Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.78 MB
2010-01-25 13:36:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
956
3763
Zalai Közlöny 1897. 014-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

YMtf-K.MIZSA. 1897. április 3-án.
El&firktéKi úr: Erpsi errtJZ . . . fc fn — Itr. Fel érre >-T . . 2 írt 50 kr. K*T?*3*Trt . i fn 26 kr
V.gjei szint 10 fcr. H I íí I> E T K S K K 6, ¦ «iade* tevábbi torért S kr.\'
S VI ÚTTKBBJCK jtfijt sorosként !U itrért vetetnek! Ifi. Kincstári it.dték miodeu egyei] hirdetésén 3«J kr. hxeieodő.
B ¦
XXXVI. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
Alap szellemi részét illető miniden közlemény* felelős szerkeszti hevére, sx anysgi reszt illető kft*, lemenjek pedig s kiadó nevére címzetten Xairy-Ejmíz&ár* bérmentve intéxendfilc.
Bérmestetien letelek nem fofad-tatosk efc^
Kéziratok tíbbzs nem küldetnek
A nagykanizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a „Kotori takarépénztár r&vény-társasig"i * galambok iön kén tes tRroltó-egyUt"l a „nagy-kanizsai kisdedoevelo egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* n kanizsai izr. jótékony nőegylet4, .szegények tanintézete*, a „katonai hadastyáp egylet* a 9soproni, kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai klÜTálasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Lehetett-e máskép?
Nagy-Kuózs*, 1«*T aprít *. J
A Hock-Ügybeu döntött a mult heti közgyűlés. Döntését, — bár ez \\ az egyedül helyes döntéi e keser- ; res ügyben, mely annyi szenvedélyt felkorbácsolt, mely egyedül fo?ztja meg a kaili. hívókét megfelelő kántoruktól, — ezt a döntést mi a leghelyesebbnek tartjuk, sót olyannak, hogy máskép szinte lehetetlen is volt ; dönteni.
Kiég állításunk bizonyítására, ha teljes objektivitással elmondjuk ez agy hi&ztorikamát.
A z áldott eml ékü jó Hergen • róther Mihály halálával megüresedett róm. kath. kántori állásra az időben a zeneértés egy igen szép talentn mát választotta meg Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete, kit egyidejűleg a polgári fiúiskolánál a zene és ének tanításával is megbízott. Hock János ur aláírta a város képviselőtestülete által eléje tett szerződést; melyben „állásának különbeni megs2üuese mellett" kötelezte magát 1.) az egyházi funkciók vég-zé ére; 2} daloskör alakítására, oktatására és tflntartásáraj 3) a ráros által megszavazott 300 frY ellenében segédtartásra stb. stb. Kötelességeit egy darabig elismerésre méltó hűséggel, pontossággal éj szorgalommal végezte; a szerződés pontjait respektálta; csak a szegény franciskánus barátokat nem becsülte meg, jóllehet, mint hivatali fóuökei a plébániát adminisztráló lelkészek joggal elvárhattak volna A plebánoshelyétterekkel szemben a megvetéssel határos sértő éi megalázó módon viselkedett, az egyik káplánt állítólag tettleg bántalmazta; a másikra — kire neheztelt — midőn az oltárnál misézett, az orgonáról nyelvét öltötte;
a harmadikat, negyediket, a kikkel csak hadilábon álit mindazokat az utcán szétterpesztett lábakkal megvetést kifejező tekintettel végig méregetvén , inznl tátta stb. stb. H i ába emeltek panaszt, ez abnormís helyzeten senki sem segített. Később a világi elemmel is meggyűlt a baja. Párbaja is volt. A polgár iskolánál tanártársaival összeveszett, miért aztán a miniszter Összeférhetlensége miatt a polgári iskolánál viselt állásától fölmentette. — Majd a város elöijárósága iránt is tiszteletlenséget tanúsított, szerződésében kör-vonalozott kötelezettségeivel nem törődött, segédkántort az év legnagyobb szakán nem tartott, alakított dalos köre széthullott, s ujat nem szervezett stb. ... Végre tűrhetetlenné vált a helyzet s a „városi tanács"\' ezelőtt négy esztendővel a tiszti ügyész véleményezésére a városi szabályrendeletek értelmében Öt három havi fölmondással elbocsátotta. Á városi tanács határozatát a megye megerősítette, de a belügyminiszter a hozzá föíterjesztett aktákat visszaküldte, ítéletet sem pro sem contra nem hozva, csak megjelelve igen helyesen az eljárásnál követendet:, de akkor ehmitasziott formai-¦\'¦ssaíHSyt, hogy a ki a város képviselőtestületével szerződését megkötötte, mielőtt a városi szabályrendeletek életbe léptek volna, viszahatő erővel ezek nem birván, az csak a képviselőtesület határozatából bocsátható el. Ez a kántorügy hisztorikuma a legszárazabb módon előadva.
E tények ismerete mellett kérdezhetjük már most. dönthetett-e máskép a mult közgyűlés, mint döotött?
Minden kétségen felül áll, hogy minden vallásfelekezet az ö templomát, mint Istennek ale^föhégesebbnek, lakóhelyét, szentélyét, áhítatos kegye-
lettel és szent tisztelettel tekinti és övezi. Az istenség kultuszát kik és hogyan —végeik- -templomokban ? oly kérdés, mei;* minden vitakozást kizárva egyenesen kimondja: hogy méltó-és azlstenség eszméjéhez méltóképen! Ennek a kérdésnek kell per eminentiám az irányadónak tenni.
Ezt ép agy figyelembe kell venni ily fajta kérdés eldöntésénél, mint tekintettel kell lenni a „városi tanács" tekintélyére is, nehogy esetleg személyes politikát űzve rossz és el ítélendő precedens-jójjön létre.
Végre a következetesség szempontja sem utolsó; s méltán lettünk volna kíváncsiak reá, ha nem így döntenek, vájjon mikor volt a városi tanácsnak igaza : akkor-e, mikor évekkel ezelőtt fölfüggesztette Hockot, vagy most?
Hisz a mostani tisztikarnak egy jó része hozzájárult valamikor az élőbben: tanács elmozdító határozatához is.
Egy volt a mi kívánságunk s ez az, hogy oldassék meg a róm. kath. kántorügy radikálisan, de jól. Félre a személyes gyűlölettel, de félre a személyes vonzalommal is*!
Lehetett volna-e hát másképp dSnteni? - 1
BÚZAKALÁSZ.
A ,nagykanizsai Izr. jótékony nőegylet" közgyűlése.
— Saját tudósítónktól. —
A nagykanizsai izr. jótékony nőegylet március hó 28 án, vasárnap délután tar totta nagy érdeklődés mellett évi rended közgyűlését a hitközség tanácstermében.
A rövid tárgysorozat nem hintett a szép tavaszi démtáa levegőjébe valami, azáítinkozó, pattogó puskaport.
A gyüíést poalban három órakor Vidor Simui é örökös elnök nyitotta meg a következő szabatos kis beszéddel:
Tiszteit közgyűlés í
Benső Őrömmel Üdvözlöm önöket tisztelt jelenlevők, örömmel azért, mert szíveseti látom azon érdeklődést, mely az egyesületi élet ezeo- fontos mozzanata iránt nyilvánul.
A közgyűlés azonban csak az egyesületi élet tiszta képét tükrözteti vissza, hűen a maga egyszerű nemességében, beszámol a történetekről, de a jövőre | nézve kiható erővel nem bír. j A jövő erejét a tagok tömörülése, [ba-! manas intézményünk kellő felkarolása } adja meg én jól esett látnom, azt, hogy ! mindinkább többen leszünk, többen azok, kik igaz odaadással, lelkesedéssel és*Őn-zetlenü! szolgálják a jótékonyáig szent ügyét. Fogadják ezen kedves muuka-társai m e helyen hálás köszönetemet, kérem legyenek továbbra is velem és a jó Isten legyen mindnyájunkkal. A közgyűlést e^zel megnyitottak jelentem ki. .
A jegyzőkönyv hitelesítésére Armuth Náthánaé éa Lövy Arnoldné kérettek fel.
A megnyhó beszédet, a hallgatóság lelkes éljenzéssel kisérte, melynek le-cjih> puhával Risenfeld Lajos titkár általános figyelem mellett olvasta lendülete?, szép és -találó hasonlatokban gazdag évi jelentését, különösen két nagy fontossága eseményre utalt ebben.
.Ha bepillantunk mult évi jegyzőkönyveinkbe, nemcsak a zajtalan csendes munkálkodás nyomait találjak abbau, hanem. két oly esemény feljegyzését, melyek majdan az idő végtelenjén át egyre vissza intések a rég letűnt múltból.
Az egyik eseményt ragyogó fény és pompa, igaz lelkesedés és örömmámor, a másikat gyász és részvét kísérte.
A mait évben ünnepelte hazánk ezeréves fenátláaát. — Azon nemes érzettől áthatva, hogy midőn az egész ország a lelkesedés örömmámorában úszik, a szegényeknek is legyen legalább egy öröm napja — a városi tanács felkérésére, — a ker. jótékony nőegylettel karöltve, gyűjtést rendeztünk, melynek eredményéből készpénzbeli adományt juttattunk a város szegényeinek, azonkívül lakomát adtunk részükre.
A millennium emlékére létesített országos zsidó közalaphoz hitközségünk 5000 koronát ajánlt fel, ezen alapitvány-| hoz egyletünk, a hitközség iránti figye-I íemből 1000 koronával járt hozzá.
Az ünnepelni készülő magyar hasa határain belül döntötte- ki a kérlelhetetlen halál az élők sorából azt a férfiút, kinek szivjósága nem ismert határt, ?em ismert különbséget ember és ember között. Hirscb Mór báró váratlan halála gyászba borította azon világot, melynek uralkodó szelleme az emberszeretet.
Gyász és fájó érzés vonult a mi lelkünkbe is. hisz Hirscb báróban egyik igaz jótevőjét, elsőrendű alapító tagját vesztette el egyletünk. Dicső emlékét egyesületüok jegyzőkönyvében megörökítette, a gyászoló özvegyhez részvét táviratot küldött."
Elmondja további, hogy a megboldogult emlékére 1896. májas hú U-éa magasztos gyászünaepélyt rendezett az egyesület és elhatározta, hogy minden évben a nagy ember barát halálának évfordulóján egy meglehetős Összeget fog a szegények között kiosetaní.
Hossza beszédének utolsó pontja ez :
,Meg kell még emlékeznem a mult év végével meghonosított zsurokról. Ezen heti összejővetek az elnök és egyesek áldozatkészsége folytán mintegy 200 frtot jövedelmeztek az .egyletnek, de ezen anyagi jövedelem csak csekély ellenértéknek mondható az elért erkölcsi sikerrel szemben.
íme szerepa jutott a jótékonyság szellemének, a társas élet fejlesztése, a kedély világ szebbé tétele körül.
Sok szépet hallottunk ezen ozsonákon prózában és versben, a lágy dalt édesen kisérte a zene legtarkább futama éa mindez együttesen és egyenkint, hangulatot keltve sereglett át az ember lelkén, — élveztük a harmonikus együttlét kellem ességeít.
Lengje át ezen szellem a jövőben is egyletünket, legyen harmónia a létekben, harmónia az egyesületben. Ezen harmonikus élet fogja csak igazán nagygyá és erőssé tenni a humanizmus általunk védett erődjét a nagykanizsai izr. jótékony nőegyletét t
Szűnni nem akaró lelkes taps és éljenzés követte a titkár jelentését.
A tagok s2áma ez idő szerint következőképpen áll: 1 tiszteletbeli, 60 alapító, 301 rendeí, utódok összesen befizettek a mult évben 832 frt 72 kr. Elhalálozással 3 tagját vesztette el az egyesület eltávozás és egyéb körülmények folytán 16 ot. Belépett 19, agy hogy a
t u a.
Abbáziái szezonlevét.
— A „Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Abbaxis, március végén.
Tisztelt szerkesztő nr!
bátorkodom három bónapptl a hivatalos nyár kezdete előtt egy „ fürdő -levéllel" szolgálni. Azért ne gondoljon semmi pikánsát. Nem fog semmiféle fürdődresazröl vagy O^teudiádtó: hallani, mert & miben itt fürdik ilyenkor az ember, \'— az a fölséges levegő s a jő élet.
Egy darabka abból a „Tündérország*-bói, melyet Petőfi imigyen énekeit meg :
„ . . . Csak oire sincs a télnek,
„Ou örökös Uv\'asx pompájában élnek.c
Délszak és éjszak minden ?Ö!dje a virága ugy pompázik, mént a piktorok szokták a tündérmesékbe festeni. íme: egy nagy-nagy zafirtó, ez a Qoatueró, — é etifjitó levegő, gyönyörű verőfényes napok — a azok a csúnya halandó-emberek olyan, szép egyetértésben élvezge-:ik itt napjaikat mint akár ¦ Irinyó éa Pirinyó manócskák a Tündérörszágban.
Csakhogy az itteni Irinyó k \'rendesen dus Mammonnaí és egyéb bajokkal van nak sejtva s a sokágú koronás Ptnnyók őseiket egész — akár Kié bárkájáig le tudják vezetni. — Ilyenek azokcak" a bájos villáknak lakói. Sőt még a kik oem birták felvinni egy villáig, hanem
.csak" a méregdrága fogadókban vagy demokratikusabb „Penaíon\'-okbsn lakoznak, szőval az .alsóbbrendű társaság* is elkelne holmi kisvárosi arisztokráciának.
Ha manapság a mesebeli boldogító nemtő leszáfloa nozzám s a szokásos bárom szerencse kérelmet engedélyezné, u*y ezek egyikéül azt óhajtanám, — adjon Abbáziában egy* villát. Olyat, a melyik kecses, könnyed formáival óriási habostortának látszik, — a milyet díszes alkalmakra készítenek - cukrászok ; s a kéjlak körül balzsammal teli kertet, ahol sokkal több babér virul, mint a mennyit megérdemlek .....
(Szerkesztő ur! Olvasom a lapjában, hogy Önök, a nagykanizsai .hatodik nagyhatalom" asztaltársaságot alakítottak. Liíeráltassák maguknak innen a babért karosszékeik kitömésére s akkor kevesebb fáradsággal fognak rajtok nyngod hatni.)
Ezen klasszikus cserjéket mindinkább meggátolják vadóc terjedésükben az évről-évre gyarapodó villák s pensiők. Annyira kihatoltak már az építkezők Abba?is, tnlajdonképeni területérőt, hogy szinte észre »ám lehet renni a határ-mesgyét északon Volofca, délen lka felé. Most már elég is volna a terjedésből; a kies gyógyhely mondbatni elérte zenithjét s ha még tovább gyarapodik, el is ves/ti különleges vonzóerejét. Mert az a társaság, a mely jói érzi magát ott, s hol minden „gat and theaer*, csakhamar elszokik onnap, ha már „mindenki* odajár. S ki beszél majd ak or Abbá-
ziáról ? Egy fürdőhely addig sikk és elegána, amíg többen szeretnének oda járni, mint ahányan tényleg .birják."
Egyelőre azonban az it\'eoi emberiség nem á majomtól, hanem ősöktől származtatja magát, — legalább december elejétől március végéig. Midőn máa tucathalandó tűzifára adja az összekuporgatott garast, itt drága pénzen szerzik meg a melengető napsugarat.
fe milyen szépen lehet itt dolgozni az idő elöiéaén! Reggel feifríssülési séta a tengerparton s étvágyszerzés a reggeli bez, melyet pongyolának keresztelt drágalátos mezekben költenek el a hölgyek ¦ többnyire bicikli-dresszben az urak, — mert ez feltételwteti róluk, hogy kora reggel indultak neki a kerékpározásnak. — Pedig akárhány van köztük, a ki csak a szerencse kerekének igazgetásáhez ért. A délelőtt különböző sportok üzésével telik. Vasnak azép számmal, a kik a semmittevésből csi-Tjáloak sportot, mások korát tartanak: kurizálnak. A fiatalabbja lapdát ver a lawu-tennis Wek aszfaltjáo. — Némelyek a kosztüm, mások a .flanc* s csak csekély töredék a játék kedveért. Hogy pirulnak ki az arisztokrata tejarcok 1 Milyen ügyesen irányítja a lapdát az a kicsi kacsó, melyhez milliók fűződnek 1 S hogy kóüntatja magát fejbe egy némely Monokles, a ki egy azemö\'dök rácsáéból, máskor párbajokat idéz elő.
Délben nagy toalett verseny a zene-, sétányon a villa Angiolina virágágyai kőről. — Zsoogitó illat terjed szét a tarka jácintokból, vio\'ákból s versenyre
kél a hölgyek divatos parfümjeivel. Né mely uri hölgy ugy véli méltóan reprezentálni millióit, ha felcsap vándorló divatraktároak. Más a legegyszerűbb fehér flanelt parti Öltözékbe azáltal önt formát és bájt, ha mint a francia nő \'mondja .elle se met dédans* — önmagát teszi a ruhába. Ebben a tekintetben itt a fürdő védasszonya Stefánia özvegy trónörökösné jár elöl. — Egyáltalán ő adja meg a „hanté saison" jellegét; az Ő ott tartózkodása alatt a társaság s a kosztümök színe „créme" volt az idén. A „Radfabrer Blamencorso\'-nál is cré-meszinü dressz kapta az elismerést.
— De ne térjünk le napirendünkről t
A déli korzó alán „visszavonulnak* a fürdővendégek s a délután derekáig kinyugodjak a délelőtti henyélés fáradalmait. Ozsonatájban hol fogaljaikon, hol kerékpáron ellepik a partmenti utakat, vagy kisebb vizi jármüveken rendeznek kirándulásokat.
Estefelé megindul a csónakázás.
Ó mily fölséges ez I
Kipárnázott kényelmes ladikok ringanak a gyengéden hullámzó öbölben, mely festőileg tükrözi vissaa az ég rózsaszínű aikonyát. — A htibfodrokat egyfelől a búcsúzó sugarak csókolják pirosra, másfelől a kék hegyek árnyéka s a mélyzöld partok festik sötétre, míg e távolban ultramarinná válik a tenger síkja. Az egész Quaroero mintha színjátszó selyemből voina ..... Hátul a horvát partokon, havas hegyormokon gyui ki az esii fény. — A Farasína szoroson átfnj-dogál a nyílt Adria élesztő tengeri ezel-
lője s elvegyülve a délszaki növényzet lehelletévél, szelid mámorba riogatja az elragadtatott csónakázót ....
S midőn telve hangulatul, feledni kezdjük, hogy az élet ezen mosolya csak mulandó, egy távolabb sikló ladikban az evező hölgy csengő hangon rákezdi a „Santa Luciát . . . ."
Csakhamar más oldalról egy kecsesen libegő vitorlás yacht felöl rezgő kürt-hangok felelnek Schubert „Am Meer"-jével.
Gyönyörű hangulat
De hogy is mondja a német poéta „Az élet zavartalan öröme nem jutott halandónak osztályrészéül.*
Amint igy elvagyunk merülve a köl-tőiségbe, az énekes hölgyet bordó csónakon felmordul egy anyóai hang. A víz síkján át, hol semmi sem állja útját, egészen jól kivehetjük: „Geh! sing1 nicht solcbe fade Sachen I"
Átkozott prózaiság 1
S később azt is megtudlak, hogy a merengő kürtös nem valami eszményié?.
zenerajongó ÍŐar,---hanem egy
bécsi borkereskedő.
így folyik itt derüre-borara a fashio-oabie élet. A tavasz melegebb napjaival „megvedlik*- a társaság s idekerülnek azok, akik már megbírják a leszállított fogadóáraVat fizetni
Nyárára már elkészült az aj fürdőház s várja az akkorára már harmadik fiziog-nomiát váltott tulajdonképeni fürdő-zőket.
El kellene még sorolnom végezetül
Lapunk mai számához fóiiv melléklet van csatolva.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. APBIUS 3-ín
rendes tagok számában semmi változás sem állott be.
A saámTizsgáló bizottság jelentése alapján a Tálasstmánroak és a pénztárnoknak a felmentvény megadatott.
Végfii egv kissé lázas érdeklődés mellett megejtetett a tárgysoroo levS kilépő 10 választmányi tag újbóli választása a következő eredményűvel: Leszavaztak összesen 99-ej, melyiközül az egyik szavazó lapot érvénytelennek nyilvánított a sz*-vazat szedő bizottság. Bettlheim Samuoé (80), Dobrin Benőné (44), Fischl Pálné (87), gelsei GutmaDn Vilmosné (86), Kartschmaroff Leone (82). Klein Iilésné (86). Löwinger Lajosáé (83), Ollop Simané (76), Plan Lajoané (84), Kaster Miksáné (96) szavazattal választatott meg újból 3 évre. Számvizsgáló bízott-\' sági tagok lettek: Rothschild Samuné, Grünhut Henrik. Székely Tivadar.
Indítványok nem tétettek, az elnök a gyüiést bezárta.
Mwaí iasaaytyr,
Nagy-Kaniisa, 1897 áprilii 2.
A mai törpe, korszakot alig lehetne spártaibb rövidséggel elnevezni, mint ezen találós angol szavakkal, ami magyarul: erkölcstelen erkölcsöket jelent. A társadalmi tüdősök meg-oldh&iatlan probléma gyanánt állítják oda a századvégi társadalmat. Ha visszatekintünk a jelen század elejére, amely a tiszta idealizmusnak vala a képviselője, és körutat teszünk egész a 60 -as évekig, amely átmenetet képezett az ideal-realizmus korszakában, míglen ad hoc a mai napjainknál letelepedünk, amely egy »éteégbeejtő társadalmi iránynak a kifejezője, vagyis a realizmusnak, akkor egyúttal tiszta képet nyújt a legújabb korszaknak jelene.
A mai társadalmi helyzetnek meg van a az a sajátsága, hogy cselekedeteiben nem szeret önállóan gondolkodni. Bevárja. a Jelűiről fóvö történendóket és csak azután dönt álláspontjának elhatározásában. így van ez minden téren, igy van ez a divatban, igy cselekedeteinkben, igy elhatározásunkban.
Ha felülről egészségesebb áramlattal találkozott volna társadalmunk, akkor bizonyára alulról is megtisztult felfogás.jutott volna kifejezésre.
>Szeretjük magunkról elmondatni, htogy a magyar nemzet oly fogékony a politika iránt, mint senki más. És épp aíért, mert társadalmunk legutolsó faktora is élénk figyelemmel kiséri a felülről történendóket, azért kellene a felső rétegeknek minden erejükkel oda hatni, hogy a fogékony társadalomban helyet ne foglalhasson oly irányzat, mint a milyen erkölcstelen irányok ott fennt elég gyakran ismétlődnek.
És a bölcs, ki a társidalmat vizsgálja, ha boncoló kését reá teszi a társadalom sebére, elsó pillantásra
az itt lévő bigh iife névsorát, a mint iílik egj fürdölevélbe.
Ezt ne kívánja tö!em szerkesztő ur! Nem (eszem a kanizsai .társaság\' ked véért, mert hu némelyek olvassák, irigység és szégyenérzet venne rajtuk erőt, hogy ők nincsenek köztük. — Minek a férjek nyugalmát zavarni.
Üdvözlet a Quarneróiól — a .kanális" partjára, melylyel maradtam híve
XILEF.
A szegény ördög
— A .Zalai Köslönj* eredeti tárcái*. — Pályaválasztás előtt voltam. Olyan szegény voltam, mint a tücsök télen, csak csapongó fantáziában bővelkedtem. Szabad fejlődésem elé az előítéletek egész fellegvára gördült Fejlődésképea csirája voltam egy jövendőbeli életnek. Vártam, bojty a szél miiyen talajra fog vinni. Meg volt bennem a tulajdonáig, melynek alapján jogokat és kötelességeket gyakorolhattam volaa. Csak valami hivatalra lett volna szükségem. Da még nem ismertem a külvilág dolgainak nexusát Nem tudtam még, hogy a sors váitozhatatlan, nem ismertem az eszközöket, melyekkel földi pályámat befuthattam volna.
Szomorú gondolatokat hány forgatva tejemben, a Vigadó kávéház felé tartottam, leverve, tele aggodalommal jövőm iránt.
észre kell hogy vegye, hogy a hazánkban oly felette erős számban lévő szocial-demokraták gomba módra való tenyésztésüknek egyedüli oka: a felső helyen való reális érdekképviselet
Ott látjuk, hogy ma a hazafiúi érzületet az. érdekközösség elve szorítja . egyre jobban ki. Ott látjuk, hogy ipinden nagyobb iparvállalatnak, ha létezni akar, van egy címzetes elnöke és a vállalat prosperálását egyedül a hangzatos neveknek köszöni. Ott látjuk, ha az állam a kiállítás jegyeit bérbe akarja adni, mindjárt ott terem ennek sikeres elnyerése végett egy ily politikai" kufár, akinek befolyása perfektuálja a geseftet.
A március idusa egy pár órára megtisztítja az erkölcsöket. Vissza-[ idézteti velünk a múltnak napjait, [ akik életükkel küzdöttek a magyar i alkotmányért, a magyar szabad-\\ ságért.
Dicső nagyjaink száműzettek, — j mert küzdeni merészeltek a zsar-. nokság ellen. — És Íme, midőn év-i Százados küzdelmek után a nemzet j célját eléri, reá bukkanunk a fekete i demagógiára, a mely rideg üzleti-j alapokon nyugvó számításaival az \\ alkotmány ellen tőr.
A helyett, hogy a magyar országgyűlés háza a magyar ügynek háza volna, íme azt kell tapasztalnunk nap-nap után, hogy ez a ház az alkuszok, a kufárok, az egyéni érdeknek házává alacsonyult le.
Ne merészelje senki ezt tagadásba venni, mert aki ezen tényt csak homályosan, egyoldalúan pertraktálja, az könnyen ellenmondásba keveredhetik.
Hogy mily fogékony a társadalom a felülrőljfüyő cselekedetek iránt, mi sem bizonyíthatná ezt fényesebben annál, mint a bpesti erzsébetvárosi közigazgatási kerület cselekedete, mely ugyan azt a férfiút (kell e még ennek nevét említenem) ki per-centes hazafiaságával kizárta önmagát a parlamentből, újból megválasztá képviselőjének. Ez már nem is fogékonyság, hanem a társadatom dogmatikus felfogása, izlése az érdekláncolat fenntartására.
Az ily példákból már elég volt. Társadalmunk már unni kezdi e felülről jövő erkölcstelen erkölcsiséget. A magyar nemzet minden egyes rétege teljes joggar számon kérheti, hogy Ügyeit ne fiskális érdekek, hanem igaz, tiszta, önzetlen hazafiság kezelje.
Avagy tán kihaltak volna a társadalom mély rétegében ama férfiak, kikpuritán,becsületességükkel nyerészkedési viszketegséget nem ismerő
Még nem ebédeltem I Egy szöglet asztalánál ott ült egy. csibukból sürü fűst föl legeket fújva Kázmér László, a „Kritikai lapok" (szerkesztőié, — az összes színházak szabadjegyeinek kedvezményese, a német könyvek plagiosip-puaa, a híres zoilus, kevés hija volt,
— hogy az ö kritikája következtében Kaziliczky a Garasos albpáo szerzője, a feledékenység tengerébe alá nem merült
Kázmér László < szerény föltétel mellett szerződtetett
Pápaszemet alól kikandikálva, azt kérdé tőlem.
— Erti-e azt, hogy kell egy könyvet a szerzővel együtt darabokra vagdalni?
— Értem. —
áz egész könyvet nem kell elolvasni, ha ir róla, elég, ha olvassa áz előszót
— Értem. —
— Havonkiot adok 20 forintot — Minden héten egyszer elmehet színházba.
— 0e azután agy kritizálni, a hogy én kívánom.
Tévelygő képzelődésemben "most már azt hittem, hogy igazán a nemzeti ; aziiiház dramaturgja lettem. — Pedig bírálataim botrányt, — vihart idéztek elő. Ellenem .fordult- a közvélemény,. I mert a hazai költök színdarabjait le-durungoitaro, ellenben mindent, a mi idegen, égig magasztaltam, különösen az olyan századvégi leányok féléket. —
akaraterejükkel a leghívatottabbak volnának az ország ügyeinek vezetésére?
Alig hinnők !
Ideje volna a magyar alkotmányos élet ötvenedik évében, ha felülről megtisztult felfogás vetné sugí ¦ rait a társadalmi élet minden egyes tényezőjére szét. Aki gseftelni akar, az se a magyar parlamentet válassza ki ennek piacául, hanem a hatósági engedélyijei ellátott börzét.
Ott a helye gseftnek, nem pedig a parlamentben 1
Savas Jákó.
Az évszakok hatása a kedély állapotra.
— Elmer* itatás. —
ptkm, a hold is változandó, néíu tellilc [néha fogy."
Egy szép verőfényes tavaszi reggelen, midőn még váltakozott a tavasz a téllel, mely tán ép akkor hintette bucsucsók-ját, midőn a harmat a rügyező bokrokat meglepte, — felvillant a napsugara, egészen más volt a többinél, nem oly hideg, nem oly hatástalan.. ... A levegőbea vidáman keringőztek a madárkák, csiripelve ide, oda lebegtek, — te ártatlan kis madárka, te is érzesz valamit ? mi deríti Irts szivedet jó kedvre ?
A völgy Ölén üvegszem felület alatt, csobogva hömpölyög egy kis patakocska, jól esik a kemény téli fagy után végre folytatni útját, mely elől az akadályokat a nap heve sietve oszlatja el, a rét alján furulyaazó hallatszik. — Mily fülbemászón szól az, bele önti a legényke szivének minden érzését, mintha sírna Örömében, oly édes bús haogot ád . .. . A hegyalján szántogatok derült kedve, vig danája, veri föl a csendet, at emberek muokára sietnek, minden arca az elégedettség bélyege van festve. Valami kimondhatlan édes érzés járja át egész valómat, Örömtől dagad a kebel, dal kél az ajkon szívből fakadva, ismét a régi, a boldogkor viselője lettem, a természet e jelentős pillanatában jobban pezseg a vér, a szív verése is meghallható. Danolnom kell, hisz könnyebb elviselni azt a kedves érzést, ha elzengi azt az ajk:
,Ob tuól1, zengj kis madár.
Érzem a sziv Tidal, Melyben oly rég a bá
Viharja dúl. Ismerlek újra hát
Oh I oly rég várt öröm, Éi ezt mind te aeked
Dal köszönöm* . . .
Létezik e olyan lény, kire nem hat sem virág, Bem rügyfakadás V Egy uyári holdvilágos estén, midőn a levél k egymáshoz simulása csinál caak némi zize-gést, a virágok illatától kábulva — édes andalgásba mélyed az ember. — Minden oly andalító. — minden oly csábos; különös varázahatalom létezik a természetbea, mely Önkéntelen lebilincsel, s oly édes zsíbongással tölt el. A levegőben bűbáj terjeng, a mindemég egy nagy áradat, mely magával sodor egy szép ábráodvilágba, hol oly édes lenni, — hol oly marasztóan fülébe zengi: de még.... ne még . . . maradj miadig ... mindig....
Tornyosuló felhők szállingóznak, az
Kénytelen voltam főnökömet otthagyni.
A L^ótvárosban bolyongva eszembe jutott, hogy van itt egy Mecénásom, aki többszörös háziúr. Ebhez folyamodom tanácsért, támogatásért
Bekopogtattam és előadtam kérelmemet.
Hallja, monda, az éo protektorom, nézzen tisztességes hivatal utáo. A kháíó hivatal a nagy embert csak emeli nagyságában. Szép terve; Önnek uem fognak sikerülni, nem lehet .mindent kivinni, a mit az ember tervez és az ut, mely a sikerhez vezet, nagyon tekervényes.
Ép szükségem van egy portásra, fize íése 400 korona. Fejem szédülni kezdett A nagy sárra gondoltam, mely az utcákon folyik, eszembe jutott, hogy a szobáért ii tartozom, gondoltam elveszett jó hírnevemre, mely oly fekete volt mint a kályha kürtője. Erszényem kongóit az ürességtől, mint* a nagykanizsai színház.
Beleegyezem, nagyságos Holitser ur, mondám.
— No itt vau magának a foglaló elsején beléphet.
Azóta cerberusa vagyok a lipótvárosi palotának.
Bizony jobb volna, ha olvasókanonok lehetnék cum jure euccessiotm.
V. H.
eső Öreg cseppekben hull alá, a fa levél mint az érett gyümölcs, elválik ágától, s együtt hull vele Fülemile búsan énekelget, elstratj" ,? virágok haldoklásán, elhervadtak, lí t. jselé az eiazállő nyár tikkasztó forró heve . .. Oly nyomott a hangulat, faj az elhalás jeleit látni, tehát mindenre rá büti az idő vasfoga a változás színét. Miért is oly változandó a természet, egy őrök játék, örökös változatokkal, tehát nincs állandóság ?... szomorúan tapasztaljuk nemcsak a természetben, de az életben is. .. s mégis mégis mindenki hűségről beszél... vizet prédikál a... no de a többit hallgassuk el .. .
Midőn az ablak táblákon a legremekebb rajzok képződnek, az emberek összehúzódva járkálnak, a vihar korbácsolja az árván hagyott gályákat, megtépve őket, még a lombok is siratják a természet kegyetlenkedéseit...-, ép ugy, mint a kit már egyszer lesújtott a bánat, minden mozzanat érzékenyebben hat rá, hólepel vonja be a láthatárt, meíy szemiödőkéat borul a tájra, — oem hoz örömöt, könyet csal a azembe, mely még az elhullottak nyomát ugy is viseli.... „Bús szivem nem « bir felejteni."
*
Hozd meg áldott természet azt az édes érzést mely oly jói eső — ofy boldogító, — legyen örök tavasz a szívben, hogy ne érezzük a mulandóság okozta fájdalmat — ne menj el oh! maradj — maradj .. . had legyen dalom örök, — mely folyton boldogítson, — a viruló kikelei soha el ne múljon, — még akkor se, midőn hajamat meglepi a dér s lelkem vágyva gondol az édes múltra én egy — fájó dalra I
TRITOMA UVARIA.
Tavaszodik s csopán a fecskék szárny csattogása hiányzik még a magasból a hogy felfelé tekintünk az ibolya-szinü égboltozatra. De a nagykanizsai színházba már szombaton este beszállt egy fecske. Nem a déli égövről jött ö hozzánk, itt élt közöttünk s gyakran egy asztalnál ültünk vele, de korántsem sejtettük, hogy ő egy titkos drámaíró. Tívolt "Jánosról van szó. ki eddig csak mint kávéház tulajdonos volt ismeretes, kitűnő pikoloi-ról, váratlanul „Kaszirnő". cimü bohózatával, a világot jelentő deszkákon jelenik meg. Nem valami sokat mondó daiabot irt, de van benne egy-két nagyon ügyesen megirt jelenés. Az alakjai csak olyan elmosódott képek, melyek csupán a távolból látszanak tökéletesnek, és a színpad teknikáját kevésbé ismeri. Naiv kezdetleges munka az egész, minőt élénk fantáziájú emberek szoknak megálmodni. — Gömbös Margit előkelő gazdag árva leánynak az a hóbortos, ötlete támad, hogy ő beáll kasszirnóüek, mert a férfiak jeliemét a maguk valóságában legjobban a pulpitus körül lehet megismerni. Ez az ötlet nem volna rossz, ha véletlenül Gömbös Margit egy, hisztérikus asszony lenne, ¦de igy abszurd. Á sok léha fráterek között egy szótlan filizopteren akad meg tekintete, aki a szemtelenkedő Kakas Miklós ósjogoneot épp akkor ragadja hátit1 nyakon, midőn az ál kasszirnŐt megakarja csókolni. Megverekednek. Bárány Rezső a filozopter egy hatalmas vágást kap a fejére. Betegsége alatt egy ismeretlen kéz elhalmozza minden jóval és a hogy felgyógyul egy levelet kap, vidékről egy titkos asszonyi kézből, ki magához kéreti Őt. Bárány megjelen. Szemben áll Gömbös Margittá!. A üt k persze kiderül és hamarosan férj és feleség lesz belőlük. A címszerepet Kubi ¦Erzsi játszotta ügyesen De legtöbbet követtek el a darab érdekében Kovesi (Jakab háziszolga) és Hetényi (Kakas ős jogone, az asztfalt igerl.j Marosi egy kis naiv leánykát játszott szépei). A szerzőt felvonások után zajosan hívta a közönség, de egyszer sem jelent me .
Vasáru ap Gécz Is;ván pályanyertes darabját a „Gimesí vadvirág"-ot mutatták be. A körűség hálásnak mutatkozott azért, hogy az i azgató ily gyorsan megszerezte az uj darabot, melynek szerzője e y uj üstököst sejtet a népszínmű irodalom sötétülő egén. De nálunk a kíál-lilás nagyon fogyatékos, nagyon gyarló volt. Az öltözékek még megfelelnek mindig, de népszinraűhöz egyáltalán nincs díszlete a ti sulatuak és ebhez a szép darabhoz elkerülhetlen a keret. Pajor Emíliának kellett volna játszani P. ezsmer Magdolnát de közbe jött akadályok miatt Iinbi Erzsi vette át tőle az utolsó nap szerepét Énekelni nem énekelt az igaz, de igazabb és szebb .vadvirág tJ keresve sem lehetett volna találni. Egy nap alatt tanulta meg az egészet és valóságban azt a benyomást keltette, mintha heteken át tanulmányozta volna annak az egyik pillanatban naiv és víg, a másik pere-
ben szenvedélyes és borongó leánynak lelkületét A szereplőket minden felvonás után zajosan kitapsolták.
Hétfőn megismételték a darabot. Kedden a Öombai-pár jutílonijá-tékául Prevost Marcel darabja a „Századvégi leányok" került színre. Ezt dízodj rosszul tették. Más darabot kellett\' rolni választaniuk, talán a „Bliczveisz Kóbit." Oh, hisz Prevost darabja telve van trá-gársággal, de Büczveísz Kóbi ment mifiden frivolitástól! Milyen nevetséges is az az erkölcs, mely ennyire rejtezik, a természetességtől és meghátrál, mielúu látta volna csak ellenfelét A Baridon leányoknak bizony templomot építenétek sokan és kevés az oly nő, ki nem irigyli Őket. Milyen alakok jönnek is csak elő a „Demí viergés"-ben. Tizenhat esztendős leánykák, kik gyakorlati gondolkozáMiak. Férjre halásznak egyre, de csak lelkileg, bünö&ek. De hisz a férj vadászatot ueoj tartják erkölcstelenségnek a mamák. Igy van ez az életben is. Amire a férj leg. . inkább számit, azt megtalálja náluk, mert férfi kéz nem érintette testüket Szeretjük a nyilvánosság elolt eltagadni, hogy az emberek rosszak az életben, de mikor egyedül ülünk o thon a szobában, egy kissé megcsömörlünk töltik. Regnier Matburin ma is elmondhatná, hogy: „Vén szent a becsület, kit seukisera becsül." És még is, hogy h-tózunk azoktól a naturalistáktól, kik a valódi életet tárják elénk. Dombai (Maiíne) elfogadható alakítást mutatott be, nem kevésbé^fromhainé í Muudj bár voltak jelenései, hol ingaöo/ou játékában. Hetényi (Heetor) egy tiszte*-séges kedves ifjút játszott, ki abban az ocsmány környezetben mégis megtartja lelke tisztaságot /és inkább vonzódik a falusi libácskáboz. mint az illatos szalonok örökké férjet halászó urídámájához. A többi szereplőkről kevés jót mondhatnék, kivéve Marosi Adélt (Jaequeline) ki minden férfiút, kl csak vele szóba áll, legelőször is arra kéri: vegyen feleségül. S z e rdán t Próbabázasság1\' kerültszinre. Csütörtökön a Vígszínház egyik legjobb repertoár darabját „Niobeu-t adták, melyen a közönség kitűnően mulatott. Fantasztikus, klasszikus bohózat ez. Nem egyéb az egész, mint Dum Péter biztosító iársasági hivatalnoknak — rossz álma.. Egy tízezer font sterlinget éró Níobe szobrot biztak reá .és annyira megzavarja a pontos hivatalnok rendes életet s míg családja a színházban mulat ö a kényélmeis divánon elaludva azt álmodja, hogy a szobor életre kelt. Bizony egy kissé nevetségesen furcsa volna, ha a hajdani könyező Níobe véletlenül feltámadna és valami polgári e-a-ládba csöppene be nevelőnőnek. Sok ügyes móka és itt ott egy-egy rossz éle alkotják a darabot. Az igaz, hogy ebből nem igen tanulhatnánk meg a klasszikus görögvilágot ismerni. Rubí Erzsi játszotta a címszerepet és hatással adta az örökké nagy pathoszszaí szavaló, érzelgős pityergő Niobet Ligeti (Hetty) egy egész virág kereskedéssel jelent meg a színpadon ; azonkívül melegen ajáuljuk, hogy szabad idejéből használjon fel egy kereset—a tanulásra is. Hetényi (Kornélt j volt az egyetlen, ki a eimfsereplőn kívül ! valami elfogadhatót nyújtott Az előadás } egyébként oly lassan döcögött mint valami rossz omnibusz. \'-Vasárnap a „Budapesti Napló"-ban néhány fővárosi színésztől érdekes kis ! közleményeket olvastunk, minő szerepe | jut a színpadon a súgónak. Biz Isíeu \' sokan elolvashatnák ezt a társulat tagjai \' közül.
Pénteken Deési A. jutalomjátékául A márvány hölgyeket" adták.
. . Igó . . . dor.
A felső templom. A nagykanizsai kar. lótékwy
Ntegyeftfltot ez tdon kéri meg m. t. tagjait, hogy közülük azok, Hk a J^sd templom érdekében gyOjtí-ÍVflket, hajlandók elfogadni, özv. Zadubántzky Lajomé elnöknél jelentkezzenek.
*
Adoniáuyok. Miltényi Sándor az újjáépüli költiégeire 30« jorinlot adományozott,
MlkM* Géza tOO frt adott, mikori kimutatás 19 frt 66 kr. Összesen 419 frt 56 kr. Eperjessy Gábor pénztáros.
*
iiuU számunkban említettük, hogy Fnedmann Károly mily nagylelkű ajánlatot tett. Erre vonatkozó levele igy szól:
Folytatás a ¦SjjjSjS!
Melléklet a ,Zal«i jÓMjjgr »97 tprilif ho 3-ik.i 14-ik trigáhg.
XXXVI ÉVFOLYAM.
1897. ÁPRILIS 3-á=.
Tekinted
Eperjese; Gábor nraak
helybeo.
Vao szerencsém tisztelettel b. tudomására hozni, hogy az ujonao építendő \'első róm. kath. templom berendezéséhez, ha az s metrralosnlis stádiumába fog lépni sí egyik oltárnak famnnkáit — diszfaragást beleértve, — díjtalanul hozzájámlásomat (elajiolom, a, mit a tek. bizottság tudomására hozni szíveskedjél. ,
Hint
— Orvosaink éi a kamarák. Ép
egy éve annak, hogy városunkban az orvosok egészséges mozgalmat indítottak meg a betegek érdekében, mert csak a betegeknek használnak a mozgab&ak, melyek egészségesek. Ezek a mozgalmak egy kartel.be», magyar néven, egyezményben kulmináltai, melynek főbb pontjai. 1) Az orvos 1 írton alul nem látogat meg beteget. 2) A konzílium éri két forint. 3) Köszönetnyilvánítások hirispi uton e! nem fogadtatnak. Ezeken kívül több oly üdvös fogadalmak voltak egészben 12 pontban kimondva, melyek igazán hivatva lettek volna, az orvosi kamarai intézményt némileg pótolni, ba nem maradt volna ez az egyezmény irott malaszt, mint aok mis. Most, hogy az orvoaí kamarákról axóló törvényjavaslat tervezetben van előttünk, orvosaink még nem nyilatkoztak, milyen álláspontot foglalnak el a javaslattal szemben. Pedig ez a javaslat is vao olyan fontos, ügy mint egy báró Hírsch se-gélyzö egyesület A botcsiuolta orvosnak két kitűnő szere volt a társadalmi bajok ellen: a némaság és süketség. Ha orvosaink némán tűrik a javaslatot, ne csodálkozzanak, hogyha később Ők fognak panaszaikkal süket fülekre találni.
— Keltért Lajos jubileuma. F. évi április havában 30 éve lesz annak, hogy Kellert Lajos a tanügyi pályán működik és 30 éve annak, hogy tagja az izr. iskolák tantestületének. Az első nemzedék, a melyet oktatott, már ott van Rumi az élet porondján, az utódok pedig ismét Kellert Lajos tanítása mellett haladnak apáik ösvényein. Kellert 867-ben hivatott meg Székesfehérvárról Nagy-Kanizsára és kezdetben a rajzot és egy leány osztályt tanított Később az aüó fokn keresk. iskolában bő természettudományi ismerettel az áruismét és fizikát adta elő. Kartársai kebelében mozgalom indult meg. hogy Kellett Lajos tiszteletére f hó 1 (-én bankét rendeztessék a Casinó dísztermében. Tekintve Kellert számos volt növendékeit és tisztelőit, a bankét igen fényesnek ígérkezik. A részvétre Vidor Salamon tanár urnái lehet jelentkezni.
— Eljegyzések. Weisz Tivadar, városi képviselő és hitközségi előljáró, a Danneberg és Weisz keresk. cég beltagja, eljegyezte Rosenberg Emmát, özv. Rosenberg Xzráetné kedves és szép leányát.
— Furat Sándor megyei állatorvos eljegyezte Kobn Mór csákberényi kereskedő leányát: Regina kisasszonyt. — Fríedfeld Miksa légrádi földbirtokos kedves leányát: Amália kisasszonyt eljegyezte Berger Dénes villányi lakos.
— Seregély Dezső református lelkész f. hó Si-én jegyezte e! özvegy Kolgyári Csiszár Farkasné azentgyörgy-völgyi földbirtokosnő egyetlen leányit Vilma kisasszonyt. Az eljegyzésnél jelen volt Berger Ignác országgyűlési képviselő is s a leendő párt igen szép beszéddel Üdvözölte.
— A megyei közgyűlés előkészítése. Dr. Jankovich László gróf, vármegyénk főispánja a következő meghívót küldte szét az állandó választmány tagjaihoz: A törvényhatósági bizottság folyó évi május "navi resdes közgyűlésén felveendő \'396. évi vármegyei házipénztári- s a vármegyei pénztárban kezelt összes alapok, mégis a zalavármegyei — továbbá Zala Egerszeg és Nagy Kanizsa rendezett tanácsú városok gyámpénztári szám* adásai tárgyában leendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése 1897. évi április hő 14-én ugyan a fent kitett bizottsági közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági Ügyek közgyűlési tárgyalásának: előkészítése végett pedig az állandó választmányi Ülés 1897. évi április hó 26-án mindenkor délelőtt 9 órakor Zala-Egerszegen az uj megyeház gyűlés termében fog megtartatni, — mely ülésekre választmányi tag urat van szerencsém ezennel tisztelettel meghívni.
— Eaküvó.Miioofer Ódon nagy Kanizsai aranyműves leányé: Róza kisasszony april 4 ¦ én d. e. féltizenegy órakor tartja esküvőjét Kaszt! Jakab nagykanizsai kereskedővel, az izr. templomban.
— Halálozások. Duna-szentgyörgyi Tolnai Károly 1847. országgyűlési zalamegyei követe, volt országgyűlési kép-
v\'selő múlt hó 24-én életének 84. évében Zala-Szt-Mihályon elhunyt.
Özv. PIoszLajosné március ho 29-én reggel három órakor hosszas szenvedés után életének 74. évében Örökre lehunyta szemeit
Andorka Gyula csurgói kir. járás-bíró, evaog. egyház megyei felügyelő, kítünó tollú író kinek sikerült- cikkei jelentek meg a „Pesti Hírlap" hasábjain hétfőn reggel hosszas szenvedés után meghalt.
Bee k Sándor joghallgató Beck Miksa városunk egyik köztiszteletben állt polgárának széptehetségü fia e hó 97-én liosszas szenvedés után elhunyt. Temetése általános nagy részvét mellett folyt ie és a 21 éves diák barátai közül számosan messze vidékről eljöttek kopotsó-jáboz.
— Tánc estély a kaszinóban Nuefeld Béla kedvelt tánctanár április hó 3 in szombaton este rendezi bemutató tánc-estélyét, melyen azok az apró kicsi kis kisasszonykák és urfiik fogják bemutatni, mennyire fodUk Tepsicbore kedvében járni. Az estélyen nemcsak a növendékek fogoak szerepelni, hanem a táncmester kedves neje is jelmezben fog néhány magyar szólót bemutatni. Azután pedig táncolhat minden jelenlevő. A táncestélyre az előkelőbb családoknál nagy az érdeklődés. Belépti díj azemé-lyenkint 1 frt Kezdete este 8 órakor.
— Botegsegélyxő pénztári közgyűlés. A uagy-kauizsaí kerületi betegsegélyzó pénztár március 2S-án tartotta nagy érdeklődés melleit első rendes közgyűlését. A közgyűlési Németh Imre elnök nyitotta meg. üdvözölvén a nagyszámbau , megjelent kiküldötteket Ezután Szalay Mihályi
a pénztár intéző igazgatója tett jelentést a pénztár működéséről auuak megalakulásától kezdve, mely után Dobrovits Milán ellenőr az általa nagy gonddal és igeo részletesen összeállított zárszámadást ol-vasla fel — Az általános tetszéssel fogadót: jelentés és zárszámadás után a közgyűlés az igazgatóságnak a felinent-vényt megadta. — Következett az uj igazgatóság megválasztása. — Megválasztottak egyhaugulag igazgatósági munkaadó tagokká: Halvát Frigyes, Mersíes Kde, SchweilzerJózsef, Fischel Lajos; póttaggá: Tivolt János; felügyelő bizottsági munkaadó tagokul: Keller Mátyás, Schável János. Választott bíróság munkaadó tagjai: Dancs Kálmán, Németh Imre. Póttag: Topolies János. Igazgatósági biztosított | tagok a segédek részéről: Szüli Károlyi Vidéki János, Kirchknopf Károly Vince János, Schável Lajos, Cvelkó Ferenc, Molnár Gábor. Záiesz János. Póttagok: Török Nándor, Neszler Ferenc. Felügyelő bizottság biztosított tagjai. Nikicser József, Farkas Jené, Döbröutey Károly, Rreier Adolf. Választott bíróság biztosított tagjai : Hirschel Alajos, Klujber János. Fisebei Arthur, Meínzen Jakab. Póttagok: Go-louszky Ferenc, Pofiak Miksa A választás megejtése után a közgyűlés tárgyai kimerítve lévén elnök köszönetet mondott a megjelenteknek és a gyűlést bezárta. — A pénztárnak jelenleg ijin biztosított tagja van ;
— Az általános munkásképző egylet bnsvét héttőn táocvigalommal egybekötött műkedvelői sziní előadást rendez. Színre került a„Paraszt k isasszony."
— A nagy-kanizsai kereskedő segédek köréből alaknlt vigalom rendező-bizottság a helybeli kísded-ovoda segélyalapja javára 1897. évi április bó 1.-én Zsolnai Vilmos kitűnő zenekara közreműködése mellett zártkörű táucmulatságot rendez. Kezdete este fél U órakor. Belépti díj személyenkint 00 kr. Családjegy 3 személyre 1 frt 20 kr. Jegyek előre válthatók Keleti M. Mór Sf*tUletébeo és este 8 pénztárnál. Felül fizetések, tekintve a nemes célt, köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztaloak. A táncmulatság az „ Arany Szarvas" szálloda nagytermében fog megtartatni.
— Halálozás Özv. Baán Kálmánná szül. törökszentmiklósi Demetzky Ilona fájdalomtelt szívvel jelenti a maga, ugy gyermekei, unokái éi számos rokonai iic-lébeu is szeretett férjének, a legjobb apa, nagyapa és rokonnak Baáa Kálmán földbirtokos urnák, f. é. március 28-án d. u. •2 órakor életének 75-ík évében rövid, de kínos betegség és a halott: szentségeknek ájtatos felvétele után bekövetkezett gyászos elhunytát A felejthetlen boldogultn k hűlt teteme f. é. március jO-án d. u. 3 órakor fog a rótn. kath egyház szertartásai szerlut a helybeli családi sírboltban a boldog feltámadás reményében nyugalomra helyeztetni.-- Az engesztelő szent mise-áldozat pedig f. é. márcí.is 3: -ón de. 9 órakor fog a szabari róm. kath. egyházban a Mindenhatónak bemutalíatni. Zaía-Szabar. !897. évi máre. 2S-án. Áldás és béke lengjeu drága porai felett! Az elhunytat nagy rokonság gyászolja.
— Emberölés. Március hó 30-án Brezovics Imre várhegyi lakos egy haraglartó, durva legény, buszúból rátá-
madt H o r v á t h István gazdára és egy kapával súlyosan megsebesitette. Tróják Imre a nagy lármára odafutott és megpillantván a vértói elázott Horváth Istvánt, Brezovicsnak szemére lobbantotta gonoszságát és egyuttnl azzal fenyegette, hogy majd tőrvényszék előtt ellene fog vallani. Ez a kijelentés a még dühöngő Brezovícsot annyira kihozta a sodrából, hogy neki rohant a terhelő tanuzónak és oly súlyos kapavágást mért a fejére, hogy legott ment* n meghalt A gyilkost a csendőrség letartóztatta és átadta a c sák t ó r oy a i járásbíróságnak.
— A ki megakart halni. Gelsén történt, hogy egy 65 éves parasztgazda, kit a tuberkulózis ugy is megtámadatott megunta ezt a földi életet és mgakart tőle válni. Borotvát fogott tehát, hogy elvágja a nyakát, izomban csak jelentéktelen karcolásokat ejtett magán. Hanem az ijedtség"-sunyira hatott reá, hogy — gutaütés értei Mire orvost hívtak ki is szenvedett az öngyilkos szándékú öreg. de nem a beretva:- )rshem*a guta segítségével.
— öngyilkossági kísérlet. Mauer Malliild Steíerországi cseléd-leány Kum-pertué helybeli lakos szolgálatában, a csótány méregből öngyilkossági szándékkal egy jó adagot bevett, rosszul is lett tőle, — de a kívánt halál ,nem következett be. — az előhívott rendórorvos beszállitatta a kórházba, — hol a rendőrség kihallgatta. Tettének okául gazdaasszonya rossz bánásmódját hozza fel.
— Köztisztasági dolgok. Mtiit héten csütörtökön ünnep volt s mivel hozzá szép idö is volt, a szünetet élvező tanuló ifjü>ág szeretett volna a felső templom mögötti terep lapdázni, ezt azonban teljesen lehetettenné tette az ott uralgott példás tisztaság; előtte való szerdán ugyanis hetivásár lévén, az ott állt széna ésszai-más szekerek vonó állatjai után ott maradt trágya azon módon volt még az ünnepnapján is, lehetetlen volt e téren kettót is lépni, mert minden fél méter távolságra ló vagy marhagané kupacba keltett volna lépni. — A hetivásár délelőtt tartatik. délutánra a vidéki szekerek mind eltakarodnak és mégis ott díszelgett a csütörtöki ünnepnapon egész napon át az a trágya-anyag, a mi szŐllöbe és, szántóföldeken igen hasznos, de köztereken 2—3 napon át heverve sem közegészségi sem esztétikai szempontból nem valami épületes dolog. Ajánljuk a mérnöki mint köztisztasági hivatal szíves figyelmébe.
— ioi éves asszony Sohsem bántotta valami modern nyavalya, II. József idejében már kora hajnalban künn dalolt az aratás idején a többi leányokkal a mezőn, mezítláb, nap barmitott szép arccal, Erős idegzetű szép szél lány volt ifjú évében Hermán Magdolna. Valmaní határörvidéki kicsi kis falucskában született, de már gyermek.korában ide szakadt Magyarországba. Fityeházán lakott, negyvennyolcban a férjét \'egy illír golyó megölte. Takaros, szép menyecske volt, de azért nem házasodott meg másodszor. De a legszebb leányból,1 is végre össze aszott görnyedt, pápaszemes anyóka lesz, fehér fürtökkel, de kevés ér el közölök oly kort, mint Hermán Magdolna, kit valóságos isteni áldásnak; tartottak saját falubeliéji Öregségére kuruzslásra adta maga . Gyógyifott esecsemót, ifjút, öreget és aggot, A kinek szívbeli panasza volt hozzá fo dalt és ö segített. Síró menyecskéknek vissza varázsolta hűtlen u akat,* kiknek tekintetük egy fiatal leány arcán akadt meg. Annyira ment csodatevéseinek híre. bogy messze Horvátországból kocsin, vonaton jöttek hozzá páciensek. Néha akadt dolga a rendőrséggel is. De most már mindennek vége szakadt — Hermán Magdolna hétfőn egész váratlanul örökre lezárta szemeit -Nem gyötörte semmi-betegség, sohsem volt migrénje, ugy az álomból ment át a halálba. Koporsóját az egész ;falu kisérte és a leg-fi italabb dédunokája 45 esztendős volt.
— Bérkocsi állomások. Erélyes főkapitányunk a leglelkiismeretesebb pontossággal feiel meg mindig nehéz hivatásának. Kidolgozott tervezeteinek most a gyakorlati életbe akar érvényt szerezni és igy egymásután a legkitűnőbb rendeleteket teszi közzé., Á legújabb, mely már e hó 1 ével életbe is lépett a bérkocsi állomások felállítása. Városunk közönsége igen sokszor hiányát érezte énnek. Két bérkocsi állomás lesz. Az egyik a .Szarvas szálloda", a másik a ,Nagykanizsai takarékpénztár* előtt Minden állomáson két kocsinak, kijelölt sorrendben, reggel 6 órától este 9 óráig kötelessége állni és onnan eltávozni csak az utast szállítva szabid. A bérkocsi állomások tisztán tartásiért az összes bérkocsi tulajdonosok felelősek.
— Minden művelt ember bizonyára Őszinte érdeklődéssel kiséri az ujabb irodalmi termékek megjelenését. És igy csak Örömünkre szolgál, hogy olvasóink figyelmét egy valóban kiváló ujabb
irodalmi termékre irányit hatjuk. — S t a mp fe I Károly pozsonyi könyvkereskedő kiadásában jelent meg e disz-művecike és ezime: Földrajzi tis statisztika" zsebatlasz. Ezen eredeti könyvecske 60 térképét és diagrammát tartalmaz, statisztikai táblázatok és magyarázó szöveg kíséretében, melyek a főidnek és lakóinak legkülönbözőbb viszonyairól nyújtanak felvilágosítást Igeo érdekesek és tanulságosak a színezett táblázatok éa térképek, melyek a statisztikai számokat szemléltetik és az azonnali Összehasonlítást lehetővé teszik. Nincsen a föld- és népia-mének oly vidéke, mi felől ezen Ügyes könyvecske felvilágosítást nem nyujtsna. Az ír — 2 frt 50 kr. — mondhatjuk a legolcsóbra vao szabva.
— Luwii-Tennis. Palka-Francaise. A 48. gyalogezred ismert karmestere Grosaauer Lajos, a ki nemcsak a könnyed, hanem a legmagasabb stilü operai zenének is alapos ismerője, Lawo-Tennis cim alatt egy polkát irt. melynek dallamai a báli teremben fosantak meg, mert zenéje nagyon ritmikus és talp alá való. A csinosan kiállított fü*et ifj. Waj d i t s József könyvkereskedésében kapható. Ára 75 kr.
— Ave Márta. Ily cimQ zenemű jelent meg. Valentin K. fia zenemükeres-kedő kiadásában. Wajdits Alajos dr., pécsi orvos, Rézbányai József dr,, szövegére szerezte ezt a magasztos, felemelő zené), mely mindenben illik a vallásos költemény tartalmához.. A szerzője mély zenei érzékéről és nagyobb alkotásokra is hivatott talentumáról tanúskodó zenemű igen szép kiállításban jelent meg s Valentin Károly fia zenemű kereskedésében Pécsett 2 koronáért kapható. A tiszta jövedelem a p^csi szent Vince-egylet javára fordittatik. A roü Káldy Gyulának, az operaház igazgatójának van ajánlva.
— Tizenötezer forintot érő ebéd. Mint budapesti levelezőnk értesít, igen érdekes epizód játszódott \'e tegnap a Dorettya-utsa 2. szám alatt lévő „Magyar királyihoz címzett Müller-féle elsőrangú nagyszállodában. Ebben a valóban nyugodt eleganciával berendezett szállodában pár nap előtt egy dúsgazdag alföldi birtokos szállt meg. Napközben kikocsikázott, 15.000 frtot tartalmazó tárcáját azonban a szállodában feledé. Más^ ember fia ilyenkor Őrültként rohanna vissza:.az illető azonban csak szinház után tért haza. Mint rendesen, most is vacsorázni tért be előbb a szálloda kiváló kényelemmel berendezett éttermébe. E pillanatban elébe állt Műlier szállodatulajdonos és ismert előkelő, kellemes modorával átnyujtá a szóban lévő tárcát c szavakkal: „Ugy-e megijedt nagyságos uram? „Szó sincs róla barátom, dacára a szállodában dívó rendkívül mérsékelt áraknak. Önnél egyszer megszállni, ebédelni és élvezni borait, már ez magában is megér 15000 frtot. Képzelhető, hogy a szállodatulajdonost mily kellemesen énnté a szellemes. — jól megérdemelt. — bók.
— Kitűnő szódavíz gépek. Ries és Berkorita Budapesten a Kerepesi ut GG. szám alatt egy szikvizgyártáshoz szüksége- gépek és kellékek előállítására oly nagyszabású gyárat tartanak fenn, mely a contingensen valóban páratlanul áll. Ezen Óriási üzemet Berkovits 2G éven át szerzett kiváló szakismerettel személyesen vezeti s a mi a fő kizárólag saját szabadalmait dolgozza fel, melyek hogy mennyire kitűnők, mellette bizonyitauak nemesak a számtalan kitüntetések, hanem azon körülmény is, hogy a Ries és Berkovits féle szóda gépek ma már a világ minden részében szétküldetnek. Miért is ezennel felhívjuk az érdekeltek figyelmét a szbóan lévő gyárosok kitűnő gyártmányaira.
Budapesti levél.
Itt a tavasz; uj élet, uj tevékenycég keletkezik, melylyel kapcsolatos a vidéki közönségnek különféle szükséglete, melyek célszerű kielégithélése iránt hívjuk fel ezúttal is a közfigyelmet.
Legelső sorbeii a hölgyek iránt tartozó udvariasságból egy őket érdeklő újdonságot mondunk: a Hírsch Testvérek női divat áruházának (Buílspsst, Vácí-utca 3. sz.) főnöke már visszaérkezett Parisból és vele megérkeztek a legújabb női divatkelmék, konfekciók, biu/.ok és ju ponok. Tavaszi toílettekre és konfekcióra a legujtbb francia és angol modellek után eszközöltetnek már megrendelések, még pedig a legjobb erők közreműködésével a cég saját műhelyeiben, gyorsas és jutányosán. A Hirvc-h Testvérek díszesen kiállított .Divatlap* ja e na-pokbtn je\'ent meg és kívánatra mindenkinek díjmentesen megküldelik.
A Budapestre utazóknak legei:ö gondja a jó száUoda, miért is figyelmeztetjük t olvasóinkat, hogy óvatosak legyenek s a
mult évben gombainódra keié! keze tt az ükség szálloda* látszólag olcsósága által megtéveszteni ne engedjék magukat, mert a régi jó berendezésű szállodákban minden kényelmet megtalálnak, az árak pedig nem magasabbak, mint az ilyen garní szállodákban. — Különösen ajánljuk a .Paris városához" címzett szállodát (Hotel de Paris) a Váci körúton, a nyugati pályaudvar közelében, mely a villamos közúti pálya mellett van s a város minden részébe kényelmes közlekedéssel bír. E szállodában több mint 100 szoba van, fürdő és minden kényelemmel el van látva, kávéház és étteremmel, hol legízletesebb ételek és tiszta italok ju\'áuyosan szolgáltatnak ki. A legnagyobb tisztaságra é3 gondos kiszolgálásra személyesen ügyel Simon P. Bzálíodás, ki tiz évig volt az Erzsétet-térena „Hársfához" címzett sörcsarnok kedvelt veodéglö-e. A szobaárak 1 frtóí feljebb váltakoznak, de forintos szobák nagy számmal vaunak s azok minden igényt kielégítenek.
Kertész Tódor díszműáru-raktárában a Kristóf-tér sarkán a tavaszi idényre legnagyobb választékban vannak a sport és játékeszközök, de ku önösen az angol Lawu tennis játék, mely teljes összeállításban 40 írttól 120 frtig található. A Lswn tennis használati utasítása Kertész Tódor uj árjegyzékében teljesen ki van nyomatva s kívánatra az mindenkinek megküldetik. Croquet-játék 7 frttÓl 20 frtig. Teljes torna-készlet, szabad -ban használható, 8 frt Flóbert puska lövés-gyakorláshoz, 7 frttól 14 frtig Lignum nandum kugligolyók nagyság szerint 1.50—3.20 krig. Száraz kusiii bábok, egy készlet 2 frt 25 kr. Mindennemű lovagló eszközök: a liorogba\'ászat összes kellékei Qíntaágy, főid alá köny-nyen alkalmizható 4.50— C 50. Kerti szék gyalo-^sétához, bot gyanánt is hasz-oálbató, 2.50. Kerti kések és ollók. Méhész segédeszközök. Gyorsfűzők. Co-lombian hajnyiró-gép G.50. szakáloyiró-gép 5.50. Divatos sétabotok és legyezők. Díszes húsvéti tojások 10 krlól 50 frtig. Fatojások képekkel 20 krlól 1 frt 80 krig: piros selyem tojások 75 krtól 4 frt 50 krig. Cartonage tojások gyermek-képikkel 50 krtól 1 frtig. Különféle húsvéti tojások apró játékterekkel és csinos nippes tárgyakkal berendezve, Húsvéti fecskendők, pompás raeglepe -tési tárgyak a húsvéti öntözéshez. Illatszerrel tölthető zöld gumraí béka, egér, kínai emberke, cserebogár, kanári madár, á 20 kr; tréfás fecskendő szivar-szipka, Öntöző ibolyacsokor, fecskendő gyüni, öntöző nyakkendőtű fecskendő séiabot sat. Lat még sokléle öntözők, melyeket az árjegyzékből lehet teljesen mind megismerni, tessék csak levelezőlapon Kertész Tódortól kérni.
A szem legnagyobb kincse az embernek ; nincs az a kincs, mely pótolhatná ezt a mérhetetlen isteni adományt, ha elvesztettük a iá\'ást; és mégis milyen sokan vannak, a kik nem ápolják szemüket, nem vigyáznak annak egészségére, pedig a szem leggyakrabban, és legkönnyebben ki van téve mindenféle bajnak, veszélynek; ezért különös figyelmébe ajánljuk t. olvasóinknak, hogy a szem ápolására, netáni baj következése e.-hetőségére, mindig tartsa készletben azon szert, mely nem csak itt Magyarországban, de Francia- és Angolországban is kipróbált hatásánál fogva, ugy az orvosi szaktekintélyek, mint a nagyközönség által is el van ismerve. Ez a híres Dr. Lebois-féle szemgyógyvíz, mely minden szembajra és szembetegségre a-: legjobb és legkitűnőbb gyógyszer, különösen pedig gyenge, fájós, gyulladásos szemekre, valamint a hályog elhárítására ís. Nélkülözhetleu ez az egészséges szemek erősítésére és fentartáaára is, ezért nem volna szabad eanek egyetlen házban is hiányozni, mert minden pillanatban érheti valami baj, amit azonnal gyógyítani csakis ezen kitűnő hatású gyógyazerviszel a legeanáciosabb. E-^y üveg ára baszná\'ali utasításai 90 kr. Megrendelne! ö Budape»ten Török J. gyógyszertárában KÍMiy-utca 12.
Közgazdaság.
— Az „Első magyar" közgyűlése.
Az Eisö magyar általános biztosító tár saság f. é. március 27-én tartotta évi rendes közgyűlését Csekooícs E-idre gróf elnöklete alatt, í ki üdvözölvén a megjelenteket, tudatja, hogy 36 részvényes van jelen, 118 szavazattal 614 részvény képviseletében, a közgyűlés tehát határozatképes. A jegyzőkönyv h\'telesitésére Frey Ferenc és Rust Jótsef részvényeseket kéri föl; a szavazatszedő bizottság tsgjaivá Kamermayer Károly. Goldberger Zsigmond és Wagner Károly részvényeseket küldi ki. Az igazgatóság évi jelentését Jeney Lajos igazgató lági tag ter jesztette elő, mely szerint a jégbhtosi
XXXYI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. ÁPRILIS 3 t
t&ai osztályban szenvedett teremed veszteség dacára az Qzleteredméoy kielégítőnek mondható. Az üzlet folytonos örvendetes haladásáról és egészséges fejlődéséről tanúskodik a tavalyi tüz- és szállítmányi osztály díjtétele, mely az 1895. évi 5,703 520 írt 34 krról 5,823.941 frt 78 krra emelkedett. A tartalékokat az előző év számaival összehasonlítva, azok a kővetkező emelkedést mutatják: Az életbiztosítási díjtartalék 27,779-598 frt 49 krról 29,550.383 frt 99 krra, a külön tartalék 600.720 frt 80 krról 701.096 frt 14 krra, a Lévay-alap 82 871 frt 1 krról.84 935 frt 81 krra, a tisztviselők nyugdijalapja 544 982 frt 59 krról 557.320 frt 39 krra emelkedett, niig az első magyar általános biztosító társasig ezredéves alapítványa 30.900 frtra rug. Az életbiztosítási osztály külön jelentésében és zárszámadásában kimutatott 1 003.753 frt 44 krt tevő nyeremény felosztására az igazgatóság javasolja, hogy 50°|o ot 185.437 frt 90 kr után, azaz 97.718 frt 95 krt a biztosítottak nyareményrészeüt adják, — lÓVot az 1,003.753 frt 45 kr után. araz 100.375 frt 34 krt a külön tartalék javára, G százalékot 60.225 frt 20 krt az igazgatóság nyeremény-osztalékára, 3\\~ot: 30 112 frt 60 krt a tisztviselők nyeremény-osztalékéra, 2°j0-ot, fí.0.075 frt 7 krt a tisztviselői nyugdíjalapra fordítsanak — ami 308.507 irtot tesz » a íenmaradó 695.246 frt 28 krból minden egész részvény után 230 forintjával G90.000 irtot fizessenek osztalékul s a fenmaradó 5.246 fit 28 krt közhasznú adományok helyezésére tartalékba helyezzék. A jelentés felolvasása után Ro bicsuk József dr. a mérleg egyes tételeinél emelt kifogásokat, mire Ormódy Vilmos és Harkányi Frigyes báró igazgatósági tagok adtak felvilágosításokat s magyarázatokat. A jelentés tudomá ul vétele és a felmenlvény megadása után elcök bejelenti, hogy Szitáuyi Izidor betegségére való tekintettel felügyelői állásáról lemondott. Érdemeiért jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. — A köz gyűlés elfogadta az igazgatóság és választmány által jótékonycélokra fordítandó 7225 frtot illető javaslatot is. Végül a választmányba beválasztották Bánfiy György bárót, Karácsonyi Jenő grófot és Schossbereer Nándor bárót, a felügyelő bizottságba Hajós Józsefet, mire a közgyűlés véget ért.
Szerkesztői üzenetek.
— K. B. Jiaz-Kisér. Ugy emlékszünk, hogy az a költemény már jött. Ennek is sorit ejtjük.
— Egy s le rkes z t ö s ég b e t é t e d t levél. Nekflnk ismernünk kell az irót- Aki előttünk is elhallgatja, nevét, attél semmit sem közlünk
IMyllttór*)
ííyersselyem básztrnhákhoz Taté kel-; mét S frt 65 krtól 42 írt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- és Shantnngfi-Pongees valamint fekete, fehér, és színes i Henneberg-selyem 45 krtól M frt 65 kng | méterenként, sima caikos, k\'oczkázoU, min-1 iázott, damasit, s. a. t (mint egy 24Ü különböző minőség, 2000 szin és mintázatban s. a. t. a megrendelt árukat postftbér és vám mentesen a házhoz átállítva, valamint min-
; tákat postafordultává.! küldenek : Henneberg ti. (cs. éa k. udvari szállitó) selyem szárat
! Zürichben. Svájcába czimzett levelekre 1« kros, levelező lapokra 5 kros bélyeg ragass-
: Undd Magyar nyelven irt megrendelések
¦ pontosan elintéztettnek.
Tese, hngyhólya?, bngjdara és köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Ltth Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lewt. HogyhajtÓ hatású1.
Kellemes ízi! Köujei eoésztbelo!
Kapható ásTinyrizkereskedésekben és
gy ^szertárakban. A SalTstor-forras igazgatósága Eperjetei.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI \'H Kiadó : Ifj. WAJD1TS JÓZSEF.
— Sok éví megfigyelés. Emésztés gyengeségeknél éi étvágyhiá .ynál alti-Iában minden gyomorbajuál, a valódi „Moll-fele seldlitz porok* bizonynltak a legsikeresebeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisz-titók. Egy doboz ára 1 írt. Szétküldés naponta atáutellel Holí A. gyógyszerész cs. és k. szállító, Bécs. I. Tuchlau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban ha tározoltan Moll A. készítménye kérendő! az ő gyári jelvényével és aláír áfával.
Hirdetések,
Mi a Schapirograf?\')
\\ Schtipi ropni uj, felülmúlhatatlan soks/otositú készülék levelek, okmányok, rajzok és jegyzeteknek önálló, költségmentes, feketenyomásu sokszorosítására. Eii 3 készülékei még a laikus is könnyen kezelheti, mert fölötte egyszerű ¦ jót—j állok a biztos eredményért. A papirra iroit irá-iról vagy rajzról sajtó vagy vegyi szerek1 alkalmazása nélkül rövid 15 perez alatt vagy :;o másolatot lehet készíteni. Egy ilyen négyzet vagy folio nagyságra alkalmas Schapirograf ára a teljes felszereléssel együtt I5 frt. Kívánatra hajlandó vagyok 3 Schapirografot négynapi próbahaszná-latra az én kirorara bérmentcsen megküldeni: visszaküldés esetén semminemű tárpótliít ncm; igénylek. Már több ezei különféle nagyságú ily készülék van használatban.
POHLFRIBTES vszérképriselö, Wim I.,
Rudolfsplatz 13.
*; Pióspcktust ingyen küld.
matai és 19 frt 35 kr. per, 5 frt 55 kr végrehajtáskérelmi, 5 frt 41 kr. öröklési eljárási, 7 frt 50 kr. jelenlegi s a_ még felmerendő költségek iránti régrehajtási ngyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó: a szabari 414. sz. telekkönyvben 1735 hrsz alatt felvett és 478 frtra becsült szőlőbirtok 1837. évi április hő 23 án d 6. 10 órakor szabar községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tyszék jmínt telekkönyvi hatóságnál 1897. évi február hó 10-én
GÓZO.NY kir. tszéki albiró.
Valódi brünni szövetek
tavaszra és nyárra
4 80. jó 6.- jobb 7 75. finom
Egy Coupon 310 méter hosszú teljes ári öltözet (kabát, nadrág és mailény Csak
finom abb . 10.50 legfinomabb
Valódi gyapjúszövet.
...Kgy Coupon fekete sálon öltözékhez 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista daröcok. legfinomabb kamg»rn és a többi szövet minőségeket gyári áron küld szét s szo\';d-ságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert izövet raktár
SiegeX Imhof BpQnnben
a közvetlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: najj választék folyton nj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése & legkisebb rendeléseknek is. etc etc.
A :kl divatos és jő
szöveteket
férfiruhák számára
olcsón akar venni fordu jon bizalommal
FRIEDRICH BRUNNER
posztckiviteli üzletéhez aioybaa éa kloslaybea
BRÜNN-ben,
Groaser Platz, Nr. i. Meg nem felelő átüt ellenvetés nélkül visszafogad.
Minták ingyen és bérmentve.
NB. Tartózkodom minden lármás öndicséret tfíl, minthogy 1880. dia feneállé üzletem ismert jó hírneve a ieglényesebb ajánlat.
7877/tk. 1896.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék tkvi osztálya részéről közhírré teletik,1 hogy Tóth Dóri Félix szabari lakos-végrehajtatónak Domokos Gjörgy végrehajtást szenvedő szabari lakosj elleni 40 frt 20 kr. ti.ke, ennek 1892 november 1-töl járó 61/, ka
Győződjék
meg
arról, hogy kerék páráim 1897. Modell valódi angol anyagból és az alkatrésznek a legjobbak és a ,t|-
alciikkak. \\z 1S97 3c-¦Hlikiak kitin ¦¦aítik tsi, khititik tárté* ¦¦ kiiijiik. tuifcerék legtök. és szép kivitel dupla abroncsokkal, Pcrry lánczczal, I. rangú pontossági gyárt-mány Ismételadók kerestetnek.
Árjiiyzikth ti hirntitii.
I. Rundbakili
¦iei. II. Tikirstrasit 35.
Le
lagyobb különleges ki Ausztriában.
lék].:
klet
f^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^XXX^
>^ 1868-lta év óta Ismert
BEB6EB FÉLE ORVOSI
Figyelmeztetésül.
Hogy sz ntóbbi időben megkísérek félrevezetéseknek és megtévesstéseknek véget vessQuk, a felmerült számol panasz folytán índitatva fvagyosk ezennel és njból s gyógyulást kereiők ontos érdekében nyilvánosságra\' hozni, hogy az eredetileg és kesdettöl fogra
Niederselters (Selters)
név alatt ismert hírnevei ásványviz gyógy-rás, mely kitűnő gyógyerejénél fogva s légzési szervek megbetegedéseinél (köhögés), továbbá typikns tüdőgi uladisnál, tüdéő a gégehurnt eseteiben évtzáiadok óta a világ legtekintélyesebb rvosai által rendeltetik, egyedül valódi töltésbea csak
„KSnigl Selters"
elnevezés alatt kapható
A t kötönség saját érdt-kében kéretik, ho?y az elirnsitó helyeken csak a KSsIgl Niederselters felírása címkével ellátóit palackokat fogadja el.
A porosz kir ásványviz források
SIEMENS és Clt:
atranj-bzirppan
orvost tekintélyek által ajánlva Ausztria Magyarországban, Franciaország, Németország, Hollandban. Schweicban. Romínban stb. már tíz év ó a fényes sikerrel használtatik,
99* mindennemű börkii legel "VB
mint Bzinte az arcbőr mindenféle tiaztátláiBágai elleti külöűöaen a rüh, az időit és pikkely sömör éjien a konr, a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májtolt. úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábbizadás, a gyermekek Vfilameocyi külső fejbetegségei ellen. Ezenkívül, mint a bőrt tisztító mosdószer ajáultatik.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féíe kátrány szappan 40\\ a tömény fakátráayt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve 8 lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen rzappan S5\\ gliceri? anyagot tart»lmaz finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban határozottan BERGLH féle kátrány-szappan kérendő t ftgjelni keli a zöld csomagolásra
Síimos OiSÚTfijal kiiénlelleleU i tx
EgjedQH helyettes & bel
G. HELL syógy. TROPPAU
Nagy-Kamzítín Práger Béla s Beint
787v t. 1896.
árterési
A nagykanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről köz-
Itandó nyilvános árverésen eladatni fog, még pf<üg a gelsei 104. sz. tkvben foglalt ingatlan özv. Fenusz Ferencné szül. Bakonyi Juli javára bekeblezett holtigiani haszonélvezeti
hírré tétetik, hogy az alsórajki tem hog fenntartásával azon e<etben lia a
plompéuztár végrehajtatónak Fennsz József végrehajtást szenvedő gelsei iakós elleni 40 frt tőke, ennek 1893. évi raircttti 6 tói járó 5% kamawi, 13 frt 70 kr. per, 7 fre 80 kr. végrehajtáskérelmi, 6 frt 35 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék terütetéhezj tartozó, a gelsei 104 sz. tkvben fi 118 hrsz. a. felvett ingatlannak Fennsz Józsefet illető s 255 frln becsült fele része, — nem külön-beu a gelsei 369. sz. tjkönyvben f 1133 hrsz. 62 frt; — és t278 hrsz. 94 frtra becsült ingatlan 1897
évi április hé 27-én d. (. 10 6ra-;na\',> kor Gelse köziég Házánál raegtar-j
ti icuelltii liillilisoi lSSS-baa
ég a kfllfőtd részére :
hova a mfgbiiAsuk és uuia-k\'uodasok ¦( kaidenilok.
Lijos gyógyszerésznél.
X X X
haszonélvezeti jogot megelőző követelések fedezésére szükségesnek mutatkozó 300 frt ősszeg beigérteiik, ellenke/ö esetben ezen ingitlan a\' ^zolgalmijog fentartása nélkül árve-reztetik el.
Kikiáltási ár a fennebb kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartóinak a becsár 10\'/,-át készpénzben vagy óvadékképes pipirban a kiküliiött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán a kir. tfir-vényszék mint telekkönyvi hatóéinál 1896. é-,i február hó 10 ik
GÓZON\'Y kir. tszéki albiró.
+
+
# +
* # + + + + + + # * +
+
+
#
9968/nL 1897.
Zilavármegye törvény halóságánál\' nyugdíjazás folytán üresedésbe jött évi 1000 frt fiietés és 400 frt utjátalánynyal egybekötött vármegyei tiszti főorvosi, — továbbá 120Ö frt fizetés és 300 frt lakbér élvezetével egybekötött egy árvaszéki ülnöki állásra, melyek közül a főorvosi állás főispáni kinevezés — az árvaszéki ülnöki állás pedig a törvényhatósági, bizottságnak folyó évi május hó 3-áll tartandó rendes közgyűlés választás utján fognak betöltetni, pályázatot hir detek, s felhívom a pályázni kívánókat, hogy az 1883. évi I-sö t.-c szerinti minősítésüket igazoló okmányokkal felszerelt szabályszerű kórvényeiket Méltóságos dr. Jankovich László gróf főispán urhoz cimezve folyó évi április hó 19-ig hozzám nyújtsák be.
Zala-Egerszegen, 1897. évi március hó 29-én.
CSERTÁN KÁROLY
Zalarármegye alispánja.
+
+
+
*
+
#
* #
m
V
+ +
A pzdaltözöíisétrés a trépkereskeilök
figyelmébe!
lyt üzletév váratlanul gyencv-C éi
jírg dnyos csé pl eay és tobbvasti
Gizdisá\'j gépo.ztáiyn ik raktáraiban. t« éppen] forgslroa, miaddnn-mü gaziasá^i gépekbö\', o. m.:
4, 6 é.-t 8 HP g\'izctéplökészlete\':, járgínu gépek, fiacket-rendszer\'ú ét Vidats- /éle rosták, ekék, fjoronák, rögtorö hengerek vetögépek, tengeri vetökésziiíékek. aratógépek és fűkaszálók, szetskavágók, répcvtígók és zuzók,- kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon bstáro-utával, bogj- egyes gavdaiági gépek további tyártásáral teljesen felhagyjunk, ett-.-. nagy készletek, a jövő" tavasz Tolyamán. rendkÍTült mérsékelt árakon való eladása: akarja eszközölni
Ezt azon megjegyzéssel bozzak a t. érdekelt tudomására, hosy a;
eladáa uemcsak egyei darab >kban. haiicm esetleg ktsel>b-uaf;yobb lömegeküeo b történik, a szerint, a mint erre igéuyc tartó gazdák >.>s bit-atott ke eskedök jelentkezni\' fognak
Ritka alkalom kínálkozik mo*t az érd Mellékiek, elismert kitilaö min < ségs gazdasági gépeket és eszkftzöket, rendkivdl alac^onv árak éa előnyi" feltételek mellett beszerezni.
Minden ezen tárgyra vonalköz\', kérdezősködésre, ravly eg;eoesen hozzánk cini zeadő s\'.Iws-\'u foguuk felrilágoiitásssl és árajánlaiokk tl szolgáéi. Teljes ÜSzteleltr-!
SCHLtCK fele va&öntöde ós gápgyár r. t
Budapest; K-Usö Táci-at—37
v^xxxxxxxxxxxxjcxxxxxxxxxxxxxl;
Csak skkor valódi, bs ss arsnyoyíl fényezett Bzelence a fenti véd. jegyet vörös mezőben hordja.
A V»IO|tÍ llIOMlillfO
Padlózaí-féiiyniáz
s legjobb és legolcsóbb e*»köz a kockás (Pa qoet), puhafs, vagy fénymásolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, és kefélés nélkül lökőrti*zta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, világossárga, sárga, sötétsarga vöröi és. dió-baarn sainben Egy szeleccc ára 45, 85 és 1 frt CO kr.
Szab. Táncterem-fecskendj máz
a legolcsóbb és legcélszerűbb fényező éi simító eszköz minden táncbelyiség padlózata számára. Kilója 1 frt 30 kr.
Csak\' skkor vslodi. mindeodarsb ezen ha védjegyet viseli. — valamiut mindéi Itbat.
Szab. FSlkefélö niíí:-
Tetemesen megkönnyíti a fölkcfélést és az cx által me^kefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga srinben darab szám 20 kr. \'
Árjegyzéket díjmentesen küld
SCHHEIDER * COMP.,
BÉCS, V2-, Hnndstharmestr 141, 1 Hcrrenirasse 10 j Cfc4k- % Kapható: Fessclbofer József, Marion és \'Inber, Ncu Klein, : mindénd Rosenfeld Adol/ és fia uraknál N.-Kinizsin és Kalmin J , Zieg j védjegye ler A. Komárom: liubiasxky Adolf, Ja:: F«renc Zala Kgerszegen, — nagyobb tüszer, fettákíru kereskedésben é^ drogue
........................ --\'¦ vmmi^mmmtmÉmmtx
ZALAIKÖZLÖNY
1897. ÁPRILIS 3-án.
N O
>
f w ¦5 >
O O\'O
O O
O O t>
o c d
O Q O
O © tO
O er; i- cC ű <N m (D C^* OT <-H SO — OC o>
O O M o-
O eN ií
OS OJ Ctí
X X
¦a W
» X
w
a H
. .m ZJL
« g « M
i5 -Ifi
i L - * S-S
! *** • ea ** ^2
1.5 If 5 .
Ili-as *s*s I -Ií-e-
_ S g «-= telaj • a| e
» SS =¦§ §S»~ 1 1.5-íj"51
S 5 1 1 « - X
t~ «S O 3 <L> © ií5 — o © OíCÍ O lO O * «-,ÍO •fí_ ?t « ~i ~r © V ©
s .3 ~ -3 -t i- ói \' X
w " O qp t —o m «*~eo o u O)
00 -*orsC*©-«\'«»-«í\'"#©C<aO
c<^ c^-* o a a o: c: - ©«-«e» O » iO C5 O i—" —T t-TfjTf." (
03 OJ

s « 3 S-3.S
x 3; J
ff
- o.55 g "g J2
o 4a 1 —
: —- S ;
« US fiit ti Ö S HjseJ m f
S " g
I
i i
Ml III
Ili I
I -szí
I sli .isi

iái
2 >. >,> 3= í
f 5g s
- = «o X. - J
Iffl
2
ti
ti
a\'i
i O O r- — -
XX" t- CO CO
O ű m
8
c ° S «
: - 2
¦¦ »"L g -
< SSKS
ÍJ\'O 1 <3 > ^ N J
5 fl 5 s
o l-iO 5 2 I ~ á S
O ° L X »
~ íts a í
N Si»"
< .2, J
3s«
í-s < 8-á g
« ? *-
«¦3 t-i* ^
~ !s a Q \'í. ~<
2 S o f — q
J ü í — ^ 3 a E o 3 s 3 • S
I w Cl X 00
¦ o\' t-"
kO
O <N
¦ ci
CM
¦* 00 «* X oeoto t- t- o »
O^iD-íf COCOtOOfMOO) Cit-^-<f>0^ « ^> Cl ií o c
O^fOJ-^í ifi t^iű O) -ít" M
OT O CD (C OOO eOÍO — —«
üt bű
¦s-s
s
a e
a "2 -c? g o ja
4g .S na->o „ 5 Sf g.l;
9
1 ?á;,íí\'S 3H5 a
5 . . . .
Ip
3 a S
S\'S\'3
¦íí s tí ^- * "3 j31 -S -S • -s •- 5?
¦g ¦
fl
« öc• m g?^2 -5 g L L «5 S -
-.^W^U! fa fa -SS > P A BnOiKÍí:
> 3 §
^ 2 "~ -
x S od
XXXVI ÉVFOLYAM
Z A I, A
I K Ö Z I. ö N V
Eredeti ,0«o*
Benzin-motor
kisipar részére nélkülózhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen légszesz.
Benzin-lokomobil „Ottó"
tizemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár-utca I. sz.
Költségelőirányzat, prospektus, Jelvilágositds díjmentesen.
Ricí|íer-féle*Horgony-Pain-ExpéíIer
Liniment. Capsici comp.
Ezen hírneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már «N> mint 27 év óta megbízható, fájdalomcslllapító bedúrzsfl-lesfeén: alkaf-fiaztab\'k kőszvéuynél. cs áznál, tagszaygatásni és neg-hsiétekcél és az orvosok által bedörzsölésekro is mindig gyakrabban rendeletik, A valódi Horgony-Paio-Expeüer, gyakorta Horgony-Iintment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziSíer, melynek egy bráztartásban som kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 ín. üvegonkéiiü árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; íőraktár: T5r3k Jézaef gyógyszerészre! Budapesten. Bevásárlás altalmával igen óvatosak legyünk, mórt tóbb kisebbértákü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden cjtv-os üvegei „Horgony- védjegy cs Hk-hter czégjegyiés n.-lku! mint nem valé\'ít utasítsa vís-sza. 6
I
RICHTER F. AD. ei tárea, a.tt tir. sírin -allilit. BDBOLSTADT.
Q G O O Q "1 O
o
8
QOCOOOOOOOOOOOOOOÖ30000000JQ
¦Tv
ALAPÍTTATOTT 1858.
O Budapesti Szivattyú- és Gépgyár ö
Ró3zvény-TáirBasag
(ere\'.elt WAISER FEREKCZ) BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
SOrfönycim: SZÍV ATT YUGYAR BUDAPEST. GViET:
mindenféle gőzgépel, Schmidl-jéle Jorrgőzmotorokat (40% széoraegtakaritás), petróleum- és benzin-motorokat. Keretjü-részeket, hörjürészeket és csertőtöket. Gőzkazánokat, elöme-Q legitöket, tarlányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Q Mindenféle szivattyúkat gőz-, tzij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi .kütjelépítmény eket vasból. Tikjecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági jelszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőzfertötlenitö készülékeket és teljes jertötlenitö telepekit, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércentvényeket, harangokat. Keményöntésü aczéljelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: viz müveket,csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
g Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve ki
z. o o
Q
o
G 2
a %
Z 2
e
o o
g
Z Q S
g O
s.
\'Q
o
ti
o 2.
Z. ? H
Z
3
O ?
:= Z Z S
CXDOO0O00OCOCX)OOtJOC3OO0OOOOOO0
2056/97.
Pályázati hirdetmény.
Nagy-Kanizsa, r. t. városánál > VI és VH. kerületben njonnan szervezett róm. kath. kántori állásra ezennel pályázat hirdettetik.
Az állással 300 frt évi fizetés és a szokásos stoladij vau egybekötve. Kötel.s lesz a megválasztott kántor állandóan a VI—VII. kerületben lakni.
Az állással összekötött teendőkön kivül köteles lesz _ aegválasztott szükség esetén külön óradij mellett a VI. és VII. kerületben lévő községi népiskoláknál mint helyettes segédta n\'tó esetról-esetre működni.
A pályázni kívánók tartoznak rőn. kath. vallásokat, . kántori teendőkrei képesítést, valamint segédtanítói minósité. süket okmányokkal igazolni.
A kántori működésből ny:Lvános próba tartandó. A kórvények f. évi ápril hó 10. napjáig bezárólag Nagy-Kanizsa város tanácstermébe a tanácsi iktatóba adandók 1 A városi tanács. Nagy-Kanizsán, 1897. február 6.
VEC&EY
polgármester.
Gyomor
cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajokaal, nelkQlSzhetellefl "*» ártolánotaft ismeretes házi és népszer;
A gyomorbetegség tünetei: étvágytalan tág. gyomorgyengeiég, bűzös lehelet, fetfujtság, savanyu, íelbÖflEgés. hasmenés, gyomoréoc;. felesleges, rryáJkakhálatlíái, sárgaság, undor és Hányás, cyomergörcs szűkülés.
a Hatlialós gyógyszernek bizonyuit fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól-származott, gyomorhrtterhelésnél ételekkel <\'-i italokkal, giliszták, miibafok és hámor-rboMaknál. *
Emiitett hajoknál s Hát-laceeill gyomoreseppek érek ola kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg «*ftr bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt -40 kr., nagy Qveg ára 70 fcr.
Magyarországi főraktár: Török Jozner gyógyszertára Budapest, Király ulcza 12 sz.
A védjegyet és aláirást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a kestit & aláírásával :C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A fáirtacielíi ^yómorcseppek valodiau kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN*: Práger Béla és Beius I-áioi gjógyszerészeknél BaRCSOX : Kobut Sándor gyógyszerésznél.
fali fili tfMk
Kgy vég 3.10 méter hoisra, teljes uriöltcny ára csak
frt 3 10 jó
frt 4 10 jó
frt 4.80 jó
frt 6 — jobb
frt 7 7ó finom
frt "¦"— igen tiuom
ttt 10 50 iegfuiomsbb
Valódi gyapjúból
Egy vég egy lekete szalonultőnybőz 10 Irt Felöl tőszó vetek, loden. peruvien, doaking, Hámi éi imnt\'J tiiitviaelőknek való axove-eket. legSnomahb kammgarn és cheviotukat stb. stb. küld gyári áron a pontos és szolidnak ismert posxtópin Kj8g8| Amhaf Brqnnheq
Viatákir-gyen s bérmentve. Mintahü szállítás Fiiyelearemél\'é ! A t. közönségnek fontos azt H\'dui, hogy a szóveteket küzvcilen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem alján. A Kiesel-Amhof biünni ceg a* öss/.e* poai-tókít valódi gyári áron küldi s ét és nem számítja hozza a magánvevőt annyira meg* károsító úgynevezett szabóéngedményt.
^DENliTU(p^rr^|^JT^!NTtTö EREM
IUCHARD
iOritiatemrHZ). .
KAREL TOMEK
jkitünő
Prágai sódar-ja
Kapható Zárat és Eisler cégnél Budapest, Yl. Vaci-korut 33.
Vidékre bármife" mennyiségst lehet utánvéttel hozami. — V sonka ára rendkívül jutányos, minősége a legjobb. — Minden sonkába belesütött oroszlán bélyeg van.
Telefon 16—94.
tf07. Aprii.is 31
Csak
4 frt 50. fe\'-ajtixért
szálliiom világhírű
.Bohemia"
huiőharmónlkitaxt, hossza billentyűkkel és valódi gjöngykarluaukal. Ezen barmonikikask 11
íéáíböl álló kettőd fúvója van, mely ré>zek elpus?.-tithatian fémsarkokkal vannak ellátva.
A hangok egyes.lemezeken vannak, melynél fogva a harmonikáknak pompás orgonaszarü hangjuk van.
40 hangú. 2 reg. nagyság 15\'|, — 33 cm. 4 frt 50 kr. 60 3 , , 17 — 34 , S . 50 kr.
80 . 4 . , 17>|, — 34\'i, . 6 . 50 kr. Önoktatási iskola iagyen. Poatadíj és ciomagolá-i 60 kr. Képes árjegyzék-, ingyen.
C. A, Sehusíer, lamoiitstéuíló flsrkiieolcirchén i/S.
Szélküldés vámmentesen utánvéttel. — Átcserélés megeogedve. . Öiszekötletések isméleladókkal kerestetnek.
ütanzíis ellen tédye 16S02 81. a.
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott niö- éa kötszerész
BUDAPEST. Vil., Er28Óbet-körut 50. sz.
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát saját gyárt mán)n orrosszebészi és betegápolási tárgyakban
Saját faíáimfinjn magy. air. szabadalmazoíí P o I g a r féle
t3 é r -v ls^ö t <b,
haakÖtó, ajore-ér elleni cnm mi harisnya, or-tao-paedia készülékek, múlitbsk fi kezek stb.
Valódi franczia kölönlesességek F. BERGUKRANT FIIjS párisi gyárából.
Részletes képes árjegyzék in.-yen és bérmeotte.
x*x*xxxxxx*x**xxxx**m*x*xx*x
m
M
eusíein.
lopj
ashajtó
s z é I; n ö r 5 ! 4
(5EESTLrKle ERZSÉBET laldKsot-)
i^n t^i.fjg^xa\\j ft-j*jmig E pilulák hasonló ké
csölendők; —mentek
minden áriáin*** anyagoktól, az átfesti szerek bajainál leg-
2 jobb eredménynyei basaiiáitit?áo, gyea<íéden bashajiólt, vértis/tüók; rgy SS gyógyszer sem jobb s raeilette oly ártalmatlan, mint e pitu\'ák a
II
%
%
«• alegtöbb betegségek forrá\'a ellen. Cukrozott külsejük végett nvg-g-yér ^> mekek is aziYesen veszik.
S InF* Egy 15 pl\'nlát tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely S x dobozt, telni l 150 píluUt tartalmazó, csak 1 frt 0 é.
Óvóef Ut.nzásoktól külőnöten óvakodjunk Kérjünk határozottan YaS. sienstelzi Erzaebrt pHulát. Valódi csak, ba minden dobos tfirrényileg bi-jegyzetl védjegyünkkel piros-f kt-te nyomtatásban rSzent Lipót* és ,Neu»teín Fülöp gyógyszerész" aüiiással van ellátva A kereskedelmi törvényszekileg védett csomagjaink aliirásnnkkal van ellátva.
¦EUSTEIM FÜLÖP
„Szent Lipóthoz" cimzett gyógyszeriára WIEN, I, Plaokan-gksae 6. — Raktár Nagy- Kauizsán: BELDS LAJOS gyógyszertárában.
XX*XXXXXXÚXXXXXXXXXXXXXXX\\XX
MOLL SEIDLITZ POB
%

íí
U
z
z
35 SS «
z z
z z. z z z z z z
IS
z
Moll a- védjegyet át
Csak akkor valódiad, hc mindegyik dobos aláírását t0.ntetl fel. A Mai\' A.-fiIt Seldlitz-porak, tartós gyógyhatá<ta a- lermtkac::*bh gyiaar- ét al-teatbabtalaak, gyomorgörcs *s gyomorliév, rosrzött srékrakfdst, mtjbáatalom, vér-tatatát, aranyér éa a tegkuiAnbAiőbb "* tretagíáiek .elieu, e jeles há^tszernek évtizedeik óta mindig nagyobb alterjedést szerzett. - Ara egy leptotéttlt tredttl d«-btziak I frt e. é.
Haniittá\'set Iffrvéítyííeg fenyíttetnek.
Ggak 3kk0r Valódi, h* ™«»detsTÍk öveg MOLL A. védjegyét t0t»t«ti fel és
-----— ,A. Btlt* felirata ánozattal van sárra. A Mail-féle fraa-
aziabartuetz éa.-.tá nevezetesen miat fájdaleiacsüUpité bedörzaölesi szer köszvény, esős és a méjhulés egyéb kfiretkeaméaKíinil iegiimeresesebb népszer. — Egy ÍN-zatt trettotl gysg ar* 90 kraiozir.
Moll Salicyl szájvize. •
(Főalkatrésze ¦ füzoiysavas szikaó.) A mindennati száj tisztit ásná! különösen fontol bármely kora gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja fl egyszersmiud óvszer togfájás ellen. — Egy Hali A védjegyével eüátett üveg ár* : 80 krajezár.
-591) afeli
A.
szállító aita!,
Fóaie\'tkUldea-gyógyszerész, cs. ós kir. udvari Bécs: I., Tuchlauben ü. sz. Vidéki abfreadei&aflk aaptata pat astíavét aeilett teljeslttctaBk.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
l
c
c o a
védjegyével eiiáiott készít menyeket kérni. JO
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf et Fia. I§
\\Ati MANIZSA. 1897. április 10-én.
j
frt 50 kr. írt 25 kr.
Előfizetési ár: Egész érre . . . 5 frt — kr Fél évre . . N epred érre
Egyes szaat 10 kr,
hirdTtések
5 hasábos petiMurbu 7, BUi*od»tor
6, ¦ minden lüTaiíui sorért i.kr.
jtfY ILTTKBBEJf petit autóként 10 krért Tétetnek! \'. Kincstári il.eiék minden hirdetésért 30 kr. Szelendő.
1 KÖZLÖNY.
ím évfolyam.
\\ \'Alap szellemi részéi illeio eüe-den közlemény* felelői szerkesztő nevére, az anyagi részt iUaiő k őrlemények pedig a kiadó Béére címzetten Nagy-Kan inára bérmeatre intésendők.
Bérmentetlea ierelek nem fogzd-tatnak el.
Eéziratok r Issza aew kEldststek
"j--- A nagykanizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság *, a.Kotori
takarépénzLár részvény-társaság*, a galambokiönkéntes töroító-egykt*, a „nagy-kanizsai kisdedDeveiö egyesület\' a „nagy-kanizsai tanítói járáskor", a „nagy-kanizsai faireastéay jótékony nőegylet" n kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a „katonai hadastyáo egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara" nagykanizsai küTválasztmányának hivttalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
A-mostoha.
Nagy-Kanizsa, 1887 ápril 9.
Mikor Baross Gábor, a vasminiszter, megalkotta az 1890. évi XIII. törvénycikkelyt a hazai iparnak adandó állami kedvezményről", egyenesen az volt célja, hogy erös és a termelés legkülönbözőbb ágaira kiterjeszkedő nagyipar létesüljön az országban.
Célja szép volt, de reménye hiu.
Míóta a törvény életbe lépett, mindössze 160 aj gyár keletkezett. Ez a gyarapodás pedig nincs arányban a törvényben biztosított kedvezményezés mértékevei, s legérdekesebb az, hogy a kedvezmények legnagyobb részét a régi gyárak élvezik, melyeknek száma csaknem 400.
Az igazi, az elsáomoritó eredmény^ az lett, hogy kisiparunk mostohája lett az államnak. Gondozó mindkét kezével a nagyipart ápolta, támogatta, a kisipar pedig magára hagyatva tengődött, pusztult.
Valóban itt már az ideje, hogy belássák a kereskedelmi minisztériumban ez állapotnak nemcsak visszásságát, hanem káros voltát is. A magára hagyatott, adóktól sújtott, nem gyámolított kisiparos sóhajtva nézte, mint élvez -a gyáros adómentességet szállítási engedményeket, olciŐ kitelt, s mindent, amiből neki csak egy morzsa, egy szemenyi kellett volna, hogy — éhen né vesszen.
Most végre talán ráis kerüt a sor.
Legalább hirdetik már egyes újságok; hogy Dániel Ernő báró, kereskedelmi miniszter, elhatározta az 1890. évi XIII. törvénycikkednek s a vele Összefüggő 1881. évi XLIV. tör vény cikkelynek módosítását a kisipar érdekében.
Az uj törvény előmunkálatainak keretében behatóan gyűjtik az adatokat éi nagyban tanácskoznak, hogy a kisipar
melyik ágai s az egye; ágok milyen határig részesittessenek adómentességben és egyéb kedvezményekben. Reméljük, hogy a jó szándék nem fog a sok tervezgetésbe belefúlni, s hisszük, hogy a miniszternek oly sokszor hangoztatott elve: akisipart egyenlő kedvezményekben kell részesíteni a nagyiparral., — végre testet ölt.
Hogy a kivitel megfele-é majd ez elvnek? Oly kérdés, melyre alig lehet ma még felelni, bár félünk, hogy abban a válogatásban, hogy a kisipar melyik ága és mily mértékben részesítendő kedvezményben, — majd ugy kiválogatják az egyes iparágakat, hogy egy sem marad belőlük.
Nem is válogatásra van itt már szükség.
Aki csak felületesen ismeri is iparosaink nyomasztó helyzetét, az egy pillanatig sem kételkedhetik benne, hogy itt gyors és hathatós segítségre van szükség. Hisz ugy szólván minden iparág pang; kereslet alig van, mivel inkább a gyári iparcikkelyekből elégíti ki szükségletét a vevő: olcsóbban és rosszabbul. így történik, hogy országunk az az osztálya, mely még nem régen is virágzó és elé gedett volt, ma züllík és nagyon ís hajuk azon szociális eszmék felé, melyek rombolásban szoktak megnyilatkozni. A már felidézett paraszt-szociálizmusz mellé, azt hiszem, senkinek sincs kedve az íparosszociáliz-mnszt is odaállítani.
Segíteni kell tehát.
S ha már egyszer az állam belátta ezt, iparkodjék minél gyorsabban cselekedni. Nagyiparunkról ~le-vehcti legalább az egyik kézét, hogy a kisiparnak nyújtsa gyámolitásul.
A kisiparnak nyújtandó kedvezmények közt nem utolsó az adóen-
gedmény. Ebbe beleszólása vau a pénzügyminiszternek is. Szeretnők, ha igaz volna a hi^ hogy a pénzügyminiszter már kijelentette hozzájárulását a kedvezményekről szóló törvény oly nemű megváltoztatásához, hogy a kisipar, sót a mezőgazdasági ipar ís részesülhessen adóenged-ményesbeh.
Adózásunk mérlegén ez alig fog valamit változtatni kisiparnak föllendülésére pedig kiszámíthatatlan fontosságú lesz.
Vájjon meddig lesz még az állam mostohája a kisipar?
Ápoljuk jobban a réteket.
— Gardáink figyelmébe. —
A mai megnehezült gazdasági viszonyok mellett, minden gazdának törekvése oda kell hogy irányuljon, hogy talajának termőképességét minden irányban fokozza és pedig nem csupán szántóföldjeit kell javítania, de különösen kaszálóinak, rétjeinek termőképességét is. — Mennél löbb takarmányt termesztünk, annál in-tensivebbeii táplálhatjuk állatállomány unkát, annál jobban értékesíthetjük azt.
Pedig a rétek országszerte meglehetősen el vannak hanyagolva; legtöbb helyt még boronát sem látnak azok, nemhogy megíT ágy áztassanak s innen van azután hogy termésátlagaink nem emelkednek s bogy messze elmaradnak a nyugati államok termés-átlagait ól. — Magyarország összes rétjeinek átlag termévé 1883 ban hektáronként 24 12 métermázsa volt: a következő 10 év átlag termése 24*43 métermázsát tett ki, tehát 10 év alatt jóformán semmit sem változott. — Ellenben 1893 ban 2382, I 1894-ben 22-99 métermázsa volt az át-\\ hgtermés, tehát az átlagtermést illetőleg is apadás mutatkozik; apadt azonban a rét terület iá az utóbbi 12 év alatt körülbelül 100.000 hektárral s e tekintetben csupán az utóbbi 2—3 év alatt mutatkozik némi javulás. — Az itteni átlagtermésekkel szemben Németország átlagtermése 321 mm. hektáronként, Franciaországé 27"97, sőt Horvát-Szla-
Tiac.i.
Uix dájcs !
Humorisztlko-szatirikus besxélyke. — A ,Z-Jai Közlöny" eredeti tárcája. —
Az 1848—49. évi szabadságharcnak lezajlása után, melyben mint főhadnagy harcoltam a német sógorok ellen, vissza-tértem édes atyám házához, a ki Zalavármegye egyik kis városában lakott, a hol földbirtokos volt
Huszonkét éves ifjú voltam tele tűzzel s reménynyel, miután azonban mi magyarok a német által egy időre leigázva lettünk, nem tehettem egyebet, mint, bogy édes atyám küszöbén szépen meghúztam magamat.
Ezen kis városban megismerkedtem Zsebrák kereskedővel, s a nála talált Szajkó fiskálissal, a kikkol aztán szorosb baráti viszooyba is léptem.
Zsebrák barátom feleséges ember volt, egy német Özvegy asszonyt vett nőül, s azzal élte nem éppen irigyelhető boldog életét, mert neje nemcsak hogy formátlan s csúnya tolt, hanem azonfelül még egy bo!dogitó korszaknak alapkővét is letette, vagyis behozta a „papucskor-mányt" s mindezt oly szép móddal cselekedte, mikép Zsebrák barátom észre sem vette, hogy fogva van, mint a bamba légy a fertelmes pók hálójában.
En Zsebrák barátomhoz gyakran eljártam látogatóba, a hol bibe-korba a „sine cura" a ÜgyteleD Szajkó fiskálissal is
találkoztam, s néha egy pár órát is töltöttem nála.
Az ötvenes évek második felében egy vasárnap délután szintén hozzá mentem, egy darabig kettecskén beszélgetéuk a boltban, mert háta Isten I akkor még hire sem volt az erkölcstelenséget, korhelykedett éi réazegeskedést előmozdító vasárnapi munkasyfinetnek.
A mint igy beszélgetőnk, egyszer csak felnyílt a mellékszobácska ajtaja, 8 azon bárom a rí leány jött a boltba.
Zsebrák barátom nyomban bemutatott nekik, s megmondá, hogy azok feleségének nővérei, illetve az ö sógornői, a viszont azokat is bemutatta nekem ezen szavakkal: „Nincsi, Tincsi, Mincsi."
A hátam borsódzott, midőn azon neveket haliam, azt hittem, hogy Kínában Yagyok kinézer nők közt, mert hát olyan neveket csakis a -mennyei birodalom* vagyis Kiua történetében s földrajzában lehet olvasni.
Miután -kölcsönös szótalan szembe Közben jól megbámultuk egymást, az a három .Grácia6 kitakarodott, a merre jött.
„Ugye szép leányok ezek ?" — monda Zsebrák barátom reám sandítva.
„Gyönyörűek!" — válaszoltam gúnyos mosolylyal.-
„Látod, az a középső éppen neked való lenne" — fclytatá Zsebrák — „derék, okos leány, s a mi fő: kitűnő gazdaasszony, a főzéshez, sütéshez nagyszerben ért, kis ujjában van valamennyi szakácskönyv.*
„Meghiszem barátom" — válaszoltam — „de én még nem vagyok olyan hely-
zetben, hogy nősülhetnék."
„Ez mind mellékes" — folytatá Zseb-rák barátom — kapsz vele egy pár ezer forintot, — hogy édes atyád úgyis elég gazdag, majd álláshoz is csak jntsz, derék, művelt fiatal ember vagy, a boldogul élhettek."
„Sógornőd ujty sem jönne hozzám feleségül." — Kötekedtem Zsebrák barátommal.
„Micsoda?" — kiáltott az haragosan, székéről felugorva s kezévé! hadonázva — „azt szeretném én látói,- szerencséjének tarthatja, ha ilyen derék magyar ifjút kaphat."
„Hát mi is a neve annak a közép ő sógornődnek. ?* — kérdem Zsebrák barátomtól.
,Tincsi" — válaszolt barátom.
„Micsoda — pincsi? — vágtam szavába.
„Bolond vagy, nem pincsi az, hanem Tincsi" — válaszolta Zsebrák barátom s oly kacajban tört ki, hogy alig bírt potrohos hasával, — „te előtted uj ez a név, de gyönyörű név az barátom, a gróf Lengenadfalvay leányának ia az a
neve.....aztán, mily győoyörü leány
az barátom, éppen ugy néz ki, mint egy kis töltött galamb* ....
„Nem olyan barátom" — vágtam szavába Zsebráknak — „hanem sógornőd szakasztott mása a szalonnás gombócnak I*
„Szalonnás gombócnak?" — bámult reám Zsebrák barátom nevetésre igyen-getve ezáját, miotha csak kedvenc ételének nevét találtam volna el.
„Igenis, szakasztott mása a szalonnás
vooországé is 27-96 métermázsa volt nektáronként-
Mindez onnan van, mert a rétek abszolúte semminemű ápolásban a legtöbb helyt nem részesülnek; évtizedek óta csak kaszáljuk azokat, a nélkül, hogy a visszapótlásra csak gondolnánk is, nagyon természetes tehát, hogy a föld csak kizsaroltául\', termésátlaga nem emel-kedhetik, hanem okvetetlenül apadni fog. — Nem lesz t^hát felesleges, ha moit a tavasz kezdetén igen röviden rámutatunk — éppea állattenyésztésünk érdekében — hogyan, miként kellene rétjeinket ápolnunk, hogy termésátlagainkat fokozzuk.
Trágyázni kell a réteket is, hegy ez által pótoljak azt, mit (a növények a talajtól elvonnak. — Erre a célra, háromféle trágyát alkalmazhatunk, u. m. hig ürüléket, komposztot, avagy Thomas-íalakot. — Ha elegendő trágyáié van, azzal öntöztessük meg rétjeinket; helyesen cselekszünk, ha a megöntözés előtt hamut szőratnnk el arra s a rétet jól felborooáltatjuk. — A trágyalétől a fű igen buján fog nőni, hatása azonban a trágyalének hamar el fog enyészni. — Egy-két kaszálásra van hatása, de azután nincs, mert egy része hamar felhasználtatik, más része a talaj mélyébe mosa-tik s igy jóformán minden tavaszszai megöntözendő volna vele a rét — Kitűnő trágyája a rétnek a jó komposzt — Csak persze az a baj, hogy jő komposztot kévéi gazda készit, mert biz az sok munkával, sok utánjárással jár s a körülötte végzendő munkákat apróra felszámítva, alighanem drágább is, mint a Thomas-salak s ez az oka, bogy ma mindinkább ezt a foszfor-trágyát használják a rétek feljavítására, azért pedig, mert egyrészt igen olcsó, a mennyiben waggOQAzámra véve métermázsája 2 frt 50—3 frtba kerül, másrészt pedig,mert hatása 4—5 évre is kiterjed. — A jól falboronált rétre kcja tavaszszai 3—4 métermázsát szokás belőle elhinteni; miként az eddig megejtett kísérletek bizonyítják legtöbbszőr, már az első évben 100—1000 klgrammal fokozza a termést, hasonlőlag a kővetkező években is.
Gondja legyen a gazdának arra is, hogy a vakandtúrásokat széjjel hányassa, a tavaszi erős felboronálás után — a mennyiben az előző évben a növényzet
ritkás volt — kevés alkalmatos magkeveréket szórasson el, hogy. ott, & hol szükséges, árkolás által vizet csapoltasson le, a menoTibea pedig rétje minetíves, savanyu füveket termő volna, alagcsőveréssel igyekezzék azt megjavítani.
Egy kissé nagyobb gondozással rétjeink termését biztosan fokozhatjuk,, ami maga után vonja állatállományunk javulását, végeredményként pedig bevételeink fokozódását.
Premier előtt és után. -
— Vígjáték 2. felvonásban. — — Nem eredeti. —
Szereplók : Mrs. Hypling gazdag magánzó és nem hivatott dráma író.
Mrs. Leyginger, a newyorki „Central-Jonrnál* dolgozótársa.
Nép. gaminok, rerolverek, bokszerek. kalamáris és kutyanyelvek. Idő jelenkor. Szönhely: A newyorki „Centra! Journal"
Első felvonás. (Premier előtt)
Mrs. Leyginger (Boszusan dobja el szivarját, mert a jövő században megjelenő egyik regények LXXXV. fejeseiében nem tudja vájjon jobb lesz-e az ártatlan kis ílelent megyilkoltatni, vagy férjhez adni. Egyszerre csak ajtó nyikorgás zavarja fel gondolataiból.) ¦>
Bír6 Hy pling(hajlangvamosolyogva lép be a szobába. Világos tavaszi kabát jazsa-bébőlegy hatalmas revolver csillogó csöve kandidál elő.) A „Comedi de Bukrogs" referenséhez van szerencsém ?
Mrs. Leyginger (ki roAg mindég nem bírta eldönteni vájjon a kis ártatlan Helent meggyilkolja, vagy férjhez adja-e, csak ugy félváíról felel vissza) Hm, hm......
Mrs. Hypling (kezét nyújtva.) örvendek. Sokat hallottam már az ur nevét emlegetni.
Mrs. Leyginger (közönyösen áll egy helyben.)
Mrs. Hypling. Oh felesleges uram, e nagy szerénység. Tudom, hogy elismert műítész, elsőrangú esztétikus éa nem szorul az én magasztalásomra.
gombócnak" — folytatám — „Tincsi sógornőd éppen olyan gömbölyű, mint a gombóc, széle, hossza egy, aztán borzasztó\'kövér, vagyis magyarul mondva: szalonnás s igy ezeket összegezve kiderül az, mikép sógornőd szakasztott mása a szalonnás gombócnak 1"
„Bolond vagy barátom 1 — kiáltott Zsebrák barátom terebélyes tenyerét vállamra csapva „de azért vedd el, elhiheted, hogy boldog lesz vele, látod*
— monda zsebjébe nyúlva s abból zsebkendő helyett hálősipkát húzva ki
— „én ia mily boldog vagyok, mióta megházasodtam, páratlan rend uralkodik házamban.*
„Meggyőződtem róla!" — válaszoltam a hálósipkára mutatva — „ez mind szép, kedves barátom, de én mégis azt hiszem, hogy kosarat kapnék sógornődtől."
„Te---- te bolond!" — kiáltott
ismét Zsebrák barátom — „hiszen te oly szép, oly derék fiatalember vagy, hogy a leányoknak nyála csakúgy foiy utánnad; nem vetted észre, hogy 1iöcsi titkon mennyit kacsingatott reád, s te oly „mafla* voltál, hogy még egy szót Bem szóltál hozzá: „ein wahder tran-mini!" (Fraue ich mich nicht.)
„Tod magyarul a Tincsi?" — kérdeztem tovább.
„Nem tud, egyik sógornőm sem\'tud"
— válaszolta barátom hirtelen.
„Ez nagy baji" — mondám vállat vonitva.
„Aztán miért voioa az olyan nagy
baj! — kiáítá Zsebrák elszörnyüködvs.
„Azért, mert én meg németül nem tudok I" — válaszoltam.
„Ez is mellékes" — vágott szavamba Zsebrák — „majd megértitek egymárt, jót állok érte; én sem tudtam németül, midőn megházasodtam, feleségem padig magyarul nem tudott, s mégis megértettük egymást: látod már is. mily szép gyermekeink vannak I*
Elnevettem magamat a megértés kézzel fogható értelmezésén.
„Ez mind szép barátom!" — válaszoltam aztán — „de éa 1848—49. évben nem azért harcoltam a német ellen, hogy most meg németnek kipituláljakl"
„Bolond vagy barátom" — röhögött Zsebrák — „te nem érted a csíziót, most már megbukott Magyarország, te nagy magyarságoddal á nem támasztod fel többé, azért jobbad teszed, ha Üstökénél fogva ragadod meg a kínálkozó szerencsét, és nőül veszed Tincsi sógornőmet."
„De ha úgysem jönne hozzám* — kiáltám gúnyosan.
„Ha szándékod Őt nőül venni, én biztosítlak, hogy megkap&d",— volt > válasz.
E percben egy fiatal nőcseléd jött a boltba s kihívta Zsebrákot.... ottkünn kocsizörgés és női cincogás támadt a be is hallatszott, behallatszott Zsebrák barátom ékes némot nyelvű társalgása sógornőivel, de csak hangjukat hallottam, a Bzavakat nem értettem.
Mintegy tiz perc múlva Zsebrák barátom kapuján egy hintó robogott ki, annak zajára a bolt ajtóba ugrottam s
Lapunk mai számához fóliv melléklet van csatolva.
XXX TI- ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. ÁPRILIS 10-éo.
Mrs. Leiginger Szolgá^iajok valamivel? H .
Mrs. Hypling. Egy nagy szívességre kérném. Beadtam, aComedieRuckingsbez\'\' egyik legújabb tizenkét felvonásos tragédi ámaí. A dramaturgot elfő adták, dicsértek és már holnap iesza premier. Emlékezzék mag darabomról kedvezően, hálás leszek érte.
Mrs. Leyginger. Jó. Mrs. Hypling. Köszönöm uram köszönöm. (Hajlongva el.)
*
Második felvonás. (Premier ntán.) ,; Mrs. Ltyginger. (Nevetés közben sziate lefordult a divánról. A belső szobában ép a tegnapi darabról diskuráltak és szintén valamennyien éktelenül kacagtak. A folyosóról valami Qvöltó hangok hatolnak be a szobába. Hirtelen felpattan az ajtó.)
Mrs. Hypling. (Kalap nélkül, felborzolt hajjal, tajtékozva ront be a szobába. Bal kezében a „Central Journal" egyik legújabb száma a jobbján egy hatalmas EiceL-ior bokszért forgat egyre jobbra balra.) Megölöm ! megölöm !
Mrs. Leyginger. Eideg vér uram, hideg ver . . . (egy revolvert vesz elö az asztal Sokból.)
Mrs. Hypling (egy kissé lecsil-lapnWaO Mintha ezt a néhány szót hallottam volna már valami regényben, vagy színdarabban....
M r s. Leyginger. fia is, nem tudja, hogy mi a címe annak a darabnak.
Mre. "Hypling. Nem.
Mrs. Leyginger. íeazán sajnálom.
M r. Hypling. Ön meg csúfolódik velem, nem elég. begy tegnap kifütyölték h darabomat, nem elég hogy ön a leginpertinensebb kritikát irta róla, ön ugylátszik még csúfolódik velem. A közönségen nem állhatok boszut, de önön igen. í)o előbb még néhány szót ....
Mrs. Leyginger. Pardon, én meg mintha eiefcet az utóbbi szavakat olvastam volna már egy regényben. "Mrs. Hypling (dühösen.) Lehet, de ez nem tartozik most a dologra. Arra feleijen kérem, hogy minő érdemei vannak onaek az irodalom terén? Irt-e már ön csak egy olyan színdarabot, mint én ? Hm?l
M r p. Leyginger. Azsokkal nagyobb érdem, hogy még „nem írtam" egy olyan darabot, mint ön. Hm! Nem gondolja? Így legalább biztosítva vagyok, hogy mint szerzőt, sohsem fog meglinchelni a közönség. Nem gondolja!? ön Hm!
M r s. H y o 1 i n g. Ne tetézze még egy ujabb gunynyal háborgó dühömet.
Mrs. Leyginger. (ki alig bírta már a nevetést, visszafojtani.) Bocsánat, de nem tudtam, hogy tekintetességed haragszik. Szabad olyan indeszkrétnek lennem, hogy megkérdezzem, miért méltóztatik haragudni ?
Mrs. Hypling (felordít akár egy roegsebbzet: négy esztendős szudáni oroszlán és ütésre készen Leyginger felé rohan.
M r s. > Leyginger (felkapja az asztal ról\'^a revolvert és kilő az ablakon.)
(A melléTsiobákból_ három hatalmas gamín és a szerkesztőség tagja berontanak. A gamiok felölebelik Mrs. Hyp-linget és hidegvérrel kidobják az ablakon az utcára. A szerkesztőség tagjai homéri
láttam, hogy a .bárom Grácia* édes anyjukkal haza átázott Cseremiszre, a hol édes atyjuk jó módú birtokos ur
VOlt
Zsebrák barátom visszajött a boltba, egyet fojt nagy kövérségében, aitán igy kezdte: „Tincsinek megmondtam. hogy beleszerettél, s hogy szeretnéd nőül venni .... anyósomnak nagyon tetszett az a thema, s téged meg is hívtak általain vasárnapra, s meghagyták, hogy minden bizonynyal elvigyelek .... barátom 1* — folytatá tovább — „ha láttad Volna, hogy mennyire örült Tiacsi, midőn a fentieket hallotta, feleségem mégis caipte ajakát, s a fülig piruló Tincsinek ezt súgta fülébe: „lat eio festier Ungar I".....
A vasárnap csakhamar elérkezett, Zsebrák barátom lovait befogatta hintójába, s aztán érettem küldött, egy kis barátságos reggelire hivatván.
Én már mégis feledkeztem az egy hét eiótt Zsebrák barátom által koholt tervről s mindeő gyann nélkül t legjobb kedvvel siettem hozzá, .... midőn azonban udvarába léptem, feltűnt nekem az utazásra készen állt hintó, melybe két derea volt fogva, s a kocsis is már a bakon Ült.
A mint a terembe léptem, Z-tebrák barátom a kedves oldalbordája már bepínyókálva készen álltak az utazásra.
.Hát hol a köpenyed?\' — kérdó csodálkozva Zaebrák barátom - .elfeleded, mikép ma egy hete Tincsinek megígérted, — hogy ma meglátogatod Cseremiszen ?"
kacajra fakadnak, hogy megreng bele a szoba minden bútorzata.)
.Mrs. Hypling: (raiut valami néger fekete sáros ábrázattal felténfereg és elhaló hangon sóhajt:
Oh ti nyomorultak ! Ti nyomorultak! (Függöny le.)
Lucifer.
Salvini.
Ez a hét ás övé volt.
Az ö csodalatos művészete ragadta el azt a csekély számú közönséget, mely előadásait végig élvezte.
Csekély volt a publikum, — a ez a leglesujtóbb kritika közönségünk ellen, mely zsúfolásig tölti a színházat A nagy-kanizsai varróleányok, Blitz-wéisz Kóbi stb. előadásakor. Az nem mentség, hogy a nyelvet nem értjük. Meri bár igaz., hogy élvezetünk i g y nem teljes, de oly élvezetet találhatunk mégis, hogy az elragadhat bennünket.
Salvini csodálatos művész. Mindazok, kik Shakespeare nagy alkotásait megértetni igyekeztek velünk.— játszottak eddig és szavaltak. Salvini nem játszik : 0 ábra z o I. — Olyan, mint a kedvünkre való magyarázó könyv, mely bepillantani tánit a művész nagy alkotása minden részletébe. Salvini nagy intelligenciájával mélyére hatol a darabnak, melyet megjátszik és ugy tárja elénk, mint Ő fölfogta. Innen van elö dásainak közvetlensége.
Nagy intelligenciája mellett azonban megvan benne a teremtő genialitás, mely majdnem azonos a teremtő művészével.
— Innen van alakításának mélyre ható jelentősége.
E két tulajdonságával, intelligenciájával és genialitásával tud ő hatást kelteni oly közönségben is, mely nyelvét nem érti.
Ez az.5 nagy érdeme.
így nyújt igazi élvezetet, mint nyújtott azon a négy estén, melyen mint a nagy Salvini méltó fia, mutatta be művészetét társulatával együtt A n\'égy este közül három Shakespeari darabban láttuk ót: Hamletben, A velencei ka!márban és a Makrancos hölgyben. — Már ez, hogy ily különféle darabokban mutatkozott be, mutatja tehetségének sokoldalúságát. — Mig a tragédiákban megdöbbent alakításának mélységével, a vígjátékban megbűvöl egyéniségének kedvességével. — Mindegyik szerepében Sbakespearehoz méltót tudott nyújtani. Alig hiszem, hogy színészeink közül bárkisjs olyan mélyen és helyesen tudná fölfogni a nagy angol költő alkotásait, mint Salvini. Hamletjét teljesen megértettük. A dán királyfi mély bánatát, tépeiŐdéseit, okoskodások közt ki-kitörő tetterejét ugy tudta visszatükröztetni, hogy a közönség elragadtatása alig ismert határt. Sheyloekja szintén az eredetiség bélyegét viselte magán. Mindazok megvallottak ezt, kik a legnevesebb színészek átalakítását már látták. Szinte ember fölött való volt abban a jelenetben, midőn a dogé előtt hallja ítéletét, melynek következtében kereszténynyé kell lennie.
A Makrancos hölgy Petrueciójában oly kedves és természetes volt, hogy mindenkit elragadott.
„Én ígértem Tincsinek ?" — bámultam Zsebrák barátom szavain — „hogyan ígérhettem volna, hiszen én Tincsivei soha sem beszéltem\'"
„Na aber das iat doch schreklich 1"
— kiáitá Zsebrák barátom oldalbordája dühös nehezteléssel.
„No ezt nem vártam tőled barátom*",
— monda neheztelve Zsibrák — „s nem hittem, hogy még azt is eltagadd, hogy Tincsivei beszéltél."
„Akár megesküszöm" — válaszolám megsértődve, türelmetlenül — „hogy nem beszéltem vele."
„Pedig ebédre várnak bennünket, téged is" — folytatá Zsebrák — „tegnap este érkezeit Tincsitől levél, melyben szigoraan meghagyja, hogy téged, a „fescherUngar"-t okvetlenül felpakoljátok a ime te ily csúffá tesz minket
„Ma sebogy sem tehetem\' — válaszolám — „én megfeledkeztem róla, édes atyám tudta nélkül nem mehetek veletek. *
.,Hát jövő vasárnap addig szólj édes atyáddal s én is bejelentem Cseremiszen, hogy akkorra kiviszlek", — folytatá Zsebrák nyugtalankodva.
> No nem bánom 1" — válaszolás.
„Kezet reá I" — kiáltott Zaebrák barátom, s miután kezet fogtunk, a kezei okét neje Öblös kezével kelté választ?, ezt felsegélytem a hintóba, a melybe Zsebrák barátom szuszogva szinte be-bnjí, s a hintő elrobogott, Cseremiszre utaztak, nehogy az én számomra készített oagyBxerÜ ebéd kárba veszszen ...
Ezmáa is gyakran meglátogattam
Szerettük volna Othellot is látni tőle; e helyett azonban Dumas régi színművében Kean Edgárban játszotta a címszerepet, de látszólag igen kedvetlenül, ugy, hogy nagyobb hatást nem igen keltett
Társulata nem igen emelkedik tul a jó középszerű társulatokon, bár bámulatos az az összjáték, melyet minden darabban produkálnak. Kiváló erő S a 1 v i n in é, ki különösen a Makrancos hölgyben aratott sikert. Igen jó^kabínet alakításokkal válik ki Barsi (Polonias, Salomon) és mozgékony komikusok Ruta és Saglia. *
Egyet mást Salviniröl.
Salvini maga iránt rendkívül szigorú bíráló. Az igazságos és értelmes bírálatra nagyon sokat ad. „Én igen sokszor" mondja, magam előtt bevallom, hogy ma játékoddal nem álltál a művészet magaslatán, holott a kritika égig magasztal " Ilyenkor-.előveszem az ón evangéliumomat ,Garamba kritikáját első felléptémtől Boniában 1889-ben, akkor ismét teljesen rendben vagyok."- A magyar nemzet és művészet iránt igaz tisztelettel van eltelve, ellenben gyűlöli a
I német színészek természetellenes, paüie-
! tikus előadását.
Saíviní igen boldog családi életet
j ól, négy gyermeke van._ kiket Pisában,
; Olaszországban neveltet. 0 maga a nyarat Livornó közelében a tengerparton saját villájában tölti, az év többi részét pedig Pisában, vagy vendégszereplésen. Nagyon igénytelen életmódot folytat, kevéssel elégszik meg, de sokat nyújt ó maga. Szerepei felfogásában egészen eredeti, még apját, a nagy Salvinit, sem nláoozza semmiben. Mig Salvini Nagy-Kanizsán volt minden nap délután ó—G-ig a a .Central- kávéházban tartózkodott. Ez volt az egész szórakozása.
Salvinit--szoros barátság fűzi Hevesi Sándorhoz, a Pesti Napló sziní rovatának vezetőjéhez. Hevesi Shakespear alapos ismerője és a szinibirálók egyik legbiva-totlabbika. Ezt Salvini is elismeri, sőt bevallotta, hogy előadásaiban Hevesi felfogását a shakespeari jellemekről juttatja kifejezésre. Hevesi városunk szülöttje és Hoffmann Mór tanár fia. Salvini meg is látogatta barátjának szüleit, kik valóságos áhítattal hallgatták a fiukról szóló dicséretet a nagy művész szájából.
Salvini előadásain csak félig telt meg a színház. Hasonló részvétlenség Magyarországon csak Pápán mutatkozott. Nem mertük bevallani, hogy a „Nagykanizsai varróleányok" előadására a jegyek már egy nappal az előadás előtt elfogytak, de vigaszul megmondtuk neki, hogy Jászaíné is üres padok előtt szavalt már ezelőtt két évvel. V.
A felső templom.
L\'jabb adakozások:
Vágner Károly.....20 frt
Tágnerué Chinorány Herniin 30 „ Összesen 40 f t. Főösszeg 459 frt 55 kr.
EPERJEST GABOR pénztáros.
Zsebrák barátomat, folytonosan biztatott,
hogy vegye-e nőül Tíncsit..... aztán
később reá jöttem, hogy nemcsak engem biztatott arra, hanem Szajkó fiskális barátunkat is, a ki akkor még „nyökteb legény" volt, mint a hogy a „hetésiek1* a nőtlent hívják, a azt el is csalta magával Cseremiszre.
Zsebrák barátom biztatására, én mint afféle fiatal ember bolondoztam vele, folyvást azt hazudtam neki, hogy én Tincsit balálig szeretem, a hogy a leg-boldogabbnak érezném magamat a világon, ha azt feleségül megkapnám. .. és Zsebrák barátom azon hamis beszédemet mioá készpénz gyanánt vette, s rögtön meg is irta Tincsinek és igy köztem és Tincsi közt Zsebrák barátom a „megbízás nélküli parlamentair", ˇagyiB magyarul mondva a: fogadatlan prókátor" szerepét vitte, de minél jobban szította a tüzet, én annál hidegebb lettem e tárgy iránt, mert a „Bach éa Schmerling System\' gyűlöltté tett előt tem mindent, a mi német.....
Megjött a tél, a farsang s városunk olvasó egylete díszes nagytermében fényes bált reodezett
Sok szép szőke és barna kisasszony volt városunkban, s mind ,,magyarok" voltak: Viktoria, Fanny, Teréz. Julia, Mária, Erzsike és Milifce, mindegyiket jót ismertem z a farsaDg, illetve a bál előtt egy-két héten át minden ünnep és vasárnap dé!n:án hol az egyik, hol t másik ttrí háznál, illetve leányos hátnál magánk közt táncolni tanultunk, én voltam a tanító; a mint hogy én is,
— Miniszteri elismerés. A nagyméltóságú pénzügyminiszter ur Kovács Rezső perlaki járás fÖszoigabirájának a kőzadók behajtása körül szerzett kiváló érdemeiért a főispán nr Óméltsága utján legmagasabb elismerését nyilvánította.
— Cs. és kár. udvari szállító. — A király ülau Lajos nagykanizsai szeszgyárosnak, a Blau M. fiv .\' \\g tulajdonosának a cs. és kir. udvari t^Jiitó cimet adományozta.
— Orvosaink éa & kamarák. Városink orvosai f. hő 6-án dr. S-.ukits Nándor elnöklete alatt tanácakozmányra gyűltek össze, hogy állást foglaljanak a belügyminiszter által tervezett és az orvosi kamarákról szó ő törvényjavaslathoz. A tanácskozás eredménye, hogy orvosaink nem tartják kívánatosnak az orvosi kamaráknak a javaslatban kontemplált formában való felállítását és csatlakoznak a budapesti orvos szövetkezet áltat fölterjesztelt memorandumhoz. Ugya&caak megbeszélés tárgya volt a Tárosban elterjedt kuru zs-lás meggátlása. Erre vonatkozólag az orvosok abban állapodtak meg, bogy az ügyet a közegészeégi ülésben szóbeszéd tárgyává teszik, a tanácsnál jelentést tesznek, amelynek feladata lesz, a rendőrség utján intézkedni
— A ker. Jótékony Noegyesület
jubileuma. F. év májas 19-éu lesz tíz éve, hogy városunkban a ker. jót. NőegyestÜet megalakult. E nevezetes évfordulót ünneplésen fogja megülni az egyesület, mely jótékonyságával eddig is oly nagy bálára kötelezte károsunk közönségét Az ünnepség napján d. e. haladó isteni tiszteletet tart a fel sőtem pl ómban, este pedig nagyszabású hangversenyt rendez, melynek tiszta jövedelme felét a felső templom újjáépítésének költségeire a j á 1 j a fel. Közönségünk méltányolva e kétszeres nemes célt, bizonyára tömegesen fog részt venni e nagy élvezettel kínálkozó hang versenyen, melynek részletes prog-rammjic is közölni fogjak nemsokára.
— Uj megyei tiszti főorvos. Dr. Mangin Károly.kir. tanácsos, vármegyei t főorvos nyugdíjba vonalasával főispán nr ó Méltósága Háry látván dr. tiszteletbeli főorvost és járási orvost helyettes vármegyei t. főorvosáé nevezte ki.
— Eljegyzés. Székely Tivadar a „Gutmaun S. H.\' cég intézője, Nagy-Kanizsa városi képviselő, jegyet váltott Budapesten Stern Ida kisasszonnyal.
— Szuknp Vladimír fővárosi rendőr tisztviselőt, lapunk egyik tehetséges dolgozótársát, Rudnay főkapitány a bpesti reodörsajtóiroda vezetőjévé nevezte ki.
— Nagy hét. A keresztény világ magába szállva készül a húsvét megülésére. A világ Megváltója a szenvedések küszöbén áll ; még csak néhány nap s Jeruzsálembe történt diadalmas bevonulása ; ntán fölhangzik a tömeg véazea ordítása 1 Feszítsd még, feszítsd meg őt. És elkö vetkezik az az isteni tragédia, midőn az
emberiség bűneiért kinos halált hal az Isten Fia. — E nagy események emlékezete a nagy hét. Mindenkit e nagy gondolatok foglalkoztatnak s a ryarló ember magába szállva gondol Megváltója kínjaira, borzasztó halálára. — A nagy hetet az egyház is különös és megindító szertartásokkal szokta megülni. E szertartások virágvasárnapján kezdődnek & bárkaszenteléaset éa nagyszombaton é; -nek véget a föltámadássaL — E szertartások templomainkban a szokott időben tartatnak meg.
— Királyi kitüntetés. Ö-felsége ez évi március 28 án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásából Stemberg Ármin és testvére hanga*ergyáro3 céget a magyar hangszeripar fellendítése körül és az ezredéves kiállításon kifejtett számos érdemet elismeréséül cs. és kir. udvari szállítóvá nevezte ki. E kiváló cég méltán rászolgált e legmagasabb királyi elismerésre, mert hangazer-iparunkat, mely azelőtt úgyszólván csak képzeletben létezett, alig két évtized alatt oly magas nívóra emelte, hogy a külföldet e téren teljesen kiszorította, ugy hogy ma már széles e hazában nincs egy hely sem, a hol ne találkoznánk e hírneves cég gyártmányaival.
—- fieííert Lajos jubileuma. Holnap ünneplik Kellert Lajosnak a tanügyi pályán való működésének 30 ik évfordulóját. A díszlakomán raínteg} hatvanan fognak részt venni. Azon férfin, kinek tiszteletére holnap összegyűlnek, a régi jő; idők embere. Szerénységében kerülte mindig a felszint, a melyen ugyan mindent észreveszünk, fényt és ^mocskot egyaránt, de ö inkább önmagába visszavonulva, a lélek hármoniájában- telte azt a boldogságot, melyet a vásárok zajában megtalálni nem lehet Az ilyen férfiú lehet csak igazán az isko\'áé, hol a gyermekek kedély világának vezércsiltags. Az ilyen tanár jelenléte az iskolában teremti «neg azt p. tiszta, üde légkört, melyben a fiatal csemeték tenyésznek és fejlődnek. Az érdemes tanférfin tiszteletére rendezett lakomán az izr. hitközség előljéró.\'ága képviselteti magát, — dr. Ruzsicska Kálmán kir. tanfelügyelő megjelenését szintén megígérte.
— üj állami népiskolák. A közoktatásügyi minis?t?r Zalavármegye terű: latén a legközelebbi tanévben 13 nj állami népiskolát szándékozik felállítani. Ezen nj állami elemi népiskolák a vármegye 13 olyan községében fognak felállíttatni, melyben még semminemű iskola nincs, ds a tankötelesek száma a 30-at meghaladja. Ezen 13 községben a tankötelesek száma 759-et tesz.
— Városi lcözgyUlés. Nagy-Kanizsa r. t. város képviselőtestülete ma ápril hó l\'j-én szombaton déíatán 3 órakor a városház nagytermében közgyűló-t tart. Tárgysorozat: 1. A városi gyámpénztár 18!)G. évi zárszámadása és mérlege, a v. szám vizsga ló-bizottság jelentósével. 2. A mar elrendelt és még foganatosítandó építkezési költségek fedezésére, város rendezés céljából telkek vásárlására, a két városrész közötti ut áthelyezése költségeihez! hozzájárulása 4O0ut;0 frtos kölcsön- és esetleg az eddigi kölcsönök konvertálási ügye előterjesztése.
győri bőlcséiz koromban 1845-ik évben Hetényi Gyulától tanultam táncolni.
A mint egyik vasárnap délntán az akkori gazdag városbíró házához mentem, a kinek szintén egy szép barna leánya volt — a kiről a „veszélyes rózsa1\' cimü beszélyemben is megemlékeztem — s a terembe léptem, az ott együtt volt szebbnél-szebb magyar kisasszonyok miodoyájan ezen szóval fogadtak: „Boldog vőlegény 1\'
.,Éu vőlegény?" — szóltam meglepetve — , mikép játok én ezen szerencséhez? .... és ki az a boldog, vagyis inkább boldogtalan menyasszony ?1
„Hát a Tincs:!" — kíátták egyszerre valamennyien — „de oe is tagadja ám, mert azt már a verebek is csidpelik.\'
„De én mit sem tadok róla\' — vá-laublám.
Aztán megkezdtük a francia négyest\' én rendelem, s nagyszerűen sikerült... azután csárdást táncoltunk, éna városbíró gyönyörű leányával táncoltam, a kinek táuckőzben mindig ez. daloltam : , Babám a biró leánya" s pördülés közben hevesen Bzoritám keblemre..... erre azt
kérdétőlem: „igazán nőül veszi Tincsit?"
„Soha!" — válaszoltam határozottan — , sőt még azégyelem is, hogy egy német leánynyal hoztak hírbe 1 .. ..
A két bét hamar elmúlt s megérkezett a bál napja.
Én e napon délelőtt sétálás közben meglátogattam Zsebrák barátomat. A boltjában találtam, s a legnagyobb őrömmel adta tudtomra, hogy anyósa
Folytatás a oiftllékfeton.
menyasszonyommal (?) a Tincsivei már tegnap este megérkezett, s ma este részt vesznek a báli mulatságban.
Megborzadtam e szavakra, s különösen Bértett a „menyasszonyom" szó, aztán Zsebrák barátom erőltetett, hogy menjek De Tinesibez, de én reszkettem még a gondolattól is, hogy egy német leánynak vőlegénye legyek, s igy mio-I deoféle okot felhoztam, a melyek miatt most Tiocsinét nem tehetem látogatásomat.
A bál-est is megérkezett, a táocterem elég csinos és díszes volt a világítás is teljesen megfelelt a várakozásnak.
Rigó Ferkó bandája búzta a gyönyörű tánczenét, én voltam a táncrendeiö a táncosnőmnek-többnyire a városbíró szép barna leányát válaeztám.
Végre csárdást táncoltunk, majdnem fél óráig tartott, azt is a városbíró leányával táncoltam s ekközben kérdé, hogy miért nem táncolok „nenyasszonyom*-mal, szegény az oly elhagyottan ül ott a terem végében s ugyancsak árulja a petrezselmet.
Hát, a mint a csárdással végeztem s elfáradva egy hosszú karos divánra vetem magamat s arcomról a verejtéket törölgetem, azt vettem észre, hogy valaki mellém ült, — felnéztem tehát s ekkor láttam, hogy Tincsit édes anyja és Zsebrák barátom neje Ültették mellém, — én azonnal felugrottam s miután még a csárdás folyt, a szép szőke Lórival táncoltam azt.....a mídőn ismét fáradtan
leültem s izzadt arcomat zsebkendőmmel betakartam, a fenti esemény ismétlődőt,
Keíléklet a .Zalai KSzISay 1897. április kj lOjkj gjk *3*ttáhtz.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1857 ÁPRILIS 10-én.
— A nagykanizsai ált mün!cásképz<5 egyesület vigalom rendező bizottsága folyó <rri április hó 19-én (azaz húsvéthétfőn) saját könyvtár alapja javára a „Polgári Egylet" nagytermében Zsolnay Vilmos jeles zenekara közreműködésére! műkedvelői szinielőadással egybekötött zártkörű táncvigalm&t rendez, mely alkalommal színre kerül: Bercik Árpád „ Parasztkísasz-szony*-a Személyek.(KelemenTamái: földbirtokos) Vnes^í\'Károly ur, (Matild neje) Szélig Szidónii-lrr\'\'a.. (Jolán leányuk) Halasi Mariskák, a., (Bezeda Marcel) Nyüassy T Elemér ur, (Fidibusz Frici) Mantner Béla
¦ ur, (Zerge Pista) Keller Gyula ur, (Fonák Laci) l\'ngér Alajos ur, (özv. Göncöl Jánosné) Stern Carolin k. a., (Fátyol Gergely) Gödőilei János ur, (Gereben Márton) Bíró Feiencz ur, (Sánta Matyi) Ofeabeék Vilmos ur, (Fonyó Ferencné) Halasi Erzsike k. a., (Ágnes leánya) Heisíer Regina k. a, (Kolompáráé) Danis Amália k aT. (Viki, szobaleány] Stocker Juliska k. a. Dobanykertészek és kertésznök, vendégek, cigányok. A darabban előforduló dalokat Zsolnay Vilmos kitünö zenekara kiséri. — Helyárak: Páholy 4 frt. Zártszék 1-ső sor 1 frt 20 kr.. 2—3 sorig 1 frt. 4—5 sorig BO kr., a többi sor t>0 kr. Földszinti állóhely ŐO kr. Karzat 30 kr. Karzati jegyek a táncra érvénytelenek. Jegyek előre válthatók Beius Lajos és Práger Béla urak gyógyszertárában, Kreiner Gyula, Kohn és Lichtscheín urak kereskedésében és Hirschl Frida k. a. dohán ytőzsd éj ében Felül fizetések köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyögtáztatnak. — Kezdete este S órakor.
— A legújabb hlr. Alborák Ernőd, a Kakas Márton nagyhirü riportere arról értesiti az érdeklődő közönséget, hogy a Kakas Márton összes előfizetőinek ónásí meglepetést készít húsvét vasárnapra a Rejtelmes Sziget-röl. A Kakas Márton előfizetési ára negyedévre 1 frt. Mutatványszám ingyen.
— Nemzetközi lóvásár. A nyitra-megyei gazda?ági egyesület minden érben május hó első Létfőjén s az előtte-való vasárnap d- a. rendezni szokott nemzetközi nagy főváaár Érsekujvárott a folyó 1897. évben máj. hó 2 ín á. a. és 3-án tartatik meg e vásár, mely Magyarország legkeresettebb lóváuárja. A legkitűnőbb hazai tenyésztők itt szokták eladni lovaikat, A vasárra hozott lovak száma rendesen meghaladja a 3000 darabot. Kaphatók itt betanítóit négyes és, kettős ur; fogatok, báli lovak, igás lovak és különböző korú csikók. Likások és istállók az érsekújvári rendőrkapí-láayi hivatalnál rendelhetők.
— Tűz Hétfőn déiután 4 órakor tüzilárma verte fel városunk nyugalmát. Mindenki nagy veszedelemtőt tar ott,
vagyis Tincsit az előbbiek er ővel mellé
Ültetlek.
Várjatok — gondolám, majd kifogok éa rajtatok s elkezdtem Tincsinek magyarul conrisélni ^bolondnál bolondabbat össze-vissza beszéltem neki, Ő persze a magyar nyelvet nem értjén, kipirult arccal boldogan mosolyeott reám s valóban ázalonnás gombóc módra feszelgett mellettem s végre tiz perc múlva niugazó-iamlott s mintegy félve ejté ki e szavakat: ,Nix aogrischl\'
„Níx uogrisch ?" — mondám magam" ban s azonnal egy csattanód revanche jutott eszembe, a mely biztosan bekövetkezni fog. *
Erre ismét felugrottam i egy francia négyest rendeztem, az is nagyszerűen sikerült, a roodban oly gyönyörű rétes figurát csináltam, hogy a néző közönség csakugyan étvágyot kapott a rétes evéshez.
A lrancía négyes végeztével ismét fáradtan rejtőztem el egy a terem félreeső szögletében volt divánra, de itt sem volt nyugalmam, mert alig hogy egy kissé kifújtam magamat, már ia azt vettem észre, hogy a Tincaít mellém tolták.
„Na várjatok! — gondolám magamban — ez lesz az utolsó jelenet I s szépen Összehúzva Ültem ott s arcomról a verítéket törölgetem — néhány perc muiva Tincsi megszólalt mellettem, német nyelven dicsértt\' hogy mily kitűnő táncos vagyok.
,.&Mo!" —.mondám magamhas —~ „el érkezett a revanche ideje."
Ed -.gy ideig hallgattam az ékes német beszédat, de egy szót sem szóltam, végre, midőn már meguntam hallgatni, felugrottam, Tincsi elé álltam, meghajtám ?agamat e azt mondám „Kix dájcal* a aztán sarkon fordultam s ott hagytam s faképnél s folytonosan táncoltam a ha néha elfáradtan le Ültem is, a szép Tincsit többé egyszer sem ültették mellém \'- unatkozva el Ís távoztak a bálból.
Igy szabadni um meg ez egyszer a vöiegénységtő!!
„Honny Eoit, qui mai y pense!"
Veleméry..
mivel nagy szél fujt Szerencsére azonban nagyobb baj nem tőrtént Mantuano József kéményseprő pajtája gyulladt ki. — De a gyakorló téren levő honvédek éí a gyorsan megjelent tűzoltók csakhamar elnyomták a tü „et. Ismét tapasztalhattuk, hogy mennyire megnehezíti tűzoltóink munkáját a riz hiánya. Egyetlen közel levő kútban sem volt elegendő viz, a városi lajtok pedig üresen állottak.
— Hernyőírtis. Itt volna a bernyó-írtái legutolsó terminusa: mindazonáltal a kertekben és azóllőbegyeken tele Tanuk & fák hernyó fészkekkel. Aki saját fáiról a hernyókat szorgalmasan letisztogatja is, keveset ér vele, ha a szomszéd nem követi jÓ példaját. Ily hanyagság miatt aztán e.öre látható, — hogy gyamő cstermés az idén se lesz és megérjük szép Zalavár megye ben, hogy a helyett, hogy jó talaj ás éghajlati viszonyaink folytán vaggonszám adhatnánk el s kü főidnek drága nemes gyümölcsünket s a u:agyar parasztgazda az udvar bau és a szőllóben elültetett faitól többet szüretelne, mint fi oxer-ette szói-főjéről, Stájerból hozzák be hozzánk eladni almát már évek óta, sót az idén már Amerikából is hoztak be almát, hol drága pénzen kel el. Ha már a külföld még ezzel megrontja a mi gazda-
jfeáguukat ezért már aztán nem lehet ám okolni se a kormányt se a jő Istent, egyes-egyedül a magauk gjá-moItalanságái és hanyagságát.
— A nagykanizsai kerékpár-club alapszabályai nemrég érkeztek le a belügyminiszter záradékával ellátva. A csinos füzeteket most küldi szét a választmány a tagoknak.
— Vásártolvaj Tóth Péter, rigyáci lö éves suhanc, ugy s*»git szegéuy szülein, hogy vásáiokra lopni jár F. hó. 7-én Nagy-Kanizsára jött két cin kostársáv al Ekíer József és Sárközi Gyulával. Vállalkozásuk sikerrel járt, mert Szabó istvánné garabonci lakos zsebéből egy erszényt loptak kí, melynek tanalmán, 27 forinton megosztozkodtak De a csendőrség mindhármukat letartóztatta. A vizs álat nyomán kitűnt, hogy Tóth Péter hasonló lopás miatt már Belováron egy havi börtönre ítéltetett, de onnan megszökött, mielőtt büntetését kiállotta rolna.
— Szomjas betörői. Folyó hó "2-án éjjel ismeretlen tettesek betörtek a murakereszturí apátság pincéjébe, ott jói felöntöttek és útravalóul még következő italnemaeket~vittek magukkal: "tFél akó somlyai bor, 6 pintes üreg somlyai bor, 10 piutes üveg szilvapálinka; l hét decis üveg 4 csillagos cognac „Grand fine Champagne Üuboas Freres" felírattál, 17 üveg somlyai bor, „Ferenczi Károly pincéjéből Veszprém" felirattal. — Hát ezeknek a betörő nra\'.nak nincs is valami rossz gusztusuk, — de ha a csendőrök nyakon csípik őket, alighanem keserű utóize lesz annak a finom somlyai ak.
— Hiába, csat szép élet * katona éiet Kaposváron. Szájkosarat akarnak a zsornalisztiki ajakára Rzoritani, béklyót a gondolatra. Talán van is okuk félni azoknak, kik mindezt tenni annyira óhajtanák. Egy láncokba vert, néma sajtó nem lehet veszedelmes. Az lenne belőle, mi egy bundás rekrutából és a Herr Kadet Bzépen arcul ülhetné, amikor csak neki tetszik. De azt hisszük, bogy egy ki&é korai az Öröm, mert a sajió nem fog sor alá kerülni, nem lesz belőle bundái rekruta és igy a Herr Kadet majd csak még sem Ütheti pofou. Az ilyen dolgokat persze akkor bajosan le aetue napfényre hozni, mit itt alább vettünk át a .Kaposvár* cimü lapból. Mig a tiszt arak kényelme* lakásaikon hosszan elterülneka pamlagon gondtalanul vizsgálják cigarettjük felszálló kékes szürke füstiéi bőjét, addig a szegény agyon sanyargatott legénységet sorban ágyba dönti a fülledt istállóból átalakított kaszárnya dohos levegője. Egyik kaposvári kaszárnyáról következő dolgokat irja a fentnevezett lap: Megdöbbentő dologról értesítenek bennünket. Alig pár napja, hogy a tartalékos honvédeket, — kik már többnyire családos emberek — behívták gyakorlatra, már is ^nvolcan feküsznek súlyos betegen a katona kórházban s bárom közülük, kiket a halotti szentségekkel ís elláttak már, alig fog felgyógyulni. Maguk a beteg katonák azt állítják, hogy betegségüknek oka a Kontrási-kaszárnya, ez & dohof, nyirkos istálló, melynek padozata és falai nedvesek s ősi szemétdombra vaunak építve* A katona a gyakorlatról fáradtan, izzadtan tér meg s akkor ilyen borzalmas lakásban kénytelen fáradságát kipihenni Szinte kikerülhetlen a. tüdőlob és ezerféle más nyavalya- A Kontrásey kaszárnyáról az orvosrendőri vizsgálat már évekkel ezelőtt kimondotta, bogy emberi lakásnak nem alkilmaa; ri, idén is tartottak vizsgálatot s nagymérvű átalakításokat rea deltek el. Hogy teljesitették-e ezeket az átalakításokat; nem tudjuk. Az eredmény azonban fájdalmas. Sok szegény család-
apa életébe kell kerülni annak a makacsságnak, melylye) ebez a szörnyépülethez ragaszkoduak. Megjegyezzük ez-uttal,,hogy a katonabeszállásolás a vármegye terhe; — a\' vérmegye azonban Schíesinger vállalkozónak adta ki a fca-tonabeazáliásolást s a kincstár által fizetett 1 és % krajcáron felül, fizet a vállalkozónak minden katoba után naponként 2*13 krr. Tehát Schlesinger a Kontréssy kaszárnyáért első osztálya kaszárnyabért kap. Kit keli most már a botrányos, sót veszélyes állapotokért felelőssé tenni? Első sorban mindenesétre a katonai állomásparancsnokságot, míatán módjában áll a veszélyre való tekintettel a kaszárnyát azonnal kiüríteni s a vármegyét a katonaság alkalmas elszállásolására szorítani. Mi lelkiismereti kötelességünknek tartottak a doleot nyilvánosságra hozni, mert reméljük, hogy felszóllalásunkuak meg lesz a kivánt eredménye: ha nem intézkednek azok, kiket a felelősség közvetlen teibel, bizonyár* intézkedni fognak fe\'sőbb helyen.
— Életunt kereskedő..Schalz Sándor tekintélyes perlaki kereskedő hétfőn d. u lőbelőtte magát. Schalz az utóbbi időben búskomorságba esett, nagyfokú idegességről panaszkodott folyton és ez elviselhetlen betegség egy meggondolatlan pillanatban adta kezébe a fegyvert. Özvegye és négy árva rvratjaaszerencsétlent.
— A nagykauiasU általános mun-kásképzö egyesület k&tgyülése folyó hó 4 én vasárnap délután élénk részvét mellett folyt le. A szép számban megjelent tagokat az egyesület fáradhatatlan elnöke Szalay Sándor szép szavakkal üdvözölte és a gyűlést megnyitotta. Az ált. munkásképző egyesület jelentése csak arról győz meg mindenkit, hogy ez a fiatal, alig másfél éves egylet vezetősége, fáradságot nem ismerő nemes munkálkodással a legszebb színvonalra emelte ezt. ValóOan áldás minden városra nézve, hol ily egyesület áll fenn, mert igy sok iparkodással, kitartó szorgalommal a munkásosztály tekintélyét, erkölcsi erejét minden időben a legszebb elismerés kiséri. Az egyesület fiatal jegyzője szépen átgondolt, beszédben hivta munkás társait a jövő szervezkedésére. Utal arra a nemes feladatra, melyet meg kell oldani, de amit csak egyesült erővel, harmonikus összetartással lehet elérni és iegnagyobb Őrömmel konstatálja, hogy egyesületükben a.harmonikus összetartás meg „van.. Az egyesület pénztári forgalma I1!, év „alatt a \'következő:\'Bevétel\': 678 írt 45 kr., kiadás: 634 frt 3 kr. A pénztárnok erős szavakban rámutatott a tagok ama közönyére, melyet az egyesület anyagi érdekeível szembea tantfsi-tanak. Méltatja az egyesület szép céljait, hol a munkába kifáradt egyén szellemi és egyéb szórakozásban részesülhet és ebben az egyesület minden erejét központosítja, hogy bátran nevezhetik a nagykanizsai egyesületet az ország első munkás kaszinójának. A tisztújítás eredménye a következő: Elnöknek újból köz lelkesedéssel Szalay Sándort választották meg. Ugyancsak kőzlelkesedéssel Vidéki János az egyesület alelnökévé, —
— kinek szintén nagy érdemei vannak az egyesület fölvirágzása körül meg-választatott; — pénztámokká újból Kicbknopf Károlyt választották -meg.
— Mondschein Béla jegyző, Winkter Antal köny/tárnok Választmányi tagok lettek: Vucsák Károly, Németh János, Segesdi István Nagy János, Horváth György, Rosenfeld Miksa, Mautner Béla, ifj Offeabeck -Károly, Tompa Mihály, Schless Márton. Gűnsberger Gusztáv, Steiner "Arpíd- Számvizsgáló bizottság : Zakál Mihály, Csillag Béla, Nagy Ferenc Rosenfeld Miksa indítványára az elnök-bégnek és a vigalom rendező bizottságnak buzgó tevékenységéért köszönetet szavazott a közgyűlés.
— Bemutató táne-estély. Szombaton e hó 3-án Neuféld::Béla bpesti tánctanító kis növendéket a kaszinó dísztermében bemutatták mindazt a sok szép táncot, melyeket alig néhény hét alatt sajátítottak el a derék tánctanító tó!. A fővárosi szalonokban dívó nj táncokat ritmikus kecsesei jártákakicsi párok. A bemutató tánc-estély valóságban mulatság volt, mely egész hajnalig tartott.
— „örvényférget-*\'Es a cime annak a szakközleménynek, melyet dr. Szigetby Károiy, nagykanizsai trvényszéki orvos , A Balaton tudományoj tanulmányozásának eredménye1\' cimü mü számára irt meg. A Balatonban általa fölkutatott Örvényférgeket (tubbelláriakat) ismerteti abban. A hét ábrával illusztrált jeles ismertetés a jelzett mü II. kötetének 1. részében jelent meg és kiváló érdekességénél fogva külön lenyomatban ia kiadták.
— Egy kis füzei. Aki szereti a közellenségükkel vonzó, tárgyaknál fogva érdekes olvasmányokat, az szívesen veszi kezébe a Dalmáciában címen minap
kis füzetet. Az ötvenes évek
szomorú történetéhez talál benne adatokat, melyek éppen bennünket érdekelnek légióképp. De ránk-ránk nézve azért is érdekes e füzet, mert írója városunk egyik hivatott s ügyes tollforgatója, ki már eddig is igen sokat tett városunk régi történetének földerítésére. Tudásával meglepte az érdeklődőket, szerénység ér el lebilincselt mindenkit. Elismerést mégsem kapott munkásságáért senkitől. Adjon neki végre elismerést a közönség s vegye meg e kis művet, mely érdekes is, tanulságos ia. — Szerzője, mint talán mondani is fölösleges, Hal is István, városi tanácsos. — A füzet kapható kiadóhivatalunkban s Fjschel könyvkereskedőnél is.
— A „Sportélet" cimü elsőrangú szaklap a lóversenyekbe és a sport minden ágára nagy gonddal kiterjeszkedő, elegáns külsejű, képekkel is díszített folyóirat, őszi Kornél szerkesztő és előkelő munkatársai, báró Podmaniczky Elemér, Halász Zsigmond, Dessewffy Arisztid, Kiszely Róbert, Charonsek Rezső neve már magában is megmagyarázza azt a nagy kedveltségét, a mely-lyel az egész magyar közönség oly méltán kitüntette a megbízható és eleven tollal megirt „Sportélet*-et, a mely feltámasztója a nálunk elhanyagolt aportirodalomnak. Ajánljuk a kitűnő szaklapot mindazok figyelmébe és \'"támogatásába, a kik a sport, lótenyésztés, lóverseny iránt érdeklődéssel viseltetnek. — Előfizetési ára egész évre 12 frt., versenyidényre (9 hó) 8 forint, félévre 6 frt., negyedévre 3 frt. (Kiadóhivatal: Budapest, IV. Szép-utca 3. sz.)
— Hazai termék. A Kathreioer-féle malátakávé jogosan nevezhető hazai terméknek, mert kizárólagosan a legjobb magyar árpából készül. Némelyek n?yao még most is azt hiszik, hogy ezen, a malátakávé nevet jogosan viselő gyártmány csak egyszerű pirított árpi, mint ennek legtöbb utánzata, a mi azonban tévedés, mert a Katbreiner íéle malátakávéhoz a magyar árpa csak a nyers anyagot szolgáitatja, a melyből először egy uajátságos mód szerint maláta készül, azután pedig Katbreiner-nek mindenütt kitűnőnek elismert eljárása szerint a kávéoövényből nyert kivonat által a bab-kárénak zamatát és izét kapja. A Katbreiner féle malátakávé ezen sajátsága által lényegesen különbözik a többi ilynemű gyártmánytól, rövid idő alatt az egész világon elterjedt és minden családban meghonosodott Ennélfogva a folyton nagyobbodó elterjedése első sorban a magyar mezőgazdaságnak használ, de sajnos, hogy éppen mi nálunk még azon a nézeten vannak, hogy a Kathreioer-féle malátakávé csakis gyermekek és betegeknek ajánlható ital, ami azonban éppen nem áll, mert a Kathreiuer-féle malátakávé főkép a füge-, és cikória-kávét helyettesíti és pedig mint egyedüli egészséges pótlék a babkávéboz, amelynek ize ezáltal enyhébb és kellemesebb lesz. Kezdetben ajánlható két harmad babkávéhoz egy harmad Kathreiner-kávé, később azonban mindegyikből felét vehetjük. Ezáltal egyszersmind egy olcsó kávéitalt nyerünk, amely rövid megszokás után mindig jobban és jobban izük. Ezért biztosan elvárható, hogy a Kath-reiner féle malátakávénak, mint hazai terméknek jó tulajdonsága nálunk is minél előbb elismerésben részesül és mindig nagyobb elterjedést nyer. A bevásárlásnál azonban elővigyázat szükséges és hogy a valódi jó árut kapjak, figyeljünk a fehér eredeti csomagra a Kath-reiuer névvel.
— Az első es. fes kir. párolda Ausztria-Magyarországban. A cognac különlegességükről (Qnarnero Brandy) ismert cég Pfau és Tsa Fiume és Paris (8. Place de V Opera) csász. és kir. udv. pároldává neveztetett ki.
gyar általános tak;. ékpénztár részvénytársaság, tehát hafcááfc egyik legtekintélyesebb és legmegbízhatóbb pénzintézete — a legnagyobb lelkiismeretességgel ke-, zeli, közönségünk iránti kötelességet vélünk leróni, midőn e kiváló nyeremény-kötvényekre, — melynek legközelebbi húzása folyó évi április 2ö-én lesz — figyelmét felhívjuk.
Amidón még megjegyezzük, hogy már a legelső részletiv is a húzásban való i részvételre jogosít, jelezni kívánjuk, hogy a magyar általános takarékpénztár igazgatósága tervezettel és egyéb iderágó felvilágosításokkal mindenkor készséggel fog szolgáiul.
A magyar Jelzálog Hitelbank 3 V,-os nyeremény kötvényei.
Mint tudósítónk értesít, a budapesti magyar általános takarékpénztár részvénytársaság egy körlevelet bocsájtott ki, melyben a közönség figyelmét a szóban lévő kötvényeknek 26 bavi 5 frtos részletekben leendő megvételre hivta fel.
Tekintve, hogy a magyar Jelzálog Hitelbank 3*j0-os — minden közhatóságnál óvadékképes — nyeremény kötvényei, nemcsak félévenként visszatérítendő kamatokat biztosit, hanem azok tulajdonosai azon rendkívüli előnyben ís részesülnek, hogy négyszer évente 200,000 és 100,000 koronái főnyeremény és számtalan mellékoyeröménnyel összekötött hozásban is részt vehetnek, még pedig oly formán, hGgy a legkisebb nyeremény is 220 koronát iészeo, és igy az árfolyam veszteség teljesen ki van zárva.
Tekintve továbbá, hogy e nyeremény kötvények elárusitását a budapesti ma-
Fövárosi levél.
A küszöbön lévő tavasz, a közeledő húsvéti ünnepek ismét uj életet, uj fel-pezsdülést hoznak a téli időszak alatt szunnyadó tevékenységbe. A főváros már fokozottabb élénkséget mutat; közszük-ségletekrői a tavaszi idényre már gondoskodtak a kiválóbb szakemberek, melyekről könnyen szerezhet értesülést a fő-váro i közönsége egy séta által; ámde a vidék közönsége csakis a sajtó utján kaphat tudósítást mindezekről, mit kötelességül ismerüjk ezúttal is megtenni.
Gazdaközönségünket ismét egy közérdekű és nagyfontosságú vállalat létesülé-sérŐI értesíthetjük. Az állategészség szolgálatára szükséges gyógyszereket eddig hazáukbau nem készítették, azokat legnagyobbrészt a külföldről kellet hozatni. Hazslinszky Károly gyógyszerész, -ki a gi\'ógyszerkülönlegességek készítése terén elismert és számos kitüntetést nyert szak; férhu, ismerte fel e nemzetgazdaságilag\' is fontos vállalat létesítésének szükségességét, rnelylyel hazánk gazdaközönségén ék, valamint az állategészségügynek ís nagy-beesü szolgálatot tesz. A korneuburgi állatpor, restitutions-rluid, a baromfi porok, tápszerek, gyógyító labdacsok ós kenőcsök, szóval minden az állatgyógyitásra ismert szerek készítésére Hazslinszky Károly laboratóriumot nyitott, a szaktekintélyek és orvosok hozzájárólásával oly minőségben állítja elő az áilatgyógyszereket, hogy a hasonló készítményeket felülmúlják. Ezzel kapcsolatosan az állategészség érdekeinek szolgálatára még egy másik nagyfontosságú közeget ís létesített Hazslinszky Károiy; a legelőkelőbb szaktekintélyek közreműködése mellett „Ál-lategészség* cimü folyóiratot indított, melyben az állategészségügy körül tudnivalók ismertetésével megbecsül hetién szolgálatot tesz gazdaközönségünknek. A lap elő izetésí ára csak í; korona egy évre, oly csekélység, melyet minden állattenyésztéssel foglalkozó gazda áldozhat, hogy a lap tanulságos tanácsaival is előmozdíthassa gazdasági érdekeit — Az állatgyógyászati laboratórium tulajdonosa és az „Állategészség" című folyóirat kiadója mutatványszámokat és prospektusokat mindenkinek szívesen küld. Kiadóhivatal Budapest, VIII. Sándor-tér.
A tavasz küszöbén, midőn a közlekedés és forgalom israót nagyobb mérvet kezd ölteni, a városi és községi közigazgatóságok egyik fógondját kell, hogy képezze a közutak és gyalogjárdák jó karba helyezése: e célból ezúttal is .felhívjuk Magyar Aszfalt Részvénytársaság találmányát és szabadalmát képező aszfalt-maeadamra, mely a legtartósabb és legolcsóbb kocsiut-burkolat, felülmúlja a legtöbb kockakő-burkolatot s könnyen és olcsón tartható jó karban. Járdák készítése, nedves falak szárazzá tételére legcélszerűbb az aszfalt-burkolat, s ezt különösen a t. gazdaközönség figyelmébe ajánljuk gazdasági épületek, raktárak stb. nedves falainak s padlózatának burkolására, — Az aszfalt-maeadam és az aszfaltburkolat kiterjedése évről-évre emelkedik a közhasználatban, ami természetes következménye éltalános megismerésének, mert a hol egyszer alkalmaztatott, mindenki meggyőződik arról, hogy az aszfalt-maeadam kocsiút mily nagy előnyt nyújt a járómüvek és állatok kímélésére s a közlekedés könnyítésére, az aszfalttal való szárazzá tevés és pedig közegészségi tekintetből, mily nagyfontosságú, ezt ismerte el az ezredévi kiállítás jnryje is, midőn a Magyar Aszfalt Részvénytársaságot a legmagasabb kitüntetésben : díszoklevélben részesítette. — Felvilágosításokat, költségelőirányzatot, stb. kivénatra díjmentesen küld a Magyar Aszfalt Részvénytársaság igazgatósága, Budapest And-rássy-ut 30.
A kí Budapestre utazik, annak első gondja a jó kényelmes szálloda. — Mint ilyet ajánljuk Gundel János „István-főherceg\'1 szállodáját a Ferenc József-tér és Akadémia-utca sarkán. E szálloda a lánchid, várpalota és a budai hegyekre nyíló ablakaival a legszebb helyen fekszik, tiszta jó levegője van és a villamos vasút s a Danagőzhajózási áÜomások stomszédságába esnek. Szobáiban a tisztaság mintaszerű, a kiszolgálás leggondo-
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. APRILI8 10 én.
sabb s maga a szálloda mindent nyuit, mit kényelem tekintetében csak igényelni le-bet, árszabálya pedig a legmérsékeltebb. Étkező termében tiszta jó italok és ízletes ételek szolgáltatnak ki.
A háztartásban a nők egyik legfontosabb gondját a használatban színehagyott vLgy elpecsétasedett rnhák jó karba, ismét hasznavehetőre juttatása képezi, s erre nézve a legcélszerűbb a festés vagy vegyi tisztítás, mit legjobban a régi jó hírnevű Berkec István-féle selyem- ós szőrruha-festó 3 vegyi tisztító intézetben (Budapest, Rózsa-tér 3. az.) lehet eszközölni. Különösen figyelmeztetjük t. olvasónőin-ket, hogy festésre vagy vegyí tisztításra szánt ruháikat minél előbb küldjék el, hogy azok kiránt időre elkészülhessenek, mert a tavasz beálltával igen soktan akkoi gondolnak a festésre, mikor már használni óhajtanák, s ekkor oly tömegesen érkeznek a megrendelések, hogy dacára a legnagyobb berendezésnek, lehetetlen oly rövid ÍdÖ alatt elk\'sziteni, mikor kívánják. Berkec István-féle intézetben mindennemű szövetek, ruhák, (fejellen állapotban is) a legszebben festetnek vagy vegyileg agy tisztit tatnak, hogy egészen ujaknak látszanak. — Árjegyzéket kívánatra, díjmentesen küld. s abból meg lehet tudni, hogy a kőimét milyen színre s mily áron lehet festeni.
— Dimtdium facii. Az Athenaeum r. társaság kiadásában megjelenő, „A magyar nemzet története" cimü tíz kötetes nagy munkát) ól (millenniumi kiadás) most jelentek meg a 100., 101., 102. füzetek. Miután az egész munka körülbeiül 200 füzetben fog megjelenni, ennél fogva, mint örvendetes irodalmi tényt kell konstatáltunk, hogy az előre jelzett időben a munka felére értünk. A munka-programmnak ily pontos betartása ilyen nagy műnél csakis abból az ügybuzgóságból és lelkiismeretességből magyarázható, mely az Athenaenm r. társaság könyvkiadó vállalatánál tapasztalható, mely nemes becsvágyának tekinti,,, hogy ezt a magyar könyvkiadás térén eddig páratlanul álió tiz kötetes történelmi munkát a kitűzött időben a nagy közönség kezeibe átadja teljesen, tökéletesen befejezve. A munka kiadása tudvalevőleg négy évre terveztetett és íme most két év leteltével a munka fele be van fejezve, az eddig megjelent négy kötethez ebben az évben még három fog sorakozni és a befejező három kótet a jövő év közepéig szintén a könyvpiacra kerül. Ez a most megjelent három füzet a nagy mű IX. kötetének, Ballagi Géza rendkívüli érdekes és minden felé nagy mohósággal olvasott ,A nemzeti ál-lamalkotásJ^ (1815-1848.) című művének folytatása. A tudós szerző ezekben a füzetekben befejezi az 1830-iki országgyűlés ismertetését, majd az 1830-iki kolerajárvány történetét irja meg, mely többhelyütt parasztlázadásra vezetett. Ezután e két korszak két kiváló reform, emberének, Széchényinek és Wesselé-
nyinek törekvéseit ismerteti, egymással párhuzamba állítva, majd Wesselényi pályáját követve, Erdély helyzetét é3 Wesselényi Miklós politikai pereit ismerteti és végül áttér az 1832—1836 iki országgyűlés történetére. Ezek a füzetek is tele vannak igen érdekes szövegképekkel és mindegyik füzethez pompás mű-mellékletek vannak csatolva. Ilyenek „József nádor" arcképe Ender János rajza atán készült metszet szerint; „A magyar nemzeti múzeum a század derekán," Haeufler J. rajza után készült acélmetszetről; „I. Ferenc negyvenéves uralkodói jubileuma.* A magyar országos rendek tisztelgése 1832. március 5 én. (Egykorú rajz után;) „József nádor sírja a budai királyi sírboltban," Dörre Tivadar rajza. „Bajza József király-hymnusza" kéziratának hasonmása; továbbá a reform, mozgalmakban oly számot tevő „Pesti Hírlap* első számának hasonmása stb. Az egyes fűzetek ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
— Peru elfoglalása és az inkák pusztulása. Irta Gaal Mózes. Gaal ez ujabb könyvecskéje azon olvasmányok közül való, melyek öregnek, fiatalnak a lelkét egyaránt gyönyörködtetik. A kalandor Pizarro nagyratörő álmai,, világhódító tervei szioas, változatos képekben szövődnek történetté, mely nemcsak szép magyarságáért tanulságos, hanem a tárgyául szolgáló eseménynél fogva is. Az, a init áz iró az inkák műveltségéről, vaíiásáróf, erkölcseiről ir, mindenki számára élvezetes és érdekkel olvasható. A könyvet Goró Lajos csinos rajzai díszítik. Megjelent a Franki in-Társulat népszerű vállalatábau, a Vasárnapi Könyv-tár-ban; ára 20 kr.
—- Három elbeszélés. Irta Zola Emil. Az Egyetemes Begécytár a nagy francia naturalista irónak három elbeszélését egy kötetbe gyűjtve kiadta Tóth Béla kitünő: zamatos magyar fordításában. Ez a kötet a Begénytár ezidei évfolyamának immár nyolcadik száma és kiválik nemcsak a francia mester nagyszabású kvalitásai által, hanem a mesteri fordítás révén is, melyet a közönség már megszokott Tóth Bélától. A három elbeszélés, Nais, Micoulin, Burle kapitány és Jacques Damour, mindegyike tele van Zola nagy talentumának finomságaival, valóságos gyöngyei azok a Zola elbeszélő mű vészeiének, k- ^közönség bizonyára örömmel veszi ezt az érdekes kötetet, mely éppúgy, mint az Kgyetemes Regénytár többi kötetei piros vászonkötéaben 50 krajcárért kapható minden könyvkereskedésben és Singer és Wolfner kiadóknál Budapest. Andrássy-ut lü. sz.
— Ecíiegaraynak, az európai hírű színpadokat araló spanyol drámairónak nálunk is színre került hatásos dr máját M a r i a d á t hozza az Olcsó Könyvtár legújabb (372.) száma. A dráma nagy költői értékét már színre kerültekor ia elismerték kritikusai. A modern társadalom nagy problémái mozgató alakjai az ő drámáinak egy-egy hatalmas szenvedély megragadó rajzában. 3 ha a színpadon látva ellenállhatatlan erővel vonzanak, olvasván, még jobban élvezzük. Teljes lesz a
mű értéke előttünk akkor, ha mielőtt színpadon látjuk, elolvassuk. A magyar fordítás, mely Szájai Emil munkája, teljesen rászolgál a dicséretre. Jól folyó magyarságában igaz értékökben érvényesülnek a mű köitói szépségei. A csinos formájú könyv ára 30 kr.
— Az „1848-49 iki Magyar Szabadságharc története\' cimü nagyszabású illusztrált munkából most jelent meg a 77-ik füzet, mely Sráca György az egyesült orosz osztrák hadak előnyomulásának kapcsán a győri csatát s Görgey és a kormány közötti ujabb viszály keletkezését mondja el a nála megszokott érdekességgel. Ez s füzet emlékezik meg az 1849-iki kolera-járványról is, a melyből megtudjuk, hogy alig két hét alatt csupán az orosz hadseregből több mint 14,000 ember esett a ragály áldozatául. A füzet képei ezek: Kossuth Lajos mint honvéd, Kolossy György, Lamberg gróf meg-boszulója, Kirohanás Komáromból 1849. jut, 3-án. A hegyesi csata 1849. jnl. 14-én.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ersö. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H Kiadó : Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
JNí y-lltvter.)
Fonlard selyemét 60 krtél 3 frt 85 I krii méterenként — japáni, c&insi stb. a legújabb mintázattal és színekben, n. m. fekete, fehér és szines Heneberj selyemét 45 krtól 14 frt 65 krajezárig méterenként — sima, csikós, koczkázott, mintázott da-muztolt stb. r::i::t egy 240 különböző minőségben és 2000 szín és mintázatta; ttb. » megrendelt ára póstabér ás vámra en te sec a házhoz szállitrs, mintákat postafordultával kold: Henneberg U. (rs. és kir. ndv. szállító) j selyemgyá* aí Zürichbe*. Svájcába czim-zett levelekre le kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven írt megrendelések pontosan elintéztetnek
Vese, húgyhólyag, hngydara és köszvénybántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurntos béotaimainál, orvosi tekintélyek által a LHbion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Huttyhaj tó hat ásn!
Kellemes iril ESnjei eiésiífeeío!
Kapható ásványvizkereskedésekben és
gyógyszertárakban A SalTator-forrás igazgatósága Eperje.en.
Figyelmeztetésül
Hogy az utóbbi időben megkísérelt félrevezetéseknek és megtévesztés éknek véget vessQok, a felmerült számos panasz folytán inditatra ív agyunk ezennel és újból a gyógyulást keresők ontos érdekében nyilvánosságra hozni, Logy az eredetileg és kezdettől fogra
Niederselters (Selters)
név alatt ismert hírneves ásványvíz gyógy-rás, mely ki<üo5 gyógy erejénél fogra a légzési szervek megbetegedéseinél (köhögés), továbbá typikus tüdogjuladisnál, tüdeö s gégehurut eseteiben érstáiadok óta a világ legtekintélyesebb rrosai által rendeltetik, <--gyedü! valódi töltésben csak
„Konigl Selters"
elnevezés alatt kapható
A t közönség saját érdekében kéretik, bogy az elárusító helyeken csak a KSalgi Nledaratlterá felírása címkével elUtott palackokat fogadja el. A poroszkír. ásványvíz források
SIEMENS és CIE
— Külső használatra. Testrészed fájdalmi, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle raticia borszesz* szel gyógyittatnakj biztos sikerrel. f-VAveg ára 90 kr. Szét küldés naponként.^ utánvétellel Moll A gyógyszerész cs. és kir- udv. szállító által Bécs. 1. Tuchlauben 9- A vidéki gyógyszer-| tárakban és anyagkereskedésekben hatá rozottao M o 1 J-féle készítmény kérendő azj ő gyári jelvényével és aláírásával.
Budaoést
Barcs
Vasúti menetrend
Érvényes 1896. évi májas bó 1-től.
Vonatok Irkezéae.
Pragerhof 5 óra 33 p reggel gyorsv
... 12 , 59 . délbea szemv
11 . 22 . este ^
7 . 59 . reggel vegyv
56 . d. n. gyors?
Bécs (Wien) 42 . reggel szemv
¦ Z.-Egertz ¦ » . 04 . „ vegyv
1 . 34 . délben szemt
7 ¦ 05 . este gyersv
Cudapsst 3 . 52 . réggel szemv
3 1 . 39 , délben szem?
B 8 . •5 . este vegyv
„ 12 . 10 . éjjel gyorsv
11 . 45 , délben ,
Barcs 1 , 29 . , szemv
11 . 34 , este szem
8 . 38 , reggel vegyv.
7 * 2S „ vegyv
12 « — a délben gyorsv
8 B 55 a reggel gyors?
. 5 m 15 déluU\'n vegyv
2 05 délben szem?
12 45 a" éjje! ;
5 • 47 . reggel gyors?
10 — n reggel vegyy
2 — a délben szrmv
12 115 a este szemv
5 06 a délután gy. v.
4 a 57 a reggel szemv
2 25 délben
7 a 20 este B
HIRDETÉSEK.
Vonatok Indulása.
Pragerhof 4 óra 42 p. reggel szemv, „ 2 „ 35 p. délben szemv,
12 „ 20 „ este gyoravj
Valódi brünni szövetek tavaszra ós nyárra
Egy Conpon 3.10 ; 4 80. jó méter hossza teljes, \\ 6\\— jobb nri öltözet (kabát, ^ 7 75. finom ? *drag és mellény / 2. - finomabb
csak * 10.50. legfino mabb
Valódi gyapjúszövet. Egy Conpon fekete sálon öltözékhez 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista darócok, legfinomabb kamg»rn és a többi szövet minőségeket gyári áron kflld szét a szo!td-ságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof BrQnnbeR
a kösvetlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: nagy választék folyton nj aruk. szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeleseknek is. etc etc.
, VINOLEUM,
•Iszépen festő és rendfchal gyorsan hajtó zer faligomba képzídés és a fa rolha-lása ellen. Egyedit topható:
ŰMterreicher Samu, építkezési (vállalkozónál, — Zala Egtrazsfjen
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
B.ACaiD Ii.
csisz. és kir. szabadalom tnlajdonos BÉCS, VI KlltnatM 6-csak a legjobb haszaáljs, ennélfogva csakis iegszoüdabb készitményeket, gyárt. — Hozassa meg az nj gazdagon illusztrált árjegyzéket ingyen és bérmentve.
Eredeti ,OHo"
B e ri z i n - m őt o r
kisipar részére néikülüzhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol nincsen üi*- légszesz.
Benzin-lokomobil „Ottó"
(Izemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrái, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üjemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár utca I sz.
Költségelőirányzat, prospektus, Jelvilifgositát díjmentesen.
OOOOOOOOOOOOOOOCX5000002000000000C0000000000000300000000000000QOQOOOOÜ3SOOO
Q TT-Í^ ?/----í-\'í----^!-4 *** l-jE— X— —
iim íhjí
gyengélkedők és betegek számára
Hoff János
Maláta egészségi itala.
Mell, tüdő- és gyomorbetegeknél, emésztési zavarokoál és általános gyengélkedéseknél, valamint lébbadozóknál elismert, jóizü erösitő szer.
Hoff János
sűrített maláta kivonata.
Géee- és légcső huratoál, valamint régi köhö gésnél, különösen gyermekek légző szerveinek megbetegedécéoé! nagyon ajánlatos.
10 év óta vagy még régebbtől veszem már az ön maláta egészségi sörét, és a többi maláta készítményt Ezek az egyedüli szerek, melyek feleségem egészségét visszaadták. — Kérek njabb küldeméoyt (,
C. Bögner, Bécs, Hofmühlgasse.
Az Ön maláta készítményei valóban kitüoö és erősilő szerek, kérek ennélfogva Í3mét 5 nagy üveg sűrített maláta kivonatot, I font maláta sciokoládétés 2—2 csomag maláta mell bonbont.
Flscher G. őroagy 37 gy. ezr. S Várad.
Hoff János
Maláta egészségi csokoládéja
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, álcaat* tanság és étvágytalanságnál nagyon hasznos. — Különöieo jóizü, és tápláló és gyenge gyermekeknél, valamint Bzoptató anyáknál használtatik.
Ön
Hoff János
Meláta-kivonat mell-bonbonja.
Köhögés, rekedtséz és oyálkásodásokoál felül-mulhrtatlan. — A valódi maiáU kivonat mell-boaboiiek tetszés szerint; mennyiségben emésztési zavar nélkül használható.
CiOdálatos volt a gyors eitünése makacs köhögésemnek as ön nraíáta^kl?onafi raeilbooboojs
Az Ön maláta csokoládéja a legjobb, mit i«merek. Ezen italt krónikás gyomor és emész- JJ^j\'
téj bajoknál, sárgaságnál és mltalános gyengéi- ZedtiU-Henklrel. W.ldenburg.
kedeseknél mindig kitűnő eredménynyel basz- Az öo ^„^„j.j fetartPXMn köbágésínél és
......:asthma bajánál Bagyoo jót tettek.
Basch leikési, Weíschütz.
Dr. Nieolai orvos, Tnebel
Q ?,aPh*tó N.-Kanizsán Fesselhofer József, Armuth Náthán, Strém & Klein és Neu és Klein araknál. Budapesten Török q O Józseí gyógyszerésznél Király-utca 12. és közvetlen HOFF JÁNOS es és kir. szállítónál Bécs, I. Orabeu, Bráunerstrasse 8. S
OOOOOOOOOOOOOOOQTOOOOOOQOOn Prasneklnsok és árjegyzékek lagjea bermeatTe. Qf^tTnf}trtfV%rifanftf^
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI K Ö Z L Ö N Y
1897. ÄPRILI8 IO-én.
. Terfasit. kölcsön
földbirtokokra.
Kölcsön a va\'ódi becsérték 3/i récéig 20—50 év közti időre készpénzben. Birtokos felmondhat bármikor, pénzintézet nem mondhat fel. Csekély kamattal tőke ia törlesztetik. Lebonyolítás legrövidebb idő alatt. — \'CoDvertálás bélyeg és illetékmentes. —
Semmi előleges költség-
Minden felvilágosítás díjtalan. Beküldendő csakis: telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv másolat.
Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-intézet,
Budapest VI, Váci körút 38.
Legnagyobb Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-Intézet a monarchiában, egyediül, mely hatóságok és a legtekintélyesebb földbirtokosoktól okmányszerüleg ajánlva van.
A. kl divatos és jó
. szöveteket
férflrutták számára
olcsón akar venni forduljon bizalommal
FRiEDfflCH BRUNNER
posztckiviteli üzletéhez ¦¦¦ybaa ét Uotliybeo BBÜNN-lien,
Groawr PlaU, Nr. *.
Meg nen< felelő árut ellenvetés nélkül visszafogad. Minták Ingyen és bérmentve.
NB. Tartózkodom minden lármái dicsérett&l, minthojry 1880. ota fennálló ftzletem ismert jó hírneve a legfényesebb ajánlat.
ooooooooooooooooo
Csak akkor valódi, ha az aranyarai fényezett szelence a fenti véd. jegyet vörös hordja
fenti véd. s mezőben
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb éa Ipgolcaóbb euköz a kockás (Pa qne:), puhafa vagy fénymásolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad\' és kefélés nélkül jJkórtinta, állaudó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, virBsoisárga, sárga, sötétiárga vórüi és dió-baarn színben. Egy szelecce ára 45, 85 és 1 frt 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsibb éa legcélszerűbb fényező éi limitó eszköz minden táncbelyi<ég padlózata számára. Kilója 1 frt 30 kr.
g/.ab. Fölkeféld máz.
Tetemesen megkönnyíti a íölkefélést. és az ez álul megkefélt talajt a nedvesség ét por ellen ellenálld képesté tetzi Fehér és sárga szinten darab szám 20 kr. Árjegyzéket díjmentesen küld
SCHKEIOER & COMP.,
BÉCS, V-2., Hundstharmestr. Ul, t. Teinfsltsrassse 10.
Kapható: Fesselbofer Jvsaef, Marton és Hnber, Nec és Klein, Rosenfeld Adolf és fia uraknál N.-Ktnizsán ét Kálmán J., Zieg-íer A. Kontárom ; Hnbinsxky Adolf, Jen Ferenc Zala Egeraaegen, nagyobb fűszer, festékára kereskedésben
Csak akkor valódi mindendarab ezen h, védjegyet viseli. a
valamint minden drogneriákban.
Egy vég 3.10 méter hosszn, teljes uriöltöoy ára csak
I llüüZiüS
frt 3 10 jó frt 4.10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 "5 finom frt 9 — igen finom frt 10 50 legfinomabb
Valódi gyapjúból,
Egy vég egy tekete szai^nöhönyhöz 10 frt Felöltőszövetek, loden, pt.-uvieu, dosking, llami éj vasnti ti utviselőkrieí való szőve-eket Itgfinomabb kammgarn és theviótokat stb. stb. küld gyári áron a pontos ét szolidnak ismert
Tük?* Ki9891 BrSnnbsn
Minták ingyen s bérmentve. Mintahü szállítás.
Fijyeleareméió ! A t. közönségnek fontos att txdni, bogy a szöveteket közvc\'len helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem ólján. A Kiesel-Amhof biüoni cég az összes posztókat valódi gyári áron kaidi s-ét és nem sximitja hozzá a mágiuvevö: annyira meg károsi:ó úgynevezett szabóengedményt.
Mi a Schapirograf ?*)
A Schapirog:af uj, felülmúlhatatlan sokszorosító készület levelek, okmányuk, rajick cs jegyieteknek önálló, költségmentes, fekete nyomású sokszorosítására. Ezt a kéizüléket még a laikus is könnyen késelheti, mert fölötte egyszert s jótállok a biztos eredményért. A papírra tintává! irott iri..rol vagy ra;zró,i sajtó vagy vegyi szerek alkalmazása nélkül rövid 15 pera alatt vagy 150 másolatot lehet készíteni. Egy ilyen négy;el vagy fotio nagyságra alkalmas Schapirograf ára a telje, felszereléssel együtt IS frt. Kívánatra hajlandó vagyok a Schapirugrafot négynapi próbahasználatra az én káromra bérmentesen megküldeni: visszaküicés esetén semminemű kárpótlást acm igényiek. Már több ezer különféle nagyságú üy készülék van használatban.
POHL FRIGYES mérképmeli, Wien I.,
Rudolfsplatz 13.
* Prospektust ingyen küld.
SPANYOL BOIWAGYKEBESKEDÉS
IN AD 0 R
HASIíl\'RÜ BÍCS
Az nj dog a 87 fedéléi varia\' ¦yeaái vn.
Különféle nagyon finom külföldi borok és Cogoac eredeti üvegekben és árakon MARTON és EUBEE. csemegekereskedésében kapható.
Poharanként! kimérés BOGENE.LEDER J. étterem és kávéházában az „Arany Korona*-hoz.
gj^* A Yinador cégre 03 a törvényesen bej. pecsétjegyre ügyelni keli, mert csak igy kezeskedünk a valódiságért és jóságért. "M
KAREL TOMEK
kitfinő
Prágai sódar-ja
Kapható Zárai és Eisler cégnél Budapest, VI. Váci-körut 33.
Vidékre bármily mennyiséget lehet! utánvéttel hozatni. — A sonka ára rendkívül jutányos, minősége a leg-jjobb. — Minden sonkába belesütört oroszlán bélyeg van.
Teiefon 16—94.
Győződjék
meg.
ISfly. Modell valódÍangol anyagbői cs az alkatrésznek a legjobbak cs a llj-¦Ictabbai. Az 1S97. Ib-dalicUil . :::: ntiúúk iái, kivitilík tart>> ís köaayiek, otíkerek legtik. és szép kivitel dupla abroncsokkal, Pcrry lánczccal, 1. rangú pontossági gyártmány. Ismételadók kerestetnek.
irjísjzéktk iaajat ti kérmatit.
K. Rundbakin
Vita, II. Tabtrttratit 35.
i kerékpár üzlet
Sömör gyógyítása.
k Bzáraz, nedvező pikkelyes sömört (dogbrocot) éa a velük járó tflrheteten TÍazUetegs^get biztosan gyógyítja I— meg azokon is, a kik eddig sehol sem tudtak meggyógyulni — Hebra dr. sömör-halál (flecbtentod) ne"?, szere, legjobb és legsikeresebb szer farothadá-íiAIkaimaz4aa kftlsÖ és ártalmatlan. Ara éa faligomba ellen. Csakis kapható : j6 frfc- Az árnak pénzben vagy levélbe
SILESiN
Toiiar Jázsef-nél. ácsmester, Nagy-Kanizsán
iljegben való beküldése után vám- és jporlófizetés nélkül küldi a St. Marié Droguerle Danzig (Németorsr.ágban.
91
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
Yegyelemezve a hadapesti m. kir. egyetemen.- Szerencsés vegyi ötszetétefe, kérés szabad, de gazdag, félig kötött szénaartartalina kiváló hatásának bizonyalt, különösen tudÖbántalmaknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jctenléte megóvja a beteget a káros, sőt veszedelmet izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógybalása alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsavtartalomban eresebb ásványvizek, mini a seltersi, gleictterbergl, t&döbajokbao, különösen tDdövérzé-sttkaél már nem alkalmazhatók, a ttargit-forrás itt b> a legjobb halas mellett folyton basználtatik-
A tüdobeterjek" klimatikus gyógyizOézeteiben, különösen a ieglzUog&tbítibb Sőrbersdorf ban a Margit-riz otthonosai váit — Orvosi tekintélyeink Budapesten : dr. Korittyi, dr. Oebbardt, dr. NaTratÜ, dr. Poór. dr. Kétly, dr. Barbás; Bécsben: dr. Bamberger, dr. Thuchek, stb. a legjobb eredménynyel a\'.kalmanák a !égzö-; Bmésatö- ás hu gy szarvak általános bunttot binttimaÍBÍI4
Mint ivóvíz
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos főraktár
«. -í; f; ««erb u. ndv. iMvúmyYlx-MaiiiL«atU, Bndsp«tt.
tTgyszintéa fcapbaté mindea gyógyszertárban, fógzerisBmkedésben *• vendégló\'Sbea.
Mindenki festhet niinden szinben és árnyalatban ruhát és fehérneműt ,
IW*tiz perc saa^aü.\'Ve
Korszakalkotó találmány 500\'megtakarítással.
ióc elkartUve t«B7en ozeatd cz»n hatüii,-clla« bojatyxatt vó-a éj o iry et lm* uitl a m.
Az epjedül valódi a&rjol
Csodabalzsam
ereje és Itatása
THIERRY A. gyógyszerész, Pregrada Eohitich - Eaaarbnutn mellett
YÓztgétztfgixj\'.Ug lett BrcVtusálva
Íj itlcnüajuva. A l*3Tégíbb. I*Ejobbafik Mro-nytüt éa valódi, mindamellett *. tecolos^bb og~ystaiT^eB BépaxerS h.Lxl gyágyxxtiT, majdnemcüjides Uladés V""
A valódi arifioi
belM \'-¦:.¦:¦=-¦ r-t y «U*a Eien baiziaro ugy beUöleg, mint külíűleo; húctl tt pedij: I. Míg eddig el aem ért katitn frjösr1*** a ISdE •< attll minden betíjitto\'Hél, enj-liíti n hamtoi. eiűlip[tj« » klbiajiit, elt\'ritltjn a fájó kwhflpt\'. t% IdElt rijdalntknt Ii SJÖJjil. 2. Ksvál^a:: Lasiatl ^.r„!:,:v--;:;:;;Ar.:i:. rt-ktíiísie-nól ui mindon ayakbctogiégfkbcn stb. 3. Tcljesoo eltávolít minden lizt. t. MccU-pOen Kyiftyitjft »¦ ÍJOraotf, t mij. e> bilbetojraöeeket, kuljo-j;oa cy\'-.a-.^rcs^í.ot, k6üknt ét szaggá tatokat. 5. ilefíiüntct minden fájdalmat e* gyó-eyitj* ne araoyerst. 6. A könnyű tiékeiéit elOivfíti e* a vart valamint a vesét tisztítja, eltávolítja a lijykOrt, a bnikomoriáeot, elCscgití az átvághat ?1 emésztést. T. Ki-tünöan haaznál logfi)iaokr.41, odvas fogaknál, inaKSziin-tetj a szájbüzt, míndso íog- ét száj betegsígcktiít, eltávolítja a felböfogést. & Jö szer a f-iliirta. enlaodféreg él nyavalva-törétnól vagy eskórban. 8 Kitűnően hasEoit külsőleg, zoint eioda-Ej-óg3-sz«r minden sebeknél, meg-¦sönteti a tejftiást. engáit. szagíataat, kösxvényt, lülbajt stb., a melyekről kimeritfi használati ntazitások adnak keUö felvilágosítást. 10. Egyáltalán agy beliúleg, mint külsőleg kétségtelen ercdmonynyel hssrcelhatú gytigj-ircr, mely igen biztos, etcsó éi cgcsxcn ártatlan, s igy Kf családnál sem szabad hiányoznia, különösen az toSticnza. kolor* és mai ragadós betcgsí-Kéknél, n>tnt olaö íegéd-tzi.z. Valódi és hamiiíUtlas a balzsam csak ?kkor. ha az üveg eey ezüst-kapákkal van lezárva, 1 melybea cégem : Thlerry A.dolf gjógyszertára az CriBirj-slhoi Pr»fT5dibsn raa b-tltojoaiTt, haromden palack zöld címkével, a fentihez hasonló v*!djez\\\'g3\'ol van ellátva. Mindenkor Igyeljünn-ezon védöjegyre.\' Balzsamom bamisitói és ataitsói a ré-döjigjTörvény alaojázi törvényesen és szigoraan flldöztet-nek, nzrszíntén a hamisítások árusít-jí is. A magas kormány b\'ViB. 610S. zc a, kelt vegyészeti és szakéziói bizonyítvány alapján igazolva van. hogy készítményem sem-minomil tiltott, vagy az egészségre káros batári anyagot nem tartalmaz. Oljaa heljrSl, hol balisimonbél raktár sn volna,tessék megrendelését sgyooest bocsam intézni: 1 zterTáltó-irjÓKjtirBik i. Thierry Pregradibaa Bekltseb-Saner-brann mellett. Az osztrák-magyar birodalom bármely pos-taállomáaáz-a küldve. l\\i kis vagy 6 duplaüveg ira i korona- Bosznia, vagy Hercegovinába 12 kis vagy 6 dnppia-, ttvec ára & korona. Megrendelések csak a pina előleges fjbeküldéao vagy ctánvúttcl eszközöltetnek. Tklerry Adolf gyótTSterísz Pregradibaa, OjjhiUeh-Saaerbrann saatlett.
ScyzengeHipiíbdB
Csodakenőcs
ereje és hatésar
zen keaCtsczel tzj li irts arógyKíiz-tstlannák tartott csoatsza teljttea niejr^rrégTlttaUiU. Íz aagel esodake-nSes, mely a ler>al;oiabb é* Idáit bajoknál a izesrctlu emberiségnél n legjobb erestméarntel faaiznilt szer. A 1 , —,, , - „ _ . sebek gyógyítása. ng.vsrwrtón a láj-
PRE.GRA.DA eealiroIa\'--baii létezöezodasiíri gTÓgi-erű, ösizeköttrUibenrendkívüli gjógj. katások mittt kllínEknek elismert tani anyagokkal, képezi.
Az angol csodakén öcs használható : -">
A gyermekágyasnö mellbaiánái, tejgyülemlíinél, mellkemény odésnél, orbacc mindennemű sérelmek, láb- vagy csontsebesüléaek, sebek, gonyedtség. dagadt lábak, aöt csontszn ellen ; ütés-, szarás-, !5-. vágás- és «axódási sebek elten. Használható minden idegen részek, n. m. Üveg-, iaszálka, homok, szitánk él tüskök eltávolítására. Mindennemű daganat, kinövés, pokolvar, njjáképzödés, söt rákbetegség ellen, szemölcs, kjürörzráaganat, hólytg és fel-dbrzsult lábak gyógyítására, stlndenaemS ígés! sebek, fagyott testrészek, betegeknél hosszas fekvés által támadt sebek, nyakdaganat, vértorlódás, fülzúgás és a gyermekeknél előforduló kisebesodések ellen stb.
Az sng-ol eiodakeaüci mlnrl régibb, annál kltönSbb hatakábiz.
Igen ajánlatos ezen erjedil illó szerbi! elírlgyózalké-pea minden családnál készletben tartani.
Két doboznál kevesebb nem küldetik; a szétküldés kizárólag az összeg előleges beküldése vagy pedig utánvétellel eszközöltetik. 2 tégely, csomagolás, szállítólevél és bérmeute: megküldéssel 3 korona 61 tf fillér.
Számos bizonyítvány áll rendelkezés j-e.
figyelmeztetek mindenkit a hatástalan hamisítványok megvételétől, ¦ kérem szigorain arra .ügyelni, bogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégr-ek *Az Srangyal rjórj-sierláriafc" Pregradibaa beleégetve kel! lennie cs minden tégelynek egy használati ntasitásna kell becsomagolva lenni és fentlatható véiijegygyel ellátva.
Az egyedüli és valódi angol csodarenöcsöm hamisítói és utánzói, » védjegy-törvény értelmében, BzigoruMi üldöztetnek, épngy ezon hamisítványok terjesztői.
Kgyedail beiierzéii forráj : Örangyal-gjógytár rJf itieri\'y A.o
Fregradában Robitscb-Sauorbrnnn mellett. BAktár a lofftöbb gyósryazerUrbi zt. Főraktár Budapesten : Török József gyng>-szertjrában, Kirshly-sto* és aidriasy-ut.
Olyan helyről, hol raktár nincs, tették a megrendelést kSxve-.lenül „Az Graníjil gyáfiazertirhe!>- THIEHET ADOLF PrezTadíbna, Cohltick-Sznerbroan mellett clmezal- — Az osztrák-magyar védjrgy Jaját rom-száma : 153*.
OOOOOOOOOOOOOOOOO
fKf.l-.f,../,\'
Soap
.MINDEN SZINT
tesi
angol festő-szappan,
legnjabb talál mán v bází festésre, fest minden szinben és árnyain* ban. Tizt-nüt perc alatt mindenk egj\' ke\\én forró visztO és ezzel az angli fusto-szappan 11 al ruhát.
blazt, függőn j-t, zsebkrndöt, selyem- és céma-kirtyiit, inget, harisnyát, gallért, selyo-n-szöveteket, szalagot, csipkét, ntlitsut, bárion.vt. strae-tollat, háncs-kalapokat stb. megfesthet. A festés ¦aintartó és nem fakul. Minden rnbát ujja és modernné vaxáz\'ot Méregmentes és a szö-eti-t nani rontja. Esry darab kr. f.ket« fiO kr.) és ecze". egy noi blonst-megfesthető. Minden darabhoz basználat! otasltán van mellékelve
SzabadaImazott az egész világon.
le Mapl. Eoapaif Luki kis.
feaárügynőkaege : Budapest, Balváity-utca 5. sz. Főraktat> :
Métvtey Tesivérek-nél,
Budapest, Váci-körut 20. szarn*
Nagy Kanizsán Neu éi Kleianét.
(elnőtte
és hanyag testtartásnak részére)nynjtó és járógépek, valamint mioden-Demü csász és kir. szab.
kiváló szolid kivitelben és jótállás mellett készülnek
KELETI J.
BUDAPEST, IV sUrosaBCTBej Btoa 17.
orvos-sebészeti mü-szerek és erthopae diai készülékek gyí-rábbD.Gyar: berendezéssel IV. Rostély-n. IS.
Kagy képes árjegyzék iugyea és bérmeotTe.
Szegényebb ssrsuaknak részietlizetésre U készíttetnek gépek.
94
XXSTL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. Április 10 én.
Cuk «kkor valódiak. 1l» mindegyik dobos Moll A. védjegyét én
aláirasát tünteti faL A M! A.-rel. SeHStz.».r.k tartól tjéijrheUie . leemakaeiabb *¦ al-
Mtiaatttaak, gjoaorgsrcs is tToroorhér, ropott izékrakedel, rasitiotalom, vir-wZS, aroayér éa a legttlltaeoaoeb Mii Éetejléaek ellen, e jelei ha iiaaernek év-Uredst óta eúndii oagjoob elterjedőit iierzett. - Art egy Icaeoietelt eredlll te tizuk l frt e. é.
Ha-iis itásEk tírvényileg fenyíttetnek.
[moll-féle franciái
Ceak akkor wlddl, SSTJffS.
tzh. tortzttz ét se nevezetesen mint fijdclsaosHli.pÍt< oedorisBesI tztr köszvény, esőz és a meghűlés egyéb következményeinél legiímeretescbb népszer. — Egy ódc-zstt eredat! üveg ára "90 krajcár.____
Moll Salieyl szájvize.
(Főalkttréaze ¦ fatoirtavaa ízik.,6.) A mindennapi Ixijülrtitainl! kalonoien fontol birmely konl gyermekek, mint fsl-nöaek naintra; mert e itejrá a fogak toribbi épségét biztosítja i egyiiertm.nd évoer togfajea ellen. - Ejy «111 A. véaTetyivel ellátott üvil art: 60 kra|czar.
691) F ó 8 z é t k ü 1 d b 8-.
Hol! A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által
Bécs: I., Ttichlauben 9. sz. Vidéki Bigreadeléiek etpeatt pettaetánvét atelletl teljeslttetnak. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia
I aj A A A A A 1, ^Xi.XXAi.AA^AAA
Riciiter-féle\'Horgonj-Pain-Eipeller
Liniment. Capsici comp.
Lzec nirneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 27 év óta megbírható, fájdalomcsillapító bedöraÖ-léakéivt alkalmazratik kösjvénynél. caáreál, tagezaggatianá] és meg-Ralésekeél és az orvosol; által bcdörzsólésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. í valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorol Horgony-liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, banem igazi lépizerü tiaztazer, melynek egy háztartásban som kellene hiányozni 40 kr.. 70tr.és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Torok lórsef gyógyszercszné! Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértéka utánzat van forgclomban. KI nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjejry és Kicbter ezégjegyzcs nélkül mint nem valódit Dtamtaa vissza. 6 * BICHTEB F. ad. is társa, ts. fct tir. dvm -JBtt SDMLSTlBT.
o
3
S 3
?
2:
S Q
* czelii Gyomor- -g S csePPek\'
nagyszerűen halna* gyomor bajoknál, néücüttzhe! étlen és áJtolanosan házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágyú-lantig. gyooiorgycngeiég, btLzBs Uh elei. íe!\'s:jlsÉg, savanyu. lelbofTöijéí. hasmenés, gyemorégéi, felesleges, nrakakfrá^asztáx, sárgaság, undor és hantás, gyomorgörcs szökDlé*.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortvlterhelesnél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és bimor-rholdáknál. »
Emii tett ha jóknál a Hárlcsezelll tyemorrmeppek évek ola kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TfirAk József gyógyszertára Budapest, Király utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitö aJáirásával (C. Brády) és ezen szárakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
a Káriaczetli gromorcseppck valodian g kaphatók. \' . 1
NAGY-KANIZSÁN: P;-áger Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél BiECSON: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
Minden k
1
1 I
1
5
s
1 I
% %
î
!
1 1
C-«e5=
* \'\'1 félti sz egészségét és még-cm akar lemondani a kávéig kellemes élvezetéről. Mert a Kath-
Mindenki
megszokott
relner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgat* babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. **•>&**** a kinek egészségét valami
megrontotta. Különösei ideg- "*\'.\'
s gyomorbantalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé. ************* lUlínWan ass2°nv és gyermek, a kiknek gyönge szeivezetóre különösen jótékony hatással van a tápláló Ka\'.hreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe ize miatt, ugy babkávéizzet keverve, mint tisztán nagyon szeretik.***t********************
mind&nlti 2 ^ 6 háziarí5sbsn ta^3rék?s, de izleies és a mellett egészséges i kávéitalt mégsem akar magátói megvonni. Takarékossági szem-
ajánlható a Kaihreiner-kávé, akár babkávóval vegyitva, akár tisztán.
\\ »
valóban egészségi ós csa\'ádl i:i-v>, * mely
szem«kben < legjobb mslaiabó! kész-l; a babkave kedvelt Izet a Kath reme r-téle gyártási mód adja meg\'neki, a ir.e:y a leghíresebb szaktekintély etetői elismerve, minden művelt államban ttrt hódított Csak a Ka^hrelner-kávé egyesíti magában • babkávé kellemesen ingerlő írét és a malá\'a-kívénak egéizsóges. orvosilag •lismert és megerősített előnyeit, ft********************************
pontból
A Kathreiner-fsle Kneipp-nialáta-kávé
Kérelem:
Tévedések és megka\'Osodás kikerülése ,alkatmával tessék jOl vig/ázn! az ere detl dobozra, t melyon ez t fe iiás var
égett bevásárlás
}{athreiner.
ÍI tini casilîlf, t Wim llííS tll\'j 1 Kathreiocr bét, tiîisiM tili TäL
TO-
!
Blume I, és fársa, Hambarg,
Legnagyobb szállító üzlet
angol liör és\'iiiaiicliesleri
munkás ruhákban.
Angol Hör igen erös munkásnadrág 5 frt 70 kr.
Minták és árjegyzék ingyen
****************************
(HEMTElWe ERZSEBET-lildacset-)
E pilulák hasoulö kti szilmenyeknél minden itkintetbec feljebb be-(wöl-ndök; — mentek
mteden ártxlmas anyagoktól, az alfesti
^:<, szerek baj tinál feg-
^ jobb ered meny nyel hasznait itvsn, gyent;éd»n hashajtók, vériis/titók ; így * gyógyszer sem jobb a melledé oly ártalmatlan, mint e püulíík a
-~------ - -. .. , ¦ i ¦
llhashajtó labdacsaij
rtlt m :g pyer
aleyioí-b beleLisé^pk fórrá a ellen. Cukrozou kü\'sejfi niekek irf s/ívesfn veszik. Egj iö pl;olát tart Imazó doboz 15, egy lekeres. mel> 8 dobozt, tebiít ÜO pilnl.it farUlmazó, csak 1 Irt o é.
Óváű I "\'J\'t nz880\'L\'0\' külöoöifla óvakodjunk Kérjüuk határozottan Vaa. Keusteln Erzsébet pilalát. Valódi csak, ha minden doboz tőrvényilrg bejegyzett védjeg\'yQukkel píroi-f ki te nyomiajtásban „Szent Lipóf és .Xenstein. Fülöp gyógyszerész" a áiiássai van ellátva. A kereskedelmi 1 örvényszekileg védett osomagjaiuk aláírásunkkal van ellátva.
¦EUSTEIN FÜLÖP
„Szeot Lipólhpit" címzett pyóíyszerlára WIEN. I, Piánkon-RH8.se 6. — linktár Nagy- Kanizsán : BELDS Lt. 3 OS (trógyszertárában.¦A.
Ç
:.y
% I
% ú
«
oorooooooooooooooo 30000000,50
o : : : z
s :
z ¦a
L
2 Z C G
e c e c : z z z z z z z
9
S
s o o
o
3 o
o o
o o o o
o
S
o
o c
Ö
s
o
o
L2 Q G S
ALAPÍTTATOTT 1858
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
nóa zvííny-Ttiraasag;
(erelőtt WALSER fEREEZ) BUDAPESTEN, VI. kar. Külső vátvi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZIVATTYDGYAR iíüDAPKST. GYÁRT: _ • mindenféle gőzgépet, Schmidt-jéle jorrgözmotorokut (40% szénmegtakaritás), petróleum- éi benzin motorokat. Keretjii-részeket, k\'órjürészeket és csertöröket. Gőzkazánokat., elöme-legltökel, tarlányokit Hld-ikat él egyéb vasszerkezeteket. Mindenfele szivattyúkat gőz-, szíj ís kézi hajtásra, vakmiüt villamos üzemre. Artézi kutjelépilmenyeket vasból. Tüz/eakendöket és vízszállítókat, tűzoltósági f,lszerelé?i tárgyakat Köztisztisági szereket, öntöző kocsikat, sárkaparó cs seprőgépeket, hóekéket éá úthengereket. Egészségügyi szereket, mint göz/erlötlenilö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepe ket pőcegödőr tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keméayöntésü aczéljelűletü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint -polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: víz müveket,csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
ooooooooocoooooooooooooooqoq
A cazdüközöiiséfrés a gépkemk edok
figyelmébe!
Gizdasigi gépoíztályuik raktáraiban, as éppen lefolyt Dzletév Tá\'/atlauul gyenge forgalma, mtadeon-oü gazdasági gépekből, a. m. :
4. $ és 8 HP gÖzcsépiö\'cészletek, j árgányok és jârcânyos csépi gépek, Hacker-rendszerű ét Vidais-féle rosták, egy és többvasti ekék, boronák, röytSrö hengerek vetögépeh, tengeri vetökészü ékek. aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri ^darálók, egy és két járatú Őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymenő készlet összetorlódását okozTán, ig»igatósi)pinlc kapcsolata sxot baúro-satával, hagy egyes gazdasági gépek további cyártásával teljesen fcihajyjiüA\', ezen nagy kész .tek, a jővö t&vasz folyamán, rendkívüli mérsékelt arakon való eladását akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssel hozzak a t. érdekeit koi&naé^ tudomására, bopy az eladás uemcssk egyei darab >kban. haoem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is túr-téDÍk,aszeriat,auiiuT. erre igényt tartó gazdák 3* hivatott ke eskedök jelezitkezai fognak.
^Itka alkalom kínálkozik most az érd >kettckiek, elhmert kitSnö minö-segu gazdaság-I gépeket és eszközöket, rettdkirUl alacsony árak es eiőnyös feltételek mellett beszerezni.
Mioden ezea tárgyra vonalköz, kérdezöskö.lésn.-, mely egyenesen hozzánk cím-zendÖ szívesen Fo^Buk felnlágosjtáaíál éa árajáolalokkil szolgíloi- Teljes tisztelettel
SCHLICK fele vasöntöde és gépgyár r. t
--Budapest, KűlsŐ váci-Qt—87.
Nyoma\'nff ífj. Wajditi Jözsef köiTTnynTniájASan Niíjr Kandin.
NáfiY-KASIZSf,. 1897. április 17-én.
ElöfiaetfKi /tr:
tpi-sr íttí\' . . . 5 frt — kr-Fél eire. : - - - a frt 50 kr. Kcgrjadéfic . . . 1 frt 25 kr Kffjes sxaw 10 kr.
HIRDETÉSEK iiasáboa peütsorbao 1, aáaodssor i «. minden további sorért 6 kr.
N VI LTTERBES rtit soronként 10 kxért vételnek! cl Kiudtári il.eték minden etjesj airdcteiert 30 kr. fizetendő.
XXXVI. évfolyam.
ZALAI NZLHT.
Alap szellemi részét illető\' miniden közlemény a felelős szerkesztet jcerére, az anyaai részt illető köc-í. jleméoyek pedi % a kiadó nevére címzetten Nagy-Kanizsára] bérmepTe istézeodölc.
Bérmentetlen lerelek nem fogad-tatoak el.
Kéxlrátok vissza aem kBIdetmek
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", .aoágy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori [atarép^t^/ré^ény-társasig*, a galambokiönkéiites taroltó-egylet*, a „n&gj-kauizsai kisdedoeveló egyesület* a „nagy-kanizsai Unitói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nóégylet*, ^üCkantzsai izr. jótékony nőegylet*, ,-szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagykanizsai klllválasstmányának hivatalos lapja
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Húsvét
Egy évszak seai egyezik ugy össze a kereszténység nagy ünnepeire!, — mint a tavasz a húsvéttal. Már a régi zsidók is ekkor ünnepelték — vagyis Nisan "ffSnap tizenötödikétől huszonnegyedikéig — húsvétjukat, mely & náluk az Egyiptomba! való kiszabadulás, nálunk pedig édes Megváltónknak a halálból lett dicsőséges feltámadásának emlékünnepe.
Örömünnep mind a kettő.
Hol van koporsó, a te hatály mad? Hol van Sátán a te diadalmad ?
Jézus feltámadott dicsőült testtel, győzött benne az Isten az ember felett; mert mint Damasus pápa hitvallásában mondja: Ö mint Isten emberré született és ki mint ember született: működött mint Isten s ki működött mint Isten; meghalt mint . ember és ki meghalt mint ember: feltámadt mint Isten.
Jézus kínszenvedése, elitéltetése és halála örök szimbóluma a világ igazságtalanságának s intelme annak, hogy az emberekben soha sem lehet feltétlenül hinni és bízni. A tömeg, mely alig öt nappal előbb lelkesedve hozsannát kitiltott, az pénteken már „feszítsd meg-^-et ordított a Messiás felé. ki békén tűrte azoknak szidalmait, kiket ő teremtett, elviselte szidalmaikat egy haragos tekintet nélkül.
Jézus fenséges lelke álljon előttünk a szenvedés óráiba::. Midőn lelkünk az igazságtalanság:miatt el-borul s látjuk azt, hogy kikért mindent feláldoztunk: azok fordulnak el-lenünk-, midói a világ nemes törekvéseinket kikacagja s látnunk kell, hogy a mit építettünk: dnrva kezek ép akkor rombolják le midőn az már magasan áll .... a pohár csordultig telt,ugyan hova nézzen
bánat03 szeműn va forduljon szegény meggyötört . erzó szivünk ?
Nézzünk csak fel a kétségbeesés perceiben arra a felfeszitett Istenre, ki a töviskorona alatt is igy szóit: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cielekesznek.\'¦
E nber még nem szenvedett annyit, mint 0. Mekkora lehetett az ő lelki szenvedése — eltekintve a testi kínoktól — tudatában lévén annak, hogy Ö Isten, kí megjelentette az Atyát az embereknek, hogy a kiknek boldogságáért lejött a menyből: azok űzik Őt kínhalálra.
Borzasztó volt ama korban a halálbüntetés.
Kereszten vérzeni el lassú, rettentő kínnal!
Volt olyan, aki két napig is függött & kereszten, míg meg tudott halni. Nem csudálhatjuk hát, ha a szenvedő Isten emberileg kiálltott fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagyál el engemet!?\':
Hallani a gúnyoló szavakát: „másokat megtartott, magát nem tarthatja meg." Majd ismét: „ha Isten vagy szállj le a keresztről"!*
És Ű kiszenvedett, a nap pedig elsőtétült s a jeruzsálemi templom kárpitja, megrepedt Jézus kiadá lelkét a keresztfán, teste pedig eltemettetett arjmathiai József sír-üregébe.
„Koporsói), tettek,
Uj sírba temettek.
Sírt az egeaa LeremtetU^f. ,
Óh Jéaoa feletted !\'
Az isteni test ott nyugodott a sírban péntek óta, azok az ajkak, melyeknek minden szava vigasztalás volt a bánatos emberi lelkeknek; ugy látszik elnémultak örökre. A kezek, melyek annuyi áldást osztottak : nem mozdulnak többé. Az imádott fő, melyet a töviskorona eléktelenített: elporlik nem sokára s
T Á ft 6 A.
Feltámadás.
A természet mély aiiuáb-i! Felserkenve ébredez. Fülemüle a magasban Ide s tova t*vedrz. Rügyet fakaszt a napsugár Mindenütt megújulás. Azt beszéli erdő mező Itt van a feltámadás.
A barangok bagó hangja Messreseólon hirdeti. Feltámadt 5, njra él im Elrontása nincs neki, S betelik ez annepazóra! Mindenki szemlátomás, Örvendezvén örvend neki Hogy itt a feltámadás.
Csak én nem tudok örülni, Multam-jövöm oly setét, Nem bal lom a fülem Öle Felemelő énekét Hordom magam a keresztet Ls nem segít senki más, As én bánatot sziveaiben, Ott nincsen feltámadás.
HAZAI HUGÓ
Imádság a harc alait.
(Korner Tbeodor.)
Atyám, hívlak Téged! B\'ómbÖlve környékez a fegyverek zaja, Vakító villámok cikáznak át rajta. Harc viharában is a Te neved zen-
[gem,
I vele együtt elenyészik az emberi ! nemzetség egy étien vigasztalása. A i sziv legszentebb- reményeire nehéz kó | nyomódott.
A nyáj pásztor nélkül maradt, az emberek alig mertek kilépni az utcára, minden arcon a kétség ült. A helyzet megdöbbentő kínos volt...
hátha...... hátha!
És ebben a borzasztó kétségben az Ur egy gyenge nőre bizta az elsó szót; ha nó által jutott bűnbe az ember, nő hirdesse a bűnből való megszabadul á: bizonyságát. Mária Magdolna volt tt*. elsó, aki kimondá a világrenditő szói: „Jézus feltámadott, én latiam őt, beszéltem vele. ó csakugyan feltámadott!\'
A gyász örömre változott sa tanítványok között s a sziv boldogan doboghatott. Megjelenek Jézus nekik is, még Tamás is megbizonyosodék, hogy a drága mester feltámadott. — Ezt hirdették az apostolok s hirdetik ma is az egész föld kerekségén: Resurrexit, Alleluja!
HALÁSZ MARGIT.
Reméljünk !
Nagy-Kanizsa, 1897 április 16.
Az emberek -nagy része nincs megelégedve a mai állapotokkal, A belső forrongás, elkeseredés terjed, mert azt hiszik, hogy becsületességgel, tiszta munkássággal, önzetlenséggelkevésbbé lehet boldogulni. Ugy tűnik fel előttük, mintha a szolgalelkűség vagy erőszak, stréberség vagy protekció volnának a tényezők boldogulásunkban. Nem vizsgálom most, mennyire van igazuk azon elégedetlenkedőknek, de egy tényt le lehet vonni elkeseredésükből, a mely pedig csak az emberi lélek nemességére vall s ez nem más mint az, hogy lelkünkben csíráznak és fejlődnek a Krisztustól
elvetett migvak, ,az istent tanok. Kriszius tanította az emberiséget az igazi szabidságra, egyenlőségre, szeretetre. Ó nem akar ismerni rabszolgát, és zsarnokot, mert egyformán Isten gyermekei vagyunk. A szépnek, igaznak, jónak minden magvát elhintette az emberiség lelkébe, lehetetlen azokat kiirtani; de gyakorlásukat, fejlődésüket, meglehet akadályozni az önzés, a birás és uralkodás vágya szenvedélyeivel. Addig, a mig magunk nyomjuk el a lélekbe vetett erények magvait, nem szoktunk panaszkodni., méft szenvedélyeinket elégítjük ki; de mihelyest másoktól jön a nyomás és szenvedélyeink kielégítésében korlátozva érezzük magunkat, ajkunkra jön a sok keserű panasz azok ellen, a kik bennünket háborítani mernek. Csakhogy panaszaikat nem háborgó szenvedélyek, hanem a lélek nemes érzései nevében emeltük fel és felvesszük a harcot mások szenvedélyeinek leküzdésére, ép ugy, miként a keitész megtisztítja és nemesiti a fát. hogy jobb gyümölcsöt teremjen
Ezen összetűzésből és harcból azonban csak reményt menthetünk az emberiség javulása és haladása iránt a jóban és igazban; mert csak is a rossz ellen \' folytatott állandó harc idézheti idővel minden nemes törekvés győzelmét Krisztus az igazságért halt meg és az embereknek\' az ő halálából megmaradt azon tanulság, hogy minden nemes eszme esik hosszas szenvedés, harc sőt némelykor saját vérében való megfürdéi után juthat diadalra és Örök életre. A francia forradalom is azt bizonyítja.
Még egy zsarnok sem tudta véglegesen legyőzni az embereket ott, ahol az emberek lelkében élnek az isteni tanok. Mig ellenben ott,
a hol azon tanok nem jutottak el, a zsarnokáig kemény járma alatt nyögnek az emberek, képviselőjét istenitik, azt hiszik, hogy rendeltetésük egy ur parancsának, szeszélyeinek mindenben feltétlenül engedelmeskedni. Az ilyen emberek között lehetetlen, hogy küzdelem uralkodjék az emberek javát előmozdító törekvésekért. Azért nem is szabad azoknak el csügged niök, akik Krisztust és tanait elfogadják, mert ö tanított meg és jogosított fel. mindennemű rossz ellen küzdeni. Minél nagyobb az elkeseredés és küzdelem a rossz ellen, annál inkább kívánjuk és mozdítjuk elő az igazság, jóság és szeretet országának elérkeztél. A harcban ugyanis egymásnak önző vágyai ellen harcolunk, hogy az érdektelen igazság győzelmet ülhessen. Ezen harc csiszolja és nemesiti szivünket a haladás iránt.
Nincs rosszabb, a mi az ember tevékenységét, nemes törekvéseit jobban megbéníthatná, mint a kishitűség, de az isteni tanok elterjedésére és uralomra jutására semmi sem lenne veszedelmesebb, mint az embereknek általános belenyugvása bárminő állapotba. Csak az éhező keresi az ételt, a szomjazó az üditő forrást! Krisztus legyőzte a gonoszt, nekünk pedig kötelességünk minden rossz ellen harcolni, ha az igazság győzelmét akarjuk.
A folytonos haladás és nemesülés iránt való remény táplálja szivünket harcunkban és akkor nem fogunk elkeseredni avagy elcsüggedni, hanem csak nagyobb bátorsággal fogunk küzdeni bármily rossz törekvés ellen; mert a győzelem az igazságért harcolóké lesz. Az eszme nem halhat meg, hanem él és élni fog.
Krisztus Urunk feltámadása tanít erre! ViTTKÓ JÓZSEF.
Atyám vezess engem !
Atyám vezess engem ! Vezess győzelemre, vagy pedig halálba, Elismerem, mily n**gy hatalmad ha [tára.
Uram, mint akarod} ugy vezérelj 3 [engem,
Istent elismerem.
Isten Elismerlek !
Őszi hervadásban, levél hullásában. Ép ugy, mint a csaták dörgő viharában.
Kegyelem jorrása ! elismerlek Téged, Uram, áldj meg kérlek!
Uram, áldj meg kérlek! Életemet a te kezedbe ajánlom, Velteted, Te adtad; nem az én sa-[ játom.
Éltemben, holtomban Atyám áldj [meg kérlek. Dicsőítlek Téged.
Dicsőítlek Téged. Nem földi javakért vívjuk ezt a [harcot,
Legszentebb dologért fogtuk meg a [kardot,
Áldalak is Téged, győzve, avagy [esve.
Magam Nekea esdve.
Neked adom magam ! Ha üdvözöl engem a halál dörgése, Ha ömölve jolyik ereimnek vére, Magamat ükkor is Jelajánlom Néked. Atyám, hívlak Téged!
Fordította: HALÁSZ MARGIT.
Az anekdotáról.]
— A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Azon dolgok közé tartozik, melyeket „az utcaléggel gondtalanul szivuokbe.* Mindeuki használja, de vajmi sokszor helytelenül. A ki pl. egy-két é.cet kitűnően reprodukál, a kinek szikrázó ötletei, bonmotsjai vannak, vagy ügyes szójátékokat rögtönöz : az akárhányunknak felséges\'humorú vagy nagyszerűen anekdotáié ember. Rendesen ezt a kettőt tévesztik össze. Pedig az éle, ötlet, szójáték stb. független a humortól, ez meg az anekdotától; csak eszközök, de oelyekkel sokan egynek veszik *a célt, a lényeget.
Ezúttal csupán az anekdotáról akarunk egyet-mást elmondani.
Legjobb lesz Ariadné — fonalként a történelmi fejlődést követni. E< majd igazolja, hogy nem az Qgyea #]öa.dás vagy az élces tartalom a fő az anekdotában, banem a személy determinálja, melyhez fűződik.
Eredetileg ugyanis az anekdota min-
den olyan irat, mely csak a könyvnyomtatás föltalálása után lett ismeretessé. Később olyan apróbb és jellemző adatok, melyeket az évkönyvirők, krónikások föl sem említenek, pL Galeotti Marti as följegyzései Mátyás királyról. A görög eredetű anekdota sző is kiadatlant jelent. Azonban az anekdota magyar múízava, az adalék vagy adatka jelentéeben használt adoma (melyet a nyelvújítók alkották szabálytalanul az ad igéből) már jelzi, hogy ma az adoma bármely, de különösen kiemelkedő egyénre vonatkozó érdekes adat vagy történetté, tehát kisebb elbeszélő müfaj: melynek tárgya egyes személyekhez vagy társadalmi osztályokhoz kapcsolódik. Más szóval vakolat az életrajz hézagain.
Ilyen értelemben a legtöbb ember -élete egy nagy anekdota, melyet kevesen ismernek, mert a történelem csak a nagyokat veszi észre, csupán a gyémántr nak porát és a sastol lakat szedegeti össze.
Termékeny melegágya volt az Ó-kor.
A mi ma a tárcák üvegházában tenyésző félkegyelmű novella", vagy a középkorban a legenda, az az ó korban az anekdota.
De nagyon csalódunk, ha azt hisszük, hogy napjainkban már nincs létjoga az anekdotának. A visszeemlékazea íökép negyemberekre rendszerint ezen „arany forgácsok* tüzénél melegszik, meiy akárhányszor hívebb reflektor, mint a nyilvánosság verőfénye.
Másrészről anekdoták nélkül igen kevés ember tudna annyit a történelem-
ből. A nen hívatásos historikus, mi tagadás benne, rendesen az anekdotákon, ezekén az apró hidacskákoo ballag vissza a múltba. Ezek a tőrtéűelem epigrammát. Rövidek, velősek, jellemzetesek.
Utóbbi vonását főkép a régiek ismerték föl és becsülték nagyra. Az irók és művészek jellemzését jobbára anekdotákból és epigrammákból alkották meg és be keli vallanunk, hogy legtöbbször jobban kiemelik a ieUemzetérségeket, mint a mi hosszura nyúló méltatásaink.
Hogy csak Plininst említsem, az ő művészettörténete nem más, mint szép anekdota gyűjtemény. Az egyes művészek jellemzésénél ugy tesz, mint Ganova, a kiváló szobrász, a ki egyik legszebb alkotását pislogó mécs világánál szokta volt barátainak bematatni. Az idősebb Plinius is bevilágít csupáa az említett művészettörténeti anekdotáival a régi mesterek műtermébe, de az a vékony sugárnyaláb mindig jellemző oldalra esik, és mint a sötétben cikázó villám, egyszerre sokra fényt vet Lássunk egykettőt
Zenxis és , Parrhasius képírók versenyre keltek. Z. szőlőt festett és pedig annyira a megszólalásig híven, hogy rárepültek a madarak. P. meg függönyt és pedig oly élettel, hogy Zömein félre akarta tolni, hogy láthassa, az alatta rejlő képet Rögtön megértette a csalódást és átengedte a pálrj&t barátjának; „mert ö, úgymond, csak a madarakat, de Parrn. magát a müvéstt is csalódásba ej tette. *
Beszélik, folytatja Plinius, hogy Zenzis
Lapunk mai ssámálioz féliv melléklet van csatolva.
xxxvi évfolyam.
zalai közlöny
1897. Április 17 éu.
Lecsapott a villám.
— A villamos világítás ellenőrző bizottságának — ölése.
1897. spríl 12.
Hosszú vajúdások után végre tán még is révpartot érünk a villamos világítás sötét ügyével. Az eddig el-szállott temérdek panaszok, egyszer csak még is nyílt fülekre találtak. Sokáig vártunk reá, de ugy látszik nem hiába vártunk.
\'Régóta tornyosultak már a nehéz sötét fellegek, de végre is kitört az elkerülhetetlen vihar. A meggyült haragvó fellegek zajongva szétválltak és sisteregve, dörögve bocsáták ki méhökböí a cikázó villámokat Nem jöttek egész váratlanul, mert hisz a viiláooB világítás ellenőrző bizottságának "hétfői üléséről sokan tudták már előre, hogy valami nagy dolog van készülőben.
Nemcsak az érdekelt nagyközönség., de az ellenőrző bizottság tagjai közül a legtöbben megsokalták Franc Lajos vállakozó tűrhetetlen eíbánánást. Az| állapotok válósággal tűrhetetlenné váltak és a reformok szükségét mindenki célszerűnek találta.
Mi már több izben rámutattunk lapnnk hasábjain a zilált viszonyokra és csak egy szakavatott, biztos kézre volt szükség, mety behatóan foglalkozzék az ügygyei.
Vem kellett hozzá nagy idő, hogy az előfordult szabálytalanságok egész garmadát felszínre hozzák, hisz nagyon, de nagyon sok ott a hiba.
Egyes fogyasztók hosszú panaszos leveleket küldözgettek rendre az ellenőrző bizottsághoz, melyben jogorvoslást kérnek. Sok üzlettulajdonos, ki nyáron át „általányban" használta a - villamos világítást, a hogy a rövidebb téli napok elérkeztek, a vállalkozó levélben felszólította őket persze (németül), hogy ezen túlra, bizonyos szabálytalanságok miatt megvonja tőlük az 9általánytu és csak óra számra adja ki a világítást, sőt egyik-másik alkalmazottja a huzalok elvágásával fenyegette az illetőket, ha mielőbb az órai égetést el nem fogadják. A felállított órák ntán, melyeket csupán a vállalkozó ismer, a fogyasztói egész nyugodtan megfizeti a 10 frt évi járulékot, a nélkül, hogy ez nála ellenőrzőül szolgálna.
A hétfői ülésen mindezek a dolgok napirendre kerültek és az ellenőrző bizottság ezzel megkezdte a reformál ást.
A gyűlésen jelen voltak: Sebes-tyón^Lajos elnök, Plihái Ferenc, Unger Xllmann Elek, Zerkovitz Lajos, Goldhammer Károly, Eper-jessy Gábor, Ebenspanger Ernő, ifj. Fesselhofer József, Deák Péter bizottsági tagok.
Az elnök az ülést megnyitva többek között bejelenti, hogy megbizáshoz
festett később egy bzőIövÍvő gyermeket De midőn erre is rászállottak a madarak, haragosan igy szólt: ,A szőlőt, jobban festettem, mint a gyereket; mert ha ezt is tökéletesen eltaláltam volna, a madár nem mert voloa rászállni."
Egy versenyre meg lovat festettek a vetélkedő művészek. Az ítéletet az oktalan állatokra bízva, minden egyes festményt megmutattak az elővezetett lovaknak; de csak Apelles lovára — nyerítettek.
Lehet e ennél plasztikusabban kiemelni a művészi hűséget ?
Az idézett példák azonban azt is megerősítik, hogy az anekdota mindig egyes személyhez fűződik, tehát valóban az, a minek fennebb mondottuk : , feszek -fentŐB*) az életrajzok családjában.
De nem lebet tagadnunk, hogy a legtöbb anekdotában van c^attanóság, igen sokban a hámor derűje is felcsillámlik, sőt némelyikben a durvább komikum is megtalálható. Csak Józ&a Gyurka egyik adomáját említjük föl az utóbbira példának.
•) A teszek leghitTáaysbb fiókaját nevezi* y * BaUtospart egyes pontjain.
képest, melyet a bizottságtól nyertj Goldhammer K. b. taggal megjelent vállalkozó irodájában, hogy a könyveket felülvizsgálja, de ezt vállalkozó fia megtagadta, azzal a megokolással, hogy csak is hatósági tagnak van kötelezve könyveit megmutatni, de privátszivességből a kötelezettség elismerése nélkül megmutatja a magán fogyasztást kimutató könyvet E könyvet csak cimletés-ben vezeti váltalkozó magyarul és konstatálja, hogy e könyv céljának határozottan meg nem felelhet A gyűlés ezután határozatilag kimondja, ha a jövőben még egyszer megtagadná a vállalkozó a könyvek bemutatását, ugy ezt a szerződésszegés azon fokának minősíti, — mely Jeljogositja Nagy-Kanizsa város közönségét a szerződés Jelbontására.
A vállalkozó által bemutatott kimutatást, az 1896. évi egész órákról a bizottság hiányosnak találta, mert szeríntök nem mutatja ki a teljes fogyasztási mennyiséget. Plihái Ferencz b. tag utaí arra, ha a magánfogyasztó megfelelő kimutast készített volna a magánfogyasztásról, ha abban minden egyes fogyasztót kitüntettek volna, ha a vállalkozó által saját céljaira használt fogyasztási mennyiséget kimutatta volna, akkor a legnagyobb valószínűség, hogy már az 1895. évben eléretett az egy millió óra és a magánfogyasztók igy már rég igényt tarthatnak, a még 20% os engedményre.
Sok akadályt szerzett napközben mindeddig az, hogy a vállalkozó saját kénye kedve szerint szolgáltatott áramot. — Plihái Ferenc b. tag indítványára a városi tanács figyelmét hívja fel a bizottság, hogy utasítsa vállalkozót a jogkövetkezmények terhe alatt áramot a nap bármely szakában szolgáltatni.
Mindezek csak parányi dörgések voltak, melyek mint egy élő hírnökei a bekövetkezendő viharnak. A rettenetes anyavillámot az ülés végére tartotta fenn Zerkovitz Lajos bizottsági tag, egy hosszo öt oldalas indítvány képében, melyet lelkesedéssel egyhangúlag fogadott el az ellenőrző bizottság. Az indítvány, melyet mielőbb a városig tanácshoz fognak felterjeszteni, igy szól:
Tekintetes városi tanács! A villám világítási ügyben már sok keserves panasz hangzott el — nemcsak városi képviselők részéről, ; hanem a nagyközönség minden rétegéből erős és hangzatos szavakban támadták meg Franz Lajos vállalkozót, nyilvános helyiségekben és a sajtó utján is, de ezen ~jogos és alapos panaszok ¦ elhangzottak a nélkül, hogy orvoslást nyertek volna. | Minden a régi maradt és a vállal-! kozó továbbra is üzi veszedelmes . játékát a várossal és a fogyasztó j közönséggel.
Az országszerte ismert dúsgazdag föur összeakadt egy szép nyári napon egyik legjobb barátjával, N. Pállal, kinek négy gyönyörű szürkéje volt ,Fog-i juk be a szürkéidet Pali, ax én határomba és lepjük meg Lacit* Ugy lett Rettenetes muri ntán nyugalomra dűltek. Azonban még Józsa Gyurka álma-dozott, Pál bemeszeitette annak remek — szép batárját és fölébredt barátjának tigy szólt:
.Nézd csak, hó volt az éjjel!"
— Az ám, felelt J. Gyurka, ki rögtön észrevette tönkretett szép kocsija\'. Nem szóit semmit, csak távozásuk előtt néhány perccel ment le az istállóba, a hol mind a négy pompás lónak levágta az alsó állkapcsát Mikor aztán Pál be akarta fogatni lovait és rémülten kérte magyarázatát a borzasztó tréfának, J. Gyurka csak ennvit mondott rendületlen nyugalommal: .Nevetik a hintót t*
Még 8—10 ilyen anekdota, aztán kész Jczsa Gyurka életrajza.
Akárhány ember élete elfér ilyen szűk keretben, a kit pedig a történelem lapjaira is ráírhatták volna legalább a nevüket. N—o.
Ezen. panaszok különösen két irányban mozognak ; először, amelyek Nagy-Kanizsa városát mint erkölcsi testületet, másodszor, melyek a város közönségét, mint fogyasztókat illeti. Ezen két irányban tapasztalt panaszok olyan természetűek, melyek egyenesen ,szerződésszegést\' képeznek, melyeknek egyedöli következménye nem lehet más, mint a „con-cessiának megvonása*, a szerződés Jelbontása. -
Franz Lajos, Nagy-Kanizsa városával kötött szerződésben elvállalt kötelezettségeit nem teljesiti, a várost nagyban megkárosítja, a fogyasztó-közönség érdekeit szabályozó ponto-zatokat a szerződés világos intenciója ellen saját előnyére helytelenül magyarázza — annak előnyeit jogtalanul kihasználja, kötelességeit pedig megszegi, a hivatott közegek pedig tétlenül tűrik, hogy a városi
! polgárok keservesen szerzett filléreiből egy idegen vállalkozó erszénye duzzadjon, ki busás jövedelme mellett még pótadómentességet is élvez. Tekintve, hogy az eddigi állapot
í tarthatatlan, tekintve, hogy a fogyasztó közönségnek érdekében áll, hogy azon jogok, melyeket részére a szerződés soványan bár, de mégis biztosított, javára érvényesítessenek, Nagy-Kanizsa városának tisztában kall lenni azzal, vájjon a vállalkozó teljesiti-e mindazon feltételeket, melyeket a 40 éves cencessió fűződik. Mi, kik a képviselőtestület részéről
>az ellenőrzéssel vagyunk megbízva, szükségesnek tartjus a tek. városi tanácshoz a kővetkező indokolt előterjesztést és indítványt tenni:
1) Miután a nagykanizsai villanyvilágításra vonatkozó szerződés 41. §-a értelmében ezen szerző d^é a átruházása egyedül a képviselőtestület beleegyezésével történhetik, mégis nevezett vállalkozó ezen szerződést átruházta Franz Lajos és fia cégre, mely cég be is lett jegyezve. Ez alapon kérjük, hogy a concessio az ,uj cégtől" u. e\'g vonassák és a szerződés felbontása iránt a bírói lépések folyamatban tétessenek!\'
2) A szerződés 2. § a szerint Franz Lajos kötelezte magát, hogy a villamos áramot, a magánépületekbe az illetők kívánságához képest fogja bevezetni, mégis ismételten megtagadja az áramnak oly módon: bevezetését, hogy a lámpáknak egy része villanyórával legyen Összekötve, a másik része pedig általány árak szerint fizettessék, — holott a szerződés szerint és annak minden kétséget kizáró intenciója szerint, felek a kettő között lámpáiknál szabadon választhatnak és jogukban áll a lámpák egy részét átlagosan égetni, azok másik részét pedig órai fogyasztásra berendezni.
A vállalkozó azonban kényszeríti a feleket, akik átlagos kedvezményben akarnak részesülni, hogy fényűzési lám páíkat, melyek egész éven át alig pár óráig égnek, hasonló magas árban az átlagos árak szerint fizessék.
3. A 15. §. a világító villanyfény megállapításáról szól. E tekintetben folytonosak a panaszok az iránt, hogy az izzólámpa és az ívlámpa fénye a 16, illetve 10GG gyertyaláng fényével nem bírnak. Miután e "riagyméit. m. kir. belügy minisztérium a\'szerződést ceak azon feltétel mellett hagyta jóvá, "120. volt magasságú, ennek ellenőrzése szempont-jábÓl a városház kapuja alatt egy permanensen működő voltmeter felállítása égető szükséget képez.
Erről egész napon és éjjelen át az áram ereje leolvasható volna, mert a felállított fotométer alkalmatlannak és\' megbízhatatlannak bizooyu\'t
4) Az ellenőrző bizottságnak, a nála bejelentett esetekből tudomása van, bogy vállalkozó „ál litÓ lagos vissza élések folytán a vezetékek levágásával fenyegeti azon feleket kik az átlagos fogyasztás kedvezményét élvezjk és egyes esetekben, is vállalkozónak (Iáid a Koha éi Lichtschein cég esetét) a villanyóra szerinti fogyasztást ¦ kierőszakolni, -iá
Ebhez vállalkozónak joga neflfi volt és felhívjak a tek. városi tanács figyelmét arra, bogy a nagykanizsai közönséggel alkalmas módon tudassa, hogy a szerződés 26. §-c alapján vállalkozó & • világítási csak azon esetben vonhatja
meg, ha a fizetésben történt felszólítás dacára a fogyasztó késedelme. Ha vál lalkoző, egyik vagy másik fogyasztónál oly szabálytalanságot tapasztal, melyet Ö visszaélésnek óhajt minősíteni, csak <s a várost hatóságnál teheti meg feljelentését, ki csak az illető fél meghallgatása ntán, szabályszerű eljárás folytán bírálhatja usak el a fen forgó esetet és a magán fogyasztónak, még ez ellen is felebbezési joga van; ezt mondja említett §*a utolsó része is. Tehát csak is a hatóság által megállapítandó, és nem a vállalkozó részéről űnkényüleg magyarázott visszaélésről lehet szó.
6. A fogyasztó közönségnek nagy fontosságú érdekét k.-tmseli a szerződés 29. § a, mely a fogyasztónak azon esetre, ha az összes évi fogyasztás egy millió órát elér, 20°J0 leengedést biztosa, minek cpnstatálasára a szerrödés ezen §-a megadta a városi hatóságnak a jogot és hatalmat, hogy ezt célszerűen és pontosan ellenőrizze. \\ városi \'hatóságnak tüzetesen tudnia kellene minden nap. hogy a városban a báoyadik egész óra van, ismételten a legnagyobb eróly-lyel kell a városi hatóságnak a vállalkozót felszólítani, hogy könyveiből hitelesített alakban terjeazszen be erre vonatkozólag kimutatásokat annál is inkább, mert az ellenőrző bizottság által e célra kiküldött tagoknak vállalkozó ügyvédje a felvilágosítást megtagadta, kifogásul használván, bogy az ellenőrző bizottság kiküldöttjeit nem tekinti hivatalos közegnek. Mégis privát szívesség címen a bizottsági tagoknak egy piszkos, összefoldozott könyvecskét mutatott vállalkozó, melyből eligazodni nem lehetett sehogy sem és a mely csak azt constatálta, hogy a város közönségének ebbeli fontos jogait vállalkozó kijátszani akarja.
Kérjük tehát a tek. városi tanácsot utasítsa a vállalkozót haladéktalanul hogy a fogyasztott órák állásáról 48 órán belül részletes pontos kimutatást hiteles alakban mutasson be. Az ellenőrzés hatba tősabb gyakorol hatása szempontjából j „felhívásban" kérje be az Összes fogyasztóktól a legutóbbi 2 évben fizetett összegekről szóló nyugtásat, mert alapos feltevésünk, hogy az egy millió óra már rég eléretett és a 20\\-ra való lessállitanhoz a jog már rég megnyílt.
A mennyiben pedig a városi halóság által kiküldött bizottság azt tapasztalná, hogy a vállalkozó a villamvilágitásra vonatkozó könyveit nem oly módon ve- j zeti, hogy ebből a tényleges áll a- I pot bármikor azonoalmeg-felelőleg constatálhatő, alkalmazzon a város vá\'lalkozó költségén egy ellenőrző könyvelőt
6. Tekintve, hogy az ellenőrző bizottság van hivatva a vállalkozó elleni panaszok megvizsgálására és a városi hatóságnik véleméoyt adni, kívánatos volna, bogy minden a vállalkozó ellen irányuló panasz ezen ellenőrző bizottsághoz tétesse:: át ki azután a konkrét esetek megvizsgálása ntán véleményes jelentés kapcsán fogna a városi hatóságnak elő terjesztést tenni.
Egyúttal kéri az ellenőrző bizottság a tek. városi tanácsot hogy az eddigi birsági ügyekre vonatkozó aktákat betekintés és további előterjesztések céljából származtassa hozzá.
Ezek volnának ezyelőre azon intézkedések, melyekre a tek. városi tanács figyelmét (elhívjuk és ismerve a tek,. polgármester urnák energiáját, bizton reméljük;, bogy a városi közönség nagy érdekének megóvása tekintetéből, az előszabott iránybán a szükséges lépéseket haladéktalanul megfogja tenni. Teljes tisztelettel
ZERKOWITZ LAJOS s. k. e. b. tag
íme az ellenőrző bizottság tagjai hivatásuk magaslatára emelkedve, most már minden erejükből megakarnak feleini nehéz feladatuknak. Zerkovitz Lajos hnzamosb ideig foglalkozott a villamos világítás mizériáival és rövid idő alatt kész tervezettel lépett a bizottság elé.
Lesz végre mégis világosság!
Városi hdolgek.
— Városi közgyűlés. —
— ápr. 10.
Nagy érdeklődés mellett tartott közgyűlést képviselőtestületünk f- hó 10-én. Az érdeklődést iV^gmagyaráshatja, hogy nem., kevesebbről, mint 400000 frtól volt szó. Városnak régi szükségleteinek és fejlődése ujabb alapjai lerakásának fedezéséről volt síé, midőn e 400000 írtnak vagy kölcsön utján, vagy konvertálással való beszerzéséről volt szó. s méltó dicséretére szolgál képviselőtestületünknek,
hogy nem zárkózott el a városi tanács bölcs javaslatai elől, hanem azokhoz egy. hangulag hozzájárult. Ez összeg, szEksé-ges a már ez-évbfen megkezdett és a jövő évre kontemplált építkezések keresztülvitelére. Ez évben befejezést nyer a polgári leányiskola, a vágóhíd, a kiska-nizsai ós Hunyady-utcai iskolák építést-, illetve kibővítése. Régi panaszok megor voslása lesz ez. A jövő év feladatán: marad a gimnáziumnak épitése, — sajnáljuk, de bele kell nyugodnunk, — továbbá a honvédkaszárnya kibővítése. Arra, 102000 frt, erre 200000 frt fo<^ jutni a 400000-ből. — Oly dolgok ezek! melyek ily szerenc-és megoldásának őszintén örülhetünk. — A gimnázium épitése körül sok vélemény merült föl az utóbbi időben. Ezekhez már többször hozzászóltunk, most csak azt a kívánságunkat fejezzük ki, s ez, ugy hisszük mindenki kívánsága, bogy gimnáziumunk a modern követelményeknek megfelelően ugy építtessék ki, hogy itt századokra szóló építkezésről van szó Ht&ezük, hogy--a városi tanács ólén polgármesterünkkel, nem téveszti azt egy pillanatra sem szeme elöl.
Első tárgyul a városi gyámpénztár 1896. évi zárószámadása.
Nagyfontosságú Nagykanizsa és Kis-kanizsa közt levő ut áthelyezése is, mely egyrészt közelebb hozza a két városrészt, másrészt egy uj városnegyed fejlődésének veti meg alapját. Ugyaoüy fontos városunk rendezése is. Egy épület tömeg, mely csak csúfjára volt városunknak, fog ezzel eltűnni.
EIsÖ tárgyul a városi gyámpénztár 1896. évi zárószámadását és mérleget vette tárgyalás alá a képviselőtestület és a számvizsgáló bizottság jelentése alapján a számadóknak a fel mentvényt-a szokásos fentartással megadta, A már elrendelt és még foganatosítandó építkezési költségek fedezésére, a város rendezése céljából telkek vásárlására, valamint á két véios-rész között levő ut áthelyezési költségeihez való hozzájárulására a képviselőtestület 400.000 frtos kölcsön felvételét megszavazta oly formán, hogy ezen kölcsönösszegből esetről esetre mindig csuk azon összeg vétessék fel, melyet a szükséglet megkíván. A még közgyülésileg el nem rendelt építkezések költségeit minden egyes esetben mielőtt fölhasználnánk meg kell a képviselőtestületnek szavaznia, illetve a még el nem rendelt építkezések, vételek" stb. a közgyűlés előzetes elbírálása alá esnek. — A már el- -rendelt építkezések közé tartoznak a Kazincy utcai iskola és a közvágóhíd felépítése és a főgymnázium átalakítása, melynek azonban teljesen uj felépítése terveztetik. Továbbá tervbe van véve a hon véd laktanya kiépítése, a katonai kórház áthelyezése, két uradalmi vendéglő és ugyancsak az uradalom tulajdonát tevő a főtéren levő házcsoport megvétele, a Hnnyadi-utcai ós VI — VII. kerületi iskolák átalakítása. A kölcsön .ügylet módozatának megállapítására Ebenspatiger Lipót, gelsei Gutmann Vilmos, Her-t e I e n d y Béla, Plihái Ferenc v. képviselők,. V á csey Zsigmond polgármester, Lengyel Lajos főjegyző és dr. Ben t z i k Ferenc v. ügyészből álló 8 tagú bízottság külJetett ki, mely bizottság egyúttal azon megbízatást is nyerte, hogy az eddigi kölcsönök konvertálása ügyével, — melyet a közgyűlés elhatározott, — szintén foglalkozzék. A közgyűlés a polgármester etetésével oszlott szét.
Keüert Lajos jubileuma.
A visszatérő győzőknek a római szenátus és nép akaratából diadalmenetet rendeztek, az olytoposi győzőknek ódákat zengtek és babérkoszorút nyújtottak. Ma már kevésbbé zajos ünnepségeket reo- " dezünk a falakon belül jubiláló fértiaink-nak? Érdem szerint kiki magas rendjelet, miniszteri elismerést cimet és ha tanító ezüst érdemkeresztet ka-pi Katiért Lajos, az izr. polgári iskola tanára, ezen kitüntetések egyikét sem nyerte el, szerénysége nem vágyott erre, de a mit ö kiváut magának, tanártársai szeretetét, elöljárósága elismerését növendékei ragaszkodását, az mind impozáns módon nyilvánult a f. hó ll-én a polgári iskola nagy termében lefolyt jubileum alkalmából. Egyszerű volt az ünnepély, de megható, benne nem volt a meaterkéltaégnek még látszata sem, azért hatott minden jelenlevőre oly közvetlenül. A polgári iskola énekkara nyitotta meg az ünnepélyt, azután Bun Samu igazgató intézett az Üaaepelthez néhány elismerő, lelkes szót Az iskolaszék nevében Szűkíts Nándor dr. üdvözölte Kellert Lajosi. Nagyszabású beszédet mondott dr. Neumann Ede, felölelve mindazt amit a zsidó nép ősidőktől fogva tanítóiért és ax iskoláért áldozott. A kartárwk nevében Kertész József szólott a jubilánshoz, mire ez az ő keresetlen modoréban közvetlenséggel és bensőséggel válaszolt -A tanulók érzelmeit Pásty László tol-
Melléklet a „Zalai Kizlfay" 1897. április hé 17-iki «Mfc szájaabez
xxxvi évfolyam.
ZALAI közlöny
1897. ÁPRILIS 17-én.
mácsolta és azok nevében szeretett tanáraknak szép ezüst serleget nyújtott át. Néhány válogatott szép ének zárta be az ünnepet, melynek intimitását emelte azoo körüimény, hogy a vendégek közt ott ültek Kelten Lajo3 volt aÖvendékei, kikéi kedves emlékek fűznek ehhez az iskolához éa tanáraihoz. Este az Snne-pelt tiszteletére 70 terítékű bankett volt a Casinó dísztermében. O\'t voltak a jubiláns kollegái majdnem teljes reára> ban, a városi tanárok közül dr. Bánba Gyula, Szalay Sándor, "Poredus Arftál, Fatkas Vilma, Poredusné. Ai izr. elöljáróság részéről dr. Szakíts Nándor iskolaszéki elnök, dr. Both-chiid i. alelnök, Hirschel Ede keresb. tanáo.os hitk. aielnök, Grünhut Henrik, WeisB Tivadar, Rosenberg Riká\'rd. Vidor Ssbdu, Ledofazky Ármicj. Milbofer Ödön éa még többen. A raáScdik fogásnál megeredt a pohárköszöntők árja. Bun Samu igazgató a királyt, dr. Neumann Ede főrabbi a tanárokat és Kellert Lajost, Vidor Salamon szintén Kellert Lajost, Altmann Mór az elöljáróságot, Kertész József Bun Samut, Neubrunu Tóbiás a jelenvolt hölgyeket, Szalay Sándor a felszabadult Izraelt, Hoffmann Mór a jubilánst, Rosenfeld Lajos Kellertet a természetbúvárt. Dr. Rothschild Jakab a hitközséget, Barta Lajos a főrabbit és a megjelent városi tanárokat Kárpáti Manó Hirachel Edét, Hirschel Ede a tanárokat eltették. Volt még néhány da capÓ felköszöotő is. A társaság még sokáig maradt egvütt jó kedvben, a rendezők p-dig névleg Vidor Salamon, Kertész József, Neubiunn Tó biás és Hirschfeld Rezsó megelégedéssel tekinthetnek vissza a Kellert jubileum alkalmából kifejtett fáradozásukra.^ V.
Felső templom.
Mull számunkban adtunk hirt, hogy a nagykanizsai ker. jót. NÖegyesÜlet máj. 19 -én nagyszabású hangversenyt fog rendezni, melynek jövedelme felétafelső templom újjáépítésére fogja fordítani. — Most Örömmel jelenthetjük, hogy a K e-reskedó Ifjak Önképző Egyesülete június 7-én, pünkösd hétfőjén ugyanezen célra műkedvelői előadási rendez.
Ujabb adakozások:
Özv. Csima Jánosné 30 frt. Kohn Ernő, főgymo. IV. oszt tanuló gyűjtése 8 írt.
(72. sz. gyűjtő ivén adakoztak: dr. Ballus Zsigmondné 1 írt, Salzmann Brunnóné 1 frt, dr. Noazlopy Gáspár 1 frt, Kohn Zsigmond 5 fit.) Éhu Sándor (N. Atád) 1 frt. N. N. 10 kr. Ösz-azesen 39 frt 10 kr. Eddigi gyűjtés 498 frt 66 kr. dr. Tuboly Gyula ¦ Eperje^y Gíbor eilenőr. pénztáros.
L1 i r « t
— KIÓBfev-adományGias. Ú felsége a király Zurna Károly cs. és kir. vezérőrnagynak, a 82 ik honvéd gyaíogdan-dér parancsnokának és törvényes utódainak magyar nemességhez , zalavárifc előnevet méltóztatott legkegyelmesebben adományozni.
— A megyei főorvos búcsaja. E napokban jucsuztak el Zalavarmegye gyógyszerészei dr. Maugin Károly megyei főorvostól. A küldettséget Kaszler, zalaegerszegi gyógyszerész vezette a főorvos elé, ki meghatva mondott köszö netet a gy ógy szeressek a ek kitüntető ügye lmokért.
— Áthelyezés. Az igazságüzyminisz-ter Horváth Kálmán nagy-kanizsai és Embery htván egri törvényszéki irodaigazgatókat kölcsönösen áthelyezte.
— A fitepetneki plébános halála, A sorvasztó betegség ellen hiába keresett enyhülést Cirkvenica enyhe éghajlata alatt; elragadta a halál hívei közül, kik Őszinte bánattal állták körül koporsóját épp ugy, mint paptársai. A fiatalon elhalt S ő v 9g j ár t ó Móric, szepetneki plébános haláláról e gyászjelentést adták ki paptársaí: A letenyei alesperesi kerület lelkészkedö papsága axomorodoti szívvel jelenti főtisztelendő 84vegjártó Móric szepetneki plébánosnak, élete 32 ik, áldozársága 9-ik évében folyó hó 10-én délután fél 6 Órakor hosszas szenvedés és. a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogult-nak hűlt tetemei folyó hó 12-én délelőtt 10 óiakor fognak a szepetneki római ktitbolikus sirkertbeu örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat n-bVanakkor fog a Mindenhatónak be-mutattatni. S epetnek, 1S97. ápril 10 Az örök világosság fényeskedjék ueki 1
— önkéntes éhhalál. Az úgynevezett Prtvter-féle uradalmi berki erdőben órzó gulyás a napokban azt jelentette1 rend-
őrségnél, hogy teljesen elcseaevésaedett ember már napok óta üldögél a gyepen és csupán az arra folydogáló patak vízével él. Kimentek tehát megtekinteni a stereucsétlent és ekkor látták, hogy ez nem más, mint a városi szegényház egyik lakosa Cár István, ki már akkor 9 nap Óta bevert ott és saját akaratából ében akart elveszni. Tápláléka csupán a patak vize volt. A rendőrség mentő kocsira tette a szegéuy embert és beszállította a közkórházba,
— A sziniévad vége. Géczy István .Leszámol á s"-ávai fejezte be nálunk vasárnap este Szarkay társulata két bónapos sziniévadját. Mi már rég lesrámoltunk lár.-ulatávaL, mely csak fogyatékos, gyenge erőkből állott. — Nem a színészeket illeti a gáncs, mert Ök éppenséggel nem okai annak, ha nem tudnak valami azépet, valami rendkívülit nyújtani a közönségnek. — A felelősség j mindenkor a vidéki igazgatókat terheli. <3k a legnehezebb uj darabot is két próba után már színre hozzák. Igy alig jut elegendő ideje a színésznek arra, hogy csak szerepet megtanulhassa. És ha erre képes volna is mar, soha sem mélyedhet beié szerepének, az ábrázolandó alakúak lelki világába. Legtöbb vidéki sziuéaz, csakhogy ép saját azerepét lemorzsolja. Hogy ici tördel eío a darabban, arról neki még csak halvány sejtelme sincs. E nélkül pedig aobseni lehet az előadás összevágó, kerek, harmonikus. Ezt u-pa-ztaltuk legtöbb esetben Szálkai társulatánál is. Repertoirjában volt bár egykét vonzó szép darab, de ei csak cse kélység ama sok színpadi fércei menyhez, melyeket Bzinre hozott. — Volt egy-két igen kellemes esténk is. Először Fáy Szerén remek művészetében gjonyőr-ködtünk néhány estén át, majd meg Tollagi Adolf, a népszínház k\'tünő na-turbursa mulatta három darabban közönségünket. A legutóbb lefolyt Safvini előadások emlékét pedig sohsein fogjuk elfeledoi. Szálkai társulatával Dévára utaz, hol már vasárnap megkezdi az előadást.
— Béli vasút. Húsvét ünnepe alkal mával f. évi április hó 17-én a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Budapest, B é cs, Fiume, Triest és Velencébe rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azon ked vezméuyt nyújtják, hogy visszajővetkor ezen jegyekkei az átázást kétazer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakitani. Ezeo jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok, melyekhez ezen rendkívül mér.ékeit áru jegyek érvényesek, indulási idejűkkei fel vannak említve.
—- A húsvéti vásár, mely hétfőn f. hó 12-én tartatott meg, elég élénk volt, különösen az állatvásár a sánci vásártér volt igen látogatott. Dacára annak, bogy másnap, kedden Csáktornyán és Légrádon is orsz. vásár tartatott, temérdek volt itt is a felhajtott szarvasmarha; a vé-telkedv azonban nem volt ehhez arányítva.
— Szerencsétlenség. Folyó hó 13-áu Baj Leposa György 2 éves Annuska leánya egy felügyeletleu pillanatban el-koszlált a kertbe és beleesett a kert végében levő Öntöző tokába; mire megtalálták, haiva volt. A vizsgálatot megindították.
— Vásártolvajok. —- A múlt számunkban irtok meg, bogy a csendőrség Szári Tót Pétert rigyaci rovott multu suhancot az orsz. vásáron elkövetet-zsebmetszés miatt letartóztatta és a bíróságnak átadta. Mivel a íiu beismerésben volt a vizsgálati, fogságból csakhamar elbocsátották. Tót Péter nem várta be az ellene megtartandó vég tárgyalást, hanem felhasználta a szünetet, kivándorolt Szent Grótra és az ottani országos vásáron, hasonló lopást követelt el mint Nagy-Kámzsán. A csendőrség a megrögzött -tolvajt fölkereste otthonában és újra letartóztatta.
— Elveszett óra. Folyó hó 12 én vásár napján a vasúti indóházkoz vezető fasorban elveszett egy ezüst női óra, kis rövid arány lánccal. A fedél alá Madonna kép volt préíelve. A becsületes találó adja át a kapitányságnak.
— Értékes gazdátlan eb. Mikő József helybeli főidmives és fuvaros azon jelentést tette a kapitányságnál, hogy f. hó 5-én esti órákban a börzöncei vásárról hazajövet a herényi országúton Látóhegy mellett egy óriási nagysága vörnyeges sima szőrű doggSeajatiakozott hozzá és többé el sem maradt kocsijától. A kapitányság értesítette erről a berényi közjegyzőt, mert azt sejti, hogy a kntya onnét kóborolt el. A kutya Mikó József gondozása alatt van.
— Egy becsületes iparos sorsa. Matkovícs József lakatos mester és háztulajdonos, volt egykor. Míg ereje bírta, tőrekve szorgalmas munkás voit és köztiszteletnek örvendett városunkban. Egy gyógyithatiah betegség agyba döntötte
öt évekkel ezelőtt és ez lassacskán felemésztette egész vagyonát, u?y hogy később a kórházba kellett gyógykezelni, de innen is kiszállították, mert betegségén nem lehetett seg\'teoi. Az utolsó áliomás a menhely volt.* "Matkovícs Józsefet be is szállították a nagykanizsai szegények menheiyébe, de az öreg 75 éves ember, ki egykor jobb napokat lá-totr, sem a környezettel, sem magával a menhelylyel nem tudott megbarátkozni. Hogy végre megszabaduljon e nyomorult élettől, kedden este előbb összekötözte a iában, aztán miudkét kezén felvágta az ereket.
— Urünfeld Alfréd bangversenje. Grünfeld Alfréd cs. és kir. kamara-zongoraművész és porosz kir. piaui»ta máj. 4-éu Nagy-Kaousán fog hangversenyezni. Nem kell épen szenvedélyes zenekedvelőnek lenni, hogy az ember Grünfeld zeueelőadásait telki gyönyörrel élvezhesse, mert ő olyan tökéletes művész, hogy elragadja még a laikost b. Kedves ismerőse ö már közönségünknek régóta, de művészetét csak szűk családi körben ragyogtalja. Tekintettel azonban a nagy érdeklődésre, mely egy nyilvános hangversenye iránt is mutatkozik, a művész elhatározta, hogy hangversenyét májúi 4-én a .Casinó* dísztermében megtartja. A m\'Isor a mjgas sülü zeue mellett könnyebben érthető darabokat is tartalmaz. Tájékozásul itt közöljük a programmot. 1. Beethoveu Sonate Ddur Op. 10. Trestó, Largo e mesto, Meuuaito Allegro, Roudo Allegro. 2. a) Schubert. Impromplu C moll Op. 90.. b) Brahms Intermezzo A dur, c) Bach Satut Saeus Gavntte,3, a) Schumann Arabeske. b) Schumann Novelette D dur, 4. Cbopm a) Barcarolev sia dur, b) Nocturno F moll, c) Mazurkt- H moll, d) Valse E moll, 5. Grünfeld s) Bomanze Fis dur Op. 45. (neu) Grünfeld b) Menuetto G moll Op. 40. (neu) Sctutt c) Un peu baroque Capnce (ueu) 6. d) Grütileld d) Faust Fautasie Bösendorfer hangversenyzongora.
— A Dunántúli Közművelődési Egyesület és Baranyamegye. A dunántúli közmivelödéai egyesület njból beszéltet magáról. Még pedig annak a határozatnak a révén, melyet a mait héten tartott választmányi ülésen hoztak. Azt határozták ugyanis, hogy még az év folyamán a Dunántúl összes vármegyéiben egyesületi választmányokat szerveznek. Ezeknek a választmányoknak a feladata természetesen az lesz, hogy uj tagokat gyűjtsenek az egyesületnek, hogy a megszaporodott tagsági dijak aj tevékenységre serkentsék a dunántúli közművelődési egyesület működését. Az egyesület ugy látszik maga is érzi, hogy az a tevékenység, melyet eddig kifejtett, uem felel meg annak a célnak, melyet meg-alakuíásakor\'maga elé tűzött. Az a lelkesedés, a melylyel a kultúregyesület megalakítását a Dunántúl fogadia, kialudt A dunántúli megyék alig vesznek tudomást arról a Budapesten székelő kultnregyes ül étről s nem tévedünk, ha azt állítják, hogy épen csak a kultúregyesület vezéregyéniségeinek kiválósága önt némi életet a kulturegyesületbe. Mindennek oka pedig az annak idején némelyek által makacs azivóssággal diadalra vitt azon körülmény, hogy a dunántúli közművelődési egyesület székhelye Budapesten legyen. Ebbói az okból nem talál valami nagy lelkesedésre a megyei választmányok megalakításának terve sem. Baranyamegye közönsége s hisszük, hogy a Dunántúl megyéinek legnagyobb része is hasoulóan gondolkodik, peri! tud megbarátkozni a Budapesten székelő kultúregyesülettel s nem szívesen áldoz egy oly intézményre, mely a székhely kérdéséhez, mereven ragaszkodik. Ne vitassuk azt, hogy helyesen vagy helytelenül. Annyi azonban bizonyos, hogy a kultúregyesület önmaga ellen vétkezik, mikor a donántnli megyék a kultúregyesület meddőségének okat abban találják, hogy Bndapesten székel s az egyesület ennek dacára sem akarja székhelyét s Dunántúl egy kedvező pontjára áttenni. A főispán megalakittathatja ugyan a megyei választmányt, az gyűjthet tagokat is, ha talál, a dunántúli közművelődési egyesület pedig továbbra is igazgathatja innét Budapestről azt a hat dunántúli óvodát. A dunántúli- megyék pedig, köztök a legdélibb Baraoya, pedig aligha érzik meg, hogy fölöttük egy ku\'turegyesületnefc szelleme lebeg. Erre mi felénk agy gondolkoznak: Jöjjön ide mi közénk, a Dunántúlra az a kultúregyesület, melyre mi áldozunk, mert csak ugy lesz képes maradandót teremteni, ha vezetfaég s nagy közönség egymást támogatva, egymást megértve, vállvetett munkássággal igyekeznek a Dunántúl kulturális szükségleteit a maguk hatáskörében kielégíteni Kiváocsiak vagyunk, vájjon oáiunk mit fog elérni a D. K. E., melynek valóban az a legnagyobb hibája, bogy Budapesten székel
— Zsíavármegye tekintetes alispáni hivatalának 1897. évi március hó 3-án 5969. «zám alatt kelt rendelete folytán tisztelettel felhívom a ló tulajdonosokat, miszerint osztályozás végett 1897. évi május hó 5 én reggel 7 órakor a feisö templom háta mögötti tér<?n lovaikat e!övezettessék. Az .elő nem vezetett lovak tulajdonosai, ameunyiben ezen mulasztást kellőleg igazolni nem tudják, az 1873. évi XX. t c végrehajtása tárgyában kibocsátott utasítás 7. 3. értelmében lovaiknak esetleg valamely szomszéd községben; utólagos elővezetésére ntasi-tandók és a közigazgatási hatóság által a szegény alap javára minden ló után 15 forintig terjedhető birsaggal büntetendők. Nagy-Kanizsán, 1897. ápril. hó 16-án. Vécsey Zsigmond polgármester.
— A KattonÍ-fél« ErzsébetSósfürdó Bodapest, (Budán) e hó 25-én ismét megnyílik, s számos szorgalmas kéz munkálkodik már, hogy ezen maga nemében páratlauul álló fürdőhely újból az Ő ismert tisztaság és csiuosságaban a t közönség réízére készen álljon. Azon kitűnő gyogyhatás, mely ezen gyógyhely keserű sóstürdőivel, nagyon számos nő: és hasi bántalmakban azenvedőknél, valamint azou eredmények, melyek az Erzsébet sósfürdő forrásának a marienbadi vizekhez hasonló módon hete ivókúrája által, érettek el, az orvosi tekintélyek részérő1 találták legelőbb elismerésre; a mit ezen fürdő évről évre emelkedő forgalma legjobban bizonyít.
— Budapesti élet. Sokan még mindég azon tevés nézetben vannak, hogy fővárosunkban a vendéglői élet drága, pedig szó sincs róla, a köze) múltban alkalmunk volt Öi\'.\\ Pribitzek Sándor-néuak a belvárosban, illetve a kiskorona utcában levő — a fővárosban előnyösen ismert — nemes ízléssel és kiváló kényeimmel berendezett Korona vendéglőjében jutányosán és mindamellett pompásan étkezni. Nem is csoda, ha e kellemes veudéglő nemcsak a fővárosi, de a vidéki előkelőségeknek ís állandó találkozó helyét képezi.
Apróságok.
Ön kéjutat tesz feleségével Olaszországba és magával viszi anyósát is ?
Édes barátom, mikor folyton azt mondja „Nápoly t megnézni azután meghalni." 1 Szavánál tartom.
Irodai 0 a..
— Műszaki hetilap címmel egy nj szaklapnak fényesen kiállított első szimat kaptuk, mely a szakirodalom terén méltán esemény számba mehet. A lap tulajdonképen nem egészen nj, mert a 20 Téré fennállott „Gazdasági Mérnök* átalakításából keletkezett. Szerkesztője Gonda Béla min. osztálytanácsos, régi, hivatott művelője ugy a technikai, mint a közgazdasági irodalomnak s a midőn régi lapját ekkéni tágabb és njabb alapokra fektetve, az összes technikai szakmák közlönyévé alakította át, valóban hasznos szolgálatot tett vele a technikai haladás ügyének. A most megjelent első számból a nagy lendülettel megirt programmot kell legelőbb is megemlítenünk, — melyet a technikai haladás minden igaz barátja örömmel üdvözölhet. A lap élén a magyar technikasok két kiváló képviselőjének, Ladvigh Gyula államvasati elnökigazgatónak s Hausz-mann Alajos műépítésznek és műegyetemi tanárnak sikerült arcképét és életrajzát közli. A többi cikkek közül különösen kiemelendónek tartjuk a most épülő budai királyi palota ismertetését, a palotának a teljes kiépítés után a pesti oldalra néyó látképével, mely még eddig sehol sem volt közölve. Ugyancsak méltó feltűnést kelthet a Berohard Antal által 1817-ben épített legeisö dunai gőzhajóról s az általa alapított gőzhajózási részvénytársaságról szőlő c.fck, melyhez ezen társaság egy eredeti részvényének fónyképi lenyomata van mellékelve. A lap többi cikkei szintén igen kiválóak. Ezek mellett a technika különböző szakmáiba tartozó kisebb közlemények a budapesti és vidéki építkezésekre vonatkozó közlemények és vállalati értesítések, találmányok és szabadalmak egészítik ki a lap gazdag
tartalmát. A Műszaki Hetilap megjelenik minden vasárnap, díszesen kiállítva, gazdag\' és változatos tartalommal, képekkel és szakszerű rajzokkal illusztrálva. Előfizetési ára ez év végéig 10 frt, negyedévre 3 frt. Az előfizetések a Műszaki Hetilap fciadóhivaí.-lába (Budapest, IX., Ló-nyay-u\'ca il.) intézeodők. A legmelegebben ajánljak e kiváló szaklapot nemcsak a technikasok, de általában mindazok figyelmébe, a kik a modem technikai haladás iránt érdeklődnek.
— ECC8 homo Bársony István legújabb kötete. Az ujabb elbeszélő irodalom egyik legkimagaslóbb alakja Bársony Istváo. Az ember bizonyos megnyugvással, jóleső érzéssel veszi kezébe az ő könyveit, mert biztos benne, hogy valami jót fog olvasni, olyant, a mi lelkéBek igaz gyönyörűséget szerez. A természetnek mesteri rajzolója ő ; a hangulatképeknek, természetleirásoknak oly szingazdag,— oly élethű, oly friss, üde képeit festi meg, hogy szinte kiáradni érezzük belőlük az erdei levegőt, a.rétek és mezők illatát. Azonban mint elbeszélő is a legkiválóbbak közé tartozik. Ebben a kötetében tizenhat elbeszélés van, melyek nemcsak a természet, hanem az emberek, az em beri indnlatoknak és szenvedélyeknek
a megfigyeléséről tesznek tanúságot. A kötet, mint az Egyetemes Regénytár XII. 9. kötete jelent meg. — Ára igen csinosan bekötve 60 kr. — Kiadta Singer és Wolfner.
— Gaal Mézet- Berni Deire. az Ameiungok hőse cimü művét. A Franklin-Társulat nyomdájából került ki a Vasárnapi Könyvtár tetszetős alakjában és ára 20 kr.
Vasúti menetrend
fcrréi.yes 1896. é.i májas bó l-től.
Vonatok érkezéae.
Pragerboi 5 óra 33 P reggel gyorst
12 59 délben szemv
¦ 1 I 22 ftite _ -
» 7 59 reggel vegyv
4 56 d. u. gyoriv
Bécs (Wien) 3 42 „ reggel szamr
. Z-Ejeií z. 8 04 vegyv
> 1 ¦ 34 délben azemv.
¦ 7 05 este gyorav.
L\'uöspest 3 52 a reggel Bzemv
¦ 1 39 délben szemv
• 8 §5 este vegyv
12 10 éjjel gyorav
11 45 a délben .
Barcs 1 „ 29 „ azemv
11 34 este szem
8 38 a reggel vegyv.
Vonatok indulta.
Pragerhof 4 óra 42 P- reggel szemv.
„ 2 „ 35 P- délben szemv.
12 a 20 a este gyorav
¦ 7 a 28 n vegyv
12 a — a délben gyorav
Bécs (Wien) S a 55 # reggel gyorav
,, Z.-Egerír. 5 a 15 délután vegyv
2 a 05 B délben azemv
12 45 t éjjel
Budapest S . 47 „ reggel gyorav
10 "a — reggel vegyv
2 a —- délben azemv
12 a 15 a este szem?
5 „ 00 a délután gy. v.
Barca 4 a 57 a reggel azemv
a 2 a 25 délben ,
¦ 7 20 este B
Szerkesztői üzenetek.
— ltunk a társainknak, olvasóinknak és lapunk minden barátjának boldog ünnepeket kívánunk.
— ? Köszönjük a küldött tárcit is, az elismerést is, de ezt csak oly föntartással, hogy igyekezni fogunk rászolgálni.
— Oiovarmi Tivolto. Nagy érdeklődéssel fogtunk történelmi szomorújáték a olvasásához. Mihez azomban oly hosszú, hog- elolvasása egy egész emberi életet betölthet, szíves türelmet kérünk tehát, míg végezhetünk vele.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Selyeas-aamasztofc 55 krtái 14 írt 65 krig !
; méterenként valamint fekete, fej L - |
ni ne b Henneberg-selyem, 45 krtól 14 .
frt 65 krig méterdőként sima, colkor 1
koczkáíott, mintátott, damaazt stb. (mint- i
egy 240 külSnbözí minőség 2000 Un és I
: mintázaibau stb x megrendelt ára pogubór !
és vámmentesen a házboz szállj tmt valamint !
miaukat postaion! altárai küld : Henneberg- -
ti c_s;és k.udv. száll. (selyemgyáralZBrich- j íien. Svájciba czimzett levelekr* 10 kroa,
! levelezőlapokra 5 kroa bélypg ragasztandó.
¦[Magyarnyelven irt megrendelések ponté- |
; sin elintéztetnek, , .¦ . ,.:*.*¦•¦.
¦ Vese. húgyhólyag, hngjdara és j köszvénybnntalmak ellen, továbbá a \' iégzó és emésztési" szervek hurutos báatalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hugyhaj tó hatású!
Eeliemes Ízű.!.- Hujd eaészlhelii!
Kapható ásványvizkereskedésekben és •
g y 6 gy sz ertárak ba n ^ aalvafor-forrás igazgatósága Eperjesen.
Figyelmeztetésül.
Hogy az utóbbi időben megkísérelt félrevezetéseknek és megtévesztéseknek véget vessünk, a felmerült számos panasz folytán inditatva fvágyónk ezennel és újból a gyógyulást keresők ontos érdekében nyilvánosságra hozni, hogy eredetileg és kezdettől fogva
Niederselters (Selters)
nív alatt ismert hírneves ásványviz gyógy-Tás, aeiy kitűnő gyógyerejénél fogva a légzési ervek megbetegedéseinél (köhögés), továbbá typikus tüdőgvuladásnáJ. tödéö s gégehunit eseteiben évszázadok étá a világ legtekintélyesebb i rvosai áital rendeltetik, egyedül valódi töltésbea csak
„Königl Selters"
.elnevezés alatt kapható.
A t közönség saját érdekében kéretik, hotry i az ••lárusitó helyeken csak a KÖ3tgl Niederselters | felírású címkével ellátott palackokat fogadja el. | A jíoroazfcir. ásványviz források
SIEMENS és CIE.
*) E rsvat alatt közlőitekért nemváUal fe ielöséget & Szerk.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÖ. Helyettes szerkesztő: Dr. VILLÁNYI H Kiadó : Ilj. WAJ0ITS JÓZSEF.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágy hiányban, felfúvódásban, gyomor-górcsőkben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Sotl-féleseidütz por* használata által rövid idő.múlva visszanyerik egészségüket. Egy doboz ára 1 írt. Szét-liüldéj naponta utánvéttel. Moll. A. gyógy-, szerész, cs.és kir. udv. szállító által Bécs, \'L¦ Tucolauben 9. Vicéki gyógyszertárakban határozottan JBollféíe készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
Hirdetések.
?-;—;-:-¦
Í\\9\\ú. 337. Krk. január Sä*. Árverési hirdetmény
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi
hatóság közhírré teszi, hogy Máté János letenyei lakosnak Rndóif István becsehelyi lakos elleni 150 frt tőke, ennek 1896. jcníus 6-tól járó 5"|n kamatai, 14 frt 85 kr. per, 8 frt végrehajtás kérelmi, iO frt 6G kr. ingé végrehajtás foganato-sitási és 8 frt 45 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási Qgyében a nagykanizsai ! kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság területén fekvő) a becsehelyí X212 sz. tjkvben A t 858. 992 hrsz alatt Rudolf István nevére felvett 312 forintra becsölt váltságkötéles ingatlan a becsehelyi községbiró házánál 1897. é v i április hó 20. napján délelőtti 10 , órakor Zakál Gyula letenyei. lakos fel-| peresi agyvéd vagy helyettese közbejöt-! lével megtartandó nyilvános árverésen ¦ eladatni fog.
j Kikiáltási ár a fenébb kitett becsár.
Kelt Letenyén, a kir. jbság mint te-i lekkönyvi hatóságnál, 1897. évi január I hó 27. napján.
NDNK0VIT8, kir. aljbiró.
xxxxxxxxxxxxxx
6766/tk. 97.
ir?©rést hírdetoiéa\'y.
A nagykanizsai kir. törvényszék tlkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy dr. Tuboly Gyula ügyvéd nagykanizsai lakos végrehajtatónak Dominkó József és Pap Márton végrehajtást szenvedő liahóti lakos elleni 52 frt 55 kr. tőke, ennek 1895 december 1-től járó 87, kamatai. 7 frt 50 kr. per, 8 frt 95 kr végrehajtáskérelmi, 8 frt 15 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a hahóti 316. sz. tjkvben f 864. hrsz a. felvett s 686 frtra becsült egész ingatlan, a hahóti 1415. sz. tjkvben foglalt ingatlanból, a hahóti 44. sz. tjkvben A. ,9. sorszám szerint Pap Mártont illető, 25 frtra becsült 927/19057 legelőhöz illetőség, — a Hahóti 1418 száma tjkvben foglalt ingatlanból, a hahóti 44. sz. tjkvben A. 10 sorszáma szerint ugyancsak Pap Mártont illető, s 31 frtra becsült 318/19057 rész erdő illetőség mégis a hahóti 4. számit tjkvben f 1. sor 4. hrsz a. fele részben Zokár Verona, részben Dominkó József s 74 részben kkoru illetve Bakonyi Juli. Mári, Lajos, Teréz István. Rozi s József tulajdonául felvett s 352 frtra becsült egész ingatlan (az 1881. évi 60. t. c 156 § a d. pontja) és ugyanazon tjkvben f 757. számú ingatlannak Dominkó Józsefet illető s 82 frtra becsült 7i része, — végre a hahóti 7. szám tjkvben t 72!>. hrsz. alatt foglalt ingatlannak ugyancsak Do minkó Józsefet illető s 850 frtra becsült y, része ?897- évi május hó ll-én délelőtt 10 órakor Hahót község Lázánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb "kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak.. & becsár 107,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törv. szék, mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi január hó 23-ik napján.
GÓZONY kir. tszéki albiró.
SILESlN
legjobb és legsikeresebb szer farothadá-és faligomba ellen. Oakis kapható: Tollár József uél, ácsmester, Nagy-Kanizsán. :
Valódi brünni szöveted tavaszra és nyárra
Egy Conpon 3.10 i 4.80. jó méter bosszn teljes, j 6 - jobb nr. öltözet (kabát, < 1 75. finom nadrág és mellény f 9 - finom sbb
csak • 10 50 letfiuomabb
Valódi gyapjúszövet. Egy Conpon fekete sálon öltözékhez 10 frt.továbbá felöltő szövetek, turista darocok, legfinomabb kamg*rn és a többi szövet minőségeket gyári ároo küld szét a sxo\'id-ságárÓl és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
S.egel Imhof Brünnben
a közvetlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: na?y választék folyton aj áruk, szabott legolcsóbb árak. figyelmes elintézése a legkisebb rendelésekaek is. etc etc.
xxxxxxxxxxxxxx
KAREL TOMEK
kitűnő
Prágai sódar-ja
Kapható Zárai és Eisler cégnél Budapest, VI. Váci-körut 33.
Vidékre bármily mennyiségét lehet utánvéttel hozatni. — A sonka ára rendkívül jutányos, minősége a legjobb. — Minden sonkába beles&tOtt oroszlán bélyeg van.
Telefon IC—94.
kxxxr: xxxxxxxx
A kl divatos és jó
szöveteket
férfiruhák számára
olc-ón akar Tenni forduijoo bizalommal FftiEDRICH BRUNNER posztókiviteli üzletéhez aasj/haa ?1 klaslnykn liRCNN-ben,
Grossrr Platz, Nr. A. Meg nen. felelő árut ellenvetés nélkül visszafotiftrí. Minták ingyen éi bérmentre.
NB. T*rtózkoáíim míoden lármás öndicsérettol, minthogy 1S80. óta fennálló üzletem ismert jó hírneve a Jeglényesebb ajánlat.
VALÓ-
di franczia különlegességek (gammi és halhólyag, ugy-szintén összes női óy^zerek) j F. Bergnerand fils leghirne- i vesebb párisi gyárostól legelőnyösebben beszerezhetők Polgár Sándo.-nál
BUDAPEST, VII., Etzsébpt-kSmt 50. Részletes képes árjegyzék \\ syen.
?ali Wii poszté?íiií8i
Egy vég 3.10 méter hossiu, teljes uriöltöny ára ccak
frt 3 10 jó
írt 4.10 jó
frt 4.80 jó ¦
frt 6 — jobb
frt 1 7;) finom . írt 9 — Igralfcom ( - fit 10 50 legfiuoro-;!.V
Valóiii gyapjúból.
: ^^sT TéS <*J lekete szaionöltönyböz 10 frt Fflöllősköretek, lodeu peruvien^ dosking, Ilami ét vaaa:i ti*zt»iseiííkQek vaíó azflve-eket. ltgfinomabb kammgarn As cheviotukat sth. stb. küid gy-iri ároa a pontos és zzo-lidnak ismert
\'Tíf\'i\'r\' KÍBS81 Amhíf Brannben
Miuták ingyen s bérmentve. Míotanü szállítás. ;
Figyel tártai él o! A t. közönségnek fontos azt ti\'dni. bogy & szöveteket kösve\'leo béliről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utjác. A Kiesel-Amhol hiünui cég ai ösa/ei posztókat valódi gyári áron küldi S\'ét és nem | számítja hozzL a magánvevöi annyira m?g károsi\'ó úgynevezett sxabóengedményt.
Győződjék
arról, hogy kerek páráim 1 897. Modell valödi angol anyagbúi ai alkatrésznek a legjobbak és a I s tj-
•lesékiiak. As 1897 2o-¦¦lliiiák kitlis aiiísik m. kivittltk tariát és tfiiviii, uiaerö:
leütök, cs szép tivhel dupla abroncsokkal, Perry Unczoal, I. rangu puntoxssgi gy^rt-aány. Ismttdadók kerestetnek.
árjtíjzikik iiiysi ét kéramtvi.
1. Rundbakin
Itis. II. Tassrstrassi 35.
íV(H»b külr
iílet
+
X
t
+ + #
+ +
* #
+
A m. kir. államvasulak I ijépi
ir
Budapest, Vóci-köiut 32. sz. a,
Ajánlja a m. kir, államvasutak gépgyárában készült gózcséplógáraitiiráit, ipari\' célokra alkalmas lokotnobiljaít, teljesen vasból készült szalmakazaló gépeit, gőz-kukorica morzsolóit, S\'.ibor-féle
„Compound" körfűrészeit.
kaszáló- és aratógépeit, továbbá S A C K-fé!e ekéit, wetögépeit, boronált és egyéb
gazdasági gépeit. Árjegyzék ingyen és bérmentve, -^pjpj
A Fairbanks-féle mérleggyár kizárólagos képviselete.
O
o o
o
off Jáa©s4éi© m\'tá tá-.\'késiitm é& 70k
gyengélkedők és betegek számára
itala.
Hoff János
Maláta egészségi
Mell, tüiiő- éa : gyomorbetegeknél, emésztéai zavaroknál és áltaiános gyengélkedéseknél,\' valamint iábbadozőknil elismert, jóizü erősítő szer.
10 év óta vagy még régebbtől veszem már az ön maláta egészségi sőrét, és a többi maláta készítményt. Ezek áe egyedüli szerek, melyek feleségem egészségét visszaadták. — Kérek ujabb küldeményt
C. Bögner, Bécs, Hofmöhlgasse.
Hoff János
sűrített maláta kivonata.
Gége- és légcső hurutnál, valamint régi köbö gésnél. különösen gyermekek légző szerveinek megbetegedésénél nagyon ajánlatos
. Az Ön maláta készítőién vei valóban kitűnő és erősítő szerek, kérek ennélfogva iítnét 5.nagy üveg sűrített maláta kivonatot, 1 font maláta sc-\'Oko:ádétés 2—2 csomag maláta mell bonbon\'.
, Flscker G. őrnagy 37 gy. ezr. N Várad.
Hoff János
Maláta egészségi csokoládéja
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, álmatlanság és étvágytalanságnál nagyon hasznom.\' — KOIönö.en jóizü, és táp\'áló és gjenee gyermekeknél, valamint szoptató anyáknál használtatik.
Az üa malála csokoládéja a legjobb, mit ismerek.. Rzen italt krónikus gyomor es emé;z lési bajokoál. sárgaságnál éi általános gyengélkedéseknél mindig kitűnő ere4méoynyel hssz-oáliam.
Dr. NleoUi orvos, Triebel.
Hoff János
Maláta-kivonat mell-bonbonja.
Köhögés, rekedtté* és nyálkásoiiásoknál felül-múlhatatlan. — A valódi maláta kivonat mellbonbonok tetszés azeríntí mennyiségben aaész-tési zavar nélkül használható.
Csodálatos volt a gyors eitünése makacs köhögésemnek az ön malák-klvonali ruellbonbonji állal
Zedlltz-Xenkireh Waldenburg. Az Ön bonbonjai feleségem köbögésénél és astbma bajánál nagyon jót telteit.
Busch lelkész. Waisoliütz.
Kapható N.-Kanizsán Fesselhofer József, Armutb Náthán. Strém & Klein József gyógyszerésznél Király-utca 12. es közvetlen HOFF JÁNOS es és Hr.
Prospektusok és árjegyzékek Ingyen bérmentve.
és Neu és szállítónál
O ö
OOfiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOűOÜOOOOOOOOOOOaOOOOOOOOOOOOOOOQOOŰOOOOOOOO
o o o
8
Q
o
Q
c o o o o a o
Klein uraknál. Budapesten Török Bécs, I. Oraben, Bräiincrstrasse 8.
O<X3O0OOOOO0^0CK>0CK)CKK>OOOOD9
0
G O
C
o o
Q G C
a o o o a
n
G C 0
XXXVI. f.VTOI.TAV.
ZALAI KÖZLÖM
1897. április 17-éd.
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
Bll\'.Vá.i JK Mi.
csász. és kir. szabadalom tulajdonos
BÉCS, VI MHleroasee 6.
csak a legjobb használja, ennélfogva csakis legszolidabb készítményeket gyárt. — Hozassa meg az nj gazdagon illusztrált árjegyzétcet ingyen én bérminlvg.
ana-# * czelli
Gyomor-
iseppek*
:atn
ik gyomor bajoknál, áttoíánosan ismeretei
nagyszerűen 1 nélkólözhelslls* [ián es népszer.
A . ; : \' . : étvágyta-
lanság, g;omo.-gjeBQMés, büzöt lehelet, tdlujttáfl, Miir.vu. feiböffogés. hasmenés, gyomorégés, felesleges, nyál ka kft akasztás, sárgaság, undor ét hányás, gyomorgörcs izükül*!.
• Hathatós gyógyszernek bizonyait fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortvlterheléwél ételekkei és italokkal, gilisztáit. Bájba]ok és hámor-moidáknál. _ •
Említett bajoknál a .Tltírlaezeílí cromoí-eieppeli tv«- ota kita-nöknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusiL Egy kis Oveg ára használati utasítással együtt 40 kr.,nagy Dveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TÖi-ök. Jouief gyógyszertani Biid«pe*t, Király ntcza 12 sz.
A védjegyet és aláJrást tüzetesen lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket lessék elFogadni, melyeknek burkolatára zúld szalag van ragasztva %a készítő aláírásával [C. Brády) és ezen szavakkal: ,Valódiságát bizonyítom".
A Máriaczelli gronorcseppak valodian kaphatók.
NAGY-KANIZSÁN\': Prager Béla és Belus Lajt>» g)ógy«eréazeknél BARCSON : Kohut1 Üaudor gyógyszerésznél.
Csak akkor valódi, ha az aranyával fényezett szelence a fenti" véd-jtgyet lörös mezőben hordja. A valódi mosható Padlózat-fény njáz a legjobb éa legolcsóbb essköz a kockás (Pa-quet), puhafa vagy fénymásolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, és kefélés nélkül tükörtissia, állandó fényt kölcsönöz. Kapható azintelen, Tilágossárga, sárga, sötétsárga vöröi és dióbaarc színben Egy BzeJence ára <5, 85 és 1 frt 60 kr. Szab. Táncterem-fecskendő máz a legolcsóbb ás legcélszerűbb fényező ét simító eszköz minden tánchelyiség padlózata számára. Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. FÖlkefélö-máz. Tetemesen megköonyiü a föikefélést és aa ez által megkefélt ; CyJoXtfJ\'N^e&Jfc talajt & nedvesség és-por elien ellenálló képessé teszi Fehér ; ^r!_/ V._ .? éa sárga színben darab szám 20 kr. 1 ^k f~j / Árjegyzéket díjmentesen kaid / t!a/ X SCHKEIDER 4 COMP., /L~\\/JSl BÉCS. V:2., Hnndsthnrinestr. Hl, I Teinf-dtsrassse 10. ; &ivt rJ6di Kaphat*: Fesselbofer József, Marton é* Hnber, Neu és Klein, : mindendarab ezen h, Rosenfeld Adolí és fia uraknál N.-K«nizaán és Kálmán J., Zieg- ; védjesryet viseli. a lei^A. Komárom; Hubinsrky Adolf, Jan Ferenc Zsla-Egerszegen — valáaaint minden nagyobb fűszer, festékáru kereakedésben és drogueriákban.
Blume I, és társa, Hamburg.!
Legnagyobb szállító üzlet
nng-ol bőr- és manchesteri
munkás ruhákban.
Angol bór igeis erős munkásnadrág S frt 70 kr.
Minták és árjegyzék ingyen-
essé^ % ^ai@&gagff loooooooooo DOOO QOqOOOOOOOOOOO
Mindenki\'
félti 01 egészségét és akar lemondani a megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ******** ... . \' . . a kinek egészségét valami MindenKI megrontotta. KQISnosen Ideg-
% % % % % %
a „„, ----------
* Mínrífinííí * kl * náltart4sb,n takarékos, de Ízletes és a mellett egészséges, <3 ! B nOBIilU ,,MUtH m6lrsem a(tar magától megvonni. Takarékossági szem-\'
% % %
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a leg-; könnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kévé..*****.*..*** -. . asszony és gyermek, a kiknek gyönge sze.vezetére kulönósen jótékony Minden hatássa| va„ a-tápláló Kathreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe Ize miatt, j ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik...****.*****************
pontból is ajánlható a Kathreiner-kávé, akár babkávéval vegyítve
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta-kip
kávéitalt mégsem akar magátó! megvonni. Takarékossági szem- jljs
akár tisztán. ^
valóban egészségi és
_......___ _.............. ... m családi kávé. ¦ mely
szemekben a legjobb malátából készül; a babkavó kedvelt tzét a Kathreiner-fólo gyártási mód adja meg neki, a mely a leghíresebb szaktekintélyektói elismerve, minden művelt államban tért hódított Csak a Kathreiner-kávé egyosltl magában a babkávé kellemesen Ingerió Izét és a maláta-Évának egészséges, orvosilag •ütmen és megerősített előnyeit fcfc*ts*t&*«s**»*ftst*e*í!***«***c**í;
Tévedések és megícá^otodas kikerülése végett bevásárlás alkalmával tessék jól vigyázni az ere- *» deti dobozra, a melyen ex a (e irés van ^\\OtflTQltieK
Kérelem:
ÍJ Mm símül, l Wlítt a* "1111 Kathreiner lir, Mm W ™-
í
1 I
I
Mi > Schapirograf?*) fg
A Schapirograf uj, fel ?1 taulhatat!au iokszoro&iíd késiillék levelek, okmányok, rajzok és jegyieteknek önálló, kóltségmenles, feketenyomásu sok-uorusilására. Ezt a Ictsiilleke; még a laikus ü könayen kezelheti, mert fölötte egyszerű s jótállok a biztos eredményért. A papírra tintával] irolt írásról vagy rajzról sajlO vagy vegyi szerelt aikalmazáia nélkül rúviJ 15 perci alatt vagy 150\' másolatot lehet készíteni. Egy ilyen négyzet vágyj foüo nagyságra alkalmas Schapirograf ara a tíiNl jeí felszereléssel együtt I5 frt. Üivánatra hajlandó\' vagyok a Schapirografot négynapi próbahaazná-latra az én karomra bérmenteíen megküldi visszaküldés ecetén semminemű kárpótlást 1 igényiek. Már töhb ezer külSaféle nagyságú ily készülék van használatban.
PORt FRIGYES >izérkíp>lsilí, Wien i.,[Jg
Rudolfsplatz 13. vx
*/ Ptospektust ingyen küld.
A ü;azdaközönségés a gépkereskedők
figyelmébe!
Gizdasá^i géposztályunk raktáraiban, at éppen lefolyt Qzletév váratlanul gyenge forgalma, mindennemű gazdasági gépekből, a. m.:
4. 6 én 8 BP gozeséplokészletek, járgányok és járgányos csépi-gépek, fhicker-rendszerű és Vidats-féle rosták, egy és tÖbbvasu ekék. boronák, rögtörÖ hengerek, vetÖgépekt tengeri vetökészülékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmoké olajprések stb. stb.
nagymérvű kéBzlct összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határo-matáral, hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk, esen nagy készletek, a jövő tavasz folyamán, reedkivuU mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Ititka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitQnö minőségű gazdasági gépeket és eszközüket, rendkh\'51 alacsony árak és előnyös feltételek mellett beszerezni.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezosködésru-, mely egyenesen hozzánk ám-zendö szívesen fogunk felvilágosítással és árajánlatokkal szolgálói. Teljes tisztelettel
SCHLiCK féle vasöntöde és gépgyár r.-t.
Budapest, KOlső váci-ut—37.
Csak
4 frt SO Krajcárért
szállítom világhírű
• nBobemlau
hocŐharmŐnlkaimat, hossza billentyűkkel és valódi K}Öngj\'karikákkal. Ezen harmonikáknak 11 résiből álló kettős fúvója van, mely részek eipuáz-tithatlan fémsarkokkal vannak ellátva. m
A hangok egyes lemezeken vannak, melynél fogva a harmonikáknak pompás orgonaszerü hang-jak van.
40 bangu. 2 reg. nagyság 15% — 33 cm. 4 frt 50 kr. 60 , 3 , . 17 — 34 , 5 , 50 kr. 80 , 4 , „ 171), — 341|a , 6 . 50 kr. önoktatási iskola ingyen. Postadíj és csomagolás 60 kr. Képes árjegyzék, ingyen.
C. A. Schusfer. ÍJamoiÜICalCéSZitfi Harkneukirchen i/S.
Szétküldés vámmentesen ntánvéttel. — Átcserélés megengedve. Összeköttetések ismételadókkal kerestetnek.
o o o o o o o
o o
Richíer-féle\'Horgony-Pain-Expeller
Lininient. Capsici comp.
Ezen hirneves háziszer ellentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 27 ér óta megbízható, fájdalomcsillapító bedúrzso-léskent alkalmaztat"k kSazvénynél, caáznál, tagazaggatásaál ós meghűléseknél és az orvosok áltat bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Paio-Expeller, gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem Igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sen kellene hiányozni. 40 kr.. 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben ^¦an; főraktár: TBrfik József p^gyszerésznél Budapesten, Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert tóbb kisebbértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony" védjegy és Bichter czégjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 0
EICHTEE F. AD. és társa, cs. ís kir. nJran aálliiik, HDBOLETADT.
firlsiii kSlesSSt
földbirtokokra.
Kölcsöo a valódi becsérték 3/t részéig 20—50 év közti időre készpénzbe n. Birtokos felmondhat bármikor, pénzintézet nem mondhat fel. Csekély kamattal tőke is törlesztetik. Lebonyolítás legrövidebb idő alatt. — CoDvertálás bélyeg és illetéltmerjies. —
Semmi előleges költség.
Minden fel világosit á* díjtalan. Beküldendő csakis: telekkönyvi kivonat és kataszteri birtokiv másolat.
Ingatlan- és JelzáJog-Forgalmí-lntézet,
Budapest, TI, Váci-körut\'39
Legnagyobb Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-lntézet a monarchiában, egyedüli, mely hatóságok is a legtekintélyesebb földbirtokosoktól okmányszerűleg ajánlva van.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALA
I KÖZLÖNY
1897. ÁPRILIS 17 én.
X it X
*#
x
is
Ifeusíein
jhashajió labdacsa
(hcstílf-rft erzsbtt-„ litdatsot)
Ejilulík hasonló íé szilméiiveknél minden tekintetben feljebb be-csüleddők; — mintek
minden ártalmas anjagoktól, az altestí szerek bajainál lei?
X jobb eredmédvdjel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy X gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mini e pilulák a
X X
s x, © p
á s
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
x
X if X
« II
X
ü X X X X X
i
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX
OOOOOOOOOOOOOOOQOOÖOOOQOOOOO
Xg alegföbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett ra (g gyermekek is szívesen teszik. Epy 15 piinlát tarUlmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát liO pS\'nttt tartalmazó, csak 1 frt o é.
Utásza solctó! különösen óvakodjunk Kérjünk határozottan V i*3 • xettgtein ErM«b«t-piiBlát. Valódi csak, ba minden doboz törvényileg bejegyzett Tédjegyünkkel piros-f-k.te nyomtatásban .Szent Lipót\' és „Keaitei* F315p gyögyuzerész" aláirással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
MEUSTEIM FÜLÖP
„Szent Lipóthoz11 címzett gyógyszertára WIEN*, I, Piánkén gasse 6- — Raktár Nagy-Kanizsán : BELUS LAJOS gyógyszertárában.
Ct>ak akkor valódiak, ha mindegyik: doboz Moll védjegyet és
aláírását tünteti fol. A Kii\' A.-fwá Seldlltz-porok tartós gyógyhatása a iee-nakacsabh gyumtr- és «1- , tettbáitálnak, gyomorgn.-cs és gyomorhév, rögzött siskríkedas, mijb ánialom. vér-Itlalás, aranyér és a legktliönbőzöbb ai\\ bötagiéaek eilen, e jeles háziszercek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt sredei; do-bszsak 1 frt e. é.
Hamisításo\'c törvényileg fenyíttetnek.
tWOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi, bl mindegyik meg moll
111 - »A. Mell* feliratú ónozattal i
ouaborími él ii nevezetesen miat fájdalomcsillapító bedarzsnlesl arer kssz.\'éír c«ai ét a merta.ea egyéb toretkezraéojein.l leglsnieretesebb népszer. - Eoy ó.ó zolt aramu flyeg ara 90 kr»|ci»r.
vojjea-yét tantali lel és zárva. A Mail-fála fráa-
¦ Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze ¦ íüzolyaavas szikse.) A mindennapi szájtisztitasnal különösen fontos bármelr kom gyermekek mint felnőttek számira; mert e szajriz a fogak tosabbl épségi-t biztontia s egyszersmind ó...zer .o-i.jis ellen. - Ea, «.11 <. yéd|.8yé»el ellátott űíej ára : 60 krajozar.
691) Fószétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. , udvari szállító által
Bécs: I., Ttichlauben 9. sz. pj
Vldtól sscgreadiléeet: sapaata poataatánvst mellett liljaalttitaak A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményekéi kérni. , . Raktár.- Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
és
"W I f
mint
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Franciaország. Németország, Rollaudban, Schweicbtn, Rominban stb. már tíz év óta fényes sikerrel használtatik,
WW mindennemű bőrküteget
mint szinte az arcbőr mindenféle tisztátlanságai ellen külöQÖsen a ruh, az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repedvény, a fej és szaka! ellen, a szeplő, májtolt. úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábbizadás, a gyermekek valamennyi külső fej betegségei ellen. Ezenkívül a bórt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ara darabenként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger fé!e kátrány Bzappan 40°l„-a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a rundén egyéb, & kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól raert ezeo szappan 35*10 glicerin anyagot tartalmaz finom illatszeres
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakban határozottan BERGER féle kátrány-szappan kérendő s Ügyelni kell a zöld esomigolásra
Síkos ötoiMu! fcitiitellctett a bécsi Dcmzetközi tiiHitisoB 1883-ka-
Egyedüli helyettes a bel- ég a külföld részére:
G. HELL nyofl*. TROPPAU h^^Tl^
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOO
^xxepooocxxxxxxxxxxxxxxx^xxx?,
laes-lK év óta, Ismert X
p BEEGEE FÉLE ORVOSI Á
Nagy-Kanizsán Práger Béla s Belus Lnjo
X
gyógyszerésznél )aj
dti oliortuto iogyón ozozlttd. eíoc iüilíiaa.-
Klle.s; b«J.ffy*«ttvé-doj e ST at aattssapU osa.
Az egyedül valódi angol
csodabalzsam
ereje é» lintása
TBIEERY A. gyógyszerész, Prearada Eobitscb - Sansrtrtnn mellett
s:.it;i\'.t:».";lri:kf Irtt ni.-irit vt
• ¦ vébbtarmv*. A lotTTcelÍJb. Icöobbctt Mst>-nyolt t: ti\'óíí, zolzttlcEarlott a legoloaébb «|7*tam*a mt jiazara ba*i K7Óíi\'::rr, maOdiiam mladoB Mise M báláé bata^aéff atlon külsCUc i.-szlh
t el »»a árt 1 a\'asa g}égjMT a Uta\'. í fgelaíl, nybttt a barátot, rilllapllja » ia a fájó koi.Si.i-. r* Idáit fjjdalaiikit !¦ oliasiu41 torokk>\'cIlndiUuál, rcktUiíóg-abetegsäLFkbei/*tb. 8. Tcljezeü tllávo-
Eien balvtarn nLf boltQlct:, pedig: 1. i=rfr ftltlísr el a esi _* mc!l atladra Ht*C**8r*\' klkáajíut, Ht Tjlitja stírilt. 2. Kiválóan I -
n« ét mioílon nyakbetegsítíekboi/atb. S. Tcljcreí, lit zoinden liat é. Jículepőtan ityóLyitj» a 0omot., 4 cnAj és bélbet«K»*c«ket, Icüljnö^en gyomor(;5rciölc«t, kí.ltkt.t is fizAgfjaliiöfcat. 6. Uegiitiutot minden fájdalmnt ín syú KTitja as aranyeret. 6. A kuiiiiyü núkeViat ol.ln-C\'1\' " ig(: vért vala.niint a, veeít tiaxtjtja, eltávolitja a lúpkórt, a \' báfkomonagoi, eicsr;~iIi nx étvágyat és emé«tí*t. 7. Ki-tünöeu hazznál togláimsoíuá], odvas foptkn^l, mtteuiiu-teti a zzijbtiit, minden ios- ö» iiAÍI>cteK>ést\'\'kiiél, eltávolítja a felbüfSjrist. a Jo sicr a KilitEtn. fralniKfíértj é* nyavalya-torésttél vagy eik^rban. 9. Kilniiüeri hiucnal kúUGieg, mint ea.oáa-gyópyiiur roinden ít-tieknél. meiE-azüntati a ÍOjiijilat-. augAct. n»cen^i«t, küisninyt.\'- lÜlbaft stb.. a melyekről áimi-ritü linsznAleti atiuitáiok adnak kellü felvílágoaiiiüt. 10. Egyáltalán ngy btílsíiU-g. mint küiiűlíí kótíégtvlcn ert.linonynyel liftsiiiálhntó gyógyaier, mely igen biztos, olcsó ós c^óazon ártatlan, ¦ így egy családnál sem tznlmit bUthyocHÍa, kt.ionoson u itiflaonzat, kolera és mái ragailót bt-t.\'gt-\'ieéknél, mint első aegéd-svvr. Valódi és bamiiitatlan & b.Tiisam csnk nkkor. ba ax üve? egy eiüst-kupakknl ran lizAi-va, a iui-lj Ijcn cégntn : Tblorry Adojf »rjá(íy»zertira ai űrnaicTiiIfaoc Pregvadihaa ttB b^lojoaiva, liamin.icn palack lűlil ciinki-vcl, a f. nti-bes hasonló védjon\'g.vel von ellátva. Miiuli.nkor ügi-eljünk ezen t-édAjcgjxc \'. Qainsnmmn hamisítói és utánzói a vé-döiigytörvény alapján tűrvény«seu ti m-igortinn üldűztet-hkÍ, u^vsriníón a liamisitasok árnsitúi it- A mngaií kormány ít&íb. 6KB. ss. a. keit vefrytszeti és szakértői bizonyítvány alapjáii igaxolva van. hogy kíiíítményom Mm-minemű tiltrj.r, vngj\' az c^sxs^^rc káros J>nfa™u anvagot nem tartalmaz. Olyaa beljrJI. ttel baUsiMomlxil raLláraeni tolna, tessék EOr-greiidcU-sút esvun^t Iiozuim intézni: A Begiíltó-írjótrjUrnák a. Tulrro l\'rrRrsdJitSB Uahilsca-Saaer-brsBB mellflU Az osztrák-magyar birodalom bármely postaállomására küldve, Li kis vnpr 6 drplnüvog ára 4 korona. BosznU vogy licrro^ovinátja 12 kis t,i»v 6 duiipla-p üves ára 5 koron*. MegicüMének csak a ptiix. ciü!:-g«s jfebékitldése vacy nláuvéttel e^köztüteturk. Tuiirry idutr —úgIMztzitx PrtgradáLait, UuíilUcli-baserbiHaB xaallctt.
A valódi angol
csodakenőcs
ereje és hatás**.
Ezra kfnöctcsel így U éret gje,ryltk*-Utlaaask tartott caoatiza tcUetesi aiíirirji\'iKjitlatolt. Íz aagol csodake-nörs, mely a legbaljósabb és Idoli bajoknál a uemctlS rtaberlsrgaél a legjobb tredmrByuyel !:.----"\'" "
tteATHIERRYin
ebek gyógyítása, ogyszm dalom i-nyliíti súbfn felülő:
.•--.i...: i<:.\\:.p;; rr-ainli CrÓrT-
kstúnk alatt kitiaSkai-k ril.mrrt mis snjagokk.1, krsezl. Ai angol csodaket.r.cs ba»i>álltatá:
A gyermekieynnő ro«\'llba|ánal. tejgyfllemloanél, mell-keményodésnel, orliáno, miudennomQ ¦éreU&ek, láb- vajp-cson(sebesülések, sebrk, genyrdtaíg. daga.lt lábuk, töt esontszu ellen ; Ütés-, szúrás-, 15-. vágás- és snzódásl sebek elton. Haiználbató minden idc-em ré*s. k. a. m. Qveg-, íasiaJka, homok. Ssilánk éa tSskék eltávozására, siín-dennemii daganst, kinüiés. pokolvar. njlákérnűdéis, ifit rákbotegiég ellen. sibniüir-s, kűrűmdaganat. hútya- és földörzsölt lábak gyógyítása™ HindmM-mi rgé<i xrbek, fagyott teatrésiok, betegi-ki.él liois^ns tokvés ál.al támadt aebek. nyakdaganat, vért«rl-idá*, fiilzngás és a gj-urmekek-nél elCforduló kisebesirdésck clien stb.
Az sagel ctodakfiSc) - :r. i: . . saaál kilósobb hitátabzn. Igoa ajánlatos ezra ec)rdíl álló uerb31 ol5 r Igya tatáé-
pei minden CtStUdaál kí-srl.tbnn tartani.
Két doboznál kc.esobli nrm küldetik; a szétküldés kizárólag az üj<i«í: alGli-gr-s beküldi\'ie vagy pislic ntánvé-tellel es*kö"zö]t.-:ik •• ti--.-!,-, cso-agolnv t/.alütólevél és bérmentes megküldéssel 3 torina é> 40 ni:ér.
Számos bizonyítvány áll rendelkezésre.
^IO"el mezt etek mindönkit a batásialan hamísitrányok
d.\'n tétrrlyen\'a fenti vO.;,c"gv i-t riar.ek l\\t eráansVcfOgy. sia.-tar. ak- Precrsdiban b>..Ité-o;ve kell 1-nr.ic B mindet tegelyack egy ba-^iiálati ut^slrásha kell becsomagolva lenni és fámtlátbatá-vaV 1 j<rgyg?• I ollitr*.
Az egyedüli és vál6dl nn^ol csodaken9esÖm hatnitit^i és utánzói, a vádiegy-törvóny irtelmóben, szigorúan ül-döstetnek, épu-.v ezon !>amisítvnnyok torjesstoi.
L\'gjrdsll bturrírai forrás :
Orangyal-gyógytar Thierry A..
Profraa.-.r. Bobitscli-Sanorbrunn mellett. KaJttáz a lejTtibb ,iyó|;yaEírtirbftB. FOraktAr B. dupes-ten: Tdrtst Jdzaef gi ..gvíHTtúrábazi, Klrály-Bto» «• Andrissy-nt. Olyan helyről, hol raktár nincs. t.-5 .-. megrendelést közvetlenül ürsnsrjsl sj"=)sztrtjrb«-TUIK.Ultr ADOl.F Prrtrsdabas. Kjbll%cÜ Saarilirssa ssrllilt claczal. — Az osztrák-magyar védjegy Injstroro-izoraa i OSi.
Ím llé siiltséhp íesítsmíw.
Mindenki festhet minden szinben és árnyalatban ruhát és fehéroemDt
Korszakalkotó találmány 500% magtakaritással.

Fest -„í MINOEN SZINT
SZÍNTARTÓ
Sosp
angol festő-szappan,
iogujabb lalálmAny bíz* festésrn fost minden síinben és imyalat ban. Tízt-nüt perc aJatt minJont ogj- kevés forró vizzt-1 és eszei ar angol fxstu-szappannal rnJiái,
biazt, függönyt, zst-bktmd&t. zelyotn- és cérna-ki-ztyűt, inttet. harisnyát, gallért, selye »-ss5v<j-teiket. Ezalxgot, csipkét, atlaaxt, báríonyt. strue-tollat, háncs kampókat stb. megfesth>-t. A f«ntés színtartó és .nem fakul. Mi-étm ruhát uji\'4 és modernné vtu-ne ol Méregmentes és a axrr>et<t <¦¦.\'.¦ rontja. Egy dstrafa 40 kr. t ke te fiO kr.) és ezzel <\'%y noi blonn* mogiesthetS. Mir.den d»rali!ioí I.asználatíutssitáí van meltékalve
Szabadalmazott az egész világots.
ti maypole bjiif üii, loik,
Vexár&gynökaéofl : Budapest, aálvány-u\'ca 5. sz. Főraktár i
Mértey Testv/érek-nél,
Btidapest, Váci^\'xfirut 20. szám.
Nagy Kanizsán Neu ée KJeinnél.
OCC OOOOOOOOOOOOOOO 3OOOOOO00Q
o o o o
ö ? o
3
o s
q
o a
o
0 ? ? 3
Q
? a
3 Q
o
ALAPÍTTATOTT 1858
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Hészvóny-TáraasaB
(ezelőtt WALSER FE8EÍŰ) BUDAPESTEN, VI. ker.. Kölső váczi-ut 45. szám
Sürgönyeim: SZ1VATTY0GYAR BUDAPEST. GYÁBT:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-jéle /orrgőzmotorokat (40", azénmeFtakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjü-része s\' k\'órjürészeket és csertőröket. Gőzkazánokat, elöme-legilöket, tarlányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépitményeket vasból. Tüzjecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztaság) szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket. Egészségügyi étereket, mint gözfertötlenitö készülékeket és .teljes fertőtlenítő teítpe-ket. pbcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfelülelü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: viz müveket,csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
o o
0
c
Q O
e
o
0
o o t
O
a o c o e s
8
o ö o o o
2
o
ö
OOOQOOOgOC OtaOQOüOOOQQQCXiOOPtS
Eredeti , Ottó\'
Benzin-motor
kisipar részére nélküiözhet-len. Elismert legolcsóbb Lvjtó-eró oly helyeken, a hol nincsen légszesz.
Benzin-lokooiobil „ottó"
üzemben sokkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóin alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár utca I. sz.
Költségelőirányzat, prospektus, jelvilágositás díjmentesen,
552/szv. 97. Zalavármegye számvevősége.
Zalavármegye központi hivatala részére évenkint szállítandó alább felsorolt tárgyakra 1897. május hó 24 én délelőtt 9 árára a számve vöség hivatalos helyiségében Írásbeli .zárCajánlati tárgyalásra
árlejtést hirdet.
Az árlejtés illetve ajánlat a következő tárgyakra terjed ki: -Irodaszerek, kőnyomdai szerek, könyvkötő munkák, k\'lyhás munkák kéményseprés. — pöcegöíör tisztítás. — hivatalszolgák és tisztikatonás egyenruháihoz; szabómunka, — szüts munka, — zsinórzaí. — csizmás, ruhabéllések, — továbbá tüzelő anyagok és két utcai lámpa kiviláci-tása és végül petróleum szállitására.
A szerződés hat egymásután következő évre köttetik meg, — cí\'g pedig 1898 január l-töl, — 1903 dec. 31.
Az ajánlat folyó évi május hó 24-en délelőtt 9 Óráig a vármegyei számvevőséghez benyújtandók1, mert elkésetten beadott vagy utósján-latok figyelembe vétetni nem fognak, — a beérkezendő ajánlatok közt való szabad választási jogot a törvényhatóság fenntartja magának.
A szállítandó cikkek és az évi szállítás mennyiségére való felvilágosítás a vármegyei számvevőségnél nyerhető.
Megjegyeztetik, hogy az ajánlatban a szállítandó cikkek egység (t i. egy rizsma vagy egy drb) árai fogadtatnak el.
Minden ajánlat 50 kros bélyeggel, valamint az irodaszrek ajánlatánál - 200 frt
kőnyomdai szerek ajánlatánál 6 frt
kónyvkötő munkák „ 30 frt
ká\'yhás ,. 10 frt
kéményseprés „ ¦ • „ 5 frt
pöcegödOr tisztítás „x 6 frt
szabó munkák ,, 5 frt
sapka és nyakravaló készítésénél 5 frt
ruhabéléseknél 25 frt
szüts munkáknál 25 fri
petróleumnál 2 frt
zsinőrzatnál 8 frt
tuzeló anyagoknál . 230 frt
csizmák készítésénél 25 frt
két utcai lámpánál 5 frt
előleges biztosítékul vagy készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban leteendő, megjegyeztetvén, hogy az ajánlat elfogadása után fog csak a teljés biztosíték összege megáUapittalni.
. El nem fogadott ajánlathoz letett összeg a tárgyalás ntán fog ajánlattevőnek visszaadatdni.
Z-Egerszegen, 1897. ápiil. 12-én.
Szultzborger Alajos
Zalavármegye föszimvevóje
Xyomattstt.il) W,jrlu< József kő tyvnyomlijá\'san
\\AGI-KANIZSA. 1897. április 24-én,
!
Elofiueteai ár: Egész érre . . . 5 frt — kr-Fél érre . . . . 2 frt 50 kr Negyedén-e . . . i frt 26 kr F.gyea irati: 18 kr.
HIRDETÉSEK 6 hasábos peüuorbaa^ífmázodjzor !0. a minden további sorén O kr.
SÍI LTTKRBKN petti toronként 10 krért vétetaekj fel. Kincstári li.dUit minden egyelj hirdetésért 30 kr. fizetendő.
mm
XXXVI. évfolyam.
KÖZLŐIT.
Alap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő\' nevére, az anyagi részt ilietfi köz-Jiemenjek pedig a kiadó aeA \'vére címzetten Nag-y-Kaatuára] bérmentve iotézendök.
Bérmentetlen levelek n Útnak el.
i fogad-
Kéziratok viasza nein küldetnek
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", BaDagy-kanizsai Takarékpénztár részvény - társasiga ,Kotori takarépénztár részvény-társaság*, * galamb oki önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kísdédoerelő egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a , nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet*, „n.kantzsai izr. jótékony nőegylet\', .szegények tápintézete*, a mkatonai badastyán egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagykanizsai kQlválasztmányának hivatalos lapít
HETENKjNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Városunk építkezése.
Nagy-Kanizsa, 1897- április 24/
V- H.) Ha emlékezetünkben felújítjuk városunk képét, amilyen az ezelőtt 25 évvel volt, be kell vallanunk, hogy Nagy-Kanizsa azóta nagyot haladt és gyors léptekkel igyekszik közel jönni azon színvonalhoz, a melyen a művelt nyugat kisebb városai állanak; városunk azonban csak megközelíti azt a szinvonalat, de azt még el nem érte. A. legelső kellék hiányzik, mely ennek a helynek városias kinézést adna: nem épült egységes városi szabályozási terv szerint, hanem életbe léptettünk helyette egy építkezést szabályzatot, amint azt a szükséglet mától holnapra megkövetelte. Hogy még ma sincs szabályozási tervünk, az nem a mai rendszer hibája, de végre nincs már messze az idő, amikor mérnökeinket fel kell hivni a versenyre, hogy" egy szabályozási tervet készítsenek. Városunkról gyönyörű tervrajz készült, melyet ála-pnl fel lehetne használni.
A város kiterjedése a lakosság számához képest óriási. Hogy ha ezt Így folytatjuk, annak közigazgatása ily kis kezelést személyzet- mellett; mint a milyen most van, nehézségekbe fog ütközni. Az egyes épületekről szólva csak annyit mondhatunk, hogy alig van monumentális épületünk. A városházi bár annak tornya csonka maradt, m irt nem épült ki, mégis dísze a városnak, de homlokzatát fennállása óta nem javították, tatarozták. A Öiszino gyö nyörü "épület, bár tagozatlan és nehézkes az architektarája. Hasonló hibában leiedzenek a magán épületek is. A földszinti házak párkányzata csak olyan, n>int egy emeletes házé.
Az 1897. évben végre valahára •a középitkezés újra fellendült.\'-—Á\'
felső templom restaurálására most folynak a gyűjtések. Csakhogy ez is sok nehézségbe fog ütközni, mert egy templomot, mely oly szép helyen áll, mint a Szt-Janosról nevezett templsga, szabad helyre is kell állítani. De annak északi oldala egy bér ház által van határolva, melyet majd ki kell sajátítani. A templom mégis csak ugy lesz restaurálható, hogy ha azt a részét, hol most a szentély van, levágják, a templomot a kereszt-hajón tul a kórussal folytatják és a szentélyt annak végébe helyezik. Ezt a tervet 50000 írtért végre lehet hajtani. A stíluson ezen csekély összegen változtatni nem igen lehet, végre a torony elég csinos, csak a bejáratot keli megújítani. A templom belső térhatását egyes-egyedül aiáltal lehet emelni, hogy ha a hosza teremhez kereszt irányban jövő szárnyakat építünk. A külső hatást pedig ugy emelhetjük, hogy ha a főhomlokzat az északi oldalról is szabaddá tétetik.
A gimnázium újjáépítésére 102000 forint van előirányozva, de ezt az előirányzatot alighanem még 5000 írttal kell majd megtoldani, azért, hogy némely részeit az épületnek tégla helyett kőből lehessen készíteni, különösen azon részeket, melyek a javításnál csak nehezen közelíthetők meg. A belső szerkezetre nézve nem lehet majd figyelmen kívül hagyni a vesztibult és a folyosókat sem, melyeket formásán és stilszerüen kell építeni. A folyosókat donga boltozattal nem lehet fedni, oda kereszt boltozatot kell csinálni, hogy az amúgy is szük ambitusban helyet nyerjünk. Az udvari homlokzat a tervben teljesen el van hanyagolva és annak kezdetleges pár-: kányzata az utcai fronttal merő ellentétben fog állani.
A város csatornái ősidőktől fogva vannak elhanyagolva. Csatornáink nem torkolnak folyó vizbe, lejtésők sok utcában oly csekély, hogy a csatorna tartalma stagnál, bűzlik, mert az anyagok rothodásba mentek át. Ha a harmadik kaná\'.\'st az elsőbe lehetne csapolni, akkor a csatornázás kérdése meg volna fejrve, de ennek a rendszernek költségeit városunk költségvetése meg. nem bírja — Az ürülékek kihordásában néhány évvel ezelőtt közel voltunk a helyes rendszerhez, de akkor fejeződött be éppen a viilám-világitás instolaciója, a város közönségének abban sok nem tetszett és az akkori tanács nem tartotta tanácsosnak, hogy nj projektummal lépjen a képviselőtestület elé. Az a kipróbált rendszer az ürülékeknek tőzeggel való vegyítése és b$-dönekben való kihordása volt. Ezt a módját az ürülékek eltávolításának azóta Losoncon és sok kisebb magyar városban, melyek folyóvíz híján vannak, kipróbáltatott és bevált, mert keresztülvitele nem drága és a nyert komposzttrágya legértékesebb trágya egyike. •
.A közvágóhíd építését az idén foganatosíttatja a város olyan helyen, mely télen nehezen lesz megközelíthető ugyan, de mely a kanális mellett fekszik és azért a vér leesato:/-názására alkalmas helyen épül.
A polgári leányiskola célszerű hajlékot kap. Néhány csinos magánház is épül, a váiosi sétakert a szépítő egylet támogatásával elkészül. Az 1897-iki év tehát városunk 1 külső fejlődésében nem volt meddó. A városi tanácsban Nagy Kanizsa felvirágoztatása iránt meg van a kellő érzék, azonban mindenkor szem előtt kell tartanunk, hogy a város közönségének áldozatkészsége és támo-
gatása városunk életében a legelső tényező.
Altéra pars.
(Franz Lajos beadványa a városi tanácshoz.)
Mint előre látható volt, Franz Lajos, a villamos világítás vállalkozója sem hagyja szó nélkül magára zúdítani a vádakat, miket ellene Zerkovitz Lajos az ellenőrző bizottság április 12-én tartott ülésén emeli és e napokban beadványt nyújtott be a tanácshoz, melyben a sok keserves panaszt részben alaptalannak, részben indokol itlannak nyilvánítja.
Bár most már az ellenfél érveléseit is ismerjük és hozzátehetjük, mi mindenben nem helyeseljük, mégis tartózkodnom minden ítélettől mindaddig, mig a tanács az ügyben nem határoz, de a mi már most is megállapítható, az azon sajnos körülmény, hogy a villamos világítás ellenőrzésére hivatott közegek és bizottságok nem állhatnak teljesen feladatuk magaslatán, nem pedig azért, mivel nincs köztük szakértő mérnök. Technikai hibákat nem lehet logikával helyreállítani, oda tapasztalat, szakismeret és pontos vizsgádat keli, erre azonban a villamos világítást ellenőrző bizottsága nem hiva.tkozb.atik és igazán felfoghatatlan előttük, hogy még mindeddig az a közel fekvő eszmét nem vetették fel: egészítsük ki a bizottságot egy szakértő elektrotekknikussal.
A beadvány: melyet Franz Lajos képviseletében dr. Rothschild Simu Ügyvéd szerkesztett, igy szöl:
Tekintetes városi tanács!
A helyi lapokból értesültem an-ó.\' hogy Zerkovitz Lajos ur\' a villám vilá gításra vonatkozólag egy panaszos kérvénynyel járult a tekintetes városi tanács elé, a melyet szó nélkül nem hagyhatok.
Mindenekelőtt constatáini kívánom,
bogy panaszlónak eddig okot a pat-aszra nem szolgáltattam, mert ö dacára annak, bogy nála van a legnagyobb berendezés és ö fogyasztja a legtöbb áramot, mégÍ3 aránylag legolcsóbban élvezte a villamos világítást, mert évenként csak 700 htot űzetett, jóllehet ellenőrző közegeim feljegyzései szerint ezen összeg a tényleges fogyasztásával semmi arányban sem állott. Jónak láttam tehát neki ezen kedvezményt f. évi május bó 1 só napjára felmondani és minthogy vele ujabb egyezséget kötni nem óhajtok, ezen időtől fogva a fogyasztandó áram mennyiségét a szerződésben megállapított árakon lesz köteles megfizetni.
Különösnek tartom tehát, bogy épen ő panaszol általánosságban, még pedig olyan bajokat, a melyek a tényleges alapot teljesen nélkülözik.
Én ugyanis a szerződést senkire át nem ruháztam; az abban biztosított jogok kizárólag engem illetnek és a teljesítendő kötelezettségek, kizárólag engem terhelnek. Tessék csak a telekjegyzőkönyvet betekinteni és meggyőződni arról, hogy az egész vállalat az én kizárólagos tulajdonomat képezi.
Hogy Franz Lajos éa fiai cég, a melynek kívülem csak fiaim a tagjai, szedi be az éu járandóságaimat az éc részemre, ebben a szerződésnek még nem engedett átruházása nem nyilvánul. Ez egy egyszerű megbízási viszony, a melynek teljesítésével bárkit is jogosítva vagyok megbízni.
¦ A tekintetes városi tanács tndja legjobban, hogy a világításra vonatkozó felhívásai hozzám szólnak és bogy-azokra én szoktam nyilatkozni.
A szerződés 39. § második bekezdése arra kötelez, bogy Nagy-Kanizsán olyan megbízottam legyen, a kinek kezéhez ugy az első, mint a többi végzések jog-érvényesea kézbesíthetők. Ezec kötelezettségemnek megfeleltem, mert be van jelentve, hogy ilyen meghatalmazással dr. Rothschild Samu ügyvéd urat, és ezenkívül az itt lakó fiamat ifj. Franz Lajost bíztam meg és ezek részére közjegyzőileg hitelesített meghatalmazást tettem le.
Ha szerződést átruházni óhajtanám, ugy van arról tudomásom, hogy a szerződés 41. § értelmében ezt csak a képviselőtestület jóváhagyásával tehetem.
Második panasz pontja Zerkovitz ur-
T A
A.
Az arckép.
— A .Zalai Közlöny- eredeti tárcája. —
Irta: SaJgó Sándor.
......Igaz volt a bir és még is
mindenki tagadólag rázogatta a .fejét, oly hihetetlennek tartoLták.
A bolondos, ragyás kádéinak az este egy kissé már fejébe szállhatott a pezsgő, mert imbolyongva emelkedett fel helyéről és poharát magasra tartva nevetve kiáltá:
— Szapperlot, bolnap Én is házasodom, ba már Schrőder ezredes" is auz-azonytí boz a házhoz. De előbb igyuok csak &z\' ő menyasszonya egészségére.
A tisztek befogták a kádét Bzáját, mert részeg fejjel sok ostobaságot badart össze-vissza az ezredesről. I.
Schrőder, főhadnagy korában délceg, szép katona volt, ki után két vármegye asszonya és leányai esengtek. De egy haszontalan ostoba kis ólomgolyó, mely Maglajnál bokáját zúzta\' Össze, romba döntötte ifjúságának ragyogó fellegvárait.
Ép az napon, midőn az ezred frontja előtt feltűzték hatalmas, czéies mellére vitézségi érdemkeresztet, menyasszonya, a röcei nábob szép leánya visszaküldte jegygyűrűjét azzal az Üzenetbe!, hogy ő nem kíván sánta ember felesége lenni.
A főhadnagy nem haragudott e miatt a leányra.
— Igaza van -r- mondogatta ekkor
mindig — miért is jönne most már hozzám. Jól tudom nevetséges az ilyen bicegő ember egy szép asszony oldalán. De valami sötét keserűség, Va lami kínzó fájdalom szűrődött mégis lelkébe.
E nap óta aztán kerülte a társaságot és minden idejét csupán a hadtudománynak szentelte.
De a mult Ősszel egész váratlanul hihetetlen hírt hozott a távíró sodrony a Riviéráról, a hol akkor Schrőder ezredes mulatott.
Kgy előkelő olasz család nevelőnöjével ismerkedett meg ott, ki gyakran kérte őt arra, hogy meséljen neki multjáró1. — A szép, halvány arcú leány megindultan,-néha könnyeivé hallgatta az ezredes bús történetér.
Mindketten sajogva hordták vérző szivükben egy ragyogó mult szertefoszlott, összetépett illúzióit. A két elzárkózott lélek titkos ajtaja megnyílt a kölcsönős szánalom előtt, mig végre izgalommal, valami rejtett, édes félelemmel keresték egymás társaságát.
És véére Schrőder ezredes megházasodott
n.
Űrnapja volt.
Tiszta volt az é&bolt és \\ nap tüzes fénysugarai szikrázva törtek meg Schrőder ezredes csillogó rendjelein. Aranyos csákóját kissé félre tolva izzó homlokáról, fütyörészve baktatott fel a lépcsőkön Az előszoba parkettjén csörtetve hanyagul vonszolta uaga után kardját
és bekukucsált a szalon ajtaján, hol csendben állt minden.
A nyitott zongora hófehér elefántcsont billentyűin egy kis rózsaszínű levélke hevert felütve, önkéntelenül is ntánna njult Orlukai . zihálni kezdtek, anjint a levegő gyorsan tódult ki-be, szemei szikráztak, ahogy, végig futottak azokon az apró finom,} férfias betűkön. Rángatódzó ujjai között összemarkolta a finom papirt majd meg újból lihegve elsimította térdén, hogy még egyszer olvashassa.
Nagyságos asszonyom t
Ma délután bárom és négy óra között leszek önné). Ugy hiszem ez lesz & legalkalmasabb idő, hogy az ezredes váratlanul meg ne lephessen bennüoket Tisztelettel: Gírolamo Dorelli.
— Olga 1 Olgal ordiiá fujtatva az ezredes.
Egy babaképü bóbitás fejű kis szőke német leány jelent meg szepegve az ajtóban.
— Hol a nagyságos asszony V
— A templomba ment, bogy végig nézhesse a diszmenetet, monda a leány félelemmel
— Mond meg neki, ha haza jön — kiabálta mind bangosabban az ezredes — hegy sürgős dolgom akadt, és csak délután öt órakor jöhetek haza. Mehetsz !
A leány csodálkozva e furcsa szokatlanságon, nem mozdult helyéről.
— Mit bámulsz?! Menjl — ordiiá az ezredes egészen kikelve magából és ezzel dühöseu felcsapta fejére aranyos csákóját és bicegve sietett le a lépcsőkön. .
Az utcán mindenki utána bámult a rohanó katonának, ki tízszer is belebotlott a ja* dákon ficbándotő inas gyerekekbe, mig odaérkezett a kaszárnya kavicsos udvarára.
Az istálló előtt a ragyás kádét röhögve olvasott valamit egy halványkék kis levélkéből, de a mint meglátta a 7ÍbáIó, bicegő ezredes, hirtelen Összevágta sarkaütyus csizmáit és forsrift mészig pofát vágott
— Ut van Konrád Őrnagy ur ? — kérdé haragosan az ezredes, ki az imént egy pillanatig figyelemmel kisérte a vigyorgó hadaprődot
— Igen is ezredes ur, itt van. Az ezredes szó nélkül fordított hátat a rasyás kadétnak, ki mereven szalntálva állt ott egy helyben, akár csak egy esőmosta, régi kőszobor.
Konrád őrnagy ép kardját kötötte fel, mikor belépett hozzá az ezredes.
— SzervDsz Laci, no vssz iszt?
— Egy szívességre kérlek Géza.
— Csak nem segédeket keressz öreg ?
— Eltaláltad, azt keresek.
— Ugyan a manóba 1 — monda mo solyogva az őrnagy.
— Megcsal a feleségem.. . .
— Lehetetlen 1
— Itt van olvasd, ezt, akkor elhiszed te is —r és átnyújtotta az összegyúrt kis levelet.
— Nos és mi van ezzel ?
— Ej hát nem érted? Neked is ugy kell magyarázni, mint valami tőkkel ütött Önkéntesnek, ki félelmében néha azt sem tudja megmondani, merre van
a ló feje. — A feleségem szobájában feltem.....
— Hihetetlen.
— Saját lakásomon fogadja az udvarlóit. Ismered őt?
Kit?
Hát ezt a Direliot, Gorillát, vagy tndja Isten mi a neve.
— Konrád őrnagy mormogva ráncigálta deresedő bajuszát, aztán oda lépett az ezredeshez és magához ölelte.
— Sajnálak öregem.
— Köszönöm.
— Számíthatsz reám. Majd elvégezzük mi ezzel a sehonnai civillel az egészet. Nyerget a hátára, a rejtsolba vele, nem asszony kell az ilyennek. — De megírtam én neked Öreg már akfeor régen, hegy bolond vagy. Miié való neked e házasság. Az asszony megcsal, akár tizennyolc esztendős, vagy akár, ba tol van már az ötvenen. Az a gye rekes ostobaság — a házasság — nevetséges az ilyen magunk fajta kemény fejűek idejében.
— Ha hallanád, hogy tad tettetni. Milyen állnos teremtés ! Hízelkedő apró kedveskedéseivet hogy távol bírta tartani a gyanúnak még a egkisebb árnyát is. Még tegnap is, hogy fájó szúrást éreztem ebben a hitvány, nyomorult lábban, odaült mellém a pamlagra. Oly melegen karolta át nyakam és annyi gyengédséggel, Annyi szeretettel vigasztalt, mint valami jÓ komédiás. Pedig ludom. bogy akkor már megcsalt
— Mit szándékozol tenni ?
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. ÁPRILIS 24 ,
nak az, hogy én a Tillamos áram bevezetését megtagadtam, jóllehet a szerződés 2. §-a Bzeriut erre magamat köteleztem. Hát ez egy egyszerű ráfogás.— A szerződés 26. §-a egységül a 16 gyer-tyálácgoa izzó lámpát véve, megállapítja a villamos áramért általam követelhető ári. Ezen kivöi megállapítja azt,: hogy : a magán világítás egész évre szóló átlagos fizetésekkel egyezség utján is biztosítható, a mely ssetbea az évi átlagos fizetés lámpánként 12 írtnál nagyobb nem lehet. ¦•
Nagyon természetes tehát, hogy az egész világítást és nem annak egyes részeit lehet átiagozni és én hozzám intézett kérdésekre tnnyival is inkább foglalhattam e) ezen álláspontot, mert a tekintetes városi Tanács egy concret esetben ezt szintén igy állapította meg.
Az azonban nem igaz, bogy bárkit is kényszeritettem volna, hogy fényűzési lámpáit, vagy bármit is átlagozzon. Sőt talán épen azt a szemrehányást tehetném önmagamnak, hogy a csatlakozásra, nem igen biztatom a közönséget
A volünéter hiányára alapított panasz csak a szakértelem hiányára mutat, mert a városi mérnöki hivatalban általam berendezett fénymérő nemcsak a gyeríjalángck számát, hanem a2 áram feszültségét, a voltok számát is tünteti fel. Tssjék csak jól kezelni és könnyen lueglebet győződni arról, hogy az áram feszültsége mindig 120—125 kötött variál. Ezen kívül a központban négy fénymérő és voltmérő van elhelyezve
A 2G § szerint azoktól, a kik évi átalányt fizetnek, balőságilrg megállapított visszaélések esetében ezen kedvezményt megvonni vagyok jogosítva. Miután egyesekké! többször tapasztaltam visszaéléseket, az illetőket levélben figyelmeztettem a szerződés ezen rendelkezésére. Ezen figyelmet fenyegetésnek vagy erőszaknak csak a rosszakat miDŐsitbeti, mert tényleg senkitől a kedvezményt meg nem vontán:, hanem mindössze két esetben, a hol az ismételt figyelmeztetés sem beszaált, a hatóságot kértem a visszaélés megállapítására. Ezen esetekben azonban az eljárás még nincs is befejezve és az illetőktől a kedvezmény linca is elvonva. Nem igaz tehát, hogy en önkényesen jártam volna el és hogy az illetékes hatóság megkerülésével a kedvezményt megszűntettem volna.
A mi a szerződés 29. §-a szerinti 20B[o leengedést ilieti, — nyugodt lehet a n. é. közönség, hogy ez a folyó ívben, a melyben" az egy milüő égési Óra el lesz érve be is fog következni és utólag vissza téríttetni.
A mit panaszlő ezzel kapcsolatban még előadott, az nem felel meg a valóságnak. Történt ugyanis, hogy az ellenőrző bizottságnak két tagja irodámban megjelenvén,, a könyvek felmutatását kérték. Az épen jelenlevő ügyvédemtől megkérdeztem, hogy tartozom-e azokat felmutatni, a niíre hivatkozással a szerződés 29. §. utoisó^bekezdésére, azt felelte, hogy a betekintést ugyancsak a hatóságnak kellene megengednem, azonban ő azt hiszi. bf*gy az uraknak is megmutathatom. Ezt meg is tettem és ezen arak azután meggyőződtek arról, bogy a magánfogyasztásról egy rendszeres, bekötötc, tisztán vezetett (tehát nem piszkos összefoldott) könyv vezettetik. Ezen orak kérelmére a magánfogyasz-
— Semmi egyebet minthogy meglepem és megölöm a gaz csábitőt.
— Ejnye öreg, feleded, hogy katona ™gy- Igy ez nem lenne egyéb, mint orozva gyilkolás.
— Jó. akkor kivágom az első emelet ablakán és ha még aztán is marad egy ép csontja, összezúzom benne még azt is.
Egy percre elhallgattak mindketten. Schrőder szótlanul járt fel s alá a szobában, olykor csörrenve csapott kardjával a padlóra, mintha csak arra mérte volna ütéseit, kit becsületes lelke mélyéből oly végtelenül gyűlölt.
Az ablak alatt egy kikent bajuszú Öreg buszár dudorázva jártatta az egyik kapitány tüzes kapálódzó paripáját Az ezredes kiszólt az ablakon.
— Hé János 1
— Parancsol méltóságos ezredes ur.
— Hczz fel két Üveg somlóit a kantinból. Egy kettői
— Ugyan Lsci, monda némi megbotránkozással az őrnagy.
— Hagyd el, ez egy kicsit megedz. Aztán együtt megyünk ebédelni és három óra után- eljösz velem lakásomra. Megcsípjük a hitTánytl
IIL
Az érseki templomban ép Iitániára I harangoztak.
Ropogós szoknyákban piros arcú szép leányok és hettyke menyecskék, kemény \' kopogó léptekkel, kezűkben a kis kap- i csob imakönyvvel siettek az egyházba. I
tásről kimutatást is készítettem és art Sebestény Lajos urnák, mint az ellenőrző bizottság elnökének át is adtam.
Ezek lényegileg azon panaszok, a melyekre megjegyzéseimet meg tennem kellett
Zerkovitz ur inditváoyaival nem foglalkozom, mert ezek egyelőre nem tartoznak hozzám, és csak általánosságban akarom még fölemlítem, bogy nagy áldozataimmal szemben sem előzékenységet sem elnézést nem tapasztalok, hanem lépten nyomon ellenszenvvel és ellenséges indulatokkal kell találkoznom.
A midőn elhatároztam magam arra. hogy itt ezen nagy vállalatot létesítem és százezreket itt befektetek bizonyos, bogy engem nem a közérdek vezéreit, hanem azt reméltem, hogy jól fogom pénzeimet kamatoztatni. Hogy ez sikerül-e, vagy sem, azt egyelőre megállapítani nem lehet.
Lehetséges, hogy az eredmény nagy lesz, lehetséges; hogy csökkentem általa vagyonomat. Ez az idők és viszonyok kérdése.
Tényleg azonban, mégis a közforgalomnak és ezzel a közérdeknek teltem jelentékeny szolgálatot, mert egy oly vállalatot létesítettem, a melyhez fogható csak a fővárosban létezik. Eltekintve ugyanis attól, hogy a város és vidék üzleti forgalmára, de magára a társadalmi életre is élénkitöleg, sőt az egészségre is jótékonyan hat vállalatom több száz embernek, háromnak kivéte lével magyar honpolgároknak és négynek kivételivel nagykanizsai és kiskani zsai illetőségüeknek nyújt foglalkozást illetve kenyeret.
Fiaim hazájukat ott hagyták, itt állandóan letelepedtek és maholnap a magyar nyelvnek is tökéletesen birtokában lesznek. Ily körülmények kőzött annyit legalább elvárhalnék, hogy a kezdet nehézségeivel való küzdelmemben a nagy közönség engem támogassou., Hisz az embereket a szokásokat a társadalmi és közviszonyokat és igy az azokhoz való alkalmazkodást sem lehet egy-két. év alatt megtanulni. Mennyivel inkább van gyakorlatra szükség aboz. hogy a szerződés intentioiba beleéljük magunkat és egymás jogait tisztelve, egjmás iránti kötelezettségeket teljesítve, ellentéteknek és félreértéseknek elejét vegyük.
Hogy engem ezen szándék vezérel, bizonyítja azon körülmény, hogy a közönség nagy részével a világítást már általáoyoztam és bogy a szerződés 26-§-a szerint engem évenként mindeu lámpáért megillető 1 frt alapdíjat fel nem számítottam.
En is csak türelmet és JÓ akaratot kérek.
Teljes tisztelettel\': N.-Kanizsán, 1897. ápril 20-án.
Franz Lajos vállalkozó
Kenyér-harc.
(Cserép fedők panassa.)
1897. ápril 24-én. Mig egyrészt örvend az emberiség, hogy a műveltségben, a tudományokban rohamosan halad előre, másrészt jajve-széklés, panaszos sóhaj kél mindezek nyo-
mén. A hatalmas gyárak magasba nyúló, füstölgő kéményeitől teszi függővé sok nemzet-gazdász a nemzetek boldogulását. Igen, ha minden munkaerőt felhasználhatnának a gyárak, tán így is lenne ez. De ez lehetetlenség és igy két ellenfél áll szembe egymással. Az egyiknek hatalmas kazánjaiban zúgva lobogva emészti fel a temérdek kőszenet a gőzfejlesztés. Ez egy kéri élhetetlen ezerfejü hidra, egy rendithetetien izmos ellenfél, melylyel szemben a kisiparos, a kézműves elszántsága, hősiessége valóságban komikusnak tűnik iel Olyan, mint mikor egy szegény popos, valami mord, durva katonatiszttel akarna viaskodni.
Ez a nagy világ képe, erős, merész körvonalozásban, de ugyan ilyen az miniatűrben minden városban.
Egy hcoszu kéioldalos levelet kaptunk a napokban. A keserű panaszok a maguk egyszerűségében vannak ebben papírra vetve. Nincs bennünk cikornya, nem affektáció; a keresetlén prózai szavak minden szívhez megtalálnák azért az utat A letért küzdő ember nehéz sóhaja, rajta a pecsét
Szól pedig az egész a nagykanizsai cserép- és palafedők sanyarút helyzetéről.
A cserépfedés különálló iparág, de ugy a legtöbb építő mester, valamint a háztulajdonosok javítások alkalmával a tető munkákat egyszerű kőművesekkel végeztetik, holott ezt tenniők nem szabad na.
Jogorvoslást kértek az elsőfokú iparhatóságtól ez ügyben, de amint a levél szól, a puszta jó ígéreten kirül alig követtek el mindeddig valamit jogaik megvédésére.
Ekkor a Ii. fokú iparhatósághoz fordultak panaszokkal, honnan még csak választ sem kaptak.
A soproni iparkamara, m IIL fokú hatóság nem hozhat mindaddig határozatot míg az első és másodfokú hatóságok végzéseit náluk be nem mutatják.
Zala-Egerszegen nagyon sok do!og lehet a II. foka iparhatóságnál?! hogy a kanizsai cserépfedök kárelmét oly nagy idő alatt sem intézhették el. \'
A mi szerény cserépfedőink bizony nem rész vény birtokosok, kik a szelvéaymeté léiből megélhetnének. Náluk a munka adja meg a kenyeret. Dolgoznának is, csak hogy a II fokú iparhatóságnál nagyon sok az akta,- addig hadd \'éhezzenek tze-¦-gényekI
Mi azt hisszük, hogy az ő kérelmeiket rövid egy óra alatt is ellehetne intézni, addig is persze az I. fobu iparhatóság is szigorúbban _ betarthatná az ígéretet, ha például megbüntetné az oly kontár kőműveseket, kik cserépfedési munkákat elfogadnak, mert ehhez nekik egyáltalán joguk nincs.
Némelyik megállt és sokáig elnézte azt a két aranysujtásos ragyogó ősz katonát, kik hangosan beszélgetve baladtak keresztül a „Kolostor" téren. Ott fordultak be a Megyebáz-ntca magas palota sorai között.
Az utca túlsó végén, Schrőder ezredes kapuja előtt egy bérkocsi ál.ott.
A lovak álmosan horgászták le fejőket a nagy melegben és erősen hajszolták magukról farkcsapkodva a csip kedö legyeket A kocsis egyik lábát a másikra rakva, egy képes újságból silabizált valamit félhangosan és majdnem íefordult a bakról, amint Schrőder ezredes egész váratlanul rámordnlt.
Konrád Őrnagy erőszakkal vonszolta a bőszült szerelmest a boltíves kapu alá és csillapítani kezdte.
— Hídeg vér édea öregem, hidegvér.
— Jó, csendes leszek, nyugodt leszek, akár csak kis pólyás csecsemő — — monda zihálva az ezredes, és- olyat ruffott Iába alá tévedt kis mopszlijáo, bogy ez keservesen vooitva egyenest a lépcsőházi lámpát tartó ércszobor karjai közé repült, aztán ügyet sem vetve a nyöszörgő, tőröttlábu kis jóizágra, felrohant az emeletre
Az előszobában, ba Konrád őrnagy fel nem fogja, keresztül bukik egj kis zsámolyon és ott terült volna a szalon ajtaja előtt.
A szalonból sz ezredesné gyengéd, édesen csengő hangja ballaU/ott ki.
— Siessünk uram, hogy mire férjem haza jön, készen legyen már mJuden.
T
— Hirdetmény. Többször előfordult, hogy a Törökországba szállított kolbászt, sonkát eV más bus-nemüeket a török vámhatóságok azon okból, mert a küldeményekben az előirt származási bizonyítvány mellé-I kelve nem volt, visszautasították. Föl-
1-;-
— Hallod Géza, hallod! — mondá^ fogcsikorgatva az ezredes. Eressz, hadd ölöm meg s cudart — és ezzel lekapott a falról egy bosszú csövű pisztolyt
— Hadd én lepem meg őket maradj te eddig Laci.
De egyszerre csak felpattanta szalon aj\'ajaésa szobaleány üres borospalackot hozott ki egy nagy ezüst tálcán.
Schrőder ezredes felhozott pisztolylyal rohant- az ajtóhoz, de ott állt meg merően a küszöbön.
Kezei aláhanyaüottak és szemei mozdulatlanul bámultak a szalonba, hol a szemközti falon egy hatalmas aranyozott keretben saját képmásával állt szemben.
Szép kis felesége mosolygott az ámulóo és szelíden rámatatott arra a szőke körszakálas olasz ifjúra, ki egy léira fokán állott, az uj kép mellett.
— Ugy szép ez Laci?
A két vén katona szégyenkezve tekintett egymásra. ¦
— Ha most közlegény volnék — súgta Konrád az ezredes fűiébe — csak azt mondanám: — E<redes ur a\'ázatosan könyörgök huszonegy eapi egyest I Bolond vagy öregem, nagy bolond.
Aztán oda lépeti c naiv kis asszonyka elé és melegen csókolta meg feléje nyújtott puha kacsóit agy hogy egy ícrrÓ könycsepp oda hallott hófehér vékony ujjaira.
Az ezredes szótlanul, némán állt az ajtóban és zavartan szemlélte pisztolyának fényiő csővét ........
hívjuk ennélfogva az érdekelt körök figyelmét arra, hogy Törökországba vitt élelmiszerek egészségügyi vizsgálatoknak alávetve és a főntemíi-tett cikke\'* bevitele csakis hatósági származási bizonyítván; ¦>¦ mellett van megengedve. Sopron, 1 o97. április savában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A román minisztertanácsnak f. é. február bő 4-én életbe lépett határozata értelmében a beszennyezett selejtes papirosnak, hasznait hírlapoknak és mindennemű beszennyezett nyomtatványoknak Romániába való. bevitele megtiltatott. Miről az érdekettek ezennel értesíttetnek. Sopron, 1897. évi április bávában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
,— Hirdetmény A becsi cs. és kir. műszaki katonai akadémia parancsnoksága az intézetből ez évben hadnagyi minőségben kilépő 75 tüzér, — ntász — és vasúti ezred-beli tiszlruházati tárgyainak elké i szíté sere pályázatot hirdet. Az [ ajánlatok benyújtásának határideje | f. é. április hó 14-ike. Miről az ér I dekelt köröket oly megjegyzéssel ér-I tesitjűk, hegy az eredeti pályázati | hirdetmény hivatalos helyiségünkben j a hivatalos órák alatt megtekinthető. | Sopron, 1897. évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara
— Hirdetmény. A bulgáriai közlekedésügyi minisztérium f. é június bő 7-ikén délelőtt 10 órakor ajánlati versenytárgyalást tart a rsutsakgornia-orechovitza-tmovai (körülbelül 135 kim. hossza) ?*sat vonal kiépítése tárgyában. A zárt ajánlatok, melyek a föntnevezett minisztériumhoz intézendők, f. é. június hó 7-én ti. e. 10 óráig nyújtandók be;, az ajánlattevő e mellett 530.000 frank biztosítékot tartozik letenni a szófiai nemzeti banknál Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletes föltételek és tervrajzok 20 frankért a nevezett miniszteriem utján megszerezhetők. Sopron, 1897. évi áprii bávában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
ti í f 6 I.
— Tál tolások a tisztikarban. Csa-lány Gézát a 2a bonvéd gyalogezred parancsnokát ő felsége a 76 ik honvédgyalogdandár parancsnokává nevezte ki. Helyébe Füspöky József alezredes a kaposvári honvédzászlóalj parancsnoka helyeztetett át Nagy-Kanizt^ára, miot a 20. honvédgyalogezred parancsnoka. Csaáuy ezredes rövid két évi parancsnokaága alatt a társadalmi körök és a tisztikar osztatlan tiszteletét vivta ki. A legénység pedig a humános paráocsnokot való szeretette! környékezte. Távozását saj nálattal veszi tudomásai városunk közönsége.
— Hangulatok a korzón. Hasvét vasárnapján a tiszta ibolyaszínű levegő ég mérhetetlen boltozatán kibontá hatalmas szikrázó szárnyait z ragyogó napsugár. Szent ünnepies színezete volt a mi úgynevezett ,Ko rzó n k-\'nak. Ko-c-s:robogás csak olykor zavarta a néma csendet. A lezárt üzletek előtt halkan riongva tolongtak a sétálók. Igazi tavasz volt, telve poezissal, mely oly élénk reflaksxet vetett a szép leány arcokra. Emiit egy kis kékszemű leányka hófehér ruhában lépkedett ritmikusan, nem az unoka fivére oldalán, mert az ritkánzug verset a kuzinja kts fülébe. Hogy ki volt? Hát valaki . . . . Hisz látta mindenki, nem titok. Amott egy kis mt.ett jukker menyecske után egy kard csörtetett, mely egy uniformishoz volt kötve. Odébb két hófehér fürtű öreg házaspár tipegett lassan és mosolyogtak az előttük haladó kis szöszke fejű bében, az egyetlen kis unokán. Az egyik utcából egy fiatal, halvány, vértelen arca kis leányka jött anyja karjára dőlve. Atiátsző, finom vékony ujjai szorosan tartották a fehér caontíáblás, arany szegélyes imaköny-vecskéf. Csillogó szemekkel, kéjjel szívta, magába az üde tavaszi levegőt Egyszer csak lopva kinyitotta az imakönyvet, melynek lapjsi közé néhány Hzál ibolya volt préselve. Vigyázva, hogy anyja me* ne lássa, oda emelte színtelen ajkaihoz
és . .megcsókolta. Amint betette a könyvet, hangosan mondta- Milyp azép a tavaiz, milyen édes élni nell anyácskám?!" Egy mogorva arca férfi! megfordult a leányka szavaira és össze vont vastag ajkain gúnyos moaolv vonult
el\'.....• De a nap azért tovább i
csak ragyogott csillogva, fényesen
— A Xária ~ közgyűlése.
Dorothea-Egyeaűiet A magyar nőnsvelé" t\\o.
segítésére létesült e fontos egyesület f. hó 25 én d. e. II órakor tartja közgyűlését Budapesten. Ez egyesület a magyar müveit nők érdekeinek legnagyobb részét felkarolta s működése minden művelt magyart érdekel, ki a nök müvelódéaéoek fontosságát ismeri. A mult évben nagy veszteség érte ez egyesületet, elvesztvén egyik alapító és nagytuzgóságu tagját, Zirzen Jankát — Az egjesüietnek van 120 alapító és 691 rendes tagja. Elnöke Csáky Albinné grófné. Tan;túnöink figyelmébe nem ajélhatjuk eléggé e hasznos egyesületet
— A nagykanizsai ált. mnnkáaképzó egylet húsvét hétfőn rendezett műkedvelői szinielŐadáásal egybekötött táncmulatsága fényesen sikerült. Bercik Árpád .Paraszt kiaasszon y*-a került színre összevágó kerek előadásban, diletánsoknál ritkán észlelhető ügyesség gel. * A paraszt kisasszonyt Halasi Mariska valóságos színészi rutinaal, meglepő szépen adta. ReodkivüJ szépen csengő üde hangja sok elsőrangú primadonnáéval vetekedik. Énekszámait minden jelenésében meg újráz tatták. Nyilassy Elemér (Rezeda Marcel) találóan, sok hűséggel ábrázolta a dzsentri divat majmot és egy-egy fura mozdulattal mindig élénk derültséget keltett Szélig Szidónia (Matild) a legjobb akarattal felelt meg nehéz szerepének. Gödöllői János (Fátyol Gergely) szép szerepéb n aratott zajos tap.-okat.Offenbeck Vilmos (Sánta Matyi,) igazi komikai tebetség sok eredetiséggel.\' A kisebb szereplők is mind szépen megfeleltek szerepeiknek. A nézőtér egész zsúfolásig megtelt és felvonások után többszőr a lámpák elé tapsolták a szereplőket A darabot megelőzte Mond-sebeia Béla magán jelenése, ki Coppé „Ha j ót ö r ö 11" jét rok bensőséggel hatásosan szavalta. Az előadást tánc kö vette, mely a legkedélyesebb hangulatban a hajnali órákig tartott. A zenét Zsolnai kilünö zenekara szolgáltatta. Az első négyest 86 pár táncolta. Az előadásos a következők fizettek felüj: Szeitl János né . 3 frt; Reinitsch N. 1\'5Q frt., KasztI
v testvérek 1-40 frt, Szslav Sándor, Kovács Mihály 1 — 1 frt. ifj. Wajdits József, ifj. Gff<mb*ck K. ifj. Strém 50—50 kr.. Nagy János 30 kr, Winkler Antal 20 kr., N. N. 10 kr., összesen: 10 frt, melyért ezúton hálás köszönetet mond a vigalomrendezö bizottság. Köszönetet mondanak egyszersmind az összes műkedvelőknek, kik szívesen támogatták az egyletet e nemes céljában. — Engedve a közkívánatnak — tetemesen leszállított helyárakkal a darabot máj. hó 2 áa megismétlik.
— Illat az emberben. Koszegnár Józtef< kiskanizsai lakos felesége húsvéthétfőn gyermekágyba dőlt és édes anyjáért küldött, hogy ez a flzülésznó nellett a* ápolásban segédkezhessek. Amint az anya odaért a férj nem eresztette be. Neje könyörgésre íogta a dolgot és anyját minden áron maga mellett akarta látni e válságos pillanatban — minek az lett a véReí hogy a férj leleiégét elverte. — A nő apja panaszt emelt a brutális embor ellenes orvosi vizsga a tot is kért.
— Tévedésből. A muít számunkban megírtuk, hogy a .kereskedő ifjak önképző" egylete pünkösd napján műkedvelői színielőadást rendez a felső templom javára Mint később értesítettek bennünket, az előadást nem a „kereskedő ifjak Önképző" egylete, hanem csak egy .kereskedő ifjakból állő vigalom bizottság" tartja.
— Hirdetmény. Folyó hó 27-én kedden a m. kir. 20. honvéd gyalog ezred pÓltartlékos legénységével reggeli 7 órától kezdve a szokatt lőtéren harcszerű céllövészet fog tartatni. Azon esetoea, ha fent jelzett napon esős időjárás (országos eső) következtében-a céllövészet megtartható nem volna, ugy elodázhat lanui f. bÖ 29-én vagyis csütörtökön fog megtartatni. Figyelmeztetem a közönséget, bogy ezen napokon a Kis-K&oizsa. Bajcsa, Szepetneki major és Principális kanális álul határolt lőtéren az elő-irányban 6000\', az oldalirányban 30CO lépés távolságban senki ne tartózkodjék. Nagy-Kanizsán, 1897. évi április hó 17-éo. Deák Péter s. k. rendőrfőkapitány.
— A polgári- hixauság elioa. — Az alsó-z8;di plébános Fekete Gergely híveinek megtiltotta, hogy az anyakönyv vehetőhöz ünnep\' ruhába menjenek. Szij László János ottani gazdának meggyült a baja a plébánossal, mert összeszidta Őket hogy a templomba abban az
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. ÁPRILIS 24-én.
ünnepi köntösbe jött mátkájával, a melybe as anyakönywezetőnél volt. A plébánost feljelentettek. -s1 a kanizsai törvényszék négy Lapi ruháin fogházra ítélte az alsó-zaidi plébánost i ezt a* Ítéletet április i4-én a kúria is helyben hagyta.
— A balatnnp«rtl somcgyi nagy szólŐtelepekröl irják, bogy a szőlők jól leleltek, nagyobb kár nem észlelhető, a mint ezt az enyhe tél után lehetett is várni. A folyó évben már ismét nagyobb területek válnak termővé, melyek a 4-ik évben vannak; annyira, — bogy ba véletlen nem éri, öt-hat év. molva itt — Fonyódtól le B. Sz.-Györgyig — 30—40 ezer aiő borra van kilátás; ithát a Bslatonparti elveszteit szőlők ezzel pctoha lesznek. Ha más vidékek ís igy telepítenek, akkor rövid idő ntulva Somogyba nem kell bort hozni Fiúméból. Az itteni borok — tekiotve, hogy fiatal tőkékről stürték még — sokkal jobbak mint bittQk; erő ia van beunük, aztán c mi fő, a fajok nagy, része AHandó jó kezelés metlett meg>: nem törik. Ma mar ott vagyunk a régibb üÍtélésekkel, hogy nemcsak a termeiők szükségletére elég a termésük, hanem adhatnak is el. Szóval: a telepi, én beválik, s ma már a talajvíztől ím csak a mélyebben fekvő helyeken lehet tartani. • -
— Az elpusztult szőlők regenerálását, miként értesülünk, az egész Bálát onmecti szőlőhegyeken, föl egéiren Auzófőig egyre nagyobb arányban l3g»-natositják és csak az a baj hogy nem kúpnak a szőlősgazdák .elegendő vessző: az ültetésre ért oly fajtájú vesazÖL amely a talajnak leginkább megfelelő- Hisszük azonban, mihelyt a nagyobb szőlőbirto-ko;ok széleiket regeDeráiták, — mi csakugyan rövid idő kérdése, a kisebb szőlőbirtokosok ís könnyebben és olcsóbban juthatnak megfelelő anysg birtokába.
— A t. hölgy közönségnek. Kik olcíó és izléies selyem,, gyapjú és nyári mosó kelmét akarnak vásárolni, kérjék Weinur Mátyás (Budapest, And-rássy-ut 3.) legnagyobb divatáruháxáusk legújabb tavaszi és nyári minta gyűjteményét, melyet i n cy en és bérmentvje küldenek meg. F o n t o s I Megírandó, hogy mily minőségű és körülbelül mily ám szövet-vagv Belyemminta küldessék.
— „Nerelejtsek," Közöltük olvasóinkkal, bogy lapunk jeles munkatársa, Babosa László e cimen adja ki műfordításait. A kötete hónap végéi, fog megjelenni » a fordító ezután kéri fel az előfizetőket és a gyüjtöiv tartókat, hogy i-zándékukat bejelenteni és a gyüj-löivek bekü\'deni f. hó 25 ik szíveskedjenek
Közgazdaság.
— Lj pénzforrás. A mostani sanyarú gazdasági viszonyoknál fogra általános az elkeseredés a löldbirtokosok közt; mert bármennyire !3 küzdjön a földbirtokos, mégsem képes kemény muukája g; ítmölcsét érdeme szerint élvezni és sorsa mindinkább súlyosabbá váik. \'.. .: mostohi viszonyok oka a külföldről beáramló nyers terményekben rejlik, miáltal hazánk termékeinek ára anuyira csökken, hogy a termelési költségek is alig fedezhetők. Az egyedüli eszköz, ezen baj gyökeres orvoslására volna, a fűidnek oly éltető erő\' adni, mely által a földmives képe* legyen kétszer annyit termelni, mint eddig és ezen éitetÖ erő, mely minden mái termelési erőt magában egyesit: a pénz 1 De péurhez a földbirtokos vagy csak nagyon szűken jut, vagy pedig drágán keli neki az: niegfizeinre és a szakén -kimért hitellel nem képes szükségleteit kielégíteni; mert — legtöbbnyire 10—12 % kamatú vál-tóadósigáioái fogTa — csak igeu gyakran azon kellemetien helyzetbe juf, hogy az aratás otán összes termését potomáron kénytelen eladói. A földbirtokosnak tehet csak olyan kölcsön.használhat, mely-tiék kamatjait raíndeu erő megleszités nélkül képes megfizetni, azaz: olcsó tor-lesztéjes kö\'csönhöz kell jutnia. Mint a „Köztelek." (az „Országos Magyar Gazdasági Egyesi et\' hivatalos közlönye) március hó 27 éu megjelent számában olvassuk, ilyen elöpyös törlesztéses kölcsönöket a majdnem 10 év óta íeouáilű és folytonos virágzásban ievő .Ingatlan-és Jelzálog- Forral mi-Intézet" Budapes:, VI, Váci könat 39. gyorsan eszközöl ki. Ezen \'¦— a közel jövőben 250.000 frtnyi alaptökével részvény társasággá átalakulandó — intézet szilárdsága és megbiz-hatő-ága mindenütt osztatlan- elismerésben és kitüntető ajánlásokban részesült. Jelenlegi tulajdonosa, Gurré Ferenc ur, kinek ásón. esetre, ha vállalatát átadja 104,000 frtnyi eladás: ár biztosíttatott továbbra is ezen intézet élén megmarad. Ezen részvénytársaság tagjai caak olyanok lesznek, kik moít rs érdeklődnek a magyar földmivelők jóléte iránt, álőkelö ár?adalmi állást elfoglalnak, vagy pedig
a kik tekintélyes magyar földbirtokosok. a földbirtokon ennélfogva csak saját érdekében cselekszik, ha a tavasz e*eL birtokának bt esi ésére kedvező évszak beálltával — legyen a hasznos befektetések, vagy eddigi költséges adőságai convertálásával járó bélyeg- és illetékmentesség elérése céljából —- egy olcsó törlesztéses kölcsönt vesz lel és ezen célra telekkönyvi kivonatai és kataszter -birtokivei másolatát, felü Vizsgálás vé geít, a fent említett intézethez annál inkább beküldi, minthogy ieá nézve eb-bői semminemű költség nem háramlik.
Szerkesztői Üzenetek.
— K. P. Langvlz. a tanfelügyelő távollétét a Kellert jubileumától kimentette. A banketten Érdősi B. városi tanító is jelen volt. A névsorból csak tévedésből maradt ki.
A selyem el van -égve! ^"?5.
gyek mondani, ha az illető ruha darabok jgeti sokszor mar a 2-ik 3-ik viselet utau a hajlásokban elhasadnak vagy miut a tattá szétniálaaak ; axeu jelenség Jiem a „véletleu* által okoxoti eiégés t banem a selyem, hogy az vastagabbnak s meg i* olcsónak tuujék let, tudatosan leszci cinu és phosphor-sawal pácolta, melyek a nyerssé yem é.stiUit "mintegy szetragják; ,az ilynemű festési eljárást .niegternelesuck* nevetik : mentül jobban óhajtják a selymet wegueheziteni. auuál lóbö ciuaíurdőa znegyea ai keresztül, hogy az ere a mérget tökéletesen magába szívja. Az így fettett selyem — a legut-mesebb szövés I — a halálcsiraj&t tehát meg mielőtt ax a sxöt őszekre kerülne, már is magában rejti. Ax ilyen szálakból készült úgynevezett selyem szöveteknek, rövid használat után természetszerűen szakadozniuk kel! mint a gyújtó kanócnak aszerint amint azok többé avagy aevésbbé terheltetlek meg, — A drága öltözék ké-szité-i dijjal együtt :&kéíetesen értéktelen. Az én valódi selymeimből szívesen küldői: postafordultával portó- és vámmentesen mintákat.
HENMEBE8G fi. e; és k udvari száliilc seiyesaeyára! Zürichben
Vese, húgyhólyag, hngydara és köszYénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek harntos bántalmsinál,orvosi tekintélyek általa Ltlb ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. H n iijhajtö hatású!
Kellemes tál föujei eaésiíielö!
Kapható ásványrizkereskedésekhen és
g y ** fry szertárak b a n ^ Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
Figyelmeztetésül.
Hogy az utóbhi időben megkísérelt félreve\' zetésekoek és megtévesztéseknek Feget vessünk, a felméret számos panasz folytán inditatva fvagynnk px ennél és tijbói a gyógyulást keresek fontos érdekében nyilvánosságra hozni,\' hogy az eredetileg és kezdettől fogva
Niederseiters (Seíters)
né? alatt ismert birneves ás\\ányviz gyógy-rás, mely ki\'üoő gyógyerejénél fogva a légzési szervek megbeiegedéseinél iksbogés), továbbá typikos tüdögjuladisnál, tQdéös gégehurut eseteiben évszázadok \'ka a világ legtekintélyesebb rvosaí által rendelletU\', egyedül valódi töltéiöea caak
„KSnigl Selters"
elnevezés alatt kapható
A t közönség saját érdekében kéretik, hogy aa elárusító helyeken csak a ttsjftjl Nfederselter*
felírása címkével ellátott palackokat^ fogadja le. A poroszkir. ásrinym források ^**
SIEMENS és CIE
GÖEBÉBSDOKF, btlimat.gyógyintézet tüdőbetegek számára. 1898. július 28-án. Alólirott, mint a görbersdorfi tBfóbettoek klimatikus gyégyintéietének tulajdoaou, segíteni akarván a szenvedő embűriségen, örömmel hozom nyilvánosságra, hogy gyógyintése-
.Mit" Magyar Selters
gy*|fvvi75t 1876. óta állandóan a legjobb ereu-jaényojel sakaloair.m a legetak harotos báa-talmaiaái. A Margit-viz-gyógyintézetemben is kivívta magának a megérdemlett Magyar Sel-ters gyágyvlz elnevezést A legtisztább lelkiismerettel ajánlom ezen kiváló gyógyvíz alkalmazását orvosi áriáimnak és a mellbáj okban szenvedő emberiségsek is
Pr. THEODOR HÖMPLEB
*) E rovat alatt ^telöttekért aemviüal felelőségei a- Szerk.
Felelőn szerkesztő: Dr. KISS ERNŐ, Helyettes szerkeszlő : Dr VILLÁNYI H. Kiadó: Ilj. WAJDITS JÓZSEF.
— Tartós gyógysíker. Fájdalmas csúzaál, a derék-, testrészek é* a forgó köizvényes bíntalmaiDÚl a síhToli-fele francia borszesz és só" val való be-dörz-ölés sikerre! használtatik. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyó^yszerésic-i. éö kir udvari szállító által Bécs, I. Tuchiauben 9. Vidéki gyógyszertárakban éi anyagkereskedésekben határozottan Moll-fé e ké->zitmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláirá-ával.
Egy vég 3.10 méter bosszú, teljes uriöltöny ára. ciak
Hirdetések.
frt 3 10 jó frt 4.10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 Vő finom frt 9.— ig»n finom frt-10 50 legfiuomsbb
Valódi gyapjúból. F-g}\' lekete szalocöllönyhöz 10 frt.
! FelöltÓsíövetek, loden. peruvien, dosking [ llami éi vasúti tisztviselőknek való szöve« eket, legfinomabb kammgarn és cheviotokat sth. stb. kaid "gyári áron a pontos és szolidnak ismert
rTv?*",\' Kiesel Amhof Brünnben
I yinták irgren s bérmentve. Míntabö szállítás. Figyelem remél 4! A t. közönségnek foatos
[ azt ti-dni. hogy s szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapjs, roint a közvetítő kereskedelem utján. A Kiesel-Atchof biüaní cég az össze* posztókat valódi gyári áron küldi szét és nem számítja hozzá a mag in vevői annyira meg károsító úgynevezett szabóengedményt.
Győződjék
arról, hogy keretpdraim 1 $97. Modell valódi angol anyagból é% at alkatrésznek 3 legjobbak és a
tleiékiak. Az 1897. Is-iillikiak (itass minit Tál, kiríttuk tarts* él kílijísi, ntíkerék legtök. és szép kivitel dupla abroncsokkal, Perry láaczczal, 1. rangú pontos&igi gvárt-miny. Ismételadók kerestetnek.
írjifjiékik lag?» is birainlri.
1. Rundbakin
¦Isi, II. Taharstrtsss 35.
Legnagyobb különleges kerékpái Ausrtriában.
IzleJ
Valódi brünni szövetek tavaszra és nyárra
Egy Coapon 3.10 i 4.80. jó méter hosszú teljes, \\ 6.— jobb nrí öltözet (kabát, < 7.75. finom nadrág és mellény f 9.- finomabb
caak ^ 10.50. legfinomabb
Valódi gyapjuszöret.
Egy Coupon fekete sálon Sltózékhez 10 frt. totábbá felöltő szövetek, turista darócok, legfinomabb kamgarn és a többi szövet minőségeket gy^ri áron küld szét a szolidságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegei Imhof BrDnnben
a közvetlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: nagy választék folyton uj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is. etc. etc.
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
BAUItlAXi* Ii.
csász. és kir. szabadalom tulajdonos
BECS, Vl Klliergasse 6.
csak a legjobb használjaj ennélfogva csakis legszolidabb , készitmények&t gyárt. — Hozassa meg az uj gazdagon » illusztrált árjegyzéket ingyen és bénn\'mtve.
irria- » *czelli
Gyomor-
cseppek
nagyszerflen hatnak gyomor bajoknál nélkülözhetetlen és áltotanosan ismeretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: éfráfyta-saaság, gyoMorgyengeséc, bflzSs iebeiet, leHaJtsác. savanyu, tetböfföjéí, aasmBás, gyoraorágés, leleshsges, iryál kaki választás, sárgaság, undor és bááyas, gyomoroörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult térlátásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyomorteHertertsati ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és haáwr-rbokutknál. _ s>
Emiitett bajoknál a II ár itt ez el li gyomor cseppek évek ola kit&-nöknek bizonyulták, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis ovesj ára. használati utasítással együtt 40 kr., nagy Cyeg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TÖr-fili Jesuaef gyógyszertára Bndapesrí. Király utcza lx sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zttld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyitotn*.
á Btáriaatlil gyoajcrcseppek valodian kaphatók. *
^AGV-KáNIZSA\\ : Práger Béla és Beint ^áios gyÓCT«oréezeknél BARCSOK: Kohu Sándor gyógysaeréaznél.
Eredeti ,Otto"
Benzin-motor
kisipar részére nélkülözhet-len. Elismert legolcsóbb hajtóerő oly helyeken, a hol Dincsen légszess.
Benzin-lokomobil „Ottó"
özemben sakkal olcsóbb, mint a gőzlokomobil, cséplésre sat. kiválóan alkalmas. Nincs szükség gépészre, nem hány szikrát, nem tűzveszélyes, nem fogyaszt vizet sat., mindenkor üzemképes.
Langen és Wolf gázmotor-gyára Budapest, VI., Lázár-utca I- sz.
Költségelőirányzat, prospektus, Jelvilágositás díjmentesen,
OOZOOOOOOOOOOOOOOO300OOO0Ö30
O 6
O ALAPÍTTATOTT 1858. Q
Budapesti Szivattyú-és Gépgyár 5
\' Réa z-vény-TáraaaÉiK O
" \'(ezelőtt WÁISER FEKESCZ) O-
BUDAPESTEN, Vl. ker.. Külső váczi-ut 45. szám. p:
SOrgöojcim: sz1vattydgyar budapest. ÍÉ
GYABT: H
A ki divatos él jó |
szöveteket
férfiruhák számára
oIcsóq akar yeoDi fordaljon bizalommal
FRIEDRICH BRUNNER
posztókiviteli üzletéhez nagyon é» klcsisybes
BBÜNX-ben,
Grosser Platz, lír. 4.
Meg nem felelő árut ellenvetés nélkül visszafogad. Minták ingyen és bérmentve.
NB. Tartózkodom míoden lármáa Öndicsérettol, minthogy 1880. óta fennálló üzletem ismert jó horcere a leglényesebb ajánlat
Q O O
s
Q 3
g
O
o o e o
o
3 O
Q
mindenféle gőzgépet, Schmidt-féle Jorrgözmotorokat (40% szén megtakarít ás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjü-részeket, k\'órjürészeket és csertörőket. Gőzkazánokat, előme-legitöket, tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindent;le szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtása, valamint villamos üzemre. Artézi kut/elépitményeket vasból. Tűz fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági jtlszereléú tárgyakat Köztisztisági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépedet} hóekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mini: gözfertötlenitö készülékeket és teljes JertötlenitÖ telepeket pőcegodór tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. KeményÖntésü aczélfslületü tüzrostélyokai egyenes és kigyóalakban. valamint polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: viz müveket csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
oooooooc
IQOOOüOOOQOOOOQQOC
XXXVI ÉVFOLYAM.
ALAI\' KÖZLÖNY
1897. április 14. f„
296/897.
Hirdetés,
Fóméltóságu herceg Esterházy Pil ur hitbizományi Nemthy uradalomban, Zalamegyében fekvő vasútállomással biró Lenti kézségben leró vizi-maiom aelléképOleteivel, vízijeggai és a malomhoz csatalt I hold 170 négysz. 81 bekőséggel együtt folyó évi május hó 5-én délután két órakor Lenti községben a helyszínén nyilvános árverés utján el fog adatni
Az árverés napján, az árverés megkezdése előtt 500 frt bánatpénz leteendő.
Venni szándékozók a részletes adásvételi feltételeket alulírott hgi ker. gazdasági felügyelőség irodájában Alsó-Lendván t évi május l-től az árverés sápjáig naponta betekinthetik.
Selt Alsó-Lencván, 1897. április hó 18 án.
Főméltóságu herceg Esterházy
ker. gazd. felügyelősége.
5 Blnme I. és társa, Hamburg,
Legnagyobb szállító üzlet
r. angol bőr és manchesteri
3 munkás-nihiikban.
Angol bör igss erős munkásnadrág 5 frt 70 kr.
Minták és árjegyzék ingyen
MOLL-FELE FRANCIA!
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeltí Adolf és Fia.
MOLL SEIDLITZ POR
Czak alckot valódiak, ha mindegyik dobos Moll A- védjegyét és
aláírását tüntati fel. A H«ÍT A.-fél« Seldlfti-sörek (jutót gyógyhatasa a le.rmtkacssbb |y •st»F^ e» ¦(• testbáatalaaak, gyomorgörcs és pjomorhév, rögzött tzékrsksdés, raájb ántalom. vér-tetvlás, aranyér és a legkülönbözőbb »11 bete^séaek eilen, e jeles háziszernek évtizedek éta mindig nagyobb elterjedést szsrzett. — Ára soy lepeotélalt srndt-tl d«-bozGak 1 frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
BORSZESZ E S SO
C»ak akkOr Valódi, °* <niodegyik öreg MOLL A. vodjesryét tflut-Ü tel és ¦¦ .A. áHll\' feliratú finozsttal van zárva. A Hali-féle fraa-oila borszesz ét só nevezetesen min: fájdalfaosillapitá bed&rzsilesl szer köszvény, esni és a meghűlés egyéb következményei né I leginmeretesebb népszer. — Ej* óno-zitt sredati Üveg tra 90 krajezir.___
Moll SalicyJ: szájvize.
(Föalkatrésae • ÍQaoljaafaa sziksí.) A mindennapi siajtisztitiaaal különösen fontot bármely kom gyermekek, mint felnőttek saimira; mert e szíjriz a fogak :ovabbi épségét biztosítja ¦ egyszersmind óTszer loffijis ellen. — Egy Kell A. védjasjyiyel ellátott avan ára : 60 krajozár.
691) Fószétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: 1., Tuchlauben 9. sz. Vidéki ¦efjrendalflaek aapaata peitantaavét sietett tellasltiataak. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és
~ XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX
(ffiSTEIH-féle ERZSÍBET- * laMstsot) 5
E pilulák hasonló ké- 2
sxitményeknél roindeu «W tekintetben feljebb be-
csülendök; — mentek y
minden ártalmas
anyagoktól, az altesti 2 szerek bajainál* leg-
ff? jobb eredménynyel használtján, gyengéden hashajtők, vértisztitók; egy X
Jt gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a X
székszorális x x 2
H alegtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett tn g gyer- ^ 1%$, mekek is szívesen veszik.
S IV Egy 15 püslát tartalmazó doboz 15, egy tekerés, mely 8 JJ dobozt, tehát 120 pilulát tartalmazó, csak 1 frt o é.
Óvtíat Utánzásoktól különösen óvakodjunk KérjQnk batimzoltsn VcLo, ^e3Steln Erzsébet pilcla\'.. Valódi csak, ba minden doboz
törvényileg bejegyzett védjegyünkkel pír&s-f kete nyomtatásban .Szent ##
Lipót* és „Nensteln FSIöp gyógyszerész" aláiiással van ellátva. 2
A kereskedelmi törvényase-kileg védett csomagjaink aléirÁsaokksl J%
van ellátva. %?
HEUSTEI N FÜLÖP -
,Szent Lipóthoz" címzett gyógyszerára WIEN I, Planken H
gaase G. — Rakiár Nagy- Kanizsán: |g
BELUS LAJOS gyógyszertárában, m
jXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsXX
Hopy mlndas tévedés aiami-aiTe losyoz. \' ii «Twi fcat4>á-!s«joffyIatt vi-
as sgyeátU valódi angol
Csodabalzsam
ereje és liatása
THIERRY A. gyógyasir<«, Prearada Eohitsch • SKcarbraas meBatt
nyúlt és valódi, tolndtttsaUett b. I»g-oloaébt> oftyetemen népizerft Hill ETÓE7"*r. mAJdueiB min don IcaiMéa ktí botagiéff «lien.
Sdnizengel-ApîlbaB
Esen balzsftsi ogy belsöloe, miat külsületj hasss&l A* «di|t: 1. Méf sdJIc el mm ért hatiia n((|Sx«r a Ud5 í< mell «ini« b*tt|r.;BeI"*lt «*jbitl *> bsr.tot. eiHispllJi. s küiÚTásC, clt\'TjtitJa a fajö kilt»s."«-. it WSt faJtJtiastet U
Sírrlt. 2. KiTilóaa basa&al torokgynlU-Haiiil. rck«dt»ég-i éj miodea cjakbetogaéffukben stb. 3. Teljos«n eltávo-Ut minden lait. 4. aednea xy^C\'tJ*- * &Y?°^-*i?jt;)\'
éa Kiag^tiaokal. 5. Megsiüntot mi.idea faj dalmát éa eyó-¦3fitiá az aranyerét 6. A könnyű trikéiéM vl&aeffiti *l * Tért valamint » Teáét tiaaütja, BltA*olitJB a lépkórt, a búakotnorsigot, olCaeeiti az etvigyat éa emésitést. 7. Kj-tönöerj baaxcil fogfájíaokTiíU. odvaa i\'ogaknél, in»K*«Sn-teti a azajbaat, minden Joe- éi aaaiboteíriégekiiél, oltivo-li!i;a a falbüföíéjt 8. Jo aaer a (rilieit*. (rnUndfére? éa nykvalya-tóréí^l v»gy eskúrban. 9. Kitűnően naarni-l küliölag, mint jsoöa-gyigj\'iEor minden aeboknél. m»c-asünteti a tujfájást, snirást. üzagrat-ut, köaarényt, tülbajt stb., a melyekrfi] kimeritö használati ntaaitlsok adnak kellS folviligotitást. 10. Egyaatalan ugy beli&Ug, mint knl»51eg kétaégtalBc aradménynye: hasentUbato gyigj-Bior, moly igen biztos, olcsó és egészen ártatlan, ¦ igy egy\'csatádnál s<u» sxabad hiányoznia, különösen as innnenza, kolera és más ragtdós betegségiknél, mint első feg»d-sj/ot. Valód.- ís hamisítatlan a balzsam csak akkor, ha ax üveg egy Btüst-kapakkaj ran lázárra, a melyben cégem: Tblerry Adolf györTtiertára aa Iraarjalatoz Prufradáliaa tszs ot\'.rBjoüiTi, ba minden palack süld címkével, a frnti-hes hasonló rédjegygyel van ellátva. Mindenkor ügyeljünk atfn vidöjegyre ! Balzsamom hamisítói ás utánzói a vé-döicgj-törvény alapján törvényesen és szigorúan űldöstet-ntí, nCTízictan a hamisitisok árttsftói is. A magas kor-mány &TftiB. 6108. ss. a. kelt vegyészeti ás szakértői bizo-nyitviay alapján igazolva van. togy készitmányom sem* minemű tiltott, vagy as egészségre káros hatijfo anyagot sem tartalmas. OIrsa ktljrS:, kel balziaaiOBibóI ralTararst Tolaa. tessék megvond élését ej-yeneat hozzám intézni: á B e gr alté- (rjógy tárnak 1. Tklrrrj Pregradabaa Eohltacb-Saaer-irui mellett. Az osztrák-magyar birodalom bármely postaállomásán küldve, IS kis vagy 6 rlcplaüveg ára á korona. Bosznia vagy Hercegovináin 12 kis vagy 6 dnppla-üreg ára & korona. Uegrendetétok csak a pénz " előleges ^beküldést) vagy utánvéttel eszközölte Ének. Tklerry Adolf \' Kjogjízertsz PresTSdábaa, abalUch-Saaarktiaa mellett.
Jt valódi sngol
Csodakenőcs
ereje ée hatása*
Ezea keaScsctel égj H érea ffrcarltiss-tallaaaak tártait csostne teljeaea usret-jigj-ittalolt. í- aagfll csodake-nöct, me\\j a letraaljeaabb es Idilt kajaknál a oeuredS eaberliégaél a líff-; Jobb eredaFBjayal kaiznilt szer. A aetje\'.\' gyérytláasv. oto\'szintén a fáj-ílwATHIFRHYin -1*Jom en ylíts seben ieluímnlbatlaa ;
PREGRáDA e»»1llMa«*BB létezőcaoda«fri SjáíT-eri, öuzoköUetésbeareadkEtDtl gjégy katátak miatt kKSaSknck Mluarr; mii aajagokkal, képezi. Aa angol csodakenöcs Laiüiilbató : *>
A gyermekág>-asnö mcllbajánál, tejgyülomlesnél, mell-ke menyedéin ál, orbírne, uiiudcnncmü sérelmek, láb- vagy csontaebe*ülések, sebek, genytdtség. dagadt lábak, sót csontira ellen ; Utéj-, szuris-, lű-. vigij- és zuzodásí •»-bek ellen. Használható minden idegen rúizvk. n. m. üveg-, taszálka, homok, szilánk <¦ tüik-k el távol Mására. Min-dennemíi dagaent, kinövés, pokol var, ujjáképzödás, sSt rákbetegség ellen, siemölci, körümdagfttint, hélyag és földörzsölt lábak gyógyitalára. Bladreaeial ígé«l lebek, fagyott testrészek, betegeknél boifzas felvés ÍJial támadt Sebek, nyakdaganat, vei-torlódás, fi fingás és a gyurmekek-oél elofordtűó kisebesedéaek ellen Stb.
Ái aagel ctodakeaScs ularlrvglbb,aaaál kltenSbb katásábaa.
Igen ajánlatos ezea ezjcuit állá nerMI elSrtgyázaUé-pes minden családnál készletben tartani.
Két doboznál kevesebb nom kíilduük; a azétkuldéa ki-aárólag az összeg elöli-gcs,beküldése vagy pedig atánvé-tellel eaiküiüite:ik. -2 t«.-,Ti.-lr, csoirsagolás. fctállitóloról i* bérmentes megküldéssel 3 koreaa éi iO Bi.it.
Számos bizonyítvány áll rendelkezésre.
Figyelmezitek mindenkit a hatástalan hamisítványok megvételétől, t kérőm szigortion arra ügyelni, hegy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek „*z Sranfizl rjógj. szériának" Fregradábaa beleégetve kell lennie éa minden tégelynek egy használati nútsitázha kell becsomagolva lenni és funtTÁtbató véiijegygjel ellátva.
As egyodüli és valódi angol csodakenöcaöm hamisítói és utánzói, a védjegy-törvény éttelmében, aziguruazi íu-döztetnek, ép ugy csen hamisítványok terjesztő:.
Kjyedill beazerzrsl forrás:
ŐrHJtgyal-gióaytár Tlsí es^ry -r%..»
Pragra^iában Rohitsch-Sanerbrunn mellett.
Aadrássy-ut.
Olyan balvrSl. hol raktár nincs," tonséka m egre n rí élést közvetlenül ^li őrsjpysl pry-cynertirb..!- TIUKtlKV IOOÍ.V Frerradában, Bekíti>-ch.SaBeib.-i>aa nrllrlt rlnezal- — Az osztrák-magyar vídjs-g.v lejei rom-szjimn : ti;i.
8Éséí*refffi íesíészeíre.
Mindönki festhet minden színben és árnyalatban ruhát és fehérneműt
HTttsUE pere alatt."9l
Korszakaikfltö találmány 5Q0\\ maglakarilássni.
^0
Soap
MlMDtN S2INT
angol festő-szappan,
legújabb találmány linzi festésre, fest minden színben ás árnyalat ban. Tizenöt perc alatt míndetik egy kevés forró víziül él ezael az aztgol . f»st&-szappannal rubár,
blúzt, Tiiggőnyt, zsebkendőt, solyeoa-\'ás céraa-kf^tytít, incet, harisnyát, gallért, selyau-aaöveteket, szalagot, csipkét, ::L.-.:. bársonyt, struc-tollat, háncskaU-pokat stb. megfesthet., A festés ¦aintaxtó és nezn fakol. liíi det> ruhát újjá ia modernné va.~.[-ol-Méregmentís éa a azS-ets-t iw rontja. Egy da^a^ -i O kr. f kote 60 kr.) én oszel egy iilSi blonsp mogfostbetö-. Minden d» rab hoz baiznAiaciutasításvai) zaeüésulvc
Szabadalmazott az egész wilánoa.
Y&sér&G^n6k]té^ : Budapest, BáJváay-ratca 3; az, ..¦ FSfafctárt
Mórtey Testvéreknél,
Bd<«h*s<s VáclJtirut SO. uxam. .
Nagy Kanizsán Neu és Kleinnél.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban
VARAZSü-TOPLfCZA ^
Yasuti állom \'
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Gsáktcrnya)
V?gy elem ezre Prof. Dr. Lndwig udv. tanácsos által 1894 ben.
58 (ok Celsins meleg forrás, a kén iszapnak felQlmúlhatatlan hstiaa rsc isotn és itület rbeum;., izblet betegségek, fynlladasos és csonttdrési óssiehuzodások, köszvén*. ralgikm báxíalmák, mint isebiss stb. női bajok, bőr és titkos betegségek idfllt vese-bajok, hólyagha ut, górvélykor, Angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb. stb, fVÚKURA torok, gége, mell, máj, gyomor* és bé~.bajoknál, aranyérnél stb. llb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven at nyitva. Idény rartato május 1-tól október 1 ig. — Pompás nagy patk, terjedelmes ültetvények szép kirándulások. — Állandó zenekar, a sagribi kir. operaház tagjaiból. Zeno- ti tii cestélyek stb.
A. Varazsd-Toplicai illomason naponta társaskocsi várja a vendég«í\'ií»t. — Külön fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaillitasa előbb s fürdő intéz Ösegné megrendelendő
Orvosi tudakosódisokst a fürdöorvos Dr. ŰONQHINO A. ad. Prospektusokat és broscharakat ingyen és bérmentve kü\'d
a fürdőigazgatóság.
Polgár Sándor
egyetem gyakorlott mű- éd kölszeréíz
BUDAPEST, VII., Erzsóbet-ííöruí 50 sz
Ajánlja dúsan felszerek raktárát saját gyárt ¦ mányi] orvosszebészi és betegápolási tárgyakban
Saját falálmLrjyii magy. kir. szabadalmazott P o 1 g á r féle
Bérvtötő,
haskötő, gőre»ér elleni &omn>lfaarisny&} ortho-paedia keazölékek, mAIábak s kezek stb
Valódi franczia különlegességek F. BERGüKílANT KILS párisi gyárából.
Utánzás ellen védve 1S802 az. a Részletes képes árjegyzék in:yen és bérmeotfe.
A pzdáöAégés n gépkereskedök
figyelmébe!
Qszdasigi géposztályunk raktáraiban, as éppen lefolyt Üzletév váratlanul gyenge forgalma, ndadencemíl gazdasági gépekből, a. m.:
4. 6 és 8 HP gözcséplőkészletek, járgányok és járgányos csépi gépek, Bachot•-rendszer-ü és Vidats-féle rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rögtÖrÖ hengerek, vetögépek, tengeri vetökészülékek. aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzők, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb, stb.
nagymérvű készlet összetorlódását okozv\\o, igazgatóságunk kapcsolatban azon határosa tárai, hogy egyes gasdasát;i gépek további (ryártásával teljesen felhagyjunk, ezen nagy készletek, a jövő tavasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eiadását akarja -eszközölni.
Ezt azon megjegyzéssel hoztuk a t. érdekelt közönség tudomására, hoey az elsdás nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobh tömegekben is történik, a Bzerint, a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Ritka alkatom kinálkozlk most az érdekelteknek, elismert kitűnő minö-séga gazdasági gépeket és eszközöket, rendkiröl alacsony árak es előnyös Teltételek mellett beszerezni.
Minden ezen tárgy.-a vouatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk cim-zendö szívesen fognak folvüigositással és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel
SCHLíCK féle vasöntöde ée 8áP9Yáp
Budapest, Külső váci-ut—87.
O
a
2 S O Q
0
9
G
i
O
o
k
Riehter-féle^florgony-Pain-EjtpeHeF
Liniment Capsici comp.
Fzen birnevos biziszer elleutállt az idő megpróbátósinak, mert már több mint 27 év óta megbízható,\'fájdalomcsillapító betiSrzsS-leskéat alkalmazta tik kőszvénynél, csuznal, tecszaggEtásni! és csg-htileseknei és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyskrabbű rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Eipeller, gyakorta Horgony-Iiiiimeat elnovezée alatt nem titkos szer, hanem igazi iépszefi házi szer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni 40 kr., 70 kr. ós 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készletben van; főraktár: Török József ^ógyszerészztél Budapestet:. Bevásárlás albdmával igen óvatosak legyünk, mórt több kisebbértékü ntínrat van forgalombaa. Ki hss akar megkárosedni, az minden egyes üveget „Horjjosy^ védjegy és Richter czegjegyzéa nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. # "~STCHTEHT. ATÍ7** Hrsa, a. tt tir. nivin unitit. IBlDLSTiüT.
o
ü
¦2
a
Q O Q
a
Csak tkkor valódi, ha as exanynyal fányeseU szelence a fent:" ?éd. jegyet vörös meioben hordja.
A valódi iiiaslintó
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb essköi a kockás (Pa-qaet),, pobafa vagy íéaymaxolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, és kefélés nélkül takörtiszta, állandó fényt kölcsönöz Kapható sjrintelen, világoasargs, sárga, sötétsárga vörös és dió-baara színben Egy szelence ár* \'ö, 85 és 1 frt 60 kr.
Szab. Táncterem - fecskendő máz
a legolcsóbb és legcélszerűbb fényező és símitó eszköz minden tanchetyiség padlózata számára. Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Fölkefélő máz.
Tetemesen megkönnyíti a fölkefélést és az ez által mepkefélt taltjt a-nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga szinben darab szám 20 kr. Árjegyzéket díjmentesen küld
SCHKEIBER 4 COMP.,
BÉCS, Y:2., Hnndstharmestr. 141., I Telnfaltsrassse 10. Kapható: Fesselhofer József, Marton ét Huber, Kea és Kleíp, Rosenreld Adolf és tia araknál K.-Kanisaan és Kálmáa J., Zieg-ler A. Komarom; Hnbinazky Adolf, Jatt Ferenc Zala Egerssegen. — valamint nagyobb fűszer, festákárn kereskedésben és drogueriákbáa.
Csak akkor valódi, ha minden darab esen | védjegyet via eli.
Njuuiíttotí líj. Waidits József könyvnyomdájában Na<y ICaaixsin-
1