Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.41 MB
2010-01-25 11:50:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
906
5903
Zalai Közlöny 1895 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
34. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\AGY-S.4XfZSA. 1895. szeptember 7-éa.
Előfizetési ár: Egész évre . . . 5 frt — ar Fél érre . . . . 2 frt 50 Jer Negyedévre . . . i frt 25 kr Egyet sz4m 10 kr. HIRDETÉSEK 15 hasábos petitsorbaa 7, másodszor ifi, ¦ lamden i„ kbbi torért S kr.:
NYILTTÉRBEN (petit soronként lü krért vétetnek! jtel. Kincstári il.rték minden egyen hirdetésért 30 kr. fizetendő 1
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXIV. évfolyam.
[A lap szelieni! él anyagi rétiét íilletö aiioáec köziemén? BátorB \\Lz)0» szerkeirtő-kiadó nevére ¦cziinzetten Nagy-Kanizsára, bér-| mentre intézendÓfc.
Beraeoteüen levelek nem fogad-Uinak el.
|Kéx(r»t«k TUauaem küldetitek
A nagykanizsai Sllpar-Testület", ,a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- és galambokiöakéntea tűzoltó-egylet*, a ^.n agy-kanizsai kisdedoevelő egyesölet\' a /nagy-kanizsai tanítói járáskör-, a wnagy-kauizsai k-resztéay jótékony nőegylet\', „n. kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a „katonai badastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k ül választmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES ÍARTAiMU HETILAP.
Fei^vác
Magyarország gazdakotönségéhez.
Az 1895. évi VIII t.-czaf. évi november hó 20 és 30-ika közt Magyarország területén általános mezőgazdasági statisztikai Összeírást rendelt el. Nemcsak a kormány óhajtása volt ez, hanem "lazánk gazda-közönségének is évek óta hangozta tott kívánsága.
A tengerentúli nagy gabonatermesztő országok versenye s a termények árának reodkivüii hanyatlása Európa -Bzerte, évről-évre nehezebbé teszi a mezőgazdaság helyzetét. Snlyosan érezzük mi is ezt a válságot s a kormány és a társadalom vállvetett erőfeszítésére van szükség, hogy meg-állhassnnk a mostani viszonyok között s megvethessük a mezőgazdaság ujabb virágzásának alapját.
De arraE hogy helyesen íüzzük ki a czélt 8 jól válaszszák meg az utakat és módokat a helyzet javítására, szükségünk van a hazai viszonyok és állapotok beható, alapos megismerésére, a mit azonban nem érhetünk el máskép, mint egy lelkiismeretes, pontos, részletes statisztikai összeírás segítségével.
Belátta ezí a mezőgazdasági érdekek minden igaz barátja és illetékes képviselője; belátták legkiválóbb gazdáink, belátták a gazdasági egyesületek, belátta a kormány. A törvényhozás pedigáldoz&totnem kímélve, pártkülönbség Délkai, ritka egyértemü-séggel szavazta meg a nagyterje-delmü adatgyűjtés és foglalkozás költségeit
Lesz-e haszna az áldozatnak ? Lesz-e sikere a fáradozásoknak? Az egyedül a gazdaközönségtől függi Ha a valóságnak teljesen megfelelő adatokat nyerünk, megvethetjük azt a biztos alapot, melyre nyugodtan építhetünk,
de ha a valóságtól eltérő, hamis adatok folynak be, nemcsak a sok költség, munka, fáradozás vesz kárba, hanem a magyar mezőgazdaság felvirágoztatásán fáradó hatóságok és szakkörök annak a veszélynek is ki \\ lesznek téve, hogy a valótlan adatoktól félrevezettetve, hasznos helyett káros-intézkedéseket tesznek.
Az adatok bevallásánál tehát legelső feltétel a teljes őszinteség. A titkolózással gazdaközönségünk csak magának ártana; olyanfonna volna ez, mintha a beteg azoD igyekeznék, hogy az orvos valahogy el ne találja baját, hanem egészen más betegség ellen gyógyítsa.
A tiszta valóságnak bevallásából senkire semmiféle kár vagy hátrány nem háramlik. Felkérem ennélfogva a hazai gazdaközönséget, hogy ha netalán itt-ott olyan balvélemények támadnának, hogy ez az Összeírás adóztatási czélból történik, világosítsák fel a tévelygőket és félrevezetetteket s magyarázzák meg, hogy ezek az adatok kizárólag a mezőgazdaság és a föld-mivelő nép érdekében gyűjtetnek; adóhivatalok, vagy más pénzügyi hatóságok még csak látni sem fogják ezeket; szóval a mezőgazdasági statisztikai összeirás nincs összekötve semmiféle adóztatási czéllal.
De felkérem gazdaközönségünket, ügyeljen arra is, nehogy egyesek tréfából vagy hiúságból valljanak be hamis adatokat s az ily kicsinyes, nevetséges emberi gyarlóságok meghiúsítsák a nagy, országos mű sikerét,
A mezőgazdasági statisztikai összeírás az egész, nagy gazdaközönség buzgó, tevékeny közreműködése nélkül eredményes nem lehet Az ország és saját érdekük egyaránt kívánja, hogy tegyenek meg minden lehetőt a munkálat érdekében, minden garáz-
dálkodó^ már jő előre tekintsen körű! figyelmesen gazdaságában, jegyezgesse fel, hogy mennyi földön gazdálkodik, mennyi és milyen gazdasági eszköze, házi állata, stb. van, hogy annak idején egész pontosan jelenthesse be az adatokat az összeíró ügynöknek.
Az egész összeirási munkálatban legfontosabb személy az összeíró ügynök. Kívánatos, hogy erre az igen fontos állásra a legintelligensebb gazdák, birtokosok vállalkoznak. Nem alázza ezzel meg magát senki, l\'_b\'yec bármily nagy nr, vagy előkelő személyiség. Sót dicsőséget szerez vele, mert polgári kötelességet hiven teljesíteni s osztály érdeket tisztes munkával szolgálni: .csak emelhet mindenkit a közbeeső.! és ben. Ne engedjék gazdáink, hogy összeíró Ügynökükül olyanok alkalmaztassanak, kik a föld -miveléshez csak alig értenek, vagy ha értenek is, nincsenek közvetlenül Összeforrva mezőgaaság érdekével. Az Öntevékenységre a legszebb alkalom kínálkozik mutassák meg gazdáink, hogy abban a nagy és fontos társadalmi osztályban, melyet Ók képviselnek, van elég közszellem, van elég értelmiség, van elég buzgóság s mikor saját javuk boldlog-ságuk forog szóban, nem állnak félre Összedugott kézzel.
A magyar gazdaközöségnek nemcsak hazafiságra, hanem saját jól felfogott érdekére hivatkozom s gazdáinkat a legelsőtől a legutolsóig teljes bizalommal kérem fel, hogy a mezőgazdasági statisztikai Összeirás nagy munkáját minden kitelhető módon támogatni, és előmozdítani szíveskedjenek.
Budapest, 1895. július 19 én.
GR. FE3TETITS ANDOR s. k.
ró\'dolveleaiigyi m. kir. miniszter.
A fSldroivelés ós gazdászat terén uralkodó nyomasztó helyzet okairól ós ezen keres állasét orvoslásáról.
.Több szem többét lát" tartja a régi közmondás. Ezec közmondás igazságából indulva ki, gyű tek össze Budapesten folyó év tavaszán hazánk bölcs és tudós férfiai az országnak minden részéből, hogy a mesei gazdáazatra, főid-mi velésre nyomasztólag ható válságos helyzet okait kutassák s mennyire lehet a bajt orvosolják a közvetlen és közvetve ható okok elhárításával.
Több év során keresztül észlelhető ama. jelenség, hogy a kis és nagy birtokosok nagy része küzd az elbukás árjával. Az sem szorult bizonyítékra, bogy\'» mit a földmives gazda termel, arra nincs vevő, vagy ha van is, caak potom árért veszt A búzának éppen fule ára van mint volt a 60-as és 70-es években, hasonlóul egyéb szemes gabonának sincs meg a kellő ára vagy a mennyibe a termelőnek került Ha a gazda felszámítja birtoka árainak berendezési és marha állományában levő tökének perczentjét és a termelésre fordított munkát és költséget, látni fogja, hogy terményei piaexi ára közel sem fedezi a kiadást mibe a termelőnek van. Ehhez járul még az állami és községi adók nagysága, mely a helyett, hogy szálna alább, évről-évre emelkedik Ily. körülmények között azután elmegy a földmives kedve, ba küzd is egy darab ideig a jobb jövő reményében az elbukással fenyegető ár ellen, de végre Íb a sok csalatkozás után türelméből ki fogyva, váltó ka t-v ál tokkal cserélve még maga sietteti\' a végbnkást.
Budapesten gyűlésezett gazdákból és szaktudósokból álió kongresszus a bajok főforrása: a gabona árak alássállá-siban taláita. A termények, különösen a buza olcsó árának fő okául pedig előizör a tul sok termelést, másodszor a külföldről, különösen Amerikából hozott bazára vetett csekély vámot tekintette, a túltermelés ellenében, a bol-terjesebb gazdálkodást ajánlta, a kül földrőli behozatal ellen pedig a magasabb vámokat.
Ez utóbbin segíteni nekünk nincs hatalmunk, nem is áll hatáskörünkben, mert a vámok emelése vagy szállítása
a kűl vagy szomszéd államokkal köl-CdönÖsea kötött szerződések otjáa történhetik, a bajnak ezen oldairóli orvoslása sí állam élén levő kormányférfiak kezében van. De a túltermelés & igy az olcsó ár elleni másik orvosi szer a gazdálkodásnak betterjesebb üzése már kezüakbea van. Fektessük gazdaságunkat tágasabb alapokra, nem egyedül gabna termelésre. A mit. termeitönk, ha lehet feldolgozva vigyük a piaezra. Különösen az állattenyésztésre fektessük a fősúlyt, azért gabonát csak annyit ter-measzQok mennyi házi fogyasztásra felmerül.
A felhozott két lényeges és közvetlen ható okokoa kbül vannak még közvetve ható okok is, melyek elhárítására a gazdaköző&ség van hivatva. Ugyanis gazda közöaaegünknek pártolnia kellene a hazai ipart s ne vásárolná a külföldi sokkai rosszabb anyagú és készítésű iparczikkeket "Kifejlődött már hazai gyáriparunk minden ága, hogy a külföldivel mindig és mindeoütt kiállja a versenyt különösen a gazdasági gépek készítése már oly nagy haladást tett, hogy honi gyártmányú gazdasági gé-psink az angol Schuttlevort nevü ezóg gyártmányaival mindig veraer^aznek. Mégis gazda közönségünk mellőzve a hazai gyártmányokat és készítményeket, a külföldinek adja az elsőséget. A sok közül csak egy példát hozok fel: hol találni kaszáknak alkalmasabb vasat, mint hazánkban és mi mégis külföld ön Gráccben vagy tudja az ég hol gyártott kaszákat vásároltunk, utazó ügynökök által százezer számban árusítva és magasabb árért, mint a bont készitményü kaszáknak rendes ára.
így áll a dolog egyébb bevásárlandó gazdasági és háztartást szerek és eszközök bevásárlásával is, különösen a ruha bevásárlásainál az olcsóbb ár sokszor megkísért bennünket hogy a honi termésű és készítésű ruhanemüeket, mi-ve! a honi iparosok jó anyagból nem vásáriiag, hanem jól készítvén, drágábbért árulják, mint a külföldről behozot-tat, ott hagyjuk az iparosnál s vesszük az olcsóbb, de rosszabb minőségű külföldit; feledjük, bogy az as áru drága, ha olcsóbb volt is, mely rósz anyagból készült. Oly régi a közmondás: .olcsó húsnak hig a leve," még is mennyiszer
T Á B H A,
A csók.
Irta: BÉLDÍ MIHÁLY.
(Vége.j
A szerelem, ha mondani valója van, legkészségesebben csókkal fejezi ki magái. --_
Szírből szivbe — csók az ut.--
A lopott csók akkor ízlik legjobban, ha Bzi7esen adják.
Wer aicht trinkt und wer nicht küssl, Der ist bő guf. wie todt (Goethe.)
J\'iiaje et je reoi pitir, J\'aime et je veox sonffrir,
me et pour oaiser, Je donnerais ma- v?e.
(Moaseí.j
A szó hazugság, a nyelv álom, de a csók él. — A jegygyűrűt, az ígéretet, az esküt visszakövetelhetjük, a csőkot soha. (Jókai.)
Die Matter kOtst ihr Kiad roll Stols, Es k&ast der Möach du teüge Hoii, Doch wenn der Knss ancfc dl eb so schailt, Du Bent itt i:iH, die l.-ippe kitt.
Ist du ein Kost ? n©ea mhea zwei so Brast an Brunt la heiml\'ch sQeser Liebeslsst, Wenn Wounenglot ihr Herz durcbdríngf, Die Líppen sneinander zvingt ¦ ist ein Kora !
Csók alatt csak az ajkra adott csó-
kot értem, a többiek vagy kevesebbet vagy többet jelentenek. (Béiot)
DreíKüBsegibí\'s, die ausdem Hímmel stammen: Znerst der Metterkusz, dann wenn entzackt Zwei Heraen rein in heilger Gint entflunmen, Und den der Tód &cf nnare Líppen drückt.
--— Jer hit körei egészen,
Nem illik azt kiáltani meréixen,. Nem értik azt meg ccak t snttogók-Hogy mi az é4», az ig&zi csók : Nincs abba jog, nincs akarat, se szándék. Nem csere az. áe kölcsönös ajándék, Szflli a perez, váratlan, hirtelen, Midőn egy szikra gyűjt kei födelén ; Édes a csók, ha alszik kedvesed, S mít önklat adna, lopv; elveszed ; Édes a csök, ht dnrezas ajakat Megrablaaz csókért, melyet b sem ad; Legédesb a ctók, ha minden azomjn tél A csókot adva csököt lopni vél ; Ha vagyat érzi csak, de nem jogát. Csak rennt vagy, a nem érzi azt, hogy ád; Ám ilyen csókot is százat terem Nam háyasüág, de édes szerelem; De *mií ennek if még mézet ád: Ha a világ, ez irigy, mostoha, Mint őrszem leskelődik rá a reád, S jöo egy perez, hogy érzed: most vagy soha t S a karban kar, az ajkra ajk repül, S minden erő, érzés az ajkba sjül. Mindenik első, ntolső mindenik. Mindenik csókol és csókoltatik. A vágy. mint bu;ár, amint vízbe ére, Leszáll pe pillanatnak fenekére Ú( egy rövidke pereiben mennyi kincs I Nem csök az hídd meg, ami tiltva nincs 1 (Doczy Laioa.)
A csók a legédesebb szájhagyomány.
(Temérdek.) A csókot gyakorold, ne magyarázd.
(Kiss József.)
IX. Csók probléma.
Egy heti lap egyszer pályadijat tűzött ki a következő (legalább is nem mindennapi) kérdés iegjobb verses megoldására: ,A CáókolásDél miért hunyjuk be a szeműnket?." — Száz meg száz szellemes válasz érkezett be a világ minden tájáról. Mielőtt kőzölnők\' a legjavát, előrebocsátjuk Heins, épp oly bájos, mint csíntalan, gyönyörű versét, amely bizonyára az Impulzust adta a téma fölvetésére:
Befogom a két szemét én
S csókolom az ajakát;
Ls azó\'a nem hagy békén.
Kérdi-ennek mély okit..
Késő esttni kora reggig Kardé* tárgya a dolog: „Miért fogod b» szememet, míg Ajakamat csókolod?\'\'
Nem mondom meg, fnresa kérdés t — Magam sem tudom okát — Befogom a két szemét és Csókolom az ajakát.--.--
A nyertes válasz a következő volt; A bibliában irca áll: Felebarátodat szeresd, Gyöngéinél, hibáinál Kéli, hogy szemet hunyj örömest I Ha\\két szerelmes ajka összeért. Hogy gyönge tudja mindegyik magáról: Egyet te érted, egyet magamért, — És nem csak egy, ^e mindkét szem les&ml
A győztes véleménynek nem egy versenytársa akadt a kővetkezők közül:
Okit könnyen meglelem : „Vakká tesz a szerelem.11
A szememet le mért csukom Ha ajkamon van ajaka ? Óhajtom, (ime megingom,) Bár volna akkor — éjszaka.
Aki ilyet kérdez, az az ember, Nem lehet a caókolisba mester-, Lecsukódik szemünk, mert a csók közben Lelkünk a hetedik égbe röppen, Magasabbra nem juthatunk már mi, De — a* örvényt nem akarjuk látni 1
A szem lezárni, amikor
Két szir egy csókban Összeforr.
Lz a szemérem diszkrét szenrhnnyáaa,
Hogy azt az intim ténykedést ne lássa.
Megvakul az rögtön, aki Meglátta az istenséget; Szememet azért bonyom be, Ha csókollak lányka téged ; Ott honolnak Ámor és a Grácziák szép arcodon, S trónjukhoz közeigní én csak Hányt szemmel bátorkodom. ¦ •
A szemzárás a csóknál azt jelenti: Óhajtom, hogy ne lássa meg senki. *
A csókoló pár mSködésQktŐI Jutalmul menti föl a szemeket: Pihenjetek! hü éberségtek Szerezte meg e drága perezoket. *
Mert álomnak hívé a csókot, A szeme enyhén iecsnkóeo\'v\'.. Hej édes ndv, ily égi kép Lehet-e alomnál egyéb ? I
;...*".
Ha szemem mia tárgyán nyugszik, Megoszlik a ügyelmcm, S nem lehet az édes raámcrt Oly teljesen élrezcem.
Szabadkáról Varazsd-Tepliczaiig és vissza.
Közli ás írta: Dr. FÁRNBK LÁSZLÓ.
Július hó első napjainak egyikén gyönyörű reggel volt A nap már elhagyta éjjeli nyugvóhelyét s a barmatköd, mely a földet, mint bűvös lepel leborítva tartá, felszabadította a gyöngéden takart természetet jótékony hatalma alól, a szeretetének zálogát az üde harmatot milliárd gyöngyök alakjában engedte Csíllámlani, a növények szálai s leveleire főzvén azokat, bogy szépségükben ragyogják tul a drágakövek legszebbikét L gyémántot, — s a láthatár fölé emelkedve éreztetni engedte azon meleget, mely a növényeket lankasztaoi, az embereket izzaeztant szokta, h fecskék, a légurai vidáman uszkászták át birodalmukat ezer vonalon kérésziül s a pacsirták légbe emelkedve báJ03 caicser-géssel dicsérték a természet alkotóját.
Gyönyör volt szemlélni az alkotás ezen remekeit
Reggeli négy óra ötven perez volt, s a szabadkai vasúti indóház jelző harangja háromszor csendült meg indulás jeléül, hogy a Zombor irányába utazókát a gőz szárny ai n tovább röp i tse; mindenkit oda, a hová acándéka volt
E napon szokatlanul számosan voltak az utasok.
Július bőnap az, melyben miadon ember vágyik valamerre utazni s melegnek tartott lakhelyét néhány hétre üdébbet cserélni feL A hivatalnokok
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
Z
ALAI KÖZLÖNY *
1895. SZEPTEM3EB 7-éu.
vettünk, ollene. Már hogy is adhatná ai a külföld: gyáros vagy iparos készítményét, olcsóbbért, mint r. hasai, kinek nem kell ¦L nyers anyagot külföldre! hozatni, míg a kfllíöldi gyárosnak nyers anyagot hazánkból keli hozatni, ha jó volna, tehát csak azon okból adhatja olcsóbbért, mert rosszabb anyagból dolgozik. Igaz ugyan, .hogy honi iparosaink közül is sokan eltanulták az amerikaiaktól a rec-iamcsinálást s vele együtt azon elvet, mennél többet és minél olcsóbbért lenen van azután, hogy hazai iparosainknak jobbjai, kik a jó anyagból jó kéazi-tésQ munkát állítanak ki. mégis készítményeikre vevót nem találnak, abba hagyják a mesterséget még elég jókor, tőkejos: megmentett részén földbirtokot vásárolnak g mezei gszdátkodást űznek, vagy pedig beállnak vasúti őrnek a hazai ipar fejlődésének nagy hátrányéra, pedig azámtakn üy példák adják sió magukat ar életben.
Igy száll alá belföldi fogyasztóink száma a kivitel is csekély, mert a magyar föld termetté gabonát az Amerikából és Romániából jött gabona szőritj* le az európai gabona piaczokról — s igy következett be a jelen válságos helyzet is, hogy a földmives nem bir túladni illó érért termékein. Pártoljuk tehát a hazai iparunkat azzal, hogy bevásárlásainknál i hazai készítménynek és gyártmánynak i,.: i-c elsőséget adunk s s külföldét pedig mellőztök. Ke cseréljük fel nemzeti viseletünket a külföldiek utánzása kedvébői, maradjon meg a magyar em-beí a ködmen.. Buba és bundánál, ne adja o<Ja a tubái Köpenyért, nadrágot panta-ióért
E most eiőszámláltakkal csak közvetve einelbetjök földmivelési érdekeinket, de hogy minden lehetőt tegyünk meg gazdasági állapotunk javításáért, különösen igyekezsSnk gazdaságunkat ngyrenddzni be, hogy az minél löbb jövödelmet hozzon. Ezt a czéH pedig csak ugy érjQk sl, ha gazdálkodásunkat míné! szélesebb, tágasabb ii biztosabb alapra fektetjük..
Sok ága van a mezei gazdászatnak, melyekben a szorgalmas és ügyes gazdának jártasnak kell lenni, vagy egyiken, vagy másikon, vagy többet Í3 összefoglalva megalapítja szerencséjét: gazdasági növény termelés, gyümölcs termelés, szőlömivelés, konyhakertéízet, állattenyésztés. Hogy melyik ágára fektessük a fősúlyt, azt a közeli viszonyok határozzák meg
Épen ezen czélből. hogy az ország minden egyes vidékére adhassanak gazdasági egyesületek körei intéző, a földműves közönségnek a vidék talajminő-ségü természeti, népesedési és forgalmi viszonyainak legjobban megfelelő gazda Bági üzemterveket, a fővárosban tartott gazda koDgr&Bus indítványozásából egy általános gazdasági statisztikai összeírás fcf még ezen folyó évi október havában megtörténni.
Ezen összeírásnak teendője leend a a gazdaságra vonatkozó minden észlelhető viszonyokat összeírni, termékeny séget, talajminőséget, munkások napi bérét, haszon állatok, 10, szarvasmarha, jah, sertvés és baromfi mennyiségét ezen állatok után várható tiszta hasznot számarányba. Ezen összeírásból mint egy tükörből fog- kitűnni az országnak bármelyik részén miben van böiég és mi-
egéiz évi óriási fárasztó munkájuk után, mely testet és lelket egyaránt ellankaszt,
— kiérdemelt néhány napi szabidságu-kat élvezendők, különféle irányban távoznak munkásságuk helyéről, hogy kipihenve s visszatérve újra hozzáfogjanak azon manka folytatásához, melyet & nagy közönség érdekében feladatul vállaltak el; a tőkepénzesek megszokásból, gyakran unalomból szeretnek ilyenkor fürdőkre menni, vagy hűvösebb, enyhébb levegőt keresni, hogy a fák édes árnyában vagy a fellegekbe magasló hegyek szomszédságában óva legyenek a forró napok tikkasztó melegétől/Mindenki siet, iparkodik, még azok is, kiknek anyagi körülményei ezt ke vésbé engedik meg.
Divat ez mostanában; a ki vagy utazni, vagy hűvös éghajlatot keresni, vagy fürdőt látogatni nem menne, még azon veszélynek vélné magát kitéve tenni,
— természetesen mások előtt, — hogy nincs miből. Pedig ez nagy baj, b ezen ok a mai világban amily sok helyen, azaz sokaknál valóban fenforog, ép oly sokan vannak azok, kik feszélyezve éreznék magukat mások.előtt, azok előtt kivált, kik előtt mutatni kivannak, — ha megerőltetésük daczára is sem haladnának az árral, mely gyakran még a jobbakat is magával sodortatja. Mert a korral haladni kell, s a korral való halad-;.-, ám manapság az, ha, a nyári idényt\'ntazásra vagy fürdőzésre használjuk, és vannak, — kivált hölgyek,
— kik szerencsétleneknek vélnék ma-
ben van szükség, a találkozó hiányokat, bajokat csak Így lehet majd gyökeresen orvosolni- De ezen összeg csak ugy lesz használható, csak ugy várható, hogy Üdvös intézkedések eszközölhetők leszúek, ha gazda közönség is meg tesz a maga részéről annyit, hogy az összeíró bizottságnak a kérdő pontokra a valósággal megegyező vallomást éd.
PATAKI GÉZA.
csarnok:.
H.-Kanizsa a szabadságharcz alatt
1849-ben. Irta CSER JÓZSEF.
(Folytatás.)
Az utolsó Örömnapok.
A nem szeretett idegenek eltávozása titán beálltak ismét a mozgaU L*as napok. A magyarok gyózedelmei fölvillanyozták a jó. kedvet. Mindenki azokról beszélt, a legjobbat remélte é3 óhajtva várták a győztes hadsereget. Folyt a tervezgetés, hogyan fogadják a hősöket, ha Kanizsára jőnek ?
Most már őrömmel olvasták a falakra ragasztott - kiáltványt, mely igy kezdődött:
Budavár a mieok!
Ma reggeli 7 órakor vette be Görgei tábornok dicső hadseregével. Az osztrák zsoldosok keményen védelmezték a várat, de a magyar vitézségnek végre engedői voltak kénytelenek.
Hentzi osztrák tábornok s várparancsnok halálos sebben\'fekszik őrizet alatt.
örvendj magyarnép, de el ne bizd magad, hanem készülj ujabb csatákra, hogy aj győzelmeket és végdia-dalt arass!
Éljen a haza!
Budapesten, máj. 21-én 1849.
Hajnik Pál, középponti rendőri igazgató. Irányi Dániel, budapesti teljhat. kormány biztos.
Pünkösdre megjőet Csertán Sándor, kormánybiztos ós a városház erkélyéről lelkesítő beszédet tartott. Kezdte a 48-dik évi márcziusi napokon, s elmondta ez év nevezetes eseményeit; leirta a téli szomorú időket, g az ezekre következő dicső napokat. A hős honvédek fényes győzelmeit, s az elbizakodott ellenség csúfos fu tását. Buzdította a népet hazaszere tétre, egyetértésre, kitartásra mert csak igy lehet a hazát megmenteni. A föllelkesült hallgatók sQrü éljenzéssel fogadták a buzditó beszédet. Este fényes kivilágítást rendeztek.
A csáktornyai születésű Gáspárics Márk, sxL. Ferencz-rendi szerzetes, a maraköziek kedvelt embere rs eljött Kanizsára buzdítani. A városház erkélyéről szólott az összegyűlt népnek. Ügyes népszónok volt. Tudott a nép nyelvén beszélni. Mikor az ellenséget az ő szokása szerént lefestette, a nagy közönség nevetésre fakadt és mondta, de már ilyenektől csak nem félünk 1
Gáspárics^ mindvégig tántoríthatlak\'nive ?olt a magyar Ügynek. A niuraközieket is folyton erre buzdította. Különösen Perlakon, a templom előtt tartotta legtöbb lelkesítő beszédét^ ahol jelenleg szoborral van megörökítve emléke. — Muraközben Önkénteseket is toborzott a magyarseregbe. Ezekért és a hazának más terén is tett szolgálataiért, az elnyomatás gyászos korszakában, 1853 évi szept. 2-án Pozsonyban kötéllel kivégezték.
Megkezdődött az ujoncz-állitás, azonkívül zeneszóval jártak a tobor-zók is a városban. Olyan nagy volt a lelkesedés, hogy a 12—13 éves gyermekek is be akartak állni. A kifejlettebb 14 —15 éves fiukat, hosszas rimánkodásrá be is vették. Ép kéz-láb fiatal ember nem is méhetett végig a piaezon, hogy az áruin asszonyok rá ne szóltak volna. — .Nézzétek! ez is itthon lopja a napot, más jóravaló férfi elment a háborúba, ez meg itthon támogatja a tűzhelyt!" — Ilyen és mésefféle dicséretben- részesült a háború kerülő ! Nem is maradt vissza a jóravaló fiatal ember, hanem ment yídni a hazát.
Még a gyengéd nőket is elragadta a hazaszeretet! Konvédrahát öltve küzdtek a honért. Kálmán nevü kanizsai nőhonvédet jól ismerték, ki egy lábát elvesztve, áldozott a hazáért.
Somogyban Noszlopi Gáspár kormánybiztos szervezte a honvédelmet. E czélra a kanizsai sóházban Összegyűlt pénzért egy hadnagyot és négy honvédet küldött. A hirtelen elmene kült ellenségnek visszamaradt néhány száz pár bakancsát és más holmiját is Somogyba vitette.
A függetlenség kimondása következtében, ez idő tájban a nemzeti rózsát a vörös rózsa kezdte fölváltani.
Magyarország maholnap ugy is köztársaság lesz — mondták — viseljük hát a vörös rózsát!"
Mi persze terveztünk, de a muszka
tfépj&lkelés. — Az elUnség visszajÖ.
A megszökött ellenséget nem akarták többé rissziereszteni, azért a nemzetőrök, egy csapat fiatal bonvéd, Csontos Sándor kapitány vadász csapata és a pandúrok egy része elálltak a Mnravonalt. A védelem vezetésével Salamon Zsigmond századost bízták meg.
Júliusig nem is kísérletté meg »z áttörést az ellenség, de mikor a muszka mar bejött, s a vérengző Haynau is negyvenezerrel az országban volt: ezek is vérszemet kaptak és erőszakolni kezdték a Murán az átjAvetelt
A vármegye népfölkelést hirdetett. Nagy csapatokban jöttek a fölkelők, s némelyik csapatot maga a falu papja vezette. Jött még mintegy két száz, többnyire ujoncz honvéd, 10--15 lovassal. Magokkal hozták a balatoni gőzös két kis ágyúját is. De mindez kevés volt. — A városháznál késő éjig is folyt a tanácskozás, tervezgetés. A honvédek vezetője kijelentette, hogy kevés lőszerük van, s az eddig összegyűlt, mindössze sem sok erővel az ellenségnek jól fölszerelt és ágyukkal ellátott seregét vissza nem tarthatja. Míg itt folyt a tanácskozás, tervezgetés, addig az. ellenség egy sötét éjjel Letenyénél a Murán áttört. A meglepett magyarok sietve Kanizsára húzódtak Legutolján jöttek Csontos vadászai. A kanizsai nemzetőrök elrakták fegyvereiket; az idegenek haza siettek. A vadász csapat legutolján távozott.
Az ellenség Pólát*) fölgyújtotta és másnap Knezevics ezredes vezérlete alatt hat ágyúval a kanizsai réten tábort ütött. A következő napokban az ezredes 40—50 főnyi őrséggel az urasági lakba vonult. Hogy pedig a . magyarok Somogyból váratlanul meg ne rohanják, Sánoz felé gyalog őröket állított. Ez időtől fogva Kanizsa nem szabadult meg többé az ellen ségtóL
(Folytatása következik.)
Tudnivalók.
Hirdetmény; A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóságnak 19862—X. 895. szám alatt kibocsájtott rendelete folytán hivatkozással az 1392 évi XV. tcz. 3. §. illetőleg annak végrehajtása iránt 1892. évi 51015. szám alatt kibocsájtott utasilás 25. és 26 §-aira, — házi szükségletre szánt borkészletnek kedvezményes boritaladó tétel alá vonása tekintetében nyújtóit kedvezmény elérhetése végett a házi fogyasztásra Bzánt saját terméső boraiknak bejelentésére
*j Falu Kanizsa és Letenye közt.
a határidő folyó évi szeptember hó 15-ére tüzetett ki. Ha azonban a szüret .előbb megkezdődnék, akkor a szüret megkezdése- .napjáig jelenthető csak be. Ez szerint tehát a bejelentések, na a szüret szeptember 15. utáei időben kezdődnék is, a bejelentés legkésőbb f. évi szeptember 15-ig megteendő, mert azon kedvezmény, hogy a szőilőagazdák házi fogyasztásra szánt saját termésű boraikat a törvényben kitűzött szeptember 15. határidő lejárta után is legkésőbb a szüret megkezdéséig jogérvényesen bejelenthetik, — már szabályozást nyert a „Lndapesti Közlöny" 1892. évi 190. számában közzétett „Hirdetményben, melynek 2 ik pontja szerint az 1892. XV. tcz- végrehajtása iránt 1892. évi 50015. számú utasítás 2.6- §. értelmében a bejelentés határideje szeptember 15-ike és ha a szüret előbb kezdődnék, a szüret megkezdésének napja tűzetik ki. Felhivatnak teSát mindazon szőlősgazdák, kik saját bortermésüket házi szükségletre szánták, aztvárosi adóhivatalnál a fenti határidőig bejelenteni el ne mulasszák, mert a későbbi bejelentések a fent hivatkozott tőrvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott utasítás értelmében tekintetbe vétetni nem fognak. N.-Kanizsán, 1895. augusztus 22. A városi tanács.
Hirdetmény. A nagy-kanizsai kir. törvényszék elnöke a hatásköre alá tartozó hivatalok számára az 1896. ér folyamán szCkséges mintegy 250 rizsma iró-, italó-és csomagoló papir, különféle irodai szerek, mintegy. 660 köbméter első osztályú bükfa és 450 (560 gramm) csomag fagygyugyertya szállítása iránt pályázatot hirdet. A fa- és papirszállitás tárgyában az árlejtési tárgyalás f. ó. szeptember hó 16 án, a fagygyugyertya szállítása tárgyában pedig u, a., hó 17-én fog meg-tarlatni a fönntemlitett kir. törvényszék irodaigazgatójának hivatalos helyiségé-bán. Mitől az érdekeltek oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az árlejtés föltételei a tőrvényszéki irodaigazgatónál az árlejtés napjáig, mindennap délelőtt 9—12 és d. u. 3—5 óra közt megtekinthetők. Sopron, 1895. évi augusztus havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hirdetmény. A „Magyar kereskedelmi csarnok" „Magyar tudakozódó és iueas-so-egyletet* alakított. Minthogy ezen intézmény fennállása és sikeres működése főkép a kereskedők érdekét képezi, fölkérjük a t. kereskedő köröket, hogy ezen egylet kötelékébe belépni, esetleges kérdezősködéseit elintézni szíveskedjenek, továbbá, hogy tudakozódásaiknál és követeléseik behajtásánál lehetőleg ezen intézményt vegyék igénybe. Sopron, 1895 évi augusztus havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hirdetmény. A közös külügyminiszter ur az érdekelt körök közelebbi tájékoztatása czéíjábóf rendszeresen egybeállította azon szabályokat, m melyek a konzulátusaink által kereskedelmi érdekeink előmozdítása körül kifejtendő közreműködésüknél követendő eljárást szabályozzák. Mire az érdekelt kórok figyelmét oly megjegyzéssel van sz-ren-csénk fölbivoi, hogy a gyűjteménynek ki viteli kereskedelmünket közelebbről ér-
Fotytatás a mellákloten.
gukat, ha ezen ma már átalánosan elfogadott, divatos sportból kimaradnának.
Az orvotok vannak ilyenkor kelep-czében. Már kora tavaszszal, sőt némely helyen télen kezdődik a panasz különféle gyengélkedésekről hol a háziasszony, hol a felserdült, — legtöbbször a több tavaszt is megért leánykák részéről, hogy levegő változtatásra van szükségük, s hogy ez elkerülhetetlen, ennek meg kell lenni, az orvos kötelességében áll azt tanácsolni, s ez fontoskodó arcz-czal elő is terjeszti a családfőnek az elhalaszthatlan kúrát, mert különben biztos lehet benne, hogy tapintatlan, hanyag sőt értelmetlen is, s ez esetben biztos kilátása lehet, hogy más, tapasztaltabb, szorgalmasabb, értelmesebb házi orvosról fognak gondoskodni. Komoly arezot vág tehát a háziorvos, és keresi az alkalm»t, hogy a családfővel négyszem között beszélhessen s lelkiismeretesen meggyőzi őt és rábeszéli, hogy a szenvedőket meg ne lossza az egyetlen gyógymódtól, — a levegő változtatás, esetleg egy speczialis fürdő használatától, melyet természetesen előbb a pa-tiensektöl tudott ki, misként nem lett volna eléggé figyelmes háziorvos.
Ámde ilynemű kérdések lelkiismeretes elintézésénél egy okos és értelmes háziorvos sem mulasztja el kötelességét, « i*J joggal számithat reá. — hogy a szenvedők elismerésével s hálájával is, találko?ik. — Méltán ii tsiálkozhatik mert bizony gyakran megesik, hogy a vélemény kijelentésekor lelkiismerete
többet szenvedett, mint kikért azt feláldozni észszerűnek tartotta.
De hát ki gondol ezzel? Az okos orvos saját érdekét nézi, az elutazan-dók a szórakozás Örömeitől vannak előre elragadtatva, s a családfő ? boldog hogy övéiért áldozatot hozhat. Egyébiránt ez már máfi kérdés, az az ó dolga, azzal nem törődik senki. Igy teszi ezt más is.
No de menjünk tovább utunkon, mert a vonat mégis csak megindult, s egyenletes zakatolás mellett haladt s röpítette az utasokat előre, a czéi felé. — Sokan voltak rajta a fentebbi mintabetegek közül, de voltsk olyanok ia. kiknél ily ferdeség nem fordult elő, S a társaság vidáman utazott eltelve az utazás élményével, s a czél gyönyöreivel.
Utam ctélpootja Varazsd Toplitza volt, ezen régi, már a rómaiak idejében is nevezetes késes fürdő. A délfelé emelkedő nap forróan sütött s a vasúti czellák „naptól átmelegedett oldalai tüz-sugarakat löveitek. De azért szép volt &7 ut, vidám volt a társaság, s látványosság sem . hiányzott, kivált Gombos állomás mellett, hol az egész vonatot egy gőzkomp vitte át 4 Dunán; majd később, midőn Boszna-Bródot elhagyva már szép fekvésű hegyek kezdették koronájukat előtüntetni, s a változatos uton egyszer csak, feltűnt ugy esti hét óra tájban egy magas, kékesszinü hegy, s ennek oldalán Horvátország fővárosa Zágráb.
Igen, Zágráb 1 L fiatal főt áros, mely hivatva, van egykor nagygyá is lenni,
mert még nem nagy, de külsője biztonságot nyújt jövendő nagyságáról. Itt összpontosul Horvátország kincse vagyonban, szépségben. ízlésben és minden egyébben w, a mi a jóslatot felőle igazolja. ízlés a szép. építészetben, terei és utczái a rendezte be:* .arra mutatnak, hogy népb őrömmel hoz áldozatot a főváros hírnevéért, s ha még az itt levő horvát hölgyek feltűnő szépségét, elegantiáját, öltözési ízlését, megjelenésükben a- bájt is figyelembe vesszük, el kell ismernünk, hogy ott időzni, s néhány napot a város különféle szépségeinek is megtekintésére fordítani, — nem kevés gyönyört okoz.
Zágráb, Horvátországnak ezen szép és fiatal fővárosa hasonlít egy viruló leányhoz, kinek természetes bájait emeli még a külső fény és pompa is.
A város egyik oldalával a mögötte levő elég magas és termékeny, szép villákkal szegélyezett hegyre támaszkodva s mintegy reádőlve kényelmes, büszke megelégedéssel tekint le a hegy aljában elterülő másik felére, melyben az njabb kor isiése szerint épült paloták Borai pompáznak. Széles utczái és terei tiszták, portalanok, lovasat szeli át az egész várost a magyar állam vasúti indóháztól félkörben vissza a város má-bik végén levő déli vasat indóházáig, érintve a legfőbb pontjait Zágrábnak.
Kevéssel távolabb, de a város alatt kanyarodik a Száva folyó, mely a város panorámáját kiegészíti. (Vége köv.)
Dohányárusok.
Magyar dohányt árult két somogyi effiber Tették fik ezt többször nem csupán csak egyszer . . . Addig jar a ko só : ad-iig j*\' * kiitn, Mig nem összetörik a benn marad a kútba\'
. .. Többek között egyszer, ugy alkonyat íiji>ac Aro\'ják a dohányt & falu hosszában .
— Tudja Isten honnan, de két finincz rögtön, Olt a szekér mellett, ott terem aföídon.
... .Meg ne mozduljanak 1" L -zárakra, néznek Szeme, szája megáll az ott lévő népnek . Eisii ijedtnkben szóhoz alig jutnak, 8 később lett keleté csak az egér-amak.
A két dohányárus mégis adja magát, Mire! körülötte embert már alig lát . . .
— S a két fioancz pedig felü! a szekérre ; A két dohányáru* felt*kint az égre
____Mennek mendegélnek* ut mellett egy csárda:
.Szeretnők, ha kendtek egy kissé bejárna " ,Ha az nraJc mondjak, miért ne — szívesen4 — S meglöki komáját: „az eszed itt legyen I*
— Míg ft\'firiinezurtk ott bsna qunterkáznak. Jó ötlete timid — köaa maradt komának: Hátnlakccsikast a pajta libához Odakötö*geti...s azután kautirsoz . ..
.. . FelOl a két őuáncz ... elhangzót; a :(mehet !* „Soma! &4tza nekem azt az ostor nyele: ?!*
— És a lovak közé. mintha riHam vágna. Mered: stemmel séza kit fináncz
FAKKASS KAROLT.
Melléklet a „Zalai Közlöny 1895. évi szeptember 7 iki 36-ik számához.
xxxív, évfolyam:
ZALAI KÖZLÖNY
1305 szeptkmbeb 7-én.
deklödö pontjai a magyar kereskedelmi múzeum igazgatósága által a „Magyar kereskedelmi Múzeum* legközelebbi számainak egyikében közzé fognak tétetni s ezen közlemény külön lenyomata a magyar kereskedelmi múzeum tudakozó irodájához intézett megkeresésre ingyen tog az érdeklődőknek megküldetiii. Sopron, 1895. évi augusztus havában. A ke rüieti kereskedelmi éi ipirkamara.
Hírek.
_ |t Obelcz Józ8ef.| Mély megilletődéssel "vettük a lesújtó hirt, hogy városszerte tisztelve becsült Obelcz József kegyesrendi tanáraz alföldön elhuny L. A közti?zteletü férfiút mélyen sajnáljak, benne társadalmuuk tevékeny s minden szép, ¦jó és nemesért, lelkesítő tagját vesztette el, a dal- s zenevilág egéről egy
\' fényes csillag hullott le .. A kegyesrendiek gyászjelentését benső részvéttel közöljük: A nagy kanizsai kegyesrendi társház és főgymn. tanárkar legbensőbb fájdalommal jelenti igazán ¦ szeretett társok-
/ osk Nagyontisztelecdö Obelcz^ József fögymnásiumi tanárnak, életének 4G-ík, ál dozár-ágának 22-ik és szerzetes éle tépek 31-ik évében, folyó hó 4-éu a haldoklók szentségeinek ájtatos fölvételé után, vérmérgezés következtében .történt gyászos elhunytát. A bóldogull-
; nak földi maradványai f. hó 6-án d. e. 9 órakor fogufk a föltámadás reményé Uen nyugalomra helyeztetni Török-Becsén a róm. kath. közös temetőbe. Az engesztelő szt. miseáldozat pedig itt a városi templomban fél 9 kor a fögynin. ifjúság jelenlétében fog az Egek Urának bemutattál ni. Társházunk ritka, szép-lelkű .társát, a tanári testűiét nagy Icépzetjtségü széles tudományú tagját és az ifjúság igazi Kalazanti-szellemü nevelőjét és tanítóját veszté\'az elhunytban. Az örök világosság fényeskedjék neki. Nagy-Kanizsa 1895, évi szeptem ber 5-éa. \'
Köszönetnyilvánítás. Azon mély és őszinte részvétért, mely városunk közönségének minden rétegében kifejezésre jutott szeretett társunknak, b. Obelcz József, fögymn. tanárnak elhunyta al-ka\'mával, ez uton mondunk őszinte köszönetet. Ez a részvét az, mely fájdalmunkat, melyet még az is fokoz, hogy kedves társunkat tőlüuk távol éj oly váratlanul vesztettük el, — uémileg enyhíti. Nagy-Kanizsán, 1S95 szept. 6.
U A kegyesrendi ház főnöksége.
— Rózsa Bertalan pécsi honvéd-dandár parancsnok Ő felsége le^felsőbö elismerése mellett vonult vissza katonai pályájáról. Nyugdíj tztatása alkalmából ahábornagyi rangoL nyert. — .Helyébe
\\ Valeötics Dénes honvéd ezredes lett (lai)dárparáncsnok.
. ¦—- Palín í Inkey József iharos be-rényi nagybirtokos ru Palini Inkey István, vásáros-naményi Báró Eötvös Jolánta, halhatatlan költőuk Báró Eötvös József egyetlen leányának férje utódaival együtt bárói rangra emeltetik. Éde3 atyja, a család nestora csak agy égye-
: zett bele, ba az uj "báró számára egy úttal ri lei komísszumot alapíthat. E feltételbe a kormány bele is \' egyezett.
: Részünkről — mint a Kaposvár irja : azt hisszük, hogy valószínűbb a régebbi liír, mely szerinf Inkey István grófi
} rangra fog emeltetni; családjának régisége, előkelősége és nagy .vagyo.ua a grófi rangra is nagyon kvalifikálják.
— A ZBlameicyel ált. tanítótestület központja Csáktornyára helyeztetett. Elnök Felméri Albert, alelnökök Pálya
Mihály. Jeney Gusztáv, főjegyző Zrínyi Károly, jegyzők Alszegby Alajos és Paksy Győző, pénztárnok Rhédey. Fe-rencz, könyvtárnok Dékány Mihály. — . Választmányi tagok Margítai József, .Fischer András, Polyák Mátyás és Men-csey Károly. Jövő évi közgyűlés Budapesten lesz megtartva. , — Az állandó választmány Zala Egerszegen szeptember 11-én és 21-én tart ülést. -
— Tanitő választás. Hetesen ei-. hunyt Petőfi István helyébe Tóth János
padári tanitó, — Hottóra pedig Farkass Károly teskándi tanító, t. munkatársunk, — Sümegre Grosics Mária, Cserencsóczra Mészáros Fereocz turnischai tanitó lettek megválasztva.
— Megható egyházi ünnepély tartatott wzeptember lén a homok-komáromi templomban, midőn özv Horváth Fer.-né úrnő, sz. Böky Eva, vallásos érzete s áldozatkészsége folytán gyönyörű lourdi oltár létesíttetvén, a hivők sokaságának részvéte mellett felszenteltetett. — Az egyházi szertartást főtisztelendő Nifh Norbert nagykanizsai quárdián, e község szülöttje teljesítetté. E szép alkalomból valóban szivreható szent beszédet tartott s nem volt szem, melyben ÖTÖmköny ne gyöngyözött volna, miket* lelkileg reszkető édes hangon kijelenté,
hogy kedves szülőföldjén először hangoz- I tathatja Mária tiszteletére szóló hódöla-táuak gyengéd szavait azok előtt, kik vele a boldog gyermekkort átélték, vele játszadoztak a porban s most kegyeletes érzülettel megjelentek a Szűz Anya tiszteletére emelt diszes oltárnál, hogy Összetett kezekkel kérjék pártfogását esdve áldásaért; megindulással s ritka lelki élvezettel hallgattak a remek pré-
; dikátiót. Utánna ünnepélyes nagy mise
; tartatott.
— Gyászhír. Egy szelid lelkületű s jóságos magyar pap, Balaton Füred fá-
| radhatlan jótevője hunyt el a részvéttel ! vett. kővetkező gyászlap szerint: A pan-| nonhaími szent-Benedek-rend tihanyi \\ apátságának tagjai szomorú szívvel je | lentik szeretett rendtársok Kovács Ábel | fürdőigazgatónak, a pannonhalmi főapát*--; ság szentszéki tanácsosa-, Zalavármegye ; bizottsági tagjának, az arácsi szeretet-j házi igazgatótanács elnökének s minisz-| teri iskolalátogatónak f. évi augu.--.ztus ; 31 én reggeli 8 órakor korának 63 ik,
¦ szerzetesi életének 47-ik,|áldozó-papiágának 4l-ik évében rövid szenvedés és
| a végső szentségek buzgó felvétele után Balaton-Füreden történt gyászos elhunytát. A boldogult hűlt teteme f. évi szeptember 2-án Tihanyban reggeli 9 órakor ünnepélyes gyászmise után fog nyugalomra helyeztetni, Tihany, 1895. aug. 31-én. Az örök világosság fényeskedjék neki.
— Lapunk szerkesztője szűk körben tartotta irói pályájának 40-ik évfordulóját mait csüiönököo szeiitgyörgy-vári szőlejében. 1855. évi szeptember 5-én jelent meg első munkálata a Budapesti Közlönyben. Pohár köszön test mondottak Györffy János, Tuboly Viktor és Hijgató Sindor régi írótársai.
t — Iskoláink szokatlan népesedése örvendetes jelenség, hü képet ugyan még nem\' adhaluuk, de annyit mar jelezhetünk, hogy főgymnásiumunkban párhuzamos osztályt kellett fölállítani az I. osztályra nézve. Ugyanis eddig beiratkozva van az I-be 97 H^50 III. 54, IV. 49. V. 40 VI 32,vJVIf. 2S és a VUI-diköa 33 összesen 383. Daczára, hogy Zala-E-jer^zegen . is meglett a gymnásium nyitva.
— Hnckatedt Irén f. hó 4 én rendezte második hangversenyét a Polgári Egylet nagytermében Krausz Jozsa k. a., Bischitzky Miksa, Hajda Gyula, Vi-dos József és Salgó Sánoor urak kőire működés évei. Huckstedt Irén a tauév kezdetével folytatja ének tanulmányai a Rákost Szidi-féle sziniiskoláoao Buda-p isten." Két bónappal ezelőtt volt alkalmunk Őt hallani és most is csak ismételhetjük az akkor elmondott véleményünket. A hangversenyzö úrhölgy hangja a magasban csengő, érczes, tartalmas. Intonációja biztos, könnyen, minden megerőltetés nélkül énekel és előadása is arra - enged következtetni, hogy a hang színezékben még sokat fog haladni. Játéka és kézmozdulata azonban még fejletlen. Leghatásosabban énekelte a keringő kettőst a bányamester-böl. Vidos József lágy tenorral énekelte szerepét, Krausz Jozsa k.-a. értelmesen és helyes hangsúlyozással szavalta „A zálogházban" czimü megható költeményt. Hajdú Gyula szellemes felolvasást tartott az anyákról. Salgó Sáador pedig egy költeményt, „Eiarcza templomban" sza-
¦ valt. A pap és a csábító közti párbeszédet élesen domborította kí és az
; accentusokat szerencsésen találta el. — j Bischitzky Miksa az énekszámokat raü-í vészi korrektségééi kisérte a zongorán, i A közönség a közreműködők mindegy i-; két zajos tap-tokkal tüntette ki. ! — Időjárásunkban csak mo«t állt ! be a kánikulai forróság. Július bevállt j Októbernek is, most meg a szeptember \' boz afrikai hőséget. Az esöhíányt na-; gyon sinlik a kapáseövények és a szőlők. I — A balatonfüredi kórházra ujab-\\ baa adakoztak: Péterfiy Domonkos 1 | frt, Goldmann Józsefné 50 kr, Báró í Prónay Dezső 10 frt, Jótékony szív 5 i frt,\' Műkedvelők által rendezett hang-
¦ verseny jövedelme S3 frt. Ennél felC-1
| fizettek Gelsei Gutmann 2 frt 50 kr. ; Weiss Leo 5 frt, Weiss Elok 2 frt. Vermes Ella 3 frt, Nóvák Nándorne 2 frt.
— Hofrlchter Emília k. a. hegedü-müvés7oö ismét megérkezett és a tanítást megkezdte. A fiatal hölgy már több izben nyilvános hangversenyeken működött közre és művészies játékával a nagyközönség tetszését megoyerte.;
— A nagykanizsai kereskedő ía-noccziökolábaa-a tanulók felvétele\'t. é. szeptember S-án d u. 3 órakor a városi polgári iskola helyiségében eszközöltetik.
Tr- Öngyilkosság Wnkovics János csipészsegéd a kórház ablakán leugrott az emeletről s szörnyet halt. A kórházban meszelés történvén, oly hirtelen ugrott le, hogy megakadályozni lehetetlen volt. - ¦•».¦
— Tűz volt szeptember 2-án este Nagy tojáskereskedöaél a Király-utczában, a padláson nagymennyiségű szalma volt felhalmozva a tojás kereskedéshez, mely másnap reggel is égett Tűzoltóink derekasan viselték magukat.
— Peronospora Az idei nedves időjárás miatt annyira elterjedt a pero-uospora, hogy szőlőinkben aligha szüretelnek érett szőlőt. Legtöbb tökéről, daczára a 3 szőri permetezésnek, csaknem teljesen lehulott a levél s igy-^a szőlőszemek sem kifejlődni, sem meg: érni nem fognak. ¦— Szomorú szüretre van kilátás.
— A perlaki kir. járásbírósághoz
| Krausz Emö rózsahegyi kir. törvény-! Síéki joggyakornok aljegyzővé nevez-[ letett ki.
— A gubaes termést Nagy-Kanizsa város tulajdonát képező erdőkben, az
: idénre Toch Lipót bérelte ki szeptem-: ber 2-án tartott nyilvános árverésen
1302 írtért i -7- A festett vőrö* borok raegisme-| rése. A borból rá kell önteni néhány ; csöppet egy darab közönséges krétára, i Ha a krétán kék, csaknem lilaszinben | i játszó folt támad, akkor az gyümölcs, } többnyire áfonyából készült bor; ha \\ zöld a folt, akkor a bor mályvával fes-\\ tett, ha piros a folt. anilin vagy fük-szinfestéket tartalmaz. — Az igazi ha-• mísilatlan vörös bor csak szürkés, barnás vagy kékes foltot hagy hátra.
— Helt biztosok e héten (szeptem-; ber 9—14) a nagykanizsai Kisdedne-j velő Egyesület óvodáiban Schmidt Fri-. gyesné és -Pálfy Alajosné választmányi
tag urnök.
j >— Heti felüg-reló e héten (szep-: tember S —14.) a nagykanizsai Önk. \\ tűzoltó egylet örtanyáján Bódis János | szakaszparancsnok ur.
— RÖvid hírek. A pécsi püspöksé-j get gondnokság alá heljezik. — Fiu-! mében tífusz járvány uralg. — Gróf | Károlyi Gábor a híres közbesaóló az S országgyűlésen, meghalt. — Budavár i visszavételének 209-ik évfordulóját szept-1 lén ünnepelték meg a Mátyás temp-! lomban Budavárban. —Athénben jövő | év folyamán nagy olympusi játékok tartatnak. — László főhg. véletlenségből lábát meglőtte vadmacska vadászaton Aradmegyében, a seb súlyo3. — Zi-monyban 80 szerb katonaszökevény* telepedett le. — Kossuth Ferencz hazaérkezett. — Posta kerületünkben számos áthelyezés és változás várható. — A pécsi Zsoínay gyárban S>00 munkás dolgozik.
Széna-, szalma-, ős takarmány.
(Fnchi József nagykereskedő V. Fflrfő-ntcza 4) jelentése.
Iindapc3t, ISSj. augusitus.
Sít\'ii.i és sxalmübaa az -utolsó hetivásáron KayiU-. b ;io \\\\\\jolt, *x árak szénánál 20 krtAl 4\') kr\'z olcsóbbak lettek, szaltni és szecskánál pedig raltozatlaoul megmaradtak.
Kiadatott elsőrendű széna \'2 frt 60 król 2 frt 80 krig, fcúiép mínóségfi 2 frtó! 2 frt i" krig, muliár 2 frt :10 krtól 2 irt ól 60 krig, lu czerna 2 frt 40 krtól 2 irt 70 krig, alom-szalma 1 frt SO krtól 1 frt 50 krig, zsiip-aialma 10—2í) krral drágább, szecska 2 írttól 2 frt 25 krig — Préselt széna jegyeztetett
2 frt -10 krtol 2 frt 70 krig, préselt szalma 1 frt 25 krtól 1 frt f>0 krig nagybani eladásánál. Az Arik 10« kiló .ként értendő*.
Gabona neműek : /ab Biilárdibb 5 frt 70 krtól 6 friig, tengeri !5 frt 70 krtól j frt 00 krig, rozs 5 írt *0 krtól 5 frt 60 krig, árpa í> írtól 5 frt 25 krig, jobbminöség 5 frt 5\'í krtól 7 frt 50 krie a feUdö állomásboz képest. Liszt Nr. Sas sy.ámu f> írt, bntakarpa S trt.20 krtöl, J
3 frt 23 krig g. 2 frt 95 krtól 3 frtig, árpadara 3 frt 90 krtól 4 irt *25 krig.
Vetőmagvak.
(Miulhiier Ödön tudósíti«u)
Vörös lóhere O\'astországbol folytatólagosan érlcexe|l hírek az idei termést messze várakozáson alnlin&k jelnk és ez mag>arázza meg ízt, hogy az árak inkább emelkedőben vannak. Lucser.aa. Nálunk a termésről nem épp a legkedvezőbb ballatszik, knlfüldon is nevezetesen Olaszországban, mint mar egy ízben emd litettuk, az idei termes mögötte mtradt 4 ta-ralyiaak. Téli búkkönynek, teli borsónak, ho-. mik-btlkkönyuek stb. nyomott árak mellett nagy kelendősége volt.
Jegyzések nversámért 100 kilóiikint Budapesten.
t>izi bortó 6 50 frt
tiszt bnkköny S — r
Homok mikkóny U—15 .
Bibcrhere 18-20 „
— Xegbízható gyógykezelés. Za
vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökbenésrendetlea székelésben szenvednek, a „Koíl-fele seidUtz por- használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyóíy -szerész, cs. és kir. udv. szállító által Bécs, L Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban ^határozottan Xoll-félekészitmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Henri Nestle-fete gyermekllszt,
mely Nestlé^ vegyész által Veveyben 30 évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nemcsak az egész szárazföldön, hanem a többi világ részeken is óriási elterjedésnek indult s a legelső tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej helyettesítőjéül ajáltatik; a gyermek tápanyagok közt ma kétségtelenül az első he yen áll. Míg a tej, hogy tartósaabbá vá\'jék, gyakran szóda, bor és száliczil sa\'wal vegyittik össze, mi a gyerme kek organizmusára idővel legkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermeklisztnél teljesen ki van zárva, a csecsemők örömest veszik-magukhoz, töle virágzók, és erőteljesek s ami fődolog egyenletes gyors táplálékuk van, melynek készítéséhez vízben néhány perczig tartó j főzés elégséges, születésekor mint tejet tszszák, későbbi hónapokban, pedig mint pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekliszt a táplálékonyság minden sajátságával bir, a azonfelül gyártása is felette észszeiü. A gyermekliszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárhoz tartozó tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készülékbe öntetik, melyet gőzzel fűtenek a melegítés azonban 40 —50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér héj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részben csak a kenyérhéj használtatik föl, a légeny-gazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez p. légenydus vegyüléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát. Ebben áll röriden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is köny-nyen át láthatja. Az előállítás módja uínci homályba burkolva, a közönség elé teljes világításba van helyezve. Végül megemlítjük, hogy mint pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teijes joggal előnyösen sorolható elő.
— Hintán következő czég: Adalbert Vogt & Co. Berlin, ezen különleges éreztisztitót feltalálta, egy lényeges előrehaladást és könnyebitést nyertünk az érez tisztításban, minden eddig létezett ércztiszíitÓszert fölülmúlja csakis egyedül ezen különleges érczkenöcs. Különös tulajdousága : sokáig megtartja a fényt és tisztaságát, és eddig nem létezett érez kenőcs, mely ezeo( különleges érez kenőcsöt felülmúlná, miután is ezen gyártmányt legjobban ajánlhatjuk.
Irodalom.
— Hilleniumi történet. Az ,Athe-naeum" r. társulat kiadásában megjL-
\' lenö „A magyar nemzet története\' czimü tízkötetes nagy munkának (milleniumi kiadás) harmadik kötetéből megjelent a 36. és 37. füzet, melyben Pór Antal folytatja , Az Anjou-k kora* nagyszabású monográfiáját, Károly Róbert király családi viszonyainak s utolsó éveinek valamint az akkori belső állapotok ismertetését befejezvén, altér »A nápolyi hadjáratok korára" (harmadik könyv) Ez a korszak a legfényesebbek egyike hazink és -nemzetünk történetében. Ebben a korszakban, Nagy Lajos uralkodása alatt, volt legnagyobb és leghatalmasabb a magyar birodalom, mely akkor a Közép-tengertói egész az Északi- és Balti-tengerig terjedt ki. A magyar dicsőség fénykorának ezt a nevezetes korszakát a kitünő-tollu szerző a következő fejezetekre osztja, fel: L Lajos király uralkodása ?\'sö ^vei. II. Endre meggyilkoltatása. Zára veszedelme. III.. Az első nápolyi hadjárat. Erre a korszakra vonatkozólag a legbőségesebb történeti adatok, vannak ezekben a füzetekben, melyeket erre a korszakra ^vonatkozó számos képes ábrázolat dijwL Mint díszes mümellékletek vannak á füzetekhez csatolva: .A nápolyi Szent-Januá-rius tempiom főkapujának" sikerült fényoyomata,: a „Liber de septem sig-nls" czimü kéziratból .Zsigmond császár miüt nap* czimü allegória; továbbá .Mária királyné kettős pecsétjének" hasonmása aranyozott színben és „ Az aacheni ¦ székesegyház* sikerült távlati képe diszes fametszetben. — A számos >zövegtép közül ki kell emelnünk a következőket: .Róbert király síremléke1 a nápolyi Santa-Chiara templomban; .Róma középkori képe" Be-nozzo Gozzoli f&lfestméoye után; „Johanna kirá yné* Giotto falfestménye u\'án; „Az udinei városháza" atb. Az e^ves füzet ára 30 kr. Előfizetés negyed évre (12 füzet) 3 frt 60 kr. Félévre
(24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. Az előfizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak.
— Gábor Annin ágyuöntö műhelye. Az 1848—49-iki magyar Szabadságság-harcz története czimü nagy illusztrált. muukábói mo?t jelent meg a 43 füzet, melyben Gracza György az erdélyi ese -menyek nyomán rendkívül érdekesen irja le Gábor Áron a székely hös kézdi-vágárhelyi ágyuöntö gyárát. Olvasván a kitűnő munka ezen részét, szinte magunk előtt látjuk Gábor Áront, a mint buedit, munkál és harczol. A füzet egykorú képei ezek, Görgeí hadipénztára, Várvédelmi eszköz. Gunykép a Caharivárí 1348-iki élczlapbói. Jankovícs vezértársai Oláh lándzsa amelyei a Brády családot legyilkolták. Háromszék népe 1848-ban, — Háromszék vezérférfiai közül, — A gyoroki nemzetőrség zászlója Damjanich tábornok ismeretlen arczképe"Kiss Ernő honvédtábornok pisztolyai. Komáromi várfogoly munkája 1851 ben.
— „Lavina," regény irta Pékár Gyula. Az Egyetemes RogénytVr tizedik évfolyamát nem fejezhette volna be méltóit-,, ban és szerencsésebben iniut Pékár Gyula regényének közzétételével. Egy minden izében érdekes és modern munkát nyújtott vele olvasó közönségeitek, a mely hálás lesz bizonyára az élvezetért. Pékár a lélekanalizis iskolájának híve, de a megfigyelés és részletezés közben soha sem feledkezik meg arról, hogy az olvasónak a mese az, ami az ebédnél a hus. Első torban tehát táp- " láló hcst ad vonzó és folyton érdekességben fokozódó mese alakjábin, aztán jön a pikáns mártás: a\' pazihologia, analízis, megfigyelés és egyéb gourman-dize. A regény hősnője egy fiatal, modern lelkületű asszony, aki rajongva szere\'.te férjét, mikor az még külsőleg
is eszményi alak volt, de mióta ellog-lalják az élet gondjai és elpailagiaso-dott — más ideálban szereti férjét Ez a második ideál Dodo főhadnagy, akit már Pékár előbbi novelláiból ismerünk. A viszony tilos irányba terelődik, a férjnek besúgják a dolgot, de ö hisz és bízik nejébeu és összekaszabolja\' a besúgót Az asszonyban erre a ..hőstettre fölébred a régi szenvedélyes szerelem, melyet még fokoz s bűnbánat és a vége az, hogy megmérgezi magát, — mikor férje megtudván az igazat, elkergeti
I magától. Szép és erőteljes nyelvvel, bár néha kissé különczködő magyarsággal van ez a regény megírva, minden alakja életteljes és a drámai fordulatok meglepő számmal vannak Szóval Pékár Gyula legújabb regénye élő tanújele tehetsége megizmosodásának s annak, hogy már most forma és konceptiÓ tekinteté-
! ben rs a legkiválóbb regényírók mellé állitható. — A kötet ára csino* piros
I vászonkö\'.ésben 50 kr.
— Egy darab világtörténet az, a | mi elénk tárul, mikor a „Röptében a
nagyvilág körül" czimü diszmü Il-ik fűzetét felnyitjuk, melynek első képe a a Louvre épületét mutatja be, a fran-! czia királyok évszázados székhelyét. Ezt i követi a londoni Trafalgar square Nelson i admirális fönséges szobrával; a dublini -í vámpalota, mely egyike a legimpozánsabb | középületeknek, majd a német birodalmi ! kaoczellár palotája,_ melynek egy-zerüsé-1 gét látva, bizony kevés ember bírja ei-! képzelni, hogy ebben az épületben mily i világfelforgató tervek születtek. A kö-i vetkező kép a krakkói MárÍL templom ; remek oltárát mutatja be, melyet a ná-j polyi öbölnek és a veienczei piazzettá-j nak fényképei követnek. Most Palermo i nak remek látképe tárul elénk a Moute i Pellegrinóval, mig szemközt Madrid egv^k ;tszép közterében gyönyörködhetünk. A következő fénykép Óportot, Portugália e , regényes fekvésű városát Matatja be. • I Utánna az orosz czárok rezidencziája, a \\ hires téli palota és az athenei Parthenon í romjainak fényképe következik s a so-| rozatot a Cap Spartel Tengerben, Bet-i lehem látképe Palestinában. a Bunker-\\ hilli (Massachusets) 67 méter magas em-\'¦ lékoszlop és AtlanticCtty tengerpartja & * . maga nyüzsgő életjével fejezi be. Mindegyik kép egy darab élet. mely mintegy megeleveníti szemeink előtt ez ösmert és ösmertlen tájakat. E: a füzet is, mint a többi, vidékre küldve 35 krért rendelhető meg az Egyetértés kiadóhivatalában Budapesten, mely előfizetéseket is elfogad az egész műre (16 füzet) 5 frt 60 krral; 8 füzetre 2 frt 80 krral; 4 füzetre 1 frt 40 krral.
— A .Vasárnapi CjsagE\' szeptember 1-sei számában „Bácsy Jakab\' c\'zím alatt egy történeti regénynek a közlését kezdi meg, mely a XVII. századbeit magyar hajduvilégból veszi tárgyát Szerzője egyiit elsőrendű történetírónk, ki több rendbeli munkával gazdagította már irodalmunkat s mindenkor feltűnt vonzó és tősgyökeres magyaros előhdáiával, ugy hogy nemcsak mint tudós, hanem
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. SZKPTEMBKR 7-én
miot szépiró is az elsők közé tartozik. Szerző levéltári kutatásai közben egy római könyviárában oiy leirásra akadt, mely azonnal lekötötte figyelmét. Egy regényes életű bosnyák leányzónak a viszoüUaságoa története ez, melyhez időkőzben Ragffifábán is talált a szerző egyes adatukat, s módjában lévén Bosz-uia különböző vidékeinek a megszemlél -he.lése, megszületett a tárgyáoak léoye-gét s a kor jellemzését és szioterét tekintve teljesen igaz regény. A magyar hajdúk, a bosnyák mohamedán uri világ, a ferenczca barátok azonkori állapota változatos csoportosításban következnek az érdekfeszítő regényben egy*-" uiásután abbsn a rendben, a mint azt az elbeszé\'éi folyamata meckivánja. E regény művészi kivitelű rajzokkal illusztrálva jelenik meg, s annyival nagyobb érdeklődésre tarthat számot, mivel mint emiitettük — történeti regény, a mely műfaj náluok mostauában ugyszólva teljesen el van hanyagolva. — A .Vasárnapi Újság* e száma 29 képpel jelent meg s mé< a következőket tartalmazza: „A nemzeti színház és az operaház uj igazgatói. " (Káldy és Festetkh Andor arczképéve!) — Költemények Justh Bélától, Szini Pétertől, Bájt Aladártól. — „Lavalette gróf." Történeti rajz. (Képekkel.) — »Az első magyar vasút.\' — ,A cserkeszekről és avarokról.* (Képekkel ~gróf Zichy Jenő utazásából. I — „liatárigazitás a székely Havason." (Xacy Lázár rajzaival.) — ,Francziaország ujabbkori történetéből." (Képpel.) — „Két elhunyt tudós.\' (Gneist R. és Sybel srczképével) — .Fereucz Ferdinánd íö jberczegröl." Láng Menyhértéi. — .Milyen idő lesz? SzádeczkyGyulától. — ,A keresztények üldözése Khinában." (Képekkel.) — Az Irodalom és művészet. Köz-intézetek és egyletek, Sakkjáték, Kép-taláuy, stb. rendes rovatok. — A „Vasárnapi l\'jság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikii Ujdonságok\'-kal együtt 3 frt megrendelhető a •Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egye-tem-utcza <. szám.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap," a legolcsóbb ..-.i-i a magyar nép számára, félévre csak 1 frt 20 kr.
— I)r. Toldy László a főváros főlevéltárnoka előfizetési felhívást bocsátott ki az általa szerkesztett .Törvényhatósági Naptár" 1896-iki évfolyamára. Ez a hézagot pőtlú*és kitűnően szerkeszteti vállalat most már 8-ik folyamát járja. Az uj folyam gondos szerkesztésében .teljességében felül fogja múlni az eddigieket is. Különösen kiemeleodó-nek [árijuk, hogy megyénkéot közö!ni fogja az ország összes anyakönyvvezető hivatalait, a mi főképen kezdetben, mig az uj intézmény ismerete általános nem lesz mindenkire nézve igen fontos ut bajgazitást fog nyújtani. Az uj folyam, daczára annak, hegy az eddigieknél bővebb lesz, nem lesz drágább, fűzött példánya I frt, a kötött 1.20 kr. A megrendelés posta utalványon eszközölhető a Pesti kÖnyvDyomda-réizvénytársaság czi-mére (Budapest, V., Hold-atcza 7.) A ki az elöfizeté-i áron felül még 20 kraj-czárt is beküld, az a könyvet bérmentve kapja meg.
— A jjHerkó Páter." A leguagyobb éi legolcaób élczlap 16 oldalon 26—30 ereiiet: képpel, erős ellenzéki irányzattal, megjelenik minden vasárnap. Eleven és szellemes tartalma, pompás rajzai kellemes szórakozást ígérnek. S mindamellett rendkívüli olcsó, egész évre csak 4 írt, félévre 2 frt. Megrendelési czim:
\' . ílerkó Páferoak" Budapesten.
Papirszelet.
Ismertető jel: Jancsi, te engemet megcsalsz, — ri- j val a szakácsné á bakára. — Jtfákos tésztát érzek a szádon, azt pedig Zsuzsi főzte — a szomszédban.
Ez is levél. -f\\
Egy kis feleség a következő levelet 1 irta. fürdőző férjének: Drága férjem I Minthogy ~ nem tudom, mit csanálják, hát irok neked, de mínt&ogy nem tudom, mit irjak, hát maradok szerető feleséged.
Hamu veder. Nagysád, mi történt avval a szép i korsóval ? amely itt a kis asztalon szokott állani.
Boldogult férjem hamvai voltak beone, félretettem, msrt a szolgáló e hamuval tisztogatta az evőeszközeimet.
TNíylltt^r*.
j - Hamisított fekete selyem. Égessünk el [ egv mintát a venni szándékolt selyemből, és I .-. hamisítás rögtön kiders!: Mert mig a ¦ ; valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban ómepodóródik és uakhamar kialszik, maga után csekély barna hámot bagyvár ; aduig a hamisított selyem (mely , zsiros színű szalonnás lesz és könnyen tflriki 1 lassan tovább ég minthogy rostsiállai a \' festanyagtól telitetten tovább izzanak) éi sutétbarna hamut hagy maga után, mely valódi selyem módjára soha össze nem pűdórödik, csak meggörbül. Ha Talódi selyem hamuját össze nyomjak, el porzik, a hamisítványé ; nem. — Henneberg fcí. (cs kir. udv. szállító) selyemgyára Zürichben, házhoz ¦zállítva, posta bér- és vámmeatesen szívesen | kaid bárk nek is míutákat, akár egyes öltönyökre valót ak*r egész végekben levő valódi se ivem szöveteiből S\'ájczba czimzett le velekre 10 krosj/es levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elíütézettnek.
HIRDETÉSEK
Ügynökök
a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés melletti eladásra (az 1893 ik éyi XXXI. tor-vényczikk értelmében) igen kedvező fettételek alatt alkalmaztatnak.
Fővárosi váltóüzie: társaság AdlerésTsa Budapest.
parisi gommi- és balhóiyagok
finomság és jóság tekint e Irbeu a kívánalmakat is felülmúlják, tnczatnnként 1. 2,3, 4. 5.6.7ésSforiitert Beatsaasar (rövid) 3 és 4 frt, legfinomat\'h bulgyszJvacsok 3, 4 és 5 ín. — HŐi óvszerek Masse ntáa 2 forint. Maasingcr tanár titán 2 irt :-0 kr darabotdtint. Kuspenscriumok stb. részletezett árjeeizék sz-rint Szétküldés tit"k\'artás mt-Uett
R E I F J specialista Bécs.
(. Brandstátte 3.
I\'ist.kus tnintagyüjtrmeny urak rés?: Árjegyzék zárt bi
-ítekban Ügyen bérmentve.
4569|tk. S7.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkv: osztálya részéről közbirré tétetik, hogy Oroazváry Gyula ügyvéd nagykanizsai lakos végrehajtatónak Sabján Józsefné szül. Gá! Anna végrehajtá-t szenvedő azentbalázsi lakos elleni 15 frt töke, 40 kr. per, 3 frt 70 kr. végrehajtás kérelmi, 6 frt 45 kr. jelenlegi s a mésj felmerülendő költségeit iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a szentbalázsi 705 sa. tkben I. 1—10 sorsz. a. felvett s 395 írtra becsült inuatlaonk 1895. évi november hó 8. napján d. e. 10 órakor Szt -Balázs község házánál Oroszváry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatn i fognak. Kikiáltási ár a fennebb kitett bacsar. Árverezni\' kivánók tartoznak i becsár 10%-át késrpénzbea vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N. Kanizsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi julíus hó 31 napján
MIKOS előadó.
Edisontól luegdlCNérvi» !
Kilüoéeo sikerűié képek !
Ki nyert ?
Hu?ás aug. 28-án.
Brünn: 53 52 55 87 56
Húzás szept. 4 én: Prága: 7 12 8G 25 8."
F-elelőfi szerkesztő és kia<ló BATORFI LAJOS
zsebéra alaka féiykéfkéizilék.
Igen alkalmas utazók, szállodatulajdonosok, dedektivek, magánzók, üzletemberek minden faja számára bármely czél eléréséhez. Egy nyomás elég egy felvételhez legrövidebb idő alatt a lefényképezett tudtán kívül pompis képeket álíit elő Ára .-me revolver-fény kép-készül éknek, mely hat pillanatnyi felvételre lemez-változtatás nélkül van berendezve - a képzelhető legegyszerűbb kezelé3ü /elvétek és időjelző készülékkel ellátva, cmpáo 5 irt o. é., mely öiszegbe 36 felvételhez szükséges hat lemezköteg ¦s egy elegáns szekrényke is bele van értve. — Photoret-föraktár :
Bécs. I. Predigergasse 5. földszint.
Számos okmány bizonyítja, bogy c készülék baazois hogy nem játékszer.
| VIzgyógylBtézel
Pozsonyban.
| Massaga. eleJttro-theraphia ós ; gyógygymaasztika stb. intézete. sW" Egész éven át nyitva áll. ~J"I
Tulajdonos : a Pozsonyi Jpnrbank. ¦ Igazgató orvos ; Dr. Schlesinger iéikta
Prospektusokat ingyen és bérmentre küld
az igazgatóság.
U
r
Tessék megpróbálni!
A lfgtakarékosabb család
is megengedheti magának azt a luxust, bogy megrendelje egy .negyedévre
a Divat Ujság-oi
Előfizetési ára egy negyedévre postai sxétkaldésse) 1 frt 10 kr.
A Divat Újság nemcsak arravaló hogy utasításai szerint öltözködjék az ember, hanem hogy szemlélésével ellenőrizze minden csa^ léd a divatot, mely a sokféle ruha, fehérnemű, kézimunka és más apró tárgyakban nyilvánul. A mellett a legkedvesebb szórakoztatója az egész .családnak.
Egy negyedévi próba
ily rseké y összeggel megéri tnín.ien embernek azt, b-gy a Divat Újság basz- > nos voltáról meggyőiödjék
Előfizetői lehet minden könyvkereskedésben és a kiadóhivatalban
VIII. Kukk-Szilárd-ntcza 4.sz.
Kikiáltási ár a feanebb kitett becsár. i Kelt N.-Kamzsán, a kir. törvényt^
Arverezii kivánók tartoznak a becsár ! miut teíakköuyvi batóaágaál 1895. évi
10% át készpénzben vagy óvadékképes i július hó 28. napján.
papírban a kiküldött kezéhez letenni. MIKOS előadó.
Árverési hirdetmény,
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Győrffy János ügyvéd nagykauizsai la-iíos végrehajtatóuak Ficskó István végrehajtást szenvedő lésrádi lakos elleni 95 frt 59 kr. töke, ennek 1388. október 5-tői járó 6% kamatai, 7 frt 35 kr. végrehajtás kérelmi. 14 frt 54 kr. végrehajtás foganatosítás!, 8 frt 05 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek irlínti végrehajtási ügyében a ferituevezett kir. törvényszék területéhez
| tartozó a légrádi 132 sz. tkvben I.
! f— 7 sorsz. a. felvett ingatlauoknak végrehajtást szenvedettet illető a 541 frtra becsült fele részére s ugyanazon tkvben f 2029 hrsz. alatt fogla\'t ingatlannak ugyanazt illető s 66 frtra becsült.fele része 1895- évi október hó 3U. napján d ¦-. 8 órakor Légrád község házánál Gyöiffy János ügyvéd fHperes vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni íog.
Kikiáltási ár a fenuebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár
1 I0°/o át készpénzban vagy óvadékképes
; papírban a kiküldött kezéhez letenni. Kelt N.-Kanizsáo, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895 évi .július hó 28. napján.
MIKOS előadó.
40l4|tk. 895.
Együttes árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közbirré tétetik, hogy Györffy János ügyvéd nagykanizsai lakos végrehnjta tónak Ficskó György végrehajtást szenvedő légrádi lakos ell-eoi 71 frt 77 kr. töke. 14 frt 35 kr. per, 6 frt SÓ kr. végrehajtás kérelmi, 7 frt 90 kr. jelenlegi ugy Puklovecz Fereocz csatlakozott végrehajtatónak ugyanazon végrehajtást szenvedett elleni 88 frt 04 kr.töke, 60 frt psr, 10 frt végrehajtási, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fehtnevezett kir. törvényszék területéhez Urtozó a légrádi 132. sz. tkvben I. 1—7 sorsz. a felvett ingatlanoknak végrehajtást szenvedőt illető a 541 frtra becsült fele része s az ugyanazon tkvben f 2029 hrsz. a. foglalt ingatlannak ugyanazt illető s 66 frtra becsült fele része 1895. évi október hó 30. napján d. e. 10 órakor Légrád község házánál Győrffy János ügyvéd felperes vagy helyettese közbejötlével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
4 frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét me! lett mindenkinek küldünk regulázható
\'^ÍGENFI ZSEBÓRÁT, 5 íj valódi Doable-Christar ezüst utánzatú:
Ezen órák igen szépet, tartósak és mindenütt 10 — 12 frti.a kerülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szállitóháza, Bécs IV. Schwindgasse 14. parterre Thür Nr. 2.
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk hydraulikits Widderek. legjobb szerkezetű gözszivattyuk,\'centrifugális szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitási telepek motores Járgányhajtással.
Költségvetések ing;yen- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható. Képzelhető legkítönöbb és legegyszerűbb szerkezet
Minden különös kezelés \'Ölösleges. Biztos, nyugodt, működésért kezesség. Bárho.1 minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóerőre számítva alig liter. Lxan^eiisíepeii mcti.-féle gréxa^yétr. Fióküzlet: Bécs 6 Mariahüferstrasse No 19.
hirdetés.
Az Alsó-Lendva és nempthy uradalon alant megnevezelt vízi ma-lom. vízi joggal és a malmoktnz csatolt fekvasegekkel együtt fífyó évi szeptember hó 24 ik napjának délelőtti 9 órájában fognak Alsó-Lendván a berezegi ker. gazdasági felügyelőség irodahelyiségében nyilvános árverés mellett eladatni.
I. K. kutasi határban „Ujlalusi malom-
Khhez: a) K.-kntasi határban 6 h 73C/1GOO ~i öl fekvöség, b) njfalusi határiján 4 h. 1042/1600 H öl fekvóség.
II. K. kutasi határbag .Volt malom terülei-
Khhez: K.-kutasi határban 5 h. 1527/1600 [~HN fekvóség.
III. Szt.-erzsébeti határban .Volt malom terület" Khhez: a) K.-kutasi határban G h fekvóség,
b) Szt.-erzsébeti határban Kerkán tú! 840 ~]-öl fekvóség.
IV. Pákai határban .Pákai malom.*
Ehhez: pákai határban (1. h. I4Ö4 ? 81 fekvóség.
V. Dömafoldi határban .Dömefóldi malom* Ebhez: dömeíöldi határban 6. ti 1474 G-81 fekvóség.
Venni szándékozók a részletes adásvételi feltételeket alulírott hgi. ker. gazdasági felügyelőség irodájában Alsó L\'ndván f. évi szeptember hó 21-1ŐI kezdve az árverés napjáig napotta betekinthetik. Kelt Alsó-Iiendván, 1895. szept. 2 án.
Föméltóaágu herczeg Eszterházy ker. gazd. felügyelősége.
ooooooooooooooooonooaoooc ooo
O " n
készült, ptrw es kittkít szinbt t^rcxtlutltó keiiAn <
¦frftlíU ércitisztító szer.
\' Jliidea Hit késiitMtaj-, ha ax BUa Bér alatt is lm forj-alomba hozva, csak ¦liazats a mi kűtónlcj-cs ÚxttÜé sűrűnknek, a mes a-; »em UsiUtlk ennek a na c y s zv rü He uc t.
Aicrt a be»\'asjr!áanal najtyon k;ll Óvakodni es a
Főraktár OsilrátMagyar monarchiiban:
GOTTUEB VOITH, Bécs m/1.
O O
o o o o o o o
U0000200300QOOOOOOOOG0000003
-.Kell Alajos-féle
(GUebtrai-)
legkiiuaőbb mázoló-szer paha padló dzámára. — ! nagy palac/k ára frt 1 35 kr. — 1 kis palac/k ára 68 kr. —
Viasz *>kenocs
legjobb és leg egyszer Abb beereszlö-szer kemény padló sz. 1 köc*. 60 kr.
Arany-fény máz
képkeretek stb. bearanyozására. 1 kis paiaczk. ára 20 kr.
Fehér „Glasur"-ffénymáz
Legjobb szer mosdó asztalok, ajtók, ab\'akdeszkák stb. ujonnani befedte ére l kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók :
FESSELHOFER IÖZSEF czéynél Nagy Kanizsán.
XXXIV. fcVFOI.TÁM
ZALAI KÖZLÖNY
1895 SZEPTEMBER 7-én
^mgr~ Gyümölcs értékesítésére. "*m
Sajtók «:yfimölcs és bor-préselésre
leytijabb, kitűnő szerkezetié!. Eredeti gyártmányok folytonosan működő kettős nyomószerke-7ettel ős nyoroáss7abá yozóvul.
a legnagyobb ¦¦¦kakepesasg ío tzátalékkii cagyobt nrn! ¦ idea egyéb sajtónál
Gyümölcs- és szüíIö-íűíq\'Is...
Szólió gereblyézek (Bogyófeitó-gépek.)
Teljes izüretelo berendezések, illók és szállíthatók.
Gyümölcslé, fajtók, bogyómalmok gyümölcslé készítésére. Aszaló készülékek gyümölcs és vetemény számára.
l.egujabhanmű QÚi szab szőlővessző-és növénypermetezó .Syphonia. E gépeket küMiiil-íge-Síg gyanánt nyírijük
MAYFARTH PH. És
cs. e-* kir kizár, szab. gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhántor. Jf3«30~í, II., Tuborslrusse 76. «/..
\' és ellaamí hlzaayitvá.yak injyín — képvlaei.k fflivétetatk
¦V Utánzásoktól óvakodjunk. "W
ut iirott .IOKAJI COGNAC*. Ezek uwan nagyon olcsók, de ép oly rnaz-»\'«*\' W mH * legkisebb összeget sem érik meg. - Eme értéktelen utánzatok könnyen felismerhetők, mert
1 nem az egyedüli és csakis Tokajban létező Kfeiö ToliwJI t\'ogiiacgyárból származnak,
2. ezen Tokaj város cxlmerércl nincsenek ellátva:
Tokaji Cognar Tok»j város czioiercvet
»z ELSŐ TOKAJI COGSACGYAKBOL, TOKAJBAN a niely 1893—94. évbtD, m:ní hiteles kö/jegyzöi okirat bizonyttja, 725.135 liter bort hasznait fel. A íeuti eredeti TOKAJI COGNAC kapható: minden jobb ffuzer- és csemege-kereakedésben, gyógyszertárakban, továbbá jobb éttermek és kávéházakban. Helyi képviselet : Wetsz Testvérek un-knal.
X
ft K
X K X X X X X X X X X X X X X X X
0CHLICK
-féle vasöntöde és gépgyár-
részvénytársaság
Bl\'DAPESTE\\.
STiB ÍS lltmi-VIi! VÁROSI IHODA tS KVKTAK:
VI. krr. külső váeWut 99—35. \' PodiiiMiiIczky-iitca 14.
Gőz- és járgány cséplö-készületek, s.-sí íiios első flijjnl kii unt KCHlalCH-réle szab. S és 3 vasú ekék.
mölyltö és egyetemes aozel-eltél:, eredeti SCHLICK es YlDATS-féle egyvasú ekék. talajjiuivelö eszközök,
tilanrat
Schliok-féle szab. H A L A D Á S sorbavetó-gépek.
TakarmÍDykészi\'ö gépek, daiá-jk. örlőmalmolí é* mindenneradaságiü gaj gépek. Eredeti amerikai kévekötő és marokrakó arató népek és fűkaszáló .gpp?k, szállítható mezei vasutak stb. I¦ör.yös tlitéal MMtaML Ltsjitiiyuabt árak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Ihn ERk
iebner Antal
I.WSBRUCK, M-Terézia-tttcxa 17. ¦ E(kö tiroli daröcx-MzOtret ütlet.
Legnagyobb szétküldeni háza jőtál lássál a valódig
TIROLI DARŐCZ (LODE\'N)
- — ám tengBr3it5ny, eiiköpeay, felölték, zubbiny aat — teljes ulazo készülékeknek.
Nagyban. Minta éa árjegyzék ingyen. Kicsinyben.
A feltaláló dr. Meidinger tanár ur álul kizárólag hitelesített gyártmányú !3
MEIDINGER KÁLYHA
4. bs Mr. úm\\ szállítónál
kapható. Sóci L Kohlmarkt 7. ez. a.
Budapest: Thonethof
PRA<;: HybernergaaM 7. Minden állam által szabada-jmazva. As első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a lebegjszerilbb cs legelegánsabb kiállításban, tetszess zerin ti égési időtartam szén-pirral való fűtésnél és 2* uráig terjedő égés köszénneli tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva.
F-ey kályha által több szobi fűthető.
„MEJJ)I\\GER"-kályliák.
Óva ictünk az ulánza- ÍT/r^TT ~ ~- ....^TTH ^% (októl, uUlva a kályha- j M El DINCER-OF EN !3
k^véd^"\'"\' i^-H-HEIM^ |
„BESTIA\' -kályhák. |
Zajnélkuli füiés. Poroélküli el távol ithatas* a hamu és salak- Cj tiak. Az ellenzék tisztítás czéljából a por ciöl a nélkül jn eltávolíthatók hogy a kalvbát szétszedni kellene." Iv
FÜSTEM ESZTENDŐ KANDALLÓK.
^ A kürtök Itrakotiis nélkül tiszták maradnak.Határtalan égési időtartam. Misiim f^y égö anyaghoz alkalmas.
fo FISTKMÉSZTŐ CALOUlftREK. %
^) Központi fátós minden rendszer szerint.
Száraz alkalmazása ipari és gazdaíági czélokra.
Proxpertusok é* drjeffyzékek infft/en Ím bérmentve. ^
9\\
e
is
^^^^^^^^^^^^^^^
»1891-189^
Óvatosság: Csak a „Kathreiner"-néwel ellátott eredeti-csomagokat ^ kérjük és fogadjuk el.
MACKf!ie
Dupla-
O
o o o 5 o o o o o o o o o o o o o o
0000000000000000
Ky*rtóya a felt»iaió:
HackHennk\' Ulm a. D.
. hoiry
kcegyazentt torokat, kézelőket üj-Kil urj" kemínj\'iteni,
oly szépek, mint ha ujak volnának.
kizárólag abban áll. hOJTV Mack dupla keményítőjével
keményitjr.X a7.ok»t. Aki*>(fyizírha»ziialt3. mincUR<CAakexi alkalmazza. Xtndrnntt kapható 3. lú és 20 kraj-ciros Cartonokbati.
Főraktár osrtiik i:i.icv.i:.í:>-;\',^ i.\'-.tri\'-re: %\'oith fíottl., Btr*b*n Ili 1.
O O O
o o o o o o o ? o o o o o o o
Egyedii. v.nlúdi aiiso)
csodabalzsam
THERRY A, mmmM,
I\'KKUIHIli- ItMilí
V.i. a b
kai*i
rrTinttnmellett . lecolrsibb egy4toii«i : ¦ ; t bAxi gyógy ST.t-r, mnjtltieiri rjaindeJ
«A(t clli-ö.
bstása r. .
on-ll mliulc.i bi\'i.-Kiit-c»ii(-1. fiiyhili ¦ hurutot, c.-tiilftiiitjti a kiliáitvik<t *< s, t.f i kBliöewst <¦!!.\'.vitiitjit ir>\'ú(tj"it i.li.tt l,ij.!itt::.»kaí; 2, kivál.,:„:\' },«„.-;..r.>ki;>!iLa.í:i*r;:i:: ;: . HAv..:,; Iáit: l. uitflfi-\'.\'-t. K> a \'át.v..iiir>r n.iii.l.\'i! i>. í.-cíi\'?""\'*: ¦viii\'-í;-•riiiitft ¦¦t»ii:il»n !j,j;l»tiiin,: i\'s gy-K>itja m urarijwrrt; B. n kiíimj ii s--k.-lgyt í-i.p-.-kiii i-i a vsrt tisítitj:. 7. kitidi.\'.t-u iihsri.al t\'iciVijás.\'knát. m JtAjbiizt m«(SEfititrti: j.\'. »z<jr a rllfii; y. Ütiiii.hnunrl k:i!ji.,t|.-3 miut Kv.\'>i:a-it"sit-r niiwlri-
-----küls.\'-Iirt; kit*. Ríi-li\'ti ir,-<tmpiiy-
n.rel használható t.v\'-ir.vit.-íJirr-. t\'cak akkor valódi\' ím liuiü\'uitatfean a b.il-zsam, ha min-U-n re*\' •zti-t-
kupakkal Ka;.í(-I- van 1. ítárva, a javU bai tw-cem : „Thlcrry A.. gyAgyazertAra az Őrangyal BOZ Preg-radAbao- Ijfliriyoiava. ltimlni mis balzsam: mely nem az in kttpakoniinal van li-íjkrva -1* miUkí-nt
mint ..Aloe - éa -i.iipz hasonlókat rnamu halzuam n«*lt>sa\'ltn>t*.\'k el. iitánz-ii a vwl>K>-t«rv.í.., alapjJ
Qldöztajtaailk. A macn* ......
vr^i-ínztti. izakírtói l.i
tartalmúnak. Mindi-n Haltinmoci hamisítót
ti. rtití.\' s"aU,kett n.aj\'j.iSL icazujra van. In ._ tott. xmgy az njéjz^er.- k\'iir..* hfiti-m \'anyaint n.-m tartalmai. tHv b,.|yr.M. l«i!. Bamnmt.ól.\'raktár nín.-t. t-nia-k nifírr^dti^li\'..; közvetlenül h..iráni: Thlsrry A PregradAbaö, Sohlts-SausrlirBzts mellett int-ini. .i.i.si:r.a-M;icv:ir..rsz»c bán»rly pofrtaállomáaara l>érnientv« kül.lv.-. 1^ kis vatey 11 daplaBrea; ára 4 korona. Itoszuiáha v.iey ll.rref.iuu.l.a Wriumtvi.. Ií kis vnpv •\'. . Itij.fiv.-c. , ara *¦ L..r..tui. M\'Xrrn-dötének mak a pénz elíTla-e^i l-.-küt-vaff, utat.v.-t.•)]<-] esa-koxöltehii-k Tbisny Adolf tTóaryazerest Prsf/rndá-b a s, Xohlta-BattierbrBnn mellett.
TBIEEtI l. n^rrtirrur» i
i it isít ¦ I int rricndakit
A valódi angol
csodakenőcs
Itutaoa vs vvt\'jv.
az aneol rso<iaken6<-s. mely a Isgjobb crodmecyoyo: baaznalt
Tilüli r.aiokba\'n! A «.-í.ek he5"seí"t..n a ráj.lalotn bt-n feiülojulhatatlajt: és-
8-yófcyanyagok issietetelelt ke
Ai angol fsodaki-noes baaznál-
A (yarmekéiaryaanö roeübajanál,,tejgyttlemlvan«U^ntej 1-
keménywli\' Snól. tlrbáiie (Szent-Antal tkzr!. raiii<U-tiiietnit aéri-lmi-k. láb- vajO" eaonlat-WiülÚMek, ieln-k. ei)ii>i-dtii«K:. dagadt lábak, nüt .\'tuiitsiu ollin : ütés-. Siiirá4-. 1.\'.., vágás és zuxódási sebek sUeti. hmebaIható raladaM Weeen reasik-\' O. m. üveC-. üiszálka-. homok-. "lilánk- t;,*k.-k .-Ituv.-U-tására. MlDdCMMntl .1 »Kaimt, kiu.\'.vé., |>,>k..i»:ir. njjákép*<V" dés. Süt rakbetra-tti-K ellen. s*.emi¦.<¦*. k.\'.r..ut ixk-ihn\'. bt\'.lyac f-t faltl.-.rxaült lábak evögy itiaAra- Klndannemfi égési ae-bak. fagott testrészek, b.-teg.-kn,! hi>a*za* l-kv.s által "\'¦ iadt aebek. nyak.Ucanat. vértorlódás, fülzúgás rsacyer-
Őrangyal p-y.; :
_____I
Igen ajánlatos cien egyedül álló nlovlgyázatl izer
DDt minden esaládiiA! ké«xeuletbi.|i tartani.
Két doboznál kevesebb nem küldetik: a méikül.lé. k.-aárólag az üs«ee eJó leges bek üt.lé se vncy- p.^lig n^ánvét • It.-i eszkiizöltetik. 2 tégelv riotn.;.\'!;.- síV.i\'it-.l.-vél é. |.-r.. . - ¦ t«s magkBIdeaset 3 korona 40 f.!.t-r.
sxámos bizonyítvány áll reodellezésre.
Figyel néztetek mindenkit hatá<t»lan hamisitv jnvok megtétele ellen s kérem szigorúan arra ügyelni. li.>e> a fenti v4U«gT és oévMet „Thlerry A
yszarta-ra PregTadabaa4* bafajtttte kell
tega-H-nek-egv haaználatt utasításba. (lk-vai.-olyan jtVMjft, mint itt laiható. kell ln-somagolva lei.ni.
Az ejtjealüÜ és valódi anpui es.vlnke(i."\'..-sőm hamisítói él utánzói, a védjeg)-törvénv alapján, szigoman üldöztetnek, ngyanug)- e hamisítványok, ismét-lámsitii.
Lgyedülí kÖareUen beszerzési forrás
fHtSRRY A. Őrangyal gyógyszertára
pt^lrabibah, bohiti-saoarbrmsx mellett
Oly faidyrul. hol raktár ttinrs, teaték .,\'megrendelést közvetlenül ..Thlerry Adolf Orauzyal gyÓTvazertaxáJiox"
FregradAban. Kol.iU-Sanerbrnnti mellett eleTeani.
Az aiiSKtHa-Diagyarorstajr/í ve-ljegy laj\'tr.-ia. mauis 4&34-
XXXIV ÉYFOLYAM.
ill.i
3
KÖZLÖNY
18S5. SZEPTEMBER 7-én
3!
|0omTOBO0OO0O0Ocxxx
i»-xk_. mlvala keji-\'tnetlris tu| ét i !t«í. r*C«-dií iiiradia, mdj ar o!»jfí«i«±nflk é» ax olaj tikinak "Jilj*. elkerültflik. Emellett x hannilats oljan otjuerB, hoc kikl rcaf a TÍcBiiJrti * maaolaa-.. A palló Bodros tirsjiyal (flllSröHieto, *a*]kül, hofj •iTanuaí :-.\':;c\'.. Mo* hall ktUönbiatatai.
\' axlz.6X«tt Eiobcpsiló - fénymiat, tiruli barnát íi m ahmontbarnat, moly akár eaak ax olaj faltét födi ba ¦ pallót ¦ Bjjstial fi art \'¦¦ ad. Eaer: rgjiria: .¦¦ i:...-.:.;:\' réfl uj pallóra Teljrs«n oetod minden
foitoi, korábbi mázolást nt, Tan ainiin tiszta fényxaáa (szinezetlenj
-j pallókra ce park étre. n*Ij napán ííajt ad. Kulónosoi pártáira • olsjfosiükol mar bemtzo!i egénen uj pallok-ri Tiló Cuk fíayi ad. eaartfocva ua fMI »1 a .\',-maatrit. Paataesoinjtp. kúrnlt*:tll Ji nieyazös zatr. (kit küitpna-Cvaáen nobára rali) 5 írt. 90 kr., *tfy 9\'iz márka.
A kOxvctlen mrcrendrléa^k misdm városban, ahol fctírak vannak, ide küldendők, Miniamiaoliook ea proap-ia#ok is 17es <i thértaeatre knidstosk. A twiiairliaoil km *k tíejainl a eérro i a (jiri t*ryre. tnliel oit a több adut lsM rveleteio s;yártlninrt •okfeli utánozzak #• baia!. \'tjik, i k-kka: rauubs, i Eyakras a célnak mer sem falotS roiuoiéz--¦^n ooiiak loreálomba
í\'hrisíoph Ferenc, .
i nüa stttaHlii-iúrun nmiiitu is tírütii nínin, Prága, K. Berlin.
Zírlch
Nagy-Kanizsa: NEU és KLEIN.
Kcrszakunk követelménye!
Egy fog 1 frt 00 kr.
OGA k
készíttetnek *¦
G RÓ S Z LAJOS
fogtechnikai mii termében,
Budapest, Kerepesi-ut 6. sz.
Kerepesi-bazár II. em (eze\'oU magyar ntcza) a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
¦sir Alapíttatott I878.~W|
Ünnep és vasárnapon is található délután 5 óráig.
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
százezrek által eüsmert iegiobb táp-tzer, mely az áxsiai szemes kávét teljesen pótolja. A Hungária-kávé minden ház tartatra nézve napi hasznalatai a legmelegebben ajáoltatik, mert ngy felnőttek mint gyermekeknél a gyí sátras) és belekből t t-yákot és saladét, az emésztési akadály tzé anyagokat elta Vtl\'tjl, a gyomrot él vert tisztítja
A jó étvágyat elősegíti
táplál és erőéit Mint hiziszer kitűnő sikerrel használtatik: étvigyhiány, gyomor- és bélhurut, gy.emor- ét fejgörcs, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, virslegénység, álmatlanság ellen, enyhülést eredményez aranyér-, ideg-, szívéi tadSbajoknál. Igen jó hatást gyakorol rhachtikns gyermekeknél ós ezek tartós bél hurutjánál.
Súlyos betegségek után
megíogyottak és olyanoknál, kik ideges hysterikns bántalmak miatt ázsiai kávéval nem élhetnek, a Hooirária-kávé rendkívül erősítőnek és táplálónak bizonyait, sőt a- betegségek tartama alatt eaen káré ax egyetlen, mely anélkül, hogy iigatólag hatna, kellemes zamata és jó ize álul
a beteget felüdíti.
1 kiló *ri 1 forint 20 krajez.
Megrendelhető postás atiivát mellett:
SZALÁDY ANTAL
gyárosnál Budapest, Andróssy-üí 86. sz.
\'éa minden előkelőbb fQszer-Qz-letbeo hílyben és vidéken.
I
3 fel
O
2- 2. L =
V
O
a*= s o f | f
i -¦ — -
s co CD
O
z
9 5
rs?= f*
* g. 5-0. 5:* í\'-" Sir
CcOQOCCOQCCQcoCOaC
3O0O0O
SSDOOOOOOCJOCOOOOOOOCO
Az 1896. évi ezredéves oszágos kiállítást látogatóinak
a m. kir. államvasutak
„Millenium" Utazási és ,
Ellátási Vállalattal
a m. L államvasutak városi menctj egy-írod ájs.
BUDAPESTEK (Haigárít szálló)
vasúti * utazást
ftf Budapestre ós vissza "W
tovibbL 2, 3, 4, 6 ufd
és különféle kedvei meny eket
frt 12.10, 16.40, 19.70-I4I ¦aa, részletekben "IS?11
KÉPVISELVE I Ai ta.Iolc loartest
ELVE: Ai óiwci ranm"illoraasok. piniUn- ¦\\Bhv 5Í L, Iparteítúietek, Foncierc biít. iol-. nt. alti:. B^^HTS.
ooc ooooooooüoooöoooop
{ államilag ^iagiiéljtgit
Magyar osztálysorsjáték
1
I. osztálya nyeremények.
5. Húzás 1895 október 16-19 ig. ?5
korona korona
1 nyoremény á 80000 — 80000
1 , „ COOOO — GO000
. 4OO00 — 40000
30000 — 30000
20000 — 20000
1 . , tiOOO — 15000
1 . , 10000 — 10000
2 . , 8000 — 1C000 8 , , 4000 — 32000
10 , . 2000 — 20000
13 . , 10C0 — 13000
100 , 400 — 40000
860 . , 200 — 172000
9000 . , 80 — 720000
10000 nyeremény összesen I2C8000
Az 1896 ezrodéres kiálütás alkalmából. HilldrsiitHs lOOOOO sorsjegy
31,499 nyeresiénynyel is egy jnUlomdijjal.
A nyeremények minden levonás nélkül fizettetnek ki. — A húzások államíelQgyeiet és királyi közjegyző ellenőrzése mellett tőrténnek.
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben:
1.000,000 KORONA.
Az I. osztály húzása atán vásárolt sorsjegyekért az I. osztály dija atáo fizetendő.
II. osztálya nyeremények.
| «5 Húzás 1895 deczember 6 -14 ig. ^
korosa korona
; jutal 600000 — 600000
1 1 400000 — 40000C
|§ 200000 — 200000
ű i 100000 — 100000
g * s 1 50000 — 50000
• 2 á 20000 — 40000
3 >- 2 sí s \'2 a o 2 15000 — 30000
a o 4 10000 — 40000
OJ 3 o 10 27 ¦ 8000 6000 — 30000 — 162000
100 2000 — 200000
200 1000 — 200000
1150 , 200 — 230000
20000 100 —2000000
21499 n* er. és jut. 4332000
AZ I. OSZTÁLYÉ SORSJEGYEK Á841
40-
4.-
2.—
sorsjegy
korona.
A TELJES (mindkét oízláh-ra érrényes) SORSJEGiEK ARAI:
¦I \'I.. \'U. teljes sorsjegy
80— 8 — 4. -
Valamennyi sorsjegyek a falragaszok által megjelölt eladási helyeken kaphatók.
Magyar OsztUysorsjiték igasgatéslg.
Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések hozzánk intézenddk.
Bndapest, 1895. angnsxtus hóban
AndrÁssy-nt 5. szám
y Mm iltalkg lafidílyffttt
1GY11.@SZTÍLYS@BSJÍTÍI
az Ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100,000 sorsjegy,
31499 kt»t osztályba beosztott pénznyereménj"^kel és egy jutalommal.
\' Sr 5 miilié 100,000 kmm ossiirtskbia :S
minden levonás nélkül készpénzben fizetendő. — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetbeo
G 2f V Hl 1
í o korona.
Első Itüzás 1895. október 16 - 19-ig BUDAPESTEN.
Eszerint ajánlom és utánvét mellett köldök S2ét
eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére
40.— 20.
40.— 16-
2 — korona.
_\'!»__
4.— korona.
ra vonatkozó
eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a 2 húzásban érvényesek —
Teljes sorsjegyek, a melyek az elsó osztályban nyereménynyel kihúzatnak, egyszersmind a nyereménynyel az előlegesen a második osztály belét fizettetik vissza..— Megrendelések postautalvány utján lehetíles a czim Igen pontos megjelölésével kéretnek.
IHIfII lálOLY B-tlámitő, BVDAEBT, Si@s?tts-téf 3.
CheckConlo: JUnyar postatakarékpénztár 3960. — Sürgöny eztm: LOTTOHEINTZIS Budapest. — Vidéki megrendelők portó íejéíwn 10 fillért, sjánlott levelekért 30 fiilén, továbbá minden egyes nyereményjegyzékért 20 fillért szíveskedjenek külön mellékelni.
Lottogyüjtödék, viazontelárusüók és ügynökök mindenhol feláltittataak.
nyomatott Iíj. Wíjdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
XAGMAfflZSA. m& szeptember 14-én.
37-lSs: azám.
Előfizetési ár:
Egész érre . . . 5 frt — In-Fél érre.....2 frt 50 kr.
NegTedévre - ¦ - 1 frt L5 kr, V K«7*« "ám 10 kr. ^HIRDETÉSEK !5 hasaboa petiuorban ?, másodszori n, s minden további sorért 5 kr.
nvilttLrben
pem soronként 10 krért vétetlek; |ftl. Kincstári il.etík minden egyes hirdetésért 3U kr, fizetendő
XXXIV. évfolyam.
ZALAI HZLfllT.
lA lap szellemi és anyagi részéi [illető minden közlemény Bátorfi L&jos szerkesztő-kiadó nerér; ocimzetten K&gry-Kutz-iára bér-mentre intékendölc
Bénnentetlen lerelek i tatnak el.
i fogad
Kéziratok rlsManeta küldetnek
A nagykaüizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „önsegélyző szövetkezet", a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság*, a „nagy-kanizsai- és galamboki önkéntes fOzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedoevelő egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a „nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet" n kanizsai izr. jótékony nőegylet*, ^szegények tápintézete*, a „katonai hadastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k Ül választmányának hivatalos lapja
HETÉNKINT EGYSZER,SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ BETILAP.
A zalamegyei általános tanítótestület közgyűlése.
A zalamegyei ált. tanitó testület nagygyűlését 1 évi augusztus^hó 27-én a vármegye székhelyén Zala-Egerszegen tartotta meg. A közgyűlésen eüg szép számban volt képviselve a tanítóság, mintegy 90-enen, mindamellett a távolabb eső részekről Sümeg, különösen Murakőz vidékéről gyéren jelentek meg. Az egész közgyűlés Iefo\'yta érdekes és tanulságos volt, s akik végig hallgatták azt, jóleső megelégedettséggel és ügyünk jobbra fordultának édes reményében távoztak d. Udvardy Ignácz elnök tapintatos és buzgó vezetése, a melyet az egész közgyűlés alatt tanúsított és kifejtett, méltó elismerést érdemel.
A közgyűlést megelőzőleg aug. 26 án délután elóértekezlet tartatott, melyen az indítványok s egyéb a közgyűlést előkészítő ügyek terjesztettek elő és beszéltettek meg. Ezt azután ismerkedési estély követte, bol a tanítóság vidám hangulatban volt együ t a késő órákig. Másnap 27-én reggel 9 órakor venisancte tartatott, amely után a közgyűlés .kezdetét vette a vármegyeház dísztermében. Mint vendégek jelen voltak: Mélt. Svastics Benó vármegyénk ál tafánosan tisztejt és szeretett főispánja, további Nagys. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő, Körösy Sándor másod tanfelügyelő, Gózony László megyei főjegyző. Elnök először* is üdrözölte főispán ur Őméltőságát, hogy a közgyűlésen a tanügy íránli lelkesedése s a népnevelés érdekében szíves volt megjelenni. Főispán ur Ó méltósága lelkes szavakkal biztosította a megyei tanítóságot, hogy mindig szi vesén és örömmel teszi, ha a tanügy és tanítóság érdekeinek előmozdítása
szempontjából valamit tehet, s azért vármegyéje tanítóságánál működését szeretettel és érdekkel kisérte mindig, mert a kultúra fejlesztése, támogatása első feladata mindig egy megye kormányzásánál s első sorban legtöbb figyelmet érdemel.
Ez a tudat vezérelte most is őt ide, s működésünkre az Ég áldását kéri. Lelkes éljenzés hangzott fel e szavakra. Ezután Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelő a következő üdvözlő beszédet mondta. „Igen tisztelt uraim!" Egy nekem mindig kedves, régi szokás szerint üdvözlöm én is önöket uraim, mai közgyűlésünk alkalmából. Nem a véletlen késztet erre, hogy mai közgyűlésüket a vármegye, tehát a megyei tanügy központján tartják, de főleg és különösen azon magas képzetek, melyeket én a tanítótestületek egyesületi czéljairól alkotok magamnak. Alig tagadhatni uraim, hogy a tanítóegyesületek közel har-! madfél évtizedes története bizonyos j mérvben megsejteti velünk a magyar tanítóság érzésének és sorsának történetét.
Nem akarom figyelmüket fárasztani uraim azon élesen körvonaloz-ható korszakok elemezésével, melyekben a szervezkedés, önképzés a testület: együttérzés mellett nem egyszer a jogvédelem s bizonyos keserűség is alkalmas keretet talált a tanítóegyesületek szervezetében. — Ma már hála az égnek uraim, nincs ukutik sem fent, sem lent, sem künn, sem bent elbástyázni magnókat. A hatóságok, a sajtó, a társadalom ismerik bajainkat, értik törekvéseinket s méltányolják a kultúra apostolságában kifejtett munkásságunkat Ma már a tanítói közszellemnek meg van a maga társadalmi nimbnsa! Ma már nem a tanító mivoltáért követelünk becsü-
lést a tanítónál; kivívja 6 ezt a maga tanítói egyéniségével
Valamint az öntudat phiiosophiai fokozásánál elérjük az .én" tisztult képzeteket, ngy a hivatásos ember az életpályák általános határozmá-nyaitól felküzdi í&agát a saját egyéniségének világrendi értékéhez és je lentőségéhez. Nem mondom én uraim, hogy jobb sorsunk napja már delelőre hágott; érzem és reménylem azonban, hogy egy uj korszak hasadó hajnala, a megmaradt keserűségek és nélkülözések kőny cseppjeit, mint könnyű harmatot fogja felszívni édes, meleg sugaraival. Igen tisztelt uraim! kik a Muraköz teréről, Göcsej agyagos rögétől, a Balaton hullámaitól, a Zala festői völgyeiről ide zarándokoltak, legyenek Üdvözölve. Legyenek üdvözölve azon lélekemelő tudatban, hogy északon vagy délen, jó vagy balsorsában mindnyájan ugyanazon oltár Öröktüzét ápo\'.tuk s írtuk be odaadó egész munkánkkal Zalamegye népoktatása történetének egy ujabb szép lapját. Legyenek üdvözölve az ezredik „esztendő előestéjén, minden hazafit eltöltő nemes felgerjedéssel, mely sebesen dobogtatja szivünket s aczélozza erőinket, hogy mint magyarok ős magyar tanítók méltóan töithessük be nagy és szent hivatásunkat. Hozta Isten önöket! Áidja meg törekvéseiket" !!
Ezután meleg szavakkal mondott köszönetet Tanfelügyelő ur Svastics Benó főispán urnák azért a szép társadalmi példáért, melyet megjelenésével nyújtott. A tanítótestületnek mély tiszteletéről és hálájáról őt biztosítva, azon óhajnak adott lelkes kifejezést, hogy a mindenható tegye kormányozása alatt vármegyéjét oly nagygyá és dicsövé, mint amily szívesen és odaadással igyekezett annak szellemi felvirágozását előmozdítani.
Elnök ezután lendületes eszmékben gazdag szavakkal megnyitja a gyűlést. Majd nyomban felolvassa jelentését az egyesület 9 ^vi működéséről. Érdekes és" tanulságos jelentése felöleli a tanító egyesületek fejlődését, munkásságát. Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő elismerését és köszönetét fejezi ki elnöknek 9 évi buzgó munkásságáért; s azért jegyző könyvileg kéri köszönetét kifejezni, amit éljenzéssel egyhangúlag elfogadott a közgyűlés.
A tárgysorozat szerint először Alt-man Mór n.-kanizsai tagtárs felolvasta „Felméri páedagógiai rendszere" czimü értekezését. Felolvasó komoly tanuimányozás és szép olvasottságra valló munkája elismerést érdemel. Érdekes munkája három részből áll, u. m. I. szín vakság, 2 szóvakság. 3 fogalomvakság Mindegyik részt illusztrálja érdekes példákkal is. Etnök ináttványára a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavazott felolvasónak. Majd Békefi Elek zaia-koppányi tanitó felolvasta na tanítók és a turistaság" czimü értekezését. Sok érdekes és a tanítóság társadalmi érdekeire fontos mozzanatokat említ, amelyek a tanítóságnak javára válnának, ha mint turisták érintkezve más osztálybeliekkel, azok között a tanítóság bajait — anyagit és társadalmit — közölve, felkeltve az é deklődésí, ügyünknek javára sokat tehetnének. De mindezt csak akkor és ugy érhetnék el, ha a tanítók minél tömegesebben belépnek a turista egyesületbe 2 frt tagsági díj befizetése mellett Egyúttal felhívja a közgyűlést, hogy akik be akarnak lépni, azok jelentkezzenek ő nála. Eddig azonban eredménytelenül. A közgyűlés Elnök indítványára köszönetet szayazott felolvasónak. Következett a számvizsgáló bizottság jelentése,
amelynek nevében Balassa Benő előadja, hogy az országos tanítói árvaház alapra kezelés alatt van a központi pénztárban 1745 frt 35 kr. A megyei tanító egyesület készpénze : %7-d frt 5 kr. A számvizsgáló bizottságnak a felmentvényt a közgyűlés megadja.
Következett az indítványok tárgyalása. A jövő évi közgyűlés helyéül Budapest inditványoztatott. — Tekintve, hogy a jövő évi kiállítás alkalmával Budapesten országos tan-Ügyi kongresszus tartatík, ennélfogva a megyei tanítóság elhatározta, egyhangúlag, azon részt venni, A közgyűlésnek utolsó tárgya a tisztújítás volt. Elnök hálás köszönetét fejezi ki tiszttársai nevében azon rokonszenvőrt és jóakaratért, amelylyel működésüket 9 évig támogatták. — Midőn ezt újólag megköszöni, kéri a közgyűlést, hogy legyenek, irányában, mint közkatona iránt ezután is oly jóakarattal és bizalommal mint eddigi — Felméri Albert tagtárs méltatta ezután a tisztikar önzetlen fáradozásait és érdemeit s kéri a közgyűlést, hogy ez jegyzőkönyvileg megőrökittesséfc ; amit éljenzéssel egyhangúlag elfogadtak. Erre a tisztikar következőkép alakalt meg központul Csáktornyával. Elnök: Felméri Albert tan. kép. tanár. Alelnökök :. Pálya Mihály és Jeney Gusztáv. Főjegyző: Zrínyi Károly. Aljegyzők: Alszeghy Alajos és Paksy Győző gyak. isk. c tanitó, pénztárnok : Rhédey Ferencz, könyvtárnok Dékány Mihály kép. s. tanár. Központi választmányi tagok : Margitai József kép. igazgató, Fischer András, Polyák Mátyás és Menesey Károly. — Elnök ezután Isten áldását kérve az egyesületre megköszönve a közreműködők szíves fáradozásait, a közgyűlést az
T Á E 6 I A.
Obelcz József halálára.
Italra ha nyilt ajkad, repesi örömértetek árja Gaidagi i lelkünk édeni élvezetét.
Mézédes szavaid ¦ nyájas mosolyodra figyelve Tiszta barátságnak lángmeteorja valal.
SíétröppenL Daliái alakod megtört. Mosolyod [ninci.
Pótolhatlan az Or. Lételed áldva legyen !
BÁTORFI
Obelcz József.
(t 1S95. Kzepteaiber 4.)
Obelcz Józsefet mikor először megláttam, tisztes félelemmel néztem az ember-koloszszusra: íme egy Gigász, ki hegydarabokat dobál, ha megharagszik I
Ilyenek lehettek az ősemberek, kik puszta kézzel megfojtották a tigrist és Ököllel agyonverték az özönvizelötti állatóriásokat.
A mai eltörpült ivadék már azt hitte, hogy az ilyen emberek régen kihaltak a fóldszinéröl. Legfölebb valami régi földrétegben megtaláljuk az ilyeneknek kővé vált csontjait éi a muzeumokban kiállítjuk.
Ugy látszik, hogy csupán a természet játéka volt az, mely Obelcz Józsefet közénk állította. Mert az óriásnak gyermek szive volt. Gyakran meg lehetett hallani egy lépésnyi távolságban szivének félelmes dobogását, pedig alig találtam emberre, kinek olyan könyörü-
letes, olyan szerető szive lett volna, mint neki volt
Egyszer aranyóráját eladta, csakhogy valakinek képas legyen Örömet szerezni ; s mikor a könnyelműség miatt szóltunk neki, mosolyogva ránk nézett aczélszürke szemeivel s art mondta: „Gyerekek, aranyórát megint vehetek, de az elszalasztott örömet soha többé vissza nem hozhatom 1* Mennyire igazad volt, öreg! Bölcs gondolkozásoddal ép ugy kimagaslottal a közönséges emberek közül, miként óriási alakoddal!
És erre a retteotö erejű emberre, — (kinek játék volt elröpiteni karjainak egyetlen lökésével a belekapaszkodó négy embert,) a műit hónap utolsó napján rászállott egy — légy. Egy hitvány, közönséges, kícái bogár. Az óriás talán nem is érezte, mikor a légy egyet csípett rajta, és az a kis csípés megölte Őt kinek testalkatát mintha azért formálta vc\'de a természet, hogy da-czoljon a halállal.
Éi mi „a teremtés urai", naponkint ilyeneket látva, mégis büszkék tudunk lenni l
Obelcz világnézete derült volt m\'nt nlinden bölcsé. — Szerette a napsugaras természetet ép ugy, mint a penészes tudományokat. (Temesvárod újságszerkesztő is volt.) Ha 7alami kellemetlen, elbizakodott emberrel hozta össze a sors, egyszerűen nem vette észre: „Nem érdemes miatta mérgelődni I*
óriáj testével csak humorának erőssége állott arányban.
Mikor első esztendőben Kanizsára jött, Farkas László volt a főgymná-sium igazgatója. A rendkívül eszes és rendkívül szigorú Farkas László, kit folytonos betegeskedése szkeptikussá és szófukarrá változtatott férfi korénak delén. A sarcasmus nevét Névy keserű.gúnyra magyarította, és soha senkinél sem volt ez a sző olyan találó, mint Farkas Lászlónál: keserüeu gúnyolódott mindig, a fontoskodó emberek oktondisága felett ép ugy, mint önnönmaga fölött
Farkas László egykor a Szentháromság szobor előtt találkozik a polgármesterrel, és beszélgetni kezd. Szokott sarcasmuiávid elmondja testi bajait: „Rossz a gyomrom, uem tudok esni, inni, rosszak a lábaim, nem tudok járni. Doktort hivatok, ki azt rendeli, hogy sós vizet igyam és minél többet járkáljak. Én Istenem, a doktor milyen pompásan eltalálta bajomat: épen csak erre a kettőre nem vagyok képes — enni és járni 1*
— De hiszen most is sétál ?
— „Csak akarok sétálni," válaszol a direktor, „és ez oagy különbségi"
A beszélgetésben éltelik egy egédz óra, és Farkas László még-mindig diskurál.
Eközben minden öt perezben fel-fel-tünik a park szélén Obelcz József hatalmas alakja, ki mintha kémszemlén volna, olyan óvatosan ismét visszahúzódik- „Nem tudtam elhinni, hogy a mi direetorunk tíz szónál többet beszél
valakivel, azért járkáltam arrafelé, hogy szemeimmel és füleimmel meggyőződjem a csoda történetről 1" tréfálkozott Obelcz József, mikor a dolog felől megkérdeztem.
Társaságban milyen jókedvű és milyen szeretetreméltó volt Obelcz József, azt alig lehet elmondani. Nótára, szónoklatra, tréfára mindig készen állott. Egy erdei kiránduláson olyan vidámságban tartotta az egész sereget, hogy a komoly Napóleonból kitört nagy elődjének vére és olyan dolgot indítványozott, mely concep ti ójának merészsége folytáo túltett a retten tő Bounaparte legmeglepőbb tervein ís: „hogy a benne lakozó polgári erények jutalmául emeljük vállainkra dicső pátriárkánkat I\'
Ugy ám, de hiábavalónak bizonyult minden erőlködés! Lelkes igyekezetünk dactára oly szilárdan állott Obelcz József, mintha lábai gyökeret vertek volna a földbe. Nem maradt más hátra, mint szépen megkérni a megmozdíthattál! óriást, hogy szíveskedjék leülni, akkor talán „megjutalmazhatjuk^1 Obelcz lenéz, és elneveti magát: „Legyen hát karácsonytoki" Azzal ráül egy fatörzsökre, honnan xilenczen felemeljük dörgő éljenzés között, miként egykor az ősmagyarok vállaikra emelték Árpád fejedelmet (Csakhogy Árpád apánkat valamivel magasabbra emelhették.) Azt hiszem Ügek unokája kevesebbet nyomhatott a mi kedves pátriárkánknál, mert a történet nem emliti, hogy as Ősma-
gyarok valamelyikének bárom napig fájt volna válla a2 emeléstö", mint az enyém tájt.
Az idénre megint városunkban hagyta a m n t a t i ó Obelcz Józsefet, melynek nagyon megörült, mert itt rendkívül jól érezte magát a legutolsó évben. „Oly jól összeválogattak bennünket Farkas József (mult évi ai-rector) alatt, hogy talán sohasem leszünk ilyen jói 1" mondotta néha néha Igazán oly szerető egyetértésben éltek a kanizsai rendházban, mintha mindnyájan egy anyának lettek volna gyermekei.
De Obelcz már nem jöhetett hozzánk a tanév kezdetére. Azt tudtuk, hogy valami baja van, de ki gondolta volna a vasember halálára ? Tanártársai egymásközt felosztották a tantárgyakat, mi nem csekély dolog a mostani szakoktatás mellett Kérdésemre, hogy mit szól majd az óra beosztáshoz Obelcz József, azt mondták: „Akármelyik tantárgy tsnitását bízzuk az Öregre, u sohasem tesz kifogátt; tamitott már 5 bittantól a szépírásig és rajzig mindenféle tantárgyat a gymoasiumokban, és mindegyiket egyforma kedvvel és tehetséggel tanítottál* S valóban olyan univerzális zseni volt Obelcz József: semmiféle tudományos dolog elő nem jöhetett, melyben nem lett volna ¦ ő tökéletesen otthonos.
„Zalavármegye és Városai*-ba Obelcz József egy czikket ígért (a nagykanizsai volt praeperendia történetét,) de
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1395. SZEPTEMBER 14-én
E\'.Dők éltetése mellett bezárja. — Gyűlés ntin a Bárány vendéglő dísztereiében társas ebéd rendeztetett, melyen 104-en vettek részt. Felköszöntőkben nem volt. hiány. Az első hivatalos tosztot Svastics Benő főispán ur mondta a királyra, melyet állva hallgatott végig a társaság. Az éljenek után Dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő mondott Wlassic3 Gyula kultuszminiszterre. Margitai József kép. ig. a Főispánra. Felméri Elnök dr. Ruzsics-kára, Hoffmann Mór. Gózony László főjegyzőre. Balassa a vendégekre, Dr. Ruzsicska a tanítókért, stb.
KOVÁTS MIKLÓS ttiité.
Az anyakSiryvvezetók Zalavarmegyében.
1. r nagykanizsai kerületbe: Babochay György polgármester, — b. Lengyel Lajos városi fjző; 2. a tapoiczaiba: Árvay Lajos községi jző (Diszel) (Dizscl); 3. a balaton-fflredibe: Náray Gyula, vinczeílér képezdei igazgató (Csopak-Örvényes) (Csopak); 4- a sümegibe: Fűzik Gyula szolgabíró, h. Szabó Gyula járási íruok (Csabrendek, Bác*); 5. a csabrendekibe: Schreiner Dénes közs. jíö (Sümeg); S. a reziibe: Burdis Antal közs. hiró (Karmaca) (Karmacs;) 7. a légrádiba: Kovács Gyula közs. jző (Murake\'-esztur, Kollátszeg) (Murake-resrtur, Kotlátszeg); 8 a perlakiba: Krámpács József közs. jző (Murakirály, ¦ SzcbotieaV (Murakirály); 9. az alsó-domboruiba: Pukler Imre közs. jző (Kotor, Mura, Vidi), 10. a kotoriba; Köle György közs. jző (Alsó-Domboru), (Alsó-Djmboru), 11. a mura vidibe: Babics Gábor k. jző (Szent Mária), (Alsó-Domboru); 12. a mura-csányiba: Vizmaíny Sándor közs. j?ő (Hodoschán,) (Hódoséban;) 13 a nagy-bakónakiba: Dénes Béla krjzó; 14. a diszelibe: Schnarz Gáspár körjzc (Monostor.) (Ta-polcza); 15. a gulácsiba: Neuszidler József körjzö (Tördemicz) (Tördemicz); 16. a iördemiczibe: Hann Lajos kőrjző (Gulács.) (Gulács); 17. a nemes-vitaiba; Páczay György körjzö (Lesenwe-Tomaj), (Lesencze.-Tomaj); 18. a lesencze to-majiba : Pap Mihály kőrjző (Nemes-Yíta)Nemes-Vita; 19. a köveskállaiba: Fehér Sándor körjzö (Kővágó-Őrs Szt-Aatalfa.) (Kővágó Örs); 20. a kővágó őrsibe: Pap Lajos körjzö (Köves-Kálla) (Köves Kálla); 21. a monostor-apátiba; Kürthy LnkÉcs körjzö (Taliáu-Dőrögd), (Diszel); 22- a talián-dörögdibe: Deák A. körjzö Monostor-A pá ti); 23 a felsÖ-eőribe: Kovács Endre körjzö (Csopak); 24. a csopakiba: Kabdebo István körjzö Balaton Füred, Felső őrs), (Balaton -Füred); 25. az Örkényibe: Molnár János kjzö (Nemes-Pécsely), (Balaton-Füred) ; 26. a nemes pécselyibe; Csery M ór körjzö (Örvényes); 27. a szent antalfaiba: Németh Ignácz körjzö (Köves-Kálla) ; 28. a káptalanfaiba: Horváth Gyula-körjzö (Nyírád), (Nyirád); 29. a nyirádiba: Somogyi József fcörjző (Káptalanfa), (Káptalanfa); 30. a hazaiba: Zimits Sándor körjzö (Sümeg); 3L a mihályfaiba : Sohonya Etek kjző (Ukk), (Ükk); 33 az ukkíba: Denter Gyula kjzö (Galsa), (Galss); 34. a gó-gánfaiba; Kummert Sándor kjzö (Mi-háiyfa). (Miháíyfa); 35. azentgrótibaa Scholcz\' Károly közs. jző, helyettese : Glazer József aranyosdi kjzö (Zala-Szt-Líszló) ; 36. a zala csányiba: Domby László kjzö (Zala-Koppán); 37. a sar-
án a már biában számítunk a szerkesztő collegával Hoffmann Móriczczal együtt A halál megsemmisít minden hm reményt
L hónap elején Obelcz József szelíd, barátságos arczát vártam, s a helyett egy hivatalos jelentés érkezett hozzám :
Jelentem, hogy Obelcz József, 45 évos. nőtlen, fő utcza 503. sz. a. házban folyó évi szeptember hő 4-én meghalt Kelt Tőrök-Becsén, 1895. szeptember 5-én. Dr. Rapich halottkém.
Ez a rideg hang az utolsó hivatalos megemlékezés az olyan idealistákról, kik örvendező örökösök helyett szomorodott ismerősöket hagynak csupán hátra.--
Lelkem ott bolyong Török-Becse temetője körül, nem ind tőled megválni bocsu üdvözlet nélkül. Kedves bátyám I vájjon találkozik-e veled ?
HALIS ISTVÁN.
mellékibe: Dely BÓla kjző (Alsó Páhok), (Alsó-Páhok); 33. a vashegy-vanyar-cziba: Éngyán Jánoí kjző (Keszthely); 39. a szepetnekibe: Dénes Ferencz kjzö (Langviz, Bormás), (Sormás); 40. a mura keresztúr-kollétszegibe: Szemző Gyula kjző (Légrád), (Légrád); 41. a i langvizibe: Nagy Ferencz kjző (Szépet- , Lek); 42. a zala-szent balázBibs. : Szondy Láizló kjző (Gelse) (Gelse); 43. a gei-seibe: Kugler Sándor kjző (Zala Szi-Balázs), (Zala-Szt-Balézs; 44 a galambokiba: Starzsínszky György kjző (Kis-Komárom), (Kis Komárom); 45. a kis-komáromiba: Ferenczy János körjzö (Galambok), (Galambok); 46- a sormáeiba:. Grünfeld József kjző (Szépeinek),(Szépet-nek); 47. a sárszegi be: Pandúr Farencz kjző (Nagy-Bakónak), (Nagy-Bakónak): 48. a szabariba : Gyuk István közs. jző (Dióskál, Pálkonya, Zala-Apáti), (Orosz-tony, Baksaháza.) (Szabar); 49. a pa-csaiba: Koltay Lajos kjzö (Nagy-Kapor nak), (Szent-Ptíterur); 50. a dióskál-palkonyaiba: Galadalits Lajos kjző (Orosztony-Baksaháza), (Szabar); 51. az orosztony-baksaházaiba : Halász István kjzö (Szabar), (Dióskál-Balkonya); 52. a felső hahőtiba: Koltay László kjző (Bucsu-Szent László), (Bocsu Szt-László.) 53.) a bncsu-szenHáazlóiba: Toppler György kjző (Felső-Hahót), (Felső-Hahót); a nagy-kapornak!ba: Seregélyes Károly kjző (Szent-Péterur), (Pacsa).
(Vége következik.)
csarnok.
N.-Kanizsa a szabadságharca alatt
1849-ben. Irta CSER JÓZSEF. (Folytatás.) Rémes éj, jnUus 16-án.
Meleg, nyári eső ntin vörösen alkonyodott a nap. A fölfrissttlt lég üdítően hatott. Az uraságilak előtt horvát tisztek élvezték a jő levegőt, s beszélgetve, űzték az unalmat Á lak emeletén meg alezredes, hihetőleg, győztes csatákról ábrándozott Minynyájan a legnagyobb biztonságban hitték magokat. Mindenütt csend és nyugalom uralkodott.
Hirtelen hangos kiáltás zavarja meg a csendet, s az ellenségre nagyon is kellemetlenül hatott e pár szó: ,Jönnek a huszárok!* — A tisztek némelyike ijedtében majd megdermedt, de élve a gyanupörrel, hogy a huszárkard az egyenruhával kellemetlen érintkezésbe jöhet, azért sietve bemenekültek és a kaput bezárták. Ideje is volt már! mert tizenhat huszár villogó karddal állt az urasigi\'.ak előtt, az összecsődült néptől körül fogva. Minden hang azt kérdezte: , Jön e a többi is ?" — .Jönnek hát — felelte a kanizsai Blázsencsics Ferkó, huszárkáplár — de sem ma, sem holnap nem érnek ide!" Mire sokan eltávoztak. Egy vasvillás ember a kapura mutatva torkaszakadtából kiáltozza: .Huszárok ! itt az őrnagy I*
Valóban ott volt s rögtön életjelt is adott!
Egyszerre kioyillott. a kapn fele, 8 két lövés esett és egyik Szukies kereskedő segédjét rögtön megölte. Az emberek egy pillanat alatt szétrebbentek, mire a kapu másik szárnya is kitárult — Blázsenejics huszár kápláron kivül — már senki sem volt ott. A granicsárok a 15—20 lépésnyire álló káplárra lőttek, ki a sok lövés daczára is sértetlen maradt. A hnszár kardját forgatta, s a vörösen lenyugvó nap utolsó sugarai, mint villám czi-\' káztak a fürge aczél fényében. A ló ágaskodott. Egy golyó a nyeregkí-pába fúródott; a másik a ló hátulsó lábait súrolta, mire félig lerogyott, de a sarkantyú vágásra ágaskodva kezdett menni, s a lövések megszűntével vágtatva tova iramodott A határőrök csak most mertek kirohanni és utánna menni, de mivel a házakból rajok lőttek, azért visszafordultak Ez idő alatt az ezredes lóra kapott, s a horvátok rendetlen tömegben kisérték vezéröket és folytonos .Zsurite!* — siess — szóval nógat
tik egymást, s minduntalan hátra tekintve kisiettek a táborba.
A huszárok Noszlopy Gáspár, so-megymegyei kormánybiztosnak, őrjáratra küldött emberei voltak. Amk,t beszélték, csupa huszáros tréfából A egy akó borban fogadva — jöttek Kanizsára. Hogy a Sáncz felé kiállított őrszemek daczára is, mint a tiszta égből váratlanul lecsapó villám, megtudtak jelenni, ugy volt lehető, hogy azokat megtámadták és szétverték. Blázsencsics a granicaár őrmestert levágta, a befelé futókat pedig a nép agyonverte.
Néhány megmenekült, de az is ki erre, ki arra futott. Ezek egyike lőtte meg^saröreg Dedovics szűcsöt, ki a főutezát kerülve mellék utczán ballagott haza. A futó horvát rálőtt, a golyó a szegény öregnek egyik oldalán be- a masikon kiment Másnap nagy kinok közt meghalt
A huszárok risszalovagoltak, de már fegyveres nemzetőrök is jöttek velők és a város dobosával. indulót verettek, s ngy mentek a Király-ntcza végére, honnan az ellenségre lövöldöztek. A horvátok viszont egész sortüzeket bocsátottak rajok. Megdördültek az ágynk is. Lőtték a várost golyóval, gránáttal. A golyók néhány házat megsértettek; a belőtt gránátok a házak fölött szétpattanva a cssrépzsindelyeket tördelték. Csak egy tett nagyobb kárt Német-ntczán — király-utcza — özv. Matkovicsné deszkatetős házát fölgyújtotta. A nemzetőrök közül is némelyek megsebesültek. Pávics kőműves balkarjába fnródott golyót, a városháznál Ter-sánczky József orvos vágta ki, hol egész éjjel ápolták.
A huszárok jő későn eltakarodtak, de akkor már az egész város fenekestül fölfordult. A lövöldözés zaja, a folytonos lárma, kiabálás; a bizonytalan jövő, az ellenségté! való félés; rettegésben tartották a lakósokat — Valóban rémes éj volt! Akik átélték, nem hiszem, hogy egy köny-nyen elfeledték volna!
(Folytatááa következik.)
Hírek.
j^Mtagyan*^^
László kir. főberczeg meghalt E rémhír nyilamlott át a magyar nemzet szivén, mikorra legmagyarabb József fő-berczeg nagyreményű fia elhunytáról értesült, középületeinkre azonnal kitűzet-tek a gyászlobogók, hirdetve külsőleg is a mély fájdalmat mely hazánkat nemzetünket érte. Nincs vigasztaló szavunk e rettenetes csapáshoz, mint a hitbeni csendes megnyugvás szelíd érzete. — Nagy-Kanizsa város nemes érzületű tanácsa részvétiratot intézett József főher-czeghez éa magas családjához; csütörtökön, délelőtt 9 órakor gyász isteni tiaz telet tartatott a Szent-Ferencziek plé bárja templomában, melyen a városi tanács, kir. törvéoyszék, 8 egyéb kir. hivatalok a főgymn. ifjúság, polgári, 3 eíemi iskolák tanulói tanáraik s tanítóikkal együtt, nem különben nagyszámú intelligens közönség veit jelen.
— Dr. Wlasslcs — díszpolgár. Zala Egerszeg város küldöttsége múlt Csütörtökön délelőtt nynjiotta át Wlassics kultuszminiszternek, a város szülöttjének, a díszpolgári oklevelet A küldöttség a következő tagokból állott: Kovács Károly polgármester, Marsgin Károly dr.kir. tanácsos, megyei főorvos, Árvay Lajos, megyei főügyész. Botfy Lajos, megyei t főjegyző, Haary István dr., tissti főorvos, Cíioder István dr. ügyvéd, Hajik István Ügyvéd. Krosecs Gyula, Obersohn .Mór dr. ügyvéd, Fischer László kereskedő, Tangier Mihály kereskedő, Graner Géza é-. 3úchler Jakab kereskedő, mindannyian városi képviselőtestületi tagok. A minisztert & küldöttség élén Svastits Benó főispán üdvözölte, mire a miniszter kijelentette, hogy érdeklődését és szeretetét
.Zalaegerszeg iránt mindig megtartotta és azt a jövőben is meg fogja tenni. ,
— Dr. WEassfcs Gyula kultuszmi-nisztetünk ma, szept 15 én Pápán van az nj ev. ref. főgymnasinm épületének felavatási ünnepé\'yén.
— iskolai beiratasok. A helybeli felső kereskedelmi ::\' ¦>la az idén örvendetes gyarapodást n.-js a tanulók számában. Az első osztályba fölvétetett 46, a másodikba 40, a harmadikba 28, összesen 114 tannló. A tantermek ennyi növendék fölvételére kicsinyeknek bizonyultak. A felső kereskedelmi iskolában is ceak ugy mint a többi városi tanintézetben tul-zsufolás van. A túlterhelés mellett uj kérdés kerül napfényre : a tuUömöttség az over-frequentation kérdése.
— Beirr.tások eredménye. A hely beli áll. segélyezett községi polgári fiuísk. L osztályába beíratott 66, a Il-ba 50, a IH ba 36, a IV-be 29, az V be 14, a Vl-ba 9 összesen 204 rendes tanuló. Ezek közül helybeli 140, vidéki 64. A polgári leányiskola I. osztályába beíratott 87 rendes, a II-ba 37 rendes, a ffl-ba 36 rendes, 2 magán-, a IV be 37 rendes, 2 magántanuló, összesen 197 randes és 4 magántanuló. Ezek közül helybeli 171, vidéki 30, köztük- 4 magán tanuló.
— Beküldetett. Megható kegyelettel adott kifejezést elismerésének N.-Kanizsa városa, elhunyt lakosai Kemény József és neje tarnÓi Miielz Máris, kisdedneve ¦ lök síremlékének anguutui hó 10-én történt ünnepélyes letétele alkalmával, a rom. kath. temetőben. Mindazoknak, kik a kegyeletes ünnepélyt közreműködésük által oly megható széppá tették. fő!eg pedig a,Zalai Közlöny" szerkesztőjének Bátorfi Lajos urnák buzgó és fáradhatlan működéséért ez utoa fejezi ki örök háláját az elhunytak anyja: Kemény Komjáthyné szül. Saltenreich Amália.
— A népkonyha javára egy ismeretlen 25 frtot adományozott, hálás köszönettel nyugtázza az elnökség.
— Stern Ig-aaez béczi lakos az izr. jótékony nőegyletnek 50 írttal alapitó tagja lett.
— Jubileum. A pécsi kir. közjegyzői kamara szept 8-án ünnepelte fennállásának 20-ik évfordulóját. Piihál Ferencz Üdvözölte az elnököt ez alkalomból. Elnökké újból Bánffay Simon, alelnökül Piihál Ferencz választatott meg. Az országom gyász miatt a díszebéd elmaradt.
— Hímen. Kohn Adolf a nagykanizsai Kohó és Lichtschein ezég egyik beltagja szept. 15 én tartja esküvőjét Pozsonyban Deutsch Paula kisasszony nyal, D.*utsch Sámuel kedves leányával. Boldogság a szép frigyre I
— Gyászhír. Papp Károly ct. kanonok, kiskomáromi espere -plebáuos. életének 76-ik, papi pályájának 53-ik évében végelgyengűlé sbenmeghalt. A boldogult kitűnő szónok, lelkes hazafi és me-legkeblfl emberbarát volt Temetése szept. 2-én nagy részvéttel történt! — Béke hamvaira 1
— Paiinl Inkei József, iháros-be-rényi nagy birtokos, kinek humanitása s jószívűsége vidékünkön köztudomású, njabban ismét szép jelét adta emberbaráti szeretetének. A sertésvész folytán cselédjei óriási károkat szenvedtek. A szegény cselédség, kinek egyedüli vagyonát a néhány drb. sertés képezte, a ragályos betegség folytán csaknem mindenét veszítette el, hogy egy pár disznója elhullott A nemesszivü fö\'dbirtoko3, — . a ovnt halijuk — cselédeinek aggasztó helyzetén segítendő, a birtokán alkalmazásban levő cselédség részér? 1000 frt adományt osztott szét azon czéiból, hogy a nyomorban levő cselédek a vész elmúltjával sertéseket szerezhessenek. Talán a szép példa, más főurainknál követésre talál. Igy lehet irja a „Csurgó és Vidéke* a socialipams-nak elejét venni, nem szóval, hanem tettel.
— Pályázat izr. kézművesek számára. A budapesti magyar kézmű- és foldinivelési egyesület kezelése alatt álló Pollik Márk és Babetta alapítványból budapesti és nsgy-kanizsai ületőségö izr. kézművesmesterek és földmüvesgazdák részére, möhelyök, illetőleg gazdaságuk első berendezésé^ a f. évben több rend beli, 500 írtig terjedhető öszlöndij feg adományoztatok Ez" iránti bővebb fölvi-lágositás a nagy-kanizsai izr. hitközség titkári hivatalában nyerhető.
— Városunk-szép reményű énekesnője Hnchstevit Irén kisasszony f. szept. hó 4-én tartott sikerölt hangversenye Mathea Károly jeles fiatal fényképé szfioket oly lelkesült hangulatba hozta, hogy el ragad tatásában az Ünnepelt művésznőt magához kérette, s Őt egy sikerűit életnagyságú mellképen minden dij nélkül lefényképezte. A sikerült kép a Bazár épület alatti fényképészeti kirakatban van közszemlére kitéve.
— Helyreigazítás. Lapunk előző számában az volt közölve, hogy Farkasa Károly teskándi oki. népiek. tauitŐ Hot-tóra választatott meg, nem oda, hanem Mikefa és Karácsonfára
— Halálos esés. Szomorú véget ért Políczer Mih. n.-atádi lakos Samu nevű
2. gymnásium 03ztályu fia. Poiicrer szept. 1-én Samu nevű fiát N.-Kanízsára hozta, hogy a gymeásiumba beirassa. A mi meg is történt, s mivel az iskolák csaV 6-án kezdődtek, addig a önt Surdra, testvériéhez vitte. Az apa nyugodtan utazott haza, midőn másnap távirati értesítést kap, hogy fia meghalt. A kis Samu szept. 2-án az erdőre ment, a a gubacsszedők-nek segédkezeU Egy tölgyfán sok gu-bacsot látott, s a fára felmászott. Azonban az ág, melyre kiállott, letörött s a fiu a földre zuhant,\' s oly erős ütódést kapott hogy néhány óra alatt meghalt. A szerencsétlen apa oly szegény sorsú, hogy fia temetésére sem volt képes pénzhiány miatt elutazni. Políczer 8amu 12 évea volt, szept 3-áo bonczolták fel holttestét és Surdon el is teaették.
— BIrtokvétt-l. Palim báró Inkey Imre főrendiházi tag, cs. és kir. kamarás, követségi attaché Szt-Pétervárott, a kinek Horvátországban nagy kiterjedésű birtokai vaunak, Magyarországon is birtokot szerzett Megvette ugyanis dr. Gyurkovich Gyula budapesti ügyvédtől, mint a külföldön élő gróf Gyulay-család tejh«talmu megbízottjától, ennek Tren-csénmegyében fekvő alsó-lieszkői uradalmát és a szomszédos Marsovszky-féle birtokot Mintegy e két^birtok együtt körülbelül 5000 hold kiterjedésű ugy a verő ezen vétel által Magyarországon is nagybirtokos, virilista lett &
.— Influenza. Daczára a szeptember hóban hallatlan, tropikus hőségnek és szárazságnak, rendkívül sok ember szenved hűlésben, melynek következménye a nátha, torokgyuladás és influenza. A baj ellen védekezni alig lehet mert a bőséges nappalt hűvös este kövsti, mely enyhit és csábít a kÜQtartűz&odásra. Az ityképen szerzett influenza, nátha és huruton kivül, lázt, főfájást, szédülést, étvágytalanságot ét lehangoltságot okoz. Orvossága: egyes egyedül a béketűrés.
— Cj czőg Hoffmann Gyula és La-ckenbach József urak gabona és termény kereskedést nyitottak Nagy-Kan:zsán, melyeta közönséggel körtevélileg tudatnak.
— DettŐ. Egy fiatal házaspár egyik helybeli kereskedőtől könyvre hordatta a házhoz szükségei fűbzert Persze háztartásnál legtöbbször kávéra van szükség, s a bevásárlási könyvben nagyon sok tételt képezett a kávé. A kereskedő pedig nagyon sokszor előfordult telelt végre időkímélés szempontjából csak dettozta. Nagyon feltűnt ez az asszonynak, a kis faluról idekerült asszonykának: Hallo^-e te édes, mí is voltaképpen az a dettó — kérdezte férjét. De bizony, a férj nem tudott az asszonynak fel világosii ást adni a dologról. — Pedig mi sohasem hozattunk detlót s mégis annyi pénzt kell kiadni érte, — tusakodtak magokban a fiatalok. Végre is a férj büszkén verte a mellét az asszony előtt, hangoztatva, hogy majd megmutatja ő a kereskedőnek hogy Őket nem lehet megkárosítani, elmegy és kérdőre vonja. A mint monda, ugy lőn. A kereskedő persze mosolyogva magyarázta meg az újdonsült férjnek; hogy a „dettó" süt teszi, hogy .ugyanaz.1 A férj megnyih orra! ment vissza kis fészkébe, hol már az asszonyka türelmetlenül várta. A férj egy ideig nem szólt e<:¦¦¦¦ szót sem, bármint faggatta ia az asszony. Az asszony pedig nem hagyott
"neki békét. — Mond meg már édei, mit jelent az a dettó ? A férj dühös lett: — Hát ha olyan kíváncsi vagy rá, megmondom, azt jelenti, hogy te píczi-kém csacsi vagy, éu pedig dettó.
— „SUleniumi Sálon Állom 189& A modern sálon zene gyöngyei zongorára 2 kézre" czimen egy 101 oldalos díszes zenemű jelent meg Klökuer Ede zenemű-kiadónál Budapest Csengery-u:cza 62|*., a mely 27 önálló, egytől egyig a leghirnevesebb modern zeneszerzők legkedveltebb szerez menyeit tartalmazza. Nem nálunk, de a külföldön, hol a zenemű fogyasztás ötvenszer akkora, nem jelent meg eddig ily bámulatos ol-csó árban — Bolti ára a va-kos kötetnek 2 frt. \'— ennyi értéket és valódi mestermüveket tartalmazó kottakönyv. Van ebben könnyebb, nehezebb, népszerű classikus értékű, minden ízlésnek s képességnek megfelelő sálon darab. Hogy csak a legelsőket említsük: képviselve vannak itt: Brahms. Godanl, Grieg. Hitler, Jensen, Láoyi Krnő. Meyer HeV-mund. Mostkowsky. Nessler, Baff, Bu-\' binatein. Scbarwenka, Schütt, Tscbáy-kowszky, Wagner Rihárd stb. hírneves szerzők legjobb zongoradarabjaikkal s képeznek egy oly gazdag anthologiát milyent még a világhírű Peters Bem pro dukált E kötet fényesed bizonyítja a milienium alkalmából a magyar zeoe-p:acz életrevalóságát s a kiadó czég vállalkozó szellemét. Minden zenebarátnak melegen ajánljuk megvételre a Klökner-
; féle milleniumi Saloo-Albumot a zenei i élvezetek e gazdag kincsestárát, a „Kü<t i Klári Dalos Könyvé«-nek méltó pen-\' dent ját.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. SZEPTEMBEE ii-4a
— BtiTid hírek. Kaposvárott is panaszkodnak, hogy keres as iskola. — Galambokon, tűz volt, sok takarmány égett el. — Zala-Egeraxeg városa évi 28 ezer forintot íján:ott a fogyasztási adó bét-v letért Z&lamsgye első virilistája gr. Fes" tetics Tasziló. \\— Tapoiczán s Sümegen bzintirsalatok működnek. — Pusztaszeren műcsarnokod építenek a millenínm emlékére.
Szena-j fctalma-, és takarmány.
(Fuchs Jóiwfi^cykereikídö V. FOrdí-oto* 4 jelentése. Budapest, 1885 szeptember 6.
Gyengébb behoaaUl, keóreic Tételkedr mel-Mt a legutóbbi hetirásáron teh árakat értek el. Kladatotl: Esörendö széaa 2 frt 60 krtól S írtig, kőxéprainoséfO •> fittől 2 írt 60 knc, Mnhsr í^ócierna 2 frt 20 krtól 2 frt 70 krig, atomizálnia ! ín 25 krtól 1 frt 60 krig. .ínpsialma 1 fit 60 krtól 1 frt 70 krig, szecska. ; frt 95 knól 2 frt 25 krig, 100 ki:inként : jíhoi szállitra.
Prése t siess tömegesen lett behoiTS minó ¦ég szerint 2 trt-25 Vrtól 2 frt fO krig, prí-selt sislma 1 frt 20 krtól 1 frt 40 krig a pá-lyaudvarop.
Gsboas : Zab 5 frt 70 knól 6 frt 10 krig, nagyszáma tengeri 6 trt 40 krtól 6 frt 70 krig, rom 5 frt 50 krtó] 5 frt 70 krig, árpa 5 frt 25 krig, jobb minőségű 5 frt 60 krtól 7 Irt 60 krig. álloroisok sierint; üsit 8-as lúau 4 frt 80 kr, bazskorpa 8 frt 10 krtól 8 frt 20 krig, g t frt 90 k.-i\'j: 3 frtig, árpa dara S frt Hl krtól 4 frt 2 i krig, minőség szerint nagy-bsn. Kereskedésben bu gonya olcsó 1 frt 4sV krtól 2 frtig
Vetőmagvak.
(Mmthtter Ödön tudósítja.)
Vórcslóbere. fcülíöWi mJójitások szerint Amerikában s kedrczfi időjárás kfiretkeztében ¦z ársk hanyatlóban Tannak, de ez agy látszik, inkább csak az Ozlet befolyásolása vegeit gyártott hír és óvatosan keli fogadni, mert nálunk s termés nem olj jó. hogy csökkenő árak-lói kellene tsrisni, sőt ha a tényleges forgalom megkezdődik, inkább emelkedő irányzat rárbntó.
Lu cierna. Az rddig c\\ik néhány be irruí beérkeaett min<ák szerint jobbtdan sprószemD mag, de sz átiagos terméshez minőség tekintetében még nem lehet hozzászólni, mennyi-sigile?, mint már emlitetlak, kevesebb lucxer-nánk lesz mint iiraly rolt.
Teli bükkönyön, téli borsón és homokbükkö-nyön kÍT&I e héten biborberének és most ár-magnak is jó kelendősége toh
Jegyzésak nyersániért 100 kilónkint Budapesten :
Őszi borsó 8 60 frt
Oszi bükkOny 8 — ,
Homok bükköny 14-15 ,
Bib rhere 18—20 ,
Vegyesek,
— Tartós gyógy siker. Fájdalmas chú/nál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmaiitál a „Moll-fele franczia borszesz es sóa val való be-dönsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára90 kr Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k udvari szállító áltál Bécs, I. Tuchlanben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle ké-sziiméay kérendő az Ő gyári jelvényé vei és aláírásával.
— A magtáré ártalma orvosilag min-dg általánosabban elismertetik és igazoltatik, ennélfogva eme méreg tartalmú divatos ital élvezetétől mindinkább óvatnak. Igy ír dr. Mendel a berlini klinikai folyóiratban: A sokáig tartó kávé visszaélés hasonló hatással bír mint, az alkohol és ópium. Ebből következik az általános elgyengülés, nyomott kedély, a kezek remegése, időközi aggodalom, szívdobogás, kéz és lábak elhidegölése, >árgás arcszín, vérszegénység, emésztési zavarok és gyomorfájás. Nem csoda, a kávéban két méreg Urtalam van, a Coffein éi Etboryeoffein. A híres dr. Virchov Berlinben mondja. Végre annak beigazolá-ára jutottunk, hogy a Coff<jin sem több sem kevesebb mint nagy mérvű idegizgaló, nagyobb mennyiségben használva ártalmasabb a testre nézve, mint a pálinka. A magkávét aenkisem, annál kevésbbé nők és gyermekek vagy gyengélkedő és betegek a méreg hatást paralizáló pótlás nélkül ne igyák. A me\'y egyedül jótékony, miat elismerve van, a Kathreioer-Koeipp maláta kávé.
— BekB14etetL Tekintetes szerkesztőség! Tisztelt olvasóinak érdekében kérjük, köTetkezó ¦órainknak becses lapjában helyt adni: Utóbbi időben gyakran kérdeztettünk meg ax iránt, *»lljon igaz-e, — hogy ráilala\'ank egy ,ré« *<\'n;társasággá« alakult át és hogy azt To-kzjbac felhagyra, székhel)Onket egy szomszédos % árossal cseréilük fel Mi ezen tu lakozó-d**okat csikis csélsatosan tévntra reaető hi-res7lelé»ek kiíolráaáojJr tekintTéc, gytnitjnk! «*J czégOukkel a kere«ked8 rilág rorisAra, vuttaeléatk köfettetnek el és i-y kötelessé-ruaxnek tartjuk a kővetkező nri 1 atkozatot közzétenni: a.) Az „HiŐ Tokaji Oognscgyár-c*k. Tnkajban* nincs szüksége arra, bogy •^menytáraaaáflot alakítson, mert mag* ir «*¦ tőké*el rendelkezik, b.) Az „Első Tokaji -ornacgyár- csakis Tokajban létezik, mert "ültben gyártmánya nem lenne .Tokaji" cognac és kitole Tokajban más cogoaegyár Mm létezik, c) Ctakú az ElsS Tokaji Cog-nacgyárnak Tokajban áll jogában .Tokaj vá-
ros cximerét" mint bejegyzett rédjegyet használni, a mely védjegy a palaezkok ezimkéjéo, dugasz és kupakján ii allcaísaazra ran mint a valódi Tokaji Cognac biztos ismertető jele és srra szolgai, bogy a közönséget értéktelen atánxaiokiól megóvja, d ) Az Elao Tokaji Cog -nacgyár Tokajban a magas kereskedelmi mi-nisitexiom ellenőrzése lolytán államkedTesmény-nyel van kitt tétre és közjegyzőileg hitelesített ko&Trkivo&at szerint 1893- 1694. érben 715,180 liter bort dolgozott fel és a Paris Bordeaux. Haag, Kíxaa, London BrOsael, Chicagói és Bécsi kiállításokon aranyérrmmel és a legmagasabb d jakkal lett kitánistre. KérjOk a t ex. közönséget ezen nyit* kosztunkat todomásnl rensi, kitfinő tisxteleUel ElsL Tokaji Cognac-gyár Tokajban.
Irodalom.
— Ax 1000 éves Magyarország és
az 1896-iki milleaiumi országos kiállítás. Nagyszerű diszmü készül ezen ezim alatt nagyméltóságú m. kir. kereskedelem ögyi miniszter legmagasabb pártfogása mellett, a m kir. államvasutak és az ezredéves kiállítás igazgat óságának kezdeményezésére, valamint azoknak közreműködésével Leorenczicz Gyula e téren hírneves ismert irodalmi vállalkozó kiadása alatt Ezen képes diszmü ismeretes .Röptében a Nagyvilág körűi* czimü műhöz hasonló eredetiséggel fog aauak mintájára megjelenni. Nem csak hon&\'ársak részére fog nagybecsű Albumot képezni, hanem főképpen az egész külföldnek, mely oly kevés tájékozottpág-pal rendelkezik a mai Magyarországot illetve, írásban és képben fogja hazánkat bemutatni; igy az ezredéves kiállítás nagyszerű építményeit, valamint ugy a fővárosnak, mint az egész országnak gyönyörű építéseit, ezenkívül a m. kir. ál la útvasúinak festői fekvésű tájait az Adriától a Kárpátokig, a magas Tátrától Erdély havas bérczaéig. Hogy pedig ezen páratlan képgyfljteméy mioden nemzetre nézve hozzáférhetővé tétessék, négy nyelven fog egyszerre kiadatni, úgymint magyarul, németül, francziául és angolul. A diszmü nagy alakban jelenik meg 12 egyenként 16 képet tartalmazó sorozatban. A füzetnek 40 kros, Léhát mesés olcsó ára (az egész mü tehát 12 füzetben csak 4 frt és 80 krba, 8 márka vagy 10 frank,) csak olyképpen állapítható meg, bogy részben az előállítási költségeket államilag fedezik, különben pedig tömeges kelendőségre számíttatik. Megrendelés minden bel- és kfl földi könyvkereskedő utján már. most eszközölhető, valamint a kiadás igazgatóságánál Budapest Nevr Jork palota. -
— Előfizetési fölhívás. Vidéken élő Írók s irőnők műveiből egy kötetre menő verset szándékozunk .Vidéki Költők Albuma" czim alatt kiadni. Vállalatunk létesítésének kettős intencziója van. Egyik sw, hogy a vidék azon íróinak a kik elszigetelt voltuknál fogva, úgyszólván hirből is alig ismerik egymást, ez uton adjunk szellemi találkozót. Másik pedig az, hogy életjelt adva magánkról bebi-zooyit&uk. miként a főváros nagy fejlett seggel bíró irodalma mellett, ma mára vidék irodalma is számottevőnek tekinthető. Kötetünkbe kizárólag élő irók müvei vannak fölvéve. A vállalatunk támo , gátasára megnyert írók között azonban vannak olyanok is, a kik már régebb idő óti országos névvel bírnak. De a többi, kevésbbé ismert irók művei is leg-. nagyobrészt irodalmi becsűek. — Hisz-szűk, bogy a költészet iránt érdelődö müveit közönség kellemes szórakozást fog találni „Album\'-unk átlapozásában; melynek érdekét minden esetre növeli az a körülmény, hogy abba az ország minden egyes vidékéről küldtek avatott tolla irók s iróoök a verses költészet majdnem mindenféle faját képviselő becses dolgozatokat Tekintve a kötet terjedelmét s diszes kiállítását: annak árát 2 frt 50 krra szabtuk. Diszkötéaben a mfi 3 frt 50 krért lesz kapható. Tisztelettel kérjük előfizetőinket: szíveskedjenek az előfizetési pénzeket Kováca Zsig-mond. mint a vállalat egyik szerkesztője oevére (Kassa, várcsbáz) czimezve, ez év október 15-ikéig megküldeni. Azontúl a mü csak 50 krral magasabb bolti áron lesz kapható. Gyűjtők részére 5 előfizető után egy tiasteletpéldánynyal szo\'gálunk. A lakhely és utolsó posta pontos megjelölését kérjük, hogy a példányok szétküldésében fennakadás ne álljon be A szétküldés még a karácsonyi ünnepek előtt mulhatlanul meg fog történni. Kassi, 1895 aog. 20 Kovács Zsigmond, Slrosi Árpád mint a .Vidéki Költők Albuma" szerkesztői.
ÍV jrlltte^r.
Krénfelc névérek megjöt-tefc a nyaralóból ás folytatják a tanítást a magyar, német, franczia ós angil nyelvben. — Lakás ; Vasttí-tttcza, 6» sz
Hennebersj-selyem caakii akkor raiódi, ba közr allén gyáramból rendelik — fekete, fehér és színeseket 85 krtól 14 frt
. 65 krig, méterkent — tima, caikos, kocz-
: káxott, míntázottakat, damasztot s a, t (mint esy 240 ktuönboző minőség és 2000 mintázatban) a », t. postabér és rámmen-tea-n a házboz szállitra és ssssstáatal pos-
i tafordoltáTál kftld : Hennebers; 6. (oe. k.
| ndvai i. azcüíte selyemgyára Zlrichbea. Tájczbaczimzeit levelekre tO és le-8»e/.ő lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Felelős szerkesztő és kiadó\' BÁTORFI LAJOS. •
Hirdetések.
2068|ik. 95. Erk. aug. 5 én.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a kir. államkincstár régrehaj látónak Sós András és Só) Imre, Sós Teréz, Sós Róza és Sós Mári pólai lakósok elleni 27 frt 4 és fél kr. töke, ennek 1894. évi már-ctiuí hó 28-tól járó 6*/a-os kamatai 5 frt 80 kr. végrehajtási és 6 frt 45 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyé -ben a nagykkiizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járá^biróság) területén fekvő Becsébe.y községi !92 sz. tjkben A t 454 hrsz. a. felvett és 318 írtra becsült válság köteles ingatlan Becsehely köz ségbiró házánál 1895. évi október bő 31. napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becaar.
Árverezni kívánók tartoznak i becsár ;0°[o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi aug. hó G napján.
NÜNKOVITS kir. aljbiró.
3829|tk. 895.
Árverési hirdetméiw,
A nagykanizsai kir. törvényszélt tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Fekecs Juli borsfái lakos végrehajt*tónak Tuboly Pál végrehajtást szenvedő sxtliszlói lakos elleni 16 frt tőke, ennek 1880- *<vi február 7-től járó 6\\ kamatai, 69 kr. per, 5 frt 65 kr. végrehaj táa kérelmi 8 frt 65 kr. jelenlegi, s a még fehnerBleadő kölUégek iránti vég rehajtási ügyében a fentnevezeti kir. törvényszék területéhez tartozó a sxtliszlói 22 sz. üevben r 61 hrdz. alatt felvett G frtra, — a sztlisxlói 31 ez. tjkvben f !02 hrsz. a, felvett 68 frtra, — ugyanazon tkben f 189 hriz. a. felvett 6 frira, — ugyanazon tkvben f 265 hrsz. a. felvett 261 frtra, — ugyanazon tkben f 286 hrsz. a. felvett 42 frtra. — a börzöoczei 98 sz. tkvben f
537 hrsz. a. felvett 132 frtra, — ugyanazon tkvben f 568 hrsz. a. felvett 272 frtra, — a börzőnezei 99 sz. tkvben f
538 hrjz. alatt felvett 112 frtra és ugyanazon tkvben 567 hrsz. a. felvett 132 frtra becsült ingatlanok még pedig a szlliszlói ingatlanok 18*5. ért októ ber hó 32. napján d e. 10 órakor Szent-Liszló község házánál, — a bör-zönczei ingatlanok pedig 1895. évi október hó 23. napján d. u. 2 órakor BŐrzöncze kőzségbázánál Trojkó Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*1« át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhes letenni.
Kelt N.-Kamzsán, a kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál 1895. évi június hó 24. aspján.
GóZONY kir. tszéki aljbiró-
MACKf!!e
Dupla-
KackHsnrQc ,________ Dlm a. D.
a:iegeCT»iercbb és legKíomabb mód (raj-lórokat. kézelőket stb. r«k*iy t»ra<h ^.gsal n^y ieményitem bogy
oly szépek, mint ha ujak volnának,
kizárólag abban áll. bogy Hack duplát keményítőjévé?
kícoénritjok azokat. :\'AaJMys"í\'aa*z«iu- mind^csíkeztalxal-1 iszza- Mtodenntt kapbüb z, io és 20 kraj-iroi cartonozban.
Forakfar osztrii mactrorazax TWseret |V>it> GottU, BéeabenlMEl.
00000000003000C OOOO .lOOOOOOOO
Árverési hirdetmény.
Eözbirré tétetik, hogy Kis-Komiromban elhalt nagjs. és főtiszt. Papp Károly czimz. kanonok, kis-komáropi esperes plébános hagyatékahoz tartozó szobai bútorok, házi és gazdasági felszerelések, szarvasmarhák, lovak, sertések és szemes gabona
1898. évi szeptember hé 18-én reggeli 8 órától
kezdve folytatólagos nyilvános árverés utján Kis-Komárcmban a plébánia lak udvarán azonnali készpénz fizetés mellett eladatni fognak. Alsé-Páhokon, 1895. évi szept. hó 5-én.
Kriniiz Kálmán,
i végrend, végrehajtó.
ooooooooocoooooooooooooocooo
utánzott,.TOKAJI COGNAC1. Ezek agyán nagyon oíesók, de ép oly rnsz-szak ét igy még a legkisebb összeget sem érik meg. — Eme értéktelen utánzatok könnyen felismerhetők, mert
1. nem az egyedali és csakis Tokajban létező
Elsó Tokaji Cognacgyárból származnak,
2. ezen Tokaj város czimerével nincsenek ellátva:
BEJEGYZETT AZ ELSŐ TUKAJI
VÉDJEGYE COCNAC GYÁRNAK
Tokaji Cognac Tokaj város czimerével
az ELSŐ TOKAJI COGNACGYÁRBOL, TOKAJBAN a mely 1893—94. évben, mint hiteles körjegyzői okirat bizonyítja, 725,135 liter bort hasznait fel.
A fenli eredeti TOKAJI COGNAC kapható: minden jobb fü«er és csemege-kereskedésbeu, gyógyszertárakban, továbbá jobb éttermek és kávéházakban. Helyi képviselte : Weisz Testvérek urrknál.
00000(300^0000000000000000000
A feltaláló dr. Ueidinger tanár nr álul kixirilap hitelesíteti gyirtmárrj-c ^
MEIDIKGER KÁLYHA í
HEIM I,
cs. és III úm\\ szállítónál
kapható.
Budapest: Thonethof — Bécs I., Kohlmarkt 7. sz. a.
PBie: Hjbernergasse 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb et legelegánsabb kiállításban, tetszessxerintí égési időtartam sxéa-pirral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénneli tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva.
^ Ks7 kaijha által több szoba fltfaetfi.
„MEIDI\\GEH"-kályhák.
óva intünk az utánzatoktól, utalva a kályha-ajtókra Öntött következő védjegyre:
sCER-OFEN I
ri
„HESTIA* -kályhák.
. ZajnélkOlí fQtés. SPofaöküli eltávolithatása a ham c és saJak-oaJk. As ellenzék tisztítás cxéljáböl a por elől a nélkül eltiroüthatók. bogy a kályhát szétszedni kellene
fOstem esztendő kahdallók.
A k&rtok lerskodás nélkfll tteték maradnak. HatArtalan égési időtartam. Minden égo anyaghos allcilmas.
FÜSTEMÉSZTŐ CALORIFÉREK.
Központi fűtés minden rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari ás gazdasági czélokra. ProspectM*ok és árfeyifzikek ingyen és bérmentve.
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. SZEPTEMBER 14-,
ii
hirdetés.
Az Alsó-Lendva és nempthy uradalom alant megnevezi:*, vízi m». lom. vízi joggal és a malmokhoz csatolt fekvöségekkel együtt fbiyo évi szeptember hs 24 ik napjának délelőtti 9 órájában fognak Aisó-Lendván a berezegi ker. gazdasági felügyelőség irodahelységében nyilvános árverés mellett eladatni.
I K ^ itasi határban „TJjtalusi malom\' Khbez. > K.-katasi határban 6 h 736/1600 ? öl fekvó\'ég, bj njfalnsi határban 4 h. 1042/1600 Q öl fekvöség! TI. K. kutsai határban .Volt malom terület\' Ehhez: K.-kmasi határban 5 h 1527/1600 Q-öl fekvöség.
III. Szt.-erzsébeti határban .Volt malom terület\' Ehhez: a) K.-kutas; határban 6 h fekvöség,
b) Szt.-erzsébeíi határban Kerkán túl 840 Oöl fekvöség.
IV. Pákai határban .Bakai malom.\'
Ehhez: pákai határban 6. h. 1464 Q öl fekvöség.
V. Dö\'meföldi határban .Dőmeföldi malom*
Ehhez : "dömeföldi határban 6. h. 1474 fj-öl fekvöség.
Venni szándékozók a részletes adásvételi feltételeket alulírott hgi. ker. gazdasági felügyelőség irodájában Alső-Lendván f. évi szeptember hó 21-íőI kezdve az árverés napjáig naponta betekinthetik. Kelt Alső-Lendván, 1895. szept. 2 án.
Főméltóságu herczeg Eszterházy ker. gazd. felügyelősége.
Korszakunk követelménye!
Esni fog 1 frt 50 kr.
OGAK
készíttetnek:
GRÓSZ LAJOS
fogíechnláai műtermében,
Budapest, Kerepesi-ut 6. sz.
Kerepesí-bazái II. era (ecG\'őtt magyar utcza.) a legjobb amerikai anyagból. — Egéss fogsorokat ogyanezen arányban.
Alapíttatott 1878. "Ül
Ünnep ég TRsArnapon is találaató délután Ő óráig.
C3 L-l—I . J.YEN OLDHATÓ 1 :o. • lK?*i 30 Csésze y *
KÖNf <AKAO

Keresünk
egyéneket minden hivatásból ipen kedvező feltételek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés mel ettí e\'adására az 1883. évi XXXI t. cz. értelmében. Fővárosi váltó üzlet-társaság
Adler és Társa Budapest.
Újszülött
gyermekek,
kik anyjuk által éppen nem, vagy caak tökéletlenül lesznek szoptatva, a H. Ncstle-féle gyenrekllszt, hassnálata folytán okszerű módon fölnevelhetek. Mintaadásról, ncmkulombes röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen kaid a központi raktár:
P. EKRLYAK I., NADLERGáSSE Nr. 1.
Henri Mé-féle gjeraekiipüsií 90 trajezár-Heari Mié-féle mesterséges tej áÖ krajezár. F. BERLYAK,
BÉCS I., XADLEBÖASSE I. Baktftr minden gyógytárban és fdszerkeros kedésben.
Óvás más a vásá-Í kikiáltási módra sjáoIoU készítmények bevásárlásától, mely caak a közönség megtévesztését czélozza.
Ai államilag § eag.edélyesett
lüagyar osztálysorsjáték
, . _____---¦--i ÍT. oszlálvu nyeremények.
I. osztálya nyeremények 5L Húzás 1895 október 16 -i9 ig.
korona korona
nyeremény á 80000 — 80000
. , 60000 — 60000
. 40000 — 40000
. • , 30000 — 30000
, 20000 — 20000
. 15000 — 15000
. 10000 — 10000
2 „ , 8000 — 16000
8 . . 4000 — 32000
10 . , , 2000 — 2O000
13 . „ 10C0 - 13000
100 , , 400 — 40000
860 . , 200 — 172000
9000 , , 80 — 720000
10000 nyeremény összesen 126SOOO
Az 1896 ezredéves kiállítás alkalmából. Kibocsátás ÍOOOOO sorsjegy
31,499 nyereménynjel is egy juíalonid\'jjal.
A nyeremények minden levonás nélkü1 fizettetnek ki. — A hozások államfelügyelat és királyi közjegyző ellenőrzése mellett történnek.
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben:
1.000,000 KORONA.
Az I. osz:ály hüíása után vásárolt sorsjegyekért az I. osztály dija után fizetendő.
II. osztályú nyeremények. Húzás 1895 deczember 6-14 ig- %Z
korona korona
] juti\'lom 600000 — 600000
1 400000 — 400000
^§ t 200000 — 200.. 00
1 100000 — 100000
1 50000 — 50000
2 á 20000 — 40000
2 d c 2 . 15000 — 30000
a _ *-N * O 4 . 10000 — 40000
31 10 . 6000 — 80000
o © 27 . - 6000 — 162000
100 . 2000 — 200000
200 . 1000 — 200000
1150 . ¦ 200 — 230000
20000 „ 100 —200000O
21499 nyer. és jut. 4332000
40-
. OSZTÁLYÚ SORSJEGYEK AKAI:
"U sor-jegy
4—
2.—
korona.
A TELJES (mindkét osztályra érréuyes) SORSJEGYEK ARAI:
\'], \'In. \'la teljes sorsjegy
80-
8 —
4.
korona.
Valamennyi sorsjegyek á falragaszok által megjelölt eladási helyeken kaphatók.
Magyar §S2tá&Ysorsjátik igazgatés&g.
Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések hozzánk Intézendök.
Budapest, 1895. augnsstus hóban.
Andrássy-nt 5. szám
IM államilag- ^ engedély esett
HAGT1B OSZTÁLYSOBSJÁTtK
az Ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100,000 sorsjegy,
31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal.
Sr 5 millió 600,000 korona össsártékbsn
minden levcaáa nélkül készpénzben fizetendő. — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
i I 1 ló kor o n
a.
e g y
lir Első húzás 1895. október 16 -19 lg BUDAPESTEN.
Eszerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét
eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére —io.\'~2o!?~8\'--—r-—g-r-iisía
eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a 2 húzásban érvényesek -^z-fferik- «Víív5L
Telj«a forajegyek. a melyek az első osztályban nyereménynyel kibu\'atnak, egyszersmind a nyeremény nyel a/, előlegesen a második osztásra vonni kozo betét fizettetik vissza. — Vegrendelések postautalvány ntján iehefőíeg a czim Igen pontos megjelölésével keretnek.
IKSfZI láEOLY fi-itosité, BOTáPlSf, Siei?iia4éi 8,
Check Conto: Masyar postatakarékpénztár 3960 — Sürgöny czim: LOTrOÜEINTZt: Bndapest. — Vidéki megrendelők portó fejében 10 fi\'.létt, ajánlott levelekert 30 fillért, továbbá minden eftyes nyereméuyjfgyzékért 20 fillért szíveskedjenek külön mellékelni.
Lottogyujtődék, viszontelárusiték és ügynökök mindenhol felállíttatnak.
Nrnnato\'t !fj. W-tjdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
V4OT4ÍANIZSA.I895. szeptember 21-én.
38*11*: szám.
Előfizetési ár: Egéaz érre . . . 5 frt — kr Fél évre . . . . 3 frt 50 kr. Negyedem . - . ^L-frt 25 kr Ég-jen szánt TU kr. HIRDETÉSEK 5 buábos petitaorban 7, másodszor mjnden ábbi sorért 5 kr1
NYILTTÉR8EN [petit soronként 10 krért Tétetnek! fel. Kincstári il.<?ték minden egyeal hirdetésért 30 kr. fizetendő
\\ XXXIV. évfolyam.
ZáLAE KÖZLÖNY.
& lap szellemi éa anyagi részét jületö minden közlemény Bátorít Lajos szerkesztő-kiadó serére |c*imzetten Nagy-Kan Izsára bér-mentre intézendő*.
iBérmestetlen leTelek n«n fogad -tatnak el.
Kéziratok vissza uem. küldetnek
A nagykanizsai ,.Ipar-Testület", Ba nagy-kanizsai Délzalaí Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet", a-.Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a .nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tűzoltó-egylet", & .nagy-kanizsai kisdedoevelö egyesület* a nagy-kanizsai tanítói járáskör", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", „n.kanizsat^izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete a .katonai hadastyáu egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai k ül választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EG YSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Éoi irók: és jjgjgft lm.
Bátorfi Lajos szerkesztő urnák
Nagy-Kanizsán.
Igen tisztelt Szerkesztő ur! Magán uton értesülünk negyven éves hírlapírói pályájának szoros baráti körben tőrtént megünnepléséről. Ez a szerény visszavonultság nemhogy homályba állítaná, de még élénkebben megvilágítja azt az igaz érdemet, melyet Ön, a nemzeti művelődés katonájaként kitartóan küzdve elismerésre kiválóan jogosult, hosz-szu fáradságos pályáját szerzett. Nem mulaszthatjuk el tehát, mint az .OííAon* tagjai, tisztelő kartársai, hogy ne csatlakozzunk üdvözlőihez ez emlékezetes evjordttlón, Isten áldását kívánva további működésére. Hazafias üdvözlettel Budapesten, 1895. szept. 14.
Rákosi Jenő, elnök. Keneöi Géza, alelnök. Dr. Sztklay János, titkár. Gelléri Mór, gazda. Gelléri Miksa, könyvtáros. Benedek Klek. Somogyi Ede sat. (Következik még 30 aláirás.)
Közgazdaságunk és a Magyar Erdészet.
Koránkban megjelenő Erdészeti Lapok — ngy az osztrák birodalmi erdész- egylet évnegyedes füzeteiben oly gyakran találkozik az olvasó a magyar erdészetet dicsérő czikkso-rozattat, pedig mind másként áli ez kint a szabad természet nagy háztartásában, másként találjuk azt az erdők pagonyaiban.
Az .Egyetértés" szerkesztősége szívességéből — altéra pars- az erdészet védelmére tért nyitott szót emelhetni — és igy a mutt bóban
Beszterczebányán megtartott orsz. erdészeti gyűlést kiemelni. Ezen megejtett gyűlésre kell hogy észrevételünké hazai erdészetünk érdekében a lehető rövidséggel — annak jelenlegi álláspontját csak halvány szinben is registráiva. megvilágosítsak azon hiányokat és rozoga állapotokat, mely erdészetünk körül éve-lódik.
Az .Egyetértés* 235-ik számában a hirek rovatában olvassak azon dicséríákkal halmozott nyilatkozatot, mely az országos erdészeti egyesület közgyűlésén Beszterczebányán lezajlott. Tiszteljük mi a hazafias jő indalatot, respectáljuk azt minden izében — s főleg akkor ; ha czél elérésében üdvös az intézkedés.
40 év ezelőtt, midőn az erdészeti pályára léptem, a dunántul és dunáninneni megyékben meglehetős ismeretségem lévén, annyit mondhatok, hogy hazánk ezen területei abban az időben rengeteg erdőkkel rendelkezett. És habár az erdőkezelés az idő óta fulyton erdésíek kezeiben volt, ugylátszik, hogy az erdők még sem szaporodtak, hanem 30 — 40% elpusztult ősi vérrel szerzett honunkban! És ha ezen erdészek elég gyengék voltak rendeltetésüknek mégnem felelni — ám legyen az ö vétkük.
Gyűlésezni és élénk „éljenzéseket" „helyesléseket" sokszor lehet hallani, hogy hazai erdőgazdasági. Dk érdekeinek legsikeresebb szolgálatot miként vélnök elérhetőnek lenni — azonban az mind csak phrazis, puszta jó akarat. Hogy a kopár területek erdősitésének rendkívüli fontos kérdése miként eszközöltessék és hogy mennyire égető kérdés az; mindezeket bizonyos dictiókban sokszor hallottuk felhangzani, — de hogy a már elpusztult erdőségeink he
lyébe talajdonkép miféle aj erdőkkel dicsekedhetünk — szerényen megvallva szép kevéssel. Avagy tőrtént már valami e" tekintetben a nagy alföld rónáin, vagy a messze -terjedő Hortobágyon — vagy a lankás fekvé3Ü Bács- vagy Torofítálme-gyék sivatagjain? pedig mi agy tudjuk, hogy iunen-onnan 15 éve, hogy-az uj erdőtörvény napvilágot látott és az uj erdéizi kar kineveztetése óta egy hajszállal sem látjuk erdő Ügyünket előre menve, — s habár ezen uj intézmény a vérig saj\'olt nemzetnek ezideig számtalan millióiban áll, a fény és pompával felállított miniszteri hivatalok és orsz. erdőgondnokságok stb. kiknek legfőbb törekvésük éi ezideigi czél elérésük az akáczfa termelésben mutatkozik. Megnyugvásunkra szolgálna, ha a romlásnak indult erdészetünk körűi ez ideig felmerült észrevételeink és tapasztalataink még idejében lehető átalakulását a culturális téren bármi tekintetben megváltozva előmozdítanék.
E tekintetben bármely intézkedés is csak ngy vehet helyes fejlődési irányt, ha az a jól átértett szükség indokaiból veszi forrását.
A beszterczebányaí orsz. gyűlés alkalmával első sorban is szükségesnek láttuk volna letárgyalni, hogy a magyar erdészet gazdászati fejlődésének álláspontja ma nap mely téren áll ? és hogy évenként hol, melyik megyében mennyi erdőállomány vétetett igénybe és hogy azok miféle művelési kezelés által ujbóli-tattak és mi az eredmény ? azoknak álláspontja szabatosan kifejtve tényezők elószámlálásáTal azok fejlődését kitüntetni; hogy igy a mai kor igényei szerint a világtorgalcm-ban oly nagy szerepet játszó erdőségeink kiemelve lennének.
Ismételjük, hogy azon veszedelmesen pusztító irányával szemben, melyre erdőgazdaságunk ujabb fejlődése szorult, csakis bizonyos intézmények czélszerü megáll api tásátót és ~ létrehozásától feltételezzük olynemü átalakulását: mely hazai erdészetünket hasznossá és lehető tartóssá értékesítvén — hazánknak mint jobblétét eszközölje és annak mint vagyoni értékét megtartsa,, utódainknak biztosítsa.
Reméljük és elvárjuk, hogy a millenium közeledtével ezeréves erdészetünk az ő memorandumával valamint múltját ugy jelenét megfogja örökiteni.
NEUSZIDLER JÁNOS, erdész.
Az anyakönywezet&k Zalavármegyében.
(Vége.)
55 a zala-fipáti kerületbe: Benedek Jánoa körjző (8zabar); 56. a szent-péter-uriba: Ridelmayer Károly körjző (Pa-csa) (Nagy Kapornak); 57. a zaleger-azegibe: Német Elek városi föjző, h. Brannslein. József városi tanácsos (An-dráshida, Ságod;) 58. az andráshidaiba: Hartl János körjző (Felső Bagód) Zala-Egerszeg); 59. a felső-bagodiba: Tót Gyula körjző, (Andráhida); 60. a bakiba: Fü;y Kálmán körjző (Bessenye, Söjtör) (Söjtör); 61. a bessenyőibe; Borky Antal körjző (Bak); 62 a nemes-apátiiba: Árvay Gábor körjző (Zala-Szent-Irán) (Zala-Szeot-Iváu); 63. a ságodiba: Vucskics Ignácz körjegyző (Zala-Egerszeg); 64. a söjtöribe : Duzás István körjző (Bak),(Bak); 65. a sze-petkibe: Molnár István körjző (Zala Szent Iván); 66. a salomváriba: Takách Lajos körjző (Zala-Lövő) (Zala-Lövő): 67. a zala-lövőibe: Jobbay Géza körjző (Salomvár) (Salomvár); 68. a novaiba: Bezeréuy István körjző (Tárnok Oroklán,) (Tárnok-Oroklán) ; 69 a csonka hegyhátiba: Horváth Lajos körjző (N.-Lengyel,) (N .-Lengyel); 70. a nagylengyel!be: Fodor Gusztáv körjző (Csonka-Hegyhát), (Cson-
ka Hegyhát) ; 7!. a tárnok-oro3zlániba: Puly Gábor körjző (Nova), (Neva); 72. a pákáiba: Kornyék Ferenc: körjző (Szent-Adorján), (Szécsi Sziget); 73. a lentiibe: Hőhn Béla körjző (Rédics); 74. az alsó-lendvaiba: Baracyay Kálmán közs jegyző, h. HadrOyics Klek körjző (Gyertyámra, Rédics); 75. a cseren-csőiba : Grasanovics Antal körjző (Bel-latincz,) Bellitincz) ; 76. a bellatin-czibe: Nagy Sándor körjző (Cserencsócz), (Cserencsócz); ?77. a tarnischaiba : Németh Ferencz körjző (Dobroaak); 78. a bagooyaiba: Török Kálmán körjző (Dobroaak), (Dobronak) ; 79. a dobronoki-ba : Forintos Titasz körjző (Tarnischa, Ba-gonya), Bagonya); 80 a rédicaibe: Tőrök József körjző (Leüti), (Alső-Lendva) ; 81. a baksa és györfaiba: Koller Nándor körjző (Csesztregl, (Csesztreg); 82. a csesztregibe: Rácz látván körjző (Baksa és Győrfa, Szentgyörgyvölgy) (Baksa), (Győrfa); 83. a szentgyörgy-vöigyibe: Zsiga Gyala körjző (Csesztreg) ; 84. a lett;nyeibe : Békéssy Rezső körjző (Becsehely, Felső-Szemenye,) (Becsehely) ; 85. a becaehelyibe: Kóbor József körjző (Letenye, Tótn-Szent-HártOQ,) (Letenye); 86- a tót-szent-mártoniba: Hamán Lajos körjző (Becsehely ; 87. a puszta-magy a rodiba : Buky Józset körjző (Báook-Sst-György), (Bánok-Szt-Gjörgy); 88. a szent-ador-jániba: Bakó Ferencz körjző (Páka); 89. a szécsi-szigetibe: Golinár István körjző (Páka, Kerka-Szent-Miklós) ; (Kerka-Szent-Miklós); 90. akerka-szent-miklósiba: jfj. Wendl. közs. körjző (Szé-csi-Sziget), (Szécsi-Sziget); 91. a felső-szemenyeibe: Hajgató Lajos körjző (Letenye) ; 92. a bánok-szeat-györgyibe: Fülöp József körjző (Puszta-Magyarod), (Puszta-Magyarod) ;93.a szení-máriaioa : Gorcsner József körjző (iínra-Viói) ; 94. a draakoviczibe: Konyán László körjző (Mura-Király); 95. a hodosá-niba: Kisfaludy Gyula köz?, aljző (Mura-Csány, Dekanovecz), (Mura-Csány); 96. a szoboticzaiba: Bartal György körjző (Perlak); 97. a dekanoveczibe: Juvíder Ferencz körjző (Hódosán); 98. mura-királyiba: Herbancsics Nándor körjző (Perlak, Draskovecz) (Perlak); 99. "a Csáktornyáiba: Molnár József közs. biró, h. Grész László közs. jző (Dráva-Csány, V. Hegykerűlet, 100- a drávavásárhelyibe : Kornfeínd Nándor közs.
T ABC li
Életfilozófia.
Mért panaszkodtok, hogy rövid az élet S hamar letűnnek éltünk napjai ? Hogy még mielőtt teljesüjbetaécek Mind romfcadülcek szivünk álmai.
Miért mondjátok, hogy az életpályán .fiibér soha, canpáo tövis terem ? Gyarló a föld! és az égi szivárvány Csalóka fény, — minden oly színtelen.
Kihalt a szív, csak ritkán gyal mar lángra, Gúnyolva van a lélek hatalma, Csupán az iaz. ez isteni fénylárapa Tudna hatni még\' hogyha akarna.
Ha e század nagyot akar teremtői
-Vem követi aasellemet,-régit,
Hol vannak Homer, Schakespeare szellemei?
Az ember inkább Eifel-tornyot épít.
De itt a hit, mely megnyugvásra késztet. Mely feltárja előttünk a mennyet, Ádáz gyűlölség nála semmivé lett, A szeretet lehozta az eget.
Ke mondjátok hát, hogy rörid az élet,-Hogy megkell halnunk mielőtt éltünk ! «« sajnáljuk azt, mi semmivé lett. Az Isten i. meghalt egykor értünk.\'
Béküljetek ki a világgal s léttel 1 Ha kihalt a szív b hallgat mar a lant, H* e földön már csak irigység fészkel : Hisz álkor jobb pihenni ott alant t
HALASZ MARGIT.
Szabadkáról Varazsd-Topliczáig és vissza.
Közli és Írta: Dr. FÁRNEK LÁSZLÓ. (Folytatás és vége.)
Maga a ro. á. vasúti indóház egyike az ujabban készült és mcaszemeoő kívánalmat is kielégítő épületeknek; tágas termei, pompás mellékhelyiségei kellemesen hatnak\'az utasra, míg kívülről h« nem is monumentális épület, de azért impozánsnak mondható, s mert a városhoz elég közei fekszik, emeli annak nagyságát, és a város sokat nyer külső szépségében azáltal, hogy mintegy hozzátartozó s a várost szegélyező pompás épületnek tür-ik fel
A m. á. vasút indóházától nézve a várost, egy gyönyörű tájkép tűnik elénk, egy nagyszerű panoráma alakjában. A város hegyen elterülő részében magasuk ki b igen messze ellátszik egy kéttornyú hatalmas épület, az érsek: székesegyház. A városnak ez mintegy koronáját képezi, disvitve körül szép parkkal és épületekkel. Maga a templom igen sok éa értékes régiségekkefjt mesés gazdaságú ékítményekké! bővelkedik. Érdemes megteí inteni, sőt tanulmányozni is. — DÍBzes az érseki re-sidentia is.
Szemben a templommal, azonban jő távolságban van a híres .Maximirosits* nevezető sétatér, mely regényes fekvésénél fogva, t. i. fent a hegyoldalban terjed jó gondozás mellett, — a zágrábiaknak kedíelt sétabelyát éa büsz-
keségét képezi, s ha valaki ott jár, és ottani ismerősével találkozik, vagy valakivel szóba áll, ennek első kérdése az idegenhez, hogy volt e már a Maxi-mircsitson ?
Az ujabbi sétaterek, a Zrínyi- és Jel-lasits-tér szintén hozzájárulnak a város pompájának emeléséhez; kivált a Zrínyi-tér, — mely legújabb izlésü palota sorokkal lévén körölszegélyezve, a városnak legtündöklőbb pontját képezi, s itt szokott esténkint. csoportosulni a zágrábi előkelőség; a szépséges horvát hölgyek itt adnak találkát kedveltjeiknek, s bár nem nemzeti viseletben járnak, de azért a nemzeti jelleg feltűnik bájos vénásaikban s divatos öltözetük finom ízlésről tannskodik. — Nagyon szép látvány az, midőn a Zrínyitér tele van haUámzó néppel, de feltűnő, hogy sokkal több ott a nőközőnség, mint a férfiak S7áma, és ép azért a pompásan világított téren azt vélnéd, hogy egy kisebb mennyország áll előtted telve mozgó a petyegó angyalokkal.
Nem lehet említés nélkül hagyni a gőzsiklőt sem, mely a város kellő közepén annak alsóbb részéből a felsöre bzállitja a jövő-menő népet Ez a hely este tí Ham világítás mellett távolabbról tekintve tündéri látványt nyújt s a gáz és villamlámpák ezreivel, melyek körülötte s a hegyoldalban elszórva fénylenek, meglepő szépséggel árasztják el az egész várost, s Aladin ezeregy éjjeleinek egyikét látjuk magunk előtt
Zágrábbaü~csak egy éjjelt töltöttem, s kipihenve magamat, — másnap reg-
gel folytattam az utat Varazsd, Horvátország második városa felé. Az ezen irányban vezető ut sokkal szebb és regényesebb, mint az előbbeni ut, mert itt már az erdő bontotta hegyek sziklás koronáikkal minden változatban jelentkeznek, s ez képezi Zagoríát, Horvátországnak terméketlenebb részét — és a nép szegénységét s vagyontalan-aágét árulja el. Utazsi azonban -íze:. hegyes vidéken kellemes, mert a kanyargó utak váltakozó természeti szépséget tárnak különféle alakban az utas elé.
Varazsd előtti állomás Varazsd-Tep-litz fürdő állomása, bonnan egy óra lefolyása alatt az előre odarendelt kocsin a gyönyörű hegységen át, melyet számos és értékes villák borítanak, — TeplíEzre a déli órákban megérkeztem.
Varazsd-Teplitz egyike a legszebb fekvésű helyeknek. Egy bájos völgy-katlanban van ezen városka, félig begy oldalra dőlve, a hol a tulajdonképeni fQrdŐ is létezik, körítve igen szép fenyvesekkel a szelíd gesztecye erdőkkel, melyek a természet szépségét tárják ki az utawk elé. — Mentve van ezen hely minden széltől, portól; levegője üde. tiszta, fenyőillatos és mérsékelt
A fürdő -vize kénes, 56° C természetes melegséggel bír, mélyet éjjelenkint roppant medeoczékben bütenek le, hogy használható legyen. A viz hatása s gyógyereje csodákat műre! s ezért a világ minden részéről talál&i ott vendéget, de legnagyobbrészt Magyarországból zarándokolnak oda azon szenvedők, Kiket az úgynevezett reumatikus ¦
fájdalmak gyötörnek, mert ezen bajt néhány fürdő feltétleoül 3 biztosan gyó-Kíitja.
Sokat láttam a megjelent bef.egek közül, kik két botra támaszkodva, vagy csak agy voltak láthatók, hogy mások ritték karjaikon vagy evégre készült kosárban, s 8 —10 fürdő után már bot és egyéb segély nélkül maguk erejéből voltak képesek járni.
Nem csoda tehát ha bokán, messze-távolból is mennek oda a renmatikus fájdalomban szenvedők közül.
Maga a fürdőépület, mely egyszers-mint a lakószobákat, éttermet, kávéházat s a gyönyörű táneztermet is magában foglalja, — egy igen barátságos, kellemes épület kétemelette! s mintegy 150 szebbnél-szebb azobávei a legmér-séLeúwob árak mellett. Igen olcsó a fürdő is, mely porczellán és kőkádakba oszlik, s ezen felül vannak tükör fürdők és népfürdő Ez utóbbi ingyenes.
A fürdővíz, mely egy kútban forrás által jő elő, kifogyhatatlan s kellemes italul is szolgál. Örökös kifolyásban, s az igy képződő patakocska egy malmot kényelmesen elhajthat, s fedett helyen a kipárolgás szebbnél-szebb kőojegeczet állit elő.
A fürdő épületből zárt, minden légtől mentes helyen áüehet a fürdőszobákba, éttfiremba, kávéházba menni. Étterme olyan tága? és barátságos kinézésű, minővel bármely fürdő is alig dicsekedhetik; ezenfelül esős időben a sé;ára roppint tágas és pompás száraz helyiség áll rendéikezésre.
T3XTV.. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. SZEPTEMBER 21-én
jző (Dráva-Csány) ; 101. a bottornyaiba: Kcltay Lajos körjző (őrség) (Mura-Siklós); 102. a mura siklósiba : Koll&rica Imre körjző (Boítornya) (Mura-Szerda-be!y); 103. a m.azt martomba: Belecx Ede körjző (Mura-Szerdahely, Stridó), (Stridó); 104.\'a srridőiba: Krauthacker József körjző (Mara Szent-Márton), (Mu-ra-SztfGt-Márton); 105. a felső-mihály-faívaiha: Jelliosk László körjző (Hegy-serület); 106. a drávacsányiba : Ungár Adolf körjző (Dráva-Vásárhely,) (Csáktornya); 107 az V.Jhegykerületibe: Pichta Béla körjegyző (felső Mihályfalva) Csáktornya).
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A város belterületén egy széttörött karperecz találtatott, aki ezen karpereezhez való tulajdonjogát igazoini tudja, azt az alulirt hivatalnál a hivatalos órák alatt mindenkor átveheti. Nagy-Kanizsán, 1895. Bzep-terober hó 3-án. A rendőrkapitányság.
— Hirdetmény. A ma; napon a város beliei ületen kisebb összegű pénz találtatott. Ezen körülmény közhírré tétetik aw.al. hogy aki ezen elvesztett pénzhez való tulajdonjogát minden kételyt kizárólag\' igazolni tudja azt a rendőrkapitány! hivatalnál 1896. évi szeptember hó 11 éíg átveheti. Nagy-Kani-asán, 1895 szeptember hó 9-én. A rendőrkapitányság.
— Hirdetmény. Folyó évi szeptember hó 2-áfi a város belterületén elve-Bzett egy ancer remontoir kettős fedelű ezüst zsebóra. Felnivatik ezen tárgynak megtalálója, hogy ezen órát a tulajdonosnak leeadő kézbesítés végett a rendörkapitányi hivatalnál helyezze leiéibe. Nagy-Kaoiztáo, 1895. szeptember 3-án. A rendőrkapitányság.
Hírek.
— 3 Felsége a király matt héten a szomszéd Vasvármegyében, Kis Czelben volt hadserege gyakorlatán. A legnagyobb ünnepélyességgel fogadtatott.
— László főherczeg lelki üdvéért kegyeletes gyászüanepélyt rendezett a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet Szeptember 16-án a helybeli Szent-Feren-cziek templomában énekes gyászmise tartatvin, jelen volt a polgármester a városi tanácscsal, m. kir. honvédtisztek, kir. törvényszék és egyéb királyi hivatalok, tüioltóság, hadastyán egyletek teljes díszben s nagyszámú közönség; a gyászénekeket; az irodalmi és művészeti kör kitűnően adta elő, megható volt Vehofsich Róza kisasszony magán éneke, melyet gyönyörű szép hangámyalattal, szabatos és erős bátorsággal produkált s köztetszést aratott Elismerést érdemel derék tűzoltó egyletünk, hogy a hazai tűzoltók fővédnökét ért lesújtó gyász eset alkalmából mélyen érzett részvétének ily módon is külső kifejezést adott.
— TÓth László k-t. törvényszéki elnökünk Bzeptember 11—16-án Keszthelyre volt, az ottani kir. járásbíróság hivatalát megvizsgálandó, ö Nagysága elismerését fejezte ki a hivatalnak legnagyobb rendben történő vezetése- és kezeléseért. A város előkelőségeinél látogatást tett s mindenütt a legszívélyesebb fogadtatásban részesült
—- Ellenőrzési szemle. A m. kir. honvéd tartalékot és szabadságolt ka-Ami a nagy sétatért illeti, ez páratlan. Elsőben azért páratlan, mert igen nagy. s két-háromezer ember kényelmes szórakozást lelhet benne, másodszor pedig azért, mert jól rendezett s gondos ápolás alatt levő utjai soha Bem porosak, sóba sem sárosak. Százados fenyő és más különféle fa adja a legüdítőbb árnyékot — mely alatt a kényelmes ülőhelyek pihenővel kioálnak.
A ki ezen fürdőt egyszer használta a ott mulatott, nem mulaszthatja el, hogy ujabban fel ne keresse a ez oka anuak, hogy az ottan éveokiot a világ minden tájáról újra megjelenő vendégek, midőn egymással viszont találkoznak, mint legjobb ismerősök s régi barátok üdvözlik egymást, s ismét igy búcsúznak egymástól el a — viszontlátásra!
Három heti ott idézésem után utamat visszafelé, de más irányban Csáktornyán át Nagy-Kanizsára folytattam, hol pár napot jó ismerőseim s barátaim körében élvezettel töltve el, harmadnap Budapestre hazánk szép fővárosába értem.
Budapet-t, hazánk ezen fővárosa és szemefénye egyike a mesésen emelkedő városoknak, s hasztalan zárja kebelére az őa Budát s ver szive erével együtt és egyenlőn, azért mégis megtartja ifjúságát , a külső, fény belső pompa, örökös újítások mondhatni naponkint más diszbeni megjelenése, a bámulat
méltó tárgyává teszi s Európa fővárosai irigykedve nézik rohamos fejlődését, ellesik emelkedésének titkait s immár elismerik, hogy ngy forgalom mint gazdagság, kereskedés és ipar, verseny és népesség egyaránt bíztositják Bzámára ma már, hogy világvárossá lett
Budapest egy Gigerli város, minduntalan öltözik, diszesn él-díszese bb palotasorokat, óriási utezákat, köröket alkot varázsütésre; feltorja utczáit, éke-siti magát, g erre milliókat áldoz folyton, és mert népe már a felszínen nem fér, tágas utczái daczára a forgalomra szűkké váltak, tehát a föld alá búvik villamos erővel s megtanítja a világot, hogy élni s élvezni itt is lehet
Ötven év előtt ezt senki sem hitte; ma már ámulatba ejt mindenkit, a hogy ötven év múlva mivé lesz, azt csak sejteni lehet, és e sejtelem a versenyben elmaradt más ország fővárosait már U sáppadságba ejtette.
Budapest fekvésének szépségét, nevezetességeit b egyéb érdekeltségeit leirai feladatom nem lévén, áttérek leírásom foly Utasára.
Budapesten pár napot töltvén, a szép Margitszigetre rándultam ki, — ahol Piros Józsink zenekarának előadásában gyönyörködtem. Piros Jósairól oem kell iraom, hogy ki ő V de kellemesen hatott reám, midőn láttam, hogy az egyes da-
tonák részére az idei ellenőrzési szemle október hó 1. és 2-án reggel 8 órakor Pintér Sándor vendéglöjében, az utószemle pedig 1895. évi november hó 19-én a honvéd laktanya udvarán tar-tatik meg.
— A kls-komáromi plébánia ideiglenes vezetésével Méhes Kálmán ottani káplán bízatott meg.
— Hivatalos órák sz anyaköayvveze-tőségeknél Zalavár megyében következő- | leg éllapitattak meg: Vasár- és ünnepnapokon délelőtt 8—11 óráig, hétfőn, azerdán és pénteken délelőtt 8—9 óra-közt, kedden, csütörtökön és szombaton délután 3—4 óra közt
— Zalavármegye közigazgatási bizottsága üléséből: Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete június hóban tartott gyü-iésén,foglalkozott a;városi|közkórház ügyeivel, amikor az ottani állapotok tüzetes megvizsgálása végett egy héttagú bizottság kiküldése hozatott indítványba, azonban a képviselőtestület a polgármesternek ez ügyben tett felvilágosító előterjesztését tudomásul vette s az indítványt elvetette A képviselőtestületnek ez a határozata megfeléheztetvén, tekintve, hogy a kórház ügyben ugy a minisztérium, valamint a közigazgatási bizottság is küldött ki az Ügy tüzetes megvtzagá lására bizottságot, a kép viselő testület határozata a ielebbezés elutasítása mellett jóváhagyatott A közigazgatási bizottság határozatilag kimondotta, hogy a nagykanizsai közkórház férhelyére nézve a befogadható betegek létszámát illetőleg az alapszabályokba a közigazgatási bizottság részéről kiküldött bízottság által javaslatba hozott létszám, mint a tényleges állapotnak megfelelő, veendő be. Olvastatott a vármegye alispánjának a nagykanizsai városi pénztár megvizs-gáiásáró1, a vizsgálat alkalmával tapasztaltakról egybeállított tüzetes jelentését ngy a jelentés kapcsán tett intézkedését a közigazgatási bizottság elismerés sel vette tudomásul.
— Anyakönyvvezetckoktatasa SoÓs Pongrácz, Zala- és Somogy vármegy ék területére kinevezett anyakönyvi fel ügyelő a kioevezett anyakönyvvezetők-nek a folyó hó 2-ik felében oktatást ad. Az oktatás szeptember hó 23-áu\'Nagy-Kanizsán lesz, a hova a Nagy-Kanizsa város, nagykanizsai, pacsaí és leteoyei járások, — 24-én Csáktornyán, a hova a csáktornyai és perlaki járások, — 25 én Zala-Egerszegen, a hova Zala-Egerszeg város a zalaegerszegi, alsó-lendvai és novai járások, — és 26 án Sümegen, a hova a sümegi, tapo\'czai, keszthelyi és zala-szent-grÓthi járások területére kinevezett anyakönyvvezetők és helyetteseik reggeli 8 órára megjelenni tartoznak.
— üklős Gyula ügyvéd volt kir. közjegyzői helyettes Alsó-Leodván ügyvédi irodát nyitott s szeptember hó eheje Óta működik, igy ő most a S-dik ügyvéd AlBÓ-Lendván.
— Ajándék dr. Neumann Edének. Az izr. nőegylet választmánya szép és kegyeletes ajándékkal lepte 7»ieg dr. Neumann Ede főrabbit Vidor Sarouoé, az egylet eloöke 15 választmányi tag kíséretében\'a lelki pásztornak a közelgő ünnepekre diszss imaköpenyt nyújtott át. — Élénk és érzelmes beszédében az el-nöknö kiemelte a főrabbi érdemeit a vallásos élet fejlesztése körül és hangsúlyozta, hogy az imaköpeuybe arany-nyai hímzett ige tanításom csepegjen mint az ecő, .szózatom folyjék mint a
harmat" az érdemes lelkész működésében testet öltött^Dr. Neumannt a váratlan figyelem igen kellemesen érintette.
— ithelyezés. Boldogult Obelcz József nagykanizsai kegyesrendi tanár helyére Simouides István veszprémi kegyesrendi tanár helyeztetett • át Nagy-Kanizsára, ki egyszer3mint a VIG-ik osztály főnöke.
— Liedl Ferencz kitűnő begedüvir-tuoz Lorma jeles énekesnővel október végén Nagy Kanizsára szándékozik jönni hangversenyezni. Előre is felhívjuk t. közönségünk ügyelmét
Nagy- és Kis Kanizsa közötti állami útrész kiegyenesitését a minisztérium engedélyezte és jóváhagyta, a közigazgatási bejárás mér foganatosíttatott. Nagyon, helyes és dicséretea intézkedése ez is a városi ható ágnak.
— Esküvő Réti Lajos szept 28-án tartja esküvőjét Alsó -Gyékénye?en Korcsai ár Erzsi kisasszony nyal. Aldés frigyökre 1
¦ — Alsó Lendván az állam a polgári iskola számára, uj emeletes palotát épít tet, f. é. szeptember 16-án tették le az alapkövet, minden ünnepélyesség nélkül; pedig érdemes lett volna egy légmente-, sen zárható üvegbe Alsó-Lendva mostani állapotát vézló iratot helyezni, ugy néhány ez idei évszámmal ellátott pénzdarabot beletenni, hogy jövőben bár mily eseménynél fogva napfényre kerülne azon irat, az akkori nemzedék tudomást szerezne Alső-Lendvának 1895. évben volt állapotáról; ez is egy hiteles adat lenne Alsó-Lendva törtéoetébez.
— Gönczi Ferenci pártolásra méltó s nagybecsű művet adott sajtó alá: Cfime: „Muraköz és népe." E néprajzi vállalat nagy érd eküségét emeli az a körülmény, ho?y szerző hosszabb ideig Muraközben élt és* saját tapasztalataival erósbité tanulmányait melyről a .Magyar Néprajzi Társaság" hivatalos bírálata igy szól: E mű hazai néprajzi irodalmunkban egy kiválóan számottevő magánrajz, minőnek közlését mindenkor támogatnunk kell. Egyik legkiválóbb érdeme a legtökéletesebb tárgy ilagossátí, a jó megfigyelési képesség s a megfigyeltek pontos visszaadása, leírása. A munka, mint anyag, a legkiválóbb forrásmunkák közé tartozik. 48 kép diszili s előfizetési ára a 14 ivre terjedő kiadványnak eiö&zetés utján 1 frt 60 kr. Bolti ára magasabb teend. Az előfizetési pénzek mielőbb szerzőhez Újpest, Vasut-utcza 37. szJkülde&dŐk. Melegen ajánljuk.
— Apagyilkos. Folyó hó 19 én reggel 4 és 5 óra közt lélekszakadva futott kiskanizaai rendörtanyára Hajdú György azon jelentéssel, hogy öc-:cse Eajdu István agyonütötte 70 éves apját Hajdú Lászlót. — A rendőrség a hájhoz sietve ott találta a 70 éves öreg embert vérében fekve halva, a gyilkos fiu ki 25 éves, nős ott nyomban beismerte tettét azt letartóztatták. Az első kihallgatásnál ugy adja elő a gyilkos a dolgot, hog? osztályos kérdés és az adó kivetése felett apjával hajnali órákban Összeszólalkozott, mely veszekedéssé fajult, miközben ő felka pott egy ott heverő harapófogót és evvel ugy ütötte főbe apját hogy az holtan rogyott Össze, — a gyilkos betakarta áldozatának fejét egy zsákkal és nyugodtan bezárta még a rendőrség megérkezett és elfogta. Hogy mi igaz a gyilkos meséjéből, a vizsgálat lesz hivatva kideríteni.
rabok bevégzése ntán majd egyik majd másik asztalnál meg-megjelent, s mindenütt szívélyesen társalogtak vele, mi kétségtelenül az ő művészetének tulajdonítható.
A Margitszigetről este gőzhajón ét-mentem Ó-Budára, hogy a szabadkai színház kedvelt igazgatójának Halmay Imrének társulata által előadott népszínművet meghallgassam, s igy az estét is kellemesen tö\'taem be. Számításomban nem csalódtam, mert daczára a rekkenő melegnek, mely az ó-budai színkör deszkái között még nagyobb mérvben jelentkezett, éa mégis elég számú közönség volt jelen, — egy pár igen szép dalt] hallhattam, melyet Hal-mayné a társulat pacsirtája s a szabadkai színház iátogető közönségnek ked-vencze az ö megszokott kellemével s könnyedségévé! adott elő. Mondanom sem kell, hogy a jóizlésü közönség oly hálás volt a művésznő iránt, hogy az óriási hőség miatt ugyan nem ismételhette a dalokat hanem annál inkább jutalmazta őt olyan tapsviharral, — amilyenről a szinkőr falai — illetve deszkái — csak akkor tanúskodnak, midőn ott Halmayné csicsereg.
Budapestről vissza utazva, már nem szegélyezte utamat szépj hegysor, — de azért nem kevésbé lehetett gyönyört találni a dús termés alatt roskadozni
— Otromba éjjel? sendzavaras.
Folyó hó I6-tóI 17-re á^onő éjjel néhány becsípett lump svihák avval mulatta magét, hogy a Csengery-utczán az izr. Mtközaeg bérházán az izr. iskola épülflen és Weiszberger kőfaragó házán összesen 18—19 ablakot bezúztak. Vitéz tettük elkövetése után pedig elinaltak. — A rendőrség minden lehetőt elkövet, bogy a garázda ficzkókat kinyomozza s erre kérjük is.
— A pfallloxeraközeledik aNagy-Ka-nizsa vidéki közel szőlőkhöz, Gábor Jő zsef szőllőszeti és borászati felügyelő jelentése szerint Liszó, Nemes-Pátró, Parog, Szent Pál, Zákány, Sand, Pogány-Szent Péter és Mibáld községek szőlőiben a philloxera jelenléte ccnstatáltatott
— A Budapest—Csáktornyái villamos vasút Báookszentgyőrgyről Letenye, Kotor- Perlak felé szándékoztatok kiépíttetni Csáktornya —\\ Budapest utvonalat 3 óra alatt teszi meg."
— — Heti felügyelő e héten (szept 22—28) a nagykanizsai Önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Brück Sándor szakasz parancsnok ur.
— Heti biztosok e héten (szept 23—28) a nagykanizsai Ksdednevelő Egyesület óvodáiban Dr. Szokits Nán-domé és Lővinger Lajosné választmányi tag úrnők.
— Rövid hitek. ErdőŐrí szakvizsgák és vadőri vizsgák Szombathelyen okt 2l-én tartatnak. — Győrött villamos vasút és villám világítás behozatalát tervezik — Sopronnak városi pótadója 66°|0
— Várasd Topliczán szept IO-ig 3047 fürdővendég jelentkezett — A píesi félmilióba került színház okt 5-én nyittatik meg. — A csurgói végrehajtói állásra 30-an pályáztak. — Székely József jeles iró Pestvármegye főlevéltárosa elhunyt — Azon a helyen, hol László foherczeg meglőtte magát kápolaát építenek. — Királynénk szeptember végén Gödöllőre érkezik. — Gróf Badení ga-licziai helytartó lesz Ausztria miniszterelnöke. — Délamerikábao egy második Pompejit fedeztek fel. — Benedek táborszernagy özvegye Gráczban elhunyt
— Silberberg .Népszava" megszűnik. — Czegléden a függetlenségi párt jelöltje Hegedűs ügyvéd 95 szavazattal győzött.
Széna-, szaima-. és takarmány.
Fuchs József nagykereskedő V. Fürdő ateza 4-jelentése.
Budapest, !895 szeptember IS.
Ménékelt heti vásári behozatal éa jó vétel-kedr mellett a mclt heti ir<± változatlanni megmaradtak. Eladatott: Elsőrendű széna 2 frt 60 krtö! 2 frt 93 krig, középmiDŐsé^Q 2 írttól 2 írt 50 krig, mnhar és lacíema 2 írt 20 krtól 2 frt 50 krig alomszalma 1 frt 30 krtói 1 frt 60 krig. ziupszaíma 1 irt 50 krtól 1 frt 70 krig, szecska 2 frtól 2 frt 20 krig 100 kilónként házhoz gzállítra. - Préselt széoába gazdag behozatalok vannak és csak nyomott árakban 2 frt 15 krtól 2 frt 50 krig, minőség szerint eladhatók, prése t azalma 1 frt 20 krtól 1 frt 45 krig adatik el nagyban.
Gabona neműek: Zab 5 frt «0 krtól 5 frt 55 krig, tengeri 5 frt 40 kitol 5 frt 75 krig, rozs 5 frt 5n krtól 5 frt 70_ krig, árpa 5 frt 35 krig, jobb minőség 7 frt 50 krig állomás szerint. Liszt 8-as szám 4 frt 80 krig, buaakorpa 3 írt 10 krtói 3 frt 20 krig g. 2 frt 90 krtól 3 frtig, árpadara 3 frt 90 krtól i frt 15 krig minőség szerint nagybani kereskedésben.
Vaiő magvak.
(Mauthuer Ödön tudósítása.)
YörÖslóher*. A forgalom eddigelé csak néhány tétel aprószemü magra szoritkor.il;. mely a Bánátban úgyszólván kézről-kézTe megy; a
látszó rónaság szemléletében. Ezer és ezer kereszt és számos asztag mutatta a természet áldását, s meg igen sok föld volt sárga kalásszal elborítva, szemmel be nem látható messzeségben, melyek oly kecsesen hajtogatták a szellőben érett s magteljes fejeiket mit látva, eszembe jutott Eötvösünknek egy remek müvében feltett azon kérdése: Tán szebbek a Proveanc daltelt mezői, mint arany Kalásztól hullámzó rétéi ok?
E közben a mozdony füttye hallat szőtt, s pár. pillanat után a szabadkai indóház kisharaQLJ* jelezte a megérkezést
Népdal.
— Zenéje Halász Xarglttöl. -
Kaniasábao az a axokis járja A barnának a tzSke a párja, Ott tudnak ám szeretni csak bíren, Oda vágyik az én árra szívein.
Ha meghalok vigyetek el oda, Tüdőm, hogy ott lelkem feltámadna, Ott Tan as, kit szeret nagyon, milyen Nála nélkal ngy tem lehet él&em.
Nem j irthatok hozzá, sem ő hozzám, Bar meghalnék s galambbá váloám : Oda szállnék pnha kis ölébe, Az lenne a lelkem üdíSssAge,
KELE GYÖBGY.
kínálat jelenleg már élénkebb, de ép aprósze-mOseg és világos szin miatt vételkedr nem igen mutatkozik. Erdély-észről kinálat mér rajini gyéren érkezik, mert a termelők, ngy. látszik, bevárják, míg a külföld a vásárláshoz fog, minek aztán áremelkedés lesz a következménye. Laczerna szintén kevés került forgalomba, ugy látszik ennél is a termelők várakozó álláspontra helyezkednek. Téli bükköny. DPk, téli borsónak, homotbükkönyoeki bíbor-herének és mostáoak az idei felette olcsó ár következtében még mindig jó kereslete Tan
Jegyzések nyársamért 100 kilónkint Budapesten :
Őszi borsó 6.50 frt
Öszi bükkBny 8 — .
Homok-bükköny 14-15 „
Biborhere IS —20 .
— Biztos gyógy hat ás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében íelfóvódásban, szorulásban, főfájásban étványhiányban vagy -egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll féle setdlltz porok" használata áiUl biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvéttel Holl A. gyógyszerész cs. és k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
— Tfzgyőgylntézet Pozsonyban. Tekintettel a mintaszerű berendezés és a gyógyképe3séget, a belügyminisztériumnak 1895. év július hó 26-áo kelt 64113]VI. 6. számú leiratával „Gyógyfürdő" hivatalos elnevezést kapta. .Vagyunk bátrak a n. \'é. közönség figyelmét minden a modern gyógykezeléssel ellátott intézetre felhívni, mely egész évben használható és központi fűtéssel van ellátva, változó corridor ós aj hy-gínai berendezés a hűvösebb időre is el vau látva.
— Georg Schlcht czég Aussígbao, melynek gyártmánya egész Monarchiában nagy kedvel Uéguek örvend, rövid idő alatt egészen uj gyökszappant kulcs védjegygyeí. hoz kereskedésbe mely az által tűnik fel,. hogy egy kizárólagos készülékkel folyadékban jól kíizáritott. Ezen uj készülék megtakariija a háziasszonynak a szappan szárítását; nem szükséges többé a szappanból nagy készleteket tartani és hónapokon át száritatni. Az uj szappaa semmi kivenni valót nem hagy, azért kezeskedik a czég megbízhatósága, mely újólag ajánlatot tesz, gyök szappant lehetőleg kevés nedves állapotban szállítani.
— Henri Nestlé-féle gyermekllszt mely Nestlé vegyész által Veveybeo 30 évvel ezelőtt találtatott föl, azóta nemcsak az egész szárazföldön, hanem a többi világ részeken is óriási elterjedésnek indult s a legelső tekintélyek és gyermekorvosok által az anyatej helyettesítőjéül sjáltatik, a gyermek tápanyagok kőzt ma kétségtelenül az első he yen áll. Mtg a tej, hogy taríóssabbá vájék, gyakran szóda, bor és szá\'iczil savval vegyittik össze, mi á gyerme kek organizmusára idővel íegkárosabb következményeket vonja maga után, addig ez eset a Nestlé-féle gyermeklisztnél teljesen kivan zárva, a csecsemők örömest-veszik magukhoz, tőle rirágzók, és erőteljesek s ami fődolog egyenletes gyors táplálékuk vao, melynek készítéséhez vízben néhány perczig tartó főzés elégséges, születésekor mint tejet iszszák, későbbi hónapokban pedig nrnt pépet veszik magukhoz. A Nestlé-féle gyermekliszt a táplálékonyság mindeo sajátságával bir, a azonfelül gyártása is felette észszeiö. A gyermekliszthez felhasználandó nagy mennyiségű tej naponta frissen fejve a gyárboz tartoz-tejgazdaságból állíttatik elő. Miután a tej pontosan megvizsgáltatott, egy készülékbe öntetik, melyet gőzzel füLeoel a melegítés azonban 40 —50 foknál magasabbra nem terjed, hogy a tejnek sajátosságai változatlanul megmaradjanak. A szükséges kenyér héj legfinomabb búzalisztből állíttatik elő. Minthogy liszthez legfinomabb részben csak a kenyérhéj használtatik föl, a légeny-gazdaság ezáltal még nagyobbodik. Ezen tejhez a légenydoa vegyöiléknek rendkívüli finomsága nagyban elősegíti e tápláló anyag tartósságát- Ebben áll röviden a tejösszetétel előállítási módja, melynek tápláló voltát a laikus is köuy-nyea ét- láthatja. Az előállítás módja uin a homályba burkolva, a közönség elécteljes világításba van helyezve. Végül megemlítjük, hogy mini pép egyéb kitűnő tulajdonságai mellett gyermekek katarusánál, cholera nostras eseteinél mint tápszer a gyomrot izgató tej fölött nagy sikerrel alkalmazható, mely tulajdonságok a kórházi kézi könyvek által is teljes joggal előnyösen sorolható elő.
xxxiv évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
1*95 SZF.PTEMBKB 21-ío
irodalom.
— Az w—49 ikf Magyar Sz«-badságharcz története czimü nagy munkából most jelent meg a 44-ik fűzet a melyben Gracza György a trón változást mondja el igen érdekesen, számos nj adat felhasználásával. A füzet egykorú képei 8 következők: iHászrDáaiel ezredes hadilobogója. Ottinger Ferencz osztrák-ftfborook, Cbarivin. Melyik az osztrák, és melyik a magyar? Részlet az ácsi ütközetből. Bomberg Frigyes osztrák tábornok, Honvéd gyalogság hadilobogója. Honvéd-vadászok hadi lőpor-tartója. Trónváitozás 1848 décz. 2-án A.z aradi vár átadása 1849. jal. lén. Eerczeg Lichtenstein Ferencz osztrák lovasíági tábornok.
— l\'j zenemű Pécsett Gutmaan Zstg-njood a sziöbáz megnyitására EToalia bevonulasa^rczimen indalót szerzett, Telegdi Árminná! e hó végén megjeleaik. Ára 60 kr.
— Ezer év meseköltése. Besedek Klek nagyszabású kocy véből, az egyelőre Öt kötetre tervezett Magyar Mese- és Mondavilágból, tudvalevőleg már megjelent a harmadik köteL Most már a negyedik kötet fazetei jelennek meg sjijjf-másután s igy bizonyos, hogy a milieni-umra megjelenik mind az Őt kötet. Legutóbb 5 füzetet kaptunk egyszerre (29—33) tele szebbnél szebb mesékkel és mondákkal, melyeket Benedek az ő páratlan mesemondó talentumával oly inegkapóan mesél el, hogy nemcsatí a gyermekvilág, de a nagyközönség is nagy lelki gyönyörűséggel olvashatja azokat. Ezekből a mesékből megiauulhatja az uj nemzedék a tiszta szép magyar nyelvet s ami különÖJ előnye a könyvnek pedagógiai szempontból is bátran adható a gyermeknek kexéhe. Maga a kultusz minisztérium is minden egyes kötetből több száz példányt rendelt az állami iskolák réizére, s alig lehet találni művelt családot, hol. a Mese- és Mondavilág meg ne volna. a Magyar Mese- és Mondavilágot az Athenaeum adja ki nagy diszszel. Minden kötetben száznál több eredeti jllu-iz-trácziő van Széchy Gyulától. Egy-egy kötet ára 3 frt, de megrendelhető füzetekben is. Az öt kötet 50 füzetre oszlik a egy-egy füzet ára 25 kr., 10 füzet előfizetési ara 2 frt 50 kr.
— .Röptében a nagyvilág körül." E diszmü most beküldött 12-ik füzete lulnyomó részben a képzőművészet remekei beniutalásának vau szentelve. A Majna-Frankfurti Guttenberg szobor nyitja meg a sorozatot, melyet Rafael Biztosi Madonájának fénykép másolata követ A drezdai képtár koronája után a firenzei Palazzo Veccío és egy borgunái bizarr alakú norvég templom, majd az 1830 diki júliusi forradalomban elesettek emlékére emelt nagyszerű, bronzból épült júliusi szobor fényképe, Veíának nagyszerű szobormüve: .Napóleon utolsó napjai Szt--Heléoa szigetén* és Napóleon sirja a Hotel des Tbvalidos aranyos kupolája alatt következnek. Ez a sir, mely százada legnagyobb lángelméjének maradványait őrzi, hatalmas benyomást te*z a szemlélőre A világ legkülönösebb épülete a moszkvai 8 :t.-Basilius templom fényképe következik ezután az ő bámulatra méltó architektúrájával. E templomot Iván czár építette, a ki az épités befejeztekor azt kérdezte az építésztől, hogy tudna e még egy ilyent építeni? — .Igeit" — feleié a kérdezett .Istenemre, ezt nem fogod tenni" kiáltálván és azonnal lefejeztette. A hála borzasztó volt, de azért nem kevésbbé hizelgö. — A következő kép egy kis tüadérvilágot mutat be: a párisi nagy opera belseje\', melyhez aranyozott szobraival, oszlopaival, óriási tükreivel, festményeivel és pompájával a világ egyetlen helyiségét sem lehet hasonlítani. Most egymást ismét három műalkotás bemotatása követi, a Raphael-féle tranzfiguráczió, Dávid szobra Michel Angelotól és Murilo szeplőtlen fogantatás czircö remeke, melynek eredetijét a Louvre salorj carréjá-han Őrzik. A következő fénykép a jeruzsálemi szent sír templomot mutatja be, majd Colorado egyik vadregényes tája, aa úgynevezett szent kereszt hegy, a párisi Vendome oszlop, melyet 1200 osztrák és orosz ágyúból készítettek s ntój reliefjein a nagy Napoleoo tetteit orökiti meg. A füzet utolsó képe a Niagara vízesés fényképe, ezé a fönséges természeti játéké, mely megigéző hatalommalejti bámulatba a leiket. Ez a fűzet is, mtot a többi, vídéire küldve 35 kréri rendelhető meg az Egyetértés kiadóhivatalában Budapesten, mely előfizetéseket " elfogad az egész műre (16 füzet) 5 írt 60 krral; 8 füzetre 2 frt 80 krral; 4 füzetre 1 Irt 40 krral.
Papirszelít.
Czélveazfcett pályadíj.\'
Toncsika, Mamiczám, de szép juta-íomkönyvet kaptam a vizsgán I . Mama : Miért?
Toucsika : Mert jó emlékező tehetségem van.
Mama : Örülök, mi is a könyv estme ? Toncíika; Azt elfelejtettem.
Végrendelet
Egy papucshős, aki életében mindig a felesége akaratát teljesítette, leült, hogy megírja végrendeletét és Így kezdette.
Ezennel leirom első akaratomat sat
A Herkó Páterből. Az asszony leánykori arczképét mutatja férjének. -- Nézd, ez az én fotográfiám.
— Reménylem pillanatnyi felvétel.
— Már miért volna az ?
— Mert ba van csukva rajta a szád.
A panasz.
Egy asszony panaszt emelt férje ellen, mert ez öt mindennap megvert
— Nem mondhatná meg nekem, — kérdezi tőle a városi kapitány, hogy milyen ürügyöt használ a férje, mikor megveri ?
— Ürügyöt nem igen használ az kérem, rendesen csak a botját használja.
Isten hozta.
— Oszkár svéd király egyszer országának egy városkájába érkezett, a mely az uralkodó tiszteletére nagy kivilágítást rendezett Egyik középületen óriási transzparensz betűkkel ez állott:
— Isten hozta felségedet!
A királynak feltűnt a nagy ház és megkérdezte, hogy miféle épület az ?
— A kerületi börtön — válaszol t földig hajolva a polgármester.
Ki nyert ?
Húzás szeptember 7 én.
Bécs : 20 Grácz : 42
78 33
84 8
Húzás szeptember 11 én. Brünn: 2 20 21 11 15
Hozás szeptember 14-én: Bpest: 17 22 78 82 65
]Vy*Htter.
í\'onlard selyem, 60 knól 3 Irt 65 árig — japáni, chinai stb. a legnj ibb mintáz utal és színekben, u m. fekete, fehér és színes Heaneberg selyemét 35 krtói 14 frt 65 krajezárig m\'-terkéot — sima, csíkos, koczkáxott. mintázottakat damasztot stb. mint egy 340 különböző minőségben és 2uOO szín és mintázattal stb, póstabér ét vámmentesen a házhoz szállítva és mintákat küld postafordultával: Henneberg 6. (cs. kir. udr. szállítói selyemgyá a Zflrich-ber. Srájczba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan eliotéztetnek._
Felelős szerkesztő és kiadó BÁTOBFÍ LAJOS.
Hirdetések,
Mi l „IEíTOr? .
A .MENTOR\' ellátási vállalat az mely az ezrederei araz kiállítási Igazgatásai pértfenáaz alatt a kJáKitást latosa te vidékiek részére
4 \'agy 7 napos szelvényeket tartalmazó „Ellátási könyvecskéket\' el áras/1, miáltal minden könyvecske tulajdonosinak a kiállítás egész tartama alatt bármikor jöjjön is — kécyelmez tiszta lakás, étlapszerinti ellátás Iminkén nagyobb vendéglőben, a kiá lilás tornletén is), közlekedés a fővárosban, szórakoztatás é* egyéb kedvezmény biztosíttatik.
Az ellátási könyvecske ára :
4 napra 26 frt, 7 napra 42 frt
és a további napi pótjegy á. 6 frt 50 kr.
Besierezhető 10 havi 2 frt 80 vagy « frt 20 krros részletekben f. éri október kötpélg az első részlet azonnali beküldése vagy lefizetése mellett a vállalat o.stes vidék: képviselőinél és a kereskedelmi ét Iparkamaráknál. Bővebb felvilágosítással szolgálnak :
A „Bid2psst-Erzsél!eiíá osi Bánt"
Kerepesi-nt 22. és Dohány-utcza 19. Dr. Moizxányi K., Ehrlicb G. tiuazt, orazággy. képviselő. fÖv. biz. tag. gyáros.
mint t. elnök mint elnök
.A Mentor Ellátási Vállalat
Ker.-pesi-ni 32 és Dohány-atcza 19. R\'-zS^t Lajos igazgató.
Takács Z-fgtnonű, Stadler Károly, az.Elsőm.ált b társ \' fóv bíz. tag. közp. főfelügyelője, ház- és Utá!.-tulijd.
Ügynökök
a tőrvényesen engedélyezett sorsjegyek r-iszletfizetés melletti eladásra (az 1893 ik évi XXXI. tör-véoyczikk értelmében) igen kedvező fettételek alatt alkalmaztatnak.
Fővárosi váitóüzlet társaság
Adlerés Tsa Budapest.
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
százezrek által elismert lejjebb tápszer, mely az ázsiai szemes kávét teljesen pótolja. A Hungária kávé minden háztartásra nézte napi használatúi a legmelegebben ajánltatik. mert ugy felnőitek mint gyermekeknél a gyossorból és beletbo! á nyákot és sstpitsa az esaéaztést akadályozó anyagokat eltávolítja, a gyomrot és vért tisztítja
A jó étvágyat elosegitj
táplál és erősít Mint háziszer kitűnő sikerrel haasnáltatik : ét vágy hiány, gyomor- és bélhnrat, gyemor- é» fejgörcs, gyomorégés, gyomortői eredő fejfájás, vérszegénység, álmatlanság ellen, enyhülést eredményez aranyér-, ideg-, szíves tadőbajoknál. Igen jó hatást gyakorol rhachtikuj gyermekeknél Ós ezek tartós béibnrutjánál.
Súlyos betegségek után
meg fogyottak és olyanoknál, kik .ideges bysteríknt bántalmak miatt ázsiai kávéval nem élhetnek, a Huneária-kávé reedki-ü: erősítőnek ét táplálónak bizonyult, sőt a betegségek tartama alatt ezen káv\'s az egyeden, mely anélkül, ho;y izgatólag hatna, kellemes zamata és jó ize álul
a beteget felüdíti.
1 kiló ára 1 forint 20 krajez.
Megrendelhető postán utánvét mellett:
SZALADT ANTAL
ayárosnál Budapest, Andrássy-ut 86- sz.
és minden előkelőbb fűszer-üzletben helyben és vidéken.
A legjobb
Gyökér szappan
BICÉT SZAPPÁH
kulcs védjegygyel
Tulajdonsága:
Igen jói kiszárítva, kitűnően tisztit. használatban legtakarékosabb. Jól Állás tiszta s ártalmatlan a fehérnemű és a kezeknek.
EUrasitás: Sehfarei és Tauber uraknál Nsgy-Kaciraán.
Sstvattyafe a I&gkSlSaféléföfe esélekra.
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk hydraulikns Widderek. legjobb szerkezetű gózszivattyuk, centrifugális szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitási telepek motores járgányhajfáesal.
Költségvetések ingyen- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése Közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható. Képzelhető legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet Minden különös kezelés \'ölösleges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként egy lóerőre számitva alig \'/, liter. Lansenslepen FHoki.-f éle gépgyár. Fióküzlet: Bécs 6. Mariahilferstrasse Nc 19.
" :c n i: Ístíl
-S» 1SXSBRÜCK, M-Terézla-uícza 17 Wm—
Eíttö tiroli darócz-szövet-iitlet.
Legnasjobb síétküldési háza jótíUással a valódi
TIROLI DARÓCZ (LODEH)
— ára teageröitöny, esíköpeny, felöltek, znbbsny sat. — teljes utazó készülékeknek.
fagyban. Minta és árjegyzék^ ingyen Kicsinyben.
Első budapesti
SJSsT* szűcs- és szörme-áru rakták* "96
schlinger ferencz
Bndapest, Zároly-körnt 5. szám. a dob ntcza sarkán.
Ajánlja dúsan felszerelt faját kéüzitményü,
szűcs- és szőrme-áru raktárát
a legolcsóbb árak mellett, továbbá mindenemü „Capes^ lő frttól feljebb.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan eszközöltetnek.
Kell Alajos-f-éle
P\'adlóia-t-f éa jm\':ái
(O-XctBixr")
legkitűnőbb mázoló-szer puha padló számára. — 1 nagy palaczk ára frt 1.35 kr. — 1 kis palaczk ára 68 kr. —
Viasz-kenőcs
legjobb és legegyszerűbb beeresztö-szer kemény pad ó sz. 1 köcs. 60 kr.
Arany-fény máz
képkeretek stb. bearanyozására. 1 kia palaczk. ára 20 kr.
Fehér „Glasur(<-fénymáz
Legjobb szer mosdó-asztalok, ajtók, ab\'akdeszkák stb. njonnani befestésére. 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók :
FESSELHOFER JÓZSEF czégnél Nagy Kanizsán.
ssjSJJT* Gyümölcs értékesítésére. *^gg|
Sajlók gyümölcs és bor-préselésre
legújabb, kitűnő szerkezettel. Eredeti gyártmányok folytonosan működő kettős Dyomószerke-zettel és nyomásszabályozóval.
k legaagyobb nnakakepnaég 20 százalékkal aagyebb mist mtndes egyéb sajtosai,
SytjfflStes- és sziIIS=sis6k.
Szőllőgereblyézők (Bogyófejtő-gépek.)
Teljes szüretelő berendezések, illók és szállíthatók.
Gyümölcslé sajtók, bogyómalmok gyümölcslé készitésére.
Aszaló-készülékek jy3»8le$ és vetemény számára.
Legújabb \'ónmüxiáe szab. szólóvesszó- és növénypermetezö ,SyphonÍa."
E ^epikát küiöulegesség gyanánt gyártják
KAYFARTH PH. És T2i
^ ca. kir. kizár. szib.
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és göznátttor.
Bécs, IX, Taborstrasse 76. sz.
Árjegyzékek és elismeri blzssyitviayok íesjac — Képviselők felvétetssk.
Utánzásoktól óvakodjunk. -Wl
xxxiv. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 SZEPTEMBER 21-,
i frt 70 kr. előleges beküldés, vagy pedig 5 frt utánvét mellett mindenkinek küldünk regulázható
j:genfi zsebórát,?;
valédi Double-Christor ezüst utánzatut.
Ezen órák igen szépek, tartósak és mindenütt 10 —12 írtba kerülnek. Elárusítóknak fél tuczatot 21 frtra leengedünk. Megrendeléseket eszközlünk hiba nélküli példányokban. Czim: HEMMER szállitóháza, Bécs, IV. Schwindgasse 14.. parterre Thür Nr. 2.
ooooooooooooonoooooocooo
o 5
a; JS76-\'k évben fdtalüt, .-. Icjrjabh tzív
készQIi, piros és hotésér színben diálütotl kOlflnlcswji (¦rri;;,ziii.i icnőfi lísjeb; és rzeljaiiak le • VJbaa mígfeléK írczlísztitó szer.
Maién mia ktaiilnttny, ha az mis né* alstt Is lesz forgalomba hozva, csak otiazaU o ntl kulönlet-cs erei-li.iztitó szerünknek, s még s«» kőit lilik ennek t
na gysze fuseré \'..
Azért a\' bováaarJásnál nagyon kell óvakodni-és * <rUa és vÉdjesyrt vigyázni.
Főraktár Ositrák-Magyar monarchiában:
GDTTLIEB VOITH, Bécs m/l.
ÖQOQ03OO0OOOOO0O0OQOGOOOOOOO
cs
Q Q
IVIOLL SEIDLITZ POR
Moll
védjegyet és
Csak akkor valódiak, Ha mindegyik dobos aláírását tűnteti fel. A Holt A.-féle Seldiltz-DGrsk tartós gyógyhr.tása a legmakacsabb gyon.tr- és sl-ttstbá italosak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzött székrekedés, máj bántalom, vér-Utalás, aranyér és a legküíöcbózöbb *ii betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételi aredttl doboznak I frt a. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
ílflOLL-FEL&FRANChAl
Ht>ak akknr Vdlnrli oa minde-rik Qveg MOLL A. wJjetryét idutfü fel és USd* tfnnur vauim, ^ sj0ii" feliratú ínozattal van zárva. A Hali-féle frat-ozlabsrazesz és sá nevezetcsen mint fájdeloaicEiMapito \'bedörzsöles: szer köszvény, csoa és a meghűlés egyé\'i k&vetkezmén)-einél lejrismereteseiib népszer. — Egy óac-zot. ersdaU flv*g ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: füzolysavas sziksé.)
A mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint fel- \\Q
nőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja a egyszersmind Q
óvszer togfájás ellen. — Egy Mell A védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajezár, Q
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
:>i f «>vjió • iKI-230.CÍ5SZ& * Tít\'íip.
Korszakunk követelménye i
Egy fog 1 frt 50 kr.
OGAK
készíttetnek
GROSZ LAJOS
fogtechnikai műtermében,
Budapast Kerepesi-ut 6. sz.
Kerepes I-bazái ír. em (ezt- ött magyar feaitcza) a legjobb amerikai anyagból. — * Egész fogsorokat ugyanezen arányban.
ggfr Alapíttatott 1878. ~%Bg
Ünnep és vasárnapon Is található d Untán 3 őrit*.
(j9 A felUlilő dr. Meidínger lanir or által kdOrolat; hitelestlett gjártmioyn S|
MEIDINGER KÁLYHA %
cs. és Br. iflíari szcllítónál %
kapható. J
Iii IL
Bécs I., Kohlmarkt 7. sz. a.
v Budapest: Thonethof.
PRÁG: Hybernergasse 7. Mltiden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiálli-f \' táson kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a lenegyszerflbb és legelegánsabb kiállitásban, tetazésszerinti égési időtartam szén-pirrai való fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénnel! tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva
Egy kiljha által több szoba fűthető.
„MiE IDI \\ G E R"-k ály li á k.
fo\'k\'ót\'ntwrakátybt: [WoINGOTEN] 3
„H ESTIA\' -kályhák. §
ZajDélküli fttiés. Poroélkulí el távol ithatáBa a hamu és salak- Cl aak. Az ellenzék tisztítás czéljából a por elöl a nélkül
eltávolíthatók, hogy a kályhát szétstedn: kellene. \'<i
fOstemésztehdő kandallók.
A kürtök lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési időtartam. Minden * égő anyaphoz alkalmas. ^
FÜSTEMÉ8ZTŐ CALOUIFÉRKK.
Központi fűtés minden rendszer szerint.
Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. Frospectusok és Árjegyzékek ing\'jen és bérmentve
(691)
Keli A.
Fószétk\'üldés: gyógyszerész, cs. és kir. udvari
tizallitó által, >g
Bécsi I, Tuchlauben 9. sz. jg
Vidéki megrendelések nzpoats pss\'aatiBvét nellett teljesíttetnek. -A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával, és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
íoocoMO^íQonaGQ^aaQoaan O
OGHLICK
¦féle vasöntöde és gépgyár-
részvénytársaság
BIDAPESTEV.
^HBk KVAS ÉS IRODÁK: VAROS! IRODA ÉS RiST.iR :
H^M VI. ker. külső václ-ut «9-35. Podinaiilczkj-iiíca l-l.
Bkl Gőz- és járgány cséplő-készüleiek,
számos első tlijjnl kitűnt. !>it\'III,I<\'K-lele szab. 9 és 3 vasú ekék, r,? 5\'és egyetemes n-o^tol-oltóli;,
eredeti SCHLICK és YlDATS-féle .
egyvasu ekék. t!«I aj m ivei ö eszközök,
^ riilainint
Schlick-fóle szab. „H Á L A D Á S" sorbayetó-gép6k.
Takarmánykészi\'.ö gépet, darálók, őrlőmalmok és mindennemdaságtti gaz gépek. Eredeti amerikai kévekötő és raarokrakó arató jtépek és fűkaszáló gépek, szállítható mezei vasutak stb. ElSojöi nzeiétl feltétetek. Lefjittayaaabii árak.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Magán birtok eladás.-
Légrád (zalamegyei község) déli-vasut állomásától fél óra távolságra, 1400 magyar hold
kiterjedésű bírtok, mely áll 250 hold rétből, 75 hold erdőből, 1065 hold szántóföldbe és 10 hold legelőből jutányos feltételek mellett esetleg a fundus instmetus átvételével hosszabb időre azonnal bérbe adatik.
Feltételek és a közelebbi adatok megtudhatók Dr. Tuboly Gyula ügyvéd ur irodájában Nagy-Kanizsán.
Christoph Ferenc ; SZOBAPALLÓ-FÉNYLAKK,
lekartArJ tatot, boCJ i nol.it ¦ raiiclit «!»J! i burailUUu-•itiii, Étivel a. ke]]rslrtlcc tz*f íi *. lu*ú, ratadii nirxdia, roolT u olíJMttMkk u oIíJuAIiuJl a«jilj», HkrrtíllctiS.
•IvtctlMé lényéi. K«f kall kSlönbCítooii.
í \' szlnosett azobapaHó - fénymázt.
>area»U»rnat ia mjűuwronibirnat. =e!y xíkr citi tu olaj fsMék íüdi b* *. pallót > •smtlal rínrt ii ad. Eitirt osyaíiBi -"¦-\'m-r*—\'* réfi nrj uj pallóra. Teljeaen Det6d mlBdeo foltot, korábbi nutzoUst «b, ran axtitáa tiszta fónyinás (szioezetlenj
Ol paliókra é* parketrr. mely unpas fényt ad. Kutoaoaan pariatra ¦ olajícaiéfckal av btt&áiolt acéaasa ej pu!6k.-a raló.
Caik í.-tivt ad. aoséUofTa Na fidl el a ^mttatfit. tjtífu Dobira Vatt) 5 írt. M kr., vajrj 9\';. taárka.
A kftzvetlea SMmsjMlések mindrn -varosbavn, ahol raktárak vonnak, kde ktlídrndot. MlatuiiáaoIaUok caprottp-okituok irnrysa « bémaarre kUdataak. A batáatrtiasiJ iet<±í j\'-i vl17ia.nl a.eíera a a ryári lotjre, mlrel eii a t&bb mini tSSO éve létező aryártn>a.nyt aokírle ntAaozxak ét hamlityák, ¦ awkkai roMubb, a cyakraa a célnak ont nea faloto mlnfla^ bon boa iák torcalomba.
€ hrisíoph Ferenc, .
1 valatu aüjjií-iiiiiiB liiuiií]! á rcrtüu abírn, Prága, K. Berlin.
Zőrlch
Nagy-Kanizsa: NEU és KLEIN.
Legszebb mhyyar divatlap. • 4
MBtatvánpzámokkal szolgál a ..Pesti Hírlapi és „Párisi Divat" kiadóhivatala váei-körnt 78.
Nyomatott Ifj. AYajdlts József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGMAMim. 1885. szeptember 38-án.
39-ilC SÍZÖLEtL.
X\\El*rt*eté9Í ár; JEgétz -fm . . . i frt — kr JFél érre .... 2 fri 50 kr jNegredévr* . . . \\ frt ?5 kr Kgyes szám 10 kr.
HIRDETÉSEK !5 basaboi pelitioroan 7, suuoiluor ¦ mio dee további sorért 5 kr.\'
NYILTTÉEBEN petit soronként lt> krért Tétetnek Ilei. Kincstári il.<?ték minden egyes hirdetésért kr. lisetendő
KŰZLONY
élzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a/gfcotori takarékpéazt itaoizsai fcisdedneveló egyesület* a mnatíV-kanizsai\\n*6itói iáráskör* a _
\\XXIV. évfolyam.
!A lap azellemi és anyagi részét plletS minden közlemény BátorŰ [Lajos szerkesztö-kisdó nevére ezimzettenXagy-KanSzfiara bérmentve intézendők.
rJérznentetlec levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok visszanem keidéinek
Lapunk mai számival befejeztük a folyó évi harmadik évnegyedei, tisztelettel kérjük az előfizetés szíves megújítását, nehogy a lapküldésbeo fennakadás történjék. E*yszersmint bizalommal kérjük mindazokat, kik lapelöfizetéssel^ vagy hirdetési díjjal hátralékban vannak, az összeg megküldését eszközölni szíveskedjenek.
ÜW Előfizetési dij lapunk homlokán olvasható.
Hazafias tisztelettel Bátorai Lajos,
szerkesztő és kiadó.
Hírlapírók congresszusa.
Az 1r896-iki érben tartarrdó míllerr-niumi kiállítás időszakára egész sora van bejelentve a congressznsokoak. S ez igen természetes. Európa figyelme rajtunk lesz: mennyire haladluuk ? menuyi ész,. Ösztön és erő" van bennünk a tovább haladásra? a második ezer évre?!
Aztán sok nagy munkánk van félben ; fontos kérdésekben fél utoo vagyunk ; \'w európai niveaura akarjuk emelni a társadalom ke/.deményt-zé-seit! Aztán az egyesülés, a pá*tolás által erót akarunk gyűjteni, hogy a letett alapokra állandó és fényes épületeket helyezzünk el.
Európa itt lesz; hadd lássa: mit érünk? mit nyomunk a népek versenyében ?
íme a congresszusokra van elég okunk, aztán itt lesz a legjobb alka lom, midőn annyi müveit állam dolgozik és tart velünk sok kérdésben, hogy együtt oldjuk meg, vagy legalább is tisztázzuk a felszínen levőket.
Meg lesz tartva a hírlapírók congresszusa is. A kormány is segédkezik Szeptember 13-án kezdődött Bordeauxban az intemaczicnális hír-lapirő-cgngrosszus. A kereskedelmi miniszter már régebben megkérdezte az Otthon írói és hírlapírói kört, hogy tegyen lépéseket az iránt, hogy a hírlapírók jövő évi congresszusukat Budapesten tartsák meg. Ez már meg is történt s immár kétségtelen, hogy a hírlapírók congresszusa a jövő esztendőben Budapesten lesz. A kiállítás elnöke cjabban megbízta Rákos: Viktor hírlapírót, mint a kiállítási sajtótanács tagját, hogy vegyen részt a bordeauxi congresszu-son s ott hívja meg a millenniumi kiállításra a külföldi hírlapírókat. Rákosi Viktur el íb utazott Bordeauxba.
A hatodik nagy hatalom tehát szinte megmozdul "S bizonyára sok megoldani, tisztázni való kérdése lesz nemcsak az egymás közti viszony, összeköttetés megerősítésére; a toll harezosainak jövője biztosítására; de különösen, hogy a szemetet kiszórja raagábíi, mely repülésre szánt fényes tollait annyiszor szennyezi be s a földgömb minden pontján ismeretes nevét hányszor compromitálja ?!
A világvárosok világot uraló sajtójának képviselői együtt. Azoké a lapoké, melyeknek betűi a földteke minden részén ott vannak s világítanak mint napsugár az éjszaki sarktól kezdve a jóreménység fokáig. Egy
: Times, Figaro, Teaps, New-Yorki-; Herald, a Köln. Ztg, N. Freie Presse, | stb. stb. E földi mindenható ságoi, \' melyek sokszor maguk csinálják a ; politikát; trÓDOkat döntenek, a tá>-! sadalom végtelenségéig érő lánczsze-í meit kötik öss^e, törvényeit alkotják ¦ és tátongó sebeit gyógyítják meg;
mert a világsajtó az emberiség lel-, kiismerete, ezzel érez és gondolko | dik...xEz a közvélemény, mely sujt és itél elevenek és holtak felett.
Az isten mindenhatósága után mindjárt a világ sajtóé következik s ebben ott van a magyar sajtó is, ma már nagy hatalma és befolyásá-| val, kitűnő képviselőivel, kik mindenben kiállják a vt=rse»yt bármely nemzet hirlapiróival. .
Csak egy bajunk, egy hátrányunk van ; hogy a magyar szó a mi betűink hatalma Sopron és onnét Brassóig ér; az angol, franczia nyelv joedig körül futja a földgömböt, a h<rva a nap és csillagsugár ér; de ez hírlapíróink ér-! deméból uim von le semmit.
Ennek a nagy hatalomnak, a világ-; sajtónak tehát hogy congresszusa lesz i B.-Pesten 1896-ban, ennek csak örvendünk. •
Azt pedig kívánjuk, hogy a vidéki sajTÖ-viszonyok, a vidéki hírlapírók ügye is megbeszélés tárgyat képezze, sőt a congresszusnak egyik fontosabb i kérdése ez legyen, melyet valahára meg kell beszélni, sőt rendezni, mert senki velük nem gondol; magukra vannak hagyva; százan és ezren ve-; szik igénybe, hanem saját erejükre vannak utalva s csak az isten és elő-< fizető közönségükre támaszkodnak, | más rokonuk, barátjuk, ismerősük nincs!
Kérik befolyását, támogatását ugy a központi sajtó, mint egyletek, intézetek, hivatalok, hatalmas emberek, — de a küzdelemben, sebeinek or-
voslásában maga áll! Szükség van ina már rá, nagy szükség; — jó hogy él ; a nemzet izmosodásának tényezői; a nemzeti eszmék zászlóhordói, elöharczosok minden közügyben ; a vidékek érdekeinek szószólói; apostolok Jcözintézetek, irodalom és művészetnél; de ha vihar, hullámok közé jut, nincs senki, ki egy szalmaszálat dobjon megmentésére!!
Midőn 1885. augusztus hó 24 re t. Collégáim beleegyezésével összehívtam a vidéki hírlapírókat s nagy részvét és lelkesedés mellett tartottuk meg a congresszust, ott voltak a megyék szerkesztőségeiből a Co-rifeusok nagy részben : Sziebenbür-ger, Tassy, Bátoríi, HÓgel, Lenkey. Mócs, Főldváry, Vargha, dr. Holló, Kórody, Kompolty, Mikecz, Eródi, Szentirmay, Várady Gábor, Szteré-nyi, Csitary, Ardényi.Jdolnár Gyula és István, Szalay, Üdvardy, Margi-tay. Várady Ferencz, Haksch, Ró-naky, Bongha,, dr. Lator, Szabó .tanár, Kass, Kótai, Hedry 3, Décsi, Janka. dr. Fenyvesy, Aranyi, Ivan-novics stb Btb. A szerkésztők egész gárdája az országból, a fővárosi sajtó képviselői, kőztük Kenedi Géza, Gelléri stb.
Ez volt az első eset, hogy Magyarország vidéki hírlapírói ily nagy számban összejöttek, hogy közös bajaik orvoslására módot keressenek; a helyzet primitív volt; ezer bajjal keltett küzdeni; a magyar vidéki hírlapirodalom távolról sem közelitette meg á külföldi vidéki sajtó hatalmát, hivatását.
Igaz, hogy midőn a , Somogy *-ot megalapítottam ezelőtt 31 évvel, volt összesen 9 vidéki lap s 1885-ben már volt 202 lap, 50 folyóirat és 10 vegyes tartalmú közlöny.
Már akkor rámutattam t Collégáim helyeslésével azokra a kérdé-
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület:t, , a nagy-kanizsai Délzala részvény-társaság", a , nagy-kanizsai- és galambokiönkéntes tüzoltó-egyla*, a .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a ,oagy-kanizsai\\wíitói járáskor*, a ,nagy-kanízsai keresztény jótékony nőegylet* n kanizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápiatézete", a „katonai hadastyáo egylet\' a .soproni kereskedelmi* iparkamara" nagykanizsai k Ül választmányának hivatalos lapja
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON -MEGJELENŐ V EGY E SJT A R T A L MU HETILAP. "Éíőözetési felhívás
„Mú Műi
1895 évi IV-ik évnegyedbe
vagyis 1395. okíób.—deczemb folyamra.
! sekre, melyeket szabályozni kell; : érintkezési alapot kell találni a fővárosi és vidéki sajtó körtt; vidéki hírlapírói egyesületet kell szervezni; vita tárgya volt a cautio kérdése, mely rendezetlen és sok viszásságra ad okot; rendezni kell a hirdetési dijak ügyét; módot kell találni, hogy a\'vidéki sajtó képviselői megismerjék egymást, találkozzanak; a sajtó teréről az élősdieket, a gazt (ki kell tépni; a rendszertelen állagot mellett a vidéki sajtó nem felelhet meg fontos feladatának, szükségesnek lett kimondva: hogy nyugdíjintézet és segélyegylet állittassék fel; a vidéki sajtó megérdemli, hogy a parlament is foglalkozzék vele. (Vége következik.)
¦II. Rákóczi Ferencz.
— TSrtéueti regény. — Borosa Vilmos legújabb munkája.
A fővárosi hírlapírói kar egyik régi és kitűnő tagja, Boross. Vilmos. — kinek történeti művei száz és százezer példányban forognak a magyar nép keién — *nagy meglepetést szerzett a magyar nemzetnek. Csöndben, minden előzetes híresztelés nélkül felkutatta és összegyűjtötte a nagy Rákóczi Ferenczre és korára vonatkozó Összes adatokat é3 ezekből egy olyan történeti regényt irt, melyet minden magyar ember örömmel Üdvözöl és egyik legbecse.ebó és legkedvesebb könyvének fog tekinteni.
Ilyen lelkiismeretes hűséggel, hazafias lelkesedéssel és zamatos magyar irálylyal irt történeti regény évtizedek óta nem jelent meg a magyar könyv-piaezon.
Boross Vilmos ,11. Rákóc/,-. Ferencz" czimü regénye egy uj kultuszt fog teremteni, a Rtkőczi-kultuszt, s ha ezen eszme, melyet komoly akadémikusok és publiczisták esztendők óta vi tatnaktestet ölt, vagyis: ha a magyar nemzet szive most megdobban és végre sikeres mozgalmat indit, hogy Rákóczi Tőrökországban porladozó hamvai hazahozas-
TÁRSSA.
Zsuzsikának ....
Emlékssel édes ? kezdődött a tavasz. Bimbóba szfikkeot minden ág a fin ; Erdőn, mezőn fölssodQh a madárdal : Tavasz volt kint, bennem volt tél csapén.
... Te rám tekintél ajkadon mosolylyal, S kietlen szivemben tavasz fakadt, Tavasz, bűbájos, fényes, mámorító; Te voltál fénye, illata magad
S Bziv\'m meglelt csordultig érzelemmel, Az első dal fölhangzott ajkamon ; Ulj egyszerű volt s én inégú reméltem : Megérti szived, szírből jótt dalom ....
¦ . Emlékszel? Ó, dehogy 1 flií* fntas előlem. Kerülsz, mint napfény a -bús éjszakái. Ott volt m«jgirva sorsom axép szemedben, Bohó szívem miért is remélsz tovább
értetted lelkem szárnyalását,
Kibe
sem vevél engem álmodozót;
A panasz elhal vanagló ajkamon : álig volt hozzám néha esry jó szód____
¦ • ¦ - De « végzet sojtaon bár keményen. Vess meg, gyűlölj, kertlj el kis leány: Tudom, bogj egykor még eszedbe jot, ki Szeretett téged hűen, igazán....
BÉLDI MIHÁLY.
A harmadik levél.
Szereteti Amáliám!
.Te azért csele szeress." h\'itőrölhetlenü! vésődött szivembe, a jelszavam lett taen mondásod. — Én is elmondhatom bátran, — hogy tanácsai-
dat mindenki magáévá tehetné, s aem vesztene vele.
Readeznem kell kissé gondolataimar, hogy mindent közöljek leplezetleuül, semmit kine hagyjak, — s igy lé^ed jóságos barátném mindenről híven értesítselek. Te ki a bizalom kútforrása, s a szeretet öre vagy, hasonlót érdemelsz.
Boldogságom hajnalán volt az a válságos időszak a midőn már már reményemet vesztve hoí/ád fordultam, miot egyedöli meghitt barátnéhoz, — mert tudtam, hogy nem fogsz szeretetianül elmellőzni, hogy kigondolsz értem valamit, s ha tenni keli, áldó karjaid felkarolják a szerencsétlent — Mennyi küzdelmembe került, mig bánatomat csak egynek 13 felfedezni rászántam magamat. De mégis éreztem, hogy jobb BzeHemem sugalja azt, s éa ellenvetés nélkül engedelmeskedtem.
óh I bár sugbatoám meg minden menyasszony jelöltnek, hogy ne kövesse azt a módot, melyet én elég balga voltam megpróbálni, — — egy pár férjéért nem nagyon rajongó asszonyka tanácsára: .hogy mLr esküvő naptól kezd 7e kell a férjet szoktatni, akaratunkat minden ároo érvényesitteni, hogy nekik engedői nem kell, mert az alárendeltség, ne legyen a nő férjének szklávja, s nem keli nekik mindenben kedvöket keresői stb. stb? . .. éo szegény mindezeket meriegyezve követtem a tanácsot, s azt kezdtem szomorúan belátni, hogy tennem kell sürgősen valamit, — mert veszve vagyok, ügy is átkom volt az éa nekem már, hogy az ugy történ-
jen meg. — .Próba" erc3 tüzpróba volt — de hatott, s én mentve vagyok. — Nem akartam előbb tndÓ3Ításomat megadni, csak midőn már meggyőződtem, hogy teíjesen Yissza vau állítva nyugalmam, s igy egyszersmind forró köszönetet is nyilváníthatok. — Most már elhiszem, hogy sok házasság nem válna pokollá, ba lusoaló mód törekednének a békesség mérlegét föntartani. — — Panasz már nem kel ajkamon, mert nincs kiváuni valóm, mioden már á gondolatnál teljesítve van, hiába az önzetlen igaz és mély szeretet, csak hasonlót szülhet. — Nincs okom soha a bánatra, ugy elfoglal elégedettségem tudata. Mindig, de mindig azon munkálok, hogy csak panasz ne érjen. aerös akarat mindeot kivihet.*
Ha .0" nincs hon, minden dolgot sietve végeztetek és pontosan magam is segítek, — hogy szemüveggel se találjon senki valami hibát, mire megjő ; sietek kedvencz ételeivel, — mert az | tény, hogy abba sok rejlik, izletességét ! pedig mindenképp előmozdítom, szóval, í hogy kifogástalan legyen... ,ő* látva azt a készséget, mindig meglep valamivel, oh! pedig mily nagy az örömöm, bá bármi csekélylyel kedveskedik is mert figyelmét látom általa növekedni.
S mindig azon tűnődik, látva az én igyekezetemet, — hova csalhasson el, ahol jól fogom magamat érezni, milyen jól esik hallanom: „de édes cicuakám a2t nem engedhetem, hogy maga ne élvezzen, mikor egész nap a dolognak iparkodásnak rabja" sót többet mon-
dok, a -nirs titkon vágyódtam, — még azt is el lesto, hogy még egyszer mehetnék egy szép elit bálba, kérlek a szép kifogástalan báli nibát a legfinomabb ízléssel kiállítva, előtte való nap meghozza a szabóm. S a midőn igazán a megelégedettség mosolya ült ajkamra, csókba fojtva kijelent.\'1: „hogy ezt mind c^ak egy érdemli meg, — s az.te vagy" (hol maga — hol te, ahogy eszibe jut.)
Most már meggyőztelek, s elhiszed, hogy minden szavadat biven követem, „leveled vétele perczétől" kezdve, s az eredmény számitásomoí. felül sikerfiit, — a szeretet, a békesség ütött tanyát szivembe — házunkba, s minden egyéb száműzve van, néha félek, hogy ez most már örök lesz-s igy? —nem vesztem-e el azt a mennyországot De állandóan ngy fogok cselekedni, a mint te drágám véleményezted, — s erős a hitem, a reményem, — hogy többé félni, rettegni iiyen módon nem lesz okom.
Légy áldva te hű jó és igaz barát, ki nem csak szóval mondtad, de át is érezted mindazt, s szived sngallatát követted, a midőn nekem tanácsolni oly jóságos voltál.
A szeretet istene nyújtsa feléd védő karát, ha valaha megpróbáltatások napjai köve\'keznéir-% rád, s megazomori-tanák jó azivedet.
Nem szüoök meg téged szeretni, — s irántad hálás lenni, ki házi békém megalapítója voltál, s hasonló rokonszenvet kér továbbra is tőled Ölelő
HEDVIGED.
Búzavirág ....
Bnzavirág volt keblére tü«ve És suttogtnok a kart, karba fQzre, Lombok alatt a virágos réten, Egy szép este — valamikor régen.
Hányszor fordult az idő tavaszra ? Hányszor hullott a hó a harasztra ? Hej, azóta de sokat is sírtam : Csoda, hogy a kínokat kibírtam I
Búzavirág, hogy ha téged látlak, Ébrednek a tört remények Tágyaüc . . . S elbolyongok egyedül a réten. Hej, nem ugy, mint valamikor régen I
fteayogj. raayogj ....
Bugyogj, ragyogj, hajnalcsilUg
Füröszt fénybe az eget; Engemet a sötét bánat
Igyis-ngyis eltemet. Szóké kis lány ablakába
Tévedjen egy sugarad: Sugd meg neki hogy a szivem
A hűtlenért meghasad!
Hozzad czigány azt a nótát
Azt a kedves szomorút; Mist teszik a hűtelennek
Fejére a kussomt......
Síró legyea az a nóta:
Csupa bánat, gyötrelem — Hnzd rá ezigáay — a szivemben
Haldoklik a szerelem!
KÖRMENDY PAL.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
xrsrv. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. SZEPTEMBER\' 28-án
sanak, kétségtelenül Boross Vilmos érdeme.
De érdemül\'tudjak be Boross Vilmosnak azt is, hogy ,IL Rákóczi Fe-reacz" cziraü regényével, mely a magyar népnek van ugyan szánva, de a mely irodalmi becsénél fogva a legkényesebb izlést is kielégíti, halálos csapást mért a gombamódra elterjedve volt rémregény ékre, melyeknek egyetlen pusztítója hazánkban hossau idők óta Boroaj Vilmos volt
E regényben IL Rákóczi Ferencznek, a nagy ssabadsághősnek és kortársainak -dicsöségteljes, szomorú és viszontagságos élete tárul az olvasó elé. Látja Rákóczit édes anyjától, a hő3 Zrínyi Ilonától elszakítva a jezsuiták kolostorában ; látja Rákóczit hő szerelemre gyulladni a liliomezelidségü, bátorielkü és fenkölt Bzellemü Darmstadti Magdaléna faerczegnö iránt, kitől I. Lipót császár könyörtelen neje, Eleonóra, elszakítja; látja Rákóczinak a hesseni fejedelem leányával, Amália herczegnővel kötött házasságát é3 nyugodt családi életét, melyet feldúl a kaján ellen és börtönbe hurczoltatja az ifjú férjet.
Látja és élvezi e regénybea, Darmstadti Magdaléna herczegnőnek, a császárné által holtnak híresztelt, elhagyott menyasszonyiak, önfeláldozó szerelmét, emberfeletti és csakis a szerető sziv által vezérelt bámulatos működését az udvarnál, csatákban és börtönökben,— Rákóczi és a magyar szabadság érdekében.
Rákóczi Ferencz fogsága és szabadulása a bécsújhelyi börtönből, — véres csatái, — hőstettei, — fényes udvara,
— tábori élete, — generálisainak és kuruczaioak vitézségei, — a magyar szabadság ügyének felragyogása és elbukása, Rákóczi Ferencz szerencse csillagának a lehanyatlása, — Rákóczi utazásai Olasz-, Franczia-, Német-, Angol-Lengyel- és Oroszorországban, — buj-dosása törökföldön, sivár, örömtelen és remete élete a száműzetésben, valamint szomorú és gyászos halála részletesen, xendkivöl érdekfeszítő modorban és költői szépséggel vannak megírva a jelen műben.
Mindez azonban csak egyik részét képezi Boross Vilmos nagybecsű munkájának.
,11. Rákóczi Ferencz" czimü történeti regényben Zrínyi Ilonának, a munkácsi vár világhir.ö asszonyának, férjének, a hírneves Tököly Imrének; gróf Bercsényi Miklósnak, báró Károlyi Sándornak, Bottyán Jánosnak, Rákóczi vitéz hadvezéreinek: Mikes Kelemennek, a költőnek, Rákóczi Júliának, a fejedelem nővérének, L Lipót és I. József császár és királyoknak, a ravasz gróf Koliouics Lipót bibornoknak, a kegyetlen és vérszopó Carana Antal és Heisz-ter császári tábornokoknak, Czinka Pannának, a szép czigány leánynak, ki hegedűjének varázsszavával a fejedelmet szerelemre, táborát pedig hö3i tettekre ragadta, nemkülömben Rákóczi Ferencznek többi nevezetes kortársainak élete és tettei, úgyszintén XIV. Lajos franczia királynak, Rákóczi rokonának és barátjának káprázatosat! fénylő udvara is megörökitve vannak.
Különösen elragadóan szép részletek II. Rákóczi Ferencz, Magdaléna ás Amália herczegnők, gróf Bercsényi Miklós, Mikes Kelemen, I. József király és Czinka Panna szerelmi történetei s a milyen remek részletek ezek, éppen olyan idegrézóak Carana és Heiszter tábornokok iszonyú vérengzései Magyarországon.
A sziv és lélek minden öröme és gyönyörűsége, minden borzalma, rettegése és szomorúsága benne van e történeti regényben.
Ez a mű megtanít hazát és hitvest szeretni, hazáért és szerelemért élni szenvedni, éldozni és meghalni!
A regényt Székely Aladár budapesti könyvkiadó adta ki, nagy gonddal és Költséggel. A mű rendkívül diszes színes boritéku füzetekben jelenik meg betenkint 2-szer. A füzeteket Madarász Viktor és Benczúr Gyula hírneves festőművészek képei diszitik. Egy-egy füzet ára 12 kr.. mely hallatlan csekély árat alig mertük leírni. Megrendelhető miudeo könyvkereskedőnél és könyv-ügynöknél valamint a kiadónál Székely A ládánál. Budapesten, Erzsébet-körut 32. szám alatt.
Egyezer korona pályadíj.
— Borászati pályadíj a millenniumra. —
Budapest. szepL 20
Az a sajnos jelenség, hogy a magyar borok kivitele a külföldre hanyatlik; hogy a magyar borok régi világhírneve évről-évre mind jobban tétetik tönkre; hogy a küiföld már-már a magyar bortermelés teljes megszűnéséről beszél; a
„Borászati Lapok\'-at egy elleoakcziő kifejtésére birta.
Az első lépés oda hatni, hogy a magyar bortermelés, a kiviteli viszonyok a maguk valóságában .ismertettessenek meg a külföld fogyasztó- és termelő-közön-
Ez okból a „Borászati Lapok" szerkesztősége a milleniumra egy díszmü-vet ad ki, magyar, német és franczia nyelven, a mety mű 15.000 példányban fog elterjesztetni a külföld összes számottevő borkereskedő és fogyasztó czé-geí között.
A nagy munka első részében tartalmazni fogja a mai magyar borászat ismertetését,, második részében pedig egyes nagyobb termelők és borkereskedők pinczészetépek illusztrált leirását.
A mű első részére a következő pályázat hirdettetik :
Pályázat.
A „Borászati Lapok" szerkesztősége egyezer korona pályadijat tűz ki az alábbi munka megírására :
1. Ismertessék általánosságbaa Magyarország szőlőtermelése statisztikai adataival ugy a szőlő, mint a borterméseknek.
2. Adassék képe a magyar borok kivitelének, még pedig:
a) borvidékek szerint leírandó a termelt és kivitelre alkalmas borok minősége ; hozzávetőlegesen adandó a különböző vidékeken rendelkezésre állő különböző fajú borok mennyisége:
b) ismertetendő a kivitel mai helyzete borvidékenként, az egyes borminőségek szerint; a-kiviteli piaczok s hogy a kivitel mily irányban volna fejleszthető.
3. Számítás teendő a különböző borvidékek és borkereskedelmi központok és a nagyobb külföldi fogyasztóhelyek közötti kiviteli -költségek mint a vasúti tariSak, vámok stb. tekintetében.
4. A borokéval hasonlóan ismertendő a szőlőnek, mint gyümölcsnek kivitele is.
A mű egy szóval legyen hü útmutatója a magyar borok kivitelénél, ugy a magyar kereskedő, mint a külföld vásárló közönségének.
A munka tömören legyen írva s terjedelme garmond szedéssel nem tehet ki többet a „Borászati Lapok" tiz oldalánál.
A pályamű akár magyar, akár német nyelven nyújtható beszart jeligés bori-takkal, a „BorászaíijLapok" szerkesztőségéhez (Budapest) 1896-ik évi február hó l-ig.
A pályadijat egy választandó szakértőkből álló bizottság ítéli oda, a használható, legjobb műnek.
Azok a kik tulajdonuk \' leirását a diszmü második részébe Óhajtják, tor-duljanak eziránt a „Borászati Lapok" szerkesztőségéhez.
A „Borászati Lapok* előfizetői a művet ingyen kapják.
A .Borászati Lapok* Magyarország legrégibb és legnagyobb szölöszeti és borászati szaklapja. Elöfize\'é*i ára egy évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr. negyedévre 1 frt 25 kr. Kiadóhivatal Budapest (Köztelek.)
csarnok.
N -Kanizsa a szabadságharc! alatt.
1849-ben.
Irta CSER JÓZSEF.
(Folytatás.)
A városiak egy töredéke, különösen az izgatók, akik a meggyilkolt fiu temetésekor a népet fölbojtották, Albanichnak nem tudták megbocsátani, hogy őket tervök kivitelében \' meggátolta. Most még ismét utjokba állt a biró, és figyelmeztette a népet a veszélyre és nem akarta megengedni, hogy a harangokat kongassák. De hiába volt az okos szó, hiába a figyelmeztetés ! Az eseményektől fölizgatott nép nem hallgatott a józan beszédre, inkább hitt az izgatóknak, kik bosznt forraltak a derék biró ellen. Szenvedélyétől megvakítva bő szülten rohant a nép Albaních házához és betörtek a szobákba. Összezúztak minden tűrhetőt és sok holmit el is vittek. A biró csalácja életveszély közt futott el. Maga a biró a sötétség oltalma alatt a városházhoz menekült, ahol családunk körében, könyezve töltötte az éj-szf.kát.
Alig virradt, már is az ellenség lovasai fölvont fegyverrel járták be a várost. Az ezredes beüzent a bíróhoz és fölvilágosítást kért az eseményekről, különösen azokról, melyek nála történtek, mert a garázdálko-dókkgl rögtön akar végezni.
A városháznál rendkívüli, népes gyűlés jött össze A biró könnyesve panaszolta a rajta esett sulyos*\'és méltatlan sérelmet, de még is arra kérte a nagy számmal jelenlevőket: „Én miattam vér ne folyjon! Valamint én, senkit sem tudok megnevezni, ugy hiszem kedves polgártársaim sem ismertek meg senkit azok közül, kik a pusztításban részt vettek.0
Nem is neveztek meg senkit. Az ellenség minden kérdezgetése és sürgetése hiába való volt! A niró nemes-léikasége" megmentette a rombolókat a bizonyos haláltól.
De a büntetést még sem kerülték el. Hónapok múlva a bűnösöket befogták és az okozott károkat meg kellett tériteniök. Többet az uraság börtönébe zárták.
A zavar, a rettegés napokon át sem szűnt meg. Mindenféle nyugtalanító hírek szállongtak. Az egyik szerint a Kanizsáról elvonult magyar sereg más csapatokkal egyesülve, s a zalai nemzetőrök- és népfelkelőktől gyámolitva Récsc felől tör az ellenségre. Majd meg Noszlopy készül az ellenségre ütni. Az előcsapat már Sánczhoz közeledik.
Pedig a hírekből semmi sem volt igaz I De mivel az ellenség is minduntalan gyülekezett, a lakósok igaznak tartottak a rémhíreket. A boltokat minden lármára bezárták ; a piaczon árulók elszaladtak és a félénkebb lakósok siettek megmenekülni Cserfőre, Förhénczre és más helyre. így tartott ez 8—10 nap. Végre a kedélyek lecsendesedtek és minden a régi kerékvágásba zökkent.
Az utolsó riadalom aug. 13-án.
Augusztus elején az izgalmak már annyira lecsillapodtak, hogy a nagy-asszonyi yásárt is megtartották. Igen sok ember gyűlt össze. Tíz- tizenegy óráig rendesen folyt a vásár, adtak, ; vettek; de akkor vak lárma támadt, s lett olyan riadalom, mely tömérdek kárt okozott.
Sáncz felöl a marhavásárban va-| lami zavar esett, mire valaki elkiál-| totta magát: „Jönnek a magyarok! I Ni, ott nyargalnak már a huszárok !u I Ezt több is kezdte kiabálni. A zaj mindinkább erősödött, mire a városba ért a hir,** már valóságos, ijesztő kiáltozássá és jajgatássá fajult. Megbomlott a vásár, s kezdődött az eszeveszett futás. Benn a városban, a megrémült nép és a vásárban ácsorgó horvát katonák a boltba menekültek. A félénk árulók ott hagyták sátraikat; a kosarakból a tejet, túrót, vajat, tojást, babot, zöldséget, gyümölcsöt stb. a földre szórták és elszaladtak.
Csak a tolvajok örültek. Azoknak jó vásárjok volt!
A zavarban sok holmit elloptak. Mire az emberek észrejöttek és ki sült, hogy az egész csak vaklárma, akkorra már a károkat és lopást meg nem esetté tenni nem lehetett.
Sok ember keservesen megsiratta az augusztus: vásárt!
A szomorú idők kezdete.
A magyar bankó eWeszíi értékét.
Angnsztus második felébe hire ter jedt, hogy a magyar bankó veszendő és maholnap semmit sem fog érni. Minden boltban már nem is akarták elfogadni. E miatt aztán veszekedtek, sok helyen befejezésül verekedést rögtönöztek és azelvenni nem akarót meg is döngették. így tartott ez egy ideig.
De mikor a hir szomorú valónak bizonyult, akkor a piaczon egy iteze \'
tejért — persze keserű tréfából — százas bankót adtak. Egy rostáért két száz és egy pár csizmáért 4—-5 száz forintot fizettek. Az eladók azt mondták: .Oda adom ezt az egyet csak azért is, r ;i ilyen áron sohasem vesznek toüJé tőlem az életben.* Végre semmi szin alatt sem fogadták el a magyar bankót.
Birek a világosi fegyverletételről és Világos után. „Görgei megadta magát, lerakta fegyverét* ezt újságolta a hir. De ez oly hirtelennek tetszett, hogy mindenki nevetett rajta. „Lám, ilyen hírekkel akar az ellenség bennünket ijesztegetni! Megadta magát, meg ím a német torát" mondák rá válaszul. Azután elbeszélték : hogyan szedte rá Görgei az ellenséget? A fölszólításra meg üzente megadja magát Mikor az ellenség közeledett, az ágyukkal közéjük lövetett és tökéletesenössze-zuzta az ellenséget. Ezt többféle változatban beszélték- Utóbb annyit mondtak hozzá, hogy Görgeínek is volt vesztesége, de az mind kevés!
Még mindig hittük a jobbat és bíztunk a jövőben!
Hej! de mikor az első szórnom arczu honvéd Világostól haza jött s elmondta: „ Vége a hazának ! *
Jött a második, s ahány csak haza jött, mind azt mondta: .Vége a hazának !" — Akkor: elfogta a bánat a sziveket, szótlanná váltak a beszédes ajkak és sok embernek kícsurdultak a könnyei!
A hazajövök szaporodtak. Szomorúbbnál szomorúbb híreket hoztak és a minden baj okozóját, a hazaáruló Gőrgeit szidták, átkozták.
De a remény, e földiekkel játszó égi tünemény, nem hagyta el a bánkodókat.
Beszélték Bem apóról, hogy Moldvából tiz sátoralja csángó magyarral betört Erdélybe és ujrav megkezdte a harezot. Nem kell csüggedni! Ali még a bevehetetlen Komárom! Van még magyar sereg! A török is Kossuthtal szövetséget kötött, nagy sereggel jön a magyarokat segíteni. Perc»el Mór,\'negyven ezer emberrel már _ a határon áll és csak a szultán parancsát várja, hogy az országba tőrjön. Az nj magyar bankót is kiadták, melyen a magyar koronát egy felől Kossuth-, másfelől a tőrök császár tartja.
Ilyen czifra bireks.jártak száj. ól-szájra. Azonban csak suttogva, \'bi zalmas körben és a családokban beszélték ; de erős volt a hit, hogy ez mind igaz és-be fog teljesedni. Hiszen Kossuth szavára még az angol is segíteni fogja a magyarokat.
Ilyen birekkel vigasztallak, bátorították egymást az emberek, s aztán megnyugodtak és bíztak. j\',
De ez nem sokáig tartott. Jött megint a szomorú, a leverő hír. me:-y a szép reményeket megkevesbítette.
Az ellenség kiáltványa, a bevehetetlennek tartott Komáromvár átadását hirdette. Elkeseredve, fájó szívvel olvasták az emberek ezen kiáltványt : .
Komáromvárának megadása következő feltételek alatt. «v
1-ör. A várőrség, fegyver nélkül szabadon bocsájtatik. —• A tisztek kardjai tnlajdou gyanánt megmaradnak. — Oiy -tisztek, kft ezelőtt a cs. kir. hadseregben szolgáltak : külföldre szóié útleveleket nyernek. — Akik ilyeseket nem kívánnak, szabadon haza bocsájtatnak, — kivéve azokat, akik magokat önként jelentenék.
A honvéd tiszteknek, t. i. azoknak, akik ezelőtt nem szolgáltak, szabad tartózkodás engedtetik a hazában, minden fentartás nélkül, jövendő alkalmazásokra, nézve.
A cs. kir. ezredekbeli legénység közbocsánatot nyerve mindazon egyénekkel együtt, akik időközben tiszti
állásra léptek, — szabadon elbocsáj-tatík s a később törvényes üldözés elől, valamennyien felmentetnek.
2-or. Külföldre szóló utilevelek mindazoknak adatnak, akik olyanokat 30 napok alatt követelnek.
3-or. A tiszteknek : egy havi díj, a legénységnek: 10 napi zsold adatik osztrák bankjegyekben, cs. ür. szabályszerű hadi illetmény szerint.
4 er. A várörségnek, kincstári utalványok kiadása által előidézett kötelezettségei ki egyenlítésére 500 D00 pengő frtk fizettetnek osztrák bankjegyekben.
5-ör. Komáromba létező elnyomorodott, s beteg harezosok jövője biztosíttatik.
6-or. Ingó,\' s ingatlan magán vagyonát egyáltaljában mindenki megtartja.
7-er. Hogy hol, mikor, s mi módon tétetnek le a fegyverek, később fog meghatározíatní.
8-or. Az ellenségeskedések ezennel mindkét részről megszüntetnek.
9-er. A vár — hadi. szokás, s mindkét részrőli ratificatio után átadatik.
Kelt a Herkály pasztán, szept. 27-én 1849. - g^YNAU s. k, táboraienragy.
Takács százados, Gasparitz százados, Mednyánsky alezredes, Rut-kay alezredes, Prágay alezredes, gróf Zichy Ottó ezredes, gróf Esz-terházy J?ál ezredes, Janik János ezredes, Szabó Zsigmond ezredes, térparancsnok, Kászonyi József ezredes, Asserman Ferencz ezredes, várparancsnok, Klapka György, vár és hadsereg főparancsnok.
Mikor Komárom eleste után az aradi és pesti véres napok hire is bejárta a hazát, akkor már csak a nagyon vérmes hitűek bíztak. Várták a tavaszt, majd mikor a Kos-suihal visszatérő .magyarok mioden kiontott csepp vérért boszut állnak.
Hittük és vártuk a tavaszt!
Titkos iratok. Az év atclja felé és a következő év első felében különféle iratok jártak titokban kézről kézre, melyeket siettek leírni és odább adni. Az ártatlanabbak voltak a „Világosi föladó* és „Húzzad czigány Kossuth Lajos nótáját!" —Veszélyes volta „Jön az angol, jön a török* kezdetű dal. De legveszélyesebb volt azon tiltakozó irat, melyet a menekültek Parisban kiadtak s aláirtak : Prágay János ezredes és vezérsegéd, Szalay László ezredes, Fornet Kornél őrnagy Hamvasy Imre őrnagy, Radnich Imre százados, T. Vimmer A. G. voit teljhatalmú követ a porosz udvarnál, ^Dánburghy Ede. Tivadar őrnagy, "s teljhatalmú Charge D\'Affair az egyesült amerikai tartományoknál. A befejezése ez: Au Nom de la Nation Hongroisse. Peorier 28. 1850.
Ezen iratot kihagyások nélkül most sem lehetne közölni. Azon időben pedig okvetlen több évi börtön várt arra, kinél megtalálják. Vagy tán az akkori lőpor és kötélvilágban egy kissé agyon is lövik, vagy fölmagasztalják.
Ezt a veszélyes iratot a gymna-siumi tanulók, az iskolában egymástól irták le. És még sem tudta meg olyan ember, kinek ezt tudni nem rolt szabad !
Az ilyen iratok és- más kiáltványok legtöbbje — midőn az ellenség a várost megszállva tartotta — következőképen került Kanizsára: volt Fakoson*) egy gazdatiszt, aki-koronkint belovagolt és ha a városháznál egy, két bizalmas ismerősét meglátogatta, másnap már roit uj kiáltvány, dal vagy hir, mely hamar elterjedt.
(Folyt, köv.)
mW Mellékjét a .Zalai K8zl8ay" 1895. évi szeptember 28-i\'W 39 számához
XXXIV ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895 SZEPTEMBÉB 2S-án
Híre k.
— József fóhercieg köszöasle. József íőberczeg a nagykanizsai öuk. tűzöl ló-teltül éthez a következő levetet intézte: Önkéntes tűzoltó testületnek Nagy-Kanizsáö\\ Az istenben boldogult feledhetetlen László fiam elhunyta alkalmából hozzám iotézett fájdalmaa részvétirala mélyen megindította atyai azivemet Sajgó kebellek de megadással olvastam a meleg ét^é-tál áthatott sorokat; megadással, rbeífet-az Isteni gondviselés másithatlan végzésébe való belenyugvás sieut kötelessége reánk parancsol; megadással, mert fejet hajtva az Ur akarata előtt, az örök világosság országában való majdani viszontlátás tart fenn engemet mély bánatomban. Némi enyhítő irt találunk, mélyen sújtott szivünkre annak vigasztaló tudatában, hogy sokan vannak, és a tiszteit testület is azok közé sorakozik, kik velünk gyászolják korán elhunyt fiamat, hftjtott korom egyik reményét; kik ezen gyászt oly meleg szavakkal tolmácsolják. Fogadják kegyeletes érzetüknek ezen megnyilatkozásáért legbenső Db hálás köszönetemnek kijelentését. Keit Al-csutbon, 1895. uzepf. hó 16-án. József fúherczeg.
— A perlaki főszolgabírói választás. A perlaki járáshoz tartozó megyebizottsági tagok í. bó 21-én Szabó Ifibe alsó pusztakoveczi földbirtokom elnöklete alatt népies értekezletet tartottak a K ostyái Ferencz volt főszolgabírónak szabadkai anyakönyvi felügyelővé történt kinevezése folytán megüresedett perlaki főbírói állás betöltése tárgyában. Az értekezlet jelöltjének egyhangúlag Csesznák öJÖn alsőieodvai szolgabírót kiáltotta ki és elhatározta, hogy érdekében a legerősebb actiót fogja kifejteni. A fölvett jegyzőkönyvet megküldötte a megyei kijelölő bizottság elnökének: mélt. Svastics Benő fői-pán urnák. A perlaki járás kÖ-zöQége bizalommal várja, hogy a központ, és a többi járás közönsége az ó óhaját méltányolva je öltjét szintén támogatni fogja.
— Dr. Mantuano Kezsc kedves munkatársunk a kereskedelmi minisztériumban miniszteri fogalmazóvá neveztetett ki. Graluláluok!
— A varos! kőrkázblzottság eloök állásáról Tóth László kir. törvényszék elnök elfogultsága miatt lemondván, helyébe elnöknek Dr. Szukits Nándor gyakorié orvos, egyúttal alelnöknek Gyói ffy János ügyvéd választattak meg.
— Katona ügy. 8. beti kiképez-tetésre f. é. október tó 3 án 70. cs. és királyi 48. gyalogezredben póttartalékos és október 6-án 400 m. k. 20. bouvéd gyalogezredben póttartalékos vonul ide be. — Folyó évi október 7-tŐl 11-ig 450 cs. és k. 48. *gya-logezredbeli ujoncz lesz városunkban elszállásolva, innét mennek Pozsonyba az ezredhez. — Az 1895. évi ujonczo-zás alkalmával felavatott cs. és k. egy éves önkéntesek f. é. október hó 1 -ere a közönséges ujonczok pedig 7-ire vannak bíhiva.
— Az Idei ellenőrzési szemle a cs. és kir.. közös hadseregbeli tartalékos és szabadságos katonák részére október 4. és 5-én Pintér Sándor vendéglőjében, az utószemle pedig november 22 én a cs. kir. 48. hadkiegészítő parancsnokságnál tartatik meg és mindenkor reggel 8 órakor kezdődik.
— Állami Dlak felülvizsgálása. Az állami utak felülvizsgálására a vármegye közigazgatási bizottsága részéről Vasmegye határától Sümegig Gyömörey Vmcze. Sümegtől Tapolczaig Skublics Gyula, Tapolczától Kis Komáromig Bo-gyay Máté, Kis-Komáromtől Csáktornyáig dr. Vizlendvay József és Csáktornyától Zala-Lövőig Farkas József közigazgatási bizottsági tagok küldettek ki. A felülvizsgálat batáridejéül október *ége tűzetett ki.
— Br. Nyárt Sándor egyetemi magántanár ismert irótársunk hosszabb ideig tartó tanulmányútra indu\'t szept 24-én, a int irá: Anglia és Fraocziaorazágba.
— A budapesti kir- főügyész Vastag Vincze nagykanizsai kir. tőrvényszéki fogházört ugyanezen fogházhoz fogház-őrmesterré nevezte ki.
.— A vörös-kereszt-egylet megbízottja. A magyar azent korona országai vörös-kereszt egyletének elnöke ő ciá-s^ári és királyi fensége Károly Lajos fó-herczeg védnökhelyettes ur f. évi aug. tió 17-én 2C (V. E sz. a.) Wartholzbao kelt magas hozzájárulásával Ebenspanger Leon nagykanizsai lakos és földbirtokost a megbízotti utasítás 3. §-a értelmében a magyar szent korona országai vöröskereszt egyletének megbízottjává ne-•\'ezte ki
— Nógrádi JenÓ, az „Esztergom és Vidékének" jeles szerkesztőjét Sümegre reáliskolai tanárnak megválasztották. Ldvözöljük megyénkben í
— A soproni kereskedelmi s ipar kamarából. A soproni kerületi keies-kedelmi éa iparkamara utóbb tartott ülé • seben megállapított* a jövő évi-költségvetést, a melynek keretében felemelte a tisztviselők lakásbérét; az első titkár lakásbére ezután 500 forint, a másod-titkáré 450, az írnokoké 250 -250 forint lesz; az egész költségvetés 15 440 forintnyi előirányzott kiadást matat.
— Bódls Mátyás sümegi borkereskedő a szentpétervári nemzetközi kiállításon boráért elismerő oklevelet nyert.
— Kymen. Andorka Gyula csurgói kir. járásbiró kedves leányát, magas műveltségű Andorka Emma kisasszonyt szeptember 25 én vezette oltárhoz Borbély Gyula iháro3-borényi ág. ev. lelkész. Az esküvő a szentkirályi ág. ev. templomban tőrtéut. Balogh ottani lelkész megható beszédet intézett az ifjú párhoz. Násznagyok Gyórffy János nagykanizsai ügyvéd és dr. Andorka Elek somogymegyei L ügyész, nászasszonyok Györffy Jánosné és dr. Erős ibáros-be-rdnyí körorvosné uruö ö nagytágaik voltak. Esketés után a menayasszooy szüleinél kedélyes lakoma tartatott, — melyen egymást érték a szebbnél-szebb fel köszönt esek. Áldás a szent frigyre.
— Tanügy. A nagykanizsai kath. főgymasmmba tényleg beiratkozva járnak L A.) 59, B.) 42, II. 50. Ili 55, IV. 50, V. 40, VL 33, VII 29, VIII. 33 őszesen 391. Növekedés 11.
— „HázHBuiők kihirdetése" czimet visel az a két tábla, melyen a hirdető czédulák felragasztva lesznek. A tábla világos sárga, belseje világos lilaszín türü drótozattal ellátva, egyik a városháza e I:: ö emelet nagy folyosóján, másik a kapu alatt lesz kifüggesztve. Helyiségül a polgármester ar hivatalos szobája melletti előadó tanácsosi szobi al-kaímaztatik. Ennek következtében Mat-kovich előadó tanácsos ur helyisége a második emeletre helyeztetett át.
— Bernfeld Mór, az eddigi nagykanizsai fogyasztási bérlő vette ki újból a helyi bérletet 105.650 Írtért, hát ez esetnek a körülményekhez képest örvendünk, mert Bernfeld ur a humánus érzelmű ilynemű bér;ők közé tartozik.
— Juk József galamboki plébánosnak adományoz tat ott mint halljuk a kiskomáromi plébánia javadalma. Gratulálunk az uj kiskomáromi plébánosnak!
— Ügyvédi körökből. A zalaeger szegi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy Matolcsy Sándor kaposvári, Szabó György keszthelyi ügyvédek elhalálozásuk következtében, Díenes Sándor tapo\'czai ügyvéd ezen karaara területéről történt eltávozása, Tersánszky Lajos keszthelyi ügyvéd önkéntes lemondása, dr. Murinyi Endre sümegi\'ügyvéd pedig kir. aljárásbiróvá kineveztetése következtében az ügyvédek lajstromából töröltettek; az elhalt Matolc-y Sándor ügyvéd irodája részére gondnokul Németh István kaposvári Ügyvéd rendeltetett ki. Szabó György elhalt keszthelyi ügyvéd irodája részére gondnok kirendelésének szüksége fent uem forgott. Továbbá dr. Tamás János ügyvéd Perlak, dr. Politzer Iguácz ügyvéd Tab, dr. Oliop Mór ügyvéd Nagy Kanizsa és Miklós Gyula ügyvéd AIeó-Leadva szék -helylyel e kamara ügyvédi lajstromába felvétettek.
— Pécskay Lajos hangversenye. Pécskay Lajos fiatal hegedűművész, aki 8 évvel e/előtt Nagy-Kanizsán mint 8 éves fiu jelentékeny sikerrel hangversenyzett, művészetét városunk közönségének ismét bemutatni szándékozik. Pécskay Hubay Jenőnek, hírneves hegedűművésznek tanítványa, kinek vezetése alatt tanulmányait teljesen befejezte. A fiatal művész most készül nagy körútjára. Olasz-, Franczia- és Angolor-szágpt és Éjszak-Amerikát fogja meglátogatni. Átutaztában Kaniisán hangversenyez, mely alkalommal érdekes műsort fog előadni.
— A nyugdijasok. nyugtat ványainak láttomozasa. Eddig az volt a szokás-, hogy mindazoknak, akik akár az államtól, akár a községtől nyugdijat, kegydijat, vagy hasonló ellátást nyertek, az erről szóló nyűg tat vaujukat az illetékes plébános láttamozta, bizonyítván életben létüket, — nehogy az ilyen illetéket húzók halála után bárki visszaélhessen s a halott nevében is fölvegye a pénzt. Október elsejétől azonban, minthogy az állam a hivatalos anyakönyv vezetést kivonta a plébánosok kezeiből, ez a nyilvántartás is a községek dolga leszen. A belügyminiszter rendelettel értesítette erről a törvényhatóságokat. A rendelőt szerint a nyugtatváoyra vezeteodő láttamozási törvényhatósági joggal fölruházott ás rendes tanácsú városokban a polgármester, nagyközségekben a biró és a jegyző együtt, kisközségekben a biró és körjegyző együttesen tartoznak teljesíteni.
— 5S56. Ennyit számítanak azept, 22-ik naptól kezdve izraelita polgártársaink, kik újévi - ünnepeiket rau\'t héten csütönökön és pénteken ülték meg nagy buzgósággal é3 áhítattal. S mig a zsinagóga zsúfolásig megtelt, a város főbb utczái csak ugy konogtak az ürességtől, hisz a boltok legnagyobb része csukva volt, mig a bolttulajionos a zsinagógá-baa dicsérte és bnzgón imádkozott a hatalmas Adonájboz, ki megengedte népének, hogy megérje a reczipiálás évét is. Elmultak a régi szép idők, a mai izr. világ már nem olyan szigorú, mindjobban és jobban elkőzöuyösödik Őseinek hite iránt, hanem azért ha rouch haschoüo napján megszólal panaszos hangján a sófer (tülökkürt) emlékeztetve a jericbó: kürtökre és Isten csodatevő hatalmára, oince szem, amely szárazon maradna és a zsinagóga minden zú^át fájdalmas zokogás tölti be...
— Beküldetett hozzánk a veszprémi kórházkápolna és a kórház kibővítése czéljaira rendezett tárgy sorsjáték nyerőszámainak jegyzéke. E sorsjáték 100 sorszám 60 sorozatból áll 130 db nyeremény tárgygyal. A sorsjegybirtokosok-nak készséggel felmutatják a listát.
— A Bzöretet vidékünkön már megkezdették, pedig nagyon kár, mert tagad hatatlanul jó hatással vau a meleg időjárás is. minőségre nézve.
— FíL"henrjsl szőlőkben annyira divattá vált a szölölopás, hogy csendőröket kellé igénybe venni. Egy nap hat tolvajt is megfogtak. Kozáry bpesti tanító szőlejénél történt egy merész eset. A czirkáió cseudörök z gyepű mellett lepihentek, egy kocsis ember a szőlőbe
I menve gyanúsnak tüot fel s az őrjárat ; rákiáltott: hova mén kend? A szőlőmbe! i feleié nagy hetykén. Melyik a kend sző-1 leje? Ez la s rámutat a Kozáry tanitó szőlejére. No hát, kezet Ö3sze s megvasalták, most előre, marschl E szőlőnek a tulajdonosa Budapesten lakik.
— A szentgyörgy vári szőlőbirtokosság két ö lálló hegyközséggé alakult, az 1. 2. 3-dik hegyhát egygyé, a 4-ik hegyhát többsége szinte egygyé. Mig a két hegyközség külön küJöu megválasztja az elöljáróságot, azreddigi mód érvényes.
— Eégl közmondás Nincs rosszabb a házi tolvajnál, bebizonyosodott a na-
i pókban is. Egy helybeli üzletben vak-l merő iolvajiás történt, a furfangosságot helyes és tapintatos óvatosággal Bay v. alkapitány ur kiderítvén az eltolvajolt tárgyak és pénz megkerült, melyért elismerő köszönetét a károsodott ez uton nyilvánítja.
— Elveszet gyermek. Lélekszakadva szaladt tegnap délelőtt egy apa a rendőrséghez, hogy 20 hónapos kis fiát se-holsem találják, talán a czigányok ellop ták? a rendőri apparátus a szélrózsa minden irányában megiodittatváo, csakhamar kitűnt, hogy a kis fiút véletlenül az éleskamarába csukták s ott a kópé a lek város fazékból lakmározgatott szép csendesen, gondolván: kiabálhattok az udvaron, csak keressetek, jó édes helyen vagyok én. Mikor kivezették állítólag ugy nyilatkozott : csat czutjon be éds anám mástoj isz!
— Az első polgári házasság szept. 23 án köttetett meg Soós Pongrácz anyakönyv fel ügye lő ur által, midőn a kioktatás (?) alkalmával Dénes 8 Fülöp jegyző urakat formaliter összeadta, hogy gyakorlatilag bemutassa & fnoctio mikéntjét
— Dohány csempészt fogtak el a napokban a csendőrök és átadták nagykanizsai pénzügyi biztosságnak Ennek kocsija, lovai és lószerszáma f. é. október 10 éa délelőtti órákban lesz elárverezve a pénzügyőri biztosság udvaráu.
— Hirdetmény. Folyó bő 10-éu a nagy uradalmi épület környékén elvesztett valaki 2 drb 10 frtos bankjegyet. A vesztes fél a becsületes találónak jelentkezése esetén 5 frt jutalmat biz> toaitott.. Kiadja a kapitányság. Vajba akad-e ilyen becsületes találó ?
— „A Magyar Tanférflak és Tanítónők Ezredéves Albuma" ujabb és olcsóbb kiadásban jelenik meg, miután az első, nagy kiadásból már csak néhány példány kapható. Az uj kiadás ugyanoly alakban és ugyanazon szöveggel, csak kisebb alakc fénynyomátokkal jelenik meg. Átlag egy megyebeliek egy nagy csoportképet fognak alkotni s ezt követik az életrajzi adatok. Eddigelé oyolczszáz magyar tanférfiu és nö arca* képe éi életrajza van ben az iskolai, egyesületi és irodalmi téren kiválóbbak közül. Az uj kiadás előfizetési ára 5 frt, melyből 3 frt elÖre, a többi a folyó évben (esetleg havi részletekben) fizethető. Mindazok akik e kiadást megszerezni óhajtják, szíveskedj ének Bé késre, Vaday Józsefhez fordulni. Az első kiadásból még feanlevő példányok 9 frt árban (szintén részletfizetésre is) kaphatók. Kereskedésbe sem a régi, sem az uj kiadás nem lesz kapható,
mert csak annyi készül a hány előfizető jelentkezik. Arczképeket a fölszóitottak ez év november végéig még mindig beküldhetik. Békés. 1395. A kiadóhivatal.
— Heti felügyelő e héten (szept. 29—okt. 5.) a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Weiszberger Ká\'-mín szakaszparancsnok ur.
— Heti biztosok e héten (szept. 30 —okt. 5.) a uagykanizai Kisdedne-velö Egyesület óvodáiban Mauíuano Jó-zsefné és Fesselhofer Józsefoé választmányi tag úrnők.
— Egy nép«zer. A Koll-féle franczia borszesz es só" által a betegekaek egy ép oly gyógyhitásu. mint olcsó szer oyujtatik köszvényes és csúzos bántalmaznál, sebeknél és daganatoknál. Egy* üveg éra utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv. szállító által Bécs I Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A.-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Rövid hirek. Arany árkelet pótlék pro okt. 20% — Monaco herczege Keszthelyen időzik mint gr. Festetics Tasziló vendége. — A posta főnökök 8 napi szabadságidőt engedélyezhetnek alantas tisztviselőknek. — A nagykanizsai sütőmunkások szakegyesületté alakultak. — Stam.bulovné Dresdában telepedett le. — Az államvasutakoa a viteldíj tőbbittetik ; zónadij deficzitet hoz.
— Az országgyűlés szept. 26-án újból megnyílt. — Az o^ztr. — magyar bank a kamatlábat 4%-ról 5°/0-ra emelte fel.
— Atsó-Lendván stáyerczigényokat fog- . tak el, kik gyilkoltak. — Sümeg városa \\ & regálét 11.500 frt évi bérért kivette.
— Berlinben a rendőrök byciklit kapnak
Vetőmagvak.
(Mauthuer Ödön tudósi t-bta.)
Vóröslóhere e béten is kevés forgott, mert a jelenlegi árak mellm a termelőknek nem igen van kedvök az eladáshoz. Mihelyt az erdélyi termét piaczra íog kerülni, ennek hihetőleg szilárd irányzat cs *xemelkedés lesz a következménye Lnczerna c héten nem igen lett ajánlva és ez a kevés ii csak kisebb tételekből állott, őszi vetésre való magvaknak, bükkönynek, boriónak, mustárnak stb. jó kelendősége van.
Jegyzések nyersámért 100 kilóiikint Buda-i pesten:
Őszi borsó 6.50 frt
Őszi bQkkŐny \' 8 -8 50 ,
Homok-bükköny 14—14.50 .
Biborhere 18—20 „
Széna-, szalma-, és takarmány.
Fuchi József nagykereskedő Y. Fürdő utcza 4-j elee té se.
Budapest, 1S95 szeptember 21-
A nagy izraelita ünnepek következtében a behozatal a hetivásárra ugjazintén a forgalom is igen csekély ro.t ; az árak a multhítihez képest kevésbe megváltoztak. Elsőrendű széna fizettetett 2 Irt SO krig, kózépmínőségu 2 frtól 2 frt 50 krig, luczerna és muhar 2 frt SO krtól 2 frt 60 krig, alomszalma 1 frt 30 krtól 1 frt 60 krig, zsnpszalma 1 frt 60 krtól 1 frt 70 krig, szecska 2 frtól 2 frt 2f> krig. Az árak lOO kilgr. szerint házhoz szállítva. — Préselt azéoa és szalma a szakséglcthes képest nagyobb mennyisé írben érkezik be, miért is nyomott árban adatik el, széna 2 frt 10 krtól 2 frt 50 krig minSség szerint, szalma 1 frt 15 krtul 1 irt 30 krig 100 kilónként nagyban
Gabona és takarmány, zab 5 frt 50 krtól G írtig, tengeri 5 frt 40 krtól 5 frt 75 krig, rozs 6 frt 45 krtól 5 frt 65 krig, árpa 5 frt 35 krig, jobb minőségű 7 frt 50 krig állomás szerint, liazt S-a* számú 4 frt 80 kr, bnza-korpa 3 frt 10 krtól 3 frt 20 krig, g. 2 frt 90 krtól 3 frtig, árpa dara 3 frt 95 krtól 4 frt 20 krig 100 kilgr. szeriut nagybani eladásnál.
Irodai om.
— Párisi Divat. Innen onnan egy éve lesz annak, hogy a Párisi Divat cz. lap megindult. Egy év leforgása egészen elegendő idő egy divatlapnál árra\' nézve, hogy kitűnjék, vájjon megfelel-e czéljá-nak s alkalmas-e arra, hogy a müveit hölgy közönségnek tanácsadója, vezetője legyen a divat, a háztartás és társadalmi élet kérdéseiben. Egy év négy szaka alatt ugyanis a divat elég változatos, sokféle s egymástól teljesen eltérő dolgot teremt meg s ha egy divatlap * nem egészen olyan, mint amilyennek lennie kell, ugy az igen könnyen kitűnik abból, hogy valamelyik idény divatját nem tükrözte vissza jól, illetőleg aem kereste ki s divat újdonságai közül olvasói számára a legszebbet. Da ennyi idő viszont Ocegt>ndő arra is, hogy tartalma alatt egy lap mindenképen megfelelőnek, életrevalónak bi-zonyuljoa. Ezt a kedvező ítéletet jelenti a müveit magyar hölgy közönségnek azon elismerése és rokonszenve, metylyel a „Párisi Divat--ot mindjárt a lap megiu-dulásakor kitüntette a mely azóta is mind fokozottabb mérvben lett a lap osztályrészévé. S ebben valóban a magyar hölgyközőeség jó ízlésének s helyes ítéletének bizonyítékát látjuk, mely méltányolni tudja a különbséget a „Párisi Divat" és más divatlapok között; —
méltató c\\ai tudja azt, ha egy lap igazán azi mutatja be, a mit program mjául kitűzött, ugyanis a valódi, hamisítatlanul elegáns és felesleges pompa nélkül is választékos ízlésű párisi divatot. Euuek alkotásait a lap mind fénykép felvételek után készült képeken mutatja be. olyan -ruhákat hozva, melyeknek készítői a kö vetkező czégek: Worth u:ódai, kiket Parisban a születési és pénzaristokratia tüntet ki megrendeléseivé! s k\\ az Eu rópa uralkodó házaihoz tartozó hölgyeknek is udvari szállítója; — azután Fo-urnery és Redfern, kik a színházi első előadásokra készült ruhákat alkotják meg a párisi színésznők számára ; ezekről addig ismeretes\' tény, hogy jelenleg úgyszólván az ízlésük diktálja a divatot. A bp szines divatképei mind ily minta ruhák. A lap az ily ruhák ábráihoz bö magyarázatot s e mellett minden két hétbea olyan szabásminta lapot csatol, melynek minden szabása a fent nevezett nagy szabók mintái után van rajzolva Parisban s igy minden hölgy számára lehetővé van tére a valódi franczia eie-gáncziával való öltözködés. Hozzásegíti ebhez a hölgyeket a szerkasztöség az által is, hogy megbízásaikat ugy hüjtja végre, hogy a készített ruha szépségben teljes mása legyen az eredetinek. A szerkesztőség és a kiadóhivatal élénk összeköttetést tartván fel Parissal, az olvasók megíeodeíéseít ólt is Kész teljesíteni. A kézimuulca-iv viszont a hasznos és díszes munkákra nézve ad bő utasítást, — mig a lap többi részét azon czik-kek foglalják el, melyek arra tanítják meg a hölgyeket, hogyan lehet lakásukat kevés pénz reá fordítása mellett is szépen, divatosan rendezni be; bevezeti ugyanis a lap az olvasókat sok oly tárgy otthon való elkészítésébe, melyet a/.ok. kik e módokat nem tudják, kénytelenek drága áron fizetni meg. Tanáczokat, utasításokat tartalmaz a társadalmi élet minden jelenségére nézve, valamint a fővárosi élet eseményeiről is beszámol olvahói előtt. Az eddig közölt illusztrált regények szintén annyira megnyerték a közönség osztatlan tetszését, hogy azt hisszük, eleget mondunk annak kijelentésével, hogy a „Párisi Divat" ezentúl is ily irodaimi termékkel látja el regénymellékletét A „Párisi Divat\' előfizetési ára egy évre 8 frt, félévre 4 frt. A Pesti Hírlap* napilappal együtt egész ^.évre 18 frt, félévre 9 frt, negyedévre 4 frt 50 %r. Mutatványszámoka: kívánatra küld a kiadóhivatal (V., váczi-korut 78.)
— Verne Gyula összes munkálnak egyedül jogosított képes magyar kiadásából a 17—20. füzetet küldte be a Franklin-Társulat. — A négy füzet az .Utazás a hold körül\' folytatását tartalmazza, Gaal MÓzes i*} fordításában s megint gazdagon van illusztrálva. Verne, ez exotikus útleírását á naprendszerben 30 pompás kép tarkítja. A három utazó élményei és megfigyelései a világűrben, életmódjuk az ágyulöveg belsejében, megkapó, érdeklődésünket megfeszítő olvasmány, mely a nélkül, hogy észrevennők, bevezet bennünket a csillagvilág bámulatos és fönséges titkaiba. — Ez uj olcsó kiadás egy-egy füzetének ára 20 kr., bármely hazai könyvkereskedésben. Előfizethetni a vállalatra 1 írtjával 5 füzetre, akár a Franklin-Társulatnál, akár a könyvárusok nál.
— MlUeninml történet Az Athe-naeum r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története" cz. tíz kötetes nagy munkának (milleoiumi kiadás) harmadik kötetéből, mely az Anjouk-korának leírását tartalmazza Pór Anta! kitűnő történetírónk tollából, most kerültek könyvpiaezra az imént megjelent 38, 39 és 40 ik számú füzetek, melyek bizonyára nagy figyelmet fognak kelteni pazar kivitelű műmellék-leteikkel és pompás szövegképeikkel, melyek az éléak tollal és bámulatos tárgyismerettel megirt szöveget illusztrálják. Mint műmellékletek vannak a füzetekhez csatolva: „Zára ostroma* Tíntoretto világhirü festménye után, melynek eredetije Velenczébea, a dogok palotájába a űri z te t í k. to váb bá a »Liber de\' septem signib" czimü kéziratból „Borbála királyné, mint Venus\' ; ezen kívül Matejkonak képei után Nagy Lajos király és „Hl. Kázmér lengyel király* valamint „Hedvig lengyel, királyné" arczképei; az arabrazi gyűjteményből „IV. Rudolf osztrák herczeg" arczképe és ,A Saent-György vitézek rendjének siabalyai 1326 bó!" — rendkívül szép kivitelű hasonmás a magyar aeozeti muzaumbau őrzött eredeti után. A számos szövegkép felsorolása hosza-dalmas lenne, de a szövegképek közül mégis ki kell emelnünk Székely Árpád eredeti rajzait; az egyik „Nápoly, a Castei Nuovo és CssterEtmoV a másik „A capuaikapu Nápolyban* ; „Bologna", „A városháza Padovábau", továbbá nagyon siketültek „Caoosa" és „Salerno*
XXXIV. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. SZEPTEMBER 28-án
tájképei; az .Aquílejai síkság"; .Szent Simon koporsója Zárában* és .Nagy Lajos fogadalmi képe" a máriaczeüi templom kincstárában stb. A 39-ik füzetben megkezdődik az „Acjonk-korá nak\' negyedik könyve, mely .Magyarország fénykorénak" leírása. Ez a korszak reáuk nézve annyiban is érdekes, mert a reaaissance-korszak, mely a következő században egész Európát megújította, itt indul meg Magyarországon. Ugyancsak akkor jelennek meg a bódító törökök először az aldunai vidékeken, a bonnét aztán a következő századokban lángba borítják Európa keletét A diszes füxetek ára 30 kr. Előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr, félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Az előfizetők minden szombaton egy-egy füzetet kapnak.
— Vívmányok a hlrlaplrás terén. Pát év előtt még senki sem hitte volna el azt a csodás fejlődést, a mit a hírszolgálat terén elértünk. Ma mér csaknem szárnyat öltöttek az események. A telefon és távirda idegszálai át éj átszövik az országot. A főváros csaknem együtt él az ország és a külföld nagyobb városaival. Minden esemény, a mi a világ négy táján történik, a másik perczben már tovább van adva. — Lehetetlenség, hogy ilyen körülmények közt a hírszolgálat is át ne alakuljon A vidék művelt közönsége ma már nem elégedhetik meg azzal, hogy csak a déli vagy esteli órákban értesüljön az előző nap eseményeiről. A külföld számos nagy napilapja már akkéut rendezkedett be, hogy a nap folyamán összegyűjti a nap eseményeit és a késő esteli érákban kinyomatva, hű-lappéldányainak ezreit már éjjel szétküldi az országba. Nálunk egyedül a Magyarország az. mely e modern újítást behozta, Mindaz a mi nappal történik, országgyűlés, más tanácskozások, Clések, tárgyalások, tőzsdei zárlatok, az országnak és külföldnek összes nevezetesebb eseményei a Magyarországban már mind közölve és feldolgozva vannak Ugy hogy a vidék müveit közönsége az éjjeli vonatokkal elszállított példányokat már reggel megkaphatja^ és reggel az ország távolabb eső részeiben is a Ma-gyarors7ágból már értesülhet mindenről, a mi az országban és külföldön előző nap történt. Az üzletember, politikus, gazda, hivatalnok és a közügyek iránt érdeklődő minden más művelt ember nagyon jól tudja, hogy mit jelent az : lépést tartani az eseményekkel, kellő időben szerezni mindenről értesülést, nem várni egy félnapot, sokszor egész napot is, m:g a nappali posta nagy sokára elhozza a tudósításokat Az ország közÖDüéze teljesen méltányolja a Magyarországnak ezt a nagy ujitását, erre vall az az általános rokonszenv és elismerés, a melylyel a Magyarország találkozik. A Magyarország kiadóhivatala kívánatra ingyen küld egy hétig mutatványszámokat. Előfizetési ára egy hóra 1 frt 20 kr., negyedévre 3 frt 50 kr. Az előfizetések postautalványon a Magyarország kiadóhivatalába: Budapest Sándor-utcza 2. küldendők.
— A „Herkó Páter." A legnagyobb és legolcsóbb élczlap 16 oldalon 25-30 eredeti képpel, erős ellenzéki irányzattal, megjelenik minden vasárnap. Eleven és szellemes tartalma, pompás rajzai kellemesszórakozást ígérnek. S mindamellett rendkívül olcsó, egész évre csak 4 frt, félévre 2 frt. Megrendelési czim: .Herkó Péter"-nak Budapesten.
— Előkelő magyar hetilap a Székely Sámuel szerkesztésében megjelenő Politikai Hetiszemle. Magyar ország ez egyetlen komoly irányú politikai hetilapja, mely fényes kiállítás, gazdag és változatos tartalom, magas étikai és szellemi színvonal tekintetében vetekedik a külföld legkedveltebb he-tirevue-ivel. E Isp tárgyilagos és független magatartásával rövid idő alatt irányadó politikai köreink -elsőrangú orgánumává küzdötte fel magát. Közgazdasági, társadalmi, irodalmi és mü veszeti rovata a magyar társadalom elitejének igényeit szolgálja. Klubbok-nak, kaszinóknak, olvasóköröknek és előkelő kávéházaknak pedig nélkülözhetetlen s állandó becsű hetilapja. — Nemcsak kollegiális, de hazafias kötelességet vélünk teljesíteni, midőn erre, a nagy körültekintéssel, sok ízléssel és meglepő szakképzettséggel szerkesztett, magas színvonalú hetiszemlére felhívjuk a müveit és előkelő olvasóközönségnek becses figyelmét — A Politikai Hetiszemle előfizetési ára félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. ~ Szerkesztőség és kiadóhivatal VIIL, Kerepesi ut 17.
— Farkasa Károlytól megjelent bamu József (egykori csáktornyai ta-nitóképezdei igazgató) emlékezete Zalavármegyéből czimü főzet, — mely a .Zalai Közlöny könyvtárának" 20-ik füzetét képezi. Ára 10 kr.
— A „Pesti Hírlap" eddigelé legtöbb kedvezményt nyújt előfizetőinek. Akik a most következő negyedévre belépnek az előfizetők sorába, minden ráfizetés nélkül megkapják karácsonyi ajándékul a Pesti Hírlap nagy képes naptárát, mely az Őiszes naptárak közt leggazdagabb tartalmú. Kapnak ezenkívül az előfizetők minden hónapra csinos kis jegyzéknapló*, tebát tizenkettőt egy évben. Továbbá kedvezményes áron rendelhetik meg a hazánkban legszebb kiállítású .Párisi Divat" czimü heti divatlapot. Azt már mondanunk sem kell, mert köztudomású, hogy a Pesti Hirlsp, mely hazánk két legjelesebb íróját JÓkai Mórt és Mikszáth Kálmánt, sorolhatja munkatársai közé, ma az összes napilapokat felülmúlja tartalmasság dolgában. Naponkint 20—24. vasárnapokon 32 oldalon jelenik meg. Hogy ezt teheti, holottára (egy negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr) oly népiesen olcsó, azt csak rendkiYÜEi elterjedettsége magyarázza meg Dd hát jo bornak nem kell cégér; csak föl akartuk olvasóinknak figyelmét hivni a rendkívüli kedvezményekre, melyeket a Pesti Hírlapnál mioden hónapja előfizető is elérhet A iap kiadóhivatalának czime, hová az előfizetési összegek postautalványnyal küldendők : Budapest V., váczi-körut 78. (A .Pesti Hírlap" saját háza)
Gabonaárak.
— N a g y-K a n i z s á n : 6 50 - 80. ftozs 5.70 - 90. Árpa 6.70—7 50. Zab 6 10—30. Kukoricza 6.
— Pápa: Buza 5 90 - 6.30 Ucza 4.80 -5.30. Árpa 5.30- 6-40. Zsb 5.40 — 80. Kukoricza 6 80—7.20.
— Szombathely: Buza 6.10 — 30. Rozs 5.40-60- Árpi 6.10—50 Zab 5.30—60.
— Csáktornya: Buza 6 25-Rozs 5 ÍO—50 Zab 5.20. Kukoricza 6-
— Körmend: Buza 6 50—80. Rozs 5 40 -60. Árpa 6—6.80. Zsb 5 10—80.
— Muraszombat: Buza 6.30 — 40. Árpa 5 frt, Rozs 5 50—80- Zab 450—70. Kukoricza 6 frt.
Ki nyert ?
Huzés szeptember 2I-én.
64 7G 34 61 20 6 8 j1 35 65
Húzás szeptember 25-én. Brünn: 50 3 24 4 \'50
Bécs: Grácz
Szerk. Üzenet
— Sziszek. Bálás köszönet!
— Tr u. Már nsj<óban volt Roppant kíváncsiak vagyunk Miféle nagy dolog Tan folyamatban. Talán regény, vagy színműírás ?
— T-d. Végre talahára válaszolhattunk
— Veszprém Ha megírjak, hamar eljö az is Köfzönet és üdvözlet.
— „Virág vagyok" dehogy sz : Nem ismerjük ugyan sz méljesen, de verseiből ítélve ha már cgysier virág, akkor bizonyár?, mákvirág
— „Zala" és „?*lamegje." Fogadják colle-giális megemlékezésekért szires köszönetemet.
— Xyitra. Sajnálatunkra a legjobb akarat mellett sem tchetjnk
— S. K. Nem küldhetjük, tóbbc kerül a portó, mint az érték.
— K- r. Jövő számunk hozza, éppen az időhöz illő — borongós.
— G. Bpcst Nemciak erkölcsi, de síkéit ís óhajtunk
— V. V Nem refiVctáluuk ra.
— Zszkról. Nem tudunk felőle semmin »mü fel világosi tást adni.
— Zs. Tessék ügyvédhez fordulni.
..nyag.
Báli se\'yesiBzIvetaket méterenkijt S5
krtól 14 frt 65 kiig vilieoint fekete, fehér itjoei Heaneberg-selyem méterenként 35 krtól U frt tókrig — iimí, csíkozott, koczkásott, mintázott, daiaaacolt stb. imng»ézb«D (mintegy 240 különbőz. Eajta é* 2000 különb n»5 s*in a mintázatban postz\'úr és vámmentesen a házhoz szállítva mintákat postaíordal küld : Henneberg íí. cs.és kir. nrlv. száll, selyemgyára Ztkrlcb-ben Minták posufor-lulóval kü\'detnek Svíjesb* czimsett levelekre 10 ktoP ** lerelezÖlapokra, 5 kros bélyeg ragasztóndó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan etin*éztetnek
Felelős"" szerkesztő és kiadó BÁTORFI LAJOS.
Hirdetések.
Korszakunk követelménye !
Egy fog 1 frt SO kr.
OGAK
készíttetnek
GRÓSZ LAJOS
fogtechnikai műtermében,
Budapest Kerepesl-ut 6. sz.
Kerepesi-bazat II. em (cieött magyar utcza, a legjobb amerikai anyagból. — Egész fogsorokat ugyanezen arányba*.
\'Alapíttatott 1878.
Ünnep és vasárnapon is található délután 5 óráig.
Újszülött
:- gyermekek,
„HUNGÁRIA KÁVÉ"
százezrek által elismert legjobb tápszer, mely az áraiai szemes kárét teljesen pótolja. A Hungária kávé minden háztartásra nézte oapi használatai a legmelegebben ajánltaltk. mert ngy felnőttek mini gyermekeknél a gyMorbol és belekből a nyákot és saladén az eaésztéit ikadiiyazÖ anyagokat eltá vclitja, a gyomrot él vért tisztítja
A jó étvágyat elősegíti
táplál és erősít afiot háziszer kitűnő sikerrel hasinállatik : étTÍgTb.\'árry., gyo mor- és bélhunit, gyemor- és fejgörcs, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, "vérszegénység, álmatlanság allén, enyhüléjt eredményez a-anyér-, \'deg-, szíves tülöbajoknai. Igen jó hatást gyakorol rhachtikui gyermekeknél ós ezek tartós bél hurutjánál.
Súlyos betegségek után
megfogyottak él olyanoknál, kik ideges bysterikns bántalmak miatt ázsiai kávéval nem élhetnek, a Hungária kávé rendkí>ai erősítőnek és táplálónak bizonyult, sut a betegségek tartama alatt ezen kávé az egyetlen, mely anélkül, hogy izgatólag hatns, -kellemes zamata, és jó ize által
a beteget felüdíti.
1 kiló ára 1 forint 20 krajez.
Megrendelhető postán itíavat mellett:
SZALÁOY ANTAL
Qifárosnfil Budapest, Andrássr-ut 86. sz.
és minden előkelőbb füszer-Üz-letben helyben és vidéken.
kik aayjok által éppei nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, a H. ríestlc-féle gyerirekllszt, használata folytán okéáerü módon lölnerelhe-tök. Xintaadagot, nemkül&mbeu röpiratokat, melyekben a készitésmőd s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen küld. a központi raktár:
Fi ItElíLTAK I., NADLEU6JSSE Sr. I.
Henri Hestlé-íéle jnemelispiiszí 90 fcrajmr-ienri Nestic-fe\'le íreslerségei itj áÖ krajezár. F. BERLYAK,
BÉCS I., NADI.ER4USSE 1. Raktár minden gyógytárban és füszerkereS\' keltésben.
Órás más a vásá i kikiáltási módra ajánlott készítmények bevásárlásai ól, mely csak a közönség megtévesztését czélozza.
OOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOC ooo
o o o o o
n o r. o
« BJt-lk 4rt» hMUIt, ¦ l«Je» "I" KtaOU plm Ó Mfet* srinben eliillitoll MUM-Mp. iroliuilta *» ftp**
¦\'ffakK érűHartltó a»r. •
Jlsfat mii kéMÍI»É.r.: ha «1 mis nír is I=" rors.lon.bi hoiw. .timt. . mi különleges eror-
rlsuiió szerilnknek, • még mtg %** kiiHHk ennek . aairJSX^rüséB"- , . , ,
A!én n beTÍ.«rlíreil »"gjr« kdl or.koünl e. . ril. e. .enjeitjrf vigrninl. .
FöraMár OKlrák-Magfar monarch laton:
GOTTLIEB VOITH, Bécs III/1.
>0000?00300000POQOOOOOOOCOQ0
Tulajdonsága:
IgenjCi kiszáritva. kitűnően tisztit.
ahasználatban legtakarékosabb.
Jól állás tiszta s ári álmatlan a fehérnemű ós a kezeknek
Elárusitás: Schrarcc ét Tanber uraknál N«g}--K»ni7«ín.
•s3 XI
-o
it
<x> •
S ;
g •s i
o g
: S ¦a S3 <
° S
.E S =:
=:
i CD !mu =

•O
1 11(111 o
CS 5
~5 \'E
«

— 3 *s
<d c t. a —
~ si e;»ll i
-2 ; S -S t~s~ :-*S lî 3 e « =
Gyümölcs értékesítésére.
Sajtók gyümölcs cs bor-prcsclésro
legújabb, kitűnő szerkóét tel. Kredeti gyártmányok folytonosan működő kettős n.yomószerkt-zettel és nyoniáss7abá yozóvul.
A legaagyobb nankaképess^g -0 százalékkai nagyobb ¦int sa idea egyéb sstjtóstál.
GyttflSíes- és szalíS-zűrók.
Szőllö gereblyé/ők (Bogyófeitö-gépck.)
Teljes szüretelő berendezések. ál!ók ís szálliibatók.
GtflmSlcolé fajtók, bogyómalmok gyttmSIcslé készítésére. Aszaló készülékek gyümölcs és vetemény számára. Legújabb öntpfi ödö szab szőlővessző- és uövénypermetező „Syphonia."
E^íé.nki\'- kai iuldge s.íg gyanínt jiylrlják
H5AYFARTH PH. És
cs. é- kir. kizár. szab.
gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor.
béos, II., Taborslrasse 76. h/..
Árjegyzékek ét elismerő btzeeyllvá.yok <i]yai ¦—Képvltelök felvétetnek
MT Utánzásoktól óvakodjunk. ~f*jsj
gXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kx7\\
Q Bátorkodom a t. közönség figyelmébe és pártfogásába X
A ajánlani magamat.
Képesítve vagyok ugyan is:
I zongora hangolás, 3=
X X X X
X X
X X X X X
börözés és bármely előforduló zongora munkákra
Harmónium ha n g olás javítás.
További Ariston. Manopoa. harmonika stb. e fajta hangszerek javítását és hangolását elfogadom.
Kérem njból becses pártfogásukat, iparkodni fogok, hugy azt minél jobban kiérdemeljem. Tisztelettel
KARDOS GYULA
orgona kétziré.
Nagy-Kanizsán, Magyar utcza 823.
X X X X X X X X X X X X
X X
<?X <XXXXXXXXXXXXX~XXX XXXXX* \'X^
¦vXXIV ÉVFOI.
ZALAI KÖZLÖNY
1895. SZKPTF.MBKE 28-án
A: 1896. éSt*zredéves oszágos kiállítást látogatóinak
a na. feir. állanavasutak
. Millenium" Utazási és :
i Ellátási Vállalattal
a m. k. államvasutak városi menetjegy-Irodája
BUDAPESTEK (rbljiria szállí) .¦aér-sé&eit „7Ó
goy* Budapestre és vissza "^tj
lorfl+a 2. 3, 4, s ».Pi
cftátájt- eljzáttájotáj^
cí i-lLüfcie keJvci menyekei
frt 12-10, 16.40, 19.7o-h)l
ÜSS, részletekben **fff*
OÜOÜOOOOOOOOOOOOO
c o
0 Pogány-Szent-Péteren Q 0 O
q a közbirtokosság tulajdonát képező Q
o korcsma o
q f évi október l én Q
0 nyilvános árverésen haszonbérbe O
o adatik- o
00ü3OOOOO"O0 30050
EzyedQl valódi anco)
csodabalzsam
THIEEEY A. részeresM
PHKGRt D.4- bau.
s3 \'
?
a a

ü O
z </)
V)
ita lü
y N
i W
iu Lü
u. N
RS
• O m
*
© HÜ
_ |||
-c?2 f-i
« 5 f fi
co sjfj o °
\'¦—> i lf<
111
<\'a 4
: !8
- ?
a a n
§
i
OanocGCQoaDocjaDODOGQnsoonQaaaasanQanűaööODsaarascDQ
8
o
o o ? o o o o o o o
Q
o o a o o o o o
Q
o o o o
í
í.
•!5
1
a
-g
co -**
oS L
O s
o .pl fa
en dob ™
m fa
CD —
s ¦ce ¦
-J.
*
CD m
bű fa
c = S
;rr< s
jel z
o o =:
tn -3 M | •Sí
cq fit
e

PP
-e ^ -5
a, o
va
legjoti*
•idi, m indinne! lett n -golcsóbb rgyetemeii. -i iiUi-ru házi gyógy-r.-r. inHjilnem ivtnden .»1*5 é* liti:beteg-
hurutot, eiollapiij» a kilt fá-TÓ köhögést ullnvwlitja gyOKjit idült fájdalmakat; i kiválóan basi-Dal torokgynladásnál : 3. eltávolít minden Iáit; i, meg 1 epő i-n gy>gyi\'ja ag^-o -
gyitja « arany-eret; 0. n könny ti s*í:kelést elősegíti ?8 a vért tisztítja ; 7. k 11u:ií.t-u hnüziinl fogfájásoknál, «
-elméi; 10. egyáltalán ugy bi-tkt\'ilc/. mint külsőleg ketm:c,\'\'"l>-n uredui«\'-ny-nyel bn_*niálttutji fgyi-ftyiti\'tmrr. C*nlí altkor »»Iúdi és liammitatl&n % biti-tűni, ha Tnitiden ilvvR vgy c«üiit-kapukkal Kai.m-I van L-cacvw. k iu. lyWn (-i.\'.c,-m: „Thlarry A. ¦ryótTyazartara az OraaZ7°-i hoz Prefrradában" béltanypntva. Uiixti\'ii nuis baJEHuin, ¦"" "Hy*nvm ax .-ü ku]iakoi>iii>al van IczArva ea Diáiként utAiixat. ¦ káron ha-.jilOí" é> \'-hlioz haaonlóknl lü ¦-./...::. i-.j(ad:,,»>É\'.k el.
ía/ti a vé-ijetrytÖrvény aini>jáii i\'t/tí-tní-k. A matcas kormány r> It. 6101. «r. á. kelt v*ieyészvtí. srakértiü bizonyítvány ¦ilnjjau iicaiofva van, \\\\>xy krnzitmányuna semminemű til-vaEy ai vjíúczsi\'erf knr.t» batásn anyagot nem tartal-n.«z. elv nvtvről. hol b«lí«m(.tnM! raktár nincs. t«-a*ék m<xr*ri.í.-lé<t k-zv-tlenfil li ..z/.tiii,: TttarTJ A. PTOfrrSvdábait, a»hlta-Sacorbnujii mallett inci\'-zui. Anxztr.a-Mnc.vnrurszai: !-árw.»lv pi.otiiállumáaúrtt bérmentve küldve, \\i kis vairy b <tv|iIaSvi-K ara 1 korona. Boszniába vajry HerfepoviDíiba kis vao" Ü duplníiv.-(i ára 5 korona. Mejrren-
kiáltitva. hamis ¦ il e* durva anyacot, íj inlmacnak. í!iii.).-ü ily
-v.\'nyeaen. aiij-oruan
b a n.
sek p»nk a jtínz BlfüvCr-s bekÜldnae vbrt itltetnek Tbiorry Adolf STÓgysicren Ho hit a- Sanarbraim mellett.
IH «
A valódi angol
^svnlWi rnsriiíkm CSOCIdk&BIOCS
Isatása is ereje.
ai árlUmilag ^ eagedéljsiiii
Magyar osztálysorsjáték
I. osztályú nyeremények.
lesjobb crodmcajTjycl buza ált ¦zar a szenve.\'o uiiHimItsam\'l a Ifc-súlyosabb es idült bajokban. A Sebek ¦ywa ttása. QKyizintén a fájdalom Enyhítésében felülmúlhatatlan ; - tü-alkatréncct a piroi róua „ros* ccntlfoLia."-\' létez\'- eaodaazerfi anyag, mas kftti;«o alismert syógry anyagok: 6sa=c-.;toiolt fcé-paxlk.
Az angcl rí haaznái-
A (O\'ennekiiryaa,!,-, mellbajánál. tqgj-iilaznlésTtél, tncll-ierneQye<Uznel. Orbane (Szent-Antal türej. mindennemű ;-.-eJmelí. láb- vagy e^ntaebesüleaek, sebek. Kenyedtsés. ^Hjeaílt lábak, s^t rsonttza ellen : ütés-, «znris-. vágás ¦- ZUEudáal Sebek ellen. Használható minden idegei, réuek. «- iD. üveg., faaiálka-. homok-, szilánk- é» tüskék eltávoJi-^»-ra. Hin<tennin.ü daganat, kinövés, pokolvar. oijáképzó-söf1,rákbetegség ellen, szeműbe, ki.röm.laganat. hólyag - - -Idorzsült lal.ak gvogiiiáaára. Jaiadaautsnafi ége.l •W. fagyott U-itrészck. betegeknél hosszaa tt-kvés által ir„.lt seb^k, nyakdaganat. vértorlódis, ftilzog** éi » gyer-i-í -knél elotonluló kin-beaedések ellen stb. stb. Az un) ciodaifEoc: minél régibb, annál kirfingbb ¦auaábwil
. ¦ ajánlató* ozon •¦rradfll álló olovlgyniotl azor-
¦«1 .jtlli,.n eMladná.1 késien lét ber. tartani. ; K-t doboznál kei.-sc!.l. nem küldetik: a xzátküldés ki-az oaazag aló leges beküldésa vag}\' ped\'K titán vételit í ./ültetik. Ü tégely eaomagoláí. szállítólevél it bérmen-Wa .;egküldá*s«l S korona. 40 filler.
Szamos butrayltrány ali readeliesésre.
gye]meztetek mindenkit hatástalan ham isit ványot °i\'>-véiele ellen ¦ kérem ízig<irtií.n arra ügyelni, hogy 5..: 1.-n tégelyen a fenti véíje^y é« régn-.k „Tbiorry A
Őrangyal sry6zartára Prarradibaa" beleégetve k.ll
t\'-f.i ri rnjnif,,, tégelynek egy használati utasításba, ngj <ut-o:;.tn jegygyei. mint itt látható, kell beeaomagotva lenni Ar. egjetliiti és vnlódi angol cío.|akenCesöni hamisitói t.tánz\'\'.í. a védjegytörvénv aUtiján. szigornxn ül tisztet nel-. QryaooCy r hamisítványok ismétel árusítói.
tgyedtlü közveüen beszerzési forráz
THIERRY Á. Őrangyal gyógyszertára
PEEGBAJÁBAH, Roblr*-Sanarfcrnnn mellett.
Oly helyiül, hol raktár «ine,, tesnék a megrendel,\'sí k-iveilenül ..ThlerrT Adolf OraatryaJ gyórj-azortáriioz"
f.-eXradában. IL..hiU-.Sauerbrunn mellett eímezni.
Az a uar tri a-magyarországi védjegy lajstrom -szAm a 4A24-
S- Húzás 1895 oktober 16 - !9 !9 ?S
korona korooa
1 nyeremény á 80000 — 80000
1 G0000 — 60000
1 m 40000 — 40000
1 , 30000 — soöpo
l „ w 20000 — 20000
1 „ B 15000 — 15000
1 10Q00 — íoooo :
2 8Ó00 — IG000
8 n 4000 — 32000
-----10---------- 2000 — 20000
*3 10CO — 13000
100 400 — 40000
860 m 200 — 172000
9000 „ 80 — 720000
10000 nyeremény összesen 1208000
A í 1. OSZTÁLYÚ SORSJKÍ lio Ize
40- 4- 2-
Az 189G ezredéves .kiállítás alkalmából. Kibocsátás IOOOOO sorsjegy
^ 31,499 njerom!*\'nynjel Ja egy jutalomdijjal.
A nyeremények minden levonás nélkül fizettetnek ki. — A húzások állani fel ügyelet és királyi közjegyző ellenőrzésé mellett történnek.
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben:
II. osztályú nyeremények.
Húzás 1895 deczember 6 — 14 ig-
1.000,000 KORONA.
Az V osztály húzása után vásárolt sorsjegyekért az I. osztály dija után fizetendő.
korona
1 jutalom 600000 400000 ¦ 200000 100000 ¦ 50000 • 20000 • 15000 10000 8000 G000\'!" 2000 . 1000 200
1
1
2 í
korona 000000 400000 200000 100000 50000 40000 30000 40000 80000 1G2000 200000 200000 230000
sorsjpgy
korona.
• 4 10 27 100 200 1150
20000 ________
21499 nyer. és jut. 4332000
A TELJES (mindkét osztályra érvényes) SORSJE6TEK A BAI :
\'li_ _Mio _ _%_ __t|ljes_sorsjegy_
4.-
100 —2000000
80— 8— 4.— korona
Valamennyi sorsjegyek a falragaszok által megjelölt eladási helyeken kaphatók.
Eagyar 0\'sztiíysörsjáték: igazgatóság
Sorsjegyek eladásra való átvétele iránti megkeresések hozzánk intézendök.
Budapest. 1895. augusztus hóban.
Andráaay-ut 5. szám.
EIso álkmlkg 0 tsgidéiytgitt
MAGYAR 0S2TíLfS© 1SJÁT11
az Ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100,000 sorsjegy,
31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal.
SP § millié 100,000 k®mm összértékben 55
minden !e70Qás nélkül készpéozbeo hzetendő. — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
e g" y ni i M i ó korona.
WT Első hozás ím. október 16—19-ig BUBIPESTEN.
Eszerint ajánlom és utánvét mellett küldök szét s -
eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére
^\\_Mj_
40.— 20.-
2.— korona.
eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a 2 húzásban érvényesek sL_ ^_ , í0—
Teljes sorsjegyek, a melyek iz elsó osztályban nyereménynyel kihmatnak, egyszersmind a nyereménynyel az előlegesen a második osztályra vonatkozó betét fizettetik viasza. — Vegrendelések postautalvány ntján lehetőleg a czim Igen pontos megjelölésével kéretnek.
SSHTB KálOLI S-dánudtó, BÜBAPI8T. Siwrita-tér 3.
Check Conto: Magyar postatakarékpéríztír 3960 — Sürgöny czim: LOTTOHEINTZE Budapest. — Vidéki megrendelők portó fejében 10 fillért, ajánlott levelekért 30 fillérn további minden egyes nyereményjegyzékért 20 fillért szíveskedjenek külön mellékelni.
IV Lotiogyüjtöriék; vi szantelárusitok és ügynökök mindenhol felállirtatnak. "Hf
xxxiv évfolyam.
L A I KÖZLÖNY
1895 SZFPTKURF.fi 28-in.
Qr1 /i feluliló dr. Meidinger unir or ütal kiiirólae hitelesített gjirtmányu C5
HEIDINGER KÁLYHA
BEIM I.
I cs.es ki. éw\\ száilítónál
kapható.
Budapest: Thonethof. — Bécs 1-, Kohlmarkt 7. sz. a.
PBÁG : Hybernergasse 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállításon kitüntetve. Legkitűnőbb
kormányzói toltö és szellőztethető kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetszess z érinti égési időtartam szén-pírral való fűtésnél és \'?4 óráig terjedő égés köszénneli tüzelésnél.
45,000 kályha forgalomba hozva.
Egy kályha által több szoba fűthető.
„M EIDI \\ G E R"-k íily li á k.
öva intünk az után/a- ".Vi^TWT . !
tokiói, utalva akúlyha- M El DI N GER-OFEN
W»_ HEIMt^l
„BESTIA\'-kályhák.
Zajnélküli fűtés. Poroélküli el távol ithatas* a hamti és salaknak. Az ellenzék tisztítás czéljából a por \'-¦lől a nélkül ehárc.ithatók, hogy a kályhát szétszedni kelleni\'.
FÜSTEMÉSZTENDÖ KANDALLÓK.
A kürtök lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési időtartam. Mindon égő auyayhoz alkalmas.
FÜSTEMÉSZTŐ CALOKIFÉRKK.
Központi fűtés minden rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. Protpeciitso* és árjegyzékek ina yen én bérmentve
Keresünk
egyéneket minden
igen
kedvező feltételek alatt a törvényesen engedélyezett sorsjegyek részletfizetés mel etti eladására az 1883. évi XXXI t. <v. értelmében.
Fővárosi váltó liilet-lársaság Adler és Társa Fudapast.
Üvegbetük ciratáblákrá
StanzuveffüÓi{osztr.tnaffj/.palent] aran/ozva, ezüstözve, fehér email, fekete email
utolérhettél szépség és fényben
olrsóo azállit, aty mis gyártmányt is
.Uíien-GttelIstM IÜr GiisÍBdistrie f. Fr. Síemeas
Nettiattl Eibagfta mellett (Cseborwág.j Egyébb gyártmány: palaczkok és duga-azok, ablaküveg, dröUveg- (üregfémbí-téttel felső világításra sat.)
Sztvattycfe a íegfettíSaféíéBfe Gzéíö&ra.
Felszívó és nyomó szivattyúk, udvar- és építési szivattyúk, hydraulikus Widderek. legjobb szerkezetű gözszivattyuk, centrifugális szivattyúk stb.
Teljes viztovábbitási telepek motores járgányhajtással.
Költségvetések i u g y ejn- és bérmentve.
„Herkules" petroleum-motor,
működése közönséges lámpapetroleum alkalmazása mellett teljesen megbízható. Képzelhető legkitűnőbb és legegyszerűbb szerkezet. Minden különös kezelés \'ólösieges. Biztos, nyugodt működésért kezesség. Bárhol minden hatósági engedély nélkül felállítható. Petroleum fogyasztás óránként, egy lóerőre számitva alig \'/i liter. Langenslepen 3=licla.-féle sópgyar. Fióküzlet: Bécs 6. Mariahilferstrasse No 19.
..MENTOR"?
A MENTOR\' Ellátási vállalat az mely az ezredévei orsz kiállítási igazgatóság pártfogiaa alatt a klaüítást látogató vidékiek réazére
4 vagy " napos szelvényeket tartalmazó „Ellátási könyvecskéket* elinti t, miáltal minden könyvecske tulajdonosának a kiállítás egész lürtama alatt bármikor jöjjön is — kényelmes tiszta laka.*, it-tapízerinti ellátás iminrfen nagyobb vendéglőben, a kiállítás torületén is), közlekedés a fővárosban, szórakoztatás és egyéb kedvezmény biztosíttatik.
Az ellátási könyvecske ára:
4 napra 26frt, 7 napra42 frt
és a további napipóij-\'gyá. 6frt50kr.
Beszerezhető !0 havi 2 frt 60 vagy 4 frt 20 krros részletekben f. *ri október hözt-péig az eiso lészlet azonnali beküldése vagy lefizetése mellett a* vállalat oiszes vidéki képviselőinél éa a kereskedelmi él lpirkamaraknál Bővebb felvilágosítással Balgáinak:
A nBaSaisst-EfzsÉlieiiá osi Baní"
Kerepesi-nt 22. és Dohácy-ntcza lö. Dr. Xorzsányi S., Khrllch (i. í. lw i, országgy. képviselő, fór. bíz. tag. gyáros.
mint t. elnök. mint elnök
.A Mentor" Ellátási Vállalat.
Ker.-pesi ut 22. és Dobány-mcza 19.
:: • -:. Lajos igazgató.
Takács Zsigmond, Síadler Károly, az,Elscm.alt b társ \' főv biz tag. közp főfelügyelője, ház- és szál.-tnhjd.
. Kell Alajos-féle
adlői\'at -rf énymá-i
(O-XM-illr)
legkitínőbb mázoló-szer puha psd\'ó számira. 1 nagy palaczk ára frt 1 35 kr. —\'! ku palaczk ára 68 kr. —
Viasz-kenőcs
legjobb és legegyszerűbb beeresztő-szerk«\'n-é\'iy padló sz. 1 köc«. 60 kr.
Arany-fénymáz
képkeretek stb. bearanyozásár 1 kis palaczk. ára 20 kr.
Fehér „Glasur"-féaiymáz
Legjobb szer mosdó aaztalok, ajtók, ablakdeszkák stb. ujonnani befe. té én 1 kis doboz ára 45 kr. — 1 nagy doboz ára 75 kr. Mindenkor kaphatók:
FESSEtHOFER JÓZSEF czégnél Nagy Kanizsán.
utánzott .TOKAJI COGNAC. Ezek u»yan nagyon olcsók, de ép oly rosz szak és így még a leekisebb összegei sem érik mep. - Eme értéktelen utánzatok könnyen felismerhetők., mert .
1. nem az egyedüli és csakis Tokajban létező Első Tokaji C\'oyiiacgJ árllól származnak,\'
2. ezen ToknJ város C/.lllierével ni csenek ellátva:
Tokaji Cognac Tokaj város eziinerével
az ELSŐ TOKAJI COGNACGYÁRBOL, TOKAJBAN\' a mely 1893 — 94. évben, mint hiteles közjegyzői okirat bizoaiyilja, 725,185 Hter bort hasznait fel. A fenti eredeti TOKAJI GOGNÁC kapható: minden jobb fűszer- és csemege-kt-reskedébben, gvógyszerlárakbin, továbbá jobb éttermek és kávéttázafebau. Helyi képvi..elte ; Weigz Testvérek urrknál.
Magán birtok eladás.
Légréd (zalamegyei község) déü-vasut állomásától fél óra távolságra, 1400 magyar hold
kiterjedésű birtok, mely áll 250 hold rétből, 75 hold erdőből, 1065 hold száctóföldből és 10 hold legelőből jutányos feltételek mellett esetleg a fundus instructus átvételével hosszabh időre azonnal bérbe adatik.
Feltételek és a közelebbi adatok megtudhatók Dr. TubOly Gyula ügyvéd ur irodájában Nagy-Kanizsán.
k X X
>t X

ei
X X X X X
^^r^ /^^S
Christoph Ferenc
SZOBAPALLÓ-FÉNYLAKK
1"< •tirali», krrtl Urtile.
l-tn-tóví t«i(. b«rv ¦ *iobik a mixtli. alatt uaak. nínl s kelt. mt-IIen «m; « « luú, n. mrlr BI „t»jí..!cntlMk ?. -il ..líjlakkont MjiiU, i-uellctt » b..,n»;,., „i„n !.!!v.^rsj, h^-Ztiki ¦>,.» vt^ife^u *"*»\'"¦ * P»llu »«l»«» urirv^r»! f^itarüibíií,. 3,„.ikni, hory
¦¦lrwu,„e l*»T«. ti^K k»:| kttli.„h..ít«Dl. -
aztnoiett szobapalló - fénynaiit,
«.irt;a«lj»riial .\'. ntahn^unlb irnar. mol. »tir r.*í «í onj
fulti
ntbbl i
tiszta fónymáa (
HÍ pnKókra V- pírkor.-, raolv r~t
Akflzvrttm mrcrriidrlrv-k mindi rakl»r«k vaiti»k. idr külJrndut. Vípuibuzi-h ™*™ .,n«Ton " t^noootro kUMito^k. A l«..irti
EttlîEriii ti***? * * "7^\' íw"- ¦nl«l «
X i triexo Si»rttn4nit ukr-lr utánozzak, í """ahb, ¦ ETakraji a ríttuk ojog orta M
tlen>
>-i ad. Kwtd
.:r:^. stlOl
több -mint lu nI<.ü«E-
C\'hrisioph Ferenc,
t Tüiti tauwiláriia Wiutliji is oreaii cimi, Prága, K. Berlin.
SSárüch
Nagy-Kanizsa: NEU ét KLEIN
hegszebb magyar divatlap
Divat i
Til-—-iit
Jíntatványszámokkal m\\«íi\\ n ..Pesti Birlares „Paris; Divat" kiadóhivatala váei-körnt 78.
Nynma\'oU Ifj. Wajditi József könyvnyoaidájábao Nagy-Kanizsia.