Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.72 MB
2010-01-29 15:40:26
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
603
4131
Rövid leírás | Teljes leírás (207.43 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 014-016. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből, somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos ..lapja,
Minden hó l-í. :¦
. és SO-bÁn
Sserbehstöl iradu t- iadd hivatal:
WAJDITS JÓZSEF könyrkereíkedésóben.
Előfizetési föltételek :
1 Helvben Itáxhot bordiasal i\'-h vidélui- postán küld™ Ekísi ím: -. - 5 fn. — tf.
Ffl íttc ¦ S , — .
Éynepyedre 1 .50 „
\\ iüt hasábon peÜUiirrrt 1-niOr 7 kf., !S»r 1 /\'s minden t-rrábhí bfikuiáVTl 5 tf.
A ,N?1lt téreo-
rpj petIt fior bclliUitósL dija 10 Lr.
NépnöY9ldóinJic) hiányai tantárgyak tekintetében.
Ha ama tantárgyakat, vagy jobban mondva: képeséin, nevelési eszközöltet, anyagokat, melyek által népnöveldé-inkben a -népnevelők a reájok bizott gyenge, fejletlen, szóval tökéletlen ember csemetéket tökályeibiteni, művelni tartósnak, —¦ némi figyelemmel kisór-jtik: legott szemeink elé tűnnek ama borzasztó üregek, melyek azok között" tátonganak.
Mindenki tudja, hogy a népnöveldei kia polgárban négyféle erö szendereg — négyféle erők várják a népnevelő hatalmas^ de nzért óvatosan ismétlendö szavait: ^Keljetek! ébred-jetek!"
Az sem titok egy képeidéi tanár vagy akármely nevelésbarAt előtt sem, épen ugy, mint e borok ir<5ja előtt nem, hogy neveléstanok, képezdei előadások, írott és élo szó — szakadatlanul a menny -dörgő ara vak kai öaahangad neve-1 &%% hi^eteíí&w^-.aUrgstmak, asoz.; olyan\' nVy^^^nióly az imént emiitett négyffltfjfiKV >- a testi, elmebeli, érző
_ és vágyerőket (tea\'tet, elmét, szivet
és akaratot) oly mértékben, a egymáshoz képest oly arányban fejleszsze s képezze, miszerint a gyermekből idővel, Baját köréhez lépest, lehető Iegtökó-lyesb ember váíhassák, vagyis: testileg a lelkileg, mennyire sorsa engedi, mii-veit**) s boldog ember lehessen.
Már kérdem: ha népnöveléseínkben nem adatnak elő mindazon tárgyak, m elyB^Tj-fönaebb-érín Cett né gy fél e e rő k -mindegyikének tökélyesbitéséro lényeges befolyással lennének, s melyek nélkül ama erőket épen nem képezhetni, — hogy lehet.akkor úgynevezett elemi iskoláink kis bajnokainak öszhangzó neveléséről, mint lett dologról, mint ténvről beszélni?
És —, fájdalom — mégis ugy vau. Avagy,,hogy jelenleg csak egy két tárgyra szorítkoztam, — egészség- és Yiér-SserU gyógy-tánnak, illendőaégtsn-nak rövid jogtannak Van-e csak hite is népnüveldéinkben?
Pedig, hogy ezen tantárgyak minden emberi képzettségnek, és igy a népnö-veldékből kikerülendő többé legna-gyobbrésat más képző-helyekre, ísko-HkAía; be sem tekintendő növendékek képzettoégének is, szükséges kiegészítő részeit alkotják, — _pnnan kitetszik, mivel egészségtelen, népszerű gyógymódok ismerete nélkül aa illetők test-épsége, egészsége\' folyvást vészedéi era-
¦) Eddig nom igen Tagy &pvu »om" használt kife-josáa *— \'sn4p iskolák V IielyvEát, da a moly ennél (a i a; HaJplahaLk\';> es4aal} eokkal hclyasobb, mert, ougjar éó — mi íSduloff — Ürgéit ejjií ara mind értelmeri,
\'•¦) \' UflVeltsi ff alAtt B|B ipán sok tndomAnjt írtönii bSV bo m*<2bftn Jiom fi JöQTelt»ígTo; hvxom osafc tadtkaigrfl Toaettici: ás irtjSk « emberi orűk fiashangsA,, 4«rraéfiBatfink o kflrfllmitoyeinkkn! mcg«-gyeaí Uhatö\'lagKásTatib iépaeitaígit. Tehát tnQvel^ «mb«r Isiiéi\' áMuf&\'öailjír ll; mig a legnaffjobti tad&fi-flSapán tS*HO*Bya malkit, maraltaécí «rmpotit-bit nagyon faragatlan, ni&radluit.
nek van kitéve, sői gyakran életük forog veszélyben vagy épen. tudatlanságuk áldozatává kell lenniök; a mint erre ezer meg ezer a példa. Hát az illendőség (illem-) tannak szörnyű hiányait, a népnöveldékben elhanyagoltságát, nem érezzük, nem tapasz talj nk-c uton-útfélen,
közhelyeken, egyik nap ugy mint más ehetnek fol mindaddig, mig amott vált nap, már meglett, szakállasodó ifjamk magaviseletén — nemcsak ekénél, műhelyben, targonoza a bérkocsik körül, de tanintézetek, közép, felső, legfelsőbb
iskolák falai közelében? És végre az a rpedig minél hamarabb, a népnevelés
sok- czivódó, egymást agyba-fÖbe verd Választó polgár, nz összes hon lakóinak tisztesbjtst p. követ-, képviselő*választások alkalmával birnak-e a jog, a jogos-ság leghomályosb fogalmával? Ha bírnának , ugy bizonnyal elférnének egymás mellett, kiki törvényes uton haladva,— főleg hasonld szent jogok gyakorlatakor, minő a képviselő választási jog.
A vallástant, szentírási történeteket stb. népnöveldéink legfőbb, legelső,leg-sieutebh tantárgyának, tartja mindan nevelésa.®) Nem tagadom. De hogy, tekintve e siralom völgyét, a földet, földi életet, — legszükségesebb is volna egyszersmind ugyanazon népnöveldékben: ezt átlátni nem tudom, mert nem lehet átlátni. Én azt gondolom, köz-meggyösödést fejezek ki, ha a testi épséget, erőket, egészséget egész földi
képezdékbül kikéi Ulendett népnevelük által is uajÁt növendékeiknek, habár kovéübbé rendszeresen előadandok voltak, mig jelenleg, az egy rendes tanára képezdékben ugyanazok a tantárgyak sorából kimaradtak; következőleg a népnúveldék leczkorendeibe sem vétet-
zás nem történik.
Be fog-e e változás következni, és mikor? — az e hon sorsát intéző hatalmak dolgn; de hogv bekövetkezzék és
minden érlelmea jóakaratú barátjának naponként^orro\' óhajtása.
Alkalmas kézi könyvekben, káték, ka te kismarokban1*} nem fog i ir hiány lenni; csak egyszer szükség legyen rajok.
Tehát Öszhangzó nevelés, népnevelési átalakulás, már az itt kifejtett szempontokból is, jöjön el a ti orazágtok. -de minél elébb! ¦¦ Pest, apr. 22. 1866. I. MÁRKI JÓZSEF.
A szőlészet kőróbőL
Mit tegyttnk az 1866-kI év május hó második feiáben cl facolt azültiliikókkcl ?
Vidékünkön a szőlőtőkék zöld hnjtá-aai kevés kivétellel tökéletesen elfagy-tak.nem szenvedett tehát a tőke, hanem éietttnk alapjának nyilvánítom\', mely ha I egyedül a zöld hajtások lettek semmivé, megrendül, vagy épen kidől, sem többé | — Ebből következik, hogy a figyelmet
rá építeni nem lehet, sem a mi ráépitve volt, fön nem maradhat, hanem szükségkép össze kell omlania, legalább e aiarándok59) életre nézve. íde-járali régi közmondásként azon érv, hogy o*ak .egéssséges testbenlakhatík ép lélek.\'"*) Ea ha a test megromlik, a léleknek
i a megfagyott zöld vesszőkre kell legi i kább fordítani. — Azért is:
1. A termésre meghagyott csapokból i atőWéletkoíihoz-képeaik*tlőt,vagy-lög-felébb hármat kell meghagyni,ha t.i.a zöld hajtádok kiindulási helyén még élő s alvó részek mutatkoznak, visszametszve eze
alkalmas lakul szolgálni megsz mik, 1 kig, ellenkező esetben ezeket épen ugy talán idő nap előtt: hogyan aserezhet a | le kell nyesni kurtára, mint as elfagyott lélek is magának e íöldön örök életre | zöld hajtásokat,
érdemeket? Ezeket meg kellene fon-tolniok, kik a vallástant ugyan szükségesnek találják népnöveldéinkben: mig az egészségtant annak földi alapját, folyvást nélkülözhetönek vélik.
Altalán e részben, a népnöveldei
2. A mélyen fekvő tőkéket, a döntéseket és aa Ültetett sima vagy éves vesz-szőkét ki kell kapálni, igy kelt cselekedni az iskolában levő ültetvényekkel is. Megtörténtével ennek a csapos tökékkel ugy kell bánni, miként almon
tantárgyakat illetőleg sokkal hátrább i dők, a döntéseket, a sima és egy éves állunk, mint ezelőtt 10 — 12 évvel állót- \' gyökeres ültetvényeket pedig a földiünk. Akkor az öt országos képeidében, színes szemig, vagy ha ez hibásnak mu-két-két rendes tanár levén mindenütt J tatkoznék, még alább is vissza kell alkalmazva, emiitett tárgyak közöl jogi nyesni,
s orvosi ismeretekből a „jobbágytörvény,u továbbá az „egészségtan" g „ népies gyógyniőda mint rendes és rendszores tantárgyak, felsőbb mégha-gyáfl folytán, előadattak; és igy az e
rűbb JÜtatreaa , a lélek iáikul aa itom-erS as om-
*) g méltán , minthogy uralg a test íBiGU. Et^ny borbon "okolj becaü. « tjaoric.
M) v2aráadokl> mopmaBJTosodott, nímet «sé, „rci-oand" (ntasd; igt-nérbCL Ugyanis 1111« n & tOanépio-»en"klBÍt»«-. iij««nd, ri»*nd •. ennek el«S résiét, a gyBkflt moHÍorditra; ZArtnd ; röriditra Zirend ; ba-aonnting nt^in • Zatand, Znránd ; ebbfil tegre : Zarin-. dok, mint .Takand4 helyott „vakandok." Ab óraiig (?) tiyaltiíioi rat tin miakíp olomesib ; io küanj-obbon ef tut min lidrdéfl,
¦ «mj. 0<indoIl-« Un ksioíojto ¦ irodalmunk többi pyenfn üntalkata bajnokira? 8sork>
É munkát igen éles késsel kell véghez vinni, nem szabad pedig letópnif, leszaggatni, mert ilyenkép aok seb okos-tatik az ugy is szenvedő tőkén, melyeknek behegedése a tőkének nagy meg-bröltetéabtj fogna kerülni, vért is sokat folyatna el,sea által csakis az uj vessző képzés szenvedne hátramaradást.
A termésre meghagyott csapok gyakran a zöld hajtás körül hozzák meg
*) Ha a t&Báfllannafc tbo katoUítniua, mdy ast rörid kárdá»ok i falolelokben könnjen. íolíogh«tdvá tcBiii miért ualchetna a filnabb rltatoU Untiígyaknák lí? Amintbojy már arrfil BÍnMlr-a*piráinlE *lCIögtH ¦«n (roadoikodni el ¦•m tnoUsstoU&k.
Blőűzetésl pénzek és
hirdetések,
^CJ EEintén e lap ísellfoi lartatraíl tllrtC kösleaaéayeíí,
v.-.lsjni [ ridéki lcTtltk, birmeűtTf a kiadóhívetallioii köldendSk íí ApT-^ASlZBÁILL
a venyigéket, de ha ez meg nem történnék is, az nj hajtások a jól megmet-szett agyból fognak kifejlődni ^mmi vagy néhány fürttel, melyek kedvező nyár és öbz mentében meg is érhetnek.
— Ezekből aztán a jövő évben meghagyandó csapok untig kifognak kerülni.
A tavaszi — itt nyárinak mondható
— fagyás által szenvedett tőkék rendesen bokros hajtásokat tessireky-azért is elkerülhetlenné válik a fattyazis, tehát a sok hajtás kösiil a legerősebbek meghagyandók, a hitványok és gyökér-hajtások lenyeaendők lesznek. Isten örisz, hogy a meghagyott venyigék megkurtil-tassanak, mert ily eljárá&aul csakis a gyökérképzés szenved hátrányt a ^eüő nedv-keringés korlátozásával.
Engemet három egymás utáni évben ért ily csapás, eljárásom mindig ugyanez volt, és czélt érteni. Az olasz rieBs-ling, a Bárfehér, a piros és ropogós gyöngy-szŐlŐ fürtös vesszőket _ hpatak, s meg is értek. — Igaz, hogy a fagyán májnahó elején tört ént, b nem ily kó»Bn.
Az oportő, fekete burgundi, mtiska-taly, isabella, kadarka é« tóUzölök mind j meddőn maradtak, volt vessze szép é» i elegendő, de fürt nélkül. | Tegyük fel, hogy ez évben már ter-. mésre nem azámithatunk, úgyde bzámi-I tanunk kell a jövő évre. Elmülasztásá-j val e munkának, jövő munkánkat fog-i juk csak szaporítani, mi által három-, szoros lehet veszteségünk munkában, i pénzben és terméhben. ; Ennyit saját tapasztalásumbúi meri-: tett ndntok nyomán, nem tolakodásból, \' hnnem -"neruzet-gatdiUsatunk " védehna" i iránti kötelességből.
tersánczky,
Kaposvári fényképek.
iil
Biionypyal látott már n. é. kösöníiég Pea-ten vagy Bécsben as optikusok kirakataiban olyan itereonkopokba való képecskéket, me. lyeken föoEerepet jatasik egy levetett krino-Iíd, vagy egy kilyakkasBtott apanyolfal, nélia egy pár harisnya, máskor meg egy földön heverő cilinder-kalap és sóLa-pafcsa-
Kát én mindig borsustó reapaktnssal voltam ezek iránt a—.rendesen élesen aaiae-Etlt — kópBrtkék iránt, b mindig T»Ia«Í BttjűtBagíiB Is ÖSBtönBserÜ érzda fagott, el, b« jiébo-nóha — de perasa rojpdif caak kompániában —"megálltara elÖttflk, mely mindig annyira belém diktálta a falait, hogy a kabátomat nyakig gomboltam asonoaL
As ilyen képek megrabolhatják ax embert.
Volt rá eaetl "
Nagyító Qvegea megcéini egy. ily .képet,-erre pláne sohasem resskiroaUm magatú
Ko hias ha én Esposvirott telepedem, a móg hoasi as Isilkon ötök tanyát r tndDta 100 lépésről fiém litffk\'éfa többé eféle veise-delmei képet.
Hogy még gyártsak U vaUha, arról mej régkép lemondtam.
Pq képzeljétek, csal6dtaiDfc
Hiában^csak mindig Íb mondom éa, bogy aonkí-ornera karfllkftti sortat ... 1
Nom tisOny. .7..\'ft:.ví. ..... -\'¦¦¦íi<H\'
Ha mit kijelelt atomodra a blMba,
véseti ast még álmodban ia, «• ta beUftá-
•M&6 ssáiaaBbhos negyed Iv melléklet van csatolva.
__ir ea ogy van\'
"tu^oni. hiigr egyszeri-csak bevág nekem,* HinpttreKr,%f pedir^x^t^ft-
.....•.DOB. - "ii.y , í. ¦ . ,
Mindegy, — ha meg van im, megless.
Igy jártam a képekkel íb.
Egy szép reggel levelei kapok Spanyolországból «gy grund barátomtól.
A levél igy hangzott.
^afloa nrui amico*-! Itt küldök pár ivnyi késiről olaszhoni életemből, hogy a képekét foiografirozd hozzá. Ki akarom adni éa iUiutratiora Tan szükségam. Meglehetős híredet hallottam, cuért rálaiitoltalak téged. -v. Egyébként, mindenesetre éresd megtiastolva
_magadat éa tartid aBeroncaédnek, hogy egy
grand kéMratáhozképeket\'gy árthatsz.
. . _____ don d-avűioa."
Tftpsék, tehát az~volt a malőröm, hogy jó - híremet hallotta az éa aIásatás ég szerény grand barátom 1
Jaj tehát hasztalan örülteia, imo itt van, kopirosnom kell a bisár képeket.
Pfoj I ¦
Egy darabbal már késsen volnék, hanem es a másik raji, ez dolgot, gondot ad. A késirat igy mól:
^Oiasshönoan valék kávéházba Íd jártam.
Do mtt is tehetek, ex maoía Tolt Carapa-niában, Baoefaloban, hol ea idő szerint roppant faroret Óainiltnk a kávéházi kaszirnÖk.
ftem.volt kávéházi publikum, ba nem ült a ksMsabaa egy-egy angy_.il,.— kJazonban
Oafé D\'Oto voll mégis főleg a nobel publikum, a gentlemanek tanyája.
SUek- alapltoUak mag a kaszirnöket in Baoefaloban.
Volt néha olyan pikánt francai a ur, ki a kasaza hölgyeketpirifi életéből kíssakitott képeknek vélte felismerni, ah de jaj volt annak 1 — az a három-négy legdühőaebb éa \' logepedőbb caballoru, kik bugyellárisok fenekéig nntak a théa- éa kávézásban,\' loaau-rátett voloa mlnilxs olyan francaiét, ki elég vakmerő" lett Tolna ebbe). véleményét kimondani, éa az angyalt démonnak festeni I
Szóval nemes grandok, kasszirnőnek ud-varolni valódi divat volt és bontón mosásig . valami.
Quia contra torrentem, — (a latin citáláat Opllio nevfl ügyvédemtől tanultam.) én ia ?ástam-ab árral, dühös Kurmacher lettem.
Qoadolom. Pia di Citadellának hívták a D\'Oto-beli kávéi-hölgyet.
roeiikw-«fa^kilyök. ia volt Pia.
Da.volt is im udvarlója mint a raj 1 Volt ott ti ma képS, veres bajuszú, epedő fekete taesstt halvány lovag, ptundrában és anélkül, de áltálán pénz nélkül is, — elkeveredhettem kostök minden nagyobb skandalum nélkül.
Egy gyönyörű estén egyedül maradtam a iTÓn mellett.:
__Ab mindig előttem van, mint serozegett a
—fiz,- mintha Hatatott,-bátorított volná-T -, -~ rajtovrajta, ki Telel. . .
Hatom-négy iabeni Bzékropogtatáasal ér--tlekei gerjesztve, bátorságot vettem a kirontottam.
Levelezés ek.
Bécs, májns 24. 1866.
A badikésxületek szokatlan szint köicsö-nösnok a birod. fővárosnak, a aa elhangzott harcsi kürt élénk mozgalmat idéz elÖ a lakossága mindéin reUgóben^-Nőm festem rb tttc\'aal jeleneteket, hisz ngyanazonosak ezek a kisvárosi ób falusi képekkel, —csakhogy végtelenül nagyobb ós aaűnedon kiadásban, a azon különb*éggel, hogy a airánkozó nSk és gyermekek zokogását itt a vad utczaí zaj, a a táboii zenekar az újra beöltözött férjek, illetőleg atyák, aebsett a ni v éhes jutni nem engedik-, egy fájó tekintet, a végső „Isten boszád," a a gyorsan elröppent mozdony ke-\'t»):f*gy.Mit4_lLfc^ a
bizonytalan viszontlátás pereseit kezdi Vzá-mi tani. —• As egymást követő csapatok közül csak azon huasár ezred kivonulását említem meg, mely egyik helybeli laktanya-—1, j^UjgásMotL^ Amint tegnapelőtt reggel^
— Haas .mentem ^. ...éí. ftomA.niL^-M** Igen aludtam pompásan, hanem nem Almod* tam-vfemmit.
" Míiübd beilUtottam-a Cafébo. —CfhrtelhtTnt-tolygott.-- - r—¦• —-
— Signor fogadja becsületére, hogy titok
— éa Bíótirtó W?
— Lskaaadm !
_ lm akkor itt van válaszom.
A kis czédulában, melyet Piaizsatag markomba esnssUtott, ez állt i
.Signor! Ön a 12-dik, öt nap malva less tán huss, akkor elbagyom a oaszát. Lakásom a Longino utcáéban less, nro 12. Oa,ne-mos lovag — a 12-ik napon olvárom.
Pia di Citadella.u
A boldogság napján grand gályában megjelentem Piánál.
" ""ÖKiVCöon fogadott ás megvallotta-, hogy Bserflt.
Éa persze erre odáig lettem.
Együtt vacsoráltunk, feoaogtÜnk o vógro nagy nehezen elváltunk egymástól, éa én még extra megváltam 100 Forintomtól, miután Piának épen 100 frtnyi olyan tartozása volt, mit másnap reggel kifizetnie becsületbeli dolog volt.
Már ki no kDlcaönöana ilyenkor bbí-vesen nyomorult 11X) forintot belső barátnőjének?
Tíz nap múlva Bucefalo sétányán andalogva, — ogy lármás tömeg vonta magára figyelmemet.
— Kik ezek t
Közelebb megyek ... én asent egek Piát vitték per Schub zu Hause.
„Tehát 5 is Démon le« volna? . .
A kéziratnak igy vége.....ós a kép,
a kép I
Szánj meg értiemes grand barátom ... én irtózom ezektől a képektől, rajzoltass mással.
Nem lehet, ez fátum 1 Ast kikerülni nem lehet.
Te i& örültél már érdemes publikum, hogy ?em látsz túbb fényképet tőlem — miután már két számban hiányzott ... és csalódtál.
Fátum cd as, hogy olvasnod kell as ón rosa képeimet.*)
don HIVALGO.
adlé re n^&s&krok^vigazntaló éa védangyalai, — §s irgalma* apáosákjt ért jük, hit-hideg korunknak a méltó csodáit, eae-fcH* klfcban hllellaneiok Js bámnlui tudják -vallásunk isteni arejél; — attakét, kiknek Béos is oly sok hátával tartosik, és akiknek basou-hlvatása testvéreit még sem átalld egy, —:szégyennel vallom meg, mert szülőföldemről — Kanizsáról ide szakadt W.... or nevü Izraelita doktor, alávaló szenvedélyétől elvakítva, egész effronteriávttl a nyilvánosság torén rágalmazni."W. o miatt 16 napi börtönre ítéltetett, melyhez, azonban, ha bűnbánó tudna lenni, maga jóssántából legalább egy teljes évet adhatna, éa csókolná as ártatlanul öldöső ttok lábnyomait 1
Bocsánatekitérésért; az igazságosíndigna-tiónak b az erény tiflr.tnlbla-u.ek osak gyenge hangjai özek; számtalan bécsi előkelő család sokkal BEÍgnrubb, da igszaágos apológiát mondott már a bántál masott szsplötlen Ulkekértt
Záradékul, — a fentebbiek folytatásául megemlítem még, hogy a városi hatóságtól tegnap menesztett falragaaaok is a bekövetkező nehés időkre figyelmeztetik, éa önkénytt_>a csapatok alakítására hívják Bécs és nlaó Ausztria lakóit.
„Polgártársak 1 — mondja többek közt a nevezett felhívás — ba volt valamikor ígaa ügy, ugy ez a mienk; ba volt valamikor kiáltó igaztalaneág, ugy os az, melyet elleneink kiakarnak vinni. . . Szövetségesünk fenyegeti hazánkat s bennünket, kik a béke áldásnit annyiraóhajtjitk, fegyverre késztet."
De legyen elég ebből ia. Míndea arra mutat, hogy rendkívüli jövő várakozik ránk, mely annál aggasztóbb, minél zavartabb a politikai légkor. A nagy hatalmasságok lesben állanak egymás ellen; a politika —• mondja egy hasai hírlapunk — sem ismer többé becsületet, kötelességet, caak a nye> rcaég ad szabályt, caak a dicsvágy ós hódítás szenvedélyei vezetik ásóknak lépteit, kiknek kezeibe a nemzetek sorsa van letéve. Villámterhes felkök húzódnak Európa felett, Isten oltalmazza ellenük magyar hazánkati K.-BERKI.
Pia Ai CiUdflIU üEBzehtuta ajkát ia nem-őLloii, möt&I ugy vettL\'iü" éflíra, íogj — ha masérteHlv (meri mis nim irtí dn olyan kj>DDjftn meg a ross dtftlakluit, mint egy YiUnanjArtM kHxiroSJ — hát haragadr.i igyekmtt.
A ditr nem ár iflmmit gondolám, fájjak a »*U« moTIBót Ei tin IhémÁja Un. (Uár -ak^orJll;4li pikánt mertem Unni.) C.n^lli*: «ug"7nU-kluuion,ka, án le V«-- gk*K kéjein, >« rebuulgs Tejjrsk, ligy te
-ktfáljkfiesJr:——-----------
;;fPI* di\'CüedelU moeol^gotL
^^ieDÜm^btallfabbsn variálUm. \' r^LábetóUloe fekeíem, mint egy hü pami ;1b^^\'íif^7árnaloe|-forrt uIvevMt egy kál* . \'.se^\'vlrBlmek a^rittetom (tiise maguBa^\'Yárt "Itsimí-TMfrht kell, a meirUl ciirktuiban Mráö TidHvmlt leOOk po«»U okíllol ár. í Ug^ igy.uKttittt,.txtrt-. hogy .nerebel" OSnondd Ue ttot drága mi> PU-aogela
¦Ignarimtl. }. ....... ........
--¦ -^Citri^\'kl^j|»wt«Ka_keblát, <» likerült
tgrjitaát kieróFolnui! ^ j\'í\'ija folftéttem-s thetnát:-
íL\'Jni tíídri ooruíoa^eHittíd .
*1* ftSjSBPlüt Ue* »»ÍT!>"». lelkebr«leleei, - Uno^Hmo; kell bngyelttóMD ? im T*iJ. «»« mJttítMem . • ¦ .nvág piueo it I, ¦o lenionolréiteio.) ; \' ¦ e^ttf^n^|áLWpem^
3 ffe*-
rék magyar vitézek] tóraérdek néptömeg kiéire Okot folytonos „éljen" kiáltások köal; áj mid5n as jupernl ;hidnál a senekar a Rá. kócsy-induloTkezde JáUsani, as ojongások-nak vége sem lett. A práter-uteta ablakai-faol saruén balluk buszárainkra • vlrágfu-sárek s ezek közt kél bábér-koisoru is. A pályaudvarnál még egyszer esóll a lelkesíts induleV melyre aztán p^ripajokndl gyorsabban ragadta e derék bajtársakat Prága feló — aa ttAetna.u
. A kusBobOn állo barezok birére a templo-mok aaentályábel tábori lelkássek, aa iskolák csarnokaiból orvos-nBvendékek, s mini remélheti, egy légióban ifja harczosok ké-«•*»*» tettek sninbelyére. És hegy a családok boldogsága is noTekedjik.-a azenl, a kosos ügyek felkarolásában, már 2 nSeiy-let aiaknTt alegnemeiebb esélokrs.
Egyik ugyanis Sebvarzenberg herczegnli védnöksége alatt azon cailádok gyámolitá-+M tQzte ki feladatánI, melyeknek kenyér-kereabje újra fegyverhez ssólittatott; — a Báeikjedig az osztrák aebeatltekel veendi ápoOea ali,..í»..e végeU már tsbb élíkelB báa késznek nyilatkozott a foparancsnokság-DáJ, szükség esetében 2-3, sdt több iebe-elüt geadvlaeléeáre. Igy aratunk a kereiz-táuy szeretet erejével harcaoló. hllgyeink babérokat, Így enyhitik a haza ügyelnek védelmében nyert sebeket, ás gyígyilják azo-
JákezzOnk legalább \'alkalmilag", gyenBéd nJ-nemazOB bámulatig edzett bajnokaira is, Alket önfeláldozó, szeretetük heve a csíták
^2 oatiTkiJssaaitó tWUptó íh^w ákaj.j.k,
Zala-somogyi hirek.
A (Csapás asapjásra ór bennünket.) A sok év óta oly gazdag reményekkel nem kecsegtetett gabonáinkat, veteményein-ket, szBlőhűgy*]inketa23-ki fagy tökéletesen megsemmiBité. IróflBztalunkon illatozni szokott virágcsokor helyét epillanatban életétől megfosztott gabna-katáss foglalja el. Kaszálóinkon 24-én reggelre a megfagyott fűszál zörgött a lábnyom alatt a a szél ingatására. A kár fblszámitbatlan. — Való ugyan, hogy vidékünket nem mindenhol érte a osapéa oly nagy mértékben, hanem többé kevésbbé minden határ uBenvedeH. Leginkább a laposabb a alantabb fekvő helyeken, dalt s pusztított. Egész hegyhátaink vannak, hol a bbó szoros értelmében csak egy kis gerezd nyálsókő s se ra tütaiiir a íárad stfgöf a" TSÍUt -get nem kímélt gazda. Többen BzSlőazeink közül most újra metszetnek, részint hogy a töke újra kihajt s annyit amennyit gyümölcsös, részint kevéabbó szenvedd állapotban {"véivéirigy uUdai^d^6*WTn>tc,TBrJrgQDydnk-r. knkoriczankpbabánk, gyflmöTcaünk minden oda. Legkevesebbet ártott a búzának, legtöbbet as épen virágzásban talált rozsnak. Ily csapások után aggódva kérdj0|L\'Y sok Bzenvedéseinkuek Íesa"-e végre^feáltára, a fog-e még valaha számunkra is aa annyira várt jobblét napja feltűnni.
A (Agio és hun ár.) Békehírek szállongnak, as ezüst olcBÓbb lett marha ára íb leszállt j de azért ügyes méazárosaínk Összehúzzák magukat, mint a róka a lyukban, és a mily gyorsasággal emelték as árat 12-rŐl" 16-ra, nem oly vajúdással akarnak laf lé sántikálni, most küny-nyen töltik zsebeiket a kizsarolt közönség rovására. A inértákrej valamint a vendéglők üvegeikre ia igen sok panaszt hallunk, a sörödékben (sörcsarnok) leginkább észre vehetni a* tt. n.. krlgfinál (mOaaó;, mely nem nagyobb egy fél Itcaénél, de zsért jóval drá-, gább. — Hisszük, hogy derék vároakapitá* nyunk felgyógyulása után ez ia változáson fog átmnnnh
A (Szépítő bizottmány..) N--Ka-nizaa közönsége a régi jó időkről emlékezik, midőn még városunkban szépítő bizottmány létezett, ha mást nem íd, da hii emlékét meg. örintük az uj kornak, leaz-e ídö, hogy Umét életbe lópend?!
_A (Ilurnt.) A gyorsan bekövetkezett hideg, fagyáa a hurutot,, köhögést annyira elterjesztette, hogy nagyobb tömeg közt oly feUttnfl nagy a köhögés, mlaterint alig lehet szót érteni.. ,
A fA .iZanéiiBtl Lapokat") a magyar Jtöaöniég. rfszyétlBDBégB-iűlyíáu mog_. kellett Btflntetni. E körülmény szomorlT vüágot vat a. magyar közönség senemtlvelt-aégére.
A (A~Ssegéden) megjelonő izraelita
neméi láp\' oson- frvWdotm jeUniéát oalítj fel, hogy a pesti isr. tanodában o jövf évtfli k esd ve valamennyi tantárgy magyar nyelven fog előadatni. Vajha ea nálunk Is ntinaáin I találna, legalább a! nagy Bnámmal lévfl nyaly-+" töíölTfogy atkoorönakl
¦A (V ad e m iV f r e k.) A kenyérkeresetnek non» DaáÁtaian, erről elég alkalmunk van naponta meggyőződnünk, mert minden pillanatban vetődnek hozzánk bűvészek erőművészek, kötéltáoozoaok a több hasaulá\' I művészetet gyakorló egyéniségek, kik mio, a rosa gomba, ugy szaporodnak. Mait hónapokban két vadember vonta magára a bámuló közönség ügyeimét ; ugyania ogy ügyeB nyolvforgató porosz, mint állítják, Caánzlau tájékáról egy vad cseh schleifert hoiott oüröa társaival együtt (tu compagnie) <S8 néhány oeierliórt matogatta mint tengertnJi emberhúst falókat, a nép tömegesen csődölt öasse a vélt szörnyek, bámulatára; doazleg-bámulatoaabb, hogy a oslvilisált európaiak között ők ia nem nyárs, hanem igenis sül t hatban annál nagyobb kárt tettek. Ajó madarak idegen, alkalmasint maguk által aem értett nyelven beszéltek, énekeltek, inkább irgalmatlanul ordítottak, minden, csak nem aealeticai ugrások, fogcaikorgatasok és szemmé-reastÓBekkel mulattatták a csoportosan érkező hámulókaL Példa, hogy mire lehet a komló által megerősült ingyenélöket felhass-nálni.
A (Dalárda.) Aanj elnökség alatt f. hó 26-án tartá as elaÖ dáleotélyt a helybeli dalárda, a hideg eső miatt as előadás a „Zöldfa" nagy termében tartatott, a következő műsorozattal : 1. „Nyitány" Herold
Zampa11 operájából, elöadá a zenekar. _
2. „ Kidőlt a fae népdal, éneklé a dalárda. — 3- „Pajkos diákok" operette Offonbachtol, elöadá a zenekar. — 4. „Potpourri0 Jeiteles-től, énekli a dalárda. — 5. „Indaló és kar11 Wagner „Taonhliuuer" operájából, előadás senekar. — 6. „DalösstSne" Kallivodától, németből fordítva Walbachtól, éneklé a dalárda. — 7. „Potpourri" üffonbach BSeuf-terbrücke" operettjéből, elöadá a senekar. — 8. „Narren-QuadriUe" Eugelabargtöl, éneklé a dalárda, — 9. „Die Hugenotten" opera Meyerbeertől, elSadá a zenekar. — 10. „Induló" BeckertÖl, éneklé a dalárda. Melynek befejeaésável aa ismert jókedvű T. éa S. tagok egy éleses bohózatát adtak elő női öltönyben a színpadon, mely a közönségei jól megkaczagtatta. Az énekek, valamint a bohécs előadáa ía tapsokban résseeült Említést érdemel, hogy es as elaö daleatély, mely kikerülte a tán csőt, bizonyíték, hogy , tánca nélkül is lehot Ejnlátiii, -j
A(TaVaasi ünnepek.) Értesuitunk, hogy Keszthelyen, CsurgOD és Lendván tavasai ünnepek rendeztettek, ez utóbbi helyen jótékony ozélra ia helygs volna valamit rendeztetni a Latenye-Leadva közti nyaktörő hidak kijavítására. Elég sajnos, hogy egy civilizált államban is, még pedig & 19. szásadban, évekig elhanyagolt hidak javítását lapok stjin kéli elöaaosdlUd!. ajánljuk a megye figyelmébe. ^
AC^letal dalárda-) ValódiÖrŐmmalJe-lentfük, hogy Béchey György tanár ura helybeli elemi ifjúság közt agy dalárdát o&arvo-cett, aaerdfilB ifjuaág a dóiban szép elöba-1 adást tön, csak kövessék is a jeles gymna-1áíuttI^flstösn«I^ érdemli a dicsére tei.
A (Zöld árkok,) Városunk fÖ utca Íjában levő nyílt árkokban már oly szép s buja fö nőtt, hogy ideje volna árverésre hoc Balani, mert alíg hiazssük, hogy as egáact Hel goisodban teremne ennyi ftt, hías ca csak haladás.
A (Az aprópéns-hiányt) még folytonosan éressük, a mnlt napokban majd, Öaz* ssekocíiczanásra is adott alkalmat, ogyanío : as itt állomásobó katonaság kost négyesével kellett aa\'l frtosokat adni, asaknem tudván rajta elosatockodnf, & kereskedBkhöa.folya-raodtak, de csekélyét vásárolván, esöÍsríem bírtak visszaadni ;, a katonásig türelmetlen letti >_°Ky »»|át pénzűkért sem vásárolhatnak, majd Ütlegekre került a dolog, no még usak es hiányzik I
A (Bab\'láa.) Folyó hó 22- áa SS-kl éjjelről azon. asornnra .hirt kellett hallanánk. b"gy b, Mikes Jnlianna asszonyságot 12 jól felfegyverezett rabló támadta meg Su.-Uj-falnn, éa elvittek tőle 20 darab 5-öut, 4 drb 100-ast. továbbá több ezerre menő ékasart, -a tettesek, nyomoztatnak.
A (Boi oh F e r k ó.) . Azon ttröo-birt volt szerencsém hAllanl, hogy Reifib Ferkó hahóti izraelita kereskedőt, ki a környéken elkövetett majd minden ne iroso ta-aebb rablásnál jelen, volt, saját eddigi vallomása szerint Cauzy^ Osaterhnbef stb. résziét főszereplő, részint pedittutmntato vagy orgazda volt, e napokban kézrakeritették. .
t Következe gyász jelentést vettük: Kop" pány^orbAla Özvegy .CaUlsgh Líyöoné, maga» s gyermekerCzlllagh Lisafó, Gyula, lEons-tansia férjeiéit Bóiái Lajoetaé, ^^^motltk» férjesett Nagy Jóssefnó/ Máriú\' Hfft^Visy Cyuláné, — Koppány Zsófia, és néhai Kop-,
"k«Í Mftdtsyeoy Lajos, Jrilinnna^é\'é Lüpzn, — m«g is Kovács Károly m<-lyen szomorúdon naivval Jelentik forrón *s.:ietett és tiittoli bátyjuk, Uletfilog Dagybli>(ukna^^iLlpánAk. Koppány Ferencs urnák munkás éli\'te 74 ík éviben hót évl.kinoB szenvedés, a a liulotti üsouteégek ájtatos felvétula után f. évi május hó 2&-én reggeli 1 órakor végolgyengQ-léaben történt gyáosoB kimultát.
A bqldoguitnuk büll teteme tnult lió 27-én délután 3 árakor lett »s»U-«gcrszegi közsír-kertbe eltakarítva, a* oDgeastelö azent mise áldozat pedig f- évi június hó 11-kén a zalaegerszegi plébánia templomban fog mog-tartatni.
lü i p u » v b r,
b. A dalárda m aj a lis a, nielyoek minél fényesebbé tételo iránt aemuii fáradságot és költséget nom kíméltek as ünnepély rendezői, végre május 17-ikén Bzeren-caésen megtartatott, As egyleti möködő tagot — kiket 4 órakor, iél-ötkor éa ötkor a templomterén elsütött három-három mozsár-lövés keltett fel éa hívott Öaase, már reggel kimentek ének- éa sette mellett s nagy (el-bokrétásutt nemzeti lobogó alatt a bükbe hol minden kényelem, B a konyhában forgolódó a az ünnepélyhez BziveBeégbÖl ajánlko-sott gazdasszonyok által feltálalt l(Xj pár tormás virsli fogadá őket; délre és délután gyúlt astán a kivétel nélkül meghívott kö-tonaég, de a borsaaztó azól éa esipou hideg által visszatartva — alig ?00 számig képviselve — résalveendö fta élvesetben. — Aa ebéd ás uzsonna izletea átkai kösletszéíben részesültek, délután beletörődtünk a lánczba is, éa jártuk eati 9-ig. Au ebédnél G. alelnök éa St. tag-urak magyarul mondtak toaa-tot, Lederer J. pártoló tag ur pedig — bár német nyelven, de igen talpraesetten szólt a vitézül arilett poharat a hölgyekért. Este fényes világítás éa tUajáték volt. De nem bocsa t koshat un k terjedelmesen az egyea rész letekbe, hanem bátran elmondhatják azt, — miként — hü a gonosz id& nem ellensége o napnak — es Kaposvár közönsége által soká emlegetett kedves nap leendett volna.
b. Hz. F o 11 y B e lia k. a. éa Hermán M. ur menyegzőjét is megültük május 22 én Ily nagyszámú éa diazea menet ritkán kíséri a boldog párt templomba, a ritkán osztozik ily fesztelen jó kedv a lakodalom s&okott örömeiben. Az ebédnél — melyben mintegy nyolca van egyén vett róost, Saabé Kálmán vőfél kitűnő toastja hosszas éljennel fogadtatott a teljesen illett a disses ünnepélyhez ; aikérült en mondtak Bobos István éa Ambrus Mihály arak^^^egymásnak dictiot. —Esti félkilencm^^koBaödÖtt a tánca és tartott lankadatlan jó kedvvel egéas hajnalig. Ismételve áldást kívánunk a szép frigyre.
b. As i d ö j á r i s megbomlott egészen. — Sgéss májao hónapban borzasztó szél és* hideg uralkodott, 21-án a hévmérd 8 R. foknál felébb nem ment. 22-kéa és 23-kin éjjel pedig 0-on alul szállt a a következő napok virradtam hatalmasan fagyott. — Hej as a sok lecoapoláa és erdöpneatitáa, levetkezte-tései a tőidnek, megrablásai a természeti erőknek, keserűen buDÍeÜ meg a kapzsi-embereket 1
hr í:rlj6.afcat6.-ii*k-k4tfás-^8-Víi^k44ft-otájar éa tiríil nennsetság mindkétneeaü gyer-makui rontottak városunkra. Nem mehetsz huss lépést, hogy egy aoíroa sipka vagy pUí-koa kéa ne ny-mna feléd, klaárvo airva-rlvó kér5 tekintettől... Bison; vissza jönek a caaszlauiak...
h. Nom less. háború est beszéli most nálunk mindenki, és pedig következő indokolással : nem less háború, raert nem dara-
*>«Jlfttttttk a banknóUk, már pedig, ha háború lenne &~3araboTái okvetlen itt volna.
h.A ItelyboÜ r. k. egy 1, á z le r v r a i ci, ácséiba volt átalakitá* uz»rint bir bterint, fényképekben árulutni-Xug . » a jö ideiem nz épilésl költségek fedezésére fordíttulik. Kornéljuk, hogy mindenki sziveaeu adja a ncháiiv krajozirt eaen szent czélt elüaegitöfl különben is csínos kópocskékérL
b. A dalárda as urnapi V urai misén ismét közremflküdendik. Ajánló v onáa ez, az említőit, egylet vnilásos irányáról és kedvezője 1 ére(t gondolkozásáról, annyiban menynyiben a tagok fele idegen vallásit.
k- Kund fajazi birtokos nagyszerű méhesét pUnkösl másnapján felgyújtották. Már negyedik ilynemű boazuálláa ez a iiuvq-sotl ur ellen. Addig jár a koraó atb .. . .
h. OffUTg-óninfüz-voltomalt napokban, mely Piukler szabó házánál gyu\'.ván ki és a két Bsomuzédház is leégvén, a kár J2(K) fira letelik, üyanu van magára Ficbl\'Trc, ítogy nycrészkedósbill gyojtá vulna fel házát, miért íb jelenleg elfogva és vizsgálat alatt áll.
h. Berzencsén biainyos öarecz Jóssef agyon lSte magát, a mint a vizsgálatból kitűnt, fegyverének véletlenségből történt el-aülése okozta a balesetet.
h. Slavuniáb&n rablók ütötték fel fejüket; a banda a jelentések szerint már 10 tagot bflámlál kebelében. Csak nem fagy el az akaBslófa-virág, akármily roaz nz idű!
b. Valami Oarai czlgáoy banda ér késett ez utóbbi időkben városunkba, a azegény Bizi Ferkó nem kia bossantására. Lépést is lön Bizt az alkalmatlan vendégek ellen, de azok csak nem tágltnak. Mi azonban biaz-szük, hogy önmaguk t& rövid időn belátand-ják, miszerint a közszorototben álló és tetemesen jobb Biaí bandával egy csárdában meg nem élhetnek s kereket oldanak.
Uztos figyelnjéBBé tétetvén, röfitün elf.jgalta A BVorBtadt-Zeltungtt a kovotkeíökröl érte-¦dl: Popper kedden délután nz Eazterbázy
pahtiha luent, B a Wczeg titkárát korealu, _______„_l__________,
kivel _b Uooy^i-pénMuv..- mitgtafiléao\' |" ggkmét^Wi^5$ triiiit akart alkudozni. Ajánlatni azon bita ------
Fővárosi éa vidóki iűrek.
— (Előkészület a budai várpalotában.) Aíod elökéBZülptekbSl éa iutézkedésekböl, — Írja a BP. H.u — melyek s budai királyi palotában feltűnő mankássággnl törtéunek, nagy valóaainü&éggcl lehet sej lenünk azon örvendetes eseményt, hogy Felséges Asszonyunk a hazát és fővárost közelebb ismét legmagasb látogatásával szerencséltetni méltóztatik ; BÖl avatott körök bon azon reményt is táplálják, hogy a fejedelem-asszonyt Budára Csássár ö Felsége fagja lekísérni.
— Hazánk legelső mágnása, galanlbai bg EssterháeyPál, bbívto rangra a legér-demeabek egyike, f. h. 21-dikén reggel, Re-gonabnrgbftn, véreinek körében 80 évca korában Istenben elhányt
— Eastorbásyról lévén azé, közöljük annak anyagi ügyeire vonatkozólag n következő ráasleteteket: 3 o h a 1 h o ff bankáron és P o p-pe r föbórlön kívül most már egy harmadik egyént is fogtak el Brünben a vasúti indóházban : K a fk a bérlőt. A „Presse" Írja, hogy Kafka f. hó 16-án még Bécsben volt, de Schalhoff elfogatiaáoak hirére rögtön Brünbe sietett. A rendőrség idején értesült a dologról, s meghízott egy hiatnntt hogy fogja el a béosi vasúti indóházban. Egy külöDÖa körül-mány^foly tán ^sgjü^D--&^ld^t^jaegbiuauiU Saemély-osere történt, a a bistoa egy más utasát fogott el, kit, miután a rendőr-igazga-tÓságnál igazolta magát, el kellett bocsátani. Közben a yanat lűrmáa&eteseu elindulja nem maradt egyéb hátra, mint abrünní rendőrséget táviratilag értesíteni. Oltan Kafka as általános ssokás ellenerő aa ellenkező oldalon ssált ki, nsonban egy ismerőse nevén szólítva hangosan üdvözölte, mire a rendőr-
fogva.a pánttflirymiBlwttritta; mttp^BJftJttsy-hogy f. hó Ifi ó tői kasdra ugyntTW«tt b»f-\' fu\\ai papir-Hiirarokat fftbér vagy baro a bo-
irékbaD kúpWouju vagy hengerformiju a»o-
viaiizaul&Bittattak, s a titkár ktnyilntkostatta, hogy talán már kéaÖ ia lesz. Popper erro el hagyta a palotát, daa kapunál már egyren-dür-biztos fogadta, s kocsin rögtön Oa országos tórványaaéki épületbe ssátlitolta, 8 o h u U boff már tudta, hogy el akarják fogni, a bujkált. Erre üaleli ügyekben találkozóra hívták meg, a igy jutott a hatóság kezei köze.
ug>\'gyul hozzák ósnzekytletóabe dr. P o-litzar eltűnését ia. — KegtBtráljuk e tu-dÓHttáookar, miután tudjuk, hogy yendkivü! érdekli k&zönuégünkel. Fujdalommal lapaaz-tnlta miüdöüki, hogy Ulk-itetner-atlstt bérlök kezei kütött hazánk lo^az-eUb aradalm&inak kell túnkro munni, s egy fényen név 8eí vagyonának ulpUDztuini. A hatóságok erélyes fellépése most mar remélni engndi, hogy az ügyet annyira mennyire rendbe lehet még húzni, s a szép vagyonnak legalább egy részét megmenteni. A tichulhoff féle kezelés foczélja nora az volt, hogy jóravaló bérlőket nyerjenek, hanem olyanokat, kik minél tobb naábot" Ígértek Scbulbofl" urnák eo ni e g tű ásóknak. A „a.ibot" termcBzeleiien az ur^dalniftk puflülitaoábúl kellett kinyerni. — .rltalán az a vélemény, hogy még Uibbun íh vannak, a kiket el kellene fogatni.
— (Abg áízterbiay- íigybeD) hir azoriut egy magas hivatalnok ia van bekeverve, kinél e napokban házkutatást tartottak.
— A nyoraddazati ezakkuzlöny a magyarországi éa erdélyi nyomdák számát hossa. E sserint Magyarországban öss--szeaen 88 nyomda működik éa pedig követ kezö helyeken: Arad 2, Unja 2, Balassu-Ixyarmat 1, Ueregssáss 1, Beazterczebánya 1, Buda-Peat 17, Debreczen 2, Eger 1, Eperjes l, Eszte&gom. 1, Győr 1, Gyula 1, Kalocsa 1, K&pa%rár 1, Kassa 2, Kecskemét 1, Kéamárk 1, Kíomárton 1, Komárom 1, U.Ö-ozeg 1, LŐcse 1, Lagoo 1, Magyaróvár 1, Marmaros-Ssiget 1, Miskolcs 1, Nagy-Károly 1 , Nagy-Ssombst 1 , Nagy-Kanizsa 2, Nagy-Várad 1, Nyitra 2, Pápa 1, Péca 1, Pozsony 3, Rimaszombat I, Rozsnyó 1, S.-A.-Ujhely 1, Sárospatak I, belraecz 1, Sopront, Szabadka 1, Ssnkoicsa 1, Szath-már 1, Szolnok 1, S&egscárd 1, Szeged 2, Székesfehérvár 1, Szigetvár 1, Szombathely 1, Temesvár 8, Trencaín 1, Újvidék 2, Ungvár 1, Vácz 1, Veszprém l, Zjüa-Egeraseg 1, Ziloh 1, Zombor 2. Erdélyben 17 nyomda van, és pedíg: Balázsfalva 1, Beszlerczc 1, Brassó 2, Caík-Somlyó 1, Kolozsvár 3, Marosvásárhely 2, Marosujvár I, Szászváros 1, Szoben 5.
— A napokban egy gyÖrí ven déglŐB, neje hűtlensége miatt, a Dunába öltő magát. A szerencsétlent feltalálva, eltemették, mely alkalommal az elhunytnak nő-ismeröl a hűtlen feleséget meg akarák kö-veani, míl csak a kőabejött rendőrszőlgák segélyével tudott elkerülni, kik Őt a halottas be obiban helyezek cl. Asonlul ugéaz éjen át rendőröknek kellé Őrisni as asszony lakát.
_ ^^„J^slA s a... b a.a k-j-g-gjek olds.r a.-. _
boíása ellen. A hivatalos nSürg.ü-bűn ngyelmoztatik a közönség, hogy az aldara-boft vagy hiányoa bankjegyek kilzpénztár-nál el nem fogadtatnak, s hogy az aprópétia-sel (ScheidemÜnse) üsött agiotage, vagy bárminemű Üzérkedés fenyíték terhe olatt tilalmazva van.
¦— Uj papír-szivarok árulására nésve egy rendelet boooáttfltott kí, melyné!-
zázát podig ] l\'rt 8(T trjával. Ab eddig pa- . dig saázánkénl 2(1 70 krral, Illetőleg darabonként 3 krral eladni szokott régibb varokat a feu t ebbi árra szál ti tutta te.
Bócai és külföldi hírek.
— (A háború Bfl~alére)a Rotbeokíl-
dok is „hadi lábra" állították péntnárukaL A háború határába eahető országokból baron-deltók pénzosapataikat. Rutecklld Károly nevezetesen Rorliuböl vitolto hasa Frankfurtba pénzét. Külön vonat Beállította s katonaság ment yele. Három ,.mUÜó_ tailérnvi összegeeske volt a vonaton. Minthogy p«dig ezüstből éa pedig hatodrész tallérokból áilutt, nagy tömeg ís vult, ngy hogy bárómbzor annyinak gondolta mindenki a kincset.
— (A török bzultánnak) 50 millió frankot fisét as egyptomi alkirály azért, hogy utódául fia következzék öcacse helyeit. A oultán as Örökösödés ily rendébe bele-egy esett i - ¦
— IS z i v i a d i t ó eset") furduJt elő közelebb a drezdai bunfenyitö törvényBZék előtt. Egy "0 évea oreg asszony végeute ki egyetlen leányát, ki epilepaiában saenvederl ?0 tűrelmellen nehéz betegek a&okáqaként, többször emlité anyjának, hogy meghalni üacretnn, Egy roham alkalmával oztáo kést vett elő a kétségbeesett anya és a leány nyakát elvágta. Aztán közönyösen racnt a vérpadra, melyre a törvényszék ítélte.
— (Az aj állampaptrpénsz é Változott) l éa 5 frtos bankjegyek más bankjegyekéi-! való beváltása iránt a en. pénzügyi miniuzterium már intézkedett s aa alatta átló ca. pénztárakhoz rendeletet Is intézett, mely nekik n beváltást a pénztár áltána ers • jéig meghagyja.
— íAdo mn a börzéről.) A porosz király 20 millió tallér kölcsönt akart felvenni, a egy börzei nagyhatalmnssággal .alkudozott e felett. Ez a királynak a következő ajánlatot telte: „Kergesse el felséged Bis-markot. ée minden porosz szívesen fizni egy tallért, igy aztán m<*g less a 20 millió tallér.a
— (Kölnben nagyon félnekl a franrzia bódítástól b e miatt a német háború -tói íb, mely azt valószínűleg maga után vonná.
Kin sorsliuz&a májas 24 Bécs: 10 37 ÍS 26 &. íiriitz: 67 8d 00 5%.
:nT»n, P«n A tBltEtneDj nem lapba
& tníihit rllrttQk jlwCr*.
yOrn.\\rr, A le^! kÉaCn Arkereit. Kcrilnk mist
V. J. K6 t eskün. A uSlők áliia4í?l ?a kimeriU gasdiuági toaúaitasl a tijíkbil kerülik icgiukilih ha-Tonfcint p^tbb^r
tLaponi aj douaient pnotoi bcltüldóaíl Űrjük.
Z tiiiUaruj A. L Ai igín ciitk beküldiaal
I>. X. A.-L end Ta. iLixi élűre ia örrcndlni a [ni ép
i(Tere tue t, m
,rf. Cr.
lolla . lolla
.Keaerr,- kBitemínT, nincu tn^etartra , a rarícaetaa-rínr. nem kftifilfaetii.
lEmlíkei?í bapomoak." Vectmírték aólkQl cesi kfti&lhetC.
,KIVd* Leona olin tt ,V?UííaÍJ adni fngjak, kérünk masi ii.
Ai i»incr<".pnki>pk. Enf maghalt. U-í tíj. e>ej-
Tisztelt olvasóinkhoz!
Van aaerencsénk lapunk t. olvasóit érto-niteni, miszerint a mostani rövid hamorísti-kao tárcsánk után kővetkező jeles müvet kdalünk: Salvator Roaa éa Masa-biello. Történeti kép a XVIL osázod első reléből. Dngne után közli, Bűkkeoy Márton. Mit [s bátrak vagyunk előre figyelembe ajánlani.
YüFögm&rty emlékezet
e.
— KoaioniflQU pályamű. — „Lesz még ejjsser Qnaep a rilájoi
VÖRÖBUARTV
Vas bát, vas, ,0nn(p\' ajra a BVllá!jo o:B
A (8 otlomo li mfy világa sang I A haitS fcan ül isi trúnaíiban
Ml aa övéi, O moff a mienk F*> A_ jjisi IflhalloH, a ?can r» a ok rígs.
Orvroávo soagnak e&rsk éneki... - Oh raots b« ész I a vácheletlonaígbo! "
Ha dalíTaUTáál — míltá al — Noki !
Ualt, dalt Htvéauk! ~ tioaza-asap; a f&ld ti
Ha birciol bBat TuUutOa bat át; VÍUán volt ö íb, lento» a ÍBldÍff, a
Ke re bitül-járt ecj piuitaló basát. Beajrett belí a haimaa-hogTTiek orma,
A nígj foljamnak árja kicsapott, S a fondolat, mely Dojsb roll ti porra.
Fölholt, bomiljba vonni a.napot.
K(isibe totta — raegsOnditre — loníjít.
Melj égj viláffot hordó nőtt bellii, Éa Wt hajtanak föl Iégin rohant át
A dal: .Hasadnak rendületlent! Láng volt e dal, mely terünket kot arja,
FClrásva aki ilal nem akart, B a kfiltfi lelke : mint egy Isten karja.
Moly esr«d-árát italéi** tart. .
És folyt a dal, moly tiaain hajnal-fényűi
Tort ál a .fásult namaedík mit A szabadságnak bflasko tsmplom épfllt,
Horá a%$, Ifja tmádkoBaí mén; És folyt a dal, bár tadhatá, hagy irtó
Míreg-pobárnak\' fenekdn a bér . .. 1 lümerjítok rá írtál nercre :
K S11S. apostol, profét b, rdír!
8 nagy latén I épen akkor omla Bsase,
Mikor nem volt kar, laaly tovább ronftt Éa látnunk kalló, láncsokkal B&Uteve
Ast a toronitC, alkotó kesét; És látta mig, bogy osereknek vére
C sor hal m^bOaake-homlokáig-ért, — S fijry tmmnet gjima fátyollal füili bo
Tépett haján a sBldalE babirt.
Aatán afltát lSn. -. feldagadt az 0rr6ny . . - -,Baly ében tsraakáionl ás lakó
8 lantját a vágást aatabakza Urvén, Egy nép remiuyl nao^aao^adtalt olt.
S mod balt. Én láttam — bár he láttam tolnai — Amtat .a g y « 11 bás gaídijára íc-°
Él. drága hámra bele tísi a porba.
Hol albokou egy uibsd ltidík.
És roíesb\' halt meg ! — MaJt JdCknek áreri
ntvjik biBonynyal aa egvkbe őt. Hogy ftlbeaillje : Árpád nnokii
Nem pirulnak-e Saeík előtt ? 1 Ők rágytanak eget-verS dalára,
.Melynél nekünk sem vala édesebb . . . — Ha tndták volna, hogy e vágynak ára
BilrűnkOa less\' egy egí bow«n sab t
Heta halt meg Ö !. . . e ném» eresnek ajkán,
E lennhBlt arcinak holt ronisíban, CasBnmjában, Brkéltü lantján
Hagy aiollemínek diadalma van t
déz-
sáján
„Anyát nem varai ujabb n A nonuet ál, s Neked — ki hont teremtél — .Heved dlesEsíg UnglLL«ibcn íg!"
NLzsetek( — caelyok sírba
-.O 1 d 6 d n ak* iml ,a u, Ea^atoremtS kéz BÍOBdnlatára
.A dal haaájs, napfányban ragyog ! Egy nagy világ reng a Biroknak ormán,
Édes, mosolygó, ábrándos, meséa, 3 Ő _ a királyok koronáját hordván —
\' ElGtOf, mint egy egi jelenes !
6 halljátok 1 a borongd árnyak ajkán árpád hAdinak riadása esál; ,
8 á Utkon ipoll — jövffí dbajrván — bllfáoylik sebsett oiiveln alál;
ilLftk eárra —
gkavOli tagok!
I Halljátok! mint .a *»ell5k fuvolája" Zrn\'IBl megint a lágy ucrelmi dal ! Uillj<{ «ir éres melegehben rája, l EgyQU epedve saCtagásivaL
B im ! jn ai .Öinty ,a sé p Ilonba* karjia, .Ellepte* immár ,Fátyolát a gyin." I 8 ajkára & ífiiv hangokat sagalvia, I , Egj fényej tnnltat njra magyarás. Ét seng a ,8 a o a a t;" — térdeikre hnlbiak
,Enb«r, világ, lírtnémil, nemietek8 A fold : v i r á g i t ham konoranak, Aa ág: Seriben dicsüiti meg!
Oh nemeítem ! — ki sírja mellett járva -
Emlekeiessel, bo*»J Ida tetincj !_dl a dal-ft « si o pára !
I d e jer Ölei lílealleni ! Eoporsójáboa joga voli a földnek, \' Hamvát egy saélvési néUiórbatja, — gsél; I D0 — amit fissze aúxadok ío\' tSraok i
A fényes a ¦ e 11 eta?-^, legyea a fiádl
S maradjon is u idSk vígelglen.
Mig a magy tr név agy ajköa senes; ?s mltíden ajkon, ás btiadagylk saivbfta - -
A mtilt nagyságát dioSitse megt Éí haljon el bár ajkadoa m éo«k, a - • ,
\' Mely rajta, moítaa imlbépea flii ._ . - . ,
Hadd mondhaioilt a\'kásS ««sJérek, -*: " " i:
Hogy hivek voltunk-^<Bi<Vt4<UiaÍl"t
^ " * vhpBsaBéri.
.-^Valóságos tOrtunrt a Maiik koráiul, p
¦i,r \'ü•¦w, ¦ Mottó: Elictmm.
; Rág történt bía ez,. Un már nem i*ig«.z; mikoron még a magyar embor caak ugy ismerte, fairéből a trnbknt, mint Bok nuiuct
tndós>UEj.y\'tM«íff*V.,,\'\'\'lVI\'"-J *nnnlE \'fejőben oly azyr (írtíswknt .odtnk írni, lm Iioczi-iattakj:a:mwlyjiek lakóiról legnneyobb szor-nyfiküditükro, toeg must ip azt kell tapasz-
_talotok.-Tioyy ezeknek meg nmos, az ogosz
német világot rettegésbe hozóit foualócs-
-------fáreg^aaafr-árt. Dc-mt -ezzel ne gondoljunk
vasáraira maradjimk a mellett a jo fÜBtölt tKLC. i. mellett. .Hiszen h:i meghallunk, a fo-nalóczot Íb eltemetik velünk-.egy üti;-ez pedig nektlnk nom Jeszjbajunkra.
Történt pedig velem es egy valusdgos ezüst húszassal, épen negyed napra nzután, hngy a\' ticinó\'" kapunál i\'irküdtem az állam érdekét-felett\'; hol is" tudtom nélkül a város falán At, egyetlen viigutt marhát se tudtuk becsempészni, meri éber figyelmemet Bcmmi lény kí nem kerülketé; vs mart —mngom aajátkesfileg- — segéltem szegény olaszok-Bak~felmMB4 sf ^csempész-árui. Alp-Iy fárad-hatlanDagora néhány pohár jó „vino neróu-Vaj jatalnaataték.
Eaen nagylelkű eljárásom mM ( felobb valóin elöli dicsekedni azonban, akkoron még BMré9yBég«m llltá.
^Történetanlt azinheTya Milano — melyet akkoron németül még Mailandnak neveztek, de melynek rao*t már Victur Emmonuel mondja csak igazán, tmfrv Mei-o-laod.
Aa idötáj pedig 8— 10 óra közi este. Tehát jóval a parancsolat után, a mi télen bárom órakor szokott kiadatni.
Nehogy aa elbeszélés folyamában valaki azon kérdésael háborgasson : hogy mi hát as a parancsolat 7 előre is megmagyarázom.
A parancsolat, n katona szórakoztatására, rendelt irodalmi közlöny, mely az ezredpa-rancsnokságnál osztrák nyulvcn fogalmazta! ik , a as Őrmester által a legénységnek magyarra osztrák izáltatík mihez-tartás végett.
Ea nálunk valóságos napilapot pótolt. A világ minden börzéje nem várja Napóleon újévi üdvözlőiét fenzüllebben, mint mi ezt.
Vál^toaceíkkel a Umnlatos eredeti-\'négorayelvBaete me^iHl^lil^Jiogy: a_mul-_ tak iránti kegyeletből ;Íbdtartsunk belőlük némi töredéket, p. o. :
I-ör. Mivel na itegimont Esti tognnp rósz dochargeot csinált, holnapután ozakompak plnnkiban fog n San-Frnnooscopiacára rukkolni, ott két óráig exorcirozní éa uto(jdra n Generalstaab olöu denlirosni.
2-o&Jlemeiner Pálinkásnak, wegon ver-letzung dur tíubordination aComUsio 25 botul ítélt. \'
3-nr. Corport.1 Bnttoe ivogcn Ffllcht-ver-lotzung im Wacliuiienalc G liétro degredál-tatik ós addig a 3 ik Cumpániálioz augéthei liru&tatik.
4 er Corporal Gondos 1 Uofreíter és 6 üe-meiner a -ilro 5. Bedoutaboa strázsám oo-j mandiroztatik. stb. stb.
Vajmi sokat tűrték éa törik tán most is fejökwt a B»ó-kin . . . akarom mondani azó-caintanárokegy oly magyar nyelv feltalálásán, melyet a vulgua meg na értsen. Nem ludvH, hegy ily nyelv már rég feltalálva, ?8 mily közel van, csnk tovább fejlesztőre vár. L)o híában ilyen aa ember, nuni látja áfát az erdőtől. Valóban kár, hogy még nem akadt patrióta, ki o nyelvhez tankönyvet ós szútárt készítene.
„San Bernardinonak" tis ztrlt laktnnyá-.ban elmélkedtünk ekkornn a világ változan-dósága felett. A mennyiben a katonának nz elmélkedés tiltva nincs • s » mennyiben a reglement megengedi, egyébről ia elmélkedni, mint; anbordinatíoról és Krixartieu-lasokról.
- -Ugy beszélték, lingy laktanyánk egykoron apácza-zárda volt. Meghiszem. Mert először ia : A templom most is ott volt tornyostul, s a börtönül azolgált sekrestyében kétszer voltam G óráig — „wrgen Unaohlsam-keit beim exercirm — rövid vason. De másodszor azért ia elhiszem, mert: ha nem hinném, se nyernék vele semmit.
Apácza-cérdábM, — katonai laktanya lett I Mily szép tárgy volna ez a küllőknek raeg-éncklésre. Mi ugyan épnn nem voltunk hívatva a költészetre, de bizony mégis sok-Bzor elmerengtünk e tárgy felett.
Épen a hónap 31-ka volt. Ha voltál valaha katona, bizonyosan fel-bóhajtása eaen aserencsétlen ssámu napra.
, Mert e napon a 964a kotwtl\' péna éVÍÖ-lfau JcáLojL^ofoilt, hogy költfll^kifejeiéaeel él-JeTffmár mniTa r^gTMlrlu^k-ntáiifSóhajok délibábjai lebegtek, ¦— éhaovár szomoink elült. -;í *
„lüfandum jubos renovare delorem" — mondja, nem tudom melyik költő4).
Ugyanis : 30-án reggel már aa utolsó kenyér- maradvány ment át a aohajnk hídján, a eként eBtéro, vaosora: aéumt, Sl-kón reggeli: eemmi, estére pedig dettO kétszer, a nélkül, hogy már 1-ön reggfelre\'leendne valami megemészteni való. Enapokon tehát dicAérotot érdemlő Önmegtagadáasal egyedül n déli mcnogeval teleltünk. — Lévén azonban a monage oly bőséges táplálék, hogy ennek éldelete utáu & katona-gyomor épen képesítve van valamdy magyar falusi disc-nótorban mint eUd aseroplö résatvenni.
Egy azóvnl, ba azt mondom, hogy e napok estéjén még a mosemondó se mert olyat mesélni, mtbeo étkez\'iack fordulnak elő, anélkül hogy magát a legkomolyabb rendro-utasítóinak ki ne tenné. Gondolom, fogalmat nyújtottam nz olvasónak arrólj mily omino-sua becsületben állanak a 3l-eo hónapok a katunn-életben.
Gonddlhntjiltok kedvea olvasóim, miként CBeoglek füleimben nz őrmesternek ezen szavai,: ki akar kimenni sétálni?
En sétálni, most, ezzel a beamter-gyomor-ral, melyet bármely inyencxaek oda mertem volua nyolez napra kölcsönözni, a megter-holtetés minden félelme nélküL s melyre a londoni kiállításon emésztési képességéért legalább is arany-érmet nyertem volna.
Már sió a mi szó, Priaasnicz Hahneman stb, tudÓB urakgyógyrendazére csak kontárkodás a gyomor egészségének helyreállítását illetőit-g szemközt azon gyors és bistos eredménynyel, mely a Gemeiner-Iohnungra fogott rckrutának vér- éa gyomor-rendaac* rénél észlelhető.
Nem találok hasonlítót azon élvhez, melyet érezni BsercnaDém lett volna, ha Ilyenkor valamely véletlen által képeaitvo leendők egy fél prófontot gyomrom vágó-hid-jára vezetni.
„Er, nem földi tünemény," ast mondja a költő.
Majd cl is feledtem megemlíteni, hogy én valóságos közember voltam, és as. osztrák állam-adósságot rnhásatomon, fűtés és vilá-
gítási Illetéken felfii; riapönkent 9jó fcrral aegéltem gyar"6piUni,;Meiyöa8aBgi ha kevÓB nflm, aok semmi fiaetralüeiit iaJt ofiy otaaa. országi utazásra ba tekintetbe yesaaak miként számos vagyonos hasánkflai mennyibe kerítik maguknak as utazást a külföld tanulmányozása végett, csupán ásón utólagos tapasztaláé megszerzéséért, hogy végre Bajit hnzájok tanulmányozására mind aa Idií mind az eszköz tekintetében ktmerftók magokat.
Hegy pedig közember és nen^ tábornok
voltara, erről nera tehetek; ami engem illót,-én inkább az utóbbi lettem volna. Hanem hiszen Napóleon fia ia csak kőzemberségen kezdé lám ; és még azért ember lehet belőle -— Meglehet ugyan, hogy a katonaságnál íh jobb, ha az ember a „Dii máiorum gontium" közt rokonokat számlál, de erről akkor én még semmit se tudtam.
Máskor ö napokon sétálás helyett lefeküdtem. Tevém est pedig két okból; I-esör lehetőleg kerülnöm kellett emésztési szerveimet mozgáaaal ingerelni. .
2-ov, mert ha sikerült elaludnom, bizonyosan tsritett asztallal álmodtam, ami pedig Ilyenkor még álomnak se megvetendő dolog.
Asonban ma a ofiinháahús voltunk agy káolár, froiter éa 6 Közember oomandirozva.
Ilyen kiküldetésben még sohoe róflaeflfll-tem. s nem tudtam elgondolni, hogy mi szükség lehet ott épen a bakira.
Diák koromban én, igen a Bereltem a aatn-bázat, a nem is maUaztottaan el alkalmilag ezen Bzenvedélyemnek eleget tenni; mihelyi sikerült a pedellus éa jegyaaedA figyelmét tévútra vezetnem. Mert megvallom, as iakn-lában a pedellust, asinháanál pedigajegy-Bzedöt tekintem olyaknak, kik Qisgaaabb io-meretekbeni tovább fojlddesembou botrányos gátul szolgálhattak. °)
Sokkal lelkiismeretesebb voltam még akkoron, mintaem.hajlandó lettem volna ügyömet a pénatárnokhoz apellálni, sÖt a bemeneti dy lefizetésével megveaategetni. Nem ia említve, hogy a megvesstpgetés eme neméhez szükségelt esskdseim ia a legnagyobb m ó r t é k b en-htSnytia tak.
*) VJrgilitw. idea Bn t
i uakia akkor, nnotde?
{Yégv kOTBtkcrik.)
Singy-Kaaíasa, BtijM 30. Aa ntoisó üthta
IdajirAsnnk valóbu komolj * tnl reUtt fi, foljton er&i éjiaaW tstí \'<U fáffywa"Wdeg, malj meiön, »-5-ISo TÍ^tejBa kimkat Idíi\'tt tl3 ít a oxifp reatéarn keaea^eletl-.antfási-Ulátái raaba UőU, minek\\oTrt-fcandBga^-ter^ay-á^iiarfLJáTjLjgJJgbb **
A:kt áraaM )úui ÍEUibb nillt, r»ak a> Ur, hogy tájflmnkva már nagyon t* bevés tan. — A nTi-rrtl kllatiaok moalokik, a Tjg/ nagyabbrésxt &zta^
Ma? fia - ritarjal ak TIZnEeV"j^an^* % é" irbaa járal cuíkkcntek.
J«lsnle0t Irak olBÓ-ansitrlol mérSk^iit1 * helybeli piacaon: Ütiaa 88—89 f.mtij 4 Irt—i frt &0 kr. — Rmt 80—81 footn* S frt 40—90 kr, Knkorlcza S írt 76 kr. — Árpa urfóaJsíioi *«!<\'., 71—73 fontoi B frt. 86 kr. — Zab AB -47 fontot 1 frt B0 kr. —
Puhinba daS.readn 3 frt 00--kr, Poiaalv fahir
-t frt, 60 kr Úrba * ttl 60 br. Gubó eit& raadŰ 12 frt — kr. miKlja. Rillrapiliaka 20 foka 32 frt korda-ˇbT (^rfiH."TifrTraTrpalUika:20-f<>h 13—OOJrtlhariW val •ayBtt. Mia — frLflorka 2i frL —"Hverib3rSkV tvhéa-, BaSf ás bua-Wrik *3-45 frt náaaiakanL4 \' Bgraki fetír t* vSrSa (ncbiller) 19SS- h 1863-ki viiSkOakbelt\\-tmi» 10 frt — frt - kr. Tillinyi í( Biajratárdi feketa 1865. 13 — Jfi frtTJj b-)űl ber vSrfls (icaUlcr) *• fobír B frt— B m 0O kr. Dalátoniaolliki borok lBSi- ?1 1803-tUi hhét LiUOi^frl. ak..nkéat. Vü»* W frt — kr. BA* ii-itfCtf, K5"Lnaé5öí:
Evapjahan Itt koBslptUaiiT uatatkáalkp-en \' 95 fri Pahir ronSJ in 7 frt S6 - 1 frt T5 kr, fokotAÍ i frt
N.-kuUliMai piacai árak naáJoB Stí.
Bora>> Itcríjo 18 kr. Laacsn tUsíje t| Ír. Hah itL*i\\o 8kr. KaiM itcaíje G kr. Dn\'ricoava\' marója Ö frt B0 kr, UarbaJtos raatja 1& kr. Jabbaa rontja.i(0 ar. SarUi-hai fontja ia kr. Bialuatw maaíija 80 frt 30 kr. Z*lr fontja — kr. LangUait taaiaaja 1Q rrVso\' kr. Zso,i,. Ifollaat nauája 9 frl k.r. KtájMWtt fontja 7 80 kr. Kakoricaaltsst fontja S k»i ^fpUi»\'rt«ti"t)i\'t»Ttr. K3l«aUaa fontja 8 hí. RtMkáfa faolja tO kr. Faolaj fontja 60 kr. RqpMeolaJ faatja 86 kr, LaamazoloJ fontja íObr.Ujbor itciíja 14 kr. ~ Ótor\'itcséjo 20 kr-PDittaSr Uc»ejcl4kr. Kantasai iflr ttcioje 10 kr. Oal»aa.patinka itooja 40 kr. TSrtíHT-pafliiba I tcsíje 36 kt BaÜTa-pilInka Itnséje &0 kr; Nrtrt: faeg/ú
94 kr. MártoU fontja 83 kr; Bsappan fualjn 34 kr. So fontja 10 kr. Ktméajf* Bte 6 fri _ fc,. poaafa Ble & frt — kr. Nrersfn Ble 5 frt — kr Faaién »* rSje 34 fcr. SuSna raiasija 0 frt 80 kr. Ssolma ra. 60 br Kender fontja 50 kr. I^sa fontja 60 kr.
Bécsi pénsárfolyam május 29.
6% metaÜ(juea64.— ;5%aemaQti kölesöu 61.60; 1860-ki állad almi kölcaflo 72,80 bankréaavények 557.— hitelintéaeti ráaa-vónyok 128.30; London 123.—; esilaí ágio 124.—| arany darabja 5 frt 90 kr,
^-..-^.ffelelőa^
PIRNITZER TESTVÉREK
pénzváltó-üzlet Pesten, Dorottya utcza 10-ik szám alatt j
ajánljak miDdennemfi értékpapírok visárlitiiit
réazletazetéBeKi. saaöllotrtii-
firkus- ikm\':. Pesti biztositó-intézei
m..^.AX^im*l*t i.s—.l\\.l~.l.fí1 .yj [fyfl^*\'i—m*tii._ nir>ljTn a Taíarvlt #r-1 Ukpaplrqk svLanLiSlJcfrnvr vannak, ¦ malival a legkoaaUVM hazaiban már jltttzlk. Aa utolsórasdet lo-f fljamiakar ma értttamflrak kUaeJsalUtnak. A rferietftaet&uka vsv8 kd-raiiaága amint áHapitkatok meg. | KBUaBsta slŐDjVftek aa Utalnak nnJezctt I
társas-játékok
frSrfi-asaió mester NoRj-Kaaisaánla-i kasa magTar-utcza G09. aűua, a, Sowa-r ¦tosk aaappaBjoa-mrater mellett.
Keatlt a legnjabb rlirat-iolaU a miat kBtrtbfí^ irert ftrfl-31t8nj-8kc1: : FelnltÖt bmJSU 8 ft, jnlonlBe; 4 frl .
Magyar- Tagy nimot naójápit aaslStt S frt, Jilenleg 1 ft 30 kr.
Magyar, t, ¦ n^net raellány özalStr-?-frt, jel\'ulej 1 frt SQ kr.
Müprandolési-bst e:fog«d Farkaa Ferenci fndroii la, aa Barany-aaarVaa^ fa* ffarfo1 melletL ,1^2 ,
AÍ\'íO Vfaf-Mt*)»47 4 frt t »,20 bal rélalctbea. 9. 10 . , ; .a :¦: ..•^6,- „ »Mri . C 10 la&ClOO.ftvs , • í.-, , baii , , D. 10184*-W |1m , . a.W. , kavi , Ü" 10 Í8*4. 100lÜm_, , T.«, , Vi«*i , F.iO IftM.fiOfWa , F 8«, . , , I Yfia*I tO aavsuflr jatsalk 10 iOítJegyte, »ín-aan aacnéljr tlaeoWaaben. ¦ minden resUverS t. I.
nalaiaa SMmálj aa ntolrf resalet\' le&icLáiekqr \' •ortjearytt vni át.
Továbbá aa aanjira mrgkcdreH\' tariaiáeók H. Í * frt Sö kr. nejfífrléví réaifetlieo.
Epnö 80 Baan.%, miiiilenlkn »»nftk SO-ad ii-i»ow Jtoaik, a bcflut^Mk tartama alatt
IS^r* 4U hnsRt>hair«venkiiit
TalamtmBvl . Aaaxtríaban ktailott vuríecrvekrF. eirr I
ertekpapjrekan foljú "kamatokat ia a brfiictíai nap-tü-kamdTB; A aor^j/ok véffra.Taey átadatnak ¦ *i Meado OtlT^R aránvoaau faloaitattk Tan ter-Unéaaa4bni klaaal5ilÚtnak. - ¦\'\'
aa vtolsé rtfA* b^MÉSMhSrr effy «n>4>tl aotsjatyet badVsU Unii aórajagy boaiAaiA.ival.ia élv^ilk o»í
kap.. ..<j \' _ - ji*«^bi.*ni—Lh F-it\'*-i*____._i__* r_ i # \'.f,\'
O. W Jtaaelf-MnjtKjri. 4 tM. S0 airi ifedetbui. Emil 10 M*maHy tí> R»dolf.Mrj.g7T* Jitsiik,
.i".->»i.\'S>i.\':< .:.
- JIPMMM. &tH™» BÍBli M -.jomH.rndeMtt K. Un*tt.W.tmUjn 10 forinljiTiil io «H r<™Mi.l»M»r~«t_ "nj^jn, <«-p.JI,l 1 .sh. 18M-H 100 frto.. ! crí.,"jau-lcl\' 1 . IBM ki 150 tf.. :,IW4I.W frf.. ! UM, 1 lrft„U. , „í\'^i,!, ,
twtllftUI C— OWHWtf.-. ;\' ¦ *\\:
r^jtt HMM ^ij^jMi^.iCTii^-iCwUlolnuk .JtU.nk. , — "^"y
IiulMMM.«CTTa>tak <• 180Í.Ü M MrullU uUántU ünlrflürií."
Máz- és szW-eiadás.
. ?V.-E*nl^áaabÍMlBteaáaaa75r,tí4nt alatti li&s kArjyelmea üti latífl kit daliadnak k\\lün lablietrlyd. Jo f-ltíiH,k malltlt i-abad bfiibOl eladandó. A S t-Qj%rgf?M h*gjen cgf 4060 uifyi.Sg Slrc terJcdO. TovAbbi Ba*daiÍgl \'is n&a esikSaSk ia atabad kéxbül kladanáák.\' Venni "bajíók ejÍTC9koűjennt a fennté-rlntett bAxia&m alatU ti lajdoubaaal\'ár-tflkoinl. -\'\'\\8±*): 1
Juh-cladk
Hosszufaluban Kedeczk^ íla-dith uBBzonyaág 200 db- tenyójjf,-\' téare alkalmatos Bnya^nhottslad^ .a venni sróndékosók\'\'e\'\'bó\' 3ft.lff. ¦értekezhetnek az eladó \'aábzönyJ" s ágnál, ava~gy Z.Horváth Mór urnái azant-Mthaion. :,»j n>, j , * ¦¦.
A pesti bUtoaltí-lntiset aléllrt iff«xij-atáfláffa, biratkoffváo aa aJapesabáJj-olr 36, 37, 99 éa BO-dik gg-ain a t. ea. ; rísavénywwkai asfOBol tiatlcloUel m\'gbivja a f. éri
¦ Jaoios 12-én, kedden, d. a, S e$rakor
as Intíaatl belriofgben (ErasébeUeT 15-dik Biim) tartásai mJUodik .—^J$?&$2LG%L&@ •Bg-<r^j^^fyTf^ ^.afrpafp^ „
A kSs^TÜlíal tin4cjbo7ÍBTtAr^yai\' jasc52ak t ^ \'
a) Át intését illAsarúH jfllentía^ ; .>> ,;l j
b) AaíAmriugAl^ bl-ottmaD/^olantéio ai\'irrriSffAlt éri asim-a.tAaról. ¦ *
c) Ar ftlap-Bjaháljdk irtelmebea kilép.eix|]ö ijaagvldaipi rá lasitmAoji is B\'ATaTlti^alá blabnmaavt\'tajroV Bslyéba aj
, ebének válaaatAsa. ,
Caak oly ráaiTenyeiek vaunak togoaltra a.kííjrjröWabcnl ráss-¦váítUe, ,ktk aO"/n-nak\'kíi«pénim tlrUnt befixaiiao, \'\\1<PlLuÍM P«41s bStduviTány Által enkarSTt fr$3Büían alapjAn—\' Bévákré" kUlltkott ríiaveojok birtokAban vannak. A kSiffjulésre saíl* -telápil Jegrak a aaflkUIdott racghÍTA-leireleb hjnolffaJUlám f msUall joaltia tt-álkáa dílt li urAig rehelSb At na iata&et kBapontt, penstArAnAl. A böiffjüiíaon
2 riaivín/ B rísa^n^ff boairűtaff í nwivawtra jogoaít.
16 íl
Gt axaraaatnAl tiílbot asonban r-gj rS»van/(rS nem birhát. A t. réa a vényei urak faípTiuültethotlb la roafjTikot, do eaab BsaTOMlbipca *B bélISrn fdtbatalmuatt rcOBvrSoyrBebr által, efpca ríai vényen m ónban t,(íbb theghatalmnaajt\' nem vállal hat,, mint amsny-py4 jKt aajAt aiavantAn kívül még Bt itavaiatra jorroaltja, is akkáat a magMval cjytitt Icarrdlobb 10 auvnaattat rendelkoihetltt, i r.íA meffbatalmaiáíok at al-JIlrt igoagotósAghoi leajkésoob jnnloa
41,,.délflUttl 12 éráig bfifflatataiidök,-----
Poit, majua 11-ín 1860. -
h PESTI BIZTOSITÖ iTEZEt IGi2eLTÓS&6A.
HaOUdu,
cJnJlk.
vesáaylS lg*agati-
Wjdita JózwT Jiiadd-, ]áp. és njromilfttuiftjdonóB\'Niig^-KÁnriwíh.\'
Nagy»Kanizsa. Ötödik évfolyam.
iMa-Soinag
15. szám 1866. juraua 10-én.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat. tudomány és .111 ív eszet köréből.
somogymegyeí gazdasági egyesület hivatalos lapja.
Minden hó l-ÍQ, lO-ín, ia 30-kán egem íven.
Ssey^eöSÍsí iroda éa kiadó hivatal:
WAJDÍTS JÓZSEF baojTkereflkedÉaálmu.
Előfizetési föltóífelek :
Helyben basboa hunláesnl Epias éVro : Fél évro - . 3 Évncgycdra - t
s Tidékro postán küldve S frt. — kr.
A bat Luaáliua petitsorert l-nsOr 7 kr., fior G t-a minden liiTublji bcifctalÁaírt i k líclTt\'iidíj niimleti r-^ven Ucifclatinúrt 3« kr A „Nvilt tíreit-i\'íT piítít Bor beiktatási dija 10 kr.
EÍŐUzeiési péassíi él hirdetés-ele,
opr HEintéa e Up snellemî tartalmát illetT
kSsleinények,
valamint vidéki levelek, bérmentre a HaditavataHjos ttiiiaenaîîfc KAUT-EAKIZSÁÜA.
Elfedési felívás! .ZALA-SOÜ. KÖZLÖNY\'-RE,
5-dik évfolyam 2-dik felére.
Azon biatos öntudattal lépünk t, pártolóink elé, miszerint elhalmozó fényes Ígéretek helyett lapunknak már a közelmúltban folytonosan emelkedő tartalmát a körülmények -hez képest még tetemesen fokozni, és a testvénnegye növekedő tudvá-gyát lehetőleg kielégíteni leend fó-törekv esünk.
A „Zala-Somogyi Köztöny" továbbra is megtartja az eddig követett beosstást és azon reményben halad előre, hogy a n. é. közéneég pártfogását ezentúl is kiérdemelve az előfizetők számát minél nagyobbra emelhessen áÉsfT\'
ElöfizetésTteítételek: helyben házhoz hordva, vagy vidékre postán szétküldve, egész évre 5 frt, félévre 2 frt 50 kr, negyedévre 1 frt 50 kr.
Wajdits József,
felelős szerkesztő és kiadótulajdonos.
üt voiiipsyi ;gfiav80jieVgir6gyl6& •
f. év június 1-8-kán délután 5 órakor tartan4ja tanáeskozmányát Kaposvárott a kaszinó-helyiségben, a tavaszi közgyűlés pedig másnap, azaz 19-dikén d. e. 10 órakor fog ugyanott megtartatni, miről az illetők értesíttetnek s meghivatnak. Kaposvár, május 27. 1866.
Elnöki meghagyásból: KOZMA SÁNDOR,
egyleti titkár.
a« életbiztosítás.
Mindenki belátja, hogy az emberi élet tartóssága sokféle viszontagságoknak van alávetve éa hogy az életnek különös baleaat nélkül ia, meg kell szűnnie; de nem mindenki tudja, hogy as emberi halandóság bizonyos valószínűségi torvényen, alapul. $raunt János volt aa olcö, ki 1662-ben Londonban egy haláloBásí táblázatot kéusitett, melyet statistikai adatokból ösesoállított és melyjyel megmutattam hogy as omberi élet oly bizonytalan határideje a vclócsanüűágJkissámitása alá vonható; L^mujyttÍa;tliogy egy testületből ennyi sneg ennyi Baásalók nal meg 1—10 éves korában i ennyi 10—20 éves korában
Ezsn alapeszmére támaszkodva keletkezett 1706-ban az elsff életbiztosító intézet, most ily intézetek Angolhonban már százak vannak, és a mi több, a számító angol nemzetnél, mely ezen üdvös intézmény hasznát hamar felfogta, behatott már minden család-korba, ugy sanyira, hogy ott most már az & kivételhes tartozik, ki nincsen élat-bistoajtva.
Az életbiztosítás Angolhonban oly általános és oly roppant terjedelemre vergődött, hogy About Ödön kiszámítása szerint egy franozia élet biz tositás-ra hét ezer angol jön.
Az ausztriai birodalomban, különösen pedig hazánkban, sokkal később kapott az lábra b lassabban terjedett, nem is részesül még a megkívántató általános kegy és bizodalomban; ezen intéseteknek üdvös hatása azonban sokkal szembetűnőbb, hogysem azt a nemzet minden osztályai teljesen ne méltányolnák. Minthogy az intézetek mindenkinek lehetővé teszik, éri járulékok által, melyeket tiszta jövedelméből elszakít, °) magának, család-tagjainak, YBgy személyeknek,kikről gondoskodni akar, saját életéből független tisztességes elélhetést biztosítani, akarjuk ezen Borokkal ezen intézetek jótékonyságát v9 ági tani, mindenkinek, vagyon- és rang-különbség nélkül , részvéte és figyelmébe ajánlani és e csélból a következő1 kérdéseket megfejteni:
1-szÖr. Ki biztosítson? 2-azor. Ho--gyaa .biztpsitson?. 3-szor. Kinél, biztosítson ?
I. Ki bistositson? Mindenki biztosítson, ha még oly szegény vagy még oly gazdag is, mert genki sem ment azon gondolattól, hogy a jövő perez reá nézve már elveszhet, s hogy Ő minden órában, noha a legvirágzóbb életkorban legyen is, e világról elssólittatha-tik. A gazdagnak megnyugtatására és vigasztalására szol galand halál esetén, vagy pedig egy bizonyos életkorban egy összeg pénzt kapni, vagy örököseinek hagyni.
És a szegény? Vajmi sokszor viszi a család utolsó ingóságát is a zálogházba, hogy csak beteg ápolójukat megmentsék! A péna fogy, a megmentééi kísérlet nem sikerül, a tápláló meghal. Az életbiztosításban csak lelhet vigaszt és kárpótlást.
Ily szerződvény kötését az elövigyá-zás kötelességévé teszi a középsorsuak-nak, a hivatalnokoknak, a tőkepénzeseknek, nyugdíjasoknak, kik bizonyos jövedelmük egy részét e ozélra fordíthatják, a többit pedig aszal a megnyugtatással kiadhatják,hogy örököseiket ez által vagyontalanul nem hagyják viasza, vagy hogy öreg napjaikra az Ínségtől mentek lesznek.
°) A mostani kor be érint n tnindonnapibil megtakarít, mezt sajnos^ tiasta jevcdolommel kevés dicsekedhetik, de aairt a biztosítós mégis íyanlbatá.
n. Hogyan biztosítson ? Biztosítson oly sokat vagy inkább oly keveset, hogy évi betéteiéit könnyen megtehesse, anélkül, hogy ezek által nehéz nélkülözéseknek legyen kitéve. Egy erejét túlhaladó biztosítás boszantó a biztosítóra nézve, bénítja vagy kimeríti a kiviteli lehetőséget éa kényszeríti a biztosi tót a befizetésekkel felhagyni éa igy a kötött egyezményt felbontani. Ily esetben a biztosító társaságok viasza váltják ugyan o biztosítást sierzÖdvényt, de a befizetett dij-ösazegnek oly lehúzásával, mely a halálozálj veszélynek ezen idő alatt arányos, éa e mellett a biztosítás jótékonysága is elvesztetik.
III.Kinél biztosítson? BiztOBitson oly társaságnál, melynél a biztosított Öszlet idejében kétségkívül kifizettetik, mert az évi járulékok befizetése bizony nem czélja a b.ztositónak, hanem a biztosított összeg valódi vissza fizetése, mely szabály szerint Bok évek múlva történendő, óvatosnak kell tehát lenni mindenkinek a társapág választásában, mert sajnos! nem minden társaság oly sznrencaés helyzetben van, mint például Kinnione ndriatica di Sicurtá*), mely 1838-ban alapíttatott, és ismert jó hitele mellett egy több mint liienkét millió forintnyi kezességi tökét mutat fel. — Némely társaság még fiatal, mások szerencsétlenségekkel "halmosrák, és legjobb akaratuknál sincsenek abban a helyzetben, hosszabb időre ily biztosítékot a biztosítóknak adni.
Végre ne bistositson vándorló úgynevezett rnspectöróKnal".\'-~kilr\'\' közt többen mint szomorú példák mutatják, majd kisebb évi járulékkal csábítják a biztositót, mint való. hogy csak biztositókat kapjanak, majd pedig a biztoni-tást kereső egész betételével megszöknek**) ; hanem tartsa mindenik mngát a már ismert jó hitelű helybeli ügyvivőkhöz.
Még többféle e tárgy bel i tanácsot adhatnánk***), de máskorra hagyjuk ennek folytatását, a kegyes olvasó türelmét igen kifárasztani nem akarván.
__L • - y-
Tanácsadás & méj&s 24-díM fagy által szenvedett szőlőtőkék metszése körüli eljárást illetőleg. -
A mtilt hónapban kösbojött fagy a bs61B-tön vagy az ögéaz idei növényzetet rontotta el, vagy a hajtásokat csak felső ressben, a ugy fagyaastotta el, miaseriut ások alsó ró-Bjsón egy vagy több is, a esek rügyei épen maradtak.
Eíaö oaotbon bo koll várai, míg a tfi haj-táaokat hoa olS aa alvó rügyokböl, melyek a felületen elszórva lappangnak. Amint esek mogjolönnek, akkor a fövön nemcask ss el-
") Boccsinat, & hsaai bictofiitd egvlatekre még oddig alig hallottnnk paaossL Saork._
M) Igata van, exro mar Kanittaan la volt példa.
fagyott hajüsok romjatt kell Immáoi, hanem as aj hajtások kösül ia — a legerősebbnek matstkoaó kettBt, legfeljebb kár^utt kl-vévo^ — (Líőbbit késael Icgsedai s eltávaÜ\' tani reoe csélból, hogy ások még\'oastg lőhető eröro vorgSdheaBenek, éa legalább alsó réB&ukön annyira megérhessenek, hogy a jovS tavaszon egy-két bsbiots metasve, gyü-mOlcaOt ía hozni képeaek legyenek.
Ha esen műtét elhanyagol tátik, csak a ?re msrad bisva, hogy nennelf oj haj-táa annyira megnőjön a érettségre vergM-jék, miszerint rendes venyigét képes vén, csak a telot h sérüléa nélkül kíallkasaa; — mivel a már agy íá meggyengült tSnek ereje r holyett, hogy egy-két hajtás fölneveléaére volna öoapontűaulva, többre felosztva, kellő hathatÓEoággnl nem működhetnék.
Hol pedig az idei baftáaoak csak feleS része van megsértve, ott asükségea, hogy a gondos éa értelmes osSléaz asonnal járjon közbe oly módon, hogy a mely bajtiaon gyQ-mölca ia mntatkostk, és ez niooaen megsértve, o fürtacakón felül egy-kátíssel metszés-aék el as elfagyott hajtás; ba pedig a mutatkozó gyümölcs is meg van csípve, mi u f\\inv-nyadt éa barnás külaöröl látható, vagy olynn épen nem jön e!8, akkor ason hajtáai cica késsel aképen kell lom otsseni, hogy az idei rügyek kösül — aJulról ssámitva csak n gy, ha pedig a hajtás er5a vala, legfeljebb kotlii maradjon meg. A raetoséa a rügy Ön felül mj-i nól távulabb tétoaaék, nobogy b kövotkeaö bcszárodás magát a rügyet is érhesse.
E rügyek csakhamar megindulnak, a ha egyébként az időjárás kedvezd, és a növést a talaj ozofg&lmalos művelése ia elősegíti, bizton remélhető, hogy az ily bajtások Oszíg -mégannyira...kiképs&^pek^miBserint ajövl évben megietetösen HeTyireSIÍ a szSÍS/ TiÖ-zépss?rüen terem ia, s csak ily módon tétetik képessé a borzasztó csapásnak következményeit, melyek különben több évre szoktak terjedni, te te rafia részben elbáritoaí. —.-,:, --Aa.or8%j|a^y.. Ghad. Egyeafliet ígaigató vál^islménya.
Nagy00 t* kérjük, caak minél L
Levelezések.
SoEiogyBséli levelek. UL
T. sserkesEto nrl Karikás ostorom sudara cle^akadván, fel vittem Siófokra ast ki iga-sitatni; minthogy pedig már itt vagyok, körülnéztem egyel, tudván : miképSiófokról ugy sincs levelezője a „Z. S. K.B-nek, tehát UuTylyel-közzel majd én írogatom meg aa ott történendöket. Megbinaulva aa esrek esI-vében táplált remény <^F«b<fit a kínüya<s láthatni, fájdalom 1 pedig-;a mit Siófokon fogadására elSkéialtettak, -lE&lÓlian megfelelt vobaa a várakozásnak; oson has a helyett van BÜrgés-fargáa as érkesendS fflrdS-ven-dégok-befogadaaára, Végh Ignáes vállal kősó nr mindent elkövet, hogy saép fördSépfile-tevol á kellö^Tgényeknek megfelelhesoen. Reménylik, hogy es idén igen ssámoean fogják a Balaton-fürdőt Siófokén látogatni; do est Fok - megie -érdemli,-mart-a-jó~ ia tiaata falosi lakások, a kellemes tájék, gfia-hajó, Siófoknak jó plaeea, kereakedésöi és a válóban elegánii a t%B8 nj vendéglő pontos GBolgdlatóval nem hagynak semmi kivinni valót.
A gyÖByörfl fasoros tóportonha megnnjű _ magát & &étál6 köoönség, bemegy a caiaoaea kényslams fcgwlo karthav M fioitB jó itakk b jó magyar kttnyh^napaaklni Baintejótaaci mellett mola&at. lapokat olvas***; wufcaa Bárány; urán 1 ia»ár 3 lan^3fi«V hatnáV^. &^*tM^-Io^*\\l?*L-idéüybea oly élénk ieettá Biófokv hugt UviA , — mint hafiom — fiainé»»ei 1» laflmnflt, #ok
S3aí ssámaníi iá répája meîSéîieî^Q vaa.
fürdőkkel Túl»kedjk ; de mi íb kell egyéb\' a fürdői vendégnek ? élvezet, már pedig, ha jó zene, tiszta konyba , ¦ ml valóban Üt van (hátha még tadnák^hogj
1 milyen ángyalsrczu ében fürtös mt.gyat leány \'forgolódik reggeltől eaUffa, takarék ttlihely körül) csitt, ha ezt meghallja a caőiznÖt De boldog »B a szülő, ki édes gyermekét a bájoló kellemek, azép raüvoltség mellett is
—Tr-^agy^P^awlaaaaiOJiykotltt^
kölni latjai az ilyen gazdaasszony mellett aztán nem kopik fel a férj ála. . .
A zeitetársulat,.as e vidéken híres ádándi han^-<Uflk3n4a44é^u^ csignnya a. Bögo Tanti. Ua \'rá né^esz, ast gondolod, legalább Íb: bandájának, negyed iveso vari" faönw; t^rTOijkjgtragy^\'Hfc.fqJr^ niinth:. r nagy Kristóf álba ott; boraaaxtó . íoartiníal^hk^Bzomora nótát hus — ngy megszántja utássáráa fit; hogy olajt látsz
" csepegni belőle. Késéré nincs a világkcaztyü-
- ¦ kereskedésében késs kesztyű; lábaira nem termett kása csUmo. — Egyszer-egy á. ...i caizmadia legény csizmája varrása közt megszakadt; basa hasonlít egy alkotmányoa. 3 5k6B:hDTdóboz. Kis fia mellényét rendesen köpenynek használja, szóval — ha vidékre mrgy. a\'banda zenéint, alanti éa a nagy bugc<"rtjnd**att egy kocsi tötelék; de mind a mellett kevelet eszik, annál többet iszik, k-íllönben jó mussikoa áa-já ember. Közmunkára ha saélitják, ott osak a felhányt földet -keH-neki -ttporni—ÍÍBinca erényei közé tar-
-ttpj>rnu_Nemca erényei tuziky- hogy kövessel beéri, s a „atcher kundseHaTl uknak hitelbe ía másaikat azért éljen a Tantil
- Vidukíinkríl a katonák mínd behívattak, az Isten tartja, bol eszik eddig szegények á unalamii.: falenem 1 mennyi keserű könny hull a kedvesek szeméből távozó férjeik a gyermokeik után.?, hany egolrázó BÓltnj dagasztja- a megtörött szívet ?! Egy zenéaa: tunen a* storoaaédküzségből, ki ssínte behívatott, az utolsó bacau csóknál — mit alig egy éves. nőjének adott, — távnzta után a aKere(5 n3 szive meghasadt... t
Nem mondom meg, hol tőrtént, egy axo-pény dobányáruló embernek, kinek cz a 25 font roas dohány képeztu egész gazdaságát, fejjel valami roszlolkÜ dohányát clvu-nirue-cumoata. Azt mondják, valami fimácz-félo volt- do jó, hogy rajt nem érték, mert ugy járt.yolufl tatot az as egyszeri finánex.
Es la menvén a szomszéd faluba kedveséhes, a t köz ben előtalál egy kocsit, melyen történetesen dohány volt, Lehet, hogy ezen dohányzzAg~1negfltÖtte a finánca órát, kérte a kocsiri űlŐ két egyént, vinnék el a azom-aséd faluig.
A jó emberek felültették a dohány-amek-aaet hátul a kocsiba; azonban aa egyik ember észre vette, hogy as amicze keresgél ~~-»a flléae olflU,-mégáUlÍak a^^c^it. atfimi-csát mrgeaipik éa egy zsákbaiwfeköl.vőn, jó- kivierundrwancsigo«Bákt letévén ezután egy árok-partra — ezzel tovább hajtottak.
___\'A~Baggterbol^traverzált finánca--ily- nem
ra^^étflT^dojllapotában, hallja egy arrajSvő
vagy „Jaj jaj finánca "vagyok, asabadíiBon-ki kérem 1° De ajövevény ismervén a pro-feBBSÍÓt,jobbraí balra egy párt conjtwgilt az ami ezé n, tulaj donkóp a zsákon, s tovább ment. — JŐ később egy vándorlegény, es ís kardi a várása mozgó aaáktól: „KI vagy ?a a Jaj jaj finánekl Espedfg\' mondát „Ahá tudom, mérti-vagyiiftf" .a egypárt a ,haec mensá\'-ból deci inalt rajta, tovább ment. Végre egy öreg asszony szíva megesvén rajta, Utottvus hatódta a zsák töltelék, hogy sso-f^ykifo**toR>ándorlegény, es kioldotta a zaákbéJ,de midiin megismerte, hogy micaoda nátíő, keresztet vetett magára, b felkiáltott rohanva í „ Jé*tme segélj I jaj finácz l.. Bizony ilyen eavtek megtörténtek. .JÜdüzókor Jováoexán roltam gctiu ko-uUmnál^bouaan, bekiált a kocaolal uidó:
roiok 10 krért Memea vOBzluffág" MöHert sera\'tadnuk buet mérni. Esek is elénekelhetik ám: „Oh .Iimitá..o 1 .bol kéaól na éji homálybal?..
.:: J)b mir most minthogy úgyis vasárnnp van; többet nom Írok, átmegyek Somba » mester kománihoit, durákoW, <lc nomiini ia rokkoini: mertnhoz mi kettőn Kiamiakák vagyunk.
Adjon nz Isten szerkesztő urnák Bok cai-csedlit, jó béketűrést, ss5p ós"jó\' foli\'s\'ógol. ób il3 éa rüvíd v>
látásig i
krétát kívánja viszunt-N.-BEI1ÉNV1 CSt\'SZ.
r - Supnk, május végen.
T. azerkesstő ur! Tudom, hogy aornim későn érkeznek, de vigasztal azon tudat, hogy a mai időben minden halandó elkésik, éa pedíg gynkran canpn spokulátióból. Jítj ! a mai világban minden ember spekulál és -handléraz... A Bzöuok itaiídléroi, a doktor handlóros, az ügyvéd, kercakedő, kézműves handléroz, BZÓvalminden embar, szerkeBttB, poéta, naptáriró liandléros... tehát elkésik. Hem értem a Neugeboudet, — ebbe mindig jókor ér az ember, — no és egyébként sem vagyunk Peaten. Aztán meg, mi fődolog, most flfljt(\'ó) szabadnág is van. De le a kalappal l o szó — csen nagyérdemi élelmi szer, — melyet kenyér nélkül ís" olmorsBolbat ai ember, megérdemli már csak azért is, mórt es Georgi Gyommal urnák kedvoncz oledole. Én pedigjűlen levolcmben — Uyoraroai ba-- - rátunkról akarok asólní, róla, ki első helyet érdemel a megyei czolebrítáaok közt, ki hnll(h)ntlan novut vívott ki azon tiszteletreméltó osztályban, melynek tagjai bŐsógua tprraet űb pöczan kivül azon kellemdus tulaj • donnát is bírnak, hogy épfogu azájukkul npmcaak az ártatlan csirkék, saláta, toport ös pogácsa stb. potja-falitninak, bánom inép néha-néhajó ós tiazteletremóltó igyekezetek éa Vállalatoknak is vakon uoki rontanak a kegyetlen pasaiéval rágni nem átallanak. — Mondom Gyomrosi George da Bondüfulva a logaaebb példány e leirt czéhböl. Cttudálotu, hogy még nem árulják fotográfiáját.
0 az ugyanis nálunk, ki h a a- s z e n v v o l viseltetvén minden befalható iránt, ku-pes hetekig tartó lakzi, dalidó, bál stb. stb. Bpeiszcsotlijét á-lól z-éig végig enni, a üaak az ellen nem szólni (szemben), ki mind-eaekbeu részelteti. — A kaposvári dalárdának ajánlom tehát komoly figyelmébe a nevezett urat, hogy na sajnálja jövőbon, ba majálÍBt talál rendezni, néhány akó ital és bográca étellel többet csináltatni éa Gyom-rost urat meg b ívni s igy máris ki fuj özeit abbeli dühös passiója és fenyegetésének ki vitelére késztetni vagy alkalmat adni,hogy minden dalárda-tagot beBnrnztat a tnexi--k-u-t-*reg-ira-ontbtí. . Kttfönöaen veszélyes lasz most a fagy után vele kikötni, mikor n Bsflreti, aratási stb. zsíros falatu mulatságokhoz! reménye elfagyván, félig deaporn-trÓból, félig spekalátióból a politikai lnpuk-TjSFtart\' felotva^ir~sr kávénázban. Nn do zSértie cawk^Ac^gy^apiGMBDapsz^jáUűliEt íz vajmi kevés. Ko do majd múlik es a grandT pech 1 Azt kérdi szerkesztő ur, miféle tyúk ez? Erre jnajd-ffll elek, midőn ujabb in szerencsém lesz ön lapjában egy másik czclcb-ritio nevét örökíteni: —moet a magvarázat úgyis kissé veszélyes volna Őare is, mert félek, hogy az által ön- egy pr&enumoránsl veasitne, Jeán bátyámat, a aztán meg belém veszne es is Ön is. — Isten Önnel, üdvözli a kis
CSINTALAN.
Apropws ,-4 i k ct 1 nem. mitlrtBzthatoin cl, hogy l*ussony a bttazkesógérÖl a igazán .vsinos mulató helyéről rövid.rajzot no adjuk. A li^.\'t a Duna túlpartján rÖvén, azt a vnrosanl, ih\'iu ngyan lánoz-, ".hátioki,-hajó-biti köti öshz-, melynek védöjefll a kíízópaö hnjón virignk-knl díszített "fabódéban bb. Jánoa szobra alkalmnr.tatott. A Duna alkalmasint vnUini uiás Bzcut p;itrunittu8i\\ alfttt áll, mert tavasz-Uur oly |i>»gá»y, Viilt,\'hogy i\'píMi azon hajót azukitA-trí rv jégi:melyon ez- Jánua volt;.— » poíioiivink uh\'k íirt jc vélik, li-cv ;\\ unlort ,i l;l-tk h:iji- — in-ly.\'.t ép^-it n vi-dsz ¦nt>ált ; -baljóalutu száiuátink kuli tul-iiditnitnk N ¦ tnimlcgv, akiir ho(*y van, lépjük iit uz uLtlst* dtiszk.\'ii, és ben vigyunk » lig\'>lb.*n.
Valólütn. kevt-B város vau hnzánkban, melynek ily gonddal ápolt s csimisan rendezett aétányn volna. — Legelső, tnit a szem megpillant, jobbra a kávéház, mely belül kávé, kártya ék tekeasztalokkal jól !><•-rfiitlezv.*, kívül ismét pompás juhar es iiy.tr-f.ik lombjaitól árnyékolt úlkczü nBztalukk.il ós BZÓkckkel körűi véve, gyakran oly számos vendégnek örvend, hegy alig kapható hely. Előnyére ö-b*ly&ak, meg kell még említeni art, hogy itt, minden más hasunbelyek szokása elleném, iflloteaen ós igon olcsón lehat étkezni. Balra a leiit helyiül van — iámét óriás iharfák kősó rejtve — az aréna, aznz nyárt színház, mely faépület a nagysága dactára, nem egyszer zsúfolásig telt meg a „Szép Helénát" élvező közönséggel. Egyik legszebb helyű a Ügetnek — azon gömbölyded — virág-ágyakkal diszlö, terebélyes fák, illatos syringabokrok a csaltttal körülvett a padokkal kínálkozó hely, hol örömmel nyugszik meg a sétáló s gyönyörködik a gyó-nwint ruEaákbíin, elstirrna éa aL.*kLkutban, b muly kia édenhea iiasonlíthatú főleg akkor, midőn i padokon a bájos pozsonyi hölgyek képezik az angyalokat. Pozsonyban — csakugyan m-m mondunk sokat — a hölgyek, angyaluk, s igen jól jegyzé meg valaki, — ne> hogy tis szép nőt láthatás olübb, mint három Bzép férfit. A férfi-netn — igazán, — értem aa ifjúságot — Impvogójaval, franczia kabáíjával, angol kalapjavul , ní-mel én franezín nyelvével a különösen kutyáival, mert nem is ínvnllér, ki vörös víjfv ináasziiiü az;ilagon legalább és nvirott törpo ngnrat vagy beretvált pudlit nem vtjzet, hu-Bunlit bánni más nemzethez, ceak magyar-linz nem. — Csakis maga gyönyórkiidtk Un inngában, mórt máanak ilyen váz nem tetézhetik, ezen bugyogós nemzedék, mely tán arra lcsa ügykor hivatva, hogy hona ügyeibe beleszóljon, dn beszélni már akkor magyarul nem tud, hogy azt tettel gyámolitan, de tenni nem tud, mert olpolmlt, lenni tán nem akar, mert ol . . . aedett. Ue ürea szalmát csépelek én saraimmal, mikor sok jeles toll U hasztalan fáradt ki a munkában, tán maguk fognak egykor felébredni. Adj:* az ég 1
Lutod barátom, milyen a magyar ember, a ligetről akartam írni b áttértem a hon fiaira, könnyebbül a bánat, ha a hon sorsáról n-ehány szót oda jzethatünk. Do most már _n_e_m JérekjrÍBaz^i ti liget többi órdekességoiro sem, ngy is untattalak elege?," majd ju vő "levelemben újra megnóziük kissé.
Isten veled, K.
Possoöy, június elején. Kedves barátom I Szíves felszólttásndnnk engedve, megindítom elaS npozBonyi levolo-niiet.B — Néni kérdezem, hogy mit írjak,
----- ------ meft annál könnyebb nincs, mint vidéki
vF^^fií^:-^wVmmmi-itíl^^t<haOr levelet irni, —a ha egyéb tárgy nincs, mnga MamimMMbmtik.-,» zaídónak egy elvíWlt; a Bemmi íb hatalmas théma; — hanem bele-
MufrbBrt keoikihlr fyuubit A úidó Ut< ria m -aStlfá Urő Urkmt&tt,,giuiiilTi Mtáte ,hiiun mÜTín th«tka ra a Ur?* kooim WHmban faltaUltL:.iBagát moadvim —-,\'H*r-iM»o4i»fc-Ti>U_M_» keo«k«l« Ai»ld»
- : )Bé*thl-vMte éin-e, hogy es,e«ib8rt vprl ueg^
< A^Zv fl. K^tf\'lieti u k piper,rUBÍ&l ulmfl israt ha jt u, de ratavlelmea. JUUaa iitt uariuutl ur, in fiiak, hogjafeleíigraái , Hjan-anUltakar najd/péaig ninuvia ISbb
- auUlom.ny \\.libun41,p<idi»\'*mleg«a«Bi»r, » tvgjacUiahsll U««iflrf.m«g«h<ml6.rSta
jaír la.ntond.J. B^gtíaltlu ajtó nágítti •Wi*T^aii.bimiiyJiiortUi)tth»gjrpra.Wm "Ojéi ta Uján ktdaii •aoknyia.iiiéDjMak,,\' *" \' *\' Jmajd kriablmtpt i»!óhajt-:. ^ . .- ^Jfd8aa>^tóndTO;raBra>én^a^ MM «JI at taífa aldáaai\'Mk fcatorfoafa-]|*att!9lkoHtt ftrga, Heolahel ast aauaralí taaunl, próbáink
[Uaufa. .-- .—-. \' -\'¦ a ¦¦UTMaurlia ira raaaéna iMant, ho(j aKginyfalaiiaéiai-
rúntok^ mint a:lasrelaKS, -midiin olSazDr talalkoaik imadoltáfal, TRgj- a világban míg járatlan balek, midőn elosciir Tép\'salnnba, -*agj. a fiatal falasi leányka, midőn elStior »eíyen bálba, a a-francsia-.nQgyes hatodik alakaaUIg irul plrul,-\'a vogre kcaorveeen mag mer aaólalni, — do boleronlok^ea i> mondom, mint oxon leirt-naivaágok — ut. időbe éa pedig lerBleaoi tiaatemhea illcndQon Tersael keadem t. i^ :
.Oá ídÖ.TáltOBBOdOf . p ..
\' mint as BBBBony nem állandó." Kem tadotn e aorokiróját, aatBem, hagy á Borok ily_Mndben irattak-e, t nem-e, csak *m fordítottam ki, de annyi igaz1 hogy a bmaonlat jó ásnagyűű paaasndamai napokra.
Wt elült forró napokban iszskltunk, ma ¦..«H70i.TSbToU növény \'életet\' siratjuk s fMggijbába bnrkolya várjak {ha ngyan, gnbánk történetesen még nara"volna gond-: -^fűái ali adya a . .- lilogháiba) jobb időt,
Ze.la-somogyi hírek.
A (Urnapi körmenet) kedvező idő mellett a legszebb szortartáa-a rnndbon ment vég"ba, kis- és n.-kanizsai elemi éa a helybeli gyranaajaljs ifjnság, fehérbe öltözött koszorús szüzek, a aene válogatott darabokkal, a diszben öltÖzÖtjt a megjelent katonaság, a zászlójuk kőről csoportosultczéhek az ünnepélyt nagyanorQVó varázsolták, a taroczkok folytonos dörgése és a katonák disalővésoi szintenagy hatással volt a fényes ünnepély emeléséyö, .dícsérotet érdemel a gymnasialia dalárda, mely a város-templomban meghatóan énekéit,,\' 7~ -
A (TriVőly Viotór) r. munkatársunk „A magyar nemset dalai az országgyűlés alatt" czimttipolitikai.verses röpirata, moly elháríthatUn akadályok miatt mindeddig meg nem jelenhetett, Pesten Emich Gusztáv ur kíadáaábana napokban mulhatlanul megjelenni fog; Nagy-Kanizsán kapható ioond-r Wajdits József köoyvkorcskedéBÓbcn.
A (Jótékony olöadáo.) Alólírottak, mint az april 29.re rendezett műkedvelői előadás rendeiö\', tagját kedves kötelességünknek tartják a nagyérdemű közönséget az általa tett jétékony czélu áldozatok bevétele éa kiadásáról a. nyilvános szám adás utján megnyugtatni,; Be vétől: A jótékony) czélu-kisorsoUaca: adományozott 1GIÍ darab tárgyra kíbocsájtott 5869 "db. sorsjegy, ebből megmaradott 1975-db. eladatott 3804 db^ á 10 kr, o. é. üaazoacn • 3CÍ1 frt 40 kr. Be-léptl jegyek»atán..bejött 288 frt 70 kr,FólíÜ-fisetcsek$B1^23\'Yrt 60 kf. 1 os. nrany és 1 ozÜBt frlaa.1 Az öbszob bevétel 701 frt 70 kr. Kiadás: Több rendbeli a zára Iákra kifizet-
tetett ÍM frt 50 kr. Maradt tlazta jövodel 670 frí\'-ÜO kr., Vet. arany és 1 ezüst frt
frtos,
mely as uskola-Ogyi bizottmány pénztárno-kárijtli-"!, cz. Tótir-í^goB urnát ideiglenes uyuyta: tno(lett átadatott. Azon oyorenióny-tárgyak, moly fik el nám vitettek, jnniua hó :t-íin délolÖtt IbI Urakor nz egyletkortban a fénü czél javára^eláryjareztettek. — Akkor, midőn n féuti mUkedVolöi társaság nevében a I. cz. közutiaég\' szftes áldozatkészaégét fiiegköHzúnnéuk, egyúttal köteles Bégét véli teljesíteni a műkedvelői társulat, midőn t. cz. M&rtinkovk\'s Károlynö és t. cz. Horváth .lánoBiiö iiBBzoiiynágorínnk a sorsjegy árulün nál kifejtett Ligybursóaáfjitkiit, ugy ííernrit ternö auazonysiígnak a B^rsolaudó tárgvak átvétele éa MartjnkovicB Károly urnák a ren desésnél tett faradbatlan álJozntkóazBCgüke! nyilvánusan megköszönnL\'sziotupv a nemet czél iránti lelkeBŰltaé^bőí tett srives feliilli Kéteseikért , nevezetesen; Vagner Károh f>0 kr. A. Gy. 40 kr. Babochay János 5 frt. Febér N. 50 kr. Eisinger H. 1 fn. Ohino-rányi íróra &0 kr. fcchvarcz L>(.> kr. Nagv ltécseról 1 frt 8u kr. Egy t-^DUgybarái mogyból Ö frt. Babochay György 1 nrany Keeselbauer 1 frt. 5j kr. Moraita Adorján 2U kr. Berg 20 kr. Martinkovcs Károly 40 kr. Hítbl-Ii B- Fassl 1 ezüst frtost. Egy vi doki ur 20 kr. A ^yrantmiurni milónekes ifjúság adománya IJ frt 4D kr. ÖasBeaen 23 Irt 70 kr 1 arany, l ezüst frt ősért amüke.l velői társaság a kózunaég előtt báláját nyíl vánitja nson ÖntuduttaUhogy mi anemea czól elérésére tóló-ltÍttJhető,-^ltr4^gtette éa: a. L cz. közönség nemeskeblüségéböl azerencsés lehetett, e azunt czélhoz járulhatni.
N.-Kiutzflán, ltifjtí. évi május iü-
A műkedvelők nevében-Babochay Gyula, Tbomlcitner Gellért.
A (,A nngy-knnizaal fögymna b i u m) javára ujolag gyültílt be ajándékok. jelesen ngos BittciL-z Lajos asombathelyi megyei káptalan nagv-prépoat ur küldött 40 frtot, főtisztelendő Plander Keroncz nofldi eapjreBt ur aláírási uton ajátilutt lOU ü. ért forintot.
A (Rablás.") Kia-Kanizsán f. hó 6-kán éjjel, maion a reguhajtntt eső áldásként hult nlit száraz földeinkre , valami azivtűlen a lakosaág CBcndea n vugclmát felhassnálvu. egy helybeli kereskedő boltjiba lört, — » minthogy a keresett pénzh z uom férhetett, holmi kelmékkel, még eddig nyomtalanul, elillant.
A (dvorB a Ü r g ö n y z é a.) Egy fontos családi ügyben szorkosztöeégünk felkóretolt Lendvára sürgönyt küldeni, mely szeronefló hcti harmadnapra meg ia érkezett rendeltetése helyére! ha o csigaBzerü drága sürgöny kán vont maga után, kérdjük: ki less érte felelős? — murt a Icndval posta bizonyítja, hogy csakúgy tn harmadnapra érkezett oda j az ilyen maga után kiszámithatlan kárt vonható hanyagság jövőbeni elkerülésére felkérjük a soproni postaigazgatóság figyelmét.
A (íS b- - Hárottnig rn s eb r a) mily élénken tünteti elő a ráfordított figyolme\\ ugyanis; mint hajdan a rrigy-ssékrény körül, felügyelet-hiány miatt, sátrak állíttattak fel; ugy itt városunk ez egyetlen szá&adoB
- eznlékesobra körüL sátrak éa húsvágó tódék atb. vonják aa idegennek figyelmét magáia : — mikor lesz már erre ia egy kia gond fordítva?!
A (.Angolorazágban) tübb helyen a marhavésznél az al-kéncs savas szíkenyt (na • trium hypoaalfuraaum) óvszerül igán aike ¦ resen használták. LegcsélflBerÜbben lábból öt font szás. gallon viaben (egy gallon 7;l/a vámfont víznél valamivel több) feloldatik, az oldatot pedig közönséges italul basiinálbahií. Legkőcolcbb Brockloy Holl-ban J. T. Noakea jószágán tett véle kísérletet, minek .eredménye volt, hogy mély szarvasmarhák azt itták, a betegséget kikerülték, migá melyek abból nem kaptak, menthetlenűl elvesetek. A marhák nem voltak elBZÍgetelv«ar-{í). H.)
A (Színház.) Sietünk t. olvasóközönségünket azon biztos forrásból móri tett kellemetes hírrel meglepni, - hogy Saigligeti Ede, a pesti, nemzeti BSÍnház drámai rendezője, az ugyanazon intézetet kiválóbb tagjaival — közöítttk Feleki,;ia — jnliiiiTlfVén körünkbe érkézénd, -s városonkban néhány előadást rendez. Szivünkből Üdvözülj lik előre is nemzotl művészetünk "gyöngyeit, a előre is örvendünk tus •átvezetnek, — a soktáös-napiaaság után valóban jól fog esni n néhány Ünnepnap,,melyben bennünket ittraniatáauk alattrészea^tendnek. \\,
/A (TT j füzetko) érkezett BzbrkeÉatííáé- " fgankhöz, A Balaton gözhajóaáa éé^émaefis i (befolyása közlekadésűnk é* Jt^tekkedéflünií | Vméléséro, irta az. Györgyi Horváth áfio^ton. |
A {Lapok elqfiaetéBére;); ^ajdita József kűnyvkerB^kedéáfrffiiBden bel- és kűl -földi lapra e18lUétéseke1,\'éÍrogad.
- A D "\'" ^ á ti h^jennjna 2^án tartotta a lobogó áTapiÖká^eiileléíiére á]keiií dHeelélyl, meíyan flzép^őpŐuség gyűlt ÖBaae^.éa megelégedve; távozott. Az említett alap^ is yag? 50. frt maradt. > \'
- A (Varázs f é ny k épe k) kaphatók Wajdits Józuef mükoreskedeBében oIcbó árért N.-Kanizsán.
— Figyelmeztetjük városunk igen tisztelt kapitányát, bogy as-nlgnt»\'iígu-hoz taimneU gyógyszertár átellenében) kapu - sarkaiban hiába való aubanosok fényes nappiil oly dol-rmokat követnők el, moly ugyan mindnyájunkkal közös, hanem az tllodolem iné gin félre helyen parancsolja elvégezni. Tudva van, hogy az emiitett kapu előtti járda egyszersmind városuuk séta-bolya. — A nagyszámú müveit s elegáns BÓtáíó közönség érdekében tehát os emiitett kapu b a tahiban loindazon utczai hely tisztcletbcn-tartásának szigorú el rend éltetését kérjük.
(Bekfl Idetett.) A Í.V i a be n - f u 1 á a.) Egy alig 2U éves fiatal fodrász-segéd több tárastól felkéretett az u. n. mezei (potyli) malomhoz fürdésre, nom iomervén azonban a veszélyes helyei, beleugrott, hol halálát lelte. — Sajuos, hogy mindenre Ügyelő hatóságunk ezen már többeknek halált okozott veszélyes örvényes helyet vagy be nem tiltá, vagy a helypénst szedő molnárt nem vonja felelöaségre; — továbbá, miután egy szabad fürdő hiányát oly annyira érezzük, nem találkozik vállalkozó, ki uszodát, mely fürdő-helyül ia használható lenne, állítana fel, a hely nem hiányzik, át-idomíLáara vár , gőzfürdő felállításáról ál -modni sem merünk -
— A gySmÖlcsidö lassanként beköazönt-vén, jó leas as illető hatóságnak felügyeltetni a kofákraj; el&axűr, hogy esek érett gyümölcsöt áruljanak\'; másodszor, hogy teljes mértékök legyen. Mondják, némelyek valami Bahaséra Jankó-féle mértéket használnak, ugy hegy itezéjökbe alig fér 50 szem cse ressnye.
— lkA b.,- füredi) fürdő-vendégeket némi veszteség fenyegeti. Ki ne ismerné ott a kii ne derített volna fel mintegy a gyógybaesná-lat kiegésíítö részéül a „nemzet báróu-jának jó kedélye, gyakran talpraesett ötleteinek kifogyhatatlan kútforrása. Bizay ur kissé lehangoltan fog ott as idén megjelenni. Miután épen e helyen kapott azámos emlékeiből egy nagy reszt a napokban lakásáról el-oroztak. —- Egy emlék elvesztése is fáj, bal meg egy i\'y Bsép teljes gyűjteményé, meiy huaszu évek, számos kitűnő egyéniségek a barálaág-boldog perezek emlékezetével álla kapcsolatban. Az emlékezetnek ez értékre íb nem csekély kincseit ily mai á propoa elveszteni oly fájdalmas órset, mit — nem bisiszük, ho-^y e pár sorban tolmácsolt ré«z vét enyhíthetne. Talán biztosabban fogja azt tehetni a nyomozó rendőrség*
— ("S z o m_L&u 6 á g.) A helybeli piacéra már Bzámo^M^ísi érkezik időelött lekaszált magtalan StojT-kévékkel árulás végott, fájdalmas emléko a komépy fogynak.
Aík\'j lap.) E napokban vettük a csinosan kiállított vegyestartalmu veosprémi lap mutatvány számát. Ajánljuk a pártoló közönség figyelmébe.
A (G y ás am is e.) Folyó hó elején az al.-lendvai szontogyházban tartatott meg a boldogult fóméltÓBágu herceg Esterházy Pálért a gyászmise. — As isteni tiszteleten megjelent még nzolgálatban lévB éa nyugalmazott goadatisataég családjainak méla-buu fájdalma eléggé visszatükrözte az elhunyt feletti Bzivtcli érttetéty^melyei Hzámnsau könnyekkel iparkodtak enyhíteni. A közönség tömege egéas zaufoláeig töltötte meg as imolát a felejthetlen atya iránt tartózó végső imát és tiszteletet rovandó le.
A (Fényképész.) Tömőry s.-egBrszegi ügyes és szorgalmatos fényképész ismét folytatja nagy kocsiján körútját a megyében, — czélja egy nagy salamegyei albumot készíteni, jó sikert kívánunk.
A (Rablás.) Lapunk [jártával érkezett sürgöny folytán közöljük a következő hirt: 8—9-ik kőati éjjel egy gastettes Lövy József várasd! éksEcrárus boltját feltörte, és belőle 100 arany pecsét-nyomó gyűrűt, több rövid és hosasn arany láncaot, 6 arany éa 5 ezüst nei-órát, többféle arany és ezüst ékszert tulajdonított ei. Öacaes értéke, körülbelül 5000 frt.
Kaposvár.
b. Adalárda urnapi fellépése a reggeli latoni szolgálaton, ismét assóp közönség clőtiCa jó sikerrel történt meg b igon méltó kezdete volt aaon napnak, mely as cgyhás egyik legfényesebb ünnepe.
h. Hatáohek ponti optiknB városunkban Idősík,á fényes kiállítást rendezett b te re oskop-képekből, A világ .nevezetességei mintegy 330 képben aaemJélhetSk 20 nj krórt. Olcsó kéjntaaás. -
h. Tornaegylet felállitáaán buagól-kodik néhány ifja erő, meltnek alakítását illetö^Uö értekezletre f. fii 20^ka_tÜaatett ki. Kém mondánk hizelgést magunknak, ha jelen azép és igen életrevaló törekvés folem-litéBftkor^\'astT mondjuk, hogy a kaposvári ifjúság — mely csak fél év alatt két egylet felállítását MKkÖsB, o mely az eddig tapasn* taltpmakaoa réos vétlenség — a mintegy azon meggyökercsedett hit fátumBzerü szavaival :¦ — „Kaposvárott csak kezdeni kell valamit, hogy megbukjék!" küzdve, nem
j tallggod, — hogy ezen jfjiiBág mondjuk kedves reményt nyújt ahon, hogy wgykor hanája, megyéje és városának erÖs oszlopává leaz
I Kltlro, tiétek a pálya I
! h. OáUnlliai Eal«rliAzy I" » 1 bor
¦ czeg lelkéért folyó hó 2-An volt a helybeli I templomban n requiom. A város elegaucziája, j középosztálya éa földművesek ttzámoBnn kép-j viselve voltak jelon, az engi-aztelö áldnznt-I nál egy-egy fohászt rcpitendök az elhunyl-| ért. hűk jó totte ki is érdemié a közrészvéttt. ; Kiemelendő racg, hogy nz izraelita feh-k-y.etü ; bérniikaégi liaztnég ia Ünnepi díszben járult
a végliezliíleilmz.
I h. A f e n y i l ö í ü r v c n v 6 i í k <:. n a ¦ pókban több halálos ítéletei hozott, u e lió 10 én hihetőleg ilyet huzand a atgeadi —
i Btatnriumtól menekült — rablókra Ís. (jver-mek-veazlök , gyújtogatok b rublúk mégis érdemlik, bogy ollcnokbű ily szigur alkul-
; mazlasaék.
h. A fogy kártékony hatását mária kezdjük érezni, gabna, bor b egyéb áruk is tetcmcBOu mogasb áron árullalnak.
j h. Tóth János nyári étkezdéjét b mu-Intó-kertjét o napokban nyitja meg. Ajánl-
l juk. hogy a jó aór, iileies etkek, pontos ózol -
I gálnl éa mérsékelt árak is Mulathatok le
I gyének a tervezett b már munkában levő be
| lyee barendezéB mellett.
j h, Kadarknton Balog Bzintárau
! laSa működik. Egyik hősi darabban annyi-
¦ ra szólt az ágyú ée hullott a báróba, liupy vagy négy p >d ia leszakadt — a a kujuni&cg
, elesett a harctban.
I h. A Drávából iámét két — tmor-i vobí vélemény ozerint mintngy hat bí-tig ázott s uozott — hullát emeltek ki, az egyik | férfi, másik no volt s mindketten magyarok. | h.Ar. decoon pár hét e 1 ó 11 !1 az.-fe-I rencziek egj"ik tagja beretvával elvágta a I nyakát. Az\\ mondják, megzavarodott elme-\' jé ben.
b. Don Hidslgn isméi vernét irt, b azon megjegvsKSBel kéri közolt\'itni, hogy seiiki mag-ára te vegye, mert a történet egé-1 ezen kOltűtt.
9 g j raár braMi.
1 Hall (¦ fDcc\'li . Petra oi <:i \'
Oö lud-m már ,., i, „.Vij • i Ttxlom . . a srúf . 8 ,
í Lehet ajkjiJun hl-huIt ? !\'
i .,,Alfréd nem mondtad-,! nckei:;,
Hogy uapai\'i"\'"-"! a mcnnrorBEai-S pillánuuum cmiriiii\' ?
,..Nu i\'-s iiMim a prvln.lí: nn-j
A ufloljíbcn eiint\' arany 7 . l.\'íprilct. liűpj iirkduk lepji-u
Noo . . müjoljju már r«ÍDtatan "
...NÓE.1 nt t.öfiíik s (T\'finsriT\'T.r. .
..Petra, anrjal . . . uh boesásH meg ! Hiss máj . . ipy mir bratrt \'-
Fővároai és vidéki hírek.
— Kénynaerkölcaön. A r Wiener Zeitung" egy m. hó 25-rBl kelt törvényt közöl, melynek értelmében a lombard-velencsei királyságban 12 milliónyi kényazerkölcaöa iratik kl. Ez hat egyenlő havi részletben leaz befizetendő; és pedig a vclenczci, vicensai s bellunoi kerületben jnliua, a többiekben június végén kell a befizetésnek megkezdetnie.
— Erdélyben azintón pusztított a h i d e g. Mint a nK—k° nak írják, Háromszék 0 különösen a magasabban fekvő Csík májas 21-töl 24-ig hó alatt feküdt b reá oly hideg állott be, bogy a föld bárom hüvelyk mélyen megfagyott, mi a tavaszi növényzet égy részét tőnkre tette.
— Herczeg Esterházy Miklós, kinek Németországba való utazását hirlelék, egyelőre Bécsben maradand, hogy az ismert
f>er folyama, melyben a berezeg mint tanú áp föl, annál inkább gyorsittaBsék.
— Aa eddig hadi-csélokra vásárolt lovak osáma Magyar- és Erdély-országban meghaladja a 49—50 earet. Ezeknek rendes ós legkisebb ára, amint est a pót-lovasási bizottmányok fizetni szokták, meghaladja as 5.280,000 frtot.
— Anyák ne hagyjátok kisdedei-taket magukra. Pécsett a szigeti kül városban mait hó 26-án egy anya kis gyermekét a szobába sárta b nem vette észre, hogy a házi eb is oda benn el volt rejtőzve. A hetivásáron elvégesve dolgát, hazajő & legnagyobb rómüléaére észreveszi, hogy akutyna -kia gyermeket veszélyes helyen megmará, mire a- kiadod elvérsés folytán még aa nap meghal L
— A katonáakodáetói való megvált á b nem engedtetik meg. Ugyanis a magyar kir. HelytartiJtanácB — mint a nLl.u órtoBÜl— egy kihocaátyányban arról
í-rteaitciir, n pontviirnst hnlóságot, b*gy u ka -to!(ft-kölcl*T.ctlftklf!4 a m«gvAUáBÍ 4Íjt-.-ölfna_ giidni többé nem eztibad.
- Pozsonyban él egy KJM óve« anazony, líi mt-g oly erofi és mozgékony, hogy a 2 ik emeleten lakú igmerÖBeínél lálognlásoknt leaz ; obbííl itélve lehet adni valamit emlékező teheteégéro. Ezen tifltlea matrona be-fzéli, bogy épen H*.! évvel ezelőtt volt ilyen bideg mint most \'J\'A és \'?-1 er,. Akkor az Ur-ii"j!J;i jinuiin -J-iirn \'-nett, ép I\'ozsonybiir) hu- [ k»\'g éro hó volt. j
Vabm%.yy,rszáguy üléa i kép- j v 1 h " I 1. i mult },ó ^\'.\'-Irt-n, n vasmegyei kö-Z\'it.aég n-\\. i.i..:ti, IheilIuij irni.il n v ü \\ i, f ta k át \\>>-\'Ai l-\'FT.-f;. y rsngy bazárik l\'üiiiafe.
— két l;at di-a találk\'izutt e napokban ! egy bult\'jaii : rpíijlái;"\' — szíjlitá meg egyik a 1 { m^biknl — ..nuk.ü nicírvínik n irw/ia el- | „Il.sz ,>*m a í\'íWH-^a, hn.^m 5 r.emel : ellen megyünk." rl.."gv — liies tikkor nem ics?, kivel harczfjjni. mert az már előre is in\'-gbZiJ.vi." Tt;:-ii>ófií.t t-e, i^\'jg^ c. nénn\'t aíall a porolt trtclte.
Bécsi ós külföldi hírek.
— A h a d i - a s á I : i 1 á b o k költségei. Hogy a TssnLik hasznalata álkmi aíállitá-6-krü mily kúltoégria, arra nézve a gfácai „Tt-legí." egy példát idéz.. A..vaauton.ugyan-.
! ic i \'aht-TUiuA Laiburl.ig — :{ti rafldnyi távol-j fi^ig — cgv lovas depfvd-század BzaUttáBa frtba, egy üteg szállítása pedig Laibacb-bó) Spielfoldíg 866 fnba kerüh
— A párisi v i I í\\ g k i á 11 i t A e t. m e -Ivet 11 juiíi \'¦¦¦re lt r vi.-zte k, o|not; lur &zertnt egy é v vei kt-BÖbbre hal asz íjak . Oka alkal -
; miiaiut 11 brib\'jrua iií\'".Ubeü k " r (.\'Benti Ö.
| — E g y ? t e m y> l ¦ • m t, e e z e 0 m l á e a.
j Slockbolinliú^oz ottani kalb\'\'liktiB templom
¦ tornya mult hó ?8 án délelőtt öBaseoailott a
! f)n embert temetett romjai alá."
j - A cs.\'k eri\'iiutt. A regi Kómában mrg volt tiliva a nőknek bori inni. Ha n férjei\', meg okarl&k tudni, vnljfin követi-e a azép fii\' gr. ng;? r.ftn 0 Bzaffályl, feleeégei-
i kei >;s rok"ii/nkftt meg ezokiak csókolni. Mi
: c. krl Ií-mí.-ü eii.kum ti rúmaiaktól örököltük,
. i\'/. u-\'.-.ux \'/kiín\' !!» sarkáé 6 ki raerno ellene
| sEl,t -moli-i.
— A v 1 I a g 1 e g ti é. p e e e b b városai 1 ku vetk <ízu k ; L"nd.,(i ujubb ósszeiráii azerént | 3.\'il[>,VMl, l\'ek i 11 p a.inst.thiu, 1\' á r i ¦ j l.C.\'.\'.Ul Jeddo ü millióig bizonytalan, Kon-
tantinápoly I mllidu f«l(il. Kanton l.UdO,UOUp I N«wVork Kl3.&7n. Madraaz T2u,OÍJ0, Minké | : ,-1 milli.-ig BiTÜn fi:^,T4i». Philadelphia ; :\'lií)i.:ini — llera :i.\'"\',_M I, l\'él-\'rvár 5\'«J,DÚJ >ar.king millió, Liverpool 4Tt>,3t**, Nápoly 4áVftiá, Kalkutta 410,182, Moakva 36G,37u, Madrid 387,4";(.i, Manchester 354,430, Lyon 318.ÖU3 lakossal. ! — Trieszt mect&mndtiitáeá\'t a 1 rT)meE- páriái lev-.l.jzöie igeji valószínűnek lartja, mert ez által az olaszok a Ve lenese éa Bécs közti YSEiiti kapceolatoí meg akarják Hiakitni. K czélra a Foggia és Taranto kost elhelyecűtt 30.000 embert tkarjlk" Tc1haaz; nálni-
— (Meyerbeer leánya,) Meyerbeer Kornóíia k a. Ricbter Gusztáv, a híres arcz-képfeatöhos megy férjhez. A menyaaizony huas és néhány évea — az ily dolgokat nem kell pontosan tudni, a vőlegény pedig 44. — Említendő as is, hogy a menyasszonynak mintegy negyedmilliónyi Baját vagyona van, anyai öröksége pedig 5n,(H.M> tallér.
— Dumas Sándor Kloronezhe érkezett, B BZÍntén Bzrtlgálrttot akar vállalni Garibaldi önkónytesei közL
;~r~ A trieszti u j s ág az „Allenza" (állítólag a magyar menekültek közlönye) után írja, hogy Perezel Móricz két fiával, kik a magyar legíoba lépnek, Turínba érkezett. — Türr, ki a napokban tért vissza Caprerá-ból, szintén az ÖnkéayteBck közt vállal szolgála tot.
— Egy bécBi lop egy tréfás táviratot említ, melyet Napóleon császár gr. Bismarckhoz Intézett volna. A kérdő oűrgÖny ez: „Melyik lakatosnál csináltatja ön ingeit? — Kérem az. illetőnek czimcetét távsodrony utján. A válflBz ki van fizetve."
Pipere-asztal.
2-ík lap.
„Modea." E név a lap. homloka, melynek folytatása szóról-azéra következő ;
-Térdelve imádlak rejtólyos nő a te nagy méltóságodban és mély tudományodban, — mert miként az előzményekből bfeton tudom, te vagy Medea Aó toaa cűiohiai király 0 Hekato leánya, Kir ke testvére, a földi léhyek logsíobb hölgye, a büvéoset minden nemében o legavatottabb éa a világ legcso-dásb bűvésze;. Ssóljl — b mond igen. — Igen I te vagy as, a ki Ja ionnak, midőn
Kolcliiabn ment az arany gyapjnér^bB-erejfi luivényj^kctadAL. melyekkel b tűzokádó sárkány t maga ölé meg s láajff-n tt>t, kit ~ migazerettél, Kolr;bÍBból elatŐktél, I mégiá- . dttl vitt AbvyrtoBs Öcsédet megölted,\': ¦eBétszftggaioil lagjait elezórád,- — ceákhögy atyádat az elezórt huIUtágoV Őasi^zedSBé\' vei az iitolérésben feutartÓztalhaad. ,
„Medea! ngy-e felismertelek ? — Te vagy nemde & ki annyi hosszú veszélyes kalandozás ntán J o I k 0 a t ba viaazatért Ja-touhuz iiliüi uicnlélrA7elejKjLrlptliban tíz évig boldog házas életet éltél; később azonban a hÖe hozzád hűtlen lévén, magától ¦•ItriBzított b igy Krenanr Kreon király gyünyorh lányát kedveié meg. Ét la éten uj tnenyaaesoDynak pompás náez-mhát éo fejdíszt köldüttél, melyeket mthefyVmagára vön, legott lángra gyúlt a a tűztől meg-emésEUti tt, ezen felül mintán Ja& óntól nemzett magzatait megöléd, sárkányoktól vont ezekércn a légbe tovaazálltál. Ezután Acgeua király nejévé lettél, végre "sok kaland után Koldusba tértél vissza a trón* tói megfosztott atyádnak koronáját visszaadandó,"
„Jól tudom ón azt is, hogy mind a görö-gükriél, mind a rómaiaknál isteni tiszteletben réeneBÜloz a itt az elyfliumi kéj-helyen Achilea nejének tártatas,
t^E tndat bátorít, bsgy itsá2vjli\'kérjelck : légy magaa&toa kegyfi a esép^k .éa ruták, ifjak -éa-. íéssk -j^^M\\séÍ^^^^:Mn&&-tndományoddal megismertetni, ho^y^Bt hatalmas ea tttkoa vezényleted mellett alföldieknek felhasBnálhaaaam, híss azért tied marad dicsőség éa hatalom.
„Oflzd meg kérlek velem horderejű tudományodat, ha a földiek által örökre kivánez tiszteltetni én szerettetni. Elődbe tárom o nagy könyvet, hogy reá vezethesd, mit legyen teendő hatalmaddal dr. Griggaríó."
E aorokbao rejlik a tényállás felvilágnsi-táaa, igy mondhatni : miszerint a hófehér köpenybe burkolt nő Medea, a halál-fővel jelvéoyczett férfiú pedig dr. ti i g g ar ó—Bi-zonyoa e ezerint, bogy a nagy könyv fiai hagyomány férjemnek, mert számtalanszor haliam Oiggaró nóvpu nevezni ős rokonait, kiktől az öbb&cb család sok rejtélycs-Eég^t öröklött.
Érdekkel lehetünk e szerint a nagy könyv egész tartalma iránt, mert miként n "i-dik lapot szeroncsés vnlék raegpillaDtlintni M e-dea al ál rafiával tartalmas egy rövid hvek-t dr. GiggaróboE czimezve.
Aggódom nzonhan, hogy nagyon W-míei la-pozhatandom tovább, mert miként érlpcíil«--c vagyok, férjem meghívást kapott Páriabn jtt ttzéppő tcerulÖ a rutákat, B mcgfiátalítaodú & véneket, már podig ily foglalkozásra magával azok la vinni a nagy könyvet, mely csak kéaleltetendi a jegyzékek elanjátitbatását
Legyünk türelmesek, éljünk a legjobb reményben latnétt talilkozhatásnnklg, én igyekezni fogok nz alkalom fclhasznáthátásában. ast gondolván, bogy ennél hasanoebf a-alig fordithatandom óráimaL
OBVOSNU.
r MeghoUá^Jtaa^egjsálce^^
Mijap hóban Sebül: Boxali* 1 fra. Toruk Addi 1 nspoe. Blaxaek János 54 Í. Haliai Pcrcacs 1 bc-trn Fog-orlci A ninni» SO e. Rflttman Oáipir l em. PiatrÓb JalÚLCEiA 19 i. Batter co. k. (übadaagj- 22 í Jtihisj lífin 4 h, Plot Antii B a. CeaJtó Jioni 17 h. Borrir línrí 1 é. TakAtí JíQDH J h. Korob*taír lare ti l Berti Aatal 19 i.
J uni no b/iban. iiiii Lujos 10 h. Su-ícketler Jino» n t. U, rt.ifi Juli ü b. Vkulrj latria í L
Kis sorsiirisás június 8.
Bén : ?0 71 8 SS St. Griits : 19 41 79 50 U
8*. Uárícz. A kflldemáajl megkcptak, eak ki íCbb felelhetenk.
Márki J. Peston. íJerírberett, kQaiSact ért*, aie-mílreaen mi-g fogjak Bnt keruoL
P. Lajoroak. Üicaéíjflk norgaliaát, csak oaptárbaa baBanálaa^ok foL
Ejtpoarárra. aajnálatíal jolentjfli, aogy a többit is fDl nom ihattak nost, kÍTÍa»íffát_\'\\dí&StS$g aileai fogjolt.
Areopác- Végre Ba ta b*k&BB«BtStt. Pianovics. A tárcsa jf-festáss -tott, javoV? is üyet kírilnfc. tCárt Dam Mali magát^avdO&BT01
"Vslgrúiek. A nánfizSli aien«dá«a*Jvra telik aálvak, Mocsekaátiiuit. KUfáalerelOak Jair rág \' eiraoBL -Dávid jól áni magát, nem ir, matt sona jíl me&ta, talátkosni topok a-ssitvtrs*!¦ Basapályai T, -„.t-vz Eomeo éa Jutia. A jflv* tsáad^-aqtfok. ( ;_. ZaU-egBimal és ktaafctijlj&fpst&Slt , A aöIdTisffftk kosi. alaaak^W"^"^\' «
ha- eaaloiaaTBk Tl|BBstsljHr : > ;:-\\t H, Sándor, Saigrtrií* - Ha a sw ¦¦ aHaj.
tflrelemj - 7 ! . |,\'
-— \' \' j ~~
tt- i—Ö.....
N«fiJ-KanUHÍI, Janlea 9.\' Napról naprajobb*h
hanjuiTS\' -------------
Mbtu akowtt majnil
(Wy \'iáOKk^-tüiá-\'-mu *Vf4> kfrfll nlnitaa lenoeny kiwbb->^fr6W> »Artá*b*a. ié Mnjrpf* Bén iamerS c*t-pitnalt AHpaatw \'"Bt — ¦¦ m^anMttt:^ma/ikink nem. fiiMiamk. Un™.a» oI/hjoU «» keljét kőkoriét*,, kajainm (pöUita), .ftaí aÖ>- ílfetTk be, minek ktfvetawattbcti. «nek\' iküMl c^rnénr* nafur* ameN ké.im i. iíihiUi1 ¦ eaOTIkagyttk tsinftj>«^teja*JL nini maenra/aL bcaniJoJuil, bkrt M íj meUní» at*n. ai nj bajtAl ,1a napon -mutalkoslk- Daciára, hofrj bor/ai ;bS Uoörtt\'Flocatejea allalk, a marha éa frjapju Ara wittal-laayfcAkb - leit, rgrsiben víve aa h»let
LlrtllfclrCimt^t*""\'Tr " *J ¦ ¦^^rig*rhl^
Rekáai^fteltkel köad, á« ftMrt a BiillitAsok még ícm
ren-baok. - --• ______ _ . , -
-A ha iwrfs hJjb&n» ac^rroafismQ »3rtk bevAair-4**. [unituUetrll meg, 4* Igy na irií la jóval emallc,
aaonbaD.a k*a«lo| aa igínyt meghaladta, ?8 így caak-hamar caak kent.
IZlÜUe it gyümölcsben piacinak Tokoukdnl kond eliiikÜlni
Jelenlegi Arak alao-ániatrlal -mérőkínt a helybeli placson: Bnia\'BÓ—89 fontig 4 frt 60 —5 frt 20 kr. Rora 80—Ut foattja 4 frt 10—50 kr, Rnkoricas .1 frt ?5 kr. — Árpa •crfürfahan rali, 70—73 fontos 3,frt. — kr. — Zab 46—47. footoa a frt 00 kr, —
Pghánk- eTafl-rendEi ~3~*iT 20--kr. Panalf. Cahíi
fi fit, 75 kr tarka 4 frt &ü kr. Gubó clnB rendű 10 frt — kr. miisája. SíilvapAlinka 50 fokú 23 frt hordó-val PffrütL TíirkÜiypAünka 30 fokti 17—00 irt bor.l.V-_!al_esjütt. iüs — frt. ílorkü ül —35 frt. Nycr«Kf rük : tehén-4lűr- eiWa-E0rOk-«, it, 46-frt- niAnAnlcánt..
Borok; f^hfSr e» tSíT-b (schillur) 19f-i- 1803-ki fiJokOnkbcli ..tomeVlO írt — fri - kr. Villanyi 4a RtegaiAnli (nketo 1865. 12—16 frt. lij boni bwf vBrfls
(«aillor) *¦ hhtr « írt—9 <H 00 kr. Jlrdnl.m.nollnki borok 1802- c* 1863-Iki fehér 13—10 fit. akúnkúnt.
Yíaaa »0 frt - kr. IM» 44—4Í. frt. KOíHtiaíp\'» erapinban Itt M*»rctaiany muUtkoslk, *n> HB frt ríhSÍ rongy Ara 7 frt 30 - 7 frt 7ft kr, fokatad 4 írt
N.-lviiiiIXNai píam! tírnk juuIiih Ö,
Borad itezéja (fl kf. ÍjOocbc i tesé ja 10 kr. Bab Ítcx*\'ru 8kr. küloa itcaíjo 0 kr. Itureonya tnérOjo U frt 80 kr. Marhahús fontja lű kr. Jnhhns fun(ja l(J tr- Surcabas fontja *0 kr. Sralojina mAuAJa JO frt 3ü kr. Zair r.mtja .10 kr Lánc;liflit mATsAJT 11 Tr* — kr Zarm-lyi«li*at mAssAja 1» frt kr. Kotiyt.rli9.it fuiitja 1(J kr. Kiiki-rtcaalifiit fontja 6 Ur Arpail^ra fi-iitja 1» kr. KuIcskAsa f.inlja BU kx. IíinkA-A t\'.intjn -M kr. e\'atilaj 1 fttiitift 5» kr. llfpcai\'ulaj füutj^i ;ia kr. I.enmagolnj ] fontja 40aT.Ujbí,r ilöíjű ti tr — Oltur itraij^ 20 1 kr- Pcbü" aör iteaájc 14 kr. Kaniinai m\'lr Itciéji? 1» kr. [ Oíbűna-pAllnka itcaáju \'?G kr. TOrbüiy^\'pAIinka itcaéje
30 kr FaÜva-pAliuka itnaAJo 40 kr. Njrrn~\'fBggyó\' ¦ii&siAja Ifi frt. — kr Ofit3tt fagygyft-gyertyj faalja Ili kr. Mnrttitt fontja 38 kr, Bsappan funtja 84 kr. Bú fonljn 11 kr. Komínyra üle « frt — kr. Pnbafa ülo 6 frt - kr. N/orafa lilo 4 frt 10 kr Paa«én »6 rSJc 34 kr. Hiéua mUiAja 0 frt 80 kr. Pánira a m. 60 kr. Kl-uJlt fontja 50 kr. Lcu fontja 00 kr.
Uceal péiiiárfol>-Bm jnitlan 8.
5% moUÜouos &3.2Ű í 6% nemaeti korcson &8;75; lSöU-ki álladalmí kölcaftn 68.80;
bankrÓBzvonyuk ü-ll-— hltolintéjEeti réaa-vényok lá 1.30; Lantion 134.75; eeflst apit) 13ü.öU( arany darabja ü fri 44 kr.
Felolöa Htorkeastíi t VVajclIU Mzwí.
Jégverés elleni biztosítás ügyében
- ai ••latirt igwgmtmf ksitujoniml adja, bofy mttki)<]éM!t
JÉGYEEÉS ELLENI BIZTOSÍTÁSOKRA
ia l-iterjesxtette 6», ámbár a „HUNGÁRIA" esen Dsletágnak a mait evetben eredményezett nyereményeiben nem részesülhetett, mégis, hogy egyfelSl a jégverés elleni biztosításnak minél nagyobb kiterjedést szerezhessen, milsfelöl pedig, hogy St.CZ. gazdáSZOÍOiak, kücet a ÍÜSfeÖr elleni bistCEÍ-t&3 terón & szokatlan előnyükkel összekötött gszdászati biztositfísokat czélzó külön osstűly alapítása által
" NYEREMÉNYOSZT ALÉKBÁM
r^raejdtett, a jégverés elleni biztosításban is lényeges kedvezményeket nyújtson.
As eddig1 alkalmazásba jött jégverés elleni bíitositék-dij folyd évre tetemesen nlább szállíttatott. 1 " Ab alulirt ig^zgatósáp; egyúttal az általa szerkesztett, fölötte elünyös ús n biztosítottak érdekének különösen megfelelő biztosítási föltételekre
utal, melyek minden ügynökségit él megtekinthetők, mely Ügynökök nemcsak bővebb tudtísinUanl szolgálnak, de biztosítási ajánlatok elfogadására is meghal almazvák.
A „Hungária" biztosító bank Igazgatósába*
Ajánlatokat elfognd alolirt ÍÖUgynÖkság, hol a biatositáa tárgyában bővebb indósitással egész készséggel szolgálnak.
A „Hungária" biztosító bank fó\'figyiiöksége Zala-, Somogy- és fas-BiegyéTszitalra. SCHERZ ALBERT & EMOLÍMDER,
t> aas aJall IcanJ aa urak, kotgyeb ia srermakak aiiMn, gvaéslkati tugyaAgfeui foliacrclt hiat vAasoa-rakAlc ea^as
raktárát m Hso tra |egDag>obb váBaonraha-Biaktáff é& varrirlatítitt uspaau dcpat-Jabiui, Bécs, TachJaa-
b«Q Ifi. 05* MÜrttti etadka.
AvaJiaiaag^ tlaala*i>j- és a legaubb krSni^lii taidírt, agy TiMlctre slkaiBua rattiártkssasaia; ayajlalík, és aiadea darab, — tsalj a Ingjabfran:.wm UUk, vagy naia troalk, vuasavetetilu
Ké« ari ingek," legjobb kézi munka :
_ 1 trt Ll. *" frt. kx
Feb^rfonil-Taaao~nInK*k, rima . ¦¦ ¦ . ¦ . ¦. 8 — helyett caak 1 50
Ptaamakk : naaara. maBráaeaokaal . . . 4 80 ~ ~ 2 SO
.Fiftniai\' Ufcaat vagy rambaift tagak ,, 6— . a 80
yfawm.rambirrKi inyek. Mai tamil--~ . T 80 » 3 50
LagBHBBBBtttb immtogt taajak, kéai ataaka 10— . . &~6Ö^
Ki«l ric^ntg«^legj»bb k«5ai roanka a kési himaés :
Biava viaaaa aJiagaÜlijtjrtal- {. ¦ . 4 — „ . I 90
«boa» aehwrical laf^ BsaataefarB«ikkal .
Eaapspto, aj ?Hato, tíwaMAt lÉWAiatafa
ab*— flsBajiMsk t...... .
. ^LegttjíWí no^pongyoUk és haj-köpenyek:
A^rffc«InWB,Mwrtl.: . . - \'18~ Z . 8 60
WL iiM| ^rirtfagfagl. UttnemST" Sii mJiJc- kfanJÜ VÍi^.^ "
- z^sfiabmabb nri^alirf-nadrigok :
¦ « ftlZ» tt-^l-^ U Mgi lijjüiiiedh miniti « Ut » h. liWl mari. 48 r&f ; I ; . ¦ M — ¦¦~Tr ^ I7*^T
(W-H)
A legelső
üve gm m - k Asi&tílMs.
Aiállmlt bAtorkodik a na^jirJL\'raQ niaségok es kUcSna^ggel radabil, hogy riAIa bs üvegraB-kOaiJírtU^s ssakrnijiha vAgo mindenfele mnnk Álatok üIcsod í» diaira on ol kínai tt étnek; u, m. kastély ok siaaira ária Qvjjböl tAblik BiŐByeg-ajti\'\'Uioa, roelyekmentek a piaiaktól. — Ekiteack ÜTegetrc — Kitörölt üveg- vagy porcsellAn-íáányek tíattini lekaaiSrűléar. — Mimlenféle batOk, koronö a eheí Eáaonlék vaitdeglŐibk éa kiiégok raflz^re. Fiipffö lampAk betfikkel, — ama kai8nben elfogadtatnak ageaicn Baíjetórütt Sves;- vagy pomel-L&a tirgyak tartós SsueragaiEtia végttt
STEGER flREKZ
Üveges flltal Wl ascaicfl-fóle hinban.
Fiáis Jims
fsrS-ffxabé mestsr Hagy-KaWttsfa, lakaaa raagTar-ntcxa fiQS. saira „ a. Boicniloak snappanyoa-mriter.mellett,
- hesxll a lpgnjabb divat-satata aurint Uvntkcaa Arott fárfi-ntSayBkcl: ( . FeUStttt oselött 8 ft, jelenleg 4 frt. • Magyar- Tagy nemet nadrágot netttt 9 fit, Jelenleg 1 ft 20 kr. Magyar- t. nímet melMay esni&U t frt, jelenleg I frt 20 kr. .UagrendelenfkH elfogad Farkas Fenacs fodrosa |a, aa Barány-saarvu* fogadé mellett. g_3
im Í^ZŐIIŐ1
egy BSilea árasig 1 timara ; augklvantaUk tovibbi, fogy a magyar és némst vyelvet besaelje, a giudauaonysAgtit ig sa caan kinbo váffó siAmrltolt Jál írtte.
: A WbWre Béive b^riesbkSdlteUii X V. aetükkol «símMtt to-velbttbo, melyek Xottorib. (Hagy-Koalaain AJ) börmentvo kllldondök. . Csapto Ja biiouyitranyokkal Urak rcfta«Ul/aitak^_
Hasznos sérvésbei szenvettöknek.
»»"^PP^^n^ejiOai aban laktri^orv^^rti^bAnnilatorgyor-T^afggjJhumo* bAtt gjtfjttetitai, tarinljon a iapok -kmdo-
UrsiaUboa, boi \' sjy iratut tsut >int suta MtonyitvAttyiiyal
Kivonat a „Nenen Práaslschon Kreaa Xbp-(SJe iijijigt>3] 1
,A köiönsog nagyobb roaaénfik Igen ajanlaUia a fogalj renden tisstAntartaoa végett, hjAt kedna iio miatt la, ia mk mia ily aaerek IákorillÍBoert 4r. Fopp J. O. b&al fogornja nmoik jo ^ntl?^PHll blrá Anatocriu-axAjTiic. annak hassnAIata Ab nagyobb tarjosstjae v^goú _arBmmel Baolgfl. stb. stb. 1
Kapható N.-KauJtMn 5 fasselagfor\'/•ftssef «niL Balos J.
gy<-B7»*ertArab«n. Welliacb, Hosenfcul A-, Boseóborg J, éa F, > éráknál. Warasdnn Ilalter A. gyígyn. Kaposvárott Híg! gyrjgyaa. és Kohn. J. Keszthely Waíaa A. CíAktornyán Karaaai. Sn^gssirdon Braaaay gyígyao. Uonyaidon Kramnlin J. gyógyss. Pócnctt Saolttoy. W., SipCca gyúfjyai. Zách éa Hartraann, Z.-EgeiB»ogcn Sterm es társa, Baigotriron Weali gydgyaa. Saombalhelytin PUlak gydgyaa. da fendolf A. gydgyaa. Tolnán Bchwars H., MoKáca Anber P. O., Posaürfn Balogh L gyogyoa Fél-egyhiaia Hofer gydgyaa. nraknil.
Pesti \'tikíúmié4Mémgl
utsUs iciuj.tó^siiík o jéablazosltáiil áij^ételtkH
mesei leraentneorekre — sjlnti .fcolnties&r^ ralnjunstag eleiJBTa. btrieue, íepesire, hlrelfe. Tetenen^sbe, klhni, ke.jem lm |a OfiSra oiste JelentekeBje. le.iálltottes eMnkÍTD\'1 ellwitrosta méz i. feleink Irin>ib.Dt kik m&nemU mdteméanibnt 1* it&lank blatmlt-tfttják, temüjinaBjoa aársekelt
dohanybistositaai jégdlJalnkaS;
cs Idea Is ^kalmnuil, ia a tüldt^l dijfitetíst kolSBÜS knanuié-ojöi u e twaa blito.lUeokail ia elfoffadai
KOielebbi értesttcB nrerbetS aa alóllrt 00«7B8k»&«e1 A» n vt-dikbmü OejnOkrfgnkiicI.
A pesti MztultaS intézet soprooí IMsBT>Ck>éz;e.
a-a . :S&SH:F> O-.
\' ölcaönpénst amortteatjó&rfi, kaphatói Schorz M. J.-ndl N.-Kanizsán, a k.Bencziáa-Me házban.
A magyar földbitellntéset
molyok szelvényei add levonás nélkül Tiltatnak be,
folyama íasHartapastolí----
(fi—") . Kagy-KaaioMíi. ^
- Wejdits liad kiadó-, lap- ét nyomdatnUjdonoa Nagy-KanizBán.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 15. szamához.
,:~t »\\RC_Z A.
Tisztelt olvasóinkhoz!
Van szerencsénk lapunk t. olvasóit érte aitenT, miszerint o mostani rövid hurnoriszti-kus tárcsánk után kü vetkező jeles-müvet kóz lünk: Salvator R o s a és M a s n n i c 1 I o, Történeti kép a XVII. század első feléből Dug-uo után közli, Bükkeay Mártcn. Mit is bát jíifc vagyunk előre tigytlcmbu ajánlani.
Köd
— Lfunu ui.in. — Homályos feü.l tu ehV.tetl, A vülgjet i c*enoeiy<-(,
S a nap QdvSitüti-t.
Ve3tl aiQrku rjíiakáti alá
A ftldliatáfikat,
S Qil rám ;i bánatot Ii.ie.-í.
Katonás küzdelem egy húszasért
— Valóságos történet-a liÖBök korából. — - . Jduttu : Ebi\'tncm.
., (FolytatAa éa vege.|
Mily módom lesz most nekem ingyen színházba jutni, A azép olasz nők fekote szemeiből találgatni , vnljon rejlik-a bennük egy árva" fökólísBeiiY~a magyar baka iránt.
— Megvallom, 1L) éves lévén, pngy hajlamot kezdékmagambnn tapasztalni, ilyetén fiilfo-dSzéaék:t8kÍhtétében. Igaz, lic gy ina 31 -íke
- van, de ennek nyomasztó iníyultút, lubetöL\'g titkolni fogom.
-Mégis jó az embernek bakának lenni. — Mert azonkívül, hogy senki lakára se szorul még iBinbásban is használhatják.
Dfriolrü Fognak ott használni? . . . — cz Bágy^kóraés. Tán valami szerepre, p. o. várat ostromolni . .de nem, tán valami olyan komondorra van szükség, ós ezt bakával nfcarják helycttesiteni, cz ugyan katona létemre igen derogálna, hanem vigye patvar,
, még est (s eljátszom a azép szemük láthatásáért.- Ilin ngy is olyan komonduros hangulatban vagyok.
Efelett azután oly mély elmélkedésbe bo-csálkoztnm, hogy szinte stímraoltera a bnri-got hoszá. -I
De^az idu haladt e mi fclkészaltünk és
-káplár urnnk vezérlete .alatt el ía siettünk a flSinbázhoz, hói a szükségéé utasítás- meg-
nyerése útin azonnal bc ia vezettek bennünket.
De bizony, de engem nem , mint a fala rokrutál, a fiajter oda állított kívül a pénz-tárabWk dó a folyosóban, szigorúan meghagyván : bogy helyemről no mozduljak, a pénztárra ügyeljek, (aziz csak odanézzek .1 pénztárra j a vi gyázzalc mindenre, nelmgy lopás, cruiz^k, tolongás Vagy rendzavarás történjék, stb. A többiro nézve emlékezetűmbe b\'-z;i a Knxnrticuluaokat is, mint oly talizmán\', mr-ly a katunil a jó magaviselet-re, min dci.fele fuboojáró ígéretekkel lelke-6ÍU11Í kép.?*. Végre B2on Ígérettel, hogy két
; óra rnulva felvál\'nnak, — ott hagyott n fa-
j képnél.
K.éL óra múlva . , . értam. Ez annyit je-| lent, bogy én nem sokat f.jgok ran az ingyeu-j játékbél látni.
| Tollát ^2órt elmélkedtem én egész dél óta, \' bogy míjst ne:n ía a szitiliázba, hanem a í\'ú-: lyueóba állítsanak, éa én ilt állva nézzem B j halljam, mily gyönyörűen pengőnek n huiza-j sok, .irányuk, a lássam mennyi manul még I nz erszényben, s tűnődjem a felett : bogy ; bar csak egy árva peugö garasost ejtene va-j lnkl el ugy véletlenül. Mily fölséges vacso-I rát kerítenék belölo. K?y kia czipó 8 cmt.<-: Bun\\ bó 2 entsm^, raagyarbors 3 entsttm, — summa summarmn 12 cntsuia, b maradna ! még 3 centesima Isten bocsáj ! pálinkára. \' Ila ballultátjk Uirót l\'rcniiutfioüsn^k, kit ; szintén alkalmasint valami frajtor Uncfiol-1 hatolta kősziklához; cz moat cn valfik. — | Minden o<l\\ vet-tt htiaziaaal szívcin ia :g-ujult, inig a kegyctlon pénztárnak minden kézmozdulatával, raelylyel azt beaepré : egyszer kitépte.
Ha a kalnniaik szabad volna türelimtlen-nek lennie, az locndék én most, b esőn türelmetlen vultoraal nam késtam volna azonnal a legválogatottabb katonai ékesszólással clöterjcsztani. Do kinek ?
A közönség annyira el volt foglalva a pénztárnokkal, a pénztírnok pedig a huaza* sokkal, miként ezek nehezen érezhették magukat indíttatva az én türelmi\' hangulatom okai fűlött bővebb vizsgálódásba ereszkedni.
tízemonn kápráztak a sok ezüst és aranytól.
Mert tudd m-ig kodvus olvasóm,- hogy az olaszok rettenetes barbár népek a pénz dol* gában. Nincsenek még kollőlog caivílizálód-va, miként a müipart azon ágában ia méltányolni tudnák, mely az utczán szedett-vetett váazonmnradványokatia értékes és igen keresett czikkekké átvarázsolni képes.
E tekintetben szó a ml szó, mi magasab-bm álTuüta civilisatio fokán, s miután a paasívitÁBt annyira vittük, hogy vagyönilng már-már a netovábbig jutottunk, vajmi egy-
QgyÜBég volna tőlünk azon törni fejünket, minő pónz áz, raelylyel ugy ÍB csak pasatvát kclUno fizetnünk. -
„Omnia mea méum portöttm~anda egykor nem tudom miféle bölcs.*) —Ez arra mntat, hogy nála sem actívo sem pasaivá nem létezett. Mi már nem igy mondanók, hanem : „Ornnía tua rascutn portó," ami nedtg ma--gynrul annyit tesz, hogy : „Barátom most nem fizethetek.
Mint randára, tehát csak ugy kápráztak szemeim a sok pénz láttára.
A közönség ugy tolakodott a pénztár felé mintha olt két húsznál osztogattak volna egyért. Szerencsés volt a ki pénzét előbb kivehette a aok különféle erszényből (egy se kerülte ki figyelmemet,) caakhogy jegyet kapbasaon.
Kchány gyerek Ía ott ácsorgott kötelemben, nem gondolhattam el, hogy mi érdekli őket aunytra a pénztárnál. Hiszen gyerekkoromban épaa a pénztár volt az a hely, — melynél legcsekélyebb teendőin se volt.
Az óra kjzelcdott. A tolongás mindegyre nagyobb lön, oly annyira : hogy öten-hatan ia tízettak cgyaaorro. — ti ón n legnagyobb ogykedvUdéget szinlclvo, néztem mindont.
Egyszer azotiban od^ furakodik valami magaa száraz uri embor, o^yot fordit erazé-uyén, niirkx megtultk húszasokkal, — ós uram Isten I egy n fűidre eaík b-j|őle.
A tüics u»ö buUia.i Öüdonin éa Gomolirá-ban nohezen idézett elő nagyobb mosgalmtt,
mínt Qion -huszaa osóas U-ítmora.---Ev-vo+t--
azon szikii, m-ilyen kedélyemnek nyugodtan vitorlizgató lujója löróst szinvedett.
E;y k5z3aségeajQeteor nibezonvot olyan Bzipjrkikatj mityoheket ezjn húszas eséao közben szemeimből kicsalt. Uda os-itt nem messze, csak egy jé lépésnyire tőlem, jól láttam, pedig alant s"itét volt. Szivem oly dobogást vitt véghez, mintha a regiments-ko-vácanal lett volna Anshilfscomaodóban..
Kezdem tapasztalni, hogy van valami az állati delejességben, mi különösen az emberi állatoknál a nemes érésekkel szemközt jelentkezik leghathatóiabban. Jelen pillanatban a naazas delejes hatását ujjaimra gyakorid legnagyobb mértékben, mert esinta nyullanl érzem őket. S ha a bot, a Krírartl-culusoknak amaz érzékeny szónoktatu magyarázójának tekintélyt követelő alakja, nem lebeg lelki szemeim előtt j nem kezeskedem ról<t: hogy legott nem követem vala, ujjaimnak delejtőként á htUzas-polas felé vett irányát.
A katonai reglement así mondja, hogy a katonának becsülete s(*jósan( meggondolt és határozottnak JtaHlUlBleJsWoibep.
Józan voltomról a 31 napos hónap keées-kcdék, ami pedig a meggondolt és határozott
úx mint megmutatom, nem volt meglehetős bosszú lábakkal áldott meg; luáiiy. Csak a bu~;saí élességet tekintéwegy- xnélkül uam tudóméit Yftlék teendő, mart
cISre oly akadálynak, mely aa általam már meggondolt és határozott cselekvést meggá-tolhaiir-AsOnban hála a kusza* volt talajdo-nosioak, ki u által, hogy a helyszínéről tá-voaottf cselekvésem\' gyorsításit megkönnyíteni szíveskedett.
Mar most a húszas ott feküdt, mint Európa elStf a keleti kérdés, mely annak fog legtöbb fejtörést okozni, aki megoldani kcidí.
Most kezdem csak bánní, hogy azon tótlen ácsorgó gyerekeket miért nem kergettom már reg ounnn cl. Mert mint a következés megmutátá, ezen pull\'ttkátlaa könnyelmÜBÓ-gémmel csak vetél) társakat szereztem magamnak.
Ezek ugyanis szintén észrevévén a húszas , bukását, kezdenek egy gondolaton lenni velem, vagy osztani azon édes vonzalmat, melyet Najjoleon a Rajna bálp\'artj", ós Victor Eramanueí Rónia iránt — csupán as emberiség buldugitilsának szempontjából — táplálnak.
Qít vigyoroglak körülem, hol a húszasra, bel rám nézve.
Könnyű )ott volna ugyan most is üköt elriasztanom,-de félteni, hogy még kikiabálják, hogy ott egy húszas fekszik.
Farkas szemet néztünk tehát cgymásral. n húszas pedig mintegy, Bres nulliusa várta mint SehlesTrig-Hulstein^ hogy ki fogja öt, ~ "ezeVkioöi fekvésL^l-fid-pbizraafktftálni.^ -Volt egy kűlönOsen köttök, ki komoly pillantásaim és legszigorúbb őrködő .figyelmem. — daczára.tobhizbon nom vala képes titkolni
- hajlamát a húszab bekebJezésliTrant.— Do _ilyeökur ^^l^fujkasináltjim minden, az
~ ^rt^Vro nsbatt^ é if^ kw^W^^Bdiilaty^ .
¦ rejlő tekintélyt értésére adandó, hogy ké\'pz vagyok minden törvényes? ó* hosszadalmas Utuftt mellőzve, forxadalmiatön\'U érvénye* ¦iténi .lehetségejmat arra, miként, ha afm-
- saairpnyém nem Ja,: legalább semleges manóján,. ~ _ _
j;F,ydjtíomÍ ízcfriO^w fijopatriotákban . - annyit*el volt-tnix az, engedelmesség felöli
.: íMr^áj l^buaogBtajp, .ares-TonáBaim; ráncii-gáUia, éjrYégTöUbtöpflgiMtQ^is-Bkié,\\tó-^*AB^lo*ndBtÍek a,p«)lii<fr»j«il.I»^^-\'n%pQ.. Ijmbí fogdzsj^ tia^\'gé^ nóttar^vÓdjutmég . HálftAÍ égnek,\'es|rajában ej. nom;fojtom*
«é^kolt.iBag»v44eWtkorlátai Iránti cizate-let mind nagyobb, és nagyobb mértékben .\'/csökken. — De a játék is megkezdöiyén, a tolongás gjérebb. a buszos láthatóbb. AAlte-rkoW«íMrinti-hajlain a Jstélyke.d3 tatai-
máknál mindig kÖvetelőbbon nyilatkozik. Ne-hogy a liuo&aa még máa avatatlanokat ia résiivétre gerjeassoD, balárosott cselekvésre szántam magam. 1 v~
Csak mégis aaép adomány a sorstól, hogy
\'¦jdlia J^iri^DTTnÍD^fc-Nacr-KaiiiíiTaT
a húszas, mint. mondám, egy jé lépésnyire feküdt.
"Miután a távolságot jól szemre vettem : Egy. keltő, háromibaUábamat kinyújtottam — éta húszasra tettem.
E nehéz kérdés megoldására tehát meg vala az elsŐ lépés téve. Do mo»t. .. igy csak nem állhatok. Lassan lassan bakancaum hegyével magam felé kotorgattam. Nem látta senki más, csak a fijuk. — De ezek oly keservesen nézték bal lábom működését, miszerint képű sok lettek volna pillantásaikkal az orosz czártót a lengyeléit Bzátnára szabadelvű alkotmányt ia kicsalni — caak engem nem indíthattuk meg. — Kérlelhette., szigorral hajtáin végro a műtétet, míg végre a húszason álltam.
Nagyot léíükzottora- Mert drabár még mindig kérdés volt, vájjon a húszast vnlaha enyémnek mondhatom-e ? — De arról bíztaa voltam, miként vetélytársaimé nemleend. — S el végro bizonyos gazdája nem lévén. A valószínűség réssemen volt.
E mesterfogásnak váratlan hatása lett. Ugyknis : az annyi bosszúságot okozott fijuk; látván, míkép hágtam most én igazán nyakára a húszasnak, szemlátomást csüggedni "éa\\o-mónyvoszotton egyenkint oszolni kezdenek. Fájdalmasan vissza-vissza pillantván ballá-bomrflj elsompolyginak. Ingyen bejutással
Sótlandók.képzelt ye^sztejségokot. Nenvtaga-om, hogy őzen távozást némi részben püs^ kám tusájának ,néhai fenyegetőt eges mutogatása Is-scgiTé sTetőbbcn eszkdzleni.
As atoUónak távoztával nlyJulaKlertn tflrin .
-tettem szélylyel mint "gyerckkorombajL az^ ip^a^.tütejin^ __..."
Csak midőn izgatott állapotomból kissé kinyugodtam magam,-jutottjoazombe, miként¦ hk én így a húszason állok és felváltani jiSnok, keserves küzdelmem ára még azé lehet, a: ki felváltam!, s teljesül rajtam ama szép diák vers, hogy: 3i0.TQ4.non vobie fertis araira,:., nam mondom, tovább,, mert még akadhatna valaki, a ki magyarra, fordítaná. Vagy legalább is oaxtotnom kelletik vele. Már pedig-—•miután én as oly.kSzüs ügyeknek; melyeknek javát megosstanom, terhét pedig magamnak viaelnqm keli, barátja sohasem valék — erra, egyáltalábaji nem érzék magamban hajlamot •. * i -
-Hoz«álátfcim tehát aaon műtéthez, melynek Tégdredményeftia httsaasnakköblömhözazo-\' ritnaiáaát tflzéra ki.
Lábommal.«r3aen megnyomtam, majd tán talpamhoí ragad » nem koinohajölnom, a mí figyelmet geTJefistQtt Tolna-, Így nl.\'j1.- ekkor
lábam felemelve ós szüntolen körülnézve tapogattam talpamat, ho2sá ragadt-e? . . \' nem bis as.
Megkísértettem újra, másodszor, harmadszor és még tudja Isten hányszor. De nem volt azon egy csepp mocsok szem, melynél-fogva talpamra kapaszkodhatott:volna.
Már csnggéqnt-~kej!dtbm,:\'mid5n^a^ tárnok -nagyot ásítva ablakát beaárt a óa elment ü iamogné&ni, miként folyajáték. Mily szerencsés utat kívántam neki t...
A játék, mint a rettenetei tapsokból következtetni lehetett, nagyon tetszpetatt a „közönségnek. Nekem ezúttal, igen természetes okom volt, iránta nem érdeklődni.
Midőn n /ulyoaóo már egy lélek se volt többe, gondolám, itt az idá a határozott cselekvés befejezésére, legtigoltam szemeimmel körül vigyázvakczemmel tapogattam a húszast hol van? Ott volt talpam alatt ínég mindig. Feleflipem.
Ebben a pillanatban, dir, dur, két lűvés türténik a színházban; Ea én egész 5 láb és 7 hüvelyk huBszuságumban a padlaton elterültem.
Nem tudtam hirtelenében, hogy mit gondoljak, do annyit azonnal elgondoltam, hogy íly helyzetben a gondolkodásnak helye nem lebot.
Ha most helyzetemben valami gyáva katona van bizonyosan, do nomís.tudom mit teendő.
Én azonban tudtam mit csolukszam. A húszasba kapaszkodván zergemódon felugrottam s azonnal oly steilungot voltom, mintha épen én voltam volna az egyudüÜ ember ki a lövéseket nem hallotta.
-Nem is vártam már, Hogy fülváltsanak ; de fclváTfoTíak s én még í\'játék" végében- gyönyörködhettem a nélkül, hogy,a keblemen nyugvó húszas megengedte volna akár n játékból akár a szép oUaznök szemeiből va-lami gyííhyörkiidtelöf kíbelűznöin.
~ Haza menvén még reggelig koplaljam- — T>c~SzW-TUttRt;" fangy^nrintmogviradyraihuT ¦ szas kárpótolni fogjn BzonvedéBeimet* törel-
messó tett. ¦
~Heg^ol legelső volt, hogy goodvj&^lőmnek kit a Reglement Bsorint npámnnk kellé neveznem. JSgyitcze. pálinkát hoztam" a java-bó,l 8 pengő krért. -
„ Nem haragudott érte, de megütközött ason ; hogy: míg ily időbon minden jóravaló katona pénz nélkül van: én oly rendkívüli bőkezű-seggel .szórom.a. pénzt a mielőtt szájához vonná, jónak látá megkérdozui. \'
,]aH^OEyjutottkond a pónzbos?11 ., . . „Okkal móddal" füleiéin. Mit ő oly batal: maa érvnek fogadott cl; miszerint,>katonai ^komolyságával ellenkezőit volua tovább ro-fSonirosnij, ismoryén azon .Igazságot miként akárhányan mai világban o k k-n 1 m ó d\'d a 1 jutnak valamihez és — nagyot ívott-
PIJjÍNOVICS. .
Na^y-Kanízsa. Ötödik évfolyam.
llllíl"
lemerettÉjesztő
a
szépirodalom, kereskedelem, Ipar,, gazdászat, tud<
A somogyinegyei gazdasági egyesi
10. szám 1866. június 20-t»n.
láuy és Bűvészet köréből
let hivatalos lapja.
Miad«n M l-ín, 10-in, és ftO-klu
@seraes8t&Í.lhr»da és\'ltiiadé hivatal:
WAJDJT9 jáSg|l^-fcSayBSigara8^aáfeJtnai.
Előűsetösi föltételek:
Heljben UitboB hordásul ás ridékm postán tflldvi EgíflB érte ; • 6 frt. — kr. Fél évre - - B H — „ ÉTnagyedro - 1 „ 60 ,
A bai aaaáboa peüts őrért t-asör 7 k/.,
2-ssor G ?0 mindon további beiktatásén fi kr. Bélyogdíj mindon egy^a beiktatásért 30 kr, A „Nrilt tíren" Petít íör beiktaiáal dija L0 kr
Előfisetési pénsals hirdetések,
up< i=íntén e bj> sselleml tartalmit illeti\'
Ik. 5 z I e~m é h y e L;,
Tftlamint ridíki Irrelek, Mrmeotte a HadóbiTsUUiüa kQláeadSk KAQY-LABH2QÁEA,
Előfizetési felhívás!
a
8lU-SÖIOCTt KÖZLÖNY\'
5-dík évfolyama 2-dik felére.
Azon biztos öntudattal lépünk t, pártolóink elé, miszerint elhalmozó fényes ígéretek helyett lapunknak már a közelmúltban folytonosan emelkedő tartalmit a körülményekhez képest még tetemesen fokozni, éa a tea tv érm egye növekedő tudvá-gyát lehetőleg kielégíteni leend fö-t ö re k vésünk-
A „Zala-Somogyi Közlöny" továbbra is megtartja az eddig követett beosztást és azon reményben halad előre, bogy a n. é. közénség pártfogását oceotol is kiérdemelve az előfisefcök @®|Ép|fc minél nagyobbá
Előfizetési feltételek: helyben házhoz hordva, vagy vidékre postán sEééküldve, egész évre 5 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr.
WAJBTT8 $Ö%mW, felelőé szerkesztő és kiadótulajdonos.
(A N.-E&niaaáa Utesö tsat^yakorlatról — gyeanaiittka.)
Es Ügyben m&* említést téve, bezárólag osan mondani szükséges, bogy a távírda épületbén\' a késsiet gyakorlatban van. Kiként láthatd, Ügyes, Avatott b ftapintat-teljei egyének vezénylik, hogy jö* sikerről biztosíttassanak a tan ónozok. Ugy van, asemtanoja voltam nz előadásnak ő mondhatom, miszerint igen nagy rendien áll minden. Ajánlom a nagy köaönség mélté figyelmébe, különösen azoknak, kiknek erre szükségük van.
Ügyességre, önvédelmi tehetségre, ildomoaaágra képestetik itt az ifjuBág, a láthatni is már sikerét, mert ások, kik az oktatásban eddig részesültek, már is mások; mint voltak.
Kiváló asUksége van a testgyakorlása nemeákj^asoknak, kik a jé egészséget, életeYff fehetcéget biztosítani kívánják, hanem azoknak íb, a kik bizonyos betegségre késséggel bírnak, vagy • már kéén betegek.
! Ha a különböző betegségek.okait ás "térméBaetét közelebbről tekintjük, csakhamar meg kell győződnünk arról, — hogy a Etsabatoa testmozgásoknak alkal-ma^ása a Jegtetinéweteaebb ós hatható-Dübb évé győgyméd. 7 Ajánljnk ennélfogva azoknak, kik-
nek izmai, csontjai puhák, gyengék, vérvegy Uletlik hibás. Óvé-gyógyszere levén a test gÖrbüléseinek,a csontrend-Hzer elfajulásainak, névszerint a ge-rincz, mell s egyébb csontrészek kinövéseinek, minden ideges rohamoknak, az álomtalanságnak, emésztési szervek báfitaImáinak, a sáp-, görvély-, éa méh-kórnak, az elhízásnak, szélhüdéaek minden nemeinek, aeért is mindezek gyógy itására^hasz ónnal alkalmazható. Az-érzékek, u. m.: a hallás, látás, Ízlés, tapintás és szaglás éleaIlinek.
Mégis nem használ azjebkdrban, (epy-lepsia,) az agy-és geréncs-agy velő bán-talmaiban, a tüdő- és szívbajokban, a gutaütés re való hajlandóságban.
Az ép, egészséges agyén kivétel nélkül használhatja. A beteg, mielőtt beíratná magát, az intézet, vagy saját házi orvosával értekezzék, mertiehetnek kiváló esetek, melyekben lestgyakórlato-kat az egészségnek még Bulyoab háborítana nélkül nem lehet, nem saabad tenni.
Sók :rtalfl:1if6xlk\' a testgyítoríattól ast gondolván, hogy ez nem egyéb nyaktörő intézetnél .^ílyeBmi re még csak gondolni sem lehet, mert mindenben igen ia nagy az elővigyázat, biztosak a készletek, tehát veszély sehogy sem tj&rtéo&atik.
A l^ügye^énebb test is szerencsével foglalkozik, megtesz minden mozgásokat a nélkül, hogy terhére vagy kárára esnék.
\'Híncs e szerint okunk, gjermekein-%et^es intézettől -viaasavonniv-éa-hs-est temazük, megmarad ugyan egy pár krajezánmk, de annál több hasznos élvezettől fosztjuk meg azokat
Látni éa meggyőződni lehet a dolgok tettleges eredményéről, ha épen féltékenység lakik kislelküségünkben.
Vajha oda vihető volna az Ügy, hogy az iskolába járd gyermekek, köteleztetnének órát venni, mert ha ez igy tör-. tennék, akkor bisonnyára 100 percent-! tel kevesebb görvélyea gyermek felett [ volna alkalmunk szánakozásunkat kije-\' lenteni. Többet ér ez mindenesetre az Í ófrálásnál, a naphofrsszanü tekergésnél, 1 melyre a meggondolatlan fúnak ngy Ía I nagy hajlama van. Amúgy legalább ha-I -azonban múlnék el as idő.
Több városban a helyhatóság gondjai közé tartozik a gymnastikának állandósítása, történik ez közegészségi jólét biztonságáért, e hogy az egészséges élet szilárdítása által egy erőteljesebb nemzedék formáltathaasék.
Ennyivel tartoztam az ügynek, és a nagy közönségnek, ast gondolván, hogy igen is kedves és hasznos olvasmány-nyal foglalkoztattam, midőn e rövid sorokkal befejeztem a gymnaatika és a közönség védelmére hozott ozikkemet, kívánom, hogy használjon.
TERSÁNCZKY.
Óvatosságra intjük a szülőket házassági ősszekeléseknól,
tnerl legkörelebb törtéül, hogy két Cfl&lad-atya Boroztatott be. Alig bogy 2—3 bónapot áltek le házas életükből, a véletlen utol érte a hallgatagokat, s most fegyveres oEolgála-tot teaisnek, a fiatal nöfe Bsánalomra méltó aggodalomban élik 1b ál-özvegyaégükat.
A hiiasulá fárfiü atyjával együtt halig tott, a leány atyjának eszébe Bem jutotl iga-soláat kérni iránt, ba váljon olpget tett légyen-e katona-kötelezettségének.
Tanácsoljuk, bogj- hásasaági Öazosekelé-aoknél eUti tfiőű^jo logjen a férjhez tnenec-dü hülgj usQleinek a házasulandó férfiútól előkérni az emiitett hiteles igasolást, mert aoknak meggondolatlan merénylete évetao-rán át bujkálni, feledve a véletlent, nöaQlni is. Egy jóbarát, kit h&aonló csapás ért.
Kaposvári fényképed, ív.
Apellanről ast mondja a krónika, hogy hi-re& piktor volt.
>-t®ö^pajatignea @tr@ bsscqiioqo ránk fotonra* fusokra néave, hogy rnoot nem ?1, meirtitiáo-nyosan falcsapna fotográfusnak, miután a mostani piktorok ia miod asokká lesaoek.
Persze, bogy orré aal mondja nekem & n. érd. kö&önaég, no hát Don Elvalgo uram, akkor as ur nehezen volt piktor 1
As igax.
De nom ia ast akarom éa ebb5l kíhosni, nem bánom én, jé piktor volt-e Apellce, — vagy nem ; jó fotográfus caak jó piktorbél lehet-e, vagy nem, hanem én ceak annyit mondok, mioxerínt as as Apgllea nekem nagyon tetszik.
tjöniálie egy ficskó volt. _ ^
ríam 11. aáón manőverét"a toTjöazörtfsa* telt maestrónak, mikor a káp háta mögé vonult a onnét hallgatta a kritikát.
Higyjétek el urak, — es pompás ötlet ?oU töle.
Éa most én íb ugy jártam mint Apelles, nem bújtam ugyan képeim,, mögé, mert biss azok igen kícoinyek e csélra, hanem elmentem a Lajpaikha, e ott hallottam mint Don Pedro, hogy dnmngoltak és fütykös 61 lek le, mint Don Rivalgót.
Ah pompás an as inoogoíto.
N?gy —tudomány éa mÜvéasetra hívatott haiafi ült egy asztalnál.
Gondolom már a tizennegyedik ssájtli BÖrnél voltak és — dicséretükre legyen mondva — akkor tartották az eloö statióU
Klásli: Urak, olvasták a nZala-Somogyi-KöalBnyt ?« \' Másilt: Kern.
TácsH : Van benne valami érdemes ?
Klázlh Bohó urak, aat elolvassák, pompás as a don Rivalgó, hogy tökre iilányit minden halandót.
Bászl!: Silányság as egéas. (Rásslt már affektálni kezdte a buskanrorL)
De Báltjak, olvasni kell 1 tort ki Máuli és Bánit urakból aa érdek.
Eb ekkor tekintélyes csengetésre elfího* sattatott a „Zala-Somogyi KöElÖny" én n mannyire a sajt; aör és bagé-foltok, aaivar-gyufa-égetés, nom különben a lölkesültség által okoaott lyukak és szakadások engedték, elolvastatott Dnn, Rivalgó egéss végig. - Kláalinak nagyon tetszik, úgymond, hogy Don Rivalgó nem hágy senkin egy stroflj-áru becsületet sem.
Mássli ast mondta, bogy nem nagy vice gyalázkodni-
Táaali a nyelvóoaejtel nem volt megelé-
gedve o ast mondta, hogy a otylus botrányos éa sértÖ kétértelműségekkel van tele.
LegUBEteaoégeaebben viselte mugát Béa&li, a buokoraor nem sdla magas véleményét, mert olvasás kösben, nem épen csendaa álomba eseoderflU.
Ha Bássli aem ivott volna 14 pohár sort, aa Ö véleménye (elalvása) volna lsgíevcröbb rám nésve.
As ébrenlevQ triumvirátus ekkor átment as irodalomra, és miután UHora viribaa ant-tis minden tehetséget megtagadott, Kláfilí ast kérdeste a többitől, bogy érdemes-e be6 a „Zala-Somogyi Köslonyt" járatai ?
BaaslI felrángatta tott, bogy 6 ia boaeá Bsóljon a dologhoa.
Nem Ía volt .hlában, Básslí ugyanb egy uj&bbi pohár sörrel Dohesttve fejét &aónoki tűkintéíylyel emelt ásót: *"
— Ámbátor a&t meg kell vallanom urak, hogy eaeD kordé* feletti detormLo&tiot iUo-tüleg, jelen existentiális atatnaam, ertereália ingredtentiák hatalmától deprimálva, nem nagyon quadrálvan, éa hogy pláne a dolog mibenlétet aem kspUkálván praecia, (moad-tam ugy-e, hogy Bássli nagyőri filosofui hajlamú egyéni) mégis .stb. ttb. és ast vélera, hogy a „Zala-tJomogyi KSsloby" pártolandó Eolna. .....
Slásli, TáouU ?3 MáDEli-kflUín — bár kövesbe magas styla — dfetíókat tísrtván,— Bzinte e vélasényhes caatlakofitak.
És most I
Én vérasemet kaptam a Domea batiroca-ton s gondoltam, moat vagy soha.
— Urak „Bctivitée activitéa vita«BeB est mondta Hapoleon egyik geaeraUaá&ak, mig e lelhoa kasároaa*.-mmtj -aoo^a^^ddis koronássuk meg tóttal. Ide vele öt forintot, én gyűjtője vagyok s BZala-Somogyi l\\ui-lönya-nek.
Mind a négy ar rám oéa, mind & négy gondol egyet, o mind & négy bugyalUriaá-.kqtj. agttjv^- -,_. -r........., ...... ......
Ed elfivessem aa Ivei.
No, huss forint a eb ebemben van, ea oly biiooyofl, miDthogy ma pántok vaa.
L kósben a DÓgy ur ösose nés, és mlndu négy csenget.
A ptDcsér Ejegjolen.
r^iastek, mondja Kléxli.
Ea iar oekandál Másait.
D«ttó, kontrás BásaU.
Da capo, volt a refréa Tácsit.
Mind a négy ur fisét, mind a négy lis forintost váltat.
Brsvo 1 már s busa forint bi&onyaal
— Tehát scabad kérnem ? ssóiék oteré-nyen nyújtva as ívet.
Klásli, MáasH, Táesli és Baseli arak most lemét közösön rám néztek, felkeltek s axtáa uni oaoo
Adj8-t mondva a faképnél hagytak. Bravó KláslI, eviva Máaxtt, tsívto Táctli, lebe wohl BássU! AdjS buss forint 1
Igy főztek, igy krittsáUak, igy tettek tönkra látod érdemes publikam.
Hej mondtam ód, hogy a tté\'gány folnp;ra-fns valéságos martér.
S különösen oémely napra osak kijnL
Hkkor ía busán ballagok tiasar útközben lovaiét kapok. ¦ ¦ Ah bitúnyasai) pé&s vagy megraadaíés. Csalódtam.. w t
„Mio amico! Voltom a« első képekot, da ninos koasoaet bennAk. Ac ar^i^tn, goromba fölfogással fotograféros. Bisiam faotisilúdban, de láicua, b^ caaiódUBV, Qa: hogy oaoat > kCUést m^gyoaom, b *tafc_ko-pirotni opgedeni önt oam atgnásr*; lss*,!** nuljoa iovfire, hogy k»U OTJn»kkbe^,%íaet adni, — \'második osikkefohea (. i. k^«*atksxS ~ vsvény szerint dolgoatakÍ.ifWp*k*.t.\\ ;^ r
Lapnak jelea-aiwmábAi aa ..Előflaeléal Whlvát," vau mellékelve.
ifí-
J(,Rp\' .....
KalbokaeJleU búslakodó holdvilág, , ffldeg> csipíe saél., -r •5íírüLTíü
Kniyáugatás éa-nehány aVW\'WtLY|Vi> _*áaa. \\ .fjjj E|
JSgy nyári uinház. i * * K*t epadö ¦»arotm«/.Tlh»ioi k«feW *¦ " Tikmtrű bátorsággal szökve aa ájban — a ¦ , vért! a deoa ex maohlna.
Egy íUbárdoi bakWr.----------
A bittér — solvatar quantiim aatis irama, rémülés, skandalum a esek Tolytáo bekövet-kaaeltAldrengés, zápor éanniversaÜB fagy ban, vérben.\'" • í . f " *v :
Remélora/aogy most csak nem bibázsa el a képet Egyébkent tartsa seere öcséjén ok, —kogy magas iadiaro&Qm^B^lJatvt éa fiibdi^ Ta barátUaglígy^&eflJéfvB, — iTégfe"-" -vábbralSTendotkesflmdnoeL Don Diavolo. NyotótrúIrtflBt! r
Ennyi gorombaságot lenyelni! Do mit le-. gyek, most igy fiáéinak.
Dejsaen várj Rivalgó, majd eljö a to időd !13 még. jzwjd akkor . . . akkor.
No de no mázoljunk többet, utoljára olyan malérom less, — bogy magam-magamat í*3-sBm le.
DON RIVALGÓ.
¦JÍ biijttttmányt, k;OgyláJol hétében ia a\'ffizagála-xf-\',uU riog™*<*at* »ódon folytmaa^éo
télében hetekig ,eluem juaridhlt^rejkér^ \'biaL&tmán 1 \' •\'-¦•«"*¦¦¦ -.--s-.-j ÍoLÍl*.álU
ISO naf|-«latt Utat éiV><r>\'<8. „ bítwttmiÉny «sé«s kássaéggel fogadta a irlc^n^a^MlftAaígérii folytatását oson blsioe ^re^énybasv t«gy majd ás elöljáiéság is vr*< lyu közre működéi sei a dolog előmenetelét könnyíteni fogja, fájdalom csalatkozott, mart -ámbár.a_bUpitmap.y nem sajnált sem idSt,
ön, -hogy valamikor a kellöaét többet bosiél TBÍTs" így nem-árt ssájank^yárásat most ;már kis atleutiummal egyeusulyotnL Eaazu-ttn.nQfií Is, vflifiBDitoi\'nftgy feladat alig levén ittinyugjinirÖl ple}>kájtnatik Jfritetne. \' A mlnrkikeletkor* aa alfijlá felojtá fyö:: nyörf -mesét, annyi .raménypyo^vollakttelvo aa emberek szivei, annyf sok röss nap falódéiba ment, jót várván a jövőt ül, hogy régen bevett takarékossági lystomám mellet magam
Xievelezósek.
Szigetvár, 186c;juniuB 6-án. _1.T. szerkesztő url Eagedje meg, bogy be-ues\'es tápjában varoaoalT&ligasgatásárél ásóivá, röviden elmondhassam, hogy állunk ós. - oianiiyinálankabBJntíkütgyógyibuiikeirene.
Tékát elmondom mindenek előtt ason ren-\' áerienBéget, bogy 1848-tól fogva számadást \'nem látttink; elmondom, bogy városunk terjedelmes fekvő birtoka aa adóságok kifiae-tiseoek ürflgye alatt eladatott, a pá na elkelt, aa adéság megmaradt ea történt azon öt eser néhány a*áa ionnt kárpótlással is, mit ama-* gaa kincstár a Tárosnak, a katdnaságróasére kieaolgáit terményekért lB€3-ik évben meg-\' térített, mert u adósság eszel som apadt sőt ]
Inkább szaporodott, mivel épen es időtájban \'kószánk érkezett, és rövid ideig itt áUomáso-"sott lovas katonaság részére szükségelt, éa a várbsnsk kiállítani kellett bútorokért, a jpánat csak megint kölcsön álul lehetett kiteremteni, ezen bátorok a városnak egy pár \'íoYUVáo*kar4lt!Bk,-a«okBt n katonaság caak \' rovldldelf fUtaoáltaí Jé állapotbán adattak vleaaa, és igy suonnalialadatáBakksl csekély, / veealsséggví * páns bajfin, de most más féléra
\' m tzsttflttt *t<b>os, a kérdem illető elfil- klváso-Eörsón. Köv\'es-Kálífl éá Sat^Békál
csélja meghiúsult, mivel as elöljáróság semmit sem tett, és többszöri felhívásra a viss-gátathoa BBükaójolt^adé könyvecskéket sem
már moBt/iamét hallgat minden, kivéve azon sseojteloa;; rágalmat a vizsgáló btaottmány Í3bBtig|ai altén, a szegény földmövelírnépei oda fellásitanj, bogy esők azért oly erélyesek, mivel maguknak népszorSséget akarónk Bseresni, hogy várOBÍ hivatalba jussanak, a váróét a volt földes urnák ekkor eladják, s a tagosítást és legelő elkülönítést behoznák, mondhatom Jgen alacaonyjellero.ro mutat tly koholmánynyal a könnyen hivő szegény fold-.mives népet áinitani, és méltán fájhat minden becsületob embernek, midőn tudja, hogy a köznek jót akart tenni, egyik vagy másik eltántorított ostoba egyéntel elismerés helyett méltatlanul bántalmaz tátik, oh vilégoaságjöj-jön el a te országod, hadd lássa e szegény nép, ki jó akarója, ós ki a fariseus, mert addig nem hiszi, bogy most óvenkini haszontalan czélra több ssáz foriutjait áldozza fel. *) HÜRVÍTH SíÍNDOK.
som fáradságot a tanyaiad ék kTáorírésérar- ~ir-MiH ionárrá -Usmdflnak kivém magamat,
daczára, hngy épen semmim slaca, mire a tavasz jótékonyan hatna, ha caak tán rógi izü-romra nem. JÖs mind e osóp remények egy
szedette be, nincs hát ered mony semml-,~éB~ "ójen-át-,-melyen-a dörmesatö.fagy.mlüdentki-
KAveskálla. jun. 5. 1866. T. szerkesztő ur! Szórnom szívvel, keaerü tapasstatásaal veszem kezembe tollamat, — hogy leírjam azon Biorongó helyzetet, melybe jutottak ujabban a balaton-meLIókiek.
A tavasa szép volt, jó reményekkel tBltó ssiveinket; vetóacink, szb\'tdink Jól álltak, ugy hogy bŐ gabona-termést és legalább kö-sépaseríl a síi retet vártunk.
Azonban a májas 12-ikétöI egées 22-ikéig tartó széldflhőngés as épen akkor virágzásban levő rozsainkat ritkította meg (magjára nézve), s az alatt Boha eBÖ nem lévén, a tavasziak ia magcaökkentek, mig a 23-dik es különösen 24-kőre virradóra a balatou-mal-léki BsSlők —igon kevés kivétellel — mind elfagytak, hegyen-völgyön egyaránt.
Legjobban elfagytak a szőlők következő helyeken, u. m.: B.-Fflred, Tihany^Ddvari, Akálí, Csicsé, Zánka, MonOBklé, Boepesdés
járóinkat miért nem történt hátas eiadáa meg felelet mert a volt fBiipán nem engedte, mivel Ide isaiét katonaság Táratolt, ját van, d* hát a katonaság nem jöttj és most más nem is iiilift fsló njsifrirak f"atsjljlM?_miért - fisat\'á-Wároa má> niásodlt 4v« asen buiorök" "-•IhMyetés*** kfllöoflsan házbért? — miért ¦vskjk ast elÖljáróságrbogy a bátorok végkép ¦ -el»rvaíjs^a^-sá^redTOVéo sirtflkfteleuek le-"~gvsBtekr-T*fy-k*kDksönséfl álul ogészao el-*! ls"flÉMHUn7lifiBTLÍt —fl^JEJf^ fisei~ha~-^BSontiffiRÍ kamat óf ízdn\' rfl ki^inif^b^ftK-rókra felvett? asért, mert a város érdekeivel
-senki sem Urfldik. _ .....
Sok mondom igen sok még as esékhes ha-\' sonlé bafwi-gyOkweB orvosfakalTárna, oaak--hogy~asmagátol nemjöa, a hJvaiotlak sem-\' mit sem tsvsaek, mái pedig djráaa fésaekba nyalni nem akar, de b^e«3.1ffU«i nemié tanácsos, okát alább -elmondaocié Jesawk; acért legyen a jó Isten irgalma* és. kegyelmes feleltünk, bogy továbbá i*\' bekével .tflrhesBfik a reánk nBbeiAltleráahaÜan bajok sL ..: Koslaaisyta elején \'említem, hogy számadást már 1848-uí fogva elöljáróink a kö-s^naé^gattagm közöltek, ietssés • aerisi ke-JZBSbéknBnipBkolj néha hasznos máskor ha-ssratataa csélokr*, pedig bogymeanyire saök-¦\'^ágesréa éUwadhsiUa~a~»»ámsdásoknak a ^B«Bt>^\'«jltati;f»r>M.átnáxéser és figyelmes - m^vfufállsa kitetszik kó>«tíe»J »«-ménybÖ|,. Vaiski alkalmasiot as. krodalom résaérCI,
Ián csak a lapokban fekvő ssdldk fagytak el, mig aa oldalban fekvők — kevéa kivé te U lel — kévéset szenvedtek.
A fagy a gabnákban kevés kárt tett, csak a lapályos helyeken latsaik nyoma, de hi-ssea-elég annak m -á-sok «Bélf-már többet nem is igen lnhetett neki ártani, annyira kiverte a virágját. Olyan a roaa-kalász mint egy magas torony, melyen\'a sok ablak miatt egészen keresztül látni, oly világos. Hanem "a kukoricza-éa*kolompér^a fagyási Jünötte^
TfrttjftftW^.jtr: ---~ . ____ ^ ™~ \' \'
Egy szóval\' Balaton-mellékének a jövS esz-tendS aligha tnségesebb nem lesz, mint volt a mostani. Pedig már most is annyi a nap-esámosokbél lett koldus, — ki csupán korosét hiány miatt kénytelen koldulni, — hogy as leírhatatlan.
Azonban a falebb előmutatott rajz csak a közvetlen Balatonra néző begyek déli résééinek képét mutatja,
JSsen hegyeken fölül aaÖ vidékekben padig a gaboák fagytak el. ügy hogy Tót-Vá-ssony, N.-Vázaony (Vesaprém), Fala, Dörögd, Eapolca és Nyírádon míod kaszálják ¦ a rozsokat, mely kelyeken a basában is sok kár van.
I S" mintán Balaton-mellékének lakossága fiíy szorongó helyzetbe jatott,/kényszerítve | éresTén magát nyomorán minden uton és !. mádon legiteni, jaaíua 3-ikán Köveakálién j egy értekexlet tartatott, melyben, általános többség által határosUtott,Jtogy as egész vi
ölt, fohászokká olvadának; remény helyett njoBt elkeseredettség- tanyása ^kedélyeken a-Örömhangok hotyait mindenö\'nnea osak a kordé*t halljuk fájdalmasan a Nemeaishea íutéztotni. (Hát még meddig?)
Azonban bánnenáyirBleverő hatást gyakorolt o fagy n kedélyekre^ as ifjúságnál, a vigalmik o kasztjánál, el veszi tó azt. Május 2öán volt meg az annyira várt majális, mely dicséretére válik Kecskemétnek, de különösen, n majáliatadó^a. rendező ref. collegiurai polgárságnak.
Ritkán valáuk tanul annyi vendégszeretet s otthoniaaságnak, mint melyek ezt jelemzék, oly általános jó kedvnek, mint mely azt élte tó. Hivatalos volt itt minden könyv- és kalamárissal foglalkozó halandó, szeretett volt itt minden szép.
Leugorva szekerünkről egész „Isten ho-aott" tenger gyöt fejünk fölé, b majd megölik az embert szívességgel. Igen jól s Islós-du-aan fölszerelt sátor alatt, jó magyar zene mellett, as Alföld hirea-aaép hölgyeivel a leghevesebb\' táncába öli kedvét a fiatalság, mig aa öregek aor- vagy boros poharak mellett addig panaBzolgatják el egymásnak a fagy okozta károkat, mig asután egy „majd talán csak megsegít az Isten" mondással egéBsen olfalejtik a hét, el a fagyot.
De hisz uiooa terünk itt e vig ünnepélyt részletesen leírnunk, csak annyit mondunk roég, hogy esti nyolca óra után a mulató-közönség a kocsik egóso raján gyűlt a caaino-ba, — hol azután a táncz, zene, társalgás s toaszt folyt egészen az éj feneketlenségeig, épen oly jó magyar jellegben, mint imént künn as erdőn. — Elég as hossá, hogy remekül mulattunk, b e nap szép emléke ma-radanfi az említett tanuló polgártársak ven-dégszeretetének ugy, mint űgyességénok.
Újság nincs — pénz még kevesebb, hanem tán es ngy v»n aasép Zalában -Is. — H most isten öqucI kedves szerkesztő ur, — nem sokára (aJálkozuuk.
s AREOPÁG.
által díoséretet érdemel, folyton nü[jy lá(0. gftíálB|kI0ri5lte#^ftoaára hogyTorea ba-tUkkel elIátölnni^SBaf altat nem trombitálja osaao a k^B|B«%et, a „szarvas Teadég-lön9 jóval tol tec^\\íitehát ismét bebisonyul a régi köamondas V\'. *r- nJé bornak nem kell onégor.l ";J
L~ (Bérmdláev)- Mlgs a fStisstaloadÖ Králj János felszentelt püspök a zágrábi fS-magassága bíbornok helyettese e napokban a kösolesö Légrád moaővároaban a hívek közül sókat résaesitett a bérmálás ssontaá gében.
A fV a sut i k 5a "a k od ás helyreáll i-tása.) A tömiórdek\'kiEQnai ssállitások valahára" megsaöatek ér igy folyó hó Ift-án aa előbbi rend Urnát kelyra állott a ml a ke-rosksdésre nem asskély hord erővel bír.
AtKa\'on*! a a ne kar.) Helybon egy katonai senakár\' alakúit, mely bőségeooa pótalja az elutaaott Öranbattta^senekarát, ünnepek alkalmával a csinosan helyre állított éa minden kényelemnek mefetelő zöldfa kertben csekély belépti dy mellett játssan i fog, bővebb tudósítást a falragaszok adnak.
ACSzinÓBBek.) Jövő hó közepén érkezik hosaáuk a lapunk előbbi számában emti tett Szigligeti pesti zzintáraulata.
A Kötél általi halál. Hallomás sse-rtot a már lapunkban emiitett anya gyilkos Z. Égerszögen kötél aluli Jialálra itóltatell.
A (Lat anjoi;ia.k-ola>) Egy utasjekn-tésa folytan,.kiD0k alíélisn volt a le^ayej templomot és Iskolát maglátogatni dicsérő-leg emlékezik meg a rend-csend és tiaataaág-ról, különösen kiemeli a gyermekek templomi énekbo\'ni baladását, mely csakis a fá-radhatlan tanítók buzgalmáoak kössOahetŐ, sajnos, hogy csekély salai iskoláról mondhatjuk el e dicséretet
A Tömöri fópyképéss néhány nap maivá ismét Z.-Egerszegen folytatja működését.
A (T ü a v Ó s a--) Pöláakaffln egy gna gyuj -togaié egy otUux,földbirtokos pajtáit (elgya j-totta, minek következtében tíz lakhás mellék épületekkel együtt lett a lángok martaléka.
nem tflrbsjtvén már a sok, a évről éw* uö- { dék ö Felségében folyamodik egyenesen, ivokedö Városi, adót, ea iránt* ikitsl rárme- i adóelengedéiért; mintán a pénzügyi h.lósá-^ pétiét p»iu«rt emelt bimiMit^ f"gokhoz hiába--fordul az ember, mert az a
iUeni keawléas ás aa adó kivelisöek uegviss- I szárazságot és fagyot nem tekinti elemi caa-gálása vésett tkrts. Ambrus Mihály, jnegyail pásnak, tí egyattal a kisebb birtokosok ré-aaisBvavA ur a belysiíoére kiküloUtett, ,ki } szóra esaktizlendő ulceó kölcsön iránt is mag. nálunk iMg^eteavin, melléje egy 12 tág bél f bízattak némely egyének lépéseket tenni.
"... , w .......fogóm becses
ir.minfiered-
aUAJ^ttmsAvnsvwtetattresen msottmány; I Majd as időben értesíteni fogo JSföa* *U*g*Wb<» fügntt, és\'^mhidlárt aB [lapjában ¦ tísztrközönségot. íiogyn lB65-ik1 elöljárók azon helytelen eljárását l méoys lett fáradozásai oknak.
t e«k "Vöspölé* \'néíkaí a vá I fis jegrattek % évw eldra"t6Ó0 í ík fíJBÍiihííaí köapeMtárbóJ kia-i « rBgnBgyobb megütközés- 1; k»^Tevyttr^é»h bnwttmáoy :I a^fKb\'s«%blf városi péwtir- f JUfcmt** járannósáíron felül J ^Bxjllag^bklel\'nemícsak \' JlWlpMklai lá^ál-in;\'ka*»Te\'*gy«s«knélilly fc_.ífsiBr<bisa alán át latUasámvévfiar, fVttietO* H a*gy>m figyelmes vizsga-
VÖRÖSMARTy JÓZSEF.
> ttecaktainic, május 30. ; Cedvst saerkeaat8J. Ha nem ismerneraön-n*k emberszerető kedélyét, blaonyáraBJogo-f*n sí tói kellene tar Unom, hogy hosakss hall-gs tesoro mai • tterkesztŐÍ haragját magami» vonám j de hiszen nagyon jól^etoléksalk még
*) T%nataládjáb, ádea Bn-f hin a kflselmnítban *^—im-iYÍ^\\iCr~ía" í ,™á^taM«*a^M:i« a Bekeni,?iár* sUttJlj-: wsuuég, na-mivel ö eme kikQlde; Xrs»rtt doiáuftnsk! *l
Zala-somogyi hirek.
A Azon tisztelt előfizetők,^Mk-nek előfizetési idejök a msi sáám* mai lejárt, egész tiszteletfél^elkéretnek, hogy a jövő évfolyamra jflla^jg.feeifcet_ me^ijitani-.szivesr kedjeoek. " \'
AAprit29*iki jótékony kisbrsolásról fen maradt és el nem vitt nyeremény-tárgyak e hó 24-én d. e- 11 órakor as egylet kertben fognak elárvereztetni.
A (Dalárdánk) f. ho 16-án délután 5 órakor lobogója körűi osssecsoportosulva vonult ki egész tömegtől kisérve, aa a. n. lizBnaki mulató-kertbe, hol fölváltva az itt állomásozó főbg Ernest kis zenekarával, válogatott darabokkal mulattaták a szép számmal megjelent közönséget. — A vendéglős azonban, hihetőleg ném vált előre értesítve a dologról, a vendégekst Tsgy éhezni, vagy azomjaant bagyá, ugyanis,: először hiányzott ülőhely, és igy _a gyülekezet >/a-a állani kénytelenittetett, hacsak\' 2ácKaus módjára nem akart belyef keresni,7 másodszor a hölgyeknél a férfiaknak kellelt a pincióri bsoI-gilatot végezni, 3-ör ba a dalárda által énekelt különösen néniét . darabokat hallani akartak, ngy egészen bátnk mögé kellett furakodni; de a tapsokkal végződött legutolsó „Dalra barátim" ís sokkal több figyelmei igényelt volna, mindazáltal eleget tettek az alső kirándulás alkalmával is a közönség kívánaténak, — és jutalmnl a tapsokat nyerték, vigaszul pedig a iövö kirándulha-tás reményét — A zenekar tapíntaltetju-sen kiszemelt magyar darabjaival as egyen-flalyt mindvégig fentartották, V,10 felé kezdődött a tánca, mely aj lelket,, életet, felvi-duláiföDliítt\'aa egéss ^aUlságba, elfelejtettek ekkor "enni, innl| falni, caak mint egy varázsütésre talpon lerwett \'mindkét nembeli fiatalaágj <5b az^idS\'Is-\'nagyon kedvezvén no kík, csak éjfél >ntán lórajcof fejezték be a _raalatBágotj»H9i\'jUn a zenekartól kísérve vonattak vissza\'aTarosba a legszebb illem kost.
A-.!r^- 0 r 0_n aVvondóglö.) Sohmldt György által ajonnan\\ folszerolt korona-.v-on-\' - u. uvn nv deglő, melyben a közönség igényoínísríno^^ -ülni szegény
felelő jo< étkekt éa> Juüok 4>qn>^aaolgálata
Kaposvár, h. Somogymogyóben a m, hó 23- ás 24-én törtónt fagyról beérkezett hivatalos tudósítások egybevetésével, azon ered mony vehető ki, bogy a termények mennyiségét tekintve, a megyÓDok 23 asáaadréosa elfagyott. Mennyire érte,, a csapás\' as egyet terményeket, azt e helyt .Cí^gEjondűatmk lehetettéit. : -nij.;. . -jk~
h. A kiposvin tffadVTmT bér 1 & ez évban aelyamtanyéaatésre tv Tállsrlkaaott. Kivánoaiak vagyunk,ezen, már aokhelyvmeg -kísértett ág, eredmény esésé re.
b. A s éta t ír Valahára gond o-sabb ápolásban\' -résaeáuL aa utak ssabá-lyoztatnak, rendesebben sepertetaek, s aa egész kort Tohérré. festett lécs-rácsozattal vótetü^kArtk HalUmáfl Vawini a jelenlagaa és\' sogotdam TntézVedlsftf-s^Sgyelme által la csak dicsérendői városi tanács; még ason változtatást is tervezi, hogy a sétány kiszögellő csúcsa levágatván, — as óként ny©-TandtL-réflB planjyo8jfnga*b ~é« a..aaÓQatórkfla oaatotya, gaboa-, aoriÓfl atb. piaósül^Eiasnál-\' taBBék, mintán\'V1 mostani -gabaatér ^Franki-csíny és aíkaimatlao, a sétány p&dig a déli csatornán tat "yttetvén, a^vesateségérr ott nyerjen terjedelmes kárpótlást. Es mindenesetre szép és alfinyös. reform Tolna, fooak terv no maraíÜpB.
h. A. psapáVa pk» ogyTátaaik, még nem elégelték mögáa áldozatot. E BÓrbk Írásakor (jan. 15. d. a.\' 2" éra) ngyaiiia ooraaaató ozólrobam s-porfellegtöl elüsva diányi ncgy I eága jég vágja; as ablakot szemeink kosé, a I szüntelent in^aj:„ás zagás gyanittatja velünk, hogy a fagytól tán még magkiméit gabnánk aratásit és ssSlőnk BSüroEQÍÓBÓt most végzi helyeítűok a jég. Majdnem hinni kell a köznép azon hitében, hogy a martinai kőd 100 nap molva jeget Jelent, ^<^dpen martius 5-ről registráltak e hitet, s Ima, 100 nap mulva bakövetkeaolt a jég.
h. Kund fajeai birtokos ~rnultkor ornlífott gynjtogatéja késrekerült. Ismét statárium van kilátásban. <
h. A tád e Pata közli orsságutoo egy kóménywpfiLlegény, roazul levén, aa ut mellé dőli, a miro elszállítása iránt intézkedhettek volna, meg is halt.
; h. Ugyan A tádon egy 16 éves ifja véletlen elsült fegyver által agyon lövetett.
h. RégomlegMik már, bogy kapóévá -rott gőzfUrdötáilitat a gBamatml tár aulát; sajnon, hogy ssmmi komolyabblópéat nem látunk a.hir megváltozására\\ pedig „nora kellene félnie a társulatnak attól, bogy ki ne fizesse magát n vállalat, jegysé mög : egy elmébea, Klsa-két doktor van a résavé-nyesek kffzt s-ezókí WsonyoBan még aa Ábrándozok s polHlktisöknak is. ast imák;,Bp: 30 gőzfördö." - - ,.\'¦,,
ll. Don Hidalgó (nem szila meg verseivel
uj^bbi~-^ajiirjéi
már osak kösüljuk mélynek esimo:
0a \'a wánrns níft tfllril-
Albt, Ofea, Tanti, BoczI.
S jo U, mlad kiÜradánk, Maohtmnslfc, sóhajt hl Ab an, i ő alig plüaata táok I •
,Ej urak hlae ff ia aajionj
Vieasavor«, gyá\'ifi fútra. No bagrjotc bacaOUtUnk!
í4o a Mij épen bÍbca tittlmn BIeoö/09 S gyStaJara 1
Baldpak . . . do Orda5 0 pokol Hdsaa TiíaaoTBrfltota 7 1
8 agr lön . . . Qlsslla eríoyo — BnÖrnj nn bndaokoWa »aa :
Haraiä hadnagy Ol a uoknján. Ül Tigy Ül biaonvtalnn.
Fővárosi ég vidéki hirek.
— A ro, kir. ad t. kanosallária részéről, agyetértŐleg a ca. kir. pénsügymi-nieteriamejal, megengedtetett, hogy Sopron ssab. kir. váras községe, szegényápoló intését alapítása ozéljából, 200,000 darab 50 kraj -caároa sorsjegy kibocsátása mellett; továbbá, begy asegtsárdi izraelita hitközség az ottani imaház építése cséljából 100,000 darab 60 krsjczáros sorsjegy kibocsátása mellett, tárgy-sorsjátékot oson teltétel alatt rendezhessen, hogy mindkét tárgy-sorsjátéknál pénsbeH éa péös-jeilegÜ nyeremények a sor-sorsolásból klsárassanak s e nyereményt tárgyak kizárébsgMflattárgyakból ne álljanak. A husSa 1BS6. évban vagy 1867. év elejéjén fog megtörténni. Sopron városa a eorajátékí illeték lefizetésétől egészen fol lett mentve: a sse^uzárdi isr. hítkösflág pedig annak csak felét tartozik lefizetni. Mind a kél húzásnál égy politikai tisztviselőnek biztosi minőségben jelen kell lenni, ki arra ügyelend fel, begy a sorsjáték! tiszta j övedé lom valóban a kitüsött czélra fordíttassák.
— (Hg. Esterháaff-Pál temetése) Sia-Martosban m. hó 80-án ment véghez. A
"holUastet b határnál a szombathelyi püspök diszes kísérettel, d a berezegi hivatalnokok fogadták. Tíz óra volt, midőn a koporsó megérkezett, nselvat egyházi énekek, közt a vár-plóbántóaoplolaba vittdk.Itt beasenteltetvfin, a bercscfji hivatalnokok, vállaikon, emelték \'¦ ea U^Auomát * gur***ko*siig. Astán tv várkapu Ícá^|*j9^ te ttti a halott rövid ssamléro. FompaJ^Wíraerekkal ^jelvényekkel díszített emelvényen helyesek el, s kürfllötta gyászba Öltözött ő hercsegi hivatalnok, s négydissöl-,5önyöa hercsegl kuusár képesett disaőrséget. \'Innen indult aa ünn apály ea gyes a menet a fa-\' reneslek egyhasábos. Aa ntban eső utczák ^.géptömeggel valának aUettvo/a\'¦ boltokat be-\'csnkták, a hasakról gyáíaíobogok lengtek, as \' ablakokban és erkélyeken levő hölgyek kö-süí ís sokan gyászt öltének. Hat feketével bevont ló vonta a gyásskocslt A koporsó körül négyes csoportban haladtak a hercsegl hivatalnokok, vendégek, a cselédség és haj-^ duk víaBÉfak lyák kai ""kiöaBTcbaiL ""XcYai ád Ragjai közvetlen a baltat követték. A ferén-r; calek temploraTnál & hereaegl főhivatalnok vette vállaira a: fcopofsdt-B anéppal tölt templomban tették le, hol rövid áhítatosság után a sírbolt fc^s^to mag^h^ 4r4k^yagafopira.
— Eiterb:A*y-ll&\'t-ftfnta í)hé&•kait aa aristokratia számos tagja látogatta meg, hogy a magas körök ráe5yé}ét tűlmAtaobák
\' as öt ért salyoa caaládL gyáBS ajkalmából. ; -királyné O Felségét e fényes koszorúban egy polotahőtgy képvioeló.
— (V a n m ó g e14 g Vqo s ül te v ember avilágon.) A nt$Í&&Í a.k&Vet.
-~ kesŐ érdekes történetei besséU: 0Í?^849-ben tehát régen, olyan nagyon régen, hogy azt az időt tan jobb Is volna eJfelejtaai, a „Pipához11 (egy kis csárdába,) egy szegény fiatalember járt, ki eleintén fiaetgetett valamit, de aztán csak hitelre evett, Ígérve, hogy meg fogja fizetni adósságát. A főpincsér bízott benne, s három hónapig hitelesett neki. Akkor a fiatal "Ombér, nem tudva kenyérkeresethes jutót a fÖvárosban, neki indult a világnak. Azóta a fŐpine&ér hírét se hallá adósának, el io felojté, nem Is scámltott többé rája- E napokban
.. asonban égy fakereskadésbtn, a hol most szolgál, levelei kap Nyitrából 150 frtal terhelve. A fiatal ember küldte neki, megkö-eaönve három havi jéaaivflaégát, blaalmát, a
.. dnaan megfiaetv©" egyaiMrOtnlnd a várako-Maiis. \'\'\'L;:\'-\'\'
— Fnree-a párbajról ír as „Eger" Földváron egy dssidás kdplár őassevtíssett
- tgyiaafisHBBi/ki hajdan faneaár\'velt. A; kdp-: jUjr\'pArbttjra hívta ki, s a esŐu el ís fogadta, oly MkBtéael, hogy lovon vívhassanak s S SBabadon.válasBtbas\'Bon\'a katona-lovak hözül. A dolog o kapitány aló került, ki mogen-o gedto a párbajt ia leválasztást- A kitűzött \'Időben sokan jelentek meg, de a mulatságnak hamar vége volt, mert aa egykori hassár a
kard fokúval nyakon sújtva a-dsiidást, pz lebukott WArét. A kapitány 5 frtal njánd kkoz ta mng a vit^-x csőszt, n-dzstdás káplár pedig 24 óráig kurta vasban Qlt.
— (AkutonniéletbÖl)A „SiKzia" u li. huszárezred parancsnokának éL-lcbÖl a következő érdekes episodott beBzéli el : 1849-bon az ezredes egy felkelő huszártól hatalmas kardvágást kapott arceábn, éa jól megjegyxé magának a manupropria szercűjét. Midőn 1859-ben önkéntes kiiB&árok alakitat tak, ogy vállalkozó lépett be az eiredcakez, ki ckkép Bzólitá meg öt: nTe már szolgáltál egykor?" „Nem én ezredeB ur" hangzott a válasz, „Mért tagodod lÖ4í)-ben fi magvaroknál szolgáltál." A» önkéntea lagadoUg raz^fc fejét, „Mi ez ?u keidé az ezredes, n eebre mutatva. „Mi tagadáa, ezredes ur, csakugyan én voltam,0 monda a hnszár, kit az ezreden h uhb frtal ajéndékozott meg, b bevevén üt nz önkéntesek közé, csak hamar BrmcBtorre tevé.
— (Nagy szerancaétlenaég Majád n.) Majaai levelezőnk irja : ilig máj. 24-én a fagy mindennemű gabonát éa veteménye tünkre tett, jun. 5 kén más sserencoétUDBé-g»k aulyosodtak néhány helybeli lakosra. E napon ugyanis fényes nappal 3 juháai reá tört a városban egy gazdálkodó lakéara, s ast boszuból balálra verték elannyira, hf-gy megmaradásáhoa kevés a remény Móaod-szór ugyone napon délután 6 órakor a templom tőszomazédságában tüz ülőit ki, — mely bárom házai\' kamvasztott el. Az egyik házban a tető* leszakadtával hal ember szorult benn, a segélyre összesített nép nagy erőfeszítéssel a bevágott ablakokon át mind a hatot kihúzta. Mindnyájan tökéletes észnél voltak, de tetemesen megsérültek, o kötfi-lök négy juníus 6*án d. e. iszonyú kínok között meghalt, s a máuik kettő megmaradásához aíncs semmi remény. — Á szegényük halálát több árva siratja.
— A Fertő tava, melyről nem rég azon hirt kögoltük, hogy tökéletesen kiszáradt, legújabb tudósítások aaermti ismét nőni kezd.
— Balatonnak apadása, & aiófoki csatorna megnyílása éta, ób az utóbbi 10 nagyobbrészt azaraz év következtében, — legújabb mérések sierint 7—B lábat tesz. Az apadás által nyert terüréasek csak kevés helyütt ratvelhetök, asonban éa legnagyobbrészt raág meg is rontják a partvidék földjeit, miután a szél a fűlszinre jött futába-mokkái azokat egészen, behordja. Igy a ba-laton- mellékiek, legalább a lecsapoláai mü-vetl4taö!í ttem nagy- hussnát veszik.
—\' Petőfinek lángaseUemát a külföld mindinkább kezdi méltányolni. Legújabban Teniero Alfréd Irta meg meleg szavakkal nagy költőnk ólotrajaát. Lényeges ujat se ex élet se a jellemraja nem nyajt, de figyelemre méltók szérza által eazkSzlatt uj fordításai egyes daloknak, melyek a szöveget helylyel-közzel megszakítják. Ezen folyékony nyelv mellett, minden eddigi fordítás között leghívebben adják vissza Petőfi költeményeinek szellemét. A legsikerültebbek egyike & -vVoltak sokkal Jelesebbek, mint én" cfciínü dalnak fofditasa, melyet mutatványul ide iktatunk \'
Voltuk íokfcai jólesőbbet, mim fa Hírök mégia folejtTB mii. Ha ti rátok dalaim, ti rátok A jOrsadGben rajon mi fár »
Élwl-ei ti méf akkor,-ipidfin mát Éa falBKéca\'flvek lengőnek í ÚsTi mCfcent a lantnai Jiaija, láaly ha Elücvkad, még astia ta uasg.
Nota bánom, ha, a mit eddig írtam, Nom baaom, ha ralad as olonyéot ; Csak a mit t« aossád irofc. láujtca. Ett do Kiutas «lroalail
3 ín hiíiatn, hop est idD nem bántja. Ssent lt"> minden hoxzid irt dalom, liert h!aB iiaok a monjbSl erednek, Kik namodbCl. aafibo ancj-alom
Wol lebt Und docl
^tObfotü als ich. jrioech ihr Sicrn.
_______.n der Znkanfl hnrrt,
Ihr Lieder, wasrt\'.lch E°rn ?
Oh ihr noch lebt, w«m Ober mir Am Grab da« Orftfl oich nai^t» Ob ihr. wenn einst difl Loler sprang, Noch tnoat — oder echwaigt ?
Mag all dio Liedar, die ich ichrieb. Der Zsitcn Sturm vorwohn — JJlcib nnr mein Lind, dai dich beain^t, Mein lieb5listea Lied boatehn.
Und enig wird das Lied beatebn. Ucd heilig wird ea sein — Vom Himmel stamtnt\'i. fan deinem Aug Du blondor Engol mein T
Bécai és kalföldi hirek.
• -—Bécsben äs agynovesett „Garibaldi" és „Violor Emanael" toltak elkoboztattak h árnaaik a rendőrség elé idéztetvén, figyel-meotetve lettek, misserint a „jelen viszo-
nyok nem alkalmasak arra, hogy Unnbaldi t« Victor Emánuel tollak áru4tn8Bannk,u
*- A párivi-t*-riiiBÍ-gbó4.->-Egy--Ria-ljanb álláau hásaapár kis leány-gycrmckü ui\'-gbetegedett — Az orvou kmyibilkoztatá, lutgy veszély forog fenn, az anya felöltös-ködött, hogy bálba menjen. ,Nem fugsz elmenni\' — szólt a férj. — Megígértem és szavamat nem szeghetem meg. Csak két érát maradok ott." — ,S gyermekünk meghal.\'
— „Caak egy órát maradok.J — rJó, ha e|-tnégyaz, nem azabad többé v^aazajünn0d,, —
— As anya elment a bálba, de nmitil visszatért, az ajtót zárva találta. Hiába koczogoEt. A férj azonnal vtibj.pgrt indított. i\\ nzt meg in nyerte. A. törvényszék kinyilatkoztatá, l\'ügy a nö elvesztotte minden jógái mint f-.--l\'-\'s*jg éa anyu, s a ki« Ssány-pyermel: is elvált férjnél bagyatMl.
— A hadak él^IrnezéEérijl ée urna roppant feladatról , mely egy hudiH-mg éleimecéEÍ biztoBBágaira nehezül, fogalmin szereshetünk a ,Trib.\' következő számitásából. A mozgóvá tett hét poniaz badteBtnok tíz napig olláta-taaára kell 30,324 mázsa kenyér, 9fift2 tná-tsa kétízerHült, áB3? m. riie, HrH> m. eó. U73 m. kévé, 97.564 tn. zab, 2C,2U;, m széna és 30,R"? mázsa azalma. Asookivü\' mnriiá bau 1 0,4 ^\'J m. vagyie L\'3lÜoki:r. As t-it) ín-szerek fuvarojiaét kíilör; éiei mezÓB i fsaps-tok c-szkuzlik, milyen <",t vbb egy-cgv íiati -test mellftt. Kell pedig egy-egy hadtcstntik öt uapra 35Ö4 mázsa, annak fuvarosáso p«-dip 15y négy- és hatfogatu szekér, os-jn ki vOl pedig >Sb ókor éa \'?7« sertee.
— Csartoryeki László, a l»ngr«i era; gratio feje, ismét intéet bocnátott ki ez utóh-bihos, tartózkodnék ar olaszok mellett mn.i PoroazoraKág BEÜvet&egeae kílsdeiii, mi vei c poroBB kormány LongyeU;rEz&g legeik*1 bcrt--detlebb ellenaége.
— Á niáaudik ujftíesütáe ravonas kozó hiróS^rnéoyt Prágában kifflggesslették ai utczaozegletekrc. Megküzdése. n-,»g nitcc tudtul adve.
— Londonlmn e hó 2-án 1 egy éves telivér ceikó utazás FoM sterlingért adatott el. Oly magas ár, mehbez hasonló Angliában rnég nem fiseltetett, s mely egyszersniind azt bi bíaonyitja, hogy az aranyok nem tűntek el végkép. A boldog tulajdonos Ham i lton herceg.
— Olmütsbrtla tüséreógí és gyalogsági iskola század Pestre és H&inburgba fog átbelysstetoi-
—Velonose é 1 ö 1 o m m e l i ellátás a gyersnn balod elüra, mintán a lakosság attól tartva, hogy as ostrom alatt a szükségeseket be nem szerezheti, a felhívásnak a legnagyobb buzgalommal iparkodik megfelelni. Az erőd a katonai és kötintóaotek már egészen el vannak látva élelemmel.
— Aratási kilátások n kalfttl-d & n. Ugy látszik, hogy a májusi hideg, bar C&aknom egész Európára kiterjedt, annyi kárt-mint nálunk, sehol som tett; legalább as ausztriai és külföldi tudósítások, bár pa-n&íffiokal esők. is tartalmasnak, távolról stun ssóloak oly kétségbeesetten, mint a cmgyar-ornttágiak. CsehoTSBágban a fagy sokai ártott a gyümölcsnek, kapái növényeknek, rozs-
Szépen áll mint olébb; de mindamellett méc mindig kielégít^ aratást várnak; hogy aa aggodalmak semmi eBetre aera oly nagyok, mint nálunk, bizonyítja az, — miszerint az árak nem azon arányban emelkedtek, mint itt s a prágni piaca ára p- o. buea ára 4 ft 60
— kr 5 ft 25 kr 82—86 funtoa termékenyért, rósz 3 ft 70 kr—4 fi, csaknem azonfenk a pestiekkel, inig elébb majd 1 frttnl vnl ak magasabbak. Bajorországból azt írják, hogy s szép meleg Ídö, ugy látszik, helyre akarja hosnl, mit a fagy ártott, itt as áremelkedés még jelentéktelenebb, min1. Csehországban; buxa épen nem, rozs caak valami 5—10 százalékkal lett drágább a különböző piacsokon. Porosz-SzÜéziából azt írják, hogy a busa csaknem helyrejött; rozsból bötartaés-\' re számítanak, miután ez ott caak a fagy után virágzott. Thüringiában buza, rozs és repeze nagyon s6kat szenvedett, Brandenburgban csak roas és repeze, míg n basa bS termést ígér. Posenben 6síi, valamint tavaszi vetések asépen állanak. Francsiaorsság-ban a Bzárasság és hideg ártottak s az utanok bekövelkeisott mele^; időjárás éa tartós eső daczára, az árak irány\'2alft ölt folyvást emelkedő.
Hasznos tudnivalók.
_ Házi szappan következőleg
készül: 25 iteze folyó viEbe, midőn forr, 2Va f""1 tiszta mées tétetik bels, ez félóráig forrván, 6 font szíksót (soda) teszünk" hosaá, mít israót fél órátg főzni kell « azután rostán .átszűrni, minek végestével 1- f-nt zsiradék tététik hozzá, s 4 óra hosszáig tűzön "hagyn-tik, mely mennyisígből 12 font szappan less.
-- .- - <Gy..K.V
Of-Sft«s«dca. A kOldtttéso4rtVomv4}«\'kS*Tnffe?
, vwsssarÄfirar^J* * . ¦ .
Ktcy egwaiegL Untm r-ttel ha - ¦ \' ¦ fcágokta
_ . _". LehBMtWn ogy. m
el haiibokai toíteni, urjntm Ú ésycIinittAgdbi
hamoriRikas Ut*Ukí« BíriorbcjJ. L*gje iti»emcn fekszik, da fétisiruici nem lehet, csikké jOnni íof, rénel nem <uTlißt4k. • Jír\'6 K. araniSksák. Forcu, ivtfj &b Bié% o«ti I aem tndja, mUzerint s*Tt«ln IflvvlskMsm k4«anw. 1 jítnk.
I PiinoTles. KÍTJök a raJBM, Eaegkspta n lSHkesaliaot* Co cica. FelhäjEuiljnk. kOesOnet érta Uláo Dora \\ ntavo u kedTtiC ajíiepil asuljilhfcQiÄ. ds PaU bsji-
I tunbaai ugrii mogirjüt. • . j-v........-..-
I H. Haniiomat. SsigetTitr JüvCre ia kérünk fotelokat.
Kis Borsiiazásjimiaa„IA
Bécs: 53 59 30 73 86. * üratz : SS 55 HO S@
TÄRCZL
Romeo és Julia-
l.üíierer Jíkíbló\'.
•fttV vitz* hü Rot
spng többi uerciem hC dalnok, Ltilgat
*junfrniüi a Mautpeiiiek . Jutiu megiwít, s bftp
Mit elfelejt; e i(ot Tolt uc? t i bái becsületét
íu, ti til pliretEtélel: .
BkQjót hfi BierelmíupL \'
- m"11 f"\' « n\'dec icjii.
legtflielbi éJBttttán, it.rt ÍB.\\ai bell tu éj cg^m i arcaot, mely mom 0i7
Hit, remenj iierolecirül. — Mintha aedlna — félig ojii»a
Uegtnrt, elherradt a rdéaa, MeEhagjVá a mrlseket ,
Idegttlrve a hit ú reménjf, Koporíóhan a aisrelel !
Min t»jtj ní-mii hB Itom»n \' Arcxod miért olj httlnrin* *
( (rtltuld meg a í0570a hullái, — Kit Tigyla, aufTU ultiján
l^hljol di nép halottra.
Édes rá{rj(rjal karolja »U
P bog* mint cBjkoT foni IrgVoo
13 rprjiólírjlja hidtff ajkai.
fl cióUbim ugr érfli. bopr Ab ajtl érinti a>akál . . . Múlik ¦ ctök « l koporan KUárja mindakél ballal
SlLfATÖE BttSA^
éa
m: A. © A X ES L Tj> ö.
Tür^nrt, életkép aJVU, (úud bIaü Mihil. DüQt\'E nlio kOaii
II ü fa U e 9 y 31 a r í o n.
I.
Aa est hamvas s&árnvaival isár^rtiúr födni kezdé & btlsxke Nápoly atcsajt. s itt-ott a kereskedű-boltokb^n,_égöj|ám-pák kezdek terjesztgetni derengd*^eÜÁ-gükat, tulajdonosaiktól RsorrreméTiybeii meggyújtatva, hogy még egy rásártót csalhatnak talán boltjnkba. De e raaúr-lúk Biáma igen cgekfcly volt.Miiiiehki átkozta a rósz időket, ttxok kivételével, kik az idők eme sorsának okai voltak, s igy épen nem voltuk följogosítva a fOS3-idök miatt boszaiik.adnLArcos -hc r- -cseg Nápoly alkirály a adót ado nián vetett a népre, egyszersmind ffnnak beszedésére ia Ttfl- levén hatalmaEva: mert egy erős spanyol ön^gTiemengedé a nép élégliletlens^gct nyilt, hangulatban kitörni. Mint keselyűk-W&Ícíxi saiklafészkeikböl sxiraoa Őrjárat-«mtiU a st. elmói erődből a ván»^tnbldt>n résiéboT?"fiogy innensonnanlaa.^nqTimtio vKgy"^\'mks as atkörTidÖlrl^) sSUÉSi é* k\'edvelt tön-értystík nláí7ndóinAjg«e-renőtlen áldoiatoUhowanaV^MJlv-nemtf Őrjáratok nem imlvi-lib » tfírsaH
életet l:a^rt;\'»» ulozik mindinkább Ure-sédnek, »;»yléfr»«•(»¦\' ««l«ün«yiifpanyol
lutrin íívtll, kikkel pedig- ainnaeg-"nélvWuni\'dölgá sem. volt, alúj;lehoté • TOTTtozán valakival találkozni. SF\'EtM iAfben\'eH a harozeg udvaránál - r^ie/raitfrgHmtr* \'ónof, nasjr tehet-s^gij, de egyszersmind uralogni vágyó, hín és hírtelen haragú férfiú. Ribeira \'n;ejnL«npán festő, hanem egyszersmind a berezeg barátja is volt; fl mint ilyen az áttamférfiu szerepét-jitsai: tanítványai nemósak mllvézzetbeli, hanem politikai kövctdi is Toltok; mely politikája, . as-nnlkodd. párthozi állas által uralkodni; volt". Igy tartont, hogy a legelő". | kelőbb a pedig1 szfiletásr* nézve olasz ; férfiak, egészen spanyol érdekben mll- I ködtek. A horczegre ez csak kedvezff hatást\' gyakorolhatott > azért Ribeirdt I
\' mintegy polgári odván állított föl nem [ minden gyakorlatilag^kihatd ertf és hatalom nélkül, hathatósan támogatá; mi pedig nem volt fontosság nélklil, mert akkori idaben a művész egészen mis wnbor volt, mint manap; a festő nemcsak ecsetével, hanem kardjával is védé Is^lsjáVaBt^BenwnnttxXJellini^srnny: míves és képszobrász egy alkalommal a pápával még nyilt harozba is merészkedett jKMBájtkozni.
Bibéira e hatalmát nemtelen módon hasznáíá fül. Ö féltette saját hirnévét minden más, bár tehetséggel biró, de nem saját iskolájához tartozó egyéniség hírnevétől. Ily vetélytársnak lábaldli félretevésére bármily eszközt egyaránt fölhasznált, ö a művészetben ép ama zsarnoki önkényt gyakorlá, mely a her-ozeget Nápolyban oly gyűlöltté tevé.
E rÜyiJijejBUkségea etiísményok után tárjunk át eibaazjláaűnfchbz. ~"r~ \'
—Marsorlo—monda eg"y vénii8idó,eLy mukereskedési bolt tulajdonosa könyvárul szomszédjához, ki boltja ajtajában állott, „Marsorio, ma reggel réüzesultem különös szerencsében. Gondold "meg oaak, a nagy Ribeira József, ama nagy nrA követSinek egész seregével boltom elöít m^gíllva, majánBm~«gy negyed óráig nézegetá ffHagarll-omat— ezután bajszát mosolygón végigsimítván, oly állást vonrmintha boltomba akart volna lépni— a ezután---¦"
— No?
— Ezután tovább ment.
— Talán azt hiszed, hogy 0Magasodat akará megvenni?
—. 8 miért nem?
— Bambocoia, te bolond vagy! Ha neked volnék, Ribeira látogatása nem
hogy meg nem bVín&ilíaféfaio, humm nyngtalanitana<--L^^^UttMlyáka iránt is irigyke^«;"ha TOÉályfireat érés közelében, tör éo méreg\' »z \'elsC, mit keséhez vesz. Biztosítlak, hajad kópédat művészi kéz ffiUlémínjpfiuJk; tajtja, ogy te s a kép festoja allafiáagai vagytok,
— én részemről e kísérteties alakot a város e negyedében még ííim sem kívánom { valamaly^.;iióinilyJaLr\':S2ómoru történet mindig nyomában Jár 1
— Igen, igen — vegytllt a baazédbe egy a kettffhoa kBaaküíS müttráruló
— Elfeledted-e máry-ítt^© • balyen egy szép reggelen egy holt embert találtak. Ott ama házban lakott Goidb, á mester helyett szolgája vérzett ei,Ja ha Ribeira e tettben részes nem volt, ügy soha sem akarok becsületes embernek neveztetni I
*0" ^ Xj :e3 t x wwwt x srl w o k-
NagY\'iLcmbsa, jaaiua so-in. (Wank iuiaa
mé^r folyta ooaaa kexiroaSÜen | da- mit ép is le he ma esőn pinans***"* miakép, miáón minden nagjwerfl rrfonsaai sóa dabo. Pandáink bftermétt nem Tárhatóak a mäkSfist a^rjt«tÄ aiborn kitört, a bit*l ÓV >!Íi«to>q mir rág w^aW, ebes járul még ut» asomoru tarahnány ia, bőgj piaaänk érteke napról rmprft eaSkkn, a fotfaTonv la a le^oekflygbb mertekre aa»-ritfcoxik i mer* a hau oiHitaMk által ennek is gát Tettetett, nem caoda, ka a\' ktreakedelam panp; ia oirbsU. puaaTBok fokosként élóaHlaak, több bolToo arOtaa. la UUnwk.
Nyers bSrök kerestetnek, esek árban emelkednek valamint • batárfiri gyapjú la, mórt aa utaloii Brünni Tiaarbau a bécai varak jól megfliettek a fijapjn árát
A badsarog b&ámáro iisóg folytonosan aaamos tnarna a orcát* Ük éa jó ardrt fiacctotik, asonban aertéeok ke-Ttfe riciriák utal keraMetnek,
Repese Tiddkdnkfln learatatott é* bí termémésnvk Brrond.
Jelenlegi ink alBÓ-«aaitziaI mérSkant a helybeli placaos: Bon Bfl—88 fw> i irt 60 kr—a frt 80 kr, — Bű«_fiö fcatos 4 frt — kr, — Knkorícxa 3 frt. 10—20 kr. árpa aerfBeáelifli >alő, 73—T4 fctntoí 3 rrt-5 frt SO-kr. Zab 44—47 fontos 9 fri 40—50 kr. Pohánka, elafi-nad.fi\' i frt BQ kr—3 ft, PubbIj f«h?r & frt 60 kr tarka 5 frt _ kr. Onbó alt6 r«ad3 U frt -—ti: nUtaAja. Buiva&Allnka 30 fnkn B2 frt hordó-yal egrütt. — TörkBlrplllnka 20 foka 17 frt hordó-Tal OByüU. M*»- frt. Öorkű I3-S4 írt. Nrenbarak: akor- ?0—65, tabón- 4? -43, éa bosn-bürCk 4&— M frt.
BűRtk: fenír éa vSrüa (sehillür) 1802- éa 1883-ki Tidikfinkbeli trraÍB fl-10 frt - kr. — VÜlinji í» siega Artíi fekete 1866. 12 — I & tri. llj h*nl bor TorfSa (Behiller) éa fehér 8 frt—9 frt 00 kr. Balatonmellékl borok 1B62-Ó» 1803-iki Mir 18—JŐ frt. okonként
Tlaai 90 frt — kr. Rat 44—4S frt. Hfli&aaóa^a trjapjnhan Itt kóailetblinj mntatkosik, óra 88 frt. Fehér roagj Ara 1 frt 86 — T frt 76 fa, fekettí 4 írt
W.-batilssal pfaesl ár*fc Jtittlu 19.
Borsó-ttea^jfl Ift kr. L«öcsb ltcsója 16 kr, Bab ifcxóje 9 kl. KLl« itciéje 5 kr. DurTonja mérője 0 frt 80 kr. Harh*hai fontja Ifi fcr. Johhta fontja tl kr. Sertés-hn« fontja SO-kr. Bxalaarta ciaaaaja SO frt — kx. Zalr rontja as kr. Lónglioii mazaaja 11 irt — kr. Zacm-J/aüaat mias&jft 10 frt kr, Kenjórllast fan^a 9 kr. Eakoricialisit fontja 8 kr. Árpadara foatj* — kr. SBleakisa fontja B kr. Risskisa fontja SO kr. Faolaj fontja 60 fa. Repcsaolaj fontja 86 kr. Ltmmagnlaj fontja 40fa. UJbor ite*e> 14 kr. — Óbor Itcaéje 80 kr. PesU s3r itciéje 14 kr. Kaai:sai s3r Itcjíje 10 kr, aabona-póllnka íteséja 40 fa. T3r&3Iy-paliaka Itcsójo 36 kr -Fsi]*a-&allnka lUrséjo SO kr. Nyers faárgró
maasija 18 frt, — fa ÖalfiU faajcri-svwrTB fosíj» 34 fa, MirtoU fontja 3a fa. 3 tapnaa fontja S4 fa 8o fontja 10 fa. KtraUurfa Öle S frt — fa. Pnkafa Bio fi frt — kr. Hrerrfa 61o S frt fa/ FejtuJh mó-rfije 84 fa. Satina massájs 0 frt 80 fa. BsniEaa ta. fa. Eander fontja (10 fa. Lea fosfja qo fa.
Béesl péasárfalyam jmles i©. 5% metalíqaefl 57; ö*/B neraseti feüLsstSa 60.90; lSGO-ti áiladoimi kölcijöa 73-20; bankráasTÓnyok 678.— httsdiatésoíi réaa-vónyok 128.10; London 136,50; eaüst ági o 136.601 arany darabja 6 frt 51 kr.
Felelöo aserkeaatSt Wejdlta Jésseí."
X JF8. \\0 d t ä & ä
Jé^Yerés eDeni biztosítás ^ügyében
lfHÜlV6ARIA" bixtosité MzM-,
Aj aldlirt igazgatóság köztudomásúi adja, hogy működését
JÉGVERÉS EHiElfl lETOSIFÍSÖIEA
ia kitnjeutatle és. ámbár a „HUNSARIA" ezen Üzletágnak a nrult években eredményezett nyereményeiben nem részesülhetett, mégis, hogy egyfelBl a jég. verés ellem biztositásnak minél nagyobb kiterjedést szorezfiesMn, mtóelBlpsdig, hogy a t CS. gasdáSSOknafe, kfeot & ÍOBkÉS1 sMaiaí hlStOOS" táS terén a Ktokatlan előnyökkel ösisekötött gazdászati bötositáaoW caéltó knl»n OOTtaly alapítása által
rtszaifauta-jégverés elleni biztoaitésöan ia lényeges kódveam^iiyeket nynjt80n^"~ ------
Az eddig alkalmazásba jatt jégverés elleni biztositéfcdlj folyd évre tetemesen alább szállíttatott. ! ?2 , ¦ Af W*8*rt>ie egynttal aa általa szerkesztett, fölötte előnyös és a biztosítottak érdekéjiek különösen megfeleio biztosítási föltételakro
| TOgtaalmazvák\' gyTl8k^Snfl mí8»«\'\'"\'<\'\'et8k, mely Ügynökök nemcsak bővebb tudósítással ssolgálnak, de biztosítani ajánbtoh-otfogadására ia
Ajánlatokat elfogad aldlirt fBügjnBkség, hol a biztosítás tárgyában bBvebb tudósítással egéts késaséggel asolgdlnak.
, , Zala-, Sonegy-\'és Tas-megyék száaarao
SCHERZ ALBERT & ERGÜÜfiEß,
óm jfözőnőf
..3U
» mnmlt sitiin l miiskljinhilij; tortm, k.(r « huctit »j»l*rt^«iíU«, » guUma^ii{at. 1.\' mí oan, KSib Ti??
AiUUn ptU. UiMdHhkl xTYTjbalill.l oláuu I,.
.....___^_______„
tí.fc-aAA5^\'fl***^^ta^M^-^OTTB«*\'-
HIRDETMÉNY.
M nap alatt laena M wmk, bölffy.k ós ryaraik-V aiimarm,
ra Indán ffondoHiatá nocrsiítan róUaerelt ki fi. Tawa-rokói ogóaa
rBktars as vlsé-fSs lagaagyobb vóaBOBrtilaH-B\'aktér *í@ varró-latéiri kOipmiU depoi-jában, Bécs, TichUn-
ben 11. tU. faleártrai eliáóafl,
A Talódlfáf-, Ü*Tl>ilf- ófl a legsiabb keailUii midért, ngy
^wlotro nlkalmM TottUrt kéaf aaé«; ayujtatlk, és nlnalea darab, _
mely t, l«ejobb*n md Ülik, ragy un tesifk, Tlttaarófatik.
Kéaz nrí ingek, legjobb kézi ruanka:
_ Irt kr frt fa-
fehÓrfamO-TJiiontnyek, atma . l — hcljett uak 1 L0
Unonxabb namfl melhánCTokkal ^ 4 80 ~ ~ 2~8Ö~ ¦
FlaoiB IrhÓal ymgj nunbnrgi ingtk \', 6 — . 9 80
Frft*>«- rmnhTffihreet^ kótf l"oaal_
legfinomabb mmbnrgt tngek, h?ai tnrínk» Iq — ~ ~ q oQ
Kéaa nő.ingek.\'ltíjriotb kézi n.nnkö s kén taimRéa^ ;
, Btaa«, Táwwn aJfaigak bajtlaaaj .* 4_ #* . " I *0 11 ¦
yinosa aehwdeal Ínyek, melbaoCToltkal . ő 60->: ¦ , \' \'\' 8 1» •¦-
¦ UJ dlratn klawtt . - . 9 &o ¦ . T-SO--"-
KDftaia, aj divata. hiawc«~~~ i ! 7 — Z ¦ . i^R-fid-",
Mario-A nlo iBetta-foi 0 ny ingek
frt fa IV* fa-
S ÓO balyttt caak 3 -
Viktoria-, hinuett Talilli Valenclennel 16\'—\' , • » ^ -
Legnjabb nfí-pongyolák és haj-köpenyek:
Elagana, a legfinomabb perkall-ból ¦ "?\' \'1" 8° - » & 60
Angol kalmébSI^hlataétt .w.. .\' \' \'. 18 — , T S 80
SAI alsó nadrág ¦h\'irtjngbgl, lagfinoniabb. 7\' —
nadrág, hlinaett táaaon .. ¦ ;. ~. fl — „
MSI háló fflaBny,,eÍma ._
Elegaaa, gaadagoo blmiett ffiaBnyCkJ;
5 60 ,
a so 2 eo
HSt ítóldlngek. toll» ajakkal^
. 3—3 fiO—4 60
legfinomabb ari alarj^nadrágok..
1 frt 80 kr.—1 frt 60 krlg; legfinomabb ramburgj 8 frt SO kr-\' trhonl aaSTÓa 4H rBf , ..Só r>- . .» ——
Lognpomabb Irbpai ragy rnmbtrgt oOrdf-BO
. ,.M -
. Jó Taion-aiobkendS, 8 ab> A trti ^.éH.HIt 1 IV*..80 kf..— g frdg - Legfinomabb laebfccudSk, Tawoa-k^ttagat-bdlla, Odb. 3—3 fii 80 fa. ¦ a- i---u.V. -m.,^ --^T**-* vJ|T \'T-|f*-"k \'-(p*
melyek nem a legjobba .UlanAkf^vtaaaaTétQtnekj HdatiH\'Unlik.- i t . , ¦ - - _ JU—13)
TVajdíts József kiadó-, lap és nyomdatulajdonos Nagy-Kanizsán.