Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
2.17 MB
2010-01-26 08:23:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
796
3899
Zalai Közlöny 1898. 040-044. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

KAGYKA
Kl*fi me
Kgí-u énre . -Fél érre . . -Nezredévre . -
F-R-je» axasn 1° k**-HIRDETESKK & hasábos petitsorban 1, tsiiodtior 6, i minden további sorért 5 kr.
N YILTTEttBEK petit soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden ejjes hirdetésért 30 kr. nietendő
XXXVII. évfolyam.
I A Mgjr-kanirsti .Ipar-Testttlet,\' „» nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-tarsisig,\' a .Kotori takarékpénztar
részvény-társasig,\' .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,« a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagy-kanizsai tanítói járáskor," a nőegylet," .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete,\' a .katonai hadastyán egylet,\',a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ
A lap szellemi rési ét illető minden közlemény a Felelős szerkesztő nerére, az anyajri részt illető ko«-leménvelc pedig a kiadó nevére rinx^iea\'-Sa-t\'-Esuiisawrm b*r-nrentTe intézendők
He rmeut étlen !éretele n>*i tatnak el.
fogad -
.nagy-kanizsai keresztény jótékony külválasztmányának hi vatalos i apja.
HETILAP.
Tanügyünk a jövő évben.
Xagjkanlzs*, 1896. txepst. 80-án.
(N. I) A vallás- és közoktatásügyi minisztérium jövő, 1899. évi költségvetése 17 millió 491.657 forintban van megállapítva, tehát 1 millió 376.701 forinttal magasabb, mint *z ez évi. örömmel vesszük tudomásul az évről-évre vala növekedést, ha nem is oly nagyarányú, amint azt a kulturális szükségleteink megkívánják, de végre is — haladnak előre és mindig előbbre. Ebből a szinte másfél milliós többletből 180,000 forint a tanítók év ötödös pótlékára esik, 80.000 fo rint 200 uj népiskola felállítására, 14 ezer frt nyugdijakra. Fentartva magunknak és olvasóinknak a költségvetésnek általánosságban és részleteikben való kritikáját, ezúttal c*ak közöljük a főbb tételeket, az iskolanemek szerint.
A budapesti tttd. egyetem rendes kiadása 3180 frt többlettel szerepel. A horvát nyelv és irodalom rendkívüli tanszéke rendessé válik. Mint átmeneti kiadás szerepel a .Mensa akademika" házbére 200 frt. A beruházások cimén két uj boncolástani intézet felszerelésének első részlete 10,000 frttal; az egyetemi épületekben létesített Auer-világitás 4000 írttal; a fogászati intézet felszerelésének pótlása 3540 frttal irányoz-tatott elő.
Az „Uoiversity extension* 2000 frttal van megindítva.
A budapesti tanárképző intézetnek átalakítását tervezi a miniszter. Szükségesnek tartja, hogy az intézel határozottabb, szilárdabb alapot nyerjen. Az intézet újjáalakítása alkai-
\' mával szükséges lesz egy szervet | létesíteni, melynek feladata lesz a Tanarjelöltek négy évi tanfolyama alatt megkívánt előadások és gyakorlatok programját megállapítani, a tanulmányi ügyeket közös tanácskozásban megvitatni, s a főiskolai tanárokat a tanárképző szempontjából szükséges előadások megtartására : esetről-esetre fölkérni. Az uj szer-\' vezet szerint az egész tanárképző ! intézet élén egy elnök állana, ki jelenleg egyúttal a báró Eötvös 1 kollégium kurátora is. Az uj reform csak 1899. évi szeptember 1. lépne I életbe. Ilyen aj lépés a gyakorló főgimnázium tanárjelöltjei ösztöndijának szaporítása 4500 frttal. Ezzel a tanárképzés céljaira szolgáló ösz-i töudijak összes száma, az eddigi 18 ! helyett most már 27 lesz, tudniillik 18 a tanárképzőnél és 9 a gyakorló főgimnáziumnál. Ezzel az intézkedéssel a miniszter a tanárhiányt ; akarja fokozatosan megszüntetni. A kolozsvári tttd. egyet, nyolc tanár fizetésének felemelése, a budapesti egyetemek tanári fizetésének megfelelően, idéz elő többletet.
A József műegyetem, 0522 frtos költségtöbblettel szerepel, a fizetési járandóságok, pótlékok, lakbérek emelkedése által.
A tankerületi főigazgatóságoknál 1450 forint az emelkedés utazási átalány cimén.
A gimnáziumok 108.555 irt többlet-kiadást és 18.654 frt többletbevételt mutatnak. A kiadás jobbára a személyi járandóságok emelkedésére esik. Hét igazgatói, 36 tanári, két tornaiamtól és 4 szolgai állást szervez a miniszter. — A mellett Budapesten 1898. szept. a VI. ke
ruletten párhuzamos osztályokkal uj gimnáziumot ny:t-«tc meg. Azonkívül Cegléden kiváu még a miniszter 1899. szeptember 1. uj állami gimnáziumot nyitni melybe az ottani polgári iskola beolvad.
A reáliskolák 40.965 frt kiadási csökkenést matatnak, mi főkép onnan ered, hogy a beregszászi és nagykállai reáliskolák negyedik osztálya is gimnáziummá változott A dévai reáliskola internatusi épületének kibővítésére 12.000 frt van előirányozva.
Felekezeti, községi középiskolák államsegélye cimén az 1898. évhez képest a következő változások irányoztalak elő: Aradi főgimnázium 12.000, aszódi 3000, békési 5000, békéscsabai 6000, bonyhádi 5000, brassói kath. gimn. 11.000, budapesti ág. hitv. gimn. 13.000, budapesti ev. ref. gimn. 14.000, budapesti nöfcépzö egyesület leánygimn. 4000, csiksomlyii kath. gimn. 7000, csurgói ev. ref. 14.000 eperjesi ág. hitv. 15.000, esztergomi közs. reál-isk. 4000, félegyházai kath. gimn. 8000, gyönki ev. ref. 2000, gyulafehérvári katb. gimn. 12.000, iglói ág hitv. 11.000, kecskeméti ev. ref. 6000, kisújszállási ev. ref. 13.000, kolozsvári kath. 4000, kolozsvári ev. ref. 7000, kolozsvári unitárius 13.000. marosvásárhelyi ev. ref. 3000, marosvásárhelyi kain. 3000, máramaros-szigeti ev. ref. 14.000, mezőtari ev. ref. 7000, miskolci ev. ref. 14.000, nagybecskereki községi 4000, nagyszalontai községi 1000, nagykőrösi ev. ref. 8000, nyíregyházai ág. hitv. 15.Q00, pápai ev. ref. 16.000, pozsonyi ág. hitv. 16.000, rimaszombati prot. 15 000, rozsnyói ág. hitv. 15.000, Selmecbányái ág. hitv. 15.000,
sepsi-szeDt-györgyi ev. ref. 15.000, szászvárosi er. ref. 11.000, s-atmári ev. ref. 12.000, székelyudvarheH kath 8000, székely udvarhelyi ev. ref. 9000, zilahi ev. ref. 15.000. — Felekezeti, törvényhatósági és községi oly középiskolák ideiglenes segélyezésére, melyekkei a végleges szerződés még nem volt megköhetó 16.000 frt: országos nyngdijszerve-zctbe eddig nem tartozott iskolák nyugdíjintézete számára: 60.000 frt;-felekezeti stb. középiskoláknál mű ködő hitoktatók díjazására 6000 frt.
Középiskolai internatusok segélyezése címén az erzsébetvárosi fögimn. számára 3550 frt "irányoztatik elő.
AUami felsőbb leányiskolák cimén 17.730 emelkedés iritatkozik, melyet a fizetések, pótlék* és lakáspénzek emelkedése idéz elő. Uj tétel a mi: niszteri biztosok tiszteletdija: 1200 frt, valamint az Egerben felállított uj felsőbb leányiskola költsége 10.000 foriut.
Népnevelési tanfelügyelöségek többlete 11.102 frtot mutat, mely Összeg a személyi járandóságok emelkedését) n, az útiköltségek emelésében (2000 frt) s a fiumei uj tanfelügyelői állás szervezésében leli magyarázatát.
Az elemi iskoláknál 270.687 frttal van több előirányozva, mint ez évben. Ebből 10.000 frtot az állami tanítók fizetésének a szolgálati évek arányában a XI. fizetési osztály elvei szerint leendő rendezésére használnak fel, 70,000 forintot az 1893. évi XXVI. törvénycikk 2. szakaszában az állami tanítók javára biztosított évötődös korpótlékokra. Mint már emiitettük, a meglévő állami elemi iskolákon kivül a miniszter a jövő évben kétszáz aj iskolát szervez há-
! romszáz uj tanítói állással. Az uj \' állások összes személyi járandósága.
kétszázezer, a dologi szükségletek ! 48 ezer frtot tesznek ki, de miután a kétszáz uj iskola közigazgatási okokból csak a jövő év szeptember 1 havában lesz megnyitható, az egész | összegnek csak harmadrésze, vagyis nyolcvanezer frt van előirányozva. A : községi elemi iskolák segélyezésének tétele 124 ezer forint lesz jövőre is. I A községi és felekezeti elemi népiskoláknál alkalmazott tanítók fize-i tés kiegészítése és korpótléka fejé-| ben államsegélyzés cimén a jelen évre engedélyezett 490 ezer forinton felül további 110 ezret irányoztak elő, mivel most már a korpótlékok egész évi Összegének fedezéséről kel-I lett gondoskodni. Kétezerhatszáztiz ! állami tanító közül: nyolcvan 700, háromszáznyolcvanhét 600, ezerkétszáz 000, és kilencszáznegyvenhárom 400 forint fizetést fog kapni. — A mult évi költségvetésben kétezertiz ; tanító fizetése volt előirányozva, még I pedig egynek 900, egynek 800, : huszonötnek 700,nyolcvanegynek6O0, kettőnek 550, egynek 518, kilencszáztizennégynek 550 és kilencszáznyolcvankettőnek 440 forint, vagyis l a hétszáz, s különösen a hatszáz forintos fizetési fokozatba a jövő j évre sokkal többen lesznek beosztva, i mint eddigelé voltak. Igazgatói pót-[ lékot kétszázhuszonegyen, személypótlékot hatan fegnak kapni. Az igazgatói pótlék 50 és 200, a személyi pótlék 20 és 300 frt közt váltakozik. Lakbér tizenhétnek 300, hetvenoek 180, háromszázötvennek 1 150, száznegyvennek 120 és ezeregyszázhuszonháromnak 100 forint : van előirányozva. Mult évben 300
TÁRCA.
Nagy ma né ver „
Ka. az ember alaposan megfontolja a dolgot, elvégre még rosszabb dolgok is vannak a katonaságnál.
Mert ugyan — azt kérdem — mi gondja van a katooáaak?
Lám, ctbil ember napról-napra vesződik, fáradozik, hogy megkeresse mindeu-napi kenyerét, hogy kifizethesse a házbérét, bogy vehessen magának Hiendő ruházatot, fehérneműt és hogy marad-e még neki pénze mindezek utáa, az igen oagy kérdés. Ugy-e bizony?
No már most milyen jó, finom lakást adoak a MauEchsttsiibikationbsn ingyen a katonának? Sőt az altiszteknek még két .firhangot" is adoak. Azokat, ha leereszti, azt gondolja, — hogy külön szobája vau, csak az a kár, bogy 23 ember bortyogáaa a firhang mögé is be-hallszik. Avagy ruházatról nem-e a császár visel gondot? Ha elszakad a katona nadrágja, ugy-e bizony nem keli pénzért meg csinál tatni, hanem egész egyszerűen veszt a katona a nadrágot a kezébe, ugy. hogy a lyukas fele kifelé legyen és megy a kamerájcsság komendáshoz, frajter ur Jobano Boszternákhoz és jelenti:
— Frajter ur, jelentem alássan, szakadt a nadrágom. Holnap rapportr* kell mennem foltot kérni. 1
Frajter ur Boszternák a kezébe veszi a nadrágot és ámbátor a birkákhoz jobban ért, mint a nadrághoz, mert hogy juháazi mesterségben nevelkedett, —
mindamellett megnézi és konstatálja, — bogy a nadrág csakugyan lyukas. Odavezeti tehát a bakát a cimerkomondás, herr koplár ADton recte Andreas Ma-iomsoky elé és előadja neki, mikép az iofwteriszt Francz Csöroyei nadrágja rongyos. — A káplár ur megforgatja a ruhadarabot és minekutána megbizonyosodott róla, hogy az a lyuk valóságos, igazi lyuk és a baka nem jár huncutságban tudomásul veszi a dolgot.
— A naposnál jelentkezzél holnap rapporlra.
Intanteriazt Franc Ceörnyei tehát me gyen a naposhoz, frajter ur Kolomán Compóhoz, a kit, ámbátor hogy csak egy csillagja van, — addig, míg napos, .káplár" cim illeti meg és jelent; neki:
— Kapós káplár ur jelentem alássan, rongyos a nadrágom, holnap rapportnál foltot kérek rája.
Napos káplár ur, frajter Koloman Compó tudomásul veszi a nagy eseményt és a szépen megléuiázott ,Früh Rapportnak" .Bitten nnd Beschwerden* rovatába illendő módon beleírja:
, Biten, daz ist inianteriazt Franc Csörnyei fon di drite zug tukbÓze slekt, ájoe fiak."
Ez is meg van. Akkor aztán beleírja a manikulás őrmester ur, a nagy rap-port-köoyvbe, hogy infanteriszt Franc Csörnyei mi járatban vau és minekutána megnevezett katoca másnap reggel élőszóval is elondta a rapportnál:
— Herr Hopmány, ik biti gehorzam. áj ne flek anf lukhoz (mert van ám ,cvilkhóz" is) és minekután na továbbá
; a snájder megnézte és látta, hogy az ; téoyleg lyuk, a kapitány ur rámondja:
— Gm isi ! — tehát mindezek után ; az infanteriszt Franc Csörnyeinek nad-
: ragját sző nélkül megfoltozzák és nem kerül az egy árva krajcárba se 1 Hát ezt csinálja utána a cibál, ha tudja ! Avagy oem adnak-o a bakának minden esztendőben két inget, ké: gatyát, : négy pár kapcát?
Lb mindenekfelett nincs-e .geldtág" i minden öt napban, mikor a manikulás elkiáltja magát:
— Infanteriszt Vax Braun ! Infanteriszt Max Braun rámondja a
feleletet ,Hér\\ odaszalutál a hadnagy ur Ubald von Sperrenteichnak, a ki belenyom a Max Braunnak a markába 30 krajcárt jó pénzben. Az ember azt se tudja, mit csináljon ezzel a rengeteg pénzzel, holottan mindene megvan a világon, mi csak kell.
És meg is volna elégedve mindenki a katonasorra], csak hébe-hóbe ne akadnának olyan dolgok i?, a melyek el veszik a baka kedvét.
Már mire való példának okáért a nagy manéver ?
Vagy ha már van is nagy manéver, bogy az ezred kimozdul a városból, mért nem mehet mindenki oda, a merre sze retne? „ ¦
Teszem fel, bogy minek van az a nagy raauévei Nyitra felé, mikor az infanteriszt, Max Braunnak az édes atyja Komjátbon lakik. Kgy pár óra járás oda csak Nyitra az igaz, de hej, hiába áll ki az öreg Braun minden este a kapu
elé és hiába várja a katonákat, hiába, azok nem jönnek. Csak a puska durog-tatás, csak az ágyuszó dörgése, melynek zaja egész idáig hatlatszik, beszélgeti az öreg Braunnak, hogy a nagy manéver itt van valahol közelben, azt meg — még ha nem is tudná — a szive, moodaná meg neki, bogy a nagy mané-vert játszó katonák között van az ő fia is.
Öreg. ősz, törődött ember már, de azért csak nekiindul az útnak. Az ágyu-szó irányában eridj, — azt mondja a kocsisoak. Járó kelők egyike erre, mi-sika arra látta azt az ezredet, a melyikben az ő fis szolgál, ki tudja merre lehetnek, vagy ha meg is leli őket, ki tudja azok között lesz e az ő fia. ki tudja nem kelnek-e utrs újból a kato oák, mire ü eléri Őket.
Valóban hiába keresett. Az az ezred most „ellenség:" Az most bujkál valahol és lehet, bogy csak este felé kerül elő valamelyik hegyszakadékból, valamely erdő sűrűjéből, hogy megrohanja a pihenő csapatokat. Hiába kérdezi az öreg Braun, merre van az ellenséges ezred, azt seoki sem tudja megmondani.
Csüggetegen tért meg otthonába és szomorúan ül a ház előtti kis padra.
Egy egy katonai lovas-patrull végig-száguld a falun. Huszárok azok, - kik hírt visznek a csapatok számára. De az Öreg Braunnak azok se tudják megmondani, bogy az ellenség merre jár.
A kertjébe vonulva kissé felvidul az Öreg, mert az a kert volt minden öröme. Ugy vigyázott arra, mint a Bzemefényíre.
Egy szál virágot, egy szem gyümölcsöt nem adott volna senkinek Be a vHág&u, nem fukarságból, hanem mert szerette a virágot, a fát, sajnálta leszakítani a rózsát fájáról, a gyümölcsöt ágáról.
Ezt a gyengéjét ismerte közelről, távolból mindenki és híre járt, mikor itt volt a diószedés ideje az öreg kocsira Ült és elhajtatott hazulról, bogy oe lássa, hogyan verik le a gyümölcsöt a fáról.
A barack kezd már érni. Az egyik fácska az idén terem először. Az öreg Braun ültette, oltotta ezt a fát és mindennap megolvassa, meg van-e rajta mind az öt barack. Jaj lenne az egész háznak, ha hiányoznék a fáról csak egy falevél is, nem hogy egy barack. Az az Öt szem barack arra vaa szánva, hogy kiváló ünnepélyes alkalomkor, kiváló személyek számára kerüljön az asztalra, a kinek az öreg Braun büszkén mondhassa :
— Ugy tessék ebből enni, hogy ennek a fáját én ültettem, és ez annak a fának az első gyümölcse.....
De hallga, mi ez ?
Távolból zaj hallatszik. A szellő kürthangokat hoz erre, lovak dübörgése, majd vig énekszó haogzik az öreg Braun fülébe.
Jönnek a katonák.
Oh csakhogy nem azokat a katonákat látta az öreg Braun, mikor örömmel kiszaladt az utcára, akiket ő várt, akik között a fiát gondolta: nem gyalogság volt. Délceg huszárok lóháton ticzánkol-tak keresztül a faluo, és mikor a muskátli virágos ablak közül egy-egy leány-
XXXVII. ÉVFOLYAM.
2H1I KÖZLÖNY
1898 OKTÓBER lén.
.3
frt lakbért egy tanító sem kapott, ; 200 forint lakbére volt tizenegynek. | 180 hetvennek, 175 egynek, 150 háromszázhuszonháromnak, 120 százharminckettőnek, 100 hétszázhetvennyolcnak 60 háromnak és 50 hétnek. Vagyis e tekintetben is van némi haladás.
Felső nép- és polgári iskolák kiadása 26.300 forinttal emelkedik ngyan, de ezt a költségtöbbletet a személyi járandóságok emelkedése okozza. 22.200 frttal szaporodnak a személyi járandóságok az 189S. évi állami költségvetésalapján azl898/99 99. tanév kezdetétói betöltött 30 uj tanitói állással egybekötött és az 1898. évre csak egyharmadrészben előirányzott illetményeknek 1899-beo már egész évre kiegészítése következtében 4100 frt ujabb kiadás merül fel 12 uj tanitói és tanítónői állás szervezése által.
Elemi és polgári iskolai tanító-képzök kiadása 30.980 frttal emelkedik, melyből 7560 frt személyi járandóságokra, 30,420 dologi kiadásokra esik.
Elemi és polgári iskolai tanítóképzők kiadási többlete 15.722 frt, melyből személyi kiadás 6523 frt.
Kisdedóvónők képezése cimén 3060 frt kiadási többlet mutatkozik s ez főként az eperjesi kisdedóvó intézetnek tanítónőképző intézetté fejlesztésében leli magyarázatát.
Kisdedóvóintézetek és menedékhelyek költsége 16.106 frttal emelkedik. Az egész kiadás mindöszsze 272.207 frtra rug.
Bor-vegykisérleti állomás Nagykanizsán.
A helybeli borkereskedők a f. évben bizaimasao kérdést intéztek a földmive-lésügyi miniszterhez a végből, bogy hajlandó lenne-e a miniszter az általuk sa ját költségükön felállítandó vegyvizsgáló állomáshoz egy vegyészt kirendelői négy öt hónapi időtartamra, vagyis azon időre, a mikor a helybeli piacon és környékén a szüret utáni bevásárlásait eszközli. A kiküldendö vegyész díjazását szintén a Bzövetkezet teijesitette volna.
A napokbaa leérkezett szintén bizal mas uton a miniszter válasza, melyben a kérelmet megtagadta. E válasz ügyében gyűltek össze szombaton, f. hó 24-én
ismételten a borkereskedők, tudomásul véve a mioíszter visszautasító válaszát, egyebekben elhatározták, hogy a menynyire tehetséget\', maguk fognak keresni módot, hogy a kistermelőkkel szemben kellően védekezhessenek.
Utóbbi időben gyakrabban tapasztalható a földmivelésügyi miniszternek intézkedéséből, hogy az agrár törekvéseket a fakereskedelemmel szemben, sőt egyenesen annak kárára támogatja. — Nem mondjuk, hogy azok jogos követelését ne védje és ne teljesítse, de nem tarthatjuk célszerűnek olyan intézkedéseknek a megtételét, melyek a kereskedelmi érdekekkel homlokegyenest ellenkeznek. Mert hát végre ha el is ismerjük, bogy Magyarország nagyobbrészt még mindig ¦ agrikultur állam, állithatjuk határozottan, bogy a földmiveléssel kereskedelem nélkül nem boldogulhatunk.
A borkereskedők kérelmének megtagadását ugyan törvényellenesnek nem mondhatjuk, mert a törvény értelmében az országnak csak két helyén Bpesten és Kolozsvárott létezhetik az állam által fönntartott vegyvizsgá\'ó állomás, de igen is láthatjuk a jóakaratnak teljes hiányát.
Mit akartak a borkereskedők? Nem mást, mint a saját költségükön oly intézmény létesítését.\' mely a törvénynyel nem ellenkezik és egyszersmind bebizonyítani azt, hogy költségektől Bem riadnak vissza akkor, midőn arról van szó, hogy a borkereskedelem terén minduntalan előforduló visszaéléseknek, mondjuk hamisítások gyanúját magukról eleve elhárítsák. Jóakarat ez, bebizonyítása annak, bogy reális fázisokon óhajtanak dolgozni.
Valjuk be, bogy a bortörvényt szintén csak a termelő javára és a kereskedés hátrányára alkotvák bizonyos tekintetben. Magának a törvénynek iotenciója nagyon helye?, hogy hamisitott bor ne jöjjön a forgalomba, de nagyon is egyoldalú, mert nem a kistermelőnél, vagyis a kiinduló pontnál akarja a borhamisítást megakadályozni, ép a hol az leginkább fordul elő, hanem a kereskedő által a forgalomba hozatalnál. — A kistermelő nincs annyira a törvény határozatának kitéve, nem hozzá mennek első sorban, mint a hogy tényleg kellene, megvizs-Kálui a bor valódiságát, a viz arányt, hanem már mikor az túladott rajta a kereskedőnek.
Hogy mennyi .^klatásnak vao az utóbbi kitéve, arról minden kereskedő sokat mondhat.
Befejezett ténynyel állunk szemben; arról vitatkozni fölösleges. Védekezni akarnak a bortörvénynek káros határozatai ellen a mennyire lehetséges.
— Kérelmüknek főcélja az volt. — bogy az itten felállítandó állomái
ról tudomást szerezvén a kistermelő, megfélemlítse a hamisítás elkövetésétől. És ép ezért szükséges a hivatalos jelleg. Hisz fölállíthatnának egy állomást, fölvehetnének maguk egy vegyészt, de semmire se mennének a hivataléi jelleg nélkül, mert az adja meg az intézménynek a respektálását.
A minisztertől a kereskedők nem várhatnak semmit, óhajtják, sőt sürgősen kívánatosnak tartják bogy a város vegye kezébe az Ügyet, teljesítse az kérésüket olyképen, hogy megadja a városi jelleget fölrubázza a hivatalos formával. A városra teher semmikép sem járul, miután a költséget a borkereskedők viselik, el lenben óriási erkölcsi előnyt biztosit a város e polgárainak. V A G.
Járjon ki ki el dolgában.
A ritkán szellőztetett dohos szagú szoba egyik sötét zugában maszatos képű neveletlen kis testvérére bízva air-ri naphosszat a kis panszt csecsemő. Az édes anya a család munkaképes tagjaival a kora hajósitól késő estig tartó izzasztó munkában kimerülve, fáradtan, álmosan dől vackára; alig szentelhet gyermekének annyi időt, hogy tisztába tegye; vele foglalkozni csak tán télen, s akkor is ugy néha mpján kerül kevés ideje. — S ha már a kis csecsemő ugy szólva a jó Isten gondviselésével sok szenvedés után kikerül a bölc őjéből » már járni képes, akkor is szabadjára eresztve cselekszik amint s amit neki tetszik.
Vájjon ki lenne ellenörizője az ő cselekedeteinek? Biz, a jó Istenen kívül alig má*.
Amikor már nagyobbra nő, s otthon a munkánál még hasznát nem vehetik, bogy ne lábatlankodjék, néha-néha iskolába is elkü\'dik amig megerősödik. Itt immel ámmal járva, egy-két té en megtanul valamikép sillabizállni, a betűket ugy amúgy levakarni; no meg bogy a tinta fekete s az asztalnak négy lába van, stb ily reá nézve közömbős dolgo\', de olyat minek az életben pozitív haszna lenne alig vagy semmit, erre már nem került a sor, mert a nebuló ilyenkorra már az eke szarra mellett fütyörész.
Az iskolaporral lerázza magáról azt a csekélységet is, amit nagy nehezen a néhány havi tortura alatt belepréseltek a túrja a kenyeretadó földet époly kezdetleges módo i miként aiyja, maradva a régi lespedésben, faragatlan tuskó. — S ez. igy folytatódik majdnem változatlanul nemaedékról-uemzedékre.
így épül ki a nem?et fundamentuma ott lenn a nép milliók kö/ött! I^y nevetödnek édes hazánk számára öntudatosan az állam hű polgárai! így emelkedik a nép a polgárosodás -áncai közé
a jut birtokába ama princípiumnak, — mely Önálló mozgásra s emberies életmódra képessé teszi 1?
Soha! Sohal így c«kkormányozhatlan ingatag, minden oldalról aláaknázható törvény marad.
S vájjon mindennek ki az oka? Senki más mint a néptanító. Már megszokott dolog aáluuk: ha valamiért ütni kell valakit az bizonyára a néptanitÓ. — Türelmes jószágok, mindent eltűrnek; s a mig így sokszor igazságtalanul ütik, korholjak utos-utfében a tanítót, vállaikra njtbb és ujabb kötelmeket rakva, addig az édes semmittevésben megfe ledkeznek saját kötelmeikről is, hiszen az a népoktatás nem is olyan fonto.\', majd végeznek tcÍLÍf nel maguk a Unitok.
fjíaék verjék a hogy tudják. —Se felfogásnak még intelligensnek látszó egyének sem szégyentenek néha hengos kifejezést íb adui. így teremtődik a népoktatás iránti közöny, sok közvéle-ményszerü áramlat, mely a népoktatást csak holmi cafrangoak tekinti, — a a népiskolát a hamupipőke szerepére kárhoztatja.
Miodenesetre kényelmesebb tétlenül összefont karokkal dirigálni, mint a kötelességhez hiven vállvetett törekvéssel a tanító munkáját a kezeikben levő e z-közökkel megkönnyiteui, s a fent említett ferde áromlatnak útját vágva, a műveletlen néppel az iskolázás s oktatás hasznát beláttatván a Uuitósá? munkakedvét fokoiva, az uj ezred számára öntudatosan állambfl polgárokban a szilárd alapot lerakni segíteni. — Erről alig akar valaki hallani; ámde ha a magára hagyott s amúgy js Rulyos körülményekkel küzdő tanítóság," ambíciót, munkakedvet veszítve erejét zsibbadni érezvén s tán kevesebb eredményt produkál, oh azt mindenki meglátja, hiszen ugy lestek, hogy rúghassanak egyet rajta.
Ha mindenki teljesítené kötelességét a népoktatással szemben, ugy a magyar társadalom sok oly fekélytől szabadulna mely ma testét emésztve, erejét csökkenti. S ha csak az u. n. intelligencia szivében érue is meg a népoktatás iránti szimpátia, ugy az a szegény magára hagyott nép sok ballépéstől, s igaztalan, meg nem érdemelt büutetéstö\', s a társadalom sok oly kóros kinövéstől szabadulna, mely ma fejlődési munkájában megzavarja.
Ha ama neveletlen tömeg minden egyes tagját erkölcsi lénynek tekiotjök s mint ilyet a művelt egyénnel egyenlően sujt a törvény, akkor adjuk is meg neki azt ami erkölcsi féaynyé teszi: a nevelést. M*ga a taniló ebhez csekély ott, hol az iskolázás a neveletlen vegetáló szülők jó szándékára van bizva. A
társadalom minden rétegének hozzá kell járulni e munkához," hiszen minden intézmény, mely fönnáll a jövendő állampolgárért a mai gyermekért létezik. S ha erről megfeledkezve zsebre dugott kézzel nézi a társadalom továbbra is a tanítóság vergődését, ugy kénytelen lesz az is kimerülten a küzdelmet feladni s a jövendőt a vak sorsra bízni.
Banekovits János.
Nyilatkozat.
A köziem és ifj Wajdits József ur, mint kiadó közt felmerült differenciák miatt a Zalai Közlöny fel szerkesztői állásától megváltam.
Midőn ezt a Zalai Közlöny nagy érdemű olvasó közönségének tudomására hozom, nem mufószthatom el, h°gy mea 710 köszönjem azt a szíves érdeklődését, melyet a szerkesztettem lap irányában tanúsítani kegyes volt. őszinte köszönetemet fejezem ki munkatársaimnak és tud6sit6imnak is, kik közreműködésükkel a lap színvonala emeléséhez hathatósan hozzájárultak. Különösen illeti e köszönet dr. Villányi Henrik helyettes szerkesztő urat, ki fáradhatatlan buzgalommal volt mindenkor segítségemre a szerkesztés munkájában.
Nagykanizsán, 1838. szept. 29.
Dr. Kiss Ernő!
Őszinte sajnálattal hozzuk tudo-yfnására tisztelt olvasóinknak, hogy felelős szerkesztőnk e lap szerkesztőségétől két és fél évi működés után bucsut vesz. Mi, akik közel áüoVunk hozzá, — méltányoljuk azon nagy mtinkát, melyet magára vett, midőn e lap szerkesztését elvállalta és annak a vidéki lapok között tisztességes helyet biztosított. Szemtanúi voltunk annak, mint növekedett keze alatt a lap tartalma és tekintélye.
Szívesen feleztük el vele a munkát, \\ mert ez eredménydus volt. Megválva | tőlünk, reánk nehezedik a kötelesség, j hogy a lapot az általa kijelölt irány-! ban tovább vezessük. És bár fáj ; nekün:: a megválás gondolata, — mégis jokozott erélylyel Jogtmk a munkához, hogy megmaradjon a lap j az ami volt: a közönség érde-i két szolgáló közlönye a városnak és vidékének.
A „Zalai Közlöny*
szerkesztősége
szem vetett utánuk édes pillantást, kihúzták magukat a buszárok a nyeregben, és megülték délcegen a lovat, pedig hej í reggel óta nyeregben ültek már és enni még nem ettek semmit sem. És mikor büszkén végigmérik a falut, felhangzik a nóta a sorból:
A komjáthi bíró udvarába" Megbotlott a kis pej lovam lába. Talán bizony el is esett volna. Ha a lánya szeretöm nem volna.
Bíró uram kiút állott a kapuban és pironkodva nyomkodta lejebb pipájában dohányt, de azért nem haragudott Ugyan ki tudna haragndní katonákra, akik különben is azóta már más nótát énekeltek:
Loger-karó le van terve,
Köpönyegem ráteritie,
Köpönyegem, köpönyegem a sátorom.
Én pedig a lovam árnyékában nyugszom.
A csapat megáll Vezényszavak hallatszanak.
— Ahsitzen I
A huszárok leugranak a lovakról, megveregetik azok nyakát
— Hozza mindenki rendbe a lovát, aztán maga is tisztálkodjék ki. Menázsi másfél óra múlva lesz.
Hja bizony, nagy manőverben az igen gyakran megesik, bogy menázsi beruk-kolás után másfél óra múlva lesz, még ha az a berukkolás délután 4—5 óra tájban történt is ... .
Az öreg Braun ott áll a kertje ajtajában és nézi a huszárokat, akik csutákolják a lovakat. A katonának egyik kezében egy darab komisz kenyér, a maiikban a szalma dörzsölő — És mig a
lovat dörzsöli, jóízűen beleharap a ko-miszkenyérbe. A 10 nyerit.
— Neked is kell, Csillag?
És megosztja kenyerét a lóval .... Az öreg Braun ott áll kertje ajtajában, mely tele van a legszebb gyümölcsökkel. Az ő féltett gyümölcseivel, melyeket ugy őrizett mindig . ... És az öreg Braun kitárja a kertajtót és odaszól a katonáknak :
— Fiaim, egy pár szem gyümölcs nem esnék jól ahhoz a kenyérhez, míg elkészül a menázsi ?
Ej, dehogy nem esnék jó\'. A másik percben már ott lakmározik egy sereg katona a kertben. Az öreg Braun biztatja őket.
— Csak egyetek, fiaim, jó szivvel adom. Hívjátok ide a pajtásaitokat is. ,.. Ebből a szép barackból egyék, káplár ur. ennek a fáját én ültettem, éa oltottam, most terem rajta az első gyümölcs... — Ciak egyetek, fiaim, egyetek, mintha apátok adná hiszen az én fiam is katona! ....
Az ö fia! Valjou bol lehet az S fia most? Váljon megvendégeli az ő fiát is valaki ?
És biztatja a lakmározó katonákat:
— Egyetek, fiaim, egyetek ....
Az éjszaka csendje rászáll a falura. A katonákat elnyomta a fáradtság, jóízűen alusznak. Nem csoda. Egész nap megviseli őket a gyakorlat és holnap újból kezdődik az ... . .
És az éjszaka csendjében egy poros alak izzadtan, fáradtan, odaáll az öreg Braun ablaka alá és bezörget: \'
— Én vagyok, apám: ....
Tudod-e infanteriszt Maksz Braun, aki egész napi fárasztó gyakorlat utáo megszöktél a „lógerból" és még két óra hosszáig gyalogoltál, bogy bezörgethess édes apád ablakán, — tudod-e infanteriszt Maksz Braun, hogy mit cselekedtél ?
Tudod-e infanteriszt Maksz Braun hogy te most .ellenség" vagy, akit ha elfognak, nagy bajt hozhatsz az egész csapatra ?
Tudod-e infanteriszt Maksz Braun, hogy a ki megszökik a lógerból nagy manéver idején, annak a büntetése kemény fogság, nehéz börtöo?
Nem, infanteriszt Maksz Braun mindezeket nem t ud ta. Csa k egyet tu d u tt, azt azonban igen jól tudta, bogy két óra járásnyira van az apja házától, akit nem látott fél éve. Nem erezett ő fáradtságot, nem törődött avval, hogy miaő veszedelemmel jár a visszaszökés, bogy teste elcsigázott, — csak a szive vágyát érezte, a mely arra húzta őt, merre az édes atyja háza áll ... .
Csakhogy a kötelesség tudata nem nyomja el egészen az érzelem és alig egy Óra, múlva — mioö rövid óra ez! — a katona újból útnak; indul, s nehéz szívvel kiséri őt ki az apja, még csak nem is tarthatja vissza, még csak kocsin sem küldheti. Ugy kell visszaszöknie újból rejtett utakon, félreeső mesgyéken, hogy senki se vegye észre.
Az utoo nem is vették észre.
De észrevették a táborban, — hogy hiányzik. Az inspekció; tiszt ur, mikor vizitálta azt a pajtát, mely a század fekhelyéül szolgált, egy fegyvert látott,
a mely mellett nem feküdt a gazdája a szalmában. Rögtön bevitette magához azt a fegyvert az inspekció* Bzobába (rendes körülmények között a gazda parádés szobája volt) és meghagyta a naposnak, hogy a mint észreveszi, hogyha megjön az a katona, akié a fegyver, — azonnal küldje be hozzá.
Hajnalodott már, mikor infanteriszt Maksz Braun beosout az istálló ajtaján. Az inspekciós kezdte már költögetni a trombitást, bogy az ébresztőt fújja.
— Hol jártál, kérdi Sz inspekciód a belépő katonát, ki fáradtan vetette le magát a szalmára, — az inspekció* tiszt itt volt vizitálui és elvitte a fegyveredet. A naposnak meghagyta, bogy amint íneg-jösz jelentkesz nála. Eridj ....
Az inspekciós tiszt rámordul a Bápffdt katonára, aki jelenti neki, hogy parancsára megjelent.
— Hol jártál? Ki adott engedélyt? Megszökni a táborból ? Majd megtanítlak én tégedet, mi a rend és a fegyelem ! Hol lö"lőtted az éjszakát, kutya?
Infanteriszt Maksz Braun belenézett a tiszt ur arcába, aztán megfelelt neki rövid sróval.
— Hadnagy ur, jelentem alásan, az apám házánál voltam.
— Az apád házánál?
— Ott. hadnagy ur. Két óráig gyalogoltam oda. — két óráig gyalogoltam vissza, hogy félórát tölthessek az apám házában, a kit nem láttam fél éve. ;
Hadnagy ur Kunewald nem szólt semmit. Csak eszébe jutott neki az ö édes apja, akit ő sziate nem látott már egy esztendeje és váljon ö, a hadnagy, nem
jönne-e ellentétbe a reglama érzéketlen betűivel, ha 2 óra járásnyim leune az apja házától ?
— Beszéltél apáddal? — Beszéltem.
A hadnagy szótlanul odamutat a sarokba támasztott fegyverre a katoaa vállára veszi, leereszti kezét a Bzijjon és a markolatot átfogva, kemény hapták-állásábau várja a továbbit.
Hadnagy ur Kuaevrald nagy léptekkel jár fel és aiá. — Egyszerre megáll a katona előtt.
— Te, te, már most mit csináljak én veled? Hát ha én azt a fegyvert nem adom neked vissza, hanem beszolgáltatom az ezredes urnák?
Infanteriszt Maksz Braun a közkatona, kiegyenesedett még jobban. A szemében fellobbant az önérzet tüze, a bátorrá*; villogott ki belőle. És felelt infanteriszt Maksz Braun, a közkatona:
— Hadnagy ur, jelentem alásan, van ott mellette elég fegyver még, — és egy éles töltény is akad valahol, — főbe lövöm magamat.
Hadnagy ur Kunewald ráütött a katona vállára; kemény, súlyos Ütés volt és azt mondta
— Abtreten! . . . .
Infanteriszt Maksz Braun, a közkatona, megadta az „eriubecájgungot\', sarkon fordult és ment. — A padló megrengett léptei alatt ....
. . Oda kint a pusztaságban élesen végig harsant a kürtös ébresztője és verte fel a katonákat álmukból:
Kelj fei katona ; Magfőtt a zupa .
Hazai Buffa.
Selyem-végeladás
blousok és ruhákra — a gyárból!
tetiaéa szerinti nagyságban privát fogyasztóknak postabér-. vámmeníe-tea ét- kashoz azállitra.
— Az utolsó ídeny maradék selymei: — mi megy 300 <irb. Dupla Foalard-telje™ . . . . méterje 65 kr.
csak marine-kék- és fekete alappal „ 200 drb. fekete damaszt teljem .... ; t irt 15 kr.
, 200 drb. fekete Armöre Royale ét\' " - - - - -
Merveillenx Dacbette..... , 1 frt « kr.
700 drb. különböző maradék 1-, 2- és S színben, teljem damaszt báliét társasestéivekre való selymekből ttb.
minták postafordultával.
Magyar levelesét. Svájcba kétszeres leTélybélyeg rágasstandó-
Zürich. HenneDerg & selyemgyarai.
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK.
— 1 Tármerje ó»I köxgffiléaét
ár. Jaokovicb László gróf főispán elnöklete alatt szeptember bó 26-án tartatott meg A királyné emlékén Kánt szobor költségeihez egyhangúlag 1000 irtot szavazott meg. K o 11 er István bizottsági tag indítványára a megye a kereskedelem ögvi miniszterhez feliratot intéz, hogy Pacsán és Nórán távíró hivatal állíttassák fel. A íöispán Ma ver István sümegi, Székely Emil tapolcai, Bölcs Sándor perlaki járási szolgabirá-\' kat tiszteletbeli fősrolgabirákká; Dr. Lakooicb Gábor sümegi, Dr. Király Mór :ii-úiendvai és Dr. Boehm Szidney periaki járásorvosokat tiszteletbeli főorvosokká nevezte ki. Az ftresedésben levő megyei V-ik aljegyzői állásra Szent iványi Gé?át választották meg. Az árvaraéki jegyzői állásra minősített jelölt nem jelentke7ett, az árvaszéki\'jegy zöség vezetésével Várhidy Lajos aljegyző bízatott meg. A pótflinöki állásra Krá-l i k Danó budapesti lakos neveztetett ki ideiglenesen. Az 1899. éri költségvetést U9 567 írt bevétellel és 149 504 frt kiadással a közgyűlés elfogadta. A megyei tiszti segédkezető és szolgasze mélyzet fizet ésreudezéáe tárgyában ki küldött bizottság javaslatát 53 szavazatul 46 ellenében elfogadta és elhatározta, hogy a fizetésemelés következtében szükséges 17.790 frtért a belügy-míniszterbez feür, hogy a vármegye állami javadalmazását emelje fel. A vármegye történetének megírása tárgyában a megye dr. Dezső Lsjoi egyetemi könyv (ári tisztviselővel szerződött és neki az 1902-ik év dpc. 3l-ig megírandó mo nografiáért 5000 frt tiszteletdíjat és dOO frt utiáltalányt szavazott meg.
— Halálozás, környékünk egyik legtekintélyesebb földbirtokosa, társadalmán k egyik kedvelt alakja, a helybeli társaskörnek elnöke D e z a é-n y i Etek f. hő 28-án hosszas szenvedés után elhunyt. A boldogaltat öt fián és két leányán kívül kiterjedt rokonság gyászolja. A társaskör sülön gyászjelentést adott ki.
A család gyászjel estese igy szól: Özv. Dezsényj Klekoé szüi. Hets Teréz, a saját, továbbá gyermekei és unokái, az alulírottak, valamint az összes rokonok nevében fájdalommal megtört szívvel tudatja forrón szeretett felejthetetlen férje, illetve a legjobb atya. nagyatya és rokonnak Dézsányi Elek urnák élte 66-ik, boldog házassága 40-ik évében hosszú szenvedés és a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után f. évi szeptember bó 28-án délután 5 és fél órakor bekövetkezett gyászos elhunytát — A drága megboldogultnak hült tetemei f. évi szeptember bó 30-án délután 3 órakor fognak a Kisfa\'U\'ly-utca 647. sz. gyász-házban a róm. katb. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni s a helybeli róm. kath. temetőben örök nyugalomra tétetni Az engesztelő szent mise áldozat f. évi október bó 1-én d. e. 9 órakor fog a Szent-Fereucrendüek helybeli plébánia templomába a Mindenhatónak bemutat-tatni. Nagykanizsán, 1898. évi szeptember bő 28-án. Áldás és béke drága hamvaira! Ddzséoyi Iiona férj. Bentztk Józsefné, Dezsényi Árpid, Dezaéoyi Bála, Dezsényi Jenő, Dezsényi Géza, Dezsényi Anna férj. Makara Ivánná, Dezsényi OdÖn gyermekei. Bentsik József és Makara Iván vejei. Dezsényi Árpádué szül. Markő Lujza és Dezsényi Béláné szüi. Tóth Kamilla menyei. Dezsényi Ida férj. Kok\' Kamillné, Dezsényi József, Dezsényi Károly és Dezsényi Lujza férj. Kiss Jánosáé testvérei.
— Kitüntetés. Hartmann Miksa a Bécsben állomásozó cs, és kir. I ső bosnyák ezred kapitányát Ö FeÚége Albert szász király az Albert lovagkereszttel tüntette ki. A kitüntetett kapitány Hartmann Adolf a Csáktornyái tárházak hivatalnokának na.
— Köszönetnyilvánítás. Kedves kötelességet teljesítek, midőn Tekintetes Hüd Ferenc urnák, a helybeli temetkezési intézet lulajdonosának azon szívességéért, hogy a f. hó 22 én rendezett királyi gyászünnepély alkalmára a terem földistitésére saját szerelvényeit díjtalanul átengedte, az intézet és a jelenvolt résztvevők nevében ez úttal őszinte köszönetemet nyilvánítom. N-Kanizsán, 1898. szept. hó 23. Dr. Pachinger Alajos fógimn. igazgató.
— A zala-»gerszegi ügyvédi kamara Németh Boldizsár szigetvárt Ügyvédet önkéntes lemondása és dr. Fülöp Kázmér nagykanizsai ügyvédet eltávozása, — dr. Haviak János marcalit, Vértessy Iván
keszthelyi és Szigethy Antal zala-eger-szegi ügyvédet elhalálozásuk következtében az ügyvédek lajstromából kitörölte, dr. Havlák János irodája részére Kisa Lajos marcalii, Vértessy Iván irodája részére Stieder Lajos keszthelyi, Szigethy Antal irodája részére dr. Szigethy Elemér zala-egerszegi ügyvédeket rendelte ki gondnokul. Továbbá dr. Weísz Henrik nagyatádi ügyvéd székhelyét ezen kamara területén belül Kaposvárra tette át. Végül dr. Kriszt Béla ügyvédet Szigetvár, Zsubory István ügyvédet Nagykanizsa és dr. Orosz Endre ügyvédet Kaposvár székbelylyel e kamara ügyvédi lajstromába fölvette.
— Vasúti bejárán. A keresk.-ügyi miniszter leirata szerint a BÜkk-Sárvár-rnmi és Rum tűrjei vasút közigazgatási bejárásának határnapjául a zalai részre október 29-ike tüzeteu ki Szt. Grótrs, melyen a közigazgatási bizottság képviseletében dr. Gyömörey Vince bízott-tagi tag és Lányi Kálmán ál Iára építészi hivatali lőnök vesznek részt. .
— A népkonyha nyereményei a Klein J ózsef cég k i rakat ában van uak kiállítva ésanuak igen sok bámulója akad, kik BÓvárao nézik a szép asztalkészletet a finom tükröt, az aranyos függő lámpát és egyéb tárgyat Miut értesü üok, — a tombolajegyek nagy kelendőségnek örvendenek és ma holnap már félpénzzel lógják azokat eladni a húzás előtti oapip. A nemzeti gyászra való tekintette; a hozás október 16-án lesz. — De kár; hogy az egyik embertárs szerencséje egy másiknak keserűségéből fakad!
— Gyószünnep-ly. A helybeli feUÖ kereskedelmi ifjúság .m bó 25-én tartotta meg ő felsége néhai Erzsébet királyné emlékének szentelt gyászünoepélyér. Az énekkar gyászdalt énekelt, Dukász L. és Schlesinger Hugó tanulók alkalmi verseket adtak elő. Kárpáti Manó tanár tartotta a gyászbeszédet, melyben szépen jellemezte azt a nagy vesztenéget, mely hazánkat a legmagyarabb királyné vá- | ratlan halálával érte.
— A „Zalai Közlöny- volt lapkihor-dóji Koca bácti, nyugalmazott m. kir. levélhordó nősül. — A vőlegény 66, & menyasszony R n c ska Fereocoé szül Scbranz Anna 62 éves. Mi Koch József urat harcedzett, kötelességtudó embernek ismertük. — E\'etéaek ez a SzL János bajtáia is sokat igérő gyümölcsöt fog hozni. Adjs I ten.
— Iskolai értesítés. — A helybeli polgári leányiskolában megnyitandó pár-huzamos e 1 s Ő osztályba a beiratások október 6—8 napjain fognak megtartatni az igazgatói irodában, naponként délelőtt 10— 12 óráig, a rendes tanítás pedig október 10-én fog megkezdődni. Tandíj helybelieknek évi 10 frt, vidékieknek 15 frt, beiratá-si <lij 1 frt 15 kr. A be-íratásra a tanulók szüleik vagy erek helyettesei kíséretében tartoznak jelentkezni és magukkal hozói keresztlevelüket, mnit tanévi iskolai bizonyítványokat és himlöoltási bizonyítványt. Nagykanizsán, 1898. szept 30. Az igazgatóság.
— Zsidó fin mint kántor. — Egy teleki u\'ca: temetésen történt, hogy a kath. kántor rosszullét miatt elmaradt a temetésről A gyászoló közönség már alig győzte bevárni a szertartás megkezdését és zugoiődoi kezdett Ekkor a : minden temetések hollója, egy városszerte ismert sánta fiu elő állott, és oly csengő hangon kezdte a circumdederuot mélabús dallamát, hogy senki ebben meg nem háborgatta. A temetkező pap is folytatta, a fin respondált és a temetés minden további incidens nélkül ment végbe.
— Kertészeti tanfolyam Keszthelyen. A szept l-töl 15-éig a néptanítók részére Keszthelyen tartott tanfolyamon az ország különböző vidékéről 20 tanító vett részt. Megyénkből Szigethy Ödön Tapolcáról és Békefi Elek Zala Koppányról. Mindketten kitűnő általános eredményeve! tettek vizsgálatot
— A látni Taló újdonságok egyike Budapesten a Nemzeti szálloda diazes étterme a Váci-utcában, (mely eddig bérletben volt) és melyet Balogh Ödön nr szállodás, a legnagyobb müizléssel átalakított és saját kezelése alá vette, igy az étteremhez kötött követeiményekket is csak ő, a legmesszebb menő figyelemmel teljesítheti; ez oknál fogra Ba\'ogh Ödöa nr az éttermet és konyhát átvéve, sikerült is ugy a szakácsot, mint a szakácsnét melyek nevezetesek, megnyerni, gondoskodott szinte a pince tökéletességéről is. miáltal étterme legszebb és legkellemesebb tartózkodási helyivé vált, melynek megtekintése is már élvezetet nyojt, — miért is azt tisztelt olvasóinknak legmelegebben ajánlj uL
— KROKFELD Nővérek folytatják á tanítást a magyar, német, francia, és angol nyelvben, Lakás: Kazlney-ntea.
— Pályázat. A ca, kir. szab. déli vaspálya társaság Zákány állomásán a pályaudvari vendéglőnek í. éri nor. hó 15 tói kezdve bizonytalan időre való bérbeadása iránt ezennel pályásat hirdettetik. — A vendéglő bérletére pályázók felhivktnak, hogy képesítésüket igazoló iratokkal felszerelt ajánlatukat legkésőbb f. é. november hó l-ig alulírott üzletigazgatóság hoz nyújtsák be, hol egyszersmint a bérletre vonatkozó feltételek iránt közelebbi felvilágosítást nyerhetnek. Budapesten, 1898. szeptember hó 22-én. A cs. kir. szab. déli vaspálya társaság üzletigazgatósága.
— KRÁTEJL CIRKUSZI. — Ma szombaton október l-sején és holnap vasárnap október 2 án nagy monstre díszelőadást tart. Föllépte az összes művészek n művésznőknek s a leg jobban idomított lovak elővezetése.
Házeladás Kereszt-utcában.
Nagykanizsán, Kiskereszt - utcával és a mellette leró nj at tárai szemben nézó Tnnczos féle ház, szabad kézből eladő. A venni szándékozók az örökötök egyikével értekezhetnek s megalkudhatnak, eime e lap kiadóhivatalában megtudható!
Szerkesztői üzenetek.
- H. M. A tárcának a jflrŐ héten torit ejtjük. Köszönet és üdvözlet.
— K. Yeneket csak al<almiiag közlüak — Szíveskedjék prózában kísérletet tenni.
IRODALOM VEGYES.
A népbiztositásról.
A kevésbé vagyonos, valamint .. vagyontalan néposztályok risztté hazánkban eddigelé a gondoskodás szempontjából ugy az állam, mint a társadalom vajmi kereset, úgyszólván semmit sem lett, mert amig a törvényhozás mindazon imélményeket, amelyek a földművelő és az ipari munkás iránt való gondoskodást czéiozsák, még min dig és ki tudja, hogy még meddig — csupán tanácskozás, tárgyalás és meddő megfontolás tárgyává teszi, addig társadalmi uton is a legjobb esetben csak annyi tétételt, hogy holmi kétes értékű beteg segélyző pénztárak, vagy szomorú hirre vergődött temetkezési egyletek alapíttattak.
Siemben ezekkel vívmány számba megy és közgazdasági fontosságinál fogva őrömmel üdvözölhető az a tény, hogy a >Ne*nzeti« Jtalesetbiztosító Részvénytársaság működési körébe felvette a népbiztositást és ez által lehetővé tette, hogy immár mindenki, mondhatnók a legszegényebb ember is, részié!telhessék ax életbiztosítás áldásában.
A .Nemzeti* népbiztosllási osztálya alkalmat nyújt nemi különbség nélkül minden egészséges személy számára magát egy 1500 koronáig tet-jedö tőkére biztosítani anélkül, hogy orvosi vizsgálatnak vettetnék alá. A díjfizetést pedig hetenkénti részletekben teljesítheti a biztosítóit, még pedig 10 fillértől kezdődöleg.
Ezen szinte csodásan jutányos és kedvező módon ma már a legrosszabbul fizetett munkás is képes ugy magáról öreg napjaira, valamint elhalása esetére özvegyéről és árváiról gondoskodni, de gondoskodhat ik a .Nemzeti\' népbiztositása utján felnövő gyermekeinek ellátásáról és kiházasitásiról is.
Azt a néhány fillért, a mit erre a célra fordít a munkás ember, rnég a legszűkebb körülmények közt is ugy vonhatja meg magától, hogy meg sem érzi, sőt ellenkezőleg egy bizonyos megnyugvás és megelégedettség fog keblébe költözni, átérezve azt, hogy az élet esélyei, a sors csapásai ellen megtette azt, amit mint ember, mint férj, vagy mint a megtennie szent kötelessége volt.
Minél általánosabb lesz tehát hazánkban a nép-biztositás, annál boldogabb lesz a nép maga és ki lesz zárva az az eset, hogy annn! a hajléknál, ahol népbiztositásí kötvény van, a nyomor tanyát ülhessen.
Téves nézet volna az, ha- a nép biztos itassál szemben felhozná valaki a takarékpénztári intézményt. Hiszen a takarékpénztár csupán azt az összeget szolgáltalja vissza persze némi kamattal — amit betettek. — De a népbiztoshás intézményének áldásos volta éppen abban :ejlik, hogy rövid díjfizetés után mér az az összeg válik esedékessé, amely biztosíttatott. Így például, ha egy apa újszülött gyermekét ugy akarja biztosítani, hogy zo éves korában 4Ó0 koronát kapjon, ugy hetenként csak 50 fillért kell ezért fizetnie, ami egy évben 26 koronát tesz ki. Márt most feltéve, hogy a gyermek 3 évi biztosítás után meghal, ez esetben az apa összesen 7I koronát fizetett be a »Nemzeti*-nél. ellenben 400 koronát fizet neki elhalt gyermeke biztosítása alapján a
Ugyan milyen arányban áll ehhez egy takarékpénztár teljesítménye, amely annak az apának, aki gyermekéről akarván gondoskodni, hetenként 50 fillért tett takarékba, 3 gyermek elhalálozásával csupán azt a 7S koronát fizeti vissza csekély kamataival ? 1
ts ugyanígy áll ez abban az esetben, ha valaki halála esetére biztosit, vagy ha agy biztosit, hogy egy bizonyos idő múlva 5 maga kapja meg a biztosított összeget. Például ha egy 25 eves ember 60 éves korára akar a .Nemzeti* né;.biztosítási osztályban Líftositani és hetenként csak 20 fillért hajlandó ezért fizetni, ugy 256 koronát fog kapni 60-Ík évének elérésével, de amennyiben történetesen a 4-ik biztositasi évben halna el. vagy baleset folytán akár az első biztosítási évben, ugy örökösei azonnal ki kapják a 356 ko -rónát, dacára annak, hogy a •Xenueti<-hex Ösz-szesen 30 korona körül lett ezért fizetve.
De nem folytatjuk a példaadózást í Győződjék meg minden érdeklődő maga arról az intézményről, amelyet a -Nemzeti\' hazánk és a nép javára működési körébe felvett és amely intézmény közgazdasági és emberszerető szempontokból ^Kg-érdemli, hofjy népünk által a legnagyobb készséggel s örömmel felkaroltassék.
— A „Tasárnapi Újság* szeptember IS-iki száma három ivnji tartalommal s 30 képpel jelent meg. Képei és közieménjei mind a megboldogult Erzsébet királynéra vonatkoznak. — Képei közfll fölemlítjük a királyné arcképeit a leánykoriaktól kezdve a leftnjabhakig, művészek rajzai és fényképek után; a királyné életéből való jelenetek képeit, (kőztök Székely Bertalan több egykorú, még eddig meg nem jelent rajzát, — Zichy Mihály festményének másolatát .Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalánál"); — Roskovics Ignác sikerült címrajzát; a Genfből a gyilkosság színhelyéről közölt képeket, & gyilkos arcképét és egy jelenetei képet a királyné haláláról, mely azt a jelenetet tünteti föl, — midőn a megsebesült királyné a „Genéve* hajó fedélzetén összeroskad; e rajzot egy szemtanú genfi vázlata ntáo készítette GorÓ Lajos. —- A szövegből fölemlítjük a következőket: „Erzsébet királyné" B. F.-tűi. — „A királyné mint anya." Jókai MórtóL — .Mikor utoljára láttuk." — Mikszáth Kálmántól. — „Erzsébet királyné ravatalánál* cim alatt költemények: Vargha Gyulától. 8zabolcska Míhálytól, Umpérlh G. tó!, Sajó S.-lőL — Továbbá eredeti cikkek, .Erzsébet királynéról." VayktőL — .A királyné a sebesültek közt." Egy régi katonától. — .Királynénk utazásai." — . A merénylet színhelye." (Részletes leírás, képekkel.) stb. — A Vasárnapi üjság előfizetési ára negyedévre 2 frt, a .Politikai Ujdon-ságok\'-kal együtt-Jr frt. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában. — (Bopapest IV., Egyetem u. 4. sz.) ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap", legolcsóbb újság a magyar nép számára, — egész évre csak 2 frt 40 kr, félévre 1 frt 20 kr.
— Sok évi ¦tffiiyetél. Emésztésgjenges*-geknél ét *tvágjhiányok! általában -minden gyomorbajnil, a valódi „Moll.féle seidlitz porok" bizonyultak a legsikerebbtknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisztitók Egy dobox ára 1 frt Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyerész cs. és kir szállító, Bécs, I. T nénimben B. A vidéki gyógyszertárakban tutároKOtun Moll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Fontos közlemény. Megsértések a külön féle munkáknál minden háztartásban esnek elő és olyan esetekbei: szükséges a sebeket gyula-dékonyság és tisztát álaugság ellen védelmezni, E célra tanácsos lesz. oly szereket választani, melyek a sebekre hüsilő és fajdalmát enyhítő, tehát a meggyóg) utast előmozdító hatással bírnak. A dicséretesen ösmerl és majdnem minden házigyógyszer tárba besorozott „Prágai házíke-nőcs" Fragner B. gyógyszertáráról Prágában épen olyan gyógyszer, mely a nevezett minőségekkel bír és az itteni gyógyszertárakban is kapható. Lásd a hirdetményi.
Felelős szerkesztő és kiadó : Ifj. WAJDITS JÓZSEF.
Ny il t tér.*)
Vetőmagvak.
— (Manthoer Öd&n tudósítása ) —
A lefolyt heti vető mag forgalom ismét csak azon féleségekre szorítkozott, melyek az őszi szükségletre kerestetnek, nevezetesen, téli bükköny homok bükköny, téli borsó. Szent-János rozs. és bibor-berére. Franciaországi jelentések szerint a tegui Óbbi kelek forró hőfoka igen ártott a vörös lóhere hozamának és Oroszországból érkező tudósítások ugyancsak kis termést említések és mindennek dacára csekély érdeklődés nyilvánul az alacsony árak mellett ajánlott amerikai lóhere iránt Magyar lóheréből eddigelé csak néhány kisebb tétel érkezett a piacra, az eddig elkészített ára sokkal ii kevesebb, semhogy szó lejxetne tetemesebb üzletről.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvénybántaímaK ellen, továbbá a légzÓ és emésztési szervek harntos bántalmsinál, orvosi tekintélyek által a Llf h ion-forrás
SALVATOR
.-ikerrel rendelve lesz. H n tr, r haj tó batágn!
Kellemes ízi! ^ | Koibth eafcilietó
Kapható ásvány víz kereskedésekben és gyógyszertárakban. A Ssbator-forrás igazgatósága Eperjesen-
Tisztelet a tisztalstreméltésak!
Wilhelm Ferencz gyógyszerész Urnalc Neunkirchen, Bécs mellett.
Alulirt már 70 eves vagyok és tíz év ót; izület-csuz éi aranyere- görcsökben szenved tem, és nem tudtam gyógyulást találoi. — Csakis sz Ün Wilhelm-féte antiarthrítikus antirheumatikus theája gyógyított meg Kén-védéseimtől teljesen — A legforróbb köszönetemet nyilvánítom Önnek, agy szinten a gróf-minek,\' kinek nyilatkozatát az újságokban olvastam Kitilnü tiíitelctiel
Ackermann Kereszt.
járadék élvciö Altonában Hamburg mellett Reicheiiitrasse 0. Minden gyógytárban kapható.
*) Az e rovat alatt közlőtt\'kért nem rillat felelősséget a szerk
HIRDETÉSEK.
A tel* i ó dr. MEÍDINGER tanár nr áilal kizárólag jogosított gyártmányú
MEIOIMOER KÁLfHM
HEU I. #
cs- és kir. udvari szállítónál
kapható.
BUDAPEST : Thonethof — BÉCS I-, Kohlmarkt 7. sz. a PRÁG i Hybernergasse 7.
abadalmazva. — As- első éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb
Minden iíll*mb&o
kormányzó, töito és szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák számára, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetsxéssxerinti égési időtartam szénpirral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénneli tüzelésnél.
M.OOO kályha forgalomba hozva
Egy kályhára! több szoba in fathető.
„MEIDINGEE"-kályhák
óva iniűnk nr. mániátoktól, utalva a ká:yh>uijtókra öntött következő védjesvre:
MEIDINGER-OFEN IjfeH. HEIM
„HESTIA "-kályhák.
FÍ\'STIEMJSSZTÖ K4*I> 1M.ÓK
FŰST EMÉSZTŐ CALORI FÉREK.
Központi iiités minden rendszer szerint.
—Száraz alkfümazáha ipiri és RazdasáKÍ célokra. - "¦-—
Prospektusok és Arjegygt\'-kek ingjen éa bérmmtTP.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
HE if
! Viszonteladóknak nagfelel*
Dr. H ö G Y E S-f é I e
az egész világon szabadalmazott hygénikns asbest talpbetét
KIMCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
lem tjnkazem, sem izzadós *ib. sem bórkem ínyedét, sem labdaganat. sem [agyoi lib, sem libégés; rövid idei viselés u\'án m-gkónnyebbal a, járása annak, ki cipőjét Dr. Hógyes-féle, az egész világon u«ba-dalmazott asbest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kx., kettős Tastagságu I frt 20 kr. Ai aabest talpbetét kitűnőségéi legjobban bizonyítja, bogy a ct. és kir. közös hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállittatott. §j?
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külón 10 kr. |H franco. — Felvilágosítások és prospektasok, kö&zónetnyilránitások ingyen Bjj
Altalános Asbestárn-gyár betett társaság Badapest VI., SzET-ntcza 18,
! ! Viszonteladóknak megfelelő árengedmény:
XOXOOOOOOOOCOOOO OOCOCX)OOOOCOOfX^COCOOCl
gjobbnak bhonyul: HáZISZER, -emésztést szabályozza, rendes eredményezi, a megrom-véralkatrészt eteltárolltja szség fd feltétele), gyorsan egazüoteti a gyomorbajt és p. étvágytalanságot, savanyu ielböfögést. há-ojási ingert, gyomor- és basbántaimat, — gyomorgórcsöt, a gyomor túlterhelését étellel, nyálkáaodást, vértolulást, — hamorhoidákat, női bántalmakat, rélbajokat, a már -10 év üta jónak bizonyult
Minden gysladás, seb és kelés gyógy! tása bittos sikerrel jár, a női mell gyula-dásánál, tejrekedéses keményedéinél, a gyermek elválasztásánál. táJyogok, vérkeléaek, pokolvar és genyédeseknél, továbbá köröm-eenyedés az úgynevezett körömméregnél a kézen és lábnjskon, ~ keményed ezeknél,—
: daganatoknál, — mirigy daganatoknál, — holttetem képződéseknél stöbbi 50 ér óta
! bevált
Dr. ROSÁ-fele.J^zsam Prágai házikenöcs
FRAGNER B. gyógysz-tol Prágában 203 I
Ki az emésztése minden munkáját uj életre serken éa egészséges és tiszta vért szerez, különben is biztos" és messze földön hires bevált háziszer.
A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs hüaitő hatása alatt.
liieifjH,r..Mtö*pregi fri-PosU,20 irmi drag Hm\\m T..h h Irjáml. Podían ti Imi drágább.
F
; IG V Eli VI EiBTETES !
Mindenki .csak az ere-
deti készitméLjt kérje a prágai Frayner R. gyógyszertárából és figyeljen arra. bogy a Dr. ROSA balzsam cso magolás minden részén az itt látható kerek védjegy legyen : az aprá^i házi kenö.x csomagolásán pedig a jobbról látható háromszögletű védjegy.
-i_— A ki egy utánzást talál és nekem bejelenti, dijat kap ! ===E-
Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak.
Baktárak Budapesten:
Tűrök Jöisef piigTszertirikii. Egger K *jöL$zeriaiiki. Thlraayer és Scits. kVliBieistfr ntwlai.
Köiaktár g FRAGNER Ap0tIieke ,Zum "chwarzen AdlerMn Prag,
Kck der Spornergaxsc Sr ?03 PostakQidés azonnal.
Cs. kir. szab, déli vas pálya-társaság.
3457 P. szám-
Üzletigazgatóság B \' •-
PÁLYÁZAT.
A cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság magyar vonalainak t zlftigazgatósága az 1899, I9O0 és 1901. években vonalain szükségelt és alább megnevezett talpfameuy-nyiségek szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet, és pedig:
Az anyag megnevezése Meny-nyiség 1899 1900 ; 1901 évben Összesen
2-40 méter hosszú, 15 cm. széles felső és 2fi cm. széles alsó lappal és 16 cm. vastag szabványos kereszt-tölgytalpfa darab 4d.0O0 G0.< 00 60.000 160.000
2-70 méter hosszú, 15 cm. széles felső és 26 cm. széles alsó lappal és 16 cm. vastag szabványos kereszt-tólgytalpfa darab 70.000 50.000 50.U00 170.000
2-20 méter hosszú, 15 em. széles felső és 20 cm. széles alsó lappal és 14 cm. vastag helyiérdekű kereszt-tölgy talpfa darab 14.000 20.000 20 000 54.000
Különféle méretű tölgy talpfa kitérők részére köbméter — j 350.0 . : 00.0 850.0
Az egész vagy részmennyiség szállitására pályázni szándékozók 100 61!éres okmánybélyeggel ellátott és lepecsételt ajánlataikat legkésőbb 189S. évi október bó 25-ének déli 12 órájáig a es. kir. szab. déli vaspálya-társaság magyar vonalainak Üzletigazgatói-ágához Budapesten, I. kerület, Mészáros-uteza 17. szám (igazgatósági épület földszintén levő iktató hivatalának) küldjék be, megjegyezvén, bogy az ezen idő atán érkező ajánlatok tekintetbe vétetni nem fognak.
A szállításra vonatkozó szállítási és különleges feltételek fennti igazgatóság pályafentartási osztályánál (igazgatósági épület II. emeletén!, vonalain levő összes mérnök-osztályánál, valamint az országos iparegyesület elnökségénél, a kereskedelmi múzeum igazgatóságánál és a kereskedelmi és iparkamara elnökségénél Budapesten ingyen kaphatók.
Budapesten, 1898- évi szeptember bó 35-én.
_______ _-___AZ ÜZLETIGAZGATÓSÁG
Nyomatott
ZALAI KÖZLÖNY
1898. OKTÓBER 1 én.
\' Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljából a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért fyzeskedve , van és csakis staniol csomagolásban gyárt
J6^ és aláírással kapható. ^
A Ur. EGOER-.éle
iHjectiö Ham melís ?ir_ nica
t leghatásosabb külsier (befecskendezel) tér-fiák és nőknél, uj és idült folyások, valamint csöbántalmak orvoslására A Hamameüs Vir-ginica tropicns növény rendkívüli listása a nyákbártyára ¦ rvosi\'ag már régen el van innerve, ugy. hogy ezen különben is szerencsés összetétele Injectió ennek köszönheti gyógyerejét. 2-3 üveg hasináiata a legmakacsabb bajt tetemeseu javítja, illette meggy ógyitja.
Egy- üveg ára 70 kr., a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve: 1 üveg 1 frt 05 kr. 2 Öv. 1 írt 75 kr, 3 üv. 2 frt 45 kr. Faraktár: Gyógyszertár a ..Nádsr \'-hoi Badapest, VI, Váot-kÖmt 17
nemsi itat
5 kilós kosarakban csomagolva kapható:
Zaía-Nagy Bécsén
KAVECZ JÓZSEFNÉL utánvétellel I frt 20 krért.
S A11B11 ***** WE I1LBÁS1@I
és
delikateszszek!
Naliarlft-Noiikn és sertészsír.
ttW Xagyaiország eUő nagy gyártelepe e szakmában. SM
Első szombathely i sertéshizlalda és hu sf listo!ő-g y ár ^Szombalheljeu
Kívánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról
teWSgrf tatti, fcocT ¦ Mobilt a coitoli* alatt 1 b»»iaálUH»»-aaaak. ml»«I a kdlrmr-tlen ét * Uuú. raffadon icáradái.
moly »1 cúajíratíkaak ci ai olajfáiknak aajiija, rlkcrültelik. Emallntl a hatinilan olyan fjwttrH, hocj kíkl nifi víreabstl a miiotaw. A palló aodra* lirrjVT\'- faltilrülhsto, asélkBl, hofy t>«:\'Ji( Haji:. Mf; kall t l; „¦.-.\'¦¦ ::c.-..
t ssinosítt sxobapalló - fánymáxt, a
aaraáabarnát ?1 ru&agonUMrnat, =*:- akár eaak az olaj fewik tÖAl b« A pallói ¦ «trattai fenn ii ad. Eaart mxtitl alkalmttbató rifl vaty "J pallóra Teljéén bctOd minden foltot, korábbi ma 10látt tib, ran uaiiti
tiszta fénymaz (színezetten; *
aj pallókra óa -irketre. molv oapas ííoyt ad. KuIddómd parfcaira 1 olajfeaiíkkel mar btaáaott Bfí»í«a aj pallókra való.
Caak féoyt ad, anaélfotva aam fMI «I 1 famaalrax.
Poat&caoauc kSrüloalBl S5 oégjtióg alt. (kél töit\'pnx-rj«4en aiobira v»ló) í frt. 90 kr., vajT *\'/, mitk«.
A közvetlen nrgrcndeirx-1; mloden vároabmn. ahol raktárak vunik. Ide kQldendok. Misumáuliaok íi proap-•klsaok b|T«a ci Mm«HT( küldatoak. A baTásárláanál t*»-ik Jól viari"! ».títr» » a (jirl lotrra, mlrol ait a «bb min! ISMt rrt Ittpio ajartzntnjt <oifelé Dtanozzaké* hamUUJi*, • aokkal raaiiabb, ¦ {rakxu a ti: a t-k. =«r som faletó mlsöÓAr. b«ai trauik fomlomba. ¦ ~~
- Christoph Ferenc,
1 Tüádí aosawiió-ltiTlatt ííiuiilöla és tarulli trinóji, Prága, K. Berlin.
Zürich.
Nagy-Kanizsa: MARTON és HUBER
Gyümölcs Ás szöllö bor készítési gépek. ^
GYÜMÖLCS SZOLLO SAJTÓK,"
folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel és
nyomerö szabáíyoróval. A mnukaképesség 20% nagyobb, mint bármely más sajtónál.
Szöllö és gyümölcs zúzok "VI _
_______........ ém bogyó morzsolok. ^
§ Teljesen felszerelt szüreteli készülékek. Szöllö és gyjmö cso lo* § aszaló készii ekek gyamölcs éj főzelék aszalásra, gyümölcs vá:ö és ? hámozó gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphon.\'a" gvümö\'cs és szöllövesszö permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jótállás mellett a legjobb kivitelben
MAYFARTH PH. ÉS TÁRSA
cs kir. kizár, szabidslmasott gazdasági gépgyárak, va*ÖD<ődö és gözhámor.
BÉCS. II. Taborstrasse 76.
-5>\\
Kitüntetve 390 arany, ezüst él brsnréretsmel.
Árjegyzékek Ingyen és bérmentve § &m~ Képviselők és viszo-tíárusUók felvétetnek.
00030000 1 O333033330 O03333 3333QJ JQ3333 J3330003300X>00300Í
caoDaDoocrbooooocpapoo btaogooooocooatxaoooooop
t=io 5
CO
co
i -2 m 2 ¦= h s =
* • * 5 ± —
sé -il \'t
MOLL SEIDLITZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét éi
. tOiirását tünteti feL A ¦•(\' A.-fela Seldtitz-porak tartós gyógyhatasa a legmakacsabb gyonsr- ét sl-testbáatalHak, gyomorgörcs és gyomorbér, rogzott székrekedés, :a aj bántalom, vér találás, aranyér és a legkúiAnbözŐbb oái betsgiécjek ellen, e jeles háxissernek évtizedek óta mindig nagyi bb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt traditi ¦cbaaak I frt ». i.
Hamisítások tőr ve n y i I eg f en yittetnek. ,
^Csak akkor valódi,
BORSZESZ ES SO
CO
CID
CO
co
a
fa —
2 |i
i fraiBZla borszesz és té
* kösz vén j-, esőz és a meghQlés egy Ely oaaittt trtdatl ivaj tra
ba mindegyik Oveg MOLL A. Tt>Jjegyét tdnUrti teli .A. «sil- felirata ooozattal van sarva. A Mtll-félt -, etegeri mint fáJdalMMtiltapiit kederzailetl szer |
követkéz menyeinél !egiameretesebb népszer. krajezár._________\'
b 11 \\ i
-a I "fi
21" ? "f.
\'1.2 sí V
Moll Salicyl szájvize.
iFoalkatrésze : ÍQzoiysavas síiicsó.i A miodeiuupi •aijtiaxtitáaail kolóoösen fontot binnelf kora eyermekek:. mint rel-aóuek Bzimán; mert e ixijrii a fogak torábbi épsége: biztoaitja ¦ egjsxeramiat M fogfijai ellen. - E«y M»ll A. »»di«ly«vtl ¦llámt ii* irl : 60 krajcár.
rinétkti.ifii Moll A gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Béca: Tucblauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta poitantinvét mellett teljetjttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rotenféld Adolf es Fia.
Ifj. vWajdit» József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
an!riboooBiToot\'^\'^vx>oofi
NAGYKANIZSA, 1898. október hó 8-án.
4l*ik tiám.
XXXVII. évfolyam.
f
El&fi*eté*í nr: \'.-.z <*Tre . s frt — kr
Kél érre
. 5 fn 50 kr. . 1 frt tti kr-
ÍM kr.
HMtUKTKSKK 6 baaaboi prtitaoruan 1, máz<><Uxitr 6, I miuden tuvihbi lorTt & kr.
SVI 1.TTKHBKX i-fiii soronként 1U krért Tetetnek tei. k. in catari illeték minden egyet niniewtért 3u kr. fizetendő
ZALAI KOZLOHY.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, sz anyagi rész? illető ko«-lemények pedig a kiadó ne*ére cim/.^tícit .Varr- k\'a.i hc»m a l»*r-men»e iutéxeudök
••rí levelek i tarnak cl.
Kéziratok vUttzaanm köldrtpek
| A nagy-kanizsai .Ipar-TestttleV „a nagy-kanizsai TakarékpénzUr részvénytársaság," a ,Kotori takarékpénztár
részvény-táj-aasig,* .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,- a ,nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület," a énagy-kanizsai Unitóí járáskor,u a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet,\' ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,- .szegények tápintézete,- a .katonai hadastyán egylet,- a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai kül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Üres plébánia.
Xag-Tkanizsa. 1898. ékt. 7-éaV.
A Vatikán hatalmas falai között tonzúrás, öreg főpapok komor, szenvtelen, fagyos arccal ültek össze és határoztak rendíthetetlen, nagy szigorúsággal. Emberek, Térből, hnsből alkotott emberek forogtak a kockán, de kezeikben merev játékszerré törpült a szerves élet, mintha csak nem ismernék, vagy tagadni akarnák a természet kifürkészhetetlen nagy útja:, rendeltetését. Könyörtelen, hideg okoskodással gátat akartak vetni a vérkeringésnek s rendelkezni akartak férfiakkal, mintha azok ólomból gyártott játék katonák volnának csupán, a kik mozdulatlan merevséggel, ellenvetés nélkül megállnak ott, — bova őket helyezik. De nagy tervezgessük hajótörést szenvedett.
A szent-Jerencrendiek nem mutattak egy csöpp hajlandóságot sem az uj, a kérlelhetetlen szigorú rendszabályok elfogadására. — Az uralkodó modern szellem merész útjában átszivárgott a komor, rideg szerzetek mogorva kopott falain is, legyőzte a középkor homályos sötét fantomját. Ugy szabadabb s talán tisztább élet költözött ezzel a hideg cellák szürke, romok négy fala közé. Lerombolta a régi. kopott szent-képek sarkaiból a nehéz pókhálót és a hitbű igaz pap többé nem a káros önsanyargatással akar szert tenni az istenes jelzőre.
— A Vatikán túlzott követelései elkeseredést szültek, különösen a fiatalabb szerzetesek között, de maguk az öregebbek is elviselhetlennek tartják. Róma nem engedett, hiába fenyegetőztek a fiatalok, hogy kilépnek. —
Nem hitték. Ma már ez befejezett lény: majdnem az Aseves magyarországi szerzetek megürülnek. Sokan már hónapok előtt felvétették magukat az egyház kerületekbe. A ferenc-reiidiek bomlását ma már semmivel sem lehet megakadályozni. — Sokat vészit ezzel Magyarország, mert nemcsak a hű hazafiság apostolai voltak Ők, hanem a kulturális fejlődés egyik eléggé fontos tényezője. Százados szereplésükkel kivívták mindenütt a közvélemény ragaszkodását, mert mindig együtt éreztek a nemzettel.
Bármennyire is igyekeztek bizonyos körök tagadni, hogy a szerzetesek nem zúgolódnak a szigorú rendszabályok miatt, szavukat megcáfolta a valóság. Az érthető elkeseredés maga után vonta a bomlást, s ebből nekünk is le kell vonni a konzekvenciát; Ez az Ügy bennünket is érint.
A helybeli szerzetből eddig hárman távoztak el, de nemsokára üres lesz a régi otthon teljesen, nem marad itt közülök egy sem. Talán jön helyettük néhány idegen nemzetségit barát, de a kik már természetüknél fogva nem lehetnek soha a mi ha rátáink.
A v. képviselőtestület e heti közgyűlését] a provinciális egy átiratát jelezte a tárgysorozat. Valami nehéz szomoraság ült a városatyák homlokán, mikor erre került a sor, a főjegyzőnek is, mintha reszketett volna egy kissé a hangja. Előre vetette árnyát a megválás, a búcsúzkodás nehéz gondolatának titkos melankólia] a.
Fáj nekünk e veszteség, ha tényleg meg kell válni a ferencrendi szerzettől. Ugylátszik ez elkerülheteien. Azok a sorok kegyetlenül belemarkoltak mindenkinek a szivébe.
A provinciális előre felhívja a tanácsot, hogy" gondoskodjék ideje korán beívelteiről, mert a jövő évben a szerzet teljesen le fog mondani a plébánia adminisztrációjáról. k
Városunk történelmének legutolsó háromszáz évében nagy szerepe jutott az áldozatkész ferencrendi szerzetnek. A legválságosabb időben voltak ők igaz barátai jóban, roszban népünknek. Tántorithatlan hazafisággal mun káikedtak, nemes, nagy munkák legszebb sikerei nekik voltak köszön he;ÖK. íme most egyszerre el\' kell szakadnunk tőlük.
Vájjon a fárasztó, nehéz munkáért ki tuduák-e fejezni méltó bálánkat szóval, betűvel? Alig hisszük.
De talán lehetne még ezen idejekorán változtatni.
A közgyűlés utasította a v. ügyészt kutasson a plébánia kegyura után. Ezt tán mégis fölösleges fáradság, mert vagyonról, birtokról alig lehet szó. Az ezentuli terhek egész bizonyossággal a város pénztárát fogják illetni.
Háromszáz éve körülbelül, hogy a ferencrendiek náluk a plébánia ügyeit vezetik. Vájjon hol akadnak rá a teméntelen fakult írások között arra, kit illetik meg a kegyúri jogok és kötelességek. Hol vannak Paradeiser generáli: utódai? S ha már tudjuk is, kérdéi mi hasznuk lesz ebből? Vájjon a jogutódok nem tiltakozuak-e majd ezt njból átvenni? Elkerülhetetlen pör lenne, a mely esetleg egy jó csomó pénzt emésztene meg.
Ne tétovázzunk, mondjuk ki egész bátran, hogy a jogok a terhek a miénk lesznek, mert Batthyány herceg alig fogja elismerni kegyúri jogait. Mire akkor a nagy haza vona?
Beszélnek egyébkínt arról is, hogy Űgyekezni fognak a Jelsö-eöri apátságot megnyerni, a plébánia admi--nisztrációjára, de ez ép oly kevéssé sikerül, mint a hogy nem sikerült két év előtt a ffmra-Aereszíttrt apátságot megnyerni.
Talán lehetséges lenne s ki tudja nem járna-e az" biztosabb eredménynyel, ha a v. tanács megkeresné a római generálist, hogy tartsa meg továbbra is a helybeli szerzet a plébánia adminisít -~ ióját. A püspöknek módjában volna a helybeli társházat az általános rendelet alól kivétetni. Ez volna a legüdvösebb, igy akkor nem kellene elbúcsúznunk a szerzettől; a hova a visszamaradt magyar barátokat helyeznék át és maradna minden ugy, a hogy volt.
Azt hisszük érdemes e fölött egy kissé gondolkodni.
A város dolgai.
Nagykanizsa r. t. város képviselő testülete 1898. évi október bó 3-án délután 3 órakor a városháza nsgytermében közgyűlést tartott a következő tárgysorozattal:
1. 17822/98. A községi iskolaszék és a v. tanács javaslsta a polgári leányiskola első osztályánál egy párhnzamos osztály felállítása tárgyában.
2. 17365/98. Tanácsi előterjesztés, elhalálozás folytán megüresedett egy iskolaszéki és egy közkórházi bizottsági tagság választás utján teendő betöltése tárgyában.
3- Előterjesztés a p\'ébáaia hivatal adminisztrálásában beállható változás tár gyában.
4. Tanácsi javaslat, a legtöbb adót fizető v. képviselők névjegyzékének 1899. évre leendő kiigazítására egy küldöttség megválasztása iránt.
5. Tanácsi előterjesztés a n.-kanizsai malátagyár és serfőzde részvénytársaság vámdij visszatérítési ügyében.
6. 10785/98. 10637/98. Ztlavármegye tek. törvényhatóságának 12600/98 és 11296/98 105. jk. sz. a. kelt határozatának bejelentése.
A közgyűlés az iskolaszék éi v. tanács javaslata alapján a polgári leányiskola első osztályánál egy párhuzamos osztály felállítását elhatározta.
Ezután az üresedésbe jött iskola-széki és közkórházi bizottsági tagsági helyekre ejtetett meg a választás; — Mikos Géza, — dr. Fri^d Ödön és Uoger Ulmaou Elek v. képviselőkből alakult bizottság előtt történt a szavazás, melynél iskolaszéki tagnak dr. H*user János, kórház bizottsági tagnak pedig dr. Oliop Mór választatott meg szótöbbséggel. Tárgyalás alá vétetett a plébánia hivatal adminisztrálásában beállható változás tárgyában a v. tanács előterjesztése az Ügy előzményét Nith Norbert tartományi főnöknek a tanácshoz intézrtt beadványa képezte, melyben tudtul adja, hogy a rend tagjai az ismeretes pápai rendelet fo\'ytán egymásután lépnek ki a rend kebeléből s Így az itteni plébánia ellátása ma bolnap lehetetlenné válik. A tanács javaslata, mely szerint az ügy a materialis kérdés s a patronatusi jog tisztába hozatala végett a v. ügyésznek adatnék ki, oly hozzáadással fogadtatott el, hogy a tartományi főnök előterjesztése a megyei püspökhöz szintén föiter-jesztessék.
A legtöbb adót fizető v. képviselők névjegyzékének jövő évi kiigazítására küldöttségi tagoknak meg választattak: Hertelendy Béla. Ebeospanger Lrpót, Varga Lajos, dr. Tnboly Gyula és iű. Hegedűs László.
Egyhangúlag elfogadtatott a tanács javaslata a n.-kanizsai malátagyár és sertőzde részvénytársaság vámdij visszatérítése ügyében.
Végül a vármegye törvényhatóságának a közvágóhíd építése, ugy a v. kapitányi hivatal és gyepmesteri telep építési költségének átutalása tárgyában hozott határozata tudomásul vétele után a közgyűlés véget ért.
TÁRCA.
A tévedés.
— Irta: Rosn\'j I—B. —
A ,Zalai K&zlöay\' számára fordította:
VILLÁNYI HENRIK.
Huszonhárom éves korom dacára ebben az időben kétségbeejtő helyzetben voltam: éhenkórász barátság és szerelem nélkül.
A Cbamps-Elysées egyik fényes lakájának lépcsőházán haladtam éjfél tájban, lefelé. Szalon öltözetben voltam. — Egy fényes estélynek voltam szemtanúja, a melyen a pompa egybegyűl a kegyetlen szegénységgel. Az első emeletre érve, kiáll táat hallok. Látom, bogy egy ajtó hirtelen nyílik, bogy egy díszbe öltözött asszony és férfi menekülnek. Ugyanabban a pillanatban egy másik nő, mint -egy förgeteg rohan fegyverrel kezében, mely-lyel éppen mellbe talált — Csak annyi időm volt, bogy nagyot ordítsak. Aztán a lépcsőre ereszkedve elvesztettem eszméletemet.
Mikor magamhoz tértem, fényesen berendezett szobában, széles ágyban feküdtem. Egy öreg asszony virrasztott mellettem, aki legkisebb mozgásomra felém fordalt Nagyon szomjas voltam. — Tompa fájást éreztem jobb oldalamon és nehexeo vettem csak léiekzetet Miután valami limonádé félét felhajtottam, — kérdezem:
— Mi történt?
Feleltek: Másnak nézték önt.
— Ki —
— Nagysága, feleié az anyóka és hallgatott. Kérdő pillantást vetettem reá. Hirtelen folytatá.
Kérő pillantást vetettem reá. Hírtelen elhatározással monda: Mikor nagysága hazajött a színházból, férjét egy barátnőjével találta és férje helyett önt találta megsebezni.
— Szép tévedés ez, — mondám gúnyosan.
Alig hogy ezt mondám, az ajtó balkan nyikorgott, ezután egy selyemruha suttogása hallatszott és én észrevettem egy deli nőalak árnyékát.
Az Öreg anyóka mormogá: felébred.
Erre egy bájos fő hajolt felém és egy erüsthang megcsendült
— Oh, hogy fogja iszonyú tévedésemet megbocsátani ?
Hja, ha ez egy férfiúnak tévedése lett volna, biz haragosa volnék ; de ez az arc ez a balzsam sajgó sebemre, ez már bűnbánat, a mely megbocsátást érdemel és velem megszeretteti sebemet.
— Meg van bocsátva minden, — felelém.
— Igazán, kiáltott fel élénkséggel, ez nemcsak puszta szólam?
— Hogy\'neheztelhetnék önre, viszon-zám, megindulással, biztos vagyok benne, hogy ön annyit szenved, mint én.
Oh, mily kedves, hogy ön ezt mondja uram, o; most már még jobban sajnálom tévedésemet.
Felelni akartam, de ápolónőm közbelépett :
Már eleget beszélt, monda, mert az orvosok minden beszélgetést megtiltottak.
A fiatal urnő igenlöleg bólintgatott fejévei, két percig némán tekintett reám. Kezdtem szeretni ezt a sebet és mikor selyemruhája már nem suhogott körülöttem, különös irt éreztem és kezdtem áldani a kezeket, melyek a törszurást ejtették rajtam.
Napjában többször jött és látogatása hosszabbra nyúltak a azprint, a mint a veszély kísebedett, mikor ő megérkezett, valami titokzatos látomány fogta el egész kép/eletemet1!.
0 szomorú és komoly volt, sápadt szemei a kiáltott szenvedésektől mélyen a gödrökben voltak. — Engem nyájasan kérdezgetett, szerette volna tudni gondolataimat és valahányszor kifejeztem hü oá ifidásom érzelmeit, derült fény ragyogott arcán. Így tndtt Ő meg szegénységemet, megtudta harcaimat, melyet én egy világvárosnak csekély rovara az életemet vívtam. 6 ismerhette talán, hogy milyen a nyomor, de mit szenvedhetett volna ő, aki a mindenaapi élettől oly távol volt Megindulással állott sokszor kórágyam előtt és szemeit hosszasan reám szegzé.
Felgyógyulásom előrehaladt és emiatt kétségbe voltam esve; óriási félelem fogott el, a mely miatt álmatlan volt^T, a csodaszép asszony gyógyulásom arányában, mindinkább bizalmas lett hozzám. — A mikor felkelthettem volna az
ágyból, egy szép álom megsemmisülését éreztem magamban, hisz elkeltett hagynom a boldogság fészkét?
Minek ís késleltettem volna a kiköltözést! Bele kellett nyugodnom és egy április reggelén, ott álltam egy kertre I nyíló ablak mellett. A tavasz ott szőtte \\ a leveleket és szirmokat. Bus komorság ; nyomta a szivemet:
Menjünk, mondám magamban, térjünk ! vissza Gehennába! Mikor igy gondol-i kodtam, á csodálatos álkép megjelent : előttem. Szemei jobban fénylettek, mint máskor, a küönben sápadt arcát rózsa szín futotta be.
íme hát meggyógyult, moudá. Sajnos, meggyógyultam. Mért?
Reá néztem, bíába lett volna még egy szót is vesztegetni akkor, lesütve szemeit monda:
Ön bizonyára azt hiszi, hogy elfelejtettem nagy adósságomat ön iránt? -Hagyjuk, mondáin alázatos hangon. — Nagysád megfizette! Két hónapot éltem itt, mely fölér szenvedéseimmel.
Igazán? Beám nézett és mint gyengélkedésem napjaiban, nem vette le rólam szemeit.
Oh mondám kérő hangon. Jól tudom, hogy nem fog engem megérteni!
De megértettem! viszonzá halkan és lehajolva érzem a tavaszi illatot és az ő kívánságát.
Tegnap óta szabadon választhatok férjet, a válás ki van mondva.
És egy tőrszurás eldöntötte sorsomat
A boldogság.
(W. Ilonkának i
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája.
Ön, édes Ilonka, érdekes, de megvallom nehéz tárca-thémát adott nekem midőn legutóbbi együttlétünk alkalmával arra kért, hogy \'irjak valamit a boldogságról a .Zalai Közlöny"-be.
Kedves és szép kiváneág, de vájjon bogy veszi ezt a szerkesztő ur, bogy mi igy „thémázunk" a háta mögött?
Tehát irjak a boldogságról, kedves szavaival élve, mint .szakavatott egyén".
Ez nem elég helyes, mert a boldogságra mindenki .szakavatott". Nem kell azt külön tanulni, nincs annak iskolája. Arra mindnyájan képesítve vagyunk, mert az Isten minden embert boldogságra teremtett, de a boldogságot elrejtette s az emberek keresik, kutatják, mint a négylevelü lóhert, az eredmény aztán rendszerint az. hogy aki keresi, az nem találja meg. Ha talál is valamit, az nem maga a valódi boldogság. Keresd a boldogságot: s akkor elveszíted azt. Arra ugy véletlenül bakkan az ember, ép ugy, mint a négylevelü iőherre. Ez is csak ugy hoz szerencsét állítólag, ha véletlenül találnak rá.
Mi a boldogság? ön azt még nem tndná édes Ilonkám? Dehogy nem, hisz volt idő, midőn magát irigyelték a boldogságáért, most meg maga irigyel másokat. .,
Mi a boldogság?
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 OKTÓBER 8 án.
Városi zeneiskola.
A városi zeneiskola eszméjét már egy izben megpendítettük. — Azóta sok víz folyt el a Danán, a dolog pedig elaludt. Sokat hánytak-vetettük ezt az életrevaló eszmét A közönség jó része örömmel fogadta és kívánatosnak tartotta megvalósítását. Kívánatos és szükséges ily intézmény Nagykanizsán. Szükséges pedig különösen a zenei oktatás egységes alapra való fektetése és magasabb nívóra való emelése céljából. A városaokban működő zenetanárok és tanárnők tagadhatatlanul derekasan állják meg helyűket Jobbára alaposan képzett zenészek, a kik a külföld elsőrendű zeneintézeteiben nyerték ktképeztetésüket és alapos tudásoknak nem egyszer adták fényes bizonyságát, ugy a városunkban, mint más helyeken való nyilvános föllépéseik alkalmával. — E tekintetben tehát •:. nem adnak okot a panaszra. Tudásukkal kivívták a közönség bizalmát. Szívesen taníttatja gyermekeit. A tanítványok egy részénél tapasztalható a lelkiismeretes oktatás eredménye. De általában véve még sem áil zenei oktatásunk azon a fokon, a melyen állania kellene. Vannak, a kik megelégednek azzal, hogy tanítványokkal egy-két fülbemászó darabot betanulnak, de azzal már keheset tőrödnek, vájjon fejlődik e tanítványuk zenei Ízlése, egyenes arányban áll-e zenei tadása azzal, a mit elprodukáltatnak vele! A szülők, a kik maguk nem zeneértők, megelégednek gyermekeik látszólagos tudásával. — örömük telik abban, ha gyermekük az egybegyűlt társaság előtt minden nagyobb botlás nélkül elzongorázza az éppen divatos magyar nótát, vagy más effélét.
A komoly zenei Unitásnak azonban ez oem lehet célja. Mindez édes-kevés azért a költségért, a melybe kerül. — Könnyelműen eltékozolt időért és pénzért kapnak ennyit.
Az igazi zenei oktatásnak egységes alapra fektetett, meghatározott zene-pe-dagogiai elvek szerint kell haladni. Csakis ily móilon érhetjük el a kivánt eredményt. Ilyen eredményt pedig csakis zeneiskola képes elérni. A bizonyos fokozatokba (osztályokba) sorozott növendékek itt elvégzik az előirt tananyagot, mely nem csupán a zenei tudás technikai részére terjed ki, hanem vele egyenlő lépést tart az elméleti oktatás i«. A gyakorlati tudás elméleti ismeret nélkül ép oly keveset ér, mint a tisztán elmélepi ismeret gyakorlati tudás nélkül. E kettő elválaszthatatlan. — E kettőnek egyöntetű lelkiismeretes ta nitása célja a zeneiskolának.
E célját pedig fényeseu elérhetné. A városunkban tartózkodó zenetanárok ez intézetben egyesölt erővel elér-
Emléksiik arra a régi, szép estre, mikor egyszer olyan siróan szólt a hegedű a cigány kezében, midőa betelt a levegő is a „Szeretlek én egyetlen egy virágom" és a .Lehullott a rezgő nyárfa" örökezép dallamaival. Ön piruló arccal, lázas Bzemekkel, dobogó szívvel hallgatta ezeket a dalokat — Önnek húzták a cigányok. Lássa, lássa magának akkor minden porcikája boldogságtól remegett, boldogságot árult el.
Az volt a boldogság. Akkor nem tudta, de érezte, csak akkor tudta meg, mikor a boldog ábrándok szétoszoltak.
Olvastam a ,Lemondás"-t egyik helyi lap tárcájában. Tudtam, kiről szól az.
Nem tudom, virágnyitó tavasz volt-e akkor, vagy ősz, melyet ön ugy szeret borongó hangulatával, halló\' sárga leveleivel s magában mondogatja a költővel:
,ószi szelek járnak.....
Temessük el szivem azt a régi vágyat".
S a midőn a régi álmokat, vágyókat temetni igyekszik, (sikerülni az nem fog soha) a midőn kart karba fűzve — egyikünk arcán mosolylyal, másikén szomorú melancholiával — ott a fasorban tűnődünk az élet múlandóságán, engem kér, bogy írjam meg, mi a boldogság?
Mi Bem könnyebb, mint a boldogság definícióját megállapítani; négy sző az egész: szeretni és szeretve lenni.
Hanem aztán erről már tárcát iroí, az sokkal nehezebb.
„Szeretni és szeretve lenni", nioci ennél nagyobb, ehhez fogható boldogság
hetnék azt, a mit egyenkint csak kivételes esetekben mutatkoznak föl.
Az áldozatokra kész közönsége a városnak kész lenne támogatni az intézményt erkölcsileg és anyagilag egyaránt.
Egy kis jóakarattal és buzgalommal aránylag rövid idő alatt oly fokra emelhetnék városunkban a zeneoktatást, a mely fokon állania kellene.
Abban a reményben teszszük le a tollat, hogy az érdekelt felek megszívlelik az elmondottakat és kcmoly megfontolás -tárgyává teszik. Egyben arra kérjük az érdeklődőket, szóljanak a tárgyhoz. Mi kész örömmel adnnk helyet a tárgyhoz szóló cikkeiknek.
Dr Ferényi József-
lenézni9" melyek a szerkesztőséget ezen cél elérésében vezérlik.
Azért teljes bizodalommal jordulok a „ZALAI KÖZLÖNY* tisztelt olvasó közönségéhez és munkatársaihoz azon kérelemmel, hogy a szerkesztőséget e törekvéseiben támogassák és pártolják a jövőben is.
N.-kanizsán, I89& október 8 án.
Ifj. WajQits József,
a .ZALAI KÖZLÖ>Y" kiadója
Tiszteli olvasóinkhoz !
Két és fél esz endö telt le, mióta dr. Ki ss Ern Ö. a „ZALAI KÖZLÖNY11 alapitójának, Bátorfi Lajosnak halála után e lap szerkesztését dr. Villányt Henrik buzgó munkatársának támogatásával magára vállalta. Nehéz viszonyok közt alakult meg akkor a szerkesztőség, csekély eszközök áüo\'tak rendelkezésére, de sok buzgalommal fogott a munkához és l>ogy helyes uton indult, azt bizonyítja azon bár szerény, I — de tisztességes pozíció, melyet a | „ZALAI KÖZLÖNY\' a vidéki lapok között magának kivívott.
Dr. Kiss Ernő j. hó 1 én a Lap szerkesztésétől visszalépett. — A ,ZALAI KÖZLÖNY\' -t azon a piedesztálon óhajtván megtartani, a melyen volt, söt ha lehet, felemelni óhajtván e lap színvonalát, annak szerkesztésével lapom kipróbált munkatársit dr. Villányi Henrik urat bíztam meg, akihez társul dr. Perényi József, a helybeli főgimnázium tanári karának egyik ékessége, a fiatal írói gárda jeles tagja, szegődött.
Amit a „ZALAI KÖZLÖNY\' tovább építeni óhajt, ahhoz a kövek meg vannak harminchét éves múltjában: a közönség érdekét szol gáló közlönye akar lenni és maradni a városnak és a megyének.
A lap szerkesztősége tisztában van azzal, hogy ez az irány áz egyedüli helyes. Lehet ezt a nézetet kicsi nyelni, de nem lehet aazon érzéseket
a tőidőn. S annál nagyobb, aunál eszményibb, minél tisztább sziveket füz egymáshoz.
Azt mondja egyik poétánk, hogy a boldogság az első csóknál kezdődik. — Nem, ott már erősödik; kezdete ott van a sejtelem bűvös-bájos ábrándjaiban az elárult tekintetben, a szemek égő fényében, az első vallomásban.
Nincs leány, kioek életében ez legalább egyszer elő ne fordult volna, niocn tehát szív, mely életéhen legalább egyszer boldog ne lett volna.
Minden más egyéb, a mi a szereteten kívül esik, csak halvány viszfénye a boldogságnak, ép ugy. mint a hold a napnak, kissé világit, de meleget, káprázatos fényt nem nyújt
A szeretet álul besugárzott egyetlen óra más érzelmekben eltöltött napokkal, hetekkel sem ér fel. Igen szépen mondja. Goethe: „Einen Augenblick gelebt im Paradíese. ist doch nícht zu theuer mit dem Toda erkauft".
Ellentétben Petőfi pedig mily hétköz-napiasan iáUrik szólani-egyik versében:
„Hol a boldogság mostaniban?
Barátságos meleg szobában\' De bizonyára nem pasztán magát a meleg szobát tartotta legnagyobb költőnk a boldogság okozójának, hanem a meleg szobában elképzelt boldog családot mely egymást melegen, forrón szereti s nyugodt tiszta a lelkiismerete. Mert ne higye ám édes Ilonka, hogy más egyéb nem kell a boldogsághoz, miot szeretni és szeretve lenni. Ez alapját képezi ugyan,
FELSŐ TEMPLOM.
Ujabb adakozások:
Sauermann Mihály gyűjtése: Sauer-mann Mihály 2 frt, Sauermano Orsolya 5 frt, Sauermann AnUl, id. Kolomajer J., Mélán Sándor. Cier Pál, Selek Mihály, Szsuermann Rezső, Peadli Gusztáv, Mélán Lőrinc, Cin János, Tempeü Márton, Trm-pefi József, Sauermann Mihályné 1—1 frt Sauermann Ágnes, Szauermann An talné, Mélán Mihíly, Ludescher Ignác. Lúdescber Alajot, Rokk György, Tempefi Nándor, Vinkler Jánosné, Ci3r Péter, Ludeser Gertrad, Boleman Antal, Solo-majer Jakab, Sek József, Rok István Lsng Jikab, Vinkler Mihály, Cm Antal, Tempefi János, Mélán Jáooané, Cm Pál 50—50 krt. Tempefi Gispár, Tempefi István, Cin János, E^eli Jánoi. Tempafi Márton, 40—40 krt. Tempefi Pál 35 krt. Martin Pil, Ludeser György, Tempefi E\'ek 30—30 krf, Tempefi Alajos 25 krt, Raach Mihílyné. Hartmann György, Eíeli István, Tempefi Mártonné. Fleücher Ferenc. Gaáot Á<lám, Mélán Nándor, Vinkler Jánosné. lloíp István. Schultzer Antal, Tempefi János, Ébert Pál, Fáztauz AnUl, Cin Hona, Cin János, Reszler János, Tempefi Elek, Tempefi Fereoc, Steil Valentin, Cimerman Mihály, Cn Károly, Boleman Nándor, Tempefi Károly 20—20 krt, Ludeser Gáspár, Ludeser János, Csinak Vendel. Sek Ede, Faff János 15 — 15 krt. Cin Márton 14 krt, Saumann Jinos 12 krt, Tempefi János, Lang Ignác, Reszler Pál, Reszler János, Reszler Lörioc. Sek Iünác, Sultez Jái:o<, Bőbm Mátyán. Feifer György, Lang Ferenc Tempefi Flórián, Leien Mihály, Martin János, Faztns József, Cm Mihály, Mandy Béla 10-10 krt, Tempefi Márton 06 krt, Tempefi Vendel, Kionen Rupert 05-05 krt. Összegen 40 frt 52 kr.
Mikos Géza gyűjtése: Grnber Ede 3 frt (Szombathely,) dr. Huszár Sándor 5 frt, Dreven Lajos, Fehér József 1 — 1 frt, özv. Lőrinc Gusztáváé (Péc-<) 5 trt.
e nélkül nincs boldogság, de hogy az igazi legyen, ahkoz szükséges; a nyugodt lelkiismeret, erős bit az Istenben s lis/U öntudat, szóval a lélek harmóniája.
Lássa, lássa, mi minden kell a bol-dogságho; és az teljes még sem lehet soha. Leges legboldogabb percünkben i* hiányzik mindig valami, mert teljes bo-dogság nem osztályrésze az embernek, kí még nevetés közben is fájni érzi szivét. Tiszta boldogság igen de teljes nem. Nézze például a női élet legboldogabb korszakát, midőn menyasszony.
Vőlegényét ugyan rajongva saereti, érette szívesen elhagy mindent: jó szü löket, kedves ottbont, ahol neki minden göröngy drága emlékezteti fényre, ifjúságra. Leánykori ábrándokat, álmokat, ambíciót, mindent, de mindent szívesen elhagy azért az »egy"-ér\', mert abban az egyben feltalálni véli az egész világot s az elhagyott otthonért egy földi me nyországoí remél.
S még íp, még is mát kas ága ideje alatt siratja azokat, kiket és miket el kell hagynia. Az a boldog szív sokat fáj addig, míg kirepül az édes otthonból. Igy van az emberi sziv megalkotva.
Hiaz ha a földön, volna teljes boldogság, akkor nem föld volna a föld, hanem meny ország.
És pedig most, midőn prédikációm végére jutotUm, bocsánatot kérek magától édes Ilonka, ha kedves kívánságának mindenben nem tudtam eleget tenni.
Haláss Margit.
Összesen 15 frt. 3 perselyből összegyűlt összeg 1 Irt 39 kr. N. N. 50 kr., Ze-lenák Antal é« neje (I részlet) 10 trt.
Eddig befolyt összesen 11,675 frt 71 kr.
Dr. Tuboly Gyuia Eperjesy Gábor ellenőr. pénztáros.
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. A keresked. m. kir. miniszter ar, a magyarországi kir. állam -építészeti hivaUlok területén levő állami közutakon az 1899., 1900., 1901-, 1902., 1903 és 1904. években eszközlendő ka-vicsazállitás biztosítása céljából, a magyaróvári, szombathelyi; zala-egerszegi és soproni m. kir. államépitésteti hivatalok helyiségében zárt írásbeli ajánlatok utján nyilvános verseny tárgyalást irt ki, mely f. é. október bó 20 án d. e. 10 órakor fog megtartatni. — Vállalkozni kívánók, ajánlataikat a keresked. m. kir. niiuisx-terium segédhivatalainak igazgatójához, vagy von államépitészeti hivatalhoz, — melynek területén az államut. melyre az ajánlat vonatkozik, fekszik címezve legkésőbb 1898. évi október bó 20-áuak d. o. 10 órájáig kötelesek benyújtani. Mire oly megjegyzéssel hívjuk fel érdekelt köreink figyelmét,* bogy a szá htási szer/ődés és részletes feltételek az ajánlati minta a ennek mellékletét képező felosztási kimutatás és kőminták a neveiéit államépitészeti bivauloknál a szokott hivatalos órák alatt átvehetők, illetve megtekinthetők. Sopron, 1898. évi szeptember havában. A kerületi kereskedelmi éi iparkamara.
— Hirdetmény, A m. kir. V. honvéd kerületi parancsnoksága a Körmenden, Pápán Ziia-Egerszegen és Keszthelyen elhelyezett honvédcsapatok 1899. évi január hő 1-től ugyanez évi december bó 30-áig szükségelt kenyér- és zab-szük-ségletének biztosítása céljiból és pedig f. é. október hő 10 én d. e. 9 órakor a Psp.in és Zala - Egerszegen állomásozó m. kir. 7-ik honvéd huszárezred törzs-, valamint L és II. osztálya sz ük-ég let ének biztosítása végett Pápán a 7-ik honvéd haszárezred kezelő tis»ti irodájában; f. é. október hó 12 én a m. kir. 20 honvédgyalogezred 3. Körmenden állomásozó zászlóaljának szükségletének biztosítása végett Nagykanizsán a m. kir. 20. bonvéd gyalogezred kezelő tiszti irodájában és végül f. é. október hó 14-én a m. kir. 8. honvéd huszárezred Keszthelyen sJlomáso7Ó IL osztálya srüKséghtének biztosítása végett Pécsett a m. kir. 19. honvéd gyalogezred kezelő tiszti irodájában, kizárólag írásbeli ajánlatok utján, nyilvános ajánlati tárgyalást hirdet — Mire oly megjegyzéssel hivjuk fel érdekelt köreink figyelmét, — miszerint a kö/elebbi föltételek naponkint 9 órától 12 óráig a fentemiitett parancsnokságok hivaUlos helységeiben bárki álul aegtekintheők — « ugyaao t fű/eten-kaut 8 krajcárért inee is szerezhetők. Sopron, 1898 évi szeptember havában. A kerületi kereskedelmi és tparknmara.
— Hirdetmény. — Dr. Moidováuyi István, kir. ipnrfelügyelő ur, ö oagy mélt. a keresked m kir. miniszter ur megbízása folytán az iparügyekre vonatkozó törvényeket és rendeleteket rendszeres gyűjteménybe foglatU össze s azokat szakszerű magyarázatokkal látta el. Miután e munka ugy az ipari közigazgatással foglalkozó hatóságoknak, mint hazai iparosainak jó fizoigálatot tehet, arra ezennel o\'y megjegy/éis\'el hivjuk f.-l az ö-tszes érdekeltség figyelmét, hogy az a „Pillas" irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Budapest. V. ker, Hon-véd-ntca 4. sz.) kiadásában jelent meg éi ugyanott 6 frton meg is rendelhető. Sopron, 1898. évi október havában. A ksrü\'eti kereskedelmi és iparkamara.
HÍREK.
— Október hatodika! Hol az a magyar sziv. mely meg ne dobbanna erre a szóra? Hol az a aziv, melyre a fájdalomnak súlya ne nehezedne ezen a nspon és hol a* a magyar, ki ne tndná, milyen nagy, — milyen gyászos nap ez nekünk ?
Tudjuk, oh. jól tudjuk!
A magyarok félisteneinek, a dicső emlékezetű 13 magyar tábornoknak halála napja ez. Ekkor tűnt le a magyai szabadságharc végső reméoycsillaga, ekkor borait be az ég teljesen felettünk.
Ti dicső nagyok! nemzetünk marlyrj.ii. Ti láthatjátok, bogy mily igazán, mily bensőséggel imádkozunk leikeitek üdvéért.
Amit a költő ihlett?égéhen megjósolt, bekövetkezett:
„Hol sírjaink domborulnak Unokáink le borainak Ls áldó imidsóg mellett Mondják el szent neveinket."
— Október 6 lkát kegyeletes ünnepséggel ülte meg a főgimnázium tanártestülete és ifjúsága. Délelőtt 8 órakor ünnepélyes gyászmisét celebrált Tubán * Tibor fögimn. tanár az aradi vértanuk * lelki üdvéért. — Délután Perlakvra rándu.L ki a fágimn. 150 Unulója 10 Unár vezetése alatt. Perlakon G a s p a-rits Márk, ferencreodi szerzetesnek,
a szabadság hősi bajnokának emlékének tartott hazafias ünnepséget az ifjúság a következő műsorral: 1. I-tten áldd meg a magyart. Énekli a közönség. — 2. Ga8pahcs emlékezete. Irta Kele György. Szavalja Polgár Ferenc 7. o. t — 3. Emlékbeszéd. Mondja 8ehw«rfc>tein Ödön o. t. 4. A kapucinusok kriptájában. IrU Ábrányi Emil. Szavalja Németh György 6. o. t. 5. Az emlékoszlop megkoszorúzása. 6. A magyarok Istene. Irta Petőfi. S/.ava\'Ja Berkenye* István 8 o. l 7. Hazádnak rendületlenül. — Énekli a közönség.
— A király névnapja. Ó felsége a király uevenapjau október 4 én a Bzent- ferenc rendiek templomában mise \' volt, melyet Nícth Norbert prov-ociális mondott Mise alatt a polgári leányiskola énekkara Sauermana Nihály vezetése alatt énekelt. Az istenti szí eletén V é c s e y Zsigmond polgármester, a városi tisztikar, a polgári és katonai hatóság is jelen voltak. — Az ájutos közönség vigaszért fohászkodott jó királyunk sebzett szivére.
— A királyné emléke az Iskolákban.
E kőltöiött Erzsébet királyass70uyunk emlékezetének örökkön való hűséges megőrzéséről gondoskodott Wlassics miniszter, elrendelvén hogy árpádházi szent Erzsébet névnapját, — november tizenkilencedikét ezentúl minden iskolában ünnepeljék meg s ezt a napot szenteljék egyszersmind jé királynénk emlékének az ifjúi szivekbe való hep tán tálasára.
— Hymen. Sattler Lajos a Pbőnix biztosító társaság tisztviselője eljegyezte Neumark Adolf n.-kanizsai lakos kedves leányát Adél ki-asszonyt.
— Oktőber I. Egy megbolygatott hangyafeVzek képét muUtja most a kaszárnyák belseje. Lótás-futás, .kufif-ir" cipelés — ez az, mit a szemlélő pár napig a kaszái nyák körül láthat és mindez azért, mert
„Kijött végre ez a Tárt iciö: Elmúlott a bárom ezzteodSl*
Jön a káplár ur, a ki sorakoztatja azokat a kik vasúton mennek tovább, mikor elkiáltja magát:
„Trancport marseb 1" sokan utánna morogják :
.Nekem is utoljára parancsolsz ám!"
Azután megindulnak haza felé, csak épen egy pár suszterinas kiabálja oaey rikoltással utánuk: „Hej. viszik a koffert!\'
— Ma már itt vannak azok, — kiket most siratnak odahaza. Ezek is jókedvűek, azok is lesznek pír napig, a meddig a hazai elemózsia Urt mert addig a káp ár ur sem emlegeti kacskaringósat a szenteket Csak azután jön az ,ahrik-tolás," mely szÖt egész borzalmas:ágában csak az érti, kinek abban része is volt. De ők még nem tudják mi az. hanem ha ugy parancsolják, hát elmennek a botba ,kerdeich"-ért. 9kommandó*-ért és „rechtsfront\'-érí. Ök még nem tudják mi az a katona-élet és vigan dalozzák :
„Októbernek elsején Be kell rukkolni I\'
— Halálozás, özv. nagymádi és vár bogyai Bogyay Ignáczné, szül. Koltai Etelka mult hó 30-án életének 78 ik évében, hosszáé betegeskedés után Csab-rendeken elhunyt.
Selyem-damasztok
(0
lu-tól 14 frt 65 kri.o- lÉfHltÉ Ú HuM-tatOl - Saját Miliői
valamint fekete, fehér t, színes Henneberg-selyem 45
krtól 14 ÍTt 65 krig métereakéot - ráma, etikot, kockázott, mlo tázott ét damasxt itb. (mintegj 240 kalönbötő fajta ét 2000 különböző tzio- ét árnyalatban ttb ) fc,
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Magyar tételétét. Svájcba kétszeres letélbélyeg ragasztandó.
Henueberg G. selyeragyarai. Zürichben
let. é, kir adtán tzállitú).
XXXVII -É* FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
18Q8. OKTÓBER 8-fl\'n
— Iparferügjielet. A kereskedelem-Így: miniszter az ország gyárai és iparleiepeinek megfeleld ellenőrzése céljából az országot hét ip&rfelügyelői kerületbe ,:-/totia be. Zala vármegy ét a VI ik ke rüíetbe sorolta, s e kerület, tehát vármegyénk területére is, iparíe!ÜgyelőU Feterffy Zoltán kir. iparíelügyelöt PozMoy taékhelylyel, az iparfelügyeló motlé szak-küzegekü! pedta:: Eperjessy Imre szegedi czskiskolai uuár és J>ómöíÖr Pál hada pesti felső ipariskolai mübelyföuököt ue-vezte ki.
— A pécsi hadapródiskola. A pécsi
in. kir. honvéd hadapród iskolába a felvételi vizt-gálatok a m. kir. honvédelmi miniszter ur álul elaő tiorbani felvett pályázókkal m. hó 26. és 27-én ejtettek meg. — mely alkalommai a oagykanizsai főgimnáziumból jelentkező 2 pályázó Freytág Géza és Scbwdrcz Géza V-ik osztályt végaett tanulók általános jó érdemsorozattal felvétettek. — Az ors?ág oiindeo középiskoláiból összegyűlt polgárok körül a nagykanizsai gimnázium béliek a számtan, mértan és történelemből a cieké-y számú jeles felelök kö/é soroltattak, igy a kanizsai gimnázium elismerést aratott s egy közép iskolából, honnét többen pályáztak, nem sikerült, hogy két pályázó közül minii-kettót felvették volna. Eddig 79 növendéket vettek fel, de a vizsgálat nzept. 29-éu fejeződött be, mely időre a má-todsorbaui pályázók hivattak be. — az átalányt 110 növeodékre állapították meg. mely számban benne vannak a feltété leseu felvettek is. Az intézet épülete, valamint a berendezés, az ellátás a z. .-dern kornak megfelelóleg semmi kivánui valót nem hagy maga után, s minden tekintetben gondoskodva van a .szellemi tár.-adalrui és egészségi szempontból a növendékeknek kiképzésérői. Szeptember 28 au öltöztették be a felveiteket az uj egyenruhába — bogy a szülők pár óra ho3Z8zat gyönyörködhessenek gyerme keiknek a katonai egyenruhában történt átváltoztatásán. Az egyenruha igeo jó és fél finom szövetből van készítve. Október hó 4- volt az iskola és az ott elhelyezett kápolna beszeotelése, — melyet maga Hetyei Sámuel pécsi püspök eszközölt és ez alkalommal az iskola főépület előtti park téren felállított ö felsége a király szobra lelepleztetett. Az ünnepélyre számos notabilitáa Péca város, hatósága és hivatalok meg lettek biva.
— Borkereskedőink mozgalma — Borkereskedőink hiába kértek a kereskedelemügyi minisztert, hogy saját költségükön itt, Nagykanizsán egy hivatalos jelleggel felruházott vegyészt tarthassanak fel. E utasították ők. Borkereskedőink azonb ? a termelők nagyon elharapózott borhamisítási manipulációnak raepgátlár sára oiykép szövetkeztek, hogy közös megegyezéssel egy nagyobb összeget sztn tak e lelkiismeret lenségek megszüntetésére. Ez Összegből fedezik azokat a költségeket, a melyen az egyes hamisítottnak vele mintákat a vegyeleinzó intézetnek küldik Budapestre Az üdvös mozgalom első lépése már is eredmé iynyel járt. Kedden és szerdán már v^gy tizeonyolc kocsi mustot vitettek be a reodőrséghez, a melyekről előre láthatólag könnyen raegállapiihatták a hamisítás jeleit. Az egyes hordókból mintát vettek le, melyeket vegyelem7és céljából Budapestre fognak küldeni a borokat pedig hitó-sági zár alá vetélték, melyekhez mindaddig nem szabad & gazdiknak hozzá-njnlni, mig a hivatalos válasz vissza nem érkeaik. Ez a leghatásosabb módja a termelők lelkiismeretlen üzelmeikuek megbánására. Ezzel csak saját érdekeiket védik kereskedőtök, s éber-egük bi zooyoyal viasza szerzi s kaDizsai borpiac egykori tiszta jó hírnevét A többi gazdáknak ez elrettentő például szolgálhat, bogy a ha-nisitásokat tovább ne űzzék, mert az oly borokat, melyekről megállapítják, hogy hamisított nemcsak hogy elkobozzák, de egyattal érzékeny büntetést is szabatva ezenkívül reájuk.
— Leleplezett csalók. Közönségünk még emlékezhetik arra a két fiatal emberre, kik nemrég Kanizsán is, mint világjárók mutatkoztak be. Mint most kiderült, ezek az uri emberek közönséges szédelgők, kik soha semmiféle 100.000 frtos fogadást nem csináltak, mint azt híresztelték, hanem a hova menuek, ott pumpoinak és azután uta:nak tovább — a vasúton. De végre rajt vesztettek és feljelentést tettek ellenük a belügyminiszternél.
— Elhalasztott mulatságok. — A szabó-munkások és munkásnők szüreti mulatságukat tartják meg f. hó 23 án. Az óvodák és népkonyha javára rendezendő céptombola pedig 1 hÓ 16 án kedvezőtlen idő esetén pedig a reá következő vasárnapon fog a főtéren megtartatni.
— Bolti t&a. Folyó hó 4 ről 5 ére virradó éjjel az Eötvös-tér — és Kereszt utca sarkán levő Weisz Bernát fele szatócs bolt mellett elhaladók füstöt láttak kitódaloi a boltbelyiség ajtaján és ablakán ; rosszat sejtve felverték a bolt-helyiség melletti lakásban alvó Weisz Bernátot, kinek akkor már a hálószobája is megtellett füsttel. Ez benyitva a bolt-ajtón, rémülve vette ászra, hogy boltjának E/un része, hol a trafik és gyufa anyag van, recsegve ég. A rendőrség és tűzoltó őrség megjeleot és a házbeliek által oda hordott vízzel minden nagyobb lárma nélkül eloltották a tüzei. A tüz vizsgálat nem tudta kideríteni a tüzkeletkezéséaek okát s azt sejtik, hogy a körülbelül 10 óráig nyitva volt bolthelyiségbea eldobott gyufa vagy égő cigarettától foghatott tüzel.
— Szaktanfolyam hadblrák számára.
A m. kir honvédhadbirÓi kar létszámának Kiegészítése érdekében azok számára, kik ezer.tul a honvédhadbirÓi kvalifikációi óhajtják ehj) érni Budapesten tanfolyamot fognak fölállítani. A szaktárgyakat ki- \' . zírólag bonvéd törzshadbírák fogják előadni, de mivel a jövendő hadbiráktói a I gyorsírás elsajátítását is megkövetelik, ennélfogva a honvédelmi miniszter a gyorsírás oktatására egy gyorsirólanárt fog alkalmazni.
— Kerékbe tört kocsis. Zala-Stt-i Balázsról irja levelezőnk: Varga László : István, község bírónak egyik kocsisa, ; oévszeriutSzekrény János Kukorica szárért
ment ki a mezőre, midőn onnan meg rakódva haza felé jött, az egyik lejtőn elfeledte megkötői a kocsi kerekét, mi álial a kocsi annyira megindult, hogy a lovak megbokrosodva futásnak eredtek. A kocsis leesett a kocsiról de lábaszára ; megakadt a gyeplőben — s ez a kocsi ! kerekei alá vonta. A kocsi a szerencsé-.-| len embernek mellkasán ment keresztül, j több oldalbordáit betörte s oly iszonyú j sérüléseket szenvedett, hogy életben maradásához kevés a remény.
— Figyelmeztetünk a lapunk mai : számában megjelent „N\'emzetf Balesetbiztosító" című hirdetésre.
— KBONFELD Nővérek folvUtják a tanítást a magyar, német, francia,
I és angol nyelvben, Lakún: Kazinc -utca.
Házeladás Kereszí-utcab in.
Nagykanizsán, Kiskereszt • utcával és s mellette levő uj utcával szemben néző Ttnczos leit- ház, szabad kézből eladó,A venni szándékozók az ŐrökŐsok egyUével értekezhetnek s megalkudhatnak, címe e inp kiadó hivatalában megindhaló!
Szerkesitóseg : J)r. Per\'tiui Jdznef.
Jtr 1\'iUfinjfi Henrik, felelős szerkesztő. Kud-i Iff. Hnjdits Jöznrf.
Közgazdaság.
Heti jelenlés a gabonaüzlelrÓI 1898. október hő 7-en. A külföldi magas jegyzések, valamiüt a kevés hozatal folytán üzletünk iráuy-zata a jelen héten lényegesen megszilárdul\'. A gabonaárak robamossan emelkedtek.
A malmok vételkedve, dacára annak, hogy meglehetős készlettel birnak, nőve kedett és nagyobb mennyiségű főleg nehezebb minőségű búzát vásárollak.
Az árpaüzlet is jobb fordulatot veit a finomabb minőségű árpák jó áraké-; voltak eladhatók.
A héten nagyobb roz^kőtések is történtek.
A piaci forgalom állandóan nagyon csekély. A kicsinyben eladásra kerülő gaboaa cikkek után élénk kereslet volt, melynek következtében a gyengébb mi-nőségüekért is jő árak fizettettek. -
Piaci áraink ma a következőképpen áiipnak :
Buz* 860—8-80 frt
Rozs 6 50- 6 70 ,
Zab 5-20—5-30 ,
Fehérbab 6-40-6 60 ,
Tarkabab 5\'20—5"30 ,
Tengeri ó 6\'--620 ,
100 kgrammkénf.
VEGYES.
— Kii** baszeálatra. Testrészek fajdalmai, cíú os és köszvényes bajok és mindennemfi gyn\'adások a .Moll-féle francia bor-sietz\'-tzei gyógyíttatunk biztos sikerrel. Sgy üreg ara 90 kr. SzeUflldés naponként mán Té\'e lel Moll a gjógyszeYísz cs. és kir. adr. szállító által Béci, 1 Tocblanben 9 A vidéki gjógyszertár kban és anyagkercskédesekben határozottan M o i i-í -! e készítmény kérendő az ö gyári jelvényéve: és aláírásával
X y i 111 é i*)
Vese. huej liólyac, hugydara és a köszvény bántalmak elleo, továbbá a légzó és emésztési szervek horntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendéire less. Hunyhaj tó hat ásni
Kellemes izi! | ¦»> KŐBorea enésittelö
Kapható ásványmkereskedésekben és gyógyszertárakban. A Sahator-forrás igazgatósága Eperjesen-
Nyilvános köszönet.
Wilhelm Ferenc gyögyszerénz nrnak Nennklrchen A.-Ausztria. Feltalálója az Antii henmatikns es Antiathrltlkas rértlszlito teának, köszvény és rheomanaJ.
Midón én a nyilvánosság elé lépek, csakis azért lörté-ik, mintán kötelességemnek tartom, Wilhelm gyógyszerész urnák Xeuukirchenbcn legmélyebb köszönetemet fejesni azon szolgálatokért, melyeket az 5 vérüszliió teája fájdalmas rbeumatikus szenvedéseimben telt és hogy azokat, ak k etiöl a borzaaztó szenvedéstől íelkerestetnek, figyelmeasé tegyem-Nem vagyek képes azon öldöklő fájdalmakat le rni, melyeket már 3 év óta minden időváltozásnál tagjaimban éreztem, s melyektől lem gyógyszerek, sem a Esdeni (Bécs mellett) kéoturdók használata srabaditott meg Álmatlanul hánykódtam éjjel-nkint ágyamban, étvágyon napról-napra fogyott, kioézésem szemlátomást rosszabodott és egész te*ü erőm Testitett Négyheti használata alán fenti teának fájdalmaimtói nemcsak hogy megszabadultam, s vagyok megszabadítva, mintán már hat hét óta nem iszom e teából, de egész testi hogylétem javult. Szoros meggyőződésem, hogy mindenki, ki hasonló fájdalmakban szenved és ezen tea hssinálatához folyamodott, szintúgy fogja Wilhelm Ferenc urat áldani, mint én.
Őszinte na;yrabecsOléssel
Butsclun—Streitfeld grófnő
alezredes neje.
*| Az e rovat alatt közlött- kért nem vállal felelősséget a saerk
HIRDETÉSEK.
SABAB1A
4t> ^ qt
2 KALBASZOK
delikateszszek!
S n li 11 r i h - s o 11 k u ?8 sertészsír.
- IRT* -Magyarország elBÖ nag.r gyártelepe e siaLír~ban. -^f)
El só szombathelyi sertés hizlalda és husfilstöl ő-g y ár
Szombathelyen.
Kiváoatra. ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
HIRDETÉSEK
lehetetnek a kiadóhivatalba
Ctak 8 papig látható a Zárda-Btczábaa.
Újdonság!
Itt először
Újdonság!
A világ legidomitottabb kutyái!
Miuden versenynélkQl. Kora e»y fénye-elsúrangu szám, miután ő mindnyájuk közt a legutolsó divatú MARTHA és OH ARAT, czimu darabot az 6 zongoráján remek szépen eljátsza, ami csak a világon létezik.
Az utóbbi kutyákat a mit na y 1 uzdelemmei {¦& kitartással sikerült betanítani. író, olvasó és számolónak lenni, ugy hogy minden látogató által bármily számos feladatot képes megfejteni, a kutyák szin és virág ismerők, gímnasz-tikusok, úgyszintén ballet táncosok és összesen egy nagyszerű portált képeznek, átok ugy produkálják magukat minő még nem volt
Naponta 2 előadás.. I. előadás délután 5 órakor. II. előadás este 8 órakor.
Vasárnap ós ünnepnapokon minden órában 1 előadás.
HELYÁE.AK : Zártszók 50 kr. I. hely 40 kr. H. hely 30 kr. állóhely 15 kr., katonák és gyermekek felét fizetik.
A TULAJDONOS.
Csak 8 napig látható a Zárda-utcában.
Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben
1.000,0001
Az Összes 50,000 nyeremény JEGYZÉKE.
A legnag yobb nyeremény legwerencsísebr/ est
1.000,000 kor
A nyeremények részletes beoszt.isa a kc
Juíaicsi nyer. ¦
ona
soszüsa a következő\' Korona
OOOOOO 400000 20000« ÍOOOOO OOOOO
soooo
7OOO0 OOOOO 40000 SOOOO 35000 SOOOO 15 OOO ÍOOOO 5000 3000 3000 ÍOOO ««•
200
100, 80. 40
Összeg-ben 13 160.000
melyek hat húzásban multainak ki.
I 1 1 3 1 t 1
1
5 I
-- 7 3 31 67 3
43% 763 1338 »<> 317«Mt 15650 á
170. 130
a harmadik nagy magy. kir. osztálya játék nemsokára ismét kezdüdik és
sorsjegyre
újból
50,009 nyerem.
jut, vagyis az oldaltlevÖ nyereményjegyzék szerint az Össies sorsjegyek fele feltétlenül nyerni fog.
a nyerési esélyek tehát, mint már általánosan ismeretes, óriásiak.
Összesen tizenhárom millió 16O.000 koronát sorsolnak kt biztosan. a legnagyobb nyeiemény a legszerencsésebb esc:
•|j ¦illii korina.
Szíves mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig:
¦lj ¦léiz i.
- fii -
. IIITII .
- iraleai.
. iraltti se ríj agy e t I. f
!.-1.M —.71 ,
kCLIdiink. szét utánvéttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre a húzások a magy kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és azoknál mindenki megjelenti ctik.
Kérjük a rendel mén veket később azonban
ielőbb leg-
f. iii október hó 15-ig
Török A. és TSA
a m, kir. szab. osztály sorsjáték föclárusitói
Budapest, V., Yáci-kint 4 a.
Rudiiéinál Imaasii Török 1. is Társa uraknak Budapest.
iziálysorsjáték eredeti sorsjegyet
Kérek részemre .1
hivatalos tervezettel együtt küldet:
Az összeget..................
sztályn mag)\', kir.
| itálTÍtli.
¦ m f putaital
szii kérin liiaytial liliom.
A nem tetsző törlendő.
32
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898 OKTÓBER 8-án.
A PALLAS
,ÖY L1Z
kész!
Megjelent 16 díszes félbőrkőtésü kötetben;
gh a telje* mú ára 96 frt. Oiszes fali állvány hozzá csomagolással együtt 21 frt.
A magyar lélek mindennapi kenyere a Pallas Nagy Lexikona; el nem lehet nélküle senki. Kell: a gazdagnak, szegénynek tudósnak, tudatlannak.
Kapható: ifj. Wajdits József könyvkereskedésében Nagy-Kanizsáo, esetleg havi 5 forintos részletfizetésre is!
A ki a pénzét szereti, az csakis a
„STYRSA" kerékpárokat
vegye, ezen kerékpárok a szakértők és versenyzők gépje. Bámulatot könnyű ménét, tartéuág ét elegancia által az összes gyártmányok felett uralkodik.
Képviselőség és raktár: |FJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL Nagy-Kanizsán.
jCüneV Ltgnagytbb raktár kerékpár jelszereién- cikkekből. Használt kerékpárok eladása és
eiSfer|iahf^r! becserélése.
: Vliiiti.ltd.kttk migfeiut ártnoednény !
Dr. H ö l. Y E S-fé I e
az egész világon szabadalmazott hvgénikns asbest talpbetét.
KIKCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
\'r\\iiís \\L| sem tyúkszem, Ktn iszadós láb, lem bőrkém-nyedés, sem lábdaganat.
sem fagyos lib, sem iábéges : rövid idei viselés n\'an megkönnyebbül JgJ a járása annak, ki cipőjét Dr. Hogyes-felp, az egész világon ssiba-Wi dalmazott aibest talpbetéttel látja el.
Párja egyszerű — 60 kr, kettős vastagságú I frt 20 kr Az VsCií*^ asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bi ooyitja, hogy a cs. és kir.
közös hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22600 párt szillittatott.
Szétküldés csakis utánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és küiöa 10 kr — Felvilágosítások és prospektusok, kösiónetoyilvinitisok ingyen Általános Asbestára-gyár betéti társaság Budapest TI., Szlr-ntcza 18.
: Viszonteladóknak stegfelati ársnaedmeny !
A „Nemzeti" Balesetbiztosító r.-társaság, Bpesten
(Erzsébet-körűt 13. szám)
biztositázt nyújt mindennemű halaiét anyagi ¦ Életbiztosítás
köveikezményei ellen, úgymint tfyaa ecyé-oeket (polgár és katonai, gyári es nalon-alkalauztttakat (munkások és tisztviselők, valamint bárkit, hivatás líljesiíéis közboa. vagy aiae kivi 1, ilizáa alatt, vadászatta, vagy bármely mrt alkálimnál érhető l alfisét ellen, a legszabxdelvübb blztositisl feltételekkel a icgiotinyosabb díjtételek mell ott
Közelebbi Tplv^lázositositist a I egészségesebben nyojt: a .NeaszeU*, az .Első Magyar általános aizteslté, a .Kanyar-Francia.- és a „Becsi biztosító" minden fő- és a.ügynöksége az ország bármely helységében.
W Megbízható ügyes üzletszerzők felvstetnek. ~VS
orvosi vizsgálat mellett: — Mindenféle kombináció szerint az ember életére.
Életbiztosítás
orvosi vizsgálat nélkül
(nép biztosítás) heti díjfizetésiéi 10 miértet kezdődőié? 1
(Haláleaeti, elérési, kiházasítási és gyermek-
6076/tk. 98.
Árverési pőthirdetiuéuy.
A nagykanizsai kir. tsz ék, mint tkvi hatóság részéről kőzbirré tétetik, bocy Sebestyén Lajoj ügyvéd, n.kanizsai lakos végrehejtalónak, — Sneff Rozália, ifj. Hokman Jánosné, kitikanizsai lakói végrehajtást szenvedő ellent 48 frt 60 kr. tőke és jár. iránti végrehajtási Ügyében a d. kanizsai 2324. sz. tjkvben f 8039. brs7. alatt felvett s 432 frtra beoQlt ingatlanra 553"/tk. 898 u». alatt 1898-btí noTember hő 30 napjának délelőtti 10 órájára ezen kir. tszék. mint tkvi hatóság hivatalos helyiségébe kitűzött árverés Ford ín Józsefué kUkanizsai lakói végrehajtató 33 frt 16 kr. eddigi, 6 frt 35 kr jelenlegi h a még felmerülendő költségekből álló követelésnek behajtása céljából megtartatni fog.
A kir. tszék, tnint tkvi hatóság.
N.kanizsán, 1898. ezept. 13-án.
Dr. NEÜSIEDLKR kir. tazéki biró
QQÜCXX300QCOOOCXX30000QO
MOLL SEIDLITZ POR
Ciak akkor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. rédjeiyet és
aláírj tát tünteti feL » ¦•!> A. teli Seldtltz-iartk tani, gricraatan a legmakacaabb «|.
teltbiatalaak, gyomorgorca es gyomorbév, ropott lleknktd.i, mljbantaloo, «tr ttltlat. aranyér ea a legko.onbotSbb a« attafataak ellen, e jele. bititternek evtatedek Ma mindig ntgyibb tlterjedétt átértett. _ Ari egy lei.otéttlt tri dttl o.s.mk I frt •. t.
Hamititatok 18r vé n y i I ag f en y i 11 e t n • k.
MOLL-FELE FRANClAJ
CS3k akkor V0.l0di, ba mindegyik aveg MOI.L A. védjegyét ioot«ti tel i
- ,A. Mell" felirata ónozattal van zárra, A Hell-féie í
fraaezla borszesz is ss nevezetesen miat A|tUlesaetlllaaitd bedörzsoles: szer I
- köszvény, csux és a meghQiés egyéb köTOtkesméiiyeiaól iegiaoK-retetebb népszer. Egy rezsit tredall ivtg ára 90 krajezár._____
Moll Salicyl szájvize-
IFőtlkttretie : foxolyaarai iiikió.) A mindennapi ttajülttiUtnil kalöaöten fontot bármely kora tyennekek, mist felnőttek ttimjira; mert e tzljríi-a fogak további éptégér bittotírja t egytaertmint tzrr fogfájai ellen. - íjl Hall A. vtalnyevtl tllittlt irt, irt : 60 krt|eir.
f 6 i I é U 1U é ¦:
Mail A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállito által,
Bécs: Taehlaaben 9. az. Vidéki megrendelések naponta poitaatánvet mellett teljetittetoek A raktárokban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ét Fia.
A BENSŐM-féle tapasz
következő betegségeknél és bántál máknál használható állandó sikerrel: eslpő fájás, idegfájdalom, helybeli csúz, hátszagfiatás, hátgyöngeség, hitgerinc bántalmak, hörghurut, asthraa, megrándul ások, Idegbán-talm&k, az izületek bénasága stb. A hatás bámulatos, közvetlen és tartó L darab ára 60 kr , a pénz e ólegea beküldése mellett bérmentve 75 kr. Főraktár: Gyógyszertár a „Nádor" hoz, Budapest, VI., Táel körnt 17.
Suchard csokoládjai
éS kakaói-Tévedések elkerülése czéljiból a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládéi se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári 3*gy és aláírással kapható. ^
Amerikát zsebórák.
Jótállással, hogy a nickel azinét nem változtat]i, szerkezete pontosabb és jobb, miat a legdrigábbakké. — Ara darabonként 3 forint. — Jótállás mellett — mig a készlet tart Hozzá ezüstös óralánc 60 kr.
Önberetváló készülék.
Fox valódi solinftni gyártmány, sok kiállításon kitüntetve, gyakorlás nem kel!. Megvágás kizárva. Tiszta ét kényelmes munka Bőrbetegségtől megment Tartós és pénzmegtakarító. — Darabja 8 forint — A penge *** csillagos acélból él a többi
részei alpáccáWl vannak. — Egy kfllon penge hozzá 1 forint- — Megrendelhető:
POLLÁK SÁNDOR
fóbitominjosnál Bpett. V. kar., Kálmán-utca 17.
fijijlitatt 5 irt- ilii eg iiga tilfclit-1
&yamölC8 ás mBHő tor készitési gépek.
GYUrÜOLCS .SZOLLO SAJTÓK,
folytonosan haló kettős emeltyű szerkezettel és 0
nyomerő szabál>ozŐvaI. A munkaképesség 20B/0 nagyobb, mint bármely más sajlónál.
Szöllő es gyümölcs zúzok ~i
és bogyó morzsolok. H
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. Szolid és gyümölcsörlók ° ászaié készllékek gyümölcs és főzelék aszalásra, gyümölcs vágd és ° hámozd gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő „Syphonia" g gyümölcs és SZÖllÖVéSSZÖ permetezők, gyártatnak és szállíttatnak jj jótállás mellett a legjobb kivitelben g
MA T FA R T H PH. ÉS TÁRSA |
cs kir. ktzár. szabad ilmázott gardasájíi gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor.
BÉCS, II. Taborstrasae 76.
Kliaatetve 390 arany, ezüst él breuéretasiel.
- ~ Árjegyzékek ingjen és bérmentve =-
gay Képviselők és visxont&ruttUók felvétetnek. ~WQ
A felialáó dr. XKIDINGLR tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
MEl DINGER KÁLYHA
HEIM H.
cs. és kir. udvari szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Tnonethof. — BÉCS I, Kohlmarkt 7. sz a PRÁGs Hybernergasse 7.
Minden álltmban szabadalmazva. — Az első éremmel minden kiállításon Kitüntetve. — Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőző kályhák
lakatok, iakoiák és irodák itamara, a legegvtzerObb ét Iffélexanubb kiálliláabao. tetazéttzerinü égeti időtartam txénpirra! való fatétné! és 24 óráig terjedő égéi kőszénnel: tételétnél.
55,000 kályha forg-uloiuim hozvn.
Egy káljháral Ubb ttoba It flthetö.
„MEIDINGE R"- kályhák,
Óva intünk at ntánzatoktól. utalva I uriniunco nrrw a Ulyhujiékr, öntött következő •"EIDINBEK
tédjegyre: fó, H. HEIM ^
„HESTIA "-kályhák.
FtSTEMÉSZTÖ HáHDALLÓK
FÜST EMÉSZTŐ CALORI FÉREK. Központi fűtés minden rendszer szerint.
—se5 Starai alkalmazása ipari éa gazdasági célokra. -—
¦Sf ProspektBtok él árjettieáek Inteti ét bérmentve. fZSI
aexaoooufli
Nyomatott Ifj. W»jdite József köoyvnyomdájábao Nagy-Kanizsán
NAGYKANIZSA, 1898. október hó 15-én.
42-ik szám.
XXXVIt. évfolyam.
Elófi teleti ár: Ef&tx err* . . b in — kr
Fél évre fn nO kr.
S«*g\\í*rtévre . . I in \'?h kr.
111 R1» KT Ks K K ft hasábot t>etii»i>rba 7, maaiHUcrír 6. ¦ unudpt ti.valthi n,ir -n b kr.
SV1 i.TT Klí U K>" |-,ijt túrónkéul 1U kren vetetnek ti-t Kincstári illetek mmden egy t-s birüeiu.ért 3U kr. tiseteudő
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nerérp, az anyagi részi illető közlemények pedig a kiadó ne»«re citsuHten Na:;)-Ka.iixnA-a bérmentve iutésemtók
Kérmeini-ilen letelek n m drgad-
ker.it\'tilók TÍAHxaiietH knldrtnck
( A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár | " __
részvény-társaság,* .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,6 a .nagy-kanizsai kiadedneveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," ,n.-kanizsaj izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a .katonai hadastyán tgylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
____HETEN KINTMY SZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. _
Ipari szakoktatás,
Nagykanizsa, 1S9«. okt. lí-cn.
(M. J.) Közgazdasági fejlődésünkben két körülmény vonja magára a figyelmet; az egyik az iparfejlesztés szüksége s a másik a kézműipar vagy a kisipar egyrészénetc hanyatlása és elzüllése. Mindakét jeíenség az ipari szakoktatás rendezését és szervezését követeli.
Az ipari szakoktatás fejlesztése nálunk a legnehezebb feladatok közé tartozik. E téren kezdeményezőkként kell dolgoznunk. Idegen minta vagy példa után nem indulhatunk, egyrészt azért nem, mert az iparos szakoktatás más államokban is csak most kezd fejlődni; de különösen azért nem. mert iparcs viszonyaink mái államok viszonyaival szemben nagyon is eltérők, ugy, hogy a külföldön beváló intézményeket nálunk egyszerű másolatban átvennünk leheietun.
Ki tagadná, — hogy az 1868. évi népiskolai törvény meghozatala óta az elemi iskolázás terén nagyon sok történt és mégis azok, akik az iparoktatás legalsó fokával foglalkoznak, ma a népiskolai törvény életben állásának harmincadik évében mesterinasokkal kénytelenek bajlódni, kik 14 éves korák dacára az irás és olvasás mesterségévet még nem igen barátkoztak meg. De az általános képzettség csekélyebb fokán kívül ott van még nálunk a nemzetben élő közfelfogás, mely az ipart nem tekinti még az u n. honorácioroknak való foglalkozásnak. Beszélünk az iparfejlesztésnek szükséges voltáról, hangoztatják ugyan, hogy tisztán mezőgazdasági ország, nem maradhattál*- és
meg a jobbmódu iparosok nagy része is szivesebben látja, ha .gyermeke a hivatalnoki pályára lép, minthogy apja üzletét fuiyrassa vagy hasonlót alapítson.
Ezekkel a viszonyokkal kell nálunk megküzdenünk
Iparoktatási rendszerünknek jövőre is egyik lábával szilárdan az j elemi oktatás terén kell állania, s az általános ismeretek terjesztésén kell fáradoznia és másik lábával a technikai ismeretek és a gyakorlati ipar űzés fejlesztésére kell átlépnie és itt a haladó iparosság összes ágazatait felölelni.
Tanonciskoláink szervezete föltételezi a mühelybeU oktatást, s ép azért a gyakorlati iparűzés, az u. n. tanműhely nem képezi föladatát.
j Ha az iparoktatás a tanonc:sko-; Iákban inkább az általános ipari szak-mivelést van hivatva terjeszteni, a j művezetókj vagy Önálló iparosok képzésére oly szakintézetek szükségesek, < melyek műhelyekkel kapcsolatban az ; iparost az elméletben épugy, mint a | gyakorlatban kiképezni képesek. Ezek az intézetek hivatvák arra, hogy I művezetőket, jömttnkásokat és üzlet-; főnököket képezzenek és fölszabadítsák a magyar ipart, s főkép a gyáripart attól a nagy nyűgtől, mely most működésüket bénítja, a midőn I ebbeli szükségletüket külföldről kénytelenek kielégíteni.
Az iparos elemnek tényleges állapota megköveteli azt, hogy nemcsak a leendő iparosok és a tanoncok, hanem a kész iparosok, a mesterek
ty^SH* m*nt a svédek 02 Vwr óriási | fejlődésével szemben ezen fejlődés
mozzanataival étícndóan lépést tartsanak. Sehol saru. oly szükséges a felnőttek oktatása, mint az ipar terén $ főként a magyar ipar terén.
Ebből a célból — meglett iparosok ismereteinek fejlesztése céljából — az iparoktatás nélkülözhetlen kiegészítője a technológiai-, kereske-kedelmi- és iparművészeti muzeumok. Hivatásuk az ipart egész haladásában támogatni, előmozdítani, sőt sok te kintetben irányítani. Ha valahol ugy náluuk nagy feladat vár ezekre az intézetekre. A technika hatadása és a verseny hatalmas eszközei naprólnapra uj cikkeket, uj alakokat, nj ízlést, de uj és uj eljárási módozatokat, szerszámokat, eszközöket és gépeket teremt. A forgalom óriási fejlődése mellett hazánkban is minden egyes iparosnak lépést kell tartant az egéíz viláL haladásával. De lehet-e ezt követelni a napi foglalkozásban amúgy is teljesen lefoglalt iparostól ?¦ Lehet e megkívánni azt, hogy a magyar iparos, aki a meg-
\\ élhetés mindennapi fáradalmában egész
: napon át kenyérkeresete után lát, a tudomány, a művészet és a technika haUdását is figyelemmel kisérje, s. mindenről saját utánjárása által szerezzen magának rendszeres tájékoztatást? Ez lehetetlenség. — Nálunk
! sokkal előbbre haladottabb nemzetek belátták azt, h>gy az egyes iparos
| e téren önmagában erőtlen és gondoskodtak intézményekről, melyeknek egyedüli feladata az iparost e téren támogatni és a folytonos haladással lépést tartva, a haladás gyakorlati eszközeit közkiDCscsé tenni és saját országukban meghonosítani.
A N.-kanizsai Tejszövetkezet megalakulása.
A nagykanizsai Tejszövetkezet f. hó 2-án megalakult.
A város és vidék számos birtokosa vett részt a városhála nagytermében tartott alakuló közgyűlésen.
Ott láttuk Somogyi Gyula, LŐweostein Emil, Nuser János. Ebenepanger Lipót és Leót, Baranyai Ödönt, Stern Sándort. Sélley Pált, Bakó Gyulát. Stirling Sándort, Unger Uilmann Eleket, Masset Ferencet, dr. Vízléndvai Józsefet. Blu-menschein Józsefet, Zbenspanger Krnöt és Gézát, G*ál Györgyöt. Kajtár Sándort stb. Nagykanizsa városát Vécsey Zsigmond polgármester, a nagykanizsai járást Viosz Ferenc főszolgabíró képviselte.
Ott voltak a főldmivelésügyi minisztérium képviseletében Nagy Vince országos tejgazdasági felügyelő. Budapestről, Brauoer József tejgazdasági tanácsadó Budapestről, Ceglédy Tivadar tejgazdasági szaktanár Kaposvárról.
A gyűlés lefolyása a következő volt: Nuser János indítványára a közgyűlés elnökéül Somogyi Gyula, — jegyzőjéül Ebeospinger Eroö kéretik fel.
Somogyi Gyula Üdvözölve az egybegyűlteknek kijelöli, hogy ez ideig 13 tag 314 üzletrészt jegyzett kőtelezőleg sokan hozzájárulásukat megígérték és igy felkéri a közgyűlést nyilatkozzék, hogy-megaiakuljon-e a nagykanizsai tejszövetkezet? A közgyűlés tagjai egyhangúlag lelkesedéssel óhajtják a szövetkezet létrejöttét; — mire elnök a nagykanizsai lejszövetke/etet végleg megalakultnak jelenti ki.
Felolvassa Ebeospanger Ernő az alapszabály tervezetet, mely egyhangúlag el-fogad tátik.
Somogyi Gyula előterjesztést tesz 7 rendes igazgatósági tag és 2 felügyelő bizottsági póttag megválasztására nézve. Egyhangúlag megválasztattak igazgatósági rendes tagokká: Ebenspaoger Ernő. Koller István, Lőwenstein Emil, Nuser János, Somogyi Gyula, Stern Sándor, dr. Viz-lendvay József.
Póttagokká: ifjú Hegedűs László és Jerffy Adolf.
Felügyelő bizottsági tagokká: Muaaet Ferenc Bakó Gyula, Unger Uilmann Elek.
Póttagokká: Sélley Pál ét Baranvsi Ödön
Ebeospanger Ernő előterjesztésére felhatalmazza a közgyűlés a megválasztott igazgatóságot a Képek, felszerelés és egyéb költségek fedezése végett egy 6000 frtos kölcsön felvételére azon időpontban, midőn a szövetkezet működésének megkezd he léséhez szükséges circa 2000 liter tejmennyiség jegyezve van.
Nuser János megköszöni Nagy Vince a tejgazdasági felügyelő ur szíves fáradságát ki már másodízben szerencséltetett bennünket és felkéri őt. hogy jóakaratát és szakavatott tanácsait a szövetkezettől jövőben se vonja meg.
Nagy Vince válaszában kifejti, hogy mint a földmivelési minisztérium kiküldötte, csak kötelességét vélte teljesíteni, ha hozzájárulhatott egy uj szövetkezet létesítéséhez — de most midőn a nagykanizsai tejszövetkezet már végleg megalakult, igaz örömének ad kifejezést e fölött és mindig szívesen rendelkezésére áll a nagykanizsai tej szövetkezetnek.
A jegyzőkönyv hitelesítésére elnök Unger Uilmann Elek és Stern Sándor urakat kéri fel; megköszöni a szíves érdeklődést és a gyűlést bezárja. __Az_elsó igazgatóiági gyűlésen elnökül Somogyi Gyula, alelnökül Ebenapanger Ernő választatott meg. Konstatál tátott, hogy örvendetesen szaporodik a szövetkezetbe lépés iránti kedv. Eddig 14 Üzletrész 344 tehéuneljegyeztetett. Sokan megígérték hozzájárulásukat. A tagok szorgalmasan fogják gyűjteni. Az üzletrend megállapításával, melynek kinyomatása és terjesztése elrendeltetik, az első ülésiégetért
A tejszövetkezet. — mely létrejöttét Ebenspaoger Ernő buzgó kezde-méuyezésének köszöni, arra van hivatva, hogy a nagykanizsai piacon egy kiváló fontos élelmi cikknek állandó jó minőséében állandó árak melletti elárusitását lehetővé tegye.
TÁRCA.
Tanuló évek.*)
A kecskebéka és a taxérgomb. Irta: Herceg Ferenc
Huszárka rajztanár ur a bajuai gimnázium nyitott ablakában állott és szomorú megdöbbenéssel nézte azt a két kis fiút, aki odaleon a piac kövezetén hemperegve, azon buzgólkodott, hogy darabokra tépje egymást. Az egyik fin barna volt és bájos, mint egy amorett, a másik szőke és rózsás, arca, mint egy dühÖ3 angyalka. — Az amorett az angyalka mellén térdepelt és két kezével erősen belemarkolt annak selymes szőke hajába, az angyal viszont kicsi kezével oly erősen szorította össze az amorett torkát, hogy már csak lihegve tudott lélekzeni.
— Eressz el, gazember! hörögte az amorett
— Eressz el, te kutya: lihegte az angyal.
— Nem eresztesz el ?
A következő pillanatban már nem lehetett látni se angyalt, se amorettet, csak egy kavargó porfelbőt, mely a két kigyóügyességgel forgó és rugdaló ellenség fölölt kavargott.
A szomszédos házak ablakaiból meg-botránykoző emberek nézték a küzdelmet.
*) Ai „lj Idők* képes hetilap e heti számiból.
Egyik-másik szülő az ablakhoz hivta j csemetéjét, hogy elrettentő példával has- i son az erkölcsi érzületére.
— Látod, fiim, ilyeoek a vásott gyerekek, akiket nem szeret a jó Isten !
A leánykák meg is szeppentek, de a fiúcskák szemében harcias tűz csillogott, a szivüket pedig heroikus vágyak da-; gasztották. Hej, mindegyiküknek volt : egy testvérkéje, vagy jó pajtása, akit ! alkalom adtán igy szeretett volna elpi-I holni mint most a végleg fölülkerekedő barna fiu páholta a szőkét.
Huszárka rajztanár időközben megso ; kalta a dolgot.
— Elefántovics, — mondta — azonnal ! eredj le és válaszd el azt a két dühös
kölyköt
Elefántovics fölugrott a rajzdeszkája mellől éa sietett a megtisztelő küldetésnek eleget tenni. Hosszú, leányos arcú és pedáns gonddal öltöztetett fiu volt, akit az összes bsjnai iskolísgyerekek mint a tanár k spiouját gyűlöltek. Soha sem játszott, a többi fiúval és mindig első eminens volt. Igaz, hogy minden tantárgyból privátórát vett, még a hittanból is.
Mikor Elefántovics odaért a verekedőkhöz, a szőke fiu már harcképtelen volt és minden ellenállás nélkül tűrte az üüegeket. A békekövet megragadta az irgalmatlan győző kezét és szigorúan rákiáltott:
— Huszárka tanár ur azt parancsolja, hogy azonnal hagyjátok abba!
A kisebbik fiu villa mgyorsasággal kisiklott ellenfelének körmei közül és
talpra ugrott. Dd ahelyett, hogy megköszönte volna a jó időben jött segítséget, haragosan fordult megmentője ellen :
— Hogy mersz beleavatkozni a mi dolgunkba, hiszen mi testvérek vagyunk !
— Igen, — kiáltotta a nagyobbik fiu — ez az én Öcsém és ha agyon ie verem, ahoz senkinek semmi köze!
— Majd megmondom a Huszárka tanár urnák, — fenyegette őket a bé-kekőveL
— Megmondod? líesze, spíőn!
E szavakkal az angyalka megforgatta kezében a szijon függő könyvcsomát és fültövön ütötte Elefájotovicsor, az amorett pedig hirtelen gáncsot vetett a bátraiénak, ugy hogy az elvágódott a kövezeten. Néhányat még ráütöttek, aztán fölkerekedtek és nyílsebesen elfutottak a tüzérkaszárnya irányában. A visszavonulásuk azonban nem lelt volna rendezett, ha a sarkon meg nem állapo itak volna egy kicsit, hogy* szamárfület mutassanak a póruljárt békekövetnek és hogy gúnyolódva kiáltsák feléje: — Spióo! Spión !
Elefántovics feltápászkodott és miközben zokogott, mint egy leány, visszament oda, ahonnan jött. A lába ugyan nem szenvedett kárt, .de azért gyors elhatározással biccegoi kezdett, mikor belépett a terembe, hogy annál példásabb legyen majd vakmerő ellenségeinek büntetése. A verés, amit kapott, láthatólag lélekemelő hatással volt összes osztálytársaira. A fink arca sugárzott a kellemes meglepetéstől, kettő-három pedig hirtelen
I lebukott a pad alá, hogy ott küzdjön meg az öröm delirtumával.
— Mi a neve annak a két haszontalan : fickónak? kérdezte Huszárka tanár ur!
•* — Gyurkovics György és Gyurkovics Sándor, — mondta a követ konyak közt. — Az egyik ismétlő a másodikba, a kisebbik az elsőbe jár . . .
Miközben Huszárka ur a követjéuek személyében közvetve megsértett tanári tekintélynek adandó példás elégtétel módozatai fölött elmélkedett, addig a kaszárnya utca közel volt hozzá, hogy : gyászo.s színhelyévé legyen egy ujabb 1 testvér-viszálynak. Gyurka ugyanis itt . megint rátámadt az öcscsére:
— Ide adod a békámat?
— Nem a tied a béka, hanem az enyém!
— Nem én fogtam?
— Nem az én picémmel fogtad ? ?0— Aszoudom, add ide?
r Sándorka a térdéig érő és meglehetősen kopott kis bársouynadrágja zsebébe uyult, ahol az Eríszalmává lett kecskebékát rejtegette és minél tovább kotorászott a zsebében, annál inkább megenyhült arcának sötét kifejezése.
— Most már odaadom, mondta végül előzékenyen.
Gyurka gyors pillantással megértette Sándorka engedékenységének okát: a harc hevében agyonnyomták és szétlapították a szegény békát.
— Edd meg, biztatta öcscsét.
E pillanatban egy fehérruhás cukrászinas ment el mellettük tálaló deszkával a fején és füstölgő cigarettával a szá-
j jában. — Ügyesen és biztosan vitte a I deszkát, amelyen cukros habbal telt | nagy üvegtál állott.
A fiuk egyet gondoltak, mikor szik-i rázó szemmel néztek össze. Gyurka | felvett a földről egy eldobott cigaretta-j véget és az inas után sietett.
— Bocsánat, cukrász ur, nem adna ; egy kis tüzet? — Szívesen . . .
Miközben Gyurka rágyújtott. Sándorka észrevétlenül bedopta a babos tálba a béka hullát Aztán jő egyetértésben folytatták útjukat, arcukon lelki megköny-uyebbülés és bizonyos önérzet kifejezésével, mint aféle termékeny tehetségek, akik saját lelki világukat egy uj Ötlettel gazdagították.
Sándor illedelmesen megkérdezte egy kövér úrtól, hány óra van s midőn megtudta, hogy csak egy fél óra múlva lesz ebéd ideje, fivérével a kaszárnya-téren pitykéző s meglehetősen vegyes elemekből álló fiu-társasághoz csatlakozott Gyurkát csakhamar megszállotta a játék Ördöge. Lecsavart a nadrágjáról ezy fölösleges gombot a kijelentette, hogy ö is játszani fog. Egy mezitlábos kamasz megvetően utasította viesza.
— Mit-akarsz azzal a hitvány nad-| rággombbal? Mi itt füles pitykékkel
játszunk és katouagombokkal . . . Egy katonagomb öt pityke, egy pityke pedig őt nadrággomb.
Gyurka, a maga árva nadrággombja -; val a markában, pirulva állott a dölyfös j tőkepénzesek között — A büszke telka ! nem tudta eltűrni ezt a megaláztatást.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1898 OKTÓBER 15 én.
Kirándulás Perlakra.*)
— Kiküldött tudósítónktól. —
Perlak és környékének közönsége emlékoszlopot emelt G a s p a r i c s Márknak, a szabadságharc egy vértanújának. Emelte, hogy kifejezze nagyja iránti tiszteletét. Emelte, hogy az a márvány oszlop hazaszeretetének az oltára legyen, ifjúságunk tanulni ment, amikor Perlakra rándult. Látni és "tanulói. Látnj Perlak emlékoszlopát és közönségét és megtanulni a közönségtől azt. hogyan kell a magyarnak tisztelni nagyjait
Városunk főgimnáziumának tanári kara egyik buzgó hazafias tagjának az índit-ványányára elhatározta, hogy okt. 6-án, a 13 magyar vértanú halálának a napján, Perlakra kirándulást tesz. — Hazafias kirándulást űáspárics Márknak egy 1853-ban vértanúhalált szenvedett ferencrendi szerzetesnek az emiékoszlopákot. Okt. 6-át azért választotta a tanári kar, hogy ne csak a hely hanem az idő is közreműködő legyen az ifjúság hazafias érzelmeinek a nevelésé nél. Szép Őszi nap volt. Mintha az idő is alkalmazkodni kívánt volna a szép ücnepély harmóniájához! Reggel 8 órakor az ifjúság ünnepélyes rekviemen volt jelen és imádkozott annak a 13 nak a lelkéért, akik készek voltak még az éle-töket is a hazának áldozni Délután 2 órakor egy kis csapat >onult végig vé-rosuokon. A vasútra mentek.
Az állomásfőnök előzékenysége 5 külön kocsit juttatott a 150 tanutó és a tanári kar számára; V»3 volt amikor a vonat elhagyta az állomást és egy óra múlva már a mura-királyi állomáson állottak meg a kerekei. A kis csapatot itt B ö h m S z i d n e y dr. járásorvos, tb. megyei főorvos, a rendezőség elnöke fogadta. Gyalog, trombita szó melleit, vonult a társasáé\'a négy kilométernyire fekvő Perlakra. A város végénél a fogadó bizoltság és az elöljáróság várta és fogadta őket. Egy éljenkiáltás, trombita szó és a teljes diszben kivonult tűzoltóság vezetésével ünnepi reodben vonu\'.t a társaság az ünnepély helyéhez. Gás-párics emlékoszlopa a város közepén, a templom előtt áll, ott, ahonnan buzdító beszédeit tartotta az Ő népéhez. Egyszerű kis fehér obeliszk az, kereszt és kard van rávésve alatta Gasparics nevével. A hátsó oldalon a bős utolsó szavai, de a legfőbb óhaja is: Éljen, ... és érni fog a haza:
a megérkezéskor már a legszebb reudben várakozott Perlak egész közönsége az ifjúságra. Egy szép koszorút
•) a muli «zamunkból lekésett.
Szerk.
formáltak az oszlop körül. Hátul, a koszorúnak mintegy rózsáiul a hölgyek helyezkedtek el, oldalt és elől a perlaki iskolás növendékek alkottak zárt sort, utánuk a polgárság és a tűzoltóság következett A mi növendékeink a koszorú belsejében kaptak helyet Egy percre néma csend lett Ifjaiok az emiékosztopot a perlakiak a mi ltjainkat nézték.
Mintha mindenki tudta volna, hogy várni kell! — Mintha mindegyik lelke Gasparicsért szállt volna, hogy jöjjön, jöjjön és nézze ifjaink dicsőítő Ünnepét.
A néma csendet a Himnusz kezdő hangjai szakították meg. A keblek az áhítat érzelmével tettek meg, énekelt kicsi, nagy. Utána Polgár Ferenc 8 o. t. Kele György .Gasparics emlékezete, c. költeményét szavalta el. Schwirtzstein Ödön 8. o. t. emlékbeszédet tartott — Megismertette társaival Gasparicsot és működését Elmondta, hogy egy egyszerű ferencrendü szerzetes volt, akinek nagy lelke arra ösztönözte őt, hogy az Isten igéjének hirdetése mellett abban a gyászos időben a hazafiság magvait is gondozza népének szivében. Arra buzdította hiveit, bogy szeressék a hazájukat. És ez a buzdítása akkor bűn volt, akkora bűn, amely halált érdemelt. Meghalt, hogy egy vér tanúval többje legyen a magyarnak! Majd Németh György 6. o. t erővel. — hévvel telten szavalta el Ábrányi Emilnek: „A kapucinusok kriptájában " c nagyon szép költeményét. Szavalatának főleg az a része hatotta meg a közönséget, amely a 13 vértanúról szól, akik még akkor sem távoznak a megboldogult királyné koporsója mellől., amikor már mindenki még a szerető hitves is eltávozott.
A szavalat után Kiss Ernő dr. tanár lépett az emelvényre. Beszédében rámutatott arra a magasztos és hazafias célra, amelyre Muraközben a magyarság hivatva van. Megvédeni magyar voltunkat a magyarságot minden ellenség ellen, ei Perlak magyarságának a hivatása. És ebbeu a hivatásában támogatni fogja Perlakot az a szellem, amely közöttük, amely bennök él, amelynek ők oszlopot emeltek. Beszéde közben a szónok letette az oszlopra koszorúját, azt a koszorút, ametylyet a főgimnázium ifjúsága Gasparics szellemének áldozni kívánt A szónok végül megköszönte Perlak közönségének azt a lelkes és impozáns fogadtatást, amelyben az ifjúságot részesítette. Tóth Sándor állami népiskolai igazgató igen szép és magvas beszédben mondott köszönetet Perlak városa nevében annak a testületnek, amely növendékeit Pertakra hozta. Az ünnepélyt a Szózat zárta be.
A közönség a legfö!sebesebb érzelmekkel távozott — Az ifjúság Perlak mintaszerű iskoláját és óvóját tekintette meg. Itt ís tanult Azt tanulta meg, bogy ilyennek ketleue lenni annak az iskola nak íb, amelybe ő jár tanulni.
Este 7 órakor trombitaszó jelezte, hogy gyülekezni kell. — Btnketre mentek. A város előkelősége, a tanári kar és a na gyobb ifjak a .Társaskör\'-ben foglaltak helyet, a többiek a .Muraköz" vendéglő többi termeiben helyezkedtek el. Ki kell itt emeloünk, hogy Perlak áldozatkészségével is szerzett meglepetést a vendégeinek. A bankettet a saját költségére egy fogással megbővitette. A s<zép és hazafias felköszöntőknek egész sorozatát hallottuk. Kovács Rezső főbíró, ősi magyar szokás szerint, legelsőben a ki rályra ürítette poharát.
Kollarics Boldizsár 8. o. t. Perlak kö zönségét, Szabó Zsigmond dr. orvos a tanári kart és az ifjúságot köszöntötték fel. Beszélt több tanuló ifjú is Perlak közönségét és az elöljáróságot éltetve. Majd Perger József tanár állt föl ; olyan hévvel és lelkesedéssel beszélt a belső függetlenségről, bogy mindenki azt érezte, bogy Gasparics lelke szól hozzánk. Katcsok Leó a hölgyeket, — ismét Perger József Gas p ar i cs Vincét, a vértanú jelenlevő rokonát és Szebényi Lajos Ügyvédet, a 48-as honvédet, Szebényi Lajos pedig a tanári kart és az ifjúságot köszöntötte föl.
A banketten a legkitűnőbb hmgu\'at volt. Végeztével hosszú kocsisor várakozott az utcán a tanulókra.
HÍREK.
— Tóth László, a nagykanizsai kir. törvéoyszék elnöke a keszthelyi kir. járásbíróság hivatalát megvizsgálta és az igazságszolgáltatás minden ágában rendet és pontosságot tapasztalt Különös dicsérettel emeli ki a gyakorlati alapokon nyuzvó beosztást, a lajstromrendszert A bírói letétek kezelése és kiutalása körül tapasztalt pontosság kellemesen lepte meg az elnököt.
— Eljegyzések. — Lengyel Pál, kereskedő Kaposvárt eljegyezte magának KoUmann Róza kisasszonyt. — Krausz Sándor bankbivatalnok Török-Becséről eljegyezte magának Hirscbl Irma kisas..-szonyt Nagykanizsáról.
— Hymen. Abeles Jenő, kereskedő Veszprémből f. hó 16 án tartja esküvő jét Grosz Zsófi kisasszonynyal. Grosz Miksa helybeli kereskedő leányával.
— Halálozás. Hícelberger^Györgyné, szüL Horváth Terézia 25 éves korában, házasságának 5. évében f. hó 12. elhunyt.
Az első ölelés.
- Irta.-. Farkast Károly. — — a .Zalai Közlöny" eredeti tárolja. —
Nemde a leányok képzelet világában egy-egy korszakot alkot: az első hosszú ruha, az első bál. mulatság, az első látás, az első ölelés, az első szerelem V Mely korszakot alkotó eseményeknek — nem ritkán — eredménye, a férjhezmené*, vagy a pártában maradáB.
... Az első bosszú ruhával fura jogukat vélnek kapni a mai leányaink. — Sajna! ma már igen korán.
Az első bál, mulatság pedig nem ritkán, mint romboló vizár sodorja magával az ifjú leányt a szeretem tenger iszapos víztömegébe, honnan szabadulni ritkán, Y8KV egyáltalán nem tud a tapasztalatlan gyermekleány, kinek szivayugalma, mint az iszapos tenger víztömege háborog háborog mindaddig, míg nem vagy megoyughatik egy caribdisz mellett, vagy egész életén keresztül háborogni kénytelen, az iszapos tenger vizéhez hason lóan. Szóval az első bál, mulatság sok leánynak menyországot; de még többnek örökös poklot teremt.
. . . Gyönyörű azép nyári nap délelőtt van. Alig kilenc óra. már is olyan meleg van, hogy; aki csak teheti, árnyas helyre húzódik az égető, forrázó napsugarai elöl.
Emma — a tanácsOBék — egyetlen leánya, ma töltötte be a tizenhatodik életévét; ma kapta meg az első hosszú ruhát, — a ma viszik először nyilvános mulatságba.
— Lehet-e ennél nagyobb ötömé a leánynak? Én ugy hiszem — nem. mert az eddigi gyermekleányból a hosszú ruha nagy leányt csinál, s mint ilyennek szabad mennie nyilvános mulatságba, hol az eddigi nem ismert szép-égével lábaihoz varázsolja az imádók seregét, s rajongni fog érte az egész férfi világ. Ét az ismert és ismeretten barátnéi irigyelni fogják az imádók seregét, szépségét mtly-lyet a jelenlevők figyelmét magára vonja.
Emma a gyermek leáiuy, ilyen gondolatok szövésében merült el ott a lugas déli oldalán lévő asztal mellett, mert szemei nem az előtte heverő könyv lapjain, hanem a messzeségbe merően néznek.
— Mit neki ma az egész világ regénye! Nem érnek azok ma egy hajtőbotot! Olvasott ö már e\'-eget, szebbnél-szebbeket; de az mint semmi, mert ő ma nagy teány lett s mint ilyen ma egy fényesnek ígérkező nyári mulatságon fog részt venni.
. . . Felugrik — s mint kis pillangó, végig végig próbálgatja a legdivatosabb táncok lépéseit a kis bohó!
De jaj! A bosszú ruha oly Ügyetlen, mindig megakasztja az aranyos lábacskákat. Persze, még szokatlan!
Felemeli Emma a hosszú ruháját kisBé s igy oly pompísao sikerü\'nek a lépések, fordulatok, — mint akárcsak Rech-nitzernek.
.Megkell tanulnom!\' — S leereszti teleméit ruháját, előbb lassan, később mindig-mindig gyorsabban próbálgatja, míg végre elég ügyesen csinálja a kü-lönbnél-különb lépéseket, fordulatokat
Felhsvüiten foglalja el előbbi helyét, hol ismét gondolkodik s Önmagától kérdezi —: .Kik lesznek ott? S kik lesznek áz én táncosaim? — Hiszen senkit sem ismerek. A mama ezekről hallgatott. És — éo mégis meg tudok mindent!"
Emma — a forróság dacára — elhagyta árnyas lúgosát, sietve megy a harmadik szomszéd házig, bot Mariska kisasszony lakik, ki azt mondta, hogy ó mindent tud. Ü tehát bizonnyára fogja tudni azt is, hogy kik lesznek a mulatságon?
És Mariska kisasszony csakugyan tudta, mert annyi fiatal ember nevet mondott, hogy Emma egyet sem tudott megjegyezni; tehát annyit tudott Emma, mint előbb. De mégse! hisz Mariska kisasz-szony sokat — nagyon sokat mondott olyant — a miről Emmának fogalma sem volt.
.Ön aranyosom 1 most lett nagy teáuy, most megy először rjjiiváüOE mulatságba, most nyiluk meg Ön számára aranyosom a földi menyország, vagy pokol.
Melyiket óhajtja inkább megismerd aranyosom?! Ugy-e bár a fö di* menyországot ?
... No lássa aranyosom! Figyeljen én reám!
Az első látás örökre felejthetetlen je gyet hagy szivünkben. Ezt aranyosom jegyezze meg magának! Az első látás már számtalan fiatal leánynak teremtett menyországot és szerzett örökké szenvedő poklot . . . Poklot szerzett nekem is, mert nem ismertem a férfiaknak tudomására adó viszont szerelmünk tánc közbyj jeleit.
— Uj lap. Sölétormos György, lapunk egykori belmunkatársa Rákos Palotán, .Ríkos Palotai Közlöny" cím alalt uj lapot inditott meg.
— Kereskedelmi iskolák látogatottsága. — Nagykanizsán beiratkozott 32t31t/31— 94. Zala - Egerszegen 43f 45f35=123. Szombathelyen 42y29f 34=105 Székes-Fehérváron 38f24f 27=89 Sopronban 3Stl5t25=78, Pécsett 29|35fK>=S4, Veszprémben 32t21f25=78 Győrött 32f40=72: Nagykanizsa tebát tétszámra a dunántúli keresk. iskulák közi a harmadik helyet foglalja el. A leglátogatottabb keresk. iskola az országban a budapesti keresk. akadémia 386 tanulóval. Legkisebb a létszám a panc ovai keresk. iskolában 54 tanulóval.
— Kántorválasztás Kis Kanizsán. Október 23-án délután 4 órakor a kis-kauizsai templomban tartják a kántori állásra pílyáz.ók próbájukat. A tiszti bizottság tagjaiul felkérték : dr. P erényi József, Sauermann Mihály, Kartschmaroff Leó Musza Károly, Szaiay Lajos, Csolosz Jenő és Sterneck Zsigmond urakat A kiskanizsai kántori állásra 7 pályázó jelentkezett, — névszerint: — Ferency Kálmán, miháldí, Buzásy László, míháldi, Szatmáry József, bács-petrovoszellói. Lencz Mihály, puszta-magyarod:, Hutira Viktor, bács-kulai, Paulovics József, izsai és Kadacsics István pőlöskei lakosok, okleveles kántortanítók.
— Szolgabírói áthelyezések. Gróf Jankó vi eh László főispán, Bogyay György alsó-Iendvai szolgabirőt a zalaegerszegi, Mezrícky Jenő zala-eger-szegi szolgabírót az alsó-lendvái és Unger Kálmán szolgabiről a novai járásba helyezte át szolgálattételre.
— Kinevezés. A csáktornyai járási állatorvosi állásra a íöii-pán Viasz Nándor uagykanizsai lakost és okt. állatorvost nevezte ki
— Tármegyei bizottsági tagok az 1S99. évre. A törvényhatósági bizottság választott tagjai a folyó év végén 6 évi megbízatások letelte folytán kilépnek. A tagsági helyek választás u\'jáo leendő betöltésére határidőül 1898. évi október 28., netáni szükség esetére november hó 14-ik napja tűzetik ki.
— Szalkay Lajos színtársulatával foglalkozik a fehér-megyei Napló egy vezércikkében. A cikk leikére köti Sz-Fehérvár közönségének, hogy bérletet egyáltalában ne vegyen és a színházba egyáltalát ne járjon. Az ilyen figyelmeztetés nálunk ugyan fölösleges volna, mert a mi közönségünk nem vesz bér-
tetet, mert erről Szalkay leszoktatta és színházba sem jár, mert közönségünk torkig jól lakott a brettli-előadásokkal. Színházba a mi közönségünket már sem egyes tagoknak túláradó dicsérete, sem a kritikusok epéje nem csalja. Kanizsán minden csendes. Ne zavarja senkise n mi nyugalmunkat!
— Színház. A főkapitányság színházi előadások tartására Fekete Gyula színigazgatónak adott engedélyt, ki előadásait november 16 án kezdi-meg.
— Gazdasági vándortanltás Zala-megyében. Vármegyénk azon 24 tanítója, kik a gazdasági vándortanitá^ra kiképeztettek a megye két nagyobb városában Nagykaoizsán és Z a 1 a -EjLerszegen a tél folyamán előadási ciKiust fognak tartani. A tanítások célja: a kisgazdákat mind-.rra tanítani, a mi által a jövedelmezőbb gazdálkodást folytathatnak. A kívántató lépéseket ez Ügyben a ,Zalamegyei gazdasági egyesület" tette meg.
— Szüret. A balatonmelléki nevesebb szőlőbegyekben részben már a mult héten megkezdődött, részben pedig a héten kezdődik meg a szüret Helylyel-közzel mennyiség tekintetében igen jó, de átlag közepes jő termésnek néz elejbe a szőlősgazda. Minőségre nézve az idei termés kiváló jónak ígérkezik. Csak ott, a hol a lisztharmat ellen nem védekezhettek teljes sikerrel, várható közepes jó termés. Kanizsa vidékén a szüret már befejeződött. Némely helyen bizony az eredmény silány, — de a piacra hozott must elég tartalmas és az ára 12—13 írt.
— A mértékhltelesités államosítása. Az utóbbi időben sok panasz merült föl a mértékhitelesítő hivatalok ellen, melyeket az állam tudvalevően bérbeadás utján kezet. Nemcsak hanyagságról és üzleti versengésről van szó, hanem komoly természetű visszaéléseket is emlegetnek. Ennek következtében a minisztérium hír szerint tervbe vette a roérték-bitelesités államosítását
— Országos vásár. A f. hó 10-éu megtartott vásáron meglátszott, hogy vidékünkön még javában fo!y a szüret. Nem volt nagyobb mint egy erős forgalmú tavaszi hetivásár. Ugyanezt kellett tapasztalni az állatvásáron. A felhajtás kevesebb volt, mint az augusztusi nagy boldogasszooyi vásáron. A szarvasmarha ára meg, mivet bőven van takarmány, (?) oly magas vo!t, — hogy a vételkedv is igea csekélynek mutatkozott
— A fegyver. — Végzetessé válható baleset történt Z e I e n y á k Antal építőmester Arany - János utcai házában. Fegyverrel játszott két gyermek és a vége az lett, hogy az egyik hora-
— Ugy-e aranyosom! — maga sem ismeri ?
No lássa aranyosom! Az elsöj mulatsággal, milyen poklot szerezhetett volna magának. De hogy ettől megmeneküljön
— figyeljen reám!?
— Tudja-e aranyosom 1 mi a táuc?
— A tánc nem egyébb, mint a lérfi és női szírek egymáshoz- való közelebb vonása. Ép ezért szeretjük mi, nők rajongásig a táncot. Táncközben tudjuk meg a férfiaknak hozzánk való vonzalmát, mert az a férfi, ki szeret; hevesen ölel, míg az, ki csak tiszteletből, vagy mondjak kötelességből táncol vetünk, az hidegen, tartózkodva karolja derekúakat.
No már most, ha szivünk viszont ér zelmeket táplál az olyan iránt, ki táuc-közbeo a bevés karolással, tud\'unkra adja érzelmeit, mi is hasonlólag viszonozzuk azt.
íme aranyosom! ezeket tartsa szem előtt az első mulatságban való menése alkalmával, s nem leend pokla, mint nekem, az első mulatságtól e rideg, kopár földi élet."
Emma — a tapasztalatlan gyermek-leány — isten igéje szerint véste emlékébe Mariska kisasszony elmondott szavait amiket megköszöovp, mint képzett miodeuttudó távozott Mariska kisaaz-seonytől.
— Emma sietett haza, hiszen már régen elharangozták a delet . . . örömtől sugárzó arccal lép szobájának toilelte tökörje elé, hol gyönyörködni kezd az első hosszú ruhának — telt idomaihoz simuló — rózsaszín fodraiban, míg nem
a szobalány ebédhez hívó szavaira, siet az ebédlőbe, — hiszen már délután félkettő van.
. . . Tanácsosok éppen az ebéd utolsó fogásánál vannak, midőn a szobalány jelenti, hogy: —- ,Lt van a frizérné, ma-samódné t*
E szavak hallatára Emma kezéből kiesett a villa, mire a papa, meg a mama összenéznek és szó nélkül mosolyoguak — Emma izgatott, tul izgatott lett egyszerre. — Nem csoda, hisz az első hosszú ruha, az első mulatság s Mariska kisasszony szavai felizgatták.
... A toílette elkészült . . . Égkék színű ruhája, hófehér csipke dísszel ugy állott nefeiejts szeméhez, aranysárga bajához, mint fehérliliomon a legtisztább harmatcsepp.
Éppen négy óra volt, mikor tanácsosok fogata odaáliott a kapu alá, hol fel-Ülendök voltak. A folü\'és megtörtént. — Elindultak, meut a két bogár fekete v,l-lám gyorsan, mintha csak tudták volna, hogy ök viszik a legszebb földi angyalt. Néhány perc. s ott voltak, hot a rendezők egész serege szaladt fogadui az érkezőket
A rendezők közül mindenki az érkezett angyalt akarta karjára venni és Emma egy nyúlánk, korom fekete bajuszú, elegáns fiatal ember karján lép a gyönyörűen díszített mulató helyre.
Tanácsosok alig foglaltak helyet, a cigány rázendít a nyitányra.
.Szabad kérnem Őnagysága?" Mélyen meghajtja magát Emma előtt az a barna fiatal ember, kit Emma kitüntetett (mert
Henneberg-selyem
— csak akkor valódi, ha közvetlen gyáraimból rendelik —
felsete, felér t, színes 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — sima. csíkos, kockázott, miotátott és damasi: ttb (mintegy 24U különböző fajt! és 2000 kíilönböiö síin ét árnyalatban stb.i
Ruhák % b\'ouzokra a gyárból í — Privát fogyasztóknak póstabór-, vámmentesen s házhoz szállítva
Minták postafordultával.
M.jjtr imktft STijcb. kéUMret lerélbélyet; muxlániió.
Henueberg G. selyemgyára! Zürichben
(c. ét kir. udYári uállitó )
ZALAI KÖZLÖNY
1898. OKTÓBER 15 én.
lókon lőtte a másikat Ai eaet a következőkép tőrtént: Zeleoyák Antalnál lakik Farkat János 11 éves polgári iskolai és Túthmárioo Imre gimnáziumi tauulŐ. F. bŐ 12-én délután Farkán a kezébe vére Zeleoyák 6 milimetere* Flauber fegyverét, nem vette észre, hogy az tölve van és mutatta, bo^y azzal miképen kell lőni. Hiába figyelmeztették, ho&j tegye le a fegyvert, ö csak tovább is célozgatott TÓtbmárton Imrére, míg egyszerre csak az elsült és Tóhmárton Imre véres homlokkal a fődre bukott Szerencsére a fegyver csak madár sörénél volt töltve és uy az okozott seb nem életveszélye;. Tóthmártoot lakásán spjlják. a rendőrség pedig megindította a vi/..-gálátot.
— Szerencsétlenül járt huszár. A pslini m. kir. állami ménestelep egyik huszárja f. hó 12-én reggel egyedül ment homokért Rakodás közben nem vette ésvre. hogy a part teljesen meglazult és r-tak rakta a homokot tovább, mígnem a part nagy robajjal beszakadt, maga alá temetve n szerencsétlen huszárt — Mire kiszabadító:Uk, már halott volt
— A- modem házasságjelölt Ismerkedni óhajtott. Az a szőke hölgy vonta magára az ő figyelmét. A zenét Gtlváoy ur UHgyon szerette rajongott érte. A mint látjuk tehát nagy idealista volt de idegenkedett a házasságtól. U csak olyan nőkkel szeretett ismerkedni, ak-k házasságra nem reflektáltak. Nagyon kényei mes elv ugyan, de célhoz ve/.ető. Mikor az aszfalt koptató urat kérdezték: Gal váoyi ur. miért nem nősül ? Mindig csak azt hajtogatta: ettazentem érzelmeimbeu csalódtam, én csak olyan hölgyek ismeretségét keresem, kiknek férjei hasonlóm hozzám legszentebb érzelmeikben csalódnak.
— Rendőreink bajai. A rendőrség legénysége tiíetés-javitasért folyamodott. Utánna néztünk a dolognak, bogy hat lulajdonképen mennyi is egy rendőr tue lése? Hát megtudtuk, hogy — kérem, ne tessék sokallani—25 mondd huszonöt forint o. é. tiavoma, a ki ezt sokallaná, annak azt is elmondjuk, bogy ebből a sok pénzből eleinte 6 Irt, később 3—4 fitot búznak le minden hónapban nyugdij címen. És aztán 40 évi szolgálat után tényleg kap az a szegény rendőr havi nyomorult lá frtokat, Szóval: annak a rendőrnek, a ki éjjel-nappal szolgálatban vi.\']. a kinek sohasem biztos az élete, van átlag 20 frt havi fizetése. No, hit természetes, hogy annyi pénznél nincs szükség a javításra, sőt ebből mulatni és havannákat szini is lehet (kivált ha annak a rendőrnek egy 6—7 tago családja van.) — Ugyanígy jártak a drága-sági pótlék kérésénél is. Azt az ötévente) fizetés-ja vitáit a mit még Babócsay polgármester igért, szintén várják, pedtg azóta már 3-szor umilott el az 5 év. "Mér most kérdjük: Az a rendőr tud-e lelkiismeretes szolgálatot teljpsiteni, a ki, mikor a posztou áll, arra gondol vájjon holnap lesz-e otthon mit ennie?
— Póttartalékosok lőgyakorlata. A helyben állomásozó rn. kir. 20- honvéd gyalogezred póttartalékos legénysége f. évi október bó 20 áo reggeli 6 órától kezdve Kiíkaoiz.-a, Bajcsa, szepetneki
ilyenkor a fiatal emberek mindent ki-tüutetéíoek vesznek) az érkezés első perceiben avval, hogy karát bevezetésre elfogadta.
Emma, egy fejbólintással fogadja az ifjú szavait és látszólag iparkodik kalapjától, felöltőjétől szabadulni, hogy mielőbb táncra perdülhessen.
Az ifjú elragadtatva lett, midőn a ter-méazet minden szépségeivel felruházott angyalt karjára véve megindult a tánctér felé. Amerre mennek, mindenfalé halk susogás kiséri a valódi ritka szépséget. És Emma még szebb lett az első \'ánc félben hagyása után, mert a gyermek leány arca kipirult — szive megmozdult; az első lá*ás, az első ölelés, a két bogár fekete szem tüze megmozditota.
— Emma nem ismert senkit és tán-colt folyton. Nem volt egy percnyi pi -heuő ideje. És Emma mégis szenvedett Szenvedett, mert az első ölelést érezni vélte s ó azt nem viszonozta.
. . . Szüuóra alatt Mariska kisasszony Emmáékat felkereste. Emma bizalmát helyezte Mariska kisasszonyba s elmondta mi történt vele. Mariska karjára vette Emmát és elindultak az Emma szivét megingató fiatalember nézegetésére, keresésére.
— Mariska kisasszony a bárom ikszét néhány évvel meghaladó, világtapaszult \'eáoy. Tehát, mint ilyen nézegetett, keresett mindenfelé. Sajnál Emma álul leirt barna fiatal ember nem volt látható sehol; de Mariska kisasszony a rebust azért megfejtette.
major és a principális kanális álul határolt lőtéren harcsáért céllövészetet tart Felhívom a közönséget, hogy a jelzett területet 6000 lépés körűiéiben ezen napon annál inkább is kikerülj", mert az ott tartózkodás életveszélyes. Nagykanizsán, 1898. évi okt. hó 13 án. Diák Péter 8. k. rendőrfőkapitány.
— As 1848-iki ér október hava nevezetes Zalamegyének és Nagykanizsa városának történetében is. — Zilában V i d o s nemzetőrparancanok Nngent illéreit megverte, a kanizsaiak pedig 46 iliér katonát vertek asyon. Történt pedig mindez október 3-án.
— Erzsébet királyné halála alkalmából a nagy királynéra vonatkozó e0ré-z irodalom keletkezett. Az egyszerű nép fiain tk a nagy tragoediát legsikerültebben Böngérfi Janó*, ismert népies irÓ, beszéÜ el, kinek most megjelent könyvecskéjét ifj. Napéi 0:tó adta ki. Több képpel. Ára bekötve 20 kr. Minden eladott példány után 2 krt a királyné szobrára adnak Már ezért is megérdemli, h>gya opp és ifjúság körébea terjesztek.
— A Verdi-Requiem ax Erzsébet-szobor javára. A .Pécsi Dalárda" kezdeményezése folytán, mely a többi pécsi tagegyesületekkel, u. m. a „Pécsi Zenekedvelők Egyesületiével és a .„Pécsi Műkedvelő É iektársaság"-gal (női énekkar) szövetkezett a Verdi-Requiem kerül előadásra, megfelelő gyászpompa kifejtc-sével a pécsi .Nemzeti Színház" - ban. Múlt évi márciusban is kétszer egymásután adták elő Verdi na?5 müvét Pécsett, s a közönség köreiben még azóta hangzik folytonosan a vágy. hogy újra hallja a fölséges, nagyhatású szerzeményt összesen 100 énekes és 70 zenész les/: a szinpadon olyan erő, minőhöz hasonlót vidéken másutt alig lehet Összehozni. A rendező-bizottság élén a terv niegpendi-ditŐje Ciglányi Bála. kir. ítélőtáblai biró áll; a bizottság tagj ti pedig: Molnár Kalmánné, a .Pécsi Műkedvelő Ének-társaság" elnöke, Jánosi Engel József, a .Pécsi Zenekedvelők Egyesületé" - nek alelnöke; a .Pécsi Dalárda" tagjai közül pedig: Hoffar Károly és Eckbardt Antal karmesterek dr. Á-^h Tímár, főgitnn. tanár, Haksch Lijos, áll. anyakönyvvezető é* ifj. Eötvös Gusztáv, megyei aljegyző. Az előadást Eckhardt AnUl vezeti h az előadás napjául 1898. év november 19-ét. mint a dic-óiüt királyné első nevenapjít tüíték ki Figyelemre méltó jelenség, hogy Breitkopf és Hartl, lipcsei eLö-rangu zeneu.ükereskedés a mű előadási jogát a „Pécsi D.vlárda" számára Rtcordi et C\'jmp. milanói kiadótól eiőzékeuység-
| bői díjtalanul eszközölte ki.
. — A kutyaszinház idomi\'.oit kutya-\' ival napról-napra jobban vonza a közönséget. A szinház a Zárda utcában látható.
Szerkesztői Üzenetek.
— KB. Bécs. Megkaptuk és a jövó héten k ötöljük.
— >V. L helyben Sorit ejtjük, de türelmet kérünk, mert tnl vagyunk halmozva.
— Ü. Sándor- Az ígéret szép szó, de szépen fest a négy alsó !
.Lássa aranyusoml — Az bizonyára megszégyenítve érezte magát, s eltávozott. Unj e mondUm Aranyosom magának, bogy az első ölelés feledhetetlen, ha ezt nem viszonozzuk: poklot szereztünk magunknak.
De vigasztalódjon aranyosom! Hisz ön szép. gazdag, fiatal, — még iebet boldog!"
... A szupée csárdást Emma a legnagyobb lehaugoltsággal járta. Egy-egy kedélyesebb fiatal ember bohókás megjegyzéseire ült ugyan Emma arcára néha-néha egy kis mosoly; de azon is észre lehetett venni, hogy erőltetett
Tenácsosék a szuper lezajlása után hazamentek ... Emma nem tudott aludni egész éjjel — a-két fekete szem tüze, az első ölelés nem engedték, s később egészen megváltoztatták Emmát.
Emma komoly, szórakozott lett. Piros, üde, festődő rózsabimbóhoz hasonló arca napról-napra halaványabb lett. Emma nem volt többé a vigkedélyü Emma, ki a leglehangoiUbb apát is vigkedélyre tudta csacskaságaivai deríteni, söt később komolyságaival szüleinek aggodalomra adott okot.
Végre is a szülök, Emmán napról-napra mind\'g jobban észlelt komolyságot egy nap délután beszédük Urgyává tették.
.Mamnskám 1 — szói az apa — a lezajlott mulatság ŐU Emmánk, mintha ki volna cserélve, éppen olyan viseletet Unusit, mondd csak te nem vetted Emmánkon ezt észre?"
„ Észre verést észrevettem — szól az
Apró hirdetések.
— Caramból asztal, mely még egészen jó karban van, használaton kivül helyeztetett,
I mert a biliárdozó arak körülötte mindig ösz-i uererekedtek.
— Jószívű tanárnő. — Egy művelt hölgy
i előkelő családoknál óhajt tanítani, a tannlóknak azonban magánlakásán is rendelkezésre ÜL
— Müvl. ággyárto tanuló leányok mellé azonnal felvétetik fi«etésiel.
— Ingyen látást, «*7 "obit. konyhát adok annak, aki szobám u szép bátorral ellátja, a takarítást, kis és nagy mosást elvégzi és kitűnő élelmezésemről is gondoskodik.
— Idvart világos szobit keres két fiálal ember a Rákócy mez környékén
Közgazdaság.
Heti jelente: a gabonaiizleiról 1S9S. oUŐwer hó 14-én.
Az űz let irányzeU a iefoly t héten változatos volt. A gabonaárak majd néhány krajcárral emelkedtek, majd pedig ugyanannyival csökkentek.
Az utóbbi napokban nagyobb kötések nem történtek, csupán buza és áipa adatott el kisebb parthikbeo.
Piaci forgalmunk még míudig csekély. A kevés, ami a piacra hozatik jó árakon adatik el.
Piaci áraink ma a következőképpen átírnak :
Buza Rozs Zab
Fehérbab Tarkabab Tengeri ó 100 kgrammként.
8 70—8-90 frt 6 50- 6 60 _ 5-30—5-40 „ 6-60 - 6 70 , 5-30—5-40 , 6---6-20 ,
Szerkesztőség : Dr. Perénifi József. Dr Villányi Henrik, felelős szerkesztő. Kiadó : Ifi. Wajdits József.
VÉGIÉNEK
— Egy népellenség. Mindazok a hátrányok, a melyeket az oly sok családban divatosé, rendszeres babkávé-élvezet okoz, s az egészségre, kölönösen pedig az ideg- és szívműködésre károsan hituak, hírneves orvosok és egészségtan árok által ma már oly meggyőzőleg kimutatlak, b >gy azt mindenki saját maga megfigyelheti és megállapi batja Esek a \'hátrányok a mint i\'..\'<-"; az utolsó években szer. zett tapasztalatok tanítják, gyakran az idegrendszer teljes megrongálásáig, szivbéonlásig (szélhűdés] stb. tokozódnak, s azért méltán nevezhetjük a babkivét *. szó szoros érelmében , népellenség a-nek, kivált hogy sok milliót visz ki évente a külföldre. Az a háziasszony, a ki a mostani olcsóbb árak által elcsábítva még több bab-kávét fogyaszt mint azelőtt, abban a jóhiszeműségben, hogy egy jobb reggelit készíthet, kétszeresen csalódik. A babkávé egymagában véve kétséges élvezet, a mely csak a divat által vált szokissi Adjunk valakinek babkivét, a ki azt még soha sem iUz, annak az bizonyara sokaié nem foj ízleni, a mint ezt a kis gyermekeknél eléggé gyakran ésa-le!h«tjük. Nem Toloa-e nir elérkezett ideje annsk, hogy ezen a.szokáson változtaasank? a mit oly olcsón és kényelmesen megtehetnek. A családok százezrei megváltoztattak már e szokást a sajit és öréik jóroltiért es háztartásukba bevezették a Kathreiner féle malitakávét, a mely részint mint legjobb pótkivé szolgát a babkivéhoz, mert annak káros hatisit e -yhiti. résziot pedtg, egészségi szempontból, tisztin is élveztenk. A mi tehát oly sok csalidban tartós eredményként eléretett, miért ne történhetne az minden csalid javára ? Sajnos, hogy ebben a tekintetben is a spekalátió garázdálkodik kevésbé értékes utánzatokkal. Gyakran voltunk már abban a helyzetben, bogy erre óv*
anya — án nem ludom Emmánk e változásának okát magamnak megmagyarázni *
.Oodálom! mint anya köteles vagy megtudni. Ukj gondolom: valami szerelmi históriája lehet a kis oktoodioak, milőt nem tud szabadulni s nekünk — szülei-pék — nem meri elárulni. — Pedig ha ho/záva\'ó parthie; egy pár ezer Írttal neki is adnám."
És a mama, e nem remélyt apai kijelentés után a/orjnal Emma szobájába termet\', hol Emma lelkileg valószínű a barna szemű lovagja felöl ábrándozott, mert a mama szavaira hamar megvallott mindent . . .
,De leányom! Egy ismeretlent olyan igazán szeretni 1?\'
„Nsm tehetek róla szeretett Anyám 1 — Szeretem Őt"
.Szeresd leányom I Mi, szüleid, nem ellenezzük szerelmedet, ha hozzád való, mint atyád mondta, bozzámehetsz! De légy nyugodt, míg kilétét sikerül kikutatnunk."
— És a titokzatos lovag kiléte után megindult a kutatási hajsza, — mi azonban nem sokáig Urtott mert másnap már meg volt: dombszögi levégzetí földbirtokos hatodik fia személyében, mit Emma mikor meg tudott, rögtön felejtett —: fekete szemet, első látást, első Ölelést, szóval mindent de mindent őrökre.
Hja! ma már az érdek a szívnek is parancsol, ugy-e kedves menyasszonynak való hölgyeink. — igazam van! — No mondják, hogy : igen!
inthettünk mindenkit, t esem intésünk következménye az lett, hogy minden háziasszony a be vasán ásnál gondosan ügyel is arra, hogy csakis eredeti csomagokat vegyen, a melyek a Kathreiner nevet és Koeipp páter arcképét védjegyül viselik. Csakis as elővigyázat iltal lehetünk biztosak valódi Kathreiner féle maláta kávét szerezhetni, a mely a babkávé izét és zamatját birja és ezáltal egyedül telel meg azon várakozásnak, a melyet egy hasznos és ízletes maláta kávétól méltán megkövetelhetünk.
— Fontos közlemény. Nehezen emészthető ételek csak mértéklei** élvezete, is, gyakran különféle gynmorbajokat vonja maga után, — melyek — ha figyelembe nem vétetnek, köoy-nyen nehéz betegségekre elfajulnak Oly bajok e) hántására a dr. Rota gyomorérti balzsamának kitűnő hatása bebizonyult és tanácsol, hogy ezen készítmény egy háztartásban sem bunyózzon. Valódi kapható az itteni gyógyszertirakbas és Fragner B. főraktárában, Prága 203—111. Lásd a hirdetményt.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel e látott egyének kik vágyhiánybao, a felfúvódásban, gyomorgörcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Mjll-féle seidlltz por\' használta utal rövjp idő múlva visszanyerek egészségű\'<et. Egy doboz éra 1 frt Szétküldés nagonta utánvéttel Moll. A. gyógyszerész cs és kir udv. szálUSa álul Bécs, I, Tuchlanben 9. Vidéki gyógytl.-rtárakban határozottan Moll téle kéazirmény kélendő az ő gyári jelvényével és aláírásával
N y i 111 é r *)
HIRDETÉSEK.
^ Suchard csokoládjai
éS kakaói-Tévedések elkerülése czéljiból a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph- gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. CfOkoládéiéTt a tiszta állapotban* szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári -> jegy és aláírással kapható.
Vese. hngyhólyar, hngydara és * köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos báuUimainál,orvosi tekintélyek általa Ltth ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hnaryhaj tó hat ásu!
krilrairs | «a> Köiijri eoiésiíbeto
Kapható ásvány víz keresked és ékben és gyógyszertárakban. A SaWator-forrás igazgatósiga Eperjesen-
Kitűnően előnyös L~ ¦ ifc ^ # 4> üzlethelyiség
Felsó-Hahóton, a templom-téren levő, jelenleg Eppinger Sámuelféle üzlethelyiség (ház, félszer, istálló, belsőség) melyben már 40 év óta a legvirágzóbb fűszeres rőfösaru kereskedés rezet tetik, Örök áron eládo. Bővebb értesítést ad Keszthelyen
dr. DUNST FERENC
apát.
*) Az e rovat alatt közlött kért nem vallai felelősséget a szerk
..>cvt.Mrp^i? MU^aWXSS ^wccjscw»—
(KEOSTIMí LABDACSOK.)
E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendők; — mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szerek bajainál legjobb eredménynyel használtalván, gyengéden hashajtók, vértisztitÓk; egy gyógyszer sem jobb. s mellette oly ártalmatlan, mint e pilnlak a
székszorulás a legtöbb betegségek forrása ellen. — Cukrozott külsejük végett még
gyermekek is szívesen. Egy 15 pilulát tartalmazó doboz lő, egy tekercs, mely S dobozt, tehát 120 pilnlát tartalmazó." csak 1 frt 0. é. Air ! o 1 Utinzisoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk hataro-UV AO: tottan Seusteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi ciak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomulásban .Szent-Lipót és .Seusteln Ffllóp gyógyszerész" aláírással van ellátva A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva.
IEUSTEII FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz\' címzett gyógyszertára WIF.X. I., Plankengasse 6. Raktár Nagykanizsán: BBLUS LAJOS és KEIK GYULA gyógyszereszeknél.
teten; o\'.-^T^gsgut.ttaa^^iazksjLsaaa
19093/898. t
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a Nagykanizsa város tulajdonát képező az úgynevezett Felső-erdő és fislegelő területén lévő makk-termést folyó ávi október ho 18 án a városház tanácstermében délelőtt 10 órakor megnyitandó nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladja, kikiáltási ár 1300 frt, melynek lO\'/.-it az árverezők bánat pénzül az árverező bizottság kezére az árverezés megkezdése előtt letenni tartoznak, a legtöbbet igérő pedig az árverés bezárása urán. köteles lesz az egész vételárat & bizottság kezére azonnal lefizetni. Az árverési feltételek a város tanácstermében a hivatalos órák alatt betekinthetek, a makk-termés pedig a v. erdőmesternél leendő jelentkezés mellett bármikor megvizsgálható.
Nagykanizsán, 1898. október 7-én.
A VÁROSI TANÁCS.
XXXVII. É\\ FOLYAM.
ZALAI
lílö Z L Ö N Y
SIB111 k m>
delikateszsze k!
Nfliiaría-son ka és sertészsír.
sajav* Mae/varorszác első nagy gyártelepe e szakmában. -*M
Első szombathelyi sertéshizlalda ás husfOstöl6-j y ár
Szombathelven
Kívánatra iDeyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
?U jónak bizonyait
ROSA-féle
ooooooo atyingnnnaz ocxaoooooogog
o a
MOLL SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A védjegyét A-alairásat tünteti fel. A.-fila. Seldlltz-ptrsk tartós gyógybatáss, t les-makacsabb gyomor- és at-testbás tálasak, gyomorgörcs ís gynmorhév, rogzótt székrekedés, mijbáatali\'in, vér íslBiai. aranyér és & legkőfrcbőzőbb séf betegségei: ellen, e jeles házi*zerack évtizedek óta mindig nagy. bb riierjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt ere-deli dabszaak 1 frt a. e
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. \'"MOLL- FÉLÉ FRANCIA
mm
1898. OKTÓBER 15 én
~Éii
5
A lrriobbnak bi onjult HÁZISZER. — Mely aí »»seiltest siabalvozza, rendes vérkerekedést eredményezi, a tott éí hiba. vél alkatrészt elelUrolllja (. »I az esyészsés t. relíetele), porain és biztossá mef"0»\'wi * pvo»o\'bs;t és p. étvágytalanságot, savanyu lelbötögest. ba-nyssi insert, lyomor- és baabántalm.1, • !rj omornOresőt, • gyomor mlterheW« étellel, üvalká.odasi. vértolulítt, — bimorboidikat. --¦ bántalmakat, I élbsjokat, a már 40 év
Hadra gjaladás, seb és kelés gyóryl lása bi.toa sikerrel jar, a nói mell cyula. disani\', tejn kedésea keményerlésnél, s gyermek elval.sztá-inil. tilyogok, vérkelé»ek, pokol.ar és geny déleknél, továbbá köröm tenyedés az agynevezett körömméregnél a | kézen és lábnjakon, - keméoyedéseknél, — dsglnatoknál, — mirigydaganatoknál, — bolttetem képződéseknél stöbbi 50 év éta bevált
balzsam Prágai házikenocs
FRAGIER B. gyffiysz-161 Prágábsn 203 HL
A ryocrulaa fájdalom nélkül halad a kenőcs hasító hatása alatt
Ki az emésztése minden munkáját uj életre serken és egészséges és tiszta vért szerez, kft öobon is biztos és messze földön hires bevált haxl»er.
lBTegSO kr.,fcettos iiegi frt*PosUi20 krral ?rajg Dobóiban 25« 35 tqáral- PosUn 6 kinUragb.
1 Csak akkor valódi. h\\
lindegyifc üveg MOLI. \\ Védjegyéi ¦ (>i»t*;fi U-H teliratn »iiozaHaJ van xarv*. A Kait-fé^ !
i (racczie borszesz és sc nevezetesen mint rajdatOB0*iii*nító bed<3rz«Ölasi szer \\
4 köszvény, csuz és s me<hulés egyé\'i következményein n ..\'gUmi-rete selih népszer Egy micutt Bredatl iwj ára 90 krajozár__\' _
Moll Salicyl szájvize.
(Föalk&trésze : füzoiysavas sziksó.) A mindennapi szájtiszti tásnál különösen fontos bármely kom írverraekek, mint fel-nőttek számira; mert e szájvíz a fogak to?sbbi épséget biztosítja, s eíyszersmint szer fogfájás ellen. ¦- Egy Mail A. védjanyévei allatait üveg ára 60 krajcár.
Fdszét küldés:
Moil A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari \'szállító által,
Bécs: Tuchlaubeti 9. kz. Vidéki megrendelések naponta postautánvét melU-tt teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf es Fia.
oooooooooooooooabiooooa Maaaaooaarxjjao
Jj*iGYgLg K2ETET KS !^°: csak ii eredeti készito>ér.yt kérje a prágai Frag-ner B. ryótyszertá ából és figyeljen arra, bogy a »r. BUSA balzsam csomagolás mindeo részén tz itt látható kerek védjegy legyen: ax ap i-ájl házi keaö s csomagolásán pedig a jobbról látható háromszögletű védjegy.
Azonnal eladó vag^bérbeadó
125 waggon acél bányasin, folyóméterenként 5 — 12 kg. súlyig. 2000 folyóméter szállítható vágány
60 mm. magas, 5 kg. nehéz sínekből acéltalpakra szereke, 500 mm. nyomtávolság.
150 darab szekrény kocsi 2 kbm. űrtartalommal, 760 mm. nyomtávolságban kő, répa, vagy mád tárgyak szállítására
25 drb szekrény kocsi 1**, kbm. űrtartalom, 760 mm. nyomtávolság, vas-aljazattal, kő, répa és más tárgyak szállítására.
200 drb baktató kocsi, */. kbm. űrtartalommal 600 mm. nyomtávolságban, föld. homok és más tárgyak szállítására.
S darab mozdony 760 mm. nyomtávolságban, 30—50 HP. 2 és 3 csatlós.
3 darab mozdony szabványos nyomtávolságban.
Ezen tárgyak nagyobb része a traos-versalis műutépitésnél az allöldöu voltak bérletben, és az épitési helyeken jelenleg megtekinthetők.
ORENSTE1N ÉS KOPPEL
Budapest, Felső erdősor 24. (Andrássy-ut sarkán.)
A ki egy utánzást talál és nekem bejelenti, dijat kap! Elismerő levetek ezrei rendelkezésre állnak.
Raktárak Budapesten:
Torok taf gjógj&zertáriban, Egger A- gTógjszerUráb, Thlaajer éj Seits, Kochmelster utódai.
í B. FRAGNER
Pos.akfl\'dés azonnal.
cöooooooooo
Apotheke .Zani schwarzen Adlet" In Prag-, Eck der SporaergasfC Nr 203
GöBGSESGBSBGBBGGGBBGöé
Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben
1.000,000
A feltaláló dr. MEIDIKGEB tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
ME/O iNGLR kályha
HEIM E #
cs. és kir. udvari szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethof. — BÉCS I., Kohlmarkt 7. sz a PRÁG : Hybernergaose 7.
len államban szabadalmazva. — Az elsÖ éremmel minden kiállításon kitűntetve. — Legkitűnőbb
kormányzói töltő és szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák számira, a legegyszerűbb és legelegánsabb kiállításban, tetszésszerinti égési időtartam szénpirral való fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kcsséoneli tüzelésnél.
55,©ÖO kályha forgaloitilm Iiozvm.
Egy kályhával tSbb szoba Is fűthető.
„MElDIHGE R"- kályhák
óva intünk a/ utánzatoktól, utalva
a káiyhaajtókra öntött következő védjegyre :
MEIDINCEROFEN fe H. HEIM ^|
^ „HESTIA "-kályhák.
FISTETIÉSXTÖ KI\\DALLOK FÜSTEMÉSZTO CALORIFÉ RE k,
Központi fűtés mind 5n rendszer szerint.
——- - Száraz alkalmazása ipari és gazdasági célokra. ----—
¦^AtfT\' Frospektosok é* ácjffpyz\':>»pk Ingyen é< bérment vp. "^f
A „SANTAL EGGER"
kiváló gyógyerejű készítmény | Feleslege«»é teszi & Copairát és Cubebirt. FelOlmnU* pontos éz biztos hatásban, cső, hólyag es vesebintal máknál a kQlföMi gyárttDányok legjobbikát. A Hasiat»)if Injecti\'óval egyetemben használva a legmakacsabb folyást megszünteti. 1 Qveg !40 darab) ára. 1 frt 50 kr, a pénz előleges bfküldése mellett postán bérmentve 1 frt 70 kr, 2 üveg 8 frt 20 kr., 2 Qveg Iujectió éa 1 üve? Sanlal Egger bérmentve 3 fft 25 kr. Fírnkár: Gyogy>zertár a -Nsdar- hoz Budapest VI. Vaci kint 17.
Amerikai asehőrák.
Jótállással, hogy a ."nickel színét nem váltoítatjs, szerkezete pontosabb és jobb, mint a legdtágábbakké. — Ara darabonként 3 forint. — Jótállás mellett, — míg a készlet tart Hozzá eznstös óralánc 6b kr.
Önberetváló készülék.
Fox valódi solingeut gyártmány, sok kiállításon kitüntetve, gyakorlás nem kell. Uegvágás kizárva. Tiszta éa kényelmes munka Bőrbetegségtől megment Tarlós és pénzmegtakarító. \\
— Darabja 8 forint. — A penge *** csillagos acélból és a többi
részei alpaccából vannak. — Egy külön penge, hozzá 1 forint. — Megrendelhető:
POLLAK SÁNDOR
fóbizománvosniil Bpstt. V. ker.. Kálmán utca 17.
6j5jtefcnek 5 iú- clii eg; ingjeo iiM\\l
Az összes 60,000 nyereman, JEGYZÉKE.
A lagTSafyobb njcrcniény !eg«ercncsé*elil. e-cthvn
1.090,000 korona
A üycteniéiyck részlete-, beosztása a következő-T\'orona
j.iü.11 600000
.veri 400000
. SOOOOO . . ÍOOOOO 90000 NOOOO 70000
.. ooooo
40000 30000 25000 SOOOO 15000 ÍOOOO 5000 SOOO 300U ÍOOO 5<M> S«Ne 200
tOO. 80. 40
1
1 1 « 1 1 t 2 1 5 1 7 3 31 37 3 433 763 123S »O 31700 15680 i
ITO, 130
ts.tao.oso
baszó g-ben
melyek hat húzásban sorsoltatnak ki.
EgSBjjjgj liú|H<i Urlk k. is Tárta uraknak Budapest
A harniattik nagy nia^y. kir. imiál/ftoi játok Demsokira isméi kenliVdik é»
sorsjegyre
újból
50.009 nyerem.
jut, v.igyis ar otdalilevS nycrcniciiyjcjjyick szerint az (Vfszes »>>r-!jcj;yck fele feltcitemi! nyerni fog.
A nyerési esélyek tehát, mint már álta-íosati ismeretes 6riá»iak. Összesen tizenhárom millió 160.....O Vonat sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb eiemcuy a legszerencsésebli eictticn .
¦I) miltia korona
Sí i ves miélöhlii incgriiiitcle-sckucl creili sor.sjejiyeket a lervtizerü eredeti árban pe.lig:
ily i|ész I. t. inditi tortjijjit t frt . fii . - - S.- .
. itiyia... . ISI .
. ¦yoltai .... -.75 .,
kUlilíink szél utánvéttel, vagy a pénz elö-leges beküldése elleniben.
a búzások után megküldjük tisztelt vevőinknek a bivalalos huzáíi jegyzéket hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre A huzáíok a magy kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és azoknál mindenki megjelenhetik.
Kérjak a rend cl mén y eket ntielűbli le!!-
f. éli iktikír hi 22-ir
hozzánk beküldeni.
Török A. és TSA
a m. kir. szab. o sz lai y sorsjáték föel árusítói
Budapest, V.. Tácí-kBrut 4 a.
Kérek részemre L osztályú
hivatalos tervezette! együtt küldeni.
Az összeget - -.....- ———frt
izlilysorsjáték eredeti sorsjegyet
¦tiiiítilizií kária I ¦iitaitalraiyiyal klldlai. !
A nem tetsző törlendő.
HE
Nyomatott Ifj. Wajdits József kOayTDyomdijábao Nagy-Kanlzsan.
71
NAGYKANIZSA, 1898. október hó 22-én.
43-ik szám.
XXXVII. évfolyam.
El&fiuetéai ár:
tgesz évre . . 5 fn — kr. Ke! évre . . . . i fn 50 kr. Nfjtvedevre . . 1 (ri kr. F.gje* szánt 10 kr.
HIRDETÉS E K \';, tiaaibos petitsorban 7. máxitl*zi>r 6, ¦ minden további sor.-rt 5 kr.
N VI LITERBEN l>«\'üt soroukeut 1U krért vetetnek iri Kincstári illeték minden egyei
úirdeteiért 3U kr. bseteudö
ZALAI KÖZLÖNY.
~~i I A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,8 „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár
rv=zvény-társaság,* .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a snagy-kanizsai kjsdedneveíó egyesület," a „nagy-kanizsíi tanítói járáskör," a nőegylet,* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a .katonai hadastyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi reszt illető köa-lemények pedig a kiadó nevére címzetten \\agr-Ka.ilzxa-a bérmentve intézendnk
i\'.c: r-- levelek II \'Itt fogad
tatnak «1.
kéziratok vÍNnzaneni kuídftnrk
, nagy-kanizsai keresztény jótékony külválasztmányának hivatalos lapja.
BETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP,
Az ország egészsége,
Nagykanizsa, 139$. okt 21-én.
(P.) A napokban terjesztette elő Percei Dezső, belügyminiszter az ország közegészségének mult évi állapotáról szerkesztett jelentését, ör védeles tudomásul szolgál, hogy általában javult az ország egészsége. A halálozások száma csökkent Még 1801 ben 1000 lélekre 33~4 halálozás esett. 1897-ben 27-9. A. ragadós betegségek sem szedtek annyi áldozatot, mint az előző években. A jelentés álralában megnyugtató.
Igen érdekes a jelentés azon része, mely az orvosok számárul és letelepedésük viszonyairól hoz adatokat. Ezekből az adatokból kitűnik, hogy az orvosok száma az utóbbi tiz esztendő alatt folytonosan emelkedett. 1 -"92-ben az orvosok száma 4047 volt, 1897 ben pedig 4858. Minden esztendőben száznál több uj orvos kezdte meg praxisát. A jelentés azt is bizonyítja, hogy az orvosok állandóan a városok /elé t\'órekesznek. Ez évben a vármegyékben megtelepedett »rvosok s/áma tíS-al, a városoké pedig 133 al szaporodott.
Az orvosoknak a városok jelé való tonkvésének oka abban rejlik, hogy nálunk a k\'órorvosok fizetése és díjazása még ma is csekély.
Nem is csodálható, ha ily körülmények között a pályáját végzett natal ember, kinek e mellett még szellemi évezeteiröl és gyakran önmaga művelődésének folytatásáról is le kell mondania, nem kap kedvet a körorvosi állással járó terhek elvállalására. De még e csekély fizetést sem kapja minden körorvos a rendes időben. Ha a község nem tudja be-
hajtani pénzeit, az orvosnak sem fizet. A magán díjazásról jobb nem ..... Oly botrányosan csekély. Egy jóravaló mesterember többet szerez felelősség nélkül járó munkájáért.
Szükséges tehát az orvosok helyzetének sürgős javítása. Szükséges első sorban azért, mert e nélkül egész vidékek orvos nélkül maradnak s az ily vidékek egész gyermekseregét k\'öny-nyen elpusztíthatja a járvány. — Másodsorban szükséges azért, mert az orvosok nagyszámuk miatt a kisebb-nagyobb vidéki városokban sem kereshetnek annyit, a mennyit fáradságos és nagy felelősséggel járó munkájokért méltán megérdemelnének.
Majdnem általános e tekintetben a panasz. Nagykanizsán is sok az orvos és számuk évről - évre még szaporodik.
Vegyük csak tekintetbe ízt a körülményt, hogy Zalamegyében 77 orvos van. A hetvenhét közül 13, tehát 17 százalék Nagykanizsán működik. Zalamegyének egyéb városaiban is aránylag nagy az orvosok száma; igy például Keszthelyen és Zalaegerszegen 8—8 orvos, van, A többiek elég arányosan vannak elosztva a különböző helyeken: Tapolcán, Sümegen, Csáktornyán.
De hány helységben nincsen orvos? Még a népes Kiskanizsának sincsen külön orvosa, — Mura-Kereszturon szintén nincsen orvos.
Igen sok helységbe messziről kell orvost hivatni a szükség esetén.
Ez az állapot éppen nem mond ható kedvezőnek. — Igaz, hogy nem csak a mi megyénkben állanak igy a dolgok. A föntemlitett statisztikai kimutatás és az orvosi kar legújabban megjelent schematizmusa egya-
ránt földeríti a hazánk különböző vidékein tapasztaliíató hiányokat. \'
E szoínoru állapotoknak sebtiben véget vetni vajmi bajos dolog, sok mindenféle kedvező körülménynek kellene közreműködnie, hogy minél előbb orvosoltassék e baj.
Ha a körorvosok díjazása méltányosabb volna, ha a falusi orvosnak exzistenciáját is biztosítanák, ugy az ország közegészségéről szóló jelenté-sek is örvendetesebb\' és megnyugta-több képet adhatnának.
Az óvoda-egyesület válsága.
(V.) Válságos állapotba jntotl a nagy ; kanizsai ovoda-egyesület. Azok a nagy-| becsű vívmányok, melyeket az övoda-egyesület negyedszázados fennállása óta , étért, mind veszendőbe mennek, h: nem sikerül az egyesületnek a pénzügyi vál-: ságot elkerülnie. Szemrehányás csak a ; nagyközönséget illeti, amely az egyesü-; letet nem támogatja kellően. A pénztár | folyton üres. Áz óvónők nem kapják I pontosan fizetásöket, a téli fakészlet megrendelve nincs, a kisdedek a kietlen termekben dideregnek és igy a kisded-óvó ueni képes többé a családi fészket pótolni és a gyermekeket gyöngéd ápolásban részesíteni.
A városi szubvenció immár elégtelen. Most, mikor az Összes iskolák államos: tása van küszöbön, nem volna-e célszerű az óvodákat is az államosításba bevonni.
Igaz, hogy a gazdag szülők gyermekei meglehetnek óvoda nélkül is, de mit csináljanak azok a gyermekek, kik oagyob-bára magukra vannak hagyatva és többet vannak egyedül, mint üdvös volna, ha a társadalom az óvodák válságos helyzetén önerejéből segíteni nem akar, akkor hajtsuk végre a kisded óvodákról H/óló törvényt teljes szigorral. Fél eszközökkel, mint lutrival és szerencse-játékokkal csak addig, a meddig segítünk a bajokon.
A kisdedovodák elfő sorban a szegény sorsú szülék kisdedeit karolják fel, hogy míg az anya kenyér kereset után jár, addig kisdede-megóvásában az helyettesítse. De szükséges a közös kisded nevelés az intelligens szülők gyermekeinek is, mert a kisded leginkább a hasonkoru kis társak köiött fejlődik, akiknek eszmemeneteit kÖJs* ni tudja.
Ezeknek ai. ?áuyelveknek megvalósítása kedvéért ugy a szülök, valamint a társadalom és a város, illetőleg az állam szempontjából meg kell tenni a kellő intézkedéseket.
A városi és községi körök érdeklődését fel\' keli ébresztenünk, fűzzük a coej-ye-sületek érdeklődését a kisdedovodához.
Jótékouycélu ünnepeken tartsunk felolvasásokat a kisdedóvás érdekében.
Végül kerestessék meg a város és a kormány, bogy a nagykanizsai kisdedóvás ügyét nagyobb szubvencióval mozdítsa elő.
De eh-ő sorban az 1891. évi XV. t c. értelmében a városi illeti a kötele zettség a kisdedovodák fentartására.
Mikor az ovóegyesület megalakult, csak egy kisdedovóuak fentartását kontemplálta. Most már négy óvót tart fenn. A miniszter még ezzel sem elégszik meg éa még két uj ovó felállítását sürgeti. Ily körülmények közt nem marad más bátra, mint sz, hogy a tanács sürgős előterjesztést tegyen a képviselőteslfl létnek az óvodáknak adandó segély felemelése iránt.
A mai vásárok.
Valljuk meg egész nyíltan és Őszintén, bogy a vásárok dolgában már el sem titkolható lultengésben szenvedünk. Alig van már kisközségünk, a melyik ne dicsekedhetnék vele, hogy lesz bucsu, meg lesz vá ár. Hiszen a megszerzése nem is járt nagy nehézséggel. A korcsmáros, meg a falu politikus csizmadiája régen kisütötték, hogy vásár is kellene, mivelhogy vásárkor szoinjasabbak az emberek, mint egyéb alkalmakkor és bizonyos, hogy a vásár pénzt hoz, meg sok jó, vig cimborát a köz-égbe. Így született a terv; egy kis rafinériával megkerült a megokolá* is, a melybe valamelyik
körmönfont falusi jegyző bele tudott költeni egymás gazdaságtani igazságot. Éi ment a kérvény a vásárért. És lekerült véleményadásra a kamarához. Hát utóvégre a kamarák z.ve sem készült kőből. Meglázyulnak azok is, főleg, ha nincsen erős elvi igazság, a mely védje a kérelmezők könyörgése, meg rabulís-tikája elleti. A kamara ajánlja a vásárt;
Így születnek a vájárok balom számra és igy forgácsolódik el egyes vidékek gazdasági ereje azokban az apróbb alkalmatosságokban amelyek csábítók ugyan az egyesre, de nem érdekei mindig a közösségnek.
Mert hiszen nyilvánvaló tapasztalás, hogy a vásárok virágzó kora már különben is régen a muv.é Azokat a tényezőket, a melyek a vásárokat életre keltették, miod megfogyasztotta erejében az újkor forgalma és e forgalom mellett azok az eszközök, a melyeket a fogyasztásra szánt árucikkek megóvására eszelt ki a tudomány. Bégebben szükség volt rá, hogy a gyors pusztulásnak kitett áruk termelésük után hamar kerüljenek a fogyasztók kezeibe, mert különben elvesztették volna használhatóságuk előnyeit. Ma már alig van áru, a melynek mivolta azért sürgetné gyorsan a fogyasztók kezére való eljutást mert a termelő kezén, esetleg összezsúfolva, — összeszorítva elpusztulnának- — Tudjuk, bogy az időjárás behatásának leginkább kitett termel vények fs, milyen megbízható védőapparalusokban járnak meg óriási utakat
Éi régen elmúlt annak szüksége is, bogy az idegen piacok egymásra hatásának mesterségesen elkészített alkalmatosságát kelljen bevárni a végből, hogy a céh védelmében monopóliumot, jobban mondva korlátlan zsarolást végezhessenek el egyes vidékek iparosai. A szabad ipar és a szabad kereskedelem elmosta ezeket a szabadalmazott kizsák-máuyolókat A gyáripar és a közvetítő kereskedelemnek mindenüvé elnyaló versenye olyan mértékben kereBÍ a fogyasztót mindenütt, hogy mesterségesen felkeltett versenyre, vásárok által, ma már — értve vásár alatt a meghatározott idöpoutokban egyes helyekre Ösaze-
T ÁRCA.
Legújabb irodalom.
- A .Zalai Közlöny8 eredeti tárcája. —
Mielőtt tárgyamba fosnék, intézem szavaimat a kritikusok két veszedelmes \'álfájához: a plágiumszimatoiókho-t — es a lányos mamákhoz. Az előbbiek már wrft galibát okoztak jámborul lopkodó tárcaíróknak, kik e lapok hasábjait ró\'ták és most már vérszemet kapva mindenütt topolt irodalmi jószágot kutatnak, különösen olyan cim alatt, mint e szerény soroké. — Az utóbbiak pedig a lányos mamák t. :. tapasztalásból vagy ballo-násből azt tartják, hogy* ami uj terem * li eraturában az megérdemli, hogy elé Keltessék, mielőtt a láoyaik vagy serdülő fiaik szeme elé kerülne.
Nem, — helyi érdekű plagiosippus urak, — én nem szerzem meg kegyeteknek azt a me.-quin örömet bogy az éii eyöoge szárnyaimból kitépdessék azokat a bizonyos .idegen tollakat.*
Még kevésbbé szándékozom az anyai tilalmat kiérdemelni. Legfeljebb egy kicsit megneheztelnek rám azért mit ezen tilalom — komédia felől tartok.
Ne nézzék tehát se kutató mikros-kopiummal, Be irodalmi rövidlátóknak v&ió pápaszemmel az alábbi cikket hanem v*Lyék annak, aminek készült: ismertető icanserie\'-nek.
lapjaink irodalma olyan mesebeli "hoz hasonlítható, mely\' mindennap más éa más gyümölcsöt hoz; alig ért meg
az egyik máris uj ízű s alakú csírázik ki utána. Nem ugy, mint a nyugodtabb lüktetésű előidókben, mikor az irodalom termöfája lassan csírázott, s égési korszakon át termetté egyforma gyümölcseit Ha kidőlt, másikat ültettek helyébe és ez is jó időn át nyugton virágzott.
Ma már nem egyformáa .zöldül az élet aranyfája." Minden ága, gálya miskép vírit és érleli rövidéllü gyümölcseit
Szóval ma úgyszólván annyi az irányzat ahány a könyv. Egyre-másra tűnnek föl az eredetiségek, s ha már mással nem alapíthat magának hírnevet az Íróember, bál valami ujszabásu es2meiránynyal hozza nevét forgalomba. Nem mulasztja el e mellett a lábra kapott egyéb irá nyokból is átvenni egyet-mást a magáéba, vagy uj foglalatban csillogtatni meg, valamely elkopottat
Igaz, a középkori .minstrel\'-ek is ezernyi formáját találták ki egy eszmének, az .asszonyok szolgálatának" (frauen-dienst) verseik mindegyike uj köntösben mutatkozott. De ma a köntössel együtt változik -az anyag is, mintahogy korunk kivetkőzött a rangbéli ruházatból és ahány ember, annyi divat. — Valamint a korszellem örökös váltakozása, nyughatatlan-sága észlelhető a divat hajszában ugy mutatkozik a szellemi munkások ha -maros elhasználódása s njra föllendülése a műveik sokféleségében.
Legújabb irodalomról szólván, túlhaladunk a Zolák erős vára, az Ibsenek, Tolsztoik tágas szellemcsarDOkai fölött, — ezek már nem maiak az ő fájuk már törzsökös, erős és századokat megálló.
Hanem szólunk azokról, kiknek csema-téik most kezdenek erőre kapni és föltűnni az .óriási cserek" mellett.
Az első fa, — hogy ennél á hasonlatnál maradjunk — az éjszakon termő fenyő. Müveit éjszaki népek (dán, svéd, norvég) írói kedvelletik meg magukat a mi középeurőpai sablonunktól e:üiö eredetiségeikkel. — Tudjuk, hegy még képzettebb olvasóink között is nagyobbrészt ismeretlenek azért annál melegebben ajánljuk bs nekik. — Nehéz ugyan beletalálni magunkat az ő eszmekörűkbe, mert a faj, a természet merőben ellenese a miénknek; de annál élvezetesebb belemélyedni azon uj eszmevilágba, melyet elénk \'árnak. Olyan az, mintha síksági ember fenyő - koronázta hegycsúcsokat mászna mer Szinte elbódul az erős levegőtől átható büvösségtöl, — de érzi, hogy testének erei jobban lüktetnek, s friss életerőt adnak neki.
Egy-egy ilyen északi iró csupa lélek, merő gyöngédség, s érző ideg, s amit ír abban visszaadja érzékeny bensejének minden rezzenését. — Az a nagyszerű, egyforma ridegsé^ében magasztos éjszaki természet a hallgatag tenger, mogorva bércvilág, a völgyek melankóliáj^T — mind ::.:\\.\'. ezen irók lelkébe van zárva. Amint a bővérű déliek* a leghatásosabbak, ha szenvedélyeiket rajzolják, ugy ezen éjszaki ábrándozó lelkek a iegmegka-póbbsk, ha természetük sajátos szépségeit, s ennek hatásától megnemesült lelkük világát tárják elénk.
A rideg temperamentum még máskép is nyilatkozbatik némely éjszaki iró
müveiben, midőn ugyanis a társadalombó veszik tárgyaikat Megdöbbentő józan ítélet s szenvedély telec előadás jellemzi Őket Színeik alig vannak, de rajtuk annál élesebb, biztosabb.
iLt van például az előbbi fajta irók közül Nansen Péter") dán iró. Eddig — sajnos — csak ké: művét volt alkalmam megismerni, de e kettő legjobbjai közül való (.Mária," .Istenbéke.") Csodálva élvezzük azt a mesteri egyszerűséget kedvességet, mely müveit jellemzi. Fioom lelkületének mozzanatait követni kell tudni, hogy megértse az ember. A nagy lélekboncoló irók. pl. Bourget mellett az Ő müvei olyannak tűnnek föl, mint a brüsszeli csipke a ragyogó gobelin — szövetek mellett. — Mi adja meg ama subtilis szövedéknek a maga drágaságát, ha nem az a végtelenül finom, de nehéz munka, melylyel készül, s mindeme nehézséget a habkönyü piperében csak a hozzáértő tudja megbecsülni. Persze, — aki a materialismns darőcátől nem tud elszokni, — mi annak e patyolat?
Ilyen mester még Knut Hamsun. Valósággal szerelmes az éjszaki termé Bzethe, (lásd : „Pan") ellesi minden mozzanatát, fuvalmát, rajongó ragaszkodással festi az apró cseprő részleteket és a megrázó képeket egyaránt Egy másik müvében (.Éhség*) az éhező pokolkínjait borzalmasan, de fantázia — csapon-gás nélkül, csak ugy természet után és — bizony — Baját tapasztalásból mu-
*) Semmi összefüggésben sínes Nansen Frídt-joffal a sark utazó val.
tatja be. — Legújabb könyve (.Lyoge szerkesztő*) már átcsap a társadalmi irányzatba, de ebben előbbre vannak, Kielland, Arne Garborg és többek. Az előbbi egy regénysorozatával a norvég társadalmat minden oldaláról jellemzi, tengerészt, földmunkást, városi embert s a magas köröket egyaránt (Gaman és Worse, Méreg, Munkások atb.) Az utóbbi leginkább az egyetemi polgárok és az .ifjú Norvégia\'1 reformtörekvéseinek keretében alkotja erős jellemzésü történeteit (Paraszt-deákok, a férfi világból.)
Ez a kétmillióval alig számosabb norvég nép erősen belefészkeli irodalmát a világirodalomba. Józan világnézetük tisztító erővel hatolt a realizmusba, s jóleső ellentétet képez vérmesebb szellemi munkákkal, ha ezekből az embert jobban ismerhetjük meg, azok a társadalmi élet javát-baját tárják elénk kérlelhetlenül, kíméletlenül.
Éjszakon termett meg a nővilág szellemi egyenrangúságának néhány modern apostola is, harcrakész írónők személyében. Nekik a tollforgatás nem kékharisnyaságul, vagy Jó nénikék\' irodalmi tereferéjéül tudandó be. — ök kiérdemelték maguknak a helyet, — nagyon becsülendő munkássággal Azt bizonyítják, hogy a nők közül az is teljesen betölti hivatását ki vele született tehetségét kellőleg kiképezi, vagy kieszközlt eszével, lelkével, amire paszta állati lénye sohasem vitte volna t i. a morális önállóságot a világban, a egyenrangúságot a férfiakkal.
Sőt többet akar némelyikök. Élő, s
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898 OKTÓBER 22 én.
csődített kínálatot és keresletet — semmi szükség sincsen. De ha van ia egyes olyan helyeken, a melyek a forgalom körén teljesen kívül esnek, ezek ma már olyan csekély srámuak, hogy ezek miatt a vásárdüh éhségét szítani nagyon káros. Különben is azok a helyek, a melyeket nem vett fel körébe a forgalom és a kínálatnak mindinkább szélesedő országútja, azoknak kereslete olyan csekély lebet, hogy a vásári csődület költségeit aligha képesek födözni.
A vásárosok egyébként is kénytelenek tapasztalni, hogy épp az alsó néposztály, a melyre úgyszólván kizárólagosan rá vannak utalva, a maga szegénységében a pénz becsét annyira föléje helyezi mindennek, hogy a vásári költségek fokozódó mértéke arányában lehetetlen velők üzleteket lebonyolítani. Tanúság erre egyébként azoknak az üzletágaknak a sorsa, a melyek mindenha a vásári vevőközönségre számítottak — Ezeknek ma már a tizedrésze is alig-alig tengődik. Az alföldi városokban még a hetvenes évek végén is számottevő üzleti vállalatok foglalkoztak kész ruha- és lábbeli áruknak vásárokon való eladásával. Ezek a vállalatok vevőiket a jómódú parasztság köréből rekrutállák és egy-egy őszi vásáron olyan összegekre rugó árukat adtak el, hogy a nyereség-bő! bőségesen kitellett a nyári holt évadnak minden szükséglete. Ma az alföldi vásárok minden alkalommal silányabb forgalmat képesek produkálni, mert a paraszt nem bizik már a vásárok árképző erejében és szívesebben vásárol a nagyobb városok állandó vásárain, — mint az utazó raktárakban. Hallani is gyakorta a régi vásárosok panaszait, hogy azokon a vásárokon, a melyekben ezelőtt ezrekre rugó forgalom hasznát zsebelték be, ma már alig kerül meg a vá-ár költsége is. tanúságául annak, hogy a régi magyar vásárok, a melyeknek speciális jellegét a vevők és eladók társadalmi charaktere mellett, a népesség ritka volta és a forgalom kalamitásai adták meg, ma már annyira elvesztették tulajdonképpeni hivatásukat, hogy azok szaporítása nem hogy gazdasági szükséget nem képez, de ellenkezőleg, meg-akasztói a forgalom rendes mederbe való terelődésének.
, írott szóval, iránymüvekkel kiszab iditant a női nem sajátképeni lelkivilágát a társadalmi konvenció uyügeibói, kivívni azt, hogy a nőiesség megkapja illő helyét a férfiasság rneliett. E két fogalom fejfe-getésébe itt nem bocsátkozhatunk, hanem utalhatunk oly nőirókra, kik részben fejtegetések, részben szépirodalmi munkák alakjában hangoztatják ez elveket.
Skram Amália norvég Írónő küzd erősen mellettük. Regényei nagyon realisztikus társadalmi irányzatúak, s Írónőjük egyéniségének hü kifejezői. — Aki megakarja érteni feminista törekvéseit, az olvasta el „Ring Constanzió\'-ját és ebből, valamint egyéb müveiből eredeti nagy tehetségre fog ismerni.
Gyöngédebb, de nem kevéabbé mélyreható tendenciájú az angol Egerton George; nagy feltűnést keltett müve az .Alaphangok* (Keynotesj, a melylyel a nói lélek alaphangjaira utal. — Ugyancsak Albion lánya Key Ellen, ki már szociális és élettani szempontból fogja föl a női mozgalmat
Kémetország (persze!) számtalan nő-írót hozott elő a legújabb időkben Az emiitett mozgalmak érdekében főképen Marholm Laura forgatja sikerrel a tollat (lásd ,A nők könyve\', hat női kilüoŐ3ég lélektani rajza).
A Marlittek és hasonlók utódaival nem foglalkozunk. Eivirágzanak azok koruk- \\ kai, mint a pipacs. De ha a föntebb emiitett gondos mamáknak szabad adnunk irodalmi tanácsot, meiegen ajánljuk, hogy a íö.sorolt irónők munkáit tegyék lányaik elé, dacára szabados irányzatuknak, sőt épen ezért. Az angol lányok pl. teljesen szabad, kicsinyes skrupalu-soktól nem korlátolt nevelésmődja teszi, épen azt, hogy ők a mi szárazföldi lányainknál sokkal épebbek testileg, de különösen szellemileg és (pardon!) erkölcsileg.
Egy további cikkben a világirodalom legújabb jelenségeivel folytatólag fogunk foglalkozni. *f_r B-g
HÍREK.
— A felsO templom térrel. Zichy Aladár városunk képviselőjének áldozatkészségéből megkészültek a felső temp lom tervei. Hofbauaer műépítész tanár pompás tervrajzai ezek. A költséges vetés azerltit az uj templom lOoOOO forintba kerülne. — E nagy költségnek eddig még csak. csekély része gyűlt egybe. De hisszük, hogy Nagykanizsa hivői lehetővé teszik, hogy az impozáns tempóm minél hamarabb díszítse a várost. A tervrajz szerint az uj templom a Deák tér közepéig érne, a hol most a ku>. áll. — A gótikus stilü templom itt volna a legjobb helyen. A tervrajzok lUnger UUmann Elek kereskedésében vannak kiállítva. Igen kívánatos, hogy az érdeklődő közönség megszemlélje. A tervrajzok tüzetesebb ismerte-té.-ére még visszatérünk.
— Hálaadó Istentisztelet. A m. k. nagykanizsai honvéd állomási parancsnokság 1898. évi október hó 7-én 123 szám alatt kelt értesítése folytán Ü cs. és apostoli kir. felsége 50. emlékünnepe alkalmából f. évi december hó 2-án reggel S órakor a helybeli plébánia templomban ünnepélyes isteni tisztelet fog tartatni, az isteni tisztelőt után a „Jubileumi emlékérmek* a helybeli honvéd laktanyában az erre idényt tartóknak kifognak osztatni. Nagykanizsa város terű létén tartózkodó, mindazon rang osztályba nem tartozott tartalékos honvéd havidíjas egyének, és nem tényleges állományú bonvéd legénység. — valamint a rokkantsági nyugdíj, vagy nyugzsold élvezetében álló honvéd személyek, kik ezen ünnepélyen részt venni szándékoznak, ezenoei felhívatnak:: hogy legkésőob folyó évi november hó l-ig Nagykanizsa város katona ügyosztályánál jelentkezzenek. Nagykanizsán, 1898 évi október 16-áo. Vécsey Ziigmonds.k.polgármester.
— Az Irodalmi és Művészei! kör
igazgató tanácsa í. hó 18-án ölest tartott. Az újonnan szerződtetett karmester ur. Perényi József állásáról lemondván, helyébe Csolosz Jenő választatott meg, aki a dalárdát két évig már kiváló sikerrel oktatta. A Wlassics Gyula miniszternek átnyújtandó díszoklevél megszerkesztésére bizottságot küldtek ki. A diszoklevet Vécsey Zsigmond polg-írmester fogja átnyújtani.
— Dr. Engel Ármin. A mai generáció nem ismerte, a régi már nem igen emlékezett reá, mert az élet száz alakjában gyorsan változik és nem érünk rá visszapillantást vetni a múltra. De mint közeletünk hü krónikásai feljegyeztük hogy az elhunyt 1860-1880-ig keresett gyakorló orvosa volt városuokuak. Nemes gondolkozása és művelt kedélye csak- l hamar meghódították a város közönségét és dr. Engel Ármin kiterjedt praxisnak örvendett. D.icára morva Bzárma/áfának
a szabadságharcot mint honvédorvos küzdötte végig a magyarok soraibaQ. Meggyengült szemevilája miatt ezelőtt 18 évvel kénytelen volt az orvosi gyakorlatról lemondiui. Néma megadásban és szigorú visszavonaltságoan töltötte éveit Nagykanízpán. — Tavaly Bpsslre ment lakni leányához, kinek családjában f. hó IS-án 79 éves korában csendesen elhunyt Egyetlen fid a nemzetközi törvényszék mitgas hivatalnoki C a i r ó b a u, Egyiptomban. A család gyászjelentése így bzóI: özv, Engel Árminné bzűI. Láng Janka ugy saját, mint alulirt gyermekei és a gyászos családbeli rokonság nevében fájó szivvel tudatja felejthetetlen férjének dr. Engel Árminnak volt 1S48J49-iki honvéd ezredorvos élete 79 ik boldog házasságának 48-ik évében e hó 17-én rövid betegség után bekövetkezett gyászos elhunytát. A drága halott földi maradványai e bő 19-én d. u. fognak a gyászházból (VII., István-tér 4. sz) az uj ízr. sírkertbe kisértetni és ott örök nyugalomba helyeztetni. Budapest, 1898- Okt. 18-án. — Áldás és béke drága poraira. Engel Ernát, Fischer Malvin szül. Engel gyermekei. Eoget Iván, Engel Adrién; Fischer Jenő unokái. Engel Stella menye. Físcher Simon veje.
— Eljegyzés. Uj. Ofeobeck Károly Nagykanizsán, eljegyezte Szabó Károlío kisasszonyt Keszthelyről.
— Törvényhatósági bizottsági tagok választása f. é. október 28 án, netánt szükség esetéi%november hó 14-iknapjára tűzetett ki. A nagykanizsai választókerületben elnök: Eperjessy Sándor, helyettes elnök: U i r a c h e I Ede; a második bizottságnál elnök: Dr. Tuboly Gyula, helyettes elnök Varga Lajos. A kisfcanizsat választó kerületben elnök Simon Gábor, helyettes elnök dr. Rothschild Samu.
— Gazdasági vándortaniüisunk. — Múlt számunkban tettünk említést a gazdasági vándor tani tásokról. A gazdasági egyesület állal egybeállított programm szerint szakelőadások lesznek a f. évben Nagykanizsán és Zala - Egerszegen és tartják a keszthelyi gazdasági tanintézetnek tanárai.
— Késik a költségvetés. A város jövő évi költségvetését a pénzügyi bizottság még mindig nem tárgyalta. Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében a költségvetést 30 napig közszemlére kell kitenni, még megtörténhetnék, hogy a vármegye decemberi közgyűlése, valamint a belügyminiszter a költségvetést ebben az évben jóvá sem hagyhatná és akkor 1899. január elsején iudemnityért kellene folyamodni. A késést főleg azon körülmény okozza, hogy a számvevői szakosztály kellő munkaerővel nem rendelkezik. Egészben két ember dolgozik ott, holott ilyenkor költségvetés készítése idejében egy írnok is még elférne. Ezen ugyan még könnyen lehetne segíteni.
— Nlnns áram. A villamos világítás előfizetői néha napján azt veszik észre, hogy nappal nincs áram, ba erre esetleg szükségük van. Az áramot szolgáltató villamos vállalkozó azzal mentegeti magát, hogy mostanában a biztosító vezeték elkészítésével van elfoglalva. A kereskedelmi miniszter ugyanis elrendelte, hogy oly helyeken, hol a telefon vezeték az utcákat keresztezi, a földfölötti villamos vezeték biztosító huzalokkal lá tandó el, mert az esetleg megpattanó telefon drótokat egy oly vezetékoek kell felfognia, mely nem vezet villamos áramot, különben a telefon drót elég. — Ezt a biztosító vezetéket most majd sokáig csináltatja majd a villamos vállalkozó. Hogy azért-e hogy ne kelljen nappal áramot szolgáltatói, azt nem állapíthatjuk ugyan meg, de tény az. hogy a villamos vállalkozó kellő felszerelő személyzettel ellátva nincs. • •
Ha valaki villamos világítást akar bevezettetni, a felszerelőnek ninct> érkezése; ha valaki a meglevő villamos ve zetéket javíttatni akarja, akkor meg éppsn nem ér ré a felszerelő.
Nagyon üdvös volna, ha valamely villamos vezetékek és világítás felszerelésével foglalkozó cég itt helyben fiókot nyitna, hogy a közönség kellő időben megkapná a villamos világításhoz szükséges felszerelést. — Inkább megfizetné közönségünk azt a felülvizsgálati dijat, melyet Franz Lt-jos villamos vállalkozó oly célból kötött ki, hogy magának Nagykanizsán a villamos installációra az egyedáru-ágot biztosítsa.
— Ai építőiparosok téli t un folyatna a budapesti m. kir. állami felró (épiiö) ipariskolában (Budapest. VII. Damjanich-atc* 28. sz. a.) f. évi nov. hó 3 ikán nyílik meg. A tanfolyam céija és feladata a télen szünetelő kőmives, ács és kőfaragó tanoncoknak és segédeknek szakmájukban olyan rendszeres kiképzése, hogy azok idővel mint pallérok, vagy mint önálló kőmives — ács és kőfaragó mesterek működhessenek a gyakorlatbau. A tanfolyam négy téli félévre terjed- — Rendes tanulókul felvétetnek, a 15 életévet betöltött azon kőmives — ács és kőfaragó tanoncok és segédek, a kik folyékonyan olvasni, írni és Bzámolni tudnak a legalább egy teljes épitkezési időszak alatt mesterségükben gyakorlatilag foglalkoztak. Azok, a kik több időt töltöttek a gyakorlatban, — a f jlvételaél előnyben részesülnek. A beiratások az intézet helyiségében* f. évi október hó 15-től október hó 29-éig a köznapokoa este 6 Órától 7-ig, a vasárnapokon és ünnepnapokon délelőtt 10 órától 12 ig tartanak. A felvételnél a következő bizonyítványok szükségesek: 1. Keresztlevél, vagy születési bizonyítvány. 2. Er-
kölcsi bizonyítvány. 3. Az elvégzett iskolai osztály i* M szóló bizonyítványok. 4. Munkákon/., vagy iparható rágilagbt-belesitett munka-bizooyitvány. A beira-tási dij 2 frt. a tandíj 10 frt, aiertán biztosíték 2 frt. A második, harmadik és negyedik évfoyamra jelentkező tanulók a szükséges bizonyítványok és dijak be-kü\'dése mellett levélben is iratkozhatnak. Budapest, 1898. szeptember 23-án. Az igazgatóság.
— Halálos végű verekedés. Szomorú világot vet a katonák egymás iránti barátságára az a véres verekedé?, mit va-Káruap, f. hő 16-án rendezett a helyben állomásozó 20. honvédgyalogezred és a 48. közös gyalogezred néhány virtnakodó legénye. A vasárnapi szomorú esetről kiküldött tudósítónk a következőket írja: A 20. bonvéd- és a 48- gyalogezred néhai, v legénye együtt mulatott f hó 16-án Bergstein Lipót Király-utcai „Bárány" vendéglőjében. Este felé mikor már a bor gőze jól a fejükbe szállott, az egyik közős hadseregbeli káplár egy koronát dobva a cigánynak, oda kiáltott: —Németet huzzl Az egvik honvéd erre egy forintot dobott a cigánynak. — Csak azért is magyart! De a káplár csak nem engedett és egy ujabbi foriot kíséretében ismét németet parancsolt. Erre a bonvéd felfogta sörös poharát és teljes erőből neki vágta a káplárnak. A közösöknek eem kellett több. Neki estek a honvédeknek és nemsokára villogott a bajo nett ts. A valÓ-iágos csatában egyre hangzott a hörgés és jajkiáltás, a mint egyik a másikat megszúrta. Nemsokára odaérkezett egy század gyalogság Zimmer-mann főhadnagy vezetése alatt, csakhogy a verekedők ennek neszét véve a sebesültek bátrahagyásával, ugy elillantak, hogy közülök egyel sem lehetett letartóztatni. — A sebesültek közül Tigery Antal közhonvéd ott a helyszínén meghalt. Horváth Jakab, Kovács Gábor és Thót Antal bonvédek pedig élet halál közt lebegnek. Tigery: hétfőn boncolták fel és kedden temették el. A hadbíróság szigorú nyomozást indított Tigery gyilkosának kiderítése végett. A kisebb sérüléseket szenvedettek száma meghaladja a húszat.
— Ha......Víg napja lesz Kanizsának holnap, vasárnap — ba jó idő leszi A kécszer elhalasztott tombola-já tékot tartják meg délután 3 órakor > főtéren, este pedig a szabó munkások és munkásnők szüreti mulatsága lesz. Ezeknek is szép idő kell, mert őt órakor végigvonulnak a városon a pásztorok és pásztoroök musttal terhelt ökrös szekéren.
— A kóbor ebek. E/y gazdátlan kutya f. hó 13-áir megharapta Tamás János szt balázsi gerencsért; kőnyökit Össze marcangolta a neki taszította Récsei Samu mészáros kapufájához. — Ijedtében nevezett gerencsér állítólag megőrült. A kutyán a veszettség tünetei sem előbb, — sem mostanáig aém mutatkoztak.
— Lei art óz tátott gyújtogatok. — P é t s e k Katalin nagykanizsai lakos ezelőtt 2 héttel bebiztosította Virághe-eyen lévő. alig 100 frtot érő pincéjét 330 fríra. A pince f. hő 18 án leégett. Pétiere Katalin pedig fel akarta venni a biztosítási Összeget. Ámde a csendőrségnek gyanús volt a dolog, kihallgatta Pétsek Katalint- Minthogy minden jel arra mutat, hogy a pincét maga gyújtotta fel letartóztatta és bekísérte a nagykanizsai Ügyészség fogházába.
— Kiveszett ékszer. Nagykanizsa város rendőrkapitányi hivatala részéről ezennel közhírré (étetik, hogy f. hó 18-án esta Rigyácról Nagykanizsára vezető nt-voaalou egy (Brosch) meltü elveszett. Felkéretik a becsületes megtaláló, hogy azt a rendőrkapitányi hivatalnál adj, át, hol a tulajdonos által illő jutalomban fog részesitetni. Nagykanizsán, 1898. évi október hó 19 én. Daák Péter s. k. rendőrfőkapitány.
— Hirtelen halál. Mátyás István 40 éves kiskanizsai polgár, f. hó 18-án délben bement Braun Dárídné magyar-utcai korcsmájába, megrendelt egy fél liter bort, de nem ihatta ki teljese::, mert hirtelen összeesett és meghalt. Halálát Özvegyén kivfll 4 apró árvája siratja. Halláját felboncolják.
— Megindult a here mag rasárUs. Részint a külföldi, részint a belföldi kereskedők bejárják most a vidékeket és többen felhasználják egyes -»rmelők tájékozatlanságát, miáltal ezen ga/dák alacsonyabb árt kapnak magvai kért, míut a jelenlegi ziaci helyzetnél jogosan igényt \'tarthatnak. Részünkről kötelességünknek tartjuk figyelmeztetni az egész gazda-közönséget, hogy ne pocsékolja el olcsó áron lóheremag termését, hanem forduljon bizalommal Mauthner Ödön bir-deves budapesti maguagykereskedöhöz, küldjön oda mintát termeséből a meny-nyiség megnevezésével. Teljesen nyugodt lehet mindenki, hogy okvetlen megkapja a legmagasabb árt. mert általánosan ismert lény, hogy Mautbnérnek óriási forgalma révén a legnagyobb szükséglete van heremagvakból, és meg vagyunk győződve, hogy a legszolidabb lebonyo litást ía e cégnél találhatják meg a termelök.
Apró hirdetések.
— Szép toaönők felvétetnek Erzsébet-ter 5, sz. a.
— Biztos fizetésnél felvétetnek férfiak, -uszonyok és leányok utcai foglalkozásra
Törvény előtt.
— A paesai gyilkosság. —
Rendkívül érdekes és izgató tárgyalása volt a nagykanizsai kir. törvényszéknek. F. hó 17-én tárgyalta Gaszt János pékséged büoperé\', ki gazdáját, néhai \'Spiegel Dávid, volt pacsai pékmestert, 1898. április 24-én éjjel a legnagyobb kegyetlenséggel és hidegvérrel megölte.
A vádhatóságot dr. Kendy Elemér, kir. ; alügyész képviselte. A tárgyaláson Tóth 1 László kir. táblai biró elnökölt. Vádot-tat dr. Ollop Mór helybeli ügyvéd védte.
Vádlott az általános kérdésekre előadja, hoey Gaszt Jánosnak bivják, nagy-perkátaí illetőségű, 32 éves, róm. kath. nőtlen, vagyontalan, írni, olvasni tud, péksegéd.
L. Volt-e már büntetve?
V. Igen. 1895-ben lopás mialt 2\'/, évi fegyházra ítéltek.
E. Beismeri-e, hogy 1898. április 24. éjjel gazdáját, Spiegel Dávidot megölte ?
V. A tagadás ugy sem használ, — beismerem.
E. Mondja el: hogy történt ?
V. A kérdéses napon kértem gazdámtól pénzt és elmentem mulatni, mikor már dolgozni kellett menni, hazamentem, csakhogy akkor már nagyon be voltam csípve, sőt még haza is vittem egy fél liter bort és otthon azt is megittam. Mikor az első kemence zsemlyét bevetette a gazdám, akkor összeveszett velem, hogy miért iszom annyit, azután lefeküdtünk a zsemlyés szekrényekre pihenni. Mikor aztán öt költögetni kezd tem. hogy fogjunk újra munkába, olyant mondott az anyámra, ki azelőtt pár héttel balt meg, hogy ettől felindulva, felkaptam az épen ott lévő ásót és . . . és I tea tudja: hogyan, fejbe vágtam vele. Akkor felemelkedett a gazdám és megakart fogni. Én pedig, nebogy bántani tudjon, addig vágtam a- ásó élével, míg le nem rogyott
Ékkor igen megijedtem, az ásót eldugtam a szemben fekvő tűzoltó őrház oldalához és visszamentem, lefeküdtem egyik zsemlyéd szekrényre és ugy tettem mintha aludnék. A gazdám jajgatásdra nemsokára kijött az asszony, kinek ki-I abátására ugy tettem mintha csak akkor ébredtem volna fel. — Reggel elfogtak, azóta itt vagyok.
E. Ds miért volt maga felöltözve\': Ugy tudom hogy a péksegédek le van-í nak vetkőzve mikor dolgoznak.
V. Azért öltöztem fel, hogy mene-\\ külni tudjak.
Az elnök Spiegl Dávídnét hívja. — Mikor a gyilkos meghallja, hogy áldoza-| tának özvegyét bivják, összerázkódik és egésx színéből kikelve, összegörnyed te u néz az aj\'ó felé. hol e pillanatban lép be özv. Spiegl Dávidné. A gyilkos fejéhez kap és egy kiáltással a földre rogy. Spiegl Dávidné egy darabig mereven t megy az elnöki asztal felé, majd mikor ¦ meglátja a véres á\\Ót, melylyel férjét megölték, zokogva mondja:
Foulard-selyem
65 triói
— 3 frt 35 krig
valamint fekete, fehér «* színes Henneberg-selyem 45
kltÓl 14 frt 65 krig métereokéol - timí, caikoa, kockixott, min-táiott ét damaszt itb. (mintegy 240 különbö ö fajta és !000 különbőz" szín- és irrjaJatbaa ilb )
Ruháit 8 Mousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar ie.eiezéi. Srajcl» kétszeres lerélbéijrf, rtf»asta°<i»
Henneberg Cí. selyemgyaraL ZU-leltben
(c é« kir. odrán szállító).
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1898. OKTÓBER 22 én.
— Ezzel, eszet ölted meg az aramat, sí én jó uramat
E kínos jelenei után kihallgatták Spiegl Üividnét. ki azon gyanújának aí kifejezési, bogy vádlottat a rablái szándéka vezérelte, mert épen a végzetei napon férjénél több száz fnnyi készpénz volt és Gaszt JáBOs tudta azt Mikor pedig a jsjgatásrm kimen\', a hálószoba ajtaját nyitva Ulálta, holott férje azt bezárta, mikor dolgo/m ment. Sót azt biszi, hogv vádlott öt is megakarla gyilkolni,\' hogy a pénzbe* jmsoo. A cselédje is mondta s.eki, hogy vádlott többször kérdezte tőle, bogy bol tartja Spiegl a pénzszek-réuy kulcsát?
A többi tanuk lényegtelen vallomása min a perbeszédek következtek.
Dr. Kendy Elemér erői világításba helyezve vádlott szörnyű bűnét, az előre megfontolt gyilkosság bűntettének minő-siti és kéri megállapítani a vádlottra a btkv. 278 § a alapján a halálbüntetést.
Dr. Ollop Mór védő pedig bizonyítani izyekszik, hogy vádlott a bortól felhevültén, a sértő szavak hatása alatt, mikkel Spiegl vádlottnak nemrég elhunyt édes anyját illette, követte el iszonya tettét.
Hosszasan fejtege\': azt a helyzetet, melyben minden ember borközi állapot-bao van. Nem kér felmentést, hanem a feltorolt eoybitö körülmények figyelembe vételével, igazságos ítéletet vár.
K/után a törvényszék ítélethozatalra vonult vissza, mely után az elnök kihirdette a verdiktet, mely szerint:
aA nagykanizsai kir. törrszék Gaszt Jánost, az 1898. ápriL 24-éc elkövetett gyilkosság bűntettében vétkesnek moodja ki. s őt a btkv. 278. §-« alapján 15 évi leeyházra ítéli.*
— Megnyugszik, vagy felebbez ? — kérdé az elnök.
— Megérdemelt 3m, — megnyugszom. Feleli a gyilkos megtörten.
— Dr. Ollop: Éu is megnyugszom. A? ügyész súlyosbításért felebbezett.
Közgazdaság.
Heti jelentés a gabonaQtietról 1898. október hó 2I-m.
Az elmúlt hét kezdetén lévő tömeges horatal, valamint a reálisállások kisebb ménekben ellanyhitották a hangulatot, később azonban a tengerentúli magas jepwé-tek folytán, melyek a vételkedvet nagyban fokozták, az üzietirányzat ismét jobb fordulatot vett A szerdai 5/10 és Cíüiörtöki 20 krnyi áremelkedés az üzletet teljessen megszilárdította.
Vidékünkön a napokban nagyobb buza, .árpa és rozakote.sek történtek, meglehetős jó árak mellett. — legnagyobb kereslet rozs után volt, mely cikk után a malmok ia érdeklődtek.
Piaci forgalmunk, lehet, hogy az esői idő miait, csak vajmi kevés volt. A heü piaci buza és rozsárak a mnlt heti árakhoz hasonlítva mintegy 50/60 krral magasabbak
Piaci áraink ma a kővetkezőképpen állpoak :
Buza 9---950 frt
ROZS 7 -- 7 50 ,
Zab 5\'20—5-40 ,
Fehérbab 6*60-6 90 ,
Tarkabab 5-40—5-50 ,
\'lengén ó 6\'--6\'20 ,
100 kgrammként.
Vetőmagvak.
— (Mamhoer Ödön tudósítása.) — Vörös lóhere. A kedvező hangalat e Wölyt héten is érvényesült. Amerikából érkező tudósítások szerint az árak emelkedése egyelőre befejeződött. At uj termésű amerikai áru nagyon fogyatékos minőségű és a mint a külföldi jelentésekből kitűnik, az ilyen eredetű áru aem sarkal bevásárlásra. — A legutóbbi napokban mégis itt helyben ia helyeztetett el e féle mult évi termésű mag. Az eleinte jelzett szűk termést az üzlet jelenlegi alakulása, nem igen látszik beigazolni, a mennyiben első és második kézből tetemes mennyiségeket kínáltak, w szilárd árfolyam mellett nemcsak elsőrendű, hanem közepes minőségek is könnyen elkeltek.
Lucernát illetőleg, kevés változatosságot hoztak az utóbbi napok, A francia lacernamag araija a piacot, néhány száz wákkal már itt is elhelyeztetett. Olaszország ez évben aligha fog azerepet Játszani, minthogy az eddig ajánlott tételek minőség tekintetében igen gyöngék, ellenben annál magasabbak az érettől: fírayelt árak. Lucernára nézve ia rossz \'ennést jelentenek Amerikából és mint-
hogy a külföldi tudósítások szerint Olaszország és Magyarországba szintén viszik az amerikai lucernamagot, e behozatalok, semmi esetre sem kerülhettek uj termésből 1 Baltacímet keveset kínáltak, az árak fölfelé mozognak.
Jegyzések uyera áruért. 100 kílunkéut Bpestea:
Vörös-here tavalyi Vörörbere idei Lucera* magyar Lucerna ola&z Lucerna Irancia Baltacím Mohar
38—42 frt
45-55 d
55—60 ,
56—60 ,
60-70 .
14-15 ,
5Vi-«V .
— Braunschvrelgi spárga. a frai.cia Argeuteuilii spárgának javítása. Ismereted, hogy a francia spárga még finomabb és kedveltebb volt mint az erfurti óriási spárga, mert élvezendő hajtatásai fehérebbek és csak nagyon ritkán keserű ízűek. Az oj brauuscbweigi óriási spárga magában foglalja az eddigi két legjobb
! faj előnyeit. Ezen faj oly nagy és erős ! miot az erfarti óriás és oly fehér és gyöngéd mint az argenteailli hi jólehet minden talajban igen kitűnően tenyéaz. ; Kertbírtokosoknak igen ajánlható ezen j uj faj ültetése, mivel Mühle Vilmos ker-I lédzeti cég Temesvárott már 2 éves szép ! gyökereket szállít a közönséges ár mellett | 100 darabot 2 írtért — Ültetési ideje október táján és tavaszszal.
Minden jól trágyázott talaj 20 -25 évig minden évben dus aratást szolgáltat ezen legfinomabb főzelékben.
A legújabb .Schoeekopf* (hófej) nevezetű a brannschweigi epárgntenyésztésekből származik és azt állítják, hogy ezen faj az eddigi fajok „Non plus ultráját" képezi és tiszta fehér színű, leggyöngédebb és sohasem keserű ízű spárgát szolgáltat; ezen faj is kapható ugyanazon ár mellett fiatal 1 éves gyökerekben a fenti cégtől.
— A lelkészek; tanítók, jegyzők és gazdatisztek figyelmébe ajánljuk Mérey Sándor hirdetését.
Szerkesztőség : Dr. .Ferényi József.
J)r. \'Villányi Henrik, felelői szerkesztő. Kiadó: Jfj. Wajdits József.
VEGYES.-
— Tartós gyógysUer. Fajdalai**
a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bictalmaiiiil a .Moll-fele franci* borszesz és sóival való bedörzsölés sikerrel haaináltatik. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és kir. udvari szállító á\'tal Bécs, I. Tuchlaubaa S Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedése kben határozottan Holt-féle k-iszitnnSny kérendő az o gyári jetvényével és aláírásival
Myilttér.*)
Bővebbet kés/béggel nyújtok levélben.
m m m EB I i
M Elveszett\'
nt-k tekintbetikmagákat mindazon
hölgyek.
kitt nem torodnak teati magatar* Utakkal és roasz, az egétzaégaek áitalmas fűzőket vásárolnak. As alanti cég kiállja az összes ííizö-készítőkkel a verseayt. mert különleges aiűszabaaa által valóban featöi magatartást ad a testnek es az egészségnek nem ártalmas, sőt az egyenetlen testüeknek is festői magatartást adhat, ha az alanti cég ortopédia: művészetét igénybe veszi.
A d. é. k&zbnséget óz létem meg-ukintésérc tisztelettel kérve, rágtok teljes ti*zt lettel
KÁLDOR E,
ellő pécsi fűzóbészilŐ, javító és tisztiló fnlézete
PbCaett Ferenciek utca I.
Sipöc-palola.
Megrendelésnél kérem a d>rfk, mell és csípő bőséget a ruha felett venoi.
Vidéki ftuők tífztitisát és fa-vráait csak bementve fogadom e\', melyeket S aap alatt a legolcsóbban és pontosan intézek el.
i m i<sm m m m
levő kir. járásbíróságok részére a jövő 1S99. 1900. és 1901. évi jannár bó 1-töl december hó végéig 3 évre szűk-ségleodö irodai anyag szerek, u. m. évenként körűibe:51:
8 rizsma finom miniszteri papír, 8 riz-\'ma közönséges miniszteri pHpir, 8 rizsma miniszteri papir, 45 rizsma finom kis irodai fehér papir, 4 rizsma vörös irodai papir, 10 rizsma szürke fogalmi okmánypapir, 70 rizsma közönséges fogai mi vastag sima szürke papir, 100 rizsma kis fogalmi szürke gép papir. 10 rizsma közönséges fogalmi sárga bordád papír, 25 rizsma közöaséges fogalmi kék bordás papir, 2 rizsma nagy fogalmi merített papir, 2 rizsma nagyobb merített papir, 1 rizsma fogalmi médián vastag papír, 2 rizsma nagy itatós vörös papír, 8 rizsma nagy csomagoló barna papir. 6 rizsma hercules c-.omagoló papir, 90 doboz különféle acél tollak, 18 tucat tollnyél, 18 tucat fekete iróo, 18 tucat fzines irón, 24 Öveg carmin tinta, 450
Öveg Müller-féle vegy tinta, 15 kiló.piros pecsét viasz. 54000 darab vörös pecséUő ostya, 70 drb. törlő gummi, 8 kilogramm nyomdai festék, 5\' kilogram szivacs szállításának biztosítása végett 1898. évi november hó 19-én d. e. 10 órakor a kir. törvényszék elnöki helyiségében ujabb árlejtés fog megtartatni, melyre a vállalkozni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy á megállapított árakat és feltételeket a kir. törvényszéki elnöki irodai helyiségben megtudhatják.
Az ajánlattevők 200 frt bánatpénzt tartoznak a fentirt napig beadandó zárt ajánlatukhoz csatolni.
Az 1 koronás bélyeggel ellátandó zárt ajánlatokban annak kijelentése mellett, hogy a feltételeket ismerik a azoknik magukat alávetik — a szállítandó irodai anyag szerek elfogadásra ajánlott egységi ára számokkal és betűkkel határozottan kiírandó.
Nagykanizsán, 1398. október bó 18-án TÓTH LÁSZLÓ, kir. törvszéki elnök.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa LIlhion-forráB
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz. Hnnyhajtó hatásul
Krllemes iii! *m \\ Könnyen emészthető
Kapható ásváíiyviz kereskedés ékben és
gyógyszertárakban. a. Sarvator-forris igazgatósiga Eperjesen-
ÁRVERÉS.
Gróf Festetics Andor urnák a szelestei (Vasmegye Sárvár mellett) birtokán lerú 84294 frtra becsalt összes élő és holt gazdasági felszerelései, a sárvári kir. járásbíróságnak 269/898 szánra végzése folytán 1898. évi október hó 29. napján d. e. 10 órakor Alsó-Szelestén kezdődé nyilvános l - i árverésen a legtöbbet ígérőknek készpénz fizetés mellett elfognak adatni.
A nagykanizsai bankegyesfilet részvénytársaság.
: Az e rovat alatt köxlött*kért nem vállal felelősséget a tzerk.
HIRDETÉSEK.
A d.-kanizsai kir. törvszék Elnökétől. 1891. Bzám/Kln: 1898.
Árlejtést hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék elnöksége részéró! közhírré tétetik, hogy a nagykanizsai kir. törvényszék, a kir. ügyészség és a kir. törvényszék területén
KALBASZOK
ifja" í^p- ijpr
és
delikateszszeU!
Saharia-sonka és sertészsír.
ajstf- Magyarország első aagy gyártelepe e szakmában. ~WS
Első szombathely i sertéshizlalda és husfüstölö-gyár
Szombathelyen
Kivánatra ingyen és bérmentve küldjük 30 féle gyártmányról szóló árjegyzékünket.
HIRDETMÉNY.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték III. Sorsjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föelárusitoknak elárusitás végett kiadattak. — A Magyar Kir. Pénzügy-* minisztérium által jóváhagyott sorsolási terv itt következik :
i Mao. Kir. Szak OsztálfsorsjálOn Sorsolási Tom.
Harmadik Sorsjáték.
100.000 SORSJEGY 50.000 NYEREMÉNY. "W*
Első osztály BotOt 12 korona. Húzás: I89S. nov. 17. és iS. Második osztály BetOt 20 korona-Húzás : IS9S. dec 14.es i5. IlarmadlS: osztály Betét 32 korona. Haza*: 1S99. jan. 10,11 s 12. Negyedik osztály Betét 40 korona. Huzis : 1S99.jan.31 sfebr. I. ötödik osztály Betét 32 korona. Húzás: 1S99. Tebr.22.es 23. ii.siodiit »itrür Betét 24 koron a. "¦> lluzái.: 18^9. niárcziui I5-1ÜI ápril i2-ig
Nyeremény Korona, I i 60000 I . 5000 3 , 2000 6000 5 , looo 5000 8 ¦ 500 4600 !0 , 3oO 9000 50 . loo 5000 3900 - 40 116000 N\'y< üorona I , 35000 i , 10000 I , 5000 3 , 3000 0000 5 > 3000 loooo 8 , 1000 Sooo 20 , 500 loooo 60 , 300 iSooo 3900 , 80 313000 Nyeremény Korona. t á 80000 I * 3 0000 \\ l l^oot 3 , loooo 30000 5 , 5000 25000 S » 2000 16000 lo • looo loooo 70 , sc»Ó" 35000 490Ű . 130 637000 Nyercznény Korona I ¦ I5000 3 » loooo 30000 5 » 5ooo 25000 8 , 2ooo 16000 lo , looo loooo 70 , 500 S5000 3900 , I70 663000 Nyeremény Korona 1 á looooo 1 > 30000 1 , 20000 1 , I5000 3 > loooo 30000 5 , Sooo 25 000 8 » 2000 I6000 lo , looo loooo 70 , 500 35000 3900 , 200 780000 LEGNAGYOBB NYEREMÉNY szerencsés esetben KORONA 1,0 0 0,0 0 0 (EGY MILLIÓ.) s e 1 jut. korona. 600000 600000 % a. 1 nyeremény 400000 4000O0 ><J< _ li 2 00000 200000 "fi 3 .I ¦ 1 OtHKH) 1OOOOO 1) 3^ I , OOOOO OOOOO J^— § ^ 1 • 40OOO 40OOO e 4*B 2 ¦ 300OO. 60000 L L .5, 3 . 20000 60000 T"3 et 20 , 1 .XXKi 2O00OO g 3 5o > 5ooo 25oooo *3 := 400 . 2 000 Sooo00 looo - 5oo 5ooooo Z7800 . 200 5560000
3000 ny. Kor. 240000 4000 ny. Kor. 477000 5000 ny. Kor. S98000 4000 ny. Kor. 934000 4000 ny. Kor. I06I000
Az í. osztály húzása 1898. november 17. és 18-án lesz. A húzások á Magyar királyi ellenőrző\'hatóság, és kir. közjegyző, jelenlétében nyilvánosan történnek a Vigadó termeiben Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztály sorsját ék valamennyi elárusitóinál kaphatók. Budapest, 1898. Október hó 23-án. f Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága. Lőnyay. Hazay
30,000 nyer. és jut. Korona 9,550,000
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1898 OKTOBER 22-án.
ÉRTESÍTÉS.
Lelkész, tanító, jegyző, gazdatiszt én értelmes kisbirtokos nrak
figyelmébe ajáoltatik egy a bel- és külföldön egyaránt keresett termény-termelése.
500 Q öl területen, utasítás folytán, keltő szakértelemmel, alig 1—2 frt befektetéssel — minden elemi csapás dacára is — évenként 200—850 frt jövedelem elérhető éa axért kezeskedem.
Miután a télfagya előtt a föld előkészítendő, kívánatos, hogy az érdeklő felek azonnal forduljanak
MÉRET SÁNDOR
termény- és kerti nő v é n V e k kereskedőhöz
BUDAPESTEN, VII., Rottenbiíier utca I. sz. a.
ahol csakis 15 kr. postabélyeg beküldése után a kel.fi felvilágosítás és magyarázat azonnal megadatik.
KOCSI- LOVAK.
1 pír jőtnliTE, hibátlan, grora nié-lesbeli lé, behajt™ 160 mis", *Vi eres, 100 forintért eladó.
Georgshof mánes Lukáci.

gqg JOOOODOQDOOCOOlíSnQOOOCCDOaOSOC IOOOOJ
MOLL SEIDL1TZ POR
fiak akkor valódiak, ha mindegyik doboa Moll 4. védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Hal1 A.-féfa Seldlitz-parsk tartói gyógyhatása a legmakacsabb cyamar- e» al-tettfaáatalsaak, gyomorgörcs és gyomorhér, rogzótt székrekedés, majbántalom, var tslalát. aranyér és a legkflir-obőzöbb do E betegségek elice e jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyi bb átterjedést szerzett. — Ára agy lepecsételt eredeti deaezaak I frt a. é-
Hamisítások törvényileg fenyítteti.ek.
m o ll - fé le fj*anc ia
\'Csak akkor valódi.
/ fraeozia barszesz és
J köszvény, csnz és a meghűlés egyéb következmény Ejy oeozett aradat! Iveg tra 90 krajezár.
ba mindegyik nreg MOLL A. védjegyét iQut«ti ,A. Mail- feliratú őnozattal van zárra. A Mail-féle t etesen miut fajdaiomcsi-iapiic bedörztoiesi szer {
\' :gi*meretesebb népszer
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze : fuzolysavas sziksó.) A mindennapi szájtisztitAsnái különösen fontos bannely kom eyermekek, mint fel nőttek száasara; mert e szajfiz a fogak további épségét biztosltja s egjlzersmint szer fogfájás ellen — Egy M.ll A. vedjaiyével elütött üveg ára : 60 krajcár.
Föszétkoldés:
gyógyszerész, ci. ét kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlaaben 9. ez. Vidéki megrendelések naponta postantánvét mellett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf é8 Fia.
?c555sböoab:30oao rxraoaooooaootJooi
J Suchard csokoládjai és kakaói
Tévedések elkerülése czéljiból a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára ügynevezett t5r« melék csokoládéi
se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH.
csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári ^ jegy és aláírással kapható.
Kitűnően előnyös
4$> üzlethelyiség
Felső Hahóton, a templom-téren levő, jelenleg Eppinger Sámuelféle üzlethelyiség (ház, félszer, istálló, belsőség.) melyben már 40 év dta a legvirágzóbb fűszeres rtfósáru kereskedés vezet tetik, örök áron eládo. Bővebb értesítést ad Keszthelyen
dr. DUMST FERENC
apát.
A feltaláló dr. HEIDINGER tanár ur által kizárólag jogosított gyártmányú
HE I DIH G ER KÁLYHA
cs. és kir. udvari szállítónál
kapható.
BUDAPEST: Thonethef — BÉCS l., Kohlmarkt 7. sz a PRÁG i Hybernergasse 7.
Minden államban szabadalmazva. — Az eUö éremmel minden kiállításon kitüntetve. — Legkitűnőbb
kormányzó, töltő és szellőző kályhák
lakások, iskolák és irodák számira, a legegyszerűbb é»- legelegánsabb kiállításban, tetazésszerinli égési időtartam sxéopirral valő fűtésnél és 24 óráig terjedő égés kőszénnel! tüzelésnél.
55sOOO kályha forfcaloiutia hozva
* Egy kályhával tőbb szoba ix fothetö.
„MEÍDINGE R" - kályhák
Óva intünk az utánzatoktól, utalva
a kályhaajtókra öntött kővetkező védjegyre :
MR1D1NGER-0FEN
fejj- H E I M ^
„H^ISTI A "-kályhák.
FIüTEjIKSZTÓ kiMIALLÜH
FÜST EMÉSZTŐ CALORI FÉREK.
Központi ffltés minden rendszer szerint. -
—=^==s= Száraz alkalmazása ipari és gazdasági célokra. ¦— Prospektusok éa árjegyzékek Ingyen és bérmentTe. ~VftS
A Ur. EtíOEK-íéle
InjBCtia Ham melis Vireíaiea
a leghatásosabb külszer (.befecskendezé") fér- 1 fiak és nőknél, uj és idült folyások; valamint csSbántsimak orvoslására A Hamamelis Vir giníca tropicas növény rendkívüli hatása a nyákhártyiri <rvosi\'ag már régen el vau iamerve, ugy. hogy ezen különben is szerencsés összetétel0 Injectió ennek köszönheti gyógyerejét. 2-3 üreg hasznalata a legmakacsabb bajt tetemesen javítja, illetve meggyógyítja.
Egy Öreg ra 70 kr, a pénz előleges beküldése mellett postán bérmentve: 1 üreg , , 1 frt 06 kr, 2 Ov. 1 frt 75 kr, 3 üv » frt 45 kr. Féraktár: eyóoysieritr a „Madar"-haz Budapest VI, Vacl-kö-ut 17
Azonnal eladó vagy bérbeadó.
125 waggon acél bányasln, fulyó-méterenként 5 — 12 kg. súlyig.
2000 folyóméter szállítható vágány 60 mm. magas, 5 kg. nehéz sínekből acéltalpakra szerelve, 500 mm. nyom -távolság. *
150 darab szekrénykocsi 2 kbm. űrtartalommal, TGO mm. nyomtávolság ban kő, répa, vagy más tárgyak szállítására
26 drb szekrénykocsi 1% kbm. űrtartalom, 760 mm. nyomtávolság, vaa-aljazattal, kő, répa és más tárgyak szállítására. / )
200 drb -bnkUtó liocsl, »/i kbm. űrtartalommal 600 mm. nyom távolságban, told, homok és más tárgyak szállítására.
8 darab mozdony 760 mm. nyomtávolságban, 30—50 HP. 2 és 3 csatlós.
3 darab mozdony szabványos nyomtávolságban.
Ezen tárgyak nagyobb része a trans-veraalis müatépitésnél az alföldön voltak bérletben, és az építési heheken jelenleg megtekinthetők.
ORENSTEIH ÉS KOPPEL
Budapest, Feisö erdősor 24. (Andrássy-ut sarkán.)
19968/1898.
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy a Nagykanizsa vár^s talajdonát képező az úgynevezett Felső - erdő és fislegelő területen lévő makk-termést folyó évi október hó 25 én a városház tanácstermében délelőtt 10 árakor megnyitandó nyilvános
árverésen a legtöbbet Ígérőnek eladja, kikiáltási ár 1300 frt, melynek 10Ve -át az árverezők bánat - pénzül az árverező bizottság kezére az árverezés megkezdése előtt letenni tartoznak, a legtöbbet igérő pedig az árverés bezárása után köteles lesz az egész vételárt a bízottéig kezére azonnal lefizetni. Az árverési feltételek a város tanácstermében a hivatalos érák alatt betekintheiők, a makk-termés pedig a v. erdő-mesternél leendő jelentkezés mellett bármikor megvizsgálható. Nagykanizsán, 1898. október 18 án.
A VÁROSI TANÁCS.
! Vlazaitéladakaak nsafelelé áreaaedajiéay : \'¦
II r. H Ö G T E M-f é I e
az egvaz világon szabadalmazott hygénlkus asbest talpbetét
HIMCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS,
>em tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkéményedés, sem iábdagan&t -¦jg) iem fagyos láb, sem lábégés; rövid idei viselés n\'án m gkőnnyebbul JJf\' a járása annak, kJ cipőjét Dr Högyes-fele, az egész világon ssibt-dalmazott asbest talpbetéttel látja el. \'<tz3ty ?kr3* egyniera — SO kr., kettős vsstagságu I frt 20 kr Az
-V* asbest talpbetét kitűnőségét legjobban bi ooyitja, hogy a cs. és kir.
közöd hadseregének és a m. kir. honvédségnek eddig 22500 párt szállíttatott.
Szétküldés csakis alánvétellel, vagy a pénz előleges beküldése és külön 10 kr franco. — Felvilágositások és prospektusok, köszönetnyilvánítások ingyen.
Általános Asbestaru-gyár betéti társaság Budapest. VI., Sxlr-ntcza 18.
! ! Viszonteladóknak, meofelele arenoedmény !
Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben
1.000,000
Az összes 60,000 nyeremény JEGYZÉKE.
A leLnagyobb nyeremény legszerencsésebb e-elben
1.000,000 korona
A nyeremények részlete* boosit.tsa a következő-Korona
í mai» OOOOOO
1 ijcr. i 400000 i . . SOOOOO 3 . . 10000» í . . OOOOO t . . SOOOO í . , 70000 z .. . 60000 1 . . 40000 s . . 30000 1 . „ SS5000 7 . . »0000 3 . . 15000 si . . ÍOOOO év . . 5000 3 . . 3000 SOOO ÍOOO 50.0 Saio 200
433 . .
7«3 . .
1338 . „
»O .. . 31700
16650 á 170. 130
A harmadik Ittgy magy. ktr. osztály-.or*-jaték nemsokára i*\'aiét kezdődik és
ioo.ooo .... 50,009 sorsjegyre J nyerem.
jut, vagyis a/ oldalilevü nyereuiényjcayick szerint az ö\'sze*; tor*jegyek fele feltét len Ül nyerni fog.
A nyerési esélyek léhát, mint már alta-tánotan ismeretes, óriásiak.
Összesen tizenhárom millió ióŰ.oou koronái sorsolnak ki biztosan. A legnagyobb nycicmény a Icjjszercncsésebl. esetl.cn
ijí millió korona
Szíves mielőbbi meg re nil eleseknél ere ¦teli sorsjegyekel a tervszeril ereilelí árban es pedig:
i|j t|it; i. I. ináiti isnjiijit I fr!
. léi . . . I— -
. HITtf ... ISI .
.iftltaá. . .. --7S ..
vagy
A huiisok után megküldjük tisztel: \\e vSinknek a hivatalos huzási jegyzéket hí vatalos tervezetek pedig díjtalanul állana rendelkezésre A hiuasok a magy kir. ku: miny ellcnörtése melleit uyilváno^an IÖi ténaek és azoknál mindenki megjelenbei il
, Kérjük a rend el menyek et később azonban
ietöbh lei
180, 80, M 50.800 "SSaUSS 13 180.000
melyek hal húzásban sorsoltatnak ki.
Riidililml UtáiMit
(. évi október hé 29-ig
hozzánk beküldeni.
Török A. és TSA
a m. kir. szab. osztály sorsjáték föelárusitói
Budapest, V.. Váci-kSruí 4 a.
Kérek részemre L osztályt
hivatalos terveaettel együtt küldeni.
Az összeget —........—----frt
Törik A. és Társa irakiak Bidapitt.
magy. Vir. stab, osatalysorsjalck creiteli sorsjegyet a
¦támtilinl tini ; - .Srfcnd5
H.ii.lllriijsjil ti li. I A nem \'a"°
Nyomatott Ifj. Wsjdita József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 1898. október hó 29-én.
44-ik szám.
XXXVII. évfolyar
Előfizetési ár:
tjteu ew» - . - 6 frt — kr Fél erre ..... í írt 50 kr. .Srived**** . 1 frt */i kr K-if *za»i W kr.
(HlKM BT KSKK ¦i ha«lW>» |»rtit*i>rbaii 7. uia*.>.Uz<ir ,, , :iiVinii-ii továliíii aotvrt kr.
NV1 I-T TKKHKN „tu soronként 1U krén Tetetnek Kiurttari illeték mindeu egyei
uirJetf. ért 3*» kr. üzetendó
ZALAI KÖZLŐIT.
I
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt illető kos* lemenjek pedig z kiadó nevére rimL.*uen Xa^y-Ka.i lz*ara bér-mentre intézendők
BérmenteiIfü levele* n-in fogad-latnak el.
kéziratuk visszaie« kHI4«taek
A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társ íság,* a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság,* .nagy-kanizsai és a gaiamboki önkéntes tűzoltó egylet,* a .nagy-kanizsai kisdednereló egyesület," a „nagy-kanizsai Unitéi járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet.* .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet/ .szegények tápintézete," a .katonai hadi atyán egylet,* a .soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai k Ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
dolgokhoz hozzáférhetnek és idő előtt aáássák testi és szellemi egészségüket.
A dohányzás, mely a gyermeknek uem is adhat élvezetet, erkölcsi tekintetben is káros befolyással lehet a gyermekre. Ha szokássá fajul, könnyen rávihett a kisebb nagyobb erkölcsi botlásokra is. A dohányzó gyermek meg nem eugedett utoo i* megszerzi magának a szivart. Nem ritkán a lopásra viszi a gyermeket, hazudozásra kényszeríti. — Már pedig misem károsabb, mint ha ezek az undok bűnök dúlják föl a serdülő gyermek egész lelki vi ágát. Ha az őszinteség elhagyja a gyermek\' lelket és helyét a szineskedés, tettetés, a ravaszság és hazugság foglalja el, ugy vajmi szánandó az ilyen gyermek. Jövője sötét színekkel rajzolódik le a figyelmes nevelő lelki szemei előtt S csak nagyszerencse, ha a szomorú baljóslat nem teljesedik be.
A szülőknek áll leginkább érdekükben, i hogy gyermekeikből becsületes polgárok váljanak- Szövetkezzenek tehát az iskolával és ip trkodjanak egyesült erő vei odahatni, hogy gyermekeiket még idejekorán megmentsék minden rossz szokástól, minden a testre és szellemre egyaránt káros behatásu szenvedélytől.
A mesteremberek, a kinek gondjaira bízzák a szülők gyermekeiket, szintén jelentékenyen segédkezhetnek e dologban. Az a fiatalabb inasoknak föltétlenül meg kellene tiltaniok a dohányzást. A ti\'alom áthágóit pedig példásan megbüntetniük. A mesterséget tanuló gyermeknek ép oly szüksége van ép testi szervezetre és egészséges észre, mint az iskolát látogató ifjúnak. — őnekik éppen annyit árt a korai dohányzás, mint akárkinek másnak.
A föntemlitett egyesület üdvös intézkedése keltette hennem e gondolatokat. Francia-országban már a parlamenthez fordulnak segítségért a miudinbább terjedő baj megakadályozása végett, iparkodjunk hamarább elejét venni a testet és szellemet ö\'Ő nyavalyának; ne engedjük hogy a métely, általánosan elterjedjen. Ez mindnyájunknak szent kötelessége.
_ -i -f
Hallottak napján.
.Vas>kaai7sa. oki. 2S-án.
Mindszentek napján a város népe Bjegiárogatja, díszíti, kivilágítja halottainak sirjait. Ezt cselekszik azok, kik hisznek a lélek halhatatlanságában és-azok is, kik azt vélik, hogy i halál a megsemmisülés. Akármilyen legyen az élők hite, a halotti kultu-z mindenkire nézve vigasz. Mert ott ráírnak az elhunytak közt olyanok, a kikről azt hittük, hogy válásukat nem fogjuk elviselhetni. Kétségbe roltnnk esve, mikor elhagytak b. n D&nket és — mi mégis folytatjuk életünket. Most, mikor meglátogatjuk sírjaikat, még mindig sírunk, de nem szenvedünk már. Nem azért, mivel talán nem szeretjük már óket és mivel reánk nézve közönyösökké váltak, hanem azért, mirel feltárul előttünk ama myszteríum, mely az első nap .borzadalmában lelki szemünk előtt be roit takarva.
Igaz, nem látjuk drága halottainkat egyéni alakúkban. Ha meggondoljuk, mit köszönünk azoknak, kik előttünk éltek, akkor belátjuk téve "éíQnket. Mi azt hisszük, hogy csak egyénileg élünk, pedig az egész emberisig él bennünk. Azok, kiktől örököltük a vérmérsékletet, a hajlamokat, az elmét és azok is, kiknek oly nagy befolyásuk volt reánk, hogy megváltoztatták lelkületünké:. Megtisztult lelkünkben az elhunytak képe! Ha vísszaidőzük Őket emlékezetünkbe, nem jelennek meg többé földi, emberi hibáikkal Ha önzők, kemény-szivüek voltak, ha csalfák és kegyet lenek voltak és ha bennünket ezen rossz tulajdonaikkal megbántottak, most már mindezt elfelejtettük. —
Tudjuk, hogy a hibák egyike sincs meg Jtóbfi bennök.
Ok most szeretnek, szívok tisztaságában ; ők óvnak bennünket és őrködnek felettünk; ők vigasztalnak meg bennünket nehéz napjainkban, mikor sokszor csodálkozunk, hogy ] megtaláltuk lelki erőnket. A szen-l vedé3 sokszor gonoszszá teszi az em-\\ berekét. Ök nem szenvednek többé. | Akár Isten jobbján dicsőítik a menyországot, akár visszatértek légyen a világegyetembe, akármilyen erő alakjában jelenjenek meg: ők boldogok.
A boldogság ezen tudata vonz bennünket: ez a mi reményünk. Az élet : elviselhetetlen volna, ha nem bizo 1 nyosodnánk meg abban, hogy egy I napon meg kell szűnnünk. — Mily nyomor, — ha kárhoztatva volnánk | örökre, hogy az Örökké ismétlődő ; do\'gok rabjai legyünk ! Mily büntetés, : ha észrevennék, hogy szenvedéseink ; örökké tartanak ! Az öröm nem volna\' J Öröm, lelkünk nem volna derült, szel-i lemünk nem volna szabad. A halál bevégzi mindenütt munkáját, lecsii-| lapítja az emberek fájdalmait ős — ; közeledik felénk. Érezzük már szirny-" csapásainak szelét. Szövetkezzenek ellenünk az emberek, mit ér az ? i Ott vau utolsó vigaszunk! Mindazok kik ott oyugosznak a hűvös földben, íz: nvedrek és kínlódtak. Most béké-í sek és csöndesek. Bájuk teritette a halál az örök béke takaróját, amely-\' nek mi is részeset leszünk.
AHk visszajöauek otthonokba, kik I az elhunytak sirjait látogatják hi-lottak napján, az élőknek is meghozzák a halottak békéjét, közénk hoznak valamit abból a boldogságból, mely ott virraszt a halottak sírjánál.
Emlékezzünk meg elhunytainkról1. Idézzük fel a végkép elnémultak emiékér. Legyen az Űr nekik kegyes és nyugodjanak lenn csöndben!
Halottaink az 1898-ik évben, kik helyben nyugosznak :
1. Lillik Ágoston, -cár: pénztáros megh. január 1-én, 2 Csillag Józsej, vár. díjnok megh. január 9-én, 3. Vxdos Károliu, Özv Remete Sándomé, kir. alügyészek neje, megh. január 24 én, 4 Kaujman Stmu borkereskedő, megh. január 27-én 5. Bentzik Ferenc földbirtokos, megh. jebruár 4 én, 6. Kocán Lajos jegyző segéd, megh március 7 én, 7. Philipp Józsej postatiszt, megh. április 3-án, 8. Szilassy Károly nyűg. gazdatiszt, 1 megh. április 1-én, 9. StÖhr Rozália, I Eoerjessy Sándor né \\ ügyvéd neje, \\ m egh. ú pri lis 26 - én, 10. Szemessy ; Vendel nyug. kir. adó pénztáros, megh. április 27-én, 11. Rády József nyug. pénzügyi kiidó megi. május \' 14 én, 12. Nucsec József nyug. kir. tanfelügyelő, megh. június 13-án, 13 Ebenspanger Lipőtné. elhunyt Bécsben július 7-én. 14. Raudnicky Hugó bérlő, megh július 31-én. 15. L\'dojstky Antal foavasziási adó-hivatalnok, megh. augusztus 6án, 16. Vértessy Miklós nyug. állami mérnök, megh. aug 12-én, 17. Berdin Márton kereskedő, megh. aug. 24-én, 18. Ledofszky Ármin kereskedő, megh, aug. 26 án, 19 Dr. Szukits Nándor orvos megh. aug. 26 án, 20. Weisz Manóné. (szül. Blatt Mina) megh Ischlben szept. 9-én, 21. Dezsényi Elek földbirtokos, megh. szept. 28 án 22. Ehrenreich István törvényszéki díjnok, megh. okt. 1 én, 23 Hicelherger GyÖrgyné, megh okt. 12-én.
Dohányzó gyermekek.
Parisba^ már régebben megalakult egy ! egylet ,a dohánynyal való vissza-! élés el le ii.* Ez az egylet — a mint | a napilapok írják — nagyobb szabású ] memoraudumot dolgozott ki, a melyben \\ arra kéri a parlamentet, mondja ki törvén}ben hogy a tizenhat éven aluli gyereknek nem szabad | dohányoznia s szabjon rendes, i törvényben kimondott bünte-| tést e tilalom megszegőire. A : francia lapok szerint az indítványnak \\ ige» sok barátja van a parlamentben, s valószínű, hogy az érdekes és fontos uj törvény meg is lesz.
Ennyit regiszlrálnak lapjaink a pa..si i egyesület fontos tervéről. Ezy kis után-| gondolás és egy kis megfigyelés után : bárki is beláthatja, hogy a tervbe vett ; intézkedés igen üdvös, igen hasznos. — I Kétségtelen, hogy a dohányzás a fejlődő
¦ gyermeki szervezetre a "legkárosabb befolyással van. Az orvosok sokszor és sokat hangsúlyozták e mondás igazságát, a naponkint előforduló tények mellette bizonyítanak. Ki ne tekintene •:.inak -
¦ zással a sápadt arcú beesett mellű, kö-j hégcselő gyermekre, midőn látja, hogy < n iyy garral szívja a legrosszabb dohányt I és büszkén eregeti a belőle áradó éppen
nem illatos füstöt.
Nap nap mellett találkozhatunk váro-\' sunk külső utcáin dohányzó gyermekek-i kel. A járó - kelők már megszokták az : efféle látványt, föl sem tűnik a szivaros diák, mesterinas, vagy paraszt gyerek. Pedig ez igen nagy baj, mely gyökeres orvoslást kíván.
A mai ifjúság elsatnjulésának, elcse-nevésresedtiének egyik fŐoka az, hogy korán kezdi ezt az ártalmas élvezetet.
Az iskolai törvények Bzigoruan tiltják a dohányzást. Dd az a törvény csak irott malaszt marad mindaddig, a míg maguk a szülők, gyámok, vagy helyetteseik segédkezet nem nyújtanak a törvényhozóknak a törvények betartása ellenőrzésének nehéz munkájában. — Eleő sorban ma guk a szülők felelősek, ba gyermekeik — a kellő ellenőrzés hiányában — a j meg nem engedett, káros következményű
TÁRCA.
Őszi hangulat.
Irta: Tor Hedberg. a .Zalai Közlöny* szimira fordította:
VII.LÁNYI HENBIE. IL közeledik az Ősz, ha a napok rövidülnek, akkor ugy tetszik, mintha a temiés/et arra vágyakoznék, hogy még-egyszer utoljára egész fényében, egész "épségében mutatkozzék. A láznak egy Deme s. gyökerekbe hajtja a föld éltető nedűje;, a levelek ittasak a világosságtól, Kegszi-esedoek és a világos zöld szin elváltozik haragos, reszkető szinegyve-,eRgé- Az .erdő akkor szebb, gazdagabb ¦int -alaba, szomorúbb is, mert a szin-poíi\'i\': alatt rejtőzik a halál, a mulan-dósá.\' előérzete — Ez a csendes érzés MdVekedik. A láz, mely megperzseli a ¦árga leveleket, el is emészti azokat és M bsr. folytatja hajthatatlan lépteit.
Végül jön egy nap, melyen az ég fcalvány kék, felhőtlen, a levegő hideg, átutazó. — Erre a napra következik a Ugjos éj. — A derült éjszakán vívja a természet utolsó csatáját harcol halálos ellensége: a fagy ellen. Reggel, mikor ¦ vörös nap a láthatáron mutatkozik, ""kor a harmat csillog a füvön és leveleken .... akkor be var. fejezve a viadal, a láz megszűnt és a levelek hullanak kegyelem nélkül, — egyike a . aá\'ik után.
_Ez az első fagy érte a vidéket, de a ^vetkező napon, a lég megenyhült,\'á ÜfP felolvasztotta a mér, már fagyos
földet. Ép a fenyü fák mögött áldozott le. Az alkony felszállt lassankint és a légkörben tavaszi fuvallat volt érezbelő. De a csendben egy megnevezhetetlen morsj volt hallható.
fi tsonlÓ gyenge sóhajokhoz hasonló a láthatatlan rémkirályok halotti panaszaihoz : a sötét éjben a levelek hullottak.
Karina munkáját letette és kinézett. Hirtelen elragadta valami leverő benyomás, melyet az öiz bervadása okozott. Látta az évad baladását mpról-napra látta, lépétről-lépésre szomoiu kíséretét és mégís ugy tetszett neki, mintha csak most érezné először, hogy itt az ösz. Megmagyarázhatatlan érzés fogta el. — A bizalmas vidéknek hirtelen idegen ábrázata volt. Mintha a lefosztott galyak közt nagyobbodott volna a tér, mintha a mély távolban titokzatos kérdés merült volna fel. Elmélkedett, mert nem volt biztos benne, de. leverte a tudat, hogy a kérdésre nem tudna felelni.
— Nincs rá felelet, mormogá magában.
Saját hangja hallatára felébredt ál-mrdo\'ásából, mely ébredést gyenge mo-solylyal kisért - önmaga előtt rejtély volt. Nem ismert önmagára, saját lelke ismeretlen világ volt elitté, mint ez a vidék ablaka előtt Sötét világ, melybe nem mert nyuloi, de mely voozá öt, bár félt Ép ugy félt, mikor egy ismeretlen erdei örvényen járt A gyermek élénkségével lépett az ismeretlen útra: aztán hirtelen közömbös kimerültség, unalom vett rajta erőt és azt monda: Hátha többé nem találom az utat vissza felé, EÓhajlott és visszatért.
E pillanatban is igy volt, képzeletben előre haladt és ijedségében uem talált viszsza.
Folytatta kézi munkáját és varrni kezdett. Gyermekei a mellék szobában játszottak. Férje kijött dolgozószobájából körüljárta a szobát, megállt Karina mellett és haját simogatá, szokása szerint, mikor valamely eszmével fogialatosko-\'-dőlt. Ez öt megnyugtatja, szokta mondani, hisz oly puha volt a baja Karinának. Ez felütötte szemeit és viszonozta gyengédségét szokás szerint A férj viaszament szobájába. — Mikor becsukta az ajtót maga mögött, az asszony majdnem sírva lakadr, annétkül. hogy tudta volna miért és csak erőltetéssel tartotta vissza könyeit, melyek sóhajokba fúltak.
A gyermekek zsivaja tungzott fel. — Vita támadt köztük, mely csatává fajult. Végül, az idósebbik, bedu»ta az ajtón fejét és hirtelen kérdezé:
— Mama, hány éves vagy?
Karina reszkedett, mintha valami megcsapta volna.
Haragosan feleié: harminc éves.
Az ajtó bezáródott és csak az ujjongó gyermekhang hallatszott, mely tulhar Fogta a többit.
Karina gyorsan fölkelt Lelke oly izgatott volt, hogy nem maradhatott volna nyugodalomban. Valami nőtt. növekedett benne, ami keblét nyomta. És hogy a fájdalmat ne érezze szivébeo, kezével odanyúlt.
A tükör előtt megállt, haját homlokából kifésülte és hosszasan megtekinté magát Nem azt kereste, vájjon a ráncok
megszaporodnak szemhéjján, vájjon homloka napbarnított, vájjon a kor nem font fehér szállakat dus hajzatába. Kitárt szemei félénkséggel kérdek a képet, — mely a tükör fenekén rátekintett, mintha lelkének mélyében akarna olvasni. Azután kezével végig simított arcán, nyakén é3 mellén éz leejtette bátortalanul
És az a szó jött ajkira: Nincs erre válasz. Mit akart mondani? Alig tudta ö maga. Csak annyit tudott, hogy benne szép, nagy értékes tulajdonság hervadt el évről-évre, napról napra, de most feléledve beune mindez, lelke kapuján kopogtatott sírt. kért. parancsolt. Azt is tudta, hogy egy emberfeletti meghatározhatatlan célra tör. — Milyen cél? Nem tudta volna megmondani, — mert olyan volt mint a kinyilatkozás mint s, távolban elhaló hang, mely meghozza neki a békét, a vigaszt, mondván neki: szeretlek.
Hátat fordított a tükörnek, — rövid keserű uevetéssel. Ebben a pillanatban, hallotta, hogy férje közeledik az ajtóhoz. — Még mielőtt a kilincset megnyomta volna, Karina az előszobába szaladt, rávette kalapját, köpenyét és sietve haladt le a lépcsőn és gyors léptekkel az erdő felé ment. Viaszagondolt az időre, mikor tiz évvel ezelőtt még szerette azt a férjet, aki előtt most szökik. Valóban szerette akkor? Ez a kétely villámszerűén cikázott agyában. — Tiz év óla házasak, ő négy gyermeket szült és ma mégis knr*j*T Nem kért erre magyarázatot, szembe nézett a nyers és megdönthetetlen ténynyel.
Axután kép\'elete feltárta előtte, hogy mi lesz, ha tűzhelyét azonnal egyszers-mindenkorra elhagyja, — ha szerencsét próbál a világon. Az ő szerencséje ?! Tudta nagyon jól, hogy ez álom kép, de erőlködött, hogy megvalósítsa.
Elérte az erdőt. — A száraz levelek zörögtek léptei alatt. Karina lázas volt, ütere gyorsao vert; érezte, hogy valami döntő dolognak meg kell történnie, de azt is tudta, hogy nem fog cselekedni, hogy minden marad a régiben.
De mikor ez a gondolat oly határozottsággal megkapta, oly nagy kétségbeesés vett rajta erőt, hogy nem mert ezzel a gondolattal szembe szállni. — Elmerült álmába: kimenni a világba, szerencsét próbálni. — Hirtelen fagyos nyugalom vett rajta erőt, megállt és egy fatörzsre ült. Fáradt volt Alomsuly bénította teatét, feje ledült mellére, — behunyta szemeit Ismét zúgott fülében a titokzatos hang: szeretlek.
A megbánás kitörő vihara dagasztotta keblét. Felhevült képzelete egy lázas vágyban összpontosult, a boldogság és szeretet utáni vágybao, az ifjúság Örömei és minden után, — amit gondolatai és álmai benne felidéztek szépet és jót, a tökéletes élet után, melyet ember soha el nem ér és mely mégis létezik valahol, minthogy el len táll hatatlanul törekedünk utána. — Egy időben Karina átérezte annak az igazi életnek súlyát is. Sírt, sírt, mínt soha; viharos könyek hullottak vég nélkül és telve keserűséggel és velők lehűlt minden, a mi életében értékkel bírt.
Lapunk mai számához egynegyed iv melléklet van csatolva.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
1898. OKTÓBER 29 én.
A virilisták névsora.
Az 1886. évi XXL t -c. 28-ik szakasza értelmében ezennel közaététetik. hogy a megyei legtöbb adót fizető bizottsági tagoknak a megyei igazoló választmány által 1899. évre összeállított névjegyzéke íolyó évi november bó 1-tŐl ugyanezen évi november bó 15 ig, vagyis 15 capig a megyei első aljegyzői irodában közszemlére kitéve és a megye székházán kifüggesztve iesz. mely idő alatt a névjegyzék elleni fel.ebbezések 1898. évi november hó 15-ig a megyei állandó bíráló választmányhoz benyújthatók.
Zila-Egerszeg. 1898- évi okt hó 25.
esi:rtás károly ak.,
Zalavármegye alispánja.
A névBor a következő: 1. gróf Festetics Tasziló, 2. gróf Festetics Jenő, 3. Roz-manich Richárd apát. 4. Ebenspanger Lipót ipkt., 5- gróf Zichy Ágoston, 6. Haíbick Cyprián apát. 7. báró Harkány. Károly, 8 Hertelendy Béla ü. o., 9. Sebestyén Lajos ü. o., 10. Inkey Lászlói 11. Tarányi Ferenc, 12. dr. Viziendvay József, 13. Péller Pál apát, 14. Bárányi Ede g. o., 15. Bárányi Benedek m. o., 16. Koller István, 17. gróf Batthyány Ernő, 18. Takách Jenő Ü. o. 19. Bogyay Máté ü. o., 20. Linzer Béla, 21. Bogyay István, 22. Gráner Géza, 23. Somogyi Gyula, 24. Tamás Ádám, 25. gróf Batthyány József, 26. Barca László ü. o., 27. Töreky Aladár, 28. Malatinszky Ferenc g. o., 29. dr. Cinder István ü. o 30. Viziendvay Sándor. 31, Balaton József, apát, 32. Szentmihályi Dezső 33. Cseszuák József ü. o., 34. Szity Dez*Ő, 35 Veiser József. 36. Bozzay Pál, 37. Szenner Ignác, 38. Lázár József, 39. Hertelendy József, 40. Clement Lipót. 41. Honerla Hermán, 42. Jusztasz Izidor 43- Demrics Imre, 44. Guttmaou Vilmos, 45. Guttmann László, 46 Guttmaun Aladár, 47. Guttmaou Ödön, 48. Stem Zsigmond, 49. Hertelendy Ferenc, 50. Oltay Guidó, 51. Csertán Károly ü. o., 52. Franki Samu, 53. Musset Ferenc. 54. báró Pulheáui Géza, 55. dr. Dunszt Ferenc 56. dr. Háry István o. o., 57. dr. Gyömörey Vince ü. o., 58. Knorcer Frigyet-, 59. Zichy István, 60. dr. Tuboly Gyula ü. o., 61. Schwarc Gusztáv, 62 Sk .blics Imre ö. o., 63 Kemény Andor, 64. Hirschler Ármin.
(Folyt köv.)
A fák levelei is hullottak, némelyek betakarták Karina ruháját. Ott ült a földön és Isten hozzádot mondott — fiatalságának.
A gyermekek már ágyban voltak, — mikor Karina hazatért, férje újságot olvasott, ö kézimunkáját vette elő, asztalhoz ült, szokott helyére. A férj még egy kissé olvasott és hirtelen e{dobva a lapot, kérdé:
— Hová mentél? Karina nem felelt
— Mért mentél el V kérdé türelmetlenül. Mi célod volt?
— Semilyen, feleié szárazan.
— Mindennek van oka, amit teszünk. Ez kedvenc mondása volt
Karina különös tekintettel mérte férjét és feleié:
— Eszemben volt, hogy elhagylak téged és elhagyom gyermekeimet.
A férj nevetésbe tört ki: de aztán elsápadt és hallgatott Nagy figyelemmel nézte feleségét, megértve, hogy az élet talán még sem olyan egyszerű, miot a milyennek képzelte. Annyira megindult ettől a kijelentéstől, — hogy az újság kiesett kezéből, félelem fogta el és önkénytelenül visszahúzta kezét, melylyel felesége arcát meg akarta simítani. — Meredt szemekkel vizsgálta Karina\', —-mintha nem is volna ismerős arc. pedig ő volt, a dédelgetett kis Karmája.
Sirvirágok,
Az ősz hervadása, a természet tetszhalála eszünkbe hozza halottainkat.
Ha egész éven át a munka, gond hamuja alatt izott is elvesztett szeretteink
TUDNIVALÓK.
— Hirdetmény. A cs. és kir. közös had ügy minisztérium a magyar kisipar utján az 1899. évben beszerzendő körülbelül 26 000 pár bakancs és csizma éa
emléke, a csípős őszi szél fuvalma rést nyit a sürü ködön át igyekvő napsugárnak s elviszi a létért való küzdelembe a lerakódott hamuréteget, s lánggá szítja a hamvadó szikrát melytől újra. ég, sajog szivüna, lelkünk, mint a veszteség percében; elgyötrött szivünknek nincs nyugta, míg rá nem borul a szeretett porhüvelyt takaró földhalomra, s virágot nem hint reá, hogy az elköltözött lelki szemeivel láthassa, miképp él emlékünkben éppen oly hal hatat la p.qI, miot az emberi lélek.
Közeledik Mindenszentek, az élet központja a sírkertekbe helyeződik át s vele tart a hiúság, hivalkodás, gőg, nagyzás hóbort, igaz érzés, azivtépő fájdalom, s miodazoo érzelmek légiója, melyek összetétele az élet Az élet, minden erényével = minden gyarlóságával.
A koszorú-ipar bámulatos tökélyre emelkedett; selyem, vászon, papír, tol), viasz, gyöngy, érc, bőr, minden virággá alkolódtk, a gépek a ügyes emberi kezek által. A természetnek csalódásig hfi utánzatait csodálhatjuk és mégis mily távol maradnak a valóságtői!
Hidegen hagynak, mint a legjobban talált arckép is, hiányzik be&lük a lüktető, érző, meleg élet, mely felénk árad az élő virágból akkor is, ha tövéről le vágtok.
Báli csokrunk osztozik boldogságunkban, menyasszonyi virágaink együtt bíznak, s félnek velünk az ismeretlen jövőtől, s a szeretteink sírjára kötött köszöni minden egyes zöld gallya egy-egy tört remény; minden virága egy-egy le tünő boldogság emléke, azért az igaz érzés kifejezője mindig csak az élönővé-
Bátorfi Lajos síremléke.
Bátorfí Lajos síremlékét, melyet tisztelői*közadakozásból emeltek. November elsején, délután 3 órakor Jog-juk a helybeli r. k. temetőben felavatni. A síremlék egy csinos, fehér márványból készült 2 méter 75 cm. magas obeliszk, melyet Weiszberger Zsigmond kőfaragó szállított és állított fel & helybeli róm. kath. temetőben. A sírkő felirata a következő : .Bátorfí Lajcs, a — ..Zalai Közlöny* alapítója szüL 1835. augusztus 20., megh. 1896. április 30. Az irodalom és a közügyek buzgó munkásának emlékére emelték tisztelői és gyászoló leánya."
A síremlékre való gyűjtést lapunk volt felelős szerkesztője Dr. Kiss ErnÖ, főgimnáziumi tanár kezdeményezte és folytatta, míg a síremlék j költségei be uem folytak. A befolyt összeg 164 frt 23 kr, a délzalai takarékpénztárnál helyeztetett el gyu-mölcsözőleg. Künn levő követelésünk még 5 friot tesz ki, ugy hogy a síremlékre körülbelül 170 frtot fordíthatunk. A felavató beszédet az elhunyt Bátorfi. régi barátja és munkatársa Tuboly Viktor fogja tartani. — A gyászünnepélyre meghívtuk az .Irodalmi és Művészeti Kör* igazgató tanácsát, mely egyesületnek egyik alapító tagja Bátorfi Lajos volt
Felkérjük a .Zalai Közlöny" alapítójának barátait ói tisztelőit is, hogy a síremlék leleplezésére meg-jeleoní szíveskedjenek. •
Mindazon adakozóknak pedig, kik a részvét szelíd mozgalmaitól indíttatva, adakozásukkai lehetővé tették a síremlék felállítását, hálás köszönetet mond a
„ZALAI KÖZLÖNY"
szerkesztőlége és kiadója-
egyéb különféle bőr felszerelési tárgy szállítására hirdet pályázatot. Az ajánlatok f. évi december bó 8-án déli 12 óráig az illetékes (pozsonyi V.) hsdteatparancs-nokaágoál nyújtandók be. A részletes pályázati hirdetmény magyar nyelven a .Budapesti Közlöny* hivatalos lap f. évi november hó lén megjelenő számában fog közzététetni míg a németazövegü hirdetmény kamaránknál bármikor megtekinthető. Miről az érdekelt, köröket ezennel értesitjük. Sopron, ^1898. évi október hó 20-án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A győr-sopron-eben furti vasat üzletigazgatósága 388 darab élesszögre metszett, vagy faragott, első minöséyü tölgy váltó-talpfára és 22.000 darab, eLőracgu vasutakhoz való, elfő minőségű tölgyfatalpfa szállítására hirdet pályázatot. Az előbbi mennyiség 1899. évi március hó 15-ig, az utóbbi pedig — öt részletben — 1900. évi július bó végéig azállitandoV Ajánlat a szállítandó mennyiség egészére, vagy egy részére is tehető. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy az ajánlatok f. évi november bő 5-ig a föntnevezett üzletigazgatósághoz intézendők, hol a részletes föltételek is megtudhatók. — Sopron, 1898 évi október bő 20 án. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Pályásat. Az odessai osztrák-magyar segély-egylet alelnöke, Schwarzkopf Mór császári tanácsos, nagykereskedő, késznek oyilatkozott egy osztrák- vagy magyar származású kereskedelmi növendéket egy év tartamára, havi 100 rubelnyi fivetes mellett irodájában kizárólag abból a célból alkalmazni, hogy az illetőt személyes vezetése alatt — Oroszországba leendő kivitelünkre való tekintettel— teljesen minősített kereskedelmi Ügynökké kiképezze. Az illető növendék, kinek fölfogadása,\' illetőleg elbocsátáss, nevezett nagykereskedővel egyetőrtőleg afÖkonzulátusnak tartatott fenn. fegyelmi tekintetben is a főkonzulátusnak lesz alárendelve. A Bzóbaulevő állásra a kereskedelemügyi m. kir. miniszter nr pá-pályázatot hirdet, melynek föltételei a következők: Az állás elnyerése iránt folyamodhatnak oly kereskedelmi ifjak, kik valamely felső kereskedelmi iskolát kiváló sikerrel végezték, mely körülmény iskolai végbizonyítvány nyal igazolandó.
A folyamodványban részletezendő a/, illetőnek eddigi foglalkozása é> magaviselete, valamint a nyelvismeretek is. — 0 y pályázó, ki jele- iskolai képzettség mellett kivitelüok körében már gyakorlati képzettséggel bir és azt igazolni kényekből sajátkezüleg font koszoiu marad ATbuja eötétzö\'djéhől kötött koszo rúnái semmi ki nem fejezheti jobban a vigaazta hatatlan fájdalmat A vadszó Ő megpirosodott lombja koszomnak kötve olyan, mintha szivünk véréből fontak volna és hs még a fagyai fekete bogyóit közé illesztjük, még kifejezőbbé lesz gyászunk.
Az iszalag, hamvas pelyhe, a kecskerágó piros sapkác-kái, a nyutárnyék kora llgyőngyszerű bogyói, mindenkinek kínálkoznak koszorukötésre ez időtájt.
De hányféle növény van, mely- mtud alkalmas erre a célra, s melyet ha magunk ápolunk, az a/okból készült koszorúnk százszorosan fog megfelelni céljának.
És éppen a sirvirágok azok, melyek ápolása sem sok gondot, sem időt, sem költséget nem igényel, egész éven át sem kerülnek egy c*iuos mükoszoru árába.
Valamennyi köz; a legigényesebb a Chrisaothemumok számtalan változatai.
Mivé fejlesztette az egyszerű bábsziuü és seprüszioü Kataíinrózsát a kertes* niü\'ő keze és gondos ápolása az igazán a csodával határos; ma már lehetetlen elősorolni, annyi színben létezik.
A sötét fekete-barnától a tündöklő hófehérig minden színárnyalatban virít. Van kicsi, nagy, szimp\'a, tömvetelt, hullatag tollfodros szirom, szóval ezer alakú vil-tozványa van ma már ezen szép virágnak melynek főérdeme mégis az, hogy akkor ál! legszebb virágzásban, mikor más virág pihenni tér.
M Sz. A.
pes, továbbá monarchiánk termelö-képes-aége felől is lehetőleg tájékozva van, valamint az orosz nyelvet bár némileg bírja, ax állás odaítélésénél előnyben fog részesittetm. A fentiek figyelembe vételével szerkesztendő és fölszerelendő folyamodványok a kereskedelemügyi m. k. miniszter úrhoz címezve, a pályázó rendes lakhelyére illetékes kereskedelmi és iparkamarahoz f. évi november hó 15-ig nyújtandók be. Sopron, lSrt>. évi okt hó 21-én. A kerületi kereatcdelmi és iparkamara
~^HIREK, -
— Adomány Bátorfi síremlékére.
Bálotfi síremlékére Ban Samu igazgató 1 frt adományozott Eddig befolyt összeg 165 frt 23 kr.
— Koszom-adomány. GyÖrffy János ügyvéd Bátorfy Lajos síremlékének november I-én való megkoszorúzására 5 frtot adományozott
— Az írod, és Művésze i kor tagjai. Bátorfy síremlékének leleplezésére november 1-én *Jj3 órakor a városház nagytermében gyűlnek Össze és onnan vonalnak ki a temetőbe.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa r. t város képviselő testülete 1898. évi október hó 27-én délután 3 órakor a városház nagytermében közgyűlést tartott, melynek tárgysorozata a következő volt: 1. A makk termés árverezése eredményének bejelentése. 2. 15319/98. A Csengery és Takarék pénz tár-utcákon végig vonuló törvényhatósági közút 1894—95. évi javítása után felmérőit kongó tégla vételára kiutalása iránti intézkedés. 3. A nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi miniszter 61044/98. sz. a. leirata a városi elemi iskolák államosítása tárgyában. Az 1 só pontra nézve a városi tanács előterjeszti, hogy a körülbelül 5000 mmázsára bee ü it erdei makk első árverése f. bő 18-án tartatolt meg 1300 forint kikiáltási arra!, de árverező nem jelentkezett, el kellett halasztani, ujabb árverés napjául f. október hó 25-ét tűzték ki. ekkor nem jelentkezett árverező, hanem az egyedül jelentkező Plander Jáuo- kiskanizsai földműves 600 forint vételárt ígért és erre 130 frt bánatpénzt létéibe helyezett A közgyűlés & vételt helybenhagyta. — A 2 pontban mely szerint az említett utak kongó lég ávai való kijavítása körűi 1837 frt légla-árszámla merült fel, — a pénzügyi bi zottság azt javasolja, -— hogy miután ez az ut nem egyéb mint a városon keresztül vona\'ő megyei ut, felterjesztés indítandó a megyei hatósági közgyűléshez, hozy ennek fedezéséhez a megyei útalapból hozzájáruljon. A v. tanács a fel erjesztéssel megbízatott A 3-pootazelemiisk.államo-sitálával foglalkozik. Errenézve egész szövegében felolvasta Lengyel főjegyző a kultuszminiszter leiratát, mely kijelenti, hogy az összes elemi iskola ka: 1899. évi szeptember 1.-vel átvenni haj andó a város által éveute fizetendő 18000 írt dotatió mellett és kiköti ezenkívül hogy a város az összes isaola helyiségek fűtéséhez megkívántató tüzelőtát kiszolgáltatni tartozik, továbbá, hogy az elemi iskolák helyiségeiben tartott ipariskolák u\'án járó tisztogatás költségeit vagy az iskolaszolgának ezért járó külön dijazást a város viselje. — A városi tanács erre azt javasolja, misterint intéztessék a kultuszminiszterhez ujabb feiterjesztés, hogy e terheket is teljesen engedje el, — különösen most tüzelő-fa máris igen szűken vao. A közgyűlés Ebenspanger Lipót indítványára ugy fogadta el az inditváqyt, hogy az ily értelmű ojabh kérvényt a polgármester .vezetése mellett egy küldőtuég vigye el a miniszterhez és azt annak személyesen adja át.
Ezzel a közgyűlés véget ért —- A Táros házából Mindenszentek aapjára a főkapitány miheztartás végett a következő intézkedéseket rendelte et: Halottak napjának előestéjén, azaz f. é. november bó 1-én a róm. kath. temetőben a szokásos kegyelet zavartalan nyilvánítása, valamint a közrend érdekében a következő intézkedéseket léptetem életbe, melyek szigora megtartására a közönséget a saját érdekében felhívom : A temető közép fiatján, valamint a szélesebb oldal utakon is a járókelők folyton
a baloldalon tartoznak haladni. Az utakon való megállás, álldogálás, valamint kutyáknak a sírkertbe való bevitele szigorúan tiltátik. Dohányzás a kegyelet nyilvánítás ideje alatt, vagyis déltől fogva a temetőben szigorúan tiltva vao, hason lŐan tilos a lámpák, koszorúk, virágok megérintése és roogá\'ása, sírhalmok gázolása vagy hasonló kegyelet elleni cselekmények. Ugyanazért felhívom a szülőket gyámokat, ipar mesterekot, stb., hogy gyermekeiket vagy tanoncaikat felügyelet nélkül és egyedül á temetőbe ue eresszék. Éten alkalommal a koldulást szigorúan eltiltom. Péksütemények, cukrász és cukoraüteméoyek. gesztenye és gyümölcs árulása ugy a temetőben, minta szentgyörgyvári uton, szeotgyörgyári téren és ennek közelében tilos. Kocsikkái a temetőhöz csakis a szeutgyörgyvári térnek a Kisfaludy- eV ezzel Hzembe levő Mezei-utca által batárolt részéig szabad menni, a ugyan azért a kocsiknak tor-rend szerinti álló helyéül a közkórház előtti tért jelölöm ki. A sírok kivilágításának megkezdése nincs időhöz kötve, azonban este fél 9 órakor az összes lámpák eloltaodók és hazaszállitaudók, mert pont 9 órakor a temető bezáratik. — Bábosok részére, kik gyertyák darusítására jogositvák. sátraik felállítására a hid és_ temető közti tér jobb és baloldalát jelölöm ki, olyképpen, hogy a sátrak egymástól hutméieruyi távolságra álljanak. — Füazerkereskedók, kik nyilvános helyen megbízottaik által óhajtanak gyertyákat elárusítani, tartoznak ezt a megbízott egyén megnevezése mellett az erre szolgáló tér kijelölése végett a kapitányságnál folyó évi november 1-én délig bejelenteni. Mindazok ellen, kik ezen rendelet rendelkezéseit megszegik, a kihágási eljárás fog folyamatba tétetni. — A koldulást, — miut kegyeletet mé lyen sértő cselekméoyt eltiltom, azonban, hogy a nagyközönség adakozó kedve kielégítést nyerhessen, intézkedtem, bogy a köztemető bejáratánál egy rendőr fel-Ügyelete alatt álló persely álljon a közönség rendelkezésére, ezen perselyt a t közönség figyelmébe ajánlom azzal, hogy ezen perselybe összegyűlendő ősz szeget a helybeli jótékonysági egyletek és a koldu\'á tői ezúttal eltiltott koldusok kö/ött arányosan fogom felosztani. Naay-kaoizsáo, 1898. október hó 27 én. Deák Péter, rendőrfők^pitány.
— üj kanonok. A Pribék pö-pók halálával megüresedett veszprémi kartonok: stallumra, — miot értesülünk — Kráonz Kálmán pahoki esperes-plébános, Wlassits kul urminiszter nagybátya, Kránitz altábornagy testvérbátyja vau kiszemelve. Az esperes-plébános nagy tudományú, nemes gondolkozású, jó szivü ember, aki messze környéken általános tiszteletnek és közbecs ül esnek örvend.
— Esküvők. Eckstein Mór, zsicaeÓgiai karnagy folyó hó 25-éu vezette oltárhoz Mt-istenié Reicbeostein Róza úrnőt Bács-Petrovácon. — Spítzer Gyula Nagykanizsáról f. hó 30-án tartja esküvőjét Fucüs Ella kisaeszonynyal Kiskorp ídon.
— A „Zalamegyei ált. tanitóles-tfilét0 nagykauizsai járáskőre. ez évi rendes őszi közgyűlését 1898. oov. bÓ 10 éa (csütörtök) d. e. 9 órakor, Nagy-Kanizsán • polg. fiúiskola rajzt3rmébeu fogja megtartani, melyre a jártakor t. tagjai és mindazok, kik a tanügy iránt érdeklődnek, egész tisztelettel meghívatnak. Tárgyai. 1. Mult gyűlés jegyzó-köoyvéoek felolvasása és hitelesítése. 2. .A falusi néptanító helyzete." Felolvasás Kovács Zsigmond ur pölöskefői rend-s tagtól 3 Gyakorlati előadás (olvasmány kezelés) az elemi népiskola III. osztályában. Tartja Erdősiné Nóvák Lnj\'a urnö, nagykanizsai rendes tag. 4. Az elemi népiskola V. és VI ik osztályáról, (szabad értekezés) Bánekovícb János ur. nagykanizsai lexdes tagtól. — 5. Folyó ügyek, netáni indítványok. Nagykaniasán, 1898. okt. 25. Hajgató Sándor, járás-köri elnök v
— Halottak emléke. Mindszentek-napján d. u. 7,4 órakor tartják a plébánia templomban a halotti exequiáksf. Kedden (2-in) 9 órakor ugyanott ezt mise az Összes meghalt hivők lelki üdvéért Mise után a temetőbe voaul a nép, a hol szt beszéd és mise tartatik.
Se 1 vem báliszövetek
14 frt 65 krig méterenként — saját gyáraimból
45 krtél
fekete, fehér * színes Eenneberg-selyem 1°
krtól 14 frt 65 krig méterenként - sima, csíkot, kockázott, nótázott éa damaszt itb. (mintegy 240 különböző fajta és 2000 külön kön* nin- éa árnyalatban atb)
Ruhák 8 blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával,
Magjar leveleiét. Svájcba kétateret levelbélyeg ragaBtando
Henneberg C selyemgyarai, Zürichben
(cs. éa kir. ad vari axáüitó).
WT MsHéklet a .Zalai Közlöny 1898. október hó 29-iki 44 ik
xxxvii. évfolyam.
Szabadalmazott drót üveg
világon tetőzetnek, padlózatoknak, gyárt ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1*75 négysz. méter terjedelemig. i .
Különös előnyei: Lehető legnagyobb törési biztouság fűtések és törések elleti drótrács nem izükséges, tüzbiztOH igen nagy fokig, esatleges repedésnél áthatlanok, miután a drótbetét az Üveget Bzorusan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény hatás. Több állami és magán építkezésnél nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel banzná tátott. Számtalan bizonyítvány, prospektus és minta szolgálatra.
öntött Üveg padlózat lemezek járható tetőzetnek
földalatti uijárók és aluRUiak megvilágítására vasutaknál, kiadott nagyságokban, sima, vugy különfélekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ca. 30°/»-kal olcsóbb a közönséges nyers-Ö-itött üvegnél) ét színen, drótfonatul és anélkül.
—4 Üveg tetözilndely és üveg rovátkát téglák |»
a legkü tinfélébb alakok és nagyságokban. Aktién-Oesehclutjt jür Glatinúustrie vorm, Frierfr. Siemens NeuNRltl bel Elbogeu (Bóhmen.) További készítmények: mindennemű palackok, palack-zárók. Táhlaüvegek belgiai és német, üvegöutés és üveg dombor.\'ús {szabad. Üvegbetük.)
- 20137/98; ~
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa közhírré teszi, hogy ;
a Tapolcai közút 1—8 kínig, és a Pécs-varázsai állami közút |
134 — 144 kmig terjedi szakaszain az ut melletti nyárfák nyil- \\
vános szóbeli árverés utján azonnali készpénz fizetés mellett j
folyt évi november 23 24. esetleg a következő.napjain elfognak 3
adatni, az árverés november 23-án a Tapolcai ut récsei hatá- |
ránál, november 24-én pedig a I\'écs-varasdi közutuak a Sormási |
határnál levé részénél mindenkor reggeli 8 órakor fog megkezdetni, J
Miről a venni szándékozók ezennel értesíttetnek. j
Nagykanízán. 1898. október 21. |
A VÁROSI TAKÁCS. j
ZALAI KÖZLÖNY
1898. OKTÓBER 29 én.
$ MÁRIA-CZELLI $ GYOMÓR-CSEPPEK
nagyszerűen liutnuk gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen éli állitlrinosuu ismeretes házi és népszer. — A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság, gyomorbetegség, biizö.s lehelet, felfujtság, savanyu l\'elböffilgés, hasmenés, gyomorégés, felesleges nyál kait ivAlasztás, í-rtít<.isníí- undor és hányás, gyomorgörcs, szűkülés, — Hathatós gyógy.-zeniek bizonyult ffj fájá.soúl, ;i .....uny.....ii ez a gyomortól származót!, gyoiiioitiilteriiel.\'\'>iiél étülekkul és italokkal, giliszták, uuij-bajok és liíiinorilioiiláknál
Kmlitett bajoknál a MáriaczelH gyomoréseppek évek óta kitü-nókimk bizonyultuk, a mit sziíz meg száz bizonyítvány tanúsít. Kgy kis üveg ára használati utas itassál egylUt 40 kr.; nagy üveg ára 7<J kr. —
Központi szétküldés Brariy Károly állal Hűes, gyógyszertár a „Magyar Király"-hoz, I. Fleiselimarkt 7.
Nagy-Kanisaán: Priger Béla éa lielus Lajos gyógyszerészüknél. — Barcson: Kohut Sándor gyógyszn-réoznél. —
kqszqnetnyilvAníi\'ás.
© Fensége Nalvalor Upót főherceg udvar- *fe mesteri hivatala.
A11 u Iá iioh A ü l)i\' hí Át ii gyár 0 ciiBiárl i\'N királyi Fensége 8alva(or Lipót Főherceg rendkívül meg1 van
elégedve aa aibcsltalppal bélelt cipőkkel, (\') Feaiége bomabb gyalog kiránduláion aj
baaiuálla c cipőket éa erest*, hogy lábai nem fáradtak ug/ el, mint mii köiöniégea f.
cipőknél Küldök egy pár vadáaz-cipőt, hogy annak a mintájára kéaxiisenek \'maiikat öf
aabeitialpbéléiiel, ugyanannál a cipéiinél a astán küldjék Ide. ^
Hln /fik, hogy e radáax cipők ép oly jok lesxnek éa ép oly megfelelők,
a mint megfelelők voltak a sialonclpök. I
Zágráb, 1898 Juliul hó 8 án. Kit A ll l,. huaiárkapltány. 0
Magyarosság volt mioliilerelnttke, a koiigaigatáii biróiág elnöke a követke-söket irja :
Tiiitelt Doktor ur :
Aa aabmtbeiétn cipők kiltlnöeknek uiaouyultak, ¦lilárdao ői puhán járok ; meg- K iiüoi minden liblájáiom, ugy, hogy -- azt ülném - lábbajom lemmi további orvoi-Iáit uem igényel. jL
Hxlvei tanárait koitöui
dánubou, !897 éti hxrptcinher 17 éu. ttsatelfi híve Ú
VBKBB&B HAÜDOB- Jí
WW NINCS TÖBBÉ LÁBFÁJÁS! "Wt\\
Óvjuk lábainkat hidegtől mdvetségtlil és meghiUésliíl. sem tyúkszem aem izzadiis lab aem hjtrkemenyedeo,
aem labdaganat, eem lobégét. Rövid jüi\'l viseléi* illán megkönnyebbül a járáaa annak, ki cipőjét dr. Uögyea - féle, ai egéaa világon aaabadal-ni»2olt aabesttalpbéléMel látja el. KettbivattagiaguI frt20 kr., egyezeril 80 kr. homoklalp 40kr., gyermekeknek fele.
Az BBbesitalpbéléH kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a én. éa kir. kSiőa hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig 22.500 pár szállíttatott.
siélkuldé. cuki. .iiAtiv.it il, .agy . péua elsiegea béküljél, nelletl. fel*ila-goutjiok, pruipecluiok él köiionetqyilváoitáaok ingven.
VlsxontetuUókntik tnefffríető árenffedmént/. alluluimm AmImv.Iih u-i;)iir lírtrtl tuiriii.in; Budape.t VI., H.lr-atcia 18.
XXXVII. KVKOLYAM. ZALAI KÖZLÖNY OKTÓBER 1898. 29-én.
S;
- w
N «1 *
H Sí W * U M W
I =J
M»^©
s ... L*»WW>r*©*IQí©©©©©^
-° oí.©©©| 2S©©©©©©©©©©©©©2
» o©\'©©©0© ©©©©©© ©s©©©©©©
í © I © í ©
| ©
I 9
i c ? o
ff
í*4[f le ef 1*11
Isi M *|
II
M* ITT W
sr | 09 *• * I l J
5\' B.1S 1" =¦
n 0
iá 2
3 in
oq Ő
f5
3 O 5 C
| cr
cr
? CD
CD
0 CD-
¦B O
r
3r L»¦
1«.\'
3 0) S &.
O:
1 Ili
E- «< s s I
I 2 I g L
Í.8 3 X§ ÍJ !
\'¦I
* * éliiiIli s• " jr is-
B o
? m
; ÉT 5f ^ ®" f
810. azám./V. 1898.
Árverési hirdetmény.
Alulirolt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-e 102. §-a érrtelmében ezen-ne! közhírré teszi, hogy a ieleuyei kir. járáabirói\'ftK 5370./V. 897. számú vén zóse által ifj. Nuu.tann Miksa csáktor nyai cég végrehajtó javára, Ilozján Győrt.) és neje Gálos Esati tótszentinártoni lak. ellitn 13G irt 41 kr. léke. hátralék en nek 1898. év április hó 24. napjától számítandó G°|0 kamatai és étidig öaz-Bzesen 3 írt 50 kr. pnrköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag ieloglalt és 380 írtra becsült 2 db ökör és 1 db. tehénből álló ingóságok nyilvános árverés ulj^f* eladatnak.
Mely árverésnek a V. 171/1. 1889. tr. kiküldetést remle ö végzés lolylán a hely szinén, vacyis Tótszentnnirtonban alpp rések lakásánál \'üündő eszközlésére 18118. évi október hó 81. napjának délelőtt 10 órája batáridőül kitUzetik és ahhoz a venni sréndoko/ók ezennel oly mefi jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107 §-a értelmében a legtöbbe\' Ígérőnek becséron alul is eladatni fognak
Az elárverezendő ingóságok vételára mt 1881. évi I,X. t.-c. 108. § ban meg-állapitntl feltételek szerint Ua/. kitizetendő.
Kelt Letenyén. 1898. évi okt. hó 15. n\' _SCHMIDT JÁNOS, hiróaági vhajtó
W c 5 f! r
¦ ff 2 ÍS O. -1 • 5- cr
V B p. S
fo C, a 5 c
2. M re. —
5. 2\'
r> _» re w
N ti
E.S »¦* í,
? B - B" íj
Bl I
S*in fit vl _ =¦ 3 a Ja f>
2- a g JyP
S L. a.
Í5 X" *t ©i w tn »¦ 3 SE a
¦
=,,i\' i. s - »
g s-1,
41
XXXVH. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1898 OKTÓBER 29 én.
— Eatonai eskütétel. — November l-én d. e. 9 ónkor lesz a helybeli p>bioia templomban & kai outi eskütétel, atáftoa .i szentbe**édet és misét urtanak a katonák .Imán..
— Katona; Uaztl axemle. A katonai tiszti szemlék november hó 4-én tartattak nej;. A körös hadsereg a *aját laktanyájában, a honvédség pedig a barár épületben.
_ Néptoanbola. F. hó 23 ári vasárnapon folyt le a nagy néptombola, mely nagy "ikerét Vidor Samu né leleményességének köszönheti. Az előmunkálatok :erhe ^ginkább azőésWusztl La juoé, a K • JSgyet - -¦ alelnö-
kének vállaira nehezedett. Hirora órakor liélatáo már nagy néptömeg uu\'iánzoit az Erzsébet-téren. A főem el vényen Vidor Sarauné, Wusztl Lajosné és Salgó Sándor foglaltak helyet. Közigazgatást biztos Nagy Dezső tari&oo- volt Négy órakor kezdték meg a sorsolást. Farkas Lajos kapitány kiálltotta ki a számokat. Az eli-ó nyereményt (eiüst evőeszközökéij Molnár Eroő VIII. oszt. gimnazista, — a másodikat (varrógépet) Ráday Rezső 1 tgyasztási ellenőr. — a harmadikat aöi areJpyóra láoecal) Weisz Ferenc keresk ed őseged. —• a negyediket (függő lámpa) No• ük K. kefekötó, — az ötödik . porcellán szerviz) Osonták István csikós, — a hatodikat (nagy tükör) Bogár Imre hivatalnok, — a hetediket (meoyaaszoay-áda) Karcsmaroff Leó főkántor, — a nyolcadikat (ezüst óra lánccal) Kohn Katica, — a kilencediket (egy rég vés/oo) CsBdrics Lajos ács, — a tizediket (kávés-szerviz) Zelei hODvéd-hadoagy kezelőtiszt nyerte meg. A tombola* meglehet ós szép eredméuynyel záródott — Ekeit 3200 jegy összesen 640 frl- A nyereménytárgyak és a kiadások Ö3szege körülbelül 340 Irt Így maradt 300 frt tiszta, jöv&delem.
— Betörök garázdálkodása. F. hó 25 én éjjel szomjas vendégek jártak Weisz- Dirid Rákócy-u-cai korcsmáros pincéjében és onnan minden bejelentés nélkül 1 bordó rumot, 1 bordó pálinkát, fél hordó bort és egy kopaaztott libát vittek el. A szomjas vendégeket a rendőrség kereai. Ugyanakkor éjjel Grün-bauca Miksa, a honvédkaszárnya kantinosának lakását is megtisztelték a betörő urak becses látogatásokkal és holmi befőzött és máa ennivalón túrul egy nagy véudely libazsírt ia elvittek
— Csurgói Takarékpenz ar Besi-vénytárm\'a.\'. — Illetékes helyről azon értesülést nyertük, hogy ellentétben a rí-.--portált és tendenciózusan elferdített híresztelésekkel szemben nevezett taka-lékpéaz\'ár tiszt viselője, Neuhaosz Bence károsította ugyan az intézetet mintegy 5700 forintul, azonban az igazgatóság és a felügyelő bizottság az értékek pontos leltározása után, meggyőződött arról, hogy nagyobb hiány nem merült fel. A bütlen tisztviselő rögtön . ..a ott állásból, és egy 3000 forintos biztosítási kötvénje legfogla!tátott, és a fenmaradó 2700 forintnyi hiány fedezésére az igazgatóság magát egyetemleg kötelezte. így tehát sem a betevőket, sem a hitelezőket, de ., még ^részvényeseket egy krajcárnyí kár sem érheti. Hogy különben épen a jelzett és érdekelt oldalról származó rosszakaró hírek azon virágzó é* kitűnően r perá ó 27 éves intézet jó hirnurén semmi csorbát Be ejtsenek, az intézet igazgatósága elhat ár ózta köny veit és összes érték ei: két kiváló és elemért szaktekintély által tüzetesen felülvizsgáltatni, mi által minden további combjnátiónak eleje vétetik.
— Hytnen. Günsberger Gusztáv, az Alt és Böbm cég volt alkalmazottja, vasárnap, folyó hó 30 - án vezeti oltárhoz Kroug: Gizella kisasszonyt Denesbázán.
— Szüreti mulatság. Vasárnap folyt le csekély pártfogás mellett a szab;-munkasok és munka.nők szüreti mulatság*: Csakhogy \'épen deficit nem volt. i Mulatságos alak volt Aszal* y Gábor ur. mint bakter. Egész éjjel ki nem fogyott
a jókedvből és bohózkodásávar sokszor megakasztotta a négyest. Nagy baj volt ez, hogy hölgyek inkább csak a karzaton voltak és a melyik ur a oégyesnél nem akart petrezselymet árulni, az kénytelen volt a kakásülőről táncosnőt keríteni. Bírók voltak: Tőlösy \'Péter ur és neje, Kocka Irtván és Schlesinger Zsigmondoé urnö. Bakter: Aszatay Gábor, kisbíró Su\'rugli Márton. PásztorfeányokAdlovics Mariska, Balázs Mariska, Cserép Teréz, Doktor .Irma, Fischl Anna, Heisler Etel, Kulcsár Mariska. Koiaric- Róza, Müller Mariska, Sabjáo Lujza, Sommer Margit és Wolf Amália. Pásztorok: Eichuer Nándor. Flegár Lajos, Godina János, Granatér Emil, Heffer Gyu\'a, Kikéc Mihály, Mágics János Móric Zsigmond, Nóvák János. Skerlák János és Weínsteín Lipót. A nagy össze-visszaságban lehe-
tetlen volt a megjelent hölgyek névsorát feljegyezni. Felülfizeltek: R-jinics Lajos 2 frt 40 krt, Imrey Ferenc l frt 50 krt, Hilc Lajos, Kraust és Farkas, .Reích Gyula 1—1 f,t, HorTáih és Easztica, Lovász Oábomé 80- 80 krt, Schtréltc József 60 krt Cvetkó Ferenc, Kovács Sándor 150 — 50 krt. Srőder Jenő, Kikéc Mihály, Godina János, Porédas István 40—40 krt, Polcer János. Németh Gyuia 30—30 krt, Weínsteín Lipót, Sarugli Markos, Moroc Zsigmond, ifj. Dedovác Jóisef. Németh József 20—20 krt, Mil-hofer Adám 23 krt, Vittaer Ferenc 10 krt. Összesen 13 frt 63 kr. mely felülfizetésekért, a szabó munkálok szakegylete nevében, hálás köszöaetet mond a rendezőség. Hajnali 4 órakor általános megbotránkozásra egy Sereg táocoa és táncosnő jeleiiiétében, egy mutató mutatui akarván, hogy ő is rendező, a cigányokkal lefujitott és így a még ottlevők haragosan voltak kénytelenek haza menni.
— Barsányi János siretuléke. — Bacsinyi János költő, Tapóle* szülött jenek Bireml-ke ott vao a felső ausztriai 1 i n c i temetőben Lappé Károly sírja mellett, öacsányinak sírverse német nyelven van bevésve a kőoe és hiven lemásolva így szói:
An der Seite seiner gtl.ebten Gatlin ruhet kier: HERE JOHAtfN BATSÁNYI Gelehrter und Dichter geboren zu Tapolca in Ungarn den
9. Mai ms. gestorben zu Linz den 12.. Mai 1845.
Tapolca váró* nagy szülöttjének síremlékét, Síily Kálmán, a Zalavármegyével vérségi kötelékben levő tudós fótitkára az Akadémiának vette gondozásába.
— l\'j Izr. hitközség. A Muraköz alsó részében lakó izr"valláan lakosoknak a vallás- és közoktatásügyi miniszter megengedte, hogy Perlak székhelylyel uj izraelita hitközséget alapithatnak. Az alapítandó uj hitközséghez tartoznak Alsó Domború, Kotor a Perlak körül levő falvakban lakó izraeliták.
— Zala Egerszeg költségvetése. — Zala - Egerszeg rendezett tanácsú város költségvetésének főtételei a következők : Bevételek 56 511 frt 527* kr. Kiadások 99.301 frt 55; hiány 41.790 frt 023/, kr., mely hiány fedezésére 70VibVo Pot" adő kivetése szükséges.
— A soproni ker. kamara Ügykezelése Az 1698. évi janíus hó 27-én tartott rendes köjtös ülés óta 1814 Ügydarab érkezett az iktatóba és nyert érdemleges elintézést. Ezek között van: 633 ipar beje lent és és visszamondás; 42 árjegyzék élelmiszerekről; 13 vasúi i körözvény uj vasúti dij3zabáí életbeléptetése, a gyors- és teheráru forgalomban eszközölt változások és uj vasmi állomások megnyitása tárgyában ; 13 jegyzék a m. kir. vámhivatalnál be és kivitt árumennyiségekről; 8 átirat kamarai ílletéklajstromokkal; 91 átirat bejegyzett és töriött cégekről; — értesítés kereskedelmi és ipartestületek alakításáról; 17 bizonyítvány: kincstári szállításokra vállalkozó cégek megbízhatóságáról és szállítási képességéről; 6 átirat kiállítási Ügyben; 9 megkeresés a katonai hinc tár részére szállított cikkekért számított árak helyességének hizouyitása tárgyában. 955. Kamarai illeték fejébeu befolyt: 4201 frt 52 kr.
— .íforizmák a kaszinókról. — A Keszthelyi Hírlap vezércikkében olvassuk a következő talpraesett megjegyzéseket a vidéki kaszinókról, melyek kellő változással ráillenek a legtöbb vidéki város klubbjaira: ,A legtöbb kaszinó, mondja a cikkező," nem egyéb,-mint zártkörű kávéház, melybe a műveltség és tisztesség bizooyos fokán álló és a társadalom bizonyos \'Osztályához tartozó emberek csak azért lépnek be, hogy ott kényelmesebben kártyázhassanak. Mindenkinek meg van a..maga szűkebb compáníája, a maga rendes .partnere, convenciős gibice, töt —\' bocsánat a kifejezésért — mm-deoik compániának a maga külön udvari bolondja is s az ekként megalakult com-pániák a kora ősztől, a késő tavaszig lehetőségig együtt tartanak s csak akkor változik meg némileg a compániák s ez által a kaszinó szokott képe, ha egyik, vagy másik tag egy alapos téli nátha miatt néhány napig szobáját őrizni kénytelen.
— Betöréses lopás. Vécaey Zsigmond polgármester lakásának padlásába ismeretlen Mtbsek f. hó 24 re virradó éjjel betörtek és értékes fehérnemüeket loptak ei. _ Pedig a ház környékét rendörök őrizték, egész addig, míg a reggel kő-vetje közelgett, és fényes világa a kóaza lelkeket az ágyba űzte.
— A díjnok. Csekély, nyomorúságosan csekély a törvényszéki dijnokok fizetése. Elszorul az érző emberi szív, mikor rágondol, hogy némelyik családos dijnokoak rongyos 24 frtból keli megélni, Huszon-aégy forint! L• ebből kell a télen fűteni Ul Aaaz: hogy kellene — ha lehetne ! És azért adott az I-ten az emberbe ambíciót is, hozy törekedjék előre jutni. Már most, ha az a díjnok igyekszik íf, de nem méltányolják és nem javítanak a fizetésen, hát akkor keres utat-módot, hogy a télre valamiképen biztosítsa magát. Ls egynémelyik ilyenkor túllépi a törvényes határt. — így a napokban is nyakon csíptek egyet azért, mert könyörgő leveleket sokszorosított és azokkal elárasztotta az egé-z orsrágoL És megbüntették 3 frtra, mert köuyör-adomá-nyokat gyüjleoi engedély nélkül tilos!
— Elgázo\'as. Folyó hó 27 én délelőtt a városba\', sarkánál egyszerre népcsődület támadt, mely betódulta városház udvarra;
— itt megtudtuk, hogy Döme János fiakker Kovács nevü Kocsisa, kit akkorra már elő is állítottak — a fordulatnál elütött egy ott botorkáló 5 éves fiúcskát. A fiút bevitték a rendőri órtanyára. itt ai előhívott orvos megvizsgálta és szerencsére egy lencse nagyságú jelentéktelen bőrborzsolásou kívül egyéb bajt nem talált A rendőrség a sebes bájtokkal e»t-y idő óta semmit sem törődik; tessék Csak elnézni midőn az a rendőr a íőu\'on posztot sítál, hogyan hajtanak a fogatok a sarkoknál. Ez a kirendelt poszt talán ilyesmit csak akkor venne észre, ha egy ilyen kocsi őt is fellökné. Probatu m est
— Gyilkos szerété. F. hó 28-áo tár gyalta a nagykanizsai törvényszék Báli Péter bűnügyét, ki jnlius elsején a vele vadházasságban élő Kovács Marit - megölte. Varga rendőr, aki az elmenekült gyilkos után sietett, csak a nagyrécsei ogyneveaett Rezula erdőben érte öt utol. Mikor Varga magát Bálira vetette, hogy leteperje, egy revolver lövés dördült el, mely Varga rendőrt lábszárán találta. A tárgyalást M i k o i Géza kir. táblai bíró vezette. Bah Péter valamikor csendőr is volt, jelenleg 33 éves napszámos és bevallja, hogy a Kovács Mari elleni gyilkosság végrehajtását előre megfontolta. A vádlottat Oroz vári Gyula ügyvéd védi. A tárgyalásnak még csak 29-én lesz vége.
— MűkiállíUU. Tuzár Ágoston, egy vácról kiszabadult fegyenc kiállítást rendezett az .Arany Szarvas" nagytermében. A kiállított tárgyak, melyek mindfegyenc-komisz-kenyérből készültek, igen csodálatra mé tők és megérdemli, hogy meg-tekintsük. Egy virágkosár van, a milyet a legügyesebb kertész sem bír nfáona csinálni. Tuzár parancsra ott a belyszi-oén készít bárminemű tárgyat kenyérbélből. A ki még nem látta volna, siessen vele, mert csak rövid ideig lesz itt, pedig bátran elmondhatjuk, hogy ilyet a kanizsaiak még ngy sem láttak.
— A lelkészek, tanítók, jegyzők és gazdatisztek figyelmébe ajánljuk Mérey Sándor hirdetését.
— Harmadik aaagy. kir. osztálysorsjáték. Az előttünk fekvő sorsolási tervezet szerint a karmadik osxtálysorsjáték első osstályioak busása november hó 17-én és 16-áa lesz és tisztelt olvasóinkat különösen figyelmeztetjük a Torok A. és Társa bndapesti cég hirdetésére. Ezen áltálnak ismert céget azért ajánlják, mert ez szigorúan pontos és vevőit legjobban szolgálja ki. Ugy látszik, hogy Fortuna istenasszony külónós kegyével árasztotta el e céget, mert értesülésünk szerint az első és másod k sorsjáték alkalmával kóralbeJol egy millió ötszázezer korona nyereséget fizetett ki vevőinek. A nyeremények száma, valamint a sorsjegyek árai az I. osztályhoz — és pedig agy egéas 6 frt, egy fél S frt, egy negyed 1 írt 50 kr., egy nyolcad 75 kr. — ugyanazok maradtak a harmadik sorsjátéknál ii. A ki tehát a szerencsének kezet akar nyújtani, forduljon bisalommal Torok A. és Tsa főelárositókhoz Budapesten
Hangok a kfizSnségboL
Köszönetnyilvánítás Amerikából.
Az eredeti levél másolata szórói-szóra németből fordítva.
Tek. Wilhelm Ferenc nrnak.
Nunkirchen Vied. östr. Legjobb Uram! 1895. évi november hó 12-éo rheuma-tismosban annyira megbetegedtem, hogy kényszerítve voltam ágyba feküdni. — Nyolc hosszú hónapon át egy és ugyanazon helyen kellett feküdnöm s nem voltam képes egy parányit sem mozdnlni.
— Testem súlya 175 Ibs-ról 130 Ibs-re ment vissza, jele annak azon borzalmas fájdalmaknak, melyeket keresztül kellé szenvednem, éveken át Egyetlen gyógymódot sem hagytam el, mindenre hallgattam, p. n Linimenu Electrie törökfürdők és minden lehetetlen foglalkozásokra és orvosokra^ de nem éreztem magamat jobban, s as utolsó kezelő orvosom már több pénzt tőlem el sem fogadott, miután a pénzt ngy is hiába pazaroltam volna. — És ez időben talál-
koztam egy barátommal, ki azt mondta, hogy a WUkelm féle antlrhenmaUkHS Tértisztltó teája biztoian segítő gyógyszer rheumatizmus ellen. — Elbeszéltem néki kísérletezéseimet más s/erekkel és oem volt semmi bizalmam. — Ugy lát szik a sors keze diktálta nekem, hogy írjak Önoek és szivem gondolta, hogy létezik még egy segítő, mely engem kigyógyít — És csakugyan arra a tapasztalatra jöttem, hogy ily segitö létezik.
Szavakban nem tudom kifejezni azon borzalmas fájdalmakat az utolsó 3 érek-bea, most azonban már semmi sem zavarhat többé és azt hiszem e pillanatban, ugy érzem magamat, mint egy újonnan született gyermek a a világ össszes kincsét semmi tekintetbe sem veszem, a Wilhelm - féle antiarthrltUos antl-rheumatikus teájáért.
Legyen olyan jó uram s küldjön nekem azonnal 1 tucat (12 drb.) csomag az Ön Wilhelm féle antiarlhritikus antir-heumatikus vértisztitó teájából az E. Q D. álul.
Önnek egészségben és haszon-életben a legjobbat kívánva maradok lekötelezettje J03EF M. GORDON 174- oechard Bt. New York.
Vereíngte Staatten. Minden gyógytárban kapható.
TSrvény előtt.
Betörés az adőhlTatalba.
F. hő 26 án tárgyalU a nagykanizsai kir. törvényszék Zsebők József bűnperét, ki 1898. augusztus 28-án délelőtt belopódzott a helybeli adóhivaUl helyiségébe és — vasárnap lévén — megvárta míg minden elcsendesült, — azután a külső ajtónak álknlcscssl való feloyitása után a pénztár-szoba^ aját kezdte reszelni. Csakhogy ekkor érkezett oda Molnár Vendel, adóhívaUli szolga. Ez észrevéve, hogy a külső ajtó nyitva van — bajt Bejditett és oda menve a betörőt elzavarta, kit azután menekülése közben fogták el.
A tárgyalást Tóth László táblai bíró vezette, vádhatóságot dr. Kendy Elemér kir. alügyész képviselte vádlotut dr. Fábián Zsigmond helybeli ügyvéd védte. Dr. Kendy Elemér Zsebők József stt-Balázsi születésű 29 éves, rk., uőtlen. vagyonUlan. büntetlen, bognár segéd, szt-balázsi lakos vádlotut a btkv. 333. §-ába és a 336. §. 3. és 4. pontjatbs ütköző lopás bűntettének a btkv. 65. §-a szerinti kísérlete miatt bűnösnek kéri kimondani és reá szigorú büntetést kér.
Dr. Fábián Zsigmond haUlmas védőbeszédben igyekszik védencét tisztára mosni.
A törvénytzék Zsebők Józsefet 6 hónapi börtönre ítélte, melyből 1 hónapot a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vesz.
Vádlott, védő és ügyész feleboeztek.
Dr. Fábián kérelmére a tőrvényszék Zsebők Józsefet az ítélet jogerőre emel kedéséíg azonnal szabadlábra helyezte.
&xerkt*xUi3ég : Dr. JPertuyi József.
Dr Villányi Henrik felelős azerkeszlő. Kiadö : Ifj. V- -i.áit: József. -
VEGYES.
— Biztos gyógykatás. Mindazok kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban szorulásban, főfájásban étvágybiiny-vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Holl féle seidlltz porok* használata által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés na[>onla utánvéttel Xoll A. gyógyszerész, ca. és k. ndv. szállítótól Bécs, I. Tuctüanbaa 9. A vidéki gyógy szertárakban határozottan Xell A. készítmény kérendő az 5 gyári jelvényével és aláírásával.
— F»bUs kózlesaény Nehezen em éazthető ételek csak mértékletes élvezete is, gyakran köíöcfélfc gynmorbajokat vonja maga után. — melyek — ha figyelembe sem vétetnek, kóny-nyeo nehéz betegségekre elfajulnak Oly bajok elhárítására a dr. &osa gyomorerti bakasamának kitűnő faatáaa bebizonyult és tanácsos, hogy ezen készítmény egy háztartásban sea hiányozzon. Valódi kapható az itteni gTÓgyaaertárakban és Fragner B. föraktirábaa, Prága 103—JII. Lásd a hirdetményt. ^
Hyiíttérv
Vese, hogyhólyag, hagy dara és a kÖszTénybántalmak ellen, továbbá a légzó és eméazteai BZcrrek bum toa báoulmainál,orvosi tekintélyek általa LUhion-torráa
SALVATOR
sikerrel rendelve less H u a j h aj tó hatása!
KeÜews ili! 1 •» aMtjei «ozitelo
Kapható ásványvíz kereskedések ben és gyógyszertárakban A Sal?ator-forrai igazgatósága Eperjesen.
¦filatkozat.
Részint névtelen levelek, részint, szóbeszéd utján arról értesültem, hogy a f hó 17-íkére virradó éjjel a Hein-féie kávéházban más versió szerint pedig a kávéház előtt történt inzultus egyik szereplőjének némelyek eugem tartanak. Kijelentem, hegy én Kanizsára való vi.szaté-résem fca (szept. 21. a Hein tele kávéházban nem voltam, említett időben lakásomról nem távnztam, Kanizsán senkinél a legkisebb ósz azetuzésem. nem vo\'t s ezért mindazokat, kik felőlem a fentebb emiitett hazugságot állítják éa terjesztik, bitvánv rágalmazóknak tartom.
Nagykanizsán, 1898 okt 26
Porkoláb József, gímn. tanár.
Uj borbély és fodrász terem.
Van szerencsém a nagyrabecsült közönség tudomására liozni, Hogy a régi és jó hírnévnek örvendő Tass 8imon-/é^« borbély és fodrász-üzletet átvettem, — azt a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem és felszereltem
A borbély • üzlet mellett női-fodrászattal is foglalkozom és\' a legdivatosabb párisi és bécsi haj-frizurák elkészítésére vállalkozom.
Kiváló tisztelettel, BOROSSI HENRIK, előbb borbély és fodrász Klagenfurtban.
Kitűnően előnyös
4> « $ üzlethelyiség
Felsó-Hahóton, a templom-téren levő, jelenleg Eppinger Sámuelféle üzlethelyiség (ház, félszer, istálló, belsőség.) melyben már 40 év óta a legvirágzóbb fűszeres rőfösáru kereskedés vezettetik, örök áron eládo. Bővebb értesítést ad Keszthelyen
rir, DUKST FERENC
apát
H I " ti II fc""T" E Sí \'I- K
ÉRTESÍTÉS.
Lelkész, tanító, jegyző, gazdatiszt éa értelmes kisbirtokos urak figyelmébe ajáuKatik egy a bel- és külföldön egyaránt keresett termény termelése.
500 Q öl területen, ntaaitás folytán, kellő szakértelemmel, alig 1—2 frt befektetéssel —minden elemi csapás dacára íb — évenként 200—350 frt jövedelem elérhető és azért fceseskoőem.
Mintán a télfagya előtt a föld előkészítendő, kívánatos, hogy az érdeklő felek azonnal forduljanak
MÉREY SÁNDOR
termény- és kerti nóvénvek kereskedőhöz
BUDAPESTEN. VIL, Rottenbiller utca I. sz. a.
ahol csakis 15 kr. posUbélyeg beküldése után a kei Ö felvilágosítás és magyarázat azonnal megadatik.
XXXVII. FOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
(KEÍSTflri-félf ERZSÉBET LABDACSOK.}
L pilulák hasonló kesr.it-mécyeknél minden tekintetben feljebb becfülendők: — mentek minden ártalmas anyag-okló i, sx aitesti szerek bajainál íeejr>bb eredménynyel használtatván? gyengéden hashajtók, vértisxtitók: egy gyógys/er sem jobb. s mellette oly ártalmatlan, mint e pilolák a
székszorulás
a legtöbb betegségek forrása elleo — Cukrozott külsejük végett még
gyermekek is szívesen. Egy 15 pllnttt tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilnlát tartalmazó.\' c*ak 1 frt o. é.
Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjfink határozottan .Neasteln Filöp \'hashajtó labdacsait. Valód; _... ha mindre dottoz törvényile* bejegyzett védjegyünkkel pirosfekete nyomtatásban .Szem-Lipót és „Ssmstela Kilop gyógyszerész4\' | aláírásul van ellátva A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláirásnokksl van ellátva.
IEUSTEIR FÜLÖP
„Szent-Lipót hoz" címzett gyógyszertára WIES, 1.. Plaakengaase 6. Raktár Nagykanizsán : BELl\'S LAJOS és KEIK GtTLA g>ógyiaíréaiekné!
ÓVÁS!
r^Suchurd csokoládjai és kakaói
Tévedései! elkerülése czéljibiil a mélyen tisztelt közönség figyelmeztetik arra, hogy Suchard Ph. gyára úgynevezett törmelék csokoládét se nem gyártja sem kereskedelembe nem hozza. — SUCHARD PH. csokoládéiért a tiszta állapotbani szállításért kezeskedve van és csakis staniol csomagolásban gyári A jegy és aláírással kapható. ^_
3 oooopoooooooqooooooo oaoooocxaocoroooopopoos
MOLL SEIDLITZ POR
ha mindegyik doboz aláírását tünteti fei.
Moll A. védjegyét ó->
A HaP A.-féls Seldlltz párok tartós gyógyhalása t Iegmakacsabb gysmsr- *» al-testbástalaak, gyomorgrircs ís gyoinorhév, rógzött székrekedés. mAJbantaloiu, ver tslslát. aranyér és a legkii^i-bözöHb ai\\ betegségek ellen, e jelei háziszernek évtizedek óta" miiidig nagy bb kiterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredni dssszaak l frt t. é..
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL - fél e FRANCIA
Azonnal eladó vagy bérbeadó.
125 waggon acél bányaain, folyóméterenként 5 — 12 kg. íulyig. 2000 folyóméter «állithaló vágány
60 mm. magas, 5* kg.\'nehéz sínekből acéltalpakra szereire, 500 mm. nyomtávolság.
150 darab gxekrenykocsi 2 kbm. űrtartalommal, 760 mm. nyomtávolság-ban kő, répa. vagy mán tárgyak srál-lilására
25 drb szekrénykocsl l\\t kbm. űrtartalom, 760 mm. nyomtávolság, vas-aljazatlal, kő, répa és más tárgyak B?ál-litására.
200 drb buktató kocsi, V, kbm űrtartalommal 600 mm. nyomtávolságban, föld homok és más tárgyak szállítására.
8 darab mozdony 760 mm. nyoro-iávn!nágban. 30 — 50 HP. 2 éa 8 csatlós.
3 darab mozdony szabványos nyomtávolságban.
Ezen tárgyak nagyobb része a trans-versalis müutépitédnél az alföldön voltak bérletben és az építési helyeken je-leo\'eg megtekinthetők. ORENSTEIM ÉS KOPPEL Budapest, Felső erdősor 24. f Andrássy-ut tarkán.)
ÜH KALBÁSZOK
ée
delikateszszeU!
Kanarla-sonka és sertészsír.
PT M«a-yaroraxáx első nagy gyártelepe e szakmában, fjmj
Elsö szonbLiheJyi sertéshizlalda ás husíflttölő gyár
Szombathelyen
Kívánatra ingyen és bérmentve küdjük 30 fele gyártmányról szóló árjegyzékünket.
mm t m lipi
3
4
lfVfU%l-Ll «affili
in pre 1* m
co i -rvic-5
j> r-t- i I— O m
3*__±
ppcxx?popDQr^^ PP^PWWrPW^ccccr^pf^f^
\'Csak akkor valódi.
\' fraaozia borszesz és
i köszvény, csaz és a meghűlés egyé
Egy o Miatt ¦radati üveg ára 90 krajezár
ba mindegyik n»eg MOLL A. védjegyét iniitrtj „A. Hall* teliratu onozatul vau zárva. A He: -fe c t Ornati mint fajdaíomcai ^apllo kedirzaStétl azer |
kAvetkezraényeindi lefTMoieretesebu népszer
Moll Salicyl szájvize.
(Főaikatrésze : fazolysuvas sziksö.) A mindennapi száj tisztitásnál különösen fontos bármely kom vyermekelc, mint felnőttek számára; mert e uijviz a fogak további épséget biztosítja s egyizersoiint iz,-T - .k^jj.\' - E.fly Yoii A. vedjegyeYe aüátn-.t üveg ára 60 krajcár.
FŐszétküldés:
Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. hz. t Vidéki megrendelések napotiu posUutáuvét melk-tt Icljeiittetnek
A raktárukban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf 68 Fia
QoaoaGQaaasaoooGí aíaaosb dodo aooaaaoa jcooa
A feltalá.ó dr. MEIDINGER tanár ur által kizárólag jogosított gyártmánju
ME/ű/MGEfí KÁLYHa
III! H.
Minden áiUmban szabadalmazva.
kitűtitetv.-
es. es kir. uJvari szállítónál JL._JL.sti *^jßJ kapható.
BUDAPEST: Thonethot - BÉCS I., Kohlmarkt 7. sz a PRÁG e Hybernergasse 7.
Az első éremmel minden kiállításon - Legkitűnőbb
kormányzó, tolto és szellőző kályhák
lakáaok, iskolák és irodák t/ámára. a legegy szer abb és iecelr^ánsabb kiallifiabaa. tetszet «eri »ti égési idöurtam széupirral való fatésaél ét x24 oráij terjt-dö égés koszéaneli títzelesnél
55;000 káIdillt Torz;aloiiil>H lio/.vii.
Etry kályhával több szoba is rütiietii.
„MEIDINGE R"-kályhák
Óva intünk ** u\'ánzttok\'ói. utalva n kályhnaj\'ókra öntóli küvelkező vedjeiívre :
MFtDINGEROFEN
é, H. H E I W ^|
„HESTIA"-kályhák. i « »n Tiix/io ht \\ ii vii.óit
fQstehsészto caloriférek.
Köíponti futas minden rendszer szerint.
—Szirax alkalmuáta ipari és gazdasági célokra.--—
WSt Proapnkinaok j, irje<;zrkek l»gyen é« bérm.atif. ~M
HANGJEGY-
árjegyzékek Zongora
H <rmonium H e g e d ü Cello Citera
Kamara - zene
Zenekarok
Gitár Dalok
llumorUzlikaa dalok
Karok Duettok, Térzenék Tanulmányok
.tb. rész/re.
INGYEN
és bérmentve
síétküldok. OTTÓ .VI A A SS
Iisitrerlat mi Sorümest Wien, íl ÍL lariaüilferstrasse 91.
Á lesjobbaak bi o.nalt HÁZISZEK, - Slnden rj.ladil, seb és kflts siiifri-
u xerkerekeiéat ere.aa.jeil, a mernm- ...... ^ í , .,
ü 1.« éa hibá« Ter.lk.trráf elelUrollll. d4u"»\'. tejrekedíaei kemeojedrintl, a jjer-
^ (a ml az egeeiaef (.ifeltétele), (yeraai m«k elralaaattaánal, tályojok, .érktleaek,
u éa bmoian meruODteti a pvomorbijt és p. pokoltar él genyrdétekoél, torábbi körota-
L ét.áfitalauirit. mn ¦elbjrsféat. ai- ,e»Jedél az apaeTtzett k6r6m««rér<él a
7* »>aai lajert, fvomor- é» haabiatalmal, - \' \' , ... .\'. . , .. . *
t fjomortorctól, a pomor tulterbel. letétellel, íé"° *\' "!=<uakoii, - kenénjedétekaél,-
D ajálkiaodáat. .értoluliat — bamorboidikaf\' aagaoatokoal, — mirigydiitaaalokoil. —
^ nő\' bántalmakat, I élbajokat, a rniz tű ér : holttelem képződéieknél stöbbi W ét óu
U út. jÓDak bizoLyult ^ betilt
Dr. ROSA - féle balzsam Prágai házikenöcs
FRAGNER B. gyégysz -tíl Prágában 203 III
Ei az emésztése minden munkáját ui életre : A gyógyulás fajdalom néiküJ halad a kenőcs ierken és eg-eszs-g-es éa tiszta vért uerex, hüsilÖ baiali alatt.
kölÖDben ia biatoa és messze földön tum > _
bevált Itáiisze-. ^
liTfg?0kr,kettínirejafi frt-Poiüi20 trral dfág , [tobozba- 2Jés h krjml- Postán 6 krral drigiob.
vI Ci Y EaL M K/TETKS ! M
Jenki
Jk
" csak az eredeti kéazitmécyt kérje a prágai Frmgaer B. gyógyszert a ából és figyeljen arra, bogy a Dr. KOSA. balzsam csomagolás minden részén az itf látható kerek védjegy legyen: aa ap raji házi ke bő . s csomagolásán pedig a jobbról ______ látható báromszögieta védjegy.
-= A ki egy ntáozást talál éa nekem bejelenti, diját ktrp ! =====-
Etismerc levelek ezrei rendelkezésre állnak. Raktárak Budapesten:
Töröl; Jóisef grógTüeriiribiB. Egger 4 gjógjaerliribii, TUujei és Seils. Koriimter ítétUi
Foiaklár a kéailtdnél
B. FRAGNER
Apotheke .Zum schwarzea AdTer" In P.ag ¦ Kck der Spei nergassc Nr SOS
Postakflldés azonnal. QQlJ)oorxxXX?OOOOOOOOOOCy
Hol? János mala fa kivonat készítményei gyengék
és betegeknek,
Hoff Jarno*
Áh alános elgyeogfiléiuél* az alhaal szervek rendellenes mii ködösén él, mell éi gyomor bántalm iknál* oemkülöaben a lább„dozók-nak legjobban bevált és legjobb tzfl erősítő azere.
Egy palack ára 75 kr. — öt palack bérmentve 3.75 kr
Tíz éve, vagy már régibb ídö óta használom az ón saaláta tgéaz-ségi sörét és egyébb maláta készítményeit Ezek az egyedüli sze rek. melyek telesegemnek visszaadtak az egészségei
Nyomatott Jfj.
BAfér, Beca, ßofmu til gasse.
Hoff Jánosi
slriletl malsía kiroiaU-
TQdóbajo\'-in:.!. gé?ehu -rntná\', agymiat idQ.t köhö ^ésné ; főleg a gyermekek légzési szerveinek meg\'bu-tegedéséaél a legjobb atkerr 1 alkalmaz tátik. íze nagyon ke -; iemes.
Egy üveg ára 1 frt. — Öt üveg bérmentve 6 frt
Maláta kivonat készítményei «a-! lóbin jó é* hatásos sier.*k.\' KúlU-ijöa tehát ismét 6 ftvegsaaUta ki-i vonatot, 1 font nuláia csokoládét í ós tacskó maláta kivonat mell enkorhfe.
risctisr 6 őrnagy K-Várad
HotT J áiiun
salata .lészséti csotoJaiJja-
Gvene;e8égTi41, — vérsze-génrségné\'. idegessé^n \'\', á matiansáenS ,é:vagyta au-Bágná kitflnőea bevált. Rend-kivftl jó izft éi tápláló. Gyenge gyermekek igea jó eredményevei használják.
E«y csomag ára 1 frt.
Msl.is csokoládéja a legkilQ-nóbb a mit ismerek. Kteo kellemes italt idült gyomor — illetve eatesztesi zavaroknál, sápkóraal és általános gyengeségnél mindenkor jó eredménynyel alkalmazom
D - Ni Miei orvos, Triebel
Hoff Jánoi
ni^isa-tifoiiai mait cntofói-
Köhögéane:. resedségne e\'a á Kodásnil, fóleg tfiáó-horntnái otólérbetlea hatású A valódi maláta melledkor-kákát emésztési zavar nélkül tetszés szerinti mennyiségben lehet használói.
Egy doboz ára 10 kr., egy zacskó 30 kr.
Csodalatos volt maláta kivonat mell cukorkáinak hatása mskaci köhögésem ellen.
Zsd:ltz ttaklrsálovag,Waldenbnrg Cukorkái feleségem kAkófétéo és asthmatfkni bánulmaiban ki-, tonoen segítsenek.
Sas eh plei-ános, Weischan
Raktár Nagykanizsán i Beint Lajos, Práger Béla gyógyszertáraikban; Fesselhojer JóiseJ tUfid Nen és K «ein, Strém és Klein, ArmtUh Náthán, Pauk Jakab csemege és füszerkereskedésekben.
--~-"tk Magyarországi kizárólagos főraktár i áftesa
TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertára BUDAPEST, Király - utca 12.
_______Kö^mfoyek_áqegyzékkel ingyen éa bérmentve, p___
Wajdiu József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán, ——-