Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.98 MB
2010-01-25 15:11:18
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1602
4997
Rövid leírás | Teljes leírás (478.02 KB)

Zalai Közlöny 1898. 014-018. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA. 1898. április h6 2-án.
14-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Kgetz évre Fél évre . edévre
L/á/f teleti ár:. rre - . . * frt —-kr.
2 frt 50 kr. i frt 25 kr. tO kr.
HIRDETÉSEK asaboipetiworban 1, másodaxor j -imiden további lorérl 5 kr.
SVI LTTÉRBEN cl soroukéut 10 írért Tétetnek Kjutiiari illeték mindeu egyei
iiirJciBEért 30 kr. fizetendő
ZALA KOZLOHY.
A lap szellemi részét ületS mio-den közlemény a felelős szerkesztő serére, az anyagi részt illető fcöt-lemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagr*KaBÍxa4ra bérmentve tntézesdők. \'
Bérmentetlen levelek nem fugád-tatnak el.
kéziratok visszanem kaidetnek
részen;
. . } A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,\' „a nagy-kanizsai T.tkarékpínztár részvény-társisá^,* a .Kotorr takarékpénztár
-társaság/ ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisded -.évelő egyesület/ a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a tnagy-k*nizsai keresztény jótékony nőegylet." „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézeíe/ a „katonai hidastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányinak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kibontakozás útja.
(Véáegjlet.) \\agy-Eanfcsa. 1S9S. ápril. 1.
Az elrettenés kínos érzése lepett meg mindnyájunkst, midőn váratlanul s síig számbavehető előzmények nélkül, futó tűzként terjedt az országban a nép forrongása. A nemzetközi szocializmust rántották elő bűnbakul, pedig a baj gyökere sokkal mélyebben keresendő Hiszen a szivünk szorul el, ha végignézve szép Magyarországon, látjuk a nép sanyarú helyzetét s enyhítés nélkül maradó nyomorát.
Nézzünk csak végig az Alföld rónaságán, a Danáotul termékeny földjén, vagy a Felföld kopár hegy közt élő testvéreinken, a földet mivelő népen, vájjon elégedettnek látjak-e? Oh, nem. Mindenünnen csak a baj és panasz sóhajtása hangzik felénk s ninco sehol egy vigasztaló hely, mely az elégedettség képét mutatná.
Mit nekünk az az unalomig hajtott szép virágos beszéd, melylyel nagyhatalmi állásunk és az európai müveit nemzetek közé való emelkedésünk kiváló fon:ossága mellett kardoskodnak !
Ezek legfeljebb arra. alkalmasai: hogy még rikítóbbá váljék a kép, melyet jelenleg hazáok népéoek sanyarú helyzete eyujt: épen olyan, mintha vihar és földrengés dúlta vidékre, melyet eltanart az éjszaka áldó sötétje, felvirrad a hajnal s mi megdöbbenve látják elébünk tárulni a pusztulás teljes nagyságát.
Mi tette Angol-, Francia- és Németországot oly nagygyá, ha nem népeinek helyzetükkel való megelégedése? Jelenüket kielégítőnek találják, jövőjüket pedig reményteljesnek és mindenképen biztosítottnak látják s csak természetes, hogy ilyenformán honpolgári kötelmeiknek önmagáktól igyekeznek eleget tenni. Ez az tehát. — mely minden nemzetet nagygyá és hatalmassá tehet.
Valóban fájdalommal és csodálkozással láttuk, hogy ná\'unk maga a társadalom se törődik a nép ügyebajával, — teljesen a maga sorsára hagyja s lelkiismeretlen egykedvűséggel nézi, mint pusztul a magyar faj fentartója, a nemzeti és hazafias eszméknek minden időben hü ápolója : az. istenadta nép.
Valljuk be az igazat, eddig nemcsak a társadalomnak, hanem az egész nemzetnek is mostoha gyermeke volt a nép. Életmódjukkal, helyzetükkel, kiképeztetésükkel nem törődött senki s igy aztán nem is csoda, ha az első csábító szóra az izgatók mellé állottak.
Bizony ez már nagyobb baj, de még mindig hátra van a fekete leves s ez talán a legkeservesebb. A mikor már ott fekszik kicsi szobájában a haldokló beteg s ágya körül látja összegyűlni siránkozó házanépét, micsoda keserves kint okozhat neki az a tudat, hogy az ő halála kettős csapás a hátramaradottakra. Támasz és fentartó nélkül marad a család s mi több a ml kevés talán még akad a
há\'nál, az az\'án épeo, hogy temetésre elcg.
Szomorú dolgok *raek, melyek pedig megfelelnek a tényleges valóságnak. Külországok, melyeknek társadalma gondoskodással és szeretettel övezi körűi & nemzet legféltettebb kincsét: a népet, már régen gondoskodott olyan intézményekről, melyek minden haszonlesést félretéve, csupán a nép jó voltát tartja szem előtt s gondoskodik nem csak betegségében róla hanem öregségére gyámolókká szegődnek és biztosítják tisztességes megélhetését.
Végre megmozdult a nagy magyar társadalom is! A lezajlott mozgalmak iszunyatosságai mély bepillantást engedtek abba a rettenetes örvénybe, mely már-már elnyeléssel fenyegeti a magyar népet.
Önzetlen és lelkes emberek, a népnek igaz barátai, éjt napot egybe-ejtve dolgoztak hónapokon keresztül egy hatalmas terven, egy intézménynek a megalkotásán, mely behálózná az egész országot, s végre rendezné a mai szomoiu állapotokat. Mennyi munka, mennyi nemes áldozatkészség és ernyedetlen kitartás kellett ahhoz, míg végre a nép elé állhattak, s mint a kik tudják, hogy mily nagy jót cselekednek, az önérzet büszkeségével állnak a küzdőtérre, s mondják lelkesedéstől áthatott hangon: ,Ime nép, megalkottuk részedre az országos alapra fektetett Védegyletet, a mely istápol téged akkor, ha beteg vagy; — ha tél idején
kisebb pénzkölesönre van szükséged;
— ha örök nyugalomra térsz, utódaid feje alul a pirnát nem engedi kihúzni, kunyhódat elárverezni, hanem segíti a hátramaradottaidat; —\'-. neveli és továbbképezi a fiatal embert, gyámolítja a férfit, és segélyezi az öreget." .
A Védegylet megalkotóinak ezt a felhívását azonban ne csakanép, hanem hallják meg azok vezetői is.
És itt különben a tanítók figyelmét kívánjuk r re a nagyfontosságú iutézményre felhívni.
Olyan a Védegylet szervezete, hogy minden városban minden kisközségben megalakíthatok az élőhelyek, melyek keretében nemcsak a föld-miveló és iparos munkások, hanem általában a szegényebb néposztály is egy hazafias egyesületbe vonhatók Össze. Ezekből kell azután a munkások vezetésének kiindulni, mely pedig annál könnyebb, mivel az egylet nemcsak munkásbiztositással, szükségkölcsönnel és betegsegélyezéssel, hanem egyúttal munkásképzéssel is foglalkozik.
Az ilyen élőhelyek részére szinte természetes vezetókül kínálkoznak a tanítók, esetleg a körorvosok is, a kik leginkább és legközvetlenebbül érintkeznek a néppel, s igy ismerik annak minden ügye-baját. Működésük természetesen dijaztatnék, a mi,
— ismerve viszonyaikat, — nagyban hozzájárulhatna anyagi helyzetük megjavításához.
Midőn tehát üdvözöljük a .Véd-
egylet" -et, újból felhívjuk társadalmunk s különösen tanítóink és körorvosaink figyelmét annak nemes céljaira, megjegyezvén, hogy az egyesület igazgatósága (cim: Védegylet igazgatósága Budapesten) bárkinek is szívesen ad további felvilágosításokat
A szabadságharc költészete.*)
Az Ür káprázatosan fényességes pajtájába mind gyakrabban hangzott fel valami furcsa zene, a mely nehéz és súlyom , láncok rémületes csörgéséből, elnyomott lelkekoek keserves zugolódásá-ból, vergődő sziveknek megaláztatásából szövődött minderősebb és bensőbb zenévé. S mikor a zene már ostromló viharrá, pusztító fergeteggé a tomboló zivatarrá volt válandó: az Úr megtudakolván, hogy lelkük keserű hánykódásá-nak oka a szabadság mondhatatlan szom-jubozáBa é3 teljes hiánya, eláraaztá szellemét vizek forrásán, égig nyu\'ó bércormok fölött, földnek mélységében és az emberek mélységesnél mélyebb lelkében a a villám cikkázása, mennynek dübörgése, szélvész ordítása, szellő sóhajtása,, virágnak illata, költészet rózsája, mind-mind Te rólad beszéltek: hatalmas Szabadság .....
A kicsiny medrében kis kavicsot görgető csermely tovafattában Te rólad álmodott, korai tavasznak fakadó virága Te benned bizva bontotta szirmait, félelmes tengernek százrétü hulláma, pici habja, gyönge fodrozása Benned eszmélve született és simult el újra......
Vagy érthetö-e másként az emberiségnek ama általános niegifjulása, erőben való megtelj esed és e s felmagasztalódása, a mely tíz Inztruconak előtte mindenütt
Mutatvány egy nagyobb tisalminybóí.
TÁRCA.
— Visszavárlak. —
— A „Zalai Közlönya eredeti tárcája —
Alkonyatkor, alkonyatkor, measie hallik a harang, Párja után, párja után, messze el száll a galamb ; Elrepülni,mesue szállni hej! könnyű a galambnak A kit az oly, a kit az oly sebei, szárnyak ra-Igadnak.
Lennék galamb, volna szárnyam, még sem ér-
|nék vele célt, Én előttem, én előttem, tárol van a messzeség; Messze lakik &z én százszor, megsiratott fi-Irígom :
Igen messze, nagyon messze: egész a mit viliágon.
Kabos JenÖ.
Modern képzőművészet.
— A „Zalai Közlöny\' eredeti tárcája —
(A művészetek hatása és irányai. — Renais-saoee és secessió. — Művészi izertelenségek.
— Kixáló egyéniségek. — Modern szobrászat.
— íritiaztriciók. — A természet hitvallása. —j
Nemrégibea. a modern zenéről szóiván, azon gondodat vezérelt bennünket, hogy a hangok művészete — akár nemes, akár profán értelemben — széles e társadalom minden rétegében művelőkre talál. Midőn ma a képzőművészetek (festészet, szobrászat) uj jelenségeiről akarunk egy°t-roást mondani, fenti előfeltételekkel már oem számoihatuuk oly biztonsággal. — Mert a hang szád mindenüvé, ahol emberi fülnek kellemes lehet, a hangok
| niüvé^zetét sokkal inkább nyerjük az
I anyatermészettől, mint a képzőn.övés7e-
| tet. Ennek hónát olt találjuk föl, abol
: az emberi szellem gyülhelyei, az alko-
, tápoknak méltányló: vannak.
I .... Grermek>elkütik hányszor al-kolá meg magának a hatalmas müreme-
¦ keket képzeletében, midőn a silány iskolakönyvi kép?cjlféken magyarázgatták
I az emberi szellem fönséges megnyi>at-j,kozásait! Hányszor kellett odagondolni a szinpompát valamely gyarló ujsáíikép-hez, ha a világot egy-egy mestermü nir-
¦ neve foglalkoztatta! S bizony, bizony — akinek nem adta meg a sors, hogy a nagy művészeti székhelyeken lásdaszin-ről-sziure az eredetieket, — annak sok-
: szor élte fogytáig azon naiv hite kiárad
i képekről, szobrokról, amit a fametsző!
; sokszorosításban elértéktelenedett má-io
: latokból magának megalkot.
A képzőművészek alkotásai nem is a nagy vi ágnak vannak szánva; képtárakat látogatni nem nagyon népszerű dolog s képeket, szobrokat értékükre megbecsülni csak kiváltságos halandók tudnak. Ha már fel is ismerték a nagy szellemet a műben — hosszú nt van még az anyagi pártolásig.
S mégis — a művészet közkincs. — Oly s/ellemi tőke, melytől mindenki műélvezet alakjában húzza a kamatokat. A legrégibb széptani szabályok egyike, — ha művészi érzék nem volna bennünk h nem illesztetnék, máig is báránybőrben járnánk s kalyibában laknánk, mint a mammuthok kortársai.
A görög óikor, felismervén az emberben nemcsak a művészi alanyt, hanem a művészi tárgyat is ;— folytatni keidé a teremtés nagy munkáját, midőn a köbe életet adott. S az emberi korszakok folytatták e kezdeményezést, midőn a természettől anyagot és eszközt hódították el, hogy tovább teremtíék a világot.
Így teremtik, kiegészítik, újra formáznák mind máig a .szép" birodalma\'. De jött egy nemzedék — ennek mi Í8 szerenCáéssk vagyunk tagjai lenni — mely nagyot gondolt és elköTete\'i a természettől a rutát is.
Az emberi szellem és a természet aoyagiságánaak frigyéből megszülettek az „igmusok." Material — natsral, real-spirit ¦— és kitudj* hányféle "„ismus." A szétágazó irányzatok egy eszméből indulnak ki: „naturalia non sunt turpia."
Vojjou annjira megittasult már e korszak a széptől, hogy a rútban keres ellenszert? Annyira elaggott-e .már a renaissance eszményisége, hogy a földi létből ki keli múlnia? A művészet nemes gyümölcsöket termő talaja oly Ösztövér lenne már, hogy csak bojtorján tenyésznék meg rajta?
Kern a talajon múlik a meddőség, hanem a mflvfltőin; oktalanul visszaélnek vele, mint a hóbortos gazda, ki termő mag helyett konkolyt hint a barázdába, — mert ennek1virágai tetszetősebbek a szemnek.
A mai müvésznemzedék is Így műveli íalsját. Értékes kalászok helyett rikító gyomot köt csokorba, — mert ez jobban
tetarik a divatos szellemnek. Gúnyos vállvonogatással fordul el a művészet nagy prófétáitól és saját eszejárása szerint igyekszik művészi hitvallását követni.
Így alakult meg a „secessió* a művészetben. A .különváltak0 gyülekezete. Hisz a művészet aranykorában is voltak, különváltak: Róma, Ümbria, Velence, Flórenc, — Németalföld mind más-más magas szellem vezetése alatt igyekezett a művészet nagy végcélját elérni. Az egyéniség a maga legbecsesebb adományaival á\'dozott a közös oltáron De ma ... . igy szól a művész-csemete: én vagyok én e kívülem nagyságot nem ismerek. Nem járok „iskolába," magam vagyok a mester. Éq alkotok — ti pedig — méltatlan nemzedék bámuljatok. A „lángész* dajkámé sékben él C3up Éd, a szikra, előttetek csillogok. Mit nekem „érett művészet"! Fiatal vagyok jobban szeretem az éretlen gyűmö\'csöt. Ls az érlelő meleggel, melyet ti tanulmánynak neveztek, — a éljen a művilágitás, amelyben élesebben látok.
Alkalmam volt egy. ilyen önimádó secessió tárlatot megnézni, -r- Kevéssel azelőtt — a „művészet-történelmi múzeum* nagydzerü képtárában gyönyörködtem, mely az antik mesterektől kezdve k. b. e század közepéig mutat föl műremekeket. — Kiegészítésül — gondolám — látogassuk meg a modernek csarnokát Hisz elvégre mai ember nem élhet csupín a mulUkbŐ\'.
Várakozásaimban nagyrészt csalódtam. TJgy tüut fel előttem a változás, mintha
egy klasszikus remekiró müvei után ponyvairodalmat forgatnánk, mintha elsőrendű zenekar ulán vásári zenészek játékát kellene hallgatnunk. — S valamint száz rossz mű közt néha találunk egy-kettőt, melyben igaz tehetség csillan föl, — ugy e műcsarnokban is volt mindeu modernség mellett valódi talentum terméke is.
Az általános benyomás olyan, mintha mindegyik művész külön-külöa uj eredetiséget igyekeznék a világra tukmálni. Mioden ilyen aprószentnek maga felé hajlik az ecsetje és vésője. A vásári bódékban ífe-az árusok egymást túlkiabálják: „ide tessék — az ott becsapja az urat.\' — No kedves néző közönség, válassz magadnak istenséget közülünk.
Az esyik csoport a mű tanulmány okban nem ért tovább a praerafaelistáknái. A középkor hus és vér nélküli alakjaiba szerelmes; ezek a naíviaták. „Művészetük* gyermekded irányzatában keresnek megnyugvást egyéni életmódjuk anyagiaága elől. — Itt egy más csoport ÖsBze-vissza színez, pocsékolja a violaszint, cinóbert, sárgát, zöldet és a szivárványban 7X7 Bzint vél látni. Ezek, kérem az impresszionisták. Az ö szemükben ilyen a világ, tehát ugy festik. Akárcsak mámoros fővel ültek volna a vászonhoz. Nem csoda, ba a rajz, hol túlzott, hol elaprózott, amint szeszélyük parancsolja; — ha elhibázzák a szinvételt, sebaj, annál eredetibb. Emitt megint másféle modor járja. Merésznél-merészebb vonalak fatólagoa színezés, itt egy vaskos festékvonal, amott vázlatszerű
¦ . 5 X X f Van ^erencsém a n. é közönséget tisztelettel értesíteni,gfiiszerint helyben, a JÖtéren a volt Eisinger Benrik utóda cég helyiségében iizle-
\' 1 § t m ffl @Lr3Ü^Ífr»§I temet me^nyííotíam és azt teljesen uj árukkal szereltem lel. — A legnagyobb választékban és legolcsóbb árak mellett kaphatók, ^~ & ~" W ": " selyem-, gyapjú- és divat-szovetek. Nöi fafdttek, fehérneműéit, nyakkendőt, nap és essrnyoY függönyök, szőnyege* és
butorszöveteVVaszbn ^"^amás^^rukrklilíí ilegesség vizmentee esökőpenyekben. |§r ^Qy választók uri gyapjúszövetekben. *?M Gyári raktár Qráci és Jnsbruki lodenkelmékben
Bicikli Vadász és utazó ruháknak. \' j \'
Teljes tisztelettel
KÖVESD! KÁLMÁN.
Lapunk mai szamához fel iv melléklet van csatolva.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 2-án.
megtörtént a hol emberek érettek és lakoztak. Miutha a tavaszi napfény mit* denkinek lelkébeo eddig soha nem ismert Tagjakét éi erőket keltett volna. Kik a levegőt, mely 25 emberöltőn keresztül táplálta a t&döket, hirtelen gyilkosnak, fu\'lasztónak érezték és a mint a szikkadt, de ős erőtől duzzadó földre leesett az elBŐ tavaszi eafi egyszerre nehéz illatú párák szálltak fel a földből, a melyekből mint az Űr „Legyen" Bza-vára a világosság: egy 25 esztendős fiatal ember hatalmas szózatára megtermett az égi rózsa, a gondolat és eszme fenséges szabadsaga, mely világot teremtett és rontott; lerombolta egy régi beteg szervezetnek korhadozó utolsó oszlopait s teremtett uj, szilárd alapot, a melyen most egy félszázados fejlődésnek tán megingathatatlan csarnoka áll, hirdetve, kik voltak Ok, a kik alkották s kiknek kellene nekünk is lennünk . . .
A költészet mindig két nagy forrásból táplálkozott: a kor szelleméből és a költő lelkéből s ezért lehet valamely kor irodalmának alkotásaiból megkonstruálni nemcsak Íróinak lelkét, hanem magának az emberöltőnek is eszméit, hangulatát, felfogását S ha ez az igazság valaha korra és költőre érvényes volt, ugy bizonyára igaz a szabadságharc dicső napjaira és Petőfi mythikus alakjára vonatkozólag. A kor költészete kiegészíti, kiséri majd, mege\'őzi az eseményeket, minden változása, hangulatának minden fordulása kifejezést nyert a költészetben. Az elnyomott milliók Főhajtása és sóíárgása az Ígéret földje után; a varázsütésre felszabadult gondolat szárnyainak csattanása ; a történet múzsájának megmozdulása, összetört bilincsek csörgése, az Arany-trombita hangja riadása; az ágyú dörej s a holttesteken át nem diadalra száguldó paripák dübörgése, a Szörnyű idők felvirradása: miudezek hallhatóan és láthatóan lépnek elénk a szabadságharc költészetéből s majd mikor előttünk áll a nagyszerű halál a maga megdöbbentő fenségével; a nagy sir, melynél milliók szemeiben gyészköncy ül, fülünkbe csendül a Vén cigány szilaj nótája és vad keserve, az anyamadár bánBtos, zokogó hangja, látjuk a Pusztuló erdőt, mely fölött Gólya már nem száll s az egyetlen Terebélyes nagy fa i| veszni indnlt; s a köitő lelkét, melyet romjai sok törött sóhajnak és szárnyaszegett dalok lebegnek körül, s kinek lelke torztükörré válik fájdalmában, zokogása kioos nevetéssé, vagy a mint maga énekeli:
Oly küzdelemre, mely rilig csoda, Kétségbeesett ki^aj lett fíagy Jele.
Mindez s m~g annyi más, hol nagyobb, hol kisebb művészettel, de mindig az idők jelétől bélyeges külsővel jelennek meg, érezzük ama lázas idők ereinek minden lüktetését, lázongó szivük valahány dobbanását, fogékony agyuk minden vajúdó eszméjét éa megszülemlő gondo-
latját. S a mint a Hallelujahtől az elkeseredett szitkozódásig minden hangot megtalálunk, ugj bukkannak rá mindazokra a formákra is, melyekben a költői gondolat alakot ölt és köntöst. Köl-téaxet&ok 2 esztendeig benne élt lázas légkörében s ez lett az aj castaiiai forrás, melyből mindenki, a ki énekelt, merített s a kettő multával ez lett as emlékezés domború lencséjén átnézve a mait minden dicsősége s a jövendő minden reménysége a ha a neki eredt bi-linkók, kemenesi cimbalmok, pásztorsi-pok, furulyák ver te zajongó hangjában nagy ritkán megcsendült ama epikus idők méltóságos orgona hangja, ijedve rebbentek szét a csipogó verébűak. mert ők a dicső korszaknak csak szabadosságait, féktelensége]t vették át, de nem egyúttal teremtő lelkét, multat s jövendőt egyetlen villanással átölelő tekintetét.
De az első rangú géniek a szabadságharc ideje alatt is teremtettek értékest b maradandó becsüt, noha ezéptani tőrvények szerint becsesebb alkotásokat hoztak létre a béke idejében, ugy előtte, mint utána.
De tán az általánosságokból ennyi elég. Egyes érdekesebb részletekről legközelebb.
Lőrinc Deák
színház.
A múltkori színi referádában mondtuk, hogy a székeket nem kellene annyira összezsufoloi a teremben. Ez nem csak alkalmatlan, de veszélyes is a színházlátogatókra. Hogy mennyi bajt okozhatna, bizonyságra a pénteki előadás alkalmával történt kellemetlenség. Vak lüzi lárma keletkezett A közönség hányatnom! ok rohaot az ajtó félé s csak vé letlen szerencse, hogy komolyabb baj nem történt. Különben mint mar jeleztük — a Szarvas terme a legalkalmatlanabb színielőadások tartására. E\'ö-ször is igen kicsiny; másodszor közveszélyes. C^ak két S7.uk kijárata van még pedig befelé nyilő ajtóval. A karzati lejárót nem is említjük, az még padlás lépcsőnek sem válik be. A rendőrség Qek kellene gondoskodnia arról, hogy engedélyt előadások tartására csak oly helyre adjon, a hol a publikum biztonsága nem forog veszélyben.
A .drámai" hét különben elég drámai volt
Pénteken két előadás volt mind a kettő fél hely árakkal. Dé-után a ,T r ilb i k*-et adták, este az Ürdög Mátkáját a főntjelzett kalamitással.
Szombaton Echegaraj darabja aj „Folt a mely tisztit* ment másodszor.
G a z d y Aranka művészet csudás erejével játszotta meg Matildé szerepét Volt benne erő és hév. Zajos siker kisérte a harmadik fölvonás nagy jelenetét melyben a féltékeny nő nem talál megnyugvást a gondolatban, hogy a
férfi, kit szeret, az á\'nok Enriquetát vegye nőül.
Ha va\'amit kifogásolnánk Gizdy Aranka játékában, az a tuléléok arcjáték, mely erősebb, hevesebb, mint a benső indulat. A fiatal művésznő Kanizsát Virágvasárnapján e.hagyja. Helyét a jelenlegi színi viszonyok közt nehéz lesz érdemes utófidal betölteni.
Mint halljuk *Ho l é cy Hona jön helyébe.
Sághy mint Don Justo higgadt, jellemzetes játékával nagyon előnyösen emelkedett ki a környezetéből. A tŐbbi|sze-replők a régi, jók voltak. Hidvéghy, Sághy, Gyurmanu és Hetényi derekasan kitettek magukért. Kár, bogy e jó előadást kevés közönség nézte végig.
Vasárnapon délután a hirdetett G ol d-atein Számi helyett ismét az Ördög mátkáját adták; este Verő György Ezer év cimü látványos színmüvét adták „mérsékelten felemelt helyárakkal" és mértéktelenül leszállított - mű vészeltél. A Bzinlapon „tényea kiállítás" volt jelezve. Ez a fényes kiállítás valóban — szánalmas volt. A mérsékelten felemelt helyáraknak azonban megvolt a hisznuk: a közönség a földszinten igen kényelmesen ült nem kellett szorongania. Az előadás elég mulatságos vali. A felvonás közökben a zenekar mulattatta a közönséget hamisítatlan bécsi nótákkal. A fereoci városi bucsun szoktak ilyen dolgokat játszani.
Hétfőn Pianquette azépzenéjü operet-tejét a Varázsgyürüt ismételték meg.
Kedden Jókai Mórnak Helviláját adták. Ezt a darabot melyet a koszorús szerző „Tégy jót" cimü regénye után irt, Krecsányi mutatta be először a Budai Színkörben csekély hatással. Itt sem keltett nagyobb érdeklődést. A közönség csekély számban jelent meg. ámbár a darabot a helybeli szegény alap javára adták. A szereplők kö ül Gazdy Aranka (Helvila) és Sághy (Meritoris — sport-mann) váltak ki. Gazdy Arankát nyílt színen is megtapsolták. Hidyégby (igen jő volt, Vigárdi Bertalan, képviselő szerepében.
Szerdán Kövessy Albertnek uj énekes bohózatát A diplomás kisasszonyokat mutatták be. Ez a darab sokkal gyengébb, mint Kövessy előbbi bohózatai. Van benne néhány jó ötlet mu atságos helyzet — annyi az egés*. — A közönség elég jól mulatott.
C ütöriökön Heroegh Ferencnek ismeretes ötfelvonásos színmüve a Do lovai nábob leánya ment Gazdy Aranka jutalom játékául. A pompás darab és a jó előadás méltán megérdemelte a sok tap-ot kihívást. Gazdy Aranka (Vilma) ma kitelt magáért méuó elismerés illeti Hidvéghyt és Hetéoyit. Az Ösbzo-vágó előadás szép élvezetet nyújtott a
| fiatal művésznő tiszteletére összegyűlt,
| nagyszámú közönségnek.
Pénteken megismételték a „Folt. a mely tisztit" c. drámát félhelyárakkai.
Virágvasárnappal beköszönt a színészi uj év. Szalkay társulatának több tagja másfelé pályázik. Gazdy Aranka Tiszay Dezsőhöz szerződött Miskolcra. Hetéztyi Elemér, Szepessy Gusztáv, Nagy lenre, Mányai Aranka, <?*»idÖr Aurél, Gyunnann Alice szintén eltií jak a társulatot Helyűkbe uj erők jönnek. Deésí már elpályázott, távozásával csak nyert Szalkay; még nyári színésznek is rossz.
A színfalak mögül.
Különös érzés lep meg mindannyiszor, valahányszor a kulisszák mögé lépek; ki száll belőlem minden képzet, minden ismeret, a melyet egy 7 éves referensi állás még egy hangulat nélküli emberbe is belediatál, eltűnik, eloszlik minden kedvem, a mely eleintén oly annyira a gáncsolásra hajtott. Itt a színfalak mögött közvetetten érintkezésben vagyok minden szereplővel és itt legjobban érik meg bennem tudattá az a régen táplált meggyőződés, hogy a színészt minden ha a legjobb igyekezet vezeti. S ha voína is sok gánc-tolni való, a mint hogy most épenséggel nincs, mégis eltudnám fojtani ígazaágszeretetemet, szemben azzal a derék igyekezettel és nemes ambícióval, mely mindegyik szereplő működésében oly megkapóan nyilvánul.
E-t ez nem csuda. — A honnan én a színházat nézem, ott nem lelek egyebet, mint hangulatot és kedélyt, de épen azért, mert nagy egoista vagyok, nem írok meg miodent, a mi ott történik, mert azoknak puszta felsorolása is alkalmas arra, hogy akárkibén a legkellemesebb érzelmeket kelthesse. — Favágó és nem színész az, aki a helyzetét fel ne ismerné és ehhez képest ne tudna kötelmeinek megfelelői. A kedély és a bangalat, ez a mozgatója a színháznak és mi valóban boldog halandók, kiknek megadatott oly közeli érintkezésben lehetni a színházzal, nap nap mellett tapasztaljuk, hogy még a legcsekélyebb elismerés nyilvánítása is mennyire fokozza bennük a kedvet a játékhoz; no bát ilyenkor nem is lenne ajánlatos őket igazságtalanul agyon kritizál ni, mert felzúdulna rögtön az egész kar és a női kar vezére majd elhúzná az illetőnek a búcsúztató nótát, a minthogy ez meg is ígérte tett
Különben pedig nagyon kevés komoly dolog történik a kulisszák mögött: inkább csak a komoly dolgoknak, tréfás, nagy ritkán komoly előkészítése. Természetes, hogy ez a megszorítás cem csaK * játékra, de egyéb szereplésükre is vonatkozik. — Fö Öslegesnek tartom felemlíteni, hogy kizárólag a női kar, (de ebben aztán benn van mindenegyes tag) köti le az érdeklődést; hinni Bem merem, hogy egy „cibil" fel tudná fogni,
hogy mitől jó hát az a mászlílás a színfalak mögé, hiszen ott semmi fel sem lát jobban, mint a nézőtéren, sőt az illúziójából sokat elveszít a mászkáló ember. No hát erre csak az a feleletem, hogy ha már színházba azért megyek, hogy minél több illúziót szerezzek maganuak, akkor elmegyek a — kulisszák mögé; csak az illúzió nemére nézve lesz nagy a különbség; a nézőtéri illúzió JHéri pasztán azzal, a mit a szereplők ottani működése ébreszt; nekünk nem ez az illúzió kell, hanem az, a melyik nem vadászik külső eszközökkel, hanem a valódi belső hatásra törekszik.
Ép erről beszélgettünk szép csendesen a napokban, a mikor csak hirtelen, mint a héja közibánk csap egy kolléga és oda súgja a művésznőnek: „Te, az az ur, ott a zenekar jobb oldalán, nagyon szeretne veled megismerkedni; épen most mondta a jegyszedőnönek, hogy holnap együtt fog veled ebédelni."
Hangos kacajra fakad a művésznő és kezét ökölbe szorítva nagy hahotázássá) meséli: .Képzelje csak, egy ostoba filisz-ter, azt mondja, most este, hogy holnap velem fog e b éde lni; hát érdemes szép szinésznőnek Kanizsára jönni* \':W:
Egy csókot és igazat adtam a művész nőnek és mivel az állongálásban mégis csak megébültünk, elmentünk vacsorázni.
A párbaj.
Miről van szó a párbajnál? A becsület helyreállításáról fegyverrel a kézben. Ezen visszaélés ellen hiába küzd az állam, a társadalom. Javasolják a becsületbiróságok felállítását. A bec-ületbÍróság megidézi a feleket. Aki nem jelen meg, az önmaga ítélte el magát. Akit a becsületbíróság elitéi, az nem viselhet mindaddig közhivatalt, amíg a sértésért meg nem vezekelt. Hogyha gyökerestül meg akarnók gyógyítani a közönséget, a becsületbiráknak nagy tekintélyű férfiaknak keilene lenniök.
Eí a véleménye a becsületbirósá-gok híveinek.
A párbaj arra. vall, bogy van bátorság és ez elégséges arra, hogy minden más hibát kitöröljön. Hátha ez igaz votna, akkor elégséges, hogy a kapcabetyár megverekedjék ellenfelével akit esetleg meg is öl és helyre van állítva a kapcabetyár becsülete.
Angolországban a párbaj a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Pedig az angol becsület se alacsonyabb mint a magyar.
Összegabalyították a becsület fo-
foltok. Ezeknek ugylátazik annyi az ötletük, hogy nem érnek rá őket egyenként kidolgozni. Vázolnak és mázolnak. — Nevekre nem igen emlékszünk. A kiállítási katalóguson kívül aligha adja őket át más az Örökkévalóságnak.
Amit Göthe a mustról mond „der sieb noch no toll gebärden mag" — ha még oly veszetten is forr, belőle mégis jó bor lesz majdan, — talán ezekre a kiforratlan művészekre is rámondhatjuk, ba ugyan a musttal lehet őket összehasonlítani és nem azzal a szennyes seprővei, melyet az erjedés közben kivet magából.
Az. ami kiforr képezi és képezendi a 19. század végének művészi irányzatát. A jelenben is találunk a sok kontár festönc között igazi tehetséggel, Önálló egyéniséggel megáldott művészeket tik sokszor jóvá teszik azt a foltot, melyet a gyorsantermő geniepalán-ták a képírás hírnevén ejtenek. Példának hozzuk föl Stuck Ferencet — Uhdet, a magyar Hollósi Simont Az első híressé, — majdnem hírhedtté teti e nevét az anyagiasság, érzékibég simbolizmusának ecsetel égével. „Sűnde"-je, .Krieg\'-je, ,Sphynx"-e telvék oly materializmnBsal, mely egy magasabb eszméből indul ki, és a test & Qas ger-jedelmeinek, a diabolikus gyönyörnek vagy iszonynak alakba öntése. Egy festett Zola, nem a köznapi értelemben, hanem mélyebb ethikaí vonatkozásaiban. Ubde ég kővetői viszont magát az éle-
tet festik, de ugy a mint foly, amint mindennap látjuk. Szereti alakjait és képthémáit az egyszerű dolgos nép köréből venni, olyan .milieo "-bői, mely az embernek, ugy hétköznapon föl se tűnik, de a képeken mély érzelmeket gerjeszt Nem idilleket, nem derűs mozzanatokat Őrökit meg, képein a komolyvág kap meg bennünket. Színpadi tragikum, jól elrendezett színpompa nélkül szűkölködnek alkotásai; egyszerűek és sokatmondók. Cifraság nélküli realizmus.
A szobrászat terén a sok modernség dacára nincs meg az a kapkodás és szertelenség mint a festőművé szetben. Maga az anyag gátolja ebben a művészt. Sokkal több kitartás elmélyedés szükséges ehhez és a szépnek sokkal inkább vannak itt határai. A korszellem mégis megnyilatkozik e művészetnél is, látjuk hogy a tormák megalkotásába manapság sok piychologiát és — idegességet visznek a képfaragók. Lessing az ókor aLaokoojáró<* könyvet irt, ma is elkelne némely plasztikai termékhez jókora kommentár, mert a közönségtől nemcsak műélvezetet hanem gondokodást is követel a művész, ki. technikai készültségét a formai szépség helyett gyakran teljesen a .kifejezés" szolgálatába állítja. Megelégszik ha hevenyében mintázott alakjában észrevesz-szűk az ötletet, — még hs tökélyét gáncsoljuk is.
Az emberi test szépsége nyilván na-
gyot hanyatlott a klasszikus ókor óta, mert nem annyira az aesztetikai, mint .az érzéki szépet a ,nü au saIoa*-t szeretik ábrázolni. 3ő. a visszataszítóan rutát sem átalják jformázci, csakhogy eredetiek legyenek !
Azon monumentális alkotások, melyek nyilvános emlékművekül, architektonikái diszül készülnek, — természetesen nem lehetnek a korszellem változó ízlésének alávetve; itt időkre kihaló, önmagukban nemes alkotások kelienek.
,Die Knnst geht nach Brod." A művészet kenyérkereani megy, — tartja egy német szállóige: Sok művész csak ugy tudja nagy eszméit1 anyagi gondok nélkül beváltani, ha apró - cseprő ötleteket hoz előbb a világ elé. Sőt sokan nem is igen törekesznek másra, mint az ilyen művészeti csecsebecsék alkotására. Innen van, hogy napjainkban az illusztráció, az aprőrajz, a kőnyr-diaz oly erősen lesz: kultiválva. S különösen a telivér — modernek propagálják eszméiket ily utón Hála a rendkívül magas nyomdatechnikának teljes .értékű" sokszorosításban kerül elénk mindenféle rajzolói és festői hányavetiség. Ezt látta a magyar közönség pl. Kiss József diszkiadásában, hol nem a kép magyarázza a sző érteimét, hanem, hát\' Ktenoefe gyönyörű versek engesztelnek ki bennünket.a zavaros rajzokkal, melyek közt — néhány igazi remeken kivül — a legtöbb elhibázott irányú alkotás.
A német művészi és irodalmi folyóiratok bő tárát hozzák ax esetről-esetre mesterkéltebb rajzolatoknak. — A „Ju-gend", „Moderné Knnst" stb. számai modern fnrcaasátekkal diszitvek. Nem ítéljük el korántsem az ifjú nűvéazsarj századvégi ötletességét és körmönfont technikáját, — de néha jobban esik néznünk valami ódon fametszetet, mint a stylizált emberek, a fauna és flóra, napvilág és sötétség szeszélyes torzképeit TÖdb életet és kevesebb spiritualizmust kérünk 1
Tiszteljétek a nagy anyát, — a természetet! Lám,\' mily időtlen-idők óta alkot és képez a természet — & még sohsem unta meg a „genre\'jét. Mit szólnátok ti rakoncátlan múzsának, ha egyszer a ti képeikről venne mintát t tavasz ujjáébredésébsz ? Azt hinnétek megbolondult a világ sorja 1
Ctak a művészetben ne legyetek hitetlenek 1 Egyet imádjatok — a termé* szelet és hitvallások az ihlet legyen.
A7— r B ¦ g.
Budapesti levél.
A tavasz beköszöntött, vele uj élet, tevékenység. A vidék közönsége ismét a főváros felé irányítja figyelmét, hogy kü\'önféle szükségletei iránt onnan nyerjen tájékozódást.
Kertész Tódor mfiipiráru raktárában (Budapest Kristóf tér sarkán) a tavaszi idényre a legnagyobb választék-
ban találhatók a tavaszi sport, játék, di&zmü- és háztartási cikkek, melyek közül különösen kiemeljük a Lvwn-teonis kellékeit 50—120 frtos összeállításban ; a Lawn-tennis játék szabályainak nyomatott magyar szövegével. Toroaeszközők ugy a szobában, mint a Piabadban. A chorog halászat Összes kellékei. Amerikai gyermek-puskák, pisztolyok 60 krtól 5 írtig. Kerti szerszámok, ásó, kapa, gereblye, egy készlet 1 frttói 4.50-ig. Gyermekkocsi 8—16 frtig. Háztartási cikkek. Amerikai husvágó-gép 3.50 kr. Cukor-, mandula-, zsemlye reszelőgép 1-20 tói 4 60-ig. Gyorsforraló 1-50-töt 2 frtig. Finom asztali kések és villák 12 pár 2.80-tól 13 frtig. Szódavíz készítő gép 7—15 frtig. Folyadék kézi aranyozó, 1 üveg ecsettel 80 kr. Automatikus egér- és patkány-fogó 50 krtól 2 frü> Utazási cikkek, bőröndök, fésűk és hajkefék, borotvák, amerikai borotváló és hajnyiró-gépek, borszesz-lámpa, hajsütővas és különféle egészségápolási cikkek. Községi elöljáróságoknak: Lefocheaux revolver 5.50—6.50, postatáska 6.50-10.50, éjjeliőr-kürt—.60 —2.50, tartós rézoldala dob 15 frt Kertészeti cikkek. Kerti ollók 80 krtól 3 frtig, kerti kés 80 krtól 2 frtig: Biztonsági revolverek 5—15 frtig. Lovagló eszközök, angol nyergek, lósxörnyiró olló, ostorok, kutyakorbács, stb. Dohányzó készülékek, szivarszipkák, Ríkóci pipa, zsebgyufatartó. Vidéki megrendelések gondosan és gyorsan teljesíttetnek.
Megjelent 16 diszes félbőrkdtéstt kötetben;
a telje* mű ára 96 frt. Diszes fali állvány hozzá csomagolással együtt 21 frt.
A magyar lélek mindennapi kenyere a Pallas Nagy Lexikona; el nem lehet nélküle senki. Kell: a gazdagnak, szegénynek, tudósnak, tudatlannak.
Kapható: Ifj. Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán, esetleg havi 5 forintos részletfizetésre ia!----
Malisklet a .Ztiil KízISny\' 1898. ?prill» M 2-lkl 14-tfc akmiimi.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
--
galmát a fegyveres elégtétellel. Aki sért, annak legyen bátorsága, a kihívó íél fegyvere elé állani! Aki a halálnak félelem nélkül szemébe néz, az bátor; de ez a bátorság csak hazugság, mert minden ember fél meghalni. Ezen halálfélelem nélkül az emberiség egy évszázad alatt kiveszne.
A társadalom megveti azt, aki nem fogad el kihívást és mindenkinek becsülete csak annyit ér, mint a mennyire azt mások taksálják. De ez valótlanság! Mert a becsület értéke Önmagában rejlik nem pedig i közönség véleményében.
A becsületnek fentartása fegyverrel tisztán a középkor intézménye. A görögök és rómaiak nem ismerték. A hazugság, a gyávaság, a butasággal való vádat csak a középkor és a íiu de siécle százada igyekszik a vádló halálával expiálni. A pofont tórszurassal kell megbőszülni. De a sértés megboszulása nem a becsület-érzésnek, hanem a harag dolga; a harag pedig épugy a napszámosban, mint a sarkantyús huszártisztben lakozik. A becsületem megsértése engem bánthat, de akkor ellenfelemet hasonló módon bántom meg.
Sokszor a legkisebb célzás jobban sért mint az abszurd vád, melynek szertelensége azonnal szembeötlő.
És ha a vád alaptalan, nem is igyekszik a lovag a sértő felet párbajban megölni, hanem egyszerűen rácáfol és átadja a közmegvetésnek. Ez a cikkecske csak egy vízcsepp az előítéletek tengerében, de „gutta cavat lapidem *
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 2-án.
Felső templom.
Uj ab b a d a kozások:
Mikos Gáza_I. gyűjtése 15 írt 50 kr. (Miltényi Miklós és neje (Pécs) 5 frt, Ratkovics Ferenc, Jankovics Hqjó, Ko-vácsics János József, özvegy Miltéoyi Györgyné 2—2 frt; Kenése György 1 frt, Kovács Antal, Ddh Györzy, Csóka Mátyás 50 — 50 kr.) Mtkos Géza II. gyűjtése 80 frt. ting\'áader Ottó, Blumeofccbein Vilmos, Kohó Emil 15—15 frt, Berényi Jóísef,.Pietsch Jakab 10 — 10 frt, Mü-hoffer Ödön, Halphen Mór, Reichenfeld Gyola 5 —5 frt Gá>pár Ferenc adománya
.Álíategészs ég*. Hazánknak, mely kiválóan állattenyésztő ország, nem volt sem állatgyógyászati laboratóriuma, sem tisztán e célnak megfelelő patikája, sem a közönséget szolgáló szakiapj i, mely az állat betegségeit tárgyalja és a nagy közönségnek szakoktatást adjon az állat-egészségről és állattenyésztésről. H&zs-lioszky Károly fővárosi gyógyszerészé az érdem, hogy egy Önálló laboratóriumot és patikát állított fel, de egyúttal „Állategészség" címen szaklapot is alapított, melyben hazánk legkiválóbb szakirói részt vesznek. Kétségkívül ab-normis állapot az, hogy hazáak rászorult külföldi állatgyÓgyszereltre és szakirodalomra, Hazslmszky Karoly egyike e szakma legkiválóbb művelőinek, kí az országos kiállításon, valamint a kül foldöo is szám03 kitüntetést nyert, az állategészség és tenyésztés javítása: és emelését-tette feladatává s ennek etetésére létesített állat gyógytárában a következő legjobb minőségű készítmények kaphatók: „Restitatious fiaid", üdítő és erősítő folyvdék lovak számára 1 frt 20 kr. „Mezöhegyesi állarpor", kitűnő tápszer lovak és szarvasmarhák számár t 35 éa 70 kr; tápabrak 80 kr; rühoiaj 1 forint; baromfi por 50 kr; kehpor lovak köhögése ellen 70 kr; szem tíz, Pökfolyadék,..Jié;görcs labdacs, epídemi-faaaa előíor3úló vérhas ellen, porok juhoknak, bárányoknak, sebbalzsam és minden az állatgyógyászatban előforduló gyógyszerek. Tanácsokat elsőrangú szak-férfiaktól yagy lavélben, vagy az .Állategészség" szaklapban az üzenetek közt adatnak. A lap előfizetési ára egész évre 3 frt Megkeresésre mutatványszámokat szívesen küld a kiadóhivatal, mely a
10 frt. Délzalai Tak. Pénztár öos. Szövetkezete 1892—97 évtart 31 frt 12 kr Összesen 136 írt 62 kr.
Eddig befolyt összesen 10,236 frt 73 kr.
Dr. Tiíboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak zágrábi üzletvezetősége az igazgatása alatt álló vonalakon alkalmazásban álló altiszti, pénztárkezelőnői és szolgai személyzet számára szükséges egyenruhák elkészítésének egy, esetleg három évre való biztosítása érdekében pályázatot hirdet. Az elkészítendő ruhadarabok száma 6245. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az ajánlhatók benyújtási határideje f. é. március bő 3 .-.ke. A részletes pályázati hirdetmény hivatalos helyiségünkben megtekinthető. Sopron, 1898. évi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Értesítjük az érdekeit köröket, hogy a budapjati „nemzetközi kiállítás -— egészségügy, nép- és hadélelmezés, eport és idegen forgalom részére találmányok és újdonságok kiállításával kapcsolatban* című kiállítást .ÖVBudavára\' mulatóhely vállalttá kizárólag a mulató látogatottságának emelése és Qzérkedési célból rendezi: ennélfogva ezeo nemzetközinek elnevezett vállalat nélkülözi ama köztekintélyt éa azon szakszerű megbízhatóságot, a mely bármely komoly kiállítás rendezésénél első sorban megkívántatik. Ez alapon a keresked. m. kir. miniszter ur elhatározta, hogy a szóban lévő kiállítást, amely a hozzáérkező tárgyak elbírálására hivatva nem lehet a amely kiállítás álul esetleg megítélendő kiállítási ok leveleknek és érmeknek nemcsak, hogy semmiféle értéke nincsen, hanem ezen kiállítási kitüntetéseknek használata alkalmas arra is, hogy az illető céget félszeg helyzetbe hozza: sem erkölcsi, sem anyagi támogatásban nem részesíti. Sopron, 1898. évi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A keresked m. kir. miniszter ur egybeállította mindazok (intézetek vagy magánosok) névsorát, a ki "\' hazai származású ha»aiiparcikkek forgalomba-hozatalával foglalkoznak s igy e cikkek beszerzési forrásaiként szerepelnek. Mire ugy a fogyasztó közönség, mint a háziiparral foglalkozók figyelmét o!y megjegyzéssel bivjuk föl, hogy e jegyzék kamaránk hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt bármikor megtekint-
iaboratoriuinmal összeköttetésben: Budapest, VIIL, RÖkk-Szilárd-alca 28. az. a. van, hova a megkeresések íntézendők.
A villamvilágitás kérdésével foglalkozik a vidék számos városának közönsége, ami nagyon indokolt ott. hol ez a kérdés még elintézve niocs, hogy az intézkedések most tétessenek meg arra, hogy a berendezést munkálatok bevégeztethessenek a nyár folyamán a a villam-világitis m ír az Ó*zre igéuybe vétethessék. A hol a tökéletesebb rendizerö villamvilágitás már be van vezetve, mindenütt e ismerték hogy ez jobb és nem drágább más világítási módszernél, sőt a közel jövőbea olcsóbbá ia válik, mert mint bal\'juk, Nérnst göttingai taoár egy uj izzó ámpít talált fel és szabadalmaztatott, mely által a villamvilágitás jelen költsége eay negyedére redukálódik. Ezen találmánynak kizárólagos gyáriáií jogát a Siemens és Halske céi biztosította magának, mely eddig is a legjobb rendszerű vidám világítási berendezéseket készítette a hazánkban is számos várost, gyárat és épületet szerelt fel villamvi-lágitással, valamint a villamos vasutakat Budapesten és több városban építette. A Siemens és Hzlske cég Budapesten kívánatra lervezeteket és kö tségvetése-ket díjmentesen koszit és küld.
Az építkezési időszak beálltával, midőn a városok és községek hatóságai a köz-épitkezéseket tervezik s a közutak jó karba helyezését elhatározzák, emlékezetbe juttatjuk az aszfalt macadim burkolatot, mely már hazánk igen sok városában alkalmaztatott és ismertetett el, hogy ez a legolcsóbb, legjobb és legtartósabb burkolat s a mely a kockakővel olcsóságra is vetekedik, de annál
hető. A hazai származású háziiparcikkek főbbjei: vásznak, hímzések, pokrócok, azon vegek, varottasokéa szőttesek, fa és játékáruk, kosárfooő 1 munkák, népies agyagáruk és bútorok, anyagból való díszedények, — taplómunkák, zsinegbá!ók, szürszabó-munkák, keztyük, sás- és nád-fonatok axalmafonatoif, kötött és szövet áruk, cirok és nyirfaseprők, csikóbőrös kulacsok seb. Sopron, 1898. évi március havában- A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A keresked. m. kir miniszter ur. L é. február hó 1-én 3079 sz. a. kelt leiráta szerint MezÖ-Tur r. t városnak szabályrendeletét, mely által a báza\'ó kereskedés nevezett város területén — a fennálló házalási szabályok 17. §-ában s az ezen §-st kiegészítő későbbi rendeletekben bizonyos vidékek lakóinak biztosított jogok épségben tartása mellett — eitiltatott, jóváhagyta. Mire ezennel felhívjuk: érdekelt köreink figyelmét. Sopron, 1898. évi március ha-vában. A kerü eti kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A horvál-3zlavon-tialmát bán ur jóváhagyta Körös város szabályrendeletét, melytyel a házalás nevezett város területén a házalási szabályok 17 i-ában és az e § ot kiegészítő későbbi rend Jetekben egyes vidékek lakói számára biztosított jogok épségben tartása mellett, megtiltatott. A mire tudomásvétel és hozzá ?*ló alkalmazkodás céljából ezennel felhívjuk érdekelt köreink figyelmét. Soprou. 1898. évi március bavábau. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
hírek:.
— Megyés-püspökünk v. b. t. t.
ö felsége b. Hornig Károly megyés* püspökünket valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki e hó 27-én kelt kegyelmes leiratával. Hornig Károly báró, ki most ötvennyolc éves, miután tanulmányait Budapesten és a bécsi szent Ágostonról nevezett teológiai főiskolában kitűnő sikerrel elvégezte, mint a budapesti központi szeminárium tanulmányi főnöke kezdte meg egyházi pályáját. Fényes tehetségeit csakhamar fölismerték és Simor hercegprímás négy év muiva már maga mellé vette s vele utazott RÓ mába a vatikáni konzíliumra. Mikor in nen visszatért 1870. tavaszán Eötvös báró miniszter őt Samassa József akkori egyetemi tanár helyére tudemány-
közegészségileg sokkal elönyösebb mert a föld ártalmas kipárolgásait meggátolja, por vagy sár rajta nem képződik s könnyen és olcsón tartható jó karban; készítési módjánál fogva pedig annyira érdes felületű, hogy az állatok és jármüvek a legkönnyebben és legbiztosabban közlekednek rajta, ami állategészségi tekiutetbőt, valamint a teherszállítás előoyösebbségének szempontjából is igen fontos. A Magyar Aszfalt Részvénytársaságot, mely az aszfaltot saját, biharmegyei bányá\'bao termeli, szállítja rendkívül olcsón és készíti igen előnyös fizetési feltételek mellett az aszfalt járdát ís, mely a gyalogjárás legtisztább ós legkellemesebb alkalmatosaágát nyújtja ugy nyáron, mint télen. Ez okból leg-tanácsosabb, hogy a hol a körutak rendezését és jó karba helyezését tervezik, kérjenek tervezetet a Magyar Aszfi.lt Részvénytársaság igazgatóságától (Budapest, Andrássy-ut 30. sz.), honnan minden szakszerű felvilágosítást és költségvetést díjmentesen szolgáltatnak.
A fővárosba utazó vidéki közönségnek mint a legkellemesebb othost ajánljuk Gundel János .István főberceg"-hez címzett szállodáját, a Ferenc József-tér és Akadémia-utca sarkén. Ez a legszebb fekvésű, minden kényelemmel berendezett szálloda. Guddel\' Jáoo3 személyes felügyelete alatt, példás tisztaságával és leggondosabb kiszolgálásával, jutányos szobaáraivá: minden igényt teljesen kielégít. A szálloda éttermeiben a legízletesebb ételek b tiszta jó italok szolgáltatnak ló, s rég. ismert jó hírnevét ezúttal is csak emlékezésbe kívántuk juttatni.
egyetemi rendes tanárral nevezte ki. Ebben a minőségben nyolc évig működött s ez alatt az idő alatt buzgó munkatársa volt számos vallásos irányú irodalmi vállalatnak éa több évig szerkesztette a Heligio-t is. 1878 -ban esztergomi kanonok lett Hornig báró és négy évig volt a prímás irodaigazgatója. Ekkor nevezték ki osztálytanácsossá a kultuszminisztériumba Hidassy Kornél helyére, ki ugyanakkor lett szombathelyi püspökké. Ugyanekkor scar-doni címzetes püspökké is kinevezték Hornig bárót, 1884-ben pedig kitűnő szolgálati elismeréséül a miniszteri tanácsosi címet és jelleget kapta. Négy évre rá a király veszprémi megyés püspökké nevezte ki. Mint veszprémi püspök egyszersmind a királyné kancellárja is az uj titkos tanácsos. Megyéspüspöküok áldásos működésével nemcsak kiterjedt egyházmegyéje sok gondját intézi el mindenkor a legbölcsebben, ha nem jótékonyságával valóságos atyja a szűkölködőknek. Legutóbb a sümegi leányiskolára tett nagy alapítványával és a mi felső templomunkra adott 15000frtnyi adományával tette nevét még híresebbé. Kinevezési okmánya azért isérdekes,mivelazeddigi szokástól eltérőleg királyi kézirat alakjában történt, holott «j lig csak a lap hivatalos tette közzé. Ó exeiáját kitüntetése alkalmából városunk tanácsa és a felső templom bizottsága üdvözölte.
— Uj magyar hercegek. ö felsége az ősszel négy magyar főurat fog hercegi rangra emelni. E tény közelebbről is érdekel bennün ket, mert az uj hercegek között lesz vármegyénk főura, a keszthelyi nábob, gróf Festetich Tasziló U.
— Sümegi Kálmán vezértitkár. Az Elsó Magyar Ált. Biztosító Társaság legutóbb vezéríitkárránevezte ki Sümegi Kálmánt, ki, — mint egy szaklap mondja, már évtizedek óta áll a társaság szolgálatában kitűnően megfelelve hivatásának. Sümegi elŐIépése őszinte örömöt keltett itteni sok jó barátja körében is.
— Katonák esküje. A március elején bevonult tartalékosok, kiknek kiképzése most tolyik mgy buzgósággal, holnap reggel teszik le az esküt a katonai gyakorlótéren. A szertartás ünnepiéi misével regcet 8 órakor kezdődik.
— Gyászhír. Lapunk kiadótulajdonosának ismételten mély gyásza van. — Anyai nagyatyja Szilassy Károly ur alig néhány napi gyengélkedés után minden haláltusa nélkül f. hó 1-én jobblétre szenderült.— Nevezett a szabadságharcot mint honvéd főhadnagy küzdötte végig s gazdatisztje volt herceg lísterházynak. — Már körül-belől S év óta, hogy városunk állandó lakója — Egyéniségét áldott jó lelke és mély vallásossága jellemezte legjobban. — Tipikus alakja volt a régi magyar nemeseknek. — Itt közöljük a család által kiadott gyászjelentést:
Alulírottak a saját, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik a legjobb atya, nagyatya. dédatya és rokonnak Szent-Irányi és Szilasi Szilassy Károly urnák főméltó-ságu herceg Esterházy gazditisztének. 1S l V4 9 honvéd főhadnagynak, 1. hó 1-én reggeli 3 órakor rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele utáo éleiének 35-ík évében történt gyászos elhunytát A drága halott földi maradványai f. éví ápril hó 2-án délután 5 órakor fognak Vásártér 547. számú házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint baszenteltetni és a helybeli róm. kath.. sírkertben Örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise áldozat folyó hó 4-én délelőtt 10 órakor fog a helybeli Szent-Ferenc,rendüek plébánia templomában a Mindenhatónak be mutat-tat ni N igy -Kanizsa., 189S. április 1. Áldás és béke lengjen a drága hamvak felett 1 Özv. Wajdits Józsefné, Szt-Iváni Szilasi
Szilassy Ilona, leánya. Ifj. Wajdits József, Wajdits Géza Wajdits Árpád. Wajdits Irm i, Wajdits Flóra Özv. Danielísz Lipótné, Wajdits Ilona unokái. Danielísz Flúrika, Danielísz Lacika, Danielísz Jenőket Danielísz Lajoska dédunokái.
— Blschitz Davidné meghalt. A jótékonyságáról ismert urnő mult bő 28-án Budapesten, elhunyt. Sok nagy-kanizsai szegény emlegeti jóságát. Bischítzné a báró Hírsch Mór magyarországi jótékony-ügyi irodájának vezetője volt, hol havoo -kint tízezer frtot osztott ki a szegéoyek között. Ebből Nagy-Kanizsára is jutott pár száz forint.
— A Ker. jót. Nóegyesület tavaszi mulatsága. A Ker. jót Nőegyeaület választmánya márc 28-án özv. Z a d u-bánazky L%josné elnöklete alatt ülést tartott, melyen elhatározta, bogy mint eddig, ugy ez évben is május hóban, lehetőleg az egyesület alapítása napján, nagy tavaszi mulatságot rendez, melynek műsora bizonyára szint olyau gazdag éa érdekes lesz. mint a Nöegyesö-let mulatságé szokott lenni.
— 1S48 - 49-i szabadságba reunk emlékére ünnepélyt rendezendő egyletek és községek legszebben jubilálhatják a nagy idők évfordulójéf, hogyha Kossuthnak és Petőfinek képét veszik meg ez alkalomból a fővárosi 1848—49 i és Kossuth-muzeumtól. Eí a nagyszerű gyűjtemény most a Stefánia ut 51. sz. a. van a millenniumi nagy kiállítás területén. E;y életnagy szép o\'ajíe-tésü Kos-puth vag) Petőfi mellkép gyönyörű rámával 30 frtba kerül. Vannak drágábbak, sőt olcsóbb fénykép utánzatú ilyen képek is 10 frtért is. Községeknek, kik Kossuthnak szobrot állítanak az 50 éves évforduló alkalmából, életnagy valódi bronz, mellszobrokat kemény kő talpazattal, a Kosauth-muzeum olcsóbban készít, mint a mennyibe kerültek az eddig felállított ama Kossuth-szobrok, a melyek mind horganyból (zink) készültek, puha homokkő talpazattal. A ki a szobrokból vagy a fent leirt képekből a Kossuth múzeumtól egy-egy példányt vesz, az támogatja ezzel a 48-as múzeum föntartésát Ez a gyűjtemény a mi dicső hőseink, vértanúink 03 Kossuth emlékét őrző valóságos nemzeti Paotheon.
— A szerény szinltudösitó. Hogy mint tudósító menyire szerény, azt megénekelte már Dobó színigazgató és Erdély színházi titkár. Hogy nem tanult Bemmit, ezt elhiszük mi is neki; dehogy szerény, azt nem. Létezik-e nagyobb szerénytelenség, mint valamely lapnak jogosultságát nzínházi viszonyoknak meg-birálásáboz kétségbe vonni ? Szeréoyaégé az, ha egy szinítudÓsitó hasábokon keresztül himnuaokat zeng egy színtársulatnak és mögötte mezrágalmazza Kanizsát, melyről ugy beszél mint faluról? Mi igazán mindezzel nem törődtünk volna, ha maliciózus célzással ő a mi volt kritikusunkba nem köt bele, mert mi a tudósító ura\', csak akkor vesszük észre, ha borzas feje a b r e 111 i n tűnik fel és e helyen is csak azért foglalkozunk vele, hogy közönsége az ő nagyképűsködéséuek föl ne üljen,
— A cselédügy. A megindult mozgalom, a melynek célji a társadalom píriait az emberiségnek visszaadni, immár meghozta poziüv eredményét. A szervező bizottság ernyedetlen szorgalommal készíti elő az összes teendőket, nagy szeretettel és kitartáisal víszi előbbre a humanílás szent ügyét. A város közönsége maga is örömmel néz az újítás elébe a beiratkozások ugy a pártoló, mint a rendes tagok részéről serényen folynak és Így bizton várható, hogy a .Cseléd-Otthon* még ez évben felállítható lesz. — Hogy milyen módon és milyen célból, azt ékesen megmagyarázza az alábbi felhívás.
Nagy Kanizsa város uemes\'elkü uri asszonyaihoz!
A helybeli cselédügynek társadalmi uton való rendezésére egy .Cseléd-Otthon" egyesület alakítása határoztatott eL A .Cseléd-Otthon\'-t jótékonysági alapon, minden üzérkedés és haszonlesés kizárásával akarjuk szervezni. Egyelőre csak tisztán humanitárius uton, később fogjuk a városi hatóságot kérni, hogy az egyesületet ő is támogassa és hogy szabályrendeletet alkosson, mely szerint az összes cselédek és cselédtartók a „Cseléd-Otthon\'-nak tagjii legyenek. Az egyesület célja, helynélküli cselédeknek családi otthont biztosítani, beteg cselé-
Foulard-selvem
M kríól
— 3 frt 35 krig
1 1
miamim fekete, fehér é> színes Henneberg-selyem 45
krtÓl 14 frt 65 krig méterenként - simx, cukoj, kockázott, nüoti-sott is dftmtsxt itb. (roiotegj 240 küloabú ö fajta és 2000 különböző szia és izTtjftlatbui stb)
Ruhák s blousokra & gyárból I Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Sísgyw levelezés. Svijcba kétszeres levélbélyeg raguztandú.
Henueberg <K- selyemgyárai Zürichben
ct. éi kir. udvari .szállító)
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 2-án.
deknek pTÓgyitásáróí bizonyos ideig ingyen gondoskodni; az egyesület a cse-lédizerzést ingyen végzi s végfii a jő magaviseletű cselédeket jutalomban részesiti. A gazda cselédenkint és bóoa-ponkint 25 krt, a cseléd 5 frt bérig 20 krt, 10 frtig 30 krt, 10 frt béren^elül pedig 40 krt köteles fizetni. A cselédek tagsági pénzét a gazda levonja a bérből. Ezenkívül lennének a „C^eléd-Otthon\'-nak alapító taejai, kik egyszerre 50 irtot aduak. A helynélkuli cseléd 15 napig kap ingyen lakást s ha ezen idÖ alatt nem kap helyet, az egyesület jelentést tesz a rendőrségnél. Betegség esetén a „Cieléd-Otthou\'-ban ápolást és" orvosi gyógykezelést nyer a cseléd. A .Cseléd-Ottbon\'-ban foglalkozást teljesítenek a benntlevök, mosnak, vasalnak, főznek és varrnak.A cseléd-zerzéiértugyagazdamint a cseléd 10krt6zet az egyesület javára. Az a cseléd, a ki legalább két évig egy gazdánál szolgál, jól viseli magát és tagja az egyesületnek, jntalmat kap. Végül az elhalt cselédeket az egyesület temetteti el. A „Cseléd-Otthon" kezelési és folyó ügyeit egy 50 tagu hölgy választmány végzi, melynek élén az egyesület 3 védő aszonya áü. Az egyesfll*-táltaláoos vezetése pedig a gazdák soraiból választott 20 képviselő feladata A közgyűlés egyetemét az Összes cseléd\'ariók képezik. A cselédek befolyását és érdekeit a soraikból a cselédek által választott 50 tag képviseli, kik évenként maguk is tartanak közgyűlést, javaslataikat, határozataikat a gazdák képviseletével közlik és maguk sorából az .Otthon\' felügyeletére 10 taco t kiküldeuek. Ezen humánus, közhasznú és hézagpótló intézmény pártolására és hatáskörükben az egylet iránti érdeklődés íerjpsztéíére vagyuuk bátrak városunk nemesszivfl hölgyeit felkérni, egyszersmind arra.hosya hölgyválasztmányi tagságot a címzett t. uroő eltogadui és jövő vasárnap, azaz 1898. évi ápril hó 3-án délután 4 Órakor a városház nagytermében tartandó közgyűlésen mejelenni szíveskedjék. Azon tisztelt cselédtarió urak és úrnők pedig, a kik pártoló tagokként magukat még elő nem jegyeztették, fel kéretnek, hogy a „Cseléd Otthon* pártoló tagjai sorába belépni és már a közgyűlésre is eljönni szíveskedjenek. Kiváló tisztelettel Aszervezö bizott ság. Ehhez hozzátenni valónk igen kevés van. Jöjjön el a gyűlésre mindenki, lep.yen ott minden ember, mert csak igy oldható meg a város egyik legégetőbb kérdése.
— Jótékony adomány. Ebenspanger L"o ajou alkalomból, hogy az idén 25 éve tesz annak, hogy az izr. ifjúsági egylet élén áll, ezen egylet céljaira 100 frtot adományozott.
— Vlrágcsata. Ez volna méltó elnevezése, annak az inpozáns tüntetésnek, a melyet a búcsúzó Gazdy Aranka
¦ tiszteletére rendeztek nagyszámú bámu-lói. Jutalom játéka volt csütörtökön és ez alkalommal egész virágberkekkel kedveskedett neki a lobbanékony közönség. Legelébb is nagykanizsai birlapirők hatalmas babérkoszorúját nyújtották át, majd egy bőség szarut kaméliákkal, szegfű és nárcisszal vörös szallag díszítéssel, aztán egy virágkosarat, szebbnél-szebb orchideákkal, színes szegfű, pálmaág és rezedával. — Nagyon szép volt a fehér orgona virág és sárga meg piros rózsákból összeállított hatalmas csokor úgyszintén egy virágkosár, telve mindenféle gyönyörű virágokkal. — Ez ajándékok a „Fa bi c k és Asztalos* jó hirü virágkereskedő cég fioom ízlését dicsérik és egyúttal tanúi annak a hódolatnak, a melylyel intelligens városunk műértő közönsége egy fiatal kezdőt elhalmozott
......És mégis, mégis fölünkbe
cseng Madáchnak örök érvényű mondása: „A művészetnek az legfőbb tökélye, hogy ugy elbu, hogy észre sem veszik*.
— Szegény ügyünk. Sok-sok cikk, tömérdek tanácskozmáoy, a Mindenható tudja, hányféle felhivás esett meg már a szegényügy érdekében, sót legutóbb laptársunk a „Zala" is hozott felőle egy közleményt, melyben a szegényfigy hivatalos intézője is megszólalt Hát mi nem akarjuk sem kicsinyeloi, sem túlbecsülni azt a sok munkálkodást, azt a kimondhatatlan fáradozást a melylyel a $zegén)ükj rendezése elválhatatlanul egyéb forr, hanem csak egy körülményre akarjuk a figyelmet felhívni. Március 29 én a helybeli színtársulat előadta Jókai „Helvila" cimü színművét és pedig a v áro sí szegény alap javára és ez alkalommal tünt ki a Bok lótás-futá«, irka- firka, szó-beszéd hiábavaló-uága. A színház üres volt, botrányosan üres és a szegény alapnak jutott néhány fillér, a melyből szemfedőre való is alig jutott .... És még merjünk csak még egyszer állandó azinházról, rendezett szegényfigyröl, nemeskeblö közönségről beszélnil! Quos ego!?l
— Nagy lopatok. — Már hosszabb idő óta általános lankadás állott be a
lopásoknál, agyannyira, hogy heteken keresztfil nem volt alkalmunk csak egyetlenegy iopásről is megemlékezhetni és így abban a boldogító tudatban éltünk, hogy nálunk a vagyonbiztosság nemcsak törvénybe van igtatva, banem tökéletes-Béggel általment a közéletbe is. És milyen csalódásra kellé ébrednünk. Nem sdhatánk hirt a lopásokról, mert a rendőrség nyomozását rendkívül megakadályozta az esetek titokzatos természete és csak most hogy a bonyodalom kezdő szála is kézben van, adhatunk hirt, egy jól működő, szervezett bandáról. — Nem kevesebb, mint 13 rendbeli betörést és lopást követett el a fővezér, Z s i d i Ferenc, szőkedencsi szfiletésű, 19 éves kéményseprő tanonc, ki már huzamosabb idő ő\'a foglalkozás ué.kül csavarog a városban. A nyomozást legjobban megnehezítette azon körülmény, hogy az ellopott s az orgazdának adott holmik sohasem kerültek forgalomba, hanem ez a jeles firma Gál Dániel, telek-utcai lakos a saját használatára fordította, meg aztán a körülbelül 200 frt értékű lopott jószág nagyobbára fehérnemű és ez is nehezitette a kutatást. — A lopott (ár-gyakérc már eddig is jelentkeztek a Károsfelek, de a legnagyobb résznél még mindig nem jelentkeztek a tulajdonosok.
— Prostitúció. Egy időben, majd minden héten szóba hoztuk ezt a kellemetlen kérdést és csak szert pihentettük, mert éltünk abban a boldogító hitben, hogy a városi tanács, a melynek valamelyik fiókjában ki tudj i mennyi idő Óta hever egy szabályrendelet-tervezet, majd csak mégis letárgyal tatja valamelyik közgyűlésen. — Reményünk alaptalan volt; ott pihen a tervezet valameiyik el penészesedéit fiókban és a város közönsége vár, mindegyre vár, pedig hiába, Fáznak abban az ormótlan épületben mindentől és nem gondol arra senki sem, hogy addig, mig a bordélyházakról szói ló szabályrendelet életbe léptetve nincs, az illetékes hatóságnak nem is ál módjában, a tömérdek számú visszaéléseket és kihágáiokat büntetéssel sújtani. Hiszen a kib. b:tkv, 82 §. a. nem találhat alkalmazást a mi városunkban hiszen nincs szabályrendelet, a melyet be kellene tartani. Így aztán csak természetes, hogy az undok betegségek ijesztő módon szaporodnak és a kozönBég minduntalan ki van téve az juficiálás következményeinek.
Épen szert, ajánlatos lenne azt a szabályzat tervezetet sürgősen letárgyaitatni és az érvényben lévő törvények értelmében haladéktalanul élete léptetni. Sajátságom, hogy nálunk még ilyent is fel kell panaszolni, sajnálatos, bogy ép azok, a kiket illet, abszlute. semmit sem tesznek. Kérdenék meg a város ügyeinek intézői a helybeli orvosi ksrtaz itteni köze gészségi viszonyok felől, biztos, hogy a válaszban feltáruló adatok hü képet fogják mutatni, egy rettenetes rendszer következményének.
— Tak tüzilárma miatt óriási pánik a színházban. Folyó hó 25-én tartott elő adás alkalmával zsúfolásig megtelt a színház nézőtere s midőn az előadás javában folyt, egy az öltöző kályhájába dobott papircsomágnak a kéményből visz-szaverődő füstje a kálybaajtóa kitódult, mi az öltöző közelében a nézőtéren is érezhető volt. Két úriember ezt megérezte és annyira elvesztette lélekjelenlétét, hogy azon felkiáltással „itt valami ég, — tfiz van," eszeveszetten a .kijárat felé rohant. Erre iszonyú rémölet támadt, a félénkebbek kifelé, rohanva, oöket feldöntöttek és keresztül gázoltak rajta — A színészek, valamint a kulisszák mögött Őrt álló tűzoltók a színpadra lépve, harsány htngon kiabálták: — Kérem hisz a legkisebb baj sincs, tessék ülve maradni stbi, minthogy tényleg nem is volt — A közönség higgadtabb része egyszerűen ülve maradt és csendes rezignációval várta míg az indokolatlan ijedelem kitombolja magát A mi mindössze ~héhány percig tartott s mikor a nyugalom helyre állt, az előadást háboritlanul végigjátszottak. — A legelőször kirohant két férfiú nem tért többé vissza, de jobb is volt, inéit ezeket alighanem kifütyölték voloa, miután pgyedöl Ők idézték elő rettenetes ijedelmükkel és fejvesztettsé^ükkel a szükségtelen riadalmat — Valaki az előadás után megjegyezte: Na ezekből ugyan rossz hajóskapitány lett volna, ezek veszély esetén maguk rohannának legelsőnek a mentőcsoloakba, még talán azt se kiáltanák vissza, menekü\'jön mindenki ugy, a hogy tad."
— Nincs többe veszedelem. Évek óta nehezedett vármegyénk lakosaira az a nagy veszedelem, melyet a házi állatok kütömböző nyavalyái okoztak. Lépfene,, veszettség, takonykór, bőrféreg, himlő rüh, sertésorbánc. sertésvé^z és még több ilyen baj pusztított kérlelhet tétlenül és tette tönkre sok Bzegéay ember minden reménységét. Most, hála-Isten, nem kell többé ilyesmitől tárta
Nyitttér.*)
Vese, húgyhólyag bog/dara és a kÖszTéflybAntalAak ellen, további a légző és emésztést szervek humtos béntalmainál,orvosi tekintélyek általa LUhion-rorrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hu kj haj tó hatású!
Kellem iiS! Könnyen n&tketö
Kapható iiTányriikereíkedéíekbeD és gy^ajszertárakban A Salvalor.forrás igazgatósig! Eperjesen-
HURUT KÖHÖGÉS.
REKEDlSÍe.ÁSZTMt StT.ULOI ELISMERT LEöJOBB A
BLEIUHENBERG! . CQXsTAxrnt ás suma forras
nnnk. Megszűnt vármegyénkben minden baj legfölebb a sertésvész itartja még magát 4 községben. De mi_sx,már most?
— Gyilkosság. Horváth Szt-Miklós község határában mult hó 29-én egy meztelen emberi huliát találtak, melynek koponyáján a külerőszak nyomai mutatkoztak. A hulla mellett egy véres karót és egy ócska cigaretta dobozt találtak. A holttestet nem sikerült még agoos-kálni. A szentmikiősi községi bíró és a csurgói járásbíróság nyomozzák ngyan a tetteseket, de eddig mitsem sikerült kideríteni, jl
— Orvosi körfkbea soar rég iratért tény, iogy Ferenc Józiei keseröviz Talameayi hasonló riiei tarlós hashajtóhaiástköTetkeEtebec valamint említésre méltó kellemes izénél togra, mái- kis adagolás mellet is tetemeses felülmúlja, kérák határozottan Ferenc József keserevix.
— Magyar osztálysorsjatek A nemsokára JmegkezdödS második osztil)sorsjáték alkalmából a PenzQgji Hirlip egy az érdekeltekre igen fontos tudnivalókat tartalmazó cikk-t kőiül. A cikket terjedelménél fogra nem nyomathatjuk le, de a Pénzügyi Hirlap kiadóhivatala (Budapest, VII, Dohány-utca SS) a szóban forgó 96 számú lappéldányt díjmentesen minden érdeklődőnek megkflldi, ha ezen a kiadóhivatallal el-felező-lapon tudatja
— Nagy nyertmény. Amint értesö-lüuk Török A. és Tsa budapesti fóelá- | rnsitók (Váci-kÖrut 4/A) az tlbö magyar kir. os?.tálysorsjáiéknál nagy nyeréi eredményeket mutatnak fel. Már az első ö\' huzásná: (tehát a 6 ik főbuzás aélkü) 100 000, 30.000, 5000 és még sok pgyébb nagyobb nyeremény esett ezen cégnél vásárolt sor jegyekre és a többnyire szegénysorsu nyelőknek ki is lettek űzetve. Ennélfogva mindenkinek joggal ajánlhatjuk, hogy szerencséjét Tőrök A. és Tsa cégnél kísérelje meg. Tanác 03 a megrendelésekkel sietni, miután az előző ctorsjitékoál gyakran e ö-furdult, hogy akik a sorsjegy rendelésével elkéstek, az I. osztályhoz már nem kaptak sorsjegyet. A Tőrök A. és Társa cég lapunkban foglalt hirdetésére kö ö-rjöseo felhívjuk olvasóink szíves figyelmét.
—i/Fakarekossngrél és a szép iránti fogékony^ágról tesz minden háziasszony tanúságot, ki szobáit házi és konyha bútorait Scbneider & Co bécsi cég által már évek óta gyártott és elismert beeresztő és bekenő szereivel kezdi. — Per és nedvesség ellen készítve, a késelt tárgyak tartóssága és szép kinézése emeltetik. — Közelebbit hirdetésükből láthatni.
Szerkesztői üzenetek.
K. J. árnak helyben. Sohse boszankodjék mások tiszteletlenségén Az el5icketi)ség az <jn-zésnek rendszeres tagadása a közeiét kicsinyes dolgaiban. Nilunkazönsésinár oly nagy, hogy «z emberek nem is tartják érdemesnek előzékenyeknek lenni és azfrt u :m u fogadják illendően mások köszöntését.
nagymesterek ebben az előkelő iguoralaib&n néhány parTenu és néhány korzó és zsurhö Így Mi ismerjnk azokat a magasztos, méltóságteljes mozdulatokat, azokat a fentéggel járókat, kik önmagukban be«égzettek ek látszanak A mi álláspontunk, a szánatom.
Azt hisszük, ez egyúttal a a&gyköiöaség álláspontja is
Álljon oda az illető hölgy elé, és mondja meg neki tökéletes udvariassággal - Asszonyom én Önt véghetetlen sajnilom de sem legelőször.
vegyes.
— Tartós gyógyslker. Fajdalára cú^il, a derék-, testrészek \'és a forgó köszvényes bántalmainál a „Moll-féle fraocia borszesz és sóival Taló bedörz ölés sikerrel használtatik. Egy üveg ám 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs és kir. udvari szállító á\'tai Bécs, I. Tucblaubsn 9. Vidéki íryógyszertárafcban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle késiitmény kérendő ae Ö gyári jelvényére! ?5 aláírásával
*i As e rovat alatt közlött kért nem vállal felelősséget a uerk.
Felelős" szerkesztő : Dr. KisiEniZ\' Helyettes szerkesztő : Dr Villányi Benrik.
gtadó^ If!. WafdU* József
Hirdetések.
ISsV* Fontos házi asszonyok részére. "W
VALÓDI BOROSTYAN-KÖ PADLÓ-FÉHYdIÁZ
legtartósabb padló-fényesítő különféle sildekben, valamint
gyorsan száradó szes z-p a d 1 ó-f én ymázak SCHRAMM CHR1STÓF
lakk- t\\"."nymai gyiraibul Bécs (Simmering), OfTertbach a Majna m. (Kohrmüllc), Berlin SW.
Továbbá mosható zománcz festékek elegáns színárnyalatban mindennemű házi tárgyak
részére ; Bádog és fényező-lakk játék- és fénynélt-ám gyárak résíérc Borlakk, fénye zertlak és - ! iq uerte nlakk, valamin I mindennemű lakk az össres iparágak és használati mód részére.
Különlegesség: hintó- és szánlakk vasutak, vagg»n és hinti .gyárak, kocsigyárak, fényezők sas. részérc.
Raktárak : Festelhnfer József, Neu és Klein lilszerker^kedéi.e Nagy-Kanizsán. Mrachia testvérek fűszer kereskedése Csáktornyán
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési és egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány és erőhajtisra. »
városi, községi, gazdasági és gyári tűzoltóságok ? a k,
harangokat és harangáliványokat 2g
templomok, Iskolák slb. részére. Büzmentesen roűkodö pöcegödör tisztító készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparókat
-¦¦ készít és ajánl 8 —-"—-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
í-Társasai walser ferenc)
Budapest, VI., külső Váci ut 45.
Árjegyzékek és koltségfetésoli Ing;en é» bérmeotte.
Szabadalmazott drótüveg
világos tetőzetnek, padozatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1-75 négyaz. raéler terjedelemig.
Különös előnyei: Lehető legnagyobb töré>i biztonság átütések és törések ellen, drétrács nem szük-égea, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél áthatlanok mintán a drótbetét az üreget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény bal ás. Több állami és magán építkezésnél nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel használtatott Számtalan bizo nritvány, prospektus és minta szolgálatra.
Ontott üveg padlózat lemezek járható tetőzetnek
fö\'dalatti nljárók és alagutak megvilágítására vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima va^-y kO önfétekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ca, 30% kai olcsóbb a köíöaséges nyers-öntött Üveguél) és színes, drótfonattal és anélkfll.
Qveg-tetzsfndeíy ós üveg rovátkás téglák
a legkülönfélébb alakok é* nsg(ragokban. Aktién Gesellschajt Jür Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens
Necsattl bei Elboáeti (Bohmen.) További készítmények: mindennemű Üvegek, flvegzárok, be\'giaí és német ablak üveg. ttvegöntés és Qveg domborítás, szabid. QvegbetQk.
ÜGYVÉDI NYOMTATVÁNYOK
és könyvek a legjobb szövegezéssel cs beosztással, jó miuoségbei
Vincze és Bartók czég
nyomda- és papíripar vállalatánál, Budape\'t, V NádoT-i árakon kapbatúk :
Árjegyzék:
loojlrb. 500 dxb^
Sommás kereset..........j
Sommás váltó-kereset ....
Biztoailási végrehajtási kérvény . Kielégítési ...
l\'gyanex, névvel és cztmmel ellátva . Ugyanez, tetszés szerinti szövegezés-*cl
Meghatalmazás . . .....
Ugyanez; névvel és cztmmel ellátva . Ugyanez, tetszés szerinti szövegezéssel Fclzct ............
Ugyanez, névvel és czimmcl ellátva . ítélet ...........
Költségjegyzék, egész ivbetet . . . VikóQrJap ..
loiy levél 8° iv.......M , .
v , S" . tetszés szerinti szövegezéssel
Feljegyzési- vagy Főkönyv 3 frt 20 kr. 4 írt
50 lap 100 Up 150 lap 20
Mutatókönyv t írt 60 kr. 3 frt 10 kr. 2 frt 60 kr. ~3~frt
kővetkező legolcsóbb
\\
70 KT 3 frt-2C?_>f. . 5 frt So kr.
*\'.\'».: - 6 , So ,
— 7 » 50 .
45 kr. x frt — kr. 3 ftt So kr.
2 . So . 4 - So .
. _ s . s» .
45 kn z fii - kr
3 » 4 . So ,
55 kr. 2 , 40 , 4 » 20 »
—. 4 . So . 8 . — .
55 . 2 * 40 . 4 . - -
5« . 2 » 20 » 3 . — •
2 , «O . 4 .
400 old. 500 óid. 600 old.
kr. 4 frt 80 kr. 5 frt 50 kr. 200 lap 250 lap
- kr. 3 frt 50 kr. La IIa
Másolókönyvek kihúzó patent mutatóval î 51
) looo
Közönséges mutatóval iu krral olcsóbb.
300 lap I frt -
. 05 ,
500 iv
80 kr.
I frt
I , 80 .
Jó erős fogalmazó popir .\' . . \' - , . .....1 frt 40 kr. S frt 70 kr.
Finom fehér iroda , . . , .....2 , 40.\', \'4 • 5° \'lr-
, , , czlmnyomissal .......3 , 40 , 5 , 80 kr.
I.cvéibori\'.ck nyomással ezrenként I frt 60 krtól kezdve
Levélpapír ezer 40 laponklat vagy ezer S\' ivenként 3 írt z,(> krtól kezdve.
20 frtót meghaladó rendeléseket franoo eszközlünk.\'
Az árjegyzékben fel nem tüntetett ös»zes ügyvédi iroda szükségleti czikkeket legolcsóbban szállítjuk.
Mintákat szívesen küldünk ingyen és bérmentve.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 2-án.
A „SANTAL EGGER"
kiváló gyógyerejü készítmény Feleslegessé leszi a Cop*ivát és Cubebárt, Felülmúlja pontos éz biztos hatásban, cső, hólyag és vesebánt almáknál a külföldi gyártmányok legjobbikát. A Haaunaiia Injectióval egyetemben használva a legmakacsabb folyást megszünteti. 1 üreg (40 darab) ara 1 frt 50 kr , a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve 1 frt 70 kr., I Qveg 8 frt 20 kr., 2 Üveg Iujecüó és 1 üve? SanUl Egger bérmentve 5 frt 25 kr. Főraktár: Gyógyszertár a rKador -haz Budapest VI. Váci kint 17.
M
Gyomor
aria- * * czelli
cseppek*
riaprszenVti hatnak jrjromor bajoknál. nílkÓUtíbete\'lea ás áttoláncsart ismeretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: étvágyta-:i-iiq. \'gyomor-gyengeség, büiB; leheieL lehvjfság, savanyu. fatbOSoges, Sasaienás. .-.Dro-égés. felesleges, nyálkak:váliiziás. sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs szűkülés.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult lejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortói származott, gyomortvitarlielésnél ételekkel rt italokkal, giliszták, májbajok és hámor-rhoidáknál. ¦
Emiitett bajoknál a .Yf arlstezelll . Kjomorrmriipf-U évek ota kitfi-nöknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tannsit. Egy kis Qveg ára i használati utasítással együtt 40 kr., nagy Qveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Töi*ÖL Joz««\'r gyógyszertára Budapest. Király utcza 12 •:.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztra a keszito aláírásával \'C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyitom".
A MánaczeEli gyomorcsepp«k valodian kaphatok.
NAGYKANIZSÁN: Práeer Béla és BhIqh Lajos gyógyszerészeknél. — BARCSON: Kuhut Sándor gyógyszerésznél.
NAGY MEGTAKARÍTÁS!
Mindennemű ócska
ajtók és ablakok
méret uián. befalazá-ra teljesen elké szitve o\'cóo kaphatók
Eisler Izidor
ÉS FIA
építési asztalosoknál.
Budapest, Nádor-utca 61.
a Lipót-körot sarkán.
A ki fakészletét a szabadban csak egy állomással egyszerű ís biztos módon éveken át a rothadás és gomba képződéstől megakarja óvni, az használja a mar több mint 20 év óta bevált
Carbolineum-ot
AVJ5NARIÜS szabadalma
és óvakodjék haszontalan utánzatok megvételétől.
Prospektusok ingyen ós bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENARIUS.
Bécs III. Haupstrzsse 84.
1.000,000
EGYMILLIÓ
nyerhető.
Korona
A 2-ik raacy. kir. szabad.
osztályport-játék
50.000 nyereményének
< jegyzéke.
A játékterv 9. f. szeriIt nyereméuy a legnagyobb
I.OOO. 001 Korona.
Egy mi Ilio
A rjyereroéDvek következőleg Tannak
beosztva.
Nyeremények: Korona:
1 á 600.000
1 . ¦1 „ 400 000 200.009
. o 1 . 1 , 1 . 100.000 90.000 80.000 70 000
2 1 , 60 000 40 000
5 , 1 . 30.000 25.000
7 , 20.000
3 . 15.000
31 . 10.000
67 . 5.000
3 . 3.000
432 , 2 000
763 , 1.000
1238 . 500
90 , 300
47350 , 200. 170 130
100 80 40 korona
\'.fi íll\'li\'l a7ep- Î 13 íeo-oí n korona
1 jutalc ? értekben,
melyek hat otzt&lybaa kisorzoltatnak.
i 2-it mp- kir- sub.
B S Z t i\'l 7 S IT.I jltsf ti (1
a sorso\'ási programm szerint egy mllU0 koronát, tehát hatalmas összegű készpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint; ennélfogva ezen osztálysors-jatek nagyon előnyös nyerési esélyeket nyújt; és pedig
100.000 • 50.000
eredeti sorsjegy peDiDTereaciyt-
A sorsjegyek felének nyernie kelt. Az összes 50.01 0 nyeremény a mailette álló jegyzékben fel van sorolva és a kormány ellenőrzése mellett hat egymásután következő rövid időközben kiaorsoltatik. midőn is a nyert összeg a szerencsés nyerőnek kész pénzben kifizettetik.
Eredeti sorsjegyeket köretkezö eredeti áron adunk el:
Egésx eredeti sorsjegy 6, frt—kr. Fél „ . 3 ,
Negyed , , 1 , 50, Nyolczad , . 0 . 75 „
Az összegnek postautalványon való rétele után azoQoxL megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első hnziabani érvénynyel. Ki-ránatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeket.
Minden sorsjegyküldeményhez az eredeti huzási programmot is megküldjük és minden bazás után vevőink azonnal megkapják az eredeti huzási lajstromot
Gyakran ezreseket kockáztatnak * merész rábaiatokba a midőn a kilátásba helyezett nyeremény nagyon kérdéses. Ennélfogra kockáztassunk egy sorsjegy Tételével aránylag oly csekély összeget, a mely által hirtelen nagy tőkét nyerhetünk.
Sorajegykészletünk na *yon caekéiy és gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy a rendel-ményoyel ne késsünk és kérjük azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre.
legkésőbb f é. április 25-ig
hozzánk beküldeni.
Fehér Lajos és társa
a m. k. szab. osztály-sorsjáték foelárrjsitói. Badaptst, Gizella-tér 5, az.
Patentált
jégsarkantyu
Tőrvényesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem Bérlik mpg a cipósarkot, nem kell Őket levenni és használaton kivül teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi. StaiDlr G. 1-iál
Reicht-Dbergb^n (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
Vetéo üeje: Auguszta! Cj\'raejK tember.
Ültetés liTolsíS ?35—20 cm. Tilaj ziBisé^^ trágyázott f
und Sep-
tiflanzweite: lá^SfCm. BoiOTbeschaffeiiheit: Gut gedüngt^
A MAÜTHNER-fele
hírneves
Konyhakerti-és virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen f bejegyzett
medve-védjegygyel
valamennyi nagyobb
fűszer- tsvaskereskedósekben
kaphatók.
¦V* A Budapesten Andrissy-ut 23. szám alatt létező MAüTHNER ÖDÖN cég csakis olyan csomagoknál vállal telje* jótállást egészen friss és valódi magvakért, a mely csomagok ragasztra, a medve-ábrával és a Hauthoer névvel jelölve, ugy a mint a mellékelt rajz is mutatja
A m. Kr. üiiat
---3» Budapest, Váci körut 3«. sz. gf—-,
Ajánlja a m. kir. államTasatak^ gépgyáriban készült gözcséplögarnituráit, ipari célokra alkalmas .Compound" lokomobiljait, leljesen vasból készült szalmakazalozó gépeit, gőz knkoricamorzsolóit,
S ti bor-féle körfűrészeit,
¦W Milleniumi kaszáló- és arató-gépeit, "Pg
Tetögépelt, boronált és egyéb gaidasagi gépeit,
Árjegyzék ingyen és bérmentve, ^rzr;_
továbbá SACL-féle ekéit,
tea
3-1 jl^l^Jjlíls i^Í^il^\'^l \'J^jÍ;j^*
Mentes a b\'abkávénak egészségre ártalmas alkatrészeííől. Egyedül a Kathreiner-fóte matátakáyó az, meiy annak illatát és kedvelt izéf magában fogtálja, A Katlireinar-féle malátakávé étvágygerjesztő, könnyen emészthető^évek során ÉtiSlnSttek és gyermekekre nézve egwéní hasznosnak bizonyult LegkitOnSbb p48efca a babkavénak, valamint ajánlásra Isgméitóbb vegyQléke is annak. Tekintettel az egészségre és takarékosságra, a. valódi „»Kathreiner--rnik főbbé,egy háztartásból sem szabad WányozBiá.f
Óvás az értéktelen utánzatoktói.
_mm nipi ««a»».....IMIIM— iim.....mpi »^^n> um.....ubi imui mm w iip,
XXXVU. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1898. A?RILIS 2-án.
KIRCHMAYER Délivasut Szállodája, Bécs, IV., Favoritenstrasse o§
fotói feljebb villamos világítással és kiszolgálással együtt. Telefon és fürdók a házban. Küzvetlen közelében a deli Hirchiuaj-er János tóííodás az „Imperiál szálloda" hosszú idón át volt főpincére.
Újonnan megnyitott, polgári kényelemmel berendezett ház, 100 szoba 1 államvasutaknak, Lévasut és omnibusz közlekedés minden irányban egész napon át.
|T KLIVENYI FERENC nagyvendéglöje -f^
(ezelőtt Petinovits), Budapest, lndrissy-nt 39. sz.
(Terézvárosi Kaszinó épületében.)
A legelső magyar sörfőzdék és a Müncheni
PSCHOR BRAÜ kimérése.
Kitünö magyar, valamint jrancia konyha. Egész napon át rögtönzött ételek.
Opera ét színházak előadása után Jriss vacsora. Valódi hamisítatlan borok, figyelmes kiszolgálás. Elegáns éttermek, télikert.
Tisztelettel KLIVÉMYi FERENC.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb ét legolcsóbb eszköz * kockát (Pirquet), puhafa ragy (Vnymazolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad és kefélés nélkül tükörtiszta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, viligoäsarga, sárga, sötéttárga, vörös és dióbarna színben. Egy szelence ára 45, 85 és 1 frt 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcsóbb és legcélszerűbb fényező és simító eszköz minden tanchelyiség padlózata számára Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Folkefélö-máz
Tetemesen megkönnyíti a fölketélést éi az ez álul megkefélt talajt a nedvesség éi por ellen ellenálló képessé tesii. Febér és sárga színben darab szám 20 kr
irjegyiéket díjmentesen küld
SC HM El OER & COMP.,
BÉCS, T.2.. Hnndathnrmestr 141, I. Teinraltsrasse 10. Kapható: Fesselhofer József. Marton é3 Hnber, Neu és Klein, Rosenfeld Adolf és fia uraknál »Kanizsan és Kálmán «I-, Zieg-ler A. Komárom; Habinsiky Adolf, Jan Ferenc Zala-Egenzegeo,
Cfak ikkor valódi, ha az aranyay al iényzett szelence & temi réd-jegytt TÖrös mezSben hordja.
Csak akkor valódi ha minden darab eze védjegyet v sali,
nagyobb fűszer, festekán: kereskedésben és drogneriákban.
vaUmiat mii
Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb e*etben
1.000,00
KORONA.
Az összes jegjzék 50,000; nyeremény . JEGYZÉKE
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben
1.000,000
A nyeremények rcszietes beos:
SS
"SS ;•<¦-
sa
»
M B
¦«3 S< *5 M
-S
1 I t
a i í
L Z í 5
i ;
3 81 67 S
43« 70S 1S38 »« S1700 3900 *ÍMMí SO 3900
aooo
jutalom nyer. i
korona
soszt.ísn a következő: Korona
600000 400000 SOOOOO ÍOOOOO UíKÍ©Ci 80000 70000 60000 40000 30000 25000 20000 15000 ÍOOOO 5000 3000 . 2000 ÍOOO
s@m s@e
17»
iso íoo
so
-4©
50,000^13.160,000
melyek hat búzásban sorsoltatnak ki.
A második uagy magy. kir osz-tálysorsjáték nemsokárA iimót megkezdődik és
100000 .... 50,000 sorsjegyre ^ mmk]
jnt, vagyis az oldalt levő nyeremény-jegyzék szerint az összes sorsjegjek fele feltétlenül nyerni fog.
A nyerési esélyek tehát, amint már általánosan ismeretes, óriásiak.
Szires mielőbbi megrendeléseknél ered :ti sorsjegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig: egy egész I oszt eredeti sorsj 6.— frt ¦ fél , , , , 8.— , . negyed , „ . r 1.50 ,
. nyolcad „ . , , —.75 , küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
A húzások után megküldjük tisztelt verőinknek a hivatalod huzási jegyiéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak előre is rendelkezésre. Amint Ísmeret»s, a hozások a magj. kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosak és azoknál mindenki megjelelhetik
Kiváló 8zereiiftse
kedvezett főáradánknak az I. magy. kir. oiztályeorsjátékban, a mennyiben már az előző osztályokban (az első öt osztályban) 100 000.30,000 5000, valamint számos 2000, 1000, 500 és 300 koronás nyereményt nyertek io ámdánkbua, melyt-ket & szerencsés nyerőnek ki is fizettt k.
Ajánlatos ennél fogra a Il-ik magy. kir. osztilysorsjáték I-ső hozásához a megrendeléseket mielőbb hozzánk juttatni. Emlékeztetünk az első kortjátéknál hangoztatott azon töbtBzöri figyelmeztetésünkre, hogy röviddel az első osztályn hnzit előtt az első osztályú sorsjegyek elkelnek; és igazak ii volt, mert még közvetlen az - első osztály hozása elfiit a bel- és külföld elárasztott bennünket rendelményékkel olyannyira., hogy a későn érkezőket legnagyobb sajnálatunkra már nem eszközölhettük
Kérjük tehát a reodelményeket az elsí osztályhoz mielőbb, mindenesetre azonban legkésőbb .
április hó S-áljf
hozzánk beküldeni, mert csak ez esetben Ígérhetjük ezek biztos eszközlését.
Torok A. és XSA
a magy. kir. szab. osztálysorajáték föelárnsitói
l, Tiei-lönt 4/1.
X
52 Sömör-betegséget XZ
Stkrír, vizenyős, pikkelyes sömört i,F.cch\'en( s az e bajjal együtt járó, csaknem kiállhatatlan .borvlsxketeget" jótállás mellet, még a legsúlyosabb esetekben is. alaposan gyógyit a . i:.-. Hebra sömör Irtó\'-ja. Külső haiínaJaira való, nem ártalmas — Ára hat forint o é. előre beküldéssel (lebet Ievéíbélyegekben is) vagy utánvétel m re a szállítást vám- és b\'r-tnentesen teljesitjük Cim: St. Marien¦ Dro-goerie. Daliig. [Deutscbland )
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártj i sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
^z-aoMiWv es v»tC3votoat\\ siavaao
Christoph Ferenc
SZOBAPALLÓ-FENYLAKK
a inaiulii alatt 1 buiniltitív n nag ét a laiiü, racadóí itiradaa, i oiajlakknik aajátja, tiktrOItrtf k. itE7iicrti, ht>cy aikl maga vírtibotl lirzyeya: feltöri!ItaolÖ, aurlaDl, aofj
le-brtüTÍ tm!, hoffy a no «irei a kellt-metli mely ia .:=,:\'• it i
a hanaalata ¦>¦-.-.: a núoliiL A palló oodrei olroaitení líayí:. Ho« t«
\' izlnezett staobapsLllá - fénymait, 4
urea ob arti át ét mabagnnlb trnat. tnety akár r-ai. u olaj fi-.tck fali t»- a iiallÁi > otyattal fi-nri ia ad. Etí.l i-gyajáai alk.ltuattialA tisi vary uj pallón Trijr-en belfid minden foltot k rJbbi ma Idia At i:b, van aiuiio
tiszta, fánymáf ¦
nj nal\'ókra
,itr.-
ukrtr.
Po
br mázolt. eti\'Z :lfo^-a nem fü<ii cl IC kSrftlMtfll Si aéíjttágn
tuyt ad.
i ]•>>
3J palinkra raló. I an. ml; il. r. (kit köaípna-
tn.-|,rrndrtéiirk mindrii vároatno. aliol rak Ura k ralinak. Ide küldriidők. Minia,oiz..la...k r, ,,ri«p "ktawk inrreii it birmt)atro k01d-t».-k. A beiaiárlű>iál t«. Ék J«l tíevÍíbI a cíjni ( a eyáH )«cyre. mivel en a í-it^i mint lSaQtfvr ietrze gyjrtwiuyt \'okr. i.- ulanoztak.:t iiami-itját. • tokkal re-azabb, ¦ gi-ikrát a colnak mez icn f.loto ia\\:S*éf-bjn boiaik forraiomba.
Christoph Ferenc,
1 valóst sí:::;;::: itliiülíli isHTMll! iTÍnóli. Prága, K. Berlin.
Zürich.
iNagy Kanizsa: MARTON és HUBER.
Egyedül valódi
balzsamot
(Tínetura baUnnilca)
nagybao irt kícilnybcn caakia
THIERRY A.
(jógjacTÍtl
Fregraáa, Bohits mellett
¦ Uradéi •zaaU\'Bie-Bitoií. Jegye- hatiaatosi.
balzsam-gyára sz&xi
Valódi csak ezzel 2 krrcske-deímt törvényszék bej:ayezta
zöld védöjegygyel.
Balzsamom telj. s csouia^oldsa a minták tör-rénycs védelmében ran.
1 legrégibb. lesbais"Habb. Ie;t>\'ta<ibb éa le;Jobb ní^loa hítl-IT mell- é> tüJú ií.dalinak. kOUféa, kBpr^ r;yr>iijor;i...-ci \'itva.-ySL.iay, rt>;a iz. :a i-ucl Iciíltt, :e b-\'.T\'v-.-, cyo móriig ét, felravddis a»t. ellen Bf-r boii3\'.e~. mint IíüIiöíck. alkalmaabitú, fo^rijas. nijro\'badia, f.i/1\'.ia.-..tiJit/jl:. .etclí lat. ellen.
* kol nin^aen raWi>. ott kÓxvetetleaU reode jfmk tton a elnipn: i_a die Baliinfabrlk de* Apntbekera 1. Tblerry la Prej ada bel LWbltarb.
«_r kUcjiroraiÍK íi AbiIiIa bármely po.laátlomiaira íájiral erj-ütt p \'rtirarule^n küldve: 12 kit vagy r, \'ctap!=üfcB\';cí........4 korosa
Boemia it Heree~ovinibx JO krnl drí^ahb. Haaiiiltikat És nlamú^jt. ralaznla\' binil.llou fyarticiiiyoJc amallält a redCfJeeTtörrén. itlforaaa SJdQaL
Easbengtllpolláe Egyedül valódi
Százlevelü rózsakenőcs
.. ez rosa ksíÜoül)
i jelenben a legi-rfiacbben hatn kenőcs-
teABrHIERRYin Juj ¦jgjgmmjgm
¦ PRxáiRAuA pynlailásLlláraielyréglkaisí bajnál és sebnél határozott eredmónynyel van, legalább Is jarolást és a fájdalmak enyhülését idézi elő.
Kit adaeeil kavetebbet nem kfilíesok ¦ a nejjel küld óit eaakb
elölesea flaetét ragy ataoTÍ-itcl caitSjUk 2 Lcee-y ara bermeateMa kfildre e* mir betudva a . aiiltölerel ét eaomaeo-
láairat S korona 43 0.1ler. óvakodjanak kltit oélkSl ralo v_-Jól
ueaaék Irye\'nl. bof-y minden tegHyea; Keéxelre lecym a fant látható védojWr iiittí elme: „ iekntarneei-lpalbrke de* A. Tblerry Itt Prejrada." Mloden tc^oly bjuanilaii ct ..iliibi VI o eionuKOlra. BiáitareiS ruiaa-kenOcaOs bamlalUlt é* ataaaólt a T*-16J«fytSri«ay értolaébm tSrrtayeaen éa (Civorua
lldöiío, valamlai a hasUaltrinyok lerJeaalAti la. k bot nlaoara raktir\'. ott kGiveleUenBI rendrljank eien a elmen: ka dU 8dntiearel-apothcke oad Baliamfibrik doa X. TkUrrj In Prearrada bel EoklUek. 1 atéJJalklldéa etxt.lt »lb:tci Eietet mtj ntiart-ttsl ¦axUtSltcUk.
f »Lo"
to B ö-
ics? a
g P n K 5-a5 -> % c> E
5" " a *
a a-
>
3
i Iii
:»t?o6oc
fi 18
a z
&•«
sie
"S
S" * 3 s
« Z • es
sí r
! I A *i
* & #
delikateszszek!
Salinrla-sonkaéssertészslr.
Kaeyarorsíág első nagy gyártelepe e szakmában. \'Wm
Első szomb thelyi sertéshizlalda és husfiistölö-gyár
Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi
I
m m
SS
"<
\'Sí
so
IS
s
tKElISTEtH-féle ERZSÉBET LABDACSOK\'.)
E piluiák hasonló ké szít menyeknél minden te kintetbeo feljebb bec-ü lendők; — mentek min den ártalmas anjagot- ^ tói, az altesti szerek-bajainál legjobb ered-•vériiaziícók; egy gyógyszer
végett mé^ gyér-mely 8
ménynyel használtatván, gyengédet, hashajtók, tsem jobb s mellette oy ártalroatlao, míDt e pliulák a
székszorulás a legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejűk mekek ís szívesen. 5 aW* ^Sí 15 piinlát tartalai tzó doboz 15, e«j tekére-, M dobozt, tehát 120 püulat tártaim ixó, cs.-.k 1 frt o. é.
tilMJJUjfifl óv^wT Otinaitolctól különösen óvilcodjuDk. KérjQnit határozót |t ^rOC^^j \\J\\<lZ>i Neunteln Kr^ébet-pílnlát. TaíóJi csak, ha minden do u IbBBSBW tör. ényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatáj bau - S Lipót- és -Ncusteiii Fülöp\' syé^yazerész" aiáiráisa.1 van ellátva. J€ iSanaassssssu *ií\'reL\'it\',Je;!:!Í törvényszékileg védett csomagjaink aláirásuokka!
X lgj8BB$ NEU STEIN FÜLÖP
K BBtaijr- -Szertt-Lipolho/- cinizett gyógyszertára
*t KijmÍI W\'e^ U Plaukengassc 6.
2 Raktár Nagy-i\'anizsáo: BELU3 L UOS gyógyszerésznél. M
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXX1
MOLL SEIDLITZ POR
Csak
védjegyét éa
tkkkor Tslódiftlc. ha mindegyik dobos Moll alairftirát tünteti feL A Hat\' A.-rélB Seldlllz porek tartós gyógybatíaa a legmakacsabb gyiair- 6a al-testbán tálasak, gyomorgörcs és gyomorhér, rögzött tiákrekedes, máj bántalom, ver tclalit aranyér es a legkaiönbözöbb »41 bettnjséflefc ellen, e jeles biziszernek ér-tizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepeosétílt aredetl ds cizaak I frt «. e.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL^FfLE FRANCIA]
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi,
ha mindegyik oveg MOLL A. roJjegyót tflnt«ti Ul
............... ,A. Kall\' teürabi ónozattal ran zárra. A Mali-féle frii-
ezlabarazetz ás aé nevezetesen mint fájdi!ássastllapitó bedörzsölesi szer köszrenv cser és a meghűlés egyé i kóretkezméayeiajl !egi«méretesebb népszer. -~ Egy ónc utt sredatl üveg árt 90 krajozár.___
Moll Salicyl szájvize.
(Föalltitresze: fasolyiayas szik ló.) A miDdetinipi irijttsztitáSDal kolöcfllen fontos bármely kom gyermekek, mint tel nőttek szamára; mert e izájris a fogak toTábbi épséget biztosttja s egyszersmii;l szer fogfájás ellen. — Efy Moll A. Yédjéjyévsl .Hatott üyeo ara : 68 krijosr.
Föazétkoldés: IMI A. gyógyszerész, c>. és kir. udvari szállító által, Béca: Tucblaaben 9. bz.
Vidéki megrendelések naponta postantáa.ét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és i védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanhsán Rosenfelrj Adolf és Fia.
Nyomatott Ifj Wajditt Jóraef könyvnyomrlájábin Nagj-Kanizsin.
MAGYKAN1ZSA, 1898. április hó 9-én.
15-ik szám.
XXXVI!. évfolyam.
Egész erre . . . > &t — Kél érre y^edévre
frt 50 kr. 1 frt \'2b kr
.iim W kr.
HRDETÉS E L
;, ll3Sibo» petiuorbao T. máaodaznr s miiideu további torén 5 kr.
SYI LTTKRBEK t;l soronként 11) krért rétéinek íc, Kiucstari illeték minden egyet
hirdetőért 3U kr. Caeiendö
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő Derére, az anyagi részr illető közlemények pedig a kiadó nevére .\\a^y-Kaitizria.ra b*r-itre iotézendök.
HérmeDieclen lerelek i latnak el.
Kéziratuk vissza nem küldetnek.
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület," sa nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társ íság,* a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,* , nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai kisdedtievelö egyesület," a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony rjóegyit-:." ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete/ a .katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai küíválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOiN MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Húsvét.
Xagy-Kanizsa, 189S ápril. S. .Surrexit non est hic4!
„Föltámadt Krisztus e napon*: Unitja hitünk és a história.
Az istenségét bizonyító tények között ez a legfontosabb, azért húsvét ,az ünnepek ünnepe, mely annyira fölötte áll a többinek, mint a nap a csillagoknak." (Naz. sz. Gergely ) Méltó koronája Krisztus összes csodáinak, fényes záróköve ama pályának, melyen a legmélyebb megaláztatásból isteni fclmagasztaltatásig emelkedett.
Ennél nagyobbszerü a világ kíváncsi szemei előtt még nem tárult föl.
.Mohamed ellenségeinek leöletésé-vel, Jézus Krisztus Önmagával és övéinek megöletésével erősítette meg írugát és vallását.* (Pascal.)
Meghalt, hogy föltámadjon és majdan bennünket is föltámaszszon.
S ha nem támadt föl? ! . .
Ha csakugyan az apostolok lopták el holttestét, vagy a nagy földrengés vetette ki sírjából? Ha a halál hatalma erőt vett ő rajta is, mint más közönséges emberen ? ! . . Ó akkor a legszánalomraméltóbbak azok; kik mindenüket föláldozva, sőt még vérüket is ontva, kíno-s szenvedések közepette küzdöttek és küzdenek — semmiért. Amig az élvezetek tünékeny délibábjában gyönyörködő hitetlen büntetlenül űzheti gonoszságait!
— Mily borzasztó ennek még csak gondolata is? Megég)eznék-e ez az isteni igazságossággal ? . .
Nem, a hivó nem ugy mpgy sírjába
mint ostorüzte rab, hanem szilárd hittel.
„Miként ki papianáfaa burkolódzva, Ledől álmodni édes álmokat.* Menyivel könnyebb igy az élet igája? Mennyivel könnyebb szembenézni a halállal, mely egy szebb létre hiVj hol ^zengőbbek a dalok!**
A hitetlen meg az élet terhén ki-vüJ még a kétség önsu\'ya alatt is nyög, mely a földre szegzi tekintetét és vagy Nirvánának festi a síron lul való életet, mint pl. Voltairenél: .az\'éiet csekélység, a halál — semmi;8vagy a bizonytalanság kínzó gyötrelmei között igy jajdul fel: .Születtem, nem tudom miért, nem tudom hogyan és meghalok, nem tudva sem azt, hogy miért, sem azt, hogyan.* (Gessendi sírirata.)
Az ilyen szerencsétlenek érezhetik legjobban, hogy föltámadott ugyan Krisztus, de nincs itt közöttünk: .non est hic."
Hiába nyúlnak vigasz tálasért tudományokhoz. „A tudmány belép a sirba, de megrémülve, a fojtó levegőben kialudt lámpával jő vissza, mert pusztán csontvázat talál benne."
.Non est hic." Elszállt sziveinkből és ott pihen elhagyatva oltárán, a visszautasított szeretet kínjai között A didergő, lázbeteg emberiség, mely lehajította meleg takaróját, a szerttetet, ott fetreng lábainál. Ö miért nem tekintünk fel reá?/
Menjünk alázatos szivéhez és tanuljunk meg tőle szeretni, hogy majdan mi is osztozkodhassunk föltámadásának dicsőségében. f
A főszolgabirák mozgalma.
Valamikor régen nobile officium volt a megyei htvataloskodás. Szolgabi-lónak lenni már az is megérte, hogy kis isten lehetett az ember egy egész vidéken Ur volt a szolgabíró, — nagy ur, olyan min: Nyúzó, kinek klaszikus képét markáns vonásokkal rajzolta meg Eötvös * .Falu jegy.zó*-jébeo.
Hanem azóta nagyot fordult a vilá{.
Á Bzolgabiróból hivatalnok lett, ki töméntelen bürokratikus dologgal Tan megterhelve. Régi urasadéból csak az maradt meg, hogy fogatot tarthat, & nobile officium pedig csekély fizetéssel kárpótoltatott.
Bizony csekélylyel! S ha a régi kis isleubö hivatalnokká degradálta az njabb idö a szolgabírót, illő, hogy nagyobb fizetéssel pótolja tekintélye veszteségét. Majdoexazt mondhatjuk : kisebb titulus nagyobb vüulus.
Élénk érdeklődéssel kisérjük főszolgabíróink ezen mozgalmát, melyet anyagilag tarthatatlan helyzetük megjavítása ér dekében indítottak meg. Kívánjuk is, hogy, siker koronázza törekvésüket és vármegyénk törvényhatósága, melyhez kérelemmel fordultak, megadja nekik, amire fonto3 hivatásuk lelkiismeretes bet j léséhez oly nagy szükségük van, az anyagilag jobb helyzetet, a nagyobb vitulust. Csak azt csodáljuk, bo#y a szolgabirákról megfeledkeztek. Pedig a kérdés alaposan düiore leginkább ugy futhatott volna, hi a fÖszigabirák hűséges munkatársaikat, a szolgabirákat is beereszd: kérelmükbe és vármegyénk törvényható .ága együtt intézi el az ügyet mindegyikük
A főszolgabirák mozgalma a mutt év decemberében indult meg. midőn a számon kérő-szék megtartása uiáa egy értekezletre jöttek össze, bogy megbeszéljék anyagilag tarthatatlan helyzetüket, s
javítása iránt a szükséges lépéseket megtegyék.
Ezen értekezlet határozatához képest most kéréssel fordulnak a törvényhatósághoz és kérik fizetésük és mellékjárulékaik felemelését. Indokaikat igy terjesztik elő:
A vármegyei közigazgatás államosításának kérdése már évtized óta napi-j renden van, s a változó kormánjok prog-! rammjának mindegyikében kilátásba is | helyeztetett ezen kérdés minél előbb leendő megoldása. — Végre & közigazgatás államositásának javaslata elkészült s a tőrvényjavaslat az országyüléa elé kerülvén, — a nagyszabású é** nagy terjedelmű törvényjavaslatból .^7 ellenzék ob-stiukciőja folytán semmisem let .-: a javaslat helyett, csnpán az 1891. évi XXXiII. t. c. két §-a fagadiatatott el, melyben a közigazgatás állami volta mondatott ki.
Ezen tőrvény meghozatala óta pedig csupán annyi történr, hogy a közigazgatási niróság felállíttatott és a közigazgatás államosításának kérdése a változott s a jelenlegi magas kormány programm-jában újból fentartatott.
A múlt év során ugy értesültünk, hogy a közigazgatás államosításának kérd ;se kedvezőtlen pénzügyi viszonyok miatt odáztatik el, — mig a folyó évben a mpoiaztereloök ur Ő uagyméllő.-ága újévi beszédében a közigazgatás kérdéséről megemlékezvén, azon kijelentést tette hogy a közigazgatás reformjáról mint a legközelebbi jövő programmjáról nem is beszélhetni, mert a helyzetet egészen az Ausztriával való kiegyezés kérdésenralja.
Ezzel tehát elesett azon rég táplált reményünk, hogy a kőzígazgtás államosítása kérdésének megoldásával a közel jövőben vagyoni helyzetünkön is segítve lesz.
Kétségtelen padig az, bogy a közigazgatás államosításának kérdése azért is Tettetett fel aunak idején, mert anya-
gilag ís függetlenné kívánták tenni a közigazgatási tisztviselőket azáltal, hogy fizetésük és mellékjárulékaik a méltányossághoz képest kiegészíttessek. — Helyes volt a terv, mert az anyBgi függetlenséggel karöltve jár általában a függetlenség és ezz|í a helyes és igazságos független admisztráció.
Ennek dacára a dunántúli vármegyék néhányának kivételével,de kü önösen Zalában a főszolgabirák fnetése és mellék -jániléka oly csekély Összegben van megállapítva, hogy még szerény igények molett is, a kinek magán vagyona nincsen, — a megélhetés kérdésével kénytelen küzdeni.
Ha tekintjük azután, hogy a katonaság, a kir. bíróságok a pénzügyi tisztviselők, a tanitÓk fizetésének felemelésérői a közel amiiban intézkedések történtek s most már a papi jövedelmek kiegészítése Yan szóban. — tán joggal s keserűséggel kérdezhetjük, bogy miért vagyunk mi főszolgabirák az országnak, a megyének mostoha gyermekei?
Miért kap mindenki segélyt, csak mi nem?
Miért biztosíttatik más tisztviselőnek a tisztességes megélhetés, csak nekünk nem ?
Hisz az utolsó évtizedben hozott törvények, miniszteri rendeletek intézkedésének majdnem mindegyike egy-egy ujabb terhet tett a közigazgatási tisztviselők vállára.
Hisz a teendőinknek évről évre történt szaporodásával a közigazgatási ügymenet kívánt gyorsításával, szabályosabb voltával, a mai kívánalmakkal szemben, csak megerőltetéssel tudjuk végezni feladatunkat.
Mai napság már rég elmúlt az az idő. mikor még a tisztviselői állás nobile officium volt, ma már nem címet, nem rokoni összeköttetést, nem vagyont kell keresni a tisztviselői állások betöltésénél, — mert oem ez adja meg a qualjfikációt, hanem a tehetség, a kép-
TÁRCA.
Feltámadás.
— A „Zalai Közlöny\' eredeti tárcája —
Az illatos légben zeng a kaUelttja, Tavasz van a szívben s természetben [újra.
Felderült az élet verőfényes napja. Áldott légy óh Isten mindeneknek [Atyja.\'
örvendez az égbolt: Jeltámndtál Isten! Ki nyugalmat, békét szereztél a szívben. Elitéit bár Téged a J/ólcs" papiforum, De sírból kijöttél óh , Rex Judeorum * .\' Uj életet lehel az egész természet, Nem lesz oly szomorú most már az [enyészet.
. Ne keseregj ember, elmúlásod sorsán: Tavasz kél a halál zordon tele után Megfeszítették Őt, pedig soh\'se vétett. De örök-éUr^e sírjából ftlé^yredt, Ki előtt koronák hajolnak a porba, Ki elölt országok hódolnak meg sorba. Volna bár hideg tél s komor Jelhök [alatt
A folyó tükörén kemény jégburkolat : Dó Jeüámadásod fensége* hajnalán Szivemben a tavasz virágit hordanám. HALÁSZ MARGIT.
Húsvéti szokások a havason.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Mintán a szegény havasi nép hat íieli szigorú böjt után húsvét vasárnapjára virrad, első teendője ünnepi ruhát ölteni s ki-ki ar. Isten házába siet, hol bálaima szó a) fel az egek urához; egymással találkozva, igy köszönnek: afe-támadott Krisztus urunk*, mire azt felelik: .igaz hogy feltámadott*. S ezen üdvözlésük nyolc napig van szokásban
Isteni tiszteletük nagy szertartással jár és sokáig eltart s a papnak ajándékba szép fehérre mosott, felszalagozott bárányt viszuek s ez az istentisztelet alatt szabadon a templomba jár; a templomból kijőve, mindenki haza megyén a neki adja magát a már régen •¦ éikü lözött lukulusi ebédnek s a többi részét a napnak nyugalomban (Öltik el.
De annál zajosabb húsvét másodnapja templomozás után, mert ekkor már egészen a vig.-ágnak adják át magukat és kinn a szabadban táncmulatságot rendeznek, miután megelőzőleg, mint hajdan a szent sírt Őrizték, a fiatal lepények a templomból kikért tő át egy magaslatra felállítva, szombat délutántól hétfőn reggelig éjjel-nappal Őrizték és folytonosan verik.
A házas férfiak pedig mindent elkövetnek, hogy azt ellophassák, erre minden eszközt felhasználnak és minden csel meg van engedve; ha sikerül nekik ezen tokát ellopni és egy más magaslatra elvinni, akkor a fiatal embe-
reknek húsvét másod és harmadnapjain levő pagy táocvigalmon nem szabad résztvenniök és csak távolról nézhetik a szép leányokat és menyecskéket, ha csak dús váltságdijt\'nem fizetnek, a mi abból áll, hogy a mekkora helyet a tóka elfoglal, azt mind tele kell hogy rakják pirostojással, kalácscsal, borral és tőrrel, mire a házasemberek ügyelnek, hogy minél több bor és sör elférjen.
Hétfőn templomozás után a fiatalság elindul zeneszó mellett házról-házra hívogatni ; első személy a faluban a főszolgabíró, nála kezdik meg a hivoga-tást s ezért a megtiszteltetésért rendesen egy Ötös buzalkodik ki a zsebébŐ. s ez a mulatság költségeinek fedezetére fordittatik s hogy ezen költségek kiteljenek, következünk mi. töobi halandók, sorra s ki ki hozzájárul tehetsége szerint a oépmialalKágboz és őszintén mondhatom, bogy nem sajnálta senki a költséget, mert ahol a nép mulat, ott boldog is kell hogy legyen.
Da M)t a magyarság is örömmel várja azt a mu atságot, a melyen szintén ré*zt veszBek s gyönyőrköduek e nép faji táncában, a csalinaban mely hasonlít a lassú magyarhoz, valamint az igazán ezép leányok- és asszonyokban, kiknek szépségak emeléséhez hozzájárni még a festői ruházatuk is a egyeseknél még emlékeztet a magyar viseletre, sőt a szép szálas barna férfiakban mintha egy-egy csepp magyar vér is folyna, oly tűrésen forgatják láncosnéjukat.
Elnézve azt a táncoló, vigadó sokaságot, románt és magyart elegyesen,
szomorúság száll meg és elgondolom, miért is nem lehet ez mindég igy . . . miért is nem érezhetünk bubánatban és vigasságban együtte-en?
Zarándi K. Károlyné.
Mese az igazságról.
— A .Zalai Közlöny* eredeti tárcája. — Irta: Kabos Jenő-
Mint valamely égi tünemény, mely a fényes mennyekből kísért e sárföldre, mintha a születő nap arany suzára, undok pocsolyában pillantaná meg magát először, vagy pedig ha a kristály tiszta patak egészséges vize, piszkos csatornában lelné méltatlan halálát: ugy ragyog be ebbe az érdekhajhászó, anyagias világba, az igaz, tiszta szerelem, éltető melege.
Ha én tenger volnék, kitörnék medremből, zúgva, bőgve öntenem el az egész vidéket, tós kőnyüimmel kimarnám\' a dudvát minden göröngyről és hu.Iá maimmal romba döntenék mindeu akadályt mely útját állja egy egészséges áramlatnak.
Ha szé vész volnék, tövestől csavarnám ki az aljas felfogás mélyen gyökeret vert terebélyes fáit és besöpörném a viharzó tenger hullámsirjába, hogy ott se legyen soha nyugodalmnk és ha tűzvész lennék, mohó vágygyal emészteném fel azokat a korhadt gerendázatból készült korlátokat, melyek nem engedik érvényre jutni a becsületes igyekezetet.
De igy c-ak közönséges szegény ördög vagyok, ki itt a vonal alatt öntöm ki keserveimet, könyüimnek tenki sem áll útjába, csak a magam gyötrelmeit szaporítom hullásukkal. Az én feljajduláso-mat meg nem érti senki, a mint hogy a biuz sem foghatja fel a párját vesztett b.us csalogány keserves zokogását.
Lángolhatnak érzelmeim, a tüznyel-vekkel vadul hömpölygő Phlegethonhoz hasonlón, nem világítanak meg egyebet, csak ezt az én árván maradt, kitagadott lelkemet, — a melylyel a nem viszonzott szerelem összes keserveit átélem.
Megrendül bizodalmam az egész mindenség iránt Miként a szerelmeféltő Bánk, a világnak egyik polusáiól a más pólusig, szerelmeimben mindent átölelhetek, csak épen azt a keblet nem, a melynek birhatásáért, mindent áldozatul hoztam volua. — Nem maradt semmim, csak egy szivem; ezzel a jelentéktelen vagyonnal akarom a harcot felvenni az anyagiasság roppant túlerejével szemben és érzem, — hogy e harcban el fogok bukni; mert egész belsőmet, mindenemet áthatott* a világot Összefoglaló szerelem bflvereje, a szerelem vált mindennapi imádságommá és minden csa ódásom, szenvedésem és keservem dacára lelkemben annyira túlsúlyra emelkedett, bogy nem birck varázsától szabadalni.
Ar. én vallásom, az én szerelmem; az én bitem, meggyőzödé <em, erőm, képességem, lényegem, tentarlóm. mindenem a szerelem; nincs szempont, melyet elébe helyeznék, ninc* ok, elv, meggyőződés, szabály, tndomány, melyekkel szemben mellőle tágítanék.
A PALLAS
&yl!
Megjelent 16 diszer félbőrkőtésü kötetben {
.kész!
^-—gi a teljes mű ára 96 frt. Díszes fali állvány hozzá csomagolással együtt 21 frt.
A magyar lélek mindennapi kenyere a Pallas Nagy Lexikona; el nem lehet nélküle senki. Kell: a gazdagnak, szegénynek, tudósnak, tudatlannak.
Kapható: lfj. WajditS József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán, esetleg had 5 forintos részletfizetésre is! gOjT Lapunk mai számihoz fel iv melléklet van csatolva.
XXXVIL ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 9-én.
zettség, a szorgalom s a tiszta karakter az, melyet a tisztviselői állás betöltésénél figyelembe kel! venni, s ezzel önkénytelenül előtérbe szorul az anyagiakról való gondoskodás kérdése is.
Kétségtelen dolog az is, hogy a mnlt időben, a mikor még a hagyatéki ügyek tárgyalása a főszolgabirák hatáskörébe tartozott, akkor a vagyoni helyzet rosz-szaságárÓl panaszkodni nem lehetett, mert a hagyatéki tárgyalások az ahhoz értő fószolgabiráknak jelentékeny jövedelmet biztosítottak. E mellékes jövedelem is elvétetett tőiünk.
Kétségtelen, hogy a civilizáció haladtával az emberiség igényei is növekednek, hisz ezt az életben lépten-nyomon látjuk és igy a megélhetés folyton növekedő nehézséggel kénytelen küzdeni s küzdeni kell annak, kitől nemcsak magától, de családjától is megvárja a társadalom, bogy állásához méltóan éljen és alkalomadtával állásához képest reprezentáljon is.
Tekintetes Törvényhatóság!
A tekintetes törvényhatóság által reánk ruházott tisztet tisztességgel, szorgalommal, becsülettel akarjuk teljesíteni erőnkhöz képest teljesítjük is, de ehhez anyagi segélyét kell kérnünk.
Fizetésünk, utiáltalányunk, lakbérünk és iroda-általányunk felemelését kérjük, nem azon mérvben, melyben azokat végleg megállapítani kívánnánk, csak azon mérvben, melylyel ideiglenesen rajtunk segítve leend és abhoz képest, amint egyes vármegyénkben a főszolgabirák fizetése jelenleg megállapítva, van s mint a milyen fizetést a kir. jérásbirák búznak.
Zalavármegyében minden főszolgabiró fizetése 1200 frt, e mely Összegből levonva az évi nyugdijösszeg 48 frtot, az állami adót 19 frtot, az útadót 1 frt 90 krt és a 12 drb nyugta 3 frt 84 krt, összesen tehát 72 frt 74 krt, marad a fizetésből 1127 frt 26 kr. vagyis egy hónapra 93 frt 93 kr.
Ily fizetésből tisztességesen megélni ruházkodni, családot fentartani, repre- ; zentálni, társadalomban megillető helyet ; elfoglalni nem lehet
Utiáltalányunk 400 frí, pedig köztudomású dolog, hogy egy tisztességes fogat fenntartása éveokiot legalább is 600 frtot igényel.
Lakásbérünk 200 frt. Akármilyen szerény igények mellett is 200 írtért egyetlen egy járási székhelyen sem kapni lakást, némely járási székhelyen ennek kétszereséért sem.
Iroda-ált aláiyumc 150 forint. Ezen összegből kell az irodahelyiséget tisztán tartani, zsaroltatni, meszeltetni, októbertől április végéig, tehát hét hónapon át füttetni, világíttatni s a szükséges irodaszereket, nagymennyiségű nyomtatványokat beszerezni.
Ezzel szemben, ha a kir. járásbírók fizetését látjuk s nézzük, tapasztaljuk, bogjt egy járásbiréaak a fizetése 1600-tól
1800 frtig, lakbére 250 frttóí 300 frtig terjed s e fizetés mellett ott van az előmenetel, eaetleg a korpótlék folytán a jobb fizetésre való kilátás.
Ha pedig az európai államoknál teszünk betekintést a tisztviselők fizetése tekintetében, ugy látni fogjak, hogy Magyarországon a megyei tisztviselők \'fe fizetést sem kapnak a többi állam ha-sonrangn tisztviselőinek fizetéséhez képest A szomszédos Ausztriában most fogják javítani a tisztviselők fizetését s e célra 10 és fél millió forint forditta-tik, — pedig ott a főszolgabíróval egyenlő raugosztályban levő hivatalnoknak fizetése 2400, 2600, 2800 frt jelenleg is.
Nem tekintjük fontos körülménynek, de mégis felemiitjük, hogy míg a kir. járásbirőoak kiküldetései alkalmával 5 frt napidija és kilőméterenkint 25 kr, fuvardija jár, addig a járási főszolgabiró 3 frt 50 kr. napidíjjal és 15 kr. klméter pénzzel kénytelen beérni.
Tekintetes Törvényhatóság!
A járási főszolgabirák vagyoni helyzeti tarthatatlanságát az ország több vármegyéje, különösen a dunántúli vármegyék belátván, ezen megyék Zalavármegyénél sokkal nagyobb fizetéssel dotálják föszoigabiráikat
Szabad legyen csak a dunántúli vármegyéket felhozni:
Veszprém megyében a főszolgabíró fizetése 1344 frt, Vas megyében a főszolgabiró fizetése 1380 frt. Somogy megyében a főszolgabiró fizetése 1400 frt, Baranya megyében a főszolgabiró fizetése 1400 frt, Fejér megyében a főszolgabíró fizetése 1350 frt. Mosón megyében a főszolgabíró fizetése 1320 frt, Komárom megyében a főszolgabíró fizetése 1350 frt, Pozsony megyében a főszolgabíró fizetése 1500 frt, Sopron me gyében a főszolgabíró fizetése 1600 frt.
Ma, mikor az államosítás kérdése a napirendről úgyszólván levétetett és igy ezúton helyzetünk javítására nem is gondolhatunk, s akkor, amikor a közigazgatást helyzet változtatására vonatkozó egyéb tervek és javaslatok a magas kormány által félre tétetnek, az okból, mert az álamositás kérdése erre mindig elég oknak látszik. — bizalommal kell fordulnunk Zalavármegye tekintetes közönségéhez hogy javadalmazásunkat a következőkben megállapítani Bziveskedjék és pedig:
1. Főszolgabiró fizetése . 1600 írt.
2. Lakbére..... 300 frt.
3. Utiáltalányra . . ... 600 frt. Irodai általányra . . ". 200 frt Az igy mutatkozó fizetés Ós mellékjárulék többlet és pedig:
1. 12 főszolgabírói fizetés javítása á 400 Irt ..... 4800 frt
2. 10 főszolgabiró lakbér járulékának javítása á 100
frt....... 1000 frt.
A perlaki ás sümegi főszolgabirák a la-kást természetben kapják.
3. 12 főszolgabíró utiáltalá-
nyának javitása á 200 frt. 2400 frt. 4. 12 főszolgabíró iroda általányának javítás*á. 50 frt 600 frt.
8800 frt.
szükséges többlet kiutalása iránt a nagyméltóságú m- kir. belügyminisztériumhoz felír, mely kérelem ha megtagadtatnék, ugy a megye törvényhatósága az 1,644,344 frt 46\'fi kr. Zalavármegye állami adója után megyei pótadő kivetését elrendeli mindaddig, mig a kérdés törvényhozás utján el nem intéztetik.
Kelt Zala-Egerszegen. 1898. febr. 6.
A tek. tőrvbatőságf alázatos szolgái:
Bottka Ferenc, Fűzik Gyula, Gaál Miklós,
Kolbeatcfalag Béla, KotAcs Rezsó, Malaünszky Lajos, Merkly a ata., Szentmik!ó»y, Gynla, Szmodiss Victor, Takách Imre. T hass y Lajos, Vionz Ferenc,
A Cigány-utcai őrsereg.
Irta: HALIS ISTVÁN.
Kanizsa lakói 1848. március 19. napjának baJDalán bömbölő mozsárlö vések re ébredtek fel. Gyuri hajdú durogtatta a török világból ittmaradott rozsdás mozsárágyukat az .alsó templom* előtti cintcriumban.
A népség azonnal elözönlötte az utcákat Gyermekek, férfiak és nők egyaránt nemzetiszínű kokárdát viseltek. Mámoros öröm fogta el az embereket: diadal ünnepet üt a város a 12. pont kivívásáért !
Szabad a jobbágy!
Szabad a sajtó!
Németh János fiatal ügyvéd a cintóriumban bordóra állva felolvassa a 12 pontot dörgő éljenzés között.
Vesszen a némel!
a magyar haza Nem kell a bécsi barik* !
Azonban egy szerencsétlen esemény már korán megzavarta az ünnepet. Reggel 8 óra tájban szétdurrant az egyik mozsár és szetteröpürp darabjai összetörték fejét T a ró dy j Lac i n a k, k a gi.nnázium 3. osztályának tanulója vala Meghalt abban a pillanatban. Kárpótlásul olyan gyönyörű temetést rendezte • Lacinak, milyent Kanizsa még nem látott Zalának, Somogynak urí közönsége n ind itt volt a temetésen, a, koporsóra rá intettek minden virágot melyet a környéken összeszedhettek, és megfogadták hogy a sírhalmot gondozni fogják örökké. (Nemrégiben az iró kereste a sírt, de nem tudott ráakadni. Nincsen már nyoma sem a temetőben.)
A örömünnepen annyit szónokoltak a néphez, hogy a közönséges emberek nem tudták, mit higyjenek. Az Öröm oly fékvesztett lön hogy sokhelyütt őrjöngésig fokozódott. A csőcselék azt mondogatta:
„Minden szabad! Oszsznk meg a gazdagok vagyonát! Kergessük el a zsidókat!"
Az én kollegáim a városi tanácsosok is kévéseitek a vívmányokat Szokol János és Buváry János városi tanácsosok sommás uton kikiáltották a köztársaságot Kitűzőnek mellükre széles kokárdát és kalapjukba óriási tollat, s igy ; kiabálák a néphez: „Éljen a respublika!-
Az öröm után hamar megjöttek a szorongattatás napjai Rémes hirt mondanak egymásnak a remegő ajkak: „Közelednek a rácok !*
Kanizsára jönnek. Beszélnek orosz, ¦ illír és szerb seregek jöveteléről. Rettegés ol az arcokra.
Proklamációját azonnal szétküldi Kani zsarol Csányi László királyi biztos
„Magyarok! A haza veszélyben van\' A fölzendült rácok ontják a polgári vért! Ha becstelenül nem akarunk eltűnni a nemzetek sorából: fegyvert kell ragad-uunk !"
Hirdetik a hadügyminiszter parancsát városház erkélyéről és prédikáló székesről: , Ártsatok az ellenségnek amint csak lehet!"
Elkészítik a nélkülözhető barátcellákat kórháznak, s a kolosto szélesre épített folyosóit telerakják. lisztes zsákkal. A rézteiejü Inkey-kápo In a profanáítatik puskaporos ládáknak berakása által.
K közben a bir ujabb és ujabb tette-gést hoz a városba. Borzasztó zür-zava^s*. van. Minden órában más-más parancsot hirdetnek a lakósoknak. Egyikben a magyar haza mentésére hínak, másik nap a császár iránti hűségre intenek; de mindegyikben akasztófát Ígérnek
S mig a gyöngék nem tudják kinek engedelmeskedjenek, azalatt a többiek dolgoznak meg nem ingott hazaszeretettel. Querilla csapat szervezkedik, mely nyugtalanítja az ellenséget és a városon átvonuló társzekerek rakományait elrabolja.
A hadügyminiszter elrendeli a 7-ik (máskép Zalamegyeinek nevezett) honvéd-zászlóaljnak fölállítását toborzás utján. Ihász Dániel hadnagy — a miniszter megbízottja, — lobogó trikolorral és hangos muzsikaszóval jár Kanizsa városában ; büszkén kérdezgeti; „Ki a legény, ki a mag.ar? és gyarapítja csapatát lelkesült ifjakkal.
Megalakul a kanizsai nemzetőrség is: Babochay János, Kaán Károly és Martinkovics Károly kapitányok vezérlete alatt. Középkori dárdákkal fegyverzik föl magukat mert kérés a puska. Nincs lehetetlenség, hisz „a baza van veszélyben!4
rAz örsereg hnuepélyesen fölesküszik a megtámadott magyar haza védelmére.
Május egyik napján az egész város kivonult a viruló mezőre hol az Isten ege alatt tábori misét tartott egy franciskánus
j páter. — Majd lelkesítő szónoklat után
| — megharsant Babochay százados
( vezénylő szava: „Imára!"
I Az összes népség térdre hallott s fö-
detlen fővel, leirhatlan meghatottság között esküdött a mindenható Istenre, hogy az imádott haza védelmére áldozza vérét az utolsó cseppig.
A pesti (máskép cigány-) utcai nemzetőrök (apám is ezek kőzött vÓfe) teljes névlajstroma kezeim között levén, az Ötvenéves évforduló alkalmával érdemesnek találom neveiket ideiktatni annél is inkább, mert talán sehol sincsen félje gyezve. (A nemzetőrség másik két századának névlajstromát nem voltam képes egybeállítani minden utánjárás dacára sem ) íme a névsor:
Százados: Babochay János, Főhadnagy: Horváth János, Alhadnagyok: Buráry János,
Wagner Ignác. Őrmesterek: Fischer Alajos, Polláfc Ferenc. Tizedesek:
1. l\'erger Károly,
2. Halvax József,
3. Radakovits Ignác,
4. Táncos Gergely.
5. Wellerman János,
6. Krenusz István.
7. Gerdenits Ferenc, S. Halis Ferenc,
9 Magyar Jóisef,
10. Molnár Jóisef,
11. Vigh Jóisef, 13. Vass Jóisef.
Alti
édesek:
Éltem fentartója, ambicióm, cselekedeteim ragója, kedélyem, munkaképességem életfeltétele, vágyaim, gerjedelmeim, Összes bűneim és erényeim foglalatja.
Az nekem, a mi a görögnek: Hom^ros, a németnek: Goethe, a magyarnak: Kossuth ; büszkeségem, önérzetem, bizodalmam.
ó az égő c-ipke bokor, mely sohasem hamvad el, mert égi származású; a tűzoszlop, mely a választolt népet a pusztán vezérli, a Nílus áradása, mely meg-te rmékenyiti a természet mostohasága folytáu kopárrá lett területeket
Ö maga az abszolút igazság, melyben nincs politika, uincs megalkuvás; nincsenek ellenségei, csak jő barátai, kik önként vonulnak rózsás jármába; minden ellentét kiegyenlítője, minden szép, nagy és nemes alkotója, minden, mi életet lehel, az o hatalmának hirdetője és ép ezért, mindentől, mit lehelni enged, méltó adót ezeot zsámolyára vár.
Kimondhatatlanul fáj szivemnek az az ellentét, a melylyel az én felfogásom, szemközt találja magát ép azéval. a ki nekem szentem, geniusom, mindenem, a ki ezt az én szivemet megérteni és magába, zárni nem tudta. — És mégis rajongok utána, epedek látásáért, mert szeretem szerelmes szikemnek szertelen szenvedélyével, szeretem tisztán, Őszintén, érdek nélkül. — És lehet, hogy itt a baj: mert hallottam, a mint egy alkalommal azt mondotta, hogy az az örült Romeo sokkal okosabban tette volna, ba rőfös üzletet nyit vala Velencében és elveszi Shylock leányát, Jessicát és nem „fut" Capnlet Júlia . után. — És ilyen felfogása mellett mégis szeretni tudom; szeretem épen azért, mert bizton tudom, hogy sohasem lesz a feleségem és igy halálom napjáig abban a helyzetben leszek, hogy szerethetem. — De nem gúnyolódom ; köunyü a szegény embernek a vaeyoiioíoií ellen irni, hiszen nem kell félnünk, hogy miuket is megtámadnak;
de merészségünk indító oka, még sem vagyontalanságunk, hanem lelkületünk, a mely meg szegénységünk folytán fejlődött olyanná, hogy nem ismer vágyakozást .olyan gyönyörök u\'áu melyekben csak a pénz folytán elérhető preponderancia utján lehetne részünk.
És ez igy van jól; mi nem érezhetjük magunkat boldogtalanoknak, mert nem ismerjük a boldogságot; nem lehetünk irigyei senkinek, mert meg vagyunk magunkkal elégedve; nem érezhetjük magunkat egynek minden emberrel, mert nem fejlődött ki bem.Üuk az összetarto-zandÓság érzete, illetve ennek szüksége, hiszen mi szegények mindig együtt vagyunk.
Csak az a sajátszerű, hogy minden ember elismert a léleknek azt a kiválóságát, bogy a sablonos közfelfogásnak, nem köteles hódolni és mégis kigúnyolnak, kinevetnek mindenkit, a ki olyan themákat feszeget, a mi ő szerintük már túlhaladott álláspont. — Ép ettől féltem én is és azért adtam tárcámnak hamis cimet, mert ba az igazit irtam volna tel, ezer ember kérdezte volna, bogy ugyan mi ujat lehet a szerelemről irni?
Ámde velem szemben e kérdés, mégis hiába való lett volna, mert eazem ágában sincs ujat irni, mert én csak az igazat fogom megírni e kiapadhatatlan gyönyör forrásról és ha ezt megtettem, akkor nem bánom elmondhatnak engem mindennek: rajongónak, bolondnak, őrültnek; de azt az egyet még sem vehetik el tőlem, hogy szivem van és én ezzel is beérem. — Bár jobban szeretném, ha ez sem volna; nyugodalmas lenne életem; nem lennének vágyaim, illúzióim.\' reményeim; nem bántana az a sok igazságtalanság, mi .e fö.don megterem; nem izgatna a fellegeket űző szélvész, sem az egeket ostromló tenger haragja; emóciók nélkül élném le napjaimat és bizton tudom, hogy több. rokonérzeimü embertársam lenne, mint a mennyi most van.
— Mert az én szivem érez 03 szeret.
Régen volt, nagyon régen ; bánatosan, fejc.-üggedten olvastam Goltz könyvét az asszonyokról; egy uj világ, egy ismeretlen élet tárult fel előttem azokból az egyhangú betűkből, mert nem bírtam összeegyeztetni az én addigi tapasztalataimat, sz ott kifejtett elméletekkel és készen volt lelkemben a kontioverzia\' de ez csak addig tartott, míg szokott esti sétám közben, illatos hársfa sorban, nem találkoztam az j én geniusomroa1. Hűségesen\' beszámoltam az napi cselekedeteimről és elbeszéltem részleteket Goltz könyvébő1. Természetes, hogy nem hagyott helyben egy árva betűt sem és egész indulatosan így\'szólt:
„Na, majd megtanítom én önt arra, hogy rólam másképen vélekedjék; nézze hát azt hiszi, hogy én nem érzem azt a nyűgöt melyet a társadalom hipokri-zise nyakamba akasztott; hát azt hiszi, nem fáj nekem épen az előtt eltakarni lelki világomat, a ki arra van teremtve, hogy azt megismerje; de látja, ezt nekem mind nem szabad elmondanom; alakoskodni, esetleg hazudni is kell nekem minden alkalommal, ha önről szó esik; meg kell tagadni lényegemet, áltatni kell magamat hazug tanokkal, hogy el ne áraljam magamat; mert igy kívánja ezt a müvek világ és Így is tanított a mama ; de azért ne ijedjen meg; én csak legfeljebb beszédemmel másítom meg érzéseimet, de ezt is csak otthon, de ez a kézszorítás és ez a szempillantás, mindenkor az öné marad .
Jól esett hallanom e bátor szavakat, de gondolkodó elmémben rögtön megvillant az eszme, feoey . hiszen Goltzuak mégis igaza van, -mert az én tündérem i sem meri mamájánik az igazat megmon-I dani, ö is elfojtja gerjsdelmeit, a külszín, meg a jÓ hírnév kedvéért. | Éihamiskás mosolylyal idéztem Goltz-
nak epés sorait, a melyekkel alaposan rácáfoltam fejtegetéseire.
Mint a kelepcébe került kis madár, ugy vergődött ez az angyal az én logikám vas karikái közt, de egy merész rőppenéssel kiszabadította magát a bókokból.
,Jól van; igaza van önnek, illetve volt, de csakis eddig; nézzen most-rám és hallgasson ; itt ebben az ünnepélyes pillanatban, az Ioten szabad ege alatt mindenre, a mi nekem és önnek szent, itt fogadom meg lelkem Üdvösségére és a mi szerelmünkre, hogy én a mamának mindent, de mindent, jól értsen meg kérem, mindent el fogok mondani. ígérem, bogy sem magamhoz, sem máshoz hűtlen lenni nem fogok."
Megbűvölten álltam előtte; ez az a haog, a melyen az apostolok beszéltek; igy szólhatott a szerelem istennője a boldogabb aranykorban és igy beszélt ez a mélyen érző, tiszta szívű leány, ki ismerte szivemnek legelrejtettebb zugait Nem tudtam a megindulástól szóhoz jutni, csak egy határozott kézszorítással fejeztem ki örömömet, szerelmemet. Nincs ilyen bzív több ezen a világon, gondoltam magamban és nyugodtan dőltem ágyamba . . Néhány nap múlva elutaztam a fővárosba.
.... Sok, sok idő pergett le azóta, de az én szerelmes angyalommai, sohasem találkoztam; évek multak, jobban mondva viharzottak el felettem, de a mama válaszáról mit sem hallottam; de nem is voltam rá kíváncsi, mert ez idő alatt örök érvényűekoek ismertem fel Goltz fejtegetéseit — Az idők vihara, töméntelen sebet ütött érzékeny szivemet:; elfeledtem családomat, meggyűlöltem az embereket, sajátságos borzadályt éreztem minden iránt, a mi az emberi társadalom hazugságait felszínre juttatta, megbasoalottam enmagammat, érvényre kerekedett lelkemben a rombolás gou-I doíata, csak az én geniusom állt előttem,
I Kammer Jóisef,
a Szálai Jóisef,
3. Haltnan Izidor,
4 Máninger Ferenc, 5. N\'émeth János,
6 Kiss János,
7. Trebitser Jóisef, >
5 Meskó Imre, 9. Sudár János,
11. Szabó Mihály,
12. Csanádi János,
1. Tizedhez tartoznak:
Domanitzky Alajos, N eurircr^ Ferenc, Guttman Alajos, Rothschild Sándor, Pietrorsiki Albert, Welisch Samu, Lovak Károly, Sventzel János, Prágcr Zsiga,. Véhez Lipót, Cinderíts Ferenc, Theodorovics György, Neiman Móritz, Prágor Móritz, Pfaff József, Scherz Jakab,
összesen \'
2. Tized:
Grabner János, Leber Ignác, Schwartt Jóisef, Bachrach Károly, Bachrach Leopold, Presburger Jakab, Kunig Dávid, MUhoffer András. Durini Antal, Babits József, Salamon Zsigmond, Nortkorits Jóisef, Králl János, Makorski János, Vinterstein Jakab,
érintetlenül, mennyei magasságban, imá-dottan és szeretve. - Kerültem a zajos társaságokat és inkább áldott lelkű, becsületes varróleányok műhelyébe vittem keserveimet.
Mindennapos, mondhatnám szívesen látott vendég voltam ott, mert sajnált mindenki; fényevesztett szemeimből kőny-nyen kiolvasható volt a lelkemben végbement forradalom, reszvéttal voltak keserveim iránt ős ezt annyival is inkább kiérdemeltem, mert egy 3 éves leánykát ültettem mindig az ölembe és ebből láthatták, bogy nem merek a nagy-óbbakkal vesződni.
Érdeklődéssel és szívesen hallgatták szerelmi tragédiám egy-egy megrázó felvonását és néhány lopva ejtett könycsepp volt szánalmas szivük tolmácsolója, — És oly jól éreztem magamat ebben az igazán szerelmet nélkülöző társaságban, hogy időm legnagyobb részét, mely az emiékezésnek volt szánva, örömmel töltöltem el, barátságos azobácskájnkban. A berregő varrógép oly biven utánozta egykor láogolósiivem zakatolását és jókedvű kacajuk mindig eszembe juttatta as én csöndes boldogságomat
Beszélgetünk, trécselünk, éppen az én szerelmemről, a mikor öntudatos kopogás ballatszik az ajtón. Megvoltam szokva, bogy sokan jönnek — mennek, hozzájuk de sohasem törődtem a kand-schaftokkal. Ez a kopogás azonban megdöbbentett és felkeltem flltemböl.
Feltárul az ajtó és belép rajta az én tündérem; megdöbbenve állok vele izemben és feléje akarok menni, de lábaim nem visznek; kezet akarnék nyújtani és ime nem bírom karomat emelni; köszönteni akarom kitörő örömmel és még a fejemet sem birom előtte meghajtani. — ő pedig, egy tétova tekintetet vet mindnyájunkra és egész köznapiasan előadja: hogy szerdán bálba megy, hát készítsék meg neki a selyemruhát. Az én számomra is volt egy fogós kérdése:
Melléklet a .Zalai KBzlfay\' 1898. április bj 9-iki 15-jk «dwahaz.
XXXYU. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898. ÁPRILIS 9-én.
3. Tized:
Grünbaum József, GrtVnbaum Márton, Szüls Anul. VeUz leopold, Kronheisler Mátyás, Atter János, Pávils János, Volí János, Stíer Bálint, Munkátsi János fia, Scala Vencel, Reinis Reinhold, Köhler (Fábrikins), Volí József,
összesen
4. Tized:
Lázár Sándor, Németh László, Ladislao Lepold, Klein Jártos, Lackenbaeher Gusztáv, Náthán Simon, Kreutcr János, Kostyák Jakab, Kováts Mihály, Gerencsér Ferenc, Hegedűs Károly, Rövid Jinos, Schwarz Ferdinánd,
5. Tized:
Sapringer Károly,
Hagyik Márton,
Horváth v.^Lajdik János,
Turek Ferenc
Jámbor István,
Csányi Jinos,
Andri József,
Pállsits Jakab,
Laki Ferenc,
ifj. Schlcifer Ferenc,
Imrei Ferenc,
SziÜs v. Margalits lózsef,
Gerdenits Imre,
Mandits József,
Perger József,
Vélik István,
Tuskánét! József,
Tuskánetr János,
összesei
6. Tized:
Andri János,
Imrei György — dobos -Saller Pál Kránitz János, Selembecher József, Tomsits János, Nyers József, Dani József, Bcrdó Jáno> Metz Ferenc, Szekeres Ferenc, Krenusz Józseí, Kariovits György fia, Török József fia, Metz József, Bedének György, Knausi Ferenc, Kolongya \\ntai. Molnár György,
Összesen 19.
7 Tized:
Ver Iák János fia. Farkas Jinos, Klausi Ferenc, Benkö György, ilj. Áts János, Stefán Válent ria, ilj. Németh Jinos, Nyers Ferenc, Tiszai János, Verlák György, Nagy György, Sipos György, Frantsits jórsef,
.Hogy érzi magát ?¦ — Ez a kérdés visszaadta józanságomat; eltűnt a megindulás, szétfoszlott a mámor, kiszállt belőlem, lelkesedés, imádat, hódolat, a melylyel iránta eddig viseltettem. Egész józanul, hidegen, mint a hogyan ő beszélt kérdem tőle: „Hát a mama mit válaszolt? És ö, ki egykor olyan hévvel, szeovedélylyel esküdözött, hogy édea anyját megpnhitja vérlázító közöoyoyel igy szól: .Igazán, nézze, egészen elfeledtem már; de nem, nem; hiszen nem szóltam én a mamának semmiről; mióta meg maga elutazott innen, bizony azt sem tudom hová, nem szoktam ábrándozni; de maga még mindig a régi; nem is hinné senki, bogy tanult, okos ember létére, még mindig a régi; igazán furcsa" i —
Illedelmesen elbúcsúztam tőle; most már megnyíltak szemeim is, Bzám is; mentem, rohantam, boldogan, talán egész életemben ekkor a legboldogabban haza. És újra elővettem Bogumil Goltz könyvét, p^2ig már majdnem kívülről tudtam. * *
Most kérded ugy-e nyájas olvasó, hol a mese, hol az igazság? Amit előadtam az tiszta igazság, abban nincs mese; pedig az igazság, — csakis mesékben lakik ma napság.
Miiek László, Tollár Ferenc, ifj. Kováts István, Proszonyik József, Hergovits József, Tóber János,
8. Tized:
Koürits János, Gáspár János, Mikoletz József, Török János, ifj. Gödinek József, ifj. Major József, Ofner Mátyás, Bognár György. Vörös József, Riha Péter, Verlák József, Mánrsek Antal Hajdú János, Szántó János, Ecetes György, Kolongya Ferenc, Bedének Ferenc, Andri József,
g. Tized: Ihász László; Sipos Ferenc, . Horváth v. Majdák Jó Horváth István, Laki József, Ács József, Tollár János veje, Kováts Mihály, Popesnyák Jóisef. Sípos Cyörgy, Varga István, Marits József, Vadási József, Török József, Czerpán János, Kálovits Jóisef, Dervalits Vendel, Dervaltts Tamás, Üraskovits András,
10. Tized :
Sipos János, Sipos-György, LepOsa József, Kohári József, Gerúts József, Farkas György, Martinén János, . Dávidovits János, ifj. Bedének János, Török Ferenc, Horváth Zsiga, Maycr Anlal, Szilvái Domonkos, Németh Károly, Kolarits János, Petzek György. Szmódits Ferenc. Turnér István, Sebestyén József, Koron!zai Ferenc,
11. Tized:
Kolarits József, Gcróts József, Ulrik György, Horváth János v. 1 Verlák József, Verlik Jinos, Koliriis Ferenc. Pint György, Petsits József, Vadász György, Furdán József, Sás vári József, Jjomián Jóisef. Andri József, Manda József, Poízovetz Jóisef. Poszoveti Ferenc, Kengyel Cyörgy, Horváth Jóisef, Horváth János, Németh András.
12. Tized:
Kósek János, A oda István, Horváth István, Kálmán Miklós, Kolongya Ferenc, I-iiki József, Korlovits litván, Kotnyek József, Horváth v. hibás Pint Ferenc, Vörös Jóisef, Hajdú József, Török-György, Verlák József, Martineti Imre, Pávits József, Vass János, Szever Imre, Pulai Ferenc,
összesen IQ,
összesen 19.
Összesen 211 legény 24 káplár, 2 őrmester, 2 alhadnagy, I főhadnagy, I százados.
Vagyis a cigánynteai (első) századbeli „nemzeti Őrök\' összesen 241-en voltak, kik ífju Németh János kivételével már mindnyájan elmenének az örök békesség országába. (Az ifjúnak nevezett Németh János jelenleg tul vagyon immár a 80 esztendőn.)
Áldás legyen emlékezetükön!
A szinfalak mögül.
Ezúttal semmi sem látszik ki; eliöl-töztek egyidőre a színészek, velttk együtt elszált az Öröm, vigasság, pajzáoság; mélyebb nyomokat nem hagytak senki lelkében, csak legfeljebb egy barátságos mosolyt bálából, de ezt is csak az önfeláldozó reíerensoek. — Sajnos, a mi redakciónk csupa hangulat nélküli emberből áll. mi bizony nem tarthatunk számot erre a végtelenül megtisztelő jelzőre, mert ah! a csász. kir. szab. déiivaspálya lársaság nem árasztja olyan mértékben felénk malasztjának sugarait, mhit a mennyire ezt, egy önfeláldozói melléknévre aspiráló redaktor megérdemelné Ámde mi szürke emberek, nem találunk gyönyörűséget az élet apró Örömeiben; belőlünk kihalt a hangulat és nem lelkesedünk fel, hallván, bogy a Triibytöl Matildéig terjedő idő és térkőz fenomenális kitöltője elragadtatással említ bennüuket haló porainkban is. Az a nagyhatalmú I-teo, a seregek ura, megrabolt bennünket az emberi ié.e.-: egyik legszebb díszétől: a túlhajtott szerény ségtól és ez a mostoha bánásmód a legfőbb oka hogy nem bírtunk Jób Vilma uszályától egy audienciát kieszközölni mert\' elég szerénytelenek voltunk öntitfegunkról be nem ismerni, bogy nem tannltu-ik és.nem is tudunk semmit. — Itt bizony a baj, de van még ennél nagyobn is; nem bírtuk Matildé rokonszenvét kiérdemelni, mert nem mocskoltuk a tanáraink mindenkor tisztelendő személyét és mert nem volt annyi bátorságunk, hogy magunkat egy m3génekeltetéskellemességéinek kitegyük. Nekünk ez lehetetlen mert mi belőlünk kiveszett a hangulat, mi nem tudunk egyebet, mint a négy fal közé bu\'óini, napjainkat,\' ifjúságunkat, nehéz, fárasztó munkábaa elkeseríteni és még annyira nem vittük, hogy egy inkább fiatal, mint tehetséges kezdő szakadatlan zokogásában Elektra szivrepesztő keserveit hallhassuk. Fásult szívvel, elkérgesedett agyvelővel, nézünk bele a baognlat vi lágba, hol nekünk minden és mindenki idegen és örömtelen zordon napjainkra, legfeljebb a klaikusokból reánk ragadt stoikus filozófia vet néhány verőfényes, halvány sugarat. Keserves nekünk az élet nagyon; itt a tavasz és nincs annyi-azivünk, hogy csak egy keserves tárcát is ki tudjunk nyögni ennek a városnak, melynek közönsége csak a hangulatos, szelek szárnyán járó újságírók- szellemességeit élvezheti. — Nem marad más Kzámunkra c-sak a megha\'ás; de ez nekünk igen jól fog esni; rá nézünk a világ Megváltójának szent képére és abból meg az ő környezetéből meriiüok vigaszt és életkedvet: ö is, az Üdvözítő, két lator közt fejezte be dicsöiéges életét.
Szilánkok.
AGazdyláxa fiatal rokonszenves színésznő elUtaztávalmegszÜot.Vijágokból kétettek neki menybőltozatot. sőt életveszélyben is forgott, mert két vadlő majdnem letiporta és azonfelül még Trílbyt, Helvilát és Echegaray drámáját játszotta el háromszor. Nagyobb népszerűségre már Kanizsán szert tenni nem lehet.
Gazdy Aranka a sok fellépéstől kimerülve, bágyadtan hagyta el városunkat, Szalkay derekasan kihasználta a fiatal sziuéaznő talentumát. Szalkay is csak agy gondolkodott mint a nemzeti bzíii-ház direktora Festetich Andor, aki Márkus Emmának az első zajos siker után, mit Echegaray drámájában ért el, azt mondta: - te mentetted meg a nemzeti színház becsületét* Szalkay ezt a szép mondást még azzal tetézte, hogy a fiatal művésznőnek megengedte, hogy a direkció javára abszolváljon egy jutalom játékot, — a maga részére .megtartva az erkölcsi sikert — ós a közönség szeretetét, mely az este oly meghatóan nyilvánult. Addig mig az uj csillag, Holécy Ilona meg uem érkezik Székely Gizella fogja helyettesíteni Gazdy e.
Az uj honvédk aBzárnyát a szombatkai dűlőre építik. De mikor kerül már dűlőre az aj gimnáziumi épület Ügye? Ezt volna jó megtudni a bivatalo&bó1.
A prostitúció Ügye valamely penészes fiókban bever. Ha ez a tisztító folt napvilágot lát, alighanem sok Matildje akad
majd a rendőri felügyelet alatt álló Enriqnetiknak.
. *
A „Koronában* az öt órai kávéhoz csak ugy tódulnak az urak. Miiyen megfordított világ vao nálunk 1 Eddig a nők konspiráltak a kávénál a társadalmi rend ellen. Most az urak székelnek ott, abol Éva aratta eddig szónoki tehetségének örökzöld babérait.
Glogowsky és Tsa mostanában ,Rt-mington" írógépeket kínálnak vételre Nagy-Kanizsán. Az írógép behozatala ellen tiltakozó nőmeting kéazült, mert az Írógépen kikalapált szerelmes levelek nem elég jellemzetesek.
A kanizsai korzó egy eleven újság, melyben a hirdetési rovat nagyobb a szövegnél.
A szegények ügye nálunk mindaddig rendezve nem lesz, mig a vagyonosak elég erősek lesznek arra, hogy a -szegények bajait elviselhessék.
A nagyhét olyan borzasztó viharral köszöntött be, hogy még Tass Simon fodrásznak is elment tőle a baja.
A Kaszinóban nagyon zúgolódnak, hogy az izraelita egyházadót fölemelték. Ott baragusznak a fölemelésre legjob ban, hol külömben leemelni vagy el -emelni szoktak.
Azt mondta ÁdáavJ" iának : Térj vissza bájos Éva, kitől finv ? Az első nő a szökés után nem mert visszatérni férjé\' hez. Ma a dó csak elválik, mert a bzö-kés gyávaság volna. (Lásd Clair Vilmos párbaj-kodex 32. §)
Egy színire f erens a özioházbanel-kiáltja magát: én, én, egyedül csak én vagyok okosü A közönség erre eszeveszetten a kijáratokhoz fut — pedig az egész csak vak tüzilárma volt.
Az asszony és a harang közt az a külömbség, hogy a harang legalább nagypénteken hallgat e^, az asszony még akkor sem.
NyÜa ssy.
HÍREK.
— Az tiltandó válaszraány ülése.
A törvényhatósági bizottság folyó évi május havi rendes közgyűlésén felveendő 1897. évi vármegyei házipénztári s a vármegyei pénztárban kezelt összes alapok, mégis a zalavármegyeí, — továbbá Zala-Egerszeg és Nagy-Kanizsa rendezett tanác-u városok gyámpénztári számadásai tárgyában teendő véleményes jelentés elkészítése végett az állandó választmány ülése 1897. évi április hó 15 én, ugyan a fent kitett bizottsági közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett pedig az állandó választmányi ülés 1897. évi április hó 22-én, mindenkor délelőtt 9 órakor Zala-Egerszegen az uj. megyeház gyü-léstermében fog megtartatni.
— Gréf Szapáry Géza. Közéletück-nek e kiváló alakját általános rézvéttel helyezték örök nyugalomra e hó 7-én Sorok-Uj faluban Vasvármegyében. Nagy és áldásos tevékenység sok és baaznos munkásság a közjó érdekébea, ez jellemezte az elhunyt főudvarmester életét Megindultsággal veszünk részt mi is a kőzrészvétben annál is inkább, mert a boldognltban vármegyénk egykori (1868— 1871) főispánját gyászoljuk. Temetésén megjelent dr. gróf Jankovich László, főispán ís.
— Eljegyzés. Kanimann Adolf, a „Nagy Kanizsai takarékpénztár* könyv-vivője, eljegyezte Berger Vilma kisasszonyt Szombathelyről.
— Bischitz DáTldné temetésére az izr. nőegylet választmánya egy gyönyörű koszorút küldött, melyet a választmány nevében Székely Tivadar tett a jótékony urnö k o p o r s ő\'j á r a.
— A sétatér. — Városunk szépítő egyesülete a mult érben létesített sétateret ez év tavaszén a rendelkezésére álló, sajnos csekély anyagi eszközökkel, lehetőlég beültetni iparkodott. De még
nagyon sok hiány vár pótlásra miért is reményli és kéri városunk n. é. közönségének hathatós támogatását. Az Ültetéshez Pálfy Alajos főerdéaz ^ur 50 darab platanusL Bartos Géza és Blau Oszkár urak dÍBzbokrokat és sétatérünk egy lelkes pártfogója ismét 20 vörös fenyőt éa 6 darab tarkalevelü szilfát volt szíves ajándékozni kiknek ezúttal az egyesület legőszintébb köszönetét fejezi ki.
— Pályázat a honvédlskolákra. A mult esztendőben hozott törvénycikk értelmében szervezett honvédnevelő éa kiképző intézetek első csoportjában a legközelebbi tanév alkalmával több állam-költséges, féldijmeotes é3 fizetéses helyet fognak betölteni. Az immár kibocsátott pályázati hirdetmény bizonyára széles körben fog figyelmet kelteni és az apák kétségtelenül megragadják az alkalmat arra, hogy fiaik jövőjéről gondoskodjanak. Azután nemcsak arról van szó, hogy a magyar ifjak tisztességes álláshoz jussanak, hanem arról is hogy a honvédség támogatást nyerjen. Ez iskolák révén szerzi meg ugyanis azt a tisztikart, a mely magyarságával és in-telliepnciájával egyik erősségét képezze a miVden körülmények között hasznára és dicsőségére legyen. Eddig a magyar fiuknak nem könnyű volt boldogulni a a katonai pályán s a szülök is elfogultak voltak a közös hadsereggel szemben. Most a helyzet egészen megváltozik s kétségtelenül erős versengés fog megindulni ama helyekért, a melyek a honvédiskolákban betöltésre várnak. Az első csoportba, a melyről most van szó, a Boproni főreáliskola s a Ludovika-aka-démia tartozik. A helyek pedig, a melyek ezen intézetekben betöltésre várnak, kivétel nélkül első folyamuak. mert a magasabb évfolyamokba felvételnek eiuttal nincs helye. A soproni főreáliskola első évfolyamába ötven növendéket vesznek föl. Ezek közül húszat ingyenes, tizenhármat alapitványos, tizenhetet pedig részben féldijmentes, részben fizetéses helyre. A Ludovika-aka-démiában az üres helyek száma szintén ötven. Államköltséges tizenhárom, alapitványos husz, féldijmeutes vagy fizetéses pedig tizenhét. A pályázati fölhívás a „Budapesti Közlöny* vasárnapi számában jelent meg s magában foglalja az Összes tudnivalókat
— Nagy tombola. A népkonyha és az ovodV választmány a elhatározta, bogy május babában a két emberbaráti intézmény javárV nagy tombolát rendez. E célra a választmány több száz forint értékű ajándékot vásárol össze kisorsolásra.
— Halálozás. A kérlelhetetlen halál egy nemrégiben életpályára lépett fiatal embert. Philipp Józsefet ragadta el. Atyja derék asztalos mester, már a második koporsót késziti szerettei számára, mert nemrég meghalt egy idősb fia. A szegény szülőknek nem teljesült fiukban vetett reményök. Alig lépett ki az élet porondjára, máris sirba temette a rideg végzet. F. hó 4-én temették Philipp Józsefet.
— A lovagias utca. Mindenütt, a merre csak szem ellát, a halió képesség elhat, párbajról és gentlemanlikerői beszélnek, pedig elvből minden ember ellensége a páros viaskodásnak, prím, terc, second meg quart zug mindenütt fülünkbe, pedig mindenki borzalommal . fordul él a testvérgyilkosság tói. —Nem lehet őt lépést tenni az embernek, hogy most egyik majd másik embertársa meg ne csípné kabátja végét, hogy álljon meg egy szóra, sürgős, fontos ügyben akar velem beszélni. — „Olvasta a nyiltteret, mit szól hozzá, lesz-e párbaj, vagy nem lesz?\' Igy megy ez uton-utfélen, egész nap, azünet nélkül. —-Már most igazán kíváncsi vagyok rá, ha minden ember esküdt elvi ellensége ennek, a „modern társadalmi kinövésnek,* mi az ördögbe is érdeklődik annyira az iránt, hogy mit csipálnak a „gavallérok". Ki a megmondhatója, hogy miért verődik Össze annyi ember ott a kaszárnya előtt és micsoda magasabb erkölcsi vágy ingerli ezt a tömeget, bogy izgatottan szaladgáljon ide s tova és formájából kikelt ábrázattal adja és kapja a különféle értesítéseket és híreket. — Mert azt tudjuk, hogy nem az emberbaráti szeretet, vagy valamelyik polgártárs iránt való törhetetlen barátság csoportosítja Ö3sze a népet, hanem
Selyem-báiztruha
8 frt 65 krtól 6PSZ14 frt 65 krig teljes Mill! WlO HÓFOt Tussors és Shantungs
valamint fekete, fehér t, színes Henneberg-selyem 45
krtól 14 frt 65 krig méterenként - sima, csikós, kockázott, mintázott éa damaszt stb. (mintegy 240 kolöaböiö fajta és 2000 különböző szia és árnyalatban stb)
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabór-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar levelezéa. S?ijcba kétszeres lerélhéljvg ragasztandó.
HentieHers: Relyemgyáraí, Züichben
(cs. es kir udvari szalliioj.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
a minden ellenszenve mellett, lovagiaskodó, tolakodó és kutató spiessbrirger kotoyeleskedése. Az ilyen csoportosulás sokkalta inkább fokozza a viaakodáai kedvet, mint a menoyire atjában feltartóztatni tudná, ezt a mániát bármily okos, higgadt beszéd. — Ar. utca az, mely bámulójává szegődik a hősöknek, az a százayeltü tömeg gloriíikáija a szabadalmazott gyilkosságot, mert tisztelettel vegyes félelemmel várja a hősöket és önkéntelenül utat nyit nekik, ezzel Í3 bizonyítani akarván, hogy mégis csak ók az urak. — Épen ezért irjuk ezt ide, mert nevetségesnek tartjuk, hogy akárki ia, mások bőrére hősködjön és lépten nyomon molesztálja embertársait olyan közleményekkel, a melyek csak legfeljebb arokat érdekelhetik, kik a szenzációs hirek kolpor-tálásában lelik fel az emberi boldogságot. Mi nem törődünk senki lovagias ügyeivel, mi nem törődünk azzal sem, ha akárhány egyébként teljesen kifogástalan gentleman marad is halva a porondon, nekünk első sorban kötelességünk, hogy ne adjunk istápot a mániának és hogy a lovagias ügyekben utazó utcát kiragadjuk a moloch karjaiból. — Felőlünk rakásszámra gyilkolhatják egymást az urak, nekünk erre mindig csak az lesz a meggyőződésünk, bogy Istenben boldogult Haslinger is viriuskodott azzal, hogy 8. katlan pörköltet evett meg ebédre, de kevés józan ember utánozta.
— Kerületi tornaversenyek. A vallás- éi közoktatásügyi miniszter már kibocsátotta rendeletét az idei kerületi tornaversenyek tárgyában, a melyek Sopron, Szatmár, Szabadka és Arad városokban lesznek a következő beosztassal-Sopronban a győri, pozsonyi és székesfehérvári tankerületek középiskoláinak és az illető tan körül etek területén levő tanitóképezdék, polgári iskolák és kereskedelmi iskoláknak ifjúsága vehet részt a versenyben. A költségek fedezésére a négy kerület főigazgatóinak egyenként 600 frtot bocsát rendelkezésére, de reméli, hogy a városok és megyék, továbbá a sportkedvelő egyletek, melyek területén a tornaversenyek lesznek, szintén fogják támogatni anyagilag a versenyeket. Ezután még a rendezöbizottságot és ennek teendőit állapítja meg a rendelet. A helybeli fő^imoázium ifjúsága az idén teb^át Sopronban mutatja meg az ország előtt a tornászaiban kifejtért ügyességét.
— Szinhrii. Csak két előadisról kell beszámolnunk. Sokat — különösen jót — nem mondhatunk. Szombaton a „K u k t a kisasszonyt" Márkus Józsefnek három felvonásos énpkes bohózatot adták — ének^nélkül. Szabados Béla szép dalait, melyek némiképen kárpítolhatnák a közönséget a botrányosan silány darabért, jónak látták elhagyni. Mányai Aranka énekelt ugyan egyet, a mi azonban bátran elmaradhatott volna. A közönséget az előadás igen megiDditotta. A batás vetélkedett a látványos E z e r-é vével. A S7erep!ők közül Szalkay (Krisztoforo) és Hidvéghy (Arzou gróf) derekasan kitettek magukért. Vasárnap délután megismételték az 1000 évet; este Géczy István. A „gelei kiskirály" című népszínművének volt a bemutatója. — Ez a darab Géczyoek a leggyöngébb alkotása. Alig ismerünk rá benne a Gyimeai Vadvirág ügyes kezű szerzőjére. A szereplők sok jó igyekezettel játszottak. Egyes jeleneteknek meg is volt a hátasak. Tábori Frids pompás szerephez jotott e darabban. Hoos Ján03 nótái tetszettek. Has-vétvasámapig szünetel az előadás Ekkor mutatkozik be az ujooan szervezett társulata .Pirosbugyellérí s\'-ban.
— Uj takarékpénztár. Aleó-Lendváo uj takarékpénztárt állítanak tel. Az oj pénzintézet, melynek címe Alsó-Lendva-vidéki takarékpénztár, 120 000 koronányi alaptőkével alakul meg, melyet 300 drb 400 korona névértékű, egyelőre 30*/«-ban befizetendő s névre szóló részvénynek kibocsátá-ával hoznak ös>ze. Az aláírás alkalmával 10 a: alakuló közgyűlés után 20\'/o fizetendő be, a többi 70*/„ az alapszabályok szerint folyik be. Az alapítók között van Karabélyos Elek kir. járásbiró, Hajós Kálmán dr. ügyvéd, Kiss Dénes polg. isk igazgató, Petrák Gyala ügyvéd, Wollák Adolf dr. Ügyvéd, Bruoner József dr. orvos, Hajmásay Ferenc földbirtokos. Marton Kálmán kereskedő, Kormos Ármin magánzó, Simon Zsigmond magánzó, Kocsi József kasznár. Az aláírás oly tömeges volt, hogy, mint értesülünk, a kik 5 részvényt jegyezte* alá. csak egyet érvényesíthettek. Az alakú.ó közgyűlést 17 én Urtjék meg Alsó-Lendván.
— IparteatüleU közgyűlés, A keszthelyi ipartestület 1898. évi április hó H-én d. u. 3 Órakor a városház nagytermében tartja XIV. éri rendes közgyűlését, melynek tárgysorozata er: 1. Az 1897. évi közgyűlés jegyzökönyvének felolvasása. 2. Jelentés az ipartestület 1897. évi működéséről. 3. A orámviw-
gíló bizottság jelentése az 1897-ik évi pénztári-, „Névtelen jótevő\' 500 frtos alapítvány és a könyrtár-aiap számadásairól, valamiot a vagyonktmutatásról. 4. Az elnök és az elöjáróság 12 tagjának megválasztása. 5. A számvizsgálóbizottság megválasztása. 6. Az 1898. évi költségvetés megállapítása 7. Netáni indítványok. Az ipartestület, melynek Oppel Károly az elnöke, PÖltz Pál a jegyője igenszép tevékenységet fejt ki Keszthely iparosai anyagi és erkölcsi fejlődésre körül.
— Cserebere kényszerből. Folyó hó 7-éu reggeli órákban egy asszony koldulás közban benyitott a Koronaherceg-utca egyik házának előszobájába s mivel senkit nem látott, felkapta az ott álló lámpát éa avval útnak indult A szakácsné azonban ezt még jókor észrevette utána iramodott és nem sokat teketóriázott lekapta a tolvaj asszony nagykendőjét, azt pedig a lámpával futni engedte. A rendőrség igen kíváncsi a nagykeadő tulajdonosára és szorgosan keresi.
— Birérélasztas Esztregnyén. A biróválasztást Esztregnyén f. hó 5-éu csöndörök segítségével kellett megejteni, mert az előző birőválasztáson oly zavart csinált a föld népe, hogy Vioss Fereac főszolgabíró kénytelen volt a választást felfüggeszteni. Bírónak megválasztották Simon Vendelt.
— Vakmerő tolvaj lás. A Szarvas szálloda pincér személyzetének a hátsó udvarban levő épület emeletjén van a hálószobája. — Folyó hó 29 én e3te ezt nyitva feledték, vagyis az ajtó zárban benn hagyták a kulcsot, a mit valami ismeretlen gazok felhasználva Uuger Lipót kávéházi fizető pincér ládáját melyben összes vagyonkája volt mindenestől ellopták. A ládában több fehérnemű és öltöző ruhán kívül egy feketére fényezett citera és 25 frt ezüst és nikl pénz is volt. A nyomozást megindították.
— A vasat, aborsö, meg a krumpli Hogy mi okon kerül: e három oly kü lömböző fogalom együvé, mindjárt kitudódik, csak tessék az alábbiakat figyelmesen elolvasni: A nagy-kanizsai iete-nyei és alsó -pendvai vasút építéséhez szükséges s még hiányzó összegeket a községi képviselő testületek községekint pótlék címén szavazzák meg mi már nagyobb részt a letenyei járásban mégis történt A letenyei községi képviselő testület is megszavazott 15000 frtot, e napokban érkezett meg ellene exy pár elégedetlen polgártárs, közöttük Tamás István letenyei lakos felebbezése melyben érdekes okokat hoznak fel: többek között hogy akkor drága lesz Letenyén a borsó meg a krumpli, azért hát nem kell vasút.
— A megégett öreg. Vigmond Antal lispei letenyei járásbeli lakos folyó hó 3-án gunyhójéban valószínűleg melegedés miatt tüzet rakott s meglehet e közben elaludt, ruhája meggyuladt és oly égési sebeket kapott, bogy az eset után 2 órára meghalt. 75 éves öreg ember volt s mikor a szerencsétlenséget észrevették, már beszélni nem tudott A hatósági vizsgálat megejtetvén, kiderült,, hogy bün eset nem forog fenn, saját vigyázatlanságának esett áldozatul.
— Uj szálloda Bécsben. Kirchmayr János ur azelőtt főpincér a Bécsi Imperíal Szállodában, a legnagyobbkörtkben mint derék és lelkiismeretes szakember ismerve Bécsben IV". Tavoritenstra-ase 58. tzám alatt megyitotta több mint 100 ssobát tartalmazó egészen njjonnan berendezett .Hotel Südbahn* szállodáját,mely kedvező fekvésénél fogva néhány percnyi tirolságra a déli és állam vasút pálya udvarától és a város központjától a Bécset látogató idegenek gyQle-kezési helyének ígérkezik lenni. —
— Ax Első Leányk.haznsi.ágJ-Egr-let, m. sz. f. hó 20-án tartotta meg Bzámos tig jelenlétében XXXV. rendes évi közgyűlését. Miután Schwarc Ármin elnök kimutatta a közgyűlés határozatképességét, amenoyire 202 tag 1406 jutalékrészt helyezett letétbe, előterjesztették a jelentéseket. Az előterjesztett jelentésből kitetszik, bogy az 1897-ik kezelési év is nagyon eredméoydus volt, mivel 7281 uj, jobbára a legfiatalabb korosztályhoz tartozó jutalékrészt irtak be, megjegyzendő, hogy a fiu-biz-tositásj osztályok is jelentékeny szaporodást szolgáltattak. Esedékessé vált biztositások fejében 135,306.13 forintot tehát 74,213.44 forinttal többet fizettek ki, mint az előző, 1896 évben. A jelentékeny kifizetések dacára 390\'719*84 frtnyi kezelési, felesleg éretett el, amely összegből a matbematikat díjtartalékhoz 251,712-03 frtot csatoltak. A díjtartalék ennélfozva l,6O8,203\'29 frtra emelkedett. A fen maradó 148,00981 frt az alapszabályaiért! alapok erősbitésére fordíttatott, amely összeggel azok 296 808*36 frtra egészíttettek ki, igy tehát az évi mérleg 1.904 21165 frt főösszeggel zárul. Az alapok fedezetüket nyerik jó kamatozású budapesti házakban, amelyek 7642 frt leírása után 755 654\'35 forinttal vannak a mérleeben kimutatva, to-
| vábbá 4VaVr°3 elsőrendű biztonságú 1 értékpapírokban 425 440-30 forinttal, takarékpénztári betétekben 469,313-57 írttal, végre saját kötvényekre adott kölcsönökben és kint kevő követelésekben Dr. Alaxander Bernát a felügyelő tanács elnöke előterjeszti a tanács jelentését és indítványát a felmentvény megadására, mire a főjelentést és az igazgatóságnak abban kifejezésre jutott indítványait jómhagyólag tudomásul vették és a fölmentvényt egyhangúlag megadták. A jegyzőkönyv hitelesítésével Márffy Károlyt és Singer Dávidot bízták meg. A felügyelő tanácsba választattak: dr. Alexander Bernát, Bascher Lajos, Heger József dr.. Simonyi Zsigmond, Weil Dávid J. ismét és Wertbeimer Albert (uj.) Miután még Hevesi József tag indítványára Schwarc Ármin elnöknek, ki buszonkilenc év óta áll az intézet élén. továbbá az egész igazgatósági testületnek és Kohó Arnold vezérigazgatónak élénk éljenzés mellett köszönetet és elismerést szavaztak, elnök a gyűlést bezárta.
— Ékszer lopás. Reicbenfeld Gyula helybeli kereskedő neje f. hó 7-ére virradóra azon kellemetlen meglepetésre ébredt, hogy az előtte való napon szekrényébe helyezett ékszerei és pedig 3 aranygyűrű, 2 melltü egy aranyóra arany lánccal nyomtalanul eltűntek. A nyomozást megindították.
— Biztos gyógyhatas. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban szorulásban, főfájásban étvgyhiány-vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Xoll fele st-idliti porok\' hasznalata által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utinvétiel Mol! A. gyógyszerész c>. és k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchlauban 9 A vidéki gyógyszertarakban határozottan Moll A. készítmény kérendő az 5 gyári jelvényével és aláírásával.
— Mezei egerek tömeges és biztos kipusztítására legbiztosabb szer a már eddig is sok előkelő uradalomban, nagyobb gazdaságokban, több községben a legjobb sikerrel használt javított egérméreg labdscs alakban. 1 holdra 1—2 kio elegendő. 100 kiló áru 45 frt, 10 kilós csomag ára 5 frt, 5 kilós csomag ára 3 frt. Megrendelések Antal Gyula gyógyszertárához Pécsre intézendók.
Nyilttér.*)
Vese, húgyhólyag hugydara és s köszrénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LHhlon- -forrós
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hnnyhajtó hatáBn!
Kellemes iii! Kőooyea emésiítielő
Kapható ásvány víz kereskedésekben és gyógyszertárakban A Sahator-forris igazgatósága Eperjesen-
1 j6t
Szerkesztői üzenetek.
F. G. Leteuye Viszont mi is kívánunk. Üdvözlet. w ¦
H. J. BpeBt. Valóban sajnáljuk, hogy tartalmas cikkelyeit mellőztünk kell, de a kinek egyszer megégette a kása a száját, vigyázni szokott. Üdvözlet.
F. K. Palin. Igen sajnálom .hogy nemlehetett személyesen szerencsém. Fia erre felé jön, szerencséltessen látogatásával.
v HURUT KÚHŰGÉS \\ RLKEQTSÉ6,ASZTMASAT.LLLE8 Á ELISMERT LEGJOBB A J BLE1CHENBERGI " . CONSTANTIN ÉS EsAMA FORRÁS
\'IÁI « felelősséget rovat alatt, közlött kért sem Tállá a axerk.
Felelős szerkesztő: Dr. Kist JSriiő Helyette* szerkesztő: X>r Villányi Henrik. Kiadó : Ifi. Wajdits József.
Hirdetések.
Suchard csokoládjai és
. kakaói-Tévedések elkerülése czéijából » mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy: Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártjz, sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szdüildsért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári ygij fy aláírással kapható.
Gütnri Földes Kelemen
zstyii gyógyszerész Hargit-Crémeje. Margit-Créme &
idő alatt ifjitja és szópili az arczot.
Margit-Créme
foltok, pattanások boratka (Milesser) ellen.
Margit-Créme
arc és kézvörösödéi, napbarniiás ellen.
Margit-Créme SSSif
lik, hogy bOrre kenve er által röglön fölvétetik, s ez okozza azon csodás átalakulási, hogy a szeplöve! vagy olajfoltokkal fedett arc* 3—4 nap alatt alabástromfehérré !e<;z.
Margit-Créme X\'S
nem zsiros. hanem igen rínom, hamar felszívó batással bir. Az arcz nem lesz olyan fényes, mint más crémetöl, azért nappal is használható.
Margit-Créme Mar^it-hölgypor
fehér, rózsa és
xVargit-szappan Margit-fogpép IT\'
Csakis akkor valódi, ha minden doboz gutori Földes Kelemen gyó-ry&zerész Aradon felirattal és czimerrel van ellátva
Hamisításoktól óvakodjunk
Főraktár Reick Gyula urnái.
Hei; «IndM tevédé.
alkirllv* ImVi sitato! hitesa-lllaj ssjagyzitt vedo.
Jijy«JÍ húzatlan.
Egyedül valódi
balisamot
(Tinctura balsamica)
nagyban ét kiciinyben eeaklt
THIERRY A.
Pregrada, Hobits mellett
hatód;;!lag engedélyezett ét
balzsam-gyára szállít
Valódi csak ezzel a kereskedelmi törvényszék bejegyezte
zöld védőjegygyei.
Balzsamom telji-s csomagolása a minták törvényes védelmében van. A lejrégibS, lagh*tiio«abb, lepn\'c.ébb <•« legjobb népin hitUier moil- ét tüíüfjijdilniik. kübOgé*. köpet, gyomorcorej étvigybliny. ron Ii. roiuziirn lehelet. leibijr.-.^t* evoaai:-.; . fetfavc-lii ul <lleo ugy beUCie-. mint keltöle*. alkiimubaw fogfiji*. izijrothulií. f»gyd»z»n»toit. éjid nebek ut. eüeo. Ahol nlncíeo mlttir. ott köiieiotlenlll rendeljünk ezen ¦ elmen-Ab áit aalaaajTabrlk de* .Isuthekcr* a. Thletri ia Pre»r»di
bel RofalUeh. *
Ár Magyaromat it Amitri* bármely potuillosmir* lidival együtt portónentetea küldve; Ii kU t»s7 fl dnpUDregjcl........4 korosa
60 „ „33 „ ...... 13 _
Roixnia él HercegovÍDáb* 10 krral dr,isibb. S»Esliltókii ú> ntáozúlii. v»lamint oamlattot: gyirtmiai >k intilólt s. vedójegyiSrvén.v szigorain (Üdül.
Süukatjel ípotkle Egyedül valódi
Százlevelü rózsakenőes
ífBüsains^Ds a rosa reaűloüa.)
A jelenben a legerősebben ható kenőcs. deSATHIERRYin Sl*7 antiszeptlkns értéke PPrPRAnS Tan* Kitűnően lucggatolja a
rrttünftUH pyiiladast. Bármely régi külső bajnftl és sebnél határozott eredmónynyel van, legalább is javulást és a fájdalmak enyhülését idéz! elo.
Kft - • - • keveiebbet nem kCldenek ¦ ¦ íiéjJelkGIdcit eukli
elú\'ese* Sietri rxny ntíavctttl eizkOiüt. ; tógtlj ára bérmeote»eii küldte l-j m=r betciv* » iiáilluJleTél ét etoiaige-
la*ával S koron* 40 Űllér. Ovilcodjinik hítis ntilkül Tilo Iumj(itÁ«ok viuirtiiiálól él jói telték nevelni, hogy minden tégelyen beégetve legyen a fent liiniió TL-JSjerv éi i eée elme: ."khnUengel-ípothtkc de* Á. Tbltrry in Pregradt," Mteíen tégely hiimíUtl ouilliib* raa etonigolva. 8zizleTeifi róiu-kenSciSa tutmlntóit ét ntinit-!l a vrJOjegytür\'ény értelmében t&rTrsyetcn éi nlgornaa
-.::.:-.¦,=:, vaUmlnt a aamliltTüyok terjeutólt U. 1 he.! níncten nktir. ott kaivetetleaftl rendeljünk eien ¦ ¦ die SehnUennl-Apotbeke nnd Btliis-ribrlk daa
A. Thterry Íb. Pregrada bei aohlUch. éjelküldéi •lólege* Sietói vagy ntinvéttet
eaakStOlMUk.
if Sí rj >t ;
fltslpllft gli
fi "\'S fflri ^-If m ~f>zVs
«Ig
_ 9
p|9
[g||||f|l|||
4.
rsjC-3
3> —.
TJ Cft
I— O
osztálysorsjáték
\' (II. SORSJÁTÉK).
Magy. kir. szab. j
(H. SORSJÁTKK.)
10ÖÜOO sorsjegy — 5ÜÜOO nyeremény.
Kzen nyeremények, melyek í; osztályban kihúzatnak, kitesznek összesen
13160 000 KORONÁT
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
Egy Millió Korona
1000 000
Köl::
Egy Millió Korona
l Bízások lyíliiJssaB s aaiis serMÍiy fil-¦lyiliti alatt tirtsiiis Iqdiiistn.
dg
nyer.
á ¦«ffrfari.lt >.r*l«ijak-ilüíjDli bticli.iit Ii;.
iti Miráidsliiik i ki-¦¦riti klTitallt ttrillili tir.izttit.
1 sertjaijik ára az
l-ts Dtztályra :
1 iiíiz isr«J«ir Irt 6.— 1 fél . . 3.-! nini . . 1.5«
1
2 1
\' - 5 1
3 31 67
3
i3i 763 1238 90 31700 3900
600.000 400,000 200,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 40,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,000 2,000 1,000 500 300 200 170
iiodjárt I huzii Btía kiköldjik I. riyfllilik-131 k i hiraUloi hpzáii laittronst.
k mcgrlidllt tsrlitgje-kit bikildJBk iz öiizey gtámítitÍTil it. ki azt li. kapjak pDltaQtii-. mi »IT m"
A huias kculclc
f. évi május 11-én.
ItiriRdiltiii\' niBél sIssb bekBltts^Bi. ¦art TilitMflBji sori-jify ríiü i:: aliti il
UlZ ziti.
11750 ay. á 1 :-i0, lOQ,80.40k. 5u00ü rjyereméoy és-díj
molyok díszesen kiteaznek
13160000 KORONÁT.
Fejérvári és társa Budapest, 5. Marokkai-utcza i f e s I á r u s i t ó k.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 9-én.
1621/tk. 898. Árverési hirdetmény.
. a n.-kanizsai kir. törvényszék tlk»i oii\'*\'J* részéről közhírré tétetik, hogy u.-ksnizsai szí. Ferenc rend. szerzet vég-rehajtAtÓnak Dolmányos Veodel éa neje Borbély* Éva és Dolmányos Ferenc Tég-rebajíast szenvedők kiskanizsai lakósok elleni 100 írt. tőke, ennek 1896. ápril hó 13-tól JárÓ T\'/ekamatai, 20frt55 kr. per, 7 írt 50 kr, vhajiás kérelmi. 9 írt 05 kr. jelenlegi, s & még leimerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a (est nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a o. kanizsai 3615 sz. tjkv-bea t 7434/c hrsz. a. felveU 41 frtra becsült szántóföld; a c-ksoizsai ?334 sz. íjkvbeu t 8367 hrsz. i. Dolmányos Ferenc és neje Kovács Szidónia tulajdonául felvett s 620 frtra becsült 656 nép-sorszán-u ház (ezen ingatlan az 1881.
évi IX t-e. 156 §. c pontja értelmében egészben) valamint a palini 9 sz. Ijkv-ben f 20 hrsz, alatt felvett b 4JO írtra becsült íőrfcénci szőlő, még pedig, a n.-kanizsai ingatlanok 1898. évi jnniae hó 8 ka d. e. 10 órakor ezen kir. tvazék tlkvi helyiségében, — a palini ingatlan \\ 1898. jnnlus 8-án d. u. 3 órakor | Palin—Korpovár egyesült községek házánál Oroazváry Gyala felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével ruegtar-tartandő nyilvános árverésen eladatni . fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár j 10*/»-it készpénzben vagy óvadékképes j papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint | telekkönyvi hatóságnál 1898. évi aiár-1 cius hő 8. napján.
GÖZONY, kir. tszéki albiró.
¦agyon finom
Kanári Előénekeseket
az éneklő képesség szerint 8-tól 20 márkáig szét küld utánvéttel, 8 napi próba idő. Épugy kalitkákat és énekszekrényeket minden nagyobb kiállításon kitüntetve. Prospektusok ingyen W. Heering St. Andreasberg Harz) 427.
Dr. HÖGYES-féle
az egész világon szabadalmazott hygénikus asbest talpbetét.
E>;y találmány, mely hosszas kísérletek és fáradságok eredménye hivatra van, hogy az emberi test leglényegesebb részét megóvja a meghűléstől. Nincs -,5bbé tyukizcm, hürkeményedés, lábfeltörés, lábegés meg van védve hideg vagy meleg és lábiizadás ellen az, ki czipőjét Dr. líőgycs-félc izabadalmazott Asbest talpbetéttel látja el Csuz-ban szenvedőknek és köhögésre ingerülteknek megbecsQlhetién cnékü Az asbeth t-ilpbclét kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy io.es kir. közös hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 23500 pár szállíttatott. Ára páronként I frt 2o kr., gyermekeknek 60 kr. Szétküldés csakis utánvétellel. Felvilágosítások és pjospektusok ingyen.
Általános Asbestáru-gyár betéti társaság Budapest VI., Szlv-utcza 18,
ÜGYVÉDI NYOMTATVÁNYOK
és könyvek a legjobb szövegezéssel és beosztással, j
Vincze és Bartók czég
¦ vállalat;
i papíripar
nil, Budapest, V Nidor-utcz; árakon kaphatók :
Árjegyzék:
too drb.
őségben a
következő legolcsóbb drb. 1000 drb.
Sommás kereset.......
Sommis váltó-kereset .....
Biztosttiii végrehajtási kérvény . Kielégítési , • •
Ugyanez, névvel és ciimmel ellátva . Ugyanez, tetszés szerinti szövegezéssel
Meghatalmazás . . .....
Ugyanez, névvel és cxímmel elbüva . Ugvaaez, tetszés szerinti szövegezéssé!
Felxet...........
Ugvanez, névvé! és cztmmel ellátva .
3 frt 20 kr. S írt 80 kr.
Költségjegyzék, egész ivbetét . . . - -ViltóürUp
Intő levél S" iv.........¦
S6 . tetszés szerinti szövegezéssel
old
_ 4 > - - • 6 , So kr.
— 7 , 50 .
45 kT- 3 frt — kr. 3 frt So .
2 „ $0 . 4 , So .
— s . 50 .
45 kr. 1 frt - kr 3 , 80 .
3 . » 4 , So ,
55 kr. 2 , 40 , 4 , 20 ,
4 . 50 » S
55 . 2 , 40 , 4 ¦ — ¦
5° • 3 , 30 , 3
2 . So ; 4
400 old. 500 old. 600 old.
Feljegyzési- vagy Főkönyv 3 frt ao kr. 4 frt - kr.
So Up too lap 150 1*P *°
?kónvv r~frt~6o kr. 2~frt 10 kr. a frt 60 kr. 3 frt
4 frt So kr. 5 frt 50 kr Up . 250 lap
Közi
mutatóval 10 krral olcsóbb.
ló erős fogalmazó papir.....•....... t frt 40 kr. 2 frt 70 k
Finom fehér iroda . ... ¦ ¦....... 2 - 40 . 4 - « k
. czimnyomissal ........ 3 • 4° » 5
*Levéíboriték nyomással ezrenként 1 frt 60 krtól kezdve, "
Levélpapír ezer 40 taponkint vagy ezer 8° ivenként 3 frt 50 krtól kezdve. 20 frtot meghaladó rendeléseket fraaco eszközlünk.
,-zékbea fel nem tüntetett összes ügyvédi iroda szükségleti csikkek
kr.
Az á.-jegyzc legolcsóbban szállítjuk.
Mintákat sziv
sen küldünk ingyen és/fiéra:
Pontos házi asszonyok részére.
VALÓDI
HirutfíiH Mióféipz
PUHA PADLÓZATNAK
tartós befényezésére különböző színekben, mely 2—3 óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan bzáradó Spiritus padlófénymáz
4 szinben puha padlózatnak azonnali száradás melletti befényezésére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk- és fánymáz gyárakéi
Bécs (Simmering,) Offenbach a Majna m., Berlin. ALAPÍTTATOTT 1837-
Továbbá
mosható-zomáBez festékek elsgáBS színárnyalatban
mindennemű házi szerek befényezésére, melyet bárki szaktudomány hiányában maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak bezománezozására konyhákban és fürdÓ szobákban. Ccpall butorlakk, Copallakk belső használatra Damarlakk, Börlakk, Száritóflrnisz, Politurlakk, Vasslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak részére. KÜLÖNLEGESSÉG: kocsigyárosok és kocsifényezők részére, Kutschenlakk, Práparationslakk, Gestellak, Schleif és La-
zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban. Kapható: FesselhoŐér József, Neu és Klein fűszer- és csemege kereskedésében Nagy-Kanizsán. Laskay Ernő, Marton Móricznál Keszthelyen. Strachia Testvéreknél Csáktornyán
A ki fakészletét a szabadban csak egy állomással egyszerű és biztos módon éveken át a rothadás és gomba képződéstől megakarja óvni, íz használja a már több mint 20 év óta bevált
Carbolineum-ot
AVEXARIÜS szabadalma
és óvakodjék haszontalan utánzatok megvételétől. ,
Prospektusok ingyen es bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENAR1US.
Bécs III. Haupstrasse 84.
Jggf- KLIVÉNYt FERENC nagyvendéglöje ffeft
(ezelőtt Petáoűvitc), Budapest Andrássy-ut 39. sz.
(Terézvárosi Kaszinó épületében.)
A l<geiso magyar sörfőzdék és a Müncheni
PSCHOR BRAU kimérése.
KitiinÖ magyar, valamint jrancia konyha. Egész napon át rögtönzött ételek.
Opera és ninházak előadása után friss vacsora. valódi hamisítatlan borok, figyelmes kiszolgálás. Elegáns éttermek, télikert.
Tisztelettel KL1VÉHYE FERENC.
NAGY MEGTAKARÍTÁS!
Mindennemű ócska
ajtók és ablakok
méret után, befalazásra teljesen elkészítve olcsón kaphatók
Eisler Izidor
ÉS FIA
építési asztalosoknál,
Budapest, Nádor-utca 61.
& Lipót-körut sarkán.
Mily elkerülhetetlenül szükséges
a szóllők permetezése
az elmúlt évadban bizonyait be, midőn csakis a permetezett szóllők
nem mentek tönkre. Ennek elérhetésére legjobbnak bizonyult Mayfarth Ph. és társa
-= szabadalmazott -
•tr- önműködő -m
SYPHOiM A4i
mely az oldatot szivattyúzás nélkül önműködően a növéoyekre permetezi. Ezen permetezőkből már sok ezer van használatban é3 számos dicsérő bizonyítvány mutatja kitűnő voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben. Ábra és leirá3 rendelkezésre áll.
MSyfarth Ph. és társánál
meaógaxdasigi gépgyárak, különlegességi gyár borsajtók és gyümölcs értékesítési gépek réasére
Bécs. H/K, Taborstrasse 76. sz.
Árjegyzékek és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és ismételadók kívánatosak.
A i. ür. MmU É- i líáfáiaí fezériíDilsIi!
^—rSe. Budapest, Váci-körut 38. sz. —
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgjáraban készült gőzeséplőgarnituráit, ipari célokra alkalmas .Compound\' lokomobiijait, teljesen vasból készült szalmakazalozó gépeit, gőzknkoricamorzsolóit.
Stibor-féle körfűrészeit,
¦SCT Milieniumi kaszáló- és arató-gépeit,
totibba SACK.féle ekéit, T e t ö gé p e i t, boronált éB epjéb gazdasági gépeit, i r= Árjegyzék ingyen és bérmentve, ^^z.-
MARGIT"
GYÓGYFORRÁS
Margitforrás-telep (Bereg-megye.)
Ivitünö hati\'tsú szénsavas nátriumainál és csekély szabad szénsavánál fogva a lécutak 8 tüdő humtos állapotainál sót efryenesen nélkülözhetetlen, ha, mint a tüdő vészeseknél, vérzésekre való hajlandóság van jelen. Kiváló hatást látni töle a gyomor és belek huru-tos áfTapotainál, hol a földmennyiségben képződött sav oka a rossz emésztésnek. Előnyösen hat a hólyag humtos állapotainál, mert akadályozza a húgysavas sók lerakodását és így a kŐ- és homok képződést. Ezek eredményezték azt, hogy a legkiválóbb orvosi kapaczitások mindig a legszívesebben használják és mindig előnyt adnak neki a hozzá- hasonló összetételű gyógyvizek fölött. . ,
g: Mint ivóvíz ^
juváió óvóasomok biaonjTiit járványos betegségek idején, róioe iyphus ellen.
jVIint borvíz ültalAnos ared.veltwéfjneii. örvend.
Főraktár ÉDESKUTY L. Budapesten
V., Efzsébet-tér & „d„rt _„„„. V., Erzsébet-tér a
Kapható minden gyógyszertárban, fűszer-kereskedésben és vendéglőkben.
S3
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI- KÖZLÖNY
ÁPRILIS" 9\' én.
Eisö cs ét kir. osztrák-magyar kizárólag szab.
OírlLOKZAT-FBSTÉK gyár
KRONÖTEINER KÁROLY
Bécs, III., Hauptstrasse 120. (saját házában.) —Az arany éremmel kitűntetve. f5~T:~
Főhercegi és hercegi uradalmak cs. kir. katonai intézösegek, vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési váUalatok, épitSmesterei, úgyszintén gyári és ingatlan lulaj donosok szállítója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz Állapotban poralakban és 40 különböző mintában kilónként 16 krtól felteié szállíttatnak és a mi a festék szürtisztaságát illeti, azonos az olaj/estékkel. — MT Hintakártya, úgyszintén használati utasítás kivánátra ingyen és Dér-meniye küldetik.
KIRCHMAYER Délivasut Szállodája, Récs, IV., Favoritenstiasse 58.
Újonnan megnyitott, polgári kényelemmel berendezett ház, !00 szoba 1 írttól feljebb villamos világítással és kiszolgálással együtt. Telefon és fürdők a házban. Közvetlen közelében,
déli és államvasutaknak, Lovasat és omnibusz közlekedés minden irányban egész napon át
S
ÄlrcllIlIByer János s\'.állodás az .Imperial szálloda" hosszn időn át volt főpincére.
Síivai
házi, ipari mezőgazdasági, építkezési és egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány és eröcajtásra.
pzíecskendőket
városi, községi, gazdasági és gyári tűzoltóságoknak,
jgl harangokat és harangállványokat ^
templomok, Iskolák stb. részére. Büzmentesen működő pöcegödür tisztító készülékeket, utcai Öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-_________; készít és ajánl a -¦-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
írsaság (<*•»« walser ferenc)
Budapest, VI., külső Váci ut 45.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. ~M
Ij egnagyolî iî nyeremény
legszerencsésebb esetben
000,000
KORONA.
Az összes jegyzek 50,000 ayeremény JEGYZÉKE
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben
1.000,000 korona
A nyeremények részletes beosrfci:
ÍN U5
jatalom
I.
e*
3 31 67 3 43% 763 4338 »O 31700 3 ÍM Mi 4000 50 3900 2SMM)
Korona
600000 400000
sooooo
2 >OOOQ
ooooo
80000 70000 OOOOO 40000 30000
25000
ISOOO ÍOOOO 5000 3000
, mmmm
ÍOOO
s mm
300 g®# I?0 13© ÍOO
so
40
50,000 13.160,000
melyek hat huzalban sorsoltatnak ki.
A második nagy raagy. kir o«-ti.lysorsja.tek nemsokára ismét megkezdődik éi
IOOOOO ,50,000
sorsjr-irjre BJ njeremciiT
jat, vagyis az oldzlt leró nyeremény-jegyzék szerint az Összes sorsjegyek fele feltét!enQl nyerni fog.
A nyerési esélyek tehit, amint már általánosan iimeretes, óriásiak.
Szíves mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig: egy egész I oszt eredeti sorsj 6.— frt .föl , . . . 3. - , , negyed . . * „ 150 ,
, nyolcad , „ , „ —.75 , küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
A húzások után megküldjük tisztelt Tevőinknek a hi vitai o* huzási jegyzéket, hivatalos tervesetek pedig dijtalaoal állanak előre is rendelkezésre. . .r. : ismeret0!, a húzások a magr. kir kormány ellenőrzése mellett os .L és azoknál mindenki megjelenhetik.
Kiváló szerencse
kedvezett főárndánknak az I. magy. kir. osztály sorsjátékban, a mennyiben már az előző osztályokban (az elfő öt osztályban) 100 000.30,000 5000, valamint\'számos 2000, 1000, 500 éa 300 koronás nyereményt nyertek fö-árudánkban, melyeket a szerencsés nyerőnek ki is Szettünk
Ajánlatos ennélfogva a Il-ik magy. kir. osztálvsorsjáték I-s5 húzásához a megrendeléseket mielőbb hozzánk jnttatni. Emlékeztetank az első sorsjátéknál hangoztatott azon többszöri figyelmeztetésünkre, hogy röiíddel az első osztálya hozás előtt az eliő osztálya sorsjegyek elkelnek; és ieaznk ís voltamért még közvetlen sz eltó osztály hozása előtt a bel- és külföld elárasztott bennünket rendelmények-kel olyannyira, hogy a későn érkezőket legoagyobb sajnálatunkra már nem eszközölhettük.
Kérjük tehát a rend el menyeket az első oiztályboz mielőbb, mindenesetre azonban legkésőbb
április hó 15 éigr
hozzánk beküldeni, mert esik ez esetben Ígérhetjük ezek biztos esz-
közlését.
Török A.
és XsA
a magy kir. szab. osztály sorsjáték fő el árusítói
V-, Vicí-töruL 4/i
Méhészeknek fontos.
Az első magyar méhészeü üzlet tulajdonosa Kait ne Ferenc, Badapesten, 1. kor., Attila-utca 151. sz. a ajánlja dúsan felszerelt raktárát, a legjobb és legmegfelelőbb naptárakból, melyek jóanyag-bő! pontosan és lelkiismeretesen készitvék; továbbá mindennemű eszköiőket és szerszámokat, melyek a mébézkedésnez kivinlatnak a legjobh minőségben és olcsó ár mellett elad 189S. évre szóló árjegyzékek ingyen és bérmentve lesznek szétküldve, ugy mint bárminemű utasítások és tanácsok is kívánatra közöltetnek,
Patentált
jégsarkantyii
Törvényesen vedelt.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cípősarkót, nem kell őket levenni és használaton kivin teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi. Sínéi G. Hál
Reicbenbergbeo (Csehország.) Kereskedőknek árengedmény.
cseppek
nagyszerűen hatnak gyomor bajokaál, nélkíllozhetetien és áJtolanozan iszwttbss házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: érvagyti-tanság, gy satorgyí ngesés, büzSs leHujtság, zivanyu, Íeíb5!iögLs. h. STomorégé*, (előlegez, iryillfzkryilizztát, sárgaság, awlor és hányás, gyomorgörcs szBkuléz-
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származó ti, gyomorfrtterheiéinél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és íissor-rhoidáknái. B »
Emiitett bajoknál a .TlairlBezelli gvemorrseppek évek oU kito-noknek bizonyulták, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusit Egy kis Üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TSrfik •Bozwef gyógyszertára Budapest, Király ulcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöid szalag van ragasztva a keszitö aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom*.
A Káriaczalli oyorooreseppek ralodian kaphatók, i
NAGY-KANIZSÁN: Práter JBéla és Bein* Lajos gyógyszerészeknél. — BARCSON: Kobut Sándor gyógyszerésznél.
|?Yetéo ideje: Augusztus és {szép* tember.
Ültetés távolsáJg^Jö—20 cäi Talaj aiuósé^^^ trágyázott. A
agvak. |
lAusaatzeit und Sep-
tember, v^^^ .j?
BoésaiescbaîeMeiE ; Cut geâlfflfi-^
A MAUTHNER-féle
hírneves
Konyhakert i-és Virágmagvak
zárt és hatóságilag védett csomagokban, a törvényesen bejegyzett
medve-véd jegygyei,
vaiamecnyi ua^yobti
fűszer ésvaskereskedósekben
kaphatók. A Budapesten Andrássy-ot 23. «zám alatt létező MAÜTHNER ÖDÖN -ég csakis olyan csomagoknál vállal telié* jótállást egészen friss és valódi nagvakért. a mely csomagok ragasztva, i medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve, ugy a mint a mellékelt rajz ia mutatja
Oak tkkor valódi, ha az aranyoyal féuyzett Bzelence a tenti védjegyet vörös mezőben hordja.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb eszköz a kockái (Pzrquet), pubifa vagy f nymázoit padlózat beeresztésére. Azonnal és kefélés
nélkül tükörtiszta, állandó fényt kölcsönöí Kapható színtelen, világoasárga, sárga, sötétsárga, vörÖJ él dióbarut szioben. Egy sielerce ára 45, 85 és 1 írt 6j kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolc óbb és legcélszerűbb féuyeiő és simító eszkúz minden táncbelyiség padlózata számára Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Fölkefélö-máz
Tetemesen megköunviti a föltételéit és az ez által megkefélt ta-lijt a nedvesség és\'por ellen ellenálló képessé tesrí. Fehér és sárga szinben darab szám SO kr ) A\'jegyzéket díjmentesen kuld
SCHHEIDER & COMP.,
BÉCS, V[2.. Hnadathnrmestr Ml I. Teinraltstasse 10. Kapható: Kesselhofer József. Marton és Huber, Neu és Klein, RosenFeld Adolt és fia uraknál N.-Kanizsán és Kálmán J-, 7-ieg-
Csak akkor valódi hftminden darab ezec
Komárom; Hubinszky Adolf, Jan Ferenc Za\'a-Egerszegei
nagjobb fűszer, festekiru kereskedésben és droguerískban
vnUmint minden
MOLL SEIDUTZ POR
Caak akkor Tulódials. h» mindegyik dobo» Moll A. lódjeKjét é<
aláírását tünteti feL A ¦•!> » fíl« Beldllt! oor«k tartó, jTÓírh.tas. i leg««k«c!M jy.n.r- is «1-
t. A ."„rir" a llgku.Mbo?5bb ><l b«t.S..,.k ellen, e jele, ha.ia.er.ek e.-U.ed.k 6U ólodig Bígyoot, .Herjedé.t mnin. - Ar. egy leneo.et.lt aredell d, b.ZB.k 1 frt i c
Hamisítások lörvényileg fenyíttetnek.
í MOLL-FELITFRANCIAi
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi,
ha mindegyik üveg MOLL A. vtJjegyét tftnUiti fel ». MbU\' felirata óaozattal van zárva. A Moll-féle fraa-
czltborszesz ét tó nevezetesen miut fájdalanoiülapitd tiedörzsöIesJ szer köszvény csuz és a taechülés egyei következményeinji lezi^inereiesebl) népszer — Ejy óac-isttt eredatl Svag ara 90 krajozár.____
Moll SalicyJ. szájvize.
(FÖalkatrésze: füzolysavas sziksó.) A mindeuaapi azájtisztitásnál különösen fontos bármely korn gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmiot szer fogfájás ellen. — Egy Moll A. védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajcár.
Föszétküldés;
Maii A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlaűben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta pottaaEáxtrét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
Nyomatott Ifj. \'Wajditá József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA. 1898. április hó IG-án.
16-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Eiöfi teteti ár: Epetx ént . - - 5 frt — kr Fel évre . - - . i frt 50 kr. NegTeuérre . . . 1 írt 25 kr. KgyeK sxam 10 kr.
HIRIíETÉS E K 5 iia»abos petittorban 7, másodszor •;. s miuilen további lor-irt 5 kr.
XVI I.TTKRBEN .,..¦{.: soronkeut 10 krért vetetnek h-t Kincstári illeték minden egyes mmeteiért 30 kr. fizetendő
mm
ZALAI R0ZL01T.
A lap szellemi réttét illetfi minden köziemén; a. íetelős szerkesztő nevére, ax anyagi részt i lleta" kö«-lemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kan ixRára bér-menne intézendöt
Bementeden levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok rlsszane m küldetnek
l
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-tírsiság," a .Kotori takarékpénztar réjzvíiiy-táráaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a ,nagy-kanizsai kisded .évelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanitéi járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete,J a. .katonai hidastyáo egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ünnepek után.
Nagy-Kanizsa, 1898. áprll. 15.
Véget értek az ünnepek, a vallásiak is, a hazafiasak is.
Elmúlt az ünnep áhítata, eloszlott lelkesedése s ismét a mindennapi, a dolgos köznapok foglalnak le bennünket és az élet sok követelménye, a megélhetés nehéz gondjai fárasztják testünket, lelkünket.
Vár a munka.
Sok a végezni vald, nemcsak kint a mezőn és a műhelyekbenj — hanem, — és ez érdekel édes mindnyájunkat legközvetetlenebbül, — a városházában is.
Mindezzel azomban nem figyelmeztetni akarunk. Végre is azt mindenkinek be kell látnia, hogy uu\'la dies sine linea. Történik napról-napra valami, vagy legalább is készül.
Mostanában különösen fontos dolgok készülnek. Egyrészt nagyszabású építkezések, másrészt a polgári iskolák államosítása.
Mi már mindkét dologgal több ízben is foglalkoztunk. Elmondottuk véleményünket egyikről is, másikról is. S most különösen örülünk, hogy, amit mi már a nyáron kifejtettünk, az uj kaszárnya építése a szabadkai dűlőn terveztetik. Kétségtelenül ez a leghelyesebb. Ott kint a kaszárnya a maga épület-tömegével nem fogja útját áilni a város fejlesztésének, s jóvá tesszük azt az óriási hibát, melyet akkor követtek el, midőn egy újonnan nyitott utcába építettek a kaszárnyákat, pláne utca fronttal. Bármennyire nagyobbítsák, alakítsák, toldozzák, foldozzák is azt az utcai kaszárnyát, ezt az eredendő bűnét helyre nem ütik és a Sugár-ut mindenkorra félben maradt utca marad.
Azért tehát mindenkinek helyeselnie kell azt a tervet, hogy uj ka-. szárnya építtessék a szabadkai dűlőn.
A másik fontos építkezés a gimnázium építése volna, — ha volna.
Valóban ebben már nem tudunk ugy bízni, mint a kaszárnya építésében. Nemcsak azért, mert egy kaszárnya épitése mindég, — hogy ugy mfcndjuk, — kézzel foghatóbb ha szonnal jár egy városra nézve, mint egy iskoláé, hanem azért is, mert ketonáék jobban tudnak parancsolni, miüt a szerény professzor népség.
Ha nincs akkora és olyan kaszárnya, mikorrára kimondják és minőnek előírják, akkor egyszer csak jön a parancsolat s ugy itt hagynak bennünket a katonák, mintha itt se lettek volna. Kaszárnyát építeni tehát muszáj.
Egy iskola? Évtizedeken át lehet panaszóikodni, kapkodni fühöz-fához, jegyzőkönyvezni^ fölterjesztésezni. sót ijesztgetni is, — mert iskolát építeni legfölebb is csak kell.
fiz pedig nagy külömbség. A ki magyarul tud, meg Jókait olvasta, az tudja, hogy a muszáj kategorikus parancsolás, a kell pedig csak olyan akarom-is — nem-is-féle hipotetiko — elasztikus valami.
Azomban nem is ez a Kérdés most már az aktuális. Elég, hogy a mil-lennáris lelkesedés évében olyan aktuális volt, kijutott neki akkor elég a tisztességből, most már pihenhet egy kissé.
Az ma már az aktuális kérdés, hogy mit tegyünk a megüresedett kaszárnyával.
Értékesíteni kell valahogy, az bizonyos.
Akár a hivatalokat koncentrálják ott, akár lakásokká alakítják át. Az sem lesz baj, ha a gimnáziumot telepitik oda, bár, vagy sók átalakításra szorul, vagy nagyon alkalmatlan lesz, — addig, míg az uj épület fölépül. Ez ellen sem lehet semmi ko-
molyabb ellenvetést felhozni. Csak valahogy az ne következzék be, hogy azután olyan alkalmasnak találják gimnáziumnak, hogy — örökre annak felejtsék
A hely alkalmas volta, százados tradíciói mind a gimnázium régi helye mellett szólnak.
A másik nagyfontosságú ügy a polgári, iskolák állat&osiíása. Ez is kezd már dűlőre jutni. Ideje is vagyon és ha sikerül, amint bizonyára sikerül is, nagy tehertől menekszik meg az évi budget.
Ezeken kívül még számos ügy készül,, vagy várja elinléztét a városházán. És hánynak kellene még előkészülnie 1
Bizony nagy munkásság kell oda.
Vájjon a hétköznapok szürkeségében, verejtékező munkájában gondo-lunk-e arra, hogy mind-e fontos Ügy kigondolása, tanulmányozása, előkészítése, el fogadtatása, végrehajtás a, úgyszólván egy ember gondja — gon-dolatja? Nem akarunk mi levonni semmit a tanács érdemeibői, de nincs-e minden egyik tanácsos a maga reszortjával és még egyebekkel annyira megterhelve, hogy alig győzi
Nem akarjuk most azt sem fejtegetni, vájjon a fölhalmozódott köz. igazgatási teendők közepett nem kellene-e szaporítani a tanácsosok számát, hogy egy állandó polgármester-helyettes iehessen; de azt komoly megfontolás tárgyául óhajtjuk fölvetni, hogy most, midőn oly nagyszabású, századokra kiható építkezés előtt állunk, nem kellene-e a mérnöki osztályt legalább is kiegészíteni egy képzett erővel, — a ki tudásával és tapasztalatával sok utánjárástól és fölösleges időpazarlástól szabadítaná meg: a polgármestert?
A mezőgazdasági munkások munkaideje.
A munkaadók és mezőgazdasági munkálok közötti jogviszony szabályozásáról szóló s márc hó 1-én életbelépett 1898. 2 tc. 49. §-a a kővetkezőket tartalmazza: - A napszámos munkanapja, há az iránt a telek között más megállapodás nem létesült, napkeltétől napnyugtáig szá miltalik, mely időre a napszámosnak délben egy egész óra,.április hó 15-étŐl szeptember hó 30 áig pedig reggel és délután is egy-egy felérd szünidő számíttatik.\' L rendelkezés büntető sank-cióval is el van látva, a mennyiben az idézett törvény 60. § aszerint 600 koronáig terjedhető pénw .otetéssel büntetendő az a munkaadó, ki e tilalmat megszegi.
E rendelkezés nem uj, mert már az 1876. évi 3. tc 103. § a is tartalmazza, ha nem is oly szabatossággal. Ez utóbbi szakasz ugyanis az év minden idősza-
. kában rendel reggel egy félórai szünetet és csak nyárra ezenfölül még egy félórai délutáni pihenést. Az uj szabályozás tehát hátrányosabb a muutcásra, mint a
I korábbi; az uj szabályozás ugyanis a
I téli munkanapra reggel oera engedélyez pihecésL Az nj szabályozás szerint a munkanap a naptárszerü időjáráshoz képest lesz hosszabb vagy rövidebb és
\'\'éppen ebben az ismérvében különbözik az ipart muukaidőtőt, melynél az időjárás, jelesül a nap kelte és nyugta után nem játszik szerepet.
A naptárszerü időjárás a gyakorlatban aligha fog vitára alkalmat nyújtani, mert a (örvényben megállapított fogalmak, vagyis jobban mondva időpontok a mindennapi életben nem kétesek. De a gyakorlati életben nem szokott vétetni a tényleges napkelti vagy napnyugtai időpont, mikor még dereog vagy már félhomály vau, hanem a teljes világosság, a mikor a mezőgazdasági munka minden akadály nélkül teljesíthető. Kaptáraink szerint péld. június hóban napkelte 3 óra 30 perc, napnyugta 7 óra 30 perc: ez lö\'fe—16 órai munkaidőnek feleí
\\ meg. A tényleges munkaidőből azonban az 1898. 2. tc 49. §-a értelmében (l+\'VMa^a óra leszámítandó lévén, a teljes munkanap I3!|2—14 órát tesz ki. Ez volna a leghosszabb munkatartam, ha a nap kelte és nyugta irányadó. A
téli időszak alatt pl. novemberben 6*/» órától d. u. 4 Vx óráig számítva a munkaidőt, ez 10 órát test, melyből leszámítva az egy órai pihenést: a munkaidő 9 óra.
A megszabás ellen tehát kifogást tenni nem lehet. Ez jobb annál, a mely az ipari munkásokra né2ve érvényben van. így az 1884: 17. t-c 117. §-a szerint a gyári munka nappali reggeli 5 óra előtt és esti 9 óra után nem folytathaté, vagyis a munkás maximalis munkanapja 16 óra, melyből 2 óra levonandó, marad tehát 14 órás munkanap. Ha a gyakorlati életben tényleg ily hossau napi szolgálat oincs is, törvény erejénél fogva lehetséges. És éppen azért van a mezőgazdasági munkás munkaideje előnyö-sebben megszabva, mert napi munkaideje időszakonként változik, holott az ipari munkásra e különböztetés nem áll fönn s neki télen-nyáron azonos dologideje van.
Az 1898: 2. t.-c. 49. §-a nem vonatkozik a tzerződéses mezőgazdasági munkásra, helyzete ennek tehát analóg a darabszám szerint dolgozó ipari munkással. Tényleg e téren tapasztalható a túlmunka és emberanyag kihasználás. A szakmányba vagy „részért4 dolgozó mezőgazdasági munkás igyekszik fizikai ereje végső megfeszít éjé vei a kurta aratási időt kihasználni s bizonyára ezért nem kívánta az uj törvény a szerződött munkást korlátozni. Az 1898. évi"2. t-c. jelzett szakasza tehát szemben az ipari munkással jelentékenyen elvi koncesszió, ha nem U uj, de aktuális. És jellemzi az időket, hogy a csöndesebb időben hozott régi cselédtörvényünk e rendelkezése mennyire feledésbe ment, illetve a gazda és munkás patriarchális viszonya folytán mennyirs nem volt legislatorius rendelkezés szükségének érzete. Ezzel szemben ma, mint uj és jelentős dolog tűnik föl a közvélemény előtt a mezőgazdasági munkás munkaidejének megállapítása. Holott az 1876-iki törvényben kedvezőbb megállapítás van, mint a nyolc évvel később alkotott ipartörvényben (1884. Ővi 17. t.-c,) melynek rendelkezéseit emiitettük.
Abban a nagy harcban, mely a munkanap körül folyik, jellegzetes symptomák ezek.
* (M k)
TÁRCA.
Korcsmárosné ....
— A „Zalai Közlöny\' eredeti tárcája —
Korcsmárosné lelkem. Arra kérem, Legvénebb borából Hozzon nékem. Tüzes borát Öntse A kupába, Szolgáljon a szivem Vigaszára.
Lüktessen a vérem \'Viharosan, Hogy a csárda sarkát Kirúghassam.
No de még se! — ne bort, Ne bort hozzon .... Hisz\' lánya csókjára S» mjuhozom . . .
— ö.
- A csók.
—{a „Zalai Közlöny\' eredeti tárcája —
Nem keresem az okát, csak annyit tudok, hogy szívesen temetkezem a múltba, mikor még nem volt „nászutazáa," hanem
Giz-gax komócsin,
.Ketten megyQuk egy kocsin" —
felpántlikázott lovain maga a boldog férj röpítette otthonába kedves életepár-
ját; mikor az acél, kova, tapló járta, a patyolat fehérruha t maga az úrasszony szőtte-fonta és szárnyas lúdtollal irta szerelmetes leveleit távoljáró hites urának . . .
Tudj\' Isten, olyan jól esik visszaszáll-: uom közéjük, forgatni írásaikat, a sár-: gult és összetapadt levelű könyveket. 1 Hiszen akkor még nem szoktak akkorá-\\ kat lódítani tollfntt-ában és az önzés kése nem volt ugy hozzá kenve mindén dologhoz 1
A véletlen, „az Úristennek ez az első minisztere,* mintha csak kedvemben akart volna járói: a minap is egy érdekes régi könyvet juttatott kezembe. Címe: Joannes Friderikus Hekel .De oscu-1 i s* discur.-u- philologicus.
A csókról értekezik benne hat öreg fejezetekben.
önkénytelenül elmosolyodtam: hat fejezetet irai a csókról, .két ajakpár ösz-szecsattanásérÓI." ?!
Nekünk ez szinte érthetetlennek tűnik fel. Nekünk, kik legfeljebb mithologiai istenkékről beszélünk, minden ideált magunkkal rántunk a sárba, pl. egy Zrínyi Miklóst közönséges rabló - lovagnak minősítünk a modern történelmi kritika fényénél, melynek vakítóan tiszta sugarai a jellemnek — hogy ugy mondjam — pórusaiba is behatolnak (id. Június cikkelyét a Budapesti Hírlap egyik- legutóbbi számában 1); nekünk, kik a csókot is tudományosan tárgyaljuk. Ma már ugyanis mikroskop alatt vizsgáljuk a „bibor — ajkakat" is, hogy nem 1 pihen e bársonyukon egy-két — bacillus.
A bevezetésben mindjárt arról értekezik, hogy szabad-e a csók és kinek dukál?
ő ugyan („toto consentieute amasio-rum cboro") s nőt tartja legméitóbbnak a csókra, de bizony nem meri kimondani uyiltan a véleményét. BEz olyan kérdés, ugy mond, melyben akár jobbra, akár balra nyilatkozzék az ember, miu-denkép meg lehet lőve\' (duribus lapum tenere videatur.)
Azután hosszasan fejtegeti az isteni, emberi, a méltóság és szeretet nyújtotta csőkokat, Judís és a gyönyör ciokjs.it.
Különösen kiválik az emberi, a sze retet nyújtotta és a szenvedélyes csókokról szóló rész.
Az emberi csókuál sorra veszi at egyen népeket. A rómaiaknál pikáns megfigyelései vannak. A rokonok, írja, csak árért csókolóztak a nőkkel, hogy megtudják, ittak-e bort avagy méhsört, a mi tiltott volt-Lekik.
Lacedaemonban nem járta a nők csó-kolása; de dijakat tűztek ki annak, a-ki az idősebbeket a legszabben, a legnagyobb kellemmel (lepidius) tudta megcsókolni.
A hossza fejtegetésből levont szép tanulság az, hogy a durva erkölcsű ué pek, pl. az ethiópok nem is tudják, mi fán terem a csók. -a
A tiszta szeretetnek ez olyan meg\' nyilatkozása, oogy már az Őskeresztények is behozták a n szent csÓk\'-ot. No de hol nincs visszaéés? Idővel ráuntak s férfiak egymás csókjaira és belopódzkoi-tak az elkülönített — nők közé és ott
osztogatták a szeretet eme csattanós simbolumait. Bezzeg be is hozták az első szájkosarat: ezentúl már csak táblácskákat (tabellas pacis) csókolhattak.
Sok szép töiténetke során megemlékezik Leonide3rŐI, Origenes atyjáról is. Mikor megismerte, úgymond Hekel, fiának szent lelkét, gyakran oda állott annak ágyához és alvó gyermekének mellét össze-vissza csókolta, mert a se. lélek hajlékának tartotta . . .
A tiszta szeretet csókjai mellé sorozza a szenvedély tüzes csókjait is, az u. n. hasiakat, és s u d v i o 1 á kat.
Ezek szerinte kétfélék: nyilas-csókok, mert uyil módjává fúródnak a szivbe („sagittarum instar animum ferentia") és ereje-szegettek (iuermia,) ha már nem tudják vagy nem akarják viszonozni. Ilyen volt Apolló csókja is.
A költészet és ének istene halálosan beleszeretett Dafoéba, Peneus folyamisten leányába. Meg is mondta neki, de a szép leány hallani sem akart a jó — partiéról. A sebzett szivü isten nem hagyta abba a dolgot, hanem rálesett a szép Dafnéra és Üldözőbe vette. Riadt őzként menekült a szép leány előle. A tövisek megtépték szögbaját, az ágak megszaggatták ruháját és feltárták Apolló előtt hófehér tagjait. „Quae latent, meliora putat" és még nagyobb erővel (őr a szép vad után. Egész kimerülten ért szegény, atyjának, a folyaúristennek partjaira. Ott összerogyott és atyja kívánsága szerint babérfává változtatta.
Őrülten karolta át Apolló a babérfa derekát és hiába ontotta rá forró csókjainak özönét . . .
Ez már szárnya-szegett (inerme) csók volt. Zokogva borult rá a szép babér-fára és meghagyta, hogy ezután az ő ihletett dalnokai csak ezeu fa lombjaiból font koszorúval ékesítsék homlokukat
Hát azután érdemes még egy istennek is ugy törni magát egy pusziért?
Szerzőnk latin versben felel, mely magyarul igy hangzik:
„Vaj* mi lehet jobb a méhsörné! ? Harmat S emennél?
Hyblai méz s mi a jobb? — : harmatos édení c3Ók" (basia roscidula.)
Tbedkritos görög költő, úgymond Hekel, még a .zvricki-pusziról" is tud.
Az egyik szerelmes igy szól nála:
.Nem szeretem Alcippest, mert mikor vadgalambot hoztam neki, nem fogta meg a fülemet, hanem csak ugy csókolt meg."
Különben, folytatja szerzőnk, a cso-kolódzásnak ezt a módját görög néven „chytra\'-nak, az az fazéknak is szoktak nevezni; mert ilyenkor az ember fülei ép olyan fogantyú formák, mint a fazéké..
Még sok érdekes dolgot elmond az öreg, de nem vagyok képes tovább folytatni.
Folyton Jussul tanácsa jár az eszemben :
„Allah lényét ne fürkészd, csak imádd,
Sa csókot gyakorold, a ne magyarázd I"
í
L.VIL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 16-án.
Szilánkok.
A hirlapirás a szegénység fogadalmával jár, de azért a hírlapíró rendesen Sem Önmagának, hanem másoknak állítja ki a szegénységi bizonyítványt.
A vidéki sajtónak nem a hipokrizis a kenyere, de a közönség megkívánja, hogy a sajtó a társadalomnak majd nagyító, majd kicsinyítő tükre legyen, minden kor tehát inkább a hípokrízist szereti, mint az igazságot.
Az ujságirÓi tekintély olyan, mint a piaci áru; a közönség alkszik rá, hogy Isleu ments, fel ne verjék az árát.
A társadalom nem ismeri el,,hogy az újságíró faktor. Törtszámnak tekinti, mely -nek számlálója zérus, nevezője végtelen szám, azaz: semmi.
Az újságírók itt helyben nem működnek közös erővel, azért nincs is nekünk se közösségünk, se közönségünk.
A hírlapíróknak is meg vannak a maga stréberjei; de a legveszedelmesebbek azok, kik zwickerrel és cilinderkalappal adósok maradnak. Ez adósságon szerzett szerszámmal vidéken több hitelt lehet szerezni, mint jó cikkekkel és tehetséggel.
Egy dologhoz nem értenek a vidéki hírlapírók — a kacsagyártás hoz. A zsíros falat nem az 5 dolguk.
Ma napság a hirlapirás mesterség, valamikor csak hivatás volt.
Az igazi hírlapíró egészen eltünteti egyéniségét és teljesen a közönség szolgálatába szegődik, azért nem is veszi ót igen észre a közönség.
,A világosság és sötétség küzdelme öröktől fogva van és időtlen-időkön át kísérni fogja a küzdő emberiséget* — Nincs tehát okunk haragudni, ha a mi villamos világításunk néha el is alszik.
Egy hírneves tankönyvirónk helyben, ép most fejezte be német-magyar és . magyar-német zsebszótárának kéziratát. Mikor postára adta a töménytelen sok szót. csak 4 és féi kilót nyomott. Páda-gógusunk nagyon boszanKodott, hogy szavának olyan kevés a súlya éa megfogadta, hogy ezentúl iratait csakrÜr-m értékkel méreti le. Ez kiadósabb.
Mért kedveli közönségünk annyira a sikamlós tartalmú könyveket? Mert a komoly iránya könyveket annyira tisz-teii, hogy hozzájuk sem mer nyalni.
A villamos vállalkozó most azért füg-gesztetett ki két uj ivlámpét, hogy a közönség ezeknek gyönyörű lényén megítélhesse, milyen sötétség Övezi a város többi Ívlámpák.
Somogyi Ede, városunk szülöttjének Öt nyelvű szótára, különösen olyan hftzas embereknek ajálható, kik ké»őn éjjel szoktak hazamenni. Csak győzze* akkor öt nyelven?
Nyilassy.
SZÍNHÁZ.
Az újjáalakult társulatról az eddig \'ártott előadások u\'án általában örömmel konstatáljuk, hogy az Összejátszásban, több a fegyelem, nem látunk,mint erelőtt, tétlen a közönségre mosolygó alakokat a színpadon. Kívánni váló még. bogy a szerepek beosztásánál vegyék tekintetbe a tagok temperamentumát, előzetes kép zetuéget; ba naiva kénytelen Eoriquetát adni. az árt a darab sikerének, de még inkább a szereplő művészi hírnevének. Továbbá a sugó igen hangos sngásával ne akadályozza a közönséget a játék élvezésben általában.
Vasárnap ápr. 10-éo d. u. Kővesy A. „A vigécek* c élet képét adták félhelyárakkal; este rendes helyárakkai .A piros bogyeláris*-t, gyér közösség előtt, a szereplök oagyrészt kedvetlenül játszottak, különösen Szalkayoé (Zsófi), ki külömben rekedt is volt a igy dalait neín tudtuk élvezni; ¦ ki kell emelnünk Ságby (Hájas ispán), hangban, mozgásban tökéletes játékát s Hidvéghy (Török Mihály) átgondolt alakítását ; Rhédey (Kósza Gyurka) magas, csengő lírai tenorja kellemes volt, meg is tapsolták, mély hangjai azonban gyengék. Érckövi
kellemes énekét is megtapsolták, mozdulataiban azonban a szenvedély néha túlságosan érvényesült. Kisebb szerepekben jók voltak Beckoy, Szebeni és Izsó.
Hétfőn ápr. 11-éa d. u. Kővesy A.: .A diplomás kisaszonyok" c. énekes bohózatát adták fel helyárakkal. Este rendes helyárakkal ,A sárga csikó0-t. Hegyééi Rózsi (Erzsike) Érckövi (Laci.) és Higvégby (Csorba Márton) vitték a főszerepét szép sikerrel. — Hegyesi Rózsi hangja kellemes, csengő de igen gyenge; ugy az ő, mint az Erckövy érzéssel előadott dalait többszőr megtapsolták, megújrázták. Szalkay Boltos Ictg szerepében mulattató karikatúrát adott, erősen meg is tapsolták nyílt színen ; Uj-városy igen jó korcsmáros volt ; Beckóy és Izsó a két koldusszerepében, Borsic-ky Ilona (Agaes) Ságby, miDt puszta-bíró továbbá Fábián (Bakay András) Rhédey (Bogár Imre) Szebeni (Peti) járulták még hozzá Ügyes játékukkal, hogy az előadás általában élvezhető volt.
A .Folt amely tisztit," cimü drámában mutatkozott be Holécy Ilona a oagy-kanizsai köronségnek f. hő 12-éo. A közönség emlékezetében van még Gazdy Aranka sikere ebben a szerepben, azért kissé különösnek tűnik fel, hogy a Szalkay társulat uj drámai szendéje ép ezt a Matildé szerepét választotta bemutatóul. Nos, ba Holécy I ona kíváncsi a közönség ítéletére, hát elmondhatjuk. Holécy Jlona rendelkezik a színielőadás külső eszközeivel, van szép termete, elö-oyös külseje, rutinje, de nincs temperamentuma, nincs meggyőző hangja. Ma-tildéje nem egységes alakítás, nem kö vetkezetes és mindenek előtt, ami ennek a jellemnek az alaphangulata nem szenvedélyes. Holécy Ilonának eszébe jut, bogy most jó volna egyet sirni, hát sir, jő volna heveskedni és heveskedik, de mindezt csak külsőleg. A közöoség hidegen fogadta a szinészőt Enriquetta szerepét Hegyessy Rózsika vállalta magára, de még jó akarattal sem játszotta el, mert egyáltalán nem játszott. Don Lorenzot. a társulatnak egy uj tagja, Szebeni adta és pedig sikerrel jellemezte az intrigus, cselszövő, jellemtelen szalon-gazembert. Sághy jő alakítása már ismeretes. A ház nem telt meg.
Szerdán ápr. 13-án este bérlet szünetben Kövessy Albert vendégfelléptével adták a budapesti Vígszínház egy igen mulattató mű ordarabját, „Goulissset ur" c 3 felvonásos bohózatot. A vendégsze-replőoek már a mult évekből előnyösen ÍBmert jó hírneve igen szép közönséget vonzott a színházba, mely a vendégszereplőt, a mint egy kis lánykával a színpadon először átlejtett viharos tapssal köszöntötte. A közönség igen jól mulatott a darab kacagtató, furcsa helyzetein s finom pikantériáin, miket a szerepök általában kellő diskrécióval juttattak érvényre. — Kövessy A. (Coulisset) ritka ügyességgel, jelentős mimikával, élénk jókedvvel szőtte a két kikapós pár mulatságos szerelmi viszonyát s a közönséget, sőt a többi szereplőt is folyton víg hangulatban tartotta; méltó partnere volt Ságby, a tábornok szerepében. A többi 87ereplők is dicséretre méltó igyekezettel játszottak. Holécy I ona (Rosine) nagyon jó kikapós menyecskét alakított; tetszett továbbá Hegyesi Rózsi, mint szobalány. Hidvéghy (De Brioune gróf) Szebeni (Lucián de Veolettes) szintén jók voltak. Csak egy kissé soká tartott a jó, az ilyen mulattató bobóságot egy kissé gyorsabb tempóban keltene adni.
Csütörtökön ápr. 14 én Kövessy Albert vendég második felléptével ismét egy újdonság került színre, a .Szökik, a primadonna", c. bohózat igen kevés közönség előtt, minek oka a rosz idő volt Kövessy A. (Luopoid, komornyik) ritka művészetével, mindent jelentós arcjátékkal kísérve nagy élvezetet szerzett a kacagni vágyó közönségnek; remek volt arcjátéka különösen a .Vannak pillanatok az ember életében* kupié. Kiaérelé-ben, ahogy ö a fiatal kori élvezetes pillanatait feledni nemrudő anyókát adja, valóban a remek arcjáték netovábbja. Tábori Frida Simonetteprimadona szerepében eleven, ügyes játékával s kedves knpleival sok tapsottkapolt; remek szőke parókájával s Ízléses öltözetével igen szép primadonna volt, kedves volt Hegyeai Rózsi is Ursule szerepében. Borsitzky Ilona (Ncwmi)Ságby(tébornok)Szebeui(alprefét) Izsó (Irodafőnök) szintén igen jók voltak. Az előadás valamivel gyorsabban ment.
mint tegnap, de még mindig igen része-lehetett venni, hogy a sugó nélkülözhetetlen.
A jövő héten lesz a társulat közked-veltaégüszubrettjéaek.Tábo ri Fridának jutalomjátéka. A .Három pár cipó* operettben fogja Léoi; szerepét játszani.
Lapunk más helyén megemlékeztünk arról: hogy a társulat az őszi idényre is megkapta az engedélyt az illetékes ba-tóíágtől. Ezuitk azon örvendetes téoyt konstatáljak, bogy; a színház helyisége tegnaptól fogva a ^Polgári Egylet\' dísztermében van és csak azt sajnáljuk, hogy az igazgató csak ily későn jött rá arra, bogy a .Szarvas": szálloda díszterme teljességgel alkalmatlan színielőadások tartására. Ezt mi ínér az első előadás után megjegyeztük, most pedig ehhez csak annyit teszünk hozzá, bogy a .Szarvas" szálloda jelenlegiállapotadeprimá.ólagh.-tott az intelligens közönségre. — A társulat jövő hó elejéig fog városunkban időzni és ezen idő alatt a budapesti szín • bázak előkelő tagja! löbb ízben fognak vendégszerepelni. .; t-i.
A színfalak mögül.
Immár ide szorultam ; tele van lapunk minden része színházi dolgokkal és nekem csak itt lehet mindazt elmondanom, a mi lelkemet nyomja. És ez a hely legalkalmasabb nekem.
Nem bántok én itt senkit sem, mert nem írok az előadásokról és nem Írok a szereplőkről; itt csak tami-iiom a színház iránt va\'ö szeretetemet Ez a szeretet nem áll abból a léha fontoskodásból, mely a kákán is csomót kere.«, hanem az én szeretetem az a tiszta lelkesedés, a mely engem a művészet és a sző varázserejével a szellem diadalaihoz bilincsel, mert mindig tudok — és ezt büszkeséggel mondom — az éaz, az értelem, a szellem gyözedelmein őszinte szívvel örvendezni.
Nem űzök személyi kultuszt. Nem bámulok, de nem is ütök seakit, a szub-" jektivitásnak oly bizton tévedésbe sü-lyeszlő szemüvegén keresztül, de nem szegődöm uszályhordö.ójává annak a — sajnos — nagyon is elterjedt felfogásnak Eetn, a mely jónak látja a színművészek olyan dolgait is firtatni, melyekhez a nyilvánosságnak, meg a színművé szelnek semmi köze sincsen. — Nem rekrimioá-lok, nem is duzzogok. Hiszen én egyikre sem szolgáltam rá. Az én szinbázi evangéliumom nagyon rövid és érthető: .Elismerést a tehetségnek, biztatást a kezdőnek, lanfpaszt a slendriánnak " — Nem lelkesít engem semmiféle ciráda, de leküzdhetetlen rokonérzet támad lelkemben, az igazi tehetség sikereit látva. Hiszen minden okos embernek érdekében áll, hogy a józan ész és a szellem kiküzdje a butaság és silányság fölött félreú mérhetetlen felsőbbségét mert mi magunk, mint a bogy ez értelmi lényekhez illik, villamos rázkódás által érezzük a levegőt megtisztulni, valahányszor az értelmi erő győz, a protekció, a silányság, meg az anyagi erő felett — Nem aposztrofálok egy zsenit semí, mert nem ezekhez, hanem azokhoz szólok kik ugy hevenyében fedezik M, il.-etve találják ki a zseniket. Hála az Istennek, ezen a téren ís más felfogásom van, mint a tömegnek; tán egyedül állok nézetemmel, de azért bátran kimondom, hogy a lángész nagyhatalma ép abban áll hogy sohasem egészen eredeti, hanem elsajátító; az a praktikus genie, a mely minden előkészület megtételét a környezetnek hagyja meg, de meg van sz az éiésiátása és jó érzéke, bogy a kedve/Ő pillanat győzelmes szellemét, akadálytalanul engedi lelkén átfúvatni. — Az ember általában nagy ritkán lesz azzá. a mire legjobban hajlama lenne; slendriánnak egy színész sem születik és e-jy sem törekszik azzá lenni, de egy tépett értelmiségű közönség oktondi kedve/ésé könnyen azzá teheti. — Nincs ez máskép az élet színpadán sem; az emberek hitványsága, mindig kihívja a hatalom szemtelenséget és kezdetét veszi a silány bábok végtelen jajosgása. — Hányszor rágott már a mi közönségünk is, a midőn egyik-másik érdemet lenül dédelgetett kegyence csúfondárosan felültette. — És ez nem c-uda! A köznapi tehetség abban találja gyönyörűségét, hogy port hint a szemekbe és egy időre leköti a nézőt, a mely kénytelen az arany borja körül táncolni.
Âm a valódi tehetség jellemzetes törekvése az. bogy megvédjen bennünket maga ellen. Ügy-e furcsán hangzik ez a mondás, de tessék megkérdezni, egy igazán tehetséges színészt, a kit csak a művészet ielkesit, nem pedig a pályatársak irigykedése avagy a felületes tömeg lőmjenézése, hogy nem mondtam e a valót? . — A valódi tehetség nem akar bennünket illctísskből kifosztani,hanem az az ideálja, ítogy gondolkozásunkat szabaddá téve, uj érzetekké\', uj érzékekkel, egy eddig ismeretlen világgal ajándékozzon meg. Ezek ugyan mind elemi dolgok és csak azért irtam meg mindezeket, mert tapasztalnom kellett, hogy a tehetségek megbirálásánál — és ez áll a sajtóra és közönségre egyaránt — olyan tényezők voltak: a döntök, melyek csak a tévelygésre, de nem az igazság felderítésére vezethettek. Ezért nem vádolok senkit sem, mert jól tudom, hogy Szilágyi Dezső, ki jelenleg az ország legokosabb embere, nem ért a színházi dolgokhoz még annyit sem, mint a kis bürgözdi nemzeti színház kortina húzója, csak azt tartom nagy szegénységnek, ha olyan emberek ártják bele magukat színházi dolgokba, a kiknek egyrészt nem is mnszájoa, mert tehetségük nincsen, kenyerük padig van, főleg azonban azon ember, vagy hölgy incitálja a körnjCze-tet a legnagyobb boszankodásra, a ki a Bzinházi naraogönté? dolgában, a kassai hajdú ikertestvére.
Az uj szezon jól köszöntött be, itt van Holécy Ilona, Hegyezi Rózsi, Vajda Ion. A kibe ez a hír nem öntene eiég bátorságot az élethez, annak még azt is elárulom, bogy G-izdy Aranka október havában ismét városunk kőzön-tége előtt fog játszani.
K J.
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. A marseillei cs. és kir. főkonzulátus jelentése szerint mait évi december hó végén hirdettetett ki Franciaországban a zár-törvény, mely a következő határazatokat tartalmazza : 1. A francia kormány által a törvényhozás elé terjesztett minden oly törvényjavaslathoz, mely a gabonanemüek, ezek termékei, a bor állatok és (vágóhidakról) származó) fris has behozatali vámilleté-keiaek emelését célozza, rendelet lesz csatolandó, mely a vámtételek azonnali életbeléptetését rendeli el. 2. A felsorolt áruk azonban a régi tarifatételek szerint vámolandók el, ba bebizouyitta-tik, bogy ezek az árak még az illető törvényjavaslatlenyujtása előtti időpontban lettek közvetlenül valamely frauciaorszagi kikötőbe hajón elszállítva, vagy bogy a-zok Európa valamely országából közvetlenül Franciaországba való rendeltetéssel útban voltak. 3. A vámhivatalok által ideiglenes beszedett pótlékok csak a törvény megszavazása után illetik meg végleg az \'ál üti.pénztárt. Oly esetben azonban, ha a törvényjavaslat a ,koroiá«y áital visz-szavonatik, vagy a tőrvényhozás által el nem fogadtatik, vagycsak részben fogadtatik el : a kü Őnhőzet a beszedett és a törvényesen fenálló vagy megbatározott illeték közt a bevá lő félnek visszafizetendő. Sopron. 1898. évi március, hava ban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Am.kir államvasutak igazgatósága a budapesti északi fömühelyi szertárában a foiyó év első felében ösz-szeg) üiq és néikülözhető_vé váló kölöinbözö ócska fémaoyagokat értékesíteni óhajtvám, ezek eladása céljából nyilvános pályázatot hirdet. Az erre vonatkozó a-jánlatok főnnevezeit igazgatóság aoyag-és lel tár beszerzési szakosztályához (Budapest, VI. Aodrássy-ut 73 sz. H. emelet 1. é. ápril hó 20-ikáig nyújtandók be. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy e részletes pályázati hirdetmény hivatalos helyiségünkben megtekinthető. Sopron, 1898. éyi március havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Lyonban bizonyos .BrÜnoel* nevű egyén magánjellegű nemzetközi kiá litást rendez, Parisban pedig egy .L\'Académie Parisienne des Ioveu-teurs" cimü vállalat létezik, melynek élén „Sr. Boetteber\' nevezetű egyén áll a ki különféle kiállítást érmek és oklevelek közvetítésével és elánisi tásával foglalkozik.* Mindkettő működési körét Magyarországra ís kiterjesztvén, as érde-
kelt köröket mindkét vállalattal szemben a legnigyobb óvatosságra intjük. Sopron, 1898. évi március havábao. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
HÍREK.
— Eljegyiések. Eperjes sy Imre szegedi ipariskolai tanár, húsvét napjí i eljegyezte 8zalay Lajos, ügyvéd leányát, Irmát. — Dr. Fábián Zsigmond helybeli ügyvéd eljegyezte Nyuly Gizella kisasszouytNagykanizsáo.— Leon hardt Jenő, az .Osztrák-magyar bank" tisztviselője, jegyet váltott Irmler Juliska kisasszony nyal.
— Halálozás. Nem váratlan! \' érkezett éa mégis olyauyíra lesujtólaghaiott mindenkire a szomorú gyászhír, a mely egy szerető hitvesnek, egy boldog édesanya* nak szeretett testvérnek: Oltay Guidoté-nak sz. cserszeg gárdái Csesznák Stefániának haláláról érkezett. A"még 1—2 év előtt oly boldog férjnek lelkébe befészkelte magát a boldogtalanság sötét réme. szivét marcangolta az a fájó érzés, hogy el kell veszítenie azt, ki telkének fele , volt, azt a nőt, a kit nemcsak ő szeretett & rajongásig, de tisztelt és becsült mindenki Hiába volt minden igyekezet 1 A szemek szelid fénye kialudt, — arcának rozsai elhervadtak, hossza szenvedésétől megváltotta az Ur. A boldogalt 14 éven át élte férjével a legboldogabb családi életet, mindenkor lelke volt a vidéki uri társaságnak, melyet igazi vendégszeretettel fogadolt. Sorvasztó, baja ellen hiában keresett Arcoban enyhülést, f. hó 8-án meghalt. Temetése húsvét vasárnapján volt Szentgyörgyvárott A elhunytban Csesznak Miklós törv. bíró oövérét siratja. —
— Az far. jót. nőegylet köréből. A nagy-kanizsai Izr. jóiékeny Nőegylet kedden délelőtt választmányi ülést tartott, melyben Rosenfeld Lajos egyl. titkár kegyeletteljesen megemlékezetthevesi Bi-sebitz Dávidné urnő az egylettiszteletbeli tagja eihuny táró1. Az üiés folyamában Vidor Samuné elnök jelenti a választmánynak, hogy a folyó év első negyedében már 1053 forint ataltatott ki segélyezésekre. A választmány az izr. hitközség kérvénye folytáu évi 300 forintot szavazott meg iskola-segélyül.
— Április Ilike, A városban a középületeken s néhány magánházon lobogó lengett. Lobogó volt a törvéoyazék épületén is, ahol márc. lő én uem volt. A húsvéti Ünnep miatt ünnepeit mindenki, s ez volt az oka, meg hogy a 10 órai rendes mise a plébánia-templomban elmaradt, bogy elég nagy közönség hullámzott a Deák-téren. Sok volt a hivatalos meg a nézdegélő publikum. A városi képvise ők egy része. — igen sokan távol maradtak — a városháza nagytermében gyűltek össze. Szintúgy a 48-as nemzetőrök és honvédek is, a innen vonultak a Deák-térre. It a felső templom főbejárata előtt díszes sátorban oltár, — a nagy Deák-téren pedig székek voltak felállítva. Az oltárról balra foglaltak helyet a képviselők és az egyletek képviselői; a jobboldali Ülések a közös hadsereg és a honvédek tisztjeinek voltak feutartva.kin mo^tteljes számban jelentek meg. de a nemzet Ünnepén nem voltak láthatók. Felvonult most a törvényszék is: elöl a fogházörök hátul a hivatalszolgák, — mind egy szálig. A rendet — tolongás Uiyan éppen nem volt, a zenekarral kivonult tűzoltók, valamint Deák Péter felügyelete alatt Bay György rendőrkapitány .és egy ki-vonultrendörszakasz tartották fenn. Pon\'-ban 10 órakor kezdődött a szent mise, melyet Véber Vince sz. fereDcrendi házfőnök Horváth Honor és Takács Menyhért segédlete mellett végzett. Az ünnepi szónoklatot Nith Norbert szent ferenc-rendi tartományfőnök mondotta. Nagy tapintattal s igazi nemzeti lélekből fakadó lelkesedéssel dicsőítette azt a nagy napot, március 15-ét, mely hazánk újjászületésének napja volt. — Azután beszélt a hazaszeretetről, melynek a magyar nemzet fennállását köszönheti. Az L és M. Kör daloskőre énekelt két alkalmi dalt, mise alatt pedig a tűzoltó zenekar játszott igen szépen Knobloch vezetése alatt Ezzel a hivatalos isteutisztelet véget ért
A Deák-térről a közöoség egy része a városháza nagtérmébe vonali. Itt Vé csey Zsigmond, polgármester szép beszéd kíséretében szétosztotta a világítás meg-
em-damasztok
14 frt 65 krig
I és selyei-irocaM — saját
niunint fekete, fehér t, szines Henneberg-selyem 45
krtól 14 ÍTt 65 krig „tmun - sima, caikos. ko.kl.on, miotl-zou cs d.naut stb. iroiutecv 240 külöubő ö íajta és 20C0 különböző Kin éí ámva\'a-.ban ,1b)
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar levelezés. . Svájcba kétszeres letélbélyeg ragasztandó
Heitneberg €». sefyemgyárai, Zürichben
(cs. éí kir udvari szállító).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZA L AIJC ö Z L ö N Y
1898. ÁPRILIS 16-án.
váltása címén begyíU öszeget az agg bonvédék között, kiknek 10—10 frtot. kiosztás után P I i h á 1 Ferenc kir. közjegyző, volí 48-as honvéd mondott egy szép lelkesítő beszédet.
Az ünnepet lakomazárta be a Szarvasban, hol az agg honvédeket a város nwgrcndégelt _
__ A jÖVO SZlEl evad. Megbízható forrásból vettük a hirt, hogy a főkapitány ismét Szslkay Lajosnak ad:* meS őszre az előadási engedélyt- "Nekünk valamint a közönségnek teljesen mindegy lehet, mi acflak a színigazgatónak a neve, ki megszerzi a koncessziót, feltéve, hogy élrezhetÓ, kellő színvonalon álló előadásokat produkál a társulata. A mit- eddig tapasztaltnak a színházi előadásokon, az bizony nem volt nagyon biztató. Alig találkoztunk egy pár figyelemre méltó tehetséggel egy-egy mÜTészi egyéniséggel. De úszre Szalkay újra szervezi társulatát. Szerzödtete Ledofszky Mariskát, a budai színkör bat éven át kedvelt primadonnáját, továbbá Hucks-tedt Irént, a jeles koloratur-énekesnőt, Szacsvay Hilbert drámai szendét. Lesz teljes, 16 tagból álló zeoekara és 20 tagból álló énekkara is. Ha Szalkay Lajos mindezeo Ígéreteit beváltja, ugycsak]rokoaszeovel és jó akaró tetszéssel fogadhatja a közönség a színigazgató ama igyekezetét, hogy Nagy Kanizsát színtársulatának állandó állomásul megszerezze. De közönségünk megköveteli, bogy a vidéki színészet jelentékeny minden fogyatkozása mellett, legyenek a nálunk működő társulatnak olyan tagjai is, kikben megvannak bizonyos értékes művészi kvalitások.
— Pályázat. A letenyei gyermek menedékháznál üresedésbe jött felügyelö-nöi állásra a menház felügyelősége pályázatot hirdetett, fizetés május—szeptember hónapok idő tartamára havi 20 frt, összesen 100 frt. Kérvények e hó 27-én a felügyelőséghez nyújthatók be.
— Nagy tűzvész. F. hó 9 én a magyar uicai\'Herceg féle ház pajtája ki-gyuladt. A tüz, mintha gyors kereken haladt volna tova, átcsapott szomszédos zsúpos fedelű házakra, melyek csakhamar lángba borultak. A füst\' légmagasságba szállt, Bárd Fülöp mészáros bégető marháit az istálőból kiakarta szabadítani és ezen munka közben su\'yos égési sebeket szenvedett A tűzoltóság valóságos hőstetteket művelt, a honvédség pedig a tűz színhelye körül egész harci rendet alkatott és szuronyt szegezve vigyázott a réten eiterü-ő ágynemüekre és ruhákra. Négy ház. melléképületeivel együtt porrá égett. Egy megkeményült szív is megsajnálta volna a jajgató lüz-károsultakat —
— Gyújtogató villám. E hó április 12-én délután 3—4 óra között Letenya s vidékén nagy zivatar volt, erős dörgés és villámlással, a villám a letenyei határban a muramentén egy összerakott boglyába beleütött és azt elhamvasztotta.
— Az ntblztosok kérvénye. Zalavármegye 12 utbiztosa a törvényhatósághoz kérvényt adott be anyagi helyzetének javítása céljából. A terjedelmes kérvény alaposan indokolja a kérvényezők kívánságát és egy részletes bevételi ós kiadási kimutatásban bizonyítja, bogy a legtöbb jövödefmet élvező utbiztos is kénytelen adóságot csii-áloi, ha csak fizetésére van u;alva. a kérvényező ut-biztnsok__ejég figyelmesek voltak a nekik nyújtandó\'segélynek módozatait is meg-irni, mely módozatok szerint az útalap nagyobb megterhelése nélkül is jelentékenyen javulna tarthatatlan helyzetük. Jogosnak és méltányosnak bizonyított kérésüket a legjobb reményben bízták a vármegye intéző köreioek igazságszeretettel párosult nagylelkűségére.
— Nacy ekszerlopás Csáktornyán, Özvegy Vucsák Amália Csáktornyái ma-gánzónözárt lakásába migaza vidéken volt ismeretlen tetlesek álkulciokkal bebatoltak és onnét egész sereg arany és ezüst neműt loptak el, u-m.l2db.ezü3tevökaoál,6kis 6 villa, 1 nagy levesmerő es 1 kisebb levesmerő kanál, 6 db. evöeszköztartó (sároedli) 4 pár kisebb erőeszköz, egy cukor csipteté fogó mind tömör ezüst, - 1 araDy karperec 6 gyönggyel és egy kék csillaggal kirakva, — 1 arany cyürü brillant hosszúkás körei, oldalán 6 kisebb kövec=ke, I arauy karperec 6 kek kövei rajta egy csüngő óraforma mutatóval, 1 arany pecsétgyűrű vörös kővel. 1 arany 4 szögletes vörös köve\', Ipar hosszúkás arany fülbevaló, 1 arany noi óra kék fedéllel, közepén mindkét
oldalán 6 brillant kővel 2 db. arany nyaklánc tolóval, a tolókák gyémántokkal kirakva, 1 férfi arany zsebóra dupla fedelű, — lánccal, azon egy kulcs kék kövei, kőt ezüst kávés kanál. Az evőeszközökön német W. A betű van bevésve, felette őtgombos korona — A lopás Húsvét hétfőre viradőra történi, mit a káros nő csak akkor vett észre, mikor vidékről haza érkezett. — A tettesnek ismerősnek kellett lenni.
— Villámcsapás. F. hó 12-én délután 5 órakor hatalmas zivatar ereszkedett le a a városra. Zuhogott az eső, mely közé jégdarabok is keveredtek. A BÜrÜ villámok egyike lecsapott a Bachrach-feie faudvarba és az ott enyelgő német dogge faj kutyát agyonsújtotta. Ember életben uem esett kár.
— A vetések állása. A letenyei járásban a vetések állása kielégítő, igen szépen fejlődnek, a tavasziak vetése már befejeszetett, a szőliő munkák javában folynak. A napszám e vidéken igen drága.
— Külföldi részgálic. Feltűnő az hogy mily óriás mennyiségű külföldi réz-gáiic kerül be u:óbbi évekbeu az országba ; e tekintetben is legnagyobb konkurensünk amerika, a hounat többnyire igen silány minőségben fiúmén keresztül szállítják azt bozzáuk. Nevezetes azu\'án az ia, hogy hogy milyen drága áron jut ebez a silány minőségű áruhoz a gazda közönség, különösen abban az esetben, ha kicsinyben kereskedőknél szerzi azt be. Nem lehet e tekintetben a szövetkezést elég melegen ajánlani: Vagy az illető gazdasági egyesületek vagy egyes községek bzőIIőz gazdái együttesen direkte a gyárból fedezzék szükségleteihez, s ily módon nem csak jobb minőségű arut kapnak, de legfö-lyebb féláron szerezhetik be szükségleteiket- Msgyar országon a legnagyobb rézgalic gyár budapestea vau a Hun-gari kénsava és vegyi termékek gyára.
— Egy nagyobb családi ház egészséges helyen szép kerttel és két gy ömöl -esőssel eladó. Tudakozódhatni a adóhivatalában.
— A „Nemzet* a „Közegészségügy" rovatban hoszszabb cikket szentel a találmánynak és a többek közt igy ir Tudósok, orvosok és hírlapírókból áüó társaságnak nevezetes találmányt muta-. tott be tegnap este Högyes dr., a ki találmányáról értekezést tartott A nemzetközi hygienikus kougressuson, a melyen dr. Van der Strekton (Brünnböl,) dr. Neumann Károly (Ingolstadt,) dr. Har-ton H. (Koppenhága), dr. Reger (Hannover.) és dr. Dziewónszky (Paris) vettek részt, a tudós feltaláló már bemutalta találmányát, a melyről az orvosok a legnagyobb elragadtatással nyilatkoztak. Högyes azzal vezette be értekezését, hogy hozzávetőleg 7000 ember lábát vizsgálta meg s konstatálta a cipők okozta változásokat. Konstatálta, hogy a láb a legtermészetesebben és legsza-bályszerübben akkor teljesiti feladatát, ha meztelen tajppal puszta talppal puszta földön jár, továbbá, ha a láb helyzete vízszintes fekvésű, vagyis ha sík földön jár. Hpászas fáradságos ku\'atás u\'án megtalálta azt az anyagot a mely a föld felületének helyettesítésére szolgál és a lábat egyenletes szabályos mozgásra készteti. Ez anyag kaucsukkal impregnált asbestszövetből készült talpbélés. Az asbest-talpbéléssel készített lábbeli — a melyei a tudós feltaláló be is mutatott — biztosítja a láb szabályos működéséi, — teljesen elmúlnak a lábbán -talmik (börkeményedés, — tyukszem-kép/.Ődés) végül vuballanná tevén a lábbelit, védik a hideg ellen. Végül megemlítette dr. HŐgyes, hogy találmányával nem lépett volna a nyilvánosság ele, ha illetékes téuyezők, kivált a hadsereg intézői nem igazolták volna a maguk szerzett tapasztalatai alapján, hogy találmánya bámulatos módon fokozza a gyalogolási képességet és eltünteti a lábbajokat A tudós felolvasását a nagyszámú intelligens közönség zajosan megéljenezte.
— Héhes mely a Dzíerzson és I szalma fonalú kaptárbúi ?11, 40 frtért eladó. Megtekinthető Nagy-tCaaUsin Günsbcrgcr Ödön ur barinál Magyar utca).
- Je^-vZíJMi\'geü. ki ajegzzoi teendőkben némt jártassággal bir alkalmazást keres. Megkereséseket posterestantc íéi,. *Jegyzosegéd* igével. Nagy-Kanizsán intézeudök
Nyilttér.*)
Yese, húgyhólyag, h ugy dara és a köszvénybántalmafc ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek huruíos bántalmainá), orvos ^tekintélyek által a Litbton-Forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz
H u ay h aj tó hatású!
Kellemes iii! Köoojen emésilielö
Kapható ás váoy vii keretit édesekben és g y gy szertárak b an A Sai 7ator-f orrá* igazgatósága Eperjesen-
. hurut kóhűgés.
1 » ELISMERT LEQjOBB A
g1eichenbergi
COKSTIHTDI ÍS EMMA FORRÁS
* K- ö- G
— - ~ O N
» 5-
" ¦! =- § säg
S <* ET e K" S-
. c.
0*3 o
M
" --0=3
•ri
s er
2. ä- -I S-l
o a n> »
CD
se ss:
VEGYES.
— Egy tápszer. A moll\'féle franciaborszes és só által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és csúzos bántál mákban, sebeknél és daganatoknál. Egy öreg ára utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta otiavételM Moll. A gyógyszerész cs. és k. nóVari szállító al\'al Bécs I. Tucblau-beu 9. A Tidéki gyógyszertárakban határozottan Moll. A. (éle készítmény kérendő az ő gyári , al vényével és aláírásával.
Dr. HÖGYES-féle
az egész világon szabadalmazott hygénikus asbest talpbetét.
Egy találmány, m- ly hosszas kísérletek és fáradságok eredménye hivatva van, bogy az emberi test leglényegesebb részét megóvja 3 meghűléstől. Nincs többé tvuksiem börkemenyedes, lábfeltoréí, lábégés meg van védve hideg vagy meleg és lábizzadá* ellen az, ki czipőjét Dr H5gyes-féle szabadalmazott Asbest talpbetéttel látja el. Csuz-bah szenvedőknek és köhögésre ingerülteknek meg becs ülhet len értékű Az asbeth talpbetét kitűnőségét legjobban bizonyítja, bogy a cs. és kir. közös hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 pár szállíttatott. Ára páronként I frt 20 kr. gyermekeknek 60 kr. Szétküldés csakis utánvétellel. Felvilágosítások és prospektusok ingyen.
Általános Asbestáru-gyár betéti társaság Budapest VI., Sziv-uteza 18,
") Az e rovat alatt közlött kért nem vállal felelősséget a szerk.
Felelős seerkesztö! Dr. Kiss Ern6 Helyettes sztrkesztó: Dr VUlányi Benrik.
Kiadó : J/f. Wajdits József.
Hirdetések.
Sebészeknek fontos.
Az első magyar méhészeti üzlet talaj donosa KQhne Ferenc, Budapesten, l.ker., Attila utca 151. ez. a ajáuija dúsan felszerelt raktárát, a legjobb és legmegfelelőbb kaptarakból, melyek jóanyag ból pantosan és lelkiismeretesen készitvék; továbbá mindennemű eszközöket és szerszámokat, melyek a méhézkedéshez kívántatnak a legjobb minőségben és olcaó ár mellett elad 1898 évre szóló árjegyzékek ingyen és bérmentve lessnek szétküldve, ugy mint bármiaemü utasítások és tanácsok is kívánatra közöltetnek,
gil?aiijvkat fflzlecskendőket
házi. ipari, mezőgazdasági, építkezési.és egyéb nyilvános cé\'.okra kéz-, járgány és erőbajtávra. "™~
városi, községi, gazdasági és gyári tűzoltóságoknak,
harangokat és harangá^ványokat
templomok, Iskolák stb. részére. BÜzraentasen működő pöcegödör tisztító készülékeket, utcai öntöző-kocsikat, sárkaparókat
—:—----------- készít é3 ajánl a =—=-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Bésiyéiy-Társafi («•»« walser ferenc)
ujdapest, VI, kiiisc Váci ut 45.
SV Arjegrzékeb és költségvetések Ingyen és bérmeatre. -aífl
1868-ik év óta ismert -mmm b e e g e r f é l e obtosi=-
kátrány-szappan
orvosi tekintélyek által ajánlva AusztrU-Magyarországlai ban, Scbvicicbait, Rominban stb. már liz év óta fényes sikertel használtatik,
mindennemű börkuteget
•ztátlanságai ellen különösen a rüh, az Jfc . jl repedvény, a (ej ?s szakái ellen, ^^^v^
mint szinte az arcbőr idillt és pikkely somot
a szeplő, májfolt, agynevezett rezes orr, a fagydag, a lábízzadás, a gyerme-
kek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezenkívül, mint a bőn tisztító 1 -jT
mosdószer ajánltatik. *^á^J^^
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
a Bcrgcr-félc kátrány szappan 40\'.,-a tömény íakatrinyt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve * lényegesen különböző a minden egyébb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól mert ezen szapp&tf 35": „ glicerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett gyógyszcrtárakbzn v lágosan BERGER-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld
Száoios okiiijijil kilÜDlclelelt a tó. miúim [\\i\\\\\\\\ím 1883-ba.o.
Bft-yrdill helyett«!( a bel- és külföld részére :
G. HELL gyágy- TROPPAÜa n^roi4diwk is
Kani
:sán Práger Béla és Behls lijos gyógyszerésznél.
90 szám./1898.
Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi IX t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1896. évi 15981 p. számú végzése következtében dr. Tolnai Lipót, budapesti ügyvéd által képviselt Bloch József budapes\'i lakos javára, VutskSts János nagy-kanizsai lakos ellen 369 frt 56 kr. s jár. erejéig 1896 évi február hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás Utján lefoglalt és 452 frtra becsült zongora és szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagy-kanizsai kir. jbiró;ág 849] 1898. számú végzése folytán 110 frt bátraiékos tőkekövetelés és eddig összesen 3 frt 52 krban bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagy -Kanizsán a helyszínén leendő eszközlésére 1898. évi április hó 21. napjánaijf délelőtti 9 órája batáridőül k:tüzetik cá ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t-c 107. éa 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron aiut is el fognak adatni.
Kelt Nagy Kanizsán, 1898. évi április hő 7. napjád.
MAX1MOVITS GYÖRGY, kir. bir. vhajtó.
1885|tk. 898.-Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék tkv1 osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Weisz Izidor nagykanizsai bej. kereskedő cég vhajtatónak Farkas Vikror és neje Sárec Ágnes vhajtást szenvedő n.-kanizsai lakósok elleni 33 frt 75 kr. tó ke, ennek 1896. évi augusztus hó 22-tö! járó 60|° kamatai, 8 frt 30 kr. végrehajtás kérelmi, S frt 05 kr. árverés kérelmi, — továbbá Breier Ignác nagykanizsai bej. kerésk. cégnek Farkas Viktor elleni 425 frt töke, euuek 1897. március 15-től 6°|0 kamatai, 16 frt 65 kr. per, 12 frt 65 kr. végrehajtás kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tarto;ó a nagykanizsai 156. sz, tjkvben f 166 hrsz. al. 4/24 részben Farkas Viktor, 4JJ24 részben ennek neje szül. Sárec Ágnes, 16|24 részben Farkas Géza, Márt és Lajos kiskornak tulajdonául felvett s 975 frtra becsült ingatlan, melyért Fodor Ferenc utóajáDlattevö 1830 frt vételárt beígért, — az 1881. évi LX. t. c 156. §. c. pontja értelmében egészben; — továbbá a nagykanizsai 1952 sz. tjkvben f 3959 hrsz. a. u. azok tulajdonául felvett s 96 frtra becsült ingatlan, — melyért Fodor Ferenc utóajénlattevő 258 frt 50 kr. vételárt beígért, — az 1881. évi LX. tc. 106. §. a pontja értelmébeu egészbeu 1898. évi május hó 4 én d. e. 10 óra kor ezen kir törvényszék tkvi helyiségében hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett s &t utóaján lattevő által beígért vételár.
Árverezni kivánok tartoznak a becsárj lOVo\'át késípénzben vagy óvadékképes; papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsáo, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1898. évi március hő 24. napján.
GÓZONY, kír. tszéki albir ó
Kq|* nindt* tévadtt alktrGIvc Itgyaa,
Htital httúii-kajtfrzttt viíö-J»!V«t buzaálom.
Egyedül valódi
balzsamot
(Tincturs balsamica)
¦uuryUn ét kicifByW etxUi
THIERRY A.
Pregrada^Hohlts mellett
balzsam-gyára sziint
Valódi csak ezzel a kereske-detni twnrényszék bejegyezte
zöld vódőjegygyel.
Balzsamom teljes csomagolása & minták törvényes védelmében van. A ;tr>;7leteleióbb é* letiobb népim hiiliter mell- ci tűiürij illant köböri*. fcopet. erőm ott* na ítvigyhUaj, ron ti. rojMiiiii lehelet, telt-üu^cj cyoaorvE*:*, felrnvódxi ul ellen n[y bolifliet, mint kfiltüiee. illuloutat*, roctij". «iájro,.a»íi», fíeyiurióitok. i-gr»! ieb«k ut. •Laa. x\\o\\ nlacMB ratlir. ott kizreletlenűl rendelj jak tu: i elmen: la dlc KiliiK]"sbr!t dei Aputhfkcra í, Thlerrr la prtftxit bel BohiUefc.
Áj w.f-t.mr.t.f ét AniitrU birmety poiuilleaiiiri lidivil ep>\'üw i^rtóaaDteua kfildve;
12 kii t»rj C dBpúüTCESCl........t korom*
M „ „30 n ....... IS -
EotisU ci HercefoTloibi JO kml flritibb. EimUitúti; él atinzúkit. nUaiat fixmltltOU rrirtaiajok inulUlt » Te36Jeg7-WTTéoy iílz^min fildotl.
et-Apotheke Egyedül \' valódi
Százlevelű rózsakenőcs
((balsamsalie ei rosa cz&tuollaj A. jelenben a legerősebben ható kenőcs.
aesATHIERRYin »«w ""S^111" í^\'
DDrtBana Tan- Kitűnően meggátolja a rJttUHAUH gyuiadást. Bármelyrégikülso
bajnál és sebnél határozott eredménynyel T-n.
legalább is javulást és a fájdalmak enyhülését idézi elő.
kk adicaii keveMbb** ne= kfildeaak i a uaJJ«Uc&l<íit eukli
eíCIez-ei LlieW« rtL7 ntinvítui eizkSilik. 2 tét-ely izs b4rm«at«Mn küldv« íi már bctadvi » uillJtólaTél ét c*oau{«-
Ujival > korosa 40 fillér, óvakodjunk hitáa Beikül vud bwniiltiMk vi*irliiitál ét jól teuék Ory*\'ol. bafj mladan léf«lj-en b*éz*tv« leryea ¦ fant littuuó rédojezv ?1 » céc elae: „ScfcBtxiB.gel.ipotaeke let 1. Tklecrj- la Prtpr»d».6 Ül=íe= léftlj kuisllul BtiilUcta Tan ctorsie-o:vi. BiáilavelB rúxu-kesöeiSca t»=i»itóit éi ati&sdíl a véiíietytirrénj értílmíbíii UrréayMea ci íxizeruzi UdOiön^ valaaünt a auoidtvioyok «rjesiü;t U.
1 bel aiacsea rxktir. ott küiTt^tleai! ra&delJBek «iea a eimee- ±n dle Sckntieasel-ipotbeke asd Balautfabrik das Á. Thlerry ix rrtcradi oe [ BoUtoek. á aaánalkaldit mm&mtotmlmut vacy ctáaTÍKal
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 16-án
KIRCHMAYER Délivasut Szállodája, Bécs, IV., Favoriteiistrasse 58.
Újonnan megnyitott, po.giri kényelemei berendezett haz, ,00 szoba 1 írttól felébb viHatnos világítással és kiszolgálással együtt. Te.efon és fürdók a házban. Közvetlen közelében, déli és államvasutaknak, Lovasat és omnibnsz közlekedés minden irányban egész napon át. . ._______ ..._____. kumia az „Imperiál szálloda" hosszú időn át volt főpincére.
1
Kirchuiayer Janó < zá
G ü M M I és H A L H 0 L Y A G
SIOI ERNST
Bécs, I. Kärntnerstrasse
Paris 11. Rue Martel. = Árjegyzékek ingjén és bérmentve. ~
WW KL1VÉHYI FERENC nagyvendéglője fg|
(ezelőtt Fetinovits), Bndnpest. indrássy-nt 39. sz.
(Terézvárosi Kaazinó épQietébén.) A leaelsö magyar sörfőzdék és a Müncheni
PSCHOR BRAU kimérése.
Kitűnő magyar, valamint jrancia konyha. Egész nnpon át rögtönzött ételek.
Opera és színházak előadása után jriss vacsora. Valódi hamisítatlan borok, figyelmes kiszolgálás. Elegáns éttermek, télikert.
Tisztelettel KLIVÉNYI FERENC.
MOLL SEIDLITZ POR
Holl
védjegyét i
Caak akkor valódiak .\';taa mindegyik doboa aláírását tünteti fel. A Kol> A.-félí Seldlltz-porsk tartós gyógyhatása a legmakacsabb gycasr- és al-teatbáatalnik, gyomorgörcs is gyomorhév, rögzött székrekedés, mAjbántalom. vér tclniás. aranyér és a legkülönbözőbb poi betegségek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti do bsioak t frt e. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. MOLL- Fiz LE FRANCIA;
n»tflk ükkor vafnrii hi mindegyik üveg MOLL A. védjegyét taatetJ te1
ozla borszesz és ii nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedörzsőlesl szer köszvény csnz és a meehülés egyéb következményein il legUtaereieselil) népszer — Egy óac-zott sredati üveg ára 90 krajezár.___
\' Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: fflzolysavas sziksó.) A mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely korú eyermekek, mint felnőttek szamara; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosttja s feyizersmim szer fogfájás ellen. — Egy Moll A. védjegyével ellátott Bveg ári: 60 krajcár.
Főszétküldés:
Moil A. gyógyszerész, cs. és kir. udvart szállító által,
Béca: Tucblauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postautánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és v védjegyével ellátott készítmény ekot kérni.
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
Magy. kir. szab.
osztálysorsjáték
(II. SORSJÁTÉK).
(II. SORSJÁTÉK.)
100000 sorsjegy — 50000 nyeremény.
Ezen nyeremények, melyek G osztályban kihúzatnak, kilesznek összesen
13160 000 KORONÁT
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
Egy Millió Korona j 000 000 ESY. mm° Korona KOI.:
í buzitok njüitnasan i magát kornál; fil-¦IJilili alatt történik Baaapattta.
aBUiriai\'aUaarajaijlb-kiliiyattkikilijik aia-dia ¦ airiaa\'tlaBtb a ki-¦arita kiiatalaa aarta-iáti tarmatat.
1 dij 1 nyer.
1 ,
2 „ I . 1 , 1 . L . I „ S » 1 .
A sorsjegyek ára az l-sö osztályra :
1 aiitz aertjlg; frt fi.— I tál . . 3.-1 t\'irai\' - . I.50
3 31 67
3
43-» 763 1238 ho 31700 3900
000,000 400,000 200,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 40,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 3,000 2,000 1,000 500 300 200 170
lladjárt a bakát atáa bikilálik t. ijjtilmk-aak a hitatalia baiati lajttranot.

k migrtndiit soríjsjii-kil bikilrijik az aitzig itámtilévil is, ki ízt Bt* iiijtk psstiiti.-iísj ftgy ivás itoi.

11750 ny. i 130.100,80,40 k. őoOdO nyeremény és dij melyele összesen kitesznek
A huzis k«üe:e
f. évi május 11—én.
lairaaátláiak ¦iaái alatt bibititilia. ¦ art salaiaaiji scritti; raiiá Ili alatt al lata afra.
13160000 KORONÁT:
Fejérvári és társa Budapest, 5. Marokkai-utcza f o e I á r a s i t ó k
A m. tir. í
czZSfs. Budapest, Váct-kSrut 3*. sz. rfjfr—a
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gőzeséplőgarnituráit, ipari célokra alkalmas Compound" lokomobiljait, teljesen vasból készült szalmakazalozó gépeit, goz kukoncamorzsoloit. r Stilo r-féle körfűrészeit,
KbTJT Millenium! kaszáló és ar^tó gépeit, ~ts*l
továbbá SiCK-téle ekéit, vetösépelt, boronált és etryén razdasá L 1 gépelt, _—— Árjegyzék ingyen és bérmentve. -
j x Ur. EUHERÍíle
Iijectis Haa melis Virgiaica
a leghatásosabb külszer (befecskendezés férfiak és nőknél, tij és idcut tol vasok, valamint i csőbántalmak orvoslására A Hamamelis Yir-: ginica trojiicns növény rendkívüli hatása a ; nyákbártyára ¦ rvosí\'ag már régen el van i-merfe, uuy. hogy ezen különben is szerencsés összetételt! Injectio ennek köszönheti gyógyerejét. 2-3 tsveg haszna-ata a legmakacsabb bajt teteme-en javitja, illetve meggyógyítja.
Egy üveg ára 70 kr., a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve: l Üveg I frt 05 kr., 2 Ov. 1 frt 75 kr, 3 üt. 2 fn !45 kr. Fírak\'ár: Gyógyszertár a „Nádor--hez Budapest. Vl , Yaci-iörat 17
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tis/telt közöasé^ figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. cíokotádéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
a ki fakészletét a szatadban e-ak egy állomással egyszerű d-s biztos mödoii óvcfceu át a rothadás C-s gomba :kcji2ü<lestül megakarja óvni, íj. használja\' a már lübh mini 20 év óta licvált
Carbolinéum-ot
AÍKNAEIÜS sXaljadalma
és óvakodjék haszontalan utínzatok meg-vétclétoL
Prospektusok ingyen és bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENAR1US
Bécs III. Hiupstrasse 84.
Patentált
jégsarkantyu
Torvéoyesen védett.
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cipősarkot, nem kell őket levenni g3 hasznalaton kivöl teljesen láthatatlanok. Postautánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentre kaphatók.
ifi. SUiBi G. 1.-ná 1
Reichenbergben (Ciehor.szíp.) Kereskedőknek árengedmény.
\' i ár
< S" « » s «
hl =- ,T » ^ = =ii \' H.*3 3 S s o ^
E f B" S
TO —\' —i -
3
s)
a
a-
3
e ¦ e w s ¦
li e gnjtt g\\yto Ii b jay\\e\\r e]m\'é n y
legazercDceéaebb e.eibeo
.1.000,000
KORONA.
Az összes jegyzék 50,000 nyeremény JEGYZÉKE
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben
1.000,000
A oyc te menyek rc:
¦o a
w
"S t>a
a
-eu
ce ¦cu M
31 «7 3 4.3% ¦?«\'.{
31TOO
:í)hm>
50 3»»»
a <.».¦;«
jlilllOI
ijet. a
korona
beoszttsa a következő: Korona
600000 400000 200000 ÍOOOOO OOOOO 8 OOOO 70000 (ÍOOOO 40000 30000 S5000 SOOOO 15000 ÍOOOO 5O00 3000 SOOO ÍOOO 5 OO «OO 200 170 130 1 OO SO 4LO
50,000^13.160,000
melyek hat húzásban sorsoiíatr, k ki.
50 000
Djettinai
A második nagy magy. kir osz-tálysorsjiték nemsukár^ iimet n.eg-kezdódik és
IOOOOO
sorsjpBjre
jut. vagyis az oldalt tevő nyeremény-jegyzék szerint az összes sorsjegyek fele feltétienül nyerni fog.
A" nyerési esélyek tehát, amint már áltaianosan i-meretes, óriásiak
Szíves mte\'őblii megrendeléseknél ered\' li so-sjpgyeket a tervszerű eredeti árban és pedig: egy egész I oszt eredeti sorsj 6.— frt , f(l , , . . 3.- „
, negyed „ . , , 1.50 .
. nyolcad , , „ —.76 „
küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
A húzások után mcgkaldjük tisz> telt vevőinknek a hivatalos búzást jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig dijtalaoul állanak előre is rendelkezésre. Ami..t ismeretet, a húzások a magr kir kormány ellfoórzése mellett oydvánosak és azoknál mindenki megjelenhetik
Kiváló szerencse
kedvezett fóánidánknak az I. magy. kir. osztalysorsjátékban, a mennyiben már az előző osztályokban (az első öt osxtilrbao) 100,000,30,000 5000, valamint\'számos 2000, 1000, 500 és 300 koronás nyereményt nyertek f<>-arudánkban, melyeket a szerenc\'iil nyerőuek ki is fizettünk.
Ajánlatos ennélfogva a It-ilc magy. kir. osztalvsorsjáték I-s5 hnzásiboi & megrendeléseket mielőbb hozzánk juttatni. Emlékeztetünk az első sors-jitékoál hangozutott azon többszöri figyelmeztetésünkre, hogy röviddel az első osztályú huzas előtt az első osztálya sorsjegyek elkelnek; és igazak is rolt, mert még közvetlen te első osztály búzása előtt a bel- és külföld elárasztott bennünket rendelmények-kel olyannyira, hogy a későn érkezőket legnagyobb sajnálatunkra már nem eszközölhettük _ Kérjük tehát & rendelményeket az e\'ső oiztáiybuz mielőbb, mindenesetre azonban legkésőbb
április hó Síéig
h izzánk beküldeni, mert ea*k ez esetben ígérhetjük ezek biztos eszközlését.
Török A. és TSA
& magy kir. szab. osttal-sorejiték fóelámsitói
Y., Vád-önt 4/t
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
,AOyKAIIIZ»*, Um*. éyrilia h6 23-án.
17-ilc szám.
XXXVII. évfolyam.
El&fitetéil 4r:
Egetx évre . . . 5 frt — kr Kei e*r* . - . 2 frt 5o kr. .Vegirdévre . . I frt ÍÍ5 kr Kgye* azam 10 kr. HIKDETÉ8KK 5 basabci pf tiuorbau 7, másod nor 6, i rt\'Hidea további sor-rt 6 kr.
NVI LTTÉRBEN peui soronként J0 krért vétetnek lel. Kincstári tileték minden egyt* birueicicr: 30 kr. ttatttendo
ZALAI KÖZLÖNY.
1 A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részrény-tiraiság,* a .Kotori takarékpénztár
réSZvéoy-(ar=asaS*" ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelé egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskor,"
nőegylet
A lap szellemi részét illető minden köxlefBény A felelős szerkesztő nevére, az anyag; részt illető közlemények pedig a kiadó Bérére cimztfuea Xagj-Ksuiizxara bát-menue intézendök. i
Bérmenteiirtu letelek u*t» fogad-tatztak el.
Kextrátok vissza nem kRldetaek
nagy-kaaízsai keresztény jótékony
.?.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a .katonai hadastyén egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vajúdó kántoriagy.
Sagy-Faalim, 1S86 áf>rfl. 22.
Mindazok, kik közügyeink iránt érdeklődnek, feszült kíváncsisággal lesik és várják, hogy hit az a hosszú idón keresztül vajúdó kántorügy, minő végleges megoldást nyer és mikor?
Ls méltán; mert már majdnem tűrhetetlen az állapot! Hogy miért ?... .Vem akarunk rekríminációkat hangoztatni, hiszen világosan Látja és tudja az egész város polgársága, hogy még ez a bDvöshangu ideiglenes állapot sem olyan, mely elbűvölné az embert; nem olyan, mely annyira mámorba ejthetné a - közönséget, hogy ebből az állapotból menekülni ne kívánna.
A római katholikns egyház méltósága, szertartásainak fönsége és az égiek vonzó magasztos szépsége, egymagában elégséges agyán arra, hogy az üdvöt szomjazó lelkeket kiemelje az önző mindennapiaság nagyon sok rosz miazmákkal telitett athmoszferájából; ámde mennyországot képzelni kernbok és szeráfok gyönyörködtető égi zenéje és daia nélkül nem lehet! A katholikusok templomaikat földi mennyországnak tekintik, szent helynek, melyről Mózes I. könyve XXVIII. fej. 17. versében azt mondja: .Nincs itt egyéb, mint Isten háza és az ég kapuja." Ha égy: akkor föl kell hangzani az Isién t magasztaló és dicsőítő éneknek u dalnak is.
E hely szentségével nem egyeztethető össze azonban sem az elöbbeni állapot istengunyoló mivolta, mely már majdnem öt év óta várja méltó elitéltetését, sem pedig a mostani állapot, mely szinte sok rendetlenségnek okozója, hogy egyebet ne is említsünk.
E visszás állapot adja az adót fi-etö nagy kath. közönség ajkára
a már-már türelmetlenkedő kérdést, feagy Mt ez a re^éettesség -mikor ér véget?
E jogos és sürgető kérdésre a feleletet megadni Nagy Kanizsa város tanácsa és tiszteletreméltó képviselőtestülete hivatott A tisztelet és rokonszenv, mely e nemes testület és íeje iránt sziveinkben lakozik, valamint azon tudat, hogy a polgárság bizalmából kezűkbe tett hatalomnál fogva összes tudásuk és tehetségeik érvényesítését a közügyek jó és kifogástalan szolgálatainak szentelik, visszatart bennünket velők szemben attól, hogy egy aggressziv támadás erőszakosságának bélyegét magán viselő, tolakodó erőltetéssel csikarjuk ki a döntést, mert tudjuk, hogy előttük legszentebb: Suprema lex salus reipublicae estoB ; mindazonáltal nem habozunk kimondani férfiakhoz illő őszinteséggel, b*gy ez ügyben hosszas huza-vona nem volna indokolt.
Tudomásunk szerint a Hock-ügy iratai a megyétől visszaérkeztek és mi sem állja útját, hogy a képviselőtestület egyik legközelebbi ülésén a jelentéktelen szabálytalanságot, mely miatt njra legalább is egy évet dobtunk oda prédául az amúgy is ho-szadalmas odiosus ügynek, — ki-korrigálja.
Igen ám! de a fejvesztettek, kik Nagy-Kanizsa város képviselőtestületét verébseregnek akarják nézni, madárijesztőnek felállították a mumust, hogy hát; Képviselő urak! jő lesz ám szavazás előtt jól meggondolni a dolgot, mert hát, ha Hock ur elmozdítására szavaztok, akkor ha esetleg fizetésre kerül a dolog, szárazaitokkal magatokra veszitek e tekintetben a felelősséget... ti fizettek!
No már, hogy ily banális ostobaságnak, — mely még á kitalálóknak és feltalálóknak sem válik dicsőségére, — valaki a város képviselő-
testületének tagjai H-zü! felüljön, egyáltalán nem ktasz.uk.
A polgármesteri székből nem várjak annak iu-ién ennek cáfolatatát, mert a polgármesteri székben ily ostobaságokkal foglalkozn helytelen volna de azt elvárjuk, hogy, hogy e tétel felállítói az apaságot szégyenkezve letagadják, annál is inkább, nehogy e ravasz furfang föntartása azt a sejtelmet keltse a józan gondolkodású közönségben, hogy a cilinder még nem doktorátus
Erősen hiszszük és meg vágjunk győződve, hogy e kis mosdarcn szörnyetegnek szülői a képviselőtestületnek nem a magasabb képzettségű tagjai hanem az iparos és föld míves osztályból valók megtévesztésére a-taznak. Hanem hiába! Mert még a legegyszerűbb tudású polgár is tisztában van azzal hogy ha ö egy város bizalmából ül a végrehajtő hatalmat demandáló képviselők padjain, akkor egy Táros érdekeinek szolgálatában és néma saját szakáiára működik.
Jó is volna! De hogy i? ne! Ha az esetleg felmerülő károk á határozat meghozó képviselők vállaira nehezednének, akkor még a Lipótmezón sem akadna senki oly ambiciosus, a ki képviselőnek; kívánkoznék, hacsak eUenszoigálmány/kéot meg nem kapnák a felmerülő hasznot is. No de akkor Isten irgalmazzon ! Lenne is ám gazdálkodás, a milyenből még csak a mumusgyártók sem kérnének!
Azért hát félre a mumussal! nem kelt a szegény dadák szerszámát, gondolkodni tudófelnőttek ijesztgetésére elkobozni. Siró babák vagy rakoncátlankodó kicsikék megszelídítésére ex jó, de\'nem komoly férfiak meggy urasára.
Győzzön a méltányosság és legyen már egyszer rend! De ám minél előbb! f —r.
A vármegye dolgai.
A uragyei kotsBaygtrtám bizottság április havi Ülését dr. Jaukovich László gróffőippáo Őméltóságának elnöklete alatt f. hó 14-én tartotta a vármegyeház gyü léslermébeo.
Az alispáni havi jelentéi a közigazgatás egyed ágaiban március hóban előfordult eseményekről felolvastatván, helyeslőleg tudomásul vétetett.
A kereskedelemügyi ír\'\'- szter leiratát, mely szerint a májait vtújti menetrendnek akként való módosítását rendelte el, hogy az 5816. száma vonat Csáktornyára reggel 8 óra 33 perckor és az 5800/5804. srámu vonatok Sümegre reggel 8 óra 30 perckor érkezzenek, a közigazgatási bizottság tudomásai vette s egyúttal felirat ilag újból megkeresi a kereskedelem ¦ ügyi minisztert az iránt, hogy a Csáktornyáról este 8 Óra 30 perckor Zala-E?erszegre érkező vonat innen Szent-Ivánra ir.ditaasék oly kép, hogy a déli vasúton Nagy-Kanizsára lehessen utazni, egyúttal az ezen vonattal Szombathely felől Zala-Egerszegre utazó közönséget, a helyi érdekű vonat \' Szent-Ivánról beszállítsa.
A kereskedelemügyi miniszter rendeletében értesíti a közigazgatási bizottságot, hogy a langvizi postahivatal újból felállítására vonatkozó kérelmét nem teljesítheti; ha azouban Langviz s az érdekelt közaégek hajlandók tíz éven át évi a 130 frt ieutartás; költséget vi-seloi. akkor megfontolás tárgyává teszi az újból való felállítás kérdését. A miniszter r cd dele te másolatban a járási Bzolgabirőság utján érdekelt községeknek kiadaük.
Olvastatott a járási főszolgabirák jelentése m közhasználatú törvény ható sági távbeszélő létesítése tárgyában a közigazgatási bizottság részéről a járási tőszolgabirákhoz, valamint Zsla-E?erszeg és Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú városokhoz intézett megkeresésére. A közigazgatási bizottság a beérkezett jelentések tudomásul vétsle után felhívja a vármegye alispánját, hogy a közhasználatú törvény ható sági távbeszélő hálózat létesítése tárgyában kész torvet és költségvetést terjeszszen elő. kijelelve egyúttal a felmerülő költségek ledezetének módozatát is.
A kir. tanfelügyelő havi jelentése elmondja, hogy tárgyalt Nagy-Kanizsán a
községi iskolaszékkel az ottani községi polgári fi- és polgári leányiskola, valamint a községi elemi iskola államosítá-ráuak a miniszter által kitűzött feltételeiről. A miniszter ez időszakban országos körrendelettel intézkedett, hogy a tanfelügyelői iskolalátogatások szeptember 1-töt napidijak és kilométer felszámítások szerint történjeaek olykép, hogy az Összes iskolák évenként, a nagyobb Unkerűletekben pedig két évenként meg-látogatandÓk lesznek. — Végül jelenti, hogy a miniszter a magyarnyelv oktatásában tanúsított kitűnő bizalmuk elismeréséül Tóth Sándor perlaki áll. elemi iskolai és Brauer Lajos hodosáni áll. elemi iskolai igazgató-tanítókat, valamint Mencsey Károly Csáktornyái községi népiskolai tanítót 50—50 frt jutalomban részesítette, a mi a miniszter által meghagyott ünnepélyes módon fog az illetőknek átadatni.
Az árvaszéki h. elnök jelentése szerint a fogalmazói karnál febrnár végén hátralékban volt 16.177, március hóban beérkezett 4.28.9 s igy elintézés alá ke-rü\'t 20.466 ügydarab, amelyből március hóban elintéztek 3.452 darabot a így március végén hátralékban maradt 17.014 ügydarab. Az irodában február végén hátralékban volt 1.104, március hóban leírás végett kiadatott 3.450, összesen 4.554 Ügydarab, amelyből március hóban leirtak és expediáltak 4.024 dbt. 1 igymárc hóbaahátralékban maradt 530db. \' A kir. pénzügy igazgató jelentése szerint március hóbaa a váraegye területén befolyt állami adóban 101.932 frt 80 kr. A folyó év első negyedében ösz-szesen befolyt 514.680 frt 21 kr., mely a mult év hason szakában befolyt 620.738 frt 38 krral szemben 6.058 frt 17 krral kevesebb. Március végén hátralékban maradt: 1,129.289 frt 31 */- kr. egyenes adóban, 94.505 frt 66!/i kr. hadmentességi díjban 1.086.097 frt 52*/, kr. sző-lődézsmaváltságban, 394 355 frt 53 kr. illeték egyenértékben, 57.117 frt 581/, kr fogyasztási- és italadókban, 8\'095 frt. 06Vi kr. italmérési illetékben, vagyis ősz-szesen 2,778.488 frt 03\'/^kr. Leírásba hozatott a folyó é? első negyedében: a) egyenes adóban 17.976 frt 29 kr, b) hadmentességi díjban 771 frt 79 kr., c) azőlődézama-váltságban 38.991 frt 69l|, kr. Fizetés halásztál hat esetben engedélyeztetett 1.853 frt 72\'Ijkr. adótartozásra. Ideiglenes házadémentesség 15 épületre engedélyeztetett
TÁRCA..
Ugy elmerengeK • - >
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája —
Ugy elmerengek néha . . . néha . . .
Egy édea múltnak alkonyin; Fonnyadó virágán aa Ősznek,
S a bucaosó nap sugarán.
Ugy elmerengek néha . . . néha .
Bánatos madár-dal hangjain. — Lehulló csillagán az égnek,
Páastor- fnv o la dallamán . . .
Ugy elmerengek néha . . . néha . . .
Ha léptek saja hallatszik, L» lei-fel lobban szivem, mintha
Visszavárnék még valakit 1 . .
Rónay
Rózsás . . .
- A .Zalai Közlöny- eredtti tárcája. -
B« szeretném
Megilletni, Ajkairól Mézet szedni. .
Bocsát az ia Babám ajka,
Mint nevető, Piros alma.
Mért it a sok Hercehurca ? . . Egy csók ! . . mi van Bajt oly furcsa ? . . .
Szeges Péter bBne.
— A .Zalai Köslflny\' eredeti tárcája —
Sürü, ködös novemberi este volt, midőn Gömbös János Árokbegy község első gazdája .szival\'ca" főzéssel foglalatoskodik. Éppen a legjava folyik, midőn az árokhegyi bakter —: szerencsés,jó munkát kivan Gömbös János uramnak,
— Isten hozott Pista öcsém! kerülj belül. —
— Köszönöm János bátyám 1 — Se szavak után dárdás botját a pálinkafőző gunyhó ajtaján beteszi —, rátámaszkodik a katonáéknál tanult érett és érettlen vicceivel csakhamar vig kedély hangulatra hangolja Gömbös János aramat.
— Mindamellett — szólal meg Gömbös — könnyebb a beszéd, ha egy kis .sárkány tejjel meg-megöblitjűk a gége csapot —
— Igaza vac János bátyám ! kontráz Szilaj Pista. ,
Ámbár egy kissé meleg még as istenadta; de azért talán völgynek lecsúszik. Becsülette! adom. — A nyújtott pintes-bői Szilaj Pista iszik egyet és azt e megjegyzést .il adja vissza Gömbös Jánosnak: egy az Isten.
Másodszor is iszik Pista ~ e- megjegy zés kíséretében: két természet van az Istenben.
Harmadik hörpintésnél, Pista szerint: bárom személy fan az Istenben; de az is ..gaz Pista öcsém, hogy: háromszor iszik a magyar tódítja meg Gömbös János. — Helyesen van János bátyám I-
Negyedik Q veg emelése után a négy evángelisták&t emlegeti Pista, az Ötödiknél p^dig Krisztus ötsebeit, ám>ie a hatodik után már számtalan auygyalok és csillagok jöttek Szilaj Pista ajkára, miből Gömbös Jáios azt következtette, hogy bizonyára elég a jóból Szilaj Piatának.
Éi csakugyan elég volt, mert Szilaj Pista bizonytalan lépésekkel ment tizórát kiáltani, mely után alkalmas hely atán nézett Ezt is talált hamarjában. Régi jó ismerői a korcsma udvarán lévő lábaspajtában álló szekérrel, melynek hátuljában akárhány éjet töltött el.
. . . Csodák csodája a korcsmáros szekere Pista előtt megfiadzott. Meg bizony! mart a lábaspajtáb^u egy szekér helyett, kettő van.
Ez is szekér, megezia szekér, mormogja Pista s a kettő közül egyik hátuljába beleveti magát, hol valószínű jó helyre talált, mert csakhamar lecsukódtak szempillái.
A korcsmában az öreg SzegesPéter a szomszéd leányházi molnár kvaterkázott, két árokhegyi 48/49-es honvéd barátja val, már persze ugy, ahogyan az ilyen öregek szoknak kvaterkázni, nem dévaj-kodással hanem egy pár pohár jó bor mellett megemlékezve a nagy napokon tőrtént dolgokról, melyekre ugy, emlékeznek, mintha most volnának
— Éppen ma 50 é?e szól Szeges Péter, hogy az illéreket megkergettük agy komám?
— Hej sóhajt Gergely József az idő hogyan eljár, milyen szálas 17-18 éves gyerkőcék voltunk akkor és most 1?
— Most, szólal meg Kemény István, lenne csak olyan világ, most is szemközt néznék az illérekkel! —
— No, azt magam is megtenném ná-szom, azt a jégen kopogó, fán fütyügöjéi!
... Az óra már tizenegyre jár, mikor a három öreg bajtárs elválik egymástól és Szeges Péter nem nézve szekere hátulját, rövid negyedóra múlva tudomása nélkül Leánybázára vitte az árokbegyiek babérját,
Szilaj Pista alszik tovább-tovébb. Éjfél utánra jár az idő. midőn felébredsmint kivel semmi különös sem történik, felkel szűrét magára véve, körültekinteni megy a falu felső vége felé . . .
Éppen a falu felső végére ér, midőn a falu dereka táján felhangzik: .Éjfél atán hármat Ütött az óra stb."
Szilaj Pistát e hangokszinte kelemetlenül érintik, hogy is ne: Hiszen itt nincs joga senkinek kiáltani, itt már ti Árokhegyen Ő a bakter. No várj! majd elbánok veled istenesen akárki vagy. S gyorsított léptekkel siet a faln de-i^reka felé hol csakhamar találkozik egy ^szintén szűrbe burkolódzott, dárdás alakkal, kinek első meglepetése között Szilaj Pista szólni sem mert
.Ki vagy?\' Kérdi a leányházi bakter Pistától
.De te ki vagy? Szól Pista neki bátorodva egy hanggal iellebb, s dárdáját fités formán emelinti meg, mit látva a ieányházi bakter, szűrét ledobja, átmarkolja Szilaj Pistát agy, hogy moccani sem tud.
.Szólj ki vagy?!1 Kérdi ismét a Ieányházi bakter.
.Én itt bakter vagyok."
.Hát akkor én ki vagyok?"
.Azt én szeretném tudni?\'
.Noha szeretnéd én megmondom; dehogy lehessem ezt, gyerünk a bíróhoz 1 ?" És a leányházi bíróhoz éjnek idején beállít a két bakter, hol Szilaj Pista sehogy sem tudja magának megmagyarázni, hogy hogyan került ő Leányházára?
— De másnap Leányházán és Árok-hegyen mindenki tudja, csak az Öreg Szeges Féter nem akarta hinni, hogy Ő vitte el az árokhegyiek bakterját Leány-házára.
Pedig hát ő vitte el. S most az árokhegyiek, ha nem hallanak éjjel kiáltani, mindig avval vigasztalják, hogy: bizonyosan itt volt megint Szeges Péter.
Farkass Károly.
— At én Újságom. A gyermekeke ez az ujsag Vidám, friss, tarka, üde, mint a tavasz. Öröme* mulatsága, barátja a gyermekeknek. Tizenháromszor köszönt be negyedévenként ai ö kii <>ivalóihoz, mindannyiszor uj örömet, uj mulatságot szerezve nekik. Mese, vers, elbeszélés, kép, mulattató apróság kedves tarkaságban követik egy-mást; egy-egy pám egész tarháza a szebbnél-szebb olvasmányoknak. — Az én Ujságom-at Pósa bácsi szerkeszti s imák ebbe az Újságban a legkiválóbb magyar trók, mesemondó bácsik. Az ára negyedévre csak t frt. Az uj negyed április elején kez , dődik legcelszcrabb azért most utalványozni postán az 1 frtot, Cim: Az én Újságom kiadóhivatala Budapesten, Andrássy-ut lo.
Lapunk mai számához fél iy melléklet van csatolva.
XXXVTL ÉVFOLYAM.
Z A
LAI KÖZLÖNY
1898 ÁPRILIS 23-an.
Az irás mesterség.
Lapunk legutóbbi számában, a „Szilánkok- között több találó megjegyzés jelent meg az ujságirásról — Ezek a megjegyzések arra indítottak engem, hogy megírjam én is mindazt, a mit az irás mesterségéről átérezlero, tanultam és tapasztaltam. Mindez nem lehet sok, mert hiszen csak alig-alig 8 éve, hogy a vidéki hirlapirás keserves kenyerét eszem, de nntig elég volt ez az idő arra, hogy az írás mesterség kellékeit, segédeszközeit és hatását felismerhessem. Régen égtem már a vágytól, hogy e tárgyról beszélhessek, most meg van a kedvező pillanat győzedelmes szelleme, hadd fa váljon át lelkemen akadálytalannl. \\
.... A természet megkívánja, hogy, jelentést tegyenek róla; minden dolog foglalatoskodik azzal, hogy megírja a maga történetét; a bolygó, a kavics, árnyékától kisérve halad tova. — A legördülő szikla nyomot hagy maga után a hegyoldalban, a folyam árkot tör a földben, az állatok csontjaikat hagyják a íöld rétegben s a moszat és falevél ott hagyja szerény emléksorait a kőszénben.
A hulló vízcsepp benyomul a homokba, vagy kivájja a követ: a láb nem léphet a hóba, vagy a földre, anélkül, hogy többé kevésbbe tartós jelekben, le ne nyomtassa utja térképét.
Az ember minden cselekedete beírja magát társai emlékezetébe, önmaga arcába és modorába. — A lég hangokkal, az ég jelekkel vau tele, a föld csupa emlékírat, névaláírás s minden tárgy oly útmutatásokkal van elborítva, melyek az értelmes emberhez beszélni tudnak. — A természetben a magáról való biradás soha sem szűnik meg, az elbeszélés, az a pecsét lenyomata.
Sem többet nem mond, sem innen nem marad a tényen. — A természet felfelé törekszik s ha azemberafelfelé törekvésről jelentést tesz, az valamivel több mint a pecsét puszta lenyomata: uj és Bzebb alakja ez az eredetinek; a kép eleven, valamint eleven az is. a mit mutaf. Az emberbeu az emlékezés oly neme a tükörnek, mely a környező képét hűen veszi fel és ezeket uj rendszerbe csoportosítva, megelejceniti őket. — A tények, benyomások, melyeket az emlékezet magához láncolt, nem hevernek tágas termeiben tétlenül; nincs ott bévül soha nyugalom; egyik-másik tény, benyomás elhalványul, másikak jobban tündökölnek, ugy, hogy nemsokára ujabb képet kapunk, a mely \' azonban már a kiválóbb tapasztalatokon alapul.
Az ember kezd közreműködni; szereti a közlékenységét s a mit mondani akar, ólomsulyként nehszedík szivére mindad dig, mig el nem mondotta. — Ám a társalgás általános gyönyörén kívül, az iró ember fokozottabb tehetséget érez a második teremtéshez, mert az emberek,
— már a kik — születnek az írásra.
— A kertész is megtart minden oltó ágacskát, rügyet és magot, mert az a hivatása, hogy növényeket neveljen, ojtson, nemesítsen. — Az író ép ily gondos a maga munkájában; a mit lát, hall és tapasztal, az nekí impulzus arra, hogy ama minta szerint fesse le és ép évért bolond beszédnek tartja, ha valaki azt meri mondani, hogy ez vagy amaz leír hatatlan, mert az írónak minden a mi gondolható,le is irható, előbb vagy utóbb; akárki, akármi, bármily kicsi, nagy, vagy terjedelmes, ha egyszer tollának kínálkozik, bizony leírja. — Az ö szemében az ."ember előadó tehetség s a mindenség az elöadhatóság. — Minden társalgásban, raibdeo bajban uj anyagot talál, mert arra születelt és így is fejezi ezt ki a nagy német költő: „ügy is.az Isten adta nekem azt.a tehetséget, hogy le tudom irni. "mit és miért szenvedek."
fetarag .és fájdalom, csak jövedelem forrás\' az\'írónak ^elhamarkodott cselekedetek árán vásárolja meg a képességet, hogy bölcsen szólhasson.
Gondok és a szenvedés viharai c=ak jobban duzzasztják életereje vitorláit — örök rejtély. marad előttünk az annyi ragyogó Szónoklat áradó folyásának eredete; csak tán Amurat szultán kedveskedése todna belénk halvány fogalmakat árasztani, mert ez a hatalmas ur, leüttette néhány perzBa fejét csak azért, hogy udvari orvosa, a tanulékony Vesalius, megfigyelhesse a nyakizmok görcsös vonaglását.
Az irÓ kudarca: előkészület a diadalra:
egy uj eszme, vagy a szenvedély válsága megtanítja őt arra, hogy a mit eddig tanult és irt, az csak — köznapias, a mit telt, ai még nem a tény. az csak puszta árnyéka. — Mit tegyen bát? Dobja le a tollat? Nem és százszor nem; újra kezdi és tárgyát abban az uj világításban irja le, melyét az ép most vetett rá, de csakis akkor, ha valami módon az igazi, a megfelelő szót megtudná találni és a természet ia támogatná.
A mit gondolni lehet, azt le is lehet irni és a gondolat mindig kifejezésre tör, bármi durva és dadogó szervekkel is ; ha ezervei hirtelenében Dem képesek neki megfelelni, addig vár és dolgozik, mig magához idomítja őket és végre tökéletes lesz a kifejezés. — Az ntáoző és találó kifejezések fellelésére irányzott törekvés, a melylyel majd minden Írónál találkozunk, nem egyéb, mint a természet törekvéseinek mutatója. — Vannak magasabb fokozatok is és a természet fénye sebb adományokkal látta el azokat, kiket magasabb feladatok teljesítésére prédestinait, — azokat a tudósokat és Írókat, a kik meglátják az Összefüggést ott is, aboi a tömeg csak tőredékeket lát, a kikben nemcsak Ösztön van, de magasabb értelmi és erkölcsi vágy a tényeket rendszerbe venni és igy képesek felmutatni azt a tengelyt, melynek körülte a világ egész egyetemének, alkotmánya, lényege forog. — A természet maga vezeti a szemlélődő és tudós magasabb fokra leendő neveltetését, oly célja ez az édes természetnek, melyet sohasem téveszt szem elől, mert a világ eredeti tervében már benne volt a természet kedveltjének magasabb rendeltetése.
Nem a véletlen játéka, avagy kedvező körülmények véletlenül szerencsés össze-találkozása egy ilyen jelenség, hanem az szerves tényezője a világbirodalom törvényalkotó testületének, mert az ilyen jelenség hatása, működése, egész lénye, csalhatatlan providenciával, régen, öröktől fogva vagyon előkészítve és a világ kapcsolatából és összefüggéséből ki sem maradhatott
Az irót nem a honorárium élteti, hanem az előérzet és az ösztön ; hevesen dobbanik fel minden iró szive, a midőn valamely ősigazság tárul fel Örökké kutató elméje előtt, a midőn a szellem napja ragyog be a bánya üregébe. — Minden gondolat, mely addig a lélekben öntudatlanul dermedezett, felderengése pillanatában megjelöli saját rangját mert születésével nagykorúvá tette" azt, ki neki életet, hangot és kifejezést adott. — Es ha a nemes Ösztönök életre keltik szunynyadó gondolatait, működéire késztik egész lelke világát, ez nem egyéb, mint a közigazság parancsoló szava, mert szüksége van korának, az ő emberére.
A társadalom minden időben érzi egy egészséges eszű ember múlhatatlan szükségét, mert csak ettől várhatja, hogy megfelelő kifejező tehetsége ismét a maga igaz viszonyaiban tüntesse fel mindazt, a mit az emberek őrültsége a lényeg való-ágából kiforgatott.
A dicsvágyók és megfizetettek legnjabb bálványokkal: a quotával, vámterülettel, vasutakkal és egyebekkel állanak elő és kiszakítva a tárgyat összefüggéséből, köny-nyeu tüntetik fel vakító fényben s a nagy tömeg bolondul utánok. — Az ellenzők sokasága pedig, melyet e külön bolondságtól, más hasonló bolondság tartott vissza, sem meg nem cáfolhatja amazt, sem ezeket kijózanítani nem képes. De ha akad csak egy ember m, a kinek mélyrelátó szeme azt az elkülönített csodát meglátja, visszahelyezi azt oda, a hova az tartozik, eltűnik a délibáb, s a közönség visszanyeri józan eszét és nem tud eléggé hálát adni a figyelmeztető józan eszének.
A tudós és az iró, minden idők embere; de azért jó lábon kell élnie kortársaival.
Igaz, hogy ez nem mindig lehetséges, mert a felületesek Ítélete bizonyos nevetségesség színével vonja be az irót, de ennek nincs ám semmi fontossága. — — Mi nálunk a társadalom, s a közvélemény a gyakorlati embert dicséri és a társadalom e szolid részét minden körben tisztelet Övedzi.
Mi nálunk már átment a köztudatba, hogy egy árnszállitmány megrendelése Hamburgból Szegedre, aláírók fogdosása különféle pénzintézetek és egyéb népboldogító társulatokhoz, holmi pártkörök alakítása, a falusi nép ostoba előítéletei,
vagy könnyelműsége felhasználásával, vagy pedig teljes biztosítás megszerzése a téli választásokra. — ez mind gyakorlati és dicséretes dolog. — Ha összehasonlítanám a magasabb színvonalú tevékenységet \\ szemlélődő életteli nem mernék az előbbi előnyére nyilatkozni. Hiszen a kutató ember a belső megvilágosodásban oly érdeket talál, hogy a vakbuzgó remete, vagy aszkéta alig találhat védelmet szemlélődő és imádkozó életéért. — Elfogultság, meggondolatlanság és az egyensa\'y elveszítése az ár, a melylyel tevékenységünket meg kell fizetni s a mit a köHö a lantnak ad, szivének mindenik virága élééből egy-egy drága ?ap: — Az ember nem bírja meg cse-lekedeit. Nincs ember a ki cselekedett és ne lelt volna ezen cselekedeteinek rabjs, vagy áldozata; a mit tesz, az rá viszi, hogy ujat tegyen; első tette, mely tán csak kísérlet számba megy szentséggé válik neki. A tüzes, ujiló e3zmé- i nyet valamely szertartásba, vagy szövet- j ségbe öliözteti és Ő meg az elvbarátai ragaszkodnak a formához és az eszmény elEüstölÖg; fecsegnek aztán lélekről, pedig egyikben sincs lélek, csak ismétlése mindannak, a mi lélek ellene?. — Hol vannak a lélek uj dolgai napjainkban. — A lelkesedés tényeiben is mutatkozik ez a visszaesés. — És nincs egyéb, mint tagadás és visszaesés azokba p az alsóbb rendű tevékenységekben, melyeknek nincs magasabb céljuk, hanem csak az, hogy az életet minél kellemesebbé tehessék a a furfang, Jopás és hazugsággal, hogy üdvözölhessen az alkotójuk olyau tényekben, melyek a bö\'cselkedö képességet a gyakorlati képességtől elválasztják és szégyenbélyeget ütoek az észre és az érzésre. — Pedig csak az lát, ki az elméletet és gyakorlatot egynek látja, mert a nagy tett vonatkozásban van a szellemi világgal. A tett mértéke az érzés, a melyből ered ; a legnagyobbb tett eredhet a legegyénibb körülményből. — Az a kisebbítés nem a vezetőktől, hanem alárendeltebb személyektől ered. — Azok az erőteljes férfiak, kik a gyakorlati osztály élén állanak, osztoznak a kor eszméiben s nagy rokonszenvet éreznek a bölcselkedő osztály iránt. — Bármely fajta kiváló embertől, mások becsmérlése nem várható. — Nem kérdeznek ezek semmi egyebet, csak a mit a józan ész. Légy valódi és tökéletes, nem abban, a mihez én értek, hanem a mihez te; képes emberek nem nézik, mit tud valaki, csak tudjon; a mester szereti a mestert, legyen az szónok, iró, mesterember, művész, vagy király,
A társadalomnak nem lehet foutosabh érdeke, mint az irodalmi osztály jólléte; nem lehet tagadni ugyau, hogy az emberek nem ismernék el és nem üdvö/.öínék az értelmi tehetséget, de az iró mégsem fogial el uralkodó állást a társadalomban. Nem hibáztatom a világot; egy forint sohasem ér többet egy foriutaá\', de voit idö, mikor még szent volt a* iró; Ö irta a bibliákat, az első himnusokat, a tor -véiykö-iyveket, az eposzokat, a tragikut verseket s h temp otu faára a hodoigo-szokat. — Minden szava igaz volt s nemzeteket tudott uj éleire ébreszteni. — Könnyelműség és válogatás nélkül irt Miudeo szava be volt vésve a foidbe s a menybolto/.atbi, a nap meg a csillagok bfttflfc voltak, melyek azt a tudatot öntötték a népbe, hogy az ó uijuk semmivel sem szükségszerűbb az íróénál.
De ma már nem iehet tinztelui; elvegyül a tömegben és nem törvényadó többé, hanem tányér nyaló, nem diktál többé nemzetének, hanem az eszme nélküli közönség változó véleménye előtt hajlong; nem vesz ré*zt az ország kormányzásának goudjiibao, hanem szégyenletes prókátor fogásokkal támogat egy rossz kormányt, vagy kesereg az el en-zékkel; semmit mondó kritikákat és sikamlós, aljas novellákat ir; de ír mindent, eszme éa anélkül, hogy csak valaba is az ihlet forrásaiból merítené.
Nem folytatom tovább; olyan kor gyermekei vagyunk, a melyben a szabadság, függetlenség és önállóság ezer bilincscsel van a lét kérdéseihez láncolva. Nem le-helÜDk többé a nemzet fáklyavivői, mert a nemzet rég elfordult tőlünk, de nem lehetünk még C3ak szószólói sem a legjelentéktelenebb ügynek sem, mert senki sem bisz az irók, kTUÖnÖ en a hírlapírók önzetlenségében.
......A nagy római nemzet egyik
vezérszelleme Vergilius, ha letekintene
a magasságos menyből és látná ezt a felfordult világot, elmondhatná az iróróL most a mit annak idején Hektorröliri: „Heu mihi, qualis erat; qntan-tum n n t L 1 -Ti s ab il ló. Hecture, Káhoa JenÖ.
Szilánkok.
Vei enc e—K a n i z sa. A nemrég Velencéből visszaérkezett hasvéti kirándulók azt beszélik, hogy mily nagy- hasonlatosság van Kanizsa és Velence közt. Nagy- és KtB-Kanizsa közt van a canale grandé; a katb. temetőhöz vezető uton van a sóhajok hídja (ponté dei sospiri) és a korzón van a Márkus — Frigyes-tér.
Zsír lopás. R. úrnőnek ellopták; ékszereit éa zsírját is. Ily körülmények közt nem csoda, hogyha az ember megsoványodik.
Bicikliző szalmaözvegy. .Hogy van feleséged?" Kérdi Sport ur barátjától. ,Nem tndom, régen láttam." — Hogyan? Hiss mindig a hátam *Agött kerékpároz.
Az okos földbirtokos. Igaz az, hogy Földes ur birtokos ? Dehogy, sohse bírt okos lecni.
Különös rokonság. A szomszédjaira, ha véletlen rokonok, az ember mindig azt mondja: távoli rokonom; de az Amerikában elhunyt gazdag rokonról azt állítja: közeli rokonom.
T e a-e s t é 1 y. Mathea fényképész liszteletére minap egy társaság tea-estélyt rendezett. A meghívón csak annyi volt: ma—tea-estély van.
A koronatanú. Zola a második perében Dreyfus Alfrédet is akarja megidézni. Milyen különös! Az első Zola perben Dreyfust még idézni sem volt szabad.
Kin-rim. Belus, Práger és a Reik, mindhárom gentiemaotika, ingyen ázom bau egy sem ád, Bem port, sem hashajtó pillulát, de rajok szorult az egész város, hisz mind a három patikáro3. —op.
SZIÍsTHAZ.
(Kj.) Mint azt lapunk legntóbbi számában megírtuk, a társulat az őszi évadra megkapta a helybeli színházban elöadá sok tartására az engedélyt — E hír nem keltett mindenütt lelkesedést Nekünk nemálihatérdekünkben a színészetnek, különösen városunkban, nagyon is csehül állását s lejtőre vinni.
Szombaton a „Három pár cipő" került előadásra KÖvessy Albert és neje Iványi Mariska juta lomjátékául. Kővessy régi, jó ismerőse városunk közönségének és az a rokonszeuves fogadtatás, melyben őt a közönség részesitelte,. ujabb elismerése volt az ő kiváló tehetségének. Kovessyné szintén kellemes emlékeket hagyott a közönségnél és ezúttal is rászolgált a tapsra és elismerésre, mert temperamentummal romínnal alakította szerepét. — Az előadás a jobbak közüi való volt
. Vasárnap két előadásban volt részünk. Délután féihelyárakkal ,Az uj honpolgár." estepedig „Rocambole." A közönség nem igen érdeklődőit az előadás iránt, mely egyike volt a legjobbaknak. Hidvéghy (Rocambole) ebben a Bzerepben kifejtette nagy tudását és szép tehe:ségét; fokozatosanhaladt az előadásban és a hetedik kép végső jelenetében-produkált kitűnő aiskitásssal magával ragadta a közönséget, a mely szűnni nem akaró tapsviharra! tüntette ki kedvencét. Hasonló dicsérettel kell megemlékeznünk Holécy L\'onárói, (Baccarat) ki ez alkalommal szintén nagyon emelte az előadás szinvonalat. A többi szerepekben jók voltak Fábián, Borsitzky, Hegyessy, Szebeni, Tábori.
Hétfőn felbelyárakkal másodszor Gécy István gyenge népszínműve került színre üres báz előtt Az előadás valamivel jobb volt, mint első alkalommal, bár ez is sok tekintetben nem volt kifogástalan. Hidvéghy (Tardi) ismét a régi, jó alakítást mutatta be; pompás szerepe volt Tábori Fridának (Galamb Eszter) és ezúttal szép bizonyítékát adta, hogy az ilyenfajta naiv szerepekben otthon van. Hegyesi Bözsi (Zsófika) kedves szerepét azzal a keresetlen, egyszerű naivitással adta, a mely ezen szerepnek teljességgel megfelel; a közönség több ízben ki-
fejezést is adott tetszésének, mit e tehetséges, törekvő színésznő méltán megérdemel. Sáehy, mint miodig ugy most is. kifogástalan volt. Borsitzlc) Szebeni. Fábián helyesen alakítottak. Rédey gyönyörű énekét ezáltal is megújrázta a közönség.
Kedden a társulat jeles komikájának. Borsitzky Ilonának jutaiomjátéka sem tudott közönséget vonzani a színházhoz pedig Borsitzky egyike a vidék iegtebet ségeRebb és legtöbb oldalú színésznőinek. Felesleges említenünk, "hogy Borsitzky Ilona ez alkalommal is hü maradt önmagához és m;nden tekintetben korrektül adta szerepét. Bokor József „Té len", címünépszinroüvébeujátszta Murcos Böskét le jött jutalomjátékára vendégképen Ter-csanszky Nádass\'y József is, ki egyike a vidék legjobb erőinek, elegáns megjelenése és kellemes orgánuma megszerezték neki ajelénvoltak rokonszenvét. Botár Marci szerepét alakította és számtalanszor hívták ki. Vasas Katalint Borsitzky Mariska, a,mi jól ismert, tehetséges miikedvelőnk személyesítette éj ezúttal jelét adta tehetségének. Tábori, Hídvégi, Bec-kói jÓK voltak,\'mint rendesen.
Szerdán üres ház előtt adatott ,A császár ezredesa." Kár volt ezt a darabot a műsorba felvenni, a mi közönségünknek az ilyen darab nem kell, nem kell pedig azért mert semmi jót sem hallhatott rÓla. Az előadás nagyon unalmasan és álmosan ment és csak Hidvéghy (Roquebrune) hatalmas hangja tudta a közönséget ébren tartani, Verandiasz azerepét, melyet, Erckövinek kellett -volna adni, Rédei szívességből átvette, de mi ezt a szívességet nem vesszük át. — Holécy (Emilien) nagyon j ő alakítást nyújtott, csak néha abban kellene hagynia, a mosolyok klassikus befejezettségére irányzott törekvését, Hegyessi Tbereze szerepében nagyon helyes volt. Ságby, Szebeni jók voltak.
Csülörtőköo Tábori Frída, a társuht közkedveltségü szubrettjéuek - jutalomjáiéka volt. A Kooti --örökszép zenéjü pajkos ,operette-jében a ^Suhanc"-ban adta a címszerepet.
A közönség zsúfolásig megtöltötte a termetes szebbnél szebb virág kosarakkal csokrokkal és babérkoszorúkkal adott kifejezést őszinte szeretelének. Az előadás jól sikerült, meglátszott az előadáson, hogy szigorú és alapos jó néhány próba előzte meg. Természetes hogy Tábori Frida (Józsi,) elemében volt;véghetetlen pajzánsággal és lebilincselő kedvességgel énekelte dalait és kupiéit, melyeket megújráztak és minden felvonás után a lámpák elé hívták. Nagy sikere volt Rédeiuek (Emil); a közönség őt is el elhalmozta az elismerést külső jelével, zugó.taps kelt minden éneke, után, sőt a harmadik felvonásbeli magánénekét háromszor kellett énekelnie. Rédeit már ismeri közönségünk: nagyon képzett Utel-ligens zenész, gyönyörű -szívhez szó ó ezüst csengésű tenor hanggal.
Elizt Hegyessy Ró^si személyesítene és az ö dalait is megtapsolták: Nagyon ügyesen és szeretetreméltóan csicseregte el kedves szerepét. Beckói (Durand) jó volt mínl mindig, ezúttal azonban vaió nágos ovációkban részesül? a színház iránti közönyt kiguuyoló kupiéinak eléneklése miatt, öt is számtalanszor hívták ki. Szebeni (Bizot) ismét kifogástalan volt A grootn szerepét Vajda Hon adta nagyon Ügyesen. Érckövi, Lányi Szidi, és Borsitzky nagyon jók voltak.
Pénteken RákÓcy Ferenc fogsága került előadásra.
A jövő heti műsor. .Vasárnap, itt először az .Aranylakodalom", hétfőn „Bánk bán". Kedden lesz a társulat legkiválóbb tagjának Hidvéghy Ernőnek jutalomjátéka- — 0 the 1 I o t fogja adni és ha ez alkalommal különösei) felhívjak közönségünk ügyelmét, ezt oem reklám keltés céljából tesszük, mert erre neki nincsen szüksége, hanem mert az ő Othello-je egyike legkiválóbb ala-kitásainak. Szerdán Huckstádt Irén felléptével .Szép Galathea," utána Huszárszerelem.
Csütörtökön ismét jutalom já\'ék. — Hegyessy Rózslka, kit közönségünk rövid ittléte dacára már szeretetével mega jándékozott, lesz a jutalmazandó. A ,Nebáosvirág"-ot, a mely egyéniségének mindenképen megfelel, választotta magának. Műértő közönsége ez alkalommal is ki fogja tüntetői.\'
A. PALLAS Megjelent 16 diszes félbőrkötésü kötetben;
lal ÜIÜCI K 0 |f\' a teUes m" ára 96 *«**• Díszes fali állvány hozzá csomagolással együtt 21 fit
A magyar lélek mindennapi kenyere a Pallas Nagy Lexikona; el nem lehet nélküle senki kés z! Kell: a gazdagnak, szegénynek, tudósnak, tudatlannak.
Kapható: Ifj Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsia, esetleg havi 5 forintos részletfizetésre is!
Melléklet a , Zalai Kgzlöny 1888. áprilia he 23-iki 17-ik szamábaz.
/ XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN
1898. ÁPRILIS 23 án.
Pénteken minden valószínűség szerint í7Ünet lesz
Szombaton eey sikerűit ujdoasá? Feri kisaSMODj" kerül előadásra. Utolsó éióadás lesz vasárnap, mijns I-éo.- A szörótt kbtona fog színre kerülni.
HÍREK.
— Szemel) i hír. Csanády Arthur ezredes, a 48. gyalogezred parancáooka, az ezred helybeli zászló aljának meg-szemlésére e bó 20-án Tarosunkba érkezeti.
— Közgyűlés. Nagy Kanizsa rendé-iett tanácsú város képviselőtestülete ápnl nő 23-án a városháza tanácstér mcbeti tartja közgyűlését.
Ennek tárgysorozata ez : 1.) K tanács jav^iata \'Weisz Henrik volt városi pénz-tárnuk tiszti biztositéka tárgyában. 2). A tanács előterjesztése az I. — V. és VJ.—VII. kerületi temei Ők rnegnagyob; bitá^ához szüksésas területeknek kisajátítás utjáu leendő megszerzéséhez a szükséges eljárás folyamatbi tétele tár-pyában. — 3.) A tanács javaslata a községi elemi népisko\'áknak államosítása, tárgyában.
— L\'sküvó. Kyull Béla, rempe-bol-lósi fóldbirtOKOs ma, szombaton, d e. V-10 órakor vezette oltárhoz a plébánia templomban Szalay Lajos, ügyvécl, kedves leányát. Erzsikét.
— Megyés püspökünk ö excel-lenciájanak köszönete. Báró Hornig Károly v. b. t. t. ur ó exciája a felső templom bizottságának üdvözletét valóságos belső titkos tanácsossá való kincveztetése alkalmából, ezen Mikos Géza, elnökhöz intézett levelével köszön:e meg:
Nagyságos kir. Táblabíró Ur!
Nagyságodnak f. évi március hó 31-cn kelt becses soraiban ama ieg magasabb kitüntetés alkalmából, — mejyben Ő cs. és ap. kir. Felsége engem az által, hogy v. b. t. tanácsosává kinevezni kegyeskedett, részesíteni méltóztatott, kifejezést adott ama megtisztelő érzelmeknek, a me-, lyekKel irántam a nagykanizsai tem-plomépitó bizottság és a nagykanizsai róm. kath. hívek viseltetnek. Ezen kedves figyelemért és megemlékezéséért, midőn Nagyságodnak meleg köszönetet mondani kötelességemnek tartom, egyúttal kérem Nagyságodat, hogy köszönetemet a templom-építő bizottság tagjai és a róm. kath. hivek közönsége előtt is tolmácsolni szíveskedjék.
Egyébként magamat buzgó imáikba ajánlva, püspöki áldásommal maradok
Veszprémben, 1898 évi ápr. hó 14. Nagyságodnak
alázatos szolgája B. Hornig Károly s. k.
veszprémi püspök.
— Főigazgatói látogatás. A székesfehérvári tankerület tőigazgatója. Spitkó Lajos, kir. tanácsos, vasárnap d. u. városunkba érkezett és több izben meg-láttogatta a főgimnázium ininrten egyes osztályát, ho^y a tanítás eredményéről meggyőződjék. Csütörtökön Csurgóra utazott, hogy az otíani ev. ref. fő<imná-ziumot. mint min. biztos meglátogassa. Vasárnap ismét visszatér városunkba, s hétfőn Zala-Egerszegre fog utazni.
— Szekularizálna. T a k á c s Meny-bért, sz. Ferencrendi szerzetes, mivel a rend küszöböu álló reformálását magára nézve elviselhetetlennek tartotta megvált rendjétől és a Oanád-egyházme-pyébe vétette föl magát.
— A 48-as honvédek megvendégelése. Lapunk múlt számában ápr. H-éj^ irván hirréadtuk, hogya48-as houvédeket a város megvendégelte. Ez a tudósításunk téves információn alapult, amennyiben agg honvédeinket nem a város, hanem P1 i h á 1 Ferenc kir. közjegyző, volt 4S-as honvéd, vendégelte meg a Szarvasban. Ezt a tévedésünket antul örömestebb hozzuk (helyre, mivel igy megadhatjuk az
elismerést az érdemnek. Mivel igazán szép és nemes gondolkozás volt az, hogy Plihál Ferenc, ki tehetségével és szorgalmával szép vagyont szerzett magának, a neki juttatott földi javak kőzött sem felefkezett el bajtársairól, hanem a nagy napok ötvenedik évfordulóján olyan szépen emlékezett meg róluk. Nagy idők, nagy emberek!
— Kitüntetett Iparos. Az országos kiállítás nagy bizottság a Halva x Frigyes kalapost szép és tartós munkáért kiállítási éremmel tüntette ki. E kitüntetés értékét fokozza az is, hogy az összes vidéki kalapos kiállítók között Halvnx Frigyes kapta a legnagyobb kitüntetést. Az erről szóló okmány és érem íiaivsx boltjának kirakatában láthuó.
— Mulatság a felső templom
javára. Mint halljuk, május elején nagy hangverseny nyel összekötött mulatságot rendeznek a felső íerrp-lom javára. A hangversenyen, melyre egész Zalavármegye intelligencia] a hivatalos lesz, közreműködik Opris Péter posta és távírda felügyelő leánya és, ki Hubaynak egyik legtehetségesebb tanitváuya.
— Sorozás. Mai nappal kezdődik Nagy-Kanizsa város és vidékén az 1877 évben született védkölelesek sorozása is pedig 23, 25, 26 és 27-én a járás-beliek sorozása Hertelendy Béla. 2S és 29-én a városbeliek sorozása C-ertán Károly alispán elnöklete alatt.
— A tárházak. A tárházak ügye, mely kereskedői körökben két év óta folyton napirenden van, minden valószínűség szerint már az idei Cam-pagne ban véglegesen meg lesz oldva. Azon körök, meJyek a tárházak létesítésénél első sorban vannak érde kelve, megegyezésre fognak jutni a magyarhitelbankkal Budapesten, amely bank az országos tárházak szövetkezetének részvénytársaságát alapította. E szerint a kanizsai tárházak részvényesei szintén belépnének a szövetkezetbe. A szövetkezet részvényei ezelőtt két évvel 8% tavaly pedig 6% osztalékot jövedelmeztek. Minthogy most már a tárházak és déli vasúti igazgatósága között nincs oly eltérés, hogy közös megegyezés létre ne jöhetne, a tárházak előreláthatólag még az idén fel fognak épülci. Hegy a tárházakban való elraktározás lehetősége kedvezően fogja befolyásolni a termelók érdekeit, az több mint valószínű. Mindemellett a közvetítő gabnakereskedés is jelentékeny hasznot fog hnzni a tárházakból azon nagy szállítási kedvezményeknél fogva, miket a déli vaspálya és a vele kartellirozott vasutak a kereskedőnek adnak.
— Szövetkezet. A hitelazövetkeze-| tekröl szóló törvényjavasl it csak most
került a Ház elé, szövetkezetek azonban már rég alakulnak orizágszerte. Legutóbbi az egyedutai keresztény szövetkezet nyilt meg Eeyedután ,e hó 19 én. Az üiletben programrajuk szerint jó minö-tégü és olcsó boltárucikkek a nem tagoknak in elárusíttattnak.
— Hurcolkodás. Döcögve halad az utcákon é3 utakon a cók-mókkal feipak-kolt kocsi, itt-a hurcolkodás ideje „La-
| káscimet" változtat a lakosság. Hogy | melyik utcába megy lakni egyik másik i közülünk, azt megmondani bajos volna, : mert az utcák cimtáblái még mindig a iosonci zománcozó gyárban vannak, de azért csak megtaláljuk egymást az élet óceánján. Uj lakás, uj szomszédok akik még nem közelítenek a tolakodó jövevényhez, mert minden uj lakó csak tolakodik. Szegény költözködő fél, mennyi viszontagsággal kell megküzdenie, min-; denki csak neki ellensége, j — öngyilkos 4S-as honvéd. Bene-j dek István. Rákocy-utcai, telkes gazda ! akí végig küzdötte a nagy idők csatáit, | f. bó 17-én délután 2 órakor egy borot-fával hasát metszette fel és oly nehéz sérüléseket szenvedett, hogy meghalt, mielőtt a gyorsan elősietett mentők
kórházba szállíthatták volna. A 71 évea aggharcosnak súlyos basbáotatma volt, amelynek kínjain Bem gyógy, sem varázs pzer nem enybitett Környezete talán nem eléggé éberkedett az öreg ember felett, mert mikor vasárnap délután őt egy órára magára hagyták, öngyilkossá lett. Egy gyötrelmes percben véget vetett életének.
— Ékszerlopás. 0?v. V a c s á k Amália a héten Csáktornyáról Varazadra urazván, lakását Őrizetlenül hagyta visz-sza. Távolléte alatt a tettes álkulcjcsa! behatolt lakásába és abból ezüst evő-eszkezöket és ékszereket elvitt. Ajs ellopott tárgyak értéke 950 frt A csen dörség a tettest Schwarz Béla személyében kiderítette és bekísérte a Csáktornyái járásbírósághoz.
— Olcsó utazási mód. E napokban történt, hogy egy kaputos utazó féle ember ki Csáktornyáról Letenyén keresztül Nagy-Kanizsára kutyagolt Becsehelyre érve nagyon elfáradt. Gondolta magában jó lesz egy fuvaros után nézni pénze kevés lévén olcsó fuvarost kere sett, - de 2 frt 50 kron azon alul nem akadt vállalkozó a fuvarra. Busán és fáradtan odébb ballagott BecsehelyrŐl, de alig ment pár száz lépésoyí távolságra egy koca.\', lát előtte haladni, melyen fa volt t^\'rakva, mindjárt gondolta magában hogy ezt a fát Nagy-Kanizsára szállítja eladás véget\'. Gondolt egyet s megáJlito:ta a fuvarost és alkuba állott a fira, mégis egyezett vele 2 frt 80 krbdn oly kikötéssel, hogy a iát tartozik Nagy Kanizsára szállítani és hogy ő is felülhet a kocsira. Mégis történt. Beértek Nagy-Kanizsára, akkor nézett a pógár ember, hogy a fát az illető nem a háznál rakatja le, hauem a piacra állítatja kocsiját. Csak hamar akadt is vevő, kinek a fát eladta 3 fnért, melyből a fuvarosnak a 2 frt 80 kr. és helypénzt kifizette, maradt egy kupa páliokára és zsemlyére való nyeresége és büszkén odébb állva gondolta magában — ehhez is csak ész kell, — hogy lehet 2 írt 50 kr. fuvart meg 5póroluí, — a varoyás ember sziote megörült, hogy az egyszer nem kellett neki holypénzt fizetni s nem kellett neki bizonytalanságban fáját a kanizsai piacra szállítani, s kérte, hogy,, jövőre megint részesítse ilyen szerencsében.
— Furfangos csaló. E hó 20-án Dr. Góró József városi orvos Varga József kiskanizsai lakostól egy szekér szalmát vásárolt 4. forintért és meghagyta az eladónak, hogy szállítsa lakására; Varga ezt nem tette meg hanem elment a piacra nyilván azzal a szándékkal, hogy ot-t magasabb áron adja el, dr, Gerő azonban ott véletlenül talákozott véle és felszólította a szalmának lakásán leendő azonnali átadására. Varga szót is fogadott és a meghagyás értelmében járt el. A mint dr. Gerő a Csengery-utca egyik házábóf kijön, elébe áll egy atyafi és alázatos képpel jelenti, hogy a szalma le vagyon rakva, tessék őt kifizetői, mit dr. GerÖ azonnal meg is tett. Haza-jövetkor várja őt Varga uram és követeli a neki járó négy forintokat. Dr. Gerő persze hallani sem akart ilyen igényekről, hiszen ő már a szalma árát egyszer megfizette, ám Varga váltig erősítette, hogy nem ö kap*a a pénzt, a mint hogy igaz is. — A rendőrség erélyesen nyomoz az. ismeretien tettes etán és minden valószínűség szerint minél előbb megtudják ki a gazember, mert a nyomozás azok ellen indult meg kik az eladás alkalmival Vargával együtt voltak. —
— Lopás. Spitzkopf Jakab helybeli mészáros üzletébe eddig ismeretlen tettesek behatoltak e- onnan 25 kg ram hust loptak el. A nyomozás erélyesen folyik. —
— Szólótelep Muraköz hegyvidékén A (öldmivelésügyi mínisaíer a filoxera és a peronoszpóra által ellepett muraközi szőlők rekonstrukciója, továbbá az okszerű szőlőművelés és cyümölcstenyész-tés terjesztése céljából Muraköz hegyvidékének központján minta "zőlö- és gazdasági telepet akar létesíteni. E célra legalkalmasabbnak találta a Ziegier-féle szőlőt, melyet megvenni szándékozik. Az államait 10 holdou amerikai vesszőnövelő anyatelspet, 10 holdnyi minta szőlőtelepet állítana fel, továbbá faiskolát léteaitene és hegyi mezőgazdaságot rendezne be. Murakőz hegyvidéke gaz-
dasági fellendülésére jelentékeny befolyással lenne a tervbe vett mintatelep felállítása.
— Orvosok szövetsége. Zala vármegye tiszti főorvosa dr. Háry István a vármegye területén lakó ösazes orvost május 14-ére értekezletre hívta össze Zala Egerszegre. A gyűlés tárgysorozatának egyik pontját az orvosi szövetkezet megalapítása fogja képezni.
— Kézrekerült rabló. Vagy egy félévvel ezelőtt történt, hogy Strick Leo, Kioizsy utcai tojáskereskedő lakásába, mig ő a postán járt dolga után, délutáni 4 és fél 5 óra közt egy ismeretlen tettes betört — és onnau 10 forint készpénzt és vagy 70 frt értékű arany és ezüstékszert vitt magával. A rendőrség annak idején fityeházi vagy bajcsai to-jáskereskedöt gyaousitott és a nyomozást ez irányban indította meg és meg is kereste a domborui C3endőrőrt, hogy a tettes elfogatása iránt tegye meg a szükíéges intézkedéseket Am ezúttal minden hiába való volt a tettes hol és ki léte oem volt felderíthető. Két hő nappal az első lopás után, ujből betörés történt Strick Leo lakásába 7—8 óra közt este; a rendőrség ismét azon az alapon indította meg nyomozását mint az első alkalommal, sőt most még támpontot is kapott egy Pec=euyetz nevü fityeházi ember vallomáséval, hogy egy fityeházai Fehér József nevü embernél ékszerek vásárolhatók.^ Tehát megindult a nyomozás Fehér József kézrekeritése iránt, ám ez a jeles firma a legutóbbi lopás elkövetése óta, Somogyvármegyé-ben és Horvátorsz/.n csatangolt és igy nem lehetett elfogni. A rendőrség újból a csendóraégbez fordult es ennek sikerűit is a közel ó hónap óta állás és lakás nélkül csavargót letartóztatni Garaboncon hova azért jött, mert rablásai elkövetéséhez ujabb terepre volt szüksége. A foglyot bekísérték a rendőrkapitánysághoz hol megmotoztatása alkalmával 7 kulcsot, pisztolyt, töltéoye-ketéssok lőport találtak nála. Kihallgatása után átkísérték az ügyészséghez és most a horvátszentmiklósi gyilkosság ügyében ő ellene is kiterjeszkedik a vizsgálat. Minden esetre egy rendkívül közveszélyes embertől szabadult meg vármegyénk, kit csakis a nyomozás helyes kiindulási pontja juttatott a hatóság kezébe.
— Újoncozás Letenyén- A leteoyei járásban azujonc állítás e hó 18-21-én befejeztetett, előállitatott 586 újonc hadköteles, ebből besorozattatott 225 igy az eredmény korübelül 49°|0 melyből k;tünik, bogy elég sok hadfinak szomorúságot okc/.tak a tauglich szófal.
— Felsült tolvajok. E hó U-ére virradóra Kőzik László letenyei jogir-nok kamarájáról ismeretlen tettesek a lakatot leütötték, de bizony a legna gyobb meglepetésükre ott pár darab felvágott apró fánál egyebet nem találtak. Odább állottak, tehát, de boszujuk-ból elvitték a leütött lakat egyrészét emlékül.
— Amikor a bíró urat nem szeretik. Pola községben letenyei járásban e hó 20-án este 10 Óra körül tüz ütött ki. Francsics István községi bíró pajtája égett le, a letenyei tűzoltókat is allár-mirozták, de mire fogatot kaptak arra, a lüiet már a polaiak eloltották — s igy nem is vonultak ki. A tüz gyujto-gatásbói eredt boszu müve lehet mert sokan haragosai a községi bírónak. Két nappal előob pedig a bírónak lovait akarták ellopni, de megugrasztották a tolvajokat, s igy nem sikerült a tervük.
— Betörés. Koca Sándor letenyei nőszabó kamaráját e bó 20 iki virradóra feltörték és abból 16 kiló ludzsirt, egy kopisztott ludat, s még tőbb apróságot elvittek. A csendőrség keresi a tetteseket.
— Aki szereti a pecsenyét. Kepe József Simon börzöncei lakos nagyon szereti a pecsenyét, de különösen a réce pecsenyét Ebbeli vágyának nem is tudott eltentálui a húsvéti ünnepekben. Eltneut tehát vadászatra. Utja Tatai kürtös felé vitte, hol az ottani vízben vígan lubickolva látottt is bat darabot az Ízletes úszókból. Vágya oly nagy volt, hogy mindjárt két felé is osztotta a kis csapatot De a récék gazdája Turkovich Ferenc ottani erdÖőr az ilyentén képpeni osztoszkodással sehogy sem volt megelégedve s bejelentette az esetet a gelsei csendőrségnek.
Földvári József és Orbán Endre azonnal hozzáláttak a nyomozáshoz s tapintatos eljárások csakhamar rá vezette őket a helyes nyomra. Nem kimérve fáradságot az ottani erdőben találták meg a bűnjeleket: a tűzhelyet a letépett szárnyakat, amit a tolvaj ott felejtett Most Kanizsán adnak neki kenyeret a pecsenyéhez.
— A „Pesti Napló" ezt mondja: A bűvös cipő. Dr. Hő?yes, a tudós által feltalált egy uj cipőtalpat, amely megakadályoz minden lábbajt. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a láb akkor marad egészséges, ha közvetlenül ériotkez-hetik a földdel. Konstruált olyan anyagot, amely pótolja a földet Ez a kaucsukkal impregnált aszbesztszövet. Az olyan cipő, amelynek ebből az anyagból van a ta\'pbé ése. megóvja a lábat minden bajtól. Dr. Hőgyes tegnap este mutatta be találmányát egy tudós társaságnak, amely el volt ragadtatva a higiénikus cipőtől.
— Haladunk, napról napra találkoznak újításokkal, mel/ek ugy a társadalmi mint kereskedelmi életben előnyős módon felhasználhatók Legújabb Budapesten alakult egy vállalat nemzetközi reclam vállalat Erzsébetkönit 13 a Beír tőbb szabadalmazott találmány álul hirüY télieket még eddig sehol nem ismert módon közvetít, A vállalat a hirdetések többi nemével is foglalkozik, s felvilágosítással szívesen szolgál
— A magyar kir szab. osytály orsjáték igazgatósága lapunk mai számában közzéteszi a II- sorsjáték tervezetét, melyre tisztelt olvasóink ültjeimét felhívjuk
— A gyermekbetegségek keletkezeseinek, megá\'tolhaiása abban rejlik hogy a gyermek oly edzett és erős ellenálló képességet kifejtő szervezettel bírjon, mely a baj csiráját fejlődni nem engedi. Különféle ezt céízó gyógyszerkészítmények vannak forgalomban, de általánosan tudott dolog, hegy csak egyetl-n szer létezik, mely a bozrá fiizött várakozásnak minden tekintetben megMel; s e szer a csukamájolaj. A gyermekek a közönséges csukMüájolaj bevételétől undorodnak s esért nagyon hézagpótló a Zolián-fóle csukam&jolaj. melynek sem ize. sem kellemetlen szaga sincs s gyermekek, valamint felnőtték szívesen veszik he. Raktár rí agy-Kanizsán, _ Práger Béla és Reich Gjula gyógyszeres nél. Ára 1 frt.
— Nap-, lép-, és villamos homok furdü-ket rendezeit be Dr Palóc Ignác gyógyintézetében (Buda est, 1H, Vámház-kőrut 7.1. Dr. Palóc honosi\'otta mei, hazánkban a villamos fényfürdőt Is, a melynek remek gyógyító hatását mpst már egész Európa orvosi tekintélyei ell ismert Annak a sok nőbetegnek eshizottaág-
reumában, kőszvénybeu, emésztési z&va-rokan, vérszegénységben, mindenféle idegbajban es hurutokban B/enéedőm-k nem kell most mrr messze külföldre vándorolni, hogy az orvost tudomány legújabb és legproktikusabb vívmányainak segítségével megszabapuljon bajtól, —% elérheti az itt h-m is.
— Sok evi aaegflgyetBl. Emésztésgyengcsé-geknél és <k vágy hiánynál általában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll-féle aeidlitz porok" bizonyultak a legsikerebbéknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisztitók Egy doboz ara 1 frt Szétküldés naponta utánvétellel Moll A gyógyerész cs és kir xzaliitó, Bécs, I. Tuchlauben y. A vidéki gyógyszertárakban haározouan Moll A. készítménye kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
IRODALOM
— Uj Idők. Egyetlenegy magyar széplriulalnn képes folyóirat sem táláita meg az utat a magyar közönség szivéhei oly helyeseti, amint Ücccg Ferenc lapja, az Uj ldük. Abban rejlik c nagy liatis titka, hogy a szerkesztőnek sikerült az egész magyar irodalmi éi művészvilág rain<ien kiválóságát lapja közé csoportosítani s igy initiilig legjavát adhatja benne annak, a mit a magyar irodalom és művészet terme!. Nagy ízléssel, eleven változatos tágban csoportosul e kitűnő folyóirat minden fnzetében egymás mellé két-három uj regény folytatása, színes, finom elbeszélések, rajzok és tárcák, a mai költészet legszebb alkotásai, a heti rovatokban pedig bő és elegánsan megirt krónikája vart a hét nevezetességeinek. Ezt -.j. \' érdeke* szöveget minden füzetben számos kép disziti. hazai és külföldi jeles festők és szobrászok műveinek művészi hasonmása, aratán a hét nevezetes eseményeinek képei, amelyeket,nagy gonddal válogat össze a szerkesztőség. Az Uj Idők azonfelül, évenkint kedves és ^Otékes meglepetést készit elő olvasóinál;, díszes -külön mciékteteke; és a mai reprodukció legújabb találmányú sokszorosítási módjaival készített képeket ad híres mesterek legjobb müvei nyomán. Igy nagy he-Itogravurben május bó elején ingyen küldi minden eiönzetőinek Munkácsy remek festményét a -Té-péscsinálók\'-at. A pompás nagy jutalomkép legművészibb emléke a szabadságharcnak. — Egy egyszerű betekintés az Uj Idők valamely füzetébe mindenkit meggyőz arról, hogy Herceg Ferenc lapja csakugyan fényesen megállja helyét a -külföldi bármely képes folyöÍTata mellett. Ilyen mutatványszámot kérésre ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest, Andrássy-ut io st.) Az Uj ldök előfizetési ára negyedévre 2 frt.
— A „Hatryü,- Üiíiirvti "-ból, melynek sárgaszínű füzeteit immár az egész országban ismerik, és kedvelik, ismét öt szám jelent meg, elek is. mint az eddigiek, érdekesek és értékesek. A 33. sz. Bourget három Kitűnő elbeszélését tartalmazza, a kiváló francia Író legjobb gyűjteményéből, a !>Rekommence ments * c. kötetből. A fordítás Hevesi Sándor tollát dicséri. A 34. számmal uj téren mozognak a Könyvtar kiadói: a jelenkori magyar líra egyik legkiválóbb képviselőjének, Szal>olcska
Selyem-damasztok
14 fi-t 65 krig
fflB\'uMM t SBÍp-lFOCÉi
t fekete, fehér & színes Heimeberg-selyem 45
fcrtÓl 14 frt 65 krig méterenkéol - ,iml, oiltol, kockiiott, minti-yolt cs dsma.il »iH iroiotegj 2*0 kalöubö ő fajta és 20CO kdlöubözö ario cs árapüathac atb)
Rnaák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar levelezés. Svájcba kétszeres levélbélyeg ragaatfaado
Heuuelier^ G. selyemgyara:: Zürichben
(cs. és kir udvari száll;
XXXMI. ÉVFOLY\\M.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPBILIS 23-án.
Mihálynak válogatott versei! adják tiienSt krajcárért; Modern költő munkáit míg ily olcióa nem árusították a magyar könyvpiacon. A 35 sí Tur-gcnyev egyik leghíresebb munkáját közti: $\\z ötödik kerék\' cimü megragadó novellái, melyei Si. Nogáll Janka üliciett ai a vállalat írásaira, A k&retkezo, 36. sz. a magyar i.imokhi egyik legszebb és. egyúttal történelmi szempontból . is leg-\' íoiikn.iM¦ remeket közli: az! a l>eszedet, melyet Kossuth Lajos 1S4S. július il-én tartott a haderő uiegajánliva ügyében a mclyuek hálása oly óriási vkIi Végi e a 37. számbaa a tudomány egyik legkedveltebb népszerűsítője. Flammarion t\'auiille jelenik meg magyarul: ¦Csillagos Esték* Ctmuiel iichána reudkivAl érdekes astroitaaríai cikket fordította le az erre annyira hivatott Tóth Béla Valóban ez az ül fület újra bizonyítja, hogy a kiadú nem puszta frá/issal élneK, ha azt irják, hogy vá-lalaiiikat. minden magyar házban örömmel fogjak látni és ki fogják Miirilaiii rele a hasonló német vállalatukat, melyek ma is milliúnyi példány számban terjednek cl Magyarországon. A leg-küíclebbre igén füzetek: Tóth Kálmánnak még eddig sehol meg tieui jelent vígjátéka *A király házasodik*, ti magyar népballadák anthologiája. Kozma Andor vig elbeszélései stl>. Egy-egy füzet ára 15 kr. kapható a kiadoccgnél Laropel Kóbert (Wodtaner F. és fiai, Budapcut, Andrássy-ut 21.1 é> minden magyaj?\' könyvárusnál. Ax eddig megjelent fü/etekrol ugy a kiatlóceg, valamim bármely kütiyváru- kívánatra ingyen küld jegyzéket.
Egyedül elismert kellemes izü természetéét hashajtószer a
Yése, húgyhólyag:, hugydara és a köszvénybánUlmak ellen, torabbá a légzó és emésztési szervek humtos bántalmainál,orvosi tekintélyek által a . Lithlon-forrás
SALUATOR
sikerrel rendéire lesz.
Hogy haj tó hatása!
kelíemes izil Umti emésiíbetö
Kapható ásvinyvizkereskedésekben és gyógyszertárakban. A Sal7ator-forrás igazgatósága Eperjesen-
Nyilatkozat.
Janii" oiöfoMst
HURUT KÖHÖGÉS
REKEDTSÉG.ASZTMA SAT.ELLEH ELISMERT LEOJOBB A.
BLEICHENBERGI
coHST«rn» És ehm* forrás
540. sz./tk. 898. Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. ;bíróság mint tkvi halóság közhírré teszi, hogy Varga Józseí (Vesicp) becsehelyi lakosnak Horváth Katalin fai. Balogh Józsefné becsehelyi lakos elleni 106 frt 60 tőke, ennek 1896 évi ipril. hő 21-től járó 5"/, kamatai 38 frt 95 kr. per, 7 frt 25 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék a letenyei jbiróság területén fekvő Becsehely községi 812 sz. tjkben. A t 202/a 1 hrsz. szántó a kosztvélysi dűlőben s állítólag ezen épült házbél és
Nyilttér.*)
elismert kellei szetes hashajtó
Ferenc József*
Keserűvíz
Orvost tekintélyak bizonyítványai szerint a világhírnek örvendő
Ferenc József-keserűvíz
a keserüvizek tulajdonkepeni képviselőjének tekintendő mert páratlan egyenletes, gyors és tartós hatású.
A nagy millenniumi éremmel egyedül kitüntetett keserűvíz forrás.
Kéretik csak Ferenc József-keserüriz, nem peditr budai vagy egyéb elnevezést használni.
Kapható mindenütt, az igazg. Bpetten)
Alulírott, mint a görbersdorß tüdőbetegek klimatikus gyógyintézetének tulajdonosa segíteni akarván a szenvedő emberiségen, örömmel hozom nyilvánosságra, hogy gyógyintézetemben a
(Bereg-megye)
1879. Óta állandóan a legjobb eredméoynyél alkalmazom a légutak hnrntos bántslmalv&l. A legtisztább lelkiismerettel ajánlom ezen kiváló gyögyTiz alkalmazását orvostársaimnak és a mellbajokban szenvedő emberiségnek is,
A gürbersdoífi gyógyintézet,
tödíhetejek számára.
Dr- Röropler Tódor.
*) Az e rovat alatt közlőtt-kért nem vállal felelősseget a szerk.
Felelői szerkesztő: Dr. Kiss\'ÉrnW\'"\' Helyettes szerkesztő: Dr. Villányi Henrik.
Kiadó : jfj. Waídjtf Jó**<f\'
Hirdetések.
Gyári bádogos,
keresztény,
egyszersmind mint portás, ki a magyar és nemét nyelvet bírja a nagy-kanizsai gőzmalomban felvétetik. Napi bér 1 frt 20 kr., esetleg szabad lakta a gyárépületben.
Használhatósága esetén állandó állast nyerhet.
tartozékaiból Horváth Katalint illető felerész 490 frt becsárban Becsehely község b ró házánál 1898 evi MajUS hé 5. napján d. e. Q órakor. Zakál Gyula letenyei lakos, felperesi ügyvéd vagy helyett, közbejül: ével megtartandó nyilvános árverésen eladatoi fog.
Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár.
Árverezni ^ivánók tartoznak a becsár 10"/,-át készpénzben vagy óvadékképes papirbau a kiküldött -kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1898 évi február hó 23. napján.
NUNK0VIT3, kir. albiró
Nagyon finom
Kanári Elő én ekéseket
az éneklő képesség szerint 8-tól 20 márkáig szét küld utánvéttel, 8 napi próba idő. Épugy kalitkákat és énekszekrényeket minden nagyobb kiállításon kiterítetve. Prospektusok ingyen W. Hoa\'sflg St. Andreasberg Harz) 427.
Magy. kir. szab,
(II. SORSJÁTÉK.)
100000 sorsjegy
osztálysorsjáték
(II. SORSJÁTÉK i.
50000 nyeremény.
Ezen nyeremények, melyek 6 osztályban kihuzatnak. kitesznek összesen
\'13160 000 KORONÁT
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
Egy Millió Korona
i bízásai tjiimaiai a «aiia karsuiy fal-¦lyiliti alitt (irtaink
IlálBIStlB.
1000 000
KOI.:
Jtfligruiiltiorsjiijii-kiliijittkikilijik «tirili ¦¦frullimi i ki-
¦iriti ktritilli unitili tiruzitlt.
1 sorsjegyek ára az l-só osztályra :
f i|iiz tirijiiy frt fi.— t KI . . 3.-I uijii . . 1.50
t díj á 600,000
1 nyer. . 400,000
1 . 20",000
2 . 100,000
1 .. 90,000
1 r 80.000
1 - 70,000
2 „ 60,000
1 . 40.000
5 . r 30,000
1 . ¦25.000
7 r 20.000
3 - 15.000
31 , 10.000
67 . 5.000
3 , 3,000
43i . 2,000
"63 » 1,000
1238 , 500
90 . 300
3 700 , 200
3900 , 170
11750ny. ál30 100.80.40k
Egy Millió Korona
liittjárl t tszái itás sikildjik t. iljfiitiik-aik i kiint alai aazáii lafstraaut.
Házeladás.
Légrádon a Futárén egy jó karban levő ház, melyben már több mint 40 év éta korcsma van és mészárszék volt nagy kerttel, legelő és erdő joggal örökárán eladó.
Bővebbet a kiadóhivatalban.
a be:
következő betegségeknél és bántalmak ná! használható állandó sikeirel : csipú fájás,, idegfajdalom, helybeli csúz, hatszáza Las, hátgjÖngeSez, haíírerinc bántalmak, hörghurut, asthma, megrándul ások. idegbán-t&lmak, az izületek bénasága stb. A hatás bámulatos, közvetlen es tartó.
1 darab ára €0 kr., a pénz előleges beküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár ; Gyógyszertára „Nádorihoz, Budapest, VI., Václ-körut 17.
Gutnri Földes Keismen
aradi gyógyszerész Margit-Crémeje.
Margit-Créme SS
idó alatt iijitja c szépíti az arezot.
Margit-Créme j.;"
Toltok, pattanások búraika (Mitesser) ellen.
Margit-Créme ggSgj
arc és kézvorösödtí, napbamitás ellen.
Margit-Créme S^L^3\'.
lile, bogy bőrre kenve ez által rügtüa ioi-vetetik, s ez okozza azon csodát átalakulást, hogy a szeplSvel Vagy májfoltok-kal fedett arez il—4 nap alatt alabast-romfebérré lesi.
Margit-Créme 2ETJ2;
nem zsíros, hanem ^gen finom, hamar felszívó hájassal bír. Az arcz nem lesz ulyan fényes, mint más crcmctíil. atert nappal ís bastnilhalo.
Margit-Créme KÜWií Margit-hölgy por
crime CO tir.
Margit-szappan Margit-fogpép lf
Csakis akkor ralÓdí, ha mintleu doboz guiori Földes Kelemen gyógyszerész Áradon felirattal és ezimerrel vau ellátva
Hamiüitásoktól őrakodjank
Főraktár Reick Gyula urnáig
k tatgreidalt tarsjigrt-kit be ti tdjük az íisztf stáaiáttláral is. ha irt sasi kapjak iiiUital-iásj ragy mát atta.
5U0H0 overeménv és dij
melyek Összesen leite-szoek
13160000 KORONÁT.
A hwzás kezdete
f. évi május 11-éa.
liiraiáiláiak ¦ini släbk btkiláiiáek, aiirt tiliaiailji sers-jiU rali Iii alatt al Ittz adi a.
Fejérvári és társa Budapest, 5. Mardfikai-utcza 1 í ö e I á r ü s i t o k.
C*ak f.kkor valódi, ha az arinyoyal fényaett szelence a lenti védjegyet vöröi mezőben bordja.
A valódi mosható \'
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb-eszkőz a kockás (Parq.uet), puhafa vagy f nymázolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad és kefélés nélkül tukörtiszta, állandó fényt kölcsönös. Kapható színtelen, ˇtlágojsárga, sárga, sötétsárga, vörös éa dióbarna színben. Egy sxeleoce ára 45, 85 és I frt 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolcióbb és legcélszerűbb fényező és simító eszköz minden táochelytiég padlósata számára Kilója 1 frt SO kr.
Szab. F5lkeféJö-máz
Tetemesen megkönnyíti a fölkctélést éa az ez által megkefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé testi. Fehér és sárga színben darab szám 20 kr \\ árjegyzéket díjmentesen küld
SCHKEIDER & COMP.,
BÉCS, Ví., Hnndsthnrmestt- Ul, I. Telafoltsr&sse 10. Kapható: Fesselhofer József. Marton és Huber, Neu éa Klein, Bosenfeld Adolf és fia uraknál N..Kanixsán és Kálmán J., Zieg-ler A. Komárom; Hubinsiky Adolf, Jaa Ferenc Za\'a-Egerszegen,
Csak akkor valódi baminden d«ab eze visel\'-
nagyobb íü
festekáru kereskedésben és drogneriákban.
valamint minden
HIRDETMÉNY.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Második magy. kir. szab. Osztálysorjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a foelárusitóknak elánisitás végett kiadattat. -
Pénzügyminisztérium áltat jóváhagyott sorsolási terv itt következik :
A Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Sorsolási Tervé-
100.000 sorsjegy 50,000 nyeremény. •__
A Magyar Kir.
Első osztály. Betét 12 Korona. Húzás: 1898- májas 11. és 12-t
Nyeremény
1 á
1 á 1 á
1
3 5
30 50 á 2900 á
a
á 2000 á 1000 á ~500 á 300 100 40
Korosa.
60000
20000
ÍOOOO 5000 6000 5000 4000 9000 5000 116000
3000 nyer. Korona 240000
Második osztály. Betét 20 korona. Húzás: 1898. jnnius 7. és 8-á
Nyeremény
1 á 1 á 1 á 1 á
3 á 3000 6 á 2000 8 á 1000 20 á 500 60 á 300 3900 á 80
Korona.
70000 25000 10000 5000 9000 1000 ) 8000 100O0 1800-1 312J00
4000 nver. Korona 477000
Negyedik osztály.
Betét 40 korona. Húzás : 1898. augusztus 3. és 4-én.
Korona.
9000O 30000 20000 15000 30000 S5000 16000 ÍOOOO 35000
_ 663000
4000 nyeremény Korona 934000
Nyeremény
1 á
1 á
1 á
1 »
3 á 100Ö0
5 á 5000
8 á 2000
10 á 1000
*70 á 500
3900 á 170
Harmadik osztály. Betét 32 korona. Húzás : 1898. július 6. és 7-én.
Nyeremény
1 á
1 á
1 i
1 á
3 i
5 á
10 á 70 á 49u0 á
5000
10000 5000 2000 1000 600
_ 130 nyer. Korona
Korona.
80000 30000 20000 15000 30000 25000 16000 10000 35000 637000
898000
Ötödik osztály. Betét 32 korona. Húzás: 1898. augusztus 24 és 25-én.
Nyeremény
1 á
1 á
1 á
1 i
3 á 10000
5 á 5000
8 á 2000
10 á 1000
70 á 500
3900 á 200
100000
30000
20000
15000 30000 25000 16000 10000 35000 780000
4000 nyeremény Korona 106.000
Hatodik osztály. Betét 24 korona. Húzás: 1898. szept. 14—október 13-ig.
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben KORONA
1,000,000
(Egy millió)
1 Jutalom kór. 600000 600000
1 nyoT. a 400000 400000
1 á 200000 200000
- 1 á 100000 100000
1 á 60000 60000
1 á 40000 40000
2 á 30000 60000
3 á 20000 60000
20 á 10000 200000
50 á 5000 250000
400 á 2000 800000
720 á 1000 720000
1000 á 500 500000
27800 á 200 \' 556u000
30.000 ttsíst M Korona y.Sáu.OOO
/Az I. osztály húzása 189Í*. májas hó 11. és 12-éu lesz. A húzások a Magyar királyi ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan torténnek a Vigadó termeiben. Sorsjegyek a Magr. Kir. Szab. Osziálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók.
Budapest, 1898. április 15-én. " Magy. Kir. Szabad. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
\' LÓNTAY. HAZAT-
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 16-án
S-l -zám./1898.
-irverési .hirdetmény.
AluSrou kiküldött végrehajtó az 188L évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezeDnel kózbirré teszi, bog, a letenyei kir. jí-rÍ5biiÓJÍK 5370/1897. szimu végzéíe által ifj. Neumann Miksa\' Csáktornyái lakos végrehajtó javára Hozján György és oeje Gí\'oí Zitti tót-szent-mártoni la- 1 kosok elleo 200 frt töke. ennek ,1897. ! év szeptember bó 2. napjától számítandó tnjD kamatai és eddig összesen 12 frt 70 kr. perkSÍtíég követelés erejéig elrendelt kielégitéai végrebajtás alkalmival ; bíróilag lefoglalt 380 inra bec-filt 2 db. \\ ökör és egy tehénből álló ingóságok nyil-vácos árverés ulján etaditoak. - - ¦ 1
Mely árverésnek a 1117|I898 sz. ki- j
küldetést rendeli végzés folyiitt a helyszínén, vagyis Tótszentroártonban alperesek lakásánál leendő eszközlésére 1898. évi április hó 25-ik napjának, délelőtt 10 őrája határidőn! kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen áz 1881. évi LX. t. c. 107. §-a érteimébon a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingó ágok vételára az 18.81. évi LX..J- c. 108. § ban megalapított feltételekszerint lesz kifizetendő.
Keit Letenyén, 1898. évi április hó 11. napján.
SCHM1DT JÁNOS, kir. bírósági Tégreh*j\'ó.
m gleichenberg
fürdőhely
Stájerországban." Tengeri magasság 800 in. Májastól Októberig.
Érvényes-FÓ-avas. források Consta n t i ? és Emmaforrások. Ég-vényes só és vasaavas forrásvíz J o na n n i ¦ b r-tto n e n tiszta \' vast avas víz Klausen quelle, 8avó. T*j (szár-u etetés) kefyr forrá-i-aó inhalació eszyes kabinokban, feuy\'öfagöz ínháláciő. Lólekzési készBlék, pneumatikus kanurJk, édes ásványvíz és bab/ó melegfördők, fenyő és acél fürdik. -Nagy hydro tberapeutikus intézet talajkura. Enyhe, nedves meleg por éa-szélmentes levegő, erdős dombtáj.
Tudakozódásod és profpektu-tok ingyen. Lakásmegrendelések a fürdó-igazg&tóságnál Glelchenbergben.
l
x
X X
X X
x
X X x
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY,
Lenti Kápolna község volt úrbéreseinek alőlirott megbízottjai részéről ezennel közhírré tétetik,\' hogy a volt úrbéresek in-lajdonot tevő 646 darab fÖmüió tölgryftt. mely a szakértői becsű szerint 239T köbméter müja, —\'(14382 jit becsértékben) és Ü6Ö köbméter tűzi fából — (580 jrt értékben\') áll Lenti kápolnán a községházánál 1898- évi május 3- ti d. 8. 9 Órakor tartandó nyilvános árverésen a^\'JegtÖbbet ígérőnek eladatni Jog.
\' Miről venni szándékozók arról értesiteinek, hogy az árverési Jeltételek Lenti kápolnán a IcÖzségbiró házánál ugy a b\'ákmi körjegyzői irodában megtekinthetők. , ¦ . ¦
Lenit kápolnán 1898 Ápríl hó 19 én.
Kolfer Nándor\' sk. Tóft József sk
köíjzö. birfr.
fexxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.000,000
E G Y MILLI0
nyerhető
Korona
Á 2-ik magy. kir. szabad, oszt ályBorfjáték
50 000 nyereményének jegyzéke.
A játékterv 9 i. szerint a legnagyobb nyeremény
Kooo.ooo Korona.
Egy millió
A cyeremenjek következőleg vannak beosztva.
Nyeremények : Korona :
1 á 600.000
1 . 400 000
1 , 200.009
2 „ 100.000
1 . 90.000
1 . 80.000
.1 .\' 70.000
2 , 60 000
1 , 40 000
5 , 30.000
1 , 25.000
- 4a- ¦ 20.000
3 . 15.000
31 . 10.000
67 , 5.000
3 . 3.000
432 , 2 000
\'763 , 1.000
1238 , 500
90 , . 300
47350 . 200. 170 130
100 80 40 koron a
\'\'OfM "Sori melyek hat
MIMMI .ííiSS,
íztályian -kisors oltatnak.
i I-W np- tir- nú.
onUlysíniálétiai
egy millió
50,000
a sorsb\'ás: programm koronát, tehát hatalmas összegű <eazpéi nyeri legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint ^.enaélfogTa ezen oiztáiysors-jaték nagyon előnyös nyerési esélyeket nyújt; és pedjg
100.000
creéeli. wRJígj . pénzoTeremeDjí-
A sorsjegyek felének nyernie ke!l. Az összes 50.010 nyeremény * mellette álló jegyzékben lel van sorolva ét a kormány ellenőraése mellett hat egymásután következő rövjd időközben kisorsoltatik, midőn is a nyert összeg a aierencsés nyerőnek kéaz pénzben kifizettetik.
Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adtuk el:
Egész eredeti sort-jegy 6 frt—kr. fél . , 3
Negyed , , 1 ,.50 , Nyölczad , , 0 , 75 ,
Az Összegnek postautalványon való vétrie után azonnal megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első huzáabani érvénynye). Kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeké\'.
Minden sorsjegy küldeményhez az eredetr--htizási programmot is megküldjük és minden húzás atán vevőink azonnal megkapják- az eredeti buzási lajstromot.
Gyakran ezreseket kockáztatnak tnéré>z~ vá\'lalatokba a midőn a kilátásba helyezett nyeremécv nagyon kérdéses. Ennélfogva\' kockáztassunk egy sorsjegy Tételével aránylag-oly csekély összeget, a mely által brr- " telec.nagy lökét nyerhetünk-
borsjegykészletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat, tehát ajánljuk, hogy a rendel-métrynyet ne késsünk és kérjük azokat, lehetőleg azonnal, azonban mindeneseire.
legkésőbb f. é- április 25-ig\'
boixAolc beküldeni.
Fehér Lajos és társa
a tsL k. szab. cstUiysorsjiték foeUrusHó Budapest, Gizella-tár 6,Bz.
Patentált
jégsarkantyu
Törvényesen védett.
Ezen igen Alkalmas és praktikus jégsariíantyuk minden ma fölött előnyt érdemelöek, mert kicsinyek és könnyűek, nem sértik meg a cipösarkoí. nem kell óket levenni és használaton kívül teljesen láthatatlanok. Postantán-vét vgy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi, Uml C. A.-nál
Reíchenbergbpn (Csehor.^zng.) Kereskedőknek - ár engedmény.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
8,10 mét fiossra I a I oJtüiiyre, elegendő, ára csak
frt 3 10 jó
frt 4--0 jó
frt 7 50 finom
frt 8-70 finom
frt 10 50 legfinomabb
frt angol
frt 13-95 kamgarn
Valódi gyapjúból.
Egy vég Jekete szalon öltönyhöz 10 frf. Felöltő szövetek méterenként 3 frt 25 ártól. Lodeo gyönyörű színekben I vég 6 írttól 8 írttól* 95. krig; — Peravienne és dos-king — Állami és vasnti hivatalnoki és birói-talár szöveiek; legfinomabb kamgar-uok éí Cheviottok, vaUmint efryenruba szö-vetek, pénza^-yörség és csendőrség részére etc. e\'c szétküld gyári árakon & tisztességesnek és sxolíduak 11
JXli Kiesel AmhofBrünnhen.
Hinták ingyen és bérmentve Miniahű szAllitiigtlgyelemreméltó 1
A t. közöQségoek f.onles azt tudni,\' hogy a Bzöveteket közvetlen helyről tbJö beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közve\'itö kereskedelem utján. — KIESEL AMHOF brünní cég az összes posztókat vslódi gyári áron minden Habatt felaxámi-tása nélkül küldi szél.
Egyedül valódi
balzsamot
(Tisetnra tatlsaulca)
náf7>WB i* Hmííjbm eukls
THIERRY A.
Fregrada, leints mellett
iatús ágiiig ¦ag^diljestcCt át Ulrvéav«MB t<sj sjj-n-eíí
baltsam-gyára niiiiL
Vatádl csak azzal a kereakt-delal törvényszék bejegyezta
zöld vódöjegygyel.
Balzsamom teljes csomagolása a minták tör.
Tényes védelmében Tan. X leEp-cgrlbb. legbi&Mttibb, lept>!e«óbb ét iBfjcAb iMa ttilncr mell- éi tfidüfíjclilauk. kűhC[éi, kSp«t, S70iaorjűtx» Étvijrrltlinj-, rou ii. romnen lehelet, felbűfüfía rjomorépé*, tnlfavMii ut elltD ufy b«l*01es. mint keltűiét;. uLxlui&iLá, rocfijii, >iijr«Uixdft«. fapj-íisanitok. ígiíd sebek ut. eVv-í kot iIc-hd raktár, ott koivcieUeaiil readelJEü): «M ¦ clm«n: . ím. die B»Utmfibrik dti IpoUeker* k. Tttttrrr U Presvada bej Eakttaefc.
íí H«CT"Or»iiE éi ARiitrli birmel; poíttiUosiíái* lidinl er-yíu ponótnestoíe: küldve: IS El* t*sj 0 tispliatef íbI........4 koroaj>
Hot? aledM ttvsdéa Mktrilv* itjjta,
•»«tat e26a bititi.
attai ¦sjaivztttvMA-;E;y:i basxaitoa.
Dr. HÖGYES-féle
az egész világon szabadalmazott hygénikus asbest talpbetét.
Egy talilraany, mely hi>*szas kísérletek éi fáradságot eredménye hivatva van, hogy gl az emberi test leglényegesebb részét megóvja a meg hal estül. Nina többé tytzkszezs, KC. börkctncnyedés, labfeltörés, libégés meg van védve hideg vagy meleg és lábizzacás cHea az, ki ezipüjet Dr. Högyes-féle staba dal mázott Asbest talpbetéttel látja eL Cistt-ban •iicn ved Üknek i< köhögésre ingerülteknek megbecsülheti cn értékű Az asbeth laliiljelét kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a CS. cs kir. közöi hadseregock és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 pár szállíttatott. Ara páronként 1 frt 2o kr., gyermekeknek 60 kr. Szétküldés csakis utánvétellel. Felviláguiitások és prospektusok ingyen.
Általános ASbestiru-gYár betéti társaság Budapest VI., Sziv-utcza 18,
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
2S VARAZSD-TOPLICZA *Lt
a /ayorlai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanác?o.s által 1894-ben.
58 fok Celsius meleg torrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van iiom és ízület rbeuma, ízület betegfégek. gyulladásos és csonttörési Összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischías stb. női bajok, bőr és titkos betegségek idült vesebajok, hólyaghumt, górrélyker, angolkór, ólom él higany mérgezéseknél stb. stb.
IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél stb
Villanyosság. — Massage.
(iyogyiatézet minden kényelemmel, egész éren at nyítra. Idény tartam májas 1 -tol október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások — Állandó zenekar, zágrábi kir. operaház tagjaiból Zene- és táncestélyek stb A Yarazsd-Toplicai állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket -Külön fogatok ia rendelkezésre állanak, de ezek odaállítasz előbb a lürdŐ intéző-ségsél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fürdőorvos Dr LONGHINO A ad Prospektusokat és broschurikat ingyen és bérmentve küld
XftKKXXXXXXXXXttXXXXXXXXXXXttKXtt
X
m x
X
m m át
2 ménjnjel haszniitatráo, gyengéden hashajlók, Tértiszlkók; egy gyógyszer #> sem jobb a mellette oly ártalmatlan, mint e plinlák a
székazorulás
(HEBTElí-Kie ERZSÉBET •LABDACSOK J .
E pilulák hasonló ké-ezíiményeknél minden te-kinteilien feljebb bet>ü-lendők; — mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szerek-bajáinál legjobb ered
x
X
«
X
m n x » n x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
több betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett mé^ gyer
mekek is szívesen. \' Kgy 15 pilulát tartalmazó doboz 15, exy tekére*, mely S dobozt, tehát 120 pilulát tartalmazó. csaK 1 frt o. é.
(\\vÁa t UtAnzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk batározotun L,ídS\' Neasteln Kntséoet-pilulat. Yalódi csak, ha minden dobó* törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent Lipót- és _Ne\'.isiéit Fülöp sryöiryszeréaz\'\' aláírással van ellálva. A kereskedelmi törvény széki! eg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
MEUSTEIM FÜLÖP
„Szent-Lipöthoi" elmxett syrigysrerlára Wien, 1., Plaokengasse 6. Raktár Sagy.EaaUBio: BELÜ8 LiJOS gyógyjieréKnél.
m x
X X
«
X
*
X
X X
m ü
X
x x x
X
BoíioU él Hertesoviaáb* SO tani drigabb. Eamliil61ut es oiíaiótat, valamint tu.ratritoU gyinaiirjek áraalióit a i«dfiJe»rjtírTéaj iiiijoraaa allori.
SikkLii|EÍ-k:irikL Egyedül validi
Százlevelű rozsakenőcs
(Bíisiasals!«rosj kjüMíl] a jeleabea a legerősebben ható kenőcs. tfesA.THIERRYin antlsseptikus érteke
PRFCBinA Tan. Kitűnően megirátolja a i.KrJxKMJA pzjEBla4átt BármelyrtgíkfllsC bajnál és sebnél hatiározott eredménynyel raa, legalább Is jarttlast és a fájdalmai enyhülését ideái elő.
I*t :;í-:l kevutibtwt aaot kSMeaak t a acaJjaUrSlddit caakli
tiűlejoa Duím tlsj EtiDTéttel aaakSallk. t Wrelj ára barsesUiM keidre c> tair beudva a íiíuitólexíl és es«aic*-
Uxiral S koron 40 fltlér. órikodjaaak batái aélkdl tU6 baalriliiok Titirlaaitól éa Jól taatek 3rjrtflnl, bojy mladea téffeljoa baefatve !e;jrr; a feat latbatű r^dSjezT pi a cbz cimt: nSehatatac«M eotaeke dec A. Thlírrj- U Preicrada.- líiadea tére^T aassaálasl atailtiaba TSB ctoraasei\'a- Bíialereit ióiu-cea&ciS& baialritólt éa ntlaaúlt a TWSjef; tCJ-Ttnj értalraeban Uírréaretao óa tilforaaa í:íTaaailnt a kamlalrraajok taijaastAtE ta.
A bal ntaeaea raktár, ott kfifretatleafil readelJSak cU*aa: la dia &ck«tienz*l-lp«thek« ud Batsaaifabrik i. TalarsT ía PracTada b«I Baklttca. A i: . cli\'.ie eaaki* elílefei flsataa rarj a^asvattat aaakSfiíiürtli.
Fontos házi asszonyok részére.
VALÓDI
BorosijMi Padlófénymáz
puha padlüÁtnak
tartós befényezésére különböző színekben, mely 2—3 óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan száradó Spiritus padlófénymáz
4 színben puha padlózatnak azonnali száradás melletti beféoyezé&ére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk- és fiijHiz gyárából
Bécs (Simmering,) Offenbach a Majna m.. Berlin. ALAPÍTTATOTT 1837. Továbbá
moshttó-ze&*ncz iettákak ilegáis szinárayalatbaR
mindennemű házi szerek be fényezésére, melyet bárki szaktudomány hiányában maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak bezománezozására konyhákban és fürdő szobákban.
CopaU butorlakk, CopaUakk belső használatra Damarlakk, Bőrlakk, Száritófiniisz, Politurlakk, Vasslakk és Bmnolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a többi lakk félék valamennyi iparágak részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: kocsigyárosok és kocsi fényezők részére, Kutechenlakk, Práparationslakk, Gestellak, Schleif és La-zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban.
Kapható: Fesselhoffer József, Neu és Klein fűszer- és csemege kereskedésében Nagy-Kanizsán. Laskay Ernő, Marton Móricznál Keszthelyen. Straehia Testvéreknél Csáktornyán.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Elsé C*. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab. Főhercegi <*» hercegi uradalmai cs. kir. katonai intézőségeí, vasutak, ipari bánya
^j^j^Q^^^^Y-^^^YÉK\'GY\'Áift. ^ W(LrÍ tAr"\'lat0k\' tfat*í váaalat°k, építőmesterei, úgyszintén gyári ét ingatlan \\ulaj
donoiok szállítója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban ^KROlNTtíTEINER, H7 Á_ R, ( ) X j Y poralakbao és 40 különböző mintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi > Becs, Dl., Hauptstrasse 120. (saját házában.) festik szürtisztaságát illeti, azonos az olajjtttékkel — |f Bintakartya, úgyszintén
Az arany éremmel kitüntetve, aflr--^, használati utasítás kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. ~VM
ziva
Qzfecskendőkeí
házi, ipari, mezőgazdasági, épitke^ zéfai éa egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány éa eróhajtásra.
városi, községi, gazdasági éa gyári tűzoltóságoknak,
harangokat és harangállványokat
templomok, Iskolák stb. részére.-
Biizmentesen működő pöcegödíjr tisztító készülékeket, utca! Öntöző -kocsikat, sárkaparskat
—:—készít és ajáal a j ¦ • -
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
teráy-Támsaí («•»« walser ferenc)
Budapest, VI, külső Váci ut 45.
Árjegyzékek és költségvetésük Ingven és bérmentve.
ÜGYVÉDI NYOMTATVÁNYOK
és könyvek 3 legjobb szövegezéssel és beosztással, jó minőségben a
Vincze és Bartók czég
•s papíripar vállalatánál, Budapest, V N\'ádor-utiaia ti-, » következő legolcsóbb árakon kaphatok .*
A r j e g y
z é k :
100 drb.
1
; kereset.......
Sommis váltó-kereset .....
Hiitusitási végrehajtási kérvény Kielégítési , ...
Ugyanez, néwel és czimmel ellátva . Ugyanez, tetszés szerinti szövegezéssel
Meghatalmazás , . .....
Ugyanez, névvel és czimmel ellátva . Ugyanez, tetszés szerinti szövegezéssel
Felzet...........
Ugyanez, névvel és czimmel ellátva .
ítélet...........
Költségjegyzék, egész ivbetét . . .
Valtóurlap............
Intü levél S° iv ..........
T . 8\' , tetszés szerinti szövegezéssel . 300 old
Feljegyzési- vagy Főkönyv 3 frt 20 kr. 4 frt —áí-^P too lap 150 lap
Mutatókönyv \' 1 írt 60 "ki
I frt -
— 2
4s fcr. a f
-3
55 kr. 2 — . 4 55 » * 50 . *
— 1 400 old.
6t, So kr. 7 . So 3 frt 80 .
50 . 40 ,
kr. 4 frt So kr. 5 frt 50 kr aoo lap a sorlap
2 frt lo kr. 2 frt 60 kr. 3 frt — kr. 3 frt 5<TkT
frt — kr.
500 1
t 300 1*P
Másolókönyvek kihúzó patent mutatóval j 500 ,
Közönséges mutatóvá! 10 krral olcsóbb\'.
Jó erüs fogalmazó papír............
Finom fehér iroda , ........¦ .
• . , czimnyomasial ........3
Levélboríték-nyomással ezrenként I frt 60 krtól kezdve. Levélpapír ezer 40 lapoakint vagy ezer 8° ivenként 3 frt 50 krtól kezdve. 20 frtot meghaladó rendeléseket franca eszközlünk.
Az árjegyzékben fel nem tüntetett összes ügyvédi iroda szükségleti czikkeket legolcsóbban szállítjuk.
Mintákat szívesen küldünk ingyen és bérmentve.
1 frt 40 kr. 2 frt 70 kr.
2 . 4° i 4 1 50 kr. . 5 , 80 kr.
MOLL SEIDLITZ POR
Caak óikor valódiak, ha jnlndegyOc doboa Moll A. védjegyét •<
alairaaát tünteti rei. A MbI> A.-féls Seldlit: porok lartós gyógyhaiasa 1 legmakacsabb gyasssr- - al-teatbáRtalaiak, gyomorgörcs és gyomorhér, rogzött székrekedés, májbáotalora vér találás, aranyér és a legkd.Oobozobb «51 betejséaek ellen, e jeles.bázisrerne\'k ér-tized.k óu mindig nagyobi, elterjedést saeraett. — Art egy lepecsételt eredeti le bazaak I Srl •. B. ,
H amis \'tá sok törvényileg fenyíttetnek. ÍMOH-FELE FRANCIA
BORSZESZ ÉS SÓ
Tcak akknr vqlfifi! ha mindegyik Bveg MOLL A. védjegyét tűnteti tel
czla borszesz él iá nevezetesen mint fajdaleaGSillapttó bedirzsolesl szer köszvény suz és a meghűlés egyéb következményeinél legiimeretesebb népszer. — Egy óeo-rolt eredatl üveg árt 90 hrajezár._____
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésxe: fozolysavas szikió.) A mindennapi száj tisztitásnál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egysxersmint szer fogfájás ellen. — Egy Moll A. vád jegyárai ellátott üveg ára : 60 krajcár.
F 6 nét kai d éi: Moll A gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tochlanbeo 9. az.
Vidéki megrendelések naponta potUntánvét mellett teljettttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
Irléli eszeknek fontos
Az első magyar méhészeti üzlm talaj dooosa KUhne Ferenc, Budapesten, 1. keV. Attila, ate* 161. sz. a. ajánlja dasan felszerelt raktárát, a legjobb és legmegfelelőbb kaptánkból /melyek jó anyag ból pontosan és lelkiismeretesen kéazítvék; további mindennemű eszközöket és szerszámoltat, melyek a méhézkedésnez kivanUtaak a legjobb minőségben és olcsó ár Taelrett elad. 1898 érre szóló árjegyzékek ingyen*-** *éria«bw* lesssek szétküldte, agy mint bárminemű utasítások és tanácsok is kívánatra közöltetnek.
Suchard csokoládjai és
kakaói-Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
NAGY MEGTAKARÍTÁS!
Mindennemű ócska
ajtók és a-blakok
méret után, befalazásra teljesen elkészítve olcsőa kaphatók
Eisler Izidor
ÉS FIA
építési asztalosoknál,
Budapest, Nádir-utca 61.
a Lipót-körut sarkán.
Gyomor- :jj E cseppek*
^^babssflbjmnkbbka^bbian
nagyszerűen hatnak gyomor iliiflÍHrtillii ét á^linom házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: •zvágyta-
irromorgyírasests, ¦ nfl felhtjttájj, savaaya, rsibSST&gfe, gyornoráfáa, laltaieges, arílkíkhiitxáS^
tárgasáa, *>if ás áááyáa, ByoawrjSres szfikQMs.
• Hathatós gyogyezernek bizonyult ttvjfá^ásnál, a menynyiben a a gyomortól származott, gy o re ortv Harisai esni! ételekkel és italokial, jiliazbü, mijbajoc és Ujbot-rtiidiifiái. «
EraUtett bajoknál a Slssristeselll gyomoreseppek évek ota kito-nöknek bizonynltak, a mit száz meg száz bizonyítván; tannsiL Egy kis űTeg ára használati utasítással együtt 10 kr., nagj űTeg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: T&röU Jazwef gyógyszertára Badrapest, tCirály ntcza 13 az.
A védj egyet és aláírást tüzetesen lessék megtekinteni 1 Csak oly cseppeket lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zokl szalag van raguztrt a keszito aláirásáTal C. Brády) éa ezen szarakkai: .Valódiságát bbonyttota^.
A llárlaczelli ||—awifpifc ralodian kaphatók.
NAGYKANIZSÁN: Prácer Bíla és Belun Lajos fíyógysTeréazekoél. — BARCSON: Kohut Sándor grógyszeré^-Dél.
Mii? elkerulbetetlenfll szükséges
a szóllők permetezése
az elmúlt évadban bizonyult be, midón csakis a permetezett szöllők
nem mentek tönkre. Ennek elérhetéáére legjobbnak bizonyult mMm^Mr^^^^ tjupm\\9
szabadalmazott
w öhmükOdő *m
„SYPHONIA"
ilféijpiimttiiijt
mely az oldatot szivattyuzis nétkttl önműködően a növényekre permetezi. Ezen permetezőkből mar sok ezer van használatban és számos dicsérő bizonyítvány mutatja kitűnő Voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben, ábra é9 \'.eirús rendelkezésre áll.
Mayfarth Ph. és társánál
mexöfasaaaafi gépgyárak, iuibnlegességi gyár bortajtak és gytlmblci irtékaaitéai gépét résaira
Bécs, ll/l, TaborstraMe 76. sz.
Árjegysékek és Bsamos •lísmerí levél ingyen. - lépviaelök és íamételadok kívánatosak
ífWeteínialgijIo.b i»l ny[ere m é n y
gjegmxerencsésebbgeaetbenn
1.000,000
KLOROISTA.
Az összes jegyzik 50,000 nyeremény JEGYZÉKE
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben
1.000,000 korona
A oyeremények részletes beosztása a kó\'vetkesí: Koronát
1 Wm OOOOOO
1 .)t i 400000
1 . . SOOOOO
ő| x . . ÍOOOOO
1 .. OOOOO
1 soooo
31 1 . „ 7 0000
* . . OOOOO
1 . . 40000
5 . . 30000
ü 1 .. 25000
ELI * .. soooo
a . . 15 OOO
sí , . ÍOOOO
«* . . 5 OOO
s . . SOOO
«* . . , 2000
»«a . ÍOOO
. ., 5OO
»0 ., ,. 3 OO
;i?oo .. , »00-
3®o© . . 17®
&mm „ » ISO
5© . . IOO
SSMMk . , S#
8000 . , . 4®
A második nagy magy. kir oss-tálysorsjáték nasasokára israét meg-keidödik éa
sorsjrígjre
mfim
Djirfatiij
50,00013.160,000
melyek bat haza sban strsoitatsek ki
jat. tagyii az oldalt levő nyeremény-jegysék izerint az összes sorsjegyek fele feltét enftl nyerni fof-
A nyerési esélyek tehát, amint már általánosan ismeretes, óriásiak.
Szíves mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegyeket a terrszerü eredeti árban él pedig : egy egész I oszt eredeti sorsj «.— frt • f«I • . . . » - . . negyed . , . . 1.60 ,
. nyolcad , , , B —.75 , küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenébea.
A buzitok atán megküldjük tisztelt raröinknek a hivatalos husási jegyzéket, hivatalos tervesetek pedig díjtalanul állanak előre is readelke-zésre. Amint isist*ret<*s, * hozások a magy. kir. kormány ellenőrzése mellett ny.lvánosak és azoknál mindenki megjeleiiitetik.
Kiváló szerencse
kedvezett főáradánknak az I. magy. kir. osztály sorsjátékban, a menayibén már az előző osztályokban (as első ót osztályban} 100,000,30,000 ÓOOO, valamint számos 2000,1000, 500 ás 300 koronás nyereményt nyertek fő-Irodánkban, melyeket a szerencsés nyerőnek ka is fizettünk.
Ajánlatos ennélfogva a Il-ik magy. kir. oiztáljsorsjkték I-tŐ házasához a megrendeléseket mielőbb hozzánk juttatni. EnüéJcezt»Uink az első sors-játéknál hangoztatott azon többszöri figyelmeztetésünkre, hogy röviddel ae első osztályé hnzái előtt az első osz-lályu sorsjegyek elkelnek; ás igazak is veit, mert még közvetlen sz első osztály hasisa előtt a bel- és külföld elárasztott bennünket resdelmények-kel olyannyira, hogy a későn érkezőket legnagyobb ssjaálataakra már nem eszközölhettük
Kérjük tehát a rendelné nyéket az első osztályhoz mielőbb, mindenesetre azonban legkésőbb
április hó S9-éig
hozzánk beküldeni, mert csak ez esetben Ígérhetjük ezek biztos csákós lését.
Térök A. és TSi
a magy. kir. szab. osztály sorsjáték főelárujitói
Bidapeit- ító-.ifit 1/1.
Nyomatott Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagy-Kaniisín.
NAGYKANIZSA, 1883. jíjEJgg h6 30-án.
18-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
, Előfizetési ár:
Kgeufém . - 6 frt — kr. Kél erre . - • • 2 frt 50 kr. Negyedévre . - . 1 frt 2* kr Kg ve* mán 10 kr.
hirdetései;
5 »4s*boi peütiorban 7, mkmténar $ minden tuvibbi sorért & kr.
NYI LTTÉRBEK ,,L\'iJi sorodként 1U krért vétetnek (él. Ktm\'St«ri illeték minden egyes pirdetéiért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részit illető okiadén közJejDénj a felelős szerkeszti nerére, tz anyagi részt illető közlemények pedig a kisdó nevére címzetten Nagy-Kan iznari bér-mentre intézesdők.
Bérmentwtleo levelek nem fugád-
¦ el.
Kéziratok viasz*nem küldetnek
| A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár
jéaTéoj-tárjMÉg/ ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a , nagy-kanizsai kisded tevelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete,- a .katonai hidasiján egylet/ a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai küíválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Törvényjavaslat a Mtelszövet-1 kezetekről.
[Két cikkely 1 Nagy-Kanizsa, 1898 ápril. SS.
Hazánk külgazdasági eleiének egyik nagy jelentőségű alapkörét helyezte cl a kormány a képviselőház asztalára 1893. április 13 án, a midőn a gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló törvényjavaslatot benyújtotta.
Nem tudjuk eléggé méltányolni a kormány eme ténykedését, mely végeredményében nem óbajt egyebet, minF a kisgazda és iparos elölt meg-nyitni az olcsó hitel jorrását.
Ma, mikor a gazdasági fejlődést hitel nélkül elképzelni alig tudjuk, lépten-nyomon éreztük azt a ferde és természetellenes helyzetet, melynek osztályosa a kisgazda és kisiparos volt. Hitelhez nem igen juthatott és ha sikerült neki mégis ilyenre szert tenni, nem volt benne köszönet A kis üzem nerc bírta el a terhet és aritmetbikai pontossággal . meg volt állap tható annak kimúlása. Most azonban a javaslat törvényre emelkedése után megnyílnak a bőségnek ama szarni, melyeknek hozzáférhetőségéről azoknak, a kik javára a javaslat benyujtatott, csak halvány fogalmai voltak.
A szövetkezés tulajdonképpen társadalmi feladat és a kormány a jelen esetben a társadalom feladatának tudatában teljesen megóvta a hitelszövetkezetek autonomikus jogait; a szervezést, a kiépülést az érdekelt társadalomra bízza, csak támogatólag, szabályozólag lép föl ott, a bot érzi, hogy a társadalom ereje erre még gyönge.
Nagy érdeme a javaslatnak, hogy a meglevő szövetkezetekkel számol, és hogy a szövetkezés eszméjét nagy körben óhajtja érvényre juttatni.
A 81 szakaszból álló törvény-: javaslat két címre oszlik. Az első, tárgyalja a gazdasági és ipari szövetkezetek alapítását, a második a központi hitelszövetkezetek alakítását.
A mi a hitelszövetkezetek alapi -tá^át illeti, itt kidomborodik előttünk az, hogy a gazdasági és ipari hitelszövetkezet csakis a hatóság, nyil-; vános testület, gazdasági egylet, ke* ; reskedelmi és iparkamara, ipartestü-! let, vagy az országos központi hitelszövetkezet közreműködésével alapítható. A hitelszövetkezetbe csak az léphet be, a ki az alapítandó szövetkezet szabályait ismeri, ha a szabályok előtte ismeretlenek, azok meg-magyarázandók. E helyes intézkedés a tagok vagyoni felelősségére vezethető vissza, mely szerint a tag a szövetkezet kötelezettségeért üzlet része névértékének ötszörös öi-zegéig : felelős. Az alapszabályokban föl kell ¦ vonni, hogy a szövetkezet üzletét nem-tagokra ki nem terjesztheti, ki-; vévén a takarékbetéteket és a hitel | szövetkezet részéről való hitelnyeróst. Az alaknlt hitelszövetkezetek fiók- , telepet nem állíthatnak fel és mű ködésüket & székhelyükhöz tartozó területen ki nem terjeszthetik. E kerület több községet csak akkor foglalhat magában, ha azok ugyanazon vagy a szomszédos körjegyzőséghez (Horvát-Sz\'avon országokban közigazgatási községekhez) tartoznak, vagy közvetlenül határosak. A szövetkezetbe minden teljeskoru egyén beléphet, ki a szövetkezet kerületé ben állandóan lakik és vagyona fölött szabadon rendelkezik. Az Üzletrészek az illető tag nevére áliitan-dók ki, s legfeljebb .100 korona névértékben-állapithatók meg, mely a társaság fenállása alatt le nem szállítható.
Hogy a szövetkezetek a szövet-
kezeti eszmét a ici^ tisztaságában szolgálják, kimondja a javaslat, hogy az üzletrészek atán kamatot fizetni nem szabad. Osztaléfeképen felosztásnál a tagok közű t csak az kerülhet, a mí az évi mérleg szerint, mint tiszta nyereség, a tartalékalapra fordítandó összeg levonása után, íen-marad. De meg ezt a felosztandó összeget is korlátozza a javaslat a szövetkezet előnyére, mert első sorban mondja hogy addig, mig a tartalékalap az összfta üzletrészek névértékének felét el nem éri, arra a tiszta nyereségnek legalább tíz százalékát kell fordítani; másrészt, hogy a felosztható nyereség a befizetések arányában ugy osztandó fel, hogy az osztalék 5%-ot meg nem haladhat s csak akkor fizethető ki, ha az üzletrész már teljesen befizettetett. Ellenkező esetben az üzletrész javára írandó. Az öt százalékot meghaladó nyereség a tartalékalap növelésére fordítandó. Ez intézkedés által a hitelt kereső érdekei óvatnak meg és egyúttal hatásosak a szövetkezeti tagokra nézve is, mert a javaslat szerint a mérlegileg mutatkozó veszteséget első sorban a tartalékalapból kell füdüzni. Hogy pedig a szövetkezeti tagnak jogai minden tekintetben megővassanak, azt határozza a javaslat, hogy minden egyes tagnak joga van a törvénynyel, vagy az alapszabályokkal ellenkező közgyűlés, vagy közgj ülési határozat megsemmisítését 15 nap alatt a cégbíróságnál kérni, fenmaradván kereseti vagy kifogást joga a szövetkezet ellen, Ua a tőrvény vagy alap-szabályellenes határozat által jogai ban sérelmet szenved, a tag. kereseti joga a közgjülés megtartásától számított három év alatt elévül.
A hitelszövőtkezetek autonomikus joga alapszabályainak megalkotásán
kívül azon a biztosítékon is nyugszik, hogy igazgatóikat, kik legföljebb hárman lehetnek, a szövetkezet választja meg, de legföljebb három évre és a közgyűlés minden kártérités nélkül bármibor elmozdíthatja azokat. — Javadalmazásuk együttvéve a tiszta jövedelem 107,\'át meg nem haladhatja. Az igazgatóság jegyzi a céget, de a jegyzés csak akkor jogérvényes, ha legalább két tagja a céghez aláírását csatolja. A felügyelő-bizottság joga szintén széles alapra van fektetve, mert jogukban áll a fel ügyelő bizottság tagjainak akár együttesen, akár egyenkint taz igazgatóság üléseiben részt venni s attól felvilágosítást bármikor kérni. A könyveket és a pénztárt nőiden évnegyedben legalább egyszer meg kell vizsgálni. Ha a szövetkezet felszámol, fontos okoknál fogva a felügyelőbizottság, vagy a tagok egy tized-részének kérelmére, avagy hivatalból a cégjegyzékbíróság rendelhet ki felszámolókat
Baross Géza.
A város dolgai*
— A képviselőtestület közgyűlése. -
A f. hó 23-án tartott képviselőtestületi közgyűlés nagy munkát végzett: hálát szavazott a kultuszminiszternek, amiért nem ad semmit és nem igyekszik könnyíteni városunk kulturális terhein; aztán pedig lemondott antonomikus jogairól népiskolái felett, bogy igy néhány forint több kiadástól megszabaduljon. No de legalább „községi tanár urainkból" állami tanítók lesznek, s ez is megéri az önrendelkezés jogáról való lemondást.
Különben a közgyűlés lefolyása ez volt:
Vécsey Zsigmond polgármester az Ölést pont 3 órakor megnyitván első tárgyul elhatároztatott, hogy Weisz Henrik v. pénztáros tiszti biztosítéka az örökö -söknek kiadatik.
Második tárgy volt a temetők megnagyobbítása. Itt is keresztül ment a tanács javaslata, mely szerint, mivel a rend -
kivul m*gas árakat követelő talajdonosok közül csak a fereocrediekkei sikerült egyeszségre jutni, folyamatba tétetik a kisajátítási eljárás.
Legfontosabb volt a harmadik az utol só tárgy a tanácsi avas lat a a községi népiskolák államosítása tárgyában. E javaslatot Lengyel Lajos főjegyző terjesztette elő, s megérthettük belőle, hogy a kultuszminiszter elutasította a várost építkezési segély kérése iránt beadott kérvényével, de ha a Taros megad mindent körülbelül ez a „nagylelkű leirat lényege, akkor hajlandó államivá átvenni iskoláinkat. Ennek módozatait a polgármester dolgozta ki terjedelmes memorandumban, sajnáljuk, hogy nem hallhattuk a közgyűlésen egész terjedelmében, s ennek alapján a rárosi tanács javaslat i az. hogy mondjon bálát a képviselő testület a kultuszminiszternek azután pedig fizessen évi 18000 irtot a kormánynak, meg gondoskodjék szükséges helyiségről és adj? át iskoláit az államnak. De már erre az évre is kérjen a 4000 frt államsegély helyett 9000-et, vagy tega-lább is 8000-et. Élénk vita indult meg erre A felszólalókközöttférfiasbátorságáért raelylyel a vallásos iskolák mellett tört láncát ki kell emelnünk Mi kos Géza felszólását, meg ReLjnete Gézáért, ki nem szívesen egyezik Vele az autonóm jogok feladásába.
r A képviselők különben azon dilemma elé állítva, hogy vagy jog és kötelezettség, vagy lemondás és kisebb teher, ez utóbbi mellett döntöttek egyhangúlag. Sőt küldöttséget is menesztenek a kultuszminiszterhez.
A gyűlés pedig véget ért az előülő polgármester éljenzésével.
A vármegye dolgai.
— A megyei közgyűlés tárgysorozata. —
Zalavármegye máj. 2-án a esetleg a következő napokon tartja tavaszi közgyűlését, melyen 93 ügy kerül elintézésre. Van ezek közt sok fontos ügye, de legnagyobb érdeklődést mégis, azt hisszük, az árvaszéki elnöki, egy árvaszéki ülnöki és jegyzői és egyéb választások keltenek.
A gazdag tárgysorozat főbb pontjai ezek:
Ali-páni jelentés a törvényhatóság állapotéról ; a nyugdíjazás által üresedésbe
T ARCA.
A ciszterci-rend törté- z nete.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Alig zajlottak le a kegyesrendiek há-romszárad03 fennállásának országszerte fényes ünnepélyei, már egy másik tanító-rend, a ciszterci, ért el a száguldó idö =zárnyáo megalapítása nyolcszáz éves évfordulójához.
Talán nem lesz érdektelen, ha ezen alkalomból röviden vázoljuk történetét.
Reform-mozgalom hozta létre; de ott 1b volt mindenütt, a hol reformra volt "ükség.
- Mikor N. Károly halála után a Karo-lingok darabokra szakadt birodalmában, (melynek állammá szervezésénél oly dicső feladat jutott sj. Benedek fiainak), minden téren hanyitláa, pusztulás áll ba és a romlott korszellem utat tör magának a kolostorok hatalmas falai közé is, a cl ugny-i beoedekreodiek kidobják az életbe a jelszót: reform.
A mozgalom az egész vonalon megindul. HullámgyQrüi a molismei (Burgundia) benedekrendi apátságba is eljutnak és a rendtagokat két pártra szakítják. Egy részük aszik az árral és szabadabb élet után eseng; a másik rész azonban, a konzervatívok, élükön Róbert apáttal a régi szigorhoz ragaszkodnak. A dolog végre törésre kerül: Róbert huszon-egyed magával elhagyja Molismet és a
Dijonhoz közeleső Cíleauxba1) vonul.
Itt a bokros, sürü náddal és sással benőtt területen csakhamar fölépítik kolostorukat és fakppoIcájukat és 1093. március 21-én föl is avatják.
A ciszterci-rend születésévé tehát !093, alapitója pedig az. Róbert.
A rend harmadik apátja, az angol származása Hardiug István alatt lép a rendbe sz. Bernát, kinek fényes neve, elragadó ékessző\'ása, tudománya és életszentsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a ciszterci kolostorok Európa országaiban oly bámulatos gyorsasággal szaporodtak.*) Még az ö életében á nyugati mű vetődés árama hazánkba is elhozta a cisztercieket. 1142-ben tizenhármán (ez a hagyományos szám) Cikádoron, a mai Báttaazéken telepedtek meg.
Erre vagy negyvenéves szünet következik. Csak III Béla alatt fordulnak jobbra a viszonyok,
A gazdag tapasztalásu király jól ismerte népét és országát Szomorúan látta, hogy a nemzet félszázad óta nagyon keveset haladt, az időközben betelepült rokonnépek még nem olvadtak bele a nemzettestbe, az ország belsejében még sok a gazdátlan föld, melynek egy részét
\') Citeaux latin nevétől Cistercinmtól származik a ciszterci elnevezés.
*j Ctte*ar. megalapítása ntán 51 évre! mi 343 apátsága volt & rendnek, maga sz. Berni 85-öt alapított. A tizennegyedik század köze pán pedig az apátságok a sima meghaladta a 70J-at.
őserdő, másikat viztenger borítja. A mű velődés régi tényezői helyébe uj erőkre volt szüksége.
A ciszterciekben ismeri fői embereit És mivel nem egy .kolostor alapítására, hanem több apátság szervezésére gondolt, egyenesen a rendi középponttal, Cisterciummal lép érintkezésbe. A kérdés oly bamar megéreti, hogy 1179-ben már megalapíthatta az egresi apátságot Torontál várimegyében. Rá 3 évre 1182 ben a bakonyit, vagyis zircit, 1184-ben a szL-gotthardit (Vasra.) és pilisit (Piiis-m.), 1190-ben pedig a pásztói apátságot.
III. Béla ez időtájt már mint\' ember ísközeledett Franciaországhoz: ll66-bao nőül vette VII. Lajos francia király leányát, Margitot. Ez óta honfitársaink sűrűn ellátogatnak Parisba, honnét koruk műveltségének színvonalán kertinek baza. A közeledést feltartották, sőt fejlesztették a ciszterci kolostorok, melyek a francia atya-*pátságokkal és a rendi középponttat, Cistercummal állandóan közlekedtek.
A királyi atya rokonszenvét a ciszter* ciek iránt fiai is örökölték. Imre és II Endre kormánya alatt szintén keletkeznek apátságok Kercen, -Tapolcán, Schav-nikon, Bélkuton stb.
A ciszterciek, kikre nemzetünk művelődése terén oly szép feladat várakozott, igazolták is mindenkép királyaink bizalmát. A nyers, bárdolatlan elemet, mely körülöttük keresett otthont, az erény eszközeivel szelídítik; azokat meg, kik távolról figyelik életüket, jó példájukkal
nyerik meg a tökéletesedés Ügyének. Hittérítői ni üködéi üknek is tág tér nyílik főleg a betelepült kunok között
Magas hivatásukra | való előkészítésükről és tudományos kiképzésükről a párisi, magoa-vallisí, tolosai, bécsi, stb. hires rendi főiskolák (studtum-generaték) gondoskodtak.
Azonban a ciszterci rend az idétt nem a szellemi, hauem az anyagi munkát választotta első raogo feladatának. S azért korszakos az ő fellépésük, mondja Halusa,1) .mert ebben az időben, mikor megvetették a földmivelést, egyedül Ők igazolták szóral és tettel, hogy a munka senkit sem alacsonyít le. A társadalom ebben a korban két osztályra szakadt, melyek sehogyan sem tudták egymást megérteni. Az egyik magas hegyeken bástyái és tornyai védelme alatt csak harcra vágyolt és vért szomjazott; a má sík sovány jóságaival szomorúan bo lyongott a mocsarak és erdők vidékén és legfeljebb egy nád vagy szalma-gnny-hót mondhatott otthonának. Ezt a két osztályt Citeaux hozta egymáshoz közel és békítette ki egymással. CiteafxJ kolostora: ezrek éa ezrek kezéből csavarták ki a kardot es helyébe ásót, kapát és sarlót adtak. Citeaux kolostoraiban vegyült össze először a paraszt gyermekének verejtéke az előkelő főúréval a mezei munkában, l^y szerezte vissza Citeaux a földmivelésnek a régi tiszte-
\\J Der Cisterctnser-Oráen mit besonderer Be^cksicbtigiiag Deatsland 6 1.
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva
letet és ekkép állította vissza a társadalom egyensúlyát."
Magyarországnak különösen szüksége volt ilyen elemekre. Hazánk már ekkor földmívelésből élt de fejletlen és elhanyagolt volt minden. A ciszterciek a nyugoti művelődés ismereteivel uj korszakot nyitnak meg nemzetgazdaságunk terén.
Rendszerint vad s zord vidéket vagy mocsaras területet Bzállnak meg l) és először otthonok környékét alakítják át. A vad erdőket irtják, a vizet lecsapolják, .vízgyűjtő medencéket készítenek, virágzó gyümölcskerteket és szőlőket alapítanak és elsők, kik a halászatot okszerűen kezelik ugy, hogy minden kolostorukat egy-egy nemzetgazdászati középpontnak és ^ egyúttal iskolának tekinthetjük. Számos majorságukban az ipar is virágzásnak indul.
E mellett a honvédelemből is kiveszik részüket. A később oly jelentékenynyé vált péterváradi erődöt a bélkuti apátság építi 1334—1351
De főleg a müvészettörénelem tekinti a ciszterciek megjelenését Magyarországon epokbáiiscak. A csucsiv velük érkezik hazánkba Franciaországból éa pedig előbb, mint a németekhez.
A rend virágzási kora a XUL szazad első felére esik. A pápák bizalmát és a királyok kegyét állandóan élvezik. Csak egy-két esetet emlíi ü.ak.1. Alfonz, LuBÍtania királya annyiratiszteitearendet, hogy 1143.
1]. .Bornardos ralles, Benedictns montes amabat* atb.
XXXVII É- FOL . AM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 30-án.
jött árvaszéki elnöki, egy újonnan rendszeresített árva3zéki ülnöki és jegyzői, továbbá egy árvaszéki aljegyzői és a vármegyei III-ad aljegyzői, esetleg más Üresedésbe jövő állásoknak választás utján betöltése; a megyei pénztár által kezelt összes alapok 1897-ik évi számadásaioak bemutatása; a vármegyei tiszti nyugdíjintézet választmányának előterjesztése a nyugdíjalap rendezése iránt; a lóavatási bizottságoknak 1898-ik évre leendő újra alakítása; a vármegyei vasúti bizottság újból alakítása; a vármegye monográfiája tárgyában kiküldött bizottság kiegészítése; a Zalavölgyi b. é. vasút részvénytársaság igazgatóságába a vármegye részéről két igazgatósági tagnak választása; a keszthelyi Georgikon megalapítójának, Festetics György gróf emlékének megörökítésére alakulandó szobor bizottságba tagok beválasztása; a járási mezőgazdasági bizottságok kiegészítése; a törvényhatóság felügyelete alatt álló pénztárak megvizsgálására bizottság kirendelése; az Alió-Lsndva—mura-szombat—regedéi és a.Tűrje—rum—sárvár— német-lövői h- é. vasutak segélyezése tárgyában beérkezett kérvények tárgyalása; a balatoni gőzhajózási részvénytársaság kérvénye a segélyezésre vonatkozó szerződésének 1899. év utáni időre leendő meghosszabbítása iránt; a belügyminiszter leirata négy ideiglenes díjnok felfogadása tárgyában; a vármegyei fószolgabirátt kérvénye javadalmazásuk felemelése iránt; főszolgabírói jelentés a zala-egerszegi járáshoz tartozó András-hida és Ápátfa, Yorhota és Teskáod, Kís- és Nag) Páli, Döbréte, Rám és Kö-kényes-Mindsjent, Gébárt, Neszelej és Kaszaháza, Alibánfa és Lukafa községek egyesítése tárgyában; a kereskedelemügyi miniszter leirata a Budapest—Fiume közölt létesítendő telefon bálózat tárgyában a törvényhatósági bizottságnak feliratára: Csáktornya község előljáró -pága a város által építendő közkórház építési költségeihez a törvényhatóság segélyezését kéri
Hurcolkodás.
Bzt*György napja, amely kemény megpróbáltatásnak teszi ki a szegény ember\', a szegény bérest elmúlt Mennyi.reménye teljesült a juhász bojtárnak a szekerész-gazdának, ki mind, mind szerencsét próbál egy uj igával? Május 1-éo a gazdagok a vagyonosok hurcolkodnak. Egy jó kárpitos vállalkozik erre a változásra. A középosztályra nézve a hurcolkodás már terhesebb vállalat. Ez a vészteljes nap nagy rést ül a polgár ember éleiében. Minden fel van dúlva, a megszo kottság még inkább mint a bútorzat. Mennyi gond, mennyi bosszúság! képzeljük csak! korán reggel, szokatlan órában fel kell kélni a tok telecíomagolt láda közt Öltözködni. Éppen azt a nadrágot csomagoltuk el. meiyet teresünk. A háló szoba tele szalmával, a fésű benn a vajas tányérban a fogkefe eldugva valamelyik vázában, és a kávé? azt nem lehetett elkészítem! Az esti lapot nem lehet elolvasni. A baba kiabál ebben a zűrzavarban! Most belépnek a napszámosok. Vigyázzanak a szekrényre, könnyen tönk Mennyi félelmeteáll kí azért a bútorért a házi asszony! Mily öröm ha sértetlenül talajuk helyén az uj lakásban ! Ha csak az a kredenc ne volnál Mindezek a bútorokhoz mennyire ragaszkodik az ember! A hurcolok elviszik a zoogorát
is. Az utcáu feltárulnak a családi szentély bensőségei. Az ágy belsejébe kíváncsi szemek pillantanak be, ott látják még az utolsó alvástól meleg dereka!jt is. A kosarakban csörömpöl az edéoy: Egyezerre csak elkiáltja magát egy sntzter ioas: Vigyázzanak, elvesztik a papucsul mega háló inget! A háziasszony, aki a harcolókat kiséri elszégyenkedik. Végremeg-érkeztünk az uj hajlék kapuja elé. Széjjel kell szedői a kredencet, szűk a bejárat! A mosdó nem illik a szoba szögletébe.
Az ágyak még nincsenek felállítva. Az est közeledik gyorsan-gyorsan Vacsorálnak, a hogy reggeliztek. Kolbászt, szalámit sörrel. A. baba elaludt apamlagon. A házi kisasszony néhány futamot játszik végig azongoráo, megpróbálja, vájjon nincs-e nagyon elhangolva. A csizmás emberek várják a folyosón napszámukat.
— Egy kis borravalót kérünk még, nagyon megizzadtunk- Mindegyiknek bo-szankodva adunk egy husz filléreit. Káromkodva mennek el az emberek. Ua is hurcolkodtak Szt-GyÖrgy napjin, csak hogy maguk hordták el cókmókjukat. Napszámos vagy kereskedő, csizmadia vagy hivatalnok, mindegyik vonzódik azokhoz a bútorokhoz, csecse becsékhez, egyetértünk ebben mindnyájan és egy formán haragszunk a ház-tulajdonosokra. Ezek bizony nem hurcolkodnak soha és felveszik a drága házbért.
-y -A.
Szilánkok.
— Az ellenséges korcsma. Et:y kaftános atyafi Kanizsára érkezve Scbei-ber Salamon városszerte ismeretes ve-zetőhez fordult szállásért.
Scheiber elvezeti az idegent a „Rózsa korcsma "-ba.
Néhány lépésre a fogadótól megállnak.
.Milyen korcsma ez? kérdi a munkácsi honpolgár. — Ez ? ez a Kosa korcsma6 leleli Scheiber.
Róse korcsma? Ró-e korcsma? ide nem megyek. Goldstein dühösen megfordul és rohadt beszédekkel illeti Sebeikért, aki teljesen kiegyenesedett ezalatt.
— Hónapok nevei. Bogenrieder vendéglősnek különös nevü alkalmazottjai vannak: Borkezelője May ur,, évszázados szobaleánya Juli kisasszony, csapiárosa Auguszt, aki csakis márciusi sört csapol.
A kanizsai sörért, jaj be kár! De a közönség issza már.
— Bádogos kerestetik. Egy villamos vállalkozó bádogost keres. Zsidótnem akar semmi áron, keresztényt nem talál Bemmi áron, mert villamos lámpáinak fénye még sötétebb, mint Diogenes lámpája.
— Az elmés borbély. Egy borbély segéd egy vendégat szappanlével öotőtt végig.
Ügyetlen! förmed reá a vendég a figaróra.
— .Kérem, hisz ez nem baj? Ez „folt, amely tisztit", válaszolja a borbély.
színház.
E héten a színház látogatottságából meggyőződhetett a társulat, hogy a kö zönség ismeri a társulat gyengéit a ha még oly kedvelt darabol adnak is, mint pl. a Talmi hercegnő, a ház majdnem üres, mert primadonna hiányában a közönség inkább meghallgat egy jó drámát vagy vígjátékot.
országát neki alárendelte és a ciszterciek vasallusának nevezte magát. Azon időnek minden fontosabb „ügyét rajuk bizták, ők voltak a téritök. a keresztes hadjáratok szónokai, a békeközvetitök és szerkők, a legbonyolódottabb házassági pörök ellntézői, templomok és kolostorok visitatorai stb. „Az a körülmény, ugy-moud protestáns történetíró, hogy a legjelentékenyebb Ügyek lebonyolítását az idétt etre a renare bizták, legjobban igazolja a ciszterciek nagy befolyását. A citeaox-i rendi gyülekezet bizonyos tekintetben az egyház nagy birodalmának parlamentje volt,, hova az egyes országok a ciszL apátok személyében küldöttek követeiket Ha Ctteaux valamely ügyet a kezébe vett, vagy valamit magáévá tett, az az egész egyház ügye volt- A rend közbelépése nélkül sok fontos ügyet teljes lehetetlenség lett volna ekkor elintézni.\' Tekintélyük oly nagy volt, hogy például 1215-ben II. Frigyes, 1274 ben llababurgi Rudo\'f, 1288-ban IV. Miklós pápa stb. trónralépésüket a cileauxi főapátnak is tudomására hozzák.
Hazai Apátságaink szintén a tatárjárás el&tt élik életük fénykorát. Királyi bőkezűség és saját munkájuk révén auyagilag is megizmosodnak. Királyaink jóakarata és nemzetünk rokonszenve lépten-nyomon nyilvánul velük szemben.
Sajnos, hovy az Anjouk alatt életbe lépett reservatio a ciszt kolostorok
élére is kommendátorokat vagy gubernátorokat ültetett, a kik közül a legtöbben csupán jövedelmeikkel törődtek; de a gondjaikra hízott kolostrokra ügyöt sem vetettek. Mi természetesebb, minthogy a fegyelem meglazult.
Mátyás király éles szemét nem kerülté-ki e szomorú viszonyok. Orvoslásuk végett egyenesen a rendi nagy kaptak lannal lép érintkezésbe és attól kér viaitatorokat a ~~ magyarországi házak felülvizsgálására. Az üdvös eredmény, nem is maradt el, míg Mátyás élt, de mikor a nagy király lehunyta szemeit, rz általános romlottság utat tört a kolostorokba is.
íven állapotban találja Őket a mohácsi vész, a hitújítás, majd meg a török hódoltság, -mely a czisztercieket jó egy századra kiszorította hazánkból. »
Két emberöltő múlt már el Buda elfoglalása (1541.) óta s a cisztercieknek még semmi nyoma Magyarországon. Érdekes, hogy először az ausztriai ciszterciek tesznek lépéseket hazai apátságaink nj életre való keltésére. Krafft Ignác, lilienfeldi apát 1635 fdbr. 5-én tiltakozik IL Ferdinánd király előtt á rendi birtokok lefoglalása ellen. Utóda ismétli a tiltakozást. De csak az országgyűlés elé terjesztett memorandumjoknak lett foganatja III. Ferdinánd Felberthalí Salix János wellebrádi apátot 1635. ju . 31. cikádorí apáttá nevezi ki. 1659-ben a zirci apátság is felszabadul a kommendá-
Pénteken ápril 22-éa „IX Rákócy Ferenc fogsága* c dráma ment Közepes számú közönség előtt. A darabban nyilván u ó hazafias szellem lelkesitóleg ha tott a közöaségre. mely a főbb szereplöket többször viharos tapsokkal jutaf-mazta. Külömben mindnyájan ki.ia tettek magukért Hidvéghy (Rákócy Ferenc) mínt jezsuita növendék pap s később mint á felkelők nemes hazafias érzésektől áthatott vezére szép tehetsége sikereit most is gyarapította. Fábián (gróf Bercsényi Miklós) szép, daliás fóur volt, kifejezés dekUmáeirlt nyílt szineo megtapsolták. Holécy Ilona (Amália) s Bor-sitrky (Zrínyi Ilona) szépen szavaltak. Kisebb szerepekben Sághy (hesseni fejedelem), Szebeni (Lehrmtn). Iwö (Ko-looíts és nótárius) voltak jók. Beckói páter Knittelinsből operettébe való alakot csinált
Szombaton "ápril 23 án rendes helyárakkal ismét egy újdonság került színre a „Talmi hercegnő\' c víg operetté. Margarita hercegnőt Tábori Fnda adu, Szalkayné pídig Ivonnet, hangjuk itt-ott kellemesen csengett, nagyrészt azomban érdes volt s hogy mégis annyi tapssal jutalmazta őket a közönség, azt eleven temperamentumos játékukkal érdemelték ki, de meg Konti fű bemászó zenéje is hozzájárult; a táncpróbába i különösen tetszettek, mit ismételnök is kellett Rhédey (Gastou) csengő tenorjával, ÉrckÖvy (Kazimir) öblös bariton hangjával s ügyes játékával a legjobban tettszettek, Rhédey kettősét Tábori Fridával zajosan megtap.oltak, meg ismételtették; Szalkay (Dárius), Szebeni (Cognac) szintén jók voltak; a karok elég precíze énekeltek.
Vasárnap apr. 24-én d. o. félhelyárakkal m\\ peleskei nótárius,* e-ste rendes helyárakkal ismét „Talmi hercegnő" került színre.
Hétfőn ápr. 25 én fély hely árakkal „Viola, az alföldi haramia" c népszínművet adták; az előadás általában jó volt. Ságby mint mindig, most is egészen beleélte magát szerepébe; Peti cigányt oly biven mutatta be, hogy egészen magával ragadta a közönséget. me!y ?em győzőit eleget tapsolni. Mellette jók voltak, Hidvéghy, (Viola.) Holécy Ilona (Zsuzsi) Beckóy (Nyúzó) és Izsó (Macskabázy.) Rhédey András két dalát érzéssel, csengő hangon adta elÖ, a közönség erősen megtapsolta, megújrázta.
Kedden ápr, 26 án Hidvéghy Eruő iatalomjátékául adták Shakespeare .Ot-hello\' c. tragoediáját A szinház egészen megtelt. Hidvéghy (0.hello,) itt léte alatt elmondhatjuk, teljes mértekben meg nyerte a közönség rokonszenvét, mit nemcsak szép tehetségével vívott ki, de különösen amaz elismerésre méltó törekvésével, hogy minden szerepét áttanulmányozza s nem csak játszik, de folyton alakit. A mai e!óadásoa szavaló tehetségével, a szenvedélyek erőteljes kifejezésével oly lelkesült bangu\'atba hozta a közönsége\', milyent a tár.-ulat még nem ért még ittléte alatt. Minden változás, felvonás után az éljenrés és taps újult erővel tört ki s orkánszerüvé vált a befejezéskor; midőn végül a gimnáziumi ifjúság által adott díszes koszorúval megjelent, a közönség folytonos éljenzések közt kalap lengetéssel és zsebkendők lobogtatásával vett tőle bu out.
Remekül szavalta bacauját a hadi di csőségtői, erővel, érzést-e! tört ki belőle
a szenvedély a nőgyilkolásnál, leghatásosabb volt mégia a gyilkolás atán. Egyre figyelmeztetjük azonban a tehetséges fiattal művészt, fektessen nagyobb tanulmányt az arc, különösen a szem szerepére; a szem a lélek tükre, 8 a lelki állapítok ábrázolásával kell. hogy különösen érvé nyesüljön. S még egyet: mi a mórt feketébbnek képzeljük, illetőleg ismerjük. Holécy Ilona (Desdemona), s Sighy (Jago) osztoztak az ünnepeltetekben. Mindketten Unultséggai játszottak, Ho\'.écy különösen hatással; Siafrr értelmesen, nagy tanulmányra Valló okítást nyújtott, ám az ö temperamentumához Jago szerepe nem való, intrikái inkább jóindulata tanácsok hatását tették ránk. A többi szereplők is igyekeztek a darab általános hatását emelni.
Szerdán ápr. 27 én Huckstedt Irén k. a felléptével adták a „Szép Oalatheá\'-t s a „Barátságbői\' c. 1 felvonásos vígjátékot Szép Galatbeát Huckstedt Irén k. a. énekelte ismert kellemes hangj ival, mely különösen az érzelmes részekben volt gyönyörű, tisztán csengő; a párbeszédekben, recifáásbin kevésbbé, csók-dalá\', molyet Rhédey vei (Pigmaleon) azé peo adott elő, viharosan megtapsolták, tisztelői egy szép virágkosárral is kedveskedtek a szép hanga művésznőnek. Szalkay (Midis) Tábori Frida (Ganyméd) : szintén jók voltak. A , Barátságból" c. : vígjátékban Sághy (Trotter) mulattatta meg a közönséget,*igen jó volt Holécy* . Iona (Lacy), ki itt valóban eltalálta az , igaz hangot mindketten sok tapsban ré-j szettltek. Hegyesi (Cirry,) Bjckóy (Baa-; son), Hidvéghy (Meredith) jó: játszotta*.
KÖ öuség közepes számmal volt j Csütörtökön ápr. 28-án Hegyesay Ró-, zsi jutalom játékául a „Nebántsvirág*-ot , adiák kevés közönség előtt Hegyessy \\ Rózsi (Ddoise) kedves színpadi alak, ; de se temporamentunu se hsogja nincs, \' a primadonna szerephez. Kellemesen csicsergő hangjával naiv szerepekben nagy síkért érhet el; a közönség épen ezt a kedves tulajdonságát jutalmazta tapsokkal, virágokkal, A főbb szerepekben Szalkay (Celestin) Sághy (őraagy), Izsó (Színigazgató) mulattatták jóizfi játékukkal a közönséget; gy.ÖayŐrüen énekelt Rhédey (Fcrnand) egy betétet, mit a. közönség háromszor U ismételtetett\' vele. Holnap pénteken félytiéty árakkal a „Szökött katona" t-fogják adni.
Vasárnap este fejezi be előadásainak sorozatát Szalkay Lajos színigazgató; innen Lévára me^y társulatával, honnan hosszabb szezon után Ba\'assa Gyarmatra vonul. A nyári idényt Sopronba fogja tö-teni és onnarj az Őszi szezonra ismét városunkba érkezik. Ha visszatekintünk a lezajlott szezonra, két szempont fog e őttunk kidomborodni. — Az egyik közönségünknek már régóta ismert közönye, a melyet csak néha-néha lehetett különféle módszerek alkalmazásával egy nagyon kis időre felfüggeszteni. A másik, a tár-alat derék igyekezete, számos újdonság szinrehozatalával. Hogy többet ne említsünk: Folt, a mely tisztit Caulisaet ur, Feri kisasszony, Talmi hercegnő, Kikapós patikárius, stb. stb. azonfelül előadott közönségünknek számtalan oly darabot, mely Nagy-Kanizsán még nem került színre, mint Kék asz-ttzony. Oroszlán vad ász, 0 hello, Gdleji kis király stb. A:talábin véve az e\'Ö-adások kielogitők voltak és a mennyiben Szatkay az őszi szerződtetésekre vonatkozó ígéreteit megtartja, nagy Örömmel
nézünk az őszi szezon elé. — Mi ezen túlra is, épugy mint eddig, első sorban álló szempontnak tekintjük a nyelv, az irodalom és a művészet szem elől soha sem tévesztendő nagy érdekeit és ha egy vagy más alkalommal a társulattal szemben tán nem \'gyakoroltán: voina szigorúbb "íJíráístöt. -ennek indító okát mindig azon magasabb érdekek képeztek, melyek a sziuházzal váibatatlanul egybe forrtak. A vidéki színészet sanyarú állapota és a nyelv és az irodalom felette fontos üaye voltak ítéleteinkben mindenkor irányadók éa az elismerés és biztatás köteles .az^ve, mindenkor édes magyar oyelvüoo vándor apostolainak szólt
\' Fölső templom.
Ujabb adakozások: Eper jesy Sándor adománya200 frt Eporjesy Sándorné adománya 100 frt.
Fiálovits Ltjosné úrnő gyűjrése 59 frt (Fiálovits L^josné* 20 frt, Wert-beimer M. (Bécs) 10 frt, Siager Samu, Dr. Kreísler József, Oroszváry Lujza 5—5 frt Récsei Pál 3 frt,SteinerFerdinánd, Riedlmayer Károly 2—2 frt, Ofp • i -heim Zsigmond 5 frt, Bencsicj Györjv, N. N. 1—1 frt.)
Keller Mátyás gyűjtése 11 frt (Keller Mátyás 10 frt. Brüder Eigl (Wien) 1 frt.)
Mikos Géza gyűjtése 15 frt(Dr.Rot-echüd Jakab 10 frt, Vlasits Nándor 5 frt.
Dezső Béla adománya 10 frt Pauer Gyula (Szombathely) 5 frt. Eperjisy Gábor (utolsórészlat) adománya 10frt, dr. Haaser János (L részlet) adománya 50 frt Összesen 460 frt
Eddig befolyt összesen 10,696 frt 73 kr.
Dr. Tuboly Gyula Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
HÍREK.
— Évforduló- A szép május első napján lesz második évfordulója, hogy a Zalai Közlöny érdemes alapitója és hossza éveken át szerkesztője, Bátorfi Lajos, örök nyugalomra tért. Aki egész nwoífásr\' éíétét a" közügynek szentelte, az megérdemli, hogy emlékét megújítsuk emlékezetünkben. Sót többet érdemel: megérdemli a kegyeletet még a késő unokák részérói is. Mi ettől a tudattól áthatva indítottunk gyűjtést abból a célbői, hogy e kegyelet látható jeléül emlékkővel jelölhessük meg Bátorn* sírját. Gyűjtésünknek volt is eredménye, — köszönet érte a nagylelkű adakozóknak, — de még mindég nem gyűlt össze annyi, amennyivel méltó emléket emelhetnénk a még mindég jeltelen sirra. Bizalommal fordítunk azért Bátorfi tisztelőihez, egykori jóbarátaiho?., áldozzanak néhány fillért kegyeletes célunk megvalósításira.
— Tanítóink ünneplése. 1848. Öt* venedik évfordulóját a magák körébej hazafias lelkesedéssel ünneplik meg la-
torság alól. Héderváry János báró ugyanis 8000 magyar forintért átengedi apátságét Lilienfelduek. A lilíenletd apát konventje egyik magyar tagját, Ujfalussy Mártont oda is állítja a zircit kolostor élére; de a sok baj, melylyel üjfalassynak meg kell kü/denie, arra birják, hogy Zircet 30.000 frtért Heiurichaanak (Szilézia) átadji (170!.)
Míg Zirc és Heínrichau egy birodalom területére estek az egyesítésnek mi sem állott útjában, de mikor II. Frigyes porosz király kezére került Heinrichau és a zirci kolostor magyar és német tagjai között napirenden voltak a súrlódások, hozzá a fellendült nemzeti szellem is megnyilatkozott, a régi állapot nem tarthatott soká. Z\'rcnek Heiricbautól való régleges elszakitására jeleatékeny befolyást gyakorolhatott Veszprém vármegyének az 1790—91. országgyűlésre adott követi utasítása is, melynek pontjai között a zirci apátságról is megemlékezik és elvileg kimondja, hogy a zirci apátságot a befektetett tőke letörlesztése után öná\'lósitaui kell, élén egy magyar apáttal.
Sok huía-vona után, melyben kü\'ö-iösen Gloger Konstant Heínrichau apátja fejtett ki szívó- ellenállást végre 1809. dec 9 én Dréta Antal régens-prior erélyessége folytán, Ztrc fü;get!enné lőa. 1814. aug. 9-én pedig a már előbb felszabadult pi isi és pásztói apátságokkal egyesité X. Farenc király és az egyesült apátságok élére Dréta Antalt állította.
1814-gyel uj világ köszönt be. A ciszt rendta^ok előtt ekkor nyílik meg egész széltében a tér, melynek mnuká-lá-ára őket a nemzet és a haza érdeke szólította,
t Ferenc király megrémült a francia forradalom túlzásaitól. Egész Európát harcra szólítja azon eszmék ellen, melyek elfajulásukban vértócsát hagytak maguk után. Szemét meg ráveti a szerzetes rendekre; mert bennök ismeri föl azon munkásokat, kik a jövő nemzedéket, a vallás-erkölcsi eszmék hatása alatt, az élet békés polgáraivá nevelik.\'
Már az egri gimnáziumot ily megokolással adja át 1802. jauias 25 éa a pilisi-pásztói cisztercieknek: „mert az isteni tisztelet emeléséről és az ifjúságnak jó irányú neveléséről és oktatásáról akarunk gondoskodni.\'
1813. február 9-én a székes-fej érvári s még ugyan ebben az évben a pécsi gimnáziumok ellátását és föntartását -Is magára vállalta a rend.
Dréta, mint mélyrelátó ember, rendje feladatának a nevelés és közoktatás terére irányítását életbiztosító eszköznek tekintette és hódoló készséggel köszönte meg az uralkodó kegyét.
Dj ha szellemi téren hiUdt is a rend. Dréta alatt anyagilag visszaesést mutatott. Azért Dréfa nagy tekintélyű utóda Villái Ferdinánd (1826—1857.) első sorban a gazdaságokat hozta rendbe, nagyszabású épiskezéseirel pedig (többek
közt ő vetette meg alapját 1846—7. a a zirci könyvtár gyönyörű helyiségének) Zircet rendi középponttá tette.
A kor igényei növekedésének felismerésével növendékeit a pesti és bécsi egyetemre, küldi tudományos kiképezte tés végett.
De különösen a szabadságharc mozga\'-mai próbálták meg Villái erejét Csakis az Ö nagy befolyásának köszöuhetó, hogy rendtársai oak, kik a BzabxKságbari: ügyét szóval és fegyverrel szolgálták, maga Mehetett atyai bírája.- -
UtáDoa az apostoli lelkű Beintsek Antal került-az apáti székbe(1859—1879). A léptette életbe a kormánytanácsot szerveri a kis és nagy káptalant A rendi növendékek egyöntetű nevelése végett 1366 ban Zircen megnyírj-\', a hittudományi intézetet Sőt midőn ÉÖtvbs József báró 1868. jan. 10 éa felszólalj.-:, hogy a ciszt. tanárok is mentül előbb szerezzék meg a középiskolai tanári képesítést, azonnal Összehívja a káptalant, mely haladéktalanul kimondja a tagoknak Budapestre való küldését Csakbogy eanek megvalósítása nagy nehészségekbv* ütközött Kern tehetett egyelőre mist * rend, mint hogy csupán oélkülözhe\'ó tagjaival küldte fői Budapestre. De mivel ez ritkán eshetett meg, ugy segítettek magukon a rendi tanárok, hogy -:-két hónapi vakáció alatt hallgattak pót-kurzusokat és otthon a megjelölt irányban folytatták tanulmányaikat
Rezutsek nem kímélte a költséget,
Melléklet a „Zalai Közlöny- 1898. április hó 30-lki 18-ik szamához.
XXXVII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898. ÁPRILIS 30 áfl.
nitóink május 12-én tartandó kőzgyülé- , -ükön, melyet K i s-K a n i s sá n, a köz-ponti elemi iskola helyiségében Ionnak ; megtartani d. e. 9 órakor. A közgyűlésié j a nagy-kanizsai járáskor t. tigjai éa mind azok. kik a taiiüzy iránt érdeklődnek, hivatalosak. A közgyűlés tárgyai ezek: j 1. Mult gyűlés jegyzőkönyvének telolva- 1 sása és huelesité.-e. 2. Az 1848 iki korszakalkotó események méltatása. Ünnepi beazéd; tartja: Baiiekovich Jáoo-<ur rendes tag. 3. Gyakorlati előadás (a szám-tan börénő\'-) Tartja: Orbán István ur, rendes tag\'4. Minő eszközök állanak a tanító rendelkezésére, a socíalizmua téves erőiéinek ellensúlyozására? Értekezés Poredus Antalur.rendes tagtól. 5 Az állami alakszerű tanfelügyelet Érkezés Altmann Mór rendes tag úrtól. 6. A .Magyarországi Tanítók Bizottságának" alakuló ko/uyütéséről. Hoffmann Mórur — kiküldött képviselő jelentése. 7. Folyó ügyek s netáni indítványok. A közgyűlés után a nagyvendéglőben társasebéd lesz; egy egy" teríték ára 1 frt 20 kr.
— Eljegyzés. S t r é m Tivadar, a helybeli Scrém és Klein cég beltagja, eljegyezte Ebenspanger Hermin kisasszonyt, Ebenspanger Károly varazsdí kereskedő leányát
— Halálozások. Mély és őszinte részvétet keltett nemcsak városunkban de megyeszertp az a csapás, mely közéletünk egyik kiváló férfiát, Eperjesy Sándort i sújtotta hőn szeretett nejének elhunyta val. A páratlan jólelkű urnő, szül. -tröhr Róza f. hó 25-én balt meg, hosszai szenvedés után. temetése pedig f. hú •J7-éu d. u 5 órakor volt oly óriási részvét mellett, minőt ritkán tapasztal- \\ hatni. Városunk egész intelligenciája ott ¦ volt, a megye székhelyéről pedig Cser- j tán Károly, alispán, és nV. Rtizicska j Kálmán tanfelügyelő jelentek meg. És ott kisérte a koporsót az a sok száz szegény, kikkel annyi jót tett a boldogalt. A gyászjelentés így szólt: Eperjesy Sándor ügyvéd, a saját valamint az alul felsorolt leszármazók és legközelebbi ro- , konok nevében is megtört szívvel jelenti páratlan hűségű nejének, a legfeláldozóbb anyának, leányának, testvér- és rokonnak Eperjesy Sándorné szül. StÖhr Roza ur-uűtiek élete 59-ik. —boldog házasságának 36-ik évében hosszas szenvedés és
a halotti szentségek ájtatos felvétele után 1898. évi ápril bó 25-én éjjeli3/4l) óra- ; kor bekövetkezett halálát A boldogultnak hfilt tetemei f hó 27-én délutáni 5 órakor fognak a római katholikus hitvallás szertartása szerint Teleky-utcai 43-1 sz. házban történendő jbeszeutelés után a róm. kath. temetőben levő családi sírboltba örök nyugalomra elhelyeztetni Azengesz-teló szent-mise áldozat pedig a helybeli városi Szent-János egyház templomában f. hó 27-én reggeli 8 órakor fog az Urnák bemutatni. Rendkívüli jóságának a tulví-t lági örök élet leend jutalma, a mikor a feltámadás után ismét és elválaszthatatlanul egyesölendünk. Xagy-Kauizsún 1898 ápril
a hol kulturális célokról volt szó. Budenz Józsefet. — a kiváló nyelvtudóst is 5 mentette meg a hazai tudományosság- [ nak. Bőkezűséget tanúsít a rendtagok utaztatásában is. Általában az ő szelíd, ! józan kormáoyzáss a rend hírnevét oly magasra emeli, hogy egymást érik a a kitüntető és elismerő nyilatkozatok.
Élete alkonyán megkereste a király bizalma is. I Ferenc Józaef 1878. Sz.-Gottbárddal átadja a rendoek a bajai főgimnáziumot
Utóda Supka Jeromos (1879—1891) alatt alakult ki a rend mai szervezete az 1880. jul. 6 — 10. között tartott nagy káptalanon. Kormányzásán tk legfényesebb ténye, hogy a tanárképzés nehézségeinek egyszer s mindenkorra való elhárítása céljából felállítja a rend budapesti Tanárképzőjét és hittudományi intezetét, követendő példára kényszerítve a többi tanító rendet is.
Utána 1891-ben Vajda Ödönt ültette a reodtársak bizalma az apáti székbe. Bölc3 kormánya alatt a rend anyagilag és szellemileg megizmosodva, a tanügyi körök elismerése mellett biztosan halad magasztos célja felé és mig 15 plébániájában lelkipásztori teendőket végez. 4 fögimnáziu inában legjobb erejével szolgaija a hazafias és vall ás-erkölcsi oktatás és nevelés ügyét (L, dr. Békefi R mQvét: k ciszt. rend története Magyarországon 1142 -1896)
bó 26-án. Áldás és béke poraira! Eperjesy Dezső, Dr. Eperjesy Béla, Eperjesy Gizella, férj. Dr. Béncik Ferencné, Eperjesy Géza Eperjesy Gábor, Eperjesy Jolán, férj. Stocker Antalné, Eperjesy Imre, Eperjesy Róza férj. Saovéber Józsefné gyermekei. Pap Teíka férj. Eperjesy Dezsöné, Szűcs Adrién férj. Eperjesy Béláné menyei.
Dr. Bencik Ferenc, dr. Hanser Jáuos, Sanvéber József, Stocker Antal vöjeí. Özv. Stöhr Józsefné született Wiszinger Mária, édesanyja. Horváth Antalné, Stöhr Mária, dr. Stöhr József, Stöbr Manó, lvoy Sándorné. Stöhr Oiti, testvérei.
A koszorúkat külön temetési díszkocsi vitte s aion kivűl még a halottas kocsit is gyönyörű koszorúk ékesítették. A temérdek koszomból a következőket jegyezhettük föl: Hü élettársának — gyászoló férje, — Auf Widursehen — Deiue Mutter, — Felejthetetlen anyánknak — Ferenc és Gizella, — Szerető gyermekid
— Róza és Jóska, — Felejthetetlen jó anyánknak—Antal és Jolán, — A legjobb anyának és nagyanyának — Béla és Andríen, Sándor, Adorján és Zoltán. — Szeretett jó nagyanyánknak — Margit, Jolán, Dezső. Mariska és László, — Szeretett jó anyának — Dezső, Tekla, — Szeretett nagyanyánknak — Ferenc, József, Lajos, Mihály, Sándor, Ella, Imre, — Felejthetetlen anyósának — dr. Hauser János, — Szeretett\' nagyanyánknak — Jancsi és Laci — Letzter Gruss — der tiheueren Schwester, Letzter Gruss — Von deiner Schwester Marié, Isten veled — Manó, Mari, — Hálás szeretettel drága keresztanyjának — Simon György,
— Letzter Gruss — l\'epi mid Paula, Tiszteletünk és mély részvélünk jeléül— Hirscbel Ede és fiai, — A legjobb barátnőnek — Virava József és neje — Tiszteletünk jeléül Somogyi Gy nlaés neje — Utolsó üdvözlet — Irmától, — Részvétük jeléül — Gutmann Vilmos és\'neje, — Őszinte részrét és tisztelet jeléül — Knortzer Györgyös családja,— Őszinte rész vét ük jeléül —Szalay család. Részvéte jeléül"— Unger UMmanu Elek, Tisztelete jeléül — Tuboly Gyula és neje, — Tisztelete jeléül — St em Vilmos és családja, — Részvéte jeléül — a nagykanizsai közs. népiskola tanítótestülete, — Mély részvéte jeléül — a dél-zalai takarékpénztár igazgatósága, — Oszuit ¦ részvétük jeléül — a dél-zalai takarékpénztár tisztviselői, — Részvéte jeléül — Nagy-kanizsai Sörgyár, Mély részvétük -jeléül — a Sörgyár hivatalnokai, —Mély tisztelete jeléül — a Kereskedelmi és iparjtiank tisztviselői. — Mély részvét jeléül —• Nagy-Kanizsai Kereskedelmi és Iparbank — Mély részvéte jeléül — a délzalai önsegélyző szövetkezet igazgatósága.
Özv. Okloiesnoi Okolicsányi Sze-messy Vendelné. — született budavelek: iyachnocsfalvay Rády Izabella mint neje a sa;át. ugy gyermekei Mariska éi Viktor a, valamint számos rokonaikés barátai nevében, mély fájdalomtelt szívvel jelentik a felejthetetlen jó lérj, édfts atya ésroko-nak Okolicsnoi Okolicsányi Szemess; Vendel nyugalmazott kir. adótárnok urnák frS98. évi ápril bó 27-én d e. 11 órakor gyengélkedő szenvedése után életének 75-ik, boldog házasságának 29-ik évében a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hűit tetemei f. hó 19-én d. u 5 órakor fognak Vásártér 550. számú házban a róm kath. hitvallás szertartási szerint bészente\'tvtui és a helybeli róm. kath.sírkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent-mise áldozat aznap d. e. 9 órakor fog a helybeli szent fe-rencrendüek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Nag »•- Kanizsa 1898. ápril hó 27 Áldás és béke hamvain!
— Letört virág. Magasi Mária 15 éves korában Paiioban elhunyt A .megszomorodott család a következő gyászjelentést adta ki: Magasi József mint apa, gyermekei Magasi Katalin, Magasi Ilona mint testvérek Horváth János, mint nagyapa és az összes rokonság nevében mélyen megszomorodott szívvel jelentik szeretett leányának, illetve testvérüknek és unokájának Magasi Máriának folyó évi ápril hó 25-én reggel 4 órakor hoaz-szas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, életének 15-ik évében történt gyászos elhunytát A boldogultnak hült -tetemei 1898 évi ápril hő 26-án d. u. 4 órakor fognak a pa-lini gyászházban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beezenteltetni és az ottani sírkertben örök nyugalomra he-
lyeztetni. Á szent-mise .áldozat szerdán, folyó hó 27-én déletőtt 10 órakor fog a nagykanizsai szectferencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatok Palin, 1898. ápril hó 25. Áldás és béke lengjen a drága hamvak felett 1
— Májusi előléptetések. A helyben állomásozó 48. gyalogezred 4. zászlóaljának parancsnoka Jemric I-tván Őrnagy, alezredesé, a 20. honvédgyalog-ezrednek hadnagyai névszerint: Léder-mayer Dániel és Svastim Béla zászlóalj ifgédtioztek, továbbá Binder Mihály a Vermes Gyula főhadnagyokká neveztettek ki.
— A Ker. jót. nőegylet mulatsága. A nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet, minit már jeleztük, május hő 18-án tartja tavaszi jótékony vigalmát A vigalom, mely műkedvelői előadással lesz összekötve; igen kellemesnek ígérkezik, miután sikerült a nőegyletnek ugy helybeli, mint Tidéki rokonszenves és kiváló műkedvelőknél\' közreműködését megnyernie. \'IfekinteMel a\' nagy fáradozásra, a mit a nőegylet választmánya kifejt és anagyélvezetet ígérő programmra, bízunk az est erkjö\'csí és aayagi sikerében. A meghívók már a legközelebb szétküldetnek.
— Az uj honvédkaszarnya. Az uj hon véd kaszárnya felépítése Ügyében legközelebb a képviselőtestület is batározui fog. Nagy Dezső előadó tanácsos már kidolgozta a részletes javaslatot a laktanya építkezés ügyében. Kettős indítványt fognak a képviselőtestület elé terjeszteni. A tanács a kaszárnyának a szombatkai dűlőre való építkezése mellett foglal állást, de azért a jelenlegi kaszárnya kibővítésének tervét is a képviselők szavazata | alá bocsátja. Nem tévedünk ha azt állítjuk, hogy a szombatkai kaszárnya felépítése az egyedüli gyökeres megoldási módja ennek az ügynek. A jelenlegi honvédlaktanya, ha kiürül, első sorban a -főgimnáziumnak szolgálna hajlékul, — ha bár csak ideiglenesen.
— Jubiláris lakoma. A szegénytámogató egyesület Tomech ooi veros május hó 1 én fenállásának 70 évének emlékére ünnepi lakomát rendez, melyen mintegy 150 tag fog részt veuci.
—- Távozó Ügyvédek. Legközelebb két ügyvéd is elhagyja városunkat. Az egyik társadalmunknak egy igen kedves és becsült tagja, dr. Fülöp Kázmér, ki július elsején Dárdára költözik, hol dr. Fodor ügyvédi irodáját veszi át, — a másik pedig különösen politikai téren szereplő, egyébként általánosan kedvelt ügyvéd. Mindkettő távozása érzékeny vesztesége le3z társadalmunknak, és sok jó barát sajnálja elköltözkődésüket.
— Szekularizál ás. A reform a bomlás útjára vitte a Szent-Ferenc-ren-det Egyre-másra hagyják el a tagok, kikben a hivő nép lelki pásztorát, igazi barátját veszti. — Legújabban Mintsek Melchiadesz, ki szép emlékezetet hagyott nálunk, mikor Csáktornyára helyeztetett adminisztrátornak, és Matyi Márk szintén Csáktornyáról hagyták el rendjüket Mindkettőjüket az esztergomi-főegybáz-megyébe vették át, s Mintsek Duna-SzL-Palon. Matyi pedig Somorjáu lesz segédlelkész. Állásaikat azomban csak az iskolai év végeztével foglalják el.
— Közgyűlés. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület máj. .8-án d. e. 10 órakor tartja közgyűlését Zala-Égerszögen. A közgyűlés tárgyai: 1. Az újonnan átdolgozott egyesületi alapszabályok előterjesztése. 2. A vármegye szarvasmarha tenyész kerületeinek beosztása. 3. Az igazgató választmány és számvizsgáló bízottság megatakitása. 4. Miniszteri rendeletek és leiratok. 5. Folyó ügyek éa indítványok.
— Olcsó gyémánt. Eogel Lipót helybeli üveges, feifoga-iott egy. a helybeli kórházból kibocsátott segédet, kit még munkába\' állása napján megbízott különféle munkák teljesítésével. A segéd azonban a helyett, hogy a munkákat teljesítette volna, az üvegvágŐ gyémánttal megszökött és Kaposváron keresztül Pécsre menekült, a hova is elfogatása iránt a helybeli rendőrkapitányt hivatal, már átiraúlag fordult.
— Színi kritikus a színpadon. „Zala" c laptársunk színi kritikusa utóbbi időben kíméletlen kemény bírálatban támadta a hely; ben ídŐzŐ színi társulat szereplésén a társulat tagjait ez a támadás igen bántotta, különösen mivel előzőleg a legáradozóbb dicséreteket szokták meg épen a nevezett lap kritikusától. Ezért a társulat két fiatal tehetséges tagja a szombati előadáson a színészeknél nem szokatlan módon szerzett elégtételt a társulat megtámadott reputációjának. Izsó a kritikust maszkírozta Érckövy pedig nem épen megtisztelő rögtönzésekben figurázta ki. A jómódom előkelő közönség ugy látszik színészeinket adott igazat midőn a kritikusra nézve sértő megjegyzéseket megéljenezte, megtapsolta.
— Öngyilkossági kísértet. Takács Remusné szül. Szabolics Róza 23 éves fityeházi lakos örökös perpatvarban élt férjével, mert ez utóbbi őt folyton bántalmazta és egész éjeket a korcsmában dorbézolt át. Neje többször könyörgött neki, hogy eddigi életmódjával hagyjon fel, de ezen kérlelések mindvégig sikertelenek maradlak, mire Szabolics Róza, atyjával együtt, kinél a- fiatal pár lakott, kiadták Takács Remusnak az útlevelet Takácsné pedig most benső szerelmi viszonyt kezdett Magdics János fityeházi lakossal, ami Takácsné apját annyira felbőszítette, hogy az - szonyt elűzte házától. Két napi távolícV után hazajött Takácsné, de mivel apja egész szigorúan tiltakozott a szerelmi viszony folytatása ellen, egy konyha kést Bzurt hasába, minek folytán belei mind kifordultak és ezen súlyos sebesülése folytán bekellett őt szállítani a nagykanizsai kórházba. Tettének okai felöl megkérdeztetvén, a fennebb előadott tényállást hozta fel öngyilkossági kísérlete indokául. Sebei életveszélyesek . és teljes fölépüléséhez nincsen semmi remény.
— Betörés. Folyó hó 25-ről 26-ra forduló éjjel Spitzkopf Jakab helybeli mészárosnak, a magyar-utcai husárus széke mellett lévő bódéjába eddig ismeretlen tettesek betörtek és egy fél borjut elloptak. E héten ez már a második betörés Spitzkopf mészárszékébe és a megindított nyomozás, mely a helybeli póttartalékos csapatok szakácsai ellen irányul, eddig még semmi pozitív eredményt sem tud felmutatni.
— Börtön fekhely nélkül. A rendőrség épületét kilenc hónappal ezelőtt átalakították Nem mondhatjuk, hogy fényűzéssel berendezett, csinos külsejű palota. De végre minden hivatalnoknak megvan a szobája, a felek mozoghatnak és az építkezés nagysága, árának szerénysége meg felel a mi szerény városi pénzügyi viszonyainknak. Ezek után azt gondoltuk volna, hogy a rendőrség börtönhelyiségeinek is jutott valami az újításból. Aki ugy véletlen egy pillantást tesz az ajtólyukon keresztül, az csak me-redtszemekkelszemléli ezeket a celiákata négy piszkos, nedves falon kívül, ezeknek a fülkéknek semmi, de semmi berendezésök nincs. A foglyok kénytelenek a földön feküdni, mert fekhelyük nincs; a szoba padlózata pedig oly szeny-nyes, hogy az, aki egyszer egy éjjelt ott tölt abban a kíolakta helyiségben, utálattal fog visszagondolni testének tisztasága rovásán azokra az élő lényekre, melyek mint egy kalandor csapat bolyongtak testén. Csodáljuk, hogy a rendőri hivatal feje ezeket az állapotokat megtűri; csodáljuk, hogy a mérnöki hivatal fekhelyek\'nélkül lakhatónak nyilvánította a börtönt; de legalább menthetőnek tartjuk e mulasztást hisz nagy tervek gondjai nyomják Ő3Z fejét. És ki törődik a város bőrtönében sinlődő rabokkal
— Hirdetmény. A helybeli m. kir. 2o. honvéd gyalog ezred parancsnokságának megkeresése folytán a kerékpározást szabályozó magas kormány rendelet a prg. alapján a városi közkórház mögött fekvő a katona kincstár által a bérelt gyakorló téren a katonai gyakorlatok tartama alatt a kerékpározást eltiltom. Ezen tilalom megszegői kihágást követnek el és a fent idézett magas belügyminiszteri körrendelet io prg. értelmében 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtatnak. Nagy Kanizsán 1898. évi április hó 28-án, Deák, rendőrfőkapitány.
— A háború hatása városunkban. Az Őszi és tavaszi vetések gyönyörűen mutatnak és a gabonaárak még is ret- | Sfenetesen felszöktek. Az ahhoz értő börze apeculánsok azt mondják, hogy .
mivel a bajtóvadászat miatt amerikai gabnát behozni nem lehet, ezért emelkedett oly horribilis módon a gabna ára; ezzel persze lépést tart a liszt árak emelkedése is. A kenyérliszt most már elérte a 20 kreárt per klgm a téaztaliszt meg 22 és 24 krt. Ilyet még nem értünk. A városi kishivatalnokok kénytelenek voltak családusyaik részére az étkezésnél mindent feladatokra leszállítani. A gyerek kérdezi: Papa miért csinál most tésztanapon a mama oly kevés csuszát és miért kapunk mi a reggelihez most csak fél zsemlyét? A papa erre azt mondja : Látod édes fiam ez azért van, mert a 10 kros kenyér-liszt most 20 kr. a 12-Ős meg 24 kr. Kevesebbet kell ennünk, mert csekély fizetésünk nem futja, hogy teljesen jóllakjunk. Mivel oly rettenetes drágaság van, meg is szavaztak részünkre már erre az esztendőre valami drágasági pótlékot, — de azon még most ott fönn Budán valami nagyfejű bácsik sokat gondolkodnak és a jó Isten tudja mikor kapjuk azt meg; — pedig hát most kellene, mikor minden oly rettentő drága. Addig édes fiam még a boltos bácsitól meg a pék bácsitól könyvre kapunk, meg a tejes néoise hoz tejet hitelbe, csak eléldegélüok valahogy, — de ha ezek a források bedugulnak, akkor igazán nem tudom mit eszünk és hogyan élünk. — A gyerek mindezekre nagyot bámul könyezve gyürés zsebre a fél früstBk-zsemlyét és szomorúan szontyorog el lyukas cipőjében az iskolába. — A csendes türelmes szürke ember vérző szívvel néz utána és önkéntelenül is eszébe jut annak a bizonyos uralkodó német hercegnek egykori"mondása, „ne féljetek szegények, ezután jobban lesztek szegények" .
— Kitüntetett magkereskedő. Szép kitüntetés érte a magyar kereseskedővilág legkiválóbb tagjainak egyikét: Mauthner Ödön magkereskedót, a ki rendkívüli iparkodásával és üzleti szolidságával világhírt szerzett a magyar magvaknak és a magyar kereskedelmet oly \' magaslatra emelte, hogy nemcsak kiállja a versenyt a külfölddel, hanem aztnem egy tekintetben felül is raulja. Mauthner Ödönt az orosz cár kilüntette a Szent Anna-rend III. oszt. rendjével, ama érdemeinek meg-jutalmázasául, a melyeket Mauthner a pétervári kertészeti kiállításon szerzett. A péterváni kertészeti egyletben, mely - az orosz előkelő társaság legkiválóbb alakjait és gazdászati kitűnőségeit sorozza tagjai közé, Mauthnernek személyesen is nagy. a népszerűsége, annyival inkább becses tehát a kitüntetés, melyben az érdemes kereskedő most részesült.
— Pénz kormányozza a világot! Könnyű és biztos módot nyújt az együtt-kormányozáshoz a m. kir. szab. osztálysorjátékban való részvétel, melynek főelárusitói Fehér Lajos és Társa Budapest, Gizellater 5. szerencsesorsjegyek legpontosabb szállításáról bíztositauak. A Fehér Lajos és Társa cég a legjobb hírnévnek örvend, ennélfogva ajánlatos, hogy a most kezdődő uj sorsjátékhoz a megrendelésekről ezen cégnél Idejekorán gondoskodjunk, mintán a sorsjegykészlet a nagymérvű érdeklődés folytsn apad Egyebekben felhívjuk olvasóink figyelmét Fehér Lajos és Társa lapunkban foglalt mai hirdetésére.
— A Magyar-utcában 2 csinos udvari lakás azonnal kiadó, Cim a kiadóhivatalban.
— Egy nagyobb családi ház egészséges helyen szép kerttel és két gyümölcsössel eladó. Tudakozódhatni a kiadóhivatalában.
— Máaodík magyar királyi osztály-sorsjáték. Az előttünk fekvő sorsolási tervezet szerint a második osztálysorsjáték első osztályának húzása május bő 11. és es 12-én lesz és tisztelt olvasóinkat különösen figyelmeztetjük a Töiök A. ás Tsa budapesti cég hirdetésére. Ezen általunk ismert céget azért ajánljuk, mert ez szigorúan pontos és vevőit legjobban szolgálja ki. Ugy látszik, "hogy Fortuna különös kegyével árasztotta el a céget, mert értesülésünk szerint az első sorsjáték alkalmával mintegy háromnegyed millió korona nyereséget fizetett ki vevőinek. A nyeremények száma, valamint a sorsjegyek árai az L osztályhoz — és pedig egy egész G frt, egy fél 3 frt, egy negyed 1 frt 50 kr,, egy nyolcad 75 kr. — ugyanazok maradtak a második sorsjátéknál
Selyem-végeladás
blousok és ruhákra — a gyárból!
tetszés szerinti nagyságban pririt fogjaaitókn»k "postabér , vámmeusesea és hashoz szállítva.
— Aa utolsó idény maradék selymei: — mintegy 300 drb Dupla Foolard-selyem .... méterje 65 kr.
csak marine-kék* és fekete alappal . - .200 árb tVkete damaszt selyem ....«.„ 1 írt 15 kj.
200 drb. fekete Armüre Roy*le éi
Merreillenx Duchesse ..... „ ¦ 1 frt Ü5 kr.
, 700 drb. kúion\' őző maradék 1-, 2- és S színben, selyem damaszt haliéi társaseatélyekre való selymekből stb.
. Minták postafordultával.
Magyar levelezés. Srájcba kétszeres lerélybélyeg ragasztandó.
Zürich. - Henneberg 6. selyemgyárai-
XXXT1I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898- ÁPRILIS 30-án
Aki tehát a szerencsének kezet akar nyújtani, fordulón bizalommal Török A. és Tsa fóelárositókhoz Budapesten.
— A modem therapiában az orvosok mindinkább a természetes gyógyrizek használatát, . ezek között különösen a maga nemében páratlan Ferenc József keserüvizet ajánlják. A Ferene József keserűvíz már húsz év óta van használatban s egy családban sem szabadna hiányoznia.
— Jótékonycélu állarnsorsjáték. Mint az elözŐ években, ez idén is nagy jótékonycélu államsorsjáték tartatik. Ezen sorsjáték tiszta nyereményeiben következő jótékonycélu intézmények részesednek: 1. a vagyontalan állami tisztviselők özregyei és árvái részére létesítendő alap, 2. a eirkvenicai László gyermekkórház. 3. a zólyom-lipesei Gizella munkás-árvaház, 4. a Jósziv-egyesület, 5. az erdővidéki (Baróth közkórház. G. a budapesti Klotild szeretetház. 7. a kolozsvári jótékony nőegylet. S. a nagypénteki társulat, 9. a békésmegyei Fehérkereszt egylet A játékterv nagyon kedvező esélyekkel kecsegtet, a főnyeremény 150.000 korona, az összes nyeremények 365.000 koronára rúgnak. Sorsjegyek á 2 írtéit kaphatók minden só- és adóhivatalnál, a legtöbb postahivatal és dohánytőzsdében. A húzás f. é. június bó 30-án történik.
— Külsc haiziáiatra. Testrészed fajdalmai, cstitos és köszvényes bajok és mindennemű gyaladáaok a\' „Moll-féle francia bor-szí\'s z--szci gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy Üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként után vétellel Moll A gyógyszerész cs. én kir. ndv. szállító állal Bécs, 1. Tnchlauben 9 A vidéki gyógyszertarakban és aayagkeresked esek ben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ó gyári jelvényével és aláírásival
Szerkesztői üzenetek.
— B. J. helyben. Ügyes cikkelye a jövő számban jön.
. - F. G. Lebenye Hol maradt e béten ? Üdvözlet.
közgazdaság. ,
Védekezés a peronospora ellen.
Mikor a svájci szőlősgazdák elsőnek észlelték a perono«porának felléptét s annak rohamos pusztítását tapasztalták, az volt az első gondjuk, hogy megálla-pitassák annak mibenlétét és az ellene való védekezés módját. A szemfüles svájci gazda csakhamar rájött, hogy gyora és alapos védekezésre van szüksége, kü lönben tőnkre megy a szőlő s vele a gazda is.
Csakhamar pápaszemes, tudós urak látogattak a szőlőkbe, ott analizáltak, vegyelemeztek, kutattak, kerestek, mig hosszas és fárasztó kísérletezések árán kisütötték, hogy a peronospora egy penészgomba, mely eleintén a levélben, később a levélen jelenik meg s miután annak éltető nedvét magába szívta s fölemésztette, a levél összeszárad, kiaszik, a tőkének táplálékot nem adhat, lehull s a tőke maga is tönkre megy.
Es miután megállapították a penészgomba minőségét, kitalálták a védöszert is, melyet széltében-hosszában minden gondos szőlősgazda, alkalmazott is s alkalmaz ma is.
Igen alkalmaz, de csak a gondos, faját javán munkálkodó gazda, a legtöbbje azonban még ma is idegenkedik ettől; pedig 1889. év óta, a mikor hazánkban és megyénkben először lépett fel e veszélyes ellenség, meggyőződhettek gazdáink, a saját kárukon tapasztalhatták, hogy minő rohamosan teszi tönkre e betegség a szőlőket. Szomorú tanúság erre a sok kiveszett, vagy kivágott szőlő s pusztáo álló hegycsoport. Sajnos/hogy a megye némely vidékein egész hegyek állnak már kopáran, hírmondónak sem maradt egy tőke sem. Pedig csak 10 évvel ezelőtt minő dús szüret volt még ezeken a hegyeken 1 A gazda alig győzte a mézédes mustot elszúrni a gyönyörűség volt látni, hogy a szüretelők minő életkedvvel, vig nótaszóval munkálkodtak a begyeken. Hangos volt hegy és vő\'gy, a gazda örömmel, nézte miként telik egyik hordó a másik után. S könnyen tett kötelezettségének minden téren eleget. De bezzeg megváltoztak a viszonyok. Nincs szüret, nincs jövedelem, a végrehajtó kopogtat a legkisebb követelésért, s a család nélkülöz.
Szőlőink rohamos kíveszésének nagyrészben gazdáink az okai. A peronos-pora fellépte után — éveken át — figyelmeztetve lőnek gazdáink a védekezésre szóval is, írásban is. A megyeigazdasági egyesület 1890-ben „A szőlőlevél penész* címen kis népies útmutatást magában foglaló füzetet bocsátott ki a népnek melyben könnyen érthető ismertetése van adva a szőlőpenésznek és az ellene való védekezés, módjának; egyesek, testületek, hírlapok minden kitelhető módon igyekeztek a népet a védekezésre bírni; a megyének tör-
vény erővel bíró szabályzata van, mely mindenkit kötelez a permetezésre, de fájdalom miedez elégtelen. Gazdáioknak egy jó része ma is tétlenül nézi, miként pusztul el a szőlő és bár tudja a védekezést, nem alkalmazza, — hanem a panaszkodásra van ideje. — Akármerre nézünk, mindenütt, az egész vonalon panaszos hangokat hallunk, hogy vége a bortermésnek, oda van a lakosságnak egyedüli keresetforrása; nem lehet megélni stb; de hogy megkétszerezett munkássággal, lankadatlan szorgalommal látnának a szőlők felújításához,, azok megmunkálásához s permetezéséhez, ritkán hallunk egy szót. Gazdáinknak számolni kellene az adott viszonyokkal éa nem szabadna kétségbeesniük, hanem fokozódott tevékenységet kellene kifejteniük arra nézve, hogy a régi állapotot teremtsék elő.
Tény az, hogy a íilokszera óriási pusztítást visz véghez a szőlőkben, de ez csak lassan öl, mig a penész rohamosan teszi tönkre a tökét. A ülokszerával lepett szőlők 10—15 éven át teremnek s apránkint halnak ki, de ha a srőlŐ-penéaz föllép, 2 év elég arra, hogy pusztán álljon a szőlő.
Azért védekezzünk ellene. Itt az ideje, hogy mindenki, még azok is, kik eddig ölbe rakott kezekkel nézték a pusztításokat, fegyverhez nyúljanak s elejét vegyék szőlőik pusztulásának.
Ne várjanak addig, míg a szőlőpenész jelentkezik, mert akkor már késő ; hanem előzzük meg. Már májusban, mikor a szőlőlével fejlődni ke?d, történjék meg az első permetezés. ÉS nem elég, ha a hegy birtokosságnak egyik — habár nagyobb része — védekezik s permetez, a másik — kisebb — rész a nélkül hagyja a szőlőt; mert akkor a penész-gomba átterjed a többi szőlőkre.
Ott van a megyének, törvényerővel bíró szabályzata mely esetleg pénzbüntetéssel snjtja a mulasztókat, hajtsák azt végre szigorral, tekintet nélkül a személyre. A hegybizottságnak néhány tagja ellenőrizze a helyszínén megtette-e mindenki e részbeni kötelességét és a netán tapasztalandó mulasztást jelentse a hatóságnak.
Saját kezünkben van sorsunk letéve, ne tétovázzunk, hanem tegyünk, a mi módunkban áll. .Segíts magadon és az Isten is megsegít," tartja a közmondás
K. s.
IRODALOM
Petőfi-Album.
(A Petőfi-társaság niegbizásábúl szerkesztetlek: Bartók Lajos, EudrÖdy Sándor és Szana Tamás. Az Athenaeum irod. és nyomdai r.-;. kiadása. Ara fűzve 6 frt, diszkötésben S frt, pompás celluloid kötésben lo írt.)
Félszázad előtt rügyfakadás idején kelt ki a véráitatta magyar földből a szabadság palántája. Kápráztató napfényben fürdött s a lelke sédéi melege táplálta. S aztán vihar jött rettc nctes fergeteg, a mely végigsöprőit hazánkon s letarolta legszebb reményeinket.
S hosszú csönd állolt be. De a félszázad elölt megtestesült Ige újból feltámadott s ma a magyar nemzet szabadon, büszkén ünnepelheti és ünnepli meg a magyar szabadság születése napját. E dicső napnak emlékéhez fűződik örökre a szabadság linglelkü dalnokának, l*clüfi-Sándornak a neve. .-\\ kultusz, a melyei a magyar nemzet e névvel üz, a legszentebb, a legmagasztosabb: a maga géniuszát, nemzeti létének ősforrását tiszteli és dicsőíti benne S midőn a Felőli-társaság általánor nemzeti szépirodalmi célokon ki vili a Petőfi-kultusz ápolását és terjesztését tüxte ki magának ^feladatul, nemzeti missziót vállalt magira, amelyért hála cs elismerés illeti meg.
A Pelöti kultusznak egyik ragyogó momen túrna az, a melyben a Petőfi-társaság közkincs • csé teszi mindazt, a mi értékeset és szépet Írók és művészek produkáltak Petőn dicsőítésére. A Petőfi-Album,\' a mely most hagyta el a sajtót, méltó arra, hogy_ ereklyegyüjteménynek tekintse minden magyarul érző ember Akikre a Petőfi- \' társasig az Album szerkesztését bizta, jogos önérzettel mutathatnak rá, hogy megbízat ás oknak híven, a magasztos célnak megfelelően teltek elegei. Összegyűjtötték a Petőfi-Albumban a legérdekesebb egykorú föl jegy réseket s a modern magyar irodalom termékeiből mindazt, a mi a költő életének és müveinek megvilági lására szolgálhat. Elvonul elöltünk az egész — fájdalom oly rövid — korszak, a melyben Petőfi lángesze és linglelke nagy és jelentős része volt egy örökké emlékezetes nemzeti mozgalomnak. Oly irók, mini Jókai, K. Eötvös József, Arany János, Gyulai Pál, Gr. Teleki Sándor, Szana Tamás, Eadrődy Sándor, Bartók Lajos, Vámbéry Ármint Vajda János és számosan a régibb és ifjabb irói gárdából, akiket e nagy géniusz inspirált, festőink legaiválóVAjai, Munkácsy, Zichy Mihály, Roskovits, Lotz stb. ibilattal és szereteltei járultak hozzá, hogy a Pető fi-kultusz a nemzet dalnokához méltón nyilatkozzék meg és terjedjen szerteszét az országban, kunyhókban és paloták ban.
A 260 oldalra terjedő nagy negyedrét alakú Album külsőleg ii méltó ahhoz a nagyjelentC -ségü emlékhez, a mc\'ynek szolgálni hivatva van. Az Athenaeum r. t. hiven kiadói tradícióihoz, a melyeket még Emich Gusztávtól örökölt, a ki Petőfi összes költeményeinek első kiadója volt, büszkeségét helyezte abba, hogy a tartalom gazdagságához a keret is illő legyen, üly cmlék-küayvet kap a kezébe a magyar közönség a Petöfi-Album-mal, a mely mindenkoron ébren fogja tartani a mai nemzedéknél is a legnemesebb kultuszt, a melynek hazafi csak áldozhat : a nemzeti géniusz kultuszát
- Egyház és Iskola Xária Terézia alatt Ai Athenaem r. társasig kiadásiban megjenS A Magyar Nemzet Története cimü tízkötetes nagy munkának (míUenniomi kiadás) nyolcadik kötetéből, mely ax r%2-.Sl5-ig terjedő korszak történelmének tárgyalásával foglalkozik és A restaurálj o kora cimet viseli, imént kösre-hocsijtott fősetekben Marcali Hentik e\'jut a Mária Terézia korabeli egyházi és iskolai, közművelődési állapotok ismertetéséhez. A nagy királynő iskolai és oktatásügyi rendelkezési, intés-kedéteiközfiltndralerőlegiget) sok a mai nap-g fennmaradt. A budapesti tudományegyetem nj|á-szervezési cs mai kifejlődése alapjainak megvetése szintén Mária Terézia nevéhez iüződik. Nagy súlyt helyez a jeles történetíró arra is, hogy ennek a korszaknak knltar-történeti képét a lehető legnagyobb hűséggel, pontossággal és rész\'élességgel megrajzolja. ex a rész. akáregy különálló közművelődés történeti monográfia szám jöhet. Erekbej a füzetekben is igen érdekes történelmi szöTegképek és műmellék letek vannak Esek közül,melyek olyan számosak, h ogy majd minden lapra esik egy-kettő, ki kel) emelnünk & következőket: Részletek a bécsi ndvari kancellária belsejéből, A magyar nemesi testőrség palotája III. Károly koronázása-, Mária Terézia a királydombon Pozsonyban 1741. jnoins 25-ikén; ez a kép Meytens Hamílton egykorú hires festménye után készült, melynek eredetije a magyar történeti képcsarnokban van: A bécsi kongresszus 18i5-ben egykorú metszete útin. Egyes füzetek ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben Előfizetés negyedévié (12 füset) 8 frt 60 kr., félérre (24 füzet 7 frt 40 kr. Minden héten megjelenik egy-egy füzet. Az e rovatban megemlített művek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy Kanizsán.
Nyilttétj.*)
Vese. hngyhólya?, hngydara és a köszvény bántál mali ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek lmrntos báotalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
H u n y haj tó hatású!
Kellemes iii! Kobbtcd emészthető
Kapható átvinyrizkereskedésekben és gjé gy szertárak ban A Sabator-iorris igazgatósága Eperjesen.
Köszönetnyilvánítás!
Boldogult nőm, illetve édesanyánk
Eperjesy Sándorné szüi-
S\'öhr Róza unió
gyászos elhunyta alkalmából, a részvétnek és kegyeletnek oly számos jelét és nyiloánulását láttuk és vettük,, hogy egyelőre lelietetlen azokat egyenkint megköszönnünk. Fi gadják tehát mindazok, egyesek és testületek, akik mély fájdalmunkat akár élőszóval, akár koszorú küldéssel, akár Írásban tett részvét nyilvánításaikkal ,enyhiteni, illetve megosztani kegyesek voltak, ezúton is hálás köszönetünket.
N-Kanizsa, Í8$8. éniápr.28. Eperjesy Sándor
éa gyermekei.
hurut köhögés.
&*&ta?\\ rekedtsé$. asztma sateilem
, bleichenberg!
CO ti S7 ANTIK ÉS EMMA FORRAS
*j Az e rovat alatt kózlöttekért nem vállal felelősséget \'. ;j a szerk.
Felelős szerkesztő: x>r. kiss ernó Helvef.es szerkesztő : dr villányi henrik, Kiadó: ifj wajdits józsef.
Hirdetések.
A „SANTAL EGGER"
kiviló gyógyerejü készítmény. Feleslegessé teszi a Cop»irát és Cnbebirt Felülmalja pontos éz biztos hatásban, cső, hólyag és vesebánlalmaknil s külföMi gyártmányok legjobbikát, a Kanane is Injectínvaí egyetemben használva a lesmnkacsabb folyást megszünteti, 1 üveg (40 darab) ára 1 frt 50 kr, a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve 1 frt 70 kr, 2 üreg S frt 20 kr., 2 üreg Iujettió és 1 üveg Santal Egger bérmentve 8: frt 25» kr. Főrakiir : Gyógyszertár a ,t$d«r -b*z Budapest V! Vael körút 17.-
GRAND-HOTEL NATIONAL,
nécn II. Tftbor.tra.ne ]S.
"ütókta»«. tallo*. *«¦«¦ >.»¦"¦¦\'•¦>¦.*°° «**«,1 ,\'T1 -ífl\'; í"í"si& *
rilteüJS Sik cs. í. kir. tivirt- í. teltfon «Homi, . kfatan. ^Lrf"~bb \'^í\'"1\', \' J* , S ?S lÍT latoltok srimiri. - A kiállítás alkalmival irfelemeles nelkill. - Pályaudvarok í ktoSto kLS=n. - Lovasat e, .ársaskocsi ^««e,,. hi.MI-tad-H.vba.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
A Sief ri &GMrto
KANN és HELLER, Budapest V., Váci körút 62.
Kesselet és raktár: UNGER IIIIASS ELEK Kagj-Kanizsa.
X
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY.
Lenti Kápolna község volt úrbéreseinek alőlirott ma jai részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a volt úrbéresek tu-
lajdonot tevő 646 darab föllálló tölgyfa mely a ;
szakértői becsű szerint 2397 köbméter műja, — {14382 frt c
becsértékben) és 1160 köbméter tűzi fából — (580 jrt értékben) )
áll Lenti kápolnán a községházánál 1898. évi május 3-?n d. )
6. 9 Órakor tartandó nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek )
eladatni Jog. t
Miről venni szándékozók arról értesitetnek, hogy az árverési )
jeliételek Lenti kápolnán a községbiró házánál ugy a baksai )
körjegyzői irodában megtekinthetők. i
¦ Lenti1 kápolnán 1898 April hó 19 én. }
Tóth József sk. )
biró )
Koller Nándor sk.
kőrjzó.
HIRDETMÉNY.
Ü c«. és apostoli királyi KelséEé.ek tegMsü elhatározása folytán eíennel meBin<litlatit
a XX-ik magyar királyi állarnsorsjáték,
melynek remélhető Usila jövedelnM |isztViselők ("izvcgyci árvái rei
korház, 3. a lolyom^lípcui »üizelli .líaróli) közkórház, 6 á»^budap**l S a nagypénteki társulat, 9.
rsjit?k ¦
i főnyeremény
0i-b
tkként osztassek fel, hogy abból 1. a vagyon alap, álla re gviljtendŐ alap. W a^czirkveniezai -László--gyernn munkas-irvahár. 4. \\ Jósziv-egyciület, 5. az erdÖvid. -Klotild" szeretetház, ¦ 7. a kolozsvári jótékony nöegyl békésmegyei Fehér Kereszt-egylet i észesittessek. en megállapított nyereményei az alább következő játékterv szer 365,000 koronára rúgnak, és pedig :
50.0
, ny
1 összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki.
A húzás visszavonhatlanul 1888. évi június hő 30-án Rudapesten történik. yjNjf- Egy soosjegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva, -ram
Sorsjegyek kaphatók a lottó igazgatöságnál Budapesten IPest, fővámház, félemelet,) a hová a megrendelt sorsjegyek ara postautalvány mellett előre beküldendő, valamennyi só- és adóhivatalnál a legtöbb postahivatalnál ca minden városban és nevezetesebb helységben felállított egyéb sorsjegyáruló közegnél.
Budapesten, 1S9S. április hö.
, kir. lottó-igazgatósig.
xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg
fV» — ^s^mmw tmbT-T* -SET HLLMflBA
2 ménynyel használtatván #• sem jobb a mellette oly ártalmatlan
(MüSTM-iei, imnu
LABDACSOK.)
L pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsü-leoctök; — mentek min den ártalmas anyagok-tói, az alt esti szerek-baj&Inál legjobb ered-gyengéden hashajtók, vértisztirók; egy gyógyszer
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
mint e plialák a
eg, székizoruláf
5 a legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett méá gyér 5 mekek is szívesen.
•* Sast" Egy 15 pliulát tartalmazó doboz 15, e«jy tekére*, mely 8 dobozt, tehát 120 pilnlát urtalm-iió, csak l frt o. é.
Ó_-X-f ütlniisoktől különösen őrakodjank. Kérjttnk határozottan VtiS* jíensteln Brr.sébet-pilnlát. Valódi csak, ba minden
doboa
törrénvüeg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent Lipót- és „"Nenstem Fülöp gyógyszerész" aláírással vac ellátva. A kereskedelmi törvényssékileg védett csomagjaink aláirisaakkal ran ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
rSzent-LipúíhO\'/.- címzett ^yó^ysr.ertára Wien, 1„ Plankengasso 6. Raktár Nagy-^anizsin: BEL US L \\J OS gyógyszerésznél.
jjXVH. fVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. ÁPRILIS 30-án.
1868-lk év óta Ismert
-== BEBGEB-FÉLE OBYOSI--
KÁTRÁNY-SZAPPAN
ozro-í .ekiotély**\' iIuI \'jáal** Ausztria-Magyarországi an, Franciaország, Németország, Holland-ius, Scbwricbao, Ruminbaa stb. mir tíz ér ót* fényes sikerrel ttaaználtatik,
mindennemű bórkiHeget
„ti,-: -íiute «i arcbür miadenfele tisztátlansagai ellen kulacsén a rUh, az L ¦.¦_a: A C< pikkely sür.iör ellen 2 kosz, = súmGr repedvén;-, a fej éi szakái ellen. X^r^^fe^E a tjeplS, májfolt, ugyaeTeicl rezes orr, a fagydag, a labinadas, a gyerme- |^\\A-B/^B| ..-ti amennyi külső fej betegségei ellen. Ezenkívül, mint a bort tisztító * «i^. T ^.lőszer ajinltatik. *^aLt^
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr. A Berger-féle kátrány szappan 4O\' .-a tömény falcatrányt tartalmaz, felettébb gondosan var. .Léuitve s lényegesen különböző a minden egyébb, a kereskedésekben előforduló káliány su ispánoktól mert ezen szappan 3 glicerin anyagot tartalmaz, ttnom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
>.így*zertárakbzn v.tagosán BKRCEK-féle kátrány-szappat kérendő s ügyelni kell a" zö\'d 00 magolásra
Síim olsMjiial kitintefetett i bécsi maim kiiHitásoa 1883-b.ii.
LrTrlIII heljrttes a bel- ei külföld réaiére :
G. HELL ayáar TROPPAÜ
N->gy Kanizsán Práger Béla és Belus L-rjos gyógyszerésznél
1 megbízások és ttdakoxódátok küldendők.
A ki fakészietét 1 szabadban csak egy állomással egyszerű és biztos módon éveken át a rothadás és gomba képződéstől megakarja Óvni, íz használja a már több mint 20 ér óta bevált
carbolineum-ot
AVJáNABICS szabadalma
és óvakodjék haszontalan utánzatok megvételétől.
Prospektusok ingyen ét bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENAR1US.
Bécs 111. Haupstrasse 84.
!1 Régi hírneves kénfürdő Horvátországban
i ri VARAZS0T0PI.HZA
I
I
PosU es Távírda
a Zagoriai vasút mariién (Zágráb-Csáktornya,)
Yegyeiemezve Prof. Dr. Ludwig ad?, tanácsos által 1894 ben. 58 fok Celsius meleg torrás, a kén i*xtpnak felQlmalhataUan hatása van isotn és izQlet rheuma, izQlet betegségek gyulladásos és csonttorési összebuzódások, k&szré it, neuralgikus bántalmak, mint ischias ath. női bajok, bor és titkos betegségek idült vesebajok, hólysghnrnt, górtélykór, angolkór, ólom és higany mérgeaéseknél stb stb. llfOKURA torok, gége, mell, máj^, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél stb
Villanyosság. — Massage,
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Idény tartam májas I -tol október l ig. — Pompás nagy park, terjedelmes elteivé-nyele, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operába; tagjaiból Zene- és táaeeatélyek ttb A Varszsd-Toplicai állomáson naponta Urtatkocti várja a vendégeket -Kiüii:; fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaát li tát* elfibb a lürdo intézd* ¦égnél megrendelendő. O.-vosi tadakozódásokat a fflrddorvoi Dr LONGHIN\'O A ad Prospektusokat és broschamkat ingyen és bérmentve kaid
Posztó szétsVüldés csakis magánosoknak.
S.lűmét. hoaacn lai éltőnyre, elegendő, árm caak
frt 8 10 jó
frt 4*0 jó
frt 7 50 finom
frt 8 70 finom
frt 10 50 legfinomabb
frt U-40 angol
.\'rt 13-95 kamgara
Valódi gyapjúból.
Egy vég fekete azalon ölioayhöz 10 frt. Feloltó axövetek méterenként 8 frt 25 krtól. Lodec gyonyórtt, színekben 1 vég 6 trtiöl 9 frttól 95 krig; — Perntienne és dot-king — Állami és vsaati hiTaUlnoki és bírói-talár szövetek ; legfinomabb kamgar-nok és Qbeviottok, valamint egyenruha szövetek, penzth-yöfség és csendőrség részére etc e c sxétkQld gyári árakon a tisztességesnek ét szolidnak
polXSri Kiesel AmhsfBrflDnben.
Mintái ingyen és b érmen tie. Mlnlahű szállítás figyelemreméltó 1
A t. koz&ntégnek fontos azt tudói, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén tokkal olcsóbban kapja, mint a közTe»it5 kereskedelem ntján. — KIESEL AMHOF brünni cég az összes posztokat valódi gyári áron minden Rabat: felszámítása nélkül küldi szét.
filtatiyikat | f Ozíecskendőteí
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési éi egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány és eröhajtásra.
városi, községi, gazdasági és gyári í ü z o ! í <5 s á -g 0 k ¦ a k,
*y harangokat és harangállványokat
templomok, iskolák stb. restére. Büziasntesen mű<bdó pöcegSdár tisztító készü lékeket, utcai Sntözö-kocsikat, sarkiparokat
-_ készit és ajánl a__- *
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
-társaság. («¦*» walser ferbnc)
Eudapest VI., külső Váci ut 45. Árjegyzékek és költségvetések inpton és bérmeolTe. "SSSI
ÜGYVÉDI NYOMTATVÁNYOK
és könyvek a legjobb szövegezéssel és beosztással, jó minőségben a
Vincze és Bartók czég
.és papíripar vállalatánál, Budnpot, V Xádor-uteza ti., a következő legolcsóbb árakon kaphatok :
Árj egy
é k :
too drb.
500 drb.
Sommás kereset..........j
Sommás váltó-kereset ...... •
^J^ositasi végrehajtási kérvény . . •
Kielégítési . . .....\\
Ugyanez, névvel és cximmel ellátva .... Ugyanez, ictszés szerinti szövegezéssel . .
Meghatalmarás . . ........
Ugyanez, névvet és cziznmcl ellátva .... Ugyanez, tetszés szerinti szövegezéssé! .
Ftjbet.............
Ugyanez, névrel és czimmcl ellátva ....
Ítél*..............
Költségjegyzék, egész ivbetét......t
Izkű lev«l &\' iv......... \'.
, S- , tetszés szerinti szövegezéssel
300 old
?o xr 3 frt 20 kr. 5 frt 80 kr.
— 4 ¦ 6 , 80 kr.
— 7 . 5° .
45 *r. a fri — kr. 3 frt 80 ,
a » SO , 4 . So ,
. .— 5 . 50 »
45 kr- 2 fri - kr 3 , So ,
3 . 4 . So ,
55 kr. 2 , 40 „ 4 , 20 ,
— , 4 . 50 - S , - ,
55 > 2 » 40 , ¦
50 . 3 • 30 , 3
2 . So , 4
400 old. 500 old. 600 old.
Fdjogyzési- vagy Főkönyv 3 frt 20 kr. ¦ 4 fit ^ go bp 100 Up 15° 1*P
:t, 4 frt So kr. 5 frt 50 kr 200 lap_350 lap
I frt 60 kr. 2 frt to kr. 2 frt 60 kr.
3 frt — kr. 3 frt 50 kr. la 11a
Masolokönyvek kihozó patent mutatóval j Közönséges mutatóval Io krral olcsóbb.
300 lap 500 , 1000 ,
I frt — kr. So kr.
I , 20 , i frt —
3 . 05 i V So • ¦
500 iv tot
I frt 40 kr. 2 frt 70 kr.
2 .4« - 4 5° kr.
3 . 4° - 5 • So kr.
Jó erős fogalmazó papir ,......- • - •
Finom fehér iroda , ... • .....
1 B , cztatnyomással .....
Levélboritélc nyomással ezrenként I frt 60 krtól kezdve.
Levélpapír ezer 4* laponktat vagy »er S° ivenként 3 frt 50 krtól kezdve.
20 frtot meghalad* rendeléseket franca eszközlünk.
Az árjegyzékben fel oem túatet-tl összes Ügyvédi iroda szükséglett czikkeVet legolcsóbban szállítjuk.
Mintákat szívesen küldünk iagyec és bérmentve.
Öq » *1" vr t» fi a ». S ™ 3 » ">*
5 5" »js -° » 5 3-1
S S S\' S" »
11*5 « :
S-S-S
Sta, B _ B" m sa- -a iT cr 2; 9k 0 a 5
S3 2
a o
Í» a 3i — * fi
3 " &1» * ízi =
a, 0« h, e3 5.
3Q. fi «¦ » ö fi L
cd D. "** a o
S. 3 s"-?í; i
^ Ot « sss ü o S
1
•q
;q. s-k
;h 1%
W
s)
q SE
C\'ik akkor valódi, Ha az aranynyaj fénysett szelence a lenti védjegyet r&röt mezőben hordja.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb eszköz a kockás (Parquet), pnhafa vagy í nymázolt padlózat beeresztésére. Azonnal megszárad és kefélés nélkül tukórtiizU, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, világoksárga, sárga, sötétsárga, vörös és dióbarna ssiobeo. Egy szelence ára 45, 85 ét 1 frt 60 kr.
Szab. Táncteram-fecskendö máz
a legolc.óbb és legcélszerűbb fényező és simító eszköz minden tánchelyitég padlózata számára Kilója 1 frt 80 kr.
Szab. Föikefélő-máz
Tetemesen megkönnyíti a fölketélést ét az ez által megkefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi. Fehér és
sárga színben darab szám 20 kr
Aijegyzéket díjmentesen küld
SCHHEtDER 4 COHP.,
BÉCS, Y|2.. Hsadsthnrmestr Ul I. Teinfaltsrasse 10. Kapható: Fesselhofer József, Marton és Hober, Nen és Klein, Rosenfeld Adolí és fia uraknál N.-Kanizzán éa Kálmán J., Zieg-
Csak akkor valódi ha minden darab eze viseli.
Komárom; HLbinszky Adolf, Jan Ferenc Zar4t-Egerazegen, — valamint minden nagyobb fűszer, fes tékára kereskedés bap és drogaeriákban.
Fontos háza asszonyok részére.
VALÓDI
r
PUHA PADLÓZATNAK
tarlós beféoj\'pzésére különböző sziliekben, mely 2—?, óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan száradó Spirilus padlófénymáz
4 sziliben púba padlózatnak azonnali száradás melletti befényezésére..
SCHRAMM KRISTÓF
lakk és fénymáz gyárából
Bécs (Simmering,) Offenbach a Majna m., Berlin. ALAPÍTTATOTT 1837. Továbbá
mosható-zoraáncz festékek elegáns színárnyalatban
inÍDlenneinQ házi szerek be fény ezésére, melyet bárki szaktudomány biáuyában maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak bezománczozására konyhákban és fiirdó szobákban.
Oopall butorlakk, Copallakk belsó használatra Damarlakk Bőrlakk, Száritóízriiisz, Politurlakk, Vasslakk és Brunolin mely utóbbi homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a több lakkfélék valamennyi iparágak részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: kocsigyárosok és kocsífényezök részére, Kutschenlakk, Praparationslakk, Gestellak, Schleif és La-zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban.
Kapható: Fesselhoffer József, Nen és Klein fűszer- és csemege kereskedésében Nagy-Kanizsán. Laskay Ernő, Marton Mórieznál Keszthelyen. Strachia Testvéreknél Csáktornyán.
hagy. kir. szab.
(II. SORSJÁTÉK.)
osztálysorsjáték
(II. SORSJÁTÉK).
100000 sorsjegy — 50000 nyeremény.
Ezen nyeremények, melyek 6 osztályban kihúzatnak, kitesznek Összesen
13160 000 KORONÁT
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
Egy Millió Korona \\ 000 000 Egy Miuio Korona KOI.:
1 tnzÉssk ¦jllfíasiii i Bi|u kiraáir fel. ¦Iltliti alatt Urtimi laiaiiitat.
I MirnáiH itrijH7i(-klllrlalttliíllliiiisll-be; ¦ifriililínk s ki-¦ariti klrataias iirti-lill tsncnlct.
1 sorsjigysk irt az
l-si «sztiljrt:
1 i|itz sorsjsii frt 6.—
t tél . . 3.-1 iillli . . I.SO
1 dij á 600,000 \'
1 nyer. . 400,000
1 200,000
2 100,000
1 90,000
1 80,000
1 . . 70,000
2 . / 60,000
1 . \' 40,000 1
b , fy1 30,000 :
1 « ^ 25,000
7 20,000
3 15,000
31 10,000
67 5,000
3 3,000
432 2,000
763 1,000
1238 500
90 300
31700 200
3900 170
11750 ny. á 130,100,80,40 k.
5U000 nyeremény és dij
melyek összesen Iclteszoek
13160000 KORONÁT
llaajárt a iizas ttái Biiilíjík t. iiyftltith-stk a hivatalai hizasi Isjitrtttit.
A Maritili! ttrsjiiys-kit bskürijik tz aatzti lUirítilÍTiI is. ka ízt in kapjak pittutal-táiy iá|y itti.
A húzás leezdele
f. ifi 11-án,
Itirlaáilétik ¦Ilii ili» kikiKiiiik. ¦irt tsUeeeejí urlili) riill iii alatt il Ieei aáia.
Fejérvári és társa Budapest, 5. Marokkai-utcza f » 11 i r 1111 i It.
816656
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Elsi os. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.
omlokzat-festék gyár
KRONSTEINER KÁROLY
Bécs, III., Hauptstrasse 120. (saját házában.) tr^Ji Ai arany éremmel kitűntetve. íQ^:::-
tthercgi & hercegi uradalmak c. kir. katonai Mezőségek, vasutak, ipari-bánya és gyári tárhatok, építési vállalatok, építőmesterei, úgyszintén gyári és ingatlan utlaj donosok szállítója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz álltpolban poralakbau és 40 különböző hintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi a festék ízflrtisziaságát illeti, azonos az olajjestékkel. - |f* Mintakártjra, úgyszintén használati utasítás kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. ~9b
MOLL SEIDLITZ POR
védjegyét c-\'
CasJr. akkop vsJódiak. ha mindegy Dr. dobói Moll
/ aláirsaás tünteti feL
A Hof A.-féls Seidlitz esrsk tartós gyógyhstása a legmakacsabb jjysatr- é> al-testMstalaak. gyomorgörcs ís gyomorhév, rögxött tzékraksdét, máj bántalom, vér találás, aranyér és a legkülönbözőbb nöl betegségek ellen, e jeles bázissernek éviized »k óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti do btznak I frt t. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE FRANClAj
BORSZESZ ES SO
Pstak akkor valririi mindegyik Üveg MOLL A. védjegyét iflntMi tel
ua-a* annui vtMym. K W|, felirlta önoz»ttal van zárra. A Hali-féle fraa-ezis borszesz és sé nevezetesen mint fajdaletnüsülapito bedSrzsSlesi szer köszvény csnz és a meehülés egyéb következméQyeiná. .egi*.meretesehb népszer — Ejy ónc 2ott eredatl üvso, ára 90 krajozár.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: füzolysavas sziksó.) A mindennapi száj tisztitásnál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számira; mert e izájviz a fogak további épségét biztositja r, egytzersmio. szer fogfájás ellen. — Egy Moll A. védjegyével ellátott üveg ára : 60 krajcár.
Főszétkűldés:
Moll A- gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblanben 9. tsz.
Vidéki megrendel éjek naponta postanlánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 6S Fia.
Legnagyobb ujere ni é n y
legszerencsésebb esetben
1.000,000
KORONA.
Az összes jegyzek 50,000 nyeremény JEGYZÉKE
Ol
H
s
O.
ISI CK -43
M
A legnagyobb nyeremény legszerencsésabb esetben
1.0490,000
korona
A nyeremények részletes beosztása a következő: Korona 1 Jntalom OOOOOO 1 .jer . 4-00000
í .. sooooo
1OOOOO OOOOO
soooo
70000 OOOOO 40000 30000 25000 20000 l.íOOO ÍOOOO 5000 3000
_ sooo
ÍOOO 500
:too soo
17« 130 ÍOO SO 14»
13.160,000
melyek hat húzásban sorsoltatnak kl.
2 a, i i
3 1
5
í.i
3 31 07 3
433 ¦763 1338 OO 31 TOO 3000 4900 SO SOOO SOOO
50,000 BÄ
A toA«odik nagy magy. kir. os-.tá\'y-sorsjáték nemsokára ismét megkezdődik és újból
50000 . 100,000
pcnzDJeremcDj \' §ni sorsjre,
tehát az oldalt levő jegyzék srerint s sortjegyek fele nyeremény nyel hazatik és a nyerési esély igen nagy.
Összesen tizenhárom millió IGO.OOO korona kerül biztos döntésre. A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben
Egy millió korona.
Minél előbbi megrendelésnél I-sÖ osztályú eredeti sorsjegyeket s tervszerinti eredeti áron és pedig
egy egész I. oszt eredeti sorsj 6.—frt
. negyed . . , nyolcad , „
1.50 .
ntáBvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldQak szét. Hivatalos jegyzéket minden hatás után megküldjük, hÍTaUlos tervezetek dijtalanal rendelkezésre állanak, i húzásod nyilrinosan történnek a magy. kir. kormány felügyelete alatt.
Az I osztály nyereménybozása május hó 11 és 11-én lesz éa kérjük b. megrendelését legkésőbb
május ho II ig (húzás upja)
közveileuül hozzink beküldeni.
Török a. és TSA
a magy kir. arab. osztály sor.játék főelimsitói
Biápfst, V., Vici-tön\' 4/1.
! ä feil?
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figjelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis stanioi csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
NAGY MEGTAKARÍTÁS!
Mindennemű ócska
ajtók és ablakok
méret után, befalazásra teljesért elkészítve olcsón kaphatók
Cisler Izidor
ÉS FIA
építési asztalosoknál.
Budapest, Nádor-utca 61.
a Lipót-kSrnt sarkán.
Patentált
jégsarkantyu
Törvényesen vedelt. L5L
Ezen igen alkalmas és praktikus jégsarkantyuk minden ma fölött előnyt érdemelnek, mert kicsinyek és könn)üek, nem sértik mrg a cipósarkot, nem kell óket levenni és használaton kivüi teljesen láthatatlanok. Postanlánvét vagy előreküldött 60 krért bérmentve kaphatók.
ifi. Unit c. í-iái
Reicbeiiberybm (C=seb«r.-z íj.\'.) Kereskedőknek árengedmény
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Crémeje.
Margit-Créme «j
idí> alatt ifjitja es szépili az arezot.
Margit-Créme
foltok, pattanások bóra lka (Mítesser) ellen.
Margit-Créme^-
arc es kéz vörösödéi, nap bírni táj ellen.
Margit-Créme
lik, hogy bőrre kenve ez által rögtön fölvétetik, s ez okozza azon csodái koUst, hogy a\' tzcptövel vagy máj folt ok -kal fedett arcz 3—4 nap alatt alabástromfehérre le*z.
Alargit-Cnéinc
nem zsíros, haaem igen finum, hamar felszívó hatással bir. Az arci nem les: olyan fényes, mint más eremétől, azért nappal is használható.
Margit-Créme Margit-hölrypor ^ t,
créme 60 kr. ;
>\'aigitszappaii \'Jfc Margit-fogpép
Csaki= akkor valódi, ha minden düboz gntori Földes Kelemen gyógyszerész Aridon felirattal czimerrél van ellátva Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Ííagy-Kanizsán : Reich Gyula gyógyazerésznél.
Dr. HÖGYES-féle
„ azegészvüágoiiBzabadalmazott hygénikus asbest talpbetét
" Egy UHtafa,, m=!y 1«. kirfriöck é, UruUgok ^^V\'
bö,k«,é»ycilé<, libWtSré., libégés meg vW« h.djg md«í « UbuaJ,
rflcn az. ki aipSiit Dr HOgyra-fík !iab«iiilm>iolt Asbest iali>btléltcl laija cl i a,. b» ^vedSknck és kaUtisre ing.riUl=k»ck mcgbccülh«lcr. éníkü A. í.bak tólpbOíl kilBoösígit legjoblao bUonyiljo, b»gv a cs. és k,r. koros M^nckJ, a o. kir. konvédsignek eddig 225»o >r»lbltU„l[. Arr. páronkcni I frt 2o kr, gyermekeknek 6o kr. Srelküldi. csakis minvélellel. Felr.ligosiUsok í, prosp.Kiuiok
ingyen.
ÁJUlin
j Asbejtiru-gyir betíü tirsuig Bud.pesl VI., Sgiv-nlcza 18^
fiTtrVI7R i Rég ismert viB\'artllma (ttrotherme) acélforri, 3t>
P* #.¦»¦* iM! fok C. meleg 28 fok (Ej 25 fok 0. é« 20 (Rl mérre-¦ . , f , j kelt kliroa, ercíitö eráóleregö, kiterjedt fenyTeserdók,
2"V0ÍTVl]lt6Z6t! gyogybatíín idegbáotalnuik, i deggyengejég. hítgerinc DJ ÖJ ! betegaég. byiteria, görcsök, neuralgici ,tb. N5i betec-
\' \' " 1 tégek: TérszegényBég, bél- és hólyag caur, stb Igen
ajiolható Odttloknek és gyeoge gyermekeknek Gjógy-esskös: kalön gyógy- és usaóbazín. kádfürdők melegvízzel, feoyöfördők, villamos fürdők, massage, znhsny-gyógykezeles sat. Olcsó lakások és egyes szobák, villák, gjógyterem, kitooó élterem, kitűnő zeneker.
Tóbel-fflrdő
f?rtfc moüeU.
Idény: május - október.
330 méter a tenger színe felett.
2 vasúti állomás Gricból kocsival egy óra. Posta-
és távirda illomáj.
A fürdÖigazgatósiguáJ kimerítő prospektui ingyen és bérmentve.
Dr. BLUMACER SiNDOR, unó; tn ajdonoá.
» H (i ,-r-lí.\'--:-!^:
..1 g m őL.
m
e:= = mm Jif! f«ia mii
s-l
T3 tn m
3>r-t--f=
ül
1.000,000
EGYMILLIÓ
Korona
nyerhető
A 2-ik macj. kir. szabad, osziálysor^áték\'
50000 nyereméDyéuek je;;)7.ék\'\'.
A játékterv 9 $.*szerínt s legnagyobb nyeremény
1.000.000 „____,
Egy millió ««*•¦¦¦
A nyeremények következőleg vannak beosztva.
Korona: 600.000 400 000 - 200.009 100.000 90.000 80.000 7Ó"000 60 000 40 000 30.000 25.000 20.000 15 000 10 000 5.000 3.000 2 000 1.000 500 300
1"0 130 40 korona
utalom U-mffl értékben, melyek hat oastalybaa kiaorsoltatnak.
Nyeremények:
I á
•1 . 1. \\
1 1
2
5
7 3 31 67 3
432. 763 1238 90 47350
200 80
13161
i 2-ik aagj. kir- tui-
flszíálysDFsjátBtíian
a sorso ási programra szerint egy millió koronát, tehát hatalmas összegű stészpénzt nyer a legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerioi; ennélfogva ezen osztálysors-jatek nsgyon eiŐnyös nyerési esélreket nyojt; és pedig
100.000 50.000
eredeti sorsjtgj ¦eazíyereatDji-
A sorsjegyek felének nyernie kell. Az össtes 50.\'> 0 nyeremény a málleue illó jegyiekben lel van sorolva es s kormány -ellenörsése mellett hat egymása\'áa következő rövid időközben kiao.soltaiik. midőn is a nyert öitzt-g a szerencsés nyerőnek kész pénzben kifizettetik.
Errdeti sorsjegyeket köretkezö eredeti áron adnak el:
Kgésx errdeti son-jegy 6 frt—kr. Fél . . 3
Negyed , • I - 50. Nyolezad , . 0 . 75 .
Az összegnek postautalványon vs 6 vétele után azonníl megküld,ük & rendes eredeti sorsjegyet az első hnxiabsni érvényayel. Ki-vinatr* atán réttel is küldjük a sorsjegyeké\'.
Minden sorsj egyk ül de mén) hes az eredeti húzás, programmot is megküldjük és minden hozás után vevőink azonnal megkapják az errdeti hozást lajstromot
Gyakran ezreseket kockáztatnak merész vá lilátokba s midőn a kilátásba helyesett nyeremény nsgyon kérdése* Ennélfogva kockáztassunk egy sorsjegy vételével aránylag oly csekély Összeget, a mely által hirtelen nagy tökéi nyerhetünk.
borsjearykészletünk nagyon cekely éa gyor-san elfogyhat, tehát ajánljak, hogy s reodel-ménynyel ne késsünk éi kérjük ssokst, le-hetSleg azonnal, azonban mindenesetre.
legkésőbb f. é májas It-tg
hozzánk beküldeni.
Fehér Lajos és társa
a m. k. szab. osztály sors játék fűelárusitó Bndapest. Gtxella-tér ő.s>z.
I
Nw.m.:t"tt l\'j Wíjdir -¦ J-i/.-pi kft-n vrn»in \'ájabítn Nagy-Kanizsán.