Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.91 MB
2010-01-25 10:48:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
802
4334
Rövid leírás | Teljes leírás (262.28 KB)

Zalai Közlöny 1895 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A(,Y-KAfflZSA. 1895. április 6-án.
L
1-4-Ili sasétm.
Elofi a etem ár:
Igeu mi . . 5 frt — kr V! évre . -J frt fKt kr
XtTtvedéjr* ¦- . . I - frt \'J5 kr tytyeH v,,n: l(t kr.
. wiirVLt&skk
s imuden további torért .\'¦ kr. N.Vl LITERBEN ,-iit sorónkfut lO\'krt-rt vétetnek [fel.,Xincturi illeték minden egyes bir.h ii\'s. 30 kr. i :.
XXXIV. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
IA lap szellemi és anyagi részét iilcto minden közlemény Bátorfl Lajos szerkcsztö-kiadó "nevére ciimzítten Nagy-Kan izmára bérmentve intézendök.
|nérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
JKéziralok visszaueui Liildftitek.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Déizalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kisdedneveió egyesület* a „nagy-kanizsa* tanitói járáskor\', a .nagy-kanizsai k-resztéhy jótékony nőegylet-, „n.kamzsai izr. jótékony nőegylet-, ^szegények tápintézete«, a .katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
. HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ESTARTALMU HETILAP.
A tőzsde és a közönség.
\' (Vége).
A harmadik §. határozati javaslat, mely. fontosságánál fogva felül áll az előbbi két szakaszon — E S. a r é s 7, v é n y e k tőzsdei jegyzéséről és annak szig o r ii korlátairól e m-1 é iszik meg. . Ennélfogva csakis oly vállalatok íészvényei lehetnek határidőre a tőzsdén.. írathatók, egyszersmind hi-vaxalosan jegyezhetők, melynek részvénytőkéje legkevesebb S millió forintot képvisel. — E h a-X á r o z a t m á r f. é. május 1 - én 1 é p é 1 e t b e.
Hogy" minő visszaélések tőiténtek a részvények -cotirozása tekintetében, a/, nemcsak hogy Európa nagyobb tőzsdéin \'nem volt tapasztalható, hi-nem soha, se ¦ vo.lt az ilyenek jegyzése oly könnyedén megengedhetők, - .mint .\'éppen nálunk,
Fordultak elő esetek, hasonló eset . yan küszöbön mais! — hogy az alig megalakult részvénytársaságok, melynek njérlegeí -napvilágot sem - látták meg* egyszerűen a tőzsde tanácshoz fordultak-papírjaik jegyzése végett, amelyek meg is engedtettek, ha a rendes jegyzési dijak lefizetve válásiak. — H\'jgy csak rövid .legyek, itt. van az alakítandó újpesti villamos közúti vasúit, melynek részvénnyel aatózsdéii máris kézen forognak, annélkül, hogy a vasút már működnék, még kevésbbé annak elömun-•. kálatain dolgoznának. — Tessék most megmondani, minő osztalékot fog fizetni majd e vasut, hogyan fa^ja gyümölcsöztetni a befektetett tőkét ?
Tehát ezzel el lenne mondva az ügynek, egyik része.
Nem lesz érdektelen azonban —¦
j bár sokká! rövidebben — áttérni ; a tulajdonképpeni tárgyra a közön-i ség érdekeit illetőleg.
Joggal kérdezhetjük tehát, hol kutassuk már "most ama szakaszokat, melyek közónségüuk érdekeiben alkottattak, jobban mondva — még eddig nem hozattak ?
Okulatlan közönségünk könnyen hallgat szép szavakra és leginkább oda hajlik, ahol a reklámok hazáját görögtüzzel fényestfn kivilágítják! — Az ilyenek sorsa iegföbbnylre ott végződik, ahol a közönség ébersége ^kezdődik.
Egy év alatt csak három ilyen \\ görögtüz^el hullámzó, kecsegtető reklambajhászó. Löryy Győri, Er-nyei (folyt, köv ?) ^baiik és vá I t irh á z & k ?" vonták maguk felé a még könnyen hiszékeny közönség bizalmát, melynek tragikus vége lön.
Ki pótolja mindeme jelentékeny veszteséget ? — Hisz közönségünknek nincsen azzal absolute segítve, ha az ilyenek a vádlottat; padjára hurczoltatnak, a közönség ak...