Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.1 MB
2010-01-26 09:08:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
583
3879
Rövid leírás | Teljes leírás (350.93 KB)

Zalai Közlöny 1899. 035-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
38. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1899. szeptember hó 2-án.
35-ik szám.
Et&fizetfti fir: Ecész évre . . . S írt — kr Fél ^rre . . . . 2 írt í-0 kr. Nejrjvd^re . . 1 írt 25 kr. Egyes szám 10 kr.
HIRDETÉSEK 5 liisálios prtitsorhan 7, masoit\'rnr G, s minden további Korért 5 kr
NY1 LTTÉ R B E N petit soron kí-nt 10 kréti Tétetnek fel. Kincstári illeték minden rgyei hinletéíért 30 kr. fizetendő.
i
XXXVIII. évfolyam.
A lap szellemi részét illető mio-den közlemény a felelős szerkesztő nevére, az inyani részt illetS közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Natrj-Kanl/sára bérmentve intézendük.
Bérmen tétlen levelek nem fogad-*" tatnak e!.
Kéziratok vissza nem küldetnek.
részvény-társaság," „nagy-kanizsai és nőegylet,* „u -kanizsai izr. jótékony
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület,3 „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,0 a „Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó" egylet," a .nagy kanizsai kisdednevelő egyesület,* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör,* a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A tanév kezdetén.
Nagy-Kanizsa, 1S0Í). nirpt. 1-én.
ÖSngttik az iskolák kapuit, bebocsátást kér sok ezer fiu és leány. Az iskolai év kezdete újra beköszöntött. Szülők, gyermekek, tanitók és tauárok az ország minden vidékéről s messze tájakról hazasereglenek. Vége van a vakációnak. Helyét elfoglalni siet mindenki.
De be is tölti-e egyúttal mindenki azt a helyet, melyet elfoglal?
A szülő azt mondja, hogy a tanár és tani tó urák nem valók arra a helyre, a melyet elfoglalnak, a tanítói és tanári kar pedig nincsen megelégedve a tanuló ifjúsággal s még kevésbé a szülőkkel.
Mit várjon már most a társadalom attól a.generációtól, a melynek a szülei és pedagógusai ily gyönyörű harmóniában kezelik a serdülő ifjúságot?
Tndjuk, hogy a legjobban felszerelt iskolákéban s a legtökéletesebb tantervek mellett is*" kárba Vész minden fáradság. és hiábavaló a sok költség, ha ném rendelkezünk oly tanerők fölött, akik terveit és intencióit tudással és ügybuzgalommal a gyakorlatban keresztül viszik.
Ez irányban már javult a helyzet.
A tanárképzést célzó reform egyik - becses tendenciáját abban látjuk, hogy a tanárjelöltek a jövőben nem lesznek annyira magokra hagyatva, mint voltak a múltban. A vezető tanárok ezentúl közvetlenebb, hogy ugy mondjuk atyaibb módon fognak befolyást gyakorolni a tanárjelöltekre.
Eddig a tanárjelölt teljesen magára volt hagyatva, tanult amit és amikor akart, ahogy éppen neki tetszett Az egyetem tudós tanárai nem igen törődtek a szegény filozopterek-
kel. Ha kollokváltak, ha vizsgáztak, az is jó volt, ha pedig elzüllöttek, hát bizony azzal sem törődött senki sem. Nem csoda, hogy a vezető tanároknak ez a közönye és részvétlensége, valamint a létért váló küzdelem nehéz gondjai lassankint kiöltek a fiatal tanár szivéből minden érzést és idealizmust
A. tanárok fizetése sem valami fényes. Mindez csak jobban és jobban megkeményítette azt a kérges réteget, mely évek hosszú során a középiskolai tanár szive körül képződött.
Az ilyen elkérgesedett, szívű tanár pedig hogy is lehetne jó nevelője, oktatója a reá bízott növendékeknek. És a szülök! Erről jobb nem is beszélni. Igen ritka az a családi tűzhely, ahol a serdülő gyermek tisztességtudást, kötelességérzetet és becsületességet tanulhatna szüleitől, s azoktól, akikkel naponta ...