Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
6.67 MB
2010-01-26 08:45:36
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2092
3277
Rövid leírás | Teljes leírás (384.77 KB)

Zalai Közlöny 1899. 013-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
38. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1899. Április hó l-én.
13-ik szám.
XXXVHI. óvfolya
Elöfizeiéti ár: Eft« erre . . . 5 frt — kr. Fél érre . . . - 2 írt 50 kr. Negyedem . - - 1 frt 25 ír. Egjf* «4» W fcr. HIRDETÉSEK L aa*ábo«p«titaori>*aI,aUta«d*«x 6, ¦ mindén további sorén b kr.
avilitekben
petit torodként 10 krért tételnek fel. Kincstári illeték minden efjret airdeteaért 30 kr. fiaeteodő
mm
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi rétiét illető minden ktelemény * feietói izerkesztő iipT-rc, !7. anyagi rétxt illető kői-li-ménjek pedig a. kiadó aeteré rim^tteo Xa-;-lía«Íi»»ra kée-r iütéieudök
hérmenlrdiMi levelek n-m tofad-
*l«k iini<tanrM küld>iaek
A nagykanizsai .Ipar-Testület,* „i nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társasig,* a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," ,nagy-kanizaai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a ,nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület," a .nagy-kanizsai Unitéi járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete," a .katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VÉGYLS TARTALMÚ HETILAP. ___\'__
Föltámadás.
Nag-j-Kánizs*, 1S99. marcin* ll-e*.
Felhangzik a feltámadás zsolozs-mája szerte a világon és visszhangja támad milliók szivében.
És figyelmezvén rája, lelkünk megtisztul és gondolatunk szárnyakat öltve, messze távolodik a föld salakjától és megnyugvással időz a meg váltás gondolatánál, .várván a boldog reménységet és az ő eljövetelét."
Erre a megtisztulásra, erre a boldog reménységre volt-e valaha nagyobb szükség, mint napjainkban ? Volt-e valamikor nagyobb szükségünk arra a vigasztalásra, amely felénk árad a tizenkilencszázados, fönséges tragédiából ?
A betlehemi jászolból kiindult nagy átalakulás, amely a világrendet aj alapokra helyezte, itt áll előttünk fenséges tan ni Ságképpen. A szeretet volt az az eszme, amelyet a\'Jelkek-nek ez a forradalma hirdetett, s a melylyel az egész emberiség ntját megjelölte. A szeretetnek mindeneket egy beforrasztó, hatalmas eszméje. A ceremóniák azok, amik elkülönítik az embereket; a szeretet az, ami megszüntet minden elkülönzést Az Ige megmaradt a maga tiszta fönségében bosszú idők multával is. Csak az emberek távolodtak el tőle, meg nem értvén igaz lényegét. Az emberek gyarlósága tette lényeggé a külső formákat, a halandók rövidlátása forgatta ki valódi értelméből az isteni Tanítást.
De a dicső eszme kiáltotta az évezredek viharát, ezredévek se ronthatták meg szépségét, mert benne
jut diadalra az, ami a közeli és tivoli népeket összefűzi: az emberszeretet. Bármily szürke is legyen éltünk ege, a feltámadás ünnepe, a feltámadás eszméje, az a napfény, mely győzedelmesen keresztültör az ólomszürke, nehéz felhőkön is.
A munkás, ki a zsarnoki munka alatt görnyed, egyedül még a megváltás eszméjébe veti minden remé-i nyét. Koldusnak, éht-zőnek a feltá-; madás reménye deríti fel sötét szomorú életét. A meghalt Krisztusnak : igéje tölti be a világ egyetemet és vigaszt hoz a haldoklónak is: hisz C) is meghalt és feltámadt!
Üdvözlégy tehát, emberszeretet ünnepe! Vágyunk, reményünk, küz-ködésünk te vagy. Nem fél az emberiség immár az örök haláltól, hisz ott van a remény szirtje: a- félti madás. Ott van a remény mellett az örök tanok malasztja, hogy az egész föld testvérekkel legyen tele, hogy a rangvágy, a hivalkodás, a dölyf ne pusztítsa többé a társadalmat. , Van védője a szegényeknek, van : gátja a dűlő Ö...