Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.15 MB
2010-01-25 13:43:06
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
852
4622
Zalai Közlöny 1897. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A(.Y-KAIS»ZSA. 1897. június 5-éu,
23-1K B2á.m.
XXXVI. évfolyam.
Fél éne
Rl&fi zetési Ar:
tr-fi* 50 kr. 1 írt L5 kr
[.Séjnedém\' .
F.g-yes lián 10 kr.
HIRDETÉSEK ;5 hasábos petittorban 7, maandtior 6 ¦ minden torábbi torért 5 kr.
>*YI LTTÉSBKB uetit soronként 10 krért tétetnek í,-l tCiocsurí illeték Miadeo egyet
liriJt-te: ért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai ,.Ipar-Testület", ,a dagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori
A >a;"szellemi rétiét illető minden kozletaény a felelős tzerkesztS; oerére, aa anyagi rétit illeti költemények pedig a kiadó vére címzetten Nagy-Ka* ita bérmentrs íntéze&dők.
BérmeateCen levelek nem fogadtatnak el.
Kézirato í rittazacem k&ldetaek
takarékpénztár résztény-társaság,* * galamboki önkéntes tözoltó-egyltt*, a , nagy kanizsai kisdedueveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanitói járáskor*, a kesztény jótékony nőegylet -^feükanizaai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintózete", a katoiai hadastyán egylet" .soproni kereskeleimi iparkainra" .nagykanizsai küiválasc.tniinyánik hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Nagy Kantáét, 1897 jua. 4.
Elérkezett a nagy nap, a kereszténység három legfőbb ünnepei között a harmadik.
Olt áiltunk Jézus bölcsőjénél, a betlehemi jászol elölt, látták lelki szemeink az isteni tragédiát a Gol-gotha hegyén s ezzel kapcsolatban a feltámadás dicsőségét az üres sziklasír előtt s most pünkösdi ünnepeket szenei anyaszentegyházunk.
Van e a széles világon olyan keresztény, aki nem tndná azt, imgy mily nagyszerű történetnek emlékére szentelt ünnep ez, mely bennünket e napon egy begyűjt?
A Szentlélek által az apostolokban felgyújtott fenséges lelki erő s megnyilatkozásának történeti tanuja ez, mely alapkövét képezé a már már megoomló világrend megszilár-di\'ásának. Lerombolta az akadályokat, midőn a Szentlélek isteni ereje áltat az apostolok eddig soha nem hallott nyelvek birtokába jutottak s hirdették az evangéliumot, melynek következtében már az első napon mintegy három ezerén vették fel a szent keresztségét.
L nap szabaditá fel a lelkeket az utolsó kételkedés rabságából ír, mert ne feiedjak, hogy az apostolok is emberek voltak.
Jézus felment a menybe, bucsut véve szeretett tanítványaitól, kik könnyes szemmel nézték mindaddig, mig a felhő *1 nem takarta imádott alakját. János, a kedvelt tanítvány majdnem leroskadt a fájdalom terhe alatt; Péter, a .kőszikla- pedig sirt, mint a kis gyermek.
Magunkról tudjuk, mennyire fáj elszakadni attól, kit igazán szeretünk, „Isten hozzád" -ot mond .ni abban a tudatban, hogy őt e földi
életben viszont látni nem fogjak. Jól mondja a költő:
,Xőm -a nUágnik iáj, ha- sÜik aa-ágiol, A fán marad a seb, érte is az gyászol.*
Az apostolokat a lelki bánat közepette megszállta a csüggedés is. Mi tévők legyenek Ők a jó Mester nélkül, ki minden szavával bátorította ókét s uj erőt Öntött leikeikbe ? Hogy tudják ók azt a nagy munkát elvégezni, melyet az isteni Megváltó reájuk bízott!
Könyörögtek, esdve kérték az Eltávozottat, hogy adjon nekik vigasztalást a bánatban, erősítést a hitben s bizalomban.
És megjött az égi válasz, az isteni követ
A menybemenetel után tizedik napon egybegyűltek a tanítványok egy házba s ott ép azon tanakodtak, hogy ki merre menjen apostoli munkába., a mínt a*.t a jó M s-ter nekik meghagyta. De nem tudtak megállapodni. Lám az égből tüzes nyelvek szállanak nagy hirtelenséggel, erős zngás közepette s szállott azokból minden tanitvány fejére. Megtörtént az égi csuda s megvettetett a keresztény vallásnak erős, örökkétartő fundamentuma, melyen a pokol kapui nem fognak diadalmat venni soha.
Mióta a szentlélek áldása működik e földön, mióta a Sátán ereje elvétetett: aiocs azóta elveszett paradicsom, a lelki éden e földre varázsoltatott A mennyet még nem veszítettük el, a mig lelkünkben a hitnek csak egy mustármagja is él.
Mintha az élet állana előttünk a Szentlélek munkálkodásában, mely rózsákat fakaszt a tövises pályán: a lelki melegedés és önbizalom boldogító tudatát Akiben az Istennek Szentlelke lakozik, az bátran néz-
het, szilárdan dacolhat a zngó árral, orkánnal: nyomtalanul vonal el fű lö te a feigeteg. ^ tó
„Előtted a küzdés, előtted a pálya, Az erS.Uen coügged, az erös megállja."
Hányszor kísérti az embert ma* napság is a csábító, sőt mondhatjuk, hogy most még jobban, mint valaha. Az igazság emberétől nem kér többet, csak egy kis elnézést, egy k&P gondatlanságot, hisz az nem is olyan uagjon sok. Ha a becsület embere az illető: csak egy parányit kér lelkéből. ,Óh te becsületes becoület, bisz nem leszel te azzal szegényebb; adok én neked kincset, fényt, auy-nyit, hogy azt a kís foltot el tu dod takarni vele.\'
És vájjon hányadik embernek van annyi ereje, hogy elmondja Krisztussal: „Távozz tőlem Sátán?" A legtöbb hisz a csábító sngallat-nak s szívesen ad kincsért, ideiglenes jólétért egyrészt lelkéből, egyrészt becsületéből. Eleinte keveset, majd .mindig többet, mig egyszer csak, midőn már csordultig a mércék: a csábító odébb áll, felkacag s az áldozat feje fölött összecsap a hullám, eltemetve gyakran egy egész család becsületét, jövőjót is.
Mi ennek az indító oka ? A hitbeli gyengeség, a vallástalan nevelés. \' —
Az élet megpróbáltatásait senki el nem kerülheti, boldog, aki e tekintetben legalább annyira szerencsés, hogy elmondhatja: „Oh Uram, az én keresztem még sem oly súlyos, mint azé a másé! Mikor azt hisszük, hogy a világot megnyertük s látjuk, hogy inkább mindent elveszítettünk: megrendült lelkünknek jussanak eszébe a nagy Megváltó Örök szent szarai: „Éo veletek leszek a világ végezetéig.\' S ha Ó velünk: ki le-
het ellenünk ? Elküldi Jézus mi reánk is a Szentlelket, csak kérjük benne bizva tántoríthatatlanul s az égi csuda ismétlődni fog mindenkor. Adja a jó Isten, hogy piros pünkösd napján mindnyájan boldogan ünnepelhessük a keresztény anyaszentegyház megalakulásának dicsőséges emlékezetét !
Halász Margit.
Tűzoltóságunk jubileuma.
Nagy-Kanizsa 1897 jun. 4.
Alapítása 25. évfordulóját ünnepelvén, melegen üd\\özöljük tűzoltóságunkat.
Ezelőtt hnszönöt évvel, midőn a tűzoltó-intézmény alig volt ismeretes hazánkban, midőn még alig 3-4 városban alakult meg, jött létre nálunk az önkéntes tűzoltó egyesület, s azóta szakadatlanul fennáll és működik csaknem egészen magára hagyatva, mindnyájunknak jólétére. Szegény iparosok, kishivatalnokok, egy pár tanító a mindennapi megélhetéssel küzködve nyugalmának idejét áldozza fel a köz jólétéért.
Rettenetes elem a tüz.
Pnsztitó ereje borzasztó. Elhamvaszt mindent: házat, vagyont, életet. Jaj annak, aki nem tud menekülni előle, mert védekezni ellene alig lehet. Ha kitúr és pusztítani kezd, félelem tölti meg a sziveket, zavarodás fogja el az észt. Nincs nyugodtság többé, csak kétségbeesés.
Aki e rettentő elemmel szemben a megvédésre vállalkozik, — aki ereje megtörésén fáradozik, aki pusztító hatalmának gátat vetni iparkodik, - az igazi hős. HŐS, mint az ellensége előtt álló katona. És igazi jótevő, mint aki magát nem tekintve, másokért fárad, másokért teszi ki
magát a veszélynek, másokért áldozza sokszor életét.
Önkéntes tűzoltó egyesületünk 25 év óta teijesiti ezt a negyszerö feladatot. Helyesen teszi, hogy ennyi idő után megállapodva, nyugodt önérzettel tekint vissza áldásos működésére és ünnepel. Ünneplése legalább alkalmat ad a nagy közönségnek is, hogy háláját lerója iránta, s egyszersmind fölébredjen benne az az érdeklődés, melyet ily fontos egyesület tőle jogosan elvár.
A nagy közönségnek az az érdeklődése, mely az ügyért buzgó férfiakon kívül megteremtette a tűzoltó egyesületet, utóbbi időben lohadni kezdett. Szolgáljon alkalmul a jubileum ez érdeklődésének uj életre ébredésére!
*
Tűzoltó egyesületünk jubileumával egy időben tartja közgyűlését városunkban a zalavármegyei Önk. tűzoltó szövetség.
Az 1885 óta megyénként szervezett tűzoltó szövetség legfontosabb feladata, hogy a tűzrendészetet rendezze és olyan helyeken, hol tűzoltók nincsenek, felállításukat előmozdítsa. Egy-egy tűzoltó szövetség székhelye mindég a megye székhelye. A Zaíavármegyei is iJala-Egerszegen székel. Működésével azonben nincsenek megelégedve, azért sokan azt szeretnék, ha székhelye Nagy-Kanizsára tétetnék át, s vezetése olyan kezekbe jutna, ki hozzáértésével és tevékenységével a tűzrendészet fontos kérdését meg ¦ tudná oldani s a megyei tüzoltóságoKszervezni és fejleszteni tudná
Ez a férfiú Knortzer György, a mi tűzoltóságunk parancsnoka, ki a vármegyei tűzoltó szövetség alapszabályait átdolgozta, egy minden községben alkalmazható alapszabály
T Á ft- C A.
Szimbolizmus az irodalomban.
Hauptmacn Gerhart neaedrimija. — A .Zalai Közlöny1- eredeti tárcája. — II.
Valamint azon virág a legszebb, leg-illatosabb, mely az anyatermészetben fejlődik, ugy ama költői műfaj a leg-sz indásabb, mely a népeiéiből eredt — s ez a mese. A nép daít eszmeköréböl kikél a viruló üde sarj s a költő képzelete sudárrá növeszti. Képzeleti alakokba érzelmeket, emberi hajlamokat Önt, — csodás cselekedeteket tényékül állítja elénk és megalkotja így az ő gyönyörködtető színmüveit, melyek távol állanak a gyarló földi küzdelmektől.
A nagy szellemek gyakran térnek viasta ezen ősforráshoz, hogy képzetetüknek szabad csapongást engedjenek. — A megrázó Shakespeare mily bájos alkotása a „Szentiváoéji Álom!" A hŐs-dainok Vörösmarty költészetének mily művészi megnyilatkozása „Csongor és TüDde* 1 És ilyen azon mű is, melyről beszélni akarunk; ez ja képzeleti világban tár elénk olyan eszméket, melyek nem fértek el egy reális környezetben játszó mü keretében. S épeo abban rejlik e mesedráma symbolikns jellege, hogy képzetetbeit folyamatokat a viló élet gondolat világának magasabb fokú kifejezésére alkalmaz. Ami nem látható
a cselekményekben, a .spiritus moveos" a mozgató szellem, azt költőnk mesés alakban kitárja elénk, vagyis jelképezteti az anyagot a. szellem által. — Ugy, mint Dante .Isteni\' vígjátékában a megholtak árnyképeinek szenvedése kifejezi az élő emberek bűneinek megtorlását, azooképen állítja fel a symbolizáló költő ideális földöntúli magasságban az ő alakjait, hogy kifejezhesse, megtestesítse velük az emberek sorsát: örömöt, bánatot, láogésxt — vagy romlottságot. — ők mutálják be az emberiség közös sorsát megérzékkve, úgyszólván egyé nitve s ezért a drá@ft> alakjai nem mint oly szereplők birálaadók el, akik. saját akaratjukból, mint cselekvő személyek jutnak drámai összeütközésbe — hanem mint a költő eszméinek képviselőit tisztán eszmei szempontból kell Őket méltatnunk. — Szóval nem jellemek, hanem ideák állanak előttünk ssinrehozva.
Az egész mű alapelvéről már szóllot-tank. Rövidre foglalva nem egyéb, mint .nemo profeta :c palriasaa.\' Oly lángészről szól a dráma, ki szűknek találta földjének határait eszméi kifejtésére s midőn földöntúli hatalmakkal szövetkezve művészi munkássága gyümölcsét gyarló embertársai épülésére akarja áldozni, a .meg nem értetéa\' keserű torsa éri, miért is .önmagát pusztítja el. Tragikus bűne a fogalom emberies értelmében nincsen, csak eszméinek kell bukoiok s így saját egyéniségének is, mert azokkal szorosan egygyé forrott. Az „Ember tragédiájának\' költője hő-Bünk sorsát e szavakkal fejezi ki \'
.....hogyha a mindenség gyűrűjéből
Léted kitéped el nem türi Isten Hogy megközelítsd Őt — s elront ki-[csínyül.
Vagy mint a me-edráma egyik alakja maga is kifejezi :
^Hagyd el 1 Hiába küzdél, mert Istennel „Küzdél! Isten felszólitá, hogy véle .Küzdj és ime, — elejt, mert gyönge [tafji-
Az ideális harangöntőnek — mint az .eget ostromló* művészet megtestesülésének sorsa tehát kétszeresen végzetes, mert egyrészt az emberi korlátoltság nem ismeri el magasztos céljait, másrészt a világalkotó sajtja le azt, ki müvébe és teremtésének mysteriumaiba bele akar hatolni.
Henrik mester, midőu látja, hogy harangja a balsors áldozatává lesz, félistenné akar emelkedni és művészi alkotásaival magához hódítani az embereket, — hogy megtanítsa őket az ő eszményi hitvallásának iraádására. — A természet titokzatos nagysága az ő szentegyháza ; ennek dicsőítésére akarja mesésen csengő harangjátékát megalkotni s ebbe helyezi egész ihletett művészetét — valamint as indus életének javát feláldozza, hogy istenségének méltó templomot vájjon a sziklába s a középkori szerzetes nélkülözései közepette rajongó odaadással munkálkodik szent könyveinek díszes megírásán.
Ezen haraogöntő otthagyja családját, magzatjait, kik meggátolják eszméi kor-
látlan kifejtésében s csupán ideáljai meg valósításának akarja életét szentelni. De az anyag leköti. Aki porban született, oem ostromolhatja a mennyeket s álomképei közepette ugy leli vesztét, mint Petőfi „Apostola" — s épugy bűnhődik saját müvééit. — Azon harangok (ideálok) köréből, melyekkel az eszményt akarja elérni — viaszaserkenti azon harang, melyet az anyaföld ragadott el tőle s kísérteties kongassál szól bele földöntúli rajongásaiba: mementó móri. — Ezt symbolizálja az „elsülyedt harang."
A mester imádja a roystikus termé szelet a maga finom érzésű művészlel-kével. S ezen üldözött lélek küzdelmei közepette, midőn már már elernyed életereje, akkor megjelenik előtte — akárcsak a szerelmes PygmalíGE alőtt a életrekelt Galateaszobor — maga a megtestesült természeti báj: Rautendelein. Ezen villiszerü alakba a költő beleunté a titokzatos szépség egész varázsát „Nem anyátői lett, rózsafán termett" ez a félig női, félig tündéralak, ki magáról énekli: pt?em tudom honnan jövék, nem tudom merre megyek, erdei madár vagyok e, vagy tündér......én vagyok a szép aranyhaja erdei hajadon.\'
Ugy születhetett valami hangulattá! teljes tavaszi reggelen, mint a .százszorszép virág."
Hiu és gondtalan, mint a serdülő tetszelgő lánjj midőn Henrik mestert Bzenvedni látja, valódi nőies részvéttel igyekszik fájdalmait enyhíteni, lelki tu-
sait eloszlatni — de tündéries lénye maga nem ismeri a fájdalmat .Könnyek?
— nem értelek, — mik azok a köny-nyek?\' szól Henrikhez, midőn ez láttára felocsúdik és túláradó rajongásában ideáljai megtestesülését véli benne látni.
— Az Ö csengő hangját akarja a harang ércébe foglalni, hogy mesterművei méltóan megalkothassa.
A tüodérlányt Henrik szavai annyira elbűvölik, hogy hozzá szegődik elvá-laszthatlanul a kiiejti saját lényének egész varázsát, magát méltóvá tenni a .nagy Mesterhez." Leköti Őt is a nagy szellemek hypootikas sugallata, mint Heilbonni Katicát a maga lovagjához. Kiragadja a beteg, lázban vergődő ha-, rangöntőt családja köréből és a képze-lődésekkel telt kedélyt, úgyszólván megrontja az ő földfeletti bübájosságával.
Esen alakjával a költő symbolizálni igyekszik a müvészlelkek előtt lebegő ideált, melynek elérésére, bírására feláldozzák egész létüket — Nem a szerelem, hanem a művészi eszmény utáni küzdelem magva e műnek
Mig Rautendelein a természet raystikus báját jelképezi, addig a dráma másik két mesebeli alakja, VTaldschra^ az erdei — s Nickelmann. a vízi manó, s természet nyers erőit személyesítik meg, mínt a melyek szembeszállanak a halandók alkotásaival. E két alak talaj-, donságaira s jellemzésére nézve megegyezik a mytbologia satyrjatval s tri> tonaival. Rautendelein után való bujálkodó áskálódásaik épen olyanok, mint mikor az ógörög hitrege emiitett alakjai
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVI ÉVFOLYAM.-
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JUNIUS 5-én.
tervezetet alkotott s könyvet is irt a tűzoltók számira, mely megye-szerte kötelező.
Méltó, hogy tűzoltó egyesületünk jubileuma alkalmával megemlékezzünk róla. Mert az is, hogy önkéntes tűzoltóságunk oly kitűnően megfelel feladatának, legoagyobb részt neki köszönhető. Neki köszöngető, hogy 5 évvel ezelőtt sikerült szervezni a meníö osztályt, s ő vitte ki, hogy a katonaságot is belevonták a tűzoltóságba. Oly eredmények ezek, melyekről itt is méltó megemlékeznünk.
*
Tűzoltóságunkat a közönség áldozatra való készsége hozta létre s az is tartja fenn. Fentartásához azonban a város is hozzájárni 1000 frttai. Nem sok ugyan ; de mégis szép ösz-szeg.
Nem szabad azonban visszariadnia a városnak nagyobb áldozatoktól sem, kivált, ha két égető kérdést minél előbb meg akarnak oldani. Két oly kérdés ez, melytől függ nagy részben a tűzoltóság sikeres működése nagy veszély idején.
Az egyik a viz kérdés.
Kutunk kevés van, s elegeudó viz azokban is ritkán. Szükség volna tehát legalább még két kútra, melyekből a laj tokát könnyen meg lehetne tölteni.
A másik kérdés a fizetett tűzoltók kérdése. Ez nem azt teszi, mintha önkénteseink nem állanának mindenben hivatásuk magaslatán; hanem csak azt, hogy egy esetleges tűzveszély idején hamarább kéznél volnának az egy kaszárnyában lakó álla\'dó tűzoltók.
E két kérdés megoldása nem is kerül olyan sokba: csak egy kis jóakaratba. Csaknem minden ujabb megerőltetés nélkül meglehetne oldani, ha a város a közmunkára előirányzott összeget a tűzoltóság rendelkezésére bocsájtauá azzal a kötelezettséggel, hogy e péuzen a terek és mellék utcák tisztogatását is végeznék.
Ha ehhez vesszük, hogy a főgimnázium tervezett fölépítésével alkalmas tűztoronyhoz jutna tűzoltóságunk, — oly kitüDŐ, oly rendezett segítségre tennénk bennük szert, mely a legnagyobb veszély ellen is meg tudná oltalmazni városunkat.
Tűzoltóink jubileuma alkalmiból fölidézzük a 25 év történetét rövid vonásokban.
1871 ban alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület a torna egyesületből, melyoek elnöke, Walbach Mór, lett a tűzoltók első elnöke ia. Főparancsnok lett He o t z Antal. Az első főszereiéit részben adakozásból részben vigal-mak tartásából szerezték be. — 1875. óta a város évről-évre 1000 forint segítségében részesíti az egyesületet,
érzékies bajszát folytatnak a najádokért s nimfákért ők sem voltak a monda szerint barátjai a birodalmakba behatoló embernek s minden uton-módon alkotásai elpusztítására s magának megfélemlítésére törekedtek.
É mellékalakok közül érdekesek még a harangon tó felesége a a helység papja. Ha az előbbinek szenvedő egyéniségéből Í3 Bymbolizmnst akarunk kiolvasni, azon nyűgöt vélhetjük benne, mely a fantasztikus művészt a mindennapisághoz leköti a megélhetésért való gondok. Mily rémitően megragadó kép, midőn a mester felocsúdik Rautendeleio ölelésébe! & lelkifurdalásai közepette megjelenik két árván maradt gyermeke, anyjuk könnyeit hordván fel az elszakadt apának E könnyek emlékestetik az ő földi származására.
A pap és környezete, a jó falusi nép képviselik ax anyagias emberek rövidlátása\', magasabb cél nélküli életét, mely bűnöst, megiévelyedettet lát abban, ki túllép ax ö korlátolt eszmevilágukon. *
• *
Hauptmanu ezen hatalmas művébe beleönté költészetének egész erejét, nyelvének egéaz báját. Oly erőteljes, magvas kifejezéseket s mély értelmű gon-
mely ettől kezdve rohamosan kezdett fejlődni. 1883 óta Len gye) Lajos átl ax élén, 1892 ótt pedie Knortzer György a főparancsnoka, kinek elődje Saller Lajos volt. 1885 óta tagja a Zalavánnegyei Öok. tűzoltó szövetségnek. Fejlődésében legfőbb momentumok, ax 1892-ben felállított men tő osztály ly a 1 való kibővítése és a katonaságnak a tűzoltóságba való bnlevonása. Jelenleg van kü!ön bandája, 98 működő tagja s 100—150 közt variáló pártoló tagja, kik évenként 3 irtot fizetnek. Jubiláris ünnepüket hétfőn, juuiu-i hó 7-én, tartják e sorrend szerint:
1.Pünkösdhétfőn íjuniu- 7-én) ébresztő ¦ testületi zenekarral s az érkező tűzoltóknak a vaspályánál fogadása.
2. Délelőtt fél 8 órakor az összes tűzoltó testületek sorakozása az Örtanyán.
3. fél 9-kor diszvonulás a szent Ferenc-rendűek plébánia templomába, hol 9 órakor ünnepi szentmise tartatik; a szentmise alatt az egyházi dallamokat a tűzoltó zenekar kiséri.
4. 10 órakor a városháza nagytermében díszközgyűlés, melynek tárgyai:
a) Lengyel Lajoi testületi elnök megnyitó beszéde.
b) Felolvasása a testület 25 éves történetének.
c) Knortzer György főparancsnok Üdvözlő és köszönetnyilvánitó szóaokiata a várod polgár-ága, a helybeli tűzoltó testülethez és megemlékezése a vendég testületekről. .
d) E\'nöki zárszó.
5 Déli 12 órakor étkezés az „Arany Szarvas" szálloda nagytermében (ét\'ap szerint.)
6. Délután fél 4-kor a helybeli tűzoltó testület diszgyakorlata a főtéren.
7. Délután 5 órakor kivoaulás a sörgyár helyiségbe s ott az összes tűzoltók megvendéglése.
A .-őrház helviségbe belépti dij sze-mélyenkint 20 kr. családjegy E>0 kr., mely jövedelem a tűzoltó szerek beszerzésére fordittatik.
Tűzoltók és hozzátartozóik belépti dijat nem fizetnek.
A mi tü\'.o\'.tu Egyesületünk diszgyü-lése után tartja közgyűlését ugyancsak a városháza nagytermében a Zalavármegyei Öok. tűzoltó szövetség e tárgysorozattal :
1. A választmány jelentése.
2. A választmány áltai lezárt számadások előterjesztése.
3. Költaégveté* megállapítása.
4. A székhely kijelölése és a tisztikar megválasztása
5 Számvizsgáló három tagu bizottság megválasztása.
6. A iegközelebbi rendes közgyűlés belye és idejének mégha tarozása.
7. Indítványok\'.
Kath. autonómiai.
Most már többé senki sem kételkedik rajta, hogy meglesz. Hogy milyen lesz? Olyan kérdés, melyre ma még nem fe lelhetünk; de nem is feladatunk, legalább most még. erről beszélnünk. Inkább megyéspüspökünk legutóbbi körleveléből közöljük a szervező gyűlés tagjai választási módozatának ben -nünket közelebbről érdeklő pontjait:
I. §. A magyarországi katholikos egyház autonómiáját szervező gyűlés egyházi és világi tagokból áll, oly arányban, hogy az előbbiek egy harmadát, az utóbbiak kétharmadát teszik az összes tagoknak.
dolatokat rakott belé. hogy ékes szavai szinte gyöngék az értetem kifejtésére.
Egész részleteken át csupán a nyelvi szépségek által hat. Mintha csak Mendelssohn egyik világszép nyitányának Mgyzsongá-su hegedüfntamait hallanók 1
Az „elsülyedt harang* ot már több elsőrangú szinpadon előadták, de többnyire hiányzóit a megragadó általános siker, mert hisz a szinp tdra gyors egymásutánban váltakozó cselekmények kellenek, nem pedig magasröptű eszmék. Az ilynemű müveknek rendesen ez a sorsa, mert míg egyrészt a színpadi megérzékités által kidomborodnak az előttünk ködszerűen lebegett alakok, addig az eszmék s gondolatok snlya veszít, ha érdeklődésűnk tőlük a cselekmény felé fordul.
De vájjon veszit-e ezáltal a műremek belbecse ?
.....Hisz az őserdők nagyszerű
növényi élete is csak a természet rejtett remekel
Az arany is fáradságos munkával hox-ható felszínre.
Költőnk müve is ilyes gazdag bányája a gondolat és képzelet kincseinek.
Maschantker Bódog.
2. § Mind az egyházi, mind a világi tagok, kivéve a püspöki kart, mely a 4 ik §-nak a) pontja alatti módozat szerint jelenik meg, képviselet alapján vesznek* részt a gyűlésben.
3. §. Mind az egyházi: mind a. világi képviselők közvetlen rélasztás utján nyerik megbízatásukat.
7. §. A világi pap ág és a külön nem képviselt szerzetek áldoxárai részérő! választandó 34 képviselő az egyes püspöki megyék közt, tekintettel a megyebeli papság létszáma és másodrendben az ottani kath. hívek számarányára, következőleg oszlik meg:
A veszprémi püspöki megyére es ik 2 pap í kó pvis e 1 ő.
11. §. A világiak a szervező gyűlésen képviseltetnek:
a) a világi kath. kegyurak részéről választandó 4 képviselő által;
b) az egyházraegyék szerint külön választókerületekben a katholikus hivek lélekszámához mért arányban szabadon választott világi képviselők által.
"3. §. A világi képviselők választására minden püspöki egyházmegyében külön választókerületek alakíttatnak, oly formán, hogy tekintettel az I. pontban megállapított arányra, egy-egy kerületre mintegy 60,000 lélek essék, ez összegnek felét meghaladó hivek száma pedig külön választókerület alakítására alapul szolgáljon.
15. §. A fentebb kifejtett elvekhez képest a választókerületek száma a legújabb (l8C9-Ík évi) népességi adatok nyomán az egyes püspöki megyék szerint a következőleg állapittatik meg:
A veszprémi püspöki megyére jön 17 választókerület
17. g. Minden választókerületben egy világi képviselő választatik.
18. g. Választó minden 21 éves ker. kath. férfiú, a ki nem áll valamely bűnvádi kereset, illetőleg fenyíték alatt vagy nem elmebeteg.
Választható pedig minden választó, ha életének 30-ík évét betöltötte s ha irni, olvasni tud.
19. §. A választók összeírására Ő hercegsége a prímás tűzi ki a határnapot
Kitüzetvén a határnap, a választási eljárást minden plébániában a helybeli lelkész azzal indítja meg, hogy a határnap előtt legalább 8 nappal ugy az anyaegyházban, valamint a távolabb eső és népesebb fiókegy házak bán is külön összehívja a katholikus híveket, előadja az Összejövetel célját, a választási szabályokat felolvassa és a híveket felszólítja, hogy a szükséges összeírásnak teljesítésére s később a választásnak vezetésére a plébáníabeli hívek közül egy öttagú bizottságot válasszanak.
Kzen választás a plébános elnöklete alatt nyilt szavazattal történik. A választmányba a plébános és á helybeli káplán, noha nem világiak, a hírek által megválaszthatok.
Az Így választott bizottság maga választja saját kebeléből elnökét és jegyzőjét.
20. §. Minden választóképes összeírandó s az összeírás eszközlésére népesebb plébániákban s a távolabb eső hók-egyházakban albizottságok alkalmazandók. Ilyen esetben z öttagú bizottság tagjainak száma akként szaporítható, hogy minden albizottság 3 tagból álljon.
Az összeirt választók névjegyzéke a választást megelőző 8 napon át az egyházközség valamely középületében megtekintés végett kitétetik, hogy a név jegyzék netaláni hiányainak kiigazítására alkalom nyujtassék.
A ki az összeírás ellen tett panaszára az összeíró bizottságnál orvoslást nem nyer, az alábbi 27-ík §-ban kijelölt központi bizottságnál sürgetheti, mely e tárgyban véglegesen intézkedik.
21. §. A fentebbi 19. §-ban körülirt bizottság kitűzi a választás napját, aouak kei ló kihirdetéséről gondoskodik s a választásnál egyúttal mint szavazatszedó választmány is működik.
22. §. A választás egy.es plébániánkint oly módon történik, hogy az anya- ós fiókhitközségekben együttesen és csak a népesebb s távolabb fekvő fiókegyházakban vétetik külön foganatba.
A választás, annak kezdetétől számítva, legfeljebb három nap alatt ba-
24. §. A szavazás közvetlenül, személyesen és nyilvánosan akkép történik, hogy a szavazatok a 19. s. 20. §§-ban érintett választmány által legott jegyzékbe vétetnek. Felkiáltás utján választásnak helye nem lesz.
25. §. A választást vezénylő bizottság, miután a szavazatokat pontosan jegyzőkönyvbe vezette, azt a bizottsági elnök és legalább két tag álul aláírva, a választókerület központjára beküldi.
26. §. A választókerületek központjain a központon levő plébániai bizottságnak és a legközelebbi hat plébániai bizott-
ságnak elnökeiből központi bizottság alakul.
27. §. y*eu bizottság kétszer tartja , ülését: fcj&gör a kerületi szavazók össze- ¦ Írása ntán a 2ü-ík § ban megengedett , felszólamlások eligazítása végett, és má- j sodszor a beérkezett szavazatoknak teljes nyilvánossággal eszközlendó összeszámítása végett. Ezen központi bizottság elnöke a helybeli bizottmánynak elnöke egyszersmind, kivévén ti helybeli összeírás elleni panaszok esetét, mely esetben más tagját választja elnökül a bizottság. Az eluök kötelessége mindjárt a vidéki bizottmányok megalakítása után a szomszéd bizottmányok elnökeit megh vni és ekként megalakítani a központi bizottságot. A központi bizottság mindjárt első összejövetelkor meghatározza ülései határnapját és annak közhírré tételéről 1 gondoskodik, azt illetőleg a megyés pűs- 1 pöknek hivatalos köröztetés végett be jeleuti; a választás eredrnéuyóról vésetett jegyzőkönyv pedig az elnök ós jegyzőn kívol még legalább is egy bizottsági tag áltai is hitelesítendő és két egyenlő példányban kiállítandó.
28- §. A ki a választókerületben viszonylagosan legtöbb szavazatot nyert, ama kerületnek választott képviselője.
A veszprémi püspöki megyében így választanak a hivek:
Veszprém. Veszprémi, palotai, cseszneki, füredi esperességek.
Keszthely. Tapolcai, keszthelyi, kiskoraárorai esperességek.
Kanizsa. Kanizsa és karádi esp.erességek.
Kaposvár. Kaposvári és igali esperességek.
Pápa Pápai, szombathelyi és de-i vecseri esperességek.
K é t h e 1 y Sümegi és següsdi esperességek.
C s u r gó. Csököiy és csurgói esperes-
A nyelvrontök
Csudálatos, hogy ugyanakkor, míkor nyelvészeink legbuzgóbban fáradoznak a magyar nyelv javítása és tisztítása Ügyébea, nyelvünk a közhasználatban s a közéletben egyre romlik s immár általános a panasz, hogy a helyes magyarság főleg Budapesten, de még\'az ezzel egyre szorosabb kapcsolatba lépő vidéken is kiveszőben van. rjjságirók, nyelvészek, hozzá értők, nem értök, boldogok és boldogtalanok vitatkoznak, ütik egymást, hogy miért rontják hát nyelvünket? Hát kérem ezt többen rontják, mint a hányan megalkották; rontják irók, hírlapírók és minden rendű és rangú nyilvános tényezők, de én csak egyre szeretném ezúttal a figyelmet felhívni. A parlamenti beszédek magyartalanságáról óhajtok szólani és pedig a mint ez természetes is, nem politikai, csak csupán nyelvtani, helyesebben nyelvi szempontból. — Köztudomású, hogy a jelenlegi parlamenti beszédek színvonala mélyen alatta áll elődeiének, a szónoklatok stil tekintetében nagyot hanyatlottak és a mai beszédek túlnyomó részében, hiába keresem azt a nemes formaérzéket a klassicitásra való ári.;- törekvést, mely régebben még az igénytelenebb szónokok beszédeit is jellemezte._ A mai szónokok egyre pongyolább nyelvezettel, lazább szerkezettel, egyre köz-napiasabb, mondhatnám utcai szólamokkal fejezik ki gondolataikat. — Már a beszedek külső alakjáról is lestr, a nem maradandó becsre való számítás szánalmas mivolta és sikolt benne a szenzáció, a törekvés. — pillanatnyi hatást, vagy izgalmat előidézni. — A mióta a miniszterek házisipkávai jelennek meg a törvényhozás előtt, x pongyola diadallal vonóit be a szónoklatokba is. A szónokok túlnyomó nagy része, még hasonlataiban, képeiben, költői metaforáiban is ijesztően sivár, hogy szinte kedvem van megsajnálni az ilyen arakat, hogy miért is jártak gimnáziumba és miért hogy oiy mostohán bántak el a klassikusokkal. — Egyéniséget nem észlelhetünk a beszédekben, a kik meghallgatják a beszédeket, azok ugyaz- a szólásra felhívott szónokok neveiről, vagy azok orgánumáról, vagy taglejtéseiről megállapíthatják, hogy melyik szónok beszél, — de a ki e beszédeket nyomtatásban olvassa a legritkább esetekben képes csak a szónokok stílje közötti különbséget felismerői. — Csak próbálja valaki ngy olvasni a parlamenti beszédeket, hogy a szónokok neveit kezével eltakarja, a stíl eredetisége és jel-ierazetessóge alapján bajosan süthetné ki, hogy tulajdonképen melyik beszélt. — S fájdalom, agy parton van az egész országgyűlés, pongyola beszédmód, helytelen saagyarságró! lévén szó; hogy itt .miért nincs pártsttérás. Abban az egyben — néhány egyéniség kivételével — megegyeznek a pártok tagjai, hogy fölbillent szórendü tőmondatokban megbokrosodott körmondatokban, kaptafaszerü vagy kan-csukára emlékeztető hivatalos szólamokkal
s végtelen sok fölösleges idegen szóval fejezik ki gondolataikat. — E felületesség, hanyagság, gondatlanság, (pedig mennyit Ír a rhetoríka a miigondról!) kórtünet s teljesen érthető, ha tekintetbe vesszük, hogy a szónokló & vitatkozó urak szeme előtt ugyancsak \' más érdek lebeg, mint a szónoki színvonal, a nyelvtisztaság megóvásának kérdése.
S maguk a beszédek nem is rontanák a nyelvet, ba sajtónk napról napra nem közölné e beszédeket, többnyire szószerinti szövegben (Dicsőség és jutalék, a jutalma!) Ez határozottan ártalmas szokás, mert az olvasóközönséget rossz nyel- * vezetre szoktatja s különben is fölösleges: mert a legtöbb szónok ugy elnyújtja beszédét, annyira szaporítja a szót, hogy a beszéd kivonatolása a szerzőnek csak hasznára tálhatik. Mindenesetre azonban kívánatos volna, hogy ba már a lapok a nevezetesebb beszédeket egész terjedelmükben akarják közölui, legalább javítanák ki a nyelvi és a stilbelí hibákat és ajánlatos lenne azt a „szent kegyeletet," a rnelylyel a hiteles szövegeknek nyelvi hibái iránt is viseltetnek, megőriznék a nyelv javítása és tisztítása érdekében. — Ezer meg még annyi példánál bizonyítom, hogy állam fér fiaink többet ártottak a magyar nyelvnek, minta mennyit egész hivataloskodásuk. vag^r működésük alatt a nemzetnek használták ós hogy ez igy van, bátorkodom egy beszédre hivatkozni, melyet olyan szóuok tarfeatt, a ki kor-máuyférfiaiuk közt minden tekintetben a legmagyarabb :
„Nem lehetek ugyan előttem szólott képviselő úrral egy véleményen a tekintetben, hogy az előadó ur tegnapi beszédében az Ö érveléseire is ne terjedhetett volna alaposan ki; ez azonban nem ment fel azon kötelesség alól, hogy a képviselő urnák hosszasabb előadására részletesen ne válaszolják." Vagy pedig ez: „Megvallom, a gyümölcs kertet a törvény keretébe felvehetőnek nem tartom.-— Vagy „Az 5°.ö-os kölcsönt például nem lehetne vissza izetuí akkor sem, a mikor talán 2°^ fog a kamatláb a távoli jövőben leszállani (Brrrrr!) Vagy pedig németül: „De engedjen meg, lehetetlen, hogy én őket ezen kicsinyléssel szemben, az őket megillető védelemben ne részesítsem." lgazí példája a chaosznak, a rendszertelenségnek és a gondolkodás nélkül való oktondi hadarásnak és a germanízmusnak a következő: .Ha a képviselő urak ugy fognak nyilatkozót, akkor nem fognak a jövőben is\' jeles szakértők támadni és akkor nem hogy terjeszthetők nem lesznek ezen intézmények, de sót visszaesés lesz."
Hogy az a nemzeti géniusz nem fordítja lefelé fáklyáját, hogy nem Ölt gyászt Pannónia, a mikor ilyen nyakatekert absurdumokat kénytelen a magyar az Ö államiságának védőitől hallani. — Utoljára U izei tetőül, egy kis csemege-szerű:^ Van hatalom adva, elismerem, ezen törvényjavaslat által a kormánynak."
A lapoknak kellene kezükbe vejnni a tisztítás nagy művét és pellengérre\' állítani mindazokat, a kik a mi zengzetes nyelvünket ilyen idegenszerű, visszataszité , formában mutatják be. — Ezek az idézetek csak ugy hirtelenében Ötlöttek fel, pontos kutatás után az egész beszéd ide került volna.
Nemesak ugy lehet ám a nyelvet javítani, ha mindig jól beszélünk, vagy iruuk, de ugy is, raág pedig bizton cél-\'hoz vezetőén, ha néhányan még akkor sem szólnának vagy írná mik, ha minden „sorukért egy-egy ország {enne a bór."
KabosK JenÖ.
Felső templom.
A végrehajtó faíxoLUig üiése.
A végrehajtó bizottság látogatott üléot tartott vasárnap, melyen igen sokan jelentek meg a nőtagok k&zÜL Ec ülésen M i k o s Géza elnök beszámolt az eredményről, mely már eddig is sikerrel biztat; kiemelve főképpen pénzintézet e i n k áldozatra való készségét és herceg Battbány-Strattman n Ödön nagylelkű adományát. Hálával emlékeiéit meg a Ker. Jót. Nöegyes ötletről mely jubileuma alkalmával oly szép jelét adta érdeklődésének; de egyes tagjai is a legnagyobb buzgósággal mü ködnek a szent Ügyért. Úgyszintén kiemelte a főgimnázium igazgatójának éi tanári karának buzgóságát, kik idegenből itt járó taoulóikkal közel 400 frtot gyűjtöttek a felső templomra. Bejelenti végre, hogy a belügyminisztérium engedélye oraságos gyűjtésre már megérkezett Kunéi fogva intenzívebben meg log indulni a gyűjtés, melynek eszközlését városunk területén axin-tén a Nöegyesület tagjai vállalták magukra. Azonban kívánatos, hogy mindenki, aki csak a felső templom iránt érdeklődik, a maga körében mindent elkövessen, hogy a gyűjtés minél eredméoyestbb
Melléklet a .Zalai KflzlSny8 1S97. június he 5-iki 23-ik szamaira.
1 \'i:^":^ "\'¦
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JÚNIUS 6-én.
legyen. Azért a bizottság, elhatározta, hogy gyüjtöivek elfogadására fogja megkérni várotUnk tekintélyesebb polgárait is-Artík pedig még azon kivfll is óhajtsak gyfljtöiveket, ilyeneket dr. Kiss ErnÓ, főgimnáziumi tanárnál, a bizottság egyik jegyzőjéoél bármikor átvehetnek. Ujabb adakozások:
Mi ko ss Géza gyüjtőivén adakoztak: Kráiky József 2 frt, Heacsey György 5 írt, Hajdú Sándor 1 forint. Oizterhuber László 10 frt, Katzenbach József 5 frf, Makara Irán 5 frt, dr. Kiss István 5 forint. Zöld Aladár 50 *ir., dr. Oro.tdy Lajog.jp, frt, Nagy Károly 50 kr, Vörös K»dre 1 frt, Steiner Dezső 1 frt, Ziübory I-tvén 1 frt, Góooy Sándor 3 frt, Bára Károly 50 kr., Horváth Fereac 50 kr., Vadlya Istváo 50 kr.. Vastag Vince 20 kr., összesen 51 frt 70 kr. BirckErnő gimn. 6. o t. pyüjtése 20 frt. Ö szesen 71 frt 70 kr. Főösszeg 1822 frt 23 kr.
Dr. Tuboly Gyula Eperjessy Gábor ellenőr. pínzláro.".
— Pályázati hirdetmény. Ö nagyméltósága a kereskedelemügyi magy. kir. miniszter ur f. évi májas hő 10 én 22.G81. sz. a kelt magas leiratával fel-hiva ezen kamarát: hogy egy törekvő, kellőleg képesített iparos ifjút hozzon javaslatba, a kinek szakmájában leendő további magasabb kiképzés céljából 300 frtnyi utazási ösztöndíjat fog engedé lyezni. Felhívjuk ennélfogva mioaVon kamarakerületünk területén lakó vagy ide illetékes fiatal iparotokat, kik. ezen utazási ösztöndijat elnyerni óhajtják, hogy vonatkozó folyamodványaikat legkésőbb f. évi jnnios bő 15-ig ezen ka mára elnökségéhez nyújtsák be. Exen folyamodványnak folyamodó nevét, lakhelyét, családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét, gyakorlati s elméleti tanulmányait, esetleges kitüntetéseit, eddigi foglalkozását és nyelvismereteit kell feltüntetnie s ezen kívül az általa választandó ipjrazakma megjelölését, valamint kitűzött utitervének részietes leírását kell tartalmaznia. A folyamodvány torán előadottak hitelt érdemlő községi, hatósági, iskolai tanonc, s egyéb bizn nyitványokkal igazolandók. Sopron 1897. évi májas hó 29 én. A kerületi kereskedelmi\'és iparkamara nevében: az elnök: Friedrich Ágost s. k. a titkár Kirchkoopf Frigyes s. k.
— Hirdetmény. A német szövetségtanács a korpa vámkezelése iárg}ában f. évi február hó 18 án a következőkép rendé kezett: A vámhivatalok a korpa vámkezelésénél belátásuk szerint határoznak a felett, bopy valamely „korpának bevallott áru mint olyan vámkezelendő e vagy pedig a 25 gr. Urifastám szerint számulandó-e el. O\'y esetekben, midőn a tisztviselőknek &/- ám liszttartalmára nézve kételyeik vannak s az ér dekelttk ellenzik, a denaturálást, az áru hajo-utartaltaimának megállapítása cél jából egy fölesküdt ve^yé-z. által megvizsgálandó. — Ha ezen vizsgálat azt állapítaná meg. hogy a levegőn szárított
.anyag hamutartalma legalább 3.7.%-ot iíleive a száraz anyagé 4.!°!()-ot tesz az áru, előzetes denatarálás nélkül is, vámmentesen kezelendő. Az érdekeltek kívánságára azon áru hamutartalma is megállapítandó ilykép, amelyet az eljáró tisztviselő a 25 gr. tarifaszám alá utalt. A mennyiben a vizsgálat eredméoye az érdekeltek hátrányára dőlne el, vagyis a hamutartalomnak az előbb emiitettnél kisebb aránya állapíttatnék meg, a vizsgálat költségeit az érdekeltek tartoznak viselni. Ebben az esetben az áru még akkor sem kezelhető vámmentesen, ha az előzetesen denatnrálutott volna. Mi ről az érdfkelt köröket ezennel értesítjük. Sopron, 1897. évi május bávában, A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény: A 3. honvéd lovas-dandár összpontosításában résztvevő m. k. honvéd huszárezredek élelemszükségle-téuek (kenyér, zab, széna alomszalma, kemény tűzifa) szélli\'ása tárgyában a f. é június hó 14-étŐI 18 á\'g terjedő időszakban Sümegen, Nagy-Kanizsán és Apátin ajánlati tárgyalások fognak tartatni. Mire az érdekelt köröket oly meg jegyzéssel figyelmeztetjük, hogy a részletes szállítási föltételek füzete Sümegen és Apátin a községi elő járóiág, Nagy-Kanizsán pedig a m. kir. 20. honvéd gy. ezred kezelő bizottságánik hivatalos helyiségében megiekiathe\'ő s ez utóbbi helyen példányonként 7 krajcárt meg is szerezhető. Sopron. 1897. évi május havában. A kerületi kereskedelc\' és ¦ parkamara.
— Kinevezés. .A kereskedelem ügyi miniszter dr. Maninano Eezaő miniszteri segédfogalmazót\'fogaJmazóvá nevezte ki.
— Lakoma Szűta Miklós tisztele tére. Közélstüuk egyik általános tiszteletben áiló tagjának dr. Sincs Miklósnakkirályi táblai bíróvá tÖJíóat előléptetése alkalmából tisztelői éc barátai fényes estéiyt rendeztek. A bankett május 29 én a „Szarvas" azáló disztermébeu nagy srámu illusztris társaság jelen létébe a folyt le. Ou láttak a megye és vidék számos notabiUtasát, kik között meg* jelent a vármegye fő és alispánja es tan fel ügy élője is. A tósztokat ur. tíencik Ferenc, ügyvéd nyitotta meg. lelkes szavakban üdvözölvén — az ünnepeltet — mely után dr. Szűw Miklós, megható szavakkal, s meleg hangon köszönte meg barátai és tisztelőinek szivoóli ragaszkodását Majd Jauknvich László gróf.iöi.-pán, dr. Ruzsicska Kálmán tanfelügyelő, Tuboly Victor Ügyvéd, Seregély Dezső — református lelkész, Simon Gábor, ügyvéd stb mondottak, szebnél-szebb felköszöntőket. Tuboly Vicktor verses toászt-ját részben sikerült feljegyeznünk, s ugyanazért ált mint köztetszést keltett extemporisatiót — kivouatilag — a következőkben adjuk:
Nem csak agy mint biiö, — h»aem
Szónok,\' publicista.
A közönség rokonazenrét
Már régen kivÍTta 1
Azt kívánom — ezen tol is, Hogy még felébb lépjen, Cumi "biróságr* Emelje ai érdem 1
S bír a politika terén Nem vágynak egy pártos; Benne — követj előliben — is Jó hazafit láttam!
Mert bár folyton hozatta a Kormánypárti nótát; Tudom soha nem szárazt* Volna meg a lerótát 1
Éjfél tájban több helybeli lelkes úrhölgy ékes koszorúval lepte meg az ünnepelt bírót, itteni közied ve ItségÜ társadalmi szereplésének emlékezetéül.
— Hymen. W e i s z T i v a d a r, a Danneberg és Weisz kereak. cég beltagja, f. bó 8-án köt házasságot Rosenberg Emma kisasszonynyal, Özv. . Rosenberg Izraolné leányával. Az esküvő ugyanaz-wp délelőtt 11 órakor tar tátik meg a helybeli izr. templomban. —I)r. Dé-kány Géza fővárosi tanár f. évi junios hó 10-én vezeti oltárhoz, Wamberger Elvira kisasszonyt, Wamberger Sándor helybeli kereskedő leányát.
— Reizenauer János búcsaja. Reizenauer János alezredes, a -lS-.k sorgyalogezred hadkiegészítő parancsnoka Nagy Kanizsán, saját kérelmére nyugdíjaztatott. M. hó 30-án tiszttársai buc ulakoraát rendeztek tiszteletére a tiszti étkezdében, mely alkalommal szá mos pohárkö-zöntö esett meg. A barátságos katona városunkban sok szimpátiának Örvendelt Reizenauer alezredes öreg anyjához költözködik, aki Csehország egyik városában él. Helyét Du-chman
! Őrnagy fogja e.foglalni.
— Egy derék asszony halála. Öjv. Milleuberger Iguácué hirtelen halála széle-ebb körben részvétet keltett városunkban. A derék nő hétfőn délelőtt méíí oly jól érezte magát, hogy fiának üzletében foglalatoskodott a sok vásáros nép között, midőn ugy déltájban- a, szél meg ütötte. A gyorsan előhívott orvos dr. Blatt Simoomír nem Begiihetettsaz asszony rövid úzenvedéi után meghalt Halálát fia. Miltényi Sándoré.-nagyrokonsággyászolj*. Akiadott gyászjelentés igy szól: Míliéoyi Sándor mint fia, a saját, ugy neje szül. C«emits Mária, valamint gyermekeik: Miltényi Ignác. Gyula, Mariska, Rozika és Erzsike, ujy Ifiívére Özv. Friiz Mi hályné és számos rokonaik nevében fájdalomtelt szívvel jelentik a felejtbetlea jó anyja, nagyanyjuk, nővér éj-rokonnak özv. Mibenbereer Ignácoé szül. Eibert Antóuiának 1897. évi májú* bó 31 én délben fél 1 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele és rövid szenvedés után, életének 69. évében történt gyászos elhunytát. Az engesztelő szent mise-áldozat 1897. évi jnnins hó 1-én reggel 9 órakor fog a helybeli szt-ferencrendttek plébánia templomban a Mindenhatónik bemutattatni. A drága halott földi maradványai pedig 1897. évi június hő 1-éu délután 6 órakor fognak az EÖtvöi-fö-ttren 81. sz. bízbao a róm; kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetoi s a helybeli róm. kath. sirkertben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni. Nágy-Kmusáci, 1897. májat hó 31-én. A\'dás és béke lengjen hamvai felett I
— Hírteieo halál érte Berger Lipót ker. ügynököt. M. hó 30 án Üzletével el volt foglalva, amikor hirtelen rosszul leit és még mielőtt orvosi segélyben
részesíthették volna,meghalt Halálát özvegyén kivül nagyszámú család gyászo\'ja
— A Szent Ferenc-rend gyásza.
Sokan emlékeznek még városunkban G u d 1 i u Gellért, Bzemferencrendi áldozó papra, ki hosszabb ideig működött aá\'unk. Az életerős férfiú rohamosan bekövetkezett haláláról értesítenek most bennünket Pécsről, hová mi tőlünk helyeztetett segédlelkésznek és hitoktatónak- Meghűlésből származott mellhártya-gyulladás alig 15 nap alatt oltotta ki áldásos életét kora 47-ik évében május 30-án. Temetése június bó 1 én ment végbe óri&A részvét mellett.
— Esküvő. Pbohl Gusztáv soproni kir. pénz ügy igazgatósági ütkár máj. 31 -én vezette oltárhoz a helybeli ág. evangélikus szentegyházban a müveit lelkű és bájos Űrunner Auguszta kisaszonyt Özv. Grun-ner Ernőné leányát. A templomot a megjelent nagy és diszes közönség színültig megtöltötte. Az Öröm anyánál tartott kedélyes lakoma után a fiatal pár a vőlegény lakó helyére Sopronba utazott.
— Déli vasút. Pünkösd ünnepe alkalmával\', évi június hó 5-én a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Budapest. Bécs, Fiume, Trieszt, éa.Cormonaba rendkívül mérsékelt áru menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 nap.g érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják, hogy vÍ3szajövetkor ezen jegyekkeiPáz utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok, melyekhez ezen rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási idejükkel fel vannak emlitvp.
—¦ A közigazgatási bizottság alcse. Tekintettel a folyó évi június hónapban esö pünkösdi ünnepekre, a vármegyei közigazgatási bizottság ülése nem június hó 8 án. hanem június hó 15 én fog a rendes ídöben megtartatni.
— Iskolai ünnepség. A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium gyakorló iskolája 1897. június 8 án apostoli királyunk koronázási évfordulóján, a főgimnázium nagytermében záró ünnepet rendez, melyen közreműködik az ifjúsági ének- és zenefcaris. Kezdete délelőtt 10 és \'ja órakor. Mfi-;or. 1. Király himnusz. Jókat szövegére irta Erkel Ferenc Az ifjasági zenekar kíséretével énekli az énekkar. 2. A koronázás évfordulóján. Beszéd. Mondja Kunfi Zsigmond^ 8. oszt. t. 3. Himnusz Vörösmarty Mihály tói. 8zavalja Szilvay Gyula. 6. ó. t 4. Petité Ecole de la Melodie Djoelátől. Előadják Sauer-mann József. 2, Gógl Vilmos, 1. és Brüll Adolf, 7. o. tanulók. ^Beszámoló a gyakorló iskola ez évi működeiéről. Előadja Vajda Elemér, 8. o/t 6. Várlak, visszavárlak EndrőditŐl. Szavalja Huck-stedt Jenő. 6. oszt. tan. 7. Népdalok. Énekli áz ifjúsági énekkar. 8. A pályamüvek bírálatának főiolvasása és a nyert dijak kiosztása. 9. A szomjas ember tűnődése Petőfitől- Szavalja Bagyari Béla, 7. o. t 10. Hunyady induló. Az ifjúsági zenekar kíséretével énekli az ifjúsági énekkar.
— Uj alapító tagok. A nagykanizsai izr. jótékony nőegylet legutóbb tartott választmányi ülésében a következőket iktatta be alapító tagjai sorába: Kohn Emiiné és Zerkowitz Lajosne urüőket, Karcag Béla és Karcag István urakat, kik egyenként 100—100 koronával já-ultak az egylet alaptőkéjéhez.
— A szombathelyi felső keresk. iskola érettségiző ifjai az iskolaszolga közvetítésével az írásbeli érettségi tételek birtokába akartak jutni, még mielőtt ezeket kihirdették, de erre a turpisságra rájöttek és a tettesek ellen vizsgálatot indítottak. Az érettségi vizsgára jelentkezettek újra tartoznak^jríabelit tenni, a fócinkosok közül azonban hármat a vizsgától eltiltottak, három pedig önkényt visszalépett Az egész ügy értelmi szerzőjét, az iskolaszolgát pjdig állásától elmozdították.
— Tüntetés egy sengerel ellen. Mutt hó 31-én egy váriété német daltár at produkálta magát az egylet-kertben. Hogy mi erkölcsi, es2thetikai vagy anyagi haszon h iramlik a mi közönségünké, hogyha százával özönlik az olyan előadásra, azt tudjuk. Látunk kétes szépségű trieotba öltözött tagokat, hallunk rikácsoló hamics éneket és amellett érthetetlen jirgon üti meg a fülünket Ezt a variété társulatot karolta fel az utca május 31 -én. Valahányszor énekre kezdtek a művészek, mindannyiszor az egyletkert portája elölt Összegyűlt néptömeg fülsiketítő abeugot kiabált, fütyült és orditott Hiába igyekezett a jelenlevő rendőrbiztos Farkas kapitány a tömeget csitítani, ez csak megújrázta a lármát és legfeljebb széjjelverődött, hosy ha egy városi rendőr jelent meg a láthatáron. Hát bíz nekünk semmifélé\' zen-gereí-ra szűkségünk nincs. Minden vadságnak meg van a maga közönsége, de ne legyen rendőrség, mely megengedi,
hogy a hazájából száműzött németjouzsa nálunk üsse fel tanyáját.
— Országos vásár. Hétfőn, az ügynevezett pünkösdi vá-ár itt benn a városban semmivel sem volt élénkebb, mint egy. jókora hetivásár; annál nagyobb volt küon az állatva ár, itt annyi volta felhajtás, ló és szarvas marhában, hogy az elég tágas sánc: vásártér csak ügygye! bajjal tndta befogadni a folyton tóduló háziállatokat. A vételkedv is valamivel jobb volt, mint a húsvéti vasa? ron, mert^az időjárás is kedvezőbb volt ez alkalommal.
— A nagykanizsai közs. népiskolákban az líSüb"—97. tanévi vizsgálatok következő sorrendben tartatnak meg: június bó !4-én hétfőn d. e.: IV. III. II. fiuoszt. d- u. IV. III. leány és I. fiuoszt. 15-én kedden d. e.: párhnz. IV". flu, IV. leány és I. fiu oszt. Hunyady utcában, d. u. III. fiu, III. és Ií. leányoszt Teleky-utcában. 19-én szerdán d. e.: Arany János-atcai 1. fiuoszt I. leányoszt. és Teleky-utcai I. .fiúosztály. 18-án pénteken d. e: Eötvöstéri párh. II. fiu, I. fiu és 1. leáqposzt 19-én szombaton d. e.: VI. VII. ker. összes oszt. 20—21-én vasárnap—hétfőn: d. e. nói kézimunka kiállítás. 22-én kedden d e.: Magánvizsgálatok. 26 án szombatond.e.: „Te Deum-és az értesmók kiosztása. A vizsgálatok reggel 6 es d. u. 2 órakor kezdődnek. Nagy-Kantzsán, SÍIT. évi június hó 5-én. Az igazgatóság.
— Mcghivó. A magyar szent korona országai Vörös-Kerrszt-Égy létének nagykanizsai városi választmánya 1897. évi június hó 12-én délután ¦* órakor a kis-dedovoda Nádor-utcai helyiségében tar-taudja évi rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgyai: 1 Elnök: megnyitás. 2. Jelentés a lefolyt év működéséről. 3. számvizsgáló bzsoUságjelentése. 4. Asorrend szerint kiiépí választmányi tagok helyett ujak. esetleg azok isméti megválasztása 5. Netáni indítványok. Kisorsolt tagok : Ebenspanger Lipótné. Hoffmann Mórné, Kürschner Ignácné, rommer Sándorné, dr. Schreyer Lajosné. dr. Tripammer Rezsőné úrhölgyek. Ebeusnanger Lipót, Csallányi Géza, Grünhut Henrik, Györffy János. Lengyel Lajos, Tripammer Gyula, Vagner Károly, urak.
— Gjllkos cigányok. Alsó Lendvá-ról írja levelezőnk, hogy Szombat fa közeégben mult hó 24 én D a n c s Mihályt és ennek fiát Istvánt ép akkor gyilkolták meg, mikor éjjeli őrködésükről a községben haza tértek lakásukra. Mikor Dancs Mihály háza tornácába lépett, lövés dördült el, mely a mellét érintette. A parasztgazda erre segítségért kiáltott, minek hallatára Dancs Mihály na kirohant a szobából atyja segítségére. Megrohanta a sötétben fel nem ismerhető merénylőt, kinek cinkos társa is volt, de vesztére sietett apja megmentésére, mert a gyilkos útonállók a védtelen fiút késsel támadták meg és rajta nyolc ha\'álos szúrást ejtettek. A halálra sebzett Dancs István .végem van* kiáltással összerogyott és rövid haláltusa után meghalt. Ezután neki estek a dulakodó apának is és Őt két lövéssel a főidre teritették. Dancs Mihály még nagy nehezen egy széna kazal közelébe húzódott és mire a szomszédok segítségére siethettek volna, kiadta lelkét A tettesek két mogyorófabotot és egy kalapot hagytak vissza és erős a gyanú, hogy azok cigáuyok voltak, mert a talált kalap Ritkó Mihály gyanafafvi kóbor cigány tulajdona akit most köröztet a csendőrség. Különös ismertető jel, hogy ajkai feltü nőén duzzadtak és arcszíne vörös.
— Köt dudás egy csárdában. Ezt a régi közmondást elevenítették fel mult vasárnap bakák és bonvédek a gőzfürdő vendéglő kertjében esti 8 ás 9 óra kőzött nagyobb kiadásban. Már lappanghatott valami előbbi időkből Mars hadfiai közt. Feltűnő számban mulattak a kertben \'és erősen farkasszemet néztek egymással. A vendéglős rosszat sejtve telefon ntján értesítette a rendőrséget, a mely a laktanyákba sebtében elüzent és éppen jókor, mert csabh.tmsr kitört a béke idejében is htrcrá kész hadfiak köd a csete-patá. A kert e célra szűknek bizonyult, azért átvitték a harcteret az utcára, hol aztán alapos kis háborúságot csináltak, hogy az egész- utca megrémült Mire azonban jő belmelegedtek, ott termett mindkét laktanyából egész szakaszra menő patrol, amely véget vetett a csatározásnak. Mindenik Őrség összeszedte a maga embereit és bekísérte- a laktanyába, utánna nyomban sürü őrjáratok cirkáltak a varosban míndoahounét haza kergetve a katonákat és így csakhimar lecsillapult az izgalom, A* sebesülteket a köíkőrbázbí. szállították.
— Hatóságilag kijelelt szabadfur dóje eddig városunknak nincs, pedig a szegényebb uép03ztálynak közegészségügyi szempontból a meleg idő beköszön-
tével erre égető szüksége van. Felkérjük városunk kőzegészségü hatóságát szíveskedjék mielőbb intézkedni, hogy a szegényebb Déposztály határozottan tudhassa hol szabad és hol nem szabad a kanálisban fürödni.
— Fürdőidény. A nyár közeledtével mindinkább szaporodnak a fürdőzők. Különösen megszaporodtak Varasd-Töp-1 i e e n, hol máj. 25-éo 574-en tartózkodtak. — A kitűnő gyógyító hatású I i p i k i fürdőben is egyre szaporodnak a vendégek, kiknek száma május végéig 217 volt.
Vasúti menetrend
Érvényei 1897. éri május bó 1-től.
Vonatok érkezése.
Cudapist 3 óra 52 p. reggel szensv.
» 11 , 45 , délben gyorsv.
, I „ 24 B délben szem.
„ & B 55 „ este /egyesv.
, . 12 , 10 , éjjel gyorsv.
B.-Szt.-Gyorgy 8 „ 9 , reggel szemv.
Bécs (Wien) 3 , 42 „ reggel szemv.
, 1 , 35 „ délben szemv.
„ 11 , 01 „ este szemv.
7 ¦ 05 ¦ > gyorsv.
Z-Egerszeg 8 „ 04 „ reggel vegyv.
Pragerhof 5 „ 33 „ reggel gyorsv.
„ 7 „ 59 „ reggel vegyv.
„ 12 , 10 , délben szemv.
* 4 . 56 a d. u. gyorsv.
„ ll r 22 , este szemv. Barcs
(Zák.Gyék.) II „ 14 , d. e. szemv.
1 , 29 , d. u.
» 11 „ 22 „ este Vonatok Indulása.
Budapest 5 óra 48 p. reggel gyorsv.
¦ 9 , 15 „ reggel vegyv.
, 2 „ — , d. u. szemv.
„ 5 , 06 , , , gyorsv.
, 12 , 15 , éjjel szemv.
Bécs (Wien) 6 , 05 , reggel ,
„ 12 „ 20 , délben gyorsv.
„ 2 ,( 05 , „ szemv.
12 , 45 , B „ Z.-Szt.-Iván 5.15 d. u. vegyv.
Pritgerhof 4 „ 42 p. reggel szemv.
„ 12 „ — , délben gyorsv.
„ 2 , 35 , , szemv.
, 7 , 33 , este vegyv.
12 „ 20 „ éjjel gyorsv.
Barcs
(Zík. Gyék.) 4 „ 57 . reggel szemv.
„ 2 „ $S , délben szemv.
„ 7 , 25 , este szemv.
— Magyarország szótdarabolásának története. Az Athenaeum r. társaság kiadásában megjelenő „A magyar nemzet története" című tíz kötetes nagy munkának ötödik kötetéből most jelentek meg az első ^107., 108.) füzetek, a melyeket nyomban követnek a többi füzetek és az egész kötet alig két hónap\' alatt be lesz fejezve. A kötet címe „Magy-rország három részre oszlásának története. 1526—-1608. ¦ Irta Acsády Ignác. Ezzel ennek a mil-lennáris nagy munkának kiadásában a sorrend ismét helyre iész állítva, a mennyiben ennek a kötetnek befejezése után ismét folytathatják a megkezdett hatodik kötet kiadását. Ez az ötödik kötet Magyarország történetének legszomorúbb korszakát tárgyalja, Acsády Ignác dr. remek történetírói tollából előadva Magyarország szétdarabol ásának, három részre osztásának, a nehéz megpróbáltatásokkal, romboló állami katasztrófákkal, a gyásznál, pusztulással, vérontásokkal és nemzeti szerencsétlenségekkel csordultig telt korszak történetét, mely az 1526-iki mohácsi vésztől 1608-ig terjed. A magyar, valamint a külföldi írók erre a korszakra vonatkozólag igen fontos, és sokáig ismeretlen kutfó-anyagból rengeteg sokat bocsájtottak közre és Acsády Iguác ennek az uj anyagnak teljes felhasználásával, magukból a legközvetlenebb kútfőkből, okiratokból kifejtve, rendkívüli vonzó és élénk előadásban mondja el ennek a nehéz időnek tőrténeiét, finom érzékkel feltűnt ctvén ansak tanulságait is. Ezekhez a fűzetekhez is a legszebb mű mellékletek és érdekes szövegképek vannak csatolva. — így Magyar fóuri viselet a
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JÚNIUS 5 í
XVL szazad második felében" remek színnyomat Jóst Amannak, Miksa királynak 1670 ifci nürnbergi bevonulását ábrázoló festményéről ; ,,Buda és Pest ostroma 1542-ben\'-, Enea Vize egykorú rézmetszete Bo-bics Zsigmond gyűjteményében; ;iPárviadal magyar hadnagy és török bég között; XVI. századi rézmetszet Emszt Lajos gyűjteményéből ; „Heltay Gáspár krónikájának címlapja" stb. Egyes füzet ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
— „Az 1848-á9-ikl Magyar Szabadságharc törtenete0 cimö illusztrált munkából most jelent meg a 81. füzet, melyben Graca György az orsz. békealkudozások megkezdését, a szegedi országgyűlés végső napjai, s az
1848. augusztus 3-iki debreceni csatát írja le a náfa megszokott elevenséggel. A tűzet képei ezek: Világos tájképe
1849. jul. 31-ikén vivott segesvári csatából. A debreceni ütközet 1849. aug. 2-án.
— Kosí jelent meg : a Kakas Márton Albuma II évfolyama. — 1897. A .Kakas Márton" ciroü képes hetilap képes vicceinek és vicces képeinek gyűjteménye. Ara 50 krajcár. Kap ható a .Budapesti Hirlap" kiadóhivatalában (VIII., RökkS\'.ilárd utca 4. szám) a pénz előleges beküldése esetén v.^ey utánvétel mellett. — Azonkívül kapható ; az összes könyvkereskedésekben, mindec hirlape\'árusitóoál, vaiamennyi (rítikban és st ország minden vasúti állomásán.
— Magyar Hírlapírók Stockholm -ban. Az ez idei sajtó kongresszusban részt vevő magyarorsiági hírlapírók Rákosi Jenó, az „Ottoou" elnökének vezetése alatt mint értesülünk, az államvasutak menet-jegyirodája által rendezett különvonatu kirándulással utaznak Stockholmba. A különvonat érinti Bécs, Prága, Drszda, és Berlin városokat, mely legutóbbi városban fél n&pi tartózkodás van kijelölve. Á kirándulás iránt minden oldalról rendkívüli érdeklődés mutatkozik és a jelentkezések a közönség minden rétegéből máris sürün folynak. Hölgyek is nagyobb számmal vesznek részt a társas utazásban, kik részére a különvonathoz csatolt hálókocsi első sorban lesz fenntartva.
Szerkesztői üzenetek.
— Tritoma üvári a. Egyet legközelebb
— Pallér. Versében van gondolat, de nem jut a maga tisztaságában kifejezésre. Ha több terünk volna versek közlésére, öutíl bizonyára közölnénk néhányat, de ezt még nem.
Köszönetnyilvánítás.
Fogadják mindazon kedves ro konok jó barátok és ismerősök, kik fetejthetlen jó anyám, illetve ügy anyánk temetésén resztvettek s mély fájdalmunkat részvétük nyilvánításával és koszorúk küldésével enyhítették, ezen az utón íb legforróbb köszönetünket.
Miítényi Sándor és csa^dja.
Henneb^rg-ieiyem csakis akkor viiúiii, ha közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színes 45 kriól 14 frt 65 krig méterenként — simz, csikós, koczkáxott mintázott, damasztot s. a. t. (mint egy 240 különböző minőség és ?"00 mintázatban} sat. a megreszelt arukat, pof t&bérés vámmentesen a baihoísfAUitva valamint mintákat postafor-dultÁva- "Vilidének: Henri eberg 6 (cs. és k. advari szállító selyemgyára Zürichben Svájcba czimiett levelekre 10 kroi, és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó magyar nyelven irt megrendelések pontosan ^intézetnek.
Vese, húgyhólyag, hngydara és köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalursTnál,orvosi tekintélyek által a Lltbicn- forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajtó hatása!
Wmi iii! KÖHjM eiéaiketö
Kapható ásránytiz kereskedések ben és gj^gyizertárakban ^ Salvitor-forrás igazgatósága Eperjeten
iSL^ -m ^ Rőtekért nem Tállal\'fe. lelotséget a atrk
— Mnkodvelók fényképezéséhez! Elismert legjobb sálon és utazá-ii fényképező készülékek, uj felülmúlhatatlan pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű féiiyképezőkellékek A. Moll c. és kir. udv. szállítónál, Bécs I. Tucblauben 9. Fényképező kellék üzlet alapíttatott 1854. — Kívánatra nagy képes árjegyzék iügyen.
Hirdetések.
XXXXXXXXitXKXXX
6019 8Z./1897.
Árverési Mdetméa?.
Alulírott kiküldőit végrehajtó az 1881. évi LX. t a 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jbiróság 685, 1743, 1927, 3393, 3862 és a kir. járásbíróság 4710/9 7 szánu végzése által Weisz Lipót és fia Siern-berg & Co, P/itro Perri, a Sargs * Söhne, Zanki és Z.flr Jakab végrehajtók javára Saitler Mór ?agykanizsai lakos ellin 40, 98, 16. 42, 111 elért 32 frt 11 kr. tőke, ennek 1896. év ápril hó 9 napjától számítandó 5 % kamatai és eddig összesen 63 frt 17 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 349 frtra becsült bútorok, ágynemüek, pálinkás kazán, kádak,\' wertheim féle pénzes szekrény és egyéb tárgyakból álló ingóságoK nyilvános árverés utján -eladatnak.
Mely árverésnek a U0Í9 sz. kiküldetést rendelő végzés folytán & helyszínén 1897. vagyis N.-Kanksán alperes lakásán leendő eszközlésere 1897-ik évi június hó 25-ik napjának délelőtt\' \'/, 9 órája határidőül kitfizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX t c. 107 §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. c. 108. §-baa megállapított fettételek szerint *esz Kifizetendő.
Kelt X.-Kanizsán 1897. évi június hó 4. napján/
BARTS GYÖRGY kir. bir. vhajtó.
XXXXXX KXXXXXXX
oooooooooooooo
Hyilt levél.
A mohai Agnes-TÍz gyógyító képességéről annyi különféle elismervény lett már uyuvi-aotxigr* hozva, hogy én is indíttatva érzem magamat tapasztalatomat a t közönségnek : tiszta ralótágask szorosan megfeíelóleg tado* mására hozni.
Évekkel ezelőtt snlvos gyomorbajban szenvedtem — éveken át nem ehettem egjebet, csekély haslevet és kevés sovány, izáras sült husi. Orvosi tanácsra használtam karlsbadi vizet és karlsbadi sót, — házi gyógyszerkint sr-óon, mezőn tatálhstó mindenféle mag-, \'virág , gaz- és gyom-forrázalot. mind haszonUIsnnl, ptóhb csak méreg, aux vomica-réle cseppek vo\'tsk képesak fájdalmamat kiasé és rövid időre enybiteni.
; Egy rohamos kitörés után orvosil&g ajánlti-ott a mohai Agnes-viz basználats.
Határozottan kijelentem, hogy gyomorbajom teljesen megszűnt. Isten kegyelme • az Ágnes-viz hatása, hogy egészségi tekintetben kivinni valóm nincs.
Azt mondják ,a termésiet segített.*
ám t ha a természet egymagában segíteni tudott volna, miért nem segitett éveken át, mig annyit szenvedtem ?
ElTogadots, hogy a természet könnyité a viz hatását, d< hogy gyógyul ásómat kölöi.Össn úa csakis sz Ágnes tíz idézte elő, szt faiszem s ezen hitemben senkinek semmiféle okoskodása meg nem rendit, meg nem gyöngit
Ma is fogyasztója vagyok a/ Ág^es-viznek. nem gyógyszerül használom ugyzc, de mert azt minden, forgalomban levő hasonló kalfötdi vizek elébe és fölébe helyezem.
Sárvár, i896 . november 22.
Magaskázy József.
oooooooooooooo
Felelős szerkeszti: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI 11 Kiadó : Ifj. WAJD1TS JÓZSKK.
Hogy mieücutáve-dea elitoröIvo le-gyon «z«Dtal «ita
hat \' ai tr.;uf: b»-J«CTzett vedöje-S."c- baaxnáloza
Egyedül valódi angol »
CÉÉÉlf
\\ (Tin e tura balsamica)
THIERRY A.,
Prearala, S«.; litigi Stirili WlUtL Kaz*si3zs*sa(ryn»i: waarviaatgru-
ták e» víifoi.\'syt mondottak rola,. A Ug-rv-sib», IcffiatijiOaabbaBZ bizonyait t* lo6olo»űbb naplós ballatoi-, nialy a meli- oa tadofaJiliU-aiakat ecyhiU stb. ¦ bolsSlca; ór ;ciHoicE albalsuvztiató. g> k iMni rulnJcn iivcp *fry J\'ü>o\'yl.vol
van fiin.v.. m-.i-.n ci~.<m Tblerry Adolf, ryoffy"csrtaT erari; jall.oz" viui bevoi..-. X;nXaa bsJzaamot. molj necs a tanti zoidayomaan vorTÖJogygryol va» ollaiva. nu-aiteanak uss/a mint Laoiiaítáai.\' ea utajiaatot. inoiinel olcsóbb, .-.t...Hl 4t lók tel.noi. b Teliat mindiR pont"»;.n ll(o-«l-jüuk itt itt *tliat.l i.il.1 vM.\'>jecyr«. Egyotol valOdl bnlaaa-mom hnmilityit a* ntanzuit, valamint órtúktelcn utAnaatok. ntlyiik a küaön<é)t co^frt6vrait6»ér« mai Lat/aatnji-KyKyol vnönnk ellátva, elüruait.-i:, liluűnm a Vt döjoo\'t ¦¦<"¦ *".v al.il" jin tSrvéoyMcn l<-n iIIJ.\'.ív,-. Hol baluamom rőar.aro nfn-carn raktAr, rotnU-ljcnfk kóivulollpnai ezen a cimon -Thierrv A. Oranjo al cvósv»._. Jkrtrak Pr«Krada. RoliiUeli-Suorbracn mi-U.-tt. ii kis v*»y 3 Jnplanvra; 4f» Macj-ar-oraaic i* Antaní* W\'imly p««tBu*l> *: i 4 koronAl-a ki-rül. Boáznia ** H.rc.\'covimli a Ití kia . aj;\' 6 dnjiiaü. ri; ftr» I korona tXJ t5ll<.r. 1^ kis v:,-v C .l.\'|¦Liiiv.-bui-I ícvtt(-bbut nőin küldük. S/újjílküldós ca.ik a p6ni elüxetet beküldts • vagy utánvétel mellett.
Klndenkor fljryolemmal icf.y:\\:-Y. a. z51d vúdeje -yra. = !lrlv:; av jolafil rnlndan fivog o; vu Utvi.
A valódi angol
t r;..i.rr ; ItaJ -ntcrit ¦oliatoti, t; aazol CaodakraSca, ml) r, [aiti !).ijoi.rsl a
i!\'"!\'\' tiul>rni*farl a IriOol-b rreit-
PREGRADA
l lete»
\',:.¦<*!...B tV-IUImnlI. ¦iáit a piros rosaa .tj.jS, Q.ii/rLiUrU\'Ibra rradhitili ükapk élihatrrl mi* aa}*Kokkal, kr-
:.IIM.\'
p**J. Ax anp;ol A Rivorm«k
kamtnjKlMnóI. orl.-nc. mindni.nfmü lérolmck, liUi- vazj-lB«bc«iil6*i-k, ti-brk, zanyi-(ltí.ÓZ. dagadt láliak, IÖI caoDtsxa /.ra: ütíi-, saurAs-, 10-, vkgkf ós -;in, \'. si s.--bek rll.n. lt»i«.«ll,atr> ntD<li-n idreen roaxek n. m. Bvcr-, (aaaálka. ho<».>k. itiUnk i-t tü«kék cltáiolitáaára. Uin-dnncanfl data>^t, kin^vía. pokolvar, oijaképíüdés. «61 nikbctí>K»\'c elicn. ^omi\'.lcs, k<ir.\'imda(ranat. höiya|f ei tel-rfünuült I aiiak cyÓKyitaaAra. Xlaaraaraii égttl ubrk, la-gyott toatrL-üípk. b<-t«jroknél boisutbb lekvél által táinudl aabek. n.t aAila^anat, vírtorlúdis, túUacii 6a a ryermoki-k-
kiicboaedeaek ellen atb. r
•« aazol eiodikcaiei atlarl régibb, aaaál klUaUb katiaábaa. % ajáiilatna r;rc esyedil illa iierbfl elSrizraialkÉ
M* min.Kn családnál ksazlelbin tarlaui.
Kot doboznál kevotebb n-m küldetik; * szetküldca ki. aárólag »a üí.«íi-g atölezra bokiililíto vagy ncdir ntánvi-tt-IIal Mí*SaÜlt.-tik. 2 tíCL.|y. caonia^oláa, auillitolovét áa birnienin mcckiildéaicl 1 kuroaa e» »0 Dllér. Szamos bizonyítvány áll rendelkezésre.
Figyelmc2U-tck mindenkit i hatástalan h&miiitváayok mea^éleletól, a karero acigoman arra ügyelni, hogy minden tagelyen a r.uti lédjerv ét cégnek -l* íraagjal ai^gT-¦icrtánrak- Pregradábu Cl««gotV kell lennie és mindan tégelynak egr hasanálati ntasitáaba kelt becaomagotva lenni é* lent láiliató védnxveyel ellátva.
Az egyedüli éa valódi angol c» oda kenőcsöm barniaitoi •a ntánioL, a védje([>\'-tüoáu/ ertilmúbon aai-ornan Qldbc-tetnek, ápngy ezen hamiaitványok térjeatüL Egyedill bf»terr\'-iI r-rrít:
őrangyal-gyógytár, Tli íerry A.
• rrezradíbaa Itohitach-Sauobcnnn mellett. « KaJttái a. leztfibb ^yo^rsiCTi rbar., hol rnliár ninea, teasok a Bcer»nilf»-i k-evi tlvmil »»í Sraaa7al z)AID<»rr. tárhor- TlllKKItl *l:o:.f l\'reprada^ia, RaUl-rh-Ssarrliriaa ateUetl clattaaL — Aa n«trik-i"t(jar láJje^y U|ilrDm-
— -......
Christoph Ferenc SZOBAPALLÓ-FÉNY LAKK
> tttjré tessi, hot? a sxobik a aUaolás al alt 1 baztaaltattas-aaaak. - .to\', a kellemetlen IUf fa a lasso, ragadó* siáradái, loaly ai olajfeaUkoek e, >i oUjlakkaak ujitj*, rlkerQltetlk. Eniolle» a bánnal sta olyan egyaaerS, hogy kikl min veaesbeti a mito Iáit. A palio nedves táfzycya! feltarfilbelo, anelkSI, hogy •Irenteaé fényit, aloe kell kaianboitetni;
«inexett ssoba-paJló-fénymázt, a ¦¦ - - : ea mahaarontbarnát, moly akár csak aa otaj
tonik fódi be a pallót ¦ agyntia] fényi U ad. Ksárt egyaránt Dlkalmathaio regi vagy pilli» Teljesen beföd minden föltol, korábbi mátoláat ub, van ásatás tiszta fónymás (azinezetlenj
uj pnüókra c< parketre. mely capta lányt ad. Kuloaeaea parketre $ slujfestékkel mar bemázolt egeáaan aj pátiakra tz!6.
C*sk fcoy: ad, anoélfozra nem födi el s Cam nitrii.
Poatanomac körSlbeJOlSÍ négyszögmir. (kétkozepna. tyiá^-u szobára r$ frt. 90 kr., vagy 9\'ft márka. .
á közvetlen mczrendelciík minden városban, ahol raktárak vannak. Ide küldendők. Hlntamázoláaok eápreap-•kjoiek ingyen és bcrmeatre kO ki eia ok. A be»ásárláaaál tamilt jnl vts-TÍzai a .-écro > a gyár] Jegyre, mivel ect a ISbb mici 18*0 éve létező gyártmányt sokfelé utánozzak fi hamisítják, ¦ sokkal rosszabb, s gyakran a célnak meg nem felotL minőségben boi rák forgalomba.
Christoph Ferenc^
i móű attero-kiriatr íüttiütu b nndii níníit Piaga, K. Berlin.
Zir eb. I
I Nagy-Kanizsán-. Marton és Huber nél-l
OOOOOOOOOOOOOO|t8meée°n<jD0knil * hivatalos 6r»k
alatt megtekinthetik.
N.-Kanizsán, 1897.junias hi 4 én B.\'JtTS GYÖBGY fa. Thajtő.
ifkfi
Kőszegen
Hr. Orclssker - J.
SAMÁTOfítUMA
és
VIZG T ÓQ YMTÉZE TE
Március hó 30 kátéi nyitva.
Rendszer Priesnitz és Kneipp. Vil-lanyozáá, masssge, gyógytornászai és dietetikai eljárás. Teljes ellátás igen mértékeit árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.:
Az igazgftídság.
oooooooooooöooj
8816)897.
Árverési
A n-kanizsai kir. jbiróság 8816/97.J száma végzése folytán v. b. Szommer| Jézsef n.-kanizsái kereskedő csődtömegéhez tartozó 807 tételből álló Csszesen 41891 frt 72 krt tevó| activ követelések, a csődtömeg gond nok dr. Tripammer Rezső nagykanizsai ügyvéd közbenjöttével folyó 1897. évi június hé 28 ík napján d. u. \'/2 3 órakor a kir. járásbíróság irattárában, alnlirott bírósági ki küldött álul elárvereztetni fognak mely árverésnek feltételei :
1) a kikiáltási ár a követelések t. összege 41891 frt 72 kr. !1897. jühius hé 24. napján délelőtt
2) az eladás azonnali készpénz 9 órakor Légrád község háza\'nál 6zetés mellett történik \'Gyölffy János felperesi ügyvéd vugy
3) ha a vevő a vételárt azonnal le helyettese közbejöttével megtsrtandó
1354/tk. 97.
Árverési
A nagykinizsii kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré té-tetik, h\'jgy Goldschmid Fülöp lég-rádi iakós régrehajtatónak Picskó Mátyás, Ficskó József, Ficskó István, Vidovics Rozália férj. Horváih Orhánné és Ficskó György végrehajtást szenvedő légrádi lakósok elleni 50 frt tőke, ennek 1881. január 1-től járó 8% kamatai 30 frt 45 kr eddigi, 8 frt 55 kr. előbbi árverés kérelmi, 5 frt jelenlegi s i még felmerülendő költségek iránti égrehajtási ügyében a fentnevezeit kir. törvényszék területéhez tartozó légrádi 131 sz. tjkvben I. 1-3 9 —16 sorsz. alatt foglalt ingatlanoknak Ficskó Ferenc örökhagyó nevén álló s 262 frt 30 krra becsült \'/,, része ; ugyanazon tkibeo t 3488 hrsz. alatt Ficskó Józsel és neje Taranyai Mári s néhai Ficskó Ferenc tulajdonául felveit 167 frtra; mégis a légrádi 1341 sz. tjkvbrn + 2059 hrsz. alatt Taranyái Mária férj. Ficskó Jőzsefné, özv. Vulyák Katalin és néhai Ficskó Ferenc tulajdonául felvett 61 frtri becsült ingatlanok az 1881. évi 60. c 186 §. a) pontja értelmében
nem fizeti, a követelések az ö költségére és veszélyére legott újból elfognak árvereztetni.
4.) vevőnek a legtöbbet igérö fog tekintetni.
5.) * csődtömeg nem válal felelősséget sem az eladás tárgyát té pező követelések fenn állásáért, sem azok behajthatóságáért.
6.) venni szándékozók a követelések jegyzékét az árverés előtt, a
nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy:Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi március hó 24. napján.
GÓZ0NY, kir. tszéki albiró.
Polgár Sándor
egyetem gyattorlotl mű- é.i kötszerész
BUDAPEST, VII., ErzsébBt-köruí 50 sz
Ajánlja dúsan felszerelt raktárai saját gyárt mánju orvosszebészi é% betegápolási tárgyakban
Saját íaiahi:.iu; 3 magy. kjr. szabadalmazóif Polgár fcie
liafikö.\'ó, gŐrenlr elleni eunuiiiLiariSDja, onho piiedia kí\'szriliíUek, műlábak s kezek stb
Valódi fraucr.ia körönleee-s^ek F BERGUKRANT HLS páriHi j;yáiár>ó). Ctin^t ellen védve 1GS02 az. x. BéizletM képes árjegyzék ingyen és bérmeatVe.
KílálássaJ
fizetésre
162 i% provisio (s különös kedvezmények mellett tisztességes egyéne!: nagy ismeretségekkel mint fóOgynökök egy szabadíilnTazott réjntény-vállalat álul felvétetnek. — Ajánlatokat K. J. 300 alatt G. L. Daube & Co. Centr.-Annonc. Kxp. Frankfurt a/M. kÖzvetiL
Szabadalmazott drótüveg
világos tető-etaek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag kü-íöi féte vastagságokban egész 1\'75 négyaz méter lerjedelemig.
KQiönöfl etőayei : Legnagyobb törési bizioaság ítfliéáek 6- (őrének-ellen, drőtráca ntm srükíége^-, tűzbiztos igen nagy fokig, esetiece.-repedésoél áfhatlanoic, miuíán a drótbetét az Qveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb sem ismert fény hatás. Több állami és magán épitkezéjjoé! nagy mennyiségben a legjobb eredmény nyel basznál Eatoi^ Számtalan bizonyítvány, pro.<pe.kitu és mintu szolgálatra.
Örrroff fiveg pddiózai (emezek járKató tetőzetnek
földalatti uijárók a!a«uUk megvilágitáBáTa vasutaknál, krtídott nagyságokban, sima vagy kü ö&félekep mintázott területekkel, féoér, félfehér (ca. 30*1, kai olcsóbb a közönséges nyerj-öatöti üíeguél) és tuioes, drótfonattal és anélkül.
yveg-tetózsindöly és övag rovátkát téglák
a legke önfélébh alakok éa na^yaigokban.
Aktién Gescüscliaft für Glasinduslrie vorm. FHedr. Siemens Ntmatt! bei Brbvgeii (Bőimen.) Ttvvábbi kés7Ítmények: mindennemű üvegek üveg zárok, üveg öntés és üíeg domboritáa.
XXXVI ÉVFOLYAM.
Z„ A L A I KÖZLÖNY
1897 JÜSlU-i 5-
ROTÁL nagy szálloda.
MM EmÉMÉ.
A fö és székváros legszebb és legnagyobb szállodája.
Szobák 2 írttól feljebb tíIUqi-vtlágitással éa szolgálatul.
Blume I, és íársa, Hamburg,
Legnagyobb szállító üzlet
migol liör cs maueliesleri
munkás ruhákban.
Angol bór igen erös munkásnadrág S fri 70 kr.
Minták és árjegyzék ingyen
Gyermekkocsi és kerékpár-gyár
Biiai.vs i.
csász. és kir. szabadalom tulajdonos BÉCS, VI ÜUIerguu 6
c-ak a legjobb használja, ennélfogva csakis legszolidabb készítményeket gyárt. — Hozassa meg az uj gazdagon illusztrált árjegyzéket ingyen és bérmentve.
Fali irtai nstjnifmi
Kgy vég 3 10 méter hossiU, teljes uriöltöuy -7.-. csak
frt 3 10 jó frt 4 10 jó frt 4.80 jó frt 6 — jobb frt 7 75 finom frt 9 — igsn finom írt 10 50 legfinomabb
Valódi gyapjúból.
Egy véa egy telteti SzalonöilönybÓz 10 Irt. Feíöltöszövetek, luden.. pcruvieo, dosking ilami é* asuti : " •: . . vaÍü 8z(Wt—,
eket legfinomabb ksmrn;&;|i éj cheriotukat Bth. stb. gyárí áron a ::;oí él Szo-
lidnak ismert
YTktfí KieS8\' Amh!lf BrSnnben
, Minták ingyen s bérmentre. Mintahü szállítás. Figyeleasremél:* ! A t. közönségnek fontos
azt tudni, bogy & szüreteket köxrcilen hely-I röl való beszerzés esetén sokkal olcsóbban
kapja, mint a közretito kereskedelem ulján. ; A Kiesel-Amhof brünoi cég ax öasiei Posi-; tókat valódi gyári irón kflldi s*ét és 0em ; számítja hozza a magioreröt annyira meg 1 káxosi ó agynevezett szabóengedményt
OOOO 30C00200CO
j A ni. kir. államvasutak\' ^ gépgyárának vezérütrynöksége
Budapest, Váci-körut 32. sz, a,
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gózcséplögárnituráit, ipari célokra alkalmas „Compound" lokomobiljait, teljesen vasnól készült szalmakazaló gépeit, gőz-kukorica morzsolóit, S*ibor-féle körfűrészt i\\ kaszáló- és aratógéprit, továbbá SACK-féle ekéit, vetögépeit, boronált és egyéb
gazdasági gépeit. {J8Y~~ Árjegyzék ingyen és bérmentve.
A Fairbanks-féle mérleggyár kizárólagos képviselete.
Mindenki
félti az egészségét és ,tí akar lemondani a kávéLJ Mirt a Kath-
megszokott kellemes élvezetérőt. relner-kávé hozzátétele által elvész azidegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ,*e.*»e* ¦ kinek egészségét vaUmi megrontotta. Különösen ideg-
GT
Mindenki
s gyomorban tataiakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kávé.**********.*** r je - » asszony és gyermek, a kiknek gyönge szei vetzetére különösen jó!ékony IVfH IUCI hatással van a tápláló k alhreiner-kávé s a kik kellemes, enyhe íze miaíf, ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.*t>*::**x*r*<****>****«.«-«-*** f\\/íínrfAnl/i a k\' a "ézíaitjsban takarékos, de ízletes és a mellett egészséges - kávéitalt mégsem akar magától megvonni. Takarékossági szempontból is ajánlható a Kathretner-kávó, akár babkávéval vegyítve, akár tisztán.
A Kathreiner-féle Kneipp-maláta-káyé ü*j
szemekben a legjobb malátából készül; i bsbkávé kedvelt Izét a Kathreiner-féle gyá tásl mód adja meg neki, a mely e !eghir*s&tb szaktekintélyektől elismerve, minden művelt államban tért hódított Csak a Kethralner-kávó egyesit! magában l babkávé kellemesen Ingerlő Izét és • maláfa-kívénik egészséges, oivosltig •llssmert és mogarös1 ott clónvelt ************** ************«**i*t * Tévedések és megká\'-osodds kikerülése végett bevásárlás
vigyázni az eredeti ooocrra, a melyen ez a feJii* van
áJ e\'TH cuatlhl, i ItíJU üsd n\\\'.i i Kathreiner léi, ktatsllüt llTé ra
Kérelem:
¦lkaiméval tessék 1« vlr/aznl •« .r.- Jfaff,reiner.
I
I
1 I
1 I
I
1
GRAND HOTEL NATIONAL,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, 1 frltól felfelé, fürdők, sürgöny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint. On parle toules les lanques moderné!9.
A. II 4KII *VI VEK F. M MAVER
igazgató propriétaire.
.Személy felvonó gép! KHiinö étlerém.
ö" o o o o o o o c a o o ? o o o o o
í
o o o o o o a o o
Q
o o o a o o o o
A (razddkö/inségés a (répkercskedók
figyelmébe!
Cizá&tigi géposztályuak raktáraiban, at éppen lefolyt Qzletér ráratlanul gyenge forgalma, mindenm-mQ gazilasági gépekből, m.: ^
4. 6 és 8 HP guzcséplökészletek, járg-ínyok és járgányos csépi-gépek, I>acker-re7idszerii és Vidats-féle rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rdgt\'örÖ hengerek, vetögépeki tengeri vetökészülékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és ztezók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók^ egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérrú készlet összetorlódását okozói1, igazgatósiguuk kapcsolatban a:on hfttaro-BStaval, bogy ügyes gatdssá?i gépek loóbbi gyirlásáral teljesen felhatyjnok, ezen nagy keszletek, a jövő tarasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon raló eladását akarja eszközólni.
Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség todoraisára, hopy az eladis nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is tör-lénik, a szerint, a mint erre igényt tartó gazdák es hivatott kereskedők jeleotkezni fognak.
Krtka alkatom ktnátkozEk most az érdekeltekvek, elismert kitűnő niinő-segü irazda-sági gépeket és eszközöket, reudkfrfll alacsony árak es előnyös Teltételek mellett beszerezni.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezőskódésri-, mely egyenesen hozzánk cim-zeodö sziresen fogunk (eUilágositánsal és árijánlalokk il szolgáiul. Teljes tisztelettel
SCHLICK féle vasöntöde és gépgyár r. t.
Budapest, Külső váci-ut—S7
öo\'oooooooooeooooo\'ijoooooooöo
o
O ALAPÍTTATOTT 1858.
p Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Hós zvény-Táraaaaií
(eaSlt WÁlSR rERESCZ) -BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPB3T. GYÍBT:
mindenféle gözqépet, Schmidt-Jéle Jorrgözmotorokat (40% szénmegtakaritás), petróleum- és. oenztn motorokat. Keretjü-részeket, körfűrészeket és csertőrökei. Gőzkazánokat, elöme-legitöket, tart&nyokxt. Hidakat úa egyéb vassierkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtásra, ( valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépilmenyeket vasból. Tüijecskendöktt és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Koztisztisági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és ttthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözferlötlenítő készülékeket és teí/ea fertőtlenítő telepeket, pöcegődör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, , harangokat. Keményöntésü aczélfelületü tüzrostélyokat egyenes
és kigyőalakban, valamint polygon rostélyokat. Q
q LÉTESÍT: víz műveket,csatornázásokat S O vízvezeték és légszeszberendezéseket, köz- O ponti fűtéseket.
O Árjegyzékek és költségvetések irgyen és bérmentve küldetek. Q
o o
OOOOOOOOOC OOOOOüOOOOOOOOOOOO
o o o ? o o o o o o a o a o a o a o o ?
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
18D7. JÚNIUS 5
Siili. ayruijiAai.__-™——------
OOOOOOOtWÓOOOOOOOOOOOOCOOOOCKiOOOOCiaO^
I leff Jéaes-félsaaláta
HoH János
Maláta egészségi itala.
Mell, tadö- és gyomorbetegeknél, emésztési amroknil és általános gyengélkedéseknél, valamint libbadozóknii elismert, jóiiü erősítő szer.
gyengélkedők és
Hoff János
sűrített maláta kivonata.
Gége- és légcső hnruloá\', valamint régi köhögésnél, különösen gyermekek légzó szerveinek megbetegedésénél nagyon ajánlatos.
10 év óta vagy még régebbtől veszem mér i Az Ön malála készilménjei valóban kitQnö, az ön maláta egészségi sörét, és a többi maláta; & frí3ilő szerek, kérek ennélfogva Í3mét 5 nagy" aészit.\'nénjt. Ezek «z egyedüli szerek, melyek j üveg süríett maláta kivonatot. I font maláta feleségem egészségét visszaadták. — Kérek ajabb : 8 cíokoládét és 2—2 csomag maláta mell bonbont.\' küldeményt
C. Bögner, Bécs, Hofmühlgasse. j Flscber (J őrnagy 37 sy. ezr. N.-Várad.
betegek számára
Hoff János
Maláta egészségi csokoládéja.
Gyengeség, vérszegénység, idegesség, álmatlanság és étvágytalanságnál nagyon hasznos. — Külütiü .eo jóizfl, és táp\'á\'c és gyenge gyerme-kéknél, valamint szoptató anyáknál használtatik.
Az Öo maláta csokoládéja a legjobb, mit ismerek. Ezen italt krónikus gyomor és emésztési bajoknál, sárgaságnál é-: általános gyengélkedéseknél mindig kitQoó eredményoyel használtam.
Dr. Nleolai orvos, Triebel
Hoff János
Maláta-kivonat mell-bonbonja.
Köhögés, rekedtséí és nyálkásodásóknál felülmúlhatatlan. — A talÓdi malfcU klTOnat mell-bonbonok tetszés szerinti mennyiségben emésztési zavar nélkül használható.
a gyors eitünése makacs kóbo-maláta-klvonati mellbonbonja
Csodálatos volt gésemoek az ön által
Zediitz-Nenlilreh Waldenburg. Az Ön bonbonjai feleségem köhögésénél aathraa bajánál nagyon jót tettek.
Busch lelkész, WeiscbQtz.
¦~2
O Kapható N.-Kanizsán Fesselhofer József, Armuth Náthán, Stréin & Kiéin" és Neu és Klein uraknál. Budapesten Török O József gyógyszerésznél Király-utca 12. és közvetlen HOFF JÁNOS es és Jár. szállitónál Becs, I. Graben, Hrauncrstrasse 8. ^
^OOOOOOOtJOtrOOOOOOOnnOCK?"^" is árjegyzékek Ingyen bürmenie. QQQOQOQOQQQ 3OQQ0QOOOOQ000Qn
Ricliíer-féle\'Horgpny-Pain-Expeller
Ltnimerit Capsici comp.
Éten hírneves háziszer ellentállt az idő mecriróbálásznak. mert mar több min: 27 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedőrzső-létketjt alkalmaztatik köszvénynél, csáznál, tagsxaBgatásnál éa meg. hűtéseknél és az orvosoL által bedorzsólcsetre is mindig gyatrábban rendeltetik A valódi Horgony-I\'ain - Expeíler. gyakorta Horgony-Ltniinent elnevezés alatt nem titkos szer. hanem igazi népazerii báziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiioyozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frí.üvegonkénti árban majdnem minden gyógy-szertarban készletben van; főraktár: Torok iozaef gyógyszerésznél Budapesten. Bevásánás alkalmával igen. óvatosak legyünk, mert tóbb kisebbértékn utánzat van forgalomban. Ki nem akar Megkárosodni, az minden egyes üveget ..Horgony" védjegy és Hichter czegjegyzés nélkül mint nen valódit ntasitsa vissza. 0
RÍCHTEH f. AD. és társa, ci. et kir. drrn vralüIíL BDDSlSTiBT.
G 3 3. O 3 3 3
3:
C
§
Csak
4 frt SQ üfajeárért
nzáiliiom világhirü Bobemla huzőharmőnlkalmat, hosszn billentyűkkel és valódi gjAngykarikakkal. K?.eti harmonikáknak 11 résiböl álló kettöí fúvója van, mely részek eipusz-titbatícn fémsarkokkal vannak ellátva.
A hangok egyes lemezeken vannak, melynél fogva a harmonikáknak pompás orgocaszerü hangjuk van.
40 hanga. 2 reg. nagy.«ú-í 15% — 33 cra. 4- frt 50 kr. 60 , 3 , , 17 — 34 , 5 , 50 kr. 80 , 4 „ „ 171!, — 34% , 6 . 50 kr. őnoktatási iskola ingyen. PoiUilij és csomago\'ás 60 kr. Képes árjegyzék, ineyen.
C. A. Sclius.er, öaraositataitó Markneukirchen i/S.
Szélküldés vámmentesen utánvéttel. — Átcserélés megengedve. Összeköttetések ismételadókkal kerestetnek.
A legjobb hazai tej termék a ,,f ogaras i csemegesajt*\'
(készül a m. kir. állami ménesbirtokon )
Kizárólagos 15 raktár :
Ií ő \\\\ e ei s í e i bí JH. cégűéi
(Alapíttatott 1864.) cf. és kir. odv. szállító, BUDAPEST.
Fóüziet :
Fiók Hitet:
| (,zemben a köz- : * *
lakkal | (Atr*i«kurthöz)
¦V Stáüodák és vendéglök kérjék a mfogarasi* számoló cédulákat ingyen és bérmentve,
Valódi brünni szövetek tavaszra és nyárra
Egy Coupon 3.10 i 80. jó
méter hosszn teljes, l n - jobb
nrí öltözet (kabát, ?7 75 finom
nadrág és mellény i 9 . - finomabb
cssk. \' 1050. )eBfiDorasbb
Valódi gynpjuszÖTet.
Efy Coapon fekete aalon sltöíékhez 10 frt, totábbá felöltő szövetek, turista darócok, legfinomabb kamtjára és a többi szövet minőségeket gyári áron küld szét a szolidságáról és megbirh a lós ágáról legjobban ismert izövet raktár
Siegel Imhof Brünnben
a kö/vetlen mfgrendelések a gyári hf^cn nagyon előnyösek: iiajy választék folyton uj árak, szabott legolcsóbb árak figyelmes eimtézésc a legkisebb rendeseknek is.
ele etc.
„MARGIT"!
GYÓGYFORRÁS,
„MAGYAR SELTERS"
Vegyek mez vt * budapesti m. kir. egyetemen. SzereacsAi vegyi összetétele, keTás szabad, de gazdag, fűig kötött szénsarUrtalma kiváló hatásának bizonyait, k016aosen tödbbóntalmakuáf, a bol a szabad szénsav csekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, sflt veszedelmes izgatástól, édenben a félig kÖlöL szénsav gazdagsága a gyógybatása alkatrészeknek a belet testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon királó előnyéi is, hogy a hol mh»d szénsavtartalom-ban erósebb ásványvizek, mint a scltersi, glaiclserhetrfli, tQdöbajokban, különösen tüdÖKcr>ré-tMkMél már nem alkalmazhatók, a Maxgit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik
A tüdőbetegek klimatikus f^ógyinlézeteiben, különösen a leglátogatottabb Sörbersdorfban
a Margit-viz otthonossá válL — Orvosi tekintélyeink Bőd*pesten ¦ de. Korányi, ár. Gebhardt, dr. Hs.TS»til, dr. Poór, dr. Kétly. dr. Baxbáa; Bécsben: dr. Bsanberger. dr. Duschek, stb. a legjobb eredménynyel alkaimaziák a légzö-, emésztő- és húgyszervek általános hunxtos bántalmainál.
Mint ivó viz
práservativ gyógyszernek bizonyalt a ^SOlOX^ioV^s^iMtagedéa elion,
borral használva a legegészségesebb itali
Kizárólagos «| _ V ^..^33
főraktár bdCSMUty U- S
I Ugyszintéiiütapliató minden gyógvszertárbin, iíisíerkereíkedésben *¦ vendéglőkben.
!yag
Csak akkor vaJodi, ha aa aranynya! fényezett szelence a fenti véd. jegyet vörös mezőben nordja.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
; a legjobb és legolcsóbb eitköz a kockás (Pa quet), puhafa ; vagy fénymásolt padlózat beeresztésére. AioodsI megszárad, ; és keféiéi nélkal tükörtiizta, állandó fényt kölcsönöz Kapható színtelen, vtlágouár|s, sárga, tötéuárga vörői é« dió-baarn ssinbea Egy iselence ára 46, 85 én 1 frt G0 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsóbb és legcélszerűbb fényező éi simító eszküz ~.:z cuc táochelyiség padlósaU számára. Kilója 1 frt 30 kr.
Mzab. Fölkefélö-máz.
Tetemesen megkónnyiti a fölkefélést é* az ex által megkefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé tes" Fehér es sárga színben darab szám ?0 kr. Árjegyzéket díjmentesen küld
SCHKEIDER « COMP.
Tő., HuaistlurBUtr. Ml, I TetuUltsrasase 10
Kapható: Fesselhofer József, Marton és Hnber, Ken 4a Klein, Rosenfeld Adolf éa fii araknál N.-Kanizsán és Kálmán J, Zieg-
Komámm; anbinazky Adolf, Jan Ferenc Zala-Egerazegen
BÉCS,
ler
Csak akkor valódi, ha mindendarab e:ei védjegyet viseli.
nagyobb fűszer, festékára kereskedésben és droguenákbaa.
valamint mi-idei
¦ ^1 • , elsőrangú gyógyfürdő.
K|lr/1 *1 4*2 Fürdőidény:
l/U/jl(lo mijos I5-(5I, október Uet.
Világhirü lápfördők ós acólforrások.
naaoDló a Spaa, Fyrmont, Schwilbach és pyrawtrthi acélforrásokkal, ki-tünö meleg és hideg vasacélfurdö:vel mór- és ásváuyfürdökkel. lükörfür-dővel és uszodával. — Hidegviz-gyógyintézet éj mássága. — Ivókúra kitűnő eredménynye! vérszegénység, idált gyomor- és bélhurut, homok-, kő- és vesebaj méh- éa hüvelyhurut, vér/.ési rendellenességeknél, magtalanság, idegbelejség, bujakór, c.úz, kÖ3zvény és f«jfjjásoknál stb. Buziás gyógyfürdő, vasúti állomás. — Pazarvillaraos-vüágitás a 80 holdnyi év-«7ázados p trkban. — Katona zenekar. — EUőren lü konyha és kávéházi ita\'ok. — A fürdőn állandó hirnevea nőgyógyász van. -— Mérsékelt árak.
— Ismertetélekkel kivánalra ingyen és készséggé: szolgál a Fürdőigazgató ág Buiiásou, a hova a a;: bamegrendelések küldetni kéretnek.
lAMIeMdlilMaJaMJ
Caak nkkor vmlódialí. ha miDdegyik dobos Moll A. védjegyet óe
eJáiráait tünteti fal "
* lati A.-filt Seldlllr aorak tartói rjóityhatáaa a lea-makacialib |yoatr- ii ai-tesIoÁntllmtk, gyonor^nres *a eyomorhév, röízott tzíkrekedát, majbintaloiE, íier-lololáa. anuiyér éa a legkdlönbftzöbb 9ií beteoséoek ellen, e jeles hiziaaeraek év-tizeil.k óu mindig nagyutib elterjedést szerzett. — Ári egr lepeosételt eredeti de boziak I frt •. «.
Haraisitástüt törvényileg fenyittetnek.
BOLL-FELE FRANCIA;
i\'ook akkor V^iárfi b& mindegyik fiveg HOLL \\. vtnljegyét tftot^Ü fel és \' 1 .1 ,A. Mail- felirata onozsttal van .árva. A Mt4l-f*la fra*-1 erta Iws/etz ét aé nevezetesen mint fáldalttsoslllapiti kedirzsSláti szer köszvény Lsaz és a meghűlés egyéb köretkesméayeiaát \'.egismoretesabb népszer. — Egy óro gtl twefaü Syqsj ara 90 krafezár.__
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatréazc - fOzolysavas azik«S.) A mindenna, i azkjtiaztitianil külitnösen fontos bármely korú gyermekele, mint fel- t nőttek számára; mert e sxájviz a fogak tov&bbi épségét oiatoaitja 1 egyazeramind J óvazer togfájás ellen. - Egy Moll A. védjegyével ellátott áveg ára : 60 krajozár.
691) Fösie\'Skc\'.üfS:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari tzáiiité által,
Bécs: I., Tuchlaubeti 9. sz. VMékl ¦efrndeléaek mull p«l:«»táavit Bellett liljsaltllUs*
A raktárakban tessék határozott-in UOLf. A. aláirisáoal és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Karnisán RtWetlfeld Adalf B* Fi8-
NynmattiU llj. Wajdiu József könyvnyomflájábiin Naaty-Kanizsin.
3 I 3 3 Z
3 s
3 3 5
n
3 3 3 2 3
:
3 3 3
VAfiY-KAMÁ. 1897. JBPlns 12-én.
24-1K szám.
XXXVI. évfefran.
EtüfSxeléti ár: Kgesz évrjj^ - - 5 frt — kr Fél erre C*-< . . 2 fn 50 kr ,\\e»;iedérre . . . 1 frt íiS kr Kjrjea vilii!: 10 kr.
HIRDETÉSEK hasiboa petitsorban 7, másodszor! f,, ¦ minden további sorén 5 kr.
S VI LTTÉRBEN ..ettt soronként 10 krért vétetnek - Kturitári illeték minden egyet iriicteiért 3U kr. üaeiendő
A nagykanizsai „Ipar-TestüTet;t
A lap szellemi részéi illető min\' Idea közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részi illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Nftgj izsirs bérmentve iutézendők.
Bementeden levelek nem fogad tatnak eí, .
Kéziratok Tlxszanem küldetnek
„a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság
Kotori
rakarekpénztár*¦ részvény-társeság,* a galamboki önkéntes tűzoltó-egylet*, a „nagy-kanizsai kisdedDeveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a kesztény jótékony nőegylet*, „n.kanizsai izr. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete*, a kato iái hadastyán egylet* „soproni kereskedelmi íparkamra* „nagykanizsai külválasztminyának hivataíoa lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Sopron, Nagyvárad, Pécs.
Nagy-Kanizsa, 1897 jan. U.
A városok verseny tiltásában egy kis bonvédtisztiképző intézet ntán e három város lett a győztes.
Könnyű szerrel, majdnem játszva értek be elsőnek. A többi város pedig várhat, míg ismét rendeznek ily versenyfutást. Hanem addig tegyen szert több érdemre, — mert különben ismét elmarad. Hogyan lehet érdemekre szert tenuí? Aki csak kissé gondolkozik, beláthatja. Azért ezt nem fejtegetjük.
Hanem föl kell szagunkat emel-íiüok, ha későn is, városunk érdekébe. Tan jó lesz az köpönyegnek — az eső után is.
Mióta a kormány elsajátítva Apponyi eszméjét a magyar tisztek képzését törvényjavaslatba foglalta, s egy pár katonai reáliskola felállítását hazánkban kilátásba helyezte, megindult a versergés, mint ahogy dohány gyárakért szokás, s egymás után kopogtattak városaink a hadügyminiszter ajtaján, hogy katonai reáliskolát .kaphassanak.
A mi városunk ugyan nem moz dult; de azért nekünk az a meggyőződésünk, hogy ha valamelyik város széles e hazában jogosan aspirálhatott egy ily intézetre, az a mi városunk.
Megmondjuk miérf.
A vidéki\'\'városok között Nagy-Kanizsa, mint fontos kereskedelmi emporium, jelentékeny helyet foglalt el, míg a déli rasut forgalmának nagy részét nem terelték el innen! De ma már Fiúménak fölkarolásával és az államvasutak barcsi vonalának építésével forgalmunk nagyrészt tönkre van féve. Hiába akarják ezt közraktárak építésével élénkebbé tenni, az csak részben fog
sikerülni. Ami egykor városunk áldása volt, a déli vasút, ma nagy részben akadálya egészséges kereskedelmi fejlődésünknek. Hogy ez/el mennyit vesztettünk, szinte fölösleges kdön kiemelnünk.
A másik okunk, amiért katonai reáliskola fölállítására számiihattunk volna az a nagy kulturális áldozat, melyet városunk é^ről-évre hoz. -— Nincs egyetlen állami kulturális intézményünk sem. Magunk tartunk fenn minden iskolát: népiskolákat, két polgári iskolát, s a kegyes ta-nitórend hozzájárulásával egy főgimnáziumot. Hogy mindez mily áldozat, mekkora megterheltetés, — adózó polgáraink igen nagyon érzik. Az nem lehet, hogy a polgári iskolák államosításával, melyről ujabb időben kezdenek beszélői, betöltve lássa az áliam minden kötelességét, melyet egy fejlődésre alkalmas s fejlődni tudó és akaró várossal szemben betöltenie kell.
Azt is figyelembe kell vennünk, hogy városunkban meglehetős számú katonaság van koncentrálva, melylyel szemben ~-a^város mindig előzékeny és áldozatra ke*§zséges volt. Kaszárnyáink fölépítésükre, berendezésükre nézve kívánni valót alig hagynak hátra; készen áll két pompás gyakorló tér is.
Egészséges viszonyaink meg egyáltalában kitűnők. Soha nagyobb járványos betegség nálunk még nem dühöngött. így mintegy predestinálva van városunk olyan intézet számára, melyben a növendékek benlakók is egyszersmind.
Ide vehetjük \'még azt a magas kultúrai nívót, melyen városunk intelligenciája áll, ami mindenesetre fejlesztő és művelő hatással van egy intézetre.
Végre nem szabad figyelmen kí-
vül hagyni városunk földrajzi helyzetét sem, mely ősidőktől fogva mindenkoron fontos katonai helylyé telte. Ide jántl nagyszerű történetünk is, mely katonai dicsőséggel van tele. Majdnem kétezer év katonai dicsősége fűződik e helyhez, | a rómaiaké, a népvándorlás népeié, i a magyaroké, a törököké, a németé, i A mult ennyi lelkesítő és tanulságos ; benyomását nem szabad figyelmen 1 kívül hagynunk katona tisztek neve-í lésénél.
Azonban nemcsak okaink vantiak I ily irányú kérésünk teljesítését vár-j nunk, hanem — jogunk is.
Akárhány város van nagy Magyarországban, pl. a fönt irt három is, melyeket elhalmoznak kulturális intézményekkel, főiskolákkal, magasabb bírói fotumokkal, nagyszámú katonasággal, — szóval az állam mindazon áldásival, melyekből emelkedés és jólét származik.
Nekünk mindezekből csak — legfölebb mutatvány jut. Mint mely apa kis ujját nyújtja gyermekének segítő, gyámolító karja helyett.
Nos hát, mi nékünk bátran kell már egyszer kiemelnünk ott/ ahol kell, hogy mi sem vagyunk mostoha gyermekei az államnak, de szerető fiai e hazának. S ha mi áldozatot tudunk hozni, — egy kis jóikaratot. egy kis figyelmet talán mi is megérdemlőnk.
Harminc év-Egész emberöltő. A gyermekből ifjú, az ifjúból férfi lesz. A gyermek tüudérálmait az ifjú reményei váltják fel ; a reményekből fakad a férfiú tett ereje. Az álmok szétfő szolnak, a remények csalárdaknak bizonyulnak, a férfiú tettei maradandók és áldásosak.
Harminc év nagy idő egy ember
életében. Hát ha ez a harminc év nem a születéstől számit, hanem a cselekvéstől: a mások fejlődésére, elöhaladásara, jólétére irányult cselekvés idejétől. Akküf magában foglalja ez az ifjú kor legszebb éveit, a férfikor tevékenységben leggazdagabb éveit. Akkor az évek e száma megállására serkent a határon, hogy áldást mondjunk arra, aki így átélte és Ünnepeljük a férfiút, ki így töltötte.
Ez a gondolat volt az,, mely kifejezésre jutott abban az Ünneplésben, melyet főgimnáziumunk tanári kara és ifjúsága rendezett e hó 8-án igazgatójának, dr. Pachinger Alajosnak, tiszteletére, ki ez iskolai évvel töltötte be tanárkodásának harmincadik évét.
Szép és bensőséges volt ez ünneplés : méltó a férfiúhoz, akit ért és a tanári karhoz, a mely rendezte.
Az ünnepség a főgimnáziumi gyakorló iskola záróünnepét megelőzőleg tartatott s a maga egyszerűségében igy folyt le:
Nagy és lenyes közönség töltötte meg a főgimnázium nagy termét. Ott voltak : V é c a e y Zsigmond polgármester, Lengyel Lajos főjegyző, Nagy Dezső v. tanácsos, Deák Péter főkapitány, Neu Albert ellenőr, a város képviseletében, Mi kos Gé7a k>r. táblai bíró. Katzen-! b a c h József jirásbiró, Bon Samu, kereskedelmi iskolai igazgató. Vidor Salamon, dr. Villányi Henrik, tanárok, dr. Rothschild Samu, dr. Rothschild Jakab, B 1 a u Lajos, S t i r 1 i n g Sándor, dr. 0 1 1 o p Mór stb. stb. — A terembe lépő igazgatót üdvözlő dallal fogadta az ifjúság énekkara, melynek elhangzása után Kal-: csók Leó főgimn. tanár a következő beszéddel örhözölte az ünnepeltet: Főtisztelendő igazgató ur, Mélyen tisztelt közönség 1
A letűnt római világ legnagyobb böl-\\ csésze és szónoka Cicero egyik tnunká-i jában azt mondja: Az iskolák az állam
biztos reményei, ha ezekben egészséges szellem uralkodik, az állam jó létnek Örvend ezek hanyatlására! az államot is veszély fenyegeti. Nagy igazság foglaltatik e néhány szóban, az iskolát azon talp kövek, a melyen a jövő épül. Nagyobb társadalmi mozgalmak majdnem kivétel nélkül az iskolák csendes falai között érlelődnek. Itt nevekesznek és fejlődnek a társadalom leendő vezetői. A világ-történelem nagyobb szabású emócióit nevelési módszerek, tantervek jelentékenyebb változásai előzték meg. Az inkolák vezetői messze korokra gyakorolnak befolyást és megszabják azok irányát. A római császárság politikai és nyelvi egységét a legelöl nyomában járó s a maguk nemében nem kevésbbé bódító görög iskola mesterek teremtették meg. A középkor vallásos jellegei, mozgalmai, kultúrája ax egyházi férfiak vallásos nevelésén nyugodott. Az uj kori reformációt legnagyobb részben a humanista nevelők és tudósok pogány színezetű irodalma készítette elő. A francia forradalom vérengző nemzedéke az ency klopedisták ateistikus elemeiből táplálkozott. Mindazok, a kik a társadalmat megváltoztatni, javítani törekedtek a serdülő nemzedékre függesztették szemeiket s ennek szivébe oltott eszmékből várták a társadalom megújhodását.
A nevelők és tanítók a társadalmi alakulások és mozgalmak előkészítői voltak, de sokan gyakran valóságos megteremtői Nehéz mnnkájok eredménye kiszámíthatatlan következményű. De a mily fontos a nevelő és a tanító állása, ép oly nehéz és sokszor háládatlan is. Már a rómaiak azt mondták: Quem dií odere, paedagogum fecere. A kit az istenek gyűlölnek, nevelővé teszik. A szülők különben igen jól tudják- menynyi gondot okoz csak két három gyereknek nevelése, hát egy iskola, a hol 200—300 különböző származású műveltségű, vallású növendéket kell nevelni és szeretettel felügyelni, hogy mindezek valahogy hajba ne kapjanak. De ha valamikor ugy napjainkban nehéz a nevelő helyzete. Korunk iránya racionális és mate-rialisztikus. Elvet mindent, a mit a ki-kiáltottemberi elme felfogni nem képes; támadja amaz ősi tiszteletre méltó alapokat, a melyek a valódi nemes értelemben veit kultúra egyedüli alapját képezik, tevékenységének küzdelmeinek
TÁRCA.
A feledés művészete.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Egész életemben nagy kedvvel tanulmányoztam az agglegényeket. Nem mondhatnám, hogy valamennyi kopasz és köszvényes; nem is mindegyik meteorológia állomá-i. mely tyúkszeméből cia!-hatatlanul következtet a beálló időváltozásra. Legalább Fekete Andor egészeu elütött az ismert típustól. Még mindig azép férfiú volt, dús fekete fürtökkel, melyek épen nem szorultak a borbély grappirozó ügyességére. Csak itt ott té-v«dt bele egy-két szürke szál, mint „vénasszonyok nyara" utáu a pázsitba az az egy két hervadt, szára? giz gaz. — A kedélye meg olyan aranyos volt, mint egy Sokralesé.
Nem is tudtam megállni, bogy meg ne kérdezzem tőle, hol ivott az őrök ifjúság forrásából s hogyan maradhatott olyan ép az élet annyi veszedelme közt, mint Dániel az oroszlánbarlangban.
Sohasem felejtem el, valamennyien elkacagtuk magunkat, mikor kérdésemre Audoruok egyszerre csak elkomolyodott és olyan hűvös lett mint egy decemberi éjszaka. (Az idéo majdnem rossz ez a hiscalat 1)
„Hot mentettem az Örök ifjúság forrásából? szólt aztáo lassan. Se-iiol, barátom. Dd már tizenöt év óta iszom a Lethe-yizéből. Feledek, de —
művészileg... Kissé bizar ideának tetszik, de csak hallgassatok meg minthogy érzem, lepattant szivemről a tartózkodás zárja.
Szerettem egy nőt lelkem egész hevével. (5 is szeretett en?em. legalább mutatta. De én raidenben pzikhológus voltam és pedig olyan, ki az eszén át szűri az érzelmeit is. Megtettem ment is és ugy jártam, mintha ciak szi óbort öntöttem voloa át tiszta vásznon: semmi salak sem maradt lenn. S^rnaháiy szerelem analízisének egyik lényeges alkotórészét, az érzékiséget hiába kerestem. Tehát tisztin szerettem, mintáz angyalok. Az ő lelke elé azonban nem tartottam a lénytörő hasábot: pedig lehet, hogy kétszínű lelke már akkor érdekes szivárványszíneket játszott voloa...
De mit vágok eléje a dolognak ? Boldog voltam és végig éreztem a boldog szerelmes minden Őrömét. Sajoos, nem sokáig tartott.
Nagyon bíztam boldogságomban, mert még csak eszembe sem jutott a féltékenykedés Pedig tudhattam, bogy „a szépség olyan mint a lámpa, mindenki meglátja a söréiben.*
C-tak pgyszer, egyetlen egyszer engedtem a .zöldszinü szőrny\'-nek, mikor Gombás Imrét láttam mellette. Rögtön párbajt vívtam vele: összehasonlítottam lelkeinket A test nálam miodig mellékes volt. Lehetetlenségnek tartottam, h~gy egy igazán szerető, nemessxivü nő a külső benyomások ntán induljon. És igy a párbajból én kerültem ki győzteseo.
Hogyan féltsem egy olyan kislelkütől, egy olyan erkölcs mulatói az én Eelé-nemet, a kinek mindig imponáltam szel lememmel ? Hogy féltsem tőle, ki c-tak üres bókokat szór szépségére, vagy legfeljebb a látszólagos közöny jégvirágait hinti az Ő hevülékeoy lelkére, mint a hogy a modern kurizálás megszabja... Nagyon jól tudja sz én kedves Helénem, hogy
A folyó, habár hallgatag,
Mélyebb szokott lenni, miat a csergő patak.*
És mit gondoltok, mi történt?
Napról-napra hallgatagabb lett az én kis csicsergő madaram. Üde orcájára, mely olyan bársonyos volt mint a még nem érintett gyümölcs, lassan-lassan a bánat felhője ereszkedett le.
Figyelői kezdtem és a vontatott társalgás hézagai között belenéztem lelkébe. Láttam, hogy ott is megkezdődött a párbaj és — s homályosabb körvo naln kép az enyém volt.
Végtelenül leverten távoztam haza, ott aztán kimerülten rogytam le a díványomra.
Jő ideig fekhet Lem a kiábrándulás borzasztó kínjai kőzött, mikor egyszerre oly éles fájdalom nyilallott át szivemen, hogy felkellett pattannom fekvőhelyemről. Telepatikus sürgöny volt és a következő pillanatban már meggyőződéssé vált a sejtelem, hogy az én angyalom is elbukott...
Mégis kellett szeretnie, mert haldokló szerelme elvánszorgott hozzám ...
Először lomha közöny dacból szőtt fétyola ereszkedett lékemre, mint mikor alaktalan köd fekszi meg a kihalt téli vidéket. Azután mély szomorúság fogott el, hogy tudott egy olyan hitványért megcsalni ? Tehát mégis a „csergő" patak?!
Éreztem, hogy csak ugy felejthetem, ha sikerül megvetnem.
Időközben csábitója, még elég szép tőle, elvette feleségül. Szeretni ugyan sem szerette, de minden kényelemmel ellátta: vattát rakott a lába alá, hogy no érezze az élet göröngyét és talán, hogy el ne essék olyan könnyen.
Láthattam, hogy boldogtalan. Vigyáznom kellett, hogy valahogy vigasitaUsra ne siessek.
Ellenszerül elolvastam Bourget „Hazugságok" c könyvét. Soha igazabbatl A milyen pompás hatása volt: ettől fogva megutáltam a Madonna-arcu férjes asz-szonyokat Folyton a Madoona-arc másik fele vigyorgott felém.
Később Guílle de Verteuil receptjéhez fordultam: Virágillattal a nő lelke táplálkozik, gyümölcsillatai a férfiú lelke. Ha tudói akarod, milyen a nőnek a lelke, a kit szeretsz csak tudd meg, mi a kedvenc Tirága.*
Megtudtam, a beüotrop volt Tehát szenvedélyes és ingatag.
ó de képe azért még igen sokszor előttem lebegett. Mikor már ismét eresebb lett a visszaemlékezés, a művészet
istennőinek karjaiba vetettem magamat.
Ha festettem, elém képzeltem a bukott angyalokat. — Ha hegedültem, csak „Az asszony ingatag..." dallamát játszottam és igy lassan elfelejtettem azt a nőt, kit legjobban szerettem. É\'ien a vidámság, éljen a fiatalság 1 Igaza van a francia közmondásnak: a jó asszonyok — temetőben vannak 1 Igyunk barátim I
Mohón itta egyik poharat a másik ulán, de én halvány arcát látva igy gondolkoztam : „Szegény barátom te csak a fájdalom el palástolásának művésze voltál, nem a feledésé. Az igaz Bzerelem örök. A nö lelke meghasad, a férfiúé legalább is meghasonlik a boldogtalan szerelem kínjai kőzött. Olyan az. mint Toffana asszony mérge, lassan, de biztosan öl. ..*
»\' t
Be vagyok ón...
Be vagyok én szörnyen csodálkozva; De ezt nem a karcosod okozta, Cifra csárda vénülő csapiárja. Hanem egy lány kökény szene párja 1
Nem a borod szélt az én fejembe, Szóké lányod nézett a szemembe. Részes vagyok, a fejem is szédül: Szőke babám forró sserelmélüi I
KÖRMENDI PÁL.
XXXVL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897.\' JfcNIUS 12 ío.
msjdoem egyedüli célja az anyag a . p é"o z. Emd irány bzó csőre a nagy fejlett közönség vezetője a sajtó. A hivatása magaslatán álló nevelőnek, ha csak a növeadék szubjektivitásának nemesebb részét a szivet teljeBen nem akarja feláldozni, ellentétbe kell helyezkednie a társadalmi áramlattal, némileg a közfelfogással; érezni, nemesen érezni és magasztos ideálokért lelkesedni kell őt-megtanítania holott a világ csak gondolkodik, számit és spekulál.
D-g bárminő fontos, nehéz és magasztos is a nevelő hivatása, működése mégis feltűnés és zajnélköli, hasonló a korálok építéséhez, melyeknek tevékenysége lassan majdnem észrevétlenül egész világrészeket teremt a hullámzó tenger kebelén. A tanügynek és nevelésügynek iiyen szerény feltűnést és kitüntetést nem kereBÖ munkását tiszteljük a nagykanizsai főgimnázium közszeretetben álló igazgatójában. 3ö évet töltött e férfin e nehéz pályán, hivatása fontosságának .teljes tudatában. Hosszú idő ez mélyen tiszteit közönség, maga az esztendők sora önkénytelenül tiszteletre indítja az embert. — Mennyivel inkább tiszteletre méltó azon férfiú, a ki ez évek hosszú serét a legáldásosabb működésben élte le. Ki teljesen megfeledkezve önmagáitól, megvetne mindazon élvezeteket és örömöket, a melyeket az élet nyújtani képes, lemondva még a legméltányosabb, legjogosabb elismerésről is, teljes erejét, összes tehetségét mások boldogsága megalapításának hozta áldozatul? Ilyen derék és tiszteletre méltó férfiú a mi intéznünk igazgatója. Mennyiben Ígi»z ez, semmi sem bizonyítja fényesebben, mint ezen ünnepély szerénysége.
A mélyen tisztelt közönségben tán önkénytelenül felmerül a kérdés, vájjon csak ennyit érdemel-e egy 30 esztendeig tartó nehéz, buzgó és áldásos működés. Bizonyéra többet, sokkal többet! A tisztelet nyilvánítás módját azonban azon személy egyénisége szabja meg, a ki előtt tiszteletünket kifejezésre juttatjuk. E férfiú pedig soha sem kereste a hiu ün-nepeltetést. a kitüntetéseket, fáradozásainak majdnem egyedüli jutalmát nemes tetteinek tudata képezte. Tiszteletben tartva szerénységét mi is itt az intézet szük falai között ünnepeljük áldásos működésének 30 éves jubileumát Unnepeltetésének méltóbb helye nem is lehet, mint az iskola a tanuló ifjúság, melynek teljes erejét és tehetségét szentelte. Hosszú munkássága alatt nagy és elévülhetetlen érdemeket szerzett magának mint tanár, tudós és igazgató egyaránt. Tanulmányai befejeztével az 1867. tanévben a nyitrai gimtázinmban kezdte meg a tanítás nehéz munkáját. Mint tanár pontosságával, lelkiismeretességével, szigorú igazságosságával, széles és intenzív ismereteivel tünt ki. A rend különböző intézeteiben a latin, német nyelvet, természetrajzot és kémiát tanította. Legnagyobb kedvvel azonban a természet tudományokkal foglalkozott. A természetrajzból, a vegytanból nemcsak | a tanári oklevelet, de a bölcsészet doktori koszorút elnyerte.
Tanítványainak természetrajzi ismeretei a kolozsvári tud. egyetem professzorainak figyelmét a legnagyobb mértékben felköltötték s természetrajzi magyarázatait a tanári vizsgálatra készülő egyetemi hallgatók vezérfonalul használták. Nehéz tanári munkája mellett kedves tudományában a parazitologiéban folytonosan művelte magát. Szép nyelv ismerete lehetővé tette, hogy a francia, angol és a német szakirodalmat ia átbuvárolja. Nagy szakismerettel megirott természetrajzi munkái nemcsak a hazai, de a külföldi tudományos szak körök figyelmét is felkeltették s igy történi, hogy az 1889. tanévben a kolosvári tudományos egyetemre hivattatott meg s itt mint magántanár 5 esztendőn keresztül adta elő a parazitologiát.
A reád érdeke és társainak bizalma az 1S95J6. tanévben a podolini ház élére állította. Erélyével, tapintatával, igazság szeretetével ezen a téren ia bi-tositotta ugy a felettes hatóság elismerését, mint a nagy közönség bizalmát é3 nagyra becsülését.
Társadalmi mozgalmaktól, kitűnő szónoki tehetsége dacára, melynek erejében eszme gazdagságában a mélyen tisztelt közönség ia . többször gyönyörködött, visszatartotta őt tudományos elfoglaltsága és szerénysége. A hol azonban nem hiu külső szereplésről, de valóban nemes és tiszteletre méltó ügyről volt szó mindig ott volt erejét és tehetségét vetve latba. Ideális lelkesedéssel karolta fel városunkban is a felső templom felépítésére irányuló mozgalmat, valóban nemes terv megtestesülése ez évbea az ö társadalmi ezerepléséoek legméltóbb emléke és jutalma Hosszú és eredményben dus működését megjutalmazni nem áll tehetségünkben, de tehetségűnkben áll tiszteletünknek és ragaszkodásunknak
őszinte kifejezést és ünnepélyes kifeje- , zést adni. Fogadja főtisztei endőséged tiszteletünk ezen szerény, de őszinte kifejezését olyan jő szívvel, a milyen Őszinteséggel nyújtjuk azt — Fogadja nagyra beesülésünk, és tisztelelünk jeléül és emlékéül Uferbach kollegánk alkotását, e képet. (Itt lehullott a lepel.)
Engedje meg, hogy beszédemet azon óhajtással fejezzem be, hogy a jóságos gondviselés teljes erőben és egészségben, még legalább annyi időt engedjen érnie e pályán, mint a mennyit már eltöltött; legyen a jövöje.ply megelégedett és boldog a minő Őszintén mi óhajtjuk éa a minő igazán meg is érdemli.
Percekig tartó taps és éljenzés zúgott fel e beszédre s mindenki meghatva csodálta az igazgató életnagyságú uferbach Jenő rajztanártól igen szépen megfestett képét. — Az üdvözlésért könyekig elérzékenyülve mondott köszönetet a jubiláns. Beszéde, mely alatt többször kitört az éljenzés és taps, mély benyomást tett a közönségre. Ekkor érkezett meg S p i t k ő Lajos tankerületi főigazgató következő üdvözlő telegrammja:
Csak véletlenül értesültem tegnap mai ünnepélyéről. Fogadja legőszintébb szerencse kiyáuataimat Ad mul-tos annos.
Ezután Vajda Elemér intézett szép beszédet az ünnepelthez, kifejezve iránta "az Ifjúság vonzalmát, szeretetét és háláját
Ezzel a jubileumnak tulajdonképpen vége volt, de a közönség még együtt maradt, bogy részt vegyen a gyakorló iskola ünnepén.
Az ünnepelt férfiúnak, ki rövid két évi ittléte alatt az egész város nagyra becsülését megszerezte magának, mi is őszinte szívvel gratulálunk.
Tűzoltóink jubileuma.
Kedvező időben szépen folyt le tűzoltóink jubileuma pünkösd kettőjén. Csak s végét, a sörgyári mulatságot zavarta meg az eső; hanem ez sem sokat rontott rajta.
A közönség szívesen ünnepelt együtt tűzoltóinkkal; fellobogózták a házakat és tömegesen vettek részt ugy a bálaadó istenitiszteleten, mint a közgyűlésen és a délutáni gyakorlatokoc is. De nagy volt az érdeklődés megyeszerte e jubileum iránt főképpen a tűzoltók között El is küldte képviselőit a legtöbb megyebeli tüzoltóegyesüfet. Igy megjelentek a galamboki. a kiskomáromi, az alsó-domboruí, a légrádi, a csáktornyai, a perlaki, a letenyei, a zala-szent gróti, az alsó-lendvai, a sormási, a bakónaki, a keszthelyi, a zala-egérszegi ö t. egyesületek kisebb-nagyobb számú képviselői, továbbá a csurgói és- zákányi ö. t. egyesületek küldöttei.
Mind a küldöttségek, mind a mi tűzoltóink a tűzoltó laktanya előtt gyüle keztek reggel 8 órakor s innen vonultak a plébánia templomba hálaadó isteni tiszteletre A mise alatt a tűzoltó banda játszott szent énekeket K n o b 1 o c h karmester vezetése alatt Megjelent a templomban az egész városi tanács Vé-c s e y Zsigmond, polgármester vezetése alatt
A templomból szép rendbnn vonultak tűzoltóink a városházi nagy termébe, a diBzgyülésre. A nagy terem nem biria mind befogadni az érdeklődőket s igy a tüzoltŐBág nagy része kinn szorult. Ott voltak a városi tanács Vécsey polgármesterrel élén, Mikoss Géza é.«. dr Neu-Bziedler Antal a törvényszék képvisele tében özv. Zadubánszky Lajosné a Ker. Jót. Nőegyesület képviseletében, dr. Pachinger Alajos és Kalcsok Leó a főgimnázium képviseletében, Horváth Ilo-nor, Sommer Náthán és még nagy és díszes höigyközönség.
A közgyűlést Lengyel Lajos elnök vezette, s mellette foglaltak helyet K a o r t z e r György, főparancsnok és Réti Lajos titkár.
Lengyel elnöki megnyitójában boldognak vallotta magát, hogy mint elnök\' a közgyűlést megnyithatja. A 19. század nagy alkotásainak varázsszerét az egyesülést szellem kifejlődéséhen találja. Igy jöttek létre humanitárius intézmények ; ez hozta létre a mi tűzoltó egyesületünket 25 év előtt Ez idő alatt ki -állotta egyesületünk a Utz próbáit; büszkén tekinthet viasza múltjára, melynek BÍkereért méltó volt halát adni Istennek. Az ö áldását kéri az egyesület tovább fejlődésére és a gyűlést megnyitja.
Ezután Réti Lajos titkár felolvasta a 25 év alaposan megírt történetét, melyet mi főbb vázlatában már mult számunkban ismertettük. — Erre következett a gyűlés legszeoh momentuma Knortzer főparancsnok köszönetnyilvánítása a közönségnek és a városnak és a tűzoltói fogadalom Ünnepíea megnyitása,
majd pedig a polgármester szép beszéde, melyet itt közlünk:
Tekintetes Elnök ür! Tisztelt közgyűlés /
öröm ünnep hozta ma itt önöket össze, ez az öröm ünnep hozott beunüa-ket is N.-Kanizsa város tanácsát ide. Amidőn szíves meghívásoknak engedve megjelentünk, a tisztelt közgyűlés engedelmével elengedhetetlenül kedves kötelességet óhajtok teljesíteni, ugy mint azon testületnek egyik tagja, de főként mint e városnak ez idő szerinti polgár mestere az által, hogy a ma ünnepe; ülő testületet az általában és különösen itt megnyilatkozott ünnepi hangulat hatása alatt 25 cég áldásos, eredményekben és elismerésekben gazdag múltja után 25. évi fordulója alkalmában a magam, de különösen a város tanácsa nevében a legmelegebben üdvözöljem.
Nagy-Kanizsa város tanácsának megjelenése nem bir és nem bírhat egy közönséges vagy épen kötelességszerű demonstráció jellegével, mert habár e város tanácsának kötelessége a közügyeknek rokon, de talán mindig rögös mezején a közérdeket a rendelkezésére adott eszközökkel erejéhez mérten szolgálni, előmozdítania amint a közügyeknek szigorú korlátai, törvények és a törvényes rendelkezések rideg szakaszai miatt kénytelen egyébként érzelmeit elnémítani, ma ezen a kötelesség, tnnek teljes tudatában és önként viselt béklyót levetette s egyéni érzelmeinek szabad folyást engedett amikor ez Ünnepen mejelent és ide eljött, — nem hidegen tüntetni hanem Önökkel együtt őrülni és részt követni abból az ünnepből, mely ünnepel egy vele mű ködésében, feladatában és céljában m*jd-nem azonos intézménynek, annak ünnepe egy vele rokon területnek.
Igen, rokon intézmény rokon testület az önök testülete velünk, mert az őn-kéotes tűzoltók testülete is nehéz és sürgős pályára a közért, közérdekért, a közjólétért küzd, küzd buzgó tárgya ival, Önként és Önzetlenül polgártársaink, vagyonának életének sőt sokszor ex istentiájának a megvédéseért, a biztosításáért eey a pusztulást önmagában és önmagáról hozó rettenetes éa félelmetes ellem elles, a tűzveszély ellen.
De rokon testület velünk yZ önök testülete azért is, mert amit mi hivatásunk betöltéséhez céljaink éa felada tairk megvalósitáséhoz a város nagyrabecsült nemesen gondolkozó közönségében birjnk az erőt és eszközöket, épen ugy ezen testület itt találta és találja fel azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amelyre, hogy hivatását lelkísmereteseo betölthesse, tagjainak buzgóságán és Önzetlenségén kivül szüksége volt és szüksége van.
Ugyanezen tudatban amidőn üdvözöltem már testületét, mint velüuk rokon testületet a városi tanács nevében ; üdvözlőm most újból lelkesedéssel Nagy-Kanizsa város közönsége és polgársága mint közös édes anyánk nevében is, mert a mint a múltban Nagy-Kanizsa városnak mindig ezen oldala mellett ál lott, mint szülöttje, — miot édes gyermeke mellett és soha sem vonta meg azt az erkölcsi és anyagi támogatást amit szülő gyermekétől meg nem vonhat Az itt elhangzott üdvözlő szavak és a hislóriaiíag is részrehajlalfan igazságossággal megirt| történet, a mqlyek a testület féoyes dicsősségteljes éj eredmény dús tényekben gazdag működését varázsolta lelki szemeiok elé, ezek után azt az erkölcsi és anyagi támogatást ezen testület magának a jövőre nézve megingathatlannl, hogy ugy szóljon biztosította is.
Mindezek után, amidőn az önök működésében a Tarost tanácsnak odaadó támogatásáért ugy a jelenre, mint a jövőre nézve kézséges Örömmel felajánlom, egyben biztosítom arról, hogy ha azt a nemes irányt, a melyet ma ünnepélyesen egy 25 éves nagy és dicsőségekben dús múltnak ideadtak, a jövő alapjául elfogadják, azt a múltban hasonló lelkesedéssel önzetlenséggel és önfeláldozással követni és fpjleszteni fogják, erős meggyőződésem, hogy a város nemes lelkű közönségétől a közjóért támasztott igényeiknek éa kérelmeiknek kielégítését nem szükségből és a méltá nyosságtól inditatva, hanem az elismerés éá az őszinte öröm indokából nyugodtan várbatjík.
Es most amikor talán sikerült gyenge szavaimmal az önök 25 éves múltja alkalmából rendezett szép és magasztos ünnepe által, ugy a szíves közönség, miot a városi tanácsnak őszinte öröm érzelmeinek viszhangját adnom, és amidőn a mélyen tisztelt főparancsnok ur által az önök illetve mindnyájuk nevében itt-oly Ünnepélyes formában tett magasztos bí-vatá-.ukat oly fenségesen visszatükrözhető
fogadalmát a legnagyobb tisztelettel elfogadom ós átveszem és arra a mindenható Isten áldását esdve kérem, kívánom, hogy t M\' őregbedík ezen testület óvrÖl-óVJ, agy emelkedjék dicsőségben és gazdag elismerésekben buzgó és önzetlen tagjainak Örömére, dicsőségére, különösen pedig a város polgárságának a jólétére.
Az elnök köszönetet mondott ez üdvözlésért és a polgármester beszédét jegyzőkönyvben igtatni rendelte. Erre Kohári József z.-szt.-gróihí főparancsnok Üdvözölte a jubiláló egyesületet a zalavármegyei tűzoltószövetség nevében.
Knortzer főparancsnok indítványozta, hogy üdvözlő telegrammot küldjenek az ország első tűzoltójának. József főhercegnek. El is küldetett a következő telegramm: Ő cs. kir. Jensége Józsej Jöherceg urnák.
Alcsut.
A nagyanizsai Önk. tűzoltó testület 25 éves fenállását mai napon ünnepeivén díszgyülést tart, mely alkalommal cs. és kir. fenséged iránt mindenkor érzett bálás ragaszkodása és hódolatteljes tiszteletének adott méltó kifejezést s azt díszközgyűlésének jegyzőkönyvében megörökíteni határozta.
Erről csász. és kir. fenségedet a legmélyebb alázattal azon hő óhajának kifejezése mellett értesiti, hogy cs. és kir. fenségedet az Ég ura kedves hazánk javára, fenséges családjának boldogságára és a ma;yar tűzoltók örömére és büszkeségére a leghosszaabb emberi korral ajándékozza meg.
Erre még az nap megérkezett a következő válasz:
Fogadják Ösziate hálámat szive* üdvözletükért és legbensőbb jó\'t kivánataimat J/4 százados jenállásuk ünnepére. Isten áldása kövesse mindenkor emberbaráti működésűket.
Józsej Jöherceg.
Dr. Ollop Mór indítványára üdvözölte a diszgyülés Széchenyi basát is, ki e telegrammal köszönte meg:
Forró köszönettel üdvözlöm kedves bajtársaimat.
Széchenyi basa. Ekkor az elnök megköszönve a ven dégeknek érdeklődését és a polgármester szavaiban nyilvánuló elismerést a diszgyűlést bezárta.
A jubileum ünnep programmja szerint déli 12 órakor köíös ebéd volt a Szarvas nagy termében, hol számos felköszön tő vei ünnepelték az egyesületet, elnökét és főparancsnokát.
Délután \\ i kor nagy közönséjí jelenlétében diszgyakortatot tartottak tűzoltóink a főtéren. Szépen sikerültek az iskola gyakorlatok, de legérdekesebb volt az uradalmi háznak megmászásai\' és Viola Kálmán * tűzoltó plasztikus ugrása egy II emeleti ablakból.
A gyakorlat után a sörgyárba mentek tűzoltóink, hot vidám mutatással töltötték a napot. A városi tarács 600 pohár sört utalványozott nekik, amit bizony meg is érdemeltek.
Tűzoltó egyesületüok jubileumával együtt tartottá közgyűlését a Zalává r m e gye i tü z o 11 ó szövetség is. Az elnöki tisztet, az elnök távolléte miatt, Knortzer György töltötte be, ki megnyitván a gyűlést üdvözölte a megjelenteket Vécsey polgármester a városi tanács nevében üdvözölte a szö vétséget szép beszéddel.
Utána a titkár olvasta fel a választmány működéséről jelentését, melynek legérdekesebb adata, hogy a szövetségnek 32 egyesület a tagja. A tisztikar erre -^moidott, de működéséért jegyzőkönyvi dicséretet kapott
A szövetség székhelyéül S t a r ¦\' zsinszky. galaxnboki tűzoltó parancsnok lelkes ajánlására Nagy-Kanizsát tette meg a közgyűlés és Alaó-Lend-vát jelölte ki 2 év múlva tartandó gyűlése számára.
Következett a tisztikar megválasztása. Ugyancsak Starzsinszky indítványára elnökké választatott nagy lelkesedéssel Knortzer György, alelnökké Hajós Mihály alsóteüdvai parancsnok titkárrá J.uk István pénztárossá Réti Lajos, ügyésszé dr. Ollop Mór.
Ezzel városunkba tevődött uta megyei tűzoltó szövetség súlypontja. Reméljük, bogy ez javára ?álik, s uj eluöke és tisztikara megvalósítja axt a szép célt melyért az országgyűlés e szövetségeket megalkotta.
Felső templom.
Ujabb adakozások;
Mikos Géza gyüjtŐivén Veber Károly tszéki bíró 10 frt, dr. Dick József ügy. véd 5 frt, a helybeli kereskedő ifjak kebeléből alakult műkedvelői ifjúság által 1897. juníns 7-én adott „Falurossza-éneke,, sziumú tiszta jövödelme 74 frt 10 kr. Talabé János esperes plébáuus 20 frt. Székely Géza giran. n. oszt. t. gyűjtése 4 frt 50 kr. összesen 113 frt 60 kr. Főösszeg I9á5 frt 93 kr. Dr Tuboly Gyula Eperjessy Gábor ellenőr. pénztáro-.
Híre k.
— Harminc etztMdí. F. hó
8-án harminc esztendeje volt annak, hogy hazánk nagy ünneplések közt megdlte a nagy fővárosban felséges királynők koronázásának ünnepet Ez a nap egyúttal hazánk alkotmányiban nagyjelentőségű, -mert elismerte a király a magyar nemzet elévülhetetlen jogait, de egyúttal kezdete ez a nap a modern Magyarországnak, mely haladásával az európai műveltség utján ámulatba ejti a kultur-nemzeteket is. A lefolyt harminc esztendő korszakot alkot Magyarország történetében azért is, mert megktt-löraböztető jegye ez a korszak az uj Magyarországnak a régitől. Az a kardvágás, mely ezelőtt harminc évvel a koronzasi dombon történt, biztos zálog arra nézve, hogy hazánknak alkotmánya tartósságán alapuló intézményei biztosítják a nemzet örökre megoszthatatt.n egységét az Árpád által elfoglalt területen.
— A ker. jét. Nőegyesület kii réböl. Mult hó 29-én tartotta a Nőegyesület választmánya záró ülését, a mennyiben rendes havi ülések most már augusztus végéig nem lesznek; a folyó ügyeket azonban az elnökség ez idő alatt is el fogja intézni. — Ez ülésre azért tértünk vissza, mivel ez alkalmul szolgált a választmánynak, hogy szeretettel tűntessen az e 1 n ö k n ő mellett, kit egy idő óta, — s ez nagyon jellemző, — névtelen levelekben többször meggyanúsítottak és ocsmány rágalmakkal illetlek. Főként a nőegyesület 10 éves jubileumát vetették szemére, s működését olyannak tűntették fel, mintha
! kárára válna az egyesületnek. Mi, kik egyszeri1, krónikásai vagyunk az eseményeknek, ilyféle rágalmakkal szemben igaxán azt hisszük, hogy csakis a ros3z akarat mondhatja ezeket. Mert a jótékonyság terén 10 éven át működő egyesület jubileuma oly szép és oly szerény
. volt, hegy ezért a legnagyobb elismerés kell hogy illesse az elnökséget. Ha hozzávesszük, hogy a Nőegyesület saját jabiláiis ünnepségével még oly szent célnak is szolgálatot lett, aminő a felső templom újjáépítése, akkor valóban csodálattal kell neki adóznunk. De tudjuk azt is, hogy e jubiláris ünnep ségtk nemcsak nem ártottak az egyesületnek, hanem fokozták iráota közönségünk vonzalmát, minek legszebb bizonyítéka az is, hogy azóta napról-napra többen léptek tagjai köré. Ezek oly tények, melyeket senki tagadásba nem vehet, s oly eredmények, melyek legszebb elégtételül szolgálhatnak a Nőegyesület köréből, özv. Zadubánszky Lajosné úrhölgynek mindenféle támadásokkal szemben.
— Személyi hir. S z Ű c a M ó r ic, kapornak! plébános, egyházmegyei taofel-ugyeló f. hő 9 éa éa 10 éa városunkba c időzött és a nép és polgári-iskolái; hittant vizsgálatain elnökölt. — W a 1 e n-tics Dáaiel bonvéd tábornok számos fő és törzstiszt táraságában e hó to-én városunkban érkezett Idejövetele kapcsolatban áll egy harcászati lovaglás gyakorlattal, a melynek megtétele cébány napot fog igénybe venni.
— Ai Irodalmi éa Művészeti Kör, igaif-ató tanácsa június 20 ra hívja egybe f. évi rendes közgyűlését, melynek tárgya
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI; KÖZLŐ NY
1.) Évi jelentés a kör működéséről. 2.) Péűitári jelentés. 3.) Pénztárnok választása. 4.) A Budapesten felállítandó Vörösmarty szobor alapjára való hozzájárulás Írántr_4avaslaL 5.) Indítványok. Minthogy az alapszabályok érteimébea külön meghívók a közgyűlésre széjjel oem küldetnek és a tisztelt tagok csakis a hírlapok ntján hivatnak meg, az igaz-galótanács az uton értesiti a tagokat a közgyűlés megtartásáról.
— Műkedvelői előadás. A pünkösd béfíói szakadó e.^ő dacára mégis nagyszámú közönség jött Ősze a .Polgári Egy-Jet\' nagytermében, hogy a helybeli kereskedő ifja ág,által a felső templom felépítési tőkéjének emelésére rendezendő műkedvelői előidáson részt vegyen. Az ¦ é.őadás a jobbak kö ül való volt; a szerep lók mindegyike, buzgalommal és szeretettel iparkodott feladatának megfelelni; a közönség sem fukarkodott elismerésével és valóságos csokor áradattal fogadta ecyik másik kedvencét A felső templom javára csinos ősszegecske" jutott\' és igy a közönség is, a műkedvelők is, meg & rendezők is meglehettek egymással elégedve.
A kereskedő ifjakból alakult bizottság hétfői jó:ékooycélu előadása alkalmából a következők közlésére kérettünk fel:
Tekintete, Szerkesztő Ur 1 \' Lidiszlau Jenő uruak és mindazon hölgyeknek és uraknak, k«k f hó 7 én a telső róm. kath. városi tem\'p\'om j»-. -vára. illetve annak felépítése költségeire a ..Falurossza\' c. énekes népszínművet előadták; a nemes cél erdekében kifejtett sok fáradtsággal járó mütanulmá-u\\ ükért, időt nem kímélő és akadályokat nem ismerő közreműködésükért, — a nyilvánosság utján őszinte és meleg köszönetünket nyilvánítjuk avval a kijelen téssel, hogy Isten áldását kérjük reájuk a magasztos cél megvalósítására kifejtett tevékenységükért.
Tisztelettel kérjük, hogy a fentí köszönetünket egész terjedelmében becses lapjában közzé teani szíveskedjék. Falu fizetők névjegyzékét is ide zárjuk. Maradtunk Nagy-Kanizsán, 1897. évi június hó 8 án.
alázatos szolpái M i k o s Géza, Dr. Pachinger Alajos
a templom ép:tö bizottság elnökei.
Kimutatása: a Nagy-Kanizsán f. év június 7 én a kereskedő ifjak által a felső templom javára tartott műkedvelő színielőadás alkalmával felülfizetöknek: Oroszváry Gyula bt 5 frt, Guth Arnold ur 5 frt. dr. Pachinger Alajos ur 4 frt, Mikos Géza uv 2 frt, GjUiieb Vilmos ur 2 frt, Simon Gábor ur 1 frt, dr. Kiss Ernő ur 1 frt, ifj. Singer Samu ur 1 frt, Neu Albert ur 1 frt, Lőwen-stein N. ur 60 kr., N N. 50 krajcár, Schlesinger József ur 20 kr., N. N 20-kr., N. N. 20 kr, N. N. 20 kr, N. N. ¦JO kr, utólag fizetett felül: Farkas F-renc alk&pitány 1 frt 50 kr., Fraaz Lajos^ és fiai 20 frt. Összesen 45 frt 60 kr.
— Érettaeg-I vizsgák. A helybeli felső keresk. iskolában az érettségi vizsgák f. hó 14—18 ig tartatnak meg. Miniszteri biztosok lesznek Péter János igazgató és Szávay Gyula kam. titkár.
— VI sgálatok a főgimnáziumban. F. hó 11-én kezdődtek a vizsgálatok a főgimnáziumban a hittannal. E vizsgálatokon Péler Pál, murakereszt uri apátur elnökölt, mint püspöki biztos. A lobbi tárgyakból a jövő hét folyamán lesznek a vizsgálatok, melyek egészen nyíl vánosak. Az érettaégi szóbeli vizsgálatok 22-24 én lesznek. A bizonyítványok és jutalmak f. bő 29-én osztatnak ki ünne-pies hálaadó iateui-tisztelet után.
— Gyászhír. Vettük a következő gyászjelentést. Hám Károly a saját ugv gyermekei Teréz, Erzsike ós János, valamint özv. Molnár Ferencné mint édes anys és lestvérei dr. Wajdits Alajos, Wajdits Irma férj. Nagy Józsefné, ugy a ozámos rokonság nevében mély fájdalommal tudatja felejthetetlen drága neje, illetve gondos anyának, szeretett leánya, testvér és rokonnak, Hám Károlyné 1897. évi június hó 9-én erti 7 órakor, hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, életének 34-ik, boldog házasságának 17-ik évében történt gyászos elhunytát, A felejthetetlen korán elhunyt hült teteme folyó bó 11-én délután 5 órakor fog Teleki-u\'.ca 43S. számú hátban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszeoteltetni a a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni.
— A "nagy kanizsai Kiadednevelő • Egyesület 1897. évi június bó 19-én, szombaton d. u. 5 órakor a Nádor-utcai óvoda helyiségében tartja évi rendes közgyűlését, melyre a t. c. ezennel meghintik, Nagy-Kanizsán, 1897. évi június
hó 3-án. Tisztelettel a választmány Tárgysorozat: 1. Jelentés a lefolyt évről és a helyzetről. 2. A mull évi zárszámadás beterjesztése és a számvizsgáló-bizottság jelentése 3. A sorrendben kilépő 10 választmányi tag, névleg: Blumenscbeiu Vilmosné, Bogenrieder: Józsefné, Bogyay Ödönné, Clement Lipótné, Fischí Páiué, gelsei (iutmaun Vilmosné, Plihái Ferencné, dr. Rothschild Samuné, áchmidtl^yesné és Székely Lajosné helyett mások, vagy azok újbóli megválasztása 3 évre. 4.Ne-tátíi úiditvánjok.
— Arany lakodalom. Öt?en éve lett pünkösd piros napján annak, hogy Rothschild Albert köztiszteletben álló magánzó, élte tavaszában frigyet kötött Kttrachner Fannival. E boldog házasságból 5 gyermek származott, kik közül négyen Rothschild Samu nagykereskedő dr. Rothschild Jakab ügyvéd, Rothschild Zsigmond kereskedő és Lang Miksáné, mint nagykanizsai lakosok vidítják fel a jó egészségnek és teljes szellemi erőnek örvendő házaspár életestéjét Rothschild Albert már negyvenegy éve az izr. hitközség elöljáróságának és jótékonysági egyletének buzgó tagja. Ritka emlékező tehetséggé lévén megáldva, minden fonlos eseményre emlékszik vissza és valóságos éiö krónika hírében áll. Mint kitűnő adomázó az öreg ur nagyon jól érti, hogyan keli maga köré figyelmes hallgatóságot gyüj\'-eni, mert szikrázó élcei mindig nagy derültséget kelteoek. A jubiláns gyermekei szűk családi körben akarták megünnepelni az aranylakodalmat, de a házaspár jó barátai neszét vették a dolognak és a csendes ünnepélyből széles körű ováció lett, mely az ünneplő fiának házánál, dr. Rothschild Jakabnál folyt le. A házaspár tisztelóin kívül a hitközség elöljárósága átiratilag is üdvözölte Rothschild Albertet és npjé\'.
— Városi közgyűlés. Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város képviselő testülete jnuius 1 2-én délután 3 órakor a városház tanácstermében, a következő tárgysorozattal ülést tart: i.) A kegyes tauitórend és a város közönségének, a fógtrauá-ziumra tanerőkkel való ellátására vonatkozó szerződésbeli kötelezettségük miben állásáról. Véleményadásra kiküldött bizottság jelentése 2.1 A városi közkórház 1896. évi számadása. 3.) Karcig Nádasdy Katinka 1000 forintos adományának be-jeleutése t) Az országos tauitói nyugdíj alapra a tanköteles gyermekek által fizetni rendelt-Iá k?o*s- hozzájárulás szabályozása tárgyában a városi tanács javaslata. 5.) Földbérleti szerződések bejelentése.
— Odry-estély. Operánknak régi jó nevű énekese, mióta tőlünk megvált, Bécsben nyitott énekiskolát. Ez iskola a jeles vezérlet alatt a legszebb eredményeket mutatja fel már is ugy, hogy elég erősnek érzi magát egy hangverseny — körútra. Kőrútjában hozzánk is ellátogatni szándékozik. Hangversenye oly élvezetet igér, a, melyben nem igen van része közönségünknek, amennyiben jól szervezett ensemble személyzetével nagyoperákból ad elő egyes részleteket Bizton reméljük, hogy közönségünk érdeklődni fr»g e nagy élvezetet igérö estélyek iránt, mslyek f. hó 24-én és 25 én lesznek a Polgári Egylet nagy termében.
— Kerékpározók kirándulása. A
helybeli kerékpár klubb 8 tagja a pünkösdi ünnepekre Zágrábba rándult ki.A turisták az éjjeli vonattal f. hó 5 én indultak Ciáktoro>ára és onnan a szép harmatos pünkösd reggelén a horvát főváros felé vették utjokat kerékpáron. De a szerencse nem igen kedvezett as expedíciónak. Egy erdei Qt Bzélén a vezetőnek, Franz Lajosnak kerékpára any-nyira megrongálódott, hogy útját többé nem folytathatta. Tripammer Gyula pedig lejtőre került, lebukott^bicykliről és jelentékenyebb sérüléseket szenvedett. A magyar kerékpározókai a horvát testvéreknél a lehető legkedélyesebben fogadták.
— Dinamit robbanás. Ne tessék megijedni, uera nálunk történt, de nem is messze tőlünk. — Folyó hó 10-én beszállították Szepetnekről Lakiu János ottani munkást a helyi közkórházba, ki kezén dinarait robbanás következtében súlyos roncsolást szenvedett. — Sérültet a kapitányság ki hallgattatta és . ez ugy adta elő a dolgot, hogy sógora Jani Ádám szepetneki lakos Lakásán dinamit készletet tart, otttörtéa- a robbanás. — Rendőrségünk értesiteice erről a kir. ügyészséget.
_ Kardparbsj. E hó 8-áu d. u. 5
és Mi órakor az ifjúság egylet helyiségeiben Zechmeister Alajos 20- ezredbeli bonvéd önkéntea és Sümeghy László fütőházi hívatslwk kőzött aulyos feltételek mellett kardpárbaj vívatott a mely az eUőbbi megsebesülésével végződött. A párbaj oka összeszólal kozás. Azt azonban nem tudjuk összeegyeztetni ai önképző ifjak egyletének céljával, hogy annak helyiségében pírbaj másra enge-
1897 JÚNIUS 12-én.
délyt adnak. Hova jutna az egyesület, ha a hevesvérű emberek Ügyei az önképzésnek szolgáló helyiségében fegyverrel intéztetnének e!.
— €j fonógép, Engel Kálmán gépészmérnök, dr. Engel Sándor helybeli fogorvos testvérbátyja egy általa feltalált és az összes európai és amerikai államokban szabadalmazott, a házi kisipar céljára szolgáló fonógépet mutatott be í. hó 3. a m. kir. teknoió-giai iparmuzeumban. Tekintettel a találmány rendkívüli lontosságára, a gép működésének kipróbálására Dániel Ernő kereskedelmi m.niszter is személyesen megjeleut Sterényi iparfelügyelő kíséretében. A miniszter a gép működését nagy érdekkel kisérte és a szép találmány fölött elismerését nyilvánította. Ezen uj fouógép kieátó tulajdonságainál fogva, irja a „Ntítozet" a már régóta várt házi fo nos pírnak lészen uetnesak megteremtője, hanem felvirágoztatÓja is.
— Tanulmányút Boszniába. A bu dapesti keleti akadémia uégy jeies elő -menetelü hallgatja a magy. kir. miniszter a közös pénzügyminiszter és a magy. horvát gőzhajózási társaság támogatásával jul. havában Bosznia-Hercegovinába é^ Dalmáciába tanulmányútra indul. A négy Ösztöndíjas hallgató között van Krauiz Oizkár is, a ki városunk szülöttje és Nagy-Kanizsán a felső kereskedelmi iskolában végezte tanulmányait.
— Tűzkár. Kútfej községben e hÓ elején nagy tüz volt. Szűcs Ferenc kut-feji lakos házinál levő pajta belül kigyulladt és a tüz tova terjedve, 2 lakóházat, 9 pajtát és sok gazdasági eszköszt bamvasztott el. A kir 5000 írtra megy A tüz az által keletkezett, hogy gyermekek a pajtában gyufával játszottak.
A legjobb hazai tej termék a
,,fogarasi esemegesajt/*
(készül a m. kir. áiiami ménesbirtokon.) Kizárólagos főraktár:
Iiowewsteíii M. cégnél
(Alapíttatott 1864.) Cf. és kir. udv. szállító, BUDAPEST.
Föüzlet:
VaUillál-kiirtií jf. SZ-Cszemben a központi vásárcsarnokkal.)
i Fióküzlet:
kisliiii-Blfa 1. sz-(A vadá^zkürthöz)
NP" Szállodák és vendéglök kérjék a ,fogarast" számoló cédulákat ingyen és bérmentve. "W
LiiJ
cs
M
Valódi brün ni szövetek nyárra és őszre
Egy Coupon 3.10 . 4.80. jó méter hosszú teljes, 16— jobb nri öltözet (kabát, ) 7.75. finom nadrág és mellény J finomabb
csak \' 10 50. legfinomabb
Valódi gyapjúszövet.
Egy Coupon fekete sálon öüozékhez 10 frt, torává felöltő szövetek, tnrista darócok, legfinomabb kamgirn és a többi szövet minőségeket gyári áron küld szét a szolidságáról és megbízható*ágáról legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof BrDnnben
a kösvetlen megrendelések a gyári belyen nagyon előnyösek: nagy választék folyton uj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes eimtézéjE a legkisebb rendeléseknek is. etc etc.
Kőszegen
Dr. Drelszker J.
SANATQRIUMA
VIZGY ÓG YIH TÉZE TE
Március ho 30-kától nyitva.
Rendszer Priesnítz és Kneipp. Vil-lanyozás, massage," gyógytornászát és dietetikai eljárás. Teljes ellátás igen mértékelt árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
Az igazgatóság:.
l%>llttér.
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNÖ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI II Kiadó : Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
\\ Njersselyem básxtruhakUoz való keimet 8 frt BS krUl 42 írt 75 krig egy teljes Öltönyre — Tussors- és Sbantungs- ¦ Pongees valamint fek-ite, fehér, és színes , Heaatberg-selycs 45 krtol 11 frt 65 krtsj I méterunkent, sión. csikói, koczkizott, min-, tázoit, damaszt, s, a. t (mint egy 2*0 kű-. löubözö minőség, 2000 szia és mintázatban ; s. a. t. a megrendelt árukat postabér és vám-i mentesen a hazboz zzállítTa, Talamint mio-tákn postaforJultárai küldenek ! Henneberg ti. les. és k. udvari szállító) selyemgyárai ZSrichben. Srajczba czímzett levelekre lu kros, levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyélven írt megrendelések, pontosan elíntézlettnek.
fegyasék.
— Fényképező készületek diletán\' sok számára. Mindenkinek, kik a fény" iképezés ezen iellemes é3 bárki által Ikönnyen megtanulható sport iránt érdek-jlódnek ajánljuk az 1854 év Óta fenálló |külöüöseo fényképező készülékekkel fog-jlalkozó A. Moll cs. és kir. udv. szálüló |Bécs Tuchlaubeu 9. céget, s ennek illusztrált árjegyzékének átnézését, mely i kívánatra iogyen küldetik meg.
I Mi Mui BDSztdsiöyeíek;
Egy vég 3.10 méter hosszú, teljes uriöltöny ára csak
frt 3 10 jó frt 4.10 jó frt 4.SO jó frt .6 — jobb frt 7 75 finon frt 9.— igen finom 1 frt 10.50 jegfiuonnbb
Valódi gyapjúból.
Egy vég egy fekete szalooöltőnyhűz 10 írt.
Felöltőszövetek, loden, peruvien, doskíug : | liami és vasúti tisztviselőknek való szőve-, ¦ i eket. legfinomabb kammgarn és cbeviotukat
¦tb, stb. küld gyári áron a pontos és szo- ; lidaak ismert
rTk^T Kiesel AmhDf Brünnben \'
öiinták iugyen sbérmentve. Mintahü szállítás.1 FtgyelenrQnél ólát. közönségnek fontos azt mdnj, bogy a szöveteket kösvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban iapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. A Kiesel-Amhof brüoni cég ai összei posi-! tókat valódi gyári áron kQldi srét és uem í üzimítja .. • .... a magánvevőt annyira ::-í-z I károsító .úgynevezett szabóengedményt.
Hégi hírneves kénfürdő üorvátországban.
SSL VARAZSD-T0PLICZ4 ^t;
a Zagoriai vasút msntón (Zágráb Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1394 ben, 53 (ok Celsius meleg forrás, a kén iszapnak feiülmulhatatlan hatása vin izom és ízület rbeuma, ízület betegségek, gyilladásos és csonttőrési 6ssicehu2Ödá3»k, köszvény, neu-raliikui bántalmak, mint iscMas stb. női bajok, bőr és titkos betegségek \' idült vesebajok, bJlyaghu ut, górvélykor, angolkör, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egéBz éven át nyitva. Idény tartam május 1-töi október 1 ig. — Pompás nagy park terjedelmes ültetvények szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zene- éi táucestélyek stb.
A Varazsd-Toplicai állomáson naponta táraaskocíi várja a vendégeket. — Külön fogatok is rendelkezésre állanak , de ezek olaillitása előbb a fürdő intézőségné megrendelendő
Orvosi tudakozódásokat a íürdőorvoa Dr, LON\'GÍIÍSO A. ad. Prospektusokat ós broschurákat ingyen és bérmemve küld
a fürdQigazgatÓ8ág.
Sangerhauseni"gépgyár Magyarországi gyártelepe. Budapest, Külső váci-ut 1443.
Első és egyedüli magyar special-gépíryár,
a mely az összes mezőgazdaság;! Iparágak számára Bzükséges gépeket gyárija. Gazdák és iparosok számára mist hajtóerő rendkitül előajrös a
„HoíTmeisler-féle gőzmotor"
a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Fűthető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulladékkal. Minden nagyságban !/a lóerőtől kezdre gyártjuk.
A „Hoffmelster-niotor"
rendkívüli előnyei folytán minden eddig ismert hajióerót felülmúl. Felállítható bárhol, semmi alapozás ragy falazás nem szüsséges, állhat szilárdan vagy szállítható.
A „HofTnieisler-Hioíor
megszerzését gazdáknak és iparosoknak a legmelegebben, ajánlhatjuk. — Leírással, felvilágosítással, árjegyzékkel szires?n szolgálunk.
népviseletre ajánlatokat elfogadunk.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JUNIUS 12 h
ROYAL nagy szálloda
Bitiét MM-tíM
A fő és székváros legszebb és legnagyobb szállodája ,
Szobák 2 írttól feljebb villan) vilázi\'á«al éi szolgálattal.
GRAND HOTEL NATIONAL,
Bécs, Taborstrasse.
Régi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, 1 írttól felfelé, fürdők, sürgöny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás köz vétlen közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés után egyezkedés szerint On parle toules les íanques modernes. A. Ifi ARII AJfffitfER F. itt IMA1EK
igazgató propriétaire.
Személy felvonó gép! tüitiinö étterem.
OOOOOODOOOOOOOOOO
. , elsőrangú gyógyfürdő.
« II TW | Q O FördóidéDT :
1^ Ll /jJ Cl^ mÍLÍ\'s I5-t6l, október Mg.
Világhírű lápfurdők ós acólíorrások
hasonló a Spai, Pyrmont, Schwalbach és pTrawdrthi acélforrásokkal, kitűnő meleg és hideg vasacél fürdő ive! mór és ásvány fürdők kel, lüköifűr-dóve! és uszodával. — Hidegviz-gyógyintézet és massage. — Ivókúra kitütiö eredménynyel vérszegénység, idült gyomor- és bélhurut, homok-, kő- és vesebaj méh- és hüvelyburut, vérzési rendellenességeknél, magtalanság, idegbelegség, bujakór, csúz, köszvény és fejfájásoknál stb. Buziás gyógyfürdő, vasnti állomás. — Pazar villamos-vitalitás a 80 holdnyi évszázados p irkban. — Katona zenekar. — Elsőrendű konyha és kávéházi italok. — A fürdőn állandó hírneves nőgyógyász van. — Mérsékelt árak
— Ismertetésekkel kívánatra ingyen és készséggel szolgál a Fürdőigazgató á? Buziásou, a hova a szobamegrendelések küldetni kéretnek.
&0I*7 SllBLCL tiv c-
dea elkertlva lágyan cio\'j\'.u". ezen
tttttósásjllasj ba-Joa-yxett vorlój*-
g-yet tuoznahm
(Tinctura balsamic*)
THIERRY A.,
Pngrada, R . tscKiaei.ri.1 ItllEtL
SSzag-aBueg-ÜKTUeg- mea-virsgrnU-
t4K ea véleményt mondottak ró.a. JL legrégibb, lesantásosabbiistk bizonyait c« legoloaobb népies bití-sxe , mely a »«11- cs ttidoraJdaJ-mflrfit oiiyh\'.ti mtb. e belsőleg- *¦ k&iaoleg\' alkalmaxható-Val^\'iAáinak jeléül minden üvcr «-cy Must Lü.aíyiyel von .llát\'vi.. t-i.-lv.-n teafái Tblorry Adolf. gyógy»xort»r H őraatyalbol" <in bevésve. Klndoí b.UHíuaat moly nem u fenti i61dnyoio.:LS3 vedÓJogygyel f»rtHatva, TlU-eitsanak vuiiü. hamisítást cs utH.nxa.tot, in ennél ol-
csóbb, annál értéktelenebb Tebat mindi;: pontosan u^yot-iűuV nz itt Téjhat.\'. x ,1 \'. v.Viüjccyrc. Kpyo lü! v»Wi balasa-hánUlMft A< ntkniúit. valamint értéktelen utansatok.
¦Rifivesitóséro mi* buUia-iíiifgj\'ej-el •lintva. eÜrnsiti.ir. áltnlaro a TÓdOJagyjrtürvAnjralai>-jan törvénye**!! !cx« Üldözve. Hol baluaiuom rówéro nincsen raktAr. rondrliui-.cV kötvotctlcnüt ezun n cimon: Thiorrv A. öfiingja! sj*6r,vs»-i iarnak Pretjrsda, Roliitsch-SuerLnJen mellett. Ü kii r»Kv i Jitplainejr i.r» Magyar-orsiac cs Ausztria bármely ponfaJielyé: i i koronába kerül, Bosznia es Hercegovinába tó kii t> \'dn.plaa.vvr- Ara t
korona CO fillér. M ki* vacy 6 dtiplaiiveKnól kevesebbut nem küldük. Síéijol küldés csak a pénz eloietei beküldés.- vagy atánvíírel mellett.
Mind ónkor flgyeleramel legyünk a x51d TédoJe=yre, melyikei a TalódiiRg; jcl-\'üi minden úver «1 v*n lAtva-
.olytk a küc^-ís i
ScUzengel
A pzdáözönségés a gépkereskedők
figyelmébe!
Gazdasági géposztályunk raktáraiban, a* éppen lefolyt Qzittév váratlanul gyenge forgaíma, mindennemű gazdasági gépekből, u. m.: :
4. 6 és 8 HP gozcséplökészletek, jdrgínyok és jdrgáhyos csépi-gépek, liackeT-rendszer\'ú éi Vidats-féle rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rögtÖrö Iiengerek vetögépek. tengeri vetvkészü ékek. aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöves tengeri darálók, egy és két járatit őrlőmalmok, olajprések stb. sth.
nagymérvű készlet Összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolati-an azou határozatával, hojtj\' egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felkajyjunk, ozen nagy készletek, a jóvö tavasz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon, való eisdását akarja eszközülni
Ezt azon megjegyzéssel bozzuk a t. érdekelt kózönség tudomására, hopy az eladás nemcsak egyes darabokban, haoem esetleg kisebb-nagyobb tömegek ben is történik, a szerint, a mint erre igényt tartó gazdák éa bivatott kcieskedök jeíebtkezDt fngeak.
Kitka alkalom kínálkozik most ax érdekelteknek, elismei: kitűnő minőségű gazdasági gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak es előnyös feltételek mellett beszerezni.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk cim-zenein szívesen fogu.uk fel világosi táxsal és árajánlatokkal szolgáiul Teljes tisztelettel
SCHLiCK féle vasöntöde és gépgyár r. t.
Budapest. KülsÖ rici-ut-87
A valódi angol
eines
¦«KCTÓRIi<\'"lolt, ujabb.
tetjw . pedig « «J -*ror
¦ottmtott. li it.-oi fíoJstíalci. aielT a !, ,-.-!•, >.;\'¦!¦ e. [dilt eajokail i meeriaJtaéJ a UgJeM ered
desAJHlERRYín ;ssJB,;ríri-í:^ %S
PRE&RADA ).,tí..íb,n itlülmulhailan ; - foalkat
- t. ¦¦ j. piroi ¦ „roma re>tlfelau bas lâtexS oodazxerfi rjí.cjtj-«. ouirkölteU\'ibra reaakiiili KtogThitíiBi Blatt kltiaokaek ellaa**rt mki aajigokkal, képezi. Ac angol csodakeuőc* haaznaUiato :
A gyermek agyai no mtilbaianál, tejeyülemletne*!, meU-keroényedianel, orbinc. mindennemű lérelmek. láb- vagy UebeiÜilézok, (ebek, genycduíg. riago4t .*bak, tSt tszn ellen ; ütéz-, «aurai-, 16-. vugas éa zoxâdajti sebek ellen. HasznlUiató minden idegen réazek a. m. üveg-, taszéJk*. homok, iziiAnk és tii.kék rlUvolitiaára. Min. dennemü dagafat, kicvii, poltolvar. aíjaké|>zO<Us. tol rakbcleE*t-g ellen. írem..In. kitm-mlaganat. hólyag- éf fel-m—ült lábak gy-ógyitazara. RladeieexE égéel lebek, f*y teitréiiek. betegeknél hoaazabb tekvé* Utal támadt ¦ebek. nyakdaganat. vénorlodái. tdlzngáa 6* a gyermekek, nél előforduló kfeebaiedétek ellen stb.
aagol eiodikeafici ailaél régibb, aaaál kltieobb katiaaba* Igen ajáclatoi eira rpedi] allé tierbü eUTlgjázaUé-i minden esa-lidnal készletben tartani. Kétdobomnl kevesobb nem küldetik; a ssétkutdéa ki zArólag az ütrxrg elrilej;ei beküMéae vagy pedig ntinvi-tellel es»kôzolt.-tik. i lígi-ly. eaomagolAa. szállítólevél éf bértnentes megküldésiéi 3 koroaa ea W fillér. Számos bizonyítvány áll rendelkezésre Figyelmeztetek mindönkit i hatátUtan hamisítványok egvetelétôl, s kérem aíigoruan arra ügyoltit. hogy min-don tÍRulyen a f.mi védjegy éa cégnek . Ii öraegr*! sj6fj-aiertâraak" Pregradabka bt-leég.tvc kell lennie és mindet tégelynek egy- LasínilnU utaiitAaba Itell becsomagolva lenni és tent lAtbato védiegygyel ellAtva.
As egyedüli m valúdi angol ciodakenöcsöm hamisítói és tttanzôi. a védjegy-törvény értelmében izigoruan üldös-tetnek, épagy ezen bs>u> isi irányuk teneattöL
Egyedül beazenral forrai : Őr-angyal-gyógytár! Isi 1 «& a» y
Pregradiban Robitsch-Sanetbmnn mellett. Raiktár a legtöbb gyógyszort.rbaji, hot raktár nincs, tessék a megrenJeléat kuzn-tienül „ai firasgyal gyégyaier-Urhar\' THIKKkT iUUI.K Pregradákaa, Kahltaeh-Ssaerbrau taellaU claaezal. — As osztrák-magyar védjegy tajstrom-ssámattUi.
OOOOOOOOOOOOOÜ0o
Blnme I, és társa, Hamburg,!
Legnagyobb szállító üzlet
nngol hör- és manchesteri
munkás ruhákban.
Angol bór igen erős munkásnadrág S frt 70 kr
Minták és árjegyzék ingyen
STtVEK
gyógyintézet
Tóbel-fördő
Gr6c mellett. idény: május—október.
330 méter a tenger színe felett
2 vasúti állomás.
Orácból kocsival egy óra. P.sta és távírda állomás.
I Rég ismert vastartalmú (akrotherme) acéltorria I 30 fok C meleg 23 fok (R) SS fok C. és 20 [r | mértékeit klima, erösito erd őlevege, IcJterjedt feuy-veserdók, gyógyhatású idegbánialmaJc, ideggyenge j ség, hátgerincbetegség, hjsteria, görcsök, neurai-gici stb Női betegségek: vérszegénység,.^él <s : hólyag catar. stb. Igen ajánlható üdillőknek- éa gyenge gye;mekeknek Gyógyeszkör : kúlfla gyógy , terem, asz\'bazin, kádfürdők melegvizzel, ttmü-- fürdők, villamos fürdők, villamos fűr.\'ők, maasago. luhanygjóg)kezelés sat. OlcsóétkezJe és zene-szobák, villák, gyógylerem, kito.no étterem, kitSno
zenekar, kitQnö lakások, egyes. A fClrdöigazgaiósígnál ingyen kimeritő prospektus ingyen é? bérmentve. Dr BLUMAUEB SÍNDOR. ociresr orvos tulajdonos.
J"
¦ Talódi pari
és
GUMMI
haihoiy a. er
L
L
pirisi, lucatoiikint 1 Irl 2, 3 4, 5 C, 7 és 8 fiiért küld | bárhová litoktartással, a?. 1881. é» óta világbirü cég
J. R El F, Speciálist, »V 1K % i
I Brandbtátie 3. eseaaeaen
Kimerítő árjegyzékek xárt beritékban ingyen.
il _. , . ^ii_____n-;_ r___11 — 1 »-
védjegyéi ét
MOLL SEIDL1TZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Mo
alairáaat tQntoti fél. A Hol\' A.-fálB Seldütz-porok tartós gyógjhatáia a legmakacsabb ••• és *l-
testbiatalsiak, gyomorgörcs ti gyomorhév, rögzött székrekedés, mijbáotalom, vsr-Ulaiis, aranyér és a legkülönbözőbb »il betegségek ellen, e jeles haziszernek ér-tixedek óu mindig nagyobb elterjedést gzarzett. — Árt agy lepecséfelt sredetl de ¦
\\iez«k t frt e. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek
MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ÉS SO
Csak akkor Valódi ba Kindegyik üvep MOLL A. vejjegyét tünteti fel és
ii ii-... . -\\ ,A. Mail" felirata ónozattal van zárva. A Hol 1-féle fra"-:
czlaberíiesz él só nevezetesen mint fájdalomcaüiapitc bedftrzsitési szer köszvény csnz ét a meghQlés egyéb következményeiné. iegi•méretesebb népszer. — Egy ot«-istt eredatl Bveg ára 90 krajezár.__
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze ¦ fQzolysaras szikaó.y A mindennapi sxijtisztitásoál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek izáinira; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer fogfájás ellen. — Egy Mell A. védjegyével ellátott iveg ára : 60 krajezár
691) Fószétkfitdfea:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Vidéki stegreadilásek aaniata pas-avtánvét mellett teijesittetaBk-A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával éi védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: agy-Kanizsán Rosenfeld AdJÍf ÓS Fia.
o
o
a
§
o
ja
múkezek, arlhopae \\Q i múítizök (elnötte,*^ - hanyag teatUrtásnakű résrére)njnjtó és járó O gépek, valamint minden-nemű caásx és kir. azab. q
sérvkölok |e
kiváló szolid kivitelben és jótállás mellett ké O szil\'nek,. Q
KELETI J. O
BUDAPEST, O
KorőBiíierceB Biea 17. Q
orvos sebészeti mft-jQ szerek éi orthopaeiQ diai készülékek gyá- Ím rábaQ. Qrftr: villamos |-bereodezéssel IV. Rostély-u. 15.
o o o o o
G
o
0 0
o
0
o o o o
oo^oöoobcíoööoöooo aóoooooootj
ALAPIT TÁTOTT 1858
Richíer-féíe^Horgony-Pain-ExpelIer
Linimenl Capsici comp.
Ezen hírneves háiiszer elicnlállt az idfi mcgpróbdlásáoak. mert míir tübb niint 27 év éta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsö-léskéal alkatmaztatlk kosr.eny-él csuznál, tagszaggatásr-a! és meghűléseknél és az orvosol: által bodorzsölésokre is miodig gjakrabbari rendeltetik. A valúdi Horgony-Pain-Expellcr, gv-akorta líorgony-Iiniment elnevezés alatt, nem titkos azer, hanom Igazi tiépszern háziszer. melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70kr.es 1 írLüvegenkénli árban majdnem minden gyógy-szertárban készletben van; főraktár: Torolt József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több >\'oebbértékü ntínzat vas forgalomban. KI nem akar nefrároicdal, az minden egyes üveget „Horgony" védjogy és Richter czégjegyzés nélkül mint nem valódit ntasitsa vissza. # . EJCEtTB r.All.éi táraa, tl.(ikir. rifm zrillilH. RIlCOLSTaDT.
Nagy képes árjegyzék iagyen és bérmentve.
| Szegényebb sorsuaknak részletfizetésre készíttetnek gépek.
Q 0
o o
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Ré3zvöny-Tá,raa3ó,g
(ezelőtt W.USER FEEEKCZ) n BUDAPESTEN Vi. ker.. Külső váczi-ut 45 szám
SOraönyciiu: SZ1VATTYUGYAR BUD VPEST. OYÁKT:
mindenféle gőzgépet, Schmidí-Jéle Jorrgözmotorokal (40% sziQincgtakaritás), petróleum- és benzin motorokat. Keretjii-részekel, körfűrészeket és csertöröket. Gőzkazánokat, elötne-Ugitökeí, tarlányok U Hídahit és egyéb vassierkezeteket. MiDden.éle szivattyúkat giz-, szij és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjelépilményeket vasból. Tüzfecskendőket és vizszáüitökat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket és úthengereket Egészségügyi szerekel. mint gözfertötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepe kei, pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczélfeliiletii tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakbm, valimiut polygm rostélyokat.
LÉPÉSIT: viz müveket,csatornázásokat vízvezeték és lé^szeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek.
o
0 Q 0 0 0
a o
:Z
Q 0 0 0 -3 ű 0 Q 0 0
o
0
o o
0 0 0 0 0 0
Nyomatott Ifj. Wajdlts József könyvnyomdájában Nagy Kanizsán.
o
OQOOOQOOOC OOOOQOOOOOOOOOOOgg
\\A(,MAfflZ8A. 1897. jenlas 19-én.
S frt — kr
2 frt 50 kr.
1 frt 26 kr
10 kr. •
Ege»x erre Fé! évre . NejTjedérre
alRI>KTÉSBK Sitiábos petitiorbao 7, niáaodaxorj , ¦ miud<-o további sorért S kr.]
vvii.rrTEeES
Btit sorooteui 10 krért vétetnek! I Kincstári illeték minden egjeij birdetóért 3U kr. fizetendő
XXXVI. évfolyam.
A lap szellemi részét illeti" min\' den közlemény a felelős szerkesztői Vérére, sz anyagi részt illető kÖ«-betaények pedig a kiadó ne-[vére éima^tten Nasry-K&aisaAraj bérmentve iotézendők.
BéíűienteCen levelek nen. fugád -. tatnak el.
Kéziratok vlsaia-nem kBldettsek
I A nagykanizsai „Ipar-Testület", „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a .Kotori
jkarékpénztir részvény-társaság,\' a galamboki önkéntes tűzoltó-egylet\', a .nagy kanizsai kisdcdoeveló egyesület\' a .nagy-kanizsai tanítói járáskor", a kesztény jótékony nőegylet .,o.kamzsai ixr. jótékony nőegylet*, .szegények tápiutézece«, a katoni hadastyán egylet\' .soproni kereskedelmi ipirkamra\' .nagykanizsai kttlválasztmáoyának hivatalos lap\'a.
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Küzeígő vssíély,,
Sigy-Kinixs*, 1897 jaa. 19.
Magyarország derült\' egén komoly felhőket látnnk. — Időjósok nagy zivatartól tartanak. A felhőszakadás még mindenkoron anyagi rombolással végződött. A szegény gazdának van oka félni attól, hogy a viz-ozön, agyaggal összetákolt házikóját kíméletlenül elmossa. A jobbmódnak pedig oda se hederitenek a jövőnek hisz az ö palotájukat i.llámháritó övezi.....
Piros pünkösd első napja ismét eljött tanúságot tenni arról, hogy a nép talpon áll jogaiért Ő már nem kopogtat a hatalom ajtaján kérve, könyörögve egy kis olyanféle, tetszik tudni, — általános és titkos szavazati jogokat, hanem már hangosan döngeti a hatalom kapuját követelve az ember legszebb, legszentebb, isteni jogút!
A jogtalanok kérhetetlen milliói döngetését a hatalom nem akarja meghallani. Ami néki kellemetlen lehet, ott a süket ember szerepét adja, ellenben abol és ami néki kedves, hízelgő, ott mozog a föld mert keli. hogy mozogjon.
Korántsem tartozunk azok közé, akik a joggal nem élni, hanem visszaélni akarnák. Mí, akik ismerjük a magyar népnek a törvény tisztelete iránt való érzékét bátran kezébe memók tenni a népnek, a század alkonyán az általános választási jog szabadságát 1
Hiába való, sőt meddő taktikázás itt mái- amúgy sem segíthet semmit. A népet felébresztgetik; álmaiból s
íme: a nép dühöng..... Lelkűkből
csak ugy fakad a méreg, sőt ez egyenesen fanatizmussá válik.
Nem tagadjuk azt\', hogy e fanatizmus szülte, illetőleg importálta ha-
zánkba is azt a külföldi nyavalyát, amelyet .szociál demokrata* néven eléggé ismerünk. És e tan igéi épp ugy mint a külföldön a könnyen hiszékeny lelkekben találtak állandó otthont.
Sőt már annyira vannak elszántságukkal, hogy édes anyjukat, e szép magyar hazát is megvetik. Érvelésük oly megcáfolhatlan, hogy legnagyobb költőnk Pe\'55 Sándor egyik nagy mondását: .ahol jog nincs, ott haza sincs" a saját érvelésük egyik leglutalmasabbikául állítják oda.
Németországban, Franciaországban és. Anglia államaiban a szocializmus tana oly elterjedt, hogy ha a mi helyzetünket hasonlítjuk ezekével össze, ugy azt találjuk, hogy nálunk a szocializmus hírhedt tana semmi egyébb, mint egy jól bemagolt üres jelszó, a melynek csak külső fénye, palládiuma van.
Nemzetgazdaságilag, az általános szavazati jog elve az állam gépezetnek egyik alapja. — Ezen elv csak olaj lehet a gépre, hogy ez könnyen működjék. — És legyen ez olaj bármely szociális talajból való is, egy-egy cseppet akarva nem akarva reá kell kennünk! — E jog megvalósulásával egyúttal kiragadtuk az izgatók lábai alól a gyékényt
Rendőri brutális erőszakoskodással nem lehet egy olyan vad kinövést, aminő & szociál demokrata elv szanálnunk.
A gyülekezési jog is hazánkban radikális, gyors reformálásra szorul. Ezt azonban a laisser jaire elvével szereinők megvalósulva látni.
E reformáció nagyban hozzá járulhat ezen téves eszme teljes megbuktatásához. A gyülekezési jog ma, mint tapasztaljuk önkénykedés; egy gyűlés meg vagy meg nem tarthatása mindig\' az illető hatóságnak tetszésé-
től, vagy nem tetszésétől függ. Ezen a bajos, Béreimé.\'\' .segítenünk, változtatnunk kell!
A náduavari és eleméri csendőrök golyói megölhettek, megsebesíthettek 16—17 embert, de ezt korántsem lehet a szocializmus eszméjének meg-gátlására elegendőnek\' tartani. Mint minden eszme, ugy ez is helyet kér magának a társadalomban, ámbár ennek megvalósulása a jövő évszázadok egyikében rejlik. Mihelyt mártírokat csinálunk, annál kevésbbé jutunk a tulajdonképpeni célhoz.
Célunk pedig ezen elemeket a magyar társadalomra nézve ártalmatlanná, lehetetlenné tennünk. Nem tudjuk mit hordoz méhében az idő, minő nagy átalakulásoknak színpadjává változik a 20. század, de az az egy bizonyos, hogy elnyomatással, szuro-oyokkal nem fogunk sokra menni ! Mindennek, legyen ez balga hit, eszme stb. mondom mindennek sza-baa jolyást kell engednünk l — Mert ha egy eszme életre való, egészséges, nagy történelmi igazságg.l van párosulva, akkor nincs az a hatalom, a mely kibírná a nép millióinak lelkéből ezt ölni. Ha pedig ezen eszme az élet sovány talajába át nem vihető, ugy az ilyen eszme amngyis megbuktatja önönmagát, minden illetéktelen befolyás nélkül is!
Havas Jákó.
A becsület.
Habemus papám 1 Ismét itt az alka -; lom, a testvérgyilkOfsázről elmékedni és : leckéket venni a magasabb becsület fogalmairól,- vétkes könnyelműség is lenne elszalasztani. — Az iga/, hogy megtanulni Dem nehéz, egy pontból áll az egész: kilÜDŐ solingeni acél penge ; jsj annak, ki mukkanni merészel; a magasabb (1) gentlemanlike csak addig ismer, ; chevaliernek, a mig kardforgató és itt \\ a lényeg — mig forgatható vagy. akár-
TÁRSA.
Hőköltök.*)
„Zalai Közlöny" eredeti tárcája.
Irta: Babosa László.
Franci* nőköltők.
A franciák, akiknek női között a be Bzély, a regény irodalomnak aőt legújabban a publicisztikának is, oly sok jelese van, a költészet terén nem mutatnak isi számos és jeles eredeti tehetséget. Sevtgnét, Sand Györgyöt a költészet terén nem találjuk, pedig hogy a nök Franciaországban irodalomban, politikában, mily nagy szerepet vittek, tslég J következnünk a precieuse-ökre a Rambouíllet Moliére tudás nőire, ki maga is sokaica a tudatosságot, mely a francia, nőket elfogta. A költészet terén mutatkozó meddőség azonban a nőknél onnét ered, mivel a francia egyátaíán nincs a költészetre teremtve, egy európai faj sem oly kevéssé költői, mint a francia mondja Taine, már pedig ha es igaz, ennek igazsága a nőknél is igaz-aág .marad.
Dacára azonban, hogy a tudóa nőket "MfK-tiaüstól kezdve soha se szerették a ¦lérfiak, azért mégis a renaissance ideje
•) As eíótó köa)í.iaéoyeket 1. t. évi 7. is 15. iaaAmiLkfea.
óta ayfegujabb korig a nők a tudományos/írod alom és a költészet terén folyton előbbre előbbre haladtak; i mig Olaszországban az egyetemen több nő foglalta el.\'s tanszéket c jogban, a bolognai és nadnai Qossadinátol kezdve, ki a 13-dik században első lett a római és kánonjog doktora Kandé Gábor már 1200 irónőt számlál fel, 1897-bea Ferry Gu-izot gróf egy 32 ezerre menő könyvtárt hagyott maga után csupa nők nmeiből.
A franciáknak nőköltőjük alig van, de Lefévre Anna, Dacier asszony megérdemli, hogy mint nőköltőt felemlítsük-, mert ő a költészetnek épp anynyi hasznot tett tehetségével mintha költő tett volna, mert ő habár nem is versekben, de kötetlen beszédben nagy szolgálatot tett hazájának, mert leíorditá görögből Anakreout, Aistopbanes vígjátékát, Plau-tus 3 vígjátékait Terentiust Homérost. Éleürói azt mondják ugyan, hogy ezeket anyanyelvére ugy ültette át, hogy az erő, a mélység az antik gondolatszépség jut inkább kí fejezésre, mint a kellem s báj, s hogy jobban fordítja Terentiust Anakreon-nál, Homérosl petf\'g legjobban, mi megelégszünk vele, hogy a nagy költőket eredetben megértette s azokat görög latin nyelven magyarázni biría. Ámde Lefévre asszonytól ezt nem csudálhatjuk mégis mert atyja is tudós tanár volt 1654. Sumur va.-osában, hol Anna született Anakreor francia fordítását legelőszőr eszközölte.
A francia most élő köHŐnök között felemiitjük Ackertnano asszonyt, Soulri
asszonyt, kik mint költőnők foglalnak helyet a francia Parnaseuson.
Ezeken kivül felemlítjük mégis Oes-bordes Valmoret (1787—1859) Melanie Valdor (1796—1871), akinek „A bál" c. költeményét aaját gyenge fordításomban közlöm
A bál.
Boldog idők, miliőn a táccot Csak önmagáért szerettem És előtte este s a bileatéjén Csak táacGí islert képzetem.
Boldogság vata az ébredésem Feike)ni is első ralék Ha kértek csak jókat nevettem Öröm volt i vígság a lét.
Hogy arcom szép-s bájoló-e Hogy fúrtam milyen nem ludám, Fejem egy kis fátyol födte A homlok volt élő csupán.
Az égi szó rejtély volt előttem .Szeretsz te és szenvedni fogsz" Alig hivém, hogy ixerelsm éa bánat Lesz egyedül az mit « jövő hoz.
Boidog idők : Midőn égbe jártam Légiesen, tündér álmák kört Táncoltam mint szélvész a pasztában 3 ez képezte csak a* örömöt.
Nem kerestem még akkor szemekben. S«m vágyat, un féltékenységet, Csak a tánc volt édes mindenségem Az ic addig mig reggel lett.
Lkk\'<r még nem búsított goodoist Ha . könoyem nem esett
Édes csókkal, amit anyám adott Alvám el, s szám imát rebegett
csak a — váltó; fizeted a kamatot pontosan, tán egykor majd be is váltod váltód és rendben vagy; \'hogy^ miféle uri passzióhoz keli a pénz, senki sem keresi, csak pontos légy; fizesd a kamatot és tiszteld jótállóidat és kezeseidet, hogy hosszú életű iehess a társadalomban; miért kell vérnek folyni: nem kérdik "¦¦ van-e okKinek mi köze hozzá; forog-e feua a becsületnek tényleges megsértése : ne kérdezd; bonrgeois ^agy, nem értesz hozzá, punktum ! Kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál a mobnak, hogy el ne eeperjpn; akár van becsületsértés akár nincs, kaszabolunk, de a becsület meg van mentvei Szobrot neki, a ki kitalálta. — A társadalom a te igaz birád; a törvényszék elitélhet, de azért mégis becsületes maradsz; hisz a becsületedért ülsz; ha sommás végzést kapsz, te tisztességes vagy, csak hiteleződ tolakodó hogy nem ad a szavadra és olég aljas, nevedet meghurcolni; f=pie-ssburger lehet akár milyen gazdag, de gavallér soha sem lesz; váltóhiteleződ csak felperes lehet, de osztrigát nem eszik a pénzén, mig te megteheted, ezért vagy ur; meg aztán, hogy az ördögbe is fizetnél neki; örüljön, hogy szavadat birja, ugy ae volt még úrral doiga; ha aztán mégis tolakodik, egyszerűen provokálod és ugy fizetsz; erre aztán ki van elégítve.
Ke is félj senkitől : a te becsületed érinthetetlen ; ha a buta polgár aztán mégis kiált és jót megkasz&bolod, nagylelkűen sajnálkozol rajta; minek is állott ki, hisz ludhatná szegény, hogy a hol a becsület, ott az erő és hatalom. De azért polgár, hogy erről ne legyen fogalma; és az se baj, ha a polgár vág meg, mert akkor is mentve vagy: a durva, nyers erőnek engedtél, de tisztességes maradtál, nem éltél vissza szellemi fölényeddel, hisz egy szúró pillantással is megsemisithetted volna ; nem vágtál prímet meg quartot neki, mert az tekéd derogál, de ez nem baj, a fő az, hogy a társadalom e nagylelkűségedért istenit — Hónapokig sem beszélnek másró1, mint rólad: a le bátorságodtól meg annak birétö! visszhangzik a kaszinó, sót a kávéházi trónok alján is felöied pengetik a gitárt, a hölgyvilág keservesen könnyezik és bámult nagyság leaze?. Ha el is ítél a bíró, mégis te vagy a hely-
zet ura: a bíró csak kötelességet teljesített, de te elveidért azeovedtél. --Legbiztosabb nt a megdicsőüléshez. — Le se térj róla; igy juthatsz a halhatatlanok közé s ha a fiákeres képen vág, mert nem fizetsz neki, azért te ur maradsz, az csak kocsis. A társadalom szentesitette előítélet csak téged véd, a kocsist nem. Csak azt, a melyik versenyparipákban utazik. Gavallérnak születtél és ugy is akarsz meghalni. Kiiughatnak a kávéházból. elpusztulhatsz a kövezeten, de nem adtad meg magad. — Becsületed ragyog fenn a csillagok közt," hova kalmár meg lateiner szem nem bir pillantani.
Hogy kötelességedet teljesíted és milyen a morális viselkedésed, ugyan ki bolygatná azt, hisz az nem tartozik a becsülethez; meg aztán ki lenne elég vakmerő ilyet kérdezni és ba mégis, | akker is rendben vagy: minden ultimo-| ért kapsz vagy fizetsz busz krajcárt, ; skiz nélkül nem - mondasz be volátot és i atout IX. nélkül nem mégysz a kávé-I házba. És a morális életed ? Kos, még i Boha sem sebesítetted meg párbajban atyádat és anyádat még sohasem aér-\' tetted meg szándékosan; ha mégis íl-I lendöen bocsánatot kértél tőle; tehát I hallgasson az utca népe, a gavallérnak j családján kivül ott van a társadalom és | ennek követelményei vannak, melyeket i nem lehet elutasítani.
. , ..Teringettét, mintha egy magyar ; gavallér szavait hallanám, ugy réolik, i mintha valami míniszterféle vagy állam-, titkár is elmondta volna ezeket és tudom, hogy sok dologtalan ember irigykedett rájuk.
De mi csak bourgeois-k maradunk odaadjuk verítékünket a kötelességért és gyalog szolgáljuk a hazát, életünket, vérünket a hazának, mert minden gondolatunk, szivdobbanásunk a hazáé, de becsületünket nem adjuk senkinek, akkor lesz is, marad is brcs&let. — Könnyű gavallérnak lenni, ahhoz csak vér kell; lateínernek lenni nagyon nehéz : ész erő, akarat meg egy kis kötelességérzet kell oda; no meg egy kis szelíd mali-cia: mindenen mosolyogni.
Kódex.
Hogy én egykor bánatos is leszek, Édes álmok tavassá után Azt senkinek el nem hittem volna Vagy nevettem volna rá talán
Ilyen a nő mig a lelke tiszta Ártatlanság keble s liliom Én r*ám :s nevetett ax élet Aztán jött csak bú és fájdalom.
iidme Testűt is megemlítem, akinek igen csinos költeményei közül a Álmodozást saját fordításomban ezennel bemutatom:
Hegyek mögé ha száll a nap A mi elmult mind lábra kap ; Mind feltámad gondolatban Ax időnek eyors szárnya van. Mert ax éj száll mint a madár Idő, óra sebesen jár. Csak az az egy hogy fellelem Alomként ax a szivemen Ilit szerettem, dédelgettem Kit ismertem és szerettem A jö barát a szerelem Éi miden boldog perc jelen, A hatalmas szép reménység S a jó barát ki eltűnt rég 1
Mdmc Taftu 1798 ban született s 1849-ben halt meg.
Juliette Lambert Adam senátor neje, Gambetta szellemes barátnője, mint Magyarország jő barátja különösen megérdemli, hogy 5 vele, ki híres szalont tart Parisban, s maga köré gyűjti Paris legkomolyabb politikusait, — irÓit művészeit — hosszasabban foglalkozunk. Juliette Lambert kitűnő írói tehetség, jeles publicista kinek tollából, ciksorozá-sok tanulmányok politikaiak és irodalmiak kerüioek ki, s ki regényei és be-
szélyeivel is jó nevet vivott ki. magának.
Mint szerkesztő is első he\'yen áll s a Revue des deux Mondes c. havikőz-lönye, melynek munkatársai a legjobb francia irók soraibőt vannak válogatva. Franciaország legjobb komoly szépirodalmi folyóirata.
Juliette Lambert müve mint nőköltőé a „la chanson de nonveaux* (Az uj házasok éneke,) mely prózába szedett tíz költemény azt a szereimet énekli meg a legbájosabb, legközvetlenebb módon, mely mint a sziv legtisztább virága az Isten és az emberek áldásának napfényére nyitja csak meg szűz kelyhét.
Hogy Juliette Lambert eme müve tovább él vezércikkeinél, — valósziaü. VL
Orosz nőköltök.
Oroszors7ág, II. Katalin reformai alatt, melyet ő maga a közoktatás, a tudományok a művészetek terén, a francia bölcselők tanácsára kezdeményezett lett európaivá. És ha II. Katalin orosz cárnő maga nem is foglal el nagy helyet a 18-ik század irodalmában, nnokái Sándor és Konstantin számára irt. ,A nagymama á-b-c-jével" lirai drámájával: Oleggel Oiosiorszorszégfellendülését neki köszönheti.
II. Katalin korától azonban messze esik az orosz uőkőitő, akit annak az irodalom is elismer, mert a Puskin és Lermontcf románticizmusát követő Hos-topcsina Jewdokija grófné (1811—1858) a 19. század költője. Az érzés melege,
XXXVI. ÉVFOLYAM.
L A 1. * 1 R V X* L» W M i
Feiső templom.
Ujabb adakozások :
A felső templomra ujabban adakoztak: l.)GelseiGotman Vilmos nr 250 lr(, azcn esetben pedig, ha teljesen uj építkezés lesz, még 250 frtot helyezett kilátásba. 2.) Birk Ernő VL oszt- tanuló gyüjtöivéo Birk Mariska 2 nt 50 kr., Birk Oazkár 10 írt, Birk Oszkárné 5 forint, Bincke Elia 1 frt 30 kr., Birk Ernő 1 frt. 3.) Wilde Ferencné 2 frt. 4.) Plihál Ferencné I-aí gyüjtöiién: Kis Magda 50 kr., özv. PüspOkiné 10 kr., Kollár Mihály 20 kr, Graff Istvánné 16 kr., Kaufman József 50 kr., Thobik József 1 forint 20 kr.. Turek Lajos 10 kr, Steiner Jozefin 1 frt, Wittman Mátyás 1 frt, Alles József 50 kr, Stamf Márton 50 kr, Hajgató Janka 1 frt, Kiszinszki József 20 kr., Pernesszy István ! forint, Felbenmayer Józseféé 2 frt., Kollár József 30 kr, 5zt. Mik Györgyné 20 kr, S?etecz Lajos 50 kr, Stipos Lásíló 20 kr, Berger Karoly 50 kr. Simán István 50 krajcár, Toch Zsigmond 50 kr, Köő József 30 kr, Mif>aky látván l frt, Hamburger Lipót 20\'kr., N. K. 20 kr, Kassay Aotalaé 20 kr, N. N. 5.0 kr, Rosenberger Bernát 50 kr, üzv. Datüer Jáoosoé 5 frt, N. N. 20 kr, N. N. 20 kr. Metzger Ferenc 50 kr.. Menz Juli 5 kr, Kálo-vita János 5C kr.. Kránic József G kr. Gór György 5 !;*, Menazer Ienáti 20 kr,\'Klein Manó 16 kr, Nagele József 5 frt, Cuknai Lajos 10 kr. Ugor Antal 20 kr, Orbán József 10 kr, Matita Milán 10 kr, Scblesinsér Igoátz 50 kr, Horváth János 20 kr. Lendvai Lajos 50 kr, Hutnian Károly 50 kr, Feigenatock Adolf 50 kr. és Wokun Antal 1 forint. Elsó magy. általános blzt. társaság 100 frtot. Osztrák Magyar-Bank nagykanizsai fiók üzlete 100 frtot. Összesen 303 frt 02 kr Eddig befoly 1935 frt 93 kr. Hozzáadva a lentit S03 forint 02 kr. Fő-3s«zeg 2436 frt 97 kr. Dr. Tuboly Gyula Eperjety Gábor ellenőr. pénztáros.
-— Hirdetmény. Kormos Alfréd budapesti lakos .Pénzügyi Compass" cim alatt szakmunkát ad ki. mely évenként jelenik meg s a hazai kereskedelmi és iparvállalatok, (részvénytársaságok, szövetkezetek) működésének legújabb és részletes adatait tartalmazza. Midőn a Ezakmunkira az érdekelt körök figyelmét felhívjak, megjegyezzük, hogy a kérdéses mü minden hönyvkereskedés utján megszerezhető. Sopron, 1897. évi június bávában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Az érdekelt köröket ezennel értesítjük, hogy Kaposvár és Nagy-Bánya városok, Ausztriában pedig Klagenfurt tartományi főváros területén a házalókereskedés eltiltatott Sopron, 1897. évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A .Magántisztviselők Lapja,\' a „Magyar Kereskedelmi Utazó" és a „Magyar Kereskedők Lapja" azon eljárást követik, hogy a szakmabeli állásokra vonatkozó b állás-keresietet vagy kínálatot tartalmazó hirdetményeket díjtalanul közlik s ezzel úgyszólván a kereskedő- és gyáros-főnökök és érdekelt alkalmazottaikra nézve egyaránt hasznos
az előkelő világnézlet, s az akkori nők előtt alig ismert szabadságBzellem nyilatkozik meg Kostopcsina „Bojad\' ,Az utolsó virág\' cimü költői elbeszéléseiben .
A legújabb korban Zadoioskája Júlia, és a "egkitünöbb tehetségű Nsdjezda Dimitrijevfoa (1825) és Olga érdemelnek említést, akiknek lírai versei Oroszországban ma nagy népszerűségnek örvendenek, Csjmina azonkívül, hogy verseket ír, fordít magyarból, 8 doimairássai is foglalkozik s a Petőfi-társaság külső tagja. Szabó Endre fordításában itt közlünk egy sikerült költeményt tőle.
Gyötör egy____
Gjötőr egyérlbetlen bánat, Bant egy bomálvo* sejtelem. S ezek rnÍDú Hóba,törni vágynak B izó nem zendül meg lelkemen
Vil&mi furcsa látomány ing Borong iz én fejem fölött. Hmt a tavon áthatlan árnyként A biu a lomba, szQrke köd
Valami tlmoltérc etengek, A vágy meg hajt tovább elfi, S bantum egyre élesednek. Kétségbeesésem egyre dö
Szeretném azt rakd ebai-adoi Szeretném ezt eltagadni Mii tndsi vágytxm i már tudok szeretném vii zabozui, n mi \\ IsszMirhatlan elmuliott
heiyközvetítö bzerepet töltenek be. A főntnevezett szaklapok ezen eljárására az érdekelt körök figyelmét ezennel fölhívjuk. Sopron, 1897. évi junios bávában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A mosonmegyei rajka kiliti községi közlekedési közúton, a mo-soni Kis-Duna III. sz. átmetszésén át létesítendő állandó jellegű híd újraépítése körül — a vasfelszerkezet helyreállításának kivételével — fölmerülő és 35-168 frt 99 kr. erejéig engedélyezett összes munkák végrehajtásáoak biztosi* tása céljából az 1897. évi jun. hó 30-án déli 12 órakor a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium L A. szakosztályában és a magyar-óvári m. kir. államépitéazeti hivatalnál is zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. A megfelelően fölszerelt zárt ajánlatok a kitűzött nap d. e. *|s 12 órájáig az emiitett minisztérium segédhivatali igazgatóságánál, vagy pedig a m.-óvári m. kir. államépitészeti hivatalnál okvetlen benyújtandók. Miről az érdekelt körök oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy a vonatkozó műszaki a m.-óvári m. kir. államépitészeti hivatalnál a hivatalos órák alatt bármely nap megtekinthető és lemásolható. Sopron, 1897. évi jun. havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A Bulgária és Szerbia közeit kötött és f. é. ápr. hó 13-áo életbe lépett kereskedelmi szerződésben az emiitett országok által, egymásnak kölcsönösen biztosított várakedvezmények — a Bulgáriával létrejött megállapodásunk, illetve a Szerbiával fennálló kereskedelmi . szerződésüok értelmében a legnagyobb kedvezmény alapján a Bulgáriába, illetve Szerbiába .való bevitelnél — a magyar éa osztrák származású árukra is kiterjednek. Miről a Szerbiába és Bulgáriába exportáló cégeket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a Bulgária által a szerb, valamint a Szerbia által a bolgár származású árukra engedélyezett vámmérséklések, illetve vámmentességek kimutatása bivatafos helyiségünkben a hivatalos órák alatt — jelen hirdetményünk számára való hivatkozás mellett — bármikor megtekinthető. Sopron, 1897. évi június havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak debreceni üzletvezetősége a hivatalnokai részére szükséges egyenruhák szállításának biztosítása iránt pályázatot hirdet Az ajánlatok benyújtási határideje f. é június bó 28-ika. Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük,bogy a részletes szállítási föltételek — jelen hirdetményünk számára való hivatkozás mellett — hivatalos helyiségünkben a hivatalos órák alatt bármikor megtekinthetők és lemásolhatók. Sopron, 1897. évi június havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Az Észak-Amerikai Kgyesült Államok kormánya a tárgyalás alatt levő uj vámtarifa által kilátásba vett vámemelésekre való tekintettel olyként intézkedett hogy a cukor és minden egyéb áru is az Egyesült Államokban egyelőre az eddigi vámtarifa szerint vámoltatik ugyan meg, a liquidatio azon ban az utánfizetés fentartása mellett függőben maradt, mely célból az áruk bélyegeztetnek, vagy azokból minták tartatnak vissza Oly áruk. melyekre nézve a kötések 1897. évi április hó 1-eje előtt történtek, vagy melyeknek tengeren szállítása ezen időponttal már megkezdődött, ezeu eljárás talá nem esnek. Miről az érdekeit körök ezennel értesítettnek. Sopron. 1S97. évi április havában A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Űrnapja. Az oltáriszentség tiszteletére rendezett üunepet Űrnapját városunk katbotikus érzelmű közönsége szokás szerint egyházi fénynyel ünnepelte meg. A felső templomban nagy mise volt, & szt.-fereocrendiek templomából pedig procesaio indult meg a főtéren fölállított oltárokhoz, melyek a nap jelentőségéhez méltón voltak feldíszítve. A városháza előtt egy század honvédség volt felállítva, mely megadta a sortüzet. A körmenetben részt vettek a polgármester a városi tanácsosai, a kir. törvényszék Mikos Géza kír. táblai bíróval az élén és nagyszámú ájtatos közönség. A szertartást Wóber Vince h. plébános végezte. A rendre, mely különösen a sátrak körűi mintaszerű volt, maga Deák Péter főkapitány ügyelt föl. Külön is ki kell emelnünk azt az ügyes rendeletet, melyet a főkapitány a körmenetre vonatkozólag kiadott. — Nem hagyhatjuk végre szó nélkül, hogy a tűzoltó-banda céha-néha olyan darabokat játszott, melyek egyedül arra valók vo\'.tak, hogy a hivők ájtatosságá* zavarják. Ily alkalomra sokkal íakább illő. vagj egyházi dallamokat, vagy könnyebb fajta indulókat játszani.
— Autonómiai mozgalmak, ö
felsége legmagasabb rendeletére a prímás felhívása értelmében országszerte megindultak az autonómiai választási mozgalmak. Nálunk holnap, vasárnap, d. u. 5 órakor lesz e tekintetben nagygyűlés a városháza nagytermében, hová minden 24 érésnél idősebb jkatholiküst meghívott a plébánia-hivatal. K gyűlés feiadata lesz az ötösbizottsig megválasztása, mely a választók összeírását eszközölje. A küldendő kép viselő is szóba került mar. Mint halljuk kerületünk (a kanizsai és karádi esperességek) képviselőjéül Mikos Gézát, gróf Somsich Adolfot vagy Békát és Makfalvay Gézát emlegetik. — A holnapi gyűlésre következő értesítés adatott ki:
— Értesite:3. Ó cs. és apostoli kír. felsége, urunk és királyunk, 1897. évi május 14-én kelt legtelsőbb elhatározásával a magyar kath. egyház önkormányzatának (autonómiai létesítésére az engedélyt megadni méltóztatott, tízen legmagasabb engedély alapjáu rA Katb. Autonómia- (Önkormányzat) megteremtése körül a további intézkedések megbeszélése céljából a uagykanizsaj plébánia róm. kaüi. 24 éves és 24 éven felüli térti közönségét 1897. év június 20-án (vasárnap) d. u. 5 órára a „városház" dísztermében tartandó értekezletre tisztelettel meghívja Nagy-Kanizsán. 1897. június 18-án. A róm. kath. plébánia-hivatal.
— Városi közgyűlés. Mint mult számunkban jeleztük, f. bó 12 én d. u. 3 órakor közgyűlést tartott a képviselő testület. Legérdekesebb tárgya volt a ke gyes tanító rend és a város közönsége között a főgimnáziumnak tanító erőkkel való ellátására vonatkozó szerződés magyarázata. E célból még a mult közgyűlés hetes bízottságot kü.dött ki, melynek felolvasott munkálatáról Örömmel konstatáljuk, hogy oly hangon vau írva s oly körültekintéssel szerkesztve, hogy e kényes ügy sikeres és mind két félt kielégítő megoldására valóban a legalkalmasabb. Ilyennek találta ezt a közgj ülés is, mely egyhangúlag elfogadta és a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz föi-terjeszteni reudalte. A közgyűlés 2. pontja.-a városi közkórház 1896. évi zárszámadásainak bemutatása volt. Itt egy kis vihar keletkezett, amennyiben Eperjesy Sándor két konkrét esetre hivatkozva be akarta szüntottni azt, hogy a hivatalnokok előleget veheaseok föl a fizetésükből. A közgyűlés azonban nem fogadta el indítványát. — Harmadik tárzyul bejelentetett, hogy Karcag Nádosy Katinka 1000 frtot adott át a polgármesternek, ki azt az adományozó intenciója Bzerint az árvaház- és szegény ház-alap javára osztotta meg. — A nagylelkű adományt jegyzökönyvi\'eg fogják megköszönni. — Az országos tanítói nyugdíj alapra a tanköteles gyermekektől ezu áo is ugy szedik be a 15 krajcárokat, mint eddig. — Végül több földbérleti szerződés mutattatott be.
— Gelse! Guttmann Vilmos ado mánya a felső templomra. Itt is ki kelt emelnünk azt a nagylelkű adományt, melylyel G. Guttmann Vilmos a feUő templomhoz hozzájárult Ugyanis egyszerre adott 250 frtot, melyet 500 frtra fog kiegészíteni, ha a felső templom nemcsak resUuráltátik, hanem újjáépít tetik. Azt hisszük, bogy többé már csakis arról lehet szó. hogy egészen ujj á -építsük az elhagyatott templomot.
— Vármegyénk díszközgyűlése. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága folyó évi június hó 28-án délelőtt 10 órakor Zala-Égerszögen a megyeház nagytermében díszközgyűlést tart. . melynek kizárólagos tárgya: a „Georgicou" 100 éves alapítási évfordulója emiékére lefestett gróf Festetics György arcképének leleplezése. A díszközgyűlés 10 órakor megnyittatván, a megyei bízottság testüle -tileg -a zala-egerszegi plébánia templom | ban tartandó ünnepélyes isteni szolga latra vonul, ennek megtörténtével a gyűlésterembe visszatérve a diszszónoklat megtartása, az arckép leleplezése és átvétele után i díszközgyűlés bezáratik. A díszközgyűlés alkalmából délben 1 órakor a Korona (Zöldfa) szállóban társas ebéd lesz, melyre f. hó 20-ig lehet jelentkezni Orosz, Pá!, gazdasági egyesületi titkárnál Zala-Égerszögen. Egv teríték ára 5 fii
— A zágrábi érsek Csáktornyán. Dr. Poszilovica György, zágrábi ének, bérmáló kőrútjában f. hó 17-én Csáktornyára érkezett. Az érsek Várasd felől kocsin jött s kivonultak fogadutá-aára a városi képviselőtestület, a kÖ\'őm-bözö hivatalok és hatóságok és az isko-Iák ifjúsága. A Kossuth Lajos utcában oszlopok és rövid pihenőre szánt díszes sátor volt felállítva, hol V r a n c a i c s
Károly városbíró üdvözölte a főpapot, ki ionén utgy tömegtől kísérve vonult a zászlókkal földibiitetf- agákon át a templomba, hol a hermák.* végezte. A város képviselő-testülete tegnap délelőtt tisztelgett az érseknél..
— A déli vasut uj elnöke, Chlumetzky. báró, Budapestre érkezett, hogy magát, mint a déli vasút-társaság elnöke a magyar királyi kormány tagjainak bemutassa. Chlumetzky báró, Széchenyi Tivadargióf alelnök és Brám vezérigazgató-helyettes társaságában tegnap Dántel báró kereskedelemügyi miniszter és Vörös László államtitkár által fogadtatott s látogatásokat tett a kereskedelemügyi minisztérium szakosztályrezetőinól is. Az elnöknél ma a déli vasút üzletigazgatóságának osztályvezetői testületileg tisztelegtek, a kikhez meleg beszédet intézett, a melyben a személyzet iráutí jóakaratának kifejezés adott s annak a közérdeknek szem előtt való tartását tűzte ki föladatául.
— Blau Pál halála. Folyó hó 17-én városunk egy ismert alakja Blau Pál hunyta le szemeit Az öreg űr, akit a társadalom uagyja-apraja az egész megyében ismert, örökre elcsendesedett és pihenni ment elődjeihez. Bég letűnt korszakból való ember volt, melynek jellege benne jutott kifejezésre, beuue domborodott ki. Soha ne in pihenő munkásságban és munkával szerzett vagyonáuak megőrzésében valósította raeg\'iörekvéseiuek célját. Emellett azonban derék apja volt egy nagy családnak, meiyuek tagjai elókeló pozíciót foglalnak el a társadalmi életbeu. Az alkotmányos éra elejéu tiszteletbeli főszolgabíró is volt és a megyegyülésekeu díszmagyar Öltözelbeu jeleot meg. Dacára nagykorának — 87 éves volt, — szorgalmasanjárt foglalkozása után. de félévvei ezelőtt egy gyógyíthatatlan betegség ágyba döntötte. A család a következő gyászje leülést adta ki: Alulírottak saját és rokonaik ue-vébeu fájdalomtól megtört szívvel jelentik forróu szeretett es felejthetlen férje, illetőleg édesatyjuk, apósuk és nagyatyjuk Blau Pál urnák életének 87-ik évében, folyó hó 17-én délután l órakor hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A drága halott hült tetemei f. hó 20-án délelőtt 10 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Nagy-Kanizsa, !897. juuius 17-éu. Áldás és béke hamvara! Csendes részvét és ko-szoruadományok mellőzése kéretik! Blau Pálné született Mosioger Karolin. mint neje. Lajos, Eugénia. Richárd, Ottó, Oszkár, Kamilla, Gusztáv, Ernesztin, Béla. mint gyermekei. Blau Fritzi, Blau Paula, Blau Irma, miét menyei. Fischl Pál, Strakoseb Lipót W essél Antal, mint vejei. Blau Stefánia. Emray, Brnö, Atice, Artúr, Miklós, Fisi\'lil Blanka és Géza, mint unokái.
— Érettségi vizsgák. A helybeli feUé kereskedelmi iskolában az érettségi vizsgálat f. hó 14—18 ikáu tartatlak meg. A közoktatásügyi miniszter P éter Jánost a fővárosi Il-ik kerület felső kereskedelmi iskola igazga\'óját, a kereskedelmi miniszter S z á v a y Gyula a győri kereskedelmi kamara titkárát küldte ki biztosul Érettségi vizsgára jelentkeztt 38, kik kőiül visszalépett egy, egy tautárgyból két hó mu\'.va javítóvizsgát tehet 8 tanu\'ó megfelelt 12, jól megfelt 10 jeléten feleltek meg a következők: B e r g e r Ignác Físcher Ferenc, KraussZdg mond, Lukács László, M e n c z e r Rezsó és Schwarz Miksa. A zárértr-keileteu a biztosok el ismerősöket fejezték kt a tanári karaik és az iskola fejtartó hitközségnek és ugy Péter Janón, valamint Szávay Gyuta buzdító szókat intéztek az ifjúsághoz. „Nem életbizo-nyitványt nyertek*, mondotta a kere.-.k. miniszter küldöttje, hanem csak felvéti jegyet sz élet nagy iskolájába. Most már az életnek három főtan tárgyaiból: a jellemessségből, a munkaszeretet éa az észbeli tehetségből kell majd vizsgálniuk. A biztosok és a tanári kar éltetésével végződött az érettségi vizsga utolsó aktusa.
— Qdry-estélyek. A két estére tervezett hangverseny nagy élvezetet ígérő programmja ez: I. eate Qun. 24.) Kis furulyám „ballada Hubay J-tői Sprito Santo .legenda Leőwe c.-től. Énekli Odry L.* 2. Cavatina, Ernani operából Verditől. Énekli Breiareich Miria k. a. 3. BDÍe Stadt* „Küsse micb. Zura April" dalok. Énekli dr. Reymond Antal. 4. Két alt ária a Prophetából énekli Francod Sylvia k. a. Szünet Hangverseny szerű előadásban. 5. Faust opera III. felvonása. Margaretha Breinreicb k. a. Faust. Dr. Reymond. \'Martna Fraacooi k. a. Siebei Francom k. a. Mephisto. Odry Lehel. II. este G\'uu. 25.) I. Tbotn a lantos. A nök balladák Leőve c.-tö1. Énekli Odry Lehet. 2. Ariák-a Trovatore a Sackingeni trombitás operákból. Énekli Breioreich Miria k. a. 3. Mondn a Wai-kürö operából. .Minnelisd* dalok. Énekli dr. Reymond A. 4. Alleluja d\'amoor. Fausttól. Énekli Francooi Sylvia k a.
ö. Tercet\'o és quartetto a Don Jüan operából Mozartéi. Előadja az ensemble. r Románc a Carmen operából Bizettőí. Énekli dr. Reymond Antal. 7. Az esti csillaghoz. Wagner Tannháiser operából énekli Odry. 8. Tercetto Verdi aTrova- , tore operájából. Előadja az ensemble. Közönségünk bizonyára nagy élvezetet fog találni ez estélyeken, melyeket figyelmébe ajánlunk.
— Alapzáa kőiben talált esontv.á. A régi iskolaház lebontása után, mídöu az alapásást megkezték, c munkások a régi pince egyik sarkában mész között egy gyermekc-ontvázt találtak; az erről értesített rendőrség elvitte a váröshá tára, itt mindkét városi orvos megvizsgálta éa megállapította, hogy a csontváz egy 2 év körüli gyermeké, mely már 95—30 év. óta lehetett a földben, [fogy az miként jutott mészközé temetve az emiitett helyrr, moit már ne.n lehet kideríteni. A csontokat esástá\\ a temetőben.
—\'. Utcaöntözés Az utcdöniözési vállalatot figyelmeztetjük, hogy az esőzések, melyek egy ideig helyettesi tették az ön tözést, megszűntek. Szeretnénk tehát a forró, száraz napokon kevesebb port nyelni. (Ma azombin c ak ne öntözzön.)
— A kéthelyí néppárti gjülés. Pünkösd napján tartotta a néppárt gyűlését a aomogyvármegyei Kéthelyen. E gyűlés lefolyásából lehetetlen, hogy meg ne einLit-sük azt a megható mozzanatot, mely a gyűlést befejezte. Zichy Aladár gróf. kerületűnk képviselője, mint elnök bezárta a gyűlést, mikor melléje lépett apósa, az ösz Hunyady Imre gróf. Vállára tette kezét, s meghatottságtól remegő hangon köszönte meg a közönségnek megjelenését a vejének a gyűlés vezetését. Szavait így\'végezte: íme elhagytad beteg nődet, az én gyermekemet és idejöttél, hogy a magyar nép, a magyar haza érdeké ben fáradozzál. És jól tetted. Eit köszönöm éo meg neked. — S keblére ölelte és megcsókolta vejét, Zichy Aladár grófot. Az ott összegyűlt közönség meghatva, szemlélte e szép jelenetet.
— A nagykanizsai Izr. hitközség iskolái évzáró vizsgálatainak Borrendje az 1896:17. tanévben; jun. 11. d. e. 11 órakor polg. isk. 1—4 oszt torna (a fiúiskolában,) jun 13. d. e. ker. isk. 1. oszt hítk. tanácsterem hittan, francia, magyar, német, számtan, algebra, ker. isk. 2. osztály az osztályban váltójog, nemzetg. számtan, alg., könyvvitel, történet, áruisme, d. u. ker- isk. I- oszt. hítk. tanácsterem ker. isme, phystka. földrajz, történet, ker. isk. 2. oszt. az osztályban bittan, francia, magyar, német, földrajz, jun. 14. d. e. ker. isk. 3. oszt hítk. tanácsterem szóbeli érettségi, d. u. ker. isk. 3. oszt. hitk. tanácsterem szóbeli érettségi, jun 15. d. e. ker. isk 3. oszt. hitk. tanácsterem szóbeli érettségi, d. u. ker. isk. 3. oszt hitk. tanácsterem szóbeli érettségi, jun. 1G. d. e. ker. isk. 3\'. oszt. hitk. tanácsterem szóbeli érettségi, d. u. ker. isk. 3. oszt. hitk. tanácsterem szőbeü érettségi, jun. 19. el. 1. 1—4 oszt leányiskola kézírannka kiállítás, jun. 23 d. e- etil. 1. oszt. leány-iak. t^-zy terem áz összes tantárgyakból, el. f. 1. oszt fiuisk. nagy terem az ösz-szes tantárgyakból, polg. isk í. oszt. polg. isk. rajzterem az Összes tantárgyakból, d. u. el. 1. 2. oszt. leány isk. uagy térem az összes tantárgyak bői, el. f. 2. oszt fiuisk. nagy terem az összes tantárgyakból, polg. isk- 2. o-zt. poi« isk. rajzterem az összes tantárgyakból és éaek 1—4 o. jun. 24. d. e. el. 1 3 oszt. leáuyisk. nagy terem az Összes tantárgyakból és ének 2—4. o. el. f- 3. oszt. fiuisk. nagy terem az összes tan tárgyakból, polg. isk. 3. out polg. isk. rajzterem az Összes tantárgyakból, d. u. el. 1. 4. oszt. leáoyisk. nagy terem ai öiszes tantárgyakból, el. f. 4. oszt fiuisk. nagy terem az összes tantárgyakbó\' polg. isk. 4. opzt polg. isk. rajzterem az összes tantárgyakból, jun. 25. d. e. el magánvizsgák, jun. 27. d. e. 8 órakor isteni tisztelet. A kereskedelmi és polgári iskolában a vizsgálatok délelőtt 8, d. u. 2 Órakor, — az eltmi iskolában d. e. 6, d. u. 3 órakor kezdődnek. A nyilvános vizsgálatokra a t. c szülőket és Un ügy barátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— öngyilkosáig Schey Ferenc helybeli illetőségű köszörűs mult vasárnap f. hó 13-án délben ép ugy miot minden más napon részegen ért haza családjához éa bezárkóiutt szobájába, melyben 1 \\,éves kis leánykája egy teknőben aludt Neje-tat hitte, hogy férje az igazak illetőleg a részegek álmát alussza, és az udvaron nyugodtan varrogatott; mikor a kii leány felébredve erőseu árni kezdett. Beakart menni az asszony, de az ajtó egy kis rekesszel el volt zárva. Az asszony rosszat sejtve, fejszével befeszítette az
1 ajtót és ott találta férjét egy erős vas ! fogason aadrigszijánál lógva felakasztva; sikoltásaira odaszaladt két iparos segéd
XXXV
L\\FOI,YA-M.
ZALAI KÖZLÖNY
u erek a Btijat eüfáfták. Aa odasiető rendőrség & orvos már csak a haláh
¦írottak a fcuílaházbt. ¦*¦
h0\' vezető" u\'ou mSrírek óta uralkodik „í-ptomi sötétség. Mjt tétettek a városait azon lakói, kik a íohiaoo tul e«é« « -örnyárift vezető utón lévő házakban laknak, bogr anoak idején ezektől teljesen nierfeledkeztek V Holott ezektől ép mu beszed-k a tówé*i pótlékot éa egjébb közterhe:, m\'»t "kik a város kellő kő-7.epsu laknak- Mjegyeztethető e a köz-biztbi sig i5íe!elményeivel, hogy a U-kos-ágoak *h>q tekintélyei része, mely ka- fcjrioduiá.-. akár rg$*áb\' dolgait végezni ide kijir ezen közel egy kilómé lerQji bosiiu útvonalon az esti ó.ákban g^téiiéVbeib botorkálni kénytelen legyen? |r>. a lieíy legalkalmasabb utcai megtá-oidas é* esetleg egyes emberek kifosztására de meg arra ií, hogy valaki at-árokoao nyakát szegje, óhajtandó, bogy ufcak a benszülöttek igazodjanak el a ¦Siélsegbeo, de és ez főkép kívánatos, bogy a bevándorlók ne számítsanak a nii helyi i a meretei tikr?.
— Vizsgálatok a polgári iskolában. A nagykanizsai áll. s. kőzs. polgári liu-L-koIa nyilvános és magánvizsgálatainak: Mjrreudje az — íi 7. tanév végén. JuDÍas 21-én délelőtt S —1*2. Az I. fiúosztály minden tantárgyból és az 1., II. fiúosztály magántanulóinak írásbeli vizsgálatai. Június 21-én délután K—G. Az I., II.\' fiúosztály magántanulóinak szóbeli vizsgálatai. Junias 22-éu délelőtt 8—1*2. A II. fiúosztály miuden tantárgyból és a III. fiúosztály magán tanú lóinak írásbeli vizsgálatai. Június "2\'J-én délután 2—G-A III.^fiúosztály magántanulóinak szóbeli vizsgálatai. Június"23-áo délelőtt 8 — 12. A III. fiúosztály minden taotárgyból. Jun. \'2 i-án délután szünet. Június 24-én délelőtt 8—1-2. A IV. fiosztály minden tantárgyból és a IV fiúosztály minden tantárgyból és a IV. fiúosztály roagáfltany-lótnak Írásbeli vizsgálatai. Június 2t-éo délután 2 —fi. A IV. fiúosztály magántanulóinak szóbeli vizsgálatai. Június 25 én délelőtt s-12. Az V. fiúosztály minden tantárgyból és az V., TI. fiúosztály ma-gáutaaalóinak írásbeli vizsgálatai. Június 25-én délután 2—C. Az V., VI. fiúosztály magántanulbinak szóbeli vizsgálatai. Jun.
,2G-án délelőtt 8— ll\'i,. A VI. fiúosztály minden taotárgyból. Jnnius 26-án délelőtt n\'Ú—W;"Ji IV., V., VL fiúosztály énekből. Jno., 26-án délután szDnet. Jun. 27-én délelőtt 8—10. „Te .Deam- s a tauév bezárása. A nyilvános vizsgálatokra a t. saulőket és az érdeklődő t. közönséget tisztelettel meghívja. Nagy-Kanizsa, 11*97. jnnius hó Az igazgatóság.
— KészöueinMittmitás. Bogeorieder Józsefaé úrhölgynek, &*i egy gyönyörűen hímzett velumot (azentoég(aiió-takarő\') ajándékozott a kegyesrendi társaáznak, ez utoo is legmélyebb köszönetemet nyilvánítom. Dr. Pa-chi ng er A 1 aj o», ház főnök, főgimn. igazgató.
— Ternaverseny. A Pécsett tartandó kerületi tornarerseayeo gimnáziumunk 70 tanulóval vesz részt. Azonfelül még 20 tanuló rándul át Pécsre, hogy e szép város látni valóit megtekintse. Ha d. u. "!1, 3-kor Barcsfelá induló vonatai ntaz-nak el tanáraik nagy részének kisérésében ifjaink, kik bizonyára győzteteo fogtak hazakerülni a. nemes mérkőzésből. PongfLc Adolf tornámestei*, ki a versenyen oszlopvezető és a katonai rendgyakorlatok intézője lesz, ory jól begyakorolta tornásrati, hogy az elismerés nem maradhat el.
— Polgári ea:>let mulatsága. A nagykanizsai polgári pgyiet 1897. évi Julim bó 3-án a saját kerthelyiaégébeo Zsolnay Vilmos zenekara közreműködése mellett nyeri táncvigalmat rendez. Kezdet 8 órakor. Szeméíyjegy 50 kr. Családjegy 1 frt SO kr. Kedvezőtlen idő esetén a rigaion emeleti termetben tartztik meg.
— Köszönet nyilvánítás I Fogadják feiejtbetstien jó nőm illetve édes anyánk elhunyta, alkalmával a részvét annyi nemes jelével találkoztunk, hogy elmulaszt-hatian kötelességünknek tartjuk micd-azon kedves rokonoknak, ismerö-iökoek és jő barátnak, kik mély fájdalmunkat enyhíteni kegyeskedtek, ezen az utón is legforróbb köszönetünket nyilvánítom. Hám Károly és családja.
— Két fővárosi lap fnzíoja. Egyike a legrégibb budapesti hírlapoknak, a Fővárosi Lapok június !6-áo megszűnt, helyesebben beleolvadt a kitűnően szerkesztett Magyar Lj.-ágba. Akik tehát eddig a Fővárosi Lapok előfizetői voltak. Mentől a Magyar Újságot, ezt a mindig élénk és mindig jol értesült lapot kapják mea. amíg az előfizetésük tat. De meg-kaPJák egyottel azt a nagy kedvezményt Js- nelybeo a Magyar Uj-ág előfizetői Jgyanfa ingyen kap havonkintegy disxes
, í regényt, jóllehet a Magyar Újság olcsóbb minden budapesti lapnál, ame-^yiben előüz.3téfli ara ogy hóoapra 1 írt
— Az óvoda évzáró ünnepe A
nagykanizsai kisdedneveló egyesület négy óvodájának évzáró ünnepélye 1897. évi junta* bó 27-én. vasárnap, délután 2—5 óra közt a ..Polgári lágylet* kertjében, kedvezőtlen idő esetén annak nagytermében tariatik meg. Belépti dij szemé-lyenkiot 2u kr., gyermekekuek 10 kr. Felül fizetések köszönetei fogadtatnak és üiríapiiag nyugtáztatntak. **-^
— Nappali csüíag. Nagy ciődületet okozott a takarékpénztár és a Kazincy-utca sarkán egy égi lüueméjy, melyet állítólag sokan láttsk, de a minek létezéséről tudósítónk meggyőződni képes nem volt. A nép szeme fényes nappal erősen fénylő culia^ot látott az- égen. Egyma oak elhitték, hogy látnak valamit, de elfogulatlan szem nem volt képes semmi kü öaöset fö-tedezni az égen.
— Nincs többe jégeső. Grácból te-legrafozzák lapunkattk: Az utóbbi időnen szakértők ellenőrzésével sikerrel tettek kísérletet, hogy a jégíelhőket lavésael elűzzék. A stíriai takarékpénztár, melynek igen terjedelmei sző.öi vannak, most nagy mértékbea akarja ezeket, a kísérleteket folytatni s a közös hadügyminisztériumhoz fordu\'t azzal a kéréssel hogy erre a célra néhány ágyút engedjen át neki köles önképpen. A hadügyminiszter utasította a tüzérségi szertárt, hogy a takarékpénztárnak négy tábori agyat bo-csásaoo rendelkezésére. Ezt olvassak a Budapesti Hírlapban. — Na ba ez igaz, akkor Zalamegyéoek, — hol oly jeles borvidék van, érdemes egy egé^z battériát kérni. Ezt azonban ne vegye ám magára Szabad-hegy és Sz.-GyÖrgyvár I
— A galamboki tűzoltók majálisa, igen sikerült majálist tartott június . 3-án a galamboki önk. tűzoltó egyesület a szi-lasi erdőben. A kedvező idő igen sok vendéget csalt ki az erdőbe, hol a vidámság tüzét ugyancsak magasra élesztették a máskor oly . ügyes tűzoltók. A jót sikerült mulatság rendezésében Star-zsínszky György főparancsnokot és Qzabö Lajost pénztárost illett az elismerés, Ez alkalommal felülfizettek: Dr Hauzer János ügyvéd 3 frt 20 kr, Juk József plébános 1 frt GO kt.Starzsiuszky György 1 frt Gü kr, Juk István 1 frt 20 kr. Deli Béla I frt 20 kr, Rozenfeld N. 1 frt 10 kr, Dömösörfi János i frt i 0 kr. Mészáros Antal 1 frt, Fischer Lajos I frt, Dénes Jenő SO kr, Ferenci János 80 kr, Tandur Ferenc 70 kr, Scblher Henrich 70 kr, Báo Barnabás 70 kr. Kovács János GO kr, Koplár József GO kr, Tivolt János Go kr, Irmler József GO kr, dr Bród Tivadar fit) kr, Kuorcer György GO kr. Fiedíer Adolf GO kr, Pajor László 50 kr, Paulín József 40 kr, Mágics Ferenc 40 kr, Bafai István 40 kr. N. N. 35 kr, Jochimszlád Lujza 30 kr. Matyi Józsefné, 30 kr, Weiszberger Kálmán 30 kr, Hö-
, römpölyi Gyula 30 kr, Kincses József 20 kr, Tóth Antaloé 9) kr, Krucsat Gusztáv 20 kr. Tahin Mihály 20 kr, Adorján István 20 kr, Kelemen Pál né 2u kr. Tóth János 20 kr, Bogár Imre 20 kr, Poredus Antal SO kr, Béti Lajos 20 kr, Kuausz László 20 kr, Kati János 10 kr, Kiczli János 10 kr, Törők János 10 kr, Hercfeld Salamon In kr, Bencik József .0 kr. Obiak Pál 10 kr, Kalóci Mátyás 10 kr. Tormási Ernő 10 kr, Varga István 10 kr. Szabó Imre 10 kr, Tóth Imre 10 kr, Marton János 10 kr. Korlet Gusztáv 10 kr, Pál István 10 kr. Matakovics György 10 kr, Hochflult N-10 kr, Horváth Gyula 10 kr, Rába Kati 10 kr, Btjnce András 10 kr, Magyar János 10 kr, Stanfli Péter 10 kr, Bence Ferenc 10 kr, Marton László lu kr. Szabó László 10 kr. Becbnlcer Julcsa 10 kr Tóth József 10 kr, Tóth István 10 kr, Dömötör\'János 10 kr. Varga Péter 10 kr. Huszár káplár 10 kr. Nagyérdemű vendégeknek szíves megjelenésükért és áldozatkészségükért, hálás köszönetét nyilvánítja a testület nevében Szabó Lajos pénztáros.
— Köszönetnyilvánítás. Dr. Pollék Ernő orvos urnák ezúttal nyilvánítom ferró köszönetemet, boldogult kedves leányom Hám Károlyné szül. Wajdits Ilona iránt egész betegsége alatt tanúsított ritka páratlan fáradozásáért. Nagy-Kanizsa, 1S97. özv. Molnár Ferencné.
— Tármegyénk termése. A földmí-velési Értesítő hivatalos kimutatása szerint búzával bevettetett megyénkben 85993 hold terület. Kat. holdanként várható átlagos termés 6*79 métermázsa, ötszes várható termés 583605 mm. A tavalyi termds végső eredménye 581051 mm. volt. Bozasal bevettetett 8Ö624 hold terület; átlagos termés holdanként 651 mm.; Összes termés 557336 mm.; a tavaly volt 578235 mm. Árpával bevettetett -36477 h. terület; átlagos termés holdanként 7.25 mm.; összes termés 264181 mm.; tavaly volt 220862 mm. Zabbal beve.tetett 22072 hold ; átlagos termés holdanként 6,56 mm; várható termés 144706 mm. tavaly volt 139871
mm. Tehát csak a rozs ígér kevesebbet, miot amennyi a tavalyi termés volt
— Medárd napja Azt mondják, ha Medárd napján esik akkor negyven napig nem lesz azQaetjeUgy látszik, az idea is beigazolódik e mondás, mert csaknem egyre esik. Pedig\'most már éppen niocd szükség reá,
— Gyármunkások jutalmazása. A
kereskedelemügyi miuiazter a Saogerhau-seni gépgyár és vasöntöde-rész vényjár sa aágoak, ezelőtt Horuuag és Rabe magyar országi gyártelepe budapesti cégnek, az általa ugy a tauoccuk, míut a munká-Bok képzése és erkölcsi színvonalának emelése érdekébe életbeléptetett tanonc-és munkásjutalmazási rendszerért elisme rését nyilvánította. Közöjük itt a jutal mazási föltételeket, bogy példát vegyenek róla más gyárak: Munkások jutalmazása: I. Mindazon niuQkások, kik a gyárban 1896. október 1-töl kezdve Öi even keresztül szakadatlanul dolgoznak éi ezen idő alatt megelégedésünket kiérdemeltek, ezen öt, éx leío.yása után 150 korona jutalomban részesülnek s miadeu továobi öt év: szakadatlan szolgálat után 150 koronával jutalmaztatnak- HuszoLÖt évi folytonos szolgálat elteltévei ezeuki vül még 150 korona jutalmat nyernek. 2. A jelenleg már nálunk szo.gáláiban tevő nmukáiok szolgálati ideje 1896. október 1-töl számíttatik. Azon munkások szolgálati ideje, kik a gyárba mint tanoncok léptek be, a tanidő befejeztének napjával veszi kezdetét. 3. Katonai szolgalatra vagy mozgósítás esetén való bevonulás nem képez megszakítást. Ha a tanonc vagy munkás három évi katonai szolgálatra bevonul és szabadsága után nálunk azonnal munkába lép, gyári szolgálata meg nem szakítottnak tekintetik és ha a katonai szolgálata előtti és utáni munkaideje öt évet tesz ki, ugy a jutalomra igényt tart A munkából való fél évi szabadságolás, ha mint ilyen a bérjegyzékbe bevezettetik, nem tekintetik a szolgálati idő megszakításául. 4. Mindazon munkások, kik az 1—3 pont értelmében ezen jutalomra igényt tartatoak, kötelesek eziránt személyazonosságuk adatai é- a gyárba való belépési idő megnevezésével feljebbvalóiknál szeptember 30-áig jelentkezni. Tanoncok jutalmazása. A négy első pont az iparhatóságok előtt kötött szerződéit éa a megállapított munkabért tartalmazza. Az 5.. pont azt mondja, hogyha a tanonc a négy évi tanidőt a gyárban befejezte és ez idő alatt magát szorgalmával és jó magaviseletével min dig kitüntette, 200 korona összegig (erjedhető jutalmat fog nyerni. Ezen jutalom mérvére irányadók mesteréuek és a tanonciskolának bizonyítványai. 6 Ha tanonc tanideje befejezte után, kitanult mesterségében tovább a gyárban marad mint munkás és mesterségét a kővetkező évben szakadatlanul folytatja olyképpen, hogy teljes megelégedést kiérdemel, ez esetbea ezen év leteltével még 50 korona jutalomban részesül. Mindezekért a gyár megkívánja, hogy a tanonc ugy a gyárban míut a gyáron kívül példásan tiBzteséges magaviseletet tannsitson, rossz társaságoktól t rtózkodjék, munkakerülő bujtogatókkal ne barátkozzék, csupán mesterségére gondoljon, hogy hazáját szerető és felebbvalÓít tisztelő becsületes munkás váljék belőle. A Sangerhauseni gépgyár és vasöntöde részvénytársaságnak magyarországi hatalmas gyártelepe Budapesten az V. ker. külsö-váci-ut 1143 sz. alatt van; a főtelep Sangerhausenben van, mely 1865-ben alapíttatott A gyár leginkább a cukorgyárakba, sör és szesz gyárakba szükséges gépeket gyártja és hazánkban ez a gyár rendezte be a Marosvásárhelyi cukorgyár-résyénytársaságot. Az igazgatóság élén Rabel Károly. Horoung Gyula, dr. Lederer Sándor: és Stavenhagen Konrád állanak, kiknek kitűnő szakismerete és fáradhatalan tevékenysége biztositékát képezik annak, hogy e gyár hazánkban elsőrangú helyet fog elfoglalni a gépgyárak között
— Önkéntes jelöltek tanfolyama Kolozsvárott. E név alatt 6 éve fonál 1 Kolozsvárott egy tanintézet, melyben 16—20 éves ifjak alapos előkészítést nyerhetnek ax egy éves önkéntességre jogosító vizsgálatra. A tőrvény értelmében ugyanis nemcsak azok lehetnek egy éves önkéntesek, kik érettségit teszeek, hanem azok is, kik egy é célra kirendelt, katonatisztekből és civiltaoár«kből álló bizottság előtt vizsgát tesznek. Különös előképzettség aem kívántatik, mindössze néhány osztály Júliusban uj karzat nyílik meg és 5 hónapig tart. Az érdekeltek az igazgatóságtól. Kolozsvár, Kis-mester-u. 13. —} minden díj nélkül értesítést nyerhetnek. Ugyanott gimnáziumi vagy polgári iskolai osztályokat magánúton végezni óhajtok is fölvétetnek és idősebbek több osztályról is tehetnek egy év alatt mint magántanulók vizsgálatokat.
Jtyilttér.
Feulard selyem* t 80 krttl 3 frt 35 krif méterenként — japáni, chinai stb. a legnjibb mintixittal és azlnelcben, u. m. fekete, fehér éi színes Hesmebsrg telyemet 45 krtol 14 frt 65 knijezárij méterenként — simi, csíkos, kocakazott. mintázott da--m&sztolt síb. untat egy 240 különböző mi-: nőségben és 2000 szín és mintázattal stb.; : t megrendelt ara péitabér éi vammentesec | a házhoz szailitra, mintákat postafordultával . [ küld: Henneberz; ti. \\r%. és kir. udv. szállító) 1 : aelremtfri al ZHrichben. Svájczba czim- I | zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra I | 5 kros bélyeg ragasztandó Jfágyar nyelven ; irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Vese. hngyhólya*, hugydara és kösxvénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmsinál,orvosi tekintélyek általa Lithion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendéire lesz. H n a y haj tó hatású!
Kellemes iii! Könnyen nénthetó
Kapható ásványvizkereskedésekben és jry<*gyszertárakb av A Salvattr-forrás igazgatósága Eperjesen
Elismerés.
Ma küldtem négy rekesz ílres palackot, kenun helyette ujabban négy rekeszt töltve küldeni, de mielőbb, mert készletem kifogyott, s nem tudok Ágnes-víz nélkül ienní.
Az Ágnes-víz használata óta örömmel konstatálom, hogy egészségem, mely* vesebajból kifolyólag sokat szenvedett, oly örvendetes javulásnak indult, hogy nem mulaszthatom el ezen kiváló gyógyered-mény felett érzett elisme ésemuek kifejezést adui Az Ágnes forrást, mely egészségemnek épségben tartására ma már nélkül zbetlenné vált, mint kiváló gyógy-erejfi ásványvizet és kellemes üditő italt, minden szenvedőnek a legmelegebben ajánlhatom.
Valkány, 1895. okt. 10.
Kovacsevits Miklós,
k. jegyző.
A legjobb hazai tej termék a „fogaras i csemegesajtu
(készül a m. kir. állami ménesbirtokon.) Kizárólagos főraktár:
Lo sveiiNtehi Jff. végnél
(Alapíttatott 1864.) a>. és kir. udv. szállító, BUDAPEST.
Kőflzlet :
Vántbáz-Vürtit ü sz.
(izemben a központi vásárcsarnokkal.)
Fióküzlet:
Kishid-uUa 1 sz.
(A vadá-ízkürthöz)
BOgt Szállodák és vendéglök kérjék a „fogarasi" számoló cédulákat ingyen és bérmentve. *W
GÖBBERSDORF
Klitnat.gyógyiutézet tüdőbetegek számára. 1896 július 23-án. Alólirott. mint a görberadorfi tfidöbetegek klimatikus gyógv intézetének tulajdonosa, segíteni akartán a szenvedő emberiségen, örömmel bozoin nyilvánosságra, hogy gjópviotéze teraben a
Janit" Magyar Sete
gyógy.izet 1379. óu á]!.niftia i legjobb ered\' ményojrel ilkilm.zom * lejtik hnrattl bál-talnliii\' A Margit Ytz-gyógjiatéEelembeB is kivívta migiaik & megériiemletaijy»r Sel-t«ft gyógyvíz elaerexéit A iegliszlibb lelki-iimereuel ajánlom ezen kirilú gyógyTiz tlkll-miz&sit crvoztirzzimazk és * mellbajokbao szentedé emberiségnek is
Dr. THEODOR SÖMPLER.
Felelóa Bzerkesztü: Dr. KISS ERNÓ. Helyettes swrkeszló : Dr. VILLÁNYI H Kiadó : lij. WAJDITS JÓZSEF.
— Mnkodvelók fent ípezéséhez! Elismeri leüjobb sálon és uuz&ú fényképező készülékek, nj lelalinnlh»t»tl»n pillanatnyi kézi-kéazttlékek, további mindennemű fényképezökellékek A. Solí c». és kir. udf. száHilónil, Bícs I. Tnehlauben 9. Fényképező kellék OzletjilapiItatott 1854. — Kitínatra nagy képes árjegyzék ingyen.
Valódi
It
nyat
Egy Coupcn 3.U méter hosszú teljes nri öltözet (.kabát, nadrág és mellény ,
csak \\ yin&bb
Valódi gy ap, .«et.
Egy Coupon fekete a&lon öltözékhez. IO frt. továbbá felöltő szövetek, turista darócot, \'.\' -. kamgtrn éa a többi szSvet minőségeket gyári áron küld szét a szolidságáról és megbízhatóságáról legjobban is> mer\': szövet raktár i
Siegel Imhof Brünnbeá
a kÖzTetlet. megrendelések & gyári he;yen nagyon előnyösek: nagy választék folyton nj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is.
etc etc.
Hogy mlcdon té v-e-
dés ;:;:(-:;;-. - 1«-irysa osonta] oson
batóej.ella.,1 b«-Jet7Cett T»dóJ«-
r:.-.: baazaajon
THIGRKY A.,
Prasradt, Mitid-Stutlnu íllleo.
tásini
u- monyt mondot-ttk rólt A loarotlbb, lecü»U«o«*bbn*i bl-xonynlt ea lepj&Ioio\'bb nóploa báxl-az«r. tavi? m. null- éa t&deráJdtU-Buücjs,t cr.j-ii.ti atb. b bolaolaf 4a
Ar.i d
vllilvn, mrlv.n <-.:._om Thierry Adolf, ST^-7*-«rtá-\' oraxtüj-lhos*- v„n be>v6iv*. Jfiador. niJuusol, moly a obi a fenti íÖldojomHc védÓJ og-y gjol .mi olL-lva, uU-
dóbb, iinnnl ot-t^Ktrlc-tiBLb Tebat mindig pontúatu Deyol-k az itt iltbat/. xiild -M3,«¦?.;.. Eeyolul volidi b*Ti_*-mom bn,mi-\'ill,;t t>« uí_ri..ií, vnlnm;rjt «rU-Ll>-]en ata.DS_to_, molyok - küiánséf moirteventoiora mii l.hl/.»_mi~_ytyol «l*ra»itúit, AlUilzim tv -od&juKj-türvíny«I_p-Iru ülduivr. Hol b_lzstín.i,m reutru nin-e«en ntkUr, r rondetitr.fk kiiivutolli-iiiil ezon a. cimon: Thierrj- A. Oríing>_l io\'ó„>„_., uVrnok Praersd-.. aohiUcb-\'" í« v»Ky íí dnpUüveg Mfcgytw-
!y pott-u-lyOri 4 koronibo körül." im 1- kii > ti dupliüveg- kim. 4 duplaüvcgnt-l kovosebb-
.üldOk. Szíjjol Unvote,
.iildiit e»»k a jj
olSti
i bekttldéi-
Scklzengel-jifílbike
A valódi angol
ilOCS
ereje és hutáéi
El-« kfy.ikvMl Tfj H fin (jonjlOil Ulloaock tartott ooatiia Utjoaoa "•ttBjífiltlalolt. -jia-aa »talc«fi Zt élt* arkéi rilurcS baj MOtorro-
¦Oltatdtl. II nrc; CHiiiiflifa.
0 Uirialioiib. éi leölt bajokail a liaarfrdl caiboriirgörl a I«tJ*»» treí-
desATHIERRYin ^ZT.ÁJ&Z
ré.sot a ptroa róna _ío.j caatlfola-ban H\'.raf, ttodmtrl fJfjixS, ottiraott-UibrE roadkiiill flúj-yhaiaíak Bltttt klti.fikaelt rliiMrrt ni> aafagokkal, ír-•ősi. As an.ol eaodakonBci hajindlható :
A gyertnokígyainO m«llbaiánál. tejpyÜloruUinll, caoll--omocyrdoiriel. orbinc. mindenr-mü .oroltcek, láb- T«jjy ¦MOnli-betdlétek, aobek, gonyidu-s. dagadt Hbak, k6t ciontasn ölten; ülőt-. SLurtu-, 16-, váa*a>- éi aui4dA*í ae-bek ellen. Ha»in4rbató mindrn idrceii rtnek u m ÜTer-ta-xaika. bomuk, a-ilink t>i tütkik tltavolitiiAra. Mindennemű da_»r.:it. kinúvé*. pokolvar. uijiiopiodoa. töt r_ktote(t.i„ ollón, itemölci. kórÖB-..laKanat. bolyán- t«l-döniült lábak fryo_yit.i-re. Xixdraaeaii égttl uktk, fagyott teatreuek. betogoknol hoaaiabb lekvio által támadt sebek. ny»kd_g»n»t. Tertorlódij. liíliQpfc* és a Rj-ormokek-el elöfordnlo kiaebMediiek t;[lefi Itb. .
i *a.ol csoejkaaSc* saisri régibb, aaail kiUaUk ItaUiak-o. lton ajánlató* eira epedil i]lí i.t-rbj; elSrlrjuatíe-
ea minden családnál késilotbcn tartani.
Kot dobóinál kevesebb aarr. küldetik; a aie\'.külde* ki-i;.r ax üijiiej ololcfcs bokülJise vagy pedig qtánve-
ttl lel efaköiöürtik. -2 tém-ly, csomajfolás. síUlitölívíl is bermentet megkiiideitől S korosa »¦ 40 fillér. Számos bizonyítvány ált rendelkezésire.
KigyelmecteUk mindenkit » hatátialan hamiaitvinyok me(-i\'4t*let61, s kirem ssigoman arra ügyelni, hogy minden tegrlyen a fenti védjegy es cégnek -*t öraarral fjttj-miertaraik- Prtgrsdábaa beltégutve kell lennie él minden tégelynek egy liasgnátati atatitaiba kell beciomagulva lenni és tent látható vfdiegj-gytl ellátva.
Ae egy\'edüli éi valúdi angol ciodakcnöctüm hamiiiUi és otániói. a védj egy-törvény értelmében stigoman üldös-totnek, épugy oien bamiiitvanyok terieiitüi.
Itgyedlll bttitrretl fon-is : Őr-angyal-gyógrtár, Thleery Ml.
Prerradábaa RohiUch-Sauerbmnn mellett. Raktár * legtöbb g; ög-ytxe.-t-rbtr., hol raktár nlncf, tesaék a mecretide:*.t koiTetlcnul „íi onarraj rjígTtier. lárhei- TIUKICKT A DŐLI* Pregradábaa, KeblUeh-Saierbraaa ailUU clKtiaL — A« oMtrák-Biagj*ar védjegy laittrctn-axAtaa: i&íá t
Christoph Ferenc SZOBAPALLÓ-FÉNY LAKK
i-\'betSvé Uei[, begy - exobik a másolít alatt I kaasatltatxao-•aaak. sóival a kellfinetUn ii>{ és a lassú, ragadóe siáradis, ü-.-Ij ií olsJtVetéknafc éa ax olsjiakknak •ajatja, elkerOltítilc. ..Dietlntt a basinálau olyas egyiurü. bogy kikl maga repeshet! a máiolitt. A palló nodves tirgygr*\'. reltirtlbetö, anélkül, bogy elveeiieoé líoyit. Mee kell kfilönboitotni; .
\' azinexett asobapallú -1é^ymíit, a
urgaabamát {• mahágonIIarnát, mely akár oak aa otaj loatck fixíl be » pallót ¦ egyatuü (Ínyt ii ad. Baert •gyáriul alKalmazható tígi vagy uj pallóra Teljesen bel&d minden foltot, ki r.tbbl mazoláat itb, van aiutác
ttazts. fsay^iás {színezetten; *
Uj pallókra ós parfcetre. aaly crapu fényt ad. kuléaoaait liarnetre • olaj festék k.ol mar bemásolt egéuen uj pallókra való.
Caak fcuyt ad, ennélfogra cem fodl el a ísmiittrái.
Poítacíom.ii:. körülbelül SS négyuóg mtr. (kél köaípna-gysign ssobira v*ló| 5 frt. 90 kr., T«gy 9\'f, márka.
A kltzvetlen nngrendélések minden váróiban, ajtol raktárak vannak. Ide kOldendoh. Mmtamáaoláaok es pnwp-ekiosok fsgyen éa bsVmentra fcüldetoek. A beráiát-lásnál tea.ok jiil vigyásnl s.cégrs a a gyár! Jegyre, mJTci est a Wbb mint 1SSO éve létező Kjartmáojt sokfolé utánozzak és bamlaitják, s aokkal reasubb, s gyaktan a célnak meg nem íelotö mlnSoég. bon bosxák forgsloicbo.
Christoph Ferenc, _
1 YUÍ41 aüíBE-lilIUtt ItlMÜlill B KTMIIi ntrtili,
Prága, X. Berlin.
Zürich.
Nagy-Kanizsán: Marton ét Huber-né.-
ZALAI KÖZLÖNY
1897. JUNIÜS 19 ..
f AL nagy szálloda
St.
A fö és székváros legszebb és legnagyobb szállodája.
Szobák 2 frtlól följebb villám világi!ássál éi szolgálattá\'.
.¦¦¦¦iiHimMM............llimuMlllílil ............f
Szabadalmazott drótüveg
világos tetőzetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1*75 négysz. méter terjedelemig.
Különös előnyei: Lehető legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen, drótrács nem szüksége*, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél áfhatlanok, miután a drótbetét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény hatá*. Több állami és magán építkezésnél nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel használtatott. Számtalan bizonyítvány, prospektus és minta szolgálatra. Ontott Qweg padlózat lemezek járható tetőzetnek földalatti utjárók és alagutak megvilágítására vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima vagy külőofélekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ca. 3Ö°|0 kai olcsóbb a közönséges nyers-öntött Üvegnél) és czines, drót-fonettal és anélkül.
Qveg-tetzsindely és üveg rovátkás téglák
a legkQ\'önfélébb alakok és nagyságokban. Aktién Gesclischaft für GlasindusirU vorm. Friedr. Siemens Neusattl bei Elbogeu (Böhmen.) További készítmények: mindennemű üvegek, üveg zárok, üvegtáblák belgiai és német üvegöntés és üveg domborítás.
OOOOOOOOOOOOOO
Győri kereskedelmi akadémia.
o
O
§
O 0
s
c o
z o
Q O Ű Z
s
II • g ss
íi, S Ilii I <?!
? 2 z O
o z zi ?
3 •S I
z
ö O
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
Va-uti állon\'ás
VVRAZSD-T0PLICZ4
Fosta és Távírda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
ViTyeleínezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894 ben.
53 lok Celsius meleg forris, a kén iszapnak feialmu Ihatatlan halasa van izom és iztllet rheuma, iziilft betegségek, gyulladásos és csonttörési Összehúzódások, köszTéoj, neu-raleikm bántalmak, mint isctaias stb. női bajok, bőr és titkos betegségek, idült vese-l\'ajoV, bólysgbu ut, górvélykor, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. IVÓKÚRA torok, gége, mei), máj, gyomor- ét bélbajoknál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Idény rarlam maim I-tői október 1 ig — Pompás nagy park, terjedelmes Ültetvények szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zázrábi kir. operaház tigjaiból. Zene- éi táccestélyek stb.
A Varaud-Toplicai állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket Külön fogatok ii rendelkezésre állanak , de ezek oiaállitisa előbb a fürdő
megrendelendő
Urvosf tmhkozódísokat a fűrdőorvos Dr. LUNGHINO A. ad. rVospfkuisokat és broschnrákat ingyen és bérmentve küld
lézőaí-gné
a fúrdöigazgatoság.
Györ szab. kir. város
KERESKEDELMI
AKADÉMIÁJA
a f. 1897. éYi szeptember hó 1-én alsó I. osztályát megnyitja.
A győri kereskedelmi akadémia az ország többi ily akadémiájával teljesen egyrangu hasonló képesítést njujt s a Mik évfolyamát végzett növendékei önkéntességi joggal birnak.
Felvétetnek az intézetbe a közép-és polgári iskola négy alsó osztályát végzett ifjak, illetve kik a szabályszerű felrételi vizsgálatot jó sikerrel kiállják.
A beiratás szept. I. 2. 3. napján tflrténik. Előleges jelentkezések az igazgatósághoz intézendök ugyancsak az igazgatóság készséggel válaszol mindennemű Írásbeli megkeresésre.
Tanulók elhelyezését illetőleg személyes érintkezésbe is lehet lépni az igazgatóval július 1 —10 és ang. 20 — 30 ika közt.
Az évi tandíj 80 frt
Győrött, 1897. június hó 8-ái.
A győri Keretk. Akadémia igazgatósága.
Attila BerniBtexöEég.
Az „Attila" permetező mindazon bajokat, melyek a\' szőlősgazdát eléggé bosszantják, elhárítja és pedig az által, hogy a szélkazánt egy Csavarirtás által a puttonyból kivehetjük, mi által az egész szerkezet már kezűnkben van. Ugy a puttony, mint a szerkezet tisztán tartható és a legegyszerűbb munkás szétbontja és összerakja. Soha sem pusztulhat, soha gépész kezébe adni nem kell; mindenki maga bánhat vele. A szórója is páratlan jól szór, valóságos ködöt csinál!
Ara 18 frt.
MT Szigeti Sándor "tpg
Kecskemét.
UGYANITT KITÜXŐ bicziktik 130 írtért.
oooooooooooroo
Sangerhauseni gépgyár Magyarországi gyártelepe. Budapest, Külső váci-ut 1443.
Első és egyedüli magyar special-gépgyár,
a mely az összes mezőgazdasági Iparágak számára szükséges gépeket gyártja. G..zd»k és iparosok számára mint hajtóerő rendkívül előnyös a
„HofTmelsíer-fele gőzmotor"
ibb gőzgép. Fűlhető szénnel, fával, ierőtől kezdve gyártjuk.
A „Hoffmélster-motor"
i eddig ismert hajtóerőt felülmúl. í tt szilárdan vagy szállítható.
A ,.HofTnieis(er-nio!or\'
oknak a legmelegebben, ajánlhatjuk népviseletre ajánlatokat elfogattunk.
a legjobb, legolcsóbb ós legbiztosabb gőzgép. Fűlhető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulladákkal. Minden nagyságban V, lóerőtől kezdve gyártjuk.
rendkívüli előnyei folytán minden eddig ismert hajtóerőt felülmúl. Felállítható bárhol, semmi ai vagy falazás nem szaíséjres, állhat szilárdan vagy szállítható.
megszerzését gazdáknak és iparosoknak a legmelegebben, ajánlhatjuk. — Leírással, felvilágosítással, árjegyzékkel szircs-n ízolgáluak.
Kőszegen
Dr. Dreiszker J
S AMATŐR/(/MA
és
VIZGYÓGY INTÉZETE Marcim hó 30-katol nyitva
Rendszer Priesnitz és Koeipp. Vil-lanyozás, massage, gyógytornászát és dietetikai eljárás. Teljes ellátás igen mértékelt árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
Az igazgatóság
A valódi mosható
Padlózat-fénymáz
a legjobb és legolcsóbb eiíköí a kockás (Parquet), puhafa vagy fénymásolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad, és kefélés sélkü! takörtUzta, állandó fényt kölcsönöz Kapható színtelen, világossárga, sárga, aötétsárga ~ürői és dió 1 baarn Bsiaben Egy szelence ára 46, 85 éi 1 írt 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsóbb és .„^szerübb fényező és simitó essköx min-_ den titichetyi.ég padló"U 8zim4r*- Ki!oJ* 1 írt 30 kr-
Szab. Fölkefélö máz.
Tetemesen megkönnyíti a fölkefélést és az ez által megkefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi Fehér és sárga színben darab szám 20 kr. Árjegyzéket díjmentesen küld
SCHMEIDER & COtfP.,
BÉCS, Ti2., Hkodsth«no«str. 1«, I T«.nf*!tsr»*s»« 10 Kapható : Fesselhofer József, Martos és Haber, Neu és Klein, Roseofeld Adolf és fia uraknál K-Kanizsia és Kálmán J., Zieg-
akkor valódi, ha az aranynyal fényezett szelence & fenti védjegyet vörös mezőben hordja.
Csak akkor valódi ha mindendarab eietdj védjegyet viseli.
ler A. Komárom; Hnbinsxky Adolf, Jan Ferenc Zala-Egerszegen, — valamint mi(.den| nagyobb fűszer, festékára kereskedésben és drogueriákbaa.
Richíer-féle^Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
Ezen hírneves hizíszer elieatállt sz idő megpróbálásáaak. mert már több mint 27 év óta megbízható, fájdalomcsillapító bedörzsö-lesfcént alkalmaztatik köszvénynél, csáznál, tagsza agatasr.il és swg-bülésekné! és az orvosok által bedörzsőlésekre is mindig gyakrabhac rendeltetik. A valódi Horgony- Paín - Expelier, gyakorta Horgony-Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem Igazi Bépsxeri háziszer, melynek egy háztartásban serr, kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógy- "~ szertarban készletben van; förakíir: Török József gyógyszerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több kisebbértákö utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony- védjegy ós Richter czégjegyxés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 9 * SJCHTEH F. AD. és társa, ej.és tir. riv.-; -zilliltt, tBOBLSTABT
Z
c o
3 :l C
c
2
z z z z z
védjegyét ós
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll
aláírását tünteti fel. A Mei\' A.-f»tt Seí4tltx-t«r»k tartós gyógyhatása a legmakacsabb gytatr és al-testbáutalmát gyomorgörcs éi gyomorhév, rögzött székrekedés, majb intalom, v*r-tílaláa, aranyér és a legka^iinözőbb vii betegseoek elten, e jeles aázissernek évtizedek óta mindig nagyobb «Herjedést szerzett. — Ara agy lessotétslt traditi de ¦ ____ , K -NW*-I W e.
Hami\'sitaso í törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak SkkOr VaíÓdí ^* miodegyik öveg MOLL A. yeJjegyét tOntrti fel é»
i.i.............,:¦„.. ,.-1 „A. Moll* feliratú ónozattal van zárva, A Hali-féle fras-
ozla berszesz is lé •¦ -vezetésen mint ftfdaltass*!lapít* ksdintiitat szer köszvény csox és a meghQlés egyéb következméayeiaél legismeretesebb népszer. — Egy Ós«-zstt ggtotj jyjj ára 90 krajozár.__
Moll Salicyl szájvize.
(F5alkatre«xe - ÍOsolfuru »zik.ó.) A mindetlaapi száju\'sxtitaso&l kalönö&eD fontai liirmely kom gyermekek, mini felnőttek: Bzámá-ü; mert e szájvíz a fo^ak tovibbí épségéi biztosítja s egyszersmind óvszer toffajls ellen. — Ejy Bsil A. vé4i»sy««I .Halott írtj sr« : «0 krsjtz ár
691) FóazétkBIttéf.
lAoll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlaubea 9. sz. Vlttéil ssejreaaslések laanta pssistiiivit sifllítt tsljssltlitssk
A raktárakban tessék határozottan hlOLl. A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 88 Fia.
Xyomatott Iíj. Wajdits József I:5dj vnyomíijiLtn \\agy Kan\'zrár.
NltiV-KAfTOA. 1897. jnnrtis 26-án.
Kecfi évre \' . . 6 fn — jir
évre . . 2 fn ,5o kr
Nt-KV-iié*™- . . .1 ín ÜS kr Kirjr* M Hl kr.
- hiki>eYkVk\'k .
:\' lik**bo« prti U urban 7. másodszori . minden lováhui sorért 5 kr
IVvi l.ttkrbek },rtit toromként 1U krert vétettek Kiucsiari illeték minden egyes
bírtletth ért 3o kr. baetMidó
XXXVI. évfolyam.
~J~~ ,A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,
takarékpénztár részvény-társaság," > gaiatuboki Önkéntes taccltó-egylet", a .,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a katoiii
A lap szellemi részét illető tx [den közlemény a feMCs szerkesztő; zterére, az anyagi részt illető fcös-tleniények. pedig a kiadó ce .vére címzetten Nagy-Kaaiz**rs bérmentve intéseodők.
Bém>entrt>n levelek nem fogad-] Útnak el.
Kéziratok viasz*nem kAldeiwSit
oagy-kanizsaí Takarékpénztár részvény-társaság", a .KotoH , nagy - kanizsai kisdednevei ó egyesület* a , nagy-kanizsai tanítói járáskor", a k esz tény jótékony nőegylet* hadas tyán egylet* ,soproni kereskelcluii iparfcamra* , nagy kanizsai k ül választtn anyának hivatalos lapja.
HETERK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Ax iskolai év vége.
" Kagy-Kaolaaa, 1897 jnn 25.
Még csak néhány nap és ismét elmúlt egy iskolai év. A templomokban feihangz k a Te Devm, melyet minden tanuló oly nehezen vár. Az iskolákban szétosztatnak s bizonyítvány ok, s kikí haza siet vele örvendve vagy szomorkodva, a szerint, a mint évközben szorgalmas vagy hanyag volt. A szülők is lesve várják fiukat, vájjon Örömet vagy szomorúságot hoz e nekik a bizonyít ványnyal, mert sokat költöttek gyermek-ok jövőért s mert arról van szó. nem hiába dobták-e ki izt a sok pénzt, midőn a \' megélhetés is oly nehéz. A szülőknek Öröme vagy szomorúsága tehát egészen jogos. De az már más kérdés, vájjon mindig a szigorú tanár vagy a gyermek-e a hibás. Azt hiszem, Sokszor a szülő az, aki eisó sorban maga magának okozza a hiába való kiadásokat és vele a szomorúságot. Ugyanis a mai ferde társadalmi viszonyok és felfogások között minden intelligens és jobb módii szülő fiából minden áron urat akar csinálni, azért küldi a középiskolába, nem nézve azonban azt, vájjon gyermekének van-e hozzá tehetsége is. Itt van a baj, a miért a középiskolákba annyi hívatlan kerül és az év végén-anyian megbuknak. Ezen meggondatiaii választásnak kárát vallja ugy a szülő, mint az iskola. A szülő hiába költekezik, a tehetségtelen fiu elfecsérli az iskolában a;, időt, az iskola pedig működésben bénittatik meg. A sok gyenge tanuló miatt nem lehet a hivatottakkal sem annyit foglalkozni, mert hogy hasonlattal fejezem ki magamat. a» tanítási kerék forgásába mindig belekapaszkodnak a gyengék és feltartóztatják működésében. Innen ered egyrészt a túlterhelés pa-
nasza is, lévén nagy ellentét az ifjak szellemi tehetségei között Az egyiknek kevés az elsajátítandó anyag, a másiknak pedig sok. Ezen összeütközésből még az a rossz is hárul egyes könnyelmű, de hivatott tanulóra, hogy év közben ellustul, bízván tehetségében, hogy majd a harmadik időszakban összeszedi magét és megfejel a kívánalmaknak.
De mily nagy csalódás vár az ilyenre. A harmadik időszak nagyrésze a tanítás anyagának ismétlésére fordíttatik, nagyobb anyagot keli feladni, a melyljel azonban a tehetségesebb sem birkózik meg, ha évközben lelkiismeretesen el nem készült az órákra. Ha aztán ily fin megbukik, nagy a szülő csodálkozása, hisz fia tanult és nem is tehetség nélkül való. Így Ítélve, a szülő csak ^a tanárt okolja gyermeke bukásáért és az elismerés helyett szidja és gyalázza, a hol csak teheti.
Ez így van és lesz mindaddig, mig csak a társadalmi felfogások meg nem javulnak és az uri ember-, nek nem kell majd restelleni, hogy fiából derék iparost vagy kereskedőt neveljen. Ha az a kor majd eljön, midőn a szülő fia tehetsége szerint fogja megválasztani a pályát, akkor nem lesz annyi panaszolkodás a túlterhelés ellen, -a bukottak százaléka csökkenni fog, mert a tanár működése sikeresebb lesz a megváltozott viszonyok után, mint most
Akkor majd több öröm is lesz minden részen, szülőknél, tanítóknál, tanulóknál, igy az iskolai év végén, mint most van.
Viitkó Józsej.
Autopomiai mozgalmak.
Rendkívül népes értekezletet tartottak városunk kalholikusai & városháza nagytermében a mult vasárnapot].
Ar értekezletet V? é b e r Vince h. plébános hívta össze, ö is vezette. — Megnyitó beszédében megmagyarázta wz autonómia fogalmát és kifejtette fontosságát, azután pedig jelezte a tenni valókat. Az ülés tanyául a választókat összeíró és a választ&\'t vezető ötös bizottság megváhuztáaát tűzte ki- s a jegyzőkönyv vezetésére Hor váth Honort kérte fel.
A napirend előtt felállott D eák Péter főkapitány s lelkes hangon indítványozta, .hogy ez előkészítő gyűlésből telegrammal fejezzük ki hódolatunkat a hercegprímásnak és a megyéspüspöknek. Zajos éljeazéssel fogadta a gyűlés az indítványt, s nyomban el is küldte e telegrammokat :
Főméit óságu Waszary Kolos hercegprímás urnák Balaton-Füreden.
A nagykanizsai róm. katnolikasoknak az autonómia tárgyban tartott szervező gyűlése hivőihódolattal üdvözli Fóméltó ságodat éa müköuésére főpásztori szent áldását kéri.
A megyés püspökhöz küldött telegram szövege ez volt:
A nagykanizsai róm. katholikusokoak az autonómia tárgyában tartott szervező gyűlése hivői hódolattal üdvözli Föpász-torát és működéséi tí atyai szent áldását kéri.
Erre Horváth Honpr f, felolvasta az antonomiára vonatkozó legfelsőbb kéziratokat és a választási szabályokat (Lapunk f. évi 23. számában már közöltük ezeket.)
Ezután az ÖtÖabirottság tagjaiul, meg -választattak: Véber Vince. Deák Péter, Horváth Honor, Miltéuyi Sáudor és Iting Pál, póttagoku! Szabó István és ifj. Samu József. A, szabályzat előírja, hogy nagyobb filiálisokban szintén alakíttassák egy három tagu bizottság. Így tör tént, hogy Kiskanizsa külön bizottságot kapott, melynek tagjai Varga Péter, ifj. Hegedűs László és Sedlmayer Lászó. A v á 1 a s zt ó k összeírása f. hó 24-én kezdődik. Az összeírás módozatát a bizottság állapítja meg.
Erre M.ikos Géza, ez a rendületlen katb. meggyőződésű férfiú, szépen álgondolt beszédet mondott fejtegetve az autonómia lényegét és azokat a követelményeket, melyeknek e fontos gyű lésre küldendő követben meg kell ienniók. Beszédét folytonos tetszés és éljenzés
kisérte, s bár fojtó meleg volt a te rémben mégis szakadat lao figyelemmel kísérte miudeoki.
Végül még Horváth Honor intézett néhány szót a közönséghez, mire a gyűlés véget ért.
* /».
Mint halljuk, az autonómiát szervező gj ülésre küldendő kővetjelöltül legújabban Zichy Aladárt, kerületünk orszá-go\' képviselőjét emlegetik.
*
A következő sorok közlésére kérettünk fel:
Abból az alkalomból, hogy az Autóimat szervező katb. gyűlésen leiszólaltam, — mely felszólalásomat néhányan egyensen kárhoztatják, — szabadjon igazolá-iomul e néhány rövid sor közlését kérnem.
Tisztelem mindenkinek a megyőződé sét, a a reciprocitás elvénél fogva, ha nem is egészet, de egy kis részt ebből a közös, mindenkinek kijáró jóból engedjenek nekem is lefoglalni.
Már most: ki lehet koBgreszszusi képviselő ?
A magyar k&th. egyház fejedelme, a bíboros borcegprimás körlevelében azt I mondja: „Csak hívő vallását ismerő és gyakorló kath férfiú .... kí nem tagja : az egyház által tiltott társulatok vala-: melyikének, .... ki akár magán, akár i nyilvános életben tanújelét sohasem adta anuak, hogy vallásellenes, egyházellenes nézeteknek hódol."
Tehát tehet minden igaz és jóravaló j katholikus, ki még emellett Nagys. Mikos Géza ur szerint is, de szerintem is, hogy független legyen minden tekintetben, fölötte kívánatos.
Ámde azt kérdezem én a Nagyságos Úrtól, s a^on őszinte igaz tiszteletre méltó férfiaktól, kik rosszalták és rosz-3zalják felszólalásomat, mert velem együtt őszintén óhaitják, hogy a pártpolitikai befolyás ne érvényesülhessen az Autonómia létesítésénél, mit ba uera említettek volna, — de csak egy kukkot sem t-zoltam volna; hogy igaz, jóravaló i független katholikusnak, az Autonómiai [ kongresszusba valónak ismernek-e el I valóban akármely pártárnyalathoz tartozó í katholikust?...
.Gyümölcseikről ismeritek meg őket* i mondja Krisztus." Mintha csak azt mon-
daná: Vigyázzatok! működéséből, szerepléséből, cselekedeteiből megismerhetitek őt- Ha ez igy vaa. a minthogy igy ís van, akkor indokolt volt felszól-lalásom, és amint nem haboztam ugy mo.»t sem habozom újra kijelenteni, hogy a liberális elvek hitvallói, az őket titkon támogató ellenzékkel égy kalap
\' alá vonva nem lehetnek kongresszusi képviselők, mert rettenetesen fanyar, hogy ne mondjam cudarul keserű gyümölcsöket teremtek: mert szereplésük, irányuk és minden törekvésük antíkat-holikus volt eddig, s félő, hogy a gonosz csont, gonosz csont marad mindig. Ezt elvitatni nem lehet, az utolsó harminc év történeteigazolja.Pedighányan és hányan verték közülök mellöket; magokat jó katbolikusoknak vallva még becsület-
; szót revezalist is adtak, bogy a kath.
1 egyháznak és érdekeinek védői lesznek ...
i és mégis a mükatholíkus kódex szerint,
i mikor kenyértörésre került a sor, —
I neki mentek az egyháznak.
S Jöhet e hát a politikai szereplés és
| hány számításba? Igen is jöhet, sőt kell
¦ is jönnie, hacsak ilyenek támogatásával
i csúffá nem akarjuk tenni az autonómiát,
i és ezek besegítésével a francia rendszer
I igája alá nem akarjuk hajtani a kath.
I egyházat. Részemről mosom kezeimet
i Végűi megjegyzem", hogy ezek elmon-
! dására nem a korteshév, mint egyik
| főúr megjegyezte, de még csak a sze*
I replési viszketegség sem, hanem egye-
Í dül igaz, benső meggyőződésem sarkalt,
j Egyébként béke és üdv!
Dixi et salvavi animam meam.
Horváth Honor.
A déli vasút tarifa* reformja.
E címen igen figyelemre méltó cikkely jelent meg a Magyar Nemzetgazda legutóbbi számában, melyet itt \'főbb vonásait) m ismertetünk :
Nemrégiben azt olvastuk a lapokban, hogy a déli vasút igazgatósága közölte az osztrák vasúti miniszterrel, valamint a magyar kereskedelemügyi miniszterrel is, hogy személyszállítási tarifáját a jövő ujévtö: kezdve módosítani akarja. A re-
TÁRCA.
Esztike.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Hogyan ia van. hogy a* idő ugy befolyásolja az én kedélyemet? Amint itt ülök az ablaknál a kitekintek ebbe a s/.ürkeiégbe s hallgatom az eső egyhangú csobogását, valami olyan, mélységes szomorúság szakad rám és rabul ejti lelkemet.
Pedig ugy szeretnék, kibontakozni belőle, ízinte küzdök ellene, de hiába vergődöm. Emlékeimnél keressék menekvést, ogy szeretnék valami vidám derűs képet elibém varázsolni! felidézni ismerőseim alakjait de ezek köztit ia csak azok jeíeouek meg, kiknek sorsukhoz valami mélységes tragikum fűződik. Vagy kik már eddig csendes emberek s hallgatják a fü növését. -
Legtovább időznek gondolataim Eszükénél. Amint itt ülök, ugy tűnik fel, bogy még él, szinte nem tudom elképzelni, hogy ez & gyönyörű teremtés cár por éa hamu. Petiig láttam őt koporsó jában, sírjáról egy szárított virág itt van imádságos könyvemben, hát mégis igaznak kell lenni.
Olyan magas íudár leány volt oaey ábrándos fekete széniekkel, pici piros bájjal sarkig érő fekete hajjal, a mellett vidám derült leány, ki fölötte szeretett táncolni. Ilyennek ismertem bokáig,, de
aztán megváltozott. Ugy szeretnék sokáig annál a szép, viruló, bálba készülő leányképnél időzni, de hamar átsurran, emlékezetemnél ismét ott látom a beteg ágyban halványan beesett arccal, mint egy letört fonyadni kezdő Marschal Niet rózsa. Az orvos az ő prózai nyelvén börsorva-dásba állapította meg a diagnózist; de én tudom, hogy a szive ölte meg.
8iegény leányi Miért is nem tudott ö olyao igazi fine de t-iede leány lenni? Miért nem tudta ő magát az ő szerelmén, nagy csalódásán túltenni ? Nem tudta magával elhitetni, hogy egy^bol-dogtalan első szerelem legjobb gyófyYtó-szere egy második boldogabb szerelem.
Bizony az a léha felületes fiatal, ember nem érdemelte meg azt a nagy szenvedélyes vonzalmat. Eleinte nem voltunk tisztábau mi történhetett közi ük, hisz bevégzett tény volt mindenki előtt, hogy Rónai Sándor elveszi Esztikét Olyan távoli rokonféle is volt ezen a címen aztán minden szabad idejét náluk töltötte. Olyan jól emlékszem kis kertjükre, melynek lugasában akárhányszor megleptem ót Sándorral, ilyenkor égő pirosság borította arcát s igy még igézőbb volt
De egyszer csak elmaradt Sándor. Elmúlt karácsony, elmúlt húsvét, de ő csak nem mutatkozott.
Esztiké naponta sápadtabb lőn. Kérdezni csnpa kiméletességbőf cem akartam sokáig, mig egyszer, amint betegsége alatt meglátogattam, valahogy ön-kénytelen azt kérdeztem: Sándort érte-sitették-e bajáról? Halvány beesett arci
kipirult szemeibe, azokba a mély gyönyörű szemekbe, melyeken a ; betegség sem tudott rontani, sajátságos láng gyulladt ki, mely azonban csakhamar kisírni\'.
Hagyd el édesem, hát nem tudod, hosy mi szakítottunk ? Ha hiúság lenne bennem azt mondaüám én szakítottam, ámde én őszintén bevallom, hogy ő szakított, nekem talán nem lett volna eröm hozzá annyira szerettem. Lelkem egész melegével, szivem minden rostszálával rajta csüngtem. Már ugy megszoktam azt a gondolatot, hogy az enyém lesz, vele lehetek egész életén át.
Nem akartam a szegény beteg leányt félbe szakítani, hallgattam, mig hirtelen fuldokló zokogásban tört ki. Vigasztaltam, kérleltem szemrehányást tettem magamuak, hogy elég kíméletlen voltam ilyen fájó szomorú emlékeket fölébreszteni benne, erre ö lecsillapodott s ismét elkezdett beszélgetni.
Talán jobb is, ha kibeszélhetem magamat, némelykor olyan fojtó keserűséget érzek, azt hiszem már nem is bírom elviselni. Ugy igyekszem magamat megnyugtatni, hogy talán jobb igy. Tudod, miért hagyott itt? Mert apám értésére adta, hogy az ígért hozománynak csak felét adhatja. Lásd nekem ez ugy fáj, hogy a szivem bálványa, kit én valami magasabb lénynek tartottam, annyira minden férfi ismerősömnek föléje helyeztem, ilyen hitvány jellemtelen ember lenne ? — Nem vagyok én olyan túlzott idealista, érzelgős leány, ki a pénz ér-
tékét nem ismerné, ámde mégis hitvány-fág s a mit szinte restellek bevallani, nem tudom gyűlölni.......Nem tudom megvetni. Akárhányszor elő veszem jobbik eszemet s ugy igyekszem magamat meggyőzni, hogy ez helytelen tőlem, de mindhiába. Gondolataim szüntelen körülötte gomolyognak; azokon a hosszú hosszú álmatlan éjszakákon tépelődöm, agyon gyötröm magamat, talán ha ez ?em volna még meg is tudnék gyógyulni; de igy-tefietetlec. Érz;em, tudom, hogy ez lesz az én megölő betűm. — Amint látod, folytatá szomorú mosolylyal, az Azrák nemzetsége nem halt ki egészen még van olyan is, ki, ha szeret, meghal.
Be sokszor eszembe jutott beszélgetésünk. Minden szava bele vésődött emlékezetembe, ott vibrált sokáig lelkemben.
Olyan fájdalmas volt látnom hosszú haldoklását. Később már nehezére esett a beszéd; az utolsó napokban magához intett föléje hajoltam, olyan lassú, elhaló hangon súgta fülembe: Ugye édes, ha már nem leszek, megtáviratozod neki? Alig volt eröm igent in-teni.
Aztáu egy szép júniusi napon bekö vetkezett a vég, a mitől mindenki ret-" tegett Utolsó pillanatig eszméleténél
volt.....A kis kertből beőzönlött a
rózsa illat, a napsugár átszűrődött a nyitott ablakon. Nekem ugy tünt fel, mintha gloriolát vont volna a haldokló leány feje körül. Olyan sajátságos, hogy én nem tudom elfelejteni, még most" is két év multán, ha a vadszőlő koszorúzta, diófa
borította ház előtt elmegyek, megdobban a szivem, valahányszor rágondolok, valami mélységes szomorúság szakad rám a önkénytelen a haldokló leány szavai jutnak eszembe. „Az Azrák nemzetsége nem balt ki, még van, ki, ha szeret meghal."
Szeréna.
„Haragszom rád."
Mindég ezt játszottunk, Csakhogy az a kendő Mivel dobálóztunk. Nem volt elvetendő . Ilyen-olyan kendő: Az az én szivem volt.
Zálogot is adtunk. Hej! de az a zálog Nem volt a váltságunk, ** Nem csókokbul ál.ott, Kin volt, nehéz átok: A szivem gyötrelme.
ís most megint játszunk, Csakhogy az a kendő Mivel dobálózunk, Olyan elvetendő Régi, kopott kendő: Közöny, hideg közöny!
Cikle Valéria.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
fönn tervezetét ia előterjesztette már, e hir szerint t vasuí. igazgatósága, a keresztülvitelnél a magyar állam vasutakon érvényben álló zóoadijszabásboz kivan alkalmazkodni.
Csodálkoznunk kell, hogy a vasút igazgatósága ez ideig még csupán személy-díjszabásainak tarthatatlan voltát látta be és nem vette észre, hogy árutarifái éppen nem illenek bele az általános gazdasági életre oly fontos olcsó vasúti tarifáknak ama keretébe, melyet a magyar államvasutak inauguráltak.
A déli vasút árut arifái ugyanis oly magasak, hogy azok (dacára számos kedvezménynek, melyeket e vasul évről-évre engedélyezni szokott.) egyenesen alkalmasak arra, hogy a forgalmi körébe tartozó egész vidék gazdasági életét zsib-basztóau befolyásolják. E részben természetesen a magyar vonzlakon rosszabbra helyzet, mintáz osztrák vonalakon, mert az előbbieken a dij még a szállítási adó -val emelkedik.
A déli vasút díjtételei egész 30 percentig drágábbak a magyar államvasutak díjtételeinél, z, mi bogy nagy anomália, nem kell hosszasabban fejtegetni. Ma már általában a magyar államvasutak olcsó árutarifái dominálnak nálunk mindenféle. Valamennyi vasút az olcsó díjszabások rendszerére törekszik és ebben csak a déli vasút a kivétel.
Mikor a déli vaspálya esetleges államosításáról volt sző, az érdekelt vidék ?agy örömmel nézett elébe & váltGiás-nak, a mi a föntiek folytán nagyon köny-nyen érihetn is. De ez egy időre abban maradt. Nem célszerű azonban, ha a vaeut e fordulatot financiális érdekeiének kívánja kihasználni, anoyival kevésbé, mert biztosra vehető, hogy, a mint ez minden máz vasútnál tőrtént, a díjtételek leszállítása a forgalom emelkedését idézaé elő és t megnövekedett forgalom eredményei igy mégis kedvezők volnának a társulatra. De a déli vasút eddig is nagyon nehezen szánta rá magát tarifareformokra, a minek elégséges példája az, hogy csak pár éve fogadta el a valamennyi magyar és osztrák vasúton érvényei általános díjszabási határozmá-nyokat éa a közös áruosztályozást. Addig o\'yan küiöc klasszifikálása volt az áruknak az ő vonalain, hogy abban még a Bzakember is vajmi nehezen tudott eligazodni. Ezért, fájdalom, nem nagy okunk van azt remélni, hogy az olcsó árudij-azabás rendszerére at fogna térni és ennek előnyeit csak egy bekövetkezendő államosítás révén fogja a vonalai által átszelt vidék élvezhetni.
Nem kicsinyeljük a személydijszíbás reformját sem, főleg ha az csakugyan bekövetkezik és nem marad a tervezés stádiumában. De ennek jelentőségét természetesen jóval felülmúlná az áruszállítás díjtételeinek a magyar államvasutak rendszere szerinti leszállítása, a mit az ország egy nagy részének közgazdasági érdekei erősen sürgetnek.
B. A.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
1.) Osztrák-Magyar Bank nagy-kaní-zaai fiók intézete 100 frtot. 2) Ebec-Bpanger Lipót 100 frt 3.) Az első magy. általános bizt társaság 100 forint. 4.) Csóka Nándor városi kültanácsos 100 frt 5.) Mergenthaller Lajos és neje 20 frt. 6.) Dr. Schwarz Adolf ügyvéd 10 forint 7.) Zab Gergely IV. oizt tanuló gyüjtőivén: Zab József 1 forint Cíklin Gizella 50 kr., Boda Gergely 50 kr., 2 frt 8.) Horváth Aladár I. oszt. tanuló gyüjtőivén : Horváth János statiaai lakos 5 fr», 5 írt 9.) Kalivoda János 8. oszt. tanuló gyüjtőivén: dr. Kertész Arnold 30 kr., Tamás Gyula 50 kr, özv. Ktli-vodáné 1 frt, Hikásy Istvánná 50 kr., 2 frt 30 kr. 10.) Lenkey Bertalan II oszt. tanuló gyüjtőivén : Bancke Eliz 50 far., N. N. 10 kr., N. N. 20 kr., J. 50 kr., B. J. 50 kr. Vajorhelyi Azolonia 5 kr., L. Gy.-30 kr., B. 50 kr., Izsa 50 kr.; Lenkey Bertalan 20 kr.. 3 frt 35. II.) Hegedűs György II. oszt tanuló gyüjtőivén : Hegedűs György 50 kr., özv. Hegedűs László 50 kr., Csáoyi István 50 kr., Bagonyáyi József 50 kr., Matatits József 50 kr. és \\Anek József 50 kr., kis-kanizsai lakósoV 3 forint. Főösszeg 2238 frt 95 kr. Hozzá a 445 frt 65 kr., összesen 2684 frt 60 kr. Dr. Tuboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
Taaaivalik..
— Hirdetmény. Figyelmeztetjük az érdekelt köröket, hogy a soproni kir. törvényszék és járásbiróság nj hivatalos helyiségei számára szükséges bútorzat szállításának biztosítása tárgyában árlje-
tés tartatik, a melyre a vonatkozó ajánlatok a nevezett törvényszék elnökéhez 1897. évi július hő l-ig benyújtandók. A részletes föltételek a soproni tőrvényszék irodaigazgatójánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Sopron, 1897. jun. hó 21. A kerületi kereskedelmi és ipar-kamara.
— Hirdetmény. X Veszprémben, Körmenden,Pápán, Zala-Egerszegen és Keszthelyen elhelyezett m. kir. honvédcsapapatok széna-, szalma- és tűzifa szükségletének biztosítása céijáből f. évi július hó 5. Pápán, 7-én Nagy-Kanizsán, 12-éu Pécsett és 14-én Székes Febérvárott ajánló tárgyalás fog tar\'atni, a mely napok déleiőtt 9 órájáig kell az illető tárgyaló bizottságokhoz az írásbeli ajánlatoknak is be nyújtatni ok. Mire az érdekelt körük figyelmét oly megjegyzéssel hívjuk föl, hogy a .Szállítási föltételek füzete* a fennt említett városokban levő parancsnokságok hivatalos helyiségeiben naponkint 9—12 óra közt megtekinthetők, esetleg füzetenkint 7 krajcárért megszerezhetők. Sopron, 1897. évi juu. hó 21. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara.
S i r © fc.
.— Az Irodalmi ós Művészeti Zör f. hó 20. tartotta évi rendes közgyűlését a városház nagy termében Vécsey Zsigmond elnöklete alatt. Az egyesület, melynek célja, hogy a művészi és irodalmi L körök, valamint a nagyközönség között közvetítő legyen, ma már 340 tagot számlál és a közgvülés mégis csak alig 30— 40 tag jelenlétében folyt le. Ez nagy közönyre mutat és következtetést enged vonni arra, hogy közönségünkben lankad a buzgóság a közhasznú, de közkeresetet nem képező egylet iránt Az ülé3 lefolyásáról tudósítónk a következőket írja: Az Ülést Vécsey Zsigmond polgármester mint elnök nyitotta meg, kiemelve beszédében, hogy az egyesület mindent csak tagjaitól várhat, Dr. Rosenberg Mór titkár egy terjedelmes és helyenkint lendülettel irt jelentésben számol be az egylet működésérői. Sümegi Kálmán az első elnök távozása után az egyesület Vécsey Zsigmond polgármestert emelte az elnöki székbe, mert joggal reméli az ö elnöki működésétől, hogy a társadalom széthúzó elemeit az ő személyi tulajdonainak sikerülni fog összetartásra, tömörülésre birni. A kör dalárdájának két ízben volt alkalma művészi tudását a nagy közönségnek bemutatni és mindkét alkalommal kitűnt, hogy a nagy siker a dalárda tagjainak igazán önzetlen fáradozása mellett első sorban a dalárda karnagyának Csolosz Jenőnek köszönhető. Márc. 15-ikéjét a kör a helyben előadásokat tartott színtársulat közreműködésével ünnepelte meg. A pénztáros jelentése szerint a kör vagyoni állapota a következő : Betétkönyv a Bankegyesületnél 250 frt, a délzalai takarékpénztárnál 250, készpénz 286 frt 96; hátralékok 259 frt. Tiszta vagyon 1042 frt 96. Az elnök es a számvizsgálók indítványára a közgyűlés a pénztárosnak megadta a fölmentvényt Dr. Villányi Henrik a körnél három évig viselt pénztárosi tisztéről lemondván, a közgyűlés többször kísérletté meg, hogy ót lemondásának visszavonására birja, de ez nem sikerült, mire a közgyűlés Magics Ferencet, a körnek volt másod titkárát választotta meg közfelkiáltással1 pénztárosnak. A Budapesten fölállítandó Vörösmarty-Bzoborhoz a kör 50 koronával járul hozzá. Végül fölhívta az elnök a kör tagjainak figyelmét a pécsi dalos körnek * hó -27-én megtartandó es-télyére. Az elnök éltetésével a közgyűlés véget ért.
— Érettségi vizsgálatok a gimnáziumban. Spittkó Lajos, kir. tanácsos, tankerületi főigazgató, elöl -ülése mellett most fognak a gimnáziumban az érettségi vizsgálatok. A jelentkezett 25 tanuló közül az írásbeli vizsgálat alapján egy évre visz-szavetett a vizsgáló bizottság kettőt. A többi 23 vizsgalata azombtn elég
ZALAI KÖZLÖNY
jól megy, bár a végleges eredményt még nem tudjuk.
— Eljegyzés. Lengyel Kornélia kisasszonyt néhai Lengyel Ákosnak, az ifjúsági egylet hosszú időkön át volt elnökének leányét, Budapesten eljegyezte Borsodi Ármin bank hivatalnok.
— Blau Pál temetése t hó 20. a lakosság óriási részvéte mellett ment végbe, melynek minden rétege az öreg urraí rokonszenvezett. Koporsóját a családtagokon kivül nagy számú közönség is állotta körül. Ott voltak Vécsey Zsigmond polgármester, Gutmann Vilmos kir. tanácsos hitközségi elnök, Nith Norbert szt-ferencrendi tartomány főnök, Horváth Honor szt-ferencrendi atya atb. Az elhunytról Neuman Ede dr. főrabbi emelkedett szellemi gyászbeszédet mondott. A gyászdalok elhangzása után a né^y koszorúval díszített koporsót a négyfogatú halottaskocsiba emelték és azután megindult a beláthatatlan hosszú menet, mely üz öreg Pali bácsit pihenő helyére kisérte. Blau Pál ur iránti kegyelet jeléül adakoztak: Blau Lajos és neje 10 frt, Fiachl Pál ügyvéd és neje 10 forint, Blau Richárd 10 frt Blau Ottó 5 frt, Blau Béla 5 frt Blau Karolin 25 forint bécsi lakos, Strákosch Lipót és neje 10 frt, Blau Oszkár 5 frt Blau Gusztáv 5 frt, bécsi iakój, Wessel Antal és neje 10 frt tescheni lakos, Glesinger J: Ph. 50 frt, a helybeli ízr. nőegylet 25 frt, Vidor Samuoé 5 frt. A szabad kőmüvesi páholy „Munka" 5 frt, gelsei Gutmann Vilmos 10 forint, varasdi lakos Leitner Gusztáv 5 frt varasdi lakos Mosinger 5 frt összesen 200 frt. Ezenkívül a gyászoló család szegények részére 50 frtot adakozott.
— Tárházak. A nagykanizsai tárházak részvénytársaság f. hő 22-én délelőtt tartotta alakuló közgyűlését Ebenspanger Lipót ker. tanácsos elnöklete alatt Az alapító tagok fentartván maguknak a jogot, hogy az igazgatóságot megválasztják, ebbe a következő alapítók kerültek: Ebenspanger Lipót. E p e r j e s sy Sándor, Betti hei m Siegfried, Schwarz Gusztáv, Stolcer Gusztáv, Tripam-mer Gyula és Fried Ödön dr. Az uj igazgatóság magát a közgyűlésnek bemutatván, felolvastatta az alapszabályokat mim a közgyűlés megadta a föl-mentvényt A felögyelő bizottságba választattak Goldscbmid Dávid, Knortzer György és Reinitz József. Az alapítók már az alakulás előtt tárgyalásokat folytattak a déli vasút igazgatóságával, hogy a tárházak mind \'ama kedvezményekben részesüljenek, melyek hasonló intézményeknek fen vannak tartva. De teljes megállapodás még létre nem jött A tárházak igazgatósága főleg arra törekszik, hogy reexpedició kedvezményét a déli vasúthoz csatlakozó összes vona lakra is megkapja és a mig a tárgy alá sok ez iránt befejezve nincsenek, a tárházak fölépítéséhez hozzá sem fognak.
— Tornászaink Pécsett. Szakadó esőben indult ntnak főgimnáziumunk 70 tornásza, hogy a pécsi kerületi tornaversenyen részt vegyen. Szitált az eső akkor is, mikor a versenyre került a sor, vagy, hogy már már le kellett róla mondani. Végre azomban mégis kiderült annyira, hogy hétfőn d. u. megtarthatták a versenyeket Örömmel konstatáljuk, hogy e versenyek dicsőséget hoztak gimnáziumunkra. Ifjaink fegyelmezettségükkel és kellemes megjelenésükkel mindenütt feltűnést keltettek. A Pécii Napló igy ír róluk mozgó kép következett ez-u\'áa. A fiukat a tornatanitők előkészítették a szabadgyakorlatokhoz, tág vonalakba állították föl Őket Kedves derű tséget keltett mikor a katona-bluzos és sapkás kanizsaiak nagy oszlopának a tornatanára elkiáltja a vezényszót: .Kabátot lel* s erre egy pillanat alatt eltűnt a katonabiuz, s elővillant alóla az eddig eltakart fehér csíkos kék ing, melyet piros öv szorított össze. Vasbotokkai való gyakorlataikról meg ezeket irja : az egyes nevezők küzdöttek az elsőségért, — addig a közönségnek, mely az ugrások -t nem láthatta, más élvezet jutott A verseny tér el nem foglalt részén a kanizsaiak produkáltak vasbotokkal gyönyörű mutatványokat, melyek a szemnek is szépek, de amelyekben az ügyesség mellett az izomerő kimutatására és* kitűnő alkalom nyílik. A megtapsolt éj meeéíjeazett mutatványokért Pongrác Adolf tornatanitőt is illeti elismerő*. Ezen felül a futásban és magbaugrásban dijakat is nyertek. Éí pedig Musaeí Rikárd 7. o. tésjakobi Győző 8. o. t első dijat (ezüst érem) 12 másodperc alatt futván meg 100 méteres pályát, és Buckovics Gyula 7. o. tkí bronz érmet kapott\' 1 m. 6ó cmnyi magas ugrásért. Ifjainfc kedden d. o. érkeztek haza a legjobb egészégben a legszebb emlékeket hozva magukkal.
— Az aj vágőhW.Laptárantika „Zala" mult vasárnapi számában az építendő közvágóhíd beosztását célszerűségét
általában hasznavehetöségét taglalás alá vévén, azt is felemlíti, hogy a marhák levágására szánt fülkék oly kicsinyét, hogy még akkor sem volnának megfelelők, ha kettőbői alkotnának egyet. Természetesen ezek i közlemények, beható megbszélés tái&/át képezték, mészáros körökben a hol azonban t laptársunk aggályai épen ugy lettek feltűntetve, mint a melyek, minden tényleges alapot nélkülöznek.* — Mert kérem — így szói a szakértőt vélemény — csak építsék fel azt a vágóhidat az teljesen megfelel a célnak, hogy a vágó fülkék kicsinyek, lárí-fárí, a gráci vágóhídon kéremássan. épenséggel i lyen méretűek a vágófülkék és nagyon komót meg igen szépen lehet bennük dolgozni." — A társaság evüggedőinek arca felderült — .Mégis csak jó lesz ez a mi vágőhidunk, tódítja utána egy vérszemet kapott, no meg ha naponta 20. darabot vághatunk, „még sokkal olyanabb lesz mint az a gráci; persze, no persze\' szinte jól esik nevetni látni-e borral locsolt gömbölyű arcolat melyek tulajdonosai igazán előre isznak a mirha bőrére, sőt egy szakértőjük még dilemmákkal játszik: Na, ja, a vágóhíd még jobban kelt mint a marha. (Ez okos beszéd; marha ugy is van elég vágóhidat pedig építeni kell.) Da a társaság egy socto-pcycholog tagja nem Örül az örvendezőkkel; komoran lehcrgasztja fejét és méla bus hangon kunkog be a röhögésbe: Hja uraim kőoyü a gráciáknak de Kanizsán nagyobb marhák vannak ám I
— A pécsi dalárda. A pécsi dalárdát érkezésekor az Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája az indóházban fos ja fogadni é< jelszóval üdvözölni. A pécsi dalárda, mely az országban az elsők között van, folyó hó 27-én hangversenyt rendez a Polgári Egylet kerthelyiségé-beo. A soproni orsz. dalárünnepélyeu a dalárda részt vesz. A mi dalárdánk ezen az ünnepélyen Csolosz Jenő karmester által képviselteti magát.
— Déli vasút. Péter és Pál ünnepe alkalmával f. évi június bó 26 án a déli vasút magyar vonalainak állomásairól Budapest, Bécs, Fiume, TrieBt és Cor-morisba rendkívül mérsékelt ára menettérti jegyek lesznek kiadva, melyek 14 napig érvényesek és még azon kedvezményt nyújtják, hogy vÍBSzajÖvetkor ezen jegyekkel az utazást kétszer tetszés szerinti állomásokon félbe lehet szakítani. Ezen jegyek kiadására és áraira nézve külön hirdetmények adattak ki, melyekben a vonatok melyekhez ezen rendkívül mérsékelt áru jegyek érvényesek, indulási ideiükkel fel vannak említve.
— Színielőadások. Csóka Sándor sziüigazgató engedélyért folyamodott, hogy társulatával ősszel szinielőadásokat tarthasson. Bár közönségünkben nagy a közöny a színház iránt, mégis jó. összevágó előadásokat szívesen látogat. Azért a színigazgató urat már előre Sgyelmez-te\'jük arra. hogy Deák Péter főkapitány nem ad borúra derűre koncessziót, hanem közönségünk érdekeit óvja. Kards-losok és statisztákból álló színtársulat Nagy-Kanizsán nem fo? többé játszani/ ellenben, ha C-óka Sándor bemutatja tagjainak szerződését, amelyekből a hatóság azt a tauu*áiat merítheti, hogy itt a művészi követelményeknek megfelelő tagokat fog felléptetni, &kkor ősszel tesz színi évadunk. Jó színtársulatot közönség és sajtó egyaránt fog támogatni.
— A sétatér és temető közt elvonuló uton nem messze a sétarér sarkától néhány kupac szemét díszlik, a mit jó lenne elteregetni, — eltávolítani, mert ott semmiesetre sincs.helyed Rendőrt tudjuk nem lehet a város határának minden részében állítani, de a_ közérdek szempontjából kívánjuk a főkapitány urat cirkáltasson közbe-kozbe egy-egy járőrt a temetőben és annak környékén: a közönséget magát pedig szinte felhívjuk, ha észrevenné, hogy valaki az említett uton szemetet rak le, értesítse nyomban a rendőrséget, ez pedig bánjon el az ilyen emberrel ugy, hogy annak mindenkorra elmenjen a kedve illetéktelen helyre szemetet hordani
— Cigány romantika. A napokban beállított a kapitánysághoz marcali születésű teknős cigány, ki rövididő óta a kis-kanizsai nyiresbeu dolgozik és olyforma panaszt^adott elő, hogy f. bó 17-én éjjel Bogdán Péter és Xalányos János cigányok átjöttek a baki erdőbői ós őt megtámadták. Erővel elvették tőle fejszéjét, mely kenyérkereső szerszáma és 15 frt készpénztől megrabolták sőt Bogdán Péter megragadva haját fejét egy fatörzsök-e nyomta, és le akarta fejezni. Ebben azonban megakadályozta Kalányos a másik cigány. Mindennek betetőzéséül a támadók elhurcolták magukkal Csonka József feleségét A rendőrség kétkedve fogadta ugyan ezt a regényes elbeszélést de átírt az illetékes csendőrőrshöz, hogy kisérje hát ide akról a két cigányt meg az elrabolt asszonyt hadd szembesítsék Fáraó ivadékát egymással, hogy ml igaz
1897 JUNIUS .6-án.
ebből a rémregés erdei kalandból. ^ ceendőrség csakugyan megkísérte az illető cigányokat és mint éppen lapunk zártakor értesülünk a szembesítés sokat levont a romantikából, de meg a valóságból is. Mindenekelőtt volt a dologban valami erőszakoskodás a miért aztán az ögyet átadták a büntető bíróságnak.
— Hárs faluk, melyek a most nyiió virágjukkal oly kellemes és üdítő illatot terjesztenek erős pusztításnak vannak kitéve a hársfavirágot szedők részéről, kik minden kímélet nélkül rohanják meg ezeket a fákat és gyakran egész ágakat hasogatnak le. Bzen vandalizmus ellen erélyes oltalmat kérünk rendőrséitünk részéről, mert a sétányok fái a város közvagyonát képezik, azok pusztítása szigorúan betiltandó
— Vlztfák. A helybeli kereskedő tanonc iskolában az évi záró vizsgák f. bó 27 én d. u. 3 órakor tartatnak.
— A gelsei tűzoltók mulatsága. Mint tudósttónk jelenti, igeu sikerült mulatságot rendezett f. hó 20-án a gelsei önkéntes tűzoltó-egyesület a Rigó völgyben. A d. u. 4 órakor ke/dődö mulatságra igen sokan jelentek meg, ugy, hogy szép jövedelmet vettek be fölszerelésük javára.
— üj lap. Folyó évi július hó 4-éo Keszthelyen „Balatonvidék" címmel egy társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap indul meg, a mely nemcsak Keszthely város és Zalamegye, hanem a Balaton egész vidékének érdekeit képvisel-, vén, több ezer példányban fog meffelenni. Szerkesztője lesz MagaBházy Antal dr. főgrmn. tanár, « igy a legszebb reményekkel nézhetünk az uj lap elé.
— Fürdő évad. A íipiki jódfürdő vendégeinek száma ez idő szerint 413 Lipiken cz idén már eddig 934-re emelkedett a fürdő vendégek száma, míg Ujtátra-Fflreden, e2en kies kiváltképpen tüdőbetegeknek alkalmas helyen, eddig 543 vendég tartózkodik. A Keszthelyi Balaton fürdő és hévízi meleg-fürdő évadja is megkezdődött, s napról napra szaporodik a vendégek száma.
— Terjed ¦ aertéavésx. A foganatba vett legszigorúbb hatósági intézkedések ellenére is egyre terjed vármegyenkbeu a sertésvész, mely már annyi kárt okozóit gazdáinknak. Ma már e 23 község vau inficiálva: Akaii, Alsó-Páhok, Balaton -Magyarod, Cdabrendek. Csáktornya, Go gánfa, Kerka-Szent* Király, Keszthely, Kiskomárom, Korpavár, Köveskálla, Leatí-Szombathely, Nagy-GörbÖ, Nagy-Pécsely, Poia, Rátka, Sümeg, Szigliget, Ukk, Vászoly ,Zala-Erdöd, Zaia-Szeot-Gróth, Zala-Szt-Iván.
— Hirdetmény. Mai napon a város belterületén egy hosszúkás alakú píros kővel ékített arany fülbevaló elveszett Felhivatik a becsületes megtaláló, hogy azt a hivatalos órák alatt rendörkapi-tányi hivatlnál adja át — hol a tulajdonos által il\'ő jutalomban részesietetik. Nagy-kanizsán, 1897. évi juniu-i hó 24-én. A rendőrkapitányság.
— Dlsztekézés. A p ilgár-egyleli tekepályán jul. hó 4-én vasárnap délután disztekézéa lesz, — melyre az egylet tagjait ezennel tinate-ettel meghívja a rendezőség.
— 2 könyvkötő tauouc azonnal felvetik. Cim a- kiadóhivatalban.
— Yíctoria ó felsége az angol királyné 60 éiej uralkodási jubileuma alkalmára f. év július szeptember hónapokban Londonban nemzetközi íparver-sehy tartatik, melyre bejelentéseket elfogad a iondoni kiállítás magyarországi vezérképviselősége Budapest Gyár utca 19., mely mindennemű felvilágosítással, készséggel s díjtalanul szolgál. L
— Midőn dr Kovács Izsó főváros; orvo-inak uj gyógymódjára oly rövip idö alatt visszatérünk, ezt csak azért tesszük, hogy a szenvedő emberiséget e kiváló kezelési módszerre újra s őszinte meggyőződésből figyelmeztessük, dr. Kovács K. magát támogatnának (vérgyógyász) nevezte el, az érvágás lelkes szószólója és csakis gyógyfüvekkel éa szigorúan előirt étrenddel kBzeli mindazon betegségeket melyeket a vér káros elváltozásairól származtat le. Naponta feltűnő szép eredménynyel számol be s előre jósolhttó, hogy alvi állánpoatjávaí és kezelési módjával hivatva lesz némely betegségekben az orvosi tudománynak uj és fölötte Üdvösnek mutatkozó irányt adni. Eddigelé astban, szív és vese bán-talmaknál, hólyag éa bórbajoknál, sáp-kórságnál a legjobb sikereket éri ef; utóbbi időbea azon gyomor és béibajok-uál, melyeket a vér káros elváltó zásaira képei visuavezetni, szintén ily móiou kezeli igen szép eredménynyel.
— „A nizzai kiálltán kitüntetései* A közel mull időben eyg vidéki lap nyomán több fővárosi és vidéki lap azo^ hirt közölte, mintha a magyar kiá]jt(jk hamis kitüntetéseket kaptak volna, tőleg azokat pénzen vásárolták; J> nézve a ktálítia igazgatóiágától hozzak
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. "JÚNIUS 26 án.
Krkezett levél szolgáljon fel világítással: a iá\'litás igazgatósága hat-\'rr-zttarj tagadja h&bt esméri ö hamis hirek közléseit és ítngsuljoEta, boyg a kiálitókoak Tan éélt dijak a következők voltak: as arany-, ezüst- és jgjo\'iiz oklevelek, melyekhez az ígazgatóiág-^Kelyetesitö bronz érmeket csatolt aranyozva azustőzve fagy branz-bul; jelképezvén a kapott kitüntetéiekeL Kzek tenát érez jelképezői a diplome a" Hounein-ők és Grand Pri-nek, mint azelőtt is tették ezt a lyoni 1894-iki és a bordeasz i 1895-diki kiállitásokon. Az érmek francia állam intézrtében vezettek a a ,brorze" szót viselik oldalakon 68 in. ni. A diplomákon bárom aláírás van: izecetaire Géoéral: M. Beaseat Geüy, Nt-gocíani « Nif.5.; Presdentdu Iury: M. Kaobion Conseiller munnicisziál-dd N.ce ; Caiumiwire Général: M. Brael pabliciste, uffiaer pe V ordre du Venezaella. Az ^szgbtöaága leghatározottabban kijeleuti, hogy valótban, mintha diplomákat és intú síeléseket pénzen vettek volna. Részünkről örvendünk, hogy ezeu ügy tisz-UítaUtott a hogy iparosaink a kitüntetéseket érdemük szerinr s igy ezen koholt és rosszakaratú hir valótlannak bizo-uvuit.
— Kérjük a érdekelt köröket* a .Vulkán" pyár r. L hirdetését figyelembe venni. Ezen részvénytársaság hazánkba:! oly ipart létesített, mely agy a gyártmányok minősége, mint szegyes pépek tökéletes éa célszerű szerzete nemkülönben kiiünő munka képessége tekintetében az eddigelé jobbaknak vélt külföldi gyártmányokat túlszárnyalj*. — Alig vao Magyarországban egy vidék, n hova a .Vulkán gépgpir nem szállított volna ma lom berendezéseket sót küllö1-dőn iá külőQŐseo a Balkántartományok-tiKü azáz meg száz „Yulkiú" által berendezett malom van thembeo. Szerszámgépeket pedig majdnem kizárólagosan a Vulkán gépgyár szállít a hazai vasúti műhelyek és gépgyárat: részére.
— Ax Idén nem lesx bolt szezon A politikai és társadalmi életben olyan élénkség uralkodik, hogy az idei nyár ugy látszik a legváltozatosabb eseményekkel lesz tele. A katonai javaslatok a politikusok felfogása szeriül egy nagy fordulatot jelentenek ós nem lehetetlen, hogy már a legközelebbi jövőben a politikai életben uj formációk és nagyobb politikai átalakulások lógniuk bekövetkezni. Ezenkívül a hevesnek ígérkező parlamenti nyári tárgyalások és aratási munkásmozgalmak mind felkeltik a közérdeklődést Az olvasóközönség méltán helyez tehát su!yt arra, bogy e mozgalmas időben az eseményekről gyors és kimerítő értesülést szerezeti. E/.en okból felhívjuk olvasóink figyelmét a szezon elején a .Magyarország" nspílapra, á mely a hinwcrlgálat terén mindeddig iga záu páratlan dolgokat produkált. Ebből az újságból értejük a közönség mindig először azokról a politikai és társadalmi eseményekről, a melyek a közügyeimet foglalkoztatták ugy, hogy a .Magyarország" a magyar sajtóban a tudósítások friss, gyors éá kimerítő közlésben ina már minden versenyen felül áll. Bel- eskü Eö\'di összeköttetések ápolásában az áldozatkészség legvégsőbb határáig ment el s ennek köszönheti értesüléseinek gyorsaságát és megbiszhatóságár. A távirati és telefonhálózatok összes .vonatain állandó és kiküldött tudósítói előőrsi szolgálatokat teljesítenek, míg a társadalmi, tudományos és müréweti rovatok élére a legjobb nevű szakérőket ; sikerült megnyernie.
a .Magyarorezág" az egyetlen fővárosi napilap melynek vezércikkei alatt a Bariba Miklós nevével találkozunk. E ragyogó tollú publicista cikkei a magyar hirlapirás tör\'.énetében uj korszakot nyitottak meg. Bartha Miklós vezércikkeit az érzelmek nagy skáláján, az irói erények nemességén a jellemzés színgazdagságán és erején felöl a honfias érzés oly közvetetten melegsége jellemzi, hogy oeve c magyar nemzeti állam programja és a magyar újságírás büszkesége lesz. A .Magyarország", mely rövid néhány év alatt a zsurnalisztikái sikerek egész sorozatára tekinthet vissza ma már a legolvasottabb magyaar újság és tetsze tös formájával és komojy tartalmával ugy a fővárosi mint a vidéki közönséget valósággal meghódította. Igen nagy előnye a .Magyaroazágnak" az is, hogy már az éjjel induló tonatokkal továbbittatváa, a vidéken mindenütt egy félnappal előzi meg a többi napilapokat. E félnapi különbözet a hivatalnok, gazda, kereskedő és iparos közönségre nézve nap-naputáo megfiec ül hetién értéket képvisel. Ezért terjedt el a „Magyarország" eddig hihetetlennek tetsző gyorsasággal, ezért lett úgyszólván néikülösheÜec, pótolhatatlan napi olvasmánya ugz a fővárosi mint a »idéki közönségnek. A .Magyarország" e ofizetési ára egy évre 14 fre, félévre 7 írt. negyedévre 3 frt. 50 egy hóra 1 frr. 20 kr. Az előfizetés a legcélszerűbben
poatautolváoyon & kiadóhivatalba Zárda-u\'ca 2. szám kü\'dendő
Koszonetn yiitfániás.
A bdoső részvétnek azon számos nyilatkozatáért, melyben szeretett férjem Blau Pál ur elhalálozása alkalmából részesültünk, a magam, gyermekeim ás az összes rokonság nevében hálás köszönetei mondok.
Nagy-Kanizsa 1897. június 27.
özv. Blau Pdlné.
Myilttér.
S«\'ye*-daausztok 65 krtil H frt L5 kiig j méterenként valamint fekete, f eh i r . ¦ * i n ** ¦ Henneberg-selym 45 ártól 14 frt 65 krig : mét-renként sima, eiiltob _ koexkatatt, raítitáxott, damaszt itb. (mint-egy 240 különböző minőség 2000 tun éi : \' mintázatban itb a megrendelt ára pottal-ér l : és vámmentesen a házhoz szállítva valamint ! mintákat postafordultával kaid : Henneberg : ö. cs. 0.«. k. udv. szili, (selyemgyárai Zflrlcta-j ben. Svájciba cziwzett levelekre 10 fcrw, i levelezőlapokra 5 kro* bélyeg ragasztandó, j Magyar nyelven írt megrendelések ponto-l san elintéztetnek
38 kitüntetés, ezek közt 14 diszokmány és 18 aranyérem. Számtalan bizonyítvány első orvusi szaktekintélyektől.
¦
kik anyjok által épen oem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, Nestlé H féle gyermeki la zt, használata folytán okszerű módon fölnevelhetek. Hinta a dugót, nemkülömben röpiratokat, melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak és a^erraekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen küld a központi raktár:
F. Berlyak I., Xaglergasse Nr. 1.
.-Jttri Kestlé-fcle gjermetUpIiszt % bajciT-Henri Kesllé-féle aiésterseges tej i*U krajcár.
Raktár minden gyógytárban és füszer-kereskedésben.
Orvosi körökben a tehéntej veszélyeire a sürün fellépő száj és köröm fájás következtében, különösen mint csecsemő tápszer és nly élvezeti szereknél, melyek tej hozzáadását kívánják, figyelmeztetnek és a tej által származható betegségekióli megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyermektáplisztet, mint a legrégibb gyermektápszert és a legtökéleiesb helyettesi jöjj* az anyatejnek ajánltaük. — Utóbbi már 1872. óta be van az osztrák magyar monarchiába vezetve és tekintve összeállítását minden tej hozzáadást nélkülözhet.
Ezen liszt, eltekintve régi^megkisérlé-zését a táisadalom minden rétegében a gyermek tápszerek közt az első helyet foglalja el, sok év után még máig is használják a Szt Anna gyermek kórházban. Prof. dr. Widerhofer vezetése alatt. A Lipótvárosi, Karolin, Rudolf trónörökös gyermekkórházakban Bécsben, az orsz. lebucbázban Budapesten, a Ferenc József gyermekkórházban Prágában, az ottani klinikákon, szintúgy & Cyrii! és Methud gyermekkórházakban, Brúnóban a morva országosintézetnél Olmützben.« Szt. Anna gyermekkor házban, Grácbao. etc. szintagy az alsó ausztriai orsz lelenc házban 1872-ben az akkori igazgató dr. Fridinger által a lsggy jngébbgyermekeknél is kitűnő eredmény tjei használtatott.
Ez az egyedüli gyermektápizer, mely ellentétben más készítményektől, a csecsemőnek folyton ugyanazon táplálékot nyujt\'a, csak hogy vízzel vegyítve néhány percig felfőzve kell lenni, ellenben a töb>i készítmények mind tej hozzátételét kívánják, mire kfjtönösen figyelmeztessünk.
| Yese, húgyhólyag, hngvdara és köszvény bántalmak ellen, továbbá a légió és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a LIth ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelte lesz. Hnayhaj tó hatású!
Kelta iii! Ifijei emészíbelő
Kapható ásváuyvizkereskedésekben és gy^gyszertirakb we X SalTitor-fonia igazgatósiga Eperjesen
Y&gvesefc,
— Fényképező készületek diletiui sok szamara. Miudeukinek, kik a fényképezés ezea kelh-mes és bárki által könnyen megtanulba ó Bport iránt érdeklödnek ajánljuk az 1854 év ota fenálló különöseu fényképező készülékekkel foglalkozó A. Moll cs. és kir. udv. szállító Bécs Tuchiáii^en 9- céget, s ennek illusztrált árjegyzékének átaézésér, mely kívánatra ÍDgyen küldetik meg.$
Felelős szerkesztő: Dr. KISS ERNŐ. Helyettes szerkesztő : Dr. VILLÁNYI H Kiadó: Itj. WaJDJTS JÓZSEF.
15% kamatai, 10 frt 40 kr végre-
J hajtáskérelmi, 17 frt 06 kr tégr. hajtás foganatosítást 10 frt 20 kr; jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a
fent nevezett kir. töívszék területé-! Azv . "*ttlla , P^etezo mindhez tartozó a csapi 544 Sz tjkvben^011 ba.!okat\' ^olosgazdit t 590/a hrsz. alatt felvett, s lí2^é el"^)» * pe-frtra becsült ingatlan öreg SinUdlS az 4 U1\' ,hof a 8zéí^ István és neje Németh KaUlin ja- ^""^ .«MJ • Pntfl»Mr »¦ vára C. 1 és 2. hrsz. alatt bekeb-íf5hetJük\' fflJ 4\'U\' 42 ^ Tö<rte-
„lezve levő haszonélvezeti szolgalmijogzet mar bünkben Van. ügy « lép-égben hagj\'ásával 18S7. évi }VLM>^J} imlnt, 4 szerk"?f ^
J!M 14-én i. e. 10 érakor Csapil^\'^.^/ Ieee^szerflb^ funkis község hfcánil Szálai Lsjos felpe-;5zétbo"?a és ^ft3*\', T
resi ügyvéd vagy helyettese közbe- P^hft, soha gépész kezébe adm Ottéve? megtamndé nyilvános árve-!nem *?\' maija bánhat
résen eladatni fog. VB <?• A ^j! 18 Parf\'-1,n >6X sz6r.
Kikiáltási ár a fennebb kitett valóságos kódot Etinál! bec*ár.
Árrerezni kiváoók tartoznak a becsár 10 -át készpénzben vagy! óvadékképes papírban a kiküldött! kezéhez letenni"
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi március hó 2. napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró
Hoar mlnáon t*T«-ics elkerülve 1«-etjor- ex*ntnl c = en
bttöaka-Uaa- bs-; aaTxatt - = t: c j c -
gyöt hunu«»
Egyedül valódi angol
(TiEctnr* bala»»ie»)
THIERRY A.,
Prosrada, i«iÍtsci-Sastiirui itllttt
ntrelioti kéuütmenyek ayáriíiol.
Kosa?i>x*e?La7U«K- marvlsscU-
tOt os vsieaccjt aoartottat rbl*. A l«ETé|jrlbb, lcKThntúosabtank bt-zonjnlt éa laa*olo*obb ntplef bAJd-•<«.. mely a mell- aa tüdofajdoj-Eiktl cajiit: stb. a belMlei- éa kfilanlas ajlrnltttaihatd. "ralódi*Á(ti.n».k ialial mlndon üvtT p-v \'iü«t havafru^I. »»n «HAtv»., mely t-n tósvm TblerTT Adolf, gyógrmxtxtáx, ..Ax örangjfulhoi" mn bevósvr.. Xl*>d«B bjjxanjnat, mdy aam c. fastl xftIdn7<>Ea4sa vedöjogyeyal vw ellAt»«, iitumk vú.\'u, olint linniiiitist ús uunutoi, tnannól ol-cióbb, annál értéktőlnnatib Tebat mindig pontoaaa figyed-jSnk ax itt lithato ecij i-édűjogjre. Eo-pliil mlódi baixaa-mom hamiiitűit és nLaim\'.it, valamint «rt«kti-lcn atátiutok. molyok a küiönsic m.-crnvfittéíóre mii baLnamiogyj™l vannak ellátva, eliruiiu.it, élulam a vidöjcsytorvény alap-iin türí-ósyeaen lesi ül<t.inn. Hol balmmuni réízéro nincsen rikSr. "ronri\'fi^.:.^ kuiv. 1 o.-a \' a címén: Thierry A. Őrangyal s.i4ö\'»— Uniak Precrada, Hobitacb-Saaerbratn melli-tc. li iíi» t»«y *í Juplaüiec Ara M»0\'ir-ortiis és Ausztria bű\'mely postahely ér j 4 koronába kerül. Bonnitt éi Hrrceeovillába 12 kit 6 dnplaíiveg ir=v 1 korona Oi t5U4r. 12 kis vacy 8 dnpUav.fnél k< Sícjjolkiildéí csak a péns -_
,vétel t
síiét
i beküldéi-
A valódi angol
ereje ée hatása.
Ejm ko.űc.r.fl rpj 14 tir. sjút-jitai Utlaaaak tartalt rio.l.n UlJ»«ti
Sr;::».-> ÍIHi^. .j.tlllB ptUg t>K]
tt *t» araci rakorrü baj atogorto ulUtott. aaicel ......::ir=«». aiel)
desA.THI ERRY in S" SHÍ\'iSS
ban létvtü csailatirrfl éuiekolicttsticn rta<kl«JII
[tdjjlniniL nlitt LilBBŰkaak tüiarrt min aaj*fokkal, kr-
peri. At anKol csudákén öcs baat^ilható :
A gyarmekáKJ asiiíj mellbajánál, tojKj\'21«mléBnol. jBell-lényedianél, orbánc. roindennt-mü tárcímek, li^b- vagy ntarbrs ülések, sehrk, Eonyi-dtsé~. da<:sdt lábnk, »íil ntaxu pilon; ütéa-. Marás-, lü-. vigt-t ós tniödási ac-bek ellori- Hasinálliaté minden idcRiu réanuk u. ro. üvoc-. taaiAlka. bomolt, siilAnk él tüskék eltá. ul ití-iirai. Mii.-de»n«mü da^aciU, kinövés., pokolvar, ttiiákéi.íudée, sol rák be te !{»:¦(; elten, siemülcs, korümdacanat. hólyag- és fel-donsült lábak p Ojryitáaira- aladpoaeiBB *sr»l acbek, ia-jyott testrészek, betegeknél hoaazabb íekvéf áltíil (ámadt ebek, nyak\'lag-annt. vértorlódis, tüliQeis ói a gyi.Tinok.-k-éi előforduló kiafbesedetek eilon Stb.
x íagol csediktnícs atlaél rtgíbm, aaail klUaakh .atiaába*. Igen ajánlató, eifm fgjédil i.prbSl r:\' t-?j íjí\'.L.-
p*. íinden CSlJadnál keszletb. \'
[HMelík; a saetkiildí-i ki-i.U16sc vagy p««lig ntünvé-masolaí. CEállitólevtl
Kát-dotx
sárulag al ut«<-[ olOIegel ¦ oiak-jióHetik, a trg.-ly. mte* mecküldéssel 3 keroaa én eu aner.
Sxámos bizonyítvány áll rendelkezés
Figyelgettelek miadenkit a hatáttalan hamisítványok megvételétől, * kérem saifrornan arra ügyelni. hiujnrrT o tégelyen a f,-nli xédjegy és cégnek .li araacjsl niii ...rtar.sk- Prtcradák.. beleégetve kell lennie éa mind UceJyní-k egy ha»in*lati nta^itiaba kell boesoniagol lenni és tent látható vi-d|.-gj ellátva.
Ax egyedüli és valódi angol e»oJakendcaöm hamisítói éa ntánaoi, a véd jegy-törvény érlelaiúben »i[ornu íil< tétnek, épngy oxon hamisítványok terjesxtdl.
Egjtdíll besienesl ferráa: örangyas-gyógytár, gtsni i «em* at>y A
Prarraé\'ábu Robitaeh-Sauerbrunn vnellutt. ataktfcr a l*rtabb r?ég?Tert^rban, hol raktár nii togaék a megrondolé.i k-.rv. tluiiUl „\\t ara-ujat néiti tárhoz- TillKKui lUüU Prt>irra4áaaa, " Hl rm aVagjai ¦talleU claseaaL — Al osatrák-maej ar védjegy leiatn axáma;
1777/tk. 897. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai k. törvényszék tkvi osztálya részérói közhírré tétetik, hogy Bor János és neje Kemsei Erzse galamboki lakos vbajtatőknak ifj. Sánta István végrehajtást szenvedett részére kirendelt ügygondnok dr. Ollopp iíór ügyvéd nkanizsai lakos elleni 155 frt 55 kr. tőke, ennek és pedig 100 frt ntán 1896 angnsztus 9-fől 55 frt 55 kr után pedig 1896 augusztus 25-tó! járó
Ára 18 frt. f Szigeti Sándor ^
Kecsketsét.
UGYANITT KITt^ö bicziklik ISO frtért\'
Ll
GUMM1
•éis iaaliiö-iy ag
párisi, tucatonkint 1 írt 2, 3. 4, 5, G, 7 és 8 frtért bárhová titoktartással, az 1881. év óta világhírű cég
J.KEIF, Speciálist, 1VIE\\ I. Brandatitte 3.
Kmeritö árjegyzékek zári . borítékban ingyen.
A gazdaközönségés a gépkereskedők
figyelmébe!
Gazdaaigi gépossülyuok raktáraiban, ac éppen lefolyt üzletív váratlanul gyenge forgalma, mindennemű gazda&agi gépekből, a. m.:
4 G éx 8 HP gőzcséplök észletek, járgányok és járgányos csépi-gépek, fiacker-rendszerű és Vidats-féle rosták, egy és többvasu ekék, boronák, rögtÖrö hengerek, vetögépek, tengeri vetökejzülékek, aratógépek és fűkaszálók, szecskavágók, répavágók és zuzók, kukorica morzsolok és csöve.s tengeri darálók, egy és két járatú Őrlőmalmok, olajprések stb. stb.
nagymérvű kéBzlet összetorlódását okoivin, igazgatóságunk kapcsolatban azon hltiro-xatavai, bogy egyes gaidasagi gépek további gyártására! teljesen felhagyjunk, ezen nagy készletek, a jövő Uv&sz folyamán, rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. •
Ezt azon megjegyzéssé! hozzuk a t. érdekeit közönség tndotnására, hogy az pladís nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekbea\'is történik, a szerint, a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak.
Kitka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismeri kltüní minö-ség-ü gazdasági jrépek^t és eszközöket, rendkívül alacsony árak és előnyös feltételek mellett beszerelni.
Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdézosködégru, mely egyenesen hozzánk cim-zendö szívesen fognuk felvílágo&itá&uü és árajánlatokkal azolgáloi. Teljes tisztelettel
SCHLiCK fóíe vasöntöde és gépgyár r.-t
Budapest, Kfllsö viei-ut—37. .
OO^OOOOOOOOOOOOOOO300000000g
8
8
O C
a o a © o a o o
Q O
o
3
ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Rés zvóny-Táraaaag
(ezelőtt WALSER FEÍtESCZ) BUDAPE5TEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZ1VATTYUGYAR BUDAPEST. GYÍRT:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-jéle jorrgözmotorokat (40% szén megtakarítás), petróleum- és benzin-motorokat, Keretjü-részeket, körjürészeket és cserlöröket. Gőzkazánokat, elöme-UgUöket, tartányokat. Hidakat áj egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gőz-, szij- és kézi hajtatra, valamint villamos üw.ra. Artézi kutjelépitményeket va*ból. Tűz fecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági jelszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sár^kaparó és seprőgépeket, Iióekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőzfertötlenitö készülékeket és teljes jertötUnitö telepeket, pöcegodör tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. KeményÖntésü aczéljelületü tüzrostélyokat egyenes Q és kigyóalakban, valamiül polygon rostélyokat. Ö
LÉTESÍT: viz müveket, csatornázásokat q vízvezeték és légszeszberendezéseket, köz- S ponti fűtéseket. 8
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetek, Q
OöÖOOÖ800000Q©tóööSOÖ©QOOOSO
-IXXYI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. Jü NU\'S 26 ín
mm HOTEL NATIONAL,
Bécs, Taborstrasse.
Kégi hírneves egyetlen nagyobb szállója Bécsnek, melyben sem szolgálat, sem világosság nem lesz számítva, 200 szoba, 1 írttól felfelé, fa-dók, sürgöny-hivatal és telefon, indóházak és gőzhajó állomás közvetlen közelébe vannak. Olcsó árak, hosszabb időzés ntán egyezkedés szerint On parle toules les ianques modernes.
A. ll.lKHi.niI Kii F. TI MA VEK
igazgató propriétaire.
fixemély felvonó grép! Hitűüó étterem.
Ricljter-féle*Horgony-Pain-ExpelIer
Liniment. Capsici comp.
Exea hírneves híziszer ellentállt az idő megpróbálásánal, mert mir több mint 27 év óta megbízható, faj daloncsilUpiti bedlSrzsí-iéskéot alkziiaartatik koszvénynél, csuzaál, tagszaBgatásaál és neg-keléseknél és az orvosok által bodörzsőiésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Paia-Expeller, gyakorta Horgony-Tjinimeat elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű hsziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr. 70 kr. és 1 Irt üvegenkén ti árban majdnem minden gyógy- " sssrtárhan készletben van; főraktár: T&rfk. Jezaef gyógyszerésznél Budapesten. Bavásiríás alkalmával igen óvatosak legyünk, mert több tisebbértékö utánzat van forgalomban. Ki sem akar megkárosodni, az minden egres üveget „Horgsiy" védjegy és Riehter ezógjegyzés ceUrül mint ttm valódit utasítsa vissza. # • lH3iTnr.JJ.jjB ttria. ct. fa tir. »<rin szÜUltt, ICBaiiTAlT.
S
? o
o
? O
o
2 O
Csak tókor valódiak. he. mindegyik doboa Moll A. védjegyet és
aláirisát tünteti feL A Mat\' Aarftle 3*ldlltz-B*rsk tartói gyógy hatás a a legmalcacsabb gy-aücer- és sl-tastRÉaiffiezak, gyomorgörcs és gyomorbév, rögz&tt székrekedés, májbáutaloui, vér-Uiclás, aranyér és a legkülönbözőbb eil betegségek .ellen, e jeles háziszeruek év-tiiedsk óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Árt egy lepeoséteit eredet) tíe-bezaik I frt «. e.
Hamisítások törve n yii eg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIA
BORSZESZ ES SO
Ctak akk&T ValÖdJ b& mindegyik öreg MOLL A. védjegyét tonati fel és
¦ -----1 „A. Bell* felirata dnozsttal van zárra. A Koü-félc frac-\'-
Szitbvutsz is ai nevezetesen mint fájdaionesillapitó hedSrzseletl ;zer köszvény csox és a meghűlés egyéb következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy Sio-zett prestati Iveg ára 90 krajeztr. _
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze ¦ füzolysavas szikéé.) A mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek tramar*; mert e száj vie a fogak további épségét biztosítja, s egyszersmind óvszer ioffájás ellen. — Egy Bell A. védjegyével ellátott üveg ara : 60 krajazár
695) Fószétküldes:
Boll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., Tuchlauben 9. az. Vidéki ¦•fTtatttlések upiitt pestutáavét ¦eilett leíjssittstBsk
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeltí Adolf 8S Fia.
Valódi brünni szövetek
nyárra és észre
Egy Coupoo 3.10 . 4.80. jó
méter hosszú teljes, l í>. - jobb
nri öltözet (kabát, 5 7.75. finom
nadrág és mellény 19.— finomabb
csak l 10 50. leffinomabb
Valódi gj npjnazövet.
Egy Coupoo fekete sálon öltözékhez 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista, darócok, legfinomabb kamgurn és a többi szövet minőségeket gyári áron küld szét a szo\'id-ságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Sieqel Imhof BrCnnben
i közvetlen megrendelések a gyári helyen tagjon előnyösek: nagy választék folyton uj áruk, szabott legolcsóbb árak. figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is.
etc etc.
Kőszegen
Dr. lirelsxker J.
SANATORIUM A
és
VÍZ GYÓGYINTÉZETE Március hó 30 kától nyitva.
Rendszer Priesnitz és Kneipp Vil-lanyozás, massage, gyógytornászát és dietetikai eljárás. Teljes ellátás igen mértékelt árért. Gondos orvosi felügyelet. Prospektus ingyen.
_Ajt ia-aaigalóság.
iTali Mni íöÉsíSfeli
Egy vég 3.10 méter hosszú, teljes uriöltöny ára csak
jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxx^
i X
lsea-lK é>v óta Ismert y
BEBGER-FÉLE ORVOSI X
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztria-Magyarországban, Fraecia-orstág Kematország, Eíallaudban, Schweicban. Romi óban stb. már tiz év óta fényes sikerrel használtatik,
MT~ mindennemű börkfiteget
mint szinte az arcbőr mindenféle tisztátlansága! ellen L L különösen a röh, a?, idült éa pikkely sömör ellen a kosz, S^z^w a sömör reped vény. a fej és szakái ellen, a szeplő, W "aS^B májtolt. úgynevezett rezes orr. a fagydag, t. lébbizadás, *HÍLC>^ a gyermekek v&lamennyi külső fejbetegségei elten. Ezenkívül, mint a bórt tisztító mosdószer ajáultatik.
Ars darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger féle kátrány szappan 40°lo-a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól, mert ezen szappan 35*J, glicerin anyagot tartalmaz finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
fyot7wertAr*kb*a határozottan BERGER féle kátrány-sssppan kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra
Súató oksájiiul aitiiteltetett i becsi MUfttHB kiállitison \\Ul-hh
EgyedBU helyettes a bel- és a külföld részére :
\'t G. HELL wógy. TROPPAU \'"?!1?^^
{ Nagy-Kanizsán Práger Béla s Bellis Lajos gyógyszerésznél.
c X
ggpcxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xy
frt 3 10 jó frt 4.10 jó frt 4.S0 jó frt 6 — jobb frt 7 75 finom frt 9— igen finom ( (rt 10.50 legfioomsbb .
Valódi gyapjúból. ^ST t^8 egy tekete szalonöltöujhöz 10 frt Felóltöszöretek, loden, peruvien, dosking Huni és vasúti tisztviselőknek való szőve-, eket, legfinomabb kammgarn és cheviotokat ; stb. stb. kflld gyári áron a pontos és szolidnak ismert
TYkF* Kiesel Amhof Brfinnben
Minták ingyen s bérmentve. Mintabü szállítás Figyelemreinél ó ! A t. közönségnek fontos azt tudni, bogy a szöveteket kösve\'len helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetito kereskedelem utjáu. A Kiesel-Ambof brünni cég ai össze« posztókat valódi gyári áron kftldi s«et és nem számítja hozzá a maginvevőt annyira meg \' . kárositó úgynevezett szabóengedményt. í
Csak akkor valódi, ha az aranynyal fényeseit szelence a fenti véd. jegyet vörös mezőben hordj s.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb esiköz a kockái (Parqu t), pubaii vagy fénymázolt padlózat beeresstétére. Azonnal metrxza.-ai], és kefélés nélkül tükőrtiszta, állandó fényt kölesöm-z h\'ap^ i ható színtelen, vitágossárga, sárga, sötétsárga vörö* rs | baarn színben Egy szelence ára 45, 85 és 1 frt GO i -
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsóbb ás ]egyszerűbb fényező éj simító eszkúz m;r,. den táncbelyiiég padló1*1* számára. Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Fölkefélö már..
Tetemesen meg^önnyiti a fölkefélést és az ez által m talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi és sárga színben darab szám 20 kr. Árjegyzéket díjmentesen ktUd
SCHNEIDER & COMP.,
BÉCS, Vj2., HundBtharinestr. 141, I Teinf*itsras8se 10.
Kapható: Fesselhofer József, Marton és.Huber, Neu és Klein, Rosenfeld Adolf és fia uraknál N.-Kanizsán éa Kálmán J , Zieg-ler A. Komárom; rlubinszky Adolf, Jan Ferenc Z»ía Egerszegen — valamint nagyobb fűszer, festékáru kereskedésben és drogu&riákban.
Csak akkor valód ba mindendarab eze védjeiiyet viseli.
lifálássiif állandó flze.ésre
lG2s% provisio és különös kedvezmények mellett tisztességes oevénel: uagy ismeretségekkel mint föügynökök egy szabadalmazott részvény-
vállalat által felvétetnek. — Ajánlatokat F. J. 300 alatt G. L. Daube L Co. Centr.-Annonc. Esp. Frankfurt a/M. közvetít.
Jelaatés. s
A cü. és kir. hadsereg és m. kir. honvédség Sopronban S/ombaihelyeu, Nagy-Kanizsán éi Kősiegen állomá-o/ó csapatni és intézeteinek
széna, szalma, fa és köszénszükséglete
biztosítása végeit 1897 szeptember I töl 1898 augusztus vegéig tenrdő
időtartamra a cs. éa kir. hadsereg ellátási raktáránál Sopronban 1896 6VÍ jUlitlS 8-án Ú 6. II urakor írásbeli ajánlat versenytárgyalás tartatik. mire vonatkozó feltételek megtudhatók a „Budapesti Közlöny," , Pesti Napló,1 .Pester Lloyd." , Nemzet," „Kűítelek,\'\' „Magyar Géniusz,\'- .Egyetértés," .Képe Néplap," nMag-.arUj-<ág" és .Vasárnapi Ujiág\'-ban megjelent teljes hirdetésekből
Bővebb felvilágosítás a soproni ellátási rakiárná1, valamint Sopron és. Kőszeg pzab. kir. városok hatósága, úgyszintén a megyei hivatalokhoz Sopronba, Szombathelyre és Nagy-Kanizsára beküldőit erre vonatkozó feltételi füzetből tudható meg. Ilyen fűzetek beszerezhetők diraboakiat 60 krért a/. Kilátási-Raktártól.
Sopron, 1896. janius 15.
E. u. K. Militár-Verpflegs Magazin in Oedenbürg.
Régi hírneves kén fürdő Horvátországban.
V4RAZS0-T0PLÍCZ\\
Posta és Távírda
Vasúti állomás
a Zagoriai vasút msntén (Zágráb Csáktornya)
Vegye lem ez ve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos sital 1894 ben. 5S fok Celsius meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hüása van izom és izíllet rbeuma, Ízület betegségek, gyulladásos és csonttörési összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischias stb női bajok, bőr és titkos betegségek idOlt vese-bajok, bólyaghu ut, górvélykor, angolkór, ólom es higany mérgezéseknél stb stb. IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és l>éÍbajoknál, aranyérnél stb. stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész é*en át nyitva. Idény lartam májul 1 -töl október 1 i^. — Pompás nagy park terjedelmes Oltetvémek Bzéji kirándulások. — Állandó seuekar, a zágrábi kir operaház tagjaiból Zene- és tkucestélyek stb.
A Varazsil-Toplicai állomí.ion uapfinta tír^aikocsi várja a vendégeket. — Külön fogatok is rendelkezésre állanak . de eick odatlhtasa előbb a lilrdö iniézöségne megrendelend\'" Orvosi tudakozódásokat a lürdöorvoa Dr Prospektusokat ós broseburakat ingyen
a fiirdöigazgatóság
LONGHINO A. at •s bértneutve ku a
A rn, kir. államvasuíak ^ írépayáráiiak vezcrQ^ynőLsé^e
Budapest, Váci-körut 32. sz. a.
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gózcséplógárnitnráit, ipari célokra alkalmas „Compound" lokomobiljait, teljesen vasból készült szaimakazaló gépeit, gőz-kukorica morzaolóit, Stibor-féle körfűrészeit, kaszáló- és aratógépeit, továbbá S A C K-f éle ekéit, vet őgépet, boronát és egyéb
gadasági gépeit, fjaar* Árjegyzék ingyen és bérmentve, fjaa)
A Fairbanks-féle mérleggyár kizárólagos képviselete.
Gutjahr és Müller
Budapest, V. Váci-nt 70.
gepgyas ?ss^
ezelőtt Reinhard Ferriati & Co.
Bécs, XVI. Ottakring, Wattgasse 30—32.
Készít: Lengi szitagépekaí {Oscillír Siéhter) Gutbjahr, Müiler & Sóder szabadalma.
Qaraiisztitt gépeket Schnetzer Ágoston szab. Csomagoló gépaket Fredenhsgeu szabadalm>, liszt, korpa, gipsz, cement, festék 8 hasonló anyagoknak zsákba vagy bordókba való csomagolása.
Teljes Kialembarüdezésekst, magas és sima őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: minden-
nemű malomgép3ket és készülékeket elvállaja továbbá fennálló malmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű ezerszámgépekat fém-, f»- •* l<0-megmunkáláeára.
Gézgépeket kipróbált rend szerint.
Vizikerekeket, kBzIíműveket (Fransmisso.)
Nyertotltvényeket saját és idegen minták után, fogaskerekeket géppel idenitva
Kivánatra tervek és költségvetések küldetnek.
Nyomatott líj Wajdlts József kónjvnyom.lAjáhan Xagy Kanizsár