Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.66 MB
2010-01-26 09:07:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
897
3078
Rövid leírás | Teljes leírás (311.17 KB)

Zalai Közlöny 1899. 031-034. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
38. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1899. augusztus hó 5-én.
31-ik szám.
XXXVIII. évfolyam.
Előfizetési ár:
. 5 frt — kr. . 2 frt f.0 kr. . I írt 25 kr.
Egén érre Fél érre -Segypdírre
E?rf« **á» 1° kr.
H l B D<T ESEK
5 btiálfo* j.ftiui*rli»B i, mfaodwor U í ininiifit loviblii torért 5 kr
N Y I LTTÉ RBEK
jetii \'soronként 10 kré;t vétetnek rJ. Kiur«»ri illeték minden HtjfS hirdetésért 30 kr. flietendö.
ZALAI KÖZLŐIT.
A l*p szellemi részét illető minden közlemény a, felelős szerkesztő nevére, s.z anyagi részt illető kfiz-lemények pediR a kiaJ6 m-«ere címzetten Nagy-Kan Izmára bérmentve iutézeadők.
ipntetlen letelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
„nagy-kanizsai keresztény jótékony
A nagy-kanizsai E Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,¦ a -Kotcri \'íákarékpéoztár részvény-társaság," „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tüzoitÓJBgylet," a „nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület," a „nagy-kanizsai tanítói\' járáskor,\' nőegylet," „n-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a „Ifatonai hadastyán egylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EtíYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kereskedelem kinövései.
.Sapy-k\'aiíirjia, 1S99. ang. 4-én
Amaz igen gyakori visszaélések meggátlásának tekintete, melyek a részletfizetési ügyletekkel kapcsolatban úgyszólván napirenden vannak, a modern államok törvényhozásait már majdnem mindenütt arra indították, hogy külön törvényhozási szabályozással rendezzék az ilyen föltételek mellett kötött adás-vevési ügyleteket. Indította erre főleg az egyes törvényhozásokat a napjainkban mind jobban érvényesülő szociálpolitikai szempont is, mely az alsóbb osztályok védelmét, ezek kizsákmányolásának megakadályozását tartja mindig szem előtt Már pedig kétségtelen, hogy az ilyen részletfizetésre kötött ügyletek rendszerint a tőkeszegény-osztály körében foglaluak helyet, ha tehát kinövései vannak a hely zetnek, hátrányai, ezek éppen ezen tőkeszegény-osztályt érik kizárólag. Ha pedig, mint földes taöár .Társadalmi gazdaságtan" c művének ujabb kiadásában mondja, a közgazdasági politika sikere ma attól függ, hogy az alsóbb rétegek igényeinek megfelelő intézményeket létesítsen, ugy közgazdasági szempontból is kívánnunk kell, hogy a részletfizetési ügyletek kérdése nálunk is mennél hamarább megkapja a maga törvényhozási szabályozását, azt a védelmet nyújtva a közönség-nek a lelkiismeretlen kizsákmányolással szemben, mire valóban szüksége van.
Már maga az a körülmény, hogy a kereskedői világnak szolidabb, tekintélyesebb része ilyen ügyletekkel nem foglalkozik, s ennélfogva azt
kizárólag oly kereskedői elemek kultiválják, melyek minden eszközt megragadni hajtandók, csakhogy a nagy-versenyben valamiképpen érvényesüljenek, hátrányosan befolyásolja az ilyen ügyleteknek nemcsak a gazdasági morál, hanem a közönséges kereskedői tisztesség szempontjából tekintett színvonalát. Már maga az áru se olyan rendszerint, a minőt a kéizpénz-vevó kap; az ár természetesen a részletfizetési kedvezmény, a hitel s rizikó számításba vételével állapittaük meg. egészen ötven percentig menő árfőlemeléssel a készpénz vásárlással szemben. De a kisebb ember, ki egyszerre nagyobb összeggel nem rendelkezik, még Örül, ha ilyen módon is hozzájut valamihez. Természetesen itt nem azokról a „részletes"-ekról beszélünk, kik arany-, ezüstnemüeket, ékszereket adnak el „csekély árfölemelés mellett* részletfizetésre; mert ezek egyszerűen kizsákmányolják ...