Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.85 MB
2010-02-04 19:49:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
621
5110
Rövid leírás | Teljes leírás (184.08 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1867. 016-018. szám június

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
6. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa HalJdik évfolyam.
16. szám jmiius 1>oii. 1807; *
nln-SomiHJ > i hft/lonv.
Ismeretterjesztő lap
:¦¦ .- .1:. "IS""
szép-Irodalom, kereskedelem, ipar, ggzdászat, tudomány és művészet köréből.
HÜndon\' há 1-ín, lO-in, és 20-kin
&BeriLeostöl tredn é» kiadó hivatal ; WAJDITS JÓZSEF kfiiiTvltweasedésébeo.
Előfizetési föltételek : \\
Helyben hiUhos Lordiual éa ridékrc pogtin küldve ; EgCu im r- 4\'"fit. — kT. Fél 4m - - 1 . — , Érncgjedíe - 1 B — B
. B3jrti.©tós©ls.:
A hat haoiboo petiUurérl 1-etOr T ter. 5-í«rf—6 mimica twáWfi beikuttiU^ri kf. llíljegdi] minden ej^r** beiktatásért 80 íi. A .Hyilt tírcn" eKJ petit aor beiktatáoi dija 10 kr
ElMzetésí pénzéK és hirdetések,
agititela- e lap i p e 11 a m-i-t a * t &lait tHatB- ¦—
k Ö llf tiléu) cb, tnl tídeti leTelek, tínntutío a kiaaáaÍTatal&na knldeűdük NAUY-KAKIZSá&á.
\'A~\'tááj&&t\' ni^Wor\'Óűá viszontagságát
Az ország rendéi az elzálogosítás után Hunyadi Mátyás trónra léptéig több izben tettek kísérletet annak kiváltására; -de a császár konokságán őseink minden fáradozása hajó törést szenvedett. E feladat megoldása, ngy latsaik halhatatlan emlék 11 Mátyás királyunknak volt fenntartva. O mindjárt tnínralépte után 1459-ben a Demosz-thén nyelvű Vitéz Jánoa váradi püspök állal újólag fölfogta az alkudozás fonalát. De Vitéznek, kit a nagy fontos* aága küldetésében a pápai követ is gyámolított, csak 1462-ben. BÍkerült Fridriket 60 ezer arany váltságdíj lefizetése mellett a sz. korona visszaadására bírnia. Ennek szélvészként terjedő híre, viharos Örömre gynlasztá az ország lakosainak kedélyét; s valamint mindenkor, ngy az ezen évi országgyűlésen is (én\\ ea bizonyságát ad iák őseink nemes áldozat készségüknek. Mert midgjg?^ korona váltságdíjának el3állitá^fprarü1t a szőnyegre, a jelenlevő rendek köztit egy sem találkozott, ki évi jövedelmének felét a hasa oltárára föláldozni el mulass totta volna.
A magyarok azonban csak 1463 iki júliusban jutottak a korona teljes birtokába. Frtdrtk es alkalommal is sr.a-poritá azon sötét vonások azámát, melyek az igazságos jellemfeatíf ecseteáltat rajzoltatnak mellszobrára. A kincs asoraJHBÓ odá^zár, daczára annak, hogy a magyar noma&t mindenkor, a Ieglo-vagiasb bánásmódban részesítette, a koronáért ífculdütt fányLs és számos követség előtt, nehogy ezek azt a váltság dij lefizetése nélkül kezei közül ^ragadhassák, Bécs kapuit bezáratta, & a követség tagjai közöl csak néhányat bocsájtatott be. KésSbb a koronát kivitette a város" egyik"" ka pújához a,.flU..A 60 ezer arany leolvasása után &.magyaroknak kézbesítette. Innen a bs. .eatklye Budára szállittatott. Krónikáink szerint a koronának ezen szállítása valóságos diadalmenethez hasonlított. A tornyokban & harangok súgtak, előtte a népség az utakat ellepte, síit még n vnkok, bénák, sánták és nyavalyásuk is kivitettek^eléjo azon keményben, hogy a sa., ereklyének ha csak árnyéka érinti ís őket, épekké leendnek, — Bndán&k nemcsak főbb rangú l.tkói, linnem a polgárság minden osztálya az egyházi díszruhákba Öltözött papsifggal, zászlókkal loboghatva kezeikben versenyezve sietlek a ü^^pronft fogadására. Áz ifjak tombolták a* üregeknek pedig ÖrSmkönyek gördültek Üst pilláik alól a sz. korona megpillantására. -Csalt a nagy király, Mátyás nem osztozhatott a nemzet ezen mámoros Örömébon, Bosnyíábani távolléte miatt.
.-"Ifátyás sokknl gondosabb fejedelem vóit, BOmhogy alatta a nemzőt legbecsesebb ereklyéjét valami viszontagság ér-
, hette i-olna. Da mihelyt öt 1490-ben az álom jobb létre szenderité, a szép rend és béke angyalai ia eltUnt az ország határai közül, Á dicső király halálakor a koronát törvénytelen fia Corvin János kezei közt hagyta, reménylvén, hogy ez leend utóda. Azonban Corvinnak II,-ik Ulászlóban vetélytársa támadván, ennek pártja által megveretett, a most a koronával együttTótországba futott, honnan még a nevezett évben visszatérvén, a koronát átadta a nemzetnek ; sö\'t Ulászlónak sept. 8-én Székesfehérvárott történt koronáztatásakor maga vitte azt.
Ezntán a sz. korona, a nemzet virágát királyával együtt sirba döntő 1526.\' aug. 29-íki szerencsétlen mohácsi tragikus jelenetig állandóan az országban őriztetett , éa semmi viszontagság hem értef De alig terjedt el kire II. Lajos elhunytának, azonnal nyíltan kitűzte véres zászlóját a pártoskodás vad Bzel-leme, mely Mátyás óta rágfenekóut rágódott a nemzet testén.
A mohácsi gyászos emlékű nap után, a trón birtokáért czivddó ellen királyok közlll majd SrapolyáT majd"ismét Ferdinánd ragadta magához a sz. koronát. De végre is Szapolyainak letűnvén szerencse csillaga , mind a trónról, mind pedig az országból kiszoríttatott, E helyzetében Sznlejmanhoz fordult segélyért, mely tette miatt nem csak a tiszta érzelem ítéli Őt el, hanem a rideg kritika is nevét Örökre rút megvetés tárgyává tette. Szulejman 1529-ben csordáival az országot elárasztván , Budát pedig kézre kerítvén, Bécs ostromára indult. Útközben Visegrádot is meg-viván, a benne őrzőt sz. korona is kezeibe került. Eddig még nem ismert veszélyes kezekben volt most a sz. korona mert ha Szapolyai Szulejman kegyeit elveszti, talán Örökre elvesz a nemzet legdrágább kincse Ís. Azonban a titkon működő isteni gondviselés máskép intézte a dolgok menetét. Szulejman Bécsnél vallott kudarcza ntán ismét visszaadta a koronát kegyenoze János királynak , ki 1540-ben történt haláláig meg is tartotta,- ekkor pedig kiskorú íiáuak-Zsigmond Jáqoapák hagyta azt. — Az Özvegy Izabella a koronát fia Zsigmond részére megtartani nem birván elegendő erővel, azt 1651-ben átadta Ferdinánd\' nak. Da a hajlékony lelkű Izabella némely pártosoktdl felbujtatván, csakhamar megbánta tettét; s most a kezei közöl kiszalasztott kincs visszaszerzése végott ujolag a fényes porta segélyét esdeklette ki. Ferdinánd ily körülmények közt a bz. koronát Magyarországban biztonságban nem látván, 1556 ban Béoíbo, onnan, pedig Prágába vitette-Ezután 72 évig majd Auslriában , majd Csehországban tartatott a ss. korona; b időközben csak 2-szer, de akkor is.osak
¦-rövid időre, t. i. II. Miksa és Rudolf ko-ronáztatására hozatott vissza hazánkba, A koronájára féltékeny nemzet, vala-
; mint egyébkor, ngy ez alkalommal is mélyén fájlalta annak az OTszágbóli tá-
vollétét. A nemzet nagyjai több izben kérték fejedelmeiket, hogy a sz. ereklyét hozassa vissza az országba, de kérelmeik elhangzónak. II. Mátyás engedvén a nemzet jogos kivánatának , mindjárt trónra leplekor 1608 ban is koronát vissza szerezte hazánknak, s uralko-dása alatt nem is érte azt semmi veszély.
Midim AUtyárEáTá3Tüt2h "IITFef." dlnaud 1619-ben trónra lépett, a koro-nát már Bethlen Gábor birtokába találta ,ii a pozsonytvár megvívása utána nemzet kincsét is kezére kerítette, De a liMafmas gethlen azt sí következő évben igen jutánf os föltételek mellett visszaadta Ferdinándnak.
I. Lipót uralkodúbA alatt 1683-ban a Tökölyi állal bellivott törökök elől a korona másod izben is Bécsbe vitetett. De mivel a törökök roppaut táborukat Bécs falai alatt ütötték lel, a ez. korona onnan a csá>zári kincstárral együtt Linzbe, innen pedig Pussauba azállitta-Jttft. Azonban Kara Mustapha megveretése után megint visszuhozatott régi fészkébe Pozsony várába; a többé az or-"sgfigb"Sl^krÉem^vitelétY II József császárig, ki azt ismét a bécsi kincstárba vitetvén, ott őriztetette egész halálig. Ekkor azonban II. Lipót lépvén n trónra, Józsefnek minden rendeletét megsemmisítette, b igy a nemzeti kincs is viasszá került törvényes birtokosai kezébe, Hol az híven megőriztetett egész 1 Ö48-7g. Mily hányatások és viszontagságokon esett keresztül a nyolezszázadoa ereklye a 48-iki viharok közt és után, az a t. olvasóknak még élénk emlékezetében van. N. J,
a poi 1 eíva
tikni hután vadászni minden kellékével elvan Ulva: Értéken)- megindító bangón bíslai kalandokra a vissza akur ijeszteni miiídeiitíil, & mi hazánkban megelégedést, megnytigváet idézhetnek elÖ; agy latsaik dÍdcd fcedvé<-&i hogy Mngyaroraság a csivilizolt áHaarnk Borába lépjen d a bckcmQvcí a fejlödésj as elő-liftlödás, a munka, ipar és otorgalum által vitflinftH.i Iti in.-j;;llAtn b«ly^! a ^-^17-\'--^ b»-
L e v e 1 e z ó 8 e !l
Pest, 18GT. roaj. 2T-én.
Uralkodónk & király felráodult Bécsbe, hogy a német BÓgorok orazággyüléaét is meg-nyiasa ; no hiacon Ök Be legyenek roísabbak mint mi, ha mi élvezzük as alkotmányon intézmények előnyeit nálok íb véget kell vetni a AEÜneteléenek. Királyunk :i*ópen , méltóságosan, bátran és okosan beszélt, Így illik aa Jlagyar Királyhoz. A beszédet itt készítették Budán, a mi királyi bkunkban Scmst ur b a magyar mintaterek , n_meg is Utazik rajta, mert őaainte, >
férfias munka — e midöa m uralkodó ily bi-aalotamal, minden aló gondolat aélktll **ól német hiveihes, biztos reménynyel I*hctűnk afelől, hogy a bécsi Reicbsrathban il oly jósán többség alakal, mely a kitókDlé* és kie-gyanlitós müvét folytatni éa betütfixni teljes kÓBzaéggel aegitond.
Teenop vasárnap lóvén & pabliknmnaK Daey mulatság* vult a „Magyar Üjaig ugyan ib egy levelét közié Koauth UjOBnak melyet 5 Daák Porencz.nagy fiához Intéseit, Wy politikai tartalma minő lehet, a»t onaan lehet kioboakodni, hogy közzé tértté" a „Magyar üj aágK kereteit fel. A Magyar Újság szerkesztője eddig is valami kiváltai-gott hazafi porlentamnak tekinté magátj^lyas marliromiágra azánt ártatUosipnak, tiheí csak pálma ágakkal és zaoloaiuát közt lehet
kitolt"^ — noey o "aBy i»^g""tel\'a:
tcs után eBzibejut, hogy B valami soroltáén Dalai Lima vagy legalább u nagy Kftijft a maévar polinkármki holott nem cgyib ralo* kiíTároBi ábrándozó, érethm polilikus botó-gűB illusiokkal.
colt Midiin látja, hogy a forradalmárok Ej-ropa minden orezágaibói kiszorulnak axt szőre lué, hogy Magyarország továbbra is fi-gé-kony tere legyen az dsssceskOvésekook, li-s&dáBoknak, ostrom állapotoknak I
Régi módi, ékes szóllási cilcxomákkal piperéivé, épen azon órában szólalt mpg, mí* dÖD a neniEet királyát koronárni akarja — hogy pillanatnyi hatásában U-galább tegyen biiotiyoa drámai bisarzág ---
bzctutniiui voltunk, mid ön kétségbe esésébe u éa lehetetlensége érzetében a mégserami-Bitptt ország knrinányzóságáról leuiondoit-caaü azért, hogy a Dunán átkelve a ciim*, ismét felvegye, e tökéletes bukása a otótiiüsc-téaí állapota még is némi illaninl hagyutt azon nemzedék keblébe, mely egykor vakon ki-" vette, de ö ozolta soha bo atünt meg az illu-siuk utolsó fiisslányait is szét saaggatuí. &¦»-rönként megjelent iraUi és nyiLitk<iiat*í tegkevéibé sem bizonyiták, hogy a nzeDVfdéGak oktatólag CB illetottg^ hítűtfcik volna rája.
Még 11 inra ideje a felleplezéoeknek, de b& névrendazcru az „amerikai bankjegy társulat" és nndunai DsüVut-séges állomok" irományai — B aa esekkel annyi kin éj Bsenvcdés árán isiaerBsök éti} bizonyságot tehetnek ásóé kahmdt-B oljd-ráankról, melyeknek a 9M. Uj "Afi* csakis egy ujabb veraiója. Ba egyoneaofl ¦sálidékull támadás jelen orsxágsyaléB töbl>-eége, kormánya és vesére ellen — »etn íb b\'-bfl, hanem bün volna — ba M*ffy*ror8BftB jü" snn, közönsége többre becsülué egy vaaár-uapi rouUtB^gnál. Mely addig míg otrassak^ ssorakoziat & aatán azanalmafl moaolyra gerjesit.
De Lilán igen is boBSEasan boarélteia a tárgyról b az én dlvnBÓira valaial hpró újdonságot ia ráruáuak tőlem, valóban kávás ai a mit uiondhuok: koronázás — koronázás ea ^ az a B6Ó uii-ly kórul forog minden elma éa minden tevekenyaég ; a domb a láncsbid téré n kész ónak várja hogy Mloíaguljon rá a dalliáa király b kardjával as ég négy réaae felé intve fogadja isten ember előtt, hogy o hazaéri élni, balni fug ; a domb oldala s 6 Ld gyep, a felmenő ut ricoosata faxaentt; fehér ko melynek feliö róssfl p i ros bar*önynya| less bevonva ama nagy napon; a* állványát már kéazen áttanak, az ülewfc nagy-«ase ei van kellve. Aa ablakok kibifftlvc, • nrtafc csak as orozággyÜlós működétől fflgg a nap végleges meghaUrosáss, E" Uiai*« JDoiua 16 án leend. Eb arrafcnapra látom tinatelt olraióinial, • Mmékm mmtí oaimosabban fognak msgjolsBni • fényai fln-nepétyre. Addig ia magamat «ddip kegyeikbe ajánlom. r" *•
Keazlbely, májna hó ntolján.
Jjlen mosgalmüB napjainkban viriwank ¦em lehetett a jyngatouaA.kaippn^ ^ha nem íb B..k, de annál érdekwwbh u.ifnW lesndek rövid tolmá»olója, ; f; ,n
Aa egerszegi vdlaaatiaok ní^vfrfUJL érl«ftUa0kr. bogy kein BMMa*** alvcaztouük. Mit tehettÜBk-,^ré«íí*r: léat esemény után, mintkocj~l|i«|a^a*kjl paroaalt ¦xerclelünk lanjoJ«Ut. f
-ion egyéa iránt, « moködiM.M^tlair.av közbizalmat éa jzereletot W"!]^^^*; iánktT^F. hó 8 ia tokit twtff ».B»™«p gyakornok tcttalot, mtybM-».Mro*l pol-.
/ e*iilaa;o»»ti, SsabadUeiyi Sáo-
Vonóit,. • ift aa oit ««ÍQok«! a keiranilbmli " laaillat lilatlnUTU uantoiif \' lalm ioaulvan, ml*•»¦<•«\'" msgTáUi raloilityjdaluiii *»-
JoikU, ko(j> Jljj»«
Ull,*M«».lA mnnH«ií«Ckiíci>k«»W.V L\' Adja aa te! — ** \'
EjjébhkorlllméDycinVfil ijltlOlcg a Wrd» idény mar a .hoTia\'-on Iwalloll, ¦ « kodraa íi\'jí hílyoo ai ojaU) opllkoiéiolt alul miod-iiiíibb n.jtyobbulo kon/ólam Tarja a fürdő
Balatoni fardJokao !• srilylyal opilkoanok. Hasasa ISldlIllUstJimh :ba aa aroike fcirós lássaMlat»riatt-c««kíljrly« Tál, pariról a j»>4l}jrtL-:ia3ia»!a^b:víib«, hol ü üjibb fflr-dohla eoalkedik, aely a maga idejare aala-MíMufiaen*.;
__Bjlrdroil ajdaai-\'jp\'-*\'" HlaUlag 5rHm-
nlel jegyoahslem hogy agyra aok cai-
iioi haa epBlJmalyXba folyton így Url, Kent-. t»ly~I*a>Mkira kirolkoaik régi alakjából, ami külOnban igen kiranalol.
Örömmel olvastuk a lapokból nst is , hogy konisaaáa nlan a Felséges pár koraija alk»l-matal viroannkal ii útba ejti. Hoara az Ej;
-sajnál Jtamarálih e pillanatot, melyben ezer-aseres orümriadassal fogadandjok "felséges
íejedelaiilnkel, hogy a koronatói illatett fiinak disanimbiuaban pár peresig mi ia gyO-ayotkodaeeaQjlk.
V. Sí
ürtom, hogy^Oaiaetoroklik tollamba a író, » jmclagailln rfeijr6t_eroBsleni, mert lotllnl nag.filgodaí, uükaaodfl.i~17J»T. . Vagy minőién csak idoiglai" tart4ranlau.4!6iág?l. . . \'Drága niu[tJj%«siot|l Jolen I ••„,\', . ¦
-V Láttam TaSSba ML aaiklaormol ígybeho* ítíri• iaairakal JejyesTe: „Mlodan csak -itmenatf ki a hidal epitetla, Tagy la in--Kább áaaájrakat airrn irattá, felrúgta életlbik "Vilódl\'liollemi oldatát. Igai, hogy alatUnk,. pályánk kisebb saalcai, eseményéig — Tálln-aaloi vnsonyal, nem egyebek, .átmenetek lánosolatánul"; na egéss elet maga la^aak átmeneti saak. moly a aaebbet remélteti velünk, móg Binlödünk a roaa járma alatt, o Bsomor-ral fonyogul, élvtiil átfont álmaink köaepot; de mégio fájóbb áaoá\'áloaenat as életben, mikor a rógi nagyaág ottlyoa vétek alatt görnyedve megbukni kénytelen.
Ej mii lünSilora in most a keierdiarek-ket;hisa régi átok nagyjaink némelyikén, hogy Sí irmlikoikmigaamódokban ae éljen.
Tajlall levelek. H-
T. 3iorkeast3 url átint elmúlt.levelemben cmliléu ia. Áttérek jelen levelombena tamási noveaelesBégekre. Elaő bolyén áll mindjárt aa, hogy itt van ssép társas életünk. Ta-ntáalTaa"egy kert, sok fejelő bimbó s nyiió virág kostnő a ssép egyetértés — fa a virágos fák a férfiak s ha találkozik egykettő, m<.iy Un gySmöJlcaéit leterraeite; még is ifjú kedvvel sotdalni akar mindenik. A nap gé-
Íiea egyformaaágábun ssórskoaást keresnek olgyeiak : mert itt testvéri ogyefórtésael Jlöaösitt banyiUnftkegymáahoa uualmaa órá-ik»taleaevegend5k, — hol a bísaéd tárgyát többuyiregaadaassxonyi munkás tárgyak Ité-peatk^ A;ferfiak: teendőikéi, végeavo beláto-gatnak a oaak nem-rég keletkezett, olvasó agylaii^Aaly^rOvid idejufeanalláaa dapaára. aa érteimiaág olsaégót tagjainak iaméri. Ilt, .vagy,aaaép aaámu lapok elveeáeálvaa elme-rfllve, vagy kölcsönös eaamecserék vítatáaá-.val.olfogUlva egyrásst, vauy utaaéaael él-Veaetes aaórakoxaaban töltik meggásdálko^ éjutl idejüket. Van Tamásinak értelmisége a.tti»yi,.nleanylt,b.aaonló meiőrárosban hiába \' keresnél 1 mart a nagykiterjedésű járáanak kftaenón aavéa, itt buvataluakodik minden tUatviselojn. Yao gyüiiyörii asép" éa rtágaa temploma, benne naponkint eleg bnsgó ájta-tMkodÓTal, kol. valláani éraelweinklöl ját* halva .gyitnyörkodhslnnk a járáa legrégibb meeiBrének-aaivet lágyiló busgó: énekében j VanAtt.-aagelatst atép: városháa, gy&nyöru ahuaiiakáU kit oaa talylyal, hol küaal BOO I UaippIgAJrat: a nilt Jt hasának nyernek naponkint oktatéaL Van továbbá jó éa olcsó
.....piaoas, beli vásárja, hol agy krajeaárárt any-
njri;ioakat kap ammhnr,--hogy—A nap iaTbö* . ¦ éri-vvla; y*a asip.csinoa ia jól rendesért s kassal>"ajyAgvaaeriara t aaakórL^ ugyea tevékeny, finagói orvosai, aa4p •^elegondd kares-ka4éSBÍ krmyalmaa vendégUL posta: hivatal, - BxAvat^eanaBvArMiutk Dara. ha^jy aenini ;ki-váaDÍ valót alánná. Ha aa fida nyári ragga-tah«t • alkonyatot eilara akarjuk haasnál-. ¦lt lat na a. mnltnak : moat aiár. romladoaó Mlateatlnftlóivári; kastély, hovi terepé-Ivea tuumaaanibibbstt kisar ej a pacsiru s mlhnjoaoaaloginy andalító.édea énekével, Wiaiaa ali tárni a régi mait diosóség-aultalkagjetl romja • - -a Wi&tiiOi f«t|»«Htt u «nWrnek. egén valitai, ha rUaaa gondol axon nagyaagra, ¦iManao kastély migaa Ealtorhaay her-áxas; oraiagne Ura vadaaaaui alkalmával asarnlalaa ulhoal nagyságnak vjdor fésiki; ia*- - wjí^^..^ 7¦ , Hattatle hraWl:B»rannLan B<>alhagyalval áretl»netaa.nagyvadaa:kort bokori tett.többi «aa*siyi «1 kíkaritésivel, vadak nélknl. Oy»J! aujlthaa leitta aat VaaO«rob« a ,\'nagy idokj1 "— «aahorolt« czlma korraj^lban. Unatnkl ""ítafkqr\'rft\'tBiya gnUtMnirl fniqt lullgafiprn, aMaLdn\'ki ¦ 1» of-"* tmllenl bún *poaa»i;l»lfnel4 ¦ai^l régi OmM^JBTíIHb atollt
keUMd k 1
tE^íSrliS MtlkaL Driánj
lottíncinl milyen is «a M élet. Eu ítl aso-birabar koaerűen gondolok a malira viasaa, s ftblakora alatt T.g danák közt élvezik a jeleatJAhl hi»a iga* norosAs van ma T.i-maiiban. Caak rajta magyar barátaim 1 1<3-gyetek vígan, a hupjk katonái leástak moat már agy is; itt benn éden naiuaotűnk küsott csaítok majd a debrocsoni osipót a aa alföldi toros galuskát. Hat év nem a világ.
Minthogy jelen levelemben ugyía több Bsumoru hang van mint víg, büfejeslem egy még SBomornabb történettel — mintegy intő például a mai rakoncsáilan d Istent — mindenhatóságát nem félő, b stQlSíket nem 1 \' bocBÜlS polgár nomredéknek.
Májon 6-áu itt a Bsomssédoa Gy. Jován-caáo\' egy B. J. nevű njoncskfltelea legény, ki miut Istenkáromló, nsöltiit tettleg ia bántalmazd ásóval garázda, rnas Tltwlbtü volt ismeretes, aat mondta többek hallatára: hogy ni!*gbo8zulja a süléit mielőtt beaoraatat-nék/s- rottenottiB Isten káró mláaok kdsütt oly kifejezéssel élt: ha as Isten csodát tad tonní, bocs isson 6 reá mielőtt katona lenne oly nyavalyát va^y betegséget, n mtnol emtwr még nem látutt, nem hallott- Ab laton — ki Dom nem siet, sa nam falejt, meghill-gatla n caufoiúdó bflQuB kérését b épen a mondott napon, mtdSn^ezen elvctemQlt, édea anyját — kinek már egyszer nagy patoat haját kitápta a asivtelen — egy ssekkel lesújtani akarta, a nyaka asan pillanatban bátrahanyatlott, s kevésre rá kilehelte a go-noaa lelkét Eser közQl egy találtatik, kinek a rendes időbeni temetésekor hullája oly issonya büdös volna, mint esen ifjoé.
Tanulhatunk példáján, hogy hogyan káromoljak ott a jóságos Istent, hngyao átkössük el önmtiganknt, do meg hogyan tartsuk meg Ioteti 4-lk parancsolatját. Be uokusnr is terem asaülöi ferde nevelés aa életben bánom virágot. Ast mondjak igen is: hogy nem tesz as innst osadát! Nem vessed éssre boldogtalan halandó, hogy most ifi as Iatan njja van rajFacJs^FoTfegyeavék a te~ Csete-kedetoíd oly ám fia ott, hol igia Btám aj Aura hívnak egykoron.
aUnet pedig a uetiisKadű (ürölje le k(ínyeit, majd a H"-ik luvélbjn m tgneveltet.
Z&l&-somogyi"iürek
. — Roflutítnak e nyílt levelét egyo-dlH asért nem hoztuk lapunkban, miután az politikával nem\'foglalkozó, min ti a mellett kijelentjük azt, miuerint mi lelklitik legforrdbb érzetéből meg vagyunkgyőződve Deák Fe\'rénoz leg-trázgóbb hazaszeretetében éaabban,hogy szíve legszentebb sagarlatából tán tori t-hatlaa btve a nemzet és haza jogos ügyeinek, árért vagvunk pedig hivei ezen nngy hazafinak; mert slvitárhatlan az ff igaz-aág szeretete, állam tudománya és megrettegő, he tétlen jelleme., JLír pedig ezek mind oly jellem vonásokt nijlyek föltéílen BXllkségesek azösazes nemzet bizalmának\' kiérdemlésére. Legyen szm-bftd ezek Után ismételni lapunkban: él-jeaDeák Fo-renoz az igazságuá! -.Ezúttal nem mondtonk többet, mintc DAennyit mondott az ország d^zes értei \'-me»ége akkor, mídffn raírtden vármegye bizalmat szavazott a.magáa magyar mt-ö^núranalc.\'mint olytestületnek. mely létét az .országos képvise1aség*.yelemé-nyes javaslata kapöíjtbanTiyeréa hogy nemzet és haza: §gyiránt legyenek szö-
J-énCftés és boldog. • ---------
-Nyugalmas türelem éa teljes remény legyen vigaszunk, mert a munka dri-
?81, Uiely íddt és eszközt igúnyol, hogy test tó legyen.
Szerkeszti,v tlíbb kanizsni polgár^afében. ; A íVá«4r.).\'Dftfvl ngyneyazeit nQokttsdí; Vasár jtíniús hé B-án tartatik meg Nogy-Ka-nissdn. *
(VálassUiok.) VArofli tiazlBég válaaB-tilBának napja még nincsen moglintároava, tuhát van még idO, hogy egyik vagy másik ?loa-i asélrQl a nagy aaámu állás foglalók még szaporodhatnak,
A (Nehéa madarak.) Ha&ánk minden rásatiirtH hat Ián te a birt, hogy a nebéa madarak a kétfejű sneok elrepülnek és helyébe a bem se ti cajraer lüsetett ki, máskép van es l^anissáa, itt több ssirar trafikana oly erősen ssegeste-ajtajára a jó madarat/hogy dácsára a minÍBsteri rendeletnek még máig sem repülhetett el, szegény traSkansi j3 barát.
""(Szinéaaéfe.) Miklöay Gynla helyben tarléakodé asinigazgató Pestre utmsott, hogy társulatát néhány jó énekessel bSvitse, hogy operetté repertotrját a- köiönaógnok bemu-tÁthassa.
A (Kinoveaés.) A volt tevékeny polgármesterünk t. Vlaoaich Antal nr, as igasság-ügri minÍBSter által a helybeli pénsügyi hivatalhas, mint jövedéki tanácsos neveztetett ki.
f (Gyászjelentés.) Imreh Nándorná, aafll. Wájdiis Viktória, maga, ssQlel, testvérei és rokonai, agya cin tón a boldogult sstliei: Imreh Farkas, Imreh Lidi és testvérei: Albert, Xbtjji, Farkas nnvAhan, BKomorodQtt asivvel jelenti feledhetlen jó férjének, Imreh Nándornak, életének 24-ik, házasságának 2-ik évében májas hó 38<án reggeli 8 órakor mell-bájban történt gyáaaoo ki ma hát.
A boldogaltnak bSlt teteme május hó 29-én délutáni 4 órakor római katholikus szertartás mellet & helybeli k&BÖs Birkertbcn Örök nyugalomra tétetett.
Nagy - Kanizsán, májas hó 28-án 1867. Béke hamvaira,
A tiastujitás körüli furcsaságokból egy pár puldányt hozunk ftL) Egy neveaetes városban történt, hogy es előtt egy közbizalommal megtiastolt ügyvédet nem is a maga lábain vezettek a város birói székbe, hanem vitték abba. Lefolyván n 3 év, ugyan azon nép ngy vitte ki a teremből nmét, hogy lába Bem érte a földek Helyébe tettek egy másik ügyvédet, ki még nagyobb mérvben bírta a nép bizalmát Bekövetkeztével az uj tisatvá-lasstásnak kidobták ezt, a 16 tagból álló ttüldőttaéget küldöttek a fentiért megkérvén öt a városi nép nevében, foglalná el ismét a birói székét. Helyaainére órkozvén, 50 fáklya vil tágítás mellett zene kísérettel ötben vit ték a városház teremébe, illel&lcg előbbi birói szókéba.
A (Egy un amborl birón:ik tuttok,) pár év inalva binJ székéből kiszorították, kígyót, békát kinbnltnk\'rá , e - moot újból ugyan ott megkínálták a biróissékkul.
A (Egy ari embert város kapitánynak tettek,) pár év múlva e hivatalából kieröaaa kották, ? moat ugyan ott, épon azon nép által a birói izókk\'il kínáltatok m% s orrol, ki ál* titfe annak megürült helyét orom rivulgással töltötték be, még csak szót amn tesznek!
Ily váltoEÓ nép vélemény mállott csakugyan nem eokára odajutunk a hasában, hogy a hivatalokra kőtéllel-kell fogduoni aa értelme a, jóravaló embereket, mert agy látszik, hogy legtöbben abban a véleményben vannak, mintha a r e s t o o r a t í o azért volnn, hogy mindazokat, kik eddig bivntilbin voltak, kí kell szórni\' éa helyüket másokkal betölteni.
Idője volna valóban, hogy méltányosabb alapra fektetnék a nép véleménye.
Buküldctett.
Fővérosi 60 vidéki hirek.
(tCornnásást h Î rek) Minden kétséget kizáró bizonyosság, hogy a kurdnázao jun.,,10. és 16-ik közt fog végbemenői. Maga !0 Fo4»ége Budáról való elutazása előtt e tekintetben határuzott rendeleteket adott ki. — a három bécsi nagykövot közül csak A török vettu as udvarmesterí hivatal ajánlatát igénybe, hogy részéra lakást szorozzon Pesten a koronázás nlkAlmdrn, miután az angol nagykövet már bérelt szállásig és & fr\'nnczia pagykilvet, hallomás szerint, ti ina báró házában fű^c lakni. Poroszország, B.ijnroraziig, Ilullandia és Bulgiam követei a török nagykövet példájára szintén aa udvar mesteri hi-,rátáihoz furdattak szállás miatt. - A tilruk nagykövet Hnydar Effondit, Tknri boy, Űhry<eídy effondrés Meuduli bey követségi Caguk foiyák kisérni. Graminnnt lierczegg.íl Pestre jönnek Favernay gr., Uiirguingl b. ós Ftíudenstein v. Valdner gr. — A királyné â koronázás alkalmival\'ezüsttoVáttört magyar szabása ruhát fog viselni, hiszza uszályFyal. O FöUége udvari és palotahölgyei szintén
fo\'iér ruhába lesznek öltözve.-AötOíiSontébsu, merre a folségas asszony elhalad, .fehérbe öltözött hajadonok, fogónk sorfalat képeanl-, kíjt virágokltí^ttak ssórnl. — A magyar kofona\'B\'ais dtiöWfto jelvények a koronázás előestéjéi!\' huzalnak a plébánia-templomba, hol 4 BsertnrtAs\'rVégbamonond. E következő: ; A kijstull-órábaa a koronaőrök s az e végbél válasstott fó>imdi«>D alsóbáai küldöttek n Tárlak egyik osztályában összegyűlnek, mialatt a budai hatóság a kir, várpalota kapájánál várja a menetül. Miután most az Imént említett méltóságok a koronát a aa országos kincseket, melyek gnzdngoa -ékttett ssek-rénybeti vannak, elhozták a az erre rendelt udvari kocáira tették, következő módon in-dal meg a menet: Elöl égy osztály huszár, ezek mögött a koronaörök ssolgaszemóljisate, mágnások, képviselők s püspökök, kik a ma-?étben réoct vessnek. Esi követi q lovaa já-azok éa kunok bandériuma, lobogójuk olővi-tele mellett; ezekaláo a testvérvárosok hon-deriama; est követik t a hercaegprÍEiSa, a püspökök, praelstasok, batfogatu udvari kősóikon a a mágnások és rendek;^esntán_a miniszterelnök ; közvetlen utána az udvari kocsi & koronával s egyéb jelvényekkel, cao-lyeket két oldalt a Imdaí hatóság,"\'levettyfö-veggel a koronaSraógfog.-kísérni. L kocsi-hos csatlakozik egy hatfogata udvari kocsi, melyben a ktr. biztosok s koronaörök fognak fllni; a menetet egy osztály huszár zárja be. ősi szokás szerint a koronássá szlnbalyaQl szolgáló város az njoo koroná&ottnok következő adományokból álló ajándékot ssokott átnyújtani hódolau jeléül: i) Kégy fehér ÖltfinyÜL le4ny _Q_ .FJiUé^iinjak_jdrigokkal ékített késikosarakst nyújt At, magyaros sso. kaasserinteu.lt kalácscsal; 2) négy fehér öltönyt) lány O Folaógeik elé rózsásain zsa-lagon négy, virágokkal éa szalagokkal dlssí-tett fehér bárányt vezet; 3) más négy fa bér-ruhás lány a sütöcséh süteményét vissl díszes kosarakban, két sütőmester által követve; 4) négy magyar öltöietü lány agyanany-nyi magyarosan készült esi pót víasj 5) két méssáros fia virágokkal ékesített kát bórjut vezet szalagokon; 6) négy mészáros legény négy fehér hizott ökröt vezet, mulynek aranyozott szarvai virág koszorúkkal van díszítve; 7) ezt követi egy, két hordóval terhelt kocsi: a hordók egyike fehérre van festvo arany-abroncsokkal s fehér bort tartalmaz.; másika vörösre van festve esüst abroncsokkal s vörös bort tartalmaz. A kocsi két oldalán két kádármester s ugyan annyi legény halad; 8) ismét két fogata kocsi következik 30 BLét& sabbal fehér lenzsakokban, melyek a városi cz.lmerrel jelölvék, ezek\'fölött aranyozott vék"a áll. A hatóság részéről küldöttség jelenti bo ezen ajándékot, melyek rendszerint koronázási érmekkel viaso nos tatnak. As ujon koronázott többnyire jótékony intéseteknek szokta fölajánlani an .ajándékokat s miután az ajándékok áthoz ói is meglettük jutalmasva, ugyanazon rendben Ind ni meg ismét a meoei-a váriakba} a várouháa fslé-honnét az ajándékok as Ö Pőlsége által maghatározott osélra szállittatnak. Két oeuokur s a-várooi bandérium kisérik a váj ha a menetet, melyet n magas udvar az erkélyről szemlél. „
Hasznos tudnivalók. \'\'
A a eozot. Mindennemű aae&startalniu folyadékok a levegő és bisunyoo fokú höllég behatása következtében megsavanyodnak, b&os eosetté válnak; eaan folyadékok minöV ségétől fQgg az eezot minősege is, a oserint külöubuztetjük meg a bor, sör-, gyümölcs atb. eczetot.
Valódi és tiszta boreoaet a bor kellet^ea illatja és sAmntja által könnyen fölismerhe-t8, jóllehet a letemónyoaség ast már- raaftpQ-mü ecseteknél itamüvÓGsileg ^tánoosa.A^or* éa gyümölcs ecset lényegen kivül még c Borsavat, borkövet,\' kén savat/ k&li stb. sékat tartalmaz.
A gyUmSlcs-, boi^f mézből készült eoset napjainkban már csak névről ismeretes, o csak itt-ott magánbáztartásakban található még, ha t. i. egyik vagy másik folyadék erjedésnek vagy romlásnak indulva, a czélrn felhnsanáliatik; lugkozönségesobb\' as Úgynevezett faeozet, vagyis agyaré eesetkéasí\' tés azon ,-¦ terménye, melynelfogva- zzBasoael fspiritas) vegyített viz leliető^aagy hávraór-sektet ós a atabad légkor befolyáoO-kdvet; kéziében anvanyodásoak indíttatik,, közőn-luógfaon rangis, átlynggatott\' fenek ti hordókban forgáasokrA saürves mindaddig Ismátel-miff a borsseszből eezotsav képődik. >^
Takintvo az oozet" alkalmAOusát és hgZB-nát-liáztirtilsiir.kban, an noincsak na : ételek fÜBZcrerésúncI, cltnrtásánál, hanem k^Idnttr son még u nehéz emésztttü rostus httsnoinfi ck páczalásA, illelöleg puhulásas ennélfogva eroéazthe többé teflonéi, ezenkívül még tőkb* féle aaldség\' és főzelék nemflek neinkQlöB. ben hüsittt Tlalokhos is, mintnÖlkölöshctlou m&ltéklat, sokssorofl alkalmosaarA tcldlt
Hogy ily fooloa éa nélkuiötl.otlen csikk a Mai modern pancBoló világban liarnioitnlliin nera.pioradf,\'fíagiíál ért\'ijin\'ik,15 B.réosiní klí- " lati félé erSa ásványi savuk, részint cipős éa n>*rBoaI.^.y^W*fly^?,kk|*li( "óm .ritkán az egéocífi\'é VöBíélyárá\' aokfclíjUéperí hamísit-tatik .
Legközönségesebben oz«kán a silány mí-nöségU ecsetet k 6 no avval kev**nl, eaen aa egészségre annyira ártalmas anyagok jelou-\'daórjö meggyPsddlietQnk, hn egy kenn. czukrnt vízben felolvasztunk, a or.on olvadékról a vizet Inssu tOs mellett íamét iepí-roljuk, A hátrnmarndt czukorsalakra anon forrón néhány csöppet a gyanú a ecaoibÜl töltünk, mely után ka fehoto foltok támadnak, as ecset kensavvftl, — ha pedig kéoubb barna fúltok ia láthatók, az sósavval, van hamisítva.
Ha na ecset lássa gGs fölött (vízfürdőben) besűrítjük, esntán pedíg kihűlni hagyjuk, ize és zamatja a tán legbiztosabban megítélhetjük annak tisztaságát.
A jó ecsetnek tökéletooen átlátszónak, tisztának, kellemes, nora pedig ClipÖa vagy égető savanyu vaunak éa egy kavésné aseazee il-latwaak-ícell lenn ÍV—hogy egyhamar félne-ne forduljon vagy megpimpéaudjon, csekély meooyiaégü borascast kell beleönteni s jól bcdugaatoWa hÜvOaen tartani.
A megsárgult váaEOnnomüok fehér ité se. tínk mindenféle keveréket hass nálnak a mosónak a váaconnomuwk fehérítésére, chlormeszet, a savalle-vizct utb , melyektől a febéroemfl értékét ismerő* és gon-- doo básTss&sonynk mindenkor úvakudnánk és méltán, mert sokszor a véletlenség Vak ; gondatlanság által felette káros következése lönak* Hl egy igen egyaaerü s hastnálatabun minden veszélyen nélküli szert ajánlunk e csélra, — ét ei a terpctinolaj. Alkalmazása as utolsó Sblogetéspél vitesiék elő, a mid ön ia eten visbe néhány caepp olaj öntendÖ. 11a-táas ígea észreveheti*.
TABC71
Megholtak névjegyzéke.
(Mijoo hdb .)
Foíb Alajos 4 nap, Pergrr János B eV Ciirk Lajoi 14 nap. Horrith Anna 23 bnt Jákai Mán 16 éves. Bowek Boldts«ór 4 hón. Göllei Jánon 1 bel, SArec* Gyola 9 hon. Kiss Feremen 44 é», Koliric* Jnnoo 40 er. C«t Katalin tfirr. 1 hrt. Hafii Gi«iJU fl év Lu koTJu li-iri 7 eV K&gcr linót 48 ót. Aerhás Bsi-donia ia eV lmreh Kánkor 23 ít. Somogyi Frigy" tSrr. 1 éa fii íre.a.
piáflOTiea. A boldog TIdikrBl rég T?nink jó híreket Jinail Gnastáv. Aj küldeményt kOaiBaettel Tettali , egy tii türelmet kerftnk.
Furádra. Sarjak a füredi üatál figyelemmel Búáral.
Második István.
(Uallada) fsiikG tersekben.
Jelige:
Mondana mm tOrt-o mé|T fajdalomban lelkei Hol neiíl rcméiifl , moly e noiiii tíltelmel Ki eegitíoo t írni 7
AEAKY.
l.tTÍn kiront karddal kOselg
BonlnL sérveket Ki trónra mec mint ifja tilt,
liánt hüo után reitt
Hul Adria hullámai
FOUltbo zuginak, Telcnererel rntglílknaik
A hűs mnjjot csapaL
A mén rohan , a kard csörög.
Nyilak flOvöltenck, A bárom iclnű lobocM
Vír ar flíröítti meg.
Kire rnoaolygnn (TyCtclera ,
Ufl latrán-Kire »em ? Fatásnak indul ellent t
Mint »cl a tenorén.
A* ifja 1.5., a ottE7 királj
Moat túlc.aap(>ii[;Ta fut A nAmct- ín oruDuKatú
Felé) da tárt ni ut.
„Lotünt lehat eppmrűl a
B«renclle cillas* . Hop hüflike n^pem tiera hatol
KllenhilÁrim 7
„Vajrj nípem rolaa eiüggetet ?
Tan réme hareii Ilii ? HoLt boasujának fepjvenj
Ellent qIt rOE nem fis,"
8i<Slott harapra gjrúitan a KirilT ft n*PTD=ér. Bei lúc-liag a hiis cjapAt , B boBiúsan ígj bessél :
„Hcm ngy kiralv \' A bűaiucg
e Tértinket p-rtlinnlciteiei Hullatni Dcmteken !*
Haragfelhő etihun.
Harapja rally !nramllcackíl
Termett ü sÁkie : A TÍpórak fecserrel
SílEOtt áll bélyege.
Kínok kSsntt éldelte le Virarsi napjait;*)
így tördeld a íztí a kin C a eme Lé ?gait_e)
Citili u int A kirÁly - SriTéjs tánit al, ;
: „TÜ !eHEÍ?^hiill - ft kit B BT& KqgJíű klWcliiükUl?
rKi lenne ri, a kin btítűgs
Oyönyört uUlna roígV 0 tg benel. 6 nyajta icp^lyl t Nc*d, fuá a goudban ég 1
Ki esd, nem esd bajsontaloa.
Bocsát l«iT?n íreikeblire ; Mit atfidubugva Tart
El?j(! líp PAI pflupnfc, da
Otmif fütj»BtTÍTŰ. FOk-mliuk, bvgy Üéla él, 8 vini! tomi fluÉp uieg.3.
„Ó íg \' tutiál KfHlT(lrE5
Esól
Bu Utta.ilt lelkemeL
(f kall Ellád •fi gyenneked -.ly - ii *ijra«tUlod
aröltrc, Ál rao ! lia diri boci
A jo^-Ool
srép L?t fel, Itép Dont
SZEEKKTfl LAJOS.
Hlval a rím olykor aa eairae asoroutbb ki/ejéUáre
Szobalányunk,
& ki kegyetlenül 1 e f u c 5 E L
Elmult a nap annélkQl, hogy a szobalány uj\'ni\'jl ján ki vűl raáesaf tataik áztam vutntv, a i rrniB nap íb eljött már, melynek esléje oI_\\Bíép remetéé lik el kecaegtetett, u már t-s ts fele liÓBzülnfeesdtL*nj, midőn a aEobule-áuy bcállil boczúio egy nyitóit levéllel, utal-vaa ecen eaa vak tiftl: a tcineasatony küldi ifj urnák, ttíüae k elulvaani, hogy vieesn v\\-hi\'siem ; mert múr öltözködnek a kisiiBi-azonynyal; ez7.pl n levél nlvaaáahos fogtam, mely anyumnak atólt, e igy hangzik: Kedvee Lencsim. Nehezen várom a pillanatot, melyben ölelhesselek benneteket kis estélj-nmtni, még többen fugánk luntii, mint a napokban mondára ; azért légy pziveH néhány evörazkört elöhagynl, ha netán Bz&kaégem lenne rá igénybe vehessem. Itt volt délelütt a azóp K.. Ida Ís, elbeszélte, hngy Gad mily pompásan mulatott az álurctoe bálban ezubalcA-nyoddal, midőn kérdezlem, bngy kitol hallotta? azt felelte rá, hogy azobolányod dicsekedett vele 6 Daluk; most pedig csak attól félek, hogy HzépreraényQ fiad nálunk nem
fog jólronValnJ; Unyml tnílfiij»lii**.eDi.l»p|rj | difaéretero,válik ittiyjánakj * »«tl JlJr\'"^
1iénnéieket*ióki.í * teíátvrtil;
Ei inint •éliúTrAtry állnttsrn aiztáloapál, I Ik.-nv tega^bb reményeimét UltaHt *
tiporva; do hogy ia mehessek AR\'OÍa, k*>l kudurezom foUnt taég gwiynyal\' fngadoak ? - -fc>,en mereragéaetnhol a yirakosó í« gmr/*" : pnn moBolygó szobalány ébreistett fel, süt\' ~. döii nzt íb kérdezteti a tcinsassgpny, hogy " ellcBzTE^n-meuúr catereV Kem — raöndj*\' mpg anyámnak, caókolon) kelettt igen luk -doiiínm van nem rneheleb; szerettem volna -, lOttgnm ni^nni anyÁmhoz, de már ollöinek, ü a szobalány gúnyosan hagyott ott.
Anyám éa nővérem elmentek, p.n -pedig \'
tépelődve jártam föl a nlájtzahámban-dfib-ad*__
v..-kndarccom fölött, As éj kinoa volt; de hogy ia no ennyi kudareznt eltflrnil
Üljőtt a másnap ia, anyámmalí találkozás, -\' ki mnjdnem bnazusan kérdé, no fism hát : ( tgy kelleti beváltani az ígéretet, azt tzented \' gnnp a ncobalánytol, hogy utánunk fogsa ¦hm ; mi csak váriunk, utóbb kél kii vetet
küldtünk értted, te pedig azt IzentedT^ngy -ürgöa oskolai doljrqd rüiatt nem jöhetsz; hál nem lehetett vnlna azt a aflrgos d Iffot máakíirrn hagyni ? Igazán öándor, azolU ha- " g"m, aukan síjnalták, kUlönöaen R, . . Ida En mindezeket nem értve, da remélve is, boí^y tán itt valami rejtély van, bogy valami tiikoo politika flzí velem játékét, ro«\'ly niég kirántbnt a hinárb"!; azért cb ik azt válívpaulám anyámnak. Jaj kedves anyám snksznr mtgUiuíulnak legszebb reményeink._
Ssubámbn lórve gondolkoznT ketiítem, v mert az egftsz dolog dIi&db volt előttem, m-lybül a bujövö szubalány ragadott, ki mi- [ don elmondi, hogy as álarczozbált kalandból senki sem tud semmit íb, mert nem ikart elárulni; do hagy mégis megtttiaxulja magát 6 irta nzl a levelet, ő ulasitá viasza, az értem kOldott cselédeket, hogy mogfnszttiasoun neon kedvea estélytöl: valamint é» ifl meg-fcsztám 6t egy ideig kedvese láthnlásAtnlu midiin anyám elölt foltödöztenr títk-U, E^k után pedig kér31í-g fordult hozzám, h^cy binianaank m^c neki éa fogadjak el e»kuv"» jekor egy vofényi ezerepet, m«rt n fíilTildV** tit\'ik rövid idő múlva olt-ir elé kerül.
Mit volt tennem, Örültem ishara^utlnm ia, megkellftt nytigininom, mp^TrirrigfttTtin a az.ivakkal bocaátottnm meg: So Juli iuig\\ cnakugyan lefSzült. . . ..
KISOMÓDI SXHDOU.
KAQT-KAlTlZSA, májní 31. Dactára annak, hogy a xryagoU omág~okban kártékony fa^rj miatt panaci-kodnalt, a gabnaárok mígeem bírják majrukai fenntartani , « unkkoaianak indolaak; jelt innak, bogy a r»—\':"iffiitflirWff^*- -^^tprtiir /edacTQ van.
VflÉjeink tAkélateaen megíeloinok kiTÓnalmainknak, a nyeré^srt f«Iiak, a" mlnd^oki 5romeni tnl ád oson . a mit odáig megtartott LegkeTéobbé kedTeltetik a Esageri, ralatáo a kíí«lot még nagy aÖóévben tneg-mn
Jciénlrgi SroA elsö-anaatrUl roArOk^m a helybeli plMsea t — Bnu Bö-Bi fna fi írt 4S kr.3 ft—8o _ Bau 79—TB Tootoa _S frt 60 Knkorica 04-8* M S.tO. árpa ¦erf3ii«bfl» vnlA, ?0_ T3 fontoa 3. ft a SO br. Zab 45—47 flmie« I frt. 90 kr — PobAnbn elsa-rendn S írt — kr. — P«a»aly fehér $ n —, tarka 4 frt 25 kr. Oubá eltí randli S fri 25 kr-
mAasája. gillrapálínka 30 íokn 22 — 26 írt hordó-toI egyStt. -FSrkblypálinka 20 fok 17 —L0 frt bárddal eeyütl- Mt« 18—13»/i frt. Bork3 28 frt. Hyent>3r5k ¦¦ (lanyha üilolj öki>r- én toli-ia- 41 frt. i<i boea-börök 48 Trt. maaaánkrnt.
Búrok . Miír ia TSriJa (ecbíllar) láSrí\'íí 1BGa-ti — Tidíkaakbrli — ttrradu 8 frt -12 fn. - Villányi ín
Btegatinü folíele 1866. 16--ft bj hani bur Tőrön
(BchUlor) ia ffbér 7 frt—9 frt — kr. Balatonmelléki borok 18G3- *< ISGfi-iki fubír 13--írt. tkonként.
Viaaa Utfrt — kr. His 44-4S frt. K5tÓn»firr» iryapjuára 110— ISO frt. Ft-ber ronsy Ara 7 frt 25—7 frt 75 kr, fekoto 4 frt.
^.-kaniztai piaczl árakjuains &.
HoT*f< Itcf-jn :C kr. Lenes\' ftus^je S-l*? kr Bab ltc=*fi G kr Köles ilc 7 kr. Uaríonya mrraje — kr—1 fi "(l kr
Uarb^hui fontja Ifi ki Johh»» f.mtja Ifl br. BVrti*-
ha* ToplJ* 34 RI*luanJ, m4»aAja 46 frt — kr. Z.»lr fontja 44 kr LAn;li«\' mi aAJ-» U frt — kr. Zie\'ra-lynllüel mi.sU.ts 13— frt kr. Kenyérlis t ftmtja 11 fer, RakoriaaliBit font;* fl — kr. Árpad iro fontja 20 kr. paleakasa fontja 10 *r RisskAw fontja SO kr. Fnolaj fontja 80 kr. RrpccnUj fontja 38 kr. Lenraa^.UJ footj» 40kr.Ujb-r itc^j- li Kr — 0 bor ilcséje 18 kJ. PiBÜ »~>r Itciéte U kr Kanlia&j tór iteaéje 10 kr. GnbcBA-pAltnka itcíijí ?0 kr. Tórköty-pilinka itcsty
etilTa-pUinka itr.S8Je 50 kr. Nynra fainry* roiiaAja 30 frt. — kr Öntötlf ajjTfrí-^rortya íooljn B2 kr, Mártott fonila 35 kr. 8tappan funlja 24 kr. B.> fontja 10 kr. Kcaényfa öle 6 frt — kr. Puhafa
Öle 1 fri — kr. Ny^mfa ote 4 fri— kr Fai .0« .u-rEje 30 kr. Peí no miasija I fri — kr. Bsalma m. &0 kr. Kender fonti* 40 kr. Len f.mtja 60 kr.
öérsl pénznrMyBta jnniBD % \'
5"/, ront\'iliques —.G0; 5% nemz. l-L-tflo 70.50; IMI ki álUdalmi kaleaOu BS. 50; binkressv-l-iy^k 7.23; h\'lelintéeet| réíz-vény«k l »:>.\'— ; Iy«idoD 125 @0 ; eA(Ul t?io 123—. j arany darabja 6 fri 2? kr.
Feleloa szerkesztőt WajdlU Jáz**f.
D El T 3fi S 353
S *• 5 j. -*
¦p 19 — m » a
I.
B -« M— 5 «i o C
"71 j-y» m _
ü us E S ¦ »
-> fri \'ZBZ . ¦ S\'S S-S- S 6,1 I
\' \' 1 Ertétll Pompadonr-l\'aata
««?\'«Hit tlliakea «•»•". ¦W"\' í
^Sm?í It a Mr alaa-MT •««•« alai ani»\'
Il Matota Andris .i
lasadasagl gépgyára és öntötlzete Pécsett.
VUdí-ulóia 14. sziim.
iTi"tt"i."mH>.1i .rn-rW « a Mamlal <"»\'< \'» .«-.
Ajánlja minden, o szakba vágó gyártmányát.
• Figyelemmel lévén a nagyérdemu (rnsdaköíünség kényei ,oére, e caéJból folytonoaei. kiaalctel tartOra..lgiit 6. aeam akt-
„ .„,_ _____ „ i! raklárábau, neveaoteaen :
S^^i^St^^.s^^\'^^M\'M^t magtakaró;kapáló; töltögető- éa sz.intoek.5k
!?••» aljai er ÍM tttHiUafMI «Otatt I «*• °" ¦ O \' * víjjaj.
^ \'\'UmíitmimtMmk^ÚMam .-tfl- ló-orore aaerkea.tetl caéplö-;»<«">¦ r<SpHV«gé B/P*\'\'; JSI?!l™Í^JÍSS^ŰaWB^ rtl 1 -"fi«H különben fcoraajlók, olajheogerek, aieleli <» llu-
^S^SJÍS fed !U.d r.a.nfc. vetogíp-k nagy vékáikban kaphatók. Ugyea.n
¦ «en ... ", In 6-lí lóereja göjgépck k. Továbbá öntmóavok: u.m-
rfjiuo ej modorw «"er- >vK^ ae/a. 1\'laboréUüihHjlttueaeL, fűti ré«<«k (Bratröhre) kaltbaaj-keuuu,aefel_..»t=a;W ©/.víT**Ilonkák , kcrll padok és riíe-oialot;, kut-éa visvesetS csövek a legnagyobb válaaatók, leejobb mimiaég éa legjirtonyoaabb
árak mellett, mindig késien kaphatok. ! Elfogódok minden o azokba végó megrendeleaekot, Kyora,\' ólcaó éa pontos klaiolgillatis mellett. 3—3.
._____,—. ¦ \'alaaali
nmX .Hatott fcöaaorulö g*. p,k »11-1 («aaiaUkat.* W\'
íj v&gv, meta»5 aw-
ajánlja araiét)Jaját term8S|Sécfi tarait
Fehér OuniBoldaklrrfcner, üvegje 40—60 kr.
» , . „
VOrOa vonlai kitunj \'¦¦--¦¦„ 60—60 „ „ mint a bordeatud „ 70—80 „ , a rubini , 80—90 „ Hordóval együtt akaja 22, 24, 30 fri.
K itü nő pezsgők.
Giimpolpakirrhlier rajaol-korb<íl 1 Üveg 1 fi-t 50 kr.
AaaUllbor 1,1,
„ » V, ., 10 a
n V. a & n ¦
Az utóbbi V, üvegje 40 krjdval, Puffo nóv alatt a feereake-delumben igen kedvelt éa keresett, különösen kereskedők, zukrá-szók, vendéglősök és csemege-árulök réezéről.
4 tucat megrendelésnél, 4 fri 50 krjával, árjegyzék bér-mentve küldetik. Megrendelések a péna beküldése, vagy utánvéa mellett teljesíttetnek. (4—io)
mUatKVt si **g .wtWinAl U) ȇ*oaperc. alatt kBsojfl. r
o11 6 k • l, Ei •Dnir!r> a )cL-
.tw^hSvasiW «off/ «i« n*S7 SvP«-« birktaok madjAbam ran
.lyolotira^aA- - JJ MronUli.»l cfjfllt 1 frL
»-1-ir lmját* llfaralB-tltí szarai\'..1tst»Wa>«rizaWh« tereT»-lnrtatbkÜ satmbea, netfrdobiay->?k taaJíaUtai. kiWhjri.
«M nd lisniiB fdrinijira, Ifcm-
h?ny Mr» val* |I7T**»°W^T^
T^*aö I*t**rtt ily olcaira, t- 1 i 4U. 44 fa.:" Vivios »«mi4at lujfaia lBg>*a«a „-4ltal»»»ta". BBtinjwkUB Uiuitreí «IriiB fcajat »í3r«««rrfl !Í^taíp-fclwarJ fvit. tfT Út ártsd *• «taslt&aw. « frL : F4jákny\'«vrv. I^ntilvaliSa-htoleacba -aut ..¦\'»!¦««... bistorti*-na, Mtirt avrei miaása a W-han ?UH!M jartliM^at taiadtaW mi-eaaaBtfftiMli «i«B eayv ?«Wj fUarlhalfl ia hiieffea hounaUlialo. Ejt «««ZT *r»-s5 fa---
LattBJabb TOU-Upor. Bt ta«itoit lia-r atlBOeal^l* reudafoito* r|U-ro\'lUUVa rta.onbA), ««Iji>n.ii81 «U átadta aOiKlti laSretekMl, mIb*-
ct ibÚ ára 25 kx. - íaSrJoHr kütotra-kcnJ-*». Eitra UnSa Ubi a barítra UuBrllta KltZjUtttiCk. KÁT 4ob«» ara» kr.
]Ü4all?K "refaTAlorT»1. Alkal-Mtbaták nlniea Uihai it papírból, -agy kotr *SJ * 9€T***™-tallal a Ufrlaomabb *• Í*BT»*\'»-nbh ToaikV>k«t lebít «ini!ni, >8 dank U ki4rt.
HoarY lkbalt »*gvVrj» a nedr»-tttirtn, •i*T* f« naja I «77 e a minden-Uack^ntatímr/ a» egít liget Tjd-UrÜa. Ka cUrtUk a Wct-tp-rf^e bfa-nl olaainr Utol, mlT a IAbb«-ttt pahi*i ¦ iOaltauai tU\'I ogr,
IcCTB U a ri«a a»r«í, «*j hd jmbotal Vnu aadrrtaifit, 1 flr*i«M int «3 kr. .¦
\'jlai^Ur-Bariuiat bkIj a Mr-D«ai.1n*k mirtí UfjiJc4* *-«dja fclp ebb ^nrr* h«*«oi 1 kis
MB UrfiU bnlof-fányai». mily Sttetiaua BltetMtfcbM rti*m. I,*c7 Of«n>t 60 ít.•HMnni«.«>avalt ftn/Vl-m tafj^flkbil, bUDr{b?l umUl itk aaea Rajan!tul t!-T&M? iAUMmm ^TvnAUllaaUk. Err tremi «Uff *fj w
. iteiCLt Uftittti.^ m>i-y«t
mÍP<iiSMB>8 érewi, aranjat, «an>-iFt, iHsaiMa^-takíW, i-; aerfl* •> ran4-ll>.tira tUxtUanl Httujeri-bwd khrt. Égj : ira\' M kr. " "PCM tlNTI1»^ nfa>«i rnaly^ Irei. atZBataak^tH*frt, ppniadlaat, ar^^HttjV lit IIS, * Ufpor . a^^bm él áB—<iéaa\'rB>Mry~fc<k8t ra"\' gat^UaJ, Irfj k«tr «IrilUartkatUa ¦val, baae*i hufy mladea í*0r>Ufyw, Bl «rreCMl, 8n-
Tal iffjtT.jfe»»*^
VlIIanraiott togíefík. Etekkel B ruffnkal min Jen f-fftnpiua TngJ fcrfpcr Beltir rr-pin bíácc riurl, a Icjdebbea fehéren, rg^i«ígajírn rt »Jif oelkfU lehel UrtanJ tpj--(«Ttt dBrgíjm á\'tal. HcffT mtnifl nagyobb Ifgjea a keleodáiig, d»-nbja úbUb M krra-tt<ti-tett.
LeT«lportat\\Í Wlppek, melrrk k«njtl»ei*rff, «Ioóia; í« klrtoni-frak aiiaU ii minttejijntTaflaal TaffJ riai áll «:tej8avb«B^ l«(fiaoiaal>b H barniTi]e Bérre, -rágj e ígrJ *V eilmefTtal Tagy JefítJ^l fiOO darab
1 frt. ftO kr., 1000 darab 3 frt. Valódi angol loükiMk, ejrr-egy
2 pragitel SO, 30, 40 fa,, 3 oea-pajrol 60—60 kr, I legfinaimabb Taj 8 penS*T»il 60, 10, 90 kr-v-1 IX, 4 pengével 80 kr, I ft t ft 20 kr.
Bfl*a* f ttlftitt. Egy p*r^T »latt lehet mIml"tifí1o Urpjra ktrétel
Bíikal p. rabit, kabai, bádogba] »tb
raló tiríjakra, a legsiebb ftqturr-U-featéaat (Ulandóaa átrebítnl, mrj annrira, bsfrj a leg-ilgjcirbb krii Által ké»iit<-tt gjiaíat Co*
fjltintii KBIHnSscn ajiolhiló ai ipartToJraakv miatfaoKT * tirgrakBl Igen riinojttllj* i* ttjául óra teixi. Egj ilj kép, me!j Tirá^eKikrokat. gyümölcsüket, tljkepeket, ülatfrje-ket, caaportoutdkat Tagr karíka-laTlkmt kípea, kapbatú », 4, ö, 8, 10 kr^rt, rpj ürea-alruirtial lakk clrgs*;e* fiOO képre SO krerL
LegfVIaSbb \'beljea BubAdalrna-aott stér«g, egerrk, patUajok, Q>-g4k í» hürc-ajak klictlian. Ai el-adnj fíltilSiegr* tinik. Egy nagy ¦^¦lenue ara 1 frt.
A haj*. tUcak állapotban tartani, ai fta-l v*Ly Biliké, bnrniia fettcai legalkalmaubh a rlFo-o\'jtJ, minden regyi keititmínyek kiro-laL. Van rtnrr\'"\'—¦ * ci. ko— tHn*^gn»k jflealbelni, kagy niUm frlt, negaat«iiltIÍM*aakéts,er ti»i-Utott <UiV-ol*j lupbatő. Kft űreg-gtl 3&.kr..Mgygyatl 4ft fa. .
Qy&kBrtfl as^r, nelylyel a tyttk-¦ imiBt jryaker. ien-kl übnt Irtnaí
mtnlbvgy [rrr»otia mellett iraltátik. Egy ilobe-xal basuAlall ntasi-tlfsal együtt 40 kr.
C*. kír Btabasjűia. Btaponla-silr «Vb*r, melyiyoj BEkiay p«rn alatt ibIbA\'B -1 airea Béresen 38 BtenyMiakaat- BÍn4enf«l« ke!m4b-Wl > l<agtUaabbasi kirtaa. Ea«n nj ké*>ilnieny mogbalai talnént, nti a % Ilyfíle Bierskbaj etUig aeK, alDlbógy anig a tcffiaanabb t* ktkéajeait* iiiat U éirtaU*. n01 nagyja. niatQiilasini e« nca BBagea. AjaaJbalJ egyisenmind kMtj(t-Us<tÍtiara. Kgy -firejjt baaa-aákftf wtariti#«i 40 kr.
.Valédi iditsai ^/errla-tsap paa. a kgiaw»*bb illatokká]. Egy, kSaipiugjaigti darab áca 15 W kr.
egy Utíté )r*t,\' USi amat-ztir (bTjb*bJ^.Í^JSw*«« .. ¦ « Ir.l^dartfcw^r I^oat-I
pedrS 80 kr.(^rilaiBÍiii aaiatUa bbí« I íja- illat- *¦ taUat^Zi^rak bal-- éa-k^l-a 1 M\'-kr. ^ ; \'fogtak, a íegzvao«^.vilaartiHuM^J
Knlüntis tekintettel vendéglő tulnjdonoBok, gyógy-intízetek ?8 növeldékre, ajánlja BURI AN. Fr.
mindennemű
gy it r i raktárát Brii, Stadi, llf rrensass e Kro
GAZDAGON FELSZERELT
a legjobbnak cliirBort c*. k. aiab. roptPTPt ágybelétclokkal
legsjabb modoi
, a legegyaserObhtGI a lepfiuoru a legvlcadbb gyári árak o
ibb tAr&aJgiJ-ágyakig.
Klránatra a biro dalo en pxiadon rássábe arjegyseluik ia ra Járnia tik megkflldetnek. 4 — 6. _^
Arany- és viMi? féri- és hölgy
a legújabb éa legízletesebb párisi minta nseriat asállitok
hihetőtlen olcsó árért
HOSSZÚ imi- é* HŐI Ó&ALÁHCZ,\' 13pr. eiOst, gasdagoh araáyotrV4
ragy 3mas aranyayal it/ntra 7, 0, II, 13, 16 frt. EÖV1D URI- éa NŐI ÓRALÁSCZ, 18pr. erflirt, gudagoa oraojom
ragy 3ma* aranyaya) ámítra 4, 6, 8, SV 10, II frt. UELLTÜ Tag} FÜLBEVALÓ, tíwa metssre, k3 ragy gySagy aS&
kOI, esartbűl Tngy Ssuu araayajai átfatTa, 7, U, IS, )6, 30 f EHEU, 13pr. eiOit ragy 3tana aranyTjjai átfatott, firaa ás som
¦ oU 90 kr, 1, 1.», 1, 8 frt. BZIVECSKÉe, iSpr. ntUt ragy-Sraaa arany, felnyitni tbU,
¦omincsatott 1.80. 2, S, 4, 6 frt. ELÖINÖ-OOMB0K, ISpr. «Sst, BranyoBra ragy Smu arasynyal ÍU
fútra, aim*. somiaesoBott éa kSrel TO kr, I, 1,50, 2, 9 frt, KÉIFODOH GOMBOK, ISpr. eiOct, aranyosra vagy 3auu aranynyal
Alfa tv a, lima ét bq mancsai ott, kSrel 1.60, 2, 3, 4, 8 Lrv
tOtrííviílr ]3Pr- estis*. Smai aranynyal atfutra\', sima somis-f HJV UI Ilik. „ojot^ terekkel I, 1.50, 2, 3, 4, 6 frt. PECSÉTGYŰRŰK i3pr. aifljt, aranynyal Alfulra, 2, 2 SO, S, 4, frt RARPEBECZEK, ISpr. caQat, gudsgoa arán *o it a, fagj 3inas arasy-
nyal átfntra 3.&0, 4, 5, fi, 8, 10, 12, 15 frt. FELKÖLTŐ ÓBAVAL — mely a hiiakban elkerülheticntll BBÜksei
— 7 frt.
í KG A ÓRÁK minden neme, 9 éri jotilláa mellett.
laroét eladiSk asiaalékot kapnak. — Raktárak aiakitra less-nek. — Megrendelések a legponto«abbaa teljeaitutnek, ntánrrJtt«L
From Fülöp,
gyiri raktára Hobtmvarkt 11. aa. a_ pícs,
¦ ¦ - ¦ (11 — 13)
Legolcsóbb vászon a fiüdön.
Nag^ ár-ieszálllíás
MODERN LAJOS eteti és legnagyobb gyári vászt^Kaktirában, Bécs, TiicMai^en H. sz. a.
A va amati teas- éo jásaijakért ttaztoség v&llaltatilc, a laatóillto\'.t ink Nzessyara mÍRéseMek Sgyeiaót msflduru vonják, es a te$h$!b B^rezitte:ss^ a tó^aayBuoat fogjak tifeéazBL U&grvwialeick, « »arakarisflak tSkéletssea aegfttatfles, tefjealttetoAk. le^ek, meJysa a jtaaV
Iwz nata aiiaaaa, vtoszavitstaek.
A vászonnemek árjegyzéke.
Szabott arak, még ismételadók- és kereskedőknek ia.
leat
AaMattrU. dnaalirnaa^véalf.\'- a a^ajd>,.a aaJarSUv
dnlC ?tal mlfelr. MlrlMta r»-; .HUaMn. 1(7 Itfpl », »,.
(ifial. avklarflai wid\\ ciak la ^fcTWtt rattArbwt.kaptvrtlt. \' jfr Vaai-sAbcU ¦jajj^JpFsBBtamm
^ \' Izlet A. FKEMWlffl Bettiben,
ite-aifiCgoKrTl^^ \' "L :
1 Fenir-ronala riason-lngek, 2 frt 60 kr helyett 1 frt 80 kr. L. Finomabb rio«01 melle! 4 ítt 60 kr h. f frt 30 kr. I Finom irlaadl ranr mmbargi lng& 8 frt b. 9 frt 80 fai
KntnaboUnadi riaion-ingek BJHM kr h 5 frt. \' _
^Fiaoia iilrnhnrgl JtfaietfDBt ingelrT frt 50 kr h,--«t:7rt"5e ~íf~^^~
Legfinomabb rnmburgi ingek, Itrgdsebb-kesi-atnoka 1 frt h.- 4.M.
Legfln. beJfrUi batist-viiaanbol 18 frt b, 5 frt ÖC kr.
Fehér és színes stórtiit^-ingek.
ürilngek, ftbír ritirtingfaül 3 frt h. 1 frt 80 kr. Ia«fjfiMa^b-fraacs[a tblrtlngbBl 4 írt 1b kr b. 2 frt\'BÖ kr.
-tivgnjabb-áhrata nimr ingítt 4 Trt IW-fcrh.lTfrt BT kr.---~ \'"
Finom Baino* ahirtlng-ingek 4 frt 50 kr h. * frt-fiO kr. Frqom franciia aainet baLUl-ingek 0 frt 50 kr h. 3 f t 50 krv legújabb febér tincsrigalmi ingák^Jegfiaomabb 6 frt 50 k> b S SO.
- naf-i^MitwS&V ^OMtecaa* «. ik-\'a DrJbor; »«ci»rnoie mslUul
_i_ --- ———t*-«i""
Vásznak, Zasebkendők, asztalteríték.
-i^gflinnaabb iriandi.\'ragy rumbargl^ 50 röf, 50 frt b. 24 frt. , nnom TÍ*íen-baíürtazBret( uOirüt, 80 frt b. 46 frt.
ji váawn-i*ebkeadűkr féHüciatJa "1 frt, l.sn, 1.80, 2 frt.
Legfin. riiBon~baÜ»t-xB«l>kenduk , fcltuciatja 3 frt, 2_5o.
.Finom nxi ayaVkaniiu, fáltae»aij»\'J,50, J.B0, 3 frt
KÓSZ R6*Mngsk, legszebb kéá-mnnka éa kézi-kötés.
ViaioMiöilrjgek a frt helyéttrl frt BO kr.
Finam^freicxl Ingek, TáncsaaiTnellr}! S frt a. 3 frt SO kr
XlootBOTÍJBaDbt.1, hnrkolTft-H-rrt b. 2 írt 80 kr. „. OlTM-lntebv Aca^Sa^aUzusALai kBtoEi.l a -frt 60 kr h, 3.80.
Uj divafa ísirben kBtail «Tfrt 50 kr b. a.&o.
Eugénia, ttj dirAta, bStfltt 7 frt h. 8.&0.
tíarla-Afltonia fUaS-ingtsk 6 frt 50 fa iu 4^C.
Vietoria\'tagxk, kfitn is finom raleactenneBBel 15 frt b. 1 frt.
N51-alíoo«dráfrok, legSa. sblrtíngbol 4 frt h. 2 frt.
ííűl-nadragok, kstra, „Tttuonbil, :fl frt b. 2.80
Kfii cjlutellénykék, angol •biiüngbin 5 frt 50 kr h. 2.80.
Mellény kék Icgttn- liatiiUpetkalbil, angol 6 frt 50 fa. tj. 8,80. -X>Us«svgaflrfftgoa-kflUU a»*lliaykik-] a frt 6.60.
l-\'raiiesla mellénykek, legín. bailatb^I 15 frt h. 5,50.
FfjífinoHiabU mellénykék, raladl ralenelMBMuI 20 frt h. 10 frt,
Höl htUdtngek, bnana ujakkal 8 frt &0 ki. 4.1MJ, H, 0.1)0. -MflUfodfiUa-iageh.-iaoBi baÜflt-perkalbol-5 frt, 6.&0, 6.60. -
Vásztm-fórfl-gatyák. ;
1 frt 50 kr, 1 frt 80 kr, logfin. mmb, rája o nb ál 5— 3 &t 30 kt^
_. 4 - m%g$8T_ minisztérium
»-á0PORT0ZATA
Hegreadeléwk utánvét\'mellett teljeaittetnek. Megrondoléaekndl arnyak bdoége kéretík. /
kapbalí WAJlHTrJ.JÓZSEt* konyvkereakeáeaíbei.
fÍKIIVf • An- ^ Ceníral-Dcpot-dcr traten LeiiiwUschc-Niedcrlaíre des Lomisi VaUStiae Modern, Wien, Stádt, Tuchlai.bcuN.il. \'
O\'IS
Wajdits Jíiwf kiadd-, lap. ín-nyomdntnliíjdonoa KagyíKaniiaárí.
JffWfKrtfeaaKlIíPt évfolyam.
nla-Soni(rj) i közlöny.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gplászat, tudomány és mQvészcí kOrél
-- yitJdeo W-4-*Brl-4(M%-ABV SO-káa egáss\'Wen.\'
fözerkessföi iroda é» Saladéi hivatal:
WAJDIT9 JÓZSEF könyvkereskedésében.
Előfizetést föltételek:
I netyben -tt&trai-fcöraSiMrís" vidStre ^ílnTötávs f" EgSsa érre; - 4 frt. — kr. ífél é»r« - - S „ _ „ Kvnegyedre - 1 B — H
• -A" Uítr hH*át>örTTcTn9»rírrT=siínr 7 &?. -2-esor 6 és minden további beiktatásért 6 kr. BélycgdiJ minden c-gyes beiktatásén Bíí ki. A .Nyílt Ictctj" ejrj petit nor beiktatási dija 10 kr.
Elöázetésl pénzéfci6íh
&y ozlnltn u lap suolletai fi or tel a át ÜfeSÖ
TalaraJEt TidéiU ! erőiek, bdnacntea kiflii a fciteJ&UieB küld«x43k rJ AGY-KANIZSÁBA. ¦
Vortelyok a gyammölcsfak kiültetése körül.
A gyUmÖlcsfa Ültetése macában véve n«iu nagy mesterség; de mégÍB szükséges gyümölcseinkben oly alapot adni tudni, a minek folytán bizton föltehető, hogy gyorsan növekedő, tartón, ungy, éa idővel bőven terraŐ fák birtokába juthassunk.
Kein akarjak a kiültetóa módjával az olvasót untatni, mert .hinni akarjuk, hogy azt ügy is érti ; azonban mégis ugy-.vélekedünk, hogy . hasznosat mon-^4nnk\', lía azon praktikus foganok ra emlékeztetjük a gyümölejsészet kedvelőjét, a miket eddig talán ki ültet éa alkalmával megtenni elmulasztott.
Bölcsen cselekszi, a ki leendő gyümölcs-kertjét megforgattatja, de miután ezen mankálat kivált nagyobb területnél tetemes kiadást igényel; nem levén mindenkinek módja azt tehetni : igen ezélaaerilen munkálkodik az is. a ki a sortnWt. hosssa^a vagy széliébe., vágy hpf^^fiem sike azon
elölegerenKarőkkal jelölt helyet, a ho-vá a kiül taté* esik, 2 éa láb mélységre megforgattatja.
A forgatáa előnye a fákra nézve min-dan kétségen kivül, éa ha évről évre legalább Öt évig kés alatt tartatnak, \' fölötte moiíőn|fcjlődnek.
Ültettem már én ia ez előtt 17 évvel forgatott éa forgatlnn földbe gyümölcsfát. Ha a forgatott földben levők emezeknél éppen kétszerte nagyobbak. És-ba es évben termés Jeaa, igen világos, hogy a kétszerte riiígyobbnkon a termés is hatványra fog emelkedni.
A növekedés elmaradt fáimon most ssonTíanug^ -segítettem, hogy terület-jöket —6 ? ölnyire megforgattam. —- A ml pedig a^kiültetéa egyik föfortélyát illeti, ajánlom a következő eljárást :
Mindenféle gyümölcsfa (kivévén a didfc, @a a legnagyobb hőségben metszendő) kiültetéo előtt élea késsel oly formán éö igen tisatán megmotszendö : hogy ss koronur egyform« arányban legyen a gyökérzet tel. Megtörténvén a helyes metszés, azonnal kdczczal tekergetik bo ű gyÖkórsat. Egy késnél állá edénybe vizet, fris marhatrágyát, homokot vagy kövér földszint öntünk, mindezt jdl összekevervén a csemete kóczoaal begöngyöli réssét, azaz: a gyökereket az edénybe mártjuk, és esek után o, kiUltetáat stég kezdj ük.
A\'kÓQzn&k ózon jó tulajdona van, Jtogy q; nedvességet lön tartja, n kiszáradást gátolja, a finom apró gyökór-kóp-séet pétiig .nagyban előmozdítja.
Legyen szobád ínég megőröli lenünk hogy a Odometö koronájának erősebb iriíazQ cantc, cí gyengébb pedig dől faló fordittassék, A ¦ ©aenae&ének nj állása pedig legalább lírégy 7jÖ hüvelyknél ^magaabrA essék a nöyeldóben voltnál Ültetéskor a vizet kímélni-nem szabad. Nyaranta pedig a minél többszöri föld-
porlmnyitás el ne maradjon. —> Bár számosan megkísértenek a kóczczali Ültetést 1 réBzUnkről előre köszönetet szavaznánk mindazoknak, a kik az eredményről e lapok tisztelt olvasóit annak idején értesíteni szíveskednének.
Egy másféle gyökórképzö Bzerrel w elkezdettük kísérleteinket már a mult tavaszkor, most folytatjuk, s jövőre, ha élünk, elmondjak ebbéli élményeinket is; addig is óhajtván, hogy e szép Magyarországon minél többen hozzáfognának a faültetéshez (habár fűzfa volna is) és ha minden megye éven-kint csak^egy milliót ültetne is, egy deeenrtium elpergésével, (pedig "elpereg, ha ültetünk, ha nem) viruld ker-ties kinésést nyerne e, drága hon. (K. G.) Oazterkueber Péter.
Zajos vároei tisztválasztás
N agy-KaniL§an,
Bnrcza Sándor, kÖzkedvességU első alispánynnk, f. hd 5-én mint a választási nap előestéjén tevé városunkban első látogatását, a tiszta jellemű honfi fogadtatására, több polgár sietett az indóházhoz, holl szívélyesen Udvözdltetett; az nap estélyen Nagy-Kanizsa értelroesó-ge által fáklyás zenével tiszteltetett meg, NiÍBétz József válogatott szavak kai löl-máasolá a polgárság érzelmeit, a melyre alispány ar a szokott komolysággal, ezen nem remélt tissteltetést lelkesen köaEÖné meg.
Más nap mint a kitütött városi tisst-viselöség választási napján n Zöldfa teremében mint a váhissiásra kitüiöli. helyiségben, Nagy-Kanizsáról kevés polgár, de annál több Kié-Kanizsáról gyúlt egyben, reggeli 8 óra tájban alispán ur ünnepélyesen nyitá meg a választást, hol aa 1861. alkotmányos képviselők által elnöknek megválass-tott Tóth Lajos, tiszt ügyésznek fínán Vilmop, kapitánynak Horváth János, jegyzőnek Albanich József urak helyeiket elfoglalták.
Á helybeli polgárság magát aa egéps idö alatt nyugodtan éö higgattan vfselé; de máskép volt ez a Kis- Kanizsa részé- , röí, esen néptömeg kitörő zAjjal szemé- \\ lyeskedett, és oly elveket hozott fel, melyek csak szánalomra méltdk. Epés kifakadások közt, átkozáa rendezett tanácsot, as Ügyvédi kart, az eddigi városi tisztviselőket és majdnem minden kabátos embert; ök állítása szerint ily a városnak csak romlására törő^egyének nőni kellenek, a fenntebbek helyett né-\' hány kivétellel oly egyéneket kivannak a zöld asztal köré gyűjtve látni, kik a kor igényeinek, a város kívánalmának megfelelni egyáltalán nem kó-pesek. Nem akarunk - fényképészetben ereszkedni és néhány candidátashak arczkó-pét az; olvasó közönségnek-4ieínuiat!Híi mert egyrészt bámulatot, másvészt pedig szánalmat nratna, osak annyit jegyzünk meg", hogy jobb lenne, azon bi-
zonyon hivatalra vágyóknak ha szakot foglalkozásuknál maradnának^ és tovább ia kanzát éa kapát, vagy pedig gyakorlott mesterségeiket folytatnák, ugy szorgalommal éa számítással anyagi jobb léteiket emelhetnék, éa a város vezetéséről /emondanának, melyhez ngy értenek mint az orsíni boml a a philosofiához Ily sajnos állapotban vagyoak^Tni— nizBán, a jobb osztálya városi polgár nem kedveli a lárm ít, Kia-Kanizsa pedig fájdalom, oly egyénekből áll, melynek többsége sem írni, sem olvasni nem tud; de tannlni nem is aknr, a res-tauratió,! ngy érti. hogy az eddigi tiszt-vifelökefle kell dubiii é3 helyette nem j szavasás utján, hanem kitörő sajjos lármával tetszésük szerint X. Y. Z. kell választani. Ily lárma közt vultnuk Jun. 6-án reggeli 8 órától kezdve ketfés^fél-bessakasztáson kivfll egész délutáni fél 4 óráig. Bölcs alispányunk valamint Tóth Lajos urak, többek segítségével a lehetőt elkövették, hogy az, úgyszólván nyers tömegetjfelvilágosítsák és a törvényes választásra ntalják; de minden igyekezetök meghiúsult. Erélyes alispánynnk jónak látta a válusztíst fellüggeazieni.
Végül találkozunk a nagy-kanizsai értelmesaéggel, ha kinyilatkoztatják, hogy alispánynnk komoly, higgafi éa férfias magaviselete, kit városunkban möst 1 egelsőbben hivátalosan \'működ-ni láiánk, megnyerő polgáraink bizalmát és szereierét, mindnyájunk ér z?lmét tolmácsoljuk, ha kívánjuk, hogy közkedvességü alispánynnk hazánk, megyénk és városunkjavára köztünk sokáig éljen.
EÖNYVES JÓZSEF.
Lev élezések-
BalatoaEBre^
B) Lcffajabb intáakedásak a lakáai káayclenáro néffve_
BalatonfSred hasinknak caakn^yen méltán els5 rondO, n a külfaldiekkel íe bátran veroenyeahetŐ fürdője késrfll leonl, mert tavaly már igen díszes, eo kényelmes ttj fürdője épQlt b Balatonban} parti sétányfii folyton kítarjedettebbek leaznek; a belső kény el om mtodig ajabb (s ss Idén kiyált lényegai) járulékokat, a felséges tótökör pedig — melyet ogyik költőnk as Isten szemének nevesett el — aj életűt nyer oson vitorlán éfl gyors hajócskák folytán, melyiket oda fiatal mágnások , mint Széchenyi Béla , _ ... r^r-. ik \'
Bsttyinyi, ErdBdy grefuk, b mások bösat-tak, és eantán még nagyobb ssámmal hos&t-nak; de legkivált as eddigi idényekben alig \'buoDtttható pezsgd -élotet-igér-e-1^^,^ «a jótékony helynok a tulajdonos Baeraet azon éloiro való intézkedése, ho^y magán a fürdő teralotóii, a legssobb kilátásaal kin?tkosó helyon, 30 telkot basitlatott ki magánoB épitkűsük sjtámára, a aiokat rondkivfll jutányosán , s Qrük áron odja ol, melyek közöl már eddig i* - oóhAnyal nyagyáBándtak, aSt már építkesnek íb aiiy, hogy júliusban a ká-
(jolna saoraBBÓdaágábftn aj és cbíoos nyárlak fogja üjngl\'epni a vendégeket j do ezek-né Italán meglepÖhb nson arátiylag CBekély ár,\' melybe ott as épitkeaáfl korfii, rendkítal olcsók levén as ópitkeaéoi anyagok, mini
U, méaz, léslfl\'stb.WL\'é«^ Iránt ha&ánk uj élete to naűtai^aW elÖMJOs-ditja, mert a tni tavaly a kőabejfitt hábora miatt elmaradt, os idén teljesQlBet, hogy es-\' Baárné 3 feloége o helyet megIalogfil|a,\'i> • ált.>l ez intézetet látogatottá tee&dt 0- i \' hogy aa uj épitkexokaek még anyagi hass-ónk is Uhst. Miként tadjak, B.-Füred terű-létén az eU5 tjj építkesfi ösregy ScÜcaila-j°°»é i a minthogy példáját nagyon vhIÓbbí. nulegj oaamooan 6baj!já^kívetnl," ast Is\'ide írhatjuk, miként Véazv&mea ájTifannyba ? az apái nrhos, vagy B.-Ffiredre Lcsy LdnU \'l in léaetí igazgató arhos in (esendő levelabre bármi kérdésre a lfgkSüs& égés ebb fclrilágo-nitást fogják nyerni.
BJ^A^balatoBlJ yacttQsEylotria a ^3. O." csiraa napilap a kSretkcső kSaUat hazaa: A balaton V^^tY^^^f^K^^j^\' "~ gyar királjné^S felsége pártfogása olstt áll f ^ csel Iául azt tOite ki, hogy & vitorlásáét ha-aánkban gyakorlatilag fejteuso^s másréac-röí apport aa egyik legnecaesb o l^gélveTie-tesb nemét meguonositaa, 17 .alapító tagja :\'~ -van, a ö^saeo tagjainak megálUphiur^aáűia ~1-csak hnssemöt. jAcht-tulajdonofi iráuyalnní azonban aa egylet kivételt tehet. A bwlépeai díj &0 ft., az évi-járulék saJDtán annyi. Ab egylet lobogója^ vorŐ^ssegUtébeafehá/aae-gélyü söld keresst, a keresat kfisepetut a magyar korona. A jelsolobogó^aistau. vürss, | fehér és aöU kereaattet, enjiek .kOFepetta a \'] magyar korona. As egyleti ruha sötétkalc kabát aa egylet gombjaival, febár eellény éa kék nadrág ; dlazsltdsatbaa fehér nadrig.,A esi mer éa nagy pscsát: vfirös naadbett t$li j vitorbikkal a aabukot bftsíto s9attor j" nBB - j
f;&Ue a kelő nap. Az egylatnek Cfiredaa íal- | andé belyÍBégo<vao.\',inelyet tagok fulyl*-aoaaa baaaoaTbgioak^ Jut-^gfUtt- laahájyai -részletesen megkatárocBák & TitorláaaintíU követendó eljárá«L Paraöcanok; gr. L«tBiJr-ányíödSo, m^todparmtícinok gr. tíaáen«áyi \\ Béla, kapitány BTrly litríb. tn«^aa|á> vagi&s egylet minő mejyist foggyakeroliii hasai eUQ r^ngu fitrggn t^ig^fta^Utirft -egyeJSre elgondolni Bem leaét.- -\' 1\':\'^\' ] Adjoa iölen kítstláot^fl tetfeíű J&gokaaft-, _ hogy a magyar királyáé i félségível nejg* kedveltelheaeék a bájöS vídékQ magyar tea-gert és a fürdők nrifyv z&iiitov-fürtejii.* (K. gasda.) . / .\'.
falas! fieffeieíi, HL
T. BzerkesstS ur 1 Pfojtes retlenalcs melegség forróság, képeo Tolnék m&gutasLr-ting forma mget io keresni, a minSt jíikm apám bordnsott; ablakon el8ll moat ia agTr-re potyog a sok felrántott Terebfi a UregOM!. Furcsa idBjárás, bt fcultbetro oljanblttcg volt, hogy már a békésemet akartam.klru-ni a oeveléfiböl, mart tudj* sz, ar/ náe j«jb-bán gondját viseli nyáron, mini én. Hájas 23 én még olyan sivaUr szál roppant be» -kofr\' szegény kis Baskám , ka tóglaiá-TaSat nem, tett volna zsebjébe, talán átkapU volna vin-aea Somogyba, no de elég ZzlCkArt UUtt*
Itt nálunk ^y asegény uraeBta zatsosyra-r-
ki egy félszerbe akart meaekftlpi a roaam el 51 — e pAJ tat öi*Bedaotatté feje feUtt/i HBonnal megnal^mig-fia a; He^syaakrte^-". mesén megsérüli ;^esber vajtagsAgayl fákat tepert ki a faldbÁt, most még eaVCbtvta f«*rríiBeíeg, ogyremasra forílaQa\'aa e« a kabátokat —: a téli B nyárira — a kaU eszetmba jut, hogy a kl« Boském L¦ —hocnr meglepjen —miff tá\'ol tö^OÍUanllflly hivntott egy szabót, ki asoában égy tudott magyarul, a f^I«*«gemnw|
b kívánta hogy fordítsa meg\'a Ei .........,
Kénytelen volt a kis Bfrkém mtmU^T«lju-togatni t i. ilyen formán: rimátslvaa áv\'rt^t * bolsö felére mood»án: W** lB^\'jBzla,--^a»-után kivülröl: vaa ta# iaa tat értelmeml
Igy» van édea üiarapódsik meg
\'\'ptall "vldar •inai. Ug/e pqvfl 7 bsieü eavde nem csudasriiB"\' ¦ —\' —l\'--^ít^J Uoülni ) VuioW leoakékcL A.m.naj| .. v>-BM|dAtot: „folt mma ¦ ¦\'¦ Hiloagyarraí — JBm
— Tugltin: »megí8tt.» krum wram. lám a* Uralg*lypui
\'¦\' á baössnékig Uf do nom lehel ellent állni, a ált mondja: Divat Kar tnsson, hogy a divatul isereii. ast kitutaik oqnau ii, hogy egy — aűld^iner.nó\'a. meg a IS-ík aiiaadljöli a.iue hagyott kílipliileaaíéW uftlW\'f*** divat- .
még oaafc 45 éves a már kaad kopni — tvly ^^Trkj-ltfrBlttmmel^Mgwjr Aiavolni a
ffTa^unTÍftV\'^Ho*iafc. TuaVmr«»\'kür meg édes anjam^rttltaí bfjaue/eiek éldti 50 esz-tarulövqlaiardi váoirbin ast a nagy ssűrkf)
- lovnnkarT-muiroélesyiaaidó-tj.kiahvau ma-t giljirtatött aa ostornyéllel kérd von: Mire
íVuiyvk «ti-»\'thomelU3 khapotj mohó le-Mtí8t9n-Sl6llbarg dáUfcös: ~«U da alíaaű\'EeiH-" ga natüEu — Ulitsttoiiouak <— b denique as
— olLi pülntonni viUtoflott át; fm hm ugy. akar*
1 ja/nukers baNgataom kell míkoránon esengd \' BaD^oU kimondja: ameg kell lenni0 í uiiut ^ Tttll Viliooa m^Iűtt aa almira Iptt.
\' Vulmnk • beairg -a Jovinca il b.ucann, é» twiodhalom. höfzj igen jól inul a ttunk, azolt
2 \'» BWie\'rugjíulig. VuTt ssaraocsetn egy híres eluSift látni a faucauba, a ki arrul Uir«B ,
\'* bőgy mihdeó baci un sicher knuschaft a ugy Usík mint egy nylasi ÍÍT"TSrdcraus vulmi a musaOinb* tenni spititui.ua, do ast ia lomna
* uit*glf6L"; de Van ís iui orra akkora mintegy \'léghajói\'nagyságra dusaudl ezeraalnfl esnp
L •Juiu bú berek; egy a vérpiros alkonyából el-iroiott TelitS darab; «gy sziki a-talajra épített világító torony j egy rnagyalbokorral ku-
¦* Tfllksrltett caiuóber domb; egy óriási babér
<gyissó-kálytíB\'hmaa —,\'1 mikor ugy ebed i: *t»n van— arányirafoifujódalt, hogy félni "kéli tflle, hogy asétpattun rnlul egy túlfűtött
- göxkatUo. r
-ss T>a jai-fihagy a mulatságnál Tagyunk, meg f,~e^HlQm\'l^talRerict f. hó\'-tf-án a tainásy nrí *-"k3r ¦gyöéyiira majaliat adott a malijáról
aires vadas kartben. Csak ott lehetett egy aes<>móbáa látni, mennyi aok azép hölgy és I;wrl jirr-nrari\' caák-egymegBvároabaTi ia .hát
nfég T\\d\'niban.[Folyia~táöí» a természet "ké-r sarietté1 parkéttlabl&o/jártas; fiatalaag, mig i^B tiu^^etn k^dvsíek lomboa torepélyeB hüi
* fák alatrffigdontafc aa allimét. Ab erdei pnl-\'twgó sssnttnok fölött .pA.ftlgott a magyarnak
» kedrei^tedate a gnláshat,melynek gyó-^ntiknl Hlkta — agy kostánk mondva nekem \'friktOtte S^a^lfr (wrr*ioet r;gy véd caetfa \'Bvibaa ott itHotVltó^ koiiortti \'kísaBtamiya ^BaahMDMk.melytik-ea^kfl\'tfliűi vorea borit •¦aJaHita —f írjjg ^ mAaiAtBJl BBiarwgtfift nagy-. \'^ajlnm Bfthc/^r-aÁM^s«4y«mbár«onyba habosva
aeiq fdledem.s napot, éa ast a
¦MiifMA ffl^iíyW* wpWvj**,
l^aaato\'fVaaa itu^jmlyiMÍu U?«kba.\' To-
----1». lai»l ,a>aj)nj:Qa]aa9. klrimou aairke;
hral
ilonai lograp alrjín atldakk a «,\'¦• aUojra-halle* a Tiiíaá oialakoiía. \' ; „
pa*>onkérfJiaa»nnaB í ;:Â-ki dulajHini al»r. |B aHrikáXi MíaWSl-li\'aialra kai\' b"*^,JÉ napaaaraot bar raoniiyi loKVO" !»• B\'lr ^a*% Tidékan, hol oly a.araroal van a i.k k""J\'°r; tolón éhoaö, haaonl* kaçoaot, «ydoy.liUUat-; na. Ima tóhitml Wuláhink l<i| da aromáink-küaőtt hálásan eralakozank .«oginy ont bop laraainkról., Minthogy a jiivB liít«n S\'1°!\'1"\'r" aaiadi^Bt jBilf,óyÜiiirátoóih..a lalllogl^ a»«tetS!«íálkraijab\'ól reati vinnt tnagirand.il« aa.oUant.asi^Ufcll^ddig.ia.haolljlaLaa.. monnl a koronisiara; hosin.i volani iflOd». roliut übhol aa arany eiüatbill a mit "» »1 i«iîiai;T\'3Bbol"ir«mTfor Wrra\'IrtrtogSB^ nok aipfogára megyek füvet koreaoi, aok tortit harapott a majaítáöh
a\'tomüarcBSaa.
\' dunt:a a«Ij|iriy gyerek lakodalombaj ki i rbaol arUriatotl talrke felé, mintha e
blrr orma. íntha ecact-
ifj lati volna a aaajaha. Biioay gyÖnyöroV •sAp mulateag volt Bla. aa oli a tarmeBaat\'
fiién:aaabadon, ett aj tbolyik kaaajában. a! vndrWk UKiKtMBAiqXoyi tok bogár,; nafolejla aaamll asnakL barna, feaeld bimbo \\UJ^ayl^ Irn^fift\'^lrbaaâm AiUtij-tarinári
\' kla kíkin.\'jr aaemnir,
jafl^,\'kool^íUúl kî. Do.kemnek
,„w,r/S&oíffi>rrte
IU U\'Bia uinvtillae^e.: 4;jaa^^t^lr ilr>vr( a\'tiiri,-"
agtfltaaaolc id\'ire ,v:,lt\', aL » JjílJi. Ji aiia-a a Unti .1j«.A orokTil-W VJjia"»Ul|l.kea.ir-b\'ojyf innL;v-ín oaxt-tXtfU kiloiiji nooia Unuijiilinyul wU lo,.„ ,t)rj| go\'r\'in ponf.foTs;
«U kori
Sala-somogyi hirek.
AfMölegaégéfl por.) MugnOlt n bajunk, roppant a muleg és IviniaMiii lábnyi iiing\'W » por, kia asél és" as ^Ict kiúttlntátlan ; már tüíibsaör erölkodöttl P«*»*olIinff»r es Storn ur, bopjy aa f»jlöntöitetn»t létra In-ilmaaikí do lehetetlen kivivői, mert vinnuk ki.«>a»k o\'y Bgyénok, kik minden, mi czúlízerü ha p.irú nyi ilduiatban";kertíl ellenzik.
_A (Koronáani.) A vnaut tárB.i«;tjr a lehc-tflig bszAllitá Knniaaa IVid i közt a vitdíirt ol?_ annyira, hogy Kanir.i irúl Üu.UÍ- nz otulaó ht-lyan ¦scioélyét\'ii fit. 3 krru as.il-
A (TOzvéat) KÍB-\\oin:irninb^n nngy tűzvész volt, 12 has mcHcképületuirel lett a lángok, mar lu ló k n.
-A ("Lovii»iiiiil8.) Tijékunkbnn nasy.ibb var«»ban vásárululnAk a lovuk Állítólag n fr-ingsiák Baa\'n;ir.i, lót-mk futn.-ik. a kupjcaek kiazasflk, h»gyjü Bzürctjak vm.
A (Sxnkiu orvos ur.) As iitnni niigj-íir tarvn ígfi körbtfh K^^^Ja-¦^ var uiultjnliAt na-gyon érdekes folulvaaiat tartutl, m»-ly f-ilol-vnsáat k\'ivea ido mulvu t.irci.inklniu kOxülni foejuk.
A (ViiroBÍ tiattviaolök.) F. hó 6-án sajna tiflslviaclüi megUiilBillt v.iUriztáia k3vöt-koatébon n m^gyAiOl clrandeltetL-tl, hogy uj vtiUsttiUig as eddigi úaztvía^líjii, megmaradni kötelasck..
k (A koihlá rísaéra}\'CO0 ft.értJll^^ásl ?1 egyéb esaköaek megérkealűk. M^r Wbb-^¦ÖcoaBtxJüaiiiöltflk a mnal ,A\'"K egéosaégOgyi válaastmany
rUYiim ^j«slállini»#iól kÍL. L%éu. A rügiüuí erelyas intézktídíanuk kö-aiöuüötö, hugy a^dttbÖB bki-1 dacaara nomusak !»-,tÜ»\'í^^bbi *ai|udé-jtí iuoí;B-ito\'Vft ¦íin» ,,a \'ntím\'O^éntiavó^teÍBiuuB aór ia inegmerotutl.
h. Bersuuuxau in. hu 10 ón eröa vihar volt, a villúm tdbüasur leütött, a raczün két lovuj sgyoit<Xu^t.»tt1t b fiilubnu pödl^legy^blfella\'yáJ S\'Hflt\'e^ iáiig kát házat etíiutuvasstutt,
;K (Tobb^ütjyruijé5yeréaokrBl).„..6rtesÜl-.-tflnk. Így öaöilöa Öyóruk, Lungydlóii, Lollu Ujru3ali,,p. Kovácsi, Vard\'i, Uölle stb. bn-|tafai( otigy"" inojjpuuatllulLi-ik jég.----------
b. (öuiu.\'gy varoii aurdi Mártun) t-llcn vég-reliujtas t;aínuíütt^tvén, a nevusüit a vegre-hajtutii i/nieh\'ul éa kL-sübb us ügy véd t-t ia egy bjli.iv..l sulyusau luügatíbuaitv-p.inegfu; . tuiumlutt a meg kujl"rgaaü<iii van. Muat buruvul ia ÜjuIIj ,[ a azuri/nuBétlun.
h. (lg.»lb-in Ca^tu Aniin) imvll luány f. hó elejaii t\'clakasxtütu iu..gm. Mar mL\'L;eliJiölL*g igtu bíuiuíTU vult a u luuy elüti B>kn( nn.ui-kusutt. UiDl a viaajjiUaibol kiililil. totttiuck otin töriiöo ulUtputa vult.
KiM ck-l így ualltípvacrt!
b. E naiJoüD.ni T.\'puuarb^l egy nBazüiiyt hoi.i.k egyik orvosun-nws aZial, hogygyuiu-riiüun ugv eló kigyu v»u( in^-ly i.lvae Küibau iiyiioit Mattiján nj-inauu be. ili urudiuunye ló*.! w viiSgüUtn..k ku. t.iii.k kuBÖii.i lógjuk.
li. (U.iiuui:itsk.y U. uMi. gyülusi kfpv.a lőj helyeit iu illutu iuarcL;iH jArua i\'tJisn Auű"l Val.iBt.tjtta tatig tUlíá-í-jB^n uugy szavaziitáb-oé^-l kepviHolujaitek.
Kaposvár.
h. (A helybeli dalártl.j m. húr 27 én —23-áa keidijtt, du a htrteUn xivaUraa id4 miatt délb«n^sl^BnBSBÍitüti\'miij-ái4Fa-tbofo* \'jcsve magta^rtattá. 1*15 p hily, közünsíg és jó volt, hugY.mégia v.iUmt nngy kedv nem volt, a ami; volt ia, hogy kéifín kezdődőt mert turt4nt?nam fsasegdtjUk. Ójajtaudo vulua jníndeneaütrú ha tobbaiür renduxuo a dalárda, ily Í3aaxej«JvetaIt, h*>gy mintegy azo-kott fönn*/a ttTJiGnaog\' (nar ns alsó porozok -ben otthonosan, jól érezné migslt a nem Itel-Icna btxiatns.\' p«Ida-adás arra, bb^y hát itt táucaolm ineg tarsolugní. még átálában mulatni éa nom különválva knaAtoskodul kell ám; — astan meg a rendezőség la tapiatta- \\ Uat szereano a gyakorlat által s ruvid ido ál- i tal eluUloá^eVJB&dotŰ mipt7 koll miiulon \\ igényi kielégiteai s a-köxönaéjjet üassehozni. . (b. Qi. p.ndurok as^paritús •) o hó & én téliylí^ tÖríiirií; Takintvo na illeti bizutu-ig \\ •Által u Q^ben :kidglgoz(itt BZ4b.ilyzatut, mJy a m. üiBultmáuy által \'olfugidtaiván — .a.jnlr Jutes4 •.¦n»oal..8Q ital u ip\'jritott pau-.dorjagr_—- aaáa^aaL-riiit aa egeas im-gyóro ;Uaig..Bsawitva a bOrjilunct flgüi^alókat, L7Ü rCőTr t*^. ^ftftkláSv^iuAb^i jó fjgyeuríiitiil ^djlpn bajunétoB paak.i, l.íU ríjvulver, pisA-;toLyok)Ia[rati"k eíf luvábbd m igukvis^lotB:, -.k^leiüsa^ajuik s\'noUul küid^i.aaik eaotúni bi^t\'BJ^ik\'.stb.réaflutes:!! kjriiliratik — au; már minden jotvárkituiik. : b..;iLf \'ío ,ál-8a Urtutt bicottminyi .Jtifakm.*2imj*.-talx&. H3\'yiik-ijliuié*éa«n_ki , VÜJ* :/«(pw4jyéM«k ¦ a.korunúiyUt(Ali: koprual-.SíwUtwiammili.üssJiángb\'i Inaa--ta^ íráiji Jiua.^.14 bataroüU-- Ü3 nlobbi ter--J«^«t(^flW»v-|iályairigényúlván ,--cartit-asel-: ;4Órjíl;L-uíUjak" meg rövid-in, miaxorint ma-;gy.«nlfe.^vto;U«fcmlgi» fiünpáit nr, IL At-álJ.v*ft<-gri\'-.2io|iyi! .U\'ia/Adi, K-nneas (Jry. cz. k-inonplt-lnkoycklrill si5/ álló kaldüttaóg .ajikdalfliidJ,. UindtriiüiaUk ; Talliin.K>ál-Mtin. Joow ós .Sirk<J«Jy atb. l-oziK-k. --h. K .nn.pnkl>nn ó.*ke«tt vároBuijkba Moisz. nar .ejd,i\\it »s B ti rs u U t a. BlóittLiiait. aM ó-ón.kasdé wg, nnm Diigy a nem ta . vnb\'Kittfi t jt^liuág íalaikííiíbéx idÖk járóik moat ,as,,íly. ifáppokra. kíiníiyobb a mázaás
^í}Í.ÍT,fla*V?»-4 «-urtéliaîiil aivkat\'alrlfolni.
Föváro3i és vidéki hirek.
= (A hivatalos lop) Uusliirró- ttísst, hogy Ü F^Ibu^c, aa ig:\\caagü^ynii;<Í6ztL;r ulutirjuaz-létfuro Hl- hü LJ m Uell ul;i.a.u\'aiAaiV;il loüb Bsouljjivli Vt\'BiprUiuiiiv^ v ¦! InKuBii^ri n kíi-tunai bünt\'.\'nyici} birijs >g .AlA rajuk mcil üjrtonbU\'.teU-B b-itruk-vy i-en-öt cU-ng jilio.
,A\' (Külhclyi gf.^ lluayaiiy Liiailii a i:s. k. k^tiúfaái méhÓ9.tggi.[ rtilia&tntutc WV.
= (A btidapvati - IwiiVid-egyk-i) l.gküzo lobbi kuíj\'j ülcbüii uliiüCiniílalutt, bugy saó-Utt^aiiok tol miuduu hunvoa- g) lut
e^y ur«cug>ia liuuvéd-gyúIub megturtas^hos leg Ubo kul-kü. tagú! tvúlticui; iu urasugus hüiivóa-g^ülua h.iurtuejo egyolorü nom lia-tarusUiuLt uitjj, Uu^y uí a l\'j\'ine.-tHíí körülmény ok tllmf ii lebotŐ lugczcUzuríibbeu CBi-küsölttiaaéit.
= ^Üperjíam) e lió ÍJ én nagy lüasréaa piuxtit\'iu; küt úra alatt ?6 has es bkuuws tagilekepftlDtlón a dűtiOngö laug-ik- marta* léka."PauiuBkiidva írják vnuan, tiujfy bár a tüivésH Eporjeaun gyakori, do tSAultást in-tézkedésÚKröI a hatóság urna gunduskodik, BsuiaÓrBJ Billap>)t 1
= (Kalfoldru szóló utluvelükot) aiagyar-orBSjigi lakosok saámára eaetitul a-bciil^y-misíiorium, v;igy sürgóa eaotéii, aa ö fi leégj asoméíyo mulletti ratinoitoriiini fog ktadui.
=i (ttoasnulló őkor.) Huissugvidékéről ku-Iduos eautrbl; tudúaitauddt. l)U Aiacsoed oe-:vü bulyaógboa Ixztkuts nevű isr^Uia kurus-marps Jayu Nuezuj novü oUh atyjával üsz-Oiapjrlökegett s e küzbun a\' ktiruamáröa "a aíéket oly urövel sujtá Jáon Kucáuj ftijóbcí, ho^y ai balvtt úkaseruakadt. Uig cs » korcs-mátMn történt, Juou Naosaj \' egyik" ííkro az imallóban elazakaszta kötelét* ¦¦ az udvaron keresetül ,v kapunak rohaut, a ezt Szarvával k"ínyÍlv.in,T."irkiil toljinulve. büazaltun ordt-tinsvn, lobb uluzan korusztQl arágutdait a koroaina kapujához. A kaput botorte, s az ad .varim livo uéptomegttn aiegyuuvstin akoraa-ituraauiiJc\'\'ruhiiatí esarvavn.1 .baUlra^kinsA. l^y-Iguk utt a_BK-jl. Kozl^rnuk. - .
_= (A ,Il:mgiik a muliból"! cziraQ vara gyűjtemöiiy, muly az 1»13— 49-liki kuniak" utabud\' koltdioónyait fugUljo mágiiban, a moly a; ü^ctitkorbpak t^Uu a legultottabb könyvök egyikű volt, iotQ. t nicgazoresbatd. Röpyyiiruat_ut()n lehet megrendelni Uittlur UpCBVÍ ItdnyvkercBkudünel. " ^\'(Alt-ilÁnoB szflnidör) Uogy nioa- alkot-hiány ós dnnepélyukiiok, melyek* a nemsOt iltjtfvüítris apust.--kir. fiVlsBgeik, a király .éa. kiridyue diunosegja mogkuronáEtatáat»|L alkaluiitból reudseztutni fognuk, ugyutannrok éatnmtókr-iulnt/"a-tanuló iíjuaág tauní lo-hesaonok : tnogoiidogam, liogy magougadom. Tívgy a maidan b(V.itrtl»aan kóxiélueiidü korú114-tiiíi d ittáiiti uBszekütott Qnnupulyok nnp-j«i, .az uzuktit. inogtlüxó és követő ogy-ogy Uaijpokkalogyüit, 3Ugyarör»íagüflazea taniu-téZBtuibnn aiQnidiivél flimupoltaastmak nioé.
Iíuíáiir18fl7 lkévr máj- au-AH./Ü Eötvös JíVzaef, s. k., vallia- és közoktatást Ulr. minisiter. ;!
,Ul esatsUórrU) womoru hi-J molegnbb idtt bealita óta MBiroklióI. molyekben blnyi ik aa eteaetuk. A rotbadas ketb<Tortd&, a mar vuluk munkiiaok oKÓrnyot hal-va Ida tigna lkavtghullanio-kal kepes n hullagas. A h«l idéjeb.m nani g>it.d<\'skudtnk jó vaatag foldbitnyaBekróI, ott d^vészrn lubnlnok kés&on a nyar fnlytan.
— (A vi Idi- leggaxdagabb ombori>) min-don caotro \\VeB^riiinister mirquis anok^ja Belgrnve liTrlTTeond. Iin addig él, hogy rop--pwitjClokslgo .bif\'htMba) bipjon, mii; nagy-karuleati.1 Aninidoban, tnidon London nz ni rcazo, moly ma a lcgf-iscliinrtbolabb yiroa rnsz": Bi3lgraVjn^cT.^nlj"i1n^^ volt; Boi-gruf\'i marquis. OEt 0(itC\'»,i\'O_bercio adi. Mint-ei;y 10 év uiulvo, inidoc a bérlutjdcje 1 ajAr, loas~as~l)r3ki)B is\'nagykorti. "Addtg a fiiVe-niek majd kisaaraithatlan, iiaBS^gukra rn<--nak. Ja.-1\'inlcg fgy napi jovodelin-i 1000 font slorlingt (1 f,iut 10 fi. o. e) 10 év nnlva 10—25^8t\'irla n«sy¦T55~ IiqiioT. X miiaL-uu \\Vodt-mi;iiaier mnr(|tiIB 73 óv«s; UgidOab fia i?r, GTÓBVrtortr AT é»;. rnnek^lagitirJBb-fia , aa ifjii tjróf Bel^ravu 13 év-?». ¦ }
B. E. If Cui. i« 4 m«Lret belviaiunroti k^i?<igée kírjak, a k al\'latti-ut, atkslmila^ felrnuii liljnb.
Sserviivi A gTiikoH.it («Iból ralanii «htlt asta
jOUln.. ki T
H I*. k\'. HorrniB jAn, granera mi\\1 b-A-fbttt m-iil, T li.v. H. T. K\'irank fLT kis életjettt: lifíí.ekJiid u^ran .in.
TARCZA.
A bndai honvódsirok felett 1867. najim 21*)
Irti: B. Po0Qrá,3 Eoil
.Ct-atájob nom Tolt párCatum & ibráad oa Lupicloi , , .
Cutájok a védelmeim ^i*PJ°K <*tatflja rol\\r Mehet axant esttd , usent i3( Ellán BAamak tiport. " (Üsjsil,)
Sient rianepet ül a halottak omiijjaT ÜunoptU ai édo*, aátás kagyalstoefe . -.
— rJsobboa rag»alj\'e ax\' ég; l. . ntodar «5b< bedU< Dalt ci forrfr Imit vetOnh «ajOtt avncnélt 1
L{TjQU sancUni Itnat ss^at ti5#5t BÍrjAaál Kis airom"asitühtak t8rt*k Vgiíjst iiJtí, FcgTTort ii a vámolva a rosstlas lujkáixil -Vitéiol halltak el.a -szent enabatUagért.. , „ .
— nonabaB « a Iga volt e aép ?4/ hants^aa Km bor aso^lia, ni m a, miat bitrinj httyAWij) Mert, ki ngj b«itelt,-nlrit érniol njéjtanidVr EtvéreBStt, albattt a bdbLrbaxd oloU.
A sir m&r mfjiUta volt naalji-B aiiinnnkra. Oh I do b nem*«l nj étotra ébredett . . VliszalépeU jaig a taxit sir iwálí\'röl i Ttogj karja 4ci*ivjsa ujabb, rapbh\' ilatet-
A lient núpjog- Aa as ádis bOnOa Öukány Kelt BgTtniUra tÍjíű kUsJéaro, OBatlra, U57 lápoU fol a nap mint bosiaJó cberatj, . Hint a pujutllt fntíajcrtlU oratsliajOm
Kárpál búrcscltöl la &a Adriáig Letkesitro aangott caorá».liarcz|-énol>. Vlllugutl a ssabl/a.. . Hnllotl s s»oIgára], S fuLÚbin kor«scU liitvioy racnudéilM.
Lelkeűflléi heva a IiqnB szivében!.,
— A bllsika jalBaáittatB: BSahclSn \' bAirera, Öoejesmoí, tarai «a, átkoa rabigát 1; ...
éj egj Itten lakott mlndealk kaigabaa.
Da as ámíiay njra. fülatnelto fnjá*;.. . B^abailság kexíbSl dorváa kiragsilla Árulás :a fajjvart, s \'b3«aiul(űa robastriak Idugoa sioldaiok GsisczotnjL r^jja... .
Etlfl.lt a roalgaii* raaigaxeit üonjoril.... CokorgoU a rahliqex «jra,- tcDanlakoa.1. OUI do Jobban v^raafl a X{ka,\'tnaly\' ota \'fll* A aüorlolataa, * iilít^.lajliaiaftaii\'.-. *^
"— Ut ?11 kSrálSIte* U ráb0?>« \' Xattmaratlt: kis t«aao-a JiCa, tasat aaangaalt ! : A ubbi a sírban, - oh; tajjt nagj\'íl»b.tiab-aol
— j.EIuátlaa tiajaoíSk,-ffjUdafatók let&ak.^
Föl, az éjig tart fel, aa Uianf triaiáifr. 0 A sakUlatt aMB«i (találjájgati^ ^ ¦ \' \' ¦ És vau «mu titti^ma^iCmnte*:-1 -.f Kinok aa4doa a bakA. Sa«ka.abD> süL 1
A vértanuk ¦savit í _ S krlzéak\' küldő ,ojrt^ s^Ioói/lkQi,- Attiva- \' Tarmairaaik fal n\'holt\' rttmányt kebleíaíib\'ee,,. Dorilljaa rduk újra dosbb-iup bsíraaiáaa, r
Földárait a aiabb <Aap,i — \'il\'ijnb Tcri\\aalii&i ÖBabaiabl). Issjt: ajr.t1 raJ-rfl^ 4ob.baaáaa 1 <• . Nincflon^már aujkosáo «a^bu ajkiu taUbé .t Ssabad -ajlíutik kctuinl a eiabad osóláaraí
1 ^..ü\'iti\'.l, íi.\'.\'tíl.-í. í; :: \\;
?]} \'.\'IWW»"»^: »eÇ ö.Jrága haatQkail , I.üjjTBŰ\'ílív.VltnzMak Vküsak einlihe, Klklmk ousS i&mittmmk Jiagbetakkei >i : \'-Történet ^úzaUjairUba feoayvábel- . ,
•) Si avallai ott a budai tooiatOTim , \'BaiIaváV b^fiY eatraninnk aiDl<ík(uiDaaa)ti ét & bada! inlakartitm. :
&{clr«i »aKAa bVtrinT rop^vl
Mut Atülipair
Me ¦tarjánk. QIai- tort n romok felaUI A maradt ropipUból liTcrutatink é|etntt-„Hohogy t«lja»UlJttB oito iîvcj . ilknuk : „\' Huer Ookotunk aaa régi S prmtuláaunkl
Itíljj ss«ma ogj e«rtdíjnok nia ránk.. O.eink aeent lolko, g bihtji kftiénk et Al la : „Jogarát Őrisd, hft mftradl mugniUiosi* . \' O il rebegjük il a aient .amont\' teÁjn ! t
„Egy borzasztó titok"
• A aiutEgarti „Illuatirta Welt" után kiíali UOkkesy Slnriuu.
¦ Parisban való tartózkodásom ideje alatl, : .ms-^rJ^dTkináv "taVasBÓban Dupíir-Agnrmal Voltam ismeretség ben, e nomsukára reá bi-g&lmas lábnn íb. Nagy ulvaauLlsága, de küló--nöaen-Í2épc«i«tfln«k -élénksége filétek-engem ™elíeí<0ntTMrTiOB;\'1kÍ!\' a báleset ok\' egy "cgéakst-ra kH veik ezja ben, melyek Öt érék, a nyilvános lleiolyfalíáaárolj taölyra műveltségénél : éa ismereteinél fogva, jugöaan igényi urtha-; totl, lemondutt^\'o most caak tadimjiinya gai-; da^ttáaájiak ?1^. Sokasor volt alkalmam Da -í pio^b^rA^tom meglepő értelmisége fölött ki-\\ ^nj^S#don bígc\'nyüll bü iicloténttfe éleasrgé a kö vétkez teiceeinok talpra esett valósága egy esemény al ka Imával, melyet taruliuu-\\ sott általánoa érdtku miatt itl elmondani ¦\' saáadékom.
Egy alkalommal, midőn együtt aa egyik " párisi hivatalos közlönyt olvasók, a kövei-¦ kosÖ csikk Tana magára figyelmünket : i „UorusBzló gyilkosság. Ma rogg\'-l három í Órakor Öt. Roulie városnegyednek likőí kan-:. goa segélykiáltások alul ébresztettek föl, melyek nBuc Morgue egyik Lázának ncgye-/ dik emeletéből, 1\' Espíinrigo asszonyságnak a leányának Caraille 1\' Espanagtvnak b.ká-s ojtból jöttek. Rövid idóVQBztéa után, minlatl : hasztalan fáradostftk a ssomBzédok a rendes \' aton bűjáráat találni, a kapu erösBakknl fot-" töretett, 0 as amlitelt nzonmzédok néhánya - két rendörbiztosaal a Ukis belsejébe hatott.
A irgélykiált\'<sna már megszűnt; de mi-.; diiü atelsö lépcsőn felrohantuk, meg világosan több durva hingnt IcIm^ h.ilUni heves [ szóváltásban a báz fclaü részében. De az ü ¦ í letök még nem érték cl a, második lépcju Tá^ét, midSn\'e zaj iámét, elnérhuU. A se^it-Bégra-Jövők szétojarlirrak b szobáról szobára raeöíalc.\'0anSía|Éj^Safln a hVgywSík emelet-be értek, kináiE5ibU egy jaítsnot »&orm>iknak moly^ráiaÜlésüket, da nom kevésbbó csodál* kos^sijkal is-FÖlébréaitó.
„Mtnden a rai ft végzetteljoa szobában volt, & legvadabb rendetlenség,állapotában ria|ál«;. tatolt. A butorxat SasaetSrvo Bz^rtcaaét lba-
|» ft* a; padlón. A szobiban lév8 egyetlen ágy
méa volt, az ágyirahá\\*e|ole.-MrBtáTi.a p*á-lón bevertok. Egy stokön egy vér-TsTjurotva feküdt, n kályha melleit Wbb pamal azürke
;ihoj, mely .tovcalQf látaaék kioaakitva a eatn-lén vóroa volt. A ar,i>b-t elÜtli folyuaon tilbb
. °ntny pónadnrnb találtatott, egy ti.páí-ki)ven fttlfügKÜ, több ozttai kanalakét ertíény, molyok majd nom nógyeaer frankra menü ora-
. iiyal tarialmntácak. Egy Bzekrény Föltftrl a réBzben, b-gal.ibba látazat BS.-riiit, tnrtalmok-tól MicgfoRistiill fiÓKokkal állott a BKobábun-E^y k,n vas pénzBzekróny aa ájjyruliák alat-tnlatíntntt, az ágy helyott, mely alatt reode. buu úllult.
A ez\'jkróny ny\'itva volt, a kulcs még n lakatba dugva. (Jsuk néhány értéktodni piptr-darnb a dibb rc^i lovél tnlaltaldtt binn.\'.
L Esp.iungi; nBBztmyBágiitik nyoma b<?ui vpll tulálliató; d« cpy rendkívüli rakás, korma , -,™?!Lí a...kilyhábaji t;.l«llali>tt, a kcmenyuiJí kíistilübhi \'iiegvÍ7.Bfjiil.i»ára vezett-lt, a vegro itt fudezlCtntt fiil i( sznr\'jiifHétlon leányiin.\', hullája, moly a bibnkk^l f<jlfülá a kéincuybe Vylt fulszorilra. A hulla még- meleg vult-Száiuoa sértéB tdálfutatt rojt i, m^ly-k ré-oaíot a kéményb.i v.iló f.,\\l -lúa, róazint az onnan vuló kiaznlmdítáa alkülrnávitl támad balták. Az.aru&ou éa nyukua élua ujjköimuk nyomait éa h\'imiilyos foltokat víaalt, m^ly^k azt engedek küvuikc^lctui, liugy a ssorun-Boétlen megfxjtatolL
A háznak arorgua átkutatása után, egy evvel batárnB udvarban vngre az anyának teste ia m\'-gt ilált .lőtt. A f*?j e^y ir\'ns^l ¦! vá-gáo ált^il a nyukról f^ésíen le volt Tágv* a az arcz azámos BuOúIt.il annyim clilndokitv, Imgy l<;hutellnn volt, a vnnáei.kiT fulisiöorni. A m^nnyint tudjuk, eddig a tei:_a foUedezc-séro btgüB.ikélyeob támpint Bom találtatitlt."
Ei vnlt as illető küzlönyi csikknek tartalma. A jövÜ rinpoii m\'gj\'.\'ltínt szám küvetke-zük^t liozá a burzíiBító i?Beményr&l :
„ARuo U n r g u 9 i gyilkosáig. Jól ¦ lehet a tegnapi nap lefolyása nlutt a Rua 41í?rguo-brn el köreteit lény érdekében kü lönf^t) egyének tdó/Uttek türvónyszék elé, p jóllehet as utóbbiak minden .. erejóket fol-használák, nz eaernény titnkteljea fátyolát föllebben tűni, mégis fáradságuk mindeddig haaEtrilan volt.
Rjvidun teiiát-cBiik azl kózoljük \'ilvaHÓink k:11, tnisz\'jrí nt azt, váljon a mecg,) ilkuluk itl va»y as orBtág mis résaoibrín ba^ynák-e maguk után rokonoknt, a törvényszéki viss-gál;ilnr»k n^ra sikerült ki kutatni, hogy a szomszéduk ÖBzhangzó tudósitása szarint 1\' Espana^TB a^Bz^nyság leányával egy tilt kr-rülboUll bal év ót^ csrndus TÍBaz.aVDHuUaág-ban élt tlletö, kölonbín lakatf.in házának negyedik emeletében, hogy ritkán lőhető vuln-kil ft bázbi menni látni, h"gy a ház elöaLiln-kainak tiblai aitndigizárva voltak, s ik a négyadik eoietut n;\'gy bátaé termének abla-
kai voltak nyjiva, llogy végre 1 ílspanage asazony jómndqnak\'tartatot! a lűjLnyAval_a
legfítbb egyetórtóábeníít.
fiiagát a BBomürUKoomunyt íll-tőleg Jsibnll-gitott.Laimk kozt Muait Ir.id«r»:reitdttrbia-t»Biink bizitnyaágtétwlét emlitjíik fül ki azt mondja, híg.-, kuríllbolül r.-ggol barom ón-kur hivatott n há^lm, bu| liuaz vagy baruiincs Bzemélyt i&bitt üBB^Kaer\'-g.ilve, kitt h^azta-i Un furnrliiAtuk, a lúzb-v bfjuttiivini. T*nu«cg-rr- a k ipTit r>gy Bzurv.nynyal folloró e prdlg \'ninden kQl.iniiB ürökif-jtea nelkQl, miután a kapu kui BSÁriiyl.úl ált.tt, m\'üyuli ugyan elzárva, d-i snrn f-nn «nn lunu **lret<*ai«lvo ri"rn v = -liak. i\\ di\'góly li i Altfjíáa i\'l\'ll\'* tartott, fnig a k;ip:i r¦\'lliiretcil, azután e^yaziirr.; m\'-\'g azüiil. A Uiiill..f,ÍB oly ezomélyoktöl lálasék fcí vna-w.ítllisak, kik borzanztó kin\'fknok *ol-*.;ik ;il.*vüi V;*, mmt.in Iiím^ob ób h \'Buin-itvout v.lt, utíin r.ivjd >-b gyuru. T.niu clól m -ni, ű
if(in;t Siet li-mgit h.illott, ólénk Baóvaltusban \'.\'j;. ¦ltirv.it kuné.iy-l, q ogv caeitgüt és Aib itót — ngy n.igyon B\'ijátságoQ hüngot. Ai i-Uíídü\'. itz.L vulietú ki tanú, hogy egy fr.-ii;-Cíi.tJiak e p\'idig Bciiimi Sv-m nűnek hnngjn, síit „Bauré"1 JUhlo" as^vakat ie Ucp\'ja
v -, 11 ruegkíltiinli.iztctni- A ea-Mi^ü lithnty Imiig egy külíoliltu volt, tai.u. azt IiÍbíi, spanyolé. A oititinnik éa i\\ hülliktiAk álUp\'Uát tonu lV>\' if.)a \'úi taiiit l\'\'j;nip adtuk, uo-k nzt te Sí\\ h-nzá, h"gy a szobi .i|U|:i beliprul ol v»lt zárva, a liO-^y a ktilca fl 1 >kntban volt.
„Ltnycgilug 0 tiinasággal üsiban gzol tak a t.thlfi Bíöiuelyel, bizt-icysiiKlét\'-lei íb, kik i\\ rcii(liirbizton-.^l «*gyült a háit^a muiil^k, k üliiniíBen aat erosiiék *ízen tanuk, hogy n«m-ca ik iiz njtó volt bt-lülröl tlzitrra, h winm az aiil.iAiik is, ho^y mid*>n az ajtu li»rluftéit, Si-nkiocm találtatott a asobában, a hogy 1\' Ls-puuigR kionaaziiiy teato oly eróecn v»ll a kcinónybo fnUzTjriiTa, miszerint több férfi pg,>?EÍtett erornv.tíftjsziiesere v.ilt Eiü-eég, anioLk onnan TViiló kszabadsara, Vc-gre iniii\'l eme luiiu^ meg -\'ibiian egyesnek m^g, h.\'gy két hang — egy d:t-va, mí-lyen tó!)h tanú a Btavakal \' Bitcrediablé, ann Di"u hal-tt egv liszt i :i iható hang volt hallható; b-igy kié l*"b \'."ffi^Xt es ulól.bi, ezen egyben cliírnek cg ¦ n :> íól a vélernények ; leg>i lább e hangban egy íuuu sem akart földit fólis-men.i.
„Figyelemre méltók meg Mignnnd Gyola bankárnak, b lu Bon Aib-lpb Bi-gódén^k bi-zonyHágtelL-lüi. Az elsÖ szerini 1\' Eapanago aaeionv meglehetÖH vagyonnak volt birtokában, hngy már nyolez év clult lett lo nála pónzt, s hogy semmit nem vett ki abból ha-lnliioak napjáig, a melyen -iOQO frankot vitt cl tölo; a pénz aranyban fiselett ki neki, o lo Bon argód ment velo, hogy ast vigy- Az utóbbi Az\'itán erösité, hogy 5 & nevezni! napin a 4Ji\'U frankot kél erszényben 1\' E>>pa-nagrj aaazony házába vívó, a bugy midöu as
ajtw .megnyittatott L\'.Eüp^iaíe^jysi
míg nz anya n\'máatÉat vivé fbf/i n D\'Tgétiífil elbacátutalt.f > i \' / . ... ¦ „litdoBit.imnkfit Donwe Fél orrao bi^ny^l ^
sitgiutKlévcl Bárjuk bfl, ttb!)6Ull, L<igy ^^ap*í kulrokor bivat-itt > li:tzba a k(dtot«m<\'kjltag^\' VizigalusAra. Mindkctid aa Agyon azon ocobiibnn, hol ar. ifjabb I1 EapAnag? pWte\'
tntiHiiiiitt. Ez iclv.! v..U sériéBű»»V,--4r%rit\' tatul véleménye D/.rrrint az oltal^bef-* k(-^ magyiirazni, hngy n kuutcuybe tolatuíl fiit.: Aa all nlnli elca ujjkyirmok állal okoxottaielyi
bevngáBiik.tt, n gégén p"*díg Wbb kék fiiitöti lulict.i látni, m :lyoU nzinto az njjak TiyomA--] sáiol lál-»ának fl iirma/.nf(aknaíc., \'Á*;jireii| a vértoduláa knVnik^zteli-n sziníéikék\'^Í4Ílí a Brémák pedigkiléptckQr^gitkbaL á..kinyi nyelvét trtnn athnrüpvn L-ibilá. A gyomÁnJ s:intén orofl súrtést látott, mmlhi n gyilkoa r, iériét -fea^ftRtte- ^olnn. ^a-nnaki TaOo nésetril.— .Szerint 1\' Esp\'inge kionsazony. megfojtatott.-{ Az anyának teste még burzasstóbb ra63<Vn inittp "in«gc-ionkitva. A jobb karnak éo térdnéká^ cQoutjni v.-iUinitit a balulJalnak hordái szél-:V lorvo voltak. Tanúnak lehctptlen volt, Doégri halárocni, mí módon okoztattak-o oaonttö* ^ réuek. Lehetőleg valamely nehéx dorong vagy \'1 széles vas embernek kezében. A szerencsét- ¦ lennek Fuj-; a nyakról egészen levágatott, mi "\'¦ tanú néz-\'te szerint, borotva által történt. |
B^[u.a figyelemr-i méltót a tanuk Bern-nroir-^ dott<k, jóllehet még más máa egyének iakí* ;
hallg-itlattftk. Ily tittrkttrtjgggyilkrragág^ hs .,--
egyátaláira lényt ennek lehet nevezni — hiaom történt cd llg Páriában, slngá aTeno7-~ or-ég apra tudja mit tartana róla, miután a j Uíikioehb nyomot oera lnhel, nem mjgáróla tétlenről, sem clazabadulásának módjáról, \' fóifo-d.-Eni."
Ugy Utazik nekem, minthaDupin borátnm t • igen élénken érdekeltetnék ez usemény áltil de azt csak oson türelmetlenség \'51 kiivet- : kf-zt\'-tem, melylyel a nanil ipok megjelenését . vára, mert csak néha néha tőn valtrae \\j éuz-revuielt a vizegnlnt folyama fölött. Vegra azonban egyszer véletnényemct kóré a BÜvé-Sflt ögypÉ illetőleg. Én csak azt iamététk6" lem neki, a mit már egésa Párig mondutt \' elöltem. Er^y áthatfttlan Ittok látazék as egésa eseményt beburkolni, a én ocm hivém, hogy & gyilkos valaha föl fog fedeztetni.
-\'Folyt, kör.)
"Ü" ^ "X" X 2S:XRJD0"O Kt.
: NAGY-KANIZSA, mija« St. D«iára amak,;bog? a. nyugoti b\'faslgTsfcban "Sáriíköny faify m\'^1* pftáalá-fettdoak, a ^abnaárak raótríaui bírják magukat íennt&r-tsni , ¦ caOkhonéuoita íttdolaak; jóin annak , kóff? a ^aksigiet aratáflig fedenve van
-. VeeSáaÍL^t8kél«tesan tnrgíelelnak kh-iaalrpainksab, a oyoréuacl fítóak, a mintlcnki örörotat tat ád txaa , a tesit «??2 megtartott LegkcTiAhá kéd»eltetík a téagvri, mintán a kifliiét még nngj aBaígben m*gvan.
- JrJeniéül árak alBÓ-aöiBíslaJltaárökíat a/Wrbeli < vpiacxoBí — Bnsa 83 — B%í&t&;írt 48 &í*.S ft—8ó i V S«g 78—?B rontás 3 frt ?0 Kukorica 04-65 tea B.SO. árpa*«Tf3eáafei,» t&I<v TO—7* ioEt«« S ft .ff fio fe, sáb\'45—Át Fúntoá\'l frt. 00 kr — \' \\
.íbhánSa eleZ^aoda S frt — kr. — Paíaalr fehír ft íl —.tarka Afrt 2J, Gnbó cl»8 rendtt 8 frt 24 kr.
ÍmisiAja, B/llmpilinka i« fokn 93 — ?6 frl hordóval rjyutU r«fk"Upiliakaií) Lnk 17 -V) frttw l-\'a! Ovy.ltt. Mt« 13— 13 Vs frl. Öorku frt. Kremtóföli : tlanyha üalclj ökrir- éa laliáo- 41 frl . és tniía-büifikia frl. tnáuánkónl.
; Dórok . f^hir ía rürCa (uclullorl 1SQ2- ia 1965-ki I — ridiknnkb^Ii — lermit 8 frt -lí frt — VilAuri ín
t Bipçs Ardl fetr^te 1886, lö--ft bj b.ini b^r
, (ocnitlor) áo Lab*r^,t frt—9 frt — kr. BaUton.t.elIrki | burok 1SŰ3- ét I8fi5-iki fetjér 13--f• t. nkisL
Ylaos 11* frt — kr, IWa ?4—45 frt. Ka öBíeirrB ÍTjapja ára 11Ó—150 frt. Fi-hir roagj ára 7 frl 55 — "f-t 75 kr. fekete i frt
.V-kanix<<al jiiarzi árak jjqIu^ t. j
Dors-i ítt^J- :6 kr. Lonm- iCséja B-K> kr. EUh iw-éfe i ! € kr. Knled itt tr. Hnrunn.ra i^rJje — fer-l ft br. j MwbAufl foi.iift IP tti Jnhh-\'« finíjtt 10 kr. %^t-n- \\ hns fontja 24 fer ft/aluaaa m^iaSja 4fi frt — tr. Znir , i fnntia 44 br Lan(rtiB=t raá »-Ua 14 frt — kr. Zum- j ; lyrliíit taiüA-í. 13— frt kr. Kenr«rlU t fontja tl kr. [ I KnktriezA\'iiiil fonti* 0- kr. Árpádé fontja Sfl kr. i í KőltatcJUa ff>ntja 10 kr Eiiaki«a fontja 80 Irr. Punlaj \\ i faat^ B0 kr Rpvc4f"lnj fontja 38 b--. LcniaarUaj | foaria ^Okrljbor (Us»áj« I i *r- — Óbor ilcaij* 18 kr P.otí anr itcs^io 14 kr Kanltaai B^r it=*éje 10 kr. I Q,bona-pAIÍnk» llcafj" 50 kr. Tdrk-Üj-pUioka it«*je iQ kr PsilTft-palioka it»*J 50 kf Hy^ra raferá mí.aája 30 frt. — kr Ont3ufaxyeyn-ltyertya fontja \' S^ kr Mártott Tootia 35 kr S*appan funtja 24 kr. \' S,. fontja 10 tr. Keeínjfa 61e ft &t — ki. PuhaL»
lia & i\'rl — kr. Hr^rífa "in 4 frt— kr FatUa rai- , TÓjr 30 kr. Btina mLaaija 1 frt — kr. But na ia.W> b"»
Eünder fontja 40 kr. Len fuatja 00 kr.
5°/, metatiqueo —.60 ; 5*/» nemz. k\'-lcstíkj 70^0; 1860 ki ál! ad almi kolcaön 8S.BQí; binkréaavényak 7.23; hítelintéseli réas» \\ vények 185. — ; London 125 90; «*t 1(1* 123— | oriuJJ darabja 6 frt 22 kr. :
FelolSa iisrkenlS i Wojdlta Jiíssef.
I H. J3 E3 T L1
El K.
mi
I P. o i
1 ö r: i
A o ^ jí .-
O. O -A -
« 24-.
— >»r_
= -i s S -a :
~ ..... "J4-M.a"- S-S «.S-» \'
-L> 11 I
iái-
¦s S Ls"
L
•fii
2
O
uT 371* —.......
M)p«. wlwi áa TOisia*^ w«* -Seljr J Világ «lStl ÜlöL*4a\'m*rmii, a»b?Ír«t
•¦épWjítí. « Mi- ilwirit eg«W , káfelbb atff avfu. aríwáJ .birtokai* !|ft*lVi>>>bnirt\'OVvata\'pr*ás« I» a-Mamlal tárgy* friarr It Wk"oí-" Im^sqiu.Wttn nliíg Utókban tartott ree*ptattmeg*ser«\'Bl *• 1., bog"r WrW\'táíf J^ia« forJ/ÍUMUMÍfc: K**0 frl rlavribat an arcfl-pautáiuk .Cnt&áÉjiLHiadnvvámlMMAstl^Slnnj,: bI{0i laAn**- bizonyítványok mrgV tabistJt- réfrti t, aafttfasiff rmidrlke épérn Állanak. As **r«tl«n *cer «», ^fcbjaisjfla araAtokat, aitfW, aájfollai atb. gjoiíaa képe* eltárolitani. |^rté^aljr7i>aataait4v>kLezjtIHJ frL60kr,
fiÉ?\'. feen tataáM megtakarítást euttózfillnt
Eaaé^9tae»#r«ster ás gas
((hím vj Bwdőrban stívr-BrnMf,Taag«1 s.a&tdalara- C/SiI íőY Ml-^llétolt krrirtf 1|S jrá. , X^fl-Vj pe6 4ltJ(b»«ttÍ4Bafck.bÍj \'
.-____ , mdj vágd, metatJ sier-
aaAmra. »ry a> Sroj m«ts*ésnL) ís) néhány m4»D»)ptfc a «*l *¦>«„/8 * i MfktaabilVtiil a mrgtompnlt nutavo S ¦.ersiirnolial, n. m,\' óllá Maoba-t, kana* «t ¦. b t- afs p-dlg ipeu élfsm Ba aanrlra a le* • UeUriibki aéikaüUk^tS tárgy aindaa betartásban, éa Ara vasi tíi-o. hogy c««a Bajrj basaaa gápat bárkinek módjában van «ro»ni- — Kjy darab ara, BtmnlatásMl egyQu 1 ftt
Yílfanyoaott fogkefék. Eseikei
ónt ¦*ta»ir mirfr. r»"U, éi "P™\'-"?\'ri1^í : Viri !it «kwia
llMoallthatók I to-
KJMÍi.l, »Ivel. P.pp-KI. f»g.^l>i\'«; »•»
hÄb f^i.i .n»rir. ^müai<S >>°v, T3?^. ?4."«
Äkat,
Jason: bogy ft» i
U,k ell.merO Ó. MU-iyllatkoMlok. molyok ogjr.ko korolka
ailleg szól :
Csúzos fogf.ijdaluiak.
tünk ;
ySm éa én_l flam erőseim én aiti monyt tapaa itat tarn nom múlásilhaloni.
ÍM többca ajáalotUk Önnek -ADf^J"/:
mi»erS nyllrin0fi kO^önrt^.t k.j.clo^enl «1
-FASnOLD LIPÓT, oaiUgíyar-iiiiajdoBOB BJojbm
As uüibbi V, üvegjo 40 krjávaJ, Puflb név alate a kereske-Idultmbon igen kedvelt és keresott> kulönüaca kereskedők, zukra. azok, vendéglősök éa csemege-Árulok réexérúl.
4 tucat megrendtiléHnél, 4 frt &0 krjival, árjegysék bér-mentvo küldetik. Megrendeléstik a pénz beküldése, vagy^i^vét mellQtt ttűjesittetaök." \' (* —«j
lir A >«1P>bk lIsaratD-tld «rr-Mim. l.fc\'bWa fe.,nLb*t5) » lejríja. k«r!*ri*bfe eaamb a, aV» doMny-aft\'tkAtBAra (¦ajanlatot, *8«W-fkm 14-1 títrulta ftnoajAra, Iám-^j«al ru «tíjt»kJrr«, hh-Ij\'»*-JJkHjr_irir» Talu gjBaiiyBjpjl fi* f«l, npr kff^T rjakrliA ajlóilu at-büanv-I\'I«f«rt rtr*c<rt fetor |^»>>-
s*|«u tntoiett llj wlcsara, L I > db. «o kr.
, 1 \' VJmII pcraiUI kajfíítí íxer, [tA|^*-^a ArtalmatUa—iiüténjckbai Ihtlmi oálué aajai L«i«nrra (feq aaíp..fckctérn fVit. figy dobon bM a»iTg«I él ntaaítAual S frt,
Folyékony enyv. L«^n^)k81?a-Bknesvbli -mrt- min-len fcAstart^* kna^ wk-rl cvvrl BŰailan a : faA-baa cKgarS, ja*ÍtU»k<it nUstkakt ma,
L».M^ils5h H( l:M iíJT éT8klj
elt*r:ltui ?• htilcjrrn káaiaalaátD. Eg(T «a«y¦fl\'tj Ara SS kf. Íj: Leanjabb ra^s.la|Kir. Bl toiitolt •arr atludmfrla roívdafultok flti-ralitiai\'a fim onb\'l, telyfoibOl Áldd n miJfílíi >i3reUkbfi1, islnt.
Tai *• íbijrakrai/ E(y (ipmi; iia 24 kr.
Lapjobb hurotra-kenSc*. E^cq ken Se* Utal a buraivá fc"»iEr"i1i(«j ¦k1I3 telk-tilr. \'Egj dobói ira 25. kr
Irdtollak rrgaUtociftl, Alkal-Báukiték alti,len k^.ba^ i* papír-ka\', agj b"S7 rgy 4« ugjana oo. tollal a Irgftaonuíbb ,4a Ug**aia-gwbb ToB4Mk.t leket cjÜbAUI, 19 damb U krérl.
Rofy lábait mcgiívja a nrdroa-ftéftttl, srre gméjm mitiden-
fclBctt MJttlhogy a* vfAa s^et f.:n-Urtjm. Eb tHrtUk a UrttrrrfKlo UkHMj-lMány által, nuly. lábbelit pttbáTá B itbatluná tci.l itgj, V«KI STTalpt,—báiwdlljt lBp«Bt* írd* lln tíim avil, «if ms ^fsakriat brnn« kcjTMv\'^t, 1
-¦níiay* biV-Ot»ymás, a«»r a btV. B*áará«fc! 4*44«« ttcyaA^at veu -s> •dja *• Irjj. tbb Oayrc baau, 1 kii
jS Ittl |_ Mfjr gTeg áfa
kr. |fíbWíÍU «lavali i^Jk «LktW, bádi^ •TiV-vsas -PnjnmaotBal *i-•Ma^:W7^14Utkat?k.
¦linda¦famuli init; aftbjaf,*«ait*-\' MéH-4*
Párisi Utálta* raffast, mdy-
tovwt, tajtákot, lat atb, * Uffjw^| ~
•Abarrfa aUndáa&mw hlwt n- 1 JUitttMlli. igj itOfrf ¦lyUmtli.tl.il -¦arid, uarai k>rj ~nin<!ea •nrattnkfTra, fát «mani, - s>av. jjr4 fsVeadiaatta1 tm. iijj mula ragiÄ-lhanl hogy efy teattá Ifit" 4tosg^BdJB)*trl»BÍl allW1»a(«t> fatf Biiika|ng| stvtbS *fo dobos aal tA kr Utrka m rairali Ibln. dékbM. avOaV aaÜSva aA-kr.
. fitalk frfrimUmM mir. barai. Baianfmrloa: brUij|rii<i tU ¦ml ÜiWlwL DflrsbjA r» lutea-
t Sí-.-™ . - jlhatg^j . amarti W* al^i^latorTii
a f.igákat mladea ftg-tapa** vagy fofpor nélkfll rtipin bidep vÍufI, a Irfaiebbra febírtö, ef$M\'*ig**rti fa b asBBlkSJ lahet tártául ery-aurfi darvol\'s & Ul. Hon. mii^l nagjrvbb irg/rn a kelendásátí, darabja rtakla 60 krra tétetett.
kÉnrHffleWg, nla.«ás íi bíi guk miau li mlndn ontrAnil \'-ffr rlu n&l e!Bnj3«bík,.lj5gfinotaabi) tt birmífíle néTrrÍTagj c ígijd cxlmtrrr) vájj jwrJTrj*! 000 *^ l frt. 60 kr., 1000 darab 8 fr(. VaK-H anr.) tollUMk, «ff7-\'ü
3 pcBffKcLiO, 31, 40 kr., 3 licü. pítcl &0- S0 kr. ; legfinomabb faj 8 pT-ttg*vel 00, T0, 90 kr; 1 ft; |
4 peaffértl\' 811 kr, 1 ft 1 ft. S0 br. I
DSrila f strfsict. Egr peres alatt J*bet minil ¦Ji\'f\'-le lirpyra kivitDl ! nílkfil p.r5b.\'.l, kQWI, hiJügWl (íb tsJú tarjakra, n kjnifbh aqttaru\',1-fust\'íut állaal>>aa átTeiftnL, mtr annyira, hngy a Ipjilgyi-aebb ké< atUl béssit tt f\'l^» g/an&at ít-; fltiaDÍ KHianSien ajialbAt- m fparoaoknafc, mlnlbofry a táfirrakat Ifrvn t-»lno*bllja át ojan-évá baii. Egy ily kíp, mely TÍrA^ciok.okat. SyUmBlrtók^t, UikApeket, állalf-jtikét, eaoportoiátokat ^«57 karíka-turikat-kipeBV kapbatá 2, 4, S, S, 10 kr*rt, rfcy Virtf 4ti*»tjai UaA elíníffw 500 Upr« 30 krtri.
LagftlaSbb helyen ¦xabadaltna-¦ott mjrefT, eprvk, patkányok, Of E*k it baniűiuk kiirtására. As adáa fclal3aogrt) tűrténlk. Egy aagjr BibIbbcu ára 1 frt.
A ka>J tiWnfcállapotban UrU-¦1, as Si\'i vagy tiOcel barnára fcsUBi IcffalkalraMUbs a tüá-o\'aj, mladea vegyi készítmények káro-|-sak:-Tan l»*renc**m - a -t. a; kö-iSaaéfnak j.lrntbetnl, ho^j nálaoi frl», K»ef bambi lkat\'aa kíu er UtaU diá-oW aspkaté. Kii üre(-fetll kr. aácr-jal 45 kn ..,
-Qyofaerea azer, íaetjlycf a tynk-bívbiU\' ffjBktn-Ka kt l.ltitt fruai Eian ojabban fullalált a er>.-b mla-ifc laB.tribii. aliiéMU ffitnilitrty nJBlbocy fenatí* mrllctt Arnlts-tikT1%7 dobóul baJBaátail ntaai-táuai epyflu 4ü kr.
CBi klí- taabadahB.- jBrnponlv* atlr BtbeTi Bnljíyel nrhíny prrr-« táattv .-nfaadirn - .návia -ttevcMBdlf aWafcB^oltokal BittdcnfSI* kela*k-b^ a >rtIaitAbb«u kinn. Ks«b <á} Uásitainy" BMgaalad mindent, b4-«» Uvfil* *xer«kb«n eádítf láia-aett^ 4nXatB«fy mig ¦ IcfanaanMi és rkfkenyevbb aaint h sértstle- Wl BU-kafTJ*. mindjárt axárad *• Bf-s I Bilin¦ AJánlbat-t efjlicnnia<l *\' B«t/S-liitlUaw. Egy ütfg bati-ailati ataailáacal 40 kr.
_Valódi átlitasá gljc*rÍB.isap-paa, ITe«VD0«aBb itUtnkkBr.--Hsx-•Siipn^ytáfn darab ára IS 20 ki
fM*B*>SBtT (Bamf-taj, bajkvofi B»ifcr K«7 Oarab mar-iálr baj ¦#Ar9W i\'A Taianairt aün-lm nási tttat- is fei>rtt\'>r*rBk-6aJ. és k li hriJaav, arlefaraot^b vAVtatékban" A 1 KJnbS ba>»]BjéV. a^fa.jjyBk/r tftaJtaWért-.
W fcr.
K.lünbe tekintettel vendéglő tnlnjdunoFofc, gvóg)-| intíietek ís nlivelJékre, ajiínljn BTTRIAN. Fr.
mindennemű
g*y tt r i r n k (ii r it t Bécp, S t a d í, 11 erreas as§ c ,\\ro 4. GAZDAGON FELSZERELT
a lcgjubbuAk elismert ci. k. asab. rnpiDTos ágybrtútelekkcl
legnjabb modora, a legi-gyaierubblSl a lepflnomabb társaigü-.ípT.iMj: a Itptilttiíbli pvári árakon.
, SlTánatra a birodatan mia tik mogkiildvUiek.
mlndeu reazebc árjegysiíkck és rnji-
" ajibiljii aredtU amjit taráwariéat\'iáraH.
Fobitr Quiupnldnkirrbiier, ürügja 40—&0 kr.
» . \'¦ ,. 66—84* „ ¦¦
V0r0» vOsIal kitDnü „ 60-60 „
, B mint a bortle&uxi a 70—80 „ „ „ „ • rubini . 80—80 \' [ItonlilTal ogyatt akaju 22,24, 30 frt.
Kitűnő pezsgők.
GumpolpsblrrBiner rajnal-bnrbdS 1 üveg 1 frt 50kr.
AnBlailbur I n 1
70
40
Arany- és czfist, féri- és iölgy-
a legújabb és legislotesebb párisi minta BEeriaí SEáiiitakj
Mhetetlen olcsó árért-
HOSSZÚ UBI- éa NŐI ÓRALASCZ, I.lpr. esflst, pislajrBB aranyi vajrj 3mas (m»n<mj-al itín&a^T, D, II, IH, 15 frt
RÖVID URI- éa RŐI ÓRAL.ÍKCZ, t3pr. esflst, puflaffón arantoBTa -rft^r Snaa aranjnval itfntra 4, ö, 0. 8, 10, IS frt I JiELLTÜ vagy FÜLBEVALÓ, rimán sistaaTo, kS vagy gJ^OS?
kfll, eiüstbül Tigr Smaa araayuyal átfntra, 7, 9, 12, 15, 20
ÉEEU , 13pr. ezüat vagy 3raaa araaynjal átfatoK, sirga és aoraáat sott 80 kr, 1, l.SO, 2, 3 frt.
SZlVECSKÉK, I3pr uuat rnjj Smaa arany, felnyitni Tttiú, sotuáncsosott 1-S0, 2, 3, 4, 5 frt, -
ELÖ1HG-GOUH0K, 13pr. eitbt. aranTusva »agy 3mas aranyárai átfutva, ti ma cománcioEott Ls körei 70 kr, 1, l,6fl, 2, 3 frt.
\'KÉWODOtt T1Ö5IB0K, ISpr. esűat, aranyosra vagy:\'Sáuu aranyOTa^ ntftiti-a, aiiaa ?5 Bamáncsonott, kÖrűl 1.50, 2, 3, 4, Ö frt.-
I^1 víí r*íí 1* lsPr- a3^"t i Smai aranmyal átfntra\', a ima és samáa-
Ol lírillv e,o,Qtt, kftvxkkel l, 1.50, 3. S, 4, 5 frt.
PEC^ÖTOtCliCK 13pr. aaöat, aranynyal átfatva, 3, 8.60, 3, á. 5 frt
tviVHPEUECZEl^, 13pr. eiDst, (raEdnpoa aranyosva, vagy Smaa arany nyal átfutsa 3.50, 4, &,,G, 8, 10, 12, 15 frt.
— mely a hasakban elkarfllhsÜonSl asakaegri
— 7 frt.
rXO.lÓIliK minden neme, 2 i^i jdtülis mellett.
lím.\'t eUdtík ssáialékot kapnak. — Saktárak akkitra less nek, — Mi-grcpdelének a legpontoBabbsn teIjeniItatnak, utáavéttal.
6\'pflm Ftllop,
1 nyárt raktára ITobenmarkt II.- Bs. a. DeCS.
(19-12)
megöléséi
ISZOD i ftilllo
""lágy ár-leszálllíás
MODERN L A 1 0 S dsi is tegnagyotó gyári váazwj-raktáfábaH, Bátis, Tü&Matstsi II, 52. a. _______..Urak, hölgyek és -gyermekek számálra,,-hallatlan olcsó-árért.
A\'VAazimlL fisfl» éfr Jiúigaidri librwil} v&Uoifaalt, a IsosáMto t Arab Wianny&rí C^ytí^át ts^^Su-a voqJL!í, ?0 13 tc^Iűccüö\'5 2
m&miv\'AtA & legaagysfebat fe^ják clffiilÚEL EBe^rendelóaet. B várokuAsimk t3kéletsssa b^aalttatec^ E^e^ oclydt a to !- ^4
A vászouneniek árjegyzéke.
Szabott arak, még ismételadók- és kereskedőknek
is.
Italuk li a ¦ «meli nlt-vim kAphjt^k.
«VaphatS »cttibffcrM liftyni nnlitűt»tn«kH
___.tlllBJBBjl fidat A raCOBANN
bMl ssa da t^ngmaas sV aa (¦ ArilMf Beraarttok mélft
1 EH, « ta*\\0m 2 lóaríjvel trinkenj7:«^ néij
áleiAs4iftlit|sl dwiUk *b só-ÖrlSk kapUtók !«1tWstWMl TáJsiaoiutik _
Ké82 Pri-lngeft, legjobb kézi-mnnka.
?..yehir^taniln Táazocr-ingrk, frt fi&tkr helyett 1 frt 80 kr. TlnamaTih ránesua mellel 4 &t W kr h. a frfaO ¦ Kr. Finom irlandi Ta^y rnmtmrgl tapik 8 .frt b. 3 frt 80 kr. Enom bulluudl Tászoa-lngok S frt 50 kr h i frt. Finom mtnbar^i kéxsejfont inijek 7 frt í0 kr b. 3 frt 60 kr " Legfinomabb ruraburgiílnitek, launabb késl-nVnnkaVl frt h. 4 50. LefffiBt belpnl baUsk-Táazoubrll ;H frt k. 5 frt 64 kr.
. Feliér és színes 0IlIrung-Inrj3^
Cri-lnyek, fckér-itkirtinaiiűl.l-frt-.k, l_frt-S0-4r.— -Legfiwasnabb fmicila alilrtln-bín 4 frt » kr b. 3 frt-80 kr. Le(r»jal.b diratn-.aalBVB inrrek 4 M R9 kr b,\'« frt 81 kr. h^potjr.nlnei ibwmitíraBEk 4 frt M kr-h^-l-frl-fte-kri
Plnomvaraneala nltba batiit-Inirek « frt 54 kr h. S 11 50 br. . LeHa^b febír tán«r*Iffúlmi In^et; lagfiaomabb M 50 kr b 3 20
jásznak, mbboidStt; asztalteríták.
Lcffdoomabb Irtan dl vagy rnmbargt; 50 rSf,. 00 írt h. 4 fi Tino mnfláaEen.baUaxUsnvet, SO röf, BD fri h. 46 frt, *V.váaMa-»ebkBBdak,rfLÜBc»IJa;i"frt1- l.Wt l.W~9 frt. Lefonhasson batlit-siebkendok ,-féllncíBtja 2 frt, *•». ?jao« nri-nyakkond3, félttteaatja-.J.sn 1^0," frt
Kész nőJ-íltgslí, legszebb kézi-muuka és kézi-kötés.
ViBíon-nŰiingisti 3 frt helyett 1 frt 50 kr. Finom arelcsl togek, ráncsoB mellel & trt "h. 2 frt 80 kr. Finom vásaoBbál, burkolva fi frt b. a frt 80 br. .. -; Divat-iimh; teRflo. váaaMból áa bfit<sa.l ö frtííO ki h. &8Q. v UJ diraitt IsiTbett k««tt 8 írt. 50 kr b. 8,60. ^>
Enffe&laf-aj dlTata, kttUill 1 frt b 3 W. ^
Uária-Aaténlt faaI>-iagok 6 frt 50 kr a- 4.50., ^1
Yleloria-lnf^k, kSUe éa bom TalMtcimseBSel 16-írt li. 7 frl" : \' KSl-alBo«a4rágok, legfln- shlrtlogbin 4 frt h. 2 írt. v -
N51-nadrá(p>ki kBtvB, váásoBbát, « frt fa. : : ^ >^
N»l éjlm\'ellinykíi, an«iil aklrÜn^Cl & frt 60 kr b,~9.60. \': M. Melléaykék leffin. baUaUperkilbol, ángyi fl frt 60 Lt.^.^.^ -Dbties, «uda«aa kststt mei lény kék It frt k. A,5Q. . " r-\' FrtuciU mellánykék. legttA. batitUíál 16 frt h.-á^*. : ~. = ^ FetfinoBtabb ndlánykák, valódi TSreneienne«aeJ SO frt p. 10, frt,/ tígl háld-tairek, hoaasu ajakkal S frt 50 kr. IM.U, Q.&O. KS1 íodráaa-bijek. finom batist-perkáibol & fr^-ÖJJO, S^O.
1
"J Írt CO kr, 1 trt 80 kr, legno, ramb. váarnbbél S—8 írt 30 |tf.
- Megreiuiui&iuii. i
mellet toljoaittetnek. Mogrondolosokncl a nyak boségo kóratik.
^ZIMS An Central-DePot acr ersten UMnwäache-Niederlafie des Vmill* Modern, Wien, Stadt, Tuchlaubcn N. 11.
W^*"i*W»l*«*4:i IaP" é»nyomcUtalRJdonp8 Nkgy-KÁnizsá\'n.
Nágy-Kanizsa Hatodi s évfolyam.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kcrcskeűeJem, ipar, gkzdászaí, tudomány és
iMíivészel köreiét"
líbidua bó l\'én, 10-én, íí SfHiAh
Szerkesztői iroda én bitidú hivatal
WAJDITö JÓZSEF künyTkereskedésében.
Előfizetési föltételek :
Hdjfcen háíh.iK hunlnnsal ia vidékre postán kal^T\' Ept-K évtP : - 4 ín. — kr.
Fíl évre - - 2 „ _ „ "$ EvneCjU.lr0 - 1 . _ „
Mlxűetésels::
^ linl basábuB pPtiUnrért l-ssíir 7 kr.
0 f minden további beik tatás rrt ü ki ivr-plij miudvn e^-ren UeiktatáWt 30 kr A „Nyílt .téren" ejj\' Pe"t »or boiktatáái dija 10 kr.
Előfizetési pé
Mrdetósek, • - ¦ ! \'
ixinuin r Inp flí e llem i t.a r tálasai III otf
L fi a-l <i an c cs y e &,"- •=
»t vidéki levelek, binacptrii b. blodilMTfltjiIaeo kllldcndűk HAQY.K^SIZflÍKA, „.
Előfizetési felhívás
.ZALA-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
G-ik év 2-ilt felére. Lapunk, mely körül belül már hetedig éve vidékünknek hü közlönye továbbra is megtartja az eddig kö-v.otett beosztást, és nzon reményben ha!ad előre, hogy á n. e\\ közönség pártfogását ezentúl is kiérdemelve az előfizetők számát minél nagyobbra emelhesse.
Előfizetési feltételek : helyben házhoz hordva, va»j vidékre postán szétkiildve egész évre 4 frt., fél évre 2 frt., negyedévre 1 frt.
WAJDITS JÓZSEF,
felelős szerkesztő éfl kiadó tulajdonos.
Hazánk neintoje egy ilindiiklíf lappul gnzúVgiia Hagyni orszilg történelmei, smnjd kétévlized pj á.siros a n nemzet szivvétével beirt lapjni után elévül-hetícn betűkkel jegyzé fel ama napot, melyen a. nemzet jogainak dindalát a koronás király esküjének nagyfontosságú -psavai -hirdetek. _
Oly Iiobpzu s kinos szenvedés után, mely alatt majd megtört a honfi szív, a nemzet felmagasalt érzülettel véste emlékébe azon napot, mely egy jobb egy boldogabb kornak 2álogát hagyá mindegyikünk szivében.
Jnnina 8-ika az eltapodt jog, a megtagadott iiemzeti lét és függetlenség lélekemelő diadalának napja volr.
Oly nap, melyért elfeledte a nemzet 19 év keserveit, elfeledte sebeit, melyek oly hosszán, melyek oly fájón sajogtak, mint hittük gyogyithatlannl.
Oly nap, melyen megbékültek a ha-ráért elvérzett áldozatok komor szellemei, melyen a nemzet martyrjm örömre pestf kebellel mondának áldást a legelső" magyar emberre, Hiigyarország ka ronda királyára, a as ország védan-- gyaláro, az imátlásig cisztelt királynéra.
A szenvedések közt leviharzott szo-pioi-n mnlt után a függöny legördült flzon napon,\' mely nz országnak alkotmányos életének tettleges bizonyité-" kául királyt éa királynét adott,
E nap nj aerát jeloz népünk történetében. A felkelcL. napnak Buda vár ormaira euott. játszi sugarai, melyek nz nj a órának kezdpontját, a koronázás nagy napját hirdetek, a nemzet: .i Baázeajfiinek üröuikönyeiben .megtörve tündöklő szivárvány nyal aranyozák
be CHo ércztábláit, a nemzet uj életének tündöklő tanúságaként.
A történelem komolyszavu múzsája tűnődve ál) e napon a mult buh omladékain meglepetve nézve ércstab-láira, hol a nemzet reményét jelsÖ szivárvány vakitúfényében a jövií titkos ködéből tükrözik vissza legnagyobb magyar látnokszerti jóslata : ™
Magyarország nem volt, hanem lesz!
Ifltcn oegita I király-.k iBtene !_ Emeld fúl hotzád a király szívét, Értelme legyen, mint napod aseme, ¦ Hogy végig l«nBa roppant helysetét,\' : Uugy a ki fiiiivbuu milliók fölüti van, Legyen dic6obb erényben, hatalomban*
Isten aegita ! népeknek Istene ! 1
Tedd jóvá, miirikaBeá e nemzetet, ¦ -! Hogy a miliL-i í\'og óriás keze, ; |
Végére hajtson minden keidétől. . ( Add, hogy mii umbereBz és kéz kivíhöt Ke várja máBló), mÍDt BEerencBedijat,)
Isten, aegita.l orsingok lalune ! ;.~
Habiad fút áldáaudJul e hasát, Ilupy mint ai Cskor bíJdtig édenű Dusán virltsoQ Lérczen, sikun át, -Es még keblén a hűk örömben élnek. Pallost mutasson fuudor ellenének.
Isten Begíta ! Binbadaág Istene 1
Add, hogy roo^sertHuk e nagy siónatul,
Adj c8Ügg^3ftIpn szivet is vele,
Hogy tQrni tudjuk mint ssrnt közjngoi:
Tiazieljak ait a !(>rvény érez szavában,
ö lia víni kell, o vérnek bíborában.
Jlindonhíiló epjespég Iatcn,^" Ki oBBSütartod a vHig^>knl / Engedd, hogy bármi sorsnak ellene Vezessen egy nngy s nemes gondolni, Hogy nemsetünkiiirk mindenik nyomara Rjigyogjon embertnóhÓBág sugara.
Királyi kegyelmi tények.
Az alább közlendő legfelsőbb kéziratok az orszitg minden részeiben örvendetes benyomást okoznak. Az elaíiben kifejezett legfelsőbb kegyelmi tényt vártuk, azonban a másik kettőt, mely a honvédek özvegyeit a árváit oly fejedelmi segélyben részesíti, valóságos meglepetés gyanánt üdvözöljük. A legfelsőbb kéziratok következőleg hangzanak: Ö Felségo a Király legfelsőbb kéziratai. I.
Hindazon Ítéleteket, melyek Magyarországunknak és társországainak bármely lakójn ellen, politikai vádak folytán vagy sajtdvétaégek miatt e mai n«-pig hozattak, — úgyszintén a kasonlő okokból elrenHolt vizsgálatokat is ezennel megszüntetjük. — Az elitéltektől elkobzott jnvaknt visszaadjuk, b mindazoknak, kik hasonló ¦ okok miatt fii^g külföldön tartózkodnak, az országba leendő szabad visszatérést megengedjük, kiterjesztjük ezt azokra is, kik uz alkotmány visszaállítása óta sem szűntek meg nz ország törvényei ellen törekedni ; azonban az ország legszentebb-Sr-dokei követelik, hogy ezektől megkí-
vánjuk, miszerint a koronás királv irá> -ti hűségükre és az ország törvény t-i iránti engedelmességre Ünnepélyes ige-retet tegyenek.
E végből hatóságaink a külföldön tartózkodókra nézve kellő utaoitásokkal láttatnak el.
Kelt liudán, 186í.janius 9-én.
Fere nc J őz se f s. k. Gr. A n d r á ös y Gyula s. k. II.
Kedves gróf Andrássy!
Mi..ion s?.|reiiCsü.i megkuronáztiítá-sunfc álinl htíyre állit\\-a lárjak fison egyeit,Tté«t, uiely minden birodalom liataluiáiiíik és júléiéiitik alajja, atyai bzivüaknek nincs forróbb óhajtáj-a. mint az, hogy a muU szomorú eseményeinek nemcsak következményei megszüntessenek, de Bzenvedései if, ameny-nyíre Tőlünk függ, enylijtessenek.
Ezen óhajtástól vezéreltetve, adtuk ki a tegnapi nnpról kelt rendeletünket.
Az országyü és küldöttei Magyaror-Miíg nevében 50,000 darab aranyat azon czfclból alánlották föl, hogy minket ragaszkodásuk ezen jele által is megörvendeztessenek.
Mi ezen Összeget a volt honvédek árvái, özvegyei, mnnka- éB keresetképtelenné váll rokkantjainak fölaegélésére kivánjük fordíttatni.
Mugyar Minisztériumunk föladata léend ezen alapítvány legozélszerübb kezelése t.i a kijelölt czélra való fordi-iáfának mc\'-dozata iránt mielőbb részletes javaslatot elénk terjeszteni.
Kelt Budán, 1867. június 10-én.
Ferenc Józsefe, k.
Királyné O Felsége legfelsőbb kézirata.
Kedves gróf Andrássy !
Örömmel csatlakozom Felséges Uram és Férjem mai nap Önhöz kiadott leg-magasb kéziratának tartalmához, midőn az országos k Idöttség által Nekem átadott 50,000 darab aranyból álló koronázási dijt ugyan azon czélra szentelni kívánom.
Kelt Budán, 1867-ik évi június hó 10 Erzsébet s. k.
Ez utóbbi kegyelmi tépy roppant politikai hordereje elsÖ pillanatra is szembeötlik, miként a tény Jovagiassága és nemessége mindenkit meglep és lefegyverez.
A dicső honvéd név nyiltan, országvilág elŐU azon fényes polezra emeltetett, melyet leikeinkben eddig is elfoglalt; odaemeltetett azon fejedelem által, kivel egykor e név viselői ellenségként álltak szemben.
Oly vívmánya ez az időnek, mely bizalmat fog kelteni as egész országban bizalmat önmagunkban 8 jövönkben,
„A Hon" e kegyelmi lény _h_ordere-kellö\'leg méltányolva, igen helyesen mondj", hogy — «° megszületett ténynek uj tényeket kell szülni.
Ha ma a régi honvéd czim fölélesztetik, lehetetlen, hogy az tovább is no éljen.
Mi mi* értelme lehetne e szónak „nlapitvány", mint az, hogy a régiek nyomán ujakat növelni? A mostani rofc. kant honvédek idővel elhalnak; az ala? pitványnak nem lehet más értelme, mint az, hogy későbbi harcitok leendő hon-véd-hadastyánai leljenek egy állandó menhelyet.
Legyenek honvédemk, s a honvéd-hadastyáni intézetet, melynek alapját a királyi pár tévé le, a nemzet magához méltó nagyságra fogja emelni-"
Levelezósefe. Városi Imél
A Zala Somogyi Közlöoy 17-ik atáma megemlukeaik a jaoíua 6-án városunkban, tartatott zajos tisztajhasról, mely fajdalom, nem épun kedvező saichen tünteté fel aa egy-begyült választók nagyréazénak érzületét a viiroa belrende&ése ügyében nyilvánított néztteit . — A& emiiíott asim legitikibb a népet vádolja. Da legyünk igaiBiyuaak\'J ne vatlotjuk a népet, . ne vádoljak kdlünö-[ aeit a kis-kaatsaaiakat, kiknek tabayuroó | tobbsoga mórtékpltéa rendet nem anvari egyénükből áll, íiajnoa, hogy épen ndbiny nagy-kanÍEaai~pulg4r, még a kabátosok kősói is, notn átaílotta a kitört a aj 6 éa siiamé-lyeakedésl jobban feltüzelni, sajnos, .hogy némely hivatal s haozonvadásto polgóroc, kik a& értelmiség körébe aaániithatok, saját önérzetükkel megegyeatetni tudták b népet a városi tísttviíeTSTt eflen kotoImánytikkBl (évnlra veaelni; valóban &era oagy örö-mükro siolgil UpaaHtaini aat, hogy váró -flunkbnn valsbáDysaor még tíaatujitáB tar-tatntt, némelyek csak oeeraélyeafcedéi, bfl* caGlotaértés, rágalmasé kobufminyok által
iparki^iltaU" roB^üTcnáST^paBii^\'t^WéiSI,-1"
li.-gy igy hivatalhoz jalhassanaK nem goodol-v a íí meg, hogy két három év roalva Bt ia azon B.ra crendi, roely elődjét, kit állÁBától foszta meg.
Ke vaduljuk a népet, mély békés lelkaley lének nem egyszer adta legvilágosabb tana-jeleit; s ha Tel volt izgatva bUonyára e» lo-elöamények ntin történt, melyek ft laff-nyngoátab kedélyt in kihozhatják aóclriboL
Nyilianklmoadorp, hngy virtionk űUlt helysetének oka legfükép az értelmíaégh«n rejlik, mely soha egyet nem írt m«W erőkifejtést alig hogy blrébBl UmérL lü haszna, ha városunk javára bár inl _t«rvez-tetik, bár víBsbangra talál, érdekeltséget bböI, de ép oly\' bamar>T mtnf "a asalíoatts eredmény nélkül hamvadéi? 8 neova eiu-pán az éi-telmÍBég kBxönyélBa1 keroahB^ak as okot? Azon érteimieégben, inely nij a városi képviselő\' tealület agy ii ritkátt^tar-landó gjüléseliöl ia vwxsm vonja magit. Többaeör megtörténik mint nem, T»gy b&o-rtyos tárgyak iránt oly egyebek hasnak hmti-r.icatot, kiknek a tárgyról hogjj^ogal^ak Ügyen, kibánni aemTeíia^ kik a régV.\'öo-káaiól eltérni nem akarnak, él koraiar* a,iti\'at n városba U— hozni ^Ifeirentte— Tekintsük oBakr a népneveiéit, ml Totaa DiükPég.\'aobb, és óhajtanrlöob, mlnf^oa Da- " k«Unkat oly helyzetbe hoani, hogyMokja korigónveinek megfalelheiienak.? KártalB. mit foff "vifnauük tenni a (86lui.!ikAiVr lyiségével, hogy ha «aak as kÜ***^
elalia nsit^ly élotho lép? ea Bírtb^^.ela^ m-t osztályok egyikének, a gymna*ta)U 6* letbül ki kell köUözködnle, «>«ar!vft ,m ség nélküliig unradni; de miként. Ma l beo«fftni.«a oaztályl afSalemi tanod^mM • tini hnlyiségeibo? vagy bpl, éa misrö^Wy*-aégbe fngja a* oaatilyl elkfeljrpxni^^\' \'
DeMtti art a* váTbai kópviaeW teatawl, hogi- a füülomi iskola helyiséga nagyobbl- ~
V • vigrt tUitt.nftt.yt U kátÖt UtasWr btf gy a* ipiUoJBaz kellő\'
. . MWWaUtoJé, - A Uiiwtim.ny mit som ~ saalaaatott el, hogy f«lailá(ának inoKfrluUwfS-V-Mkb • mtdt«d«i«nek credfuényéi. IBCG-ik^v ili*k&i^.4s^
sjvstiéaana*be israDÍ*tt.<mIoakJeredménye SUtLio»Oai*«r|tor^ «oak ^ Titlt»|>duifi«. a Ifli-vcMit épttlatiwk fll-építésen tíMaf^azám nUn o»sott vogséa fuljtín meg.r«_ndaltatati_íl"gy a végzések Wrítfí&íanatha nem>étetolik, ifit aasándé-költ t*él elérésére még egyéb clókészülatek ian tijrtéul^k, est.egyedül a várúsbau egyidő polto nagyon Is elterjedi1 pártos kod ásnak lehel, a kell is tulajdonítanunk, nem pedig
J^bkaJorBoteVS-ní számiban emtit, ajisst-~ njiUiJeirttánál ngyao ia elmondja a Up-L^nffMAI"«fcj WT ¦"¦¦tán\'* Tálasatási kó-
Lpe*s4gg«l ¦¦\' biró * polgárok" között aa e-gretértéal létre ; htrami nom le betett, és --¦•.¦»¦ el lenpár toak durva erőszakoskodása hövetk estében a kfetissleUtre méltó elad Alispán Tette* Barcaa tíándor nr 7 óráig tartott zaja* vitatkozás utána választáat fel-•-^O^Maloní kénytelePÍttetett, a volt rende-swtt tanácsol felsőbb hatósigos rendeléséig Isméi elObbi állásiba visszahelyezni usüksé-. gwoek talál ti; N em vagyunk képesek meg-éztefzL, sbJb* alapon állíthatja as Oadenbarg-.. KaSKaÁs>erklete sst. hogy városunk ismét a boldogtalan Provizóriumnak engedtetett át, mbUtal helybeli érdekeik régi tepedaá-gdkben bsgyattsitak meg. valami Sí as utak, a.sátortik javítása, a fógymuaaium cxélha vett létesítése csak a réginél marad — s. t: p mindenek fö oka, amint est a „Botaa n*gj bólnsea álliija a rendezett tanács, mint a maijuk fentartáaa három év alatt 30 ezer ftrtbtbft körüli volna. Már ezen állításból Ut«lntkj hogy a nevesért német-lap aaer-hmwlfV^nk, vrgj kiadójának nagyon forda fogalma von a városi tanácsnak,éa aképviae* 16testaloinekeljárásáról. Vagy tángyonyort talál abban.j bs? lapját bamia, rágalmazó, s kofa hírekkel (öltheti be, és es állal- vánn ... •asjfcát\' lo alacsonya? Altaljában ngy ta-.,. panstaljnh, hogy a nevezeti lap aa igás a ág -. gaJ": lény égősen - ellenkező ladositasoknak öd helyet hasábjain. ítélje meg Fischol ur öumagm, illik-e na int kanizsai lakosnak la-Jtó helyét Üy koholmányukkal a közönség előtt aasvyira befeketíteni ?
E Japsson kérdésére pedig, váljon a F«l-haaott-lM? ner forintnyi költség minő for-xaWbol fedaatetett,. jóllehet a sBerkesstŐség-««k féilsuálitásara felvilágosítást adni nem . .itertaamán: aalndnan által a városi lakóság-«akv éa legíakább -a tévútra vese tett réss* ;r; swk BBSguyagtstására, alalirtt, ki seminiíé-leaivs4aJt a városban j.«m visel, és ezután sem fog vfselai. esinl a város régi lakója, ;,:¦»*•:« képviseld tesialetnek egyik tagja, nem ¦r\'fcg^elsntilasjsJtl^BKl-ai. Z«Ja-.^wngyf-4Eöslooy-: htjaielabbisiániáhan a a4rt felvilágosítást, sa-jsztApaasUUsa alapján rasgadni.*) ¦ v xi-zUahtavjaala* 17-én 1807: — — — —- TÁBNOK ALAJOS.
mel kördsVodulmí tqngorészeti intéseirőliu-"*lÖBÍt«in~ . ¦
1. A Unodibin ol.iss a tannyelv, s ogje-dűl magyar ifjak vétetnek fel ugy, ha bál a lannycjvot Ti&m is boaaéHlU — As olasíim kivűíl ftanasls, angol, magyar, oémot _s t)l)r nyolviík-adaUmk elo. J. ¦¦ .... -í
íS^.A kioraskcdolini tengorésaeU tanod*? ÓBstilyW! áll. — A» ulaöbe csak azok. vétet-uek (el, kik a gyninnstum vagy reáliskola bármely ftszlálynt kulid erodméiiyu biiunyU* ványtiyal vögusiok. — A 2 ikb>, kik legalább $ gyraiiitstumul v. reált tanultak, a3.-ua pedig, kik 0,7, 8, gymnaBiuraot v. ti reált végi»ztuk, a luulloit az uIobz nyelvot is értik.
3. A tanév kezdete november 3-án, dokik olasaul akarnak tanului, a axqooapjkat isiit ^öltnltikT t\'
4. As Intézeti tanulók kót részre oszlanak; ktnnlakókra a bennlakókra.
Bennlakók csak azok JjJtet.aefc>.^jXBÍg. . Metéli . Bghajban
18 év<*t tál nom haladták, a viszont kinn-lakó, ki már a 18 évet elért?.
5. Á külaSk ón:nki..t 200 frt. (felét esöst-b«n) tartoznak fizetni, feUvi réatklakbea elöro. Csupán a magyar ifjak lizetnok ennyit, a a más ocmsolbelirk, ha nem Fiumében születtek, még eniipk 5 pot.
6. A bennlakók fiaotnok évenkint 500 frt, fel Ól esQstben, (v. as a^io ráfizetéséval) szintén Télévonktut elöru. — ErenklvOl a köny vekre s más kisebb kiadásokra felévenkint.
elyrSl
itos ssámitás
60 frt tétetik b veaettelik.
7. Ki itt a 3 évet elvég ste, annak as intézet ig-tsgatéiúga szeres cadetlí állomást, 2 ávig Hjadettüakttdván badnagygyá fuss. esak~
t 2-óvTbadnBgyt)flkudá8 ntán íeas kapitány.
8. Azoknak kik as intézetbe jönni szándékosnak, a egyes pontok felül még felvitágo-sitást is akarnok, válaazazal a programmal as intézet axivaacn asolgáland. (A levelek igy caimezendök : At Sgur. Vinceozio Conta de-X)amiai. — Fiume.)
(P, H.) Karosai Lnkáoa Gyula.
magyar tengerész.
1 .la.*--\'. Mt B^OhasTO tatW Sa^HT
......¦ tffti&tf&I. ,.
:^ *: , Fíntue-,-ijaníua 12. JU\\Bs^nkbsi\'naV\'msjd min dea pálya agyba .: ,S^^Í!^rh,9gjBMnac*é* leuui birmelyi\' ^IWa^Oik^bríi:1 - ioteUsBé-r ^:,yms«sfi tírtofa^bs^mliyiuágil egy-oly pá-.-^wa^Jíg^lt^^ uwlj, fényességre nésve T.-r»wfcdijfl méaHta\'sl kiállja a verseny t, s e mel \'.. TéH\'ftxoD flUpvővei ia. Jiir, hogy igen keve " icJsj Hónak tddíg. feleg magyarok, kik eri*
it J«I^i aiawk.Hsiéjok egy tengerészeti ta-\'a,odXvml ¦eta dlcajeJteo\'hetett^eddíg, de midSn nk lulytin JBaunk Msgyarorsság-"~.Sl1*\' BJ****0^ ni«ly]j"ó«;
&|>tlriabáo. Mio^a.raAg e
4Ar,fennállott e», • mint mRgy^r\' sj^ínléxol, de as 1840 után bekft. _ _ aumurn IdÖk alatt sirvk vqlt. ".|sillw« íömei r;pi»lgárDak kWziBoljtn fflajC » mairy ¦rarssáaji
fd^meg eme v^riÁ^.
___ áítotott Ut fpagyá^r fin.
rcj^piiru 0)««—nam v«lt ha-\\ a igV a kecpakedelena í^iii^^o^AíönbBa >a4eiMy(-** jüvö..ek
¦a bajj-j bízom ifjai kőst ne t«> uinuua, kJk^enl-áJyit no MllA-* logaagy^bb- ma-
„»kM»etl»\'« «Tg«r íf"
Zala-somogyi hire^.
A Fblbivils. A Zalftmegyei
70\\l
honvéd tisiíek íülkéretnek, bog-y a legközelebbi megyei bizottmány, közgyűlés második napján , reggeli 8 órakor , Zala-Egerasegen, a ungy vendtígld teremébon, a honvédsególyeití egylet pána-Láriin&k rendbehozatala éa egvébb bz egylet köréhez tartozó netán aiüknégelt intéxkedézok végett tartandó értekezletben rénstvonnt özi.Mkedjenek. Kelt Zala-Egeruegen, jun. 3 Jn 1867.
Basaanyei György,
honvcd^fgtiy«»(í eg)lfh jögyKÖ
A" ^K\'o f o\'ni t as i Q,n ne"pely r e,)\'vi-dékünkről temtrdttk nép aietotta fővárosba, örömünkre volt hallanunk, hogy a Zala éa Somngyi barderimiuk díszes éa ízUtes öltö-sclei oagyon kilUntuk.
időszakún át N. Kanizsára, naponta több ázásra monb* íflrgöny érkozott.
A<Dalárdá.) A helybeli dalárda f. hó 29-ép vál\'igatott aorusaital a Zöldfa koriban\' esteli mulatságot szeres, ajánljak a közön aég figyelmébe.
A (Szilágyi Te rés,) fiatal azinészn^ ki Be nyel társulatával helyben is maküdött, mait napokban maghalt.
A (Munkaerő.) Mindenfelé hallánk as¦:ipatroouktul a panaszt, hogy as utolsó njonesasás éta csak csekély száma segéde-ketkosbAtnak.
A Fáklyla sene, F. bó 2ű-án a lelke a tanulói ifjUíág érdemdús é« fáradhatatlan ioagó igaxgatójukot, f. [. EiSnye Alnjoa unt, mintTittve flonepétyéneb cldostélyén fáklyás aenéVul tlntelle meg.
4A-1*gj<:lenl legujnbban és kapható Wuj-Jjti Jfasif könyvkareakedé^éban N.-Ewií> ssán A-kn r 0 n ázás i album, a szép kép-caatnokot /s a knriMiázdai azertartás fbbb ho-lyejt\'fnglalva magában. Ára 2 frl o.\'é. __A..Wng.r*rJgazaágaffj:i m í 11 ismeri a m t érj
Íanius bó kelt eltíterjesstése fulytin a . iAválkesC f^\'gyenczek, vagy vizsgálat alalt álló-egyéneknek, agyin,int- ^
ZaUm^gyélwfT^Ifljör\'Adám, HAjgirTmreT Tftmái Uy.lrgy, Tóth János. Habar/Jóacéf L\'. Otdnnfta -fjakáetj - Oaessár^ Albert. Liislik Vlnez«, Vertics Pul, Nemotby Förencs és Öclttrares-István;
" 5i«\'«<>gyinfgyib<il: SsaUv Ferenoz, Sorao-gyiMihily, Bernát Jáuns. Kovács Zsigmond Kovács János, VurigaJóxiof; Oítrlc Józaef, F^hér Vendel. Naszlodi DánW, Teor Jánhs Csirk vsgy Tóth Anna.Kisa Zsófia és Bör\'-csj Erzaélwt kegy al mez tettekmeg, ._
h. (A koronázás Örömére) f. hó 12 ón tartatutt meg vámsunkban a sto dvu: uni". A fóuyea egyházi\' a»frtartással moti dott misén jelenvolt a juogyei tiaatikar, ügy VédL kar, 0 helybeli katonaság, a a v»r»,B mindonrenda kÖití»»ógé azánn>s«n képvisel y\'e. Alit as egész haza ürvendvo UAnept;! hogy a „mngyar király" nem örea azó oaak mostmár, bugy Mugyarország nom n régib\'-inappákon uxisttil oaak, hauuiu tenylug ku-korxiuás királya alult elfuglulu bdlydl Európa országai közt, hogy ezred óta .ipilU -I-kutmányuuk alapjaiban tnegeröaitvo újra el, — ott ragyugott e tudat aa arctukun, a sic mekbüu, a a azomak örömkönyttiben, a keli a legbensőbb ima . . . mit nem rég ia alig mwruiugutt aa iskolai fugyulem alatti diák csapat . . . as ogéss küzünaég keblében a ér
epÜlt
Isten a mi
ég urához: királyun-
„Ta r t sd meg kall"
h. (A koronázás alkalmából) m e g k o-g y e I m a e é s r a ajánlott tíseuhá-rom mogyd i fagyé ncs —• tényleg meg-kegyolraozvo 0 napúkban hagyta ol a mtrgye b illetőleg Lipótvar, Vácb stb. börtöneit. A mcgkagyelmozi.-tlek kivétel nélkül uly bűntények miatt lÖnek elítélve, miknek alapja, uoiu a megrügzütt, vagy\'eleve elhatározott büoos szándék, mint például a lopás, csalna, haiiiiaitáa, rttbláa stb. hanem melyek a rug-tönfulhüvült indulat ruhamában, vagy emberi erőnket lelülhuladó nagyubb erkölcsi kényszerben találják alapjukat, p. emberölés, gyermekvasa te a stb. Mutdunesetre as ügyf.--szí hivatal tapintatna eljárást tanúsított as ajánlat által.
b. (A helybeli sétatér es év folytán oly gondos kezelés alá vetetett, mely egyrészről az illető hatóság iránti ella uercaru tarthat igényt, ma9 róBzröl pedig kivívja a sétányunk aaun pulczut. inelyun igen kevés hazai várua muütó-kertjo, ligete stb, kulhut velő versenyre .,. a daczára ennnk a actány üres, zajtalan, elhagyutt, a közönség Lem etrezi, nem Utog.tja. Honnét vau oz V Csak ugy szokott as Ionul, ha bírunk valamivel ?um használjuk, ha nincs, sohujtuuk uiáual
h, a I«d un kl) Legalább »zr küll hin-tiünk ha aa ntezára megyünk, s alig lopunk néhányat, nyumuiikba tauiad irgypár ti- .agy leánygyuruiok s Üldus Síüs lűpeaun keru*L-tül siralmasan kouaorog»-a: Begy krajusárt nAgyaágos nr kenyérre, meghalt apám, elégett a házunk, árva vagyuk, nuin uitum kát napjai 8tb-u Eddig a againiuükatu Hugó regényéből iamtirtük csak, most szinrót sziu-re latjuk a csak jó humor kall hozzá, parisai ulczáu képselbutjük magunkat, Nem vagyunk szívtelenek, résavetot erzüok a te-hütougüuk Bzurínt segítünk is a nyomurun, de meg ia igon óhajtandó volna, ha az emberbaráti flícretot ilyetén gyakorlatától ful mbnEolnénk, Ua az alkatmittsuaugtól, gyakran formális a.ivarba jovuteltol valami cíüI szerű hatósági iutózkcdoa által megszabadi-talnánk.
h. (A has ára) e hó l-jótöl ~két kraj-ozárral felobb ment. tnéasára^ékönk JL&p,, vagy"B —lO. a fugyssatas a regi, sasért imeg" ia roac has, rusz mertek. Ls<Jieket nem is emiitünk, du az bizonyos, h <gy átaláuus igazságot moudtuuk, ea as is bisuayos, hogy es a bnj mar jó regi. Miud^u fout hassal ?em mohul a cauledjet pjrosig sem nelkü-liizbelÖ a tan szemolyosun is uU\'ugUlt g*zda, vagy gazdaiissziíiiy p-tnaasra, banem vatanií kia áuUnos hdlos^gt faiügynlot, egy kis moglopotés meg én nam tudom tnifolo köuy-nyü deininairausió aegilhotua biz ezen!
h. (fci hó 15-ea oatejötl zivatar) sok kart tult a asotökhen és gabuákbsu, d*ozár^ -azonban ennek, a gabnuterinés aulán oly gybnyörtlon áll, hngy a legkitQudbb évre lehet reményünk e u buza ára mar is 14 ftról 8 ft. 00 krra lea&állt.
h. (A danáutali ref. egyháske-r a 1 e l) f. hó 18-án • fuly tátva tartandó gyűlésére uirtgyenkbűl Caépin Antal I. alispán, a kcr. eaporee ós Szabó Kalman ügyvéd urak mennek küvetekül. A gyűlés tárgya a fii egyház gindnok megválasztására leeudö kijelölések • a választani ídó éa hely me*határú ,aása leeed.
h. (Ehólfl-áo) volt Mikében 20 éves korában elhunyt grf. üomaaioh Tongrics temetésüTA ozülSk potulhatlüü fájdatoiát száraoa megjoleut barátok, roko-Bük f tiaatelak- aszták.
b. (Kadarka ton) bizonyos Ss. Mihály felakasztott le tara ót találták , inog, As eaot oka nem tadatik, Nngyun elharapódzik ma már as öngyilkosság köznépünknél ia.
Fővárosi ös vidéki hirek.
s= Ö Felnége- tnegangednl méltóztatott, hogy azok, kik as njonozozás alkalmával magok helyejt Uelyaltoat állítottak, d« ennek
;ilkiíluiolliin8;íga ip.Iatt kén{lbb fik bosoraatat--t»k-, -i; é. jnninr vógoig v} helyettest állit-
\'i itnnk.
= A-pjUiB\'bnrcai vasút küzigaagatási bojá-ráan f^,\':ijit|i. 20-án kezdődik, Ü a rányom a-iryo,kI ^yoléee o bej arás rn megyei kópvlaa-ltíkül a t.eztí f\'iQgyéazt, a fumórnö k(jt, s az illetü járáiok fuazolgnbiráit kal.lrtt te ki.
= (A knronázáa elóonttijéii) Ö Folsógo a király trtvlrntllag furdult Rómába, kórvu pipi Ö szentségi! njiuatuli áldását, Ü szentaégo n uzi\'ijnHl tiiviratilnt; kUldtu mog.
= (Ú F-.lBÓgo a Királynéi jótékony ezó-l.ikrn G\'.W ft-t méllíVft-iinlt L-gkcgyclm«ocb-üon ndi)in-;utyozi>i ; éB pidig : I. Azok számára, kik 0 Fclutígólics segélyezésért folya--aiedtak 2000 ftot, m< lybiil Ó Felsége legma-gasiibb ólinjtásához kép\'st, a többi közt Me-íA Jüxa.-f nn\'grakQlt feslönok 100 fl. jutlo-uiudó, hátralevő rész p~\'dig a többi folyamodók közt mtgytr kír. bulfl»y.miiiisler nr ö exceltinliájn által moglmtároznndó rcotlelck-beo kiosztandó. 2. A Pesten a király utcza köaeléuen eaö kisdt-doró intézetnek 1200 ft. 3. A psati árvnházniik 10J0 frt. 4, A pesti gyermekkórháznak 3J0 ft- L>. A budsi betog-uoáp.ildánnk 200 ft. Ü. Az Klizlbethinamnak Kiisaán 500 ft. 7. Az újvidéki kisdedóvó intézetnek 300 ft. 8. A krompacbi nö<ígylet-nek egy Ii\'áttyískola nl-ipítaaára ;1(X) ft. 9. A supruot Erzsébet egylHnek 2€k\' frtot.
— (A magyar fípapok) kösüT a koronázásnál n kövotkezók I vagultak : a herczeg-priiiiiÍH, he egri e» a kaln^tf.ti érsek, a veas-[irénii, pecei, stékce-f-jhérvúri, győri, szotii-buthelyi, váozí, erdélyi, csanádi, BZ»tbmárÍ kalh., n BiamüBujvAri, lugfisi a a nagyváradi görög BZHrU*rláau s n munkácsi megyés püa-pukük, a pmnunb.iliui t\'önpit, továbbá a kc-rpsztvivö Lipivr.iczky Intván, gróf Fijrgicb Á?nst s Lípthiy András c. püspoki\'ik.
= (Fiuméből) juuíuB 14 dikéríil távírják : Epjun nn\'Bt vonul bo roppant néptomog a vá-r»eb.i. 4,000 emb\'r magyar aáazlókkitl éa nemzeti zonével Bókkor! városából éfl Prc-lieltÓ, ííit.-JÓESüf Felaií- Óa Alsó Krasaicsa kűrüloleiboí. Cifttlakotáat követelnek a magyar tengermellékliez. N-tgyszerQ manifesla-tiükkal ajánljak fel hQBég»ket a királyunk óh az anyaországnak. A fiumeiek bjlkosedéa-hcI fogadják és a városi zenével kísérik vigasza a határig. A város az\'miiftl kitűzte a lo-bhgókat, U.-itilik titkár átvévén kezeikből a kérvényt, acünni nem akaró óljenektit har-aogtitnak a niftgyar királyért, mihes a tiu-m.iik ts zsntUkoznnk. A visszatéréa alkal-raáv.d líidica báza m-jllutt olbaladváa, lol-kosen éljenezték.
\'== Budán a hj;. Bitt\'iydnyí Fülöp palotája vult külöuöa fényayul dia&itve, A berezeg továbbá nz°n ltkóí azámára, kiknek ablakai nem nyílnak ntezára, én tisztelőinek Ogy di-Bzos l.itszint emeltetett, a e .kedves vondé-goit\' jogyekkol hivt-v mog n látványra.
= (A királyné Doák Foroncsut — hír szerint — egy, aijál Uózével Inmzelt, nöi munkával készül mogk\'ptii.
= (Miskolozon) o napúkban egy 14 évoo fiu kötéllel végzé ki magát.
= (A tízeben mulUltiJ Platós és Olitfeaí ¦Afdö^ig^ibon május 13. Íj. lü áir* kiütött roppmt ógésokröl a „II. Ztg.u már most kö-anlebbi adu lo kit ia hoz. Ugyanis máj. 13-án hétfőn a viroahoa tart»zú PínL.a lugységén ordöógós Ütött kl, milyet alkálinisiitt fatol-v;ij<ik ukozt.ik; inintliogy azoobia a^él ne Ka fúlt, cajk kevés h ildra lorjű.lS fonyíwrdöaég eBott a Uz álJ-izt-iul. Ann.U borzasztóbban, dühöngött azonban a mVj. 15 ón ns-irdán a gruaxszaai fonyv«sbin kiütött tüz, mely orög nyagiti szól álul szítva, a jó széles htgy-utou keresztül az ottffeali ordőaégba íb álvi S tötott, hol ia 10 holdoyi igm aeép tis évea fonyvost égésien elharavísztotia, aöt kótba-lyütt a Santtesa KegyT folyÓoskánla átasO-kött b odaát a városi erdOcsöszök áltai eaak naSy. ögygyol bnjjal r»jUtIittott: el. Vógra csütörtököd máj, 16 án a Platua novü vAroai íiogyt erdőben pijkaa gyajtogatis követkea-tében ujulag kiütött a tüz, mely alkalomirna! 40 holdra menS vdruai erdőség egésaan\'elhamvad t. Ealódi dólamerik 11 állapnt 1 if(M. U.)
= (Esketóaek.) A központi hlvataÜM sta-tlsttkeá bizottmány kimutatása szerint 1851 —1864 köst as anaztriai birodalomban ó«e&-klnt közópssámitáaaal 279,329 eaketes for-dult elb*. A legmgVubb aaám 18^1-beq érű-rtett el: 31&,23tí eakatéűflol. a&oö-ben a nagy drágaság és 1859-ben aa olaaa háború miatt órozhottt fogyatkozás mutatkozott, olyannyira, hogy 18ö4-bűn az eskoiésok száma 228, 5l5-ro apad. FeltUnO voJt amn róny, hogy aa oakctóáfik » konyór árával fordított viaBOny-bp.n ólt.inúk. _A gibona- alaoaony aránálaok oskutés történt, például mint az ISöl-ik évben, midöo a buza mérője $ fl,88 kr., a fosa mérője 2 ft 47 kr értékű volt. Magas gabna• árnknáT elhinbon ltoyéa oskotéa történt, mint os 1655. évben, midiin a gabnaárak 0 fl 4 kr éa 4/t 42 kron álltak. .1856. drágasági óv-beo még nőtleneknél la fo^o.11 as eskotóaek
saáma,\' «Ig1 oli\'y házasságok, malysk Özvegyek, közt jöttök létre, o-.kuacpasámnál 2000-rel nÖVokedttek, TckintVo a (idmpultat. a legtöbb eakctéa februárban n f,iraniig idején ós . novemberben, aa adventi idöbon történt , mind a polgári osztálynál a nagy városokban, mind a vidéken ób a hadseregnél.
Bécsi ós külföldi htrek.
— A hainburgi katonaí-ttaznda mull héten kirándulást tott lefelé Pozsony alá. Elszakí-totta kutolcit éa a kapufélfától veti bucaut. As ussodn mog akarta mtitatni] hogy namcank tanít uszui, do maga ís úszik.
— (A minapi nagy tűzvész) Ürody városában 1,350,000 fira menü kár! okozott. Biztosító társulatok ebben mintegy 300,000 fiig vannak érdekelve, As ínség enyhítésére ott eddig ia 13000 frtot gyűjtőitek éa eleiégel ís mindenfelöl nagy mennyiségben küld-nuk.
— fQuereUro bevétele- éa Miksa clfoga-táaárélj a „Mcotfager Fmnco Amerikain" kö-vetkotöket közli: „Marquez tábornok, a császár utolsó reménysége apr. lü ón vereséget saunvedvtt, tubái azon napon, melyen 3 év elölt Miksa a raexicóí korona szomorú ajándékát elfogadta. Néhány napra rá Fischer páter a császár gyóntatója ós tialm hercsegnö a juaristák föhadíszálására jüttak, hogy alkudnaznnak, ml azonban visszauta-BÍtlalult- A ceáazárl táborban ezalatt a teljes fölosztáa állapota állt be. Portella hndügy-miniatar a fővárost a jauristáknak át akarta adní, ha stcroélyea biztonságáért kezeskednek. Egy más minioter Qltoran szinten oltalmat keresett a kösláraaaágiaknál és késének nyilatkozott, ősért Marquez tábornokot kiszolgáltatni. Május 15-én azon magaslatok, melyek Querelaro fölött uralkodnak, Ebcq-bedo csapatai által a császári hadsereg aiulsó Eiiradóka is megadásra volt kényazt-ritve— &iaka caáazár és vele Mejia, C^atillo, Mira--tnon kénytelenitve voltak magukat föltétlenül megadni. As ujabb táviratok szerint, QnePolazo mcgrobanáoa árulás által teletett lehetővé. Miksa mint f»goly állítólag Mexikó városában vau.
— (Miksa császár ooroi.) Ae uj „Frem-denblatt" írja: Mint illetékis helyről értesülünk, a hétfői nap fulytatáb.in egy a tenger alaiti huzalon jött a távirat azon poBitiv bírt hozta a bécsi umeríkai követséghez, hogy Miksa császár az ille ö attryöny fúloldáBa idején még éljgüwn éa hadj fogaágban vnli. Hasonló\' b^g^ííaggnl jelentik, hogy jövőre is nem feWySegeli .életveszély a császárt. Állító-Ug Jnarez ssemétyesin d lvgkötelezöbb éa megnyugtatóbb ígéreteket t^tte a hozzá küldött ome-ikai Uz tusnak. Következő részletekről értesülünk azon fáradosásokr-t illotöleg, melyek itt éa Prágában tétetnek f a végből, hogy az esetre, ha Mikaa császár eletét pen aen kellene megváltani, a szukaégcB összeg röegoBeresU\'sadk.. Mihelyt híre jöH, hogy a ceáoaár Queretnrobnn be vnn zárva, s hogy elfogatása valószinfl, a császári család tagjni rögtön órtekí-ztok, miként lunnc egy nagyobb üasseg beszerezhető. Első rendben Ferdinánd caáaaár Ígérte meg segélyét e a mrxlkdi coá-Bzár szülei is minden tÖlok kítelhetnt meglőnek, hogy készpénzt tartsanak rendelkezésre, így aaon esetre, ha váltságdíj küvctellclnék, egy tekintélyes pónzöaDseg \'már is készen tartatnék.
Nyüt levél.
T. Sekladlesr Fene-ura aaerkessíS ar&oa
Becses aserkeaaiéae alatt, halybon megjelenő Oedonbarg-Knnizaaar Bote vaaárnnpi számba kuslütt nyílt levélre, vagyok bátur Üohös tiszteli pályatárs néhány felvitágoui-tó járati ásót Intézni.
EnÖnf, títébbí HJbbssöri\' lapjában ellestem intézet bántalmazásukért nem akarom okoini, hanem becses lapjának helybeli úgynevezett Admínistratoratt, melyek köat legcl-sőbbon ia t. Markbreiter urat említem fel,
kí már évek Óta őrzi személyem, Valamint ÜBtntem ellen a gyűlölet mérgmi fnlánkjait, mely jelenleg FibcIm-1 ur ejíytigy ürgével párosult, oz,k egyedüli okozói b-x^s lnpjá-b:in tubbezOri cpéskodóseknek, mely jelenleg annyjra terjed, hogy az említőitek köp.ioye alatt a nyilt térro egy Ottó Zalgmoml nevet használlak, fel, ki Hajnalát daczára fiatal óle-lenok annyira sülyét, hogy réBzegaégo által ugósz a baromságig leulacaonyult Diómé-lyótrtl a m<-gv.,tée undorával láváik el min-don nemeaiibb érzésű jámbor hilnndó, kivel a legkisaubb vílába eresíkt-dní saját Qnér zctünk tiltja.
MoggyÖzúdéot azercBve, hogy a tobbasítn bánul.nazás mulyát én od.Iig minden válasz nélkül hagyáin Úu tioztult pályatára tudta éo akarata nélkül torioni ennek f>lvrán fogad-ja azives taniica .inal, malija knrlátuk közé Adminiatraloruinak valftinint újdondászának jogát, nehogy Ők crÖBzakosaan bivják ki az ellenségeakedéBl, „nem mintha félnék a keztj Üt fölvenni, dj öntől kérdőm tiBstolt pályatára minő otélt fogunk akkor elérni, ha olvasóinkat folyton l^rtó Burlódbankkal, epéakedésekkel és BÜ\'yjedésig terjedő aze-mélyeakedóaekkel untaljuk, mog vagyuk győződve, hogy csak is Önmagunknak ártunk. Helyesen moudja hazánk bölcae löp ir-ral lehet várakat rontani , de nem lehet építeni, est tartmik szem előtt mi ia.
Fogadja el tehát tisztelt pályatárs a béke ajánlatott s mint aa említett lap felelős azerkeesiöje korlátolj* ugy Ís a latban nem sokat nyomó admioiotratorait. Özerk,
r^yilti posta.
H, Deneo RetUitL Napokban megy ma^áa lefcifiak. 11. Fannonhflinta, örömünkre boköaiüntöll. H Z. Kapostir. Qeues nevét kÉrjük.
a koronázási ünnepélyre.
Ifi ca T Irae unt Qonrp Tito
Hugj olr bájo>. oIt moauIrgA
B ol? tttü4«n miDdpn — minden?
A nap nrcn rakitiiljb cqil,
Bugarai íluiöbLiek
MolegTÍrí a frtld keblén
Eaernyi »irágok nünek.
S a kik ígbolt! ma ssásasorui Nvájfliabb lett fenrea areaa, HiBtbfl nSio 1b d földre A monnjonitij b>dbo\'joffna. Hat mit u a buliájos dal, MfliT elbaldo íiül a lentit? Olr clbaláa, miut a nihaj Mclj aaerelmea ajkrdl rejipen. — Ulért mlnáoí T Mi naent Tárása Uralg na a lermcaseion. Talán bia a uml flereRek Nagy finnepot" Qlnek ott fenn-
igen, ige a tlnncp Tan no, hseat Ünnepo éa^isk, földnek. Ma »irmai fol wbb hajnala A Borstól vart ongjar népnek.
Annyi aüt&l sápok ntán FéOTOfl hajnal rirradl rája, Fínyen bajnál, diciú nannp, M.A kenetik fel k írói rá.
Asirt olyaa ragjogá ma S vakiti a napnak nm& Mert hlaa Itnjét magTaronisig Ssent koronájátúl kapja. B a kák égbolt oly nyájasan Aiíri tekint le a faldro ; liert t6Íb\\ e nip dlcaSslt Ssellcmei mosolypuik lo. — És aa a dal, mrly a légben Mint egj titliDB »6baj atárnrai, Vígkangja egj bboov hytanuBinak Mit aa egiai aiaEyar aíp daL — Egy ííIttíI íb egy ajakkal Énekelik lelkcaOlten : Magyarton felkent királyát, Éltesse soká aa Iston ! 1
REKDEKT.
„Egy borzasztó titok*
A stuttgarti rIllu«tirlo Well" után közli UŰkkesy Márton.
(Folytatia.)
„Ily fölöletee vizsgálni után nomézttb.id Ítólüank,w felőle ii. „A páriái rendőrség ilea-essüaégu minit uly igen hirea ravasz, de más semmi. KulaláBaiban aeromí rend — semmi módBZJirt sem követ, az irány kivételével, melyet nuki t ,bbé vagy kevéabbó fontos fölfedezések fóh-róstakolnak. A mí ezen gyil-konaági.t illeti, óinnaguuknak kuli vizsgálatot tcittrünlt, tntelölt a tetl-a fotfed\'jzésuiiek esszéi fűlött Ueliietik. Ez egy kis azóra-kotaat fog Dzurezfii , s ezen felül a befogott Le Bon egy alkalommal egy Bziveaséget, tőn velem a miért halával adózom neki. Én ft rci.durs.-gi clnukliuz fugok menni, kivel ia-nieröa vagyok, a jngedclmut kérundok tőle, hogy az illető hasba mehessek."
Az engedély megadatván, mindnn késedelem nélkül a Iíue Morguobi mentünk. Eien ulcia a legnyumorolt,ibbak seyike, melyek a Roe Bichülidu és a ftue bl.-Iloche közt elhúzódnak. Délután volt midőn od.i ertünk, s a ház már luessziröl felismerhető volt azon enj bar Bokaság által, mely a kapu ősazegyü-lekésett a czélnélküli kiváncsiságbal bámulá az épület bezárt ablak tábláit. Közönséges ház volt egy kapuval, mely mellett a hás-mester BEobája volt. ilielutt bementünk Vulna folytatók Utunkat az ulcsa hosszában, S egy raellék-atczába térénk, honn in a végzetteljea épületnek háuó részét Itithhtáok. Miután én ni.ir el get láltAm, észrevévén, hogy Dlipín még folytatta kutatásait s az egész környe-aelet oly pontossággal fürkésze , melynek egéas csalja tituk vult elöltem.
Viassainenvén, iámét a háa elé érénk, clö-mutitánk beléptí-kártyáiukat, s azonnal be-bucaajtiitilnk. Fölmenéuk a lépcsőn azon két hulla kiöltve feküit A szoba ugyana&on álUputban hagyututt, n melvbeu a szomssé-dok reggel titlalák. Eo semmit sem láték az,on kívül, a mit mAr as illető hivalalns közlönyből tudlan-.. Dupln mindent megtekintett, még magok a hull ük sem kerdlék el legszorgalmasabb megvizsgálását. Azután a többi szobákba mentünk, és ai udvarba, fol-t\'juusan egy recdorliivataVnok által kísérlet-ve. Caak tnidön mar teij-n sötétség ttlluttbe, nyilvánilá Uupin vitegalódását befajesetlnek. Midőn haza mentünk, útközben néhány pillanatra a napiUp\'A egyikének hivátuluB irodájába lépett be, s azután ismét VÍsznjött a-üillilil, huny nekem megmondta volna, mi^ t .1\' vugy akart ott.
EgyáUlán barátom csen este egyetlen ásóval sem érínlé a borzasa tó eseményt, a csak jovö nap délf.-lé axakitá meg hallgutáadt, midőn is nzon kérdést intézé hozzám, nem í\\.dtütem-e löl viilrvmi különös figyelemreméltót a gyilkosaiig Bzinhelyén.
nÉpcD semmi figyelemreméltó t" volt frlelétem , „aanimi mást-, mint a mire amúgy ÍB el vultatn kdazülve,"
nUgy látszik," f oly tata barátom, „bogy a köslony figyelmét e ténynek különös borsa-dásl lamaa/tó oldmIaí kerülők ki, kölömben nem akarunk e lap nézeteiről tovább beszól-. dí. Ugy lálBtik nek^m, mintha esőn eaemény mások élőit ugyanazon okból volna rejtélyei, moly ok elém épjn unni könnyen kimagya-áll tja azt, l. I. az irtózatna részletek miatt, melyek környezik. A rendőrség nem as indokon ütődött meg, mely e gyilkosságot elö-bivá, hanem azon embertelenaégan, melylyel elkövettetett. Lehetetlen a lörvónyaaékek-nek, azon tényt, hogy tét hangul lehetefönn hallani, azoc ép oly tagadhatatlan factammal ösasecgyeziattii, miszerint ott nom voltak eszközök a menekvésre, a ast kópselík maguknak, hogy as ifjabb hölgynek gyilkosa nem hagyhatá el a házat agy, hogy a botó-guló tömeggel ne találkozzék- A vad rendellenség, moly a asobábaa uralkodott, a kéménybe fölsznritott holttJtem , as öregebb hölgy testének borzasztó megesonkitáBa — e körülmények elégségnnek, hogy a rendSraég éleBeazüségét megsemisítBék, a helyett, hogy
inkább fölizgatnék. A rfl^Srse^rtáosltso krts\'áB hiábaVea^t^-a-ii^ktatot/klmsgya
r.iz!iatUnnal öaszecserétnl, 8 mégis, Jspea ezer. a szokásostul a knzöoség\'flaUl tsJó síiére* as int a* elua éazt ns ifMJiirJT_ojnho»-veaoti. ilynemű kutatásokban nett\' annyira
azon kórdeabol kellene kiindulni:¦\'?111 történt itt?u minV inkabb abból; ?111 tartént itt, a mi eddig még suba. sem tArtént^\'^7 Valóban, azon konnyoVég, melylysl íílm talánit m\'ígr.jlcm, vagy !¦ galabb raé^ nwtfejten-dem, ep oly nagy, mint a merfajtbatíviiiég-nnk látszata, melyet e Htok a katésigokiEe-meíbeu bír."
Elképsotö bámntattal tekintek a beszélőre.
„M-ibI várom el azon Dzamóiyt," fplyUtS az, „mJy, ha néra ia közvetlenül megakö-veid et ezen mÓBzárláBt, de"brmeTe~glieiryéla^ tübbfl vagy k.ivéBbbé mégia öassekotlesliea\' kell áll rí ia, A borzaaztó cselekedet leglerha* b e bb ré azé ben ese n flaemély vajóogilille^ nem bűnös — reményiem bogy ebben nem lévedek — mert ezen gyanttásra támaszko-dik, cien alapszik a taUnynak általam való megr^jtése. Moet várom oí csen embert, ezen szouubitn, minden pillanatban, ireheteégeo, bőgj nem jön el, de mégis valóasioübb bogy el,on. Ha eljön, ugy szükséget leás, St itt letartóztatni. Vegye ön eló pisztolyait; ha & szükség ugy hnzsa magával, tadni fogják azok.it használni,"
Kézhez vevém a piostolyokat, anélkül, hogy tudtam volna, mit teszek, a bútonnyára anélkül, h"gy hittem Volna mit Doptn mondott. Buráturn mintegy önmagával beozélve fulytatá azun hideg és élettelen bangón, melyet rajta mindig ésxravevék, valahányszor a&an csodálatos rendkívüli tehetségeket ta-nuBÍtá, melyekről már besséltem.
„Hogy a hangok, melyeket« BsÓráltáabaB hajlani lehete", folytató, „nem voltak aa illető nők hangjai, ez a tanuk állal megállapított tény. Ez megszabadít bennünket minden kételytől azon kérdés fölött, hogy as öregebb hölgy először leányát ölé meg^ bbu-tán pedig öngyilkosságot követett eí/mlt as esemény némely felületen megttélÖi állították. Ezon pontot caak azon rendszer miatt érintem, mely nézetemnek alapul szolgál, mert öomagától érthető dulag, hogy 1*. Eepa-nage asszony soha oly testi erővel nem bírt, melylyel leánya testét a kéménybVföUcorit-h&m volna azonkívül sebeinek minőség is kizár minden öngyilkosságra Taté gondola* tot. A gyilkosság tehát egy harmadik által követtetett el, o eain gjTIYosaaVhMgjáí le^ hete fönn a ozó váltáé ban haHant. Jíondjo mag immár nekem, nem tűni fal Önnek na é hangot UletŐ blsnnyaágtótglnok egy sajátságossága ?"
Ast felelem, misserintaUnnkabbon miod-nyájan megegyestek, bogy a durva haag francziáé volt, s hogy as egymásnak ellentmondó vélemények a tiszta átható hangot illeték.
„így hangsott-a tonufligj**- válasBolá Da—-pin, n ndo még ebben sem állott annak ea-játaágoBBágo. On oaak as ellenmondást vevér észre a nyilatkozatokban, annál, a agy ennak aajátsigoBaágát ia Egy elembe vette volna. As egyik bangót Illetőleg s tanuk mfnonyS-^ jón m-ínegyeztc^ de a másikat illetőleg, ba-_ bár még oly tülönbőtők voltak is véleményeik, abban mégis míodnyájin megegyea-ttik szinte, hogy idegen, hogy külföldi volt, kit hallottak. A tanuk mindegyike bizonyoa abban, kogy nem volt földiéi valamelyikének hangja, mely fölülről hasgsnU. Mindegyik azonkívül nem oly külföldinek hangjával hasonlítja-ast ősase, kinek nyelvét is meri, hanem »ly nyelvvel, mely elStta teljesen is* merotteri, melyet talán sohasem aeJiotL A ; hang inkább rikácsoló volt aúntdarr* vasa- -rakat, de még csak hangokat i>, mslyekss»-vakhos hasomlifanának, a tanaknem tudtak-ismételni. Nem akarom még önnek kimondani, mi vjlt gysnaos, öfdSn a |a^*ág«kat olvasom o fölüttök gondolkftsUa \\ légy öntőnek olég, hogy e gyana határozott vo«irf«w_ nalat adott katatásaimhoa & gyUkoaaág smin^ helyén.
NAGY-KA NI Z8A, jaa. Sö-áa As elSUQak áll-J b5 tanaátfl.bBreLkDalbea siet mindönki, ki meg\' ffabná-yalblri, aUMtte~1DÍ\',~8ánlv laásrésst-&-fvLya«s»* la, csak a labofff lejsaüksegesjbb réíst oseral be, a ralndasaaUetc, hogy raktárjaink areBodásbea Jattek, aa Arak afatj ^ caak koTMüt osOkkeatak,
Elinbaa rae^y ez évi gyapja üalot, tuelyet mond-balá, kagv általán ssép minuaígU, értéke kaiönöaen a kSsúp oBBtiljnaknak 10 frL—%. vlaaamont, okát a pínnv!saonyokban bcreBondu, la aa utolid Londo-al Aokllonak, moly Earipát AuatraUnl kSaúp gjap-jnval elDntatto, finom gyapja asanban mindig; koro*-sstlk, aa egysserQ batarffrvldskl gyapjú Oa frt. véteti a.
Jolunlegl árok alsé-auflaüiat racrOkim a. bolyból! piarxcni —Busa öv—38 faa ű _/rt 2.0 ki. 6 ft—10 -r- Böüfl ÍB—79 foDtos S frt — Sukoriei Oi n6o
ns S.SO. Jarpa.**tf\'i**mhi a valá, 70—7S fonto« 8 ft. n fio kr.. Z«i ai—« Aiatos 1 frt. 90 kr — P0Un&.i elsÖ-r*a.l.i S frt — kr. — Pianuly f<-bir j_4t —.tarka 4 frl 24 kr. Gabi clsB mbüO.8 fr» 24 kr. má^aája, Sillvapülnka 20 foka 22-20 frt hurdó-• alrgyütL rdrkBtypAlrak»90 fuk 12— 17 frt b»rnnval eayütt. Ul« 13— l^h frt- HotkS 24 W- NyerobSrak : (lanyha Oslel) Skör- éa lebéa- 44 frt. és biua-bflrrik 48 frl. maasánkénC
Uamk frbír 6a rjjrila (nehlller) 18Ű2- 18C5-ki — TiJíkünkbrll - DrmeB-arrl -12 frt. — Villányi *»
fl.eita Ardl fot.lo löúO- 1*--f- <JJ b-»pt W v.l.\'»«
(ichillor) és fuhír 7 frt-9 frt — kr. Balaton.nellíM burok lSlia-e* láui-lki fobár 13---»Vi. ak-nkíut.
VlaBS 11* frl — kr. líá» «—45 frt. Kó.dnBÍiru-eyapjuárallO—lSÜfrí. Fekár ronjy ára T frt 36— 7 frt 7& kr, "fmk^te 4 fn.
Ar.-kauIsBaJ pia esi árakjuiiiii1* fi.
Dorsó Itc^jn IG kr. Lenesn Itcséjo S-16 tr. Bab ltaio|« 7 kr. Kliloo itt 7 kr. Unrjronyu ioót\\Fja — kr—l ft *\') kr. Uarhuotüffoiitja- lö kr. Juhh\'ia fontja 10 kr. BerPo-bna foaija 24 kr Bialonna mA»aAja 46 frt — kr. Zsir fnotja 44 kr. LAnirli<<B< mi «4J4 14 frt — kr. Z*om-lyellast m4asA>a 13— frl kr. Kon/ftrlia t funtja 9 kr. Knk»rle*all«a fontja 6.- kr. Árpad .ra fontja 20 kr. KSIeskasaMWatja 10 kr. Kis»kA*a f.mtja 30 br. PanUj Toutja SU kr. It i>o*e"l»j tontJ* 30 kr. Loa ma J. Inj fontja 40kr. l!j b»r (toiája tJ Kr. — Óbor itciija 10 kr. F. ati Btlr itciíjc K kr Kanl-iaai a5r il««ije 10 kr. G.boi»-pAlliíka itcsij.. Li> kr. TácWIJ-P4"11** itcaíJc 40 kr eaiha-pilinka Ití-sAJe 50 kr. N/.-r« fajgj"> ateasaja 30 frt, — kr ÜntÖtÜa.f pyú-gjBrt/a footja 82 kr. Mártott fontja 35 kr. Szappan fja\'j« 24 kr-Só foo^a 10 kr. Eomínyra ole 9—ftl - sx. Potraf*"
S!e 5 frt — kr. Ny-^nfa il« 4 frt— kr
rüj« SS kr. Sxina m4a*LJa 1 frt — kr. naűama ss. «0 kr
Kender fontla 40 kr. Len f-atja «Ú kr. "-
Ilécsl pénaarfolyam Jsalofi J- r f,;-
5"/, motiliqaea -^T&Ve-^^^gl^ 70.50: lüGű-ki álladalmi kőleion »*.aOf b in krdss vények 7.23\'; bUelintéaetl-i4»a^^ ráay^k 185.-; London lS5^0;.ailÍI 12J—., arany darabja G frt M kr.
FalotOs
atorkesztő r Ws^eUlílÍ*int-
^lA\'Sfcfftuní**>iLiPoito.nr . aMíO.n^naV3CV ^UaffTiHTOiIi«*1»» < *««"»at, \' v,JY, *\\
WOto^^s&gai .-«.a»*! WrlokiU. _ " itat lirjíy" S\'*1
SuSx^rin r\'--"***\'1 "irr"** t\'frtVi*":.....................
^ Igertatenittni^^ \'
¦ \'satedai Úttartás,. nl—bt * * laloden eastere»bef é» gai
fg/esea íj modorban » er-
kiíüt^It, angol » abadaJoin-mal ellátott kUsaSrilö [ré-\'pes-llU [lrniiiiAIU.it. k kai .tät\\f tA^, 4»t»iö «\'l-f-H mtUiísníl ii>.OPh\\iíj miio.ll\'ci illa»lBÍ*-iB*gt«mpaltBi.\'l».a ¦ ,cri Amok i.ísktl, kasaikat a t- **h v^i >P"*/i\'
aVl kni
nyű STPrrl [, a. m.t o 11 ó r.i Ki annrir»-<ríi\\r-
n____»l^VSTVkWffoIkif^b-ta\'tAT^ i.Uu.len bizUrUib«>, ea »
il» slctóra »a* tíva. hogy «-«n najry kw*nu pV1- birkl»<,k , f " - B»*f«M*»*I. -¦ «17 d*rab ára, nlm,.UlAs«l egy OH 1 frl.
Yülanjn.ott fí-Ktefík. Esekkrl fugákat minteti f g\'tapMi vnpy
TÁPPEINER MrBécsbeji,
ajánlja eredeti saját termesztési borait.
Feliér GuiupoIdHlilrrhucí,flTOgje40-riO kr.
t* . Öli—\'Ü4 n
Vörös vOslal kitOna ,, .t „ 60-fiO „
„ mint a bordeauxi „ 70—80 „
^ l „ a rubini- , 80-90 „ Hunlúvul együtt aknjo 24, 30 frt.
Kitü nő pezsgők.
|ÍGmup(jlpskirrhiicr .rajnni-burbiil 1 tiveg 1 frt 50 kr. _ Hl Awalolibi.r 1 „ 1 „
-; » ja „ 40 „ . !1
utóbbi Vi üvejrjo 40 krjdval, PuíTo nev alatt a kereske-J joltíuibea igon kedvelt és keresett, különösen kereskedők, zuknl-jg ,kf vondó!|;lü»ök és csüinegi^árnWk nit\'ziiről. Jj
4 tueaf megrendelésnél, 4 frt 50 krjával, Árjegyzék bA"-küldvtik. Megrendelések a pénz beküldte, vagy utánvét
oUUqí.Í
[mentve ]
i mellett ttljcaittctnuk.
tí —10)
;dj4b*i
VjtrriahVIlgQiela-lliI urr-r»«abW borda*»*) a lo.irya-kortaiUbb e na ab-a, aera ttobluy-sék aaitain i^ajiol^n*, itSaSaan-(«a tili aiarfiAm íormljara, lAm-pi««l< Tia «yybekiUTe, »*ly nr-bWy\'#rár* TtÍ0"|7Tiaayaffot um (W, antan cribra» adodo al-
JÁaűial IffiaM vílagst.leket gjnj-_a\\ Ara etak a fyorf ílierj-lífo TSjett tílatcU Ity. wlcsdra, t 1 > db. U kr. Valódi ptTBftlaf aajft«t5 »ar, ISflfjaB-\' «rtd***U«- •ŐTÍnytikböi Hitit"! StlBoVa- kajál r^yaserro {mar\'asíp Jekttero T<-il. Egy dobói St flTFjrff*] 4s atáslt&anl 4 frt. . PolyOkooy eiiyT. Le[rnilkQ]öD-Bctlenabb ivr raiadem kAatartA*-baa, mert avrvl mladea a ba baa c!3J3tS javltiukat tnÍBd*nkí maga NfkttsAVrrli erea tayr iTellg altartaaSi t* hld^ccd auanilható. %gj aacr Qt«( (in 25 kr.
L*guj«ib roiadapor. Dí lositott lv( BtiaacafMa roil^afullok rltl-vaUliairi rls •nb>M, *ely^mD81 \'4i Biad^B misfUoiaomkkbSl, fitnt-iry vaa •* m ^1« Jrekrfl. %y aHWwf ara tS kr.
liec}««k VorolTB-krn8.». E.co tnSea altat a howlva lj0*íSrlW»» swltS Jatartik. Egj dobos ara 25. kr.
IrAtoUak , ref alatorral. Alkal-csukatok mladea kéaoeJ ia paplr-*OV»U 1>*87 "fT *¦ »s7»iia(0a--tollal »\' Wfinomkbb D* Irgvaita-gkbb- MkAaoka* kk.-l calnalsl, >8 áanb 15 kiirt, .Hwfj labaUaief<Wja • nrdrea-it4éW,\' trr» r|9«4js lííyen minden-kiaak aaiata*^ " efAi a^get fua-itartj*. JU aUr^ík a. atetiBrifHo -hjt*-W^.a»r Html, aiolválabW In paUvi > atWUnni It-e.í vg7, Iwg7 a talpas Uraird\'Ic tapoata lagja;* Is aiTfc***- avat, nkégaera \'t>nS«tal biti* MdTMaAgct, 1 \'Drtgeaa Ira W k». ~ vu *ABf« Blr-BnyiBla, mely a Mr-
-fr jijanáa ittpiBibii tgnyra BOJaa,-! ki»
¦"6
ff\'tiejKse .tt kt}. 1 nagy üreg Ara
MtfUrfH« bátor-fAojniia. ehIj-Slmll»i1 «UaaMi4ab«Bi riaaM t,^ lim^W >r.\'ltlailaLUo-olarali \' 1^ «Aqjakflkbélf tAdSfUl ttkv aan tfnrui\'Baal »i-fcelyreanithalok.
r\'^íSigaí* *Mg" *gy[*ct bstom. >lSj»ftil tlaatít^por, «atylytl
ukfosg ¦ .1? >ó#t ia
____tUrtirátiirttUal ea Sbyni-
-laad leM^l^ an 20 kr. s^BafiiiaTAtBjAsM •bhIj^\'\'
I .¦«stia; .arjageK pohaillwit,, <.tBtk[kití ;»ÍI a. Imb^ nisSiaSl^fa i^ó^ mw^btt ra--ji ISU l l,--*g» ^Uaaú&aAa* rmjßüi -a bsswm^. Sw.^ailaaU»
Bt fbiaaalffaáagr^ltfl tur ía»aa-; ^JpCsMrfsayNl, tofv egv-teatU l-ea. attfc Mlaaia lliiill rttktmaktu
___ tizyerbSJ egy l«Aéa
|1 10 kr ifcyan t raraaa feiya. 4lkka, «vaglia asadve Si
Aaaarlfc I paUuImaotl thÍí-a«B^^ni~riTaVrb«>iaibi tJi IfaÜ bla tűt! k<k. Darabja >gj ki _ qal Wsy. mM Ucsewl j frL:
Togpor n^lk il pia biilps a lígaaebb\'-n feboren, «Si1 éi ¦ agaílhai Irb.t tariaiii e^y-eirfl dSrtiil\'i i tal. Hogy minél n»uyobb legyt-n a ke!enrt3^u\', da-mbj* eaakla CO krra tít t;lt.
Le tíI pectítia bél^rfiik, mely k keoyd aesaéfr, nlct-\'iaág ét bl toa»A-gok miatt i« raindí\'a\'o.iyaiiil r*gy _ vias n*l c\'Say3«b>\'k, kgdnoiaabb #s MruiiféjB nírwl T»gy c íge^l \'t-Ciimcmü va-y jfryayi\'l 500 dai ab I ft. SO kr , 1OO0 darab S frt.
Val\'uU angol lollkftuk, cpy- BT 3 prntri\'-cl -nt 3°. ^° 1". » 3 M»-firv\\ 6U-60 kr. ; legfinumabh faj
3 p.-ngívH GO, 70, SO kr i 1 ft.;
4 prDKárel 80 kr, 1 ft 1 ft 30 hr.
Büröa f sLWt. E^y porci a!atl lebtt mind nf Íb Urtya kivitel nílk 1 p- fáb-\'l, k&bHI, hitdogból stb t»l-rlAr|rynhra, a Icpm-bli aqtiarflll-friljul illan.li\'aa itveMtui, n«cy aonyira, h.>gy a Irgilgyficbb kéi alUI \\iatit tt (• atea gyanánt fuj T It\'nnJ KÜ anSien ajAnlkiJ^ ai Iparosoknak, minthogy a tirgyakal 1|tbd raiaotbitj.t ?9 ajánlótÍ teszi. Egy ily Wp, mely virajrejukrokat. gyUm5l>*í>ki\'t, U\'kiípi-ktt, MUtfejeket, csoportosa tokát vagy karika-t or lkat kíp*=, kapható S, 4, G. S, 10 krort, tuj iirejr átTu^rteii lakk ejjgtst-ej 500 kípro SO kr*rt.
icKt" I»3t)b bc\'ycn ¦\'abadalma-¦ott mírrjr. cperrb, patkányok, \'ör-gik ia hilrraS^k kílrtAsara. Aa e^ «dia MoiSéfgn türlinlk. Egy nagy «islcscae Ara 1 frt.
A b*J-i élénk állapotban tartani, ai Satt Ta^ ii!>kH barn Ara rntiBi.-WttktlMMbVHi^^^r mladea Ttjyi k%iÍtiocnyck karor tok. Van tiefenctím a I. cs. kö-t&a*4taik J-li-ntattól, hi^y bíIhiü frll, satgaamliltaat\'an kitt ertiti* tlsolt üo-odaj kaphatd, Hit ürtf gel SS kr. nagygy»! 45 kr. vii> <^0yStut p ¦ - tger, auilrlyai- a^tyni-^ ^«¦BWt-Tynkrr ipti -hl kfiel irtani Eaea ódonban f Italait ¦ er.\'kmlc-ddn további dlcsérets fálcslcjrcs, mistbogT jrr*ntm incllatt bruitati k. Egy dohó tal bassoalati utast-. tAMaU egyatt 40 kr.
, C». blr - »i-i*4*lm,Jtt»poal»-satr Slbcr, »ely.y«>l1 luh\'aiy p*rr* alatt mind n |n«T\' n - aeveunda ¦srBByfoltókat min dentale kelmúk-UH a. lrgtlSíUibaa brV{ix."Gzen «J bésslimAaj ueglialal talnd\'-nt, ml a* Ilyfíl* szerokbfn soMigléta-sett, salntbogj mig. a legfinamabh ét l^gkiByeaebfa iJot !¦ sérUUe-Ü&tibagyja, »nndj4rtstirai éi ora Bsagos- AJenthatV -eg}uersmln<I aMirl(-tlaLtitasrm.;Lg7.:fircg basa-¦ibdi ala«ita#sal 40 kr. - TU«^--iUtoaa.....j|lfs^iia^s«ji pan, * Irglnomabb Olatokkaf. K^-y, U^pae^sagn oWab Lt» IA ft) kr. sacy dare> SA kr. Kry 1íg»\'yT«--lodi B>ar-a>irJstamBit.ttlt b,^kvorcs 80 br. lí*-y darab raar^aiir bid>:»*», -pri\'rl tí> kr.i VaUmlr.t uilailvu.maB i:r*t- H tallvtt-s .itak B.sl- * a. \\ l-l f<S;dlfk, a> lecnn^ynbb t»1. ¦ likban. J_l. fT>.bb b-jojajok, ¦ haJ7yí*k.\'t-eTSaltésér-. E.y Brigii 20, CO, 50 kr.
K.lon » ttíkímem-Í veiidt-glö" rnlajdonosuk, gjóg)-- " intézetek ís növel \\ akre, ajánlja BURI AN™ Fr/
hiiiidcnncinü
gyári rnlitiírát-\' üvcf, gladi, llcrrrngnHse Nro 4. GAZDAGON KEL^.ZEIiELT ^¦syin ^ttb-b g^ig ¦v\'a.aÄiB y als:
a If^.jbbuak i\'UsqutI cu. k. «»ab. nipanyo* ágybctt-tüU-kUel
Irpujalib modora
grgyiserílbbtöl a lepfin
imabb tarsale J-á^
a birodalom
W Sajdíts Wltít
künyv-, toü-( hangjegy-, író- éd raiWJ^ereeltedó-eeyJíöícsÖnkbnyvtára, a pesti éa bécsi mö-egytetek ügyvivője, könyvkötészete, kő- é8 kowyvwytínwája dombtirnyomé-géppe), a >ZALA-S0AÍ0GY1 KOZLOWY^.
" Nngy-tíáÍTÍz§án.
Ujonan felállított, díszesén, felszereli és dusrnk-tárral ellátott "író- és rujzszerkenskedésbenjóminösé- i gfl IcTélpapirok feltűnő olcsó árért kaphatók, o. m.:
100 Önöm nyolezatlrétfV levélpapír 10U boritékknl és egy.franczia szincs-nyomuto tokkal,\' mely a papirijkat és borítékot befödi, líra csnk GO, 70, 80, 90 kr; to- i ^vébbá 400 fiflom 8-n\'tü levélpapír 100 gumírozott borítékkal és egy diszus aranynynniatu angol tokkal\' ellátva, 90 krtúJ eg\'sz 2 frtig; végre s?ÍDes levélpapi- : rok, valamint valútli angrl dupla-nehéz lcvel-papirok nagj\' választékban, olcsú árért. — 100 li vél papírra bármiféle név vagy jegy nyoai.is;lért esik 30 kr szá-mtltttik. -1 ¦ -
A fentebb ctulitott oIi-bú lux*nt-papírokon kÍTül még kűvetkezö bi-1- i\'-a külfi.ldi irti- t-a rnjsMzrriíi kapliaíók, szintén olcau^ari\'rt. u. m.: mindennemű író- rajzpapirbk, Belymimásolü és knrn-a-pnpirok, egyszerű festett papírok, simán éa présül ve, valamint arany- és feBtéknyomarriak, M márvány, arany. t.-zünr, réipnpirok, ir;inden pzinö vírrigpa-^ pírok, inioden me^kivdnintú nngrtá n bclfükli bollandí,
fvalamint valódi franczia színezett lnkpapirok, laíLti és angol raasuld vászon tá papir, briaztol, lak- és krétn-jiaptrok, i fényitett lútogalójt!gy papír, rsjznló cKzkflzök nagy rátaszté- • «2 ka, mindennemű ini, rajzoló es festett irunyok, angol tlrló 38? gumi bc4- és kQlftddi iro- és máíold téntilk, vigyeszílénta beírásokra alkalinazbatd, pcv#ét\\i az minden minfiségü, \'
fvalamint pecaeContynk bit- és ktHol ü, amerikai aezéltolLak nagy raktára, ía- i*s CBonltoIInyélék, hamburgi hídtollak, l szivnrpapirok, raj/d> ezkAk, körzetek, szeg]ét-mértékek, vo -jj* nalazuk , tovtiblá b hett-llen olcsti árért rajzeszküz3b, rajz-¦íív azegek, törlők, feh«r fekete mjzkreták, festék-törülök, \' ^5 hajtogató csontok, fa és bAdog díszes ntí ténLatnrtdk, ecset ^j* éa festékek, angol vnszim olnjfestvényekre, fcstéknvomfliu ,*°-\' diszlevél éa kűsz.\'inlő p:i|iirok, borítékok, látogató,"festek-éa nrnnyn-yoninfu köíz«\'iut(".kilrtyák, levélragasztók a mv|r- . kívántató névre 1*«0 db 2.M —3 frt, enyvezett áru<sikk-jupyek, franczin hi.lc^ enyv. vaízjnboritékok pénzkQldemt\'-nyekre, és több-fól<> p szakmába vájni itt fel nem vett tárgyak iü knpbatók. — Fé t> kt\'p! ajhamnb nagv választékban L\'ó, 50, 100, 200 kt\'pre; ára 70, 80, E0 kr, 1 írttól egész 25 frtip;.
S®* Postai raegreaűeléaek oyorsaa és postssas "Wi
iCgolcsólrb vászon a-földit
Nagy ár-lesznllitás
\'vM.O.OE.R.N»1A J 0 S BÍ3Ő és legnagyobb gyári vászon-raktárában, Bécs, Tuchlauben IS. sz. a. Urak, hölgyek cs gyermekek számára, hallatlan olcsó árért.
A visznak finom- éa jóságokért kezeasio vállaJtatík, a leuaJlito t árak blzoasysra ralBdenluiek Sayeliaét sapkra vanják, éa a Iggklssöb ¦e|rtade.éiefc a legsaajreabst fájják elöidéini. Megrendelések, a virakdZaasak tökéletesen ^egfetelélép, totjaalttotHek. letgík, setyek a ta t*
hez aesi illsaak, viaazavétetoikl
A vászonnemek árjegyzéke.
Szabott-arak, még ismételadók- és kereskedőknek it
.....pf<ilt^MlEt &M.r rmWik ísrjrl(mwl.:üii . f
¦ital. alante! ini ria fa 11 un»» ríklir.<u bqiblt ?. alwKHI., Mrt>«l>,nk ^b(»lMnlr-f> >inlDuii iill«lr.«k. ¦
.^FRIEnHAHB Beesten,
ufh DrHier: terc^rn»k\'aieíletl
***aa*ammLw
HMbtsnaVs>-M. ac \'4a OjasMxb
tndgjar im^nisztenuiii
KÓ8Z Uri-ingsk, legjobb kézi-munka.
Pehár-fonftlu. vtUaon-Jntrck, S írt 50 kr hrlvntt t frt BO kr, \'KInouiel.h Tanowainrlkl 4 frt M kr b. 2 frt 30 kr.
Finom irlnadi va«y mmborm in(r»*k 0 frt h. 2 frt 80 kr. ,: Finom kollnndi; vAamn-iagck S írt;SO kr k 1 frL - -I Finom rnnibnrgi kússviront fnpeb\'1 frt\'60 kr li. 8 frt 50 br. . Legfmomabb rumliprgi higtk, leEsxobh kéii-mniika l_frl k. 4.
Legfin. beltpai batiat-váatoubüí 12 frt "k. 5 frt GO kr^
Fehér és szints ^drting-ingek. ,.,
Uti-ingekv füh{r ¦hfrtlngbBl\'3 frt h. T7rt 80 k\'rV \'" ™" Legfinomabb franczU íbirtingbül 4 frt 25 kr h. 2 frt 80 kr.
- Legnjfthb ibvalo. Malaes • íriRek 4 frt «0 kr a. 2frt 8\') kr. Finom aaliiea tblrtlng-Ingek 4 frt M kr h. 2 frt 60 kr.
-nnam-frantTtUmdaes¦¦baÜit-tnKeBr<JnT-»-fcr"h;-TJ,.;fri}r| kr.
\'Lognjabb fehér tAnc2TÍ[ralml lngek,> legunomabb^O frt 60 kr h 3.20.
Vásznak, zsebkendők, asztalteHték.
Lesflaomabb Irlandl .vagy rnmburgl!, BO rBf, 50 frí h. 4 írt. Flaom vaKBn.bBÜ(itHiö(et, 50 rCf, 80 frt h..45 frt.
va>xoDrar.ebkÉ)ndűk, fcllncsatjá\'l\'frt,\'. 1,60, l.Rfl. " frt. >«gfla. váiion liaUat-xsebkendok , fíl(iicM)tjn ? ri a^O. , Flfomu/i nynkkendíl, fíl!I,nátlairT.í,0,l.r\\ii g ^j,
Kész női-ingek, legszebb kézi-mnnka és kézi-kötés.
yáazon-nCUngek 3 frt hely ott 1 frt 60 kn Fio ora avelcsi ingek, ranesos moti el 5 frt b. 2 M 80 br. Finom viiionból, hurkolva 5 frt h. 2 frt 80 kr. . _ \' OlTat-tngek, legSn. TiasoábAl\' éa kS^ssőTB\'frt 50 kr b. 5.80, Uj diraia tílvb-n kötött 6 frt 50 kr h. 8.50. Eugenia, nj divata, kötött 7 űt h. 5.50. M irta-Antonia faz6-iagek 6 frt 60 kr Jj. 4.60. Vieto ria- la gek, kotr a ét finom valenciennessel 10 frt k. 7 frt. Nöi-alaonadrágok, legün. sblrtlngbSl 4 frt k. 2 frt. Nül-iiadragnk, kfttre, ráiiónból, 0 frt h. 2.80 Nili éjimellénykek, angol ahirtlngböl 6 frt 60 kr h. 2.B0. Mellánykék legfin. batiat-perkilbdl, angol 6 frt 50 kr. h. 8.50. QjBies, gasdagon kottttt metlinykók IS frt K 6.50. Kranella melÜnyk.\'dc^.legAn. batiitbíl 15 frt b, 5.50. Fs^iinoronbli mdlútijkík, ralédl valsncicunaaselSO frt b. 10 frlt H6i halA-ingck, bostza ujakkal fl frt 60 kr. 4.60, fi, 6.00. Hßl fadrúa-ingek, űrwm baliat-perkalbdl 5 frt, 5-60, 9,60.
lírt CO kr, 1 frt 80 kr,
Vászon-fértl-gatyák.
legfio. rumb, vasaui
- i. \' UUSnHIe kiadásokban
pfegrende %
;meU ;[( teljcaittotSok. Megrenduléaoknél a nyak bdodge kérűük,
I ÜZIMj
An das Central-Pepot der ersten Leiowäsche-Niederiage*"des atönjs • Modern, Wien, Stadt, Tueblauben,N. 11.