Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.19 MB
2010-01-25 15:50:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
819
3997
Rövid leírás | Teljes leírás (332.04 KB)

Zalai Közlöny 1898 019-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

HAGYKMIZSA, 1898. május hó 7-én.
IS-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Elöfi zrí t-gi ár:
E$t*x ém . 5 fii — kr
Fel e*re . - - - i frt 50 Irr. Szedem - ¦ 1 frt 25 kr íxjm rr.rn.rn 10 kr.
H IRDBTÍSB K fi iiaial>o»pHitaoríiaa 7. maandasiir fi, i wmf.rc :orabbi aor-rt i Itr.
NVH-TTERBEK ¦,ti:t wroekeat lUkrért Tétetnek ft.j, kjufi\'-ari illetek ujadén e^yn nirJeteicrt 3U kr. fiaeteadö
ZALAI ROZLOHY.
A lap szellemi rétiét illető mindezt közlemény a felelő* axerkesztá ne»ére, az anyagi részt illető k&»-lemények pedig a kiadó serére címzetten NsvfT-KMizwftra bér-aeiiite intézendnk
KérmenTetlea lerelek : latnak ni.
f»gad-
Keztralok rluuieM kildetnek
" | A nagy-kanizsai ,Ipar Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotori takarékpénztár
rési^éáj -társaság/ .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, ¦ a .nagy-kanizsai kisded ne? el ó egyesület," a .nagy-kanizsai Unitéi járáskor," a ,nagy-kaaizsai keresztény jótékony nőegylet.* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a .katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETffNKINT EGYSZER, SZOHBATOxN MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP._
Türvényjavaslat a hitelszövetkezetekről.
II. cikkely, Xa*j-Kanizsa- 189» májas 6.
Főfontossága a javaslatnak az az intézkedése, melyíyel a központi hitelszövetkezetet állítja fel. A mint maga a javaslat is kimondja, e központnak lesz feladat*, a keletkezett vagy átalakult gazdasági és ipsri hitelszövetkezetek előmozdítása és hiteligényeinek kelégitése. A központban folynak össze a vidéki szö- * vetkezetek szálai, itt elégíthetik ki hitelszükségleteiket és egyúttal a központból lesz ellenőrizve működésük. A központi hitelszövetkezet tagjai az alapítók, vagyis oly tagok, kik a központi hitelszövetkezet alaptőkéjéhez egy vagy több alapítványi üzletrészszel járulnak és rendes tagok, vagyis oly gazdasági és ipari hitelszövetkezetek, melyek a törvény rendelkezésének megfelelnek és a központi hitelszövetkezetbe belépnek. Az alapító tagok a központi hitelszövetkezet kötelezettségéért csak alapit ványi üzletrészük erejéig felelősek, misrészt a központi hitelszövetkezet vagyonában és jövedelmeiben csak annyiban részesülnek, hogy üzletrészeik, alapszabi lyszerü visszafizetését s a nyereségből legfeljebb 4 V, évi osztalék kiszolgáltatását követelhetik.
Minden belépő szövetkezet legalább egy 200 koronáról szóló szövetkezeti üzletrészt tartozik jegyezni. A rendes tagok tehát az egyes hitelszövetkezetek, a központi hitelszövetkezet tartozásáért üzletrészük névértékének ötszörös összegéig felelősek. Üzletrészeik után pedig ha az teljesen be van fizetve, legfeljebb 4*/« évi osztalékban részesülhetnek.
Természetes, hogy minden keletkezendő vagy átalakult hitelszövet-
kezet első gondja lesz szövetkezeti tagol belépni a központi intézetbe, melynek nagy horderejét az adja meg, hogy az egyes vidéki hitelszövetkezetek által nyújtott kölcsönök alapján törlesztés alá eső kamatozó kötvényeket fog kibocsátani. E kötvényeknek biztonságát és bonillát emeli az a körülmény, hogy az áthárult kötelezettségen felül a központi hitelszövetkezet erős tartalékkai fog rendelkezni.
Mert a központi hitelszövetkezet tisza nyereségéből első sorban 10V« a tartatékalapra, további 107« a kötvények külön biztosítéki alapjára, a feumaradó összeg az alapítványi, üzletrészek osztalékára s ennek födözése után a szövetkezeti üzletrészek osztalékára fordítandó. A maradék egyenlő részben a tsralék-alap és külön biztosítéki alap javára esik. A központi .hitelszövetkezetnek ily alapokon kibocsátott kötvényei előtt örömmel fognak megnyílni a pénzpiac sorompói is.
Biztosítja továbbá a javaslat, ugy a hitelszövetkezeteknek, mint a központi hitelszövetkezetnek, — a teljes adó- és illetékmentességet. És a mentességet csupán a váltókra és utalványokra nem terjeszti ki. Az üzlet körébe való levelezések és egyéb postakü\'demények, valamit a postautalványok portoméntesek.
Azon áldozatkézség, mely a javas-i laton végig vonul, biztosítja a szövetkezetek prosperálását és egyúttal fényesen cáfolja meg azokat a tanokat, melyek készséggel hirdetik a kormánynak állítólagos közönyét a kisgazda és iparossal szemben.* L
" El .hogy az egész javaslat a kisgazda és a kisiparos érdekébea k*sxult: de az is bizonyos, hogy a közömbösség radja nagyon ii jogosált toU mind ez ideig, mert a kisgazda és k.siparos bizony moitoha gyermekei Toltak a kormánynak. Szerk.
javaslatban is az atyai gondoskodás dominál. Pézen kivfil tekintélyt is ad; a kormány a központi hitelszövetkezetnek a mennyiben annak elnökeit oly díszes állásra emeli, melyet a király kinevezése tölt be.
A tönénynek. nagy kihatását szociálpolitikai és közgazdasági szem pontból vita tárgyává tenni nem lehet. Egy erőteljes lépés a fenforgó szociális bajok orvoslására. A hitelkamatlábnak • nivei\'irozása lesz az első üdvös eredmény. .Ennek hatása alatt első sorban állani fognak a vidéki kis takarékpénztárak, helyesebben; a kis hitelintézetek, melyeknek számot kell vetni a hitelszövetkezetek hitelkamatlábával.
A mi minden téren ismét csak egészséges viszonyokat fog teremteni.
A kormány tehát, midőn a javaslatot benyújtotta, hájára kötelezte az egész nemzetet, mivel ez által megvetette az alapját annak, hogy a hiteiszügsé^letek megoldásának módja fokozatosan megtalál tassék ugy a középbirtokosnál, mint a középiparosnál. Persze nagy feladat vár a gazda-világ vagyonosabb és intelligensebb elemeire is. Ezek kezébe van letéve a hitelszövetkezetek Borsa. Meg vagyunk győződve, hogy az értelmesebb elemek, különösen a vidéken, nobile officiumnak fogják tartani, hogy a szövetkezetek létesítésénél közreműködjenek és kivált azok vezetésében részt vegyenek. Mi könnyű szerrel mozdíthatjuk elő az Ügyet! A javaslat szerint, tizennégy aláirő jelenlétében a hitelszövetkezet megalakultnak jelenthető ki. Mily kevés szám arra, hogy a hitelszövetkezet egyes vidéken áldásos működését
Baross Géza.
Zala vár megye a szocializmus ellenE
— A tftyaszi megy egy ülés. —
Az alispán terjedelmes jelentése egy árva szóval sem emlékezik meg a szocializmusról, — tehát megyénkben még nyoma sincs! Ha a hallgatás valóban ezt jelenti, örülünk neki, bár a mult év nyarán történt kiskomáromi zavargás szociális-izgatás eredménye volt. Hanem azóta, ugy látszik, minden csendes. Földbirtokosaink mégis félnek tőle, sót egy bátor hang emelkedett0 is ellene a május 2-ki közgyűlésen, a Szily Dezső bizottsági tagé. Felszólalt pedig azért, hogy olyan főszereket ajáljon a szocializmus ellen, melyek nem az erőszakon, hanem a politikai bölcsességen alapulnak. S ezért tartjuk fontosnak Szily felszólalását és javaslatait. Ö .ugyanis ezeket, ajáija a baj orvosló szerei gyanánt:
„A közgyűlés felír a minisztériumhoz, az országgyűléshez és kérvényezi :
1) Egyenlő jogokat egyenlő teher viseléssel;
2) a földadó és pótlékai leszállítását;
3) az ország érdekeinek megfelelő vám és kereskedelmi szerződéseket;
4) a hitel és közbiztositási ügy rendezését államilag;
5) a cartelek, premiumok, ref-ractiák, malmoknak adott kedvezményes gabona behozatal megszüntetését;
6) a börze adó behozatalát s végül
7) a feliratnak a testvér hatóságokkai pártolás céljából való megküldését. ¦
Ez igen fontos tárgy mellett a közgyűlés lefolyása ez volt:
A főispán bejelentései.
Főispán nr ő méltósága melegen üd-vözölvéo az igen szép számmal megje lent bizottsági tagokat a közgyűlést megnyitja, mielőtt azonban a tárgysorozat-
ban foglalt ügyek elintézése megkezdetnék azon szomorú esetet jelenti be a a közgyűlésnek. — mely Natália fóbercegoő ö fenségének elhalálozásával érte megyénket.
Főispán ur 6 méltóságának ezen bejelentését a közgyűlés fájdalmas tudomásul veszi.
Mély meghatottság érzetével baligatá a közgyűlés főispán ur ő méltóságának azon bejelentését is, hogy muraszombathi. — szécsiwigeü Szapáry Géza gró( főudvarmester nr Ó nagyméltósága Zalavármegyének több éven át szereteti volt főispánja, folyó évi április bó 5-én Budapesten jobb létre szenderült s földi maradványai ugyan ezen hó 7-én Sorokuj-faluban az Örök nyugalomnak adattak át. Főispán ur ö méltósága ismerve Zala-vármegye közönségének mindenkor kegyeletes jó érzékét, szükségesnek tartotta, bogy a végtisztességet! a vármegye képviselve legyen, de az idö rövidsége miatt rendkívüli közgyűlést összehívni módjában nem állott, azért a vármegye alispánjával egyetértőié? a végtisztességnél leendő megjelenésre néhány bizottsági tag urat felkérvén, ott az ő vezetése alatt a vármegye alispánja, gróf Battyháoy József, Szent-Mihályi Dezső, Gaál MíkIós. Botka Ferenc és Hajós Kálmán bizottsági tag urak megjelentek és Zalavármegye közönsége nevében a ravatalra koszorút helyeztek, a gyászoló családtagoknak pedig az átérzett részvétet tolmácsolták.
A közgyűlés főispán nr ö méltóságának ezen bejelentését és intézkedését helyeslő ludomásu! veszi, s Harca László bizottsági tag ur indítványára a vármegye közönsége Szapáry Géza gróf elhunyta feletti fájdalmát jegyzőkönyvében megörökíti és ezen részvétének kifejezését az özvegygyel közölni elhatározza.
Az alispáni jelentés.
Minthogy az alispáni jelentés a bizottsági tagoknak megküldetett; azt a közgyűlés tudomásul veszi.
Az alÍBpáni jelentés kapcsán tette meg Szily Dezső bizottsági tag fentebb ismertetett javaslatát a szocializmus ellen.
Ugyancsak az alispáni jelentés kapcsán Barca László bizottsági tag a tüzreodé-Bzeti szabály rendeletnek átdolgozását és annak mielőbbi szigorú végrehajtását indítványozván a közgyűlés felhívja a
TÁRCA..
Üdvözlet Méltóságos Antal Gábor püspök úrhoz.
— A „Zalai Közlöny" eredeti táreája. —
Isten hozzon egyházunk főjapjn ! Szép megyénkben üdvözöllek én; Ragyogjon Rád a szeretet napja. Jöveteled dicső ünnepén. Várva várunk, egy a jkkalkoszÖntünk, Boldog szívvel légy. itt mi közöttünk!
Hincs babérom, hogy azt adhatnám
Minek is azt^em azt keresed. De jogadd e lantom kis virágát Mit nyújthatok — ezt a keveset. Babért adott a világ már Néked, Hiszen azzal koszorúzott Téged!
Emlékszel a Noé galambjárat Óh hogy is ne, hisz ezt hirdeted, Jó hirt hozott veszély fedte tájra És uj élet-napot hirdetett, hn tavasz van, elmuüott a zord tél S Jecskemadár is jöttödről regél.
Jöjj tehát jöjj, tárt karokkal vá-[runk.
Virágdíszt ÖU érted a határ Szivünk Örül, hogy Tégedet látunk, Hiszen néped ezre várva vár. Jó emléket végy magadhoz itten, Ütaidon áldjon meg az Isten!
HALÁSZ MARGIT.
Regruta-kor>
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája —
A gőzkocsi egyet sivított, aztán berobogott a regement kiegészítő székhelyére. — Reggel volt, csípős októberi reggel és én álmosan, az éjjeli utazástői megviselve, támaszkodtam a kupé ablakára, hogy, friss levegőt szívjak; a tüdőm fel-élenyült kissé, de a fejem zúgott, zakatolt; BZÜnet nélkül hajtá aggodalom kerekeit a félelem, a mely a beöltözendő katonánál ép oly biztosan megjelen, mint a természet keserű dér-kőoye az őszi tarlók felett.
Az állomáson nagy néptömeg állott; jó módú parasztok, munkások, napszámosok, öreg anyókák és sugár szép lányok, kik mintha vaiameaynyien nyitott sir felett állottak volna, mélyen sóhaj tottak, csendesen zokogtak.
A sndár termetű ^legények, kalapján szomorúan lengett a daratoll, meg az árvalányhaj, mintha csak azok is .Isten hozzád" -ot integettek volna. Vállukra görcsös bot vala vetve, rajta két-három febér zsákban jő féle .hazai" elemózsia, meg még * hóntiJt alá szorított tarisznya
is duzzadt a „nikli\'-töl. — El voltak látva, akárcsak a mekkai karaván; de kellett; is nekik eledel; jól laktak vagy három évre való keserűséggel- — Vigasztalták a zokogva rájuk boruló édesanyát, hűségre intették az otthon maradó édest, bátorságot mutattak az nj élethez, pedig szemökben ott csintalankodott a hívatlan könycsepp. — A bzb-géoy lányok pedig ott álluk a sin előtti rácsozatra dőlve, némán, mozdulatlan, mint a sirszobrokon térdelő angyalok; arcukról csendesen peregtek a könyök, akárcsak a bánatos Magdolna képéről.
Beszállásra csengettek; az atyafiak még egyszer összeölelték, összecsókolták egymást, aztán a karaván megindult a kupék felé, az anyák kezüket tördelve, mentek a fiuk utas. Hiába kiabált a vonatvezető, egy párt meg is kellett lökdösnie, mire az atyafiak a kalauzra rohantak." Olyan az elkeseredés, hogy mindig bűnbakot keres; de a kalauz is katonaviselt ember; majd fog ő regraták-kal Bmacskázni;" homlokon csapott egyet a jegyvágóval, bogy mgnten elborította a vér. Noná suhognak a fütykösök a levegőben: rohannak a csendőrök és betuszkolják a legényeket a váró terembe, kik szegények ugy mentek oda, mint tetszhalott a kriptába Elnémitá Őket a búcsúzás keserve. — A szegény regrutákat kezdik most egyenkint betuszkolni a kocsikba; oly szomorú mind, akárcsak az uj hazát kereső Aeneas, (ők ezt persze nem veszik magukon észre.)
Mikor aztán megindul a vonat, odaborultak az ablakvasra s integetnek köoybe
borult szemmel zokogó mátkáik felé.
A repülő fűst nagy lomha uszálya csakhamar elvágta messziről is egymásba olvadó tekintetüket s ekkor odafagyasztotta őket a kemény lócákra a búbánat ólmos esője. — Egyszerre csak siri caÖQd honolt a kocsiban. A tenyerébe hajtja mindegyik a fejét és dalolni kezd. — A dal oly fátyolozottan, olyan megható szomorúsággal ömlött ajkukról, mintha a falu legstebb virágszálát temették volna
Ezt a nótát fújják ezek a tagba szakadt legények, míg könyök ki-kiperdült:
.Édes anyám katonának kivannak, Fáj a ssJTe, majd meghasad babámnak; Vigasztaljad, ápolgassad, ba lehet : Visszahoz még a jó Itten engemet. —
Besoroztak bírom érre bakának, De a szirént én sorozom huszárnak, Oda Tágtat este, reggel hozzátok Csak keserű kö ej etek ne ontsátok.* —
Mikor a közbeeső állomásokon ujabb regruta csapatokkal szaporodt ak, ngy néztek leendő bajtársaikra, mint a láncra rert rabok pislantnak egymásra. Végre megérkeztünk cibíli nagyiétűnk nagy temetőjébe. — A bundásokat együvé terelték a napos altisztek, a vitték őket egyenest a kaszárnyába. Itt aztán csakhamar megtanulják azt is, hogy mi az a katonai gléda; nagyság szerint sorba állítják őket s kezdetét veszi a cibil ruhák cerimoniás temetése. Sokan vannak, a kik azokat a kopott ruhadarabokat besz^itelik szemöknek ki - ki csorduló kőivel. Mikor aztán belebújnak a katona mundérba s oldalukra illesztik a panganétot, ugy érzik magukat, mint a
kísértetet játszók; jobban megijednek önmaguktól, mint az atyafiak tőlük. — Bárhogyan is lilyeg rajtuk az uj ruha, sebogyse tudnak megférni benne, akárcsak Hüvelyk Matyi a tejfeles köcsögben; egyre húzogatják, egyre illesztgetik azt az uj módi bekecset.
Majd meg mint a cirkus közönsége a „Dummer August*-ot, olyan tágra nyílt szemekkel szemlélik egymást. — Van olyan kemény nyakú legény is köztük, a ki jól mulat magában, mikor végig sétáltatja dacos tekintetét lehorgasztott íejü pajtásain. De csak az mosolyog, kinek szive olyan, mint a redves fa és oly üres belül, mint a hombár nyáron.
Hanem azok, a kiknek szivébe már be van takarítva a szerelem áldása, végtelen nagy, de panasztalán fájdalommal merednek maguk elé, mintha csak csendes őrültek volnának.
Bár fogalmuk sincsen róla, érzik ők nagyoo jól, hogy mit vesztenek ez egyetlen sróban: akaratszAbadaág! 1
Bent a eug-szobábao ugy lesik már őket az Öreg szentségek, mint az oroszlánok, a pntzták éjjelében bégető birkákat. És mihelyt belépnek, rögtőn körülveszik Őket mint a markotányost a nagy gyakorlaton, s addig-addig rakják elibük a könnyű vigasztalás mézes kalácsait, míg végre a szegény regruták is felrakják eléjük az ö falusi harapni valójukat — Pár perc alatt aztán megkezdődött és be is fejeződött már a tatárpusztitás. — Az újoncok azonközben szétnéznek kissé, bámulják ,az gewert", mint valami fél istent vagy
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁJUS 7-én
vármegye alispánját, bogy a vármegye uj tüzrendészeti szabályrendeletét mielőbb matassa be.
Választások.
A nyugdíjazás által üresedésbe jött árvaszéki elnöki a egyéb állások választás utján való betöltése céljából a kijelölő választmányba főispán ur 0 méltósága kinevezte Gróf Batthyányi Ernő, Bezerédy László, és Barca László tagokat a közgyűlés megválasztotta Bogyai Máté.Nagy Károly és Dr. Gyomoréi Vince bizottsági tagokat, kik főispán urí 0 méltósága elnöklete alait megtették a jelöléseket A kijelölés u\'án árvaszéki elnöknek megválasztatott Trstyánszky Ödön, az igy megürült és az újonnan rendszeresített ülnöki állásokra megválasztatott Számec Károly és Dr. Kadék Pál, L jegyzőnek Ellmann Ödön, H-od jegyzőnek SzeDtiványi Géza, vármegyei 111-ad aljegyzőnek Bödy Zoltán IV-ed aljegyzőnek Segesdy János egyhangúlag megválasztattak.
A választás folytán megüresedett árvaszéki helyettes |elnöki állásra pedig Malica József 44 szavazatával szemben Dr Zárka Zsigmond 133 szavazattal s igy 89 szótöbbséggel megválatatott.
Ezek után következett a tárgysorozat többi pontjainak tárgyalása, miről jövő számuukban közlünk tudósítást.
Itt a kikelet.
Itt a kikelet, neki zöldült minden. A verőfényes tavaszi napok a mezitlábos kis sá?ka gyerököt is kicsiklandozzák az iskolából.
Iskola helyett a zöld mezőt, a. b. c. helyett a pacsirta énekét áhitja a kis gonosz.
A nyanyája is ummondta ax aptyik-nak: „hogy i.zej ölöget tanút az a gyerok," maragygyék immá itthun, majdagyö té-lőn megöst bemöbet; asse löszsz belülié fiskárus.
Igy fogy-fogy a kis huncut csemeték száma, s az üresen ásitÓ padok s a vörös píajbásszal bejegyzett, százakra menő mulasztások mind hangosabban tanúskodnak, ama megrögzött s évről-évre fokozódó közönyről b nem törő dümségrö . melylyel a kis-kanizsai nép az iskolázással szemben viselkedik, s a mely boszantó közöny nemcsak a tanitő ámbicióját s munka kedvét bénítja, {de a néhány, — tán gyermekét taníttatni szándékozó a/Ülőt is elriasztja az \'\'skolátói, hol ily tetszés szerinti iskolázás mellett alig taníthat a tanitó egyebet a silány betűvetésnél és olvasásnál, ami még. mindig nem elég ahhoz, hogy valaki derék polgárrá váljék.
Mert a hol a szülő tetszése szerint küldheti gyermekét iskolábs, ott a tanítónak aonyi ideje sincs, hogy a gyermek lelkületében csak bepillanthasson — Ott ne várjuk azt, hogy az úgynevezett jövő nemzedék csiszolódjék, művelődjék, ott nevelésről szó sem lebet, alig jut idő néhány gépileges dolog felületes bemajmolására, bogy a laikusok szemét kitörüljük.
Akadhat azonban olyau tudálékos kukta, ki azt feleli err-é: aTanitsa akkor, ; s azt a tanító, amikor s a melyik ott . van." Igen ám, de az i-koia nem amo- [ lyan suszterej féle, ahol miként a csíz- |
az egyptomiak a dugóhúzót. De hát nemcsak evésből áll az élet. — Ali ,kis hónap\' múlva rezervistaságra pályázó testvérek a lehető legvilágosabban kezdik magyarázni nekik, bogy azok a bádog kölöncök tulajdonkénen kulacsok volnának, mikor egy kis vpénz míg" üti markukat — Könnyen\' megértik ezt a busu ó legények és édes örömest bontogatják ki a babos keszkenőből az italra valót. Legalább kiont hetik vele szivükből a keservek Ürgéjét, meg bát nem hiába igaz, hogy sírva vigad a magyar. — Eleinte oly szomorúan dalolnak, hogy még az Öreg oontok gondatlan lelkére is leszáll az epedés gerléje. Még azok is szégyenkezve keresgélnek valami elsimítani valót a szempiiláik körül mikor könybe borult szemű bundások kezdik keservesen:
.Az ég alatt, * fűid színén N ii •:. olyan Írva mint én — S nt engem a madár ii. Lehajlik értem az ig ii.* —
De a jó bor olyan, mint az anyatej,\' hamar elaltatja a siró bánatot és elfeledtet mindent, mi a szívnek fáj. A? öreg baka leikébe is visszaszállnak a .zöld-hasuak\' keservei, elrestelkedik és kivág nekik egy öreg nótát:
.A minap, hogy régigf meotem A budai föntcáo. Megállított a várkertnél Ö Fellége a Király .Gvere fi»m, megtetilek L*gel»5 kancellárnak,-.Fel>ég! rc már megmaradok Mollinárj bakának* —
mákat, egyszer egyik máskor meg a másik nebulót rántjuk a kaptafára.
Hosszas, türelmes megfigyeléssel, jól átgoadolt módon, csínján kell a dologgal bánni, s folyton résen lenni, ha a gyermekek ésszerű nevelésében valamire is akarunk menni.
Ott azonban, hol a gyerököt csak télen, melegönynyi s ba duga nincs kis böcsület tanulás mi á n küldik az iskolába, várhatónk az Ítéletnapi trombitaszóig e\'Őbbre soha, inkább hátrafelé megyünk. Szerény véleményem szerint mindaddig mig a kis kanizsai iskoák a belvárosi iskolák-tój el ütőn, a falusi iskolák mintájára nem lesznek szervezve a viszonyok változni nem fognak.
Végre Kia is-kanizaa falu; lakói földművelők lévén, gyermekeikre, ha azok már akkorára nőttek, hogy iskola kötelesek, nagy munkaidő alkalmával, hol egynél, hol másnál szükségök van; sokszor egy napszámost pótolnak, különösen a nagyobbak. S tekintve a gyermekek jövendő foglalkozását, az iskolában oly dolgokra kellene a fősúlyt fektetni, melyekből idővel anyagi hasznuk is lenne. Ha ezek, & más hasonló körülmények figyelembe vételével a tanidő. miként faluhelyen 8 hónapos lenne, s a tanítás tárgyai közé a gazdaságtan, a gyümölcs és szöllótenyésztés elméleti s gyakorlati tanítása is {elvétetnének, a | gazdasági ismétlőiskola felállításával az ; efféle dolgok tanítására több súlyt fektetnének, tán oda lehetue e vad sáskákat is édesgetni amaz ma utált iskolafalak közé, s tán a szülők körében is nagyobb érdeklődést tudnánk kelteni az iskolázás iránt. A mai szervezet s a mai tananyag mel\'ett alig hiszem, bogy kényszerítés nélkül valaha neki szelídüljenek.
Banekovics János.
Az emberbarátokhoz.
Sopronban egy egyesület van alakulóban, melynek nemes célja, hogy azokon a szegény embertársakon segítsen, kik bűnbe esve bűnükért a földi igazságszolgáltatásnak eleget tettek s a töm-löcökból ismét az életbe lépnek, hogy tisztességes élethez fogjanak. Az élet küzdelmei azonban, mivel egészen magukra vaunak hagyatva, bűnbe sodorják őket ismét. Az egyesület, melynek felhívását az alábbiakban köző-jük és olvasóink-figyelmébe ajánljuk, épp akkor akar segítségükre sietni, mikor az életbe lépve a megélhetés nehézségei és a bün csábítása között kell választaniuk. A felhivás igy szól:
O méltóságának, Simon ÖJöo ur Sopronvármegye és Sopron sz kir. város fó ispánjának égisze alatt megindult emberbaráti mozgalom egy Sopronban székelő és a dunántúli kerületre kiterjesztendő fegyenc- -és rabsegélyző egyesület létesítése tárgyában az alulírott végrehajló-bizottságot bizá meg a széleskörű taggyüjtés mandátumával.
Honfiak, nemesszivő emberbarátok 1 Hazánk száz sebből vérző társadalmi élete tengerében naponta nyomtalanul merülnek el az árvaság, szegénység, betegség és bün áldozatai. A nemzeti jellmemel elvála zt-batlanul Összeforrt azivjóság és áldozatkészség génusza éberséggel virraszt a
Az utolbó oégy sort dagadó mellel ismétli az egész öreg legénység, aztán megtisztelik a regrutákatis a koccintással. E közben aztán kiverik nyelvekkel a dicséret szép medaliáját s rá ia aggatják a kompánia öreg istenére a féle szókkal: Ne féljetek testvér, jó ember ám a mi kapitányunk Herr Hakmann Po:tyondy de Szent Márton. JÓI esik a szó a remegő újoncnak, csak azt nem todja, hogy e sok névből melyik hát a kapitány ur becsületes neve?!
Csak &21 kéne nekik mondani most, a mit később majd maguk is mondanak: „hej, de kemény fecegyeröv az kapitány urank,\' ngy vacogna mindnek mind a két fogsora, mintha egy csapat jő nevelésű komondor vic ontaná fogát & .vendég-brigádra."
A mint először harsan fülükbe a lefekvés kürtbe fujt parancsa, sebtiben ott vanuak a libegő vaságyon, persze ax első éjjel oly nehezen tudja lelkűket az álom számára megkeríteni, mintha csak édes anyjuk beteg ágya mellől k&ldték volna Őket nyugalomra.
Másnap megjelen előttük az a Jő* kapitány; bögyös bajsza jó képű magyar gyerek: látni rajta, hogy katonás ember, mert olyan cifrán mosdatja a napos káplárt, hogy ax alpári regruta szentül azt hiszi, bogy veíe beszél a számadó juhász. — Ax őrmesterrel után kiosz-taJja a kapitány ur azt a katont-azersrámot, a melynek csövében a haza sorsa nyugszik. — Bámulják a fiatalok a sok aprólékot, a vén csontok olyanokat hazudnak nekik, hogy az öreg nap
romlás szirtjein, mint világító-torony a sö\'ét éjszakában. Jótékony intézményeink mint balzsamos kötések simulnak a társadalmi élet testén meg-megnjolő forra-dásohoz. Csak egy régi seb tátong Dunántúl nagy részében, a feledékenység takarója alatt várván az ápoló kezekre és ez a fegyházakból és fogházakból szabaduló szerencsétlenek árván maradt ügye. Napjainkban minden távolálló ia láthatja a visszaesés kígyóját a megbélyegzettek soraiban módfelett pusztítani, mert a velők sokszor éreztetett előítélet és megvetés a megélhetés nehézségeivel szövetkezve meg győzhetetlen akadályt emelnek a sírjából támadó elé. Áldott magyar közönség, ki ismered az élet küzdelmeit, ki szereted a békességet, ki magad is őre vagy az igazságnak és rendnek, ne ítélkezzél szánakozás nélkül az erkölcsi nyomor áldozatai felett, ba jobb jai Hozzád visszatérni készülnek. Állj várakozó irgalmassággal, — leereszkedő nyájassággal a tömiöcök előcsarnokaiba és kisérd nagy pártfogásoddal az erény, a munka és béke ösvényén újra járni kívánókat. Bocsásd el hoizánk. alakulófélben lévő egyesüietüukhez, a te hivő és célunkban bizó szeretetedet, bogy
j felemelt segítő karjaid látására meg-
\\ ájuljon sok tetem az Isten dicsőségére.
\\ Alapító tagdíj mindenkorra 20 korona, évi tagdij 2 korona. Sopron, 1898. március 15 én. A végrehajtó-bizottság nevében : Dr. Kánia József, ügyvéd, e\'nök. Fried-ricb Ágost kereskedelmi é> iparkama-
| rai elnök. Dr. Gunda Antal, kir. orsz. fegyintézet! ellenőr. Lenk Lajos, gyáros. Brunner János, ág h. e-, lelkész.
E felhívással kapcsolatban köiöljük az Alapszabáy-tervezet néhány pontját, hogy a humánus egyesület célja és nemes működési köre annál nyüvánságosabb legyen:
1- §- Célja: Első sorban a soproni kir. orsz. fegyintézetből, másodsorban a sop-ron, illetve a dunántúli f esetleg más kir. törvényszéki fogházakból véglegesen, vagy feltételesen szabadulók kjjzül oly tevékenységet kifejteni, bogy, azok a hazának a társadalomnak munkáé józan erkölcsű tagjaivá váljanak, mely tevékenység azokra is kiterjesztendő, kik szabadulásuk után megkisérlették ugyan Önerejükből is pozíciót szerezni, de célt nem érve a vissza esés veszedelme előtt &t egyesüket közbenjárásában keresnek menedéket.
2. §¦ A gondozás módozatai.
L Anyagiak: -
a) Elhelyezés lehetőleg oly muckahelybe, mely a szabadu\'ó előismereteinek, szakmájának vagy ilyenek hiányában egyéniségének, hajlamainak és tehetségeinek megfelel, hogy a felvett foglalkozásban boldogulhasson ;
b) személyes vagy irásbeliutánjárás és tanácsadás a gondozás tartama alatt;
c) az illető védenc iparágához feltétlenül szükséges szerszámok beszerzése, melyek a?onban csak kivételesen adhatók ;
d) a legszükségesebb (nélkülőzhetlen) ruhával való ellátás, ha a szabaduló abban hiányt szenved, hogy az életben megkívánható és foglalkozásának, társadalmi állásának megfelelő bizalmat kellő megjelenése lehetővé tétessék.
e) uti-kőltség, vagy utazó jejíy. me yet a szabaduló rendeltetés helyére küldetik.
is bukfencet hányna tőlük nevettében, ha mindezeket a fülébe súghatná megboldogult vitéz Hári János.
De hát bogyne hinnének ők nekik, mikor váltig azt hajtogatják, hogy tudjak mi már testvér, a méltóságos báró I Molliníry baka urak életének minden \\ csínját - binját, jobban mint a pii-pok a szentírást.
Ilyenkor még nincs rendéi foglakozás, bát csak a komázás járja; oda szól a regrntának, — egy véo öreg csont hogy hozz a kantinból „s tet 1 u n g\'-ot, „indi bl áucot," „vizérléniát", „pira-métát", de persze nem kap sehol, aztán mikor öt-hat boltot végig jár, akkor tudja csak, hogy áprilist járattak véle. Hanem azért a világért sem szólna, ha másikat akarnának hasonlókép felültetni, ! hadd nevessenek azon is. Ilyen apró [ édeskedések közt telik el a nehéz reg-. rutakor. Szétfoszlik a honvágy, mely szülőföldjüket rajzolta eléjük, elalszik lelkűkben a siró emlékezer, mely a kukorica fosztás eltűnő örömeit s- a mulő szerelem rövid boldogságát felpanaszolta érzékeny szivüknek....
.... Mert katonák vagyunk nem vén asszonyok; katonák igazi vérből, igazi magyar vérből való katonák, a kiknek a a kapitánya az apjuk, az őrmestvr ax anyjok, az ezredes az öreg apjuk, a puska a feieiégfik, győzelem a „mi-atyáufe"-juk, dicsőség az ,Qdvözlégy*-flk, hon az istenük, hős halál a megváltójuk és utolsó szavuk, — ha?ám királyoml
KABOS JENŐ,
j f) a netáoi meglazult családi kötelék • helyreállítása, a letartóztatottak szabadon levő család tagjainak közvetlen vagy jótékony egyletek utján való gyámólitása végül ax egyesület céljának elérésére oly módokat is választhat, melyektől a felmerült esetben a sikert legbiztosabban várhalja.
II. Erkölcsiek.
g) a soproni törvényszéki fogházban letartóztatott foglyoknak rendszeres vallás erköíc.:\'; és eliemi oktatásban való részesítése és hasznos olvs w\'nyokkal való ellátása, nem különben a/ .miitett okta tás eszméjének propagálása a dunántúli törvényszéki fogházokban letartóztatott foglyok, érdekében.
4. §. \'Forrásai: a) szellemiek: az emberbaráti szeretetből folyó ügybuzgóság tanulás, tapasztalatszerzés és művelődés, azon utakon, melyeken az egyesületnek egészséges haladása biztosítva van. Ezen kellékek megkedvelésére és az egyesület eszméjének terjesztése végett a gondozás szakmájába vágó savval tárgyilag összefüggő felolvasások tartandók.
b) anyagiak: az egyesületi tagoktól befolyó évi járulékok, jóltevők ajándékai éi kegyes alapitványai, ilyenek esetén azok kamatai, végül az állami segélyezés.
9. §. A szabaduló és ezen egyesület támogatásáért akár írásban, akár szóbeliles folyamodni akaró letartóztatottak kiszabadulásuk előtt, legalább három, hónappal előbb illetékes elöljáróságuknál (letartóztatási helyek vezetőjénél) jelentkezni tartoznak. Az elöljáróságok által e kedvezményre érdemeseknek és ajánltak viszonyai a legközelebbi választmányi ülésen érdemlegesen tárgyalandók.
10. §. Az intézeti főnökök vagy helyetteseik meghallgatása után a< elhelyezésről a- választmány gondoskodik, és pedig akként, hogy lehetőleg minél több taggal esetleg bizalmi férfiakkal közli a a legközelebb szabadulandók névsorát, viszonyait és azt, bogy mily foglalkozásra alkalmasak.
11. §. A választmány ezen műküdésé-nek minél sikeresebb biztosítására felkéretnek, a tagok és bizalmi férfiak a választmánnyal lehetőleg ideje korán tudatni, hogy tudomásuk szerint hol jönnek legközelebb üresedésbe oly helyek, a hol szabadulók elfogadtatnak.
Ha ilyen bely bejelentetett vagy kipuhatolhatott, — az egyesületi tagok vagy bizalmi férfiak valamelyike által a választmány egy oly tagot jelöl és kér fel illetők gondozására, aki esetleg ugyanazon mesterségben, ipar-szakmában, vagy foglalkozásban van, melyben védenc óhajt élni és a ki a védenchez^legközelebb eső vidéken vagy ugyanazon helyben lakik.
Ezen gondozó tag közvetíti a védenc és választmány érintkezését, hűséggel és odiadássai őrzi esetleg pénzét, irománya, t, ruháját és érintkezik oly mértékben a védenc munkaadójával is, a mely mértékben ezt a sikeres gondozás feltételezi.
Kívánatos azonban, hogy a munkaadó maga is, ha ennek szükségét vagy áldását lítja, a választmánynyal közvetlenül érintkezésbe lépjen személyesen vagy írásban.
12. §. Az elhelyezés óvatos foganatosítása, esetleg családi ügyek vagy vi-Bzályok kiegyenlítése céljából szükséges, hogy a választmányi tagok azon le tar tóztatottakkal, kik az egyesület pártfogását Óhajtják és megérdemlik: már letartóztatásuk ideje alatt is személyesen érintkezzenek. Sőt szükséges, hogy ezen érintkezés lehetősége a munkaadókra is kitérj esz tessék.
E célból a letartóztatás: helyek főnökei mind az egyesület megbizottainak, mind pedig a munkaadóknak a vezetésük vagy felügyeletük alatt álló intézetekbe a bemenetelt a hivatalos órák tartama alatt minden ecetben szívesen megengedik.
13. §. A Tálasztmány az elhelyezett szabadultak felől szóbeli vagy írásbeli tudósítást szerez be.
A választmány mindazokat, — a kik szabadultakat elhelyeztek. Üléseire megbivja szóbeli, vagy meg bem jelenés esetében Írásbeli jelentéstétel végett.
16. §. Az ezen pontokban foglalt alapszabályok csakis a kexdő egyesület szerény anyagi erejének szemelött tartása mellett állíttattak ekként össze. Azon reményben azonban, hogy idővel az egyesület azép virágzásnak fog indulni, már ezúttal bangsulyoztatik. hogy az egyesület ideális célját képezendi, miszerint menház gyanánt egy foldmives telep kertészeti és idevágó hasonszakmája oktatással mielébb felállíttassák, — a hol is oly szabadniuk fognak ideiglenesen helyet kapaij kiket még egyébként elhelyezni nem sikerölt.
A foldmives telep kertészet méhészet, gyümölcs termelés és állattenyésztéssé! fog foglalkozni-
Az egyesület igyekezni fog még azt is elérni, hogy Magyarország területén
levő letartóztatási intézetek székhelyein, a hol még hasonló egyesületek nem lé teznek, ilyenek létesíttessenek.
Az e pontokban is vázolt üdvös cél lehetővé tételét ajánljuk ismételten t. olvasóink ügyeimébe, kik igen esek. ly anyagi áldozattal elősegíthetik a nemes ügyet.
HÍREK.
— Antal Gábor püspök látogatása.
A dunántúli reformátusok püspöke, Antal Gábor, ki most látogatja sorra az egyházközségeket, a napokban vármegyénkbe érkezik, hol mindenfelé nagy ünnepségekkel fogadják. F. hó 8-án ér kezik városunkba és ő végzi a vasárnapi istentiszteletet.Tőlünk Galambokra megy, hogy nagy előkészületek történnek fogadtatásaira.
— Városi közgyűlés. Nagy Kanizsa r. t város képviselő testülete 1898. évi május hó 7-én délután 3 órakor a városház nagytermében közgyűlést tart. Tárgysorozat. 1) Pintér Jakab és társai nagy-kanizsai lakosok ellen, csatorna megtérítés iránti perindítás bejelentése. 2) Zalavármegye tek. közigazgatási bizottságának Vm 8Z- &- leirata, a nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter értesítése alapján, a nagy-kanizsai anyakönyvi kerületbe egy állami anyakönyvvezető helyettesi állái szervezése tárgyában. 3) Ábrahám Károly né Bztí? Bachrach Fáui alapítványáról, az alapító levél bemutatása. 4) TrojkóLajos
• földbérleti, Kövesdi Kálmán lakbérleti, Fouciere pesti biztosító intézet nagy-kanizsai főüzynökségének lakbérleti — Grünhut Alfréd lakbérleti szerződéseik be matatása. — 5) A mezőgazdasági termékek és cikkek hamisításának tilal-mazá áró! szóló 1895. éviXLVI. t. césa végrehajtásáról szóló rendelet ismertetése. 6) IIL osztálya kereseti adó tárgyalásához két bizalmi férfiú kiküldése, 7) A t. képviselő testületnek Vm j*. sz. a. határozata alapján Herceg György és Koch József féle ingatlanok vétele, eladása, illetve cseréje iránti szerződés tárgyalása. 8) A honvéd laktanya épitése iránti előterjesztés.
— Vizsgalatok a főgimnáziumban. A főgimnázium 8. osztályának évzáró vizsgálatai ma kezdődtek meg. E vizsgálatok sorrendje ez: Szombaton, máj. 7. vizsgálat a hittanból és bölcsészettanbÓl, hétfőn, máj & és a latin. aéiaet ád görög nyelvből, szerdán, máj. II-én a magrár irodalomból, történelemből és görögpótló irodalmi olvasmányokból, pénteken, máj. 13-án a természattanból, mennyiségtanból és rajzból. — Az osztály vizsgálatok után f. bő 16 án kezdődik az Írásbeli érettségi vizsgálat és tart 21-éig. — A szóbeli érettségi vizsgálat június 3-áo, 4 én és 6-án lesz dr. Fmácy Ernő kir.tanácsos, kultuszminisztériumba beosztott gimn. igazgató ét főigazgató-helyettes elnöklete alatt A székesfehérvári tankerület főigazgatója, Spitkó Lajos, ki legutóbbi látogatása alkalmával annyi elismeréssel nyilatkozott intézetünkről, nagy elfoglaltsága miatt nem elnökölhet ná\'uok az érettpégí vizsgálatokon.
— Mulatság a felsőtemplom javára. Múltkoriban azt irtuk liogy május elején rendeztetik egy nagy hangverseny és mulatság a felnő templom javára. E hírünket rekliukáimmk kell. mimbogy e mulatság közbejött akadályok miatt június elején, valósziuüleg 4-én fog megtartatni. A szép-eelu mulatság nagy élvezetet ígér közön-ségünknek, mivel rendezősége mindent elkövet, bogy magas színvonalon álló hangversenyt és igazi, fesztelen mulatságot hozzon létre. A részletes programmot legközelebb közöljük.
— Az ízr. szegénytámogató egyesület jubileuma. Al idén volt 70 éve annak, hogy néhány vallásos zsidó egyletet alakított, melynek célja szegényeket támogatni, de fóleg szegény iskolás gyei mekel\'et felruházni. Ezen egyesület élén 25 év óta Ebeuspanger Leó áll, aki soha el oem zárkózik könyörgő ember elŐU és örül. ba valakinek báutalraán enyhíthet. De ezen humánus érzelmei mellett még egy körülmény képesíti Eben>pauger Leót arra. hogy ezen Tomech oui veros egyesület elnöke legyen ésezazakörülmény az, hogy ő legény ember. Mert ezen egyesület élén csak legényember állhat A választmány az egyesület 70 éves fenállásáuak és Ebenspanger Leó 25 éves elnökségének emlékére dr. Rothschild Jakab indítványára folyó hó I én a . Kaszinó-dísztermében Ünnepélyes lakomát rendezett, melyen mintegy 150-en vettek részt. A harmadik fogásnál Ebenspanger 1*0 elnök a kirá\'yt köszöntötte fel, dr. Neumann ékes beszédben Ebenspan er Leó szivjóságát magasztalta Dr. 01 lop Mór lendületes tósztot mondott gelsei Gutmanc Vilmos elnökre és az elöljáróság! a. Dr. Schwarz Adolf szellemes fordulatokban gazdag, ötletes beszédbea dr. Neumann Edét és KartsehmaroíT Leót köszöntötte
1898. MÁJUS 7 ér
fel ftr- íllányi Henrik az iskolabará-tokai és *; örök ifiu Ebenspanger Leót éftMÍé. OutmauD Vilmos kir. tanácsos fc&rfier* szóíalt fel a tagokra és a község Ú -egyetértésére _ürítvéo poharát.
t>r. Fríed Ödön szellemes beszédben ínegenilékazett dr. Raueh Zsigmondról.
i>r. Rothschild Jakab a megjelent tagokai adakozásra buzdította, aminek volt is eredni&yft-
Kapi\'fli Gyula humoros felköszönlő-b«n adu az izr hitközség jó hirnevének történd ** Ebenspanger Lipót fcer. ta-nártüK* éltette
ÜraíJini--." Lajos az ideális materialista Kí»ensps;;ír-r Leóra emelt poharat.
a IsL-jma után rendezett jótékonysági MtsefiJ 2038 frtot eredményezett A rendének csak S órakor reggel oszoltak szét.
— Jótékony alapítvány Ebenspanger Let. azon atkafomból, hogy a Tomech oni verys szegény támogató egyesület élén már huszonöt év óta mint elnök áll, nevezett egyesölet javára 250 frtos alapítványt tett.
— Tárházak. A nagykanizsai tárházak részvénytársaság igazgatóságának a déli vaspálya igazgatóságával folytatott tárgyalásai véget érvén, a 1 tárházak az idén már fölépülnek. Dj
a mult számunkban közölt azon hírünk, hogy a helybeli tárházak a budapesti kö/p inti tárházak részvénytársasággal fuzionáltak volna, illetékes helyen nem nyert megerősitést. A nagykanizsai tárházakata helybeli részvénytársaság fogja fináacirozni.
— A hadzstyánok uj fÓparanes noka. A , nagykanizsai katonai badaotyán egylet* május 1-én Pietsch Jakab városunk derék polgára tiszteletére, kit az egylet legújabban főparancsnokává választott, ünnepségeket rendezett. Vasárnap délelőtt ugyanis, testületüleg vonult fel az ünnepelt föpmcsnok háza hor, hol a megjelent bajiársak magyar vendégszeretettel fogadtattak és megvendégel tettek.
Este 8 órakor a „Hungária* szállóban 40 terítékű bankettre gyűltek ösaze, melyen számos lelkes föiköszöntő fűszerezte az estélyi, A tósztok sorát Tuboly Victor elnök nyitotta meg poharát gróf Battbyáni Lajosra, mintáz egylet védnökére emelvén, — utána dr. Mayer Ferenc Pietfcb Jakab főparancsnokra. Hoivátb litván jegyző Tuboly Victorra mint elLŐkre, — Viola József ugyanerre Pieti-cb Jakab az egyet tagjaira. Csillag Károly a jelenvolt .megyei aggharcoKOk* küldöttségére stb. emelte poharát, Tnbo\'y Victor a főparancsnokot versekben is felköszöntötte, melynek végsorait ekép sikerült feljegyeznünk:
Legyen ma keblünk érzete K térfia tisztelete így az egylet elő halad! És a siker el nem aurád: Éljen tokiig Pietseh Jakab!
A kedélyes társaság cigányzene, vidám énekszó és poharazás mellett a késő éjiéiutáni órákig mulatott együtt
— Május elseje. „Az ébredő természetnek zsibongó hang ezrede kebelemnek rejtekében c-ak nehéz but költhete," Felségesen köszöntött be a szerelmesek hónapja; verőfényes ragyogó nap voit a tavaaz legszebb szakának elöhimöke. — Ki a megmondhatója, hány szerető szív dobbant meg kéjes örömtől e napon, ki számlálta meg azt ások mély sóhajtást, mely a természet ragyogó szépsgeinek dcséretét megelőzte vagy követte ? De minek ezt megolvasni! A természet gyönyörűségeinek magasztalása csak kibúvó mindazoknak, kik a gyönyört vagy a szépséget a szerelemben keresik. — A májusi szellő által elkapdosott vidám, hangos zene-bona nem az urat dicséri, hanem a Bzerelem diadaláról zeng hímen sokat, s a madárdal sem az újjászületett természet tiszteletére csattog, hanem hű másolata annak az égi szónak, mely a szerelmet a fényes menyből e sár-földre küldötte, — Ám ki bánja mindezt: A május nem a szív hanem a gyomor hónapja most; e napon panaszolnak, at államfelforgaló szocialisták, ezért vesztett fideségéboL szépségéből, jelentőségéből a május. Himnus éa hálaadó énekek helyett, vad szitok száll az egek kárpitja feié, s a helyetc hegy ölelkeznének az emberek a természet^ rasxületésén, az osztály gyűlölet undok sárkányaival akarnak minden
embert befonni. — 4z lesz az igazi .május elseje, ha majd e .Zöld bölcsek* szépen elsárgultak. Tudósítónk a muv kások magatartásáról a következőket jelenti: május 1-én mintegy 200 munkás vonult ki Sáncba, hol egy erős csendőrszakasz őrizte a kertet és környékét. Sokszerü szó nem volt a munkások között, de egyértelműség annál inkább. Mikor rázendítettek a munkások a marseillaiae-re, a csendőrök közbeléptek és egy* ellenkező munkást be is kisértek. Mult bÓ 30-án pedig a városi rendőrkapitány Vidéky cipész-segé.né; házkutatást tartott. A .Népszava" néhány számát foglalta le. Ezen óv intézkedések után a fejedelmi május elseje háborít lanul folyt le.
— Koszorolpótlö adomány. Löw n-ger Iguác Eperjesy Sándorné urnő elhunyta alkalmából 20 frtot adott a ker. Jót. Nőegyletnek koszomtpótlÓ ndouány gyanánt.
— Gazdy Aranka sikere Ezen a címen reprodukáltalaptársunk a Sátoraljaújhelyen megjelenő .Zemplén* cimfi újságnak Gazdy Arankára vonatkozó közleményét. A magunk részéről nem csudál köztünk, hogy ilyen bírálatot kapott, hiszen közvetlenül tapasztaltuk, hogy mi a nyitja ezeknek az áradó.ó referádáknak. Azon véleményünket pedig, a melyet, — nehogy azt higyje valaki, mintha bizony mi ellenségei volnánk a művésznőnek épenezértelballgatfuk, megerősítette a r Borsszem Jankó\' egyik szerkesztői üzenete, melyet szükségesnek látunk egész terjedelmében ide igütni: S. A. Ujbely. A .Zemplén* lendületes szinhirí kntlkn-át néha elragadja a hév. — Pedig tudói maihematikusnak látszik. — Alig lesz, a ki oly világosan be tudná bizonyítani, hogy a f b = o.*
Eddig tart a szerkesztői üzenet, ehhez még c«ak azt kell hozzá tennünk, hogy azt az áradozó színházi tudósítást a .Zala" szini kritikusa által semmibe sem vett tanárok válfajához tartozó urí ember irta.
— A magyar színház uj tagjai A magyar színház igazgatósága sze zódtetette tiyurman Alíeet, akiről a lapok nem tévesen irják. hogy „kitűnő1, mert a kísass-ony drámai színésznő, még pedig ama kitűnők közül való. akik az országos szini akadémiából kerültek ki s akik a vidéken nagy gyakorlatot szerezlek. Gyurman Alic eszal a magyar színház igen jeles művésznőt nyert.
— Ramasaetter ünnep. Régi mula.-z-tá-sát hozza helyre Sujieg városa azon ünneppel, melyet nagy jótevőjének, Ramasaetter Vincének, emlékére szentel e hó 9-én. Ugyanis e napon fogják leleplezni Riraassetter arcképét és megkoszorúzzák a nagy jótevő sírj it. A temetőben Bánfi Alajos fog beszédet mon-dini.
— Sikkasztó postatiszt. A napilapok ból már eléggé ismeretes Fmischaeltvr Miksa helybeli mozgó postai tiszt sikkasztása miért is szükségtelen annak bŐvebbí ismertetése Röviden csak annyit említünk fel, hogy ez az eset a nagykanizsai mozgó posta közel Ü\'J éves fenállása óta a legelső és csak a kedvezőnek Iát zó alkalom tántorította el ezt a különben pontos, megbízható becsületes hivatalnokot. Mo=.t az ügyészség börtönében várja pillanatnyi raeggondo atlanságának súlyos következményeit
— Az állategészségügy megyénkben hétről-hétre javul a mennyiben jelenleg a szarvasmarhák közt semmiféle ragály nem uralg, a sertésvész pedig mely ugyan csak grasszált megyénkben, most már leapadt öt községre; n. m.; Al Ó-Kmtány 1 puszta, Bátki 1 udvar, továbbá Pető henye, Ritka és Zala-Koppáoy, összesen 5 község. — Kit már a legntóbbi beii állatváeáron meg is lehetett látni, elég jó volt a szarvasmarha felhajtás és az eddig gyéren mutatkozott serte forgalom is élénkülni kezdett.
— Meglőtt cigányasszony. Kalányos Teréz cigánynő 1893. ápril 20-én éjjel 12 órakor a helybeli közkórházba szállíttatott. Megvizsgálása alkalmával kitűnt, hogy a baloldalán egy jelentékeny lőseb tátong. A rendőrség által ki hallgattatva, azt adta elő hogy Mihaldróí jövet az uton egy csupasz képű suhanc állott elébe, ki rajta erőszakos nemi közösülést akart elkövetni. Ö pedig keményen ellene szegült a suhanc akaratának, mire az bo-szuból meglőtte és azt a súlyos sebet ejtette rajta A rendőrség nem igen hisz
a cigányasszony vallomásának, mert sem az állítólagos tettes személy leírását, sem a tett színhelyét ra% csak megközelítőleg sem tudja megadni, mert sokká\' több valószínűség szó] a mellett, hogy a cigányasszonyt valamelyik éjjeli lopása közben lőtték meg. A rendőrség ez irányban ís kiterjeszti a nyomozást és ennek teljesi-tésére már meg ís kereste az illetékes csendórőrs parancsnokságot.
— Jószívű tolvaj. Özv. Vadász Fer-c icné nagykanizsai lakó-t bnzaszentelés napján résztrett a hajnali körmenetben; raíre haza ért, arra a kellemetlen tapasztalatra ébredt; hogy a ládája fenekén levő bl frtnyí készpénze eltűnt. Nagy meglepetésére a\'Ooban másnap a dézsa alatt megtalált> 30\'frtot, a mit a jószívű tolvaj visszadott neki A rendőrség arra való tekintettel, hogy a lopást házi viszonyokkal nagyon ismerős egyée követhette el, a vizsgálatot a károsult legközelebbi hozzátartozóira is kiterjesztette.
— A kisebbedő zsemlyék. A zsem ív ék bétrőí hétre kisebbednek és a pék urak ezt az apályt azzal indokolják, hogy a liszt ára nagyon felszökött. — Hát ezt elhízzuk nekik, de fogadni mernénk, bolyhi a liszt ára lefelé megy is, azért egy szemernyit sem fognak nagyobbodni a 7semiyék.
— Tolvaj kémén) seprő-legény. Raj kovic i Albert, kéményseprő-legény, ki Letenyén Keszler Géza kéményseprő-mesiemél volt alkalmazásban, Majer István gyógyszerész óráját és láncát midőn az a szerencsétlenség történt, hogy n evezett gyógyszerész megégett kis fiival, ellopta és Nagy Kanizsán 25 frtérteU^logösitoiia. Midőn azután Keszler kéményse^iórmester legéoyéij kiadott, nem volt \'„ti, alka\'ma az ágy szalmájában eldugott zálogcédulát magával vinni. Távo/ása után tehát megtalálták a zálogcédulát. A mester jelentést tett azonnal a csendőrségn-L kik utánna mentek a már eltűnt segédnek el is lógták, ki beismerésben van. A vizsgálat folyik, mert még egyébb tárgyak is élveztek azon időben a szerencsétlen véget ért gyógyszerésznél.
— Védekezzünk a peronoszpóra ellen. Az első permetezés ideje már közeledik és ez valamennyi között a legjontosabb, mert vele a betegség föllépését akadályozhatjuk meg. Ezt tehát senki, el ne mulaszsza s kezdje meg a permetezést — akár lépett JÖlt akár nem —¦ akkor, mikor a szőlőnek hajtásai8- \'10 centiméternyi hosszúságot ériek el — tehát e $6 elején.
— Pünkösdi kirándulás Konstanti-nápolyba. A magy. kir. államvasutak városi \'menetjegyirodája ^kirándulást tervez Konstanlinápolyba.1 idulás f. é. május 28-án reggei 6 óra 45 perckor a érkezés á török fővárosba május 30-án d. e. II órakor. A társaság öt napot tölt Kon-stantinápolyba s megszemléli minden nevezetességét, de az utazási jegy a visszautazásra 60 napig érvényes. A részvétel dijai teljes ellátással egyetemben L oszt 135 frt., IL oszt 100 írt.
— Szörnyeteg asszonyok. Kányaváron 2 testvér összebeszélt, hogy az idősebb testvér férjét, ki nekik a szerelmi viszonynak más íérfhkkai való folytatásában akadály volt, elteszik láb alól. Szerezlek ehhez még szövetségest is egyiküknek kedvesében. De nem igen volt alkalmak tervük kivitelére, mert a férjet, illetve a edgort egyedül sohasem találhatták. Mu\'t hó végén egyik nap,
i midőn haza jött a mezőről, fáradtan leült a pitvarba. Alig ült pár percig, egyszerre erős kapavágást kapott fejére saját nejétől, -sógorasszonya pedig egy fejszével térdéit vagdalta össze. A szegény ember éleiben maradásához kevés a re-
| méoy. A^jazornyeteg aszonyokat a ceegd-
| őrség elfogta.
— Váltójog a bálteremben Anya, aki | a leányát bálba viszi = kibocsájtó Leány, : aki táneolni megy == elfogadó. A táncos
= forgató. Leány, akinek hozománya nincs = üres forgatmány. A táncos, aki az apa helyett a cechet fizeti = névbecsülési fizető. A táncos, aki a souper csárdás második részét átengedi = engedményező. Csók a leány hátára === hátirat. A mama uszálya = toldat. A mama figyelmeztetése, hogy elég a tánc— óvás. Üres hely a mams mellett ,= telephely. A táncosnőt, mikor a helyére vezetik = telepités.
Hozomány, amelyik nincs » kellék hiánya Táncosnő = látra szóló váltó. Meghívó a bálba = sommás végzés A báli ruha számlájának visszautasítása = kifogás. Nőválasz — visszkereset, ígéret csikarás = biztosítási végrehajtás.
— Uj szaklap. Magyar borkereskedők lapja címen uj lap indult meg <• hó el- ! sején Pécsett, mely borkereskedőink érdekeinek istápolását ti megvédését tűzte ki céljául, A havonként kétszeres megjelenő lapok Nagy Sándor szerkeszti, előfizetési ára egész évre 8 frt.
— Eltüntetés loeer jános ismert budapesti illetve budaőrsi keserűvízforrás tulajdonost Ő felsége a király a cs. és kir. udvari szállítói címmel tüntette kL Ezen legmagasabb kitüntetéséről szívesen emlékezünk meg s bízvást L olvasóink is megelégedéssel fogadják azt, mert nevezett cég keserüvize nemcsak hazánkban, hanem bátran mondhatjuk, hogy a tengerentol \' még inkább mint nálunk mint hathatós gyógyszer közkedveltségnek és általános eltérjedségnek örvend.
— A Király utcában levő Her-manny-féle ház, előnyös feltótelek mellett szabad kezböi eladó. — Bővebb felvilágosításokkal a ház-gondnoka, Dr. Ollop Mor ügyvéd szolga!.
Tavaszi és nyári mulat ságrendezők figyelmébe.
Lampion újdonságok dus választékban, jfj. WajditS József könyv keres-désében, Nagy-Kanizsán kapható.
— A Magyar-utcában 2 csinos udvari lakás aT&inal kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
HURUT fWHOGEd.
kLKLDrSÉG.AOZ7:.1A aAT.LlLLM EL . . A
GLEICHENBERG}
COHSTAHTTK ÉS EalMA FORRÁS
VEGYES.
— Fényképező kéaxftletek dlletáasok azá> mára. Mindenkinek, kik a fényképezel ezen kellemet éa Lirld által köanyen megUualható sport iránt érdeklődnek ajioJjolt u ISS&ér óta fenilló kfllöo&sen fé Dyképezfi készülékekkel foglalkozó A. Mo\'i cs. és kir ndr. bzíJ-íiÓ Bécs Taclancbeii 9. eéget s ennak illasxtrá t árjegyzékének átnézését, mely kifáualra iDgyen küldetik meg.
Felelős szerkesztő: Helyettes szerkesztő Kiadó
I>r. Kiss Ernő I>r VUlünví Henrik If/ Wajdits Józstf.
HIRDETÉSEK.
Legújabb.
— a mai városi közgyQlés. —
Rendkívül fontos a mai városi közgyűlés. Érezte ezt Vécsey polgármester is, ki a tegnapi napra bizalmas értekezletre hivU össze a képviselőtestületet. E fontosságot a mai közgyűlésnek a kaszárnya-építésben hozandó határozata adja meg. A tanács, mint már jeleztük, uj kaszárnya építését fogja ma prospo-nálni és javaslatához értekezlet js hozzájárult. A javaslat szerint, melyet Nagy Dezső tanácsos kimerítően ismertetett, az uj kaszárnya a szombatkai düióu épül fel 406 ezer frt költséggel. Mivel ez összeg az építkezésekre már megszavazott 400 ezer forintot maga túlhaladja, ujabb 200 eserfrtkölcsönfel vevésére kér felhatalmazást a tanács. — Ha ez összeg megszavazásával a teher szaporodik is, vigasztalhat az, hogy elsőrendű kaszárnyánk lesz, ami a kamatot be fogja hozni.
Nyilttér.*)
Teae, húgyhólyag, hugydara éa a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légió éa emésztési szervek burutos bánul mainál, orvosi tekintélyek általa íílth Ion-forrás
SALVATOR
.sikerrel rendelve lesz. Hnnyhajtó hatású\'
lellera iiil Kóuyei emésiUetó
Kapható áarányrixkereskedéaekben éa gyógyszertárakban. A Sal7ator-forrai ij^xgaloaága Eperjesen-
•) Aií rovat alatt k&tlotí°kért nem Tállal felelősséget a szerk.
ana-* ¦ czeili
Gyomor- JJJ ¦j: cseppek*
len hatnak gyomor bajoknál, iíözheteüen te áttoiánosar iisarsts* háti és népszer.
A gyomorbetegség Innetei: érráflrta-laaság. sromorgyengeság, bözfts leheSeí, fettujíttg. savanyu, ielböflogéi. hasmenét.
\' \' itogst, ¦yálfcakrrálaiztái, undor ás kányái. g^OtnorfSrcs
gyomorégés, sárgaság, u
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, * menynyiben ez a gyomortól származott, gyom\'orhiherhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajot és htss&r-rboUákoál. 4
Említett bajoknál a ?l«rl»exeili tyomercMppek évek ota kitűnőknek bizonyulták, a mit száz meg száz bizonyítvány tanusit. Egy kis Qveg ára használati utasítással együtt 10 kr.. nagy ttveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TőHSU József gyógyszertára Budapest, Király utcza 13 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket tessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitfi j aláírásává! C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom".
A Máriacielü gyoswcssppsk Talodian j kaphatók.
NAGY-KAN1ZÁN: Práger Béla é Belus Lajos gyógyszerészeknél. — BAR CS05Í: Kohut Sándor gyógyszerészné
Foulard-selyen
3 frt 35 Mg
I S l
vsJtxaint fekete, fehér és szines Henne"berg-selyem 45
IrtÓi 14 frt 65 kríg méterenként - tina, Clikoa, kockázott, oicti -IOU és damaszt ub. {mintegy 240 különböző fajta, és 20Í-0 különböző szín éa amyaiatbaji stb )
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.;
Minták postafordultával.
Magyar leréíezés. Síájcba kétszeres lerélbélyeg ragasztaodó.
_____Henneberg €t, seyemflyárai, ZOricbbea
(cs. és kir. ndrari száüitó).
XXXVH. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 MÁJUS 7-
KI ROHMAYER Oéfivasui Szállodája, Bécs, IV., Pavwitenstrasse 58
déli és áliamrasDtakoak, Lómat és omnibusz közlekedés minden irányban egész napon át. fA|rchHiayer JállOS szállodás az „topéra! szálloda" hossza időn át Tolt főpincére ^
Fontos háziasszonyok részére.
VALÓDI
Borostyánkő Mlíféifim
PUHA PADLÓZATNAK
tartós be fényezésére különböző színekben, mely 2—.1 óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan száradó Spiritus padlófénymáz
4 .színben puha padlózatnak azonnali száradás melletti befényezésére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk- és finymáz gyárabál
Becs (Simmering-.) Offenbach a Majna m„ Berlin. ALAPÍTTATOTT 1837.
Továbbá
mosbató-zonáncz festékek elegáns színárnyalatban
mindennemű házi szerek befényezésére. melyet bárki szaktudomány hiányában maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak bezomáttczozására kombikban és fürdő szobákban. Copall butorlakk, Copallakk be|fü hasznalatra Damarlakk, BŐrlakk, Száritófirnisz, Politurlakk, Vasslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a többi jakkfélék valamennyi iparágak -részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: kwsigyárosok és korsifényezők részén1. Kutschenlakk, Preparations lakk, Gestellak. Schleif és La-zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban.
Kapható: FesselhoíTer József. Neu és Klein főszer- és espmeg** kereskedésében Nagv-k\'aiiizsáii. Laskay Ernő. Marton Móricznál Keszthelyen. Straehia Testvéreknél Csáktornyán
f i e a: a u g $o I» h nyeremény
legszerencsésebb esetben
1.000,000
KORONA.
Az összes jegyzék 50,000 nyeremény JEGYZÉKE
A legnagyobb nyeremény legszereccséaabb esetbeo
1.090,000 koron.
A nyeremények részletes beosítisa a kóVctkezó: Korona
1 lalata 600000
í .p. . 400000
í . . 300000
z . . lOOOOO
i . . 90000
i . . SOOOO
1 . 70000
2 . tfOOOO í „ . 40000 5 . . 30000
1\'-. . 25000
v . . 20000
s .. . 15000
si . „ 1 oooo
«7 . 5000
3 . . 3000
43» . , 2000
ves . . lOOO izus .. .. 500
»o .. . 300
31700 200
3000 . . 17®
4ÍMM> . ., 13©
so , . ÍOO
3&00 . , Mii
JgiHW „ . 4rO
13.169,000
sorsoitatn k ki.
50,000
melyek hat húzásban
Ijer. esjt
100,000
ered- sorsjre,
A má»odik nagy magy. kir os«.lá\'y-sorsjáték nemsokára ismét megkezdődik és újból
50,000
péBznjereffltDV
tehát az oldalt levő jegyzék szerint a sorsjegyek fele nyeremény nyel hu-iiiik és a nyerési esélj igen nagy.
Összesen tizenhárommillió 160.000 korona kerül biztos döntésre. A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb étéiben
Egy millió korona.
Minél előbbi megrendelésnél I-so osztályú eredeti sortjegyeket a tervszerinti eredeti áron és pedig egy egész I oszt eredeti sorsj 6—frt , fel , , , , 8.- , , negyed, , — 1-50 „ , nyolcad , . . „ —.76 .
utánvéttel, vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldünk szét. Hivatalos jegyzéket mioden hazái után megküldjük, hivatalos tervezetek díjtalanul rendelkezésre állanak. A húzások nyilvánosan történnek a magy. kir. kormány felügyelete alatt.
Az I. osztály nyereményhnzáaa májút hó 11. és lx-én leaz és kérjük b. megrendelését legkésőbb
május ho 11 ig (huis napja)
közvetleuül hozzánk beküldeni.
Török A. és XSA
a migj. kit. asab. Olztilysonjáiék
íöelinzsitoi
Bndipesl, V-, íiei-liW 4/i-
S. IT
A Dr. EGGKR-trle
lajectlo Ham mulis Yiraiiiíca
a leghatátoaabb külszer (befecskendezés) fér-bak és nőknél, uj és idült folyások, valamint ctőbánUlmak orvoslására A H&mamelis Yir-ginícm tropicns növény rendidvQli hatása a nyákhártyira 1 rrosiiag már régen el Tan I ismerve, agy, hogy ezen különben is sze- : rextetés összetételű Injectió ennek köszön-heti gyógyerejét. 2-3 üveg használata, a legmakacaabtsüiajt teteméén javítja, illetve n.eggyógyitj*.f
Egy üveg ára 70 kr., a péot elcleges beküldése melleU poctán bérmentve: 1 Üveg 1 frt 05 kr, 2 üv. l írt 75 kr, 3 üv. 2 fn
¦45 kr. FáVak-ár: Gyógyszertár t „Nádar".
|b«z B ad a pest, Vi , Váct-kBnt 17_
NAGY MEGTAKARÍTÁS!
Mindennemű ócska
ajtók és ablakok
méret alán, beíai&zá-ra teljesen elké-azitve oxíÓD kaphatók
Eisler Izidor
ÉS FIA
építési asztalosoknál,
Budapest, Nádor-utca 61.
a Lipót-kÖrut sarkán.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
Egy vég 3.10 mét hossz-u t n 1 öltönyre, elegendő, ára csak
írt 3 10 jó
frt 4-=0 jó
írt 7 SO finom
frt 8 70 finom
frt 1050 legfinomabb
frt t«í*0 angol
frt 13-95 kamgarn
Vulódi gyapjúból.
t^gy vég íeke\'e szalon öltönyhöz 10 fr*. Fel&ltő tzövett-k mélereuként 3 frt 25 kr:ól. Loden gyönyarü szinekbea 1 vég tí írttól 9 írttól 95 krig; — Peruvienue és do»-king — Állami és vasi;ti hivatalnoki és birói-talár uiövetek; legfinomabb kamgar-nok és Cbevioitok, vaUm nt ^eyenruba szövetek, pénzű yörség és ciendőrsé* réftére eic e c izétküld gyári arakon a tisztességesnek ét szolidnak
petXári Kie8el Amhof B-ünnben.
Miiititk ingyen és bérmentve Hfntabn HzAllltiift Hgjelemremélló !
A t. közönségnek íontcs az: tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről val» beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint t közve\'itő karcain delem u\'ján. — c.Ir>K;, AUflOF brünni c-g az ósizes [.osztókat valódi gyári áron minden ritbstt felszámítása nélkül kü\'di szét.
Gutori Földes Kelemen
. aradi gyógyszerész
Margit-Crémeje.
Margit-Crénie 5** ^
!(15 alatt iíjitji és szépíti ai iraot.
Margit-Créme ^°
foltok, pattamasok böratia (Mitcsser) ellen.
Margit-Crémeg^LS,
arc és kézvöröíodcí, napbamitás ellcix.
Margit-Crémc StSS^
lik, hogy bérre kearc ez által rögtön fölvetetik, s ez okozza uon csodás átalakulást, hogy a wepl5»el vagy májfoltok-kai fedett arcz 3^-4 aap alatt alabástrom fehzrré lesz.
Alargit-Créine^^
nem zsíros, hanem igen finom, hamar felsxirú hatással bír. Az arcz nem lesz olyan fényes, mint mas eremétől, azért nappal is használhatú;
Margit-Créme J^XM Margit-höl rypor ^ „
cxéme 60 kr.
Margit-8/arppan Margit-fogpép lJ^1
Csakis akkor valódi, ha minden doboz gutori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon felirattal és eiimerrel van ellátva Hamisításoktól óvakodjuuk Főraktár ííagy- Kanizsán : Reich Gyula gyógyazerésznéí.
HIRDETMÉNY.
apostoli királyi Feí.égé»ei legfelső elhatározása folytán ezennel megindittatik
i U-\\í magyar királyi államscrsjáíék,
melynek remélhető tiszta jövedelme akként osztassék fel, hogy abból j a vagyon aUp, Ábelok özvegyei és árvái réazére gyűjtendő alap, 2. a «irk«r.,«ji >László. korház, S- - *6*oL-Up«ei -Gizella, mnnkás-árvaház. 4, a Jóuw-egyesÖlet, _5-J« *J SrS .rház, 6 a- badapesti .Klotild" szeretethiz, 7. a kolozsvári jótékony ru
8 a .agypénteki társulat, 9- * békésmegyei Fehér Kereszt-egylet részeltessék, tí sorsjáték összes, 7691-ben megillapitott nyereményei az alább következő játékterv 366,000 koronára rugn«k, es pedig :
álla.
főnyeremény
150,000 korona 50.000 * 20.000 >
i 5.000 »
10 nyeremény
1.000 500
1000 6500
i történik.
i összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki
A hnzas visszavonhatlmiU 1698 évi június hó 30-án Budapesti BT- Egy aoosjegy ára 2 írttal o. é. van megállapítva.
Sor^ceyek kaphatók a lottó igazgatóságnál Budapesten Pest, fövámhiz, félemelet, -hová a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány mellett e 10re beküldendő valamenny, só- é. adóhivatalnál a legtöbb .postahivatalnál és minden városban cs nevezetesebb helységben fel-
4"i"," st2L3S*Sní «• ^.
(SECSra-tóí KBStKT UBDACS01)
E pünlák hasonló képzi 1 menyeknél mioden tekintetben feljebb becsü-lendök ; — mentek min den ártalmas anjagok-tó!, az aitesti szerek-bajálnál lt-gjobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztiiők; egy gyógyszer
J
%
K X
X St
«
X E X
n se ss
x
X
sem jobb a mellette oly ártalmatlan, mint e pliulák székszorulás
a legtöbb betegségek forrása ellen. Cukrozott külsejük végett még gyér mekek is Bziveseo.
2 Kgy 15 pllulát tartalmazó doboz 15, e«y tekereg mely &
dobozt, tehát 120 pilnlit tártaim nó, csaa 1 frt 0. é.
~~ Cí VCtS! utánzásoktól különösen óvakodjuuk. Kérjünk hitározotun W vnttS" Neasteln Kry.«ébet-pllnlát. Valódi csak, ha minden dobo« tör.ényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban „Szent Lipót- és „Xeustein FOlüp gyógyítzerész" aláiráasal van ellátva. A ^ kereskedelmi törvényszékiig védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva. 7%
MEÜSTE1W FÜLÖP X
^Saent-LIpóthoz- címzett gyógyszertára J|
Wien, 1., Plankengasso 6. ^
Raktár Nagy.Kanizsán: BELÜá LAJOS gyógyszerésznél. ijg
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Magy. kir. szab.
(II. SORSJÁTÉK.)
100000 sorsjegy
Ezen nyeremények, melyek fi osztályban kihúzatnak, kilesznek összesen
13160 000 KORONÁT
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben
osztálysorsjáték
(II. SORSJÁTÉK).
50000 nyeremény.
Egy Millió Korona
1000000
KM.:
Egy Millió Korona
A iizáiti^ijUiíliui a stili ícreíaj fit-tsjiiltOlitt Urtimi tataatatM. .
k M|rHiiltaar>i*fT«>-kiliuittkatíMlit.aii-¦•1 «itriiiiitiit 1 ki-
¦¦riti ilutailt stna-láat timzitat.
1 díj l nyer. 1 .-
i sorsjtbjbí ára az
l-si Mztálvra :
1 t|étz tarsJMT frt «. 1 fél . . «1-I kuk . . 1.5«
3 31 67 3 ¦3á 788 1238 «0 31700 3900
6^0,000 400,000 20i\',000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 40,000 30,001) 2Í,000 80,000 15,000 IOjOOO 6,000 3,000 2,000 1,000 I 500 3O0 200 \' ¦1.70
lluljárt a iizú atái btkilíjii t. ííjfalaUk-Rtk a biiataiM tizáli lajatnaat.

l aatfaaitlt aat tolilijii itinittliK! »• kariak táaj ia|j a aninf-is, ka uf asataatat-ás ataa.
11750 ny. á 130,100,80, «0 k. 500W) nyeremény és dü
melyek össseaer. ktteesp^k i,
A húzás kezdete
[. iti május lt-*».
¦¦írlilllállk •laél ilikk ktkíiiKK\' a»tt jalanttaji ""¦
!5« «I Ki alitt •> aata.
Fejérvári és társa Budapest, S. Marokkai-utcza fiilirstitik.
XXXVII.
f.VFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MATOS 7-én.
«4 (rLEICHENBERG Hl
fürdőhely
S,ijer.>rsaaa;ban. Tengeri magasság 300 m. Májustól Októberig.
É;vénv<-i->ósa»«a források Conatantio éa E m ma f o r rá ¦ o k. Ét-vényei só és vasáavas forrásvíz J o h a a n i s b r u n n e n tiszta vassavas víz Klausenqueile, Sató. Tnj. (síirai etetés) kefyr forrás-so iohalació egyes kabinokban, feuyőfagőz inháláció. Lélekzési készülék, poeu-mátikui kamarsk, édes ásvánjviz éa hab7Ó melegfuriiók, fényé és scélfürdök. Na2j hydro therapeutilcus intézet Ulajkara. Enybe, nedves meleg por és széiiiiODies levegő erdős dombtáj.
Toíakozódásoí és prospektusok ingyeo. Lakásmegrendelések a fürdü-Isaifsíósagnil Glelchenbergben.
Dr. HÖGYES-féle
». az egész világon szabadalmazott hygénikus asbest talpbetét.
^ Ezy találmány, mely hosszas kísérletek és fáradságok eredménye hivatva van,- hogy ai emberi lest leglényegesebb réssel megóvja a meghűléstől. Sínes tíbbé iy»lss=m, börkeményedés, libleltoré., lihegés meg van védve hideg .agy meleg és ttbtiaadas ellen ar ki cripöiét Dr. Hogyes-féle siabadalmarott Asbest talnbetéuel latja el. Csus-ban saenvedóknek és kóhSgésre ingerülteknek megbecUlhellen érlékO As asbej lalpbelét kitilnöregét legjobban biaonyilja, hogy a es. és kir. kosís hadseregnek és a n. kir honvédségnek eddig 23500 pír sailliltatolL Ara páronként I írt 20 kr, gyermekeknek 60 kr. Ssétküldés csakis ntánvételleL Felvilágosítások és prospektusok ingyen.
Általános Aabeatám-gyár beteli tartásig Budapest VI., Szlv-utcaa 18,
Értesítés.
Van szerencsém a tisztelt kereskedő urak figyelmébe felhozni hogy nálam polgároknak való aratási bocskorok bármily mennyiségben jutányos árért kaphatók. Megkereséseket rögtön elintéz és mintákat küld
KAPOSVÁR, GOLOBÍTS PÁL
, bocskor készítő.
STEYER
gyógyintézet
Tóbel-fftrdő
Grác moilett. Idény: május - október.
330 méter a tenger tzine felett.
2 vasúti állomás.
Grir.ból kocáira.] egy óra. Posta-és távírda állomás.
Rég ismert vasíartalmn (aJcrothenne) acélforras 30 fok C. meleg 28 fok ,R. 25 fok C. és 20 (B) méné-kelt klíma, ercsi tő erdőlevegő, kiterjedt fenv veserdők, gyógybatásn idegbintalmak, ideggyengeség hátj;erinc< betegség, hysteria, görcsök, neoralgici stb .Nő; betegségek: vérszegénység, bél- és hólyag catar, stb Igen ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekiknek Gyógy-etaköz: külön gyógy- és aszóbazin, kádfürdők melegvízzel, fenyőfürdők, villamos fürdők, massage, zuhany gyógykezelés sat. Olcsó lakasok és egyes szobák, viliik, gyógyteren, kitűnő étterem, kitűnő seneker A fCrdöigazgatóságnil kimentő prospektus ingyen és bérmentve.
Dr. BLUMAÜER SÁNDOR,.
orvos tulajdonos.
uval
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési éi egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány és erőhajtásra.
ö/Jecskenilőkeí
városi, községi, gazdasági éa gyári tűzoltóságoknak,
JJ. harangokat és harangállványokat ^*
templomok, Iskolák stb. részére. BJzmentesen működő pöcegodor tisztító készülékeket, utcai Öntöző-kocsikat, sárkaparókat
-s9 készít és ajánl a ssaassS-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Részyeny-Társasag; («•»« walser ferenc)
Budapest, VI., külső Váci ut 45.
¦V Árjegyzékek és költségvetéseik ingyen é> bérmentve. "taj
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban
VARAZSD TOPLICZA
Vasúti állomás
Posta és Távírda
a Z^goriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894 ben. 5S fok Celsius meleg lorrás, & kén iizapnalc. felültnnlhatatlan hatása ran izom és ízület rhenma, ízület betegségek, gyalladisos és csonttörési összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischias stb. női bajok, bőr és titkos betegségek idült vesebajok, hólyaghurnt, górvélykór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. ¦WUKURA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélifajokoál, aranyérnél stb.
Villanyosság. — Massage,
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven üt nyitva. Idény tartam mijns l-től október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes Cltelré-nyek, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zene- és táneesiélyek stb A Varazsd-Toplicai állomáson naponta táraaskocai tárja a Tíndégeket — Külön fogatok is rendelkezésre illának, de ezek odaallitáaa előbb a rordő i-tézó-légnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fürd&rros Dr LONGHINO A ad Prospektusokat és broschurikat ingyen ét bérmentve küld
a fíirriöigazgaíóság.
Budapest, Vácí-kSrut 3*. az.
Ajánlja a m. kir. államrasstak gépgyáriban kész alt gözcséplőgarn itur3.it, ipari célokra alkalmas .Compound* lokomobiijait, teljesen vasból készüli szalmakazalozó gépeit, góz-kukoricamorzsolóit,
Stibor-féle körfűrészeit, •BT- MILLENIUM.- kaszáló- és arató-gépeit, "W§
tovíbti SACK-fele ekeit, vetogíp elt,lb • r • atá It és egyéb gazdasági ginéit, ---Árjegyzék ingyen és bérmentve. =
„MARGIT
GYÓGYFORRÁS
Margitforrat-telep (B&reg-meg, e.)
Kitűnő hatásn szénsavas nátriumainál és. csekély szabad szénsavánál fogva a légutak s tfidő íijirutos állapotainál sőt efr>\'pnt*sen nélkülözhetetlen, ha. mint a tüdővészeseknél, vérzésekre váló hajlandóság van jelen. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek huru-tds állapotainál, hol a f5lüsmen:iyiséjrbt*n képzútlött gav oka a rossz emésztésnek. Előnyösen bat a hólyag hurutos állapnt.-iiaá!. mert akadályozza^r?hÚ!rj;savx« sók lerakodását és igy a kd- és homok képződést. Ezek eredményezték azt. mi\'^y a lejrl;Íválóbb orvosi kapaczitások núntlig a legszívesebben hasimálják és mindig előnyt adnak neki a hozzá hasonló összetételű gyógyvizek fölött.
^ Mint ivóvíz
kavúió óvósrcmeic Mionynit járóváriyos beteg ségek idején, föiec typhus ellen.
31 int t>or*vÍ2« últ:il:\'i,iios tccl\\"olti-«6<^rielir örvend-
Főraktár ÉDESKUTY L. Budapesten
V., Erzsébet-tér 8- «i*w, i^étmtmi. V., Erzaébet-tér &
Kapható minden gyógyszertárban, ftiszerkereskedésben és vendéglökben.
i
i
i
Százezrei a családoknak lszszák| előszeretettel naponta a
Mentes a. .ba\'ii^vé^ák\'\' egészségre ártalmas jalkatrészeitől.: Egyedül s. Kathrelnar-féle malátakévó az. moly annak illatát és kedvelt izét-magában foglalja. A Kathreiner-téle rr.aiátakávé étvágygtfjeszlo, kennyen emészthető^évek soránáHilnőttekös fertnökekrö rtózviegyarént hasznosnak bízpnyíjfeLegkitönSbb Stíéka^f bab^yénakj\'valamirit ajániásra legméltóbbvögyütéktt annak. Tekintettel az ogészségre és takarékosságra, ayaíf-*^ \' ithremer^nek többé egy háztartásból sem szabad hlártyos"
r ; ^
értéktelen. xfáftmfö&
! ¦ -. -¦¦ .-...¦!^\'/>aass|!aes|js^^ ¦- -•¦ ¦ --------^-,;.^.;v;-,^-,-^aapfA^-
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MAJDS 7-én.
donosok szállítója.
Eísi os. és kir. osztrák-magyar kizárólag szab.
OMLOKZAT-FESTÉK-GYÁR
KRONSTEINER KÁROIiY & 40 kü!5Eb5z5 *;
- Bécs, III., Hauptstrasse 120. (saját háziban.) Az arany éremmel kitüntetve. tg-~^
íohercegi é. hercegi uradalmak c far. katonai MézMgek, vonlai, ipari-bánya és gyári tárndatok, építési vállalatok, építőmesterei, pintén gyári és ingatlan tulaj E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban
atiban kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi a
festék szurtisztaságát illeti, azonos az olajjestikkel — IV használati utasítás kívánatra ingyen és bérmentve küldetik.
Mintakártya, úgyszintén
jtfSMR ¦ j |L| t*g gf Ifi «nieges minőiéi to
Gummi es halnoiyaggi
frauda, «rrirtininY, tncatoakiot t-tól 6 forintig Finoi Woleges míoóség toc«o»kmt &-tól 10 frtig. ü3 1 DJ! píos ultra» krüoooseii Tékony és tigalo tacatooleéot * tn. Capottes (egész rt«d) taes.tonk.nt S frt. Noi ótszerek gurami-ból éTekcn *.t hasináltuitó, darabonkint 2 frt 50 kr Mmu. gyfljteraény, tartalmaz 26 drbot 5 frt.
Siai ERN8T
Wien I. Karotinerstratse 45. Bckerogenlrasse 2.
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét ós
aláírását tünteti fel. A Hol\' A.-féle Seidlitz-porok. tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyessel"- ee altest bántál vak, gyomorgörcs ?8 gyomorhér, rőgzott székrekedés, májbántalom, vér tslilis, aranyér és a legkülönbözőbb női Betegségek - ellen, e jeles háziszernek év-tizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételi eredeti d« bóznak 1 frt •. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. rMOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi.
ha mindegyik öreg MOLL A. reJjegyét lünteti (el . „A. Mail* felirata onozattal ran zárva. A Mell-féle fraa-ozlaberszesz é> sé nevezetesen mint fájdalMOiilIapíte bedorzsölesf szer k&szrény csnz és a meghűlés egyéb következményeinéi .ejrismeretesebb népszer. — Egy 6*0-Tott eredati Üveg ára 90 krsjozár. _
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze L-mzolysavas sziksó.) A mindennapi szájtisztitasnál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint fel-nőttek számira; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyizersmínt szer fogfájás ellen. - Egy Hall A. védjegyével ellátott üveg irt: 60 krajcár.
F( ¦ i ét k I ! d é i:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tncblanben 9. sz. , Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
•g Sömör-betegséget 2J
Siárex, vizenyős, pikkelyes sötnört (F.ech en) a az e bajjal együtt járó, csaknem kiáühstst-ian .borrlszketeget" jótállás mellel, még a legsúlyosabb esetekben is. alaposan gyógyít a ,Dr. Henna sömórirti>a-Ja- Külső haasnálatra való, nem ártalmas — Ara hat forint o e. előre bekaldéssel (lehet levélbélyegekben is) vagy ntáovétel njire a szállítást vám- és bérmentesen teljesítjük Cím: St. Marién I):-o-araerle, Daaztg. (Deatscbland )
¦agyon finom
Kanári Előénekeseket
az éneklő képesség szerint 8-tól 20 markiig szét küld ntinvéttel, 8 napi próba idő. Ébugy kalitkákat és énekszekrényebet minden nagyobb kiáilitáson kitüntetve. Prospektusok ingyen W\\ Heerinc; St. Andreasberg H«rz) 427.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéijáhól a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiéri a tiszta állapotbani száüilásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Mily elkerülhetetlenül szükséges
a szőílőjk permetezése
az elmúlt évadban bizonyult be, midón csakis a permetezett szellők
nem mentek tönkre. Ennek elérhetésére legjobbnak bizonyult Mayfarth Ph. és társa
—-— szabadalmazott =—
asr önműködő -m
SYPHONIA"
féiyptaffiiitiiij©
mely az oldatot szivattyúzás nélkül önműködően a növényekre permetezi. Ezen permetezőkből mar sok ezer van használatban és számos dicsérő bizonyítvány mutatja kitűnő voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben. Ábra és leírás rendelkezésre áll.
Mayfarth Ph. és társánál
mezőgazdasági gépgyárak, különlegességi gyár borsajtók és gyümölcs értékesitési gépek részére
Becs, II I, Taborstrasse 76. az.
Árjegyzékek és számos elismerő levél ingyen. — Képviselők és ismételadók kívánatosak.
1.000,000 Korona nyerhető
A 2- ik magy kir. szabadalmazott osztálysorsjáték\'.
50.000 nyereményének
_) jegyzéke.
A játékterv 9. szerint a legnagyobb
nyeremény
1.000,000 _ _ _ .
Egy miUió KORONA.
A nyeremények a következőleg vannak
beosztva:
-Nyeremények Korona:
1 a 61)0000
1 400000
1 200000
2 100000
1 1 - 90000
á 80000
1 - 700Ü0
2 60000
1 i. 40000
5 - 30000
1 26000
7, 8 - 20000
- 15000
31 67 10000
5000
3 „ 3000
432 2000
763 1000
1238 „ 500
90 3()0
47350 1 (!0 2o0. 170. 130 80, 40. korona.
60000 íyere m és jutalom 13 tSOSSS
korona értékben.
melyek fi osztályban kisorsoltatnak
EGY MILLIÓ
1 2-ik magy. kir. szab.
osztálysorsj átokban
a sorsolási programm szerint egy ¦iltii köreiét, tehát hatalmas összegű készpénzt- nyer legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint; ennélfogva ez-cn j osztály sors ját ék nagyot előnyös nyerési esélyeket nyújt; és pedig
100.000
•rsdeti sorsjegy
50.000
pénznyereményt.
Az ősszegnek postautalványon való vétele után azonnal megküldjük a rendes eredeti sorsjegyet az első huzásbani érvénynyel. Kívánatra utánvéttel is küldjük a sorsjegyeké Minden sorsjegy küld cm enyh ez az eredeti huzási programmot is megküldjük es mindé húzás után vevőink azonnal megkapják az eredeti huzási lajstromot.
Gyakran ezreseket koozkáztatnak merész vállalatokba, a midőn a kilátásba helyezeti nyeremény nagyon kérdéses. Ennélfogva koczkáztassunk egy sorsjegy vételével aránylag oly esekélv összeget, a mely által hirtelen* nagy tőkét nyerhetünk.
Sorsjegy készletünk nagyon csekély és gyorsan elfogyhat, lehat ajánljuk, hogy rendelménynyet ne késsünk és kérjük azokat lehetőleg azonnal, azonban mindenesetre
A sorsjegyek felének nyernie kell. Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló jegyzékben fel van sorolva és a kormány ellenőrzése mellett hat egymásután következő roviJ időközben kisorsoltatífc, mikor is a nyert összeg a szerencsés nyerőnek készpénzben kifizettetik. Eredeti sorsjegyeket következő eredeti áron adunk el :
E|ISZ eredeti sorsjegy.............
Fél . . ...........- ¦
¦UJU ...............
lyifewí ...............
legkésőbb f. évi május 11-ig,
midőn a húzás napja van, hozzánk beküldeni.
FEHÉR LAJOS "TÁRSA
a magyar kiráh/t szabadalmazott osztály sorsját ék főelárusitói.
BUDAPEST,
Bizelis-tér 6. szára.
Játékterv a II. sorsjátékhoz.
ifin ¦
75
[(Beleértve 2 kor. gyüjtődij.)j is: 1898. máj. I Lés 12,
2000 I0O0 500 300
2900 , 3000 nye
60000 20000 1O0O0 5000 6000 5000 4000 9000 5000 116000
240000
(Beleért ve 2 kor. gyűjtő díj.) Húzás: 1898.jun.7.és8.
Nyeremény Korona
3000 2000 1000 500 300 80
70000 25000 10000 50000
9000 10000
8000 10000 18000 312000
4000 nyer. Kor. 477000
(Beleértve 2 kor. gyűjtődij.) Húzás: 1 Kea jul. 6. és 7.
Nyeremény
I0O00 5000 2000
íooe
500
80000 30O00 20000 15000 30000 25000 16000 10000 35000
130 637000 jKor. 39S000 I 400<, nJ"
40 korona..
(Beleértve 2. kor. gyüjtődij.) Húzás: 1898, aug.3.és4.
Nyeremény Korona
I i 90000
1 , 30000
1 , 20000
l , 15000
30000 25000 16000 10000 35000 70 663000
70 . 3900 ,
10000 5000 2000 1000
500
(Beleértve 2 kor. gyüjtődij.) Húzás: 1898. aug. 24. és 25.|
Nyeremény
1 ,
I .
3 , 10000 5 . 5000 8 , 2000 1000 500
10
70 . 3900 ,
200
Korona
100000 30000 20000 15000 30000 25000 16000 10000 35000
780000
Legnagyobb nyeremény szerencse esetben KORONA
1,000,000
(Egy millió)
4000 nyer. Kor. 1061000
¦•vitai
1O00O0 sorsj. I. oszt. i kor. 10
97000 , II. . . . 18
9300U . III. , - - so
88000 - IV. . . 38
84000 . V. . - - 30
80000 , TI\' . . . 22
MÉRLEG
111
ÍOOOOOŰ; 17460OÓ 2790000 33440U0 2f>2000t»: 1760000
3000 nyerem. 4000 5000 4000 30000 4000
I.
II. III. IV.
V. VI.
Kor. 13,160,000 ! lOouu nyeremény
liadás
.... 240000
. . . . 477000
. . . . 89-1000
. . . . 9340OÜ
. . . . 106100
1 jntalom 9r.5QQ0 Kor. 137Í60,Ooo
1 Jut. Sör. 600000 60(i000
1 nyer. 400000 400000
1 á 200000 200000
1 á 100000 lflOOOO
1 á 60000 60000
1 á 4O0O0 40000
2 á 30000 60000
3 á 20000 60000
20 á 10O00 200000
50 á 5000 2500O0
400 á 2000 800000
720 á 1000 720000
lOOu á 500 500000
27800 á 200 556O000
30.000 WS?." Korona y.550,000
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA; 1898. május hó 14-én.
20-ik szám.
JL
Előfizetési ár: Kgfti évre . . . 5 fn — kr. Fél erre . . . J fn 50 kr. Kf^riedevn . 1 fn íis kr.
fjgftn sxsai 10 kr.
HiBDETÉSKK 5 batabos petitiorbaa 7. muoditziir
6. j minden további sor*rt 5 kr.
S VILTTKHBEK petit soronként 10 krén vetetitek iti kitasttri illeték nundeu egyet 3 iw\'-te* ért 30 kr. fizetendő
XXXWII. éwfoiysm.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi részét illet5 minden közlemény a felelői szerkesztő nevére, az aoyagi reszt illető kös-lemények pedig a kiadó nevére cimzitten Xsurj-Ka* í**ara Hér-mentre intéztndök
\'ttfdi-ii levelek u-m f-.gad-tarnak
K««lrmt*k r innia ne n. klléefaiek
| A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* „¦ nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a .Kotort takarékpénztár
részrény-társaság/ ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisdedueveló egyesület," * „nagy-kanizsai tanítói járáskor," a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony iiót-pyet.* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete,J a .katonai hadastyán egylet,\' a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kühálasztmányának hivatalos lapja.
HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az 1. osztályú kereseti adó
Savj-Kanizsa, 1* májas 13.
A soproni kereskedelmi és iparkamara legutóbb tartott köz Ülésén fontos határozatot hozott arra nézve, hogy a legszegényebb embereken, a napszámosokon, segítsen. Mert bár ezeket az 1883. évi X. t. c. felmenti a kereseti adó fizetése alól, kérlelhetetlenül sújtja az ipari alkalmazottakat, — kiknek keresménye sokszor alul marad a napszámosok keresményének. Iparkamaránk tehát helyesen járt el, mikor a brassói kamara kezdeményezésére állást foglalt az ipari munkások, az ipari napszámosok adómentessége mellett.
E nagy fontosságú lépésre való elhatározásának inditó okait szépen megmagyarázza a jegyzőkönyvnek ide vágó része, melyet egész terjedelmében itt adunk:
A Tekintetes Kamara mait éri de cember bó 23-án tartott reades közön ülésében 1956. sz. a. elhatározta, hogy a brassói társkamarának az ipari alkalmazottak I. oszt. kereseti adója beszedési módozatát illetőleg tett javaslatát közölni fogja a kerületbe), ipartestületekkel és nagyobb ipari vállalatokkal b fölkéri ezeket egyúttal arra is, hogy e kereseti adónem beszedési módozatának megváltoztatására irányuló javaslataikat tudassák a kamarával, hogv ezek alap ján az e téren föoforgó sérelmes állapotok megszüntetése céljából illetékes he-lyeo lépéseket tehessen.
A kamara ez iránya körlevelére nyolc ipartestület és tizenhárom gyári vállalat adott válaszú
Az i par tes t ül et e k közül legbeha-tóbbao a Nova és vidéki ipartestület foglalkozik az ipari alkalmazottak 1. oszt. kereseti adóügyével. Válasza a következőkben foglalható össze:
Az ipari alkalmazottak I. oszt. kereseti \'adójának jelenleg érvényben álló beszedési módozata a munkaadóra nézve tarthatatlan állapotokat teremtett 8 igy teljesen iDŐokoit az a törekvé*, mely az iparosokat és kereskedőket alkalmazot-
taik I. oszt kereseti adójáért való szavatolástól, a pénzügyi közegek zaklatásaitól és a munkaadók és munkások közti súrlódások egyik állandó okától meg akarja szabadítani. É< erre nézve az idő már elérkezett. Mert a midőn az 1875. évi XXIX. t.-cikkel a munkaadónak alkalmazottja adójáért való szavatolása továbbra is fentartatott e rendelkezés az akkori munkásviszonyoknak még megfelelő volt; a munkás muokaadójá-nál teljes ellátást élvezett, tehát a ház-néphez tartozott s igy a c alád tagjának tekintetett; az alkalmazás éveken át tartó, tehát állandó jellegű, az adó oly Csekély volt, hogy azt a munkaadó könnyen magára vállalhatta. A hetvenes évek óta azonban a munkás-viazonyok nagy átalakuláson mentek át; a munkaadó és személyzete közt a viszony uetnesak meglazult, hanem a két rész közt nagy érdekeltérések jutottak, sokszor nagyon is é.esen, kifejezésre sa viszony állaadó jellege megszűnt Ezért a szóbanlévő törvény azon intézkedése, mely a munkással szemben a munkaadót teszi az állam adó behajtójává, többé fenn nem tartható. De nem tehető te! a törvényhozásról az a célzat sem, hogy a számos muokaadó közül, kiknél a munkás a mostani időben egy év alatt megfordul, egy vagy kettő ragadtassák ki s kény szeritessék a munkás \'la vagy egy évi adójának lerovására, kioéf a munkás talán csak pár héten át állott alkalmazásban, éppen akkor, a midőn az adó ősezeiráai munkálatok folytak, s azontúl lehet, hogy az év legnagyobb részét alkalmazás nélkül töltötte. A muokaadó alkalmazottjától, ha az éppen az esedékessége idején, van nála alkalmazásban, a tartozást (félévi részletet) egyszerre ie nem vonhatja anoak keresményéből, mert ez a legtöbbször, a nynjtott előlegek levonása után, netn tesz ki annyit, hogy az adótartozást födőzze. De a munkások bele sem egyeznék, hozy heti keresményük ily cimeu, hacsak egyszer is, visszatartassék, ső\'- azt sem türi, hogy havi vagy heti részletekben történjék a levonás; inkánb kész a munkaadót a legnagyobb munka idejében cserbenhagyni. Hiszen látjuk, hogy a pár kraj cárt kitevő betegsegélyzö péüztári járulék levonása is mily na^y ellenszenvvel tafá.kőzik a munkálok részéről, s a viszonyt a munkás és munkaadó között
TÁRCA.
Felültetett nagyravágyó.
— Humoreszk.
Irta: Farkas Károly.
—KA „Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Nagyságos urnák hívták mukuesfalusi Cupak Dániel urat valamikor régen, és most — mint levégzett löides ur —ott tan a megyénél, bol poros akták lemásolásával foglalkozik évi 600 forint fizetésért.
- Hivatalnok társai ,Dani bácsi\'-nak hívják, az ügyes-bajos felek pedig .tekintetes ur\'-nak titulázzák. És mukucs-falnsiCspk Dániel ur dacáraannak hogy nagyon ambiciózus ember; ezt is, azt ia szívesen fogadja . . . Hogy csakugyan nagyon ambiciózus ember — kérem a következő sorokat elolvasni és ítélkezni mennyiben van igazam.
¦ - . Ifjú Cupak Dániel a .fiaánc hivatalnál" helyettea elnök. Ez az ifja Cupak Dániel, fia a mnkucsfaluaí Öreg Cupak Dánielnek, és hogy többet is tudjunk ifjú Cupak Dánielről ismernünk kell fotográfiáját, valamint egyébb ki-\' tünő tulajdonaágait.
Ifja Cupak Dániel hasonmása makacsfalusi öreg Cupak Dánielnek, már t i. alakjára nézve: sudár termetű, széles vállú, csinos barna legéuy ember Nádasdy féle bajuszazal és koromfekete szemek-
kel. Vig kedélyű, kitűnő táncos, mint ilyen gentlamánért bolondulnak a lányos mamák, mert ott vau minden fényes balos mulatságon, bol a legszivéiyesebben társalognak ve\'e a lányos mamák és táncolnak a földi menyország után vágyódó kis szárnynélküli angyalkák; kik közül nem egynek szerzett ifja Capak Dániel ar bogárszeme már álmatiao éje-leket . . . Mindezekből láthatják kedves olvasóim, hogy nem valami világtól elzárkózott legényember ifja Cupak Dániel\' ur. De nem ám 1
— Furcsa is az a szerelem! Mig nem ismerjük: vágyódunk megismerni; és ha megismerjük — nem ritkán — szabadulni óhajtunk tőle. Hogy is ue, hisz van-e a szerelemnél édesebb és gyötröbb méreg? De hát van-e rózsa tövis nélkül? Vagy lehet e szerelem, gyötrelem nélkül ? Nincs és nem. Igy gondolkodtak — valószínű — Palkó Flóra és Péterke Józsa, kik, mint jé barátnők, egymás tudta nélkül szeretik ifjú Cupak Diniéit.
Palkó Flóra hegyháti Palkó Dávid földbirtokos egyetlen leánya; Péterke Józsa pedig özv. Péterke Frigyessé ritka szépségű, magaB Bzellemü leánya, kivel ifja Cupak Dániei egy évvel ezelőtt a megyei geotri bálon ismerkedett meg, s azóta nem ritka vendége lett Özv. Péterke Fri-gyesné házának.
Öreg Capak Dániel pedig hegyháti Palkó Dávid házának sürüebb vendége a hegyháti majális lezajlása óta, hol először mondták az öregek hogy: ezeket az Isten <s egymásnak teremtette. . . . Ei ezt akkor mondták, mikor ifjú Cupak
megrontotta, holott ez intézmény kizárólag az alkalmazottak javára szolgál. Mily egyetleoséget okozna tehát, ha a muukaadÓ a kereseti adót, melyről a munkás el sem hiszi, hogy az Ő tartozása levonni megkísérelné. A szocializmus, mely a munkaadóknak alKaimazot-taikboz vaió viszonyát máris feszültté telte, ojabb hódításokat tenne s megkönnyítené a bujtogatok munkáját. Mindezt elkerülendő, a munkaadó iparos és kereskedő kénytelen alkalmazottai adóját magára vállalni, pedig ki tagadhatja, hogy máris álságos sok a közteher, mely a munkaadók vállaira nehezedik.
A többi ipartestüí&t .többé-kevésbé be - • hatóan foglalkozik az ipari munkálok adóügyével, abban az óhajban azonban ugy a foutemlitett, mit a meg nem nevezett ttöbbi testület is mio>I megegyezik, bogy az I. oszt kereseti adó be hajtásának kötelezettségétől s az adó Összegért való szavatolástól a munkaadók mentessenek fői, vagyis az I. oszt kereseti adó közvetlen az alkalmazottakra rovatiéi ki s azoktól is szedessék be
A mi a gvárosokat illeti, a szóban levő adóuem tekintetében szerzett tapasztalataik azonosak a föntebbiekkel a gyárosok helyzetét, azonban még súlyosbítja Ausztria közelsége, a mi a munkasokra, kik ott adózás tekintetében magas adómentes létminimum élvezetében állanak, nagy vonzóerőt gyakorol s Így a munkások adóiknak a munkaadókra való áthárításában erős táxpout-tal rendelkeznek.
Medinger J. és fiai lajtaufalvi vegyészeti gyáros cég válaszolt legbe-hatóbban.
A közös bizottság a kis- és középiparosok érdekeit képviselő ipartestületek véleménynyilvánításait, valamint a gyárosok nézeteit tolmácsoló, továbbá a mindkét részről tett javaslatokat behatóan tárgyalván, ennek alapján a következő javaslatot teszi:
Tekintettel arra, hogy az ipari alkal mazottak I. o*zt. kereseti adójáoak behajtási kötelezettsége, illetve az ezen adó összegeért való szavatolás ugy a kisiparosra, mint a gyárosra súlyos terhet képez, melynek elviselésére iparosaink a mindinkább fokozódó verseny mellett képtelenek;
tekintettel továbbá arra. hogy az ipari alkalmazottaknak Ausztriában kedvezőbb
adózási viszonyai hátrányos visszahatással vannak kis- és nagyiparunkra, a mi a munkásoknak Ausztriába való kivándorlásában, vagy az adótartozásnak a munkaadóra való átháritánában nyilvánul: méltóztassék a Tekiutetés Kamarának a kereskedeleműeyi m. kir. miniszter úrhoz intézendő fölterjesztésében azt a javaslatot tenni, hogy
1. a napszámosok adómentességérő! szóló 1883. évi X. t.-c. a 10 forint vagy ennél kevesenb hetibérrel alkalmazott iparos munkásokra is kiterjesztessék ;
2. a 10 forintnál .több heti bérrel alkalmazott iparos munkások l. oszt. kereseti adója közvetetlanül e munkásokra és minden pótlék nélkül rovassék ki s épugy közvetetlenül ezektől szedessék is be, még pedig.°. politikai ható-Fágok által, teljesen w nentvéo a munkaadót a szavatolás \'alól.
Hisszük, hogy a kamara e lépésének meglesz a kivánt eredménye, mivel ez ia egyszer lenne a szocializmus ellen.
A vármegye dolgaié
— A taraszi megyegyülés. — (Folytatás.) A számadások.
A vármegye 1897. évi zárszámadásét, valamint a vármegye által kezelt egyéb alapok 1897. évi számadásait, melyeket a vármegyei számvevőség megvizsgált és helyeseknek talált, a vármegye állandó választmánya felülvizsgálván, azokat a \\ közgyűlésnek elfogadására ajánlotta. Az ; állandó választmány javaslatának elfoga-; dása mellett a közgyűlés a megvizsgált | és helyeseknek talált számadásokat az illető szakminiszterekhez felterjeszti.
A megyei tiszti nyugdíj intézeti választmány előterjesztése a vármegyei tiszti nyugdíj alap rendezése tárgyábau. Miután a vármegyei tiszti nyugdíj alap az 1^97. évi számadás szerint a folyó 1898. évben nyugdíjazás és^egyéb ellátásra fordítható, összesen 93Í3 írt" 21 kr. jövedelemmel ez ideig 9703 frt 77 kr. oyugdij és 342 frt végkielégítés, összesen 10045 frt 77 kr. szükséglettel áll szemben, a közgyűlés elhatározza, hogy a vármegyei tiszti nyugdíj alapot évi segélyben részesiti, s a folyó évi október hónapban tartandó közgyűlésen
az 1883. XV-ik t c. alapján a vérmegye területén az általános jövedelmi pótidő, badmentességi és fegyveradó kivételével előirt ÖBazes egyénen adókra Í889. évre Va°!o pótadót vet ki, s az ebből befolyó Összegből a nyugdíj alapot a szükséghez képest segélyezi a fennmaradó összeget pedig a vármegyei összesített pótadő alapból 1898. évre kől-csőnvewdő 1500 frt visszatérítésére fordítja. *
A bizottságok megalakítás*.
A lóavatási bizottságok elnökeivé, Bogyay István, Bogyay Máté! Farkas József, Hajós Mihály, Koller István és Szabó Imre, Dervarics János, Eőry Béla, Fábiánics Gyula, Forintos Kálmán, Grun-ner Károly, Hertelendy József, Herte-leudy István, Kocetb Mátyás, Malaibszky Ferenc, Murai Róbert, Nuokovics Vilmos, Prusac Alajos Román Dániel, Scbmidt Emil, Szűcs Dezső, Talabér Kálmán Tóth István és Vlasita. Nándor bizottsági tag urak pedig bizottsági becslőkül, valamint Brüll Lipót, Lázár Izidor, Maár Nándor, Pirity Gyala. Schmicler Jakab és Fran-csics Jenő állatorvosukul, főispán ur ő méltósága által kineveztettek.
A vármegyei vasúti bizottság Cser-tán Károly elnök, Árvay Lajos helyettes eloök, Bogyay István, Hertelendy Ferenc, Putheányi Géza báró, Barca László, Bogyay János. Eitner Sándor, Szűcs Zsigmond, Batthyányi Ernő gróf, Bottffy Péter, Malatinszki Ferenc, Batthyányi József gróf, Bogyay Máté, Hertelendy József. Nagy István, Eperjessy Sándor, Somogyi Gyula, Vécsey Zsigmond, dr. Vizlendvay József Fábiánics Gyula. dr. Haudeck Ágost, Grunner Károly. Koller István, Bottíy Lajos, Csertán László, Csillag Gyula, Hácky Kálmán, Szily Dezső, Sknblics Jenő,Deák Mihály. Dervarics Já-.nos\'.StadlN. Baka Boldizsár, Hajós Mihály, Izsó Ferenc, Magethy Géza. Filipica János, Schmidt Emil. Tamás Gyula, Gadó Mátyás, Hirschler Miksa, Szabó Imre, Molnár Elek, Tóth István és Ziegier Kálmán bizottsági tag urak és Lányi Kálmán kir. főmérnök megújításával megválasztatott
A vármegye monográfiája bizottsága kiegészítéséül Arvay Lajos tagnak meg választatott
A zalavölgyi h. é. vasút részvénytársaságigazgatóságában a vármegye részére fenntartott két tagsági helyre, gróf
Dániel Palkó Flórával az első csárdást járta.
.Gyönyörű pár lenne" — jegyzi meg öreg Cupak Dániel.
.Mondasz valamit Dani barátom!\' — És egy pár qná\'erka mellett a két öreg elvégezte, hogyha az Isten is egymásnak teremtette Őket (?) legyeoek egymáséi.
— Milyenek ezek az Öregek?! Meg se kérdezik a fiatalokat s megegyeznek ... A hegyháti majális óta három hét mullolt el.
. . . Sötét, komor felbők borítják a napnyugati tájat s a kitörendő ziva\'ar előjele felkorbácsolja az utcák porát, mi elöl ember, állat iparkodik födél alá menekülni. Egy vakító villám cikázik végig a nyugati szembatároo, mit nyomban — eget, földet megreszkettető menydörgés követ, mely után Óriási cseppekben kezd esni a mindeneket megtermékenyítő eső.
A közelgő vihar elől — gyors lépésekkei látjuk hatadni a két Cupak Dánielt, már t i. az öreget és ífjfit hazafelé, kik alig érnek haza, megered az eső, ugy — mintha korsóból töltenék s tombol, dühöng a vihar . . . És míg kedvét tölti a vihar; addig öreg Cupak Dániel rózsás álmokat sző fia számára.
.Fiaml — szól öreg Cupak — mint atyád kérdem tőled; nem gondoltál-e még ezideig boldog családi otthon alapításra ? Ha még nem, ugy vedd tudomásul, hogy_—: egyedüli óhajom az, hogy — megnősülj IV*
Ifja Cupak Dániel ur atyja szavsic. ; gondolkodnulátszik.
.Atyám I kívánságodnak szívesen eleget
teszek, ha szivem választottját nem ellenzed oltárhoz vezetni ?"
„Ha ősi nevedhez, állásodhoz méltóan választottál: fogadjátok atyai áldásomat! De kérdem, ki az-a boldog leányzó?"
.Péterke Józsa, özv. Péterke Frigyesné ritka aaépségü, magas szellemű leánya.*
öreg Cupak Dániel arca elkomorul fia szavaira.
.Fiam! komoly e szándékod? Ha igen, ugy gondoltál-e arra, hogy szépségből, szellemességből nem lehet megélni. Vagy gondoltál-e arra, hogy a szépség olyan, mint az árnyék: — fogy. A szellemesség pedig olyan, mint a vékony takaró télen fűtetlen, hideg szobában. Péterke Józsé-nak pedig egyebe nincs szépségénél és szellemességénél. Jegyezd meg fiam! Szép: a gazdag, szellemes: a gazdag. Szóval a gazdagban minden meg van.\'
.Nem ugy atyám! fin azt gondolom, hogy kölcsönös szeretet kell a boldog családi otthon megalapításához, mert ugy hiszem — ott lehet a ragyogó csillogó, fényes palota,\'ha ninca benne egyetértő szeretet —, pokla leend az a családi szentélynek és a rozoga gunyhő, melyben ha igaz, őszinte, szerető szivek laknak —, földi menyországa \'a családi otthonnak.*
.Igazad van fiaml De hiszen begyháti Palkó Dávid leánya is szép; no meg szellemileg sem állhat — csak egy grá-duisal sem — alább Péterke Józsánál és a mi fő, nem olyan földhöz ragadt szegéuy, mint Péterke Józsa "
.Tehát atyám óhaja, hogy Palkó Flórát vegyem feleségül? . . De engedje
mondanom, hogy — : amint a virágnak kétszer nyilni egy tavaszon nem lehet; uzy a szívnek sem lehet egyszerre két virágot igazán szeretni. Fa pedig Péterke Józsát szivem osztatlan szerelmével szeretem b Ő viszont szeret. Vagy hát sze-gényekoek — nem szabad egymást reménynyel Bzeretni? Hi nem, ugy miért teremtett hát Isten szegényeket és azokban szerető szivet?!*
.Nem ugy van fiam! Szabad szeretni egymást mindenkinek; de az ősi név, állás megköveteli, bogy valamicskéje legyen, mert szerelemből megélni nem lehet*
.Szeretet az első atyám! Szeretet nélkül puszta, kopár sivatag az élet, mig a kölcsönös szeretet paradicsom- kertté varázsolja a földi életet ... De azért — legyen meg atyám akaratod, mert atyám vagy, ki nevet, állást adtál s mindezekért hálátlan nem lehetek irányodban."
.Boldog vagyok! Igazi boldog, mert hálás gyermekem vaot*
. . . A zivatar elnémult. A sötét felhők elvonultak a nyugati szembatárról. Az éltető nap uíoi.-ó sugarai megtörnek a minden fűszálon ott ragyogó eső cseppekben. Uj életre ébredt az egész természet A néptelen utcák benépesültek s olyan vidám mindenki és minden, — mintha uj élet szállott volna alá a magas mennyből. . . Csak egyedül ifja Cupak Dánielre nem hat a természet üditÓ, frissítő aeráji, Hogy is hatna arra, ki lelkileg küzd magával s kinek szive választottjáról kell lemondania. És miért? azért, mert szegény.
Lapunk mai számához fél iv melléklet vau csatolva.
XXX VII. É".FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁJUS 14-én
Batthyány József és dr, Haudek Ágoston megválaaztatotf.
Az országos magy. gazdasági egyesület megkeresése folytáu a keszthelyi Georgicon megalapilójáoak, — Festetits György gróf emlékének megörökítésé** emelendő szobor Ügyében alakítandó szobor bizottságba\' a törvényhatóság kebeléből dr. Jankovich László gróf főispán nr ő méltósága és Bogyay Máté országgyűlési képviselő törvényhatósági bizottsági tag nr a közgyűlés által felkéretnek.
A baki. Besenyői,Nyirádi.bassi, murakd-reaztnri, szepetneki, sormási, gelsei.Várszegi bakónaki.langvizi és zala-csányi köz-jegyzőségek ügyvitelének megvizsgálására Hajser Vilmos Farkas Gábor, ifj Hácky Kálmán, Dr. Bárdió Antal, PéNer Pál, Linzer Béla, Csigaház Antal, Sélley Pál Knézerics József, Horváth Dezső Somogyi Gyula éa Malatniszky Fereoc bizottsági tagok küldetnek ki, illetve bizatnak meg.
A törvényhatóság felügyelete alatt álló pénztárak megvizsgálására Dr. Haudek Ágoston, elnöklete alatt Hacky Káimáe és Roller István urak a közgyűlés által fel kéretnek.
Egyéb ügyek.
A vármegyei vasutibizottság javaslata folytán a h. é. vasutak segélyezésére korábao felvett kölcsönök konvertálásénak szügségességét és célszerűségét a közgyűlés elvben kimondja, s a módozatok megállapítására a vármegye alispánja elnöklete alatt Eperjessy Sándor,. Her-telendy Ferenc, Barca László, Skublics, és Dr. Gyömörey Vince urakból álló bizottságot kiküldi és főispán ur ő méltóságát pedig a bizottságbani szíves közreműködésre és az ügy támogatására felkéri. Az Alsó-Lendva, Muraszombat re gedei h. é. vasútnak segélyezését a bi zottság elvbea kimondja a segélyezés mérvét illetőleg pedig csak a tervezett konverzió befejezése után fog végleg határozni.
Mintán pedig a Tuszkán Valdemár és társai kérvénye mellé a bizottság, korábbi határozatában felsorolt adatok csatolva nem lettek, minthogy továbbá a vármegyének helyi érdekű vasutak épi téséhez való hozzájárulása csak azon esetben biztosítható, ba a tervezett b. é. vasnt állami és vármegyei köz-forgalmi szempontokból szükséges és ha a hozzájárulást maguk az érdekeltek kérelmezik, végül miutáa a vármegyei érdekeltség kimutatva nincsen, a törvényhatósági bizottsági közgyűlés nevezetteknek az iránti kérelmét, hogy a tűrje mm, sárviznémet, lövői h. é. vasutak vármegyei segélyben részesit-tessenek ezúttal sem találta teljesíthetőnek.
A balaton tavi gőzhajózási részvénytársaság azon kérvényére, hogy a közte éa a vármegye között, a gőzhajózási vállalat segélyezése iránt fennálló szerződés meghasszabbittassék, a közgyűlés1 kimondta, miszerint a törvényhatóság hajlandó a balatoo-tavi gőzhajózási részvénytársaságot segélyezni az esetben, ha Badacsony-Réftülöp, és Boglár köz a viszonyoknak megfelelő hajó összeköttetést
„Sajnállak JózBámí De atyám előtt meghajolok, mert Isten parancsolá, hogy szüleinknek engedelmeskedjünk. Légy boldog! én boldogtalan.* S ezután egy pamlagra veti magát és ott zokogja el szivét marcangoló gondolatainak fájdalmát . . . Talán szive repedne meg, ha kesergő merengésébőt fel nem zavarná az öreg Mari néni vacsorához hivÓBzavaival.
— .Józsám! légy boldog! én boldogtalan.1 L szavak után átmegy az apa szobájába, hol az étkezést végezni szokják.
... Tiz óra van, midőn elváluak egymástól. S mig öreg Cupak Dániel nyugodtan hajtja nyugalomra fejét; addig az ifjat —, szivet-lelket ölő gondolatok gyötrik Hiába tér nyugalomra; nem jő álom szemére. Elveszett az ő nyugalma. Virrasztva tölti az egész éjet, s alig kezd a hajnal pirkadni, felkel, felöltözik és a szabad természet Ölén keres enyhet, vigaszt sajgó szívfájdalmára, — de mind-hasztalan! mert háromnegyed nyolckor már ott űl a hivatalban Íróasztala mellett — dolgozik, mint egy gép. Akta után aktát tesz félre s már féltizenket-tőkor végezte egész napi munkáját. Tollát leteszi, Íróasztalára hullott porzó szemecskék leseprése otán felöltőjét, botját veszi — és távozik.
Az utcán céltalanul bolyongna, ha Vigh Elemér barátja a .korona, korzóján el nem csípi.
tart fenni s hajőjáratait ugy rendezi be, hogy a Keszthelyről reggel induló hajó oda az nap este visszaérkezzék, ezenkívül az Almádiból jövő b:.jóval Keszthely érintésével szintén visszamenni lehessen. na frt csak igy ad módot arra, bogy a bármely fürdőtelepen üdülők a Balatonon oly kirándulásokat tehessenek, bogy este tartózkodási helyeikre visszatérhessenek. A finálé.
A két napos közgyűlés nem utolsó azeozációja volt, hogy S z i i y Dezső nagy fontosságú indítványát a szocializmus el-leo visszavonta. — Mi már mnlt számunkban kiemeltük ez indítványok bölcs és hasznos voltát, s igy csak sajnálnunk lehet, hagy a kapacitáció elejtette ezeket
A közgyűlés különben az előlülő főispán éltetésével oszlott szét.
Az ajánlatok.
— ;mag.va.ml protekció.) —
A tanévvége felé közeledik és ezzel kezdődik az ajáolások évadja: az évnek azon Bzaka, amikor szülök, rokonok, jó barátok kilincselnek a tanároknál országszerte azért, bogy a gyenge tanulókat, a féireiamert zseniket becses figyelműkbe ajánlják. Ez a szokás betegség, a társadalom betegsége.
Széles ez országban a legmélyebben gyökerező vélemények egyike az, hogy cím, diploma, kitüntetés állás nem aoy-nyira az egyéni érdemnek, mint inkább befolyásosBzemélyek kegy osztásának eredménye. Az ember protekció nélkül nem ér semmit és hogy előléptetés érdem szerint hosszadalmas ut.
A mi a diplomaosztást illeti, hát ott van a protekciónak legkisebb befolyása. Az a tanári lelkiismeret legtöbb esetben megtalálja a helyes módját annak, hogyan kell mindenki iránt elnézőnek lenni. De az állások, kitüntetések, azok . a zsíros falatok pénzintézeteinknél, vájjon ezek elérésében nincs-e igaza a tömeg előítéletének, bogy ezeket csak protekcióval lehet megazerezoi ?
Sok állás a jól teljesített kortesszol-gálatnak fizetése. Az ilyen állásokkal lehet politikai barátokat szerezni, ellenséget csalogatni, esetleg lefegyverezni. Következményei siralmasak. Régi, érdemekben megőszült hivatalnokokat mellőznek, csakhogy a választási ágensek ótalmazottjainak, rokonainak ju-son valami jó hely. — Egy másik következménye a rendszernek még az is, bogy ma már a legjogosabb előléptetésért ugy az államnál, mint magánosoknál, vagy társulatoknál jő ajánlatokkal és kedvbejárással felszerelt kérvényben kell folyamodnia az embernek. Mindenki kénytelen sürgetni, intrigálni. hogy csak jogos igényeinek érvényt szerezzen.
A legelszomorítóbb a dologban, bogy a közvélemény a protekció nélkülözhetetlenségéről a priori meg van győződve. Mit jelent ez ? Azt hogy a társadalom vezetői képtelenek arra, hogy igazságosak legyenek. Ötven évvel a szabadság-
„Szervus Dani!... Olvastad?" S egy újságot nyom Dani markába.
¦Ne bámulj — majd mindjárt megmondom hogyan — olvasd! . . Reméljem érdekel."
, Engem? Nem érdekel a világon semmi, de semmi."
„Igazán Dem? No olvasd!" S mig Vigh Elemér Dani számára egy üveg kőbányait rendel; addig ifja Cupak Dánielnek, — a hírrovatban olvasott néhány sor — kedély hangulatát kicserélte.
„Szcrvus Elemér! — Pincér tiz üveg kőbányait kérek behüteoi."
... A tiz üveg kőbányai elfogyasztása után ifjú Cupak Dániel az újságért a pincérnek egy koronát ad a örömtől sugárzó arccal siet haza, hol az Öreg Cupak Dániel már az asztalnál vár reá.
.Atyám olvastedl?" S az újságot átadja.
. . . .Fiam ez ritka szerencse 1 Híva tal után elmenjünk özr. Péterke Fri-gyesaé Önagyságáékhoz — érted?"
.De atyám! hiszen Palkó Dávidékhoz mondtad, hogy: megyünk!"
.Ugyan hagyjuk fiam Palkó Dávidé-kat 1 Hiszen, ha jól meggondoljuk Palkó Flórának alig van 10 — 15 ezer forint hozománya s az ia haszontalan földekben. No meg hiába, mégis csak jobban illik egy Ősi családba egy szellemes nő, mint egy falusi liba."
harc lezajlása után a magyar nép már elvesztette hitét az igazságbanl
A felháborodás valamely elkövetett méltánytalanságért a közönségben ma már nem vet nagy hullámokat. A legtöbben természetesnek találják, hogy a kegyeltek, a ravasz foodorkodők, az ér-dekszeuzálók egy egy combot hagyának a húsos fazékból. Ma már azoo botránkoznak meg, hogy ha ez nem történik igy. Ez a nyilvános lelkiismeret perverzitása, romlottsága.
Történtek mát felszólalások az iránt, hogy a protekciónak bajhászása nem fog használni semmit-a cél elérésében. Megtette ezt a koltnsz és igazságügyi miniszter is. De a nagy közönségben eme bizonyára indokolt felszólalásnak oem hisznek, mert azt mondják, bogy a protekció elutasítása felölről csak a oagy, bárgyú, együgyű, tömwgnek szól.
Az ajánlatok uralma nem ért még nálunk véget Gyökerét a lejárt parlamentarizmusba eresztette, onnan vette eredetét. Ma már a protekció fája olyan D*gy, terebélyes, hogy a társadalom min* den rétege egy-egy ágába csimpaszkodik bele, hogy édes gyümölcseit élvezhesse.
Tanitók közgyűlése.
A „Z. Á. Tt." nagykanizsai jköre f. évi május hó 12-én Kis-Kanízsán élénk részvét mellett tartotta meg rendes tavaszi közgyűlését, mely alkaloram il Vécsey Zsigmond városunk polgármestere s a kis-kanizsai érdemesebb polgárok közül is néhányan jelen voltak
Hajgató Sándor a jkör Dgybuzgó el-nöke szívhez szóló szavakbau emlékezvén meg a magyar nemzet nagy ünnepéről a szabadságharc 50-ik évfordulójáról, s az 1S4S- I3BS-Ík korszak alkotó események foutos-ágáról, hazafias beszéde után üdvözöli Vécsey Zsigmond polgármester urat, mint dr Ruzsicska Kálmán tanfelügyelő ur helyettesítőjét, a gyűlést megnyitja. — A himnusz eléneklése után pedig Banekovicb János ugyancsak az 1848-i események félszázados emlékünnepe alkalmából mondotta el a következő beszédet :
Mélyen tisztelt Közgyűlés !
Magasztos, lélekemelő ünnepet ölt közelmúltban a magyar.
Fészázados emlékünnepét ülte, szabadsága dicsőséges tavaszának legszebb reményei hajnalhasadásának : — a nemzeti megváltás ama mesésen dicső korának : amikor a magyar nemzet történelmének legfényesebb lapjára fordított Klió keze — Félszázados évfordulóját ülte ama csodás tavasznak, mely jólétünk forrását, századunk históriájának dicsőségesen kidomborodó alakját megváltóként adá nemzetünknek: ki átérezve fájdalmainkat, keserveinket, merész kézzel- markolt sebeinkbe s ékesszólásának varázsával talpra állítva nemzetét csodás művű kulcsként nyítá fel ama régtől zárva volt kaput, a melyen keresztül ámnlVa szemlélte Európa, hogy egy rég elfeledett ország és nép él
.Tehát Józsa enyém lehet ?*
,Az isten szarelmére, hogy ne!? A legnagyobb örömmel adom rátok atyai áldásomat1\'
.Köszönöm atyám, köszönöm I"
... Ls a két Capak Dániel nem hivatalos óráik után, hanem már délután három órakor őzv Péterke Fngyesné Őnagyságáéknál voltak.
Még néhány vízit s pir bét múlva Péterke JÓzsa ífju Cupek Daoielné lett, kik kőzött a legnagyobb boldogság van, b öreg Cupak Dániel ur mégis minden újságírót halálra Ítélne — és miért ? Nemde önök is kíváncsiak tudni kedves olvasóim ? I
Node, hogy kíváncsiságukat mielőbb kielégítsem, megsúgom Önöknek. — Nem tudom hogyan, hogyan sem; az Öreg Cupak Dániel ur nagyravágyó számításait megtudta valamelyik újságíró és a Mukucsországi Hiradó.-ban közzétette, hogy: ,Özv. Péterke Frígyesné 80,000 frtot örökölt azon kikötéssel, hogy az egyetlen leánya — Józsa hozománya leeod."
— Pedig nem örökölt; de azért ifjú Cupak Diniéi,,Vigh Elemér barátjának még tiz üveg kőbányait fizetett Elgondolják kedves olvasóim, hogy miért? — Vigh Elemér újságíró.
a Duna síkjain, amelynek nemc-ak múltja i r története ; de jövője, ereje s méltósága 1 is van.
Emlékünnepet ült ama halhatatlan fél istenüknek, kik egy félszázzal ezelőtt karddal kezökben. mérhetlen hon szere lemmel sziveikben legszentebb, legigazabb ügyünkért, .¦szabadságunk s függetlenségünkért
— fáradalmat, szenvedést tűrve, áldozatot nem kímélve, halált megvető elszántsággá1 küzdöttek amaz eleuüok fellázított s százados jogainké kiváltságainkat lábbal tipró vad ellensrfj."g=l szemben, mely élet képességeinktől megfosztaudó. euhizlalá-Mp.i szándékolta fWlh&szuálui erőinket;
— s akik e dieső bár gyászos végezető önvédelmi harccal nem csak magukra voiiiák a művelt nemietek bámulatát; de amaz, immár a haza földjében nyugvó szent öreggel egyetemben — ki a vérmezőkön elesett szabadság s a börtönre vetett magyar nemzet igazsága s jövendő boldogságáért bárom világrészben bujdosott segítséget koldulva, — tudtul adák a művelt emberiségnek, hogy Magyarország még létezik, s a magyar nemzet testvérjogot kér a művelt európai nemzetek sorában. Küzdelmeiken egy uj kor épült fel a maga uj Örömeivel, nyomó ruságaival, s egy lépéssel előbbre haladott a világ.
Buzgó áhítattal sziveinkben az isteni gondviselés iránt, melynek kifogyhatatlan kegyelme ez országot annyi veszedafem között ezer évig megtartotta, rójjuk le mi is. soha ki nem haló elismerésünk, hálánk s kegyeletünk adóját e dicső elődök iránt, s nyomdokaikon haladva a mai mindent elnyeléssel fenyegető sivárság s emberi önzés közepett se szűnjünk meg az édes haza jólétén munkálni s a gondjainkra bizottifjn nemzedék szivében a szabadság, az önzetlen hazaszeretet, s a jogainkat tiszteletben tartó, alkotmányos uralkodó iránti vonzalom s megtörhetlen ragaszkodás tüzét élesztve és ápolva illesztünk mi is ha többet nem egy porszemet az uj ezred biztos alapjának megszilárditásához, hogy igy az áldott emlékű Szécheny által is jósolt boldog magyar haza ideáját a megvalósulás stádiumához tán egy lépéssel közelebb vi-vén a késő utódok egykorú porainkat, áldva büszkén s boldogan mondhassák el, hogy szabad s boldog magyar hazának, szabad s boldog polgárai.
A beszéd után Orbán István kískanizsaí tanító szép és korrekt tanítást tartott a számtan köréből, miért neki jkönyvi köszönet szavaztatott.
Poredus Antal kartárs nr pedig a ma legégetőbb kérdésről a szocializmus miként való ellensúlyozásáról szóló szépen megirt s elismerést aratott dolgozatát oI; vasta fel.
1 Majd Hoffmann Mór tagtárs ur mint kiküldött az „Országos Tanügyi Bizottság"
\' alakuló ülésén szerzett tapasztalatairól adott kimerítő felvilágosítást.
A folyó ügyek s iuditványoktárgyalása után Vécsey Zsigmond a jkörnek, mint a mely hivatását ugy hazsfiui mint pedagógiai tekintetben is híven s odaadással tölti be legőszintébb elismerését és köszönetét nyilvánítja
Gyűlés végeztével k jkör tagjai a kis-kanizsai Nagy Vendéglő-ben mintegy 7i)-en társasebédre gyűltek, hol a toasz tok sorát a jkör kedves vendége Vécsey Zsigmond nyitotta meg poharat emelve a királyra majd Hajgató Sándor, Hoffmann Mór s Szalay Sándor, ismételten Vécsey Zsigmond, Hajgató Sándor mondottak szellemes toasztokat. Rövid poharazgatás után különösen a jkör helybeli tagjai azon édes meggyőződéssel távoztak, hogy Vécsey Zsigmondban, városunk érdemes polgármesterében a tanítóság egyik ritka lelkes barátját s jóakaróját volt szerencséjök körükben láthatni. bj.
Ede S frt, Beit N. 2 frt, Stader Rezső, dr. G—í, 8imon Ferenc 1—1 írt, özv. Szita Gyuláné. Szabó István 50 —50 kr.) Jauda Károlyné gyűjtése 2 frt 70 kr. (Confirmáció 1 irt 10 kr., \'"alerik János 1\'frt Heindii Ágost 50 kr., N. N. io kr.) Ko8UtányTamásné(M. Óvár) gyűjtése 5 frt(KosutáoyTamásné2 frt dr. Strauiz 1 frt Kosntány Mariska, RizsÓ Imre, dr. Hérics, Tóth Jenő Juhász 50 —óu k-.\' Összesen 5o frt 70 kr.,
Eddig befolyt összesen 10,730 frt 70 kr.
Di. Tttboly Gyula Eperjesy (áálor ellenőr. pénztáros.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Ifj. Fesselbofer József gyűjtése 17 frt. (Edeskuty L. Bpest 5 frt, Hoffmann Samu fia Szombathely 2 frt, Moriiz Dankeispiel Mannheime 10 frt) ErdŐsi Báimtné gyűjtése 17 frt (Novak Ede Pápa 3 frt, Erdősi Bálintné 2 frt, Kott-ler Gusztáváé, Vállner Jánosáé Bifaál Teréz, Jengler Jakaboé, [Marx Józsefné, Roszkos István, Taláros* Jáuosné. Varga Mihályoe, NÖthig Lászlóne, Koller Kle-mentin, Bindinger Antal né, Juk Etelka 1—1 frt)
Jack Ede (Győr) gyűjtése 9 frt (Jack
TUDNIVALÓK".
Kimutatása
a kamara 1897. év tényleges bevételi-inek és kiadásainak. \' Bev étel: Pénztár maradvány év végével 23ös^ frt 8b\' kr. Illeték fejében befolyt 1420* frt 5S kr. A cs. és kir. szab. déli vasat kamarai illeték 1392 frt 39 .kr. Kamat jövedelem időleg elhelyezett tőkék után 365 frt 86 kr. Ipari védjegy lajstrom-, zási dijakban 90 frt Visszafizetett előlegek 260 Irt. A nezsideri m. kir. adóhivataltól visszatéríttetett 45 frt, Sopron szab. kir. városától az iparos segédek szak rajztan folyam céljaira 136 frt. Kar-nitscher Henrik utazási Ösztöndija (keresk. m. kir. miniszt.) 300 frü Herzsenyák József műszövő részére 51 frt 60 kr. Gyallay Vince tapolcai cipésznek 100 frt. Összesen 40<29 frt 70 kr.
Kiadás: Lakbér a kamara helyiségéért 1030 frt. Évi tiszti fizetések, szem pótlékok lakbérek és napidijakra 8100 frt 69 kr. Irodaszerekre 265 frt 26 kr. Hivatalos helyiség tisztogatására 72 frt. Nyomtat-
! ványokért 1104 frt 30 kr. Könyvek, hírlapok és könyvkötő munkákra 367 frt 0! kr. Fűtésre 196 frt 23 kr. Világításra 66 frt 06 kr. Posta és távírda költségekre 15u frt. Távbeszélőre 30 frt. Adó -" lajstromok másolásáért 349 ftt 47 kr. Vasutí forgalmi adatokért 354 frt Kereskedelmi és iparoktatási célokra 422 frt. A kamara tisztviselők nyugdijalapjára 532 frt. Utazási ösztöndíjakra 290 frt. Utazási költségekre 461 frt 70 kr. Hírlap hirdetésekre 325 frt Előre nom látható kiadásokra 255 frt 13 kr. Hivatalszolga ruha átalánya 50 frt. Fizetés előlegekre Ü7ö frt. Gyallay Vince tapolcai cipésznek 100 frt. Herzsenyák József kollátszegi raűszövönek 51 frt 60 kr. Karnitseher Henrik soproni cipésznek 200 frt. Visszatérített kamarai illeték 3 frt 48 kr. Az ezredéves kamarai székház építési alapra 1O0U0 frt. Pénztári maradvány 1897. év végével 15278 frt 34 kr. összesen 25551 frt 36 kr. Sopron, 1898. évi április ha-
\\ vábau. A kerületi kereskedelmi és ipar-
i kamara.
— Hirdetmény. Ujabban ismét több . oly eset fordult elő, hogy hazai cégek | külföldi s általuk közelebbről nem ismert j cégekkel üzleti összeköttetésbe léptek s \' ily réven megkárosittattak. Minthogy lep -: utóbb némely hazai cég az odeszai piac-: cal, létesített uj üzleti összeköttetéseknél ! szenvedett kárt, ily esetek ismétlését meg
akadályozandó, értesítjük az Oroszországgal, különösen pedig Odesszával üzleti összeköttetéseket fentartó cégeket, hogy e kiviteli piacokat illetőleg kamaránknál általános információkat nyerhetnek. Sopron, 1898- évi április havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Perpignan város közönsége I. é. május hó 15 ós június hó 15 közötti időben ipari, borászati, föld* mivelési és művészeti nemzetközi kiállítást rendez. Erről az érdekelteket oly megjegyzéssel értes:tjük, hogy részvéte-., lük ezen kisebbszerü kiállításon nem kívánatos. Sopron, 1898. évi április havá-bao. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A .London Eihibit-son ComDany Limited"-féle magán vállalat London vidékén iKarl\'s Courti ezév-ben is kiállítást rendez, mely teljesen magánjellegű s túlnyomó részében a látogató közösség szórakoztatását célzó vállalat. Hogy hollandia városban pedig a malom.-sütő,- cukrászati és a rokon iparcikkekből folyó évben nemzetközi kiállítás rendeztetik. Erre a kiállilásra vonatkozó programm a magyar kereskedelmi múzeum igazgtó-
A PALLA8 Megjelent 16 diszes félbőrkótésü kötetben;
N A G" Y LEXIKON\' í==~Sl * telÍC* mŰ 96 < Di,*e" ,a,i á,,"á,,V c»omaaola««al együtt 21 frt.
A magyar lélek mindennapi kenyere a Pallas Nagy Lexikona; el nem lehet nélküle senki-k esz! Kell: a gazdagnak, szegénynek, tudósnak, tudatlannak.
Kapható: Ifj Wajdits József könyvkereskedésében Xagy-Kanizsán, esetleg havi 5 forintos részletfizetésre is!
MiHékiet a .Zalai Közlöny 1898. roájua hé 14-iki 20-ik tzamáhaz.
XXXVU ÉVFOLYAM.
Z A L
KÖZLÖK
i 898. MlJUS 14 éo.
— Hrdetmény. Értesítjük az érdekek kötöket, hogy a budapesti m. kir. állami ipariskola építészeti, gépészeti, ve-trvéssejU. végül fém és vasipari szakosz-
iivaiwk harmadik évfolyaméra járó és -kolai tainilmauyaikrt a folyó iskolai ér végén H$>3- «vi JQDÍUS bó 20-ikáu befejezd tanulók kimutatása kamaránknál betekistfaetíi Az iutézetet a közel jövőben elhagy*} e növendékek a kőműves, kőfaragó, ács. kaivbafcészitő, kelme- és foualfestót, \'kovács, lakatos, kutcsiuáló, harangöoió rexflfltS, réz- és brouzmüves iparágok ¦aalló .ülésére is jogosítva vannak. A BÓreadekek egyikét vagy másikát üzle-iLjbea alkalmazni óhajtóknak a szükséges /gjrilá^\'ositásokat \' kamaráok készséggel ¦Wgadjtf- Sopron, 1*98. évi május ha-vs»au. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
-¦ — Hirdetmény. A m. kir dohány-jövedéke központi igazgatóság a m. kir dohány/jövedék részére 189S. évi augusztus bó l-től 19. d. évi július hó 31-ig. terjedő idő alatt szükséges kész gyárt-máuyládák egy részének biztosítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. A szállítandó mennyiség I«98j99- években 96 363 drb. nagy,\' 19-336 közép ós 13.586 drb. kis láda Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az ajánlatok legkésőbb f. é. májas hó 31-ikén délelőtt 10 óráig a föntnevezett igaigatóság segédhivatalához (Budapesten) küldendők be. Sopron. 1898. évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara, ságáuál az érdeklődők által bármikor betekinthető. Sopron. 1898. évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Az elemi csapások álul okozott károk bejelentése körül követendő eljárás tárgyában.
A nagyméltóságú m kir. pénzügyminisztériumnak folyó évi március hó 20-án 20995 sz alatt kelt körrendelete es az l«85. évi XXII. t. c. végrehajtása iránti utasítás 3. § c) pontja olyképpen rendelkezik : hogy az elemi káresetek mindenkor az illető földrészlet tulajdonosa által, ha pedi^ a károsult birtokosok többen vannak, az e végre megbízott két képviselőjük utján Írásban jelentendók be az illetékes községi elöljáróságnál; továbbá a nagyobb birtokosoktól s uradalmaktól pedig feltétlen megköveteli, hogy az adó elengedés iránti Írásbeli bejelentést önmaguk, illetve urodalmi tisztjeik által foganatosítsák.:
Felbivatik ennélfogva a város adózó közönsége — beleértve a nagyobb birtokosok és uradalmak is — miszerint a fenti Pénzügyminiszteri körrendeletei és utasítást tartsák szem előtt, minthogy az adó elengedés iránti bejelentések csak azon esetre fognak figyelembe vétetni, hogyha a szabályszerű kellékekkel fognak elláttatni
A városi adóhivatal Nagy-líanizsán. 1898. április 30-án. Vécsey polgármester. Neu Albert v. ellenőr.
HÍREK.
— A város dolgai. Mintegy kilencven városatya gyűlt Össze a f. havi május 7-én tartott közgyűlésre. Szent lelkesülés a gyülekezetet csak a tárgysorozat nyolcadik pontjának az uj hon-védkas7ároya felépítésének tárgyalásáoál szállta meg. Előzetesen jóváhagyatott a Pintér Jakab és társai nagy-kanizsai lakósok ellen, csatorna megtérítés iránti perindítása a városnak. Az uj anyakönyv vezető kioeveztetétese is helyeslőleg vétetett tudomásul, — épugy Ábrahám Károlyné, azül. Bachrach Fanni alapító oklevele. A különféle lakbérszerződések bemutattattak. A harmad osztályú keresetadó tárgyalásához két bizalmi férfiul S c h w a r z Gusztávot és K e 11 e r Ignácot küldték ki. Herceg György és K o c h József-féle ingatlanok vétele, eladása, ÜletvM cseréje iránti szerződések tárgyalását el kellett halasztani, mivel a szükséges 100 szavazat együtt nem volt. Ezután Nagy Dezső előadó tanácsos olvasta fel jelentését a szombatkai honvédlaktanya újjáépítése tárgyában készített és a tanács által elfogadott javaslatát. A közgyűlés a javaslat 93 szóval kettő ellenében elfogadta és a honvédlaktanyának a szombatkai dűlőre való felépítését 406000 írt költséggel határozta el.
— Antal Gábor püspök megyénkben. A dunántúli ref. egyházközségek püspöke Antal Gábor a megyéukbeli két ref. községnek, a nagy-kanizsainak és a galambokinak látogatására vasárnap hozzánk érkezett. Az egész város lobogódisitöltött tiszteletére. A városi tanács és a képviselőtestület küldöttsége a város határáig eléje ment az Alsók felől érkező püspök elé, kit hossza kocsisorban kisértek a ref. imaházig. Itt Seregély Dezső misz. lelkész üdvözölte. Antal Gábor néhány szóban válaszolt erre. s azután kezdetét vette az isteni tiszte let A kicsi imaház nagyon szűknek bizonyalt ez alkalommal. A terem szorongásig megtelet; és majdnem kétannyian kiszorultak a folyosóra ee az udvarra Városunk előkelősége valláskülönbség nélkül részt vett az isteni tisztelen. A püspök tartalmas, szép gondolatokban igen gazdag beszédét a leg-nagyobb figyelemmel hallgatták miodvégig.
Az isteni tisztelet végeztével a tisztel-gőket fogadta a püspök Elsőben a róm. kath. egyház papsága, azután a város: tanács, a törvényszék stb. tisztelegtek nála Ezután az egyház-tanács ülésén elnökölve a püspök, megtartotta az egyház vizsgalatát. Este diszlakoma volt a „Szarvas" szálló nagytermében, melyen dr. gróf Jankovich László főispán is részt vett. — Hétfőn reggel Galambokra utazott a püspök nagy kísérettel, melyben Vécsey polgármester, Lengyel főjegyző, Viosz fóbiró és többen vettek részt. Galambok határán lovasbandérium várta, s a község nevében Starzsinszky György körjegyző üdvözölte. Innen két ! diadalkipun át vonultak a lelkészlakig, : hol Halász Imre lelkész üdvözölte, fe-¦ hérbe Öltözött leányok pedig virágokkal árasztották el. Körülbelül 11 éra volt. mire az istentisztelet megkezdődött melyen a püspök hatalmas beszédet mondott. A tisztelgések sorát Juk kath. plébános nyitotta meg, utánna pedig a község elöljárósága tisztelgett. A tisztelgések után nagy ebéd volt Halász Imre vendégszerető házánál, s több lelkes feikö-| szöntő hangzott el. Ebéd után egybáz-\\ vizsgálat volt, mely után a püspök lelkes 1 étjenzések között búcsúzott el a községtől és Nemes-Vid felé vette utat.
— Személyi hlr. Dr. gróf Jankovich | László főispán f. hó 8-án é- 9-én -á-I rosunkban időzött. San ré-zt vett az
Antal Gábor ev. ref. püspök tiszteletére \' a Szarvasban rendezett lakomán.
— Elnevezés. Kohón cy István nagyatádi kir alnirót a zalaegerszegi kir. törvényszékhez bíróvá nevezte ó Felsége a király.
— Előléptetések. Dr. Ruzicska Kálmán kir. tanácsost, vármegyénk tanfelügyelőjét a vallás és közoktatásügyi miniszter a VIII. fizetési osztály elfő fokozatába, dr. Bárt ha Gyulát a polgári iskolák igaztó-tanitóját a IX fizetési osztály második fokozatába léptette elő. \'
— Miniszteri jutalom. A pénzügyminisztérium Kovács Rezső periaki fő
j szolgabírót a közadók behajtása terén l tett ügybuzgó működéséért jutalomban részesittette, mihez vármegyénk főispánja saját részéről elismerését fűzte.
— A ker. jót. Nöegyeaület hangversenye. Az a fényes mulatság, melynek előkészületeivel már rég óta nagy buzgósággal foglalkozik a ker. jót. Nö-egyesület elnöksége f. bó 18-án tartatik meg gazdag programmal: Kettős a .Korne-villi Harangokból." Éneklik: Vebof-aics Róia k. a. és B ö h m Emil ,Vi-rágfakadás." Vígjáték 1 fel. Irta Murai Károlv. Személyek: Kovács Péter Un-ger U Ima un Elek, Márta neje Isti Róza úrhölgy, Nelli unakahuga, dr. En-tcel Sáodomé úrhölgy, Ödön unokaöccse Tuboly Ida k. a. Laci Böhm Emil Ksti Huckatedt Araoka k. a. Ha lévy Nagy ária a .ZsidóoÓből\'. Énekli Huckstedt Irén, zongorán kiséri Hockstedt Araoka. — A hangverseny pontban 8 és fél órakor kezdődik. Helyárak: Az első két sorban 2 frt, 3—5 torban l.frt 50 kr., a többi sor 1 frt Állóhely 80 kr. Karzati ülő 1 frt, karzati állóhely 50 kr. — Jegyek Belus Lajos gyógyszertárában előre válthatók. A hangversenyt tánc követi.
— Miniszteri biztos. A közoktatásügyi miniszter a helybeli felső keresked. iskola érettségi vizsgálatainak megtartására miniszteri biztosul Péter Jáuos Budapest fővárosi felső keresk. iskolai igazgatót nevezte ki. A kereskedelmi
miniszter kiküldöttje még nincs kinevezve.
— Kozgjülés. A n-kanizsai kerékpár
club f. h 11-én tartotta rendes évi közgyűlését Vécsey Zsigmond elnök ésFranz Lajos alelnök és meoetparancsnok tulsá-gos elfoglaltaágnk miatt tisztükrőt lemondván, a mit a közgyűlés sajnálattal, vett tudomásai; de adó/.va érdemeiknek,Őket mint tiszteletbeli elsők továbbra is a club élén óhajtja látni, mért is nagy lelkesedéssel erén tisztekre megválasztott a. Az aj tisxti kar következőleg alakult meg: Elnök Jripamutér Gyula, meoetpsraqes-nok és alelnök Uuger UlimKűa Elek. Titkár Dr Ranch Zsigmond és Pénztárnok Lend-vai Samu. A kőzgyü\'és a tagsági és felvételi díjat leszá\'lttotta, sok fontos tárgyat elintézett éi végül több úrhölgyet és urat vett fel a tagok sorába.
— Esküvő. Kobut Gyula m. kir. posta és távírda tiszt, e bó 10-én vezette oltárhoz, Fieiscbacker Emma kisasszonyt. Fíei*chacker Jó«*f kémkedő leányát.
Ágoston Flórián e hó 19-én áldozó csütörtökön délután 4 órakor vezeti oltárhoz Tornán Ferenc kedves leányát Juliskát.
— A sorozás eredménye. A Nagy-Kanizsa varos eorozó jaras 1898. fő-njoncáliitás eredménye: Állításra felhívatott 368 hájköteles. Besoroztatott 91 hadköteles. Vnss-sbelyezendőnek osztá-lyoztatott 126 hadköteles, Fecyverkép-leiennek 80 hadköteles. Törlendőnek 2 hadköteles. Szembajának megállapítása végett a katonai kótházba rendeltetett 2 hadköteles. Minden szolgálaton alkalmattannak találtatott 2 hadköteles. Igazolt távollevő 66 hadköteles.
— Recitátori estély. Sio Ferenc recitátor igen érdekesnek ígérkező szavaló estélyt rendez vasárnap este a „Szarvas- éttermében Vig és komoly darabokat fog szavalni, többek között ezeket: Tetemre hívás, A kovácsok sztrájkja, A légy, Desperát ur, A haj ó tö r és seb.
— Öngyilkos nő. Varga István honvédtörzsőrmtxtter 21 éves neje f. hó 11. délután gyufaoldattal megmérgezte magát. A szegény asszony két órai kínos vergődés után meghalt. A halálesetet bejelentették a rendörségnél, mely Bay György alkapítányt küldte ki az eset megvizsgálása végett. Az öngyilkos nő hulláját a közkórház halottas kamarájába szállították boncolás végett. Az Öngyilkosság oka ismeretlen.
— A szabadság utáni vágy így tavasz idején a rabokat is megszállja és nem csoda, ha aztán egyik másik ezt a vágyat nem tudja leküzdeni és minden módon a szabadba törekedik. — így történt ez folyó hó 7-én ebédutáni időben; a mikor ugyanis beállít a Ki-rályutca egyik házába egy rabőltönyi vászou nadrágban és ingben levő ember és egy kabátért, könyörgött; — de mivel nem kapott csakhamar odább állt- — Ép akkor haladt egyik rendőr a vágóhíd felé, ezt értesítették arról, hogy ez alighanem szökött rab. — - A rendőr utána iramodott és csakugyan ott futott immár a szerencsétlen a vasúti töltésen, — a rendőr űzőbe vette és a lőportorony tájékán néhány ember segítségével elfogta és nadrágszíjával megkötözve kisérte víszafelé. Aszökést akkor már a fogházban észrevették, marta Királyutca végén már jö:tek a börtőnőröic, a kikaek láttára nagyot sóhajtott a szegény rab a feletti bánatában hogy a szabadságot alig élvezhette egy negyed óráig. — A rendőr átadta a szökevény rabot a börtönőröknek, — kik önelégülten kisérték vissza az elszalasztott Vízi nevű szerencsétlen flótást.
— A mesterinasob érdeke. Az iparosok szerződött inasaikat nem íratják be rendesen a mesterinaa-ískolába, mások pedig beíratják az inasokat, de nem kötnek szerződést Mind a két esetben az inasok károsodhatnak. A hatóság meg akarja védeni az inasok érdekét s a kerületi etüljárók fölhívták az Összes iparosokat, hogy inasaikat okvetetlenül írassák be az iskolíba s a beiratáskor vagy legkésőbb a beiratástói számított két hónap alatt az iskola igazgatójánál mutassák be a szerződést. Azokat, a kik nem íratják be az inasukat, vagy nem mutálják be a szerződést, husz forinttól kétszáz forintig büntetik, ezt olvassuk egyik fővárosi napilapban. — Mint halljak városunkban is van elég inas, vagy mint ujabban modern kife-
jezéssel nevezik, — , tanonc" — bei? rátlahul. A. minek ezen szegény ifjak késnbb -isszák meg a levét. Keni ártana tehát ha nálunk is az iparhatóság hasonló szigort fejtene ki.
— Béli vasat. Folyó évi májas bó 8-án a budapest-nagykanizsai vonalon Balaton Földvár megállóhely és Szemes állomás között fekvő 116 sz. őrháznál .Szárszó1 elnevezéssel személyforgalomra berendezett megállóhely nyittatott meg, melyen csakis a májas elsejétől szeptember végéig terjedő nyári idényben a 205, 206, 215 és 216 sz. személyvonatok feltételesen egy-egy percre megfognak állani. E megállóhelyen menetjegyek nem adatnak ki és podgyász nem vétetik fel, hanem az illetékek után fizetéskép (pótiileték nélkül) szedetnek be. .Szárszó" megállóhely a budapest— pragerbofi vonalnak f. évi májú- 1-tól érvényes menetrendjében már fel van véve.
Folyó évi május bó 8 ától kezdve Balaton-Földvár megállóhely — de csak a május, elsejétől szeptember végéig terjedő nyári idény tartamára — menetjegykiadásra, podgyász és gyorsára felvételre, valamint gyorsáruk iadá^ra berendezte tett. Gyorsárak, melyek be- és kirakásához külön berendezés szükségeltetik, e megállóhelyen sem felvehetők, sem kiadhatók nem lesznek és ily Balaton-Főid várra rendelt gyorsáruk ugy, mint eddig Szántód állomásra küldendők.
— Rablási kísérlet. Lakatos Kovács János nagykanizsai kocsis e hó 6 án este fe.kereste Peszleg Gábor 19 éves, Nyitrai mészáros szolgálatában álló kocsist és beszélj is közben említette, hogy ismer a Magyar-utcában egy beutes segédet, a ki bsjlandő lenne egy Öltözet uj ruhát, kalapot és cipőt jutányos áron eladni. E közben Peszleget jelenlegi pénzviszooyai felöl is kikérdezte, a ki tudtára adtá. hogy most van neki nyolc forintja és há megfelelő árban megkaphatná, meg is venné a felajánlott tárgyakat, mert azokra most éppen szüksége van. — Erre aztán megindultak mind a ketten a Magyar-útea felé el is mentek annak a végére. — Peszleg már türelmetlenkedett, de Lakatos váltig biztatta, hogy csak jöjjön tovább Lazsnakon bizton megfogják találni az eladót Mentek tovább éa pedig a lazs-náki vendéglő mellett húzódó a cserfői hegy és felső erdőbe vezető utón, mig csak a lazsnaki kápolna közelébe nem értek. Itt aztán az erdész laktól, mintegy 500 lépés távolságra bátra maradt Lakatos és öklével hatalmas csapást mért Peszleg arcíra; ez meglepetve a váratlan támadás miatt ijedten fordult visszafelé és ekkor ellenfele egy ólomvégü nádbottal sújtott feléje, szerencsére azonban az ütés a vállát és nem fejét érte-Erre megrémültén futásnak eredt és a Sack-féle faiskolán keresztül, a parkba menekült, üldözője azonban egész a kerítésig mindig üldözte. A rendőrség letartóztatta ezt a jeles urat, kinéi elfogatása alkalmával még is találták a uádbotot, melyet az eset előtt va ló napon lo • pott és a melylyel áldozatát agyon akarta Ütni. Most már a kir. törvényszék fogházában várja rablási kísérletének következményeit
— Elfogott tolvaj. Ungár Lipót .Szarvas* szállodabeli pincér 85 Irt. értékű bőröndjét 1898. március 30-án ellopták. Keresték a tettest mindenütt, csak nem tudtak ráakadni. — A gyanú S i m 0 t i 13 József ngyanottani pincérre terjedt ki, mert a lopás napján ennek bőröndje is fel volt törve és abból ís hiányzott egy — ing. Természetes, hogy így még gyanúsabbá lett a környezet előtt, a mely folyton a nyakában volt és az ellopott holmikat, meg a böröndött — 26 frtnyi készpénz kivételével meg is találták nála és nyomban át kisérték a kir. törvényszékhez.
— Legfelsőbb klttntotés. Maolhaer Ödön világszerte ismert budapesti mag-kereskedőnek, kinek orosz cár által történt magas kitüntetéséről csak » napokban emlékeztünk meg, ő felsége a kxrálj a csau. és kir udvari szállítói címet adományozta.
— Polgári törvénykezési rendtartás a szerelemben. Az első hívás = idéző végzés; a ineghivás elfogadása = kézbesítői jelentés; a leány magasztalása = érdemleges tárgyalás; a telekkönyvek megtekintése = bizonyító eljárás felvétele; silány anyagi kilátás = pergátló kifogás; információ beszerzése = tanu-
I hallgatás; a régi udvarló besugása =* | felfedező eskü; megállopodásra jutás =
Selyem-basztruaa
8 frt 65 krtói Ipsi 14 írt 65 ki
US
ítélet alá terjesztés; a leendő anyós észrevételei ^közbeszóló végzés; minden fél beleegyezése = peregyesség; az elsó csók = megkísérlett kielégítési végre-* hajtás: s mama hallgatása = jóváhagyó végzés; eljegyzés ~— végrehajtási zálogjog előjegyzése; esküvő = az előjegyzés igazolása: oászutazás =* kielégítési végrehajtás; a mézesbetek utáni idő = azél-jegyzetaC. lapon . azelső csemete ~ fizetési meghagyás a vételi százalékra vonatkozólag. ,
— Nagy ékszerlopás. Simon H e 0-r i k körmendi ékszerész kárára 1898. május 4—5-re forduló éjjel ismeretlen tettesek betöréses lopást követtek el és ez alkalommal 300 frt „értékű ékszert vittek magukkal. Valószínűleg egy nemzetközi betörő banda dunántúli nyúl ványa lesz ez a derék csapat, melynek kézrekeritésére, az Összes dunántúli vármegyék és határszéli hatóságok közegei megkerestettek.
— Szerencsétlenül járt kerékpározó. Rottenbiller hadnagy f. hő 10-én este felé gyorsan haladt biciklin a Kazincy utcán végig. Egy asz-szony jött át a szekéruton. ki előtt a hadnagm ki akart térni, de ekkor a kerékpár oldalvást meghajol.és Rottenbiller hadnagy oly szerencsétlenül esett le a pármüröl, hogy eszméletlenül, a földön elterült. Rottenbiller súlyos külső és belső sérüléseket szenvedett. A szerencsétlenül jírt katonának az. első segélyt Dr. Darányi Árpád ezredorvos nyújtotta ki a sérültet bekötözte és lakására vitette.
— Jókor eszretórt öngyilkos jelölt. — Ilyennek lehet iegalább nevezni azt a fiatalembert, ki f. hó 10-röl ll-ére átmenő éjjel városunk rendörségénél önként jelentkezett, átadva ott egy hatlövetű forgópisztolyt azzal, hogy ettől meg akar válni, mielőtt az elsülne. — Itt élettörténetét, mely ifjú korára nézve elég regényes, következően mondta el: Nevem Tomola Frigyes 21 éves építész vagyok; szülőim a fővárosban jómódú vendéglősök. A mult évben Budapesten egy színésznővel viszonyt folytattam, — a mi sok pénzembe került; szülőim e miatt korholtak és megvontak tőlem minden segélyt Ez annyira elkeserített, hogy már akkor öngyilkosságot akartam elkövetői és halántékon lőttem magamat, de a golyó uem fúródott be, csak megsebesített Ebből kigyógyulva, újra kezdtem avval a nővel a szerelmi viszonyt, — da költségre nem tellett és ekkor újra elhatároztam, hogy megválók az élettől, magamhoz vettem revolveremet és folyó bó 2-án elindultam Budapestről a szülői háztól és azóta folyton gyalog kóboroltam, folyton az öngyilkosságot tervezve, mig végre ide értem N.-Kanizsára, itt egyszerre elszállt agyamból az öngyilkosság utáni vágy, felébredt bennem az életkedv, szeretnék visszatérni szülőimhez, de minden pénzem elfogyott — íme átadom a revolvert, melyet már 9 nap óta szorongatok és kijelentem, hogy az Öngyilkosságot teljesen kivertem a fejembó\'. E\'.utáa illedelmesen szállást kért és kérte szülőit értesíteni, küldjenek neki útiköltséget, hogy karjaikba repülhessen. Az útiköltség csakhamar meg fog érkezni, mert a szülők már eddig a fiat talán el ís siratták. Ez tehát még jókor észretért. — Mi ebből a tanulság? — hát az, hogy ná-lank, Kanizsán derültebb az éghajlat mint a fővárosban és ez a balzsamos levegő még az idevetődött életunt öngyilkos jelöltekkel is eldobatja a gyilkos fegyvert és visszavarázsolja őket az életnek.
— Minden anyának és háziasszonynak kötelessége az élelmi szerek bevásárlásánál . a melyektől legfőbb kincsünk az egészség, függővé van téve^ a legnagyobb elŐvigyázatot alkalmazni Oly könnyen leszünk félrevezetve, és a jó valódi áru helyett csak értéktelen utánzatokat kapunk. Nevezetesen előfordul ez az eset, amikor ízetlen pörkölt árpát, vagy égetett malátát csomagolnak be, vagy nyíltan mérnek, maláta kévé, vagy pláne Knetpp kévé helyett, a melyet egyesegyedül csakis a valódi és kitűnő Kathreiner-féle gyártás tett oly általánosan kedveltté. Háziasszony ós bevásárlóink a legjobban megóvhatják magukat ezen hamisitványak ellen, ha minden körülmények között és minden esetben, bármint is igyekeznének Őt az
- ellenkezőről meggyőzni, csakis az eredeti I Kathreiner csomagokat a védjegygyei,
valamint fekete, fehér és színes Henneberg-selyem 45
kTtól 14 frt 65 kríg méterenként - sima. csikós, kockázott, minta" sott és damaszt stb. {mintegy 240 külftubő ö fajta és 2000 különböző szia és árnyalatban f h)
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstaber-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
>_:.;;- ..- letelezés. Sxájcba kétszeres letélb*lytg rsjrasztandó.
Henueberg *&. selyemgyárai, Zürichben
(ea. és kir. udvari szállító).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁJUS U-én.
Koeipp páter arcképével, kérik és fogadtuk el. Egyetlen egy anya vagy háziasz-szony se tartózkodjék a valódi Kath^einer rel kísérletet tenni s azt háztartásában bevezetni. Eleinte egy harmadrész Kath-reiner-féle maláta kávét és kétharmad rész babkávét használjuk, majd felerész Kathrei-ner és — felerészbab kávéra sót a tiszta Katbreiner kávéra habkávé hozzátétele nélkül, átmehetünk. De gondosan mellőzzünk minden utánzatot Csak a valódi „Kathreiner-féle kneipp maláta kávé" birja az egészségre és izre egyaránt értékes tulajdonságokat, amelyek ma megjryőzőleg kimutattattak a családok százezreiben való rendes és folyton növekvő használata által.
— Egy nagyobb családi ház egészséges helyen szép kerttel éskétgyömöl-csössel eladó. Tudakozódhatni a kiadóhivatalában;
— A Magyar-utcában 2 csinos udvari lakás azonnal kiadd, Cim a kiadóhivatalban.
KÖZGAZDASÁG.
— A triesti általános bixtositó-tár-saság (Assicurazioni Generali) f. é. ápr. hó 12-én tartott 66-ik közgyűlésén terjesztettek be az 1897. évi mérlegek. Az előttünk fekvő évi jelentésből látjuk, hogy az 1S97. december 31-én érvényben volt életbiztosítási töke Összegek 410.815,677 korona 60 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 17.282,135 korona 40 fillérre rúgtak. Az életbiztosítási osztály díjtartaléka 8.225,896 korona 36 fillérrel 106.055,417 korona 10 fillérre emelkedett.
A tüz és szállítmány-biztosítási ágakban a dij és illeték bevétel 26.059,779 korona 92 fillér volt, miből 11.054,256 korona 32 fillér viszontbiztosításra fordíttatott ngy, hogy atisztadijbevélel 15.005,523 korona 60 fillérre rúgott mely összegből 12.079,205 korona 16 fillér mint" díjtartalék minden tehertől menten a jövő évre vittetett át. A jövő években esedékessé váló dij kötelezvények összege 68.189.768 korona 3> fillért tesznek ki.
Károkértatársaság 1897-ben 24.466,461 korona 76 fillért folyósított. Ebhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta károk fejében 606.962,236 korona 46 fillémyi igen tekintélyes összeget fizetett ki Ebből akártéri tési összegből hazánkra 113.406 607 korona 41 fillér esik. mely összeget a társaság 170.141 káresetben fizetett ki.
A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 14.769,224 korona 48 fillérre rúgnak különösen kiemelendők : az alapszabály szerinti nyereségtartalék. — mely 5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására alakított tartalék, mely az 1.560.000 korona külön tartalék, úgyszintén az évi nyereségből kihasított ; 41.315 korona 04 fillérrel 9.359.224 korona 48 fillérre emeltetett fel ugy. hogy az most az 1897. évi december 3I-én meglevő értékpapírok értékének épen 10°/o-ának felel meg. továbbá felemlítendő még az 1(50.000 koronára rugó kétes követelések tartaléka. — Ezeken kivül fennáll még egy 400.000 koronát kitevő külön alap, melynek az a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első rangú értékekben vannak elhelyezve az idei átutalások folytán 132.348,020 korona 60fillérről 143645,142 korona 28 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálog követelések 23.510,126 korona 14 fillér.
2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 12.499,795 korona 64 fillér.
3. Letéteményezett értékpapírokra adott kölcsönök 568,842 korona 06 fillér.
4. Értékpapírok 94.373,963 korona 44 fillér. x -
5. Tárca váltók 811,139 korona 70 fillér.
6. A részvényesek biztosított adóslevelei 7.350.000 korona.
7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követelések 4.165,607 korona 26 fillér.
8- Készpénz és az intézet követelési, a hitelezők követeléseinek levonásával 365,6G8 korona 04 fillér. Összesen 143.645,142 korona 28 fillér. Ezen értékekből több mint 36 millió korona magyar értékekre esik.
Szerkesztői Üzenetek
I 0 Letenyei. B. A. Sümeg «ti tzkJDUDkm későn elkéstek "Üdvözlet.
VEGYES,
- Ktikedvelék fényképezéséhez\'- Elismert legjobb szalon és urszásí fényképező készülékek aj felöl mnlhatatUn pillanatnyi kézi-készülékek, tovább* mindennemű íényképtrőkfllé-kek A. lloü ct. és kir udvari ssallitoi.il, Becs, I. TuehUuben 9. Fényképező kellék Oslet alapíttatott ia&* - Ki Tanaira nagy képes irj egysek injjeo.
IRODALOM
— Ai Olcsó Könyvtár nj sorozat á.
Közel két évtized óta szoigá ja immár e kitűnő vállalat a magyar irodalom érdekeit, jeles hazai és idegen nemzetbeli írók munkáinak olcsó kiadásával. Most pedig, mióta aj sorozata 10 kros füze-tenkint jelenik meg, méltán rászolgált az olcxó nevére. Gyalai Pál a.-atct: keze kitűnően válogatta meg a legújabb számokat is. Kezdődik az uj norazat George Eliiőt híres regényével a Vízi malommal (1041 — 1052. szám), melyet Vácy János Ültetett át. A nagy angol írónő mélységes lélektani festésével mely az emberi lélek rejtelmeit, a társadalom fonákságait oly mesterien és egy minden részleteiben érdekes mese keretében állítja elénk, azon írók közül való, a kik fölött az irodalmi ízlés váltakozó hullámai nyom nélkül ázásnak át. Az ő regényei az idő multával csak oyernek értékökben. — Jósika Miklós gyönyörű novellája, Bornemissza. Anna (1053) méltán sorakozik melléje. Erdély történetéből egy változatos, szingazdag kép, melyen Apafiy Mihály heroiőus lelkű felesége, nagysága egész mivoltában jelenik meg előttünk. — Tacitus Agricoia élete (1054) a római történetírás mesterének egyik ragyogó essayje, melynek Csiky Kálmán avatott tolmác a. A kővetkező számban egy egész uj műfajt mutatott be a magyar irodalomban. — Lazarillo de Tormes élete (1055—56) a spanyol picaresca regények megalapítója éa századokon át a latin népek egyik legkedveltebb olvasmánya volt. Érdekesség dolgában a világirodalom kévéi alkotása vetekedhetik e munkával. — A középkori magyar irodalom egyik legszebb költői mondóját Sziládí Áron bocsátja közre Ráskai Gáspár Egy szép história a vitéz Franciscorul és az ő felségéről (1057) méltó arra, hoey az irodalomtörténeti oktatás segédkönyvül válassza és hogy a nagy közönség is megismerkedjék vele. — Almési Tihamér egyik népszínműve Czigány Panna \'ölti be az 1058—59. xzamot, mig a következő — Fazekas Mihály naiv szépségével soha et nem évült kis eposzát a Ludas Matyit közli oj lenyomatban. Emelik e kiadás értékét az első kiadásból lenyomott képek. Érdekesek és tanulságosak Tóth. Rezső bevezetése éa a műhöz Írt magyarázó jegyzetei. Végül berekeszti az uj sorozatot — Kemény Zsignocd Két boldog cimü beszélye\'(1061—62. sz.) a nagy regényíró kisebb munkái köcül kétségtelenül a legszebb. Micsoda mesterien megirt történet ez és rövidségében is milyen hatalmas korképi Az 0 csó Könyvtár uj rorozatának egy-egy s?áma 10 kr. A Franklin-Társulat nyomdája e kis köteteket is finom ízléssel állította ki.
Az e rovatban megemlített müvek mec-rendelhetok és kaphatók IFJ. WáJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
Nyilttér.*)
Egyedül elismert kellemes izü természeten bashajtószer a
Fgíssg léiftf-
Keaerü vl as
a^tstriráet tinin.
Orr.sl tektntélv\'k buonrilványai szerint a Tllásratlraek örvendő
Ferenc József-keserüyiz
a keserűi-izek tulajdonkénem képviselőjének tekintendő mert páratlan egyenletes, gyors és tartós hatásn. A nagy millenniumi éremmel egyedül kitüntetett keserűvíz fórra*.
Kéretik csak Ferenc József keserüTir. nem pedig budai vagy egyéb
elnevezési használni. Kapható mindenütt. As igaxg. Bpasteu)
Veae, húgyhólyag, hngydaru és a köszvénybnntaimaK ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek burníos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Lltblon-forrás
SALVATQR
sikerrel rendelve lesz. H u ic y h aj tó hatásn!
Kellemes jiil Kölnjei emésztbetö
Kapható ásványriz kereskedésekben és gyógyszertárakban A Satvator-forrás igazgatósága Eperjesen-
Ménes lovak eladása.
4 pár 4 éres . nyugodt kocsi 16, 15 markos hibátlan erős és szép-menésüek 350 írttól egész 700 írtig
páronkiut eladó. VI a x
jLeischilig Domaene Georgxhof bei Lukács, Barc*.
HURUT KÖHÖGÉS.
MKEOTSÉ8.ASZTM* SAT.ELUÍ ELISMERT LEGJOBB *
BLEICHENBERGI
CONSTWmN ÉS EMMA FORRÁS
*) Az c- rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szeri.
Felelős szerkesztő; J>r. Kiss Ernő Helyettes szerkesztő : Ur Villányi Henrik Kiadó : Ifi Wajdil* József.
Hirdetések.
Fontos háza. asszonyok részére.
VALÓDI
PUHA PADLÓZATNAK
tartós befényezésére külöabözó színekben, mely 2—3 óra alatt tökéletesen száraz, továbbá \' l
_ gyorsan száradó Spiritus padlófényrru\'iz
4 színben pnha padlózatnak azonnali száradás melletti befényezésére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk- és fenymaz gyárából
Bécs (Simmering,) Offenbach\'a Majna m.. Berlin ALAPÍTTATOTT 1837. Továbbá
moshaíó-zoniáncz fBstékek elegáns színárnyalatban
mindennemű házi szerek befényezésére, melyet bárki szaktudomány hiányában maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak bezománczozására konyhákban és fürdő szobákban.
Copall butorlakk, Copallakk belső használatra Damarlakk, BŐrlakk, Száritóflrnisz.-Politurlakk, Vasslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: kocsigyárosok és kocsi fénvtcök részére. Kutschenlakk, Práparationslakk, Gestellak. Sohleif és La-zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban.
Kapható: FesselhofTer József, Neu és Klem főszer- és csemege kereskedésében Nagy-Kanizsán. Laskay Ernő. Marton Móricznál Keszthelyen. Straehia Testvéreknél Csáktornyán.
HIRDETMÉNY.
0 cs. és apostoli királyi Felségének legfelső elbatirOiása folytán ezennel H :g inditta ük
a XX-ik magyar királyi államsorsjáték,
melynek remélhető tiszta jövedelme akként osztassék fel, hogy abból 1, a vagyon alap, >4IL>tnj tisztviselők özvegyei és árvái részére gyűjtendő alap, a. a czirkveniczai »Liszlo\'-gycroic„-kórház, 3. a zólyom-lipcsci a-Gizella* inunk ás-árvabáz. 4- a Jósziv-egye*ülel, 5. az erdővidéki Ilaróti) közkórház, 6 a budapesti >KlotiId" szeretetház, 7. a kolozsvári jótékony nőegylet
S a nagypénteki társulat, 9. a békésmegyei Fehér Kereszt-egylet részesinesst\';. rí sorsjiiéc .szes, 7691-ben megállapított nyereményei az alább következő játékterv szeiin\' 366,000 koronára rúgnak, és pedig :
főnyeremény
ihiz, féle beküldendő, vaia menny í nevezetesebb helység
150,000 korona 10
50.000 • 2o
20.000 * So
10.000 » .100
i 5.000 . IO00
6500
U összes nyeremények készpénzben fizettetnek ki.
A húzás visszavonhatomul 1898 évi\\jur.ius hó 30-án Budapes ajjjT Egy soosjegy ára 2 frttal O. é. van megállapítva
Sorsjegyek kaphatók a lottó igazgatóságnál Biidap. hová a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány mellett elí adóhivatalnál a legtöbb postatüvatalna) és minden városba.: állított egyéb sorsjegyárulú közegnél.
Budapesten, 1S9S. április hó.
M. kir. lottó-tgazgatoság.
Szabadalmazott drótüveg
világos tetőzetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész r*T négyaz. mé^er terjedelemig.
Különös előnyei: Lehető legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen drŐtrács nem szükséges, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél áthatl&ook, miután a drótbetét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény hatás. Több állami és magán építkezésűéi nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel használtatott. Számtalan bi?o nvítvány, prospektus és minta szolgálatra.
Öntött üvegpadlózat lemezek járható tetőzetnek
fö\'dalatti utjárók és alagutak megvilágítására vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima vagy különfélekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ca. 30DJ,-kal olcsóbb a közönséges nyers-öntött Üvegaél) és szines, drótfonattal és anélkül.
Üveg-tetzsinrJely és üveg rováíkás téglák
a legkülönfélébb alakok és nagyságokban. Aktién-GesescHajt jür Glasindustrie vorm. Friedr. Siemens
NeusattI bei Elbogen (BÖhmen.) További készítmények: minndenuemü üvegek, üvegzárok, üvegöntéá és üveg domborítás.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcióbb eszköz a kockás (Parquet), puhafa vagy f-nymázolt padlózat beeresztésére Azonnal megszárad es keleles nélkül tükörtiszta, állandó fényt kölciönöa. Kapható színtelen, vüágossárga, sárga, sfltétsárga. rftria és dióbarna színben, fcgj szeleoce ára 45, 85 és 1 tri 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
jegyetVörösrezében I a legolc.óbb és legcélszerűbb fényeső és simitó\' eszköz minden bordja. ! tinchelyiség padlózata számára Kilója 1 frt S0 kr.
Oak akkor valódi, ba az arany nyal fényzetí szelence a tenti véd-
táschelyiség padiózata
Szab. Föikefélö-maz
megkönnyíti a fölkctélést éa az ez által megkefélt
Tetei
hjt a nedvesség és por elle sárga\'
, árjegyzéket díjmentesen küld
llenálló képessé teszi, ben darab szám L0 kr
Fehér
SCHHEIDER * CO KP.,
BÉCS, V;2.. Hnndsthnrmestr 141 I. TeinTaltsrasse 10.
Rosenfeld Adolt és fia urakoif N.-Kanizsin éa Kálmiti J ler A
7Átg-
Csik akkor valódi hamiaden darab ezeo viseli-
Kooarom; Hubinsvky Adolf, Jan Ferenc Zata-Egerszejea, - valamint minden nagjobb íüszer, feswkara kereskedésben és drognenakban.
Mil» elkerülhetetlenül szükséges
a szőllők permetezése
az elmúlt évadban bizonyult be, midőn csakis a permetezett szóllók
nem mentek tönkre. Ennek elérhetésérc legjobbnak bizonyult Mayfarth Ph. é« társa
—saaag szabadalmazott =—
a«r önműködő -wm
„SYPHONIA
mely az oldatot szivattyúzás nélkül Önműködően a növényekre permetezi. Ezen permetezókból már sok ezer van használatban és számos dicsérő bizonyítvány mutatja kitűnő voltát valamennyi egyéb rendszerrel szemben. Ábra és leírás rendelkezésre áll.
Mayfarth Ph. és társánál
madsaidatigi jépgyirak, ko\'onlegeaséfigjir boraajtók éa gjímolc. írtékeaitési ,épek rtiaére.
Bécs, II I, Tahorstrasse 76. sz.
Arjeajxékek és ssamos elismerő l.vél iagjea. - KépviaelSk éa ismételadók kiriiiatoaak.
07362939
816662
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALA I KÖZLÖNY
1898 MAJÜS lién.
. .II13 5
rgffS-f-
BS
a GLEICHENBERG M
fürdőhely
Stájerországban Tengeri magasság 800 m. Májaitól Októbtrig.
Éívényes-EÓavss források Constantin és Em mafo r ráí ok. Eg-vényes só és vassavas forrásvíz Johanaísbruonen tiszta vassavas víz Klause o q u el ] e. Savó, Tej. (száraz etetés) kefyr forrás-só inhalació ecyss kabinokban, feuyöfagőz ioháláció. Lélekzési kéazuléX pneu-toatikas kamarák, édes ásványvíz és babzó melegfűrdök, fenyő és acélfürdők. Nagy hydro therapeutikns intézet, talajknra. Eaybe, nedves meleg por és szélmentes levegő erdős dombtáj.
Tudakozódásom és prospektasok ingyen. Lakás megrendel esek a fúrdó-igazgatéságnál Gleicbenbergben
I r.»rf.?arit»« fa kárfelvételi k. Itarjek*a-vOtt) :
1. Tazbiztoaitá*. levonva ¦ vUionUMztoaitok részét t. SzaJlamanybiztoaita*. Iman ¦ viainatbiztoaitók
I UZhV tiaéaVaa* |Inta«l a v i> ion tbn lottók Uril-
1. Szerver™ kólUégefc (a íolvó alámlan l-lj«^eu
Utiantvrl •.......
2. Jutalékok ........
3. Folyó igazgatási kólt-egek.....
¦ 4. Adók é« illetékek.......
Hl. Lartiok rí f;Tít tladfel
1. Lein - t krt<"« kővetelr»ekr» ..... t. Egy-b kiadawk : Járulék éa kamat a híraUln..t..k
elUtáai pénztárába......
nr. ¦:•!:(. Lire ri
1. Tazbiitw.it>«. Irvaa» a viazontbiibwilúk reizet t. Sial lit many Imbuita.». Irrori Y» ¦ lisioDtbilt. részét :l. JrgbizU»iU», Irvoava a vi>zontbtzto-itiík miri V. A : i • a: ti: a SzAaiaéAal év véfta :
]. DijUrUlek :
al TflzhiilmiU*. levonva a vuzuntbiztuaitdk rn«: b) SzalIilrn*uybiito»iU». levonva
korona fii. 1 korona fii.
SK70W)
*4iwu5 :
SOOUO I
I. A ; .-\'i i*il alapal attuatala a - - : avrai ;
I. Dijtar(al-k. levonva a vision Ibi ztcwitók mari
t ......
H. Értékpapírok a rfo Iva in Urtai eka.....
4. Krt*. fcftvatalt—k \'Urtaleka......
II. Fiati tAr k tartaléka s atett evroi [levonva a lim.-..-si.
»itók ré*;«4):
I. TUxbiztoMt.-.........
i. Siali itnunvbi \'\'jmU. ........
3 Jegbuti*ilá».......
. limava a b-rlewietj :.....
1. Tazlazl.mU* ... Kor. 17.16MIC-»
Ir : vi.uailbiit.bila.. . . ¦ . 6.V47.174-78
i. Siallilmamb. . . Kor. \' ~v-i-a
ir : VMuutbixtiWU* . . . . . 1107.1«: .%4 V. A bozaaaka :
1. Kőlnón- ps l»»xainilula>i kamat, b.vabba hilel in lesele k-uri é» UkarrkprnzUraknal eiik-.- .: betrtel Lanuta .
2. Ertek papin* limiti.......
\'X Ing-a\'.lam>k ti ili» ru.zaJeka ......
V. ••-•tat* :
1. Kótveny illetékek
al Ti.........
bl .-.......
i. K.jii; i.lerO artwlyaia nyereség értékpapírokon .
sTIBOUO
íOTiaw I ss
8I4W7 I 48
tout I -
I0i»l;!10 4H :LLBBD ( OH
! I ««990! ! 40
Nyereség- és veszteség-járnia a B mérleghez. — Életbiztositási ág. (1897).
L EWr.
-itok i
u64ó biztóOTtaaok, Wunva a viaiont-
3. Járadi-kbirl
11. Fliataaak viMiavaiA\'»\'! kotviayakart. Inronraariamot-
blituailók réaurt.......
m 0»talaa tiattaafc SLoiItortaJiaak
¦V Olirti iiadk<M 1 Ír vonva a ri*MBtbiZtawták tiTilro*ny*il : 1. Sirrvmi k."ib™vpk| a Wyá *záihUb M}t*ta tór-j. SieraM kfllt-firr* I leaxtv*
3. Folyó np«irata*i oitj-rfc......
4. B*hajU»i juUlíkók ......
5. Orvon kúlUPtrek.......
. Adói
Lein
; kelen fcűvete-
I. Ubaaok reveb kladAaok :
\'. \'. .- ; UniiMl :
1. Halii](wtrv nulo » vegyfa biilo>iU5ók. InmTi a
vutonlbizlwilók miri.....
i. Eleinu birbniusnk. leVutlv» ¦ vuzoatbiztoaitók
3. J*raó> kbiztw.it a*ok ......
I. A ku c- in. a «poi a: 1» a iri-mdi i tv viota ¦
1. DijUrlalrk
a) Halale». mzul" éa vegy. t\'— lev. a ri. tue Ibi il. mu
bl DMul biilwituik. levonvi
a vi-ionlbnti«itók nmlrt t) J«raclrkhiil.>>iUM>k f. Dij-atvitetek
al HaUlc. Mvtoaa ve*-)\'- bizt..
lev. a viizootbiit. rrazrt
b) EUM bizi.-jtaaok. lev. vi.zimlbirWiti.k reazrt
3. K0!\'"n IjrUtfk a kjnutlib rs-t:^-, liaiiwtl.i!*uuiL
kHSyrnlitwre.......
4. T"i.™i^tl 11 panate*Urtai»k.....
5. Ertc.kjuj.ir..; ..rf..l vam UrUlpk ea kicgc-zilo Urtalek
0. Ketr> tiiiilllitamkl UrUleka.....
7. A biztoitutUk uszUirkaiapja.....
l~* uzlctl rytreie;
Hoc. 89.01^^3*-70
Kor. 4.109.0Si-\'i Ä5.ft»r:H
H4SI6I 11
llí «0t3 1257111 307657 14SŰ9
a apot ilhi-atila a mxtt evrol :
tiazotlbilbäitilk rémiét) 1 kamatláb eartlegn hanvillaaának
13180*63» ! »4
1. DijUrtalek
2. Dijátvitelek
3. KDIun tartalék i
kMayanlitMrc
4. T.->kei.iteîl nyere««-Urtalék.....
5. Ert,>kfsipirokárfoIvarnUrtalekaé»kiefé»iÍuÍ tartalék
6. Kein küvetelcaek"tartaléka . .
7. A biztontottak oaitaiékalapja.....
1. Halál esetére aiolo ét vepyca bii-
toaitAaok
levoava a visiootbiitotiUai dijat
2. Eleleai biz-aailáaok . . . ".
levonva a viaaunlbiztoaiUaí dijat
3. Járadekbiztoaitaaofc
V. A tittSerchizíici hoitúíta :
1 Kfiloßn- rs lesiimitolaai kamatok, valamint a hitel intezetek nél é? UkarékpiniUrakml! leró beletek
í. KL(venyakré adott köW.n\'ök kamatai .
3 MiAloBfcC!eaBa8k tamaUi . . . .
4. Értékpapírok kamafcu......
5. Ingatlanok luiU ufzadeka ¦ .
v. Egyét bevete et
2G&O00
rasassi 4"
SCOVO 10CS19 : 68
loTKÜiSS 1012800
Az ASSICURAZIONI GENERALI vagyonállása 1897. deczember 31-én.
l^IMSbSnS ! 64 TEHER.
A tô:ol nove
nesek ad.»
Infoila
CérOl.
1 tAte be 1
1 Cat
irtok >
fimi inarallani.k bl Me*.y.ii.U~iti birtokot . . . . Epite* alalt all.i iiitei.ii liaz Si.Un.btu KnksiUiCk a Urhi-^uc ...ii.i-.t l-tii-nyi-ire
KamaloKi jellalopUg bilto-itolt l.\'.ke-k..lc-"llok
K61cMŰo6t rrtrkpapírokra.....
átUm- e- min rrtekpapirot ....
Folyó kjiu-il.it.......
VáAnVk a tarvzabaji.......
Kendet kezenre álló ppniek hitel intézet éknél éa U-
karekpenzUraktiál......
Keazpéuzkázlet az intézel jgaxaabéiaginál öt
L.\'.kjainál........
JLiniilrany a vaMJiailbilIoaitdk iznmlaib.il Maradvány az inltiet li.\'.kjainak ¦xámláib-Vl . Maradvány az A uárléf folyó múmiájából . AdóM\'k kOiőnbuzó ci.mek alatt .... i a) Leiétek ki\'iwez éa biitoaiU-k gyauaut
bj Leirt (íoiavtimiedl alapítvány
r) . Besau Józaef alapitráay .
dj . Calabi B. aUpitvány . . . \' Bolorz.it e- vaaazekrenyek a laraaaie í-»ze- hi-
vatataíbaa, mílablak, i-atnr- ** nyornUtvány
ai ú»m raktárakban.....
! ElóieBtzett jotaüékok é» autrrew-i kölUea«k
K
korona
SCTSOOO 1S150COO
61721 4S1S3 19074S ÍÍSlSia
tova
tssr
G SI-SsE
korona I fii.
IJI-OJOO !*.13rO0 9-31 \'á Ut9978.*>
eSTS7T3 ü68atl
914SC1 7914SS 34W9S8
T. 6 ISIS WIS4I
A tétel neve
T.-.k.--
ivrreaetrUrtalék
ilan az értékpapírok árfolyam injnhio-fedeiésére......
iztoMtaaokr
biitoaitók leronáná-
Tartalek
b) Kiertexito Urtalek . . -. TarUlekaUp kelen kóvrieléwk fedetéaer.
a] DijUrtalek tolyó biztatásokra |
DijurUlek folyó a 8 mérlefi-n
b) Iloati-itcl a ¦ merle*™ e.) Külön aUp a kamatláb e^etlevra
hanyatláaának kiaarai— Tartalék r.:,vlev-UévkM
az A mérlegen a B ro érlelőn OntUlékaUp az plethizbaútiabun nyeremény biiUaituttak javárJ . . . .
A hivatalnokok elUUni peniUrának Vagyona Jelialoghitelezök . . . . Egyenleg a vUzontbiilwitók -lámiajan Egyenleg az intciet fiókjainak aZámlAjin Egyenlef a 6 mértei: (o|yó számláján . Hitrletót kalönbóiö nimeU-u Betétek *• biitoaiUk gyanánt
Gidoni alapítvány......
Girard alapítvány......
Goldaebmíedl alapítvány .... Józsaf alapítvány ....
b) N vi-r.;az
A jövő években lejérandu luzbiz tontéaiduak
kar.
kor.6HlS>.7G8-S
.\'iSSOOOO irtiooOO
honoo
C973:6-"i
lSoo917
lS7r<19 MS10 ír« 6IH 3M..90 331IS64 1U948 9K» e«oo
«WO 6000
¦eis :«
1I8IIOÖ
IS>5761
77S4SM ^ 44 1BOU00 J — 6973*3 04
16X317
i;es919 >Có6í
336Lsö
lí»4S 9»JJ
m
líOOO GJOO
I44X1U
3essc József, Bosso M.,
A c* klr avzab. Atwicurazlonl Generali központi líraiffatóaAira Trleatben.
Or. Bozza Cantillo, Dr. Levi 1, ..Gróf^_8jatop^J*iWós, Romanin-Jacur Mano,
Hcjjcdü» SA» dor,
>^irgntótanic«0«.
At iotéiat hitataloa b<al,l«4gaxl : BtUpait—. Dorottajé-Bteié 10
Soflra V-,
A Wrtitkar: Klclieitt\'ódon.
Magyarországi vezérünynokseg Stelníiartíí. Poor.
m alatt ai intesti asjsî bastbaa. >.
Vivante Fortunat.
Bővebb zárszámadási jelentések az alanti főügynökiégnél kaphatók. ü?yanott felvilágosítások a l^nsfyobb adatnak és «et-, tjU-,
.aiiiitminv A* fiTeeblxtositások az ASilcnrazioal Generáli, jégblitosltosok a «agvar jeg- ós viszontbiztosító reszv.-társaság és baleset ellesi
* iegelónyösebb fettételek éi legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak el.
A n.-kanÍJÉMi föugynokség.
SCHERTZ ES ENGLANDER
TRIESTI ÁLTALÁNOS BlZTOSITÓ-TARSflSAG
ASSICURAZIONI GENERALI Byereséjt- (l ncleiéi-elicali v_ A mrlegbar. Elemi Mrtfis\'tin K (1897-1
A ki fakészletéí a szabadban csak egy állomáual egyszerű és biztos módon ereken át a rothadás és gomba képzSdestől megakarja óvni, az használja a már több min: 20 év óta bevált
Carbolineum-ot
AVENARIUS szabadalma
és óvakodjék haszontalan utánzatok megvételétől.
Prospektusok ina-yen ás bármentva.
Carbolineum-gyár R. AVENARIUS.
Bécs 11!. Haupstrasse 84.
szer
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Crémeje.
MargitsCréme ™
idu alatt ifjirja és siépití az arcaoL
Marglt-Créme
foltok, pattanások borátka (Mí les jer)
Margit-Crémeffi^S;
arc és ketvúrósödés, .. • . .. . ellen.
Margit-Créme
lik, hogv bőrre kenve ez által rögtön fölvétetik, s ez okozza azon csodás átalakulást, hogy a szeplövel Yagy májfoltokkal fedett arcz 3—4 nap alatt alabástromfehérré lesz.
Margit-Créme S^JS
nem zsíros, hanem igen Lnom, hamar felszívó hatással bir. Az arcz nem lesz olyan fényes, mint más eremétől, azért nappal is használható.
Margit-Créme ES&g.J Margit-höl-ypor „
créme 60 kr.
Margit-szappan \'Lf? Margit-fogpép
Csakis akkor valódi, ba minden doboz gntori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon.- felirattal és czimerrel van ellátva Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Nagy-Kanizsán : Reich Gyula gyógy az ereszti él.
aria-* »czelli
"cseppek*
hatnak gyomor hajokaál, DÍUDlozbatetlan ás ÍJtolánosan \'
nagTszerfiei
házi és népszer.
A gyomorbetegség tQnetei: étrágyta-lantig, gvor^orgysngesÉg, bűzös lehelet, ¦ellujóág. savanyu, IcióSSűgés. haisttafa, gynmorágás, Ieiesíe<;es, r-yájkakiválazztái, lárgaság, ur.dor és háayás, gyoawrBBrci szSUUss.
• Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, cyoffiortílSerheiésr.é: ételekkel és italokkal, giliszták, aájbajok és hataer-rTCÍdiknü. •
Emliteu bajobiál a .TSariaeEelíi gyomoreseppeLt évek ota kitn-nflknek bizonynltak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanoaiL Egy kis eveg ára használati utasítással együtt 40 b\\, nagy &Teg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: TőH>k József gyógyszertára Badapeit, Király ntcza 12 sz.
A védjegyet és aláiráat tüzetesen lessék megtekinteni! Csak oly cseppeket Lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zOld szalag van ragasztva a keazitö I aláírásával íC. Brády) és ezen sxaTakkal: j .Valódiságát bizonyitom*.
A ntáriaczslli gyoraorcseppek TakkUan \' kaphatók
NAGY-KANIZÁN: Práger Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél. — BARCSON: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
97
XXXVII. f-.VFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁJUS U-i
Első os. ét kir. osztrák magyar kizárólag szab.
OMLOKZAT-FESTÉk GYÁR
KRONHTEINER KÁROLY
¦Bécs III., Hauptstrasse 120. (saját házában.) Az arany éremmel kitüntetve.
Főhercegi és hercegi uradalmak cs. kir. katonai Mezőségek, vasutak, ipari bánya és gyári társtUatok, épitési vállalatok, építőmesterek, úgyszintén gyári és ingatlantulaj, donosok szállítója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotba,, poralakban és 40 különböző mintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak ís a mi a festék szürtisztaságát illeti, azonos az olaj/estékkel. — MT Hinfakártya, úgyszintén hatználati utasítás kívánatra ingyen él bérmentve küldetik. ~M
Gnmmi cs halhőlyag
KIRCHMAYER Délivasut Szállodája, Bécs, IV., Favoritenstrasse 58.
francia gyártmány, tucatonként 1-től 6 forintig.\' Fmoio kt. lönleget minőség tncatonkint 8-tól 10 írtig. ÜJ! DJ: .N^ plos ultra" külüDosec vékony és táguló tucatonként i fa. Capottet (egésa rövid) tacatonkint 3 írt. Kői óvszer-k iaai ból éveken át használható, darabonkiot 2 frt 50 kr Miuu. gyűjtemény, tartalmas Só drbot 6
SIÓT ERNST
Wien I hsrDthnenirasie 46. Eckerugentrasse 3.
Újonnan megnyitott, polgári kényelemmel berendezett ház, 100 szoba 1 írttól feljebb villamos világítással és kiszolgálással együtt, deli és államvasutaknak, Lévasut és omnibusz közlekedés minden irányban egész napon át. _______ üirchiuayrr János szállodás az
GRAND-HOTEL NATIONAL"
Telefon és fürdők a házban. Kö-.vétlen közelében a „Imperiál szálloda" hosszú időn át volt főpincére.
Régi hírneves családi íilágitássaí, fürdők cs. és ki cum kiállítás látogatók számára. í\'lzhajóaHomas kóívctlcti közelében
Taborxtra**e IS
faltoUa, újonnan berendezve. 200 szoba 1 frltól felfelé, kiszolgálás és távírda- és telefon állumás a házban. Legkedvezőbb fekvéssel, a jubi-A kiállítás alkalmával árfelemelés nélkül. - Pályaudvarok és 1-óvasut és társaskocsi összeköttetés a házból minden !1 tivbau.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
Suchard esokoládjai kakaói
es
Dr. HÖGYES-féle
az egész világon szabadalmazott hygénikua asbest talpbetét.
Egy találmány, mely hosszas kísérletek és fáradságok eredménye hivatva van, hogy 1 az emberi test leglényegesebb részét megóvja a meghűlést ÜL Nincs többé tvukszem, - b5lkeményedéS lábfcltörés lábégcs meg ran védve hideg vagy meleg és lábiizadás
ílOCatSlé;/ellen az, ki czipöjét Dr Högyes-fele ízabadalmazott Asbest talpbetéttel látja el. Csuz-blu ^cnvedÖknck és köhögésre ingerülteknek megbecsülhet len értékű Át asbeih TKJw^X\'/ talpbetét kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös hadseregnek és - m. kir. honvédségnek eddig 21500 pár szállittatott. Ára páronként I frt 2o kr., -crmekcknel: óo kr. Szétküldés csakis utánvétellel.. Fel világositások és piospektusok ingyen.
Általános A3besláru-6T»> betéti társaság Budapest VI., Sziv-utcxa 18,
Tévedések elkerülése czeljábó] a mélyen tiszteit közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállilásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
házi, ipari mezőgazdasági, épitke : városi, községi, gazda-zéai éi egyéb nyilvános célokra kéz-. sági és gyári tüzoltósá-járgáoy és eróhajtá-ra g o k n a k,
harangokat és harangállvár^okat ^*
^ templomok, iskolák stb. részére.
Büzmentesen működő pöcegödor tisztító készülékeket utcai öntözo-kocsikat, sárkaparokat
-=i^ias készit és ajánl a 1 — 1-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár \\l (ezeiétt WALSER FERENC)
Budapest, VI., külső Vaci ut 45.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
EsT rég S.10 met. hossza 1 url öltönyre, elegendő, ára csak
frt 3 10 jó
frt 4>-H) jó
frt 7 50 finom
frt 8 711 finom
frt 10 50 legfinomabb
frt U-*0 angol
frt 13-95 kamgarn
Vslódi pyapjuból.
Egy vég íekete szalon öltönyhöz 10 ír. Felöltő bzök méterenként S frt 25 król Loden gyönyörű színekben 1 vég ti Írttól 9 írttól 9-S krig; — Peruvienoe és dos-king — Állami és vasuii hivaUlnoki és bírói-talár növelek ; legfinomabb kamgar-nok és Chevioüok ul ie ut peyenruba szövetek, pénzügyőrség és csendőrség rétiére eic ec azétküld gyári árakon a tisztességesnek és szolidnak
pot^ri Ki"»l Amhof B-űnnben.
Hinták ingyen és íj érmen ive Miniahú szál 11 Un figyelemreméltó I
A t. közönségnek fontos az: tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszer sés esetén tokkal olcsóbban kapja, miat a közveiitő kereskedelem utján. — KIESEK AMHOF brünni ceg az összes pacátokat valódi gyári áron minden liabatt feljzami-tisa nélkül ka di sxét.
tp (p 4$ <%>
&B11_
KÄLBÄSZOK
delikateszszeU!
N a li a r I » • s o n k u és sertészsír.
fjW Magyarország első nagj gjártelepe e szakmában. ~w
El só szombathely i sertés hizlaldaeshusfiistölö-gyár
Szombathelyen
Kiváoatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
Régi hírneves kénfürdő
I a VÁRAZSO T0PLICZA
Horvátországba
Posta és Távírda
i
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, b. mindegyik dobo. Moll A védjegyét . , _ . alairaaat tünteti fel.
taatU.I^L?J\' S«""l"»,r,k tTOWkataaa a le,..kac,bi, ,»..,.. a. .1
fazaak l frt •. é.
Hamjtitások törvényileg fenyíttetnek.
i MOLL-FÉLE FRANCIÁI WSgEbUAVJIJJJ^SS
Csak akkor Valódi h* w\'naPKT\'lí aveg MOLL a. védjegyét lüüt-ti tel .A. Mell\' felirata ónozattal van zárva. A M«ll-fil* fraa-Ozla borszesz ét sc nevezetesen mint fajdaltautiliasitd berJörztölesi szer köszvény csoz és a meghQlés egyé i kóvetkezményein il !egi«meretes«bb népsser. — Egy óao-Tott tredatl tvtj ara 90 krajotár____
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze: fazolysavas ssiksó.) . .
A mindennapi ssájtisztitaanál különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szijviz a fogak további épséget bistositja s egyisersmint szer fogfájás ellen. — Egy Mail A. vedjesyével ellátóit üveg ára : 60 krajnár.
FŐszétküldéa: Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító ai aí.
Bécs: Tuchlaoben 9. az. Vidéki megrendelések naponta posuutinvét mellett teljeaittetne\'t.
A raktárakban tesnék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia
a Zagonai vasút manten (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsod állal 1894 ben.
5L Celsius meleg lorrás,\' a kén iszapnak felalmu^haUllan hatása van isom és ízület rheuma, izQlet betegségek gynlladásot és ciouttörísi őuzebtizódasok, köszvé <J, neuralgikus bántalmak, mint ischías itb. női bajok, bór és titkot betegtégek iJQIt veaebajok, hólyaghurut, gór-élykcr, angolkór, ólom ét higany mérgezéseknél ttb stb. IVuKURA torok, gége, mell, máj, gyomor éj bel\'üajo < na!, aranyérnél stb
Villanyosság. — Massage,
gyógyintézet minden kényelemtnel, egé» éren Ut nyitva.
Idény UrUm május 1 - tői október 1 ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zene- és tinctstélyek ttb A Varazsd-ToplIcai állomáson naponta táraiskocsi várja a vendégeket -KqIü.i fogatok is rendetkezesre állanak, de ezek odaillitasa előbb a lurdÖ intéző* ¦égnél megresdélendő. Orvosi tudakozódásokat a •Qrdóorvot Dr LONGH1NO A ad Prospektusukat és broseburakat ingyen ét bérmentve kaid
a fűrdöigazgatoság.
is
e 5 ec c
1868-ik év óta ismert -
-SB EESESFÉLE ORVOSI =-
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által rjanlva Ausö rí a-Magyarországban, Franciaország, Németorsrig, Hollaná-ban, Schweicban, Romínban stb. már tiz év óta fényes sikerrel használtatik,
mindennemű börküteget
nini szinte az arcbőr míjdenfele tisztátlanságat ellen különösen a rüh, az idait it pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repedvény, a fej éi szakái ellen, a szeplő, májfolt, ugyneveie.t rezes orr, a fagydag, a labizzadáa, a gyermekek valamennyi külső fejbeiegségei ellen. Ezenkívül, mint a bőrt tisztító mosdószer \\ : .. - .
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 4O\' -a tömény fakatrinyt tarulmaz, felettébb gondosan van késziive s lényegesen kalönbözö a minden egyébb, a kereskedésekben előfordulj kitiany suppiuoktól m<n ezen szappan 35\' _ glicerin anyagot tartalmai, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett gyógyszertárakbzn v lágosan BERGEK-féle kátrany-szappat kérendő s ügyelni kell a zold csomagolásra
ilimi oliiimil kitintelelett a bécsi nemzettüzt kiálütásoa 1S83-1»d.
Ejt. dSll 1: c ly.-l I o« > bel- ét kai KI J rc-aaérs :
G. HELL «yi«- TR0PPAÜ
N\'igy Kanizsán Präger Béla és ßelu
hova a megbízások és tudakozód ások küldendők.
Lajos gyógyszerésznél.
Nyomatott Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagy-Kauiasáu..
NAGYKANIZSA, I89S. május hó 21-én.
21-ik
XXXVII. évfolyam.
Víöfizetési ár:
» fit — kr. 2 fit 50 kT. 1 In SS kr
Fél éire
fcgjeí 10 kr*
HIRIlETÉSEK 5 bajabo.petiti..r:*n 7, mwnd.xor 6, t minden
).ibüi torén 5 kr.
S Vf LITERBEN til {erőnként 10 krén Tételnek iíiticiori illeték minden egyei a:riielé*ér: 30 kr. Sietendő
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi részét illeti minden közlemény a felelői szerkeszti nevére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagy-Kan izsars bérmentve intéz endők
Bementeden levelek nem^ugad-tatnak el.
Kéziratok tissza nem küldetnek
I A nagy-kanizati „Ipar-Testölet," na nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a ,Kotori takarékpénztár
részréoy-társaság," „nagy-kanizsai, és a galamboki önkéntes tOzolté egylet,* a anagy-kanizsai kisdeduevelő egyesület," a „nagy-kanizsai Unitéi járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet." „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete/ a .katonai hadastyán egylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKJNT EGY SZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A városi iskolák államosítása.
Nagy-Kanizsa, 189S. májas 30.
F. hó 15-én egy hattagú bizottság indult Budapestre a polgármester vezetése alatt, hogy a közoktatásügyi miniszternél a városi iskolák államosítása ügyében tisztelegjen. A mai társadalom kollektivista hajlamai mellett nem csoda, ha minden ügyben, tehát iskolaügyekben is, az államtól várunk segélyt, az államtól kívánjuk bajaink orvoslását.
Tanügyi politikánk éppen megfor-dítottja az angol tanügyi politikának. Angolországban az iskolát társulatok tartják fenn, melyeket az állam csak akkor támogat, ha önmaguk kívánják és ha az államnak némi ingerenciát engednek. A mi tanügyünk fejlődésének sajátos viszonyai mellett az állam kénytelen volt az iskolák felállításába beleavatkozni részben ott, hol a felekezetek különféiesége . miatt egy helyen lehetségessé nem vált, hogy minden felekezet saját költségén tartson fenn iskolát, részben ott, hol a nemzetiségi harcok az állam egysége ellen az államérdek- megóvását követelték.
Nagy-Kanizsán sem az államegység érdeke, sem a nemzetiségi harcok nem teszik szükségessé az állam beavatkozását a város iskolaügyeibe.
De tekintettel a városnak évről évre szaporodó terheire; tekintettel, hogy a város csak az elemi és polgári iskola céljaira évi 27820 Jrtot költ, nagyon indokolt a közönség azon igyekezete, hogy az érröl-évre csak szaporodó iskolattrhektöl és a mindig komplikáltabbá vált iskolai adminisztrációtól szabaduljon.
A tanitás szellemének sem lesz kárára az iskola államosítása. A tanítóság függetlensége biztosítja annak lehetőségét, hogy részrehajló ne le
gyen. Ezzel nem akarunk senkit se gyanúsítani, senkit se megbántani;, de tény az, hogy a községi, vagy városi tanító vagy tanár a város befolyásos közönségének pressziÓja alatt áll. Van erre példa elég, hogy a bátor, szókimondó tanügyi férfiú menynyi mellőzésnek, rágalomnak és bán talmazásnak van kitéve felettes hatósága részéről.
Sajnos, a közéletben mindinkább elharapózó hipokrizis legjobban a tanügyi köröket támadja meg mert felülről lefelé megkövetelik, h(%y a tanító azt a dalt énekelje, mely a kenyér adónak tetszik. Azért csak örömmel üdvözöljük a városi tanács azon elhatározását, hogy küldöttségileg megy előterjesztést teoni a miniszternek, hogy a városi iskolákat államosítsa.
Ha ez sikerülni fog, akkor remélhető, hogy a város lobbi tanügyi tényezői is megteendik a lépéseket iskoláik államosítása felé, nevezetesen az izr. hitközségnek kellene már most is ez iránt lépéseket tenni, mert ott is megérettek a viszonyok az állami beavatkozásra.
Nem vagyunk az állami omnipotencia szószólói. A mindenhatóságnak is meg vannak hátrányai; de jelenleg oly viszonyok állottak be, hogy az egyes társadalmi körök és az alkalmazottak közt a viszony nem a kölcsönös jóakaraton alapul.
Azért szívesen látnók, ha a tanügy érdekében ott a hitközségnél is felvetnék az államosítás, vagy legalább az állami befolyás és ingerencia kérdését.
Az államosított iskolában a tanító teljesen feladatának élhet. Idejét nem kell elforgat-solnia a kegyhajhászattal, mely annyi utánjárással van egybe kapcsolva. A társulatoktól vagy községtől függő tanítót nem annyira a jól teljesített munka szerint szokás megbírálni, mindinkább a szerint,
| hogy mennyire képes az egyes is-í kolaszéki tagok kedvébe járni. Nem | a^módszerben való ügyesség, nem a I lelkiismeretesség határoz, hanem az I a devot meghunyászkodás, a hátnak az a gőrlesége, mely a rugdosást ép 1 oly megadásul fogadja, mint a zsiros l falatot. Azért iskoláink államosítása csak örömmel töltheti el a tanügy i őszinte barátait.
Akik hatalmuk körébe az iskolát is szeretik bevonni, lehet, hogy azok talán sajnálkozássá! nézik majd, hogy \\ mállik szét hatalmuk vára; de itt nem egyesek ambíciójának kérdésérői \\ lehet szó, hanem az összeség javáról \' és ez megköveteli a független iskolát a társadalom egyéb független institúciói közt.
A kenyér.
A miért naponként imádkozunk, a kenyér, véres lázongást idézett elő Olaszországban.
Az a morzsa kenyér véresebb dolgokat is idézett már elő.
A francia nemzet ellürte XIV. Lajos önkényuralmát, eöt sütkérezett a nemzetet ért „ gloireu-oan és viselte békén a politikai bukást is.A következő kétLajos követte a „uagy\'-nak nyomdokait gyöngéiben és az önkényuralmat a legszélső határig terjesztette annyira, hogy az uralkodó után csak szolgák következtek Franciaországban és csak ebben voltfokozat a legfelsőbb főurtől az utolsó jobbágyig.
Eseztafrancia nemzet viselte megadással egész addig, mig egy morzsa kenyér volt a kosárban; mikor azonban a k-jnyere elfogyott, az éhes tigris vérengzésével tört ki és és akkor felfordította a tróat is, melyet egyszerre elviselhetetlen tehernek talált. Tehát a kenyér!
És most egész Európában fölmerült a kenyér kérdés. Reális ok elég volna rá. De a kiáitő bajok egy óriási betegség elterjedését tárták fel, mely minden államban végpusztulással fenyegeti nemcsak azokat, kik axzü!cséget csak fokozatokban, de állandóan erezik, hanem azokat is, kiknek életviszonyát egdig idillikusnak tartották.
A kenyérdrágaság mai óriási aránya tisztán mesterséges utón áll elő, üzér-kedési hajszából; de meg van, sínyli egész civilizált része Európának és következményei kiszámíthatatlanok.
Nem szóiunkaspanyolországi viszonyokról. Ezen államot közvetetlenül érinti a kitört háború. A háború pedig mindig sebeket szokott ütni, csak az akü\'ömb-ség, hogy az a Beb nagyobb vagy kisebb, jobban vagy kevésbé fáj.
De itt van Olaszország. A felhajszolt gabooaárak folytán beált kenyérdrága-ság fölkeltette az emberekben a tigrist Valóságos forradalom t őri\' , ki, s mig nemzet és király az alkotmány fennállásának félszázados ünnepét üli, ugyanakkor szurony és ágyú vétetnek igénybe, hogy az éhség által rendbontókká lett elemeket megfékezzék é« folyik a vér
Hiszen tudjuk, hogy politikai okok is játszanak közbe. De van-e állam, a hol politikai okok nem volnának kéznél, melyeket szintén megszólaltatnak, midőn a szenvedélyeket bármely körülmények a kitörésig felkorbácsolták?
Franciaország a gabonavám megszüntetésével iparkodott a bajon segíteni. Kosz orvosságnak bizonyult. Az lett a? eredménye, hogy az üzérkedőknek azzal ja több lelt a nyereségük, mert az árakat azontúl is mesterséget-e u fenntartották.
Ausztria is ehhez a módhoz akart folyamodni a franciaorgazági tapasztalatok dacára; midőn a magyar kormány nem járult hozzá, csak a speciális hazai viszonyok követelményeinek tett eleget.
De még eddig nem történt semmi, a mi ezt az abnormis állapotot megváltoztatná. Pedig már Galíciában is forrongásra vezetett a kenyér-kérdés és ilíhonn nálunk ia napról napra elviselhetetlenebbé lesz a helyzet.
Ha a fővárosban mutatkozik a drágaság a legnagyobb mértékben, azt természetesnek találjuk. A fő\'áros mindig csak fogyasztó. De ma kezd a viszony megfordított lenni. A vidéken a fő élelmi cikkek ára oly nagy mértékben emelkedik, hogy némelyekben fölQlbaladja a fővárosi árviszonyokat.
Hogy a fővárosban nem találják a helyzetet nem kétségbeejtőnek, de még nagyon súlyosnak sem, abból látszik, hogy a kormánynak közvetítő ajánlatát az áru-csaruok igazgatósága nem fogadta el. Nem fogadta azt a kedvező ajánlatot,
hogy a kormány kész a ménesbirtokokon naponként tizenkétezer kenyeret süttetni és azt a nyera áron átengedni.
Nem találja még elérkezettnek az igazgatóig az időt ezen ajánlat elfogadására, mert hiszen a monori kenyérszállító réaz vény társaság eddig is barna kenyér kilóját 13, a fehér kenyérét 15 krért szállította és most május hóban csak arra kért engedélyt, hogy az előbbinek kilóját U és fél krra, az utóbbiét 16 és tél krra emelhesse, kötelezvén magát, hogy június hóban a búza ár emelkedésének vagy esésének arányában fogja csak emelni vagy fogja ejteni a kenyér árát.
Ez igy van a fővárosban. Ebben az arányban nálunk a kenyérnek kilója nem kerülhetne többe — a fehér kenyérré — 15 km ál és mit tapasztalunk? Kilóját 20 krért adják, tebát 25 százalékkal drágább nálunk a kenyér,. mint a fő* városban.
Még nagyon messze vagyunk attól az időtől, midőn az uj büza piacra kerülése változtathat esetleg kedvezően az árviszonyokon, mert hiszen két vagy harmadfél hónap igen nagy idő, mikor ezen idő alatt csak a helyzet rosszabbodását remélhetjük. Ha már ia olyan súlyossá vált a helyzet, hogy aggodalommal kell lennünk nem csak a munkás, hanem általában a középosztály sorsa iránt; ha a drágaság által okozott elégületleoség tápot nyújt azoknak, kik minden áron a\' zavarokat keresik és viszont: két, harmadfél hónap nagyon elegendő, sőt sok is arra. hogy ezen elégütétlenség elmérgesedjék és nagyon szomorú következményeket vonjon maga után.
Mert aztán a kenyérkérdessel nálunk is igen könnyen komplikálódoak más kérdések is. Nem vagyunk mi sem azoknak valami nagy szűkében és nem Irányoznak azok a kezek, melyek e kérdés összebogozásébao fáradhatatlanok.
Hát módot kell keresni e mesterségesen teremtett súlyos helyzet enyhítésére. Ha a fővárosban oly kedvezők a viszonyok, hogy a kormány segítő közbelépésére nincs szükség, hisszük, hogy a vidék a nyújtott segitő kezet meg fogja ragadni hálásan, mert bizony mondjuk, arra itt máris nagy szükség van.
T ARCA.
Életkép.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája —
Zajló folyam pattján játssík két kis árra: Négy öt éves hat-hét éves lányka.
— Árva mind a kettő — édes anyjok nincsen, Magához szóíítá menybe fel az Isten 1
. . . Édes apjok ott áll—ott a folyam partján ; Élet ontaág látszik napbainitott arcán: .Mit nekem as élet ezen a világon! S minek éljen szegény, nyomorult családom ?*
. — MeröexF-wezi a suhogó habokat, —
— agyában megvillan borzasztó gondolat: .Egy ugrás és megszánt minden szenvedésem ¦
— A folyam feneke megnyugvást ad nékem .,.*
Zajló folvam partján ilyen gondolatok Gyötrik isegény apát, mig a kis angyalok Játszi k.dneléssel kőre-követ raknak, 8 örülnek, nini g jennek minden szebb darab-Inak
— Egy ugrás és megszűnt — ismétli az apa; Könnyes szemmel nés a játszó angyalokra — S oda megy hotzájuk : .Ártatlan gyermekek 1 Édea anyátok hí —, jöjjetek-jöjjetek !?"
— 8 a kis izöszke fiút bankárjára veszi, Jobbjába a lánykát, ki egyre kérdési -
.Hol vagy édes anyám, az én drága anyám? Siessünk hozzája — kedves édea apám I*
— Sietünk gyermekem!* S a két kis gyermeket Magahoz szorítja — fatva egy ugrást tett.
¦ - ¦ S ott vannak mindnyájan, ott, hol izük-
{ség nincsen: Szegem- apa Tétkét — bocsásd meg jóisten?!
Furkass Káról.
"J-
Fővárosi divatlevél.
— A Divat CJság>t)sI. -
A tavasz virágai színpompában alig vetélkedhetnek a divat által portált ra-\\ gyogó kelmék színgazdagságával. Már a i tavaszi ruhákon is látszik, hogy müy 1 világosak és színesek lesznek a nyári j ruhák. A színgazdagságon kívül még a szoknyaforma határozott változását kell mindenekelőtt konstatálni. Már az angol ruha sem áll tisztán sima szoknya Dói az ia legalább a szoknya hátsó részét keresztben kelté osztja, ha még az első lapot meg is hagyja, hogy az alakot lehetőleg megnyújtsa vele, teljes hosszában A mi a franciákat illeti, azok nem elé geszoek meg annyival. Azok a ketté osztott szoknyát különféleképpen osztják ketté. Hol ugy, hogy elől a toldás alig 20—30 cm. magas, hátul pedig felhúzódik a hasitékig, hol pedig a szoknya első része húzódik fel kereken a lénzőig, a csípőre simulva és azt követi a lent körül kiráncosodó toldalék, hol pedig a toldott fodorrészt még másik két három fodor disziti. Szóval a figyelem most az egyszer teljesén a Bzoknyára fordul, miuden más mintha mellékes volna.
Egy azonban bizonyos, legyen az a szoknya angol avagy francia, mintha (mert a á\'::\\: ma még nem ismer csak két nemzetet) akár végig egyenes vagy daplán-tripláo toldott és díszített, csípőre mindig ugy simul, mint a keztyü és van olyan is, a melyen egyetlen egy ránc sincd, még hátul sem, csak simán van legokbolva akár egy ruhaderék. És en-
nek a szemre kissé tán kéoyes divatnak vannak az asszonyokra nézve kiszámíthatatlan előnyei. Az első és tán a legfőbb az, hogy szinte lehetetlenné teszik a gyárilag átlagos termetekre készült kemény páncélfüzök használatát, hanem végre arra fogják bírni még a legfös-vényebb s legfelületesebb asszonyt is, hogy mesterségében a legjobbat produkáló vállfüzőkészitővel finom, hajlékony, az egészségügy legmesszebb menő követeléseinek ia mindenben megfelelő lüzőt varrasson raagáaak. Mert hiába, a testhez simuló feszes szoknyát csakis ilyenre lehet szépen viselni. Mert nem elég ám, hogy a ruha divatos legyen az ilyen, a termet minden előnyeit fitogtató és minden hátrányát eláruló szoknya a leggondosabb öltözködést követeli.
Ls ezzel eljutottunk a mai divat másik nagy előnyére, a gendos öltözködés nélkülözhetetlenségére. A divatos ruha legyen ma még oly egyszerű a leggondosabb öltözködést követeli, hogy jól álljon. Azért nem kell -az öltözködésre az időt sejnální. Ha soha gondtalanul el nem hévizáljuk az időnket, lehetetlen, hogy még a legelfoglaltabb asszonynak is elég ideje ne legyen ahhoz, hogy agy otthon, mint az utcán miniciózus gonddil, a szemnek tetszetősen ne legyen öltözködve. Az egfisz csak — mondom — egy kis gondba egy kis előrelátásba kerül. — Abba, hogy ne öltözködéskor jusson eszünkbe, hogy jaj, a nyakfodrom már gyűrött, jaj a ruhámon gomb híjjá, jaj, s zsinórom lepattant, a keztyüm elhányódott, a fátyolom kilynkadt, a cipőm-
ben kopott a zsinór stb. Az asszonynak mindig és állandóan gondja legyen a ruhájára és a mikor feles ideje van, akkor siessen rendbe hozni az apró hibákat és rendetlenséget, ne akkor, a mikor már Öltözködni keli.
De hát ez talán nem is divatlevél, hanem elkésett böjti prédikáció; de ön-kénytelen szaladt a tollamra, mert a legutóbbi sétámon is elszomorodva tapasztaltam, hogy mennyi már minálunk is hát\' Istennek a szép és jó ruha, de fájdalom, hogy mily keveseu vannak, a kik a szép ruhát szépen tudják viselni, pedig ez csaknem a fődolog. Azon, a ki jól tudja a ruháját viselni, minden tízszerte szebbnek látszik, mint azon, a ki semmi gondot, semmi figyelmet nem fordít az öltözködésére, tartására, járására, ülésére, állasára. Pedig mindez szorosan összetartozik és csak az ad egy tökéletes és szép vonzó egészet, még akkor is, ha az asszony nem szép és nincs az a szép asszony, a kit a gondtalan, hanyag, rendetlen öltözködés tönkre ne tenne.
*
— Babaruha. Szebbnél szebb és alkalmasabbnál alkalmasabb mintákkal szolgái pavaszi és nyári ruhákra mai lapnak, örömmel tudatjuk olvaaóinkkal.hogy gyermekünk ruhája nem változik oly rohamosac a divattal, mint a magunké. Igaz, hogy egyben-másban Ők is követik felnőttek példáját, például az ő ruháiknak is az ujja tetemesen megszűkült, de egyébként megmaradnak a kényelmes és kurtulás esetén könnyen megtalálható bluzderekak,
a meglehetősen rövid szoknyák. Egyben a kia leánykák, divatja sokkal kü-lömb a nagyokénál, mód nélkül egyszerűek és elegánsak a kalapjaik. Kerek szalmakalap egy kis szalag, egy-egy kis szárnynyal. A pici lánykák pedig vászon és batiszt kalapkát, jobban mondva fej -kötőt, az úgynevezett Helgolaud formát viselik. Ezt meg éppen nagyon könnyű az adott minták szerint elkészíteni. Ilyen persze több ke1, hogy mindig tisztát lehessen váltani, ha az egyik elpiszkolódnék — A Patyolat. Ötödik évének 5. ezá-mát kaptek ma meg. Csudás eonek a kis újságnak a sokoldalasága, a melylyel a háziasszonyokat és a serdülő leánykákat a fehérnemű újdonságot sokaságával megismerteti. Bízvást mondhatni, hogy a hová ez az újság jár, ott fehérnemű-varrónőt nem ismernek, mert nyolcoldalas főlapjának tárgyilagos magyarázatai és a minden számhoz melléklet nagy, duplaoldalas szabásmintaiv a leg-járatlaaabbat is játszva ismertetik meg, a szabás es varrás misztériumaival. De nemcsak ezzel, hanem olyan dolgokkal is foglalkozik a Patyolat, a melyért éven-kint sok pínzt adoak ki. Minden számából közöl néhány legújabb divatú férfi nyakkendő-mintát, melyet maradék selyem-szövetekből, a mai rendszerint elkallódik könnyen, néhány öltéssel megkészíthetni. A Patyolat előfizetési ára az április—júniusi negyedévre 55 kr. postán való megküldéssel. Megrendelhető a kiadóhivatalban: Budapest. VII. ker. Kökk Szilárd-utca 4. Ida
XXXVU. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MÁJUS 21-én
A keresztény jótékony íróegyesület hangversenye.
Kicsi, de előkelő közönség gyűlt egybe b bő 18-án a .Polgári Egylet* dísztermében. Ott volt a város intelligenciája, ott voltak a jótékonyrág aranyszívű angyalai, de az úgynevezett iparos- és középosztály na^y számottevő zöme teljességgel hiányzott. Sajátos társadalmi viszonyainkat azonban tökéletességgel feltárta ez estély abban a valóban visszataszító alakban, mely régi át mélyen gyökerező, sohasem orvosolható baja városunk társadalmának. Nem a keresztény jótékony nőegylet estélye volt ez, hanem arisztokrata allűrökkel szaturált exclusiv társaság conglomeraciója, ahonnan a kedély, kőzve tétlenség hiányzott. A ker. jót. nőegylet tagjainak legnagyobb része távol maradt és igy nem csoda, hogy az est anyagi sikere is távol maradt a várakozásoktól. — Nehezünkre eaik ezeket a nőegylet mulatságáról hozott tudósításunkban elmondani, de épen ezen mulatság bizonyította be legjobban, hogy nálunk jobban kifejlődött a kasztrendszer, mint bármely más városban, vagy nemzetnél és daczára annak, hogy vérbeli ahstokrata tán kettő sem volt ott, mégis oly vontatott, színtelen volt a mulatság, mintha.bizony a grófok és bárók fényes társaságába hívatlanul tolakodott volna be a polgári elem. — Es ezen indokolatlan álaristokratismus \' annál boszanióbb, mert a szerep\'ők mindegyike a középosztályhoz tartozó és igy az est létrejötte körül ezeket illeti első sorban az elismerés. — Bizony bántó jelenség az hogy a huszadik század küszöbén azok lettek egy rég megdőlt rendszer rabjai, a kik ép ama rendszer bukása foUtán lettek az állam és a társadalom tagjai; boszantó a művelt középosztályra nézve, hogy a hangverseny után a képzelgő aristokracia tüntetőleg elhagyja a termet és lenéző mosolylyal búcsúzik, az ott maradó plebejustól. — Nem helyes ez, városunk aristokratát>kodó atyámfiai! Nem helyes épen egy jótékonycé-U mulatságon éhy-uyire kimutatni a kevésbbé vagyonosak semmibe vevését, mert kevés ember találkozik, a ki elhiszi, hogy az igazán szegényaemberek Ügyét meleg szeretettel, tisztán nemes indulatból méltóztatik felkarolni. — Félre a hypokrizissel félre* a nagyzolással\' Ezen az estén is bebizonyult, hogy a középosztály távolmaradása döntötte meg a hangverseny anyagi sikerét és ha ez a rendszer továbbra is érvényben marad, a polgári elem azon része is távol fog maradni, a mely eddig szellemi képességeivel lehetővé tette a hangversenyek rendezését. — Ismételjük, nem a nöegyesületet hibáztatjuk, mert arról nem tehető fel, hogy érdekeit mélyen sértő machinációkra adja magát, hanem vádoljuk egyedül és kizárólag városunk széthúzó elemeit, kik útját állják annak, hogy egészséges társadalmi állapotok lépjenek a régi roBszak helyébe. — Az előadás minden tekintetben kitűnően sikerült. Planonette „Kornevilli harangok\' operettje duettjét Vehofsics Ró\'a ét Bőhm Emil kifogástalanul, zajos tapsokat aratva, énekelték; Vehofsics kisasszonynak erős, terjedelmes hangja van, idővel igen szépen kiművelheti. Bőhm Emilt már minden ember ismeri a városban. A zongora kíséretet Pollik Miksa zenetanár teljesítette. Murai BYirágfakadás\'-a került ezután előadásra és büszkén elmondhatjuk, hogy ilyen szépen rendezett, összevágó elő adás dicséretet hozna bármely színtársulatnak, a szibpad rendkívül elegánsan, ízlésesen volt berendezve és az illusio annyira teljes voit, hogy senki sem hitte, hogy színházban* van. — Dr. Engel Sándorné (Nelli) a lőle megszokott rontinoal és kedvességgel alakította hálás szerepét és a taps, éljenzés legnagyobb része az ő kitűnő játékának elismeréae és vonzó egyéniségének bizonysága volt. Ki kell emelnünk Unger TJllmaun Eiek (Péter),rendkívül ügyes alakításét ugy szintén Isti Róza (Martba) helyes és átgondolt játékét. — UU elismeréssel adózuk Bőhm Emil Lacijáaak ia. Az epizód szerepekben Hucks\'ádt Aranka (Kati) és Tuboly Ida (Ödön) szintén kifogástalanok voltak. Az est .piece de resistaoc\'e-sza volt Huckstádt Irén fenomenális éneke. Halevy .Zsidó nő* operából énekelte a nagy áriát, hatalmas művészettel, gyönyörűen, rendkívüli ha-
tással. Hálás közönsége éljenzéssel, tapsai tüntette ki kedvenc művésznőjét, ki háladatosaágból egy gyönyörű népdalt énekelt mély érzéssel és nagv sikerrel; osztozott a sikerben Huckstádt Aranka is, ki a zongora kíséretet szolgáltatta.
Az előadás végeztével tódult haza az .úgynevezett" aristokracia és a táncteremben épen annyian maradtak, hogy 17 pár táncolhatta a négyest. Sxüoőra után Zsolnay Vilmos zenekara játszta a szebbnél-szebb nótákat és bizony, ba Ö tőle függött volna, kedélyesebb mulatságról számolhatnánk be. De hát Zsolnay muzsikája azért most ia kitett magáért és a hajnali órákig szakadatlanul búzta a leglüresebb csárdásokat. Da hogy milyen állapotok voltak a táncteremben, arra nézve elég azt felemlíteni, hogy az az egypár ember sem tudott megállapodásra jutni, hogy miért és miként is kell hát a ,Pas de quatre\'-t táncolni. —A megjelentek névsorát itt közöljük: Dr. Mayer Ferencné. dr. Fülöp Kázmérné, dr. Rothschild Samuné, dr. Franz Rezsöné, dr. Tripammer Rezsőné, dr. Engei Sándorné, dr. Schwarc ^Adolfné, dr. Szukifs \' Nándorné, dr. Szekeres Józsefné, dr. Neusiedler Antalné, Mikoss Gézáné, Sebestyén Lajosné, Véber Károlyné, Tuboly,: Victorné, Piihál Ferencné, özv. Zadn-bánszky Alajosné, özv. Knáu3z Ferencné, özv. Fasciatti Bertalanná, özv. Fiálovfts LajoBné, özv. Nyulyné, özv. Segercüé, özv. Bartos Béláné, Marzsó Tiborné, Gózony Sándorné, Gutmann Vilmosné, Bogenried er József né, Huckstedt Go-csárdné, Stirling Sándorné, Engländer Ouóoé, Vécsey Zsigmondné, Vidor Samuné, Jaeger Ferencné, Wusztl Alajosné, Mergenthaler Ödönné, WeÍ3z Adolfoé. Mair Józsefné. Knortzer Györgyné, Tinágl Lajosné, Stefanovitsné. Saller Lajosné, Pálffy Alajosné, Poredus Antalné, Pollák Miksáné, Cérna Istvánná, Unger UUmann Eiekoé, id. Janda Károlyné, Wagner Károlyné Josefovics Milivojné, Blumenschein Vilmosné, Weisszmayer Lipőtné, Srondy Lászlóné. (Szt.-Balázs) Dezső Béláné, Pandúr Ferencné (Sárszeg,) Mikoss nővérek, Huckstádt nővérek, Mair nővérek, Gutmann nővérek, Knortzer nővérek, Vehof-ics Róza, Hofrichter Emma, Wusztl Mariska, Weisz Melanie, Knausz Juliska, Wagner Mariska, Saller Aranka, Stefanovits Vilma, Fialovits Antonia, Cérna Irén, Szabó Gizella. Kaan Irma, Hagyá-rossy Margit (Nikla) .Janda Margit, Isti Róza, Nagy Ella, Segerc Katinka, Mao-hardt Jolán, Isti Anna (Marcali,) Szedl-mayer Éva (Kis-Kanizsa.)
. . . . s.
A keresztény jótékony egyesület elnöksége a következő sorok közlésére kért fel bennünket- .Mindazoknak, kik egyrészt nagy áldozatul járó fáradtságos közreműködésük, másrészt pedig pártolásuk és szives felülfiíetésük által a ker. jót. nőegyletét támogatni és nemes céljait előmozdítani kegyeskedtek, indíttatva érzem magamat, köszönetemet nyilvánitani.
N.-Kanizsa. 1898. május 20.
Özv Zadubánszky Iiajwmé, a ker. jót. nőegylet elnöke.
A tanítók ötödéves pótléka.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 1898. évi U13. számú rendelete a tanítók évötödös pótléka ügyében igy szól:
Ugyanis az- 1893. évi XXVI. t c 2. §-a az összes elemi népiskolák tanítói számára 300 ínnál nagyobb fizetésükbe be nem számithstó 250 frtig emelkedő 60" fit évötödös pótlékot biztosított.
A korpótlék alapját képező szolgálati idő az említett törvény hatályban léptével, azaz .1893. évi szept. 25-ével vévén kezdetét a törvény végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 12. §-ábao foglaltak szerint mindazon megválasztás vagy kinevezés alapján működd tanítók és tanítónők, kik az emiitett időponttól kezdve szolgálatok folytonosságát igazolni tudják, 1898. évi október l-lől kezdődőieg első korpótlék gyanánt kiszolgáltatandó évi 50 frtra igénynyei bírnak:
A korpótlék kiszolgáltatása az iskola fentartők kötelezettségét képezi a csakis hivatalosan megállapított és igazolt sze-géuységük esetében van helye a hivatkozott törvény 14. §-a és az utasítás
17. §-a érteiméhen az állam részéről való segélyezésnek.
Erre vonatkozólag vármegyénk közigazgatási bizottsága e végzést, mely már jóvá hagyatott hozza:
A közig, bizottság megkeresi ezen végzéssel az Összes egyházi főhatóságokat, hívják fel f hatóságuk alatti összes lelkészeket, hogy az Ukolasaékkel, illetve hitközséggel tartandó tüzetes tárgyalás alapján a korpótlékot a tanítók részére biztosítsák, vagy ba arra képesek nem volnának, államsegélyt kérő, kellően felszerelt folyamodványukat 1898. június végéig a közigazgatási bizottság utján a Nagyméltóságú Vallás- és Közöktatásügyi Miniszter Úrhoz annál inkább nyújtsák be. mert később érkező kérvények figyelembe vétetni nem fognak.
Felhivatnak a összes községi elemi iskolák iskolaszéki elnökei is, hogy az iskolaszékkel és elöljárósággal tartandó tárgyalás alapján, a korpótlék biztosítása, esetleg pedig a korpótléknak ál lamsegély által biztosítása iránt, a fennebb előadottak szerint eljárjanak.
Az illető iskola fen tartó a közig, bizottsághoz tájékozásul azon esetben is köteles jelentést tenni, ha a korpótlékhoz nem vesz államsegélyt igénybe.
A korpótlékhoz államsegélyt igénybevevő minden iskoláról külön-kű ön szerkesztendő és felszerelendő kérvényekhez kővetkező mellékletek szükségesek.
1. Az iskola költségvetése.
2. A község legutóbb szabályszerűen megállapított költségvetésének egy hiteles példánya.
3. Felekezeti iskoláknál az illető község hitközség terheiről kimutatás, aláírva lelkész által.
4. A tanító oklevele és szolgálati bizonyítványainak hiteles másolata.
5. A tanító díjlevele s huzzá az 1893-bau nyugdíj jogosultságuk ügyében felvett javadalmi jegyzőkönyv.
6. A község, illetve bitközség vagyoni állapotot feltüntető s az államsegély igéoybe vételének jogosultságát igazoló községi bizonyítvány, járási főszolgabíró által láttamozva.
7. A mindennapi tagköteles gyermekek létszámának végösszege fiuk és leányok együtt.
Az iskola fentartÓkiÓI a köz. bizottsághoz beérkezendő kérvények vagy az államsegély igénybe nem vételét jelző jelentések minden egy-egy iskoláról külön azerkeszlendők és felszerelendók.
Végül újból is figyelmeztetnek az iskola fentartók, hogy a szóban forgó évötödös kárpótlék, csak azon okleveles tanítókat és tanítónőket illeti, kik legalább is IS93 évi szepL 25-től egyhu-zomban működnek.
Kelt Zalavármegye közig, bizottságának Zala-Egerszegen 1897. évi február 8-án tartott ülésében.
Dr. Jankovich László grój
Zalararmegye főispánja, mint a közig, bízott" aai elnöke.
Hl ÍREK.
— Személyi hírek. Cs a n á d y Arthur ezredes, az Ernő főherceg nevét viselő 48. nzán.u cs. és kir. gyalogezred parancsnoka, az ezred Nagy-Kanizsán állomásozó 4c. zászlóaljának szemlevizsgájára e hó 20-án városunkba érkezett.
Dr. Jankovich László gróf, Zalavár-raegye főispánja, e hó 16-én városunkba érkezett és 21-ig nálunk tartózkodott.
— Házasság. Rosenfeld József,a helybeli Rosenfeld Adolf es fii nagykereskedő cég beltagja e hó 29-én tartja e kü-vöjét Cech Klementin kisasszony nyal, Cech Mór proszoici kereskedő leányával.
— Esküvő, Giunner Emő egri öld-birtokos müveit lelkű és bájos leányának Paula kisasszonynak roáju3 16-án esküdött őrök hűséget Eg*r Aracsín Schaffhauzer Alajos bükkősdi bérlő. A násznagyi tisztet Grunner Károly ?8 Birk Oszkár földbirtokosok teljesítették Esküvő után fényes lakoma volt az öröm apa vendégszerető házánál.
— Városunk küldöttsége Budapesten. Vécsey Zsigmond polgármester vezetése alatt küldöttség jár hétfőn Budapesten "W1 a s s i c h Gyula és b. Dániel Ernő minisztereknél. A küldöttség tagjai voltak: Bogenrieder József, Ebenspanger Li
pót, Gnttmann Vilmos, Grüohut Henrik, Halis István, Hertelendy Béla, Knortzer György, Nagy Dezső, Piihál Viktor, Stirling Sándor, Tripammer Bezsó, Wagner Károly, Unger-Ullmann Elei* % képviselők. A küldöttség először Wlassich miniszternél tisztelgett kérve ót, hogy az eddig szokásos segélyt adja meg ezután is népiskoláinknak és az ipariskolának és államosítás esetén fogadja el a város ajánlatát A miniszter megígérte, hogy az ügyet tanulmányozni fogja. Ezután szóba került a felsőtemplom ügye. Erre vonatkozólag a miniszter megígérte, hogy a vallásalapból fog bizonyos Összeggel hozzájárulni az építéshez, de oly k kötéssel, hogy tisztességesen, szépen és csinosan legyen épitve.
Még aznap tisztelgett a küldöttség b. Dániel Eruö kereskedelmi miniszternél a regede-gyékényesi ^Lnt kiépítése tárgyában. Ez ügyben az intézkedés azonban első sorban az engedményeseket illeti. Továbbá kérte a küldöttség, hogy a budapest-fiumei telefonhálózat kiépítésénél városunkat is vegyék figyelembe, amit a miniszter meg is ígért. Ugyanez ügyekben járt másnap a küldöttség Vörös és Szálai államtitkáruknál is.
— Harminc év a tanügyi pályán. Folyó év június havában 30 éve lesz annak, hogy Bun Samu, a helybeli felső kereskedelmi iskola igazgatója, az izr. hitközség szolgálatába lépett. Harmincz év a tanügy szolgálatában! Méltóbb munkát végezhet e az ember? Mikor Bun Samu 30 évvel ezelőtt itt Kanizsán kezdte pályáját, a vezetése alatt álló iskolák még alsó fokú kereskedelmi iskolával megtoldott népiskolák roltak, most két elemi, egy polgári és egy felső \\ kereskedelmi iskola van vezetésére bízva. Most már felnőtt fink, férfi észszel gyűlnek körébe, kik mind köszöntik azért, amit az ifjakért tett, nemcsak a kereskedelmi szakoktatás terén, hanem mint kereskedelmi tankönyv iró is. A tanügy férfiainak sem a ma, sem a holnap nem igér nagy örömet és reményt, de a kifáradt küzdelemnek hanyatló korszakán merengő jubiláris igazgatónak édes megnyugvásul íog szolgálni azon szeretet és az a szives megemlékezés, mely közeli és távoli volt növendékeit az ő személyéhez fűzi.
— Halálozás. Mély részvéttel vettük a hírt, hogy budaveleki és ivachoocbfalvai Rády József nyug. pénzügyigazgatósági kiadó, folyó évi május hő 14-én reggel 8 órakor, rövid szenvedés után, életének 85-ik évében elhunyt. A boldogult hűlt tetemét folyó évi máj na hó 15-én dé\'utáo 5 Órakor helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett — A boldogultban Frey-tag Géza, lapunk munkatársa, apósát gyászolja.
— Nagy Idők tanúja. Klein Jakab volt 1848 as honvéd-tüzér tuduagy f. hó 17 én 80 évében meghalt. Az öreg ur tauitó volt Tatán és 1882-ben nyugdíjaztatta magát. Nagy-Kanizsán mély visszavoouitságban élte napjait, hol unokái aranyozták be élte alkonyát.
— Izr. hitközség közgyűlése. Az izr. bitközség elöljárósága f. hő 17-én tartotta rendkívüli közgyűlését, melynek egyedüli tárgya a zsinagóga nagyobbi-tása volt. Miután egy konzorcium vállalkozott a 20000 frtoyi építkezési költségek kamatainak biztosítására, a közgyűlés az e!ő járóság előterjesztését a templom nagyobbitása iránt elfogadta Az elnök Gutmann Vilmos kir. tanácsos éltetésével, a gyűlés véget ért
— Orvosok értekezlete Zil a vármegye orvosai szép számmal gyűltek egybe f. május hó 14-éu a vármegye székhelyére értekezletre, amelyet az ér-
tekezletet Összehívó dr. Háry Inváu tiszti főorvos nyitott meg; üdvözölte a tekintélyes Bzámban megjelent kartársakat a lelkes beszédében tömörülésre buzdította őket. Az éljenzéssel fugadoit megnyitó beszéd után az értekezlet elnökévé dr. Háry Istvánt, jegyzőjévé dr. Tbas-y Gábort választották meg. Az éo-tekezlet többek felszólalása után az orvosi kamara eszméjének elvetésével ! az országos orvosi szövetség mellett foglalt állást s annak fiókkörét Zalavir-megyébiD megalakította s a megalakított fiókkör tisztviselőit következőleg választotta meg: dr. Háry István elnök; dr. Beszedits Ede, dr. Lukonich Gíbor, dr. Szekeres József, dr. Király Mór, dr.Hauny Ödön, alelnök; dr. Thtssy Gábor jegyző,; dr. Fürst Béla pénztárnok. Választmányi tagok: dr. Messer Ado f, dr. Blau Simon, dr. Viola József, dr. Gerő József, dr. Halász M ksa, dr. Neamark Albert, dr. Kovácsics Nándor, dr. Miszner Antal, dr. Mayer Ferencz, dr. Graoer Adolf, dr. Löwensohn Mór, dr. Mangín Karoly." Elhatározták, hogy az országos orvosi szövetséget jegyzőkönyvi kivonatban értesitik a hókkor megalakulásáról a egyúttal a vármegye Összes orvosait felszólítják a fiókkörbe va\'ő belépésre s az első gyűlést Nagy Kanizsán tartják A gyűlés folytatólagos tárgyát a tüdóvéaz elleni védekezés mőlozatónak szakszerű megbeszélése képezte.
— Mostoha utca. A mérnöki hivatal a Sugár-ut alsó részének lakóival nagyon mostohán bánik el. Az uica öntözése csak a közös hadseregbeli kaszárnyáig terjed. De két év óta az egész alsó sor már kiépült és itt is csak ugy laknak a város adózó polgárai, mint a város közép-, pontjában. Annyi könnyűje a sugárúti lakóknak nincs, hogy azzal elemészszék azt a sok port, amelyet ott nyeloiök kell. Hasonlóan rosszul állnak az ntca tisztogatással, azt is csak parádénak tisztogatják a iőkepitány ur lakásáig. Figyelmébe ajánljuk ezen hiányokat a mérnöki hivatalnak. A pecsenye őutözéséről, hogy meg ne égjen, a lakók fognak gondoskodni, de a lakók Szemébe hintett porért, mely persze csak a: utcáról jöhet, -ki fog felelni? Választ kérünk, még pedig gyorsan.
— Tanítójelöltek figyelmébe. Pályázat A csáktornyai állami tanitóképzö-imézet első osztályába az 1898/99-ik tanévre felvétetnek, kik életük 15-ik évét f. évi ezeptember 1-én betöltik, vagy korengedélyt nyernek, testileg épek és egészségesek a a polgári-, vagy középiskola 4-ik (a felső népiskola 3-ik) osztályát elyégezték, vagy esetleg felvételi vizsgálatot tesznek. A felveendő első éves tani tó-növendék közül 22-én államsegélyben részesülnek. Még pedig első sorban mind a 23 növendék az intézet internátusában ingyen lakást és mosást kap; ezenkívül közű ök előmenetelükhoz és anyagi viszonyaikhoz képest ingyen, vagy mérsékelt áron (havi 3 frtnak, 6 írtnak, 9 frtnak, vagy 12 frtnak az intézet pénztárába történő befizetése mellett) az intézet köztartásán reggeli, ebéd és vac-.orából álló élelmezést nyernek. A felvételre vonatkozO kérvényen belül a képzö-intézet iga?-gatótanácsára címezve f. májas hó 31 U a Csáktornyái áll. tanitóképzö-iotézet igazgatóságához küldendők. A kérvényhez csatolandó: a műit tanévi osztály-bizonyítvány s a jeleu tanévről az időszaki értesiiö, továbbá a folyamodó születési bizonyítványa, tiszti orvosi bizonyítvány a tanuló egészségi állapotáról és testi épségéről, hiteles községi bizooyitváuy a szülők vagyoni állapotáról, évi jövedelméről, a kiskora családtagok számáról és életkoráról a a családfő polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi bizonyítvány csatoltatik, a kérvény s mellékletei bélyeítnaatesek-Csáktornya, 1898 msjus 5. Margitai József igazgató.
— Képviselőválasztások összeírása. Kerületünk választóinak összeírása-... illetőleg jegyzékük kiigazítására a vármegyei központi bizottság a követketo bizottságokat küldte ki: 1. Nagy-Kanizsi r. t. városra: dr. Üentzik Ferenc e., Ebenspanger L\'pót, Simon Gábor, Faita Lajos, dr. Hauser János, dr. Fábiá" Zsigmond. 2. Zala-Szent-Balázs, öels« és Langviz körjegyző.-égekre: Vizlendvay Sándor e., Sebestyén József, Dervarics Akos, Szoudy László, Ebenspanger Ernő. 3.Pacsa,Szent-Péterur Zala-Apáti, Buc>u-
Henneberg-selyem
— csak akkor,valódi, ha közvetlen gyáraimból rendelik —
fekete, fehér t, szines 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként - limA, ctúkoi, koekaxott, aintiiett és d»m*szt ,tb. (minWfj 2*0 különböző f*jt* él 2000 különböző Kín- él árnylatban ttb)
Ruhák 8 Mousokra a gyártól! Privát fogyasztóknak póstahér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Mijjw lmlnii. St.jcb. kémem lerélbélye, ngmtindó.
Uenneberg €•• salyemgyárai, Zürichben
(o. é> kir. ndiari izíllil6)r
XXXVII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. MAJÜS 21 én.
SM„t-László körjegyzőségekre: Bnbb
Káról* e., I iéí litván, Unszunszt Lajos * Sarka Antal, Táncos Lajos. 4. Bakónak, Sár-zeg, Dióskil, Orositooy és Szabar körjtígyió^gekre: Gyürkis Anaklet e. Orna«er Károly Humor János, Gyuk htfáa, Dénes Béla.
— Katona-szökevéay. Szegény Sxer-bák Mihály, honvédezredank 8. századának közvitéze megunta a moidurt és kikívánkozott be:őle. Az egrecirozás nem igeo esett terhére, mert csaknem egész vitézi életét a kórházban töltötte. A mondóiból pedig igen furfangos módon akart oif..-za«UŰL ¦\'¦ a kaszárnya pad-hsának kulc-át, hol a cibil ruhákat Orsik szépen kikereste a magáét, a kulcsot pedig .-vissza lopta s még azon éjjel bucsut mondott a kaszárnyának ment egyenesen — haza. Ottboa pedig legelőször kérdik a katonát, ha megszökik. — Kei is akadtdk három nap mu.va b dia-iiiJal hozták vissza, do nem egyenest a k 2 szárnyába, hanem áristomba. Bizony a iiárom napi boldog é et ára aligha több hónap nem Iksz.
— Hamis pénz. Folyó hó 19-én áldozó csütörtökön rendőrségünk egy kis-kaniazsai asszonyt éppen akkor caipett Lyakon mikor töfcbi hamis 20 filléren akart túladni. Bekísérték és táskájában 4 drb. ily hamisítványt találtak. A bami-eiUányok ón és cin keverékből készültek meglehetős primiten. Az illeiő nő és férje ellen megindították a vizsgálatot, mely nagyon sikerrel járt. Ugyanis 0 s v a l d János kis-kauizsai lakos házánál az utcai Ülő pad alat elásva megtalálta a rendőrség a hamis busz filléresek prése-lécére szolgáló eszközt, mely két erős vaslemezből áll Evvel készítették azt a néhány hamisítványt, azonban a találmányt nem koronázta siker, mert csakhamar rajtvesztettek. Osvaid Jánost letartóilatták.
— Lj gyógjszerész. Májer István ietenyei gyó^ytárát Petter Károly kör-möcbányai gyógyszerész vette meg 17 ezer írtért s a kellő lépések már meg tétettek a személy jogú gyógytár átruházása iránt.
— Ünnepélyek .Sümegen. Tudósítónk írja: Az iparos ifjúság egyesülete f. évi május 8-áo ü te 1848 50-ik évforduió-jáuak ünnepét. Előestéjén fáklyái menet vol\', másnap a Vince-téren hazafias beszédeket és dalokat adtak elő, azután pedig társas ebéd, tombola-jáék, eate tánc fűszerezték a kellemes napot. Szombathelyről az aggastyánok futó zenekara és a sümegi cigányhanda felváltva fokozták a jó kedvet. Az érdem elismerésnek adózott Sümeg. Ratnassetler Vince és .neje Kompanik Zsófiáért, a férj 20. az elhányt nö 22-ik elhalálozása évének emlékére a város diszgyülést tartott az iskola udvarán. A feldíszített hely magaslatán fUmasse\'.ternek olajban festett arcképét leplezték le: A sikerült képet Hő cky Sándor Bümegi reáliskolai tanár festette. Gyász isteni tisztelet ntán a hatóságok, egyesületek, tanulók, számosak jelenlétében dr. Lukonicb Gábor orvos tartott emlékbeszédet és felolvasta Ramassettérnek Sümeg kulturális fejlődésére 109.000 frtot meghaladó alapit ványait; a temetőben a város elöljárói és képviselőtestülete által kihozott igeo szép koszorút helyeztek a sírkőre. Az alkalmi beszédet Báufi Alajos városi képviselő mondotta, kiemelvén kiválóan a köztiszteletben és szeretetben állott Ramasset lemé érdemeit, ki valóban az özvegyek és árvák anyja volt. A templomban és az ünnepélyen a felső leányiskola növendékei, reál- és elemi tanulók énekeltek A gyűlés az elmondott beszédeket jegyzókÖDyvében egész szövegében megörökíti. A szónokoknak és a kép festőjének köszönetet szavaztak. Egyhangú óhaj ez: Szobrot Ramassetter Vincének.
— Tűzoltók közgyűlése. A Ietenyei önk. tűzoltó-egylet f. hó 15-én tartotta évi rendes közgyűlését, mely alkalommai a számadások felülvizsgáltattak, a jövő évi költségvetés megállapittalotL As egylet tisztviselőinek meg lettek választva : elnök Merkly Antal, . alelnök Tamás Adám. jegyző Vajda Jakab, pénztárnok Tóth Béla. ügyész dr, Csempész Kálmán; választmányi tagokká: Fiüpich János, LtKkovics Ferenci, Tamás Gyula. Freytág Gé/.a, Vajda Adolf, Oizterretcher Jozaef Rácz Uváa, Busa Perencz és Galacz Alajos; számvizsgálókká rendes tagnak: Korách Fülöp. Glósz Géza, Plank Ferencz; pólusokká: Leitner Lipót és Nóvák Menyhért. Az üresedéabe jött osztályparancsnoki állápra Sós István, helyettesül pedig Rácz litván választattak meg. Az elnöki és főparancsnoki előterjesztések után megállapiuaiott, hogy az egylet vagyona jeieoleg 2962 írt 26 kr.
— Magasabb nevelés. Fél font ma-gyarbor&ot kért egy cselédlány a napokban egyik fü\'ierkereskedésbeo. a segéd kiméri és elkiáltja, negyedkiió magyar borajaleány elviszi, rövid vártatra azonban
sopánkodva jön vissza, hogy a nacscsága megszidta, miért visz ő fertálykilót, mikor Ő csak íél fontot rendelt. Alig birták megnyugtatni, hogy csak vigye nyugodtan hozza, mert a negyed kiló éppen fél font Már most az a kérdés, hogy a cselédnek vagy pedig a „uac-icsága"-nak kéne e iskolába járni?
— Kórházba szállított póttartalé-kos.Serempecker János német szt miklósi lakos májas 18-ára behívót kap itt i 3 napi gyakorlatra, azonbao ő tévedésből 17-én jelentkezett akatoaaságoál,honnan a beteg ember azzal bocsáttatott el, hogy másnap kell bevonulnia; Serempecker tehát elindult hazafelé, de csak a Magyar utczáről az uj vágóhíd felé vezető utig volt képes elvánszorogni a ott összeesett; a rendőrség mentő kocsi kirendelése végett értesítve iőn az esetről; sajnálattal győződtünk meg ez alkalommal arról, hogy az ily esetben kívánatos gyors segély nem aikalmaztatik; s hogy a rendőrség a mentő kocsi kirendelése, előtt még a betegség megállapítása végett egy rendőrt küld a helyszínére, b alatt a szerencsétlen el ü pusztulhat; annál értetlenebb ez eljárás ajeleu esetben, midőn a jelentés egész megbízható oldalról tétetett.
— Kellemetlen nászút. Kohut Gyula Csáktornya: postatiszt e hÓ 10-én tartotta esküvőjét Fleischacker Emma kis-asszonynyal és még aznap el is utaztak uj basájukba. A áatal asszony az elutazás pillanatában kereste a bátyja által neki menyasszonyi ajáodéükép adott körű.belül 80 frt értékű nyakláncát, melyet azonban sehol sem talált, de nem is keresett tovább, mert azt hitte, hogy a többi holmik közé csomagolta. Legnagyobb meglepetésére azonban iáoc nincs egyik ládásában sem, hanem bizony a lakodalom napján, a nagy sürgés forgásban valamelyik éles szemű, enyves kezű kisegitö elemelte. Az ismeretlen tettes ellen erélyesen megindított nyomozásnak eddig nem volt evedméoye.
— Felhívás. F.hó ll-én Kő r m e n d y Ignác nagy-kanizsai lakos 45 frtnyi készpénzt tartalmazó erszényét elveszítette. A becsületes megtaláló felkéretik, hogy ezen összeget a rendőr kapitányi hivatalnak adja át, hol részére kellő jutalom biztosíttatott.
— A vetések állása. A kedvező időjárás következtében az őszi vetések igen tölfejlödaek, tavasziak is bő termést ígérnek; a kukotica szépen kelt ki és a kapálás folyik. A szőlők közepes termést ígérnek, a peronosz-póra erősen fellépett, de már a legmakrancosabb szőlős gazdák is véaekeznek a permetezéssel. Takarmány bő terméssel kecsegtet, a marhaállomány jól táplát, s jó ára van, — munkásokban nincs ugyan hiány, de jó bért követelnek.
— Betörés. Bischitzky Szidon a 01-lopházban lakó n.-kanizsai lakosnak zárt kamrájába e hó 15-ről 16-ra forduló éjjel, eddig ismeretlen tettesek behatoltak és onnan 5 alsó szoknyát 1 bordó 2 fekete féltő ruhát egy kékszövetböl kés/ült, fekete gallérral ellátott bársony ráhat és több férfi ruhát ellopak.
— Ritka vendég. Ritka vendége volt Letecyének a napokban. Egy 12 agancsu szarv&s futott végig alsó Letenye utcáin, Tamás Ferenc kertjén ugrott keresz:ül az utcára s villámgyorsasággal repült Ős hazájába, az úgynevezett Csitári erdőségbe. A csitári erdő Gróf Andrássy Aladár tulajdona, s itt nagyon el van szaporodva a nagy vad, melyek nem csekély kárt okoznak szomszédos s7Őllö és
| szántó tulajdonosoknak, kik többször már panaszt is emeltek a tisztartónál, — ki i azomban menten kártérítés nélkül elota-í sitotta őket. Van Letenyén egy pár kitartó Nimród, ki holdvilágos éjjel lesBe is áll b ekkor az erdőőrök rendesen elriasztják a legelni kijáró szarvasokat és özeket, lövésre nem kerül soha. Most mást gondolva, a Nimródok szereztek két kutyát, ezek oly jól vannak betanítva, hogy midőu az erdőből a szőüőre vagy szántóra jönnek legelni, megkerítik őket s azokat többé vissza nem engedik az erdőnek s igy már sikerült is többet leteríteniük. A szőllö tulajdonosok még karbollal ia védnek: behintik azőllójük körületét karbollal, 1 pár napig nem kapnak kártékony vendéget
— Lopás. T a u i s i g Sáodor felső kereskedelmi iskolai tamilé « bó 15-én. szokása ellenére nyitva hagyta a lakószobájához vezető folyosó ajtaját és ezen könnyelműségét azzal kellett megfizetni, hogy 20 frt értékű zsebóráját lánccal együtt, nemkülönben egy psr cipőjét valami élelmes éjjeli bagoly elemelte. A rendőrség nyomozza a tolvajt.
— Jő barátok. S i r c h Ernesto, conaonsi születésű 22 éves kőmunkás, több barátjával együtt Budapestre szándékozott utazni, de csak Kanizsáig juthatott el, mert önfeláldozó barátai, a minden krajcár nélkül való honfitársukat
künn hagyták a vasaion, a hol 3 napig kujtorgott tétlenül, étlen, szomjan, végre megunta a hosszas koplalást és csupán olaszul beszélvén, a koldulástól nem sokat remélhetett munkát pedig nem kapott, jelentkezett a rendőrségnél, a hol is az ügyeletes tisztviselő nyomban meleg étet adadott neki és azután pedig visszaszálli.\'ották BzüíőfÖldjére. — A magyar vendégszeretettet valószínűleg könnyebben barátkozna mag, mint vérből való atyafiaival.
— Vendéglő megnyitás. Bajor Láazó régi jó hirnevü veudéglőjét törzsvendégei kívánságára május 15-én újból megnyitotta ; s a megnyitás alkalmával meg-Győződtünk róla, hogy hírnevének most is teljesen megfelel.
Nyilttér.*)
Vese, húgyhólyag hngydara és a köszvény bántalmak elten, továbbá a légzó és emésztési szervek humtos báotalmainál,orvosi tekintélyek általa Lltfaion-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelve less.
Hoayhajtó hatásul
Kellemes ízi! Üwn Móztketö
Kapható ásvány vizk?resked esek ben és gy/^-szertárakban A Salvator-forrá* igazgatósága Eperjesen.
HURUT KÖHÖGÉS.
K\'ALDrsiG.ACz;:.usAT.uua
elismírt LE9J0BB A
BLEfCHENBERGf
CONSTáHTIM ÉS EMJAA FORRÁS
Nyilatkozat
Alulírott, mint a görbersao.-:: tüdőbetegek klimatikus gyógyintézetének tulajdonosa segíteni akarván a ízen redő embe iségeo, örömmel hozom nyilvánosságra, hogy gyógyintézetemben a
(Bereg-megye) 1879 óta állandóan a legjobb eredménynyel alkalmazom a légutak harutos bantalmainal. A legtisztább lelkiismerettel ajánlom ezen kiváló gyógyvíz alkalmazását ort-ostársaimnak és a mellbajokban azenredö emberiségnek ii.
A görbersdorfi gyógyintézet,
tüdőbetegek számára. Dr. Rörapler Tódor.
VEGYES,
— Fényképező készületek diletinsok számára. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen megtauulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 év óta fenálló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Mo\'l cs. és kir üdv. szállító Bécs Toclancben 9. eíget s ennek illusztrá t árjegyzékének átnézését, mely kívánatra ingyen küldetik meg.
Felelős szerkesztő: JJr. Kiss JSrnö Helyettes szerkesztő: JDr VUÍányi Henrik Kiadó : Ifj. WajdUs József.
HIRDETÉSEK.
i
következő betegségeknél és bántal-maknál haBználhaló állandó BÍkerrel: calpó faj-is. Idegfajdatom, helybeli csúz, hatszaggatas, hátgjöngeség, hátgerinc bántalmak, hörghurut, as.hma, megróndnlások. idegbán-talmnk, as izületek bénasága stb. A hatás bámulatos, közvetlen és tartó 1 darab ára 60 kr., a pénz előleges be-küldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertár a „Nádorihoz, Budapest, VI., Váci körút 17.
"\'A-s. rovat alatt közlötukért nem vállal felelősséget a azerk.
L1 GLEICHENBERG
1 3
. Hájastól Októberig, és Emmaforrások. Ég-
f ü r d ő h e
Stájerországban. lYngeri magastág 300
Égvényea-f ó tavas források C o n a t a n t i vényes só é* vassavas forrásvíz Johaonisbruanen tiszta vas-avas viz Klausenquelle, Savó, T« j, (száraz etetés) kefyr forrás -só inhalació egyes kabinokbio, feuyófagőz inháláció. Lélekzési készülék, pneumatikus kamarák, édes ásványvíz és habzó melegfürdők, fenyő és acélfürdök. Nagy hydro tberapeutikus intézet talajkura. Enyhe, nedves meleg por és szélmentes levegő erdős dombtáj.
TudakozódásOí és prospektusok ingyen. Likásmegrendelések a furdc -igazgatóságnál Gleichenbergben.
Dr. HÖGYES-féle
az egész világon szabadalmazott hygénikus asbest talpbetét.
Egy találmány, mely hosszas kísérletek és fáradságuk eredménye hivatva van, hogy az emberi test -leglényegesebb részét megóvja a meghűléstől. Nincs többé tvukszem bürkeményedét, libfeltörés libégés meg van védve hideg vagy meleg és lábízzadás ellen az, ki czipüjét Dr Högyes-féle > zabadal mázott Asbest talpbetéttel látja eL Ctux-ban caenvedöknek és köhögésre ingerülteknek megbecsülhetlen értékű Aí asbeth i.ilj.brtct kitűnőséget legjobban bizonyítja, hogy a cs. él kir. körös hadseregnek és a oi. kir. honvéd jégnek eddig 23500 pár szállíttatott. Ára páronként I frt 20 kr., gyermekeknek 60 kr. Szétküldés csakis utánvétellel. Felvilágosítások és prospektusok ingyen.*
Általános Asbestáru-gy ár betéti társaság Budapest VI.. Szív-utcza 18,
C»ak *kkor valódi, ha az arany nyal fényxett szelence a teaii védjegyet vörös mezőben hordja._
A valódi mosható "^^^""1
Padlózat-fény máz
legjobb és legolcsóbb eizköz a kockái (Parqtiet), puhafa vagy ! -nymázolt padlózat beeresztésére Azonnal megszárad és kefélés nélkül tükórtitzta, állandó fényt kölcsönöz. Kapható színtelen, világossárga, sárga, sötétsirga. vöríji és dióbarna színben. Egy szelecce ára 45, 85 és 1 frt $0 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legolc;óbb és legcélszerűbb fényező és simitó eszköz minden táncbelyiaég padlózata számára Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Folkefélő-máz
Tetemesen megkönnyíti a fölkelélést és az ez által megkefélt ta-lsjt a nedtesség és por ellen ellenálló képessé teari. Fehér és sárga szinben darab szám 20 kr
Árjegyzéket díjmentesen küld
SCHKEIDER A COMP.,
BÉCS, T2., Handsthnrmestr. 14], I. TeinTaltsrasse 10. Kapható: Fesselbofer József. Marton éa Huber, Nen és Elein, Rosenfeld Adoll és fia uraknál N.-Kanizsán és Kálmán J., Zieg-
w.
Csak akkor valódi ha minden darab azen
eli.
A Komárom; Hubinszky Adolf, Jan Ferenc Za a-Egerszegeo, — valamint nagjobb fűszer, festekáru kereskedésben és drogaeríákban.
Fontos házi asszonyok részére.
VALÓDI
Borostyánéi
PUHA PADLÓZATNAK
tartós befényezéeéro különböző színekben, mely 2—3 óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan száradó Spirilus padlófénymáz
4 színben pulia padlózatnak azonnali száradás melletti befényezésére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk és fénymá: gyárából
Bécs (Simmering,) Offenbach a Majna m., Berlin ALAPÍTTATOTT 1837.
Továbbá
mosható-zemáncz festékek elegáns szinárnyálaiban
niindennemö házi szerek befényezésére. melyet bárki szaktudomány hiányában maga dolgozhat fel, alkalmas mondó szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak beioniánezozására kon) bakban és furdÓ szobákban.
Copall butorlakk, Copallakk belső használatra Damarlakk, Bőrlakk, Száritófimisz, Politurlakk, Vasslakk és Brunolin, melv utóbb* homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: kocstsyárosok és kocsifényezők részére, Kutschenlakk, Praparationslakk, Gestellak. Schleif és La-zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban.
Kapható: Fesselhoffer József. Neu és Klein fűszer- és esemege kereskedésében Nagy-Kanizsán. Laskay Eruö. Marton Mórieznál Keszthelyen. Strachía Testvéreknél Csáktornyán
A1. ffi állwptal úf I oárátó fezsriiíÉsle
Ajiolja a m. kir. .Compound\'
Budapest, Váel-kSrut 8*. si.
államvasutak gépgyáriban készült gözcaéplőgarnituréit, ipari célokra alkalmas iokamobiíjaii. teljesen vasból készílt szalmikazalozö gépeit, góz knkoricamorzsolóit,
Stibor-féle körfűrészeit, t0T .aill-LEIIIUMI\' kaszáló- és arató-gépeit, ~M
WTibti sjCWWt ekéit, r ..t ö f é p e 1 t,Jb o r 0 mi 11 él efjéb gaiiaiáfl jepelt,
—m-; Árjegyzék ingyen és bérmentve, ^zz—
17
17366
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 MAJOS 21-én.
Suchard csokoládjai és kakaói-
Tévedések elkerQlé3e czéljiból a mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph
gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja
sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. cokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegij és aláírással kapható.
GRAND-HOTEL NATIONAL,
Bécs II. Tabor»traiuie 18.
Regi hírnevei családi szálloda, újonnan berendezve, 200 szoba I írttól felfelé, kiszolgálás és világítással, fürdők cs. és kir. távirda- es telefon állomás á házban, legkedvezőbb fekvéssel, ft- jubileum kiillitis látogatók számára. - A kiállítás alkalmival ár felemel és nélkül. Pályaudvarok és g5ihajoálloni.i\' kit vei len kötelében. Ló vasút és lársaskocsí öísxekótletés r háxhól minden ir nyban.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
Posztó széttrüidés csakis magánosoknak.
S.lOmét. hosszú 1 tiri öltönyre, elegendő,
frt 3 10 jó
írt 4-SO jó
frt 7 50 finom
frt 8 70 finom
frt 10-50 legfioomabb ára csak [ Lj ?nKo1
13*95 kamgaro Valódi pyapjubó).
Egy réc fekete sialon öllóovböi 10 frt. FelÖUÖ szövetek méterenként 3 frt 25 krlól. Loden gyooyOrfi szinekben 1 Tég G Írttól 9 írttól 98 krig: — Pernvienoe és dot-kirjg — Állami ét vasúti hivatalnoki és bírói-talár íiöveiek ; legfinomabb kamgar-Dok és Cbeviottok. salamint egyenruha izö-retek, pénz Q?y őrség éj csendőrség részére etc e\'c izétkold gyári árakon a tisztességesnek és szolidnak
pÜSSuí Kiesel AmhofBrünnben.
Minták ingyen és bérmentTe Minialiií szállítás figyelemreméltó 1
A t. kúzöQségaek fontes az: tadoi, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén tokkal olcsóbban kapja, miot a közveiiiő kereskedelem utján. — KIESEL AMHOF brüDQi ceg tz östzet posztókat valódi gyári áron minden Rabatt felszámítása nélkül küldi azét.
F. M Mayer^ulaj dono s.
ABAHIA I
4$ 4$ 4&
KALBÁSZOK
gutnri földes kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Crétneje.
Margit-Crémo l\'f^ r"°
idü Hatt ifji\'ja e* szépíti a* arcioi. ..5A... •- --\'ivirV-*\'-aj1,„J.\'\'J\'c4iili.
a nagyzolással! Ezen az estén ia bebi
foltok, pattanások borátka (Mitesser) ellen.
Margit-Créme
arc és kézvorüsödés, napliarnirái ellen.
V iirgit-Crénic LLS,T.«j"-
lik, bogy !>ürre kenve ez iltal rGgtún fölvétetik, s ez okozta azun csodás átalakulás:, hogy a izejilüvel vagy májfuhukkal fedett arci 3—4 nap alatt alabájl-romfeoérré lesz.
Maririt-Crémo
nem tsiros. hanem igen tinóm, hamar felszívó haláisal bir. Az arcz nem lesz jplyaa fényes, mint n»ás eremétől, azért nappal Is használható.
Margit-Créme S,^;. Margit-böl rypor ts
créme 60 kr.
Margit-szappan Margit-fogpép ^
Csakis akkor valódi, ha minden duboz gutori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon felirattal és ezimerrel van ellátva Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Nagy-Kanizsán : Reich Gyula gyógyszerésznél.
és
delikateszszek!
Saharia-soiik a és sertészsír.
pf* .Magyarország elxö nagy gyártelepe e szakmában.
Első szombathelyi sertéshizlalda és husfűstölő-gyár
Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban. \'
VARAZSD TOPLICZA
Vásni\' állomás
Posta és Tsvirdt
a Zagoriai vasút mentén (.Zágráb-Csáktornya.,
Vegyeiemezve Prof. Dr. Ludwig ad*, tanácfos által 1894 bon.
58 fok Celsius meleg torrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van izom és ízület rbenma, izalet betegségek gyulladáaos és csonttörés, óaazebuzódások. köizvé y, neuralgikus bántalmak, mint iscbtai sin. női bajok, bor és titkos betegségek idillt vesebajok, bólyaghurut, górtélyker, angolkór, ólom és higany mérgeseteknél stb stb
IVUKURA
torok, gége, moll, máj, gyomor és bélhajotoál, aranyérnél bib-
Villanyosság. — Massage,
tiyógjintézet minden kényelemmé!, egész erén át nyitva. Idény tartam má;na 1-töI október 1 ig. — Pompás nagy park. terjedelmes Cltelté-nyek, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból Zene- és táncesiélyek ttb A Varazsd-Toplicai állomáson naponta tarsaskocsi várja a vendegeket -Kfil&u fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaállítasz előbb a lurdő intéző-ségnél megrendelendő. Orvoti tudakozódásokat a fardóorvos Dr LONGHISO A td Prospektusokat és broschurákat ingyen ét bérmentve kuM Margit tniKiaj járnia íuaia;..., wv. , jw.ua»----¦--------éJ
, rfaff> Ella. Setiexc IaAÜnkju Man- i lön azerk asztatok. -* felizereiendok
a fQrooigazgatsiság.
házi, ipari me^.özazdasä^i. építkezési és egyéb nyilvános colokra kéz-. járgány és eröbajtá^ra
városi, községi, gazdasági és gyári tűzoltóságoknak.
harangokat és harangállványokat
templomok, Iskolák stb. részére.
Bűzmentesen műkodö pöcegödör tisztító készülékeket utcai öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-^E== készit és ajánl a ====-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár (szsiött WALSER FERENC)
Budapest. VI., külső Váci ut 45.
Árjegyzékek és költségvetések íng.en és bérmentve.

lagy. kir. szab. s osztálysorsjáték
(II. SOBSJÁTÉK.) (II. SOBSJÁTKK).
100000 sorsjegy — SOOOO nyeremény.
Ezen nyeremények, melyek G osztályban kihúzatnak, kilesznek összesen
13160 000 KORONÁT
Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben Egy Millió Korona \\ 000 000 KSY Millio Korona
I nazisti nyilitaittn a aaiaa . karmtaj fal-¦irtltti\'alatl tirtaiaik liaaaittii.
tBi|rtidtItstnji|;il-kiltiytttbiktlfljt. bIi-itt BiiritÉtüitk a ki-
ctritc bjiitaiti tirsi-láll terreietet.
k sorsjegyek ára az l-sé osztályra:
1 t|ész iinjiiy frt 6.-
1 fél . : 3.-
1 . . I .10
1 díj á 6uO,0jO
1 nyer. „ 400,000
1 . 200,000
2 . 1 \' . 1 . 1 . 1 . 1 " I 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 40,000 30,000 \'.!5,000
l * : 31 ... . 20,000
15,000 10,000
5,000
3 . 3,000
43í . 2,000
TM . 1,000
123S . 500
<\'0 . 3(10
3.\'00 . 2O0
3900 . 170
11750 ny. á 130,100,80,40 k.
íiOOuO nyeremény és dij
melyele összesen Iclteazaele
13160000 KORONÁT
¦intijtrt a kizát itat atkilsfjik t. i|«ftliiik-¦¦k a hiiataloi kizáti lajitrasiit.
k ¦tiriia\'tlt íonjiBje-ktt kikálsjik az összeg itáiTittltfil Is, ba ezt ni kapjak sastaatai-lái* ia|j nit aten.
A húzás kezdeic
f. ívl májas 11-én,
¦iiriaaiiiiak Bftil ilikb bakiidéi dák. ¦irt tilimtsiji strilli; retid ili aliti ti Ittz ititi.
Fejérvári és társa Budapest, 5. Marokkai-uteza föBlárnsitők.
moll seidlitz por
Cask akkor valódiak, ba
Moll
A. védjegyét e-
mindegyik dobos aláirtáét tünteti feL A Hal\' A.-file Seidlltz párak tartót gyótyhatiaa a leraakacsabb lyaatr- éa ai
• S81í;^^B8fiaSS3*«K!»*a ^-tartót, aücsaulo". var
talilát aranyér ea a legkű.önbozőbb nói betH«8B«k ellen, e jelei hátiiaeraek év-tiaed.k 6u iiiodig aajjobb elterjedéat aaenett. — Ara eay l»peoa*l«lt tr«d«li da kaaak I frt a. i.
Hamiiitások törvényileg fenyíttetnek._
I MC^LL^Ff LETRANCJA!
BORSZESZ ES SO
T.->k 9l>k«r v»IÓdl bl laiadegyik area MOLL A. veJjcjjét I0nt.-ti USaS aKKOT VaiaUI, k „j,,. ,<linaa in„utal vau «arra. A Holl-Wl tr .zlab.rareaz •¦ aá. aevcaétxea iniut faldalaaeaUlaaiM aaítrzaileil azer k6sa.
ina éa a mefbalét efjé i kwetkeaméuyeiaai legniaeretetebb aeptter. - Ejy . St! erediU «VW ara 90 kr.|arár.___
Moll Salicyi szájvize.
tFőalkatrésze: tdiolyiivis tiikta.) A miadeanapi tiijtiittitaanil kalooMea toatot birinely kűra nyermekík, miut eótlek aaimira: men e u.jvit a fogak további éptegíl bitto.itja , egyttert tier togfájis ellea. - E|» Hall A. v»dj»gyévl .Htlatt ivag ara: 60 kraj
injr
fel-jcar
Fösiétkttldéa:
Moll A gyigyszeresz, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuxblauben 9. sz. Vidéki megrendeléiek naponu potUutAnvét mellett teljeiittetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf 68 Fia.
Első cs. és kir. osztrák magyar kizárólag szab.
OMLOKZAT-FÉSTÉK GYÁR
KRONSTEINBfl KÁROLY
Bécs, III., Hauptstrasse 120. (saját hazában.) -—ifg Az arany éremmel kitüntetve.
Főhercegi és hercegi uradalmak cs. kir. katonai Mezőségek, vasutak, ipari-bánya és gyári társtUatok, építési váünlatok, építő mesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulajdonosok szállítója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban poralakban és 40 különböző mintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi a festék szttrtisztaságát illeti, azonos az olaj/estékkel. — BBF» Mintakártya, ugyizintén használati utasítás kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. "BM
Gummi és halhólyag
francia gyártmány, locatonként l-töl 6 forintig Fino" ko lSnleget minSaég tndonkiiit 8-161 10 frtig. BJ! W< -» ¦ plut nltra- kolöDöieo vékony éa tigutó lucatonként « -¦ Capottea (egéat rt.ld) locatonkint S frt. Nói óvtterek górna" bol évekeo át baaxnilHató, daraboakínt » frt 50 kr. M Dl gyűjtemény, tartalmat 26 drbot 6 írt.
SIÓI ERNST
Wien I ELmthnentrasse tó. Eckentseratraiie !¦
Nyomitott Ifj. WajdiU József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsi».
NAGYKANIZSA, 1898/fnájus hó 28-án.
Kló fixetési ár:
Egész ftrt . . . 5 frt — kr
Fél évre . ¦ íipjFjfiifTre
frt bO kr. 1 írt 3& kr 10 kr.
HIRDETÉSÜK 6 iniaboi petilsorhan 7. aisnjswr 6. 1 auutifo nivátbbi tort-rt kr.
NVI LTTKRBBK ¦jent soroukeut lOkrért Tétetnek (el. illeték mindet] egyes
binleuttért 30 kr. nzeteodÖ
XXXVII. évfolyam.
\\ A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társiság," a .Kotori takarékpénztár
részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet,* a „nagy-kanizsai kisdeduevelö egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a nőegylet/ .n.-kanízsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai tudastyán egylet,* a ..soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai
A lap szellemi részét illető minden közlemény t felelős szerkesztő nerére, az anyagi részt illető kA«-lemenjek pedig a kíaéi nevére Hm/.^tien \\a7y-Ka1t ix*. ra bérmentve iutézeudök
Hérmerirrflxn levelek u-rn \'\' Tiltatnak fl.
Kexiraliik viymcanrni küldet ck
.nagy-kanizsai keresztény jótékony külrálasztdányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. _.
Ünnepnapon.
Nagy-Kanizsa, 1898 májas 2s.
Békóba vert lelkiismerettel pün kösd napját megünnepelni nem lehet. Mert pünkösd a szabad sző ünnepe. Hát legyünk őszinték.
Az Ige ezen a napon ölt alakot az apostolok ajkain. Az Eszme ettől a naptól fogva kezdi meg győzedelmes ntját az emberiség lelkében. A Szeretet szétsugárzik s átmelegíti a sziveket. így változik meg a világ arculatja.
De nem azonual. Vér és köny áztatja sokáig a földet. Róma alatt a homokkÖrétegben egy egész váró* keletkezik, hová az uj tan bujdosói menekülnek. Századokig élnek ott, e katakomba-sírban az első keresztények. Ott születnek, ott halnak meg. Mindennap uj üldözés. Mindennap uj menekülök vonu\'oak meg az élő emberek e szörnyű sírjában. A szaporodás arányában mind tovább és tovább vájják az üreget; uj utca, nj tér s végre az utcáknak és tereknek egész tömkelege keletkezik, melyekben ma is hetekig lehet barangolni, a nélkül, hogy valamenyit megjár 11 ók.
M mai errber képtelen fogalmat alkotni az első keresztények szenvedésének mértékéről. Mindenki rájuk .volt szabadítva és minden állat rájuk volt uszítva. Vérszomjas emberek az utcán, csatangoló ebek a mezőn, vadállatok a cirkuszban üldözték; verték, marcangolták és felaprították őket tetszésük szerint Joguk nem volt sem a panaszhoz, sem az élethez, sem a vagyonhoz. A farkas nagyobb biztosságot élvezett, mint ezek az ártatlanok.
Hitüket még sem hagyták el. Mártírok tudtak lenni, de renegátok nem. Az élet mu!ó gyönyöreinek meggyő-
ződésüket föl nem áldozták. Inkább hallgattak saját lelkiismeretükre, mint a hatalmasok parancsszavára. Inkább mindenről lemondtak, a mit embernek a földi lét adhat, mintsem megtagadj ák saját belső világuk szent nyugodalmát. Minden emberi törvényen kivül helyezve, éheztek, fáztak nyomorogtak rongyaikban, hajléktalanul, szabadság nélkül, oltalomtól megfosztva, kegyetlenséget tűrve — oh, ezek igazi követői valának a Golgothán kiszenvedett Jézus Krisztusnak.
Vájjon miért nem tanítják az is kólákban az első keresztény-világ nagy állhatatosságát, emberfölötti lemondását, törhetetlen jellemerejét, önzetlen Összetartását, szívós türelmét?
Legyünk őszinték.
Rohamos hanyatlását az erkölcsöknek ugyan ki nem látja? Szégyenteljes elgyengülését a jellemerönek ki nem erezi ?
.Nem látjátok az ijesztő falánkságot, mely megkerül minden tilalomfát és megkerít minden érzületet? Nem látjátok a cinizmus ragályának rémes terjedését, mely szennyréteg gyanánt ülepnik a lelkekre f
Oda nézzetek a piacra, a műhelybe, a gyűlésterembe, az irodába — akárhová — — mindenüvé, a hol ember-emberrel, viszony lat-vi szonylattal, érdek-érdekkel találkozik, akár az emelkedés lépcsőire, akár a sülyedés lejtőire — — bárhová néztek, mindenütt látni fogjátok az aranyborjut, a mint körültáncolják vakmerő szédelgéssel, durva kap zsisággal, ádáz szemérmetlenséggel.
Legyünk őszinték.
A mi tiszta volt: be van mocskolva minden. Kigúnyolt eszmény, foszlányokra tépett hazafiság, meggyalázott lobogó, eladó becsület, kérkedő ledérség, lenézett szegénység,
porba tiprott eszme: ime a törmelék, melyen Üvöltve száguld végig az nj időnek divatos szelleme.
Megálljunk! Ez az eszeveszett rohanás örvénybe sodor. A test kultuszának határi kell szabni. Az erényt, a tisztességet, a lemondást, a hazafiságot, az önzetlenséget vissza kell helyezni a maga legitim polcára. A hitnek, meggyőződésnek, elvhűségnek tiszteletet kell szerezni. Apasztani kell a külső sikernek bálványimádóit s a hatalom uszályhordozónak seregét. Tegyük súlytalanabbá a léhaságot s nyomatékosabbá a komoly szándékot.
Féreg rágódik törzsfánkon s a köz-munkásságnak minden ágazatán. Jogosulatlan törekvések hálózatában vergődik a tudomány, a művészet* a kereskedelem, az ipar, a hatóság, az iskola — az államhatalom és a társadalom élete egyaránt. Mintha a szervezetnek minden csepp vére és minden idegszála meg volna romolva.
Ezt a vért fel kell frissíteni; ezeket az idegeket meg kell erősíteni; ezt a szellemet meg kell javítani, üj tömegek által uj vért kell beömlesz-teni a társadalom szervezet csatornáiba, edzett idegekkel, romlatlan szellemmel.
Ekként kitűzve a célt, haladjunk a hazafiság utján buzgó kitartással. Vegyünk példát az első keresztények jellemerejéből. Legyünk lemondok ha kell, türelmesek, ba szükség, áldozatra készek minden időben. Őseink igy hagyták örökül ránk e szép hazát. A ki nem igy cselekszik, annak keze között kótya-vetyére kerül a drága kincs.
Bartha Miklós.
A kritika jogosultsága.
, (Néhány ssó a közönségbe*.)
\'1 öbb ízben merült mar fel az a kérdés, hogy vBD-e a kritikának egyáltalában jogosultága vagy csak bitorolja-e azon tontosíágot és hálást, mely nek; az irodalomban kijár és melyet gyakorol is, melyet azoaban tőle míuduntalau el akarnak vitatni. — Ezúttal csakia a mübi-rálatról ízólpk, a melynek körébe tartozik az irodalmi műfajokról való Ítélkezés is. mert az természetes, hogy a^tado-oiányos, a politikai és a szociális kritika jogosultságát ez ideig senki sem merte komolyan kétségbe vonni, a minek meg is vannak alapos indító okai. A tudományos kritikának az a kiindulási pontja, hogy adott viszonyok közt a kritikus ugyanazt a dolgot maga is éa jobban is megalkothatná sőt ez a kiindulási po;.; olyannyira döntő az egész bírálatra, hogy a kriiikus maga is munkatársa lesz az általa bírálat tárgyává tett tudományos munkálatnak. A műkriükus azonban művének ilyen hatásáról és értékéről eleve lemond, mert nem képes az ecsetet megfelelően kezébe venni, nem tud egy akármilyen apró-cseprő versikét ö-íszehozni és mégis megmásít hatatlanul, minden felebbezés kizárásával ítélkezik, minda felett, a mit a művészet géniusza létrehoz. — Mely forrásból meriti az ehhez való jogosultságát ? Vagy ián igazuk van azoknak, kik a kritikát szükséges rossznak tekintik, és hogy minél kevesebb kárt okozhasson a művészetnek, hatalmát korlátozni szeretnék ? Mert sok-sok vélemény száll mindsufelé e tárgyban. Az egyik azt mondj t, hogy nincs a kritikának az a teremtő ereje, bogy általában véve jót alkosson, hanem csak annyira terjed, hogy apránként romboljon. A kik a világot, a történelmi fejlődés szempontjából vizsgálják, mind ezt a nézetet vallják.
Hát mennyiben járult a bi rá liánhoz, bogy megakadályoztassák a möizfés el-vadulása? Semmiben sem! Bítran kimondhatjuk, hogy minden sülyedés. minden elkorcsosodás a kritika ellenére történt, sőt néha az ő segélyével létesült. Utalok e tekintetben a zolaisznunra. — A kritika egy jó- része ennek az iráoynaK győzelmi hintájába állt járomba, a másik rész pedig nincs abban a helyzetben, ho".v igazságosan Ítélhetné meg, mert a
kritika gyáva 3 tömeggel, a hatalmasokkal szemben, ámde botrányosan merész a gyengék és egyedül állókkal szemben. Alapjában véve a batás rabja, mely hatást azouban nem Ő idézi elő, a mely sokszor hívatlanul jelenik meg de azért meg van neki az a vakmerő tolakodása, bogy a siker elérésének dicsőségét magának követeli.
A művész azt mondja, engem nem vezet a kritika, engem nem tanít, legfeljebb megzavarja természetes érzéseimet.
Nem adott nekem sohaaem oly gyakorlati utasításokat, melyek alkalmasak lettek volna arra, bogy tudásomat nagyobbítsák, ellenben nagyon sokszor félrevezetett teljesíi hetetlen kóvetelödzéseivel, számtalanszor levertek szeszélyei és hányszor keserítette életemet gúnyolódása ; sokszor gyötört gáncsoskodásával, sőt még a magamhoz való bizodalmamat is megbénította. Minden művészet az alkotó ihletéből származik, mely ihlet teljesen független — és kell is hogy az legyen — minden kritikától, a mely az istenit csak emberileg tudja elképzelni és benne csak saját silány tüze piszmog. Engem csak egy hasonló haoglétrsju művész képes helyesen megítélni, mert csak ez tudja az én benyomásait hasonlókép felfogni. A ki a teremtés gyönyörét és kinját, fáradalmát és dicsőséget át nem élte, az sohasem lesz képes a teremtelt mű valódi értékét méltóképen megbecsülni.
A tudomány embere azt mondja, hogy a kritika mindig szubjektív mert végoka mindenkor személyes szimphatbiákoo alapszik. — Épen ezért nem egységes, épen ezért darabos és annyi a véleménye, mint a mennyi feje van. Két házsártos vén asszony előbb megbékül, mint két kritikus, mert mindegyik ítéletének kiindulása pontja XIV. Lajos hirea mondása ,Mivel nekem ugy tetszik." Persze, ezen urak tetszése több változást ér meg. mint a hold vagy akár az áprilisi időjárás. Azonfelül ezer meg ezer tévedésnek van kitéve.
Nemjjut hirtelenében eszembe annak a német tudósnak ueve, kinek egyszer az a bizarr ötlete támadt, hogy Schillert éa Goethét az Ó kortársaik kritikájának világításában mutatta be t. i. ugy tessék érteni ezt, hogy összeállította mindazon bírálatokat, melyeket e két költő életében pro és kontra megírtak. Ugy
T ARCA.
Jairus leánya.
— A .Zalai\'Közlöny\' eredeti tárcája —
Gyászba van borulva Jairusnak háza, Ravatalon fektzik egyetlen egy lánya. Ott mellette édes apja, anyja. Sírva borulnak rá a gyász - ravatalra
Ezerjóin, rirág, életre nem hozza, Bánatuk nagyságát tea jer el nem mossa. De remény biztatja még a szenvedőket : Hátba a Jó Mester* feltámasztja ötet.
Elizea Jairna, követséget küldött: Jöjjön Jézus-Krisztus, kosion nyugtot üdvöt\' Hisz az Ó kezében van az élet fája, Siessen, siessen, mert halva a leánya!
Hegjelen a Mester glóriái alakja, Könyet ejt maga is a gyasz-ravatalra, Láttára a sajgó, vérző siít megkonyul S uj élet sarjadzik az isteni köoytöl
Szól az Üdvözíti: .kelj fel. ébre\'; lányka" L1 ez szép izemet felvéti Ö rája. A ftgyoi szít enged, örömköayet sírnak, Nincs többé halalma sötét, sordoo sírnak, Mind az egész háznép Jézust körülállja Uram Jézus-Krisztus, let/y örökre áldva:
Balász Siargil.
Nagyvárosi nőalakok.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája — I.) Probléma.
„Beszélhetsz akar ítéletnapig, — ebben több tapasztalatom van! Tizet egy ellen, hogy az a hölgy ott átellenben . . .."
.Fogadni ugyan oem érdemes ilyesmiért, de akár százszoros pénzt tennék arra, hogy tisztességes."
„No már valamire való asszony nem ül fél tízkor kávéházban egyedül!"
.Hisz xarhat valakit — már mist caa-ládtagot, vagy ilyest."
Estilapokat hoztak s a két kétkedő figyelme elfordult a tükör mellett nyugtalanul ü!ö. divatosan öltözött hölgytől. Arcából csak akkor lehetett valamit észrevenni, ba sajátságosan rejtőzködő helyzetéből pillanatra kimozdult, s az újság redői közül tétovázva nézett fel. — Három pincért tartott sakkban folytonos apró-cseprő kívánságaival. — Arca valami kifinomodott értelmes kifejezés által inkább vonzott, mint a szép vonások Összhangja által.
Félórája olvasott. Előtte halmazban feküdt egy csomó napilap. Kezében szépirodalmi szemle.
„Még most is kételkedői — e szavakkal folytatódott az előbbi szóváltás — hogy ez a izolid öltözködés, komolyság, mind csak komédia? Nézd azt az urat ott a sarokban, jobbra tőle."
.De hiszen azt észre sem vette."
.Nem-e? Csak nem oly vak, hogy ezt a szem-gyoratüzelést meg ne lássa!"
A hölgy jobbra kapja fejét. Ott jobbfelé fekete bajujz, kihívó mosoly, felingerelt tekintetet pillant meg. Vagy talán nem látta? Mert újra olvasmányába merül. — Nem, mégse olvas, — csak lapozgat már.
„Látod, látod, már az újságot mutatja neki! No tragarn io kíváncsi vagyok a holnapi kishirdetésekre."
A hölgy odaszólitja az arra, lézengő pincért, ezüstpénzt ad neki, idegesen hátratolja székéjt, — hirtelen sarkon fordul — határozott lépés — éi kinn van az ajtón.
A fekete bajusz, kihívó mosoly, fel-ingerlő tekintet, utána.
„No — még most is kétkedel? ugy e. hogy igazam volt. Ez a te bires tisztességes — — haha! tisztességes!"
,Még nem tudhatja az ember, miféle. Talán nem előre ment, hanem menekült"
.... És bogy a kétkedők még jobban összekaphassanak fölötte, a hölgy sietve jön ujbói be a másik ajtón, — — és folytatja az olvasást.
„No ezt sem értem még sohasem."
.Hisz hires taláoyfejtő vagy — próbálkozz meg vele.*
„Törje a fejét az az ur, akit becsapott.*
„Most is fenntartod még, hogy nem tisztességes ?*
„Éi te állitod-e még, hogy igenis az?"
.?\'---
II.) Irodás-kisasszony.
Kip, kop, kelep, kelep — kattog az írógép, zörren a zavarja a kisasszony fürge járású ujjai alatt.
Fiatal teremtés ül előtte, dusfürtü fejét ügyel mese 0 hajtja reá; karcsú termete el van rejtve a nyaktól bokáig érő kötény szerű lebernyeg alatt, mely a mun-kásznbbooy nőies alakja.
... Hírtelen otthagyja a leány Üvegfalu fülkéjét és siet a cégvezető ur szobájába, hol uj munkát osztanak ki neki.
Majd lassú léptekkel jön ki onnan, kezében egy csomó levél, köztük egy friss nyomása, melyet pár perccel előbb adott be aláírás végett. Visszaadták neki — sok sajtóhibát ejtett benne. Talán egy kis korholás is járt vele, — mert a kisasszony ajkbigygyésztve nézi-néze-geti; csodálkozik a saját ügyetlenségén.
— Mi szép áll ott kisasszony? szólítja meg az egyik levelező ur.
— Tessék nézze! Azt mondta rá a cégvezető ur, bogy ez nem leves, melyet cl szokás BÓzni.
— Ej hal talán sejt valamit az öreg?
— Ugyan mit, — szól a leány elvörösödve.
— Azt — hogy nemcsak az irógép, hanem a szivecske is kopog.
—- Maga-maga szem — —. — no várjon, csak, többet nem kísér hazai
— Ejnye, hát mégis elszólta magát; ugye hogy igazam volt ugy-el nem csak az irógép . . .
— Maga képzelődő, azt hiszi, hogy igazán — —
— Nemcsak hiszem, — de tudom is most már.
„Kisasszony kérem, ezt a levelet is írja meg — haogzott a cégvezető ur szava hirtelen mögöttük; a levelező
ur. tiltott csevegésüket palástolandó erre uay tett mintha valamit magyarázna a kisasszonynak.
— Mondtam már, kisasszony ha valamit tudni akar, csak hozzám forduljon, szólt a cégvezető — nem szeretem, ha az urakat zavarják. Ekközben fürkészőn járatta végig tekintetét a két fiatalon.
A kisasszony pedig bizonytalan, félénk léptekkel sietett vissza fülkéjébe, mint a suhanc, kit csínyen értek.
A cégvezető viaszamegy szobájába. A két fiatal röpke tekintetet vált, melyben mintegy viaszatükröződik, hogy „azért íj, — biába dörmög a főnök ur*.
A levelező ur azt gondolja hazakísérlek — azért is.
A kisasszony pedig azt gondolja: mit nekem az a pár sajtóhiba — azért isi
És az írógép újra kattog, kip kop, kelep, kelep. — hallja az egész iroda.
Két sziv is kopog dobog, kip, kop — de ezt csak ketten hallják.
III.) Három kerékpár.
Mennyit láthat az ember egjetíeu séta alatt, ha helyén van a szeme!
Még csak sok fantázia se köll hozzá néba, hogy a látottakból egész regényt, drámát sejtsünk vagy — a legközelebbi botrányt alkossak meg magunknak.
. . . Egyszer gyönyörű tavaszi délelőtt sétáltam az X. parkban. Tiszta fény, üde illat, virág, zöld mindenütt.
A széles mellékuton nem igen járt gyalogos, alig néhány uri fogat, de minduntalan végigszágutdott rajt egy-
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898. MÁJUS 28 in.
mondják, hogy ez a szegény német beleőrült ebbe a munkába. Egyébként a kortársak bírálata minden géniével szemben ilyen volt Petőlink szépen megéoekeltette volna e szétágoző véleményeket — A filozófus duzzogva mondja, hogy a kritika, gyámkodik a közönségen és lehetetlenné teszi neki, hogy önállóan Ítélhessen; mert hiszen valamennyi ember helyett gondolkodik, lármád, sőt tolakodó modorban és oly bámulatos gyorsasággal, hogy leszoktasson mindenkit az önálló gondolkodásról. Azzal áltatja magát, hogy nem is merészkedik senki önálló véleményt hangoztatni, míg csak a kritikát el nem olvasta. Ez a magyarázata pre-potens viselkedésének és azon képzelő-désének. hogy mindent jobban tud. — Ezenkívül a legbotrányosabb visszaélésekre is alkalmat ad. Nincs Bemmiféle objektív ismertető jel. a mely ezen a téren megkülönböztethetné a jogosultat a kootárkodótői.
Haszonlesés, érdek, "zerelero, gyűlölet, elvakultság uzsoráskodik, mint a legmér-gesebb gaznövény, melyet felismerhetetlensége miatt lehetetlen kiirtani. Szentségnek kiáltják ki a kritikát, ha a művész merészkedne szembe szállani éa kiátkozzák azt a művészt, megtagadják képességeit, ha lerántja a leplet, azon viszaélésekről, — melyeket elkövetnek. Ennyi féle véleményt táplálnak a meg . bíráltak az ő biráikról és valóban nehéz, rendületlenül megél\'ani i yen vádhalmazatban, melyben azonban, mindig van egy cseppnyi tiszta igazság. Ámde felvetem a kérdést, hogy nem helytelen-e azon álláspont, nem félszeg, tarthatatlan-e az a felfogás, a mely a kritika elleni vádakat hangoztatja ? Hát nem támasztanak vele szemben olyan követeié-eket. melyekre nézve még csak gondolnia sem szabad, hogy bei Öltheti? És vájjon az a csepp nyi igazság, a melyet a minduotalan felfel hangzó vádakba belecsempésznek, nem azért van-e csak, hogy az összes vádak igaztalan voltára nézve megtévessze a közönséget ?
A kritika mindenekelőtt semmi féle véletlen jelenség, a mely akár talán el is maradhatna, vi\'gy a melyet talán bősz haragunkban csak ugy könnyedén kifújhatnánk a semmiségbe. Époly fontos, mint mana a művészi alkotás, melyet mindegyre híven kísér bű árnyékkép, a meiy-lyei együtt maga az alkotás is elenyészne, természetesen, hogy aztán esyesülten újból ugyan Ó vele életre ébredjen. Minden művészet, művészi érzelmekből fakad, melyeknek törekvé&Ők testet ölteni és a kritika nem más, mint ezen eredeti benyomások uióérzeie, nem egyéb mintáz emberi szellem arra irányzott törekvése, hogy e benyomá-okat megértse. A kritika a művészet öntudata, lelki szükség, mely készteti az embert, hogy belső tapasztalául felől tisztában legyen. Valamint
egy kerékpáros, vagy egész kerekező társaság. — Urak, rövidnadrágos helyre öltözékeikben, hölgyek, — ifjak s elemedet tek-vegyest Tarka selyem zeke bokáig érő szoknya segité elő termetük szép tartását.
Bekanyarodtam egy szűkebb útra, hogy zavartalanul élvezzem a friss tavaszi természetet. Hadd repüljenek miattam a kerékpárosok — s ne berregesseeek egyre csengőikkel a hátam mögött
De egyszer csak ideges cdlingtdés ijeszt fel. Ösztönszerü\'eg félreugrom — = a következő pillanatban nyílként surran el mellettem egy fi ital nőalak. Hirtelen lerajzolódott egész jelensége elmémbe, mint a fényképész lapjára a pillanatnyi kép. Félrecsapott fehér sipka ült repdeső barna fürtjein, derekához szorosan simult a könnyű, selyem dress. Ugy hajtotta gépét, ugy ráereszkedett, mintha menekülőben lett volna. Ép midőn előttem gördült el —- izgatottan kapta hátra fejét, szeme kereső pillantással villant hátra, ajkai lihegték.
Akárcsak egy újkori nympha, kit bizonyán gyorslábú kerekes-íauo hajszolt tüskön bokron át
A leány elhajtott a fák között, s én újra kikerültem észrevétlenül a nagy útra.
Megszólít valaki:
— Ugyan kérem nem látott erre egy fiatal hölgyet biciklizni,? — s leirá a kérdezettet tökéletesen ugy, mint a hogy az előbb láttam a száguldó amazont
Kérdezőm korosabb hölgy volt, fekete kerékpáros jelmezben. Nagyon . kime-
lehetetlenség puszta akarattat a test növekedését megakadályozni, épngy lehetetlenség útját állani a lélek azon megvilágosodás folyamatának, a minek kritika a neve.
Hiszen kénytelen az ember minden műről benyomást kapni és kénytelen ezen benyomásokkal szemben állást foglalni. Az állásfoglalás és az érzéki benyomás ősszesége, maga a kritika.
A józan kritika soha sem támasztott igényt arra, hogy n maga azt a munkát jobban megalkotná, soha sem volt szándékában, hogy a művésznek tecbni kai utasítást adjon. Lehet, hogy a kritika hangjából talán kiolvasták ezt a törekvést, csakhogy az ilyen magyarázatért a kríiika nem felelős. A kritikus előtt az a kérdés áll:\'Mit érzek? miért érzek, hogyan érzek? A kritikus, a ki az eredeti benyomásokra való képességét elveszítette, az csak olyan mint a világtalan, a kinek színek közt kell különbséget tenni.
A kritikus ki soha sem kísérli meg, hogy benyomásait, felfogja, ez ép oly szerencsétlen, mint az a természetbúvár a ki górcső nélkül akarja az algák életműködését vizsgálni.
A kritika az igazi aranybányász mesterség: a benyomások és érzelmek halvány fényénél kuta\'ja a gondolat aranyporát.
A szabadság hazája, épugy mint a művészet; vele él, vele bukik, ép ezért nem tudta soha és sehol sem a művé: szet dekadenciáját megakadályozni. — A művészet, a legnagyobb általánosság szempontjából felfogva, az uralkodó világérzelmek megvalósítása csak ugy, a minthogy a kritika ezen benyomások és érzelmek, öntudatát, fogalmát elibénk állítja. — A miként a művészet, ideáljai után való keresésében éli át öiszes, evolúcióit épugy kiséri őt a kritika hűsé gesen. tévelyegve, botologva, keresve, de mindig azon törekvéstől hajtatva, hogy feladatának: hivsn megfelelhessen. Köztudomású, hogy a kritika nem mat-hematikai müvelet nem az egyszer egy és épen ezért .nem is lehet oly pontos és meghízható, de ki lesz oly botor, hogy a számok hatalmát azon a téren keresse, a melyen az emberi érzések titokzatosan teljesítik működésüket — A kritika fékje és sarkantynja, valóságos áldása a művészeteknek, azoknak tűkre, azok élő visszhangja, mely nélkül a művészet élete üres, sivár, kihaló lenne. De ép oly áldás a publikumra nézve is, a melynek érző szerveit élesíti és kiképezi, Ügyessé teszi a szép szemléletére és megértésére. A művészet a szépnek feltalálója, a kritika terjesztője eme találmányoknak, a melyek az élet gyönyörét és fényét alkotják. — Az érzéketlen, de fontoskodó ember fülének a kritika, csak bántó hangzavar, mely neki csupán diszharmónia, melyből a kicsinyeskedő, csak a vissza-
rültnek látszott Kendőjével egyre homokét törülgette, zilált őszölő baját idegesen egyengette hátra.
Kezdem sejteni az összefüggést; ez a mártyr — sporthölgy az elöbbiuek valami fölöttese. Mamája aligha, mert nagyon egyszerű volt hozzá, — de talán girdedám, nevelőnő, vagy hasonló, kinek öreg napjaira kerékre kellett ülnie, hogy a kisasszonyoyal tarthasson.
Ahá! A fiatal hölgy tehát megszökött. Titkos okai lehettek, mert olyan félős izgatottsággal illant el mellettem!
... Nem tudom micsoda jótét lélek szállt meg, — midőn azt füllentem feleletül, bogy nem láttam kerékpáros hölgynek még a ruhája szegélyét sem 1
Sétám egy árnyas vendéglőkertben végződött hol csakhamar megleltem az általam szövött önkény telén intrika következményeit — Egy félreeső, bokortól íé\',r,\'t asztalnál ugyanis megpillantani az én menekülő nymphámat és egy ,ismeretlen kerékpíros úriembert* Mélyen suttogtak az istenadták.----
A kimerült kisérő pedig bizonyára kocsit fogadott és fölrakva rá azt a gyötrő szerszámot — hazahajtatott. — És otthona talán azt jelenté, hogy mindketten eltévedtek.
Ekkor őrülten csak igazán, hogy letagadtam a kisasszonyt. Hadd élvezze a kerékpározás örömeit!
De annak a nyitjára nem akadtam mindeddig, hogy miben játszottam én intrikus szerepet: reeényben. drámában, — vagy botrányban?!
Xüef.
élés undokságát hallja meg; de a ki jobban odafigyel és a fülei a hallásra vannak teremtve, annak ebből a látszólagos zűrzavarból a legszebb összhaog hal la\'az ik, mert megérti a nagy gondolatok szivdobbaoását, a melyekben a művészet öntudatra kél és a melyeken keresztül mindaz, a mit eddig a szeszély játékának és a véletlennek tulajdonított, as egész emberiaég közkincsévé válik és olyan meggazdagodásban lesz része a szépség kincsesksmrájiban, a mely szépség az egész emberi lét összes keserveiért bőséges kárpótlást és vigasztalást nyújt
Kabos Jenő.
Vizsgálatok a gimnáziumban*
A nagy-kaaizsai róm. kath. főgimnáziumban az 189\'/g iskolai év végén e sorrendben tartatnak meg a vizsgálatok: Június 13. (hétfő) hittani vizsgálat VII , VL. V. IV. Juo.14 (kedd) hittani vizsg. 1II.,
H, L b) L a) Június 15 (szerda) rendes előadás. Junim 16 (csütört) vizsg.\' VII menyhég, tenntan, rajz, VI. görög, német latin. V. görpótlő, tört, magyar. Junim 17 (péntek) viasg. IV. lat magy. német, tört III. fiz. földr., számt, rajz. d. u. 5. órakor lorna verseny játék, futás és azabad -gyakorlatok bó". Jonius 18 (szombat) vizs. II. latin, magyar. L a) számtan, rajz földrajz, I. b) latin, magyar, d. u. 5 órakor toroaverseny a szabad gyakorlatokból. Juoiu3 19 (Vasárnap) vizsg. Francia ny. és gyorsírás. Június 20 (hétfő) vizsg. VL lerm., mennyiséit, rajz. VIL magyar földr., görögpótló. Junins 21 (kedd)vizgg. V. német" latin, görög. IV. menyiségt termr rajz.HL latin, magyar, német, tört Június 22 (szerda) vizsg. II. számt. raji. földr., L a)-latin, magyar. VII. latin, német görög. JnniU3 23 (ciütört.) viz^g.
I. b) számt, rajz, földr. VI. magyar, tört eörőitpótló. V*. menyiségr. term. rajz. Június 24 és 25 (péntek, szombat) a magántanulók vizsgálata. Június 29 (szerda) Te D^utn és záró ünnepély.
A J igimn. Igazgatóság.
Felhívás a gazda közönséghez !
Hazánk egére viharfelhők tornyosulnak, a föld meginog lábunk alait b félős, hogy a lázítás üazke lángba borítja az egész országot, ha ötberakott kézzel nézzük a veszedelem lovaharapódzá-tát
A magyar földműves megtagadta hazáját 6 beáll töldosztőnak, mert a haza csak áldozatot követel, a nélkül, bogy adna is valamit; nzaoráiok szipolyozzak őt, jómaguuk pedig, a be\'-yett, ho^y kiszab tditanők karmaik közül, tétlenül nézzük pusztulását tői nem egyszer ver>enyre kelünk a szipolyozókka).
Ez így nem mehet tovab. It az id je. hogy-tegyünk is valamit a népért, hogy kiemeljük abból az erkölcsi, szellemi és anyagi nyomorúságból, me\'ybe őt évtizedes mulasztásaink sülyesztették I
Ne várjuk felülről a segítséget.
Alulról kell kezdeni a munkát!
Ujjá köll teremteni a társadalmat, hogy a nép biíodalraa és szeretete a vezető osztályok felé visszaforduljon s, megbecsülje ismét azt a rögöt is, mely neki kenyeret ád. A nyerésé {szomj és önzés helyébe a szolidarítáí érzetét kell lelkébe oltani; ki kell tanítani rá, "ho^y mily hatalmai erő rejlik a szövetkezésben; fel kell világodtant, hogy ez egyik főeszköze annak, hogy a mai sötétségből és nyomorúságból kiemelkedhessek 6 egy jobb jövő alapját megvethesse.
Rázzuk fel a népet zsibbadságából éi segítsünk neki, hogy szövetkezeteit megalapíthassa; hisz hivatva vagyunk rá, bogy vezessük- A látszólagos nyugalom ne téveszszen meg senkit Ma még csak a szomszédban van a tüz, holnap már a mi lejünk fölött gyulád ki a ház.
De különben is nem ctak érdekünk, hanem hazafiai és telebaráti kötelességünk is az, hogy Összefogva, lendítsünk valamit a magyar nép sorsán.
Fel hát, munkára I
Kezdjük mindjárt azzal, hogy alapítsunk: fogyasztási szövetkezeteket. Ezek valósíthatók meg a legkevesebb áldozattal, s e mellett még a legnagyobb von zóerőt is gyakorolják a népre, mert
áldásos hatásuk azonnal nyilvánvalóvá lesz.
Mily szerencsés alkalom volna ez arra, hogy a néppel a szövetkezés eszméjét gyorsan megkedveltessük I Mert mégis csak Bzöget üt a fejébe, hogy mi módon kaphatja olcsóbban s hamisítatlan jó minőségben nemcsak az élelmicikkeket, hanem még a takarmányt, vetőmagot, nyersanyagot, szerszámokát, műtrágyát és gépeket is, szóval mindent, a mihez a gazdaságban szüksége lehet.
És nem is olyan nehéz a- fogyasztási szövetkezetek létrehozása. Hiszen a Károlyi Sándor gróf által nemrég alapított Haogya.a magyar gazdaszövetség fogy asz tási és értékesítő szövetkezete (Budapest, Zöldfa utca 10.) magára vállalja a dolog terhesebb részét Készséggel ad felvilágosítást; örömmel szolgál útmutatással mozdalom bzervezéséhez; kiküldi egyik képviselőjét az atapilá-thoz; ellátja az ujooan alapított szövetkezetet a legjobb és legolcsóbb cikkekkel, végül felügyel vezetésére s ellenőrzi számadásait.
Ha azután az első lépés megvan téve a többi mar magától jön.
A ki pedig azt hiszi hogy a magyar nép nem termett rá erre a feladatra, hogy nem érdemel bizalmat, mert ninci benne elég józancág. kitartás és komolyság: az téved. A hitelszövetkezetek példája mást mutat Mi ez más, mint a nép megbízhatóságánál és érettségének bizonyítéka? És a hitelszövetkezetek elterjedtsége nem a mellett szól e, hogy a nép felfogta azt a fontos misziót, melyet azok teljesítenek? Pedig ezen szövetkezetek érdekköre aránylag korlátolt, mert elvégre is nem mindenki van ráutalva a hitelre. Ellenben minden ember fogyasztó s a jómódúnak éppen ugy érdekében áll, hogy olcsó s jóminő-ségü portékához jusson, mint a szegénynek. Nem kell hát attól tartanunk, hogy a fogyasztási szövetkezetekkel kudarcot vallunk. Ez már magában hordozza a siker minden föltételét.
KPzdjÜk hát le azt a neoibánomságoí, Ne várjak meg, hogy az ellenség be törjön a házunkba, felgyújtva hajlékunkat, h iiieni tegyünk meg jőeleve mindent a magánk hatáskörében, hogy a veszedelmet elhárítsak 1 \'
Elíö lépés gyanánt pedig alapítsunk fogyasztási szövetkezetet!
Szilánkok.
= A mióta a tudósok kisütötték, hogy I a gyémánt kőszén: minden kőszén gyémántnak képzeli magát.
%* Nincs azon mit csudálni, ha a pék is, suszter is cucitista: annak a kovász, ennek a cíiriz száll fejébe.
f A szegénység megtöri az önérzetet: üre-* zsáknak nehéz egyéneit állani.
*) A háború fáklyáihoz a uépek adják a — pecht
; A tudásnak van határa: az ostobaság határtalan.
§§ Az emberiség három osztályból áil : emberek, a kik voltak, — ez a történelem ; emberek, a kik vannak, de a milyenek sohasem voltak, — ez a poézis; és emberek, a milyenek sohasem lesznek, — ez a morál.
! A virág meg a rendjel annyiban hason ók egymáshoz, hogy aokat kefl b?j-longani, míg a gomblyukba tűzhetők.
? A mnemoteknika a legfurc ább tudomány : olyan könnyítő eszköz, mely nehezebb a teheraél.
A Azt tartja a közmondás: Legjobb szakács az éhség, csak a közmondás elfeledkezett arról gondoskodni, hogy legyen a szakácsnak mit főznie.
G Különösen a művésznőkhöz vonzódik a férfi, mert a művésznőben egész reportoirt ölelhet meg.
HÍREK.
— Esküvő. Kaofman Adolf, a nagykanizsai takarékpénztár tisztviselője f. hő 29. délelőtt 11 érakor tartja esküvőjét: a szombathelyi izr. templomban Berger Vilma kisasszonynyal.
— Halálozások. Dr. Sárossy József a 20. honvédgyalogezred körmendi zászlóaljának ezredorvosa, f. hó 22-én agy-szélhüdé3 következtében hirtelen elhunyt. Dr. Sárossy ná\'onk is állomásozott néhány évig és nagy kedveltségoek örvendett. Sánm-y irodalmi körökben^ is-
mert egyéniség volt. — Bajor LáBz-lóóé szül. Pruaka Terézia élete 39-ik, boldog házasságának 9-ik évébeo hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után folyó évi május hó 22-én eati 7 órakor elhunyt. A boldogultnak hült tetemei folyó hó 24-én délután 4 Órakor helyeztettek a róm. kath. hitvallás szertartása szerint a róm. kath. temetőben levő családi sírboltba örök nyugalomra.--Vizmathy Sándor nyugalmazott községi jegyző Mura-Csányban 1898. május 21-én délután 3 Órakor életének 50ik évében elhunyt. Hült tetemei folyó hó 23-án délelőtt a muracsányi róm, kath. sírkertben helyeztettek őrök nyugalomra.
— Városi közgyűlés. Nagy-Kanizs* r. t város képviselő testülete 1898 évi május bŐ 25-én délután 8 órakor a városház nagytermében kőzgyüléat tartott Tárgysorozat: 1.) A v. képviselő testűié; 30/98. jk. sz. a. határozata alapján a Herceg György éi Koch József féle io. gatlao vétel és eladás. 2.) A honiéd-laktanya tervezetének, költségvetéseinek, munka és részlet terveinek elkészítése érdemében kötött szerződés. 3) A megyei telefon hálózat felállítási költségeinek megajánlása. 4) Tóth József köztér használata iránti kérvénye. 5.) A p)lgári fia- és leány iskolák államosítása. 6.) A rendőrkapitány i -fe? \'alai épületének átvétele és az épit&i költségek elszámolásának bejelentése A polgármester, a maitkori közgyűlés határozata értelmében megbízást nyert arra nézve, hogy a honvédkaszárnya terveinek elkészítése ügyében kössön valamely vállakozóvoi szerződést. A polgármester ez értelemben egy szombathelyi építészmérnökkel a szerződést 4500 írt erejéig meg is kötötte. Ezen Összeg megállapításában az orsz. építész és mérnök egyesálet díjtételei szolgáltak alapul. A szombathelyi építész ezen díjért tartozik az uj kaszárnya tervezetét, tervrajzát műszaki leírását éj költségvetését elkészíteni. Egy kasaai építész is tett utóajánlatot, mely 1000 forinttal olcsóbb a szombathelyi ajánlatnál, de tervrajzok az ajínlatban nem foglal bet na k benn, már pedig ezek nélkül a pallér aligha tud építeni. — A műszaki felügyeletért a szombathelyi mérnök körülbelül 2700 irtot kér külön, vagyis 35 frt napidíjat. De tekintettel arra, hogy városunk mérnöke nyugdíjaztatása iránti kérvényét már beadta, tekintettet arra, hogy egy városi épitész mérnők alkalmaztatása már elodázhatatlan, ezen műszaki felügyeletért való dijak teljesen törölhetők volnának, hogy h a .a város egy oki. építész mérnököt sürgősen alkalmazna, i.lietve az állás betöltése iránti pályázatot haladék-tal.anul kiírná — A rendőrség uj épületének átvétele alkalmából nem tartjuk fölöslegesnek felemlíteni, hogy a város rendőri börtönében fekhelyek még mindig nincsenek.
— A kegyesrend gyásza. Súlyos csapás érte a kegyesrendet, főnökének, Frank Ferenc kir. tanácsosnak, elhalálozásával. Halála nemcsak azokban keltett szomorúságot., kik hozzá legközelebb állottak, rend társaiban, hanem mindazokban, kik vele csak egyszer is érintkeztek, s kik benne azon kulturális feladat megtestesülését tisztelték, melyet, a kegyesrend cetölt. Ez lódította városunk polgármesterét is arra, hogy a gyász jeléül fekete lobogót tüzetett ki a városházára és a felső templomra. A küzön=ég közül is sokan kondoleáltak a kegyearend itteni házfönökéné). A boldogalt lelkiüdvéért pedig hétfőn fél kilenckor ünnepíes ístentisztelef volt a felsőtemplomban.
— Templomi zene. Pünkösd va-sárnapjáa a felső templomban a diák mise alatt Hofrichter Emma kisasz-szooy, városunk ismert hegedümú-vészuóje, előadja Lehmann Róbert Andante Sóztenutó (op. 25.) ciar-darabját, orgonán kiséri dr. Perényi József.
— Érettségi vizsgák. A felső keresk. iskolánál az érettségi szóbeli vizsgák június 14., 15. és 16-án fognak megtartatni Az, aki a veséket és a sziveket vizagálja, tudja legjobban, hogy & jelöltek mennyire irtóznak ez alkalommal a biztosok kíváncsiságától. Nehéz is mindenben kitűnni; de az az egy tény.
Selyem-damasztok
75 krtól 14 frt 65 krig ita:
valamim fekete, fehér é> színes Henneberg-selyem 45
krtól 14 frt 65 trig méterenként - csíkos, kockiiott, min-
tázott és damaszt stb. (miutegy 2,0 ka!önbö/5 fajta és 2000 különböző szia- és árnyalatban stb )
Ruhák s blonsokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Hagy.r levelezés. Svájcba kétszeres ieyélbéiyeg ragssstandó.
Henueberg €». nalyemgyarai, Zürichben
(cs. éi kir. odrai ssillitó).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 MAJÜS 28-én.
hogy vizsgáink még mindig nagy igényekkel vaonak a tanulok memóriája
ira^ Jókedveiéi előadás. A nagy-kanizsai műkedvelő ifjnság a Polgári egylet nagyterűiében a Kisdednevelö egyesület alapja javára folyó hó 29-én, azaz Pünkösd vasárnapján tánccal egybekötött Jóiékonycélu s»íoi előadást rendez, mely alkalommal sziore kerül: Vereshaju. A szerepek íö»etkezóleg lesznek kiosztva: özv SajgónéGődöllei Jánosné, Acdtáslia Molnár Károly. Ferke fia Gödöllei János Boglár Ágnes Molnár Skolasztina, Zsófi leánya Kaposi Jolénka, Keszeg Mihály Gelencsér Gyula, Bálint fia Kaposi Pál. Szilaj K»\'s unokája (Vereshaju) Halasy Mariska Veréb Jankó árva fiuBirÓFerenc. Szemes Borcsa özv. menyecske Kullcsár jjanska. Csinos Ju!c3& Hirscbl Emma, Boglyás Pál Kaschmitter Károly, t\'ozdor-jáoné Peraovits Mariska, Erv leány Gáspár Mariska, Gubás Mollnár Sándor, Gu-básnéPersoyiis Mariska, Fontos Amtmann Sándor. Sári s?ósáló Ágnesnél Semran Gizella, PalkÓ pirasztlegény Kaschmitter Károly, Peti parasztlegény Mollnár Sándor. — Kezdete este S órakor. Jegyek előre válthalók Práger Béla ur gyógyszertárában. Felülfizatések, tekintve a jótékony célt köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Az előadást zártkörű tánc követi. A darabban előforduló énekekhez valamint a tánchoz a zenét Zsolnay Vilmos zenekara szolgáltatja.
— Felülfizetések. A ker. jót. Nöegye-tület múltkori mulatsága alkalmával fe-lüifizetoi szíveskedtek: Fábiánits Karoly 10 frt. Clemeot Lipótné 5 frt, Rá\'.z Antal né 2 írt Singer Sándor, dr. Kiss Ernő 1 — 1 frt. Zadubánszky Lajosné 5 frt, Simon Gábor l frt, Eperjessy Gábor 2 frt 50 kr., ünger Ullman Elek, (recte Kovács Péter) 5 forint, Vágner Károly 1 írt. Eben-panger család 10 frt, Vidor Samumé 3 frt, Németh Józsefné 5 frt. Segt-rtz Paula, Fesszelhoftr Józsefné 2—2 frt, Szalay Sándor 1 frt. A.só-domooru: Hirschler Miksáné 10 frt, Ebeospanger Eriíj 5 frt. ö.v. Fiáloviía Lajosné 2 frt, dr. Füöp Kázmér 1 tó 20 kr., Csúsznak Miklós 2\'forint, Hareay György 70 kr., Sebestén)- Lajos 2 frt. Deák Péter 1 frt 50 kr, Tnpammer Gyula 1 frt 20 kr. Oszterhuber László, Jozefovics Milivoj 2—2 frt, ifj. Wajdits József 1 frt 50 kr. Öaszeseu 87 frt 60 kr. Mindeien kegyea felülfizetésekért bálás köszönetet mond a nőegyesüíet Elnök&ége. — Az est bevétele volt 337 forint 81 kr., melyből tiszta haszon 190 frt 40 kr.
— Értesítés. A pápai, áüami taut-töképezdének a legközelebbi: 189s/g-*ke tanévben, párhuzamos alakban, megnyílandó, uj I. osztályban 20. (ő-tel több mint a most folyó tanévben állami, teljes ingyenes; 10 dunántúli, re f. egyház kerületi, szintén teljesen ingyenes s 15, hatvan fitos (5 lel több mint a most fohó tanévben) állami kedvezményes (félineye-nes) együtt: 45 segélyállomás lesz betol tendö Folyamodványok jun. hó 29-ig ide küldendők. A fölvételi vizsgálatok június hó 29-én tartatnak, melyre nz elégtelen o.>7.iályzatu, avagy IV. gimn. vagy polgáriskolai osztályt nem végzett növendékek köteleztetnek. Minden tudakozódásra teljesen kimeriiö, nyomtatott tájékozó küldetik, PJpa, 1898- évi májusfaő 9-én. Szováth Lsjos igczgató.
— A szépeinek I önkéntes tűzoltó-egyesület 1898. évi május hó 29-én Erdélyi János cgány-zenekara és saját tüzoltö-itenekara közreműködése mellett a „ccrinai" erdőben zártkörű Majálist rendez. Belépti-dij személyenkiot 30 kr , családjecy ÖO kr. Kezdete délután 3 órakor. Felülhzetéseket köszönettel fogad és hirlapilag nyugtáz a rendezőség Kedvezőtlen ido esetén a mulatság reá következő napon azaz május hő 30-án tartatik meg.
— Majális. A simonyi községi k. tűzoltó-testület f. é. május hó 30 án, azaz pünkösd másnapján, kedvezőtlen idő esetén a rá következő vasárnap a község közelében levő regényes zöldben egy jó zenekar közreműködése mellett zártkörű tavaszi mulatságot rendez. Kezdete délután 2 órakor. Fe ü.fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Belépti dij 30 kr. Családjegy 3 személyre 80 krajcár.
— Öngyilkosság. Gyergyák Erzse, Gyergyák JózBef letenyei korcsmáros 18 éve^ bajadon mostoha leánya e hó 25. dé utáo 6 órakor saját lakásukon a szobában 9-es kaliberű revolverrel homlokon lőtte magát és pár perc mulv* azonnal meg is balt. Hogy mi vihette szegény leányt a végzetes tettre, még eddig kipuhatolható nem volt. Több féle verzió kering, szerelmi bánatot is emlegetnek, mert jövő hétfőn kellett volna eljegyzését megtartani egy alsó-leodvai fiatal emberrel, aki nem volt szive választottja, mert mást szeretett. MoBtoha atyjának bánásmódját is emlegetik de, eddig egyik
| sem nyert megerősítést, mert semmiféle levelet vagy iratot nem találtak utónna. I Még délután 5 órakor jó kedvében mun-I kálkodolt a kertben s felhasználva be-: teges anyjának és nagynénjének a szo-! bából történt távozását, a revolvert, mely i a sifonérbá volt eltéve, hirtelen előrántva i nem időzött a szobában 3 percig, midőn i az u\'cán és az udvaron a durranást bal-; lották s mire behatoltak a szobába. — : minden szó vagy jel nélkül rögtön meghalt Letenyén általános a részvét : szegény szereucséüen leány iránt. Szegény édes anyja, kinek első férjét ezelÖU 12 1 évvel orozva gyilkoltak meg itmeretlen tettesek, alig hogy felejtette, megint ily borzalmas csapást kell elviselnie, mit -még fokoz azon körülmény is, hogy láb-bádoz egy súlyos élet-halál közön váltakozó betegségből, de ezen eset aoy-nyira hatolt rá, hogy megmaradásához igen kevés reményt fűztek és hozzátartozói attól tartanak, hogy elméjében is megháborodott
— Ismét az Illemhelyek. Ki van itt Árpád hős maradéki közül, a kit ne bántott volna azon illetlenség, hogy jobb meggyőződése, foglalkozása és ízlése él-lenére, oly ügyet kénytelen megbeszé és tárgyává tenni, melybe másoknak kell az orrukat beleütni. — Nem múlik el hét, bogy ne hangoztatnánk azt a szükségességet a mely az illemhelyeknek a város részéről leendő felállítását indokolja, s mely szükséget, a beköszöutölt forró évszak minden szsgértőoek megmagyaráz. Hany utcasarok éktelenkedik a tilalmi táblák ellenére és minő ammóniák atmoszféra képződik a város annyi nag) forgalmú utcáján. — Ezt cjak az nem érzi, a ki nem tud és nem i= akar látni, vagy pedig nagyon is tokát tud. — Mert nagy büszkén hivatkoznak a városház udvarára, a nagy udvarra, a bazár udvarára és mindenekelőtt a közraktárak anyjára a «Koroná\'-ra! I De más utcákbau kétkedve all meg az ember s a- megszorult polgártárs ott valahol a felső templom környékéu vért és egyebet izzad, mert azon a szegény emberen az semmit sem segít, — bogy Bogeorieder József neui vesz kamatot a betétek után, de meg odarohanni a messze járónak, tán még sem lenne ajáulatos.
— Bármint áll azoubau is a dolog, a hogy most áll, rosszul áll. Nekünk ina-guukoak fe.ettéb kellemeiler, mult századok bomlásnak indult nnrogén tartalmú hagyatékait bolygatni, de az i-lemheiyek felállítása immáron elodázhatatlan, mondhatni közszükséget képe/, inert lehetetlen tovább hallgatással me.-lőzui e szégyeuletes állapotokat. Nyissa fel a s/áját már egyszer a mérnöki hivatal ! !
— Egy szép leáii} öngyilkossági kísérleti-. Foyó öó 24-en a démtáni órákban egy csinos külsejű, jól Öltözött nó járkált az állomás előtti váltók közelébeu elterülő vágányokon; izgatott magaviselete csakhamar fe.tünt a váltóőrnek és uéháiiy arra sétáló fiatalembernek is és mikor ezek száudéka íráut megkérdeztek, — kijelentette, hogy Ő leszámolt az élettel és a robogó gyorsvonat mozdonya elé akarja magét vetni. — E perc lói fogva nem távoztak mellőle, hanem értesítették a reudőrséget, ez csakhamar behivatta a kisasszonyt hivatalába és itt a szép szőke leáuy, — ki nem volt más, mint a bec=i születésű U m I a u f Paulina, a helybeli központi kávéház kaszirnője, ki is elpanaszolta, — hogy Ti volt ur holmi felirati vita miatt felmondott neki
— és ez keserítette annyira el, — hogy az élettől meg akart válni. — Mindezt ékes bécsi dialektusban adta elő, mire Farkas Ferenc v. alkapitány, a mi szelíd farkasunk, hasonló dialek tusban oly balzsamos, szívhez szóló beszédet mondott neki az ember élethivatásáról és főleg a fiatal élet gyönyöreiről, — hogy a szép szőke leár.y fejéből csakhamar elszálltak a sötét gondolatok fellegei, melyek néhány pillanatra elvonták a tapasztalatlan leány elől a tiszta látókört Tivolt ur is megjelent a rendőrségnél éa kölcsönös felvilágosítások után egész vidám kedéllyel .távozott a „fessche weánerin" és este már ott trónolt a .központi kávéház" díszes k&Bszatrónusáo, fogadva a gratulatiokaf, azért, hogy Öt a mozdonykerekek által való szétroncsolástól megmentették.
— Fosztogató cigányok. E hó 24-én cigánykaraváo haladt át városunkon,^ melyet a csendőrség megkeresése folytán, a tendőr kapitányi hivatal élénk figyelemmel kisért és minthogy a nyomozás főleg arra terjedt ki. hogy a cigányok nem e tettesei a legutónbi lólopásnak, kemény vizsgálat alá kerültek. Csakhogy nem a lovakat találták meg náluk, hanem annyi minden féle,
I itt Nagy-Kanizsán összelopkodott holmit j hogy a rendőrség padlására el sem fér. j A karaván pedig a rendőrség bőrtöoé-j ben várja a további intézkedéseket
IRODALOM
— Gyermekdalok. Hajgató Sándor pedagógus és immár hivatásánál fogva is szereti a gyermekeket. De ő szivével is szereti őket. És szive gazdag tárháza a magasztos eszméknek ós erényeknek. Nem fojthatja ezeket vissza, kiáradnak azok és kedvei kis, egyszerű versekben szólalnak meg az ó szerette
; gyermekei számára. így fakadtak a ! sziv igaz érzéseiből azok a Gyer-; mek-dalok ésszavalmányok, melyeket kötetbe gyűjtve immár j másod izben bocsát közrj kis barátainak igaz Örömére, igaz okulására. Figyelmesen olvasgatva e kötet ver-: secskét, el kell ismernünk, hogy \\ Hajgató Sándor igazi gyermek-költő. Mert cl tudja találni azt az ; igazi hangot, mely a maga egysze rüségében legjobban odaférkőzik a i kicsinyek ártatlan szivéhez, és amit j érez és gondol, olyan formába tudja ; önteni, hogy szinte önkénytelenül leköti a figyelmet Talán nem oly j csilingelek rimei, mint a legtöbb | gyermeklap yerselóié, de nem is i olyan üres soha a verse, mint legnagyobbrészt ezeké. Szép harmóniába olvad nála az érzés és a külső alak, melynek mindig magyaros ritmusa van. Mert igaz magyar érzés jellemzi a költőt is elsősorban. Ezért énekli ; meg nemcsak történetünk nagy alak-! jait, hanem A magyar címert, { a kis honfit, a kis huszárt és a többit Mély és igaz a költő vallásos érzése is} mely igen sok szép dalát áthatja. (Imák I—V.) Azután a szülők iránt való szeretet, i az óvodások, és a kistanulók sok | egyéb öröme és vágya jut még kife-| jezésre e kötetben, melyben helyet , találnak a különféle alkalmakra való i köszöntő versek is. Mindezen ver-I sekben megtartja a költő azt a : gondolatkört, mely a kis gyermekek sajátja és egyik legnagyobb érdeme, hogy ebbe teljesen beletalálja magát, ! kifejezéseit, képeit, hasonlatait min-I dég e körből veszi és épp ezért nem látszik meg rajtuk semmi eró-\'etettség sem. „Gyermekverseim leginkább elemi iskoláknak szánvák, de sz orodák is megtalálhatják benne a maguknak valót," — mondja nagy ; szerényen a költő. Mi hozzátesszük, \\ hogy mindenki gyönyörűséggel for-; gathatja e kötetet - Ajáljuk is a vers-! barátainak figyelmébe. Ára 50 kr.
— €j zeneművek. Krisztáous István, | báránya-kisfaludi plébánostól két igeu
csinos eredeti magyar dal jelent meg. Mind a kettő Tóth Kálmánnak verseire íródott. A két lassú dalt jó magyaros rbuhmus és meleg érzés jellemzi. A dal* kedvelő közönségnek melegen ajánljuk. A füzet a Rózsavölgyi és társa cég bi-zománya és 60 krajcárért kapható a bizományosnál, de megrendelhető a szer-j zőuél is. Mihók Sáador egy jó talp alá > való csárdást adót: ki „Praxi csárdás* cim alatt A zenemű, melyet a szerző dr. Csanády Gusztávné úrnőnek ajánl, csakhamar közkeletűvé válhatik. A jóravaló darab ára 60 kr.
VEGYES.
— Fényképező készületek diletáasok számára. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk ai 1854 ér óta fenálló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. Mo\'i cs. éi kir ndr. szállító Bécs Tnclancben 9. eéget s ennek illnactrit árjegyzékének itcézését, mely kiráuatra ingyen küldetik meg.
— Az fgyedül ke.leraes izi termésietes hashaj tó s zer a t\'er-BC József keserű viz, melyből dns gyógy unalmánál fogva, mint rendszeres adag egy boros pohárral, reggel éhgyomorra véve elégségei. Ezen hasai viz 10 rilagkiillitiaoj nyert aranyérmet. Kérjünk Ferenc József keserűmet.
Szerkesztői, Szenetek.
— F. G Letenye Azon korrekt felfogásnál fogva, hogy a ki megreieklett bűnéért, bocsánatra érdemes, — nem Bzaadékozank az ügyről semmit sem közölni, üdvözlet.
Koszönefnyilvánit *r ,
Boldogult nőm elhunyta alkalmával jó barátaim, ismerőseim és jóakaróim részérő! a részvét annyi megható és sokféle nemeivel találkoztam, hogy lehetetlen értök személyesen kifejezni köszönetemet Fogadják kérem szívesen e helyütt nemes cselekeael Ükért melylyel fájdalom dalt. lelkem bánatára enyhítő irt nyújtottak, bálás köszönetemnek nyilvánítását
N.-Kanizsán 1898. május 25.
Bajor László.
Vese, húgyhólyag, bngydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LIthlon-forrág
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajtó hatásul
Kellemes iia! KonDyen emészthető
Kapható ásványrizkereskedégekben és gyógyszertárakban. A Sahator-forrás igazgatósága Eperjesen.
Egyedül elismert kellemes izü természeten hashajtószer a
Ferenc Jómf-
keserűvíz
a keseramek kiráha.
Orvost tekintély\'k bizonyítványai szerint a világhírnek örvendő
Ferenc József-keserűvíz
a keserüvjzek tulajdonképetíi képviselőjének tekintendő mert páratlan egyenletes, gyors és tartós hatású.
A nagy millenniumi éremmel egyedül kitüntetett keserűvíz forrás.
Kéretik csak Ferenc József-keserŰrlz, nem pedig budai vagy egyéb elnevezést használni.
Kapható mindenütt. Az igazg. Bpeaten)
*) Az e rovat alatt kőzlött-kért nem vállal felelősséget a szerk.
Felelős szerkesztő: Dr. Kiss Ernő Helyettes szerkesztő: Dr Villányi Henrik Kiadó : Ifj. Wajdits József.
HIRDETÉSEK.
A ki fakézzletét a szabadban csak egy állomással egysücril és Imtos módún éveken át a rothad*) é* gumba képiüdéstöl megakarja óvni, =.t használja a mit tííbb mint ¦JO év óta bevall
Carbolineum-OL
AVKNARIÜS szabadalma
és óvakodjék has;ontalán mintátok megvételéiül.
Prospektusok ingyen és bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENAR1US.
Bécs III. Haupstrasse 84.
Nagyon finom
Kanári Előénekeseket
az éneklő képesség szerint 8-tól 20 márkáig szét küld utánvéttel, 8 napí próba idő. Épugy kalitkákat és énekszekrényeket ; minden nagyobb kiállításon kitüntetve. Prospektusok ingyen W. Heering St. Andreasberg (Harz) 427.
3268/tk. DS.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényszék Ikví osztálya részérő! közhírré tétetik, hogy Marton Ferenc és neje Piánder Rozália kis-kanizsai lakos végrehajtatóknak. Balog János végrehajtást szenvedő kis-kanizsai lakos elleni. 200 frt töke, ennek 1897. évi február hó iő-tÖl járó 5°/0 kamatai, 9 frt 20 kr. záíogjogbekeblezési, 14 frt
20 kr. per, 7 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 25 kr. árverés kérelmi, 14 frt 03 kr. árverés foganatositási, 5 írt előterjesztés tárgyalási s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében, (mely állományra azonban 1898-évi január 16-án. fizetett SO frt beszámítandó) a fent nevezett kir. törvényszék terű \'étéhez tartozó a n.-kanizsai 2254 sz. tk.vben f 5783 brsz. 44 írtra; u. azon tkvben f 3392 hrsz. a. felvett és 84 frtra; valamint a u.-kanizsai 1236 sz. tkvben f 8267 hrsz. a. felvett, s 552 frtra beciült ingatlanok Balog Jánosné sz. Kilovics Rozália utóajánlata következtében 1898. évi június hó 21 én d. e. 10 órakor ezen kir. törvényszék tkvi helyiségében hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár az 5783 hrsz. ingatlanra 1G5 frt; a 3392 hrsz ingatlanra 89 frt 10 kr. és 8267 hrsz. ingatlanra 330 frt.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánok tartoznak a becsár 10Vo-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldölt kezéhez letenni.
Kelt X.-KaBÍzsáo, a kir. tvszék mint telekkönyvi batójágnál 1S98. évi május hó 13. napján. L
GÚZOXY, kir. tszéki albiró,
Í 394.!k. 98.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya resztről közhírré tétetik, hogy a n.-kanizsai takarékpénztár végrehajtatónak Kuiucz Kati férj. GÖllei ístváuné, Csandor Márt férj. Szekeres Jánosné és Gaál György végrehajtást szenvedő Eormási lakósok elleni 100 frt tőke, ennek 1896. évi január hó 7-IÖ1 járó 8°/o kamatai.. 8% késedelmi kamatai,
21 frt 30 kr. per, 9 frt 15 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 15 kr. jelenlegi s a még ¦ felmerülendő költségek iránti végrehajtást ügyében a fentevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a sor-mási 98 sz. tjkvben II. I12/a. brsz. alatt 3/12 részbea ifj. Kurucz József (nős volt Balázs Évával), — 6/12 részben Kuruc? Kati férj GÖllei Istvánná 1/12 részben Kurucz Erzae férj. Varga Istvánné, —"l/12 részben Kurucz József és 1/12 részben kiskorú Kurucz Ferenc és Anna tulajdonául felvett s 482 frtra bec&ült ingatlan az 1881 évi LX. tcikk 156 §. d) pontja értelmében egészen, továbbá a sormási 351 sz. tjkvben I. 1, 2, 4, 6—8 és 11. sorsz. alatt foglalt 108 frtra és a sormási 518. sz."tjkvben I. 1—3 sorsz. alatt felvett 89 frtra becsült ingatlanok 189S. évi Június 16-án d. e. 9 órakor Sormái község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1898. évi március hó 23 napján.
GÓZONY. kir. tszéki albiró.
0 1 HÚZÁS MÁR 1898. JÚNIUS 15-ÉN. X
2 húzás 1898- szeptember h9 15 en.
1 forintért 2 ||p
liuzásrn érvényes KOLOZSVÁRI SZERETETHÁZ SORSJEGYEI AOOO iirereiiiéiijnyel
16000,0 korona értékben.
Kaphatók: a rendező bizottságnál Kolozsvárit és minden sorsjegy elárusító helyen.
X
8
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
18"8. MÁJÜ.S 28-sr.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség fig3\'elme2 tetik arra. hogy Suchard Ph gyára ugj nevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. ctokoládéiért a tinta állapotban! szálUlásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
A „SANTAL EGGER"
kiváló gyógyerejíi készítmény. Feleslegessé teszi a Copairit é« Cabebárt- Felülmúlja, pontos éi biztos hatásban, cső, hólyag és vesebántsl máknál a külföldi gyártmányok lexjobbikát. á KzssasatUs Injectíóvai egyetemben használva a legmakacsabb folyást megszünteti. I üreg (40 darab) ára 1 frt 50 kr., a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve 1 frt 70 kr, 2 üveg S frt 20 kr., 2 üres; Iojectió és 1 üve* Santal Egger bérmentve 3 frt 25 kr. Főraktár : Gyógyszertár s „Nldor hcz Budapest VI. Váci kertit 17.
Posztó szétküldés csakis magánosok na le.
EgJ Tég 3,10 mét. hosszú 1 uri öltönyre, elegendő, ára csak
frt 3*10 jó
frt 4-S0 jó
frt 7 50 finom
frt 8 70 finom
frt 10 50 legfinomabb
frt 1S-4Ó angol
frt 1S-95 kamgarn
Valódi gyapjából.
Egy vég fekete szalon öltönyhöz 10 frt. Felöltő szövetek méterenként 3 frt 25 krlól. Lodea gyönyörű színekben ! vég 6 írttól fl frttól 95 krig; — Peruvienne és dos-ktng: — Állami és vasúti hivatalnoki és bírói-talár szövetek ; legfinomabb kamgar-nok és Cbeviottok, valamint egyenruha szövetek, pénzügyőrség és csendőrség részére etc etc. szétküld gyári árakon a tisztessé* gesnek és szolidnak
pS^íri Kiesel AaAefBrflMfces.
Hinták ingyen és bérmentve MIntahű szállítás figyelemreméltó -
A t. közönségnek fontcs az: tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő kereskedelem utján. — KIESEL AMHOF brünni cég az összes posztókat valódi gyári áron miaden Rabatt felszámítása nélkül küldi szét.
Gyomor-
cseppek
I nagyszerűen hatnak gyomor bajossal, nélklII&znetetlM és áttolánotar. isatsretes házi és népszer.
A gyomorbetegség tünetei: írvágyta-| lanság, gyomorgyetioeség, bözös lehelet, : ítlftijtság. savanyu. Mbofföges, h asnm.fi, gyomorégés, felesleges, a vál kakiválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs I szűkülés.
Hathatós gyógyszernek bizonyult lejfájásnál, a menynyiben ez a gyomortól származott, gyocnorb-ltorhalésaél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és Ubaor-rboidáknái. *
Emhtett bajoknál a nárlssczelll lyamoreseppek érek ota kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg száz bizonyítvány tanúsít. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr., nagy üveg ára 70 kr.
Magyarországi főraktár: Törölt József gyógyszertára Budapest, Királj utcza 12 sz.
A védjegyet és aláírást tüzetesen tessék megtekinteni! Csak oly cseppeket Lessék elfogadni, melyeknek burkolatára zöld szalag van ragasztva a keszitö aláírásával (C. Brády) és ezen szavakkal: .Valódiságát bizonyítom".
A tlánaczaílt gyomorcseppek valodian iiitwiAk
NAGYKANIZÁN: Práger Béla és Belu* Lajos gyógyszerészeknél. — BAR CSON: Kohut Sándor gyógyszerésznél.
STETER
gyógyintézet
Tébel-fflrdo
Grác moÜett. Idény: május - október.
330 méter a tenger színe felett. 2 vasúti állomás
Grácból kocsival egy óra. Posta-és távírda állomás.
Bég ismert vasiartalmn (akrotherme) acélforrás 30 fok C. meleg 23 fok (Rj 2ő fok C. és 20 (Ej mérsékelt klíma, errsitő erdőlevegő, kiterjedt fenyveserdők, gyógyhatású idei bántalmak, ideggyengeség bátgerioc-betegség. hysteria, görcsök, neuralgici stb. ISöi betegségek: vérazegenyaég, bél- és hólyag catar, síb Igen ajánlható OdQlókoek és gyenge gyermekeknek Gjógy eszköz: külön gyógy- cs uszóbazio. kádiürdők meleg-rízzel, fenyőfürdők,, villamos fürdők, massage, zuhany-gyógykezelés sat. Olcsó lakások és egyes szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő xeneker A fürdőigazgatóságnál kimerítő prospektus ingyen és bérmentve.
Dr. BLUIAÜEB SÁSDOB,
orvos cuajdonos.
m GLEICHENBERG tg
fürdóhelj
Stijeroraxáiiban. Toogeri mágusig S00 m. Májastól Októberig.
Ézvényfí3-EÓ savas források Constantio és Em ma fo r rás o k. Ég-vényea só és vassavas forrásvíz Jobannisbrun^nen tiszta vas.avas viz Klausenquelle. Savé. Tej (száraz etetés) kefyr forrás-só inhalació egyes kabiookbao, feuvöfagóz inhalació. Lélekzési készllé.k, pneumatikus kamarák, édes ásványvíz és habzó melegfQrdók, fenyő és acélfurdők. Nagy hydro tberapeutikus intézet talajknra. Eaybe, nedves meleg por éa szélmentes levegő erdős dombtáj. . ..-
Tndakozódáso c és prospektusok ingyen. Lakásraegrendelések a fördo-igazgatésagnál Glelchenbtirgben
ÄBÄRIÄ
4p tp 4p 4p 4p
4p 4pip4p4p
_KALBÁSZOK
és
delikateszszek!
Saliaría-Nonka és sertészsír.
S*V Magyarország első nagy gyártelepe e szakmában. ~gjaj
Első szombathelyi sertéshizlalda ós husfüstöló-gyár
Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
Szabadalmazott drótüveg
világos tetőzetnek, padlózatoknak, gyári ablakoknak, legjobb aoyag kü ön féle vastagságokban egész 1*75 négysz. méter terjedelemig.
Különös előnyei: Lehelő legnagyobb törési biztonság átütések és törések ellen drótrács nem szükséges, tűzbiztos igen nagy fokig, esetleges repedésnél álbatlanok, miután a drótbetét az üveget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény hatás. Több állami és magán építkezésnél nagy mennyiségben a lepjobb eredménynyel használtatott Számtalau bizonyítvány, prospektus és minta szolgálatra.
Öntött üvegpadlózat lemezek járható tetőzetnek
földalatti u t jár ók és alagutak megvilágítására vattaiaknál, kiadott nagyságokban, sima vagy külöofélekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ci. 30°{0-kal olcsóbb a közönséges nyers-öntött üvegnél) és sriues, drótfonattal és anélkül.
Qveg tetzsindely és üveg rovátkás téglák
— a legkülönfélébb alakok és nagyságokban. Aktién-Geseschajt Jüt Glasindtistrie vorm. Friedr. Siemens
Neusattt bei Elbogeo (Bőbmen.) További készítmények: minodeunemü üvegek, Üvegzárok, üvegöntés és Üveg domborítás.
Posta és Távirda
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
S VARAZSD TOPLICZA
a ZaQoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1S94 ben. 58 fok Celsius meleg torrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van izom és ízület rbeuma, ízület betegségek, gyulladásos és csonttörési összehúzódások, köszvé y, neuralgikus báatalmak, mint ischias stb. nőt bajok, bór és titkos betegségek; idü\'t vesebsjok, bólyaghurut, górrélyker, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb. IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajóknál, aranyérnél stb. Villanyosság. — Massage,
Gyógyintézet minden kényelemmel, egész éven át nyi tra.
Idény tartam május 1-tŐl október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások — Állandó zenekar* a zágrábi kir. operabáz tagjaiból Zene- és táneoaiélyek stb A Varazsd-Toplicai állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket -Külön fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaállítasz előbb a IflrdS intézö-•égnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fürdöorros Dr LON6H1N0 A ad Prospektusokat és broschurákat ingyen és bérmentve kpld
a fűrdöigazgatűsag. ^
kerékpárt!
megerőltetés, fő előnye a Styeri fegyvergyár kerékpárainak).
Főképviselő Magyarország és Erdély részére:
Kill és HELLER Budapest, Yeci IMI 62. S7ám.
! t Yiszorr eladóknak Ejegfelelé árengedaény :
D r H Ő G 1 E 8 f é I e
az egész világon szabadalmazott hjgénlkiis asbeat talpbetét
NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
sem tyúkszem, sem izzadó* lab, sem bőrkém ernyedés, sem lábdaganat sem fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés c\'án m-gköonyebbul a járása annak, ki cipőjét Dr Högyes-fele. az egész világon szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr? kettős vastagságú 1 frt 20 kr Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban k-i onyitjs, hogy a cs. és kir. közös hadseregének és a m. kir. honvédlégnek eddig 22500 párt szállíttatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr franca. — Felvilágosítások és prospektusok, köszönetnyilvánitások ingyen
Általános Aabestiru-gyár betéti társaság Budapest VI., Szlv-uteza 1$.
: Viszonteladóknak megfelelő irtagednéty ! !
GRAND-HOTEL NATIONAL,
Bee* II. Tabomtratnse 1H.
Régi hírneves családi szálloda, újonnan berendezve, aoo szoba I frtLút felfelé, kiszolgálj-, ^ világítással, furdT.k cs. és kir. távírda- és telefon állomás a házban, legkedvezőbb fekvéssel a jubileum kiállítás látogatók számára. - A kiállítás alkalmával árfetemelés nélkül. - Pályaudvarok é gözhajoállomás közvetlen kőaelében. - Lovasat és lársaakocsi ÖSszekSttetés a házból minden ir nybaa.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
HIRDETMÉNY.
Ü cs. és apostoli királyi Felségének legfelső elhatározása folytán ezennel meginditutik
a IX-ik magyar királyi áliamsorsjáték,
melynek remélbetü tiszta jövedelme akként osztassék fel, hogy al(liól j,\' s vagyonalap, állami tisztviselők özvegyei és árvái restére gyűjtendő alap, 2. a czirkvenícEai -László--gyermek-kórház. 3. a zólyom-lipoei .Gizellafí munkás-árvaház, 4. a Júsziv-egyesület, 5. a/ erdüvideki Baröti) közkórbáz, 6 a budapesti -Kloiild" szeretetház, 7. 3 kolozsvári jótékony nőegylet,
S a nagypénteki társulat, 9. a békésmegyei Fehér Kereszt-cgyle: léizcsiitcssék. ri sorsjáték összes, 7691-ben megállapított nyereményei az alább következő jiiéklerv szeKni 365,000 koronára rúgnak, és pedig :
főnyeremény
1000 ó;oo
So
:s nyeremények készpénzben fizettetnek ki.
A búzás rhszavonhatlanul 1898 évi június hó 30-án Rudapesica t.lrténik. IJSjT* Egy soosjegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva, -sassá
Sursjegyck kaphatók a loiio igazgat ói ágnál Budapesien Pest, fővámház, félemelet,) : rsjegyek ára postautalvány mellett előre beküldendő, valamennyi só- é
adóhivatalnál a legtöbb postahivatalnál i állított egyéb sorsjegyáriiló közegnél. Budapesten, 1s9s. április hó.
nevezetesebb helységben fcl-M. kir. lottó-Igazgatóság.
MOLL SEIDLITZ POR
Cnak akkor valódiak, ba mindegyik: dobos Moll i. védjegyét 0-
aláirását tttnteti fel. A Uoli A.-fétt Seltílitz párak tartós gyógyhatása a legmakacsabb gysssar- ás altest bia tataiak, gyomorgörcs ís gyoraorhév, rögzött azékrakadés, máj bántalom, vér telnláe. aranyér és a legktt öubözöbb női het»|«égek ellen, e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti de fcazaak I frt : e.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. MOLL-FELE FRANCiA
BORSZESZ ES SO
fíatalr akkor Vílűrfi 0,1 m\'ndeKTÍk üveg MOLL A. veJjegyét tftntpti te1 OWK anaur Timm, >A. fMiMdirato. hozattál van sárra. AH til-félt Iraa-cilaborsiesi át ti nevozeteseo mtut fajdaltaeiÜlaplU ktdtrztlltai tzar koasvénj ctoz éa a meghűlés egyé-i köveücesméuyeiaJl legi¦ méretesebb népszer. — Egy óbo-zttt trttátl ivtg ára 90 krajozir.____-
Moll Salicy). szájvize.
iFőilkaírésze : fQsoljstTai txikld.) A miDdennapí szijtisxtitásnil különösen fontos bármely kora gyermekek, rmot fel-DŐUek síimára; mert e tzljrix a fogak to.ábbl épséget biztoiitja ¦ etryKersmiat tser fogfájás ellea. - Egy Mail A. védjegyével illatait üveg ára : 60 krajcár,
;~ Ftllétk01 d é s:
Mull A. gyógyszerész, ei. és kir. udvari száilití által,
Bécs: Tucblauben 9. sr.. Vidi\'-kl meereodeléiek oapoata potUatáavét mellett teljesittetoek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia.
Nyomatott Ilj. WajdiN József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.