Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.31 MB
2010-01-25 15:53:26
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1436
3397
Rövid leírás | Teljes leírás (345.19 KB)

Zalai Közlöny 1898. 027-031. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. július hó 2-án.
27-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Klöfixetéti ár:
Egén érre . . . 3 frt — kr. FéJ érre . . . . 2 frt 50 kr. .\\>Lyedévre - . . 1 frt 2S kr, f.gjt* sxáM 10 kr.
HIRDETÉSEK b liuiboi peüUorbxn 1, misodtior 6, i Eiuden lorabbi torért & kr.
NVILTTÉRBEN petit toronként 10 árért vétetnek lel. KincWiri illeték minden egyet fairdetéiert 30 kr. fiaetendó
ZALAI KÖZLŐIT.
A Ifep szellemi rétiét illető minden közleroéoj a felelős ixerkeattö nerére, ax anyagi részt illető kfl«-leméoyek pedig * kiadó nevére ciax«tten Na*Y-ltaj| boára bér-metilte intéxendök
7-, •-:::<¦ teretek ¦:
tatuak cl.
f-gad-
Knem kSldetnek
| A Dagy-kanizati „Ipar-Testület,* Ba ? agy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,¦ a .Kotori takarékpénztár
iészvény-társaság,* .nagy-kanizsai és a galamboki önkéütes tűzoltó egylet," a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a nnagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony tóegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMI! HETILAP,
Aratáskor.
Napj-Kanizsa, 189*. jallns 1-éa.
Régen nem nézett az ország az aratás elé egyfelől annyi reménységgel, másrészről akkora aggódással, mint a jelen évben. A mait évi gyenge termés majdnem a gazdasági válság szélére sodorta az országot, de ha ezt jóformán Összes pótforrásaink kimentésével el is kerültük, a gazdasági élet működésének fennakadása által okozott károkat sokáig fogja az ország sinyleni. Uj alapitások alig merültek fel, a fennálló vállalatok jövedelme csökkent, vagy csak váratlan esélyekre fentartott tartalékok felhasználásával volt a rendes nivón fentartható; a mezőgazdák hitel ntján fedezett terhei jelentékenyen növekedtek, az ipar pangásnak indult, a kereskedelem nagy megrázkódtatást szenvedett, a közforgalmi vállalatok üzleti bevételei csökkentek s habár az államháztartás egyensnlya nem billent fel, a közterhek az 1897/98. évben sokkal nagyobb snlylyal nehezültek az adósok vállaira, mint bármikor. Egy gyenge termés még és a gazdasági válság elementáris erővel törne ki minden vonalon.
Ámde az Ősz, tél és tavasz kedvező időjárása, az őszi vetések kitűnő telelése a tavasziak elvetésére és ki-csírázására minden tekintetben kedvező körülmények, a legszebb reményekkel töltöttek el a várható uj termés tekintetében. A földmivelési minisztérium, kivált május eleji hivatalos kimutatása, a vetések állására s a vérható termés mennyiségére nézve igen örvendetes adatokat tárt a közönség elé, melyek értékét a május vége felé megjelent ujabb kimutatás is csak kis mértékben gyöngítette. Mellesleg meg kell jegyeznünk, hogy a magyar földmivelési minisz-
térium enemü közleményei és termés-kimutatásai a tökéletesség magas fokára emelkedtek s a külföld is irányadó knl ismeri el őket, minélfogva megbízhatóságukhoz semmi kétség nem férhet. A vetések állására vonatkozó május havi jelentések a várható gabonatermést, szembeállítva az 1897. évi aratás eredményével, az alábbiakban tüntetik fel, mely adatokat mi az 1896. évi eredmény hozzácsatolásával egészítjük ki.
1898 1897 1896
rarhato megközelítő
termét métermaztákban
Buta — SS ?69,158 24.473,241 38.006,264
Rozi - «J .447,178 8.928,645 IS 470,051
Árpa — 14.181,53\') 9 030,051 12 905,469
Zab — 13.514,751 8.546.640 10.970,585
Az 1898. évre előirányzott termés tehát búzában 9 millió métermázsával több, mint az 1897. évi hozam volt, de mintegy 4*5 millió mmázsá val maradt mögötte az 1896. évi termésnek; rozs alig haladja meg a tavalyi termést s az 1896 iki termésnél 4 millió mmázsával kevesebbre irányoztatik elő, ellenben árpa a tavalyi termést 5, a harmadévit 1*2 millió mmázsával; zab a tavalyi termést 5, az 1896. évit majdnem 3 millió mmázsával haladná meg az előirányzat szerint. Ámde. ha a buza és rozstermés az 1896. évi jó középtermésnél gyengébbnek Ígérkezik is, annál, tekintve a .várható árakat, mégis jelentékenyen erősebb. Bizonyos ugyanis, hogy az 1898. évi búzaárak aratás után legalább 3 frttal lesznek magasabbak az 1896. évi aratás utáni áraknál, minélfogva az értéktöbblet a mennyiség csökkenését túlbőven fedezi.
Az előirányzott 33*5 millió mm. búzatermés a képzelhető legalsó ár-számítás mellett is (1 mm. = 10 frt) 335 millió frt értéket képvisel, minélfogva állami kiadásaink jő kétharmada ez évi búzatermésünk ára
ban megfelelő ellenértéket találna. Nem szenved scnntri kétséget az sem, hogy ez évi gabona- feleslegeicker, melyekkel legelsőknek érkezünk az európai fogyasztó piacokra, oly gyorsan értékesíthetjük, mint régen nem; nemcsak az állandóan behozatalra utalt, de az exportképes államok magtárai is teljesen üresek lévén, ezek az uj termést, s különösen Magyarország elsőnek érkező szép búzáját rohamosan felveszik, minélfogva feleslegeink ellenértéke nem apró részletekben, egy egész éven át, hanem jóformán egyszerre, 2 —3 hó alatt özönlik be az országba. És habár a mostoha 1897. év okozta gazdasági sebek orvoslása jelentékeny összeget fog igénybe venni, még mindig aránylag nagy tekék maradnak készletben, melyek a jövedelmező elhelyezési alkalmat keresve keresik. A vállalkozási szellem tehát ismét szárnyra kelhet s csaknem két évi visszahúzódás után újból kiléphetünk a tevékenység, uj intézmények létesítése terére.
Ámde az utóbbi szakadatlan záporok szép álmainkat kissé megzavarták s talán nem minden ok nélkül, mert bizonyos, hogy az egyes helyeken m?gdüit és beiszapnit vetések bizonyos része kárba vesz. A rozsda képződéséről és terjedéséről is sokat beszélnek, de talán nem fog sok kárt okozni.
Nálunk, hála Isten, nem is okozott. De a napokban végig vonult az országon a pusztító zivatar és elsöpört mindent, semmivé tett minden reménységet. Isten keze nagyon ránk nehezedett, ítéletidő volt nyugatról kezdve föl az éjszakkeleti szélekig és a tojás nagyságú jég a földbe vert minden reményt. Megyénket csak részben érte a vész, minket egészen megkímélt. Isten nem j sújtott, — igyekezzünk mi magunk í is segíteni magunkon. (M. p.)
Háziezredünk ünnepe.
Az Ernő főherczeg nevét viselő 48. gyalogezred, amely most decemberben üli meg fennállásának százéves janiién mát 28-án, a costozzai csata} évfordulóján, ünnepet rendezett a dicsőséges győzelem emlékére, amelyben a 48-ik gyalogezred fényesen kitüntette magát számban sokkal nagyobb ellenséggel szemben. Az ezred Nagy-Kanizsán állomásozó zászlóalj inak .tikara, élén Jemrics alezredessel, lakomát ült, a legénységnek pedig szabad napja volt, amikor is elmondották a zalai tősgyökeres magyar bakáknak a fényes győzelem történetét, amely nagyon méltó arra, hogy az egykorn följegyzések nyomán itt egynéhány részletét felelevenítsük. Az Ernő főherceg-ezred 1866-bao Rovigooban és Adrián állomásozott. Jnn. 22-én Veronába vezényelték, ahol akkor már együtt volt az egész haderő. A fővezér, Albrecht főherceg, összevonta minden seregét, ami csak rendelkezésére állott A 48. gyalogezred másnap St-Maasimonál, Verona közelében ütött tábort; itt találta a hadvezér parancsa, amely szerint minden ezrednek előre kellett nyomulnia hajnali három órakor. Egéez éjszaka záporeső esett, a sátrakban tócsák támadtak, ugy, bogy a katonák be se hunyták a szemüket. Azonban alig derengett, vidám dalolással megindultak az Ernő-bakák szembe az ellenséggel; öt órakor már Casazzébe, batodfél órakor pedig Zerbarebe értek. Nyolc óra után pár perccel kapta az ezred parancsnoka, Fischer ezredes a fővezérnek a rendelkezését: azonnal megrohanni Boscodzi Kittit és a Monté Gödit, amelyet a 37. bersaglieri zászlóalj és erős tüzérség tartott megszállva. Veszedelmes vállalkozás volt, egyenesen a balálba ment a sok magyar 6a. Felhangzott a Rákócy-iodulő, amelyet abba se hagyott az ezred zenekara, még akkor sem, amikor golyózápor fogadta a magaslatról az elszánt hadat, amely feltartóztathatatlanul nyomult előre. . Szinte ellentátlás néikü. foglalta el az ezred Monté Gödit, mert az ellenség innen meghátrált, amint a magyar fiuk két kézre markolva a puskát, a tusával agybafőbe verték a bersaglieriket s egymást biztatva, vigan rohantak előbbre.
Fel van jegyezve az ezred történetében, kagya vitéz legénység, amikor már olyan
közel ért ellenségéhez, hogy a si.uronyának nem vehette hasznát, harapta, elrugdalta, vérig karmolta a bersaglieriket. Az Ernő-bakák tehát elfoglalták a Monté Gödit, de az ellenség most a szemben levő Monté Molimentire húzódott vissza, ahonnan golyózáport zúdított a győztes csapatokra^ amelyekre a lombardiai gránátosok, az olasz sereg szemefénye is gyilkos sortüzeket adott. A pillanat dönlő volt. A 4S. gyalogezred parancsnoka nem habozott; jóllehet felsőbb parancsot uem kapott, elszánta magát a rohamra, a Monté Molimenti ellen. A rohamot elősegítette az a körülmény, hogy a negyvennyolcas ezredtől balfelől a 19. gyalogezred nyolc százada volt felállítva, amely ugyancsak a Scudier dandárhoz tartozott: egyébként azonban rendkívül nehéz volt az előrenyomulás, mert az ellenség Ba col inában a házak és a sövények mentén jó védelmi állást foglalt el és a tűrhetetlen forróság eltikkasztotta a magaslatokra kapaszkodó támadó sereget A 48- gyalogezred bátran ment előre, a katonák egymásnak kiáltották oda: Győzni fogunk, vagy meghalunk ! Mindössze egy óra hosszat tartott a gyilkos tüzelés, akkor aztán a Monté Molimenti, Monté Arabiso és la Bagolioa a támadók kezébe került. A tizenkilencedik gyalogezred a balarár-nyou derekasan segített; két századak Szabó kapitány vezetése alatt olyan féktelenül rohant előre, hogy meg sem állott egész Custozzáig.
A zalai negyvennyolcas bakák, alighogy visszaverték az ellenséget, nyomultak tovább előre és ők is bementek Custoz-zába, közben pedig segítettek a 66 dik gyalogezrednek is, amely Cavalcbina mellett elkeseredetten harcolt. Már-már ugy látszott, hogy az ellenség az egész vonalon vereséget szenvedett, amikor tetemes segítséget kapott ea ezzel közösen visszaszorította a Scudier-dandártól jobbra harcoló kilencedik hadtestet, amely kénytelen volt hátramenni és ezzel a 19. és a 48. gyalogezredek jobbszárnya is nagy bajba került. Az elfoglalt hadállásokat megtartani képtelenségnek tetszett, mert a legénység kimerült, a tartalékcsapatok az utolsóig fel voltak már használva és az ellenség ereje tetemesen megnövekedett De a két magyar ezred nem engedte magát; lépésről lépésre küzdve, minden talpaiattnyí földet vérrel áztatva
T ARCA,
Emlékezés Mucsec Józsefre.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Erős egyéniségeknek nem kedvez a XIX. század vége. Azért kétszeres kötelességük olyanoknak emlékét megőrizni, kiket sohasem lehetett eltántorítani meggyőződésüktől s életük éppen emiatt igen gyakran tragikai lefolyású lett
A mait héten meghalt Nucsec József, egyike volt ilyen kiváló embereknek, kik már sehogyse illenek be a mostani kor iligrán keretébe.
Szép, szálas, — ölesnél magasabb növésű volt Nucsec. kinek több mint harminc évi tanítóskodása alatt Kanizsa város lakói majd mindnyájan tanítványai va-lának.
Hatalmas szónoki tehetséggel rendelkezett Nucsec József, ki bánni tárgyról keresetlenül, de válogatott kifejezésekkor tudott beszélni órák hosszat s emellett felvilágosodott, müveit szellem volt és széles tapasztalatokkal rendelkezett
Bauer Ferdinándot, a volt (közös) hadügy minisztert, mikor még Kanizsán őrnagy volt, Nucsec tanította meg a magyar nyelvre 8 mikor az 1859-iki olasz hadjárat alkalmával Nncaecct is behívták katonának Bauer megmentette őt a bevonulás aló1. A latin nyelvet Nucsec ókori klaasicitással \'beszélte :öreg korában is.
Mikor kiütött 1848-ban a forradalom, akkor a piarista szerzetből az összes növendékpapok és harminc áldozár állt be honvédnek. A kanizsai piarista tanárok közül Gyalokay, Schmidiog és Schüttersam lőnek honvédek.
Nacsec József is piarista volt s természetesen ő is bonvéd lett Tüzéri minőségben küzdötte végig az önvédelmi harcot a mindjárt a fegyverletétel után besorozták fekelekapcás osztrák katonának.
Kanizsa város tanácsa az időben mindent elkövetett -hogy segitseo besorozott vagy bnjdosásban levő fián. Többi közt folyamodott „Prossaitz helységbe Cseh-országba Mucsec József Macukelli ez-redbeii őrvezetőnek bárom hónapi szabadságra bocsájtáse iránt*
Persze elutasították a kérelmet, hisz mi kőié ilyen dologhoz a városi tanácsnak?
A tanács pedig éppen semmitsem törődött az illetékességgel, hanem újra kérvényt küldött Nucsec hazabocsájtá-aáért Megint megtagadták.
Ezek után ki hinné, hogy a tanács harmadszor is instanciót irt késedelem nélkül? S ki hinné, bogy 1851. májas 25-én végre hazaeresztették Nucsecot ideiglenes szabadságra?
Hogy pedig itthon valamiből legyen élni. tehát a tanítóknak amugyis nagy szikiben levő piaristák átadták Nucsec-nek a gimnáziumi úgynevezett előkészítő iskolát a mint rovott egyén, a policáj felügyelete alatt, ott tanitgitott Nucsec két esztendeig ideiglenes tanári minőségben.
(Az előkészítő iskola sohasem került többé piaristák vezetése alá, hanem, mint az elemi iskola negyedik osztálya civil egyén tanítása alatt maradott.)
Két év múlva császári parancs jött, hogy a volt honvédek csak a császár engedelmével lehetnek tanitók vagy közhivatalnokok.
Ekkor a városi tanács oly fényes bizonyítványt adott Nucsec Józsefnek az osztrák összbirodalom iránti szilárd hűségéről, bogy annak alapján a császári engedélyt minden késedelem nélkül megadták neki.
A magyar alkotmány visszaállítása utáni időkben népiskolai igazgató, majd később Zalamegye taoféfifgyelöje lőn Nucsec József.
Szókimondását és férfias önállóságát minden körülmények között érvényesítette a erekről sok különös história maradott fenn.
Trefort Ágoston akkori közoktatásügyi miniszter például hiába utasította Nacsecot, hogy helyezze át lakását a megye székhelyére Egerszegre. Nucsec cáfolatot, küldött minden utasításra és argumentum* gyanánt felhozta, hogy Kanizsán van a legtöbb iskola a megyében, hogy Kanizsáról legjobb a vasút; összeköttetés stb., tehát nincsen ráció abban, hogy a megye tanfelügyetője Egerszegen lakjék.
Máskor pedig képzett falusi tanitók tartása és a falusi iskolák; palotaszerQ építése tárgyában küldött rendeletet Trefort, melyeknek az akkori viszonyok közti kivihetellenségére nézve Sacsec felterjesztést intézett a miniszterhez ezzel a
befejezéssé;: „Könnyű Budán beszélni, de (essék Borsfán végrehajtani!\'
A tanfelügyelői székhely miatti több évi szekatúrát végre megunta Nucsec és inkább leköszönt a tanfelügyelőségről, mintsem kedves szülővárosából Egerszegre tette volna lakását
Az a körülmény, hogy vagyona nem volt s mégis lemondott, csak jobban kidomborítja Nucsec hatalmas egyéniségét
Csakhogy Kanizsa város sem maradt bátra, hanem érdemes fiának segítségére sietett s Nucsec részére életfogytiglani kegydijnl megszavazta előbbi tanítói teljes fizetését (Bizony akkoriban csak 600 frt volt ez a teljes fizetés.)
Az ötvenes-hatvanas években a tanítás lényegesen elütött a mostani rendszertől. Akkor a tanítási órák alatt nádpálca, .őzláb*. (sentica) volt mindig a tanító markában s azzal időnkint oda-oda suhintott a gyerek nyaka közé.
Emellett minden áldott nap felfödöztek valami iszonyú bont (bogy például téten csúszkáltak, nyáron a Cigtenicében fü-1 rödtek.) melyért erösebb büntetés dukált a diáknak. Élénk emlékezetemben van, hisz még most is szemeim előtt látom, bogyan lehúzták 6—8 éves gyerekekről a zainőros magyaroadragot és véresre vesszőzték meztelen testét a művészileg összeválogatott és sós vízben megáztatott hajlós nyirfavessző seprűvel.
Az eminens diákokat a tanító felhívta „csapni," s jellemző azokra az időkre, hogy ez a felszólítás kitüntetés számba ment éa az is jellemző, hogy sokan könyörögtek érte: .Kedves tanító ur en-
gedje, hogy én csapjak!* „Édes tanító ur én jobban tudok csapni!" — Én any-nyira irtóztam az ilyen excenciótól, hogy sohasem fogadtam el tanítómnak ilyen megbízását
De a diákokat még mások is büntet -ték, nemcsak a tanítók. Konspirációt, németnek kicsúfolását, — ba tudomásokra jutott, — a császári beamterek büntették meg bebörtönzés, botozás és az összbirodalom mindeo iskotájábőli kicsapással.
Nucsec József páratlanul szabadelvű volt, mint tanító. Még pálcát sem tartott az iskolában, mikor nap renden vott a verés, — és csak rendkívül ritkán fenyített hatalmas tenyereivel.
Diákjait arra szoktatta, bogy két ujját feltartsa, aki tudja leckéjét Nucsec mikor bejött az iskolába, végig nézte az ujjakkal jelentkezőket s kikérdezte őket. Volt olyan, ki sohasem tartotta fel ujjait s igy sohasem felelt, de vitte is haza a szekundét félesttendöakiot (Akkor a tanév közepén és végén „klasszifikáltak.") „Mit kérdezzek én olyan diákot, ki maga bevallja,.hogy nem tanulta meg leckéjét?\' Szokta mondani Nucsec 8 igaza volt neki.
Nála nem kellett „kéretőzni" a tanulónak, szabadon kimehetett akármikor a tanhelyiségből.
Ez feltűnő humánus újítás volt akkor, mikor azt is megtették egyes tanítók, hogy a szükségre jelentkező diáknak megtiltották a kímenést s emialt a megszorult gyerek néha furcsa dolgokat kényszerült produkálni az tskolahelytségben. (Persze megverték érte.)
Nucsec jellemzésére temérdek eseményt
XXXVIL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JULIUS 2-én.
ment megint előre a háromszor akkora ellenséggel Bzembe és visszahódította ti előbbi állásait. Addig friss seregek érkeztek: a jobb szárnyon feltűnt a Béuer-dandár, a középen Möhring, Tőply, Wel-sersheimb éa Kirchberg, a balszárnyon pedig a lovasság PuU, Bujaoovics és Bercbtolsbeim alatt hősiesen harcolt, mig végre is az ellenség minden ponton meghátrált A győzelem teljes volt és az elismerés sem maradt el. A 48. gyalogezred tizennégy tisztje érdemkeresztet kapott vitézségeért; ezek közül még élnek: Blaschek József akkori százados, most altábornagy Budapesten, Piskor Tamás százados, most nyugalmazott ezredes, Zurna Károly főhadnagy, jelenleg vezérőrnagy és 2 pécsi honvéddandár parancsnoka és Stirliog hadnagy, a ki most nyugalmazoit őrnagy Nagy-Kanizsán. A legéoység közöl Tóth József vitézségi aranyérmet kapott, kivüle huszonhatan nagy és nyolcvannégyen kis ezüst vitézségi érmet. Az ezred vesztesége volt: két tiszt és 31 közlegény meghalt, nyolc tiszt és 300 közkatona megsebesült.
bizalmival meg fog bennünket ajándékozni ; a magunk részéről újólag biztositjak közönségünket, hogy minden alkalommal a szép, jó és nemes eszményei fognak bennünket lelkesíteni és sem fáradtságot, sem áldozatokat nem kímélve, azon leszünk, hogy közönségünk várakozásának megfelelhessünk.
A „ZALAI KÖZLÖNY"
szerkesztősége.
Teljes tisztelettel kérjük nagyrabecsült előfizetőinket, hogy előfizetéseiket mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében zavarok történjenek.
Felhívás előfizetésre.
Július hó elsejével a második félévbe lép lapunk. Bizalommal fordulunk azért Nagykanizsa város és vidéke olvasóközönségéhez, szives pártolásába és figyelmébe ajánlva lapunkat ezentulra is.
Valamint a múltban az volt, úgy a jövőben is az lesz lapunk vezetőeszméje, hogy a közönség minden várakozásának teljes erőnkből és őszinte odaadással megfeleljünk. A nagy politika a mi lapunk hasábjain sohasem szólal meg, hanem helyette mindenkor és első sorban városunk közigazgatási és társadalmi viszonyait fogjuk a legnagyobb tárgyilagossággal és igazságosan ismertetni. Ugyanilyen figyeímet szentelünk a vidék érdekeinek is, mert az a célunk, hogy városunk és életerős vidéke között, állandó és nagybecsű szellemi kapcsolatot teremtsünk.
Hírrovatunk változatosság és megbízhatóság tekintetében ezentulra is meg fog felelni a közönség várakozásának, tárcarovatunkban pedig a vidék legjobb erői fogják közönségünket szórakoztatni,
Egyáltalában abban keressük és leljük fáradozásunk jutalmát, ha olvasó közönségünk felismerve a közügyek iránt tanusitott önzetlen buzgalmunkat, elismerésével és nagybecsű
tudnék Összeírni, azonban befejezem emlékezésemet Nucsecnek a forradalom utáni életszaka elbeszélésével.
Nucsec már hónapokig Aradon volt állomáson mint lüzérföbadoagy, mikor 1849. augoszius 19-én neki is kapitulálni kellett. De csapatja (Damjanich eerege) nem a „huncfut" német előtt, hanem az orosz csapat előtt rakta le a fegyvert A tisztek megtartották kardjukat.
Másnap Sarkadon az oroszok átadták őket az osztrákoknak, kik kárőrvendre szedték volna el a tisztek kardjait, ha a honvédtisztek össze nem törték volna ott az osztrákok szeme láttára.
Két nap múlva ismét Aradra vitték Nucsecot.
Aradon ekkor már Haynau kegyetlenkedett. Haynaunak a szemle alkalmával feltűnt az öle* termetű, nagy szakállú Nucsec, kinek a többiek csak válláig értek, s megszóllitotta (persze-németül):
— Szolgált ön már előbb valahol V
— Nem excellenciás uram!
— Tehát csak a kutya magyarokat szolgálta.
Nucsecnek fejébe szállt a vér. Dacosan Összeütötte sarkantyúját és odavágta Haynauaak: ,Nem azokat, hanem a becsületes magyarokat, excellenciás uram 1 *
Haynau ordított dühében és rögtön „nehéz" fogságba vitette Nucsecot addig is mig megbüntetése iránt intézkedik. Éppen aznap veretett egy kapitányra
A .ZALAI HÖZLÖS\\-
elófizetésl ára:
Egész évre 5 Frt.
Fél évre . ? „ 50 kr.
Az előfizetési pénzek legcélszerűbben postautalványon küldhetők.
Teljes tisztelettel
A .ZALAI KÖZLÜNY"
ktattfeivatali
HÍREK.
j — Eljegyzés. Cvetkó Ferenc, hely-: beli borbély, eljegyezte Csete Anna
kisasszonjt N-Kanizsáról. I — Házasság. Schönfeld Tivadar, 1 nagy-kanizsai fakereskedö, e bó 3-án j vezet: oltárhoz, P 1 ó b a Ilona \' kisasz-i azonyt Győrött.
— Halálozás. Handelsmann H-rmanné szül. Färber Lina 1888 jurJus 28-án este
\' 9 órakor életének 50 ik évében elhunyt. A megboldogultnak hűlt tetemei folyó hó 30. d. u. 4 órakor tétetnek a n.-kani-zsai izraelita temetőben örök ti)unalomra.
— Felügyelő válasz*.is. A aandi ág. \'¦ hit, ev. gyülekezet június hó 26-án tartott ; köagyülésében egyhangúlag fel ügyelőjévé
választotta G y ó r t f y János n.-kanizsai ügyvéd urat, ki egyúttal a somogyi evang. egyházmegyének is tiszti ügyésze. Györffy a felügyelőséget elfogadta.
— Tanári jubileum. Dr. Burány Gergely a keszthelyi főgimnázium érdemes igazgatója, c. főigazgató, f3 hó 29-én ülte 25 éves tanári jubileumát. Mint keszthelyi tudósítónk
l irja, nem fényes, de annál szívélyesebb volt az az ünneplés, melyben
negyven botot és egy főhadnagyra ötvenet, sokkal kisebb dologért
Nucsec esete rögtön elterjedett egész Aradon, hol közkedveltaégü ember volt a müveit, daliás tüzértiszt.
Heim Domonkos aradi polgármester és Bittó megyei főorvos (Bittó István későbbi miniszterelnöknek testvére ) szo moruan toprengtek afölött, hogyan lehetne megmenteoi Nucsecot Haynau dühétől.
Bit ó felesége ott hallgatta a férfiak tanakodását, s mikor látta, hogy semmi módot sem találnak. — felöltözött és elment azt mondva:
— Van egy anditor ismerősöm, elmegyek hozzá könyörögoi és ha Isten segtt, megmentjük Nucsecot a vadállat körmei közüli"
Az anditor pedig ezt moodt: a rimánkodó Bittóaénak :
— .Lehetetlen a mentés, mert Hay-naut a császár felruházta felelösségoél-kűli korlátlan hatalommal. Itt ő a ciá szár. Ha ellene tennék valamit, főbe lövetne.\'
Lehet e azonban egy asszonnyal rideg okokkal valamit megértetni? Aztán lehet-e egy szép asszony akaratának ellenállani, atyámfiai?
Bittóné annyira könyörgött, hogy bármi-módon mentse meg védeocét, mi kép az aoditor nem szabadulhatott: meg kellett ígérnie azt az őrültséget, hogy megkockáztatja Nucsec megmentését.
Aradon három .assentiiung a comis
a tanári kar, az ifjúság és Keszthely egész közönsége részesítette az érdemes igazgatót, kit ^gészen könnyekig meghatott a nfm várt ünnep lés. A tanári kar egy diszes albumot nyújtott át a a jubilánsnak, az ifjúság pedig szépen sikerült koncertet rendezett.
— Városi közgjülés, Nagy-Kanizsa város képviselőtestülete június hó 27-én délután közgyűlést tartott. Vécsey Zsig-i mond polgármester egészségi szempontból , 6 heti szabadságot kért, mit a közgyűlés 1 megadott. Továbbá jelenti hogy a tárgysorozatba pótló\'ag a városi kÖzkórbáz zárszámadása is felvétetett. — Az uj j hon védi aktanya épliési tervének elkészi-1 tése és foganatosítása tárgyában két ezer-ződés került felolvasásra. Szukup Adolf építész mérnök kassai lakossal ésRstascber Miksa szombathelyi müépitészszel kötött I szerződés. A közgyűlés a városi építészeti ; bizottság javaslata alapján egybaogulag [ a Rauscher Miksává! kötött szerződést fogadta el és megbízta a városi tanác-ot I a határozat végrehajtásával. — Az uj vágóhíd felszerelésére és a sruróhelyiség létesítésére a tanács javaslata szeríat 7403 frtot szavazóit meg a közgyűlés. A főgimnázium párhuzamos osztályainak tanerőiről a város tattozván gondoskodni, a közgyűlés kimondja hogy ennek alapján, fogja a szükséges intézkedéseket megtenni. Kapcsolatban ezzel tárgyaltatott Schulz Ernő főgimnáziumi helyettes tanár kérvénye, hogy eddigi évi 700 forint javadalmazással a jövő tanévre is megvá-lasztassék A közgyűlés a kérvénynek egyhangúlag helyt adott. Hosszabb vitára adott alkalmat a két városrész közötti állami uitest átbelyezé e, melyeta városi képviselőtestület már két ízben határo-zatilag kimondott. Á városi tanács a pénzügyi bizottsággal ez ügyben ellentétben van, mert míglen a városi tanács azon szempontból, hogy a terv testet is üthessen, beéri, ha\' az úttest — az államépitészeti hivatal szerint csak 9 m. fazéles lesz, melyből a kocsiutra 6 m. és a gyalogjárdákra 3 méter esik, mi 19830 frtba kerülne a városnak: a pénzügyi bizottság az ut jelenlegi szélességéből nem akar engedni, mit Piihál Ferenc v. képviselő, a pénzügyi bizottság elnöke, hosszabb beszéddel indokélt. Dr. Schwarz Adolf v. képviselő felszólalása után, Vécsey Z-igmoid polgármester - hosszabb beszédben érvelt a tanác-i javaslata mellett, kifejtette, miért tartja igenis kívánatosnak, hogy ezen úttest áthelyeztessék. Erre pediglen most érkezett el az idő mert ha az állam a megrongált hidakat kijavíttatja ée az utat rendbe hoz/.a, — elszalasszuk az alkalmat, hogy az állam az úttest áthelyezésébe általábao belemenjen. — A tárgyhoz még hozzá szólottak: Len-gze! Lajos v. főjegyző. Ffierjessy Sándor,
bíó* működött ekkor. Egyik a városháza táján, másik a zsidótemplomban, harmadik a víros végén a „Válaaztó fejedelemhez* címzett korcsmában sorozta be katonának a sok ezer volt hon -védet.
Az auditor Nucsecot kihozatta börtönéből és a messzelevő korcsmában be-eoroztatván katonának, ké<ede!em nélkül elszállitatta Aradról. Mikor aztán Haynau kerestette Nucsecot, azt jelentették neki, hogy már elszállították, ű excelieuciáját erre majdnem megsimította a lapos guta, de szerencsére nem hitte egy pillanatig sem. hogy mindez nem történt véletlenül, s igy mind Nucsec mind az au ditor megszabadott a büntetéstől.
Marburgba szállítása után R Kinsky granatérosokboz osztották be Nucsecot három volt hon vél tiszttel, névszerint Zöld József baranyamegjei gazdatiszttel, Beroárd nevü selmecí akadémikussal és Műszer nevü vasmegyei mérnökkel együtt.
A Kinsky-ezred Fiórencben állomásott a igy tovább vitték Őket trancportban Veronáig.
Itt azonban hat egész napig pihentek olymódon, hogy az egész .szállítmány\'-t becsukták a vár kazamatáiba.
Radecky t. i. betiltotta, hogy magyar embereket szállítsanak a velük rokonszenvező olaszok közé, s maga felment Bécsbe személyesen a császárhoz figyelmeztetni, mikép az olaszokhoz átpártolni fogúik a volt honvédek, tehát más országokba szállítsák őket.
ki a városi tanács javaslata mellet foglalt állást, és dr. Botachild Jakab. Szavazásra kerülvén, a dolog, 54 városi képviselő köiQl 40 4 ; írosi tanács javaslata mellett, 14 peuig ellene szavazott és igy a többi indítvány elesett. A népiskolai Unitok 5. éves pótléka megadása végett kérvénynyel log a közoktatásügyi miniszterhez járulni, hogy az ezen célra szükségelt összeget, mint állami segélyt adja meg. A városi közkórházban 1897 évizárszámadását a közgyűlés tudomá-ul vette és a szokásos fen tartással számadóknak a fej mentvén}\'t megadta.
— Horváth Honor. Az a retormálás, mely megbom-asztoíu a szent Eereoc-reodet, kivitte tagjai köxül Horváth Honon is, kit Steioer Fülöp, székesfehérvári püspök vett át megyéjébe éi Tökölébe, Csepelszigetre k íplámak küldött Horváth H. eltávozásival kétségkívül sokat vesztett a rend, mert fáridhit-ttlan munkás volt; de sokat vesztett városunk is, mert Horváth Honor minden mozga lomban tevékeny, ml sokszor vezető részt vett és ugy tehetségeive), mint kedves modorával sok barátot szerzett. De még ellenségei is szerették, bizonyára ők is fájlalják távozá-át A .Zalai Közlönyének állandó munkatársa volt és sok talpra esett cikkelylyel gazdigitotta tartalmát. De bár sajnáljuk is távoztat, ősziotéo kívánjuk, találja meg boldogságát uj pá.vaján.
— László napja Nagyrécséo. luksy Ldszló kastélyában f. hő 27-én díszes vendégkoszom ülte meg László napját. Az üde virágok és délszaki növényekben dúsan pompázó lépcsőházban Horváth Laci nagy-kanizsai jeles cigány zenekara kitűnő magyar darabokkal malátát te szünet nélkül az illusztris társaságot. A menü fejedelmi volt, dic -őségére az óriási elegána ebédlőnek és teritéknek, ugy az ebédhez felszolgált jégen hűtött .vatikán" pezsgőnek. A tósztok hosszú sorát Molnár János miháldi plébános lelkes szavakkal nyitotta meg. Utána Euezovics József, éa többen mondottak hazafias szellemű beszédeket Nyéki Pál mitbolo-giai képekben gazdag és érdekes tósztja után pedig Tuboly Viktor az alábbi nagy hatást keltett versekben köszöntötte fel a bázi gazdát, később pedig ugyancsak ö emelt poharat virágos, nyelvű prózában a ház úrnője. Bi ttÓ Ágnes ő nagysága, a lelkes honleány egészségére
Tuboly Viktor verses felköszöntője a kővetkező volt;
L palota termei en Sok névnapot Ültünk már ! Jó, 1 bal toriban idehozott Bennünket egy féDjicíjfár;
A fénjiinir a hitiur Szelíd lelke, jósáfa. Kinek lejzíőkb tórekréie; Tenni a hon javára!
A cászár igazat adott Radeckynek, s amiatt a volt honvédeket nem vitték beljebb az országba, hanem visszafordították őket más tartományokba. Nucsecot ujabban a feketekapcás Macuchelli ezredbe osztották be, melynek BWerks-BezirkB Commando-ját Comaglianóból most áthelyezte a csásrár Lengyelországba.
Nucsecot és három társát visszahozta a transport Ltibachba, hova 1849 karácsonyának előestéjén érkeztek.
Minthogy pedig itt addig kellett vár-niok, mig a Micucballi-ezred megjön Olaszországból, s minthogy a transport-ház Laibachban is, mint mindenütt tele volt tetvekkel, egy jószívű Schwarzen-berg nevü kapitány (mert neki nem volt azabad jobb helyet adni a volt honvédtiszteknek,) személyesen közbenjárt értök a laibacbi polgármesternél, ki a város költségén egy elíőrangu szállodában adott nekik lakást és ellátást 34 napig.
Ezután 1850. febr. 2-án m inon együket Bécsbe vi\'ték, hol forsrift szerint leborotválták és az ezredhez szállították őket.
Nucsec Przemysl, Olmütz és Pross-niezben katonáskodott, mig 1851. májúban szabadságolták.
A azabad-ágo4t*tfi után történteket már elmondtam előbb.
Még c-ak azt említem meg, hogy Nucsec szeretetreméltó egyéniség volt és sokan szerették, s csodálatos, hogy ennek dacára (vagy talán éppen emiatt,) nem házasodott meg soha.
Hali* István
Hí is midőn Ltliló napján Poharamat emelem, — Ait kívinom, a mit aokaxor Kirántani mar — e helyen j
HogT a derék házi gaidát Isten tartsa meg nekönk ! Maradjon ö számos évig BQtzkeaégtlnk, örömnek
-Vagy Bécsének legyen ismét Hírneve messze szálló, — 8 éljen benne szép nejérel Éljen Inkey László I
— Szobrot Festetleli György gróf nak. A keszthelyi gazdasági tanintézet tavaly volt százéves jubileumán Daráuvi foidmiveléáügyi miniszter vetette fbl az eszmét, hogy a Georgikon nagynevű alapítójának Keszthelyen szobrot emeljenek és ugyanakkor 500 forinttal megvetette a szobor alapját. A miniszter felkérésére a Magyar Gazdasági Egyesület vállalta magára a gyűjtést és ma már ülése volt a Köztelken a azobor-bizottaágnak, amely az egyesület tanácsából, a földmivelési miniszter, Zsla
y» vármegye és Keszthely város küldötteiből alakalt meg. Elnökké gróf Des-sewffy Aurélt választották meg. A bizottság elhatározta, hogy a gyűjtést már most megioditja. Hiszszük, a hazafias és kegyeletes mozgalom teljes sikerrel fog járni b a magyar gazdakö^önség a modem gazdálkodás alapvetőjének magához és a nagy hazafihoz méltó emléket teremt.
— A pl ágiam. Egy napon igy szólt az újság szerkesztője riporterjéhez:
— Mondja csak Görgő, nem Közli János munkájából irta le azt a vezércikket 2
— Éo?
— És még hozzá azórul-azóra.
— Éo?
Hát nem olvasta Közli Jáoos muokájátV Görgő ijedt arcot vásott, aztán mikor odaadták Közli János könyvét, még jobban megijedt A fiatat embert másnap kifizették és az újságból eltűnt Görgő alakja.
Közli János muokáját alig ismerte egy két ember a városban. Egy lélek se olvasta. Görgő újra elővette ugyanazt a tárgyat és nagy sikerrel irt belőle vezércikkeket, gondolva, hogy egy szép könyv az ismeretlenség homályában marad, ha a sajtó nem beszel róla. De egy plagium-kopó kiszimatolta, hogy Görgő plagizál, pedig nem tett egyebet, mint szókat, mondatokat vett ki Közli Jáoos könyvéből, de a lelket maga öntötte bele. Tudtán kivűl ellopta Közli Jancsinak szintaxisét — beletett a cikkbe életadó áramot és csinált belőle valamit.
.Plaginm," zúgta a kopó.
És a mi itt Íródott a plágiumról, az is plágium. Benn van a Budapesti Napló 175. számának 13. lapján. Tessék kiszimatolni.
— Hülyék intézete. A vármegye már hosszabb idő óta tervezi ezen íotézetnek felállítását váro-nokban. E humános intézet a közkórbáz mögötti réteo, a köz-kÓrházzal kapcsolatosan fog létesíttetni és ma már oly stádiumban van, hogy a városi főmérnök megbízást nyert a tervek elkészítésére. Ezzel kapcsolatban felhívjuk a vármegye figyelmét arra a körülményre, hogy bizony szegény házra nagyobb szükség volna, mint hülyék intézetére. Mert bár igaz, hogy a hülyék is szegények, de az még igazabb, hogy a szegények, ha nem is hülyék mind, de a társadalom közönye következtében biztosan azzá lesznek idővel.
—Tirágkorzó. A nagy-kanizsai Hungária* kerékpár egyesület mult bó 20-áu virágkorzót rendezett, a melynek az időjárás igen kedvezett. A menet d. u. ;., ó-kor kezdődött és a város összes főbb utcáit bejárva, 6 óra tájban végződött. A közönség, a melynek Nagy-Kanizsán most nyilt először alkalma virágkorzó: látni, sűrűn és nagy tömegekbeu állta el az utcákat és, egyik-másik sze: díszített kerékpár tulajdonosát élénk rációkban részesítette: A lampionos n: a mely este 9 órakor kezdődött, ugyanazon utakon haladt végig mint a korzó. Az utolsó állomás volt Deák Péter r.-főkapitány, egyesületi elnök lakása, a hol Rosenfeld Lajos egyesületi titkár talpra esett felköszöntőt mondott. Este 10 órakor társasvacsora és rögtönzött tánc volt a .Polgári Egylet* .kistermében és az ősszeveróoött kedélyes társaság a hajnali órákig maradt együtt. Szellemes fel köszöntökben itt sem volt hiány. — A korzó rendezése körül kiváló érdemeket szereztek Deák Péter elnök, Ti volt
Menyasszonyruha-selyem 65
14 frt 65 kiig méterenként — saját gyáraimból —
valamint fekete, fehér é> színes Henneberg-selyem 45 krtol 14 frt 65 krig néterenlcéDt - tim&, csikói, kodeaxott,
k, , | táxoll ét damaszt itb. (mintegy 240 kQlönbOtö fajta és 2000 kü!önbő:ö Plfkl **">- é" árnyalatban atb ) 1 Wl > Kuhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóinak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Matyar letelexea. grajeb* ketaxeres levélbéiyvj rafsattaad*.
Henueberg G. Mlyerogyarai, Zürichben
Ivari saiUitó).
[cs. és Idr. od vari
XXXVII. FOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JULIUS 2-áB.
jjIl0s igazgató és Rosenfeld Lijo-i t,tkár. — Üléses díszítéseikkel kflíö-nO-en kivágtak: ifj: Janda Károly. Fwchel I Hjo--, Samuely Pál és ifj. Wajdíts Jó«ef.
— Két rendelet Felhívjuk a kö 70B.-ée figyelmét az alábbi \'két fontos hatósági intézkedésre: Rendelet. Váro-euaic területén a sertésvész járványszerü (eüépésemegáüapittatván.avároi területe j a* állategészségügyi elaöfoku hatóság ijtal 7ir alá helyeztetett Ennek folytán a lo:duiivelésügyi m. k. miniszteriutu áHul 5JM/in!i3 is* sz. alatt kibocsátott retdetec aiapján az I fokú állategészségügyi hatóság 12864[98 sz. a. kelt megbízása folytán következő Óvintézkedések szigorú betartására hívom fel a «roí közönségét. A sertés állományban íoi :duió betegüések és elhullásokról dv;ivántartás vezettetik; e célból minden iiy eset a rendőrkapitányságnál bfje lenteodö, hogy elbuilást eseteknél a úti;:térre való kiszállítás kellő időben eszközölhető legyen. Sertések a város ba árából ki bem hejthatók, miért is az összes sertéslevelek bevonását elrendelem. Azonnali leszurásra a városból vidékre sertések c-tak előzeteseu kinyerendő miniszteri engedély mellett szál-hthitók. — Ügyszinté tiltva van a város területén bármely vidékrő! sertésfalkák keresztülhajtása. Trágya a fertőzött és le/árt udvarokból csak 5% frissen oltott mésszel való fertőteleoitéa után szállítható ki. Hentesek- és áilatkeres-kedöknek a serlétólakba \\aló belépéi tilos. A ki a jelen rendeletben előirt szabályok és rendelkezések, avagy tilalmak elleu vét, kihágást követ el, mely a c-elekmény vagy mulasztás minőségéhez képest az 1888. évi VIL t cika 152 —155. §§-ai szerint lesz minősítendő és büntetendő. Nagy-Kanizsa, 1898. június 22-én. Deák Péter a. k. rendőr- 1 főkapitány. — Végzés. Utasítom a véroa területén levő Összes •zá] c vendéglős korcsmáros, kávéház és kávémérő tulajdonosokat, bogy a házaikban illetőleg üzleteikben vagy evvel kapc olatban levő árnyékszékek, pösölydék, pöcegödrök és csatornák hetenkint 3-szor vasgálic vaey karból oldattal fertötleuittessenek. udvaraik pedig tisztán tartassanak; — mert az idönkioti felülvizsgálatnál tapasztalt mulasztások a kbtK 125. §-a szerint lesznek megtorlandók. Nagy-Kanizsán, 1898. jumus hó 25 én Deák rendőrfőkapitány.
— A ki postás akar lenni. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter pálya- 1 zaiot hirdet a m kir. posta- és távírda, valamint távbeszélőnél betöltendő 108 t>yakorookje!öl;i állásra. Ezen állásokra az 1883. évi I. t c. 14-ik § a alapján mindazok pályázhatnak, akik középiskolát vagy ezzel egyenrangú más tanintézetet éreitségi vizsgával sikeresen végezték, — lS-ik életéTüket betöltötték és magyar állampolgárok. Ezen feltételeken kivü a pályá/ó* községi, erkölcsi bizonyítvánnyal fedhetetlen előéletüket, közhatóság!, orvosi bizonyítvánnyal pedig én és egészséges, a pista- és távirda .-.ui^áiaira testileg is alkalmas voltukat uriozoak igazolni. A pályázat alá bocsátott állásokat a kerületi posta-" és távirdaigazgat óságok fogják betölteni, -záin srerint minden igazgatóság tizenkettőt a sajátkezüleg irt és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizcnyit-váuyokkal felszerelt kérvények a már közszolgálatban állók által elöljáróságuk, a közszolgálatban nem lévők által pedig az- ilieló szolgabíró vagy polgármester utjáa folyó évi július hó 31-ig aszerint, a hol a pályázók alkalmaztatást Óhajtanak nyerni, a ^budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári, vagy zágrábi posta-és távirdaigazgatóságokboz njujlaadóa be, s a mennyiben az említett batáridőig pályázók kellő számmal nem jelentkeznének, később érkező folyamodványok is elfogadtatnak. A pályázók közül kiválasztottak az illető posta- és távírda igazgatóság felhívására sz igazgatóság vezetőjénél személyesen jelentkezni tartoznak. A ki azután félfogadásuk iránt végleg határoz. A felfogadott posta- és távirda gyakornok jelöltek eskü helyeit ezt pótló fogadalmat tesznek.
Egy forint napidíjban részei illetnek ¦ a köretkezo teltételek mellett lépnek szolga-latsa: I. Alliaukat az illetékes posta- és tátirda igazgatóiig felhiTisira folyó éti szeptember hó 1-én, ragy ha az ii>az*aió*ag másképen rendelkeznék, ehhez képeit elfoglalni tartoznak. 2 Kötelesek a posta- éi ta»irda igazgatósa*; alul kijelölendő hJ Tatainál, melynek fegyelmi hatósága alatt állanak-, a posta és tárirda kezelést gyakorlati la*- elsajátítani, s ott rendes izoigálaiot teljesíteni. 3. 1899. éri szeptember bo saját költségükön Badapestre illetőleg /.ig.-abiia fognak áthelyeztetni, a posta és urirda tisztképző tautolyam szabályszerű hall-• ara 4 A posta és távirda tanfolyam ¦Irtása* alatt, mint annak rendes hallgatói a ¦ ufolyarai szabályoknak, minden tekintetben ala rétik magukat, tehát a beiktatási és lankákat is, ha esek alól a szabályiat alapján löl tem mentetnek - , fizetni kötelesek. 5. Naaáaajeik élrezetébeo a Uafolyamnak 1U hóra terjedő ideje alatt is megmaradnak de ennek
fejében a tanfolyam cikkelyén lé»ő posta éa tátirda igazgatóság rendelkezése szerint, szabad idejűkben szolgálatot teljesíteni tartoznak. 6 Akik ezen feltételeknek eleget nem tesznek és akiknek magatartáaa, vagy megbízhatósága kifogás alá esik, valamin: azok is, a <ík posta tátirda sxolgaatr* más okok miatt alkalmatlanoknak találtatnak : a szolgalat illetőleg ezen próbaképeni alkalmaztatás alól felmentetnek 7. Ások tiízont, á kik gyakorlati alkalmaztatásuk alatt teljeses bétáinak, a posta és tátirda tisztképző tanfolyam ixabáljaseru el-régzéte után posta és Urir-ta gyakornokokká neteztetnek ki, 1893 éri IV. t. c. 11 ik |abu megállapitott segélydijjal, azaz ha felsőbbla-niotézetet regeitek éti 501 frt, különben 400 frt, járandósággal ; a posta és tátirda tanfolyam szabályzata által előírt szakrizsga sikeres It-tételét 1 pedig igényt szereinek -X.ik fizetési os tályb* sorozott t az 1893 éri IV. t. c. ben meghatározott illetményekkel járó posta és tátirda tiszti állásokra, i ha i y állásokra hely üresedés hiánya miau azonnal kinetexhetők nem volnának, addig mig k av veztetésúk b--kutetkeihetik. posta es távirda segédtiszti minőségben nyernek alkalmazást.
— Gyilkosság. Antal Lajosné szül-Kovács Mária kanizsai lakos férjétől elválva és Bali Péter esztregnyei munkással vadházasságban élt Az asszony azonban tovább viszonyt Bálival folytatni nem akart, miért is ez Kovács Marit szemrehányással illette. F. hó 1-éu Bali megleste szerelőjét a Mtgyar utcában és revolverrel háromszor rálőtt Az asz-szony súlyosan megsebesült és pár perc ruulva meghalt Bali a városi erdőbe menekült. Varga Vendel rendőr u\'ánna sietett, bogy elfogja, de a gyilkos a rendőrre is rálőtt éa lábszárán megsebesítette. Varga rendőrnek mások segitsé gével sikerült a tettest elfogni.
— Razzia. Nagy-Kanizsán r tkán használatba vett intézkedés, pedig a köz biztonsági, közeeészségi és a közsze mérem ügyeit illetőleg, fölöttébb ajánlatos. Volt alkalmunk már több helyen tapasztalni, hogy foglalkozás nélküli su-bancok és cselédek, kiknek még állandó lakásuk sincsen pajtákban, kocsiszínekben, sőt hintókban búzzák meg magukat Felesleges felemlíteni, mennyi kihágást követnek el az ilyen egyének és épen toglalkozás és lakás híján való csavargásuk teszi lehetetlenné ártalmatlanná tételüket. —- Tapasztaltuk azoobin azt i?, hogy a legutóbbi napok egyikén sikerült egy ilyeo lakás biján szüköl-dödő alakot legmélyebb szendergése közben, — a mit egy hintó kényelmes üléséti cselekedett meg, letartóztatni. Az ís dicséretes dolog hogy a kétes birü korcsmák és kávémérések sokszor szerencsések a rendőri őrjáratukat falaik közt üdvözölhetni, csak még a titokban űzött és nagy mérvben kifej Ódött prostitúciót kellene éberebb figyelemmel ki-
| sérci, mert még ezen a téren, nagyon \' sok a tenni való. Hisszük azonbxn, hogy \'¦ erélyes és poutos főkapitányunk erre nézve is a tőle megszokott buzgósággal fog rendet teremteni. A razziákat pedig : kérjük minél gyakrabban es/közöitetuí.
— Betörés. Spitzkopf Jaka^ hely-i beli mészáros jégvermét június 27 röl
28-ra forduló éjjel, rövid idő közben immár negyedszer, még mindig ismeretlen tettesek feltörtek és onnan egy fél borjut elemeitek. — A rendőrség széles körű nyomozást indított meg.
— Lopás. Az Arany János- és Magyar-utcák sarkán álló Kovács Miháiy-féle vendéglőben június 27-rŐl 28-ra forduló éjjel álli\'.ó\'ag betörés, tényleg azonban a káros ügyetlensége folytán lopás történt. Kovács uram ugyauis biz va pol-
I gártársai becsületességében, éjszakára nyitva hagyta hálószobája ablakát, a melyen keresztül a., tettesek szépen kiemelték az ö pénzes asztalkája és mintegy
; 80 frtoyi értékével szépen odább állottak.
| Az asztalt azonban ott hagyták. — A rendőrség megindította a nyomozást.
— Öngyilkosságok. A Dudapesti m. kir. államrendőrség hivatalos értesítése szerint, a Ferenc-JÓzsef híd budai olda-
I Ián Heimler Jakab nagy kanizsai szüle-i tésü, 28 éves magánhivatalnok fálosz-: lasuak indult bulláját húzták ki. Öngyil-; kosságának okairól semmit sem tjikerölt j megtudni. — Ács Róza nagy-kanizsai szü-I letésü, Budapesten tartózkodó, 20 éves varróleány, az ottani államrendőrség jelen -; tése azérint mult hó 23 áo, ismeretlen okokból maró lúgot és eszméletlen állapotban szállíttatott a Rókus kórházba.
— Villámcsapás. F. hó 28-án este a villám beütött Petrich József kacorlaki földbirtokos istállójába és egy ökröt agyonsújtott. A pidlásón és hátsó épült pajtában felhalmozott nagy mennyiségű takarmány csakhamar tüiet fogott s a gyors segély dacára egy rövid óra alatt minden lakán kivételével porrá égett. A
| kár jelentikeny, de megtérül, mert biz-! toaitva volt minden.
— N«íy tűzvész Hahóion, Felső
¦ Hahótoo f. hó 29-én délután 3—4 óra \\ között Roaenberger Bernát istállója eddig
ismeretlen okból kigyuladt s egy fél óra ; alatt már 3 lakóház és 5 melléképület ! lett a tüz martaiékává. A gyorsan érkező
segély és az akkor lezuhanó zápír csaa-I hamar gátot vetett a lángoknak s két
órai szakadatlan munka után már csak a füstölgő romok mutatták meg a vész színhelyét.
— A kritikus kutak. Ba Falb Rudolfnak, a hirea időjós igazmondáai ats jóslatai nem találták volna el az időjárást, ma kritikus napokat élnének a városi kutak, mert a következő július és augusztus nagyon is kiaozaiják a csekély kutakat, melyek már egy évtized óta várnak fenekük mélyítésére és nagyobb vizbö-tzre Talán a Sngár-ut völgyi lakói élvezhetnének akkor abból a hüs nedűből.
— Zilahi Gyula a Nemzeti színház elsőrendű művészének magán-előadass. F. hó 9-én este 9 órakor a Polgári Egylet nagytermében Zilahi Gyula a Nemzeti színház kitűnő művésze jótékony ct\'ra estélyt rendez, melyre már előre felhívjuk közönségünk figyelmét. A műsort a jövő számunkba i közöljük.
Egész uj Hab ts fele pedállos
cimbalom jutányos áron bérbe ado.
Bővebbet a kiadóhivatalban.
Közgazdaság..
Ueti jelentés a gabonaüzletról IS98. jnníus 30-án. Gabonaüzletüukben az elmúlt héten lényeges szilárdulás állott be. Az árak emelkedését a napokban lévő esőzés nagyban elősegítette.
Piaci forgalmunk mindamellett az előző hetihez hasonlóan csak nagyon csekély volt. Az aratási munkálatok nagyrészt már megkezdődtek.
A piaci gabonaárak következőképpen alakulnak-
Buza frt 11 50
Rozs , 7 50 — 8\'—
Zab , 6 60 — 6-80
Tengeri a 580 — 6"2n
100 kgramniként.
— Piaci ártáblázat. A Nagy-Kanizsán 1898 július hó 1-én megtartott hetivásárról- Láugüszt 19 kr., zsemlyeliszt 18 kr., fehér liszt 16 kr., barna liszt 15 kr., rizs 24 kr., búzadara 20 kr., árpakása 32 kr., borsó 28 kr., lencse 32 kr., bab 8 kr., köeskása 14 kr., hajdinakása 14 kr , burgonya 2 frt 20 kr., főtt só 14 kr., kö só 13 kr., ecet 7 kr., vöröshagyma 14 kr, foghagyma 10 kr., stearin gyertya 42 kr., öntött faggyú gyertya 32 kr., húzott faggyú gyertya. 30 kr., nyers faggyú 22 kr., olvasztott faggyú 28 kr., szappan \'28 kr.. iámpabél 6 kr., marhahás 52 60 70 kr., sertéshús 60 kr., szalona 74 kr., paprika 90 kr., bors 80 kr.. disznózsír 80 kr., köménymag 60 kr., uj bor 40 kr. ó bor 48 kr., tőr 26 kr., pálinka 80 kr, kőszén 5 frt, faszén 1 frt, lámpaolaj 44 kr., cukor 44 kr., bikfa .köbméter 3 frt, cserfa köbméter 2 frt 50 kr. tölgyfa köbméter 3 frt 50 kr., fenyőfa 2 frt, legjobb kötött széoa 2 írt 80 kr. köíép kötött széna 2 ft\'t 20 Jer.. legjobb kötetlen széna 1 frt 80 kr., közép kötetlen széna 1 frt 20 kr.. legjobb ágy szalma 1 frt 30 kr., közép ágy szalma 1 ht lo kr.. legjobb takarmány szalma 1 frt, közép takarmány szalma 90 kr., legjobb alom szalma 80 kr.. közép alom szalma 70 kr.
Felelős szerkesztő: Ur. Kint Ernő Helyettes szerkesztő Dr. Villánv* Henrik Kiadó . Jff. Wajdits József.
VEGYES.
— Fényképező készületek diletaasok számára. Mindeukinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki álial könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 ét óta feoálló kalönbten fényképező készOIékekkel foglalkozó A. MV1 cs. és kir adr. szállító Bécs Tnclaucben 9. eéget s ennek illnaztrá t árjegy-tékenek átnézését, mely kitáoatra iogyen kQlde-«ik meg.
Suchard csokoládjai és kakaói.
Tévedések elkerülé3e czéljíból a mélyen tiszteit kőzöoség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kereskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári jegy és aláírással kapható.
Nyilttér.*)
Vese , hugjhőlya?, hngydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos báotalmainál, orvosig tekintélyek által a Lttblon-rorrás
SALVATOR
sikerrel rendelte lesz.
Hugybij tó bat ás n!
aellemes int I Ónja enésitfaető
Kapható ásvány tíz kereskedésekben és gy ágyszertárakban. A Sahator-forrás igazgatósága Eperjesen-
A BEIMÉI íaw
következő betegségeknél és hantái-inaknál használható állandó rrel: ealpó frtjas_. Idegfsjdalom, helybeli ckúz, hatszaggatás, nátgyöngeség, hálgertne bántalmak, hörghurut, asthma, megrándulások, idegbán-taimak, az izületek bénasága stb. A hatás bámulato-:, közvetlen és tartó
1 darab ára 60 kr., a pénz előleges bt-küldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertár a „Nádorihoz, Budapest, TI., Váci körnt 17.
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Ci-émeje.
Margit-Créme
ídü alatt ifjitja és szépíti az arciot.
Margit-Créme ~
foltuk,büratka (Mitcsser) ellen.
Margit-Créme gpL\'S.\';
arc cs kézvijrösödeí, napbamiiii ellen.
.vJargit-Crémc
lik, hogy bSrrc ienve ez által rCgtün f&l-vetetik, « cz okozia aiun csodás átalakulást, hogy a aaeplSrd vagy májroltok-tal fcJett arcz 3—4 naj) atatl alahást-romfehénc le-.z.
Margit-Créme
.ieto isi:,).. hanem igen Anom, hamar felsiitó hatással bír. Ai arcz nem lesz. ulyan fényes,\' mint más eremétől, azért nappal is használható.
Margit-Créme Margit-hSlryporíS-í,
créme 60. kr.
Margit-szappan \'Jftr Margit-fogpép lf
Csakis akkor valódi, ha minden doboz gutori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon \'felirattal és czimerrel van ellátva. Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Nagy-Kanizsán : Reich Gyula gyógyszerésznél.
][g Könnyű ^meuésü, (,«zért semn>i
meg"rö!tetéj, fö előnye a Styeri fegyvergyár kerékpára inak). F&krpvixeiö Magyarország resztre:
Ht\\\\ és HEIJ/GK Budapest. ~tl il 1 \'.1.
kerékpárt!
SilTattynkai I föxlccskendókel
házi. ipari mezőgazdasági, ópitke-zéb\\ éí egyéb\'nyilvános célokra kéz-, járgány és eröbajtá>ra.
városi, községi, gazdasági és gyári tűzoltóságoknak.
harangokat és harangállványokat
templomok, ittkolák stb. részére. Biizmentesen működő pöcegbdö> tisztító készülékeket utcai öntöző kocsikat, sárkaparokat
-^~=== készit és ajánl a — ¦-
Hudapesti Szivattyú- és Gépgyár
íBay-Tarsjsai («•»« walser ferenc)
Budapest, yi. külső Vaci Ht 45. Árjegyzékek és líöltségretősek ing en ís\'bérmenlve.
I !§6§-ik cv óta ismeri
fi _- BERGERFÉLE ORVOSI =-
") Az e rOTit »lltt köxl&ttekén Bem tüí»1 ítleloMéjet » «erk-
I KÁTRÁNY-SZAPPAN
? orvosi lekiolélyek álul rjánlva Ausztria-Magyarországban, Franciaország, Németország. ;:. . g ban, Schw^-icban, Kuminbza stb. már líz ér úta fényes sikerrel hasznaliaiik.
a mindennemű börküteget
fi mint szinte az arcb3r mindenfete tisitátlanságai ellen kfll5n3scn a rtth. az
fi üjfpR és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör reped tény, a fej és szakai ellen.
L ^szeplő, niájfolt. úgynevezett rezes orr, a fagydág, a lábizzadis, a gyerme- ^r.\\}
C kei. ralamennyi kii(.5 fejbetegségei éljen. Lznkírut, mínt a bort tisztit
fi mosdószer ajánllatik.
Ara darabonként használati utasítással együtt 35 kr
A Berger-féle katriny szappan 40\',-a tömény fakatrán)-! tartalmaz, felettébb goodosan van készítve s lényegesen kulönbúzü a minden cgyébb, a kercskedesekhen elöfurduh> kátrány ^zappanoktöl mert ezeu szappan J$"(, glicerin anyagot tartalmaz, tinóm illatszerei.
Csalások kikerülése végett gyógyszertirakbzn rilágosan BKRGER-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zOld • csomagolásra
Siámos QlnÍD}B)al tifunleldeU i bécsi midim aiii<iUso! W-ki
Ksryt-dail faelyettei* » bel- és külföld részére:
G. HELL avagy. TROPPAUhovl 1 me*b^S^Í*kWk**
Nr-gtj-KnnÍz*án Prőger Béla és Belu* Lojos gyógyszerésznéi
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ NT
1898. JDUÜS 2-án.
Jubileum kiállítás Bécs 1898
SINtíER-P A VILLON a ROTUNDÉB V\\.
Van szerencsénk a n. é. közönséget a Rolandéban levő kiállításunkra meghívni. Ezen kiállításunk , legújabb szerkezetű varrógépeket tartalmazza családi és ipari célokra, minden iparhoz különleges gépek _ Minden gép működéiben lesz bemutatva; dm gyűjtemény műhimzés, felrakott éa áttört munkákban. A Siiíjfer Varrógépek mintaszerűek kivitelben és szerkezetükben.
A Sláger Varrógépek nélkülózhetlenek a családban éa iparban. e
A Singer Varrógépek a gyártás terén a legelterjedtebbek. A Sluger Varrógépek feldlmalhatlanok tartósságban és mnnkaképességben. A Sliiger Varrógépek a műhimzéshez a legilkalmasabbak.
Díjtalan oktatás a m ű h ! m z é s b e n.
A Sinfter társasá^bb, mint 400 fajta gépet készít minden ipar részére és csak saját üzleteiben kaphatft,
The "Sintrer Mannfacturing Co. részvénytársaság
(ezelőtt leidlinger G.)
NAGY-KANIZSA : DEÁK FERENC-TÉR 460. sz.
NESTLÉ Gyermektáplisztje
Kipróbálva az első orvosi kap:
kapicitásoktól ; 30 év óta az Ssszes gyermekkórházakban használtatik.
legjobb alpesi tejet tartalmaz.
Régóta jónak bizonyait tápláléka a csecsemők és gyomor betegeknek.
Xlnta dobozok, baaznáUtt otaaitáasal ingjén a központi raktártol
F. Berlyak tVieii I. Xaglergasse 1.
Első C«. é* kir. Osztrák-magyar kizárólag szab. Főhercegi és hercegi uradalmak cs. tir. katonai Mezőségek, vasutak, ipari bánya
áfbl/ll aCftl/ rj 1 m l^l7*iínr"l7lZ r*V í D és gyári tanulótok, épitési vállalatok, építőmesterek, úgyszintén gyári és ingatlan tulaj-
"iTIaUlJtfcájA Ja. "V aCiÉ3 I Jjilm\'Vl 1 Ü.O. dmosok aálütója. E homlokzat festékek, melyek mészben feloldhatók, száraz állapotban
J^J^ONÍSTEIjNTETrt 3LÁ-R,OL\'Y poralakban és 40~ különböző mintában kilónként 16 krtól felfelé szállíttatnak és a mi a
Bécs, III., Hauptstrasse 120. (saját házában.) festék szürtisztaságát illeti, azonos az olaj/estékkel. — Bjgfr Mintakártya, úgyszintén
,__jfc Az arany éremmel kitüntetve. ífcs, használati ntasitás kívánatra ingyen és bérmentve küldetik. ~OT
A1.11 álliraM [íj-1 üáitt mMiwlsép
-——& Budapest, Váci köm. 8*. sz. <*f-^-,
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gőzcséplögarniturait, ipari célokra alkalmas .Coitipound* lokomobiljait, teljesen vasból készült szalmakazalozó gépeit göz knkoricamorzsolóit,
S t i t> o r-féle körfűrészeit, mr MILLENIUMI- kaszáló és arató-gépeit,
tofábhi SACK-féle ekeit, r e t d g-e p e 11, boronált éa egyéb raitaiárl a/épeit,
irjegyiék Ingyen és bérmentve.
ä - _ .
gOO^OOOOOOOCX300DOOOOOOOrjOOOOaCOOOOGBC30nBDC
¦¦¦ — „HTT. •-—1—•-——— g
MOLL SElDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos * Moll aláírását tünteti fel.
védjegyét e>
A Mali A. felt Seldtlti porok tartói Kyógyhatása a legmakacsabb rjyoraar- ?1 al-ipstbar.íaiaiak, gyomor,Tftrcs ét s^omorhéT, rójtzfltt székrekedés, majbát, talon, vér Ulilát. aranyér és a iefktl:f>Dbd«.bb női betsflségek ellec, e jeles hasiMernek eílised^k óta mindig oagy. bb ./tterjedéat szerzeit. — Árt egy lepecsételt »rt-dtti dtstzaak I frt •. e.
H amiiitá sok tar vé n y i I erj f en y i 11 e t n e k.
MOLL-FÉLE FRANCIA
BORSZESZ ES SO
ba mindegyik flzeg HOI.L A. védjegyét telatati tel * Mell\' leiirata ónozattal rao zárra. A Mell-tála
D. O
a
o,
a\'.
\'Csak akkar valódi.
t fraeezla berszeaz ét se oerezetezen mint fájdaloxuaillaplte bedörziöleai azer
1 kószTenj. caaz es a meghüléi egyéb k&Tetkezményeioöl legiamereteeebb népaaer. - Egy molett eredatl Brej ara 90 krabjzar _
Moll Salicyl szájvize-
(Fóalkatréaze : fttzotyaavai azikaó.) A uindenaapi izajtiaztitaaoál különösen foatos bármely kora gyermekek, mint fel nőttek ezimira; mert e azajm a fogak to.ábbi épaégét biztoaitj* ¦ -egyaaerimini »zer fogttjt. ellen - Egy Mell A. védjegyéval alláletl Hvag ára; 60 kra|cár.
Fószétkoldéa:
Mail A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. sx. Vidéki megrendeléiek naponta poetaatáavét mellett teljeaittetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 68 Fia.
MARGIT
GYÓGYFORRÁS
Margitforrks-telep (Bereg-meg,e.)
Kitűnő hatású szénsavas nátriumainál és csekély szabad szénsavánál fogva a légntia s tüdő hurutos állapotainál sőt egyenesen nélkülöz betétien, ha, mint a tüdővészeseknél, vérzésekre való hajlandóság van jelen. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek ourn-tos állapotainál, hol a fölüsinonnyiségben képződött sav oka a rossz emésztésnek. Előnyösei! hat a hólyag hurutos állapot:.ináL mert akadályozza a húgysavas sók lerakodását és így & kó- és homok képződést. Ezek eredményezték azt, hogy a legkiválóbb orvosi kapaczitásur: \\ mindig a legszívesebben hu- nálják és mindig előnyt adnak neki a hozzá hasonló összetételű gyógyvizek fölött
5^ Mint ivóvíz ^5
kiTsitS ovóinímck kixt>BT«.it járványos betegségek idején, f»ieK typhus ellen*
Mint. borvíz LkltalA.no** keáveltsógnek örvend.
Főraktár ÉDESKUTY L. Budapesten
V., Erzaébet-tér 8- „ „, ^u«. V, ErzMb.t-tár 8.
Kapható minden gyógyszertárban, fiiszerkereskedésben és vendégfőkben.
Nyomatott Uj. Wajdits József kSuyvnyoiodijibau Nagy-Kauiisán.
NAGYKANIZSA, 1898. július hó 9-én.
28-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Eí&fiteténi ár:
Egész erre ¦ - ¦ ó írt — kr. Kél erre . . 3 Bt 50 kr.
^(-ew-\'tevre - - - 1 fn \'ih kr hcjr» »xam Ul kr.
HIRDETÉS KK fj hasábos petitsorban 7, masnii«sor • .. i nmnicü ifiválilii >or»n 5 kr.
N VI I.T TÉRBEN ut-til soronként 10 krért vétetitek lei. Kiuctiari illetek minden egji*« birdetctért 3u kr. űzetemlö
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi rétiét illető" minden közlemény a felelős szerkesztő oevére, az anyagi részi tilet5 közlemények pedig a kiadó serére citnxítteo Nagy-líuizxára bérmentve intézendnk
Kénneutetlen levelek m-m fogadtatnak el.
kéziratok riunwM keidéinek
| A nagy-kanizsai „Ipar-Testület/ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság, * a .Kotor! takarékpénztár
részvény-társaság,* ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanitói járáskor," a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet/ a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai küiválasztlányának hivatalos lapja.
IÍETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ipartestületeink tevékenysége.
Nagy-Kanizsa,
. jallnx S-án.
Tizennégyéves múltja alatt az ipartestületi intézmény sok helyt átment az életbe, sok helyt ez az átmenet folyamatban van, sok helyt pedig a kezdet \'nehézségeit érzik. Számbelileg is fejlődtek, habár szinte egész országrészek vannak, melyeken az uj testület nem bir megküzdeni a régi ipartársulattal.
Azok a célok, melyeket az ipar-törvény 126. §-a az ipartestület elé tűzött, a lefolyt idő alatt csak rész ben lettek elérve. Ipartestületeink túlnyomó része közigazgatási szervezetnek maradt; részben mint önkormányzati tagozat, részben mint az elsőfokú iparhatóságnak segitsége. E szempontból a kijelölt célok idevágó csoportját elérte, de nem azokat, melyek nem kevésbé lényegesek, sőt a kisiparos-osztály szempontjából a jelen kor versenyküz.delmében kiválóan nagy horderejűek: a segélypénztárak, szövetkezetek létesítését s egy^ általán azokat nem érte el, melyek a testületi életet bel terhesebbé, a. kisiparososztály legközvetlenebb gyupontjává tenni hivatva volnának.
Az a statisztika, mely a m. kir. központi statisztikai hivatal kiadványainak sorozatában meg fog jelenni, bizonyára sok irányban fog felvilágosítást adni a testületek viszonyairól. Annak alapján majd, ha nem is végleges, de időszaki Ítéletet lehet mondani ez intézményről, a mely oly vérmes reményeknek volt tárgya. De lalán ma is lehet mondani, hogy e remények korántsem valósullak meg akkora mérvben, mint azt tényleg hinni és várni lehetett.
A viszonyok yaskényszere elől — tudjuk — nem lehet elzárkózni. És nagy munkálkodást nem lehetett tel-
jesen végezni akkor, midőn egy osztály erős létküzdclmet viv. De még ezek mellett is. avagy talán éppen ezek dacára is, ha a kézaúiparososztály közszelleme lüktetőbb, a cselekvésérzet erösebb, föltétlenül közelebb kellene állanunk azon érdemlegesebb célokhoz. Hisz tiz-tizenöt év e rohanó korban valóban nagy idő. De e korszak alatt főként csak a formaszerü keretek alkottattak meg, a keretek azonban friss és eleven béltartalommal nem töltettek be s az az eredmény, melyet ma még fölmutatni képesek vagyunk, sem az egykori várakozással, sem a lefolyt időszakkal, sem magával a kézműiparos osztály értelmi és anyagi bei-tartalmával arányban nincsenek.
Nálunk az a, csak részben helyes közvélemény lett általános a kisiparos-osztályban, hogy az ipartestületek főként közigazgatási teendőkre valók. Ebből folyólag az a tévhit uralkodik, hogy az ipartestület tevékenységének és hivatásának javarésze ki van azzal merítve, ha tanoncokat szerződtet és felszabadit, segéd-nyilvántaríást vezet és a békéltető bizottság ugy a hogy működik. De hogy a kézműiparos-osztály helyhez kötött érdekei ezzel legkevésbé sincsenek kielégítve, hogy az iparos-osztály helyi követeimé nyeinek teljesítése, szellemi és anyagi erejének fokozása tekintetében is a kötelességszerű nagy feladat és hivatás ugyancsak az ipartestület vállaira nehezedik, erre a magaslatra általánosságban nem emelkedtek.
A közszellem javításának nagy gondját nem vállalták cl 1 estüléteink, holott a kézműiparos osztály önbizalma, tettvágya, telje3 értelmi és erkölcsi hatékonyságának úgyszólván alapvetését vártuk a testületektől. Azonban a kedvező fordulat nem következett be. Nincs tehát eleven és átható élet, a mi nélkül a legkitű-
nőbben kicirkalmazott s a legszebben megfogalmazott -^Uiagrafusokon alapuló sze vezet hiábavaló. Mert csak így érthető meg, hogy a tulajdonképpeni érdemleges céloktól tizennégy év után is *i.vnl álluak. Segélypénztáraink nincsei^k, —; szövetkezeteink nagyon szórványosan, ha csak a törvényhozás elé most terjesztett szövetkezeti javaslat ezen egyet nem fordít.
A közszellem pangó voltának tudható be, hogy az ipartestületi belső élet nem eleven s nem egyesíti mindazt, a mivel az iparos-osztály rendelkezik. S igy működése is általánosabb jellegű a szakszerűség rovására s érthető, ha alig-alig alakultak szakosztályok a testületek kebelében. Ezért nem lehetett kellő hatása a szakoktatás s segédszemélyzet fejlesztésére, s nevelésére sem. Mindezek összhatásaképp mutatkozik az a tünet, hogy a társadalomban és a hatóságok előtt a testület nem emelkedett arra a tekintélyre melyre igénynyel s hivatottsággal bir s a mely hatékony te vékenységéoek elengtdhetlen kelléke.
Mind e csalódások dacára is azonban, mert a mag jó, az ipartestületi működéstől sokat, sót a jelzett múlt után éppen mindent a jövőtől várunk. Ennek első alapföltétele a kisiparos-osztály lohadt Önbizalmának emelése s az ezzel együtt járó hátrányos szo ciális kisérÓ jelenségek kiküszöbölése eleven testületi élet utján. E kettő kölcsönhatásban van egymással. E:e venné kell tenni a testületi belső mozgást, hogy erőteljesebben lüktessen vérkeringése. Meg kell becsülni a testületi intézményt azzal, hogy nemcsak közigazgatási foknak tartjuk, hanem azzal is, hogy a kézműiparos-osztály életerős helyi szerrezetének neveljük, olyan gócponttá teszszük, melyben az iparosság jobbjai vállvetve küzdenek, hová ez osztály vágyainak, törekvéseinek szálai összefutnak.
Ilyennek képzelték tervezői, ennek alkotta a törvény, ezzé kell leírni az iparos-osztály által s akkor nyugodtan pillanthatnak vissza egy-egy naptári év eredményeire, melyeket nemcsak az évi jelentési tabellák és száraz számadatok tömege fog igazolni, hanem becses és maradandó kihatások a kézműiparos-osztály szilárdítására.
Iskoláink beszámolói.
Városunk nemcsak k& eskedelmével, hanem iskoláival is első helyen áll vár megyénkben. Ls iskolái nemcsak számra tekintélyesek, hanem szinvonalakra nézve is magasan állanak. Meggyőzhetnek erről mindenkit azok az Értesítők, melyekben a múlt iskolai évről számolnak be.
Iskoláink kőzött első helyen áll a fö-gimnázium, nemcsak mert legmaga-babb iskola, haaem mert egész vármegyénkben a legrégibb és legoépesebb intézet. Ha meg éri azt az időt, hogy uj épületet kap, még hathatósabban működhetik és még jobban vonzza majd az ifjúságot, melynek száma igy annyira szaporodik, bogy jövőre már aligha lesz I elég csak az első osztály párbuzamosi-! fása. Melléje sorakozik a felső-ke-; reskedelmi iskola, mely való-i szinüleg átéli a mostani válságoa időket is. I Szép eredménnyel működik, szintén igen | népes. Polgári iskoláink kiváló I tanító erők vezetése mellet magas színen ; állanak. Az izr. polgári iskolát kár volna megszfiutetni- a községiek pedig talán í nemsokára államiak lesznek. A népiskolák \' államosítása is közel van, s ez a tény bizo-! nyosan nagy baláisal lesz jövő fejlődésükre. Van tehát iskolánk szép számmal. — Azomban még mindég nincs felsőbb leányiskolánk, pedig a nőképzés fontosságát alig kell bizonyítanunk. Valóban csodáljuk, bogy e tekintetben nem tettünk még egy lépést sem az illetékes köröknél. Az államosítás kérdésének megoldása után erre kell az első lépést irányozni, ennek megvalósítására kell törekedni.
Iskoláinkról lévén szó, újra emlékeztetünk az írod. és Müv. Kör azon akciójára, mely egy zeneiskola felállítására irányul és kívánjuk, hogy sikerrel járjon. Dicsérettel emeljük ki, hogy a Kereskedők Társulata alsó fokú kereskedelmi iskolát tart fenn.
Ezek után vegyük sorba iskoláinkat: 1. A főgimnázium.
A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló főgimuáziura É r t e b i t ő j é t dr. Pacbinger Alajos igazgató tette közzé, A gondosan szerkesztett Értesítőt Kalcaok Leó tanárnak XIII Leó pápáról mondott magvas beszéde nyitja meg, mely után egy szakszerű nyelvészeti dolgozat következik dr. Perényi Józseftől Wieland Oberonjáoak nyelvéről. Az alapos értekezés a szaktudósok figyelmét bizonyára magára fogja vonni. — A tanári kar 16 rendes tanárból és 5 felekereti hitoktatóból áll. Különösen ki kell emelnünk, bogy nagy gondot fordítanak a rendkívüli tárgyakra is, valamint nagy körültekintésről és helyes pedagógiai tapintatnál tanúskodnak az írásbeli feladványok is. Az igazgató a főgimnázium történetéhez nyújtott, gondosan összeállítót t adataiban mindenről pontos felvilágosítást nyújt. Kitűnik ebből, bogy az intézet nagy gondot fordít a tanulók valláserkölcsi és hazafias nevelésére. A fegyelem ellen mégis súlyosan vétett több tanuló, kikkel szemben a tanári kar igazságos szigorasággal járt el, — ami a jövőben bizonyára üdvös gyümölcsöket terem. — Szépen számol be az Értesítő a gimnáziumi ünnepségekről, melyek közül a márc. ló-ki valóban nagyszerű ünnepségnek leírását a Zalái Közlöny márc 19-ki száma után közli. — At Adatoknak legszomorúbb része az, mely a főigazgatói látogatás kapcsán az intézet helyiségeinek szomorú állapotát rajzolja. Valóban itt már egy uj épület emelésének ideje. — Nagy áldás a szegény tanulókra nézve a Segítő-egyesület, mely könyveken kivQI még 30 tanulót részesített pénzbeli segítségben. Jutal-makul 257 frt 39 kr., 3 db. arany és 26 köt. könyv osztatott szét. ösztöndíjat élvez 7 tanuló. A könyvtárak és szertárak elég gazdagok és szépen gyarapodnak.
A beirt tanulók száma volt 387, kik közül 358 tett vizsgálatot. Róm. katb. volt 231, gör. ke). 1, ág. ev. 7, ev. ref. 3, izr. 116. Nagy-kanizsai volt 188, megyebeli 82, somogymegyei 54, horvát-szlavonországi 10. más megyebeli 24. Minden tárgyból jeles volt 19 és pedig: I. A) oszt.: Fábián János. Wollák Gyula, az í. B) oszt.: Gózon Ferenc, Steiner Béla, Ventzeli Sándor, II. oszt-: Blau Artúr, Blumenscheio ti.. Kovács János
TÁRCA.
Aratáskor.
— A iZalai Közlöny* eredeti tárcája —
I.
Á kaszámra .bi rajkó mat felteszem. S az aratást holnap reggel megkezdem.
— Dúl a marok kaszám előtt balomra : Erdő, mező visszhangzik a dalomra.
¦ ¦ Éget-foiTáz a napsugár napestig, De kirágok a nagy dűlő végéig — Ott ran egy fa a annak sötét árnyába\', Csólot adok kis angyalom ajkara.
— Kis angyalom jer mannám szaporánl Mutasd id*^7 bogy szeretsz engem igazán,
S hadd ludja meg, amit nem ind - a világ, Azt, hogy szívuuk egymásért nyiló virág 1
II.
Járjon rózsám a kezedben
Ki a „gó r be kárt é k ony\' — Hiiz derekzd mint darázsé
Kaicsu - azaz, hogy vékony Kouuyen hajolsz a marokéri:
üyorsan. vjgan angyalom Fáradt testnek hej de édes
A píhfuef, nyugalom I III.
SQrü marok, (ürü kéve ntinouk:
Erői, munkát — látszik, hogy nem sajoálnnk.
— Fele erű", fele munka a szerszám,
A!ég kevesebb, hs, mellettem vagy Terkám I
Arany mező szép kalásza elöt Qnk, S ott az élet bekötözve mÖgÖtiQok . Isten áldás kíséri a munkánkat,
— Erző szived .kii aigyalom oecn lájhai.
. . Alkonyodni kezd immár a határon:
g egy rendet s azlin többet nc vágjon?! Nyugalom és újult erő kell hozzá...*
— 8a legény csak a fejével bólint ri.
Farkasa Károly.
A mi irigyeink.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája — Irta: Bnrkoss Báró.
Áldott semmittevés! Boldogok mi, kik ha egyik nap délelőtt, vagy délután — már t. i. amelyik részére a napnak kitűzi az iskolaszék egy évi fáradozásaink gyümölcsének nyilvánosan való leszedését — leszámolunk: beáll a vakáció, az áldott semmittevés — nem ritkán — unalmas napjai.
És ezt tőlünk, a nemzet mostoha napszámosaitól, hányan, de hányan irigyelik. Pedig bát lessék elhinni kedves irigyeink, hogy erre nekünk igen, de igen oagy szükségünk van, a mégis akárhányan vagyunk, kik önökkel kedves irigyeink ezt az áldott, irigyelt semmittevést időnket örömest elcserélnénk. De el ám!
Lássuk miért?... Van-e halandó, ki a mi tortúránk nélkül lett azzá, a mi ? És van-e halandó kedves irigyeink Önök körött, ki visszatud emlékezni arra az időre, mikor legelőször tépte át az iskola küszöbét? Ha vac, emlékszik-e arra, hogy ekkor ő sem volt más, mint egy darab élő hastömeg melyet annak a Unitó bácsinak, vagy néninek akként kellett gyúrni, idomítani, bogy belőle: az államnak hasznos, a társadalomnak pedig művelt lagja legyen.
Persze ömlk kedves irigyeink erre már nem emlékeznek; és még kevésbé emlékeznek arra, hogy annak a szegény tanító bácsinak, vagy néninek mennyi lelki erejébe került az, hogy Önöket kedves irigyeink az állam és társadalom ilyen polgáraivá nevelte?
De nem ám! mert jó magam is akárhányszor hallottam hangoztatni, bogy a népiskola semmi s ezen elvből kífo-lyő\'ag a népiskolai tanítok is semmik. Pedig halt kedves irigyeink 1 — nem mondom, bogy hazudnak, haaem aunyit nyilvánosan merek állítani, hogy nincsen igazuk.
Nirct p?díg azért, mert mint mondám a népiskola csak élö bustömegeket kap, s ezen élő hustömegekböl emberi, szellemi lényeget van hivatva képezni, nevelni. A jó népiskolai tanítónak hasonlítani kell a jó kertészhez, mert míg a kertész gyenge csemetéit, virágpalántáit akként iparkodik ápolni, gondozni, hogy azokból életerős fák. virágok legyenek; addig a tanító a reábízott gyermekeket akként iparkodik nevelni, hogy azok mindenből olyan helyes alapfogalmakat szerezzenek, mely "liet az élet göröngy-teljes utain helyesen átvezérelje, édes mindnyájunk közös rendeltetésének véghatáráig. Hogy pedig ezt megtehessük, olyan kitartó vasszorgalmat és fárasztó munkát kell végeznünk —, minőt alig hiszem —, bogy van pálya, mely követeljen a rajta müködőtö1.
És e rendkívüli nehéz, fárasztó munkát évenkint nyolc tiz hónapig az iskola falai közt megszorult por és bűxteljea levegőben kell —* nem ritkán 120 -140, majdnem mindegyik más éa más szülők-tő) származott idomitatlan élö hastömeggel — végeznie, az önök által kedves irigyeink, — irigyelt két havi vakáció élvező, uj lelki erőt gyűjtő irigyeltjeiknek.
Éi mi mégis akárhányan vagyunk, kik önökkel, kedves irigyeink ezt a vakációnkat elcserélnénk, mert mint .Tani Tóni kántortanító kollegánk szokja moo-daní :* tanítani könnyű; de megélni nehéz. íme! kedves irigyeink — itt a lóláb! Persze, bogy persze — önök erre nem is gondolnak; pedig bát igy áll az önök által irigyelt, vakációt élvezők legtöbbjeiné), mert a testet lelket ölő, fárasztó munkával szemben olyan silány a honorárium, bogy valóban méltó egyik legkedvesebb kollegám elkeseredett vizsgái kifakadása —: ennyiért, ennyi is sok! I
Lássák kedves irigyeink! ne legyenek irigyek, mert amely testnek vannak fényoldalai, annak rendesen árnyoldalai is szoktak lenni. Igy van ez — az önök irigyeltjeiknél is. De igy ám l
. . . Áldott aemmtttevés! Ugy-e önök, kedves irigyeink, ezt nem ismerik? De nem áml mert, ha önöknek van egy-két heti vakációjak, nem semmittevésre használják azt, hanem — utaznak, fürdőkbe mennek, szórakozást keresnek. Lássák mi ezt, a hosszú vakáció dacára sem tehetjük mert nem telük. De nem áml
Apropó! Boldog emlékezetű Kneipp U$áter! Áldunk téged holnap reggeltől \' kezdve én is, meg talán Kala Pál barátom is, mert-mert a harmatos lűbeo .kneippofai* kezdünk.
. . . Hm l osztég mondok én jaz. Gö csejorazágbol íppejíg ideszalatt Kala Pál pajtásomnak, nohát: erre gyüjjék ial Mer bát ii tennék van y-.r. hostzi füjjön na harmat.
Mán osztégee is mentünk.dehamargyábo pora is gyártunk, mer bán jaz bosazi fűben, bosszi gelegenye tüske ment jaz Kala Pál pajtásom lábik taptyábó bele...
Piszkátuk maketten is; de beábo, mer hát méérgeseo ment jaz lábik taptyábó bele.
Szegény Kala Pál pajtásom! más betegen fekszik garcou lakásának ágyábo, orvos kéne nekije; de hát nincsen ,ki-ristusa", mer jaz 0 kössége — íppejíg féléve — harminchat foréntot jadott jaz ídzetésibe csa bele.
Cuciliszkák leszünk! mán ha jaz körorvos urak is Btrikolnak % ippejtg csak akkor gyünek osztég jaz kösségbe, ha füzetes köli nekik. Utiátal á n t a kör-orvos uraknak is t
— Cuciliszkák leszünkI mer: tané-tanyi könnyű; de megélnyi nehéz.
Mondok én jaz Kala Pál pajtásomnak —: | ne legyünk cuciliszkák, hanem fogózunk \\ összü, mán olyan formába, mind jaz j láncszemek éés kopoggyuok, zörgessünk addig, míg jaz kérésünk meg nem hallgatta tmányoz tátik.
— Osztég mán hun kopoggyuok éés ! mit kérgyünk, hobát hallgatmányozják
meg? — má tuuuyi való minket. Kopoggyunk jaz mi éédea apánkoá\' : jaz Valasécsná: kérgyüfc, hobát legalább \' jaz kézpénz tűzetésünk jaz adóval szee-\\ dessék összü éés mí jaz adőhivatabul -kap-\\ tyúk jaz kézpénz füzetesünket. Éédes ! apánknak eez csak egy rövidke rendeletébe : kerül éés mi bódogok leszünk, mer csekély ; kézpénz füzetesünket nem foréntokként, i hanem havonként, vagy évnegyedenként > pontosan megkaphattyuk.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1898. JULIUS 9-én.
Pickel Ferenc Rotschild István, HL oszt: Tóth István, IV. oszt.: Rotschild József, Szabó Vendel V. oszt: Szadnik Sándor, VI. oszt.: Schwarz Gyula, VII. oszt.: Schwartzstein Ödön, VIII. oszt.: Bagyary Béla. Weiser János, Zerner Hugó. Minden tárgyból jó volt 46, elégs. 185: egy tárgyból bukott 44, kettőből 17, többől 37. 2. Az izr. hitközség Iskolái.
Az izr. hitközség egy felső keres-kede 1 mi, egy polgári és egy elemi\' iskolát tart fen. Mindenről egy Értesítő számol be, melyet Bún Samu, igazgató szerkesztett. Dr. Villányi Henrik tanárnak Gellert éi La Fontaine című szép értekezéee nyitja meg. Nagy tudással és főként a pedagógiai célt tartva szem előtt, tárgyalja a szerző Gellértet és Li Fontamét, a két híres meseirót, megtévén köztük az összehasonlítást. A felső keresk. iskolába beíratott 106 tan. végzett 104 a polgáriba beíratott 112 tan., végzett 109, az elemi leányiskolába beíratott 133, végzeit 125, a fiúiskolába 167. végzett 165. — Igen sok alapítvány és nagy összegű adakozások segítik aszeuény tanulók tanulását. Ösztöndíjat élvezett 57 tan.
A felső kereskedelmi iskoli tanári kara:
9 tanár és 3 bitoktató. Az értesítő közli a tantervet, a szabályzatot és a fegyelmi szabályokat. A polgári iskolában 8 taniió és 2 hitoktató, az elemi iskolában pedig
10 tanító és 3 hitoktató működött.
Az összes tanulók között volt helybeli 341, vidéki 1G7. - izr. 488/róm. kat. 25, év. ref. 2. ág. ev. 4. Kitűnő tanu\'ó volt a polg. III. osztályban Feldmar Béla : jeles tanulók voltak a felső kereskedelmi középső osztályában Tsuber Győző és Wírlh Imre, az érettségi vizsgálatot jelesen tették le: Drutsch Jakab, Herlinger Ernő, Hoch Imre, Nagy Jenő és TaUszik S. Az értesítő végén igen részletes kimutatás olvasható az izr. bitközség h itta ni intézményeiről dr. Neumann Ede főrabbitól. 3. A községi polg-áriskolik
A nagykanizsai államilag se-gétyzett polgári fi u- és leányiskola huszonhatodik értesi-töje.^z 1897—98- tanévről. Szerkesztette dr. Bartha Gyula igazgató. A jelentéi visszapillantást vett arra a fontos eseraéoyre. hogy a polgári leáuyiskolának a város uj épületet emelt. Az uj otthon egyik szembeszökő hiánya, bogy nincs tantestületi szoba könyv- és szertárbelyisé|. De a mi a legnagyobb baj, a rajzterem oly szük, hogy legfelj-bb 45 tanuló helyezhető el, holott az I. és II. osztály növendékeinek létszáma 60 körül jár. Úgyszintén égető hiány, hogy nincs a helyiségek közt egyetlen terem sem, a hol az intézet összes növendékei, bármily tömötten is összegyűlhetnének, mint pl. iskolai ünnepélyek alkalmával.
Az uj épület 1897. november 21-én a polgári fiúiskola rajztermében a megye fői.-pánja dr. Jankovicb László gróf. Cserfán Károly alispán és dr. ftuzsicka Kálmán tanfelügyelő jelenlétében avatták fel. Az iskola közeljövőben való államosítására alapos kilátás van. A leányiskolánál alkalmazott 3 tanerőnek fizetését az állam kiegészítette és e célra SSOfrlot utalványozott.
Hofímaiin Mór fiúiskolái rendes tanárnak Ó Felsége a polgáriskolai igazgatói címet adományozta.
A leányiskola létszáma 189; a fiúiskoláé 198 volt. Javitó vizsgálatra utasíttatott 32, osztály ismétlésre 10 leáoy-növendék. A fiúiskolában javitó vizsgát tehet 371., ezt ismétlésre utasíttatott 15 fiu.
— Mán mondok jaz jó vóna! de hál hun vannak, kik összütt tartanak ?
Ippejig eekniocsennek ééies KalaP. barátom, merjaz összü tartás helyen. emmást rággyáka\'oki?,kiks03elátták egymást így tesz jaz ééu kedves vót elódömis velem.
— Még velem is ugy tett, meg egy harmadikkal is; tehátlan vigasztaló lj ?!
Mondok meeg vigasz Ulóttam, mer mind sorsosunkat ismerem; mind embert pejíg majd csak meegísmerhetem a asztán mondok végeztünk, mer —: raegéloyi könDyü; de tanétaoyi nehéz 1 Persze Tani Tóni nem így mondja.
Ámde, kik ezt tartják, legyen azoké a düCfiősség most és mindörökké — amen. .; . .". Lássák kedves irigyeink, milyenek ezek;az író emberek!? Míg a hölgyeknek elitélik a szapu\'á«Í hajlamot; addig ők nem elégesznek meg avval, hogy maguk közt foglalkoznak bajaikká1, hanem még önökkel is időt pazaroltatnak azok elolvasására. — Csúnya iró emberek.
Udvardy Ignác jubileuma
r - 1898. jnlius S án. -
A zalaegerszegi polgári és felsőkereskedelmi iskola érdemekben gazdag igazgatója, Udvardy I. f. hó 3. ülte meg tanügyi pálya futásának negyedszázados jubileumát.
Összegyűlt a jubiláns ünneplésére Zala-Egerszeg és a megye színe-java. Délben a „Bárány* dísztermében disz-lakoma volt, melyen mintegy 250 en vehettek részt. Akik ott összegyűltek, azok mind tanúságot tettek arról, hogy Udvardy Ignác igazgatót a megye közönségének tisztelete éi szeretete övezi Aki mint az ünnepelt örömben és bánatban csak az igazság utján járt és ragyogó példaadással az ifjúság élén haladt, az vidám kedély-Iyel evezhet be az aggkor kikötőjébe is, mert ott is diadalmaskodni fog az élet zugó fergetegjein.
Az ünnepeltet egy küldöttség Bődy tanár vezetése alatt üdvözölte és meghívta a tiszteletére rendezett bankettre. Wlassic3 Gyula miniszter és dr. KÖnig Gyula miniszteri biztos levé.ben üdvözölték Ud-vardy-t. — Az első felköszöntőt Botfy Lijos polgármester mondotta a királyra. Halász Miksa dr. a közoktatásügyi miniszter: éltette. Üouc József és dr. Hajós Udvardy-ra ürítették poharukat, dr. Ru-zsic-ka Kálmán kir. tanfelügyelő és kir. tanácsos a következő feiköszönto mondotta: Tekintetes Igazgató Ur!
Munkában és a nemesért való küzdelemben gazdag igazgatói pályájának huszonötödik évfordulóját a szeretetteljes bec-iülés és elismerés megható ünnepévé avatták azok, kik igazgató ur emlékét az élet évtizedes viharaiban is hiven megőrizve megjelentek ma tanúságot tenni azon mélységes ragaszkodásról, melynél van a földnek nagyobb ékessége, fényesebb csillogása, de uincs nálánál magasztosabb megnyilatkozása az emberi lé\'eknek.
A bálás növendékek szivével összeforr mindazok érzése, kik hatósági, társadalmi vagy egyéni keretben, igazgató ur széles tudásának, kiváló nevelői hatásának odaadó buzgalmának s példás éleiént-k varázsa alatt állottak.
Ámde a huszocotéves évforduló ünnepsége nem végződik a mi sziveinknél!
Részt kívánt magának abból a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter ur i", a mii alkalomból kü ön leiratával tüntetvén ki azon férfiúk, ki e város tanügyét huszonöt éven ál annyi odaadással és szeretettől szolgálta.
Midőn ö excellenciáj i megbízásából az ő elismerő leiratát átsdám. legbensőbben üdvözlöm igazgaió urat Zalamegye kir. tanfelügyelőlége nevében is.
De külön is kifejezést adok szivem örömének a mai napon.
Hisz azon tizennégy év alatt, melyet a huszonötből egy és ugyanazon magasztos eszme szolgalatában eltöltöttünk, mindig oly férfiúnak ismertem igazgató urat, kinek szellemi képe-sége é. sok irányú lelkes tevékenysége az áldás és tanulság forrása volt ifjúságunknak.
Megsejtette már a gyermek is, hogy igazgató ur pályájára, a magyar művelődés ragyogó eszménye veti azt a fényes sugarat, mely nemcsak világit de vezet és mel\'dget egyaránt. ,
Ez a titka a paedagogiai pé\'da nagy hitásának midőn egy ember a maga légkörében kifakasztja és megérleli százé? száz ember szív boldogságát s bizalmát a földi !ét bee éhez.
Legyen érte áldott igazgató nrl
S ba volna mégis egykor életének egy nehéz, lelket kipróbá ó perce, gondoljon vissza és fontolja meg, hogy az a sok szeretet hála éi elbmerés, mely ma igazgató urat körülveszi, nem szubjektív fel-lobbanások bolygó tüze. de örökre ki-fogyhatlan erkő\'csi tőkéje egy életpálya legnemesebb jutalmának.
É jen Udvardy I^nác.
Udvardy I. megköszönte az ovációkat és az egyesületeket, lestületeket és Z.-Eger-szee lelkes polgárságát köszöntötte fel:
Felköszöntőket mondottak még Slrausz Lsjos, Balaton József apátplébános. Mil-tényi Árpid, dr. Farát J., Bődy I. *tb. Az orazágminden viaékéröl érkeztek üdvözlő táviratok.---
Felhívás előfizetésre.
Jal. hó elsejével a második félévbe lép lapnnk. Bizalommal fordulunk azért N.- Kanizsa város és vidéke o 1 vasok özú n-ségéhez, szíves pártolásába és figyelmébe ajánlva lapunkat ezentulra is.
Valamint a múltban az volt, úgy a jövőben is az \\mz lapunk vezető-eszméje, hogy a közönség mindeo várakozásának teljes erőnkből és őszinte odaadással megfeleljünk. A nagy politika a mi lapunk hasábjain sohasem szólal meg, hanem helyette mindenkor és első sorban városunk közigazgatási és társadalmi viszonyait fogjuk a legnagyobb tárgyilagossággal és igazságosan ismertetni. Ugyanilyen figyelmet szentelüuk a vidék érdekeinek is, mert az a célunk, hogy városunk és életerős vidéke között, állandó és nagybecsű szellemi kapcsolatot teremtsünk.
Hírrovatunk változatosság és megbízhatóság tekint-tében ezentulra is meg felel a közönség várakozásának, tárcarovat unkban pedig a vidék legjobb erői fogják közönségüoket>zórakoztatni.
Egyáltalában abban keressük és leljük fáradozásunk jutalmát, ha olvasó közönségünk felismerve a közügyek iránt tanúsított önzetlen buzgalmunkat, elismerésével és nagybecsű bizalmával meg fog bennünket ajándékozni ; a magunk részéről újólag biztosítjuk közönségünket, hogy minden alkalommal a szép, jó és nemes eszményei fognak bennünket lelkesíteni és sem fáradtságot, sem áldozatokat nem kímélve, azon leszünk, hogy közönségünk várakozásának megfelelhessünk.
A „ZALAI KÖZLÖNY"
szerkesztősége.
Teljes tisztelettel kérjük nagyra-becáült előfizetőinket, hogy elöfizeté seiket mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében zavarok történjenek.
A „ZALAI KŐZLÖVV
előfizetési ára:
Egt\'sz érre 5 frt. Fél évre . Z .50 kr. Az előfizetési pénzek legcélszerűbben postautalványon küldhetők.
Teljes tisztelettel
A .ZALAI KÖZLÖNY" UaMKnula
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény* A Pozsony-, Sopron-, Zala-, Mosón-, Vas , Győr-, Ny:tra-, Komárom- és Esztergom-vármegye több helyén állomásozó cs. és kir. közös hadseregbeli és m. kir. honvédségi csapatok számara f. é. október hó 1-től december hó 3l-ikéig szüksége? kenyér- és zab, továbbá a.f. é. szeptember hó 1-tŐl 1898. évi augusztus bő 31 éig több ezer métermázsa szalma, Bténa, tűzifa és kőszén szállításának biztosítása céljából! é. július bő 4-ikén Pozsonyban, 7-ikéu Sopronban, 11-ikén pedig Komáromban, a ca. ős kir. V. hadtest had biztonságánál, illetve a cs. és kír. katonai élelmezési raktáraknál ajánlati tárgyalások fognak tartatni. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletesebb adatok a tárgyalást megejtő b fönnevezett katonai hatóságoknál tekinthetők meg. Sopron, 1898. évi július havában. A kerületi kereskedelmi és ipirfcamara.
— Hirdetmény. A gölnicbányaí állami vasipari szakiskolának a folyó tanévvel végzett növendékei hazai iparvállalatoknál keresnek alkalmazást. E növendék a
kovács- és géplak.to.s iparágakban nyer-^ Közlönyt\' az olvasó közönség szemében
tek kiképzést s valamennyien jó rajzolók.\' Miről az érdekelt kői őket oly megjegyzéssel értesítjük, bogy a növendékeket illető közelebbi adatokat kamaránk készséggel közli. Sopron, 1898. éri július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A székelyudvarhelyi m. kir, állami kő- és agyigiparí szakis kólát f. é. jnliui hónapban elhagyó i ö-vendékek, kik vagy a kő-, vagy az agyag-iparra bírnak képesítéssel, hazai iparvállalatoknál keresnek alkalmazást Miről az érdekeit köröket oly megjegyzéssel értesítjük, bogy a szakiskolai növendékeket illelő minden bővebb fölvilágosítást kamaránk készséggel megad. Sopron, 1898. évi július havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Zilahi Gyula, a nemzeti színház elsóreodü művészének, 1898. július 9-re, az .Eötvös" alap javára rendezendő művész estélyének megta, rtása bizonytalan idóre el halasztatott.
— a bor-ellenórzés érdekében, a bor-ellenőrző bizottságok szervezeti szabályzatának megalkotása céljából több oldaltól kifejezett kívánság folytán, folvó évi juüus hó 12 én délelőtti 9 órakc. Zala-Egerszegea a vármegyeház gyűlés-termében rendkívüli törvényhatósági bizottsági közgyűlés fog tartatni.
— Csodás szellemi találkozás. A „Zala6 most egy év óta már másodszor ráismert arra, hogy a lapunkban megjelent egy-egy taanlmány nem az írójának eredeti munkája, hanem: ,c=odis szellemi találkozás", helyesebben plágium. Igazán megindító a „Ziia." szerkesztőségének, vagy talán egyik riporterjének az & buzgalma melylyel cikkeinket elolvasna, sőt még tovább is megy, azok forrásait kutatja. Irántunk való jó akarat literatúrai szenvedély, kalandvágy vagy mi vezérli laptársunkat ebbeli kutatásaiban? Mi ugy tudjuk, hogy rossz akarat, azzal
leplezett szándékkal, hogy a „Zilál
Felhívás !
Az Ernő főherceg névét viselő c». és kir. 48. gyalog ezred, mely az 1798 évben történt felá litásától egészen 1860-ig Vas-, Sopron-, Somogy- és Z^la megyékből egészítette kí magái, jelen évben 100 éves fennállásának ünnepét üli meg.
Kegyes tisztelet jeléül és hogy a vitéz elődök emléke, — a kik vér — a élet áldozatukkal az ezrednek b< c -ülettel s dicőséggel koszorúzott múltját mint örökséget hagyták reánk, — örök időkre fennmaradjon, egy ezred mu-ieuii létesítése kezd cmény eztetett
Hogy e gyűjtemény mennél gazdagabb legyen, kívánatos volna tiszti és legénységi kitüntetések beszerzése, különö>en viW/.ségi érmik Ö Felségeik I. Ferenc, I. Ferdinánd és L Fereni József császár és király uralkodása idejéből, továbbá ágyukereszt az 1814. évből, a pápai emlékérem 1849. évbő\', szolgálati érmek, melyek a\', ezred tagjainak adományozottak éa talán még ma is utód jaiknak birtokábau vannak, továbbá oly képek melyeknek tárgya az*ezred történetéből van merítve.
Az ezred parancsnokság hajlandó volna ily nemű ereklyéket a kitűzött cél elé résére, vásárlás utján is megszerezni.
Erre vonatkozó szíves közlemények az ez -red parancsnoksághoz Pozsonyba int ezt n dők. A főtisztelendő papság, a szolgabíró, jegyző ét t-t ni tő nrak, úgyszintén az érdemes hadasty án és t Üzolió egyletek felkéretnek ezen hazafias vállalat támogat i-ára-CnanAdy Art/t ur s te. ezredes
HÍREK.
— Házasság. Strem Tivadar, a helybeli Slrem és Klein céjí beltagja, e hó 10-én vezeti oltárhoz Ebentpanger Károly varasai kereskedő leányát, Herminát
— A honvédség koréból. Takách János, a marosvásárhelyi 22. számn bon-védgyalogezred őrnagya, a nagy-kanizsai 20. honvédgyalogezred 1. zászlóaljának parancsuokává kineveztetvén, városunkba költözött.
— Halálozás. Lapunk zártakor vesszük a szomorú hirt, hogy az Ebentpanger családot mély gyász érte. E b e-n s p a n g e r Lipót ker. tanácsos neje szül. Weisz Szidónia f. hó 7-én délben Bécsben,\' hová beteg anyját kisérte, szívszélhűdés következtében meghalt. A gondviselés a legjobb anyát és hű hitvest ragadta ki övéinek karjaiból és a nagy-kanizsai társadalom is számos jótékony egyletének fejét tisztelte az elhunytban : Halálával társadalmunk egy általánosan tisztelt alakja tünt le, azért szeretteinek köoyüivel méltán ölelkezik a közönség fajd részvéte is
— Bátorít síremlékére mintegy 160 Jrt gyűlt össze. A , Zalai Közlöny\' eUiunyt érdemes szerkesztőjének Hrdombját nem sokára díszíteni fogja a Weiszberger Zsigmond által készített síremlék.
— A tárházak. A tárházak ügye a f. hó 7-én tartott választmányi ülésen végre dűlőre került A vállalatot a Magyar Általános Hitelbank finaocirozza, olyképen, hogy szindikátust alkot, mely a nagy-kanizsai tárházak összes részvényeit átveszi és a kanizsai piacnak csak 150 drb. részvényt enged át jegyzésre 20 frt felpénzzel. A tárházat még az idén felépitik. — A Hitelbank részéről a tárgyalásokat Kilényi Hugó igazgató vezette.
diskreditálja. Nem vagyunk a plágium védelmezői, eöt rosszaljuk és elitéljük az irodalmi hírnévnek az ilyen olcsó pénzen való megszerzését De szerkesztőségünket az ilyen leleplezések nem érinthetik, mert mi jóhiazeműleg helyt adunk, minden oly közleménynek, mely irodalmi színvonalon áll, melynek itója előttünk ismeretes, és felveszszük a cikkelyt különösen akkor, hogyhi teljes névaláírással van jegyezve. Ijy tettük ezt az irás mesterség cimü közleménynyel is. Ha nem bizonyult eredetinek, akkor ez Kabos J«oő urnák privát szerencsétlensége és magán afiferje, melyet ő végezzen el a .Zala* plágiozippuszával. A mi jóhiszemüségüakbez nem fér szó.
Ez a mí állás pontunk; mi még twu\'án mondani való van, az kizárólag KabosJenő ur sxemélyes ügye.
— Óvodák ünnepe. A nagy-kanizsai kis-fiedoTÓk ea évi üd népségéről s*öló jelentésű ok, több rendbeli jelentékeny nirrel és mdóiitá-aüakkal egyfltt, a belördelesoél előfordult figyelmetlenség miatt, lapunk legutóbbi szamából kimaradt — Ezen akaratunkon kivul történt mulasztás irt az érdekelt körök szíves átnézését karjuk és a mennyiben a tndósiiáa mar idejét multa, ezntlal oem is közölhetjük.
— A proletariátus megszorítása.
Érdemes reformot hzerve/. a koldusok egyesülete Nagy-Kauizsáo : Elejét akarja venni annak, bogy hívatlanok ne tódul-jauak a koldus pályára; oda oem való elemek ezentúl nem furakodhatnak be a jótékonysági egyletekbe, a házakba koldulni, íme egy igazi reform a szegényügy terén I A szabályzat a következőket foglalj* magában, (tervezője Scbeiber Sa Iámon.) A proletárok egyesületébe felvételi vizsgálat nélkül senki sem vehető fel. Kivételt alkotnak a proletárok gyermekei, kik már születésüknél fogva tagjai az egyesületnek. A kik barm:nc éves életkorukat meghaladták, azok egyálta Iában nem vétetnek fel, mert az igazi proletár már zsenge korban kezdi a házalást. A felvett tagok először gyakorlatra bocsáttatnak ennek letelte u\'án végleges felvételüket kérbdtik. Httóiági. erköleji bisonyitványra senkinek szüksége nioc-). A gyermek törvényei házasságból való s7árma?3.0dós igának bizonyítása is felesleges. Hibás külső és siránkozó hang kűönösen kvalifikálnak a felvételre. E\'-ek után csak arra kérjük az egyesület vezetőségét hogy tagjaiknak különös jelvényt szíveskedjek adni a publikum tájékoztatása kedvéért.
— Éjjeli botrányok. Éjjelenkint nagy lárma veri föl, különösen ünnep- és vasárnapokon, a Sugár-u- és a Király-utca lakóit, kik ijjedten ugrálnak az ablakokhoz, bár az éjjel a pihenésre van szánva. A botrányt részben berúgott állapotban levő emberek, részben szerelmet lihegő ifjoncok okozzák. Eszeveszetten ordítoznak ezek az úrfiak és döngetik a lakók ajtait ablakait A rendőrséget ez nem boszanthatja. mert a rendőri poszt ritka dolog éijel. Talán mégis talál majd uU:. módot a rendőrség, bogy ezeket a csend-báboritásokat megszűotesfe. Hint halljuk, már illetékes helyről is kapott figyelmeztetést a rendőrség a szinte tűrhetetlen botrányok miatt.
Foulard-selyem
65 kilel
— 3 írt 35 krig nlmiŰÍ
valamint
fekete, fehér « színes Henneberg-selyem 45
krtÓl 14 frt 65 krig méterenként - lírai, csikó* kockiiolt, mi" tátott é, damisxt ,tb- (miutef, 240 külonbo.ö fajta és 2000 katonbözó szio- él irojsUtbaj] stb )
Ruhák s blousokra a gyárból l Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Hstjv levelezés. Sisjcb. kétszeres lerélbélyef ragasztandó
, Henuebers; G. selyemgyárai, Zü-ichben
(cs. és kir odrari szsLitó).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898. JULIUS 9-én.
— . és disznó. A c-enger: utca i tarkán állok. Mélázó szemmel nézem a jenvugvó napot. Olyan jó elmerengve állűi hten szabad ege alatt, mikor a sétáló emberiségre az esti alkonyat meg-nyustaióbékéjeazállalá. Akorzószéiesasz-foltján állnak az elleotállhatatlanok, e*y tüzes szampír tekintetére vadászva. Egyszerre csak megrezdül a levegő egy irtó zatos csattanáaból. Megrémülve fordulnak meg az emberek. A tehenész volt, aki nagy mérgesen snhintott végig egy makrancos tehénen, amely nem akart balra lekanyaiodai hazája felé. Ott pedig a K&z-incy-utca közepén, hol az uradalmi majort elfödik a körülötte álló jegenye fák, ahol illatos a levegő a sok trágyától, hhol már az ezer ajkú szent természet be izédét hallja a tétáló közönség, hirtelen csak zaj hallatszik. Szürkéllő porfellegek emelkednek fel és előtűnnek a röfögő apróságok, melyek a tanyai fészkükbe igyekeznek A csorda, melyet a kanász ostorral Üldöz! Mindenki rátér a gyalogúira és sietve indul vissza a városba, nehogy meglepje őt a disznó ereg. Pattog, durran a kondás ostora, végre aiiá elcsendesedik és egy bornagykereskedő kutyája jelzi,bogy Kanizsán mégiscakfalon lakunk.
— A regruta. Ilyen cimmel jelent meg Webet János a 48. gy. e. pótkeret zászlóaljának hadnagyától, egy csinos fö-zelecske, a mely gördülékeny, jó izü ver sekben tárgyalja a regruta élet örömeit és bajait — Webel hadnagy társadal munk közkedvelt a\'akja, kinek róí képességeit nagyon előnyösen ismerik városunkban A kötethez. Ohmeyer Ferenc hadnagy készített pompás illusztrációkat. Katonák is nem katonák, egyaráot nagy éJjtezettel olvashatják. — Ara két kor. megrendelhető a szerzőnél N-Kaniz-áu.
— Felszólamlások Az országgyűlési képviselők vá\'ásatásáról szóló 187* éri 33 t. c. némely szakaszainak módositásáról alkotott 167«. éri XVIII I e. 1 S-a értelmében a képviselőket Tálatztók névsoruzata 189S. j a 1. 5-töl egész 1898 július 25-ig minden Tárosban, oagyközségbeu és községben közszemlére kitétetik és ezen idő alatt bármily jogtalan felfelel *agy kihagyás miatt megtehetők a felszólamlások melyek 16-26-ig Írásban benyújthatók- -
— TQ»eset. 189*. július 5-ér. délután 2 arakor Kis-Kanizsán tQz ütött ki, melynek 3 pajti, néhány kazal széna és szalma és S borjú esett áldozatul A kivonult tűzoltóság gyorsan uiját állta a pusztító elemnek. Ember* életben mm esett kár.
— Kerti mulatság. Sikerült táncmulatságot rendeztek e hó 3-án a Polgári Egylet kerti helyiségeiben az építő iparosok betegsegélyző egyletük javára. Az idő kedvezett is a mulatságnak és a kiadások csekély számánál fagva, elég csinos összeg maradt tiszta jövedelemkép. A mulatságon fesztelen jókedv uralkodott, volt világpo.sta és konfetti dobálás is. Egy körülményt azouban sajnálattal kell fölemlítenünk és ez az, hogy a rendezőség absolute semmit sem tesz az irin", hogy az ,uri" osztályhoz tartozó és 11 óra után oda vetődő férfi társaság ran-dalirozását megakadályozza. Ép oly nemesen ver az .piros leány karton ruhája alatt is a romlatlan szív, -mint akármelyik századvégi uri leány selyemblúza, vagy akármily bluz alatt. Hogy a mi demokrata századuoknem tudja ezt megérteni!
JeleűToltak. — Lányok : Ájh Róza, Benedek Szidónia, Bodzay Juliska Berdó Anua, Cserép nővérek, Engel cőrérek, Engel Malvin, (Körmend, Fischl Anna. Gartner Jolán, Gáspár Mariska, Hegedűs Róza, Horváth Vilma, Heisler nővérek, Hencsics Mari, Hefer nővérek, Eripác Margit, Koüarits Róza, Kovács Mariska, Ked-menec nővérek, KöTecs Piroska, Kováts Mariska, Kulcsár Mariska. Litvay Szidóuia, Mészáros Anuska, Ofenbeck Rozina, babján nővérek, Stokker Juliska, Stadler Katinka, Térsz -tenyák Gizella - Asszonyok : Aazalay Oiborné, Cserép Józst-fué, DaridoTÍcs lstránoé, Eoget Ferencné, Fischl Antalné, F.\'lkmeyer József né, Gartner Sándorné, HorTáth Gjörgyné, Horváth Jáoosné, Horváth Ferencné, Horváth Lajosné, Hencsics Józsefné, Kollariti IstTánné, Kulcsár -Sándorné, Koráu Györgyné, Kedmenec Mihály né, Lukacsi Andráane, LÍ>fü Aladároé, Megyesi Ferencné, Mészáros Jánosné, özt Ofen-beck Mihályoé, Orsságh Kálmánné, Reinberger Józsefné. Reidingfr Gyuláaé, Sabján Jánosné, Stocker Fereacn^ Szabó Józsefné, Szele Ká-rolyoé, Sachez Lajosné, Szabó Ferencné, Szakái Györgyné, Sudler Józsefné, Tersztenyák Bé-dogoé, Tonna Lajosné. — A négyeseket 60 pár táncolta.
— kis-kanizsai c endelet. Polai Gyu-\'•tz Ferenc, SS éves római kath. földműves a kis-kanizsai bucan alkalmára), valami sió. ritába elegyedett Szol lár (taracki) Lászlóval, ki a kis-kanizsai szokásos argumentummal, a bicskával kapicitálta ellenfelét, a mennyiben crralövén egy izurással megsebesítette. A seb nem sn\'yos, de mindenesetre bizonyítéka, hogy Kii-Kaaízaán nincs bacsn szorkálás nélkül.
—•Lövöldöző bábos. Princ Mihály bábossegéd, hnxatno»abb idáig volt özt. Spachi-Bénál miot üzletvezető alkalmaira. _ A huzamos ideig tartó szolgálati riazony egy másik visz\'-syt is eredményezett, a mi azonban Princ Mihálynak egy hónappal ezelőtt bekövetkezett elboráát|atáaa folytán megszánt. — Princ Mihály zjzbbi gazdijával Szabó Józasf bábossal eljött a július 8 iki kis-kanizsai búcsúra éa itt felmerült lelkében annyi boldog aapemléke és a színién ott árnaitó Spachinét megkérte, hogy vegye Őt vissza a szolgálatba. Spachiué a kérést megtagadta, mire Princ előrántotta töltött reTolrerét és rálőtt Spachinéra, a ki a látásban keresett menedéket, Princet pedig a becsüsök leteperték, revolverét elvették, Őt pedig átadták a rendőrségnek. — KihaUgatáta ntán átadták a büntető törvényszéknek.
Terjed a magyarság. Két kis
-tözség iskolai vizsgálatáról kaptunk tudósítást, melyet, ba későn is, Bzivesen közlünk, mivel a magyarság terjedéséről értesít: Az erdősfai államilag segélyezett róm. kath. hit felekezeti elemi népiskolában és a m o 1 n á r i állami elemi népiskolában az évi záró vizsgák f. é. juoiuj 22-én tartattak meg, mely alkalommal a kü önben horvát ajkú növendékek kitűnő magyarsággal adták meg az összes feltett kérdésekre a feleleteket: a hallgatók mindegyikével elfelejtették a tanulók, hogy horvát ajkú lakosság alkotta községben vannak vizszálaton. Ezen örvendetes jelenség az erdősfai iskolánál, Heckenast Károly, — a molnári állami iskolánál pedig Márkus Sándor íg. tanító és Körmendy Emma tanítónő fáradhatlan szorgalmával párosult tevékenységének az eredménye minek folytán őket, a magyarosítás terén szerzett érdemeik megjutalmazása Yégett, az illetékes körök figyelmébe ezúttal is melegen ajánlani bátorkodunk.
— Érdekes hatásköri összeütközés. Jogász körökben nagyon sokat beszélnek most egy esetről, a mely érdekességénél fogva érdemes arra hogy miné! szélesebb kőiben ismeretes legyen. — A nagykanizsai királyi ügyéVzség vezetője tekintettel a vasár és ünnepnapokon a Király-utcában és egyebütt is történő éjjeli rend zavarásokra, kurjongatasokra kapu és ablak döngetésre átirati!ag fordult a helybeli csendőr parancsnoksághoz, bogy ezen említett rendellenességek megszüntetésére szíveskedjék az emiitett napokon és azok éjszakáin a megjelölt utcába Őrjáratokat kirendelni. — A csendőrparancsnokság ennek meglételére magát illetékesnek nem érezvén áttelte az ügyet a rend-Őrséghez, azzal, bogy a mennyiben a rendórkapiiányi hivatal az ügyészség vezetője átiratának eleget tenne, ugy a csendőrség bijlandó lenne a rendőri őrjáratot mindenben támogatni. Egyúttal a csendőrség az általa átvett átirat értelmében érdemleges intézkedést kért. — A rendőrkapitányi hivatal azonban a csendőrség megkereséaének nem tett eleget és ezen határozatát azzal indokolta, ho^y a községekről szóló 1886. évi XXII. t c. 21. íjának g) pontja értelmében a rendeszet körül előforduló .összes teendők a rendőrkapitányság hatáskörébe tartoznak >-\'¦= annak teendői a városi szabályrendelet VII. fejezet 55. §. b) ponljábm az ügyészség vezetője által emiitettekre nézve világosan meg vannak határozva. Ugyancsak taxatíve fel vannak sorolva a helybeli rendőrkapitányság teen.lői az 1886. évi XXII. t. c. en alapu\'ó városi szabályrendelet IV. fejezetében, így tehát természetes, bogy a megkeresésnek annál kevésbbé tehetett eleget a rendőrkapitányí hivatal, m^rt a helybeli Ügyészség vezetője ez esetben közhivatalnoki minőségét aemmiképen sem vethette latba. — De illetéktelenség van abban is, hogy a cseodörséget kerestemeg az őrjáratok teljesítése iránt mert a m. k. rendőrség szervezeti utasitásáoak 6. § a értelmében a kir. csendőrség csak az esetben adható a k<r. üttyét*z-<ég rendelkezésére, ha ennek saját közegei, az ö szolgálatuk véglésére nem elegendők. Azt is kimoodjt ugyauezeo utasítás 3 §-a, hogy a csendőrség csakis mint karhatalom rendelhető ki rendezett tanácsú városokban, de en nek kirendelése iránti megkeresés sem tartozik a kir. ügyész, hanem a polgármester hatáskörébe. Ilyen kirendelésre r.edig ez idő szerint városunkban semmi szükség sincsen. — Ds indokolatlan volt a csendőrség megkeresése azon okból is, mert a magyar királyi csendőrség szolgálati utasításának 1. §-a, — csak azon ügyekben engedi meg a csendőrség igénybe vételét és annak közbe lépését, a mely ügyekben a községek közegei nem hivatottak. — Minthogy ped<g ilyen ügyről, az 1886. évi XXII. t. c 21. §-ának g) pontja értelmében, a jelen esetben azó sem lehet, ennélfogva természetes, hogy a csendőrség a fentebbi szakaszok alapján, az ügyészség vehetőjének átirata értelmében, kö/.egeit nem bocsáthitja rendelkezésre.
— Házeladna. Ház két kerttel, négy níeal két udvar: szobára) hozzá való helyiségekkel szabad Lézból azonnal eladó. Cím: a kiadóhivatalban.
— Szobafestő és mázoló se géleket jó fizetés mellett azonnal felveszek. Ifj. Budai festő ea mázoló üzlet, Pécsett.
Nyilatkozat.
Elismerem, hogy a cikkem alapjául szolgált forrást a .Zala* az igazságnak megfelelő hü szövegben közölte, de nem tanúsított igazság-érzetet akkor, midőn elhallgatta azt, ami a cikkben a sajátom.
Egyébiránt ez nem tartozik a lényeghez, a minthogy nem változtat a lényegen a ,Zala" szándékainak proveniencíája sem.
Hogy kedves laptársunk ilyen herostrates i dicsőségre áhito zik, ez olyan kedvtelés, melyben én ót zavarni sohasem fogom, sőt hogy alkalmat adjak neki, miszerint ezen dicsőségét a felmagasztosult tiszta ideál hideg csilíagmagaslatáig felemelhesse, ezennel kötelező Ígéretet teszek, hogy valahányszor nagy kérdések megbeszéléséről és azok helyes módon való megítéléséről lészen alkalmam akár \' akár írásban nyilatkozhatni, iúHbb óhajtok éa fogok Bmersotinal szellemileg találkozni, minta „Zala" Cimü újsággal.
Ezzel az én személyes ügyem is elintézést nyert; a többire nézve pedig, a „Zalá"-hoz is intézvén soraimat, plagizálom Hamlet utolsó négy szavát:
»The rest is sflence."
Nagy-Kanizsán. 1898. július 8-án.
KA nos JEXÖ.
K Ö Z G A 2 DA SÁG.
— Heti jelenlés a gaboua&zletrÓl 1898. jnlins hó 7-én, A mult hő végén éa a jeles hét kezdetén lévő meleg időjárás a hangalatot ellanyhította. Gabonacikkeink áraiban kisebb hanyatlások voltak észlelhetők. Az e héten megjelent miuíszteri jelentés, mely az idei termést kevesebbre becsüli, mint a 14 nappal ezelőtt kiadott jelentés, valamint a be-á\'lott eíös és bűvös időjárás sem változtatták meg a lanyha irányzatot Az ország kűlönibözö részeiből beérkezett tudósítások olyannyira eltérők egymástól, bony az idei termésről illetőleg a ter-mési kilátásokról biztos véleményt mondani nem lebet, mely körülmény nagyon aok tévedésre adhat okot. Piaci forgalmunk e héten nem volt. Az aratási munkálatokat az eső nagyban akadályozza. Remélhetőleg két bét lefolyása alatt uj gabona fog szállításra kerülni. Ma következő piaci áraink vannak. Buza frt 11 20 — 11*40
Roza B 7 50 — 7*70
Zab , 6 60 — 6-80
Tengeri , 590 — 6\'20
100 kgrammként.
HIRDETÉSEK:
Ke leiös azerkeaztö : l>r. Kin* Ernő Helyettes szerkesztő l>r VUlánuí Henrik _Kiadó : If, Waid.it* .József.
VEtVESEÜ
- Kevés gyógyTlx küldetik oly távol vidékekre és örvend oly közkedveltségnek mint a már több mint husz év óta használatban léve FERENC JÓZSEF keserűvíz, miről eddig 4 világrészben nyert aranyérem tanúskodik. Miot rendszeres adag egy boros pohárra], reggel éhgyomorra Téve, elégséget.
— Műkedvelők fényképezéséhez ? Elismert legjobb szalon és utazási fényképező készülékek uj felQlmúlhatatlan pillanatnyi kézt-ké-azalékek, továbbá mindennemű fényképeaőkellékek A. Moll rs. és kir. udvari szállítónál, Bécs, I. Tuchiaoben 9 Fényképező kellék Qslet alapíttatott 1854 - Kiránatra nagy képes árjegyzék io3yen. -
Myiittér.*)
Vese , húgyhólyag, hugydara és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzó éB emésztési szervek bura tea bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LItb Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelte lesx. Hogy haj tő hatású!
Kellemes in! ! Kóujei esésztbető
Kapható ásTányTizkereakedéaekben és gyógyszertárakban A Sahator-forri^ igazgatósága Eperjesen-
Szerkesztői üzenetek
— H. J Budapest Nagyon aajná\'jok, hogy a küldött cikket politikai tartalma mtatt nem közölhefjok. kérjak azonban toTábbi közreműködését Üdvözlet.
— B J. Helybeii. Tárgyhalmaz miatt a jövő számra maradt.
BÚCSÚZÓ.
Hintán komoly betegségem arra kényszerít, hogy üzletemtől néhány hétig távollegyek, tehát eznián mondok Isten hozxádot nagyon tisztelt vendéreim és ismerőseimnek, kérvén óké\', hogy kegyeskedjenek továbbra Is szivei pártfogasakban megtartani. Kész szolgájuk: Tivolt János, kávés.
GRAND-HOTEL NATIONAL,
Bee. II. Tibontraue 18.
Régi hiraercs családi uilloda. ujuniun b«cnd«vc, aoo «ob» I írttól felfele, kisiolgilis e* viligitisul, fUrdük cs. és kir. tivirda- és telelőn állomás . bárban. Legkedvezőbb fekvéssel, a jubileum kiállítás látogatok számára. - A kiállttás alkalmával árfelemelés nélkül. — Pályaudvarok és gBinajöállomás közvetlen közeiéin. Lovasut és társaskocsi összeköttetés a házból minden irányban.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
Régi hírneves kénfürdő Horvátországban.
m VARAZSD-TOPLICZA ^
a Zagonai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894 ben.
5S fok Celsius meleg torrás, a kén iizapuak felülmúlhatatlan hatása van izom és izOlet rheumi, ízület betegségek gyulladásos és csonttörési összehúzódások köszvény, neuralgikus bántalmak, mint iscbiai stb. női bajok, bor és titkos betegségek idolt vesebajok, hólyaghnmt, gór-élykcr. angolkór, ólom ét higaoy mérgeiéseknél stb stb.
IVÓKÚRA
torok, gége, mell, máj, gyomor és bélbajoknál, aranyérnél stb.
Villanyosság. — Massage,
(iyögyIntézet minden kényelemmel, egész éTen át nyitia. Idény tartam má ns 1-től október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. Zene- és tánrestélyek stb A Varazsd-Toplicaijivomáson naponta társaakocsi várja a vendégeket. -Külön fogatok ís rendelk\' ^ re állanak, de ezek odaállítasz előbb a tQrdö intéző-tégnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fflrdőorvos Dr LONGHINO A ad Prospektusok-.v. és broschurakat ingyen és bérmentve küld
a fUrdöígazgatóság.
Székesfehérvári m. kir. méntelep parancsnokság.
*j Az e rovat alatt közlőttekert nem Tállal felelősséget * uerk ¦
750 szv. szátr 1898.
•. A székesfehérvári magyar királyi állami méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitrabajnai, nagyatádi és pilmi osztályaiban elhelyezett katonai legénység és ménállomány részére 1898. november hó 1-től 1899. október hó végéig szükséglendö kenyér, takarmány és egyéb cikkek biztosítása irárr a székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnokság számvivö
irodájában 1898. évi augusztus hé 25 én délelőtt 9 órakor zárt ajanlatok tárgyalása fog megtartatni.
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvivő irodájában megtndh tók, a hol a szállítási feltételek füzete is betekinthető, és ahonnan az firlejtési hirdetmény kívánatra meg-küldetni fog.
Az érdeklődók ennélfogva azon felhívással értesíttetnek, miként az erre vonatkozó ajánlataikat a kitűzött határidőig annál is inkább nyújtsák be, mivel a később érkezettek figyelmen kivül hagyatnak.
Kelt Székesfehérvár, 1898. juliu3 hó 10-én.
Sz.-Fehervári m. k. méntelep parancsnokság.
Fontos háazi asszonyok részére.
VALÓDI
BiirostiMi Paillófényiáz
PUHA PADLÓZATNAK
tartós befényezésére különböző színekben, mely 2—3 óra alatt tökéletesen száraz, továbbá
gyorsan száradó Spiritus padlófénymáz
4 színben puha padlózatnak azonnali száradás melletti befényezésére.
SCHRAMM KRISTÓF
lakk- is fenymaz gyárakéi
Bécs (Simmering,) Offenbach a Majna m., Berlin. ALAPÍTTATOTT 1837. Továbbá
maihaíó-zománcz fistíklk ili|áis színárnyalatban
mindennemű házi szerek befényezésére, melyet bárkí szaktudomány hiányában maga dolgozhat fel, alkalmas mosdó szekrények, ajtók, ablakok, valamint falak bezománezozására konyhákban és fürdő szobákban.
Copall bú.torlakk, Copallakk belsÓ használatra Damarlakk\' Bőrlakk, Száritóflrnisz, Politurlakk, Vasslakk és Brunolin, mely utóbbi homályos bútorokhoz használtatik, úgyszintén a többi lakkfélék valamennyi iparágak részére.
KÜLÖNLEGESSÉG: kocsigyárosok és koesifényezÖk részére, Kutschenlakk, Práparationsiakk, Geatellak, Schleif és La-zurlakk eredeti 1 kgramos dobozokban.
Kapható: Fesselhoffer József, Neu és Kiéin fűszer- és csemege kereskedésében Nagy-Kanizsán. Laskay ErnÓ, Marton Hóricznál Keszthelyen. Strachia Testvéreknél Csáktornyán
XXXVII. É.VFOLYAM.
ZALAI-KÖZ LO NT
1898. JULIUS 9-én.
Suchard csokoládjai \' és kakaói-
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani száÜitásért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári S 3*9$ ^$ aláírással kapható. \\
A Dr. B66EB -íéle
m Efilis Firßiica
a leghatásosabb külazer t be fecskendezi*) férfiak és nőkoél, uj él idillt folyások, valamint cs5bántalmak orvoslására A Hamamelis Virgin ica tropícai növény rendkívüli 4iatisa a nyákbártyára c.rvosi\'ag már régen el van iimerve, ugy. bogy ezen különben is szerencsés összetételű Injectió enoek köszönheti gyógyerejét. L-3 üveg használata a legmakacsabb bajt tetemesen javítja, illetve meggyógyítja.
Egy üveg ára "0 kr.. a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve: 1 üveg 1 frt 06 kr. 2 öv. I frt 75 kr, 3 üv. 2 frt 45 kr. Faraktár: Gyógyszertár a .Nadír --: hoz Budapest. VI, Vad körút 17
Posztó szétküldés csakis magánosoknak,
3.10 mét hosszú I ml öltönyre, elegendő, ára csak
frt 3 10 jó
frt i\'-0 jó
frt 7 50 finom
frt 8 70 fioom
frt 10 50 legfinomabb
frt 1S-40 angol
frt 13-95 kamgarn
Valódi gyapjúból.
Egy vég fekete szalon öltönyhöz 10 frt. Felöltő szövetek méterenként 3 frt 25 kr:ól Loden gyönyörű színekben 1 vég 6 írttól 9 írttól 95 krig; — Peruvienne és dos-king — Állami és vasúti hivatalnoki és birói-talár szövetek; legfinomabb kamgar-cok és Chevío\'tok. vaUm nt egyenruha szövetek, pénzügyőrség és csendőrség részére ele. e\'c szétkúld gyári árakon a tisztességesnek és szolidnak
poSg/ári Kiesei Amhof Brönríben.
Minták ingyen és bérmentve Mintahü szallit-is figyelemreméltó !
A t. közönségnek foutcs az: tudni, hogy a szöveteket közvetlen helyről való beszerzés esetén sokkul olcsóbbau kapja, mint a közve\'ilö kereskedelem utján. — KIESEL l AMHOF brünni cég az összes posztókat [ valódi gyári ároti minden ltabatt felszámítása nélkül küldi szét.
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Crémeje.
Margit-Crémo r™
idü alatt ifjitja és szépíti az arezot.
Mm$t-0rcme5g? %
foltok, pattanások borátka (Milesser) ellen.
Margit-CiWgLLLL
arc;és kézvöwsödé.% napbarmtás ellen.
Márgit-Créiire
lik, hogy bőrre kenve ez által rögtön fölvétetik, s cz okozza azon csodás átalakulást, hogy a Hceplövcl Vagy olajfoltokkal fedett arcz 3-- 4 nap alatt alabástromfehérré lesz.
.\'1,11^11, Cltlllt matlan.miután •lem zsíros, hanem igen finom, hamar feUzivú hztá&sal bir. Az arcz nem lesz olyan fényes, mint »ás eremet ül, azért .- nappal is használható.
Margit-höl ryporSS.,
creme 6fj kr.
Vaigit szappan Miirgii-fogpép
Csakis akkor valódi, ha minden duboz gutori Földes Kelemen
gyógyszerész Aradon felirattal és czimerrel van ellátva Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Kagy-Kaoizsán : Rcich Gyula gyógyszerésznél.
Jubileum kiállítás Bécs 1898
SINGf R-PA VILLON a ROTUNDÉBAY
Van szerencsénk a n. é. közönséget a Rotundéban levő kiálllitásunkra meghívni. Ezen kiállításunk a legújabb szerkezetű varrógépeket tartalmazza családi és ipari célokra, minden iparhoz különleges gépek _ Minden gép működéiben lesz bemutatva; dus gyűjtemény mühímzés, felrakott és áttört mnukákban. A *iiisrer Varró (tépek mintaszerűek kivitelben és szerkezetűkben. A Sillger Varrógépek néLkűlözhetlenek a családban és iparban. A Singer Varrógépek a gjártás terén a legelterjedtebbek. A Siilger Varrógépek felülmulhatlanok tartósságban és munkaképességben. A Sluger Varrógépek a műhimzéshez a legalkalmasabbak.
Díjtalan oktatás a mnhlmtésben.
A Singer társaság több, mint 400 .fajta gépet készít minden ipar részérc és csak saját üzleteiben kaphatót
The Singer Manufaciurin!!; Co. részvénylársasájr
(ezelőtt Mejdlinge r yi.
NAGY-KANIZSA: DEÁK FE.RENC-TÉR 460- 82
ZÉKESFEKÉRYÁRI KE-
RESKEDELMI AKADÉMIA.,
Fennáll 1868. ótn. Fennáll 1868. óla.
Az intézet végzett tanulói egyéves önkéntességi jogot élveznek. A végzett tanulók elhelyezéséről lehetőleg az igazgató bizottság gondoskodik.
STEVER
gyógy intézet
T
Grác mellett. Idény: május - október.
330 méter a tenger színe felett.
2 vasúti állomás Grárbó! kocsival egy óra. Posta -és távírda állomá*.
Évi tandíj 72 frt.
Havi tisztességes ellátás ?ö írtért knplintó.
Minden egyéb Jelvilág ősit ássál és értesítővel szívesen szolgál . .
a KERESK. AKADÉMIA
igazgatósága.
Van szerencsém Nagy Kanizsa város és vidéke mélyen tisztek közönségének b. tudomására hozni, hogy
mosodámat tS"—--,
Myben Nagy Karejzt-utca 66 ik szám Nagy DezsöV\'k
házban megnyitottam, me\'yben min\'íen függöny, fehérnemű, ing, gallér, kézelő mosások és Jényezéseket eljogndo^. Fötőrehiésem oda jog irányulni, hogy a t. munkaadőimnt a lehető legjobb kiszolgálásban részesíthessem s ezá.tol b. pártfogásukat kiérdemeljem.
B. megbízásukat kérve vagyok, kiváló tisztelettel
TAMÁSOVITS BORCSA.
Rég ismert vastartalmú (akrotherme) acelforrás 3" ok C. meleg 23 fok (R) 25 fok C. és 20 (R) mérvekéit klíma, erésitő erdölevegö. kiterjedt fenyveserdók, gyógyhatású idegbán talmak, ideggyengeség bátgerinr-betegség. hysteria, görcsök, neuralgici stb, Női beleg-ségt-k: vérszegénység, bél- es hólyag catar, stb Igen ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekeknek Gjógy-eszköz : k&löo gyógy- és uszóbazin. kádfürdők melegvízre!, fenyőfürdők, villamos türdök, masssge, zuhany-gyógykezelés sat. Olcsó lakáiok és egyes szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő zeneker A fürdőigazgat óságnál kimerítő prospektm ingyen és bennsülve.
Dr. BLUMAIKR SÁNDOR.
orvos Tulajdonos.
Viszart eladóknak miofelelfi árengedmény !
lír. HÖ(I YE Sfé I e
az egész világon szabadalmazott htgénlkns : Bbesl talpbetét
KIMCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
ftua^jEj sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkém -nyedéí, sem lábdagacat H^=--siL» tea fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés u*an megkönnyebbül a járása annak, ki cipőjét Dr- Högyes-fele, az egész vüigoo szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr., kettős vastagságú 1 frt 20 kr Az a&best talpbetét kitűnőségét legjobban bi onyitjs, hogy a cl és kir. hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállíttatott. Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr. fraoco. — Felvílágo\'i\'ások és prospektnsak, köszönetnyilvánítások ingyen általános Asbestái n-sryár betéti társaság Bndapect VI.. Szlr-nlcza
ü Vlszenteladikoak megfelelő irengedsuny !
ooogoDopoooooooDooaoo oooaoooooioocoooaqpnoo
Pl MsU.<LLrä»Ljttl \' K
MOLL SElDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyét *»
~* aliirasEt tünteti fel.
A Hall A.-féle Seldlltz-pstrsk tartós gyótryhatása a legmakacsabb gyasstr- és tt-testbiitaltiKk, gyomorgíírcs és gyotnurbér, rögzött azekrak«iiés, mAJbiatalom, ver tabilit, aranyér és a legkülönbözőbb- női betegségek ellen, e jeles háztszeruek ¦vtizedek óla mindig nagv, bb elterjedést szerzett. — Ara egy leneotételt ar«-dctl dcisznak I frt a. e
Hamititások törvényileg fenyíttetnek
¦ -íj
\' MOLL- FÉLE FRANCIA
BORSZESZ ES SO
C ak ^klíor valódi, az irányúja] iényzetl szeler.ee a tenti védjegyet vörös mezőben bordja.
A valódi mosható
Padlózat-fénymáz
a legjobb és legolcsóbb eszköz a kockás (Parquei), pubsía vagy fenymázolt padiósft beeresztésére. Azonnal megszárad és kefélés nélkül tQkörtiszta, állandó fényt kölcsönöz Kanbató szintéiért, vüágoisárga, sárga, sötéuárga, vöröses dióbarna sztubeu. Kgy szelei ce ára a\\ 85 éa 1 frt 60 kr.
Szab Táncterem-fecskendő miz
a !egn!c-óbb és legcélszerűbb fényező és simitó eszköz táccbelytség padlózata számára Kilója 1 frt 30 kr.
Szab. Fölkeféíö-máz
Tetemesen rrtegkönnyitt a fölkctélést és az ez álul mcgkefélt talajt a nedvesség és por ellen ellenálló képessé teszi. Fehér és sárga tzinben darab szám 20 kr A jegyzéket díjmentesen kiüti 1»ti
SCHNEIDER & COMP.,
BÉCS, T 2.. Hnmi-llm-i-u-.tr U l I TrInfalt^ra-se 10. Kapható i Fesselhofer -\'ózief. Marton és Huber, Neu és Klein Rosenfeld Adolt és fiz uraknál N.-Kanizsáu és Kálmán J., Zieg-
\'¦<-¦: A. Komárom; Hubinsxky Adolf, Jan Ferenc Zala-Egerszegen, — va nagjobb lűszer, festekáru kereskedésben és drogueriákbao.
fPaalr alrlrnr Valódi ha mindegyik üveg HOI.L A. Vedjefjét tttntoti lel %
ÍfrasDZil b«rizesz ét só nevezetesen mint fájtíalonicsi^apitű bedsVzsAlstl szer | köszvény, csoz és a meghűlés - egyéh követkézméuyeiuól legismcretesebb népszer — Esr ónotstt ersdatl nvsg ára 90 krajozár.___
.Moll Salicyl szájvize.
tFőalkttrésxe : fazolfuru tzilcBó.) A mindenotpi szájtisztitásnál kfl]&D&sen fontos birmety kora ryermekek, mint fel aSttHc Iximára: n:i-r; « .zájvir. a fogik toritíhi éps^t biztosítja s eerazerstmut gg fogfájás ellen \' - Eg »«n A. vénjggyéval ellátott gwj ára : 60" krajcár.
Físaétkíldéi:
Mail A. gyógyszerész, ci. él kir. udvari szállító által,
f Bécs: Tucblanben 9. sat.
Vidéki megrendelések naponta poatinlánvét mellett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. g Raktár: Nagy-Kanksán RosenfeirJ Adolf és Fia
c^aooDD«x3aC3oat30QűOi d i aópboiOTO nőooaooolSDOoo
Ssitattyukat I f Ozlecskendőket
házi, . ipari roezögazdasági. építkezési ét egyéb nyilváios célokra kéz-, járgány éa erőhajtásra.
városi, községi, gazdasági és gyári tűzoltóságoknak,
harangokat és harangállványokat
templomok, Iskolák atb. részére. Büzmentesen működd pőcegSdóY tisztító készülékeket utcai öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-_ készít és ajánl a ~—3-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár ÍMí H«« WALSER FERENC)
_tudapest, VI., kfllsé Váci ut 45.
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. "SH
Kvomatott Ifj "Wajdits József kílnyvnynmilájáhan Kagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 1898. július hő 16-án.
29-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
ElÓfi xetési ár: Egész .évre . . . 5 frt — kr. Kel erre . . . . 2 fn 50 kr. Negyedévre . . . 1 frt 25 kr. f.tjn KtMM 10 kr.
HIRDETÉSEK :• hasábos petitiorbs.il 7, maaodíxor 6, i miudeo további sorért 5 kr.
NYÍLTTÉRBEN petit soronként 10 krért vétetnek tt-i. Kincstári illeték minden egyes birdeieiért ;y l kr. usetendö
A lap szellemi részét illető minden közleroéoy a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére dmutten Na^r-Kau ixxa\' a U*-r-imézendnk
fogad
Bénneiitfden levelek r uuiak el.
Kexlralok vi^anciti Lüldetni-fc
| A nagykanizsai , Ipar-Test ölet, ¦ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a „Kotori takarékpénztár
részvény-társaság,* ,nagy-kanizsai és a galamboki Önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdedi-evelö egyesület," a „ nagy-kanizsai tanítói járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet,* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* „szegények tápintézete,-.a .katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztm anyának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP._
Ipari bíróságok.
Xasy-Kantzsa, 1S98. jalius lő-en.
Július hó 1-én jelentékeny reform lépett életbe az osztrák iparügy terén. K napon kezdték meg működésüket az osztrák iparbiróságok, melyek szervezete reánk nézve is elég figyelemreméltó mozzanatot tartalmaz.
Külön ipari bíróságok szükségét a magyar törvényhozás is elismerte, de megvalósításukhoz nagyon félénken nyúlt, ugy hogy az ipari bíráskodás, a munkaadók és munkások közötti viták eldöntése, még most is nagyob-bára a rendes bíróságok hatáskörébe tartozik. Az ipartörvény értelmében ngyanis első fokon az iparhatóság dönt munkaadó és munkás között; ámde ez az iparhatóság nem külön közeg, hanem a fővárosban a kerületi elöljáróság, vidéken a tanács vagy szolgabíró, oly hatóságok tehát, melyektől különös szakértelmet és az ipari Tiszonyok különiegesen beható ismeretét föltételezni nem lehet. De e hatóságok Ítélkezését nemcsak fö-lebbvitelekkel lehet a rendes bíróság útjára terelni, hanem igen könnyű egyáltalán lehetell-nné tenni azt, hogy az első fok, az iparhatóság, alaposan dönthessen. Az iparhatóságok például nincsenek jogosítva a felektől esküt kivenni. Az eljárási szövevényben jártas félnek tehát elégséges olyan körülményre, négyszemközti megállapodásra hivatkozni, a melynek valóságát csak esküvel lehet bizonyítani és az iparhatóság működését már lehetetlenné tette, az ügy a rendes, a járásbíróság elé kerül. Ez a bíróság persze még kevesebb szakértelemmel dönt, mint az iparhatóság. Egy szóval a speciális ipari szakbíráskodás szükségét törvényünk elvileg elismerte, de valóságos életbeléptetése még a jövő feladata.
Ausztriában a helyzet eddig hasonlóan állott. 1869-ben szerveztek
ugyan Ausztriában külön ipart bíróságokat, de ezek oly kis számnak, oly szűkre korlátozott hatáskürtiek és oly fogyatékos szervezetitek voltak, hogy nagyobb jelentőségre nem tudtak emelkedni. A jogászelem belőlük teljesen ki volt zárva ugy hogy a .józan laikus felfogás* tényleg ki-számithatatlan Önkény gyanánt nyit vánult ítéleteiben. A július 1-én életbelépett reform az ipari bíróságok szervezetét egészen uj alapokra fekteti.
Mindenek előtt kiterjesztették az ipari bíróságok hatáskörét helyi tekintetben. Az ipari biróságokoak nagyobb területet vetettek alá, mint eddig. Kielégítőnek a reform e tekintetben nem mondható, mert még mindig maradt számos helység, különösen vidéken, az ipari központtót távol, melyben az ipari bíráskodást nem speciális iparbirőság, hanem a járásbíróság gyakorolja oly ügyekbea is, melyekben pl. Bécsben az iparbirőság dönt. Oka ennek az, hogy az ipari bíróságokat laikus és jogász-elemből vegyesen állítják össze, a vidéken pedig nem lehet mindenütt találni megfelelő képzettségű laikus elemet. Ügyek tekintetében kiterjesztették a hatáskört annyiban, hogy most az ipari bíróságok ítélnek nemcsak a nagyipar körében előforduló bérviszályokban, — mint eddig, — hanem a kisipar és kereskedelem terén előforduló viták fölött, melyek vállalkozó és alkalmazott között föl merülnek. Ausztriában tehát ipari szak bíróság dönt ezentúl minden bérvitában, szolgálati viszonyból eredő egyéb vitás kérdésekben, sót akkordmunkásoknak egymással való viszályaiban is és oly lakbérietí kérdésekben, melyek munkásházakra vonatkoznak. Látni való, hogy hatáskörük meglehetősen terjedelmes, Bécs ben pl. 200 iparág és igy sok ezer ipari üzem tartozik körükbe.
Legérdekesebb azonban szervezetük. A bíróság taii.e-.ban itél, míg a mi iparhatóságainknál csupán egy-egy hivatalnok dönt. Már ebből is látszik, hogy ellentétben a mi iparbirásko-dósunkkal, ez sokkal komolyabb és nyomatékosabb bíróság lesz. A tanács egyik része jogász\'-btrákból áll, a kikre nézve a bírói képesítés van előírva. A laikus elemet választják egyenlő arányban a munkaadók és mm kasok közül olyképpen, hogy minden tanácsban egy munkaadó és egy munkás üljön. Ilyképpeo a két fél ellentétes érdeke egyenlően érvényesül További intézkedés az érdekellentétek kiegyenlítésére az, hogy az egyes iparágak is külön-külöu érvényesülnek, a menynyiben minden iparág küiöo-külön Ülnököket választ és az illető szakmában ezek ítélkeznek. Igy annak is eleje vétetik, hogy egyik iparág a másikat majorizálja.
Az utolsó kérdés már most az volt, hogyan válasszák az ül\'ököket. A szervezet szerint választható minden 30 éves osztrák állampolgár, a ki az általános erkölcsi kellékeknek megfelel. Külöuösen kiemelendő, hogy csakis azok választhatók, a kik hivatásukban tényleg működnek. Puszta kapitalisták tehát épp oly kevéssé ; lehetnek tagjai a bíróságnak, mint ! munkái-agitátorok, a kik legalább egy | év óta nem állanak munkában. Választói joga van minden vállalkozó munkaadónak és minden munkásnak kivétel nélkül. Közigazgatási intézkedések gondoskodnak a választás korrekt és pártatlan lefolyásáról és arról, hogy egyes ülnökökre ne ke-, rüljön túlságos gyakran a sor, ugy hogy a bíráskodás olyan tisztesség legyen, mely nem képez különös terhet az illetőkre. A bíróság eljárása rövid és határozott lesz. Valószínű, hogy egy egy tárgyaláson eldönti majd a legtöbb ügyet. Ügyvédeket az el-
járás kizár, a felek kötelesek személyesen tárgyalni. Fontos végül az. hogy az eljárás teljesen ingyenes és bélyegmentes, ugy, hogy a vagyontalan munkásnak valóságos oltalmat nyújt. Az ítéletek 50 frt értékig — és ez az ipari munkásviszályoknak túlnyomó része — fölebbezhetetlenek, de 50 írton felül is, a mikor a rendes bírósághoz lehet fölebbezni, az ítélethozatalban közreműködnek a laikus ülnökök.
Tagadhatatlanul vannijY e szervezetnek hibái, melyek különös hangsúlyozás nélkü! is szembeötlenek, de nagyjában megfelel azoknak a követelményeknek, melyeket ipari szak-bíróság irányában támasztani lehet, mert biztosítva van, hogy az ítéletet szakemberek, de a fenálló törvényekkel összhangban hozzák, a bíróságban képviselve vannak az ellentétes érdekek, a birói tanácsok tekintélyesek, eljárásuk pedig olcsó, gyors és erélyes lesz z>r. h. d.
iskoláink beszámolói.
4. A községi népiskolák.
A Németh Ignác elhalálozásával megválasztott uj igazgató Récsey György, tette közzé a községi népiskolák értesítőjét, mely a múlt év rövid történetét és a tanulók neveit és érdemelt jegyeit tartalmazza. Két jeles erőt vesztett a i népiskola Németh Ignácoak és főként [Tóth Istvánnak halálával. E miatt több személyi változás is volt a tanítói karban. Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tan., tanfelügyelő több ízben meglátogatta az iskolát és az iskolaszék tagjai közül ia többen buzgón ellátogattak az egyes osztályokba. A róm. katb. tanulók részt vettek a szertartásokban és a hazafias érzést két iskolai Ünneppel is ápolták.
A tanítás folytonosságát mi sem zavarta a mait évben, csak a sok óramulasztás. Legtöbb, még pedig igazolatlan | mulasztás volt Kis-Kamzsán. Ez a kö-• rülmény volt az, mely a .Zalai Közlöny" ! egyik munkását már régebben arra bírta, I hogy kifejtse, hogy Kis-Kanizsár. a nép-
iskolának: szorgalmi idejét 8 hónapra kell szabni és a falusi iskolák mintájára berendezni. Ez eredményre jnt az értesítő is, midőn a lapunkban kifejtett esz-: mét e szavakkal ismétli: „Tekintette] a kis-kanizsai föld míves nép foglalkozási viszonyaira, itt előbb-utóbb be fog állani az intézkedés szükségessége az.iránt, hogy a tananyagot nyolchavi szorgalmi időre kell beosztani és a kétbónipi szüo-| idői tönbletet a nagyobb mezei mun-\\ kák idejére kell apránkint kiadni." Ezzel | kapcsolatban fölmerül az ia, vájjon nem ! volna-e jobb a kiskanizsai iskolák éléra ; külöi igazgatót állítani? Ugy tudjuk, bogy ezzel a kérdéssel már foglalkoznak ! is, a ugy akarják megoldani, hogy az ! igazgatói admÍnibztráciÓcá:is ügyek vezetésével az egyik tanítót bízzák meg I Kis-Kanizsán. Mindenesetre helyes lesz ; ez, ha ezzel nem szenved cuor bát az j egységes vezetés, másrészt pedig, ha ez maga után vonzza azt, hogy azv igazgatók sűrűbben be-be járnak az egyes tanítók óráira, hogy tanításuk módjáról és eredményéről mind többször meggyőződjenek.
Mert bizony nagy szükség van arra, hogy népiskolaiak minél hathatósabban megfeleljenek a rájuk váró nagy feladatoknak. Intenzivebbé, kell tenoi a tanítást, bogy nagyobb eredményt mutathassanak föl. Ehhez pedig a tanítói lelkiismeretesség, meg az igazgatói buzgóság egyaránt szükségesek.
A tanitótesiület egy igazgatóból, 32 osztálytanítóból, 4 kitoktalóból éa 6 szaktanítóból állott. Az év végén volt 1047 ön, 895 leány tanuló, kik közül róm. katb. 1822 izr. 78, ág. ev. 34, ev. ref. 6, gör. kel. 2. Kár, hogy nincs feltüntetve, hányan iratkoztak be. A EV. fiúosztályban kitűnő tanulók voltak : Kr-dősi Ferenc, Krátky István. Sárec Lajos, Stirling László, Veisbauz Aladár, a párhuzamos IV. osztályban pedig Gózony Aladár és Nagy Imre.
5. A városi ipariskola.
Az ipariskola XIL Értesítőjét Vencel Rezső közli, az uj igazgató, kit Tóth István halála után, kiről kegyeletesen emlékezik meg az értesítő, választott meg a városi közgyűlés. A nagy buzgósággal és szakértelemmel összeállított Értesítőben a jogoi panaszolkodás szavait olvassuk azon nemtörődömség miatt, melylyel maguk iparosaink veszik ez
T ÁRCA.
A refugium.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája —
Egész életemben egy gondolat bántott, égy gondolat motoszkált az agyamban, nem az, hogy ágyban, párnák közt halok meg és ifja véremet a szalmazsákok vérengző kiméráí fogják kiontani. Nem. Herkulesre nem!
Az aggasztott mindig, hogy biciklimet, egyetlen ingó vagyonomat idÖtIcc-:döbig oly uzeplőtelenségben Őrizhessem meg, bogy ne csak az idő vasfoga ne eméssze meg. de roég?boldog emlékű hitelezőim foga is hiába fájjon reája.
Feltartóztathatatlan gyorsasággal közelített május 4-ike, az a nagy nap, a midőn a .conto currente" 9járt
Kegyeletes lélekkel lestem a nagy napot, a midőn a .Bonifácia\' nagyrabecsfllt kiküldöttjét viszontláthatom.
Szeretem az élvezeteket Szeretem a viszontlátásokat, de csak ugy, ha ez a két fogalom ugy jelenik meg együttesen, hogy a viszontlátás élvezetet nyújtson.
Még pedig eszthetikai élvezetet.
De kérdem alázattal, kinek szerzett már valaha élvezetet az a viszontlátás, a mely hitelezőnknek velünk való találkozásából eredt?
Bizonyára soha senkinek I
Legalább nekem — nem.
És még hozzá eszthetikai gyönyörűséget!
Non sens dolog!
Mivel foglalkozik az eszthetika?
Ugyebár a .szép\'-pel.
És mi a .szép?"
Beöthy szerint: .Szép mindaz, a mi érdek nélkül tetszik!\'
És jóságos Isten! Kinek tetszett már valaha egy hitelező, ha mindjárt adonizi volt is? Senkinek.
Vagy ha tetszett, bizonyosan érdekből telezett a ekkor — mír nem volt szép.
De hagyjak a filozofálást!
Mint a Sahara, olyan sivatag, rideg tényekkel állunk szemben. Felmerült biciklimnél a .lenni, vagy nem lenni" fontos világeszméje.
(Természetesen rám vonatkoztatva; hogy t. i. az enyém legyen-e, vagy a hitelezömé!)
Éreztem a kérdés „borderejét," messze kiható fontosságát.
Tudtam méltányolni az eszme. L i. ¦ .létezés* fenséges eszméjének fenséges voltát, méltóságát, azért ragaszkodtam oly görcsösen hozzá.
Nem hiszek a lélekvándorlásban, annál kevésbbé a bicikli vándorlásban.
Nem hihetek benne.
Eltökéltem magamban, hogy körömszakadtáig védelmezni fogom. a.
Mentőgondolat, után néztem. ^
Úgynevezett .gondolat" sok, lenfcernyi kóválygott fejemben, de olyan, t mely .mentő* lett volna — egy sem. jg
És mire fennállott az ides, am jó — magam majdnem felbuktam a sot töprengéstől. Pokoli eszmém támadt
II.
Végre felvirradt a boldog viazantlálái 1 napja.
fi
Még alig pirkadott, a midőn egy, zse-viottgérokba bujt .comjnia voyageur" kopogtatott ajtómon.
Persze személyesen nem ismert, ds én az ő kopogtatását igen ismerősnek találtam.
Csodálatosan, mély lélektani kérdésnek találom azt, hogy .bizonyos" emberek kopogtatását, .más* emberekétől egészen szépen meg tudom különböztetni.
Valami megfejthetetlen pszichológiai thémal
Hogy.honnan van, nem tudom.
De hogy van. — azt sajnos! tudom. Ugy vagyok ezzel is, mint az adósságommal.
Bogy honnao lett, ki tudná megmondani ; de hogy van, — ki merné tagadói.
Zordon realizmus!
Dehogy is nem leszek miadig idealista.
A mint fennebb említettem, hitelezőm egy megbízottja meg akart iotervievoini. de a mosloba sors megakadályozta.
Oh! gonosz Nemezia!
Kinyitom félig az ajtót és meghatott hangon kérdem, bogy kit keres.
— Brezlowszky Jazomír urat keresem, monda c cérnahangon.
Lehorgasztottam fejemet és hallgattam. Egyideíg nézett
Bár gyakran a hallgatás is felelet, most az egyszer nem\' tudott a hallgatásból semmit megérteni.
— Tatán tévedtem ?! . . Pardon 1 . . Azt hittem . . j .
Rezgő, vibráló hangon mondám:
— Fájdalom 1 — jó helyen jár, de „későn."
— Késööön?V kérdé a megbízott 25 ,ö"-vel.
Hiszen még csak 6 óra van . . .
k
Letöröltem szempillámről az ott ülő köcygyöngyöt éa néma ajkkal, fájó szívvel odamutattam az ajtómon kiakasztott .Parte-cédulára."
A vigéc megbökkent Ideges gyorsasággal tette szemére lorgoonját és mormogva olvasá: .Fájdalomtól megtört szív -vei tudatjuk, alulírottak, szeretett gyermekünk, lestvérünk, unokánk stb. stb. koayokvari Brezlowszky Jazomír urnák, f. hó 3-án, tüdövész következtében történt gyászos elhunytát stb. stb.
Míg ó részvéttől meghatott lélekkel olvasta egyik adósának halálhírét, addig én ingem ujjával dicséretes szorgalommal törölgettem, az álmatlanságtól amugyis vörös, szemeiméi.
Mikor végezett, levette lorgnooját és reszkető hangon suttogta egy, vigéchez méltó rezignáciÓval: ,
— Hát — meghalt .... Hm! . . meghalt....
Azzal sarkon fordult és eltávozott Már-már azt hittem, hogy a vihar utolsó felhöfoszlánya is eloszlott, a midőn a 3-ik lépcsőről visszafordult és földre szegezett szemekkel, némi reménykedés j tónusán kérdezte:
— És a biciklivel, nem tetszik tudni, 1 mi történt? . .
i jf— Állítólag egyik hitelezőjére testálta, \'mondám rendűiét len flegmával. Elcsoszogott, í — Hirtelen levettem a .parte-cédulát,* j lefeküdtem és arról szőttem himes álmot, i hogy „biciklis élet a legszebb a világon!" I Miért is ne?! Végre is .más berekben, ! másképp szól az ének." — r —6.
Fürdő-levél r
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája — (írja egy otthonmaradt.)
A ki csak szerét teheti, július bávában utazik. Az egyik gyomorbaja miatt megy Karlsbádba, pedig ugy eszik, — mintha gyomra bagaria bőrből volna, A másiknak szorulása van és melegre van szüksége, azért elmegy Maríenbadba, hol július havában agy fázik, hogy bandáért kell haza imia. A sokféle bajnak, sokféle fürdő kell, azért hirdetik a fürdőket százával a képes és napilapokban. És ha megkérdezzük a fürdőközönséget, ha visszatért otthonába, hogy érzi magát, akkor többnyire azt felelik: üres a bugyelláris, egészségem sok pénzembe került A mi engem illet, én legjobban szeretek otthon maradói, 5 órakor a Koronában meg-ozsonálok, azután emésztési szesztát tartok legott 8 óráig. Mii is csinálnak az emberek a fürdőben? A pénz oly köny-nyen illan el, mint toll a szélben.
Az egyik fürdővendég megiszik két pohár karlsbadi vizet, amitől rögtön német hast kap, a másik oly meleg kénes-forrásban fürdik, hogy ugy érzi magát, mintha kerékbe törték volna. A harmadik félfürdőket vesz, melyben egy kancsóval annyiezor ütik nyakon, bogy belepirul. A negyedik a tengerparton sétál, bol beléje kapaszkodik a szél, agy hogy támaszkodnia kell. Az ötödik végül, az felmegy a magasba, mint a léggömb és léket üt a fejébe, mert minden szenvedélyes turista valahol valamikor nyakát szegi.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898. JULIUS 16-án.
iskola ügyeit. — Az iskolába 206 tanuló íratott be, kiknek száma március végéig 431-re. emelkedett. — Szépen Bzámol be az értesítő az iskolai ünnepségekről, csak az a kár, hogy március 15 ét ott is április 14-én ülték.
A rajz és munkakiéllitás elég ssép volt 94 inas 152 tárgyat állított ki; jutalmat nyert 43, kitüntető lapot 46 és könyvet 20 inas. A nehéz munkáját buzgalommal végző tanitó - testület 9 tagból állott és 7 osztályt vezettek. Rend-kivül uagy az elmulasztott napok száma (419 tanuló mulasztott 7253 napot.) Foglalkozásra nézve legtöbb volt a csizmadia inas (61), azután a kömives inas (59), lakatos inas (55) és a suszter inas (53.)
Az értesítő végén közlött költségvetés szerint 1552 írtjába kerül ez iskola a városnak.
A selyemtenyésztés, mint keresett orrá s.
— A szocializmus egyik oka. —
Most, midőn szociális, anarchisztikus s egyéb téves eszmékkel telve van a levegő s ezek n szél minden irányában elterjedve, megfertőztetik tani tusaikkal az ország egyes vidékének békés lakosságát, a kormány, a társadalom, egyesületek s magánosok mindent elkövetnek a baj ellensúlyozására. Keresetet oyuj-tanak a szegénynek, s a gondnélküli megélhetésből származó megelégedést akarják biztosítani mindenkinek. S ez az oka, bogy hazánk egyes vidékein bár fölütötte a szocializmus és anarchismus bidra fejét, terjedni még nem tudott, mert nem a vas szigor éles kardjával küzdöttek ellene, hanem a humanizmus édes fegyverével iparkodtak elfojtani. A • szegény félre vezetett munkás, az elégedetlen földmives vissza tért békés foglalkozásához s elfogadta a neki nyújtott munkát, hallgatott a jő és üdvös tanácsokra és a mi a fő: hitt a kormány jóakaratában.
De e hit alighanem megingott most, midőn a selyeretenyésztés által szerzett keresettel akarta a szegényember jólétét előmozdítani. Bár a kormány jóindulatában most.sem lehet kételkedni, s bogy e nálunk még uj keresetforrás nem járult az anyagi jóiéi, némiképení előmozdításához, hanem a helyett visszatetszést s a legnagyobb^ fokú elégedetlenséget ezütte, nem is okozhatjuk azt, hanem igenis okozhatjuk a szegzárdi központi hivatal belső adminisztrációját, mely minduntalan kibocsájtott rendeleteivel any-nyira megnehezítette a tenyésztők helyzetét, bogy azok mindnyájan mintegy fohászképpen sóhajtanak az égbez: A selyem tenyésztéstől, ments meg Uram minket!.
De csoda-e ez ? ha tekintetbe vesz-szük, hogy a tenyésztőnek eióször 15—20 és több °|u kell a lombért, továbbá fuvart fizetni, eltekintve a napszámok s egyéb kiadásoktól, figyelembe sem véve
Mikor aztán ezek a vándormadarak haza értek, nagy sivalkodással beszélnek az átélt fürdőévadról. Oh, mily fensége* .Aussee vidéke", mondja Reizenstein asz-szooy. .Igazán", válaszol Gudelfeldoé visszafojtott irigységgel. ,Éo biz nem mozdulhatok a háztól, olyan vagyok, mint a komondor. Férjem egész éven ét üzletben ran elfoglalva, szegénynek bizony elkelne a fürdő, de az üzlet rosszul megy, nem telik fürdőre.
,Hja,° mondja Reizensteinoé, nekem 500 írtba került Aussee (egy év múlva férje csődöt mondott a szerk.) Kérdés most már. hogy az a Eok ember csakugyan mulat a fürdőben?¦ A legtöbb jólétet, vagyonosságot szinlel, pedig éppen kölcsön pénzen fürdőzik, ez most divat. A régi jó időkben az ember vagy Top-licára, vagy Keszthelyre ment Ma már több Kzáz fürdőt hirdetnek az újságokban, Szilas—Balbáp, Saint—Maurice mellett szerepel, mint klimatikus gyógyhely. r.- ha aztán eliramodik a nyár, akkor bizooyos bosszu-érzelemmel gondolunk a hiába pazarolt pénzre, mert mégis csak a régi betegek vagyunk, akik voltunk.
Azért én inkább itthon maradok, itt is nyögdécsel néha egy hűvös szellő. Se=_ hol sem tatálom én meg otthonom kényelmét Én már csak megmaradok városi egérnek, csak itt érzem magam jól.
5 — 6 heti szakadatlan egyéni fáradságát S midőn fáradságának jel megérdemlett gyümölcsében akarna örvendezni a első osztályú gubójáért kilogrammonként megvárja az igért b miniszteri rendelettel jóváhagyott 1 frtot, előállnak a bevál tónál, hogy G0°/o-ot ki kell selejtezniük, vagyis annyira megválogatniuk, hogy az első osztályban alig maradjon, mert a legutóbb kibocsájtott .kapitányi* rendelet (távirat) igy szól. Az egyén ki ilyen kényszer portékát visz eladásra, oda adja gubólt ugy, ahogy veszik, csakhogy szabaduljon a szekatúrától. S csu dálora. hogy sok nem felelt meg egy másik rendeletnek, mely szerint a tenyésztő gubóit megválogattatlanul át -engedi: Ií-ik osztályúnak. S ezért nem kell mást tennie, mint egy egyszerű nyilatkozatot aláirni. Hogy ez mi, erről jobb hallgatni; de levonhatja mindenki a következtetést
Hogy ezen eljárás minő elégedetlenséget szült éj bzüI, csak az tudja, ki annak szem és fültanuja; hogy pedig hová vezet ily nagy fokú elégedetlenség, azt az olvasó közönség ítéletére bízom. Egy pár ügyes agitátor, néhány poltron emhernek szájaskodása s kész a veszély. Ha pedig ez egyszer megvan. nehéz azt elfojtani. Mert nehezen áll ott helyre a bizalom, a hol egyszer az már elveszett Inkább semmiféle mint ilyen segítség! Az Isten kegyelmével megé a magyar ember e nélkül isi
Igaz, hogy minden jő éi üdvösért lelkesülni tudó tanítói kar annak idején a selyemtenyésztésnek is akart propagandát csinálni a felhaszuálta egész befolyását, hogy vidéken az meghooosittassék s igy állandó keresetforrássá váljék, de a jelen körülmények között, tekintélyének egész latba vetésével oda kell és fog törekedni, hogy a nép oe űzze a tenyésztést mert még indirekté sem lehet terjesztője az elégedetlenség szülte téves eszméknek. Ha Zala-megye népe eddig békében élt, minek most ilyennel bolygatni és háborcatni; ha ezer eszteudeig fentartotta magát Beiyemtenyéaztés nélkül, fentartja magát ezután is, mert jobb egy békében és megelégedésbeo elviselt exfir. mint egy elégedetlenséggel s.. viszályokkal bzerzett selyemruha,*)
Hitgttuf Ede.
A jelen és a múlt.
A napszámos munkás kenyérért esd, a tengődő földműves s kisiparos emberibb megélhetés után sóvárg.
A rossz termések folytán bekövetkezett gabnabiány, a filoxera, peronos pora által okozott szőlő pusztulás, az országot elözönlő külföldi gyári iparcikkek, a folyton emelkedő s a földműves és kis iparos vállaira mind nagyobb sulylyal nehezedő adók földműves s iparos osztályunk nagy részét már-már odajuttatják, hogy egy részök reményt vesztve, szuiófö\'det, hazát feledve idegenbe kénytelen vándorolni, másik itthon maradt részök kimerülve, terhei köny-oyebiléseért. súlyos munkája utá ¦ emberibb megélhetéshez szükséges garan-ciéért kénytelen esdekelni.
Ha esdeklése bedugott fülekre talál, s némely vidéken tán hangosan jajveszékel vagy kétség beesésébon követel ic, mihamar elkeresztelik szocializmusnak vagy a jó Isten tudja minek, tűzzel, vassal indulnak elhallgattatásukra s ezzel napirendre térnek teletlők.
Nekem, ki hivatásom — s állásomnál fogva és több év óta érintkezem különösen az alsóbb neposztálylyal — bö alkalmam nyilt életinódjókat, szokásaikat, szükségleteiket, bajukat, bújukat a legközvetlenebbül kiismernem, — mi által nemcsak működésemet könnyítettem s tettem céltudatosabbá a eredményesebbé, de meggyöződtecí* arról is, hogy a folyton fokozódó szükséglet a termés hiány, az emelkedő adók, a jövedelmi források csökkenése; a mindinkább elharapózó vallástalanság földműves s iparos osztályunkat a jó reménytől is megfosztva, már-már a tönk szélére juttat ják. S bár ma még csendben vannak, s látszólag nyugodtak, de ha tovább igy tart, mihamar megjelennek, bogy han-
gosan kérjenek, s ha kell követeljenek, mikor Isten todja mi fog történni. — Nem tréfa dolog ez komoly meggondolást s jogi orvotiást követe).
Ezelőtt 10—15 évvel mikor a termés gaadag, a gabnárak alacsonyak, a kenyér oltvó, bor volt bőven, s a megélhetés potom költségbe került, eszibe sem ju tott senkinek még zúgolódni sem, a szocializmust csak hirből ismertük.
Két-három krajcár aja kenyér, uzya-nannyi czalouna, a egy négy krajcáros pohár bor elégséges volt arra, h<»gy. az éhes ember jóllakjon, s magának a munkához némi erőt szerezzen. Ma azonban a mikor a munkás 50 vagy mondjuk 60 krt kap naponta, a rengeteg drágaság közepett ha mindig egészséges s mindennap dolgozhat, sem képes magát s családját még kenyérrel sem bőven ellátni. Honnét vegyer. kedvet,, erő\', a kitartást a munkához, — reményt a bizonytalan jelenbői — a bizonytalan jövőhöz?
A földműves, ki csak néhány évvel ezelőtt is tele hombárral jó borral telt hordókkal a telt csűrrel dicsnkedett, ma üres pince, csűr s hombár mellett robaj toz a boldog műit után, a mikor jutott is, maradott is; — életmódja emberibb, terhének viselése köoyuyebb volt; — eszibe sem jutott -zúgolódni.
Az iparos, ki ezelőtt egy-egy vásárban tán 50—100 frtot árult., örül ma, ha a napi kenyérre valót, a a fórdijit kiárulja.
Nem dalozással-kurjantgatással, mint régen, hanem szomorúan, lehorgasztott fővel, cehéz gondokkal terhelve tér haza a nép a napi munkából. Azok az országra szóló lagzik, dinoin - dánomnak, disznótorok vig szüretek, ma már a néhai nevet vették (el s c<ak mesékben élnek.
S a mikor ilyenek után a köze! múltban még jó módú nép a mai nyomó ruság közepett a szükségiŐI kéoysze ritve tán kenyeret kérvén feljajdul, ne kereszteljék azt szocializmusnak, ne rohanjanak tűzzel vassal pusztításukra, hanem okkal, móddal terheit köonyebitvén. emberibb megélhetéshez kell nekik garanciát nyújtani, hiszen ők is emberek!
No majd a tanitó, — az a szintén nyomorúsággal küzdő tanitó megtauiija őket tűrni, szenvedni, jó tanácsaival elsimítja\' az ellentéteket, megnyugtatja a békétlenkedőket. Rosszul hiszitek; A jÓ tanács erre gyenge vagy semmi orvosság. Nem jó tanács! Kenyér és ismét kenyér, a szaporodó követe éhekkel s növekedő adóval szemben, a jövedelmi források gyarapítása kell a népnek — s egy uj Messiás ki a világot megváltó felebaráti szeretetre újból megtanítsa az emberiséget.
Banekoviteh János.
*] Mindenben egyetértünk a jelet cikkíróval, csak azt nem tartjuk helyesnek, ha a Unit óság valóban azon dolgozik, hogy a nép hagyjon fel a selyemtenyésztéssel. Mis módról kell gt>»-doskodoi, hogy a bajok megszűnjenek e bisszük. ¦ bogy egypár erélyes felszólalás ia sokat fog javítani a helyxeten. Sxeik.
Felső templom.
Ujabb adakozások:
Nagy-kanizsai ipartestület (I. részlet) 100 frt. Paner János (Szombathely) 5 frt.
Kimutatás az 1.898. évi első\' lélévi vagyon állományról, (félévi kamatokat is beleszámítva.) Délzaiai takarékpénztárban van elhelyezve 577 frt 89 kr., Kereskedelmi és iparbankbao van elhelyezve 1762 frt 59 kr., nagy kanixaai takarékpénztárban van elhelyezve 6210 frt 87 kr., Zala-megyei gazdasági takarékpénztárban van elhelyezve 2545 frt 94 kr., értékpapír 600 frt
Eddig befolyt összesen 11,597 frt 29 kr.
Dr. 7\'iiboÍy Gytüa Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
hírek:.
— Frigyes főherceg. F. hó 14-én este 7 Órakor a bécsi gyorsvonattal Frigyes főherceg városunkba érkezett, bogy szemlét tartson a helyben állomásozó háziezredünk zászlóalja felett Az indóháznál a magas vendéget Cserfán alispán, Lengyel Lajos helyettes polgármester, Deák Péter főkapitány, Víoaz Ferenc főszolgabíró, Nagy Dezső városi tanácsos és dr. Bentzik Ferenc v. ügyész fogadták, Frigyes főherceg a .Szarvas" veodég-togadÓba szállt és itt fogadta Füstök alezredes állomásparancsnok éi Jemric alezredes zászlóaljparancsnok jelentését. A város fel volt lobogózva. I5-én tar-
totta meg Ő cs. éa kir. Fensége a szemlét, melynek végeztével kegyeskedett a legénység kiképzése harc és menetké-pewégéröl, magas elismerését nyílváni-tan-. A déli vonatul ő Fensége elhagyta
városunkat.
— Személyi hlr. Forinyák Gyula, lovassági tábornok a m. kir. honvédség felügyelője, e hó 15-én szemlét tartott, a helyben állomásozó ?»¦• bonvéd gyalogezred felett és teljés megelégedésének adott kifejezést.
— a kegyesrend uj főnöke. A kegyes-tanitórend kormánya f. hó 11-én választotta meg Frank Ferenc helyébe a rendfó uököt Magyar Gábor személyében, ki ugyan egyelőre, a rendfőnök választására jogosult rendi gyűlés összehívásáig, csak mint teljes jogú helyettes vezeti az ügyeket. Magyar Gábor, a Ferenc József-rend lovagja, c. főigazgató, hosszú éveken át a szegedi főgimnáziumnak volt igazgatója, ki ez intézetet az ország egyik legjobb és legnépesebb intézetévé tette. Fiatalabb éveiben a nagy-kanizsai gimnáziumnak volt tanára, amikor .tanítványa volt Wlassics Gynla is, a mostani közoktatásügyi miniszter.
— Pribék István meghalt. A veszprémi egyházmegyét és töménytelen szegény embert gyászba borította a bir, hogy Pribék István, felszentelt püspök, veszprémi nagyprépost meghalt Benne mintaszerű papot veszít a veszprémi egyházmegye; legjobb emberét veszíti Veszprém városa. Sok megvigasztalt azegény ember könye hullott arra a koporsóra, mely a nyomorgók, az ügyefogyottak, a kétségbeesettek megmentőjének immár kihűlt tetemét fogadta magába. Szent embernek nevezték öt régebben a veszprémiek s az volt valóban. Mintha földi élete is örök időkre lett volna teremtve: nem hitték, bogy egy napon be kell állania az örök rend határozatának, a fel veszi öt a Mindenható mennyei karába, a mire érdemet tett buzgalmával, jócse-lekedeteivel. Nincs, nem lehet az az állás, rang, sőt felekezeti kü.önbség sem, mely Pribék Istvánban az emberszeretet és a papi hivatás példaképét ne láthatta volna. A nagylelkű emberbarát haláláról a következő jelentest kaptuk: A veszprémi bzékeskáptalan szomorodott izivvel jelenti, hogy méltóságos éa főtisztelendő Viliéi Pribék IstvaD, lorymai felszentelt püspök, püspökhelyettes, általános ügy-hallgató, veszprémi székesegyházi nagyprépost, koppanyi prépost, gyémáotmisés aidozópap, sto. stb. folyó évi juüus hó 12-én délután 4 órakor, hosszas szenvedés s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után, életének 85-ik, áldozó-papságának 6I-ik, kauonokságáoak 44-ik, ppBpökségének 26-ik évében, végelgyengülés következtében az Úrban elhunyt A boldogultnak bült tetemei foiyó bő 14-én démtáo 4 órakor fognak a veszprémi alsóvárosi sírkertben a boldog íeltáinadás reményében nyugalomra helyeztetni ; az engesztelő szent mise áldozat pedig ugyancsak 14-én délelőtt 9 órakor fog a veszprémi székesegy házban a Mindenhatónak be.uutattatni. Veszprém, 1898. juüus hó 12-én. Imádkozzatok érettel Pribék István egy régi nemes család sarja. Atyja káptalnni tiszttartó volt 1814. március 18-án született Kenésén, Veszprémmegyében. A theológiát a bécsi Pázmáneomban végezte. 1837-ben szentelték pappá. 1850 ben szemináriumi lelktigazgató, l&íi-oeu veszprémi kanonok és plébános lelt, 1873 ban lorym-ti felszentelt püspök. Még Kovács Zsigmond püspöksége alatt 1877-ben lett püspöki vikárius, 1887 ben pedig nagyprépost. Gyémánt miséjét a mnlt érben monda
— Halálozás. Gál Ferenc leogyeli plébános f. hó 1 l-én reggel hirtelen elhunyt A boldogult egyházának hü fia, híveinek pedig méltó lelkésze volt
— Ebenspanger Lipőtné temetése, A f. bő 7-éo Bécsben élete 46. évében elhunyt Ebenspauger Lipőtné bolttestét a gyászoló család Nagy-Kanizsára hozottá és itt f. hó 10. délután 3 órakor helyezték örök nyugalomra. A gyá«z-báznál óriási közöndég jelent meg. O.t láttuk Tóth László törvényszéki elnököt. Viosz Ferenc szolgabíró\', Sóos Pongrác
anyakönyvi felügyelőt, Somogyi Gén. földbirtokost, dr. Pacbinger A lajt* fö. gimnáziumi igazgató, dr. Kiss Ern-" tarárt, a nagy-kanizsai takarékpénztár, a Bankegyesület, a kaszinó választmányát \' a nagy-kanizsai izr. hitközség elöljárói ságát és irodai személyzetét a kereskedelmi testület választmányát stb. stb. Dr. Neumann Ede főrabbi megindító gyászbeszédét a csatádtagok feltörő fájdalmas érzelmei között tartotta meg. Kartschmaroff Leó főkántor és az énekkar gyászdalai meghatották a gyász-gyülekezetet. Végtelen hosszú sorbaa indult meg a gyászineuet A halottas kocsi előtt haladt egy koszorúval megrakott kocsi. A lesújtott családnak egyletek, testű elek és magánosok fejezték ki részvétüket. A család 100 frtot küldött a városnak és 100 frt az izraelita hitközségnek szegények közt való kiosztásra. Koszorút tettek a ravatalra: Ernő és Géza: .drága édes anyánknak,\' Leó: .a legjobo sógor őoek," Henrik és Ottilia: ra szeretett testvérnek,\' Fanny és Ignác: .der besten Scwäzerin,* Lina, Izidor: .unserer uovergessticbea Taute", Eisinger Henrik és neje ,« felejthetetlen rokonnak," Kürschner Matild: .a felejthetetlen rokonnak * dr. Frle<l Jjdöu éa neje: .rokoni szeretet jeléül,* Hoffmanu család: .Őszinte részvéttel,* dr. Tuboly Gyula és neje: „Tiszteletük és részvétük jeléü\'," Fischl Pal és neje: .mély részvéte jeléül," Blau Lajos és npj*: .tisztelet jeléül," Üager Ullmann Elek és neje: legbensőbb részvétük jeléül," Feszelbofer család: .őszinte részvéte jeléül," Scherz R;cbard és neje: .Részvétünk jeléül." Sommer Ignác és neje: nagyrabecsülésük jeléül." R°ik Gyula; .Felejthetetlen háziasszonyának," Schwarz Gusztáv: .őszinte részvéttel,\' Nagy-kanizsai Takarékpénztár igazgatósága: Őszinte tisztelete és részvéte je léül", Nagy-kanizsai Takarékpénztár tisztviselői: .tiszteletük jeléül," Izraelita jótékony nőegylet: .áldott legyen emléked," Bankegyesület részv. társasa? igazgatósága: „őszinte tisztelete és részvéte jeléül," Nagy-kanizsai Bankegyesület tisztviselői: .kegyeletük jeléül " Nagy-kanizsai Czsinó: , mély részvéte jeléül," Nagy-kanízsai Vörös Kereazt Egylet: régi és ügybuzgó választmányi Tagjának, Kereskedő Ifj. Önk. Egylete: .őszinte részvéte jeléül," Nagy-kanizsai kereskedők társulata: .Határtalan üsz-teleiB és kegyelete jeléül."
— Koszom t-pótló adományok. Folyó bő 7-én Bécsben elhalt és hjlyben eltemetett nagrságos Ebanspioger Lipőtné, szül. Weisz Szidónia urnő iránti kegyeletének jeléül adakoztak: Ngys. Ebenspanger Lipót ur azonnali kiosztásra 100 frt, Ebenspanger Leó ur 4* frt, Fbenapanger Géza 25 frt, LŐti Izidor ur 10 frt, Weisz Henrik és Ottilia 50 frt, Blau Berta urnő 25 frt, Heisler Isnác ur 3 frt, Eisinger Henrik ét neje 5 frt, Stern Mór és neje 10 frt, Weiser József és neje 10 frt, ar. Schwatz Adolf és neje 5 frt, Stern Sándor és neje 10 frt, Lőwinger Ignác ur 10 frt, Engländer O tó és neje 5 frt, Ebenspanger Eruó ur 25 frt. Politzer Ignác ur 25 frt, Weisz Mina unió 100 frt, Blau Arnold ur 25 frt, Pozsonyi Aladár és Zseni 25 frt, Dannenberg I. és Weisz cég 10 frt. Kürschner Iguácné urnő 4 frt, Lövy
\' Adolf és ueje, dr. Rolhchild Samu és , neje, Zerkovic család, Grauer Géza ur I 10-10 frt, dr. LŐke Emil ur 5 frt, Weisz B. és neje 25 frt. Összesen 59*2 frt Nagy-kanizsai Chewra Kadisa.
— Készülődés az őszi közgyűlésre. A folyó évi szeptember hó 12 én tartandó megyei t örvéuybatósági bizottsági rendes kösgyülésre az 1899. évi megyei költségvetés megállapítása tárgyában teendő véleményes jelentés e készítése — s az üresedésben levő állandóválasztmányi egyik alelnöki állásnak választás utján leendő betöltése végett az állandóválasztmáoy ülése az 1886. évi XXí ik t-c. 17. § a értelmében folyó évi augusztus hó 22-éu — ugy« a fent kitett közgyűlésen felveendő egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési tárgyalásának elkészítése végett pedig az állandóválasztmányi ülés folyó évi szeptember bó 5-éo mindenkor délelőtti 9 órakor Zala-Egerszegeo a vármegyeház gyüléstermébeu fog megtartatni.
— Fürdőzés. A lipik: jódfürdóben a legújabb kimutatás szerint 1061 a füidó vendégek száma.
Henneberg-selyem
— csak akkor valódi, ha közvetlen gyáraimból rendelik —
fekete, fehér t, színes 45 krtól 14 frt 65 krig mété-
renkéot — lim«, csikós, kockázott. n.iotá*ott ét d>m*.xt Btb. (minu-gy 24 kOlÖDbozö f*ju é* 2000 kaldabozö útin és ári.ytJtlbBO Btb)
Ruhán s bouztkra a gyárból 1 — Privat fogyasztóknak postaber-, vámmentesen t házhoz szállítva
Minták postafordultával.
M.,jtx ie.eleséB. StíjcIu két««ere* letélbeljej r»g»«tanJ»
Hemieberg CS. aalyemgyárai, Zürichben
, (c». él kir udríri mllnc )
XXX Vii* ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JULIUS 16-án.
— Szobafestő és mázoló se-íré leket jó fisetés mellett azonnal felveszek. I f j. Budai festő és mii-toló üzlet. Pécsett.
_ H á z e I b d » s. Ház két kerttel, nrcy uleaí. kél udvari szobával hozza taló helyiségekkel szabad kézből azon-ual eladó. Clm: a kiadóhivatalban.
Szerkesztői üzenet
— Egy Iparos Tegyük fel azt, hogy a 150 mrgbiraagoll iparos egyike tem fizetne meg; a reá k;rótt bírságot, akkor az el marasztal uk j,.nzbüntetését a következőképpen lehetne elzárásra átváltoztatni A nappalt órákat 12 órá-ban véve,\'esik egy napra négyszeri elzáratás. Minden elzárásra 10 iparost lehetne beidézni, írhat egy napr* íO-et, négy nap alatt l60-at i.iietoe elcsukni [íe tekintettel arra, hogy egy iparos 2 Irtot vagy munkában, vagy kalaberben is megkeres könnyen, ném hisszük, bogy a bírságot mindnyájan le nem fizetnék — De lehet feebbezoi is.
I K O DAL O ül
— Jókai. A fürdőkbe siető közön-aégcek jóbirt mondunk. E héten hagyta el a sajtót Jókai Mór összegyűjtött müveinek nemzeti kiadásából a kilence<1ia sorozat. Aikalmatosabb olvasmányt keresve se talá\'uának a legnagyobb magyar regényírónál, a ki ebbe a sorozatba már ujabb regényeit is fölvette, azokat is, a melyek könyvelukban most jelennek meg elós7Ör. Elnézve ezt az ujabb tiz kötetet, bizony nem vesftük észre rajta, hogy ez a S7á/.kötetes nemzeti kiadás utolsó előtti sorozata, hogy a legnagyobb magyar irodalmi vállalkozások egyike a befejezéséhez közeledik. Még külsőleg se fogyatkoztak meg a kötetek arról nem is szólva, hogy Jókai vénájának ki fogy ba-tatlaoságát ez a sorozat is féoyesen dokumentálja íme röviden a tiz kötet tartalma: 81—82 Fráter György L és II; 83 Páter Péter, Asszonyt kis r — Istent kisért; 84 A cigánybáró. Minden poklokon keresztül, 85, Nincsen ördög, a Nagiáy család, a ki holta után áll bosz-szut; 86. A fekete vér, Leuci Fráter; 87. A két Trenk, Trenk Frigyes; 88. Sárga rózsa. A Kraó, a három királyok csillaga. (Ez utóbbi most jelenik meg, először köayvalakban; 89. Magnéta, Tégy jót; 90. De ká*- megvénülni. — A nagy inú tudvalevőleg részletfizetés utján is megrendelhető. A ki a feltételek felől tájékozódni kivan, forduljon a jubiláns vállalat kiadóihoz: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvény Társaság, Bu-dupest. ---
KÖZGAZDASÁG. A szőlő permetezése*
(A második ét harmadik permetezés) (Folyt és vége)
Ott, bol a szőlő elŐito való nyáron vaey nem volt, vagy hiányoson volt permetezve a szőlóveszőnek azon részen levő szemébe, melyet csapnak hagytunk meg a szőlöpenész befészkelte magát, a szem ha kihajt is, oly satnya, hogy az ha hoz is fejét, nem neveli meg. Ezen tökéknek "hajtásain alig hogy négy vagy öt lerelök van, már megismerni rajtok a betegség nyomai\'. A bajtások levelei nem /öldek; hanem a sok apró böbörciéktől vörösszint mutatnak és kiaszottak,szárazak.
Ha ezen beteg szőlő bajttsok elég jó korán még május hóban egy százalékos kekgálic oldattal be permetez tétnek, többnyire kigyógyulnak a.rajtuk jmutatkozó betegségből, még termást is adnak. Az eUÖ permetezésnek tehát még május hóban meg kelt történni,, mikér még a Bzölöhajtá-nak alig van 4 vagy 5 levele, második permetezésnek pedig június hóban a szőlővirágzáa előtt pár héttel. De már ekkor a permetező folyadék erőiebb lehet egy lel. aöt egész százalékkal is, IV2 vaSy - százalékos, az az minden egy hektó vizbez két kilő kékgálicot és ugyan ennyi szódát adunk.
Ez a második permetezés igen nagy fontossággal bir, mert a penész épen ebben az időben a szőlővirágzás előtt és a közben szokott legnagyobb mértékben fellépni, mikor is a meleg és nedves időjárás a szőlöpenész terjedését nagyon előmozdítja.
Ha az enib::.-" június hó vége felé a szólöt figyelmesen átvizsgálja, találni fog a azölő leveleken liszt forma piszkot, melyet kézzel is letörölhet. Ekkor van ama veszedelmes időszaka a szőlőnek, mert a szél felragadjak a szőlőlevélen levő penész spóráit, elhordja a lerakja a még egészséges szőlő levelekre és fejekre, melyeken ezek ismét tovább fejlődvén a szölőleveiét és a leendő termést pár nap alatt tönkre \'teszik. Mert az ily penésszel meglepett szőlőt mihelyt a forró nyári idő bekövetkezik, a n.ip heve leperzseli. Mintha leforrázták volna, oly siralmasak lesznek a szőlÖ\'.ők. De ba a szőlő pár nappal vagy egy héttel előbb a tisziforma penész megjelente előtt meg volt erőien permetezve l\'/j fagy 2 százalékos gálic oldittal, szőlő-levelekre és fejekre a szél által elhozott és lerakódott psnész spórái a le* veizetben kárt már nem tehetnek.
A harmadik permetezésnek a szőlő elvirágzása utáo kell megtörténni két százalékos folyadékkal. Sokan a harmadik permetezést csak azon okból hagyják el .nehogy a szőlő élvezése az egészségre káros hatás legyen. Ez nagyon túlságos félelem vagy elővigyázat, mert kivan már sokszor próbálva, hogy a permetezett szőlőnek elverését az egészségre nézve káros befolyásainak nem tapasztalták, tehát az egészségre nem ártalmas a szőllőre nézve pedig iget, ia szükséges, mert ezzel a szőlő és sző ö vessző meg-érését mozdi\'juk elő.
A permetezéshez való időt mindig ugy válasszuk meg, hogy a permetezés reggel a nagy harmat eleste után 6 órától délelőtt 10 óráig és délután 4 órától kezdve este 8 óráig történjék. Homályos időben egész nap hosszában is folytat-ha\'juk a permetezést. Erős szeles időben vagy ha közelgető esőre néz az idő hagyjuk abba a permetezést, várjuk be még a szél megszűnt vagy az idő jóra vált. Ha a permetezés után hamar érte az eső a szőlőt, az eső után ismételni kell a permetezést.
A permetezéshez való folyadékot többfélekép szokták elkészíteni. Legszokot-tabb eljárás ez a kék-gálícot és szódát mindeniket külön zsákba kötve a permetezéshez egy fölül nyitott hordóba vagy kádba előkészített vízbe egy-egy sinoniá! fogva alábocsátjuk és a bordóra keresztül tett botra felakasztjuk de ugy, hogy a gálicot tartalmazó és a szódát tartalmazó zsákok között jókora távolság maradjon, hogy a kék gálic és szó-dáuak egymással való végyölése minél tökéletesebben menjen végbe. A kék-gálícot ugy a szódát is, ba nagy darabokba yolua, nem árt sőt szükséges öregéből megzúzni és ugy zacskókba vagy zsákokba öntve olvadás végett a vízbe bocsátani. Szóda helyett használhatunk oltatlan meszet is, de ekkor az oltatlan meszet egy külön idényben kell megoltani annyi vízben, bogy a mész tökéletesen feloldatjon és semmi tör-melík, szemét vagy oldatlan részre maradjon s mikor a mész tökéletesen feloldatott akkor öntjük a kádban levő vízhez, melyben már előbb a kék-gálíc tisztára felolvadt. Az öntésnél vigyázni kell, bogy az edény fenekén levő, a mésztejböl a fenéhre alá szállt, oltatlan részek az edényben ne visszamaradjanak, nehogy ezek a szilárd részek a permetező gépben zavart okozzanak. Valahányszor a permetező pnttont a ködben levő permetező folyadékból megtöltjük, mindig előbb a folyadékot jól felkeverjük. Azt pedig felesleges is megjegyeznem, bogy mikor a permetező pnttont telemerjük a folyadékot gondosban megszűrjük az erre a célra készített szűrőn vagy szitán. Ha azóda helyett meszet használunk, az oltatlan mész épen annyira mennyiségben adassék a permetező folyadékhoz, mennyi a kék-gálíc volt. Vaiamíu t a szódával való keveréknél sem szabad a sződáaak t a kékgálicnál kevesebbnek lenni, ugy a mésznek sem szabad kevesebbnek lenni, mert ha a kékgálicot nagyobb menyiség-ben adtuk a permetező folyadékhoz, mint a szódát vagy meszet, akkor a folyadék maró hatású lesz és a szőlő levelét égetni fogja.
Két szazaiékos oldalnál erőiebb permetező szert ne használjunk, inkább többször permetezzünk, mint túlságos erőssel, melylyel könnyen kárt tehetnénk a szőlő termésibec. A hány százalékos folyadékot akatuok készíteni, annyi kilo -; gram kékgálicot és ugyanannyi szódát vagy \\ e helyett égetett meszet adunk minden egy I egy kettő vízhez. Például l\'/a egy és I fél százalékos permetező folyadékhoz, veszünk egy hektóvizet és ebhez egy és fél kiló kékgálicot egy és fél kilő szódát, vagy e helyett egy és féi kiló égetett meszet.
A permetező készülék ugy legyen neki I igazítva, hogy a folyadékot ne ugy lö-! vélje, mint a fecskeodők a vizet, haoem ugy. hogy vízsugár helyett mintegy köd-1 alakban stórja a folyadékot a szótő le-vélzetére. Arra is Ügyeljen a permetezést végező munkás, bogy a permetezőt ne tartsa igen közel a szőlőlevelzetbez, haoem kellő távolságban, bogy apermetezés minél egyenletesebben történjék, nehogy egyik levélre sok is, másikra meg mi sejus-i son 1 permetezői szírből. Továbbá minden egyes szőlőtőt körös körül vagy is minden oldalról bepermetezzen, hogy permetezet-1 lenül csak egy szőlőlévé! se maradjon. A kötözés után mindjárt ne permetezzünk, hanem várjunk legalább 3 vagy 4 napot, míg a levél, maly előbb árayék-ban volt, megszokta a nap hevét.
Putokv Géxo.
— Heti jelentés • gabonaüiletröi ! 1898. jnllns hő 14 én. A lánya* <U-| letiránvzat megváltozott, gabonaáraiuk I a lefolyt héten emelkedtek. Küiönöien
az ő bura után nagy volt a kereslet és ennek következtében annak ára lényegesen megszilárdult. A napokban került legelőször uj rozs szállításra. A minőség kielégítő. A teljesen kész áru utáo nagy az érdeklődés és ennek folytán jó árak voltak elérbeők. Az ő-zi repce is csépeltetik már. Az eddig elkészült U frt 50 kr.. — 11 frt 70 kr., adatott el a helybeli vasúthoz szállítva. — Feltéve, bogy jó időnk lesz, a jövő héten már nagy mennyiségű buza is lesz szállításra készen. — A folytonos esőzések aggályokkal töltik el gazdáinkat — Ma a piaci árak ezek:
Ö bu/.a frt 1140—1160
• rozs . 7 60 — 7-80
. zab , 6 60— 6-80
. tengeri , 5 80— 6-—
Uj buza , 10-20- 10 40
. rozs „ 8— 8-10
Ötzi repce , 11*50—11-70
100 klgrammkéot.
KclHŐs szerkes7.ro : Dr. Kiss Ernó " Helyettes szerkesztő: Dr Villányi Henrik _Kiartö : Ifj Majáit* József.
VEGYES. — Fényképező készületek difetánaok számára.. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és bárki által kö ínyen megtanulható sport iránt érdeklődnek ajánljuk az ISJ-iévóta fenálló különösen \'enykepezö készülékekkel loglalkozó A. Mo\'l cs. és kir udv. isi) itó Bécs Tnclaucben 9. eéget s éLnek illusztrát árjegyzékének átnézését, mely kiváj-atra ingyen küldetik meg.
I YILTTÉ It*) Nyilatkozat
Alulírott, miut a görbersdorfi tüdőbetegek klimatikus gyógyintézeiéuek tulajdonosa segíteni akarván a szenvedő emberiségen, örömmel hozom nyilvánosságra, hogy gyógyintézetemben a
(Bereg-megye)
1879 óta állandóan a legjobb ercdménynyel alkalmazom a légutak knmtos bántalmalnal. A legtisztább lelkiismerettel ajánlom ezen kiváló gyógyrlz alkalmazását orvostiraaimnak és a mellbajokban szenvedő emberiségnek is.
A görbersdorfi gyógyintézet,
tüdőbetegek számára.
Dr. Römpler Tódor.
Vese. húgyhólyag, hugydara és a köazvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek nurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hnicyhajtó hatású!
kellemes ízi! 1 Kőujh emésztbető
Kapható ásványvíz kereskedésekben és gyógyszertárakban A Sabator-forrás igazgatósága Eperjesen.
Uöszőiietny II vonítás.
Felejthetetlen emlékű, Isten ben boldogult drága nőm, illetve édesanyánk Ebenspanger Szidónia urnő elhunyta és temetése alkalmával a megpróbáltatás e nehéz óráiban ugy egyesek, mint testületek részéről a bennünket mélyen megható részvét oly számos jelével találkoztunk, hogy mindezért igaz köszönetünknek egyelőre csak ezen az tUon adhatunk kifejezést.
N-Kanizsán, 1898. jul. 72;
Ebenspanger Lipót és fiai: Ernő és Géza.
•) Aie rovat alatt közlött kért nem villái felelősséget a azerk.
HIRDETÉSEK.
1
következő betegségeknél és bánta. -máknál használható állandó sikerrel: cslpó fájás, idegfájdaloni; helybeli csúz, hitsiag-gatás, hátgj öngeseg, hitgerinc bántalmak, hörghnruf, asthraa, meg rándulások, Idegbán* talmak, az izületek bénasága stb. A hatás bámulatom közvetlen és tartó 1 darab ára 60 kr., a pénz e\'őleges beküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertár a -Nádor-*-hoz, Budapest, VI., Váci körút 17.
Dr. H Ö G \\ E S féle
azjsgész világon szabadalmazott hygénlkns asbest talpbetét
MiNCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem börkem-nyedés, sem lábdaganat sem fagyos láb, sem lábégés- rövid idei viselés u-án m-gkönnyebbní
: : Yltzeir.eladóknak nsjfeieü áreogsaatetty :
a jiráaa annak, ki cipőjét Dr Högyes-féle,
: egész világon szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja etyszeru — 60 kr, kettős vastagságú I frt 20 kr Az aabeat talpbetét kitűnőségét legjoaban bi ooyitja, hogy a cs. « kir. közös hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállíttatott.
Szétküldés csakis után tétel! el. vagy a pénz előleges bekaldése és kulöu 10 kr. franco. — Felvilágosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen
Általános Asbesti™.gyir betéti társasig Budapest VI., Szli-ntcza 18.
! ! Viszaat eladók aak Ben feleli áreagedssény ! I
ik6s-lk év óla fentért
I B K R (i K R-F ÉLE OBVOSI--
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek il&l íjánlva Ausztria-Magyarországban, Franciaország, Németország. Hollandban, Scbweícbin, Rominban stb. már tiz cv óta fényes sikerrel használtatik,
mindennemű börküteget
mint szinte az arcbőr mindenféle tisztátlansigaí ellen különösen a rüi, az idült és pikkely sümör étlen a kosz, 2 sömör repeüvény, a fej és szakát ellen, a szcplü, májfolt, agynevezett rezes orr, a fagydag, a libizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen. Ezenkívül, mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltaük.
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrány szappan 4°*Vz tömény fakatrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve s lényegesen különböző a minden egyébb, a kereskedésekben előforduló kátrány mert ezen szappan 3f"; e glicerin anyagot tartalmaz, finom ilbtszeres.
Csalások kikerülése végett
gyögy 11 ertárakbzn világosan BERGER-féle kátrány-szappan kérendő s Ügyelni kell a zöld csomag olás ra
Számos otaiiwil iiuZietelett a bécsi jenelküii kiái\'itásos TO-tai.
EgjrdSU heljettei a bel- ét kSlföld tétén ¦¦
G. HELL sv^or TROPPAÜhovl 1 ~**aLLL*°*iM "
Nagy-Kanizsán Práger Béla és Belus Lajos gyógyszerésznél.
750 szv. szám./lg
Székesfehérvári m. kir. méntelep parancsnokság.
ÁRLEJTÉS/ HIRDETMÉNY.
A székesfehérvári magyar királyi állami méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitrabajoai. nagy-atádi és palini osztályaiban elhelyezett katonai legéuység és ménállomány részére 1898. november hó 1-től 1899. október hó végéig szükséglendő kenyér, takarmány és egyéb cikkek biztosítása iránUa székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnokság számvivó irodájában 1898. évi augusztus hó 25 én délelőtt 9 arakor zárt ajánlatok tárgyalása fog megtartatni.
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvivő irodájában megtudhatók, ahol a szállítási feltételek füzete is betekinthető, és ahonnan az árlejtési hirdetmény kívánatra megküidetoi fog.
Az érdeklődők ennélfogva azon felhívással értesíttetnek, miként az erre vonatkozó ajánlataikat a kitűzött határidőig annál is inkább nyújtsák be, mivel a később érkezettek figyelmen kivül hagyatnak.
Keit Székesfehérvár, 1898. július hó 10-én. !•>/.. Fehérvári ni k. méntelep parancsnokság.
ZÉKESFEHÉRYÁRI KERESKEDELMI AKADÉMIA,
Fennáll 1868. ét*. Fennáll 1868. éta.
Az intézet végzett tanulói egyéves önkéntességi jogot élveznek. A végzett tanulók elhelyezéséről lehetőleg az igazgató bizottság gondoskodik.
Evi tandíj 72 frt.
Havi tisztességes ellátás 80 frt ért kapható.
Minden egyéb Jelvilágoritással é» értesítővel szívesen szolgál
a KERESK. AKADÉMIA
igazgatósága.
tó} »ii
Il m fiiii
milite
műm
Ifftnllllí! 2 5
3 illü! Ili!
n i ilSíi
Hu -
17
XXXVII. f.VFOLYAM.
,1898. JULIUS 16-ii
NESTLÉ- Gyermek tapi isztje
—Kipróbálta az első orvosi kspicitásoktól ; 30 év óta az összes eyermekkórházakbao használtatik -
legjobb alpesi tejet tartalmaz.
Récóta jónak blzonynlt táplálék* a csecsemők és gyom ir " betegeknek.
JCInta dobozok, használati utasítással in«7«n a központi raktártól
F. Berljak Wien I. Xaglerg-asise I.
Pályázati fiírdeíés.
A nagy-kanizsai kerületi betegsegélyző pénztár igazgatósága 500 frt fizetés 250 frt óvadék melleit pénztári ellenőri állást hirdet.
A felszerelt pályázatok folyó hó 30-áig a pénztári igazgatóságboz beterjesztendók, hol bővebb felvilágosítások is szerezhetők.
N.Kanizsán, 1897. július 12 én.
GRAND-HOTEL NATIONAL,
Bér* II. THborKtrnwMr IS
!íéLÍ hírneves családi szálloda, újonnan liercndccve, 200 szoba I frttól felfele, kiszolgálás é* vílág([i>sa\'_ lünblli <;> kir. lavir.la- é< telefon állomás a házban. legkedvezőbb fekvéssel. 3 jubi-ieum\'kÍAlliiái. iáio^atúk számára, - A kiállítás alkalmával árfelcmclc> nclkül/ Pályaudvaruk is gürhajöállomás közvetlen kúielébcn. Lovasul cs lársaskucsi ússzekötictés a hazbúl minden ir nybail.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
etmé&y.
Nagy-Kanizsa város r. tanácsa részéről ezennel közhírré rta fjp tétetik, hogy a hivatalszolgák, erdő-őrök és rendörök részére az
jjg lS98-ik évre járó egyenruházati cikkek szállításának biztosítása cjg
9 tárgyában 2723 frt 8*0 kr. költség előirányzattal a f. évi JU.IU8 efa
3» 23. napjának d. e. 10 Órakor a városház tanácstermében szóbeli <j|
H árlejtéssel is összekötött zárt Írásbeli versenytárgyalás fog a ^
rjr megállapított minták, költségvetés és feltételek alapján tartatui. ^,
Ajánlatok külön teendők az Összes fővegekre és külön az S
X; Összes ruhanemüekre és egyébb cikkekre. rm
Az árlejtésen résztvevők tartoznak bánatpénz fejében a fö- S
9 vegekre nézve 12 frt 35 kr., a ruhanemüekre és egyébbb fel- B>
fii szerelési cikkekre nézve pedig 123 frt 80 krt., készpénzben, vagy Sa
óvadék Képes papírban, esetleg helybeli takarékpénztári betétkönyv- S
2; ben a szóbeli árlejtók az árlejtést vezető bizottság kezéhez, <jf
!9 — a zárt írásbeli ajánlatot tevók pedig ajánlataikhoz mel- J5
3? lékelve letenni. S ;§ A zárt írásbeli ajánlatok az árlejtési nap d. e. 10 Órájáig
.vagyis az árlejtés megkezdéséig a v. iktatóba annál inkább be- 5j
25 adandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek. rt»
2S A minta szövetek, költségvetés és árlejtési feltételek a v. ^ 9 tanácsteremben a Irvatalos órák alatt a városi levéltárnokuál ÍJU betekinthetök.
meny.
Nagy-Kanizsa r. t. város képviselőtestületének f. évi június hó 27-én tartott közgyűlésében hozott határozata alapján ezennel közhírré tétetik, hogy az uj vágóhíd belső berendezése, a szúró helyiség megépítése, a pacalmosó épület berendezésp, a vágányok épitése mégis a forrázó épület berendezése tárgyában- az összes munkálatoknak együttes vállalatba adása végett 7403 frt 85 kr. kikiáltási ár mellett a f. évi július ho 25 ón d e. 10 órakor ? városház tanácstermében szóbeli árlejtéssel is összekötött zárt írásbeli versenytárgyalás fog a megállapított terv, költségvetés és feltételek alapján tartatni.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak 370 frt 85 kr. bánatpénzt készpénzben, vagy helybeli takarékpénztári; illetve bank betéti könyvecskében, esetleg a benyújtást megelőző napi budapesti tőzsde árfolyam szerint számítandó óvadékképes érték papirosban, szóbeli árlejtók az árlejtést vezető bizottság kezéhez, a zárt Írásbeli ajánlatot tevők pedig ajánlataikhoz mellékelve letenni.
A zárt írásbeli ajánlatok az árlejtési nap d. e 10 Órájáig vagyis az árlejtés megkezdéséig a v. iktatóba annál is inkább beadíndók, mert a késóbb érkezők figyelembe nem vétetnek.
A tervek, költségvetés és árlejtési feliételek a v. tanácsteremben a hivatalos órák alatt a v. levél tárnoknál betekinthetök.
Nagy-Kanizsán, 1898. július 8-án.
A VÁROSI TANÁCS,
1356/t. 898
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zakál Gyula Ügyvéd letenyei lakÓsoak Pető János letenyei lakos elleni 45 frt 30 kr. töke, ennek 1897. évi február hó 12-től járó 5°/0 kamatai, 12 frt 70 kr. per, 6 frt 10 kr. végrehajtási, 7 frt 5 kr. ezúttal, költségek erejéig a napy-kanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. jbiróság) területén f-íkvő letenyei 324. sz. tjkvben A -f- 472 brsz. alatt felvett 382 írtra teciüit váltsa? hiteles ingatlan az 1898. évi július hő 27 napján délelőtt 10 órakor a letenyei kir. járásbíróság tkv.-tárában Zakál Gyula letenyei iakós felperesi ügyvéd vaey helyettese közbejöt-i tével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Keit Letenyén. a kir. járásbiróáág mint telekkönyvi hatóságnál 1898 évi május hó 13. napján.
NÜNKOVITS, kir. aljbiró.
VIII. 185/2 szám /1898
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c 102 §-a értelmében e*.eu-nel közhírré teszi, nouy a oagy-k&nízsai kir. járásbíróság 6757/98. számú végzése által a m. kir. állam kincstár végrehajtató javára \\Ja\\ox JÓzsff Szent-Ja-kabi lakos ellen 117 frt 21\'/, kr. töke éa edijig összesen 9 frt 95 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le foglalt és 385 frtra becsült 2 ló, kocsi, 1 te-héu és 3 sertésből álló ingó á^ok nyilvános árverés utján e^adituak. Mely árverésnek a VIII. 185/2 az/1898, kiküldetést rend" lő végzés folytán a helyszínén vagyis Szent Jakabon alperes lakásán leendő eszközlésére 1898 ik évi juüua hó 25-ik napjáoak délelolt l|210 órája határidőül kitüzdtik és abhoz a venni szándékozók e/enne! oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az ériniett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t. c 107 §-a éríelmeben a legtöbbet ígérőnek becsároii alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingótok vételára az 1881. évi LX t. c. 108. § ban megállapított feltételek a/erint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán 1S9S. évi július hó 6. napján.
BARTS GYÖRGY
kir. bírósági végrehajtó.
hírneves
I S VIRASSI-T0PUCS.4
Posta Távírda
J Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, bogy Suchard Ph. gyára úgynevezett t ö r-melék csokoládét se nem gyártji sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotban! szállításért kezeskedve van és l csakis staniol csomagolásban gyári I —• é$ aláírással kapható. I
Az
L I I
I
Vasúti állomás
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894 ben.
SS fok Celsius meleg torris, a kén iszapnak felűlmul hatatlan hatása van izom és izület rbemna, ízület betegségek gyulladásos és csonttörés! összehúzódások, kószvé \\. \' neuralgikus bántalmak, mint iscbiai stb. női bajok, bór és titkos betegségek itiült vesebajok, hólyaghurut, górvélykór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb stb.
IVÓKÚRA torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbaj oknál, aranyérnél slb
Villanyosság. — Massage,
Gyógyintézet mi mién kényelemmel, egész éven kt nyitva. Idény tartam tná;ua 1 -tői október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból Zene- és táncestélyek stb A Yarazsd-Topl icat állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket -Külön fogatok is rendelkezésre állanak-, deresek odaillitása elébb a turdő intéző-¦égnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a turdóorvos Dr I.ONGHINO A sd Prospektusokat és broscharákat ingyen és bérmentve küld
a fűrrJöigazgatoság.
Gyümölcs és szöllö bor készítési gépek. §
GYÜmÖLCSesSZÖLLÖ SAJTÓK,
| folytonosan haló kettős emeltyű szerkezettel és
nyomerö szabályozóval. | A munkaképesség 20B/0 nagyobb, mint bármely más sajtónál.
1 Szöllö és gyümölcs zúzok ~m§
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüreteli készülékek. Szöllö és gyümölcsőrlök, \\ aszaló készii ékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vá ó és j hámozd gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphona" ; gyömö\'cs és szSHÖvesszÖ permetezők, gyártatnak és szállíttatnak . jótállás mellett a legjobb kivitelben
M AY FAR TH P H. ÉS TÁRSA
cs kir. kizár, szabadalmazott gazdisá^i gépgyárak, vasöntöde és gözhámor.
BÉCS. II. Taborstrasse 76.
Klliatetve 390 arany, ezüst éa bronzéremnél.
: Árjegyzékek ingten és bérmentve. =
Képviset&k és viszontaruaitók felvitetnek.
looooaac
?atjao c aoocc oooncpoopooooocoooo- cococdcodccs
MOLL SEIDLITZ POR
valódiak, ha mindegyik dobos aláírását tünteti fel.
Moll A. védjegyét ai
ACHAIAPATRAS
görög & & & & borai.
Főképviselő az Osztrák Maayar Monarchia részére :
A Mali A.-féle Saldlltz-fwsk tartós gyógy hatása a legmakacsabb gyomer- és al-tuthaatalmak, gyomorgörcs ti gyomorhév, rögzött székrekedés, majbiatalom, vér ttllláa. aranyér és a legkillOnboxőbb c6i betegségek ellen, e jeles háziszernek évtized«k óta mindig nagy. bb Kiterjedést szerzett. — Ára agy lepecsételt eredeti úosóznak I frt o. e.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. MOLL-FÉLE Fr^iNClAl
BORSZESZ ES SO
ha mindepnik Oveg MOLL A. védjegyét tünteti I\' ,A. Vall* feliratú onozattal van sárra. A Moü-fe-
IX. Frankgaase, », 4.
Etáruailó :
NEU ós KLEIN Ka ni/.sáu.
fCsak akkor vaiodi.
\\ íranczla btrueaz át sa nevezetesen mint fa]dilomcLÍ:lapüo bedörzsolesi szer ¦
- kószvény, cauz és a meghűlés egyéb következményeinél !egi«meretesebb népszer. Egy waozatt aredati avefl ara\' 90 krajozár.___.
Moll Salicyl szájvize-
(Föalkatrésze : fflzolysavas saiksó.) A mindetuupi sxájtiaztitaanaJ knlóoöses fontos bármely korú ryermekek, mint tel-nóttek szamara; mert e szájvíz a fogak további épséget biztosítja s egyszersmint axar fogfájás ellen. — Egy Mail A. váfljagyévl allátatt Ivtj ára: 60 krajcár-
Fősrétküldés:
Moll A. gyógyszerész, C8. és kir. udvari száflitó által,
Bécs: Tucblauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljeiittetoek
A raktárakban tették határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ét Fia.
8qS5BBS
OQtKSQO^flüoaCQÍB IŰSOd55oGO (5 OCSOOrcO ÖCOC3S
Nyuujututt llj. Wajdits Juz^et k
ÖU3 vnyutu^ájaliau N\'agy-Kauizsan.
¦AGYKAftlZSA, 1898. július hó 23-án,
SO-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Előfizetési &r:
Lge« évre - . . 5 frt —kr Tél erre . . . 2 fn 50 kr. Segif^étre . . 1 frt 25 kr W r.îrrc- axa» 10 kr.
HIRDETÉSÉÉ 5 hasábot petiuorban 7. raa»f»i**or 6, s minden tnrihbi lorert á kr.
NYI LTTKitBEB }.t-tit toronként 10 krért Tetetnek fel. Kíncttari illeték minden «fret birdeietért 30 kr. fizetendő
ZALAI IÖZ10IT.
A nagy-kanizsai EIpar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a ,Kotori takarékpénztár részvény-társaság." .nagy-kanizsai és a galambok; Önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskor," a
A lap szellemi réaiét illetS minden közlemény a felelős axerkeaxtS nerére, az anyagi réazt illető közlemények pedig a kiadó nerére cimzílten Saçr- Kan ii»a:-a bér-mentre iotéz endok.
Béna eut ed en terelek n-m fogadtatnak el.
Kéziratuk TÍMHxaatM klldeUek
I-
.nagy-kanizsai keresztény jótékony
nőegylet,"\'.n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,\' .szegények tipintézete,- a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külrálasztrainyanak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Még valami a kSzegész-ségugyröl.
XaK}kant*aa, ISifr. jalius *\'-en.
Ebben az egyiptomi csapások közé tartozó sanyarú esztendőben még nagy istenáldása az, hogy legalább egészségi állapotunk nincs járványszerűleg megtámadva. Minden bajt, szenvedést, nyomorúságot könnyebben elviselhet az ember, csak egészsége legyen! És ép ezért a hitóságunk ép ugy, mint egyeseknek legűdvösebb feladata ; hogy elsÓ sorban az egészség konzerválására törekedjék.
Ámde a tapasztalat szerint, — valamint egyesek, ugy hatóságok is a közjólétnek ezen legfőbb attribútumát, legszilárdabb talpkövét — többnyire elhanyagolják, — vagy csak akkor teszik gondoskodásuk tárgyává, mikor a betegség már elharapódzott, a midőn már nem óvintézkedésre van szükség, hanem az életmentő segélynek stádiuma következik be.
És ha bár én e lapnak f. é. június 25-iki számában megjelent aAz egészség" című cikk névtelen Írójának azon merész, állítását, hogy a tüdő-vész, vagy tuberkulózis városunkban már járváuyszerüleg lépett volna fel, s hogy a lakóiság 10 eD-uek esnék áldozatul, egyáltalán nem osztom és a cikkírónak sötét szemüveggel illusztrált rémlátványait ama specialiter felvetett egészségi állapotra nézve helyesnek nem tartom, mindazáltal a cikkíró által tollba vejt nemes irányú, eszme fonalát —- a közönség legszentebb érdekében — megragadni én is polgári kötelességemnek tartom.
Helyesen mondja cikkíró4, hogy dr. Szekeres József, városunk közegészségügyét, igazán szivén viseli; de Szekeres doktor ur is csak egy ember — és a város közegészségügyi
bizottsága sem rendelkezik kellő ellenőrzési eszközzel arra, hogy a közegészségügyet — miuden fázisában hivatásszerüleg megvédeni tudni.
Nem akarok rekriminálni ; hanem ha őszinték akarunk lenni, ki kell mondanunk, hogy érről évre számos reformálni való közügy marad hátralékban a város területén! Pedig e lethargiát senki nem várta akkor, midőn a város egykori úgynevezett reformpártja sok; szép reményre jogosított, mert az a párt nemcsak létrejött, hanem fónyes győzelmet is aratott! A reformáció azouban — ngy látszik — megelégedett az egyes személy változások reformjáva! és — legalább eddigelé — csupán a babérjain pihen!
Minthogy tehát a város közegészségügyi bizottsága — miut fentebb is emlitém — kellő eszközök hiányában —- vajmi keveset tud mozdítani a dolgOD, minélfogva magában értetik, hogy az előljáxőságDak és képviselőtestületnek áll szoros kötelességében a még létező ázsiai állapotok helyett — a város közegészségügyét az európai civilizáció modern színvonalára emelni.
A többi között kétségbe vonom, hogy egész Magyarországnak egyetlen egy olyan nagy városa létezzék,
— mely a „nyilvános házakat*
— nélkülözné! — Nagykanizsának JDíogénesz lámpájával, keresve — sincs egyetlen snyilvános háza!" A .nyilvános házak" kéjtelepei — ne gondolja senki, — hogy a világ bármely városában magán emberek ízlései, célja szerint állíttatnak fel, vagy hogy azok egyesek gusztusai szerint eltörülhetők, vagy még inkább létre sem hozhatók, mert azok a társadalmi életnek nélkülözhetlen asylnmai, életfeltételei, — melyek nélkülözése egy városban — már
maga beteges állapotra mutat és a közmorálnak lassan, de biztosan ölő dezavuálása!
Kézzel fogható bizonyíték erre első sorban a születési anyakönyvekbe vezetett törvénytelen szülöttek folyton szaporudó nagy wáma ! nem is említve azon szerencsétlenéket, kik a gyermek-gyiI kossig, vagy kitevés titokzatos fátyola alól oapfényre sohasem jönnek! Kell-e továbbá skandalőzusabb bizonyíték, mint a város utcáin — kivált vasár- és Ünnepnapokon — az est és éjnek szárnyai alatt szerteszét szabadon csataogoló, közön* séges örömleányok egész légiója?
— Kik erkölcstelenségüket a piac szemétdombjára viszik, — s kiket aztán a városi reudőrkapitáuyi hivatal sem képes az ép és egészséges erkölcsök útjába terelni!
Nem a tuberkulózis, hanem a szi-filis nyavalyák ijesztő mérvű terjedését tessék tehát uraim ! első sorban — szemügyre venni!
Tessék csak a közkórházak bujakóros betegeinek naplóját betekinteni! Ez aztán nem 10, hanem 30°, 0-túlit is fog mutatni! Ugy tudjuk egyébiránt, hogy a nyilvános házak engedélyezése iránti processzus már rég idő óta folyik városunkban! Bátorkodunk tehát e helyea meginterpellálni a tisztelt városi tanácsot, hogy ezen társadalmilag oly igen fontos ügy elintézése, hol késik az éji homályban ? I
A közegészségügynek nem kevésbbé fontos talpköve a tiszta, regulázott csatorna-hálózat. De nálunk ez is tespedt állapotban sioyük ! ugy hogy számos utca födetlen csatornájától undorral fordul el az ember! Van például olyan csatornánk is, mely még az Ötvenes években készült és a legnépesebb utcák egyikét átszelő ezen köztisztasági alkotmány azóta
egyszer sem lett tisztogatva ugy, hogy a csatorna rothadt állapota miatt ma már esőzések idejében meg telnek a háztulajdonosok pincéi a bacillusok özönétől nyüzsgő bűzhödt vízáradattal! Tettek is már ez irányban még a mult évben lépést a városi tanácsnál. A tanács azután kiadta a kérvényt a városi mérnöki hivatalnak, — de azóta hallgat róla a krónika! így járt a Zrínyi, — Kis német-utcai lakósok kérvénye is, mely ezen nagy forgalmú vár**? ász regulációja és csatomázása végett tömeges aláírással adatott be 8321/1898. szám alatt, — de a dolog itt is csak a régi stádiumban leledzik 1 és az annyira óhajtott kanalizáció — igen valószínűleg míg sok időig .piurn desiderium" marad.
Sok ilyen, kivált az egészségügyi ressortba tartozó közügy várja évek óta a városi hatóság erélyesebb intézkedését ! De a többiről, ugy egyéb reformálni való városi mizériákról, legközelebb!
Tnboly Viktor
Nagykanizsa r. i. város rendörségének I897r évi működése.
— A r,-f5kapltáaj jelentése. —
A városi reodőrség területét képezi az I —V. közigazgatási kerület a szorosabban vett Nagykanizsa és a VI—VII. kerület Kiekauízsa, Sánc major, mezei (potyli) malom, Szabad- és Cierfö-begy.
Egyedül a két városrész belterületét számítva 960 kaL hold belterület körülbelül 24000 lakossal.
A város rendőrségének szervezett állománya :
1. Főkapitány . . 1200 frt fizetéssel, 2. alkapitáuy . . á 700 . , , 1. rendőr biztos . 600 . . ,
1. rendőr irnok . 550 , „ , „
2. rendőr tizedes á 320 „ . , 28 rendőr . . . á 300 . „.
összesen 35 személy.
Ezek azerint minden rendőr közegre esne 27.4. kat hold belterület és 686 lakóa.
A rendőr tisztviselő és kezelő személyzet 365 napon át teljesített 24 órai Ügyeletes szolgálatot
A rendörleRénytíég 4015 napon át végzett 24 órai őrszolgálatot, ugyanannyi 6 óra készültségi szolgálatot, azaz öaz-\'¦zesen 5019 napi szolgálatot, a legénység teljes létszámát 30-at véve számítás alapjául, ugy 167 napi szolgálat eaia egy - egy rendőrre, azaz 10 órai szolgálat naponkint. De tekintetbe véve. hogy 3 —4 rendőr állandóan hiányzik akár betegség, akár vezénylés, vagy üresedés miatt az állományból, a napi átlagos azolgá-lati órákszámal3-raszökik lel,mi márigen terhes, kimerítő szolgálatnak tekinthető.
A rendőr tisztviselő és kezelő személyzet összesen 70 napi szabadságot élvezett.
Betegség ez évben a tisztviselő és kezelő személyzetnél nem fordult elő.
Az őrszemélyzetnél a szabadságolás 96 napra, betegedéi 606 napra rúgott. Átlag minden egyes rendőrre 32 nap Bzabadság, 202 nap betegség esik.
Az őrszemélyzetnél személyi változáaok a következők voltak.
1. Előléptetés címmel és fizetéssel,
2. . . 1. lefokozás, 1. elbocsájtás,
1. haláleset,
2. lemondás,
1. nyugdíjazás.
A fegyelem az őrszemélyzetnél kielégítőnek mondható, fegyelmi büntetés 10 esetben vált szükségessé.
Az őrszemélyzet betenkiot három órán át részesült elméleti oktatásban. Miot rendőr oktatók a főkapitány és a két alkapitáuy voltak alkalmazva.
Az elméleti oktatás tárgyát a kihágást b. t.. az ipar, közegészségügyi, állategészségügyi, a mező gazdasági termékek és cikkek, valamint a bor hamisításról szóló törvény és rendeletekbe, valamint a magas kormány, a vármegye és a város által kiadott szabályrendeletekbe ütköző kihágások nemei képezték.
Különös good forditatott a bűnügyi előnyomozásoknál követendő eljárás iskolázására. Ezen oktatásnál az utóbbi években több sikeresen végzett bonyolultabb bűneset előoyomozata alaposan megbeszéltetett
TÁRCA.
Horfibus.
- Irta: Ponrlllon Emil. — A .ZalaiKözUny" azimaxa fordította : VILLÁNYI KESÉIK.
Nagy ünnepség volt a gimnáziumban. A kapu tárva, a báz tetőről zászló lengett, mindenütt emberek, a lépcsőn nagy tolongás s folyosón verseuyfutás és a kárpitos kai a pácsüté»ei túlharsogják a fármát. Az épület udvarán sátrat állit fel, melyben a dijakat fogják a diákok közt szétosztani. A jutalom! a vakáció! Kacagtató aza^jc. éneklő beszéd, mely ragyog mint a napfény, illattal telíti a levegőt mint a virág.
A betegágyban ott fenn a bennlakók szobájában felemelkedik a kis beteg, bogy hallgatózzék. Lépések kÖzeledoek és elhaladnak az ajtó mellett. Senki meg nem áll! Senkii Az orvos ham! beml jött, síelve, az ünaepség miatt Jőnapotl jó-estét I Isten vele! doktor nrl A betegápolónő, a kí segit a mosókonyhában, minden negyed Órában jelenik meg, bedugja az orrát a szobába, ismét bezárja az ajtót és elmegy.
Hadd menjen I
Nem őt várja a kis beteg, a doktort sem. Azokat, kiket vár, ép most érkeztek meg. Három falusi: egy kurta zubbonyos embert, egy alacsony nöt fehér keszke-nyővel, egy hosszú ruhájú loánykát a csuklóig érő ujjakkal: Az apa, anya és a uővér.
Belépnek. Az ember nagy körültekintéssel, egy kissé félénken; az anya, hirtelen, tárt karokkal, míg megölelheti fiit Fiának drága fejét karjaiba zárva. Az apa megrázza a beteg kezét A leányka ágaskodik, míg arca eléri a beteg ajkait
Csakúgy ömlenek a kérdések.
Mi bajod, Pista? Mid fáj Istók ? Semmi, semmi Itt a fejemben nebéz valami.
Mióta? — Mióta a latin dolgozatot csináltam. 0, majd elmúlik.
Majd? nem, mindjárt, monda a mama. Holnap mosás van, holnap langalót csinálok. Dgy-e jó a langalő, Pista, mi?
Fecsegnek, alulról a teláliltott sátorfától lárma hallatszik. Gyors léptek kopogása.
Puskatusok lármája ez az udvar járdáján.
Megérkeztek a tűzoltók.
Apa, menjünk oda, sürgeti a leányka. Nem lesz majd helyünk éi megfoga apja kabátját és az ajtó felé búzza. -
Jó van, mondja a mama, menjetek le, én itt maradok, ha ö akarja és egy szempillantást vetett fiára.
»
A leányka és az apa elmentek. A mama bezárta a spaletákat, mert nap sü\'ö\'t és. a félhomályban egyedül maradtak a beteg szobában.
Aludj egy kissé, fiam, jobban leszeaz.
Igen, anyám.
E< Pista behunyta szemeit De aludni ebben a zajban mikor dijakat osztogatnak az ablak alatt
Mama kérlek, nézd meg, mit csinálnak oda lenn? Semmit, fiam. Megérkeztek
az urak.\' A sátor megtellett emberekkel. Látok egy tisztet tollas kalpagban [ A/, ezredes 1
Éi egy másikat, aranybimzetü kabátban. A sous-preftít
A sous-prefet? jó. hát kit látsz még?
Jézu-om! mennyi jutalom-könyv! három oszlopba rakták ; és egy korona, egy egész hegység!
Egyszerre trombiták harsognak. De szép a zene! Tanulók, szülők, még a kis beteg is tapsol.
Most vigyázz 1
Az arany galléros ur feláll, kezében a papírlappal — a beszéd. Nem hallani egy ssót sem, csak egy éneklő hangot. Különös egy souB-prefet. akinek hangja olyan, mint a pereces fiu trombitájáé.
Az arany galléros leül. Felemelkedik egy fekete köntösbe bujtatott alak : hosszú, kopasz s füzet van a kezében, ö es mondatok: egy beszéd.
Hirtelen elaludt a máma.
Pistika pedig nyugtalankodik. Megadják nem adják meg neki a jutalmat a legjobb latin dolgozatért? Ott van a jutalom könyv az oszlopban. Ha el tudná olvasni a jotalmazottak névsorát ! Es a mig kilátásait mérlegeli, ő is elszunnyad
Almod: Jaj! egy másik győzött. Onzy Lukács nyerte el az első dijat
Tévedés! igazságtalanság 1 mondja Piatt, az én dolgozatom hibátlan volt
Hibátlan, rikácsol a tanár, hibátlan I É-i itt mit irlál. kis öcsém?
Követve a vádló ujját, mindenütt vörös aláhúzások és Pista, náromszoroian alá-
hozva látja ezt a rettenetes, barbár hibát:
Hortibns.
Hortibus! Isten veled! jutalomkönyv, Isten veled! A végzetéi szó kínozza, sokszorosítva táncol lelki szeme előtt, mindenféle írásban, kinyomatva vörös betűkkel, felragasztva az iskola falára: Hortibus. A beteg fészkelődik, ajkai mozognak.
Híj valakit mondja magában a mama Pista, Pista:
Megöleli, cirógatja és Pista felüti szemeit. Vége a hortibas-nak Kimerült a rettenetes álom a tanár harapó i arcával együtt.
De a jutalom? a korona?
A jutalom? a korona? Jönnek, jönnek, hozza azokat az apa áhítattal. Valóságos diadal ut Betépnek a szobába és ott van az arany metszetű kötet a beteg ágyán és a korona a homlokán. Az api nevet, az anya sir; ölelkeznek o, az egy-zerö népnek öröme!
És a mig igy ünneplik a győzőt, bem heml valaki bemutatkozik: a vörös orra doktor.
Hem, heml . . . . a fiu jobban van. Ez a babér a homlokán válságos csodát | mivel. A szabad levegő majd egészen i kiaJÓgyitja. Gyalogoljon, tornásszon és ; traönőaen, latin gyakorlattól tartózkodjék! Hem, hem! . . . két lépéssel ott van az ajtónál az orvoj és fenyegetve emeli fel ujját:
Hallotta: latin gyakorlatot oecsináljon.
— Ébredés. Benedek Elek nagy történeti munkájának, melyben a magyar nép múltját és jelenjét irja meg az ö bájos nyelvén, három uj füzete, a 15., 16. és 17-ik fekszik előttünk, bogy meggyőzzön bennünket arról, hogy nem csalódtunk, midőn az Atbenaeum e sikerült vállalatának megindulásakor oly nagy várakozással néztünk annak folytatása elé. íme végre egy történeti munka, melyben a tudós éa népiró egymásba olvadva lép elénk, mely a gondos és lelkiismeretes kutató alaposságát, az ol-: vasó figyelmét éa érdeklődését lebilincselő elbeszélő Ügyességével egyesíti. A bárom uj fűzet azt a kort tárgyalja, melyben a magyar nemzet ébredezni kezd bosszú, százados álmából, azt a kort midőn Mária Terézia, majd József újításai felkeltik azt az egészséges reakciót, mely ugy hatott a magyar nemzeti élet minden ágára, mint az Üditő, termékenyítő eső a hosszú szárazság folytán eltikkadt, nehéz álomba merült természetre. A nagy kor rajzában szinte megdöbbentő elevenséggel varázsolja elénk Benedek a Hóra-féle lázadás zord jeleneteit, majd a Martinovics-féle összeesküvés álmokat kergető vértanúit És mig a nép vergődéseinek, vágyainak, fel s felébredő, majd csüggedő reményeinek művés-i rajzában, mint a nép lelkének, gondolkozásának nagy ismerőse, kiváló psichologusnak mutatkozik Benedek, addig Mária Terézia, II- József, Lipót és Ferenc alakjának finom megrajzolásával, nagy,Jellemző erejéről tesz tanúbizonyságot. Ára 30 xr.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JÚLIUS 23-án.
Elméleti oktatás tárgyát képezte a tervbe vett rendőr szolgálati szabályzat előadása.
A gyakorlati oktatás kiterjedt, a fegyverzet, (elszerelés éa ruházat konzerválására, továbbá az őrszemélyzet arra alkalmas tagjaiuak a kerékpározásban való kiképzésére.
A rendőrség személyzete mult évi október hóban testületileg belépett a mentő egyesületbe.
A rendőrkapitányságot ezen elhatározásra azon körülmény késztette, hogy a gyakrabban elő forduló baleseteknél az önkéntes mentőket, kiknek azervezete városunkban még nem oly tökéletes, hogy állandó készültség szolgálatot teljesíthetnének, — a baleseteknél igénybe venni nem lehetett miért is minden balesetnél a közönség első segélyért a rendőrihez fordult, igy a rendőrség kiképzése a baleseteknél nyújtandó rögtöni segély Dyujtásban, — mint azt különben ez uj rendőr szolgálati szabályzat és a közegészségügyi törvény . elő is irja- szükségessé vált.
A tűzoltó testület mentő osztálya ezen belépést örömmel fogadta és a főkapitány indítványára elhatározta, hogy a rendőrség személyzetének, — mint mentőknek két kerékpárt szerez be és ezen két kerékpáron kötszer táskát alkalmai.
Ezen alkalommal elhatároztatott a mentő osztály részéről, hogy a városi telefon eiő fizetők (elkéretnek, hogy a távbeszélő állomásaikon bárkitől eredő balesetek jelentését elfogadják és azt a rendőrkapítányi hivatalhoz közvetítsék, bonnét a két kerékpárosból álló mentő őrjárat rögtön a helyszínére jön.
A mult évi kedvezi) Őszi időjárás lehetővé tette íiogy az őrszemélyzet 30 tagja közül 17 a kerékpározásban tökéletesen kiképezhető volt
A mentő szolgálat a rendőr,svemélyzec folyamatban levő elméleti kiképzésének befejeztével felvehető lészen.
Meg kelt emlékeznem ez alkalommal a kerékpár használatáról a rendőri szolgálatban.
A rendőrkapitányság több kísérletet tett ez érdemben és ezen kísérletek a kerékpár rendszeres alkalmazását helyezik kilátásba.
A kerékpárt a következő esetekben alkalmaztam a legjobb sikerrel.
1. A VL és VII. kerületi rendőr különítmény legénysége használhatja na-ponkiot kétszer, midőn be jő a városházára át veendő a tanács és a kapitányság kézbesítendő anyagát.
2. Az elleoörző rendőr altiszt, ki gyalog csak a város 4-ed részét képes egy délután bejárni, kerékpárral könyen bejárja az egész várost.
3. Idézések és egyéb kézbesítendő iratok gyors kihordására.
4. Őrjáratoknál.
5. Ismert irányban menekült bűnös nyombaoi üldözésére.
6. A kerületekben eszközlendő nyomozásoknál.
Mint fentebb emlitém, az eddigi tapasztalatok a kerékpír alkalmazhatóságáról a rendőri szolgálatban a Itgvér-mesebb reményekre jogosítanak fel és teljesen meg vBgyok győződve, hogy ez évben tolytatandó kísérletezéseink a kerékpár rendszeresítését fogják maguk után vonni városunkban a rendőrségnél.
Az őrszemélyzet a mult év folyamán láttatott el uj egyenruhával.
A városi tanács ugyanis elhatározta, hogy a régí hajdú egyenruhát fölcseréli modern rendőri egyenruhával, mely a budapesti államrendőrség őrszemélyzetének ruházati mintájára készölt
Az egyenrubázat teljes átalakítása csak ez év folyamén fog befejeződni.
A városi képviselőtestület á\'dozatkész-sége a rendőrkapítányi hivatalnak uj otthont teremtett, a mennyiben a városház udvarán levő raktárakat majdnem 4000 frt költséggel átalakította a kapitányi hivatal helyiségeivé.
A mult év október havában át is költözött a rendőrség uj, sokkal tágasabb helyiségeibe, a hol fokozott kedvvel és lankadást nem ismerő kitartással igyekszik szolgálatának teljesítésével a város közönségének áldozatkészségét meghálálni.
A rendőrtanya ezen uj helyiségben teljesen uj felszerelést nyert, a zárkák és hivatalos helyiségek felszerelése pedig folyamatbao van.
A rendőrfőkapitány a nyár folyamán Mármaros-Szigetre utazott a rendezett
tanácsú városok tisztviselőinek országos értekezletére. Ezen utazást mintegy tanulmányúiul használva — megtekintette, Cegléd, Nagy-Kőrös, Kecskemét, Szeged, Debrecen és Mármaros-Sz. rendőrségeit Az emiitett városok rendőrfőnökei a legszívélyesebb kartársi előzékenységgel mutatták be, valóban mintaszerű és tanulságos rendőri intézményeiket, mely üdvös intézményekből viszonyainkhoz alkalmazva nálunk is több meghonosítandó leszen.
A városi rendőrség tevéken)sége működési ágak szerint.
Az államrendészeti tevékenysége városnnk rendőrségénél n.ult évben csnpán az egyesületek felügyeletére szorítkozott, s ez érdemben semmi kü önös intézkedés szüksége fenn nem forgott
Bérmozgalom egy esetben fordult elő. A vasúti raktári munkások állottak ki mult évben a munkából.
A rendőrkapítányi hivatal közbenjárása folytán a munkaadó délivasut és a munkások között a béke azonnal helyre állt
Szocialista mozgalmak területünkön ez ideig nem észlelhetők.
A rómaí katholikus egyházi körmenetekre, nevezetesen Űrnapján és feltámfldás napján egyetértve a r. k. plébáni-i hivatallal, sorrend állapíttatott meg a rendőrség részéről, mely intézkedés következtében megszűnt az eddigi szokásos, az ájtatos híveket mélyen megbotránkoztató tolongás.
Ugyan ily célú intézkedések tétettek a halottak estéjén való sir-látogatások \\ alkalmából.
Iíiinügyi rendészet.
A bűnügyi előuyomozásokat a rendőrség a mult év folyamán kielégítő sí kerrel végezte, a mennyiben a megejtett nyomozások 58p/c sikeres volt.
A kir. bíróságok hatáskörébe tartozó kihágások, vétségek és büntettek e\'őfor-dult számarányok szerint a következőképen sorolhatók fel:
1 lopás......... 105
2. becsületsértés...... 58
3. te^tisértés....... 37
4. jogtalan elsajátítás .... 15
5. magánlnk sértés..... 14
6. sikkasztás....... 11
7. veszélyes fenyegetés .... 10
8- súlyos testisértés..... 6
9. szerencse játék..... 6
10. idegen vagyon megrongálás . 6
11. csalás .... ^ ... . 4
12. erőszakos nemi körösülés . . 4
13. hamispénz forgalomba hozása. 3
14 emberölés....... 3
15 rágalmazás....... 2
1G. varázsolás....... 2
17. hivatalos kö/.eg elleni erőszak 2
IS. magánokirat hiimsitás ... 2
19. szemérem elleni kihágás . 2
20. síremlék megrongálta ... 1
21. bünpalástolás...... 1
22. uzsora........ 1
23. orvosi segély megtagadása. - 1
24. rablás......... 1
25. jogosítvány nélküli orvosi műtét 1
Közigazgatási rendészet.
A város népességét csak az 1890. évi általános népszámlálás alapján odavetőleg becsülhetjük mintegy 24000-re, miután a lakosságról vezetett nyilvántartás adatai nem megbízhatók, nem lévén a rendőri bejelentés városunkban kötelező.
A kötelező rendőri bejelentésekről szóló szabályrendelet tervezetet a rendőrkapítányi hivatal már 1896 bao kidől gozta, 1897-ben újra átdolgoita és jelenleg a város jogügyi bizottságánál van felölbirálat végett. Mikor léphet ezen, mind a közigazgatási, mind a bűnügyi rendészetre majdnem nélkülözhetetlen intézmény életbe? íz a jövő titka.
A lakosság nyilvántartásával szorosan egybefüggő lakhely nyilvántartás is ezen tervezet keretében nyer megoldást.
A kapitányi hivatal javaslatot tett a tanácsnak az utcák nevet és a báiszá-moiiaTi vonatkozólag is, mert a mai számozáson eligazodna teljesen lehetetlen.
Javaslatba hozta a kapitányi hivatal ugyancsak a rendőri bejelentés kötelezettségének élebeléptetésével egy általános népszámlálást és a törzs illetőségű egyénekről vezetendő törzskönyv készítését.
Az idegen forgalom épen fent emiitett okoknál fogva csak igen hiányosan volt megállapítható.
A szállodákban megszált 4189 egyén. Idegen iparossegéd tartózkodási engedélyt nyert 1331.
Igazolási jegy kiadatott 112.
A közlekedésügyi rendészetre
vonatkozólag a rendőrség tevékenysége főleg a bérkocsi iparra vonatkozott.
A 32 bérkocsi nárdus hónapban együttesen a főkapi táiiyfáltal megvizsgáltatott, mely alkalommal a rendes számozás, a viteltarifa látható kifüggesztése, a kocsisoknak hrjtási jogosítvánnyal való ellátása elieodeltetett.
Felemlítem mint kurióziumot, hogy a kocsik számozásánál a 13 számot mindegyik bérkocsis vonakodott elfogadni azon megokolással, hogy a 13 számú kocsiba senki sem ül bele.
Rendszeresítetett 2 állandó bérkocsi állomás, még pedig a Szarvas nr&V.ó és a nagykanizsai takarékpénztár előtt. Ezen állomások azonban csak április 1-étöl október l-ig. bizonynltak szükségesnek, miért is a téli bóuapokra beszüuteten-dők voltak.
A bérkocsik, lovak, és lószerszámok az év folyamán többször foganatosított részletes vizsgálatokba! jő karban lévőknek találtattak.
A bérkocsi szab. rendeleibe ütköző kihágásért- 9 esetben hozatott marasztaló ítélet.
Társas kocsi közlekedés a nyári hónapokban a Deák Ferenc térről a sörgyárba és viss2a délutánonkint, óránkiuf eszközöltettek.
Kerékpározás a Nm. belügyminisztérium ez érdemben kiadott szabály rendelete alapjáu aként ezabályoztatott, hogy a , Főtéren a korzó ideje alatt csak egyszeri ^áthajtás engedtetik meg, hogy eleje vé tessék a sport kedvelő serdülő ifjúság azon rossz szokásának, hogy épen a korzó idfje nlalt produkálja leginkább a FŐ utcában a sétáló nagy közönség testi épségének veszélyeztetése mellett a kerékpáron való járatlanságát.
Kerékpár szabály elleni kihágásban 3 marasztaló Ítélet hozatott
A gyalog közlekedést vasárn:iponkint ős időktől azokásos csoportosulás a városház gyalogját óján nagyban akadályozta. A rendőrség ez idén ezen csoportosulásnak némi kép gátot vetettrés remélhető, hogy lassan-lassan leszoktathatja a közönséget ezen közlekedést akadályozó ácsorgásről.
A piacon naponkint teljesíttettek a rendőr orvos és rendőrbiztos álul vizsgálatok.
1526 esetben teljesíttetett orvosi szemvizsgálat.
Fertőzött betegség miatt a helybeli kő/kórháznak 62 beteg adatott át ápolás végett.
Köztisztasági szabályrendelet hiányában a rendőrség büntetőjog nélkül csak folytonos Ösztönzéssel tudja a köztisztaságot annyira, mennyire fentartani. Ezen bajon segítendő a köztisztasági szíbályrendelct elkészítése már elodázhatatlan.
A fürdőknél a felügyelet szintén nagyon megvan neheziiveaz által hogy semmi uemü szabályzat nem intézkedik a fürdőkről.
Dfjkaságba adott gyermekek száma 29 volt, kiknek egészségi állapota kielégítőnek mondható.
A szegény ügy rendezése elkerfllhe-, tétlenné válik, mert a mai alapítok j továbbra lenn nem tarthatók, Várakozás ; teljes bizalommal nézünk a képviselő testület szegényügyi albizottságára,
A cselédügy rendezése égetően szüfc leges. Az orsxág - szűrte dívó helys/.er-zési mizériák, sajnos, városunkban ugy-anyira felburjánoztak,,. hogy gyökeres kiirtásukról okvetlenül intézkedni kell.
A cseléd folyton változtatja helyét, megbizhatatlao, jó nagy része erkö esteien. A nyilvántartott 2400 cseléd a mult évben 1566 esetben cserélt gazdit, miben legtöbb rés/ük van a helyszerzőnők áldailan \'versenyének, kik üzleti érdekből a cseléd-iket folyton hely változásra csábítják.
Nfl cselédjeinknél gyakrabban mint másutt, elő fordul az erkölcsi sülyedésnek azon foka, melyben az erkölcs rendőri szabályokkal jönnek ellentétbe
A cselédügyet a hivatal a társadalommal karöltve szándékozik rendezni és ha ebbeli törekvéseim meg nem hiúsulnak, tán már a jövő évi jelentésemben észre vehető javulást konstatálhatok e téren.
Cselédkönyv kiállítatott 108.
A rendőr kapitáoyi hivatal az elmúlt évben hamvazó szerdától virág vasár-napig adott színi előadások térhatására engedélyt.
A azini előadáaok a polgári egylet dísztermében tartattak meg, hol ugy a nézötéreo, — mic\' a szinp.\'don a kellő tüzrendőri és élecfcstonsági intézkedések elrendelve végrehajtattak.
A Tárosi villamos világítás a mult év december 4-én este pár órára felmondta a szolgalatot Ezen körülmény arra késztette a r. kapitányi hivatalt, hogy az ö szea helyiségekben, melyekben esti sokadalom jő össze, elrendelje a helyisége kijáratainak gyertyával való vészvilágítását
Mu\'atíágok, mutatványokra összesen 88 engedély adatott ki.
A szállodák (7), vendégfogadók (9) korcsmák (31), kávéházak (6), kárémérések (8), pálinka mérések (85), felügyelete és kőzrendésxeti szempontból való ellenőrzése a rendőrség részéről a vonatkozó miniszteri és városi szabály rendeletek utasításai szerint foganatosíttatott.
Ezek szerint a város területén 138 itulmárés van, eltekiutve a 8 kávénak réstől, melyekben a szeszes italok kimérése tilos. Minden 173 lakosra esik egy-egy italmérés, mi talán mégis egy kís-é sok a jóból.
Folyt köv.
Az ipartestületek tevékenysége.
— (Levél a azerketstöhöz.) — Folyó bó 8 áu megjelent nagyra ba-cdüll lapjában „Ipartestületeink tevékenysége* cím alatti vezércikkére legyen szabad nékem egyet mást elmondanom. Azombau mielőtt ezt tenném,foglalkoznom kell, engedelmével, a cikkel magával; ugyanis azt mondja b. cikkében: Azok a célok, melyeket az ipartörvény 126. §-a az ipartestületek elé tűzött, a lefolyt idő alatt csak részben leltek elérve, — továbbá ipartestületeink túlnyomó része közigazgatási azervezetuek maradt, — részben mint önkormányzati tagozat, részben mint az elsőfokú iparhatóság segítsége. Én csak ezekre terjeszkedem ki.
De meg kell előbb vallanom, hogy a cikkíró ur tán még soha oly alapos, oly igazságos munkát nem végzett, mint ép ezen cikkévet, mert e két rövidke pontban összefoglalta mindazon tényezőket, melyeket általában ipartestületeink produkálnak és viszont körvooalozza azon tényezőket is, miáltal a kis o*ztály célhoz és igy biztosabb lét alaphoz jutna, ha más munka-beosztást teremteué-nek ipartestületeink és nem pusztán csak azt, mit a törvény megkövetel.
Es most. lu megengedi a tekintetes Szerkesztő ur, reátérek arra, hogy mi gátoja meg azt és mi okozza tulajdon | kép ipartestületeinknél egyaránt azon j egybaoguságot, azon kicsí szerep kör\', . melyet az ipartestületek, illelöleg ennek : vezetői, maguk elé tűznek.
Ennek részben oka a versengés a lenti ; újítások alkalmával; mert semmi, féle rendszernél, semmi féle intézménynél nem létezik a tisztujitások alkalmával aunyi csere-bere, mint ép az ipartestületeknél, holott minden tekintetben, en-: nek ellenkezőjét kellene érvéoyre jut-talui illetőleg őrülni azoa, hogy a vá-laszimány vagy ennek akár egyes tagjai is sok fáradsággal ugyan, iparos társaik javára működnek, az összesre kiha\'ó lehet ugyan, de azért uagy ritkán vagy : kevés ipartestületnél érvényesülhet, már pedig egy foutosabb Qgy kiviteléhez okvetlenül szükségei a mu ika helyes be-; osztása oly kép, hogy minden ipartes-j lületnél kellene időről időre vagyis a I körülményekhez alkalmazkodni s a munka [ programmot feiá.litani. melynek alapján ! itt fel nem sorolható, de a kisiparost I nagyon érdeklő ügyeaet megvédeni le-i hesseo. Mert sehol a világon annyi ipiri | kihágás nem történik, mint éppen Magyar-¦ országon és ez mindig a kisiparos osztály rovására megy. Pedig részben e miatt ! alakultak az ipartestületek, éppen ei*nek I megátlásában, ennek azigoru ellenőrzé-sébeu nyerik kifejezésükéi; mert hogy | erős legyen és minden tekintetben egy ! megfelelő iparos osztályt teremta&nk, ennek legfőbb biztositékát önkormányzati I rendszerünkben utáljuk fel.
Ha ugyan erre gondolnána: ipartestületeink, de hol találjuk meg ezt? hol találjuk meg az egyes szaktársak szövetkezését? avagy az ipartestületek -be-iételében azon összhangot, a mely a komoly muokához is kedvet nyújt, hogy nem csak külső formákban, nemcsak díszben, zászló szenteléseknél kell reprezentálnia ipartestületeinknek, hanem ezek mellett még autonóm jogainknak is érvényt szerezni. Mert a meddig az ipar-teatületek külső pompában nyerik kifejezésüket, addig Magyarországon mindé nőtt gomba módra terem a házalás, a párti áru kereskedés és még Isten tudja hányféle sorozata annak, mi a kisiparos osztály rovására történik. Pedig számtalanszor meggyőződhettek már ipartestületeink:, akkor, midőn alaposa^ megindokolt sérelmeioket illetékes helyen kedvezően intézték el, annélkül hogy az illetőnek kárt okoztak voloa. Hiszen ezért szervezt3ttek az ipartestületek részben ellenőrzés céljából, hogy megátoljoii minden oly téoyezőt. amsly az ipari örvényeknek nem felel meg. Mert csak akkor lesznek az ipartestületek erősek, ha e tekintetben elfogulatlan őrei lesznek annak, mire egyébiránt hivatva is vannak.
-Más részt csak ugy képzelhető el egy egészséges iparos osztály, ha annak vezetői megragadnak minden alkalmat, minden oly tényezőt magukévá tesznek, a mely már csirájában hozzájuk fűződik. Kezdve a felügyeleten, az inas kép/ésnéi, bogy az szellemi kiképzésben is részesüljön, mert mindenhez a jó alap szükségeltetik. Itt annál is inkább, mert bekövetkezik azon idő, midőn volt inasainkkal kell maj<i versenyeznünk és ezért nem szabad közömbösséggel viseltetni ipartestületeinknek ily fontoi kö rülméuyekkel szemben. Szerintem itt kell a munkát megkezdeni és folytatni minden téren, minden alkalommal, s akkor egy ujabb tizenötév eltelte után az ipartestületek egy minden tekintetben szilárd iparos osztályt teremtettek a haza büszkeségére.
Ezeket voltam bátor elmondaui engedelmével a tekintetes szerkesztő urnák, melyek utáa maradtam kivá ó tisztelője, Nagykanizsa, 1898. július 21.
Halina: Frigyes.
HÍREK.
Emléket Bátora Lajosnak: Ujabban adakozott : Som ogyi Gyula földbirtokos Palinbau 4 kor. Eddig befolyt összesen 321 kor.
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Ötvös Emil nagykanizsai m. kir. adóhivatali ellenőrt jelenlegi állomás helyén való meghagyása mellett — I. osztályú (fő) ellenőrré nevezte ki.
— Eljegyzés. Franki Vilmos ietenyeí járási áilatorvot e hó 18-án eljegyezte
i Öszterreicher József ietenyeí kereskedő lányát, Fenelát.
— Megbízás. A kereskedelemügyi miniszter Wajdits Géza, paksi postatisztet, a parádi posta és telefouállomás ideiglenes vezetésével megbízta.
— Halálozás. Auspitz Jakab kerekedő, f. hó 16 án életének 79. évében rövid szenvedés után elhunyt. F. hó 18-án délután temették.
Kramer M. L-né. szül. Scherz Hanna f. hÓ IS-án 79 éves korában meghalt.
— Az ötödéves tanítói korpótlékok ügye. Zalavár-megye kir. tanfelügyelőjének a közigazgatást bizottság július havi Ülésében lett jelentése szerint ez ideig több száz iskola fen tartó kérte az évötödös pótléknak államsegély által való íedezését. Tekintettel a miniszter által követelt szigorú elbírálásra, a beérkezett kérvényeket előzetesen Csertán Károly alispán elnőklate alatt a tanítói földek jövödelmének elbírálására kiküldött bizottság vízBgálja át a jelentését az augusztusi gyűléshez beterjeszti.
— Vásáráthelyezea. Zala-Szent-Bi-lázs község folyamodott a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy febr. 3-ára. június 12 ére és auguszusztns 21-ére engedélyezett vásárjait a régi gyakorlatra visszatérve a Szent-Balázs napját. Űrnapját és Szent-István napját követé hétfőkön tarthassa meg. A miniszter leküldte a község kérvényét a soproni ker. keres, és iparkamarához, mely pártoló véleményoyel terjesztette vissza, s igy biztosra vehető, hogy a szentbalázsi vásárokat áthelyezik.
emdamasztok
75 krtól 14 -frt 65 krig ÉÉH ti
.•i«mim fekete, fehér t, szines Henneberg-selyem 45
krtÓl 14 frt 65 krig méterenként - iima, caikoB, kockiíolt. m» tátott el dinuszt Itb. miotegy 240 kulönbo ö fajta ét 20CO különbül\' ¦kiq. ét irnvalathaj) itb )
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen 8 házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar levelezel. 8vájcba kétszeres levélbélyef raguatanJé
IIenneberg *K. selyem gyárai Zü-ichben
(cn. és kir. udvari firálliló).
XÍXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JULIUS 23-én.
— A közegészségről. Lapunk mai vezércikkében már fel vannak említve mindama teendők, melyek a közegészség megjavítása érdekében feltétlenül meg-valósitandók, ezúttal csupán az általunk-már több ízben szóvá tett délelőtti seprés beszüntetése iránt bátorkodunk sza
i unkát felemelni. — Talán feleslegei emlékezetbe idézni, mennyi bőr, szem éi tüdőbeteg bégnek lehet szülő okává a felkavart porfeileg és szinte nevetséges azt magyarázgatni, bogy a sepretést legcélszerűbben az éjjeli és, bajtiali .\'-rákban lebet eszközölni. Különösen váró unkban nem ajánlatos a mostani botor iniézkedéseket továbbra is fentarUni, mert mi a természet különös kedvezése folytán- különben is nagy poráldá->ban részesülünk. — Hí mén azt is hozzá te.-isíük, bogy a Kereszt és Teleki utcák bűzhödt pocsolyái, a nyl vános de meg ím m engedett illetlen helyek menynyire ártalmára vannak a közeg eszméének és köztisztaságnak, nem írunk többet -emuiit, c-ak tisztelettel esedezünk, minél gyorsabb és célszerűbb intézkedések foganatba vétele iránt.
— A zala-egerszegt keresk. iskola. I zala-egerszegiek dZ idén küldőt: ségileg kérvényezték a közoktatásügyi miaíaa* térnél, hogy a zala-egerszt*gi felső keresk. iskola\', mely évrói-évre nagyobb látogatottságnak örvend — az idén 126 tanulója volt — bagvja meg. K napokban érkezett meg a miniszter leirata, mely az egersze^i alarm felső keresk iskola további feriállását és egy uj tanári állás rendszeresítésé- elrendeli.
— Jelenet a vendéglőben. Ennél jobb niu.etság ínég nem igen esett meg u szomszédos H ..... . városkában,
még akkor nem, a miilóti minden széken három ember ült. A .Pesti Napló" Örök-mosolygáBu riportere, Lukács Sándor, üldögélt egy magában a tágas vendégszobában. — Azt hiszem a nótázni óhajtó cigány gyerekeken kívül alig volt élő ember a szobában. — Lukács is szörnyen unatkozott, épen menni akar. a midőn szembe jó vele, felig álmos, félig beret-valatlan arccal eey vidéki kolléga. — Lukács Sándor örült, hogy kapntOi emberrel is találkozhatott H......en
és kész gyönyörrel foglalt helyet ujounau felfedezett embertársára! szemben. rLu-kács Sándor vagyok, a „Pesti Nap Ő" belmunkatűr*a.a — Sajnálom, szól az idegec, mert én páyáztam arra az állásra, különben én . 0.....0 - . . -
vagyok. — Nem lenne szíves engem fel /edjzni, én már többször akartam fővárosi ujságiió lenni.\' —- .Koszönön, szólt Lukács aranyos mo3olylyal, ön épen az e/redik, ki felfedezetten maradt a vidéken.\'
— Népünnepély ésjullális. Kis-Récse község a tulajdonát képező erdőterület éjszaki részén, népünnepélyt illetve juli-álíst rendez, mely ez évi július bő 31-én délután fog megtartatni. Kezdete délután 2 órakor. Belépti-díj valamint zenedij nem lesz. Jó ételek és italokról az oltani vendéglős gondoskodik. Vendégeket sziveden lát a rendezőség. Útirány: Nagy-Réc*e felé vezető állami ut mentéi levő B u d a y-féle gőzmalom mellett balra vezető útnak Csapi felé menő része a temető irányban.
— A Tasárnapl c*endznvarások. Lapunkban már számtalankor szóvá tet-tüK legényeink duhaj kodását, Bőt ismételten fel is s/óialtuuk az elled, hogy ezek a részegeskedő atyafiak büntetlenül garázdálkodnak a városban és botrányos maguk viseletével megzavarják az éjjeli csendet. — Végre mé^\'is elkezdődött a kurjongalá-ok alkonya. A legutóbbi vasárnapon három ilyen jó torkú magyart, oévszerint Szabó. József, Ért Jenő es Ocsek Károly nevű kocsisokat tarióz-tatott le a rendőrség. Ezen jeles urak a Király-utca végén kezdték meg csend-zavaró orditásukat és folytatták még a Fő-téren is mindaddig, mig csak az őrjárat be nem szállította Őket a hűvösre. A kapitányság figyelemmel arra, hogy az utóbbi idL>«n túlságos mértékben dühöngött ez a rakoncátlanság és bogy az enyhe bánásmód nem hozta meg a ki vánt eredményt, egyenkint 2-—2 napi elzárásra ítélte a zavargókat — Érdeme3 megemlíteni, hogy a kocsisok gazdái méltatlankodtak a kapitányság példás szigorán és nem tetszésüknek adtak kifejezést a történtek felett. A szerencse csak az, hogy a város közönségének érdeke jóval előbbre való, mint néhány méltatlankodó polgáré a kiket különben arra nézve is megnyugtattak, hogy ismétlődés esetén a büntet; sokkal szi-goruabb leend
— Koszorulpótíó adomány : F. bő 18 elhunyt Kramer Johanna iránti kegyelet jeléül adakoztak: Kramer S. és H. urak 100 frt, Kramer Regina umő 20 frt, és Fiscbl Rómeó ur 10 frt, Összesen 130 frt. A nagykanizsai Cbeora Kadisa.
— A bejelentési kötelezettség. Ennek az iütéz menynek a jóságál asp-oap mellett igazoják azoa eredmények melyeket a bejelentés szigorú ellenőrzése mellett el lebet érni és erre igen tanulságos példa történt — A letenyei szol gabiróság már hat-hét óta köröztet va lami Tordi Miklós babőcsai születésű óráslegényt, a ki Letenyéo jártáoau egy 20 frt értékö zsebórát sikkasztott el. A jó madár bujdokolt az egész vármegyében, mígnem kóborlásai közben Nagykanizsára is elbandukolt éi itt a .Magyar Király\' hoz címzett szállodában veit lakást. — A szálloda tulajdonosa pedig kötelességéhez híven, a vendég által sajá kezűleg kiállított bejelentési lapot beszolgáltatta a nyilvántartó tisztviselőnek, a kinek a Tordi név nagyon ismerős volt é< a már régebben csavargó sikkasztót nyomban letartóztatta.
— A rendőrség nj bútorai. A rendőrség helyiségei végre megkap\'ák azon bútorzatot, mely egy hivatal méltóságának megfelel. A helyiségek aj ai bang-talauitó párnákkal láttattak el, nemkülönben uj nádfonatú székek, kiró s ékek, azonkívül uj iromány szekrények és író asztalok is jutottak minden helyiségnek. A bútorokat legnagyobb részben Fried-mann Károly helybeli bútorgyáros szállította. A börlöahelyiségek is megkapták előirásszerinti szerelékeiket. *A/.t már korábban említettük, hogy az általunk többször Bürgetett fekhelyek végre be-ál Intatta*.
— A széttépett anya. Lazoilsek nevü ác-mester. babőcsai lakos, vasárnap f hó 17 én nejével és egyik leányával Di-rácyban veit látogatóban. Este a darányi állomáson felültek a vonalra, midőn azon bau egy zyufolt ili. oszt kocsiba ü t*sk, visszafordultak és kérték a kalan\'t, adjon egy másik kocsiszakaszt. Ez vezette őket a kocsik összekapcso\'áía felett levő átjáró hidon egy másik kocsiba, miközben a vonat megindult — Az anya azotnban egyszerre eliüot. — Férje és leánya siránkoztak, hova lett a nő, de megnyug tatták öki-t, hogy talán valamely más szakaszba tévedt. Barcsra érve, látták, hegy a nö nem kerül elő. Jeleuté-d \'.ettek a főnöknek, mite bajtányon keresésére indultak és megtaláltak az asszonyt darabokban. — A sxereuc selle a nő a híd mellé lépett, a kocsik közé lezubant és a már mozgásban lövő vonat kerekei, meg egy kc.-úbb utána jövő tehervonat az. éj homályában darabokra szabdalták Az ácsmester szorgalmas takarékos embsr és a legboldogabb családi életnek örvendett és igy közel van az Örü ósbez. — A szeretetlenül járt anyát térjen ki vii; 8 gyermek siratja. A vizsgálatot meg* indították.
— Mire JÓ az árlejtés.\' A gelsei vadászterület bérbeadá.-ának töriénete világosan megfelel erre, amint azt tudósítónk megírja: G el sé n a vadászterület bérlete, me yet az utóbbi 6 éven át Sebestyén József földbirtokos évi 58 frt bérért bírt bérbe, az idén augusztus hóban véget érvén, f. bó 17-én adatott ujabb 6 évre ki. Sebestyén József és Séllyey Pál árvereztek, melynek azon meglepő, valóban senki nem v\'árta eredménye lett, bogy a mult bérlet csaknem Ötszöröiét ígérte Séllyey Pál, aki évi 250 frtért vei te ki a gelsei vadászt-rü-letet Naszer Jánossal együtt. Egy kissé ugyan drága mulatság, de a község mindenesetre köszönettel uno/.ík nevezett uraknak, kik előtt talán azon második cél is lebegett, hogy ezzel a községnek hasznot adjanak.
— Teleky uleai csendélet. E hő 19-én este txiy 3/» 10 óra tájban Tollár Ferenc kőműves legényt, ki ép ekkor tért haza Szepetoekről régi ellenségei Horváth (péntek) István és Kis Sándor mészáros legények, megragadták, a földre tepsrtsk é-s fejét három helyen beszaggadták. — Erre a parázs verekedésre összefutott az egész Teleky utca apraja-nagyja, csak a rendnek féltve őrzött őre oem jelentkezett. Ugyanazon időben egy közveszélyes csavargó is rettegtette az utcát azzal hogy majd minden báz előtt megállva, nagyhangú fenyegetésekkel követelt ételt és szivart, mig nem egy nagyobb csoportuak sikerült ártalmatlanná tenni. Egy őrszem épen elkelne abban az utcában.
— As aratás Leteoye éa vidékén zab kivételével befejeztetett. A mennyiség és minőség tekintetében felül áll a jó közepes termésen. — már történtek.próba cséplések is a boxa 6—7, rozs 5—6 m. m. de még felül is ád kat. holdan-kint A kukorica is. jól áll, ba csak a hirtelen bekövetkezett forróság nem fogja elnyomói. — Zab javában érik, jó termést ígér. Burgonya szára elszáradt, de azért jobb termést igér a mult évinél. Szőlő igen szépen fejlődik, a bekövetkezett meleg jő hatással van rá, jő augusztusi és szeptemberi idővel mind minőség, mind meny-nyiség tekintetében kedvező kilátásnak vau.
— A kin tornák városa. Különös mu latságbao részesül városunk lakossága a hatóság jóvoltából. Három-négy verklié, harmoniás, dobó-, flótás kompánia veri fel a délutánok csendjét és bosszú sorban csábítgatja maga után az utcák csemetéit. — Nagyon kívánatos volna, ha csak mégha tározott mennyiségű tartózkodási engedélyt adna ki a rendőrség, mert egy részről csak nagyon silány jövedelemben részegülnek a muzsikálok, másrészről pedig épeu ennélfogva meg-
! mentik a város külterületén lévő lakókat az átvonuló tolvajbandáktől.
— Gyümölcs tolvajok. Utóbbi időben ijesztő módon szaporodnak a gyűmölci-lopisok és a reodőrségen állandóan teszik az ilyen fajta lopások miatt a feljelentést
I — Szomorú világosságot vet ez a köz-1 erkölcsiségre é* annál is inkább aajnosak I az ily megismétlődő lopatok, mert ezek < tettesei iulnyo:nő részben szünidejüket töltő 8—14 év közötti iskolás gyermekek. — A szülök kettőzött figyelmét hívjuk fel e szomorú jelenségre, m *rt ez a legbiztosabb ut ahhoz a ponthoz, a melyen az erkölcsi züllés kezdődik.
— Szobafestő és mázoló se géleket jo fizetés mellett azonnal felreszek. I f j. Budai festő és mv zolő üzlet, Pécsett.
— H n z e I n d » s: Ház ket kerttel, négy utcai kér uü^rl szobával hozza 8\' való helyiségekkel szabad kézből azon-nal eladó. Cini: a kiadóhivatalban.
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köszvény bántalmak; ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek bumtoe bántalmainál,orvosi tekintélyek által a LI tb Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelTe lesz. Hugyhaj tó hatásul
Kelta ize! I Könnyen es&lfcetá
Kapható ásványvíz kereskedésekben és gyógyszertárakban A Sal-ator-forráa igazgatósaga Eperjesen.
Szerkesztői üzenetek.
— S I lielse Ciak a jövő számban jöhet. A tévedés ngyaa tévedés, de nekünk jó valtíiJdvÖzlet.
— Barkas bárd. Egy kis elnézést" kérünk most egy kis időre.
— F. V. Babócsa Fájdalom még mind a ketten iu -agyunk és izzadunk Köszönet, ho-y ránk gondolt. Mondok, bogy grussz 1
— M -r B. Bpe*t Mert hallgatott el egészen? Ha az okát jól sejtem, agy az csak a tftrdelc hibája volt és nem a mi akaratunk — Üdvözlet.
KÖZGAZDASÁG.
— Heti jelenlés a gabcnaüzlelról 1S98. július hő 22-én. Az elmúlt héteo lanyha irányzat uralkodott üzletünkben. Az idő a mai napig állandóan szép volt. G.ibouaáraiuk rohatnossan aláhanyát\'ottak az uj áru után kis kereslet volí. A malmok megvárnak bevásárlásaikkal, miután azon nézetben vannak, bogy rövidesen a mainál még olcsót-b árak lesznek. — Uj rozs már nagy mennyiségben áll szállításra késien. Uj buza is került már néhány vaggonnal szállításra. Uj búzáért, mely azonnal szállíttatott 10*50 1030 majd csak 10 frt volt kapható, a helybeli vagy kö/eli állomásokon feladva. Későbbi szállításra 50 — 60 krral kevesebb volt elérhető. — Uj árpa is hozatott forgalomba. Szemei ugyan Síépek, színe azonban sárga. Feltéve, bogy az idö ismét szépre fordul 8 nap alatt zabot is fognak aratni A forgalom piacunkon még szü netel. Az árak ezek :
Uj buza frt 9 0 — 9 50
, rozs . 7-20— 7-40
0 zab „ 7-40— 7C0
, tengeri * G\' — 100 klgramuiként.
Felelős szerkesztő: Dr Kiss ErnŐ Helyettes szerkesztő : Dr Villanyi Henrik Kiadó : Ifi. Wajdits József.
VEGYES.
— Műkedvelők fényképezéséhez ? Elismert legjobb szalon és utazási fényképező készülékek nj felQlmulhatatlan pillanatnyi kézi-készülékek, továbbá mindennemű fényképezőkellé-kek a. Ma: cs. és kir. udvar: szállítónál, Bécs. I. Tuchlsuben 9. Fényképező kellék Üzlet alapíttatott 1854 — Kívánatra nagy képes árjegyzék ingyen. __
NYÍLTTÉRI)
Egyedül elismert kellemes izü természeten ha&hajtószer a
e rene 4m
HIRDETÉSEK.
33ÍO/tk. 898.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tvszék mint tkvi hatóság közzé teszi, hogy Matics József csehoveci lakos végrt baj tat ónak Gáspár József laogvizi lakos végrehajtást szenvedett elleni 150 frt löké, ennek 1897. ápril 30 lói 5% kamatai, 11 frt 65 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 85 kr. jelenlegi ; — továbbá Szabó Károly m.-szer dahelyi lakos végrehijtatónak, 50 frt tőke, ennek 1895. szeptember 22-től kamatai, 13 frt v45 kr. per, 6 frt 20 kr. végrehajtás kérelmi; — mégis Szabó Ferenc és neje= Lakner Anna p.-sztpéteri lakos végrebaj tatóknak 100 fri tőke, ennek 1895. máúis 15-tŐI 8°/„ kamatai, 15 frí 55 kr^r, 7 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében ezen kir. tvszék területéhez tartozó a langvizi 15 az. Ijkvben II. 26|a, 172/a, 299/a brszámok, valamint 13 sorsz. a bejegyzett 8/1351 rész közös legelöbeli járandóság, melyek össze3en 738 frt becsértékkel bírnak 1898. évi augusztus hó II. napján délelőtt 10 órakor L^ogviz község házánál Sebestyén Lajos, Simon Gábor és Dr. Rosenberg Mór Ügyvéd, vagy helyetteseik közbejöttével megtartandó árverésen elfogadnak adaini; még pedig Gáspár Jáoosné szül. Nink Anna javára C. 3. alatt bekeblezett ^holtigiaui lakás, élés kamra, félkonyba. szoba és hidas padlés és egy tehén és istálló használatából álló szolgalmi joggal együtt, azon esetbeo, ba a szolgalmi jogot megelőző jelzálogos hitelező követelésének fedezékéhez szükségesnek mutatkozó 600 frt vételár beigértetik, ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik, s az ingatlanok a szolgalmijog fentartás a nélkül a fentebbi határnapon újólag elárvereztetnek.
Kikiáltási ár a fentebb kitett bee-ár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1898. évi május faó 17. napján.
GÓZONY,
kir tszéki albiró. V. III 242/2 243/1 9zám/1898.
Árverési hirdetmény.
Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi bogy a nagykanizsai kir. járásbíróság 8717. 9556/97. számú végzése által Haberényi Gusztáv végrehaj-
tató javára, Kn.usz Ignác és társa nagykanizsai lakosok ellen 150 frt töke, ennek 1897. év április hó 25. napjától számítandó, 150 frt töke. ennek 1B97. ér* május hó 15. napjától számítandó 6*/t kamatai éi eddig összesen 46 frt 80 kr. perköltség követelés erejéig elreodelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 352 frtra becült7bútorok, ágy neműek, 30 kerti asztal, 100 kerti szék és egyéb tárgyakból álló ingóságok nyilvános árverés uiján eladatnak.
Mely árverésnek a V. UL 242/2 24311 sz|1898. kiküldetést rendelő végzés foly a helyszínén, vagyis Nagykanizsán alperesek laká-án leendő eszközözléaére 1898-lk éri augusztus íiö 4-lk napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezeunel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX t c. 107. §-a értelmében a legtöbbéi ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok véielára az 1881. évi LX. t. c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagykanizsán, 1898. évi július hó 16. napján.
BaRTS GYÖAGY, kir. bírósági végrhajLó.
4368!tk. 98.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvén/szék tkvi osztálya részérói közhírré tétetik, hogy a nagykanizsai segélyegylet szövetkezet végrenajtatónak, Sattler Mór végrehajtást szenvedő nagykanizsai lakos elleni 200 frt töke, ennek 1897. évi április bó 15 tői já>"ó 7\'j3 °;0 kimatai és a lejárt kamatok 7\'i3 °|0 késedelmi kamatai, 18 frt 5 kr. per, 10 frt 15 kr. bízt. végrehajtás kérelmi, 10 frt 20 kr. kielégíted végrehajtási, 9 frt 95 kr. árv. kérelmi, 18 frt 7 kr. árv. foganatosítást, s a még felmerülendő költségek iránti végrehajláii ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a nagykanizsai 7205 sz. tjkvben -j- (1223, 1226 1227|i) hr.sz. alatt felvett 916 r.épsorszámu báz és belsőségnek Sattler Mórt illető és 1405 írt 33 krra. becsült 1j3 része, .Dréher Antal martonvásári iparvállalatai" keresk. cég által tett utó-ajánlat követbeztében 1898. evi augusztus bő 24. napján d. e. 10 órakor, ,ezen kir. törvszék ikvi helyiségében hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár 1540 frt.
Árverezni kívánok tartoznak a becsár lOVo-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1898. július hó 6. napján.
GÓZONY, kir. tszéki albiró.
A „SANTAL EDGER"
kiváló gyógyerejü készítmény Feleslegessé teszi a Copxivát és Cnbebirt Felülmúlja pontos éz biztos hatásban, cső, hólyag és vesebantalmakoál a külföldi gyártmányok letrjobbikát. a HansoiBlls Injeetióval egyetemben használva a legmakacsabb folyást megízünteti. 1 üveg (40 darab) ára l" frt 50 kr, a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve 1 írt 70 kr, 2 üveg S frt 20 kr., 2 üveg lujectio és 1 üveg Santal Egger bérmentve s frt 25 kr. Faraktár : Gyigy>zertár a „Nádor -nez Budapest VI. Vaol körút 17.
keserűvíz
a kfwizrk kiráka.
Orvosi teklnt.ely.tk bizonyítványai szerint a vllagh&aek orrendő
Ferenc József-keserűvíz
a keser&vizek tulajdouképeni képviselőjének tekintendő, mert páratlan egyenletes, gyors ét tartós hatású.
A nagy millenniumi éremnél egyedül kitüntetett keserűvíz forrás.
Kéretik csak Ferenc József- \\
keserűvíz, nem pedig budai vagy egyébéi l
elnefezést használni. Kapható mindenütt. Az igazg. Bpesten).
\'l ai í rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerk.
steyer
gyógy intézet
tóbel-üírdő
Lrác mellett.
Idény: május - október.
330 méter a tenger színe felett
2 vasúti állomás. Gráfból kocsivá; egy óra. Postáéi távirda állóxis.
Rég ismert Tas tártai ma (akrotherme) acélforrás 30 ok C. meleg 23 fok (R) 25 fok C. és 20 (R) mértékelt klima, erósitő erdőlevegő, kiterjedt fenyveserdők, gyógyhatású idefbántalmak, ideggyengeség, hátgerincbetegség, hysteria, görcsök, nenralgici stb. Kői betegségek: vérszegénység, bél- és hólyag catar, stb. Igen ajániható üdülőknek és gyenge gyermekeknek Gyógy-eszköz: külön gyógy- és uszóbazin, kádfürdők melegvízzel, (enyőfürdők. villamos fürdők, roassage, znhany-gyógykezelés sat. Olcsó lakások és egyes szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitQnö seneker.
A fürdőigazgatóságnál kimerítő prospektus ingyen és bérmentve.
Dr. IÍLUHAUKH SÁNDOR, orvos tulajdonos. -
t l VIszoaieladóknak migfeieló árengedmény !
Dr. II Ö U Y K S-fé 1 e
az egész világon szabadalmazott h?génikus asbest talpbetét
NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés n\'án megkönnyebbül a járása annak, ki cipőjét Dr Hógyes-féle, az egész világon szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr., kettős vastagsága I frt 20 kr. Az attbeat talpbetét kilüuőségét legjobban bi/ooyitja, hogy a cs. és kir.
közöd hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállíttatott.
Szétküldés csakis mán vétel lel. vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr franco. — Felvilágosítások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen
Általános AsbesUm-gyár betéti társaság Budapest TI., Szlv-ntcta 18.
! Vlszanteladiknak mejfeleló árengedmény: 1
XXXVII. É\\FOLYAM.
NESTLÉ. Gyermek táplisztje
KilÜHtetce a bécsi jubileumi kiállítás mezőgazdasági osztályán
—======== Kipróbálva az elfő orvosi JispicitiBoaLői ; 30 év óta ét összes gvermekkórbárakbaD használtatik ~
legjobb alpesi tejet tartalmaz.
Régóta jónak blzonjnit tápláléka a csecsemők és gyo.nor betegeknek.
XloU dobozok, hsstnilati •túllássál inyjen a közpoil) raktártól
F. Berljak Wien I. Xag-Ierg-asse I.
750 izy. izám./ls9S. Székesfehérvári ro. klr. méntelep parancsnokság.
ÁRLEJTÉS/ HIRDETMÉNY.
A székesfehérvári magyar királyi állatni méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitrabajnai, nagy-atádi és palini osztályaiban elhelyezett katonai legénység és ménállomány részére 1898. november hó 1-tól 1899. október hó végéig szukséglendo kenyér, takarmány és egyéb cikkek biztositása iránt a székesfehérvári m. kir. állami méntelep parancsnokság számvivó irodájában 1898. évi augusztus M 25 én délelőtt 9 órakor zárt ajánlatok tárgyalása fog megtartatni.
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvivó irodájában megtudhatók, a hol a szállítási feltételek füzete is betekinthető, és ahonnan az árlrjtési hirdetmény kívánatra megküldetni fog.
Az érdeklődók ennélfogva azon felhívással értesíttetnek, miként az erre vonatkozó ajánlataikat a kitűzött határidőig annál is inkább nyújtsák be, mivel a később érkezettek figyelmen kívül hagyatnak.
Kelt Székesfehérvár, 1898. július hó 10-én. Sz.-Feliérvári ni. k méntelep parancsnokság;.
JOOOOOCOCOOOOPnOOOOOOQOOOOC POOOOOOOOCOO
MOLL SEIDLITZ POR
t\'aak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét é\'
aláírását tünteti feL A Hol\' A.-féle Seldlitz-pnrik tartói gyógyhatása a legmakacsabb gy tatár- ei al~ tettbáatalaak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzött székrekedés, májban talont, vér találás, aranyér és a legkülönbözőbb »81 betegségek elten, e jelet háziszernek évtizedek óta mindig nagy. bb elterjedést Bzcrzeit. — Ára egy lepecaéte;t ere-dell doboznak I frt o. é-
Hamisitások törvényileg fenyíttetnek. ! MOLL-FELE FRANCIA]
BORSZESZ ESSO
\'Csak akkor valódi
! fraaczla bo-síesz él
¦ köszvény, csoz és a meghűlés egyéb következményei tini Egy ónozott eredatl jhrtj ára 90 krajczar
ba mindegyik fíveg MOLL A. védjegyét innati tel* „A. Holl- teliratu ónozatta! van zárva. A Müll-féle & só nevezetesen mint fajdalonacstllapító bedőrzsoleal «er J
cretesebb népszer
Moll Salicyl szájvize.
(Főalkatrésze : fuzolysavas sziksó.) A mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely kom ryermekék, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épséget biztosítja s eejyszersiniut szer fogfájás ellen — Egy Mail A. védjegyével ellátott üveg ara: 6D krajcár.
F őszétküldés: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblaoben 9. az. Vidéki megrendelések naponta postautánvét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RflSenfeld Adolf és Fia.
aOCXXX)DOOOOQOOQdQűaCIOaOOQOOQODDCXXXXX3LK:OQa
Nagy-Kanizsa r. t. város képviselőtestületének f. évi június hó 27-én tartott közgyűlésében hozott határozata alapján ezennel közhírré tétetik, hogy az uj vágóhíd belsó berendezése, a szúró helyiség megépítése, a pácaimosó épület berendezése, a vágányok építése mégis a forrázó épület berendezése tárgyában "*az összes munkálatoknak együttes vállalatba adása végett 7403 frt 85 kr. kikiáltási ár mellett a f. évi július hó 25 ón d e. 10 érakor 9 városház tanácstermében szóbeli árlejtéssel is összekötött zárt írásbeli versenytárgyalás fog a megállapított terv, költségvetés és feltételek alapján tartatni.
Az árlejtésen résztvevők tartoznak 370 frt 85 kr. bánatpénzt készpénzben, vagy helybeli takarékpénztári, illetve bank betéti könyvecskében, esetleg a benyújtást megelőző napi budapesti tőzsde árfolyam szerint számítandó óvadékképe-; érték papirosban, szóbeli árlejtők az árlejtést vezető bizottság kezéhez, a zárt írásbeli ajánlatot tevők pedig ajánlataikhoz mellékelve letenni.
A zárt írásbeli ajánlatok az árlejtés! nap d. 6- 10 Órájáig vagyis az árlejtés megkezdéséig a v. iktatóba annál is inkább beadandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
A tervek, költségvetés és árlejtést feltételek a v. tanácsteremben a hivatalos órák alatt a v. levéltárnoknál betekinthetek. Nagy-Kanizsán, 1898. julins 8-án.
A VÁROSI TANÁCS.
Suchard clokoládjai ^ és kakaói.
| Tévedések elkerülése ezé íjából i a mélyen tisztelt közönség figyel -| meztetik arra, hogy Suchard j Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládéi | se nem gyártja sem kereskedelembe í nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és | csakis staniol csomagolásban gyári \'—-. jegy & aláírással kapliató. ¦
ACHÄIÄ PATRAS
görög ^ áfe & & borai.
Föképvi elő sz 0 zirák Masyar Monarchia részére:
!, I, SGBRAÜTH
UIEA,
IX. \' Sr. 4-
Elárusító:
NEU és KLEIN V - Kniii/.sáii.
Gutnri Földes Kelemen
evogyszeresz
Margi t-Crémeje.
Margit-Crcm»- ™
idő alatt ifjilja és szépíti az arczot.
Margit-Creme^1\' «
foltok,pattanások borátka (Mitesser) elleti.
Margit-Crémc-^-;
, napliamitás ellen.
Margit-Créme SLL
lik, bogy bőrre kenve ei átral rögtön fölvétetik, s ez okozza azon csodái átalakulást, hogy a szellővel vagy máj folt ok -kal fedett arci 3—4 nap alatt alahátt-romfehérré le*z.
MargitiCrémc^JEi
.icm zsíros, hanem igen linóm, hamar felszivó hatással bir. Az^árcz nem lesz olyan fényes, mint mis eremétől, azért nappal ts használható.
.Margit-CrémeSf^:. Margit-höl rypnr fa
crémc CO kr.
.Vaigit-s/appati Margit-fogp.ép íjf0\'\'
Csakis akkor valódi, ha ntitidea doboz gutori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon felirattal és czímerrel van ellátva. Hamisításoktól óvakodjunk Főraktár Nagy-Kanizaán : Reich Gyula gyógyszerésznél.
GRAND-hOTEL NATIONAL,
Kecs II. Taborsttraaae IS
Régi hírneves családi szálloda, újonnan berendezve, zoo szoba i fritó! felfelé, kiszolgálás ei világítással, fűrdök cs. és kir. távírda- és telefon állomás a házban. Legkedvezőbb fekvéssel, a jubileum kiállítás látogatók száraira. - A kiállítás alkalmával árfetemelés nélkül. - Pályaudvarok e» güzhajcSállomáa közvetlen közelében. ¦ Lovasul és larsaskocsi összeköttetés a házból minden ír nyban.
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
P. M Mayer, tulajdonos.
SíivaUjukat
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési éi egyéb nyilvános célokra kéz-. járgány és erőhajtásra.
városi, közsézi, gazdasági éa gyári tűzoltóságoknak,
JJI harangokat és harangállványokat ^a
4. templomok, iske**.\'; stb. részére.
BOzraentesen működő pöcepödör tisztító készülékeket, utcai Öntöző-kocsikat, sárkaparokat
-=^=== készít éi ajánl a ¦¦¦¦-
es
Gépgyár
Budapesti Szivattyu-
ársasae («-*« walser ferenc)
Pudapast, VI., külső Váci ut 45. _
Arjeg.vzel.eU és köItségretésoU ingjen és bérmeolTe. \'Oai
2ÉKESFEHÉRYÁRI KE- ^L
RESKEDELMI AKADÉMIA,
Fennáll 1868. óta. Fennáll 1868. óta.
Az intézet végzett tanulói egyéves önkéntességi jogot élveznek. A végzett tanulók elhelyezéséről lehetőleg az igazgató bizottság gondoskodik.
Wr9* Évi tandíj 72 frt.
Havi lisztesiséges ellátás 90 írtért kapható.
Minden egyéb Jelvilágositással és értesítővel szívesen szolgál
a KERESK. AKADÉMIA
igazgatósága.
Ciak altkor valódi, az arany nyal fényxett azelence a tenti véd-jegyet Tfiroi mezőben hordja.
A valódi mosható
Padlózat-fény máz
a legjobb és legolcsóbb eszköz a kockái (Parquet), puhafa vagy íenymázolt padlózat beeresztésére. Azsnnal megszárad és ke-Téléa . :. takortiszU, állandó fényt kólcaonöz. Kapható azin-telezt, viligosaárga, aárga, sötétsirga, vöro* és dióbarna sainbeo. Egy szelence ára 45, S5 és I frt 60 kr.
Szab. Táncterem-fecskendő máz
a legek óbb éa legcélszerűbb fényeső és simitó eazkóz minden tanchelytiéf padlózata számára Kilója 1 frt 80 kr.
w.
Szab. F5ikeféló-máz
Tetemesen megkönnyíti a fölkelélést éa az « által megkefélt talajt a aedresaég éi por elten ellenálló képessé teszi. Fehér és sárga azinben darab szám 20 kr os* Árjegyzéket díjmentesen küld
SCHNEIDER & COMP.,
BÉCS, T Haaaaaanaeatr Ul I. Telataltsraftae 10, Kapható:- Feaselbofer József, Marton és Hnber, - Nea éa Klein Rosenfeld Aaolt éa fia uraknál Kanizsán ét Kálmán Zieg-
ler A. Komárom; Habinazky Adolf, Jaa Ferenc Zala-Egerazegen, — valamint minden * nagyobb fűszer, festékára kereskedésben és drogaeriákban.
Csak akkor valódi, ha minden darab ezen
eli.
Budapest, Váel körút 39. sí. fBjjgsa S
l\'Ajiulja a m. kir. államvasutak gépgyárában készült gözcseplőgarnittirait, ipari célokra alkalmas t
.Compound* lokomobiljait, teljesen Tasbél késiült szalmakazaloió gépeit göz kukoricamorasolóit, |
S ti bor-féle körfűrészeit, |
•ajr .MILLEHIUMI- kaszáló- és arató-gépeit, -faf |
torfbbi SACK-ftle ekéit, xetiséaelt, ••r.a.ált ét tfjéi ~ i r. i >. : c pel t, | --- : irjegjrék Ingjén és hérmenlTe. •-
NvAmstntt Ifj Wapiti .T67=ef KinTvnvnm.lajíhim tf»?r-Kanii<;<n.
NAGYKANIZSA, 1898. július hó 30-án.
31-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
Et&fi wetéai ár: Egész évre . 5 frt — kr.
Fél . Nfgredévre ¦ Kgye* i
! fn 50 kr. . 1 írt 2& kr 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 hasábos petiuorban 1,muod«nr 6, i miudeu további sorén 5 kr.
N VI LTTEüB EN petit Boronként 10 krért vétetnek fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő
ZALAI KÖZLÖNY.
i
A lap szellemi rétiét illeti minden közlemény a felelős JssssÉsaotJ ¦evére, az anyagi részt illető ka*, leatésr/ek pedig a kiadó nevére ctazetten Nagy-Kanizsar» bérmentve intézendnk
Bérmentetlea levelek nem fogadtatnak ci.
Kéziratok t lassaste sa klMataek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,¦ a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság/ ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,- a .nagy-kanizsai ^isded.evelő egyesület," a .nagy-kanizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,- .szegények tápintézete," a .katonai hadastyán egylet,- a .soproni kereskedelmi iparkamara,- nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Rendőrségünk.
Nagykanizsa, rsW. jallva
Városunk rendőr-főkapitánya terjedelmes és részletes jelentésben számol be rendőrségünk mult évi működéséről.
Helyes dolognak tartjuk e beszámolást és elismerésünket fejezzük ki érte. Ily módon belátást nyerünk abba a gépezetbe, melynek életünk és vagyonunk megőrzése a feladata. És e belátás igen tanulságos. Mert nemcsak arról világosit fel, hogy mi történik ily fontos javaink megoltalmazására nézve, hanem módot nyújt arra is, hogy egy kissé elmélkedjünk rendőrségünkről.
Ami legelőször szembe ötlik az, hogy rendőrségünk száma városunk területéhez és lakosainak számához arányítva nagyon csekély. Egy rendőr ugyanis 27-4 kat. hold belsóterületre
és 686 lakosra esik. Ebből azután j szabályrendeletalkotásáról, a szegény-nemcsak az következik, hogy egy-egy | ügy szabályozásáról stb.
dolatát elég szerencsésnek kell tartanunk. Helyes, hogy rendőrségünk belépett az Önkéntes tűzoltók mentő-osztályába. Ily módon talán nagyobb lendületnek indul e humánus ügy és -működése hathatósabb lesz.
Részletesen foglalkozik a főkapitány jelentése a rendészet különböző ágaival és jól esik konstatálnunk, hogy csaknem minden pontnál találunk valami sikert, valami haladást, legtöbbször pedig valami javaslatot. És nem mondhatnánk, hogy e javaslatok nem helyes irányúak, de az is bizonyos, hogy legtöbbjük megfeneklik itt vagy ott a hivatalos asztalfiókban és javaslat marad az — emberi kor legvégső határáig. Ilyen javaslatok teszem ezek: a kötelező rendőri bejelentésekről, a lakóhelyek nyilvántartásáról, az utcák neveiről és a házak számozásáról, — köztisztasági
rendőrre 10—13 óra napi szolgálat jut, ami már magában véve igen sok, hanem az is, hogy elernyedt, fáradt tagokkal nem bírja ugy végezni szolgálatát, mint kellene. Innét merül aztán fel az a sok panasz, melynek mi is gyakran kénytelenek vagyunk kifejezést adni, amí" méltán bosszúsággal tölthet el mindenkit. — Pedig talán minden -panasznak, minden bo-szuságnak elejét vehetnök, — ha a rendórlegénység számát csak kettővel is emelnénk. Végre is az a 600 frt, amennyibe kerülnének, nem volna nagy megterheltetésére évi költségvetésünknek.
A rendórlegénység számának ezt az emelését elengedhetetlennek tartjuk mindenek előtt. Enélkül bajos lesz megnyugtató eredményt elérni akár a gyakorlati és elméleti oktatással, akár a — kerékpározással, bár a rendőrség megkerékpárositásának gon-
Egyik javaslatnál maga a jelentés a jövő titkának mondja, amikor majd életbe léphet. Vájjon nem azt mondhatjuk-e a többiről is, mikor mindezeket olyan, de olyan régóta sürgetjük már lapunkban is és mindég csak hiába.
Még egy fontos része van a jelentésnek : a cselédügyről szóló rész Bizony ennek rendezése égetően szükséges. Elég ennek illusztrálására ez az egy adat: a nyilvántartott 2400 cseléd a muít évben 1566 esetben cserélt gazdát De hány esetben adtak még okot gazdáiknak panaszra, kellemetlenségre, sőt botránko?ásra is! Ezt ha kimutatná valamilyen statisztika, akkor látnánk még csak a baj romi tő voltát.
E bajt a főkapitány nemcsak fölismerte, hanem tenni is iparkodott megszüntetésére. Társadalmi mozgalmat indított meg, melynek azomban,
— eidig legalább — eredménye nem volt. Ptdig a, rsr-lédtartókból álló társadalomnak volna iegioKáoo érdekében ez ügy rendezése, mely főként a belyszerzók ravasz kapzsisaga ellen irányul é6 legfőbb eredményül a cselédek erkölcsi sülyedésének meg-gátlására tör. De hát ki birja megmozdítani a mi társadalmunkat?
Az ügyforgalmi kimutatással végződik a jelentés. Sok tétele mutat fel javulást s igy remélhetjük, hogy derék reodórségünk ezután kevesebb panaszra ad okot, mint eddig.
A tüdövész ellen.
— Az egészségügyi bizottság ülése. -
Tobolj Viktor mult számunkban közölt cikkelyében azt állítja, bog; mi az egészségről írváo, .sötét, szemüveggel illusztrált rémlátványokat" eresztettünk világnak, midőn azt mondottuk, hogy a tuberkulózisnak (a tüdőbajnak) esik áldozatul a lakosság 10"/Vai — bár azt nem állítottuk, bogy e baj járványszerü-leg lépett fel. — Az apaiunk mondottuk igaziága mellett bizonyít az egészség-Ügyi bizottság is. mely f. bó 11-én unott ülésében kizárólag a tuberkulózis meggállása ellen teendő intézkedésekkel foglalkozott.
Az ülés jegyzőkönyve igy hangzik: Jelen voltak: Dr. Szekeres JózBef elnök, dr. Büu Simon, dr. Rác Kálmán, dr. Rauch Zsigmond, dr. Pollák Ernő, dr. Szigeiby Károly, dr. Gerö József, dr. Neumann Ede, dr. Szűkíts Nándor, Á\'.s József jegyzőkönyvvezető.
Elnök előterjeszti a ?. m belügyminiszternek a tuberkulózis terjedésének meggáüásél: célzó rendeletét. Vélemény: A bizottság felkéri a városi tanácsot, bogy az építési engedélyek kiadásánál kellő figyelemmel legyen arra, bogy a beépítendő terület és az építési tervek a városi orvosok által megvizsgáltassanak, nehogy vizenyős és lapályos helyen építkezés engedtessék meg, mint azt a miniszteri rendelet is tiltja. Ne engedélyeztessék pincelakás építése, akár lakás, akár műhely céljából, mert ezek valóságos melegágyai a görvélykóroak és a tuberkulózisnak.
A kávéházak, vendéglök, korcsmák kellőkép tisztittasaaoak, hetenkínt legalább egypzpr rrTuleoea kellőkép lel mosassanak, vagy zsuroltassaóak "es ezt keltőképpen ellenőriztesse. Ily helyeken kellő számú köpőiádák helyeztessenek el, melyek tartalmát, vagy elégetéssel, vagy oltatlan mész és lug reáön\'éaével fertőtlenítsék. A szenyvizekuek ^5 utcára k Öntése és kífolyatása az utreodőri törvénynek meg-feltflőleg eltittassék, hanem a házi gazdák köteleztessenek udvarukban kellő nagy-t-ágú szemétgödör tartására, hol a házi szemét és a szennyes viz összegyűjtessék és minél gyakrabbao kihordassék. — A Rózsa-, Teleky-, Szemere-, Kisfaludy-, Újvilág-, Arany János-, Mező-, Zrinyi-stb. utcák bűzös pocsolyái és oyilt árkai tisztán tartáíáról intézkedjék. Megkerestetik már többszörösen a városi tanács, hogy az utcákat ne nappal, hanem vagy éjjel, vagy legalább a hajnali órákban söpörtesse. Továbbá, hogy a nyilvános helyekről szóló már két évvel ezelőtt a bizottság által készített szabályrendeletet tárgyaltassa, — hogy az életbe léptetbető és a cseléd-kóborlásnak és az éjjeli kószálásoak eieje vétethessék.
Nagykanizsa r. t. város rendörségének I897r évi működése.
—¦ A r.-fő kapitány jelentése. — (Folyt és vége).
Áx erkölcs rendészeti viszonyok
városunkban a legszomoruabb képet nyújtják. Nyilvános házak nincsenek. A rendőrhatóság mig az évtizedek óta vajúdó bordély szabá ly rendelet elkészül,
női cselédség körében, mely elszomorító tény egyedüli orvoslása a caelédügy alapos rendezése mellett csakis hathatós erkölcsrendőri intézkedésekkel, illetőleg szabályokkal érhetők el.
Szabályrendelet készült már a mult év folyamán, csupán felsőbb megerősítésre vár.
Állategészségügyi rendészet.
A lefolyt 1897. érben a megye különböző községeiben volt ugyan a hasznos háziállatok közt ragályos és járványos betegség is e miatt zár alá helyezés,
— városunkat ez évben a ragály csak anoyíban érintette, hogy itt is a ser-tésvész uralgott, mely járvány szerüteg augusztás 6-án lépett fel és ekkor a vásár zár alá helyeztetett, — a zár feloldás október 17-én történt, ezen idő alatt a sertés vásárok be voltak Bzüotetve.
— Szarvasmarhák és ogyébb házi állatok közt járványos betegség nem uralgott.
Állatvásárral egybekötött országos váaár évente 6 tartatik. — Ezenkívül minden szerdai hetivásáron szarvasmarha éa sertésvásár van, a pénteki hetivásár már csak igen kismérvű sertésvásárral van egybekapcsolva. — A vásárbizottság vezetését a két alkapitány havonkiot felváltva kellő számú mellé rendelt legénységgel teljesiti.
Tűzrendészet! vizsgálat.
Az előfordult 15 tüzeset keletkeztetek kiderithetése céljából megtartottakon kívül még 4 esetben tartatott, mely alkalmakkal elrendeltettek a megelőző tüzrendészeli intézkedések.
Az előfordult 15 tűzesetnél nagyobb kár csak a Franz-féle gőzmalom égésénél
ideiglenesen akként intézkedett, hogy 11 I volt, de ugy eooél, mint a többi eseteknél magánkéjoönek ád türelmi bárcát -Ezen szükség-intézkedés azonban célsze-
rűnek nem bizonyult, miért is a rendőrség folyton sürgeti a közerkölcs és közegészség szempontjából a kérdéses házak felállítását.
1896-ban a rendőrhatóság számítása szerint a városban körülbelül 500 egyén ápoltatott bujakórban és más venerikus nyavalyábaa, kiknek 10%, rendőrorvosi utasításra szállíttatott a közkórházba.
Adatokkal bizonyíthatnám a közerkölcsiség mély sülyedését, különösen a
a leégett tárgyak biztosítva voltak. Kihágasi bíráskodás.
Hivatalos és magánfeljelentés a mult év folyamán 1301 egyén ellen eszközöltetett, melyek közül az előnyomozst befejezése után az illetékes kir. bíróságoknak a bűnvádi eljárás megindítása végett átadatott 302.
Rendőrileg elítéltetett 999.
Ezen 999 egyén ellen folyamatba vett kihágások minösitése szerint a következő felosztás alá esnek:
T ARCA.
A selyemtenyésztésröl.*)
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája —
— Szervusz mamuska! — köszöntem feleségemet, midőn a Palimban tartott ülésünkről jókedvűen hazatértem.
De jó kedved van apuska — fogadott feleségem, — .bizonyosan jól mulattatok. Pedig most tavasszal a pénz a legdrágább portéka a világon, melynek itthon is nagy hasznát vennők.*
— Sohse búsulj édes feleségem! Ami elveszett a réven, majd megkerül a vámon. A jövő hónap végén lesz pénz, veszek neked belyemkendőt, kalapot, meg.....
No, még mit vegyek, mond csak? — No! ne nézz rám oly haragosan, nem tréfálok, soha életemben még komolyabban uem beszéltem miot ép most. Oh azok a selyemhernyók ! Tudod édes lelkem, azok nagyon hasznos hernyók ám! Csak ugy döntik az ember markába a pénzt! De igaz!! No, ne nevess kérlek! Komolyan beszélek, ép oly komolyan, mint a mai gyűlésünkön Hugauf barátom. Tudod-e mit mondott ? Azt mondta hogy az országos selyem tenyésztési egyesület ad mindenkinek, akinek csak tetszik, egy doboz selyempetét ingyen. Ezt az ember kikelteti, s kibanak a kis hernyók, azok
*) 29-ik számunkban Hugauf Ede komoly cikkelyben mutatott rá azokra a visszaélésekre, melyeket a selyembeváltó hivatal követ el a termelőkkel szemben. Mai tárcánk ugyanezen mizériákkal foglalkozik. A szerk
az áldott apró jószágok, melyeknek nem ! kell egyébb, csak 10 drb. Bzederfa rae-! lyek levelesei táplálkozván, 35 —36-ik nap bekötik magukat, mely gubókat az-, tán az ember beviszi Kanizsára a ,be-i váltó- ba, hol annyi gubóért 35—40 frtot | kaphat. Tybű anyjuk! lesz pénz, lesz ¦ selyemkendő, kalap, lesz .... no mond i csak lelkem mi legyen még ? De mi az | a 35—40 frt?! Potom 10 drb. szederfi! Nem, szerzek én 20 drb. szederfát, kikeltetek 2 duboz petét s kapok 70—80 _Lrtoí. Akkor még a Balaton partjára is elmehetünk valahova nyári üdülésre, mint a nagy urak szoktak, mert 70 frt sok pénz ám! Látod, azok az áldott selyem -hernyók!.....No, no! csak ne nevess! Komoly dolog ez, Hugauf barátom mondta a mai gyűlésen! S midőn többen kétkedő mosolylyal fogadtok beszédét, épugy, mint most te édes feleségem az én beszédemet, felállott az ép jelenlevő Belyemtenyésztésí felügyelő, a a leghatározottabb formában erősítette meg mindenben Hugauf barátom állításait. Te nyéaztünk az áldóját s lesz pénz, lesz selyemkendő, lesz kalap, lesz . . . L?sz midden, még fürdőre is kerül! Oh azok az áldott selyemhernyók!
íróasztalomnál üldögélve, gondolkodom az orsz. selyem tenyésztési egyesület atyai gondoskodásáról, ki valóban is meghonosítani akarja a selyem tenyésztést, — melyre a tanítók közreműködését kéri. Istenem, milyen hálával tartozunk mi, taoitók, az egyesületnek azérr, — hogy minket szemelt ki eszközül céljának keresztülvitelére!? Ezáltal alkalmat ad ne-
künk arra, hogy a népnek uj kereset-íorrást nyitva, azt magunk iránt hálára kötelezzük.
Kocognak az ajtón !
— .Szabad!"
— .Van szerencsém jóoapot kívánni! Én N. N. selyemtenyésztési felügyelő vagyok.*
— .Van szerencsém! Tessék helyet foglalni!"
— .Ugy e kérem tanító ur számit-: hatok támogatására abban, bogy községükben minél több tenyésztőnk legyen V"
— .Oh kérem, szíves készséggel állok rendelkezésére."
ElaieatünTfc\' a községbe, s tenyésztőt szereztünk. (Jövőre ogyau hányat fog a felügyelő ur .fogni?")
A kikeltő én lettem melyért külön honorárium jár. („Istenem, bisz e tenyésztés kincses-bánya!")
Az útmutatásnak a leglelkíismeretesebben felelve meg, keltettem ki a hernyókat, s osztottam ki a tenyésztők kőzött, magam számára is tartva metf^egy dobozzaj. Mivel azonban a szomszéa községben az urodalmi gatdától mintegy 30 drb. szederfát kaptam, a szomszéd községbeli kistaüitőtól még egy jó csomó hernyót hozattam, kinek sok volta ,jó"-bÓI.
A harnyók fejlődtek, helyre volt szükség. ,No édes feleségem, léceket kell hozatni s rácsokat készíteni* — mondám zsörtölődő feleségem nek, kit sehogysem bírtam már megbékéltetni. — .Vau e pénzed?" kérdé. „Nincs, — felelem — no de sebaj, majd utólag kikerül a gqhók árából I* — Amint a hernyók fejlődtek, mindig
több és több lécre volt szükség. — De ztmpp is kellett! Vau a szomszédnak, majd kikerül utólag a gubók árából 1 — A 30 drb. szederfát még ne bántsuk, most méz kevés levél kell, majd pár krért hordanak a gyerekek! Hordtak is, egy-egy tarisznya levél ára 2 kr. volt.
A tenyésztő helyiségben gyönyörködve nézegettem szépen fejlődő kedvenceimet, midőn egyszer csak belép a . . . . felügyelő ur. Előszedi hivatalos aktáit, elintézi az elintézendő dolgokat s végre hosszú, kerülő uton azon kijelentést teszi, hogy ,a központi határozat szerint a a keltetésért általa előzőleg ígért dijat ki nem fizetheti, mert csak 7 tenyésztőnk van, már pedig 10 tenyésztőnek kellene lenni, — hogy egy kikeltő alkalmazható legyen." Midőn azonban észrevette rajtam a hálást, melyet Bzavai idéztek, kiállíttatta velem a nyugtát, melyet .azon jó híszemben fizetett ki, hogy talán utólag mégis akceptálni fogja azt az igazgatóság." _ EUő csalódásom a selyem tenyésztés terén megtörtént
A negyedik vedlésig kiadtam levélért 4 frtot Többet már nem veszek, majd elküldöm a kocsist és szolgálót, hozzanak levelest TJraműa! Visszajönnek üres kocsival, a levelest elhordatta más, a ki korábban keltetett nálamnál. Sebaj I Keresünk másutt 1 Csakugyan az 1 óra járásnyira fekvő J. község JÓ szivü bérlője volt szíves több drb. szederfát rendelkezésemre bocsátani.
Volt ezatán hajsza I Fogj be kocsis, s mentek a szolgálóval együtt J.-be levelesért Mindegyik szed egy zsákkal I Ipar-
kodjatok, hogy a levél meg ne fülledjen De csak most gyűlt meg a bajom ! A cselédek zúgolódtak a hajsza ellen, én meg a kevés lerél miatt Végre mindkettő felmondott No, volt mit hallgatnom feleségemtől!
Megjöttek a mezei munkák: kukorica, krumpli, répa kapálás. Feleségem, mivel én a cselédeket e célra át nem engedhettem a levélszedés miatt, két napszámost fogadott. Ép kapóra jöttek! Iparkodtam reggel korábban kelni feleségemnél s a napszámosokat is elküldtem levelesért, mindegyiknek egy-egy zsákot adva. Feleségem csak várt a napszámosokra, végre délutáa 2 órakor megjöttek ........a levéllel. De én futottam a.....tenyésztésztési helyiségbe s magamra zártam az ajtót. Ez igy ment 7 napon át! (Istenem, ha e napok emlékemben felújulnak, éo ia elmondanám: , A selyem tenyésztéstől ments meg uram.....engem!") No de sebaj,\' vigasztaltam magamat, majd e napok izgalmait meggyógyítja a jó balatoni fürdő — s majd akkor én leszek az, ki most feleségem.
Tnlestüok a kínszenvedések napjain, hernyóim bekötöttek. Megkönoyült lélekkel szemléltem sok szenvedésem gyümölcsét, s siámitgattam előre, bogy én mennyi pénzt fogok kapni. — A gubók mind szépek, s első osztályúak uak látszottak. 10 nap eltelte után a gubók leszedéséhez láttam. Élvezettel szedegettem a szép fehér gubókat, s Örült a lelkem előre azon, hogy mint fogok magamnak elégtételt szerezni a gubók árán felesé-
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JÚLIUS 30-án.
Hatosáé és közrend elleni kihágásért 20 Közbiztonság „ . 309
Közrend és közszemérem elleni kihágásért 191 Közegészség és testiépség elleni kihágásért 72 Tulajdon „ „ 17 Erdő törvény . , 237 Aliategészség törvény , , 15 Utrendőri törvény , „ 20 Cseléd törvény „ „ 113 Ebtartási szabályrendelet elleni kihágásért ¦ ¦ S A kihágási (örvény alapján a rendőrkapitányt hivatal által kiszabott pénzbüntetések cimén befolyt és nyugta mellett a kir. adóhivatalba beszáilittatott 304 frt.
Erdei kihágások után kiszabott pénzbüntetések és Kártérítésekből befolyt II 1.24. Ezen összegből a kincstár részérea helybeli m. k. adóhivatalba beszáilittatott 50.85. Nagykanizsa város, mint erdőbirtokosnak pénztárába befizettetett 4S 40 Nagykanizsa váró* erdő tulajdonosnak iz erdei kihágás után kiszabott pénzbüntetésekből a városi szegény alapot megillető 11, rész a városi pénztárba beszáilittatott 11.99-
AllategésiBég elleni kihágások után kiszabott pénzbüntetés befolyt 18 irt. Ezen összegből az áll ami kincstár javára ; befizettetett 9 frt.
A városi pénztár javára beszáilittatott 9. Utrendőri kihágás után befolyt 34.50 frt Ezen összegből a megyei törvényhatóság útalapra Zala-megye pénztárába beszáilittatott 13 frt
A m. kir. adóhivatalba az államkincstár j javára fizettetett 7 frt
Nagykanizsa város utalapjavára a városi pénztárba beszáilittatott 14.50 frt.
Ebtartási szabály rendelet alapján kiszabott és behajtott pénzbüntetés 8 frt Táncvigalmak, hangversenyek s egyébb mulatságok és mutatványokért bevett dijak, ugy a cselédtőrvény és szabály-: rendeletek elleni kihágások után befolyt \' ésa város; pénztárba beszáilittatott 780 frt.
A közigazgatási megyei fogbázalapja-1 vára beszáilittatott 12.50 frt.
A letartóztatott egyénekről vezetett 1 nyilvántartásba bevezettetett és részint jogerejüleg elitélt, részint elővizsgálat j miatt letartóztatott 767 egyén. Eitoloncoltatott 33.
Ügyforgalmi kimutatás.
Az\'ügyforgalom az 1896. évihez képest némi emelkedést mutat Összehasonlítás kedvéért röviden csoportosítom a hivatal 1896. és 97-ik évi ügyforgalmát
1897-ben: 1896-ban: több: kevesebb:
1897-ben:
Ügydarab beérkezett...... 8353
Ezekböi elintéztetett az év végéig . 8292
Elintézetlenül maradt ..... 61
Hivatalos és magánfeljelentésre az eljárás megiodiitatott ....... 1301
A kir. bíróságoknak átadatott . . . 302
A rendőrség kihágásokban bíráskodott 999 A kir. bíróságok megkeresésére vagyon
erkölcsi bizonyítvány kiállíttatott . . 112
Letartóztatottak száma ..... 767
Eltoloncoltatott........ 32
Dajkaságba adott gyermekek száma . 33 -Cseléd nyilvántartásnál szolgálati helyét
változtatta .......... 1566
Szolgálatot kereső cseléd részére tartózkodási engedély kiadatott .... 1695
Munjka kereső iparossegéd részére tartózkodási engedély kiadatott .... 1140
Fertőzött betegek orvos rendőri utasításra a kórházba szállíttattak ... 62 Orvosrendőri szemvizsgálat teljesíttetett 1526 Építés rendőri s egyéb helyszíni szemlék 340 Türelmi bárca kiállíttatott .... 99 Házaló könyv láttamoztatott . . . 133
Igazolási jegy kiadatott..... 112
Cselédkönyv kiállíttatott .... 108
Hajtási jogosítvány bérkocsisoknak . 35
Pásztor levél kiállíttatott .... 5
Kóbor eb kiirtatott ...... 27
Tüz eset ....... . . 15
Nagykanizsán, 1898. évi június bó
7426 7388 38
1474 286 1188
435 781
43
29
1047 1110
9032
60 1376
79 217 132 154
927 .904 23
16 — —
173 1S9
323 14 11
4
5119
5S5
337
2 150
20 _
— 84
— 20
— 46
35 —
— 2
21 —
7 __ ¦
Deák Péter g. k r.-főkapitAoy.
HÍREK.
— Kinevezések. Dr. Berecky Viktor, kir. törvényszéki jegyző Nagykanizsán, a nagykanizsai kir. járásbírósághoz albiró rá neveztetett ki. — D r e v e n Lajos kir. törvényszéki albiró Kaposvárról a nagykanizsai kir. járásbírósághoz helyeztetett át — Az igazságügy miniszter Fehér József kecskeméti m. kir. adóhivatali adó tisztet, a nagykanizsai kir. törvényszéki aljegyzőjévé nevezte ki.
— Esküvő, Hajnal Ignác fővárosi tanító, jövő hŐ 7-én vezeti oltárhoz Bon Samu keresk. isk. igazgató leányát. Szabinát, a nagykanizsai ízr. templomban.
— A jóváhagyott fizetésemelés A mult évi városi költségvetés azon tételei ellen, melyek a városi tisztviselők fizetésfelemelését célozták, — tudvalevőleg dr. Dick József és társai felebbezést nyújtottak be. A vármegye decemberi közgyűlése e fellebbezés ellenére jóváhagyta a város egész költségvetését; de erre megfellebbezték a belügyminiszterhez. A napokban érkezett meg a belügyminiszter döntése, — mely a.\' fizetésemelést jóváhagyta s igy tisztviselőink immár nyugodtan élvezhetik felemelt fizeté-
I süket.
— Változások a főgimnázium tanári \' karában. Főgimnáziumunk tanári karában
több változás történt a kegyesrend kor-mányának intézkedése következtében. El-I távozik körünkből J árv ás Mihály, ki ; egyenes szókimondásával és jó humorával ! kedveltje volt társaséletünkoek, hogy \' szülő városában, Kecskeméten, folytassa i tovább a tanítás nemes munkáját. S i-! mouides István szintén saját kérel-\\ mére távozik tőlünk Szegedre; Borosa I Antal Sátoralja-Ujbelyre megy, Sáfrány I Károly pedig, ki rövid itt tartózkodása < alatt nagy tudásával és széles körű : műveltségével keltett feltűnést, Vácra he-j. lyeztetett át Az eltávozottak helyébe jönnek Perger József Léváról, M o n-dik Pál Kolozsvárról, Tubán Tibor, és Suller János Budapestről.
— Halálozások. Ösziote részvéttel vettük a következő halotti jelentést, mely mély gyászba bontotta törvényszékünk elnökét, Tóth Lászlót és egy nagy előkelő rokonságot: Tóth Izabella, Janka, Berta, Tóth László nagykanizsai kir. törvényszéki elnök és neje szül. Békássy Laura s ezek\' gyermekei ¦ Tóth Camilla férjezett Dézsányi Béláné és Tó:h Mariska, továbbá Sárkány Cornélía, valamint az Összes rokonság nevébeu is fájdalomtól megtört szívvel jelentik feledhetetlen testvérüknek, sógornője, nagyuénjök, illetve unokahugának TóthGizelláoak folyó évi julim hó 25-éa délután 3 órakor,
életének 49-ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt csendes elhunytát. A boldogult hült teteme folyó hó 27-t\'n áélutáo 4 órakor fog a gyászbáznál (hosszú-utca 92. szám) a rÓm. kath- hitvallás szertartása szerint beszenteltetni és a veszprémi alsó-városi sírkertben levő családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent mise-áldozat pedig július hó 27-én délelőtt 8 Órakor fog a vestprémi szent Ferencrendiek templomában a Mindenhatónak bemutattatni. Veszprém, 1898. évi július hó 25. Á\'dás és béke poraira!
F. hő 25-én d. u. helyezték örök nyugalomra R a t b m a n n György te-kiutélyes polgártársunkat nagy részvét mellett A boldogult 76 évet élt és nagyszámú rokooság gyászolja elhunytát.
B erényi Jenőué szül. alsó és felső zaturcsai Zsthurecky Margit Z-tigmond-házán folyó évi július hó 23 áu reggeli 4 órakor, hosszas és nehéi; szenvedés után életének 24-ik. boldog házasságának 7 ik évében elhunyt A fiatal un**asz-szooy halála kiterjedt rokonságot borított gyászba.
— Yárosl közgyűlés. Nagykanizsa rendezett tanácsú város képviselőtestülete 1898 évi augusztus hó 28-án közgyűlést tartott, melynek egyetlen tárgya volt a helybeli vágóhíd belső berendezése tárgyában megtartott árlejtés eredméoyének bejelentése. — A közgyűlést Lengyel Lajos helyettes polgármester nyitotta meg. Miutáu Nagy Ddzaő v. tanácsos előadta, bogy a v. tanács álul eszközölt árlejtés alkalmával Saller Lajos építőmester tette a legelöoyösebb ajánlatot, a közgyűlés névszerinti szavazással egyhangúlag Saller Lajost bízta meg a belső berendezés szállításával és ennek 7997 írt. 15 kros ajánlatát fogadta el. Ezen határozat enun-ciálása után Eperjessy Sándor v. képviselő felhívta a v. tanács figyelmét a közvágóhidhoz vezető»ut elkészítésére, mely nélkül az őszi esőzések beálltával a közlekedés csak a legnagyobb nehézséggel lenne kivihető. Elnöklő helyettes polgármester azon kijelentése utin, bogy az első munkálatok ez irányban folyamatban vannak és hogy a tanács tőle telhetőleg mindent el fog követni, hogy az úttest legalább az építészeti bizottság által javasolt részében még ez év folyamán megkészíttessék, — a közgyűlést berekesztette.
— Katona) 50 éves jubileum. A Ciáktornyan és Varazsdon állomásozó, az orosz cár tulajdonát képe/Ó 5. u\'áou-i-ezred jövő bó 2-án ünnepli Varazsdoo ötvenéves fennállásának emlékünnepét Az ünnepély tábori misével kezdődik. —
. Mise után a cárnak saját maga által ajándékozott arcképét fogja Worioen ezredes, orosz attaché a cár nevében az ezrednek á\'adoi. Ezután az ezred díszmenetben elvonul a cár kiküldöttje elölt. 11 órakor
villásreggeli lesz a tiszti étkezőben. Délután lóverseny Viookovcsakon, 7 órakor pedig ebéd a színház nagytermében, — melyre a hatóságok fejei is hivatalosak lesznek. Este fél küenc órakor fáklyás-menete: rendeznek. A fáklyákat lóháton viszi az ezred legénysége. Másnap délután a legénység veudégeltetik meg. Az orosz cár arcképe már megérkezett — Nagyobb, mint egy billiárdasztal, rámája igen értékes. Az ezred tisztikara erre az ünnepélyre Sacher bécsi vendéglőst hozatja le, ki a főzést és felszolgálást saját embereível végezteti. ebéd alatt a színházépület feljárata elölt az ulánusok régi szabású és színű (banderiália huszár és zöldszinü ulánus) ruhában lesznek felállítva, mert tudvalevőleg ez az ulánus-ezred az 134S-ki horvát banderiátis huszárezredből alakíttatott. Az üunepély igen impozánsnak ígérkezik.
— Katonai hírek. 1898. évi tógáik tus hó 4-én a helyben állomásozó cs. és k. 48. gyalogezred 4. zászlósija Po-
| zsonyba megy, helyette a 2. zászlóalj ! vezényeltetik ide. — Öszpontositás ié-| gett 1898. évi július hő 10-ke óta itt elhelyezett ra. k. 20. honvéd gyalogezred körmendi 3. zászlóalj és fiumei zászlóalj 1898. augusztus bó 3-án állomás helyükre visszatérnek. — 1898. augusztus hó 13-án bevonul városunkba fegyvergyakorlatra: 18 főtiszt, 7 tiszthelyettea és 740 főnyi legénység a m. k. 20. honvéd gyalogezredből és augusztus 28-án 800 cs és k. 48. gyalogezredböli tartalékos. — 1898. évi október hó 3 áu 450 cs. és k. 48. gyalogezredben póttartalékos 8 heti ki képez tetősre bevonul Nagykanizsára.
— Kanonoki stallum. Pribék István felszentelt püspök, veszprémi kanonok halálával megüresedett a veszprémi káptalannál egy stallum. Mtnt halljuk e stallum nemsokáig marad betöltetlenül s az igy megüresedő kanonoki helyre Kránítz Kálmán alsó páhoki esperes- plébános van kiszemelve.
— Petőfi és Tompa emléke. A főgimnáziumnak és kereskedelmi iskolának néhány növendéke a legszebb foglalatossággal tölti a vakációt Egy kis kört alakított, hogy ott magát képezze, a szép és jó szerétében gyarapodjék. Szavalással, müvek készítésével és bírálgatásával edzik erejüket nemcsak a jövő iskolai évre, hanem az életre is. A szép (örekvéoü tanulók holnap a nyilvánosság elélépnek, nem azért nogy igyekezetük szerény gyümölcseivel kérkedjenek, hanem hogy nagyjaink emlékének áldozzanak. Ünnepükről a következő meghívót küldöttek szét: A „nagykanizsai e-ünet-idői ifjúsági kör" f. évi július hó 31-én, vasárnap Petőfi Sándor és Tompa Mihály koszorús költŐiuk halálának évfordulója alkalmából zártkörű ünnepséget, illetve dísz-gyűlést rendez, melyre t. c. és be-
gemtö1, a ki bizonyosan bocsánatot fog majd tőlem kérni, ha látja, igazam volt. midőn azt állítottam, bogy a selyemhernyó tenyésztés jövedelmező foglalkozás. A tisztogatáshoz fogtunk én, feleségem, anyósom (nekem jó anyósom van ám, ki még gubók tisztogatásában is egész nap segédkezik, s csak egy szóval sem fejezte ki elégedetlenségét, mig feleségem még ekkor is folyton elégedetlenkedett) s még más három. Egész, nap tartott az aluszékony munka. A gubókat magam válogattam a legnagyobb lelkiismeretességgel a nálam levő „minta gubók\' és a felügyelő által adott utasítások alapjáo. A tiszta, kemény gubókat (a felügyelő szerint kemények azon gubók, melyek a két végokon ujjaink közé véve. « megnyomva, be nem horpadnak) mint elrö osztályúakat; — a puhább, alaktalan, piszkos, kettős gubókat mint másodosz táiyuakat külön-külön raktam. Hogy pedig még miudig duzzogó élettársamat egy kissé felvidítsam, előre megmérettem ugy az első,— mint másodosztályú gubókat.
Első osztályú gubó volt 25—, másodosztályú 6 kiló.
Anyjukom hamarosan számadást csinált, mint afféle jó üzletvezető. ,4 frtot adtál levélért, 2 frt 10 krt lécekért, 7 frtot fizettél a napszámosoknak; a cselédek lovat és kocsiért 7 napon át naponkint 1 forint 50 krt számítva, 10 írt 50 kr., (no ezt ugyan nem magasan számította, ennek örültem), zsuppért 60 kr., összesen 24 frt 20 kr. Kap-*z a gubókért számitásod szerint 28 frtot marad 35-40 napi Eaját fáradságodért 4 frt. (Oh Is-
tenem, hát a hat heti szekatúra, mit 60 frtért ki nem állottam volna? Ez csak ráadás? De nem szóltam semmit)
No édes feleségem ne zúgolódjál. — Hasznunk mégis sok van. Látod a 24 frt kiadás apránként, 6 hét leforgása alatt történt a mi most egyszerre kapunk 28 frtot; másodszor meg tudod: a kötelesség! A népnek jó példát kell mutatni. Ez csak kezdet, a folytatás msjd jobb lesz. A nép pedig megkedvelvén a tenyésztést, áldani fog. Nekem pedig ez busás fizetés fáradságomért
Másnapon korán reggel össze pakolva, megindultunk feleségemmel, \'ki a gu-bókoak e végeztess éget szívesen adta meg) Kanizsára a .bevallóhoz." Az udvarra befordulva, mindjárt feltűnt Hu-gauf barátom alakja, ki a rács mellett, melyen egy halom gubó volt Bzétteritve, állva, erősen gesztikulált
„Szervus Ede!\' — „Szervus Imre," „no jókor jösz, majd neked is lesz részed a szekatúrában, melyet itt ki kell állani. Nézd csak! gubóimat már háromszor váltogatták a most negyedszer akarják még megválogatni, ügy létszik az a cél, bogy addig válogassák, mig első osztályú gubó nem marad.\'
Ér bemegyek a helyiségbe, hol a felügyelő ur a rács felé velem háttal fordulva — állott és babrált a gubók között Tisztességesen köszöntem őt, mig ö felém sem fordulva, mormogott valamit köszöntésemre.
Ejnye de .gyönyörű fogadtatás, gondoltam magamban. Vagy talán ez valami nagyobb ur, s nem az a felügyelő, aki
! nálam léte alkalmával, hogy közremü ködésemet megnyerje, annyira nyájas és előzékeny volt? Midőn azonban meggyőződtem hogy mégis az, vigasztaltam magam, bogy Ba kakas is ur a maga szemetjén.\' „Kérem felügyelő ur tessék a gubőxat átnézni és átvenni."
— „Tessék csak kérem arra az Üres rácsra kiteríteni, majd rögtön küldöm egyik alkalmazottat, aki megmutatja miként kell kiválogatni.\'
„De kérem én már otthon a leglelkí-ismeretesebben kiválogattam, csak legyen | szíves átnézetni " „Hja kérem ez nem elég! Nagyon szigorú utasításunk van erre nézve, melyet be kell tartanom.*
Kiöntettem a gubókat, oda jött eey nőnapszámos, aki mutogatta, hogy mint kell megválogatni, s azzal ott hagyott.
Én csak elszörnyedtem! Ha így kell válogatni, akkor én itt állhatok reggel 9 órától II óráig! Minden egyes guiót külön kézbe fogni, megforgatni, megrázni, bogy a báb zörög-e benn? Engedelmeskedtem a „rendelet"-nek. Jelentem, hogy munkámmal készen vagyok. Egy jó nesyed órai várakozás után jön a felügyelő ur, aki szintén darabonkint újra válogatni kezdi az általam már két ízben kiválogatott gubókat ¦ csak minden 3-ik, 4-iket hagyta eiső osztályúnak, a többit mind másodosztályúnak minősítette.
„Ugyan kérem felügyelő ur mit csinálnak? Ez a gubó mért másodosztályú?" — Kérem ez alakra ugyan kifogástalannak látszik, de nézze kérem a beköiés alkatmával a szalmaszálba köttetett. Csakugyan egy kicsiny bevágás forma volt rajt
látható, melyet laikus szem meg egyenként válogatva, sem igen vehetett észre.
— Hát ez a gubó kérem mírt másodosztályú ? — kérdem egy másik gubót adva kézbe. Ez kérem? Tessék középetl megnyomni, puha. ,De kérem szeretettel ön azt mondta, hogy a két végén kell a gubót megnyomni, ha azt akarjuk megtudni, hogy elegendő kemény e.
De már ekkor engem is elhagyott a béketűrés, (délfelé járván az idő) hangosan kezdtem e szekatúra ellen tiltakozni. Erre a felügyelő ur egy másÍK rendeletet mutatott mely szerint aki nem hagyja gjibóit megválogatni, jogában van az egész mennyiséget mint II od osztályút követelni a beváltásra. (Világom volt előttem, a cél! De csak oem evett
JglUUU., UV6J----------j
— Hát ez a gubó — egy másikat | seoki bolond gombát, hogy a saját kárára tegyen hasznot az intézetnekI)
Belekellett nyugodnom az ismételt válogatásba. Ez volt még csak az igán válogatás! A már négyszeri válogatás után maradt I osztályú gubóktól még 20—30 százalék selejtezve lett a II osztályba. Hja kérem a rendelet!
Végre megtörtént de már delet harangoztak!!! A gubó beméretettl A 25 kló első osztályú gubóból lett 13 kin, a többi másodosztályú, s én 28 frt helyett kaptam 20 frtot. Tehát 4 frtot ráfizettem, mert a rendelet ezt követeli.
E\'őbb én nevenem Hugauf barátomat, most meg ö engem! Dj azérr elhatároztuk, hogy jövőre oa^ytenyéíziuk -e-szüok, mert ily kisebbszerü veszteség sem nekünk, sem az intézetnek nem nagy előny. Azok pedig kik vidékről hozták begubj-;-: \'¦¦ mind csak a mester urat áldották, mint akinek rábeszélése folytán lettek tenyésztek.
Tanulság: aki feleségével 6 héten át haragba akar lenni; — aki a selyemhernyó tenyésztésre rá akar fizetni; aki a beváltőnál 3 —4 óra: szekatúrának ki akaria magát tenni, az legyen te-
nyésztő I ™
J Selmecy.
niutattam ismét — miért másodosztályú? — Ez kérem a rendes nagyságnál valamivel nagyobb." (De bántam, hogy ugy „meghizlaltam" azokat a hernyókat!)
Nohát kérem fslügyeló ur, hogy eljárásukban a rossz akaratot bebizonyítsam, tessék itt vanuak a „minta gubók," melyeket nálam tetszett hagyni. Itt van kérem nyomkodjuk meg ezeket közepett, mind puha egytől-egyik! Nézze kérem ezen is, ezen is, meg ezen is lebet szalmabevágásokat látni. Sőt alaktalan, horpadt, piszkos gubók is találhatók.
Kérem ez nem iráayodól Te. sék ott benn megnézni a mintagubókat, azok irányadók. Szót fogadtam, mint a jó gyerek. Bizony ott is a legtöbb gubóoál sikerült a felügyelő urnák bebizonyítanom, bogy még olyan minőségűek smc enek azok, mint nálam a másodosztályuak.
Erre már méregbe jött a felügyelő ur, az általam a miníagubótkból kiválogatot-takat földhöz csapkodva, eltiporta, s a rendeletet mutatja, mely szerint a gubók 40°/a levonással válthatók csak be. A fe-lügye\'ö ur elvégezve a válogatást egy „asz-szoayság" -ot hívott oda, hogy még ő is válogassa meg a négyszer megválogatottakat.
Menyasszonyruha-selyem 65
14 frt 65 krig méterenként — saját gyáraimból —
kitől
valamint
fekete, fehér « szines Henneberg-selyem 45
krtÓl 14 frt 65 krig méterenként - lima. cikoi, kockiiott, min tiiott ét dimt»t ttb. (mintegy 2«0 különböző í.ju és 2000 kftiftnboző ¦lin- éa árnTlLtbjLll ttb )
Ruhák s blousokra a gyárbél! Privát fogyasztóknak póstabór-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
M.í7*r leTelezét. 8Tijcb» kélazere. lerélbélyeg ragtirtindó
Henueberg Cí. talyemgyárai, zürichben
(c é, kir. odrari txáUito).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. JULIUS 30-án.
cam családját tisztelettel meghívja. Kezdete d. e. 10 órakor Az ünnepség a Nádor-utcai kisdedóvó nagytermében fog megtartatni. MüiOr: 1. Az apostol (II. r?sz) Petőfi Sándortól, szavalja Pollák Dezcö, f. ít. isk. tao. 2. Petőfi Sándor es köliéjzele. (Felolvasás.) 3. Egy goo-lolat bánt... Petőfi Sándortól, szavalja ubiáth Richárd, főgimn. Un. 4. Petőfi és Tompa, (beszéd) mondja Weiazberger Béla, főgimn. tan. 5. A gályarab fohásza, Tompa Mihály tói, szavalja Németh György, főgimn. tan. 6. Tompa Mihály <>s költészete. (Felolvasás.) 7. Uj 8imeon, iompa Mihálytól, szavalja Mactek Gyula, főgimn. tan. 8. Részlet Shakespeare Coriolanusából, fordította Petőfi Sándor. Kiöadják: Németh Görgy (Coriolanm,) Weiazberger Béla (Aufidius.) Berger Lipót (1. szolga ) Oblálh Richárd (2. szolga ) Macsek Gyula (3. szolga.) Vajha a kÖ zönség részvételével méltányolná igyekezetüket.
— Nói kereskedelmi tanfolyam Zafa-Egerszegen. A vallás és közoktatásügyi miniszter ur Ő nagyméltósága f. évi július nő 20-áu 47.758 szám alatt keit reude-.étével megengedte, hogy Zala Exerszegeo az 1898;9-ik tanévben is női kereskedelmi tanfolyam szerveztessék. A taofolyamba oly leáoynövendékek vétetnek fel, kik a polgári iskola 4. osztályát sikerrel végezték, vagy pedig, kik a magyar nyelv tan. földrajz és számtanból ietétendó felvételi vizsgálaton igazolják, hogy a tanfolyam sikeres befejezéséhez szükségelt elő tanul mányokkal rendelkeznek. A felvételi vizsgálatért 5 frt dij fizetendő. Tandíj egész évre 50 frt mely havi 5 frtos részletekben előre fizetendő. Sze-gt-nysorsu tannlók fél-esetleg egész tandíjmentességben részesülnek. Az erre vonatkozó kérvéoyek a tanfolyam igazgatóságához címezve szeptember bó 7-ig benyújtandók. A szabályszerű beíratások szeptember hó 7-én d. u. 3—5-ig és S-an d e. 9 — 12 ig eszközöltetnek a felső keresk. iskola földszinten levő középső osztályábao, ugyanekkor tartatnak a felvételi vizsgálatok is. A bzülőket érdeklő bármiféle felvilágosítást készséggel ad az iotézet igazgatósága.
— A prágerbofl állomásfőnök. A prá^orhofi állomásfőnök a déli vaspá-lyatársaságnak taláo legfontosabb személye, ö menti meg a társaság jövedelmét, ezt képzeli ő magáról. Cjakhogy az ut melyet céljainak megvalósítására választ, talán még aem egyezik meg a déli vasat társaság igazgatóságának szándékával. Mert bogy egy állomásfőnök különösen a magyar utasokat, és ezt kiemeljük, egyszerűen felzavarja, vexálja azon Ürügy alatt, bogy sok podgyászt visznek magukkal, ez már mégis hatáskörének túllépése. Eljárása rendesen az, hogy portásává! szakaszról szakaszra megy, he gyiről tövire kikérdezi az utasokat, hogy melyik az ő podgyászuk és ha véleménye szerint valamelyik utas egy kis bőröndön felül még csak eey kalap skatulyát visz magával, az illetőit leszállásra és a poci -gyász feladására készteti. Ha az utas ezt megtenni vonakodik, akkor az illetőt a továbbutazástól eltiltja. Kérdezzük már most, a déli vaspálya igazgatóságának határozott utasítására cselekszik e a prágerhoh állomás főnök, vagy pedig csak egy okvetetlenkedő, túlbuzgó hivatalaokkal vaa dolga a közönségnek? És végre nem a pragerhofi állomás főnőknek feladata a Magyarországból jövő utasokat útjukban megakadályozni, hanem a kiindulási állomásforgalmi személyzete intézkedik, ba az utas véletlenül a kelleténél több podgyászt vitt a kupéba.
— Ménselejtezés Palinban. Július 24-én tartatott meg Palinban a vidéki gazdaközönscgnek ez idő szerinti nagy elfoglaltsága dacára is élénk érdeklődése i;" : a szokásos évi selejtezés. S e nagyszámú megjeleués világosan bizonyítja, hogy a palini méntelep felállításánál kitűzött cél, Zala és Vasvármegyék közönségében umelni a lótenyésztés iránti törekvést és hajlandóságot — teljesea eléretett. A ménosztály vezetője Parcse-tich Ottó kapitány. Ez alkalommal megjelentek: Losoncy Mihály min. tanácsos földművelési miniszter titkár, Composcht Alfonz ezredes, Kis Gyula vasmegyei és Koller István zalamegyei lótenyésztési bizottsági elnökök, továbbá Csertán Károly alispán, Hertelendy Ferenc Kemény Andor, Bogyay Márton, Hácky Kálmán. Hajós Mihály, Viosz Ferenc, Gyömörey János. Parcsetich Ottó, Ebenspanger Ernő, Somogyi Gyula, ifj. Koller István, Koller Ferenc, Lövi Miksa és még Somogy és Baranya megyéből sokan. Kiaelejteztetett 13 mén, ebből 3 drb. magán tenyésztők részére eladatott, 5 drb. gazdasági munkára fog alkalmaztatni. 5 drb. pedig a nagykanizsai piacon elárvereztetik. Igen jő benyomást tett Losoncy min. tanácsot azon intézkedése, hogy Nóri fajbeli méut nem adtak el magánfogyasztók részére. Méltó elismerés illeti a méntelepen tapasztalt rend a a lovak kitűnő kondi
dójáért Parcsetich parancsnokot, kinek működésében nagy segítségére vannak szép készültségü altisztjei s a szorgalmas legénység. A hivatalos eljáráa befejezése után fényes társasebéd vo I a méntelep eyöoyörü parkjában.
— Járdáink. Mig a város most javíttatja kongó utait, addig a háziurak egészen egykedvűen nézik, hogyan állnak tótágoat a téglák a gyalogjárókon. Ha egy város közigazgatását egyes emberek diskrecíójától tennők függővé, igaz, nem sokra mennék, és akkor a téglák is áll- | hatnának tótágost. D<* miotiiogy elengedhetetlen föltétel, hogy rendnek muszáj : lenni, kérjük a főkapitány urat, hogy írja meg a házigazdáknak, miszerint a téglák nemzetközi koncertjében az egyensúly meg van bontva. A házigazdáknak pedig már egyszer más politikát kell csinálniok.
— Velencei est a Balatonon. — A keszthelyi csónakázó és knrc-olyáző egyesület vigalmi bizottsága 1898 évi július bó 31 én, (vasárnap) ünnepélyt rendez, melyre Nagykanizsa és vidéke n. érdemű közönségét tisztelettel meghívja. Az érdekes ünoep«ég programmja ez: Este fél kilenc órakor: Velencei est a Balatonon, Iampionos disz-csőnakázás, tűzijáték. Jambó Társaság. Szóió énekesek konfetti, szerpentin. — Holdvilágos est saját holdjainkkal biztosítva van! Belépti jegy 1 kor, gyermekjegy 40 fillér. (Bérletjegy nem érvényes 1) Zártkörű lánc a .Hullám" mulatóban kü ön belépti jegygyei! A tiszta jövedelem részben a keszthelyi önkéntes tűzoltó egyesület javára fordittatik.
— Fehér zászló. Már rég idő óta nem volt alkalmunk arra, hogy jelenthettük voloa, hogy városunk területéa semmiféle kihágás, vagy bűntett, avagy vétség ezen a héten nem fordult elő. — Ezúttal abban a helyzetben vagyunk, hogy a rendőrkapitányi hivatalra kitűzött fehér zászlóval számolhatunk be. — Nem lehetetlen azonban, hogy cáfoló kedvben élő polgártársaink keresnek módot és okot arra, bogy ezen tudósításunkat megdöntsék, az által, hogy egész amerikai módra — mialatt lapunkat nyomják, — holmi apró ki és áthágások elkövetésében siereznek maguknak műélvezetet.
— Nóemanclpácló Amerikában. A .Westminster Gazette" következő érdekes összeállításban mutatja ki, hogy milyen mnnkakört hódítottak maguknak a nők a .legutolsó évtized leforgása alatt az éj szak amerikai Egjesült Ádámokban. Volt az Unió területén
1870-ben 1890-ben színésznő 692 3949
építésznő 1 22
festőoő és festőtanárnö 412 10810 írónő 159 2725
lelkésznŐ 67 123G
mérnöknő — 128
ügyvéd 5 208
zenésznő és zenet.-nö 5752 34518 városi és állami hiv.-nö 414 4875 orvosnő 527 AőoQ
könyvelönő — 27777
kereskedősegéd 8106 64048
gyorsirónŐ 7 21185
— Legnehezebb zongora darabok. A .Figaro" azt a kérdést intézte olvasóihoz, hogy melyek a legnehezebben játszható zongoramüvek. Marmontel, a konzervatórium 80 éves doyenje szerint legnehezebben tanulták növendékei Beethoven szonátáját (op. 3); nehezek továbbá Thalberg szonátája, Wéber szonátája. Chopin lágy E-szonát«ja és az 1. és 3, ballada, Liszt 12. rhapszódiája, aztánmegStiint-Sáens Allegroappassiona-toja, melynek rithmusa okoz sok nehézséget. — Diémer Lonis szerint a Bach, Gluck, Mozzart-íéle zenét nehéz interpretálni. Legnehezebb műnek Balakirev orosz szerzőIslamey c szerzeményét tartja. Ugyanezt nevezte meg Pianté Francia. — Pfeiőer George a Beethoven Mondschein szonátáját és Schumann Karneválját sorolta föl. — Pugno Raoul szerint legnehezebbek : Bach kromatikus fantáziája; Beethoven B-moIl, op. 106. szonátája, Schumann variációi Paganini tnémájáról.— Delaborde szerint az a legnehezebb mű a melyet épen játszik. Gresse szerint az, a melyet a szerző előtt játszanak.
— Teljes ellátásra jó családból
való fiukat elfogad egy helybeli tanár. Cim: a kiadóhivatalban.
— Házeladás. Ház ket kerttel, négy utcai két ndvarl szobával hozza való tjelylségefaáel szabad kézből azon-nal eladó. Cim: a kiadóhivatalban.
IRODALOM
— Áz SaálU magyar hadsereg*. — Ai .Atheneam" r. tartási*; kiadásiban megjeleaő .A magyar nemséi története" ama tiz kötetes nagy munkának [miUenmaii kiadaaj nyolcadik kötetéből legajabbaB megjelent 167., 158., 159. fai etekben Marcali Henrik leirjaa hires 1790-91-iki oiazaggyOlé* történetét. Tudvalevőleg ezen az orjzággjQléaen a Mária Terézia éa József
császár által követett magyar nemzet ellenei politika visszahatása gyanánt a rendek követelték a magyar szabadságjogok és nemzett jogok újból vaiú megerősítését. Ez az orizagyolés, mely a legmagasabb f >ku érdeklődéstől kísérve nyitiatoU meg Budán, arról is nevezetei, bogy a hölgyek ekkor nyertek legelőször engedélyt arra, hogy >z országgyűlést latogaaaák éi a karzaton je.en legyeoek. Az írszaggyüieti grara-menek között a legsúlyosabbak voltak azok, a melyek a badicreg el németesítésére, nemzeti jellegéből való kit-étkeztetésre Tonatkoziak. Kz a nemzeti sérelem mar elojöu mindjárt, mikor 11. Lipót kíraiy koronázási diplomájának kiállítása felett vitatkoztak. Még a dtploma-kéaaitő bizottság kiküldetése előtt felolvasták a rendeknél a magyar katonaság folyamodásai, melyet a .Karoli, Piifi, Nadaadi, ápléoyi, Gyalog- és ErdŐdy, Toscana, .-j Lovas Regementbéli főtisztek, * aynjtoitak be a .Tekintete* Nemes Hazának.* Kiek a fótiaztek tizenkét pontban foglalják Össze kívánságaikat Kívánjak a fuggetlea, öná:ló hadseregei, mely kixárö ag magyar tisztek parancsnoksága alatt álljon; ez a Hadsereg egyedal a hazától függjön, békesség ideje alatt folyton Ba hazában kvartdoxiou," a hadsereg runazaa, nyelve li-gy-it magyar. ,A német nyelv - úgymond, — melynek súlyát nehezen viseli a közkatona, a haza seregei közöl kiirtassek s az égési *-ad szolgálat magyar nyelven folytattaa-aék, a m az idegeneknek illendő eltávozásra fog sxolgáh.\'." „Uaboru :dején a magyar sereg soha a némettel ós-ze ne kevertessék, hanem maga b egyQlt harcoljon, hogy az által elkerülje ama mesebeli szamárnak soraát, ki a lönak eledelt hordván, maga -he. meghalt" stb. Ez a folyamodáa is egyik jellemző löte.eiése annak az általános nemzeti ébredésnek, mely Júzae: császár utau következett Ennek a folyamodványnak sorsát is megírja Marcali Henrik. Maga a folyamodvány fel re tétetett, az aláírók pedig üldöztettek. Ezek a tünetek is tele vannak erre a korra vonatkozó számos képpel Mint mümel-lekleu-k vannak a fületekbe* csatolva ,1. Ferenc koronázást esküje.\' [Uansfeld egykorú metszete után J — ,1. Na oleon* [Isi- ey metszete utau], — .11. Lipót koronázási esküje\'. [Egykorú színezett metszet min.] — .It. Lipót korona zása- egykorú metszet után Egyes füzet ára 30 kr. Kapható minden hazai könyvkereskedésben. -
Az e rovatban megemlített müvek mez-rendeihetók és kaphatók IFJ. WAJöITS JÓZSEF köoyvkereskedéséöe-u Nagy Kanizsán.
KÖZGAZDASÁG.
— Heti jelentés a gabonaüzletrö! 1898. július hő 29 én, A mult heti árhaoyatiások e héten folytatódtak. Napról-napra 25—30 krnyi áresések voltat, mig végre tegnap és tegnapelőtt 10 krnyi emelkedés állott be. — A kínálat a már eddig elkészült gabonában óriási, ellenben a kereslet miután a legtöbben még olcsóbb árakat remélnek, nagyon csekély és ezen kürü\'.méoyek következménye a baiase.
Az időközben baáilt eső a be nem takarítóit gabona minőségére káros ba-1 ássál volL
Az eddig forgalomba hozott gabonacikkek közül minőségre nézve legjobb a buza. — Átlag súlya hektoliterenként 78[79 kor. A rozsnál már nagyobb eltérések vannak. Igy pld. szállíttatott 74 kgros majd pedig ósak 67 kgros rozs is. — Az árpából jobb minőségű még nem hozatott forgalomba.
Néhány vaggon nj zab frt 6 40[50 került eladásra.
A forgalom piacunkon e héten kezdődött meg. Ma következő piaci áraink vannak:
Uj buza frt 8 20— 8\'40
. rozs . 6-20— 6*40
0 zab , 7-40— 7 60
, tengeri . 6- —
100 klgrammkéot.
Uj zab kicsinyben mén nem adatott el. Felelős szerkesztő: Dr. Kist Ern& Helyettes szerkesztő-. X>r Villányi Henrik _Kiadó ; Ifj. Wajdiis Józxef.
VEGYES.
— Fényképező készületek dlletánaok »zá« mára. Mindenkinek, kik a fényképezés ezen kellemes és l>árki által kó ínyen megtanulható sport iránt érdeklődnek aiánljuk aa 1851 év óta feoálló különösen fényképező készülékekkel foglalkozó A. MoH cs. és kir udr. siáliitó Bécs Tuclancben 9 eéget s ennek illusxtri t árjegyzékének átnézését, mely kiváuatra ingyen küldetik meg. -
I Y I L T T É R«)
jbirósápnak 1898 évi V. III. 117—122/1. kz. L 229/2., — V. III. 223/1.. — V. III. 264/1-, — az. L 114/3. számú végzései következtében özv. Malics I«tvánné, Nagykanizsai Bankegyesület, — Seitl János, — Keller Ignátz, — N*cykanizsai segélyegylet szövetkezet, — Schuth Vilmos, — Pollák Edmuod — és Tonitz járásbíróság V. III. 117/2. 1898. számú Hermán javára Hein Mihály nagykanizsai lakos ellen 150 frt, — 150 frt\' — 200 frt, — 180 frt. - 1200 frt, 1300 frt — 500 frt, — 70 frt 30 kr. — 210 frt 80 kr. — és 58 frt 25 kr, s jár. erejéig foganatosított biztosítási és ki-I elégitési végrehajtat) utján le és felüt-! fozlalt és 1653 frt 83 krra becsült kávéházi berendezések, szobabútorok stbből ¦ álló iogó-ágok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykanizsai k. 1 végzése folytán Üagykanizsán, a bely-MT.ii.én leendő eszközlésére 1898. évi auenBztus hó 9-Ik napjának d. e. 8 órája kitüzetik és ahhoz a vennt szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, ! hogv az érintett ingÓRágok az 1881. évi | LX. t. c. 107. éi 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek bpcsáron aioi is elfognak adatni. Kelt Nagykanizsán, 1898. július 25-én.
MAXg\'OVITS GYÖRGY.
. ár. bír. vhajtó.
napjának délelőtt 10 Órakor Zala-Szent-Baiazs községházánál megtartandó nyilvános árveré.en eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kiváoók tartoznak a becsár 10*/***- készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébe/, letenni.
Kelt N.-Kaniz-án, a kir. tvszék, mint telekkönyvi hatóságnál 1898. évi július hÓ 16. napján.
GÖZONY, kir. tszéki albiró.
Vese, húgyhólyag, hogy dara és a köszvénybántalmaK ellen, továbbá a légzó és eniésxtesl szervek inirutos bántaimainál, orvosi tekintélyek által a Lith ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve leás. Hnajhajtó hatása!
Kellemes izi! *»¦ I Köanjei emés^íö
Kapható ásvinyvixkereskedésekben és gyógy saertárak bao. A Sahator-forris igazgatótaga Eperjesen.
*} Az e rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.
HIRDETÉSEK!
460 sz. U./1898.
Árverési liirdetiiiéii}.
AlÓlirott birósází végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir.
509/sz. 1898-
Árverési Irirtlcfméiiy.
Alulirt birősági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102 §-a értelmeben ezecnel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jbiróiágnak 1898. évi VIII. 217/1 sz. L 417/3 számú véezése következtében Rothschild Albert és Singer Samu nagykanizsai cég javára Broömaou F. (Fáni) nagykanizsai rőfös cég ellen 850 frt és 450 frt, s jár. erejéig 1898 évi június 16., 17. és 23-án foganatosított kielégítési és biztosilási végrehajtás utján le és felülfoglalt és 114S frt 15 krra becsült szobabútorok, rőfös cikkek, bolti berendezések atbből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság VIII. 217/2 1898. számú végzése következtében fenti tőkék és já-ralékai Nagykanizfán a helyszínén leendő eszközlésén 1898. évi augusztus hó 4. napjának d. e. 8 órája határidőül ki(ü\'.ettk és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. c 107 és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.
Kelt N.-kanizsáo, 1898. jut 22. napján. MAXIMOVITS GY. kir. bir. vfaajió.
4826/tk. 98.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir, törvszék, mint tkví hatóság részéről közhírré tétetik, hogy a délzalai takarékpénztár végrehajtatónak. Szűcs Mihály és neje Szép Anna elleni 5000 frt tőke és járulékai iránti vbajtási ügyében, a n.-kanizsaí kir. törvszék területéhez tartozó a szt.-balázsí 104 sz. tjkvhen | 1662 brsz. alatt felvett, és 1316 frtra becsült ingatlan Szép János z.-8zt.-mibáiyí lakos korábbi árveréseni vevőnél hátralékos 79 frt 10 kr. tőke, ennek 1898. január 7-től 5*/„ kamatai. 5 frt 60 kr. ujabbí árverés kérelmi és a még felmerülendő költségek behajtása céljából, 1898. évi augusztus hő 26,
r* Suchard csokoládjai ^ és kakaói
j Tévedések elkerülése czéljából a mélyeu tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard
; Ph- gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza! — SUCHARD PH. í csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári
— j^y & aláírással kapható. ^
GYAKORNOK
jo házból ki a német, horvát (vagy szláv) és a magyar nyelvben szóban es írásban jártas azonnal alkalmazást nyer HORVÁTH A fűszer- gyarmat- és liszt keresk-edesében, Warazsdon.
3b arci
Gutnri Földes Kelemen
aradi gyógyszerész Margit-Crémeje-
Margit-Créme LLL
idii alatt ifjitja és szépíti ai arcrot.
Margit-Créme ~
fúltok, pattanások büratka (Mitcsier) ellen.
Margit-Créme
arc és kérvörósódcs, napbaraitás ellen. ¦
Margit-Créme
lik, bogy bőrre kenve ez által rögtön fölvétetik, s « okozza azon csodás átalakulást, hogy a szeplovel vagy máj foltokkal fedett arcz 3—-4 nap alatt alabástromfehérré lesz.
Margit-Créme Í^^S;
aem zsíros, hanem igen rmom, hamar felszitó hatással bir. Ai arcz nem lesz olyan fényes, mint más trímetöl, azért nappal is használható.
Margit-Créme BURSÜ Margit-hölgypor
crérce 60 kr.
Vargit-szappan Margit-fogpép ITL
Csakis akkor valódi, ha minden doboz gutori Földes Kelemen gyógyszerész Aradon felíratta! és czimerrel van * Hatva. Hamisításoktól óvakodjunk. Főraktár Nagy-Kanizsán : Reich Gyula gyógyazeresznél.
GRAND-HOTEL NATIONAL,
Bécs II. Taboratraasie IS.
hírneves családi szálloda, újonnan berendezve,. aoo szoba I frttöl felfelé, kiszolgálás és világitássa!, fürdük cs. és kir, távírda- é* lelefon állomás a házban. Legkedvezőbb fekvéssel, a jubileum kiállítás látogatók számára. — A kiállítás alkalmával árfclemclés nélkül. — Pályaudvarok és gözhajóállomás közvetlen közelében. — Lovasul és társaskocsi összeköttetés a házból minden irányban
Kitűnő étterem. — Személy felvonás.
F. M. Mayer, tulajdonos.
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési éi egyéb oyilváoos célokra kéz-, járgány és eröbajtásra.
virosi, községi, gazdasági ésgyári tűzoltóságoknak,
Xr harangokat és harangállványokat 28
templomok, iskolák stb. résiére. BQznwntesen működő pöcegödör tisztit* készülékeket, utcai öntözó-kocsikat, sárkaparokat
-készít és ajáol a ==-
Budapesti Szivattyú- és Gépgyár
Resiíáif-Társasai walser ferenc)
_Budapest, VI., külsé Váci ut 45._
tar Árjegyzékek és költségvetések ingyen és\'bérmeoUe. *aV
XXXVII. ÉVFOLYAM.
NESTLÉ Gyermek tapi is z t j e
Kitüntelie a lm.nl jubileumi kiállna* mtjtgawtmégt atttálgán _^^^= Kipróbálva ai elsó orvosi kapicitiíoktól ; 30 év óla az összes sjermekkórhá?akb»n hasraállatik —
legjobb alpesi tejet tartalmaz.
Régóta jónak bizonyult tápláléka a csecsemők és g; omor betegeknek.
Mlata dobozok, haszoálatl itasltással 1017» a központi raktártól
F. Berljak Wien I. Xaglerg-asse 1.
A ki a pénzét szereti, az csakis a
„STYRIA" kerékpárokat
_ -.riccie. tind<D|teisier|fal
vegye, ezen kerékpárok a szakértők és versenylök gépje. Bámulatos könnyű menés, tarlósság és elegancia által az összes gyártmányok felett uralkodj);.
Képviselőség és raktár: JFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagy-&mi/sán.
iCililCT Legnagyobb raktár kerékpár Jelszerelési cikkekből. Hasznait kerékpárok eladása és
becserélése. „
gaj- Havonta 200—300 frt mellékkeresetet ~9S
tudnak urak mindeo osztályból szakismeret és kockázat Délkai tagok szeríé-e által egy társaság részére értékpapírok kihasználására köanyeo és becsületesen szerezoi.
Ajánlatok stb. í. F. 7436. Rudolf Kösse hoz
BERIIX S. K. intézendök.
OOOOOCXOCKX)OtX»DOCOOODOOOOOOICirj
Gyümölcs ás szöllő bor készítési gépek.
GYÜMÖLCS SZOLLÖ SAJTÓK,
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel
nyomerő szabáljozóval. A munkaképesség 20%, nagyobb, mint bármely más sajtónál.
Szöllő és gyümölcs zuzók ~wm
és bogyó morzsolok.
§ Teljesen felszerelt szüretelii készülékek. Szollá és gyümcicsörlok. o aszaló készü ekek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vágó és g hámozd gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia" o gyümölcs és szöllövesszö permetezők, gyártatnak- és szállíttatnak
S jótállás mellett a legjobb kivitelben
A Ur. KlitiKK-írk-
Ham lelis FiríMca
a leghatásosabb külszer (befecskendezé*) (ér. fiak és nőknél, uj és idillt folyások, valamint csöbántalmak orvoslására A Hamamelis Vir-íinica tropicai növény rendkívüli hatása a Dyákhártyára ¦ rvoai\'ag már régen el van ismerve, nar. hogy ezen különben is szerencsés-összetételű Injectió ennek kösxön-heti gyógyerejét. 2-3 üveg hasioaata a , legmakacsabb bajt tetemesen javítja, illetve
mcsjayöcjitja.
Egy üveg ára 70 kr., a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve: 1 Qveg 1 frt 05 kr. 2 flv. I frt 75 kr, 3 Qv. 2 frt 45 kr. Faraktár: Gyógyszertár a .fodor ¦\'-i hoz Budapest. VI, Váci körnt 17
1 ! VIsztatefattaknak magfetelő árengedmény :
Mr II Ö GYE H-fé I e
az egész világon szabadalmazott h>génikns asbest talpbetét
tf/MJCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
sem tyúkszem, sem ixzadós láb, sem bőrkém4nyedés, sem lábdaganat, sem fagyos láb, sem lábégés ; rövid idei viselés u\'án megkönnyebbül & járása annak, ki cipőjét Dr Hogy *s-fele, az egész világon szabadalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr., kettős vastagiágc I frt 20 kr. Az asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. közös hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállíttatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr franco. — Felvilágoajlások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen
Általános Ás be s tára-gyár betéti társaság Budapest VI., Szlr-ntcza 18.
ACHAIA PATRAE
görög
borai.
Főképviselő az Osztrák Magyar Monarchia részére :
M AY F ARTH P H. ES
Q cs kir. kizár, szabtdalma^ott gizdtsá.;
TIR SA
¦döntődé és gőzhámor.
BECS, II. Taborstrasse 76.
Kilüntetve 390 arany, ezüst és brs azé ream el.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
ö WW Képviselők és viszont&rusitók felvétetnek
OOCXXXXXXXXXXX»:C)tDOCXXXXX)OOCXXXX3 OOOOOOJOOO
sggggpgggggogqpow
MOLL SEIDLITZ POR
e ,Moll A. védjegyét é*
t\'aak akkor valódiak, ha " mindegyik dobos [
alairaaát tünteti fol. A Mei\' A.-fétt Síldlltz-partk tartói gyógyhatása a ieermakaetabli (yenir- él al-testbánialmak, gyomorgörcs *s gynmorhév, rö*z.itt székrekadés, maj bántalom ver "Mai. aranyér éa a leglo-^nhözöbb női beteaiegek «liso, « jeles bfcziaxernek évtizedek óta mindig nagyebb .-.terjedést mneft, — Ara egy lepecsételt •radati daaeznak l frt •. e
Hamisítások tör ven y i 1 eg f en y i 11etnek.
1viev
IX. Frankgasse, Sr. 4. Elárnsitó : NEU és KLEIN V-Kanizsát!.
KÁTRÁNY-SZAPPAN
a lábiziadás, a g Ezenkívül, mint a bőrt
orvosi tekintélyek álul rjánlva Ausztria-Magyarországban, Franciaország, Nem ban, Schwcicban, Romínban stb. már tiz év óta fényes sikerrel használtául:,
mindennemű börküteget
mint szinte az arcbőr mindenfele tisztit la nságai étlen különösen a riib, ai iitüit és pikkely sömör elten a kosi, a sömör repedvény, a fej c a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, kek valamennyi üüíjü fejbetegséget ellen, mosdöszer ajinltatfk.
Ára darabonként használati utasítással együtt 35 kr. A Berget-fcie kátrány szappan aO\'.^a tömény fakatrányi tartalmaz, felettébb gondussii van készítve s teoyegesen különböző a minden egyébb, a kereskedések ben előforduló kátrány szappanoktól men ezeu szappan 55" „ glicerin anyagot tartalmai, finom illatszeres.
Csalások kikerülése "égett
i BERGEK-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni kell a zöld .0 magolásra
gyógyszertárak bírt világos
». Számos itEÚjijil LüÜDleleieU a bersi nemielkoii tiálÜtásoü lfóS-ku
& EgyrdÜll helyette* a bel- é» külföld rés/ére :
I G. HELL 9y»By- TROPPAUho" *
I N»0S- Kanizsán Präger Béla és Beiu* L-\'jos gyógyszerésznél. |
isok és tudakorójisok küldendők.
^MOÚJFÉLE ^^.C^
Csak akkOr Valódi h* mindegyik ftti^ MOI,!. A. veJjegyét iaw>ti lel \\
\\--„k. Mell\' feüratn Anozattal ran zárva. A Mail-féle (
\' fraatlia. hars^esz éa aé nevezetesen mint rajdalowciiilapitó bedörzaalesi szer \' köszvény, esőz éa a meKbüléa egyé 1 követkexiaenyrin-> legiamereteaehb népszer. EiY «;»oz«tt arettatl Ívta ara 90 krajezar__1
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze : füzolyaavas sziksó.) A mindennapi száj tisztításnál kQlAnösen fontos bárta^ly kora gyermekek, mint felnőttek számára; mert e tzájriz a fogak további •¦ps.-c-í biztosítja a egyszersmint aztr fogfájás ellen — tLsy Mait A. vádjegyévsl allátett ivag ára 1 50 krajcár.
F ő s r. .¦ t k fi I d é s:
Mill A. gyógyszerész, cs. és k>r. udvari szállító által,
Béc<: Tucblauben 9. »z. Vidék. :-.:t-;r. uaponU postanfánvét mellett teljesíttetnek.
A raktáraibon tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Ralztár: Nagy-Kanizsán Rosenfelfj Adolf 68 Fia.
űCTClGOOCOOObODOQCXXXXXXaÖbl
cc
GYÓGYFORRÁS
Margitforrás-telep (Bereg-megye )
Kitűnő hatású szénsavas nátriumainál és csekély szabad szénsavánál fogva a légutak s tüdő híimtos álIapotaináJ sőt egyenesen nélkülözhetetlen, ha, mint a tüdő vészeseknél, vérzésekre valé hajlandŐHág van jelen. Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek linru-tos állapotainál, hol a fiilösmennyiségben képződött sav oka a rossz emésztésnek. Előnyösen hat a hólyag humtos állapotainál, mert akadályozza a húgysavas sók lerakodását és igy a kő- és homokképződést. Ezek eredményezték azt, hogy a legkiválóbb orvosi kapaczitások mindig a legszívesebben használják és mindig előnyt adnak neki a hozzá hasonló összetételű gyógyvizek" fölött
f Mint ivóvíz 5
kiviio ?TOM.rjw.it auomTvit járványos betegségek id.jsm, nit typhus ellen.
>fint taor-vias txlta.ln.110>« lLe<lvoltK<^s;nefc: örvend.
Főraktár ÉDESKUTY L. Budapesten
V., Erzsébet-tér 8- ™^^^,!*^"m^^ ¦ ¦ v cr~ib.í_tir s.
Kapható mii.Jen gyógyszertárban, "üszorkc-eskedésfaen és vendégükben.
ma ft-.
eu
W3
l1
ES
Xrnmit.iti If| Waiilit* J.i/.ief krinyvnvom\'ájihan NasT-Katiias\'n.