Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.12 MB
2010-01-25 15:53:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
713
4123
Rövid leírás | Teljes leírás (345.19 KB)

Zalai Közlöny 1898. 027-031. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. július hó 2-án.
27-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Klöfixetéti ár:
Egén érre . . . 3 frt — kr. FéJ érre . . . . 2 frt 50 kr. .\\>Lyedévre - . . 1 frt 2S kr, f.gjt* sxáM 10 kr.
HIRDETÉSEK b liuiboi peüUorbxn 1, misodtior 6, i Eiuden lorabbi torért & kr.
NVILTTÉRBEN petit toronként 10 árért vétetnek lel. KincWiri illeték minden egyet fairdetéiert 30 kr. fiaetendó
ZALAI KÖZLŐIT.
A Ifep szellemi rétiét illető minden közleroéoj a felelős ixerkeattö nerére, ax anyagi részt illető kfl«-leméoyek pedig * kiadó nevére ciax«tten Na*Y-ltaj| boára bér-metilte intéxendök
7-, •-:::<¦ teretek ¦:
tatuak cl.
f-gad-
Knem kSldetnek
| A Dagy-kanizati „Ipar-Testület,* Ba ? agy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,¦ a .Kotori takarékpénztár
iészvény-társaság,* .nagy-kanizsai és a galamboki önkéütes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a nnagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony tóegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMI! HETILAP,
Aratáskor.
Napj-Kanizsa, 189*. jallns 1-éa.
Régen nem nézett az ország az aratás elé egyfelől annyi reménységgel, másrészről akkora aggódással, mint a jelen évben. A mait évi gyenge termés majdnem a gazdasági válság szélére sodorta az országot, de ha ezt jóformán Összes pótforrásaink kimentésével el is kerültük, a gazdasági élet működésének fennakadása által okozott károkat sokáig fogja az ország sinyleni. Uj alapitások alig merültek fel, a fennálló vállalatok jövedelme csökkent, vagy csak váratlan esélyekre fentartott tartalékok felhasználásával volt a rendes nivón fentartható; a mezőgazdák hitel ntján fedezett terhei jelentékenyen növekedtek, az ipar pangásnak indult, a kereskedelem nagy megrázkódtatást szenvedett, a közforgalmi vállalatok üzleti bevételei csökkentek s habár az államháztartás egyensnlya nem billent fel, a közterhek az 1897/98. évben sokkal nagyobb snlylyal nehezültek az adósok vállaira, mint bármikor. Egy gyenge termés még és a gazdasági válság elementáris erővel törne ki minden vonalon.
Ámde az Ősz, tél és tavasz kedvező időjárása, az őszi vetések kitűnő telelése a tavasziak elvetésére és ki-csírázására minden tekintetben kedvező körülmények, a legszebb reményekkel töltöttek el a várható uj termés tekintetében. A földmivelési minisztérium, kivált május eleji hivatalos kimutatása, a vetések állására s a vérható termés mennyiségére nézve igen örvendetes adatokat tárt a közönség elé, melyek értékét a május vége felé megjelent ujabb kimutatás is csak kis mértékben gyöngítette. Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy a magyar földmivelési minisz-
térium enemü közleményei és termés-kimutatásai a tökéletesség magas fokára emelkedtek s a külföld is irányadó knl ismeri el őket, minélfogva megbízhatóságukhoz semmi kétség nem férhet. A vetések állására vonatkozó május havi jelentések a várható gabonatermést, szembeállítva az 1897. évi aratás eredményével, az alábbiakban tüntetik fel, mely adatokat mi az 1896. évi eredmény hozzácsatolásával egészítjük ki.
1898 1897 1896
rarhato megközelítő
termét métermaztákban
Buta — SS ?69,158 24.473,241 38.006,264
Rozi - «J .447,178 8.928,645 IS 470,051
Árpa — 14.181,53\') 9 030,051 12 905,469
Zab — 13.514,751 8.546.640 10.970,585
Az 1898. évre előirányzott termés tehát búzában 9 millió métermázsá...