Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.92 MB
2010-01-25 15:03:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
848
3577
Rövid leírás | Teljes leírás (435.68 KB)

Zalai Közlöny 1898. 001-005. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KAMZSA, l898^Ruár hó l-én.
ElÓfiitteni ?1
6 frt — tcr 2 fn 50 kr. 1 frt 2S kr. 10 tr.
Egész ém Fél «rre -NejtredéTre
F.syes _
HIRDETÉS E K 5 tiMÁboí petitiorban 1, máiodszo\'. 6, t mindet lotibbi sorért 5 Icr.
XYILTTÉRBEN petit soronként lü krért Tetemek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetéfért 30 la*, fizetendő
I-so síém.
XXXVII. évfolyam.
11
I0ZL0I1.
A nagykanizsai „Ipar-Testület", ,a oagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő Herére, zx anyzeí részt illető kBz-leméayek pedig * kizdó neTére cimwtteo .Varr* Kanizsára bér-mentre iotézeodők.
llérmentctleD lere)ek nem fngzd-tatnzk el.
rátok »Issza nem kDIdetaek
takarékpénztár részvény-társasig,* a galamboki önkéntes töEoltó-egykt.*, a .nagy-kanizsai kisdedeveió egyesület* a , nagy-kanizsai Unitéi járáskor* a kereaztéay jótékony nőegylet „ü.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete*, a katonai hadastyán egylet* .soproai kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai kttlvál*?ztmányinak hivatalos lapja.*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Uj esztendő.
Xngy-Ka.niz3a,$2897. 4*c. 31.
Még néhány Óra és Szilveszter éjszakáján pont éjfélkor megkondulnak a harangok, hogy hirdessék minden felé: nj ér van! jL,\'
Bezárul a mait és megnyílik a jövő.
Mi pedig az elválasztó mesgyén á\'llva végig gondoljuk "ínég egyszer a multat, mintegy számot adva róla. S ami benne fölemeló volt, lelkesedést kelt benDüok a jövő iránt; ami benne leverő \\o!t, erőt ad a jövő küzdelmeire.
Lelkesedés és erő, — ez a kettő kell bizonnyára az uj esztendőben, ha alkotni és előre hatadni akarunk.
Lelkesedést és erőt kívánunk azért mi mindenkinek ez nj esztendőben ; de legkivált azoknak, kik a népek sorsát intézik.
Mindeuki tudja.-^nily fordulóhoz jutott hazánk is ez uj év reggelén, s minden jő hazafi aggodalmas szívvel néz a megoldás felé. Jó lesz-e az agy, ahogy van? Vagy jobban is lehetne és százados törekvések érnének egyszerre célt, százados álmok viU nának egyszerre valóvá ?
Nagy kérdések ezek. S mi mégis fölvetettük, hazaszeretetüak sarkallt reá, midőn itt illőnk a múlt éi a jövő elválasztó roesgyéjén.
És még egy van, amiért országo3 dologra kell vetni figyelmünket: az uj esztendő iesz ötvenedik éve a magyar nép fölszabadulásának, ötvenedik évfordulója 1848 oak! Nagy célokért vivott, dicső törekvéseket megvalósított nemes küzdelmek-évfordulója ez, melyet méltóképpen kell megülnie az egész országnak. Készülnek is reá már is sok felé. Azt hisszük, hogy nálunk, itt e tősgyökeres magyar városban, nem keli figyelmeztető szavunkat felemelnünk, hogy méltó ünnepet üljünk ez évfordulón mi is;
mert reméljük, hogy azt a nagy napot hozzá méltóan fogjuk megünnepelni.
Hisz lelkesedni szépért, dicsőért mindég tudtunk; a mult év pedig azt is megmutatta, hogy alkotni nagyot és nemest, szintén vau erőnk. Láttuk ezt a mult évben is, midőn annyi áldozattól sem riadt yissza városunk közönsége kulturális és anyagi haladásunk érdekében.
A nagy alkotások idejét éljük.
A mult év alkotásaihoz fog csatlakozni ez évben a főgimnáziumnak és a kaszárnyáknak fölépítése. Az előkészületek már mindkettőhöz megtétettek, — hisszük, hogy a kivitel, a megvalósítás elé nem fog többé semmi akadály sem gördülni.
A minden téren tapasz\'alható nagy tevékenység biztató jelei mellett talán nem fog már sokáig késni városunk tanácsa, hogy még egy nagy fontosságú ügyre is hathatósabban kiterjessze figyelmét. Ez az ügy a kö...