr. végrehatási, 13 frt 75 kr. árverés kérelmi költség, — Sebest ény Lajos ügyvéd nagykanizsai lakosnak 60 frt 45 kr, töke. ennek 1891. juliuu 2-töl járó kamatai, 26 "frt 53 kr. eddigi per és végrehajtási költség, — továbbá ugyanannak 106 Irt 07 kr. töke, ennek 1891 juÜUs 2-től járó 6° „ kamatai. 22 frt 50 kr. per, 7 frt 10 kr. végrehajtás kérelmi. — mégis ugyanannak 88 frt 80 kr. töke ennek 1891, július 2-től járó 6°0 kamatai, 16 frt 7 5 kr. per. 7 frt 10 kr biztosítási végrehajtás kéielmí, 7 frt 10\' kr. kielégítési vbajtásikérelrai költség.
Szalmay József ügyvéd z.-egerszegi \'lakosnak 100 frt lőke. ennek 1890 márczius 4-töl járó 8"„ kamatai, 34 frt| 20 kr. eddigi per és végrehajtási költ | ség. — végre Remete Géza ügyvéd nagykanizsai lakó-.nak 22 Irt 20 kv tök*1, ennek 1892. augusztus hó 9-töl I járó 6% kamatai. 28 frt 55 kr. eddigi ; per és végrehajtási költ^é^böl álló kö ^ vetélésének kielégítése végeit is meg tartatni fog.
A kir. trvszék tkkvi hivatala Nagy\'Kanizsán, 1895 márczius 4-én.
GÓZONY. kir. ts\'zékí albiró.
6566\'lk. 895. sz.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részétől közhírré tétetik, hogy .dr. Boór Jenő ügyvéd soproni lakó< vhHJtalónak Péntek Klek vbajtást szenvedő szt-Üszlói lakos elleni ISI frt 50 kr. töke. ennek 1893. november 14-tŐl laró 6";,, kamatai. 16 frt 15 kr. per. 7 frt 40 kr. vhajiás kérelmi, 8 frt 95 kr. árverés kérelmi, ugy Péntek | Zsófi férj. Tuboly Gyuláóé csatlakozott : véírehajtittónak 9 frt 70 kr. hátralékos : költség, továbbá 67 * frt 25 kr. löke. ennek 1892. november :;0-lól járó 6J/0 j kamatai, 29 frt 60 kr. eddigi. 5 frt 70 : kr. jelenlegi és a még fölmerülendő ! költségek irínti vhajtási ügyében a | fentnevezeit kir. törvényszék területéhez tartozó a szt.-üszlói 111 sz. tkvben felvett ingatlannak Péntek Eleket illető, s 17S frtra becsült
11 % része, ugyanazon telekkönyvben f 1409 b hrsz. alalt foglalt ingatlannak
ugyanazt illető s 2 frt 20 krra becsült *|, része. — a sztliszlói 123 sz. tkvben | foglak 1 275 hrsz. inatlannak ugyan-jazt illető s 224 frtra becsült \'[j része, | — ugyanazon tkvben foglalt 1276 hrsz. 1 ingatlannak ugyanazt illető s 49 frtra j becsült \'jt része. — ugy a szentliszlói [126 sz. tjkvben foglaló f 335|a hrsz. 23 frtra, — ugyanazon 126 sz. tjkvben j foglaló t 335|4 hrsz. 150 fttra, — \\ ugyanazon 126 sz. tjkvben foglaló f 1338|4 hrsz. 80 írtra, — ugyanion 126 sz. tjkvben foglaló f 33817 hrsz^ 167 frira. — a szentliszt i 12S sá? tjkvben foglaló | 336^2d hrsz. 3« frtra. —végre ugyanazon 1ÍÍ8 sz. tjkben foglaíö f 338|Ga hrsz. 105 frtra becsült ingatlanok IS95. évi április hő 20. napjiui d. e. 10 órakor Szt.-Liszló község házánál dr. Boór Jenő soproni Simon Gábor nagykanizsai lakos helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1894. évi deczember hó 21. napján.
G ó Z Ü N Y kir. tszéki albiró.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsán a Kazinczy-utczábau 117S/979 számú ház szabad kézből et adandó, esetleg több évre bérbe adandó. Bővebb tudósítás
BUBIK NÁNDOR
kávésnál GYÖR-SZIGETBEN.
Az embernek nincs az
EGÉSZSÉG-
énéi drágább kincse, miért is ai. a ki uj vagy üdült
gyomor-, bél-, tiidö-v.mellbaj
valamint minden
ijf* belső bajban ~WS
és pétiig sárjrasap,székrekedés, hány-iii\'.-ir. szedQlés, ájolás. felböfÖtréH, aranyér, epetolulás- máj- es altesti bántalmak, véitolulás a lej- vagy szívhez kShóirés. nehéz lélegzés, rekedt sée, éjjeli izzadás, verkbpés, nyilalás. álmatlanság, szívdobogás,, .köszvény vagy OKnzban szenved, biztos sikert ér el az
Egészségi Regulator által-
Ara használati utasítással \'2 kor.Yl frti. Pottán küldve láda és fuvarlevélért 40 fillérrel t20 kr.) több.
Szétküldés a üdékre csakis a ..Hattyuhoz" cz. gyógyszertárból
Budapest, VI., Szabolca-ntexa, aá. sz.
I
fSi"«i ,„\'5 5 m
?S s s — g" a a L T \' "S - i. * h 2 ^ ™ w _
•lsH ^;^\'-&
i i- 5 g g. S ffi
E. H. Schulz, ^
ALTONA a/Elbe
Palniaille i\'. Felállíttatott 1864
Utánvétel és vám nélkül küldök PÖrkÖletleií, kávéi postázsákokb&n 4\\ kilo nettó. Merado. halványsárga fél kiló 80 kr. lilantagia Ceylon fél kiló 73 kr. Arany -láva, kaiöoosen finom , Ceyloni gyöngy „ * n
Cuba gyöngy (truss tbea
Souchong
ylon nagyszemti n Cuba különösen linoni
kekts zöld B Jáva zöld nagyszemü ,
és
, 2 i5
á . SO , Pecco öouchong-thea „ .. 1.54 „ Pecco virág ,. ., 3.30 ,.
, Alaira nettó fél kiló 2 30 | kiló 4 frt 2 kiló 7 67 4 knó 14 40
uaviar Urai ......2_ „ 37o .720 „
. ) KI,I ...... 1.85 ., 3.40 - „ 6.30
Kli[i],tische szárított haj lapos, fehér postacsomagban frt
Marinirozott tengeri nalák.
Ornaa kornna-szardioía Bismark hering egy postabontó 3 6Í»
dobozban t. postai hordócska 1 23 Angolna i i gelée kiválogatott, iial-rouladf! (RoUmop4) pikant vasltg darabok, egj p.-hordó ? C8
pomfumrAcrfaX - j.4j Kóver bering marinirozva 1.41
I orto :iO*Jtn^rkoc9Í posta minden posta állomásra Ausztrta-Magysrországon. Teljes árjegyzék ingyen és bérmentve ,*»¦ Minden á^ti garanlirozva legjobb és leglrissebb minőségben *Wi
13 50
12 „r
5461./ni 95.
Árverési hirdetmény.
Bagolasáncz alulírott elójárósága közhirré teszi, miszerint a volt úrbéres telekes gazdák ingatlanain gyakorolható vadászati jog 1895. évi augusztus 1-tól 1901. július 31-ig terjedő G évi időtartamra, — Bagolasáncz község birájának házánál 1895. évi április hó 18-án délután 2 órakor megtartandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 45 frt.
Az árverési feltételek a szentmiklósi körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt betekinthetők. s Bigolasáncz, 1895. márczius 29-én. Matolcti József körjzó. (P. H.) Kercsmarics János biró.
Pályázati hirdetmény,
Zalavármegye törvényhatósági, közutjainál rendszeresített nagykanizsai és csákicrnyai utbiztosi állások az 1890. évi I-ső t.czikk alapján a törvényhatósági közutak; műszaki szolgálatának szervezésére vonatkozólag alkotott szabályrendelet 31-ik cs következő gíi-ai értelmében betöltendők lévéiT>^ezen állásokra pályázat nyittatik.
Kzen állások mindéRikével 400 frt évi fizetés, 100 frt évi lakbér. 10 frt évi szertárbér, — 4 frt 80 kr. évi irodaátalány és kilométerenként kiépített utakon 3 frt 30 kr., — kiépítetlen utakon 1 frt C5 kr. évi utiátalány jár.
Felhivatnak mindazok, kik ezen állások egyikét elnyerni óhajtják, miszerint életkorukat, egészségi állapotukat, nyelv és szakismereteiket, erkölcsi magaviseletüket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat a — a közszolgálatban állók hivatali hatóságuk utján, közszolgálatban nem állók közvetlenül Svastits Benó főispán ur őméllóságához czimezve — nálam folyó évi április hó végéig annál"bizonyosabban adják he, mert később érkezett kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Az utbiztosi állások betöltésénél a kiszolgált altisztek ellátásáról szóló 1873. évi Il-ik t.-cz. határozmányai alkalmazást fognak nyerni.
A kinevezés egyelőre ideiglenes, véglegesítésnek csak az egy évi próbaidő és a szabályszerű vizsga síkeres letétele után van helye.
Zala Egerszegen, 1895. márczius 21 én.
Csertán Károly s. k, Zalavármegye alispánja.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö Z L Ö N Y.
1895 MÁRCZIUS 30-r
Krr.irti párisi gummi és hslhólytock S-
Domsáe es lóság tekintetében a kiváua\'-inakat is ielülmuljAk. tiírzstonként 1, 2, 3, 4 5 ... 1 éa S forintért Baut« »amor (rövid) .1 és 4 furiut. leptintíinabl\' uiilpVízivarsok 2, 3 4 és 8 frt;- Nöi óvszerek rrassft.utáo V íórint, Massiáí\'T tanár után \'1 írl r.O kr, daral\'ntitMÍ<^"![|\'-»íi\'"i\'iniok ít!. ri-szírle/rlt árjegyzék szerint Szelkillilés titoktartás mellett
REIF J. specialista Bécs.
I., Brandslatte 3
1
i\'iiktikns minttgyftjtenieny urak részért\' 5 írt Árjegyzék zart iinriiékl\'an ingyen es bérmentve
—:•>-<>-<>-:>-<>-< Valódi harzi
\' - —- i ¦ !¦¦ nemes énekesek.
Jóne L asszony, e öbb Maschke L asszony világhírü
szétküidesi és kiviteli üzletéből
ST -IN l>i; lír.JM. i Ham rendelhetők Magyar fs nemet nyeivii arje^yrékek es röp iratok szivesiégboi
Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán
ingyen kaphatok. ~W
Hirdetmény.
Korcsma és birtok bérbeadás betegség folytán.
Május hó 1 én bérbevelietu Körmendtől 10 perczvyi tlívolságra három országút találkozásamellett fekvő, élénk forgalommal biró . Hegyaífyai korcsma" a körülötteelte.r\'ál"\'32ltoldszántó-rété.t{egeiéibőlálló l/irtokkal, a hozzátartozó diszkeri\'. jégverem és 60ló számára éjiite.tt istálóvale.qyütt egymásután 3 évre — esetleg Örök áron is megvehető\' <i Je.itétele.k alulírottnál megtudhatók.
Körmend, JS9ö márczius hú 12-én
Maiko József tulajdonos
Keil Alajos-féle
Pad lózat-fénv máz
(Glasur)
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára 1 najpy paltrczk ára frt 1.35^ kr. — \\ kts piláczk ára CS kr.
Viaszk kenőcs Aranj-féjiymaz
legjobb és legegyszerűbb heeresztö-szer képkeretek fctb. bearauyozására keménypadlószámára,! köcsögáraGOkr. Kgy kis pjlac/.k ára 20 kr. Mindenkor kaphat^:
Fesselhofer Józsefnél^ Nagy-Kanizsán..
aria- * * czelli
Gyomor-
cseppek
ii.i^.\'WitleiK h\'.<\'j...L gyomor bajoknál, rrelkülä/rie.eller. es áttotánosán ismcrelcs
A „\\"íii\'u U-ié-,\'*-V Mm-N-i: étvágytalanság, gyomo.-gycngeiég. büzöi leheld, (cllujlsáij. savanyu, felöóffógés. hasmenés, loiiort-gés. felesleges, nyál ka kiválasztás, sárgáiig, undor és hánjás. i yomo\'gc\'cs -Ziikülés
ifjiájásrál. .< itK-jiyityi1«*ii a ^yi*uii>rtöl »/ariu;il<\'tt, gjornortulterr.eíéinél Ht-lekLfl ¦- i^M\'.tk.f., yilisíták. máibajok . - hámor-rttoidáliaáL •
Knilit. -kri fttir l»rxelll
jcj otllltt-f hi-|i|m\'k .iv.-t, kittiv
,.í I.Í:
¦uil:.,
Ku
tu kr.
Töröl* Hu il;i |»i.
m..jr>..i..rsziii:i iv. í gvrKfvszert; kin.lv utcza\'43 «.
A • . \'-.Ijivyet éü alaiia-t lUZetej^i l — -\'\'k inegli\'killlelll! tVik oh i\'-i •)(]-.• If
t»*«rk vl]\'..-;idt\'i. iii\'-lw-kiM-k iiurkulatiiri tóid kzalaX van raj::i-/tut n ki-s/iN a [..Írás. vai f. Hr.i.l. I ¦?..¦>, «uVuttnl
.V.,i...l,-;u\'.it IWtliyitMlll*.
A Káriaczelli gyomorcseppek valódiéi
ÜACV-KAXIZSAST I\'rágcr Béla .és He!tis I.ajos. BARCSON: Kölnit Sándor gyógyszerész uraknál
MOLL SE1DLITZ f Of?
a. védjegyét
Csak akkor valódia\'s. ha mindegyik doboz Moll
aláírását tünteti fel. -A Mo A. féle Seidütr-porok tartás fryógvhatása a [eemakacsabn gyonor- és al-testbántalmak. zyi nnrg.lres ayinmtrlirv, riigzatt székrekedés, májbániaiom. ver-tolulás. Lir.ui\\vr a Wskii \'i.li.\'/.ÍHli nói betegséaek i-llcii. i- jeles liáziszeruek évtizedek óta mindig aagyaiM\' t-l\'erje.lest szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeti doboznak I frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
? ? a ? o a a
rfVi O L L ¦• Fi L r.«F RA N C Mii
Csak akkor valódi.
czia borszesz és só net zott eredzti üveg a<"a 90 krajezár
iegvik
MOLL \\
v^lje
tfltlteti tel H
A. Moll- felirUit •.iinzattal \\air- zárva. A Molt-féle frao-miiit fajdalomcsiiiapitó bedárszölesi szer köszvény, - Egy >inc-
MollSalicyl szájvize,
fKualkatrénze: tn/olysaras szikié,) A miodennapi suíjlHZtiiasnal kiilánf«en fontos bármely kom gyermekek, mint fel-niittek í/amára; meri s/apiz titiiak t-.väl»iit é].^r\'gét i<izt.,.!U_i;i s egyaze.-sinirjd ómertogfájás ellen — Egy Moll A védjegyévé\' ellátott Üvej) ara: 60krajciar.
(C9U* Moll A
cs.
1 k il 1 il e
és kir.
udvari szállito aliai.
gyógyszerész,
líécs: I., ruchlauben íl. a/.,
Vidéki megrendelések naponta posiautanvét mellett teljesíttetnek
nktArakhan tessék határozottan MOLL A. aláírásával
\\ oagymosás mar nem oly borzasztó!
A sr.alt. sxei\'e<*Neii-Kx»|i|ii«n
hasznátntaval 100 db fehérnemű félnap alatt kifogás talán sz.éji és tisztára mnshatuuk — A rulis kétszer annyi íililig tartható, icint bármely mis xzappaDnál.
A szab. szerecsen-szappan
haszná\'atával a ruha csakVe^tyszer lesz mosva; nem mint mással 3 szór. kevésbbé kell keíe. vagy a kárté kony mosópor; mcgtakarlttatik az idő, tüzelőanyag és a ninnka.ro. ¦ .
Tökéletes árttfimatlanságát bizonyítja dr. Jolles Adolf cs. és kir törv. szakértő elismerő oklevele
Kapható minden nagyobb fftszerkereskedésben * fogyasztó üzletekben, ngysziute a bécsi I fogyasztó egyletben és az I bő bécsi háziasszonyok egylétét»"n Főraktár: Bécsben, I. Renncasse Nr. fi.
védjegyével ellátott készítményeket kérni.
aktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Addlf es Fia.

a a a a c u ? ? u u u
í s
u
u c
i
p
7
P11ISI DIVAT 1
^§5
%
é
a
m
a
ír
Legszebb magyar divatlap. Gyönyörű fény-nyömatu szines képek, szabásrajzok, kézimunkák, illusztrált regények stb.
csali ,Parisi Bi?at,; ParisiDiíaíePesiinirlíippaieiiD^
Ksy évre . . . 18 írt — kr.
Kel évre .
Negyedévre
8 frt 4 .
IVI .
Negyed évre
Mutatványszámokat kívánatra küld \'\'
a Pesti Hírlap és Párisi Divat kiadóhivatala
<. V.. Váczi körut 78. sz.
Innerebner A htm
Kttfét tivoli davéicz-szövet üzlet.
•j ii a a y o I) b s z é t k ii ] d é s i h áza j ó t á 11 ás sa I a va
ti\'roli darócz iLODEN
iiru tengeröitöny. esököpeny. felöltök, zubbony sat teljes nfazt* készülékeknek.
, i: x h a ii- Minta éi árjegyzék injryeu K i c S 1 n y li
oooooooooooooooooodoooooooöooo uooaooooooooooo
i
MAGYARORSZÁG.
TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI N&PIHP.
Felelős szerkesztő és lapiuiajdonos: HOLLO LAJOS dr.., ország
képvi
REGGEL az ország legtávolahb eso részeiben is már az olvasó kezeiben van.
!;s társadalmi tudósításaival :t
FŐVÁROSI LAPOK
politikai és szépirodalmi napilap.
Felelős szerkesztő :
Porzsolt Kálmán.
Kiadó-ttilajiionos :
Athenaeum részv. társ.
A család miuden tasj. megtalálja Wiine a roaja Orvasraínyat. A ltölgyelinek: a legjelesebb íróktól regény elbe«sé-lés; k<> einen.v sze.emes lárcza. tlívatludósitás, érdekes ajdonságrovat, karczolaték.\'Az uraknak: liecsüetes ma-war polfika. nlety ......den paritól teljesen független, leghitele,ehb értesülések, megvesztegelhetltai közgazdasági rovat.
Az összes napilapoktól eltérő uj szellem Megjelenik mindennap finom kiállításban.
Vasárnaponként külön meglepetés. \'- \'¦ Gyönyörű alttnalls Uluezraczlótt ! ! -mm
A Haíjarorszáff politikai, külgazdasági összes lapokat megelőzi.
A \'Hatr/yurországhőI a közönség már kora reggel .olvashatja az orszác-lO gyűlés\'tárgyalásait kioiériiő ajakban, az aznapi összes kül, .és. belföldi esetné-q nyékét, kimerítő, tőzsdei tudósitásokat stb. stb. \\f>
A Magyarország eddig -is tanújelét adta, hosty féifiits bátorsággal kü/diií az ország függetlenségéért és önállóságáért, ós szénibe száll minden korrnp Ír czitival és közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik. iO
A Magyarország fiiíigellen minden hatalomtól, niinden macáténlektól.o senkinek alárendelve nincs, s így. álláspomjtt nyiltan és egyenesen monirliatjn q ki bárkivel szemben. i q
A Magyarország ezen törekvéseiben a közönség résziről már eddig is\'f* nagy lániogaláslian részesú1. s igy mint á nyilvánosság és a közérdek orgánuma 2T folytonosan fejlődve\' és megerösödte áll jövőben i^ a közönség szolgálni iira.\'ö
A ..Magyarország" előfizetési ára:
!,n9*en ! !Ingyen
Az április hé elsejével belépő uj előfizetők (luinapos előfizetők is) ingyen kapják , városi Lopok* Jarsangi emlékét, mely az 189Ő iki Jarsang \'történetét tartalmazza összes- bálozó hölgyeinek névsorával.
le9
a .Fő-ország
Szerkesztőség : Vili ker.,
Fhg Sándor-utcza
¦J. az.
Kgész évre . Félévre . . Negyedévre . Egy hónapra
11 frt
kr.
SO 20
Kiadóhivatal :
IV. ker..
Rostely- utcza
A fürdőidény alkalmával a .Fővárosi Lapak- nyújtja a" legszdr-akoztatobb olvasmányokat A „Fővárosi Lapok* előfizetési ára:
Egy hora: I frt 20 kr, negyedévre 3 frt 50 Jtr. félévre 7 frt egész évre 14 frt
ke\' te" M^Z ZlVr"*"*1 " ft^°SJ \'\'aP°^ elMzeíáÍ 0,C3Ó1,bjn kaPÍák a Wohl Janka által szer készteti Magyar Bazár czimu remek heti d.vatlapot. mely a Föwosi Lapokkal együttesen előfizetve egy
negyedévre 5 frt.
JSFr Mf;\'lá;nr^™t levelezőlapon nyilvánított óhajra 8 napig ingyen eV bérmentve küld városi Lapok* kiadóhivatala bárkinek. "
o o o o o o
oooo
Fo-
C3zlrx».«3«ryaa!©r-«i.eri:
A „FŐVÁROSI LAPOK" kiadóhivatala. Budapest. Ferencziek-tere 3
szám.
o o
O
o o o
q
o o o o o o o o o o o o o a o o o
s-
o o o o o o o o n
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Ütgj-Kunizska.