Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
1.97 MB
2010-01-25 15:51:36
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
799
4049
Rövid leírás | Teljes leírás (290.81 KB)

Zalai Közlöny 1898. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. június hó 4-én.
23-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
El&fiaetéai ár:
évre ¦ ¦ ¦ 5 frt — kr . i ín ÓO kr. . 1 frt \'2b kr * I» kr.
Egész fvr
Fél e»re
hí)
H1RHKT ÉS & K 5 Uíiboi peiii^url\'*" 1- májml^or
- ihbi fotvrt O kr.
.SVÜ-TTKRUEN ui-tit soronként 10 krért vettrtoek tel Kincstári illeték minden egyet biriieieier\'. 30 kr. lizetendő
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nerére, az anyagi részt ilietö közlemények pedig a kiadó nevére dmzétfen Xaajy-K&nEzaara bérmentve intéiendnk.
Bérmeatetleu levelek wm fogad-
Kezlrmlok viasza nem küldetnek
I A nagy kanizsai „Ipar-Testület,* „a nagykanizsai Takarékpénztár részvény-társaság/ a .Kotori takarékpénztár
részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a , nagy-kanizsai kisdediieveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskor," a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony aóegyleL\' ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete/ a „katonai hadastyán eigylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztuiányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP._
A felső templom.
Sagt-Kanizsa, 189*. Jonlos S.
Aki figyelemmel kisérte azokat a kimutatásokat, melyek a felső templomra tortént adományokról lapunkban megjelentek, méltó örömet kellete éreznie. Mert a szépen gyűlő adományok egyaráut tanúskodtak rá rosunk közönségének, — se tekintetben nem volt különbség keresztény és zsidó között, — nagy lelkiségéről, magasztos ideálokért való áldozni tudó leikesültségéróf és azon férfiaknak, kik a nemes ügyet szivükre vállalták, kitár ó, fáradtságot nem ismerő buzgóságáról.
Korunk materiális irányzatában jól esik a nemes ideálizmusnak ilyetén példáit méltó dicsérettel kiemelnünk.
Felső templomunk ügye azonban túlhatolt városunkon s nagylelkű adományra késztette megyés püspökünket, s érdeklődést ébresztett vallás- és közoktatásügyi miniszterünknél is, Wlassics Gyulánál. A felső templom bizottságának bozzá benyújtott kérvénye visszaidézte bizonyára lei\'-.ébea kis diákéveit, mikor Ő is ebben a templomban dicsérte az Istent. így születhetett meg benne az elhatározás, hogy templomunk újjáépítéséhez ó is nagyobb összeggel fog hozzájárulni a vallásalapból. Ei elhatározásáról értesítette a bizottságot is, .melynek feladatául tűzte kjj hogy törvényesen szervezett épitő-bizottsággá alakuljon. A gyűjtő-bizottság nem fejezte ugyan még be feladatát, mégis elérkezettnek látta az időt, hogy építő bizottságot szervezzen.
A gyűjtő-bizottság tehát egy kisebb bizottságra bizta a leendő építő-bizottság szervezetének és szabályzatának elkészítésé:. Ez a kisebb bizottság kitűnően megfelelt feladatának, s ma már előttünk fekszik
munkálata. Alapos és körültekintő szervezeti szabályzat ez, mely szerint haladva felső templomunk néhány év alatt uj díszben fog állani Isten dicsőségére, a lelkek épülésére.
L szabályzat szerint nemsokára a r. kath. hívek nagy gyűlésének, melyet mint értesülünk, még a napokban összehívnak, meg kell választania a szűkebb épitő-bizottságot, melynek vállaira nehezedik azután minden gond és fáradozás a templom építése körűi. Nem akarunk itt rámutatni azon férfiakra, kik a legméltóbbak és a legbuzgóbbak lesznek e feladat meg oldásában, — ugy is ismeri őket és méltányolja mindeni.
Most pedig közöljük e szabályzatot, hogy ismerje meg mindenki, ki érdeklődik a felső templom ügye iránt, mert valóban méltó erre:
A nagy - kanizsai rom. kath. hívek