Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.16 MB
2010-01-25 15:06:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
871
4576
Zalai Közlöny 1898. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

6-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
El&fixttéii úr: Eféu érre . . . 5 írt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. St-neáém . . . 1 frt 25 kr. Egres txÁM 10 kr. HIBDETÉS EK 5 hasábos petiuorban 1, másodszor 6, i ni ódén további sorén 5 kr.
SYILTTÉBBEN petit soroaként 1U krért tétetnek (e-i. JCLueatari illeték minden egyei hirdetétér! 3u kr. üxeteudo
I0ZL0NY.
takarékpénztár részvény-társaság,* a
A nagykanizsai „Ipar-Testület:í galamboki önkéntes tűzoltó-egylet*,
A lap szellemi részét ilIetS mia-den közlemény a felelős sxerketxto neTére, az anyagi részt illető kfls-letaéoyek pedig a kiadó nevére cimzetten Sagy-Kanfz*4ra bérmentve intéiendök
Hérmenirilen levelek nem fogad-
íwl rátok T innia nem küldetnek
.a Dagy-KAQizsai Takarékpénztár részvény-társaság*, a .Kotori
p nagy -kanizsai kisdedevefó egyetníei* a a nagy-kanizsai tanitói járáskör* ajkereiztéuy jótékony oóegyiet
„n.kanizsai izr. jótékony nőegylet*, .szegények tápintézete\', a katonai hft^astyán egylet* .soproni kereskedelmi iparkamra* .nagykanizsai k 11 választmányának hivatalos lapja.*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOT MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A jótékony ügy rendezése*
Xagy-Kanizsa, 1898. f*br. 5.
(V) A helybeli sajtó njból és nj-ból visszatér erre a kérdésre. Síi szüli a szegénységet? az édes miénk és az, hogy a törvény nem engedi, hogy az édes miénk másé legyen. Ezzel a kérdéssel tehát tisztában vagyunk. Szegénység, sanyarú élet, ke-uyérhiány azóta van, mióta „nyáron meleg és télen hideg van.* Nélkülözni azonban kin és az emberi szívben van érzé*, hogy e kint átérezze és boldogtalan embertársán segítsen.
A betegek ápolása hazánkban eléggé rendezett. A kórházak gondoskodnak a nyomorékokról. Ellátják a betegeket; de azok, akik szükséget éreznek, még mindig egyesek, társulatok, vagy a városok szegény pénztáraira vannak utalva, mert a szegényügy törvény hozás; iag még rendezve nincs. Nagy-Kanizsán számos emberbaráti egyesület gondoskodik a sanyarú munkával birkózó szegényekről. A két nóegyesület kegyes adományokkal enyhíti azok nyomorát, — akik tolakodni mernek, tehát azokét, akik professzionátus koldusok. Az izr. nőegylet vagyona érröl-évre gyarapodik és arra fog egyszer szolgálni, hogy a tokéból leány árvaházát alapítsanak. Az eszme nagyon üdvös, de a nagy tömeg szegénységén enyhíteni nem fog.
A mód, amelylyel a legtöbb adományt ma osztogatják nagyon alkalmas arra, hogy az egész környék szegényeit ide a városba csődítse. Falun koldulni nehéz, mert nagyon ismerik a koldust, a kapa, kasza kerülőt. Sokkal jobban fölleli magát a koldus a városban, hol részére adományokat rendszeresítenek.
Be ez a módja a kiosztásnak nem feiíl meg, mert egy szegény nyomorán sem segít és amellett visszariasztja azon egyéneket a köoyöradományok
elfogadásától, akikben némi önérzet van. A szegénységet fel kell keresni tanyájában.
Legigazságosabb neme a városunkban fenállő jótékonyságuak még a népkonyhi, mely jő egészséges táplálékkal látja el az éhező gyermekeket, anélkül, hogy a szegélynek szégyen martiriamot kellene elszenved-niök. Emellett meg van a népkonyha részéről még az ellenőrzés is, hogy az odanyújtott táplálékot a szegény csakugyan saját javára fordítja.
A szegényügy rendezése most vajúdik. Városunk polgármestere foglalkozik vele és a terve az: felszólítani a jótékony egyesületeket, bog)\' könyőradomanyainak mikénti elosztását bízzák a város szegényügyi bizottságára. A városnál tartják nyilván a szegényeket, kiknek viszonyait a rendőrség ismeri. A központból jobban lehet a szegény sorsát intézni, mint ahogy most intézik: jelekezeti szempontok szerint.
Nem igen bízunk abban, hogy a jótékony-egyletek ennek a jó szándékú felhívatna* engedni fognak. A mit minden egyesület évtizedeken át megszerzett, azt maga akarja alamizsnaképpen elosztani. Minden egyesület félti szerzett vagyonát és kévéi gondja van arra, hogy kinek kárára gyarapodik törzs vagyona.
Mi a szegényagy rendezésének jövőjét csak ngy látjuk biztosítva, hogyha az állam veszi azt kezébe. De addig is, mig az ige testté lesz, a város •áradozzék egy szegény- és dologház felállításán, melyhez a jótékonyegyletek bizonyára tetemes Összegekkel, sőt alapítványokkal fognak hozzájárulni, így, a hogy a Fzegényügy most fenáll, öröme kevésnek telik benne. Az a elszigetelten elosztott fillér nem áldássá, hanem bűnné és uj nyomor kutforrásává lesz.
Közgyűlések i
Ax önk. tűzoltó egylet közerő lése.
Január 30 un tartotta meg évi rendes közgyűlését, u melyen a tagok szép arámmal jelentek meg. Az elnöki és fóparancs-noki. nemkülönben a számvizsgáló bizottság jelentejét örvendetes tudomásul vették, úgyszintén az IS98. érre bzóIó költségvetést is minden változtatás nélkül fjgadta el a közgyűlés. Szolgálati éremmel tüntettek ki: Erdélyi János. Grác Antal. Győry János, Horváth látván,-László Kol-dizsár. Lengyel Lajos és Meskó István, 15 éves. Brück Sándor, Gáspár Pál, Juk litván. Réti Lajos. Szakács György és Táncsics Igoác 5 éves szolgálati éremmel tüntettek ki. A közgyűlési jelentésből a következőket emeljük ki:
Az elmn t érben 9 tüzeset fordult elö. MiuŐség szerint volt: 2 telÖ\' 10 féts\'rer 11 istálló 1 szalma, 1 szoba, 2 bolt. és egy malom tűz.
A testület felszerelési alapjához hozzá járultak: Karcag Béla és István 100,-100 frt. Fraaz Lajoa és fiai 100 frt, az osztr. Phónix 200 frt.
A zenekar alap javára Karcag Béla és litván 50 —50 frt, Mattaschích Jáoosné 25 frt.
Az összes egyesületi vagyon 13036 frt 33 kr.
A Társaskör közgyűlése.
Január 30-ikáu d. u. 5 órakor tartotta a Társaskör rendes évi közgyűlését. Elnöklő Schmidt Fcitfye* alelnök, Üdvözölte a szép számban megjelent tagokat és áttért a tárgysorozatra.
Az eií\'ö pont volt: a választmány jelentése, melyet Viosz Ferenc titaár hiveu * kör állapotához szép ma vak kai szerkesztett meg és olvasott fel. A tagok örömmel vették tudomásai a szép jelentést és köszönetet szavaztak a választmánynak buzgó működéséért.
A 2-ik pont a számvizsgálók jelentése és a 3-ik pont a költségvetés megállapítása volt. az előbbit tudomásul vette és az utóbbit elfogadta a közgyűlés.
A tárgysorozat 4 -ik pontja volt a választmány és számvizsg. választása, mely következő eredménynye) végződött:
Elnök: Dezsényi Elek. Alelnök Schmidt Frigyes, Titkár: Veörös Endre, Háznagy: Mergeathaller Lajos, -Pénztárnok: Unger
Ulimaun Elek, Ügyész: Herteleudy Béla, Könyvtárnok: Frey Tivadar.
Választmányi tagok lettek:
Fnspök József, J\' mrics litván, Mi kosa Géza, Nagy VaU\'5 Plibál Ferenc Dr. Szekeres József. Tóth László, Vágner Károly, Varga Lajos, Véber Károly, Vécsey Zsigmond és Viósz Ferenc
Számvizsgálók:
Ebenspanger Leo, Fesselhoíer József. KÖhler Antal éa Wilde Ferenc.
Ezek utáo Piihál Ferenc meleg szavakkal ecietelte Dézsányi Elek elnök érdemeit a mihez a köigyüléi nagy lelkesedéssel járult hozzá és jegyzőkönyvben megörökítette.
Több tárgy nem levén, az elnök megköszönte a részvételt és bezárta a közgyűlést.
A közgyűlést e?te 8 órakor társas-vacsora követte, melyen Bogearieder jó konyhája t-i pincéje hamarosan kitűnő hangulatot idézet elő. Az egész társaság felköszöntők és vig poharazás után a késői órákban kezdett oszladozni.
A Polgári Egylet közgyűlése.
Régi szobásához hiven febr. 2 án d. e. Vili ómkor tartotta évi közgyűlését a Polgári Egylet. A tagok Bzép stámmal jelentek meg, s két fontos dolgot vártak. Az egyik az volt, hogy talán történik majd valami a Társaskörrel való fúziót illetőleg, de ez szóba sem került. A másik meg az volt, hogy az egylet tagjainak rohamos csökkenése elé majd oda állítják Üdvös gátul a tagsági dijak ledzálUtasát Ez szóba került nem konkrét indítvány formájában ugyan, szómban a költségvetés nem engedte meg a tagsági dijak leszállítását, A magas tagsági dijak miatt a múlt évben 79-en léptek ki, — hogy jövőre mennyien fognak kilépni, ki tudná előre.
A gyűlés lefolyása e/ volt: Dr. Bentzik Ferenc elnök üdvözli a megjelenteké s fölkéri Knortzer György titkárt jelentébe felolvasására. A tömören megirt jelentés az egylet mult évét részben a visszaesés, részben pedig a fellendülés évének mondja. — A visszaesésnek magyarázata a nem éppeu kedvező fioáociálls helyzetben keresendő, amit ilyeoné ngy a bevételi, mint a kiadási előirányzatok hiányos lerovásai, valamint a váratlan kiadások emelkedése, s leginkább a
tagdíj hátralékok tettek. — A visszaesés évének kell neveznünk a letolyt évet még azért is, mert utoltő hónapjaira esik két nem kedvező körülménynek születése is. Egyik esemény az, hogy a vendéglői bérlet lejárván, az üzletét a volt bérlő nem vette ki, sem uj bérlő nem jelentkezett. A másik esemény, hogy 79 tag kilépett. A választmány tóié telhetőleg igyekezett megtalálni azon módozatokat, melyekkel a kellemetlen helyzetbőt az egyletet kiemelje. A fő módozat volt, hogy bá?i kezelésbe vette a vendéglőt, s a kormányzatot dr. Bentzik F., Koortzer Gy,, Tripammer Gyula, Sebestény . L., dr. Tripammer RizsÖ, Eperjessy G. és Klein M. tagokból álló bizottságra bizta, felügyeletre ifj. Tóth Istvánt nyerte meg. az Qzieí vezetésére pedig Gáspár Pétert szerződtelte. E körülmény miatt volt a mult év egyszersmind a föllendülés éve is. Ez támogatásra ébresztette az egyleti tagokat, minek eredménye az is hogy az üzleti tőke megteremtésére, 3500 frtnyí Összegre, ho,gy ez az egylet vagyonát ne érintse. 57 tag esetleges megtérítés iránt szavatosságot vállalt.
A mnlt év statisztikai adatai ezek: 1896 végén volt 314 rendes, 27 külső tag; a mult évben belépett 10 rendes és 3 külső tag, törültetett 74 rendes és 5 külső tag. Maradt 250 rendes és 25. külső tag. — A mult év pénztári számadása szerint bevétel volt 8721 frt 63 kr., a kiadás 125 frt, pénztári maradvány hozzáadásával szintanyi. Az egylet vagyona 31828 fii 35 kr., melyen 45426 frt 90 kr. teher van. Ez évre előirányoz tátott 9067 frt 21 kr., mely összegben 4160 frt tagaágidij és 2250 frt vendéglői-jövedeiem is benfoglaltatik. A könyvtárra csak 85 írt 65 kr. volt előirányozva, , A könyvtér 1778 kötetből áll.
A tudomásul vett jelentés után élénk vita indult meg a költségvetésről, melyben Tripammer Rezső, dr. Kiss Ernő és dr. Lőke Emil vettek részt. Kendi al-ügyész indítványára kimondta a közgy&és, hogy a helybeli Szent-Ferencrendi ház tagjait bizonyos átalány-Összeg lefizetése fejében testületileg veszi fel tagjai sorába. — A kötvények kisorsolása után dr. Bentzik F. elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Fried Ödön és Dants Kálmánt kérve fel, hálásan emlékezik meg G. Guttmann Vilmosról, ki az alel-
TÁRCA*
Egy m mii a pozsonyi fjarnizióruf.
— A #Zalaí Köilöny* eredeti tárcája —
Hej ez aitan a gyöngyélet, asjdérom, Ha a babim csókol Kapitány ai ttrófol. Kinéz a tiz napi aristcin.
A zalai bakát nemcsak katonásak veszik, hanem viszik is. Fölfelé négy vármegyén keresztül kéttéle vasúton is, ameddig egy fene nagy vashidboz nem érnek s a melyik a szőke Dunát karolja át s azontúl leteszik őket az ősi koronázó városba, rengetef laktanyákba. Még jól !e sem települtek s máris belebuj-tatják az ezred mundérjába — ezzel meg van kezdve a garoiziős élet Egy álló hónapig benn marasztalják a eug-szobában, meg a nagyndvaron, amíg valamelyest átformálódott katonává s ünnep-számba megy az első vasárnap, délután, midőn káplár vagy firer uramék vezetése alatt csoportonként járnak kicsit szét-uézgelődni az uj világban a glancosra kipucolt regruták.
Századokon át épült, szépült a deres Posenia, német szívósság gazdagitá s a magyar történelem tette híressé. Erről tanúskodnak a hatalmas ntcasorok, érdekes építészeti emiékek s a középkori város düledező maradványai. A mai lüktető életnek bizonyságául pedig rendre keletkeznek a modern utak, pazar külsejű épületek, melyeket szorgalmas pol-
gári munka teremt meg. Végigmegyünk a „Zuckermandli" külváros rozoga viskóitól a fényes ,Stefánia utig" s mintha előttünk látnánk a századok munkáját, elérvén a villamos vasút korszakáig. Amott még svábul karatyol a mFrau Weth", emerre már magyar szóval nevelődik fel a határszéli honpolgár. De egy dicső törtéuelmi korszak hagyta a legmélyebb nyomokat ezea érdekes városon — a .rexnoster Maria Töeresia0-é. Mindjárt a legkimagaslóbb rész a romba-dölt vár, a maga üres ablaksoraival négy sarkán négy tornyával arra emlékeztet, hogy itt harsant fel a hü magyarság ,vitam et san guinemtt-je1 s akkor e város a birodalom szive vala, élet és vér buzdult fel benne. Alant hatalmas paloták kőcimeres portát körül a bárok szeszélyes cirádái hirdetik e kort. (Akt Bécsben járt a Singerstrassén vagy Fischer von Erlach építményei kőzött, az szembeszökő hasonlatot lel az építési modor-bao.) Végül ott áll a Dunasoron Fadruse mester bámulatos, klasszikus szépségű szobormüve és megállítja a vándort: íme az emlékek emléke a mi hálánk nagyasszonyunk iránt Ezer évet éltünk, s ennek ránk nézve iegdicsőbb korszakát hirdeti e márványba vésett hódolat
Ó de ne kapasd el magad túlságosan, magyarom. Menj néhány lépést odább s eléd ri a svábság a piros szinlapról. jött-ment német aktorok állják el a szép
j színház környékét, melynek Katona, Vörösmarty s Liszt szobrai diszitik \'homlokzatát s belül tajcsolnak a mázolt
l .Culturtragerek". — Vagy még odább
| a Zeogeríj selejtes germánsága......*
i (mindez arról tanúskodik, hogy rógorék elég nyugodtan maradhatnak a „Wackt an der Donau* felöl.) S ha már a Pro-meoádon vagyunk tekintsük meg azt a sütőboltot is. ahol a leges legspeciálisabb minőségben árulják Pozsony egyik gas-ronom történeti emlékét a diós és mákos -beug ít" (patkó.) Még azon; illatos me-legiboa elfogy rendesen jórésze s hiszem, hogy Baedci~er utikönyveiben a feltűnő \' -a! van megjelölve e nevezetesség, mely a kifli-ipar magas tökélyére va!L Ezekről szólván megjegyezhetjük, hogy Pozsonyban ép oly sörön vannak a cukrászdák, mint akár Budapesten a kávéházak. Mit következtetne ebből az éthno-grapaus? Talán azt, hagy a pozsonyi per-gereknekjósok fölös fillérei lehetnek, hogy annyi \'kalácsot apríthatnak a tejbe^el-lemző.a lakosság német voltára<wsoi ! hentesbolt is; válogatott .cochonerieV-ket kaphat az ember oic-ó pénzen. S ezek távolról sem sértik a Jő ízlést", mint a franciáké.
L társadalmi élet is amolyan kís-nagy-városias. A város legmagasabb pro lektora és büszkesége Frigyes főherceg (ki nagy ur volna e cim nélkül is, mivelhogy számos katonaság első embere, mint hadtestparancsnok) udvartartása a pozsonyiaknak „bel Hof\'-ji. Ő fensége gyakran megy áldott lelkű neje kíséretében gyalogszerrel végig ax esti korzón, bol hódolatteljesen megsüvegelik a civilek s kemény frontot csapnak katonáék. A princesszek akárhányszor megfordulnak a belváros előkelő üzleteiben, — vagy
ponnyjukon ügettetnek ki a ligetbe. Sok arístokrata család Ősi palotája díszlik a városban s a mozgalmas téli évad alatt benépesülnek is. Van itt gyáros, birtokos, nagykereskedő elég, hogy 70 ezer lakos közt ha tízezerről nem is, de szép ! .legfelső" számról lehet beszélni . . . . | Most egy hirtelen fordulattal az érem j hátlapját tekinthetnők meg, a várhegy alatti vityitlők nyomorult zugéletét .... de ne rontsunk hangulatot s maradjunk inkább a korzónál, kírándulőhelyeknélJFel-tüot az esti sétány nagyvárosias, eleven képe, az ü tietek pazar berendezése s előkelősége. — A Duna balpartján terül el a pozsonyi Práter az ,Au" (liget). Itt jobban megbecsülik a gyönyörű sudár fákat, mint a Városligetben 1 Nyaranta idetelepül át a váro3 elevensége; széles utakon a kecsikorző járja, még az enyhe zugokban azok a bizonyos párocskák hozódnak meg.
Talán e eget is meséltünk a virosrő1, mely bizony nem szorul a felfedeztetésre. Lássnk a „garntziót."
A katonafiakkal büszkélkedő, s érettük gondoskodó anyákat és mamákat biztosítjuk mindenekelőtt, hogy ott fenn jól megbecsülik a hadfiakat A mi „Ernec-bakáink" 2. és 3. zászlóalja regrutáioak bizony jobb sora van itt Svábország mes-gyéjén, mint lenn Fócsában az 1. batail-lon legényeinek ahol a hazafelé-sóhajtásnak, sok minden görbe begyet kell megmásznia, mig felkaphatja a honi szellő S elmondhatják a három esztendő után a kanizsai 4. izbeli bajtársaknak is, hogy országot-világot láttak.
Van annyi kaszárnya, hogy kis város kerülne ki belőlük. Mindenféle fegyvernem egyenruhája látható a gyakorló • tereken s három nyelven szólítják a katonát: tótul, németül, magyarul. A 48-aaok kaszárnyái valódi kemény-magyar oázisok a németet városban, s itt látni csak milyen tősgyökeres szójárása van a zalai legénynek, aki a német vezényszót is átgyúrja a maga szája izére, és beadj-*, a német .Meldnngokat" ropogós magyar kÍBzótlással. — fönn s várrom körüli laktanyákban van elhelyezve javarészük, s a lapályhoz szokott megyénkbeli legény sokat fuj, mig beletörődik a „slőz\'-ra való felmarsotásba, hová a zsidónegyed, piszkos, átkozottul hepehupás kövezetén botorkál fel az ember, s felölről Duoanosszat végigtekinthet a vidéken. Lenu a városban ia két század lakozik, s valamely est közelebb esik a gyakorlóterekhez, melyek ugyancsak jól ki vannak tolva a város környékére. Öröm hallgatni;, mily kemé-nyeo csapkodják bakáink szögelt talpai -katagrámtkövezetre „reksót-línksőf-nál.
Tapasztalt olvasók tudhatják, mi elvá-laszthatlan a uagy garnisonoktól Sőt a kevésbbé tapasztaltak is sejthetik ugy vasárnap délutánonként. Szóljon helyettünk világosabban a banknóta:
Mindea baka tartsoa három sserelőt
Frijter or meg holmi „cogos cipelót"
Kápláré zz asszony
Firer & menyaissony
De az őrmester 1
Éljen csöndbe-rendbe
Feles égével.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
Z A L A I \\ Ö Z L Ö K Y
1898. FEBRUÁR 29íű
nokségrö! lemondott, s ismételt felkérésre sem fagadta e! újra. Azután maga és tiszttársai, valamint a választmány óévében lemondva elrendelte & szavazást azavazatszedő bizottságai kinevezve dr. Fábián Zsigmond. Oszterreicher József és Goldarbeiter Emil tagokat A választás eredménye ez: Elnök: dr. Bentzik Ferenc Alelnök: Vécsey Zsigmond Titkár: Knortzer György Ügyész: dr. Rosenberg Mór Háznagy: Sebestény Lajos Pénztárnok: Eperjesy Gábor Könyvtárnok: Dobrovits Dezső Gondnok: Dénes Sándor.
Választmányi tagok: Dr. Bartha Gyula, Dants Kálmán, Faics Lajos, Grünbat Henrik, Járvás Mihály, Keller Mátyás, Lengyel Lajos, Miltényi Sándor, ifj. Oszterhuber László, dr. Orosdy Lajos, dr. Pachinger Alajos. Plihál Fe renc, Remete Géza Somtaer Náthán, dr. Tripámmer Rezaő. Tripámmer Gyala, Viosi Ferenc, Weroer Ferenc—Számvizsgáló bzottsági tagok: Goldarbeiter Emil, Horvá\'h Antai, Kaufroan Adolf, Székely Tivadar, Vidos József.
A választás után Vécaey Ziigmond megköszönte a bizalmat, állását nem fogadta el. így az aletoökségre uj választás rendeltetvén el egyhangúlag ifj Oszterhuber László választatott meg. Ezzel az ülés véget ért.
A galamboki önk. tűzoltó-egyesület közgyűlése.
M.\'bó 30-án tartotta a galamboki önk. tözoltÓ-egyesölet közgyűlését Jak József, elnök és Starzsmszky György, főparancsnok előlülése mellett. A derék egyesület molt évi működését 3zépen tükrözteti vissza az a jelentés, melyet a buzgó fóparancsDok. Starzsinszky György, terjesztett a közgyűlés elé.
E jelentés a következő: Mélyen tisztelt közgyűlés!
Az alapszabályok által megszabott kötelességünkből kifolyólag van szerencsénk a galamboki Öuk. tűzoltó egyesület 1896. és 18S7. évi működéséről jelentésünket következőkben előterjeszteni:
A mult 1896. és 1897. év folyamán az egyesület működő tagjai 26 nagy-gyakorUtba vettek részt és 16-szor elméleti oktatásban részesültek.
Az egyesület !iebelébe 10 uj tag névszerinti Simon József, Marton József, Molnár József. Kuti József, Kápolna János, Kovács György, Simon Ferenc, Horváth János, Horváth József és Bor-Hétköznapon „beseftégung* után a cugszobákban kar énekben hangzik fel e hetyke dallam tok hasonló kíséretében s midőn az áldott vasárnap .,befél" után kimenőre készül a hadfi, gyakorlatban próbálja ki a nótát.
Míg a Pozsonyba szállásolt regrutá-ból 3 esztendős „vérbeli öreg oltár" lesz, addig jól kitanulja a vár03 minden zegét-zugát, a sikátorokat, hová madár nem, de szerelmes baka igenis eljár (megcsalni a szülőföldön hagyott kis lányt). A .bundás\' vagy más néven .muszka" szakbeli oktatást nyer sz öreg legénytől, milyen lány illik az Ernecbakának, milyen korcsma s mulatóhely a leggangosabb „zöld bajtókás sárga pitykés közlegényeinknek. Káplár uraimék hétközben\' is felhaszo ál halják a takarodó utáni kinn maradást Jellemző arátarlós zalai fiakra, hogy szóba te állnak a sok piros-pozsgás, ezerrokolyáB tőtleáuynyal. kik magasszárn csizmákban kacérkodnak körülöttük. Maradjanak ezek 72-ee regement tótle-gényeinek, vagy holmi pionéroknak. A mieink csak feltalálják a ligetbeli1 .Ely-siam\'-ban vagy a váralyi bormérések-be-D a magyar lányokat
Kérdem egyszer Infanterist C3utorást, milyen módja vao a garnizóbao, jobb izeretne-e Kanizsán szolgálni. Feleli az érdemes öreg baka:
— Hát bizony nem olyan élTezetös város ez mint Kanizsa!
-¦— Már mért?
— Nem lehet olyan jól összütt az ember.
— Sokfelé járnak a lányok agy-e?
— Dehogy is! Több szógál itt egy utcában, mint ott az egész városban!
— Hát akkor mi & hiba?
Randit egyet a nadrágszíján a legény 8 kicsit húzódozva kiböki hogy:
bás József vétettek fel, kik teljeseo kiképeztettek és beosztva lettek. A működő tagok magatartása, ugy a kiképzés, mint a rend és fegyelem tekintetében teljesen kifogástalan.
Őrségi szolgálatok minden éjjel pon-i tosan teljesítve lettek és igazolatlan ma-| lasztás elő nem fordalt. A két évről egybe-i gyűjtött és minden nap pontosan beszolgáltatott őrségi jelentésekből meggyőződés szerezhető, hogy ezen terhes és nagy áldozattal járó szolgálat teljesitése a községben elkerülheti énül szükséges és a lakosságnak nyugalmát biztosítja.
A községben tartani szokott bacsu és országos vásorokon a felügyeletet 9 tagból álló Őrség gyakorolta, ezenkivül az egyesület a körmenetekre ünnepélyesen i kivonult.
A lefolyt két évben busz parancsnoksági és ö választmányi gyűlés tartatott, hol az egyesületet érdeklő és haladását biztosító ügyek nyertek elintézést. Pártoló tagok száma hárommal szapo-. rodott, névezerint; Horváth Imre, TÓth Péter Galambok és Szabó József Csák-tornyai lakósok vétettek fel, igy ez idő szerint az egyesületnek 54 működő, 43 pártoló és 2 tiszteletbeli tagja van.
A működő tagok közül 7 rés7esült ingyenes orvosi gyógykezelésben dr. Mayer Ferenc egyesületünk orvosa által.
Az 1896. évben a község belterületén kétszer, a község határában fekvő szőlőhegyben egyszer, — az 1897. évben a község belterületén egyszer volt tűz,1 a mindannyiszor nagy erő feszítéssel lehetett a tüz tovaterjedését megakadályozni. Négy tüzeset közül egy gyújtogatás egy gondatlanság folytán keletkezett, kettőnél pedig a tüz keletkezésének oka ismeretlen.
A kisrécsei majorban kiütött tüz oltásánál is közre működött az egyesület. Itt felemiitjük, hogy a károsult Ivánkái Kberudl Imre földbirtokos ur hozzánk intézett levelében uagyon elismerően nyilatkozott tűzoltóink képzettségéről és az egyesület részére 10 fnot voltszives küldeni.
Tormási Ernő szertárnok által bemutatott leltár szerint az egyesület vagyona 1972 frt 42 kr. értéket képvisel. A szerelvények nevezett szertárnok és a szolgálat vezető parancsnok közbejöttével minden bét vasárnapján megvizsgáltatnak, azok tisztán és jó karban tartatnak.
Szabó Lajos egyleti pénztárnok ur által bemutatott számadás bevételeink és kiadásainkról bö tájékozást nyojt. mely szerint 1896- és 1897. években az összes bevétel 392 frt 6l kr. Kiadás 314 frt 12 kr. így pénztári készlet 78
— Nincsen cibil, akivel verekőnnyi lehetne! . . . .
íme a szilaj bicskás vér megnyilatkozása! Ez viszi ájncelbe a 48-ast leggyakrabban s ezért olyan könnyen ö-sze-kapósak a kiszolgált katonák: három éTig azoritja beléjük a diszciplína a bevés vért, mely odahaza vasárnapi dulakodásokban keres aztán kielégítést.
Viszont sajátságos gyöngéd vonásuk ii van harcosainknak. Éjszakánként, ha vártaszolgálaiban virrasztanak, eiőszede getik a katonaképes levél papi rost, félretámasztják a Manniichert s a rájuk nézve még jóval nehezebb scéltollat fogják ! gyakorlatlan ujjaíV közé. Nekidurálják j magukat a szeretőnek irni. Sokszor ket- | ten-hárman szedik Össze az :ékős" be- { szedet mig kikanyarítják a levelet S j minő szégyenletes sértés az a bakára, i ha vissza nem ir az ö választottja. — Olyankor keserűen nyeldesi az esteli | zupát, csapkodja földhöz a friss komisz- ¦ kenyeret .... „iljent tenni egy öreg | bakával . . . (a toldalékot ei tetszik engedni, mert a naturalisztikus irodalom | mai fejlettsége mellett is tulmerész uji-i tái volr.a, nyomdafesték alá bocsátani.)
Ködös szeles Őszt reggel kavarog j a száraz levél a levegőben. Elnézi az i enyészetüket káplár ur Bimbó, s kiszól a pipa mögül bakancs pucoltatás közben: .Hallik már — hullik" i Firer or Csutak leteszi a zupáskanalat i s visszaszól:
„Hejh! Háromszor hullott,detobbet nem : hullik 1\'
Vájjon nem több poézis rejlik ezen keresetlen békasóhajbao, mint némelv zÖDgicsélö kikerics-poéta rimelésében ?
XUef.
frt 49 kr., melyhez a kint lévő 112 frt követelést hozzáadva, összesen 190 frt 49 krrai rendelkezünk.
A szeren esetlenül járt tűzoltók nyomorának enyhítésére alakult Magyarországi tűzoltó testületek segélyző szövetségébe egyesületünk 1897. évi március hó 26-án belépett és az esedékes tagsági díj befizettetett — Ezen jótékony-cé:u intézmény a tűzvésznél szerencsétlenül járt tűzoltókat 50 krtól 1 írtig terjedő napisegélyben részesiti. halál vagy munkaképtelenség esetén 500 frt segélyt ád.
Hazánk ezeréves fen ál Iájának emlékére rendezett ünnepélyeken részt vett egyesületünk, nevezetesen 1896. évi máju-t hó 10-én kivonult a község által tartott díszközgyűlésre s ugyanezen napon a helybeli és számos vidéki közön>ég jelenlétében egyesületünk diszgyakorlatot tartott, mely a közönség részéről telje* elismerésben ré zesült ,
Ezeken kivül egyesületünk 34 taggal részt vett Budapesten 1896. évi augusz-tu* bó lő—17 oapjaÍQ tartott országos tüzoliókongresszuson, hol ezen tagok a Iá toitakból hasznos ismereteiket bővítettén-.
1897. évi június 7-én részt vett egyesületünk a Zalavármegyei tűzoltó szö vétség közgjütésén és ugyanezen alkalommai a nagykanizsai, önk. tűzoltó testület 25 éves fenállása emlékére rendezett ünnepélyen. A szövetségi közgyűlés hasznos határozatai kőiül különösen örömünkre szolgált, hogy á szövetség székhelye Nagy-Kacizsára helyeztetett át és annak elnökévé a tűzoltó intézményfejlesztése körül kiváló érdemeket szerzett Knortzer György a nagykanizsai tűzoltó egyesület tőpirancsnoka nagy lelkese déssel válaszút ott meg.
Ezekben jelentésünket előterjesztve kérjük a mélyen tisztelt közgyűlést hogy azt tudomásul venni szíveskedjék.
Kelt Galambokon, 1898. január 23. Juk József elo&k
Starzsinszky György
fÖparanesook
HÍREK.
— Kinevezés. Főispán ur Ő méltósága Broska Jenőt a novai járásba állatorvossá nevezte ki.
— Áthelyezés. Főispán ur Ö méltósága Fűzik Ernő vármegyei központi és Krizmanich József novai járáii írnokokat kölcsönö-en áthelyezte.
— A Polgári Egylet banketja. F. hó 2-án a délelőtt lefolyt közgj ülésre vidám bankét következett este 8 órakor az Egylet heliségében. és e banfcetnek legkiemelkedőbb pontja ifj. Oszterhuber Lászióoak, az uj alelnöknek, felköszöntője volt; ki aj állását nemes intencióval foglalta el kiemelve beszédjében, hogy aj állásával uj feladatot vállait magára : városunk intelligenciájának egyesítését, A férfiú nemes elszáuá-sával, csüggedetlen akaraterővel fog e feladat megoldásához, mely valóban féröuhoz méltó, erről győztek meg komoly szavai. Amit e város intelligenciájának minden tagja érzett, ami a jók törekvéseinek állandó és régi tárgya, miadoyájuuk hó óhajtása, azt fejezte ki az uj alelnök szavaiban, s mi köréje tömörülve nemcsak vonzalommal kísérjük törekvését, haaem gyenge erőnkkel támogatni is fogjuk. Ezt érezte a baokettező társaság mindea tagja, kik lalkesedéssel koccintottak az aj alelnökkel nemes és szép intenciójának megvalósítására.
Oszterhuber Liszlónak, ki egyébként az atyja súlyos betegsége miatt megjelenésében akadályozott elnöknek, dr. Bentzik Ferenc, nevében is üdvözölte a társaságot, beszédét szépen egészítette ki Takács Menyhért beszéde, ki szintén a társadalmi egyesülésre emelte poharát. Simon Gábor hévvel előadott toasztjában az elnököt éltette. Knortzer György igen ügyes kifejezéssel kasztgombáuak tulajdonítja, hogy egy város társadalma külőa szakadozva nem együttes erővel halad a közcélnak.
a város boldogságának mtgvalősitása felé, A város boldogságát abban látja, hh mindenki bizalommal és tisztelettel viseltetik a város első polgára iránt, azért Vécsey Zsigmond polgármester egészségére üriti poharát Simon Gábor arra az itéietre átalva, melylyel ő felsége Oszterhuber Lászlót nem rég kir. táblai bíróvá Bevezte ki ez ítélet kiegészítését látja abban az ítéletben, melylyel ma a társadalom tüntette őt ki alelnökké választván. Az ó egészségére emeite poharát Szommer Náthán előbbi toaszt egy kifejezését szellemesen felhasználva Eperjesy Sándort és Plihál Ferencet éltette. Dr. F r i e d Ödön az uj választmányra, Járvás Mihály nagy törtéoeti visszatekintés keretében a polgárságra, Deák Péter a városi polgárság egyik közszeretetben ál\'ó tagjára dr. Orosdy Lajosra ürítette poharát, ki viszont szép szavak kíséretében a haza összes polgárainak holdogságára mondott köszöntőt. — Ezután Eperjesy Sándor, mint a 48-as eszmék régi harcosa, ki mint ifjú fegyverrel kezében harcolt ez eszmékért az igazi demokráciára, a szabadság és egyenlőség nagy eszméire, s eszmék letéteményesének, a Polgári Egyletnek, felvirágzására emelte poharát-Dr. Kiss Ernő rámatatva arra a fáradhatatlan buzgóságra, melyet Eperjesy Sándor a közügyek szolgálatában mindenkor taoasitott és tanúsít, a 48 as eszmék két nagy harcosára, Eperjesy Sándorra és Plihál Ferencre, mondott áldomást Plihál Ferenc megemlékezve arról, hogy a magyar anya volt az, aki a hazaszeretet gyermeke szivébe csepegteti és 1848 ban is a nők voltak azok, kik a harcra buzdítottak és lelkesítettek, a magyar nőkre ürítette poharát — A sok* toaszt éppea nem vette el a társaság jó kedvét, melyet Horváth Laci, meg a jó Egyleti borok mindinkább fokóztak, ugy hogy csak a hajnal vetett véget a sikerült bankettnek
— A vármegye bálja. Fényes bált tartott m. hó 29-én Zalavármegye fiatalsága Dr. Jankovich László gróf főispán ur ü méltósága elnöklete alatt melyen a következő hölgyek vettek részt: Árvay Lajosué, Riegar Mariska Zalavár, özv. Árvay Istvánné Özv. Csesznék SáD-dnrné. Csesznék Melanie, Csutor Jánosné, Kis Ida, Csertán Emilia, Csertán Ilona Nemes-Apáti, Botka I>ászlóné, Boika Babi Hahót, — Dervarici Jánosáé, Der-varics Irma Szt-Kozmadomja. Dervarics Iraréné, Dervarits Györgyike Mariska, Kilimén,Farkas Józsefné, Fitos Mártonné. Herteiendy Ferencné, Töreky Margit, Hodásxy Kálmánná, Háry Sándorné, Hajós Mihályoé, Hajós Elza AlsÓ-Lendva, Isró Alajosáé, Issó Jnliske, Ormos Olga. Issó Ferencné, Issó Vilma A.-Lendva, Koller Istvánné. Koller Pufi Alsó-Rajk, Lányi Bertalanné, Linyj Bertba Budapest, Lányi Káimánné, Joob Ervin, Mangin Kérolyné, Matatinszky Lajosué Nova, Meiszner Istvánné, Meiszner Katus Vasvár, Nan-kovics Erzsike. Nunkovich Vilma Géiye, Nagy Jó/.sef né. Nagy Stpfi Pnata-Magyarod, özr. Nagy Gyulácé óry Mik ósné, Ory Etelka Kövágó-Eörs, Pammer Blauka Siófok, Rózsás Lajo3né, Özv. Skubüc* Sándorné, Mariska, Míci, Lincsi Zala-SzL-Mihály, Sxublics Jenőné. Skublics Gizella, Lenke, Skublics Imréné, Skublics Antika, özv. Skublics Lászlóué, Szentmibályi DezEŐoé Pacsa, Szigeihy Mariska, Szabó Ferencné, dr. Szííiethy Elemérné, Takács Jenöné. Takách Alice Tapolca, Thassy Lajosáé, Sísppaiios Péterné, Virins Vin-céné, Virios Kata L-Tomaj, Zechmeister Viktoroé, Zechmeister Gizella Fanni Náprádfa. Felülfizetett Árvay Lajos 5 frt Talabér László 5 frt.
— A „Polgári Egylet* estólje. M-bó 29-én tartotta a .Polgári Eicylet" táocYigalmát, mely a farsang legkedé-lyesebb mulatságai közé tartozott.
Valóságos családias estély volt mert ilyenné tette az olt uralkodó pajzán jó kedv és kifogyhatatlan kedélyesség. Reggeli 4 órakor akart a társaság oszladozni, de ezen szándék a rendező ég jó kedvén hajótörést szenvedett, mert a kisebbik teremben újra tánchoz fogtak, melynek utáona kedélyes poharazás kő vetkezett, a melynek már a felkelő nap aranysugarai is tanúi voltak. A kik pedig a felkelő nap megjelentének voitak tanúi, gyöngyöző poharak mellett zengtek dicsőséget a Mindenhatónak, hogy részt
engedett ilyen páratlan hangulata ma-latságban.
Jelen voltak:
Berényi Józseféé, Csigaházy Antalné, Grűohat Henrikné, Granneraé, Győrffy Jánosné, Heim Kristőfné, id. Janda Károlyné, Mantaanó Józsefné, Mair Józseffé, Magotné, Pálfly Alajosné. Reinitz Jzsefné, Szommer Nátháoné, Szommer Igoácné, Stern Sándorné, Unger üllmann Elekné, Vécsey Zsigmondné. Leányok: Granner Paula, Heim Róza, Janda Margit, Krausz Józaef, Mantaanó Janka. Magot Józsa, Mair Henrin, Mair Ernesz-tin, MÜuz Szabin. A négyeseket 24 pár\' táncolta.
— A fejszamoló művész. Franki Móric a hírneves fejszámoló művész a helybeli tanuló ifjúságnak matatta be m. hó 31 én művészetét. Kalandos életet élt át tengerész volt és néhány évet börtönben is töltött felségsértés miatt. Most egy vézna és sápadt fiatal ember, kinek arca a nyugtalanságtól és tűztől ég, mikor agya dolgozik. Tehetsége ámulatba ejti az embert Sokszoroz, oszt és köbgyököt von, meghatároz bármely adott dátamot, megold szövegezett első fokú egyenleteket egy és két ismeretlennel és ezt mind fejből, szóval a számtani intelligencia legmagasabb fokát matatja De azért ádáz szellemi hara az, amit végei mert Franki súlyos idegbajban szenved. De imponáló az ő hatalmas. Tehetsége, mert szép tanaiságot tesa arról, hogy mily ragyogó próbára képes az emberi elme, mikor isteni .adomány lakozik benne. Franki péidája azonban nem buzdít követésre, mert más ismeretek hijján a fiatal ember dacára féoyes tehetségének mégis csak az ezermesterségig vitte.
— Táncestéi r. A keszthelyi ipartestület kebelében alakult bizottság az ,Amazon Szálloda" nagytermében az ipartestületi könyvtár javára zártkörű táncestéire rendez ma este, melyre a beiépődij 1 frt. családjegy 2 frt 50 kr. Kezdete 8 órakor
— Altisztek felső templomért. A nagy-kanizsai helyőrség altisztjei 1898. február hó 12-éo A .Polgán Egylet" disztermében a városi felső templom javára a m. kir. székesfehérvári honvéd-zenekar és Zsolnay Vilmos kitűnő zenekara közreműködése melleit zártkörű tánceatélyt rendeznek; beléptidij : személyek 1 frt, caaládjeay 2 frt. karzat 1 frt. Kezdte 8 órakor fel öl fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapiag nyagtáztat-nak.
— Szép célú táncmulatság. Valóban szép címet talált ki a helybeli csizmadia ipartársulat idei mulatságára. Az elhányt tagok özvegyeinek segélyezése — ez a jogcím, mely alatt mulatni lehet Szép cél — és jó mulatság is lesz hozzá, mire e következő megbivő invitál mindenkit: A nagykanizsai csizmadia ipartársu:at kebelében alakult vígalomrendezö bizottság folyó évi február hó 12-én Torma Antal zenekara közreműködésével Szalókv Miklós Bajor-féle vendéglőjében az elhunyt tagok özvegyei segélyezésére zártkörű táncvigálmat rendez, melyre a be4épd--dí) ^mélvenkint 50\'kr. Csalid-jBgii^etemélyre) I írt 20 kr. Felül-(UjfltéMto tekintve a jótékonycélt kő-
l szonettel fogad és hirlapilag tyugtáz a rendezőség- Kezdete 8 Órakor\' .
— A raclató Kis-baoiz**- A. Kis-kanizsai.polgári.olvasó kör; saját -helyiségében fecruár hó. 5-én egy jőhirü zenekar közremüködéí-ével zártkörű tánc-vigalomat rendez melynek kezdete este
I 8 órakor. Belépti dij személyenként 30 kr. családjegy 60 kr. A tiszta jövedelem az olvasókör javára fordittatik. Feiüifi-
< zetések köszönettel fogadtatnak és hirla-
: piag nyugláztatnsk.
— Udvariatlan kávés. Mult számunkban ecim alatt megjoleat hírünkre vonatko-
, zőiag kötelességünknek .tartjuk ugy a | Szarvas kávéháznak, mint tulajdonosa jó hírnevének megfelelőleg a tényállást ; kővetkezőkben előadói: Tényleg két ; „uri embernek11, a Leipnik testvéreknek, illetlen viselkedésük miatt a Szarvas kávéház tulajdonosa megtagadta a kiszol-I gálást, éppeo kávéháza jó hírneve érde-: kében, hol nem tűrhette meg ez ,urak" \' oly viselkedését, amivel vendégeinek is 1 neki is kellemetlenséget okoztak, s mi-\\ dőn az idősb Leipoik e miatt sértő \'. szavakkal megtámadta őt ellene a járás* 1 bíróságnál bünfenyitő feljelentést téie-
Selyem-da
75 krtól 14 frt 65 krig MlmÉM BS Sül:
Ét Eftóíli
fekete, fehér szines Henneberg-selyem 45
krtól 14 frt 65 krig mélereoktot. _ ihat, oikol, kockiiott, mintázott « dímisxt ttb. (mintegy 2A0 kflionMtö fajt* él 2000 kaiőnbörö tzin éi árnyalatban itb)
Ruhák s blonsokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállitva.
Minták postafordultával.
Magyar leTeleiéa. Syijcba kiUxens lerélbélyec ragatztandó
Henneberg G. seiyem gyárat, Zürichben
f«. H kir udrari ixillitó )
XXXVII- ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. FEBROÍR 5-én.
tett — Igea természetes, hogy a dolgok ilyetén állása mellett nemcsak minden a vendéglős magaviseletét illető következtetésünk elesik, hanem sajnáljuk is. ha netán hírünkkel a Szarvas jó hírnevének ártottunk volna.
— Egy derék polgár halála. Nagy és előkelő családot borított gváczba Bentzik Ferenc halála. Vagyonos polgár volt, tipusa & régi kanizsai polgároknak, kik közül ma már igen kevesen vannak életben. Halála legmélyebben sújtotta egyetlen fiát, dr. Bentzik Ferenc v. ügyészt, a polgári Egylet elnökét, kinek fájdalmában az egész város osztozik.-— A család a következő jelentést adu ki; Dr. Bentzik Ferenc ügyvéd a saját, valamint neje, szül. Eperjessy Gizella, ugy gyermekei Ferenc, József, Lajos, Mihály, Sándor, Gizella és Imre, továbbá nagybátya Bentzik Mihály és az összes rokonság nevében is fájdalmas szhvel jelenti szeretett édes atyja, ipa, nagyatyjuk és testvér, — illetve szerető rokonnak Bentzik Ferenc urnák, nagy-kanizsai városi képviselő, a délzalai takarék pénztár r. t. bel igazgatósági tagjának, hosszas szenvedés és a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után életének 68 ik évében 18Ú8. évi február hó 4-én d. e. 7,12 órakor történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei folyó" évi fehr. 6-án vasárnap d. u. 4 órakor fognak a Teleky-utcai 515. ez. saját házában a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a helybeli róm. kath. temetőben a családi sírboltban helyeztetni. Az engesztelő szent mise áldozat folyó hó 7-én d. e. 10 órakor fog a Szent Kerencreodüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. >» agy-Kanizsa. 1898. február hó 4-én. Áldás \'és béke hamvain! "
— A perlaki társaskör balja. A perlaki B Társaskör* f-bruár 12-én saját helyiségeiben műkedvelői színmű előadásnál egybekötött jótékonycélu zártkörű tancestélyt rendez. — Előadásra kerül Labicbe pompás vígjátéka az Ajánlott levél. — Személyek: Horteuse Spitzer Rezsin k. a., Francine Fiiszár Irmák. Fougasson Stegmüll**r János ur. De Coruvalin Chityij Pál ur. Történik : Parisban, kezdete ,este 8 órakor.,,Helyárak körszék 1 frt, zártszék 80 kr.
— Állatvásár. A január 3l-éu megtartott országosvásár alkalmával legélénkebb volt az állatvásár, felhajtatott 1837 drb. marba és 966 drb. ló, és ezek majd mindegyike el is adatott Benn a városb\'in lanyha irányzat meUett, nem is lehetett forgalmat eredményezni.
— Legénykedő suhanc. Február 2-ról 3-ra forduló éjjel zártkörű táncmulatság volt Szalóky Miklós (Bajor Líszló) vendéglőjében. A nagyszámú és díszes hölgyközönség soraiban megjelent Borda Teréz helybeli szobalány, oldalán Pap Ferenc 19 évei paraszt suhanccal. — Kerca József honvéd ór-raeater is jelen volt e bé oq és mivel Borda Teréz, valami hütleuségi kaland miatt megneheztelt rája, újonnan beszerzett kedvesét uszította az őrmesterre és rövid rábeszélés után egy székkel fejbe is kólintotta Kercát, ki oldala fegyvereért nyúlt de a bejövő rendőrök megakadályoztál? minden Cíete-petét A megugrott Pap Ferenc pedig egy másik ajtón újra besurrant ú- élesre fent bicskájával rohant az őrmesterre éa jobb szemétói e-gész az áll kapcsáig felhasította arcát. Az őrmester kórházba vitettél és a késelő ur pedig a kir. törvényszék fogházába.
— Gyomor béibnrut és elhájasodás-nál a Ferenc Jézsef viz gyÓgybatása páratlan. Ajánlatos csakis Ferenc József ke-serüvizet kérni és nem cudai vagy egyéb elnevezést használni, mert tjbb csekély értékű viz csalódásig hasonló vigneták-kal jön forgalomba.
— Házeladás. Nagy-Kanizsán a város egyik elöbbkelő és egészséges helyén egy ház szabadkézből eladó Bővebbet a kiadóhivatalban.
— Külső használatra. Testrészek fájdalmi, csúzok és köszvényes bajok és mindeanemü gyuladások a „Moll féle francia borszea iZ-szel gyógyittatnaz biztos sikerrel. Egz üveg ára 90 kr. Szétküldés napinként utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. éi kir. udv. szállító által Bécs I. Tuchlaubeo 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készi\'tménv kérendő az ö gyári jelvényével és .aláírásával.
Vasúti menetrend.
Érréojei 18Í7. éri májai bó 1-től.
Vonatok érkezése. Cudapest 3 óra 52 p. reggel szemv-
, 11 a 45 - délben gyorsv-
, 1 , 24 , délben szem •
„ 8 , 55 „ este vegyesv-
, 12 , 10 . éjjel gyorsv-
B.-Stt.-György8 , 9 , regire! szemv
Bécs (Wien) 3 . 42 , reggel szemv*
, 1 , 35 , délben szemv-
3 11 . 01 , este szemv-
7 > 05 B , gyors? •
Z.-Egerszeg 8 „ 04 . reggel vegyv-
Pragerhof 5 , 33 . reggel gyors*-
. 7 , 59 , reggel vegyv-
, 12 , 10 , délben 82emv-
a 4 , 56 , d. u. gyorsv.
„ 11 , 22 „ este hzeuiv. Barcs
(Zák.Gyék.) 11 , U , d. e. s?emv.
, l . 29 , d. 0.
11 , 22 . este ¦¦¦ Vonatok Indulása.
Budapest 5 óra 48 p. reggel gyor-.v*
9 , 15 „ regeel vegyv.
, 2 , — , d. u siemv.
¦ 5 , 06 , . , gyorsv.
„ 12 . !5 , éjjel szemv.
Bécs (Wien) 6 , 05 . reggel .
, 12 r 20 T délben gorsv.
„ 2 „ 05 , . szemv.
12 „ 45 „
„ Z.-Szt.-Iván 5.15 d. u. vegyv.
Pragerhof 4 , 42 p. reggel szemv.
> 12 , — , délben gyorsv.
2 , 35 , , szemv.
7 , 33 , este vegyv.
12 „ 20 , éjjel gyorsv.
Barcs
(Z4k. Gyék.) 4 , 57 , reggel szemv.
» 2 , 25 B délben szemv.
„ 7 B 25 , este szemv.
Nyilttér.
I i Dr. E66ER-ítk I
I Injectio Ham melis 7irfijnica
i a leghatásosabb kukzer (befecskendezel-) fér-| fiai és nőknél, uj és jdült folyások, Mlaaüot ! csőbánUlmak orfoalisára A Hamaraelis Vir-ginica tropicns nÖTény rendkirülí hitisa a j Eyáknártyára ortöai\'ag már régtn~\'t\\ vas i-merre, agy, hogy ezen. k Ölön ben is aze-rencaéa összetételű ínjectió ennek koszöa-b-eti gyógyerejét. 2-3 fiveg hasznaiata a legmikscsabb bajt telenjeíen jatritja, illetve ! meggyógyítja.
Egy öreg ira 70 kr., a pénz elciegea i beküldése melieti postiu bérmentve: 1 üveg i 1 frt 05 kr, 2 Ot. 1 frt 75 kr , 3 öt. 2 frt 45 kr. Ffrak\'ár: Gyóflyszertár a „Nádor1--ioz Bndapest, VI . Vací-*ör»t 17
Pe!tlŐs\'"a*eri«ztö": I>r. Kiss JBtmő Hetyett« sierkeartó: Z>r. Villányi Henrik
\' \' \' ¦_Kiadó: Iff WafdUit József
HIRDETÉSEK.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéijából a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tisüa állapotbani száüilásért kezeskedve von és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
A bélyegtorvény 206. §. 2. p. alapján belyegmentea.
A legjobb ós legolcsóbb sorsjegy.
A Tisza Kálmán, "or. Bánffy De?sÓ, gr. Tisza Lajos, br. Vay Béla és gr. Degenfeld Jóíseí urak
védnöksége alatt kibocsátott
Kolozsvári
szeretetház
sorsjegye,
mely áll 4 főnyereményből 57 0 00
korona értékben, í tovább.i 3996 nyereményből I03 0OO kor.
ériékben, összesen 4000 nyereményből
160 ÓOO korona értékben. A legkisebb nyeremény mind a két bnaiaail 10 korona. I. huris 1898. február ü6 10-én. II huzis 1898 április hó 10-én.
Hiúd a kei faezisn éfféijes sorsjVgj ára csuk L korona.
Kaphatók:
arendez\'ő bijz-ottságnál
XolozsTártf,
toribbi minden sorsjegjeUrosító helyec.
75.000
SmjejTftó 5(1 tijital ijül: ¦•
Nagy-KanixaaJ
Püoiiií-PDfflááé
Ae 1890 ki Stuttgarti egésrségi és bet-gápolisi kiál-ütáfsun kitünUtte. orTosi szaktéle-mény eíer és ezer köszönet nytlrani* Us szerintaz egyedül lé ez* valóban batzsat és árial-.•^ttlac-tzsr. mely hölgyeknél és teljts és\'bnja hajiSvést
elősegíti és a hajfóvilást es korpáképzédést meggálol a; s mir egész fiául f mbereknél erős bajuszt nörel. - Jótaltás az eredményéri és irulmattausigérf. — 1 tégely 80 kr, pósta-kaidéssel rsgy utánvéttel 90 kr. K. Hoppé Béej XV, Ponthongaase 3
NyiJvános nyilatkozat!
Alulirt arckép-raOiutézet, hogy müté-tnüeg kitQnöeo iskolázott arckép-festőit ne legyen kénytelenitve elbocsátani e* csak s azért, hogy azokat tovább foglalkoztathass*, rövid Időn és csakis a visszavonásig elhatározta, hogy minden lenesekéiyebb hiazonról vagy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig az előállítási kfiliaégek feléért szálli-tnnk 1 életnagyságn arcképet (mellkép).
Gyöuyöiű elegáns fekete-arany ba-rak rámával, melynek valódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehát saját vagy felesége, gyermekei, szülői, tes\'.vérei vagy más d.ága akár rég elhunyt rokonai, agy barátai arclképét óhajtja, csak az illető fényképét küldje be, mindegy akármilyen állásbau, az U nap múlva mggkapj* *a arcképet, a mivel a legkellemesebben meg lesz lépetve
Lada az arcképhez önköltségen lesz ¦zárni ira.
Rendelések a fénykép melléklésévé1., mely az arckép elküldésénél visszaszár-m&ztatik, csakis — visszavonásig fogadtatnak el & fenti árért utánvéttel vagy a peoz előlege* beküldése ellenében.
Arckép müintézet
„KOSMOS"
Bécs, slanahilferitraase 116 0*9"* legkitűnőbb, lelkiismeretes kivitelért, Talamint terménethft hasonlóságért kezeskedve lesz.
7745/tk. 97.
Árverési hirdetmény.
A. o.-kanizsai kir. tszék tkvi osztálya részéről kőzhirré tétetik, hogy Weisz Izrael légrádi lakos vhajtatÓnak, Pacsandi (Iván) János végrehajtást szenvedő légrádi iakós elleni 40 frt tőke, ennek 1894. éri ápril hó 21 tői járó 6\'/o kamatai, 34 frt 80 kr. per, 5 frt 40 kr. végrehajtás kérelmi, 7 frt 35 kr. jelenlegi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a légrádí 72 rz. tkvben I 185 hrsz. a. felvett s 449 frt és u. azon tjkvben f 2951 hrsz. alatt felvett és 74 frtra becaölf ingatlanok 1898. éri március bő 24 én d. e. 9 órakor Légrád községházánál Győrffy Jánod felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni foenak.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Á.rvere?ni kívánók tartoznak a becsár 10u/o~at készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Keit Nagy Kanizsán, a kir. tvazék miut telekkönyvi hatóságánál 1897. évi dec hó 28. napján.
GÓZONY >A . tszéki albiró. 7744/tk. 97.
Árverési hirdetmény.
A - -kaniznai kir tazék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hosty Győrffy János ügy véd n .-kanizsai lakos vhaj tálénak. Kovács István vhsjtást szenvedő légrádi Iakós eüeni 103 frt tőke, ennek 1896. évi november hó 27-től járó rh*U kamatai, 17 frt 65 kr. per, 9 trt 80 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 45 kr. jelenlegi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Qeyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a légrádi 2357 sz. tkvben f 132 hrsz. a. Kovács Anastázíaés Kovács István tulajdonául felvett 436 frtra becsült iagatian, 1881. évi LX t.-c. 156 § a) pontja értelmében egészen 189S. évi március
hó 23 ás d. e. 9 órakor Légrád községházánál Győrffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett beoár.
Árverezői kivánók tartoznak a becs a r 10% át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék\'THint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi -dec. hó 28. napján.
GÓZONY kir. tszéki albiró.
7743/tk. 97.
BonttBS ímM Wáii
A n.-kanizsai kir. tszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Győrffy JáoosM.ügyvéd n.-kanizsai lakón vhajtatÓnak, coros Imre vhajtást szenvedő aUö-rajki lakó-t elleni 27 frt 43 kr. iőke, ennek 189". évi május hó 1-től járó G°/„ kamatai 11 frt 20 kr. per, ?¦ frt 80 kr. végrehajtás kéreimi, 7 frt 05 kr. jelenlegi, ugy Herceg Károly alsó-rajki lakos vhajtatőaak u. azon végrehajtást szenvedett ellene 23 frt 75 kr. töke, ennek 1896 május l-től járó 6*/o kamatai 10 frt 50 kr peri, 7 frt 20 kr. végrehajtás kérelmi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. tszék területéhez tartozó az alsó rajki 52 sz. tkfb^n I. 113—5 7 és 8 sorsz. a. felvett ingatlanoknak Boros Imrét illető és 759 Írtra becsült fele része 1898. ct! raár-ciua hó 22-én d. e. 10 órakor Aleó-Eajk községházánál Győrffy János felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó Dyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10°/c át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvazák mint telekkönyvi hatóságnál 1897. évi dec hó 28. napján.
GÓZONY kir. tszéki albiró.
ammuk műm
u
ménynyel használtatván, #f sem jobb a mellette o\'y ártalmatlan.
L pilulák ;hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsű-lendök; — mentek min den ártalmas anyagoktól, az altesti szerekbajálnál legjobb ered-gyengéden hashajtók, vértisziitók; egy gyógyszer mint e pilulák a
s x é k szorulii
gyér-
ana-» * czelli
Gyomor-
cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkQIözSe!eMeQ és inoliitotan iimereíes ) lázi és népszer.
A fryoinoriíí\'legség lünetei: étvigyta-lansig. gvoraorgyengeiég, bOzOs leheleL ícüujísá , savanyu. telMRSgéi. hasmenés, gyomorégéi, felvsleges, fiTáikaklválautás, sd-caíi-. undor éí hányás. gyomornSrci •riUlst
• Hatliatós gyógyszernek bizonyult letUjúi ál, -¦- menynyiben ez a gyomortól származott, gyomortvtterneléiaél ételekkel és italokkai, giliszták, nájbajok és hinior-r-Midikaál. *
Emlitcll l\'^joknál a Slárlsiezelll K} omornieppek évek ota kita-nOknek bizonyultak, a mit száz meg- száz bizonyítvány lanusiL Egy kis üveg ára hasziiá.ati utasitassa! együtt 40 kr^napy üvep ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TCrstk ¦fozMf giogyszerlára Bndapeit, Király utcza 12 sz.
A védjegyei és aláirást tazetesen lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket lessek elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a EeszilC nláirásávaj \\C. Brády} és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A lUriaczeilc gyoitorcscppek
NAGY-KANIZSÁK: Práger Béla^és Belus L*ajos gyógyszerészeknél. — BARCSON: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
a legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett mekek is szívesen. * KfT 1» püulát tartalmazó doboz 15, ea;y tekercs, mflly 8 dobozt, tehát 120 p Hal át tártaim tió, csbk l frt o. Ő.
fSvÁaf Dtáozásoktól kQlöaösec órakodjuak. Kérjttok lmtáxózotUo V/ VdS. xcsteia Kritiébet-pilnlát. Valódi csak, ba minden dobos törvényileg bejegyzett védjegyünkkel ptros-fekete nyomtatáabao „Sieat Lipót* és „Xeastela Fttlöp gyógyszerest" aláírással van ellitra. A kereskedelmi törvényszékük védett ciomagjaink aláiráíuokkal Tan ellátra.
MEUSTEIM FÜLÖP
RSzflnt-LÍpöthozw cimzett gyógyszertára Wien, I., PlaakengasséY*-, Raktár Xagy-Kanizsán: BELUS LkJ03 gyógysiirésznél.
MxKxx*unuuxxxxnKn*%uxx** xxxxx
X
m
m m x m
x
x
X
m ik m m r. x

l
n iá se
Sí:
Első Bécsújhelyi Ralbász-Csarnok.
ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem a mélyen tisztelt közönséget, miszerint kitűnő bécsújhelyi kalbáízaim árait, hogy a helybeli gyártmányok áraival versenyezhessek, mólyen leszállítottam- t igy bizton hiszem, hogy a t. közöntég a hirneves bécsújhelyi készítményeknek adja az előnyt és kérem szives pártfogásukat
Tisz élettel
ROZHOM JÁHOSMÉ.
1 pár nyers frankfurti.....§ kr.
1 . „ tormás kalhás/. A
1 fiinak szafaládé.......4
és a legfinomabb felvágottak dekagrammonként ! kr
XIXY1I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Yrtáo ideje: Augusztus H\'ezöp-. tember.
Ültetés távoIaáE.,35—20 cm. Talaj aSnisíg^i trágyázott, j
Ansmfaea =Bfaaj§ and Sep-** tember.
Jflanzweite: lL=§CrCrn. Bodenbeschaffeniwit: Gut gedüngt
A MAUTHNEB-fele
hírneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt és "Hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett
medve-védjegygye\'l
valamennyi nagyobb
fűszer- és vaskereskedósekben
kaphatok.
¦V A Budapesten Andrássy-at 23. szám alatt létező MAÜTHNEK ÖDÖN cég csakis olyan csomagoknál váltai teljes jótállást egészes friss és valódi magvakért, a mely csomagok ragaszíra. a medve-ábrával ét a Mauthner névvel jelölve, ugj a mint a mellékelt rajz is matatja
MOLL SEIDLITZ POR
Csak
akkor valódiak, ha mindegyik dobos Koli A. védjegyé: é-süálraaat tünteti fel. A A.-féls SefdHtz-perek tartós gyógyhatása & legmakacsabb gyasssr- és al-watbáatalaiak, gyomorgörcs és gyomorbév, rögzótt székrekedés, májb ántalom, vár !- íi**\' ar*Q7ér éa * legkülönbözőbb 06i betegséoek ellen, e jeles házíszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy íspesssísíE eredeti ds bornak l frt a. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. MOLL-FELE FRANCIA;
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valödi, ^ ÍíStF .°T?f MOí\'L A . jif*4 lel
, ,A. Mali\' felirata ónozsttal van zárra. A NoJl-felo fraa-ozlabtrsieáz és sé nevezetesen mint fájcaloacsillapitö bed5rzs5Iésf szer köszvény csdz és a meghűlés egyéb következményeinél .egiameretesebb népszer — Egy 6gc zstt sftdaU jhftj ára 90 krajoiár.___
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkitrésze: fuzolyszvas szikió.) A mindennapi száj tisztítás nál különösen fontos bármely kora\'gyermekek, miot felnőttek számán; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s ugyszersmiot sier fogfájás ellen. — Egy Moll A. védjegyével oltatott üveg ára: 60 krajcár-
Főszétküldén:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tacblanben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta postaatánvét mellett teljetittetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 08 Fia.
Meghívó.
A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság f. 1898. évi február hó 17-én d. e. 10 órakor
tartaodja saját helyiségébea
ffi ÉYI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez a t. c részvényeseket tisztelettel meghívja
az igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatósági és felügyelőéi wttsigi jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék megállapítása, igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése feletti határc hozatal.
3. A hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok 27. §-a értelmében sorrend szerint kilépő Babochay György, Blan Lajos, id. Fesselhofer József, Grünhut Henrik, Kürschner Ignác, Rosenfeld Adolf é* Scherz Richárd 7 igazgatósági tag, ugy Goldnammer Károly, Heimler József és Juhász György felQgyelÖ-bizottsági tagok helyett ajak, esetleg azoknak isinéti megválasztása; és pedig az igazgatóság tagok helyett 3 évi, a felügyelő-bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra.
5. Netáni indítványok.
JEGYZET: A L c, részvényesek figyelmeztettnek miszerint txavazó4apjaikat 1898. évi tebruáx kő IS-ik napján délelőtt 9—12, délotán 3-5 óráig az intézet helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján átvehetik.
Megj egyeztetik, hogy az alapszabályok 11 -ik §-a Bieríot szárazait jogot csak as gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőié* nésrv héttel nevére átirat ott.
az
hafározat-
Valtyii brünni szövetek
őszre és télre
Egy Coupon 3.10 4 80. jó
méter hosasn teljes, \\ 6.— jobb
orí öltözet , Liba:. / 7 75. finom
n vi rág és mellény / 9.- finomabb
caak * 10 50. legfinomabb
Valódi gyapjúszövet. Téli kabát szövetek, vad ász szöveteket, daróc kamgartt kabát és nadrág szöveteket, gyönyörű választékhsn. Nőt szöveteket minder, létező minőségben szétküld ntánvétte». Szolidságáról és megbízhatóságáról legjobba*}- ismert szövetraktár
Siegel Emhof Brünnben
SictáV lágyén és bérmentve. KintahQ leállításoknál kezeskedve lett. Avon előnyök, melyeket fennti cég gyártási székhelyén, magán vevőknek közvetlen bevásárlásnál
aynjt, \'geI1 nagyok.
. Patentált
jégsarkantyu
Törvényesen vedelt.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarktntyuk mindeo ma fölött előnyt érdemeltiek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cipősarkot, nem kell őket levenni és használaton kivül teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi. Mml C. l-iál
Reichenbergben (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
Szabadalmazott drótüveg
világos tetőzetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban ogész 1-76 négysz. méter terjedelemig.
Különös előnyei: Lehető legnagyobb törési biztonság átülések és törések ellen, drótrács nem szükséges, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél átbatianok, miatán a drótbetét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény hatás. Több állami és magán építkezésnél nagy mennyiségben a Iepjobb erödménynyel használtatott Számtalan b\'uo nvitváuy, prospektus és minta szolgálatra.
Öntött üveg padlózat lemezek járható tetőzetnek
földalatti átjárók és alagutak megvilágításira vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima vagy különfélekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ca. 30% kai olcsóbb a közöaséges nyers-Öntött Üvegnél) és színed, drótfonattal és anélkül.
Qveg tetízslodely és üveg rovátkás téglák
a legkülönfélébb alakok é* oagvaágokban. Aktién Geseüschajt jür Glasindnstrie vorm. Friedr. Siemens
Necsattl bei Elbogen (Böhmen.) További készítmények: mindeonemü üvegek, üveg zárok, üvegönté* és üveg domborítás. , ¦ r%
házi, ipari, mezőgazdasági, épitke • zéoi éi egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány és erőfcajtásra.
f üzíecskendőkeí
városi, községi, gazdasági és gyári tuioltóaá-toknak,
g harangokat és harangállványokat IJ®
templomok, iskolák atb. részére. Büzmentesen működő pöcagödör tisztító készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparókat
-késsit és ajánl a -
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár áTSaság C6"1*" WAL8ER FERENC)
Budapest, VI., külső Váci-ut 45. Árjegyzékek és költségvetések ingjén éa\'bérmentre. ~W&
PSKRIÍOFER J. vériiszíííó labdacsai.
asolőtt általáaes lakdaoiok név alatt; mely utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csaknryan alig Iéte*ik i>«teg«ég. me\'jb-o ezen Isbdscsok csodás hatásokat ezensereseo be nem biionyitottii vojna. Evtisedek óta iitn labdaosok iltalinoi alterjedétoak Örvendenek és alig van csalid, melyben ezen kitttnS házisserből késdat nem volna tslálhstó. Scámtalan ottoi áltil ezeu labiaexok bánsserai ajinltattvk miaden oly bajoknál, melyek roiz eméi-ztésb^l él székrekedésből erednek: miat epe-zavarok, roijbajok, kŐIika, vértolulások, aranyér, béltéüeaiég i hasooló betegségeknél. — VértissutŐ ¦InlajdonsigukDÁI fogva kitOnő hatással vanna* vérszegénység, s abból eredő bajoknál is: igy sipkórnál, idegességliSl száimaié fejfájásoknál stb. Even véniaztitó labdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyéoez, de még gjeroiAket által ii micden aggodalom nélkül berebetők.
L2eá vértisztitó labdacsok csakis a Pserhnfer J.-féle, aa „araoy Uradaloil almabor1\' eziouttt gyócysjertárbsn, Béoiboo I., Slagéra trasae 15 ez. a kéttitt^tnek valódi minSeégben s egy szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy\' csomag, melyben 6 doboz tartalmsztacik, 1 frt OS krb* kerül. Az öjszeg előzetes beküldésénél bérmentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt \'?5 kr., 2.csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag S frt 35 kr. 4 csomag * frt *0 kr., 5 csomag b írt 20 kr. és 10 csomag í frt 20 krba kerül.
Sar* NB. Kagy eltérj ed ettségük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nerek és alakok alatt utánoztatnak: ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-féle vértisztitó labdacsukat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Ptcrboft-r J. néTaliíráaial fekete szinbeii és minden egyei dobos fedele ngyanasoa aláírással vörSs izinben vaa ellátva. ~Vgf
A LiámUlan bálairatból, melyet e labdacsok iogyasstói a legkülönbözőbb és legaehesebb betegiegilk ntáa egészíégak viassanyerése folytán hoazánk intézlek, ezen helyen csakis néhányat említünk meg azoa megjegyzéssel, hogy mindenki, aki ezen lit>-daesokat ogyazer használta, meg vagyunk gyö»3dve, hogy azokat tovább fogja ajánlani.
Köln, 1893. április hó 30-án , genzbeu egy egész öreggel 2 frt 60 kr, félüveggel 1 frt 40 kr
Tisztelt Píerh\'ofeL ur! Legyen olyan szives és küldjön né kent isméi la tekercset az ön föl üt múlhatatlan vértisztitó labdacsaiból etiavételiel. >\'ogadji ezúton ts a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáéi l Maradok léljes tiszteiettel, Pawüsük Ferenci, Köln, Lindenthal
Hrasche, Flodnik mellett, 1887 szept. hó 12-én. Tekintete* itrl
1-ten akarata volt, hogy a* ön labdacsií keséim közé ke-rüluk, melyeknek hatását esenoel megírom: Én gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy Semmi mnokát sem voltam tübbé képei végezni éa biaonyira már a holtak közt volnék, ba aa Oa csodálatra méltó labdacsat eog*m nem mentettek roloa meg. As isten áldja meg Out ezért ezerszer. Kagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem Es tökéletesen kifognak gyógyítani, * mint már másoknak ísegissségak visszanydréiére segítségül szolgáltak.
Knifics Teres.
Bécs-Üjhely, 18S7. november 9-en. Helyen tisztelt wl A legforróbb köszönetemet mondom exeunel önnek 60 éves natyaéném nevében. Ás ilIetS Ot éven át ssenvedett gyomornn-rntbaa és viakócságban, már életét ia megunta, aelyrSI egyébként !• is oxfttidott, didón vetetlenül egy dobozt kapott aa On kitüivS vértiastitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyégyalt.
Legfőbb tisztelettel, Weinsettel Josefa
.Eiohengrabdramt, OfShl mellett, íS-39. márcsí 27-én Tekintetes ur!
Alulírott ismételten kér i csomagot az Ön valóban hasznos éa kitfinS labdacsaiból. L1 nem malázathatom legnagyobb elismerésemet kifejelni esen labdacsok érteke felett éa aiok, a hol csak alkalmam nyihk, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlasd. Eaeu hálairatom tetazóaizerinti baaználáaára önt ezennel fel-hataliiiaxom. Teljes tisatelettel, Haha fgcácx.
QoUcháorf, Eolbach mellett, Sailéaia, 1888. okt. 8-án T. or!
Felkérem, mísaeriat az ön Tértisitito labdacsaiból egy oso-magot 6 dobosxal küldeni szíveskedjék. Csakis aa ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbejtól, mely engem fit éren át gyötört, megszabadultam. Esen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midin legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisatelettel, ZwiokI Aura.
Bernhard W.
O.-tóI Bre-
es egy negyed üveggel,- 70 kr.
Amerikai köszvénykenőcs, 5S!uJSST^.
minden kfiszrényea éa caasoa bajok, n.m. : ^eriaci-agy bántalom, tag szaggatás, isebias, migraine, ideges fogfájás, fSfájáa, fülssag-gatáa stb. atb ellen. 1 frt 20 kr.
Angol csodabalzsam. ^VáV" "n
lídírwhul\'/aam P««ca»l»r É\'ek 4» • f«íro. t»-í <HS3 UaliBalil gokr. i, „ioa.o idait i.bre, mim \\n-
bi.to.«bb «.sr .liim.rr.. 1 kSCiSíf.\' 40 kr. Bérm.ntre S5 kr.
„Stolh-féle Kolapraeparatumok, szei- gyomor- és bélbetegaégekiél.
Kola-elixir vagy bor. V^íy^aSiíS Golyva - balzsam, SL..\\^*E3*S\\fkF*
Élet esszeaczia1 rontott gyomor, rois eaiaitéi és
mindennimü altesti baj>>)c ellen kitBnS háaisse.-. 1 ÜTegciérel 22 kr.. 13 üveg t frt.
rTfíffivTrifi T7 \'•¦\'•liafeT J.-tfil *tJ áJtilánoiat Unsart. kitttaó OüUUU.t/U.Vf háaisaer, horut rekeduig, gSrcaüs köhfigei stb. eil;u. t üvegecsk 5\'í ke, 2 ttveg bérmentve 1 frt 50 kr.
Tánnohinia liajkenöcs S\'líf^;;".-
mennyi hajuöveaztő szer kfizfict orvosok álul a legjobb jak elismerve. Egy elegáns nagy Bsetenczével 2 f«. .
Altalános tapasz ílTLX^l^t^T.
ganatoknál, ttjjkakaci, sebei- Tagy gynlsdt-mell vagy más ily ba-Joatail, mint kitönS s:er lön kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentr^ 75 krajcaár.
Altalános tisztító-só SÜSÜ \\ S&:JlLZ
minden következményei, u. m.: fSfájáa, ssédüiés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás atb. ellen, i csomag ara 1 frt.
Eaaa itt felsorolt késiitméayekext kivül as osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógrszeréseeti kalSnlegességek rak táron Tannak és a készletben netán nem levdk gyorsan és olcsón megtser«tetnek. — Postai megrendelések a leggyorsabban esa-közültetnek, ba a péaaössseg el6re beküldetlk: naryobb megrendelések utinvétellel küldetnek.
Valódiaknak csak azok tekinthetők, melyek használati itasitása Pserhofer J. névaláírással és minden egyes doboz tedele ugyanazon aláírassál vörös színben van ellátva.
Védve védjegy által. Védjegy aUnzáaa tsijoruan büntettetik.
Bernhard-íéle alpesilu-liqaer,
II ö 1? sO IT A .a? 1? aO T sydfly^zwMz ,zum goldenen Reichsapfel.\' TOftAnUrJbll J# Bécs, l. Singerstrasse 15.
N.Trrm:.tní\' V\\ Wa-dit-- Józ<cf kiinyvnj-nm\'üjib-in Nisy-Kanizsin.
NAGYKANIZSA, 1888. február hó 12-én.
7-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Előfizetési *r;
Ej ész érre . . 5 frt — kr. Fél erre . . . . a frt 60 kr. Kétkedésre . . . 1 frt S5 kr. Egjeü Ili* 10 kr. HIRDETÉSEK 5 básábos petitsorban 7, másodszor 6, s minden további sorért 3 kr.
NYI LTTÉRBEN petit soronként 10 krétt Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egres hirdetésért 30 kr. Sietendő
ZALAI ROZLONT.
I
takarékpénztár részvény-társaság," a
A nagykanizsai „Ipar-Testület" galamboki önkéntes tü=oltó-egylet*
aa "nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság", a „Kotori ,nagy-kanizsai kisdedeveió egyesület" a . nagy-kanizsai tanitói járáskor*
A Up szellemi részét iliele mindet: közlemény a felelős szerkesztő Derére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten X agy-Kanizsára bér-mentre intézeadők.
BérmeDtetlea levelek nem fogad* tatnak el.
Kéziratok t igaza nem küldetnek
a -keresztény jótékony nőegylet*
„n.kanizsai ízt. jótékony nőegylet", .szegények tápintézete*, a katonai hadastyán egylet\' .soproni kereskeielrai iparkamra" .nagykanizsai kulválatet-aányának hiTatalos lapja.*
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTAIMÜtHETlLAP.
Az alföldi szociális mozgalomról.
Sagy- Kanizsa, 1898. feor. 11.
Egy szó vonul egész Európán keresztül — a szocializmus. Rég felütötte hidra fejét minden államban és az államhatalom tehetetlennek bizonynl vele szemben. Ostrom, kivételes — állapot egyeseknek elcsukása, szóval mindenféle rendszabály, annak csak terjedését mozdítja elő. Mert koruaknak e nagy forradalmi pártja a szociáldemokrácia nem támaszkodik az emberi természetnek valamely újszerű felfogására, vagy bármilyen más utópisztikus elvre, hanem egy természettudományi alapon kétségtelenül megállapítható gazdasági kényszerűségre. És ez teszi ki a párt erejét, ez az, a mi a pártot épp oly legyözhetetlenné teszi, mint magát a gazd asági -k éayszerüsége t.
Mig Európa nyugati államaiban azt látjuk, hogy a szocializmus az ipar terén hódit óriási mértékben, addig megvetette nálunk alapját a mi speciális agrárszocializmusunk, melylyél megelőztük egész Európát. Azzal hízelegtünk magunknak, hogy a magyar ember nagyon józan és ezen józanságára appelláltunk; de mennyire csalódtunk. Olyan gyökeret vert e tan bennük, melyet már nagyon bajosan lehet kiirtani és éppen az Alföldön a magyarság e legtisztább részében van a baj. Körül vagyunk véve minden oldalról ellenséggel, román, tót, szerb, szász, mind ellenünk van és még az is fenyeget bennünket, hogy saját fiaink is ellenségeinkké válnak- Ki meri tagadni, hogy az Alföldön mezőgazdasági munkásaink között hamu alatt lázadás lappang ? Telve a levegő robbanó gázokkal és csak egy szikra kell, hogy az explodáljon.
Mindenhonnan áz a hír érkezik, hogy sztrájkolni fognak a munkások
sokkal nagyobb arányban, mint tavaly, . mert az idén az egész vonalon jól vannak szervezve. Értsük meg mit jelent ez! Azt akarják mezőgazdasági munkásaink, hogy az idén ne legyen kenyér.
Ez nem egy közönséges sztrájk, mint a milyenre iparvállalatok munkásai határozzák el magukat, ennek hatása országos veszedelmet hozhat. Mig amaz csak egyes iparvállatok érdekének veszélyével jár, ez utóbbi gazdasági válságot szülhet. 8 mig gyári munkásokat bárhonnan szerezhetünk, lévén e mnnkakör internacionális, gazdasági munkaerőnk speciális volta azzal a veszélyiyel fenyeget, hogy a földet nem lesz kivel műveltetni, mert idegen erőre itt e munkakörben — nem támaszkodhatunk. Hogyan fogunk nyáron aratni? Talán a katonákat fogjuk e célra kommandiróztatni, hogy azok arassák le a termést.
Valósziottleg, igy segítene magán az állam. Joga meg van ehhez, de nem számolnak e azzal, hogy ezáltal százezreket, nyomorúságos keresetüktől fosztanak meg, kik hogy éhen ne haljanak a legvégső esethez is fognak folyamodni. Igaz, hogy ezáltal a munkások ássák maguknak sírjukat, de nézhetjük e azt tétlenül, hogy embertársaink százezrei, ha önfejű-ségük által is, éh-halál áldozatai legyenek ?
Mi indíthatta mezőgazdasági munkásainkat arra, hogy abban a reményben, hogy sorsukon segítve lesz, ilyetén radikális — reájuk nézve is veszedelmes eszközhöz folyamodjanak. Nem az izgatás okozta ezt, mintahogy feltüntetni szeretik, az csak a mozgalmat elősegítette, E bajnak mélyebben fekvő fÖoka van, melyet jövő cikkünkben fejtünk ki.
Altstedter György Aladár.
ismét a villamos.
Itazin ni2cs kredfún kr*, . hogy t mi villamos víligitasankkal ismét meg ismét foglalkoznunk kell. Pedig kell. Xjilráavalórá, teszi azt az alibbi felszólalás is, melyet - egyelőre minden kommentár nélkül, — egész terjedelmében itt közlőnk:
Az egymillió égési óra.
Igen; Na,síy-Kaaizsa város polgársága nagyrészének sejtelme sem volt arról, houy élnek köíöttflk olyan szegény és hiszékeny Üzletemberek is, akik az .egymillió égési óra* mielőbbi beköszöntését mindeat-api imájukba foglalták 1 . . .
Végre valahára elérkezett a nagy nap, mert a villanyvállalat önbevallása szerint az 1897-ik évben eléretett az egymillió óra! Most azonban azt kérdezhetem magamtól, a madártól, a virágtól hogy hát ugyan miért is Örvendtem a többiekkel ezen nagy napnak?
Azt hittem, van okom őrülni, mert naiv hitem szerint ma kellett volna a a villany világítási szerződé r. s továbbá a Zalai Közlöny 1897. évi 17 ik számában magától a vállalkozótól eredő „megnyugtató" nyilatkozat szerint az óránkiut fizető "konzumenseknek az edd;g élvezett engedményeken kívül, ujabbi 20*/c engedményben részesüloiők!
Azonban a fogyasztó előre őrül és tervez, a szerződéi ksntschuk bordákkal bírván az asztal fiókokban — nyugszik, s a vállalkozó — végez 1
Tisztelettel atóürott például a mult évben az engedmény levonása után, egyezer kétszáz fonn\'ot fizettem világításért :és igy most kétszáznegyven forint vissza-j térítésre volna igényem, — a vállalkozó azonban le akart főzni Ötven egy néhány osztr. ért. forintokkal.
Ezt a nagylelkűséget mégis indokolta alaposan, mert — úgymond — fi eddig is adott 30°/0 engedményt és mert nekem a szerződés 29. §. b) pontja értelmében csak 15% járt, tehát mo3t levon a 20*/t-ból l5e/o és marad — 5°/V
Megjegyzem, hogy — amit különben majd a bíróság lesz hivatva eldönteni, — üzletemben használatban van 47 izzólámpa és mert a mult évben e fogyasz-talo 167.000 égési Óra, tehát engem nem lehet a 29. § b) pontja alá sorozni, aöt a c) alá sem, hanem kevés híján a d) pont alá. amennyiben eléretett az egy lámpára eső évi átlagos 1500 égéii óra.
Oh, magvagyok győződve, hogy a t. vállalkozó erre is tud majd felelni; mert hiszen ö neki a szerződés sok kibúvót enged.
Előfog hozakodni az utcai két ivlám-pátnnial, mert neki az mindegy, hogy azok egy é?ben csak körülbelül 50—70 napon át basz.náí stnak és ekkor ia csak átlagos l7i—^ fáig naponkint.
Éten alkalommal engedtessék meg nekem, hogy a szerződéssel is foglalkozzam néhány sorral. Nem vagyok hivatva egy ilyen nagyszabású szerződésnek részletes bírálatára, távol áll tőlem annak meg-alkö\'óit, az Ők tudását s jóhiszeműségét kritizálni, azt azonban bátran kijelentem, —¦ mert sajnálattal tapisztaltam! —¦ hogy annak elkészítői a szállodások, kávésok és vendéglősök érdekei iránt\' érzékkel nem bírtak és bizonyára csak tévedésbő1, nem ugy bántak el velünk, nem agy védték meg érdekeinket, mint a többi adózó polgárét; hanem ugy, mintha mi — mostoha gyermekek tolnánk! Mi teljesen kivagyuuk szolgáltatva a vállalatnak éi ők kényük kedvük szerint tehetnek ve üik ahogyan és amit nekik tetszik. M.miattunk akkor alszik el, vagy ugy ég a villany, ahogy nekik tetszik. Akkor van áram, ngy ketyeg a „záhler", ahogyan ők akarják 1 A ieguióbbi étiéiben is — decemberben — egy egyszerűbb javiiási munka kéjedéi mezese következtében (Tehát semmiféle u. n. vis major!) egyszerre csak esti 9 órakor jóéjszakát kívánt a drága villany és mi nagy kiadásokkal terhelt üzletemberek ott álltunk, mint az a bizonyos Lóth! Különben\' nagyon mulatságos eset volt az, különösen olyanoknak, akik ép holmi ,ei-emelések" közepette voltak; mi szegény üzletemberek azonban futkozhattunk a jószívű szomszédokhoz lámpákért, olajért s gyertyákért és pzinte élvezet volt a visszhangot hallaiii, amit kifikadásainkra üres helyiségeink adtak !
Azonban az anyagi kárnál is nagyobb volt az a sérelem, hogy olyan esetben nincs a vállalkozóban annyi belátás annyi előzékenység — s a szerzölésben egy kötelező pontocska, hogy idején egy embert szalasszon hozzánk figyelmeztetendő a bekövetkező — sötétségre. De hál mi a vállalatnak a mi üzleti érdekünk?! Mi a szerződésnek?! Hol van intézkedés a mi kártérítésünkről?! Ki törődik mivelünk ? -Sehol, senki. Adóa
fizess, beteg — nyögj 1! Persze, hogy máskép lehetne mindez, ha a szerződés mulasztásait mi. nagy fogyasztók magunk korrigálnánk 1 Igen; de hát hol van az ilyen akcióhoz szükséges Összetartás?
A mai lázas konkurencia és egyesek ferde elvei mellett, hogy szálljon meg bennünket a kő csönós tisztelet, szeretet és összetartás szelleme? Hogyan lehessen akciót kifejteni ott, ahol a vagyonosabb, a szerencsésebb körülbelül ilyen elveknek hódol, hogy: .Eh, mit nekem villany sérelmek? Ln kibírom; aki pedig nem bírja az annálelőbb — megszakad! s igy kisebb lesz. a konkurencia!??
Nem, tisztelt kartársaim, matassuk meg, hogy ilyeo in kollegiális, ilyen embertelen érzelemtől mentek vagyunk 1
Ebben az esetben tegyünk félre minden kicsinyes ellenszenvet és álljon sorompóba a vagyonosabb a szegényebbért és egyesült erővel cselekedjünk, akkor majd nem mi táncolunk, hanem mi — íütyülöok! Hogyha mi, nagy fogyasztók, Bogeorieder, Tiaágl, Hein urak, a Polgári Egylet, n.-kanizsai Kaszinó, Társaskör és a többi kisebb vendéglősök, mint a kik évente tízezer forintnál többet fizetünk világításért, összeállnnk és vállvetve védjük érdekeinket, akkor nem nekünk szabnak, hanem mi diktálunk szerződési föltételeket! Akkor majd mi is eszébe jutunk a L vállalkozónak, ha esetleg a rézműves nem végzi el a javítást idején!
- Lo eléggé tudom méltányolni eey ilyen nagy vállalat befektetését, tudom, hogy senki sem tesz csupán kedvtelésből kockázatokat! De. hogy neki számtalan jogai és kibúvói legyenek, nekünk meg semmi de semmi, mint a szabad méltatlankodás, az már még sem járja.
Nézzünk csak végig más városok példáján, mint: Temesvár, Kikinda, Kaposvár, Szombathely, s a közeli Csáktornya, BŐtBudapest hasa nlÓ vállalatait is, nincs-mindenütt általány összegű világítás : Csak épen mi kanizsaiak adjuk oda magukat fejős tehénként?! — Persze, mert a szerződés 26. §. azt mondja, hogy e .vendéglősök — kávésokkal stb. nem köteles a vállalkozó évi 12 forin\'ban egyezkedni" — ezt a szót nem köteles, aztán már ugy értelmezi a rállalkozói ész, hogy nem — szabad! .... De hiszen nem is kívánta közülünk még seokjsem, hogy nekünk, évi 12 forintért
T Á & C A.
Változatok.
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája — I.
Tengerein bánatomnak Olykor-olykor megjeleien. Lanyha szellő jv.valm.aval Néma csendes éjjelen: A ki nékem mindörökre Idegen szivet takar Felejteni, jelejteni . . . Lehetetlent is öfrar. — Óh, ha szivem ki is hűlne. Romban kéne tespednem. Alávaló rongy lélekkel Életemet végeznem, Lenne hosszú, örök átok. Jövendőmnek végzete, Eljeledve, meggyűlölve, Néha megbélyegezve: Sohsem nyílna ez az ajak Ocsmánykodó pörökre — Kedvességed, szépségedet, Áldná áldná örökre. — - II
Hű szerelmem kigúnyolod, neveted, Ha rád nézek, még csak azt sem
De haragod kis angyalom hiába. »Ké szer nyílik az akácfa virága.\'-
A hómezÖn csak ugy tied szerelmem. Mint á sivatagban neved szent
Hü szerelmem nem való e világba: „Szerettelek galambom de hiába"
idegérem még. visszatérek szivedbe S kéjelegve tekintsz ismét szemembe, Jól tudom, hogy megsiratod tettedet „Megbánod még s vissza is sirsz [engemet"
S ha én ekkor Jergelegböl állanék, Menydörögnék Jejed felett mint az ég S elszáilanál töUm, mint a leltelet: „Mert szivemnek kétszet nyilni nem [lehet11. —
Kabos Jenő.
.Bekaszlizva1.
— Humoreszk. —
— A .Zalai KötJőny* eredeti tárcája — Mintha most is előttem állna az a
ráncos képű cigány asszony, ki igy szólított meg serdülő ifja koromban:
.Nagyságos-nemzetesiftyíuram! emelje meg a kártyát? megmondom: hány felesége, hány gyermeke lesz és szerencsés fog-e lenni stb\'.
— Ugyan mit tudná! te vén satrafa 1? „Emelje csak meg nagyságos-nenuetes iftyi uram 1 mindent megmutat a kártya* I...
— Megemeltem — s megeredt a vén satrafa nyelve. Kerepelt ugy, mint akárcsak a nagypénteki kereplye. És én hallgattam —emeltem és megint hallgattam... Midőu barmadsxar emeltem egy hatoska kellelt, s ereket mondta:
. . . .Szándéka leend éltesebb koráig a nem nősülés, de ekkor egy szomorú gondolata támad — és megnősül. Feleségét szeretai fogja. Boldog fog lenni de gazdag sohasem. Három gyermeke lesz, kiket igen-Bagyon fog szeretni s kik miatt egy kis kellemetlen-lége is tog lenni. Érti-e? ezeket muta\'ja a kártya". Ezután egyet éüettentett nyelvével és a kártyával homlokomat elintette.
— Mit nekem a jövő! Szorgalmasao tanulok és még miniszterelnök is lehetek — ekkor pedig gazdag leszek. Elvégezve a gimnázium nyolc osztályát nem lettem miniszterelnök, — hanem zőnásgyakornokoak csaptam fel. . .
— A .Hivatalos-Lapok* már 10 évvel az előtt kürtölték omágjpág előtt kinevezésemet, midőn elősző!*gonűoltam a "ráncos képű cigányasszony egykori jövendölésére a mosolyogtam. . .
Negyven ér nyomta vállamat kékszámban és még mindig legényember voltam. Mi több még nem is gondoltam a nöaüiésre. Nem csoda 1 hisz minden héten legalább egyszer oly s-íépia húzta Gizsi:
Nem házasodom meg soha I
Nem leszek asszony bolondja stb.
. . . Komor, hideg farsangi nap volt — olyan — milyenre azt szokják mondani, hogy: a jő gazda a kutyáját sem
veri ki . . . Hideg északi azél hordta a szitáló hópelybét. Az utcák néptelenek: emberek, állatok félve hozták meg magokat rejtekeikben. Ég is kandallóm mellett húzva meg magamat, honnan kikitekintek s a kuruc idő, olyan lehangolttá tette kedély hangulatomat, bogy szinte ijesztő gondolatok támadtak agyamban.
— Két tizedévi jövőm képei jelentek meg előttem s ezek oly aggodalmas képek voltak, hogy megijedtem tőlük. ..
Képzeletben ilyen időt gondoltam s én elhagyatva mindenkitől, ott feküdtem garzoo lakásomban betegen. Jajgattam s nem értette senki. Kiabáltam, mint örült, s nem jött ágyamhoz senki, Borzasztó, rémitől.. Egy gondolat villant meg agyamban — megnősülök.
Gondolatomat tett követte. Egy bál s vőlegény lettem. Rövidőthétmulvaaaszooy tett a háznál. A boldogság, mi sziveinket elárasztotta, határtalan volt. örültünk egymásnak, mint gyermekek játék szereiknek. Repültek az évek fejünk fölött gondtalanul, észrevétlenül.
És — a ráncos képű cigányasszonynak igaza lett, mert három leánynyal ajándékozott meg bennüket az ég.
Gyönyörű kis jószágok voltak. Életemet áldoztam volna mindegyikért. Megtettem mindent értök — ók is értem...
Mint nyugalmazott kereskedelemügyi miniszeri tanácsos, történt meg velem hogy leányaim kedvéért résztvettüak egy igea fényesnek ígérkező nyári mulatságoo.
Leányaim igen jól érezték\' magukat. Nem különben én is, meg az anyjuk is.
Leányaim szüaet nélkül táncoltak. M pedig az arany ifjúság kedélyes imboly-dásában gyönyörködtük. Gondolatban a multakon merengtünk. Boldog idők, boldog emlékei! . . ,
— Erős villám cikkázott végig a nyugat szemhatáron, mi a rekkenő hőségben a kitörendő viharnak előjele szokott lenni.
— Auyukom esőt kapunk I BNem hiszem". Gondolod an}nkom?
... Az első négyesre feláll a sok fiatal pár s engem az atyai szeretet hazavisz. Először történt meg, hogy sző nélkül távoztam anyukom oldala mellől s először is megbűnhődtem érte. . .
Nem azért, mintha nem lett volna eső — hisz alig értem haza már is villám, villámat érve s egy erős recsegésszerü menydörgés után óriási cseppekben kezdett esni az eső. mi később valódi záporrá fejlődött — hanem azért, mert felpakolva négy női felöltőt a vállamra s a csendesülni kezdő záporban siettem kedveseimhez.
Nemsokára ismét egy eget-földet megrázó menydörgés s a zápor agy szakadt mint korsóból töltenék. A#zápor .elöl. egy kapa alá húzódtam; bol Csak hamar egy — az emeletről leszaladt — cseléd féle igy szól hozzám:
„Halja az ur! a Nagysága hivatja, tessék feljönni" I ?
— Engem? kérdem meglepetve. .Igen magát" ? Volt válasz. S én felmentem ...
Kopogok — „Szabad"! — hangzik belülről — s én belépek... Be*
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. FEBRUÁR 12 éo
adjon egy lámpát I Éo magam ia évi egyezer forint általány összegét ajánlottam volt föl, tehát nem moodbatja a vállalat, hogy mi nevetséges összegért, akarnok világítani!
Most azonban visszatérek a szerződés 29. §-ra és bebizonyítom, hogy eunél a paragrafusnál furcsább, egyóldaluabb szerződési hibát elképzelni is lehetetlenség.
Ez igazán feje tetejére állítása a legelemibb kereskedői elvnek! E szerint a §. ezerint a kis fogyasztó cukrot és
— puszit— s a nagy fogyasztó — virgácsot kap 1 . . . .
Akármerre nézünk, legyen az vízen vagy szárazon való szállítás, építés, li-ferálás, vagy bármilyen elképzelhető adás-vevés, a dívó és természetes kereskedelmi elv az, hogy minél nagyobb a vétel vagy fogyasztás, annál nagyobb az — engedmény 1 A mi villany szerződésünk szerint ennek ép az ellenkezője történik. Mert megengedem, hogy a jelenlegi városi világítás kétezer forinttal többet ér, mint ért a régi. A város, miot ilyén, nem csinált tehát rossz Üzletet. Sőt az is téfty, hogy gondoskodtak arról ia, hogy a város bármely magán - embere évi tizenkét forintért egy 16 gyertyafénjü izzólámpát használhasson.
Ez mind helyes; mert például Szombathelyen sem drágább egy izzólámpa A mi azonban most jön, abban rejlik a
— furcsaság. Ha tehát én szobámba bevezettetek akárcsak egyetlen-egy izzólámpát és azt naponkint csak két órán át használom, akkor éu az egyévbeu csak tizenkét forintot konzuméig, kis fogyasztó már olcsóbban fizetem az egy órai áramot, mint p. o. az évi kétezer forintot fizető nagyfogyasztó Polgári Egyleti!
Vagyis, a naponkint csak két Órát fogyasztó magános, egyévbeo 730 órát -fogyasztván, egy-egy órára esik\'l6s/iw> kr., míg ellenben az ezreket fizető nagyfogyasztónak a legmagasabb engedmény
— tehát a 30% levonása után is — r5/*>o isrt kel! iüetnill
De hát ki éget el naponkint csak két órát? — Valija be a vállalkozó ur maga, hogy száz körű! nem éget-e legalább kilencven, naponkint átlag öt, hat, sőt tiz órát is?
Hát nem nyilvánvaló ebből, hogy a vállalat csak ránk támaszkodik, csak tőlünk akar bu*ás hasznot? — Hogyha a vállalkozó anélkül, hogy megérezné, vagyis jobban mondva anélkül, hogy mellette JÓI ne érezné magát, (mert hiszen annak a göztnalmi gőzgépnek az mindegy.) képes a magánfogyasztóknak a legjobb esetben is l\'Vioo krért esy órai viláiíitást adni, akkor bizonyára képes nekünk is elfogadható álalány összegért vitágitsoi!
Hát még mit szóljak a 29. g. a) b) c) d) és e) pontjairól ? Vagyis erről az egész abszurdumról? Arról, hogy az ,öS3zes
mutatói magamat; de a Nagysága, mi-elö\'t ezt tehetném —¦ elémtesz egy szövet maradékot — nzól:
„Mennyiért csinál ebből egy női felöl tőt\' ? E szavak haliattára majdnem a guta ütött meg.
— De asszonyomén nem vagyok szabó Én Kányay Kázmér nyugalmazott miniszteri tanácsos vagyok. —
„Ezer bocsánat 1 azt hittem". . . S én ugy ott hagytam a Nagyságát, azt se mondtam — papucs.
A zápor elált, sietve folytattam nta-mat Már majdnem célomhoz értem, midőn kétségbe esett kiabálást hollók.
„Fogják meg. fogják meg a tolvajt* 11
Körülnézek, de tolvajt nem iátok sehol. Megyek tovább — és amint befordulok a kígyó utcába két rendőr ur. minden egyébb megbalgatás mellőzésével mint tolvajt, a törvény nevében diadalmasan, nem kísér, hanem majdnem hgy visz a kapitánysághoz, hol azonban nem találva senkit — bekaszHziak egy kis magányos cella falai közé, hol időt engedtek a rendőrség brutális eljárása fölött gondlkodoi.
Gondolkodtam s midőn kedveseim jutottak eszembe, szörnyen bántott helyzetem; de nem tehettem semmit.
Egy kínos éj átvirasztása után, szabadon bocsátattam; de az anyukomnak nem mertem elbeszélni a valót pedig tessék elhinni, hogy anyukom előtt so basem volt titkom; de nem is voltam „bekaszlizva* soha 1!
Farkass Károly.
lámpák évi égési átlagától* van függővé téve a perceotuália engedmény? — Hiszen ilyenformán lehet valakinek egy nagy fényes, de nagyon szolid vagyis korán bezáró üzlete amelyet modern fényességgel akar kivilágítani, mondjuk, hogy 150 drb. izzólámpával és öt drb. ivlámpával ami összesen kitesz 200 izzólámpát. Már most, ba az az illető nem éri el egy évben 120.000 égési órát — ami ősszegben bagatell báromezer forint I
— akkor ő nem esik -még ax a) pont alá sem éa kénytelen óránkint 27, krt fizetni I Vagy hogy közelebb eső példát hozzak föl. itt van a n.-kanizsai Caszinő 140 drb. lámpájával és bát kérdem az igen tisztelt vállalkozót, mikor fogja a Ciszinő t. bérlője az a) pont szerinti kedvezményt elérni? Mikor fogyott évi 84 000 égési óra el? ügy-e bár, — soha? Éi igy az a bérlő kíván szolgáltatva Önnek, ba akar ád neki engedményt, ha nem akar, nem ád. Egyben azonban a magánosok is ki vannak szolgáltatva a vállalatnak, mert mig a város az ót érő mindén sérelemért a 33, 36 és 37. §.§ szerint nagyon is erős büntetéseket osztogathat; — addig arról bogy mely esetekben Bzámitbat a magánfogyasztó kártérítésre, egy árva szó sem intézkedik,
így aztán megtörtént az is, hogy volt három napig is üzemszünet és senki nemcsak hogy kártérítést, vagy legalább visszatérítést nem kapott, hanem a villanyt nem látott napokért is megtartozott fizetni a világitást I
Mert bát a vállalat nagyon érzékeny ám az ő érdekei iránt, de borzasztómód zokon veszi, ha ugyanazt tapasztalja a a fogyasztók részéről l
Ez & paragrafus tehát nem fzerződéf, nem érdekeink védelme, hanem egy virgonc paripa, a melyre a t vál alkozó ur fölkapván, keresztül-kasul nyargalhat
— rajtunk! Mert hiszen az csak termé-Bzetes, hogy nem tehet mérvadó az egyes -lámpák által átlag elért fogyasztás, hanem minden, ha mérvadó szokott lenni, a havi vagy évi fizetendő Összeg nagyságai
így van ez mindenük! így van ez a légezesz gyáraknál isi Ki minél nagyobb havi összeget fizet, fokozatosan annál nagyobb engedményben részesül t
Hát még mit szóljak a villany világító fényérő;? Mikor ég nálunk egy 16 gyertyafényü lámpa ugy, mint a szerződésben emiitett tiz darab tiz dekás viasz-gyertya ? Erre nézve tanúm lebet az egész város, hogy — soha. „Ero ékezzünk régiekrő." és hasonlítsuk csak Össze a „probebeleucbiung" idejebeli Ívlámpák fényét a maival és tapasztalni fogjuk, hogy szembetűnő a külőmbaég I Hiszen akkor sokan ngy megijedtek, hogy már-már kivándorlással fenyegettek a várost, a nagy — világosság miatti
Most azonban, nappal olyan a fény mint a vörös parázs, este meg mintha haldokolnának az összes dinamó gépek. Éjjel Bzonban ? Nos, éjjel 12 óra mán — amikor már nem igen kell, — és amikor a várost világító lámpák egy részének eloltáca által .megerősbül a — szusz" akkor égnek ugy a lámpák mint ahogyan mindig égniök kellenél És mi ennek az egyenlőtlen égésnek az oka? Semmi más, mint az, hogy nem mfiködik a fogyasztás nagyságának megfelelően elegendő dinamó gép.
Tessék csak megfigyelni, hogy ha valahol egy nagyobb bál van, hogy nem égnek-e az egész városban a lámpák — gyengébben ?! Már pedig egy rendes villanytelepnek nem szabadna 100 — 150 lámpa külömbségét megérezni I Miért nem működtet a vállalat olyankor egy géppel többet? Hiszen bálok és egyéb kivilágításokkal egybekötött mulatságok alkalmával a jövedelme is nagyobb. Nézze meg a t vállalkozó ur a szombathelyi villany világítást és megfog győződni, hogy ott mindig egyformán fehér fényű a világítás. Annyira febér, hogy igen sokan nem is 16-05, .hanem csak 8-as gyertyafényü lámpát használnak. Ezáltal a folytonosan változó .Volta feszültség* által aztán, amellett, hogy a rossz világitást is oly drágán kell megfuetnank mint a jót, még igen sok lámpa tönkre megy, mert — mint tudjuk. — ha a lámpa, sőt ha a vezeték is 120 feszült-. se\'gre van berendezve, akkor a szép, célszerű egyöntetű a szemnek s léleknek kellemes világításhoz főkellék az, hogy a .telep" is mindenkor az u n .Voltspannungnak" megfelelően működ-
jék! Mert m. kisebb az a .feszültség", akkor a szemnek kellemetlen, vörös — ellenben ha nagyobb, akkor meg föltűnően fehér a fény;, előbbi esetben soha megnem szűnik á jogos panasz, utóbbiban meg igen sok lámpa megy tönkre, ami pedig — különös — igen drága portéka,
A villany ellenőrző bizottságtól nem várbatuok minden bajunkra orvoslást s notabeoe nem, amikor az urak maguk ís elismerik, hogy szakemberek híján vannak.
A városháza kapujában kalimpáló mérő órákra meg — bocsánat — én nem sokat adok; mert néztem én azt nappal, este, éjjel; az jóneveléoü őrához hiven, mindig kimutatja az előirt Voltát, akkor is ha vörösen s akkor is, ha fehéren égnek a lámpák!
Az ellenőrzést illetőleg szerény véleményem szerint áz volna a célnak megfelelő eljárás, hogy ba részben a város, részben pedig a fogyasztók hozzájárulásából egy öt-hatszáz korona évi tiszteletdíj mellett r fénymérő apparátusok kezelése egy szakképzett fizikai tanárra, vagy mérnökre bízatnék, aki aztán mindennap szívesen rááldozna egy-egy negyedórát, hogy megállapítsa az esetleges hiányt
Az a szakember aztán akár minden nsp, vagy minden héten megtehetné írásban észrevételeit a villaoyelleuőrző bizottsághoz.
Mrt igy hiába mondom én holnap hogy: „Uraim, tegnap botrányosan éf,-tek a lámpák V Mindenki vállát vonogatná, hogy: mit (ehet ő róla? — A szakember írásbeli megállapítására azonban könyörtelenül behajtandók volnának a büntetés pénzek 1 Mert hiszen vagy szerződés, vagy pedig — saj! papiros!
Miután azonban ez reánk nézve mostoha szerződés már megvan, tehát saját magunknak kell bajunkon segíteni.
Döntsük le a köztünk levő válaszfalakat és ne áhítozzék egyiküuk sem a .kedves, békés, jó gyermek" szerepére, akinek esetleg kegyesen megveregetik a vállal! .... Ne kívánja egyikünk sem, bogy a másika kaparja ki részére Ís a parázsból a — gesztenyét! Emlékezzünk vissza az ezelőtt három évvel Franz ur lakásán megtartott értekezletünkre, amikor vállvetve együttes erővel kivívtuk a 30% engedményt. Amikor csakis az átalái.y összegű egyezkedésnek közeli kilátásba helyezése által tudott bennünket a váíla\'ai további akciótőt vissza tartani! — Hogy az a kilátásba helye-\' zéa mennyiben ment teljesedésbe arról eléggé meggyőződhettünk! . .Segíts magadon, s az I-ten is megsegít!" Én leigalább vagy segítek, vagy — pelroleumot égetek; mert megvagyok győződve, hogy a nagyközönség részvéte a mi részünkön van,
Tivoli János b ¦ kávés
A Ker. Jót. Nöegyesulet közgyűlése.
A mali napokban tartotta & Kcr Jót NÖegye-sQlet közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét itt közö\'.jök:
Jegyzőkönyv Felvétetett a nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet IS9S. évi február hó 2-án tartott 1 t-ik évi rendes közgyűléséről. Jelenvoltak: Zadu-bánszky Ltjosné ejnőknö, Bartos Bélánk, Uoldarbeiter Emíloé, Janda Károlyué, Jaeger Ferencoé, Kaán Irma, Knortzer Györgyné Pálffy Alajosné, Pranger Ká-rolin, Pongrác Adolfné, Sauerruann MÍ-hályné, Sebestény\'Lajosné, Ur. Szekeres Józ-efné Tóth\'-Antalué, Wusztl Alajosné, Stirling Sándor, Szabó K. István, Ilelus Lajos ellenőr, Eperjessy Gábor Il-od titkár, dr. Szekeres József egyleti orvos, \'/aduüánszky Lajosné. eluökuő, a védnő nerében és megbízásából, megnyitja a 11-ik évi rendes közgyűlést és miután a határozatképességet konstatálja, a tagokat f-zivélyesen üdvözli, egyúttal a jegyzőkönyv hitelesítésére Pálffy Alajosné és dr. Szekeres Józsefné úrnőket kéri fel. A tárgysorozat I só pontja a titkári jelentés, mintán azonban a titkár ur akadályozva volt a megjelenésben, a közgyűlés a titkári jelentés utólagos hírlapi közzétételét elrendeli és ezt igy tudomásul is veszi.
¦ II. Olvastatott a múlt 1897. évi zárszámadás és fagyoskimutatás és ezzel kapcsolatban a számvizsgáló bizottság je-
lentése, melyszerint a számadásokat és a vagyonkimutatást, a valódi állapotokkal megegyezőnek és helyesnek találta. A közgyűlés a felolvasott zárszámadást, vagyonkimutatást és számvizsgáló bizottsági jelentést tudomásul véve* ngy a számadóknak, mint a számvizsgáló bizottságnak a felmentvényt megadta
III. Egyleti ügyész választása miután Faícs Lajos egyleti ügyész ez állásáról 1897. év folyamán lemondott, igy helyébe ügyészsié Hertelendy Béla ügyvéd ur választatott egyhangúlag.
IV. Indítvány nem terjesztetett elő így a tárgysorozat ki lévén merítve, az el-nötnő a közgyűlést befejezettnek nyilvánítja és a megjelentek sz ves érdeklődését megköszönve, a közgyűlést bezárla.
Kelt mint fenn.
özv.^Zadubánszky Lajosnéjgr elnbknő.
Eperjesy Gábor
I:-od titkár
HÍREK.
Emléket Bátor fi Lajosnak!
Bátorfi L^jos síremlékére ujabbon adakozott;
Wittínger Irma úrhölgy 5 korona. Eddigi gyűjtésünk 190 korona
— Uj mise. Magasztos és gyönyörű ünnepségnek voltak részesei f hó 10 én délelőtt 10 órakor a nagykanizsai rom. katb. hívek Ekkor mutatta be Istennek először a kath. hierarchia egy uj levitája ut. Lerch István péeeegybázm egyei újonnan felszentelt áldozópap első szent miséjét. A manuduktori tisztet unokabátyja főt Pebm Kristóf rácvárosi plébános töltötte be, kí egyszersmind megható alkalmi beszédet is mondott. Majd mise végeztével az ujmisés osztotta kí — mint iz isteni kegyelmek sáfára — első szent áldását Délben Fülöp Kázmér Ügyvéd ur vendégszerető asztalánál gyűltek Össze a hivatalosak, hol a szívesség és szeretet ugyancsak kitett magáért. Felköszöntöket mondottak: Főt. Nith Norbert provinciális az ujmisésre. az ujmisés é es anyjára és a vendégszerető házigazdára és kedves nejére. Pebm K ristóf a szt. Ferenerendre. Véber Vince, Pehra Kristófra. Fülöp Kázmér az ujmisésre s vendégeire. Majd J a meghatottságtól reszkető hangon az ujmisés köszönte meg édes anyjának és rokonainak azt a szeretetet, melylyel. mindenha övezték és gyámolítottak.
— Az izr. nőegylet estélje. A jótékonyság érdekében rendezett mulatsága az izr nőegylet nek lezajlott A jótékonyság nemtöi béküiteu tekinthetnek az tredményre. Hogy az egyesület választmánya megtettea magáét mindenki tudja; de hugy ennek a nagyszabású •jótékonysága apparátusnak kuszált szálai az izr. nőegylet tevékeny titkárának kezében összpontosulnak, azt a muUt\'ó közönség nem igen vehette észre, mert Rosenfeld Lajos irótársunk, ilyen alkalommal egyik helyről a másikra kergetve, rejtelmes módon eltudja hárítani magától munkájának érdemeit.
FelüiSiettek: geliei.Outmann Vilmosné 25 frt. Heinr. Franck »Öbne (Linz,) Ebenspanger Lipótné Ebensoanger Leon, Sommer Sáodoroé, Vidor Samuné, Btan Pálué. Blaa Béla, Welser. Józseféé 10—10 frt, Liox r Béla 8 frt 80 kr, Grfinhot Henrik 7 frt 6) kr, S\'erc Sándor 8 frt 40 kr., Dobrin Benőné 6 frt, Deutsch HugÓ Slatina), Franki Samu (Bécsé). Wittenberg Ignác Koch Kde, Ebenspanger Ernő, Blaa Lajosné, Lőwioger Lajoscf\'1, Seben Richardné, Sommer Ignácné, Hirchler Ödönné, Hirscbler Miksa,(Alao-Dombom), Tauber Alajosné Ripoch Oynláné, Kelns Lajos,Rosenfeld Adolfné, Qruuhat Altredné, Zerkovitx Lajosné, ifj. Fesselhofer József 5-5 frt. 8. N.-né dr. Rothaehild Sa-muné 3 frt 80—3 frt 80 kr., Annnth Sándor, Fiscbel Pálné, Haidekker Actalné, dr Bród Tivadar,\' dr Sc&varz Adolfné, Zadnbanszky Lzjotné 3—3 frt, Plihál Ferenc. Eogllid-r Ottóné, Vécsey Zsigmond, Hirscbler Ödön, Lowenatein Emil, Mergeotbaler Lsjof, Unger Ullntann Elek 2 frt 60-2 frt 60; Lówioger Ignác, Rosenfeld Alajos S frt 40-2 frt 40: KOrsenner Ignácné, Saaer L-nácné, Rosenberg Izr telné, Kaster Miksáné, Eiaiuger Samnné, Danneberg Jakabní, Schwarz Samuné, Saller Lajosné, Weiizniayer Lipót, Wnaxtl Lajosné, Denlicb Lajos (Bocska), Haxbea Károly, Maii-kar Vince 2-2 frt. Schalhof Adolf Tinagl Lajos, dr. Lőke Emit, Schera M. I. Rosenfeld Jóxaef, Tripammer Gyula, Osxterhober László 1 frt 80—1 frt 80; Knortxer György l frt 60., dr. Szegő Hngó, Györfi János, Prager Béláné, Ledofaxki Amin, Leitner Simon {Eger-Aracsa) 1 frt 40—1 frt 4\') kr; Konc Samu, Bfihm Emil, Kertész (Kaposiár), Klein Jótxef, dr. Fríed Ödönné, Kanfmaun Mór, Físcher Sándorné, Hirscbler Jöisef, Sattler Lajos 1—1 forintot, dr. Szukita Nándor, Bachracb
Samu, K. N., dr. Goldmann Lipó\\ Hor?áth Honor.N.\'N, N, N, N. N, Neufeld. Ödön, dr. Pollák Ent5, N. N,N. N., N. JL, Ledofski Ernő, Reik Gyula Fischel Ede, Szukita Henrik 80 — 80 kr., Blankenberg Vilmos, dr. Blau Hmoa, Erauflx Jakabné, dr. GerÖ József. Hofmann Gyula 60—60 kr, Stera Illés, Strvm Vilmos, Taboly Viktor, Weisx Lajosné 40-40 kr., N. N, Sattler Mórné, Feiglatock Lipót, N. fí., Rosenfeld Sándor. N. N. »0 3\'J kr A felalfizetéaek összege 347 frt 50 kr. -Ax elárusított ámkboz járultak: A fiumei hitelbank cacao és csokoládé gyára, Littke L pezsgögyároB Pécs, Braun testvérek pezsgögyán Budapest—Velence, E. Lichtwitz éa Comp. likörgyárosok Troppan, Hanwig és Vigel cacao és csokoládé gyáros Bodenbicb, Lcjtt K. csokoládégyaros Trieszt, Jordán é» Tra\'maetts cukorkagyára Bodenbacb, Georg Drall illattzc-résx Hamburg, Gebrüder Mayer Kathret&er ma\'átakáré gyár Bécs, Sacbird és Comp. rzokotádégyára Kenchatel, Hfidenb.\'im Gusztar keztyagyároa Cbemnitz, Linzer Béla nagybérlő, Reik Gyula gyógyszerész Asztalos és Fabifk Janda Károly mflkertészek és a nőegylet választmánya. Az estély összbevétele 1380 forint, melyből mintegy 1000 forint marad a jóiékor:. -célra. Estélyonk fényes eredményét köszönj i\'k. Az izr. jótékony nőegylet elnöksége.
— Az ipartestölet közgyűlése. A nagykanizsai ipartestületnek f. év január hó 30 án megtartott közgyűlése alkalmával a felső templom renoválására 100 frtot — újjáépítése alkalmával 300 frtot utólagosan ki fizetni határozta — és a, következőket pediglen az ipartestület vezetésére megválasztotta Elnök: Dants Kálmán. Alelnökök: Topolits János, Halvax Frigye3. Előljárósági tagok: 8amn József, Horváth József, Varga János, Turek Gyula, Tóth József, Németh György, Rozs Ferencj Schvarz Mihály, Bódis János, Miltéoyi Sándor, Szántó János, Lorai Károly, Szécsényi István, Stern Károly, Táncsics József, Hartman Károly, .Munkácsi Nándor, Sölétormos Géza, Mer-aits Ede, Keller Mátyás, Gertner Vilmoj, Schapringer Adolf. Póttagok: Tíith Lajos, Varg* Imre, Pileer Albert, Novátz István, Francsics István. Számvizsgálók : Viola József, Wei-s-berger Zsigmond, Kauffer József.
— A diák koncert Minden évben a farsang kapuzárása előtt Üli meg a gimnáziumi ifjúság hangverseny nyel egybekötött íáncestélyét, melyre .a készülő-dések már hónapokká! előbb serényen folynak. Ezen a szintén már historikussá vált hangversenyen városunk és vidékünk közönsége teljes számban jelen meg. Igy volt ez folyó bó 9 én is, mikor az iíju ság az Egylet nagytermében összegyü t, bogy bemutassa tudását a művészetben és otralegiában. mert bódítani is kellett az érettebbeknek, kikhez nem egy villogó szempár beszélni látszott imigyen : ane légy többé buta, ne légy kislelkQ és élvezd szabadságod ritka perceit, mikor senki sem parancsol, senki nem mondja: eredj aludni." Ha ilyenkor ném volna vidám az ifjúság, biz megérdemelné, bogy sohse legyen dákkoncert.
A prograram gondosan volt előkészítve a nyitányai előadott egyveleg utáö Huck-stedt J. VII. o. tanu\'ó előadta a „Gyáva, cimü Bzép kö\'teményt belyes felfogással és részletezéssel. B 1 a u János zongorán játszotta Gounod BFausta fantáziáját Já\'éka sok tehetségre, kidolgozásra, sok szorgiilomra é< kitartásra vall. Hangom derültséget keltelt Bagyari B. VIII. o. tanulónak sikerült szavallata. Gabányioak egy kacagtató humorral megirt monológját adta elő. A fiatal tehetség óriási tapsokat aratott.
Az énekkar Dr. Perényi Józsit tanár vezénylete alatt sok bévvel énekelt nét bány pattogós magyar nótát A zenekar-Wencel Rezső zenetanár vezényelte, s az apró zenészek jól megálltak helyüket. A figyelmes rendezőség remek táncrend-1 dal kedveskedett a hölgyeknek. A bálon oly rendkívül sokan voltak jelen, hogy a névsort adnunk teljes lehetetlen. Reméljük azt megb^csájtjak neküuk azon kedves emlék fejében, melyet a bálról., magukkal vittek.
— fienclk Ferenc temetése. F. hó 6-áo nagy részvét mellett ment végbe Beutzik Ferenc temetése. At óriási közönség soraiban ott volt a városi hatóság, a kir. törvényszék, az ipartestület, a Délzalai igazgatósága, a többi pénzintézeteknek-és a Polgári Egyletnek kfit-dőitségs, A koporsóra koszorút tettek: Felejthetetlen apának — Ferenc és Gi-
MeQyasszonyrQha-selyem 65
14 frt 65 krig méterenként — saját gyáraimból —
krtól
valamint fekete, fehér színes Henaeberg-selyem\' 45
krtól 14 frt 65 krig méterenként. — sima, csikós, kockázott, mintázott és damaszt stb. (mintegy 240 kQlöabő«f tajü-és 2000 kfilőnboző szin és árnyalatban stb)
Ruhák s blottsokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabór-, vámmentesőE s házhoz szállítva-
Minták postafordultával.
Magyar leveleséi. Svájcba kétiaeres levélbélyeg ragasztandó
Henneberg G. iaiyemgyárai, Zürichben
(cs. és kir udvari sxá\'Iitó)
XXXVII. É\\FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1ÄS8. JANüAR I.-éfl "
zella. — Szeretett nagy apjuknak — I gyászoló unokát. — őszinte részvétük ; jéléOí. — a Dil zalai Takarékpénztár j tisztviselői. — Felejthetetlen barátom- \' Dak — Diuscba Oltó — Dél - zalai 1 Takarékpénztár alapítása óta. Igaz- | gatóságt tagjának. - Részvétük jeléül — Eperjesy Család. — Kegyeletük je- * léOl — a Polgári Egylet tagjai, — és lübb számos koszorú.
- A Zalai Közlöny éjféli aj-.aga . -.-gado melléi konstatáljak, hogy a Zalai Közlöny szerkesztősége által összeállított és az izr. nőegylet malatságán f. hó 5. éjfélkor széjjel osztott 8 oldalas ajság re V:itQ! nagy keresletnek örvendett. Ké\'^záz példány 5 perc alatt kelt el. K rek egy újságot, kiáltott az egyik. — -Ajüálom uincs, — feleit egy bánatos hang. — Ha a Frisa újságból Nagy-Kanizsán elíogy 500 példa iy, akkor a mi éjféli újságunkból elfogyhatott volna 21 200 példány is, — mert ingyen osztogattak. — A teremben jelenvoltak ö\'Szebajtak és igy olvasták, mindenki talált magáról valamit a lapban, mert arról goadoskodnlt a szerkesztőség és mégis minden bú kiszolgálás dacára ki maradt névsorunkból néhány jelenvolt hölgy neve; minden epe és harag nélkül történt ez és mennyire tudjak, itt kiegészítjük s következőkkel: Barta Lajosáé, Dömötör alezredeané és leánya özv. Hegedüsné. Weisz Adolfné (Cibar) és leánya stb. íme szent ie\'ke&iilésünknek a jótékonyukért kifejezést adtunk, híven leróttuk adónkat és mindezt — csakis közönségünk rokonszenvéért. Tér-szűke rai»ut nem reprodukálhatjuk az est sikerült leírását mely munkatársunk Kabos Jenő tollából ered; nem közölhetjük a sok aktuális elmésséget mely annyi derültséget okozott. Da hivatkozunk éjféli újságunkra, melyet a közönség nagy része elolvasott.
— Köszönetnyilvánítás. A ker. jót. Nőegylet elnöksége ez oton mond hálás köszönetet L ó w i n g e r Ignác urnák, ki Bentzik Ferenc elhunyta alkalmából 10 írtot, mint kosaorupótJ.0 adományt adott jótékony céljaira.
— A vasutasok bálja. A déli ve -p ilya alkalmazottainak önsegélyző egylete javára f. hó 5-én a „Scarvas* nagytermében jókedvű, vidám bája volt, — me\'.yen igen sokan .elentek meg. — A bálon jeleovoltak : Mattmao Mártonné, Lasky Pá né, Schvartz Ignácné. Scbvaru Regina, Richter Adolfné, Mihálks Burbtla. Karéin Saxaaaé, Érti Fülöpué, Dancez Mariska, Kuuera áru ka Voesák Irar?, PoCá* Ferencié (Gőb.) Mison Jánosé, Szádoik Fáoika, Briue Mariska, Polják Mati\'d (Barcs.) Brünoer Karoliu. Sommer Ferencné, Keberling Janoiné, Tornán nővérek. Echner Anna, Fried rieb keit Ft-rencné. FábikTivadamé,L\'CsIrma(Lurd J Nagy Miriska (Ih. Beréoy.) Csete Anna, Grumpach Frigyestié, Purger Mariska, Kovács Mariska, Kovács Mihályné, Szaváry Mariska, Weinovits Nándorné, Junker Rezsőné, Rons Teréz. Junker Paula, Pauer Mártooné. Fehér Pálné Kanász Gizella, Emrik Gyuláné, Kelemen Istvánné, Sárec Iloua, Banekovics Mariska, í\'ucek Viki, Szettler Mariska, Lodner Ferencné. Szettler A utalná Weísshaus Sándorné, Schreiber Katica, Briller Viki, Bindinger Antooa, Ritter Károlyné (Kct-torí) Marton Róza, Simon Fáni ka Dorcsák Martíka, Spitzkopf Mariska, MautnerB rta, Scherz Róza, Steiner Sarolta, Ho!c-r Jakabné, Horvátn Györeyné, Guhr Károlyné, Schgeiner Paula, Dattler Jánosné, Hokbfim Károlyné, ScbweintzgerFtírencaé, Marion Ferencné. Harangozó Józ&efné.
E táocmulaU\'ágoii felülfizettek: — Gróf Festeticu Tassilo 5 frt, Újlaki Hiríchler A.-Djmboju 10 frt, Kripps! József felügyelő 5 frt Witieuberg Iguác főmérnök 2 frt Kraszer Sándor 5 frt, Güosbeípr János 3 frt, Kauf. rN. 1 frt, Kleiu Ödön 1 frt 50 kr., Büchler L-pót Kaszler János 2—2 frt Baum Jeaő, Hess Jenő, Biron Rezső Sümegi László. Bs,-nekovics György 50—50 kr., Richter Károly 1 frt, Tausz I^nác 2 frt B das Lajos 5 frt, Fried Dávid, Lodner Ferenc 1 — 1 írt, Krümpach Frigyes 50 kr., Malovec Gyula 5 frt, Koho és Lichtschein 1 fr». Focht Jakab 1 frt 50 kr.. Hír chler és Steiner 1 t:t Büchs Ikjoác 50 kr., Koho L. Lajos 1 frt. Perka Péter 50 kr., Neu és Kein 3 frt, Krausz FűlÖp, Pátkay Jakab 1 —i forint, Pa chofszky Sándor 50 kr., dr. Gerő József Práger Béla 1—I frt, Weins L és F. 3 írt, Siuger Sándor 1 frt, Sreger Gyu\'a 2 frt, Ertel Fülöp, Szaváry Sándor l—1 frt, Kanász János 15 kr., Gerócs József, Kasztéi Testvérek, dr. Szigeti Károly 1 — 1 frt, B rger János 2 frt. Bogenrieder József 4 frt, Saller Lajos l frt, Deutsch Sáudor 2 frt. Szalay N. (Kottori) l frt.
— A nafry-k&nizsai felső kereskedelmi iskola ifjúsága tánccal egybekötött hangversenyt rendez, segítő Egyesülete javára folyó évi február
hó 19-én a „Kaszinó* nagytermében. A műsor a következő: 1 Bach: „Tavasz ébredése.* Előadja az ifjúsági énekkar. 2. Kiss József,, Kin-csesLíiár lánya" szavalja Hoch Imre. 3. Népdalegyveleg, előadja az ifjúsági énekkar. 4. Vörösmarty Mihály: „Szép Ilonka" j melodráma, szavalja Herlinger Ernő, zongorán kiséri Gstettner Henrik. 5. Stransz, .Egyveleg & Cigánybáróból*, előadja az ifjúsági zenekar. €. Monológ, előadja Engel Béla. 7. Induló, előadja az ifjúsági zenekar.
— Altisztek tkneestélje. A hon-véd/.euekar kŐzrem0kÖJés3 az altisztek bálja;) közbejött akadá\'y miatt elauradr. Helyette csak is Zsolnai zenekara fog játszani. A változást sokio nem szívesen fogadják, de remélhető, hogy a derék altisztek keringő lábai aémikép pótolni fogják a kongó, bongó trombiták hiányát.
— Járdáink. A tavaszi favallat leöl /ásztja járdáinkrő\' a jégkérget. A természet ujjászülését várjuk és fényes égbolt tündököl felettünk. Csak járdáinkat borítja sár, nyirkos sár és ha nem ragadna talpunkra, azt vélnők, hogy valaki lágy szmyrna szőnyegen jiru.uk mozog alattunk a tégla, melyet a tél fagya megpuhított, és mintha alattunk megindulna a főid, ugy érezzük, ha erősét lépünk kongó járdáinkon. A zsengő zsibongó közönség kerüli is már azt a kanizsai specialitást és inkább a széles szilárd asfaltot keresi fel, iniut a hepehupás tégla járdát. Moal volna ideje, hogy a háziurak tataroztassák a járdákat. A kik pedig nem törődnek vele, azokon egy főkapitányi rendelet könnyitbe:ne.
— A letenyei kaszinó bálja. A letenyei kaszinó által readezött s foijó bő 1-én megtartott táncvigaloin minden tekintetben sikerült. Az első négyest 20 pir táncolta, jó kedv mellett az egész
; közönség virradtig együtt mulatott. A j hölgyközönség részéről tudósítóiknak I ezeket sikerüli feljegyezni: Bayer Izi-i dorné, dr. Csempész Kflnwfcmáy Dáaas | Janoné, dr. Hajós Sándorné, Hajszár J&-! no.-né, Havati Jánosné, Hazela Béláié I (Cilii), Kluger Mórné (Tótszerdihely) | Korách Fúlöpué, Leitner Jőzsefoé, Let-1 ner Lípótoé Nagy Jánosné (Ozd), Né-| metb Jó/sefné öszterreicher Józsefné. Piácsek Károlyné (Vörcsök), Str-sser JakibBé, Tauaá* Gyuláné, Tóth Sándor -né (G.öok) Kenyér Pjjúz, Dénes. Lujza : (Szépeinek) Klnger Janka (T3*sx**nfav bely), Leitner Viki, Hozels E\'za iCitH), Németh Jn\'cia, Németh Marcsa, Öszterreicher Ftjraella, Piácsek Erzsike (Vör-c-ök), StrasserJu\'cíBjTóíh Kata (Gyönk) úrhölgyeket. — Anyagi tekintetben tiszta jövede\'em maradt 52 frt 67 kr.iyi Összeg, és a kaszinó választmánya elhatározta \\ hogy rövid idő alatt a legszegényebb s ] jó tanuló iskolás gyermekeket felfogja I ruházni. Fe.fllfi/.etní szívesek voltak : dr. Csempész Kálmán 3 -frt 40 kr., Lisko-vics Ferenc 2 frt, Tamás Gyula 1 frt 20 kr, Mayer István, Simon Lijos, Tóth Béla 1 — L irtot. dr. Hajói Sindor, Leitner József 80 kr*., Nóvák Menybért 70 kr., Kasztl N. (Nsgy-Kaniisa) 60 kr., Déne3 Jenő, Kluger Mor (Tótszerdihely), Öszterreicher József, 50—50 krr_. Hraska Gyula,S:rasser Jakab VargaJozseí 40—40 krt, Bayer Izidor. Freytág Gíaa, Éried rich N., Korách Fü\'öp, Leitner I/,idor, Leitner Lipót 30 —30 krt., Németh József, Békessy Rezső, Borsody János, Franki Vilmos, Gyenas Sándor, Hajsza N., Ka-possy Antal, Kazár Ferenc, Keszler Géza, Koreocy Ferenc. Krém József, L-ívay Eudre, Miller Antal, Plank Ferenc, Schlesinger Jenő, Srikossy Aladár, Ta más Adám, Tóth János, (Szécsi-Szigeth), Vajda Adolf, Vajda Jakab, Vívló Jóisef (Nagy-Kanizsa.) 20 — 20 krt.
— Tűzoltó bál Galambokon. A galamboki önkén tea tözóltóegye -üie t f. évi februír hó 6-án, saját javára, a gs lamboki nagyvendéglőben bált rendezett mely mint tudósítónk írja, fényesen sikerült. — Az igen tisztelt vendég konzumból felüfizettek ezek: — Jak József 2 forint, Starzsiusxky György 2 frt, Szabó József. 1 frt, Harkáa István 1 frt, Varga^János l frt. Kápolna Ferenc 70 kr., Matyi Józsefné 70 kr., Kálóci János 60 kr., Pnngor Imre 40 kr., Mészáros Antal 50 kr., Kisházi I-nre ifj. 40 kr., Tóth György 40 kr.. Varga Jaaos 40 kr., Hőrömpölyi Gyu\'áné 40 kr. Pásti Istváo 20 kr, Eajdu György 20 kr., Pál József 20 kr.. Turkovics Imre 20 kr. Hajdú Sádor 20 kr., Tőrök János 20 kr.: Battő Bódi 20 kr., Matakovíc* György 20 kr.. Garat István 20 kr., Má\'ik János 30 kr., Tőrök Bódi 2) kr, Garai ,\'ózseíné 20 kr., Bencik József 20 kr, béda Ferenc 20 kr., Rába Katalio 20 kr., TormásiErnő20kr.(Bagyari János30 kr., Pém Ferenc 20kr..Neift)ldSándor20 kr.
Varga György 10 kr., Sabó István Gyuri 10 kr.. Varga István 10 kr., Kati János 10 kr.. Molnár János 10 kr., Bence Ferenc 10 kr. Szolák Imre 10 kr. E felültuetést, miután a helyü\'t nyugtázza, egyutal a testűét nevében megköszöni, Szabó Ltjos. önk. tűzoltó egyesületi péuztáro\'.
— A letenyei kaszinó közgyűlése. A letenyei kaazinó ! f. éri február hó 6-án tartotta évi rendes közgyűlését Dr. C ¦ er:.p i-.z Klímán eInök beszámolt a mult év eredméQyéről. A lefolyt évbao 106 frt 50 kr. fordíttatott a könyvtárra, így a könyvtár értéke meghaladja az ezer frtot. — A megejtetett tisztújítás alkalmával majdnem a régiek maradtak meg. csak Freytág Géza háznagy, Gyesei Síndor pénztárnok és Weael M inő könyvtáros helyett lettek ujak választva, míatín ezek az eddigi tísztsé 3et tovubbra nem voltak hajlandók megtartani. Elnök: Dr. Csempész Kálmán. A\'enök: Kovácb Fülöp. Tikár: Tóth Béla, Hsínc G ósz Giza. Pénztárnok: Boiaody Jáot.*- Köuy vtarnok: Varga József. Választmányi ragokká Nunkovici Sándor Freytág Geva, Gyenes Sándor, Schmidt János. Osztarrsich ;r József, vál. póttagokká: Keszler Géza, M^dvés Mihály. Számvizsgálókká: Strem József és Ssíkoaáy Aladár választattak meg.
— íeghlvó. A nagy-kanizsai katonai hadastyán - betegsegélyezési és temetkezési egylet folyó évi február hó 20-áu délután \'6 órakor saját helyiségében tartja éri rendes és hároméves tisztújító közgyűlését. Tárgysorozat: 1 Elnöki és-titkári jelentés. % Számvizsgálók jelentése és ezzel kapcsolatban az évi számadások beterjesztése. 3. Tisztikar- lemondása és újbóli választása. 4. Netáni indítványok.
— Zsebtolvajlás. E hó 2 áu midőn a letenyei ksszioó mulatságának vége lett, ax itteni kacséber éjjeli fáradalmát kinyugván, — ie feküd; a vendéglő ai.-ó vendégszobájában aludni, — ezt felhasználta Szabó István uúfnevén Böske Csicsa helynélküli csavargó, kilopta a kucséber zsebjéből a tárcát 4 frt 75 kr. tartalommal, mi csupán vá\'tő pénzből állót\'. Dó hamar rajta vesztett, taeft társai gyjuut sejtvén a rögtöni távozásának midőn kéréséire került a dolog, feljelentették a cseaddeaégnek, kik még az nap este el ia fogták, de már csak Ifi krt. találtak nála az erszényoyel. Azt adja elő, hogy a lopott pénzből 50 krt adott aoyjáuak, mert ettől két hét tal ezeiött szinte el.opott 50 krt. a többit pattá* megitta.
— Késelő pmrimt. Dómján József s zn bari kakás f. hó 5-éa este 9 óca tájban Schosberger Lipót korcsmájában Vencel Károly társával óanaesxó-lal-kozou,! mire er. zsebkésével haaba szarta Domjánt A megkéselt gazda nem ment haza, hanem visszatért a korcsmába és ott elpinaszolta esetét. De ezalatt erősen vérező: kezdett és nemsokára aápadtao feküdt a korcsma paálójin, a halállal vivódvi, Vencel azonban nem várta be a csendőröket, hanem egyenesen Kanizsának tar.\'ott és jelentkezett a kir. törvényszéknél, hol a vizsgáló biró Őt nyomban letartó;tattá.
— Adóvégrehajtás karhatalommal. Z tlamegye halmoktól és erdőktől övezett néhány községéoen a nép ínséget szenved é.s átlóját nem tudja lefizetni. — Ezért Orosz tony községben csendőröket rekviráltak, kiknek segítségével a végre: hajtás akadá\'ytalaaul folyt f- hó 4-én és 5-én.
— Vásártér, Panaszt vettünk egy vidéki birtokostól hogy Na^y-Kan izsa város habár elég busis helypénzt szed minden felhajtott szarvasmarha után, a heti állatvásárok megtartására, azért a szép összegű .hely-pénzért oly helyet bocsát a vidéki közönség rendelkezésére, amelyet talán sehol Magyarországon nem használnak vásártérnek. Oly sártenger van ott, hogy most is csak bagaria csizmáikban lehet megközelíteni, ha pedig hosszas esőzések lesznek, ember ás marha is lesüpped bokLg a posványba. Azzal fenyegetőznek a vidéki urak, hogyha Kanizsa a drága helypénzért jobb talajt nem igazit a fizető közönség részére, meg fogja érni azt az időt, hogy heti-vásárjai lesűlyeduek egy közönséges falusi vásár nívójára. Vegyék tudomásai illetékes helyen
— 1 keszthelyi diákok mulatsága.
A keszthelyi kath. főgimnázium segitgjp; egyesülete javára február hő 16-áo aT\\ .Amazon Sz-aüó" nagyterméban tánccal egybekötött zártkörű hangversenyt rendez. Kezdete 7 és tél órakor. Belépőjegy sze-mélyeskint az 5 első sorban 3 kor., a :ö-)bi sorbin 2 kor., állóhely 2 kor. A hangversenynek szép és gazdag prog-ramtnja van, mely bizonnyárs nagy élvezetet fog a hallgatóságnak szerszni.
— Tűzvész Fltyehásán. Folyó hó 6-in délután, mint mura-keresztari levelezőnk írja, gyermekek pajkos játéka
következtében Fityeházán tüz ütött ki. Leégett 3 lakóház és 3 melléképület és több darab háziállat — Vlakí István ettyik károsult 1 éves kis gyermekét Csondor János községi esküdt saját életének veszélyeztetésével mentette ki a lángokból
— KöszönetnyllTknllás. A letenyei kaszinó báljának jövedelmét szegényaorau iskolás gyermekek aegélyezéaére adta, miért is a szegénysorán iskolás gyermekek nevében hálás köszönetét ezaton is kifejezi Freytág Géza a letenyei kath. iskola fógondnoka.
— Pi&eér bál. A helybeli pincér kar ez évi március hó elején fogja tancesté-lyét megtartani, a mely, az eddigi rendezett báljaikoól következtetve, a legsikerültebbnek ígérkezik.
— ÜázeUdás. Nagy-Kanizsán a város t egyik e őbbkelő és egészséges helyén
egy híz szabadkézbő* eladó. Bővebbet a kiadóhivatalban.
— ZnltAn-fele oiiiam&jolaj kedrezö hali.-] iáról aa or.csi kar igen elismerőleg nyilatkozik, | mert tódra le?ö dolgot, hogy e kéazitmény
teszi Lhetőté ez áldáaoa gyógyazer használatba, i Tételét, t kniósoMB axukséget, hogy megbone-¦udjék nálnuk is az az angol divat, hogy gyer-1 mekeiak2-3 evei korukban esnkamkjolajat: } igyanak ¦ esze. a tok acrophnlotikos bántalom \\ kifejlődőié meggátolható A gyermekeket ero-í teljessé csak e szer nevel. Főraktár: íízgy-j Katiizsn: Reich GynU és Práger Béla gyógy-\' azerészekoél. ára Üregenként Irt
— Megbízható győgyke H * Zavart emész-teasel ilátott egyének Uk Tágyhiáoybao, a
j feifaiódaaban, gyomor górcsőkben es rendetlen I székeiéiben tzenveJnek, a .Holl-file aeldllte por\' haaználta áital rfifip idomaira risszanye-I rek egészaégaeet. Egy doboz éra 1 frt Szét-knidat oagoca otánréttel Moll. X. gyógysxe-aeas, ci él kir udr. azállttó által Bécs, I, Tuchlmben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll téle készirmény kélendő az ő gyári jelvényére! és aláírásával.
Nyilttér.
Egyedül elismert kellemes izü termé-stetea haíhajtószer a
mm y©isii--
Keserűvíz
i ínmmá tirilu.
Orrftsl tekintélyek blsonyitváatyai szériát a Tllághirnek örvendő
Ferenc József -keserűvíz
a keserűvízek tulajdonképeni képviselőjének tekintendő mert páratlan egyenletes gyors és tartós hatása.
A nagy millenniumi éremmel egyedül kitüntetett keserűvíz forrás.
Kéretik csak Ferenc József-keserÜT:!\'. nem pedig budai vagy egyéb
elnevezést használni. Kapható mindenütt.
(Az igazg. Bpetten
Szerkesztői Üzenetek.
—-H.J.Badapest lm Hsase des G\'heokten spricht maa nicht vom btrieke. A reakció cimu cikket majd más alkalommal közöljük nem idószero. Ddfözlet.
Most
Köszönetnyilvánítás.
Boldogult atyám elhunyta alkalmából a részvétnek oly számos jelét tapasztaltam, hogy lehetetlen azokat egyenként meg-köszönnöm Fogadják tehát ez uton is mindazon egyesületek és egyes személyek, akik akár írásban vagy szóval, akár koszorú adományozással, akár a végtisztességen való megjelenésükkel részvétüket irányomban nyil-vánitottáky hálái köszönetemet. N.-Kanizsa, 1898. évi jebr. 8. Dr. Bentzik Ferenc.
A közönség köréből.
Tisztelt Szerkesztőség:
Serem kővetkező toraim szíves közlését. Három Iskola. I&iogató fiúval megáldott családapa vagyok. Hogy mit jelent ez, s hogy ezen korüimény a pénzes erszényt naponta menynyire ieénybeveszí feleslegesnek tartom közelebbről lerészletezni ? Tollak, ceruzák, jegy-¦etkönyrek, 10 fele gyakorlati fuzec, testékek, és todja Isten mi még minden kell nekik naponta Az otoltó időbea ezen kiásások félelmetesen nagyobbodnak, miután sok minden v-ve lesz, mi semmikíp sem el kerül heti enni szükséges, de & gyermekek által agy lesz feltüntetve. Ezen erőltetett bevásárlásokat egy itteni njonaaomegnyitott kis papír kereskedés idézi elő mely a gyermekeknek egymásután következő 2 frt. 50 kruyi bevásárlásnál 25. vágy 50 drb. kis névjegyet igér. Névjegyek ingyen tdasa nagy vonz erővel bír, a gyerme* kek sietnek szükségtelen bevásárlásokkal a névjegyek bútokába jutni, aza» a két frt 50 kr. árt elérni. Hogy ezen cég iskola szeret sokkal silányabbak már ismételten tapaaztai-tam, mi uem is lehet máskép miután a névjegyeket drágán megkell fizetni. Családapák legyetek résen és ne engedjétek ily utálatos módon megkárosítani magatokat s a tanító urakat ii felkérem, hogy a növendékek csakis kifogástalan minőségű\' és a legszükségesebb írószerekkel lássák el magákat, és Öntsék ax ifjúságba már most a takarékosság szellemét.
Egy lelkiismeretes családapa.
i BENSŐMÉ tapasz
következő betegségeknél és bántál-máknál használható állandó sikerrel: csípő fájás, idegfajdalom, helybeli csúz, hátszaggnlás, hatg\'yÖngesó?, hátgeriuc b-intalmak, hörghurut, asthma, megrandulások. Idegbán* talmak, az izületek bénasága stb. A hatás bámulatos, közvetlen és tartó.
1 darab ára 60 kr., a pénz előleges beküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertára „Nádorihoz, Budapest, TI., Váci-körűt 17.
Felelős szerkesztő-:\' L>r. Ki*s Ernő Helyettes szerkesztő: Z>r. Villányi Henrik.
Kiadő/rV Wajdits Jóxs<f.
Hirdetések.
Eladó N^agy-Kanizsán
- /. Egy kevéssé használt majd egészen uj „Vis avis Pltayton* {J&^ jödeles négyüléses uri hintó 390
rrt.
2. Egy kis .Sandlaufer\' fOÜ
frt.
3. Ezüstös magyar szerszám 2 lóra téli takaróval, vagyis izzasztóval
104 frt,
4. Könnyű szerszám börhuzóval 2 lóra 45 írt.
o. Kocsis tuhák {magyar) alku szerint. Cim a lap kiadóhivatalában.
Harci kanári éneklők.
Ajinlom 1895. éri mester énekeseimet \' gyönyörű, lágy és mély futamokkal és fu*-!a és fütty hangokkal, darabja 15 egész 30 márkáig. Ezek ivadékai kitdoő énekesek darabja 8 márkától feljebb. Jótállás az értékért és egészséges megérkezésért. — 8zétküldés utánvéttel, ugy a pénzbeküldése ellenében, minden postahivatalhoz. — Kötelezem magamat nem tetszés esetén 8 napi próbaidő után kicserélni, esetleg az összeget kiadásaim levonása után visszafizetni KanarienzBchterei Augutt Friedrich
St. íodreasberg i/Han SiraniAt No. iOS.
!! HALLATLAN!!
09* 189 gyönyörű tárgy esak 1 frt 90 irért.
1 pompásan aranyozott óra 3 évi jótállással. 1 gyönyörű szivar tárca. 1 nagyon üoom köszörült toilette tükör tokban. 1 jegyzetkönyv angol vászon kötésben. 1 készlet kézelő gomb I. doublé aranyból. 1 készlet ing gomb , , ,
1 nagyon célszerű írókészlet, i fiaom szaga toilette szaga szipp ia 1 elegáoi óralánc szép aggasztókkal. 72 igen jó acél toll eredeti csomagolásban, 50 ív finom levélpapír, 50 finom boríték.
Ezen feotaevezelt 189 pompás tárgy csak 1 frt 90 krért szállíttatik .
J Wanderer Stradom No. 1-
Schweici órák nagybani kiviteli üzlete által, meg nem felelő 8 napon belül vissza vétetik.
Képes árjegyzékek órákról Ingyen és bérmentve küldettetik.
XXXVII ÉVFOLYAM.
Mily elkerülhetetlenül szükséges
a szőllők. permetezése
az elmúlt érádban bizonyalt be, midőn csakis a permetezett szóilök
nem mentek tönkre. Ennek elérhetésére legjobbnak bizonyult Mayfarth Ph. és társa
_S3= szabadalmazott ==—
ÖNMŰKÖDŐ-»B
ZALAI KÖZLÖNY
1898. FEBRUÁR 12 ín.
.SYIHIOMA
tfSitttliji
mely az oldatot szivattyúzás nélkül önműködően a növényekre permetezi. Ezen permetezőkből mar sok ezer van használatban és számos dicsérő bizonyítvány mutatja kilünö voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben. Ábra és leirás rendelkezésre áll.
Mayfarth Ph. és társánál
mezőgazdasági gépgyárak, különlegességi gyár borsajtók és gyümölcs értékesítési gépek részére
Bécs, H/l, Taborstrasse 76. sz.
Árjegyzékek és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és ismételadók kívánatosak\'
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik dobó* Moll a. védjegyet éí
alairssst tünteti feL A Hali A.-féls Seldlitz-pertk tartós gyozyhatása a legmakacsabb nyomár- és al-tettbán. tálasak, gyomorgörcs ís gyomorhév, rdgzfttt arékríkadás, m \\yn áncalntn. vér toldás, aranyér és a legcüiönboiőbb^&di beteglégek ellen, e jelei hiziizeriek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de bazaak l frt «. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. [MOLL-FELE FRANCjj]
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi, . "¦í ~W\' A- \'°Jjef?" ,,\'íít"\'i,
_1 „A. Hslr felirata onozittal vart zárva. A Moll-ía e íraa-
czlabarszesr és ti nevezetcsen mint fájdaltmeijllapitó bedörztőisil sier köszvény csaz és a meehülés egyé1* következményein-n legi^mereteselib népszer - Egy óao zstt tretUti fiveg ára \'90 fcxa)ezár___
Moll Salicyl szájvize.
(Fóalkatréate: fato\'.yjtvis szikié.) A mindennapi száj tiszti tásaál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számira; mert e *z»jvíz a fogak további épségét biztosítja s feyszersmut szer fogfájás ellen. — Egy átall A. védjegyével ellátóit Sveg ára: 60 krajcár
Főszétküldé.-:
Moll A- gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postaatánvét mellett teljesíttetnek. , A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. • Raktár: Aagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
X
I \\
MeghivÓ. >
A nagykanizsai takarékpénztár részvénytársaság 1898. évi február hó 17-én d. e. 10 órakor
tartaiidja haját helyisésében\' -~ ¦
>7
fi
fi fi
ő
0
ÉYI REMDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyhez a t. c részvényeseket tisztelettel meghivj*
^ az igazgatóság
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Igazgatősági és felügyelő-bizottsági jelentések.
2. A mérleg előterjesztése, ai osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő b izottság felmentése feletti halározat-hozatal.
3. A. hivatalos közlöny kijelölése.
4. Az alapszabályok 27. § a értelmében sorrend szerint kilépő Bzbochay György, Blau Lajos, . id. Fesselhofer József, Grünhut Henrik, Kürschner Ignác Rosenfeld Adolf és Scherz Richárd 7 igazgatósági tag, ugy Goldhammer Károly, Heimler József és Juhász György felügyelő-bizottsági tagok helyeit ujak, esetleg azoknak isméi: megválasztása; és pedig az igazgatóság tagok helyett 3 évi, a felügyelő-bizottsági tagok helyett 1 évi időtartamra.
5. Netáni indítványok.
téf.
JEGYZET: A t. c részvényesek figyelme ttettoek miszerint navazó-Upjtikat 1898. évi tebruár hő IS-ík napján déle\'őtt 9-12, délatán S-5 óráig az iutézet helyiségében személyesen vagy meghatalmazás alapján ámhetik.
Megj egy értetik, hogy aa alapszabályok 11 -ik §-a sxeriat - szavazati jogot caak ax gyakorolhat, kinek részvénye a közgyütéit mege Őzőleg négy hfttel nevére átíratott.
500 frt
tökével bárki liinden szakismeret nélkül évenkint könnyen megkereshet 2500 frtot. Bővebb tudósítást adRaih Mór Bécs. VII.
Schottenfelrigasse No. 77. Magyar levelezés. Válaszért 10 fillér levélbélyeg beküldendő.
Suchard esokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tinta áüapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
nnnn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
Valódi brünni szövetek észre és télre
Egy Conpoo 3.10 , 4 30. jó méter hosszú teljes, L *i - jobb uri Öltözet (.kabát, ,< 1 75. fiuom nadrág és melléi;/ f 9 - finomabb
csak 1 10 50 legfinomabb
Valódi gy rtpjaszövet. Téli kabát szövetek, vadász szüreteket, daróc kaniga\'n- kabát és nadrág1 szöveteket, gjöoyöríl választékban. Női szöveteket minden léterő minőségben szétkuld utánvétté. Szolidságáról és megbízhatóságáról legjobban ismert szóTetraktár
Siegel Imhof Brunnben
91 Inták Ingyen és bérmentve. MintahQ szállitási\'knál kezeskedve lesr. A on előnyök, melyeket fenoti cég gyártási székhelyén, magán vevőknek közvetlen bevásárlásnál nyújt, igen nagyok.
Patentált
jógsarkantyu
Törvényesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemeinek, mert kicsinyek é3 könnyűek, nem sértik mrg a cipósarkot, nem kell óket levenni és használaton kívül teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött GO krért bérmentve kaphatók.
ifi, Míllt G. i-Ml
Reichenbergben (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
Nyilvános nyilatkozat!
Alulirt arckép-mu intézet, bogy rnüvé-stileg kitűnően iikolázott arckép-festőit ne legyen kénytelenitve elbociátaui és csak s azért, bog)\' azokat tovább foglal koztathass*, rövid időn és csakis a visszavonásig elhatározta hogy minden le 1 csekélyebb htszonról vagy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig az előállítási kölségek feléért szállítunk 1 élelnagysáam arcképet (mellkéjM
Gjönjö.ű elegáns fekete>a> any ba-rak rajnav&l, melynek valódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehát saját vagy felesége, gyermekei, sanlői, tej\'véri-: vagy mas d aga akár rég e hunyt rokonai, ngy barátai arci kepéi óhajtja, caak az illető fényképét koldje br, mindegy akármilyen állásban, az 14 nap múlva megkapja ax arcképet, a mivel a legkellemesebben meg lesz lépetve
Lada az arcképhez önköltségen lesz ¦zárni tva.
Rendelések a fen;kép melléklésével, mely az arckép elküldésénél visszaszár-maziatik, csakis — visszavonásig fogadtatnak el a fenti árért utánvéttel vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
Arckép műint\'iet
„KOSMOS"
Bécs, Uaríabtlferstrasse 116 aajT" l.i-gki tűrj óbb, lelkiismeretes ki* vitelért, valamint termésiethű hasonlóságért kezeskedve lett.
LABDACSOK.)
E pilulák hasonló ké-szi (menyeknél minden tekintetben feljebb beoü-lendfik; — menlek min den ártalmas anjagok-lól, aa al leáll szerek bajainál legjobb ered ménynyel haaználtatváa, Ryengédeo hisbijtók, vértiaztirók; egy gyógyszer 4% sem jobb s msllatte oy ártalmatlan, mint e pilolák a 5 székszorulás
S a legtöbb betegségeit forrása ellen. Cukrozott külsejük végett méí gyér-mekek is Bzivesen.
* K?r 15 püulá!: tártaint^xó doboz 15- eft-y tekercs, mely 8
dobozt, tehát 120 pilalnt UrUlmnó, a%k I frt o. é.
(S vá a I UtioxnwkLól kalönősen óvakodjunk. KérjQak határozotUn v,rdS* Neasteln Knaéb-et-pUnUt. Valódi csak, ba minden dobot tőr.ényíleg bejegyzett védjegyBnkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent Lipót- és „Venstein Fdlőp gyógyazerésx" aláírással vto ellátva, a kereskedelmi törvényszékiig vélett cionusjatnk aláírásaikkal van ellátva.
IEUSte ii fOlSp
-Szeut-Lípórnoz- clmiett gyógyazertársv Wien, L, Plaokengaaso t. Raktár Xagy-Kanizsán: BELÜS LVJ05 gjógyszeréaznél.
XXKXXátKKXatstKXátXátXKXatXátátat XXXXX
i
X Ä Sí
i 1
n
„Cg kir. atab déli va.pálya tár.a.ág\'
Ad 809/R. sz.
A kézbesithetlen és föl >s szállítmányok a vasúti üzletszabályzat 70 §.-a értelmében nyilvános árverés utján F- É. FEBRUÁR 21"en D\' E. 9 ÓRAKOR Kanizsa állomás teheráru-raktárában kerülnek eladásra, melyhez a t. ez. közönség ezennel meghivatik.
Kanizsa, 1898. február hó 12-én.
Az flzíeíípzpíésáo;,
^VetAi ideje: Augusztus ésTszéj?.: tember.
Ültetés táVílsáS^-jö—20 cm. Talaj aiaósé^^p trágyázott. M
tember. piiazweite: 16^2irCm. Boienbeschaffenhett; Gut gedÜDgt^\'j
A MAUTHNER-féle
hírneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett
m e d v e-v é d j egygy e 1
valamennyi nagyobb
fűszer ¦ ésva^kereskedésekben
kaphatók.
W A Budapesten Andrássy-nt 23. arám alatt létező UAUTHXER ÖDÖN cég csakis olyan csomagoknál vállal tel-j a jótállást egészen fi l*s és ralodl magvakért, a mely csomagok ragasztva, a mcdve-ébrával és a Mantharr névvel jelölve, ugy a mint a mellékelt rajz is mutálja
házi, ipari. raezözazdaMgi, építkezési éi egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány és erökajtáira.
özfecskendőkel
városi, közaéíi. gazdasági és gyári tl * Ott 4« á -g o k d a k,
y harangokat és harangállványokat
templomok, iskolák stb. részére.
Buzmeníesen működő pöcegödör tisztító készülékeket, utcai Öntöző-kocsikat, sárkaparékat
--xsr^. készit éa ajánl a EB-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Rimíiy-Társisaí {™m walser ferenc)
Eudapest, VI., külsí Váci ut 45,_____
Mp* Árjegyzékek és költségretésok ingjén í« bérmentTe. ~VM
Nyomatott Ifj. "Wajdits József könyvnyomdíjibau Nagy-K&nizsín.
KAGYKAftlZSA, 1898. február hé 19-én.
8-ife szám.
XXXVII. évfolyam.
Kléfiuelémi Ari Egeaz erre . . $ hi — kr Fél érre . . . :! frt 50 kr. Negyedévre . . I frt kr Egye. azi.» 10 kr.
HIRDETÉSE K 5 naaábos petitsorban 7, maudnor 6, • mioüer. további lor^r. 5 kr.
N YI LTTÉRB K5 petit toronként 10 krért Tétetnek fei. Kincstári illetik minden egrit birdeUtfért 30 kr. fiaeteodŐ
mm
mm.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testölet," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig," a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisded nevelő egyesület," a „nagy-kanizsai\' tanitói járáskor,\' uyegyiet,* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* „szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,
A lap szellemi részét illető anadea közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi rész: illeti közlemények pedig a kiadó nerér* címzetten Na-j-!?ai! i/.«a ¦ a bérmentve iotézendők
Bénaem«ilt*ti levelek ><a fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem kSidstaek
nagy-kanizsai keresztény jótékony soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEfSYES TARTALMTJtHETlLA.P.
Az alföldi szociális mozgalomról.
Sapy-KamiMMa, 1898. fébr. 1$.
Mult számunkban fejtegettük azt a nagy veszedelmet, mely az alföldi szocializmus kitörésévei fenyegeti hazánkat. Most e baj főokát fejtjük ki.
A bajnak mélyebben fekvő fóoka, magában a gazdasági fejlődésben keresendő, amely szerint az Alföldön és másutt ís a latifundiális birtok mürelésa legutóbbi évtizedekben kibontakozván a régi natuxal-gazdálkodás korlátoltságából, alkalmazza az agronómia uj vívmányait, meghonosítja a föld-mi t e i és körül a mezőgazdasági gépek munkáját s általában belterjesebb gazdaságot folytat, a mi által a mezőgazdaság, úgyszólván ipari jelleget öltött. Ezek a bár természetes, de mélyreható változások az alkalmazható mezei munkások számát lenyomták a minimumra s egyúttal a szerződtetett munkaerők elfoglaltságának időtartamát, a mely a korábbi primitívebb gazdálkodás mellett az évnek csaknem %jK részére terjedt, a nyári évszak két-három hetére redukálták.
Ezt a társadalmi állapotot normálisnak és egészségesnek alig mondhatjuk, okát pedig legnagyobbrészt a latifundiumokban találjuk.
A kormány 1894-ben egy telepi-tési akciózat és földbérleti rendszernek az alapját vetette meg, de a mint látjuk, ezek legfeljebb csak helyi hatásnak maradtak és igy befolyássál az agrárszocializmusra nem bírtak.
Követelőleg előtérbe lép a munkás-kérdés radikális rendezésének szüksége a földmunkások azon tömegének érdekében, mely már-már az erőszak útjára téved. Kern elméleti, de gya korlati diagnózis mellett a legerőteljesebb gyakorlati akcióra van szük-
ség a földműves munkások ügyében.
Ott a hol sok a munkaerő, csupán a gazdasági tevékenységre és egy ál talán a mezei munkák s kereset szünetelésének idejére, a népnek mun kaalkaimak adassanak. Tétessek a szép, a belterjes kulturgazdálkodásra képessé.
Valósitassék meg minél gyorsabban a mezőgazdasági és háúipar fej. lesztése érdekében indított akció-Az alföldön, a kereseti viszonyok egészséges átalakításának egyik eszköze & háziiparra való nevelés, már azon nyomós indoknál fogva is, mert csupán az egyoldalú mezőgazdasági foglalkozás a munkaviszonyok gyökeres megváltozása folytán a mint látjuk már nem biztosit megélhetést.
Az alföldön egy munkáscsaládnak évi keresete, ha sok 200 frt nagyon silány jövedelem ez is csak arra elég, hogy a munkás éhen ne haljon. Már pedig az embernek születésénél fogva joga van az élethez, természete pedig olyan, hogy csak jólét és boldogság után vágyik. Ne csodálkozzunk tehát, ha egyrészt a nyomor miatti elkeseredés, másrészt pedig a jövendőbeli jobb megélhetés utáni vágy. mezőgazdasági proletá-rainkat a jelzett akciója indítja.
Gyökeres orvoslásáról jelenlegi közgazdasági viszonyaink mellett sző sem lehet; a bajon némiképpen enyhíteni lehet. Igy én azt hiszem, hogy az 1894. évinél nagyobb szabású és sokkai nagyobb arányú bérletek és telepítések, ^melyek egész terv- és rendszerüséggel volnának fo^anato-sitandók, nyújthatnának a bajok enyhítésére több kilátást. Ez lenne a legalkalmasabb eszköz!
Az utolsó években a helyzet -nem hogy nem javult, hanem határozottan rosszabodott és a mozgalom az utolsó napokban már félelmetessé
ke_--i válni. Ne kicsinyeljük, ne legyünk közömbösek, frányában és ne csak a Közvetlen érdekeltek érdeklődjenek a mozgalom iránt, hanem mozduljon meg az egész társadalom, mert ha a viszonyok rövidesen meg nem változnak és a mozgalom tovább is ily rohamos léptekkel halad előre, ugy polgárháborúra van kilátás a mitől Isten óvjon bennünket.
Allstedter György Aladár.
A cseléd ugy.
Lapunk egyik mait éri júliusi számában szóvá tettük a cselédQgyet és ezen alkalommal konkrét adatokkal igazoltuk be, hogy városank eselédügye nem áll azon a színvonalon, hogy akáp a közrend, akár a humanizmus követelményeinek megfelelhessen Ezen fejtegetéseink immár azonban illetékes helyen is figyelemben részesültek és mint értesülünk J>eák Péter főkapitány erős kézzel és szilárd akarattal törekszik a cseléd ugy mizériáit elpusztítani — és gyökeres intézkedéssel akar véget vetni annak a felháborító léíet vásárlásnak, annak a szívtelen kizsákmányol tatásnak és mindazon csapásoknak, melyeknek eddigelé cselédeink egy híbás tőrvény fonák rendelkezései folytán kí voltak téve. — Gyökeres reformot az egész vonalon! ez most a jelszó. Kiragadni a modern társadalom páriáit abból a bűzhödt pocsolyából melybe őket a minden dernokra-tasága mellett túlhajtott arisztokrata ér-: zésü táisadalom bele hajtotta, az emberszeretetet a jótékonyság éltető Bogarait éreztetni, az emberi társaság minden j emberi jogától megfosztott igavonóival.
Megszüntetni azokat a vérlázító üzér-; kedéseket, melyekkel a munkában elgyö-¦ tört cselédek keservesen összekuporgatott ! filléreit, szemérmetlenül rabolják ki zse-beikből íz újkori lélekknfárok. gondos-\'-. kodni a becsületben megöregedett cse-\' lédekrőí a kik egész> életükön át követ hordtak & hatalmasok szobraihoz, de a i túlhajtott\' uri érzés" megtagadott tőlük minden szeretetet, minden gondoskodást.
Maguk a cselédek ís érezték helyzetük keserres és viszás voltát és éppen ezért teljes bizalommal fordultak a fő-
kapitányhoz, hogy nehéz helyzetükben segítségükre legyen. Es a főkapitány, átlátva a kérelemnek méltányosságát most teljes erővel iparkodik a sok régi igazságtalanságot megszüntetni.
Üdvözöljük a főkapitány urat első sorban azért, hogy városunk egyik legégetőbb nyomorúságán segít és üdvözöljük fóleg azért, mégoly szilárd elhatározással és meleg szeretette! karolja fel az elnyomottak ügyét. A kezdeményezés dicsősége azonban magukat a cselédeket illeti E hŐ 11-én megtartott táncmulatságuk alkalmával a következő felhívást bocsátották ki.
Felhívás
Nagy-Kanizsa város nő cselédjeihez. Társnőink. r
Ismeretes előttetek azon nyomorúságos I állapot, — melynek a helyaélkttliség i betegség, munkaképtelenség eseteiben ki ! vagyunk téve.
Tudjátok mindnyájan, minő lelketlen zsarolásnak, minő körmönfont csábitások-! nak esik áldozatai a fiatal tapasztalatlan ! női cseléd, midőn helynélküt van, minő ! nyomornak néz elé, ha betegség folytán \' mint gyengélkedő még munkaképtelen.
Ezen bajok megszüntetése céljából alul-i írottak elhatároztuk, hogy Nagy-Kanizsán j egy „Cselédsegélyző egyesületet" alapítunk.
Az egyesület alakuló értekezletére, | melyet folyó hó 20-án d. u. fél 4 órakor | „Szarvas szálló" dísztermében szándóko-| zunk megtartani, a város összes nöcseléd-j jeit, társnőinket ezennel meghívjuk egj-[ .szersmind kérjük Őket szíveskedjenek tisztelt gazdáikat is ezen értekezleten való megjelenésre megkérni, kiket is ez alka-, lommal teljes tisztelettel arra kérünk, , szíveskedjenek méltányos és igazságos • emberbaráti ügyünket becses támogatá-! sukban részesiteui és alakuló értekezle-j tünkön minél számosabban megjelenni.
Nagy-Kanizsán, 1898. évi február hó i 14-én.
í Az eszme nagy! Világos bizonyítéka I annak, hogy a cselédek immáron Öntudatra ébredtek és érzik azt, hogy azon | sok fáradtsággal szemben, a mely egész ! életpályájukon tőlük elválhatatlan, nem j számithatnak senki támogatására, csak a ! saját erejükre és áldozatkészségükre. Fel-j hívjuk gazdáink figyelmét erre a felhi-i vasra és a magunk részéről is kérjük
őket, hogy az alakuló értekezleten jelenjenek meg és segítsenek .a eselédek szomorú sorsán. Igy kívánja ezt a város közönségének érdeke, igy az emberszeretet és a testvériség. Nagy-Kanizsa városa lesz az első, amely átérezve a cselédek szomorú helyzetét, — minden anyagi áldozat nélkül hozzájárulhat ahhoz, hogy városunk 1200 nő-cselédje embernek érezhesse magát éa ne kelljen egynek se, Istenről és magáról megfeledkeznie, hogy földi pályáját megfuthassa. — Kézbe kéz, vállra váll, egyesült erővel haladjunk az emberszeretet üdvözítő célja fe!é!!!
Társadalmi bajok.
Urai m, uraim, a parasztszocialismas-ből nagy baj leszeo. Az a nép, amely fajánál fogva isteni türelemmel van meg-I áldva, nem minden igaz ok nélkül ig-i norálja az uralkodó társadalmi rendet j A magyar parasztság minden időben, | jó és balsorsban egyaránt nemzetien tartó ; támasza volt e hazának. Ezer éves, küzdelmes multunkban az ő karja, az Ő ereje és varázs hatalma volt vezércsillagunk, mely megóvott bennünket, megoltalmazta hazánk belbékéjét döngető ellenségeinktől. Fegyvere egy egész népnek, nemzete dicsősége hírneve vala. Villogó kardja csudát müveit. És ma megilletődve álluVk itt, látva, miként homályodul egyre jobban az utunkat bevilágító c-itílagirak, miként válik édes
testvérünkből ellenség.....
A hatalom fegyvere, amely hivatva volna a lázadást lecsillapítani, a tömeg szilárd ellenállásán megtompul. Es ez alatt egyre-jobban erősbödik ama tábor, amely kenyeret, és újból kenyeret nem kér, hanem han gosaa követel. Követeli az egyenlőséget, anuak leg abszolút a b b voltában.
Követeli a progresszív adó rendszer behozatalát, mely szerint mindenki saját jövedelme után fizetné adóját. Követeli a hitbízományok eltörlését Követeti fideikommiezimnok megvallattál.
Követeli az általános szavazati jogot, azt a jogot, amely az alkotmány bástyáin kívülállókat az alkotmány sáncaiba visszahelyezi.
TÁRCA.
Modern zene.
— A .Zalai Közlöny eredeti tárcája- —
(Mozart és Wagner. — A „szép" és a .kifejező\' zene. Modern zeneapostolok. - A sodoros tág. Ujabb klasszikusok- — Eladó mű-véssek öntmádasa. — Az útszéli műfajok. — í^etanitás.)
— Látta már a Mowrt szobrot? kérdé egyik bécsi ismerősöm, midőn iegutóob fönt jártam a zenevárosban.
Tagadó feleietemre a következő tanácsosai szolgált:
— No hát akkor menjen ma este az operába, ahol Wagner van műsoron. Hallgassa végig a da müvet s előadás után menjen az operaház mögé, ahol a szobor
— De hisz akkor sötét lesz . . . ellen vetem.
— Sebaj I Eo ia a múltkor hasonlókép tettem a midőn a szobor elé értem, ugy tűnt föl előttem, mintha a mester kecses márványalakja . . világosságot terjesztene maga körül s a szobortalapzat lebegő amoret\'jeí baagxzereiket megszólaltatták volna. A domborművű Don Jüan és a kŐlovag pedig a pokoli vég-duettbe látszottak belefogni.
— És a Wagner-zene hatása alatt voí\'1 ilyen izgatott a képzelete?
— Igen — felelt — Wagner felizgviá képzeletemet QKT bogy az opera atyamesterének szobra előtt az ő édes zenéjét véltem hallani.
Ebben az önmagában véve száraz magyarázatban fejezte ki ismerősöm tudtán kívül a Wagnerizmus egész „kredo\'-jál. A bayreutbi próféta az ő mindeddig el nem ért művészeiével zenei képzeleteket támaszt. Nem a hállósxervekre hat, nem közvetlenül az érzékekre hanem az értelemre s a képzeletre; zenei képzeteket ébreszt bennünk hangokban fejezi ki a lelki emóciókat. S miért mondjuk ezt épen Mozarttal kapcsolatban? Mert ex viszont a tiszta zenei élvezet egyik íőprófetája, kinek szerzeményei mind-megann i lírai költemények — szavak nélkül. — a baj és kellem hangokba öntve.
Ezen két végletet mutatja föl manap-rág a zeneirodalom s hol az egyik, hol a másik felé hu/., aszerint amint a ki-fejlés tanai megkívánják. Mert hiába hangoztatta fennen Hsnslick mester*) az ö dogmáját, bo^y a zenének nem az a föladata, hogy kifejezzen, hanem bogy önmagában szép legyen. A mai szerzőknél ez utóbbi követelmény másodsorba kerül a kifejezés előL Hiába vitatta a a uagy kritikus, hogy érzelmeket kifejezni nem lehet, csak érezni, hiába állította fel az ö tulfioom fejtegetését a „Gefühl* és „Empfindung* közti különbségről. A zeneszerzők hangosan, sőt néha harsogón hirdetik az „érzelmeket," a lelki folyamatokat s a hallgatót arra igyekeznek bírni, hogy hasonlóan érezzen és szenvedjen, mint as ő lelkük, midőn
*/ -Vöm moaikaliscb Scnöoen* ,c. művében.
a szerzeményt megkomponálták — mikor a jámbor hallgató csak zenét, hangokat érzéki élvezetet akart
C«ak kevesen tudják a zeneszerzeményben a formai tökélyt, s a szerző u. n „intencióit* megbecsülni, s még eokkal kisebb azoknak a száma, kik teljesen egyeértenek vele Ámde a művész megértetésre törekszik; tanulmányozza a hatás titkait, előszedi a nagy mesterek műveiből az alapeszméket és meg-pró*>á\'ko7-ik a szerzett „tanok* alapján egy oly müvet létrehozni, melybe „intenciókat" fektethet. Hi pedig képes az ellesett eredetiségeket a saját ember-séüéből még fokozni is, akkor bizton számíttat a sikerre — de babérra nem, sem pedig az uókor szobrára.
A legbiztosabb ismertető jele annak, hogy manapság vezető és világító zenész-tehetségűnk, nincs azon körülmény, hogy ulon-félen zenei „hirességfkkei* találkozunk. — Üj és uj „iskolák* keletkeznek, mindegyik a maga számára, vindikálja a Múzsa összes kegyeit...0!aig a zenéval is agy vagyunk, mint a vallással. Bármennyi szekta legyen is, mindegyiknek egy az aUpja, az liten eszméje; mindegyik a maga vallását hirdeti Örökkéva\'őnak, pedig az csak emberi dolog: változik az emberrel. Az örökkévalóság változhatlao és magyarázhattan, épugy a zene lényege is. A metafizikáról ugorjunk át a tények terére b szolgáltassuk eddigi fejtegetéseinket a\'apul a mondandóknak.
Tehát a „modernekről* akarunk sző
lani, vagyis átokról, kiknek nevét mindenki ismeri, müveiket azonban csak kevesen és müveik „értelmét", még sokkal kevesebben. Itt volna első sorban az olasz „operaijkola" apostolaival, Leon-wvalloval, Puccinivel itt vannak a szimfonikus előkelőségek, mint Brahms, Bruck-ner Tschtikowsky itt a virtuóz-Óriások, mint Sauer Emit, D\'AIbsrt stb. itt a bámulattal övezett zenekar veze\'ők, miot Mahler, Nikisen, Cclonne. Mindegyik neve egy-sgy „iskola,* melyben sok a tanítvány, nagyo i kevés az eminens és alig egynéhány a me-iter. Meunyird efemer s múlékony az. ilyen divatos ze-nészbaiványok dicsősége, legjobban mutatja M iscpéldája, akit néhány éve uj apostolként ünnepeit a zenevilág, s ma már ítélt is fölöt\'e; műremekét a
\' „Cj.val>eriau-t ifjúkori felláagolásnsk tudták be s későbbi müveitől elfordultak tmhajiott modórosságuk (Mauier) miatt. E ten modorosság póto lj i sokak oá! a geuiet b ebben véú a korszellem feltalálni a nagyságot pedig nem egyéb ez, mint egyik alfaja a jelenkor „spiritus movens*-ének, a divatnak.
Ezen modorosságokat mindenki felta-lá hatja modern zeneszerzemények ben, ki a names művészetet komoly alapon műveli. Épugy, mint az, aki klassziku-rok tanulmányozására alipitá művelődését, skepszissel fogadj i az irodalom divatszerü termékeit és bennük avatott ítélettel találja meg a csekély értékes magvat — u^y tudja a nagy vetető zenészek szellemétőt áthatott zenekedvelő
l értékük szerint selejtezni azon kérdéses
értékű termékeket melyek a világ előtt a lángész megnyilatkozásaiként tűnnek íöl. Hogy élő példával szolgáljunk, vegyük szemügyre a modern dalmüirodalom két érdekes termékét: Lsoncavallo és. Puccini „La Bohémé* c- operáit Ketten versenyeztek a kapós thémán s egyik a másikat igyekezett felülmúlni . . . ge-nialitásban tán ? — nem, csak modorosságban. 9a Beethoven ma élne a neki
— mint annak idején Schubert müveit
— ítélet végett e két operát bemutatnák, vájjon mit mondana? Azt e, mi: a bécsi dalkirály müveiről csodálkozva mosdott: „ennek a Sch.-nek ördöge vanl* Nem h;sszük 1 Mogorva természetével messze lökné magától a két partitorát i talán azt mondaná, amit Széchenyi a porzó; levélről: „keféjétek ki a borzas kottafejeket.* Ami azt jelentheti, hogy szedj-ítek ráncba a rakoncátlan muzsikosokat kik pátenseket kérnek a világtól a kompozíció törvényeinek ujabb a ujabb fölforgatási módszerére.
— Maradjunk a példánál s vonjunk pir-buztmot pl. Beethoven „Fídelio "jának és (bocsánat .az összebasonlitásért) Puccini „BohémV-jcnek kompooá\'ási „módszere" között A Mester még ax .adósok." „strófadalok\' a nagy drámai duettek, fönséges férfikarok váltakozásán és kísérő zenekari feldolgozáson építi fői müvét, mely manapság még époly remeke a zeneművészetnek, mint halhatatlan szimfóniái. Adták volna csak Puccini kezébe a szövegkönyvet f As önfeláldozó L-wnore talán a nöemancípáció-ról tartana végtelen monológot 8 i te-
fjpj"** Lapunk mai számához fel iv melléklet van csatolva.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. FEBRUAR\' 19 én
És ime a hazanas buzgó hilü paraszt atbeislává válik . Istent nem ismer, törvényét megszegi, hatalmát megveti, csupán az eszményi jogok legszentebbikéért, miket csak költők énekeltek még. rajong és ilyetén rajongása egyenesen forradalmi tendenciája.
Lám a modern szobatudósok milyen gorombául tévedtek. A parasztban mindig csak a szolgát látták. Szolgát, aki gazdájának azért 6zel, mivel — szolgál.
És ime jön. messze távolból jön egy sűrű szellő melynek suhoeása uj igét, nj vallást és joer>ndet igér a tizenkilencedik század .alkonyán élő emberiségnek. Uj elvet, amelyet alulról felfelé irányítanak a koponyába.
És e szellő, telve zsenge virágok illatával, m*-s; részegít i az emberiség leg gyengébb elméjű elemeit: népek millióit Tan«i mint az emberiség mod-rn G-il-gotháji. ismeretedé válnak. E tan követeli elsősorban a bűnhődni vágyó martirt kit keresztreteszitve, az ige meg-testesülöjeül szeretnék látni. De e mü tramkum iuy látszik, s/eret macára váram! H.sz ettől a momemumtól min den aiirtinb.Hii őrizkednek a ha\'almak. A legnic-óbn dij a modem mártiromság elnyerései\'rt: ei!y par évi szabadságvesztés én itt-o\'t egy-egy háborúskodni szerető individiumnak a hatalomnak éles fegyveréből kilőtt ólomgolyó. És ezzel egye Őre a modern mártiromság mérlege az eszme számiáján némi nyereséggel lezáródik.
Kern hihetjük, hogy a világhatalom egyike is felütne egy üy taktikának, melynek bűvös neve: .Consummatum est."
De micsoda gyógyszert hoznak elő a bölcs kormányok a hatalom patikájából V fegyvert, szuronyt, börtönt, avagy a sajtószabadság megnyirbálását?
Lehet-e ma a szocializmust a kommi-nizmust és tudja a jó Isten még mi--csoda ,musz*-t nem. ezen hatalmi eszközökkel elfojtani? És lehetett volna-e ugyanezt az eszmét és ugyanezen eszközökkel rövid egy évtize d előtt a lehető legszűkebb korlátok közé szorítani?
Alig mérnők hinni, hogy valaki e kérdésekre választ adni ne tudna.
Mint látjuk a hatalmi eszközök nem minden esetben alkalmazhatók. És épp ezen körülmény kölcsönöz erőf a csüg-gedónek, akaratot a tétovázónak. Mert filozófiai szempontból kiindulva, hova jutna az emberiség nagy tengere, ba a hatalom, a néki nem tetsző eszméket, ágyuk dübörgésével leverhetné?
Az eszméknek azonban meg vannak a maguk b-snsŐ titkos ösztönszerű varázshatalmuk. Minél jobban üldözöd, annál inkább válhatnak népszerűvé. De kellett volna-e hazánkban ugy egy évtized elölt üldözni ezeu eszmét? Igen! De az eszközök szigorú meg-válogatásával kellett volna. - Nincs földje a szegény népnek, ame-
lyet müveire boldog megélhetést biztosíthatnék neki. — Állam vagyok lévén földem, ime célszerű telepítést csinálok.
Ime a másik fegyver, amelynek segítségével üldöztem az üldözőt.
Nincs egyesülési Bzabadság. nincs iparvédelem, nincs olcsó és gyors igazságszolgáltatás, ingyenes népoktatás, mun-kásbiztositás sat. sat
Csinálok törvényt, hogy népemet boldogan, megelégedetten láthassam és amelylyel egy nagy, fölötte nagy célt is elértem, a szocializmus eszméjétől népemet teljesen megmentettem volna.
Sajnos azonban nem igy. Gondolat-egységet nem nyerhetünk a felettünk őrködő űrtől!
És csak ennek tudjuk be, hogy a szocializmus gyorsan terjedő eszméjének megfőj tására statárium félével kell találkoznunk.
Teensp a szocializmus eszméje wak 8.7 ipari munkásoknál, gyáraknál lopta be magát, ma már nehezen vetjük pa-p\'rra e szót, a uemzet büszkeségét: a parasztságot is hatalmába kerítettél
Nagy jelek ezek a 19. század végén, midőn a nyers erő farkasszemet néz egy kitűnően fegyelme7ett hadsereggel.
Pedig ha a társadalmi tevékenység, melynek szószólói v-igyunk melynek feladatait vázoltuk, ezen eszmék megvalósítására törekedett volna — de más* képp volna akkor minden!
Hava* JákC
TUDNIVALÓK".
— Hirdetmény. Tudomásunkra jutott hogy egy külföldi, Chietibeu székelő, magát királyinak nevező „ la stella de Itáliai-féle akadémia ügynökei utján megfelelő dijak lefizetése ellenében kitüntetésül diszokmányokat és különböző érmeket, sőt udvari szállítási eiraeket is. osztogat. Minthogy azonban ezeo a tájékozatlan közönség hiszékenységének kizsákmányolására alapított vállalat, a mely a „királyi" jelzőt is jogtalanul használja, a kitüntetések osztogatását jogtalanul és csak üzérkedési célból eszközli á mi abból is kitűnik, hogy ezen vállalat különösen a charlotteaburgí ügynöksége élén más az ügy természeténél fogva ts meg biz hatatlan elemek állmak, világos, hogy az ekként elnyert, vagy inkább megvásárolt kitüntetések nemcsak hogy semmiféle értékkel, vagy becsese! nem birnak. hanem arra is alkalmasak, hogy a léprement különben szolid iparos vagy magán egyén üzleti jóhíraevét aláássák. A keresked. m. kir. miniszter ur f. é. január hó 3-án 78.243/1697. sz. a. kelt rendelete értelmében az érdekelt köröket ezekre a visszaélésekre ezennel figyelmeztetjük és fölhívjuk, uogy a netalán már elnyert kitüntetési jelvé-
nyeket saját érdekükben is ne használják, hanem azokat lehetőleg mielőbb semmisítsék** még. Sopron, 1897. évi február havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara
— Hirdetmény. A svájci szövetség-tanáes a Zürichi pályaudvaron egy belső fövámhirata!t állított föl és azt határszéli fővárahivatali jelleggel ruházta föl. E fóvámhivatal m. évi október hó 1-én megnyittatván, a Zürichi pályaudvaron voít addigi szövetségi szabadraklárt ugyanazon a napon megszüntették. Ezentúl tehát minden ám. mely akár- teher , akár gyors szállítmány gyanánt, vagy | mint feladott podgvász érkezik vasúton a Zürichi pályaudvarra, enné! a fővám-hivatalnál vámolható el kivéve az utazók kézi podgyászát, elő állatokat és növé-! nyéket, a melyek a határon vámkeze-\\ lendök. Ha valamely szállítmánynak a | Zürichi fővárabitaihál való vámkezelése 1 kívántatik, a címzettnek gondoskodni.* ; kell azzal, hogy a szállítmány a határ-: vámhivatalnál mint Zürichbe irányított j küldemény átvételi illetve kisérőjegy j melletti kezelésre jelentessék be, mert j ellenkező esetben az elvámolás a határ-! széli vámhivatalnál\' történik. A vámhiva tali kisérőjeggyel a Zürichi pályaudvarra érkező áruk 6 napig a felek rendelkezésére állanak, mely idő leteltérel valamely szövetségi raktárhelyiségbe raktároztatok be. Miről az érdekeltek ezennel^ értesíttetnek. Sopron, lS9á évi január havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara. ,
HÍREK.
-- Hímen. Dobrovíts Dezső, az Első Magy. Alt. Biztosító Társaság hivatalnoka f. hó 17-én vezette oltárhoz kísfaludi Pikétby Gusztáv, vasúti tisztviselő leányát Ilonkát..
— Eljegyzések. Szalay Lajos ügyvéd kedves leányát, i Erzsikét, N\'yull Béla rempe hollósi földbirtokos eljegyezte. — Schlesínger Izidor, helybeli kereskedő, eljegyezte Haas Józsa kisasszonyt Veszprémből.
— A ker. jótékony nóegyesülel köréből. Mult számunkban közöltük a ker. jóuNŐegye^üietközgyűlésének jegyzőkönyvét. Ennek kiegészítéséül közöljük most pénztári forgalmának kimutatását az 1897. évről. E szerint bevétel volt: Pénztári maradvány, mint vagyon 23:44 frt 44 kr., a jan. 5-iki mulatság jövedelme 605 frt, a Naeykamzsai takarékpénztár adománya 25 frt, a nyári mulatság jövedelme 200 frt, a Karcag testvérek adománya 200 frt, 2000 frtoa betétkönyv % lll frt 21 kr., Tagdijakból 638 frt 60 kr, a kis betétkönyv időközi kamatja az 1897-ik évben 16 frt 44 kr. Összes bevétel 4140 -frt 69 kr. — K ia dáa volt: A szolgöfizetése 120 frt, segélyekre 1533 frt 25 kr. Összes kiadás 1653
frt 25 kr. így a nőegyesűlet Összes vagyona 2fC" frt 44 kr.
— Az la*. jóL Nóegyesüíst köszönete. Az izr- jót. Nó egy .étnek mult számunkban hozott kimutatása mellől a metrompáa elnézéséből kimaradt e kö-Bzönetnyilvánitie, melyet ezennel közlünk:
Kedves kötelességet teljesítünk midőn fentebbi kimatatásaink kapcsán a szíves fel ül fizetőknek és adakozóknak, — kiknek áldozatkészsége vitai murik anyagi sikerét biztosította — a szives közreműködőknek, kiknek vigalmunk erkölcsi sikerét köszönhetjük, de különösen Szalay Sándor szerkesztő urnák, ki az eleven ,ZalaJ szellemi részét szolgáltatta, Roth Miksa posta és távírda tiszt urnák, ki a 9Zala* technikai részét oly -kiváló zseniálitássa^lkotá meg, a Zalai Közlöny szerkesztőségének az alkalmi lap szivés kiadásáért, nemkülönben Krausz Józsa kisasszonynak és munkatársainak a Friss Reklám Újság szerkesztéséért — őszinte hálánkat nyilvánítják. — Az estély összhevétele 1580 forint, melyből mintegy 1000 forint marad a jótékony célra. Ismételten hála és köszönet mindazoknak, kiknek estélyünk fényes eredményét köszönhetjük. Az izr. jótékony nőegylet elnöksége.
— Halálozás. Kaszter Miksa helybeli kereskedőt és nejét szül Berger Jozefint megrendítő szerencsétlenség érte. Egyetlen fiukat két napi vívódás után a halál kiragadta szerető szüleinek karjaiból A kis Pali két nap előtt vörhenyben meg betegedett és a szülék bár odadták volna gyermekük életéért a tenger kincsét, azt megmenteni nem lehetett.
j — A felső keresk. iskola ifjúságának | tánccal egybekötött hangversenye ma este I lesz. A rendezőség egy küldöttsége ősi I szokás szerint járt vendégeket hívni és \' most már remélhető, hogy az ifjúság \\ álma megvalósul: 200 pár fogja járni a | négyest. Reméljük hogy a boldog era-| lékek mosolygó képével fognak a Mercur i jelöltek első vigalmuk színhelyére vísz-: szagondolni.
— Társas vacsora. A gazdasági takarékpénztár igazgatóságának néhány tápja az Egylet éttermében térsasvacsorára gyűlt egybe, melyre a főispán gróf Jankovrch LLszló is megjelent. Ott voltak Hertelendy Béla, Baudizs tiez-tartó. Ptihál Ferenc, Sebestyén Lajos.
1 Dr. Tripammer Rezső, Sóos Pongrác, Hirschel Ede, Ebenspanger Lipót. Oszter-huber László. Dr. Fábián Zs. Vécaey polgármester és neje, Franz . Lajosné,
Deák Pétef és neje Vidor Samu és neje, Csesznák tvki. bíró, Tripammer Gyula stb. Névsorunk nem teljes, de annál teljesebb veit a kedélye- vacsora, melyet Zsolnai zenéje és az .Egylet\' honfibu-özö jó bora fűszerezett.
— Altiszti bál. A Nagy-Kantrsán áilarnásozó 48. cs. és k. valamint a 20. m k. honvéd gyalogezred altisztjei e hó 12 én sikerült táncestélyt \'rendeztek a felső templom javára. Ez aikalomtnal a „Polgári Egylet\' díszterme kizárólag katonai tárgyakkal volt diszitve, a karzatokon és a páholyokon fényesre csiszolt ntászkardok, szuronyos fegyverek, teljes marschadjusztirungos bátbörőndök \' tiszti és altiszti kardok, dobok és kürtök. Íz- : lésesen és jeüemzetesen csoportosítva A bejárattal szemben lévő karzaton pedig, csákó rózsákból és derékszíj csatokból kirakva a kétfejű sas és a magyar címer fekete-sárga és magyar nemzeti színá zászlókkal. Jól esett a szemnek és szírnek egyaránt, a mint ez a különféle érzelmeket ébresztő két címer oly jó barátságban fér meg egymás mellett;
a karzat alatt pedig a magyar király arcképe függött, melyet minden oldalról pálmák környeztek. A látogatott estély raiodvégig igen kedélyesen folyt le, a mi csak természetes; mert az iskolában és gyakorló téren nagyon is igénybe vett katonának a mai napon volt c-^ak megengedve, hogy fel [ebb valóival és elöljáróival olyan, fényes teremben együtt mulathassoa. És a tiszt urak sem voltak ma olyan szigorúak mint egyébként, örömest, beszédbe elegyedtek egy-egy délceg baka gyerekkel és látszott rajtuk, hogy őszintén örvendenek katonáik mulatságán. — Reggeli G óra volt már, mikor a társaság szétoszlott, de a vérmesebbek még tovább is szerettek volna mulatui. De mindegy; haj órakor megszakad az engedély és ébresztőre mindenkinek a laktanyában a helye. Másod nap aztán vége a mámornak; kettős rendek jobbra át, indulj; nem pedig kétszer -előre: Colonne vorwärts és nem Grand Colonne.\' d-: azért ez is ugy megy mint a karika csapás; sót a Colonne jobban mint a Kolon!
— Farsangi Dalestély. A farsang kedves befejezéséről gondoskodik a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör, mely február hó 22 éna „Polgári Egylet" nagytermében zártkörű tánccal egybekötött Farsangi Datestélyt rendez. A hangveseny kezdete pontban 6 és fél órakor. Jegyek ára: Páholy 6 frt. Földszinti ülőhely a 3 első sorban 1.50, a többi sorban 1 frt. Karzati ülőhely 1 frt. Állóhely 60 -kr. Azjrodalmi és művészeti kör tagjai az ig azolvány elömutatása mellett a páholyon kivülahely-árak felét fizetik. Jegyek a mehnó elömutatása mellett előre válthatók Alt és Böhm cégnél. Az estély ügyesen ösz-szeállitott műsora ez: 1 Nyitány, előadja Zsolnay Vilmos zenekara, i „Olyan a w dalod\' Huber Károlytól. Énekli az ének-
nekar a jövő zenéjének válogatott cap-rice-aival kisérné .jellemző\'eg* az asz-szpnyi lélek recitativo-fejtegetését. A mély, sötét börtön .motívumát\' talán a brugók uniíono dörmögnék mert (a modern zenészlogika szerint) a brugó mély hangszer és a hangjai sötét jellegűek. A zenekarban nagy szólószerep jutna a skálákra felhangolt rabláncoknak, melyek Fiorestán rabságát „jellemeznék." Puccinitól mindez kitellenék, tőle, k: Bohéme-jében még a kálybasziporkakra is talált .jellemző" hangfestést és a parasztasz-szonyok müveletlenségét barbárul hangzó kürtszó;amokkal ,festi."
Ilyen .ultrák" korszakában élűnk. Mindamellett nem szabad elzárkóznunk teljesen az nj áramlat elől; keletkeztek a jelenben is zeneszerzők, kik nem divatcikkeket, hanem értékes uj szerzeményeket produkáltak, 3 akik csaknem modern klasszikusoknak nevezhetők. Eltekintve Brahms-tól, akit tisztelői uj Beethovennek mondanak,találjuk Grieget. a norvég és Dvorzsákot a cseh mestert; ez utóbbi nálunk, sajnos, még nem részesül az öt megillető becbülésben. Mindkettőnek Múzsája erősen nemzeties jellegű. Grieg az éjazaki népek zenevilágának méltó képviselője, kinek mindamellett erős egyéni karaktere is megnyilatkozik ujabban mindenfelé felkapott müveiben. Szerzeményei a szimfóniától az egyszerű dolog minden műfajban kiválnak. Ibsennek és Björnsonnak egy agy
drámai költeményére olyan értelmű „il-lustráló zenét szerzett, mint Beethoven Göthe Egmontjához" (Peer Gynt saite.) Dvorzsák Öseredeti tehetség, ki szakadatlanul teremt és ugy zenekari mint karaarazenei müvei a hangversenytermek díszei közé tartoznak. Hazája gazdag népzenéjét oly kép értékesíti, mint pl. Liszt a magyar népdalokat Rbaptodisi-ban, vagy Brahms az .Ungarische Täaie*-ben.
A reproduEciv zenészek uemkevésbbé dúskálnak az eredetiségben, ök, kiknek a nagyközönség csodálatából a legna ¦ gyobb rész jut, midőn a zeneszerzemény előadásával a teremtő lángész interpre-tátoraivá szegődnek, — ők még1 saját személyes babérokra pályáznak előadási modoruk különlegességei által. Ugy bánnak a szerzeménynyel, mint a bonctanár a tetemmel: részekre, porcikákra szeletelik s magyarázgatják a bámuló közönség — tanítványnak. így aztán csodálják az előadó tudományát, látják az egyes részletek lényegét .... de az egész, a szerző szelleme, elvészolt a boncolás alatt. Az egyöntetű, magas szellemű, mo-dorosságtól ét személyes aintencióktól* ment előadó műrész vajmi ritka; annál több a csillogó-villogó, szemfényvesztő elŐadá\'U virtuóz. Egy példa: Chopinnek közismeretü-des-dur keringőjét (Minutenwalzer) amúgy Önmagában előadni már szinte röstellik a zongora titánjai, kiknek ujjat mindmegannyi ördög motoíláí. Fogja
magát Sauer Emil és előadja a bámuló publikumnak a keringőt sextfutamokban ! Et már nem elég a vetélytárs Rosenthal-nak és rálicitál Sauerre, előadván ugyanazt terzfutárnokban! (Aki zongorázik, — s kí nem zongorázik manapság — az íöléri észszel hogy minő .leistuogok\' ezek.) Hol marad itt a komponista Bzel-leme? ,Zum .Teufel ist der Spiritos, — der Virluose iat geblieben."
Ha modern zenéről beszélünk, nem maradhat szó nélkül a napjainkban oly kárhozatosan elterjedt „könnyű" zene sem. Ezalatt az útszéli nóták, divatos tánc zene és hatonló zenei vadvirágok tenyésztését értjük. Nem tagadjuk, hogy a nehéz étkek után jól esik néha egy kis csemege is, de csupán édességből, nyalánkságból senki sem él meg. leg-| fö\'jebb elrontja a gyomrát, vagy miskép 1 mondva zenei ízlését. Valamint nem irodalmilag művelt ember az, aki csak ponyvái termékekből válogatja szellemi táplálékát, ugy ne tartsa magát zenésznek az sem, aki csak „bopszá" nótákon élősködik. Aminthogy önképzőkörökkel és basonlŐ komolyabb irodalmi társu\'á-rokkal segítjük elő a legszélesebb körben az alaposabb irodalmi művelődést, époly mértékben kellene meghonosítani a komoly zene müvelését is társadalmi utón. Első sorban pedig a zenetanitásnál kell az olyan tanítóknak körmére koppantaní, kiknek fócé\'ja, hogy a tanítvány mentül előbb produkálhassa kétes .művészetét*
semmitmondó Betontermékekben. Zenét tanitt-unk, ne pedig zenélést 1
Ugy a modern szerzőknek, mint a zenélni tudóknak és akaróknak a klasszikus zene marad örökös* kasztiliai forrása. Aki ebből merít, az mindig felüdíti szelleméi, aki pedig uj sziklából uj üdv forrást akar fakasztani, az vigyázzon, hogy keze^zenüyéve! élvezhetlenné ne tegye!
M - r B—g.
Egy nagyon jó gyermek.
— A .Zalai Közlöny\' tárcája. — Kémeiből fordította: Villányi Henrik. Szomorúság volt a házban, a két kis Su közül az idősebb meghalt. A mama boudoirjában az esti alkonyatban együtt voltak.
A fiatal asszony a pamlagon Ült barát-néjával, aki részvétlátogatást tett. Lábainál zsámolyon ült most az egyetlen fiu gyermek, aki bét éves volt.
Homlokát anyja térdéhez szoriiá és csendesen hallgatózott a beszélgetésre, mely a két barátné közt az elhunyt fiáról megeredt. Nem értett meg mindent, de mikor ő reá tértek és elmondták, hogy ő reá nézve mily nagy veszteség, hogy elválaszthatatlan játszótár. át vesztette el és mikor a fia érezte anyja puha kezét homlokán, nem tudta könnyeit visszafojtani. Oda simult jobban az asz-szonyhoz és ruhájának redőivel rejtette el halló könnyeit.
De beszélgetés közben hirtelen olyan sző fordult elő, mely gondolkodóba ejtette a fiut.
A mama barátnéja monda: .A kedves nagyon jó volt, nem illett ebbe a világba.*
Nem illett ebbe a világba ? Mi az. Az is lehetséges? Hát azért kell hetekig szenvedni és meghalni?
És most a fiu számítgatott, vájjon Károly bátyja csakugyan jobb volt náiáná\' Minden neveletleoséget magára vett ugyan, de nyugodt még sem volt.
Hirtelen feltápászkodott anyja ölébe és kezével átkarolva nyakát monda: Anyám, anyám, ugye én ebbe a világba való vagyok?
Találkozás.
Szép tavaszi nap reggelén találkoztak keskeny mezei ösvényen. Az egyik fiatal volt, de már teljesen felnyitott, meg győző szépség. Megigéző nevetés játszadozott bíborpiros ajkai körül éa hullámo^ hajában ró - sa csü ngött, A másiknak egyszerű volt a fellépése, ruhája nem volt feltűnő és haja simára fésülve. Nem volt biztos fellépése és fiatalabbnak is látszott mint az a másik és nem vo\'t oly járatos abban a siralom völgy ben, hoi az emberek laknak. Egész lényében voít , valami viaszatartás, de vonzó alak volt.
Mikor a kettő egymással találkozott, egy pár pillanatig bámulva vizsgálták egymást; ugy tetszett nekik, mintha ismernék egymást és mégsem emiékeztek egymásra. Nem volt, miért csodálkozni.
csak akkor valódi ha közvetlen gyáraimból rendelik
fekete, fehér «¦ színes 45 krtál 14 frt 65 krig mé«-
reulcéDt — sima, CTikoí, kockitoö, miotixott ét dimksit rib. (mintegy 2<0 k&tóabd ő Ujta es 2<X0 kQl&DbOzouiB él &ni;&Utbia ttb)
Bnhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s flázasi^szállitva.
Minták postafordultával.
Mifj-tr leveleié,. Srijcbi kétexerei leiélbéljej rtgiusioá*
Henneberg G. telyemgyirai, Zürichben
(ct. és kir uiirari szkllilá)
Melléklet a „Zalai Közlöny 1898. február hé 19-Iki 8-lk szamához.
XXXVIL ÉVFOLYAM.
ZALH KÖZLÖNY
1898. FEBRUÁR 19-én -
kar. 3 B Állatuégyes" zenei bohóság Brtmertól, elóadja az énekkar ¦¦ tagja.
4 jf Monológ", előadja í-auer Margit
5 „ Disznótor és gyönyörei tréfás jelenet. Ekéadja az énekkar 12 tagja. G. .Jlozaík" (bolond) oégyes. Énekli az énekkar. — Remélhető, hogy a kedélyes mulatság iránt nagy lesz a közönség érdeklődése. Hogy az estély az írod. és MQf. kör estélyeinek hagyományos jókedvét és feszteleaségét fogja nyújtani, az biztosra vehető.
— A cselédkárdéa. Sok panasz van a cselédek ellen. Gazda és cselédség között háborús viszony áll fenn. Minden-félét kísérlettek már meg — persze csak
- t r-iódek ellen, de a sok bölcs terv mi:id n m hozta meg a megoldást. Tűzhető viszonynak gazda és cseléd közt való megteremtésén fáradozik most főkapitányunk. Cseléd segély zó egyletet kíván alapítani hogy az elaggott vagy tmlynélküJi cselédek ne legyenek kénytelenek koldulni vagy bűnös útra térni, hanem segélyt kapjanak az egyesülettől. A eselédszerzönők megszűnnének, mert .1 közvetítést egy rendőrségi közeg látná el. Lapunk e kérdéssel más helyen foglalkozik, amire t. olvasóink figyelmét ezennel felhívjuk.
— Farsang vége, A farsang vége felé közeledik. F. hó 2 i-án less ham-vazó szerda. Vége a sok bálozásnak, melynek emléke a fiatal ieányolcat még kikeletkor is lelkesíteni fogja. Talán nem egy turbékoló szerelmes párt hozott össze az a\'kalom a báli teremben. A iiama ezután nyugodtan allbatilc őrködik majd Ámor, aki talán hites menyasz-szonynyá fogja avatni a párokat. A kereskedelmi iskola ifjúsága és az Irodalmi kör is még kifog rukkolni egy-egy mulatsággal, aztán a böjti szelek tisztítják meg azt a légkört, melyben virrasztottunk, .táncoltunk és szőttük hiineuaek tövissel telt rózsaláncait.
— A nagy-kanizsai ált Muakásképző-Egyeaület vigalmi bizottsága saját alapja javára 1898. évi február hó 20-án, a .Polgári Egylet* összes termeiben Zsolnay Vilmos zenekara közremükőüése mellett mozgó-képek címen zártkörű jelmez-estélyt rendez Ezen fiatal, életre való egyesület, újjáalakulása óta, már a harmadik mulatságot rendezi és az eddigi sikerekből következtetve, bizonynyal most is, mag fog feiem a váraxozá-soknak.
— A zalamegye! aggharcosok testülete. Naxy Kanizsán 1898. evi február hó 19-én a na^y-kioizsat sörgyár helyiségében zászló&iapji ji.ári. táncesté.yt rendez. Baiéptidíj: t/.emélyeokint 1 kor C-aládj**gy 2 kor. F dülfiieiések kö-zö nettel fo*ad<atr,ak és hirlapílag nyng áz-tatuak. Kezdete 9 órakor.
— A nagy-kanizsai szakácsnők és szoba leányok vigalom rendező bizottsága, az újonnan létesítendő „Cseléd segély egylet-1 alapja javára, e hó 14-én fényesen kikerült táncmulatságot rendezett A nemes célra való tekintetből, a cselédek mintegy 93 forintot adtak össze vérben , szerzeit filléreikbői és a közönség is oly nagy számban jelent meg. hogy 87 frtnyi kiadás dacára, mégis 147 frt-tiszta jövedelem jutott a segély alapnak. E szép anyagi eredmény valóban biztató az emberbaráti intézmény létrejöttérenézve és igaz örömünknek adunk kifejezést cselédeink ál-duzatkézségé[látván, mert igy mindenbizony-nyal meg fog valósulni az a nemes eszme, a mely hivatva van egy jobb kort hozni az újkor rabszolgáira. Föltétlen tiszteletet érdemel a cselédek nemes törekvése és áldozatkészsége és csak azt óhajtjuk, hogy
mert csak pírszor találkoztak még és mióta utoljára látták egymást már jó idő múlott el. Most megálltak, néhány szót "Szítottak és ellenkező irányban haladtak tova a világba. /<
És a váróiban, amelynek közelében találkoztak vala egyszerre csak általános megelégedés támadt, amilyen máskor legott honolni nem szokott.
A fiatal leányok nem ugrottak többé a vízbe, a fiatal asszonyok nem indítottak többé való pereket férjeik ellen és az ifjak nem irtak többé lírai zöoge-ményeket, hanem ujjongtak a kék ég alatt.
Li senki sem tudta mindezt mire magyarázni. A bölcsészek hiába törték fejüket, hogy a változások okát kikutassák. De a felelet könnyfi lett volna, ha a szép kőt nő beszélgetését hallgatták volna.
.Ismerlek, ugy hiszem", monda az egvik, .tudom, hogy ki vagy, mondd meg a nevedet".
,Az emberek szerelemnek neveznek* feleié, ,és te ki vagy? oly régen láttalak, hogy szintén nem ismerlek meg".
«Én vagyok a hűség\' monda a másik; erre meghajoltak és tovabaladtak.
vajha találkoznának gazdáik részéről any-nyi támogatással és jóakarattal, mint a mennyire ők ezt kiérdemlik, akkor nincs kétség az iránt, hogy nemes intencióktól vezetett tervük sikeresen létesül. Felülfizettek: Beicb Gyula gyógyszerész 1 frt 541 kr., Ujj Róza, N. N. N. N. I—1 frt Krausz és Farkas, Fiiszár István. Blau Ottó N N. N N. N N. N N N N. Varga Lajos 50—50 kr., K N. 30 kr., Tislér Róza, Fiseher Géza 10—10 kr, N N. 05 kr.
— A közönség élelmezése. A hus és kenyér drágasága gondolkodóba ejti a közép osztályt és a népet. A szegény, aki alamizsnából é\', morogva veszi kenyerét a pár fillérért, de végre belenyugszik a változatlan sorsba, A drágasági pótlékot nem élvező hivatalnok azonban gyászos sorsban sinlődik, mert a hus és kenyér drágasága (a legsoványabb huj ára 60 kr. a kenyér liszté 20—22 kr.) felemészti fizetését. A piac oly drága, hogy hetivásárokon venui alig lehet valamit - és jobb volna csirke helyett házinyulat tenyészteni és enni. A régi dns asztalról sző sem lehet már. És igazán szermesternek kellene lenni annak a családapának, akinek még arra is jut, hogy családjának a legszükségesebb élelmezésen kívül még egy kis örömet is szerezzen. — A drágaság világszerte egyforma, igy szólnak a borozó szocial politikusok, de sovány vigasz ez azok-uak, akik sovány koszton élnek. A város helyesebb élelmezését egy vásár szabályzat életbeléptetése és az élelem-szátlitóknak való b e 1 yp én zko d v e z-m é n y adása, valamit csak lenditene talán az élelmezés ügyén, mely váró sunkbau különben még teljesen gyerekkorát éli.
— Uj Ozlet. Az Eisinger Henrik utóda nódívatárus üzletet Kövesdi Kálmán Klagenfurti kereskedő vette át. Kövesdi magyar ember,\' Kaaizsán is volt üzletvezetője azon cégnek, melynek most utódja. Manapság, mikor egy rémes konkurenciával kell megküzdeni, nehéz j az üzletalapi tás, de Kövesdi olyan üzletet alapit, mely vetekedik a főváros legelőkelőbb divatáru házaival. A kirakat, mely most készül, valóságos látványosság iesz. Kristály falak mögül lesznek láthatók Paris Becs és Beriin összes divat cikkei és újdonságai. Már most is sokan szótalan állnak a kirakat előtt és bámulják a magas és hatalmas üreg táblákat, milyeneket itt Kanizsán még alig láttak. Az üzlet húsvét előtt nyílik meg.
— A sétakert. Nincs már. messze az idő, mikor a csalogány ismét zengi édes dalát. A nap már olvasztja a hó-köpenyt és a sok fáradsággal létesített nagy-kanizsai promenádét a közel jövőben már helyre keli hozni. Sóvárgó vágygyal várjuk a szép napokat, amikor sétára indulhatunk. De ha szemügyre vesszük ezt a sétakertet, hát bizony nem igen érezzük magunkat ösztönözve erre az ártatlan élvezetre. Az érnyékíalan utakon esak nap lementekor lehet járni. A madár dala nem hangzik a fákon, mert azok még gyengék, de néha néha a haliottas ének hangjai Ütik meg a közönség* tűiét. Kívánatos volna, hogy gondoskodnék a mérnök! hivatal egy* illem hely felállítás rcl, valamint olyan kioszk-féle hézikórÓL, hol valami élelmes bérlő sört, bort és egyéb frissítőket árulhatna.
— Újoncozás Zala vármegy ében az 1898. évben. Alsólendvai járáshan márc. I. 2. .3. 4. 5., Zalaegerszegi járásban : március 7- 8. 9. 10., Zalaegerszeg városban: március: 11, Zaiaszentgróthi járásban: március 14. 15. 16.. Sümegi járásban: március 18. 19. 21. 22,,, Tapolcai járásban: március 21. 26. 28.29., Keszthelyi járásban; március 31 április 1. 2., Pacsai járásban: április 4. 5. 6.. Novai járásban: április 13. 14. 15, Perlaki járásban: Április: 18 19. 20. 21., Nagykanizsai járásban: április 23: 25. 26. 27., Nagykanizsa városban: április 28. 29. Min- [ deieknél az I-sŐ katonai és polgár küldöttség múkődík Csáktornyái járásban: április 13. lt. 15. 16., Letenyei járásban: április 18. 19. 20. 21 Ezeknél a lí-ik katonai és polgári küldöttség működik.
— A kongnia rendezése A latin és görög szertartású kath. lelkészek és segéd lelkészek jövedelmei összeirásának felülvizsgálására alakított bizottság az alispán hivatalos ^helyiségében a következő plébániákra következő napokon tart ülést: Március I. Alsó Domború, Draskovec, Tüske-Szent György, Mura-Szent-Mária, Szabotica. Március 2. Draskovec, Goriesán. Kotor, Perlak, AIsó-Vidovec. Március 3. Lapáthegy, Míksavár, Felső Mibályfalya Mura Siklós, Mura-Szent-Márton, Szelence. Március í. Beliea. Botornya Csáktornya. Dráva-Vásárhely, Légrád, Stridó. Március 5 én a bakónaki, esabreodeki. keszthelyi, nagy-kanizsai uagy-récseí, szent raíhályt és zsidi plébániákra vonatkozólag.
— Az uj anyakÖRyvY»z«tő. Emiitettük már, hogy a belügyminisztérium megengette, hogy nálunk egy 800 írttal díjazott anyakönyvvezető! állás állitassék fel. Ez állasra a vármegye közigazgatási bizottsága nyomban pályázatot hirdetett, melyre 16 pályázó jelenkezett. A közigazgatási bizottság február havi gyűlésén tárgyalta a pályázók kérvényeit, s ,kö-zülök első helyen Szonáy László szent-balázsí körjegyzőt és anyakönyvvezetőt, másodig helyen Csillag Lajos gelsei jegyzősegédet és anyakönyvvezető helyettest terjesztette föl kinevezés véget a belügyminisztériumba.
— Egyiptomi vagy Kanizsai sötétség. Azt hiszem ez egyremegy, mert a sötétség miudeubol sötétség. Ilyen uralkodik a Csengeri utca. .meghószabbitásán a sóháztól egész a sörgyárig, a mi körülbelül egy ki otnéter hosszú terület. Nincs ott lámpának még hirmondója sem. A napokban 7 o.-a körül a sörgyárból néha nyan gyolog ballagtunk a városba befelé, szereucsénkre egy ottani munkás is akkor indult és ennek volt egy -kézi iámpása, ehhez csatlakoztunk és ez mentett meg bennünket a nyaktöréstŐL Tehát a villamos világítás városában még van városrész, a no! kényszerítve vagyunk kézi lámpással járui. Biz az nem válit városunknak rájárni nagy dicsőségére.
—) A köztisztaság érdekében. Undort gerjesztő alagút köti Össze a vasúti vágányok folytán ketté választott város részeket Van ugyan az alagútban egy figyelmeztető tábla, a szokásos bekezdéssel: ezen hely bepiszkitása stb. Talán jő volna a déli vasútnak kirendelt őrét arra figyelmeztetni, hogy a bűnben bővelkedő népsalakot a hatóságnak eme intésére szorítsa. Még jobb volua oda nyilvános illemhelyet állítani.
< — Műkedvelői előadás. A sümegi iparos itjuság egyesülete — mint tudó-, aitónk irja — -február 6-án este a Ka- \' Bzinóban a .Falu rossza" cimü néps7Ín-művet adta elő igen szép sikerrel. Rendezte Törők József, a dalokat Kocsis Károly kántortanító tanította be. A szereplők igen jól játszottak. Bevettek: 254 frtot. A terem meg volt telve és a közönség jól mulatott a d*rab alatt, valamint reggelig a mulatságon is.
— Részvény társulatok közgyűlése Sümegen. I. A Népbank febr. 5-én Banfi Alajos elnöklete alatt tartotta 25 ik évi rendes gyűlését 1897. évr forgalom volt 1247840 frt 63 kr. Nyeremény 4247 frt 79 kr. — Eboől a tartalék tőkéhez csatoltatik 424 frt 79 kr., Boba Jánosházi vasul részvéuy leírásra 100 frt, Nvugdij alaphoz 83 frt, Jótékony célra 40 frt, Részvényeseknek á 9 frt 3600 frt Összesen 4247 frt 79 kr. Igazgatósági tagokká három évre megválasztattak: Epstein Vilmos a. elnök, Mojzer József m. elnök, Ezeki István, Scheiber L. Sándor, Scheiber Lipót, Talabér Károly, Tiborc István. Felügyelő bizottság: Dr. Fischer Ignác elnök, Könnye József, Würcburger Jakab.
II. A takarékpénztár február 6-án saját házában Gyömörey Gáspár részvényes elnökletével tartott közgyűlést 1896. évben forgalom volt 3570774 frt 30 kr., 1897. évben 30112O2 frt 10 kr. A tiszta nyeremény feloszlatván egy-egy részvényre 18 frt jutott. Egy évi időtartamra Hladny János a Ramessetter nagy borkereskedő cég utóda választatott meg igazgatósági tagnak. A takarékpénztárnak ez volt a 23-ik közgyü-éie; két év múlva ismét újra alakul.
— Vigyázatlanság áldozata. Ober-hoffer Károly, a Stero-féle téglagyár művezetőjének 37i éves fia, a mosáshoz készített, forró lug között játszadozott és ugrándozása közben bele esett egyik kádba és életveszélyes égési sebeket kapott Életben maradásához alig van remény.
— Óraiapás. Szil vasi István kocsisnak, e hó I9-én éjjel alvás közben, egy eddig még ismeretlen tettes, 6 frt értékű zsebóráját ellopta. A káros fél panaszára a nyomozás megindult, de eddig nem vezetett eredményre.
— Köszönetnyilvánítás. A Deák-kon cert rendezősége a következők közlésére kért meg:
A Polgári Egylet tagjai szívesek voltak a hangverseny alkalmából a ngg$ terem diját fedezni. E célra adakoztak: Eperjesy dábor 1 frt Olvashatatlan 1 frt. Tripammer Gyula 1 frt N. N. 1 frt Hirschel Ede 1 frt. Dr. Tripammer Rezsó 1 frt, Eperjesy Sándor l frt, Oszterhuber László l frt, Tóth István l frt, dr. Orosdy Lajos I frt, Dezső Béla 1 frt, N-. N. 2 frt, N. N. 50 kr. Belos Lajos 1 frt, Dr.- Rátz Kálmán l frt, Deák Péter 1 frt., Szegő Gyula 1 frt, Schwartz M I. 1 frt. Viosz Ferenc 1 frt. Knortzec
. György 1 frt, N N. 50 kr., ÜT. N\\ 50 kr., ! dr. Lőke Emil 1 irt, Fischer Ignác 50 kr, ] Simon Gábor 1 frt, Vidor Samu I frt.
dr. Bentzik Ferenc 1 frt. I Ugyanez alkalommal felűifizetní szives-! kedtek: Karcagh István, Weiser József 10 — 10 frt. Fuehs Károly, dr. Pachinger ! Alajos, Peíler Pál, dr. Rotschild Jakab, ¦ dr. Rotschild Samu, Unger Elek, Zerkovitz Oszkár 5—5 frt, dr. Schwartz (Csáktornya) 4 frt, Rapoch Gyula 3 frt 50 kr., Blau Lajos, Blumensehein Vilmos, Tivoli János 3—3 frt, Oszterhuber László, Saller Lajos 2 frt 20 kr.—2 frt 20 kr.t dr, Blau Simon, Hajdú Sándor, Knortzer György. Lówenstein Emil, Sauer Ignác 2—2 frt, Graff István 1 frt 70 kr., Hild Ferenc, Laufer Adolf 1 frt 50 kr.—l , frt ŐQ kr., tperjessy Gábor, Horváth Honor, Köhler Testvérek, dr. LŐke Emil, dr. Rátz Kálmán, Wajdits József, Wéber Vince, Viosz Ferenc l frt 20 kr.—l frt 20 kr, Boross Antal, Fischel Fülöp, Freytág Géza (Letenye,) Halphen Mór, Járvás Mihály, Ince István, Kalcsok Leo, Király Elek, Mair József, dr. Neumann Ede, N. N„ N. N , dr. Ollop Mór, PrivSry Géza, Sáfrány Károly, Schulz Ernő, Si mooides István, Schwarz Sándor, Stirling Sándor, özv. Sutákné,, Uferbacb Jenő, Vándor József, dr. Vöröss Cirill, dr. Wollák 1—1 frt, N. M. 70 kr, Adler Mór,_PáIffy Alajos, N. N., N. N., N. N , N. N. 50—50 k\'T Bogeurieder József, Tuboly Viktor 40—40 kr., N. N. N..-N. N., N. N., N. N, N. N. N. N., N. N. N. N., N. N., N. N. 20—20 kr. Ugy a Polgári Egylet igen tisztelt tagjainak, mint a nagylelkű felűlfizetöknek hálás köszönetét nyilvánítja a diák-koncert rendezősége.
— Pincér-bál. Eíőzó számunkban megemlítettük, hogy a helybeli pincér kar ez évi március elején tartja táneestélyét. Erre vonatkozólag a helybeli pincérek vezetőttói azt a felvilágosítást kaptuk, hogy a márciusra tervezett bál elmarad, hanem helyette nyári mulatság fog tartatni a mely tul fog tenni az addigi összes mulatságokon.
— Pótló-kimutatás A izr. jótékony Nőegylet tudatja, hogy utólagosan a következő összegek folytak be: Zwack József
>és társa bndanesti likórgyárosok adomád—j nyából 20 frt 60; Csillag Elek felülfizetése 10 frt "Wolffsohn D. (Köln) pénzadománya 5 frt. Helyreigazittatik, hogy a közölt felűlfizetéri kimutatásban kétszer kitüntetett Sirschler Ödönné felülfizetó-séből 5 forint Özv. Hirschler Jakabné (Aisó-Domboru) urnó részéről adatott.
— Védekezzünk! Az 0. M. G. E. szaklapja, a ,\'-özteiek" többször figyelmeztette gazdaközönségünket az amerikai lóhere és amerikai lucerna káros, sőt vestedeimes voltára. Az amerikai lucerna beözönlése ellen tudvalevőleg Mautner Ödön budapesti magkereskedő vette fel a harcot és ugyancsak Mauthner heti jelentéseiből olvassuk, hogy az amerikai lucernamag még folyvást oly nagy tömegben özönlik hazánkba, hogy az ilyen mag forgalmazói áraikat 4—5 forinttal leszállították és ezt körlevelekben tudatják a gazdákkal. Kötelességünknek tartjuk gazdáinkat figyelmeztetni, hogy óvakodjanak az amerikai lucernám ágtól, a melyet igazi származása letagadásával tisztán, sót európai lucernamag közé keverve árusítanak.
— Emberkínzáa Ez olyasvalami, a mire még mindig nem hoztak törvényt — az állatkínzásra igen. — Ha egy kocsis j kegyetlenül ostorozza lovát, közbelép a rendőr, feljelenti és elbánnak vele, % kik büntetőtörvény 86 §. alapján mely 8 napig terjedő elzárást és 10 3 frtig terjedhető pénzbüntetést állapit meg az állatokat kínzóra. — Bezzeg nincs igy gondoskodva az alárendeltségben levő emberi páriák oltalmáról. — Igy aztán gyakran látunk hetivásárok napján serdületlen gyermekeket kü1 hosszú rudakon akkora teher csizmát cipelnek, hogy rogyó inakkal sírva görnyedeznek alatta, mígnem egy-azer-másszora közönség jobb érzelmű része ezen meg nem botránkozik. A legutóbbi szerdai hetivásáron is ilyen eset történt két üy fiatal inasgyerek, az egyik alig 12 éves. hosszú rúdon cipelt 25—26 rengeteg csizmát, a mi körülbelül 50 kiló súlyt képvisel. Az ifjabbik gyerek sirva roskadozott a teher alatt, a közönség megbotránkozva zúgolódott, csakhamar észrevette ezt két rendőr, megkérdezte s tanoncokat, munkaadójuk nevére eztf eljegyeztókés bejelentet ék a kapitányságnál. E szerint az illető majsztrom Iszák János csizmadia. A kapitányság persze nem tehet egyebet mint bejelent! az esetet az iparhatóságnak, mert az ipartörvény mégis tesz valami említést a fiatal munkások és tanoncokkal való bánásmódról, sőt e törvény 160. §-a még azon joggal is felruházza az elsőfokú iparhatóságot hogy az illető iparost a tanonctartás jogától egy évre megfoszthatja. Egyéb megtorlás hiányában ez is csak valami, kivált, ha dvégre is hajtják.
— Felolfizetés. Gieber Sándor 1 frt. Engel N. 1 frt. h edves kötelességet teljesítünk midőn a szíves felülfizetőnknek és adakozóknak, ugy mint a Franz Lajos és Fiai cégnek a villanyos villágitáe ir> gyenszolgáltatása végett a rendezőség ezen nton legmélyebb köszönetét kifejezi. A vasúti bál rendezősége.
— Vasúti értekezlet A balatonparti vasút létesítése iránt alakult végrehajtó bizottság Balaton-Füreden folyó évi március hó 6-án délután 2 órakor értekezletet tart dr. Jankovich László gróf főispán ur elnöklete alatt. {.
— Dalestély. A z a I a-eg er s zsgi fértidalkftr folyó évi február hó 21-én este S órakor a. Korona" szálló nagytermében tánccal egybekötött dalestélyt rendez. Személyjegy nem tagoknak 6j kr.
— Lóösszeirás A vármegyébenlevő ló-állomány összeírása céljából a lovak, lovas fogatok és Ökrösszekerek bejelentésére 1893. évi feb|, 20-tól március hó 21-éíg terjedő Íd9t tűzte ki a vármegye alispánja.
— Alsó-lendvai választás. A megyei központi választmány C s e r t á n Károly alispán elnöklete alatt tartott ülésében az alsó-lendvai országgyűlési képviselő választás napjául f. hó 26-át tűzte ki, s mivel a választók száma az 1.500-at meghaladja, két szavazalszedó küldöttség alakítását határozta el. A küldöttségeket következőleg alakította meg: 1 s 0 ó Ferenc választási elnök. Kiss Dénes választási jegyző, Tóth István szavazatszedő küldőtUégi elnök, Pataky Kálmán szavazatszedő kflldöttségi jegyző: dr. J ó z s a Fábián és Balázs Béla helyettes elnökök, Hajgató Lajos és Bar a-nyay Kálmán helyettes jegyzők; a választási elnököt akadályoztatása esetében Tóth István helyettesíti. Végű! ugy az I-só, mint a Il-ik szavazatszedó küldöttségbe a központi választmány beosztotta az egyes községeket olykép, hogy az I-ső szavazatszedő küldöttségbe 1.319, all-ikba í.359 szavazó lesz.
— Nyilatkozat. A „Zala" 13 száma nak nyilterében megjelent nyilatkozatra csak az a megjegyzésünk, hogy egész terjedelmében föntartjuk mindazt, amit lapunk 6 ik számában Udvariatlan kávés cimü hírünkben megirtunk. A nyilatkozat hangjának megítélését a nagy közönségre bízzuk.
— A csizmadiák bálja. A nagy kanizsai c si z m ad ia ip a r t ár s u) at folyó hó 12-én rendezett jótékonycélu téncví-galma minden tekintetben jól sikeralt, miután tiszta jövödelsm is 40 frt maradt, és a jó kedv mellett az egész közönség a reggeli órákig együtt maradt Ez alkalommal felűifizetní szívesek voltak a következők: Keész József 3 frt 30 kr., Steru Mór, Máyfort Gyula 1 forint 50 kr.— l frt 50 kr., Hein Mihály, Dancs halmán, Gerócs József. Tivolt János, Csillag Lajos 1 — 1 frt. Darvas János 80 kr , Horváth József, Horváth József, Nagy Károly, Szilvái Pál, Muraközi Lajos, Banekovics József, ifj. Samu József, Doór István, Tasner József, Sádel János, Ispaies György, Halvar Frigyes, N. N., Kaufmann Ferenc. Sobár György, Nagy Ferenc, Hein Ede, Seidl János 50—50 kr., N. N., Zolner József, Szűcs József 30—30 kr, Turek Gyula, Novácki István 20—20 kr.. Összesen 22 frt 40 kr. E kegyes adományokért hálás köszönetet mond az özvegyek nevében a rendezőség.
— Mire gondolnak a nök. Erre a kérdésre nem valami könnyű a felelet Igy vélte egjifc nagyobb újság szerkesztősége is s hölgyoívasóitól kért rá választ. A legsikerültebb válasz igy hangzik: A nó 4 éves koráig édességekre és cukorra gondol, 7 éves koráig a legkedvesebb babájára, 13 éves koráig az Ó kis unokabátyján jár az esze, 13 éves koráig a romantikus házasságon töri a fejét, 21 éves koráig első gyermekére gondol. 35 éves korában vigasztalhatlan az el&Ő ősz hajszála miatt, 40 éves korában a korán mutatkozó ráncok miatt panaszkodik, 50 éves korában a múlttal bíbelődik és mire 60 éves lesz, már csak az unokák érdeklik. — Mi csak azt tehetjük hozzá, hogy itt is van számos kivétel és hallottunk már olyanokról is, akik 60éves korukban még csak a romantikus szerelemnél tartanak.
— Petőfi ünnep. A Petőfi Társaság a magyar szabadságharc ötvenéves jubileuma alkalmából már régebben készül, hogy a nagy korszak legnagyobb eszme hősének, a nemzeti költészet, a sajtószabadság legfénylőbb nevű bajnokának Petőfi Sánöoöjak emlékét méltó díszszel megülje, épan makcius 15-én. E nap rolt az, melyen -Pe"iifi lelkes társai a nemzet kívánalmait magában foglalól2pontot és a.Talpra magyar "-t a szabaddá tett sajtón censura nélkül kinyomatták. Az irodalom és nyomdászat ezen szoros kapcsának történelmi emlékéül a Petőfi Társaság összeköttetésbe lépett a nyomdászfőoökök egyesületével, hogy a nagy napot méltó módon együttesen Qlj ék meg. országos irodalmi ünnepély rendezésével. Ez okból a Petőfi
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖN
1898. FEBRUÁR 19-én.
Társaság bizottsága és a nyom dászfönök -ség egyesületének elnöke, s titkára már több értekezletet tartott e tárgyban, s azon megállapodásra jutott, bogy az Ünnepélyt a fővárosi Vigadó nagytermében tartják meg márcins 15-ének délelőttjén, a nap emlékéhez méltó programmal, melyet Jókai Mór hosszabb felolvasása fog bevezetni. A Petőfi-ünnepet díszebéd követi ugyancsak a Vigadó termeiben. Magának a nagyszabású ünnepélynek rendezésében a Petőfi Társaságon kívül részt vesz a Feszty-féle ünnepély rendező bizottság, valamint az egyetemi ifjúság is.
— Az egyedül kellemes izü természetes hashajtószer a Ferenc József keserűvíz. Hatása egyhe, biztos és minden melléktüuet nélküli, miért is az orvosok különösen ajánlják. Mint rendszeres adag egy boros pohárral reggel éhgyomorra véve elégséges. Minde.iütt á.usitják.
— CJ magyar ipaiág. Szombathelyen t hó 20-án délután Ében Gyula polgármester, i a városi taoic* jelenletében nyitották meg Ünnepélyesen az .Első szombathelyi sertéshizlalda (i busíustölő gyárnak" Mentingen Frigyes lovag áital .fa rendezett amerikai recdszer szerint konatruált nagyszabású telepét, mely elektromos gépekkel működik s naposként 100 drb sertést do\'goz fe> Az összes rte.ikaie8zsz.-k, melyeket a hentesipar produkál, készülnek ezentúl a magyar gyárban s ezenki-Ql prágai sonkák melyeket ezelőtt i mooarcba a má-ik íelebői kellett importálni A po gármiéster lelkes beszéd-len koiizöntötte Mainzingen oragot. ki töbh mínt 150 000 irtot fektetett azon vállalatba mely hazánk területen egy egészen uj ét nagyjelentőségű iparágat honosított meg-
jegyzések nyersáruért 100 kilónként Budapesten :
Vöröslóbere, uj 38-45 írt. Vörös-lóhere, mnlt évi 34—38 frt. Lucerna, magyar, éves mag 40—50 írt, Lucerna-francia, uj 68—73 frt. Lucerna olasz uj 45 — 55 frt, Baltacím 14—14\'J, frt, Mubarmag 5*|4— 6 frt. Bükköny 6—6lj3 frL
Vasúti menetrend,
Érréi-yes 1897. évi májai hó" 1-től. Vonatok érkezése t udwp-st 3 óra 52 p reggel szemv-
11 , 45 „ délben gyorsv-„ l , 24 , délben szem-_ 8 » 55 , este veeyesv.
12 , 10 . éjjel gyorsv. B.-Szt.-György8 , 9 , reggel szemv. Bécs (Wien) 3 . 42 „ reggel szemv.
1 , 35 „ délben szemv. , 11.01, este szemv.
7 « 05 „ , gyorsv.
2.-Egerszeg 8 , 04 „ reggel vegyv.
Pracerbof 5 „ 33 , reggel gyorsv.
7 , 59 , reggel vegyv.
. \' 12 , 10 , délben szemv
„ • 4 B 56 „ d. u. gyorsv.
„ 11 , 22 „ este szemv. Barcs
(Zák. Gyek.) 11 „ 14 , d. e. szemv.
1 , 29 „ d. u. IJ , 22 , este
Vonatok indulása.
Budipest 5 óra 48 p. reggel gyorsv
9 . 15 ., reggel vegyv.
2 , — „ d. u- szemv. 5 „ 06 , . „ gyorsv.
¦ 12 » .5 . éjjel szemv. Bécs (Wien) 6 , 05 , reggel .
12 B 20 , délben gorsv.
¦ 2 „ üj , „ szemv. 12 „ 45 , , ,
, Z.-Szt.-Iván 5.15 d. u. vegyv.
Pragerhof 4 . 42 p. reggel szemv.
, 12 B — , délben gyorsv.
a 2 , 35 , , ezemv.
7 , 33 . eate vegyv.
12 „ 20 „¦ ¦ éjjel gyorsv.
Barcs
(Zák. Gyék.) 4 . 57 , reggel szemv.
- 2 . 25 , délben szemv.
7 ; 25 , este szemv.
Közgazdaság.
Vetőmagvak.
— (Mauiiuícp Ödön tudósítása.) —
A forgalom az egész vonalon ha nem rendkívüli élénk, de mégis kielégítő.
Vőrö-here. (Lóhere.) Az irányzat továbbra is szilárd. Gazdák nagymennyiségeket vásárolnak, de óvatosau járnak el a bevásárlásnál.
Lucerna. Az utóbbi időben beérkezett külföldi tudósítások meglehetősen hiteles adatokat tartalmaznak az utolsó évi termésről. — Ezen adatok szerint Franciaország termése nem nagy, Olaszországé is kisebb, mint as előző évben, Magyarországnak tudvalevőleg egyáltalán nem volt termése, ellenben Amerika ugylátszik, egy kiapadbatlao fórrá*, mert még jelenleg is napról-napra nagy-mennyiségek érkeznek Amerikából az európai kikötőhelyekbe. Ezen beőzön-lésnek nem marad el a hatása, mert máris egyes tulajdonosok ezen termésből t. :. az amerikaiból 100 kilónként 4—5 frttal leszállított ajánlatot tesznek. Baltacímnek tartósan jó a kereslete és a jelenlegi áraknál könnyea elhelyezhető. Takarmány répamagból ép ugy az impregnáltnak, mint a jó kerfckedelmi árunak igen kielégítő kelendősége van, meg 2—3 éves mag az árac-Ökkenésnek nem lbirt ellenállani, 100 kilónként 3—4 frttal dett az eddigi jegyzéseken alól ajánlva, de még így sem volt elhelyezhető. Nyul-st&pakát keresnek, muhurmagoi szintén.
A közönség köréből.
E lapok legutóbbi számában „A közönség köréből" cimfl rovat alatt egy lelkiismeretes családapa jogos méltatlankodással tör ki egy itteni újonnan nyitott papírkereskedés üzelmei ellen, amennyiben ez a legtaiálékonyabb amerikai észt is fölülmúló üzleti fogással esi\'.ji lápre a jóhiszemű iskolás finkat, Ígérve nékik 2 frt 80 krnyi bevásárlás utáu 25 drb névjegyet. *•
Nem célunk e tárgyhoz megjegyzéseket fűződdé mert a nevetett cikk Írója — vaiószinflleg tévedésből — elfeledte az illető papirkereake-dést megnevezni, — sokan fiatal vallalatunk-kal azonosítják ezen „épületes" üzleti szellemet; ez okból kérjük a tek szerkesztőséget, engedje meg az Igazság érdekében kijelenteni, hogy nem lehetünk a fenti név;egy-üzel-mekkel vádolva.
Ti eztel ettél
KRAUSZ és FARKAS,
papírkereskedés és könyTUyomda.
IRODALOM
Magyar könyvtár.
— Olcsó Shakespeare. Uj főzetek. —
A Lampe -féle köiyvkiadócég uj vál- | lalau a „Magyar Könyvtar*. ra*4y jó és 1 olc ó könyvek terjesztését tü/.te ki cé- j lui pár hónap alatt kedves ismerődévé vált a magyar olvasóközönségn-k. Min- i denki örömmel támogatja nemzeti kuitnr-hivatásának betöltésében s a hasonló fajta idegen nyelvű vállalatok már is kénytelenek lassan-lassan a Magyar Köoyv-tár sárga füzetei elől visszavonulni.
Most jelent meg az uj vállalat har madik sorozata, öt füzet, a 17. számtól a 22-ig. Van ezek között egy. a 20—21. szám, a melyre el*ö sorban felhívjuk olvasóink figyelmét: s ez a „Szentivánéji álom", melyet Arany János remek fordításában nyújt a vállalat. Ez a füzet a Magyar Könyvtár programmjának legmerészebb pontját viszi egy hatalmas lépéssel közelebb a megvalósítás felé, s a magyar irodalom minden igaz barátjának őszinte Örömet okoz. A .Magyar Könyvtár" ugyanis íelvette programmjába azt i«, hogy egy teljes Sbakespearerel és egy teljes Moliérerel fogja irodalmunkat gazdagítani. Van ugyan már egy teljes Shakespeareünk, a mely a Kisfaludy-társaság kiadásában jelent meg, de en-uek a Sbakeípearenek ha a fordítás kisebb nagyobb tökéletlenségtől el is tekintünk, legnagyobb hibája az, hogy az olcsóbb kiadásban elfogyott, diszes kiadásának ára pedig egész kis vagyon.
A Magyar Könyvtár Shakespeare legtöbb darabját elsőrangn fordítóinkkal külön a vállalat számára újra fordította Arany János fordításait azonban, a Szentivánéji Álmot, Hamletet és János Királyt, valóban vakmerőség volna újra fordíttatni. Shakespeare átültetésének művészi feladatát nyelvünk legnagyobb mesterénél, Aranynál jobban nem egy hamar volna képes bárki is megoldani. Nagyon is érthető b nagyon is dicséretreméltó tehát, hogy e Magyar Könyvtár kiadója nem kímélte az áldozatokat a végből, hogy az Arany-fordításokat a vállalat számára megszerezze, s az ígért uj Shakeapearet legméltóbban Arany fordításaival kezdje meg. Ez meg is törtéut s reméljük, hogy Shakespeare\', e szép olcsó kiadásban, minden irodalmi műveltségű hazafi megfogja szerezni, s a britt óriás fényes diadallal fogja bejárni hazánkat.
Méltón csatlakoznak azonban a „Szentivánéji álomhoz" az uj sorozat többi füzetei is. A 19. füzet Kisfaludy Károly válogatott költeményeit tartalmazza, Ba-nóci József rendezésében, a ki tartalmas irodalmi bevezetést is irt a költemény elé. Reméljük, bogy e füzet a „Kérőkkel együtt, a mely a Magyar Könyvtár 5 füzete, — csak - bevezetése Kisfaludy Károly müveinek, — s idővel az uj vállalat füzeteivel egy teljes Kis-faludyra fogunk szert tenni. Bánoci irt szép bevezetést a 22. füzet elé is; a mely Kármán ,Fánny Hagyományai" t. megújhodó irodalmunknak ezt a legbecsesebb emlékét, tartalmazza. A 17. számú füzetnek a cime: .Francia elbeszélők tára\' s tartalma egy csomó jeles , francia novella, a modern francia irodalom elfőrdtigu íróitól Ambrus Zoltán kitűnő magyarításában. A „Francia E beszélők tára" az „Olasz E\'beszélők Tárá"-nak párja (12. füzet s ngy mint ez, folytatódni fog. állandó szellemi érintkezést hozva léire a modern francia és olasz irodalom és á magyar olvasó közönség kö?ÖU.
A 18. füzet Rovettá-nak, az olasz állam nagy dijával koszorúzott hatásos drámáját közti „A becsteleoek" - et. Radó Antalnak, a M. K. Szerkesztő jenek kiváló fordításában. Ezt a drámát a budapesti Ykzszinház nagy hatással adu és adja Jbáftonosan, s valóban köszönettel fogadjuk a „Magyar Könytár"-tól, hogy az olvasó közönség számára is hozzáférhetővé tette.
Az uj sorozat, melynek minden száma a legnagyobb érdeklődésre érdemes, a már ismerős 15 kros sárga boritéku kis füzetekben jelent meg, tiszta szép nyomással, jó papiroson s minden könyvárus utján megszerezhető.
— Emlék. A csurgói ev. ref. főgimnázium egyik nagy érdemű tanára Héjas Pál, ki csak nem rég ülte negyvenéves tanárságának jubileumát e címen összegyűjtve adta ki hosszú évek során át készített dolgozatait. Az érdemes férfiú valóban jól tette, mikor nem engedte e szép és lelkes dolgokat ellkallódni, hanem így egybegyűjtve kiadta. Ez a nemeslélek, mely negyven éven át hintette a jó magot az ifjúság szivébe, az a hazalelkesedés, mely negyven éven át erőt adott neki a nevelés és tanítás nehéz pályáján, az jut kifejezésre e könyvben, az sugárzik ki minden lapjáról. A iegtöbbi dolgozat alkalmi: örömhangot gróf Festetich György-arcképe bemutatásakor (vers); emlékbeszéd gróf Festetich Gy. és Ta-szüo grófok felett; emlékbeszédek Sommsich Pongrác gróf és Nyárády János felett. De az alkalmiságon jóval túlemelkedik az iró résziot nagy lelkesedésével, részint magasztos eszméivel. Legértékebb, s tanítványaira nézve szinte megbecsülhetetlen képzó dolgok azok, amiket Kalászok címen összefoglalva nyújt. Az egész .görög bölcseletet megtaláljuk itt, s mindez egy-egy kincses bánya, melyből tanulságot, erkölcsi meggyőződést erőt és lelkesedést a jó és szép iránt lehet meríteni.
Héjas mint iró is derekasan megállja helyét. Világosan .és egy?zerüen ir, de élvezetesen és élénken Stílusa magyaros és minden, föiött disz nél-k-üi való. Olyan valóban, mint azok az igazságok, melyeket hirdet, melyek a maguk egyszerűségükben bírják erejüket.
A derék munkát, melynek ára 1 frt, s kapható a szén ónéi, ajánljuk olvasóink figyelmébe.
— A tanítók legjobb barátja. Ezelőtt öt esztendővel Bedének Elek és Földes Géza a magyar tanítóság Ítélőszéke elé lépett egy uj tanügyi lappal, a Nemzeti Iskolával, mely célul azt tűzte ki, hogy a tanítók kenyereért és tisztességeért harcolói fog s a magyar tanitó számára a kenyeret é* tisztességet megszerzi. Már a kezdet kezdetén letették a politikai kauciót és ezzel megváltották a szabadszójás jogát, melyet gyakorolták is állandóan. A magyar tani\'Óság bizalommal fogadta már az első számtól kezdve a lapot, hisz a szerkesztőket jól ismerte. Benedeket, mint országgyűlési képviselőt, az országház ;árg; .alá-aibói és irótollá-ról, Földest szintén irótolláról és nyilvános szerepléseiről. Ez a lap ma öt esztendős. A magyar tanügy történetében ez az idő is elismerésre méltó helyet biztosit neki. meit a mióta ez a lap áll, azóta szűnt meg a legtöbb helyen a pontatlan fizetés, azóta emelkedik folyton folyvá-t a tanítók fizetése.- Ez az a lap, a hova a tanitó elmehet panaszával, elmondhatja keservét, mert ki nem gúnyolják és mert bizton segítik, hugy igazát megutálja. És ez az a lap, amely jövőjét nem bízta az úgynevezett .előkelő" munkatársakra, hanem ugy & munkából, mint a munka sikeréből minél többit igyekszik ré-| szeltetni. Munkatársa ennek az egész ! orazág tanügyi világa, de a szellem I benne egységes, mert az igazság is csak egy lehet. jEzt érzik is a mi-niszteriumtól elkezdve, a fópipokon keresztül le az utolsó iskolaszékig
mindenütt és éppen azért olvassák is szolgaimasan a Nemzeti Iskolát, íme, igy jut el a tanitó panasza edá is, ahota más külöoben soha el nem jutna, Tyen lapja nem volt soha több a Unitoknak s hogy van, méltó azzal hálálni meg, hogy fizessen elő és olvassa minden tanitó. — Ára egész évre 4 frt. Kiadóhivatala: Budapest, VII., Rottenbiller-a. 5/a.
— A magyar nóp múltja és jelene. Irta: Benedek Elek 7. füzet. A Hunyadiak korával foglalkozik Benedek jubileumi munkájának 7 ik füzetében. Életeleven mozgalmassággal zajlana*: le előttünk a nemzeti dicióség és önérzet e nagy napjai, midőn az uralkodó és a nép szive szeretetben és lelkesedésben egy érzéssé dobbant össze, midőn Mátyás, az igazságos, erős keze va3 erélylyel tartotta féken az arisztokráciának a nép elnyomására ésypki-szipolyázására irányuló hajlamait és urnák és parasztnak egy mértékkel osztotta az igazságot! Mesterien jellemzi még Bedének Hunyadi Jánosnak és Mátyás királynak magasztos alakjait, erős logikával elemzi az erdélyi lázadás okait és élesen világítja meg a nagy király haláfa utáni állapotokat, a rendnek bomlását és a főnemesség újra való el-hatalmodásának következményeit. — Fény és árnyék váltakozik és se egyiknek, se másiknak rajzában nyoma sincsen semmiféle túlzásnak. Mint a nagy munkának eddig megjelent részében, ugy ebben a füzetben is diadalmaskodik a szerzőnek objektivitása, mely mindég és mindenhol az igazság felderítésére irányul.
— Mária Terézia kora. Az Atbe-naeum részvénytársaság pontosan beváltotta ígéretét. „A maeyar nemzet története" című tíz kötetes nagymunkáuak (.milleniumi kiadás) megjelenése tekintetében Három év alatt csakugyan be lesz fejezve ennek a maga nevében páratlanul álló, fényesen kiállított és a legjelesebb irók tollából kikerült *örcéneti munkának kiadása, mely mű terjedelmére nézve is legnagyobb az eddig magjelent magyar történelmi munkák között. Eddig megjelent az I—VI kötet valamint a IX-ik, összesen tehát hét kötet, hátra van még a VII. VIII és X. kötet A VIII. kötetből, mely Magyarország történetét a szathmári békekötéstől a bécsi kongresz szusig 1711 — 1815-ig öleü fel, most jelentek meg az első, a-, sorozatban a 143 — 144. fűzetek. Ezt a kötetet Marcali Henrik, a Mária Terézia korszakának legsikeresebb kutatója és leghivatottabb történésze írja A korszak Mária Terézia atyjának, a Habsburgház utolsó férfi tagjának III. Károlynak trónralépte* körülményeinek ismertetésével .kezdődik és Marcali igen behatóan ismerteti a Rá-kócy mozgalmakra következő csendes évek történetét, midőn a kétségbeesés harcát a lemondás, a levertség követi. „A nyalka kuruc aki-böszke volt, miként a struc" — szögre akasztja kardját, bánja ís már, ha darabokba tépik a magyar szabadságot; többé fel nem kerekedik annak megvédésére. Ezekhez a füzetekhez igen érdekes műmelíékletek vannak csatolva. Egy színes kép „Magyar katonák a hétéves háborúból": „József és Lipót főhercegek" Battoni egykorú festménye után; „ A péterváradi ütközet" Hucbteuberg metszete, Ernst Lajos gyűjteményéből Ezenkívül majdnem minden lapra esik egy szöveg kép. Egyes fűzet ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben.
— Husz év igen szép idő egy" lap életében. Hnsz óv alatt egész uj nemzedék nő fel; politikai irányzatok lámadnak és elbuknak annyi idő alatt. Annál szebb, ha egy lap támogat, diadalra segít politikai és társadalmi eszméket s híven kitart mellettük. Jutalmát leli a közönség kitartó hűségében. Ily lap a Pesti Hírlap, mely újévvel immár huszadik évfolyamát kezdi. Tántorithstlan hive volt mindig a szabadétvüségnek, lelkes terjesztője a demokrata felfogásnak. Szép diadalokat ért meg, melyeknek kivivásá,-ban nem csekély része volt, s elnyerte jutalmát: ma legelterjedtebb, legkedveltebb lapja Magyarországnak. — Persze hozzájárult ehhez az is, hogy mindig hazánk legelsórangu publicistáit és szépirodalmi íróit tudta megnyerni munkatársa-kul: és annyi kedvezményben részesítette közönségét,* mint egy más lap sem Most is — mint már évek óta — diszes ki állítású naptárt kap ajándékba minden előfizető s azonkívül havonkint naplójegyzésekre alkalmas fületkét. A Pesti Hír-
lap olvasni valót is legtöbbet ad valamennyi laptársa közt előfizetőinek * iu-ponkint 20—24 oldalt, vasárnap és-ünnepek alkalmával 32—40 oldalt. Vezércikkírói: Kenedi Géza, Beksies Gusztáv, ifi- Ábrányi Kornél, Balogh Pál, Vázsonvi Vilmos, b. Jósika Kálmán; tárcaírói köziil pedíg elég legyen: Tóth Béia, Mnrai Károly, Quintus (Kenedi Géza,) Kóbor Tamás, Tömörkény István, Kálnay László, Krúdy Gyula, Bede Jób, Gerő Ödön, D\'Artagnan, Szabó Endre, Vértesy Arnold stb., neveit említni. — A Pesti Hirlap előfizetési ára negyedérre .\'3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr., mely ösz-szeg a kiadóhivatalba küldendő, ahonnan mutatványszámokat is lehet kérni. A Re génycsarnok most Lesucur érdekfeszítő regényét „A legyőzhetetlen varázs" címmel közli, melynek újévig megjelenő rósz ét minden uj előfizető különie*yomat-ban kapja meg.
A Pesti Hirlap előfizetői kedvezményes áron rendelhetik meg a Párisi Divat cintü diszes kiállítású, hetenkint megjelenő divatlapot, melynek ára negyedévre 2 frt; de a Pesti Hírlappal együtt rendelve csak 1 frt; ugy hogy a Pesti Hírlap és Párisi Divat együtt negyedévre 4 forint 50 "kr. (Kiadóhivatal: Budapest, V. Váci-körut 78. sz.)
— A betyár szerelme című paraszt drAmt jelent meg Úangold Gnsztár szövegére 1 vinfi (Greizinger) Irántól ClöknerEde budapesti zenemű* kiadó kiadásában. Fgj hatásos népballada tele drámai hatással t megrázó közvetlenséggel. A minden izében magyaros compositió Kiss Mihálynak a népszínház jeles mn-észének van ajáclra ki azt legközelebb betyár gyanánt fogja énekelni egyik néps>inmOben. Ar« 80 kr. Ugyancsak Klökner Ede kiadásában jelent meg a népszerű tánczene componista Yvon Ch. YronCh. .Leányálom" cjmü keringő intermezzója, mely forma ¦ dallamssűTésc tekintetében méltó társa az anyira felkapott. Giliett-féle „Loinda Ball - - na k. Ára 90 kr.
— Az Őrangyal, képes gyermekújság, hónaponkint kétszer jelenik meg Győrben A lap igen élénk tartalmú: elbeszélések vig és komoly történetek és versek továbbá ismeretterjesztő cikkek vaunak beunc 7 — 14 éves gyermekek száméra. Szebbnélszebb vallásos és mulattató tárgyú képek tarkitjáklapjaiLA rejtvények megfejtőinek szépajándékot is küldaszerkesztŐ.MÍndezt évi egy forint előfizetési díjért Az előfizetési összeget Az Őrangyal szerkesztőséginek, Győr — cim alatt kell bekülderr Kívánatra mu\'atványtküldaxzerkeszt őség.
— „Zenéld Magyararszáar** a ma már
1 mindenütt kedvelt zenemű* folyóirat jS&#~diJc
i február elsei Ill-dik füzete a következő darabokat közii: I Gsál Ferene„Etaőszeretem * II. Szent Gál/ Gyula .Fehér galamb* 2 magyar dalait. III. Cowen Cowen F H. .Petité széné de Ballet- sálon darabot IV. J eo-
: len-OreizÍDger. .A hajnál köszöntése\' jellamdirab magán hegedűre. V. Heidlberg
, A. „A kiz szöszke\' polka francaiizját. Minden száma hasonló gazdag és jól megválasztott tartalommal jelenik meg a .Zenélő Magyar
\' ország"nak. Evenként 21 i\'üiet-mmden fűze: 10-10 oldal hangjegy tartalommal a legjobba:.
. megválasztott kiváló sikerű zenemű, ojdoosú gokból összeállítva 242 oldal tertalomért 4 Irt.
| féléTre 12 fűzeire 2 frt.-az előfizetés. Előfizet a most ujévrel meginduló V évfolyamra a Z <¦ néló Magyarország" kiadóhivatalában
; Budapest VI. Ceogery utca 62-a honnan meg-
\' ismerésre mutatvány füzetet bárkinek ingyen
, és bérmentve küldenek.
— Horvát nyelvtan. A budapesti m. kir. posta és távírda tan-| folyam hallgatói számira és magán használatra a legújabb horvát nyelvtani müvek nyomán irták EhreohŐfer Aladár és Vidovics Rókus (Budapest Hornyánszky Viktor.) A horvát nyél-ismerete azon sokoldalú érintkezésnél fogva, 9 mely különösen a határszéli megyék és Horvát Szlavón-ország lakói között fennáll, ugy » közigazgatás embereire, mint a kereskedői világra és ügyvédi karra nézve egyaránt nagyfontosságú. Minden köny-nyités tehát; a mely a horvát nye\'v elsaját tására vonatkozólag nyujtátik a társadalmi élet szélesebb körének érdeklődésére érdemes Ehrenhófer és Vidovics munkája világos, könnyen áttekinthető rendezésénél fogva zagpőtlő irodalmunkban. A oauuka * ugyan első sorban a posta és távir-datanfolyam hallgatói számára íródott; de a szerzők szem előtt tartották, azt, hogy a munkát az is sikerrel használhassa, a ki a horvát nyelvet egyéb szempontból és tanítói \' vezetés nélkül kívánja elsajátítani. Bennünket kanizsaiakat különösen azon szempontból érdekelhet közelebbről a munka, mert egyik szerzője Vidovics Rókus, a ki egyszersmind a posta távirdaíaofolyamon a horvát nyelv s&gédtanára, a kanizsai gin> nasiumban végezte tanulmányait, Kanizsával az érintkezést és kapcsolatot állandóan - {entartja, tagja a kanizsai írod. és műY. körnek is.
XXXVII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
— Ideál- a cime Szemere Miklós legújabb röpiratinak, mely csak a napokban került ki a sajtó alól. A nobilis és gavallér szerzőnek rövid idó alatt ez már a harmadik műve, .elvivel a közönség elé lép. A Fair Play és a Fiatal véreim általános /eltűnést keltett munkáihoz méltán sorakozik ez a harmadik mii is, az Ideál. Ebben a szerző a nála megszokott előkelő modorban ötletszerú-leg foglalkozik a jelenkori magyar társadalom négy fóhatalmasságávat a szabadkőművesség, sajtó, judaismus és soeiálismussal. Keztyüs kézzel, könnyedén, oevegésszerüleg tárgyalja ezeket a kérdéseket. Mindenikről elmondja saját egyéni nézeteit, és mindeniknek felsorolja nagy vonásokban a túlkapásait A szabadkőművességről mint titkos társulatról, mond el egyet-mást A sajtóról pedig nagyon is megszívlelendő dolog az, a mit elmond és a mely odasarkaliik, hogy a szabadsajtónak — melynek szerző őszinte hivének vallja magát — csak addig van létjogosultsága, mig az tisztességes Íróktól igaz dolgokat kö -zöl és terjeszt. Főszabályul kívánja kimondani, hogy zsurnasztikáral senki sem foglalkozhassak, ki megbecstelenítő vagy nyereségvágyból eredő büntettet követett el, meri ezzel csxk a sajti tekintélyét emelnék. A judaismus kérdésénél kijelenti, hogy nem antisemita szempontból szól a dologhoz. Sok tenni való van szerinte e tekintetben és nemgyőzi eléggé ajánlani a gyors és helyes intézkedést. A. socialialismu\' kérdésénél pwiig azt mondja, hogy ha meggyőzik annak az eszmének életrevalóságáról és kivihetóségéről hátöisme!léje sorakozik de addig, mig erről megbizonyosodva nincs, az egész dolgot csak az álom országába tartozandónak véli. Csak ideál az egyész. A 64 oldalra terjedő munka megjelent az Athenaenm kiadásában és kapható minden könyvkereskedésben. Ára 30 k.r
Az e rovatban megemlített müvek mez-rendelbetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
VEGYES.
— Tartós gyögysiker. Fajdalául osüznál a derék-, tettrészek és a forgó köszvényes\' bántalmainil a „Moll-féle francia borszesz és só--ral Ta!ó bedörz t-i és sikerrel használtatik. Egy Ovpe irt 90 kr. Szétküldés naponta után vétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udvari szállító á\'tal Bécs I. Tuchlsuban 9 Vidéki gyógyszertárak bao és ao ya gk ere sk ed étekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az 5 gyári jelvényével és aláírásával
1898. FEBRUÁR 19 én.
Budapest, 1898. febr. 11-én.
A \\EWIORIi
Éietbiztositó-Tarsaságnak
BUDAPESTEN.
Véssey László
puszta-várhelyi lakás elhalálozása Jolytán tisztelt tanúságuk nemcsak a nevezett életére bittositott
100,000
koronát
fizette ki a legelözékenyebb módon hanem azonfelül visszat érit ette a két ev óta jennálló biztosításra befizetett dijakat is, ugy hogy a biztosítás tényleg csak a befizetett dijakkamatjába került.
Nem mulaszthatom el ez ügyben tanu*itott pontosságukért és előzékenységükért az erdekeit család nevében szives köszönetemet kifejezni. Tisztelettel
Dr. TUSOLT GYULA úgyvéd,
mint a pénz (elvételére kirendelt Ogjgordnok
Xyilttór.*)
V ese, húgyhólyag, hogy dara és a köszvénybiiníalmafc ellen, továbbá a iégző és emésztési szervek burntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lltblon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. H o g y b aj tó hatása!
kellemes ízi! Kon&jea emésztbető
KaphsiÓ tSTÍnyriz kereskedések ben ét
gyógyszertárakban A Sal7ator-forrit igazgatósága Eperjesen.
F\'efdölT\'1\' szerk^tziö":I>rT\'Kis# Ert\'iő Helyettes szerkesztő: Th-. Vitlánvi Henrik Kiadó - Ifj. Wajdits József
Hirdetések.
Védelem asztma ellen.
Nagyon finom
Kanári Előénekeseket
az éneklő képesség szerint 8-tól 20 márkáig szét küld utánvéttel, 8 napi próba idó. Épugy kalitkákat és éoekszekrényeket minden nagyobb kiállításon kitüntetve. Prospektusok ingyen W. Heering St. Andreasberg (Hsrz) 427.
*>.A< e rosal alatt közlőitekért nem villái msgara felelősséget saerk
Nyilvános nyilatkozat
Alnlirt arekép-müiotézet, hogy maré-stileg kitanóeo iskolázott erckép-. : ne legyen kénytelenitve elbocsátani és csak s azért, bogy azokit tovább fog-lalkoztatnasss, rörid időn és csakis a visszavonásig: elbatározta, hogy minden legcsekélyebb haszonról vsgy nyereségről lemond.
Csak 7 frt 50 kr.-ért
alig ax előállítási költségek feléért száll i-tonk 1 életnagyságú arcképet (mellkép).
Gyönyörű elegáns fekete-arany ba-rak rámával, melynek rtlódi értéke legalább 40 forint.
Ki tehit uját t&ij felesége, gyermekei, uniói, testvérei vagy más drága akir rég elhányt rokonai, ugy bariUi arclképét óhajtja, csak az illető fényképét küldje be, mindegy akármilyen állatban, az 14 nap maira megkapja at arcképet, a mivel a legkellemesebben ntH lesz lépetve
Lida az arcképhez Önköltségen lesz számi tva.
Bendelétek a fénykép melléklésével, mely az arckép elküldésénél visszaszár--maztátik, csakis — visszavonásig fogad tatnak el a fenti árért tztinréttei vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
Arckép m&intézet
„KOSMOS"
Béea, Mar......lerí 116
LegkitnnÓbb, lelkiismeretes kivitelért, valamint terroészethü hasonlóságért kezeskedve lest.
Házeladás.
Légrádor; a Főtéren egy jo karban levő ház, melyben már több mint 40 év ota korcsma van es mészárszék volt nagy kerttel, legelő és erdő joggal Örökáron eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.
Egy előkelő orros a magyarországi asztmásoknak be akarja itt bizoayit&nl, bogj védekezhetnek az asztma ellen.
Mivel az asztmások legtöbbje számos szert minden eredméoy nélkül használ, természetesen arra a meggyőződésre jutottak, hogy ez elten a kellemetlen betegség ellen egyátalin nincsen orvoséig Ezek még akkor is csak kételkedni foznak, ha mégis halljak, hogy Scníff-macn Rudolf dr, elismert hozzáértő tekintély, ki az asztmr. gyógykezelését egész emberöltőn át speciális tanulmány tárgyára tette, végre eredményt ért el. Schiffmann dr. gyógjitósze-rének tényleg kitttnö tnlajdonságai keli, hogy legyenek, különben nem hívná föl az Összes asztmátokat, hogy tegyenek kísérletet szerével. Arra kéri magyarországi asztmásokat, hogy Írják meg neki címüket és Ő mindenkinek ingyen és bérmentesen megküldi gyógyitószeré-nek egy minUcsomagját Schiffmaan dr attól fél, hogy állitásain esetleg kételkednének ét tudja, hogy az személyes kiaérlet inkább meggyőz, mint a síim Lalin bizonyítvány közzététele melyet olyanoktól kapott, kiket szere teljesen kígjógyitott. Schíffmana dr. asztma-porit már néhány éve árusítják magyar gyógyszertárakban, üe vannak szenvedők, kik erről még Bemmit sem tudnak. Mindezeknek szól SchifTmann dr. fólhiTisa ét ez bizonyára igen nagy előzékenységre mutat. Mindazok, kik asztmában »zen-vednek Írjanak azonnal Schi!"tmsnn Ur magyarországi raktárihoz, Budapest, Király-utca 12 , mert ingyenes mintacsomagokat csak e hirdetés megjelenésitől számitott öt napon át küldenek. Különösen kérik még azokat, >ik ily ingyenes mintacsomagot akarnak, hogy az előbb emiitett cimre szóló levelezőlapra csak nevüket ét pontos cimüket irják föl.
A „SANTAL EGGER"
kiváló gvógyerejü készitmény Feleslegessé tetii a Cop.ivát és Cubebirt Felülmúlja pontos éz biztos hátaiban, cső, hólyag és vesebán la Imáknál a külföldi gyártmányok lezjobbikár. A Hastsaells ínjecii\'ova: ecetemben használva a legmakacsabb folyást megszünteti l üveg (40 darab) ára 1 frt 50 k- , a pénz előleges beküldése mellett pósiin .bérmentve 1 frt 70 kr, 2 üveg 8 frt 20 kr., 2 <i»eg IujectiA és .1 üvep Santal Eggcr bérmentve\' S frt 25 kr. Főraktár:
I SYC[jy.-zeftar .Nádor -hoz Budapest VI.
] Vad korát 17.
500 írt
tökével bárki minden szakismeret nélkül évenkint könnyen megkereshet 2SOO frtot. Bővebb tudósítást ad Réth Mór Bécs. VII.
Schottenfeldgasse No. 77. Magyar levelezés. Válaszért 10 fillér levélbélyeg beküldendő.
Harci kanári éneklők.
jDj. Ajánlom 1896. évi j&J mester énekeseimet 8& gyönyörű, lágy és mély futamokkal és fuvola és fütty hangokkal, darabja 15 egész 30 márkáig. Ezek ivadékai kitüuö énekesek darabja 8 márkától feljebb. Jótállás az értékért és egészséges megérkezésért. — Szétküldés utánvéttel, ugy a pénzbeküldése ellenében, minden postahivatalhoz. — kötelezem magamat nem tetszés eseten 8 napi próbaidő ntáo kicserélni, esetleg az Összeget kiadásaim levő rtása után viaszafizetni. Kanarienziichterei August Friedrich
St. Andrea»berg . Saumarkt Ko. -ÍÜ3.
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve von és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aU írással kapható.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
Egy Tég S.lOmét. hosszú 1 ari öltönyre, elegendő, ára csak
frt 3-10 jó
frt 4-30 jó
frt 7 50 finom
frt 8\'70 finom
frt 10 50 legfinomabb
frt 11*40 angol
frt 13-95 kamgarn
Valódi gyapjúból.
Egy vég íekete szalon öltönyhöz 10 frt. Felöltő szövetek méterenként 3 frt 25 krtól. Loden gyönyörű szinekbeu 1 vég 6 Írttól 9 frttól 95 krig; — Perurienoe és dos-kiog — Állami és vasúti hivatalnoki és biróí-talár szövetek ; legfinomabb kamgar-nok és Cbevioitok, val^m ot egyenruha szövetek, pénzügyőrség ct ctendörtég részére etc. e c tzétküld gyári árakon a tisztességesnek és szolidnak
pofeti Kiesei AmhofBrünnben.
Klnták Ingyen f-i bérmentve. Mlniahu sz&ÜitrtS figyelemreméltó !
A t. közönségnek fontos az: tudni, hogy a síöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetés tokkal olcsóbban kapja, mint a kítzve\'itö kereskedelem utján. — KIESEL AMHOF brünoi cég sz összes posztókat valódi gyári áron minden Rabatt felszámítása nélkül kfi\'di szét.
ARIA
!delikateszszek! H Q
S a li a r I aj-js^ojn k a|é s 8 ejr t é^s as s l\'st.
§0f Xagyarorsság első nagy gyártelepe e szakmában. "mM]|
Első szombathe 1 y i sertés hizlalda és hu sfttstólö-gy ár
Szombathelyen.\'
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30-féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
\'Smi.......iftiiiiiMiiiiirfniiaifftiiiiifaiiiiiim.......^ <á^
í^TSl . v ,-:-:---~-r-
>»i
!
¦ Pfiitss s babltávértak egészségre-ártaimas ajkatrészsitői-; Egyedül m KaShremer-íéla fnaláíakéyé áz,.:m.8ly: ismríak illatét és kedvflt ízét magában fegíaija, A\' KaÜíreirter-féía -malátakftY* étvágygefjesztő, kőnriye.-! ©méísz,íh,ets, évek során áf^Shőftekés gyerajskskre"nézve egyaránt, .ha^zriósnak bizofiyültLegkifünöbb\' pdtléka a babkávénak, valamint ajánlásra isgméltó6t>vegyöléka is annak, TakíntsKel as egészségre és takerékosságra, a yáiósti/ *K8thr^iner«-nak tdbh,é agy házíaílésból sam szabad hiányoznia.;.
•:. Óvás\'aZ\'-éitékt^\'-\'iftáRzstaktói;"• • -
I
XXXVII . ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNT
1S98. fEBRüAB 19-én
!! HALLATLAN!!
90" 189 gyönyörű tárgy esak 1 frt 90 krert. -fjrfl
1 pompásan aranyozott óra 3 évi jótállássá]. 1 gyönyörű Bzivar tárca. J nagyon finom köszörült loilette tükör tokban. 1 jegyzetkőnyv angol vászon kötésben. 1 készlet kézelő gomb I doublé aranyból. 1 készlet ing gomb , , a
1 nagyon célszerű Írókészlet, 1 finom szagú toilette szagú szappan, 1 elegáns óralánc szép aggasztékkal, 72 igen jő acél tol! eredeti csomagolásban, 50 iv finom levélpapír,- 50 finom boríték.
Ezén fentnevezett 189 pompás tárgy csak 1 frt 90 krért szállíttatik
J. Wanderer Krokau, Stradom No. I.
Schvfeici órák nagybani kiviteli üzlete által, meg nem felelő 8 nspon belül vissza vétetik.
Képes árjegyzékek órákról Ingyen és bérmentve küldettetik.
flEBSTilMIe ERZSÉBET 5 LABDACSOK.) g
E pilulák hasonló ké- j|
szitméiiyeknél minden te* ^
kinteiben feljebb bec-ü" ~
lendők ; — mentek min JC
den ártalmas anjagok- X
tő), az altesti szerek Jfg
bajálnál legjobb ered *g
ménjnye! használtatván, gyengéden hishijtók, vériisziiiók; egy gyógyszer «L
x
X
m x
X X M X
X X X X
gyer
sem jobb s mellette o-y ártalmatlan, ramt e pilulák a
székszorulás
betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett mé, mekek is szívesen. Egy 15 piiulát tarUl\'ii.izá doboz 15, egy tekére*, mely S dobozt, tehát 120 pilul.it tártaim nó, csak 1 frt o. é.
(\\\' c j Utánzásoktól különösen órakodjuak. Kérjünk határozottan . Xeasteln K^éhet-pilnlát. ValóJi cisk, ha minden dobói
I tör.ényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent | Lipót- és «\\eustein Fülöp gyópyitzeréftz** aiáirással van ellátva. A ] kereskedelni törvényszéki L-g védett csomagjaink aláirásuakkal vaa ellátva.
K El! S TE I II FÜLÖP
-Szent-Lípulhoz- címzett gyógyszertára Wien, I., Plaakeogasse 6. Rakiár Xagy-Kanizsán: BELUS L UOS gyógyszerésznél
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
„Cs kir szab, déli vaspálya társaság\'
Ad 809/R. sz. • ,
A kézbesithetlen és föl\'is szállítmányok a vasúti üzletszabályzat 70 §.-a értelmében iiyil-vános árverés utján F. É. FEBRUÁR 21-én D- E. 9 ÓRAKOR Kanizsa állomás teheráru-raktáraban kerülnek eladásra, melyhez a t. cz. közönség ezennel meghivatik.
Kanizsa, 1898. február hó 12-én.
ki i/.le(iíM\'Zcilosaí.
WillsKéllirJililJ
Csak akkor valódiak, ha mindegyik, doboa Moll A. védjegyét é<
aláírását tűnteti íel . A M«l> A.-féle Seidlltz porok tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyomor és altestbán tálnak, gyomorgörcs *s gyomorhév, rögzött székrekedés, májbántalom, vér telelés, aranyér és a legkülönbözőbb o51 betegségek ellen, e jeles báziszeroek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti dt bornak I frt •. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek-í MOLL-FÉLE Fr^NCÍA]
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi.
ha mindegyik üveg MOLL A. védjegyét iölUü te .A. Mtll\' felirata onozaUal van zárva. A Mell-féle fraa-czit borszesz és só nevezetesen mint fá|dal«Bse>tilaptté bedtrzsSleei szer köszvény
csuz és a meghűlés egyél követkézrnényeiaji legiimeretesebb népszer. — Egy óas-iatf eredsll fiveg ára 90 krajozár_.....__
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: fozolys&vas sziksó.) A mindennapi száj tisztitásnál különösen fontos bármely kora eyermekek, tniat fel nőttek számára; mert e száj viz a fogak további épségét biztosítja s egrszersmin szer fogfájás ellen. — Egy A. védjegyével ellátott Bveg ára: 60* krijoár
Főszétküldé*:
Mait A. gyógyszerész, cs. és kír. udvari szállító á.:aí
Bécs:,Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta posUatánvét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosebfeld Arfolf ÓS Fia.
Valódf brünni szövetek őszre és télre
Egy Coupon 3.10 4 80. jó
méter hosszn teljes, \\ € jobb
nri öltözet ikabát, i 7 75. finom
ntdrág és mellény / 9 - finomabb
csak 10 50. legfinomabb
Valódi gyapjúszövet. Téli kabát szövetek, vadász Bzörete-ket, daróc kamga-n kabát és nadrág szöveteket, gyönyört választékban. Női szöveteket minden létt-rc minőségben azétknld otáavéttei. Szolidságáról és megbízhatóságáról legíobban ismert szöretraktár
Siegel imhof Brunnben
Hinták Ingyen és bérmentre. Kintahü SKálütásoknál kezeskedve Iea>. A on előnyök, melyeket fenoti ceg gyártási székhelyén, magán vevőknek közvetlen bevásárlásnál nynjt, igen nagyok
iif attyukat
házi, ipari mezősazdasáiri. építkezési éa egyéb nyilrános célokra kéz-, járgány és erőtajtífra
el
városi, községi- gazdasági és gyári tűzoltóságoknak,
§^ harangokat és harangállványokat ^
templomok, Iskolák stb. i észére. Büzmentesen működő pöcegödőr tisztíts készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-készít és ajéal a "\' —-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
F-Társaság; walser ferenc)
FudapestAl, külső Váci ut 45.
Árjegyzéket és költségretésiik ing?en é« bérmeiitTe.
Patentált
jégsarkantyu
Törvényesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cipősarkot, nem kell őket levenni és használaton kivül teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi, Stanét G. l-iál
Reichenbergben (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
tmd Sep-\'
\'Anssastzeit
pSuizweite: l^öPon.
•A
A MAUTHNER-fele
hírneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, s, törvényesen bejegyzett
i d v e-v é djegygye i
valamennyi napyobb
faszer- és vaskereskedósekben
kaphatók.
SSf> A Budapesten Andrássy-nt 23. stám alatt létező HAUTHNER OdÖH cég csakis olyan csomagoknál vállal t-l-1 s jótállást egészen friss és Talodi magvakért, a mely csomagok ragasztva, t medve-ábrával és a ManÜtner névvel elölve, ugy a míot a m ellékelt rajz is mutatja
PSKRIIOFKR J. vérliszliíó labdacsal
a»e!ŐU álfaláMi lákdaotak név alatt; me\'y ntábbi nev.t teljes joggal megérdemlik, mivel oaku\'jéifíriTIÍií!2
örvendenek éi aMt; van esalá 1, m-^lyb-n ezen kitűnő ház sserből kazlat nem volns Ulálhitd. S*ámtal«n «rv.». ált-^1 fazen labütcvx hi^szertt. ajánlrattik mmdao oly bajoknál, melyek ro.X mékrekedé^böl orwdn.k: mint epe-zavarok, májbajok, kőUka, vértolulások, araoyer baltétlenséz
emékstésből ás
¦wru»nn.«n »«»». -K„---- hasonló betegoéx\'koél —
Vértisztitó tulajdonságuknál foKva kitönS hatással vaonaa vérszegénység i abb >1 "eredő bajoknál !1: igy »ipkórnál, \\deg««ségb61 szárma«6 fejfájásoknál stb. Bseu vériiaztitó )abdae.«ok oly könnyen hatnak, hogy a l«gcs-:kelyebb fájdalmakat sem okozzák ?1 ennek foiytan m-g a leggyengébb egyénei, it míj gydrm\'í^t iul 11 mmden »í2o4iou u-ilkal biv-oetök.
Kién vértisetitó labdacsok ciski« « Psarbafor l.-féle, as ^raay b/roría mi aisiáhei" ciiaszett s«yé|yezertárkai, Bscibea !., Slagerstraste 15 az. a késiiit-tnsk valódi minÖJiégt>en s egy IS szem labdacsot tartalmazó" dobot ára 21 Kr. ügj cioaiij, mely-bm 6 doboz urUiinaiU\'ik, 1 frt 05 krb l keral. Az öisz-ig előzetes beküldésénél bérmentes küldéssel egyUtt; 1 csomag 1 frt \'?5 kr., 2 csőm*/ 2 irt 30 kr., 3 csomag 3 frt 35 kr. 4 csomag 4 fit 40 kr., 5 csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 8 frt 20 krba kerül.
¦V N3 Nagy elierjedeits-gük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt atáaoztatnak: ennek következtebea kéretik csakis Pserhofer J.-iAe vértisztitó labiaesukat köret-mi es csakis azsk tekintaetők valódiaknak, melyeknek ha»znal«ti utaiitasa a P.erbofrt: J. né<ali.irás«al fekete sziubeü és mindan egyei dobos fedele ugyanazon aiáirással vöröj tzinben van állatva. ~ayc
A itámtalán bálatratbJl, melyet e labdacsok logyasstii a le^kdlö ibözőbb és legnehesebb betegségük otán egészségük visszanyerése f. lytán hozzánk intézlek, ezen helye-u csakis nóoány±t említünk mef azon megjegyzéssel, bogy mindenki, aki ezen labdacsokat .egyszer használta, meg vágynak győződve, bogy azokat toviob fogja »jáulani.
Köln, -1893 április hó 30-án pénzben, egy egész üveggel 2 frt 60 kr , féltWeggel ! frt 40 kr
Tisztelt Pserhofe ur! Legyen olyan szives és küldjön kem ismét 1« tekercset az ön fölűlmnlhatatlan vértiszüto iabda-caaiból utánvétrliei. >\'<,<adj > exuton is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahaiasáétL Usraaok lelj^s tisztelettel, Pawlistik r\'erencz, Köln, Lindenthal
8r*sche, Flödnik mellett, 1887 szept hó 12-én. Tekintete* ur!
I-tcc anar*u volt, a Jgy al on l^bdicsii keséim köst ke-rQluk, m^iye«nek hatásat esésnél megírom; Én gyerm-iaágybaji m«KfaQ!tem olyaunyira. hogy Komi rauuaát sem volum tCbbé képes vigexni és bizonyára már a holtak közt volnék, ha as Új csodálatraméltó Lab lacsai eng-m nem mentsttsk volna m«i. Ax isten áldja meg öut < zért ezerszer. Nagy bisalmam van, hogy cs-u labdacsok engem is tökeiét-««a kifognak gyógyítani * mint már másoknak isegésssegak visszaiy ;r**ére se^itaégai szolgáltzk.
Kuificz T.irés.
Bées-Ujbe\'y, 1887. novembsr 9-id-Mélyeo tisztelt m | A legforróbb. kSasönetextet m<iudom eseunei Önnek 60 éves nnzyneném nevében. As illető öl áven at ssenvedett gyomorau-rotbao és vizkórságban, már életét is megunta, melyről •gyérként le is mondott, midőn veletlenQl egy dobo&C kapott as Ou kitOnS vertisBtitÓ labdacsaiból s azoknak állandó használata fo<y-tán tökéletesen kigyógyult.
X^egfŐbb tuztelsttel, Weinzeitel Josafa
Eichengrabztramt, Gföhi mellett, l8S9. máres. S7-éa Tekiiitetes nrl ,
Alultrou isuételteo kér 4 csomagot as On valóban hasznos és kitfiuS labdacsaiból. L1 aem mulasKthaiom legnagyobb elismerésemet kiiejexui ezen labiacsok érteke felett á> azoa, a boí csak alkalmam sTJUlkj * szenveafiknek legmelegebbeu fogom aján-lanL Ksen báia;.-atom tetsséeaaerinti baeuálasára Önt ezennel fel-hatal.. ázom. Teljes tisaielettel, Haha ignaex.
*¦ ^7 negy?d üveggel 70 kr.
Amerikai kosz vénykenőcs,
minden költvlnyas ésesmos bajok, a m. : s-erincs-agy bántalomi tagazaggatás. ísebias, migraine, ideg.s fogftjáa, főfájás, fdlasag-gatás stö. stb t 1 frt 20 kr
Angol csodabalzsam, !\'"*^f"?if\'ir^t,
¦?ft4Tnrk*s-liTOttiw Pserhefer J -tél. Érek ota a fagyos U-24gyU&UlÍS&m gok„ 4( nÍQÍ%a ,dait sebre, mint leg-bistaiabb uxnr «Hsmerve 1 k&ciSggel 40 kr. Bérmentre 6ó kr.
„Stoll"-fele Kolapraeparatamok, „íj-\'^t-
mor- és bélbetegtégek léL
Kola-elixir vagy bor. l„uL4,í^ütó. Golyva balzsam, S^ZX^TJZ\'" Elet esszencia í2&"^^\'S2"ír.íí2 m.:!\'
mioíenn-mtt altesti b*jok «!len kitfljS hizi.ier. 1 ü>*í-Ljív« " 12 üveg 1 frt. *^
P*t hffer J.-tÖl sgy áltUánosan ismsrt kitfln5 hástsser, hurut rekedtséf, göraöt köuagé*
GoUchdorf, Koíbach T. nrl
leliett, SzUézia, 188S. okt_ 8 án
Felkérem, miszerint as ön vértieziító labdacsaiból egy 0*0-magot 6 dobozxai kftidesi sziveskedjék. Csakis as On csodálatai labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbaj tol, zseiy engem öt éven át gyötört, megszabadultam. Ezen labdacsok sálam, soha-sjem fognak kifogyni s midőn legforróbb kösxBnetamet kifejezem, vsgyok tisztelettel, , Zvrioki Anna.
Bernhard-íéle alpesifü-lio[uer,
PSERHOFER J.
Bemuard W. O.-tói Bre-
ütiffinedv,
stb. ellto. 1 üvegecsk ő-j kr^ 2 QvOf bérmentve 1 frt 50 kr.
Tannohiaia hajkenöcs XZ^riIS %
mennyi hajnövesztő szer között orvosok által a legjobbját elismerve. Egy elegáns nagy szele nesével 2 frt.
Általános tapasz %tfJS?&2L
gauatokaái, ujj kukaca, st««i- vagy gyntadt-mell vagy más ily b»-jokuil, mint kitfiaő izer lőskipróbáiva. 1 tége\'y 64 kr. Bérmentve 75 krajezár.
Altalános tisztitó-só ttL2ÍJKS
minden köretkesményei, a. m.; főfá.ás, ssédtliéi, gyomorgörcs, gynmorhér, aranyér, dugulás stb. sllen. 1 csomag ara 1 frt.
Ezen itt felsorolt kéiaitmé nyéken kívül as osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógyszerészeti kulöulegeSség«k rak • táron vannak és a készletben netán nem lerók gyorsan és olcsón megsaertsxteinek. — Postai megrendelések a leggyorsabban ess-kösöltetaek, na a pénzösszeg elSr* bekaidetik; oagyobb megrendelések utánvétellel küldetnek.
Faiodiaknak csak azok tekinthetők, melyek hassnáltti atasitass Pserhofer J. néra)áirással és minden egyes dobos, fedele ugyanazon aláiráaaal vörös színben rao el látva. \\
Védve védjegy által. Védjegy utánzása szigorúan büntettetik.
gyógyszerész ,zu m g at d e Re a R e i ch i a p f e I.4 Béos, 1. Singerstrasse 15.
Nyomatott Ifj. Wajdih József könyvnyomdájában" Nagy-Kanizsán,"
/
NAGYKANIZSA, 1898. február hó 28-én.
9-ik szám.
Eiofi metéli ár;
Egyes szám 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 hasábot petttsorban 7, másodszor 6, s minden további torért a kr.
MYILTTÉRBEN petit soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes birdetétért 30 kr. fizetendő
-fa-
XXXVII. évfolyam.
ZALAI HOZLQHY.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár részTény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a „nagy-kanizsai kisdeduerelő egyesület." a „nagy-kanizsai tanítói járáskor/ a nőegylet," »n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Xagy-Kaniz>tára bérmentve iotézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok rlsKzanem küldetnek
„nagy-kanizsai keresztény jótékony külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMIJ HETILAP,
36°
0,
Nagy-Kanizsa, 1898. fcbr. Z5
Végére jártank a farsangnak. Ma-latság mulatságot ért, s mi boldogan szívtuk magunkba a bálteremek élvezetkeltő, mámorító illlatát.
A szegény nép ís farsangolt Esténként találkozhattunk maskarás csoportokkal, kik vidám röhejjel járták az utcákat, mígnem valamelyik kis korcsma álarcos báljának közönsége közé keveredtek.
És a vidámságnak, a mulatozásnak e napjaiban egyre jobban teltek a zálogházak.
Ezek a kézizálog-üzletek, melyek a könyörületesség helyeiből (mons pietatis) az uzsora helyeivé tettek.
És akik leginkább rászorulnak e zálogházakra, azok éppen a legsze-gényeb néposztály emberei. Az egész országban működő 250 zálogházban a zálogkölcsönök óriási része, sőt a ruhanemüekre és egyéb ingóságokra adott kölcsönöknek éppen fele része két Jorirdnál csekélyebb. A többi kölcsön 2—10 frt között váltakozik s az összes elzálogosításoknak csupán 2Va százaléka emelkedik 10 jrton Jelül. Tehát a szegény nép az, mely leginkább szórni a zálogházakra. Es a legborzasztóbb, hogy e szegény néppel nem humanitást gyakorolnak ez üzletek, hanem úgyszólván hatósági jóváhagyás mellett a leglel-ketlenebbül zsarolják őket. íme egy kis statisztika : A tényleg működő 250 zálogháznak valamennyije ad kölcsönt arany-, ezüst-, és ékszernemüekre, több mint felerésze pedig egyéb ingóságokra (ruházat, bútor, szerszám, háztartási cikk stb.) is. Az arany-, ezüst- éa ékszernemüekkel dolgozó zálogházak közöl 80 zálogház 15—24 százaléknyi kamatot szed, mig az egyéb ingóságok utan szedett kamat 86 zá-
logháznál 18 százalékon felül emel-kedig, 24—30 százalékig, sőt van 8 olyan zálogház is az országban, mely 36 százalékos kamatot szed attól a szegény embertől, aki a ruhaneműt elzálogosít ja.
Igen bizony 36%! Pedig a törvényes kamaláb 6—7 százalék ! Az a nyomorult koldus nép, mely talán azért, hogy betevő falatja leg yen, összeszedi legszükségesebb ruháját, maga inkább rongyokba takarózik és sápadtan viszi a hatóságilag engedélyezett zálogházba, hogy 1—2 frtot kapjon reá. S midőn megkapta a pénzt, hálásan meg is köszöni. Mert azt hiszi, hogy jót tettek vele. Pedig a legádázabb módon zsarolják.
Harminchat százalékot fizet kamat gyanánt!
De ezek a hatóságilag engedélyezett zálogházak.
Mit szóljunk ahhoz, hogy a zálogházakról szóló statisztika szerint a hatóságilag engedélyezett zálogházakon kivül alsófoku hatóságok engedelmével még 203 magánember is foglalkozik kézizálog kölcsönzéssel. Kiemeljük itt, hogy ezek 20 százaléknál kezdik és 36-nál lejebb meg sem állanak?
Ezt úgyis könnyen elképzelhetjük. A legsajnosabb a dologban ez a kettő: 1. hogy igen kevés az állami zálogház, mely pedig csak 9 százalékos kamatot szed : 2. hogy a többi zálogházak hatósági engedéllyel zsarolnak és uzsoráskodnak.
A legsajnosabb pedig az utóbbi azért, mivel a szegény emberben micsoda gondolatok nem támadhatnak akkor, mikor az: látja, hogy ót hatósági engedéllyel fosztják ki,
Mintha ebből nem a hatóságok iránt való tisztelet fakadna, hanem — a szocializmusra való hajlandóság erednél És tesznek-e valamit ennek orvoslására ?___
Zola Emil.
Rt. a tragikum metafizikai elmélete az életi*- érvényes volna, akkor Zolának feltétlenül bukással, még pedig véres bánással kellene megfizetnie a világrend ellen intézett támadását, a minthogy Brutust ia kardjába hajtotta a korszellem, a mely ellen feltámadott. A Brutus korabeli Ró re a semmivel sem volt ronilottabb és enerváltabb, mint a Zola Parisa.
Csakhogy én azt hiszem, bogy a mi modern jogszolgáltatáaank és életünk, a mely a poézisnek esküdt ellensége, nem fogja megejteni Zolán azt a „foltot, a mely tisztit\' A népszenvedélynek tomboló árjai mintha féktelenül elakar- j ták volna borítani azt a bölényfejü embert, a ki odakiáltotta a hivatalos Franciaországnak, bogy hazudtol-:; de most már a Sipka szorosban minden csendes.
Az az erkölcsi bátorság, a melyiyel a küzdelmet felvette, mindenesetre tiszteletre, sőt csodálatra méltó, noha, én sem tudok feltétlenül hinni a Zola motívumainak kizárólagos idealizmusában. De viszont "nevetségesnek találom azt a vádat bogy Zolát megfizették, mert hiszen sok és tekintélyes számú milliók ¦ uralják, és erősebb ethikai egyéniség is.
Sajnálattal vagy Örömmel — embere válogatja — vagyok kénytelen bevallani, bogy nem Zola irodalmi, elve az evangélium, melyre eaküBzöm. Nem tehetek róla, de előttem kedvesebb a szerény ibolya gyengéd illata, mint a szemétdomb szaga, inkább tudnék szerelmes lenni Júliába, mint Nanába, sőt a férfiuróv alkotott ideálomat is inkább megközeliti Kárpáti Zoltán, mint Rongon Eugene Ő excellenciája. S mégiB azt vallom, hogy Zola irodalmi működése örök és világirodalmi jelentőségű, hogy munkái el fognak múlni időnap előtt, de működésének nyomai kitörölhetetlenül bevésődnek abba a fényes és dicső könyvbe, melynek tárgya az emberi szellem fejlődésének históriája
A mit mondottam, paradoxonnak látszik, de csak látszik!
Minden nagy reformmozgalom a forradalmi tulságokban mutatja a legtöbb ferdeséget és lehetetlenséget, de a legnagyobb és legmélyebb igazságot i?. Soha költő vagy iró irodalmi működése még
világosabban éa határozattabban nem példázta, hogy minden alkotásnak a valóság életet adó talaján keli gyökerezni, mint a Zola Emilé. Ez az elv, nem Zola elve, de Ő tette az egész eraberi-t-ég, a világirodalom tulajdonává, s evvel, mikor a (theoriában már rég meglevő elvet, az irodalmi gyakorlat szarvas részévé tette, olyan irodalmi axiómát, megdöntheti a sark elvet állított fel és tett közkincscsé, a minőkkel az irodalmi fejlődés csak minden ezer esztendőben egygyel jó, ha gyarapodik. íme a forradalom kalminációjában a valódi, értékes kincs, a mi Zola nevét örökké fenn fogja tartani. S ervén szemben, a mi müveit meg fogja ölni, az hogy ő életet, a valóságot csak a piszokban, a szennyben látja, hogy neki csak az igaz, a mi aljas. Nem fogad el semmit az emberi lényeg gyanánt a mi szép és nemes, miadezt a kultúra másodképződménye gyanánt fogja fel és ezen ponton rendkívül érdekesen áll szemben az őstermészet édesszavu Bírálójával, a nagy Rousseauval, a ki a nemest és igazt lényegünknek tartva minden bajért, go noszaágért csak a művelődéit vádolta, íme az emberi lélek és természet fejlődésének problémája, a mint azt két hatalmas gondolkozó megfogalmazta és szembe állította!
S nem kevéabbé érdekes, hogy az egész emberiség a legnagyobb szerencsétlenségnek és a képzelhető legszigorúbb büntetésnek tartja a Dreyfus kapitányét, padig hát az alapjában véve nem egyébb, Rousseau elvének in exa-ctó való megvalósítása. Reá nézve a kultúra és az emberiség megszűnt létezni, s ez mindennél inkább matatja, hogy mennyire benogyökerezünk minden idegszálunkkal, vérünknek minden egyes cseppjével, szivünk dobbanásával a fajban, mely éltet adott, a környezetben, mely táplált, és az intézményekben, melyekközt érvényesülni akarunk és küzdünk.
Tanulságos bepillantást ad a modero állami életnek egy eddig figyelemre kevéssé méltatott jelenségébe ez a szomorú ügy. A Dreyfus ügy, a mint megindult, Franciaország belügye volt,, ma már nem az: az egyéni szabadság és állami mindenhatóság, az abszolút militarizmus kérdésévé vált S ott settenkedik a lepel mögött, a mely a boszor-
kánykonyha füstjének párájától termett, a köztársaságnak: és valaminek, a mit eddig elég világosan nem látunk, — elkeseredett harca, talán a királyság, talán már a jövő társadalma, mely ledönteni hivatott lesz nemcsak az osztály különbségeket, hanem néhány rajongó tanítása szerint a nemzeti válaszfalakat is. Adja I-.teu, hogy ez a veszedelmes ábrándjuk mindétig csak álomkép maradjon, de félő, hogy nem az lesz. Mert egyenesen megdöbbentő az a lelkesedés, a melyiyel az egész világ egy elitélt hazaáruló megmeutéseért vivott küzdelmet kiséri- Hát a hazaszeretet már annyira kiveszett a modem emberiség szivéből, hogy nem tudja elviselni egyetlen embernek a vesztét! 1 Nem tudni, ha Dreyfus pőrét revideálják, vájjon nem kergeti-e ez a dolog Franciaországot egy második Sedán e\'.é. Feltéve azt az eddig eléggé be nem bizonyított állítást, hogy Dreyfus ártatlan, vájjon nem méltáoyosabb-e feláldozni határozottan egy embert, mint esetleges vesztébe dönteni egy egéaz nemzetet S a magyar sajtó egyetlen munkásának sem jutott eszébe eddig, bogy e kérdést a bazafbág szempontjából világítsa meg, hogy rámutasson arra a szomorú tünetre, hogy nincs, a ki — nem francia létére, — tiltakoznék a Dreyfus Ügy ellen. Utóvégre a humanizmus nagyon szép dolog és a modern társadalom büszke is lehet rá. De van Dreyfas-on kivül is valószínűleg nagyon sok ártatlanul -elitéit, a kikért ilyen mozgalmakat melyeknek hatása és következménye beláthatatlan, nem indítanak.
S mialatt a politikai és társadalmi életet teljesen lelföti a Zola gigászi küzdelme, nem veszik észre, hogy a dráma költészet múzsája elhagyja Parist s a Rajnán tul keres, sőt táa már kapott is haj- ¦ lékot Sardon, ArmandeSilveatre, Kiehepin sorra buknak, azalatt Ibsoa, Sudermann, Vo3s, Hauptmann diadallal járják be Európa színjátszó helyeit, keresve a jövő drámáját, hallgatva a jövő zenéjének egy-egy megszólaló ütemét lesve az uj világ napjának derengését
Hogy ia.mondják Hamletben? Valami rothad Dániában ...
Lőrinc Deák.
TÁRCA.
Az „irodaimi zsemle,"
— A ,Zalai Közlöny" eredeti tárcája —
A Kisfaludy-Társaság legutóbbi jubiláris ölesén Gyulai Pál ismét az újságírókat ostorozta. Az „irodalmi zsemlédről, a tárcáról beszélt epésen, de sok gazsággal, mint az öreg doktorok, kik komoly szükség esetén nem igen válogatónak a szavakban. Végül „a tárcák üvegházában tengődő novellát* ekkép határozta meg: „A tárca-el beszélés oly mű, melynek terjedelme meg van szabva, mint a zsemlének, sem nagyobb, sem kisebb nem lehet néhány hasábnál, a szerint amint a lap kisebb vagy nagyobb terjedelmű. Ez a modern műfaj végrom-lással fenyegeti az irodalmat mert a szerkesztők minden elbeszélőnket tárca-iráara kényszerítenek."
Sok igazság, van ezen szavakban, de nézzünk csak körül, Után más, erősebb okra is rámutathatnak.
Tény, hogy a korszellem rányomja bélyegét az alkotásokra. Korunk siet élni és azért maradandót nem is igen teremt, mert a nagy alkotások melegágya a nyugalom. Lázasan siető századunkban csak efemer hatásokra vadászunk, föláldozva a tarta!mat a formának. FÖelvünk irodalomban, művészetben egyaránt: tot-szeni, a tiszavirág életű hatás bajhá-szása.
, A múltban templomai voltak a kultusznak, ma piaca, vásárja, forgalma,
kurzusa van nagyban és kicsinyben mindennek, a művészetnek és irodalomnak egyformán. A modern eszthetika tehát voltakép nem más, mint a nagyközönség érzelmeinek és szükségeinek kontrolja alá helyezett korlátlan szabadság."
A közönségnek ezen nagyhatalmi állása alakította át az írói és művészi laboratóriumot Esztbetikai elvek helyett érdekesség, szellemesség, ötletesség, könnyedség és rövidség a födolgok.
Csakhogy az érdekes, szellemes a mi szótárunkban pikánsát jelent. Igaz lényege „a piszok retorikája.* Lehet benne egy kis gondolat is. de csak oly vékonyan, mint husíz a vendéglői levesben.
Könnyedségre ís törekszünk és nemcsak a tartalmasságot áldozzuk fel; hanem még több békóba verjük magunkat ügy-járunk, mint Áres Hefaistos hálójában: minél jobban akarunk szabadulni, annál több bilincs fog le bennünket
Ennek a könnyedségnek és főkép a rövidségnek ideges hajháazá-ta irtotta ki a hosszabb lélekxetű műfajokat és nyirbált meg mindent Regényből, elbeszélésből — tárcát, rajzot, karcolatot csinált, megteremtve különösen a tárcákban honos „kán-kán-atilt* mely a tartalomra ügyet sem vet csupán simaságra és elevenségre törekszik.
Es ez a sajátság oly varázserővel hat a modern olvasóra, mint a hammelni furulya a patkányokra. Ezért mindent megbocsátunk. Elnézzük, mily vadasan [tálalnak, hogy főkép a szerencsétlen „vonal
alatti rész\'-be belevonnak olyan dolgokat is, melyeket a régiek még az útszéli árokban sem igen szívesen láttak. Sokszor valóságos hullát árulnak, melyet csupán szóvirágokkal hintenek be. De vájjon ki élvezhetné ezen virágok illatát?
Ls ha valamelyik tárcaíró komoly irányt vall és érdemes themákat ,szob-roz ki,* mint mondják, félre hajítva ,a naturalisztikus irány silány tárgyait, sastol iákat kénytelen tépni és igy nem csoda, ha gyorsan esik.
Hány nagy elbeszélőnk veszett, cse-nevészett már el a tárcák üvegházában ?
Csak mellékesen jegyezzük meg. bogy a rövidségre való törekvés csinált a vígjátékból is bohózatot vagy monológot.
Íme a nagy változás a közönség presszója alatt következett be.
Lehet, bogy a régi nagyoknak: Kemény és Jósika müveioek legújabb szíves fogadtatása a közönség ízlés-változását jelenti; de azért a tárca-irodalmat még nagyon sokára fogja fölváltani a hosszabb lélekzetü elbeszélés, vagy regény. Mert a dolognak acvjgi oka is van. <r
Benedek Elek így számit: „Olyan 20 törik-szakad tárca, minőket a napilapok közölnek, kitesz egy tizives kötetet. Az újság nevesebb Írónak legalább 25 frtot fizet egy ilyen tárcáért Húsz tárca tiszteletdija tehát 500 frt Ha ezt a 20 :arcát kötetben kiadja, még kap átlag 200 frtot tebát van már 700 írtja. Most ugyanez az iró írjon egy tíz ivet kitevő regényt Ezért az újság fizet 200 frtot A könyvkiadó még 100 frtot többet rit-
kán, kevesebbet gyakran. Vagyis, mig tiz ívre való tárcáért 700 ugyanannyi ívre való regényért 300 frt a tiszteletdíja *
Ez a körülmény és a napilapok Őrült versenye egyszerűen lehetetlenné teszi e modern műfajnak olyan korlátozását, minőt Gyulai óhajtana.
De mi részünkről nem is akarjuk a tárca-elbeszélések teljes kiirtását csupán azt óhajtjuk, hogy ne legyen oly rohamos a termelés és a novellákat nemesebb tartalommal töltsük ki. A századvégi szeretkezés, meg obscén dolgok helyett mennyivel szebb tárgyakat kínál a tiszta szerelem ! És az is régi dolog, hogy Ámor szárnyából lehet tépni a legjobb író-tol-lakat I
Ne elégedjünk meg azzal, hogy kellemes szórakozást nynjtunk egy-két percre néhány vasúti utasnak. Legyen a tárcaírónak ambíciója, hogy ne csak egy-egy könnyed mosolyt csaljon ajkunkra, hanem itt-ott egy-két könnycsepp is rezegjen Bzempillánkon. Hiszen, ha csakugyan igaz, a mit Rákosi Jenő mond:
.Igen, az újság a modern világnak Planétája, a mely magához von Mindent, a mit csak szellemek munkálnak, Ez, egymaga ma az irodalom,"
ha valóban beleolvadt ax irodalom a napisajtóba, a mint lapjaink emlegetik (Gyulai Pál szerint „még talán nem és ne isadjaazlsteol"). — akkor még inkább kötelességünk az irodalmi, a művészi szempontok figyelembe vétele. Mert hiszen a művészet Lethevíze, melynek legalább mig issza az ember, feledtetnie
kell íjaíságávai a való életet és melynek idealizmusa arra hivatott, hogy lemoshassa benne az ember a mindennapi küzdelem szennyét
Másik kívánságunk, bogy a feuilieton hiven régi eredetéhez és rendeltetéséhez, a külföldi lapok példájára, hozzon többször vonzó közleményeket a tudomány, irodalom, művészet és társadalom köréből.
Ki ne olvasná szívesen Flammarion Kamill népszerű csillagászati fejtegetéseit, avagy Június történelmi és Alpha eszthetikai dolgozatait?
Komolyabb irányú napilapjaink pl. a „Budapesti Hirlap* eddig is megtették, ezentúl meg közöljenek még sűrűbben ilyenféle dolgozatokat
Mert igaz, bogy ma már nagyhatalom az újságolvasó közönség, de a lapok tették azzá és így az Ö kötelességük lassan-lassan visszalopni szívébe a régi ideálokat. !
Petőfi-Album.
A nemzetek legdrágább kincse: nagyjainak emléke. Ez emléket ápolni, kegyelettel őrizői s utódaink szivébe pla-tálni, egyértelmű a hazaszeretet ébrentartásával, nemzedékröl-nemzedékre való átöröklésével. Minden levele a babérkoszorúnak, a melyet nagyjaink homlokára teszünk, örök jele a nemzet hálájának, tannja és hirdetője a hazafias lelkesedésnek.
Egy ily levelét a hervadhatatlan babérkoszorúnak alkotja az a remekmű, a melyiyel a Petőfi-társaság áldoz Petőfi
XXXVII. ÉVFOLYAM.
A kiskanizsai polgári olvasókör évi jelentése.
Tekintetes közgyűlés 1
Engedje meg a t. közgyűlés, hogy a Bzámvizsgálás kapcsán éri jelentésünket is megtegyük.
Ezen jelentés olvasókőrünk kűléletére nézve nem valami mozzanatosnak mondható, beléletére nézve pedig nagyon kedvezően zárolt le s pedig, ha egy kissé statistikatlag áttekintjük az olvasókör 1897. évi oeléletét s az egész Ügymenetet, agy- azon örvendetes meggyőződésre fogunk jutni, hogy a javult riszonyok a pénztári rend minden a mi axép és nemes, egyedül a tisztikar érdeme, a kik oly szépen s jól lelkiismeretesen és pontosau viszik az Ügyet természetesen a t tagok támogatása mellett. Azért a- számvizsgáló bizottság ezúttal a tisztikarnak köszönetet mond. JSode hadd beszéljenek a számok.
Az 1896-ik évben a tagok száma volt: 146. 1897. évben a tagok száma volt 150 szaporodás tehát 4. 1896 volt a bevétel hátralékokból 126 frt, folyó évre 118 frt hátralék maradott. 1897. bevétel volt 99 frt, hátralékokból befolyt 195 frt és 30 kr., hátralék maradt 94 frt 50 kr., 1896 a kiadás 308 frt, folyó bevétel tehát több 77 frt 1897 a kiadás 218 frt 96 kr. tehát 90 írttal kevesebb a bevételnél.
A pénztári készlet 1896-ban 18 frt 73 kr., a pénztári készlet 1897-ben 130 frt 37 kr., tehát lll frt 64 kr. több.
Hátralékok voltak 1896-ban 126 frt. Hátralékok ;voltak 1897-ben 94 frt 50 kr., tehát kevesebb a hátralék 31 frt 50 kr.
Vigalom Bzámla : kiadások 89 frt 63 k~r-, bevétel 85 frt 90 kr. beléptiből 22 frt 10 kr. Feiülfizetés 20 frt, tehát a bevétel kevesebb 3 frt 73 kr. azonban van 89 liter bor.
Délzalli takarékban van 11695 száfm alatt elhelyezve 176 írt 30 kr. ugyanott 7461 szám alatt van 233 frt. 45 kr. és szaporodás a kamatokkal.
Közgyűlés volt 4, választmányt ülés 12, a melyek mind rendben a csendben lefolytak, köszönet az elnökség tapintatos Vezetésének, és a tagok higgadt és fontolt tanécskozmányáoak.
Az olvasókörből ez évben kilépett 4, és újra más 2 tag jelentkezett
S most egy szomorú kötelességet telje-Bitünk, amikor itt ezen helyen egy régi tag elhalálozásáról emlékezüuk meg, akit mindnyájan ő.*z haja, becsületessége miatt tiszteltünk. Adjon Isten Mátéi Adám tagtársunknak Örök léleküdvös-séeet és békés nyugalmat.
Végre meg kell. hogy emlékezzünk éa köszönetünket kifejezzük azoknak, a kik azért bogy bennünket szeretnek, az ol var-ókor; támogatják s pártoljak, értjük pfd\'e veretett képviselőnket Méi-tó-áuos Gróf Zichy Aladár urat, Tek. Dr. Hauser János urat és Főtiszt. Horváth Honor urat, akik 10—5 és 1 forinttal járultak a kör bevételéhez.
Sándor err lékének. A naey marciu-i idusának féltrázadus fordulóját a maga módja szerint, a hozzá legméltóbb alakban üon-pü meg a Petőfi-tartanáé, összegyűjtvén mindazokat az ereklyéket, a melyeket kö tők és történettudósok, írók és festők a nagy nemzeti dalnok kartársai és epigonjai ösazeeyüjtöttek s melyekben a magyar géniusz ö*szegéhen nyilatkozik meg.
Nem az alkilmi albumok sablon-szerűség ében jelenik meg ez a párját ritkító irodalmi mü. Nem ötletszerűen készült, hanem lángoló szeretet és határtalao lelkesedés dolgoiott rajta teljes odaadással az emlék iránt a melynek a művet azeoteli. Petón-élete, alkotásai, küzdelme és balála, — ama kor történetének és históriai alakjainak a keretében, a melyben meteor gyanánt jelent meg, — hűséges képben tárul elénk a Petőfi-Album lapjairól. Előjeleseink valamenynyien, élükön a Petőfitársaság elnökével, Jókai Mórral egy-egy értékes mozaikkal járuitak hozzá e kiválóképpen szépirodalmi emlék megalkotásához, t magyar művészgárda legjelesebbjei vetélkedtek velük, hogy illusztrációkkal éiénkitség a müvet 8 emeljék annak művészt becsét
Oly szerkesztők mellett, miot Jókai
S most befejezzük hosszura nyalt jelentésünket azon kéréssel, miszerint a zárszámadást a t. közgyűlés jóváhagyói és a pénztárnoknak ifj. Stesziin Ferencnek a felmentvényt megadni méltóztassék.
A számvizsgáló bizottság.
A farsang vége*
Karnevál herceg pünkösdi királyaága tehát ismét véget ért; lezaj lottak az egyleti és kaszinói szép napok s oly sok éjjelezés és táncolás után, pénzben megfogyva, erőben megtörve, a rezignáció nyugalmas révébe költözik sokat hányatott, felöklelt, elgyötört hajó testünk is.
A riporter, ki híven végig robotolta a farsang összes mulatságait, szomorúan konstatálja, hogy a bálozási általányt messze túllépte és hogy a már régebben kihasznált indemuyti törvényesítése iránt, komoly lépéseket kell tennie. Hiszen ö volt elő harsonája annyi sikernek, hiszen ő volt, a ki legjobb poharazás közben berohant a terembe összeírni a párokat (de csak a táncolókat, hiezen anyakönyvvezető nem lehet) és halálmegvetéssel furakodott be a legka-vargóbb örvénybe, csakhogy mindenki jelen volt lehessen. Ha aztán mégis, kimaradt néhány tündér, ez nem a riporter bűne; mert bizony a gyöngyöző poharak elveszik a látóképességet és nem hagyják lábra állni a legszorgalmasabbat sem; meg aztán néha a riporter is táncol és belemerül egy csillogó szempár gyönyörtengerébe és mindenkit rózsaszínben Iát.
Biztos, hogy a farsang végének a riporter örül legjobban; nem fél többé, bogy egyik másik mama megneheztel, nem kell rettegnie egyik-egyik műkedvelő rengeteg haragjától és a mi a fő, nem keli ezentulra farsangi átalány cimén pumpolásokat eszközölni, a mi különben a felelősnek még jobban esik.
Eltűnik a mámor, az álmatlanság, jó kedvvel éa bőséggel Önti ki a riporter keserveit, tapasztalatait és kutya nyelveit (Hja, riporternek ilyen is van!) Belső tagja lesz újból a redakciónak és nem védekezhetik többé az elfoglaltság, kimerültség (és álmosaágnak a redaktor előtt tulismerő3 kifogásaival. Be örülnek papik mamák is a farsang végének, részben t i. a kik anyagi áldozatok révén, anyagi előnyöket szereztek a leányoknak; azon leányok pedig, kik még mindig nem mentek férjhez sajgó vágyakozással várják a jövő farsangot, de kísérettel.
Az agglegényeknek Ís kapóra jön a farsang vége; ott van hamvazó Bzerda és hangzik bőven a mea culpa, páter peccavi-llés zeng tovább a megkopa-szodottak biztató jelszava: Hajrái
C^ak a vendéglősök búsulnak, sutba kerülnek a jól működött szivattyúk és káromkodhatuak, bogy mindennap ujat és frisset kell sütni Hisz olyan jó tartalék raktár egy-egy mulatság.
Mór. Bartók Lajos. Szana Tárná* és EndrŐdy Sándor, a kik a Petőfi-társaság v**zeiői és diszei, lehetetlen, bogy az album önmagának utat ne törjön minden magyar házba.
A Petőfi Aiburz most van Bajtó alatt Az Atbenaeum r. t, mely annyi irodalmi kincscsel gyarapította a magyar könyved-házat, ezuital is legnagyobb büszkeségének tartja, hogy tarralmához mél\'.ő keretben boc-fánsa világgá a PetÓfi-Albumot. Március elején hagyja el a saj\'ót ez a remek irodalmi munka. 50 negyedrétü ív terjedelemben gyönyörű diszkötésben s oly tipográfiai kiállításban, a mely a magyar nyomdaiparnak díszére válik.
Az ország csaknem összes könyvtárai, egyletek, kaszinók, iskolák azonkivü. temérdek magánkönyvtár számára már előre megrendelték a Petőfi-Albumot, a kedvezményes előfizetési árban, mely a fűzött kötetért 5 frt, diszkötetéaüért 6 frt. Minthogy a mü bolti ára magasabb lesz, ajánlatos, bogy az albumot előfizetés utján rendelje meg mindenki, a ki a kegyelet óráiban áldozni akar Petőfi emlékének b könyvtárát egy páratlanul értékes és díszes müvei kívánja gyarapítani.
Sely
ZALAI IÖZLÖNT -1---
HÍREK.
— Rnzsieska Kálmán dr.. kir. tanácsos, tanfelügyelői. Várussy Gyula orsz. kfpviselő a képviselőháznak f. hó 19-én tartott üléseben élesen támadta. Mi, kiknek alkalmunk van, tanfelügyelónk működését közelebbről megfigyelni, tudjuk, hogy mindaz, amit Rnzsieska hivatalos működéséről Várossy elmondott, irányzatos ferdítés. Tanfelügyelőnk hivatalos eljárásában kötelességtudó állam-üsztvÍBelŐ és ha nem látogatja meg Zalavármegye 500 iskoláját minden évben, ugy ez nem az ö, hanem annak a rend-Bzernek a hibája, mely egyes taufel-ügye\'őkre ilyen munkaterhét ró. Különben maga a miniszter világította meg legékesebben azon indokokat, melyek Városyt a támadásra indították. Ezek pedig nem válnak Varosynak becsületére.
\' A miniszter azt mondja: Városy megkeresett azért, hogy bátyját nevezzem ki polgári iskolai igazgatónak. Megvallom, hogy annyira objektív vagyok és e tekintetben az ellenzéki képviselő urakra merek hivatkozni, hogy én a kultuszpolitika terén BzükkeblÜ pártpolitikát sohasem csinálok.
A képviselő ur ajánlatára, bár ellenzéki, bátyjának, ki 22 éve tanit, kinevezésével foglalkoztam, információk beszerzését rendeltem el.
Yárossy Gyula: Nem ajánltaml
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter : Bocsásson meg, hát nem aján.otta, de meg keresett
Varossy Gyula: Megkerestem ! (Nagy derültség Zaj. Einök csenget)
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter: A képviselő ur nemcsak megkeresett, hanem agy ele li. közvetve értésemre is adta parlamenti hatalmát s azt is ugy, hogy majd azután a parlamentben mint törvényhozó — ezt a szót mondhatta: hogy törvényhozó — fog fellépni. (Derültség és zaj a jobooldslon.) ugy, hogy én azt gondoltam magamban, hogy a képviselő ur azt hiszi, — hogy a szuverén törvényhozás és a képviselőháznak egy tagja ugyanaz. (Derültség a jobboldalon.)
Yároasy Gyula: Nem mond igazat! (Felkiáltások a jobboldalon: Kendre!)
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter! Éa az igazat mondom 1 A képviselő ur bátyjáról információt szereztem, sőt személyesen is kívántam látni és mondhatom, hogy az információ olyan, hogy ő miot tanító elég jól beváiik és e tekintetben ellene semmi lényeges kifogást nem tehetek és nem is akarok tenni, de igazgatónak nem való. Ezek ar információk, a melyek jóformán egyhangúiig é-keztek hozzám...
Yároasy Gyula: RuzsicakátÓl!
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter: Hát, t képviselő ur, én el voltam arra készülve, hogy a mint én azt a huszti polgári iskolai igazgatói áilá-tt betöltöm, ebben az esetben fogok találkozui a képviselő úrral a parlament színe előtt (Derültség a jobboldalon.), de én nem engedem magamat semmi szín alatt terrorizáftatni. (Élénk helyeslés jobbfelól.)
A képviselő ur Ruzsicska zalamegyei-tanfelügyelöre hivatkozott No hát, t ház. tetszettek hallani, hogy a képviselő ur közbekiáltott,, hogy Ruzsicska adta a véleményt.
Persze, most megtámadja őt a képviselő ur, mert vaiahogyan megtudta, hogy Eu7BÍcska is azon információt adu, bogy az ö bátyja az igazgatói állásra ne*n való. (Felkiáltások a jobboldalon: Szégyelje magát! Naay zaj Elnök csenget)
Azután a t. háznak ítéletére bizoui (Nagy zaj. Halljuk! Hilljuk !) annak a megítélését hogy vájjon ildomos-e, helyes-e, hogy egy katholikus pap egy másik katholikus papról olyan állításokat tegyen mint a minőt tegnap Varossy képviselő ur itt a házban tett; egy metaphorát használt, de azt mindenki értheti, ha akarja, hogy minek elkövetésével vádolta Várossy képviselő ur a békésmegyei tanfelügyelőt Megvallom, hogy én undorral fordultam ei ettől. (Felkiáltások a jobboldalon: Pfuj 0
— Válság-hírek. Az írod. és Müv. kör válságáról van szó, melyről a mult napokban sokat beszéltek annak kapcsán, hogy Vécsey Zsigmond az elnökségről lemondott. Az írod. és
1898. FEBRUÁR 26-án.
Müv. kör rövid fennállása alatt megnyerte és talán ki is érdemelte városunk intelligenciájának vonzalmát. Nem mutatott ugyan még fel nagy eredményeket, programmjának nagy részét természetesen nem sikerült még megvalósítania, de azt bátran állithatjuk, hogy társadalmi életünk élénkítésére, összetartására.az irodalmi és művészi ízlés íeljesztésére és nemesítésére sokat tett. Egy ily iránya kör nemcsak szüksége e városunk, hanem dísze ís. E felfogásból kündnlva hatott mindenkire nézve oly lesnjtóan a válság hire. Szenesére azonban ez csak kósza hírnek maradt, Mert a a kör Igazgató tanácsának, mij[y legjobban tudja, mily fontos az, ha Vécsey Zsigmond, ki nagy fokú elfoglaltságával okolta meg lemondását, állakörélén,sikerült arra bírnia, hogy elnöki tisztét megtartva az írod. és Müv. kör működését tovább is
— A felső kereskedelmi Iskola hangversenye. Ember-ember hátán szorongott a f. hó 19-én magtartott hangversenyen. Fényes sorokban foglalt helyet a közönség a „Cisinó" nagytermében. Az a sok fiatal leány, mely a szülék kíséretében megjelent az estélyen, türelemmel mondott le arról, hogy azonnal táncra perdüljeo a csatára kész Merkur-apostolokkai, kik örőmsugárzó arccal adtak kifejezést annak, bogy végre az első mulatsággal célt érhettek. A műsort Sterneck Zsigmond karmester éi Kárpáti Manó tauár állították össze és tekintve a kezdet nehézségeit, dicséretes munkát végeztek annak végrehajtása körül is, mert a közreműködők nagyobb részt még tapasztalatlan műkedvelők voltak, A rendezést Kárpáti Manó tanár vezetése alatt egy soktagu ifjú bizottság yégezte sok körültekintéssel és figyelemmel. — A műsor első számát „Tavasz ébredése" az ifjúsági zenekar szépen, összerágőan játszotta el.
Hoch Imre Kiss József, .Kincses Lázár\' költeményét szavalta ei értelmesen és kellő hangsúlyozással. A népdal egyveleggel az ifjúsági énekkar aok tapsot aratott. Vörösmarty Mihály ,Szép Ilonka" melodrámáját, Herlinger Ernő érzéssel, iendülettei és nagyon szép hanglejtéssel szavalta. A hatásos költeményt zongorán Gstettner Henrik kisérte éa biztos játékávai figyelmet keltett Az egyveleg a Cigánybáróból nagyon tetszett a közöuségnes. Gabányi monológját „Föld és népei* Engel Béia moudotta el humoros és természetes- elnadánával élénk kacagásra késztette a közönséget. A fiatal tanuló nem látott maga előtt mintát, melyet utánozhatoit volna. Annál meglepőbb volt sikerölt előadása, mely ilyen pajzán, humoros Öltözetben, osztatlan elismerésben részesült a közönség részéről.
Koncert után lázban égve fogott az ifjúság a tánchoz. Vígság, és zene zajától visszhangzott a terem. Ugy tetszett ez a látomány, mintha békés napokra többé sohasem adna reményt, de végre 8 órakor reggel az utolsó kurjongatás is elhangzott és e.mult a dal, tánc és pipere. Jótékony álom csendes birodalmában lassan elmosódtak a szivárvány-képek éa mire az ifjak felébredtek, már csendes busengásban gondoltak — a tanrendre.
Az estélyen a kereskedelmi iskola ifjúsága gyönyörű táncrendeket osztogattak a hölgyeknek, kiknek névsorát — teljességért felelősséget nem vállalunk — itt közöljük:
Asszonyok: Adler Mórné, Altmann Mórné, Bader Heorikué, Baum Samuné, Basch Simonné, Berger Aaolfné, Berger Bernátué, dr. Blau Simonné, Brück Már-kuszné, Dannenberg Jakabué, Deutsch Jakabné,Ebrnslein Jakabné, Engel Adolfné, Fekete Józsefné. Fleischacker Gyuláné, Goldarbeiter Emiiné, Goldmana Samuné, Glésinger Ignácné, Goldsmied Dávidoé, Goldstein Jacqnesné, özv. Grosx Emiiia, Gstettner Samuné, Gstettner Yilmosné, Guth Ödönné, Halphen Mórné Hamburg Miksáné. Hamburger Ferencné, Hardi Gyuláné. Heimler Józsefné, Özv. Hoch Jenöné, Jaeger Ferencné, Kárpáti Manóné, Kertész Józsefné, Keszler Jakabné, özv, Killer Henrikné, Kohn Jakabné, Koho Ödönné, Kompért D.-né, Kopstein Ja-
kabné, Krausz Mártonná, Krippel Fri-gyeané. Lőwinger Ignácné, Mencer Ignácné, Nagy Lajosné, Npu Lajosné- dr. Neumann Edéné. Ollop Lajosné, Öszt-reicher Beroátné, Pollák Józsefné, Rei-nitz Gyuláné, Richter Henrikné, Roseaberg Lipótné, Rosönberg Rihárdné,dr. Rotschild Jakabné, Saller Lajosné, Sauer Edéné, Sauermann Mihályné, Scbáffer Arthuroé, Schulhof Adolfné, Schwarc Samuné, Schwarc Ignácoé,* Sommer Nátánné, Somogyi Henrikné, Somosí Yilmosné. Stern Lipótné, Strém Vilmosné, Szabó Jánosné, Szívós Imrén é, dr. Szűkíts Nándorné, Wamherger Sándorné, Weisz Emiiné, Weisz Jakabné, Weisz Mórné, Weisz Salamonná (Fiume,) Wortmanu N.-né,, dr. Villányi Henrikné, Vidor Samuné.
Leányok: Bader Regina, Baum nővérek (Szepetnek,) Beck Kata (Szepetnek.) Beck nővérek (Szepetnek.) Berger Sári (Lakács.) Berger Teréz, Berger nővérek, Blau Margit, Bun Szabin, Deutsch nővérek, Goldstein Irma, Goldsmied Margit, Glésinger nővérek, Grosz nővérek, Gstettner Regina, Halphen Teréz, Hamburger Izabella, Heimler Anna, Hercfeld Betti, Hirschl Hermina, Hirrxhl 0 ga (Mali-Bukovetz.) Hoffmann nővérek, Kauímaan Sári, Keszler Irén, Killer nővérek, Kohn Emma, Kohn Margit, Kondor nővérek, Kopstein nővérek, Krausz Hilda (Laska-Fa\'u.) Krausz Józsa, KreiBler Netta (Belovár) Krippel Paula, Ledofsky Mici, LitvaySzidí, Lőwinger nővérek, Maachanc-ker Fáni, Nagy Irén. Nyitrai Karolin, ösztreicher Amália, Ösztreicher nővérek, Platschek Rezsin, Pollák Szelina, Reinitz Zsófi, RoBenberg Karolin, Rótb Laura, Saller Aranka, Sauer nővérek, Schiesinger Linda, ScbŐnbaum Matild, Schulhof Rezsin, Semran Matild, Sommer Erzsike, Stern\' Roza, Strém Ilona, Waílerstein Margit, Wamberger nővérek, Weisz Berta (Szombathely,) Weisz Janka, Weisz Olga, Weisz nővérek, Wortmann Emma.
Felülfizettek: Gelsei Guttmann Vilmo3 10 frt dr. Szűkíts Nándor, Weisz Tivadar, dr. Rotschild Samu, Lőwinger Ignác, öiUrreicher Bernit, Weisz Jakab, Eben-Bpanger Leó 5—5 forint Dr. Rotschild Jakab, dr. Blau Simon 3—3 frt Özv. Tauber Alajosoé, Somogyi Henrik, Bun Samu. Saller Lajos, Klein Illés, dr Rosenberg Mór, Lőwy Adolf Unger Ullmann Elek, dr. Neumann Ede, Vidor Samu, Pichier Károly, Löwenstein Emil, Vécsey Zsigmond, Mathea Károly 2—2 frtot Farkas Ferenc I frt 50 kr., Gstettner Vilmos, Halphen Mór, Stefanovita Alajos, Kohn Ottó (Fiume.) Dobrovits Milán, Goldmann Samu, Basch Simon, Menzer Ignác, Neubrunn Tibor, dr. Ollop MÓr, Kalcsok Leó, dr. Vörös Cyrill, Tivolt János, Szabó K. István Horváth Honor, N. N., Fischel Lajos, Günsberger Jakab, Koha L. Lbj03, Ledofszky Ernő 1 — 1 frt, Strém Vilmos, Szatt\'et Rezső, Bach-rach Samu, Fleischacker Gyula, Adler Mór, Krausz Lipót, Neu Lajos, Fischel Ernő, N. N 50—50 kr. Összesen 110 forint, mely szíves adakozásokért ez uton is hálás köszönetét nyilvánítja a rendező-ég.
— Kereskedőink mozgalma. Az a mozgalom, melyet kereskedőink a házalók túlkapásai ellen intéztek, máris közeledik a siker felé. Ugy értesültünk, hogy e 37 kereskedő kérelmére a kamara ujabbi fölterjesztést intéz a kereskedelmi miniszterhez az ipártörvénynek a megrendelések gyűjtésére vonatkozó 50. §-a módosítása tárgyában alkotott törvényjavaslat S törvényerőre emelése érdekében. Ezt a kamara azért tartja szükségesnek, mert egy országos egyesület, mely különben a kisiparosság képviselőjeként szeret viselkedni, a közel múltban e törvényjavaslat-tervezettel ellentétes nézetet nyilvánított A kamara nézete evvel szemben az, hogy a tilalom ugy & hazai, mint az osztrák cégekre kiterjesztendő , mert különben éppen a hazai kisiparosok és kereskedők által hangoztatott panaszok nem lesznek megszűnte thetők.
— Az irodalmi és művészeti kör hangversenye. Méltó befejezését képezte az ideifarsangnaks/e hó 22-én megtartott dalestély, mely ugy a műsor változatossága, mint az előadott darabok kitO nősége,
em-végeladás
blousok és ruhákra — a gyárból!
tetszés szerinti nagyságban privát-fogyasztóknak postakér-, vámmentesen $b házhoz szállitra.
— As ntolsó idény maradék selymei : —
mintegy 800 drb Dapla Fonlard-seljem....... méterje 65 kr,
csak marine kék-és fekete alappal , «X) drb fekete damsast s«Jyem . . . . fT --\\ » 1 frt IS kr. , 20u drb fekete Ann are Boyale ét Merveillenx Dockesse % I frt 2fi kr. a TOO drb különböző maradék 1-, S- és S ixinben, selyem damaszt, báliéi tártasestélytkre való selymekbői stb.
Minták postafordultával.
Magyar levelesét. Svájcba kétszeres levéi^éiyef ragasztandó
Zürich. Henneberg G. seiyefncyárai.
XXXVIL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN Y
1898. FEBRUÁR 26 án
rjemkülőnben az előadásnak művészi szia-voaaloa állásánál fogra, joggal mondható a legsikerültebbnek. És ezen siker oroszián része, a dalárda fáradhatatlan karnagyáé, Csolosz Jenóé, ki akadályt és fáradtságot nem ismerve, nagy kitartással unitotta be az énekkart; hasonló dicséret illeti Böhm Emilt is, ki az ó zenei tehetsegével már oly sok élvezetes estét szerzett közönségünknek. Az összes előadott darabók rendkívül tetszésben részesültek, de áz állatnégjyes volt az estély fénypontja- Kaufmannlzsó impres; záríomntatta be ax álarcos dalárokat egy szellemes beszéd kíséretében annyi titkolódzással, hogy lehetetlen rájuk ismerni és pedig: Feiisdomeatica Csolosziana (I. tenor), Gal-lioa domestica Hirschfeldiana (II. tenor) CtDM familiáris Lendvaianus (I bass,) Sus de glandibus Vajdicsiana (II. bass), Simia Bohemid kiséret. Vértesi monológját Sauer Margit k. a. adta elÓ a közönség zajos tapsai közt. Mulatságos volt még a „A disznótor és gyönyörei*" cimü tréfás jelenet, a mely állandó derültségben tartotta a közönséget. Elóad;isra került még Huber Károly műve: „Olyan a tt dalod" és egy Mozaik négyes, melyek precís előadása nagyon jó benyomást keltett. A zongora kíséretet Pollák Miksa ur volt szives elvállalni. Jelen voltak:
Hoch Ffilöpné, Hocfi Elemestio, Sebeatjéa Lajosáé, Pollik Samuné. Pollák La ara, Kardos Laura, Róik Laura, Kardos Józsefné, Berger Sirí (Lukica) Hirschl nővérek, Goldmaan barnásé, Kárpáti Manóné, Hirir-.hi Olga, Hirschl Hermin, Kraozz Józsa, Münz Szabin, BeréDjí Jóiaefné, Saller Lajosné, Saller Aranka, Sec Lajosné, Kraatz Miksáné, Wallersteinaé, Wal-lerstein Sarolta, Gstettner Yilmo.né, Dr. Engel Sándorné, Dr Gerő Józsefné, Dr. Blao Simonné, Dr. Neumann Edéné, Eagllnder Ottoné, Weiaz Melaníe, Halpben Teréz, Halphen Mórné, Schrei-ber Katica, Gerstner Adolfné, Gerstner nővérek, Weiter Józsefné, Weiser Klára, Bauer Izidoráé, Goldmann Rozika, Halvsx GyuUné, Blnmensehein Vilmosáé, Vidor Samuné, Yeissmayer Lipótné, Sauer Ignácné, Sauer Margit (Derecser) Abelné Grflubat Alíredné, .: :. • - Karolyné, Dr Sznkita Nándorné. Kanímann Mónié, Schwtrz Berta ( Veszprém.; Hoffmaan Gyoláné, özv. Keaz-Jernó, Eeaaler Fanni, Dr BrÓd Tiradarné, id Janda Karolyné, Janda Margit, Mantuano Józsefné, Mantuano Janka, Gizella ét. Mariska, Mair Józsefné, Mair Tinka és Hermio, Bascb Simonná, Kohn Lntma, Kohn Jakabné, Pálffi Ainjoiné, Győrffy Jánosné, Knortzer Györgyoé, Knortzer nővérek, Hruska Terka, Unger TJllmann Elekné, Vágner Karolyné, Vágner Mariska, Pollák Miksán:, Zadubántsky Lajosáé, hendtvieh Nina, Tőrök Ambnané, Török nővérek, Pollák Szelim, Weinstein Sarolta, Wortmann Paula. Lendrai Samuné, Feiglstock Adolfné, Nagy Dezsőné, Juhász Györgyné, Jnháaz Lujza, Sxalay nővérek Slern Oszkárné, Pfeiffer J.kaboé, Eillik Bélané, Berdia Mártonné,Poredus Antalné, May nővérek, Mikos Géxáné, Mikos Hedvig ás Mela nie, Beinitz Józsefné, Izommer Nátháimé, Mtraits Edéné, Tóth Lsjosoé, Cérna Irén, Cérna litvánná, Neumarkné, Neumark nővérek, Magics Ferencné, >chlickne, Löwensiein Emilné, Klein Mártonné, Bogenrieder Jézsefné, Geiisl Viktorné, Práger Ilona, Altmann Mórné, - .- :. Vilmosné, Práger Bélané, Hirschl Olga, (Mali Bukovec} Horn Teréz .Sauermann Uihályné, Orv. Löwenbacíiné, Fischer Je&őné, Lenk Gyuláné, Próbáld Károlycié, Jack Margit, Burkovics Irma, (nemes*Vid), Korner Elza, Bartos Béláné, Irm-ler Józsefné, Irmler Juliska PoIJák Imréné, Schweitzer Józsefné, Boienberg
.....Golenko Franciska (T&ske-SxL
György), Schwarc Berta.
A négyeseket 150 pár táncolta.
— Az általános mnnkásbépzó egyesület jelmez estelye, mely e hó 20-án tartatott meg, egyike volt a farsang legsikerültebb mulatságainak. A .Polgári Egylet" kis terme ez alkalommal valóságos vásárcsarnokká változott, a melyben városunk kereskedőinek Bátrai voltak felállítva. Az állványok roskadoztak a szebbnél szebb áruktól, meiyek-t szép .. asszonyok és szép leányok árusították potom áron. A nagy teremben volt a virág és pezsgő sátor és tán fölösleges emliteni, hogy e két Bátor körül tejlő-dött ki a legpezsgőbb étet. Pontban "Sárakor kezdődött meg a bevoou\'ás. A nagy terem Összes lámpái hirtelen kialudtak (ez egyszer a rendezőség akaratából) és sötétbeu meg a Zsoloay muzsikájának áhítatos zümmö^éie közben érkezett meg a menet a terem végére, a hol DobrovÍc3 Milán r. b. elnök rendezte a sikerült tablót. A három női biciklista (Koronci Ilka, Sabján Lujza és Stocker Juliska) ájtatosan térdeltek a felvirágozott bicikli mellett, mig a másik 3, de férfi biciklista (Heckeaberg Etzbí, Sável Ilona és Irén) menet készén álluk a bicikli előtt Az utazó társaságot pedig a jelmezesek egész özöne kisérte. Akkor aztán kigyúlt a bengaliai fény a nem mindennapi látvány tárult a szemlélő elé. A csoport elvonulása után megkezdődött a vásár és a tánc, a mely hajnali hat óráig tartott A szerelmi világposta é* a képviselő választás nagyon mulatságos volt és nem egy ficsnr mosolygott és boszankodo\'t egy-egy talá\'ő Ötleten. A sátrakban a következő hölgyek ára irtottak: Pez?,~ö sátor: Sabján Terka, Komlósí Mariska, Stocker Juliska, Tóth Lajosné Virágaá-tor: Sabján Juliska, Csele Anna. Mer-aics Edéné, Sörsátor: Heisier Regina, 7. !.;: K.t.e*rifi». Gcriner Jolán.Dobroríts Sá\'or korowci Ilka, Bódia Gizella. Fabick és Asztalos Bátor: Weiaz Hona,
Eolarics Róza, Fabick Tívadarné. F i a c h i sátor: HorváthMaritika,Kovács Mariska, Sabján Lujza, Fitos Imréné. S c h i e-singer sátor: Egyed Emma, Scherz Róza, Kohó 1. Lajos sátor: Pur-ger Mariska, Schreiber Katica, Kohn L. Lajosué. Volt még azonkiTüi balos sátor, Weiszfeld éa Fischer cég sátra stb. Bizony bizony lehetetlenség mindenkiről megemlékezni, de azzal ax egygyel tartozunk az egyletnek, hogy kifejezzek a magunk nevében is dicséretünket és elismerésünket A jelmezek közül kétségkívül a legsikerültebbek voltak a biciklistáké és pedig Heckenberg Erzsi és Schável nővérek (fekete bársony nadrág, kabát, szürke sapka) és Sabjan Lujza, Stocker Juliska és koronci lika, (fehér batüszt alja, derék, matróz ing, fehér sapka.) A négyeseket 200 pár táncolta.
— Cseléd Ügy. A cseléd kérdés rendezése immáron aktuális lett; a megindult mozgalomnak van már eredménye és mindenki örömmel csatlakozik azokhoz, ki* rendet akarnak teremteni. A f. hó 20-ára egybehívott értekezlet, — megtette a szükséges elő intézkedéseket és bizalommal tekinthetünk a fejlemények elé. Az előkészítő bizottság elnöke Varga Lajoa és az ő ügybuzgaima és ismeretei, nem különben Deák Péier lelkes támogatása garancia, hogy a kérdés közmegelégedéssel oldassák meg, mert e két férfiú a caelédkérdéa irányában tanúsított érdeklődése, nemkülönben Deák Péter hivatali állasa, szakismerete és gazdag tapasztalata, a biztos siker reményével kecsegtetik az érdeklődőket
Mi pedig, kiknek azintén van részünk abban, hogy a mozgalom a helyea irány-baa indult meg, ezentúl fokozottabb érdekkel kísérjük az akciót és hozzáfogunk járulni minden erőnkkeL hogy az emberszeretet nagy müvéhez néhány téglával járulhassunk és kérünk mindenkit, hogy ezen nemes intenciónkat anyagilag éa erkölcsileg támogassák. Az előkészítő értekezlet jegyzőkönyvét jövő számunkban közöljük.
— Jönnek a színészek. Szálkai Lajos színtársulata téli állomáshelyéről, Székesfehérvárról, hol nagy sikereket aratott és a közönség sieretetét kiérdemelte, márc. elején hozzánk jön és 9-én megkezdi 40 előadásra tervezett szezonját a Trírtiy-veL A színtársulat névsora ez: Szalkay Lajos, Hídvégby Ernő, id. Sághy Zsigmond rendezők. Fábián László titkár. Tombor Aladár karnagy. Tombor Aladárné pénztárosnő. Schultz Adolf zeneigazgató, Szakonyi Gizella sugónŐ. Újvárosi Albert kellékes. Mihoicsa Kálmán főruhatárnok. Kassai Ernő színház szolga. Nők Sz. Kövessy Rózsa, Répássi Guszti, Tá-
: bori Frida énekes nők. Mányai Aranka segéd ! énekesnő. Gazdy Ariuka hősnő. Gyurman \' AÜce szende. Borsitzky Ilona anya, co-í mica. Székely Gizella társalgási. E. Lányi \\ Szídi társalgási és 7 segédszinesznó és I 6 segédszinész. Férfiak Szálkai Lajos operett j boufio comikus. Hidvéghy Ernő hós sze-[ relmes. Erckövi Károly népszínmű és j operett baritonista. Sz. Nagy Imre teno-; rista. Hetényi Elemér bonvivant. Deési | Alfréd lirai szerelmes. Id. Sághy Zsigmond jeliem apa. Szepessi Gusztáv kedélyes apa. 11 tagu zenekar. A bérlet eszközléséve! és a bérletpénzek kezelésével Fábián László titkár van megbízva. A színre kerülő darabok a következők; Drámák és színművek: Helvila. Rocambole a párisi csavargó. Ember tragédiája. Folt, a mely tisztit. Bohém élet. Trílby. Kétszarvú ember. 1000 ér. Utolsó szerelem. Kossuth búcsúja. Czászár ezredese. Vígjáték, énekes bohózatok; Katonadolog. Éljen a kisiparos. Niobe. Diplomás kisasszonyok. Két Kohn. ,Az öreg. Aggszüzek Coulisset ur. Kukta kisasszony. Kikapós patikárus. Operettek: Kék asszony. Varázsgyürü Oroszlán vadász. Angot a csarnek leánya. Boissi boszorkányok. Nílusi varázsló. A montefiaiskói összeesküvők, Cigánybáró, Talmi hercegnő. Operák: Hoffmann meséi, Bűvös vadász, Bajazzók, Paraszt becsület Népszínművek: Gyimesí vadvirág. A regrata, Geiei icís király, Mária bátya, Ördög mátkája. Bérlet hirdetés 8o előadásra: I. rendű kőrszék 16 frt IL rendű körszék 12 frt. A bérlet azomban, mint értesülünk, csak néhány bemutató előadás után lesz kötelező. — Érdeklődéssel várjuk színészeinket, s kívánjak, hogy se Ők a közönségben, se a közönség bennünk ne csalódjék.
— Kóbor ebek. Most hogy a fővárosban a rendőrség szigorú rendeletekkel intézkedett az eb tartás dolgában és a gazdáknak meghagyta, hogy kutyákat csakis Bzíjkossárral vagy pórázon vezetve szabad az utcára ereszteni, nálunk a kóbor ebek ijesztő módon elszaporodnak. Pedig ugy a körerkölcaiség, valamint a személybiztonság szempontjából szükséges volna a gazdátlan kutyákat kiirtani, a gazdákat pedig az ebtartás dolgában fennálló belügyminiszteri és -rendőri intézkedésekre figyelmeztetni. A rendőrség lógja
ismerni a módját annak, hogy kell a kntyákkal elbáoatui.
— A letenyei iparoskör bálja. F. hó
20-án a letenyei iparoskor sikerűit táncvígalmat rendezett a nagyvendéglőben, a letenyei önkéntes tűzoltó-egylet alap tőkéje javára, a melyre felülfizetni szívesek voltak: dr. Csempész Kálmán 4 frt 60 kr., Laskovics Ferenc, Zakál Gyula 1 — 1 frt, Majer István, Varga József, Dénes Jenő 60—60 kr., Keszler Géza, Plauk Ferenc 50—-5Ü kr., Kohn Sándor, Strasser Jakab 30—30 kr.. Kosi Andor, Glósz Géza, Szántó Gábor, Berger György (Vőrcsök), Simin Józsefné, Kazár Ferenc, Marton József, MüIIer "Antal, Hoffer Mihály, Vizmathy Ferenc, Nóvák Flórián, Práger Mari Simon Lajos 20—20 kr., Scblesinger Jenő, Franki Vilmos, Lobi Mor, Kapossy Antal, Nóvák Menyhérdt, Fujszv Sándor, Roszkovics Viktor, Krera József, Söisa ózsef, Horváth Sándor, Pi-meizli Alajos. Korách Fülöp, Leitner Lipót és Öszterreitíher Józtef 10—lü kr.
— Hegediaktaiát. A következő érteshést vettük: Hosszabb idót szándékom szülővárosomban tölteni, ugy kezdők, mint előrehaladottabb növendékek hegedd oktatását elvállalom. Az oraz. m. kir. zeneakadémia tanterve alapján a kezdettől a magasabb kiművelésig alapos, rendszeres oktatást nyújtok. Ezt tekintve csakis natárosott zenei tehetséggel bíró növendékek tanítását vállalom el. A növendékek eJÓhaiadottaága t számától teszem függővé a zenei miveltseg elsajá-titáaara oly szükséges egyes zenei diacíplinák előadását, mint a zenekari gyakorlat, kunarazene, zeneelmélet, öaszhangzattaa s. t. b. Tanóra a hegedűből heti 3, a melléktanszakokból heti 2 óra. Tanítási dij havonkint i frt. Egyesek-iek ka\'iöaóra 1 frt. Az oktatás márc. 15-én kezdődik. Jelentkezni Attila nlca 40f sz.
Be de ni ts Kálmán.
— Biztos gyógyfaatás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban szorulásban, főfájásban étvgyhiány-vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Xoll fele soidütz porok\' használata által biztos gyó-gynlást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés napoata utánvéttel Xoli A. gyógrtserész cs. és k. odr. szállítótól Bécs, I. ToehiAubaa 9 A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítmény kérendő az 5 gyári jelvényével és aláírásavaJ.
NYILATKOZAT.
Kéretik csak "Cerene József-keserűvíz, Bem pedig budai vagy egyéb elnevezést használni.
Kaphati miraJdílÖtt. (Az igazg. Bpeaten
Á „Szálló Levelek" c. lap 1L évfolyamának 4. számában a készt helyi jögimnázium tanári testületének tagjait gyanusitó közlemény jelent meg. A tanári testület az ügyet magáévá tevén, ez érdemben a Jolyó hő 39 én tartott rendkívüli tanácskozáson egyhangúlag a következőképen határozott :
A tanári testület a „Szálló Levelek\' támadásait, hogy a Jögimnázium tanárkarát és annak működését nem ismerő közönség meg ne tévesztessék, mint gyanúsítást és rágalmat és az ezt kísérő jelzőket visz-szautasitja. E nyilatkozatot a megyei hírlapokban közzéteszi, valamint a tankerületi kir. főigazgatósághoz Jelterjeszti és a felsőbb hatóság intézkedéseit nyugodtan várja.
Keszthelyen, 2898. február hó 29.. Burány Sergeiy dr.,
c. főigazgató, gimn. igszg. BurkovitB Lajos, Gaál József, Gyöifffi Endre, Haraszti Sándor dr.,
Illés Ráfeel, Lakatos Vince, Magasházy Antal dr., Orbán Lajos, Pip Máté, Patyi István, Fakor Adorján, Steiner Miklós, Valló Albert, Vutskíts György dr.
Szerkesztői Üzenetek. ./
? B aj a. Köszönet. Csak egy kisié sűrűbben keresne fel I
K. Zi. Ürülünk, hogy megtört a jég. Azt 4 márciusi dolgot okvetetlenül várjuk, de egyebet is ! Üdvözlet.
B ó a a y. A kérdéses tárcára nem emlékszünk ; de utána jé_-nk a dolognak, mihelyt idGok engedi. Addig türelmet kérünk. A most küldött jönni fog.
— F. G. Letenye. Sok az eszkimó, kevés a fóka 1 Ez az oka, hogy több b.- tudósítása jcrSre maradt. Üdvözlet.
Nyilttér.*)
Egyedül elismert kellemes izü termé-sxetea hashajtőazer a
Fifia§ Jánií-
keserűvíz
i ieseririzeL: tiriijA.
Orvosi tekintély.^ kizoiyitváayml iserlst a Ttláa-Untek örrecdö
Ferenc József-keserüyiz
a keser&vizek tulajáonképeni képviselőjének tekintendő mert páratlan egyenletes, gyors és tartői hatású.
A nagy millenniumi éremmel egyedül kitüntetett keserűtfiz-forrás.
•l At e rovat alatt koslöttckért n«m vállal ftlelősséget a txark.
Vese, húgyhólyag, hogy dara és a köazrény bántalmak ellen, továbbá a légió és emésztési szervek hurntos báotalmainál,orvosi tekintélyek általa Llth Ion -forrás
SALVATOR
sikerrel rendelv* lesz. HnKTbajtó hatásul
Kellemes izí! loujei eaésitittó
Kapható ás vár yriz kereskedések bee és gyógyaaertárakban. A Sal7ator-forráa igazgatósága Eperjesen-
iBjectio
Á Dr. EGSEE-íél.
Haiaelis 7irLMca
a leghatásosabb külszer fbefecskeadezé*) férfiak éa nőknél, uj és idült lolyáaok, valamint csöbántalmak orvoslaaára. A Haatamelis Vir-ginica tropicas n&réoy rendkivüli hatása a nyákhártyára i.rvosi\'ag már régen el van i>merve, ugy, hogy ezen külóáben is szerencsés összetételt! Injectió ennek köszönheti gyógyerejét. 2-3 üveg baszná\'ata a iegmakacsabb bajt tetemeién javitja, illetve meggyógyítja.
Egy üveg ára 70 kr., a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve: 1 Oveg 1 frt 06 kr, 2 üt. 1 frt 75 kr, 3 üt. S frt 45 kr. Fórak\'áF: Gyocyaze.-\'.ar a „Nádar"-b«z Bsdapest, Vi , Váci-korat 17
Felelős szerkesztő ? Dr. IBmjBSvs 6 Helyettea szerkesztő: Dr Villányi Henrik.
Kiadó : Ifj. WajdiU József.
HIRúETÉSEK.
Nagyon finom
Kanári Előénekeseket
az éneklő képesség izerint 8-tól 20 márkáig szét külá utánvéttel, 8 napi próba idő. Épugy kalitkákat és énekszekrényeket minden nagyobb kiálUtásoa kitüntetve. Prospektusok ingyen W. HeerinQ St. Andreasberg (Harz) 427.
2236 szám/1897.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teazi, hogy a nagykanizsai kir. járésbiróság 1032/97 számú végzése által Varga Makár litván végrehajtató javára Varga Makár Károly kiskanizsai lakos ellen 500 frt tőke, ennek 1896. évi november hó 19. napjától számítandó 8°/0 kamatai és eddig összesen 13 frt 95 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 348 frtra becsült 2 lő. kocsi, bútorok és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 2236/1897. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Kis-Kanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1898. évi március hő 5*1k napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahboz a venni ezáudékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LXfct c. 107. §-aértelmében a legtöbbet ígér nek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LS. t. c 108. §-fcan megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt NaBy-Kasizsán, 1898. évi február hó 16 napján.
BARTS GYÖRGY kir. bírósági végrehajtó.
14984 szám./1897.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtő az 1881. évi IX t. c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 9962/97. számú végzése által Keményfi Jenő végrehajtaté javára GünBberger Tívadarné nagykanizsai lakos ellen 37 frt 02 kr. tőke, ennek 1896. év október hó 16 napjától bzí-mitandó 5a/0 kamatai és eddig Összesen
9 frt 60 kr. követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával birei-lag felül foglalt és 688 frt 80 krra becsült bútorok, ágynemüek és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 14984/1897. sz. kiküldetést rendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Nagy-Kanizsán alperes lakásán leendő eszközlésére 1898. évi február hő 28-ik napjának délelőtt
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t c 107. §a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron a!u, is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t c 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1898 évi február bő 11. napján.
BARTS GYÖRGY kir. bírósági végrehajtő.
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czéljáhól a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se oem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani száílilásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
Egy rég 3,10 mét. hosszu 1 nrí öltönyre, elegendő, ára csak
frt 3-10 jó frt 4*30 jó frt 7 50 finom frt 8\'70 finota frt lOőO legfinomabb frt 13-*0 angol [ frt 13-S5 kamgam
Valódi gyapjúból.
Egy vég feketa szalon öltönyhöz 10 frt. Felöltő szövetek méterenként 3 frt 25 krlól. Loden gyönyörű színekben 1 vég S Írttal 9 frttól 95 krig; — Peravienne és dos-king — Állami és vasúti hivatalnoki és birói-talár szövetek ¦ legfinomabb kamgar-nok és Chevíottok. valamint egyenruha szövetek, pénzügyőrség és csendőrség részére etc eic szétkuld gyári árakon a tisztességeinek és szolidnak
p^^íri Kiesei AaihofBrünaben.
Minták Ingyen és bérmentve. Miutahú szállítás figyelemreméltó !
A t. közönségnek fontos az: tudni, hegy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. — KIESEL AMHOF brünni cég sz összes posztókzt valódi gyári ároa minden Rabatt felszámítása nélkül szét.
* czelli
Gyomor-
cseppek*
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nflkOIöxhateuM és Üíolínosar. isawtfs* házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: árrágyta-iantáj. gromorgycBoasig, bQzSs Itbalat, fettuJUig, savanyu, te&ttS&gás, kásámé*, gyomorégés, ftíastegas, nYÍikakiválatzbü, sárgaság, nádor is háoyát, gyomorgSrcs iiliifi
• Hathatos gyógyszernek bizonyult \'tejtájásnil, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyosaortvbavMéoél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és Umor-rboidáknáJ. •
Emlitett bajoknál a .TEáríaczelli srratmoreaeppek évek ota kitűnőknek bizonyulták, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít- Egy kis üveg ára használati u taxi Lássál egyűU 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Tavi*4k. József gyógyszertára Budapest,
Király utcza \' rédjegyet
és aláírást tüzetesen
tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag Tan ragasztva a keaxitö siáiriaával (C. BrádyJ és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom".
k aáriaezsiü gyomorosappak Talodian Itiphatók.
NAGY-KANIZSÁN: Práger Béla és Belua Lajos gyógyszerészeknél — BARCSON: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
XlXVn. ÉVFOLYAM.
ZALAI K
Ö Z L Ö N Y
1898. FEBRUAR 26 <, I
!! HALLATLAN!!
¦V 189 gyönyörű tárgj csak I frt 90 krert.
1 pompásan aranyozott óra 3 éri jótállással. 1 gyönyörű szivar tárca. 1 nagyon finom köszörült toilette tükör tokban. 1 jegyzetkönyv angol vászon kötésben. 1 készlet kézelő gomb I. doublé aranyból. 1 készlet ing gomb , , s
1 nagyon célszerű Írókészlet, 1 finom szagú toilette szagú szappan, 1 elegáns óralánc szép aggasztékkat, 72 igen jó acél toll eredeti csomagolásban, 50 iv finom levélpapír, 50 finom boríték.
Ezen fentnevezett 189 pompás tárgy csak 1 frt 90 krért szállíttatik
J. Wanderer Krakau, Stradom No. I.
Schweici Órák nagybani kiviteli üzlete által, meg nem felelő 8 napon belül vissza vétetik.
_ Képes árjegyzékek órákról ingyen és bérmentve küldöttet,k.
Sii?atijikii | f Ozíecskendőket
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési éa egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány éa erőhajtásra.
városi, községi, gazdasági és gyári ta a Olt í 8 * -g o k_n a k,
harangokat és harangállványokat lg
templomok, Iskolák stb. részére. Bűzmentesen működő pöcegödör tisztító készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparokat
- : készít és ajánl a ^-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
¦Társasai («•»« walser ferenc)
Budapest, VI., külső Váci ut 45.
Árjegyzékek és költségvetések Ingyen és bérmentve. ~&i
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét é;
alalrisát tünteti foL A A.-féle Ssldlltz-porsk tartót gyógjhatása a legmakacsabb gyamer- és al-
tiítbintalmak, gyomorgörcs és gyomor-hév, rögzött székrekedés, májb katalom, vér találás, aranyér és a legkülönbözőbb s>61 betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek Óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt tredctl dl bt zsák I Irt a. é.
Hamisítások törvényijéig fenyíttetnek. [MOLL-FELE FRANCIA]
Csak akkor valódi,
ha mindegyik ttveg MOLL A. védjegyét tünteti fe
.....________.............._ ,A. Mell" felirata ánozattal van zárva. A Mefl-félfl fraa-
ozla borszesz és sé nevezetesen mint fijdalomosíllapití bedörzsölesl szer köszvény esnz és a meehüléi egyé\'\' kóvetkezményeínni legígéretesebb népszer. — Egy éno-utt eredat! üveg ára 90 krajezáf__
Moll SalicyJ. szájvize.
(Főalkatrésze : fQzolysavas sziksó.) A mindennapi szájtisztitásnál különösen fontos bármely korn gyermekek, mint fel\' tiőUek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmin\' sxer fogfájás ellen. — Egy Moll A. védjegyével átlátott üveg ára: 60 krajcár
Főszétküldés:
Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A, aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. , Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 88 Fía.
Mily elkerülhetetlenül szükséges
a szőllők permetezése
az elmúlt évadban bizonyult be, midőn csakis a permetezett szőllők
nem mentek tönkre. Ennek elérhetésére legjobbnak bizonyult Mayfarth Ph- és társa
—= szabadalmazott-
IT ÖNMÜKŐDŐ-«f
.SYPHONIA"
mely az oldatot szivattyúzás nélkal Önműködően a növényekre permetezi. Ezen permetezőkből mir sok ezer Tan használatban és számos dicsérő bizonyítvány matatja kitűnő voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben. Ábra és leirás rendelkezésre álL
Mayfarth Ph. és társánál
meséfsxdatigt gépgyárak, különlegességi gyár borssjtók és gyümölcs írtékeskéti gépes részére
Bécs, 11/1, Taboratrasse 76. sz.
árjegyzékek ét számos elismerő le-rél ingyen..— Képviselők és ismételadót káriaatosik-
Harci kanári éneklők.
áft. Ajánlom 1896. éri ^mj mester énekeseimet gyönyörű, lágy \' ^ és mély futamokkal és fuvola és fütty hangokkal, darabja 15 egész 30 márkáig. Ezek ivadékai kitűnő énekesek darabja 3 márkától feljebb. Jótállás az értékért és egészséges megérkezésért. — Szétküldés utánvéttel, ugy a pénzbeküldése ellenében, minden postahivatalhoz. — Kötelezem magamat nem tetszés esetén 8 napi próbaidő után kicserélni, esetleg az Összeget kiadásaim levonása után visszafizetni. -Kanarienziicliterei Augusí Friedrich St. Aodreasberg i/Han
Saamarkt No. íOS.
Patentált
jégsarkantyu
Tőrvényesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégtar kan tyúk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cipÓ3arkot, nem kell óket levenni és használaton ki7ül teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
if], Stíl,* G, A.-IÍ1
Reicbenbergben (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
Uli ***** ilLBÍSIOI
delikateszszek!
Safoarla-sonfea és sertészsír.
Bjay- Magyarország els5 nagy gyártelepe e szakmában.
Első szomb thely i sertéshizlalda ás husf ű stö 16-gyár
Szombathelyen.
Kívánatra ingyen és bérmentve kttldjak 30-féie gyártmányról szőló árjegyzékünket \'
Veti. ideje: Angnsztas ésjszép--tember.
Ültetés Uto1sÍEÜí35—20 cut, Talaj mhiosédEr** trágyázott. é\\
Ir
¦A
; Anssaatzeit ^j&tôâp und Sep-
l Pfiinzweite : lá^zEr Crn. Bedeaieschaleiiheit; Gut gedüngten
frlir"Wj-/i*^ím-
Aj
hirneves
Konyhakerti-
és virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett
medve-védjegygyei
valamennyi napyobb
fűszer- ésv&skereskedósekbeii
kaphatók.
flV A B ndapesten A ndrássy-a t 23. szám alatt létező MAÜTHNEB ÖDOS cég csakis olyan csomagoknál vállal H-i ¦ jótállást egészen friss és valódi magvakért, a mely csomagok ragasztva, a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve, ugy a mint a mellékelt rajz ii matatja
Essai
r
^ 1 •"- maklszszs
I
I
I
Mentes- a habkávénak egészségre anataas aíkatrószeitől. .
\'EgyetJW « Kafhreiner-féls maiátakívé az, moly annak i-Iiaiét. M
-és kedveit izét\' magéban fogíasja.\' A Kathre\'m©r-íéi8,:\'\'rrjs!ií«i<;á*#^ y
i étvágygerjesztő, könnyen ásnaszthető, 6v*k soránát1&tnSt$sd(aéLJ "Jj)
| • gy er m eVekre nézve egyaránt Háaznosiilc bÍzetry«H.i.?LfcSÍásébb;f *»»
\' pótléka :a babkávénak, vaiaoii.it Ejárúásra íagméKobbY8gySték» ; V
bis annak. Tskjatefte! az egészségre és takarékosságra, a vtM&ji y j :\'»Katnre;;:8rf;ne.fc^t5Wxí agljíáztsríssböi sem szabad: MfeyowfÉɧ§
Óvás-áz- értéktpfejí irtánzatoktőfe -
Nyomatott Ifj Wajäits József konyvnyomdájáhan Nagy-ITani^tn.