Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.12 MB
2010-01-25 14:46:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
858
4723
Zalai Közlöny 1897. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
36. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAtiY-KASIZSA. 1897. szepíember 4-én
36-ÍK. SzéLXsa.
Eiőfixeiési ár:
Egetz é»re . . 5 frt — kr Kel évre . - - . 2 írt 50. kr. Regi Merre . - . 1 fn 25 kr f.g\\e* Mzám 10 kr.
HIRDETÉSEK & basából : <--¦\'\' ¦r\'-.\'S.n 7, máaodszor i minden további lorért 5 kr.
N VI LT TÉRBEK !prtit soronkent 10 krért Tétettek \' Kiac*tárt iileték" minden egye*. ^rJei^ér;^30 kr. lixeteadő
mg. evfoly«.
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai ^Ipar-Testület", ,a oagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelősszerkesrtő: •re, azíjuyxgi részt illető köt-j lemenjek ?edig t kiadó ne Tére címzetten Xagy-KaBizsáraj bérmentve intéz eadök.
BérmenteCec leTelek nem fogad
tatnak el.
Kei iratok t iíciá ne m küldetnek
akarékpénztir részvény-társaság,* a galamboki önkéntes tB=oltó-egylet*, a a nagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör", a kereiztéuy jótékony nőegylet* ;!n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápinté/.ete", a kato ixi hadastyán egylet* .soprooi kereskedelmi iparkamra\' .nagykanizsai küiválaszttnínyának hivatalos iapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V E G Y ES T ART ALMU HETILAP.
A szlavóniai magyarok.
y<tgi/-Kanizsa, 1&07- szept. 3.
Dicséret ^pektek magyarok a Dráva partján.1 Felülemelkedtetek e kor satnya felfogásán, félredobtátok íz öozés miazmáit, amely nélkül ma boldogulni dicsőség. Nem számítottatok arra, midőn az eszéki magyar egyesületet megalakítottátok, hogy részünkről (már mint a magyarok részéről) gúnynak, aevetségnek tárgyává lesztek? Nem számítottatok a kávéházi hősök véleményére, hogy előttük utópisztikusukká váltok? Hát nem tudjátok, tapasztaljátok nap-nap után, hogy e reális korrumpált korban az , ideális és még hozzá hazafias cselekedet balgaság? Mi néktek a magyarság ügye? Miért exponáljátok magatokat érte? Hisz ha sokat bajlódtok vele, még az ottani hatósággal gyűlik meg a bajotok. Kell ez majd néktek ? Avagy ebbeli ténykedéstek reális alapon nyugvó? Fáradságtokat, ha szabadna kérdenem, ki fizeti meg?
Avagy tán mégis felül emelkedtetek volna e hétköznapi felfogáson ? Uraim, én nem hiszem, mert nem hihetem, hogy Krisztus Urunk születése után 1897 évvel, midőn minden mosoly előre kiszára itta tik, midőn minden lépésünkre legyen ez hazafias irányú, vagy ne, gyanakodnak, mondom én nem hiszem, hogy ne akadjon vélemény, amely azt ne merné ma megkockáztatni, hogy ti, ezt valami szebb egyéni kilátás reményében cselekedtétek. A becsmé-relés hitvány érájában azonban ne hallgassatok az ilyetén professzió* nátus vádlókra
A magyarság ügyének ime akadt szószólója *pp a legexpooáltabb vidéken Szent István koronájának
birodalmában: Szlavóniában. Hogy I mily hézagpótló az ilyen hazafias magyar egyesület, mi sem bizonyítja ; ezt fényesebben annál a vakmerö-, ségnél, melylyel 2 év előtt horvát ; szomszédaink a magyar nemzeti triko\'ort elégették. Sorakozzék minden Szlavonországban élő magyar ezen egyesület zászlaja alá, mert ez a i zászló a magyar nemzet ügye felett ; lobog !
Ne hagyjátok oda magyar test-. vérek e lobogót, mert ha ezt keze-; tekböl ki engeditek csavarni, ugy a I magyarság fenséges érdeke ott teljesen elbukott! .
Építsétek fel a magyarság erős várát, a melyeu soha ne szűnjön meg lobogni e nemzetnek tiszta zászlaja!
Ugy legyen !
Havas Jákő.
Termésünk és a parasztgazda kilátásai.
A statisztika és az annak segélyével kiépülő szociológia mind szélesebb kört bevilágító fényénél oly társadalmi jelenségek összefüggését fedő homály foszlott már nem egyszer széjjel, a melyekről még nagyon rövid idővel ezelőtt a legvakmerőbb fantázia sem merte volna föltételezni, hogy nem minden logikai kapcsolatot nélkülöző izolált tünetek. A gazdasági és külö ö sen a termésviszonyok parancsoló befolyása a család, a büntetőjog és általában a szociális élet statisztikájára, már miadenki előtt ismert és természetszerűnek tartott tény; hiszen ez összefüggés vizsgálata akár elvontan, akár egy egy konkrét eset alkalmából egész könyvtárt is megtőlthetne.
Az idei közepesen alul maradó termés ily messze terjedő s előre jelezhető hatását csak bizonyos szük téren akarjuk e helyen megbeszélés tárgyává tenni: kizárólag a közgazdaság terén —. ezen a szigorúan reális téren — maradunk, ennek is egy zugában, a kisgazdálkodás szférájában, a vidéki parasztökouomia
terén fogjuk vizsgálat alá venni azon tüneteket, a melyeket a későbbi és távolabbi rétegekeken át módosítva, néha elgyöngülve, gyakran megsokszorozva, de mindenesetre eredetiségétől már megfosztva szemlélhet az ezen köröktől távol álló Laikus megfigyelő.
Az első kérdés, amelyen minden további kövei ke ztetéscek okszerüieg fölépülnie kell, az, hogy mennyiben kárpótolja a kisgazdái, a parasztot a gabona magasabb ára a rósz termeiért. E kérdés nem oly egyszerű, mint a milyennek látszik, sőt a maga valő\'égában, teljes biztonsággal meg sem oldható. Nem is szólunk azon kezdetleges akadályokról, hogy a kisgazda termése\'\' már ab ovo kedvezőbb vagy kedvezőtieuebb lehet az átlagtermésnél, hanem arra a nehézségre utalunk első sorban, mely a termés hanyatlása (meny-nyiségi és minőségi tekintetben) és az árak emelkedése közti arány kulcsának föltalálásában rejlik.
Még ha azt a különben egészen kizárt esetet vesszük is föl. hogy az árak hullámzása szigorúan arányos a terméseredményekkel, (gondoljunk a külföld nyomására !) az áremelkedést — egyelőre érintetlenül hagyva a saját fogyasztá t — már annyiban is megsínyli a paraszt, a mennyiben nemcsak mint e!adó, hanem mint vevő is szerepel. Vevő, a mennyiben velőmaggal kell ellátnia magát, ö ugyan nem a piacon vesz, és nem fizet készpénzzel, de az árak szempontjából e tekintetben nincs lényeges különb-ég. Ö önmagától vásárol ; a magot kiadja igy i.«, de bitéibe, pénzt nem kap érette, csak a következő évben. A parasztnak tehát minden esetre van egy bizonyos nagy ságu szükséglete, melynek fedezésére ép oly áron kell a gabonát megszerezni, mint a hogyan azt eladja a piacon; hogy Ö egyszerűen visszatartja a kellő mennyiséget és nem 3 gabnájáért kapott pénzen veszi; csak külső eltére.", ^menynyiben lényegileg e kiadás épp oly ér tékben terheli az évenkénti termést, mintha készpénzzel megfizetné a mindenkori árakat.
Mint vevő szerepel a parasztgazda másodsorban saját fogyasztási szükséglete tekintetében. Ut már lényegesen érvényesül az árhullámzás. Alacsony árak mellett bőven tart vissza magának az „élef-ból. ellenben ha ösz-
szel jó árak vannak- rendesen uem tud eileniállni és mindent elád, legföljebb egy kis .ünnepre valót" hagy meg, arra számítva, hogy majd ellátja magát bőven .krumpiiK-val s más veteménynyel, a mi a rozsnál olcsóbb, de épp olyan szolgálatot tesz. Minthogy azonban a burgonya sovány táptartalma mellett nem pótolhatja a lisztet, mellette más liszttartalmu maggal kénytelen táplálkozni.
Nagy szerepet játszik a tengeri, mely sok vidéken teljesen a buza és a rozs helyére lép; persze a hüvelyesekre (bab, lencse, borsó) csak ünnepnap szabad gon dőlni. A felvidéken a,, zabkenyér járja, mig — ki nem fogy. Ily módon fölmegy a burgonya, a zab, a tengeri ára is: a malacokat le kell ölni, nincs min hizlalni őket és sokan nem lesznek abban a helyzetben, hogy szokásuk szerint sertést hízójának. Elesnek tehát nemcsak a jo&bfajta liszttől, hanem a zsírtól, hústól is. A mi ennivaló azelőtt csak mellékes volt a háznál, most főiápiálékká lesz és a mi pénz maradt a gabona árából, az a henteshez meg a fűszereshez vándorol.
D; másra nem is jut, mint ennivalóra. A vidéki kiskereskedők, a kik az ősszel nagy forgalomra szoktak számítani, a mostani cséplési eredmény hallatára már lejebb hangolják várakozásaikat, megtörtént megrendeléseik után hitelmeghosz-szabbítást kérnek, a szándékoltaktól pedig elállanak.
így érzi meg a parasztnál jelentkező pénzszűkét a városi nagykereskedő, a gyáros is.
Kivéve a legégetőbb folyó szükségletek fedezését, a paraszt minden kiadással amúgy is a .termés uténö-ig vár; most mindez még egy esztendei késedelmet szenved.
A forgalom csőkkenésének természetes következménye, hogy a kereskedők és ipirosok telepe körül igényelt munkáskezek száma is megcsappan. Az érkező áruk csökkenése, a beruházások elhalasztása stb. stb, mind hozzájárul a nap-s zámkereslet apasztásához, másrészt pedig oly gazdák is, kik jó terméskor nem Bzorulnak arra, hogy napszámba menjenek, kénytelenek munkába állni: a napszám, amunkakinálat lényegesen emelkedik. K két elleotett irányú hatás kö/ös erővel szorítja le a munkabér árát A paraszt nagyobb erőfeszítéssel
keres C3ak annyit, mint máskor, pedig sz élet drágább. A kenyér drága voltát tehát kétszeresen érzi.
A házassági statisztika is meglepő Mátokat mutat: a jegyesek nem akarnak ily ,nehéz* esztendőben egybekelni; elmarad a lakodalom, elmaradnak annak megtartása, az nj pár kiniházása, berendezkedése körül fölmerülő kiadások. Ezt ismét a kereskedő, az iparos érzi meg; nemcsak üzleti, hanem házi szükséglete is összébb húzódik, a mit viszont a társadalom további rétegei ainylenek meg.
A tél többé kevésbé elviselhető zor-donsát;ától is aok függ. A tartós és nagyfokú fagy minden takarékosság mellett is oly kiadásokat tepz szükségessé, melyek különben nélkülözhetők volnának. A fűtés és táplálkozás ilyenkor intenzivebb, a ruházkodás is többet igényel, több pálinka fAgy stb. stb.
A kitelelés után azonban vannak olyan kiadások, a melyek bárhogyan is, de mindenáron előteremtendők. Ilyenkor különben is fogytán van minden, a mit az őszszel és télen az éléstárba raktak: Nem marad más bátra, minta falusi kiskereskedő hiteléhez folyamodni. A kereskedő ét iparos ilyenkor jÓ! megfizetteti áruját, fölszámítván a kamatokat is. A rendesen élénk tavaszi forgalom túlnyomóan hitelen alapul, a mennyire a kiskereskedő győzi s a mennyiben azok, a kiktől ő függ, lehetővé teszik. A maga részéről ő is kénytelen a nagykereskedő, az ismét a gyáros hitelét igénybe venni s mindhárman egyaránt a bankok és egyéb hitelintézetek váltótárcáját szokták mint végső forumot invokálni.
A hitel alapja a kezdő fokon tehát a jövő terméses ezen épül az föl tovább a magasabb rétegekig. így él a paraszt rossz termő esztendőben a jövő termésből és igy válik az egész hitelforgalom bázisává a földből kibúvó kalász, mely hogy ismét rosszul fizessen — ne adja Isten.
M. Nemzetgazda.
Felhívás
a hazai szőlőbirtokosoknál rendelkezésre álló és eladásra sxánt európai és amerikai ssőlö-vessző- és szölőoltvány-készletek bejelentésére.
Hogy a, szőlővesszők és szőlőoltványok eladása a termelőknek megkönnyítessék
TAIGA.
Bucgúszóra.
Fakó felbő könnyet hullat, Sárga levél sárba faliad, Szürke lelt az egész világ: Édes rózsám, Isten bozzád.
Vihar után kisüt a nap, Tarlott erdő nj lombot kap, A boldogság úgy ragyog rám: Enyém leszel édes rózsám.
Kunfl Zsigmond.
Hőköltök.*)
— Á .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. —
Irta BabOnS László. VIII
Német nőköltők.
A németirodalom rég megfeledkezett arról a kis paraszt leányról, aki Dörbach nevű paraszt leány volt a ifjúkorában a juhokat s kecskéket Őrizte, majd szolgáló lett, a férjhez ment egy fösvény lakácshoz, s «ars c h Lujza néven ismeretes". Férjétől elválva, egy részegeB szabóhoz ment férjhez, s bár költeménye:, midőn 1761-ben Berlinben kiadta, nagy tetszésben részesültek, mégis szükséget szenvedett, mert II. Frigyes nem segélyezte- Mély érzés, s
*} Az előző közleményeket 3 t. éri 7. 15. 25 és 27. számokban.
élénk képzelem volt tulajdona a német Sapbonan s ha tehetsége kifejlődhetett volna, bizonyára felülmúlta volna összes versenytársait.
Droste - Hülshoff bárónő ős nemesi család ivadéka s 1797 január 10-én született Münster melleit Hüls-hoffoan. A gyönge lánykát anyja nevelte, ki tehetségeit bölcs gondosságával fejlesztette, s a lányka szorgalma túlszárnyalta még fivérei tudományát is, kiket mint dilettáns hallgatott. A magános hely, a elhagyatottság készté a verselésre, s első verse volt egy tyúk megéneklése, a második az „est". A korában zajló romanticizmus nem csábította s az angolok egészséges realiz-musza volt táplálója. Az 1830-as években jelentek meg: _A szt.-bernát tetején,\' „Az orvos hagyatéka." A loeni csata" c- költői elbeszélései, s mellette aok jeles kisebb költeménye, a melyekkel 1838 ban lépett a világ elé. De a várakozás balul ütött ki, ^sjjely azután őneki is más irányt adott; s ezóta a dalt, a lírát művelte. Költeményei 1844-ben jelentek meg, melyek Öt társai fölé emelték; mejter Ő a költői elbeszélés terén is. aA boszu", .Bodenstein kisasszony", .A szürke" nagy plasztikai erőre mutat, s bonszerelem ömlik e! minden során. A .Sylvesterkor" teljes erejében matatja őt.
1869-ben tünt fel Bredeo Criatina „Lieder einer Verlorenen" c. daifüzeté-vel, melyben a modern asszony szerelmét festi. Ide iktatunk egyet költeményeiből.
A prágai zsidó temetőben.
A zsidó bölcs, rabbi Lőwnek Sirján állék meghatottan, — Hogy fogadják fenn az Ssök : Képzetemben jót hallottam.
De mi az, bámulva kérdem, Hogy minden zsidó itt járva Nagy, kicsiny, halk mormogás közt Egy- kövecskét dob sírjára?
Mert a tisztelet jeléül Ez a törvény, — válaszoltak, Szórni élőknek virago*, Sirjára követ a holtnak.
Bezzeg, ily pogány szokás nincs Keresztények közt, mi közlünk : Mi sírjukat megkoszorúzzuk. Kiket élve megköveztünk.
(Ford. Baboss.)
A legújabb kor igen sok jeles költőt mutat\' fel a német irodalom terén, kiket felsorolni is sok.
A német Parnassus azonban régóta nem látott olyan fényt, a minőt egy szegény paraszt költőnő vetett reá s ez Ambrosius Jankai kinek dalait 1894 ben adta ki Frattenthal Károly pozsonyi tanár, aki az újságokból ismerkedett meg e szegény paraszt asszony dalaival, aki Keletporoszorsíág egy kis falujában éldegél Lasdehnen mellett Gross-Wers meninkenben. Ambrosius apja szegény mester ember volt, ő maga okos, kedves gyermek, kit kényesen neveltek, de gyenge teste tán nem is bírta ugy a munkát. Ifja volt s férjhez ment egy derék paraszt legényhez, a szegénységet választva s most Voigsné. Grimm Hermán a Deutsche
Rundschauban foglalkozik Ambrosius költeményeivel s azt mondja : .azt kell gondolnunk az írónak a föld nem adott méltó helyet, azért a magasság fényében egy külön csillagra szállt s ott 6 uralkodik egy maga." Grimm abban látja nagyságát, hogy ő épp ugy, mint Petőfi egy újkor szellemével van eltelve, tiszta, világító, mozgató erőt talál benne, dalaiban szemléletet, bűvös igéketiát, melyek a szemet aranynyá változtatják. .Ennek a munkától elduzzadt asszonynak keze ugy megreszketteti szivünk búrjait, mintha tündérujjak játszanának rajta. Csupa érett, tökéletes formájú gyümölcs az, amit nynjt Ambrosius a stílust s a világnézetet az újságokból sajátította el. Grimm egy nívóra emeli Ambrosiust Shakespearrel, Goethével, mert nemes lélekkel született, vele sírunk, vele örvendünk. Költemé-Luyeíből a .Késő bánatot" emeljük ki Simonyi Zsigmond forditásábao.
A szerencse elvonult Elültem hadával, Mesés kíucse tündökölt Tündéri pompával
Ugy tett mintha megállna Szivem majd elhűlt bele, Kezem nyújtom utáuna Volt nincs már csak hült helye.
Messe, metsze, van már tőlem Tova robog mint a szél S éa — a szemem könnytől apad --Ugy ülök ut szélinél.
Nincs benne egy vers kép nélkül. Ámde még szebb utolsó dala, melyben a költőnő részletezi, mit ért a világ alatt s hol a
képek átlátszósága a változatosság s az ellentétek rajza ragad bennünket bámulatra.
IX.
Magyar nőköltők.
A magyar irodalom 17. századi lírája gróf Pekri Lőrincné az. báró Pelrőcy Kata Szidónia (1658—1708) lírai költeményeiben a vallásos magát megadó fájdalomban gazdag lélek érzéseit hozta felszínre. A nő szabadság hősöktől lévén környezve s bátyja ThÖkölynek hadvezére, férje Erdély első embere, őt ía minden érte, ami a bujdosókat. Azért is irja önmagáról:
Siralmas volt tudom az én születésem, Siralmas, árvául volt felnevelésem. Siralmas, keserves azárnyomra kelésem, Siralmas lesz holtig bubán gyötrődésem.
Szerelmi csalódását a vallásba temette s vallásos költővé lett. Érzésének erejét, szenvedélyének hevét, hitének mélységét, kora nem ismerhette, mert Thaly Kálmánnak köszönhető, hogy mi is ismertetjük, aki ugy ítél felőle, hogy a lírai hangulat ily elevenségének a a nyelv ily művészétének, — mint ő nála, hasonlóját a 17-ik században hiába keressük.
.Az bolond szerelembe élőkről" irt költeményének két szakaszát ismertetésül közöljük:
Az kit szive keres, attal eltávozván,
Él, nem élvén: élte nélkül él meghalván.
Esttendőknek véli óráit, számlálván
Egy nap sokszor meghal, elhalva kínlódván.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. SZEPTEMBER 4-én.
6 hogy azok, a kik akár európai, akár amerikai szölőveaszőket, akár szölőoltvá-nyokat^ vásárolói óhajtanak, a létező készletekről idejekorán tájékozást nyer hesaenek, ítgy mint az előző étekben, a f. év őszén is micd az európai, mindaz amerikai fajtájú szőlővessző-, mind a azölőoltvány-kész letekről hirdetés fog kibocsáttatni.
Felhívatnak ennélfogva mindazon szőlőbirtokosok, a kik a m. évi szeptember hó 25-én 60,900 fez- a. kibocsátott és alább szó szerint közölt szőlővessző- és, bzőlőoltvány-üzleti szokásoknak minden tekintetben teljesen megfelelő európai vagy amerikai szolÖvesszőkkel vagy szőlő oltványokkal rendelkeznek és azok eladása tekintetében az emiitett üzleti szokásoknak magukat alávetni hajlandók, hogy készleteiket, fajta, minőség (sima vagy gyökeres vesszők, oltványoknál az alany és a reá oltott honi fajta) és meny-nyiség szerint a termelési hely (vármegye, község, vasút és postaállomás) és az ezrenként! eladási árak megjelölésével, azon kerület szőlészeti és borászati felügyelőjéhez, a mely kerületbe a vesszők, illetőleg az oltványok termelési helye tartozik, lehetőleg mielőbb, de legkésőbb a folyó évi-szeptember hó 20-ikáig jelentsék be.
Minthogy e minisztérium a bejelentendő készletek közhírré tételével nemcsak az eladók, hanem a vevők érdekeit is előmozdítani kívánja, figyelmeztetnek a termelők, hogy csak az üzleti szokásoknak minden tekintetben teljesen megfelelő fajtaszerinti mennyiségeket jelentsenek be s hogy tulcsigázott eladási árak követelésétől saját érdekükben tartózkodjanak.
A bejelentök azért, hogy az áltáluk eladandó szőlővesszők és szőlőoltványok az emiitett üzleti szokásoknak minden tekintetben teljesen megfelelnek, feltétlen fel élességgel tartoznak s az által, hogy keszleteiket bejelentették, az üzleti szokásokat magokra nézve kötelezőknek ismerik el.
A bejelentendő készletek nyilvántartása s az egyes megrendelőknek a bejelentőkhöz utalása iránt a minisztérium annak idején hirdetés utján s esetleg más megfelelő módon is intézkedni fog fentar:ja magának azonban a minisztérium az az iráot való szabad elhatározást, hogy oly vessző- vagy oltvány készleteket, & melyekre vonatkozólag annak a tudomására jutni, hogy azok az emiitett üzleti szokásoknak nem felelnek meg, a hirdetésbe ne vegyen fei. Félreértések elkerülése végett azonban különösen és nyomatékosan bangsulyoztatik, hogy a bejelentett szőlővessző- és az Öl öoltvány készleteket a minisztérium sem megvásárolni, sem közvetítésre átvenni nem fogja s hogy azok értékesítésére vagy a ministerium által való átvételére abból, hogy a bejelentés megtétetik, és a bejelentett készletek a hirdetésbe felvétettek, Bemmi következtetés nem vonható s a bejelentés tisztán arra szolgál, hogy a vesszőt kereső közönség a beszerzési forrásokhoz utaltassák.
A bejelentések teljesítésének könnyítése céljából bejelentési ivek adatnak ki
Noa* nineteo izítp, annak kinjit érn. Májnak adván rabol, gondoiitul néti Fájdxlmu sebeit s kételkedje hiszi; Fél, remél, egyszersmind, hogy kedvesen veszi.
Ö volt első magyar nököltönk és száz év esett közbe, midőn a keszthelyi Helí-conon feltűnt ismét egy Berzsenyinek nejéről közeli rokona, Dukai Takács Judit, irói nevén Malvina, aki Kis János verseinek s Ányos elégiáinak hatá«a alatt iett költő. Költészetén azonban, bár a felsőbb Urára törekedett, a reflexió a művésziesség érzik ki. E korban a költészet vonzóereje többeket is bűvös hálójába csalt, különösen a Dunáotulról b ezek Kazincy Klára, Takács Teréz; s a legeredetibb lirai tehetség Ujfalvy Krisztina, aki ideáljától hűtlenül elhagyatva, kérői közül a legrotabbnak nyújtotta kizét, csak azt kötve ki, hogy szerelmet tőle ne kívánjon. Férjétől bár nagyrészt külön is élt, hogy az megbetegedett, hozzásietett ápolni. Költeményei nemcsak saját, de a kor fájdalmas költészetét lehelik; s bár lírája kevéssé változatos, hangja igazi lirai hang. Szintén jeles nő-költő volt Krisztina barát-néja: Molnár Borbála, a ki Felső-Magyarországon-. Kassa körül született 1760. körül és első szerelmében ö is ugy járt, mint barátnője, hogy szerencsétlen házassáe s durva férj lett osztályrésze. Amint Dukai Takács Judit h Takács Teréz 1817 körül ugy foglalták al Molnár Borbála s Ujfalvy Krisztina ő előttük a magyar Parnassust. Molnár Borbála költeményein az erős bölcselő hajlamok,, mig Ujfalvyn az érzelmesség törnek át; Takács Teréz, kire Ányos fájdalmas költészete volt uagy hatással, érzést párosit szép fordulatokkal, mig Dukai
és pedig külön Ívek az amerikai és európai szőlővesszők és ismét külöo az oltványok bejelentése céljából. Ezen bejelentési ivek bélyeg mentesek s a rovatok megfelelő kitöltése mellett a bejelentő sajátkezű aláírásával ellátva .kizárólag azon kerület szőlőszetl és borászati felügyelőjéhez nyújtandók be, a mely kerületbe a vesszők termelési helye tartozik.
Ily bejelentési Űrlapok a szőlészeti és borászati kerületi felügyelőknél, a szőlő -szeti-, borászati- és pince-egyleteknél s a vármegyei gazdasági egyesületeknél ingyen kaphatók.
Zalavármegye a tapolcai kerületbe van beosztva. Felügyelő Tus Antal, vincellériskolái igazgató Tapolcán.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
A m. hó 12 én rendezett népünnepély tiszta jövedelméből 276 írt 84 kr. Mantuáno József adománya ugyanekkor 2 frt. Schwarzenberg Ziigmond adománya 2 frt, Eperjesy Gábor (3-:k részlet) 10 frt, Összesen 290 frt 84 kr. Föössszeg: 3484 frt 11 kr.
Nagy-Kanizsa, szept. bó 2. 1897. Dr. Ttíholy Gyida Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
ti I p e k.
— Megyei kinevezések. Főispánoméi tósága dr. Székely László temesmegyei közig, joggyakornokot negyedik aljegyzővé, dr. Vitálvos Géza erzsébetvárosi (KisküküllŐ m.) szolgabírót, Ságvéry Jenő budapesti járásbirósági joggyakornokot az ujonan rendszeresített szolgabírói állásra;dr. Báródi FerencközjegyzÖbelyet-tes sümegi lakost, ideiglenes minőségben árvaszéki ülnökül; .végül Ábrahám Szilveszter lieblingi (Temesm.) községi al-jeeyzőt megyi alszámvevófll kinevezte.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Hasza József ok\', tanitót a perlaki áll. elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki.
— Wlsssics Gyula Egerszegen. Dr. Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter Egerszegre valószínűleg szept. 8 ára érkezik, hogy a főgimnáziumnak szept. 8-án tartandó zárköletételi és megnyitási ünnepélyén jelen lehessen. P r o g r a m m a zala-egerszegi áll. főgimnázium zárkőletétele, megnyitása; továbbá dr. Wlassics Gyula miniszter ur szülőházának emléktáblával való megörökítése alkalmával. (1897. szept 8) l. Reggel 9 Órakor isteni tisztelet. II Zárkö-letétel. 1. Kivonulás a fögimn. épületéhez. 2. Hymimsz. Énekli a Daloskör. 3. Megnyitó beszéd. 4. Oklevél letétele a szokásos kalapácsütések kel. III. A főgimnázium megnyitása. 1. Bevonulás a tornaterembe. 2. Ünnepi beszéd (Tuczy János.) 3. Szózat. Énekli a Daloskör. IV. Emléktábla leleplezés. 1. Kivouulás Wlassics miniszter ur szülőházához. 2. Honfidal. Énekli a Daloskör 3. Beszéd (Botfy Lajos.) 4. Szózat. Énekli a Daloskör. V.
Takács Judit Döbreotei. Berzsenyi Malvi-nájít Göndöc Ferencné versei magasabb életnézetet s nagy költői hivalottsátiot árulnak el. A 40 es években Malom Lujza b 1847-ben Szendrey Júlia: Petőfiné tűnik fel egyszerű keresetlen, csinos költeményeikkel, akikkel azonban Ferenci Teréz méltán versenyez, mert annyi erővel s fantáziával, oly mély érzéssel, mint ő nála, ritka nőköltŐuél találkozunk. Az Ő sorsa is csalódás. Szeretett s nem szerettetett — s szivén lőtte magát. Tóth Kálmánná:-Majthényi Flóra, egy időben sokat emlegetett nököltönk volt, de ma eltérők a vélemények, őszinteségét, igaz érzését azonban meg nem semmisiti semmi. Iduna: Szász Poli, Vahot Sándorrié dalain melegséget, itt-ott üde bájt találunk, amelyet .Izidora" grf. Bethlen Mikló<né verseire is bátran alkalmazhatunk.
Kisíaludi Atala: Szalay Káro\'yné Kaposvárt élő jeles nő költőnk, ugy látszik csak ifjúkorát, a szerelem tavaszát zengte dalokban, azóta az elbeszélő irodalóm foglalta le. Pedig tartalmas versei revén, lendületes dalaival sok szép reményt kötött hozzá a költészet, de örökét átvette leánya Szalay Fruzsina, kit Cobel Minkáva! együtt a legjobb élő nőköltőiok között emlegetünk. Wohl Janka és Szöllősi Nina versei is említést és figyelmet érdemelnek, igaz, bájoló egyszifrüségükér-t. Ez az, amit röviden a magyar nŐköl-tőkről elmondhatunk. A költészet most számkivetve jár, ritkaság egy-egy jeles, mint Amorosius, s Ada Negri. Aluszik Apolló; Spanyolország, Angol, Magyarország, Francia főidőn a regény dívik, mely legalkalmasabb az áradozásra.
Bankett d. u. 1 órakor az .Arany-Bárány1 nagvtermében, 1 teríték ára 2 frt 30 kr.; jelentkezni lehet 1897. szeptember 3-ig a polgármesteri hivatalban.
— A föld mivel ésugyi miniszter Csáktornyán. Darányi földművelési miniszter, ki látogatóban volt Varazsdon, Josipovich horvát - szlavonminiszternél, visszatérőben f. hó 24-én. JoBipovichcsal együtt Csáktornyára jött, azt megtekintette; az uradalomban pedig a gazdasági viszooyokről tudakozódott.
— A hercegprímás Bataton-Fure-den. Vaszary Kolos bibornok, hercegprímás az augusztusi ünnepségek lezajlása után mult bó 21. elhagyta budavári palotáját & titkára, dr. Kohl Medárd kíséretében visszatért kedvenc üdülő helyére, Balaton-Füredre, ahol — ha az időjárás ked vezö lesz — szeptember végéig fog lakni.
— EskÜTÓ. Dr. Koréin Sándor ügyvéd Devecseren mult hó 31 én vezette oltárhoz Práger Sarolta kisasszonyt, Práger Béla gyógyszerész leányát a nagy-kanizsai izr. templomban. A násznép 16 hintóban foglalt helyei és hosszú meoetbeu indult a templomba. Nyoszolyuieányok voltak: Weiser Klára, Halphen Teréz és Práger Ilona. Vőfélyek: Brodjovin Henrik gyógyszerész, Goldmann Lipót dr. és Linzer Béla. Esküvő után ebéd volt a Kaszinó dísztermében.
— Eljegyzés- Szalmay József, a csáktornyai járás szolgabirája eljegyezte Stefaic3 Miksa csáktornyai uradalmi fő-erdész kedves leányát, Punla k. a.
— Megy a daru, meg ¦ góly*- A mi a népdalban utána, következik, azt tudja minden ember, még ha a gólyával sohasem volt is dolga, a mi pedig vele együtt jár, az nincs a népdalban; meg-eleveuültek az utczák, a uiáksereg, ismét bevonult; nagy vonalakban húznak akárc-ak a darvak és kelepelnek miként a gólyák. A nyüzsgés, sürgés-forgás megélénkíti az eddig oly kihalt u\'cíkat, hangos, örömteli beszéd tölti meg a levegőt, a város visszakapta poros áb-rázatára az éltető pirt. — A beiratások minden iskolában serényen folynak már; a főgimnáziumban oly nagy a jelentkezők száma, hogy az eltő osztályt ismételten párhuzamosítani kellett — A polgári leányiskola vakációja még mindig tart és az uj épületben valószinüleg a jö>Ő hó elején vagy közepén nyiluak csak meg az e\'őadások. — Az építés következtében az elemi népiskola udvara annyira tele vau törmelékkel, hogy az előadások ott Kern ke/dödhetnek jövő hó közepe előtt.
— Polgári leányiskola. A mint halijuk a szülők nagyon elégedetlenek a fölött, hogy a polgári leányiskolába a beiratásokat szeptember hó vegére halasztották és igy a gyermekeket még e«y havi tétlenségre késztetik. —, Még nagyobb a felháborodás amiatt, - hogy az iskolaszéknek az a szándéka, hogy a polgári leányiskolát október 1-én az uj épületben helyezi el. Ezen épületiek épiiése még folyik ; sem a padosatok nem kés/ültek el és sem a kül>ö. sem a belső vakolatok nincsenek befejezve. Még az állványok nincsenek lebontva. Háta meszelés hol van mégl A szülök nagy zöme egyesek s/ükkeblüségének és önkényének nem fogja syermeke egészségét föláldozni, mert ahhoz még várou orvo m sincs szükség, hogy tudja, miszerint az ilyen épületben naponta né^y órán át va\'ó tartózkodás, minden elképezelhelőéa élnem képzelhető betegségnek csiráját .oltja a fejlődés korában levő gyermeitbe. — A S2ülök nagyobb része tehát el van határozva, exen 8?ándék ellen tiltó szavát felemelni és ezen egészség elleni merénylet megakadályozását a tanügyi kormánynál petitió esetleg küldöttség utján is szorgalmazni.
— Halálozás. Szélesen kiterjedt esa-ládot boritott gyászba UngerUllmaun Sándornénak, egy élte legszebb éveiben levő fiatal asszonynak, korai halála, melyről a következő jeleutés ad értesítést: Unger üllmann Sándor gyógyszerész, valamint kis leánykája Ibolyka és a szélesen terjedt rokonság óévében mély fájdalommal jelentik a feledhetten nő, édes anya, gyermek, testvér és rokonnak Ünger üllmann Sándorné szül. Halbauer Irénnek, folyó 1897. évi augusztus bó 27 én délutáa 3 órakor, élete 28 ik boldog házasságának 2 és »/a évébenrövidszenvedés utáo történt elhunytát. A kedves feledhetetlen halottnak drága tetemei f. hó 29-én délután 5 órakora róm. kath. egyház szertartása szerint, Deák-tér, kereskedelmi és iparbank palotából fognak a hidontuli sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent miseáldozat folyó hó 30-án délelőtt 10 órakor fog az egek urának bemutattatni. Szatmár, 1897. augU3zt«s hő 27 Áldott legyen emlékei Azelbuoytban UngerUllmann Elek sógorasszonyát gyászolja.
— A rabbi székfoglalója. Dr. Büchler Sándor, a keszthelyi izr. hitközség újonnan megválasztott rabbija, aug. 31-én érkezett meg Keszthelyre. Az érkező rabbit, a balaton - szent györgyi és keszthelyi vasút állomásokon a hitközség elöljárósága, a templomnál pedig a hitközség fogadta s ennek nevében Hoffmann Soma hitközség: elnök üdvözölte, meiy után dr. Büchler Sándor rabbi a templomba vonult b megtartotta székfoglalóját.
— Szerencsétlen esés. Folyó évi sugusztus 31-én délelőtt fél II órakor TakácB János \'"JIátszegi lakos fuvaros, muraparti kaj- bányájáról, a mura-kereszturi vasúti állomás kavics telepére kavicsot szállított. — A kavics lerakása után, a murakereszturi vasúti állomástól Zákány felé induló tehervonattól lovai megbokrosodtak. Takács nem volt képes őket visszatartani, és a kocsit felragadták a pályatestre. A kocsit a mozdony ott érte és pozdorjává zúzta, Takács pedig az erős lökés következtében & lovak fején keresztül a vasúti vágányra esett és ballábán jelentékeny sérülést szenvedett.
— Szegedy Róza, Kisfaludy Sándor költőnk néhai felesége hamvainak áthelyezésére és síremlékére mindeddig csak 155 frt 55 krajcár folyt be. Azon nö emléke, kihez Kisfaludy élte tavaszán intézte Himfy szerelmét, nagyobb kegyeletet érdemelne Zalavármegye közönségétől.
— Keszthely város képviselő-testülete a .Hullám\' szálloda kibővítése tárgyában tegnap igen látogatott rendkívüli Ülést tartott. A városatyák a szőnyegen levő kérdés megvitatásánál két táborra oszoltak. Az ügy eldöntése hosszabb vitát idézett elő, melyben Neuraark Béla városi orvos, dr. Schwarcz Zsigmond, Lénárd Ernő, Stieder Lajos városi ügyész és Pető Vilmos vettek részt. A képviselőtestület végre is 17 szavazattal 15 ellenében elhatározta, hogy a „Hullám" szálloda 30,000 frt költséggel, a bemu tátott tervek alapján kibövittessék.
— Jótékonycélu előadás. Az iparos ifjak kebeléhői alakult műkedvelő társa-ság szeptember 5-én az .Arany-Szarvas* szálloda dísztermében a városi felső-templom újraépítése és a kisded-nevelő-egyesület javára jótékonycélu szini-előadással egybekötött zártkörű táucvi-galmat rendez, mely alkalommal sziure kerül Babos Kendő. Pályadijat nyert énekes népszínmű 3 felvonásban. Irta : Müller Gyula. Személyek : Ka\'ász Péter, jómódú földbirtokos Krausz Miksa. Klára (elesége, Halasi Erzsi k. a. Juliska leányuk, Halasi Mariska k. a. Zöldi János falu bírája, GÖröncsél Gyu\'a. Panua felesége, GoldÖcger Gizella k. a. Pista fiuk GÖ döilei Janó?. Héjjá Mátyás uradalmi ispán, ifj. Ofeubeck Károly. Kondor Bendegúz korhely jogász, Nyilassy T. Elemér. Piroska Kalász fogadott leánya, özvegy korcsmárosné, Borsitzki Marika k. a. Tudós Ambrus korhely csizmadia Ofen-beck Vilmos. Trézsi leánya, Szadűik Fanni k. a. Bugyi András Kalászék cselédje, Pest Mihály. Pióca Vendel falu i kirurgus, id. Ofeubeck Károly. Verebecné javasasszony, Heotz Vilma k. a. Csikósné javasasszony, Horváth Mariska k. a. Káoloroé javasasszony.. * * * Dörmög Gáspár kisbit ó, Kaschmitter Károly C -end-biztos, Németh János. Mindkét nembeli nép, cigányok, hajdúk. — Történik ecy alföldi faluban. Idő : jelenkor. Helyárak: Páholy 5 frt. Kőrszék 1 frt. Zártsiék 80 kr. A többi Ülőhely 60 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzati állóhely 20 kr. (Karzatjegy a táncra érvénytelen.) Felü!-tizetések, tekintve a nemes és jótékony célt, köszönettel fogadtatnak és hírlapi-; lag nyugtáz tatnak. Pénztárnyilás 7 órakor. — Kezdete este 8 órakor. Jegyek előre válthatok Belus Lajos és Práger Béla urak gyógyszertárában. Külön meghívók ezen szinielöádással egybekötött táncvigalomra nem bocsájtatnak ki. A jótékonycélu és élvezetes előadást ajáljuk közönségünk pártolásába.
— Tűzvész. Bencik Ferenc somogy-aánci bérgazdaságában e héten nagy tűzvész pusztított, a melynek az összes learatott termés áldozatul esett. O.tásró\', eszközök híján szó sem lehetett, nagy kámzsái tűzoltóság sem vouulhatot ki. A kár körülbelül hatezer forint, melynek java része biztosítás révén meg fog terülni.
— Drága lakás. Újlaki József légrádi takŐ3 bejött Kanizsára lovat venni, hozzá is jutott Fried József magyar-utcai lakos lóvásárlást közvetítő egyén jóindulatából és még azonfelül Fried éjjeli szállásra a magihoz hiyta. — A hagyományos magyar vendégszeretet ilyen tiszteletreméltó megnyilatkozása bámulatba ejtette Újlakit, ki is uj lakásán csakhamar boldogan elszeoderütt és csak reggel vette észre, hogy nem pajzán tündér, hanem gonosz ember játszott vele, mert 80 írtja tűnt el, tünékeny álomkép gyanánt — A rendőrségnél megtette feljelentését, a gyanú Friedre irányult és mivei a ter-
helő adatok egész özöne merült föl, a melyek az ő tettességét igazolni látszanak, a főkapitányság által letartóztattatott és a kir. törvényszéknek átadatott. — Az eseményekben általában megnyilatkozni szokott logika segítségével könnyen rá jövünk, hogy Fried csak némely-házi urat "akart utánozai, inká. b kevesebb, mint több sikerre).
— Egy veszélyes cigány-karaván elfogása. A z a la-egerszegi csendőrség Oláh András én Horváth János zalamegyei illetőségű veszélyes kóbor cigányokat és még több társukat Zala-Egerszeg környékén elfogta azért, mert e cigány-karaván többrendbeli bűncselekmény elkövetésével vádoltatik ; a nyomozást Gábriel Alajos zala-egérszegi őrmester több csendőrrel már 1. hét óit folytatja, s eddig is több, s nagyobbsza-básu bűncselekmény lett kiderítve, melyet e cigány-karaván követett el Zalamegye különböző részein. — Ezeo cigáoy karaván törte fel folyó év Tiszán a lentÜ postahivatalt és az ottani gőzmalom irodahelyiségét, de egyik helyről sem vihettek el semmit sem azért, mert előbbi helyen a posíaveze-tönő, utóbbi helyen pedig a molnár-segéd által észre vétetvén, a lármára elmenekültek. Abba azonban még sem egyeztek bele, hogy Lentiből üresen menjenek el, hanem Kollovics Györizy cipész műhelyét feltörték, s onnan néhány pár uj cipőt és csizmát elvittek ; de ezt vesztükre Cielekedték, mert azon csizmákból egy párt — igen kicifrázott voltánál fogva — a csendőrség egyik cigány lábán felismert, s így ezzel is több bűncselekmény derült ki terhükre.
— Tanonciskola. A helybeli kereskedő tanonciskolában a beiratások az 1897/8-ik tanévre szept. 12-én d. u>3 órakor eszközöltetnek.
— Huszárok nsztatasa a Balafónban. Balaton-Almádi fürdőközönsége nem mindennapi látványban gyönyörködött szerdán és csütörtökön, Háromszáí közöshadseregbeli huszár, tiszteikkel együtt, érkeztek Almádiba s két napi ott táborozásuk alatt usztatási gyakorlatokat végeztek a Balatonban, a Budatava öbölben. Huszárok és lovak egyaránt pompásan birkóztak meg a vizes ele-mentummal és semmi baj nem történt. A tisztek estenden a fürdő-bálban jókedvvel rakták a kállai kettőst reggelig.
— Lányi Ernó legújabb <i&iíüzete a „Lemondani ! és még 3 uj dal" jelentek meg a budapesti KlÖkner Ede zeneműkiadónál igen szép kiállításban. Tóth Kálmán bájos lyrai dalát még ily bensö-t-éggel s hatásosan nem zenésítette meg senki, mint a hogy ez Lányi Ernőnek sikerült. E füzetben még a „Lemondani lemondani"! njftdalon kívül. „A Tiszának jaj de mély a feneke". „Régi nóta hires nóta" éi „Özvegy asszony fenn a cifra sáncon" című dalok vannak, melyek mindegyike igazi cabinet darab Lányinak már eddigi sok szép ismert dalai mellett. Mindig tsemény számba meg ha Lányi Ernő egy dalfüzettel ajándékozza meg a magyar zenevilágot-mégis a dalok mondhatni legsikerültebb termékei Linyi Ernő genialitásának, s biazlosra vesszük, hogy rövid idő alatt szájról-szájra adolt legkivántabb nótái lesznek a daloló -zongorázó ifjúságnak. Ára a díszen zenefüzetnek 1 frt 20 kr., s Klökner Ede budapesti CNengefy-utcaí zenemükiadóbivatalából rendelhető az nm\'-
— Nestlé Henri gyermek tápllsztje. Ezelőtt harminc éirel Nestlé chemikns által Veveybeo feltalálva és 1871 úts Austris-MsgyaíorszégbB bevezetve már világhírre tett azért és tekintettel összetételére minden orvosi capacitástól mint a. legtökéletesebb helyettesítője az anyatejnek ellett ismerve. Miután az a «e-csemő táplálkozására szükséges minden alkotó részt tartalmazza, és melynek elkészítéséhez ellentétben a többi praep«-ratumoktól, csak víz szükséges, melyben néhány percig felkeli főzni. Azon körülménynél fogva, hogy a tehéntejet nyári-időszakban eltartóvá tehessük egészségnek ártó anyagokkal mint hamífzsir, borax kell keverni és azonkívül jelenleg töbt> vidéken uralkodó száj éi köröm betegség következtében az a veszély áll be, hogy a gyermekek az ilyen tej élvezetétől megbetegesznek az elővigyázat parancsolja csakis olyan készítményt, 01» a nestle-féle gyermek lápliszt használjunk a csecsemők táplálásához, melyhez tej hozzáadás nem szükséges miután azt már kellő mértékben tartalmazza. Nestlé Henri gyermeklisztje nemcsak mint ital, hanem mint pép is használható és utóbbi esetben stipticus tulajdonságánál fogva különösen bél katarusánál kolera D03t" rasnál és az emésztés uzatályozásáoal** mint tápszer használandó a beleket izgató tej helyett Egy oly tulajdonság ez orvosi tekintélyektől elismerve és a& nj kor klinikai kézi könyveiben joggal lesz felemlítve.
XXXVI. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1897. SZEPTEMBER 4 ért.
— A Matyit Diák legnjabb száma is kétségtelenné, jtesri. hogy ez idő szerint az Összes élclapok közölt a Mátyás Diak a legvigabL és legtartalmasabb Kétszer annyit njgjt ogy siG-tegbeo é» képekben, mint bármely más vigoj. sáe: azonkívül annyira változató*, hogy azinie cii»fil*tos. Alakjainak eredetisége, adomáinak sokasága, aktuális, közleményeinek tarkasága, ütláayrovalának gazdagsága éppen olyan vonzó erőt képe?, mint az a basr-hanDÍnclritOnS kar-ríkatnra- et adoma-illaíztráció, a melyek e sÖ-rendü rajzolók tollából kerülnek ki. Minden aramban egy befejezett víg elbeszélést nyajt A Mátyás Diak iy körülmények között valóságos oalídi Up, » melyben a. család minden tagja tálát neki való. kedjeí"dolgot. A Mátyás Diák egjutui a iegoicsóíEeílclap ii, mert előfizetési ára egy negyedévre csak 1 frt 50 kr. A kiadóhivatal\' iBudapest, Sarkantyús-utca 3 szám) smesen küld mutatványszámot, ba eziránt iLfgkereiik.
ír ödalQia.
„Az 1848-49-lki Magyar Szabadságharc Története" cimü illusztrált nagy munkából most jelent meg a 86-ik füzet, a melybe Gragza György & világosi fegyverletétel utáni eseméoyeket mondja el a nála megszokott érdekességgel. A füzei, képei ezek: Világos térképe. A világos gyásznap. Falragasz a világosi fegyverletétel után. A lugosi ciata 18-49. aug. 15-én. Kossuth Lajos menekülése a hazából.
38
kitüntetés, ezek közt 14 di^zokmány 63 18 aranyérem. Számtalan bizonyítva ny első orvosi szaktekintélyektől.
JDjsjtüiölt
ság.
Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítás a). Lóaere. A termés felöl Erdélyből és a Bánságból az utóbbi napok folyamán kedvezőtlen hirek érkeztek, viszont néhány vidékről, hol már évek óta lóbermagot nem produkáltad, a kedvező időjárás folytén jó termés ígérkezik Az aratás némely vidéken már megkezdődött, kész átu ugyan nincs még, de a kézzel morzsolt minták után indulva, a minőség kielégítő- Ha tehát szép S7áraz időjárásunk lesz, roicöség^tekintetében jó termésnek né7ünk elébe Más esztendőkben ezen időtájban az ó termésű lóherének kivitele nagyobb arányokat öltött, n.ig az idén tökéletes csendesség uralkodik, miből az következtethető, hogy a külföldi termés ki lá\'ások jók. Lu cérna. Kedvezőtlen termésünk következtében tavalyi maguak vidékrőt jó kereslete van. Baltacím. Kész áru híján napyobb forgalom nem fejlődhetett..- a kereslet élénk maradt.
A kassal m kir gazdaság! tan intézet építőiéiben levő uj konviktu-a f. évi október hó 1 én nyilik meg. A tanán teslületnek ety régi óhaja teljesült akkor, a midőn dr Darányi Ignác földniive-lésügyi miniszter mindenre kiterjedő gondoskodása folytán lehetségessé váltakon-tiktusnak, mely a legmodernebb igényeknek is megfelel, felépítése. E különálló, tisztán a jelzett céit szolgáló épület, az - intézeti gazdaság közvetlen közelébeD, az intézet szép parkjában van elhelyezve, s 48 bentlakó hallgató részére berendezve. Szép nagy és világos szobáiban két két hallgató nyer elhelyezést. Pompás étterme és olvasó terme.^an. a hol az összes szaklapokon kívül szépirodalmi és napilapok állanak a hallgatóság rendelkezésére, sőt zongoráról 3 ecyéb fzórakoz-tató dologról is gondoskodva lesz, hogy ezáltal is kávéházaktól stb. az ifjúságéi vonass ék. Az egész épület villanyvilágítással és vízvezetékkel, ngy tehát fürdőszobákkal is lesz ellátva, s a felügyelettel megbizott gondnok is az épületben fog lakni, s igy módjában van az igazgatóságnak »biztosítani a szülőket arról, hogy az ifjúság oly gondos és szigorú felügyeletben részesül, a minőben kosztadő családoknál csak a legritkább esetben részesülhet Dacára az előnyöknek, az ellátásért fizetendő Összeg oly csekély, a micŐ internátusokban is ritkán szokott lenni. Teljes ellátás, mosá", világítással és fűtéssel együtt évente 240 frt I. évesek, 220 frt. IL és III évesek réízére. Első évesek részére a konvik-lusban való lakás kötelező.
felelős szerkesztő: Dr. Kím Ernő Helyettea szerkesztő: Ur. VWőnvi Henrik Kiadó . Ifjú WajdiU József.
Sftlyw-damasztok 65 krfól H frt 65 krig méterankéot valamint fekete, febér ¦ «in«s Haoneberg-selyem 45 krtól 14 frt $5 krig -mét-renként rima, csikós koczkázott, mintázott, damaszt >tb. (mintegy 240 kÜ\'SobözS minőség 2000 csin éa mintázatban atb a megrendelt áru postabér és vámmentesen a házhoz szállítva Talamint mintákat postaford ni tavai küld : Heniieb*rg ti. cs. ésk.udv.száll, (selyemgráralZürichben. Svájcába cximaett tevéinkre 10 kros levelezőlapokra 5 kroi bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek
*) Az e rovatban közlőitekért nem vállal magára felelősséget a szerk.
kik anyjok által épen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, Nestlé H. féle gyermekiIbüt, használata folytán okszerű módon fölnevelhetők Mintaadagot, n emkülömben röpiratokat, melyekben a készítésmód s a kontinens legelső szaktekintélyeinek, menházak éa gyermekkórházak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen küid. e kö/ponü raktár: F. Berlyak I., Naglergasse Nr. 1.
Henri Kfsllé-íéle gjenneLlápliszl 90 Irajár-Henri üeslkHéle Biíslerseges tej ?1) krajrár.
Rdktár minden gyógytárban és fűszer-kereskedésben.
Orvosi körökben a tehéntej veszélyeire a sürün fellépő száj és körűm fájás következtében, különösen mint csecsemő tápszer és oly élvezeti szereknél, melyek tej hozzáadását kívánják, figyelmeztetnek és a tej által származható betegségektől! megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyer mektáplisztet, mint a legrégibb gyermektápszert és a legíökéleiesb helyettesi lóje az anyatejnek ajánltatik. — üióbbi már 1872. óta be van az osztrák magyar monarchiába vezetve és tekintve összeállítását minden tej hozzáadást né:külÖzhet.
Ezen liszt, eltekintve régi megkisérlé-zését a társadalom minden rétegében a gyermek tápszerek közt az első helyet foglalja el, sok év után még máig is használják a Szt. Anna gyermekkórházban. Prof. dr. Widerbofer vezetése alatt A Lipótvárosi, Karolin, Rudulf trónörökös gyermekkórházakban Bécsben, az orsz. lebucházban Budapesten, a Ferenc József gyermekkórházban Prágában, az ottani klinikákon, szintúgy a Cjrill és Metbud gyermekkórházakban, BrÜnnben a morva országosintézetnél Olmützben a Szt. Anna gyermekkórházban, Grácbao. etc. szintúgy alsó ausztriai orsz lelenc házban az 1872-ben az akkori igazgató dr. Fridinger által a leggyengébbgyermekeknél is kitűnő eredmén)r.yel használtatott.
Ez az egyedüli gyermektápszer, mely ellentétben más készitményektől, a csecsemőnek folyton ugyanazon táplálékot nyuj\'ja, csak hogy vizzel vegyítve néhány percig felfőzve kell lenni, ellenben a többi készítmények mind tej hozzátételét kívánják, mire különösen figyelmeztessünk.
_Ve«e, húgyhólyag, hngydara és köszrény bántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek humtos bántalmaínál, orvosi tekintélyek által a Ltthlon-forrás
SALVATQR
sikerrel rendéire lesz. H o « jh aj tó hatású!
Kellemes \\ü\\ KomijeD emészthető
Kapható ás rány víz kereskedésekben és gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen.
HIRDETÉSEK
4oG2/tk. 97.
A n. kanizsai kir. tőrvszék mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, miszerint az özv. Bilisits Józsefoé nagy-kanizsai lakos ;?égrehajtatónak, Domina Ferenc nagy kanizsai lákós végrehajtást szenvedő elleni 29 frt s jár. iránti végrehajtási
, ügyében 4250 tk. 97. sz. a. kibocsátott árverési hirdetményben a nagy-kanizsai 2918 sz. Ijkvben f 1306 hrszám alatt felvett ingatlannak Domina Ferencet illető fele része 1312 frt 44 kr. kikiáltási árban ezen kir. lörvszék tlkvi helyiségében 1897. évi október t*ó 8 adik napjának délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 1881. LS., t.-c- 167 §-a alapján Goldstein Jakab végrehajtató érdekében is 236 frt 62 kr. tőke követelése s járulékai kielégítése végett megtartatni fog.
A kir. Ivszék mint tlkvi halóság.
Nagy-Kanizsán, 1897. évi jul. 28-án.
CSESZNÁK MIKLÓS kir. tvszékí bíró.
Valódi brünni szövetek őszre és télre
Egy Conpon 3.10 : 4 80. jó méter hossza teljes, \\ 6.— jobb nri öltözet (.kabát, r T 75. finom nadrág és mellény / í.- finomabb
csak 1 10 50. legfinomabb
Valódi gyapjnszŐTet Egy Coupon fekete sálon silözékhez 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista darócok, legfinomabb kanig* rn éa a lobbi sz&vet minőségeket gyári áron küld szét a szo\'id-ságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof Brünnben
a közvetlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: ->af;y választék folyton nj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendeléseknek is. etc. ele.
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czeljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szálUlásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Hogy min cto= tevédé* olkorulvo lo-gym oxsntnl ezen hatóSBgllap; a --
Kyot használom
Egyedül valódi angol
- fiinctora balaamica)
THÍERUY A.,
rrogntda, E*ltUA-SaBeilrui BtllítL
líKiéizeti ke*
S5zac^sz««BQíyUafj; sasa-Vla* Szitált «a volomenyt mondottak rótt. A legrégibb, leCöatisoaa-bbnak: bl-aonyolt éa legolcsóbb népies há-zi-s:o.-, mely a ncU- as tadofajdaj-maJut enyhíti atb. a belsőleg kUaol«E álltaimazható. jeléiU minden üvcr rty raüít hüv_ , .
Tbierry Adolf, sTÖg-ysxertár
,.Ax őrangy^llioz"
nem a fenti Et>ldayomáaa védöJaaTSyal ¦iUanslc vísíih. minc Imu.iaUiLSt i-i utamatot, mennól ol-cióbb, unnál írlíkUílcnolib Tehát mindijr nonto»on ügyel-jünk u itt t*tl.at.i xüM vódüjeej-rű. Epvelül valódi baicsa-mom hamlniUiit és otánsoit, valamint értéktelen u tinta tol, melyek a k»x;infíc tn>-cicvr*rtésére mi* l»lzsamjvgyxyel vannak *!látva, elárusítóit, általam a védöjesytürvíny alap-ján i-j.-i lüiycst-n leix üldözve. Hol balziamom részére nincsen raktár, rendeljenek kí>svetetlenül ezon a cimon: Taierry A. Oraiisjal cvogj-.^-.lámik Prejmda, Bobitscn-Sauerlirnnn melli-tt. kii vaay ¦) Japlaüveg Ara Maejar-f>rssá« és Ausztria bármi-ly po.ttalielytr j í koronába keröl, Husznla és H.-rCesovinália 12 kis .6 duplaiivcK ara 4 korona «1 fillér. 12 ki* va^y 6 daplaüvej-nél kevesebbet nem külilük. Siéj jel küldés csak a pénz előzetes beküldés-- vagy
Schuízenge!lpQÍ!iíke
A valódi angol
ereje és hatása.
Ez«s> keáSewel -.-j II ^r. -y.s rallaaask tartóit caeaUlB tetjeses a»reirj*S7l"stett, vjaabaa ardla ckj SS éles aebéx rikmiri-S baj mtfirrf " aazel oorfakesCcs, atcli B tevKlTrjH3i.il é> Idill bajokail •
desATHIERRY in SBSf fSr-\'SíS Sí
PREGRADA ******* jíÍMlmnlb.maa; - Ralkai rusc&t * piros rúzsa „reas ceattreU-ban litvaő ewdsuerS í)--rí. .,i i ri, il.m rrsdklilll (JSSJ""\'™k mi.tl kltaaCKsrk elUwrrt ¦** aafss;ekkal, ié-
•ezl. Az angol caodakenürs liaxzi\'Alhato ;
A crormekiic.ass-o toulHiajáuál. toJKyülsmlésnél, mell-kemén.vrdAsi.él. ortitnc. m ind mi nemű (érelmék,- láb- vagy esontü-bcsiiLi"^, sel.ek, Kényedbe;;, dagadt lábak, töt csontsm ellen : ütés-, ssurás-, 15-, vágás Aa inzódási sebek ellen. Használható minden idegen részek a. m. Üveg-,1 taszáiks. homok, szilánk és tüskék el táv© titksára. Kin-dennrmü (Lteai\'M. kinüvé*, pokolvs^, ajjákepsAdos, süt rákbfteüt.-g elien, tzi.mölcs. k.irömdacanat. bólyag- ás 1«]-dSru51t lábak s-jóiyiti .ira. Iladraatsafi érej aekek, ia-gyOU testrészek, betegeknél hosszabb tekvés által támadt sebek, nyakdnganat. Tértorlódás, tülzngás éa a gyertnekek-nál előforduló ki sebet odétek\' ellen ttb.
as sagol caodikeaSes sstaét réatak, aaaál klUaUa ha ti •>••.. . Igen ajánlatos ezra egjsdil állá sierMl •levlg7ázslk<
citndtn esi Iádnál készletben tartani.
Két doboznál kevesebb nom küldetik; a saátkuldéa ki-sárólsig az utxzeg nl51eges beküldése vagy pedig atánvé-tellel asskozöltetik. 2 tégely, csomagolás, szállitóls\'él ás bénnentes mngküldéssel 3 koroas p. M Hllér.
Számos biionyitwány áll rendelkezésre.
Figyelmeztetek mindenkit a hatástalan hamisítványok megvételétől, s kérem szigorúan arra ügyelni, hogy minden tégelyen a fenti védjegy és cégnek .»z érsaejal jT.)*B7-..ert.rB.t- l-rcrrjd^.a beleégetve kell lennie és oiindun tégelynek egy ltasználati utasításba kelt becsomagolva lenni és lent látható véd|egycyel*!láiva.
Az egyedüli é* valódi angol csudakenöcsöm hamisítói ás ctánsóí, a véd jegy-törvény értelmében szigorúan ftldüz. tetnek, épugy ezen hamisít rány ok terjesitöl.
Egjedill beaserzésl rerrá* : őrangyal-gyógy tárt Thlcri-y"
riferitii\'ü RobiUch-Saurrbrnnn mellett. gj
Raktár a legtöbb a-yos-ysxorUrbaa, hol raktár nlnca. tessék a dic;wii!í.«.i k-\'ivi-tleiiül *Ai Araesjai g)égjsser-iirho;- TlllKRKt xlHH.i FtesTadábsa. KskiWk-Üaaprarasa ¦aUatt elsscaaj, — Aa oszt rák-ma gyár véljegy taistrom-
OOCOOOOOOOOOOOCXXJODOOOOOOOOÖ
ALAPÍTTATOTT 1858.
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Rés zvény-Társaaág
(ezelőtt WALSEB FERESCZj BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. «zám.
Sargönycim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST.. GYÁET:
mindenféle gözqépet, Schmidt-Jéle jorrgozmotoroka1 (40B/» szénracgtak3ritás), petróleum- és benzin viotorokat. Keretjü-részeket, körjürészekel és cserlöröket. Gőzkazánokat, elöme-legUöket. tartányokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gez-, szij- és kézi hajtásra, Talamint villamos üzemre. Artézi ktitJelé[Átményeket vasból. Tiizfecskendöket és vízszállítókat, tüzolíásági julszereléii tárgyakat Kozt^szt-isági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, hóekéket cs úthengereket. Egészségügyi szerekei, mint göz/ertütlenito készülékeket és teljes jertötlenitö telepeket pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- <:s ércöntvényeket, harangokat. Keményöntésü aczéljelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóaloJiban, Talamiut polygon rostélyokat.
LÉTESÍT: viz müveket, csatornázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
Ricliter-féle^Horgony-Pain-Expeller
Liniment Capsici comp.
Kzcn hiroovos h;izisícr ellontállt az idő mepiiróbiilAsinaT:. mert mAr több mint 27 év óta mp^buható. fájdalomcsillapító bedörzsö-iésként alkalmazta tik köszvénynél, csúznál, taosíaggatisnil éa meg-bíilcseknél c-s az orvosok üial licjörzsölr^olro is mindif; gyakrabban roodiíltíJtik. A valótli Horgooy- Paio-Expeller, gyakorta Horgony-lininu-aí elnevezés alatt, nem titkos szer. hanem Igazi népazem hazisztr, melynek eej- biiztartáaban sem kclleua hiinyozni. -10 kr.. TOkr.cal frtüvo^enkénii árban majdnem minden jo\'ógy-szertárban készletlicn vnn; főraktár: Török József gyótri-szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmával igen ovato\'sak legyünk, mert több kisobbértékfl utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden ..Horgony" védiegy es iíichte\'- ezeaegj^ós em valódit utasitxa rissia € F. iD. és társa, cí. H kir. adfan -:iliüót. ÍDDBLST*8T
- 3=L
Hitesd o"j
miméiül
*^3= - M. ¦ -5
A feltaláló dr. Meidinger tanár nr által kiváróla*- hitelesített gyártmáoyn
MEIOINGER KÁLYHA
HBIM ü: % cs\' ® íar! ll^mi
Budapest: Thoneíhof. — Bécs l.} Kohlmarkt 7. sz. a.
PEAG: Hjbernergasse 7. Minden állam által szabadalmazva. Az első éremmel minden kiállí-
tásoo. kit-üntetve. Legkitűnőbb kormányzó, toítö és szellőztethető káiyhár
I&káso\'.-, iskolák és irodák számára, a leeetryazerObb és legelegánsabb iiállításban, tetszésszerinti égési időtartam saén-pirral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénnel! tüzelésnél.
55,000 kályha forgalomba hozva.
Egy kályha által több szoba fűthető.
„MELDl[\\GER"-kályhák,
Öva ictüok az ntinza- i V-TTT.-^ i-n I
toktól, utalva akályha- 1 MEiOINCER-OFEN
„HESTIA\'-kályhák.
^jnélkDli fotea. PoroélkQli eltávolithatása a hamu és aalak-nak. Az eUenzék tisztítás czeljából a por elől a nélka eltávolittat^V, hogy a kályhát szétszedni kellene.
FÜSTÉ*ESZTENDŐ KANDALLÓK.
A kflrt°k lerakodás nélkül tiszták maradnak. Határtalan égési idötartaizi. Minden égő anyaghoz alkalmas.
FÜSTEMÉSZTŐ CALOKIFÉREK.
Központi fútós minden rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
tjC) ProJiptrtuxok én árjegyzékek ingyen én bérmentve.
fitt 0 O 0^^3^*^G^>C^3ri\'«í32/0^2;L;ií)3
3
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897 SZEPTEMBER 4-én.
ROYAL nagy sza
A f\'o- és székváros legszebb és legnagyobb szállodája.
Szobák 2 fri tót feljebb villanj, [vüágitáísal éa szolgálattal.
7152/1897.
Árverés! Mrdetaétty.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. L-c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 5347/97. számú végzése által Heindl Aladár végrehajtató javára Dr. Fülöp Kázmér ügyvéd n.-kaniz*ai iakós ellen 700 frt töke. ennek 1896. évi augusztus hó 28. napjától számítandó 6% kamatai és eddíg összesen 43 frt 80 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt é> 839 frtra becsölt bútorok, egyneműek, 1 zongora és egyéb tárgyakból álló^íngőságok nyilvános ár veres utján eladatnak.
Mely árverésnek a 7152|1897. sz. kiküldetést rendelő TégzéB folytán a helyszínén vagyis Nagy-Kanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1S9" ik évi szeptember bó 13-ik napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel cly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok véteiára az 1881. évi LX. t.-c. 108 §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1897. évi aug. hó 29. napján.
BARTS GYÖRGY kir. bír. végrehajtó.
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek.
Gyümölcs és szőllő jjjjjlfl^,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és nyouerő szabályzóval. A munka képesség LOalo nagyobb mint bírinely más sajtőnái.
Szőliő és gyümölcs ZUZÖfc
és Iiosrjó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek
gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő -Syphonia- gyümölcs és szőllevessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
Jlayfartü ?k. és Társa
c.-". kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vaföatőde és gözhámor.
BECS,
Kitüntetve 390 arany, ezüst és bronz éremmel. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszonfárusitók felvétetnek.
MARGIT"
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR
n
Yegy^lemezve a budapesti m. kir. ecetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, felig kotÖH szénsavtartalTia kiváló hatásúnak bizonyai!, különösen tüdöbántalmaknál, a boi a szabad szénsav (sekélyebb jelenléte megóvja a beteget a káros, sót veszedelmes izgatáslói, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatású alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét eszközli. Czen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, bogy a hol szabad szénsavtartaloro-ban urrtsebb ásványvizek, minta seltersi, gleicherbergi, tűdÖbajokban, különösen tOdŐvérzé-xe.kr.cl már nem alkalmazhatók, a X.irgil-forrás itt is a legjobb hatás melieU folyton használtatik
A tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb BBrbersdorfban a Margit-víz otthonossá vall. \'— Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. Navratil, dr Poór. dr Kétly. dr. Barbás; Bécsben: dr. Bamberger. dr. Daachek, stb. a iegjobb eredménynyel alkalmazzák a iégx\'á-, emcazíö- és húgyszervek általános hurolos bántál mainál.
S1 Mint ivó viz
praaervaÜT gyógyszernek" bizonyult a koXörflrraegbetegedés eUen.
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos fórafctár
Ecleskirty Xj.
es. #¦ k. srrrb k. adr. AüTAarvIt-¦x&lUItfniU. Bndnpeat.
ügyszintén kapható minden gyógyszertárban, íüszerkereslcedésben^ venőéglölcben.
m 92 N •L§
;
S3 5P S3 o 5 "S "B \'-3 •o TD t; slf
"SS === <s as ír s S at
nek, kii vállalni Daub

es
~w •SS« a
s fi apsses|33<sa|
Bacterium mentes
minden háztartásnak fontos szükséglete épngy szik vizgyárak és Börfőzdék részére etc. Különösen oly helyeken, ho! egészségtelen Okszerű segítséget egyedül a cs. kir. szab-
BERKEFELD SZÜRÖ,
Európa első basteriologusai által megvizsgálva, nyújt legtisztább bacterin-mentes vizet szolgáltat.
Raktár WILHELM BRÜCKNER & Co.
Wien, III. Bsumgasse Kr. 5 — 7. Központi jütö és vízvezetékek gyára.
SHT Ki\'pi-s árjegyiék ingyen, bérmentve.
Olcsó ékszereladás.
Zálogházból kiváltott és árveréseken, további alkalmi vételek utján beszeizett ónk, aranyéi ezüstneaiuek ét ékszerek nálunk bámulatos olrsón vásárolhatók. Aranyláncok grammja 87 kr. 12 drb. valódi ezüst evőeszköz 6 frt 50kr. 6 és 12 fzi-mélyre szó\'ó teljes ezüst erókéss-le\'ek menyasszonyi ajándékok minden alka-lomra megfelelőajáudéktáxgyak Valódi g,émánt gyQrük 7 forinttól, gyéraántfülbeTalák 9 írttól, aranygyűrűk 2 frt 40-től feljebb
Minden tárgy m. kfr. fényelzéssel ellátva.
.Hecrlüxhutó kiszolgálás.
Grunberger Ármin Béla örökösei.
Budapest IV. UrosfcúU\'r 9. liansbazár I. emelet 23.
MOLL SEIDLITZ POR
Ceak akkor valódiak, ha mindegyik doboíMoll A- vádjagyét és
aláiráaát tűnteti fel. A Kal> A -féle Seldlltz-porek urtó> gjSgyhatisa a lcgmakacjabb gyiair. is •!-testbántilaiak. gyomorgnres ?8 gyomorhév, rögzött izakreksdes, mijbanulom. ver talaláa. aranyér és a legkf.IoLbözöbb »81 betojiéjek elleo, e jeles hansiernek ér-tised.k óta mindig nagyubb ^lierjedést szerzett. — Ara eoy lepeosétBlt eredeti d» beznak ¦ Trt o. é.
Hamis itások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANCIA]
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi. b*. moll a. »«jjeWét .onwi ut,
__, .A. Mell teliratu ónozottal van zárra. A Mol.-fe.e fraa-
ozli borszesz és só nevezetesen miut fájdalomcsillapító bedörzsöl esi szer köszvény csuz és a meebttlés egyé*, kftvetkezméuyeinii legi«;meretesebb népszer — E^y ónc zott eredatl üveg ara 90 krajezár._
Moll Salicyl. szájvize.
(Főalkatrészc \' íiizoíysavis sziki6.) A mindennapi szájtisztilásnál külóuöseo fontos bármely kom gyermekek, mint fel nőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájis ellen. — Egy Moll A. védjegyével ellátott űvag ára : 60 krijozár-
691) Fószétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: I., TucbJauben 9. sz. Vidéki megrendelések aapasta pos aatánvét nrllelt teljesittetosk
A raktárakban tessék határozott-in MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosertfeld Adolf ?8 Fia.
j
GUMMI
; s Ii n t h ó I y a L
valódi párisi, lucalonkint 1 frt, 2. 3, 4. 5, 6 7 és 8 írért küld bárhová titoktartássá!, az 1881. év ó\'a világhírű céL
J. KEI V, Speciálist, WIE\\
1. Brandslatte 3.
Kimerítő árjegyzékek zárt borítékban ingyen.
Rechnitz József
okleveles tánctanár tánciskolája
Nagy-Kanizsán az Arany Szarvas szálloda dísztermében.
Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget és tánckedvelő iíjuságo:, miszerint előnyösei! ismert
ettíit^ a lehető legjobbnak bizonyult, könnyen felfogható tánctanmódszerem szerint az összes modern táncokból ok-tatást;»dofc.
Kiv&natra házon kivül is oktatok
A tanfolyam a legújabb Jrancia tanmódszer szerint f. C szeptember hó 11-éu veszi kezdetét.
Működésemet teljesen a táncművészet oktatására terelem.
Az oktatásban, melyben a test szabályos és kellő könnyed tartására suly helyeztetik, réizt vehetnek gyermekek épngy mint a felnőttek.
Tanulók felvétetnek naponta lakásomon: Kölcsey (kis-kercszi)-utca 14. szám, Ujvári-Jéle ház, ahol bővebb felvilágosítás nyerhető. A láncórák pontos betartása különös figyelemmel történik.
Kiváló tisztelettel
Rechnitz József
okleveles tánctanár Kérem a címemre jól figyelni. --^JCá^er****-*-
frellllvás ! A t. c. szülőket figyelmeztetem, hogy az általam feltalált legújabb rendszer szerint a gyermekek egyentartása fejlesztve lesz.
Nyomatott Ifj. Wsjdits József könyvnyomdájában
NAGY-KÁMZSA, .897. szeptember hó I!
geptemberJiáJjgtiHt^^_37-ik szám.
ZALAI KÖZLÖNY.
XXXVI. évfolyam.
Elöfizrttsi ár;
Egeaz érre . . . 6 frt — kr. Kél erre . . . . 2 frt 50 kr. ripgvedévre . . . 1 frt 25 kr. Rgyes 10 Wr.
HIRDETÉSEK b hasábos petitiorban 7, máacdtsor 6, t aiiuden további torért 5 kr.
N V>CTTEKBJLJÍ pitit »arír|kéiii 10 krért vétetnek fel. KiurJlari illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő
"I
I
takarékpénztár részvény-társaság,* s
A nagykanizsai Ipar-Testület" galambok) önkéntes insoltó-egylei*, a
,a Dagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a ,Kotori ,nagy-kanizsai kisdedeveló egyesület* !1 t nagy-kanizsai tanítói járáskör",
A lap sieti;".; részét illető bsíb-deo közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető költemények pedig a kiadó nevére eimztflten Na*rj**lajiiz*4ra bérmentve intézendok.
Itérmentetlen levelek am fogadtatnak el.
Kéziratok vixnzaaem kBIdetu.es;
I 1
a keresztény jótékony nőegylet \'
„n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tipintézete*. a katonai hadastyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra" .nagykanizsai kttlválasztminyának hivatalos lapja.
HBTBNKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Haladás és jólét.
\\agy-Kanizsa, 1897. nzept. 11 A tanítás az egész országban megkezdődött. Az iskolák világosságot terjesztenek a legutolsó kunyhóban is. Mioden fétmQvelt megelégedetten állítja, hogy a tudomány terjeszti a felvüágosodottságot. Ezt a megdöothetetlen axiómát mioden állambölcsesség magáévá tette már. Tehát — a gyermekek hada, köteles iskolába járni. A felsőbb iskolák is folyton szaporodnak és varázserővel vonzzák a tudományt szomjúhozó ifjakat, mert az iskola ad minősítést, a minősítés kenyeret, a kenyér hatalmat az éhesek fölött. Chinában is már minden ember tud olvasni, bár értéke az egyénnek egyenlő egy seprünyéí értékével,^tehát miért ne legyen nálunk is úgy, mint Chinában ? A sok tudomány azonban mivel szaporította mindeddig életerőiket ? Mik voltak mindeddig hz írástudás terjedésének áldásai? A nép zöme, a munkás nép helyzete javult-e? Mikor a jó irás míg ritkaság vala náluok, egy Íródeák többet keresett meg miut ma a dijnok. Most már az írástudás nem biztosit sok előnye senkinek. Azt mondják, hogy az inteliigenczii fokozza a munkás munkaképességét Ez igaz, de a bérviszonyok a nagy városokban rosszabodtak és a haladás minden téren szaporította a szegéoyeket is Az. id6 pénz, azt mondja a közmondás és munkásainknak sem pénzük sem idejök nincs. Ha az országban tízezer szegényház volnij mind megtelne szerencséden szegényekkel. Ez mindazért vao, mert az egyéni értélce az embereknek csőkken, értékes immár csak a vagyon, a Mámon, melyet a társadalom imád. Míg a sokaság bajjal és jajjal szerzi
meg mindennapi kenyerét, addig a vagyonos osztály belekapaszkodik az államgépezet kerekébe, azt igazgatja saját céljainak megfelelően és áthalad a társadalmi hallottak, a munkás
\' nép testén, kerékbe törve mindenkit,
< aki útját állja. Azok pedig, kik munkájokkal hozzájárulnak az egész közösség javához, legkevésbbé kapják meg azt a jutalmat, amely őket
: megilleti. De legtöbb esetben fájós szívvel kénytelenek félrevonulni mint néma szemlélők, kiket az erőszakos akarnokok egyszerűen félretolnak. Krisztus szeretetről, áldozatokról és
1 hitről beszélt a világnak, de szeretet helyett gyűlölség, áldozatkészség helyett szűkkeblűség és hit helyett tartüffería és hitetlenség uralkodik. „Segits magadon és Isten fog téged
| segíteni* ezt prédikálják a Mámon szolgái, de elfeledik, hogy az ember, mentül jobban szorult segélyre, annál kevésbbé tud magán segíteni. A társadalom legelső kötelessége az igazságosság, az ember egyéni méltóságának elismerése, aminélkül sem a tudomány, sem a technika haladása meg nem hozza áldásos következményeit.
Meg kell ugyan becsülni azt a szellemet, mely mint Uőkk Szilárd vagy Bródy Zsigmond jótékonysági intézeteket állított. De aki az eszméért küzd, amely mindenkinek az öt megillető jólétet biztosítja, ugy hogy nem kénytelen alamizsnáért koldulni, nagyobb mnnkát végzett, mint az, aki kórházakat építtet. Az apostol szava manapság igazabb mint valaha: „Ha minden vagyonomat odaadnám a szűkölködőknek és megégettetném testemet, nem használna semmit, ha nem szeretném felebarátomat?11
Hazánk szabad ország, mondják, mindenkinek vannak kilátásai. A
munkásé nber fia, kúriai elnök lehet, és szegény emberből lehet milliomos is, csak legyen hozzá való esze, erélye és óvatossága. Ha nincsen arra való tehetsége, akkor ne pa naszkodjék, hogy másnak van. Az eszmében sok az igazság, de van benne sok hamisság is. Igaz, hogy a tőke jótétemény és a tőkepénzes lehet segítője más embernek is, de csak akkor, »:a a vagyonszerzés nemcsak monopóliuma bizonyos embereknek. De egyedáruságot látunk mindenütt. Ott vannak a ringek, kartellek, szindikátusok, börziánerek, ott van a vesztegetők és protektorok egész hada, akik oda törekednek, hogy mások kizárásával csak ők éi kegyeltjeik boldogn\'janak. Haladó századunk meghozta nekünk a technikai tökélyt, a kényelmet, de kérdés, hogy hányan részesülnek a haladás jótéteményeiben. A választ megadja majd a jövő század.
Kemény esztendő.
,A buza ára el fogj* érői a 16 frtot." Ily ti?.sonió jelszó alatt indulnak a tőzsdei hadászok a harcba. Tizenhat forintos buza 1 No lám. A „tőzsdei ártcai-náló bizottság" kegyelméből, Magyarország agráriusai örvendjetek. A panasz szava „ej ne hagyja ajkaitokat. Hozsannát, hozsannát énekeljetek gazdák, a boldog aranjuezi napik im elérkeztetek, örömünnepet üljetek ti szegény gazdák. Ilyen ár nem születik egyhamar. Siessetek visszafizetni a banknak,, a takarékpénztárnak, a kereskedőnek sat tartozásaitokat. Aki pedig nem tartoznék mindezeknek, az toldja meg földjét, házát egy-egy darabbal. Adóvégrehajtó kerülje el bajiékodat. Szóval ünnepeljétek ez eszteodöt s ne feledkezzetek meg ennek évfordulóján)1. Sdnkiseru kívánná nálunknál jobban, hogy mindez így legyen s soha se másképp. De ha ezen álomból — mert mindez egy édes álomkép — felébredünk, ugy elhagy benaünket illúziónk s újra számit velünk a rideg való s in elfordítva.
Miért 12 trt a búzaára és miért kecsestetnek IC frtos árral? Sajna e kérdés válaszánál, bele kellene hatolnunk a világpiac nyílt titkaiba.
Csak ismétlésbe bocsájtkóznánk akkor, midőn e kérdéssel hosszadalmasabban foglalkoznánk, A földmivelési miniszter becses munkája, amelyet a nyilvánosság részére készíttetvén, — a világ gabna lertnelvényéról — meggyőzhette a kétkedőket arról, bogy egyedül hazánkban 14 millió rr~-m. a termés-hiány; tnig ellenben a világ termésbi-ánya 55 millió hektoliter. Termés tehát csak annyi van, amennyi magra és kenyérre elég a népnek. Tehát tnost oly magas a gabna ára. hogy attól a gazda —¦ í-henveazhet. É^ienveszhet azért mert abból a mennyiségből, amennyit a piacra vihet, jobban mondva nem vihet, vajmi keveset érinti az ő zsebét. Annál inkább üli a papiros buza orgiáit mert itt millió és millió foriutnyi differenciák fuettettek és fizettetnek ki.
Természetes tehát, hogy a differenciális üílethez a gazdának abízoluie semmi köze mert a jóian gazda, ha csak va-bmqueot nem akar játszani, erre az útra nem vetemedhetik.
A szociális bajoknak szülője a mai buza ár. A kenyér oly hallatlan drága, hogy azt a szegény munkásnép nem birja ki az oly alaciooy munkabér mellett. A hivatalnok, kinek a város és az állam már rég igéri a drágasági pótlékot, ugy látszik erről teljesen megfeledkeznek s majd akkor állanak elő ezzel a tervvel, ha a kenyér ára ismét 12 kr. lesz. Szóval, az állam a kikoplalási rendszert akarja hivatalnokainál meghonosítani.
Nem Bok hiányzik attól, . hogy az ország éhínség előtt álljon ! Pedig ha a gyomor nyugtalankodni kezd, akkor olyasvalamire lehetünk elkészülve, a mitől mindnyájunkat Óvjon meg az Égi
Az államnak kötelessége volna e nehéz Órában a bajokon segíteni.
Segíteni rögtön és alaposan.
Sok módja volna rá, csak akaroia kellene.
Eddigelé is tett már valamit. A belügyminiszter ugyanis körrendeletet intézett az összes vármegyék közigazgatási bizottságához, melyben szükségesnek mondja hogy mivel előre láthatólag a
kisgazdák, a kisiparosok és munkások fokozol tabb mértékben rá lesznek szorulva a kölcsön pénzre, mint máskor, — szükségesnek mondja tehát hogy a hatóságok az 1883. évi XXV. tcikk rendelkezéseinek végrehajtására ezúttal különös gondot fordítsanak. E célból fölhívja a hatóságokat, hegy a hitelezési ügyletviszonyokat az alsóbb néposztály körében folyton éber figyelemmel kísérjék, az e téren előforduló minden jelentősebb mozzanatról a közigazgatási bizottságot pontosan tájékoztassák és ha bármily jelenségek az uzsora eiharapózására mutatnának, az idézett törvény értelmében a hatáskörükbe eső intézkedéseket foganatosítsák.
De hát elég-e csak ennyi?
Havas Jákó.
A mi külvárosunkról.
— Az iskolaügy Kis Kanizsán —
Valahányszor sáskáink kőzött, —¦ ami egyébként napi renden van, egy-egy brutális eset merül fel, a harag és boszuBág hangja még előkelő köreinkből is felzug ellenök.
Láttzólag igázok van ezen uraknak; — mert valóban megfoghatlan, csuda-szerü jelenség, hogy egy helység, mely ily közelségben s ily folytonos, kőz vételien érinikezésben áll egy várossal, miként Kis-Kanizsa Nagy-Kanizsával s mégis tokosainak se erkölcsi, se társadalmi életén ennek semmi nyoma ne lássék — unikum a maga nemében.
A ki azonban megfigyelte s ismeri e népet, életviszonyainak kedvező s kedvezőtlen körülményeivel, az másként fogja fel a dolgot s nem megvetni, száoai fogja őket, mert tudja, hogy e brutalitások oka nem másban, mint a hiányos nevelésben b iskolázatlanságban leli gyökerét.
A kiskaoizsaí népiskolázásávrJ a múltban nem törődött soha senki, — ment minden a hogy ment; tett mindenki ugy, a mint neki tetszett, ment iskolába, kinek a mikor s a meddig tetszett. Egyik egy, másik két télen, vagy épen nem, no néhány talán még télen is, de egéaz éven alig egy-kettő járt be.
Amit egyik télen tanultak, azt a másikig elfeledték 1 megint ujbóí kezdhették. Igy mire a négy telet valami nagy
T Á 6 6 A.
Kibeszélik ....
Kibeszélik\'a virágok,
Rogy én hová mennyit járok ....
Hadd beszéljék, biz nem bánom,
Ugy is te vagy ideálom.
Majd ha leszáll az est árnya,
S kihajolsz az ablakszárnyra:
Valamit majd sitgok neked;
Te meg — 9igenm — azt Jeleled...
És túlárad boldog szivem . . .
Tán meghasad örömében.
Egy vén cseresznyefáról.
Vén cseresznye 111 a szomszéd kertjében, Vad vihartól, fergetegtöl tépetten .. . Tartott gályán zizegnek a levelek; Enyhet, arnyat nem nyújtanak senkinek. Sr-omorúan név az égre, esdeklcn, Mintha súgni; ,Adj mar békét Teremtőm T Az agak közt röpke szellő leagedez, 8 a fa alatt halk bongás kél, s tompa nesz. Szerelmes pír and&lg ott, oly enyelgő I .. Boldogságról tarka himes álmot sző. . És amint leng az eoybe, ügy fuvalom, Száil a sóbaj : „Oh egyetlen "gaJimbom !"
Roller Jenő.
Próza és költészet.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. — A Kaszinó-bál rendezőségének jó napja volt Palotay gróf, nemcsak a városnak, de az egész megyének egyetlen élő
grófja megígérte a rendezőség elnökének, hogy okvetlen el fog jönni a bálra. Ott lenn vaczogtak a kapuban frakkban, lakkban az arany ifjúság jelesei, s izgatottan lestek, mikor fordul be sz utcába a gróf úr négyese. Másokra ügyet sem igen vetettek, a igy történt, bogy nem vették észre, amint Mérő Józsa bátyjától éa öivegy anyjától kitérve befordult a kapun. Szerencséje is volt a szegény leánynak, mert a rendezőségnek még eszébeu voltak azok a viharos jelenetek, a melyet Mérőék megbivatá sának kérdése élőidé tett. Egy varróleány a Kaszinó bálon, a hol & gróf is meg fog jelenni! De hát a bátyja tagja volt a bizottságnak, s vagy őt is ki-kellett léptetni, ngy nővérét is megbivni. Végre is a demokratikus áramlat győzött, s Mérő Józsa boldog izgatottsággal várta az estét mikor először >njitja meg a társaság kapuit mikor először lesz bálban.
De mégsem először. Három éve lehetett, mikor még Pe3ten laktak Dezső épen szigorlataira készült, anyja beteg volt, a szobájok meg fagyosan hideg és üres. Pénzt kellet akárhonnan előkeríteni. Hogy, hogy nem, értesült hogy másnap e ökelő mulatság Jesz, elment a bálanyáboz s elmondta neki nagy nyomorúságát; a nagy-aaszony annyira megsajnálta, hogy beajánlotta öltöztetőnek. Otthon nem merte megmondani, hova megy, kifogással élt Akkor látta az első bált: nagy pompás terem, pazaron kivilágítva, gyönyörű leányok és asszonyok habzó selyem ruháikban bódító illatot s tüzelő mosolyt terjesztve mindenfelé.
Űijy fetszett neki, hogy az egész inkább mesébe való, a el-el nézte a mint ? keringő hullámzó dallamánál tova siklottak a párok, kiknek arczáo az élet tüze, szemében a szerelem angyala ül\'. S a mint hallgatta a csábos zenét és aézle ezt a tündérvilágot oly boldog volt; Csak akkor lopódzott valami fájó érzés szívébe, mint sötét felhő a nap elé, mikor ábrándozásaiból a hölgyek ideges, türelmetlen szava rázta fel: kisasszony a csipkekendőmet; ej milyen szórakozott maga; siessen kérem, mert meghűlök I
Csak ezek a hangok juttaták eszébe, hogy ez nem a Tündér Ilona országa, melyet olyan sokszor mjgálmodott hogy ő itt csak szolga, öltöztetőnő! A mig ez a gondolat vajúdott és megszületett fájt neki, eszébe jutott a 10 forint, a mít kanni fog, az édes anyja, a ki betegen didereg a fűtetlen szobában. De amtán elmultak ezek, a mint kisimulnak a homlok redői, b Józsa megint boldog volt
SzünÓráig nem is látta meg a férfiakat, hiszen az a fekete ruhs olyan uoalma«, olyan egyhangúan komoly. De szünőrakor, mikor a terem ürülni kezdett, egyszerre szemébe ötlik egy szép, magas férfi. Vonásain valami jellemezhetetlen unalom ült, szemei fáradtan néztek, bámultak bele a párás, nehéz levegőbe; alakja, a látható lustaság dacára, ruganyos egész külseje komoly, iga/i férfi szépség volt. Józsa egy ideig csak merőn bámult reá, szive gyorsabban hajtotta a vért ereibe, egész lelke
a szemébe ült ki, s nézte, szivta, belélegzetté azt az embert Az egész csak pír perczig tartott, azután eltűnt a többi között 8 Józsa soh\'se látta többet.
Dahogynera látta! A képe bevésődött abba a tiszta fehér márváoytáblána; a melynek neve leánylélek. Ébren és álmában mindig vele járt nappal imádsága, éjjel álma volt. Elpazarolta mindazt a gazdagságot, ragyogó fényt, a melynek legdúsabb tárháza egy tizennyolc éves leánynak a szive, a ki még sohasem szeretett; lelke felruházta mindazzal, a mit az a kor ont dúsan .magából, melyben saját Bzépsépétöl beteg szellemünk, s önalkotta csalfa eszményképünk után tör bennünket a láz. Képpé, eszménynyé vált lelkében az az alak, s \'Tassanként megbarátkozott avvai a gondolattal, hogy jelenés volt, szerelem ntáa sóvárgó lelkének ragyogó festménye. Mindez az édes-bús emlék ott zsongott ma lelkében, mind eszébe juttatta ez a bálterem, a mely annak a szépnek, tündéri nek csak halvány másolata. S a mikor belépett a terembe, úzy. volt, mint a jól hangolt zongora, melynek ba egyetlen billentyűjét ütik le, rezgésbe jön az egész. Ott élt minden lelkében, intensivebben és mélyebben hozta hullámzásba érzéseit, arcán szűz pir virított, szemeiben az ábrándozás jelent meg.
De ezalatt megérkezett, a kit oly büszkén és örömmel vártak, a gróf is. Nem jött, mint várták négyes fogaton, inassal, hanem csak bérkocsin egyedül. Palotay gróf általában ismeretes volt a
megyében, demokratikus és szabadelvű gondolkozásáról, kerülte, a mennyire lehetett és unta a főnemesi társaságot, a hideg feszélyezettségét üres fecsegést Ambitiosu3 és tehetséges ember volt a ki különös éles látással ismerte meg az embereket és helyzeteket Voltak rossz nyelvek, a kik azt mondották, hogy de-mokratismusa nem egyéb, mint feltűnni vágyás és cselekedeteiben legalább annyi számítás van, mint őszinteség és jellem.
Volt bármikép is a dolog, egyszerű, de mindamellett nagyúrias megjelenése a legjobb hatással volt a társaságra, s a gróf megérkezése mozgásba hozta a közönséget Fog-e táncolni? Kivel táncol először? Ki lesz a négyes táncosnője? Mind megannyi kérdések, melyek aok mamának és leánynak szivét indították gyorsabb dobogásra. Csak egy bzív állt meg pillanatra, egy arc sápadt el hirtelen a gróf belépésekor. De az egész nem tartott tovább, mint mig egy gondolat megszületik és megsemmisül, s Józsa összeszedte lelki erejét Gondolatai őrült hajszában űzték egyoást, kérdés kérdésre tolult agyában.
Hát csakugyan ez az, nem csalnak szavaim, van káprázat ? S mikor meggyőződött róla, hogy nemiálmodik, boldog, kimondhatatlan boldog lett Hiszen már olyan ismerőse lett az a gondolat, hogy sohasem fogja többé látni, hogy csak képzeletének szülötte, olyan alak volt, minőt minden fiatal leány teremt magának, a a kit azután hiába keres a világban. Hát\' neki megadatott a bol-az a kivételes valami, hogy
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. SZEPTEMBER II éD.
kínnal végig járták, — ha agyán megerőltette magát egyik-másik — alig tanultak s tudlakvánnyit, amit rendes iskolázás mellett egy gyenge második osztály heti minden megerőltetés nélkül produkálhat. Ezzel beTégzék tanulmányaikat, az apa, mert hiszen még télen járt gyermeke iskolába, nyugodt lélekkel a szántás, vetés s egyéb munkához fogta őkeis mire felnőttek nemcsak az olvasást,-más egyebet, még nevök leírását is elfeledték.
Már hogy aztán ilyen Develés és oktatásban részesült, következőleg ily szellemi s erkölcsi garanciával biró egyénektől mit várhatni: elgondolhatja bárki is anélküli hogy hosszasabban kelljen kommentálnom 3 így brutalitásokért egy cseppet sem zúgolódhatunk ellenök. eőt mellünket verve minden lelkifurdalás nélkül elmondhatjuk, hogy „én vétkem, én vétkem." Valóban a volt intézők meg-bocsátbatlan bűne volt, hogy a kis-kaoi-zBai népet évek hosszú során ily neveletlenül, gomba módra hagyták felcseperedni.
Kis-Kanizsának kellene, miként más falunak van. hiszen ez sem különb, hat osztályú népiskola, gazdasági iránya ismétlő iskola, vagy ha igy maradna is t. i. négy osztályra szoríttassanak a tanulók szigorúan az egész évben iskola látogatásra; i>;Y bizonyára a jövő generáció nagy mértekben levetkezi a mai csiszolatlanságot s brutalitást s mihamar megfog látszani ugy szellemi, miként társadalmi életükön a hatás, melyet városink Üyeténképen fog reá gyakorolni.
Mert. engedelmet kérek, egy kellő nevelés é3 oktatásban nem részesült egyéntől miként várhatuók azí, hogy szögletességét levetkezve magasabb és magasabb szellemi és erkölcsi nívóra helyezkedni csak törekedjék is. I!yen egyénnél hiányzik a józan, Ítélet s akarat erő, úgyszintén az emberi rendeltetés és életcél világos tudata, álig különbözik az állattól, mely élet- és faj fenntartási ösztönének vakon hódol, mely durva, csiszolatlan ember cselekedeteiben is durva s " ro.it Jancsi megszokott, az Jánosnál már természetté válik.
Ismerve jelen iskolaszékünk humanitását s azoD jóindulatát, melylyel a kis -kanizsai nép iráat viseltetik s a melynek a közelmúltban is számtalan a nagyon szép tanújelét adta, kötelességemnek tartottam, mint ki e dolgokat legközelebbről ismerem, tapasztalataimnak s nézeteimnek jelen soraimban kifejezést adnr s meg vagyok győződve, hogy iskolaszékünk a viszonyokat mérlegelve, miként eddig is, ugy a jövőben sem mulasztja el oda hatni, hogy .sáskáink" nak minden eszköz megadassák, mely szerint az élet közönséges viszonyaihoz mért s szükséges szellemi s erkölcsi garanciáknak birtokába jussanak s igy önmaguk, váro-
áimai lovagját, ábrándjai hősét meg lássa — és tán karjai közt lejthessen tova? Nem gondolt arra, hogy Ő szegény leány, amaz pedig gróí, nem látta azt az áthidalhatatlan ürt, a mely köztük tátongott, csak egyet érzett, valami kí-mondhatatlan boldogságot, mely eltöltötte egész lényét, lázas reszketést öntött el minden tagjába.
A gróf táncolni kezdett és sorra vette válogatás nélkül a hölgyeket. Táncolt mindenkivel, mondott hol egy ügyes bókot, hol egy banális megjegyzést, egyformán szives és tartózkodó volt mindenkivel szemben. Józsával sem tett kivételt, s észre sem vette ezt az izgatottságot, a mely a leányt eltölté. Szünóra után, mint a ki kötelességét lerótta, feltűnés nélkül eltávozott.
8 azután vége lett a bálnak, az utolsó kitartó táncolók is hazavonultak, beesett szemekkel, beesett erszénynyel. De senki annyit nem hagyott ott, mint Józsa: illúzióit. Az a-néhány közönséges szó, a mit a gróf hozzá szólt, nagyot változtatott rajta. Hangja nem volt dallamos, mint- Ő gondolta, orrán és homlokán fénylett az izzadtság, lábai nagyok voltak és kissé idomtalanok s egy szünet alatt hallotta Józsa, mint panasíkodott, hogy letiporták a tyúkszemét.
Még egy ideig álmodott róla, de alakja folyton halványult, a hus és vér lefogyott róla a lett azzá, a mi volt: fantom. h\' *
Józsa meg a következő télen férjhez ment egy disznókereskedöhöz, a ki ke-vésbbé volt ugyan nyalánk, mint Palotay gróf, de volt neki magához való esze és rengeteg sok hízott sertése, a mi a férj-hezménő leányoknál kétségkívül jobh ajánló levél, mint ábrándos szemek és unalmas komolyság.
Álmaink hőse atán egy disznókeres-kedő — imc igy\' jár együtt próza és költészet. *
sank és édes hazánk javára békés egyetértésben munkáljanak uj évezredünk alapletételéhez..
Banekovick János -tanító.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Wnstl Lajosné urnő gyüjtöivén befolyt 673 frt. Ehhez adakoztak : Wusztl Lajos 100 frt, Haidekker Antalné 50 forint, Woukom Antal, N. N. 5-5 frt, Weisz nővérek, Schultz Ernő 3—3 frt; Molnár Mariska, Csizmadia Teréz, Dr. Rosenberg Mór, Sabján nővérek, Király István, Kúrián Teré/, N. N. 1 — 1 fit Összesen 173 frt.
Wusztl Alajos ur (Bécs) 1 darab Magyar járadék kölcsön kötvény 1000 korona értékben, 50O frt.
Mikos Géza ur Gyüjtöivén adott: Talabér N. 5 frt Dezső Béláné urnő gyüjtöivén adott: Stefanovits Alajoi 10 frt. Összesen 688 frt. Eddig befolyt ösz-szesen 4172 frt 11 kr. \'
Dr. Tuboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
S i r e t
— Kinevezés. A király Tandor Ottót, a műegyetem ny. rendkívüli tanárát ugyanott a kozépitéstan nyilvános rendes tanárává nevezte ki. T e n d o r Oltó városunk 3zülőttje, itt végezte kö népiskolai tanulmányait, itt tölti rokonainál vakációit. Kevesen vesznek errö1 tudomást, mert Tandor nagyon szerény ember, a kí nem szereti a társadalmi életűidben uralkodó pöffe3zkedést és tüntetési viszketeget Ö a munka embere, ennek köszöni fényes pályáját, melyet mint Steindl Imre segédje kezdett meg az országház építésénél. Nagy-Kanizsán a gimnázium épületét tervezte, de ezt a tervet szakértőink elvetették, mondván azt célszerűtlennek. BNemo propbeta in patria sua." Ez a baleset neki nem ártott, mert a király legfalsöbb elhatározásával olyan katbedrát állíttatott neki, amelyről páratlan szakértelemmel fogja oktatni hazánk fiital építészeit. Nálunk, ahol nem tanu\'nak ét nem felejtenek semmit, ő hiába tanítana.
— Készülődés az őszi megyei gyűlésre. Folyó évi oki. hó 4-éo tartandó törvényhatósági bizo\'tsági ren<ies közgyűlésre az 1897. évi megyei költségvetés megállapítása tárgyában leendő .\'élemé nyes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése az 1886. évi XXL t. c. 17. §-a érteimében f. évi szeptembf*rhó 15 éa — ugyan a fent kitett közgyülé.eo felveendő egyéb törvényható iági ügyek közgyülési.tárgyalásának elkészítése végett pedig az állandó választmányi ülés folyó évi szeptember bó 25 én mindenkor délelőtti 9 órakor Zala-Eger-zegeö, az uj-megyeház gyü\'éstermébeufog megtartatni, dr. Jankovich László gróf főispán 8 választmányi elnök vezetéke alatt.
— Elismerő Oklevél. Még emlékezhetnek rá olvasóink, .hogy főgimnáziumunk ifjúsága milyen szép sikert aratott a június hóban megtartott pécsi kerületi tornaversenyek. Két tanuló nyert ott első dijat, egy pedig másodikat. Azonfelül a bíráló bizottság,, melynek élén br. Fej ér várj Imre főispán és S p i 11 k ó Lajos, kerületi főigazgató állottak, elismerő okleveiet is megítélt gimnáziumunk részére. Ez az oklevél a napokban érkezett meg a főgimnázium iga7gat ós ágához és díszes kiállításával szép emléke a pécsi tornaversenynek, meleg hangú elismerésével pedig mindenkorra buzdító és lelkesítő okmány ifjúságunk számára.
— Uj anyakönvvvezetók. A belügyminiszter a Zalavármegye területén fekvő gu\'ácsi anyakönyvi kerületbe Neasziedler József körjegyzőt, — a bánok-szent-györ-gyibe pedig Galambos Lajos körjegyzőt Boyakőnyvvezetökké nevezte kí.
— Hangverseny. Huckstedt Irén koloratur énekesnő, a délvidéki színházak primadonnája, e hó 11-én tartja a ,Pol gári Egylet" dísztermében hangversenyéi — A művésznő október hó elsején foglalj* el helyét Versecen az ottani színházban mint primadonna és mielőtt szülővárosát hosszabb időre elhagyná, egy élvezetes estét akar nyújtani városunk köíönségének, a mely minden időben az érdeklődés és rokon-zenv igazáo megható jeleivel kisérte a művésznőt- — Hisszük, hogy ezen ván*s intelligens közönsége nem lesz következetlen Önmagához és tömeges megjeleaéiével szapo ritaui fogja a művésznőnél azon kedves
emlékeket, a melyek megszerzésében minden időben buzgólkodott — A hangversenyen lapunk belső dolgozótársa Kabos Jenő nr fog egy 19. századbeli szerelmes levelet felolvasni, azonkívül Salgó Sándor ur a ,Z a 1 a* beíső dolgozótársa Poe Edgár .Holló* ját fogja Bzavalni. — Műsor: 1. .A remete csen-eetyüje\'Aimé Mtillarlót. Énekli Huckstedt Irén. 2, Egy szerelmes levél a 19-ik században. Irta é* felolvassa Kabos Jenő ur. 3. A ,zsidónő" operából a nagy ária. Énekli Huckstedt Irén. 4. ,A holló0 Poé EdeárdtóJ. Szavalja 8algó Sándor ur. 5. „La Fedele" A. Scaroeo-lól. Énekli Huckstedt. Irén. 6. Cimbalomjálék. E ő adj* Molnár Ferenc ur. 7. Magyar népdalok. Énekli Huckstedt Irén. Az énekszámokat zongorán kiséri Bíschítzky M\'ksa ur.
— A kerületi betegsegelyzó pénztár igazgatójává, ar eddigi ellenőrt Dob-rovitsMilánt választották meg egyhangúlag.— Lz az egyhangú megválasztás elismerése volt azon érdemeknek, melyeket Dobrovits Milán eddigi szorgalmával, ügybazgalraával és szakértelmével magának kivívott — Az ellenőri teendők végzésével Szalay Mihály bízatott meg.
— Zalaegerszeg ünnepe. Kettős ünnepe vi;!t megyénk székhelyének e hó 8 án. Ekkor nyitották meg ünnepiesen az állami főgimnátiumot és emléktáblával jelölték meg azt a házat, melyben Wlassics Gyula született. Az , ünnepség lefolyásáról tudósi\'óuk ezeket jelenti: A város házait lobogók diszitették. Reggel kilenc órakor Űnnipi mise volt a római kath. templomban, azután istentisztelet a zsidó templomban. A közönség a főgimnázium aj épületében gyülekezett össze. A daloskor a Hymnast énekelte, azután Botfy polgármester megnyitotta az Ünnepet. Fő olvasta Wlassics miniszter Jankovich gróf főispánhoz irt levelét, a melyben megbízta Őt képviseletével E1-helyezték a szokásos oklevelet a zár-kőben, majd a kalapácsütések után, Tuczy helyettes igazgató mondott nagy beszédet a főispán pedig átadta az igazgatónak az épületet. A közönség azután Wlassics Gyula szépen feldíszített szülőháza elé vonult * hol a daloskör a honfidalt énekelte. \' Botfy polgármester beszéde után lehallott a lepel az emléktábláról, a melyen ez áll: E házbau született 1852 évi március 17 én Wlas sic3 Gju\'a dr. magyar vallás- és köz oktatásügyi miniszter. Délben bankett volt, a melyen százötvenen vottek részt.
— Tanító-választások. Nagy Ferenc oki. tanítót, pelesházai nevelöt, a-drás-koveci népisko\'áboz tanítónak választották me?. — Az alsó domborui üresedérben levő tanítói állásra GL-pár József oki. tanítót, a Csáktornyái tinitóképzŐ volt növendékét választottak meg.
— Templom restaurálás. A légrádi templom restaurálását mult héten kezdték meg s azóta szakad utacui foiyik a munka. A templomtetöt ledöntölték éa most újnak összeállítását tűzték ki célul. A templomban ,A rózsafüzér" társulat Mari-oltárt emeltete\'t kaproncti mesterekkel. Az oUár iíien díszes. A mig a restaurálás tart, addig a szt. misét és egyéb funkciókat a klastrom kápolnájában végzik. Az első ünnepi mii>e vasárnap, azaz f. hó 39-én volt Az egész épület zsúfolásig megtelt és félő volt, hogy valami katasztrófa történik.
— Templomi gyűjtés a feiső-tempiom javára- A ker. jótékony Nóegyesület megkeresésére a plébánia templomban holnap, vasárnap d. u. 3 órakor, a litánia alkalmával gyűjtés fog rendeztetoi a felső-templom javára. E gyűjtés alkalmával, melyre a hívek figyelmét szószékről hivta fel városunk h. plébánosa, & ker. jót. nóegyesület tagjai fogják a kegyes adományokat összegyűjteni.
— Áthelyezés. Béer Ferenc csáktornyai tanítóképző segédtanárt a vallás-és közoktatásügyi miniszter Eperjesre helyezte át.
— Távozó segédjegyző. K a m p e r Mírton, Légrád mezőváros közbecsülésnek örvendő, rokonszenves alakja a betegse-gélyző egylet pénztárosa, a kaszinó szek retáriusa atb. f. hó 5 én bacont vett tőlünk és ezután Mara-Királyon fogja s jegyzőségi teendőket végezni.
— Műkedvelői előadás. Szép száma körőnség hallgatta végig, a városi felső templom és kisdednevelö egyesület javára e hó 4-5n az „Arany Szarvas* szálloda dísztermében előadott .Babos Kendő" ciaiü népszínművet és mindannak dacára, hogy a bevételek majd meghaladják a másfél száz forintot a kürt célra alig jatott néhány forint, mert egyes vállalkozó szellemű urak nagyon is szeretnek ott sürgölődni, a hol a jótékonyság oltára áll és innen van ás. hogy a publikum véget nem érö véradója és szipolyoz tatása,
csak a speculáló világ anyagi gyarapodására szolgál. Magáról az előadásról csakis jót írunk. Borsitski Mariska, Halasi Mariska, ki jóllehet nem kapott virágot, — de igenis a közönség elismerését, — Oíeobeck Vilmos, Gödöllei János voltak a legkiválóbbak, azonkívül a többiek is iparkodtak mindenkinek élvezhető alakítást nyújtani. Csak a cigány zene diszharmóniája halott roppant zavarólag, de hit a publikum már hozzá szckott a dressurához és néma megadással fogja tűrni, ha akárhány ii- kedvelői előadást kell végignézni e. -töaöás után táucra perdült a ü itaiság és a késő hajnali órákig ropták a hamisítatlan magyar csárdást Á négye-eket öO pár táncolta. Az előadás anyagi oldaláról az a\'ábbi kimutatás adja meg a felvilágosítást Fe ülfizetni szivesek voltak: Tinágl L. 2 frt Dr. Kiss Ernő, Kripác Ignác, Fi.-cher Lajos, Wajdits Géza, Tóth József, Eperjesy Gábor, Kovács N.-né l-l frt Pauer József 60 kr. K. 30 kr. K. 20 kr. Kaszás Ferenc 20 kr. Koltay Ferenc 10 kr. N. N. 10 kr. N. N. 10 kr. Bevétel 150 frt 80 kr. Kiadás 120 frt 29 kr. Maradvány 30 frt 5! kr.
— Ax első magyar asztaltársaság által rendezett estélyen felülflzetni szíveskedtek: B\'au Ottó, Balázsi György, Dobrovits Milán, Ktsztl testv., Mayer József, Princ Mihály, Stmu József, Svarc Ignác 1 — 1 frt, Horváth Juliska 80 kr., C-.óka Nándor, Galambos fitváo, Halvas Frigye-1, Neu Albert dr. Ungár Miksa, Ü ő László. Szeiler Ferenc 50—50 kr., id. Offdobeck Károly 30 kr.i N. N. 20 kr.t öiszesen 12 frt 80 kr., azaz tizenkét forint és 80 kr., a melyért a nemes -keblű adakozóknak kösző jelét nyilvánítja a rendezőség.
— Tűz a gőzmalomban. — F, hó 3-án pénteken éjjeli 12 óra tájban Franz Lajos gőzmalma kigyulladt — Rémületes látványt nyújtott az épület kolossas, a melynek keleti tetőzetét rettenetes láng-hallámok borították, — A malom személyzete a veszély pillanatában megtette a szükséges óvintézkedéseket, csakhogy a dühöngő elem terjedésének még sem voltak képesek gátat vetni; néhány perc múlva lángban állott a koptató és rostáló telejeés csak a Franz fivérek hidegvérü-ségéaek köszönhető, hogy a tüz tovaterjedése, a kőplatót a malomtól elválasztó nagy vasajtó mélyedésének befalazása által, a melyet ök ajánlottak a legvá -ságosabb pillanatban, — megakadályoztatott; egy óra tájban beszakadt az előrészen levő tűzfal egy része és ezer sze reucse, hogy ép akkor nem voltak a földszinti ablakok közelében emberek mert különben a kicsapó lángok az emberéletben kárt tettek volna. — A kivonult tűzoltóság miuden erejét összeszedte és a tüí lokalizálása csakis a tűzoltók önfeláldozó fáradozásának köszönhető; 3 óra tájban már alig volt egy kid láng és a tűzoltóság nyugodt !é.ékkel térhetett nyu\\ godalomra. Az épületek az osztrák Pflőnix biztosító társaságnál voltak biztosítva; a bejelentett kár 50000 frt.
— A keszthelyi m. kir. gazdasági tanintézet jubileuma. A rendező bizottság és a varos közönsége részéről seré nyen folynak az előkészületek, Iioiy f. év október hó 12-én tartandó a BGeor gicoQ" alapításának 100 éves évfordu ója, méltóm megünnepeltessék. A tanintézet az ünnepélyre a meghívókat már szétküldözte és megállapította az Ünnepély végleges programmját, melyet az aláb-biakbao közlünk. Programmj» a keszthelyi Gazda ági tanintézet száz évei jubileumának 1897. október 12 1. D. e. 9 órakor bálaadó Isteni tisztelet 2. Buc u a régi tau épül ettől. Az alkalmi beszédet mondja Sparszam Pál r. tanár. 3 A vendégek fogadása az aj épület előtt 4. Üdvözlő beszéd, mondja dr. Csaoády Gusztáv, 6. Alkalmi óda Festetics Gyö gyhöz. Irta: B;rzsenyi D. Szavalja ühl Aurél III. éves gazd. taniot hallgató. 7. B. e. Festetics György- gróf a „Giorgicon" alakilója mellszobrának megkoszorúzása a .Szózat* éneklése mellett A „Szózal*-ot énekli az ünnepélyre alakult dalárda. 8-ZárkŐ letétel. Az alkalm i beszédet mondja: Schadl János r. tanár. 9- Hympns. Énekli a dalárda. 10. Ezen alkalomra Bzerkesz-tett emlékkönyv kiosztása és az uj épület megtekintése.
— Sümeg képviselőtestületé szept. bó 2 án rendkívüli gyűlést tartott, mely nek főtárgya a létesítendő aagoliisasz-szoayok zárdája volt. Barkóczí Károly képviselő kellő oko\'ással előterjesztette azt a jegyzőkönyvet, mely a kikü\'dőtt kilences bizottság és-^ornig Károly báró teljes hatalmú megbízottja Rainprecht Antal jó\'szágkormáayió között történt megállapodásokat tartalmazza. E szerint a város a mostani iskolaépületet és évi 4000 frt hozzájárulást nyuj ana, miuek fejében a püspök a mostani kántcrlakás hozzácsatolásával megépíttetné a zárdát, mely xagába foglalná a kisdedovót, a S oszt. elemi és a 4 osztálya polgári leányiskolát. Hosszas tanácskozás atán
a képviselőtestület nagy többsége a történt megállapodásokat változatlanul elfogadta és a szerződés végleges szövegezését a kilences bizottságra bízta.
— Yiibefnít segédjegyzö. Horváth Ferenc alsó-domborut segédjegyz* szeptember 2 án este a Drávához mentíürdeni Sokáig nem térvén haza fiatal neje keresésére indult a parton azoban csak ruházatát találták meg és igy bizt0sau a Drávába fuliadt. A Dráva rentíkjVü! sebes folyása folyam és éveukint m*ág-. kívánja áldozatait, mégis nem elég óvatosak a Dráva melletti lakosok. Legtöbb esetben — írja levelezőnk a hulia se..! található fel, mert azt az örvény a folyam fenekére sodorja.
— Gazdag Isten-áldás. Riika meg lepetésbeu részesült a mult héten Kodba Vince mura-szerdahelyi kovács. Ugyanis — irja tudósitónk — mig a mester gyöngyöző verítékkel élesiti a műhelyében az ekevasat, addig feleségéhez beszáloit az a bizonyos gólya, hozván neki ez uttai 3 kis leányt és 1 fiu gyermeket, kik édes anyjukkal egyetemben a legjobb egészségnek örvend ének a mosolyogva fogadják a falu szoptatós asszonyainak emlőit, kik az édes anya kisegítésére sorba dédelgetik aa újszülötteket
— A kis lottó végső napjai. Midőn a vége felé jár valami dolog, — ha még oly csekély is, — mindég gondolkodóba és némileg elégikus hangulatba ejti az embert. Igy vagyunk a kis lottóval is. Ez is a végét járja már: csak e hónap végéig lesznek még húzások. Akkor azután megszűnik örökre, s megszűnik vele sok szegény ember sok reménye K Eltűnnek azok a sóvárgó arcok, kik ugy várták az ő piros számaikat Eltűnnek a „lutris Sárák,* kik olyan biztosan tudták mindég a legjobb számokat megálmodci. Eltűnnek azután azok a rimánkodó auy/kák is, kik utolsó krajcárjaikat telték fel a számaikra. Eitüuik a .lutri,* mely annyi krajcárt nyelt el, — de helyaibe lép az o s z tá 1 y ao r s j á t é k, mely már forintokban dolgozik. A szerencse tehát ismét kinyitja bőség szárnyát, de abban már nem részesedhetik az a- szegény, ki -egy pár fillérrel játszhatott eddig, csak z a tehetős, kinek nagyobb összege van* elveszteni való. Jobb is ez igy: azt uQsok ellatrízott krajcárt most minden szyó éay inkább eltartására fordíthatja, s kigy válhat a játszás szenvedélyéből. — A kis lottó hu/.ásai még ezek lesznek : Budapest, Trieszt l5-én, Prága, Nagyszeben 19-én, Bécs, Temesvár 22-én, Brüna 25 én, Budapest. Trieszt 29-éo, Prága, Nagyszeben az utolsó húzás.
— Szerencsétlenség a fonyódi kikötő építésénél. Fonyódon, hol Trau-bennauu A. és Ttkker János az ottani lakosok a vállalkozók, az uj balatoni kikötő építésénél, a mult unpokbau Tomiazer János saját vigyázatlanságát életévet fizette meg. Egy vasúti kocsival (lóri)
a gerendák érkeztek, négy vas-rakooca közé lá\'icolva. Tumiszer pallér egyik oldalról elvetette a rakoncikat s még biztatta a fa tetején sürgölődő napszámosokat, hogy bátran lőut maradhatnak, do azok bizony leszállottak. Ekkor azián elkezdték a kocsit más vágányra áttolni s Tomiszer arra az oldalra állott a kocsi me.le, honnét a rakoncák hiányoztak. Pár lépést alig tettek a kocsitolók, midőn a fa ledőlt s a pallért maga alá temette. Külső sérülések nem látszottak rajta, vérzés nem mutatkozott, de alig érkezett meg Lengyeltótiból orvos, alig tették rá az első hideg borogatást, a szerencsétlen szó nélkül kiszenvedett.
-;- Öngyilkossági kísérlet. Pintér Mari, férj. Weitzl Gergelyué, hosszabb ideig gy ógyitbatlan betegségben szén -védett, rolyó hó 5 ére virradóra, mig férje aludt, elmetszette egy borotvával a nyakát Mikor ezt a férj észrevette, orvosért futott, ez pedig beszállította a iiőt a közkórházba; a rendőrtisztviselő kihallgatta őt és azt adta tettének okául, hogy igen sajnálta férjét a temérdek kiadás miatt és ettől akarta őt megszabadítani. Sebe nem életveszélyes.""
— Betörés. Sirec György szeotmik-lósi lakos kárára augusztus 15 éti betöréses lopást követtek el. A tettes a lopott tárgyakból egy órát Nagy-Kaai-zsáu értékesíteni akart, a rendőrség által azonban letart őz láttatott A tettes Petrekovics József szentmiklósi suhanc, a ki magát Vadász nevűnek mondotta a rendőrségnél, hogy ezáltal a hatóságot félrevezesse. A további nyomozás meg-ejtése végett átadatott a szentmiklósi csendőrőrsnek.
— Kóborló cigányok. A letenyei csendőrségnek ismét meggyült a baja kóborló cigányokkal, amennyiben több rendbeli lopás büntette miatt, több kóborló cigányt s napokban letartóztatott, s a legnagyobb erélylyel s buzgalommal teljesiti az előnyomozatot az iráut, hogy a vád á kellő bizonyítékokkal támogatva legyen, hogy aztá i Őket a büntető igazság szolgáltatás kezébe adhassa.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1S9T. SZEPTEMBER 11-én.
— A beiratások eredménye. A főgimnázium 8. osztályába beiratkozott összesen 381 tanuló, kik közOl a párhuzamos első osztályra 105 jut. — A helybeli áll. s kczs. polgári fiaiskola 6. os7tályba beíratott összesen 197 tanu\'ó kik közöl 148 helybeli, 49 vidéki.
— De gnstlbns ... A baseli zio-cista gyűlésről bes7tílgetíek egy társaságban, melynek egyik tagja erőse:; védelmébe vett e^ar\'zsidókat.
— MéiO^ereti ön a zsidókat ? kérdé hírtelen tőle az. egyik vitatkozó.
— Mert n*rkik köszönhetem, hogy antiszemita lehetek, — volt rá a komoly válasz.
_ Talált gyermek holtteste. Zaia-Sz-Bslázson f. hó 6 án egy Papp Ferenc nevű itteni lakos, szilva szedés közben egy 3 hónaposnak látszó fia holttestet talált kertjének gyepöjébeo elrejtve. Az eset a törvényszéknek feljeleotete\'t saz anya kikuttatása iránt a vizsgálat megindult.
Elfogadom, hogy a termeszei köimyrté a víz | hatását, de hogy gyógyulásomat különösen és cukit az Ágnes-viz idézte elS, azt hiszem s ezen hitemben senkinek berni Téli: okoskodása\' meg nem rendit, meg nem gyöngit
Ma is fogyasztója vagyok az Ágnes tiznck, aem gyógyszerül használom ugyan, de ~-:r. azt minden, forgalomban levő hasonló külföldi vizek elébe ej fölébe helyezem.
Sárvár, :89G novezabcr 22
Magasházy Józsej.
lt ad ai öi
— A Dirat Újság IV. évének I". számit ma küldötte szét a kiadóhivatal. Nyolcoldalaa nagy főlapjának majdnem száz képe figyelmeztet egyedül a közelgő őszre a moit átszenvedett forró napok közepette. Divatcikkében özv Csep-reghy rereucDé, a szerkcsato mir is említést tesz a közelgő ősz divatujdonsagairól s megírja, bogy az idén már a roolt évben i% divatos- kasmíréi posziókelmek me\'lett az erősen rováikos (ripst) és pnba angol, bársonyaiéra kelmék lesznek divatosak, melynek mozaikszerű fiaom mintája divataim és lila, oliv és rézatin, rezeda és eperszint] összeállításban már ¦ minden hónap elsején mc-jeiecő színes díratképén is látható A színes divatkép külső oldalán négyféle divatos hajviselet van a irt megemlíthetjük a képek nyomán, hogy a borzas lésülést ismét kiszorítja a hullámosra sütött haj A főlap szövegét szemléltető módon magyarázza meg, a minden számhoz mellékelt duplaoldalas nagy szabásmintaiv. Különösen szép az ujáig nér^fóMalaa kési munka-mellékletén a varröaszUl takaró, mely & szorgalmas női kezeket mindenesetre ax elkészítésre csábítja Szórakosztatómelléklet egészíti kí a gazdag tartalmú s bavonkint kétszer megjelenő újságot, melynek etőfizeiL\'*i ára évnegyedenként, a postán való megküldéssel egy forint tíz krajcár. Megrendelhető a kiadóhivatalban Budapesten. Rókk-Szilárd-utca 4. az.
Közgazdaság.
Vetőmagvak. (Manthner Ödön tudósítása.) LÓb?re. A tarlósán száraz időjárás a letakarításnak és bebordásnak igen kedvezett. Hazánk több vidékeiről azt jelentik, hogy a kedvező időjárás\' következtében a sariu here is virágzik és ha\'áro20ttan jobb magképződése van, mint a már lekaszált lóherének. Vájjon ezen mag kellően ki fog- fejlődni éa meg\'íog-e érni. az természetesen a közeli hetek időjárásától \' függ. A küifold ez idén ugy látszik nagyon is tartózkodó és mig a helyzet nem tisztul, valamire való forgalom nem fog fejlődni. Lucerna Olaszországból 40 — 44 írtjával vá-árol-tatott — Fnyici a országból és Amerikából az első minták már beérkeztek, n minőség kiválóan szépnek mondható. — Magyar iucernát még nem ajánlanak, mi arra vall, bogy a letakarhassa! elkéstünk.
— Sok évi megfigyelés. Emésztés-gyengeségekeél és étvágyhíáuynál áltii Iában minden- gyomor bajnál, a valód „Moll-fele seidlitz porok\' bizonyultak a legsikeresebeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisz-titók. Eáy doboz ara 1 frt. Szétküldés naponta utánteliél Moll A. gyógyszeréi cs. és k. szállító, Bécs, I. Tucblau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláirápával.
Nyílt levél.
Szerkesztői üzenetek.
— B. J tanító. Ilyen cikkelyeknek előkelő hely való, nem pedig egy kii zug Üdvözlet
— Triíitma Uvárla Nem a jövő században, csak amikor sorra kerül.
felelős .szerkesztő -. Dr. Kiss Er,iö. Helyettes szerkt-aztő: Dr. Vitthnm Jtinrik.
Kiadó: Ifi HtíjdH* József.
A seyem el van égve!^"^;
gyek mondani, ha az fllető ruha darabok igen sokszor mar a 2-ik 3-ik viselet utio a hajtásokban elhasadnak vagy mint a valta széürtálaoak : e/en jelenség nem a nvéletleu" által okoiott elégés! hanem a selyem, hogy az vastagabbnak a meg is olcsónak tüujék lei, tudatosan leszej cinn és phosphor-sawal pácolva, melyek a nyerssé yem érszálait mintegy szétrágjik; „az ilycemfl festési eljárást .megterhclfsnek" nevezik \' mentől jobban óhajtják a selymet megnehezíteni annál több cinnfiirdoii megyén az keresztül, hogy az ezen mérget tökéletesen magába szívja. Az" igy feitelt srlyem — a legnemesebb szórés 1 — a halálrsiráját tehát még mielőtt az a szövőszékre kerülnek már is magában rejti. Az ilyen szálakból készüit úgynevezett selyem szögeteknek rövid használat után természetszerűen szakadozniuk kell mint a gyújtó kanócnak aszerint amint azok többé avagy kevésbbá terheltettek meg. — A driga öltözék készítési díjjal egyfltt :ökéletesen értéktelen. Az éu valódi selymeimből szíviseu küldöJc postafordultával portó- és vámme ntesen mintákat.
HENNEBERG G CS és k udvari IzilliM selyete.yáral Zürichben
Elismerés.
Ma küldtem négy rekesz üres palackot, kérem helyette ujabban négy rekeszt töltve küldeni, de mielőbb, mert készletem kifogyott s nem iodok Ágni^-viz nélkül lenni.
Az Ágnes-viz hasznalata óta örömmel konstatálom, hogy egészségem, mely vesebajból kifolyólag sokat szenvedett, oly örvendetes jaru lásuak indult, hogy sem mulaszthatom el ezen kiváló eyógyeredmény felett érzett elismerésemnek kifejezést adni Az Ágnes-f"írást, mely egészségemnek épségben tartására ma ~ már nélkülözbetlenné vált, mint kiváló lyógyerejQ ásványvizet és ki-Hemes üditő, italt, minden szenvedőnek a legmelegebben ajánlhatom.
Valkány, 1895. okt. 10.
Kovacsevits Miklós,
k. jegyző.
Köszönetnyilvánítás.
A f. é. siept.- hó 3-ik napján éjjel ipartelepünkön tárolóit tűzvész toiibbterjédesét ugy a nagy-kanizsai és kis-ksnizsai tűzoltóság, valamint a Ot. és kir. közös hadseregbeli katona-i tag, a m. kir honvédség és egyesek fárasztó ; tevékenysége és önfeláldozó munkássága, külö-\\ nősen ^"ccsey Zsigmond polgármester ur, Deák \' Péter rendőrfőkapitány nr, az alkapitánr arak | éa a többi baósági közegeknek a helyszínén ; tett erélyes és megtelető intézkedései - akadá-; lyozták meg, a mi által még nagyobb károso-I dásunknak vétetett eleje; — a miért i» mindezeknek ezennel leghálásabb köszönetünket nyilvánítjuk.
Kelt Nagj-Kanizsán, 1897. évi szept hó 10 én.
Franz Lajos és fiai.
A mohai Ágnes-viz gyógyitó képeiflégéröl annyi különféle el iáin érvény lett zná.- nyilvá-nojiágra hozva, hogy éa is índitUlva érzem magamat t»pasztalatomat a t. közönség a tisrta valóságnak szorosan aegfelelőleg tudomására hozni.
Kvekkel ezelőtt súlyos gyomorbajban szén-vedleni — éveken it nem ehettem egyebet, csekély buslevet és kevés sovány, száraz sült hut:. Orvosi tanácsra baszniItam karai badl vj-set és karlsbadi "sót," — házi gyógyszerkint erdőn, mszöff található mindenféle mag-, virig-gaz- és gyom íorrázatot, mind háazantalanul, utóbb csak méreg, nux vomícaléle cseppek\' voltak képesek fájdalmamat kissé és rövid időre enyhíteni
Egy robamos kitörés után orvosilag ajinHa-tott a mohai Ágaesvria iiaaznilata. .
Határozottan kijelentem, hpgy gyomorbajom \'teljesen megszűnt isten kegyelme s az Ágnes-viz hatass, hogy egészségi tekintetben kívánn ¦vilóm nincs.
Azt mondják Bs7 természet\'1 g^gifett
Ami ha a természet egj\'magában segíteni tudott volna, miért aem segített ereken \'it, mig annyit szenvedtemí \' ¦ "
Vese, hngyhölyae/hngydara és böszvénybnnlalmak ellen, tojábbáa légzó és emésztési bzetyek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a LUhion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. H n tt j haj tő h at ás g I
Kellemes.iiil KoBajen eiésztkíí
Kapható ásványvíz kereskedésekben és gyógyszertárakban^ A Sal7ator-forrás igazgatósága Eperjesen.
\' 38 kitüntetés, ezek közt 14 diszokmáoy i és 18 aranyérem: Számtalan bizonyítvány i bIfő oriusi szaktekintélyektől.
Újszülött
kik; Ecyjok által épen nem, vagy csak tökéletlenül lesznek szoptatva, | Nesilé H féle gyermekliMt, használata \' folytán, okszerű , rnódon folnevelhetők 1 ,Mlfatáadagoí. nerakülömben röpiratokat,
melyekben a készitésmód s a kontinens legelső szak tekintélyeinek, menházak éa gyermekkórhazak számtalan bizonyítványa foglaltatik — kívánatra ingyen küld e központi raktár: F. Berlynk 1.-, Xaglergasse Nr. 1.
lieiri SestlHele gjermeLüpiuzl 80 krajcár-Utari h&Út-Bt sesierseges lej-áO srajar.
ltakiar miuüfcu gyógytárban és főszer-kereskedésben.
Orvosi körökben a tehéntej veszélyeire a &ürün fellépő száj és köröm fájás következtében, különösen mint csecsemő lápszer és nly átvezeti szereknél, melyek lej hozzáadását kívánjak, figyelmeztetnek cs a tej által bzármazhaló betegségektől! megóvás tekintetéből a Nestlé féle gyer-mektáplisziet, mint a legrégibb gyermektápszert és a leglőkéletesb helyettesítője az anyatejnek ajáultaük. — Utóbbi már 1872. óta be van az osztrák magyar monarchiába vezetve és tekintve összeállítását minden tej hozzáadást nélkülözhet.
Ezen liszt, ertekintve régi megkisérlé-zését a táisada\'.om minden rétegében a gyermek tápszerek közt az első helyet foglalja el, *ok év uián még máig is használjak a Szt. Anna gyermekkórházban. Prof. dr. Wíderhofer vezetése alatt A L\'pótváit.si, Karolín, Eudolf trój.örökőí gyermekkórházakban Bécsben, az orsz. lebucbázban Budapesten, a Ferenc József gyermekkórházban Prágában, az ottani klinikákon, szintúgy s Cvrill és Metbud gyermekkórházakban, Br&nnbeu a morva országosintézetnél Olm&tzben a Szt. Anna gyermekkórházban, Grácban. etc.szintúgy al?ó ausztriai orsz lelenc házban az 1872-ben az akkori igazgató dr. Fridinger által a leggyengébbgyermekeknél is kitűnő eredményijei használtatott.
Ez az egyedüli gy. rmektáp-izer, mely ellentétben más készítményektől, a csecsemőnek folyton ugyanazon táplálékot nyújtja, csak hogy vízzel vegyítve néhány percig felfőzve kell lenni, ellenben a többi készítmények mind tej hozzátételét kívánják, mire különösen figyelmeztessünk.
Suchard csokoládéi és j kakaói
Tévedések elkerülése czeljából a mélyen tisztelt közönség figyelmez-tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett tőrnieléR csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
HIRDETÉSEKl
Hoz 7 minden tiva-det eliten. !vt lágyén cicatc! «z«n
h&tosiKling b*-jaisyzett vodbj«-gryot hnixn&lim
Egjedül valódi angol
(Tinctaxa b«.Is»raic»)
THIERRY A.,
Precrada, S>il!LCi-!lUt)fUl ItlietL
>-rLiLaU kés
K&zac«szses;QtnrlI*s m**-vlK*s;*J-t.ih es reltocnyt zcODdetua rili. & l«STBSTl1>b, lo-^jLtisoss-bbDai bl-xooyult ec Icgolcicbli aáplu hiri-bzb-, ta*ly a. mell- *¦ tucltfáJdeJ-mikat ciiyi-.íi «tt> z btlcolcc 4» a&Uol «sT aaicaJmutLAto. . "r?1 t.ítti9l\'ipn.iikk jeliül miiidfC övig t-cy rauit hfiv»ryiy«I ,n . üiitvn. mrlivn cíhbi Thtorry Adolf, gyógy""***! &.Z öra^-y^ttoi" tan iitvtm. K-nJsa bil*«*JaBt, mtlj a» a fcníi röHnyomdsn vsaójagygyet van elia-.vH, ni»-tüitiiak m.íi.h, mii.t i.a.i,ititi»t La utamatot. moonét ol-tobb, atinál •riíl.ltt.-ilcób Toíiit eninditr pontoixn fíeyal-Ilik ax itt éthatö xül.l vMojcjtvre. Kk]-«1íi3 s »1.\'kÍ. b»íis»-M>m lmmisit..il «J utauxuit. valamint i-rtckti-lfii utAniatol. lolyrk » küxüaréR mi-|»rÍTpsitA*er» mii Imlílamj.\'gyRj-ol .innak ptütva, elárosít^ii, állnlam a vi\'díijeaj\'turvaoy ala|>-lii tilrvAi.vt-íi\'D l.i-i ííld.\'TVr. Hnl bslisiiuMiro résjéro nia-ini raktnr, midvljcntk kozvutailcbül ezun a cimon: hisrry A. Orai>K>aI (r.v4gj-»*.-.-ire»k Prcgmda, Sohiticli-a-HTÍ.rurn-itell..ii. li kí» vajy %\'¦lnjilaúvcg ára Majryar* rtzAf i-3 Ao^atria bármely pont-ilmlj 6: J 1 knrunál.a körül, oiznin is* H.-rc-coviii4ba Iti ki* .i.;-\' 3 dupl»SveC ára í iifi.il> i(l fillér, li kí» vaxy 6 J"l vk-íiisOI kovi-síbbet nam iíM.\'.k S\'.ójjclküldés c«ak a pinz .I5iat«a bokűtdéa: vagj-
Ccí.uíztngei JljioHieke
A vaiódi angol
ere;e és hatása.
w-l fs»14«v«a ««ijltaa
¦ •)\' Az e rovatban köslöttekérí nem viilsJ magára íeieiőssegc*. a sserk.
Valódi brünni szövetek őszre és télre
Egy Coupon 6.10 4 80. jó méter hosszú teljes, \\ 6.— jobb nri Öltözet (kabát, í 7.75. finom nadrág és mellény / 9. — öaomabb
out 10 5 0 legfíaomabb,
Talódl gy apjuszÖvet. Egy Coupon fekete sálon öltözékhez 10 frt. továbbá felöltő szövetek, turista darócok, legfinomabb kamg*rn és a többi szövet minőségeket gyári áron küld szét a szolidságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szövet raktár
Siegel Imhof Brunnben
a közvetlen megrendelések a gyári helyen nagyon előnyösek: nazy választék folyton nj áruk, szabott legolcsóbb árak, figyelmes elintézése a legkisebb rendelésekrfik is. etc. etc.
járó 6% kamatai és 2 frt 42 kr. kés. kamat, 4 fit ?0 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti vhajtáai Ügyében a fent nevezett kir. lörv^zék területéhez tartozó szabari 395 számú tkvben y 1603 brsz. a. felvett ingatlannak Predli József és neje Nagy Lórit illető s 448 frtra becsült felerésze 1897. évi szeptember hó 22-én d. e. 10 órakor Szabar község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becaár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir.. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi június író 14. napján.
GÖZON, kir. tszéki albiró.
3796/tk. 97.
j A n.-kanizsai kir. törvszék tlkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m.
jkir. kincstár végrehaj lat ónak Predli József és neje Nagy Lóri végrehajtást szenvedő egeraracsai lakos elleni 41 frt 61
;kr. tőke, ennek 1896. évi március 26-tól
gelili t-J^iílst-z
I - ÍSÍ*<l>A Síi JSÍ
-S "cri iT „ ? L ^ *S .t — B2
e_5 .\'"^\'ii^-ííi^e
- rűaJka\'t-¦;"s mrfkltali
¦ is;-r -i;.:. ir-
orbunr. mindé. n+mH .o.«ln.rk, lib- n«I ¦«.ka.-l.rk, seiyidi.és. iUga.lt lál.nk, iflt\' 1 -ti ; fitoi.. jtnra»-, 1^.. vága» é» auíódáai et-¦ *ri>Alli«i.. n.inlii: i.trci-ti rünrk n m Qv<>c-busáik a, I11.U1..I1, ssltaiik vi tr.-l^k i-ltá.i.lltilm.ira U111-a d-a.-^r. kin.i».-a. ]...k..Uar. aü\'ákáuukUa, aOi f(ikbl-t..ti-i; «l:t.i, *re.ii.>]r*. k..nim,l.s«..,nt. 1,61 v*c. él lal-ira*.lt lai.nk cirj-.I*r.r«. XiiJrIIr»; r(r.l .rb^k, !*-•ott trütrrH/fk. bKOKpkni\'-l h.\'SiTMl.h li-kvái Által tAmadt
bvk. t,iak.l:.c»ii:it. v.TltU-i.\'KL.í, lii!.iiKi* ?1 a ¦¦¦¦í----i-k-k
n*l alOfuidtilA kiirbo*rdri. k aUm «ib.
tol caaJjkraSci dafl rrttlkk, u.j| httüaKbk hatáaábaa. ;cn ajánlatna arra p«>edil áltá MarUI rlStiriáxalké miidin i-it-lk-liiil krulatbi-n tariuni.
*t dubomnl fcavawbb nom kíil>li<lik; a tsetkűldai ki-\' • öa\'Xrg ..:..;i-;.-í b»;ül.!cvt, x%a P«I»g ntAnT*-
11. tk. S tjg,ny, e*onia..>tii«, (lAllitAlevit ?1 >^kiild6*fcl 3 Luroii n 10 lllér.
Számos biironyitvány áll rendellcexésrs.
Ftg.vlmi^rti-t«k mitidoi.kit . ^: ,¦ hxmiaitványok
megvetrtíti.l, 1 kárcin (Signniar. nrrn iiBi .-hii. bogy min-
«"Ur«il- j\'r.-r.-»dJi..« bv-li-é.\'. tv,- ki II len 11 ie ia mindni Wgolynrk egy liaaináUti ntu«it»<l»L krl\\ becioniieulvi Unni ál Irnt Idiható Vrdn-gj-gj-.-l fllátva.
Ai *gjvduLi *« valódi imjiii cau.t.-ikti.ún^m bamiiitó il utáiiiói, a rádlegy-tücváni icttlmábei. »iij,-ortan üldüa-tatock, épnCy airu bautUItvátiyok UrijantDL
Bgj*4lll bnirriM! r..mii: Őrangyal gyógytár, Thlerrj .
rrrrr>4ia»a Kobitsck-Faiir.btuse mellett.
t3bb gyógyazartirbao, hul raktár nlnci,
Kaktár a I\'
íá?aoi-*TMIi:«5T\' IDÖLF rrccradáh,
¦allaU clMcaaL -
%r k-S m erb ma a axtrak-magyar vádjagy lajatrom-
Tisztelt háziasszony!
KERESZTSZAPPAN
a legjobb mosószappan
mentes minden a ruhára ártalmas anyagtól annak
használatánál ruha szappan és idő egyaránt ta-„ karittattk.
VÉDJEGY
bejegyezve.
Tessék ügye\'ni, hogy minden darabon ezen védjegy egyoldalon.
Másoldalou a gyártó cég alanti teljiia neve legyen bepréselve.
Tlofíroan József Fia szappangyára Keszthelyen.
Minden jobb fi;>z\'T- és vegyt» kereskedésben kapható. Nagy Kanizsán. Marton és Huber, Fesselhofer József, Neu és Klein, ijj. Fischer Ferenc uraknál.
$ HEIM MEIDLINGER KÁLYHÁI
A feltaláló Prot. dr. Meidinger által egyedül felhatalmazott gyár
HEIM I.
ss tir. Mitri
Kohlmarkt 7.
Budapest: Thenet udvar. BécsDobling és
PR.UiA : Hybernergaase 7. III ijliillllil inr Siabadalmazra minden államban, iiniiiiiiiiniiiiii^ ¦ HIIDKII KIÁLLÍTÁSON ELSŐ DÍJJAL KITCHTETVE. _
iniiünyozható tölti és sisllözíetó kalikai
lakásod, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetszésszerinti égési időtartam szén-pirrai való fűtésnél és 24 óráig terjedő égési köszénneli tüzelésnél.
Több szoba fűtése egy kályhával.
WA6S0N kályhák -----______.
^Eix- Meui kályhái MElDINCER-QFEN I
Óva intünk az utánza- Ak^u \'MTI M^VrXa toktól, utalva a kályha- M . H E 1 M-^1
ajtókra oniöit itt látható védjegyre:
„Sleini\' §l(->it. kályhái
Heira füstemésztő kandallói
A knrtSk fQstnéiküliek maradnak. Határtalan égési időtartam. — Minden IQtelÓszer alkalmas. — A már létező kandalló külsőkre alkalmazható. — Kgy kandalló több helyiséget fQggetlenQl .üthet.
HEIM füstemésztő Caloriférei -J^
Központi fűtés minden rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
Prospectiisck és drieffifzékfk ingyen és bérmentve-
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897 SZEPTEMBER U-ín.
Olcsó .ékszereladás.
Zálogházból kiváJtiíti és árveréseken, továbbá, tlkslmi réielek utjao beszerzett érek, araay-ás eriitnsaiBek éi ékszerek nálnnk bámulatos olcsón vasiról ha tok. Aranyláncok grammja 87 kr. 12 drb. valódi ezüst evőeszköz 6 frt 50kr. 6 és 12 szemelvre szó\'ó teljes ezöst evekésr. -leiek, mmy&ssíonyi ajándékok minden alka lomra megfelelősjaiidek tárgyak Valódi gjémánt-¦ryürűk 7 forinttól, gyénántfQlbe«üók 9 írttól, aranygyűrűk 2 frt 40(51 feljebb
Minder Urgy m. kir. lenyelxéssel ellátva.
Megbízható kiszolgálás Grünberger Ármin Bé\'a örökösei.
Bodaprí! IV. Virriíiiáziit 9. Dwsfaor . I. emelet 23
Ktfes árjegyzék kivún"tra ingyen.
3056,\'tk. 897.
irverési Mrdeíi&éay.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóíág közhírré teszi, bog; Tamás Ádám letenyei lakosnak Szabó !¦:ván és Szabó Ferenc oltárci lakosok elleni 37 frt 50 kr. töke, ennek 1894. január 1-től járó 6% kamata 1 frt 50 kr. lejárt kamat, 16 frt 98 kr. per, 6 frt 35 kr. előbbi a 7 frt ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a D.-kasizsai kir. í szék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő cz oltárci 393 sz. Ijkvben A. t 44/b hrsz. ingatlan s a rajta levő 31 népsorszáma háznak Szabó István és Ferencet illető 219 frlra becsfiit >/s része, ugyanott 49/b hrsz. ugyanazokat illető s 15 írtra becsült iDgatlan 3/i részo az oltárci 395 Bzámu tjkvben A. f 72/5 br»z. 9 frt, 244/5 18
írt, 572/1 18 frt 637)2 63 frt. 668/c 18 frt. 813/1 15 frt. és.672/a 18 írtra becsüli Szabó Ferenc tulajdonául bejegyzett egész, mégis az oltárci 396 az. tjkvben A f 72/2 hrsz. 9 forint 248/3
18 ftt, 246 a 37 frt 572(4 18 írt. 5721b
19 frt. 637/5 63 frt és 813|3 hr-r. 15 frtra bfCiült Szabó litván tulajdonát képező egész ingatlanok az oltárci község-birő házánál ÍS97. éri október hó 2. napján d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános, árverésen, eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitelt becár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsir 10"!, át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kell Letenyén. a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1897- évi janius hő 24. napján.
NÜNKOVIT8 kir. aljbiró.
Christoph Ferenc SZOBAPALLÓ-fENYLAKK
l»k«i>í uni, hogy a tiobikt -. mázó Lát alali 1 hajiaátlattia-¦Ukk. cilrel a, krlli-mrtleri sitac *i x lauri, raeadAt iiis-ada., mal; ti olajf-aniknf?* éa az slajtakkoak aijaij», elkíniltctlk Kr..t > \'.íizniliu Ivi- .„-tszc.-U. e*.(tv kikJ mar* vé.reil)cli ¦ míie\'ijt. A pai\'.,\', cv-lroa ixrgyz?*: Mtarttliiotii, anélkül, bory alv ¦ ri.-t.. Haji:. Ues koll k Olone» Hatul .
t síinezett szobapalló-fényináit,
larsajbaroit ti .naliaKon: turali, mely akar cjií ai olij fcal^k ródi bt> ». pallót a acvuital fínjt ii ad. Kain .-jyaram alkalmubAtú r,\';i Ta.tr" pallóra Trljorn bel6d mludra follol k< rabM oaznUit nb, van aiotiu
tiszta fényxaú (szincictlenj
uj pallókra t« Jiarkrlr.\'. mely c.upas íc.iyt set Kutonó.«n putruv i oUjiriu\'-k\'.r \' j«ir b*GÍzolt érésien uj pallókra való. Ciak tiujt aJ. onnrirt.fTa asm ÍSdl cl n lamuitraj, Po»Ur*oravK. kJ.rulhfliCI 35 nésy.itij rair. (kel kötípna-fysi^: ucbir* valói 1 frt. SO kr., vajy 9\'j, mark*.
Áknivftkn oii.-5rcn(lv>lr«tk miüdrn varo»bari, «boi . raktárak vannak, iúr -(.Idenáol:. Vinürrimli..,k ít pr«p. 1 -liutok Infi-en it ^.-raentvo kaiJetsek A >>«*iair liana] tot ék j.; >ijTÍini ._c4rr-> ¦ * r>"ar*. Jesjro. nivíl ffit a Wl>b miai \\V.\\. rvr ít\'.tLO iryartEiiajt lokVIr ulasaiia » íi i.ar.-! .itják. 1 eokkil .-Mitabb. • 17»k-«--. a ctlaak Dor Etia falold mlocWf;-j Mti hoiiak for graie uba.
Christoph Ferenc, .
. 1 Tiiiai I.: í\'.v.m \'jlialálajj és ízredtii ninéjí, Fraga, K. Berlin.
Zürich.
NagyKanizsan : Marton és Huber nel
Gyümölcs és szollá bor készítést gépek.
Gyümölcs cs szőliő sgjt&l,
folytonosan ható kettős erowityü szerkezettel, ?yotaerö szabályzóval. A monka képesség &0\\ aagyobb mint bármely más sajtónál.
Szól lő és gyümölcs fflöt
és ííostjő morzsolok.
Teljesen felszerelt szüreteld ké°2Üiékek.
Szöllő és gyümölcs őrlők. Aszaló kóssttlékek
gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs Vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia" gyümölcs és szőllevessző permetezők,
gyártatnak és szállíttatnak jótállás melletÉ a legjobb kivitelben
layfarta Pb. és Társa
cs. kir. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde .és gőzháfflor. BECS, //. Tabartlratx 76. Kitöntetve 390 arany, ezüst és bronz éremmel.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és vlszontárusitók felvétetnek.
Bacterium mente*
§y raindec háztartásnak fontos szükséglete épaey Bzilcvizgyárak / í& sörfőzdék részére etc. Kfllönösen oly helyeken, hol egéázségteleo Okszerű segítséget egyedül a cs. kir. Bzab.
BUflKEPELD-SZÜRÖ,
Európa első basteríolognitai éltai megvizsgálva, ayojt legtisztább bacterni mentes vizet szolgáltat.
Raktár WILHELM BRÜCKHER * Co
Wien, I1L Baumgasse Nr. 5—7. Központi fötö és vízvezetékek gyára
BS** Képes árjegyzék ingyen, bérmentve. "VB
Mindenki" \' féltl " eEészsé8ét 4s
megszokott kellemes élvezetéről. Mert a Kath-reiner-kávé hozzátétele által elvész az idegizgató babkávénak általánosan ismert és rendes használatnál annyira egészségrontó hatása. ********
Minripnlri * kinek készségét valami IVIIIIUPIIIM megron.otla Különösen ideg-
s gyomorbántalmakban szenvedőknél sok ezer esetben a legegészségesebb és a legkönnyebben megemészthető italnak bizonyult a tiszta Kathreiner-kóvó.****ft*-***ft*a* ¦ a" j asszony ós gyermek, a kiknek gyönge szervezetére különösen jótékony hatással van a tápláló «athreinervkáve s a kik kellemes, enyhe Ize mlalfji ugy babkávéizzel keverve, mint tisztán nagyon szeretik.ét********************** Mindenki * ki * ¦<**\'•»>Uk rékos, de Ízletes és • mellett egészséges kávéitalt mégsem akar magétól megvonni. Takarékossági szempontból Is ajánlható a Kathreuer-kivó, akár babkívéval vegyítve, akár tisztán.
A Katíireiner-féie Kneimi»malátg-kávé
valóban egéazségi és _ csa\'ádt kávé, a mely szemekben a le-gjobb malátából keszul; a babkávé kedvelt izét a Kathrelner-téle gyártási mód adja meg neki, a rr-e!y a leghíresebb szaktekintélyektől elismerve, minden művelt államban tért hódított Qaak a Kathrelner-kávé e«yealtf magában a babkávé kellemesen Ingerlő Izét és a nialá\'a-ktvének egészséges, orvosilag •Ksmert és megerősített előnyeit. acftSk*stftA«t***Aáift4ee:*siSi«aí!*A**t4#4
Kérelem:
Tévedísí. As megkárosodés klktrQtése végett bevásárlás alkuiméval tirséék Jól vigyázni az eredeti dobozra, a melyen ez m fe.iréa van
tfaihreiner.
A3 1*711 CI8IUI2F, i sCni MlCS rt]\'i l Kathreiner léT, .iSííitott HÚ TU.
I
1 í I
j
1
Rechnitz József
okleveles tánctanár tánciskolája
¦agy-Kanizsán az Arany Szarvas szálloda dísztermében.
Mély tisztelettel értesítem a n. é. közönséget és tánckedvelő ifjúságot, miszerint előnyösen ismeri
tá&dskolá:
odáig a lehető legjobbnak bizonyult, könnyen felfogható tánctanmódszerem szerint az összes modern táncokból oktatást adok.
Kívánatra házon kivül is oktatok
A tanfolyam a legújabb francia tanmódszer szerint f. é szeptember hó ll-éu veszi kezdetét
Működésemet teljesen a táncművészet oktatására terelem
Az oktatásban, melyben a fesí szabályos ét kellő könnyed tartására suly helyeztetik, részt vehetnek gyermekek épugy mint a felnóttek.
Tanulók felvétetnek naponta lakásomon: Kölcsey (kis-kereszt)-utca 14. szám, Ujvári-jéle ház, ahol bővebb felvilágosítás nyerhető.
A táncórák pontos betartása különös figyelemmel történik
Kiváló tisztelettel
Rechnitz József
okleveles tánctanár Kérem a címemre jól figyelni.
Felhívás í A L c. szülőket figyelmeztetem, hogy az általam feltalált legújabb rendszer szerint a gyermekek egyeniartása fejlesztve lesz.
MOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiak:, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét ás
aláírását tünteti fel. A Kai\' A.-feíe Seliüllz-parak tartós gyógyfiatasa a legmakacsabb gye***- él «!-tettééi tálaik, gyomorgSrcs te gyomorhév, rögzött székrekedés, májb aatainm, ver találás, aranyér és a legkülönbözőbb »41 ett»gié«ek ellen, e jeles házisxeraek ér-líiedék óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — ára 3fly Jflp&eséticlt eratwtl se kezMk t frt t. fc.
Hanisitásck tsrvófiyifeg fBiyfttstnsk.
MOLL-FÉLE FRANCIA
BORSZESZ ES SO
r.aak akkar vaiádi nt mlsdecrfl: üreg HOLL a. vedjetrát tastati U .*. feltrasi onozuul t»u xirí«. A Hall-fiit
lel él traa-
eztataraztaz áa aá nevezetesen mint fájdal&ateiillafflts aedirzseissl szer köszvény esőz és a meghűlés egyéb következményeinél legismeretesebb népszer. — Efy ÍM-zstl araaaU ivat tea 90 kralezar._._
Moll Salicyl szájvize.
(F5alk»trésze ¦ fazolrssras szlkso.) A minienoapi szil tisztításnál különösen fontot bármely koni gyermekek, mint felnőttek izázoirz-, m~rt e szíjtíz t fogak toribbi épségét biztositjs s egyxsertmind óvszer toffajis ellet.. — Egy Hall A. vidlifyive! ellitatt ivag ára : 80 krajazár
69T) Fössétküldés:
Mell A. gyegyuerész, cs. ét kir. udvari szállító áltat,
Bécs: 1., Tuchlauben 9. sz. Vitáid Bssrrtaatltitk ssptt\'.t ;ts tsissvi! stellelt teil«sltt«ts«k
^4 raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RoSMfeld Adolf és Fiá.
i
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán
HAGY-KANIZSA, 1897. szeptember hó 18-
aj*
szám.
évfolyam.
i
BlÖfiuetési ár: Egész érre . . . 5 írt — kr. Kél érre . . . . 2 frt 50 kr. Negyedévre - . I fit SS kr. Egyes sxásn 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 basábos petitiorbaa 7, masodsior
6, i minden további torért 6 kr.
s viltjpíThbeh
jtt-iit soroukéntQj)-krért Tétetnek tVl Kincstári illeték minden egyet mriieteíéri 3U kr. fixeteodö
I
ZALAI KÖZLÖNY.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kötőn
A ]&p Bzellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztS nevére, az anyagi részt ílletS kö«-lemények pedig a kiadó Herére címzetten Nagy-Kanlzsara bérmentve intéxendők.
Bernien tétlen levelek Útnak el.
foga*
Kézi rátok r issza nem küldetnek
takarékpénztár részvény-társasig,¦ a galamboki önkéntes tozoltó-egyta*, a „nagy-kanizsai kisdedeveió egyesület* a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör*, a keresztény jótékony nőegylet „n.aamzsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a kato-iai hadastyán egyief .soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai kölválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Intelligencia.
Xaffp-Kanizsa, 1897. szepl. 17.
Eredete szerint ez a sző annyit $ tesz, mint értelem, belátás. Mindennapi használata szerint a társadalomnak azt az osztályát jelöli, mely értelménél, belátásánál fogva vezető és irányadó szerepre van hivatva.
Manapság már nem születésük szerint osztályozzak az embereket. Az sem irányadó, ki az erősebb Az sem szabja meg a mértéket, ki a gazdagabb. Az dönt ma már, kinek van intelligenciája, vagy, mint közönségesen mondjak, ki intelligens. Ez a tulajdonság kvalifikál mindenkit mindenre, bár, — sajnos, hogy meg keft\' vallanunk, de százados előítélet maradványa, — hogy a születés és főként a pénz még mindég azon tényezők, melyek az intelligencia hiányosságát némileg pótolják; hiányát azonban soha ki nem töltik.
Ma tehát a ki kellő intelligenciával bir, helyhez jut a társadalom vezető osztályában.
De mi e kellő intelligenciának foka? Hol kezdődik az intelligens ember ?
Ha a föntebb megirt általános felfogás szerint az intelligens ember vezető és irányadó szerepre van hivatva a társadalomban, világos akkor, hogy a kellő intelligencia foka az értelem és belátás azon mértékét követeli .meg, a mennyi e szerep betöltésére elégséges. • A társadalom mi né m Őségétől függ tehát minden. Kevésbé intelligens, kevésbé becsületes törekvésű, kevésbé nemes érzésű társadalomban vezetni és irá-nyiUni a kevésoé intelligens, a kevésbé becsületes törekvésű, a kevésbé nemes érzésű ember is alkalmatos.
Más társaűjüombao tehát másutt kezdődik az intelligens ember is.
Azt azonban mégis meg kell vallanunk, hogy az eltérés mégsem lehet igen nagy. Erre utal az az általános felfogás, mely az intelligens embert a kaputos embertől kezdi számítani, bár ebben a felfogásban csak annyi az igazság, mint némely körök azon felfogásában, hogy az ember csak a bárónál kezdődik.
Mert az intelligencia helyes mértéke csakis a tiszta értetem, a helyes belátás és a nemes szív lehet. Ezek adják meg együtt az intelligens ember fogalmát. Akiben nincs meg e háromság együtt, az igazán intelligens ember nem lehet. Az nincs hivatva arra, hogy a társadalom vezetője, irányitója legyen.
Már e szép feladat is olyan, melyre nem rállalkozhatik mindenki könnyelmű módon. Mert e feladat szép, de nehéz. Mivel komoly kötelességekkel jár. Benne kell élni a társadalomban, vele küzdeni, vele érezni, hogy egész mivoltában megismerve és felfogva helyes irányt szabhasson eléje, nemes törekvésekre sarkalja. Igazán intelligens ember el nem zárkózhatik semmiféle üdvös társadalmi mozgalom előtt, ki nem vonhatja magát semmiféle nemes törekvés alól.
Ezekben látjuk mi az igazi intelligenciát, s úgy hisszük, felfogásunk egészen helyes.
Csak az ébreszt bennünk némi aggodalmat helyessége felől, hogy városunk társadalmában majdnem az ellenkezőt tapasztalhatjuk. Pedig országszerte ngy ismernek bennünket, mint intelligens várost
De mintha ez elnevezés a mult időkben kiérdemelt elismerés volna csak. Mert a figyelmes szemlélő nem jgen bir ma már ráismerni az igazi
intelligencia jellesKÓ vonásaira. Mivel társadalmi éiettek erős és egészséges hallámzáaij aiig észrevehető-immár. Sőt sok nemes törekvés bén-reked a tétlenség, a nem érdeklődés álló vizeiben.
Most ismét nj idény küszöbén állunk. Fogjuk-e vájjon a iokozott tabb, a pezsgő, igazi élet ébredését tapasztalni benne ? Felébred-e a fogékonyság az irodalmi, a művészeti, a jótékonysági iörekvések iránt? Nem azt a fogékonyságot értjük és várjuk, mely a tánc kedvéért meghozza az áldozatot, hogy egy felolvasást végig — unatkozzon, egy koncertet végig —¦ hallgasson, egy-nehány fillért — a jótékonyság oltárára letegyen.
Igazi intelligencia megnyilatkozását várjuk társadalmunk mindeu rétegében minden nemes és szép törekvéssel szebben
Akkor majd ismét megérdemeljük, hogy intelligens városnak tartsanak.
Állami tuzkárbiztosiiás.*)
Válasz Dr. Óváry Ferencz országgyűlési képviselő ur memorandumára.
Nagyságos Uram!
A nemzet iüegiEuiiÉésére sietni hazafias kötelesség ; Örökbecsű reformot lé tesiteni, egyenlő a halhatatlansággal. Bizonyára ezek az igazságok lebegtek Nagyságod szemel előtt, amidőn elhatározta, hogy a kötelező állami tüzbiz-\' tojitis létesítése iránt mozgalmat indir, s erre vonatkozó memoraodumát Veszprém vármegye törvényhatóságához beterjesztette, hogy azt a társhatóságokhoz pártolőlag áttéve, később a törvényhozás mindkét házábao napirendre hozhassa.
Szerény véleményem az, hogy ha országos acliőt indituak, s követeléseinket memorandum alakjában sumázzuk, első
*) A Bisztositési és Közgazdasági Lapok legutóbbi szamából vesszők át e cikkelyt, mivel igen fontos kérdést tárgyal.
sorban a feliratnak valódi adatokat kell tartalmaznia, körültekintéssel és tudással kell megírva lenni, mert ezek. az.
elemi kővetelméoyei egy orszégkörutra induló nevezetes dokumentumnak; nem pedig az, hogy téves adataival, ferde argumentumaival a kedélyekre hasson, és ngy szerezzen ügyünknek híveket. Ezek az elemi követelmények pedig hiányzanak a köriratban, és ez az oka, hogy most az .átiratot" világkörüli útjában egy kissé megállítjuk-.
Ez idő szerint, egyetlen magyar szaklap lévén, agy véljük, jogunkban áll az eseményeket elbírálni és kötelességünk a tévtanok hirdetését megakadályozni
Történeti hűség kedvéért megjegyezzük, hogy^midön becse3 elaboraturnát birni akartuk, szülőhazája letagadta, azt mondván, hogy arról mitsem tud.
Egy fontos acliót kezdeményező iratnak nem szabad megbízhatatlanságban szenvednie, a memorandum pedig azt állítja, hogy a gyújtogatás és bűnös kéz okozta tűzkár 50%,-ot tesz ki. Bocsánat 1 Január hóban 5oó tüzesetbői 61 volt a gyújtogatás, februárban 488-ból 49, márcziusban 668-ból 72, májusban 532-böl 40, júniusban 685-ből 59, júliusban 727-ből 36, ezek a hányadok pedig távol járnak az 500/o\'tól, mert a .véleményezett gyujtogatást" éppen a biztosítás terén nem fogadhatjuk el pozitív alapúnak, mert ha leég valaki, kész a ráfogás. Ezt mint aktív tűzoltó, képviselő ur is tudja.
A felirat későbben elismeri, hogy a tüzeseteknél egyéb körülmény játsza a főszerepet, a tűzrendészeit törvény hiányos intézkedései. Ha Nagyságod ennek .megteremtésére" indít actiót, hálával fogadják minden vonaton, és épen azok az intézetek mondanak legmelegebb köszönetet, melyekre most a memorandam kígyót békát kiabál. A nemzet vagyonának megmentésére egy módot proponál „minden tűzvész okozta kárnak teljes egészében való megtérítését."
Sokáig gondolkoztunk ezen, mi akar ez lenni?! Ha Nagyságod azt állítja, hogy a károk teljesen nem téríttetnek meg, akkor az elődei álta! hozott kereskedelmi törvényt kicsinyíti, mely törvény kötelezi a társaságot a „valódi kár megtérítésére" s ha ez nem történik, ugy a kormány felelős, miért tür meg
oly intézetet, mely kárt nem térit. (Tudtunkkal ilyen nincs.)
Bizonyára, a .teljes egész* alatt a
feladott biztosítási összeg, é- nem a teljes kérejjelet érti a szerző, már pedig az közismert dolog, hogy a kár alapján! nem a .teljes összeg" hanem az idő-szeri ntí kárérték szolgál. Ez így egy rosszul irányzott frázis volt I
A jelzett felirat állítja, hogy a biztosítás nincs elterjedve* .ezek oka a biztosítási díjak tulinagas volta." Ezzel az eleresztett ^verbum salíenssel nincs tisztában Nagyságod. Ha a dijak magasak, ugy bizonyára az az oka, hogy alacsonyabb dijak mellett biztosítani lehetetlen, mert ha lehetséges volna, a szemfüles verseny megtenné, s akkor nem keltene magas díjakról panaszkodni. Ne higyje, hogy egyetlen krajcár felesleges dijat is beszednek a társaságok, mert a „fényes nyeremény" nem a jelenlegi tüiüzlet feleslegeiből, hanem a jobb időkben gondosan félrerakott tőkék hozadékaiból áll elő. Kérdezte volna csak Nagyságod képviselőtárséi közül a biztositási igazgatókat, bizonyára savanyu képpel referáltak yolna a magyar tüzkárbiztositás jövedelmezőségéről.
Lelketlen üzérkedésekről is panaszkodik. Hát ezt ismét nem értjük, mivel üzérkednek a társaságok, hogy 6000 tisztviselőnek kenyeret, 10.000 jegyző -nek és postamesternek és vagy 15.000 tanítónak mellékkeresetet adnak? Tekintsen körül választó kerületében\' és a jelzettek közül hányat talál, a ki nem foglalkozik a biztosítás terjesztéséve!. Ez pedig nem üzérkedés, hanem jótétemény !
Sicitur ad astra! Nagyságod az ön-gyujtásokért is a társaságok lelkét terheli meg.
Ez egy szomorú jelenség, az elszegényedés és nyerészkedés jele, és ezért nem az a biztosító társaság a feleios, hanem azok az érzéketlen országgyűlési képviselők, a kik hivatásuk helyett inkább olyan ügyekkel foglalkoznak, melyhez nem értenek. Könnyíteni kell a nép terhein, de nem ideál űzessél, nem frázissal, akkor nem vetemül el, és azért a pár száz forintért nem pörköli magára rozoga guoyhóját.
.Milliók pusztulnak el évente, ezerén és ezerén lesznek hajléktalanná és jut-
TUSI
Egy szerelmes levél a 19. századból.
Irta és Huckotedt Irénnek e hó 11-én megtartott hangversenyén felolvasta : Kabos Jenő.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Mélyen tisztelt Hölgyeim és UraimI Egy fővárosi, úgynevezett előkelő aa-lonban elköltött ebéd ntáo fásultan bandukoltam a Kerepesi-utoo. A nagy étkezés okozta egye&EQ\'y különbözet oká ból, szükségesnek tartottam a lélek egyensúlyát helyreállítani és ép ezért elmentem egy antiqaariuahoz. — Köztudomású, hogy magyar honban szegéoy ember csak az autiquariusnál kaphat nj könyveket, oda pedig rendszerint valami gazdag olvasó vagy elszegényedett író szokta szállítani. L¦. ez nem csuda; mináluak csak azért vesznek könyveket, hogy legyen miből egy könyvtárat összeállitani, vagy hogy tudjunk a nálunknál tudatlanabbaknak mégjobbsn imponálni. — Engem azonban kergetett, a vágy hogy J u s t h Zsigmondnak ép akkor megjelent .Káp ráza tok* cimü könyvéhez mindenképen hozzájussak. Be mentem az üzletbe, hol 80 krajcárért meg is vettem a 2 frlos könyvet. — A könyvben egy levelet találtam, melyet egy szerelmes ifjú irt és a melyljel a könyvet egy hölgynek ajándékozta, a ki 40 krt, mit
érte kapott többre becsült szívnél, könyvnél, ifjnnál.
Ezt a levelet szándékozom felolvasni, de mielőtt ezt tenném, szükségesnek tartom két körülményre kitérni s ex az hogy érdekes .fin de siécle* tünet a leveles a könyv is. — A könyv annyiban kQlÖ-iíö.-, hogy mindeu kitűnősége mellett, egy n ő kezéből került potom 40 krért az antiquariushoz, a levél pedig annyiban sajátszerű, hogy a 19. század végén még találkoznak fiatal emberek, kik a nagy szerelem mellett rá érnek gondolkodni. — Nem kevésbbé érdekes azonban a kát tényben nyilatkozó ellentét Az ifjú tűzzel, lelkének egész melegével ajánlja olvasásra a könyvet és a nő a könyvet eladja és itt a kacaj, — még a levelet sem vette ki a lapok közül. — Dj hát ilyen a századvégi barátság; lé-
ha kodás, bohóckodás, egy hervatag ka-melta, egy bábsziv vagy egy rossz vers, állandó becsben marad, egy jó könyv, & mely megtanit gondolkodni, egy levél, mely megtanit egy jó könyvet megbecsülni, kó\'.ya-vetyére kerü!, tán ép azért, hogy egy üres fejű udvarló émelygős frázisaira arany vágása, rózsaszínű levélpapíron válaszoljunk. — Hiába; ez ellen nem áll módunkban sikeresei; megküzdeni; a míg a nők csak a férfiak hazu-dozááai, felzaklatott képzeletük és szenvedélyeik utján jutnak csekély értékű tapasztalatokhoz s a mig a férfi nem, meg nem embereli magát és meg nem adja a nőnek azt f határtalan tiszteletet, a mely neki ki jár, addig a nök sem
fogják a férfit megbecsülni é3 mindaddig a két nem kőzütt: ideális, önzetlen, tiszta barátság nem lesz lehetséges. — Divat, mint minden más egyéb, szokás, akárcsak az újságolvasás; de olyan társas érintkezés, a mely a létek finomítását, müvelését vinné előbbre, a melyik igazán és mélyen érzett szükséget szűntetne meg, csak a kölcsönös megbecsülés alapján létesülhet.
De hát lássuk a levelet.
Kedves MargitI E könyv szerzője Gyulai Pálnak, a magyar széppróza mesterének ajánlotta munkáját, én. mint e könyv birtokosa. Neked, a szép nem szépének küldöm ajándékképen és nem ugy, a mint ez a könyvek ajándékozása alkatmával történni szokott, valamelyes, ünnepélyes alkalmat ragadnak meg az emberek és hosszú lére eresztett ajánlással untatják z~. Ünneplőt, mi közben az ajándékozás tökéletesen elveszíti jelentőségét, az ajándékozó személyes hiúsága lépvén előtérbe. — Ez esetben nem tudok semmiféle ünneplendó eseményről, de nem is szoktam az ilyenek elkővet-kezését várni, meg aütáo ajándékomnak romlásnak indult szerkezete, kizárja annak ünnepen való részvételét, hanem, mint mindig, ugy most is, egy magasabb erkölcsi vágy az, mely sarktl engem, hogy veled e könyv szépségeit megismertessem. — Jól tudhatod, hogy nem vonhatom meg magamtól azt az élvezetet, hogy ne részeltesselek abban a gyönyörűségben, a meiyet e könyv olvasása bízvást megszerez. — É* hogy egy hosz-
szabb levélben adom át uj birtokosának, késztet engem arra azon körülmény, hogy nagyon is tudom, hogy ilyen könyvek tanulmányozásával eddig még nem foglalkoztál, hiszen a személyek és a tárgyak az irodalomban nem mindennaposak, motívumai, jellemei, mind az igazi, a Való életből vannak véve 03 ezen élet, — a mi ismét csak természetes, — még ismeretlen előtted.
Megtanit e könyv mélyére látni, sok társadalmi félszegségoek, megismerteti veled anaak okait, miként lehet boldogtalan a legboidogabbnak látszó ember is és hogy az igazi boldogságot csak a szerelem adhatja meg és a íegboldogtala-nabb élet is meg vau áldva, ha van benne egy cseppnyi boldog szerélem. — Éu, az én reménytelenségem szülte kétségbeesett világnézetemmel azon szerencsétlen meggyőződésre jutottam, hogy a szerelem romba dönthet templomokat és virágokat ültethet a sivatagba, de boldogságot, mely mosolyogna, megelégedést, mely a szemből sugározna és nyugodalmat, mely meg nem bomlana, nem adhat soha. — Ez a könyv megváltoztatta hitemé\', én most már hiszem, hogy mindent, de mindent fel lehet találni a szerelemben. Igaz, hogy szenvedések nélkül semmi sincs, a boldogságnak ára végtelen nagy; a hogyan mi akarunk, agy ?em élhetünk, a ki mis kei boldogíthatna, az ugy sem boldogít és ha már szeavedni kell, szenvedjünk ugy. a hogy jobban esik, — másoknak s lemondva, másokért élve megfogjuk találni, hogy mak a tel-
jesületlen vágyak ápolása fáj, a lemondásnak is meg van a maga gyönyörűsége, csak a meddő szenvedés jelent boldogtalanságot. A szenvedőnek üdvözítő rendeltetése van : legyen megváltójává azoknak, a kik nem szenvednek. — Előtted ilyen elvek mind ismeretlenek; e könyvbe való behatolás tudattá fogja benned érlelni ez eszméket, melyek mind ezideig neked üres, sivár axiómák voltak, melyeket terjeszteni nem lehet, igazi voltukat csak az ismerheti fel, a ki vére hullásával fizetett értük. — Te csak a regényekből ismered azt az igazságot, hogy a tavaszi időjárás, mely felpezsdíti a vért és szerelmet gyújt a feslő ifjúság szivében, — annak kinek idegeit már megsajgatta ez a dőre tavaszi játék,
— csak szomorúságot, enyészetet jelent.
— Lo már ismerem a megbénult lélek tompa érzéketlenségét, azt a már nem fájó boldogtalanságot, mely a jelen pillanatot utolsónak érzi és nem törődik többé semmiveL — Iparkodni fogok a könyvről is valamit írni, mert engem jobban ismersz, semmint megérdemelném,
j e könyvet iparkodjál érdeme szerint is-nerni és becsülni. — E könyv, remeke a magyar szép prózának nyelvezete, irálya, mondatkötése, lényegesen elüti mínden-uapiastól, méltó arra, hogy minden sorát aranyba foglalják. — Azzal a biztos re-ményayel indítom útnak, hogy a te angyali lelked, arany kedélyed és jóságos szived gazdag táptálékot nyerend belőle,
— De hogy megtakarítsam drága idődet, útba igazítást adok a könyv miként olvasására és értelmezésére. — A ki le
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
18S7. SZEPTEMBER 18-án.
nak koldusbotra." Elegicus íájdalmas hangon szól igy a memorandum, stílusával bus érzelmeket kelti fel, megindit éa a vesékig hat, csak a görögtűz kellene még hozzá, és késs lenne a tablói Ezek a sok; szépen és hatásosan leirott kedélynek szánt szavak itt nincsenek helyén, mert bizony Nagyságos uram egy országos ügyben őszintének és igaznak kellene lenni. Be kellene ismerni, hogy az elmúlt félévben 3milliók és milliók" nem mentek tönkre, mert a nálunk működő biztosító intézetek csupán tűzkárért 3,267.436 frtot fizettek ki. A szintén kifizetett jégkárok 4,600.000 frtot emésztettek el, de ha hozzá tesszük az életkárokért kifizetett cirka 2 millió forintot, már igy közel 10,000 000 frt nem pusztult el, hanem igenis itt lett kifizetve, meg lett mentve a nemzeti vagyonnak. Ez az igazsági
Adataink hitelesek és készek vágyónk ezt bizonyítani.
Tovább I Tovább I -A memorandum megrázó sorai, rettenetes szinekkel tárja elénk a jövőt, s a kép borzalmassága csábit és vonz. Igy ír: .Jómódú adózók mennek igy tönkre, c-Ökkentve az államadó alapját, mivel szemben a társaságok pénztárai telnek meg."
A memorandum logikája itt csinálta a legfényesedb aalto mortalél; mert tönkre ment\'-adózók ugy sem emelnék az állami bevételeket, még kevésbbé telítenék meg a kasszákat. \'
Töukrenaeat polgár se adót, se bizto-sitási dijat nem fizet. De hogy a biztosítók „üzérkedéseiből" mi jut az állam-bevételekre, megjegyzem, hogy a .Trieszti\' 521G00 frt, az I. magyar 220.000 frt, á „Fonciére" 110-000 frt, az .Adria" 299.000 frt, a „Hazai 62,000 frt adót fizetett a legutóbbi évben. Ugyan hány -eset polgárnak kell tönkre menni a társaságok üzelmei folytán, hogy ennyit veszítsen az aerarium? A memorandum é\\ei logikájával egyenesen elvágná a társaságok- életfonalát, kimondván, hogy a .jelenleg működő társaságok nem alkalmasak, különösen a múltban követett eljárásoknál fogva" stb.
Dé móriul; nil, aisi benel Azoknak az intézeteknek, — melyeknek múltja t van, — hálás ieheí ön is, más is; azok törték itt meg a talajt, azok vetették meg a biztosítási Ügy alapját, már pedig a fejlődés sem volt olyan könnyű, mint a milyen könnyűnek véli a memorandum ezen társaságok kiaknlbolitását, kimondván nagy merészen a jelszót, állami biztosítás 1 jöjjön el a te orezágod 1
Ad vocem állami biztosítás. Van-e tudomása Nagyságodnak arról, hogy az állami biztosító intézetek számtalan millióba kerültek azoknak az államoknak, melyek azt meghonosították és ily körülmények között Bzivére lett kézzel, mint honatya, kívánhatja e azt, hogy az amngy is rozoga állami gépezetünk ke rekeire reáakasszuk az állami biztosítást? Kitéve az állampolgárokat egy koczká zatos Ügylet esélyeinek, mert ha az ál lam deficittel zárja mérlegét, azt a hiányt bizonyára nem a .milliomos részvényesek," de az állami biztosításban részes polgárok erezik meg, mert ha hiány van az állami háztartásban, azt dij és egyéb tartalékokból fedezni nem lehet Ha Nagyságod érdeklődik, szívesen
megismertetjük az állami biztosítás nzo-moru adataival, nem Eldorádó az. de egy végtelen kockázatú ügylet.
Nagyságod az állami biztosítás szervezetét és ügyvitelét a köztisztviselők kezébe tenné le. Mint a közpályán működött egyénnek ismernie keli a köztisztviselők gondolkozásmódját és ismerni azt a lassú, döcögős gépezetet, melyet hivatalos apparátusnak hívnak. Már pedig a biztosítás-ügy terjedése és fellendülése, nem copf rendszerű embereket kivén. de éleseszü és kereskedelmi képzettségű liberális üzletelvü egyéneket
Közigazgatásunknak ezer hibája van ma is korrumpált beteges a rendszer, nem a bajt és terheiket növelni, de radikálisan reformálni kell. Ne bizza tehát, képviselő ur a tűzkár)iquidaciót a nótáriusára, meg az adóvégrehajtóra, jól fizetett képzett emberek kellenek ide, mert egy rosszindulatú, vagy tudatlan kárbecslő képes egy intézetet a bukás szélére juttatni.
A .művelt nyugat" példáival akarnak bennünket az állami biztosításra csábítani. Lehet hogy Nagyságod jobban ismeri a külföld parlamenti életét, mint mi, de ugy tudjuk, hogy Németország kivételével kötelező állami biztosítás nincs, már pedig a mi geográfiai ismeretünk szerint a .müveit nyugathoz" Francia- és Angolország is tartozik.
Franciaországban 1892-ben került ez ügy & kamara elé, Joulraz terjesztette elő, de megbukott az indítvány, mert a szabadelvű francia nem engedte meg a biztosítási monopóliumot. Angliában a a népgyűléseken került szóba, de a piacról nem került a parlamentbe, Svájcban ... kőtelező baleset biztosítás van érvényben és Akó-Ausztriában a munkásbiztositás. Németalföldön az állatbiztosítás van állami alapra fektetve. A .müveit nyugat" nem szólt tebát bele a biztosítás fejlődésébe. Helytelen volt tehát, egy a közügynek szánt fontos szövegezésbe, téves adatokat feWenni csak azért, hogy közkeletű mondásokkal, hangulat keltessék.
Eddig a kötelező állami biztosításra szóló felirat, vagy átirat— Veszprémvármegye 64/896. Szám alatt ezl elfogadta, talán köszönetet is szavazott a szerzőnek. De ezt bizonyára Nagyságod személye iránti nagyrabecsülésből tette és halvány sejtelme sincs arról, hogy a I helyzet nem oly rémes; s az állami biz- \' tositás jövője nem oly féoyes, mint a bogy Nagyságod előrajzolá.
Hazafiság sugalhatta e lépést s ha a bízíosiíás-ügy nemes fejlődésének akart szolgálatot tenni, az csak akkor történt volna, ha nem e téren, de máshol emeli fel szavának súlyát és követeti egy ré-gesrég várt biztosítóst törvény megal kotását. Ha itt emeli fel Nagyságod tiltakozó szavát, egy ország elismerése kiséri törekvéseit s ha itt adja szaktudásának jeleit, bizonyára maradandóbb eredményt ér el, — tekintélyénél fogva is, — mintha Veszprém vármegye átiratára ráborul 64 nemes vármegyének minden aktát betakaró porréiege.
Errare humánum esti A csata még nincs elvesztve, újra kezdhetjük.
Tőr\'ók JenÖ Endre.
Magyarosodunk.
nem élte lelke ifja életét, az belebetegszik a tavaszi időjárásba. — Kell, hogy a lélek bizonyos időben kiábránduljon minden illúziójából, kifogyjon vágyaiból, bogy életünk nyugodalmasabb legyen l A férfi, kinek szivét néhány vihar végig korbácsolta, a nő, ki még nem csalatkozott, az ne merüljön el a tavasz szépségeinek mámorító szemléletébe. — Eo szemléltem, bár ne tettem volna. — Ültem tavaazszal ablakomnál; sivár, végtelen eső mosta az ablakokat, ázott a.kövezet és sírtak a fák; a verőfény, a mely a szomorú eső hullást fel váltja, nem éra lélekig, ez az eső megállítja az akaratot és megszünteti a jelent; a szemmé-revén bámul maga elé és szövi a fájdalmas álmokat a múltról, a melyek megszakadnak a jelenben. — Minden hozzád való véghetetlen\'vonzódáom mellett is , egészen egyedül állónak érzem magamat és el fog a végtelennek, a megsemmisülésnek érzete; ha látnád árva lelkemet a végtelen űrben bolyongani, a mint értelmet és kifejezést hiába keres ez idegen világban, még talán meg is sajnálnál 1 A hogy a sírba egyedül szakad az ember, ugy van egy magában e végtelen pillanatban is. - Nem nézek máit, csak magamat, nem sajnálok mást csak magamat és nem nézek mást csak multamat, életemnek ezt az óriási lerovatlan tartozá-át. — ígért verőfényt, szivembe oltott vágyakat mutatott bűbájos képeket, mik meg fognak elevenedni a jövőben b mindebből semmi, de Bemmi aem valósult meg és most zokogva reklamálom Őket. Ugyan kitől? — lláí van igaz-
ság a természetben? Minek teremt vágyakat, ba kielégíteni uem tudja őket és minek alkotta fájóvá a megcsalatta-tábt, ha a valóban jogos remények soba valóra nem válnak. — De ez C3ak ne künk. ugy nevezett magasabb rendű embereknek fáj, kik roppant követelök vagyunk. — Nézzünk a tükörbe éa legyünk őszinték. Kiválóságunk, a melyre büszkék vagyunk, csak roncsolt idegzet és határtalan önzés. — A szeműnk soba se nézi felebarát unkát, csak gőggel és kritizálva; folyton csak követelőztünk, elégedetlenkedtünk és magunknak éltünk.
— Elmerültünk könyveinkben, alkottank magunknak világot a magunk képmására, benépesítettük ideálokkai, a melyek csak bennünket szolgálnak. — És mik mindezzel szemben igényeink. — Csend, béke és nyugalom. — S csak számítsunk jól. nem-e fizetünk drágán olcsó igényeiükért?
— S számítsunk u\'ána, micsoda árat ndaok mi csóréba azokért a magasabb lelki igényekért, miket mi támasztunk az élet ellen? — A számítás fölösleges 1-Semmit, épen semmit sem adunk; alel-künk fioomitása, ápolása, minden a mit teszünk. — S ki láthatja annak hasznát ? Senki! Elolvasunk egy csomó könyvet, megnézünk egy pár képet és — megértjük őketl Egy ára van ennek a ki valóságnak, ezt az élet könyörtelenül, de jogosan veszi meg rajtunk: a bo\'dog-ság. ~ 8 mi siratjuk magunkat, a mikor fizetnünk kell, s nem látjuk át, hogy ezzel adósként tartozunk. — Mikor aeol hárfát csinálunk lelkünkből, nem akarnok belenyugodni, hogy a szél minduo-
Egy alkalommal már reámatattank arra a sajnálatos körülményre, hogy a közélet emberei, mennyire rontják a magyar nyelvet Akkor igaz, csak a parlament magyartalanságát, és egy néhány miniszter nyakatekert mondatait állítottuk közszemlére annyival is inkább, mert jogunk volt abban a hiedelemben átéiui egyébként is örömtelen napjainkat, hogy alárendeltebb állású közhivatalnokok majd nem fogják maguknak megengedni azt a gyönyörűséget, hogy édes anyanyelvünket miniszterek módjára rontsák, — és tán minden egyéb útmutatás nélkül is meg fogják érteni, bogy Ő nekik szent kötelességük a nyelv érdekeit szem előtt tartani.
Hiszen csak azt tessék szemügyre venni, hogy közhivatalaink a hatalmassággá növekedett bürokratizmus folytán nem is — érintkeznek az életté! és a polgárokkal csak csupán írásban ; szépen gyarapodik meg tekintélyben az a hivatal vagy hivatalnok, a mely vagy aki .csakis helyesírási hibákkai telt határozatokat kézbesít. De fé\'re a találgatásokkal.
Nagy Kanizsa" város rendezett tanácsánál történik meg az az abszurdum, hogy érthetetlen, magyartalan végzésekkel nyomorítják a nyelvet, itt történik, hogy a határozatok hemzsegnek a helyesírási hibáktól, mert bizonnyal annyi pénze sincs a városnak, hogy olyan egyéneket alkalmazzon leíróknak, a kik legalább 4 normális osztályt elvégeztek.
Aztán meg múltkor a polgármester ur aláírásával mexjelent egy hirdetmény, a melyik ismét azon szomorú tényt igazolja, hogy egyrészről egyáltalán nem lörődaek a nyelv érdekeivel, másrészről az nyer beígazolást, hogy fogalmazó szemé yzetüok is roppant sok kívánni valót 5agy hátra.
A legutóbbi rendelet egyik paazusa ís szól; .Nap nap után tapasztalható, hogy a mezei egerek elszaporodása, már eddig is jelentékeny kárt okoztak" stb. stb.
Hát kérjük alázatosan, igy nem szabad és nem lehet a nyelvvel elbánni. — Nézzen meg a városi tanács egy napi-parancsot valmelyik, közös gyalogezrednél I Féltékenyebben őrzik abban a német nyelvkorrektségét bármelyik .Wacht am Éhein* nél I — Abban nem utánozzák a közös hadsereget, hogy miként Ők féltékenyek ősi hagyományaikra, tennénk mi ugy a mi nyelvünkkel. — De ez a városi tanács szemében nem elég hazafiság; abbaii rejlik az igazi hazafi ág, ha az 1867 évi XU, t. c. et tovább fejlesztjük ugy, hogy nemcsak osztrákmagyar mo-narkia — hanem osztrák-magyar nyelv ia legyen. — Igy a jövő ezredév sokkalta dicsőségesebb és könnyebb is lesz. Dicsőségesebb, mert az osztrákok ahhoz jobban értenek, miként kell idegen tollakkal ékeskedni, — könnyebb pedig azért lesz, mert ilyen viszonyok közt. nehéz magyarnak lenni és nem is elég gazdaságos:
Opportunistán kell magyarnak lenni, — Kurucnak ott a hol csak magyarok vannak és lakájnak, a hol az osztrák kezdődik. Ennek aztán meg lesz a maga jő oldala is. Nem találkoznak ábrándozok, kik magyart keresnének.
Felső templom.
Ujahb ada korasok: Kereskedelmi és iparbank r. t N. K 100 frt, báró Inkey Nándorné 5 frt Az 5/IX- rend. műkedvelői előadás jövedelméből 15 frt 25 kr.. Csizmadia Vilma nrhölgy gyűjtéséből 2i frt 91) kr., Mikos Géza ur gyűjtéséből 11 frt. Neusiedler Károly ur gyűjtéséből G frt. A szept. U-én a plébánia lempi-rr^an tartott gyűjtésből 34 frt 05 kr., Cstimadia Vilma úrhölgy gyűjtői vén adakoztak: Csizmadia Imre 10 frt; ifj. Wíttmann Mátyás 5 frt, Göttinger Kelemenné, Köberiing János, Topolies György, özv. Bittnyer Károlyné, Sói Lipót né, Simoncsics István, Ütő László, Seres Dénesoé 1—I frt; Tóth Károly, Hajdú József 50 - 50 kr., Ozernyáfc István 30 ir. összesen 24 frt 30 kr. Mifcos Géza ur gyűjtése: Mohovics Péter. Molnár József, Balitzky János, dr. Gruber JeoŐ 2—2 f.t, Vellák Ferenc 1 frt Berger Ignác I frt 36 kr.. Bonc Antal 64 kr.. Összesen il frt. Neuíidler Károly ur gyűjtése: Neasiedler Károly (Belíscse) 5 frt, Szerdahelyi Károly, Fessler N. 50—50 kr. Összesen 6 frt.
Eddig befolyt összesen 4367 frt 71 kr. Dr. 7\'vboly Qyvla Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
Hirdetmény. A cs. és kir. közös külügyminisztérium utján nyert értesítés szerint oly közjegyzői okiratokat, meg-" hátai mázasokat, szerződéseket vagy egyéb okiratokat melyek nálunk, Bulgáriában bo\'gár hatóságok előtt való használatra állíttatnak ki, a cs. és kir. közös külügyminisztérium felűlhitelezósével kell ellátni, a cs. és kir. közös külügymiuiszterium aláírása és hivatalos pecsétje pedig Bulgária bécsi diplomacziai képviselete vagy a szófiai osztrák-magyar főkonsulátus á\'tal hitelesítendő, mert külömben az illető okiratok a bolgár hatóságok előtt érvényeseknek tekinthetők nem lesznek.
Miről oly megjegyzéssel értesítjük kamarák erületűnk érdekelt köreit, hogy a es. és kir. külügyminisztérium aláírásának és hi-atalos pecsétjének hite\'esitéséért Bulgária bécsi diplomacziai képviselete részére járó illeték 2 frt 50 krt. tesz osztr. érték.
Sopron, 1897. évi szeptember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hirdetmény. A Bulgária és Franciaország között kötött és életbelépett kereskedelmi egyezményben Bulgária által a frsneia származású árak részére több reud--belí vám- és fogyasztási adó-kedv ez menyek biztosíttattak; miről a Bulgáriába való kivitellel foglalkozó cégeket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy e kedvezmények, melyeket a számunkra biztosított legnagyobb kedvezmény alapján mi is igénybe vehetünk, teljes összeállitásbau kamaránk hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt bármikor megtudhatók.
Sopron, 1897. évi szeptember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkaraara.
Hirdetmény. Az „Agyagáruk,\'\' „Téglák" és „Sajtoló kendők" vámkezelése tárgyában a raagy. kir pénzügyminiszter ur által kiadott rendeletek kamaránk hi-
vatalos helyiségében, a hivatalos órák alatt az érdekeltek által bármikor megtekinthetők.
Sopron, 1897. évi szeptember havában. A kerületi kereskedelmi és iparkaraara.
a i re L
— Zichy Aladár beszámolója.
Kerületünk országos képviselője, Zichy Aladár gróf, ma este városunkba érkezik öcscsének, Zichy János orsz képviselőnek kíséretében. Innen vasárnap Pacsira utazik s ott beszá mólóját fogja tartani. Ez alkalommá! Zichy János gróf is mond beszédet a keresztény szövetkezetekről. Mint halljuk, városunkból többen fogják képviselőnket Pacsára kisérni, a pa-csaiak pedig lelkesen készülnek méltó fogadtatására.
— Uj cégtárs. Zerkovitz Albert és fia bornagykereskedő cég Zerkovitz Oszkárt, ki mér évek óta működik az üzletben, nyilvános cégtársul fölvette.
— Hofrichter Emma zenetanárnő és hegedű művésznő nyaralójából ismét visz-szatért városunkba és megkezdette a tanítást
— Eljegyzés. Krausz Jakab lapunk-nyomdájának technikai vezetője, városunk-egyik derék közszeretetben álló tagja, folyó hó 12-én jegyet váltott városunk-egyik szépével Fóliák Linda kisasszony nyal.
— Áthelyezés. Wiener Ferenc perlaki kir. járásbirősági aijárásbiró saját kérelmére a budapastí IV-ik kerületi kir. járásbírósághoz helyeztetett át eddigi minőségében.
— Huckstedt Irén hangversenye, e hó 11-én tartatott meg a „Polgári Egylet" dísztermében, azonban a zuhogó eső teljesen visszatartotta a közönséget és csak csupán a szép számmal jelenvolt vidékeik iránt való tekintetből, tartották meg a hangversenyt — Huckstedt írén énekét és játékát a közönség már előnyösen ismeri és a felhangzott tapsvibar csak ujabb bizonyítéka volt elért sikereinek. — Minden egyes énekét megéljenezte a hálás publikum, sőt a népdalokhoz, melyeket bámulatos bravúrral énekelt, még néhány ráadást is kellett toldania Kabos Jenő felolvasása következett ezután, a melyről tekintettel azon benső viszonyra, a mely őt lapunkhoz fűzi, csak annyit Írhatunk, hogy felolvasása egész terjedelmében lapunk mai tárcarorátában olvasható. A hangverseny egyik fénypontját S a I g ó Sándor előadása képezte. — Poi; Edgár ,. Holló"-ját szavalta és eredeti felfogásával, a k kemény valódi értelmének szivhez szóló interpretációjával, frenetikus hatást ért el és az igazi hang, a helyén alkalmazott gesztusok, az alapos és beható tanulmányozásra valló arcjáték, meg is tették a hatást és a közönség lelkesedése, mely áradatként buzogott fel, teljes mértékben honorálta alakítását. Majd Molnár Ferenc ü\'t a cimbalomhoz és ügyes játékával szintén kiérdemelte a publikum tapsait.
— Rómába és Lourdesba. Abban az országos zarándoklatban, mely először az örői várost, azután pedig a csodás búcsújáró helyet, Lourdest, látogatja meg, váro-
talan belekap búrjaiba s nekünk fáj a hurok zendülése. Mikor gondolatunk röpte a felbők közé visz. keményen megakarjuk vetni lábainkat, mint a földön maradottak és lenézvén az érzéketlen hangyákra megirigyeljük az ő nyugalmukat s felzaklatott szenvedélyünk kielégítését olyan harmóniában kiváojuk látói, mint azok, kiknek csak apró emóciói vannak. — Ez nem igazság és nem is morális. A ki a lelki élet nagy magaslatára emelkedik, az mondjon le a boldogságról- A kiválóság csak a szenvedésben van, nem a követelődzésben.. Mérhetetlen szerelemmel a szívben boldogságot óhajtani olyan, mint a hozoináuy hajhászó kiélt roué. — Milyen ellentmondás\'és félek, hogy nem fogod megérteni. — Az igazi, nagy szerelem mindig boldogtalan, tán még akkor is, ha minden vágya teljesül. Fáj az elválás, de fáj az együttlét is; azt a könnyűt, mely a szemben rezeg, letörülheti a boldog szerelem, de csak ugy, -ha egy másikat fakaszt helyébe,
mely ép u^y, talán még jobban éget____
A ki nem akar hasöuitani a többihez, az ne éljen magának; ha seukije sincsen, keressen magának egy útszéli koldust és boldogítsa azt, hiszen a más boldogítása mindenkor sikerül, a magunké soba.
Nekem már nem fáj semmi; & lemondás nyugodalmas révében ülők s beszélek ahhoz, a ki még aem mondott le. — Jogod van moso\'yogni koldus bölcseségem hallatára és bátfan mondhatod, hogy forradalom az, a mit én hirdetek, de a míg én sirathatom rózsás álmaimat s a világot okolhatom szenvedéseimért, addig
engem csak az ilyen filozófia vigasztalhat meg. Eljő ugyan az óra, midőn révben lesz ideálunk is és aem bántja löbbé sajgó vágyakozás. — Akárhogy vivóduok is, az élet kálváriájának utolsó stációja mégis csak a megadat1, a leg-lángolőbb szenvedély nyomában is megmarad hamisnak egy-egy axíoma, a mely-lyel be kell érni. — S a sors azzal ju talmazza kegyeltjeit, hogy hamarabban, gyorsabban égnek el.
Látod, igy gondolkodom ma is, mint valamikor még gyerekészazel, a mikor nem birtam még égető gondolataimat kifejezni. — És érzelem világom-ilyetén alakulata forrása minden szenvedésemnek. Az én összetett, mélységes lelkemben százszorossá lesz a legkisebb fájdalom is, a mit a tucat ember meg sem érez. — Mennyivel szerencsésebb is az olyan ember, kinek sekély, kicsinyes lelkét a borongó fájdalom is csak oly felületesen érinti, mint a legnagyobb vihar az eső-vizi tokát; gyorsabb lesz gyürüdzéae, de sem medréből ki nem t%, sem mélyében meg nem rendül; míg a mi, magasabb rendű lények, mélyen érző, mélységes kebelét a legkisebb légáram is egetverő hullámzásba borítja csak ugy, minthogy a tengert is a legcsekélyebb szél, hegy-magasságu.. hullámokkal népesitt be. — A tucat ember a legnagyobb vihart is csak pír napi étvágytalansággal vagy főfájással fizeti meg, az emóciót kiszórja magából és vígan szívja szivarjait; magam fajta ember lelkét a szenvedés csendesen induló patakjai ís megrendítik; nem tűnnek el szenvedéseink után, csak inkább
szaporítják egymást s egy nagyobb viharnál tengernyi hullámokat alkotnak, melyek kérlelhetetlenül zúzzák szilánkokká meg maradt reményeim vég*ő roncsait. A* magát kidühöngött tenger elvégre simára lett tükrét, a megnyagvás érzete helyett a keserűség veszi hatalmába, melynek fulánkja az élet minden változatába beszarja sajgó utóizét.
Hosszura nyalna elő sorolói mindazou szenvedéseket, melyeket a nagy világ hírből sem ismer s a melyek nekünk olthatatlan szenvedéseket okoznak. -
Mit bánt egy tucat embert, egy be nem váltott házasaági ígéret, mit bántja ót az ezzel együtt járó blamazs, ha az ő családját nem érinti; mit tud a jámbor, egyetemes igazságokról, mit fáj annak az erkölcstelenség, mig vagyoni és személyi érdekeit nem érinti.
Nekünk minden fáj; ezeken, a nagy világ fájdalmain keresztül látjuk és ér-vezzük, a mi saját fájdalmainkat a melyek ez által még nagyobbakká leitek.
Da vigaszunk is ex a kiválóság, lelkűnknek: ez a mélyebb érzése, melyre büszkék vagyunk, mely büszkeség le is sugárzik homlokunkról és mely büszkeségünkért vérünket is szívesen hallatjuk. — Önmagunkban keresünk és találnak megnyugvást és nem fordulunk tanácsért a szomszédhoz; az a lélek, mely kényszerít megsiratni az emberi igazságokat, fellázadni íz általános igazságtalanságokon, ugyaoazon lélek fel is emel bennünket a minden napiságokon és közelebb emel ahhoz, kitől lelkűnk származik vala és ennek közelsége, valamint másokra
Melléklet a .Zalai KBzISny6 !837. szeptember hé 18-iki 38-ik számához.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. SZEPTEMBER 18 án.
sunkból is többen résznek részt, kiket Horváth Honor vezet. Zarándokaink csütörtökön reggel csatlakoztak a Budapestről külön vonaton induló többi zarándokokkal.
. — A felső templomért. A ker. jótékony Nóegyesület ismét szép jelét adta, mint tud szivrel-lélekkel jó és nemes Ügy érdekében liradni és munkálkodni. Mült vasárnap ugyanis,^.mint előre jeleztük, gyűjtést reodeaett a plébánia templomban a felső templom javara, még pedig nemcsak délután, hanem már délelőtt is. E nemes munkában közreműködtek Özv. Zadubánszky Lajosné, Fülöp Kazmérné, Kom-lósy Kálmánná, Kovács Károlyné, Sebestény Lajosné, Szalay Sándorné, Pálfy Alajosné, Farkas Vilma, M a nt u ají o Janka, K a a n Irma és Pranger Karolina úrhölgyek. A gyűjtés 24 frt 48 krt. és 2 drb. tíz frankos aranyat eredményezett. A sikerben nagy része van Véber Vince h. plébánosnak is, ki a nemes célú gyűjtésre már előre felhívta híveinek figyelmét.
— Jubiláló társaskör. Az alső-dom-borui olvasókör f. bó 4 én Ünnepelte fönnállásának 30-ik évfordulóját A disz-gyűlést Hirscler Ödön nyitotta mer;, majd Granic Károly olvasta föl a társaskör monográfiáját. A diszpviiiéasel kapcsolatos banketten, elnök indítványára, Wlassics Gyula minisztert diaztagul választották meg, kinek a diszokmányt küldöttség fogja átadni. Az olvasókörnek nagy missziója van nemzetiségi szempontból is, hazanas irányánál és működésénél fogva, mi körűi legtöbb érdeme Hirschler Miksa odavaló földbirtokosnak vaj, minek a társaskör ezen a gyűlésen is jegyzőkönyvileg kifejezést adott
— Honvédeink harcképezéae. 1897. évi szeptember 15-én a tatai hadgyakorlás alkalmával királyunk a 20-ik honvéd-gyalogezreddel találkozott, mely annyira megtetszett a királynak, hogy Zárna, majd később Kráoitz vezérőrnagyot magához szólította s azt mondta „a honvédségnek nagyon jó kinézése van, menetelése élénk és szép. • Ezt a dicséretet legfelsőbb helyréi hozták haza honvédeink, kit f. hó lG-án éjjel érkeztek meg Kanizsára elcsigázva, fáradtan, de a dicséret dagasztja keblüket és átszövődik álmukba, mely őket vissza viszi a harcmezőre, hoí nagy faradság árán kivívták a babért. Mi is örvendünk hadfiunkkal, kikhez a rokonság és az együttlét ezer meg ezer szállal fűznek. Hasonlóan üdvözöljük a városunkba visszaérkezett 4S-ik gyalogezrednek zászlóalját is.
— Egy 72 éves káplán halála. Mult rasárnap, e hó 12-én délután helyezték örök nyugalomra a kerületi papság és nagy közönség részvéte mellett Tischlér István tótszentmártoní káplánt Tót-Szerdahelyen a családi -iriptába. Az érdekes
¦ emberről ezeket irja letenyei tudósítónk: Az elhunyt 72 éves volt és 45 év óta működött mint tótszentmárton! káplán. Érdekes ember volt, ezen káplán! állását fel nem cserélte volna bármely jövedel-
mező plébánia állással, sőt midőn pár évvel ezelőtt a tótszentmártoní plébánia Üresedésbe jött, ez sem kellett néki, indokolva, -hogy- miért akasztana több gondot uvííába, a midőn ö mint-káplán minden gond nélkül megélhet és megelégedett boldog ember. Mint lelkész, hivatásának pontosan és odaadólag megfelelt, elöljárói iránt mindig a legnagyobb tisztelettel viseltetett, keveset fordult meg az uri körökben, de ha ott kelleit lennie, mindenki iránt raDgkülömbség nélkül a legnagyobb tiszteletet tanúsította. — Szeret tók ót. minden oldalról, ugy a plébániához tartozó hívei ís, ezért általában csak Pista bácsinak hívták. Tótszerdahely község lakosai, kik a tótszentmártoní anyaegy-házlioz\' tartoznak, büszkék voltak """az o szülöttjükre, Pista bácsi káplánra. A társadalmat kerülte, legkedvesebb foglalkozása volt saját birtokain gazdálkodni kedves passziói közé. tartozott, mikor .a nagy csizmáját és hosszú kabátját, melyeket káplánkodása első éveiben szerzeit, magára ölthette, tarisznyát egy kis elemózsiával nyakába akaszthatta, nagy bot és két nagy pincekulcs kíséretében kirándulhatott a szomszédos Póla község hegyén levő ¦l db szépen művelt szőllejébe, hol szabad idejét kvaterkálássál töltötte egyedül. — Néha;megtörtént, hogy hívei közül egyikmásikat megvendégelte — de csakis a földraives osztályból esetleg rokonaiból választotta vendégeit. — öltözetére nem sok t adott, szerette a régiségeket. Midőn ezelőtt 3Ú évvel vett egy kalapot, akkor már kijeién tette, bogy ennek kikel szolgálni addig, mig ó tótszeotinártoui káplán lesz, s be is teljesült mert ugy a kalap, mínt a csizmák és hosszú kabát örökösökre várnak. Utolsó kívánsága áz volt, hogy Tótszerdahelyen temessék el szüléi mellé, kiknek igen szép családi sírboltot csináltatott. Hagyatéka áll 4—ÓOOO írtból részint készpénzben, részint ingatlanokban, végrendeletet hagyott hátra, de ez még nincs publikálva. Azt hiszik, hogy rokonaira hagyományozta vagyonát.
— Sorozás Zalaváraiegyében. Az idén besorozás alkalmával oly sok hadkötelest soroztak be. hogy a c>. és kir. 5 hadtest párancsnokság rendelete folytán 15fi ujonc a cs. és kir győri 10. gyalogezrednek lelt átadva, minthogy ezen hadkiegészítő kerületben nem volt oly kedvező az ujoneozási eredmény mint nálunk.
— Hirdetmény. A nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaság 6 évre terjedő év társul átokból álló önsegélyző szö-vetke:etet alapított üzletrészenkint 10 kr. heti befizetéssel. Üzletrészekre előjegyzések a uagy-ksnizsai takarékpénztár hivatalos helyiségében mai naptól kezdve H97: évi október hó 15-ig díjtalanul, ezen időn tul előjegyzési dij befizetése mellett eszközölhetők. A befizetések 1897. december hó 7-én veendik kezdptöket. Nagy- Kanizsán, 1S9 7. szeptember hó 13-án. A nagy-kanizsai takarékpénztár igazgatósága.
— Arany menyegző Megható ünnepély folyt le szept hó 14-én a sümegi Scheiber család körében. Scheiber Mátyás tekiutélyes kereskedő é-* neie ünnepelte meg házasságának ."i0 éves jubileumát. Aí ünnepély a sümegi izr. templomban tartott szertar-tissaí vette kezdetét, melynél a főrabbi emelkedett szellemi beszéd kísérletében meg áldotta a házas társakat. Majd az ismerősök és rokonok nagy száma lakomára
gyúlt össze a jubiláns pár vendégszerető házánál. Megható jelenet volt midőn a közbecsülésben álló agg házaspár tisztelőinek s őket rajongással szerető gyermekei és unokáinak üdvözletet elérzékenyülve könnybe borult arccal fogadta. Pollák Lipót helybeli előnyösen ismert kereskedő neje leánya az ünnepelt párnak.
— Költözködő adóhivatal. A letenyei kir adóhivatal — mint tudósítónk Írja
— f. évi október hó l-re lakást változtat, amennyiben eddig gróf Andrássy bérházában, hol a többi hivatalok is elhelyezve vannak, a lakást szük volta miatt elhagyja, és a hivatalok átellenében lévő Récsei-féle bérházba költözik. Egy kissé nehéz lesz a jogkereső közönségnek hozzászokni, hogy a 3\'2 évig megszokott hidyrö! más hová szokjanak, de még egy nagy előnye volt a közönségnek, hogy az összes hivatalokat egy fedé! alatta találta fel.
— A rostálás elleni\'Már a mult évben kibocsátott a városi tanács egy végzést, melylyel a gabona rostálás akként való eszközlését, hogy a pelyvát, pörnyét és port kífuvatják az utcára, a járó-kelő közönség szeme közé, szigorúan megtiltotta
— A főkapitány most újólag felhívja a rostálókat, bogy tartózkodjanak a fenti módon való rostálástól, mert elleneseiben szigorú büntetés vár azokra, a kik e_ rendeletnek eleget nem tesznek. — Üdvözöljük a főkapitány urat eréiyességének ujabbi bizonyítékaiért és kérjük, hogy a közönség érdekében minél szigonibbau járjon el.
— Csapás, minden felé csapás. Lete-nyéről kapjuk e szomorú tudósítást: A letenyet, ugy a vidéki szól tóhegyekben azon szóltok, melyek kellőleg védve voltak a peronospora ellen igen szép termésre kecsegtettek — Szépen fejlődött a szöllö, de sajnos az utóbbi időben a sok eső megártott a szemeknek az érettebbek felpattantak, a lé vagy kifolyt belőtök, vagy pedig rothadásnak indult, mi miatt az egészséges szemek is meg fognak romlani. — Ha a bortermés nem segít vidékünkön a többi rossz termés, valamint itt e vidéken már évek óta uralkodó sertészvész miatt a gazdaközönség nagy nyomornak néz elébe, mert a ku-koriczi szépnek igérő termését az egerek nagyban pusztítják.
— Az illat az emberben. Gábor Príncsics György és unoka fivére Gábor Princsics István e hó 15-én este 7 és S óra közölt. Kovács vagy Koldus Vicát, a kivel előzőleg egész délután a BBárány"-bac ás a „Zöldfádban raullattak, vadállatias vágyuk kielégítése céljából a cintoriumba akarták cipelni. — Kovács Vica azonban a bortól felhevült fenevadak szándékának ellene szegült mire közöttük dulakodás támadt; Kovács Vica; hogy üldözőitől meneküljön, egy kocsira ugrott fel, de a vadállatok onnan is lehozták. — A nagy lármára megjelentek rendőrök, a kik Priocsicsóket felelősségre vonták, ezek azonban Oevecseri és Oszkó rendőrökre rátámadtak, előbbit földre teperték, ez utóbbitól pedig kardot akarták elvenni. — Ebből a kis parázs verekedésből óriási botrány keletkezett. — Összefutott három utca népe is ; mivel már-már fenyegetővé lett a helyzet, nagyobb szárau rendőr- kirendeltség érkezett a helyszínére és csak ennek nagy erómegfeszí-tésévet lehetett e szörnyetegeket a rendőr
kapitányság eléállitani. a hol őket az ügyeletes rendőrtisztviselő, hatóság elleni erőszak bűntette miatt, letartóztatta. — Kovács Vica pedig az erőszakos nemi közösülés bűntettének kísérlete miatt szintén megtette feljelentését; a jó madarak egyelőre a rendőrség v dó szárnyai alatt maradnak és csak a nyomozás teljes befejeztével fognak a kir. törvényszéknek átadatni, a hol őket azonban már nagyon jól ismerik, mert e verekedő, házsártos természetű egyének több ízben meg voltak már büntetve és egyebekben is nagyon sok kellemetlenséget okoztak a város közönségének.
— Shyloclc a Cigány-utcában. Egy Petőfi utcai háztulajdonos és .szatócsnál, a városi rendőrségehól. egy gyanús állapotban levő tizedes hídmérleget foglalt le. a melyet megvizsgálás végett a helybeli mértékhite lesítő hivatalnak adottat; az ott megejtett vizsgálás folyamán aztán lkitünt, hogy a mérleg karján, egy csavarnak megrövidítése által a mérlegtulajdonos oly igazításokat eszközölt, hogy 100 kilogramnál 9 kgram, 200 kilogramnál 14 kgrani, 250 kilogramnál 15 kgram. és S00 kilogramnál 29 kgram, sulykülöűbözet ált elő, — az eladó hátrányára illetve Toch uram javára. — A kapitányság a mérleget elkobozta és Toch uramat, hibás mérleg közforgalomban tartása mhtt, az 1897 évi XL. t c 136. í-a alapján, 100 frt azaz egyszáz fo int pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 10 napi elzárásra Ítélte. Az ítélet indokolásban sulyosiío* körülménynek vétetett, hogy vádlott épen ezen ínséges időben űzte gyalázatos mesterkedését és hogy épen a földműves és kis gazda az. a kit az ö lelketlen mesterkedése legjobban sújtott — A komolyabb következ-raénytől.\'í csalásmiattí felelőségre vonástól csak azért szabadul meg az a derék nr, hogy a megkárosítottak nem adtak be ellene feljelentést.
— A szüret a Balaton vidéken már sok helyütt kezdetét vette. Legérettebb a szölló Almádiában, hol már e héten több birtokos le is szüretelt. A must igen zamatos édes s na;y szesztartalommal bír. Ara meglehetős: IS—2 2 kr. literje.
— A fürdőivad végéhez közeledik. Balatonfüreden még uegyvenhét család lakik, Almádiábau 27 család. A szüret befejeztével aztán ezek is hazaszélednek s csak a vízi szárnyasok maradnak az édes magyar tenger partjain.*
—i „Fonyód fürdőnek" nagy vendége volt irja a Somogyi Ojság. Vekerle Sándor volt ministereloök Fonyód-fürdín tartózkodott és fürdőzött. Elragadtatva nyilatkozott arról a kedves helyről, melyet Fonyódnak neveznek; és egész határozottan kijelentette, hogy a Balaton partnak ez a legremekebb pontja.
— A keszthelyi aut. kerületben Mócsy Antal országos képviselő 8537 szavazattal választatott meg a keszthelyi aut kerület
, képviselőjévé. A választáson a keszthelyi ¦ autonóm kerületet képező három esperesi kerületet képviselték: Bakács Imre, Kránic Kálmáu, Illés István esperesek, Dunst Ferenc dr. apátplébános, Bognár Károly, Fekete Gergely és Juck József kerületi tan fel ügy el ók.
— Műkedvelői előadás. Mint értesülünk, az iparos ifjak kebeléből alakult műkedvelő társaság, felbátorodva az eddig elért sikereken, egy ujabb előadás rendezésén fáradozik. — Arról is értesültünk,
I
hogy a legutóbbi műkedvelői előadás össze <¦ szereplői lefényképeztetek magukat és a fényképeket az előadás ismertető kapcsán kozététel végett megküldeni óhajtják a „Vasárnapi ujság\'-nak. Minket az egész dolog azonban csak annyiban érdekel, a mennyi köze van a műkedvelőknek a művészethez. Lehet, hogy tán minden műkedvelő perfekt művésznek képzeli magát, de a hazánkban uralkodó vszólásszabadság alapján mi azon szerény nézetünknek bátorkodunk kifejezést adni, bogy a műkedvelés ugy a művészetet mint annak terét működési körét alterálja és rontja és csak a nemes cél szolgálatában betöltött fáradozás eléggé jutalmazott elismeréséül, nem szólottunk az őszinteség, hanem a rokonszenv hangján. — Ügy is re«sz dolga van a színészetnek városunkban, minek ő nekik és a művészetnek ís ártani; szakadjon vége immár a műkedvelői előadásnak, ha nem is a mi kedvünkért, ha nem csak azért, hogy Apelles világhírű mondásának érvényt szerezzünk.
— Kék, vörös. zöld. Ezek a színek nem valamely nagyhatalom zászlószineit jelentik, hanem csak azon nagy. kisebb és legkisebb plakátokét, melyek e héten ragasztattak ki az. utca sarkakra. A nagy plakát, a kék, a gazdasági takarékpénztáré, a kisebb a \'Vörös a nagykanizsai takarékpénztáré, s mindkettő az emberek boldogulását akarja elősegíteni hitelszövetkezetek utján. Legérdekesebb a leg kisebb plakát, a zöld. Ez Budapestről került ki. a magyarországi munkások rokkant és nyugdíj egylete függesztette ki. s vasárnap délutánra gyűlésre hívja össze városunk munkásait, bogy itt is megalapítsa a rokkant és nyugdíj egyesületet. A gyűlés színhelye a városháza nagyterme. — íme ez ínséges esztendőben mennyi mindenfelől kínálkozik a boldogulás.
— Ismét betörés a vasúton. A déli I v.isut helyi állomása a teherkiadási raktárhelyiségbe folyó bó 14-én virradóra ismeretlen tettesek behatoltak, a pénztári hivatalban levő \\\\értheim szekrényt fel-
. törni próbálgatták. Ezek azonban csak i olyan talmí Papakoszták lehettek, mert ; a Wertheim kasszával nem boldogultak.
Hogy azonban teljesen üres kézzel ne \' távozzanak, bementek a raktárhelyiségbe ! és ott egy zsák kávét derekasan meg-; dézsmáltak, utánna pedig felbontottak egy ; hordócska orosz hatat, ennek felét elfogyasztották, — hogy a betörés kedélyes-\\ ségébőí mi sem hiányozzék, még csak j az kellett volna, hogy egy hordó bort is I felbontottak és abból jól benyakaltak volna. ¦; Lehet, hogy más tárgyakat i» elvittek, a i mit abban az óriási raktárban az első felvételnél még nem lehetett észlelni. — j Ez most már a harmadik eset. hogy a j kanizsai állomás raktárhelyiségében hábo-j ritlanul garázdálkodnak, a folyó év tava-I szán mindenestől elvitték a pénztárt \'ké-i pező métermázsás vasládát, néhány hétre I rá ismét hasonló kísérletet tettek, a most j leirt eset tehát a harmadik egy és ugyanazon helyiségben, a hol állandó éjjeli őr van felállítva? — Az állomás főnökség a rendörséggel karöltve vezeti a vizsgálatot. A betörést követő napon teljes erővel megindította rendőrségünk a nyomozást és az e tekintetben ügyes és fáradliatlan Bay alkapitány már délre kézrekerítette a tettest Pintér Vilmos magyarszerdahelyi születésű vasúti raktár-
nézve a megközelítés lehetet len.- ége, ez a jutalom a mi összes szenvedéseinkért. — Nem a megvetés, csak a sajnálkozás mondatja ezt velem ; híszeti fölös számmal vannak emberek, kik az esti harangszóbtn sem (udoak egyéb zenét találni, mint a húsos fazekakhoz való hívogató dallamot .... A te lelkedet vihar még nem szántotta; nincs is jogom, bogy követeljem, hogy a te gondolatvilágod az enyémhez hasonuljon, hi?zen nem lehet a rokon érzéseket szuggerálni, az ellenszenv pedig, mely mint valami ismeretlen érzé-, észrevétlenül lopódzik a lélekbe, egész valónkat ellepi, gyűlöletté, később megvetéssé fajul, ez olyan privilégiuma az emberi léleknek, melylyel beszámolni senkinek se !tari.or.ik-, a melyet kapacitálni vagy kiölni már csak azért sem sikerül, mert az nem olyan, mint az udvariasság vagy előzékenység vagy más lelki tulajdonnak eicsufolt üres külsőség, hanem az a gondolatvilágból, az érzelmek irányának megváltozásából fakad és ép oly kiegészítő része lesz a léleknek, mint ar igazság megismerésére irányuló vágy ; a telekben túlsúlyra emelkedik, ?Őt a jobb érzéseket teljéén megmételyezi a nem respektálja még azon határokat sem, melyeket a társadalmi konvenció vagy a természeti törvények megalkottak. Hogy itt mire céloztam, azt megmagyarázni ép oly nevetséges lenne, mintha azt akarnám emlékezetbe hozni, hogy Te egy ízben egész másként írtál a közöttünk fennállott barátság előzményeit illetőleg, de megvallom, minden reménytelenségem mellett jól eső tudat lenne lelkemnek,
hogy csak félannyira is megőrizted rokonszenved egy parányi részét nekem, mint a mennyire én irántad való rokonszenvemet még azzal a bizonyos tisztetettel is körül veszem a melynek hajdan a szebb időkben, más és szebb neve vott.
Ne ijedj meg. nem vallomás ez, hanem önkény telén megnyilatkozása a lelkemben élő — nem dícsekvéskép mondom — finomságnak, mely minden alkalommal tiszteletteljes méltósággal jelentkezik, valahányszor a körödben eltöltött tündér órákra emlékezem.
Nem hiszed, mert nem ís hiheted, hogy milyen átszellemülten szoktam én, finom, igazán uri körökben, a mi társalgásunkat említeni, hogy nem egy barátom szemeiből peregnek a kőoyük, azon köoyük, melyek mindannyiszor elerednek, valahányszor az ifjúi romlat3i?i kedély, ártatlan idő töltéseit, olyan ember ajakáról hallhatjuk, kinek ax egész női nem iránti rajongó lelkesedése még azokat is meghódítja, kik a nőben csak a társadalom minden jogától megfosztott teherrooóját látják. — Nem tagadom, hisz szivem köz vet ellenségéből fakad, nagy részed van Neked abban, hogy a LŐk iránt már meglevő végtelen tiszteletemet még jobban még erősítettem. — Hiszen nem kell ezt nekem újólag megmondanom, megírtam, elmondtam többször és még akkor, mikor mindezek igazságában bátran meg tehet-e bízni, de igy a S2Ó erőtlen annak festésére, a mit csak a kádély finomabb redőzetén át lehet még látni és csakis annak, a ki nem fél egy hullámverte kebel mélyébe
pillantani és nem fél az ott eléje táruló rémséges látványtól.
Ne hidd, hogy eddigi leveleim parancsolta következetesség az, mely ilyen irányúvá gyúrja írásomat ne hidd, hogy allbatatosságom kétségbevonhatatlan bi -zonyiiékait akarom közszemlére kitenni, nem, hanem ez csak egy keserű reflexió hasonló ahhoz az érzethez mely belénk száll, ba valami nagyon értékes kincset veszítünk el, melynek visszaszerzéséhez semmi remény és a helyrehozhatatlan veszteség nagyságát csak növeli az elérhetetlen kincs végtelen becse.
De másként álmodtam én az ott létem utáni éveket, de másként gondoltam leendő értékemre és de másként néztem éa arra, kire most szemlesfltve is alig merek gondolni. — Hinni sem merem, hogy megértik a távolban ezt az én ke-sergésamet, de a ki tudja, hogy menynyit küzdöttem és mennyit szenvedtem és mily kevés a reményem, az felfogja érni, hogy az én szomorúságom sokkal nagyobb, semhogy magam elbírnám viselői és aonyira magán természetű, hogy a nagy világban nem kereshetek orvoslást — De neked, ki fájdalmaim indító okát még keietkezésök idején ismerted, bátran elmondhatom és ha gyógyítást nem is várhalok, elegendő nekem résxtvevő tekinteted..........
.....Mily bohó az emberi Érett
észazel is iparkodik, a korábbi meggondolatlanságokban is határozott egyéniséget láttatui és minden rajoagáúban kiejtett szót egész életére kihalónak tekintetni.
De még még bohóbb az ember, a midőn ott akarja az ifjú lelkesedés teremtette helyzetet fe a tartási, a hol arra nem is reflektálnak.
Ez az ifjúság tragédiája; olyan eszmények utáni hajszában fecsérli el jobb ügyhöz méltó gerjed elmeit, a melyek hus és vérré való válásuk esetéo is csak a rég letűnt idők kellemes emlékei gyanánt szerepelhetnek. —- De nem csak ebben van a lesújtó tragédia, az a legkeserűbb utóiz benne, hogy nincs senki a világon, kit rajtunk kívül felelőssé tehetnénk. — Csak mi magunk maradunk, a nagy világ egykedvűen nézi botlásainkat és még szánalmas mosolyát is megvonja tőlünk.
És mégis......mégis, tovább epekedünk, rajongunk, szenvedünk Ős — kinevetnek. — Itt a komédia.
Ládd jól tudom, hogy te ís ki fogsz kacagni azon versemért, a melylyel jeieo levelemet még visszataszitóbbá tettem, de ne gondold, hogy azt akarom bemutatni, hogy milyen jó poéta vagyok, (mert hisz az ellenkezőjét bizonyítom he,) hanem csak értésedre akarom adni, hogy éa még mindig szeretlek és megakarlak tanítani, hogy miként ítélj meg engem.
kérelmedet kis angyalom, Nagyon szépen köszönöm, Áldjon meg az éo Istenem Nagy volt érte örömöm. — Most válnom kell; hogy it jöttünk Szerelmünkkel ennyire ? Megtűrt szívvel „én elmegyek Nemsokára ;
Felednélek, ha lehetne;
Én még ott it szereti ek,
A hová még madár sem jár
Emleg toi tégedet. —
Fajó síiwel ntoljira
Nézek ma a szemedbe :
Nem hiszem, bár mégis kérdem :
„Kis angyalom jatok-e majd eszedbe?1
Szerelmemet azázadTégia Vi zonoztad mindenkor ; A nevemre esküdöztél, 8 máira gondoltál akkor. Kiér téged még a végzet Égen, földön, valahol S dacos isived is kívánja: .Gondolj rám a távolból." —
Felmerül még kedvesednek, Kgéiz lénye előtted; Szítét, lelkit, hü szerelmét, Yisszaakarja tőled — Esdő száram megremegtet, Mennydörgés lesz beszédem: Fogaz e mégis mosolyogni, .Néha-néha kedvesen ?*
... S ha már nem lesznek a földön
Könnyen hivő emberek,
Kiket a Te bübájolö
Szemeid megtéveszt mik ;
Üiszelörre, elhagyatva,
Csákod majd a szemed be,
Halálodnak órájában
„Kis angyalom jatok-e majd eszedbe?*
Immár levelem végére jutottam. Kiöntöttem mind azt, a mi szivemet nyomta és ez által, ba akárffiUyea nevetségesnek tartod is, — megkönyebbfllt a lelkem.
Hiszen h% te engemet meg (adnál érteni, egy sort sem kellene iroom, egy szempillantásomból kiolvashatnád, bogy mégis csak te vagy az én egyetlen mindenem.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
munkás személyében, ki az ellene összegyűjtött gyauuokokat még avval tetézte, bogy délután a rendőr elől megugrott és vad futással menekült "egé z a vasúti raktárig folyton üldöztetve a rendőrök által, kik itt elfogták és visszakísérték. A vizsgálat vezetésével megbízott Bay alkapitány éjjel fogta" vallatóra és végre Pintér Vilmos mindem beismert, nem tört be. — hanem -este zárás\' előtt a. raktárhelyiségben elbújt — és bebagyta magát zárni. A pénztárral nem tudott mégbir-kózui, mert nem szakszerű betörő. — megelégedett tehát 25 kiló kávéval, meg egy csomó .muszka halacskával, kimenni tőnnyü volt neki. csak egyik ajtón belül -tolórudat kelleti neki félre emelni és -gy a kávés zsákkal észrevétlenül távozott. \'a\'kávé is megkerült utolsó , szemig, a muszkákat azonban már el lakmároztak.
— Az orgazdát a vizsgálat érdekében egveióre nem. nevezzük meg. Pintér. Vilmost a rendőrség már átkísértette a vizsgáló bíróhoz..
— Az állategészségügy varmegyénkben. Gazdáink még mindég súlyosan érzik azt a nagy veszedelmet, mely állatjaikul sújtja. Az állatbetegségek nemcsak nem szűnnek, hanem egyre szaporodnak. A F. É. e heti adatai Vrre vonatkozólag ezek: Lép fene: Csatár) 1 udv.. Gvenes-Diás I udv.. l\'dvarnok 1\'sudv , Zala-Szántó
1 udvar, összesen 5; község, udvar. I .Takonykór és.bőrférvg: Bánok-Szt.- j György I udv. . Se r t é s v é s z : Akaii, j Alsó-Hahót.,Alsó Páhok. Bak. Bessenyö, i Botfa. Csabreudek. CsSmödér, Deklezsi", 1 Dióstél. Kgeuföld. Kgyeduta. Esztergál. | Esztéregnje. Gyenes-Diás. Kehída, Kékkút, j Kerka-Széht.-Király, Keszthely, Keszthely- : Polgárváros. Köreskllla, Lendva-tíjfalp. Leuti-SzombathéJy, Letétivé, Megver. N.-Rada, N a g y - Ka u i z s a. Nagy-Récse, Nemes-Bük. Palin. Petriyente, Bédícs. Salftfld. Sárhída. Sármellék. Sümeg, Szigliget. Szent-András. Tót-Szent-Márton. Zala-Erdőd, Zala Szt -Gröth. Zala-Csány, Összesen 42 -község.
— Vj vasul. Al-ó Lendva és Regede közt épteüdö helyiérdekű vasút iránt nagy mozgalóni indult meg. A részvényjegyzés folyamatban van. községek éa magánosok jelentékeny összegekkel járulnak bozzá az építendő vasút költségeihez-Szeptember hó 14-én értekezletre gyűlt össze a bizottság és a jegyzett részvény-összegek felett tájékozást szerzett. Ekkor konstatálták, hopy az érdekelt községek
-Vl része 3 3 500 irtot, a magánérdkeltek felerésze 11,800 frtot jegyzettek, — a\' nagybirtokosok részéről kilátásba van helyezve 75 000 frt, a végre a vármegyétől is reményiének küométerenkint 2000 frt hozzájárulást. A jegyzések tovább folynak.
— A. Kanizsai trágya és a hollandiak. Egy hollandiai társaság, — a mint ezt tudósilónknak nagy nehezen megtudnia sikerült — ötszáz frt évi bért fiíet városunknak azért, hogy az itt össze-gyülemlö szemetei éa trágyát elhordhassa.
— Az erre vonatkozó szerződés aláírása azonbau ugy látszik késik, mert a ganaj trágya és szemét oly nagy mennyiségben és oly sok ideig, bogy szinte hinnünk kell, bogy a kÖ?tisztaság ügyeiben hatékony obstrukcíót akarunk kifejteni. — Hogy, ha pedig a hollandiai társasággal a szerződés létre jő, egy másik tán inkább gnanó érdek csoporttal ia szerződni kellene, a Teleky utcának sajátszerű természeti jelességei okából.
Áldjon az Ég, és gondolj néha rám is; engem neked nem kell figyelmeztetned. — A Te igaz Gyulád.
Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! Ha azon eszmék, melyeket e levél fejteget s azon elvek melyeket hirdet, nem is men-nekát köztudatba, minden esetre érdemes a figyelemre azon külső körülmény, a mely ntján ezen levélhez jutottam. — Mily guny a mi törekvésünkre e művelt kisasszony eljárása ? nem e természetes, bogy kétkedés szállja meg az embert, az emancipált női világ hírhedt intelligenciája miatt; ném e sajátságos, bogy ép most, a mikor a nök is törnek a tudományos pályára, ugyanekkor veszítenek legtöbbet idealizmusukból.
Mennél magasabbra hágnak, tudományban és ismeretekben, annál távolabb esnek a természettől, mert jól goado\'ják meg, több ám a mesénél Antaeus, ki csak addig élt. míg a íö\'d porával érintkezett
Maradjanak itt a rögökön, oap-ug-iraa, árnyas fák között, itt a lélek nagy és nemes hivatásának élhetnem. — Ne törjön oly magasra a nök ambíciója, hogy feledve a rögöt feledve a rá épített tűzhelyet, házat, csak a csillagok között keresetiek társakat
Emelkedett szempontunkból a báj vész el, ezután a nagyság és erő, mig nem marad más szémutikrj, mint a rideg matbesís. — Vissza hit I . . . .
— Perlplomenöff\'eolautón. — Ki hinné, hogy az Odíst\'eia e két szava mily sok vonatkozásban ál! Kis-Kanizsávai; a ki tndja bogy mit jelent e két szó az azt is fogja tudni, hogy nebány év leforgása óta, mily nagyon változtak a vasárnapi viszonyok Kis-Kaoizsáa. Tano erre a városi orvos is, a kinek az előbbi években a fej bevarrásokat illetőleg, töméntelen BOk dolga volt A fejbeverések nagyban apadtak Kis-Kanizsán és ezt nem a javuló közbiztonsági viszonyok vagy a hatóságok ébersége okozták, hanem Magyarország nagynevű volt miniszterelnöke és pénzügyminisztere Wekerle Sándor a ki félredobva Kant Immánuelnek a józanság megteremtésére felállított szabályait eokkal nagyobb apparátussal és több készülLséggel lógott az országos józanság megteremtéséhez. Tndja mindenki, hogy az italadó túlságos emelése okozza az italok csekély mértékben való fogyasztását és az csak természetes következmény, boey a józanság szinte grascál az ország minden részében és hogy ezt Kis-Kanizsát sem kerülhette ki az ismét természetes, mert hisz az ellenkező irányban való érdemek megszerzésében az előtt fölöttébb buzgólkodott. Nemsokára azt is íratjuk már, hogy Kis-Kanizsán a legöregebb emberek sem emlékeznek vissza, hogy ott egykor inni is szoktak.
— Igy lehet a nagy finánc— poltikus-bói socÍologu3 és igy lehet az adóprésből morál — periplomenón enilantur
— Nincs többé beütött fej Kís-Kaoizaán, mert megváltoztak az emberek is, EÖt a goondolkodásmódjuk is. — Eddig a bor folytán törték be egymás fejét, most kiki a saját fejét töri azon, hogy miként lehetne egy csepp bort inni. Ha navarraí Henrik francia király halottaiból feltámadva, végigt lovagolna Kia Kanizsa utcáin, bizonynyal nem tyúkot kívánna minden ember fazekába, hanem mioden utca számára legalább egy liter bort.
......A jelen idők krónikása pedig
mérgesen csapja le tollát s szebb napokat átélt lelkének elégikus mélaságával du dolja azt az immár lehetetlenül hangzó nótát. „Feli töltsetek fiuk a igyunk,.— Wekerle Sándor pedig megvetöleg mosolyog az ilyen édes vízi utópistákon.
— A kutyaadó az erre nézve fennálló rendszabály szerint augusztus végéig mindenki által lefizetendő lett volna, már t. í a ki ilyet tart. Igen sok kutyát látunk azonban az utcákon védjegy nélkül szaladgálni a mi arra indította a kayitáoyságöt. hogy legközelebb megkezdi a védjegy-nélküli és adó alol elront kutyák kiirtását.
— Felhívjuk az ebíartó gazdák figyelmét igyekezzenek a védjegyet megváltani.
— Már többé nem titok, hogy a magán vevők részér.\'-1 óriási előny, szöveteket az általánosan olísmert szövetcégtói S i e g e l-l m h o f Brünnben rendelni. — A valóban kihívó minták árui esőd ál at os olcsók, m i ró I bárk i i s egy mínta rendelmény által meggyőződhetik. Siegel-Imhof cég már most küldi szét kérelemre őszi és téli szövet mintáit bérmentve és ingyen.
— Gyán jubileum. Koruukban. midőn sztrájkokról és a munkások elégedetlenségéről anuyit hallani, kétszeresen örvendetes, hogy még léteznek _ vállalatok, hol a munkások gyártulajdonosukat.\' ki irántuk mindig jóakarattal viseltettek, mint barátjukat és pártfogójukat ünneplik. — E hó 3.4-én ünnepli Heim H. Meidinger kályha gyára felállásának 25 éves évfordulóját. A hivatalnokok és munkások főnöküknek pompás diszfeliratokat nyújtottak át, ki ez alkalommal ünnepélyt rendezett, mely kedélyes hangulatbau reggelig tartott. Midőn az ünnepély-rendező a vendégeket szívélyesen üdvöt zölte és Meidinger udv. tanácsos urat felköszöntötte, utóbbi hosszabb beszédben méltatta a gyártulajdonos érdemeit.- --Meidinger udv tanácsos örömének adott kifejezést, hogy az ö találmánya, mely te Kohjewey kapitány a második német éjszaksarki expedíció vezetője öntökélte egy hatalmas iparág fellendülését eredményezte és a fütésí módszereket egészen megváltoztatta, ez azonban Heim ur ér-, deme. — Heim ur nem nyugodott, sót a fűtési technika terén Önálló fontos találmányokra tett szert, — a füstnélkül égő mioden fűtőanyagra alkalmas tüzelési telepek, melyek gőzfűtés ós léglűtésnél egyaránt kitűnőnek bizonyultak, továbbá a hasonló „Bestia" kandallók, oly szabadalom által védett találmányok, melyek a fűtési technikában óriási előremenetelt jelentenek/ Ezek utón egyik hivatalnok gadta meg .a. szót, hogy a jubílálónak köszönetét fejezze ki az alkalmazottak és munkások iránti tanúsított, jóakaratáért és gondoskodásáért. Erre Heim ur vála szolt hosszabb beszédben, hogy néki sikerült e gyárat daczára a nagy versenynek és a Meidinger név bitorlásának, ily magasan emelni, hanem ezt első sorban a gyári alkalmazottak kötelesség tudásának köszönheti. A mérnök, ép agy
mint a lakatos, a zománcozó ép ugy mint az expedíció és a felszerelő, a különböző elárusítóhelyek vezetői egyaránt részesei azon elismerésnek, melynek a gyár a nagyközönség körében örvend. — Hogy ezen nap a gyár alkalmazottjai előtt emlékezetes legyen minden, egyes munkás részére megfelelő összeget tett a takarékba, és a hivatalnokokat fényesen megajándékozta. Véget nem akaró éljenzés tört kí válaszul e kijelentésekre, s öröm volt nézni, hogy csoportosulnak öregek és ifjak a jubiláló körül, hogy elismeréséért hálájukat fejezzék ki. Kedélyes tánckoszorucsfcávaPvégzödik a szép ünnepély.
— Állami serleskiviteli piac Barcson. Már megírtuk, hogy Barcson e tárgyban értekezlet tartatott A továbbiakról tudósítónk mo.it a következőket közli: A barcsi állami sertéskiviteli piac létesítése már a küszöbön áll. Lipthay báró, minisztert tanácsos előterjesztésére ez ügyben az osztrák kormánynyal tárgyalásokat folytattak és az oiztrák kor-máay a mult tiapokban Sperk Bernát belügyminiszteri osztálytanácsost lékül-dötte helyszíni tanulmány céljából. A miniszteri kiküldött kijelentette, bogy Barcí, mint a „Déli Vasút" egyik legnagyobb forgalmú helye, Bécs után a legalkalmasabb volna egy állami felügyelet alatt álló serlés export-piac létesítésére és kijelentette, hogy ennek létesítésére feltétlen szükség van. Oly mintatelepet fognak itt létesíteni, a minő Ausztriában csak két helyen, Bialábau és Krakóbau van, Magyarországon pedig sehol sem. A magyar kormány képviseletében Faragó Lipót műizaki tanácsos, Ruísz Gyula gazdasági felügyelő és Mackoldy Sándor egészségügyi felügyelő adták meg az osztrák szakközegeknek a szükséges felvilágosításokat és remélhetőleg két bárom hét múlva olyan stádiumba jön az ügy, hogy a szerződések a kormányok között aláírhatok lesznek. A szükséges költségek előteremtéshez ujabb iGOOOO forintnyi részvényt fognak kibocsátani. A h\'zlalda jellegét az újítások teljesen megváltoztatják. Az egész terület orvosi felügyelet alatt fog állani; egymástól kei 6 távolságban lesznek elkülönítve az egészséges és beteg sertések. Az egészséges sertéseknél vesztegzár sohasem alkalmaztatik és minden időben szabad lesz a szállítás, még ha a megyében sertésvész is uralkodnék. A leölt sertések részére külön épület leend berendezve és ezen hűtő épületből a legmelegebb időben is fogják szállítani. A töméntelen trágyát összegyűjtik és a híz\'alda gazdasági céljaira használják. Egy külön gödörbe helyezik, sok vízzel hígítják és a víz piszkos részével szétágazó csövekben a hizlalda száz holdas birtoka lesz öntözve ; a tiszta vizet pedig a Drávába vezetik. Baranya-megyére nézve mindig óriási előoynyel fog járni, mert megszorítás nélkül szál-I líthatják a sertéseket Bécsbe és Németországba. Ha ez létcejön, városunknak | és vidékének is előnyére lesz és a- mi serléskereskedőiok is örülni fognak, hogy nem lesznek kénytelenek ugy mint eddig, sóvárogva lesni, mikor nyílik meg a minduntalan előlük elzárt Bécsújhelyi sertéspiac, hová eddig szállítani szoktak. — Sőt jói tennék, ha ók is részvényeket jegyeznének.
A legérdekesebb esemény B&lapeaten most as, hogy kivirágzott a Deáktéri vasház, a földalatti villamosvasút diszes kioszkjai Reíniscfa Tertrérek kereskede\'mi kertészete, mely Budapest virágkereskedőinek legnagyobb restét látja el vírágaxflkségletével, virágcsarnokot nyitott ezen valóban pompás helyen s virágoztatta fel a bidrg vasepületet. A Reioiscb Testvérek kereskedelmi kertészete a Gizella-ntm 33. az a. van s a ki nem látta, annak fogalma sam lehet arról, hogy mily óriá*i területet foglal az el, csak sejtelme lehet, ha megcmlitjak, bogy az óríáai pálmaházak, a délszaki növények számtalan üvegházain kivül a tenyésivirágok egész erdeje van itt; a különféle nemesfaja rózsák legszebb faja, mintegy negyvenezer tör-... virágzik Miért is ajánljak tisztelt olvasóin,,1) ha alkalmi koszorúkra, csokrokra, dísznövényekre és virágokra lesz szükségük, meg-roegrendeléseikkel Reinisch Testvérek kereskedelmi kertészetéhez forduljanak (Budapest virágcsarnok : Deák tér Kertészet: VII. Gizella-ul 33), hol a megrendelések a legjutányoszbban, leggondosabban pos tafordnltával eszközöltetnek.
Az óriási esőzések és nyári árvizek az ország miodeo részében salyos károk** okoztak, melyeknek még tetemes utóbajai maradtak a nedves falak és épületekben, miután azuk kiszáradását a beállott őszi időszak már meggátolja; miért is újólag alkalomszerűvé vált a Mag var Aszínlt-Rész vény társaság vállalatot az érdekelt közönség figyelmébe ajánl a .i, mint a mely egyedül hivatott és elismert a nedves Tálak szárazzá tétel re. De a kínaiak és járdák jó karba állítása is fontos kérdé*, mert a még tűrhetőbb nyári esőzések uláa ii elég kellemetlen volt a nagy sár, hát még az őszi és téli időjárás túlnyomóan nedves időszakban 1 A b -I tehát meg nincsen megoldva a közutak éa gyalogjárdák jó karban helyezésének kérdése, ott ne késedelmeskedjenek & járdát asxfalt burkolattal 3 a kocsiutakat aszfalt-makadámmal elkészíttetni, mint a melyek otcióhbság és cél szerű Itbség szempontjából is felülmúlják a kockakőhnrko-latot, mit legjobban igazol azon körülmény, hogy az aszfalt-burkolat és aszlalt-.nikádam évről évre nagyobb arányban terjed az országban, mert mindenütt arra a meggyőződésre jutnak, hogy uey a köztisztaság és közegészség, mint a közlekedési módok folytán is rendkívül előnyös Minden kívánt felvilágosítással és költ-ségelőírányzaUat készségesen szolgál a Magyar Aszfalt- Rést vény társaság igazgatósága: Budapest, Andrássy-at 30 sz
A Badapestre utazó vidéki közönséget figyel meztetjük, hogy a szálloda megváasztásában óvatos és körültekiolt) legyen, mert a mult évben a kiállítási alkalomra tömegesen keletkezett úgynevezett szükségszállodálcnak mi már nincsen létjogosultsága, annál inkább, miután be ócska házakból átalakított szállodák a modern kényelem biáoy&val épen oly áron számítják a szobákat, mint a legnagyobb komforttá: ellátottak. Ezért ajánljuk t. olvadóink különös figyel mébe a .Pannónia \'szállodát a kercpesi uton, mely a Nemzeti színház tőszomszédságában s a Népszínház közelében, a közúti vasút meg-állóh-lye előtt van; feltalál itt mindent a vendé?, a mi kényelmet és célszerűt az egészség követelménye kíván Glflck Frigyes ur, a szállodatulajdonosának személyes felügyelete mellett a leggondosabb szolgálat s a legszigorúbb tisztaság mellett a azob&áralc a legméraékelteob s a villamos világítás nem számíttatik külön fel, sőt a szálloda diszes olvasótermében a .Telefon Hírmondó1 is ingyen hallgatható Gyönyörű fedett udvarkertjében van a főváros !eg*edvel-tebb étkezőhelye s a szálloda minden emeletén van fürdőszoba, ugy bogy a „Pannónia* méltán nevezhető a fővans legelsörendfl szá1-1 ódájának
1897. SZEPTEMBER 18-án.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmi, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle rancia borszeBZBszel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan M o 11-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
Budapesti levél .
Az események, újdonságok egymást érik a fővárosban s mindig vannak oly tudnivaló dolgok, melyekről értesüloi a ridéki közönségnek érdekében áll,
Kzek közé sorozzak első sorban a nem rég megnyílt Kereskedelmi Mttzenmot a városligeti iparcsarnokban, hol valóban sok szép, a gyakorlati élet szükségleteit, képező készítmény van bemutatva. Különösen kiemeljük itt a has szeripa rcaoportban Stowasser János, országszerte legjobb hírnévvel bíró hangszergTárus gyönyörű szép gyártmányait, melyek ismeretesek, hogy nem csak szépek, dc kitűnőek is. Ricwasaer János C9. és kir. udv.\'oangszergyá-os Bu-.Upesi. lánchíd mca f>. bx.j a cs kir. hadsereg zeneka rainak sam. kir. honvédség zenekarainak felszerelője, löbb zened*, xaneiskola, színház és magáazenekar szállítója a egyátalán tűzoltói és egyéb testületi zenekarokat teljesen, le ej a lányosabban szerel fel. Mindennemű vonó-, tuvó-és ütőhangszer, valamint a legjobb iskolahe.e-d~\'k rála rendelhetők meg legjobban, átowasser János minden kiállításon, melyben rósz: vei\'. & legelső kitQotetésbec résr.esult, az e*redérei kiáMitáson\' pedig nem csak a jnry-tagsággal tiszteltetett meg, hanem az áüauii aranyéremmel ia ki lett tűntetve.
T§r féayssé&i esara©&.
Ritka esettörténta -kanizsai kir. j.-bí-róság mint büntető bíróságnál. Szeiler Ferenc kir. járásbíróságí díjnok becsületsértés vétsége miatt feljelentést adott be egy nagykanizsai nagykereskedő ellen és a bíróság tárgyalási határnapul e hó" 14-ét tűzte ki. Vádlott azonban a tárgyaláson meg nem jelent és bekövetkezett az a ritka eset, hogy az eljáró bíró a kereskedő elővezette tését rendelte el és ennek foganatosítása iránt a főkapitányságot mégis kereste. Az ujabbi tárgyalás e hó 22-ére tűzetett ki, melynek eredményéről olvasóinkat annak idején értesíteni fogjuk.
Szerkesztői üzenetek.
— F, G. Letenye. Becses tudósításait kérjük csütörtökig békáidéni. üdvözlet
— H. L. Szt -Balázs Szabad-e b. tudósításaira máskor is számitanunk?
— H. E. Varasd-Topllc. Megfogadtam sza-vií hallgattam azokról a szép dolgokról, melyeknek olvasása ís épületes. Az igér: dolgokat azután el ne fclejUe. Annak a bizonyos dolognak évfordulóját azonban már rég elfeledhette vo\'na. Ei merniniaje non juvat. Üdvözlet.
Felelős, szerkesztő : Dr- Kiss Ernő Helyettes szerkesztő: Dr. Villányi Henrik.
Kiadó : /// Wajdlts József.
ér.*)
Heinébera-telyeai cakis akkor valódi, na közvetlen gyáramból rendelik — fekete, fehér és színes 45 krtól U frt _65 krig\' méterenként — sima, csíkos, kóczká?ott mintázott, damasztot *. a. t. (mint egy 240 különböző minőség és 2000 mintázatban) sat. & megrendelt arukat, poftibéV a vámmentesea a házhoz szállítva valamint mintákat postafordultával küldenek: Heniaberg G (cs. és k. advari szállító lelyMsyára Zürichben Svájcba czimzett tevelekre 10 kro«, ¦ éa levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó magyar nyelven irt megrendelések pontOBan elintézetnek.
GÖRBERSDORF
Klímát gyógyintézet tüdőbetegek szám ám
1896 július 28 án.
Alólírott, mint a görbersdorfi tudtbettgek klimatikus gyógyintézetének tulajdonosa, segíteni akarván a szenvedő emberiségen. Örömmel hozom nyilvánosaágra, hogy gyógyintézetemben a
~MarLit" jjsjjj Selters ~
¦yagyvlzet 1S79. óta állandóan a legjobb ered-ménynyel alkalmazom a légutak barátot bn .
talmslaál A Margit-viz gyógyintézetembe!: is kivívta magának a megérdemlett Magyar Salleré gyógyvíz elnevezési A legtisztább lelkiismerettel ajánlom rzeo kiváló gyógyvíz alkalmazását orvostársaimnak és a mellbajokbau szenvedő emberiségnek ia.
Dr. Theodor Rompler.
a] e rovatban költöttekért nem vállal magára felelősséget. a azerk.
Yeae, húgyhólyag, hugydara és köazvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bánta!mainál,orvosi tekintélyek általa LEth Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hogy haj tó hatású! v
Kellemes iiSI KSujn effléaliietö
Kapható ásványvizkereskedésekben és gyógyszertárakban A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen.
hirdetések:
érd nődet! «•> Fontos bázaapirpk él jegyeseknek \'M
Legbiztoiabb éi olcsóbb ovó-¦ner tulviselés ellen is. — Orvosilag ajánlva. Feltétlen siker. Teljesen ártalmatlan Nem gummi. I dobos 12 db 2 frt. Szétküldése diserét és vámmentesen. NETJXANH T. Via Gov.-rno
1. Fiume.__
3008/tk. 897
Árverési birűdfíaéay.
A letenyei kir. járásbíróság, míot t kvi hatÓ3ág közhitre teszi, hogy Tamás Ádám letenyei lakosnak Dora Ferenc s neje BedŐ ~3^zi vakonyai lakosok elit ni 56 frt 25 kr. tökf>; enoek 1394. évi január l-töl_ járó 6°/o kamatai, 2 frt 25 kr. lejárt kamat, 10 frt 30 kr. per, 3 frt 35 kr. végreh. kérelmi. G frt 35 kr. előbbi s 7 frt ezuttali költségek iránti végreh. ügyében a nagy-kacizsai kir. törvszék (a letenyei kir. jbiró;ág) terű létén fekvő a vakonyai 92 sz. tjkvben A. f 200/a hrsz. a. ingatlannak, Dors, Ferenc s neje BedÖ Julít illető 65 frtra beceült felerésze, ugyanott 280 hrsz* ugyanúgy felvett ingatlannak 8 foriotrt becsült fele része, továbbá a vakouyai 103 sz. tjkvben A. f 10 brsz. a. ingatlan s a rajta levő 5 nép sorszámú ingatlannak ugyanazokat illető 217 frtra becsüi: fele, ugyanott t ^3 brsz. a. ugyanúgy felvett 54 forintra becsült ingatlan fele része a vakonyai községbíró házánál 1897. évi október hó 7. napján del-" ntán 2 órakor dr. Tuboly Gyula nagykanizsai iakÓs felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett bec-ár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsér lOVfit készpénzben vagy óvadékképe* papírban a kikü!dŐtt kezéhez letenni.
Kelt Leteoyén. a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi június hő 24. napján.
NUNKOVITS kir. aljbiró.
Kronfeld nővérek tanítanak magyarul, németül, franciául és angolul.
Lakás Kazincy-utca 6L|.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1897. SZEPTEMBER 18-án.
tjsáalrúk lapja!
Újságírók lapja!
BUDAPESTI NAPLÓ
A magyar sajtóban páratlan az a siker, amelyet a
é BUDAPESTI NAPLÓ
aratott és az egész világ sajtójában példa nélkül való, hogy egy szerkesztőség, maga alapított volna és adna ki politikai napilapot,
A BUDAPEST/ NAPLÓ
a szerkesztőség tulajdona, nem adta magát semmiféle vállalkozás rendelkező hatalma alá. Független tehát és szókimondó felfelé is, lefelé is mindt-n irányban. Az igazi szabadelvüségnek sok diadala fűződik már a BUDAPESTI NAPLÓ pályályához és a reakcionárius törekvések kudarcai meganyiao a BUDAPESTI NAPLÓ egy-egy sikerét jelentik,
A BUDAPESTI NAPLÓ
a magyar intelligencia lapja. Politikája a legtitztább szabadelvüségnek és a magyar nemzet igazainak utján halad. \'"
A BUDAPESTI NAPLÓ
és érdekesség, jrisseség, ötletesség, dolgában verseny A Budapesti Napló felelős szerkesztője .
Braun Sándor.
Molnár Ferenc Papp Dániel Pékár Gyula Dr. Soltész Adolj Sváb Tivadar Tkury Zoltán
hisábjaic egyesíti a magyar politikai, irodalmi és zsurnalisztikái élet legelőkelőbb neveit, nélkül áü A BUDAPESTI NAPLÓ minden egyes száma egy-egy zsurnalisztikái siker.
A Budapesti Napló főszerkesztője:
Vészi József.
A BUDAPESTI NAPLÓ belsó dolgozótársai :
Ábrányi Emil Horváth Elemér
Clair Vilmos \' Janovics Pál
Cerri Gyula ¦ Dr, Kovács Jenő Erős Gyula Lyka Kánig
Fái Béla Márkus József
Gergely István Merkl Adolj
Hollós Márton Dr. Márton Miksa
A szerkesztőséghez csatlakozik a külső munkatársak, cikkírók és tárcaírók díszes sora:
Ágai Adolf Balogh Pál. Beksics Gusztáv. Bessenyei Ferenc, Békejy Antal, Eötvös Károly, Feszi Géza, Géczy István, dr. Eqgara Viktor, dr. Halász Ignác, Kuba Árpiid, Lengyel Liura, Malonyai DezsÖ, Munkácsy Kálmán, Szabóné Nogáll Janka, Szana Tamás, Szántó Kálmán, Tömörkény István^ Tutsek Anna.
N BUDAPESTI NAPLÓ
rovatai gazdagok, értesülései kitűnőek. Az egész újság friss, eleven temperamentumos és minrbn rovatában az ízlést, az előkelőséget és a megbízhatóságot ismeri legfőbb törvényének.
Klőfizelés í egész évre 14, félévre ?, negyedévre 3 frt 50,1 hóra 1 frt 20 kr.
Mutatványszámokat nyolc napin; ingyen küld
a kiadóhivatal.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX. Üllói-ut 15.
8Z.
Olvassa mindenki az újságírók lapját j a BUDAPESTI NAPLÓT!
5554/tk 97.
Árverési Mráetiaéay.
A nagy kanizsai kir. törvszé!: telekkönyvi usztálva restéről közhírré tétetik, hogy üoldseliniidt Fülöp légrádí lakos, vég re hajtat ónak Kicskó Mátyás, Fieskó József. Kíi-skó Lstváe Víilovics Ruzalia férj. Horváth Orbánaé és Fieskó György végrehajtást szenvedő légrádi lakósok- el-\' leni 50 frt tőke, ennek 1881. évi jannár hó 1-től járó G°,\'0 kamatai 44 frt eddigi per és végrehajtási, 4 frt 50 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó a légrádi 131 tz. tlkvbt-n I. ] — \'ó és 9— 6 sor sz. a. felvett ingatlanoknak Fieskó Ferenc örökhagyó nevén álló s 262 frt 30 kr. becsült \'/iu része, továbbá ugyanazon tkvben t 34S8 hrsz. alatt Fieskó József és neje Taranyai Mari s néhai Fieskó Ferenc tulajdonául felvett 1 ü7 frtra, mégis a légrádi 1341 sz. tikvben f 2059 hrsz. alatt Taranyai Mári férj Fieskó Józsefné özv. Vulyák Katalin és néhai Kicskó Ferenc tulajdonául felvett Gl frtra becsült egész ingatlanok az .801. évi GU- L-eikk 156. §. a pontja értelmében 1897. évi nov. hó 6-án d. e. g órakor Légrád községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kelt N.-Kanizsán, a k>r. trszék mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi aug. hó 31. napján.
CSES/.NÁK MIKLÓS kir. tszéki bíró.
HEIM ME1DINGERTCÁLYHAI , "
Á feltaláló Prot. dr. Meid.nger által egyedül felbaulmaxott gyár
HEIM 1 #
cs. és Br. liiui
Budapest: Thonet udvar. BécsDöbling és I., Kohlmark t 7.
PRÁGA : Hybernergasse 7. MHUI Szabadalmazva minden államban. mBBHB = SIXDKX KIÁLLÍTÁSON ELSŐ DÍJJAL KITÜNTETTE. I m
legíiszeseW konflaifmbatii töltő és szellőztető üalyhát
lakások, iskolák ét irodák szamára, a legegysxernbb és legelegánsabb kiállításban, tetazésszerinti égési időtartam axéo-pirral való ratésné] és 24 Óráig terjedő égési kőszénneli tüzeléssel.
Több sióba fűtése egy kályhával.
WA660N kályhák r----__
„heih" Keid. láijhai MEl DINGER-0FEN
tokiói, otalva a kályha- lÉ** " nCI-BI^ ajtókra öntött itt látható védjegyre:
„Ilelm" Ilesliu kályhái
Heim füstemésztő kandallói
A kürtök fOíüiéíküliekiBaraítDak.Határtalan égési időtartam. — Minden tüie-\'öazer alkalmat. — A már létező kandalló külsőkre alkalmazható. — Egy kan dal jó több helyiséget függetlenül ffltheL
w HEIM fQstemésztő Caloriféreij
Központi fűtés minden rendszer szerint. Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra.
Prospectueok és árjegyzékek ingyen és bérmentve.
. ALAPÍTTATOTT 1858
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
(ezelőtt WALSEÍt ÍMKI) BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. GYÁRT:
mindenféle gőzgépet, Schmidt-jéle jorrgőzmotorokat (40% Bzénmegtakaritás), petróleum- és benzin-motorokat. Keretjü-részeket, kÖrjüréneket é-i csertöröket. Gőzkazánokat, elöme legitőket, tartányokat. Hidakat ti egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle szivattyúkat gÖz-, szij- és kézi hajtásra, valamint villamos üzemre. Artézi kutjeLépffményeket vauból. Tüzjpcskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket, öntöző-kocsikat, sárkaparó és sej írógépeket, hóekéket cs úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertötlenitö készülékeket és teljes jertÖtUnito telepeké i - pöcegÖdor tisztító készülékeket. Vas- és ércönivényeket, harangokat. Kemény Önt ésü aczéljel&letü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉ rESIT: viz müveket, csatornázásokai vízvezeték ós légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
őszre és télre
Egy Conpon 3.10 méter hosszn teljes, uri öltözet (kabát, nvirag és mellény csak
OOÜOOÖC300000QOOÖOOOOOQ3ÖÖOOO j | Valódi brünni szövetek O
o
u
o o
0 G
o o o o o o o
Q O
o o ? o
3 0 o
Q Q 5
o o o o
OOOOOOOOC OOOOCXjOOOOOOOOOOOQO
Nyilvános nyilatkozat!
Alulirt arckép-tnaintézet, bogy müvé-ssileg kitűnően iskolázott arckép-festőit ne legyen kénytelenitve elbocsátani és csakis azért, hogy azokat tOTább fog-lalkoztatbassz, rőrid Időn ?8 csmkls a TlsszaTOnáalg elhatárolta, hogy minden legcsekélyebb hsszonról ragy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig az előállítási köl ségek feléért szállítunk 1 életnagysága arcképet (mellkép).
Gyonyö Q elegáns fekete-arany ba-rak rámáTal, melynek valódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehát saját vagy felesége, gyermekei, z -\'• , testvérei vagy más drága skár rég e hunyt rokonai, ugy barátai arclképét óhajtja, csak az illető fényképét kQldje be, mindegy akármilyen állásban, az 14 nap múlva megkapja az arcképet, a mivel a legkellemesebben meg les* lépetve
Láda az arcképhez öak&lttíegeo lesz ¦zárni tva.
Rendelések a fénykép melléklésével, mely az arckép elküldésénél visszaszár-maztattk, csakis — visszavonásig fogadtatnak el a fenti árért utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
Arckép műin tízet
„KOSMOS"
Bécs, Mariahilferstrasse H6 Matj?" 1-egkitQnöbb, lelkiismeretes kivitelért, valamint természethfl hasonlóságért kezeskedve lesz.
4 80. jó 6.— jobb 7.75. finom 9. — finomabb 10 50. legfinomabb
Valódi gyapjúszövet.
Téli kabát sxőTetek, vadász szöverte-l.et, daróc kamgarn kabát és nadrág
szöveteké:, gyönyörű választékban. Hői Követeket minden létező minőségben szétknld utánvéttel. Szolidaágáról és megbízhatóságéról legjobban ismert szövetraktár
Siegel Imhof BrOnnben
Hinták ingyen és bérmentve. Kistaha ¦cállitásóknál kezeskedre lesz. A.-on előnyök, melyeket fennti cég gyártási székhelyén, magán vevőknek kózvetlen bevásárlás&ál
:-;>"JJt igea nagyok.
Suchard esokoládjai és
kakaói-Tévedések elkeroléae czéljából a mélyen- tisztelt közönség figyelmeztetik arra., hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törni elek csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tinta áüapotbani szálliláiért kezeskedve van én-csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
XXXVI. ÉVFOLYAM.
Z*L)I KÖZLÖNY
1897. SZEPTEMBER 18-ú.
Hojy mlnCzniiTB-dís elkerClve lv-KJ*B eZ»etiJ -;tc íiWsisiltf bo-
j»rr=«tî vedöj*-
Egyedül valódi angol
(Tinctora baJ sam leap"
THIERRY An
Progne*, Miuei-sastilrsii lili (ti
rongyai E7ÓnsxortirÍb61 ia CT?C sxcróueU keiaitmiiiyek g-t-árabűl. !Lű I e S ön ice Engallo fa- tt;rrii«r*J-
tü m véleményt Ec;do!«ih rola,. i. lugroglbb, loffhatiao«o.blinai bl-soajclt ce legolosóbb népíaa bili-szer, moly » mell- A* íádefájdal-mekat enjbttl atb a beisele-; es Süli 3lcL a 1 !salín achate -31 mindén iivofi esőst fcíiveTyiyel
____ltot, us ok ni! olcsóbb, ann^l értik tél enobb Teüot mindig pontocin figyelünk u Itt latbet.i söld védöjervre. Egyolül valódi beiasa-som bamisitóit it utánsóit, valamint erióktrlen ntánsatok. sélyak * loeűdibL mfgtevrlltAíér* mái bsUsatisjeEysyel annak i-l\'itva. elírási tSit. általam a vódöjegytorvény alap-In törvényesen less üldözve. Hol balzsamom részére nin--<¦:; raktér, rendeljenek töivüiotlui,ül ezen * címen: \'iíiorry A, Őrnagyai gy&trY»**itin.ak Prejrada, Bonitscn-tucrbtucn isi-lu-*.:. 12 ki* vacy 5 dnplaöi eL *r» Hipu-c*L*t is An.ietria bármely pogttauetyére 4 koronába kerül, ;oizuia éa H.rcetrovinibe IS kis .ajjy 6 dnplaüvcfr ara 4 ornna tű 61 Ur. IS ki* vaey 6 duplzil végnél kevesebbet dbsi küUük. S^iielköhit* csak a piai vlfliatss beküld és* vagy
¦•"nveíel merteit;----; "
Silr-kutír Hereiemmel Jegyíai. a iSld Tédöjo„-yro. melylyol a valódiság- Jeliül mlndej ivjr «1--<¦¦«---
1 litT s
Stiiufzengei-llpoihike
A walódi angol
PfíEGRADA
ereje és hatása.
Cl\'b \\r:\'c>rir rgj U «ita gjig] i thl
tstleaaak tartell cseatezs trijesn. njctc.-ur; JUaLtU. bjibb»b p"lic ezj tt arri schei risazera baj ntcerre i.üilolt. Az aszal nodok»5<a, meli e Itpoljoiibb í* Idült baJoi.n*l a wícir-Ji cbfceriargarl 1 Ifijui-b mi-
desiTHIERRY in L!3?SÖSSTíL Sí
tésébet félülmn!batiali ; - tT.alknt-szót a piroi rozs -, „mt c«>tire1>u bon léWrö ctodaaiarf rj»(jvrí, áseieketlelíabta rradkiiili (jéaThatAaek nlatt kltfi.lkeek *Ilta.trt iti) zaja gol kai. kí-
arci .-.Az ngol csodnken&es boaznilhato :
A r;yermeká:>iunv moll bajánál, tajeyülemlésnél, mell-kafr_La.vpdésiiél. orbane. mindennemű lerotmek, láb- vaiy caonta-briüüeek, zsbek, ccnyrdt*ÓL. dagadt lábak, eöl ciotitifu ellen; üt**-, aeura*-, 16-, váajá* es suzödoai sebek cjitn. Ká!bat6 bjicdrn idecíc ráaiek n. m. uree-, taieálka, boaiok, wtilánk tm tZtiik cíUvolititlr*. Ilin-decnanu daeanat, kmütái, pokolvar, ajjakipi&dás, bői rakbatocs\'-K ellen, tunölci, kur-imJegeitat. hólyag- át fe\'.-dörzaült Itbak gvótyittiaara. Xindrrarni égtti aekek, la-gyott te*tré*iek. optozohnál Lnaixabb lekve* által támad;
¦ ¦gel cto4*kt=,Ec3 állati ráglbb, aaaál klliaebb Iccn ajánlató* erra \'t-fc\'.i allé aierbSI eieTlgfiiaU*
miiMleE cea-lá-lnái kual.tbcn t.tiani. Kátd.boinai kevesebb nem k:>ldetilfT a laátküldea ki >lae xi atrilrEMTbettlldeee «SJ padig utánvé
rl e«küault-!tifi. S tég>-l>. c*cmai:rilaa. aL*llitoIe»éI 4a BiciKea meKkúldóiícl 3 heroaa r. 40 Bit ér.
Szamos bizonyít*«117 áll rendelkezésre,
pS*yrl«ecteUk ciindankit a batáitaloti haroiaitványok r.. .:-. e-., ;itul, a i^rem itigframi arra ügjelci, hogy mln-* SD tegvlyen a í-liti %ed;i-jr>- ?1 cégnek .la ór»»HT*l tjifj-ertéraak- Prr.Jibj.< bclré^-tve kell lenni* és minden tégelynrk egy hniTW^Tti*i ntaailáaba kell beciomagolve \' ni áa lent lá-.httó véd ,ri) rj-i-i ellátva.
Ac egyedüli éa valódi angol caodekendcsGra bamUHoí ál Gtánioi, a rédjegy-tóivény érlilmében aiígornaii ttldfis-ik,*ápagy oiec uamiaitvenyok teriesxbQL \'.\'.!!\'\'!sü íf.-.tnri! ferrai:
őraagyal gyógytár, Vlalsem-m-y
Pregradábaa Rohittcb-Sanerbrunn mellett. Erilir a liLtfb". gyígyaiort írben, hol ruktár olncs, Eaaaak a owriuhJe\'a.t k-av,tU-niil «*t úraei;al Rjégjuex-Lirtoi- TIIIKItHI ilmü.r t^rrrclibaa, Kahiiuk-SiaerVrasa ¦*UiU claaiiaL — -t oiitiák-magjer vádjeg}* laistrom-aiAuse: láil i
Olcsó ékszereladás.
Zálogházból kiváltott éa árveréseken, további alkalmi vételek ulj&n beszeizett 4Jrak, aranyét ezialnMMt áa ékszerek naluok bamalatos olciöD vásárolhatók. Axaoyláacok grammja 87 kr. 12 drb. valódi ezöst evüeazköz fi frt 50 kr. 6 él 12 személyre szóló teljét exdit evökéaz-leiek, cneiivattzoDví ajándékuk mindeo alkalomra megfelelő ajándéktárgyak Valódi »*émánt-gTflrük 7 ¦forinttól, gyémántfüibevalók 9 írttól, aranygyűrűk 2 frt ÍO-tól feljebb.
Minden tárgy m. kir. fényelzétsel ellátva.
megbízható kiszolgálás. Grünberger Ármin Béla örökösei.
Buiiapesl IV. Váro^faűtér- 9. íhmbazár I emelet 23.
Képes árjegyzék kívánatra ingyen.
..Vnlbáir gépgyár
Guthjahr es Moller ezelóu Reinhard Fernau ÓC Co.
oí„. Tvi ntt.ltriní. Watteasse 30—32.
Budapest, V. Víci-nt 70. Kétzit: Lengő szitagépeket (üscillir Sichier) Guthjahr, Müller & Sóder szabidalma.
Daratisztitó gépBket Scbnetzer Ágoston szab. Csomagold gépeket Fredenbageo szabadalm*. liszt, korpa, gipsz, cement, festék s basoDió anyagoknak zsákba vagy bordókba való csomagolása.
Teljes malombarendezésökeí, magas és sfma őrlésre s minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű malemgépeket és
Bées XVL Ottakring, Wattgasse 30—32. készülékeket, - elvállaja tovabbA fennálló malmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű szerszámgépeket fám, fa- áskmegmunkálásara. Gzgépeket kipróbált rend szerint. Vlzikerekeket. közlőműveket (Fransmisso.) Nyersöntvényeket saját és idegen minták után, fogaskerekeket géppel idomítva
Kívánatra tervek és költségvetések küldetnek.
Qyfimolcs és szöllo bor készítési gépek.
Gyümölcs cs szőllő Sjjfot,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, e°s nyomerő szabályzóval. A tnnnka képesség Í0°i0 nagyobb mint bármely más sajtónál.
Szőllő és gyümölcs
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek
Szőllő ós gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek
gyümölcs éa főzelék aszalásra, gyümölcs Vágó ?8 hámozó gépek, legújabb sz;erkezetü szabad, önműködő „Syphonia" gyümölcs és szőllevessző permetezők, gyártatnak éa szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
B&yfiurtb P&. és Ttoa
c?. kir. kizár, szabad, cszdasági gépgyárak, vafönlőde és BECS, //. Tul\'Onlriuse 7«. Kitűntetve 390 arany, ezöst és bronz éremmel.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Képviselők és viszontárusitók felvétetnek.
Tisztelt háziasszony!
KERESZTSZAPPAN
a legjobb mosószappan
mentes minden a ruhára ártalmas anyagtól annak
használatánál ruha szap pan és idő egyaránt takaríttatik.
Törr.
VÉDJEGY
üoffman József Fia szappangyára Keszthelyen.
Hioden jobb faszer- és xegyes kereskedésben kapliató. Nagy Kanizsán Marion és Httber, Fesselhofer József, Nett és Klein, ijj. Fischer Ferenc uraknál.
J
L
!
GUMMI ~
és h a I li ó I y a g
valódi párisi. luca!oukiot 1 fel. 2 3, 4. S, 6. 7 és 8 fr:ért kűid bárhová titoktartással, az 18S1. év ó\'a világhírű cég
J. KEIK, Speciálist,,WIES I. Brandstatte 3.
Kimerítő árjegyzékek zárt borítékban ingyen.
Tessék ügyelni, hogy minden darahon ezen védjegy egyoldalún.
bejegyezve.
Másoldaion a gyártó cég alanti teljes neve legyen bepréselve.
Bacterium mentes
minden háztartásnak fontos szükséglete épuey szikvizgyárak éa sörfőzdék réizére etc. KOIönoseo oly helyeken, hol egéizsé?Le! Okszerü segitséget egyedül a ca. kir. szab.
BERKRFELD-SZÜliÖ,
Európa első basteriologusai által megvizsgálva, nyújt legtisztább bacteroi mentes vizet szolgáltat. Raktár WILHELM BROcKHER & Co.
Wien, III. Baurogasae Nr. 5 — 7. Központi jütö és vízvezetékek qt/ára.
^ v\\ W^W Képes árjegyzék ingyen, bérmeutve.
------r %e#* -———T-
Christoph Ferenc SZOBAPALLÓ-FÉNYLAKK
¦oBaJE, átível
melj aa oloJfc^kmk ix a* eiajtakkaak aojíijá, elkeMItetlk.\' Etnellau a humiilata 017*0 eowrO, hou kik! máza teceaheii a mieoUat. A palié sedvea MztTtV^ felfSHUhetS, anélkttl, aecy •Ivaataoi íínjít. Xec kell kaioebeautnl.
r isinsMtt EzobapaJló - feaymáat, t
a^rçésbamat it m a h es— IbarnAt, toalj tíAr uok az olaj fa.Urk Kdi tw a pallót s ecyettal (énrt ii ad. Eaert »(rr»riii alkalaiaahati r^tj ej pallér. Teljeeen betM salade, feltet, korebbi maxoUst i-.b, van szetoo KüXtJL fénymis (szinexetlenj aj pallókra én pxrkctrr. xnelj e<apan fiojt ad. kulrtoömn paífcaue ¦ otajícüi-kle! sur beraaaelt ecéaaen nj pallókra Cuk íioyt ad, ODTieliof-T» sem r«i el a taatutrit PoeteeaoBu*;, körttlbei\'JI as detraidcintr. fkítkEi lytát-a aaebére v.íei S m. 90 kr-, va«T 9^ marka.
.........---létnek. A bevl*arIi«oiJ 1
iiirlSrîr *.C*S«T* • ¦ Sy*ri Secrre, mivel ut a t6bb 1W« eve létez* náxtzsasytaekbM ntartozz*.k *• hamUjtiáa.
( sokkal reaaaabe, ¦ rjraknu a eéloak raac nom falolö mítöeíff-ben beaiák forfolosssbo. ^
Clirígtoph. Ferenc,,
i raiüi iKiitaiii-iiiíuri wuiiiija h grulli orinili Prága, K. Berlin.
. Zirieh.
|J*agyKaniz»an : marten és Huber nél. j
Sangerhauseni gépgyár Magyarországi gyártelepe. Budapest, Xfllsó váci-ut 1443.
Első és egyedüli magyar specialgépíyár,
a me.v a összes mezőgazdasági iparágak számára szükséges gépeket gyártja. Gazdák és iparosok számára mint hajtóerő rendkívül előnyős a
„Hoflmeisler-féle gőzmotor"
a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Fűlhető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulladékkal. Minden nagyságban \'/, lóerőtől kezdve gyártjuk.
A „Hoffmeister-motor"
rendkívüli előnyei folytán minden eddig ismert hajtóerőt felülmúl. Felállítható bárhol, semmi alapozás vagy falszás nem szOtséges, állhat szilárdat vagy szállítható.
A „HoíTiiieisteMiiolO!"
megszerzését gazdáknak és iparosoknak a legmelegebben, ajánlhatjuk. — Leírással, felvilágo\'itással, árjegyzékkel szivestn szolgálunk.
Képviseletre ajánlatokat elfogadunk.
N)Omatoit Ifj. Wjlits József könyvnyomdájában Nagy-Kaui;
NAGY-KÁMZSA. 1897. szeptember hó 25-én.
39-ik szám.
XXXVI. évfolyam.
ElÖfixeltmi ár;
Egész étre . . . 6 frt — kr Kel érre . . . - 2 frt 50 kr. Negyedévre . . . 1 frt 2a kr. Egye* utam 10 kr.
HIRDETÉSBE 5 hasábos petitsorban 7, másodszor 6, s minden tovsltbi torért 5 kr.
NYI I-T TER BEK petit soronként 1U krért vétetnek fel. Kiuciuri illeték minden egyes
hirdetáfén W kr. tisetendő
ZALA KOZLQRY.
!
takarékpénztár részvény-társaság,* a
A nagykanizsai ,,Ipar-Testület:\' galamboki Önkéntes tfiEoltó-egykt*, a
„a nagy-kaoízsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a „Kotori * nagy-kanizsai kisdedével ő egyesület* a . nagy-kanizsai tanítói járáskör*
A kp szellemi részét illető minden közlemény s felelős szerkesztő nevére, sz anyagi részt illető kös-lemenjek pedig s kiadó nevére címzetten Xa^j-Kanizsára bérmentve iotézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogad -utaak el.
Kéziratok vissza aem kSídéinek
a keresztény jótékony nőegylet \'
.,n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete", a katonai hadastyán egylet" „soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Itt az ösz.
Xaau-Kanizs\'t, 1S97. gzept. 24.
A szép szeptember ugyancsak megtréfált az idén mindenkit. A gyümölcs érlelő meleg helyett folytonos esőzéssel tette tönkre még azt a kis reménységünket is, hogy rossz aratásra legalább majd jő szüret következik. Biztunk is erősen ; de a szóüöszemek kipattogtak, összerohadtak. Szomorú lesz az idén a-szüret is.
Itt az ősz. Sietve járunk az utcán, Összébb húzzuk kabátjainkat. A szomorú idő, a folytonosan beborult ég, a sokszor megeredő eső szomorúan hat reánk s a lehangoltság bántó érzete Üli meg lelkünket.
S e lehangoltság nem pusztáo költői; sót egyáltalán nem az. Nagyon is reális alapja van.
Előttünk fekszenek a kimutatások, melyek az ország minden részéből tudósítanak bennünket a termés állapotáról. Arról beszélnek e jelentések, hogy mennyi a keoyér, mekkora a jólét széles ez országban.
És bizony e tudósítások nagyon-nagyon szomorú dolgokat beszélnek : országszerte csekély, szemre, súlyra, mennyiségre nézve egyaránt silány az ide: íermás, főként a búzatermés. De szűk esztendőről szólanak a gyümölcstermés is, a vetemények is ugy a minőséget, mint a mennyiséget tekintve. Azt meg már több ízben kifejtettük, hogy a magasra felszökött buza-ár nem vigasztalás; gazdáknak, kiknek nincs mit eladniok, nem öröm, szegény embereknek, kikuek nincs min veoniök, kétszeres nyomorúság
Sivár kép ez nagyon.
Ez az, amiért lehangoltság vesz erőt a lelkűnkön.
Itt az ősz, — nemsokéra jön a tél.
Mi lesz akkor ?
TÁRSA.
Búcsúzóra.
Útra kél a Ittrge fecske. Néma, csendes az éress,
Sebz-tt szívvel imbolyg, tor fel, Kis fészkétől búcsút vesz.
Útra kélek végre én is,
Elszakadok tetőled, Rólad bírt talán nem hoz mái,
Hiot fájó emlékezet....
Elválaszt a sors szeszélye. Büszke kénye messze vet;
— Bar világ végére flzzCn — ... El szivembe\' emléked.. -
RaUer Jeitö
Az özvegy.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. — Futó tűzként terjedt el reggel a faluban Marton József halálhíre. A legtöbben fejcsóválva, kétkedve fogadták. Már hogy ia lentié lehetséges, mikor az este az ő apró szapora lépéseivel vigan fütyörészve látták haza menői! Később azt a verziót rebesgették, hogy kolerí-bau halt meg. Erre mindannyin valami eszelős, babonás félelem vett erőt. Az 1392. év őszén történt, midőn a fekete asszony réme az egész országban kisértett s b vasutakon az érkező utasokat karbollai dezinficiálták.
Tehát kolerában! Mind össze borzadtak mintha a halál fagyos leheletét már is érezték voloa. A .mementó muri" ebben az alakban rettenetes; a fekete asszony
Szigorú zordonságával beköszönt a hideg évszak és kenyérben, búzában szűkölködve, talán pénz nélkül és kereset híján áll vele szemközt a szegények nagy tömege. Mert nemcsak készlete nincs a azegénynek, de kilátása sincs. Mivelhogy a téli napszám igen csekély. A gazdák ír szűkre szabják kiadásaikat, hisz csak m legszükségesebbre éppen hogy telik, -fiz hat természetesen a kereskedőkre, kik forgalmat nem tudnak csinálni; áruik raktáron maradnak. Ezt megérzik a nagykereskedők és gyárosok, kiknél nem történnek megrendelések. A gyárosok alig adhatnak azután munkát munkásaiknak, — s igy felbnrjánzik a szocializmus.
Ez az első bsj; de mi nem ezzel akarunk foglalkozói.
Ha itt nézünk szét a magunk körében, itt is megtaláljuk e bajok eredményét.
Nyomor fenyeget mindenfelől-
Már egy alkalommal rámutattunk arra, hogy a kormány reudeletet adott ki, melylyel az ily sanyarú helyzetben levő polgárokat akarja megóvni az uzsorásoktól. Darányi fóldmivelésügyi miniszter ujabban azt js elrendelte, hogy az állami uradalmak a gazdáknak vetőmagvakat adjanak cserébe, vagy hosszabb hitelre Valószínűnek tartjuk, hogy hathatósabb módokat, s bizonyosan alkalmasabb formát is talál még, hogy a nyomort eltávoztassa, vagy legalább enyhítse.
Ez azonban nem a mi dolgunk. Mí a társadalomhoz fordulunk, hogy az maga tegye meg kötelességét a fenyegető nyomorral szemben. Igaz, hogy nem tehet mindent ez sem; de sokat segíthet. Igaz, hogy az alamizsna meg a könyörületes adomány sokszor demoralizálÓlag hat, mert inkább jobban esik az, ha tisztes-
séges munkát adhatunk a szegénynek, mintha egy darab kenyeret; de a munkaalkalom nem rrkad csak úgy magától. ÉpittSi munkálatok, közmüvek sem igeit vanoak éppen a mi vidékünkön.
A társadalom jó szivéhez kell tehát fordulnunk.
Humaüus intézményeink, hála Isten, vannak, buzgó erőkkel s meglehetős jó helyzettel is vannak megáldva. Ne maradjanak ezek tétlenül most. vagy ne csak a szokásos mértékben gyakorolják jóságukat, hanem, ha táu eróik nagyobb megfeszítésébe kerül ie, tegyenek most többet, nyújtsanak segítséget bővebb marokkal. Bár rossz próféták lennénk, de ugy látjuk, hogy nemes feladatuk fokozottabb végrehajtására igen is nagy szükség lesz a ránk jövő télen, ha csak azt nem akarják, hogy a nyomor sajtolta könnyek fölszárittat-lanul csorduljanak végig, hogy panaszos sző hangozzék mindenfelől, s kivesszen a szegényekből a bit, az erő, a kitartás.
A vármegye dolgai.
A Begyei közigazgatás! bizottság szeptember htvi Bleiet dr Jsnkovtcb László gráf főispán óaieltéságáaak elnöklete alatt folyó bó 14-én tarts ta.
Az alispáni havi jelentés a közigazgatás egyes ágaiban augusztus hónapban előfordult eseményekről felolvastatván, a közigazgatási bizottság azt tudomásul vette.
E jelentés szerint ugy a felnőttek, mint a gyermekek egészsége általában kedvező; de az alsó-lendvai járásban trachoma észleltetett. Kielégítő a sze mély és vagyon biztosság is. A csendőrök mindössze 48 embert tartóztattak le.
Olvastatott dr. Háry István tiszti főorvosnak augusztus havi jelentése. A közigazgatási bizottság a jelentést tu-gomásnl vette, egyúttal a jelentésben foglalt javaslathoz képest a minisztériumhoz előterjesztést tesz az iránt, hogy Alsó-Leodván a trachomás betegek fel-
vételére nyolc ágyas kórház szervez-tes^ék, továbbá a csereocsóci állami trachoma orvosi állás újból rends/.ere-sittessék; végül tekintettel a nagymérvű tiszti főorvosi teendőkre, egy szaksegédnek, esetleg a főorvos mellé egy állandó írnoknak alkalmazása tárgyában a közigazgatási bizottság a vármegye törvényhatósági közgyűléséhez javaslatot fog tenni.
Dr. Gyoraörey Vince bizottsági tag ÍDditványára a közigazgatási bízottság elrendelte, hogy jövőben a közönség tájékoztatása végett a?on községekben, ahol vásárok vannak, a községházán kifüggesztve legyen a gabona árakról szóló legutolsó budapesti tőzsdei jegyzés.
A közigazgatási bizottság tudomásul vette Skubüci Gyula bizottsági tagnak ez állásáról való lemondását azzal, hogy az októberi törvényhatósági bizottsági gyűlés lesz hivatva ez állás betöltése iránt intézkedni. Több kisebb fontosságú ügy során
a nagy-kanizsai uti bizottságban megüresedett tagsági helyekre a közigazgatási bizottság Somogyi Gyulát, M us s e t Ferencet. S é 11 e y Pált, Horváth Dezsőt ésEbenspanger Ernőt választotta meg.
A kir. tanfelügyelő kimerítő jelentéiben ismertette az ügykörében felmerült számos Ügyet, melyek közül érdekes felemlítenünk, hogy a nyár folyamán 17 kisdedóvó, 7 állandó menedékház és 37 nyári gyermekmenedékház á lott fenn, melyekben összesen 4585 gyermek nyert ellátást és oktatást.
Az árvaszéki elnök jelentése szerint a fogalmazói karnál július végén bátraikban volt 14 313, augusztus hóban beérkezett 3.171 s igy elintézés alá került 17.484 Ügydarab, ebből augusztus hóban elintéztek 2.574 Qgydarabot s igy augusztus végén hátralékban maradt 14910 ügydantb. Az irodául! julim végén hátralékban voli 1.141, augusztus hóban leírás végett kiadatott 2 565 a igy leirás alá került 3.706 ügydarab; ebből auguszlm hóban le.rtak és ex-pediállak 2.645 ügydarabot s igy augusztus végén hátralékban maradt 1.061 ügydarab.
A kir. pénzügy igazgató jelentése Bzeriut augusztus hóban a vármegye ter»H^tén befolyt 359.691 frt 861/, kr.
adó. Az év elejétől augusztus hő végéig a vármegye területén adóban Összesen befolyt 1473.377 frt 94 kr., mely a mntt 1896. év hason szakában beforyr 1.367 956 frt 39 krral szemben 106 321" frt 55 krral kedvezőbb eredményt tüntet fel. Augusztus végén hátralékban maradt 1,680.593 frt 37% kr. egyénen adóban, 96.773 frt OöVj kr. hadmentességi dij-ban, 1,117.264 írt 37 kr. szölődéxsraa-váltságban, 412.892 frt 90 kr. bélyeges jogilletékben, 9.692 frt 76 kr. illeték egyenértékben, 46.073 frt 341/» kr. fo-eyasztási- és ital adókban, 13.188 frt 76 kr. italmérési illetékben, vagyis ösz-szesen 3,376.478 frt 56\'/3 kr. Leírásba hozatott januártól augusztus végéig: a) egyenes adóban 49.444 Irt 18% kr. b) hadmentességi díjban 1.569 frt 54 kr., c) szőlődézsmaváltságban 94.826 frt 61 kr. Fizetési halasztás augusztus hóban öt esetben engedélyeztetett 6.04! frt 31 kr. tartozásra, házadó mentesség 25 esetben.
Ezután Koller István bizottsági tag indítványozza, hogy a hercegprímás Ö emine nei áj áh oz Üdvözlő távirat intéztessék azon atkalommal, hogy ötvenedik évfordulóját OH azon napnak, a melyen a Szent-Benedekrendbe lépett Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. -
A hercegprímás hoz intézett távírat azövege a következő:
Főmagasságu és Főtisztelendő Vaszary Kolos Urnák Magyarország hercegpri másának Pannonhalmán.
Zalavármegye közigazgatási bizottsága mai napon tartott üléséből hódolatteljes tisztelettel üdvözli Fő-magasságodat azon alkalomból, hogy Fömagasságod ötvenedik évfordulóját üli azon napnak, a melyen a vallás, a tudományok és a honpolgári erérryek terjesztésében az elsők közt küzdő Szent Benedekrend kötelékébe lépett. Híven egész életéhez a \\ilág zajától, az üonepeltetéstől visszavonulva, Isten imádásának szenteli Fömagasságod e napot : jeléül annak, hogy minden Istentől ered;
nem olyan, mint más betegség, nem enged időt. hogy az ember hozzátartozói-lói bucsut vehessen. Egy ölelése elég, hogy az enyészetnek, pusztulásnak adja át azt, ki talán még az előző órában évtizedekre terjedő terveket szőtt. És az eszelős íéiele.Ti még a kíváncsiságon, a részvéten is győzött; kikerülni késztető a gyászházat, a melyben már az öz-vegygyé lett beteg asszony Öt kis árvájával jajveszékelt. A községben nem volt orvos; csak később jutott valakinek eszébe, bogy jó lenne az alispintói járvány orvosnak kirendelt szigorlót értesíteni.
A fiatal ember, midőn a halottat megvizsgálta, rögtön kinyilatkoztatta, bogy nem kolera, valószínűleg agyszélhüdés No de minthogy a boncolás szükséges lesz, ki kell a temetőben levő hullaházba vinni. A meghalt feleségét szinte megbénította a váratlan csapás, nézte merően, bámulta a halott vonásait. Könnyű lehetett haláltusája. Hisz alig változott, valamit Arcán most is az az alázatos, szinte bocsánat kérő kifejezés. Csak mintha megnyúlt volna, na meg olyan viaszsárga. Szegény aspzony oda fordult a szigorló orvoshoz.:
—. Ügy-e doktor ur, nem is halt meg, csak elájult?
Lássa, roppant sokat, erején felül dolgozott ; nem is jól táplálkozott, attél ájult el. Kérem, tegyen valamit, dörzsölje, majd magához tér.
é/ánalommal nézett rá a fiatal ember, aztán igy szólt:
— Nyugodjék bele jó asszony, ezen már nem lehet segíteni; meghalt Beszélt
aztán neki az latén irgalmáról, segítségéről, de a szegény asszony ezt már nem hallotta, az ő figyelmét csak az ragadta meg, hogy meghalt hogy nem lehet rajta Begiteni. őrjöngő fájdalommal vetette magát a halottra.
— Hát itt hagytál, hát meghaltál. Én most mit tegyek az öt gyerekkel? Látod, azt fogadtad, hogy örökre velem leszel, de én is elmegyek veled. Mit ia csináljak egyedül?
Csókolta kezeit, simogatta homlokát, életet akart ajkai közé lehelni. Az öt gyerek sikoltott körülötte. Midőn ezeket meglátta, csak akkor érezte veszteségét egész nagyságában. Velőtrázó sikoltással összerogyott
A szigorló orvos, ki pedig a morgban ho/.zászokott az ilyen jelenetekhez, mégis valami rettenetes megrázfc^dást érzett Intett, hogy most kellene, mielőtt a nyomorult asszony magához tér, a halottat eltávolítani.
Szegény Marton Józsefet az ágyon levő lepedőbe takarták, kocsira tették s ugy vitték ki a hullaházba.
Az orvos e közben éleszgette az asz-szonyt. Már azt hitte, bogy csakugyan elköltözött az urához, midőn nagynehe-zen magához tért. Első kérdése ura után volt; a fiatal embernek az a kegyes hazugság ötlött nyelvére, hogy kint a levegőn élesztgetik, de ö csak feküdjék nyugodtan, máskép megbetegszik, aztán mi lenne kis árváival.
A szerencsétlen asszony nem feküdhetett sokáig. Délután jött a rendőr, a szolgabírói rendelettel, minthogy a halál
okát csak a boncolással lehet felderíteni, hogy a ragály ne terjedhessen tovább, a falakat karbolial kuli kimeszelni. Fölugrott ágyából. Egy ruhát dobott macára, kapta a gyerekét karjára, futott ki a temetőbe. Egy szép lankás hegyoldalon fekszik e temető, szomorú fűzfák, fehér nyírfák vetnek rá árnyat; nem messze tőle ais patak folyik, lassú csobogása ide hallatszik. Máskor olyan imádságos csend honol az egész tájon, mintha misem akarná azok nyugalmát zavarni kik hosszú küzdés ntán pihenni ide tértek. De moit ez a nyugalom fel van dúlva a temető szélén a hullaházba a járás-orvos a szigortóvat boncolnak, megállapítani akarják a halál okát Az asszony fut, rohan oda; meg akarja nézni, még mindig csodát remél, hátha tetszhalott s újra életre tér. Irgalmas emberek elvezetni akarták, de nem engedte magát — Nem. feleié, ő nem megy, neki itta helye; de ha a gyerekeket elvezetik, hát az jobb ís lesz. Aztán kérik, könyörögnek neki, menjen innen. Hisz itt eszét kell vesztenie; míg végre sikerült átvezetni őt a szomszédos régi temetőbe. A bedűlt sírdombok, korhadt keresztfák jobban összhangzásba vannak lelkiállapotával. Leült egy sírra, némán intett kezével kísérőinek, hogy hagyják magára. Ugy érezte, mintha a magány talán enyhítené égő fájdalmát
Midőn magára hagyták, elfordult a hullaháztól. Ugy érezte, hogy e látvány képes lenne megőrjíteni.
Olyan szép Őszi délután volt a fák még zöldek, de már akadt köztük egy-
egy sárga levél is. A mint a szellő meglebbentette az ágakat valami titokzatos zizegés, suttogás támadt, a szegény asszony lelkére valami enyhülés szállt Elvonult előtte életének amaz egyedüli botdog korszaka, a gyermekkor ; midőo apja még élt, dédelgették, kényelmében volt. Aztán mikor apja meghalt a kényérkeresés nehéz súlya az Ő vállaira nehezedett. Mintha most is hallaná a varrógép zakatolását Mint görnyedt uaphoaszant a muakában s este özvegy anyja otthon várta. Ugy alkonyatkor, lámpa gyújtás előtt, az volt az ő egyedüli pihenője. Leült akkor az ablakhoz, kitekintett a kertbe, s szőtte álmait Szinte ílsmu-pipőkének képzelte magát, ugy várta a mesebeli királyfit ki őt megváltja, feleségül veszi.
Fiatal korában nem is volt rut Mély szürke szemei, hamvas szőke haja, magas dombom homloka volt, caak termete volt kicsi,olyanmimozaazerŰ. Atulfeazitetlmun-kában nem fejlődbetett ki teljesen. Eszébe jut ismerettsége Marton Józaeífel; az is csak olyan földhöz ragadt szegény ember volt Anyja ellenezte is hogy hozzá menjen, talán kissé önzésből is, félt hogy leánya ezentúl nem kizárólag csak neki adja keresményét, de ő dacolt akaratával. Miiyen boldog idők voltak ezek! Oh nincs teljesen igaza Daniénak midőn azt mondja, .hogy nincs nagyobb fájdalom, mint a nyomorúságban boldog időkre visaza emlékezni." A szegény asszonyra ez valami sajátbágos enyhítő, kibékítő hatással volt a mint arra gondolt, hogy milyen megelégedés, békéi boldogság tanyázott a
XXXVI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
e nap azonban örömünnep nemcsak az egyház és a hirek, hanem az ország és ennek minden hű polgára, sót az egész emberiség előtt, hisz a béke fenkölt apostola s a ki lángoló hazaszeretetével és magasztos hivatása betöltésénél példát nyajt azzal, hogy nem a hatalom zsámolyává teszi egyház-fejedelmi trónját, hanem a íárad-hatlan munka oltárává és ezen az odaadás áldozatává sz uralkodást: az nem csupán egyházáé, nemcsak hazájáé, hanem minden nemzeteké s annak jóvoltáért - nemcsak a hivő és a hazafi, hanem minden népek szive melegen érez!
Fogadja Fómagasságod kegyesen Zalavármegye közönsége nevében legtisztább örömünk, odaadó ragaszkodásunk, hódolatteljes tiszteletünk és szeretetünk nyilvánítása mellett azon hő óhajunk kifejezését, hogy az Egek üra áldja és tartsa meg Fómagasságodat az egyház és az emberiség javára és díszére az emberi kor legvégső határáig szerencsésen és boldogan! Dr. Jankovich László gróf megyei főispán, megyei közigazgatási bizottsági tag.
*
Ugyanaznap tartotta ülését a megyei központi választmány, Cseríá-u Károly alispán elnöklete alatt. Az ülésnek egyedüli tárgyát az 1898-ik évre egybeállított képviselőválasztók névjegyzéke ellen beérkezett fe-lebbezések tárgyalása képezte, összesen két felebbezés érkezett be; a felebbezök közül három a választók névjegyzékébe felvétetett, mig négynek felebbezését a bizottság elutasította.
A megyei állandó választmány folyó hú 15-én dr. Jankovich László gróf főispán Őméltóságának elnöklete alatt Ülést tartott, amelynek kizárólagos tárgya a törvényhatóság 1898-ik évi költségvetésének megállapítása volt. Az állandó választmány a költségvetés tárgyaiái-ából kifolyólag az októberi törvényhatósági közgyűlésnek javasolni fogja j> főszámvevő részére 200 frt személyi pótléknak megállapítását, a megyei tiszti főorvos mellé orvosi szak-segédnek, esetleg Írnoknak alkalmazását, a központi és járási kezelő segéd személyzet fizetésének 20%-kal, lakbérének 50%-kal felemelését, az árvaszéknél egy ülnöki, egy jegyzői és dijaoki állás szer vezését és pedig olyképen, hogy a tartalék alapból ellátott zala-Bzent gróthi . szolgabiróság költsége állami javadalmazás utján fedeztetnék, mig az eddig e célra a tartalékalapból fizetett összeg az ujounan tervbe vett állások költségeinek fedezésére használtatnék fel.
Az uj leányiskola.
— Részlet Nagy-Kanirss. kuUur-történetéból. —
Irta: Halis István. Nagy-Ka ni /.sa város tanácsa nemzeti iskolát akart építtetni a mult század vége felé.
Ezen iskolával azt célozták, bogy .a Deák-Gramatika (latin nyelv) mellett hazai nyelvünkre is ta-nitfák AE-jjpságot,* s hogy itt alapot nyerhessenek a gimnáziumi tanulmányokhoz^
kis fehérre meszelt házban : amint haladó-évekkel a gyermekek jöttek, férje csak annál nagyobb igyekezettel dolgozott. Olyan csendes természetű ember volt ki, csak családjának s családjáért élt.
Hirtelen felocsodott ál roodozásaiból, de mintha az a nehéz fojtó keserűség elszállt volna a szivéről, azon gondolkozik, bogy mi lesz most; ugy vágyódik ö is a megsemmisülés, a nirvána ntán. De ?em, neki, kinek gyermekei vannak nem szabad ilyen gondolatokat táplálnia ; mi lesz belőlük, ba ő is elmegy tőlük ? Bazgón imádkozni kezdett, hogy Isten adjon neki erőt e csapás elviselésére.
Ezalatt az orvosok készen vannak a boncolással. Kétséget kizárólag konstatálták, hogy a halál oka agyszélhüdés, minthogy azonban olyan járványos idők vannak, nem engedhetik, hogy a szomszéd községben fekvő zsidó temetőbe vigyék ; erről jegyzökönyvet is vesznek fel s elmennek.
Szegény Marton József ott a reformatas temető szélia lön eltemetve, a hívek eleinte ugyar. kissé akadékoskodtak, de aztán a tiszteletes ur felszólalására csak megadták az engedélyt Végre is csendes
A földesúrtól, Batthiány Stratt-mann Lajos birodalmi hercegtől kért Nagy-Kanizsa közönsége iskolatelket és építési anyagokat, mint a kit erre törvény kötelez.
A herceg semmiféle segedelmet nem adván, a városi tanács elhatározta, hogy a nemzeti iskolát, (.melyre oly nagy szükség van,") maga fölépiti és iskolára alkalmas telek után nézett. \' Épen ez idő tájban halálozott meg Kanizsán valami Brebrovics János nevű kovács mester-ember, kinek hites felesége három is volt, (persze csak egymásután,) névszerint: az első Kligor Katica, második néhai Kligor Péter özvegye Ilona, harmadik pedig Merc Marianna, — de a kinek a sok feleség dacára nem maradott gyermeke. Brebrovic-3 János tehát 1793. évi október 6-án íratott testamentumában mostoha fiát Kligor József Placiduat, (második feleségének gyermekét) tette örökösévé azon házban, bázfundusban és házi kertben, mely egyik felül az Ispíta-utca, (most Iskola-utca) mentében, másik felül pedig a Szentmik-1 ósi- u tcában, (most Ka z\'i n cy - ut ca) Nyers János fundusa mellett feküdt.
A ház, fundus és kert igen alkalmas lévén iskolai célra, a városi tanács megkérte az örököst, hogy jutányos árért adja el a város közönségének.
Kligor József Pl&cidas valamikor m a-gyar szerzetes (Paulinus) volt, de a pálos barátokat II. József a római szent birodalom császárja eltörülvén, az expaulicus egy darabig itt tartózkodott szülővárosában, Kanizsán, később pedig Szent-Mária muraközi községnek plébánusa lett.
A városi taoácsnak közjóra törekedő szándékát a szent-atya elő segélleni óhajtván, a házat és fundust szívesen eladta nekünk, araoal, vagyis 1793 évi október 30-án 1300 rhénes forint árért, tehát 300 rhénes forintokkal olcsóbban, mint a mennyiért mások megvenni akarták.
A vétel jóváhagyásáéit a herceghez kellett folyamodni, melyre Ba hercegnek azt méltóztatott határozni, hogy az ingatlant magának tartja," (eladott ingatlant a vételár megtérítése mellett megtartani az uraságnak jogában állott,) s helyette kétszerakkora száotóíöl-det ad a mezőn.
Kanizsa polgárai azonban nem nyugodtak meg a hercegi határozatban, hanem újra kérték a vétel jóváhagyását, esetleg pedig más telek adását, mert a sokkal kisebb értékű, bár kétszeres nagyságú szántóföldet nem használhatták iskolának.
Sok évi huzavona után, (— miközben 1802. évben a Klígor-féle ingatlanból eladott a város 53 Öl hosszú területet kebelbéli polgárainknak, — névszerint Goóry László. Schwinderman Gáspár és LichtenvalluerJó-zse fn ek 1300 rhénusi forintokon, vagyis amennyibe az egé.sz ingatlan került — s igy az egész ház és fele fundus teljesen ingyenben maradott, —) miután a város több kegyelmes helyekre folyamodott, végre 1805. évi szeptemberben megengedte a fölséges kir. helytartó tanács a nemzeti iskola fel-állítását.
A két iskola tanítóinak fizetése iránti egyességet már előbb — 1803.évi február 8-áu Vörös Zsigmood ka ?izsai szolgabíró a vármegyének bejelentette b ennek alapján fejenkinti 200 frt váltócédula esztendőben fizetés mellett az első osztályban Januska Károly, a másodikban pedig Mutyánszk-János tanítottak.
Ugyancsak a nemzeti iskola épületében
emberek, a kik itt vannak, össze férnek egymással. Alkonyatra jár az idő, midőn a Gyalulatlan deszkából összetákolt koporsóba helyezik, midöo leeresztik a földbe, ugy érzi az özvegy, mintha az ő életéből is eltűnt volna már minden napfény minden öröm De már nem tombol, nem jajgat fájdalmában, csak sir, mintha a könnyek megkönnyebbülést okoznának neki. Nézi a koporsót, mely azt rejti, ki neki legdrágább .volt e földön. S mikor már egészen behantolták a sírt s a halotti ének utolsó akkordjai elhangzottak kézen fogja gyermekeit vezeti őket elárvult otthonába. Leült az ablakhoz, kitekintett a csillagos éjszakába. Csak midőn a legidősebb leány hozzá csúszik 8 csókolva vigasztalja, bogy ne búsuljon, megsegíti az Isten, öleli magához gyermekeit. Minap délután, midőn átadják neki kegyes jÓizivü emberek gyűjtését, mily őket a pillanatnyi nyomortót megőrzi térdre borul s ügy zokogja el hálaadó imádságát Ízen, ebben Isten jó-ágának ujmuUtosát látta, lesz neki ereje dolgozni, lesz ő apja is gyermekeinek.
Szeréna.
I UnulUk a leányok is, kiket okUtni j a.mesternek vagy kántornak i állott kötelességében.
Kanizsa közönsége hamar megunta a világi Unitókat s a két nemzeti iskolának Unitását a piarista szerzetre óhajtotta bízni, — mivel (.elhallgatván sok rendetlen okait") a világi Unitok feleséges, cselédes emberek, ezektől az apró növendék fiak minden erkölcsök ellenére számtalan ollast láttak és hallottak, miket nem köl lö tt vol na s ezenfölül a közönséges tanításokért ia annyi fizetést vettek, hogy sokan emiatt elmaradtak, vagy pedig házi tanítókra Bzorultak, s mert Mu-tyánszki János alkalmatlan a magyar nyelv tanítására s emiatt ő leányokat tanított s helyette a mester, (ki jó \\ examinatus,) tanította a nemzeti \' iskola második osztályát.
Csakis tizenöt évi utánjárás ntán tudta kivinni a városi Unács, hogy a nemzeti iskolának az ájtatos szerzetbéli : atyák vezetése alá adásába Fejér [ György kir. tanfelügyelő (me-| gyénk legnagyobb történetirója,) 1822. ! szeptemberben beleegyezett oly föltétel alatt, hogy ,a város a piarista atyáknak ülendő lakást építsen, de Mntyánszki Jánossal valami pensióban kell megegyeznie, mert az említett Unitónak, szűrét szabadon ki nem teheti a város."
Már ugyanazon 1822. esztendőben a rend provinciálisa adott e gy szerzetes Unitot 150 forint ezüst pénz sal 1 á r i u m mellett és november 1 én, (— mikor az iskolai év megkezdődött.) már ez az egy I piarista a nemzeti iskolában Unitot:.
Erre a^városi Unács elhatározU, hogy ! a nemzeti iskolák ne- maradjanak ; ott hol most vannak, hanem építsenek : ujat a gimnázium fundusán. S még ugyanazon esztendőben (1822.) miotegy | tizenötezer frt váltó cédula pénzzel az uj iskolát megépítették oly módon, | hogy a gimnázium földszintjén levő iskolát emeletre vették.
A nemzeti iskola másik osztályában pedig ezután is világi tanító okUtott, (most mar a gimnáziumi épületben,) mert a piarista rend nem adott második tanítót.
Az 1822. évtől fogva a gimnázium igazgatója volt egyszersmind a nemzeti két iskola directora is. S ezen időtől Kanizsa város fizette az egy világi és egy piarista atyából álló nemzeti Unitókat, — s viselte az iskolák felszerelési költségeit. Igy 1843. évben tisztelendő Jallosics András iskolai kormányzó kérelmére a város uj padokat csináltatott a nemzeti iskola második osztályában elrontott padok helyett.
A gimnázium épületében levő két iskolához később még egy harmadik is csatoltatott b az eddigi iskolát normál (elemi) iskolává emelték. Azonban az irást és olvasást még a régi nemzeti iskolában (az idén újra épített iskola helyén) tanították, mely a normál-iskola | első osztályát képezte, a többi i három osztály pedig „a papoknál* | volt.
j Az 1843. évben tanitóképző-I iskolát (praeparandiái) állított fel az | állam Kanizsán, hogy ezálul Muraköznek magyarosiUsát előmozdítsa. - A praeparandia oszUlyait, — melyeket Bója Gergely világi tanár és Be 11 ák nevű kath. pap tanítottak, — a régi nemzeti iskola épülstébcn helyezték el.
Ez a Unitóképző intézet csak hat évig állott fen.
Mikor beköszöntött az 1848. esztendő : üres lett az intézet, a Unnlók beállotuk honvédnek. Sőt magát a UnítÓt (Bója Gergelyt) is inkább érdekelte a politika mint az iskola: fellépett országgyűlési követ jelöltnek Nagy-Kanizsán.
És majdnem megválasztották Bója Gergelyt követnek az 1848 június 15-én tartott választáskor.
C-ak azon mult a dolog hogy a kis-kaoizsaiak ebéd után gyönyörűen elverték először a szavazó polgártársakat, azután pedig (minthogy már erre szükség úgysem volt,) a szavazaUzedő bizottságot. Az elnök Oszterhueber József megsebesülve riadtan menekült, utána futott a jegyző Német János a félbenmaradt jegyzóköuyvvel.S mivel a választást be nem fejezték, emiatt az oly szépen indn\'t első követválasztásunk megsem-misitetett. A Unitóképző intézetet a forradalom i után megszüntette a .német", a gimná-i ziummal együtt. A gimnáziumot, melynek j épületét kórháznak akarták itvál-! tozUtni, — a kanizsai polgárok nagy | erőfeszítéssel megmentették ugyan, (de ; mégis 4 osztályú kis gimoá/.iummá deg-| redálutott,) a praeperendia megmenté-| séről azonban szó sem lehetett.
EzuUn a régi praeparandia épületében leányiskolák voiuk, a ezen kivül fiuisko-\\ Iák,két. osztálya: előkészítő vagy kis | iskola, (melyet a kántor tanított) és a normál első osztály, melyei nagy-is-
kolának hivUk, s benne 120—160 gyerek Unult Bzobában.
A volt Klip.0- .éle fnndnsból még be* épitetleoül állott egy jókora darab részlet, melyre a város 1879. évben mintegy negyvenezer forint költséggel 6 osztályú polgári fia iskolát építtetett, mely épületben az ipar-iskola is elhelyeztetett
A régi épületet pedig egészen a leánytanulók foglalták el ezután: 4 elemi és 2 felső osztálylyal.
A felső leányiskolát a város 1891-ben polgári leányiskolává emelte, s minthogy az iskolai épület szűknek bizonyult, ezért a városi tanács és az iskolaszék 1895. évben tervbe vette egy kényelmesebb uj iskolának építését, s az
1896. május 17 én Urtott ezerévi ünnepély alkalmával Urtott közgyűlésben a város elrendelte a régi épület lebontását b annak helyére újnak építését miotegy 24 ezer forint köluéggel.
Már 1897. május végén a régi épület lebontása megkezdődött mikor a régi pince sarkában egy körülbelül két éves gyermeknek csontvázára akadtak, mely az orvosi szakértők szerint mintegy 30 év előtt helyeztetett oda. A kis holttestre mészkő darabok voluk rakva s teknövel lebontva, mely körülményekből bűntettre következtettek ugyan, de semmit kioyo mozoí nem lehetett.
A pince légiái közé dugva UlálUk egy elmállott .bugyelárist* is, melynek belsejében levő papírdarabon ceruzával a következő regényes értesítés állott:
.Ezen bugyeláris 1849. január 2-án tétetett el, benne 258 frtot érő papírral a fölüröl a harmadik szoba üdvari falába egy kis katulába van rejtve. Én a szabadság harcába mentem. Német AnUl szolga." (Fölösleges megemlítenem, bogy az érték már nem volt ott)
A leányiskola épületének a 1 a p k Ö v e
1897. június I-én ünnepélyesen letétetett s az alapkőben az iskola rövid történetét magában foglaló okirat elhelyeztetett Az uj épület mai napon már teljesen készen áll, de okt. 10 éíg, mikor valószínűleg az iskola megnyitható lesz, éjjel-nappal kőszénnel fűtik a termeket és szárítgatják a falakat. Az uj épületben 4 elemi és 4 polgári leányiskola talál helyet. A polgári leányiskoláknak közös igazgatójuk van a polgári fiúiskolákkal, mig a leányiskolák elemi osztályai a népiskolai igazgató alatt állanak.
Felső templom.
Ujabb adako záa o k:
Az 1887. évi Szt-Istvánoapi népünnepély jövedelem maradványából 63 forint 81 kr., dr. Blau Simou adománya 1 db. arany 5 frt 60 kr., Scherz Albert és Richárd cég adománya 25 frt, Weiser József adománya 50 frt, Grünbut Fülöp és fiai cég adománya 50 frt, Danoeberg és Weisz cég adománya 15 frt, -ifj. Blau Károlyné adománya o írt összesen 214 frt 41 kr.
Főösszeg 4532 fct 12 kr.
Nagy-Kanizsa, 1897. évi szept. 23. Dr. Tuboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
Stern J. Mór ur 5000 drb. téglát ajánlott fel az építkezéshez.
Nyilatkozat.
AluIirotUk, mint az 1887. évi Szt.-Istváu napján tartott ünnepély rendezőségének volt tagjai ezennel kinyilvánítják, bogy az 1887. évben tartott Szt-István ünnepély jövedelméből fennmaradt azon maradvány összeget, melyet Herte-lendy Béla ur felügyelete alá helyeztünk és álula Ukaréhpéaztárilag, gyümölcsű-zöleg kezeltetett és mely a délzalai takarékpénztár 7720/887 sz. betétkönyve szerint f. évi június hó 30 iki lezárással 63 forint 81 krt tesz ki és továbbra 47**/o-°3 kamatot hoz, a városi felső templom restaurációjának költségeihez átadni közmegjegyzéssel beleegyeztünk.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1897. szept. 14 Hertelendy Béla s.k. Oroszváry Gynlas.k. Muraközy Lajos s. k. Csillag Károly s. k.
Az építő bizottság elnöksége a következő kérelem közzétételére kért meg: Hyilt kérelem I
A -városi felső róm. kath. templom újjáépítésére alakult bizottság elhatározta, hogy az építési kölUégek előállítása végett, nemcsak a helybeli kereskedő, vendéglő és kávéház tulajdonos urak üzlethelyiségeiben .gyűjtőperselyeket" helyez el, hanem egyúttal a kereskedő urakat arra is felkéri, bogy adakozásra a velük üzleti összeköttetésben álló nem vároTi illetőségűek könyö-rületea szivét igénybe vegyék, mi célból több példányú kérelmet fog nekik áUdnL
Ezen gyűjtő szekrények én gyűjtő-iveknek, az egyes uraknak való átadásira, egyúttal Unger Ullman Elek arat kérte fel; a szent ügy megvalósithatása végett alulírottak egéss tisztelettel felkérjük a kereskedő, vendéglő és kávéház tulajdonos urakat, hogy az Unger Ullman Elek ur álul áudandó gyűjtő szekrényeket és gyüjtőiveket elfogadni és a jelzett irányban közreműködni kegyeskedjenek.
.Isten a jő cselekedetet megjutal mázza."
Maradtunk az Uraknak
N. Kanizsán, 1897. szept. 18-án.
alázatos szolgái Mikos Géza, Dr. Pachinger Alajos
az épitö bizottság elnökei.
. E i r © &.
— Kinevezések. Molnár MihiJy jogszigorló, nagy kanizsai lakost, a m. k. posU- és távírda intézet elnök igazgatója, a budapesti posta és távírda igazgatósághoz fogalmazó gyakornokká nevezte ki. — A vallás- és közokUtásügyi miniszter Nagy Károly csáktornyai Unitóképezdei segédUnárt ezen intézethez rendes tanárrá nevezte ki.
— Deák Ferenc szülőházánál. Szép és hazafias kirándulásra indult ma léggel főgimnáziumunknak mintegy száz Unulőja tanáraik vezetése alatt Elzarándokolnak ugyanis Söj\'örre, Deák Ferenc szülőházához, hogy ott a .haza bölcsének" emlékezetét felújítva hazanis érzésük gyarapodjék és fokozódjék. — A tanulók ma korán reggel induluk útnak, s Kalcsok Leo, dr. Kiss Ernő, Porkoláb József, dr. Vörös Cirill, Uferbach Jenő és Schultz Ernő tanáraikkal együtt gyalog mennek Sőjtőrre, ahonnan átmennek Szent-Mibályra, onnan pedig vasúton térnek haza.
— Városi közgyűlés. F. hó 29-éii d. u. 3 órakor képviselőtestületi ülés lesz, melyen a jövő éri költségelőirányzat és több fontos tárgy kerül elintézésre.
— Templom restaurálás. A légrádi kath. templomon javában folyik a munka, de a födetlen falakon nagy kárt okozott a minapi esőzés. A gyönyörű freskók, amelyeket az idő viszontagságai nem rútítottak el, valószínűleg meg fognak repedezni, ami pedig kétségtelenül._n*«j\' kár volna. A tető felrakását a mult héten kezdték meg s a rohamos munka mellett csakhamar elkészülnek az egészszel.
— Átheljezés. Rózsi István csendőr Őrmestert Letenyéröl Nagy-Kanizsára helyezték át.
— I3j plébános. A muraközi Dráva-Vásárhely községi plébániát gróf Fes-tetich Jenő kegyúr F i I i p i c h Lajos volt dekánoveci plébánosnak, Filipich János leieuyei kir. járásbíró fivérének adományozta. Szivből Örülünk ezen kinevezésnek, mert ezzel a már rég óhajtott kívánalomnak elég tétetik azzal, hogy Horvátország baUrszélére minden követelményeknek megfelelő magyar érzelmű egyén nyerte el ezen jövedelmező egyházi állást.
— Szólószeti felügyelő. A fö^dmi-veiésügyi miniszter az egész országot 21 szőlészeti és borászati kerületre osztotta be. Zálavármegye egy külön kerületet képez, melynek felügyélőjévé a miniszter Tuss AnUlt, a tapolcai vincellériskola igazgatóját nevezte ki.
— A polgári leányiskola. Az iskolaszék legújabb határozata szerint a polgári leányiskola a jövő bÓ elején megnyílik Az első napokban lesznek a be iratások, melyek végeztével az előadást is meglehet kezdeni a már akkora s?á razzá tett termekben. — Még valószi oüleg a jövő hó első felében jJgsz a/ uj épület ünnepies felavatása SK^Ez alkalomra irta meg Halis István, városnak történésze, az uj iskola történetét melyet mai számunkban közlünk.
— Vadászó fönr. Letenyéröl irja tu dósítónk: gróf Andráasy Aladár Őuagy-méltósága, a letenyei uradalmak tulajdonosa: e hó 15—17 éig nálunk tartózkodott Letenyén, ez alkalommal többször kirándult szarvasokra cserkészni, de nem volt szerenejéje, mert nem esett vad elejtésre, pedig nálunk az agyne/ezett Csitfr erdőben oly annyira el vtfl szaporodva a nagy vad, hogy a mellette fekvő szőlő és szántóföldeken óriási károkat okoznak a szegény gazdáknak.
— A megyei legtöbb adót fizető bizottság 1898. évre érvényes névjegyzéke összeállitásának alapját szolgáló kimutatások — miként ezt Zalavármegye alispánjának f. hó 6-án kelt hirdetménye jelzi — Zila-Egerszegen a megyei el*ö aljegyzői irodában ki vannak téve, bot azok folyó évi október 10-ig megtekinthetők, továbbá, hogy az adóhivatali ki-muUtasok ellen való felszólásokat ugyancsak a fentebb említett napig kell hozzá
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZ1ÖNY
1897. SZEPTEMBER 25-éf.
benyújtani. Azok pedig, a kik a megyei ieglöbb adófizető bizottsági tagok név-;egyzékébe kétszeresen azámitott adójuknak megfelelő helyre akarják magukat felvétetni, e végett folyó évi október 10 én délelőtt l í órakor a megyei igazoló választmány előtt Zala- Egerszegen, a megyei első aljegyzői irodában szóval, vagy írásban jelentkezzenek s jogo ult-ságnkat igazolják.
— A „Zala drill" győzelme. A Léván í. hó 20-áo megtartott nemzetközi sor-vetö gép versenyen a Weiser J. C. gyárban ;íjj§e*^\'tott »^a\'a drill" nyerte meg az é^o dijat * nagy aranyérmet. A kanizsai gépiparnak ez a kitüntetése örvendetes szenzációt keltett az érdekelt körökben.
_ A magyarosság védelme. Maiikor in kis cikkelyünk, — hála Isten, — elérte annak, amit vele céloztunk, egy részét: érdeklődést keltett a magyarosság iránt. Reméljük ez az érdeklődés állandó marad, s üdvös eredménye a magyar nyelv tan elemeinek megtanulása és tiszteletben tartása, meg talán a szemenszedett germa-DÍzmusok uémí^kerülése lesz. Amit pedig igazában akartunk cikkelyünkkel elérni, azt is el fogjuk érni, mert ezután is vizsga szemmel utána nézünk, bogy a hivatalos iratok nyelve ne szeplősítse meg a mi édes nyelvünk tisztaságát.
— A csáktornyai Miami polg. finis leányiskola építését a f bő 11-én tartott árlejtésen Morandini Román és társa kapta meg. Az épület 84 ezer forintba fog kerülni.
— Színház Csakhogy Tapolcán és nem Kanizsáa. — A mi direktorunk Csóka ur, ogy látszik még miDArrg a tatai császár és kírá\'y napok aranyos visszfényében fürdőzik és egészen megfeledkezik arról, bogy az a hant, mely őt ide köti, az egy általa aláirt szerződés, amelynek azonban, a nála és birodalmában uralkodó nagy inség miatt megfelelni nem képes. Nem kommentálunk ; hogy míért kellett ép dókának az engedélyt megkapni erre és ezért feleljenek azok. a kiket illet; csakhogy decorum. ha Kanizsának nincsen színháza ! — ... Ámbár kí tudja, talán mégis jobb, hogy Csóka nem jött: .an nescis quaolula sapieutia dirigítur mun-das."
— Párt-szervezkedés. A tapolcai választó ketület függetlenségi 48-as pártja szeptember bó G-án Balaton-Füreden szervezkedő gyűlést tartott, melyen Hen-tailer Lajos orsz. képviselő s a kerület független érzelmű polgárai igen nagy számban vettek reszt. A közgyűlésen a kerület függetlenségi pártja végleg megalakult s ehiökévé Gaál Gaszton választatott meg. Ezután az egész kerület kö rökre osztatott fel a meg választattak azok elnökei b jegyzői.
— Mozgalom egy lapért. Mult vasárnap Letenyén, — mint tudósítónk írja,—dr. Csempész Kálmán ügyvéd lakásán szűkebb körű értekezlet tartatott, a melyen megállapodásra jutottak, hogy Letenyén egy helyi érdekű hetilapot szerkesztenek „Letenye és vidéke" címén, egyúttal egy bizottság leit megválasztva, melynek feladata a nyomdatulajdonosokkar ez érdemben érintkezésbe lépni.
— Csáktornya és Várasd között a mostani drávai fahidat egy uj vas-híddal cserélik ki. — A munkálatok serényen folynak s 1898. őszig teljesen be fognak fejeztetni. Ez alkalommal megemlítjük, hogy a lebontás alá kerülő hidat IK34-ben építették. A bid építése körül kiváló érdemeket szerzett lomniczi Skrelecz József kamarás. Várasd városa méltányolván Skrelecz érdemeit, egy ?agy megaranyozott ezüst kancsőt készíttetett Várasd város czimerével » a következő fölirattal: „De restituto Ponté Dravano, Grati Cives Varas dieirisia" 18S4. (A drávai hid építéséért, Várasd hálás polgárai 1834.) A kancsó másik felén Skrelecz címere vau s a következő felirat olvasható: „Hlnstrissimo Dominó JoBepho Skrelec de Lomnic S. C. R. etr Aposr. MajestatisCamerario, Compluirnm Comitatuum sedis judíciariee Ássessori, qua Dravanae Reguiatioais Commíasario Regio." Ez a történelmi nevezetességű koraó báró Skrelec Károly miniszteri tanácsos s kir. pénzügyigazgatö tulajdonát képezi, ki a kancső első tulajdonosának unokája.
— Az njoncok. Az Öreg bakák hazamentek, örömmel fogadják őket a falusi tűzhelynél. D<j amilyen nagy ott az őröm, ép oly szomorúság uralkodik sok családban október 5 ének közeledtére, mert ekkor vonulnak be a hadkiegészítő állomásokba az újoncok. A szellős lábravalót levetik legényeink, fekete kofferba csomagolják és kihordják a magazinbői a kék nadrágot. Egy szemrevaló legény sem menekül meg a sors alól. A ki ökölbe tudja szorítani kezét, az köteles Manlichert hordani. A népek boldogsága ezt ugy kiváBJa. Szomorú tekintettel, le-
horgasztott orral kísérik az anyák fiaikat a kaszárnya kapujáig, a hol aztán 3 évre ketté szakadnak a kötelékek, melyek az ifjút a családi tűzhelyhez fűzték. Nemsokára felhangzik az egy-kettő, kehrt euch és ha nem jól mennek a mozdulatok, segít a kurta és a puskatusa.
— A balatonfüredi fürdővendégek az évi utolsó vendéglistája szerint ebben az évadban 5723-at tesz ki 1 Oly fényes szám az, mioő Balatonfüred 142 éves fennállása óta nem fordnl elő e fürdő annáleseiben 1 Reália igazolása az annak a reménynek, melyet a Balaton e szép jövőjű Metropolisába vetett a magyar közönség, mely ím évről-évre ezeruyi vendéggel szaporítja B.-Föred nagyarányú forgalmát!
— Áttérés a zsidó vallásra. Eey vasúti altiszt, f. bó 22-én a zsidó hitre (ért át. A cirkumciziót Augenfeld Fülöp körorvos végezte rajta.
— Restauráció. A ,C e n t r a 1" kávéházban a napokban fejezték be az utolsó javítási munkálatokat és csütörtökön este Horváth Lacinak ugyancsak restaurált zenekara szórakoztatta a nagy számban megjelent vendégeket. — Az újjáalakított kávéház díszítései, berendezése, a tükrök és egyéb ciillogó jószágok kellemesen hatnak a szemre és e helyiség mindenképen megfelel azon igényeknek, a melyeket fővárosi kávéházakkal szemben támasztunk.
— Asszonyrablás. Siófoki levelezőnk írja, bogy egy ottani vasúti őr 20 éves feleségét és 3 hónapos nát e hó 21 én éjjel, eddig még ismeretlen tettesek, számszerÍQt hatan, elrabolták; revolvert szögezett az egyik tettes a boldogtalan vasúti őr mellének és lelövéssel fenyegette, ha mukkanni merészelne; a szegény vasúti Őr a legközelebbi vonatot megállította és megkérte a kalauzokat, bogy szeretett feleségét, mindenképen keressék fel. — A szélrózsa minden irányába küldött táviratokat felesége kézrekeri-tésére. A férjce* sejtelme sincs róla, hogy kik lehetnek a tettesek, mert valóban megmagyarázhatatlan, hogy miért vitték el a kjs gyermeket is.
— Zsidó újoncok bevonulása. A zalaegerszegi had testparancsnokság átiratot intézett az országos zsidó központ\', irodához, mely szerint a zsidó újoncok ez idén október hatodika helyett október hetedikén vonulhatnak be. A hadtestparancsnokság tekintettel volt arra. hogy okt. C-ára esik a zsidóság nagy ünnepe.
— Kerékpározás. Ennek az utolsó esztendőkben nálunk is oly óriási mérveket öltött uj és szép sportnak egy hazai szakközlönyét kaptuk tegnap, mely megérdemli, hogy a kerékpárosok figyelmébe ajánljuk. Cime: .Kerékpársport." Megjelenik havonta kétszer képekkel tarkítva. Állandó érdekes tartalma : Vezércikk, szakközlemények, tárca, útleírások, bel-és külföldi hírek, táviratok, tecnnikai újdonságok, sportirodalom, mulatságok, versenykiírások és eredmények, szabadalmi értesítő, a ,Kerékpárt Sport" túra-dijpályázata és a „Karika diecre" című humoros melléklet. Az ügyesen szerkesztett csinos kiállítású kerékpáros újság a legszakavatottakban foglalkozik e sport Ö3szes kérdéseivel s igy nézetünk szerint nélkülőzhetlen minden magyar kerék • párosra nézve. Kívánatos volna tehát, ha a helybeli és vidéki kerékpárosod támogatnák e sok jó célt szolgáló, csakis nekik szerkesztett szaklapot, mi nem kerül nagy áldozatba, mert a lap előfizetési ára egész évre csak 3 frL — A „Kerékpár Sport* szerkesztősége Pécsett (János-utca 5. sz. alatt) van, honnan bárkinek is szívesen küldenek mutatványszámot, mely igazolni fogja annak a néhány dicsérő szónak igaz voltát, melyet a jóravaló, közel két éve fennálló magyar sportirodalmi termékhói elmondottuk.
— Szigliget községben t. bó 12. bu-csunapján véres tragédia folyt Szabó Pál és Mihály, valamint Kovács Pál legények között A Szabó testvérek már régebben boszut forraltak Kovács Pali ellen. Most a bucsu kedvező alkalmul szolgált a heves ősszeszóllalkozásra, aminek aztán a vége az lett, hogy Szabó testvérek Kovácsot ugy megmetélték, hogy élethalál közt vivődik. A Szabó testvéreket a ciricáló csendőrség elfogta s a boazu-álló atyafiakat megkötözve a tapolcai csendőrségi laktanyára vezette, hol egy büsebb jövő reményében töltik napjaikat.
— A Haliam szálloda kiépítése. A balatonparti Hullám szálloda kiépítésére vonatkozó versenytárgyalás szept hó 15 én tartatott meg a városház tanácstermében Keszthelyen.
— Tflz. Folyó bó 14 én, mint levelezőnk jelenti, midőn a nép legnagyobb része a mezőn munkálkodott tűz ütött ki Horváth József kányavári községi biró házábcn. Senki sem lévén otthon, mire észrevették, már semmit sem lehetett megmenteni. A ház földig leégett, benne égett két ló, 3 drb. szarvasmarha és az összes bútorok, elégett még a két szom-
szédos ház is melléképületekkel. A tüz oka ismeretlen; azt hiszik, hogy boszu müve a községi bíró ellen. A kár több ezer forintra rug.
— Hásodvlrágzas. Letenyén özvegy Folly Bernátné virágos kertjében a szelence fa teljesen kifejlődve, mint tavaszazai, egész pompájában és illatában virágzik.
— Vérengző munkások. Folyó hó 20 án esti 7 órakor a város mentöko-csija robogott végig a főutcán és a Király-utcán levő Guttmann Sándor-féle kádár-műhely előtt foglalt állást Ekkor tudta meg a hevenyében összeverődött közönség, hogy a blaumontagot csináló kádárlegények veszélyesen összeszurkálták munkavezetőjüket Keller Diniéit, kinek sebeit már akkor a rendőrség kiküldöttjei és két orvos vizsgálat alá vette. Dr. Síolcer és Augenfeld orvosok siettek a helyszínére s mivel ezek a sérüléseket veszélyesnek találták, a sebesültet be kellett nyomban szállítani a közkórházba. Három 1 szúrást ejtettek rajta a kanibálok és pedig mind a hármat a hátán, melyek egyike átmetszette a tüdőt. A rendőrség értesítette a vizsgálóbírót, ki még az est folyamán kihallgatta a sérültet A három vitéz legényt r>edig" másnap átkísérte * rendőrség a kír törvényszékhez. Keller Dániel csendes, szolid ember, nős, ki öt apró gyermeknek apja, a kórházban élethalál közt lebeg.
— Nagylelkű tolvsj. Molnár József orosztonyi nőtlen földmives, bejött Nagy-Kanizsára azon szándékkal, hogy fehér ruhanemüeket fog bevásárolni. Gondolt merészet és nagyot nem vásárolt, hanem ivott Végre mikor beesteledett, elindult az állomás felé, bogy vasúton megy haza; — de Kaziocy-utcáu, a régi Frie-dentbal féle volt gőzmalom épületben levő korcsma előtt csalogatóan künn álló asztalok mellé leült egyet pihenni. Mikor itt egyedül maradt, unalmában elaludt és ugy éjfél körül ébredt fel. — Ekkor vette észre, hogy jóizü álmában valaki mellényzsebéből ügyesen kiakasztotta láncostul együtt ezüst óráját, miközben a tolvaj ügyességén bámult, őrömmel tapasztalta, hogy a mellénye belső zsebjében elrejtett s 30 forintot tartalmazó tárcája érintetlen. Feljelentést tett ugyan a rendörségnél, de ott kedélyesen mondogatta, Üsse kő az órát csakhogy a pénz megvan, és nem győzte dicsérni a tolvaj nagylelkűségét Ha az a tolvaj ezi is tudta volna!
— Lopás. Sauer Edéné padíására e hó 20 án éjjel behatolt egy mészáros legény, a ki a házi viszonyokkal meglehetősen tisztában volt és ott egy csomó ruhát összekötött azonban egy véletlenül a házban lévő baka által lefüleltetett A holmik ott maradtak, a tettes megugrott; másnap azonban elcsípték és átadták a
: törvényszéknek. — ... I?y lehet katonából a közbiztonság és belbéke biztos : támasza.
j — az acetylengáz veszélyessége. [ Dr. öhler László segédtatiár az orvosi egyetem közegészségtani osztályán, a dr. I Genersich Vilmos egyetemi tanárral \\ együtt megejtett vizsgálataik alapján az | acetylengáz mérgező hatásáról tartott fel -! olvasást az orvosok és természetvizsgálók j vándorgyűlésén aug. 25-én Trencsénben ; s konstatálta, hogy az acetylengáz illő ! részei méreghatásuak és az egészségre j ártalmasak, sőt veszélyesek lehetnek, i véletlenség vagy tudatlanságból bekövet-I kezhető mulasztásoknál. Ezen tudományos | állítást mintegy természetesen megerősítette azon acetylengáz-robbanás, meiy néhány napra a felolvasás után, aug. 31 én Békés-Gyulán, a Korona-szállodában történt, ujabbau pedig Zimonyban a Royal-szállódában történt egy nagyobb acetylengáz-robbanás, mely alkalomnál két egyén súlyosan megsebesült.
— Rendőri hir Letenyérői. Moloár Juli 17 éves cselédteány, ki Krizanich Lászlőné letenyei uradalmi tiszttartódénál szolgáit, ennek ingeiből 2 drb., 1 drb. zsebkendőt 1 bőr tárcát 37 kr. készpénzzel el\'olvajlotte, — a csendőrség letartóztatta.
— Lopás. Strasser Jakab letenyei mészáros észrevette, hogy a mé szárszékében levő pénzes fiókját valaki naponkint megdézsmálja, csakhamar rajta csípte tanoncát, kien is. iparkodott azonnal túladni. íL
— A sertésvesz ercén! ujabb1 védekezés. Letenye közönsége egyik nap kora reggelén arra ébredett fel, hogy a letenyei kisbíró erős dobpergés mellett a következő rendeletet publikálta. „Tudtára adatik minden gazdának, hogy a sertéaólait 3zigoru büntetés terhe alatt bemeszelni el ne mulassza." No lett erre fulkozás az asszonynépség közt, mert egyiknek nem volt mesze, másiknak meszelője, igy egyik-másikat kölcsön által kisegitve: hogy a rendelet végrehajtas-sék, neki láttak az ólaknak meszeléséhez. Nagyon feltűnő volt, hogy minden asszony
meszes köténynyel, meszelő vei kezébe futkosott egyik szomszédból a másikba. Tudósítónk végig sétálva az utcán, be-tekinte egyes udvarokba s látta a rendelet végrehajtását, mert vo\'.t olyan asz-szony, ki a rendeletnek mélyen meghajolva, az ólnak mind a négy oldalát olyan szép fehérre bemeszelte, hogy beillenék bármely városi lakóház tisztaságához, voltak olyanok, kik a déli és éjszaki, olyanok kik csak az egyik részét, végre kik csak az ajtón vagy e felett egy álló kereszt formát meszeltek, okul adván, hogy kíki mely világrészből várja a ba^ cillusokat. — Találkoztak olyanok, kik a rendeletet nem respektálva, mint maga a város bíró, kinek rendeletéből publikálta a kisbíró, nem meszeitettek. —-Többen nem tudva ezen rendeletet, nem tudva, miről jó ezen meszelés, kérdést intézve egyesekhez, akkor tudtuk meg, hogy ez az uralkodó sertésvész ellent ujabbi védekezés s ma is azt hiszik az asszony népek, hogy a bacilusok vagy a fehérségtől, vagy a mésztől félnek s nem jönnek s talán lehet is valami a dologban, mert ez időtől fogva a sertésvész már szünőben van. A fentiekből világosan kitűnik, bogy egy rendelet, melyet felsőbb helyen alkotnak, míg azon helyre ér, hol azt végre kell hajtani, hány átalakuláson megy keresztül s hogyan lesz az végrehajtva, — de még a nép közt a végrehajtás ilynemű keresztülvitele e-zébi juttatja az embernek a XJII. századbeli boszorkány világot.
Irodalom.
Budapesti Napló, az újságírók lapja E\'énkeu emlékszik még a magyar közönség annak a tizennyolc magyar újságírónak az esetére, akik, hogy függetlenítsék magukat minden politikai befolyás és minden vállalkozó töke nyűge alól, megalapították a maguk erejéből, minden vállalat mellőzésével a szerkesztőség saját tulajdona gyanánt a Budapesti Napló-t. A Bndapesti Napló szerkesztősége, amely csakis addigi munkásságára, hírlapírói sikereire hivatkozva és a közönség szimpátiáira appellálva fogott hozzá I bátor vállalkozásához, nem csalódott ön-: bizalmában és nem csalódott a közönség-! ben, amely nagy szeretettel karolta fel | az ügyét az első perctől fogva. És hogy a közönség se csalódjék benne, arra vállvetve, szakadatlanul buzgósággal és lelkesedéssel törekszik. A szerkesztőség,amelynek belső tagjai: Vészi József, fö szerkesztő, Braun Sándor, felelős szerkesztő, Ábrányi Emil, Clair Vilmos, Cerri Gyula. Erős Gynla, Fái P-éla, Gergely István, Holló Márton, Horváth Elemér, Janovics Pál, dr. Kovács Jenő, Lyka Károly, Márkus József, dr. Merkl Adolf. dr. Márton Miksa, Molnár Ferenc Papp Dániel, Pékár Gyula, dr. Soltész Adolf, Sváb Tivadar, Thury Zoltán, naprói-napra egész erejét, lelkesedését. Összes hírlapírói kvalitásait viszi a harcba. Hűséges szövetségese ebben a külső munkatársak diszes serege, amelyből csak Ágai Adolf, Balogh Pál, Beksics Gusztáv, Bessenyei Ferenc, Békefi Antal, Eötvös Károly, Feszi Géza, Gécy István, dr. Hagara Viktor, dr. Halász Ignác, Kupa Árpád. Lengyei Lanra. Malonyay Dezső. Munkácsi Kálmáo, Szabóné Nogáll Janka, Szana Tamás, Szántó Kálmán, Tömörkény István és Tntsek Anna neveit említjük most. Ez rugója a Budapesti Napló eddigi példátlan nagy sikerének és biztositéka jövendő szilárd exísztenciájának. És még egy. Annak az újságnak, amely senkié másé. csak a szerkesztőségé és a közönségé, amely semmiféle idegen Töke szolgálatában nem áll és csak a mag& munkálkodó embereinek, meg a magyar közönségnek, a magyar hazának, a magyar nemzeti ügynek és a magyar szabadelv őségnek az érdekeit szolgálja : ebben a függetlenségben semmihez sem hasonlítható hatalmas erőforrása van. Olvasóink figyelmét újból is felhívjuk a Budapesti Napló ra és ismételve a legmelegebben ajánljuk ez újságot Olvasásra az újdonságok iránt érdsklödŐkoek és valóságos lelki épülésükre azoknak, a kiknek a magyar hírlapirodalom magas színvonalában és magyar írók és újságírók hangyaszorgalmában kedvük telik.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmi, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll féle franci a borszes z"-szel gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udv. szállító által Bécs, I. Tucblauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan M o 11-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
Felelős szerkesztő: Dr. Kiss Ernő Helyettes szerkesztő: L>r. VUfanyi Henrik.
Kiadó : Ifi Wajdits József.
r\'onlard selyemét 60 krtil 2 frt :Í5 krig méterenként — japáni, chinai stb. a legujibb mintázattal ét színekben, u. m. fekete, fehér és szinea Heaaeberg tetyeaet 45 krtől 14 frt 65 krajezárig méterenként — sima. csikós, koczkázott. mintáz "ti damasztolt stb. ttnbt egy 2+0 különböző minőségben és 3000 szín és mintázattal stb. a megrendelt áru páttabér ás vámmentesen abázboz szállítva, mintákat postafordultával ktlld: Henneberg «. {rs. és kir. udv. szállitó) selyemgyá* al Zürichber. Svájcába canm-zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.
Köztudomásul!
Kötelességemnek ismerem l tc közönséggel tudatni, hopy a Tnobai Agnes-forrás nemcsak kellesaes asztali vlz borral vegyítve, de fálesj a gyoassr til sav anyaágát es rgeset aeaakülöa-
ben a vsse és gége fájdalnalnál kitBaf gyágy-azer gyanánt l6 év óís hasinaioic, a annyira
nélkQtózhetlon részemről, hogy nélküle alig 1—2 napig lehetek. Mindenkinek tiszta lelkiismerettel ajánlom a mohai Ágnes-vizet a fentemiitett báota Imáknál.
Untcr-Premstetten (Stájerország), 1895. augusztus 16.
Galánthai Fekete Gábor,
világi áldozó pap, mint magánzó.
Kronfeld nővérek tanítanak magyarul, németül, franciául és angolul.
Lakás Kazincy-utca 691.
Tfise. húgyhólyag, hogy dara és köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek burntos bánta Imiin ál, orvosi tekintélyek általa Litb Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hn;r,yhajtó hatásni
Kellemes ízi! Köanjen emésitbeto
Kapható ásványvíz kereskedésekben és K)\'A gy szertárakban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen.
hirdetések:
1CH ? tENJ
L.ajy minden téTe-dés olkcr&Ivo legyen eséstől azes
he ti e ág-Has- *>•-Jegyié tt ˇ•dója-
gryot használom
Egyedül valódi angol
(Tinctaia fcatoaxnicá)
TIIIERHY A.,
Prsgrada, Míua SJSti.rui itílen
yógytiertárából ét i készítmények gyár XSz*t-a*u*ft-Bt7ll*r meg-rii»gal-ták db véleményt i-ooiattik rdlt. A legrégibb, icsiiati-iioM.blin.BJe kl-xonyolt os logolosobh ndplai suLzl-azar, m.ly t u«U- *a tcdofájaal-matat enyhíti stb ¦ bolielee ** kftlsoles; aJkalssAxaat*. rolódii«BÍi]»)[ jeliül minden iivcc eey oLÜ«t bÜTalyiyal a „llatva, mel.vcn cú^ooi Tzderry Adolf, aTTÓt-jrasartár -x ortajyilhoi" van bevisvr. atindan balxvamot, m*Iy m a r«aO lőlinyomaan vadöj;«K7S7»l *«« allilva, nU-unii vilit a, mint l.ami.itast es ncanaatot. mennal ol->bb, annál irtéktelénabb Tebat mindig poBtoian Sgyol-l!c ai itt ÜtnatA tÜM v*döjo(ryre. Egystul valudi balata->m bammtóit és útadóit, valamint ortekteten ntanaatói. ilyak a kuiönsée mffriivmtisén mii baltaamiogygyal inak ellátva. elurmiK.it, általam a védSjezytőrveny alap-i törvényesen le*x üldurve. Hol baluamom rénero nin-•n raktár. _ rendeljenek köirotetlonül exen a eitoea: Tbiorry A. Őrangyal Kj-ógy*.^lirnak Pregrada, EohiUcb-Sauerbrucn mellvtt. 12 kii vagy 4 duplaüveg ára Magyal-oriiág és AniEtria bármely pont-tiolyáre í koronába terül, " «inia és Kcrc-covüiába íz kit 6 dnplaüveg ara t
rona 60 fillór. 12 kis vagy 6 daplaüv^gnél kevesebbet nam idők. Szúj] cl küldés csak a pont előzetes bekQldéae vagy Jivetel melleit. !
Mindenkor flcjralauuBal legyünk a x&ld vádójegyre, melylyol a ve.1 6diaiig Jole&l mtsdan ftvaa; el *-fts látva.
Scbbengd-ApothcaS
A valódi angol
enocs
ereje és hatása. Est» ke.SucMl -t;nti,i rj*t7itaa UUaaaak tártait caaataia UÍJeaea *»Í«7»S7Illteti, ajahbaa *««\'» •«» SZ évem arkri rakatéra kai »*ror*o-sallatatt. ai aagal eaoaaaea&ci, .teli a l(t.íljoi.hb r. Idült aajakaal a ttaarrdt asabariaegmal a lce)o>a ered
desA.THIERRYin """"^
PREGRADA i..t*.ib..
íiáaa, ngyttinten a fájdaloi
(a .r»i ceaUfala*-líUtu riodauerl rjujírf. «*>rkettéUiara reaakl>IU ttfcatiaik mi.ii kll.aSk.ek eliaaiert a.át aajsgoakal, ít~
I. Ai angol csodakenbes hastnálhati : i\\ gyermekág> asnü mellbajánál. tajgyülaraUasil, mail-kemúnyeilésnel, orbánc, mindennemű air.lmek, láb- vagy acbek, genyedtaag, dagadt lábak, sít ; utas-, azurás-. K,-. vágáa- és aotodasi sebek ellen. Kasxnálbató mindi-n idegen rétink u cn ilvag-bomok, síi Un k éa tüskék eltá. oütisára. Kin-d*ear.at. kinüvéf. pokotvar, nijáképiodés. sót rAkbett-gs^g »H«n. stemülcs, k.iriirad.ganat. hólyag- és iel-dSrxsolt lábak gyógyítására, all.draaesa. éré.1 aeb.k, fa. gyott testrészek, betegeknél bosstabb iekvés által támadt sebek, njak.lnga.nat. vértorlódás, lüliogis és a ryermekek¦" nál .leforduló k.seb««.dé>ek ellen stb. syormax^t
a.col csadAkeaSea saláéi rrrilib. saaál klUaBM haláaákaa. Igen ajánlatus eiea eryedil állé aiarMI •UTlgyitaUé-i minden csalidnál készletben tartani.
Két doboznál kevesebb sem küldetik; a saétkütdés kt ¦úlag az ös»eg elüleges beküldése vagy pedig ntánv*. téllel eszkozült^tik. a tégely, csoroasrolás. aiálhtolevél ét
megküldéssel S koroaa é* « tttér. Számos blxonyitvsuty ali rendelkezésre.
Figy elm űztetek mindenkit a batástaJan bamisitványol megvételétől, * kérem szigorúan arra ügyelni, hogy min-den tégelyen a fenti védiegy és cégnek áraagjal giéaj .isrUmak- rrcrtadibK- beleégetve kell lennie és mindéi tégelynrk egy használati utasításba kell baceomagolvi lenni éa lent látható védjegygyel ellátva.
Az egyedüli és valódi angol csodakendcsöm bazuisité és utánzói, a védjegy-törvény értelmében síigoruan lildöa tatnek, épngy asen hamisJtványok teriesstüi.
Cgradall besterzést ferrit: Örangyai-gyógytar, T Ities-s-y
rrvsTséábaa Eohitaeh-Sauerbrunn mellett. -;. Eaktár a I*aUbb Kyórjaiert..rbin, bol raktár nine* lessek a megrei..le\'é.i k.izvetlenul _áí Srsagjal gréirmai itríoi- TlllKKKt ADULV Praaradaaaa. K-bllteb-SuarWla ¦•llsU clascnL — Aa^sztrik-magjai ^éJjtgy lakozó
*) Az e rovatban k&zlóttekért nem vállal ugara felelősséget e. szerk.
XXXVI ÉVFOLYAM.
ZALál KÖZLÖNY
1897 SZEPTEMBER 25-én
Valódi brünni szövetek őszre és télre
Egy Coupoo 3.10 ; 4 80. jó méter hosszú teljes, l 6.— jobb nri öltözet (kábát, < 7.75. finom nadrág é* mellény / 9. — finomabb
csak * 1050. legfinomabb^
Yalódí gynpjoazÖTet. Te\'U kabát szőreiét, vadász szöveteket, daróc kamgarn kabát ég nadrág szöveteket, gyönyörű választékban. Női szöveteket minden létező minőségben szétknld utánvétté.. Szolidságáról és megbízhatóságiról legjobban ismert szöretraktár
Siegel Imhof Brunnben
Minták Ingyen és bérmentre. JíintahQ síillitasnknál kezeskedve lest. A/on előnyök, melyeket fennti cég gyártási székhelyén, magán -erőknek közvetlen bevásárlásnál nyújt, igen nagyok.
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czeljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotb\'ani szállításért kezeskedve Van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek
Gyümölcs és szőllő sajtói,
folytonosan ható kettős emeltyű azerkezettel, és oyomerő szabályzóval. A munka képesség Í0\\ nagyobb mint bármely más sajtónál.
Szőllő és gyümölcs ZUZöK
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek.
Szőllő és gyümölcs őrlők. Aszaló készülékek
gyümölcs éa főzelék aszalásra, gyümölcs Vágó és hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia" gyümölcs és szőllevessző permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben .
B&yfkrth Ph. és Társa
cs. kír. kizár, szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor.
BECS,
KitQoletve 390 arany, ezüst és bronz éremmel. Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
Képviselők és viszontárusitdk felvétetnek.
4389/tk. 897
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye összesített árvatára végrehajtatónak Kósa Rémus tótszerdahelyi lakos elleni 95 frt töke, ennek 1889 évi július hó I-töl járó 7% kamatai. 26 frt 10 kr. per, 11 írt 50 kr. előbbi, 2 frt 30 kr. hirdetési és 8 írt 55 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyébea a n. kanizsai kir. tszék. (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő TótBzerdahely köiségi 120 sz. tjkvben A. I. 8 — 13 hrsz. a. felvett s 551 frtra becsölt ingatlanok, a tótszerdahelyi 259 sz. tjkvben A. f 158 hrsz. ingatlannak és a rajta épült népsorszámu háznak Kósa Rémust illető 7» része 40 frt becsárban, a tótszerdaheiyi 66. sz. tjkvben A. I. 3—8 hrsz. ingatlannak Kósa Rémust illető fele része 299 frt becsárban Tótszerdahely községbiró há zánál
1897. évi október hó 13. napján d. e. 10 órakor
Dr. Tuboly Gyula n.-kauizsai lakos felperesi ügyvéd vaey helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becs-ár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°[0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén. a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi július hó 20. napján.
oooooooooooooooooooooo soooooo
ALAPÍTTATOTT 1858
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
3=téis zvóny-Társaaag
(ezelőtt WALSER FEREKCZ)
BUDAPESTEN, VI. ker.. Külső váczi-ut 45. szám.
Sürgönyeim: SZIVATTYUGYAR BUDAPEST. GYÁRT:
mindenféle gőzgépet, Schmiát-Jéle forrgőzmotoroka1 (40% szénmegtakaritás), petróleum- és benzin motorokat, Keretfürészeket, körfűrészeket és csertöroket. Gőzkazánokat, elöme-legitüket, tartámjokat. Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Miodenféle szivattyúkat gőz-, szij és kézi hajtatra, valamint villamos üzemre. Artézi hUJelépitményeket vasból. Tüzfecskendőket és vízszállítókat, tűzoltósági felszerelési tárgyakat Köztisztasági szereket. Öntöző kocsikat, sárkaparó és seprőgépeket, Iiőekéket és úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gőzfertötlenitö készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket, pöcegÖdor tisztító készülékeket. Vas- és ércöntvényeket, harangokat. KeményÖntésü aczélfelületü tüzrostélyokat egyenes és kigyóalakban, valamint polygon rostélyokat.
LÉTESIT : viz müveket, csatomázásokat vízvezeték és légszeszberendezéseket, központi fűtéseket.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek.
MOLL SEÍDLITZ POR
Csak akkor valódlak. ha mindegyik dobos Moll A. tédjegyet ét
aláírását tünteti feL * Hol\' Afeli Seldlltl-psrak •*«•« gyógyhttiaa a legmakacsabb ly.att it al-tetfV"-\'alaisk gyomorgorca fs gyoraorhér, ropott azikrakedét, máj b tatalom, vér tals í aranyér ét a legkülönbözőbb sii setegaések ellen, e jelet hiziazernek év-tiied.k óta mindig nagyob» elterjedéat ezerzett. — Ára agy lepeotétilt tradttl í: aszlak I frt 9. i.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
5 MOLL-FELE FRANCIA]
Csak akkor valódi ba mindeftrik oveg moll a. védjegyét mnoti fei ^
1 ,A. Mtll\' felirata ánozattil van *ina. A Hali-féle fm-ozlabortuesz éa »ó nerezeusea mint fáJdatoniOEilIapitti bedürzsölesl szer köszvény
csni é* a meghűlés egyéb kö retkei menyein ál !egi ".méretesebb népszer. — Egy óao-lott ¦rtésM Bvtg ára 90 arijozár. _
Moll Salicyl szájvize.
(Fóálkatréaze - fczolysaras sziksé.) a mindennapi szájütztitáanal különöten fontol birmely kom gyermekek, mint felnőttek számára; mert e azájriz a fogzk torábbi épségét biztolitja a egyszersmind ó.szer togfajts ellen. — Egy Hall A. védjagyéval ellátott üveg ára : 60 krajozár
691)
Moll A
Fóazétkuldes:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító
Bécs: í., Tuchlaobeo 9. sz.
Vidéki negreadeléaek naponta poataatásvét meilett teljaslttetnak A raktárakban tessék határozottan MOLL
által
A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
HEIM MEIDINGER KÁLYHÁI §
A feltaláló Prof. dr. Meidinger aitai egyedül fel bau 1 mar ott gyár
HEIM I.
Budapest : Thonet udvar. Bécs-Döbling és I., Kohlmarkt 7.
piu6*: Hybernergaase 7. tttntttttass Szabadalmazva minden államban. WmtMEMB - minden kiallitasos első díjjal kitüntetve. ——.
lejäiszesslili
OOOOOOOOC OOOOOUOOOOOOOOOOOOOD
cs. és tir. udvari
SS
lakások, iBkolák ét irodák számára, a legegyszernbb é. J*tr-elegánsabb kiállításban, tetazésazerínti égési időtartam szen-piríal .aló fűtésnél és 2i őriig terjedő égeti kőszénnel, tüzelésnél.
Több azoba (ütése egy kályhával.
WA660N kályhák
„HE1X" Meld. lilybál Óva intünk az utánza-lokiól, utalva a kályha-ajtókra öntött itt látható védjegyre
MEIDINCER-OFEN HEIM^
Heim* Ilestla kályhái
Heim füstemésztő kandallói
a kürtök füstoélküliek maradnak. Határtalan égési idÖtarUm. — Minden lüteloszer alkalmas. — a már létező kandalló külsőkre alkalmazható. — Kgy kaodalló több helyiséget függetlenül fűlhet.
P~ HEIM füstemésztő Caloriféreí ~3ftg
Központi fiitós minden rendszer szerint. §C
Száraz alkalmazása ipari és gazdasági czélokra. ^
Prospeciusok éa árjegyzékek ingyen éa bérmentve. /t\\
NÜNKOVITS kir. aljbiró
Vulfeá
*!»> W UlOlhVU ^6P^yÁI*
féiiféij-táfíiaiág. Guthjahr es Müller ezelóit Reinhard Fernau ÓC Co.
Sichter) Guthjahr,
Budapest, V. Váci-ut 70. Készit: Lengő szitagépeket (Oscillir MOller & Sóder szabadalma.
Daratlsztitó gépeket Scbnetzer Ágoston szab. Csomagold gépeket Fredenhagen szabadalma, liszt, korpa, gipsz, cement, festik s hasonló anyagoknak zsákba vagy bordókba való csomagolása.
Teljes malombsrendezéseket, magas és sima őrlésre a minden egyéb rendszerben és nagyságban: mindennemű malomgépsket és
Bécs, XVI. Ottakring, Wattgasse 30—32. készülékeket, — elvállaja továbbá fennálló malmoknak célszerű átalakítását.
Mindennemű szerszámgépeket fém-, fa- és kmegnunkálására.
Gzgépeket kipróbált rend szerint. Vizikerekeket közlőműveket (Fransmisso.) Nyersöntvényeket saját és idegen minták ntán, fogaskerekeket géppel idomítva
Kívánatra tervek és költségvetések küldetnek
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.