Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
3.35 MB
2010-01-25 13:40:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
817
4820
Rövid leírás | Teljes leírás (450.02 KB)

Zalai Közlöny 1897. 018-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

jVABY-KASttSA. 1897. május 1-éiu
ÍEffétz \'étre "-í^- — \'kr.
Fél erre . .1 -. . -SJ-MttO^hr.\' JKegyetttn* .*.. . liUttÜ -kr.
6IHDETÉSEK -~
15 hiílboi petiuorba.il T, niaodnot 6, t minden uwibbi torért & kr.
NVíLTTÉRBElT [petit Boronként lü krért Tétetnek fl. Kincitirí il.etéfc minden tgyti birdet*t*r: 3u kr. üretesdö
XXXVI. évfolyam.
takarépénztár részvény-tii^ség nőegylet\',- „ti.k»nH»»i izr" jótékony nóegylet
HETENKINT EGYSZER
A n«jry kanizsai -„Ipar-Testület", „ a dügy-kanizsai Takarékpénztár réswény-tárBaság*, a ^Kotori lambokiÖDkécies tnroitó-egylet*, a „ n&gj-kanizsai -kisdedneveló .egyesület\' i .nagy-kamzsa: \' tanítói jiriskör szegények tápintézetea;,katoúai hadást\'y&ii egylet*\' a ,Soproni kereskedelmi iparkamara
Alap sxellemi; rétiét illeti! toin-den közlemény t felelős szerkesztő nérére, ar anyap részt illető közlemények pedig * kUdű nejére címzetten Najj-Kanizsára bérmentre intéiendők.
Bérmentetlen levelek n:m fogadtatnak eL
kéziratok - :- :. •.. kMdetnek
Üözrnktúridk Xagry-
\' 1897. 4j>ril 30-íq.
A merev test üres ereiben, im egyszerre csak megindul újból a pezsgő piros vér és.jazás lüktetéssel jarjj. át az elsatnyult, elfasuit idegeket.
\\-.z a hasonlat a legalkalmasabb arra a hirref hogy nálunk közraktárakat akarnak felállítani!
A fiataJaJ _-e:.3ri;jo. hihetetlen mesének tartja, ha egy-egy; Öreg ur Kanizsa hajdani, élénk ^ kereskedelméről lóhajtva emlékszik meg. Ez csak az öregek visszaemlékezése — mondják erre sokan,\'— mely a jelent ^ már csak homályos, elfáradt szemekkel -. vizsgálja. — Pedig nem ugy nan. Ausztria-Magyarország kereskedelmében Nagy Kanizsa egyiké a legegészségesebb testrész volt. A Pécs-Budapest közt megnyílt vonal nyirbálta, meg ezt legelőször, később pedig-Barcs közraktárai;*-\'* .:
Arinak ideje a irányadő körök, már Pesten felismerték, hogy nálnnjc^az igenek feláilitására . a .kereskedelem ós ipar fokozatos Lendítésének szempontjából igen nagy szükség van, de egyesek kicsinyes szempontokból azt határozottan visszautasították.\'
A Magyar leszámítoló és pénzváltó bank közraktári intézői több ízben jártak-itt nálunk, de nem bírtak eredményre jutni, mig ellenben Széchényi gióf tárt karok-k a I logadta óket -Barcson es a raktárakhoz szükséges telepet a legnagyobb örömmel ajánlta lei a vállalkozóknak.
így Ítéltük mi egykor Önmagunkat balálra. Aztán már a legnagyobb erőfeszítéssel, válsetett munkával sem bírtuk a versenyt kiáliaui Barcscs^l, mely teljesen elvonta tőlünk, ke-
nagy-kanimi keresztény jótékony
?es tapintezeie--, a,Kaionai naaascyaa egyiei- a „soproni Keresüeueimi iparfiamara- nagykauizsai k ül vál asz tmány áriak hivatalos lapja
SZOMBATON MEGJELENŐ V EGY ES TARTALMÚ HETILAP.
reskedelraet. Marburg, Csá-ktornya pedig mindinkább súlyosbították a forgalmat mig végre kimondták\'\'élve a lésujtő szavakat, tiogy: cí\'sk volt k eresk ed-elmtt-n L
A közraktárak kérdése a napokbau újból szőnyegre kerüli városuukban. A i helybeli keresk. egyesületbelátta en-| nek több oldala\'hasznosságát,^az érdekelt körök, t. i. a gahnake-; reskedök a;.\\ legszivesebiien állnak | mellé, mert csak egyedül ezzel le-| het piacunknak híjdani élénk forgal-I mát újból visszahódítani. Nekik a-| közraktárakból ugyan nagyot* kevés\' ; hasznuk lesz, mert a kis gazda ezen-\\ tul nem lesz kénytelen nekik tl-; adui terményeit, de mindazonáltal a i legnagyobb iefcesedéssel támogatják l az ügyet és\' az ö támogatásuk nél-| kül valóságban nem is létesülhet.
Mi haszon_eí?hŐI háramlik, az leg-: inkább a -kisbirfcosokat é...