Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.02 MB
2010-01-25 15:51:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1548
4486
Zalai Közlöny 1898. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. június hó 4-én.
23-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
El&fiaetéai ár:
évre ¦ ¦ ¦ 5 frt — kr . i ín ÓO kr. . 1 frt \'2b kr * I» kr.
Egész fvr
Fél e»re
hí)
H1RHKT ÉS & K 5 Uíiboi peiii^url\'*" 1- májml^or
- ihbi fotvrt O kr.
.SVÜ-TTKRUEN ui-tit soronként 10 krért vettrtoek tel Kincstári illeték minden egyet biriieieier\'. 30 kr. lizetendő
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nerére, az anyagi részt ilietö közlemények pedig a kiadó nevére dmzétfen Xaajy-K&nEzaara bérmentve intéiendnk.
Bérmeatetleu levelek wm fogad-
Kezlrmlok viasza nem küldetnek
I A nagy kanizsai „Ipar-Testület,* „a nagykanizsai Takarékpénztár részvény-társaság/ a .Kotori takarékpénztár
részvény-társaság," ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a , nagy-kanizsai kisdediieveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskor," a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony aóegyleL\' ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete/ a „katonai hadastyán eigylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztuiányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP._
A felső templom.
Sagt-Kanizsa, 189*. Jonlos S.
Aki figyelemmel kisérte azokat a kimutatásokat, melyek a felső templomra tortént adományokról lapunkban megjelentek, méltó örömet kellete éreznie. Mert a szépen gyűlő adományok egyaráut tanúskodtak rá rosunk közönségének, — se tekintetben nem volt különbség keresztény és zsidó között, — nagy lelkiségéről, magasztos ideálokért való áldozni tudó leikesültségéróf és azon férfiaknak, kik a nemes ügyet szivükre vállalták, kitár ó, fáradtságot nem ismerő buzgóságáról.
Korunk materiális irányzatában jól esik a nemes ideálizmusnak ilyetén példáit méltó dicsérettel kiemelnünk.
Felső templomunk ügye azonban túlhatolt városunkon s nagylelkű adományra késztette megyés püspökünket, s érdeklődést ébresztett vallás- és közoktatásügyi miniszterünknél is, Wlassics Gyulánál. A felső templom bizottságának bozzá benyújtott kérvénye visszaidézte bizonyára lei\'-.ébea kis diákéveit, mikor Ő is ebben a templomban dicsérte az Istent. így születhetett meg benne az elhatározás, hogy templomunk újjáépítéséhez ó is nagyobb összeggel fog hozzájárulni a vallásalapból. Ei elhatározásáról értesítette a bizottságot is, .melynek feladatául tűzte kjj hogy törvényesen szervezett épitő-bizottsággá alakuljon. A gyűjtő-bizottság nem fejezte ugyan még be feladatát, mégis elérkezettnek látta az időt, hogy építő bizottságot szervezzen.
A gyűjtő-bizottság tehát egy kisebb bizottságra bizta a leendő építő-bizottság szervezetének és szabályzatának elkészítésé:. Ez a kisebb bizottság kitűnően megfelelt feladatának, s ma már előttünk fekszik
munkálata. Alapos és körültekintő szervezeti szabályzat ez, mely szerint haladva felső templomunk néhány év alatt uj díszben fog állani Isten dicsőségére, a lelkek épülésére.
L szabályzat szerint nemsokára a r. kath. hívek nagy gyűlésének, melyet mint értesülünk, még a napokban összehívnak, meg kell választania a szűkebb épitő-bizottságot, melynek vállaira nehezedik azután minden gond és fáradozás a templom építése körűi. Nem akarunk itt rámutatni azon férfiakra, kik a legméltóbbak és a legbuzgóbbak lesznek e feladat meg oldásában, — ugy is ismeri őket és méltányolja mindeni.
Most pedig közöljük e szabályzatot, hogy ismerje meg mindenki, ki érdeklődik a felső templom ügye iránt, mert valóban méltó erre:
A nagy - kanizsai rom. kath. hívek
Szent János egyházat Újra Épitő bizottságának szervezete és szabályzata.
1- §-
Nagy-Kanizsa városnak I—V. politikai kerületében lakó róra. kath. bivei elhatározták, bogy az Isten dicsőségére a mostani szent Jánosról címzett, úgynevezett felső templom helyett, — mely kicsinynek bizonyult és már roskadó állapotban van, társadalmi atoo eszköz-leadő pénzgyüjtés és saját önkénytes hozzájárulásuk utján egy uj templomot épitenek. E cél elérése szempontjából a város rom. kath. közönségének egyeteme két bizottságot választ :
1. egy templom épitő nagybÍ7 0ttságot,
2. egy templom épitő végrehajló szűkebb bizottságot.
Ugy a nagy, valamint a végrehajtó bizottságot is a nagy-kanizsai r. kath. hívők egyetemes-nagygyűlése választja Nagy Kanizsán lakó r. kath. hivők közül.
3. §.
A nagybizottságnak nagykorú nők is lehelnek tagjai, míg a végrehajtó bizott-
ságiak csakis férfiak, kik a nagybizott-t-ágnak is tagjhí lehelnek.
4. $
A bizottságokat választó egyetemes közgyűlést a kezdeményezők falragaszok által hívják össze, melyeken meghívandó mindnu Nagy-Kanizsán lakó 20. évet betöltőit rom. kath. férő es uagykoru oő, kiknek a nagygyűlésen részvételi, fsUzólalári ét szavazati jog biztosíttatik.
5- §¦
A bivők egyetemes nagygyűlését Mikoss Géza kir. ítéld táblai biró és dr. Pachinger Alajos kegy. rend. főgimnáziumi igazgató együttesen nyitják meg és vezetik mindaddig, míg helyettük más elnököket nem választ a nagygyűlés.
Az első nagygyűlés jegyzökönyvének vezetékére egy jegyzőt és két hitelesítőt az elnökség jelöl ki a jelenlevők közül.
A további nagygyűlések jegyzökönyveit a rendes jegyzők vezetik. ^
1. 6- §•
A hívek egyetemes nagygyűléseire, valamint a nagybizottság üléseire Nagy-Kanizsa r. t. város tanác-a utján az általa kijelölendő és megbizardó egy közigazgatási tisztviselő mindig meghívandó, ki a gyűlés jegyzőkönyvét elŐttemezi.
?¦ §•
A nagygy ülésen megjelenő bivek a nagybizot\'Hágot az elnökség kijelölése, vagy mások javaslatára felkiáltással és általános szótöbbséggel választják.
A nagybizottság: két egyházi es két Világi eluök, — legalább három jegyző, egy pénztárnok és egy pénztári ellenőrből, továbbá mindezekkel együtt a nagygyűlésre jogosítottak közül 100-ra kiegészítő tagból áll.
A szűkebb végrehajtó bizottság 15 tagból áll, melynek elnökei a Dagybizott-fág négy elnöke, kikhez a nagygyűlés esetleg titkos szavazással bét tagot választ és négy tagot Nagy-Kanizsa rend. tanácsú város képviselő testülete küld a bizottságba. Ezen bizottság jegyzőjét maga választja.
» 8. §.
Ugy a nagyeyü\'és, valamint a nagybizottság öleseiről felvett jegyzőkönyvek Nagy-Kanizsa város tanácának tudomás vétel végett 8 nap alatt bemntatandók.
T ÁRCA.
Sugár Péter.
Sugár Péter komájának
Öt-tízessel adósa . . . S mint jÓ komák között szokás:
Adóslevél nincs róla.
Valamiért összevesztek:
m Alikor Jizetszf ezt kérdem\'.
— A\'e Jéljen kend! megfizetek Rögtön, mihelyt lesz pénzem —
, Nem várok én ha nem fizetsz^ Tehenedet elveszem . .
— Helyesen van! igy legalább Vöm lesz kendtek én nekem! —
Farkasa Károly.
A tilosban.
— A .Zalai Közlöny1- eredeti tárcái* —
. ¦ . .Mikor az asszony légyottra mejrjr, rendszerint otthon feledi a szivét- . . .
Barátságtalan, komor ridegségével haj lik rá a borongó esti szürkület a siket tájra. Ködfoszlányok, mint megtépett, megszaggatott fátyolrongyok, cafraogok libegtek, imbolyogtak a végnélkül való mindenség zordon Ürességében. A sápadt, bágyadt fényű csillagok miriárdjai mint
megannyi Argusszeme-k villogtak, ragyog tak az égboltozaton, dicséretül, titokzatosan.
A mélységes, méla álmaiból felrázott természeten nem volt érezhető az ébredő élet, a bimbókat, rűgyeket p mogato kikelet üdeaége. Május kábító mámorító lebellete nem áradt szerte a levegőben, a ligetben, a pici, ártatlan virágok szirmain.
És mégis volt valami abban a tompa, érzéketlen, visszataszító, mogorva fásultságban, valami vonzó, valami andalító .. Mintha a földi szellemek láthatatlan kezemunkája működött volna közre a félelmetes, senyvesztő zordonság tűrhetővé te vérével.
MÍDiha túlvilági, groteszk, édesszava szilfidek émelyítő illatot árasztottak volna szerte.
itt amint bontogatta sürü. áthatatlan sötétségét az aláereszkedő, nyirkos éj szaka, a kísérteties világosságban uszó sírkert söréoyéhez mindinkább köze\'e-deit egy magáról megfeledkezett, kőoy-oyelmü. ledér természetű nö gyászom, fekete Öltözetben.
Támolygó lépésekkel, meg megreszkető szívvel, lehuüott, széjjelbontott, zilált hajfürtökkel jött, tétovázva.
Es a mint veszedelmesen apadt a távolság közötte és a temető-kapu között, mindinkább összeszorult, összefa-csarodott szive, az a a hűtlen, csapodár
szív . , .
Mintha a pokol minden fajzata tombolt volna keblében a változó, efemer érzé sek ezen kohójában 1 Végre megérkezett.
Remegő ujjukkal érintette meg a nyirkos kiütését a kapun.
Megdöbbenti Lázas, ideges izgatottság markolt be\'.e lelkébe. Visszafojtotta lélek-zetét és rettenetes, észbomlasztó ádáz tusét vívott — Önmagával.
Belépjen ő ide, ebbe a békességes országba, a hol az örökös világosság dereng, a hol annyi lelketólö, szivet marcangoló, aioylödés, szenvedés, bánat, keserűség után megnyugodható az ellankadt test.
I\'t ismeretten fogalom a kínlódás, a baj, az élet Ürömje,-itt c-ak nyugodalom, édes, néma, zavartalan á om van, batár talau boldogság.
Hideg veríték gyönygyöiött halavány, a gondoktól redős homlokán.
Mit tegyen? Hátha a holtak birodalmában felleli azt a régóta keresett, várva-várt kincset, a mely után minden halandó, minden, a bün salakjába öltöztetett élő lángol, áhítozik, epedez; a mely olyan, mint a szivárvány, a tarka, aranyos szivárvány a tapasztalatlan, dőre gyermek előtt, — mindenki üzi, kergeti, hajszolja, de hasztalan^-hiába I Elérhetetlen.
Egy vékony, hajszáloyi reménysugár rezgett át lelkén. Hátha! Tán itt a csendes, háborítatlan boldogság tanyája, a mely után annyit, oly sokszor sopáo kodott, sóvárgott, a mely ideálkért lebegett léiekszemeid előtt, s a melyről ö olyan gyakorta szőtt hímes, kiszínezett, szép álmokat.
A remény, ez „az ébren lévő ember édas álma* adta hozzá az impulsnst, az erőt, akaratot, hitet, bátorságot
9- §-
:. A nagy vagy közgyűlés •hatásköre:
A nagygyűlésnek az előbbi szakaszokban meghatározott bizottságok választásán s megalakításán kívül hatáskörébe vág a nagybizottság által eiéje terjesztendő:
a) gyűjtés vagy egyébb adakozás utján | befolyt pénzekről vezetett évenkinti számadásokat, melyeket a nagybízqttság három kiküldöttje előre megvizsgáltat,
b) az építkezés egyes — azonban csakis éven kint hozzá előterjesztendő részleteit (pbasisait) a mint azok előre haladlak, — tudomásul venni;
c) az építkezés befejeztével és a számadások elkészültével a nagy és végrehajtó bizottságnak, valamint a számadásra kötelezetteknek a felmentvényt megadoi és
d) az utolsó nagygyűlés után az építkezési iratokat a városi levéltárba leendő elhelyezés végeit a város tanácsának beterjeszteni és az uj templomot a város gondozására átadni.
Nagygyűlést a nagybizottság elnöksége minden év november havára tartozik összehívni.
10. §.
A nagy bizottság hatáskőre:
A nagybizotUág hatáskörébe tailozik minden az eiső szakaszban kitűzött szent cél elérésére szükséges eszközök igénybe vétele; nevezetesen
elkészíti az egyházi és világi főurakhoz intézendő könyöradományokat kérő folyamodványokat;
a minisztériumokhoz és ^hatóságokhoz nyújtandó kedvezmények elnyerése iránti kérvényeket;
kibocsátja a gyűjtő és aláírási iveket\' a azokat ellenőrzi;
szervezi az cdomány gyűjtő bizottságokat ;
ídőközöukint megvizsgálja három kiküldöttje által a pénztárnok számadásait — s ezeket évenkint a nagygyűlésnek bemutatja;
a megvizsgált számadásokat a város tanácsának beterjeszti;
ellenőrzi a szűkebb végrehajtó bizottságot;
szakértőkkel levelez, velük a tervekre és költségvetésre nézve megállapodik és elfogadá-uk felett végleg határoz,
az elfogadott templom tervet és költ-
ségvetést a város tinécsának az építési engedély kinyerése végbtt bemutatja;
aT. építkezés előbaladáíát figyelemmé! kíséri s erről évenkint a nagygyűlés elé jelentést tejz:
az elfogadott építési tervet építésre szakértő vállalkozónak kiadja, s vele ugy a fizetési határidők, valamint az építés befejezésénele időpontja iránt szerződést köt, s azt a város tanácsának bemutatja;
megbízza a szűkebb végrehajtó bizottságot, az építés műszaki ellenőrzésére, s e célból a terveket, költségvetést és a vállalkozó szerződést ennek átadja;
felelős a gyűjtött és befolyt pénz folyósithatásáén.
11. §-
A oagyb izottság elnökeinek hatásköre:
A nagybizottság elnöksége képviseli a nagy-kanizsai r. kath. templom épitő hívek egyetemét és bizottságait közigazg. hatóságok és bíróságok előtt, s igy minden tudósítás, idézés és adomány vagy pénz az elnökségnek címére küldendő
Az építés keretébs szorosan nem tartozó kiadásokat két elnök utalványára a pénztárnok kifizeti.
ők hívjak össze (az első alakuló közgyűlésen kivöl) az évenkint tartandó nagy gyűléseket, valamint a nagy bizottsági Üléseket a szükséghez képest annyiszor mennyiszer.
Értesítik megválasztásuk után a nagybizottság tagjait azzal, hogy, a nagy-bizottsági ülésekre, ennek helyéről és időpontjáról egyik helyi lapban kapnak csak meghívást.
Közvetlenül ellenőrzik a pénztárnokot s a pénzkezelés és elhelyezés módjára nézve rövid utoo is utasítják, miért joguk és kötelességük a pénztárnok kezelése alatti pénzek létéről közvetlenül és időközönkint számonkérő vizsgálatot tartani.
12. §.
A v é gre ha jtÓ bizottság hatásköre:
A végrehajtó bÍzott<á$ hatásköre, a templomépitédre, a felszerelést, berendezést, díszítést beleértve szorítkozik:
A mint a nagy bizottság az egyes válal-kozókkal az elfogadott tervek iránt a szerződést megkötötte, s a templom helye a városi hatóság hozzájárulásával ki-
Elszántan nyomta meg a rozsdától megrágott, ódon, nedves kilincset.
Egy pattanás, sivító nyikorgás — és ö belépett a halottak országába.
Az ajtó mellett egy virágzó vadrózsa bokor szendergett A szellőtől megbolygatott lebbeotyü hozzá csapódott egyik tüskés gallyához és lerántotta vállairól.
... A kéjtől szomjas - asszony megborzongott . . — Hát ez sem ereszt?! Es is megtépdes ? 1 Ellenem esküdött minden, minden.
Nyilaid fájdalom szántotta át lelkét. Hát Ö örökké árva, özvegy legyen ? Férje után, a kit egy éve temetett el, most már senkit se szeressen.
Oh könyörtelen, mostoha sors! Miért nem taszítasz engem is legalább a sírba, ha már ellöktél magadtól. Hát ne ismerjem többé mi az a szerelem ? Ne emelhessem többször ajkaimhoz az élvesetek seriegét?! Ah! est nem szenvedhetem el. Nem I Ezerszer nem. Csak elére! bizton, bátran előre!
Segíts meg szerelem Istene, vagy ha te nem, ngy a pokol elátkozott ördögei.
— Jöjjön, a minek jönnie kell, én megyek, haladok előre.
Oly erővel rántotta meg a tüskén fennakadt lebbeotyüt, hogy ketté hasadt
De ő ment előre I
Hth! itt van az Ö férje sírja. Hantjai itt domborulnak. De mit? C?ak nem log itt imádkozni annak földi maradékainál, a ki egész életében csak megcsalta, félrevetette, el bolondított a.
A hűi áramlat egy elhervadt koszorút
görgetett útjába. Felrúgta és ment; előre! — a nagy ke resztig.
Végre megtörve, elzsibbadtan, meggémberedett lábakkal éi t a kereszthez. Tehát itt lesz a utálkozó. Végre elérte a boldogság révpartját.
Éjszakának évadján, midőn az öreg barang elkongatta az éjfélt, suhanva, nesztelen lépésekkel, közeledett a kedves. Görnyedt, vézna alak, valósággal rué, a kit már az élvezetek megrészegítettek, tönkre silányitottak.
Mióta az asszony .boldogult* névvel illette férjét: azóta gyakran megjelent, később számtalan éjjelt átvirrasztott és áttivornyázott otthon.
De az apróság, azok az ártatlan aranyos, picike bébék megbolygatták sokszor kéjelgésűket.
Zavartalan boldogság, nyugta! a nitás nélkül való hely után kutatták és feltalálták a — temetőben.
Jött a kedves. Méltóságos, lomba lépé* sekkel. Világos ruha volt rajta, a melyet hétköznap és vasárnap egyaránt viselt.
Kopott, viseltes, ódon.
Ugy látszott, hogy a sok abssinth, meg a kürasszó megártott neki, mert a legközelebbi lombos, terebélyes azomoru-füztának neki támaszkodott
— Első stáció. — Nyögte a blazírt képű, megtört testű ember.
Az asszony, ez a könny&vérü jószág is pihent a kőkereaztnél.
Elfáradt.
Tulcsigázott idegzetét alig tudta rendbe hozni.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JÚNIUS 4 én.
jeleJtetett s a; építési engedély megadatott, az alapkő lelete\'tői kezdve, az építkezés egész folyamán át, az építészek, művészek és festők munkáinak, müveinek kizárólag a végrehajtó bizottság és ennek tagjai a felelői e.leoőre. ez okból a vállalkozókkal közvetlenül és szóbelileg is érintkezik, a templom felszerelések és berendezések egyes tárgyainak elkészítése iránt megalkszik é--a művészekkel illetőleg iparosokkal megszerződik.
Az épitéi s illetve egyéb munka folyama alatt jogositva van a szakértők által ha-zDált anyagokat visszautasítani s rossz anyag beépítését, felhasználását megtiltani.
Bármelyik tag indítványára a bizottság azonnal ülést tart és az építés körül felmerült vitás kérdések felett feltét-leufll döut. Footosabb és előtte sark kérdé éknek tekintett kétes ügyekben a nagybizottság b&tározatát kikérheti s ez esetben ennek határozata értelmében jár el.
Utalványozza a válalkozó építészek, művészek, iparosok és festőknek szerződéseik értelmében járó munkadíját és béreiket felvett jegyzőkönyveik alapján két elnöke aláírásával vagy közvetlenül a uagybÍ70ttság fe.\'Ogyelete alatt álló pénztárnok tói, vagy a mennyibea az alap hatósági letétben kezeltetnek vagy őriztetnék, közvetlenül ezen letéti pénztár felettes hatóságának megkeresésével.
13. §.
A pénztárnok és ellenőre h a t áskőre:
A pénztárnok és ellenőre nyugtalják a pénztárnok kezére közvetlenül befolyt pénz vagy egyéb adományokat az átadónak és gotidoskodoak, bogy ugyanazon adományok a helyi hírlapok egyikében nyilvánosan is elismertessenek.
A pénztárnok kötelessége a befolyt készpénzeket 24 óra alatt a nagybizottság elnöksége uta-ti fása hoz képest egyik helybeli takarékpénztárba kamatozás végeit elhelyezni s a takarékpénztári betétkönyveket az ellenőrrel együttes zár alhtt tartani
A pénztárnok számadásra alapul szolgáló pénztári naplót vezet, a az ellenőrrel együtc minden június és december utolsó uapján a számadást lezárják s az időközi takarékpénztári kamatokat külön tétel alatt bevételbe veszik s a számadást a nagybizottság elnökségének utasítására megvizsgálás végett készen tartják, illetőleg a kiküldött számvizsgálóknak bemutatják.
Fizetést a pénztárnok csakis a nagy vagy végrehajtó bizoit-ág két elnöke aláírásával ellátott utalvány okmánya alapján s az utalványozott személy nyál-tájára, — kinek személy azonosságáról az ellenőrrel együttes meggyőződést szerezni tartozik — teljesíthet.
u. §
Záróha tározat: A mint az aj templom építése s felszerelése Isten segítségével teljesen befejeztetett, s a számadások az építő hírek közgyűlése á\'tal megvizigátattak, — az oj templomot amint az a most fennálló templommal hosszú idők alatt tőrtént, — megőrzés és fenntartás végett a hívek lelki üdvének elérésére- a város hatÓiágnak átadják. Amen.
Lehorgasztott fővel gubbasztott; fakó arcát tenyerei közé rejté és vári, kéjesen várt a mámorító, boldog pillanatra.
A fáradt kedves is megindult és a miut a félhomály borongó szürkeségében bandukolt csoszogva előre, olyan volt, mint epy rémes kísértet. Az asszony felkapta fejét és megpillantotta a fehér alakot. Hegdöbbent.
Ebben a pillanatban a gomolygó felbők elsötétítették a menyboltozaiot s a fehér ruha nem látszott többé.
Félelme\'gerjesztő nyugtalanság fogta el a csalfa, becstelen nő lelkét.
Fázni, reszketoi kezdett.
A sötétség vak éjjé változott, a kedves nem találta az utat és visszafelé támolygott.
Az asszony maradt. L3 minél tovább ült a kemény, hideg kövön, annál átba-tatlanabh, sűrűbb Iőd a köd és a sötétség.
Gondolkozni kezdett az előbb látott alakon.
Szive azt t>ug(a: ez ő . . . De ösztöne, titkos daimonionja azt, hogy a\' bosszulás szelleme.
Hátha — kezdé azőoi gondolatait — hátha a gonosz, a tagadás szelleme, a ki. azért jött, mert hívta. Mert lelke-üdvösségét neki ajánlotta. Vagy talán férjéé, a ki azért jön, hogy bosszút vegyen a hűtlenségért Felizgatott fantáziája körvonalozts alakját, örült fantomok kergetőztek agyában. Talán a Mindenható küldte el hírnökét, hogy megbüntesse gyermekeiért, a kik otthon hideg, elhagyott szobában árván, vigasztalás, ápolás, gondozás, anyaszeretet nélkül szenvednek, dideregnek. Talán -már a k:csike, a kis aranyos baba meg is hűlt,., tán beteg.
Gyógyító ir Léoe sebére, anyai szít melegsége a felbevitésére, becéző azó az eldédelgelésére, elaitatáséra.
Orvosok kongruája.
A lelkészek fizetésének az állam segedelmével való rendezése a megvalósulás küszöbére jutott. Az állam végre megemberelvén magát, hozzájárni a papok exisztenciájártak javításához. Mindenesetre Örvendetes jelenség, hogy az állam régre törődni kezd azokkal, a kik neki oly sokszoros szolgálatot teljesítenek, a nélkül, hogy eddig viszontszolgálatban részesültek volna.
Jóieeő remény kecsegtet, hogy a kormány és parlament ezt az áldásos működését folytatni fogja. Bizonyára ebből az elvből iodultki: .ecclesia praecedit" és sorba veszi most már a tudományos pályák többi harcosait. Miként ép lé lekhez ép test illik, a jobban dotált lelkipásztorok u\'án jönnie kell az orvosok jobb dotációjának. Avaey még mindig azt hiszi a világ: „a jog tisztességet az orvosi mesterség vagyont szerez?\' Ugyan kérem, nézzék meg a magyarországi orvosok vagyoni viszonyait és egy fületlen gombot— 12 évi praxisom egész szerzeményét — teszem reá. hogy e példabeszédet nem fogja reánk alkalmaz hatónak találni.
De ugyan édes istenem, kiktől is kapargálnánk össze a vagyont ? Talán a föld népétől, amelyet a végtelen nyomoruk a szocializmus tévuijára kergetett? Meri hisznekück vidéki orvosoknak éppen a nyomor fiaival van oagyobbára dolgunk, akiket a munka, a nyomor, az idő vi-viazontagságai betegségékkel árasztanak el. Kenyér kell ezeknek, uraim, nem orvosság ! Ezekkel akarja többek között a közigazgatás a 7 évesnél fiatalabb gyermekek kéuyszergyógyitására alkotott tőr-véoyiiyel szorítani, hogy hozzátartozóikat
És ő. a bitvány féreg, a tilosban jár. Megháborítja, megszentségteleníti a sírkertet.
Légyottot ad egy semmirekelő, bűnös, Összeaszott ruénak.
Felugrott. A máskor lenyűgöző kétségbeesés kitártait, szívósságot kö\'csön-zött neki. Nem törődött már a találkával, mind szeretővel, kísértettel. Csak egy-szent, egy ideális, egy isteni szép kötelesség lebegett előtt — az anya kötelessége.
Ugrált sirdombon, virággruppokon, őrült iramlásában letördelte a kereszteket a fejfakat; lebernyeget eldobta és inkább tűrte a zordon hideget. Lábait a sok kőbe beléütötte, szerte libbeni* hajszálait a lüske megtépázta.
Már csak alig támolygott, alig lihegett, de azért törtetett előre, szüntelenül
— előre!
Mit törődött azzal, hogy lába vérzett; 1 hogy ujjait összesebezte; bogy lebben -ti Oj ét elhajította; csak egyet látott, egyet hallott, egy zsongott mindig a fülébe — az anyaköteleaaég. az anyaszeretet.
összetörve, összezúzva, fáradtan, betegen ért lskásáxa.
A két kia fia édesen aludt és a ki* bébé. az aranyos, pici rózsabimbó — csendesen játszadozott Levette valahogyan a falról a feszületet és azt csókolgatta.
Es az anya, a megtért, gyermeketért remegő anya térdre hullott a kisded nyo-stolyánál ós hálát rebegett a legfelségesebb Urnák azért, bogy visszatérítette
— oly sok ballépés után — a jó, a megigazulás ösvényére. ,Minő csodás keveréke jó s rossznak a nő."
— ö.
gyógyíttassák? No ezzel ugyan sem a közegészség Ügy nem ér célt, 8em a mi zsebeink nem híznak, mert a szegény paraszt ember, sőt merem mondani, a szegény középosztálybeli is elhívja gyermekéhez az orvost egyszer hogy büntetve ne legyen, de azzal eleget lett a törvénynek, a lelkiismerete meg nem nyugtalankodik, mert marad több gyermek is, csak győzze azokat kenyérrel. Ilyen az a praxis oagyobbára, amelyről mivel szabad és korlátlan, azt hiszik, az orvosoknak oly jövedelmet nyújt, a mely semminemű további támogatásra nem szorál.
De bogy vágjunk az orvosi fixummal, azzal a jövedelemmel, amely már nem korlátlan, amely számokkal illusztrálja a a helyzetet Mindenki tudja, a kit érdekel, hoey a községi orvosok javadalmazása 200 forinttól 600 forintig terjed. Hibzen szó sincs róla, szép pénz ez, mert a kisbirónak, községi kanásznak mes a bakteroak valamivel még kevesebb fizetése van; de ne bigyje ám senki, hozy be ne látnám, hogy a községek nagyobb része tényleg nem is adhat busásabb fizetést orvosának mert üres konyhán nincs okos gazdasszony.
Folytatni szerelném még a helyzet festését, mert hísz.en eddig semmit nem mondtam, de nem teszem, mert félek, hogy szégyenlős kollegáim. — mert tetszik tudói. Önérzetesek vagyunk ám mi, akik inkább nélkülözünk semhogy lamentáljunk, — meg találnának reám haragudni, hogy házi Ügyeinket piacra viszem. Befejezem tehát mondőkámat azzal — és meg vagyok győződve arról, bogy ez orvosi közvé\'emény — hogy a mélyen tisztelt lelkészek után vegye elő a korma iy a mi koogruánkat is —legyen nyugodt, sem mi, — sem községeink nem fogjuk félteni anton Óm iánkat, — és ie részleges segítséget adjon nekünk, — hanem tegye egészen államivá az orvosi állást és fizetést, természetesen olyan módon, bogy az embereknek ez a nagyon is szamottevő osztálya ne legyen kényszerítve a kenyérért küzdeni, hanem anyagi gondoktól menten élhessen az ő nemes és a humanizmus által minden pillanatban igénybe vett hivatásának. Az orvosok helyzetének javulásával együtt fog járni a közegészségügy javulása ís.
Dr. E. J.
Felső templom.
Ujabb adakozások: Dr. Tubolj Gjula és neje 300 frt, Kovács Károlyré 15 frt, Merkly Antainé (Leteoyf) 10 frt. Öiszeseo 325 frt.
Eddig befolyt Összesen 11,072 frt 43 kr. Dr. Tttboly Gytila Eperjesy Gábor ellenőr. pénztárom
HÍREK.
— A koronázás évfordulója. Harmincegy éve lesz június 4-éot hogy sz. István koronája apostoli királyunk fején ragyog. Ünnepe e nap a magyar népnek, mely hódoló tisztelettel és szeretettel veszt körül jó királyát, legalkotmányosabb fejedelmét. B napon nálunk is hálaadó Isteniisztelet lesz a plébánia-templomban, a főgimnázium ifjúsága pedig hazafias ünnepet rendez. A gazdag programmu matinén, mely egyszersmind a gyakorló Iskolának beszámolója is lesz, beszéd, szavalás, ének és zene fog élvezetet nyújtani a közönségnek.
— Eljegyzés. Vörőa Endre nagykanizsai kir. törvényszéki aljegyző, eljegyezte Darás Tinka kisasszonyt. — Ptck Ármin budapesti uri divat kereskedő, eljegyezte Münz Szabina kisasz-szonyt Nagy-Kanizsíról. — Schőnfeld Tivadar nagy-kanizsai fakereskedő május hó 31-én jegyet vá tott Plón Ilona kit-aaszonynyal, Győrött.— Loschitzer Mór a .Generáli" tíszviselője, eljegyezte Wallerstein Karolta kisasszonyt.
— Kitüntetés, ó Felsége megengedte, hogy Dr. Mantu-anó Bezsó ker. miniszteri fogalmazó, akir. szerb. Taköva-rend lovagkeresztjét elfogadhassa és viselhesse.
Foulard-selyem
65 kriol
— 3 frt 35 krig
— A honvédség koréból. Breuner Jenő 19. gy. e. beli tzázadoa törzstiszt jelölt a helybeli 20. honv. gy. «. 1. zászlósijának parancsnokává ideigleneséé kineveztetett
— Talált holttest. Folyó hó 1-én re*, gel a Hiháldí erdőben az ezen keresztéi vezető ut közelében egy Öreg íoldmive* holttestére akadtak, — kit baltával agyonütöttek. — A csendőrség a legnagyobb erétylyel keresi a gyilkost.
— Az Irodalmi s Művészeti kor igazgató tanácsa f. hó 1-én V é c s •- ¦,-Zsigmond polgármester elnöklete a Langy ülést tartott, melyen a közgyűlés napját állapították meg. Az idei közgyűlés az igazgató tanács f. hó 20-ára délután 3 órára hívja egybe. Tárgysorozata lesz-: 1.) Elnöki megnyitó 2.) Titkári jelentés. 3) Pénztárjelentés. 4.) Netán! indítványok. 5.) A lelépő igazgató tanács és a tisztviselők helyébe nj igazgató tanács és tisztviselők megválasztása A leköszönt C s o I o z Jenő karmester helyébe Sas. e r m a n n Mihály tanár t kérték fel a dalárda ideiglenes vezetésére Szeptember 1-tól kezdve pedig Dr. Perényi József főgimnáziumi tanár fogja a dalárdát miut karmester vezetni.
Dr. Kiss Ernő indítványára\' az igazgató tanács elhatározta, hogy egy varod zeneiskola eszméjével komolyan fog foglalkozni és esetleg egy rendkívüli közgyűlésnek részletes tervet benyújtani. A zeneiskola korántsem akarna versenyező;^? helybeli zenetanárokkal, hanem elilenkezolegminden számottevő zenei tanárt a zeneiskolánál alkalmazna Az eszme keresztül vitele bizony zenei szempontból nagyon üdvös volna. Mert mindeddig a zenei hangszerek egyes - mesterei farkasszemet néztek egymással, a zeneiskola pedig éppen együttes működésre adna alkalmat. Ez ép ugy a mestereknek, mint a tanulóknak válnék javára és véget vetne minden kontárkodásnak
— Magánvizsgálatok a fő girn rázni írtban. A helybeli fógim-názimban 24. és 25-én lesznek a magántanulók vizsgálatai. Jelentkezni kell a főgimn. Igazgatóságánál.
— A Pallas Nagy Lexicona teljen 16 kötetben, szép aranyo* kötésben, egészen tiszta uj, —kedvező áron eladó. A cim megtudható a szerkesztőségben.
— Hirtelen halál. Gábor prracsics István helybeli rózsa-utcai földmives, t hó I én reggel kiment a mezőre kukoricát kapálni, — 7—8 óra körül családja kivitte utáua a reggelit és ez rémülve vette észre, hogy a családfő, kí reggel ép-egészségesen távozott hazulról, a szántóföldön e bukva, boltan fekszik. - Nyomban jelentést tettek a rendörségnél. Az orrosrendórí boncolás régi szívbaj alapján bekövetkezett szivszélhodést állapított meg a halál okául.
— A honvédelmi miniszter a kishivatalnokokirt Báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, tekintettel a fővárosban uralkodó drága megélhetési viszonyokra altból az alkalomból, hogy a vezetése alatti minisztérium dljnokai s kisebb javadalmazása hivatalnokai drágasági pótlék engedélyezéséért fordultak hozzá, átiratot intézet; a pénzügyminiszterhez, amelyben a hivatalnokok kérését nemcsak hogy a legmelegebben ajánlotta a pénz-Ügy mintszter figyelmébe, hanem még a maga részéről is nyomós argumentumokat hozott föl a közhivatalnokok kérésének teljesítése érdekében. — Mint halljuk, a mi képviselő testületünkben is akadtak már egyesek, kik sürgetik a kishivatalnokot, sanyarú helyzetének javítását. — De ezt csak ugy maguk közt beszélik, nyilt Ülésen még egyik sem hozta szóba
— A javíthatatlan. Perec János több izbeu fenyített napszámost t bó 22-én Qrünbaus Jakab, a helybeli honvéd laktanyabeií markotányosa, mintegy 13 frtnyi készpéuzzel a nagy tőzsdébe küldötte, hogy az eladásra szánt dobáoy-nemüeket hozza meg. Pévec ur azonban eddigi szokásához bivec, a 13 frtr.yí készpénzt zsebre vágta és rokooérxelirtü kartársai társaságában urasán elmulatta annyira, hogy a mikor a rendőrség emberei fülön fogták kerek 29 krajcár volt a zsebeiben, ügyét áttették a büntető biródágbor, a hol bizonyára teljesülni fog abbeli kérelme, a mit a rendőrség előtt is hangoztatott, hogy csak azért lop és csal most, bogy télre biztosan fogházban \'egyen.
niazaist fekete, fehér 1? Bzines Henneberg-selyem 45
IrtÓl 14 frt 65 kríg méterenként - sima. ctik<». kockiwrtt, mintázott r% damaszt stb. iraiotegy 240 kttlöabíi u fajta é* 20C0 kttlöuMzo stio- éi árnyalatban itb )
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóinak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Matrv.r leveleiéi. Svijeba kéUxerei levélbéljeg rafasitandé
jHemieberg G. selyemgyárai: ZQ tettben
|ct. és kir udvari txilUtó).
— Találkozás 10 »v alán. Mindazon kereskedők és kereskedelmi tisztviselők, kik ezelőtt 10 érvel mint tanulók a n agy-ka uizsai kereskedelmi Iskolát bevégezték, május 29 én, pünkösd második napján találkoztak. A volt iskolatársak legnagyobb része megjelent, névleg: Brener Vilmos (Bánok Szent-György), Grosa Nándor (Bndapest), Holcer Lajos (Budapest), Honig Samu (Budapest), Kende Lajos (Boncodföd) Eohn Ödön (Nagy- Kanif aa), Leazner Henrik (Tapolca), Löweostein Sándor (Vocen) Sándor Gusztáv (Veszprém), Scheyer Miksa (Ludbreg), Takács László (Brestovácz), Freuod Béla (Siófok). Májú* 28 áh délelőtt 11 órakor az iskolatársak hálaadó istentiszteletre évültek egybe, mely alkalommal Dr X urnánd Ede főrabbi beszédet mondott és Örömkönnyeket fakasztott a viszontlátásnak örvendő ifjak szemeiből májú; 29 én este a társaság vacsorára gyúlt össze a korona egyik termében. Mint vendégek jelen voltak: Dr. Szukies Nándor Kellert Lsjos, Altmann Mór, Dr. Villányi Henrik, Lakáé j Gyula, Salgó Sándor, RÖianfeld Lajos. Engel Jakab. — A harmadik fogás, után va\'ó-ságos felköszön tő-verseny fejlődött ki. Tósztot mondottak: T a k i c h László aki ősi szokás szerint a királyt éltette E\'Után nagyon vigtn volt a társaság és megindult a szellemes pohárköszöntők áradata. Sándor Gusztáv egykori tanárait és az izr. nitköxség jelenlegi tanán karát éltette. Villányi Henrik dr. a barátságra, mely összehoztam világ minden tájékán működő ifjakat, ürítette poharát és hangsúlyozta az elienáiihatási képesség szükségét a kereskedőben. A 11-maon Mór lendületes felköszöntőben egy régi közmondást cáfolt meg: „Kire az Istenek haragszanak tanítónak teszik meg." A tanítót az útmutatóhoz hasonlította, a kitől a vándorok elmaradnak, de ismét visszatérnek hozzá. B r e u e r Vilmos. Neumann Ede dr. főrabbit éltette. Lőwenstein Emil, Szűkít a Nándor dr. iskolaszéki elnököt éltette. Gross Nándor a kartársi hűséget dicsőítette. Sándor Gusztáv a sajtó jelenvolt képviselőit éltette amire V i 1-lányi Henrik dr. felelt találóan. L Ő w e n s t e i n Emil a hölgyeket, Villányi Henrik dr. ugyancsak a jelenlevő anyákat köszöntötte fel. Salgó Sándor, Engel Jakab a vidéki sajió helyzetét ecsetette. Végül Rosenfeld Lajos mondott szellemes felköszöntőt. — Gross Nándor indítványára az asztaltársaság egy kisebb alapítványt telt a kereik. iskola részére és W I a s s i t s Gyula mioisztert táviratilag üdvözölte.
. — Felső keresk. isk. tanárok köz gyűlése. Mult bó 27. és 28-án tartotta meg a felső kereskedelmi iek. tanárok országos egyesülete évi rendes közsjü-lését. A vidéki tagok kitűnő vendégszeretetben részesültek és idejűk uagy részét a fővárosi kereskedelmi és ipirvál-laktok megtekintésével töltötték el. Szakszerű vezetésről mindenütt gondoskodva volt. A nagy-kanizsai iotézetet Buo Samu igazgató, Kárpáti Manó és dr. Villányi Hennk tanárok képviselték.
— A tűz ellen. Bizony nem a legjobb mulatság az, ha a vörös kakas kiül a h.i.-ra és tombolva pusztít. Szegény és gazdag egyaránt félelemmel nézi a vad elem dühöngését, mely kérlelhetetlenül teszi tönkre a szegény kicsi vagyonát, a gazdag dús kincseit Nem is áll annak ellen semmi, csak — az elszánt tűzoltó, ba mindjárt önkéntes is. Ezek aztán útját szegik, ha bírják. És a legtöbbször bírják. Fel is virágzott a tűzoltóság, országszerte, még a mi megyénkben is. Van ugyanis vármegyénkben 101 tűzo\'tó-*ág, 3962 tü-oltó. Vannak eszközeik is a-vad élem ellen. És pedig lói hidrofor, 413 szekérfecskendö 220 kézi fecskendő. 225 vízszállító kocsi, 2382 hordó. 1474 kád. 944 darab vízhordó veder, 1029 tü/.létra. sőt, hogy ez se hiányozzék, 237 villámhárító is. Iyen készséggel aztán csak megbirkóznak a tűzzel még a 87áraz nyári hónapokban is.
— A tárházak. A tárházak igazgatósága e napokban Ülést tart, melyen minden valószínűség szerint beterjesztik a jövő évben építendő tárházakra vonatkozó terveket. Az ülésnek egyébb tárgysorozata jelezve niocfl és valószínűleg csak a tervek megbirálása kedvéért h ivták egybe.
ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JUNIUS 4-én.
— Eljegjie*. MMkoTite Ferenc elje-^erte Ter^tenjik P<aU kisagsiooyt
BnáopeBte^ , \' , ,
^_ liűtedvelő- előadás. Lapnnk lar-
uktw értesülünk, hogy a 2!í-én megtartott iBüi*i*etö előadást, általános közkívánatra •jStrepi-V megismétlik. Minthogy ennél-jgra a iuuius 5 í előadás az ismétlés örök törvényeink í{>SVi elődjét tnl fogja szároyahM,^\'%»^a^^korratartÍnlcfent-_ Hal,, iozás. Färber Samn kereskedő niátfM 29-én, »>zÍT(izélbadé«ben hir telei: eibaayf- Májn 30-án helyezték ovu-\'=looira léteméit.
" \'_ a, szepetneki biró ur. A követ-
kfió fevefot kaptuk, mint hiteles máno iáit* « IroDual irt eredetiről:
őre*:.!.- kísaszun beiben — és mint aogr- panaszt emelték nálom a kisaszon irs; ¦¦íhúD. vagvok bátor mek emlittení; mos a héten egyik nap jöt a plébános ar aszatzán kocsin és a gyermekek figyel-:¦;.--ztetés ntán kiáltoták volna, dicsértesék a jezns krisztus & mit jól tntja kisaszon hogy asz tanítási kihágásképen tekinthető: jí mit én mint óvodai Biszotsák. felelőségemre nem vehetem, arra mek is kérném kisaszont,hogya37.elö ne fordulón, mer esz illen kevert köségben, nagy visza élés volna! ínkáp társa be szigoron a tanítási utasítását! tisztelettel Fnksz biró. Alája pedig ez van írva: Hogy ez a másolat a felmutatott ere detível szórói-szóra egyezik, igazoljuk: Szépeinek, 1S98. máj. 23.
Fülöp István m. k. h. biró Kumay János m k esküdt Ez a levél pedig nem más, mint Fuksz szepetneki biró nr levele, melyet plaj-básszal Írva az ottani óvodás ki>asszony-boz intézett, megintve öt azért a főbenjáró bűnéért, bogy azokat a kis ártatlan óvodásokat arra a szép keresztény köszöntésre merte tanítani: Dicsértessék a Jézus Krisztus. — Íme egy mínta-biró, a ki féltve őrzi a község vallási békéjét, me lyet az az ártatlan köszöntés fenekedtől felforgatna. Ezt pedig féltett kincs gya nánt meg Leli Őriznie még akkor is ba a tilalommal a nagy többséget sérti is meg, melynek ez a köszöntés Ósi szokása, kegyeletes hagyománya. De a biró ur nemcsak a vallási béke rendületlen őre, hanem a pesti művelt levelező buzgó megvalósítója is. Egy nöhö/. ir ily finom hangon és még hozzá — plajbászszal ! Sót ó több mindezeknél; egy egész b i-z o 11 sá g. melyet súlyos felelősség terhe nyom. Valóban a szepetneki biró nr ritka tünemény a mai világban; — Csodálatos mégis hogy nem olvastuk nevét azon falusi biroké között, kiket 0 felsége kitüntetett De reméljük a kitüntetés nem várat magárasokáigs ezennel figyelmébe ajánljuk ót azoknak. — kik a kitüntetések dolgát intézik.
— Hitelszövetkezet. Oelsen, mint tudósítónk irja, a nép kezdeményezése folytán rég óhajtott terv öltött testet: megalakult a fogyasztási- és hitelszövetkezet l\'ün kösd második napján volt az alakuló ülés a községházánál. Nuszer János ur, mint az alapszabályok szerkesztésével már előzőleg megalakult bizottságelnöke, lelkes svakban ecsetelréo a nagyszámban egybegyűlteknek fkík között igen tekintélyes számban voltak a környék helységekből ís jelen: a két szövetkezet célját, magasztosságát, és különösen a földraívelő osztályra kiható számos előnyeit, a gyűlést megnyitja, és felolvastatta mindkét szövetkezet alapszabályait, azokhoz megadva mindig a kellő felvilágosító magyarázatot a szövetkezelet az eddigi előzetes alá-iegyzések alapján megalakultnak jelentvén ki, amennyiben már eddig is mindkét szövetkezetbe egyenkint közel 1< 0 tag jelentkezett. Az alapszabályok felolvasása után a Ititelszö vet kezet igazgatóságába megvá\'asztottak: Kuszer János, Kugler Sándor Zadravec György, Kovács Zsig mond, Rác József; a felügyelő bizottságba Vizleudvay József, Modrovics János és Dervarics Ákos. — Az alapszapályok szerint a hitelszövetkeze inéi egy részvény 10 kr. s a szöretkezet 20 évre alakul; a fogyasztási szöretkezet nél egy részvény lü korona. <^öt részvénynél többet egy tag nem jegyezhet. A megalakuló ülés utáu mindkét részvényre számos jegyzés történt, az aláírási ivek most a környék helységekben vannak aláírások céljából, A kezdet valóban szép sikert ígér.
— Szerencsétlen esés. Pünkösd mis-napján — Mór G*rgelyné özvegy paraeztnő, amint a délutáni istentiszteletre ment, a siko-i ut miatt megcsúszott s oly szerencsétlenül esett el, hogy jobb felső karcsontja a vállná] kifordult Hirtelen egy közeli házba vitték, hol ápolás alá vették. — Orvos nem lévén, Z.-Sz -Balázsról egy embert hivtak, ki nem ismervén fel a bajt, azt bitte, hogy a karcsont törött el, a art jó erősen bekötötte. Mivel ázooban a váli-és knics-csontoál rohamosan dagadt, a fájdalom mindig erösebb lett, amidőn az orvos hazaérkezett, azt hivatták, ki a bajt felismerve, a csontokat helyére tette.
— Betörései lopás. Áldozó csütörtökön, midőn a rátkai lasó^ok nagyobb ré<ze Felső-Szemenyéo bncsno volt, Bag-ladi Vince rajki illetőségű szolga gyerek, ki éveken át a leteoyei városbirónái, majd Pataki földmivesnél szolgált, ez utóbbi helyéről azomban megszökve útjába ejtette Ritka községet s ott Hermán Antal molnár házához ment, hol már előbb szolgált — Nem találván otthon senkit, a padlás feljáratát felhasználta s onnét a konyhába leereszkedett, s a nyitva lévő szobába hatolt s az általa már ismert pénzes fiókot felfeszitette skivett200frtot.deezzel meg nem elégedve, megkezdte az almáríomot is feszegetni, de ezen működésével raj\'a veszett, mert ezalatt megérkezett a molnár felesége, ki látván a hívatlan vendég működését, lármát csapott. Erre az egész Bzomszéd-eág összefutott s lefülelték a tolvajt, elvették iőle a 200 irtot, ö pedig, mint ki dolgát jót végezte, megugrott.
— VlgyáaaUafiságának áldozata. Gáspár Antal bánok-szent-györgyi lakos, m. hó 24-én egy diófát vágott ki kert-jében s vigyázatlansága következtében a fa oly rosszul dűlt, hogy maga alá temette és rögtöni hiláit okozott.
Szerkesztői üzenet
— Ő. Hetyhta A*on reményben, bőgj a leg-k&zélebbí koMeméoT jobb less, közöltök ezt — Bfctor axoo helytelen idézése, hogy .kpt-erése,\' balÜbQoletéit érdemi!. — Üdvöxlet.
Hirdetések.
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából > mélyen tisztelt közönség figyelmez tetik arra, hogy Suchard Ph gyára ügynevezett törmelék Csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani száüilásért kezeskedve V\'in és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
tust t Hmn míjfeKü irniifawy !
VEGYES.
— Féajképesö késxBletek díletájixnk márnára- Míodeukinelr, kik a. fényképezés ezen kellemet és I irki áual kö .nyen megianalható sport iránt érdeklődnek ajánljak az 1851 ér óta. fenállo kalöoö<en fényképező készülékekkel foglalkozó A. Mo\'l cf. ét kir ndr.siálkó Bérs Toclancben 8. eéget t ennek illntztrá t árjegy -tekének atnézétét, mely ki<ráuatra ingyen ktlde-xik meg.
JL !>.-. EtiGER léle
iDjectio Ham lelis 7írgMca
; a l^gbaiátoaabb ku\'szer ilief« ctkendezéa) fér- \'
: fiak ét nőknél, uj ét idült folyatok, valamint : eicbántalmak tnotlasára A Hamamelis Vir-ginica irot\'icot növény rendkívüli batáaa a j nvákbártjára -rrosi\'ag már régen el van i m-frt-e, agy bo^-t ezen különben ii axe-reacsél összetételű ,lujectió ennek kótzón- \' bett gyógyerejét. 2 -1 üve^ batina<ata a \' legmikacsabb bajt tetemesen janija, iiletre ! meggyóryitja.
Egy üreg ára 70 kr. a pénz előleget;
, beküldése mellett poitán bérmentve: 1 üreg;
; I frt 06 kr. 2 Or. i frt 76 kr, 3 0». 2 frt 46 kr. Faraktár: Gyosysiertar a ,hidw\'-hoz budapei! vi, viel kl lt 17
Nyilttér.*)
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
Tese, hngyhólyap, bőgj dar» és a kÖszvénybÁntaimaK ellen, topábbá a léczc és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llth Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendéire lesz. HflKyhajté hatásn!
Kelleaei ízi! Kouyei esészlbetö
Kapbató ázTánytízkeretk édesekben éa gyógyszertárakban A SaWator-forrás igazgatósága Eperjeteo.
•j Az L rovat alatt közlött kért nem vállal felelősséget a szerk.
Felelős szerketziő: z>r. Kiss EmS Helyetiet szerkeaziő: J>r VUl&nyi Henrik Kiadó : Ifi Wa.jd.its József.
EST vég 3.10 mét. hos^zn 1 n 1 öltönyre, elegendő, ára csak
frt -3 10 jó
frt 4v-0 jó
írt 7 50 finom
frt 8 70 finom
frt 10 50 legfinomabb
frt IS-40 angol
frt 13-95 kamgarn
Valódi cyapjuból.
Egy *ég lekete tz»lon öltönyhöz 10 frt. Felöltő szövetek méterenként 8 frt 25 kr:ól. Loden gyönyörű színekben 1 vég 6 trttöl 9 íntól 9S krig; — Perovienne és dos-kiog — Állami ét Tatait hivatalnoki ét birói-talár szövetek : legfinomabb kamgar-cok ét CbeTÍo\'tok vaUm nt egyenroba szövetek, pénzű, yőrség éa csendőrség rétzére etc e c tzétknld gyári árakon a tisztessé-getuek ét szolidnak
poXÍí Kiesel Ambof BHhahM.
Minták Ingyen H bérmentve Mitiiahú sz.\'ifliL.iH figyelemreméltó I
A t. közönségnek fontos az: tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről rali beszerzés esetéo sokkal olcsóbban kapja, mint a közve-itő kereskedelem alján. — KIESEL AMHOF •brQnní c-c az összes posztókat valódi gyári áron miudeu Kabart felszámítása nélkül kuidi szét.
^JaSZNÁLJON Öli
fetryver
kerékpár!!
KöodjO meoétfl, (ezért semmi
megerőltetés, fő előnye a Styeri fegyvergyár k e rék pára i nak).
Főképviselő Magyarország és Erdéiy részére:
iLlkW és KELLEK Budapest, YcSi törni 62. Szil.
0
e
Vasú i állomás
Posta és Távírda
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban
VARAZSD TOPLICZA
a Zsgoriai vasút msntóa (Zágráb-Csáktornya.)
Vegreletnezve Prof. Dr. Lodwlg uav. tanác-o-( által 1894 ben. 68 fok Celsius meleg torrit, a kén iszapnak felQlmalhaiatlas hatása tu izom és izfilet rbeama, izalet betegségek, gyulladásos ét csonttörési összehoz ódátok, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint tsebias stb. oSi bajok, bór és titlcot l..cgségek idolt i vesebajok, bolyagbarut, gór-élykór, ugolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb.
torok, gége, me!!, máj, gyomor- és bélbajoVnál, araoyérsél stb-
Yillanyosság. — Massage,
^yÓSTiatéset mindeu ktnrelémmel, egész éren át nriíra.
Idénj tartam máius 1-től október 1 ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások — Állandó zenekar, a ságrabi kir. operjzaáx tagjaiból. Zene- ét táneetiélyek atb A Tarazsd-Toplicai állomáson naponta társaakocai rárjá a vendégeket -KQlöu fogatok is rendelkezésre állasak, de etek odaállítasz elóbb a ítirdö intézS* ¦égnél megrendelendő. *».
O-vosi utdaaozódaaokat a faniőorvos Dr LONGHINO A* ad Prospektusokat éa brotchurákat ingjén és bérmentve köJd
fűrdöigazgaíúság. %
jJBMnttaBsflfcjfrass^aadJÍ WJJaV Viliül ^ttimií^WjX
Dr. H ö Ci Y E 8 féle
az eg sí világon aubidalmazott hjgéalkns aabest talpbetét.
M/KCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
¦em tjoltlíem, lem tzztMs Itb, sem Mrkeméojídét, ita lilxiuuat tea Utjot lát, Km libéfés; rtvid idei viieléj n^ia mertsnafebbaí a jirtl* ki eipíjét Dr. B5,jn-f«e. sz ezéai rilifon V«ib«-
átliuzott tftbett ulpbetíuel lstjs el.
Piijt efjíiero — 60 kr, kettb rattagUga i frt 20 kr Ax •»b<!«l ulptxitét kitimSKfét lejjobbnii bi.o»jitj«, hofj a ci. éa kii k6rfi» hidiereeének és & m. kir. honrédsefaek eddig 22600 pirt titlliitatott.
SíétkQidé. caalcia atioTétellel, vaij > p«i elóiege. b«kaldéM ét kalto 10 kr íranco. — FeJviláfoiiiaMk és proipekttuok, könönetajilTioitájok ingyen
Altalános iibeitin-fjar betéti társasás Badapest ti, S«ir-atc«a 18.
! vluaitalaaakaak Beofeleie áraagtdaéay : :
m GLEICHENBERG M
fürdőhely
Stájerorazigban. Tengeri magasság 800 m. Májnstól Októberig.
É^véojea-íóíavas források Constaotio és E m m af o r r ás o k. Ég-vény es só és \\assa vas forrás viz Johannisbrun.DeD tiszta vavavas viz Klaaseoqnelle, Savó. Tej. (száraz etetés) kefjr forrás-só inhalació e-yes kabinokban, feuyöfagőz inbáláció. Lélekzést kész Ql ék, pneu-matikas kamarák, édes á*ványviz és bab/ó melegfQrdők, f-cyó éa acélf&rdók. Nagv hydro tberapentikns intézet talajkora. Enyhe, nedves meleg por és szélmentes levegő, erdős dombtáj.
Tu takozódáso - é« prospektusok ingyen. L\\k ás megrendel esek a fürdó-iErazgatÓsátjnál Glelcbenbergben.
1 HÚZÁS MÁR 1898. JUNIUS 15-ÉN.
2 huzat 1898. szeptember he 15 én.
1 forintért 2
X húzásra érvényes
0 KOLOZSVÁRI SZERETETHÁZ SORS-9, JEOYEI
V 4000 11 j -eremén} uj e!
8 160000 korona értékben.
fS Kaphatók: a rendező bizottságnál Kolozsvárit és roiudeo sorsjegy X elárusító helyen.
oasaooaaaoaanooaaaaoosaoaoaaoaoDDOoooooaoQ^
GRAND-HOTEL NATIONAL, x...™,..
Regi hírneves családi szálloda, újonnan berendelve. 200 sióba\' l frttúl felfelé, kiszolgálás ci világítással, rűrdiik cs. ét kir. távírda- és telefon állomás x bálban. Legkedvezőbb rekréssel, a jubileum kiillitii lálogatók számára. — A kiállítás alkalmára! árfelemelés nélkül. — Pályaudvarok és gőzhajóállomás közvetlen kőtelében. - I^vasut és i. - - - a háxbúl minden ir nyban.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
P. M. Mayer, tulajdonos.
0003O000QOO0O0OQOOOPOQO3O0OOOOQ000OOPQ " OOOO
Reinprecbt Budai Fiume szálloda
(ezelőtt Korzó-szálloda) Bndapest II. Uer Fiit.
Ujonnsn átalakított él dúsan berendezett yendégazobik. É\'termek éa kíTébiri helyiségek a legnagj\'obb kényelemmel berendezve. Francia és magyar konyba. Kitűnő eredeti hamisítatlan borok. Kőbányai részvény ser-főződe sör — legjatányosabb árak.
Figyelés kiszmolgálás. — Megnyittatott f. ó. május lén.
Tisztelettel Reinprecht szálloda tulajdonos.
i§6S-!k év óta Ismert
-mm BEBGEBFÉLE OBTOSI--
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által i janira Ausztria-MagTarországban, Francia ország, Német or iiag. Hollandban, Schweicban, Rominban stb. már tíz ér óta fényes sikerrel használtatik,
mindennemű börkűteget
mint szinte az arcbőr mindenféle tisztátlanságai ellen különösen a riih, az a ^ a idillt és pikkely sőmőr ellen a kosz, a sömör repedrénj, a fej és szakái ellen, ^r*^^ a szeplő, májfolt, ngynerexett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyerme- ^P^aA-Ix^SaT kek valamennyi kuisö fejbetegségei ellen. Eicakivül, mint a bőrt tizztitú ^ fcS! mosdószer ajanltatilc. f&
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr. A Berger-ffcle kátrány szappan 4O\' tömény (akalrányt tartalznaz, felettébb gondosan Tan készttre s lényegesen különböző a minden egyébb, a kereskedésekben előfordul* kátrány szappanoktól mert ezen szappan 35"/, glicerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
gyógyszertárakbzn rilágosan BERGER-féle kátrány-szappa.1 kérendő s ügyelni kell a zöld csomagolásra
kim obújiiil iiliileleleü a bécsi ituieltöii. Liillitúo! 1883-baa.
fw iM Selyatlaa a bol- és kalföld rrnérr :
G. HELL mriar TROPPAU ~*-<^*2**~** -
*V- gtj-Knhi:sár. Práger Béi" é*. Belttt Iyijos gyógyszerésznél.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 JUNIUS 4-Pii.
Első cs. és kir. osztrák magyar kizárólag szab.
OMLOKZAT-PESTÉK GYÁR
KRONÖTEINER KÁROLY
Bécs, III., Hauptstrasse 120. (saját háziban.) i—¦—Az arany éremmel kitüntetve, rfy—-
FSherctgi és hercegi uradalmai cs. Kr. katonai Mezőségek, vasutat, ipari bánya és gyári társulatok, építési váWilatok, építőmesterek, úgyszintén gyátpés ingatlan \\ulaj donoiok szállítója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapéiban poralíkban és 40 különböző mintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi a festék szürtiszlasigát illeti, azonos az olajjestékkel — gfT MlnUkártya, úgyszintén használati utasítás kívánatra ingyen és bérmentve kBIdetik. fM
Gammi és halhólyag
francia gyártmány, tucatonként 1-toi 6 forintig Finom _üa lönleget minőség tacaionkint B-tól 10 írtig. ÜJ! U-T : - No. p:ü uUra\' különösen vékony ét tágnló tucatonként 4 frt. Capoitea (égést rövid) tueatonkiut S frt. Nőj óvszerek P^mmi-bó) éteken át használható, darabonkiat S frt 50 kr Minta-gyűjtemény, tartalmaz SS drbot 6 frt.
SIÓI ERNST
Wien I. K-initLüerstrasíe 45. Eckeragerstraste í.
KIRCHMAYER Délivasut Szállodája, Bécs, IV., Favorifenstrasse 58.
üjonDan megnyitott, polgári kényelemmel berendezett ház, 100 szoba 1 írttól feljebb villamos világítással és kiszolgálással együtt. Telefon és fürdők a házban. KOzvetlen közelében a déli és államvasutaknak, Lóvasut és omnibusz közlekedés minden irányban egész napon át.
Htrchma} er János szállodás az „Imperiál szálloda" hosszú időn át volt főpincére.
Fontos házi asszonyok részére.
VALÓDI
Pt\'HA PADLÓZATNAK
tartós befényezéavr^ küiöiiht\'zó ssniekbeü, mely 2—óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan száradó Spirit us padlófény máz
4 színben putia padlózatnak azonnali száradás melletti befénvezésére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk él fenymaz gyárából
Bécs (Simmering.) Offenbach a Majna m., Berlin ALAPÍTTATOTT 1837.
Továbbá
moshito-zoii.ii.cz festékek elegáns színárnyalatban
min-len nem ü házi szerek be fényezésé re. melyet bárki szaktudomány hiáoyábao maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szerények, ajtók, ablakok, valamint falak bt\'zort.áiK-zozássra konyhákban és fürdő szobákban.
Copall butorlakk, Copallakk belsó használatra Darriarlakk, Börlakk, Szárítófirnisz, Politurlakk, Vasslakk és Brunolin,
mely utóbbi homályos bui-Tokhoz haszuáliatik. úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: koesisryárosok é> kocsi fényezők részére. Kutschenlakk, Práparationslakk, Ge^tellak. Schieif és La-zurlakk eredeti 1 kgramoa dobozokban.
Kapható: KesselliolVer József. Xeu és Klein fűszer- és csemege kére skt-d-"-.-!htt, N aj;*. Kanizsán. Laskay Ernő. Marion HÓricznáT Készt / helyen. Stracíiia Testvéreknél Osákturnván
é „Gazdák \\ figyelmébe."
Moharmag tiszta egészséges minőségben kívánatra minta küldésével kapható napi áron.
Lázár Ignác Sándornál
KESZTHELYEN.
H I R D
E T M É N Y.
V cs. és apostoli kiiályi Felségének legfelső elhatározása folytán ezennel megindíttaiik
a XX-ik magyar királyi államsorsjátélt,
melynek remélhető tiszta jövedelme akként osztassék fel, hogy abból t, a vagyon alap, állatni ji.zivbelök özvegyei cs árvái részére gyűjtendő alap, 2. a czirkveniczai -I.ászló«-gyennek-k őrház, 3. a zolyom-líuc*ei >Cizella< munkás-árvaház. 4. a Jósziv-egyeiület, 5. az erdővidéki Kjróli) közkórbaz, 6 a budapesti »Klotild" szeretelhiz, 7. a kolozsvári jótékony nőegylet, 8 » nagypénteki társulat, 9. a Wkésmegyei Fehér Kereszt-egylet rét zes itt essék.
ti sor&játék összes, 7691-bea megállapít ott nyereményei az alább következő játékterv szerint 386,000 koronára rúgnak, és pedig :
I főnyeremény - — 130,000 korona lo nyeremény - — á 1.000 koroi
1 * - 50.000 » 2o • k 500
[ » — — 20.000 • 50 ¦ r - - i loo •
In — — 10.000 • 100 ¦ — — á 50 »
a" * — á 5.000 » 1000 „ — á 30 .,
5 » ; — á 2.000 • 6500 „ - - á to
Az összes nyeremények kési pénzben fizettetnek ki.
A húzás uvszavonhatlanul 1608 évi június hó 30-án Budapesten történik. §M9* \'ífgY »or»jegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva. Ima) Sorsjegyek kaphatók a lottó igazgatóságnál Budapesten Pest, fovániház, félemelet,\' a hová a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány mellett elüre beküldendő, valamennyi só- é* adóhivatalnál a legtöbb postahivatalnál és minden városban és nevezetesebb helységben felállított egyéb sorsjegyáruló közegnél.
Budapesten, 1S9S. április hó. .M. kir. lottó-igazgatóság.
e—ga Budapest, Váci-körut 8*. sr.
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárábjn készült gő*«S»éplÖBarnituráit, ipari célokra alkalmas .Compound\' lokomobiljait, teljesen vasból készolt szalmakazalozó gépeit góz knkoricamorzsolóit,
Stifcor-féle körfűrészeit, mm- .MILLENIUMC kaszáló- és arató gépeit, ~%M
tovitibi S.lCtl* ekeit, r ,¦ 1 ö % r p e i t. boronált él ojjéb [iiailífl 5 e p e 1 t,
Árjegyzék ingyen és bérmentve. -
MOLL SEIDLITZ POR
védjegyet és
(aak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll
aláírását tünteti foi. A Hali A.-félt SesrJiilz-porek tartót gvógyhatáss a legmakacsabb gyomor- es aí-trslbanttlosak. gyomorgörcs -s gyomorhév, rögzfttt székrekedés, májbántaloin, ver ttlélás, aranyér es a legku oobözöbb »41 betegségek ellen, e jelei háziazernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti ds
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Csak akkor valódi.
L^«Sfí2 BTf« M0LI\' A- *«JJ«í7*t mntali tel „A. m»ll ««rata onorami van tárva. A Mall-féli (ra»-
azlaktrsieai ét só nevezetesen miat fajdaltssotillapiU bedorzsöleii szer köszvény C>DZ ét a meghűlés egvé\'i követkextoéayeia ii legivmereteiebh oépsaer. — Egy óao zttt trtdttl Ivtg ára 90 krajezár____
Moll Salicy) szájvize.
(Fóalkatrésze : fQiolrttvas taiktó.) A miadenoapt száj tiszti tásnil kolósösen foptos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számira; mert e szijvis a fogak további épségét biztosítja t egyszertmioc tzer fogfájfct ellen — Egy Mt» A. vtUjagytvH fjliáttjtt üveg ára : 60 krajcár.
Fószétküldéx: Mtll A- gyógysze-asz cs. és kir. udvari szillitd álul.
Béu: Tacbltabea 9. sx.
Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljesíttetne\'<
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár; Nagy-Kanizsán Rosenfetd Adolf es Fia.
39
MARGIT"
gyógyfohrás
^L3
Margitforrás-telep (Bereg-meg e)
Kitiinó hatású szénsavas nátríamaínál és csekély szabad szénsavánál fogva a légutak 8 tüdő hrjnitos állapotainál sót egyenesen nélkülözhetetlen, hu. .mim a Tfnltivészeseknel. Térzenékre való bajlandúság Tan jelen. -Kival.» hatást látni tőle a gyomor és belek buratos állapotainál, hol a fólösmemiyiségben képzúdütt sav oka a rossz emésztésnek. Előnyösen hat a hólyag hurutos állapotainál, mert akadályozza a húgv\'savas sók lerakodását és így a kö- és homokképződést. Ezek eredményezték azt. hogy a legkiválóbb orvosi kapaczitások mindig a legszívesebben használják és mindig előnyt adnak neki a hozzá hasonló Összetételű gyógyvizek fölött.
Mint ivóvíz 5
Uviió óvóstera.k bizonj-n.it jápványos betegségek isUi4tZMUc typhus ellen.
>iint borvíz általános kedveltsO^nek örvend.
vFÓ^tár ÉDESKUTY L. Budapesten | 1
V., Erzaebet-tér 8-
V., Erzsébet-tér 8.
Kapható minden gyógyszertárban, füszerkereskedésben és vendéglőkben.
faun
Nyomatott Uj. Wajdits József könyvnyomdájában Xagy-Kanizsán.
816652
\'Jt
NAGYKAKIZSA, IMS. június hő ll-én.
24-ik szám.
Eiöfi xetíxí ár:
Egfu erre . . . A fn — kr Fél erre . . . . á frt 60 kr. ütmedén* . t frt 4s kr
Kgje« wa** 10 kr.
H1KDETÉSKK ;> iiuiuoi peüuorbao 7, auo<iator i minden további sorért S kr.
N VI l.TTÉRBEK ,Jtt;i ronként 1U krért vetetuek i,-. K;ücsi»rí illeték minden egyes rui\'Ufért 30 kr. iizeteadö
XXXVII. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelői aserkesztő nevére, az anyagi rész: illető ko»-lemények pedig a kiadó nevén címzetten Nagy-Kantaafcr* bér-mentre íntéxendők
Kérmentetlea levelek nem fogad-
K«lralokrÍs*xaaes*kaldeUek
A n«gykania»i .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig,- a .Kotori takarékpénztár résztéoy-táMtaág,- .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,« a .nagy-kanizsai kisdedneveiö egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony egylet," .n.-kanizsai ixr. jótékony nőegylet,- .szegények tápintézete," a .katonai hidastyán egylet,• a .soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A j,zeneiskola*\' eszméjéhez.
Nagy-Kanizsa, ÍSSS. jnnlis 10.
L lap 23 ik száma az „Irodalmi és művészeti kör" közgyűlését jelentő hirhen nagyon életre való eszmét pendített meg : egy létesítendő zeneiskola eszméjét. Némi szégyenkezéssel kell bevallanonk, hogy ezen eszme csak Nagy-Kanizsán nj, az úgynevezett modern vidéki városban, melynek közönsége büszke arra, hogy a kultúra mögött még oly messzire sem áll, mint amekkora távolság esik a fővárosoktól ho\'zá. E sorok szerény irója már megakarta kísérelni egyszer a „zeneiskola" eszméjének fölvetését, de megrögzött ellenszenvvel viseltetve azon vetemény iránt, melyet „falra hányt borsó* néven a konynászát ugyan nem, de a hírlap -irás igenis ismer. Azért tehát inkább megtakarná a nyomdafestéket, s a dolgot az elfelejtendök közé sorolta, — mignem, a legutóbb olvasott bír újból tollára szökkente ezt a thémát.
.Zeneiskola? ugyan kinek keli zeneiskola" ezzel a kérdéssel vállvonogatva fordít egyet a lapon azon olvasó-species, akiknek a fajtájából már olyan kérdés is kikerült, hogy „Schiller? minek magyar embernek Schiller* (félreértések meggátlására: t. i. a poéta, nem a bor) feleletünk erre egy oly .argumentum ad ho-minem", melyet az olyaténképen kérdező szintén fői nem fog érni észszel:
.Panaszkodnak, hogy a zenetanítás sokba herül és nincs látszatja; nos hát a zeneiskola nem kerül sokba, de zenészeket nevel."
Mar hogy afféle magasabb iskola nem kerül sokba? Azt ők tel nem foghatják. — Azért a kis kalimpálásért, cirpelésért, vonónyikorgatásért, amit a gyerek no — igy ugy — meg-
tanult, fizessen ő fgfolapéozt? ez bizony nem helyes !
De igenis helyes, tisztelt Abdera.
Mert, bátorkodu k kimondani a város mai zenetanitása nem ér egy kopott hegedügyantát. — Értjük ezalatt a nagy, túlnyomó többséget, mert aki .teheti" az még a Saharában is megtanulja a zeneművészetet; a drága pénz azonban nincs oly bőviben, mint a Sahara homokja.
Az, amit ifjú nemzedékünk ma produkál, kevesebb a semminél; mert ha egyáltalán zeneszerszámot nem is ismer, még mindig többet tett a zene érdekében, mintha a legselejtesebb műfajokat becézgeti a legvadabb zenefogalmak mellett
Jaj aunak a gyermeknek, kit a szülői álbüszkeség a hiromlábu zongoraszörnyeteg elé kényszerít, hogy no kicsikém csak tanulj szorgalmasan, majd idővel eljátszhatod a mama kedvenc nótáját. És ez az .idővel" belekerül a .jól nevelő" szülőknél olyan pénzösszegbe, amiért s világ összes működő első művészeit raeg-hilgathatnak. De — persze a kicsikének zongorázni kell. — A zongora „tanár\' ur pedig elárasztja a kicsikét a legponyvább ponyvával, amit csak emberi elme komponálhat, mert a gyerek — lám még csak hat hónapja tanul és már kívülről tudja a „Körösi lány\'-t. Az a másik kisasz szony még csak egy esztendeje hegedül lés már koncertben játszotta a Dnnári-keringőt
Ilyenek a mai eredmények. Mi a szép, a felemelő, a költői zenemű vészeiben, milyen bájai vannak a zenei formának, milyen a zeneszerző sajátossága, micsoda felfogás vezette a komponálásnál, mennyiben eredeti — ezen legalapibb alapfogalmakról gyönge sejtelme sincs. •— A tanitó urtói hiába kérdezi, mert az maga sem . . i vagy igen, ő tudja, de mi
nek vesződjék vele." Nem lehet evvel produkálni magát.
Rendszer, alaposság, művészi kezdeményezés, mindenekfölött szorgalom a tanulásban, lelkiismeretesség az anyag megválasztásában kell nekünk. Hány ifjú mű részesem sténk tud tisztességesen egy — skálát játszani? De a legújabb operettet az játsza kívülről.
Éi a közönség zeneizlése? Olyasvalami, aminek nevelése, kiképzése egy zeneiskola feladatai közé kell hogy tartozzék. Ameddig a .Balaton háborgásában" több élvezetet találnak, mint egy Beethoven sonátábau, — addig zeneileg süketek. 8 ezt a bajt gyógyítani lehet. Csak ne engedjünk az uralkodó áramlat nak. .Qnand mérne" azért is liono sitbuk meg az ízlést. Ha eleinte keserű is a tanulás, — de édes lesz aztán az a fölülmulhatlan gyönyö rüség, melyben a jól képzett zenész részesüt!
Az a hatzna is meg lesz az iskolának, hogy a konkolyt elkülönítse a búzától, a tehetségtelent az igaz tehetségtől.
Oh, da sokat lehetne még erről irogatni. De aki nem érzi a dolog szükségét, annak hiába beszél úgyis az ember. Aki pedig érzi, az adjon lendületet a szép eszmének. Isteneknek tetsző dolog az, ha sok Cato-nk kétkedöleg rázza is fejét.
Vidéki gabonaraktárak *
Egy, a múltkoriban tartott felolvasás révén hazai közgazdasági világunknak ismét volt alkalma foglalkozói a vidéki gabooaraktárak kérdésével. E lapok hasábjain szóvá tettük már e kardéit, rámutattunk az ilyen létesítmények előnyeire, kívánatos voltára. Egész közgazdasági életünknek, de különösen a ga-
*) Aí.on sok vajndás közben, mely nálunk tapasztalható a közraktárak felállítása Ügyében, érdekesnek tartjak e cikkely közlését a Hagy. Nemzet <axd» ntáo. Sierk.
bona kereskedelemnek és a termény hitel Ügyének oagy szolgalatokat tehetőé a vidéki cab oo arak tárak megfelelő elterjedése. Természetesen ez azt involválná, hogy minden e részben számbavehetü helyen ilyeo gabooaraktár létesíttessék, s ugy ezek, mint a már meglevők oíy-szerü berendezést nyerjenek, mely képesekké tenné őket, hogy mindazoknak a nagy várakozásoknak, melyeket joggal füzünk hozzájuk, valóban meg is feleljenek.
Persze nagy különbség van raktár és raktár között Ma a közgazdasági éleiben tulajdonképpen számottevő gabona-közraktárnak csapio egy vno : a .Magyar leszámítoló- és pénzvi?? jank* által ke zelt fővárosi közraktárak. Hozzá vehetjük még ugyanennek a banknak fiumei és barcsi közraktárait, mint a melyek modern szervezetüknél fogva hivatvák e részben jelentékeny szolgálatokat tenni. Ujabban az .Országos raktárházak részvénytársaság11 alapított több helyen (Szeged, N&gybecskerek stb.) tárházakat — Mindent összevéve ma az országban mintegy huszonöt közraktár, tárház és áruraktár van (oévszerint a következő he-lyekea: Arad, Bircstelep 2, Brassó, Budapest 3, Csaba. Caprag Csáktornya, D -brecen, Fmme 2 Kassa. Kíavárda, Kolozsvár, Miskolc, Nagyvárad, Nagy-be c-kerek Nyíregyháza Pozsony, Szarvas, Szeged 2, Sziszek 2 és Törökszentmik-lósoD.) Miode7ekben ez időszerint mintegy 432,000 métermázsa gabona van beraktározva. Ez a huszonöt raktár is nagyban hozzájárulhatna, helyes szervezet mellett ama nagy közgazdasági probléma megoldásához, miként lehessen a ter-méjyekbeu levő tőkéket mobilizálni s ekként a mezőgazdasági hitelügyet nagyban fötlenditeni.
Mindjárt itt ki kell emelnünk, hogy kormányaink, telismerve az ügy nagy jelentőségét eddig is minden lehető kedvezményt megadtak az ilyen vállalatoknak. Különösen az államvasutak részéről nyert az mindig meleg támogatást E részben természetesen e nagy közlekedési intézet saját jól felfogott érdekében is cselekedett. Reexpeditío-kedvezmé-nyéket, megtérítéseket az árukezelésért stb. mujtott e vállalatoknak, melyek szükség szerű leg közvetlen sinösszeköt tetést nyertek vonalaival. Ha ennek dacára a vidéki gabonaraktárak nem hagytak valami érezhető nyomot közgazda-
sági fejlődésünket eddigelé, ugy ezt részben a közön-ég tartózkodó hangulatára kell visszavezetnünk, mely ugyanis nem vette és nem veszi igénybe kellő mértékben ezeket az intézeteket, részben pedig tuliiyomólag különben is szerény berendezésükben eszközeik korlátolt voltában. Az ilyeo intézmények csak előnyös föltételeket nyújtó szervezés mellett gyökerezhetnek meg ép ott. hol némi közöny nyel is kel! küzdeniük. Ezért a raktári dijak, hitelnyújtás módozatainak megállapításán fordul meg a dolog érdeme. Lehet, hogy e tekintetben is helye volna némi reformoknak.
Bizonyos azonban másrészt, hogy olyan -szerű szervezet, berendezés mellett, a minők a mi mai raktáraink, nagyobb-szerű lendületet adni ennek az ügynek nem lehet. Maguk a különbeu oly nagy gabonaforgalommal dicsekvő németek is elismerik, hogy a gabonakészletek modern elhelyezése csakis az amerikai rendszer szerint történhetik. Az amerikai rendszernek alapja az, hogy a beraktározó elveszti tulajdonjogát a gabonaelevátor-tulajdonos javára a beraktározott gabonamennyiségre nézve. Csupán követelési joga van arra, hogy neki hasonló meuy-nyiségü és fokú gabona kiszolgáltattas-gék. A gabona qualttása ugyanit), ép agy, mint nálunk az ezüstté vagy aranyé, a közforgalomban egységes, közelfogadást bíró módon, fokokkal jelöltetik. Lyen formán a közrak tár-tulajdonosnak lehetségessé válik minden egyenlő fokú gabonát egymással ösazevegyíteni és a rendelkezésére álló tért a lehető legelőnyösebben kihasználni. Az európai köz-"rak tár-rendszer mellett a raktár tulajdonosa nem egyébb, mint bizonyos rak-helyiaég bérbeadója és a beraktározó megbízottja, nem is szabad neki ebhez képest a különféle gabonamennyiségeket egymással össze vegyíteni. Minek következése, hogy a rendelkezésre álló terület éppen nem gazdaságos módon használható ki. Igaz. hogy az amerikai rendszernek van egy igen nagy hátránya, nevezetesen a gabonakereskedésnek monopolisálása néhány nagy elevátortársulat részérő\'. Ez ugyan a fö\'ősleges közvetítő kereskedést mellőzhetővé teszi, de másrészt elnyom, agyszólván lehetetlenné tesz minden versenyt, a mire, mint úgyszólván mindenütt a gazdasági életben, itt is nagy szükség van.
T ARCA.
A mükedvelésről.
— a .Zalai Közlöny" eredeti tárcája —
Szá\'.at egy ellen, hogy a dunántúli városok között, Nagy-Kanizsán van legtöbb műkedvelő előad áa és legtöbb közreműködő, a mi ha tényleg igy vao, semmit eem csodálatos, tőt nagyon is természete?. Nálunk ugyanis nem fejlődött ki a műrészetek iránt azon érzék, mely a színházba járást a lélek létfen tartó táplálékának tekinti és nem is volt soha, vagy csak nagy ritkán városunkban olyan színtársulat, mely a müénó közönség (ama bizonyos 5*/6) kívánalmait kielégíteni képes lett volna. Igy tehát nem volt közönségünk és nem volt színtársulatunk, mert az egymás iránya ban tartozó kötelezettségüket rutai elhanyagolták. Év nem-e természetes, hogy ott a hol a színészet Ogje lejtőre jutott (tán sehol jobban, mint városunkban), a közönség kezd hitelt adni ama szörnyen félszeg és alaptalan rágalmaknak, hogy hiszen a színtársulat nem érdemel pártolást, mert minden tagja kontár svihák. Azon meg aztán nincs íb mit csodálkozni, ha az ilyen nézet a földszintről índol ki magával ragadván a könnyebb elméjűek hiszékenység ét éi a természetes fejlődés összes törvényeinek elleoéie jut ea a nézet a karzat tudomására, a mely már most vagy átveszi e véleményt vagy pedig hozzáil-
leszti a magáéhoz, de mindenesetre kész örömmel kijelenti bogy a színészek nem tudnak semmit, mert ezt igy, meg igy kell játszani. De ugy a földszint, mint a karzat, nem elégszik meg a kritikának ezzel a formájával, haoem előadást rendeznek í?inbázak módjára és megjelennek az első műkedvelők. — A mnked velők régi alakj«i az emberi társadalomnak, jóval előbb megjelentek a társadalomban, mint a színészek. Szívós faj, mely immár kétezer év óta tartja fenn magát és mivel olyan mint Antaeus, hogy a porból, a melyből lett, kapja ih\'etét, erejét, azaz mert tulajdonképpen a publikum soraiból kiváló néhány (és nem néhány kiváló) akarnok-ból áll a műkedvelő tábor legénysége, nincs is remény, hogy valaha elpusztuljanak. Az emberiség ezen osztálya egészen- elüt többi embertársai tói, arra az időre, a míg ictiv mfltkedvel. Elüt annyibao, hogy az ilyen dilettáns, játék közben többnek érzi magát akármelyik nézőtérbelinél és szánalmas mosolylyal cézi egyik-másik kívül rekedt civil életbéli kartársának kandi irigységét Abban, is megegyezik minden műkedvelő, hogy rendkívül érzékeny és még nagyobb mértékben képzelődő.
Én már több alkalommal fültanuja voltam, a mint egy műkedvelő a saját szerepléséről szólva, azt mondotta, hogy nincs a vicéken egyetlen azinész, a ki az Ő szerepét ugy el tudta volna j tt-szani. Sőt egy alkalommal egyenesen nekem mondta egy másik műkedvelő hogy ha ö nem nézné családi összeköttetéseit már régen hősnőket játszana a
,Nemzeti-"ben, de hát a család nem engedi, bogy a színész bélyeget üsse mocsoktalan óévükre. Ezek után természetesen tisztában lehetünk a műkedvelők művészi sőt tán néha egyéni értékével is és távol áll tőlem bárkit is buzgalmáért kigúnyolni, de azzal tartozom a saját józanságomnak, bogy leplezetlenül kijelentsem, hogy a műkedvelők egyáltalában nincsenek tisztában az Ő működési körükkel é* létjoguk eredetére nézve is téves fogalmakat terjesztenek. A roüitedve\'és tulajdonképen nem pótlása, hanem utánzata csak a színháznak és fennállását csak holmi jótékonysági Ügyek leplébe burkolt kicsinyes emberi biuság biztosítja és ezt annyival is inkább hangsúlyozom, mert a szerepléshez va\'ó jogosultságot vagy ennek szükség szerinti bekövetkeztét, sohasem kívánják magasabb művészeti szempontok, hanem mindenképen csak az emberi hiúság, mert éo még annak kijelentésétől sem rettegek, hogy a jótékonyság gyakorlása sem egyéb mint a mások bőrére való atyáskodás, a melynek főalkatelemét, ax egoista hiúságot, betakarjuk a szenvedő emberiség bőséges palástjával. Csakhogy azon sok a lyuk és Így kilátszik a
voltáról hallgatóságuk soha sem fog meggyőződni, mert pathoszuk koog, az alaphang vagy fátyolozott vagy hamis és a taglejtés nélkülözi a természetesség legkisebb ismertető jelét — Szóval legyünk Őszinték: nines a játékukban igazság, mert az ö összes működésűket a szerep kifogástalan előadásával kimeri tettnek látják. Ép ez igazolása is annak, hogy a színpad hivatásával sincsenek egészen tisztában, mert hiszen akkor iparkodnának legalább némiképeo a színházaknak az erkölcsi életre való kihatását is utánozni, mert bizony a belépti dijak szedése nem elég a hasonlatosság feltüntetésére.
Egy alkalommal szóba került ugyancsak műkedvelők közt épen előadás közben, hogy a műkedvelő állandó lámpa lázban szenved és ez akadályozza meg abban, hogy szerepét teljesen feldolgozza. A magam részéről természetesen azonnal megjegyeztem, hogy a lámpa láz állandó, de ez nem bénít, haoem segít; ha az a szerep teljesen kidolgoztatott, (a mi otthon történik) akkor az a természetes izgalom c;ak jótékony hatással van az alakító képességre. .A lámpi láznál sokkal nagyobb hiba, hogy a műkedvelő nem tudja magát szerepébe bele-
spiritus motor. — A műkedvelők mindent
belátnak és mindent megértenek, a mi j#éini és épen ezért nem is (nd érzelmei előttük, a rendes körükben, színházi^ valósága, igazaága felől senkit sem meg-elöadásokon. vágy próbákon lefolyik, még győzni. — Sok.és előnyösen ismert mü
a h?lyes hangsúlyozást és ennélfogva a helyes tagiejiést is elsajátítják, de a jítékukbó! örökké hiányzik a kőzvetet-ienség. a szerepnek bensőséggel való alakítása és éppen ezért érzelmeik igaz
kedvelőnkkel beszélgettem már a színpadi hatásról, mely szerep\'Ön és közönségen egyaránt észlelhető. Da a műkedvelő azt sohasem képes megérteni, hogy miként lehetséges, hogy a Btinéaz ott. a
hol csupa képzeletről van szó, oly sornyira képes lelkén erőt venni, hogy arca méjLja festék alatt is elhalványul, szemeiből patakként foly a könnyű, arcvonásai eltorzulnak, hangja meg van törve és testének egész tartása feldúlt lelkiállapotának megfelelő. — ,És mindez semmiért. Hekubáért!! Mit neki Hekuba, mi ő Hekubának, hogy őt meg sirassa.* (Hamlet)
Nem célzok senkire, nem is a legutóbbi műkedvelői előadások adják a tollat a kezembe, hanem már régeu meg akartam mondani azt hogy a közönség is meg a műkedvelők is teljes tévedésben vannak egymást illetőleg;oly kívánalmaik vannak kölcsönösen, melyek egyrészt szerénytelenek, másrészt teljesíthetetlenek. Röviden akarom még megmondani, mit kívánok én a műkedvelőktől. — Minél kevesebb szélmalmot rajzoljon a kezével, hanem mindig lassan és mértékkel .hadonásszon." — Mert az indulatok és szenvedélyek leghatalmasabb ostromában is olyan mérsékletet kell tanúsítani, a mely az indulat és kitörés vadságát enyhíti — Majd Megreped a szivem fájdalmában, hogy ha egy bozontos fejű, robustns hősazerelmes, roogygyá tépi szét a szenvedélyt, csak azért hogy a földszint néhány jól ismert pénzes zsákjának fülébe mennydörögjön, a kik különben se vesznek észre egyebet csak lármát meg mászkál is t. Sokszor szerettem volna az e féle ficsurakat alaposan elpáholni, mert ezek az igazi zsarnokok, a kik minden jogosultság híján uralkodnak néhány óráig. — Félreértések ki-
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
XXXVU. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐN
1898. JÚNIUS 11 én.
Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy kormányunk figyelmét is fölkeltvén az elevátor rendszernek fejlett technikájú amerikai szervezete, pár év előtt szakemberek által tanulmányoztatta azt a helyszínéi\' s a nagyszabású tervezetek, melyek talán kiazámithatlan horderővel bírtak volna hazai gazdasági életünkre, egy bekövetkezett szakminister-változás folytán\' vétettek le a napirendről. Kétségtelen, hogy a kérdés páratlan jelentőséggel bir elsősorban mezőgazdaságunkra és annak hitelügyére. Ezért ha épp az amerikai rendszer meghonosításának nálunk mindenesetre lényeges akadályai vannak ís, mindenesetté foglalkoznunk kell az ügygyei s a nálunk minden akadály nélkül megvalósítható formában kell a vidéki elevátorok országos hálózatának megteremtése által lendületet adni hazai közgazdaságunk ez elsőrendű fontosságú ágának.
a á.
Vizsgálatok az iskolák-bana
A k ö z 9. elemi népiskolában a vjizBgálatok sorrendje ez: Június 16 án délelőtt. VI. ker I. na- és I. leáay-osztály s VIL ker. I. fiúosztály. Vizsg. biztoa: ifj. Hegedűs László; VII. ker. II., III. és IV. fiaoszt. Vizsg. biztos : Faics Lajos; VII. ker. I. 1L és IU—IV. leányosztály. Vsz.-g. biztos: id. Hegedűs László.
Június 17-én d. e. közp. "II. finoszt. Vízsr. biztos Unger Ullmaoo Elek; kzp. III f. o. V. b. Wéber Vince; kzp. IV. f. o. V. b. Stirling Sándor; párb. IV. f.
0. V. b. dr. Pachinger Alajos; délután: pb. III. fiuoszt V. b. dr. Beocik Ferenc; kzp. L f. o. V. b. Oszterhuber László.
Június 18-án d. e. Hunyady-utcai IV. 3. o. V. b. Knortzer György. Hunyady-utca III. leányosztály. V. b. Sebestéoy Lajoa; Hunyady-utca II. 1. o. V. b. Plosz-szer Ignác
Június 20-án d. e. Hunyady utca I fiaosztály. V. b. dr.< Neusiedler Antal; Teleki-utca II. f. o. V. b. Csizmadia Jórsef; Teleky-utca I. fiuoszt. V. b. Seregély Dezső; délután: Arany János-utca.
1. f. o. V. b. Löwy Adolf; Arany János -utca II. I o. V. b. Fischl Pál.
Június" 21-én d. e. Eötvös-téri I. f. o. V. b. Mikos Géza; Eötvös-téri I. leányoszt. V. b. Hütter Lajos; délután. Telcty-utca I. I. o. V. b. Simon Gábor; Teleky-utca II. 1. o.*V. b. Varga Lajos.
Június 22-én d. e. közp. I. I. o. V. b. Hütter Lajos; kzp. IL I. o. V. b. Faics Lajos; kzp. III. 1. o. V. b. Guldschmied Dávid; kzp. IV. I. o. V. b. Szalay Lajos.
Június 23-án d. z. tornavizsgák. V. b. dr. Gerő József; tornavizs\'gák d. u. V. b. Varga Lajos.
Június 24. és 25 én: kézimunka kiállítás.
kerülése végett megjegyzem még, hogy az elősorolt és még elősorolandó hibákat kizárólag színészeknél észleltem és ép ezért nem kívánok egy műkedvelőt sem megsérteni, hanem csak felhívni a figyelműket arra, — hogy mit nem kell tenni. — De főleg ügyelni kell a színésznek arra is, hogy ne légyen túlságosan gyengéd, hanem arra kell törekedni, hogy mindenki nek, saját józan ítélete legyen a mestere; taglejtést a szónak, a szót a taglejtésnek megfelelően alkalmazni és kimondani, miközbew arra tessék felügyelni, hogy a természet sze-rényaégét semmiben se- lépjük lul. — Mert mindéit, a mi túlzott, az ellenlétben állott mindig, most is és mindörökké a szinmüvészet céljaival, mert ennek csak az a célja, hogy a természetnek oda mutassa a tükröt: az erényt a saját vonásaiban, a gyalázatot tulajdon képében, egyáltalában pedig az idők bű képmását nyújtani; ha már most aztán valaki túloz, vagy erőtlenül lest, ezzel tán megnevetteti a tudatlanokat, de a hozzáértőt csak boszantja és egyetlen ilyen ember gáncsoláaa, lerontja az egész színház tetszészaját. Számtalan színészt láttam már, kiket az egész világ magasztalt és ők maguk is alig ismertek a gőg és büszkeség miatt magukra, pedig bizony agy játsztak hogy azt kellé hinnem, hogy őket a termesze\' valamelyik kicsapott kontárja alkotta, oly undokul utánozták az életet. — A ki komikus szerepeket játszik, soha se mondjon többet, mint a mi a szerepében áll; mert sok ko-
A nagykanizsai áll. a közs. ! polgári fíu- és leányiskola 1897,8. j tanévi xáróv izsgálataínak sorrendje. Jnniua 15-én d. u. 5—7. A fiúiskola tornavizsgálata versenynyel egybekötve. Vizsg. biztos: Seregély Dezső ur. 16-án
d. e. 8—12. Az 1. fiúosztály minden tantárgyból Vizsg. bizt: Unger Ullmann Elek ur; és ezen osztály magántanulóinak Írásbeli vizsgálata, d. u. 2—6. ugyanezek szóbeli vizsgálata. i7-ón d.
e. 8—12. A II. fiúosztály minden tantárgyból vizsg. bizt LÖwy Adolf ur; és ezen osztály magántanulóinak írásbeli vizsgálata, d. u. 2—fi. Ugyanezek szóbeli vizsgálata. 13 án d. e. 8- 12. A
III. fiaosztály minden tantárgyból, vizsg. bizt. Bún Samu ur. 20-án d. e. S 12. A IV. fiúosztály minden tantárgyból vizsg. bizt. dr. Szukits Nándor ur; és a III. és IV. fiúosztály magántanulóinak Írásbeli vizsgálata, d. u. 2—0. Ugyanezek szóbeli vizsgálata. 21-én d. e. F—12. Az V. fiúosztály minden tantárgyból vizsg. bizt. Ebenspanger Lipót nr; és az V. ós VI. fiúosztály magántan a lóinak Írásbeli vizsgálata, d. u. 2 6. Ugyanezek szóbdli vizsgálata. 22-én d. e. 8 — 11
A VI. fiúosztály minden tantárgyból, vizsg bizt. Bapoch Gyola nr, 11 \\,— \'2 A IV—M. fiúosztály énekből. 23-án d. e. 8—12. Az I. leányosztály minden tantárgyból vizsg. bizt. Práger Béla ur; és ezen osztály magántanulóinak Írásbeli vizsgálata, d. n. 2—6. Ugyanezek szóbeli vizsgálata. 24-én d. e 8 - 2. A II. leányosztály minden tantárgyból vizsg. biztos Reme\'e Géza ur; és ezen osztály magántanulóinak írásbeli vizsgálata, d. u. 2—ti. Ugyanezek jzobeli vizsgálata. 25-ón
d. e 8—12. A III. leányosztály mindentantárgyból, vizsg. biztos. Dr Tripammer Rezsó ur; d. n. 5— fi\'/i- A leányiskola torna vizsgálata. 26—27-én a leányiskola kézimunka kiállítása. 27-én d. e. 8 —12. A IV. leáuyosztály minden tantárgyból vizsg. biztos, dr. Neumann Ede ur; és á III. leányosztály magántanulóinak írásbeli vizsgálata. 28-áo d. e. 8—12. A
IV. leányosztály magántanulóinak írásbeli vizsgálata d. u. 2—6. Ugyanezek szóbeli rizsgálata. i8 án d e.^8 -12. A IV. leányosztály magántanulóinak írásbeli vizsgálata, d. u. 2—6. Ugyanezek szóbéli vizsgálat?. 29-én d e. 8—10 „T e Deora" és a tanév ünnepélyes bezárása. Az igazgatóság..... _
A nagykanizsai izr. hitközség által fentartott elemi, polgári és felső kereskedelmi iskola évzáró vizsga..., latainak sorrendje: jun. 10-én torna a polg. iskolában ; 12-én a\' ker. isk. Írásbeli ra agán vizsga : 13-án d. e. szóbeli; 14 — 16-án szóbeli érettségi vizsgálatok: 18-án kézimunka-kiállítás; l!)— 20 án d. e keresk. isk. I. és II. oszt.; 2i-én d.
e. polg. isk. írásbeli magánvizsgák, d. u. szóbeli; 23-án d. e. elemi leány-, fiu-és polg. iskolai I osztály ; 2l-én d. e.
mikus van, a kik maguk is nevetnek, hogy egy csomó oktondi embert megnevettessenek, szóval a karzatnak játszanak, jóllehet ugyankkor a darab nagyon fontos pontját kéne a közönségnek figyelemmel kisérni. Eiek olyan hibák, melyek színészeknél minduntalan előfordulnak, műkedvelőknek természetesen hibáik is kisebbek, de ezek mind egytől-egyig megszűntethetek lennének, ha az én iskolámba járnának, mert ennek az a tanterve: hogy ne kedveljünk műt I! I Kaboa Jenő-
Szent György.
— A .Zalai Közlöny\' eredeti tárcája. —
Nálunk a Szent György napja arról : nevezetes, hogy kíoek esetleg György a I neve — megköszön tik, azaz pardon! nem ; egészen; van valami egyébb jelentősége ; is e napúak, már t. i. íí,hogy ilyenkortu-I toros szekerek járják az utcákat és utakat, mint akárcsak a népvándorlás idejében. 1 No meg aztán, hogy: nyírfa-ággal di-\' szitik a kapukat, ajtókat, ablakokat —, és miért? Hogy Szent György nap éjjel : a boszorkányok be ue szökjenek. Furc-a biz ez, furcsa! de hát igy van I Dicső Könyves Kálmánunk, bogy mosolyog ilyenkor onnan felülről! No, mert: boszor-I kányok oincsennek.
... És nálunk ennyi a 8zent-GyÖrgy napi ceremónia; de nem igy Felső Magyarország egyes vidékein, hol egy egész esztendő óta készül a fiatalság a Szent-György-napi ceremóniára.
II. osztályok ; 26-án d. e. III. osztályok ; 27-én d. e. VI. osztályok — A t. c. szülőket és tan ügy barátokat a iijiltános vizsgákra ti ztelettel meghívja. Az igazgatóság
A nagy-kan i z1 ai községi alsÓfoku ipariskolai osztályainak vizsgálati rendje: 18. este 7—9-ig az a) és b) előkészítő oszt, rajz és a) I. ís a) IL oszt. közismeretekből. 19. dél%án 2—7-ig a szak-rajz és ipartárgyak kiállítása. 20. este 7 —9-ig az a) és b) I. oszt rajz-, és b) IL és III. oszt közismeretekből. 21. este 7—9-ig az a) és b) IL és III oszt. rajz-, és a) és b) előkészítő oszt. közismeretekből. 22. este 7—9 ig a b) L oszt közismeretekből. 29. délután 2 órakor az értesítők és jutalmak kiosztása a polg. isk. rajztermében. Az igazgatóság.
A felső templom, városi plébánia és még valamié
Irta: Halls István.
A Zalai Közlöny mult száma közölte a felső templomot újjáépítő bizottság szabályzatát.
Szivem szerint előmozdítani kíván ván a nemes törekvést, ez okból kérem az érdeklődő publikum figyelmét a most elbeszélendő dolgokra.
Mikor mult hónap 16-áo a vallásügyi miniszternél volt Kanizsa város deputáciőja, a szónoklatok után a miniszter barátságosan tudakozódván Kanizsa viszonyairól, többi között azt kérdezte:
— .Mennyibe fog kerülni az uj templom ?*
— .Körülbelül hetvenezer forintot szándékozunk ráfordítani, de ez még nincs megállapítva, kegyelmes uram!" Válaszolt Tripammer Rezső, a miniszternek tegeződő gyerekkori barátja.
— „Ennyivel el se kezdjetek ; Kanizsának sokkal nagyobb és díszesebb templomra van szüksége;8 — szólt a miniszter és hangjából ki éreztük, hogy 70 ezer forintos templom költségeihez bizony nem ád semmit se a vallásalapból. — .Különben Kanizsán csupán az anyagi hasznot tekintő túlságos reális irányzat uralkodik," — folytatta Wlassics, — „a befolyásos egyéneknek odahatni kellene, hogy Kanizsa társadalma, a szép mű vésze tért- és tudományért is hozzon áldozatokat I"
(Ebenspanger Lipót sorompóba
Történetesen szüret alkalmával a faln két élső legénye, ép ugy, mint nálunk a kántorok és lelkiatyák, puttoookkal járják végig a begyláncokat és — adjanak, adjanak amit Isten adott — kéréssel gyűjtögetik, mint méh a mézet a szőlő levét a Szent-György-napi mulattágra. Az így összegyűjtött nektárért a falu két első legénye a felelős Szent-Györgyig. Persze, az első legények, mindig a legvagyonosabb gazdák fiai szoktak lenni . . .
— Szent-György-napját megelőző vasárnap délelőtt tartják meg a Szent-György gyűlést melyre minden 18 évet betöltött ifjú hivatalos. E gyűlésen hányják-vetik meg az első legény által feljegyzettek névsorát s határozzák el, hogy kik érdemlik meg a Szent-Györgynek való kilövést Továbbá meghatározzák a Szent-György dombot, a Szent-György dombra hordandó szekér hasábfa beszerzéséi. Megvá asztják a Szent Györgyöt s végül megállapítják a mulatság —, hol és mikénti rendezését
. . . Szent-György-napján este az ösz-azes legénység kimegy a Szent-György dombra, hol az egy szekér hasábfát meggyújtják 8 a megválasztott Szent-György a dombhoz közeliévé élőfára felmegy —, ezután bárom mozsár lövéssé! jelt adnak, hogy elkészültek.
Ezen jeladásra, persze az egész faln népe iparkodik ki a szabadba; de nem a Szent György dombhoz, mert odamenni a legényeken kívül senkinek sem szabad.
Még egy mozsár lövés s megkezdődik
szállván városunk becsületéért, azt felelte; „Rajta vagyunk kegyelmes uram, bogy azokért is áldozatot hozzunk, amennyiben megengedik nyomott anyagi viszonyaink. Már alapítottunk városi könyvtárt és mu-zeurvot!" Ebenspanger Lipót diplomata módon elhallgattr -zon körülményt, bogy az alapítás d.nd e mai napig a millenáris közgyűlési jegyzőkönyv — papirosán létezik )
Éreztem, hogy a miniszter hangot adott a bennem (s valóazicüleg minden kanizsai ember lelkében) szuny-nyadő óhajtásnak. Igaza van Wtas-sicsnak : hozzunk idealizmust városunk népének számító, sivár életébe! A nagyszámú intelligens elem komoly fáradozásait minden esetre siker fogja követni s magasabb nívóra emelendí | a közérxuletet.
Hát még mennyire igaza van Wlas-| sicsnak abban, bogy 70 ezer forintosnál sokkal nagyobbszabásu templomra van szüksége Kanizsának ! Hisz 70 ezer frtos templom alig fogy* külömb lenni a mostaninál; már pedig nem azért állt össze az a lelkes csapat, mely önzetlen feladatává tette az uj templom költségeinek fáradságos összegyűjtését, hogy a mű befejezése után ott legyünk, honnan elindultunk.
Megragadom tehát, mig nem késő, az alkalmat, hogy az építő bízott ságoak szíves figyelmébe ajánljam miniszterünk arany szavait!
Azonban még valamire ráirányítanom kell az épitő bizottság figyelmét.
Úgyszólván szemeink előtt foganatosítja Róma a franciskánus szerzetesek szigorítását*
Bűnül rótták fel nekik Rómában, hogy nálunk Magyarországban a ferencesek jól élnek és tisztán Öltözködnek, nem pedig agy mint a ta-liánok között, hol Isten nagyobb dicsőségére piszkosak.
Pedig a viszonyok teljesen különböznek ná\'uak és Olaszországban. A magyaroknál még a paraszt is .tisztát vált," ha templomba megy, menynyivel inkább megkívánják a tisztaságot Isten szolgáitól !
Most egyszerre előáll Róma és megparancsolja, hogy ezeutul a fran ciskánnsok papucsban járjanak rendes lábbeli helyett; borotválják necsak
a Szent-Györgynek való kilövés. Mindjárt a mozsár lövés után az eiső legény harsán hangon kiáltja:
.Kilövöm Szent-Györgynek.*
.Kit?* kérdi a Szent-Gvörgy.
.Retek Marit"
„ Miért?"
.Mert aug. 16-án este 10 óra után Répa Palival a kapu alatt beszélgetett"
Erre az összes legénység rákiáltja: .Csúfság!"
Ismét mozsár lövés.
.Kilövöm Szent-Györgynek."
.Kit?\'
.Kongó Jánost* .Miért ?*
.Azért, mert november 23-án este a hegyről részegen jött haza és az utcán illetlenül viselkedett.\'
Az összes legénység rákiáltja: .Csúfság !" És igy tovább.
A kilövés bevégzése után zeneszó mellett bemennek a faluba s azon lányokat, kik nem lettek a Szent-Györgynek kilőve, esti zenével tisztelik meg sorba.
Ezután pedig járják — de nem korcsmában — hanem privát háznál a kopogói csárdásokat nem ritkán három éjjel — bárom nap már t. i. addig, mig a collecta el nem fogy.
Tehát van még Magyarországon víg élet. persze csak legények kellenek hozzá I Hanem ugy e kedves karonfogva sétálni szerető emancipált hölgyeim, — ez bolond divat!? Az ám ! de — erkölcsnemesitő.
Farkasa Károly.
bajuszukat, hanem hajnkat is; tisztességes ágyneművel veteti ágyon bálniok nem szabad; eltiltja az ingnek viselését; reverendájuk pedig barna szinü lesz, hogy rajta ne legyen a, piszok észrevehető.
Szóval olyanokká formálják ő|et, milyenek voltak a hozzánk betelepített régi talián barátok, kikről Székely István krónikás azt irta 155$. évben: „Ondoc, rot, tetnes és koldusok az Szent Ferenc által alapított mostani barátok." /
Ilyen barátokat a régi világban nem szerették Magyarországon, annál kevésbé tetszenek most.
A szegény szerzetesek maguk j3 belátják ezt. Riadtan igyekeznek menekülni a klastromokból s a püspöki egyházmegyékbe törekednek magukat felvétetni. — Kanizsáról ez ^ ideig Takács Menyhértnek és, Horváth Honornak sikerült petrioussá lenni.
Ez a dolog pedig közelről érint bennünket in, lévén a városi plébániát adminisztráló s általános tiszteletnek és becsületnek örvendő pátereink, szintén franciskánusok.
A megváltozott körülmények között a megrendszabályozott szerzetesek kezeiben hagyni annál kevésbé lehet a plébániát, mert Kanizsa város kép viselő testülete már előbb is többször lépéseket tett rendes plébánia felállítása iránt.
A templom épitő bizottságnak tehát szembe k-lí szállni a plébánia fel állításának kérdésével és az nj templom tervét már ehhez képest készíttetni.
(Hogy pedig a városi könyvtár és múzeum megalapításában se szégyen kezzünk ezután, talán városunk képviselőtestülete immár megszavazhatná a felállítás költségeit, melyekre azt hiszem elég lesz, ha néhány éveo keresztül évi 500 forintot előirányoz a költségvetésben.)
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Mikos Géza gyűjtése 35 frt 8 kr. (ifj. YVajdita József jb frt 8 kr , Focht Jakab, l\'ulay Ferenc 5—5 frt.) Dr. Horváth Ferenc (Bpest) 4 frt. Makay Dezső (Bpest i 1 frt. özv. Segerc Rezsőné gyűjtése 4 1 frt.
Szeifric István, Pécs, 5 frt, Szeifrú-Antaloé. Laípcig Antalésneje 15^-15frt. Wajdits Gyula 3 frt. Prikler Gyula H frt. Chinorányi-Gabeles Paula 1 frt. Strem és Klein cég gyűjtése 111 f\'t 50 kr. (Regei C. Pozsony, 31 frt. Frester Mi-neral-oel raffínerie Trieszt 20 frt. Hartig és R>ttenmann Bécsújhely, Reiningha\'.:-testvérek Grác. Temler H, Frenzel Brüuu lo—10 írt,rDanica" petróleum-gyár Bpest Hedrich és Strausz Bpest A T. Mautb. ner et Sobo Bécs, Lujza gőzmalom Bpest F. A. Sarg\'s et Co Bécs, 5—5 frt, Lus-tíg és Dannin Bpest 2 frt) Franz La,os és fiai 100 frt.
A perzselyekből befolyt 41 frt, 69 kr. (A lészletes kimutatás jövő számunkban hozzuk).
Értékpapír-kamat 10 frt. N. N. 10 kr.
Összesen 343 frt, 37 kr.
Eddig befolyt összesen 11,415 frt 43 kr.
Dr. Tnboly Gyula Eperjesy űábur elleoőr. péuztáros.
Szilénkok.
A- Az önhitt embernek hízeleg, ha neki hódolnak; a kevély ember tudomásul veszi, a hiu kitrombitálja.
1 Sok könynyelmü íuiajdonképen nerc ís természetes halállal múlik ki a világból, hanem mint öngyilkos. A kártya, a cigány meg a bor csak álnevei a gyilkos szerszámnak, a pisztolynak meg a méregnek.
-básztruha
8 frt 65 krtól 8LÍS 14 frt 65 krig |jj tiljflj MHlíU Tllí llM ~ TQSSOrS BS SlillU|8
valami ? t fekete, fehér «, színes Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig »<u,,«u.i - liml. oikM, koektatt, »!0
tirott éi dtmatxt itb. (miolegj 240 külöaW ö fajt. H ÍOTO kalftabőíö •lia- ?1 árnvalnhao ttb)
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Mtfy«r lerelezé*. 8,ájcba kémére, lerélbétyeg r&fMxtaodű
Henueberg G. Mlyaogyirai, ZiHchben
i [ci. é% Itir. udvari txáílitó).
Melléklet a .Ztiai Közlöny* 1898. június hé ll-iki 24-ik szamához
XXXVII, F.VKÖLY * M.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JÚNIUS 11-én.
Eveink száma mindig több. mint a menynyi: bevalluok; adósságunk több, mint a mennyit megbírunk, ellenségünk mindig <Öbb, mint a mennyit gondolnók.
Q Némely budapesti lap olvasass közben ép oly vigyázatra van szükség, mint a gomba szedésnél.
t= Korcsa, hogy a napszámos 2 frt. a kutya pedig 5 frt adót fizet. Hiszen a napszámost kutyának nézik.
¦f-. Dehogy nézik kutyának; kutyába sem veszik 1
V Nagy-Kanizsán miodeD ember örül a vizitelésuek, mert ez mícdig kellemes: vatt) jön vagy — megy
*) A rágalom olyan méreg, a mely nem hatéba — nagy porciókban adják.
: A gyengeség ép oly kevéssé mérséklet, miot a hogy nem erő, az erőszak.
%*- A poligamia nagyon sok gyermeket szül; de a monogámia többet i nevel fel
©. Leghűbb állat a kutya, de oem a — kutyához.
X Az atheista olyan gyermek, a ki el akarja magával hitetni, hogy nincsen apja.
(). A rágalom egy széndarab. Ha nem is euet mindig, de mindig bekormoz.
l§j. A leggazdagabbnak is vau veszíteni valója: a becsület; a legszegényebb is ajándékozhat valamit: bizalmat.
-4- A fanatizmus egy vérszopó szamár.
A A kaszárnyában is vau filozófia; ott hallottam ezt a jö mondást: aHa minden embernek fájna a butasága, siralomház lenne a világból*.
\' A no megbocsátja a merész támadást, de sohasem az elmulasztott alkalmat!
HÍREK.
— A koronázás évfordulója. Harmincegyedik éve annak a nevezetes közjogi fuo koiónak, hogy dicsőséggel uralkodó fejedelmünk, első Ferenc József, Magyarország apostoli királya, mi Magyarországunk első szent királyának koronájával megkoronáztatott és ez által a magyar királyok dicsőséges trónján felséges családja részére biztosította a továbbra való uralkodást — Millió meg millió hódolatteljes alattvalójának buzgó imája száll az Egek kárpitja felé, boldogságot, békességet, hosszú életet kívánva az ezeréves nemzet gondviselő, szerető, édes atyjának. Az a 3 évtized, a melyen által az ő bölcseségének szövétneke irányítja vala az állam hajóját, örökké maradandó legbecsesebb korszaka leend hazánk történelmének.
Az a békés jóindulatú gondos- j kodás. mely a sors csapások által mélyen sújtott fejedelemnek mindenha legszebb erényei közé tartozott, nemzedékről nemzedékre, szent örökségképen megteremti e nemzet határtalan tiszteletét és hódolatát, melyet hűen követ lépten nyomon az a mesés szeretet, mely Ivet jó királyunkat és felséges családjának minden egyes tagját, e nemzet rajongásában körülveszi.
E nagy ua*^emlékére a következő ünnepségek tartattak:
Főgimnáziumunk Gyakorló Iskolája szép ünneppel zárta be ez évi munkálkodását f. hő 8-án ünnepeivé egyszersmind 6 felsége, apostoli királyunk koronázásának évfordulóját is. Az ünnepet, melyre igen uagy számú és előkelő közönség gyűlt össze a főgimnázium nagytermébe, a H i m n u s z eléneklése nyitotta meg. Utána Altén thai er Ferenc tartott szép beszédet a koronázás jeleo-tőségéröl, s Németh György 5. oszt. tanuló xzavalta el Vörösmarty Himnuszát. Küzben a zenekar játszott el Donizetti Luciájából egy részletet és az énekkar énekelt szép népdaloltat A Gyakorló Iskola mult évi működéséről Bagyary Béla. elnök, olvasott fel egy jelentést, melyből megtudhadtuk, mily szép sikerrel működtek ifjaink önképzésükön. Utána K r e ¦ b i e r Ernő szavalta el hatással Kiss József Tüzek c költeményét, a zenekar pedig Trilby dalát játszotta ei precízen. Ezután dr. Kiss Ernő, vezető tanár, felolvasta a pályázatokról szóló jelentést. Vörösmarty lírai költészetéről szóló dolgozataikkal pályadijat nyertek DeutschMórésKremsier Ernő 8. o. tanulók, a szabadságharc ide- j jéböl meritett tárgyú elbeszéléssel \' jutalmat nyert M a y e r Ferenc 8. o. ¦ taouló, a Renesszáosz hatása I
Mátyás korában c. történelmi tanulmányával pedig Z e r k o v i 11 Zsigmond 6. o. tanuló aratott sikert. A komoly szavalásban dijat nyert Kremsier Ernő 8. o. és Németh György 5. o. tanuló, komikus költemény szavalásával pedig Bagyary Béla 8. és Ecetes József 6. o. tanuló. — Az ünnep bezárása e.őtt dr. Pacbinger Alajos tógimo. igazgató moodott magvas beszédet, megköszönve dr. K i s s Ernő vezető-tanár fáradozásait a Gyakorló Iskola vezetése körül és a koronázás évfordulóján — hazaszeretetre és királyonk irá it v..ló lojalitásraíotve, buzdítva leiket szavakkal az ifjúságot A azép ünnepet a Szózat eléneklése zárta be.
A községi polgári iskola a város-háza dísztermében ünnepelte meg a koronázás 31. évfordulóját. Díszes és előkelő kö zönség töltölte meg. az ezen alkalomra zászlókkal és nemzeti színű drapériával ízlésesen díszített termet. Pontban 10 órakor vette kezdetét az ünnepség. Az énekkar Sauermano Mihály vezetése alatt, Hofer .KiráJy-bymnus" ával nyitotta meg az ünnepséget. Ezután dr. Bariba Gyula igazgató mondotta el a hazaszeretet nemes ielkesedéséiől áthatolt hazafias szellemű megnyitó beszédét, melyet minduntalan megszakított az Ünneplő közönség tiszta, s szívből kitörő éljen rivalgása. Fejes István, ,Tizek szobra\' cimü hazafias kö.teméuyét F i a-lovits Margit I. o. t szavalta nagy hatással. Majd Neumann Jőtsa és Práger Margit IV. o. t. ültek zoogo-ráboz és néh íny tűzről pattant magyar táncdal precis előadásával teljesen kiérdemelték a közönség \' kitüntető tapsait Az ünnepi beszédet Hoffmann Mór c igazgató tartotta. Magas szárnyalású, emelkedett hangú, szívhez és észhez egyaránt beszélő és buzdító sróooklat volt. mely a hallgatóságra mély és nagy hatást gyakorolt és a beszéd közben és ennek bevégeztével felharsant éljenzés, legszebb bizonyítéka volt a szónoklat belső értékének.
A népdal egyveleget kifogástalanul énekelte az énekkar. Vörösmarty .Hymnus\'át Tollár Ferenc II. o. t szavalta el nagy hatással. Dr. Bartha igazgató záróbeszéde következett ezutáo. mely valóban egyik legszebb részét képezte az ünnepnek Végezetül a vegyes k*r énekelt egy in dulót és a jelenlevők lelkes éljenzése zária be a szép hazafias ünnepet
— U rnap Az év egyÍ k 1 eg sz e bb. legpoétikusabb napja. Fontosságát nemcsak az te zi, hogy a kath. egyház egyik legnagyobb ünnepe, az oltáriszentség alapításának napja, melyen fényes körmenetben körülhordozlatík az Úr teste. — hanem az is, — bár egy kissé pogáayul hangzik, hogy e napon mutatkoznak be a nűk legújabb toalettjeikben. Es e tekintetben nincs kivétel. A földből alig kilátszó kis fehér ruhás apróságtól kezdve föl egész a tisztes matrónákig minden nő készül e napra, hogy uj ruhájában bemutathassa magát. — Hát az idei Űrnapon mindez nem történhetett meg. Sötét felhők tornyosultak az égen és sürü szemekben hullott az eső, mely azután elmosta a körmenetet is. az nj ruhák bemutalását is. A poétikus szép napból borongós nap lett. csak arra jó. hogy a zölilbeli korcsmárosok reményeit is tönkre tegye a nőkével együtt — így körülmények körött az egyház finnepe sem volt oly impozáns mint máskor. Csupán a templomra szorítkozott, melyben a hivők nagy tömege gyük össze és megjelelek a városi tanács, a katonaság, a törvényszék és egyéb kivatalok is. — Az elmaradt körmenet egyébként vasárnap fog megtartatni, ha az idő kedvez.
— Személyi fair. Jelitat lovag K o-r y t k o százados, a helybeli **/,( számú cs. és kir. gyalogszázad parancsnoka, ki a múlt napokban lováról lebukván súlyosan megsérült, most már annyira jobban vau, hogy néhány nap múlva ismét átveheti századjának vezényletét.
— Klobneaár Victortábornok.a lugosi m. kir. honvéd dandár parancsnoka ebó 5 én városunkba érkezett.
— Eljegyzés, Hajnal Ignác fővárosi tanító, f hő 5-én váltott jegyet Bun Szabina kisasszonynyal, Bun Samu felső kereskedelmi iskolai igazgató leányával.
— Kinevezés, ö Felsége, az igazság-Ügyminiszter előterjesztésére, Gödöllőn 1898 június 3. kelt legfelsőbb elhatározásával, Stocker Antal budapesti kir. alügyészt a nagy kikiodai kir. ügyészséghez ügyészszé nevezte ki.
— Halálozás. Hirschler Henrik, az alsó domborui Újlaki Hirschler cég volt lársfóoöke f. hó 3-án 49 éves korában rövid szenvedés után elhunyt A.boldogult a zalamegyei birtokosok egyik legnemesebb, áldozatkész tagja volt. H*iá lálát özvegyén kivül 5 gyermek és kiterjedt rokonsága gyászolja. Hirschler Henrik utóbbi időben a beszterce-naszódi faipar-részvénytársaság, igazgatója volt A család a kővetkező gyászjelentést adta
ki : özvegy Hirschler Henríkoé szül. Freund Ilona a maga és gyermekei Jolán, Viola, Györgyike. Katinka és Gynla nevében fájdalomtól megtört szívvel jeleoti, hogy felejthetetlen jó férje Hirchler Henrik nr igazgató, 1898. évi június hó 3-ikán 49 éves korában és boldog há zasságának tizennyolcidik évében rövid szenvedés után jobblétre szenderült A bot\'logalt hült tetemei e hó 5-én délutáni 3 órakor fognak az V., Váci-kÖrut 74 sz. alatti halottas házból az uj izr. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Budapesten. 1898. juníns 4-ikén. Alsó-domborui Zalán Lipót, János és neje, alsó domborui Hirschler Miksa és neje Lőke Samn és neje, Hír chler Teréz, Hirschler Ödön és neje, testvérek és sógornők. Freu id Sámuel J. és neje após é\' anyó). Szegő Gyula, Lamm Pál, Limm Paloé, dr. Fraenké: Sándor és neje, Zoltán A adár és nej-, Freu&d. Ödön és Zoltán Ozkár, sodorok é< íógofsök. Béke lengjen hamvat fölött !
— A felső templomért. Mult szántunkban utaltunk már arra, hogy legközelebb egy nagygyűlés hivatik össze a a felső templom érdekében Ez a nagygyűlés holnap (vasárnap) d. u. -i órakor lesz a városháza nagytermében. A hath. híveket e felhívással hívják meg reá Mikos Géza és dr. Pachíoger Alajos a gyűjtő bizottság elnökei: Felhívás Nagy-Kanizsa város rúin. kath. hívőihez. Városunk ró u. kath. hívói I8y7. március tíO án tartott nagy gyűlésükön elhatározták, hogy a városi :>\\-ü templomot társadalmi uton gyűjtendő pénzen ujjáfogják építeni. — isteu segítségével ina már akkora ösz-szeg áll e szent cél megvalósítására rendelkezésünkre, hogy elérkezettnek tartjuk azt az időt hogy a felső templom újjáépítését minél előbb megkezdhessük. K célból azomban szükséges, hogy egy alap-szabályilag szervezeit épi tő-bizottságot válasszunk az ügyek vezetésére. E választás esa\'-is a hívek egyetemének hozzájárulásával történhetik meg. azért mi aluliról--tak, mint a gyűjtő-bizottság elnökei ezennel egy nagy gyűlésre hívjuk össze városunk katholikusaít hogy ott ez ügyben határozat hozassék. E nagy gyűlésnek, mely f. hó ,-j-én délután 4 Órakor tar-tatik a városháza nagytermében, feladata lessz egy nagyobb és egy kisebb építő-bizottság alakítása. Továbbá ugyanekkor történik az eddigi gyűjtés eredményéről való leszámolás és az eddig történtekről szóló jelentés. Szeretettel kérünk azért minden róm. kath brvöt, hogy e nagy gyűlésen raelyej részt vehet minden 20 évesnél idősebb kath hivő, megjelenjen. Egyesűit erővel hamarább elérhetjük a szent célt hogy a már roskadozó templom helyén mihamar egy diszes épölet hirdesse IsUiu dicsőségét és városunk közönségének áldozatra való készségét Nagy-Kanizsán. 18 8- június ít. Dr Pachinger Alajos fógimn. igazgató. Mikos Géza, kir. táblai bíró.
— Műkedvelői előadás. Lapunk mai tárca rovatában már kifejtettük azon irányelveket, a melyek a műkedvelők tény-kedései megítélésénél nekünk alapul szolgáltak, ezúttal csak azt akarjuk kiemelni, hogy a szerep\'Ők minden lehető buzgalommal azon iparkodtak, hogy fáradtságuk gyümölcse egy humánus intézmény javát szolgálja, de hogy ezen reménykedésük valóra oem vált, ennek főoka a közönség ismeretes rideg közönye és az a tagadhatatlan, de bármennyire kendő iö:t tulajdonsága, hogy a jótékonyság ügyeért csak akkor buzog, ha ez által hiuságáoak vagy hamis becsvágyának áldozhat és főleg, ha olyan egyének altnak a jótékony ügy élére, kiknek haragját nem ajánlatos senkinek se magára zúdítani. — Itt csak a kisdedekről volt bzÓ, azokért feltűnéssel mit sem lehet lenn;, meg aztán — igy hiszi ezt a közönség — azok a kisdedek, sokkal boldogabbak, mint mi, mert az üdvözítő szavai szerint, övéké a mennyek országa, neküok pedig sajnos, nem jutott egyéb, mint ebben a kedves városban szenvedni a közjóért. — No hát mi megvigasztaljuk a kesergő közönséget; oem a közjóért szenvednek, nem is eszményi célok zirgatnak ki senkit is a szereplés te rére, hanem csak az, a mi egy kisvárosi hypokrita publikum alkat elemét képezi: as Önzés és hiúság.*— A mi közönségünk, meg a jótékonyság úgynevezett nemes keblű bajaokai régen tisztában vannak egymással és csak mivel az egyéni és társadalmi függetlenség és szabadság ezer meg ezer tekintet és lánc által van a lét, az érvényesülés és figyelembe vétel nagy kérdéseihez bilincselve, azért nincs egyetlen ember sem, a ki szembe szállva a molochbal, bátran ki merje moodtni, hogy igenis hölgyeim és uraim, szűkkeblű, kicsinyes, alacsony látókörű és nagyon véges emberek vagyunk; a helyett, hogy itt egymást ámítjuk, egymásnak hízelgőnk éiegymás hiúságának építünk poriadó emlékeket, dobjak félre a képmutatást éa nagyképűs-
ködést emelkedjünk arra a pontra, hogy megtisztultan a mai társadalom minden salakjától tiszta szivveL őszinte lélekkel becsüljük meg egymást. — Igazán messze elkalandoztam tárgyamtól, bár ezt nem lenne elég. sokszor, számtalanszor, hanem mindig elmondani. — Az előadás elég jól, gördülékenyen ment. Halasi Mariska (Vereahiju) Molnár Skolasztin (Bolgár Ágnes,) Gödöllei Jáoosoé (özv. Sajgóné,) Kopsteio Jolánka (Zsófi ) nemkülönben Bíró Ferenc (Jankó,) Gödöllei János (Ferke), Bálint (Kopstei.i Lipót) stb. szépem megálltak helyüket. Tiszta jövedelemről nem, csak tiszta szándékról beszélhetünk. — A színház kongott az ürességtől és legfeljebb csak néhány gondolkodó ember agyában vert kipusztit-hatatlanul fészket az a gondolat, hogy ugyan mi az ördögbe is kínozza itt magát annyi ember, csak azért hogy a távollevő jótékony angyalok, verhessék a mellüket, hogy mennyire izzadnak mások. Minden magyarázgatás és fejtegetésnél ékesebben beszélnek azonban a számadatok. Ezek szerint felülfizet ésekkel együtt befolyt 70 frt 30 k^" Ebből levonatnak a kiadások és pt^g:
1. Terem dija ... 25 frt.
2. Z-nekar ... 30 .
3. Kérvény bélyege .01 ,
4. Kendőrök és fodrász
dija.....03 0
5. Színlap és székbordás 03 , 50 kr.
6. Nyomtatványok 12 ,50 kr.
7. Világítás ... 30 .
8. Színpad felállítása 05 ,
9. Vegyes kiadások . 06 . 50 kr.
összesen 116 frt 50 kr. Ebből tehát kitűnik, hogy az előadás deficitje tisztára 46 frt és 20 kr., mely összegért bálás köszönetét nyilváaicja és mugi oem fizetését ígéri a rendezőség. Ezen száraz számadatokból azonban kettős tanulság vonható le. — Első sorban az. hogy közönségünkben nincs meg a garaotia arra nézve, hogy iiy uagy kockázatú előadások rendezése csak a siker legkisebb reményével is kecsegtethetné, a működőket másodszor és legfőkép pedig azon üdvös tanulságot rejtik magokban, bogy a műkedvelői előadások tartása végkép elmaradhatna, hiazen az ilyen balsikerü kísérletezések megbéoit-|ák még azok munkakedvét is, a kik tán nagy ambícióval és minden hiúság mellőzésével fáradnak a közért
— Köszönetnyilvánítás. Mikos Géza
kir. táblai bíró ur értesülvén arról, hogy a főgimnázium egyik jeles tanulója szük anyagi viszonyai miatt az érettségi vizsgálat letevése után nem lesz olyan helyzetben, hogy tanulmányait folytathassa, gyűjtést rendezett számára, melynek eredményéül 7-1 frtot át is adott alulírottnak, hogy azt az illető tanulónak adja át, ami meg is történt A nagylelkű cselekedetért ez uton is hálás köszönetét fejezi ki dr. Pachinger Alajos fógimn. igazgató.
— Irodalmi hir A Franklin-Társulat egy nagy művet ad ki legkölebb, melyben minden nép irodalomtörténete monográfia bakjában meg \'esz írva. A zsidó és héber irodalom feldolgozásával dr Neumann Ede, főrabbi, van megbízva, ki e téren első rangú tekintély.
— Öngyilkos káplár. Burger Adolf a helyben állomásozó 48-ik gyalogezred zászlóaljának káplárja f. hó 7-éu szolgálati fegyverével agyonlőtte magát A szerencsétlen ember utóbbi időben a züllés útjára tért és többszörös kihágásai miatt degradálni készültek őt Valószínűleg ez elől menekült a halálba. A kaszárnya titkairól szóló réme3 hirek annál iokább kósza találmányok, mivel századosa az ezred egyik leghumánusabb tisztje.
— Tárházak Multszámqnkban jeleztük, hogy tárházak igazgatósága f. hó lo-én a tárházak felépítése ügyében ülésezni log. Az ülésen bemutatták a déli vasút igazgatóságénak szerződés tervezetét, és ha ezt elég kedvezőnek fogják találni a választmánynak elfogadásra ajánlják. A választmány kedvező határozata után azon-ual hozzáfognak a tárházak felépítéséhez.
— Mérleg- és adótörvény. A nagyolj vasúti társaságoknak, névleg a déií vaspályának mérlegei az idén nagy változást tüntetnek fel és nagyon nehéz azokban, hi a mult éviekkel összehasonlítsuk, eligazodni. Ezekhez a változásokhoz az uj adótőrvénynyel szolgáltatják a* okot, mely törvény már az 1898. mérlegre is vonatkozik. — A mérleget a pénzügyi közegek ezentúl szigorúan meg fogják vizsgálni. Minden adatot, tételt összehasonlítanak. Ennélfogva mindazon kiadások természetét, melyeknek figyelmen kívül hagyását a törvény megenged, már most meg kell változtatni, fő\'eg azon körülmény indítja a déli vasút üzlet igazgatóságét elővigyá-zatra, hogy a piozügyi hivatalok azon kiadásokat nem veszik figyelembe, melyek a folyó évből a beruházások törlesz-
tésére fordíttatnak. E\'.en kiadások a nyereséghez hozzáidaodÓk és ezek képezik az adóalapot.
— Érettségi vizsgálatok a főgimnáziumban. F. bó 3. 4. és 6-án voltak a szóbeli érettaéni vizsgálatok a főgimnáziumban dr. Finácy Ernőnek, a tan-\' kerületi főigazgató helyettesének elnök-bte alatt. A vizsgálatok eredménye elég szép, amennyiben 23 tanuló közül négy Bagyary B-U Lakenbach Pál, Mayer, Ferenc és Weiser János, tették le jeleseu az érettségit, hatan pedig j ó eredmény-nyel. Egy év múlva vizsgálataik ismétlésére utasíttatott két tanuló, mig két hónap múlva javíthat né/y taunló.
— Katonahistóriák. liyen cim alatt fogja Hazai Hugó katonátörténeteit egybegyűjtve kiadni. Ki ne emlékeznék vissza a kaszárnya-élet örömeire és keserveire, kinek ne jutna esrébe a korai felkelés, meg a gelenkszibuug az arme forberc stószennel? És váljon el tudja-e felejteni katona viselt, ember valaha a strőfegzecérozást, a mársibnngot és a masíren-marsot ? Ezekről fog beszélni Hazaí könyve és bemutatja a többi kaszároyabéii ismeióíöket is. Az iofan-teríszt Kohnt, akinek este 10 órakor kell jelentkezni marschadjusztirung mit feldgerét nevezetű öltözetbeo a káplár ur Ladiszlausz Ballangó ágyánál; ott lesz a maniaulás őrmester ur Rozutncvájg; nem fog hiányozni a frájter ur Bagotai sem, aki a riktuog rekc aarzsen-marsnál nem jól lépett ki, valamint a kutyamosó, oficérszdiner Emerik Szabó sem, aki biztatólag énekli a kapitány ur szolgálójának, bogy azt mondja: «
a sért adum szí Temet
Extra-bluzos méznek,
Mert az extra blozos baka
0outiját teája viselni a szivemaek I
A könyv június végén, 160 oldalon jelenik meg igen tetszetős kiállításban. Ára 1 frt. Szerző kéri a megrendeléseket juníns közepéig címére (Budapest. VI., Teréz-körnt 58.) beküldeni. Tíz megrendelés után tiszteletpéldáoynyal szolgál.
— Nyári mulatság. A galamboki ónk. tüzollóeg ye süle t saját alapja javára l898.évi június hó 12-éo a galamboki
; községi erdőben rendez tavaszi mulatságot. I Belépti díj 40 kr. Felülfizetések kö?zöoet-| tel fogadtatnak és hirlapiiag nyuetáztatnak ! Kezdete délután 3 órakor. Kedvezőtlen i idő esetén a reá következő vasárnap \' fog megtartani.
— A vasárnapi csoportosulások, j Már régen tettük szóvá külvárosunk i lakóinak azt a botor szokását, hogy I vasár és ünnepnapok délelőttjén sürü : csoportokba összeverődve, teljességgel 1 elzárják és lehetetlenné teszik a Tárosháza előtti gyalog és kocsi közlekedést. Annak idején kértük is a főkapitány urat, hogy ezt a falusi szokást szüntesse be, meg ugy látszik, nem találtak abban semmi különöset, ha a városház bejáratában legalább 200 ember lökdös, pököd, káromkodik és a dolga után járó embert molesztálja, fel sem említve azt bogy a sétáló ember mennyi kel-
i lemetlenségnek van kitéve ezen falusi | gavallérok részéről. — Fölösleges, azt \\ bizonyítgatni, hogy milyen falusias szint ad városunk legszebb utcíjáoak, ez a csoportosulás é- csak az látszik lehetetlennek, bogy hatósági intézkedéssel ez ne lenne megszüntethető. Semmi célja és értelme, semmi elfogadható alapja sídcs azon népgyűlésnek, nem egyéb az, mint egy félszeg kinövés, mely az illetékes hatóság semmivei sem indokolható szemhuoyása miatt nem fujtatott el csirájában. Ezúttal ismételten kérjük a főkapitány urat, hogy szíveskedjék az Ő szokott eréíyével itt is rendet csinálni és száz meg annyi száz ember panaszának immár eleget tenni.
— Köztisztaság. A Teleky é3 Kereszt utcák folyókái ismét tele vannak iszappal és terjesztik a miazmás levegőt, a melyet a lakosság kénytelen beszívni. Igaz, hogy kü\'Öaösen a Teleki utcában a lakók nagy része már eltávolította az iszapot az árkokból, de alkalmasabb hely híján vagy az árkok szélére vagy az országútra teritette ki: természetes, hogy így c-ak a felhalmozott tisztátalan anyagok helyzete változott, de semmikép sem tüutek el az utcából. Abból a sok huzavonából, a melylyel nálunk az ilyen dolgok körült kezelés egybe van kötve, nem tudjuk kiokoskodni, hogy kinek áll kötelességében e bajok elhárítása és minthogy indokolatlanul senkit sem akarunk megbántani, hát igen szépen kérjük azt az illetékes tényezőt, a ki sze-renc<és lehet e város tisztasági viszonyait intézhetni, kegyeskedjék a szegény Kereszt és Teleky utcai adóüíetö polgárok Bemmikép sem irigylendő sorsára is egy jóakaró tekintetet vetni és a visszás és türhete\'Jeo állapotokat minél előbb megszüntetni. Ugyancsak szives figyelembe venni kérjük a Sugár-utnak a laktanyán tu\' eső mostoha sorsát
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
— Kerületi üUs. A IX. ízr község-kerület folyó évi június hó ít-il napján délután 3 órakor Nagy-Kanizsán az Ízr. bitközség tanácstermében tartotta képviselő-ülését gelsei (rutraann Vilmos kir. tanácsos elnöklet e alatt. Az egész kerületből igen sokan jelentek meg
\' Az ülés megnyitásával a kerületi jegyző dr. N e u m án n Ede, felolvasta a jelentést, amely a magyar zsidóságban előfordult fontos hitéleti mozzanatokat fölemlíti és beszámol a képviseletnek az utolsó 4 évben kifejtett tevékenységéről. A képviselet a jeleutést örvendetes tudomásul vette és dr. Neumann Kdének elismerést szavazott. A jeleutést egész terjedelmében a közgyűlés jegyzőkönyvébe . felvették Az iskolalátogatók jelentést tettek a kerület felekezeti tanintézményeiben tett tapasztalataikról és*, a szegény községek támogatását kéri. Az iskolalátogatók kiküldése és az egyetemes hittanterv kidolgozásával hetes bizottságot bíztak meg. A bizottság a képviselet lelkészeiből áll — A kerület iskola egyesületének alapszabályzat tervezetének kinyomatasát és a Képviselőkkel való közlését elrendelték Végül az egyetemes gyűlés egy behívásának és atitonomikus szervezet megalakításának sürgetését határozták el. Somogyi Henrik titkárt érdemeinek elismerése mellett a kerület nyugdíjazta és helyébe líarla Lajos hitk. titkárt választolta meg. gelsei (iutmann Vilmos kir. tanácsost nagy lelkesedéssé! egyhangúlag harmadszor választott meg elnöknek.
— Nagy-Kanizsa és Kis-Kanizsa
Bizony már azt hittük, hogy egy a két város, arai külömbség, vagy ellentét van köztük majd fsak elmosódik valahogy és a VI- YJI. kerület olyan egy lesz a többi kerületekkel, mintha csak édestestvérek volnának. Pedig hát még sincs az egészen így.- Sok jel mutatja ezt. a többi közt a következő is. melyet egyik olvasónk panaszolt el nékünk Tudvalevő dolog, hogy június b-a, amint a koronázás évfordulója, miiiiszáerileg elrendelt szüneteié nap az iskolákban. Nem tudjuk hogy e tekintetben a kiskanízsai iskolákra nézve kivétel volna megállapítva a rendeletben és mégis e napon csak a nagy-kanizsai elemi iskolák, szüneteltek. A népiskolai igazgató ugyanis megparancsolta a kis-kanizsai \'tanítóknak, hogy ne merjenek szünetelni e napon, mivelhogy ók megülték már a millenáris emléknapot májusban. Hogy ez a megokolás hogyan illik reá június s-ára, — \' azt valóban uem tudjuk megérteni — Valószínű, hogy az igazgató azt akarta ezzel mondani, hogy Kis-Kanízsán tünés szükség arra. hogy v királyhűségre tanítsák az ifjúságot. Bizonyos pedig, hogy Nagy-Kanizsa és Kis Kanizsa meg mindég nem egy. Mert ami itt szabály, az ott kivétel. Csak arra vagyunk kíváncsiak, vaijou az iskolaszék is osztozik-e az igazgató felfogásában V
— A gőzfürdő. Közeledik az idő. mikor a nap melegen süt le és mí emberek, mint a lihegő szarvas a forrást, ugy keressük az idülő fürdőt. Városunk fekvése olyan szerencsés, hogy merr^ a szem Iát. se víz, se folyó, se forrás. Mi pótolja nálunk a természetadta adományt? A gőzfürdő. Ez most előnyös változásokon ment keresztül. A szemnek jól eső csinnal rendezte be bérlője Krausz Ignác. Uj zuhanyfülkék és uj ŐUözdék minden kényelmet nyuj\'anak, melyet e téren követelni lehet és a fürdő most már hasonlít egy tiszta, csinos, a közegészségnek különösen városunkban lényeges szolgálatot teljesítő fürdőtelepbez.
— A krajcár vége. Az egykrajcáros és a félkrajcáros réz váltópénz a magánforgalomban csak 1898. június hó 30 ig fogadható el, az állami pénztáraknál és hivataloknál pedie 189?. évi december 3 l-ig. Ez időn tul azokat sem fizetésképpen el nem fogadják, sem be nem váltják.
— Huszonötéves jubileum. Udvardy Ignác zalaegerszegi polgári és kereskedelmi iskolai igazgató, a ./.alainegye" című lapnak szerkesztője folyó évi július hó 3-án üli igazgatói működésének 25 ik évfordulóját Volt tanítványai ez alka-
- lommal /, ila-Kgerszegen a jubiláló tiszteletére megjelennek, hogy iránta meg miudig tartó szeretetüket és ragaszkodásukat kifejezzék. A jeles tauférfiu nevét megörökíteni akarvás^a rendező-bizottság az Ünnepelt nevéről elnevezendő jótékony alapitvánvra gyűjtést rendez a vo!t tanítványok körében
— Hell jelen"e* cabonafizleteUröl-
A kedvező időján\'is következtében az irány zat lanyha és kötések alig fordultak elő. A piaci hozatal sem volt lényeges. A készárut jegyezték :
Buza II — 12 frtig
Rozs 7.50 — 8
Tengeri fi — ti 20 ,.
Xab 7 — 7 50 .
A rpa — —
Uj hazában kf.tés«k nem i-.-.i *olt.ik
[ — A cselédegylet köréből. A létesítendő .Cseléd Otthon* alapja javára legközelebb ismét táncmulatság tartatik. A nemes célra való tekintetből, mi is kérjük városunk nemeskeblű és áldozatkész lakóit, szíveskedjenek minden tekintetben létesítendő humánus egyesület céljait tőlük telhetőleg előmozdítani : az eszme nem szorul további propagálásra, olyan világosan beszélnek jótékony szán-dékai, hogy csak ártalmára lehetne a hosszas protegalás. Ép ezért ismételten csak felhívjuk a közönség szíves figyelmét.
Tavaszi ét nyári mulatságokra lampionok a legszebb kivitelben és a legnagyobb választékban kapható ifj Wajdits József könyv és papir kereskedésében Nagy-Kanizsán.
— Nemcsak Magyarországon legter-jedtebb a Ferenc József keserűvíz, hanem a világkereskedelemben is virágzó kiviteli cikk helyét foglalja el Bevásárlásnál nagyon ajánlatos csakis Ferenc József keserűvíz elnevezést használni, nehogy más csekélyebb értékű vizet kapjunk.
— Hallatlan ilolocr, hogy harminc millió legyen egy olyan titokaak az ára, mely a politika elmutt évében felmerült, sz ember önkéntesen is arra gondol, mennyire) olcsóbb volna az élet, ha a béke uralma — de nem a fegyveres békéé — lépne életbe. Foldmivelés, kereskedelem, ipar, művészet mennyire felvirágoznék, menoyiri fejlődne az egyei nemzetek — s igy a magyar iroüalom is, melynek leghívebb zászlówvői az illusztrált szépirodalmi heti lapok s ezeknek majdnem legidősebbje, a a „Képes Családi Lapok.* mely már eddig is két évtizedes és szépen befutott múlttal dicsekedhetik s mely at elmúlt idő alatt a közönség sseretetét és elismerését érdemelte ki s kilógja érdemelni a jövőben is. S mindebhez csekély 6 frt előfizetési áton lehet megszereznünk egy évre, 3 frton félévre, negyedévre 1 frt 50 kron. Matat t íny szamot ingyen küld a kiadóhivatal Bpest, V, Vadász utca 14.
IRODALOM
— Török-német-kurucvilág. A magyar történetnek e rendkívül lonto> és érdekes korszakait tárgyalja I enedek Klek „A magyar nép múltja és jelelle" cimü natrvszabásu munkájának h\\. 1 . és ív. füzetében És &ziíl az egyik lapon gyászról, siralomról, a másikon lel-fellobbanó reményről, bizodalomról. Es fesií a magyar föld népének sorsát azzal a mélységes szeretettel, mely az ö egyébb műveiből is olyan melegen sugárzik és festi, ázzál az objektív igazsáegal. mely nem engedi hogy érzelmei túlzásokra ragadják Megható a kép. nitdyel, elébfin. varázsol: akár török, akár német uralkodjék\' a magyar földön, a legnagyobb u-her mindig a szegény népr« nehezedik. Iszpalii. né inét \'táborok, szabadhajdu egyaránt öt koppasztja. ót sarcolja. A hol az eloő lövés eldördül, ott az ö házai hamvadnak el. a hol a régi urat e\'Ozi az m az el>ö sorban rá vett ki a legel visel lit*! leli t\'bh adókat és terheket. A sötét képre hirie.t-ii a kurucvilág dicsőséges csatái, nagy alak-lat vetnek enyhítő fényt, hogy Rákóc i kibujdosásávai újra nehéz, komor, egyhangú árnyak terüíjenek végig a magyar histórián. S a nép. mely bár maga ís legjobb fiait küldte a fejedelem zászlói alá. sokat szenved ;tt. a kuructól és inég többet a labanctól, újra liordia a régi igát és nem tehet egyebet, mmt hogy várja békén, várja hittel és bizalommal szebb időknek bajnalhasadálsát ... Az -Atltw-naetitu kiadásában megjelenő u»g\\érdektt munkának imudeis füzete ?!0 kr.
— Fogyasztási es értékesítő oszetv-kezetek központja. Értesülésünk szerint a Magyar Gazdaszövetség átal megalapított s Károlyi Sándor gróf v. b. t. t. vezetése alatt álló . Hangya* című fogyasztási és értékesítő szövetkezet cége bejegyeztetvén, megkezdte működé- ét. Célja az, hogy fogyasztási és értékesítő szövetkezetek alakulását elősegítse, azokoak központul szolgáljon, ügyvitelüket ellenőrizze s üzleteiket közvetítse. A .Hangya" a humanisztikus és közegészségügyi mozzanatokon kívül, elsősorban, azt a feladatot tűzte maga elé ez, hogy a nép jólétét emelje, benne a szolidaritás érzetéi felébressze s eláltat a ieoyegelő szociális bsjok enyhítéséhez a maga rés>éről is hozzájáruljon. Melegen ajnlhatjuk ennél fogva mindazok figyelmébe, kik a nép javát szivükön viselik, különösen pedig a birtokos osztálynak, papoknak és tanítóknak, kik, mint a nép vezető\', a saját hatáskörükben, a .Hangya törekvéseit hathatósan előmozdiíhatják.
Az e rovatban megemlített müvek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy Kanizsán.
— Mükedve!ók fényképezéséhez ? Elismeit legjobb szalon és utazási féuykepeső készülékek uj felöl múlhatatlan pillanatoyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű fényképerökellé-kek A. Moll cs. és kir. udvari szállítónál, Bécs I. Tucblsuben 9 Fényképező kellék üzlet alapíttatott 1854 — Kívánatra nagy képes árjegyzék injyen.
Nyiittér.*)
Vette, huejhóljat, hngjdara és B köszvény bántalmak ellen, továbbá-légzó és emésztési szervek hurutos bántál mainál, orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendéire lesz. ¦ Hnnyhaj tó hat ásn!
kellemes izl! köoiites eniészlheló
Kapható ásványntkereskedésekben és gyógyszertárakban A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen.
Hirdetmény.
Nagy-Kanizsa város rendezett tanácsa ezennel kOzhirré teszi, hogy a Táros tulajdonát képező ürülék hordó gépek használata a f. évi július ho I-M napjától fogva egy évre bérbe adatik. Felhívatnak tehát bérbe venni szándékozik, hogy ez érdembeni 220 frt. bánatpénzzel ellátott zárt Írásbeli ajánlataikat, melyben kijelentendő, hogy a feltételeket ismerik és elfogadják, — a f. évi június hé 20 ik napjának d u. 5 érájáig a v. iktatóba annál inkább adják be, mert a kérőbb érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek. \' -j
A feltételek a v levéltárban a biratalos órák alatt betekinthetek.
Nagy-Kanizsán. 1898. június 7-én.
A városi tanács.
**u**************************
Sfilili!
életbiztosító társaság Edinburghban, Angolhon.
ALAPÍTTATOTT 1825.
Magyarországi fbk : Budapest, V. ker., Fürdő utca 4.
Évi betétel................ 27,500.00(1
Kiutalt nj eremén i részek........... 150,000.000
Vagyon................820,000.000
Haltirseiek fol>Ua klH.-etve..........150,000.000
A .STANDARD- kötvényeinek nevezetesebb előnyei:
Kétségtelen biztonság. Alacsony dijak. Szabad világbötvények. — Kötvények érvényben tartása díjfizetések elmulasztásánál. Tőkésítés és előre megállapított visszaváltási érték, liegtámadhatatlanság. Feltétlen fizetés öngyilkosság esetében egyévi Jennállás ittán. Szabad\'háború biztosítás népfelkelők részére. Díjtáblázatok kiv ánatra küldetnek. —... L Nagykanizsai főüityoö ;<*ég : X
NAGYKANIZSAI BANKEGYESÜLETNÉL. X
X X X X X X X X X X X X X X X X X
XXXXXXXXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXX
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban. «
23 VARAZSD TOPLICZA ár l
a Zaporiai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.) 3?
Vegye! emez ve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894 ben. 8
58 fok Celsius meleg lorris, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van izom és J*f
izQlet rheuma, kii let betegségek gyulladásos és csonttörési ösizehozódások, koszvé -y, ÉjTj
neuralgikus bántalmak, mint ischiai stb. női bajok, bór és titkos betegségek idült ^
vetebajok, hólyagnornt, górrélykcr, angolkór, ólom és higany mérgetéseknél stb stb. tJE
IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bél bajodnál, aranyérnél stb. »
Villanyosság. — Massage, 3p
Ky ugy Intézet minden kényelemmel. Bf«M éren at nyitva. X
Idény tartam májas I-löl október 1 ig. — Pompái nagy park. terjedelmei ültette- Q?
nyek, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. ríj
Zene- és tán<-estélyek stb j3s
A Varazsd-Toplicai állomáson naponta társaskocai várja a vendégeket - v0 KüIöj fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaállítasz, előbb a iürdó intéző-
¦égnél megrendelendő. -ci
Orvosi tudakozódásokat a fürdőorvos Dr LOXGHINO A sd L\'
Prospektusokat és broschnrákat ingyen éi bérmentve kaid P§j
fürdöigazgatósag.
*) Az e rovat alatt közlött kért nem vállal felelősséget i szerk.
Felelős szerkesztő: J>r. Kiss Ernő Helvéttel szerkesztő : Dr Villányi Henrik Kiadó ifi. ítajdUs József.
Hirdetések.
Suchard\' csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség ÉgyéliDez-teiik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék Csokoládét se nem gyárija sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
1 HÚZÁS MÁR 1898. JUN1ÜS 15-EN.-
2 huzat 1898. szeptember he 15 én. l
1 forintért 2 ^ \\
yj liuzásrti érvényes )i
0 KOLOZSVÁRI SZERETETHÁZ SORS- }
X JEGYEI >
^ 4000 uj ereménj nj el \\
. 160000 korona értékben. {
r- Kaphatók: a -rendező bizottságnál Kolozsvárit és piuden sorsjegy ^
X elárnsitó helyen. ?
¦
L
\'71 I? »
5" I 2 S
~ a-" S-t S S
3 ~ s
\' t « •
j » N
i 3 a-
—• B
tSS * S _ j *. os a-^ot.
* L
or
I ítt s
>W 2.
-¦ O O ,____
—sr~ ? 3 S-*Sí .s 5»^"
2-
r
TLIÍASZNÁLJON ÖN I
a-
fegyver
kerekiiári^;
Könnyű menésü, (ezért semn.i
megerőltetés, 19 előnye a Styeri fegyvergyár ke rék pá r a i nak). Főképviselő Magyarország réttxére :
R ± V\\ és HELLER Budapest, Váci tolti 62. SZÍE
XXXVII. Él FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JUNIUS 1 lén.
Eiti Ct. és kir. osztrák magyar kizárólag szab.
OMLOKZAT-FESTÉK-GYÁR
KRONSTÉINER KÁROLY
Bécs, III., Hauptstrasse 120. (sajtt hái&bao.) ^—^h Az arany éremmel kitüntetve. 2^^:
Főhercegi és hercegi uradalmak a. kir. katonai intézőiégek, vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, építőmesterek, úgyszintén gyári és ingatlantulajdonosok, szállítója. E homlokzat festékek, mely<-k mészben feloldhatok, száraz állapotban poralakban és 40 különböző mintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi a feslék szürtisztaságát illeti, azonos az olajjestékkel. — gjay~ Mintakártya, úgyszintén használati utasítás kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. ~W6
A PALIAS
thm LXXIK
kész!
fflegjelent 16 diszes félbőrkötésü kötetben;
¦ teljes mü ára 96 frt. Diszes fali állvány hozzá csomagolással együtt 21 frt.
A magyar leiek mindennapi kenyere a Pallas Nagy Lexikona; el nem lehet nélküle senki. Kell: a gazdagnak, szegénynek tudósnak, tudatlannak.
Kapható: Ifj Wajdits József könyrkereskedésébin Nagy Kanizsán, esetleg havi 5 forintos részletfizetésre is!
Gummi és halhólyag
francia gyártmány, tucatonként l-töl 6 forintig Kínom kű k-nleges minőség tocaioükint 8-tól 10 írtig. L\'J: UJ! Non phis n\'lra- különösen vékonv ós táguló m-áronként A frt-Capottes (egész rovi.ii tacatonkiut 3 frt. Koi óvszerek e»nimi ból eveken át használható, darabonkiül 2 frt :>0 kr Mujta-pjiijtemény, tartalmaz 55 drbot 5 frt
SIÓI ERNST
Wien I. KirnthQerstrasje 45. Eckerageritrasse 2.
következe betegségeknél és bántal-makná) használható állandó n\'kerrel: csipó f«JHS, Ideerajdalom, helybeli chú*, hatszaggatás, haiíoön^esög, hátgenne bántalmak, börghnrut, astbma, megrándul ások. idegbán-talmbk, az Izületek bénasiirra gib. A batáa bámulatos közvetlen és Unó
1 darab ára 60 kr , a pénz előleges beküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertár a „Nádor* hoz, Budapest, TI., Váci körút 17.
A ki fakószletét a szabadban csak egy
állomással egyszerű és biztos módon éveken a; a rothadás és gomba képződéstől megakarja óvni. KZ használja a már több mint 20 év óta bevált
Carbolineum-ot
AVKNARIUS szabadalma
és óvakodjék haszontalan uiínzaiok megvételétől.
Prospektusok ingyen és bérmentve.
Carbolineum-gyár R. AVENARIUS
Bécs ÜL Haupstrasse 84.
I 1 Yiszaateradékaak maBfe:e!ó áreagedmény I
« r H Ö U Y E S-f é I e
az egíai világon szabadalmazott hygénikns asbest talpbetét.
MIMCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS:,
sem tyúkszem, sem izzadó* íáb, sem bőrkem-nyedéí, sem lábdaganat jsem fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés u\'aa m-gköuuyebbűl a járása annak, k. cipőjét Dr Högyes-fele, az egész világon szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű, — 60 kr., kettős Tastagiágu I frt 20 kr. Az aabest talpbetét kitűnőségét legjobban buocyitja, hogy a cs. és kir.
közös hadseregének é* a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállíttatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése éa külön 10 kr. | franco. — Fel világoailáJok és prospek taaok, köszöneUtyilvánitások ingyen
Általános Ab bestém-gyár betett társaság Badapeat VI., Szlv-ntcza 18.
l ! Vtszaatéiadákaak megfelelő arengeícEny : :
htnrev világi t?? sa\', fúrd
GRAND-HOTEL NATIONAL,
Taborntrauise IS.
saladi szálloda, újonnan berendezve, 200 szoba I írttól fcifelé, kiszolgálás
___és kir. távírda- és telefon állomás a házban. Legkedvezőbb fekvéssel, a jubi-
kiillttás látogatók számára. — A\'kiállítás alkalmával árfelemelé-. nélkül. — Pályaudvarok c> hajóállomás közvetlen közelében. - Lórasut és tar»a.^kocsi összeköttetés a házból min.ien ir nyban.
KitünÖ étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos
m GLEICHENBERG
fürdőhely
Stájerországban. Tengeri magasság 300 m. Májustól Októberig.
Éívényea-só-vavas források Constantin és Emmaforrások. Ég-vényes só és vassavas forrásvíz J o b an n is br u a o e n tiszta vastavas víz Klauseoqaelle, Savó. Tej (száraz etetés) kefyr forrás-só iobalació efiyes kabiaollbaD, feuyöfagóz inháláció. Lélekzésí készülék, pneo-maiiku-t kamarák, édes ásványvíz és habzó melegfürdők, fenyő és acélfurdők. Nagy hydro tberapeatikus intézet talsjknra. Enyhe, nedves meleg por és szélmentes levegő erdős dombiáj.
TU\'lakozódáso i és prosp*kinsok ingyen. L^kásmegreodelések a fürdő-igazgatóságnál Gleicnenbergben
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Crémeje.
AIargit-CrémeSb,^
idő alatt tfjitja és szépíti az arcxot.
Margit-OrémeS^ -
foltok, pattanások bőratka ( Mit es ser} ellen.
MiB^it-CrémeSKlS
arc és kéivörösödéi, napbaraítás ellen.
Alargit-CrémoSSKÍv
lik, hogy bőrre kenve ez által rögtön fölvétetik, s ez okozza azon csodás átalakulást, hogy a szeplővel vagy májfoltokkal fedett arcz 3—4 nap alatt ... -•. -romfehérré lesz.
Margit-Créme
aem zsiros. hanem igen finum, hamar felszívó hatással bir. Az arcz nem lesz olyan fényes, mint mái eremétől, azért nappal is használható.
Margit-Créme Margit-höl^ypor «
créme 60 kr.
Margit-szappan Margit-fogpép ,
Csakis akkor valódi, ha minden doboz gutori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon felirattal és czimerrel van ellátva Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Nagy-Kait izsán : Reich Gyula gyógyszerésznél.
Fontos házi asszonyok részére.
VALÓDI
fnUífíijiíz
PCHA PADLÓZATNAK
tartós beféoyezésére különböző színekben, mely 2—3 óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan száradó Spirítus padlófénymáz
4 színben pnha padlózatnak azonoali száradás melletti be fényezésére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk- it fénymáz gyárából
Bécs (Simmering,) Offenbach a Majna m., Berlin ALAPÍTTATOTT 1837. Továbbá
ÉHtkati-ztHáicz festékek elegáns színárnyalatban
min leonemu. házi szerek beféuyezésére, melyet bárki szaktudomány hiányában maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szekrények, ajtók, ablakok, va\'amint falak bezománezozasára konyhákban és fii ni ő szobákban.
Cnpall .butcrlakk, Copaliakk belső használatra Damarlakk, Bórlakl-, Szá^itóflrriisz, Politurlakk, Vasslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a lobbi lakkfélék valamennyi iparágak részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: koesigyárosok és kocsifényezők részére. Sutscheniakk, Praparanonslakk, Gestellak. Schleif és La-zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban.
Kapható: KesselhofFer József, Neu és Klein főszer- és csemege kereskedésében Nagy-Kanizsán. Laskay Ernő, Marton Mórícznál Keszthelyen. Straehia Testvéreknél Csáktornyán
Crak tkkor valódi, ha az aranyoyal fényzett azelence a lenti védjegyet Tőrös mezóben _hordja.
valódi mosható
Padlózat-fény máz
alegjobb és legolcsóbb eazköz a kockás (Parquet), puhafa vagy fénymázolt padlózat beeresztéiére Ázassa] megszárad és kefélés nélkül tükörtiszta, állandó fényt kölcsönöz Kapható színtelen, világoiaárga, sárga, sötétsárga. röröi és dióbarna színben. Kgy sseleoce ára 45, -5 és 1 Irt GO kr.
Szab Táncterem-fecsKendő maz
a legolc-óbb és legcélszerűbb fényező és simító eszköz minden tánchelyiség padlózata számára Kilója 1 frt 30 kr.
Szab.
Főíkeféfö-máz
Tetemesen megkönnyíti a fölketélést és az ez által megkefélt ta-Mjt a nedvesség éa por ellen ellenálló képessé teszi. Fehér és sárga színben darab szám 20 Lr
¦i:je?Tzt;keí díjmentesen küld
SCHHEIDER & COMP,, <
BÉCS, T2.. Unndsthnrmestr 141 I Teinraltsrasse 10.
Kapható: Feaselhofer József. Marton és Hnber, Bosenfeld AdolE és fia uraknál N.-Kaoizsán es Kál
1er A. Komárom ;
és Klein J., Zieg-
Httbinsiky Adolf, Jan Ferenc Za\'a-Eg rszegeu,
Csak akkor valódi haminden darab ezei
eli.
nagjobb fűszer, featékám kereskedésben és drogoeriákban.
— valamint ciadeü
MOLL SElDLITZ POR
A. védjegyét 0-
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Uotl
aláírását tünteti fel. A Mo!J A.-féle Saltflitz-parak tartós gyógyhatasa a legmakacsah)] gyaaar- es alté* tháit almák, gyomorgörcs ?8 gyomorfaév, rögzött tzékrakadés, majbántalom, vér találás, aranyér éa a legkülönbözőbb uöi beteaségek ellen, e.jeles háziizerce\'k évtizedek óu mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepeesétalt eredeti dc kazaak 1 frt t. *. ,_^
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
BORSZESZ ES SO
P.ftalí akkor Valódi »»ndegyik aveg MOLL A. vedjesrrét t(tnt.-ti tel uwaanui vwbui, K Ho;i. íeiira.u OQontui va= zArra A Mail-féle trai-aztabaraztsz éa aé nevezetesen mint fájdaltwoaiUaniM bedörzsolest szer köszvény esox éa * meghütés egyéb követkexméayeinól legísmeretesebb népszer - Egy ine-zatt aradaU Ívta ara 90 kralezár.___
Moll Salicyi szájvize.
(FŐalkatrésze: frtsolyaaras szíkaó.) A mindennapi száj tisztitásná! különösen fontos bármely kora gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmint szer fogfájás ellen. — Egy Mail A. védjegyivei ellátott Üveg ára : 60 krajcár.
™ " F ős létküldés:
Moll A- gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által,
Bécs: Tachlanben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta postaatánvét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készitményekot kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeíd Adolf és Fia.
846666
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JDSIUS íl-ti.;
f „Gazdák "S figyelmébe."
Mohar mag tiszta egészséjas minőségben kívánatra minták küldésével kapható napi áron
Lázár Ignác Sándorná
KESZTHELYEM.
Jubileum kiállítás Bécs 1898.
SINfcER-PAVILLON a BOTONDÉBAN,
Van szerencsénk a n. é. közönséget a Rotundéban levó kiilliitásunkra meghívni. Ezen kiállításunk
legújabb szerkezetű varrógépeket tartalmazza családi és ipari célokra, minden iparhoz különleges gépek. _
Minden gép mÚKÖdésben lesz bemutatva; ám gyűjtemény múhimzés, felrakott és áttört munkákban.
A Mlljfer Varrógépek mintaszerűek kivitelben és szerkezetűkben.
A Singéi- Varrógépek nélkOlőzhetlenek a családban és iparban.
A Sin per Varrógépek a gyártás terén a legelterjedtebbek.
A Sillger Varrógépek felQlmulhatlanok tartósságban és munkaképességben.
A Siuger Varrógépek a múhimzéshez a legtlkalmasabbak.
-^^^= Díjtalan oktatás a m á h I m t é s b e n. be-
A Singer társaság több, mint 400 fajta gépet készit minden ipar részére és csak saját üzleteiben kaphatók
The Sinjücr Manufacluring ^részvénytársaság *
(ezelőtt Meidlinger G,
NAGY-KANIZSA : DEÁK FERENC-TÉR 460- sz.
A ki a pénzét szereti, az csakis a
„STYRIA" kerékpárokat
vegye, ezen kerékpárok a szakértők és versenyzők gépje B ímtthtos könnyű menés, tartósság és elegancia által az összes gyártmányok felett uralkodik.
Képviselőség és raktár: |FJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagy-Kanizsán,
Legnagyibb raktár kerékpár pluerelési cikkekből. Használt kerékpárok eladása és becserélése.
gii\'Y&tfcjttkit fözíecskendőkeí
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési éi egyéb nyilvános célokra kéz-, járgány és erőhajtásra.
városi, községi, gazdasági és gyári t&zoltMÜsá-g o k n a k, ^
harangokat és harangállványokat
templomok, Iskolák stb. részére. Büzmentesen működő pöcerjödÖT tisztító készülékeket utcai öntöző-kocsikat, sarkaparokat
-= készit és ajánl a "¦\' 1 1 -
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Részvény-Társasag. H«« walser ferenc)
Budapest, VI., külső Váci ut 45.
Árjegyzéket és kdltségretésoU fng.en én"bórineiitre.
STEYER
gyógyintézet
Tóbel-fürdő
Grác mellett. Idény: május - október.
330 méter a tenger izjne felett.
2 vasúti állomás Grácból kocsival egy óra. Posta-és távírda állomás.
Rég ismert vasi art almo (akroiherme) acélforrái 30 iok C. meleg 23 fok (B) 25 fok C. éi 20 \\R) merté-kelt klíma, eríaitö erdölevegő, kiterjedt fenyveaerdók, gyógyhatasa idegbiaulmak, i deggyengeíég bátgerinc\' iieleeseg. hystc-ria, görcsök, neuralgici atb. Sö< betet-segek: vérszegénység, bél- ei hólyag catar, atb Igen ajánlható üdülőknek év gyenge gyermekekuek Gjógy-eazkóz: kaiöo gyógy- éa usxóbazin. kadtürdók meleg-TÍzzel. fenyÖfUrdök, villamos fürdők, massage, itibany-gyógykexelei tat. Olcsó lakások ea egyei szobák, fűtik, gyógyterem. ki:;iaú étterem"; kitűnő leneker A fürdő igazgatóságnál kimerítő prospektu. ingyen és bérmentve.
Dr. BLIMAUER SÁNDOR, orvos lulajdonos.
HIRDETMÉN
«ioli királyi Feliégének legfelső elhatározása folytan i
a XX-ik magyar királyi aiiamsorsjáiék
melynek remélhet.", tiszta jövedelme akként osztassék fel hot-y abl tisztviselők özvegyei és árvái részére <rvaii™t;; ,t,.. , .
ól i, :
kórház, 3. a zólyom-lipcsei »GizeIIa« (Baroli) közkórház, 6 a budapesti S a nagypénteki társulat, 9.
agyon alap, állami — » László*-gyennek-munkás-árvaház. 4. a Jósziv-egyetttlet, 5. ai erdővidéki ttld" szeretethiz, 7. a kolozsvári jótékony hegyiéi, ésmegyci Fehér Kereszt -egylet réi ze* itt essék.
tv sorsjáték össze*,. 7691-ben megállapított nyereményei az alább 306,000 koronára rúgnak, és pedig ¦ I főnyeremény - — 150,000 korona 1 ""\' T $0,000
1 * — — 20.000 »
\' - — I0.000 .
Io- nyeremény
o2 ját ék I.
— 4 á i
— á
nel meg indíttatik
I.ooü korona
100 1 50
* ¦ — - i 5.000 . IOw)
— 4 a .000 » 050o
Az ösues nyeremények készpénzben fizettetnek ki.
A huris vivsiav\'onhatlanul 1898 évi június hó 30-An Budapesten történik. ¦W* Egy sorajegy ár* 2 frttaJ o. 4. vasi megállapítva. — Sorsjegyek kaphatók a lottó igazgatóságnál Budapesten Pest, fövámhiz, félemelet.) a hova a megrendelt sorsjegyek ára postautalvány mellett ekire beküldendő, valamennyi »0- é. adóhiV4talnál a legtöbb postahivatalnál és minden vámosban c* nevezetesebb helységbe* felállított egyéb sorsjegy-áruló közegnél.
lludapcsten. 1898. április hó. M. k.r. lottó-Igazgatóság.
I
I
Mentes a babkávénak, egészségre ártalmas alkatrészeitől."\' Egy ed Ql a Kain reiner-f éle\' malátákévá az, - mely annak Illatat és kedvélt izét magában fogtarja. A Kathrainer-féln malatakávé étvágygerjesztő,könnyen emészthető^évek során ártSInóttek és gyermekekre nézve egyaránt hasznosnak bizonyult. Legkitünoba pótléka a babkáyénak, valamint ajánlásra legméltóbb vegySÍéke is annak. Tekintette! az egészségre és takarékosságra, a vtlótíi •Kathreiner-snek többé egy háztartásból sem szabad hiányon
Óvás
az
> ...
tasa
gi3S|
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában N agy-Kan iztán.
25-ik szám.
XXXVII. évfolyam^
EUfitetéai Ár:
Egfta errf . . . & írt — kr
Féi K»re - * Ín 60 kr. K#CtMetTC . . . I tn ü* kr. EeyM mm tu kr. HIRDETÉSEK
;> imabos pptitiorliai 7, máaoiUzftr •;, i miuiirn további sorért b kr.
S Vf I. TTEKBEK
petil 10 krért vétetitek
:< i Kincstári illetek minden egyet
birdeuscrl *» kr. tizetentló
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét Illető minden közlemény a felelős szerkesztő nerére, az anyagi részt illető ktW-leméoyek pedig a kiadó ncere riniztftteu -Sasr-Kun a iwr-
mentve iotézendnk
BérmeniiKlen levelek rt.-m fogadtatnak
Kéziratok r i»»za w. m kftM«tnek
l
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,\' a .Kotori takarékpénztár réizuny-táraaság," .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kisdednerelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskor," a .nagy kanizsai keresztény jótékony DÓfgylet,\' .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tipintézete," a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külrilasztminyának hí\'atalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETÍLAP._
Munkások és munkásünnepek.
Nagy-Kanizsa, IS98. janlaa 17-én,
A eéhekoek valamikor megvoltak ünnepségeik, melyeken zászlóval és pajzszsa! vonultak ki, melyeken lelkes beszédeket tartottak, ihlettel énekeltek, danoltak és minden lehető módon felmagasztalták állasukat. Ig}\' kivin uak \' -.i_-lekediii az egyesült munkások ma. az egész világ előtt tanúságot téve arról, hogy büszkék hivatásukra, hogy ezt felemelik áldásos munkásságra, mely becsületére válik az egész emberiségnek. De ezt a vállalkozást a rendőri hatalom minden áron meggátolja. A munkásüanepeket betiltott ták. trint ez kivétel nélkül az idén majdnem minden városban történt. De az Isten szereiméért, miért ne lehessen a munkásoknak jó ügyükért tüntetni. Minden társadalmi osztály tüntet a maga javáért, talán olyan osztály, mely nem is olyan derék célokat áhitoz, mint a milyen becsületes cél a munkásoké, más dologért, mely kevésbbé jó a munkánál, pro-pagáudát csinálnak, hívőket térítenek meg falun és városban a leghatalmasabb, legerőszakosabb eszközökkei. Miért éppen a munka, melyen a társadalom alapul, hamupipőkéje a társadalomnak ?
Kélnek a kihágásoktól! De akkor miért nem tiltják be a búcsúkat is? Alig múlik el egy ii verekedés nélkül. Viszont munkásünnepeken és meneteken, hol a munkások maguk ügyelnek fel a rendre, — mindvégig példás rend és fegyelem uralkodott.
11a csak bűnül nem rójják fel a munkásoknak azt az éljen-t, melyet harsány hangon a 8 órai munkaidő érdekében kiáltanak. A munkások is józan emberek és méltányossági érzetük rendszerint nagyobb, mint a dédelgetett vagyonos osztályé, amely azt véli. hogy élvezett előnyeiket a
gondviselés biztosította számtikra, tehát kell, hogy örök időkre élvezzék. Azt hisszük, hogy a munkások abban a pillanatban fel fognak hagyni az izgatással, a mely pillanatban, jóakarattal el nem vitázható jogaikat tiszteletben tartani és jogaiknak érvényt tzerezni őszinte szándékkal ügyekeznek. Hogy a munkások többet követeinek, — mint a menynyit nekik a birtokos osztály csak megközelítőleg is megadhatna, az csak egy taktikai fogása az ági-tációnak és minden pírt felhasználja azt. Aki valamit el akar érni, az sokat kérjen, túlsókat, mert ez adja meg ügyének a kellő lendületet, feltűnést kelt és az ügy megvizsgálására késztet, A polgárság épngy, mint az arisztokrácia mindeddig, elég gyerekes felfogással, a munkásnépet valami idegen elemnek tekintette, a kultúra ellenségének. A munkásnép is nagyrészt oka ennek a felfogásnak, mert az erőszakos JeJjorgatÓkkoz, zendü-lökhöz csatlakozott. Ha majd a munkásnép ezt a durva módját az érvényesülésnek elhagyja, akkor majd komolyan foglalkozoak társadalmilag I helyzetükkel és nem lesz szüksége a 5 tőrvényhozásnak csupán csak retor-: zióra gondolni. Majd akkor a magasabb társadalom is belátja, hogy a munkása ép vér az ö véréből, hogy a munkásnak is emberjogaf közé tartozik anyagi jólétre és műveltségre törekedni. Mért legyen éppen a mon-kás megelégedett, mikor a kerek föl-> dün senki sem az?
Mindenféle ünnepélynek jutott hely { e hazában; a munka ünnepe számára hely ninc-L Pedig a munka Isten után ¦ a legjobb, amit az ember a földöu ; talált. Tőle ered a mi létjogosultsá-| gunk, ami készenlétünk az élet veszélyei ellen, a jövő bizonytalansága ellen. Munkából ered egyúttal a mi erkölcsi erőnk.
Vészé.yeseb\'bek azok a lézengő kávéházhősök, melyek egész nap az
utcán és a kávéház előtt lődörögnek, mint a műhelyét elhagyó mnnkások csapata. Mert az áilsndó munkának nép: bec-tületes és jellemszilárd, de a henyélő kaputosok hada falánk, kapzsi, dölyfös és kiméletleu.
A gyári mut?ka nem valami kellemes dolog. A főid mi vei és. mely az áldást bányászsza ki a földből, a kisipar, melynél a kisiparos elkészíti a terméket az első száltói az utolsóig, sokkai magasabb fokon áll, mint a gyári géppel való munka, melynél az ember egyénisége nem érvényesülhet De a világ a kisipartól és a kisgazdától elfordult. Hogy kielégíthessük szükségleteinket, kell, hogy ezer meg ezer gyár fennálljon és a túltermelés viszont gondoskodik arról, hogy szükségletet teremtsen, hogy kereslete legyen termékeinek.
Ha a munkásnép már n*m a régi megelégedett osztály, akkor meg kell gondolnunk, hogy az az elégedetlen munkás is csak modern kultúránknak a terméke, mint a túltermelés; a gyáripír minden ágában is az. Aki a munkásnép tengernyi hadát látja, az nem csodálkozhatik azoc, hogy az a millió ember együtt érez, vezért választ magának és szervezkedik, hogy anyagi és szellemi jólétét minden lehelő módon előmozdítsa. És mivel a muukásnép a jelen kornak negyedik nj rendje, nem kell neki egy történeti kaszt elő ítéleteivel megbirkóznia, hanem modern eszközökkel | emeli ki a társadalmi rendet sar-¦ kaiból és a modern eszközökkel való küzdés ad nekik erőt egy uj kultúra megteremtésére. Vajha ez minden erőszakos megrázkódtatás nélkül mehetne végbe! Ez minden felvilágosodott nemzetgazdásznak hó kívánsága.
Ez a szó, „sociálista" valami különös hangzású ugy távolról, de közelről tekintve mégis csak olyan mozgalmat jelent, melynek vörös színe sem vér, sem rombolás; ellen-
kezőleg egy aj társadalmi rend fel virágozt&tását jelenti, mely törvényes győzelmében igazságosabb lesz mint a mostani rend. Tagadhatatlan, hogy a sociálisták megvetendő eszközökkel is dolgoznak. A hadi állapotban nem válogatósak az emberek és sokszor olyasmit követnek el, a mi a győzelmüket csak kérdésessé teszi.
Aggasztó eszköz a „strike*, mert hisz a tőke várbLL\' de a munkás családjával nem. Atipjában rossz és hamis taktika, ha a munkás megemészti azt, amit szerzett, megvetendő az elv, hogy vadházasságban élnek. Egy olyan párt, amely nem akar takarékoskodni, nem akar csaladot keresztény alapon alapítani, nem respektálja a magántulajdon\', olyan párttal az állam nem paktál. De az ilyen bomlasztó elveket csak az izgatók hirdetik. Alapjában a munkás mégis tudja, hogy a véresszájú megtévesztők csak utópiákat hirdetnek, a munkás nagyon Jól tudja, hogy a jövő sem lesz sokkal jobb a jelennél, csak azt sejti, hogy valamivel jobb módja lesz, hogy talán polgárjogokat fog élvezni és hogy azon műveknek Ó is részese lesz, melyeket munkájával előteremt. De, hogy minden polgári jólétnek alapja a takarékosság és hogy az ember boldogsága a családi életben gyökerezik, azt minden okos munkás tudja és ha & párttusák hevében ezt elfelejtené, majd emlékezni fog rá álmatlan éjjeleken, mikor a lelkiismeret szava hangosabbao szól, mint a pártvezérek szava.
Becsütjük a munkást, becsüljük törekvését, melyet a polgárjogok elérése körül kifejt, de nem elég, ha a munkás munkáját becsüli meg, becsülje meg a munkabérét is takarékos életmóddal. Régi dal ez és régi tanács., de ennél jobbat ki adhat a munkásnak ?
ff. P. K
Felső templom.
— A katolikusok nagy gyűlése. —
Igen sokan jelentek meg városusk katolikusai közül a f. hó 12-ére összehívott nagy gyü é en. Képviselve volt ott a társadalom minden osztálya, az intelligencia épp ugy. m;>.t az iparos és polgári elem. A városi tanács részéről Deák Péter főkapitány j;leot meg. Az elnöki széket Mikos Géza és dr. Pachinger Alajos foglalták el.
Az ülést Mikos Géza nyitotta meg lelkes beszéddel üdvözölve a nagyszáma megjelenteket. A jegyzőkönyv vezetésére dr. Kiss Ernőt, hitelesítésére pedig Mil-tényi Sándort és H a 1 v a x Frigyeit kéri meg.
A gyűlés tárgyára térve át ismerteti a mozgalom megindulását Az 1897. mára 21-én tartott nagy gyűlés megbízása szerint a gyűjtő-bizottság fáradhatatlanul azon volt, hogy minél több pénzt gyűjtsön a templom építésére. Azonkívül küldöttségileg fölkereste megyés püspökünket, ki 15000 frtot adott. Kérvényt nyújtott be a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, ki nagyobb adományt be lyezett kilátásba a vallásalapból. Ismerteti, hogy Zichy Aladár gróf. kerületűnk orsz. képviselője egy müépitö tanárt már megbízott a tervek elkészítésével, s ő maga is nagyobb összeggel - fog az építéshez hozzájárulni. Mindezek kapcsán indítványozza, hogy a nagy gyüléa vegye tudomásul elnöki bejelentéseit, s fejezzen ki jegyzőkönyvi köszönetet mind a bizottságnak, mind pedig azoknak, kik a szent cél előmozdításához erkölcsi és anyagi támogatásukkal hozzájárultak. A nagy gyüléa ezenfelül leghálásabb köszönetét fejezte ki nagyra, báró Hornig Károly megyés püspök urnák nagylelkű adoma-mányáért és Zichy Aladár grófnak tevékeny működéséért
Ezután következett az építő bizottságok megalakítása. — Hertelendy Béla ismerteti a szabályzat-tervezetet, melyet a gyűlés néhány kisehb módosítás ntán elfogadott éti ennek értelmében megválasztotta az elnökséget és a tisztikart. Eioökök lettek: Mikos Géza, Hertelendy Béla, dr. Pachinger Alajos és Wéber Vince; pénztáros lett Eperjesy Gábor, ellenőr dr. Taboly Gyula, jegyzők Halis litván,dr. Kíbs Ernő, Szalay Sándor. Az épitö nagj bizottságba 200 tagot választottak, a szűkebb bizottság tagjaivá leltek
T ARCA,.
infanieriszi Kohn.-)
Kohn zsidó volt és katona. Azonfelül pedig regruta.
Ziidónak lenni nem jó.
Zsidó katonának lenni nagyon nem jó.
Ziidó regrutának lenni igen nagyon nem jó.
Különösen és épenséggel nem jó 8zonba€uZsidó regrutának lenni a lC-ik századnál. Nem azért, mivel a 1 6-ik század szobái mellett van az őrnagy ur istállója, és igy mikor az őrnagy ur istálló-vizitet tart, napjábao 15 ször, mert két sarzsi-Iova is van, olyankor mindig benéz az ablakon, ami szintén nem istennek tetsző dolog, — hanem azért, mivel a ie ik századnál „nem igen szeretik a zsidót".
Hogy miért nem szeretik .igen* a zsidót ott, azt senki sem tudja. Ellenben azt mindenki tudja, hogy mióta a komáromi fesztung oldalán a köszüz álldogál (hogy nem röstelli annyi katona közötti) — az pedig nem tegnap óta van, — hát azóta annak a zsidógye-rekuek. aki a 16-ik századhoz kerül, .régen rossz már!\' Ez velejár a 16-ik századdal, mint a regimenctamborral a nagy bot
A Kohn p?dig a 16-ik századoáí
*) Mutatvány a szerzőnek .Katona-históriák* citnQ legközelebb megjelenő mfivébSi; megrendeléseket kér szerző címére (Budapest VI. Teréz körút 58.
szolgált. A negyedik eugha tették, mivelhogy apró termetű volt. Ez megint baj. Mert a negyedik eugbői nyílik az iroda. Abban az irodában lakik az őrmester ur Síürös a .dincfürender", és az őrmester ur Roaenzweig a „manikulás."
A mamkulásnak ámbár hogy Őrmescer, nem sok becsülete van (amint hogy a manikulásoknak egyáltalán nem szokott becsületük lenni), egyrészről mert zsidó, meg aztán különben is ngy tráncpo-rálták ide a jágeroktó:, ez hát nem is igen számit. Annál többet számit azonban az őrmester ur Szűrös.
Az őrmester ur Szűrös civilben kocsis. A kocsis nem ur, az csak .Mihály", ellenben a/ őrmester „ur". Hát mikor letelt a bárom esztendeje, ott maradt .uipira". Mert hogy három esztendeig nem tudott jóllakni a reggeli levessel, aminek „zupa" a neve. Azóta .őrmester ur\'.
És mikor végigmegy a negyedik eugon, hogy az irodába jusson, akkor jaj annak a katonának,\' akinek az ágyánál valami hiba van. Hiba pedig könnyen akad az ágynál. Kivált a strózsáknái. Mivelhogy a strózsák olyan egyenes legyen, mint a lénia, olyan .kemény, mint a profusz szive és olyan tiszta, mint a kísass-szony bőre.
Ezt igy tanította az infanteriszt Johinn Horváth cváj (mert ketten voltak a századnál; a maiikat ugy hittak, hogy infanteritizt Johan Horváth ájnci. Az infanteriszt Jooaon Horváth c-áj pedig i tett a haditudományokhoz, mert már őreg katona volt és sarzsi-iskolába is
járt s csak azért nem kapott c-iliapor, 1 mert a német szót nem vette be a természete.
Tehát az Őrmester ur Szűrös végigment a szobán és megállt egy ágy előtt. Azon az áeyon pedig hiba van. Sőt sok hiba- van. A téli „deki" hosszabb, mint a nyári, a „Ujnluk* sarka egy maku-lányival kilátszik a pokrócok közfii, a strózsáknak a csücskéje nem illik bele a vaságy sarkába, aminek a „kavaléta* a neve. Az ágy alatt pedig egy akkora szalmaszál mint egy fél gyufa!
Az Őrmester ur .még" nem szól semmit. Mert nem lehet tudni, hogy kié az az ágy. Megtörténhetik, hogy a regruta Dillosé, aki tegnap 11 kilós pakkot kapott a^ostán és a .frakbrifre" az volt irva hogy tartalma .ennivaló". Ezzel tehát most nem célirány oi kikezdeni. Az Őrmester ur azért odamegy az ágy fejéhez és megnézi a „kopcé-dulát". Azon pedig az áll, hogy: Recrut Hermann recte Hersch Kohn 1897.
A Kohol
Hát persze hogy a Kohn!
Ugyan, ki is lehetőé más, mint aV Kohn I Jr\\
Történhetik egyáltalában valami a ragba vagy a szazadnál vagy az egész hadseregben, hogy a Kohn ott ne legyen? Ha ez a Kohn nem, háta másik, akinek agyán Bettelheim a neve, de az az ő baja, mert ki se lehet mondani. Ugy bivják hogy Bötlehem zsidó.
Tehát a Kohó I
— Kbonl — ordit az Őrmester ur, — Recrnt Kohol Hun az a zsidó?
A Kohn a második eugban van a snszterájban a fegyverszija rövid, hát azt igazittatja, mivelhogy mikor ,in-diblanc" van, hát nem tudja lekapni a válláról. Á suszter infanteriszt Emerik Tálos egy .börzsönyi" szivarért szokott csak ilyesféle munkát miveloi.
A Kohn várja, mig az infanteriszt Tálos elkészQl a fegyverszíjjal.
Azonközben híradással jön a regrut Ste-fan Varga, hogy a Kohnt keresi az Őrmester ur. A Kohn rohan, mint aki tudja, hogy veszedelem van a negyedik cúgos, odaáll naptákof ni az őrmester elé és jelenti alázatosan, hogy megjelent a parancsára.
Az őrmester ur nem szól sémit, csak megfogja a fülét a Kohnak és annál fogva vonszloja az ágyhoz.
Ez ágy? Ei riktuog? Ez strózsák?
Az ágyért kapott egy ütést a fejére, a riktnngért két ütést hátára, a stróisák-ért már a nádpálcával.
— Ciraer-komendás 1 Ezt a zsidót nem tudja megtanítani, hogy kell cimerordan-got csinálni!
A cimerkomendána Herr Káplár La-diszlausz Bail&ngó jelenti, hogy de igenis tudja.
Hát tanítsa meg!
A tanítás pedig ugy vagyon, hogy a káplár ur először fejéhez vágja a Kohónak a dekiket, aztán a lajntnkokat, végül a koppolstert. lerántja a kavalétáról a strózsákot agy hogy az egész ágy összeesik.
Ez Úszta munka. így tanul • Kobn. Megtanulja hogyan kell azt a bárom deszkát meg a két vasat összerakni,
hogy ágy legyen belölök; megtanulja, hogyan kell a pokrócokat meg a lepedőket összehajtogatni, hogy azokból ci-merorduunk legyen.
Ls mig ezt tanulmányozza, azt is tudomásul veheti, rnii\'i a káplár ur mondott:
— Este 10 órakor jelentkezzél az ágyamnál .Marschadjustirung mit Feld-geráth*-ben.
Este 10 órakor jelentkezni legfölebb csak ugy jő, ha katonának időntápja van és elmulatván a pénzit, a napos káplárnál jelenkezik, hogy megjött a városból. Ellenben nem jó jeleni kezni este 10 órakor a káplár ur Baliangó ágyánál „Marschadjusztirung mit Feld-geráth" ben.
De hát jó, vagy nem jó, az mellékes. A regruta sorsa ilyen.
A regrutákról a jó isten se gondoskodik. Igaz, hogy a szóbeszéd ngy vagyon, hogy a regruta nem is isten teremtése, hanem mikor az isten szabadságon volt — és Szent Péter volt a stellfertréterje, hát az teremtette mérgiben. Ex azonban nem tartozik ide. De ide tartozik a ,piko!t borjú", a tiszta „hal-tsráffli", a .máotliszij", a .klanigkájt" és még sok mindenféle, aminek a nevét se jó kimondani.
A Kohn tehát előszedi azt a sok mindenfélét és készül a kirukkoláshoz, pucol-gatván a hozzátartozandókat.
A pucolás alatt aztán elröppen a gondolata az édes otthonba (boldog gondolat az kimehet a kaszárnyából I) és eszébe jut a Kohónak, hogy ma otthon nagy
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898 JÜNI\'IS 18 án.
az elnökön kivfi! Eperjes? Sándor, Plihál Ferenc dr. Tuboly Gyula, Sebeatény Lajos. dr. Szekeres József, Ploszszer Ignác és Geiszler Antal, kikbez négy tápot még a városi közgyűlés fog kiküldeni.
Mikos Géza erre köszönetét fejezte ki a nagygyűlésnek, dr. Pachinger Alajos pedig a nagyeyülés köszönetét tolmácsolta Mikos Gézának ugy az ülés vezetéséért, mint azon páratlan fáradozásért is. melyet eddig a felső templom érdekében kilejtett.
Felső templom.
Kimutatás a perselyekben összegyűlt összegekről:
Unger I\'llmann Elek 1 frt 20 kr, Korosa vpiidéílöiien 2 ^66 kr, Szarvas kávéház 13 kr., Szarvas veoilt\'cto ;\'>6 kr, Heio M\'bály 77 kr., Köhler testrérek 2 frt 50 kr, Berdiu Márton 46 kr.. Mittényi Sándor 56 kr.. Gürtler Ágoston 45 kr. KugVr Amál 1 frt 07 kr, trmler József frt 6$ kr, Polgári Egylet vendéglős 36 kr.. Pintér Sándor 4U kr, Koltay Ferenc 4 frt 52 ¦ kr. Kovács Mihály 94 kr, Belus Lsjos 2 frt r.7 kr. Práger Be\'la 31 kr, Reick Gyula 40 kr., Gattmanii Gyula cs fia 2 frt 01 kr , Marton ea Hriber 1 frt 46 kr.. Weiss és Ledofszky C3 kr, Kolin é» I.ii-litschein 2 frt 42 kr, Ff xlvax. Krigves 75 kr. ifj. Wajdits Józsii 29 kr, Mair Jórsef 64 kr, Bettlheim és Gulh 2] kr.. Kelíer Matyit 23 kr , Alt és Böhm 32 kr , Fischl Fülöp 85 kr. S7..\'-jie Boldizsár 1 írt 83" kr, Nagy trafikban 29 kr\'.. Illatk<í János 2 frt 02 kr.\'WitiD\'er Ama! I frt 21 kr. Összesen 41 írt S9 kr-
Ezeu Összegből két darab hamis 20 filléres kidobatván, marad tehát tisztán 41 frt 69 kr.
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. Az érdekelt kereskedő és gazdakörökkel tudatjuk, hogy rézgálicot tiszta minőségben és nagyobb mennyiségben a következő hazai gyárak állítanak eiö: 1. A m. kir. pén,zverö-hivatalíal kapcsolatos m. kir. rézgálic-eyár és áruda, Körmöcbányán. 2. M. kir. rézejtő műhely, Besztercebányán. 3. „Hungária" műtrágya* kénsav- és vegyiipar részvénytársaság. Budepesten. 4. „Klotild első magyar vegyiipar részvénytársaság" Nagy-lí csker. 5. „Hungária" műtrágya-; kénsav- és vegyiipar részvénj társaság. Zsolnán. Sopron. 1898. évi június havában. A kcrüieti kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A kassai m. kir. állami ipariskolát f. é. június hónapban mintegy 00 végzett növendék hagyja e1, a kik hazai iparvállalatoknál óhajtanak alkalmaztatni E szakiskolai növendékek \' fémipari üzletekben mint irodai tisztvi- \\
vigastág. van. Levélben irták, hogy ma otthon bál vau. „Nóbli" bál.
És eszébe jut Kohnnak, ho?y ma egy esztendeje, hej, de más világ vo\'t! Ma egy esztendeje ó is ott táncolt a kisbéri nagy korcsmában, amely még föl is volt vikszelve érre az alkalomra és a nagyest is ő rendezte.
Micsoda szép négves volt az! A Klein Herminával táncolta, figurák u?y mentek mint a karikacsapás; kivált, a hatodik. Colonje! Séta jobbra! Hölgyek egygyel előre! Szimpla Kén, dupla sén! Még .rétest"\' is csinátak!
A köny kicsordult,a Kohn szeméből a visszaemlékezésnél. Ugyan mit csinálhatnak most a kisbéri nagykorcsmában ?
Hát ott most harangoz be a Csórt a négyesre A párok föl is állanak de a rendezéssel sehogy sem megy. A Grüu-steia Számi vállalta mázára, de ugy látszik, nem is konyít hozzá Igazgatja a párokat, lót-fut ida oda, hanem a Csóri már kétszer is elkezdte az első figurát a s^nanglénál már ö-szezavaródik az egész A mamák segítenek. Dirigálják a párokat, küldözik a legényekeit erre, amarra a leányokat; az ö-szevísszaság persze még nagyobb lesz.
E. Klein Herminának a zavaródás közben eszébe jut a tavalyi bál és mig az ujabb kibontakozás megtörténik, ráér odaszólatii a vis-á vis-jáboz:
— Ugy-e Paulin, tavaly nem ment ilyen síra Imásan, mikor a Kohn rendezte, Szegény Kohn, uayan mit csinálhat most?
Rendes körülmények között a Kohn ilyenkor alszik. Most azonban azt esi- ¦ Bálja,bogy .Marschadjusztirung mit Feld-gtiratb" nevezetű öltözetben odaál a káplár ur ballangó ágya elé összeüti a
selök, művezetők, rajzolók, műhely-munkások, elektrotechnikusok alkalmazhatók. Miről az érdekelt köröket oly megjegyzéssel értesítjük, bogy a növendékeket illető bővebb lölvilágositással kamaránk, készséggel szolgál. Sopron, 1898. évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A kolozsvári állami* fa- és fémipari szakiskola, a szegedi állami ipari szakiskola és a brassói állami közép faipariskola és az szzel kapcsolatos faragó tanfolyamnak a folyó tanévvet végző növendékei hazai iparvállalatoknál állandó alkalmazást óhaj\'anak nyerni. E növendékek az asztalos, esztergályos, mű faragó, épitő-, mü- és géplakatos iparágak üzésére képesitvék. Felhívjuk tehát mindazon iparos és gyáros urakat, a kik e növendékek közül egyet vagy többet alkalmazni óhajtanak, hogy ebbeli szándékaikat kamaránkkal közölni szíveskedjenek, minek megtörténte után a növendékekre vonatkozó részletes adatokat azonnal rendelkezésre bocsátjuk. Sopron, 1898. évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. Nagy-Kanizsa város tanácsa részéről ezeonel közhírré tétetik, hogy Nagy-Kanizsa város 1S9S. évi megyei útadó kivetési lajstroma az 1890. I. t.-c 10. bekezdésének rendelkezése szerint a mai uaptól fogva 15 na|>on át a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kitétetett oly célból, hogy az a hivatalos órák alatt bárki által betekinthető legyen és hogy ellene észrevételét megtehesse. Nagy-Kanizsán, 1898. június
| hó 15 én. Neu Albert ellenőr, Vécsey Zsigmond poigárme-ter.
HÍREK.
Emléket Bátorü Lajosnak.
Ujabban adakoztak : Filipovics József és neje {Bpest) 60 kor.. Az It. és A/üt*, k\'ör 60 kor., Tersánszky Józsej (Nagy-Kanizsa) 4 kor., Osz-szesen 114 kor. Eddigi gyűjtésünk 317 korona
— Wlassics Gyula az Ir. es Miiv. kor disztagja. Mint értesülünk az írod. és Müv. kör holnapi közgyűlésén indítvány fog téteni, hogy a kör a nemzeti művelődés terén szerzett érdemeiért Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi minisztert válassza meg disztagjául. Wlassics, kit a gyermekkor boldog
bakancsait, amelyeknek talpán benne van a fórsriftes 36 szeg, a sarkán pedig a patkó 5 szeggel, keményen levágja kezét a fegyverszijról. átmarkolja a gevvehr-kolbnit és kiadja a szót, miként a reglama kívánja*
Káplár urnák regruta Kohn jelentem alássan kirukkoltam parancsára!
A káplár ur kinézett a pokrócok kőzöl (mert hidegek járnak ám a komáromi Öreg fősztung falai között) és álmos szemmel is észrevette, hogy a sipkának a sim\'éderjét elfelejtette a Kohn ol íjjal kiglancolni. Odaszól tehát neki a káplár ur, ha nem is valami kiváló udvariassággal de mindenesetre érthető módon: Az anyád zsidó kirilájszomát, milyen az a simléderV Egy óra múlva „heratellt" !
Ez a herstellt azt jelenti, hogy a Kohn elkezdheti előröl az egészet.
Kohn nem szólt semmit. Aminthogy a regrutának egyálta/ébannincs szólóivá!ója, kivált ha Kohn.
Csak mikor visszament az ágyhoz, szakadt föl melléből egy sóhaj.
Egy hosszú, nehéz keservekkel és fájdalmakkal teljes sóhaj, amilyen a be-rakkolás után egy-két hónapig de sok száll a tesztung falaira (hogy még össze nem dűltek alattuk!)
A sóhaj pedig szállt, szállt keresztül a Dunán, az öreg szőnyi .execérplacon", elhagyta az igmándi sáncokat és besurrant a kisbéri nagv korcsma ablakán ahol .nóbli bál\' volt.
Ott épen akkor rontották el negyedszer a négyest pedig a pa tik árus-segéd rendezte, aki Pesten járt tánciskolába.
Hasai Hugó
emlékein kívül is sok szép emlék fűz városunkhoz, ki irántunk való ér-denIŐdését legutóbb is megmutatta, magas állásában is bizonyára szívesen fogadja szerény körünk határozatát. Csak az a kiiánatos, hogy az a közgyűlés, mely disztagságát kimondja, népes és impozáns legyen.
— Áthelyezés. Az igazságügy miniszter C v e n i ts Antal nagy-kanizsai kir. törvényszéki aljegyzőt, á siklósi járásbírósághoz helyezte át.
— Zurna Károly, cs. és kir. tábornok Nagy-Kanizsán. Zuhogó esőben robogott be állomásukra az a vonat, a mely a helybeli\' honvédség megszemlélésére érkező tábornokát hozta, segédlisztje kíséretében, városunkba f. hó 14 én este 11 órakor. A folytonos esőzés miatt Zurna eltekintett attól, hogy a legénység kivonuljon a nagygyakorlótérre. — Csak
I ló-én reggel jdtt.be a laktanyába, bogy I — a mennyire az idő és a »y.ük hely ; megengedi — a legénység néhány moz-i dulatát láthassa és fegyelmezettségéről ; másának meggyőződést szerezzen. F. hó i 15-én reggel 8 órakor a hatalmas „Pegy-\\ vérbe!" kiáltás és a diszjel fúvása je-: lezte a méltóságos ur közeledte". — Az ; egyes századok már sorakozva áiltak az ! udvaron, ö méitÓ»ága határozott kiváu-; ságára elővezették a keret-századokat, 1 meneteltek, néhány tüzelési fogást pro-I dukáltak, de a bekövetkezett eső miatt i a szemlének vége czakadt. A tisztek ér : tekezésre gyülekeztek, a hol a tábornok , ur kiadta utasításait, körvonalazta kívánságait és miután megelégedésének adott kifejezést a csapatok-képzettsége és a köztük uralkodó fegyelmezettség fölött, feloszlatta az értekezletet. Délben bankett volt a „Koroná\'-bau a tábornok tiszteletére, ki délután elutazott viasza Pécsre.
— Nagy idők tanúja\' Városunk közönségének élénk részvétele kisérte sírjába f. hó 14-én Nucsec József, vármegyénk volt tanfelügyelőjét. A boldogult egyike volt azon immár mindinkább fogyó bősöknek, kik 1848—49-ben vérüket hullatták hazájukért. Pedig nem arra készült, boyy katona legyen, de hőssé tette öt hazaszeretete. — A tudományoi éetre készült és lelke Óhajtását követve a kegyesreudbe épett. Mieött azonban pappá szenteltetett volna, kitört a szabadságharc és 180 tárfával együtt el hagyta ö is szerzetét hogy a harcuiezöre siessen. Mint tüzér löhadnagy vett részt több csatában. De nemcsak harcolt, szenvedett is a hazáért. A szomorú napikban besorozták őt is a császári seregbe. Sok időre rá megszabadulva Nagy-Kaui/sán telepedéit meg és tani:óvá lett. 1872 ig tanítóskodott és nagy érdemeket szerzeit népiskoláink fej esztése köt ül, mint igazgató. Érdemei elismeréséül ez évben Zala vérmegye kir. tanfelügyelőjévé neveztetett ki, s mint ilyen nagy buzgósággal tett meg mindent, a uépoktatás fej\'esztésére. — 1876-ban azombaű, — mikor elrendeltetett, — hogy a tanfelügyelők a vármegye székhelyén lakjauak, ő inkább lemondott állásáról, de nem akart megválni városunktól. Nagy-Kanizsa tanácsa elismeréssel adózott neki, s méltányolva tanítói és igazgatói érdemeit 600 írt nyugdíjban részesítette. — Nucsec nemcsak a tanitáspgye körül szerzett magának érdemeket, banem irodalmilag is nagy munkásságot fejlett ki. Főként a Zalai Közlönyt kereste fel mindenkor talpra esett cikkelyeivel, de sokat irt egyéb, leginkább taiitásűgyi lapokba is. Mint ember igen jó szívű és társaságkedvelő volt, ki azonban mindenkor mindennél .előbbre valónak tartotta kötelességeit. — Az Isten vas egészséggel áldotta meg. Most sem betegség, hanem a korral járó elgyengülés vitte őt sírba élete 76-ik évében. Két nővére és számos rokona siratja, — de mindenki sajnálja.
— Egy meghívó. Ma, szombaton, d. u. 2 órakor összegyűl a „Szarvas* nagytermében vármegyénk egy nagy része, mert bizonyára sokan fognak megjelenni, — hogy intézkedjen és nyilatkozzék azon „vármegyénk közügyeit, családjait és egyéneit becsületében, tisztességé be ? és jó hírnevében mélyen sértő rágalmuk* ellen, melyeket egy bizonyos Polgár Béla szór boldog boldogtalanra. Ki
ez a Polgár Béla? Fontos személyiség bizonyára, hogy egy vármegye megmozdul ellene. Dehogy az, dehogy az. Vagy az igazság rendületlen harcosa, vagy sttóber, — de más aenki és semmi. Ha az előbbi, ugy tessék meggyózni a világot arról, hogy hamis igazság az, amit Ő igaznak hirdet; ha az utóbbi, ugy miért igy sikra szállani ellene. Mi mindenkor azt hisszük, hogy vármegyénk minden polgára, az egyes is, az összes is, olyan erkölcsi értéket képvisel, melyet a fitogtatás, az erő mutogatás épp I ugy leszállít magas piedesztáljáról, | mint amilyen magasra emel méltó-| ságának érzete. Ez pedig a jelen I esetben csakis föltétlen megvetés lehet | a Polgár Bélákkal szemben. Külöm-I ben pedig idézzük ezt meglehetősen | ízléstelen, de igen találó leonínust; talán lesz némi foganatja:
Hoc sio pro certo, "quoües cum stercore cíflo; Viuco, ant viocor, semper ego maculor.
A meghívót pedig ezekben közöljük: Alu\'irottak tisztelettel meghívjuk Zda-inegyének a közügyek és a közérdek iránt érdeklődő minden polgárát, bogy ; a Polgár Béla nyirádi lakos által kiadott { „Szálló levelek\' című folyóiratban és : egyébb elterjesztett irataiban foglalt vár-J megyénk közügyeit, családjait és egyé: ] neit becsületében, tisztességeben és jó i hírnevében mélyen sértő rágalmai ellen ! teendő intézkedések és nyilatkozás tár-j eyalása céljából Nagy-Kanizsán, folyó I 1898-ik évi június bó 18-ik napjáu d. I u. 2 órakor az „ Arany Szarvas" ven-I déglö nagytermében tartandó gyűlésre \\ megjelenni szíveskedjék. Kötelese egünknek tartottuk, bogy ezen ügyet teljes ! nyilvánossággal és legszélesebb körben ; vigyük megyénk egész közönsége elé. I Mi csak kezdeményezői kívánunk lenni I ama szükséges mozgalomnak, mely meg-; mutatja, hogy kik viselik szivükön a ! megye érdekeit Kelt Nagy-Kanizsán, ! 1898. június hó 7-ik napján. Bogyai , Máté elnök, gróf Batthyány Ernő, gróf i Batthyány József Barcza László, Grunner i Károly jegy7Ő,\\ Kemény András, Mala-\' ttnszky Ferenci, Nedeczky Jenő, Nuszer János, Nunkovics Vilmos, Oltay Guidó, í báró Putheáni Géza. Somogyi Gyula, | Szűcs Dezső. Üoger Ullmann Elek, dr. | Vizlendvay József, Ztegler Kálmán Be-: zerédj Lijos, Bezerédj László, Botka János, Clemeut Lipót, Hajós Mihály, Herteleudy Béla, Herteleudy József, Ebenspanger Lipót, Koller I-tváo. — Hogy milyen eredménynyel jár majd e moz-gdjoni. arra csak akkor feleihetüuk, tu a szervezkedés iránya és céljai felöl tisztában leszünk.
— Választás a városházán. A megyei a i p.íti: hivatal a Lilik Gusztáv elhunytával üresedésbe jutott városi pénztárosi állás betöltésére juuius bő 20. nap jáoak délelőtti 10 óráját tűzte ki a városház nagytermébe. Ez állás valószínűleg egyhangú vá asztással fog betöltetni, a mennyiben még eddig az egyedüli jelölt Halvax Gyula, ki mint helyettes pénztáros általános megelégedésre tölti be e hivatalt. Ép i\'y jó kilátásai vannak az ily módon üresedésbe- jövő levéltárosi állásra Hardy Gyula gyámi ellenőrnek, ki a levéltárosi teeodöket mióta a helyettesítéssel megbízatott teljesen kifogástalanul s nagy ügybuzgalommal tölti be, s mint a város szorgalmas kiprő bált hivatalnoka ismeretes.
— A födött csatornákat ezelőtti években tavasz idején kiszoktak tisztogatni. Mikor pedig beállt a meleg évad, láttunk néha reggel, egy lajtot végig menni, melyben fertőtlenítő folyadék volt,
s ebből egy ember egy-egy kannával -\\ beteöntött a csatorna nyílásokba. — Az\' idén mindebből nem láthatni semmit, minthi mindezt beszüntették volna. — Pedig a kalendárium szerint már júniust érünk, — tehát itt a nyakunkon a nyár. Kérünk illetékes helyen szíves intézkedést.
— Érettségi vizsgák. A helybeli felső kereskedelmi iskolában az érettségi vizsgákat f. hó 14—16 ig bezárólag tartották meg Péter János székes fővárosi kereskedelmi igazgató miniszteri biztos és gelsei Gutmaun Vilmos kir. tanácsos a kereskedelemügyi miniszter biztosának elnökletei alatt Az
elért eredmény általában jónak mondható, ami nemcsak a tanulók szorgalmának hanem a tanárok Űgybuzgósá-gának is betudható. A számszermti eredmény a következő: jelesen tehsUmeg: 5; Deutsch Jakab, H éri inger Ernő H o c h Imre, Nagy Jenő, T a u-szik Sándor. Jól megfele\'t 7; Lvegfe-lelt 18; szeptember havában javíthat 7. A zárértekozleten Péter János biztos ur hangsúlyozta a felső keresk. iekola fenállásának fontosságát, végül dr. Villányi Henrik tanár megköszönte a biztos jóindulatát, melylyel az iskola és a tanári kartekintélyét emelni igyekszik.\'
— Egy kis diák halála. E hó 14-én délután 5 órakor helyezték örök nyugalomra a letenyei sírkertben Jáaoki Fer-" renc, a nagy-kanizsai főgimnázium I-sfi
I osztályú tanulóját a közönség részvéte mellett. — A gyámaoyja, ki a Jeteoyei
< gróf Andrássy kastélyban van alkalmazva, mint házvezetőné, egy héttel előbb, mint súlyos beteget hozta haza. A helybeli * kántor szépen elbúcsúztatta volt tanáraitól és iskoiatársaitÓi.
— Vizsgák. A helybeli kereak. tanonc iskolában évzáró vizsgát f. hó 26-án tartják meg.
— Koszorulpotló adomány. Folyó hó 10 én elhunyt Weisz Miksáné szül. Watbacb Nanette urnö kegyeletének jeléül adakoztak: a zágrábi gőz- és mü-malom társulat 25 frt. Ko\'raár E. 5 frt, Mayer Manó 5 írt, Weisz Gyula 10 frt, Frölich Sándor 5 frt, Weisz Frigyes és Elza testvérek 3 fnot, Összesen 53 frt.
\' A nagykanizsai Chevra-Kadisa,
— Tavaszi mulatság, Galambokról ! írja tudósitőok: A galamboki öuk. tüz-i oltó-egyesület folyó hó 12-én tartotta ! tavaszi mulatságát, mely igen jól sikerűit : s csak a késő hajnali órákban ért véget. : A mulatságot nagyon emelte és a jóked-: vet fokozta, hogy a ,Hungária" kerék-| pár-egyesület tagjai Bzép számmal megjelentek A négyest 28 pár táncolta. A
; mulatságon jelenvolt hölgyek : Stugel | Józsefné, Ferenci Jánosné dr. Mayer j Ferencié dr. Fülöp Kázmérné, Kossler ! Károly né, dr. Hauzner Jdzsefné. Szommer I Ignácné. Pandúr Ferencné, Antal Ká-
rolyné,HőrömpöíyGyuláné Szabó Lajosné, : Tolie Matild Tolle Hedvig, Tol le Lajka. : Stugel Joláoks. Fülöp Margit, Fülöp Jo-
iánka, Fülöp Erzsike, Méhes Mariska, . Danielisz Irma. Joaehímstadt Lujza, Fe-i renci Lujza. Dénes Lujza. Dénes Margit, I Wagner Mariska, Lrtvaí Gizella, Budai
Janka, Simon Anna, HörömpŐ-\'y Irénke,
HÖrÖmpöly Joláuka, Jakics Paula, Jakics
Aranka, Tóth Juliska stb.
Ex alkalommal frlülfizettek : Talabér Kál -mán frt, Szommer Ignác 3 Irt 8\') kr., dr. Hauzer János 3 frt 60 kr., Tollee Qyula 3 frt 40 kr., Juk József 1 frt 60 kr , Matyi M.hály 1 trt, Dobossy József 1 frt, — Starzsios-ky György l frt, — Balog József 80 kr., Stugel József 70 kr, Ooldmann Ignác 80 kr., Ferenci János 80 kr, Méhes Mariska 60 kr, Pirbala Károly 60 kr . Zietterbart Vilmos 60 kr.. Er-dősy Karoly 60 kr, Szabó Géza 60 kr., dr. Hauzner Józset 50 kr, Joachimstadt Lujza. 4U kr , dr Fulóp Kázmér 40 kr., Mororapoly Gynla 40 kr„ Balog András 40 kr.. Matyi Józsefae 30 kr, Svabach S 30 kr., Kálóci János 30 kr, Goldberger Matyas 30 kr, Tolnai Ferenc 20 kr., Kottler Jánosné 20 kr.. Arany Istvánne 20 kr., Balog Jánosné 2 • kr, Horváth Imrén>-20 kr. Tahin Mihály 20 kr., Tollár Vilmos 20 kr., Turkovics Ferenc 2o kr.. Rorvá\'h Kálmán 20 kr., Marton Vendel 20 kr, N. N 20 kr.. Hargas János 20 kr, Harkán Istváiné 20 kr, Turkovics Imre kr., Kopoloer Ferenc 10 kr.. Zomm r Géza 10 kr, Varga György 10 kr, Tóth Ferenc 10 kr, Bagyari János 10 kr., Varga István 10 kr, Jenére Ferenc 10 kr.. Varga János 10 kr., Bágyad Héla 10 kr., Garai Jóxsetné 1" kr, Horváth Imre 10 kr, Tormási Emőné 10 kr., Szolák Imre 10 kr. Tóiók János 10 kr., Bazsó Bódi 10 kr , Pal József lo kr.. Török Bódi 10 kr. Kovács János 10 kr., Beocik JózBef 10 kr.. Bence Andor 10 kr, Ssucs Ferenc 10 kr. Bence István 10 kr., Skopál Ferenc 10 kr, Bezkiuszer X 10 kr. Kizzli János 10 kr. Berger Adolf 10 kr„ Neufeld Sándor 10 kr, Veisz Vilmos 10 kr., Kálózsi József lo kr., Takács József lo kr, Tóth István lo kr.. Marton László lo kr, Kiipál Ferenc lo kr. A szivet adakozóknak hálás köszönetét nyilvánítja a t&zoltó egylet parancsnoksága.
— Szerencsétlenség. Folyó hó 14 "én délelőtt a letenyei országúton feldóit Gudiio Mihály muracsányí lakos szénád szekere, s rajta Oíö nejét a kocsi alá temette, ki oly szerencsétlenül esett, hogy eszméletlen állapotba kellett haza-Hzá Ili tani.
— Fftrdóldény. Ojtátrafflred vendégeinek száma a napi vendégekkel együtt 204; Lípiken eddig 425 Iürdó vendég Tan, a futó vendégekkel együtt pedig 568.
Meny asszony ruha-selyem 65
14 frt 60 krig méterenként — saját gyáraimból —
krtól
valamin: fekete, fehér «• színes Henneberg-selyem 45
krtól 14 frt 65 krig métmnként - tim. ctikot, kockiiott, min taiou H dimaszt Itb. (mintegy 2*0 kQlSobO.Ő f.ju ?1 2000 kQlfiobózó szia- él árayaiattiaD itb)
Rnhák s blonsokra a, gyárbói: Privát fogyasztóknak póstabór-. vámmentesen, s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Msgy.r le.elezés. Srajcb. kéUxeref lerélbélyeg rafiutandó.
Heauebers; t>. selyemgyaral Zü-ichben
(ci. éi kir. odrai uiüiu).
XXXVII. É* FOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1898. dUNirjS I8-ái\\
_ Mtli-anjós. A napokban Martos
Géza, városunk Ieg*zakképzettebb méhésze egy kis társaságban egész hévvel ( beszélt kedvenc ihemajárol, a méhészet-ró\', miközben többször megfordult máján i méb-anya i?, a beszélgetés legérdekesebb folyamán fgyszer csak odaszól egyik úriember. — Hit anyós van-e a méneknél\'\'\' Altalános hahota közt felel Bartos bátyánk, hogy — az bizony nincs. — Bódog méhcsalád!
— Nyári mulatság. AGelsei Öuk. tü\'Olió egylet fölszerelé>eiaek alapja ja-Dára, folyó évi jooins hő 19-én a regénye* r\'L° völgyben nyári táncmulatságot readrz, belépti-dij)személyenkiot 1 korona. K^filúzetések köszönettel fogodtatoak é-. airlapüag nyugtáztatnak, kezdete délután 3 órakor. Kedvezőtlen idő esetén f. bó 2fi áo tartatik meg, amelyre azonban külön meghívók nem küldetnek. Jó ételekről és italokról valamint kitünö zenekarról gondoskodik a rendező ég.
— Koldulás. Hallottunk arról beszélni, hogy városunkban a koldulás akként rendeztetett, (?) hogy a koldusoknak minden csütörtökön szabad házról-há/ra járva kéregetni. — Kérdezzük a tisztelt rendőrséget, van e erről tudomása? és ha van, nem tartaná-e éidemesnek arról meg is győződni, \\\\oiy ezt miként tartják meg Van e arról lu iomása, hogy a ko.du okunk mindenféle fajtája naponta ellepi az utcákat\'.- Ha nincs tudomása, tessék erről meggyőződést szere/ni. hogy áj visszaélések orvosolhatók legyenek.
— Lopás. A umlt letenyei országos vásár alkalmával Balaton József helybeli takarékpénztári hivatalszolga zseb-jéből ismeretlen tettes ü frt készpénzt és ezüst óráját ellopia.
— Gyilkosság-. Folyó bó 16-án este 10 órakor azon jelentést hozták Kis-Katiizt-áról a rendőrséghez, hogy ott Varga penetz János istállója ajtajában meggyilkolva találták Szála; János feletégét szül- Dara Évát, — A kapitányság orvossal és a tszéki vizsgáló bíróval kihajtatott és a vizsgálatot hajnalig foly tattá és reggelre .kisült a tettes ifj. Varga penec Jánosné sz. Kis Rozi személyében. — Kis Rozi esti 9 órakor lesbe állva Dira Évát ép akkor, mikor ez az ő urához akart bemenni az istállóba találkára, my szúrta hátba, hogy ez az istálló aj\'ón beesve néhány perc alatt elvérzett. — Lapunk zártakor még csak anoyit lehetett megtudni, hogy a boncolást elrendelték és a további vizsgálatot a tszéki vizsgáló biró vezeti. — A gyilkossággal terhelt féltékeny némbert. — ki már s harmad virágzás korát éli, a törvényszék vette gondozásba.
Tavaszi m nyári Mulatságokra lampionok a legszebb kivételben is a legnagyobb választékban kapható ifj Wajdits József könyv ?8 papír kereskedésében Nagy-Kanizsan.
gkV Egész uj Habits fele pedállos cimbalom jutányos áron bérbe ado. Bővebbet á kiadóhivatalban.
KÖZGAZDASÁG.
— Mautlmer Ödön tadósltáaa.) —
Vetőmagvak: Mint minden évben ez idő táján, jelenleg is meglehetősen csöndes a hangulat
Vörös 1 ó h e r e. Az alacsony árak azt okozták, hogy spekulációra amerikai lóberéből történtek vásáriások. Az ebbeli jegyzések rendkívül alacsony színvonalon mozogtak. - Muharmagnak forgalma kielégítő volt- épugy a köles-é is.
Tarlórépamagoak már élénk kereslete van és az idei tartós esőzések miatt igen szilárd az irányzat. Jelentés a gabnaüzletröl.
— Jaalas 17-éa. — A nagy esőzések következtében az irányzat a bét vége felé megszilárdult. A kkünő kilátások a termésre lényegei, csökkentek. Az esőzések által eddig is okozott kár 10— 15*/»-rt megy.
A hozatal a héten teljesen szüuételt. Az eladásra került esekélj mennyiségű fanná következe árakkal adatott el ; Buza 11-80 frt — 12-50 frt
Rozs 7-80 , — 8-30 s
Teogeri 620 . —
Árpa — _
Kole* 5.50 | — 0 75 „
Piaci ártáblázat
a KatJ-Kaoizaia, 1898. jucius 17-éo urtott betiTátirról. Lángliszt 19 frt, zsemlyeliszt 18 frt, fehérlis-t 16 frt, fekeleliazt 15 frt, marhahús 46, 52, 60 kr, sertéshús 60 kr., szalonna 72 kr., rizs 2* kr., búzadara 20 kr., árpakíit 32 kr., bor=ó 28 kr., lencse., 32 kr. bab 08 kr., köleskása
U krajcár., tarhonya U krajcár., horgonya 2 frt. leejobb kötött széna 2 frt 60 kr., közép kötött széna 2 frt 30 kr.. leejobb kötetlen széna 1 frt 60 kr.. közép Kötetlen széna 1 frt 30 kr. les-jobb zsupualma 1 frt 25 kr., köiép zsupszalma 1 frt. takarmány szalma 1 frt, közép takarmány szalma 90 kr., legjobb alom szalma 80 kr.. közép alom szalma 70 kr. kemény bíkla 3 Irt — 3 frt 50 kr. poha fa 2 frt — 2 frt 50 kr.. kemény faszén 5 frt, koszén 1 frt, lámpaolaj 44 kr , steariu gytrtya 42 kr, őnlött fagyeyu-ayertya 32 kr., mártott fagygyu-gyertyt 30 kr., nyers fagygyu 22 kr., olvasztott f.gyeyo 28 krajcár, szappan 28 kr., lámpabél 6 kr., díazLÓ zair 80 kr., köménymag 60 kr.. főtt ,ó 14 kr., kö só 13 kr., cnkor 44 kr., közönséges oj bor 40 kr.. közönsége* ó bor 48 kr, aör 26 kr. ecet 7 kr., piprika 90 kr., bors 80 kr., vöröshagyma 14 kr., foghagyma IC kr. pálinka 85 kr.
IRODALOM
— Verne magyarul. Verne munkái nak illusztrált magyar kiadásábó1, melyet a Franklin-Tár.-ulat 20 kros főietekben bocsát közre, megjeleot a 92 — 96. füzet. — Ama regényak egyike kezdődik meg benne, mely segítette a nagy reuéoyiró nevét világhírűvé tenni. A lángban álló szigettenger ez és izgalmas-érdekes meséjének háttere a pö ög szabadságharc. Csodálatos, bogy tudja az író egy költött mese keretében a történeti esemécyek igazi karakterét megadni és a népet, — életét és szabadságtörekvéseit rokonszenvessé teoui. Egy-egy alakjában tipu-t rajzol, bogy azzal kitűnően jelieme/ze a népet, melynek körében a történet lejátszódik. A regény fordítása, mint általán a Franklio-kiadta Vernéé nagyon jó. az eredeti stílusbeli szépségeit is híven visz-szaadó. Huszár Imre munkáid ez és ugy őt, mint a kiadói a díszes kiáliitá-érí dicséret illeti. Egy egy fűzet ára 20 kr. Akár egyenként, akár több füzetre való előfizetéssel megszerezhető a kiadónál (Budapest, IV., Egyetem-utca. 4), vagy bármeiy hazai könyvkereskedőtől.
— Á Magyarország Vármegyéi és Városai cimü nagy honisn.értető diszmü kiadóvállalata, eddig tudvalevőleg csak a teljes műre fogadott el megrendeléseket és igy e becses munka egyes kötele az érdeklődök áltat megszerezhető nem volt. A kiadóvállalat most, a számos oldalról érkezett kívánságnak engedve,elhatározta, hogy egyes köteleket 8 (rtos árban küld a megrendelőknek. Most tehát lehetővé vá.t, bogy mindenki a raját megyéjét külön. Önálló elegáns kötetben rendelheti meg. Minden egyes kötetben Ipgalább néeyszines .kép, 6-10 ténynyomat, több ruümel é? et térkép és 400 a szövegbe nyomott kép foglaltatik. Ezen nagyszabású diszmüböl eddig megjelent három kötet: a) Vasvármegye, Szombathely és Kőszeg szab. kir. város, b) Abauj Torna vármegye és Kassa szab. kir. város, c) Fiume és a magyar horvát tengerpart, tehát ezentúl egyenkiut is nyolc fortért rendelhetők meg, de kizárólag csak az Apollo it odalmi részvénytársaságnál Budapest, VII. ker-, Rotteobiller nica 46. — Előkészít eV. illetve feldolgozás alatt van nak, vagyis legközelebb\'jelennek meg: Nyílra, Szabolcs. Bihar, Kolozs és Maros-Torda vármegyék illusztrált monográfiái.
Az e rovatban megemlített müvek megrendelhetők és kapbaiók IFJ. WA JDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy Kanizsán.
Felelős szerkesztő: Dr. Kin* EmS Helyettes szerkesztő: Dr VÜIünyi Henrik ; —^—x Kiadó ; Jf, HajtUt* Jóitef.
JEGYES.
— fényképező készítetek diletáaaok «4-ir.ara. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által könnyen megtanulható sport] iránt érdeklődnek ajánljak az 1854 év óta fenáfló kolönósen fényképező készülékekkel foéhdkozó A. Mo\'i c*. és kir ndv.ital itó Béea
(Jaclaucben ». eeget a ennek Ulosztrá t árjegy-tékének átnézését, mely kiráuatra ingyen küldi-T-ik megi _
Myüttérv
XXXXXXXXXXXXKX*XXXXXXXKXXXXfcX
Vese, hngjhólyaj.\', hugydara és * köszvény bántalmak ellen, továbbá a légsó és emésztési szervek hantos báotai mainai, orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hnatyhaj tó hat ásn!
Kellraes iíi! \\\\mm emésillielö
Kapható ásvány víz kereskedések ben és gy •\' gyszertzrak ban A Salvai or (orrát igazgatósága Eperjesen-
Myilatkozal
AluÜmtt, mint a görbe rad orti tüdőbetegek klimaiiktia gjógyintézr-iéuek tolsjdooosa segíteni akanan a szt-medő embe iségen, örömmel hozom nyilvánosságra, hopy gyógyintézetemben a
STANDARD
életbiztosító társaság Edinburghban, Angolhon.
A LAPITTAT.OTT 1823.
Magyarországi fiók: Budapest, V. ker. Fürdő-utca 4.
ÉTl bevélel................ 27,500.000
Kiutalt nyeremén i részek........... 150,000.000
Vágjon............... . 220,000.000
Halálrsrtek fol,tán kifl/eive..........150,000.000
A .STANDARD1- kötvényeinek nevezetesebb előnyei:
Kétségtelen biztonság. Alacsony dijak. Szabad világkötvények. — Kötvények érvényben tartása díjfizetések elmulasztásánál. Tőkésítés és előre megállapított visszaváltási érték. Megtámadhalatlanság. Feltétlen fizetés öngyilkosság esetében egyévi Jennállás után. Szabad hábortí biztosítás népfelkelők részére. esdiSSl Dijtáblázaíek kívánatra küldetnek |5fc-~--
Naeykanizaai föülivoö ,aég :
NAGYKANIZSÁI BAHKEGYESÜLETNÉL.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
xxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxx
(Bereg-megfje) *
1879 óta állandóan a íejrjobb ercdménynyel alkalmazom a légutak huiui«s liántalmalival. A legtisztább leikiismérettel ajintom ezen kiváló gyógytIk alkalmazását orvosiárssimoak és a mrlDiijokbao szenveC.ő emherisegoek is.
A síÖriMTMlorfl hitézet, tüdőbetegek számára. Dr. Rompler Tódor.
•) Az e rovat alatt közlött kért nem vállal felelősséget a szerk.
HIROETÉSEK.
%^svsszv*-vx9 % %\\v«n wygascca * nasma a-v^a Hi s^gaajaaaAgsg^sssg jkn^gyasgscgg •\'¦vva a.^mv ansa
A „SANTAL EGGER
kiváló gvógyerejü készitméuy Feleslegessé tetzi a Cop»Ívát és Cnbeiiért. Felülmúlja pooios éz biztos hatásbaD, cső, hólyag és vesebántal máknál a külfoMi gyárt mány ok ¦ ¦ :.....•- .\'• HamaNielit InjeotjévaE egyetemben használva a legmnkaciabb folyást megszűnteti l üveg (40 darab) ára 1 frt 60 kr, a pénz előleges bi-kDldése mellett pöstáu bérmentve I Irt 70 kf, 2 üveg S frt 20 kr., 2 Üveg Injectió és 1 Qvetv Santa! \' Egger bérmentve 3 frt 25 kr. Farak\'ár: I Gyögy-ze-tar a ,Nsdar bez Badapast V. Vaci kSrat 17.
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit» Crém ej e.
Margit-Creme ^ ~
iJÍJ itlatt ifjitja is siépiti az arczot.
Margit-Créme jgj" ^
foltok,pattanások Ulratka (Hitesaer) ellen.
Margit-Créme SS^SL
arc és kczvüt^södés, napliarnifis ellen.
Margit-Créme LLLLL
lik, hogy bőrre kenv« ez által rögtön föl-vcietik, s cz okozza azon csodái átalakulást, hogy a ssci\'lüvel Vagy májfoltokkal fedett arcz 3—4 nap alatt alabástromfehérre tesz.
Marííit-Créme2LLS«
jem zsíros, hanem igen finom, hamar felszivú hatással bir. Az arcz nem lesz olyan fényes, mint -más crémetol, azért nappal is b a smaltar, ú.
Vlargit-Créme ^í.^lL\'. Margit-höl rypor H
creme CO kr.
Margit-szappan .Margit-fogpép IX"
Csakis akkor valódi, ha minden doboz gutorí Földes Kelemen gyógyszerész Aradon felirattal és czímerrel van ellátva Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Nagy-Kanizsán : Reich Gyula gyógyszerésznél.
1 I ViszoD\'e átlóknak m-ßfeieiö ?renj
Dr. H A €i Y E N-fé I e
az egész világon szabadalmazott h trénikns asbest talpbetét
MIMCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkém^nyedés, sem libdaganat. sem fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés u\'án megkönnyebbül a járása annak, ki cipőjét Dr Högyes-Mn, ai egéss világon szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr., kettős vastagsága I frt 20 kr Az aübest- talpbetét kitűnőségét legjobban bí onyitja, hogy a cs. és kir.
közós hadseregének es a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállittatoU.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr franco. — Felvilágoaitások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingven
Általános AsbestárB\'gyár betéti társaság Badapest VI., Sxlr-atcza IS.
l^ííH-ik év óta ismert
-SBBESGERFÉLE OBTOSI =-
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi lektntélyek által : iánlva Ausztria-Magyarországian, Franci.ior\'i/ág, Németország. HollanJ-ban, Sch«cicl>an, Romínban stb. aiár iLt év úia fényes sikerrel ha->ziiiluiik,
mindennemű börkuteget
mint szinte az arcbőr mindenféle tí>ztátlanságai ellen különösen a ruh. az A ^ A idillt é* pikkely sömör ellen 9 kosz, a sömör rcpedvéuy, a fej és szakái ellen. Jtó^^^v^t a szcpIÜ, majfult, ugynevezeit rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyerme- 9? .A Tt >3K kék valamennyi külső fej betegséget ellen. Fzenkivül, mint a bőrt tisztiiu jlT q-i: mosdószer ajánltatik.
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr
A Berger-féle kátrány-szappan $0\';-a tömény- íakatráoyt tartalmaz, felettébb goniloiau van készítve s lényegesen különböző a minden egyébb, a kereskedésekben előforduló kátrány szappanoktól mer.- ezen szappan 35\' „ glicerin anyagot tartalmaz, tinóm illatszeres.
Csalások kikerülése "égett\'
gyógyszertárakbzS v.lágosan BKR\'JüK-féle katrány-s/appai kérendő s ügyelni kell a zó)d
Súdoí (iÍ!lm;ü;J Lilünleletelt a becsi leizellüzi Liillitiso! 1883-laii.
Eaj.\'dlill lirh-rtlr. a brl- éa kiíróid résaéM:
G. HELL fly^ay- TROPPAUhovl\' °"sb>^*JtÍM "
N"gy- Kámzsán Práger Béla és Btlns L\'tjos gyógyszerésznél
Vasúti állomás
VARAZSD TOPUCZA
Posta és Távírda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Venyelcmezve Prof. Dr. Ludwig ndv. tanácsos által 1894 ben.
ós fok Celsius meleg lorrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van izom és Ízület rheuma, izűlet betegségek gyulladásos és csonttörés! összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischías stb. női bajok, bőr és titkos betegségek idült Tesebajok, hólyaghurnt, gór>élykcr, angolkór, ólom és higanv mérgezéseknél stb stb.
IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél stb
Villanyosság. — Massage,
UyógylDtéxet minden kényelemmel, egész éren át nyitra. Idény tartam május I-tol október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ülteivények, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból Zene- és tineestélyek stb A Varazsd-Toplicai állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket -Kiilő\'i fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaállítasz előbb a türdő intéző-¦égnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fürdöorvos Dr LONGHtNO A ad Prospektusokat és broachurákat ingyen és bérmentve küld >
a fiirriöigazgatdsag.
1 ! Vit2ontelad»knak rcegfeleiő árenaetlaircy :
HIRDETMÉNY.
A kenyér és zabszakséglet biztosítására 1898. október í-íoi egész december végéig, továbbá a széna, szalma, tűzifa és koszén szükségletre 1898. szeptember 1-től egész 1899. augusztus végéig, a cs. és királyi hadsereg, valamin; a magy. kir. honvédség Sopronban, Szombathelyen, Nagy-Kanizsán és Kőszegen állomásozó csapatai és intézetei részére 1898. jul. hó 7-én d. e. 10 órakor a Soproni cs. és kir. ellátási raktárnál, írásbeli aján-laUárgyalás tartatik és felhívatnak az érdeklődők a Budapesti Közlöny^ Pesti Napid, Pester Lloyd, Nemzet, Köztelek. Magyar Génius, Egyetértés, Képes Néplap, Magyar Újság és Vasárnapi Újságban egész terjedelmében közzétett hirdetéseire. Közelebbi feltételek az ellátisi raktárnál Sopronban, Sopron és Kőszeg szabad királyi városok tanácsainál, valamint a soprooi. szombathelyi és nagy-kanizsai megyei hatóságoknál elhelyezett feltételi füzetekből tudhatók meg. Bérbevevésre vonatkozó feltételi füzetek áz ellátási raktárnál 60 krért kaphatók.
Sopron, 1898. június hó 14-én.
K. n. K.
MilitSr Verpflegs Magazin.
XXXVII. KVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JUNIUS 18-ín.
figyelmébe."
Moharmag tiszta egészséges minőségben kívánatra minták küldésével kapható napi áron
Lázár Ignác Sándornál
KESZTHELYEN.
Jubileum kiállítás Bécs 1898
SINGER-PAVILLON a BOTONDÉBAN
Van szerencsénk a n. é. közönséget a Rotundébanlevő kiálllitásunkra megbírni. Ezen kiállitásuDk , ]pgujabb szerkezetű varrógépeket tartalmazza családi és ipari célokra, minden iparhoz különleges gépek. — Minden gép minődéiben lesz bemutatva; du« gynjtóLsny múhimzés, felrakott és áttört munkákban. A .*»siller Varrógépek mintaszerűek kivitelben és szerkezetükben. A Sinjjer Varrógépek, nélkülözhetlenek a családban és iparban. A Singer Varrógépek a gyártás terén a legelterjedtebbek. A Kluger Varrógépek felolmnlhatlanok tartósságban és munkaképességben. A Singer Varrógépek a múhimzéshez a legalkalmasabbak.
-========= Díjtalan Oktatás a mnhlmzésben. ========-
A Singer társaság több, mint 400 fajta gépet készit minden ipar részére és csak saját üzleteiben kaphatók.
The Singer Manufacluring Co. részvénylársasáu;
(ezelőtt Keidlinger G.)
NAGY-KANIZSA : DEÁK FERENC-TÉR 460- sz.
A ki a pénzét szereti, az csakis a
„STYRIA" kerékpárokat
isrdie/^varí^cíer^ iincí (D^eisferfa
vegye, ezen kerékpárok a szakértők és versenyzők gépje. Bisnidatos k\'óniyü. menés, tartósság és elegancia által az Őstzes gyártmányok felett uralkodik. /
Képviselőség és raktár: |FJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagy-Kanizsán.
Legnagycbb raktár kerékpár Jelszerelési cikkekből. Használt kerékpárok eladása és becserélése.
Posztó szétküldés csakis magánosoknak.
EgJ^ Vég 3.10 met hosszít 1 uri öltönyre, elegendő, ára csak
frt 3 10 jó
frt 4-=0 jó
frt 7 50 finoE
frt 8 70 finom
frt 10 50 legfinomabb
frt 15-40 aojtol
frt 13-95 kamgarn
Valódi gyapjúból.
Egy vég fekete szalon öltönyhöz 10 frt. Felöltő szövetek méterenként 8 frt 25 kriól. Loden Kyönysrü színekben ! vég 6 Írttól 9 írttól 9S krig: — Peruvienne és doi-kiDR — Állami és vasúti hivatalnoki és bírói-talár Követek : legfinomabb kampar-nok és Cbeviottok vaUm nt egyenruha szö-vetek, pvozu.yörseg e» csendőrség réfzére etc. e c szétkuld gyári árakon a lisztessé-gesuek es szolidnak
pÄw Xie*»1 Amhof B\'ünnben.
Xintak ingyen és bérmentve Mintahu szállítás figyelemreméltó !
A t. közönségnek fontr-s at: tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről val-i beszerzés esetén sokkal olcsóbban kapja, mint a közvetítő keresltidelem utján. — KIESEL AMIIÜF brünni cég az összes posztókat valódi gyári áron minden líabatt fel* zárni -! tása nélkül küldi szét.
€iG\\I I,.
bűvész, szellem s különlegességek
színháza
l-Kaiizai a Zaria-nlcabaB
külön e célra epitett színházban szombaton e hó 18 ón, vasárnap I9-ón és bétfón e bő 20 üu
nagy megnyitó előadások.
WW* Vasárnap két előadás tartatik. "98
Az összes elsőrangú művészek felléptére).
Az előadás záradékául elöadatik Faust doktor kalandja a .olleosteini kastélyban. — Eredeti szellem és kisértet megjelenések
Kezdete luoikiit este 8 órakor. ~W| Eiiei 3-it nap oj müsorral-
Bővebbet a falragaszokon és műsorokon. —\'¦—= Jegyek előre válthatók egész napon át a szinln/nái
GRAND-HOTEL NATIONAL
Kecs II. Tábor** trauise íh.
Régi hírneves családi szálloda, újonnan berendezve, 200 szoba 1 Jattul felfelé, kiszolgiiJs é> világítással, fürdők cs. es kir. távírda- é* telefon állomás a bálban, I.egkpjivezöhli fekvéssel, a jubileum kialtitis látogatók számára. — A kiállítás alkalmával árfelcmeiés rttrffiül. - Pályaudvarok és göíhajóállooiás közvetlen kötelében. — í.úvasut és tár saskocsi Ossieküticiés a házból minden Ír árban.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
POOOOOO OOOOOOOOOOOOOOCX3
e
MOLL SEÍDLITZ POR
Csak akkor valódiak
ha mindegyik dobó* alairiaát tünteti feL
Moll A. védjegyét a*
megerőttetés, fö elónje a Styeri fegyvergyár ke rékpár a i nak).
FSképiÍMelő Mtifft/arorsxág réxtére:
H A V\\ és HEILEK Budapest, Yáci lillt 62. S7.1.
*l GLEICHENBERG M
fürdőhely
Stájerországban. Tengeri magasság 500 m. Májastól Októberig.
K«véoye3-:-ósavas források Constanti n és Em ma for rások. Ég-vényes só és vassavas forrásvíz J o b a n n i s b r u c n e n tiszta vasvavaa viz KUusénquelle, Savó. Tej. (*zárix etetés)\' kefyr íorria-aó inhalació egyea kabiuokbun, feuyófagőz inháláció. Lélekzési készülék, pneumatikus kamar.ik, édes ásványvíz é- habzó melegfurdők, fenyő éa acélfürdők. Nagy hydro therapeutikus intézet Ulajkura. Enyhe, oedves meleg por éa S7.elinei.tes levegő erdős dombi áj.
Tu íako.ódáso< és pnvpekmsok ingyen. L\\k ás megrendelések a furdÓ-Igazga tósaguál GI elében bergben
Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, bogy Suchard Ph gyára úgynevezett tŐ rmelek csokoládét se nem gyártja I q sem kereskedelembe nem hozza. — 0 SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta fi állapotbani szállításért kezeskedve O van és csakis staniol csomagolásban ¦ fi gyári jegy és aláírással kapható, j ^
A Hai\' A.-feit Salali tz-pars k tartós gyÓgyhatása a legmakacsabb gyomor- ét al-testbiatilMak, gyomor gft rea «a gyomorhév, rögzött székrekedés, m aj bántalom, var tuiBlás. aranyer és a legkű^nbözőbb vai betegségek ellen, e jelei bázísxeruek évtizedek óta mindig B*fjf< bb elterjedést szerzett. — Ari egy lepecsételt ere-atti eesezaak i frt c. e.
Hamisít ások törvényileg fenyíttetnek. [MÖLL^FiLOBSCJS
BORSZESZ ES SO
\'Csak akkor Valódi, h* mindegyik Üveg MOLL A. voJjcgyét tauteti lelfl
, -—- .A. Mell* felirata önozattal van zárva. A Moil-fáie i
\' Iraaezla fctrizesz és >é nevezetesen mint féjdaltaetüiapítd bedörtsólesl szer j - köszvény, caoz éa a meghűlés egyén következményeinél .egiameretesebb népszer i Egy mwzalt wedati lyi ára 90 krajezár _
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze : ÍQzolyBaTas wiksö.) A miodenDipi tzi.jtisxtitisn.1 kölönAsca fuatos bármely kom eyermektík, mint fel-uőttek SEiniira; mert e tz^jriz a fog.k torábhi épsége biztosítja & ^Kyszersmint azpr fogfijá, elien - Eajy Kall A. vadJBfly.YBl altitatt üveg ára : 60 krajcár.
Fiaiéi-kaidé a: Mail A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, / Bécs: Tucblanben 9. sz. Vidéki megrendeletek naponta posuntáztTét mellett teljeiittetoek
A raktárakban tették határozottan MOLL A. aláirátával h védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Raktár: Nagy-Kaniztán Rosenfeld Adolf es Fia.
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
A i. Br. allam« ti-1 otti dirotti j
Budapest, Václ-körut 39. sí.
Ajiolja a m. kir. államrasutak gépgyáriban készült gőzcséplögarnituráii, ipari célokra alkalmas .Compound" lokomobiijait, teljesen vasból készeit szalmakazalozó gépeit, gót kukoricamorzsolóit,
Stibor-féle kUrfírészeit, .MILLEMiUlil* kaszáló és arató-gépeit,
••tógépeit, boronált és egyéb raidsssrl gépelt.
továbbá SA(\'t-frle ekéit, ff.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
Nyomatott Ilj. Wajdits József Jcönyvnyomdájibao Nagy-KaDissin.
26-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
F.l6fi*eté*i ár: Kgeti ért* - - - 5 frt — kr. Kél évre - 4 frt 50 kr.
Htsj!*éém l ín \'?i kr
fxjt* .x*m 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 hasábos pftittorban 7, muodiior fi. i minden további torén i Icr.
HYl LTTERBEN petit soronként 10 krért vetetnek Ifi Kincstári illeték tciaaeo egyei
hirdetésért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét illeti minden közlemény * felelőt szerkesztő nevére, u soyzgi részt illető k6«-lemények pedig s kizdő nevére címzetten .\\a?y-Kan iz*a:"a bérmentve intézendők.
Bén&entrdea levelek :i"m fogad -tatnak el.
líeztralok TÍflHzasem küldeti.*¦ i.
_p — ^ nagykanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a „Kotori takarékpénztár
részu;oy-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tflzoltó egylet,6 a „nagy-kanizsai kisded\'ievelő egyesület," a % nagy-kanizsai tanítói járáskör," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,- a „katonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kíiíválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP,
Az egészség.
Najry-Katn/.sa. 1SS*. janin* 24-e*.
A napokban ülést tartott városunk közegészségügyi bizotlságs.
Aki csak szemernyit is figyelmére méltatja városunk közállapotát, tisz-tábau^ehet vele, hogy ez a bizottság, ha feladatát nem végzi csak ugy átabotában, fontos missziót tölt be és működésével városunk jólétét, mert hisz az egészség ennek egyik legnagyobb rugója, munkálja.
Hát mindenek előtt konstatálnunk kell, hogy ez a bizottság, élén dr. Szekeres Józseffel igazán szivén viseli az egészség ügyét, mely rábízatott.
Most főként egy fontos kérdéssel foglalkozott, a tüdővésznek, tuberkulózisnak meggátlásával. Alkalmat erre, nemcsak az a szomorú tapasztalat nyújtott, hogy a lakosság egy tizede, minden százból átlag 10, e veszedelmes bajnak esik áldozatául, hanem a belügyminiszternek legutóbb ktbo csájtctt rendelete is éppen e baj meg-gátíása tárgyában. Oivasváu a miniszter rendeletét, eszünkbe jutott az egészségügyi bizottságiak épp most egy éve tartott gyűlése, melyen dr. Szekeres József szakasztott azon ovó-iotézkedések keresztülvitelét javasolta, melyeket most a rendelet előir.
Alikor ugyanis, egy év előtt, ezt határozta a bizottság :
A felsorolt jelentésekből a bizottság szomorúan tapasztalja, bogy a tüdő betegek száma jelentékenyen növekszik. E hajon a bizottság ugy remél enyhíteni, ha ez által a már javaslóét óvó intézkedések szigorúan foganatosíttatnak. És pedig: nyilvános helyeken, mint iskolákban, vendéglőkbea. kávéházakban köpő-ládák lelállitása, azok kellő fertőtlenítése által és azon szigorú felhívás által, hogy .-. publikum saját jól felfogott érdekében e helyeken a padlónak köpésekkel való bepiszkolásától tartózkodjék, mert a tu-
berkulózis bacillusai innen a porral a tüdőbe kerülnek. Továbbá szükséges minden betegnél a köpetet valamely edénybe — legcélszerűbben kőedény köpőcsészékbe felfogni éa azt oltatlan mén pornak és meleg lúgnak reáöotése és keverése által fertőtleníteni éa csak ezután elönteni, mert különben a tuberkulózis kór anyaga ismét más ember szervezetébe kerül. Megkeresi a bizottság a tekintetes városi t a r. ácsot, hogy az óvóintézkedésekről a város közönségét legszélesebb mérvben értesítse, hogy annak foganatosítására saját érdekében törekedjék. Egyszersmind felhivandók az iskolai tanítók, nemkülönben a lelkészek, hogy híveiket e baj veszélyes és ragadós voltara és terjedésének módjára kioktassák, hogy ez által némi gát vettessék e szomorú baj ijesztő terjedésének.
Ezzel kapcsolatosan felkér; a bizottság a város tanácsát, miszerint a köztereket és utcákat lehetőleg a korai reggeli órákban sepertesse, de minden esetre söprés előtt fellocsoltassa; — hogy a por a tüdőbajoknak a legveszélyesebb közvetítője, fel ne verődjék, nemkülönben a közierek a vásár megszűntével lehetőleg azonnal fellocsoltassanak és eöpör-tessenek. -
Azt kérdezzük már most, egy év után, mi az, amit e határozatból foganatosítottak ? Ugyan nem vált e illnzőriussá az egész javaslat és nem terjedt-e tovább kénye-kedve szerint a tüdővész ? Vagy egy szakférfiakböl alakított bizottság véleménye is csak arra van kárhoztatva, hogy bezárva őriztessék egy némely fiókban ?
Mert csak azt mondhatjuk minderre, hogy maradt minden ugy, a bogy volt. Fontos ügyek jutottak dűlőre, elismerjük, az uj rezsim alatt, de kellett-e, hogy az egészség fontos ügye csak ugy semmibe se vétessék? Bizony jogosan panaszolta el a legutóbb tartott egészségügyi bizottsági ülés is mindezt.
Jól tudjuk, hogy egyszerre segíteni mindenen nem lehet — A gyökeres megoldás, mely a panaszok egyrészét legalább megszüntetné, a tároljövö
zenéje még. Mert ez a város csatornázása volna. Mivel így tisztulnának meg csak az ctdUc és udvarok attól a sok bacillus-termeló piszoktól. A csatornázás azombau csak ott lehetséges, ahu1 viz van. Még ott is tömérdek pénzbe kerül. Itt van pl. Szombathely, ahol -400 ezer forintba került a csatornázás, pedig folyó vize van. — Ezen a dolgon részletes csatornázással sem lehet segíteni. Példa erre a mi városunk, hol egyes helyeken éppen a csatorna a legnagyobb baj, mivsl kellő esése nem lévén csak arra jó, hogy a piszkot összegyűjtse.
Egy kis erélylyel mégis sokat lehet elérni. Csak azt a miniszteri rendeletet kell végrehajtani, mely megtiltja, hogy a házak előtt szemét-lerakó hely. vagy pocsolya legyen. Somogyban, Szeotpéterurou, még azt sem engedték meg, hogy a bérlő az országúton vezesse át a szennyes vizet, cement csatornát kellett épi-I tenie. Csak nálunk nem lehetne ezt | elérni a Kereszt, Rózsa, Arany János, meg a Teleky-utcákban, meg a többiekben?
Azután meg sok mindenféle vau még, amire jó volna vigyázni és ahol kellő szigorúsággal kellene el-í járni. Elsősorban szigorúan meg kellene követelői a tisztaságot a műhelyektől, s kivált arra ügyelni, hogy ! a mesterlegények ue legyenek túl zsúfolva ne csak otthon, de a her bergjükön sem. Továbbá nagy gondot I követelnek a mészáros és hentes üz-I letek, azután a pékek üzletei és utcai | elárusítói, meg azok a sarki kofák,\' kik legyek bepőkdöste áruikat még csak tüllel lefödve sem árulják.
És még egy fontos dologra kellene ügyelni: a pincelakásokra. Már a bizottság ülésén is szóba került, hogy épp most építenek a Magyarutcában egy olyan házat, melyben
szuterén lakások is lesznek, —- ha ugyan arra szánták. Hogy a nedves, rossz levegőjű lakások engedélyezése is bún, — fölösleges bizonyítani.
BizoDy-bizony kedvére szedheti nálunk áldozatait a tüdővész, mi nem igen teszünk ellene. Vájjon a miniszteri rendelet után megmozdulunk-e, nagy kérdés. Mivelhogy a rendelet ugyan rendelet, — de csak holt betü.
A tanév vé^JNl*
(V. h.) Magam előtt látom azt a de rék fiút. Arca intelligens, de elárulja a nagy drukkot, homlokát kiverte az izzadság. Éppen löldrajzt kérdeznek tőle. Nehezemre esett, hogy őt ilyen állapotban láttam. A vizsgázó tanár is észrevette a fia szorultaágát, hát segíteni akart rajta és úgynevezett könnyű kérdést adott neki :
— Az erdélyi vaeutakról mondjon valamit. —
— Az erdélyi vasutak Munkácson keresztül Stry-be vezetnek.
— No, vigyázzon, mit beszél, szóit közbe a biztos, hisz maga már Galíciában van.
Az examínalo tanár látva a jelölt ha-láiijedelmét, nem feszegette tovább ezt a kérdést és áttért egy másik kérdésre: Magyarország vasiparára. Oly nyájasan kérdezett, annyi elővigyázattal. Eleinte hallgatott az ifjú és aztán Akoa-Suga-tagot és Szlatinát emiitette.
No, vigyázzon, mit találni Akna-Su-gatagon? Gyémántot vagy szenet V vág közbe a biztos.
— Gyémántot. — Ugy tudja, hogy gyémántot? — Igen. Erre végig törölt a homlokán és körülnézett a teremben.
Ez aztán csacsi, monda valaki a publikumban mert a teremben publikum is volt.
A biztos megnézte az évvégi osztályzatát: jeles volt. A zárértekezleten erre való tekintette] megkegyelmeztek neki: elégségest kapott.
Mi ebből a tanuaág? Az, hogy az érettségi meg hasonló vizsgák nem mindig biztos eszközei a jelöltek tudása ki-pubatolásának.
Ha a natal embertől megköveteljük, hogy néhány pillanat alatt bizonyítékul
\\ adja szellemi tehetségének éa tudásának, ; rögtönzött feleletben, a vizsgálandó két i egyenlő kellemetlen esélynek teszi ki \' magát.
Ha afeinu\'ó intelligens és érzékeny, éppen ezen tulajdonságainál fogva sokszor a lulságig ideges. Ha egyszer a zöM asztalhoz ült, egyszerre tehetetlenné válik; a kérdés nem indítja meg agyá-I han a fogalomkört és akkor nem tud felelni De minthogy ok vetetlen kelt, hogy \\ valamit fe éljen éa minthogy a vizsgáló tanár feleletre szorítja, megtörténik, hogy Mar maros-megyét elcseréli Erdélylyel és a sóbányákat vasbányák-nak nézi.
A középszerű és tunya tanu-ó nem fog ugyan brillírozni, de talán megóvja !é-lekjelenetét és tudatát, mond valamit éa a valami elég, bogy keresztül menjen.
Ez a hirtelen examínalas sokszor kedvez a középszerűeknek és néha csúffá teszi az ideges, de értelmes tanalót.
Hasonlóan minden vizsgálat, mely agy hirtelea meglepi a meg v i zagala adót, nemcsak szellemi, hanem fizikai krízisbe is dönti. Vannak jelöltek, kiket a vizsgálat előtti félelem beteggé tesz, amint ez az idén is egy tényleg jó tanulóval elő is fordult, de vannak olyanok is, kik a vizsgálat folyamata alatt is nagyon jó egészségnek örvendenek: Ezek a győzők.
Tagadhatatlan, az igazság szelleme hozta be a művelt népeknél a vizsgák aze a nagy sokadalmát. Ma, a demokratikus társadalom az érdemnek kívánja adni a kitüntetést Ezt az érdemet pedig a részrehajlatlan vizsgáló bizottságok ítélik meg. Nehéz, megoldhatatlan ; szociális rejtvény \' Azt vélték, hogy ezt legjobban ugy meg lehet fejteni, hogy ! a jelöltet oly közülmények közé juttat-\\ ják, melyekben a bírák az ö személyéről bizonyos napon, bizonyos időben ítéletet alkotnak érdemeiről. Et kell törölni a vizsgálatot ? Van-e más módja a túdáa kipubalolásának. mint az a nyilvános félórai vizsgálat ?
Én azt hiszem, hogy as igazán hasznos vizsga az, mely nem szorítja aira a rövid lejárata félórára az examináláat, hanem a hosszú tanulmányi időt veszi tekintetbe. A nyilvános vizsgákon inkább a lélekjeleolétról, a hidegvérről és néha a bálviságról tesznek vizagát a fiatal emberek.
T ARCA.
Érdek szerelem.
— A „Zalai Közlöny* eredeti tárcája — Itta: Farkas* Károly.
Egy mákszemnyi felhő sincs az égen; pedig a fák, virágok eső atáa sóvárognak. De hiába, mert az ég azúrja alatt imbolygó, homályos levegő azt matatja, — -hogy napokig uem erednek meg az ég csatornái. És mig a természet szomjas növényzetére leverőleg hatnak az égető nap arany sugarai; addig — ott a domboldalon legeífei\'ző juhnyáj örvend ez a nap verőfényes aranysugaraioak s mig a juhnyáj játszadozva legelész; addig ott a legközelebbi százados tölgy lombsátora alatt kedves pásztoruk — a mindig igazat mondó juhász — szerelméért eseng egy ritka szépségű barna földi angyal.
Nem inost történt; de megtörtént abban az időben, melyre mi azt mondjak, hogy: nem ugy van most. mint volt régen ! De nem ám, mert akkor még Magyarország földje nem volt azalíagokra elbasogatva. hanem nagy-nagy lepedőkhöz hasonló földterületek képezték egy-egy gazdaember fekvő, vagy jobban mosdva ingatlan vagyonát.
Ebben az időben történt meg, hogy Rákossy Barnabás és Halasay Ámosz nagybirtokos urak egy egész pusztában fogadtak, egy egyszerű pásztorember becsületességében.
Történetesen Halassy Ámosz hetedbét
vármegyére 82Óló névnapi ünnepélyt tartott,-melyen a hetedik vármegyébeu lakó-Rákossy Barnabás uram is részt vett.
Nem mondom, bogy badacsonyi, tom-lyai, sági. vagy tudom is éa miféle borokat ittak Halassy uram vendégei; de aunyi bizonyos, hogy az éjféli órákban már valamennyien víg kedély hangulatban voltak, s ekkor történt ama nevezetes fogadás, melylyel János pusztát és — feleséget szerzett
. .. A halasi kastély ebédlőjében a fii talok vigan járják a divatos toar táncokat —, az öregek pedig az ebédlő melletti szobában víg beszélgetéssel töltik az időt . . . Hm! és miért nem kártyáznak ? Nem ugy volt régen, mint ahogy most van! A régiek puszta beszélgetésben is Örömet, élvezetet találtak és ezért volt akkor jobb világ, miot most, mert a régiek nem tették a harminckét levelű ördög bibliának néhány levelére egész vagyonukat, sőt nem ritkán szeretett feleségüket is, mint ahogy ma már meg-törtéoik. De nem is volt szocializmus.
Szórakoztak ők ördög biblia nélkül is. Hogy is nel Hisz Rákossy Barnabás és Halasay Ámosz a\'tiszta lelkű, egyszerű emberek becsületességben kerestek — találtak szórakoztató anyagot
— Barátom! — szólal meg Rákossy — nekem van egy juhászom, ki soha éleiében meg nem hazudott
„Nem hiszem barátom, bogy van oly cseléd a világon, ki urának sohasem hszadna."
— Pedig elhiheted, mert az én János juhászom soha, de soha sem hazudott még és aem is fog hazudni.
„Hogyan és miből gondolod?"
— Van báránykáim között egy, melynek gyapja hófehér és semmiféle piszkot magán nem tűr s e bárányról naponkint kétszer jelentést kell tennie. Két éven keresztül napról napra mindig a valóságnak megfelelő jelentést tett és fogadni mernék bármiben, bogy ezotán is, mindig igaz jelentést fog tenni.
„Tehát fogadni mernél Barnabás barátom — és mibe?"
— Fogadok bármiben 1
„Helyesen van! De bogy fogadásunk
— fogadás legyen, egyik pusztánkban fogadjunk I*
— Áll a fogadás Ámosz barátom 1 És — bárom heti terminust adtak
egymásnak a fogadás megnyerésének eldöntésére.
. . . Rákossy Barnabás hazautazott; de nem sokkal érhette előbb haza, mint Halasay Ámosz ritkaszépségü leánya Kuo-faluo lakó rokonaihoz, mely Rákossy Barnabás ur birodalmától kétórányira volt
— ámde ezt Rákossy uram nem tudta.
— Gyönyörű verőfényes nap délután
— ott a százados tölgy lombsátora alatt Halassy Janka, mint egyszerű jubászieáoy eseng a mindig igazat mondó jahászle-gény szerelméért
Nem sok kell a szerelemért vágyó szívnek, hogy szerelemre lobbanjon. Et János hitt a cifra szűrön mellette ülő földi angyal hízelgő csáhszavainak, mert háromszori kísértés elegendő volt arra, hogy a hófehér bárányt kedvese kívánságára leölje és bőrét átadja kedvesének.
— János leölte a hófehér báráoyt
s kedvese elvitte annak bőrét Elvitte és délután már nem látta kedvesét; de ez nem aggasztotta annyira, mint az, hogy hogyan és mit jelent arának a hófehér bárány felől?
... A puszta kis harangjának érces hangja kihallatszik Jánoshoz, mi azt jelenti, hogy itt az alkonyat s a bárányokkal haza kell mennie.
Gondolkodó fővel tereli János nyájának vezér kolomposat hazafelé, melyet az egész nyáj vakon követ akár tüzbe-vizbe egyaránt.
Hazaértek.
— János fogja kampós, hosszú botját s megy, hogy uráoak jelentést tegyen a hófehér bárányról.
Megy — s meg-megáll—, le-leveszi kalapját s kampós botjára teszi — szól:
„Nemzetes Uram! a hófehér bárány elveszett*
— Hazudsz János! az el nem veszhetett, mert arra neked legjobban kellett vigyáznod. — Persze ezt János az urával gondolta mondatni.
„Nemzetes Uram! a hófehér bárányt a farkas elvitte."
— Hazudsz János 1 mert a farkas nem ment a nyáj közepére a hófehér bjpnyért, hanem azt vitte volna el, íielyiket előbb érte.
„Nemzetes Uram! a hófehér bárány megdöglött"
— Haandsz Jánosi mert a bőrét nem hoztad be hozzám.
János, János te sohase hasadtál az nradnak, most se hazudj, hanem mon&M meg az igazat! És János e legutóbbi
gondolata mellett maradt, mert megmondta az igazat.
. . . „Szerencsés jó estét Nemzetes Uram!" E szavakkal lépett be János Rákossy Barnabás uram szobájába, boi körültekintve urán kívül még egy urat és egy mosolygó, gyönyörű leányt lát
— Adjon Isten János neked is! No,
— hogy van a hófehér bárány?
János habozni látszik—; de a jelen volt Halassy Janka személyében felismerve az ö kedvesét, — odalép hozzá s ráteszi kezét a vállára s egész őszintén megvallja, hogy:
„Nemzetes Uram! a hófehér bárányt elcseréltem evvel a barna báránnyal.1
— Jő van János! Derék ember vagy.
— Nem mondtam Amosz barátom, hogy az én Jánosom sohasem hazudik. Vagy sincs igazam?
„Igazad van barátom! — A fogadást megnyerted."
— Tehát megnyertem. De engedd mondanom, hogy nekem nem kell a pasztád, én azt a becsületes Jánosomnak adom és te Ámosz barátom add mellé barna bárányodat Jánosnak!?
„Ha az érdek szerelem — igazi szerelemmé fejlődik, nem bánom — ló-gyének egymásé!"
— Éi Janka igaz szerelme nem taszítja el magától ai egyszerű, földhöz ragadt juhász legényt, hanem szivéhez szorítja, mert: a virágnak megtiltani nem lehet, hogy oe nyíljék, ha jön a szép kikelet. S néhány hét múlva Igaz Jánost ugy tisztelték, mint a „Janki-puszta* örökösét.
XXXVII. ÉVFOLYAM..
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JUNIÜS 25-ín.
Hisz ez is jó, megtudjak, hogy válságos helyzetben, hogy Tágja ki magát az ezamicaodus, de mérvadó mégis mindég a tanulmányi évek öaszesége legyen, ez aztán a helyes hőmérője a jelölt tudásának. A lázas és izgatott állapotbau elkövetett felelet nem lehet kiindulópontja egy igazságos ítéletnek-
Az irodalmi és művészeti kör közgyűlése.
E hó 19-én vasárnap délután négy órakor a tagok nagy száma jelenlétében tartotta meg a nagy-kanizsai irodalmi és művészeti kör évi rendes közgyűlését. Vécsey Zsigmond elnök elfoglalván helyét, az ülést megnyitja és különösen hangsúlyozza, hogy épen az irodalmi és művészeti kör az, a mely a város lakosságában az idealizmust némikép ébren tartja és ezen idealizmus az, mely a körnek mindenkor erőt és kitartást ad, hogy felvállalt kötelességeinek hiven meg ¦ felelhessen. Fokozottabb mértékben keli anyagiasán gondolkodó lakosságunk lelkét &z idealizmusra fogékonyabbá tenni, mer.t csak Így fog sikerülni e város társadalmából nagy egészet alkotni. — Megköszöni ezután a tagok szives jelenlétét és átadja a szót dr. Roseuberg Mór köri titkárnak, kinek szépen ;és élvezhetőén megírt jelentését, melyet minduntalan félbeszakított a közgyűlés riadó tetszése, alább egész terjedelmében közöljük :
Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Ha az irodalmi és művészeti kör imént lefolyt évének történetét lapozzuk, mint első esemény mely azonban fontosságra nézve íb eleÖ helyen áll, azon felolvasási ciklus ötlik szemünkbe, melylyel nemcsak a kör hanem — mondhatnók — a város téli szezonja kedvezően indult meg és melyben Nagy - Kaaizsa társadalmának egynéhány kiváló férfia, szórakoztatva és oktatva, gyönyörködtetve és művelve vitt bennünket a napi gondok és fáradalmak zsibbasztó légköréből az irodalom, művészet és tudomány derűs világába. Lélekemelőén hatott azon körülmény ís, hogy az elért anyagi eredményoyel hozzájárultunk ahhoz, hogy a város kath. hivői majdan aiszes és az ájtatosságot növelő templomban hirdessék az ür di-csösségét.
És e helyütt lehetetlen meg nem emlékeznünk dr Kiss Ernőről, az irodalmi szakosztály lángbuzgalrou elnökéről, ki a felolvasások rendezését egymagára vállalta és e körül kifejtett lankadatlan fá-radozá-ávnl és körültekintő gondosságával a kör méltó elismerését vivta ki magának.
De mely köszönetet kell szavaznunk a .tudós felolvasóknak is akik ismereteik tárházát nekünk megnyitották, továbbá városunk azon műkedvelőinek, kik az Üdvös ügy tudatában a legnagyobb készséggel bocsátották erejöket és tehetségeiket a kör céljainak S7olgálataba.
A felolvasások nagy sikere megmutatta, hogy mily hatható* eszközét képezik a művelődésnek és a kör által jövőben is rendezendő felolvasások\'bizonyára hozzá fognak járulni ahhoz, hogy fogékony kő zönsé^önkben nagyobb mértékben mű vészi lelkesedést és érzést keltsüuk, a szép, jó és nemes eszmék magvait elhintsük és társadalmunk közszellemét javítsuk, irányítsuk.
A társadalmi együttérzés növelése volt az igazgatótanács múlt évi december 3 án hozott határozatának rugója.
Az igazgatótanács ugyanis tudatában annak, hogy a társas élet magasabb színvonalra emelését nasybao előmozdítaná, ha módját ejtenök, hogy a város társadalmának szine-java együttes megjelenése által minél gyakrabban tükröztesse vissza a társadalom egységét, — azon eszmét pendítette meg, hogy a kör — mintegy — foglalja le magának Sylvester uapját, mely e célra legalkalmasabbnak mutat kőzik; és .odahatván, hogy a város egyletei e napon a szokásos estély rendezésétől elálljanak, igyekezzék változatos és művészi nivón álló műsorral városunk lelkes kö?önségét egy táborba gyűjteni.
És minthogy nincs kétség az iránt, hogy ugy a „Lalai Közlöny\', —mint a „Zala\' felelösszerkesztői.kik mindketten az- igazgatótanácsnak oszlopos tagjai, kellő időben lapjuk hasábjain ez üdvös tervet köztudattá fogják érlelői, városnak egyletei pedig a kivitel elé akadályt nem
fognak gördíteni, azon kellemes várakozásban ringatjuk magunkat, hogy városunk közönsége a körnek Szilvester-es-télyén nemcsak szükségből fogja az együvé tartozás erényét gyakorolni, hanem társadalmunk külömböző rétegei a széttagoltság elkerülésével, felfogva és átérezve az egyesülés eszméjét, egymáshoz fognak közeledni és simulni.
Tarosunk szociális viszonyainak egészséges fejlődésére üdvösen hatott azon körülmény, mely szerint a kör a nagykanizsai munkás-képző egylet azon kérelmét teljesítette, hogy daloskörűnk ne vezett egylet 1897. évi december 2G-án megtartott hangversenyén közreműködjék.
Az ének, mely ezen alkalommal a daloskör irjkairól elhangzott, a barátság, a testvériség igéjét hirdette; városnak nemesen törekvő iparos ifjúságát a dal : szárnyain az intelligenciához felemelte; : meggyőzte a munkást, hogy vannak ha-rá\'jaí, hogy az elválasztás, mely közte : és a többi osztályok között mutatkozik, ném szükségszerű, hisz végre is a társadalom érdeke csak egy lehet, mert az egész társadalmi szervezet az egyetemlegesség, a kölcsönhatás elvein alapszik.
Az igazgatótanács mutt évi dcember 21-én tartott ülésében a művészeti szakosztály megüresedett elnöki állására egyhangúlag Szalay Lajost választotta meg, ki már eddig is fiatal tűzzel és : hévvel, buzdítva és lelkesítve tevékeny részt vett a szakosztály, különösen a : daloskör működésében, i Még mindnyájunknak éléuk emlékeze-; tébea van a körnek hu-hagyó-keddi es-[ télye, melyet a művészeti szakosztály ; rendezett. A daloskör ekkor is megfelelt ! azon műértő közönség nem kismérvű vá-; rakozásának, mely fiatal, de már feuyes ; eredményeket elért daloskörünk raükö-\\ dését nagy rokonszenvére méltatta.
A tökélylyel előadott énekszámok nagy l tetszést arattak és különösen a nagy ; vervvel előadott tréfás doiok, melyeket : zúgó taps kisért, élénkítették a farsangi \' víg kedéi) hangalatot, de másrészt a kar-\\ tievál haldoklása által okozott fájó érzésünket tetézve, vigadva sirt a magyar. Az estélynek anyagi eredménye is volt. Ezen évre esett március 15-ének, a : szabadság e dicső napjának 50-ik évfor-1 dulója, mely eseményt országszerte nagy ; kegyelettel ünnepeltek meg. Mi sem ter \\ mészetesebb tehát, hogy az irodalmi és ; művészeti kör, mely egyik kimagasló céljául azt tűzte ki, hogy najjy idők em-! lékének felújítása által a nemzeti érzel-| meket ébren tartsa, erÖsbitse, — nem . hiányozhatott az ünneplők sorából.
Az ünnepségen, melyen közreműködött ¦ S^alkay Lajos színtársulatának két le-i hetséges tagja, daloskörünk hazafias da-! lókkal szította a nagyszámú közönség | lelkesedésének tüzét; az ünnepségnek ! fénypontját azonban Szalay Sándor nagy-| szabású beszéde képezte, melyen a sza-j badság hatalmas akkordjai mellett végig I vonult azon .apostoli hang," melylyel. ! Szalay Sándor máshelyütt egyik felolvasónkat jellemezte, mondván, hogy „az : önzetlenségnek, a mindeneket egyesítő I szf-retetnek egyszerű, de Istenhez emelő ! igéivel szárnyalt fel az emberi tökéle-| teseüés legragyogóbb régióiba és emelte, vitte, ragadta magával a hallgatóságot."
Az irodalmi és művészeti kör anyagilag is előmozdította az eléje tűzött célokat.
Tekintettel ugyanis a vidéki színészet kulturális jelentőségére, mely hivatása magaslatán a nép oktatója és művelője, az igazgatótanács Szalkay Lajos színtársulatának azon alkalomból hogy március 15-én díszelőadást tartott, 100 koronát adományozott.
Ezenkívül a kör a kegyelet adóját rótta le, midőn néhai Bátorfy Lijosnak az igazgatótanács buzgó tagjának síremlékére 50 koronát szavazott meg.
Szomorú kötelességet teljehitek, midőn beszámolni vagyok kénytelen arról, hogy Csolosz Jenő, a daloskör lelke, elfoglaltsága miatt karmesteri állásáról lemondott.
Hogy körűnk mily számottevő tagja volt 5, arról tanúskodik a tetteknek ragyogó sora, melyek fényt vetnek a kör éleiére.
Hisz tudjuk, hogy Csolosz Jenő, ki zenei tudását és tehetségét, fáradságot nem ismerő buzgalommal és szorgalommal beleplántálta dalosaiba és beléjük ambíció?, hevet öntött, hányszor vezette vezénylő pálcájával diadairól-
diadalra lelkes táborát és hányszor vivta ki magának és vele a daloskörnek a hálás közönség tomboló tetszés zaját?!
Lemoudás.i felett érzett fájdalmunkat enyhíti azon tudat, hogy mint közkatona tehetségének egész erejét továbbra is a daloskörnek fogja szentelni.
A daloskört szeptember hó l-ig Sa-uermann Mihály, az igazgatótanács szorgalmas tagja lesz szives vezetni, amikor is dr. P e r é n y i József, buzgó tagtársunk fog a daloskör étére állani; akiknek vezetése mellett a daloskör, mely mindeddig oly busásan vette ki részét a kör működéséből, bizonyára továbbra is hű marad művészi tradícióihoz.
És erre annyival is inkább fog mód nyílni, mert az igazgatótanács május 31-én tartott ülésében zeneiskola létesitéséoek eszméjét vetette fel és elhatározta, miszerint azon lesz, hogy az ige testté váljék.
Az igazgatótanács tudatában van annak, hogy nehéz fába vágta fejszéjét, de ismerve városunk műértő közönségét, bízik abban, hogy az segéd kezet íog nyújtani a netán felmerülő akadályok leküzdésében és hogy vele karöltve azok is, kik zenetanitással foglalkoznak támogatni fogják törekvéseinket már csak azért is, mert ezzel korántsem akarjuk őket keresetűkben gátolni, hanem ellenkezőleg azon cél lebeg szemeink e!Ött, hogy a zeneiskola érvényesülésükre nagyobb tért nyisson.
Hiszszük és reméljük tehát, hogy az alakítandó iskola nem a távol jövő zenéje és hogy a most szétforgácsolt azu-ciális erök, melyek nálunk bőven bugyognak, olt közös forrásban egyesülvz, a művészet iránti szeretet ápolásának és fejlesztésének hatalmas eszközét fogják képezai.
Mult évi jelentésemben volt szerencsém hangsúlyozni, hogy szeretve szeretett elnökünk. Vécsey Zsigmond, kinek elnöki működését az Ő polgármesteri működése oly Üdvösen egésziti kí és a ki e kettős minőségben a békés, közszellem által vezérelt együttlétnek és együttérzésnek útját oly sikerrel egyengeti, — azon férfiú, kinek bü\'cs és tapintatos vezetése nélkül.a kört elképzelnünk is alig lehet.
A mily fájdalmasan érintett tehát ben-nüket a kör titkárához f. évi február 16-án intézeLt levele, melybea utalva sokoldaluao igénybe vett tevékenységére elnöki állásáról lemond, ép oly őszintén nyilvánuló örömöt okozott bennünk az, hogy midőn az igazgatótanács élén dr. Kiss Ernő ékes szavakkal feltárta előtte hogy az ő távozása a kör fenállására vég/etéssé válhatnék, nem haboíott le-mondáát visszavonni.
Kövessük téhat e nemes példát, sorakozzunk a vasmarokkal tartott zászló -alá és lankadatlan munkássággal igyekezünk a kitűzött ce* hoz hiven azon elemeket, melyek a tettre kép=s társadalmat alakítják, és melyek nálunk, noha egymásra szorulnak, széjjel szórva hevernek összehozol, együttariani és összeforrasztani hogy majdan vezérszerepre hivatottan körünk a városban úadaimi művészeti és társadalmi nagyhatalom legyen.
A titkári jelenté* ulán a számvizsgáló bizottság számadása kerülvén felolvasásra, a közgyűlés azt is egyhangúlag elfogadta és a felmentvényt megadta. A tisztiKsr és igazgató Unács választása következett ezután. Vécsey Zúgmond tiszttársaival együtt leköszönvén hivataláról, hálásan emlékezik m3g a beléje és tiszttársaibi helyezett bizalomrő1. — Er,után felkéri P 1 i h á 1 Ferenc kir. közjegyről a választás vezetésére, — bizalmi férfiaknak pedig Oszterhober László. Eperjesy Gábor, Somoii Vilmos és Grttnhut Henriket A vá\'asztások eredménye a következő :
Megvátatasziatiak egyhangúlag : elnök: Vécsey Zsigmond, alelnökök: Dr. K-ss Ernő. Szalay Lijos. ügyész: Dr. Schwarz Adu f, pénztáros: Mágics Ferenc, titkár: Dr. Ro-senberg MÓr, segédtitkár: Gürtler Ferenc Az igazgató tanács tagjaivá: Bőbm Emil, Bun Samo Csolosz Jeoő, Deák Péter, EbenspangerLeó.Dr. Frted Ödön, Fischer Jenő, Grünhut Henrik, Halis István, Hoff-mann Mór, Kalcsok Leó, Kartschmaroff LeÓ, KárpátiManó, LeodvaiSamu, Lmzer Béla. dr. Lüke Emil, dr. Neumann Ede, Nith Norbert dr. Ollop Mór. dr. Orosdy L^jos, Oszterhuber László, dr. Pachinger Alajos, dr. Perényi József, Rosenfeld Lajos, Sauermann Mihály, ifjú Singer Samu Sommer Nátán. Szalay Sándor, dr. Villányi Henrik, Víosa Ferenc.
Selyem-damasztok
rs krtói 14 fit m kiig ityfflttii és selyem-úrnál - saját oáraiií
A tárgysorozat utolsó pontja volt dr. Kiss Ernő alelnök indítványa az iránt, hogy ,dr. Wlassics Gyula valláséi közoktatásügyi miniszter ur 6 nagy-méltó\'ága. az irodalmi és művészeti kör disztagjává választásaik." — Az a rövid, érvekben, eszmékben -is gondolatokban gazdag beszéde, melylyel indítványát támogatta, nagy és mély batást idézett elö és a közgyűlés egyhangú lelkesedénél emelte határozatta e szép indítványt. Az éljenzések csjllapodtával Vécsey elnök kimondja a határozatot azzal, hogy a díszoklevelet a megválasztott dieztagoak, majd alkalmi küldöttség fogja átadni.
A közgyűlés az elnök éltetésével vég zödötL
HÍREK.
— Kitüntetés. II Lipót a belgák királya, dr. Mantuano Rezső magy. kir. keresk. ministeri fogalmazóuak a Lipót-rend keresztjét adományozta. Ezen második -kitüntetése ujabb bizonysága jeles földink érdeméinek.
— Mozgalom a „Szálló levelek0 el-len. Előző számunkban ismertettük már a mozgalom tárgyában kibocsátott meghívót, ezúttal magáról a gyűlésről számolunk be. A vármegye minden részérői nagy számmal jelentek meg és a teremben uralkodó hangulatból ítélve, előre meg volt állapítható, hogy a gyűlés lefolyása gyors, méltóságos, gyűlölség tói ment lesz, az eredménye pedig kegyetlenül sújtó. — Polgár Béla nagy reklámhoz jutott ezen az utoo és ha egy félórai időre háromszáz ember folyton az Ő nevét emlegette, ez csak amolyan herosiratesi dicsőség, a melyet neki a hírlapirodalom terén tanusitott magatar tása szerzett Meghitt emberei, két kopott alak, a nyirádi tanító és a nyirádi korcsmáros, szintén jelen voltak a kivégzésnél és alaposan hisszük, hogy oem igen teszik ablakjukba a nyert virágcsokrot Az ülést, melyen körülbelül 400-ao vettek részt, Koller István nyitotta meg az értekezlet elnökévé Inkey Lászlót, jegyzőjévé dr. Tripammer Rezső Ügyvédet ajánlotta megválasztásra, a mi meg is történt Iakey köszönő szavai után Barca László emelkedett fel szólásra. Minden szavát, riadó tetszészaj kisérte, a mit gondolatokban gazdag beszéde mégis érdemelt Tisztességről, becsületről van szó — úgymond — itt niucieuek eltérő vélemények, itt nincsenek különböző fogalmak, nincs te\'jes vagy kevésbbé teljes becsület, vagy tisztesség, mert ilyen csakis egy lehet: ez a megalkuvást nem ismerő kifogástalan becsület Minden ember legféltettebb kincse a becsület Az egyes ember vérével áldozik érte, a családok becsületét minden egyes családtag szent kütelesjé-génék tartja megvédeni é$ ép ily kötelessége a vármegyének is, a megtámadott becsületért aikra szállani, mert kell, hogy a vármegye közönségében legyen aonyi önérzet, hogy nem türi meg, hot-\'y bec-Ületében bárki is gázolhasson, mert az Ő becsülete, miodnyájunk becsületes-Gyarlóságok nem érintik a becsületet, kis hibáitól senki sem mentes, de a jó hiszemüséget, képességet, Önzetlenséget nem szabad arra termett emberektől elvitatni. — Azt hiszi, hogy megvetéssel fordul el mindenki azon Buri .egyén\'-től a ki önző, rut, személyes okokból, egyesek és családok becsületében gázol. — Élénk éljenzésael fogadott beszéde után Ziegler Kálmán cSaktornyai kir. közjegyző terjesztette elő a következő határozati javaslatát, melyet az értekezlet egyhangúlag elfogadott:
— „Zalamegye ősi hagyományát képezi. Dógy mindeu közügyét a tisztesség szemmel tartásává! idézze el. Nem volt rá példa, hogy e megye közönségének egy tagja ís, erről megfeledkezve, a nyilvánosság és sajtó terén, a közérdeket félre téve a magán bosszú kielégítéséül a megyét, annak tisztikarát és közönségét oly szinben tOotette voloa fel, mely hamis színezés által a nagy közönséget félre vezetve, megyénk eddigi jó hírnevét elhomályosítsa.
Legújabb időben azonban Zalavármegyében, sót annak határain tul is: „Szálló levelek" címen időközönként egy lap és ugyaaazon forrásból egyéb röpiratok jelennek meg. A nevezett lap és röpiratok köz- és magán ügyeket oly modorban és formában tárgyalnak, mely nemcsak a
megyei közviszonyokat tűnteti fel hamis világításban, nemcsak köztisztviselőink el-len intéz orvtáraadást, de behatol a ma-gáobecsQlet szentélyébe is. Kz a tisztességes és jobb ízlésű közönséget utálattal tölti el.
Az e célból megjelentek minden személyes tekintetet félretéve ezennel kinyi, latkoztatják, hogy e lapokat és röpiratokat, miután azok célja nem a közügy előmozdítása, hanem tisztán a magán egyéni bosszú kielégítése, nem tartják illetékesnek és hivatottaknak arra. hogy akár a közügyről, akár magán egyénekről bírálatot és hé" letet mondjanak és tisztességes sajtó termékeinek el nem ismerik, a közvéleménv irányítására jogosultnak nem tartják^ sói azokat is kik e lapokat és röpiratokat netán támogatnák, elitélik."
Egyúttal elhatároztatott, hogy az értekezlet jegyzőkönyvét az Összes fővárosiéi zalamegyei lapokban közéteszik és ennek teljesítésével Hertelendy Béla és Dr. Tripammer Rezső Ügyvédek bízattak meg. Inkey László elnök zárőszavaí után az értekezlet, Barca László éltetésével oszlóit széjjel.
Wlassics és a kanizsai idealizmus. Mint a közönség már értesült, Wlassics miniszter szívélyesen fogadta azt a küldöttséget, mely az iskolák államosítása ügyében nála tisztelgett Most, hogy f. hÓ 19 éa az Irodalom és Művészeti kör tartotta közgyűlését a melyről más helyen is megemlékezünk, a miniszternek azon szavait, hogy több ideálizmust kell a kanizsai társadalomba vinni, ami közönségünk ugy interpretálta, hogy Istenbe vetett erős bizodalommal tüntetőleg távol tartotta magát a közgyűléstől. Ami szellemóriásainknak az a felfogások, hogy amint azt apáiktól és nagyapáktól látták, hogy az lehet csak hatalom a kezükben, ami az alsóból a királyig szakadatlan rangsorban mint terz vagy kvart szerepel. Az ide alizmus ébresztése azonban a miniszter dolga, — meg a mi kötelességünk volna.
— Halálozás. Weisz Ignác a saját, gyermekei, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti szeretett uejének, illetőleg anya. anyós, nagyaanya és rokonnak Weisz Ignác üé szül. Wamb\'jrger Katalinnak folyó évi június hó 21-én este 9 órakor hosszas és kinos szenvedés után életének 73 ik, boldog házasságának 51-ik évében történt gyászos elhunytét. A boldogulnak bültttcteme folyó évi június hó 23-án délután 5 Önkor fog a Királyi utcai Weiser-féle házból, a helybeli izr. temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Nagy-Kanizsa, 1898. évi június hó 22. Béke hamvaira!
— Az IparosUnuIók inunk akláüi-fása. A nagy kanizsai közs. alsófoku ipariskolai tanulók f. hő 20-án a polgári iskola rajztermében szépen sikerült mnoka-kiállitást rendeztek. A megnyitás 3 órakor vette kezdetet Vencel Rezső ipar isk. igazgató szépen átgondolt üdvözlő beszéde után Grünhut Henrik iparfelügyelő bizottsági elnök lelkes beszédet tartott az ifjúsághoz. Elismerését nyilvánítva szorgalmukért, s buzdítva, serkentve őket további munkásságra és törekvésre, — a kiállítást megnyitja. Kiállittato\'t 153 darab tárgy 126 kiállítóval. Az iparágak kevés kivétellel mind képviselve voltak, legtösb a bőr, fa, fém és posztó iparból. A azépen elrendezett \'árgyak között valóban volt elég csinosan s oly jól elkészített tárgy is, hogy igazán bámulatot keltett s elismerésre méltók. Különben a szorgalmat ügyességet és törekvést mindazon munkákért, melyek arra érdemesek, pénzbeli, továbbá kitűntető éa dicsérő okievekkel, azonkívül hasznos könyvek adományozásával iür.-telik ki, bu?ditva mintegy ezzel az ifjú ságot a további szorgalomra, munkásságra és iparkodésra. A kiállítást egész 6 óráig a közönség élénk érdeklődéssel nézte. Az iparosok azonban gyéren látogatták, pedig csakis őket kellene leginkább érdekelnie. Elismerés illeti meg a tanítótestületet is, melynek buzdítása és ösztönzése nagyban hozzájárult a kiállítás sikeréhez.
— MeghlvÖ. A magyar szent korona országai VórÖs-Kereszt-Egyletének nag)-kanizsai városi választmánya 1898. évi június bó 28-án d. n. 3 órakor a nagykanizsai takarék- pénztár helyiségében tartja évi rendes közgyűlését Nagy Kanizsán, 1898. június hó 15-én. A választmány.
valamint fekete, fehér ét színes Henneberg-selyein 45
krtÓi 14 írt 65 kríg méterenként - sima, csikós, kockitotf. m<n tásott ét damasxt slb. (mintegy 240 knlöobfi ö fajta é> 20CO különböze atin- éi árnyalatban itb)
Ruhák s blousokra a gyárból f Privát fogyasztóknak postabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. , Minták postafordultával.
Majrjir levelezés. Svájcba kéUierei levélbélyeg ragasztsndó.
Hemielierg G. selyemgyárai.. Zü ichben
{a. é-5 kir. udvari tsiUito).
SXXYII. ÉVFOLYAM.-
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JÜNIU3 25-én.
_ Választások. Nagy-Kanizsa városának^\'lSöá. június 20-án megtartott ítdS&léaéoek- egyetlen tárgya a Lillik Ágoston einalálozása folytán megüre-resedett városi pénztárnok! állás betöltése volt. Halvar Gyula v. levéltárosban Összpontosult a képviselők bizalma és ellenjelölt hiányában egyhangúlag meg is választatott. A levéllárooki állásra Csányi László eddigi adótiezt, az adótiszti állásra Horváth Ferenc eddigi irnok, az írnoki állásra pedig Herendics Ferenc eddigi díjnok választattak meg. Csányiosk ellenjelöltje Hardy Gyula volt, de valami formahiba miatt, melyet a jelölés körűi köreitek el, az alispán őt nem kandidálta.
— Szerenád Az Irodalmi és Műr. Kör daloskőre e hó 23-án este az újonnan megválasztott elnök Vé-csey Zsigmond tiszteletére szere-nádot rendezett, a melyen rendkívül sokan jelentek meg. Az ének végeztével Yécsey igazi magyaros vendégszeretettel vendégelte meg a daloskör tagjait.
— Hamis pénz. A helybeli rendőrség laputik uijan is figyelmezteti a közönséget, hogy az utóbbi időben töméntelen sok huszfiliéres és egy frtos értéktelen hamisítvány van forgalomban. Különös ÜGyeimet igényelnek a 20 filléres hamisítványok, mert ezek annyira ügyesek, hogy csak épen az osztrák húszasok fillér jelének hiányos volta teszi őket felismerhetőkké. Az egyforintosok nagyon kezdetleges és idomtalan ntánzatok és egy futó pillantással meggyőződhetünk hamisított voltukról. A rendőrség megindította a nyomozást, a melynek ered-rüéoyéről annak idején be fogunk számolni. — Kérjük is azonban addig is a közönséget, hogy legyen óvatos különösen a vásárok alkalmával és a sötétben.
— Halálozás. Szígethy Antal, a zalamegyei ügyvédi kamara elnöke az ügyvédi kar tiszteletre méltó veteránja, — f. hó 21 én meghalt Zala Egerszegen. A boldogult temetése nagy részvét melletti, hó 23-án d. u. 5 órakor volt. Az elhunytat nején és leányán kivűl nagy rokonság gyászolja. Temetésén az egerszegi ügyvédi kar testületileg vett vett részt és szép koszorúval fejezte ki részvétét. *
— Táncmulatság a „Cseléd-otthon" javára. A helybeli caeiédüzy rendezésére megindított mozgalom, mely eddigelé is elég szép eredményeket képes felmutatni, a legutóbbi alkalommal is jelét arlta, annak a mindinkább mutatkozó törekvésnek, hogy maguk a cselédek is iparkodnak sanyarú helyzetükön, üdvös és humánus intézkedésekkel segiteni, — és ép ezért megragadják mindenkor az alkalmat, hogy a kitűzött nemes cél Hunéi közeiebh bozassék a megvalósuláshoz. Mi természetesen, kik a helyes irányban és elvek szerint indított mozgalomnak mindenkor lelkes pártolói és szószólói voltunk, örömmel üdvözlünk minden jelenséget, a mely régen pengetett es7méink diadalrajutásának reményét fokozza. — Kötelességünknek tartjuk, hogy elismeréssel adózzunk a cselédeknek kik költségeket, fáradalmakat és pénzbeli áldozatokat nem kímélve, önzetlenül és buzgalommal működnek az emberbaráti intézmény megteremtése érdekében. Fáradozásuk eredménye meg is látszott á f. hó 19-éo rendezett táncmulatság alkalmával, mely a 97 frt 60 kr.-nyi kiadás dacára is 20 frt 65 kr. tiszta jövedelmet hozott a létesítendő
j egylet alapjának. — A táncmulataág nagyon kedélyesen és a legjobb hangulatban folyt le és a hajnali világosság vetett véget a mulatságnak. — A mint értesülünk: a szervező bizottság már teljesen elkészült munkálataival és így rövid időn belül az egylet meg fog alakulni.
Az estélyen felülfizettek : Varga Lajos, Linzer Béla 2 frt, Simon Lujza 1 frt 50 kr., Tilinger Malcsi, Tarabo Teréz, Weiszfeld és Fischer. Koppjai Alajos 1—1 frt, Seller Mari, Tamasica Viktória, Agg Fáni, Matos Kati. Tütö Júlia, Tis-lerics Verona. Magasbázi Vilma. Németh Róza, Mautner Betti, Csizmadia Ágnes, Bécsi Klára, Németh Anna, lengyel Kati, Varró Teréz, Nóvák Kati, Fater Julcsa, Weisz Líszka, Baksa Róza. Horváth Júlia, Tóth Teréz, Simon Róza, Vári Ida, Cieh Teréz. Bencik Róza, Gálos Gizella, Klein Szeréna, Tóth Erzsi, Gaszler Fáni, Ro-senberg S., Fischer Teréz. Valentinyi Janka, Kiss István. Kiss Sándor, Frcuder Katí, Bublics Róza, Biau Ottó és még 10 magát meg nem nevezett egyén &0—50 krt Koréin Vilmos, Takács Mari, Ádám Kati, Ehrlich Lina, Piutér Ferenc, és 7 magát meg nem nevezett egyén 20 krt.
Fusch Helén, Bedekovtcs Franciska és 2 magát meg nem nevezett egyén 30 krt, Vári Mári 35 krt., 2 magát meg nem nevezett egyén 10 kr. és egy magát meg nem nevezett egyén 40 krt Összesen 37 frt 05 krt, mely összeget ezennel köszönettel nyugtáz a rendezőség.
A bálrendező bízottságtól a következő köszönetnyilvánítást kaptuk:
Mindazoknak, kik a f. hÓ 19 én rendezett táncmulatságunk alkalmával kitűzött célunkat előmozditaui segítettek, a nemes keblű felülfizetőknek és Franz Lajos és Fiai cégnek szíves előzékenységükért ezúton mond köszönetet a rendező-bizottság. Nagy-Kauizsán. 1898 évi június bő 20 án.
— Köszönetnyilvánítás. A nagy kanizsai községi ipariskolai tanító testülete által az iskolai év végén rendezett ta-nonc-monkakiállitásbau résztvett tanoncok jutalmazásához kibocssjtoit gyűjtő-iveken befolyt következő adományok. A „Zalamegyei gazdasági takarékpénztár" részvénytársaságától 20 korona, az „Ehő magyar általános biztosítótársaság- nagykanizsai főügynók-égétől 10 korona, a „Délzalai takarékpénz\'ár részvénytársa-\' Eágától 20 korona, a Nagy-kanizsai takarékpénztár" részvénytársaságtól 20 kor., a/. Ipartestülettől 20 korona; Grüohut Henrik 6 korona, Hirschl Ede és Fischl Lajos 4 — 4 korona, Tóth István. Schwarz és Tauber. Saller Lajos, Dr. Pachinger Alajos, Miltényi Sándor, Keller Ignátz, Kohn Lajos és Weisz L. és F. urak 2—2 koronával voltak szívesek a tanitó-testü-let eme nemes és hazafiaB törekvését előmozdítani, kiknek egyenkint és összesen a tauoncok iránt tanúsított ezen kegyes adományukért hálás köszönetet mond az iparfelügyelő bizottság és igazgatóság.
— Kirándulás A „nagykanizsai kerékpáros egylet" Uager Ullmann Elek vezetése alatt f. hó 26-án nagy kirándulást rendez Keszthelyre, hol ez alkalommal országúti bicikli verseny tartatik.
— Vakáció. Magyarország összes iskoláinak növendékei jelenleg vakációznak. Búcsúztak az iskola falaitól Második nevelése kezdődik most az ifjúságnak, amely csak az élettel végződik be, mert most élet és nevelés elválaszthatatlanok és különválva csak látszólag voltak. Azok akik végleg Isten hozzád-ot mondtak az iskolának, most majd azokon a kemény, kíméletlen tapasztalatokon fognak végig menni, melyeket mindenki elszenved. Ezután mindent Önmaguknak tanulnak majd saját kárukon okulnak és az élet örömeit szenvedésekkel is fogják fizetni. Szétszóródnak, hivatásokhoz fognak olyanokhoz, melyek semmi összefüggésben nincsen talán a tanulmányokkul. Most, midőn tanár és tanuló elválnak egymás tói. azt kivánnók bogy egy erői kézkaput nyisson az élet útjára és megmutassa a fiatal embernek az Ösvényt, mely a boldogulásra vezet.
— Táne vigalom. A nagy-kanizsai é p i t Ö-i párosok betegsegélyzó egyletének vigalomrendező-bizottsága saját alapja javára 1898. évi július 3-án, a Polgári Egylet kerthelyiségében Torma Antal újonnan szervezett zenekara közreműködése mellett nemzetközi világpostával és konfetti dobálással egybekötött zártkörű táocvigalmat rendez. Belépti-díj személyenkint I kor. Családjegy 2 kor. 40 fillér. Kezdete este S órakor. Felülfizelések köszönettel fogadtatnak és hirlapílag nyugtáztatnak. A nemes cél érdekében rendezett mulatság megérdemli a pártfogást annál is inkább, mert kitűnően szokott mindenkor sikerülni.
— A keleü kereskedelmi Akadémiának ez idei évzárói vizsgáin Kálmán Oszkár városunk szülöttje jelesen felelt meg. Kálmán a kormány költ ségén végezte a keleti tanfolyamot és most ugyancsak a kormány költségén egy évi tanulmány útra ícdul a Balkánfélszigetre és Afrikába,
—- A vetések állása. Most már végre vége szakadt a sok esőnek s örömmel mondhatjuk, hogy a mi vidékünkön nem tett annyi kárt, mint a hogyan aggódva féltünk tőle. Nagyobb kárt leginkább a szénatermésben tett csak. A letenyei járásban azombao, mint tudósi tónk irja, sok kárt tett A búza és rozs megdűlt, a gyom felverte s a rozsda nagy részben mu\'itkozik. De a kapás növények jól állnak. Takarmány félék kielégítő hasznot adtak. A szöllő most virágzik, ha szép- idő marad, nagy részben jó terméssel kecsegtet. A marha állomány egészséges. A napszám drága az összejött sok munka miatt 80 krajcárt és 1 forintot is fizetnek.
— JÖn az ár tíz. Ezt a rossz ti éfát eresztette szélnek valami furfangos fickó a napokban Kis-Kanizsán ; elhíresztelte ugyanis ép akkor, mikor a kelletlen esőzés kissé szünetelt, hogy Zala-Egerszegről Bürgöny érkezett, miszerint ott már méternyi magas víz vau és ez böm
pötyög a mi berkünk felé. — Nosza rajta vesd el magad lett erre lótás-futás, ember, — asszony, gyerek szaladt a berekbe a renden fekvő habár összeázott szénát hevenyében Összegyűjteni, és hordták be a pajtákba vagy udvarokba, nehogy az árvii elvigye. — Persze az egész árvíz históriából egy szó sem voit igaz és a szegény nép most kiraktatja ismét száradni a nedvesen behordott szénát.
— Vízbe falt. Mirőci József letenyei lakosnak 2 éves leánya Marié hó 19-én a délelőtti órákban vízbe fult, A gondatlan szülők a kis leányt magára hagyták odahaza, anyja elment alsó Vido-vecibe, az apja meg a városban csatangolt. Á kis leény a ház falához kiemelt föld által képződött gödörnél mely a nagy esőzés következtében megtelt vízzel játszott, valószínűleg babaruháját mosta, s ugy esett bele, mire észrevették mir egészen dermedt volt. A vizsgálat a gondatlan szülők ellen migiodittatott.
HIRDETÉSEK.
KÖZGAZDASÁG.
— Heti jelentés a gabnanzletról június 24 és. A lefolyt héten a javult időjárás következtében gabonaáraink lényegesen aiábanyatlottak. — A forgalom nagyon csekély volt. — Mii piaci áraink a következők: buza 11 forint, — rozs 7- —7-50. zab 6 80—7- — tengeri 5-60-5 80.
A szőlő permetezése.
(A. második és harmadik permetezés)
Peronoszpóra tudományos nyelven Plas-mopara viticola — köznevén szőlöpenész — egy oly veszedelmes gomba, mely hazánk történelme évkönyveiben nagyon sötét lapokat jelez, mert a nemzet anyagi helyzetére nézve sokkal károsabb hatással volt, mint az ellemi csapások. Be a szőlőpenész ellen a kékgáli^nak oldatában gyógyszert találtak, s azzal való permetezést általánosabban gyakorlatba vették & szőlősgazdák, sokkal alább hagyott ezeo veszedelmes ellenségnek káros hatása.
Nem azért, hogy talán a BzŐÍöpenész mérges hatása csökkent volna, hanem azért, mert a permetezett szőlő begyekben nem léphetett fel a penész oly nagy erővel, mint annak előtte, mikor még nem permeteztek.
Minél általanosabbá lesz a permetezés az egész országban, annál csekélyebb I mértékben fog a szőlöpenész is fellépni; [ megszűnni azonban csak akkor fog, ha a szőlős gazdák kivétel nélkül eleget ; tesznek a szőlöpenész ellen való védeke-1 zésnek, s mindenki szabályszerüleg per-| raetezteti szőlejét. De fájdalom ez az idő még távol Yan, mert a szőlősgazdák nagy száma még ma is igen hanyagul veszi a permetezést, ki hanyagságból, ki szakértelem hiányában, ki pedig szegénysége miatt nem jutván a permetezéshez való szerhez, megkésnek a permetezéssel, vagy ha permeteznek is, nem elég szabályszerűen, mivel tetemes kárt okoznak nemcsak saját magoknak, hanem még azoknak is, kik szabályszerűen és annak idején permeteztek. KÖviden előadom miben álljon a a perénoszpora ellen vaió szabály szerű permetezés.
„ > (Vég. köv.)
460/vb. 98.
Árverési hirdetmény.
Alőlirott bírósági végrehajtó az ISSI. évi IX t. c 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogyanagy-kanizsai kir. járásbíróságnak 1898. évi VIH.I16—122/1
— sp. L 229/2 száma végzései következtében Gessler Siegfried, — őzv. Mátia Istvánná, — Nagy-kanizsai bankegyesület,
— Seitl Jáoos, — Keller Ignác és Nagykanizsai segélyegylet szövetkezet javára He in Mihály nagy-kanizsai lakos ellen 65 frt 70 kr.,, 150 frt, — 150 frt, -200 frt, — 200 frt, — 180 frt — 1200 írt, 1300 frt és 500 frt, s jár. erejéig 18.98. évi május hó 23 és 25-én foganatosított biztosítási és kielégitési
végrehajtás utján le és felül foglalt és 1653 frt 83 krra becsült kávéházi berendezések, szobabútorok stből álió ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagy-kanizsai kir. járásbíróság VÍIL 116— 112/2 1898-számú végzése folytán Nagy-Kanizsán a helyszínén leendő eszközlésére 189$. évi július hó 1. napjának d. előtti 8 órája határidőül citüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. c. 107 és 108 §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is elfognak adatni.
Kelt Nagy-Kanizsán 1898. évi június 21 én.
MAXIMOVITS GYÖRGY,, kir. bírósági végrehajtó.
Felelős szerkesztő: Dr. Kiss Ernő H elyettes szerkesztő I>r VU.l6.nyi Henrik Kiadó : Ifi. Wajdits József.
VEGYES.
— Műkedvelők fényképezéséhez ? Elismert legjobb szalon és utazási fényképező készülékeit nj felülmúlhatatlan pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű fényképezőkellé-kek A. Moll cs. és kir. udvari szállítónál, Bécs, I. Tuchlanben 9 Fényképező kellék üzlet alapíttatott 1854 — Kívánatra nagy képes Árjegyzék injjen. _
Nyilttér.*)
Vese, húgyhólyag, hugyöara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llth Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hugyhajtó hatásai
Kellemes izií -•¦ | *» Kömjea emeutfaeto
Kapható ásván yviikereak édesekben és gyógyszertáraiban. A SaWator-forrát igazgatósága Eperjesen.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
VARAZSD -TOPLICZA
Vasu\'í állomás
Posta és Távírda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
<Í ígyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894 ben.
SS fok Celsius meleg torrás, a kén : :. ..-. felülmúlhatatlan hatása van izom éa ízület rhenmz. ízület betegségek gyulladásos és csonttörést összehúzódások, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint jschisz stb. női bajok, bor és titkos beiegségek idült vesebajok, hólyaghunit, gór.-élykcr, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb
IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajo^nál, aranyírcél stb
Villanyosság. — Massage,
ttjéárIntézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Idény tartam má;us l-iől október l-ig. — Pompás nagy park. terjedelmes Ciietvé-oyek. ssép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kír. operaház tagjaiból. Zene- és táncesiélyek stb A Varazid-Toplicai állomáson naponta társaskocsi várja & vendégeket. —-i fogatok is rendelkezésre állausk, de ezek odaállítasz előbb a türdő intéző-•égnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fürdőorvos Dr LONGH1NO A ad Prospektusokat és broschurikat ingyen és bérmentve küld
a fürdöigazgatóság.
Külü i
! VIazaaieladóknak magfelelö árengedmény :
Df. II Ö tm V E S Té I e
az egész világon szabadalmazott higénikus asbest talpbetét
NIHCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
sem tyúkszem, sem izzadós üli. sem bőrkém «ny ed és, sem lábdaganat, sém fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés u\'án mxgkönnyebbül a járása annak, ki cipőjét Dr Hőgyes-fele, az egész világon szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr., kettős vastagságú 1 frt 20 kr Az at>besi-talpbetét kitűnőségét legjobban bi/onyitja, hogy a cs és kir.
kőző* hadseregének és a m. kir. honrédségnek eddig 22500 párt szállíttatott.
Szélküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr franco. — Felvilágosiiások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen
Altalános Asbestárn-gyár betéti társasán; Budapest VI., Szív-utcza IS.
! Viszonteladóknak megfelelő árengedmény ! !
3 5
(S td
3 L
0 5
¦ cs
«
*) Az e roí&t alatt köxlöttekért nem Tállal felelősségit »
U E \\ I I..
? bűvész, szellem s. különlegességek
színháza
H--Kanizs.il a Zarűa-ntcaban
kalűn e célra épített sziahazbaa
vasárnap
e hó JGsii
! ! nagy fényes előadás ! !
I9V Vasárnap két előadás tartatik. ~W Az Összes elsőrangú művészek felléptével. Az előadás záradékául eloadatik Faust doktor kslaodja a lollensteini kastélyban. — Eredeti azellem és kisértet megjelenések
Kezíeíe iijoiiiit este 8 óratőr- ím | MMöe 341 híj ni laborral-
Bővebbet a falragaszokon és müsorokoo. —Jegyek előre válthatók egész napon át a színháznál. . —
Tisztelettel: GÉNI Lr igazgató.
XXXVII
ZALAI KÖZLŐ KT
1898. JUNIUS 25-én.
ACHA1A PATRAS
görög & |L ^ boraK
Főképviselő az Osztrák Magyar-MoDarcbia részére :
G. I. SGBRAUTH
IX. Frankraaaf, Sr. *¦
Elárusító :
NEU és KLEIN Kanizsán-
Jubileum kiállitás Bécs 1898.
SINGER-PAVILLON a ROTÜNDÉBAN.
« Van szerencsénk a n. é. közönség a Rotundéban levő kiálllitásnnkra megbivni. Ezen kiállításunk a legüjabb szerkezetű varrógépeket tartalmazza családi és ipari célokra, minden iparhoz különleges gépek. _ Minden gép működésben lesz bemutatva; dus gyűjtemény mfihimzés, felrakott és áttört munkákban. A Singer Varrógépek mintaszernek kivitelben és szerkezetükben. A Singer Varrógépek uélkttlözbetlenek a családban és iparban. A Singer Varrógépek a gyártás terén a legelterjedtebbek. A Singer Varrógépek felülmulhatlanok tartósságban és munkaképességben. A Sillger Varrógépek a műhimzéshez a legalkalmasabbak. e ¦
Díjtalan oktatás a m S h I m i í s b <
A Singer társaság több, mint 400 -fajta gépet készít minden ipar részére * csak saját üzleteiben kaphatók.
The Sinjrcr Irlannfaclurini Co. részvényiársasáo;
(ezelőtt Keidlinger G.j
NAGY-KANIZSA : DEÁK KERENC-TÉR 460. sz.
N EST LÉ G y e rme k.t a pl isz tje
Kipróbálva az első orvosi kapicitásoktól ; 30 év óta «z össz*» gyermekkórházakban használtatik
legjobb alpesi tejet tartalmaz.
Régóta jónak bizonyult táplálékát a csecsemők és gyomor betegeknek.
Hinta dobozok, baaznilatl utasítással Ingyen a központi raktártól
F. Berlyak Wien I. Xaglergasse I.
Első cs. és kir. osztrák magyar kizárólag szab.
OMLOKZAT-FESTÉK GYÁR
Főhercegi és hercegi uradalmak cs. kir. katonai intézöségek, vasutak, ipari-bánya és gyári társulatok, építési vállalatok, építőmesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulaj-"L"" M~* aM"A,m *" "* "*-"¦\'"-\' ~ — donoiok szállítója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban
KRONíSTEINER ÍSLA.lrtCyi.uY :-Poral«kban és 40 különböző mintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi a Bécs, III., Hauptstra8se 120. (saját házában.) festék szartisztaságát illeti, azonos az olajjestékkel. — ffMf Mintakártya, úgyszintén
r^Zf- Az arany éremmel kitüntetve. tfS»—használati utasítás kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. 1KI
Suchard csokoládjai és ka ktiói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törittelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
X Dr. EG6EB-ifle
Injectio Ham iclis Virgtnica
a leghatásosabb küiszer (befecakendezéa) férfiak éa Dökoél, uj és idült falvasok, valamint csöbántalmak orvoslására A Hamamelis Yir-g-inica tropicns növény rendkívüli hatása a nyákhártyára orvosilag már régen el van ismerve, ugy. hogy ezen különben is sze-rencaéi összetételű Injectio ennek kószön-heti gyógyerejét. 2 — 3 üveg haaznaíata. a legmakacsabb bajt tetemesed javítja, illetve meggvóejitja.
Egy üvef ara 70 kr., a pénz előlegei beküldése mellett postán bérmentve: 1 üveg 1 frt 05 kr, 2 üv. 1 frt 76 kr, 3 üv. 2 frt 45 kr. Faraktár Gyócyszertar a ,Nádsr\'-¦ hoz Budapest. VI, Váol-kSrit 17
ooocooooocKxiocjacoooooooooa
| Gyümölcs Ás szőllŐ bor készítési gépek, g
GYÜMÖLCS SZOLLO SAJTOK, I
folytonosan ható kettős eme\'ityü szerkezeitt>) és x nyomeró Rzabáljoróval. §
A munkák ép esség 20% nagyobb, mint bármely
más sajtóiul..
Szöllöés gyümölcs zúzok
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüreteié készülékek. Szöllö és gyümoxsörbk aszaló keszü ekek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vájó és hámozd gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő .Syphona" gyümölcs és szöllovesszö permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
MAYFARTH PH. ÉS TÁRSA
cs kir. kizár, szabadalmazott gazdisági gépgyárak, va,öntöde és gő\'bímor.
BÉCS. II. Taborstrasse 76.
STEVER
gyógyintézet
Tóbei-fürdő
Grác mellett. Idény: május - október.
330 méter a tenger azine felett.
2 vasúti állomás. Grálból kocáival egy óra. PosU-éa tivirda illomár.
Rég ismert vasiariaTma (akrotherme) acélforráj 3t> ok C. melef 2S fok (Hí Só fok C. éa 20 (K) mérsékelt klíma, erósttő erdóievegö. kiterjedt fenjveserdók, gyógyhatisn ide* bántalmak, ideggyeogeség. háteerinc-betegség, hrsteria, górcsők, neuraJgici stb. Női betegségek: vérszegénység, bél- és hólyag catar, sth Igen ajánlható üdülőknek éa gyenge gyermekeknek Gyógy -eszkóz: kOlön gyógy- és uszóbazin, kádlOrdók meleg-viziel. fenyőfőrdök, villamos fürdők, massage, zahány-gyógykezelea sat. Olcsó lakások és egyes szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő zeoeker A fQrdóigazg&tóságnál kimeritő prospektus ingyen és bérmentve.
Dr. BLUMAUEB SANDOB, orvos tulajdonos.
oMrfflnaoctpaopaoooDDoo ajcaqopooo
: ooccjoDpcspooa B
A ki fakészletét a szabadban csak egy allomatsal egys/erií és lmto* mOdon íveken at a rothadás és guruba képződéstől megakarja óvni. az használja a már mint 20 év ota bevált
Carbolineum-ot
AVKNARIÜS szabadalma
tt Óvakodjék haszontalan utánzatok megvételétől.
Prospektusok ingyen és bérmentve.
Carbolineum-gyár R AVENARIUS
Bécs III. Haupstrasse 84.
31:
Kitüntetve 390 arany, ezüst és brttueresMsel.
Árjegyzékek Ingyen és bérmentve* S IT Képviselők és riszoi.túrusitók frivHrtnek. -W*
Sooooooöaoocxxxí ; oaoooaoooocMo^^
SslT&itjukat f ü/Jecskendőket
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési é.í egyéb nyilvános, célokra kéz-, járgány és erőfcajtásra.
városi, községi, gazda-xági éa gyári tűzoltóságoknak.
harangokat és harangáUványokat ^
templomok, iskolák slb. részére. Buzmantesen működő pöcegodör lisatita készülékeket utcai ontözb-kOCiikat, sárkaparokat
készit és ajánl a - -
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár SÜE H*« WALSER FERENC)
Eudapest, VI., külső Vaci ut 45.
Árjegyzékek es költségvetések ings/en és bérmeotve.
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor TRlódiaV. ha mindegyik doboz *Moll A. védjegyét és
aláírását tünteti fol. A Hol\' A.-féla Setdlltz-parak tartóa gyógjhatása a legmakacsabb gyomor- «• al-IfsUiantalmak, gjomor^orcs «a gynmorhév, rógaótt székrekedés, majbántalom, ver találás, aranyér éa a legkiDArbözőbb döí betegsérjek ellen, e jelea háziasernek évtizedek óu mindig nagy. bb •¦iterjedéat szerzett. — Ára eajy lepecsételt eredeti étltzaak I frt t. e
Hawi«itá»ok törvényileg fenyíttetnek.
TIT r~m.-*~m^ a. "V
\'Csak akkor valódi.
ha mindejryik Bveg 1IOI.L A. vtnljefryét tünteti tel \\ »A. Mail* felirata onoaattal van zárva. A Mail-féle j i íranczla borszesz éa so oevezetesco mint fáidalomcsiilapitd bedorzsölesi azer | 1 köszvény, csox él a meghűlés egyéh követkexmóojeioél \'.egiameretesehb népszer, — Egy óaozatt- eredJti Ivej ára 90 krajozár. _ .-
Moll Salicyl szájvize-
{Főalkatrésae : faroljaaTaa azikaó.) A taiaiiínnapi azijtiaztítiaall k010o4aen fonto. bármely kom pemakek, \'n\'°\' ff\'\' oóttak azimira; mert e azájria a foaak torábbl épaéfét bntoaitja . »\'"r,m!°\' azer fotfájáa ellea - »II A. védj»»yév.l «Hat«\'« \'"I *f* : 60 \'"l°*r;
Moll
Föezétküldés:
A gyógyszerész, es. ós kir. udvari szállító álul,
Bécs: Tncblanben 9. sz.
Yidikt mezzendeleaek naponta poztaolinrít mellett teljeiiltetnek
A raktárakban tessék határozottan liOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 68 Fia.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.