Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.67 MB
2010-01-26 08:28:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
429
2789
Rövid leírás | Teljes leírás (356.92 KB)

Zalai Közlöny 1898. 049-053. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
37. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1898. december hó 3-án.
48-ik izánir
XXXVII. évfolyam.
Etöfixetrxi .
Ef «tx mp . , 6 frt
frt Xt kr. 1 fn í* kr III kr.
Fél
KtggnNtttJa
Hl HU E~Yk S K K 5 btuboi jwtiuuriian 1. fi, t miudeo torálibi »/v-n & kr.
N VI I.TTKRÖ EN petit toroukent 1U krért Tetetnek fel. Kiiic«u.rí illetek minden efyt* binlt-tetert 3U kr. iixeumdó
mm
ZALAI RQZLONT.
| A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,* „a
részvény-társaság,* ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,*
nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság." a „Kotori takarékpénztár I .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói járáskor,"
A lap szellemi rétzét illető mia-iea kfttleménj a felelőt szerkesztő Deverc, az anjatH rétit illető kA.-leménjek pedig » kiadó nevére cimx^tten Nagy-Katilaxa a ttér-taenue iméteoiJŐlc
KérmetiteUca letetek a-m fogad-
Kexirslok TlB.x*ttewkBÍdflU«k
a , nagy-kanizsai keresztény jótékony
nőegylet,* ,n.-kanizsai far. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán\'égyjet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEtxJELENÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előadás hallgatóság
Xag-ykanixta, i$9S. dec. 2-ia.
Cikkünk cime igen elszomorító eseményről tesz tanúságot. — Nem hiába szokták mondani, hogy Kanizsa csöndes város, a melyben bözöoyös a lakóság. Ez nemcsak puszta frázis, sok igazság van benne.
A közel múltban megtartott gazdasági előadás, melyre minden érdeklődőt szívesen és ingyca láttak volna, bizonyitéka a föntebbi állításnak.
A zalamegyei Gazdasági Egyesület kezdeményezésére a földmivelési miniszter gazdasági ingyenes előadásokat tartat. — A múltkoriban itt járt Cakó Béla. M-gtartotta az első szakszerű előadást a városháza termében, — hallgatóság nélkül. Az előadás iránt oly csekély volt az érdeklődés, hogy a hallgató gazdaközönség hiányában, a városi tisztviselőket kellett a terembe küldeni az előadás meg-tarthatása végett. Ezt az elszomorító tényt fáj nekünk konstatálni.
A gazdasági előadások régen érzett hiányt vanuak Tiivatva" pótolni. A tapasztalás bizonyítja, hogy a kisebb gazdák éppenséggel nem tndnak oly eredményt fölmutatni, a milyent el lehetne tőlük várni. Nem mindig az időjárás kedvezőtlen volta oka annak, hogy a föld nem fizet jó Suk esetben a tudatlanság, vagy helytelen eljárási mód teszi tönkre a gazda embert.
A különféle gazdasági szakfolyó iratok majd minden száma hírt ad valamelyes ujabb vívmányról, a ki sérletezés ujabb eredményeiről, melyeknek fölhasználása nagy lendületet adhatna a gazdálkodásnak.
A kisebb gazda nem olvassa eze-
ket a dolgokat, nincs ideje hozzá, vagy nem ís kapja kézbe-, tehát nem
is vesz róluk tudomást.
Az ingyenes gazdasági előadásoknak az volna éppen céljuk, hogy a gyakorlati kérdések tárgyalásával fölvilágosítsa, oktassa a gazda közönséget
Ügy tudjuk, hogy Cakó Béla nr kiváló szakképzettséggel tartja szabad előadásait. Kár tehát ezek hall gátasát elmulasztani, Az illetékes körök ideje korán hirdették az előadások megtartását, a meghívókat is jókor küldték szét — s a gazda kö-\' zönség még saját vagyoni jólétének érdekében sem vett magának annyi fáradtságot, hogy az előadást meghallgatta volna. Pedig okulhatott, ta nulhatott volna betóle.
A gazda közönség elmaradásának okát nem is tudjuk hirtelenében megmagyarázni. Közönyösséggel, sót vétkes könnyelműséggel kellene vádolnunk. Ily módon nem is lehet majd fólleoditeni a gazdasági viszonyokat....