Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.84 MB
2010-02-04 20:14:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
720
4720
Rövid leírás | Teljes leírás (251.79 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 001-004. szám január

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Hetedik évfolyam..
1. szám, jauuár 4. 1868.
*i Kiterjedve
"V©STSr©s ta.i*tn.nnTi 3ta.otJUsa.S3
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet kAréfelt\'
i ftgefkrastöi Iroda rn kiadó litvntal :
gAjPfFjR JOjWEF JtiHijtkews*kf(lA«íb«n,
Előfizetési föltételek :
| Helyben háahoi hofdiual és rUiltro-poslán kQJdrt
Két «yre É* negyedre
l frt. — kí. 00 "
CTI irQ.@-teB@lL:
A )mt hnnibriR peütanrort. 1-oEíJr 7 kr. «or fi minrion toribbí brikutiflíri fi Ut lUIrr^Ii] mind-n ogyc» beíkülÁjirrt a« ki A „Nyílt Uren\' t-gy peüt Dor bniklnlAfii díja 15 br
Előfizetési felhívást
n&lBrSooiogjftlözlőiy"
» kítorjodve
¦gíöpifoa- és Vasmegyékre, festi 4ap hetedik évfolyamára.
Lapunk jelen számával a hetedik év-íoly^mot kezdjilk meg, mely egy vidéki lap éfatében hzup idő, és világosan ta-jinabodik már maga e jelenség arról, hogy olajba biztos, ez alap pedig e \\i-dékj 3rtelm.es közönsége, mely n szer-ke^öatg törekvését felismerve burgó-aaYeJUntoljft. o független lap ügyét, ¦mely vénzvóiet toviíbbra is kiérdemelni íö*tbrekvéV< nk lesz,
A,- pserkeazttíség mindent--elkövet, ÍSOffy-e-lap minél tömöttebb, változa-toab ?8 érdekesb tartalma legyen.
Fölösleges mondanánk, hogy a czél-najc minél sikeresben, csak ugy felelhe-\\Mnk m*É\'< brtt. munkatársain k<4ovább-ra P szellemi támogatásával s a t. k 15-sönség anyagi pártfogásával találk ózunk
A szerkesztőség. Előfizetési feltételek:
Január—deczember egész évre 6 frt. Január— jnnin\'s U\'\\ évro . , 3 „ Január—nmrtWis negyed évre 1 fr. 50 kr
Kérjük az előfizessek mieltíbbi szír vea megújítását, hogy a szétküldést le \\l*Í& pontossággal teljesíthessük.
Hirdetéseket gj or.-an és jutányosán ItbzIUnk.
B8.Í gymnasiQm ügyében
-~-~Ét yZa^Samogyr Közlönye miilt- évi-iltolsrf szamában egy czikk jelent meg, melypeVczimea következőképen hangáik.; aMiííéj) lehet n nngy-konizsni lét-.•péiiösancUí ifögy mnasiam javára megállapított százötven ezer forint alaptőkét a lehető legrövidebb idÜ alatt biztosítani oly fo$ftáitj hogy ezradakozás egye-.; W^re érzékeny terűül ne essék?" Ter-
tfxwx\'kylÁL \' ......
• - »E \'~m\\kHira-ki vánok-nehány sorban felelni. ;; , ; . ; ~ TerBániiky nmak nézete, eltekintve \'^öii\'köjrglipiénytöl, hogy időntúli, tn-jfadhatlsnul helyes, de csak íb papíron, arOftfllyfiíápen kilehet azt a 300 alá-\'Hfási \'ivei számítani a százötven ezer forithváéy mannyjiégnek .6.00 ttoa ré-.[¦^^/valiS osztásával ámdo e*.ugyUn-\'lfM,§uXti tliéüriában mozdítja elő, mig a gyakorlatban, Üa nom is nehezíti, de hát-fá^tw,.- », mennyiben eisö\' pillanatra Vnép^Bf^- btvaíKÍ gondolkozásba esik a ! ^P^iinl\' hallatára. Do olvassa o»ak i y^gigf bi&«nyárá mosolyogni fog.
-IJgyft^íiftTerBánszky nr törve elfő---gftdhátd volna 4s üdvös ia lenne, ha az .Mty&éftptm kiééttetett .volna, hemmon-^d^«~«játítoU-térv -pontonkénti nieg-Urtáaib«ri\', mert ta. kimért Bzon)orú>
emlékll rendszerazerinti táblílzatos ajánlat.Egy nemes Ügyet sohasem ketl,do nem ís szabad keretes számítás alá venni, váljon nem e kedves megyében, de édes hazánkban tudua-é 300 lelkes vállalkozót sserezni ngyűjtésre, ha aznkbteles" lenne „500" forintot gyűjteni?! —¦ A szívesség, az Ugybuzgalom nem ismer határt sem eg) éneknél, sem az Oaszea nemzettestben. És igy Tersánszky ar terve nem csak kópletf, demég az Ügy-bazgalomnak színét sem hordozza magán. Ignorálja a Bzabad tevékenységet, határt szab a lelkesedésnek és elutasítja a nagyobb raéVvtl kegyes adakozásokat. Már pedig tisztelet becsület mindenkinek, ki szivében a gymnasinm Ugye iránt lángold sze etelet és tett vágyat, áldozatkészséget táplál! Legyen Üdvözölve a szegény honpolgár ngy az ö garasával, melyi-t Ünmagátúl elvonva a népnevelés, a közműveltség oltárára hoz, mint u világi javakban seereiiiísé-sen élÖ gazdag, ki oly mérvben .tanúsítja nemes indulatát,- - szent ttg^Ünk iránti jo" akaratát, mint azt vagyoni b honpolgári állása megengedi.
Sajnáljuk, hogy Tersnnszky ur a nyilvánoH térre lépett jelen tervével, mely idÖ elíítt halva Bzulelett, ámde egyrészt Bzeretjük, miszerint egyezer mindenkorra határozottan kimondjuk e nagyhorderejű^ügybeni tapasztalatainkat anélkül, hogy mi az ügynek ártanánk ; «ó\'t eloszlatva a kételyt, onak-ugyan „hutoKan" láihaasuk fögymna-siumunk áldáitdiis jövőjét.
8 mtiiekutáiinaTersanszkyura nyilt-térre lé| ett, mi in nyíltan czáibljuk meg. D« mpgis mofídjnk az okát, mi^ indijot-ta e terv iráaára: vagy hagyjuk tar-taléknak? — . ...
A czikk czimében aztf\'mondja, hogy ,egyesek re érzékeny terb\'dl ne essék* már t. i. az adokozás. Váljon hol it( a logika? Lehet-e adakozást érzékeny tehernek mondani? Ezt már a gyermek ia tagadja b ninos rá ok, ninon eset, hogy áz adakozást tehernek, még pedig érzékeny tehernek lehetne -mondani, az az engedelmet! volt és van enet reá t. i. hajdanvolt valami? kényszer-kölcsön, és mowfc Tersán-izky ur terve szerinti eljárás!
Háriy , de hánynak lenne érzékeny teher háromszáz gylljtíí közt a 500 forint begyűjtései valdban a legszebb Ügyet oly Borohpdba hoznák, \\hogy mint a hajdani katonát, köttéllel kellene fogni a gyUjttít. Már ez aztán érzékeny teher lenne!
Do hagyjuk a tréfát, noha különben alig tehetünk a kérdéses czikk figyelmes elolvasása-után.
A gymnnsíumilgyi bizottmány lö66-ban az ajánlott utat megkísértetio s mi az eredmény? -r- tudjuk. Hogy nem fényesebb, annak indokai különbözük, melyet jelenleg felhozni felesleges; de megemlíthetjük , hogy areályoB és szilk tfv~Titán a kegyes adakozás kórlátozot-
talih szokott lenni. De ezért nem helye* ait mondani. hogy az alap nem bizton. Tettleg csáfóljuk meg Tersansky urat: váljon biztos alapnak nem moridh.ito Hiún körUlménv, miszerint az V\'-ik o«t-túly már valóban, a VI ik osztály pedig a jóvÜ évben okvetlen megnyílik? miután a nagyméltóságú magyar kir. vallás és közoktatás ügyi minisztérium egyelőre az V. és Vl-dik osztály telálli tasát 1867-ík évi sept. 18-án 10.421 «z. a. kegyes leiratával elrendelte. Ey mi ugy hisszük a velünk a lelkes polgártársak is, hogy „lassan járj," luvább érsz!" éa ne sokat egyszerre!
A mágus ministeriuai a fó\'gvninasíum ti-ljea rendezését további rendelkezéare magának tartotta fen, éa mi egész reménynyel hisszük, miszerint a kur intő szavát, a közműveltség kívánalmát any-nyila átértő Báró Eötvös Júzseí oultus-mniiater ur u exct:llentiája egész erélv-lyel oda törekedik, hogy e fó\'gymnasiu-mot a legszebb virágzásba hozza annyival is inkább, mert e fonsobbi taudzék nemzetiségi kérdést is, mint az e lap egyik utdbbi jgáplíaban elég azakava-totuúggal kif^Mi mondva.
Nekünk tehát"nem az a feladatunk, hogy az eddigi alapot elhagyva másfelé kapkodjunk, hanem férfiasan megállva az elfoglalt téren b bízzunk erőnkben s azon hitben, melyet őtteinktÖl Öröklöttünk : hogy a magyar a mily hífs a csatában, ép oly lelkes a közügyekért.
Ztilnmegye közönsége oly lelkes közönvég, melyre bizton szárrjithxtunk; ámde ki az, ki az ingadozó testületet hatalmasan támogassa? Már pedig, ha feladatunk megoldásában tétovázunk,nem-csakhogy a~népneveló«t annyira szivén hordd magos kormány bizalmával élünk vissza, de önmagunkban eráíyteTenség-^ nek mutatjuk jelét, ezt pedig sem nem táplálunk, sem nem akarunk táplálni, főleg akkor, midőn a lelkesedés oly mérvbe ni nyilvánulatával van szerencsénk találkozni, mtlyre valóban örömmel tekintünk.
így a magas min is térin m kegyes engedélye által, más részről pedig az érdemekben gazdag s az ifjúság nevelésében: ory"fényes-eliameréat kivívott-ke-gyesrendUek főtisztelendő főnökségével a gymnasumUgyi bizottmány Rzerzodés-re ís lépett a tanár oraknnk kellő számba!)! tartása végBtt, özlöuözve lettünk ujnbbi felhiv.ás kibocKátá^ára. E felliivá-sokkal legelőször is megyénk köztiszlele tUl. alispáujn, tekintetes Baroza Sándor urat tiszteltük meg bizodalmunk édes ér-zetávBl,hogy ő, kibokros teendői közt a népnevelés szent Ügyéről egy peroaig sem feledkezik riieg, sőt hathatós pártfogása alá vette, oda hathasson, miszerint a lelkes tisztikar úgylinket magáévá tegye a "tekintete*, fíí- és alszol gabirák nomes buzgalmukkal üdvös ezé-
Ilunk elé réséhez aláírásokat s készpénzbelit adakozaaokat^gyKijtrai írziveskedje-nek, melynek a legkedvezőbb eredmé-
Előüzetésí péuiék é| hirdetése^
11CT asiaiin e Up iitUtnl tttrt*l(ait ílfelJ 6t 0 s I f in é a y e 6,\'
aliunint tícJiÍIíÍ lerBlfik, birromiro » kI&döljiTatallían kaldead3b HAOV-KAIÍIZei^J-
nyél reméljük. Nemkülönben vávosonk-ban is löbb ÜgypdrtolÓ lelkes ur aU-inbi iveket fogadtak el éa fáradoznak kitartó erélylyel, kik nemes érzelmű helybeli lakolok és tisztelt polgártár-wünktiil már is közel tízezer forintra rugó aláírásokat gyűjtöttek.
Mind a gyűjtő, mind pedig az aláírd, czélunkat oly lelkeaen elŐmozditó jótevőknek névcora annak idejében nemcsak n „Zila-Somogyi Köxlöny"ben, de a nagykanizsai gymnasium történetát tárgyuzó albumban ia a t. közönséggel közöltetni fog. L
Továbbá a tanügyi bizot\'mány épen azért, hogy egyesekre az „adakozás érzékeny terhűl" esni ne Utszaasék, de e nagyhorderejű s a magyar nemzetre egykoron oly szellemi dicsőséget kétségtelenül adandó fÖgymmUiarn létesítése- a virágoz tatására áldozatot nyuji hassanak, felkéré s felkéri nemcsak a megyei földesurakat, de a népnevelés és tanügy országos védnökeit, hogy figyelmükre méltassák a bizottmány erélyét -s- -önzetlen, nemes ösztönből keletkeseti,7~a egyedül a haza, a nemzet dicsőségére, szellemi előhaladására czélzó törekvésünkben Begédkezet nyújtani és nagylelkűséggel előmozdítani kegyeskedjenek. .. .. .A
Szeretjük a szabadságot, nem tettünk határt a lelkesedésnek; nyujtwon mindenki annyit, mennyi tőle kitelik, a menyit ntfmea szive sqgnlt. Teljesen megvagyunk győződve, hogy az a* ttgy, melynek alapja a magyar nemzet ssa-badságszeretétébe vun helyezve, as virul ni fog!
Még egyet. Tersánaaky urnák, aaon
tételét, hogy a bízo\'ttmány jelen müsTö-déséyel a bukás bizonyos, egyazarŰen vísszabtasltjuk. " • -.--i
Ezelőtt négy évvel Tersánssky u,r a Zala-Somogyi Közlöny-ben nehányssor lelkes sí a vakkal inditványozra a (N.-Kanizsán létesítendő gymnMÍnmnakiel-állitását éa még*axon ajánlatát in bbaxá -tevé, hogyha 4 gymna-iiüm létre jövend, önmaga is az alapitványhos 600<\'Lrtnyi Összeggel fog járulni. A gymnaiiami V. oaztály tettleg megnyílt « benne:BQ t*-nultS-jfjunál több nyeri a mfegaib jrtlle-mí kiképzést,s igya bizottmányi&Ukö-désének sikere van; váljon Tersáonky nmak kézbesített gyfijtŐ iwn-nui gyűjtött? még eddrg tndtnnkkol semmid 4« még a magit ajánlatát sem teljesttottf. N.-KanUsán, j«n. 2-án 186ai>ii;i A gymnasinmligyi bízottníány^öbb* , tagja nevében? -
TÁRNOK ALAJOS, aklntfiuti.
UJ évi elméllce
Elmaltftk a végnő percsebr o iátlép-_ lünk az uj évbe. _Es átléptánhirtBÓ- -nyeirif farka seregével, 8 hieaállb, vaia- . mint hittük & mult évben-tíf hoffy a*ok ¦ teljesülni fognak> csak véglaUeletfiaVkel
fogjuk megibinerni, hogy náhdgn rormK nytlnk csen utolsó leBöllofcvolt* ^ Mit, ezer gond és nélkülözés közt votettUnlc, mit szivünk melegével tlpoltunk 8 asfv-vérünkkel nagygyá nüvoarteUönk, ml * ugyan ason érczlábu Bora* fogja learatni, mely a virágot leduljaj^nogy a gyti-mölosöt megérlelje, a gylimöloabe po-dig a rothadás és enyészet csiráját takarja. —
Mily szépen, biborosan litn«^-1 it-\'l »z aj év hajijai, Kin fiam oltoite ocakii játékBSBr^,-s^y}yplÜt Urdcüony éjjel a kis Jézus megajándékozií, ujongvn ny-Sr^Tn^TiaTrStiln, b örlli nokf,-mintha a«*töbt*í Tíloom - fogni torírí..vagy újjal felcserélni.\' — S ki nem rokonszenvez" a gyermek örUmével, moly oh igen hasonlít a férfi íirliraÉbez? Mit nyernék vel^ ha el tnon danám kis fiam- 1 nakTmlne tío~fs>a fognak játdkszererjnt-ni? Ö nem úríejje ungemeL — S le. ki most boldog éa. megelégedett vagy, fo-god-o valaha a niuUndJSííg intő\' szo\'zn-tiít érteni? Igen kétlem.... azért szerencsés boldog uj évet neked édes embertárson!, ki gyermek a jelenben, s nem gvötri magát a jovendíí talán vai-val!..\'
Avagy ki tesz-helyesebben, a ki derült napsugáros napon, zivatarrá) gondolkodik, vagy" a ki most szépségein el merít ive, végtelennek hidzia niipsngá-ros napot? Az eredmény körül belül egy, niig nz rlsüt a jelen nem boldogitá annyira mint az utóbbit, addig a zivatar, a csalódás nem sújtja oly erősen . . .
A ki a jövő reményeitől, az uj év e kedves napsugaraitól íbsztatik meg, mit ) ér annak e csillag pisla Fénye? Hisz a boldogtalannak öröme olyan, mint a hideg folyamba Öniltf meleg-forrás, az egyik peresben még meleg, a a raásik-bauelenyéaz a milliószor nagyobb meny-nyisegilhideg cseppekben . ¦ .
Á kinek szive remélni bir a kétes jövőben, az as örömet—hu .virul számára nagyobb mértékben fogja élvezni, mert szenvedés árán jutott hozzáj bár vannak pillanatok az életben, melynek szenve-deseihes^a halál küzdelme áldás! Jd, liogy az ember nem mindenttudó, mert akkor ínég. gyakrabban nedvesítenék aaarcaot a bánat kbnyjeií —
A világon minden a változó körülmények hatalma alá van vetve, csak a nemes szív, tisata^rzelmeimaradnak, mint szent íorvéfr cseppjei mindég tiszták. 8 öregre lia Reményed — ez ujolsd deszkaszál élted sajkájának ez utoípó\' á\'rbo-is elhuffiVDtAr1kerefla.3rigagzt_áa imá-
gyoU, ha barátod ¦^lleasé^odiyjíín, ha lífyiü\'j^kiri^fc\' szivedben oltáWépítél, mágeaalí :.r marad -egy,\' kiben puha ^flnv Qfialódol. kSnát mindég lelsz yigastt; a „hasa*! r- - ,_
- " :" \' 6 A MAY ISTVÁN,
Egy kis felvilágosítás., „
A "„Vitamcpyof lapok" muh évi november, hó l\'.\'-eröl múló tí-ik Bsámáb-tn — mely lil-vAtnluB elfo^lftlisápoin kílv^rkertcbon csuk inoaí jfitüít kezemhez —, egy névtelen tnjó-kisezelli gaídaa-rtgí ki ?1 Irtást irvím
!tkk.ii
¦egz
loT kuv^tktiiü lialiixi(ve vzikk
„ VuBia kall okultál utasit.innnk a r\'/.\\]n.-Htimogyi - IvoEluny" HÜ. mániában f¦ ¦ ^ 1 »lt „Kjjv Bzcmtiinu"-nak amii váriját, minUi.i a bimlólí a l.-irt kiilllitiiBon felflletcBon é« rtn/reluyló^n jártak volna cl. H\'->gv <~z:n ivlJiiaa valutlaufliigát kimúlásunk , cleg a bíráló vál.Lwr.iniáiiyuk Yakineró\'iiég nélkül meg iíűiji tiím.niinilu jvUcinéíiek felt-mli lese meJ-lelt, ii megjutalmazott tárgyakra hivalkodnunk \'." . \'\' \'
Men cnlpa, mea culpn, n0a maxi ma culp.i! Azóta, liogy os idézett sorokat olvastam, oiiita riyiigmU j>«rezem , rottegvo vűryrn a nyakamba nknazianilú boüBülutacrtóai jteri, mert a birúlú urak feltétlen caolhatatLin-aiigábao kételkedni bátorkodtam!
Pedig a loliet\'l Ipg^ycngfitlobbon ig-vokoz-lem mugiimnt kifejezni, tnidüo igy ssóltatn : „A bir ultik cljarüBfivai aera vaUak raegclt1-gedve, miután ugy Idtazutt^IotbakiBBé felületesen és réazreliajlóan történt volna, in e g v a 11 j u 1:, mily n c h é 2 í g a a n rigó a n a U lenni bizony o a U ö r ű i monyok küst, tiű kurántoom 1 o h e-to t U n.u
A mi a V. L- tudófiitójánnk azon állitáoát illeti, bogy cu e néri\'tom által „vakmerően" as — ál tahim nagyon Ituztelt — hiráJt-k „jellemét" támadtam meg; — ez oly badaraiig, melyet csak a lulcaiguzott vakbiugűaágnak bocsátok meg I
Már eaak l\'el kell tennem, btigy az ioine-
ratleu tudósi ló ur nem a.i ukti>beri klál liláson B3erzé gazdáazati lovagsarkantyuit; hanem, mini reményiem, látott vagy lygalábü olva-Dott valamit máa és nagyobbazerU ki.ilutasokról ÍB.
As ltíUG-ik bécsi gazdaaági kiállitásnál p. o. a bírálat a legezignrueb elvek ozerint történt. Egyik Fooív az volt, bogy a tagok — kft caak lehet—t- na tudják, kínok állatát VBgy iermónyét biriljdk meg; tehát minden előlegen elfogultaiig nclkíll járh .asauak el kütelcBságűkbcn.
Többek, közt azon eset fordult olíi, hogy Scinvarzenberg berezeg inásoddijjaltat Itn-pntt; az Aastellungsboricht azorínt naórt : raivol mínt a kiállítási bizottmány elntíkö irányában k ü16 n ü b BEÍgorral bellett eljárni a j u-r y n e k 1\'. 1
lJacsára annak, hogy a jury minden kilel-kotÖ módon a réSErehajíatlaiiüügro tó reked a U, kritika raanykövei kérleHiotgtlcuül huL-
JS8J .
\' godjók ntog, hogy máflok néeotóbon is kétet-
-kedltoiiaekJ.-------- _ , -kcl\'"\\
Azétl ib újra kimondom^ liogy ekkoriban tett óflaroVóíeiolnihöB\' mí&fe.éa\'raihdeiikor is ragnBBkodnifogok- ;? ¦
OkadatttlDm pe\'llgiavval^bo^y a ibl^álat a^Juhokíjál-B gyRpjora:-igBij oackóly oulyt^ foktutott;
toválibá, liogy bár a progratum egy pontja vilagoaan követelte, miszerint a kiállított gaboiiáVal tökóleltiaen megegyoaíí minüaógQ legalább tíz móro\\ legyen a-kiillitó . birtokában — ii, bírálóknak e^ylbo oetn tolt ez
érdemben kónlóatj Tégro-a-larmónyök"0B8sehaö0nlitáBa aera tiir-lóuiii-tott olég szigorúan, mert mint látazutt a binilmi veü.erolvok nom voltak elóggé aza-b t\'isun kúrvonulóivá.
Ezen három ]>onton nlspsaík a bírálók fel-it nyiivúuitott véleményoin. Itóljen m.ir mupt a nyájaa olvasó! —¦ — —
Miiitin nezoto aierinl a V. L- tudóaitója a „üí.. ¦ üi Unu"-nnk szabadéi vQ ny Í lalknzi* tát uri\'g tVjazó vol agy un üt lege llu — el Ion un biii>Dva;igul a megjutal uiazutt tárgyakra 111 -valkoVik."
Le a kalappal ur.\'iira és hajoljanak a földig — félhivataloa tekintólyt fedeznek fel rémült szemeim a.u (udóaitó urbac, m.-rt ináé közönségen halandó — mint rainü én vagyuk — még eddig nem iátlaazon jutotoni-jL-gyiokel.
On tubát ulyan fegyverrel él , röviden Isi-mutidvu, írányntuban, moly némoiy beava-tultnak kizáró lagoa tulíjdona. (legalúbD még moat) Kngedju meg, bogy ez egyenetlen harci lattára, eliire lerakhaaaam a fegyvert.
K.0\'élességemnek tartoltam a kiállításról őszintén nyilatkozni a magamban azon hitet táplálom,, hogy t. olvasóim nagy réazo méltán^ ulja szándékomat. Baráija vagyok a U-aaok a vaaraegyeí guadaaági egyletnek, azúrétól fogóin hibáival ogyült, de Jjyiltaágom/it megakarom ezután is tartani. On pedig^. tuilóuitó ar; caak tömjénezzen bátran in infinitum. A vakmerő Bzotntanu.
\'"I" AUr^U
kedélyei^aUuág, mely ilyon szomors Idk-e heq a egyebek hiányával az ifjakat, BaíntÓu a röJsapráraes W^saUl alyusokat flzórakoB-ta*Ja. V KESZLER GYULA.
f: \' \' \\%.-______
¦ v Sopron, duez. 31. 3867. Iaínóí ögy UJ év tftnt el as idö megakaBsít-IidiUq fylyaraábaü; mtelStt én 18fi7-tfil, mely mind Magyaromsigra, mind as bgyQttea bi-rodalomro politikai tok intőt ben annyira r vezelea, a a tÜrtónolonibon korBzako
... - .- — ^; . • • . .P - -t lalAa mairlD!7ia űlifnilni a. t. tiir
kftdettebb Jpglfllkozás as ima;- inily nagynzerll az, bogy milliók eV milliók -\' gondolatai .egy .szellem világ trónjánál - íaJálkoanak. Jfjn ;éa vén, úr éa szolga király és-koldua, ellenség é$ barát esz-\' jíjttéi itt QgyealUnek; niriC3 sorozat, nmoa - \'^aaőaég. a mint azivböl fakadnak egy-f-íBaartt vagy wirágjoa kifejezé,qbenf azon-i j naliOilB jqUtak. ,,, ... . - r\' ;ff(Kinek tbbbó,a fóldtju nincs reménye,
—^tS^wyt^inya^^B^d^riPn : kíKnnrH» , a
\' í f öidttn- Üldöz, j vigaszt, Eár ái~ égt olT kír l«ÜiBgyUkaa iemberek,, laton, oltalmát
:"VT\' Mennyi fájdalmat, mennyi kétaágbe-re*é**-efl>\'hiMs ima! Ellensége is az em~ •,lJb*riaígn^Utski hitiben akarja megren-•¦. ditafttei mart ,.iniá^aninjejkunk f«l» "tP1\' \'ndflinjsaeUemak inínaepségé^\'z, azon ;v ¦ -ttrÖkkéíjféuylS, ,tUztengerhe9, honnan líltttnkylínwnt szitíra lepattant, hogy toraUHi^yújtBon svilágitaoiic földein ú>. - r A» emben lét nciucab része a szellem. Hpl*_Ié1ek cro"p, sokat elbír a test. És m1^í\'ÍigMímrferOHÍrviJi(;t|lket? lliza-^r^líÍjl\'mi,d»^%l^Qíiko«líjljodf5s ,az .Istenhez\', ¦Hmstétíéftjkft uj nh(j( ban a ez áz Ima . , :A *la7 t^íA*ás i íejfát HtjiveB^g^buzgó1 min Jen
. fa»iPw>MlHniT"tq1fewiHJüit»k -forrd! [yaiuV.s\'faa a világon minden elha-
Talán raegfugja ei\'godni a t. tudóaitó hogy a bócai eljárás nótnílog kölünbaejk a
Kis-Czollbnn kövMetlÖt? ..... _ .
Egyébiránt csak azért hostara etíi o áoIgot,i \' hogy kirnntanaatn, miarerint ha. valaki nyil-vinoa c«l«kodctrö Bzánja cLmagát, kivétel nélk9.ktut igasaágDfl — de hányssur igazaág-talan kritikának alá van veivel
A kt nabinla virágBZBfcpotííöret játacanl, maradjon békével-hasi lUzhdlyéneí, hol — lagalibh nézetem szerint.— Meraélyoéscselekedető; egyaránt asdut ós aórthotolltai 1 - ¦ .Nyíltanba téraa. a qzibad oazmák ]ova-
f\'to.a ^küzdelme kezdiidik aTSríinB- bátDraág-aT SeTllr^Baorír^ffl gy verő íkofr-W-^fÖgge tl e n boreinaok 1
- MiulSlt a pályára téptem, szigorú számot ˇetettem önmagamiBiil s csak: midiin mog-gyöaÖdtom, hogy minden oldolrél ÍFagget-IoüüI állhatok a síkra — akkor\' vóvóra ka-zömbe a bírálói tollat.
De ha caak legkovóabó tapaantoltam volna, hogy itÓieJem egy vagy mán okbói r~ tán akarat-om ellenerő ]B — elfogult íebotno: Bpavaroat adom t. tudósító urnák, hallgattam volna mint a sir 1
Stölíam — éa niíbf kcllomúllo\'nűl meggyfi-ziidtom, —\' félro-Io lettem értvolMcrl mint Virgilfua énakli: , ,( ¦ ,
.. —- manctialU ntrnlo ropoatmn IudictUiií Pnrlilis/ jugy van a i. tudókttó ur\'.velom azombuu, "mjval lielsy mÖggyázÖjÓBiini .iozorint nora, a" czfllli kiáHítáauflk nyujtbftltanj j>s arany "almit 1 ;,:.; , _ i - ,.; ,
Levelezés.
tiussthely, dec. 27. 1867. Decz. hó 21- 6b 22 ón dühüng\'* vihar any-nyi bavnt liortlott oasze városunkban b az egész vidéken, bogy a közlekedési egy időre minden irányban teljesen iuhűletlonne tutlc. Ugyan aa tmlitett vihar alkalmával váró aunít fnlaíl utuzálnak. egyike szívrázó cao-nieny aziiibclyévó lőtt.
A Likasok a szá^j^&zoroBnbb értelmében !ió alá vannak ^^ÍBtvo ngyannyira, hogy a szerencsétlen elhagyva as atezát, alig bir lakhelyére akadni. Ki Így a hé alá van tűméivé, pnnden erejét arra kell használnia, bogy a.bázábauí járás-keloat valamiktip le-hetóvó tegye, éa a fonyogblÜ Saazeomlátttól megmentheaaú. Ilyen helyzetben mindonuupi BEfiltaógletoik füdiSzésórű is képtelenek j emberbaráti segélyre vannak sokan szorulva.
lit el uom mulaazthatom az urodulom, valamint egyesek kónyöradumányaiérl a Biflk-ség\'it sz"nvedök nevében a hálaköatönetat nyilvúnitnni.
E Bujtó körülményt a iognagyobb mérvben súlyosbítja a nagy fa-hiány, mely nemcsak "uhuval luiuiíttatiekat,4van.em az uosz.es lakos-aágol axenvedteti- A mennyi Fát most 3—4 frtért vehot, kedvesii időben 60—00 krórl lehelolt vonni; do aroppant kiiUnhaig.mffllfíit iá csak kapni lehetne. Volt olyan, ki kény-tálén volt bútorát égetni 1
Ha pár nyaláb tát lehet látni piaciunkon, ritka olyan azerancaés (meat Bzcron-csónok kell tartani), hogy kezeibf>n kószán tartott pénzéért hozzá juthasson. 20, 2&-en alkusznak egy tnrgnncsa fán.
Aki tudja, monnyi erdö van viJókíln-kíin, caudólkozáíaol kérdezheti: hogy lúbot os? hiasen 30—36 osor hold eráü ötször akkora várost\'iq bSven képen ollálni. Igen áln/TmTnTmflEJZ\'S viróaó- volna,-de a mennyi erdeje van, említ és na iem méltó, itt is meg van kezo kötve, mert atabndnn czsul sem rondelkflahetik 1
Hogy e. hiányt BSenvednünk kell, egyenesen annak tulajdoníthatják, bogy as uro-daloranak nincs- fftiaktárn, hol a lüalfa nz eladásra kéazon tartatnék. Ab omlitettum rakttrrnak több oldalú haczna lotmo ; - a aok oaalók fa nom rothadna kin nzordÜn; az uradalomnak a fa ttlbb hnaznot hajtana; nekünk nem kollone ekknra né.külözést ttirni, éa
as urndalmi tiozts^gnök nem kollnn3, onnyi ruppant erdiS mellett is fát a váróiban kölcsön kérni, mint ez legközelebb történt.
Panaszunk méltányos, mért ebbeli hiányaink enylílléiéra eaak na ueóUjtlomltoH (tiaal-BÓghoz) foráulliatunk. Hu, itt nom aegithut-nek rajtunk, nzulinárat -kgllono tüíQlnitnk, ha t. 4^ annbk-hiih-jta \'aránytalanul jiagyobb
na-
...... képe-
-.....U; — olbucsaznára, — legyen Bzabad
arról érlckezhotuem, arait nekünk aoproni-aknuk a karácsonhete azépat, jót, élvezetese a kedveaet nyújtott.1
Arrií, mit j^tttek kinek a Curialkindli hozóit, érlfűitéBf terméoaeteaen neia adtatok-mert az családi titok, amit szinte u^y ties-iL-liiflnk keli, mint a lévaiak titksitj, -*-.kü-lúnben baaoniithatlBnul több caalóöiaról mint keiloinea mcglopetéaekrol Etsllono jelentenem.
Az olaü ünnep egyidejülsg a családok napja is az áhítatnak, éa a CBaláüí "\'korüok vi>n flzenlelvb. — Egéazen máskép van es s máandik ünnepnappal, ngyhÍDzeni-Er(na-~cfiLÍi in íj\'-pronban, hanem mindenütt.— Ezen a iiufjun kezdÖdnok a cyilváaoo malataagok, s többnyire igen látogatottak, mintha az ember magát kártalanítani akarná a megelőzött komoly nap elvaosett álemónypiérU— N«kflnk soproniaknak sokat Jaltáié^ .?^,,,6 második üunepnap a malataágból; —Előaziir ia casinónkban volt egy zenei dal-verseny; — BBUtán szinbázankban as ínmept -ié\'.dal-mÉl „Dia ISaohtUgur von QranAda1\' 61 Hadva a vógöl a torntfesarnnkban egy/"ányaÉíflkriat-baum, karáosoni fa-ünnepély.
A zenei dalversenyt tíuppor hozta életre,— kózromüködtök Szécbonyl Mária grófaB^-Do i Ura.íiy bárón*!, Mikle úrhölgy, gróf Psjágsa I vicb (lyula és Altdörfer ur. — Supper ur még fiatal müvóaz ca ik, — mínt dalar valóban roegl\'pi a közlinséget, mi felölő általán elismert tulajdon, különösen kedves jelenet vdlt tizéchonyi Mária gröfnÖ aszal az elraga-I dón szép csupa "ércühanggal; taaly hivatva van, fia megzendül, — az elíikelö világ társadalmi körein azon megragadó va-rázszaal, uralgni, moly minden érzéket lázas asil^ongásba korbácsol fol, — a zongora darabok ia oly hatásosak voltak, mint as ének darabok.
A ienai dal-verseny körül kitűnőn érdemesítette magát dal test véreink atyamestere, kitünii aong.iráasnjik Altdörfer ur .mi\'sl toü-véatotí, mind a rőndezés által. A verseny igán azóp azámu hallgatóságnak örvendett.
A azinház „daa Nauhtlagor von Granadau rial-mflelÖadáflára tükélotesenmegtelt, az előadás kielégitövolt, a mit elérhetni aqnálko ve-sebbiparkodasál>a kerültn dalmű társulatnak, mert a közönség íg-m asorény igényekéiből, a kuthet ia az opera d-irabokkoa. —. .Ófía-Iber ur k^dvoson óiukli n közép a.1 hangot, ig-iu jól ndla a vadászt; — Groto kÍBflBBSÓhy ia megfelelt mínt claÖ énekeBnS — prima donnn — a korlátolt követeimé nyaknak; a így a dalmű iHirrótlósénól is ozivoa ¦ fa(karo-lássál találkozott.
Mind a h\'ingvcrseiy, mind a sziní előadások, ugy a tornacsarnokban a „karáűflonfa" ünnepélj- hi jél üliítt ki, s talán taég es_ as ul<)|géL?zolf\'ii.Ugnép49>iitb. -__ ^
A airsjáték jgm sj i n nyeramfinyókk el képőzt-í a logólverotíiftalib pontját az ofltóly-ni\'k, ntÓTBua:!* -cs«k- -feóaön -ójfálo^táö oaa-lott szét,
Eszel rövid vázlatát adtam volna a tará-cson-hót kivállóbb eseraónyeinok, réméllem azt t. olvasóink bizonyítványául venni\' así-reaködnek bÖ kdtelee3 kőlalmoroneki Adjon az Isten bohlog uj évet 1 i; ,,i
¦védtem-— mortiizein.^gilbán^\'óinoB-írt . Városunk in^jgán ni óz tanát AVá6\\ urálitéat
nnk caallmtatlanságor. vtaálüáihí ^-<1ö on- \' ár"4obiel a~l)áTátoni(Kóre8Óláiás/\'áK o^yd\'tUo
Heti szemle.: ;i >
. —Abrudbajnya v[dékén aBsu^ény^tfyáss nép kásöt\'t élnég\' urilgr—vNirgy-Váradon Scbalmann orvos egy leány gyomrából el nyolt "varrótűt Ügyen fogással kihuata, — Er-ilólyben egy román ifja oly-modjr^ ^löttf "melynek huaáb»7 gólya volt bé\'nS.vsI — Ör, Bathlon Qdr^efy hbnvódoErodQBfó\'tí,ölB&i ti-oornok Kolosa rártt dec. 23-á«vraeg4tah. — Ihlett költünk oéhni Sárosy Oynb isgy>tlen leányát Qiselát Buthykai Vicsmán^iy.Jllór el-jegyeste. — Egy giiiüo n vaakaDunál "l^ü-tyedt, — As aradi vértanuk emlekYsobrára már mintegy 14 ezer fiirnit gyfllt\'éddigbe.— Omságos tjrnituútó^SpésHeT Allíttall^ fel Pesten. — \' R\'im iiiia 0aáíTiira.O,legnagyobb aiiitnégg-il &0 ozír hitaUtt|W,fjgyjF^r.:késBÍt-totik.—Az élénken asiirlflOBztott^Öihnfban" lílvaoauk : M \'gy^rp^^^p^jóégjníhiyfe ások a lapok .kelonilcibbakI\'rmetyéKot\'\'Qlé\'r\'gl bó Zsirus át "áöiisacifts" adwkk:,tíIJlrlíJa kártya UpóÜ-IgRía Vaní A a4g6ai|bi\'jfÖéWimveva-g»gr,fttj révtör kasdYa ,T%t«gW9ffijKMs kir" míbbterium ?14 EeTyésTe^tt^A- Wiadíflch-. _ grutz-f4lq..aarBJogyQknak ^eo^wbkfll hu-
«&ÍnáL»-CSfljiEZáPX1 -21 forintot ogy mft-.y»rürt^MÍ«egiay*»nU5 T,y7n-tff;Tíier.— HaffVii bárA-Mi-wtwLk. iiÍo*i|n|jAÍ J*n»0gv-nlnUiW..-*- GyorVfrpB tr^gjntoaeii n vám-.: ffaUmi íaoiték 615 ftosevl fizetésű tízévi szolgálati idÖ otánöOftml, 20\'óv után 1UÜ flUl fog játalmastatni. — ügy szegedi gyu-fáa v«Baá^ylölflQ gj.ufíjtiit készít kénnel- ee^i ndlkul. j— A*i»t. offyoniogoflilAsata kópvi neluháabsn egy, a főrendi, kanban négy volt ellene. —^A nagykőrösi lyceutn természet-, tani termet kirabolták, t- Saik-oriában több saámQKÜlt longyell\'* bányábani bollozal le-aúksdáa élve ellometotfc — Aa abysanai hadjárat, melyet -aa angol parlament elhatározott tudósok háborújának nevestctik. — Kxajova ós Iíuknrest köat közlekedő posta-kocáit erflá rablóüBOpat Támadta meg 35 ezor ,\\b-aranyai kgril.et.tok ftatalmába. M vesztette életét. — A dohánytermelés \' vatóBzintHog ünhoszríalaíra-SÖ\'tZÍ\'öV minimumig meg fog engedtetni eaabályus adó mellett. — Hírlik hogy ?3tán titkos jegyekkel Íb Bzabad távi-roztatni. .
Zala-megyei hirek,
— T i 8 f t Ú j i t .i fl i mozgalmak N a p j-Kan^zsá^n. A városi tisztújítás órdckébcn a mngiis oelÖgyminiaterium Zalára ogy o ko-BüiLségúhezJnfézelt leiratában akként intézkedett, hogy ,as eddigi alapon a tisBtujitáo mielőbb roegtarlaaoék, és az ekként meg válás sUndó uj tisztikar és képviselő testillet térj essase fel a kimutatást a városi törvényesek tartáflából eredő kiadási többlétére nésve, hogy as azonnal folyóvá tétessék. Ennek folytán városbíró ur 18űl-ki képviselőket Összehívta, a tianftijitáaíioz szükséges elöititéskedéaek megtételére, éa ennek kö-
r\'y$ik*Sjtátbe&. jÜaiJaö} 4;ki: ülésóbon UbzIují-tíai 4H$il|/jps^d^s Jóosef Sgjvédur kös-» kiírattál megválasztatván, egyúttal a bizottságok io kiktlkjtiHek, íhpgy külöuöa tekintettel as izraeliták egyenjogúsítása által msttkaegeasé vált uj Összeírását a válaaaió polgáriknak azonnal folyamatba vegyék és így reménységünk lehet, hogy a belviszályok foly\'án oly hosszú idő múlva vároour.kbnn ia végre a teljes alkotmányos állapot még e íiét-fply^o^fctha.. lép,. Volnának még né,ni megjegyzésein^ köffibösen a parlamentáris életben nólkűlöshatlen pártfegyelemre nézve, de lapaJi^b^s^SaJinak\'idejo it^Jevén, arról hallgataakVj k\' J; íj -
— A farsang Kezdetén több íáncseatély tartatván meg , mait-; Barmunkban o miitett Ltkatoa Sándor „Táncakoasorú"-ja január 11-rŰl 18-ára balaastatott,
— .íjjfji v e,s t p r estéjét kedélyesen töltöttük aL EáJ>oflte a nagyban; taaai „Un.-lárda" párfolÓ tápjai rászóró szinte előadást tartott. A működük szorgalmas Igyekezete meglátszott a eaüdarobok azahatos «lóadisún. Főleg kitűnt Fleisahmann Károly jól iskolázol! eloö tenor hangja. Daczára annak, hngy s íöWfai nagy teremnek rnss aoüatíoája vnn, mégÍB keUamea benyomást tettek nz előadott
í^y^k.BS^BilyWBága, mely legnagyobbrészt űi teve kenjL.S&y le ti karmester Fyllemann ur -érdeme^ ki beismeri "azt, nogy"\'Magyarör-Bzágban ^g^Magy-KAiiisfla és így a magyar daliának ljegyakor|áaJáf W egyi& otiágá fala-\' datíuí tO\'sle ki, noha kdzdéaset jftr, mert a ^akfidak.^őájttyiiiiE ran\'!riég;r egyén, ki-a \' ve^^reaínL^áJjea mí IpV
mtfgyW\'^
tárol Bem mí bizonyítvány nyal magát nom Urta igdsf>Inr lotartóataiott éa-illutüaégi helyére tolonrzuiUatott. - A VodíoH eb. ííajnonn a mnlt óv-wtal-. hó napján egy v«ar..tl ,bi»i .-^ ónt mart inog ÓB-gy íortÖBiiók "n nyelvét -órMtto meg. Kút egyénen (átázik a Imriipás. Ezrn cgcinúiiy-r.Tfi jelontea jnnuilr 2-án érkezett n főbíró hivatalba. Erólyea föbiránk azonnal megte-vú a szükséges intéikedéaeket a a mag&ér-tettük Nagy-Kanizsára rendeltettek be, a öt urvos által vizsgáltattak meg. eredményt jöviirc.
— A farsang kOaEÜbón már is van alkalmunk több létesülendő bálról megem-lekötni a többi közt január 7-ón a „Luldfau vendéglő nagy turciuóben tartntík egy 7-árl-körü vigalom; rendezi a nngykanitoni ifjúság néhány t^gja. Hogy a mulatság fesztelen-éa kedélyes loaz, láimailja azon körülmény, misEcrint bálnnyánl a mugnab azellemí képzettségű a vidor, kedélyű Martinkuvi ts Karolynó úrhölgy kerelelt fel, ki ia azt elfogadta , a igy biaazilk, hogy az estélyi nemcsak vígság, de magyar Bzellem ia lengi át.
—- Helyreigazítás. Lapunk előbbi azámában a nagykanizsai kiacgiiö egyesülőiről leven Szó, azt irtuk volt, btigy u kuz-gyülós nagy lármával fulyl le; kijelentjük, bogy közlÖDÜnk hibáa érteaüleaun alapult, a mennyiben nem lármás, de az erdekullBég a nagy azámbani jelen voltak miatt élénk lóvén életrevalóságának adta jelét. Alka-milag igen kérjflk t. munkatársainkat, hogy alapoa híreket az íves kedjenek velünk közölni. A nevezett cgyeaület hasznos működéséről pedig legközelebb önálló czikket közölnünk alkalmunk leend.
— H a 1 á l o zá*a . Egy nemea2ívü úrhölgy haláláról értesültünk Caáklornyárol t. i. Hegedűn József urodalmi föügyvéd ur neje BBüUtoit jKancsian Anna ezendurült d«ví. 30-án oatí ^Ya órakor jobb léire. A gyen-gÓdérzelmü a gondos jo nnyát, valamint azá-moa gyermekei, ugy tisztelői ia azélea kör bei gyászolják:
Somogy-megyei hirek
— Szeronaaé\'tlpnaégok egy ogrss seregét halljuk nz utóbbi vihar által Mm^nt tat, moly hírekért Ugyan jót nem állunk, rlo registr.ijjuk Ugy, mik Önt velünk tudatott. Kólhelyí Gróf Hunvndy tia, iunaa óa kucHiHa fngátá-vol egyetemben a hóban Foiinvi\'ilnál megfagyva találtattak. — A marczali Tóth báboo vásáron vi.lt Káposvárolt Fajaznál egy kéményseprővel ogyütt, kit kocsijára felvett, megfagytuk.
— Csurgónál kél kőműves áldomásról ballagott haza felé B egy kísurt tíihbvt öntőitek a garitrn, szinte az nton megfug\\ tnk. — A félegyházi kovácsot a dfíbnngő Rzélvéna a horváthkuti aíölöhegynél sznritnttn, a far-kaaok kocaisa«ía lov:iivat együtt szétszedlek-VCrsíek "két ükrÜB^Btek érrel a pÖzmnlnmhól menták Laza hasomag az utmi megfagytak. Dódén, egy nomea fiút ahegyrŐH bhznbaling-tában a tomolőnél három czigány gyerekkel ogyöt^beti-mette a háfnvatng és ott meg fagyva találtattak fel. — A vráaztói gulyás aaámodó Nomea ViJnn felül pgy bó gödörbe Beakadt b szürujjába dugva fejét — meghalt
anpröji-mftgyel^ek.-.
tacsmaiai
" \'""ffla"\'\'""
réast mlndA^.ma^ar n^^^^ jelalilk még. , j^t|^og.v,e>sény dUn t^cfmnltitflág vóil, —
\'Mjaa&Bfiísr^^------
UkintetbeÉj^jfl
rékartl u\'uta\'tijryírt\' ^^«^frn^Li>a^atbttafl, akvliU
többen _ _
PDbaa nem történt A férfiakról mit mond\' kTVl*amp«ás«n hwüfitfll mpn\\ israelita 1 Honfitaitoafn&egy0^jogo«ÍtB^akö.vetk r^aebiatoeQjkibf^ay^k^^gy a magyar Bzellem, n magyar viselt ízintflifálényre vérgMIk. Bs , . eatén k«l««ic)ttfliiflf \'iiusitilivk, hogy a . .K^aotíi\'pflntáJtedtó^mit Ülteaz egypár magyárrtiUiam«lyst nagy koreaésflakre \' Telfiviki«i«-sa«rejH^BeknvaTank. Bemóljűk ¦ionban, kogy «a rij ávtien^miakép leend.
AAi oUismunkáeoknak mlnisteriretide-lét\'"|br/MM törtiat-liaaaaflálitftaok eaetéro 1 <íwUk«BiíAk iiaatfltt olvasáinlc^iBoat megem-litjak, begy cbsd au olassaánlÉásiiáMBsil-• lltámírt a vasnti igaEgatóöbgf bektlldotta
"^f^S^JferW29 frL 87 krt^>" ki. ,T . ^&A*-uJmMl kössöntéaek, aankásoa megtüVé^álkólmával egy, aerfÖzH leBény ugyanciak niegjérta, agyonio Nagy rCanlmaán több idft ?1» munka nélkttyartóakodván, fel-akarta használni a kedvező időt n uj év kő-VBtüqléBiel járt kell. Véletlenül bement a-vá-ro^HfJUnyoághon w s mivel ki a lionnanló.
lontés igyJinngzik : larothází báró Milton Ede i neje (iludnváez Thorüain, Ryirrnekoi : János, Olgn, (lizelrt és Gynln, ugyszinte sógora -*ximi,^yfirgy.i.^rllf llugojinay íjut-ztáv, „ on-n -k iiiinkni: báró A:iól Hóin Óm []• .h-l «z<-inor. .t-.tt o/ivvel tini .tják f.íli-j lliet^tlun ódeB nnyjji, anjú* és imcynnyjtik, illulől.-g dód-. anyjuknak, oavegy t iiotli,i,,i b.uó Mikus Jú-ii.tBtt^ született guhicsi Farkán Julia asszonyságunk, f. decz. hó aO án enti (3l/t órakor a haldoklók Bzenaógoinek ájtatosfelvételo után éleih 81-ik óvóban tüdŐBtülbüdéab >n !örtónt gyáBZiiB olliunytát. A bold\'.gullnak büll tetemei f. Itt0$-ik évi jannár hó 2-án » j^.lányi cnuládi airboltba takarittatott el, n gyászmise jan. Iri-áii a jn,lányi azotitegyházban fog megtartatni.
Nyilttór.
Ma reggel nznlnlt , mig lakáaom másik BEoli.íjálmn pár [i;rczig időzök , egy iomo-r\'-tlün kdliluo Iiiiietii vándorló lugény egy Uifl pénstárctrtt rpjntcgy 14 frl. készpénzzel, tuváöiiii egy öin ffkel« koveo caatádi pecoút nyomó ea jegygyilrümct az cloü szobából kilopta. Akétgyürü reám kübtnös érdekkel birkán, minnk ki azok vieara oz\'Tzéaére módot nyújt, k.>Lis-»i,et,Mii.Mi fölül illő jiilnlmat bizti.aitolt. Nngy Ivunjzaán ]B\'>7, jnn. 4.
EPKKJESáY SÁNDOK.
B0"3^U1: pósta.
- K. Ktü-.thrly. A falum p r,ul in cííLU-i Iinír.lli.\'ljltlt. IUm U:nj, nsánolomra m« tt.i, Ja h»(i ilduuiUlaiiK\'ii;.
- S. TamÁBi I\'j f\'pj i] a pa-irfeca \'iiBé_-n--l ÖBBse iialmas-Mlib a munka. Ii-pr « legjubb ukainl IcU o.-m külclliituuU mack„ \\.r^,-x
— A. urattU H uiubath»!i ^\'amnr-gTf ír Itkíb^n
Az öreg gszda.
- ISSD-ra -
.I3j.ii
i li.í
v-ittek.
Ml t kcblpitifc t!i r ¦]< iirv ÍCt\'t. Kehijük ujra a mi unir mti,.k;.11kal Ahol abba hugytuh, licíijult íi^jh u 1 \'t1 u;v. h\'íjfj tublxi in\' 1";j-eq i ík» L-ilni .iLJiin i\'prin/u>t i\'i új rvbr\'ii \' Ha i|Tj a t\'itvéruk kilwltulnek, A m"«inha inii DEulbat ao oilun , Krzeijük jól fc5síía gaiilasagunk,
mstalj^-rÍBí nsffrglnM ejrjonutift
= rd ü j 4jvá s. Tegnap óta nálunk való-
____ aágoj fliheriai hídqg zordonkodik; — a lég-
\'«rj-"Tfir legri\'agyobb "roéío "de^Ír3I-Sn \'Rggel lö-fokot ^oVeett 0. IVi-ii i-i_L.li...: _^ ¦ alatt —• délEon 10 fnkra esett vissza. De mégia jobb es a hideg, mint aem egy mannáik oávatarmely bennünket újra 5—G napon kavea-^1. lágh&tlanúl elzárhatna , ami máx kétaaeris megtörtént.
= L é g a a a bi v i 1 á g 1 tá a. Ma egy éve,
[plycgra jagy«aiük pwg, TTo^y*nStliBfc-B legBBeBX-liropák először gynj-^^^)iafpir^étí&Wt^bftn,) tártak meg.\' Ha az embernek kedvo volna JMáff*;szamócáétléoödg a\'kivilágiláBra nésve n ma, és ma egy esztendeje között komoly hasonlatot állítani folj oa Íg&& elkomorító lohetno; — ma egy évi \'akívilágltáa valöban felsÓgea vol|, alégszeas lámpitákkoc\'i^íáVpyi fényeién ragyagó tüzaBemeknek látszatink, — raá halvány csu-rebQlyöknek. Mi percze nem tudjuk ki, éa mi ennek az oka, kívánnunk azonban kel),, hogy ktvilágitáaunk jobb legyen. ¦
( — A va;a v á r i olvasó kör január 11-ón a sörház teremében .zártkörű, tenervi gal m a t repdozend. Belépt! díj, Ogyónankínt 1 fri. A tííítnlt read6_4liV*fl(\'*t,u^ny lneS bivánát köszönjük, bocaá^atj bogy c. kedáfyea mulatságban részt nem-ehetünk. Feckegi-Böske koií-rea vs«raogyel7 mhWksiíárBTÍéakUtf ^ajahl-, juk a lelkes ifjúság figyelmébe, helyettünk is forgásnak jol meg a IcgaproziSbb caárdá-^kban. HÍBazükJlogy olt loaz, _
—i ÖyáiB;_ b i r.Sjprok újfaluban pgy kitűnő honloány vett Őrük bucautaaclottől\'á\'gyáaBJe-
jutnli — égy viharos Id3aznlr, raeryl^iok^^ a kOfcdés, Bök a szenvedésül" kevéBasörtm, kevés a.boldngiagl S ha Van Öröm, Van b..hl.ig»ág.üt a fddOn/k\'őrdéTnTirttrképeiek u__
art rtyuJEíl.iÍT-^^ltar TaXr-^ldl ^ _
cff.lili men nyurszág, kérdem, kik ké"pe"ek-_t ttiuvurázsülui, hu nem a niík ? —¦ Hol talál a\' \' , 1\'in.tUlinak közt őazüIÖ caaládiiná megpihenést, — ha nem nejének karjai \\ö_Btt?\' Kt tudja a családjának aruzárét göndtelt Tadfit* elaimitani, ha naio-aBeretö nejének csékjal? Kérdezzétek az ifjút, miért kflad tóbbbmI miért küzd viharral, miért k\'ocxkáxtalja életét, miért áll szembe a balállal i« f — Kérdezzétek I s azt fogja mondani, azért, bogy -kedvééinek egy mosolyát megérdemelliBBae. Néztelek s kntonát, ki iameri « golyók aü-vőllését; ki rendületlen kebellel áll a csaták zajában, kit a halál, melylycl oly at-k-Qzor állt már szembe, moginditni nem volt képes: egy gyengéd hölgynek inoanlya előtt raegbnjul a azilárd férhu, eltörpüM a iw\'d . hndvuzór.: Antoniua Kl-npntra \'lábaihoz dobta a világot; Julíns Caoaor dicsőségét ca díadalmnit elfeledte egy nő elölt; negyedik He úrik franezíu kiiály parasztnak (*iUüLÍíttj caakkogy a szép Gabriellához jntka&aon , mert
Ki tn.tni cUrn&Ilal,
IU aíivbül rsJ ». b.ílg; ;
L-c/en bii keh e mint jíg,
Vi»sj mlul * bírr.i ISlty. (TlrUnjl.> Viigy kérdem nem élosebb-o az ifja knrd-jn, lia azt kedvese köti oldalára; nem imxdi-tóbb-e a lobogó, ha azí egy kedvea hiilgy nyújtja n b.iresulónak; — ^agy nem jutal-mazuljü-e a borostyán , ha a ti kezetek ffUi azt a győző homlokára? Igen éleaebba kurd, l.uziIilL\'bl) a ziiszló, jntalmazóbh a borostyán, ba gyengéd kezek nyújtják nzt, mert nzok buzJilniik, nzok jutalmaznak, kikért még a halai ia < <!ca ; s e hatalom a női Btiv, e va-ráiaerö a a^ereleiii.Ismeri ezt az egész világ; kérdezd m--g a dermesztő éjszak zord lakő-j;it, vagy n legforróbb égalj n.lpl\'araltmtfl ri.nl, iitiiicrik e hittat inat, tudni fnjrják, tni a nu, mi a aierelem- Etört emelik o\'y sokan a nök-jt az _gi lendüli közé: Uocenceio angj\'al* nflk nevrii kcdveset| Petrarca mínt az an-gyulol; angyalát éuekli meg Lnurnjál ; ezért mondja a magyar kŰltn :
MiLor let- u a hülgrrl I t mxK ürfimíbpn ain-a faUa\'lult ll* lufi : Eít monJjn IV-tőti általán n nitkrül ; de mit mondhat a msigyar nőről, kírul így *zól Ua-ray ;
Trikód m.hh a .lu-s.11>b un Smb\'.tt a ví^en\'-P,
Vari-n mi
A.mifl tOT int fílj-g, Lugr Fonjauk lobit kiuet ex új cvbea. A iiíonn.iMok J-\'forínia mmtigaak, Sllriij-fíiroj, B kib\'\'n Tan ílet . P- mí-gírbetjilk hogr a naRT mnnkíiro A IVMIioltnak liítt i> maiil fól.-lc 1 C»nV no v&rjnk, hncy mii rlSbl. intimi , Hi»< Timi rakjunk mi mir (i)tíLsépb^ii . . . Látjuk, inerrf k»ll raimt l a p o c o l n i -Aljánk tfos u lóbál oa új irbrn 1 iingj napokat boi ri m u) iiIS, Kriípl, táv ni : mind nrról bcsaílnok. Síi\' íu mpgírtjük mAr t^yrnS» nsavál. Hát a jó «tot no »n-«i«a k nurllirk. M^rt raonlnBíáiT ülin j-in a vihar. P sddi^ b"ktío köpjünk ki a r^vLon, De hogy a fiit rl no oujurhass-m : Vállat Tillhn* TPiaiiuk "a íij ivlwn I Igen aok a jdílal ri új-\'irc ; T.!ljeae<Ijlk bo minil ppyro mi(ro. Ha nem, husink ri nst a v^a oomot. Mit üohniítl itknT r ctálaH,-»t! Ui«>eti egy ilj csalAd hefrjrt moiiUt, Tnklat rombol Biertl ssent hvébon .. . 8 holjéa boilngiigot ia- terfttithi<t — Egreiulj\'lnk te bit ea AJ érben ! Nagy \'pDInt mnnult (libo nem r^p. Fogjunt botsa bátron a mnakálio>;
5 iDPg IcBiáldra inladan pornóm, rírea^pp, KihI amit köshámnkra lldoa.
A Intrn la raak ipy p«it vip, Mert i|T,r janink aj 0 j A t ed vében ;
6 nem bánja meg, hogy i\\j Jó ldwt a<\\ — Ónak mAr lừankhpit4 eí Áj ivhea I
Aa íilül ilörgés vagy fnldrengís Hlokct cl no B^ikr-Mj
Unok dióknak síimulni mriil PHratbnn tiidjimk, miut a mAnikríil, *KljiinI; haljnnk kuiÍTí ji(raiiifeírt, Ei siaJiadíiji fakad iirin-lt-n liipt-n... Iliuk.jiés. ránk *&r minj-., lü-nl M,,maiúl-Hngy^aiut sí/mlütlnk iíí új Lvbon l Ir-j- knmlnttek j\'i t.str.tn\'lin , S nuyntpnibrn fl. a kírúaíiijiiui : Adja lati-u inlail, n mii klvAnn-.k. l\'fT cara, iniml n jobbik vilAjjon I Éft«3k lt.i/.A a lui j" IwAákai, IU kell LlboruliatH x*gy LJUben ; noldo^uljnn minden fia, linjo — Jó koulntlU mindjárt r» nj érben I
HAKOSr I AfZl O.
"\'¦ Egy jhiilgykoHaorara.
Mutatvfiuj Waj\'litB JáZBűf li-^nlahb kiadványa .1UM-juk a nsíp bi.U" ciixiO fiílkili^ntü (toosat) LÜnyvÉbHI.
Mí az ólét? — Egy zúgó tenger, melyen a háborgó halláraok miatt nobéa a róvpartra
liülgjütdt k<\'ví«( (Garor.) kevés, mert a magyar hölgy nemcstk nÖ, hanem kunleány, kinek nemcsak merülnie van buldri^itní, hunom hazája ís, ki egyik kezével ölel, n müBikk.il lobogót nyiijt a harcs-bamonönek, ki r-gyik kesével aierelinel es-küazik, a másikkal a hasa oltárán áldozatot nyújt, eiert mondju a költő íé :
\\la;rar bi71gvi.uk nUli-ttíl,
Add erta íi-rfodjt :
MnC.Tiir hülgjnek liÜl tni
Psíp ta aagj gondolat. iGjtar )
Szép éff nngJ\' gondola!; mert lehetne e asehh hivaUisa a nőnek, mint a hniileányé, a ki nom p"lgárakat novet a világnak ; hanem bonunkat a hazán tk. Dj kérdem, ki Is olthatná a knzát mélyebben a azivbe, mint nz anya; van-e becsesebb emléke a koWlnek mint a melyet az ódes anyától tanult t ím lelni, = lnvetk3z!i"tí-0 a férfiú ost a t <rmé»zn-tet, rn^íyot as édes nnyflTlejjel" eítvott ? Oh nemi — Zúgjon bár a fergeteg, dühűngjüna mcgpróbáUntáa orkánja, na édeo anyának azellden cadőszavát: -fianr eserefld ItuádiU,— cl nem fojthatja semmi, azért
.....Oi-kaier, ki t:i bctfltM,
Ml anfp *ngy mi cag/. _
KenJrltclií aa ijbBl, $ a földön áldrb Tajy. (Oaiaj.) Karthágónak hölgyeit bámulja a világ, az nrleanai stttzet arany botQkkel írták a történet könyvébe : de \'nézzetek Egerrr, a Ütni fugjátok, nut íóbet a magyar nB"; ö*gy nézzétek Kaílágyi Erzsébetet, ki cticl ereszti ki fiát szárnyai alul: fiam a haza legyen . eaeutul édesanyád, én pedig caak mostohád*, vngy nézzétek Lnaancay Bsvegyét, ki raegtn-gad|a anyai éraelmét, d elfojtott "kebellel ki-Béri Ti.lt á vérp-idra, csa^hogjria\'tfJRtfKBdíit-hellen magyarnak lássa, csakhogy ti magyart gyávának ne Mnna n világ; vagy néssetek nrrn, ki még caúkjét ia kész a haza ultérára rakni, coakhngy a aaegény népnek éhaégmj-i .lii kiinyj.-it lüi&rfllhoMO, ezért moudJA JCihfiJadyKárolyrt^ magyar asiU.qeiB rat-t.\'g ni illd-iz\'ittM, Jra a ha*n Bftdleafcág kivé\'; jti k."
Éa én bliszko vagyok, bogy aaoii hasának leheltem fin, melynek Uy nemes lányai vannak, a nif-ly honnak nem Imi gyet, hanem hnnlaányai vnrinak, kiknek egy aaép koBzo-rujára omelom ínoat poharamat ason <6hoj-táasnl, hogy az ég ura, cneii szép honleány knssorut igen sokáig éltessel !I
ÜZLETI BIIRWÖK.
WAjBY.jKÁMZSA, Jan, i,;lá«I.Aml kljalekedeaelnk raak -drfkÍL tftr\'att*>, meri nlíg hsa tiábod, ro*r it íjra ;;rewikflá. ITo tr,rlinik\': Iá gabnaaiálHt**, bo tna, aa, ,|«iritxa bJfrlL\'o\'vel » ralmlrn limít AJiU>birCBftli.llH óik TÍiin.1 Hy MBjiriii\' pgy farpjW*. »«w .ajíttlekie » kfijjrudalaóilal olíftnoadif A-¦an», ítHej g^on. akadályokcJbiritlii mÜköl, roelrrt-ket nrffi" iatg]«l»e(nf tenni- A gabnatítmdtb kUtlitl a bon éi rom feltűnőiig kereMUoV mé^ts tatodon irvUtvsá* M;kSl- Jutányos a knkoricaa, síit trnmd-haljnlt spícidaÜórA matti, ha ai tcrnjflKetna-n tsi ?4 hibátlan.
Ai tgé^tbcíi iára a forgalom hitvány, uiU leginkább a ruOB vttsutl öaajckölt.-t.iBakuek koBiÜnhitllnk.
Jflanlrgi áruk »1»*!-.
mlrUt márSTtinc-a, helybeli
t.I,iCínp:.BiiiaB5-8g fna H ft — kr 8 frt 10 kr, 0 ft40br. lton 7B—10 .fnnin» 4 fi* 4fr. 8O—Ö0 kr Kukoricás -84—86 fnlft — Sf fi 80 kr 8 fUoArpn MrfSaeBhaa rpj.i, 70-73-font Sírt 3 ft.JW kr. Zab 46—47 f..nl 1 frt. 70 kr t fr. 78 kr — Pjbanka 9 frt —. kr, II Pa-»»nlyfeMr--6 ft, 10 kr. torka 4 frt, 10 . kr, Oubá -,1.3 n-iidii miísijji ]ö frl — Jlropijinka 30 fntai 26-29 frt hordárai egyfltl. nirkillypAlinka, 20 Tokit frt hor<l\'>v»F eHjntt, UW 10— 20 frL
BntkiJ S4 frt Hklrb\'lr tt.Aiflijn.-fl2 Irt, teh-Sobűr 65 frt, llmUiflr 66 frt. borjnbör 110 üt
l^rnk. f"kír »örtS« (schlller) IBltS- 4s ISöS-kl I _ ,;iiküakbDll —torral 8-12 frt. Villanyi ia a»eff-" D-Jlrdl fon<to tanít. 15 ft. — Dj btul hur vilrHa L¦ íVUír 18ii7.tlibl 3—0 frt. — Dalát un melléki burok \' 1803 A* löö5-lki l\'oMr 8 —18 frt ak..tikciil. VUs* 124 —. — frt. ltí* - Trl — kr. IÍÜ .uiisíct?* e/apju ba-larűrviiiólú í»ra — öfi frt. t\'ohir rongj-Ara 11— frt — kr. frk»tn 5 Irt fiO - kr._
TD 23. & S3 ti lanofir 5-\'lKg I860.
sr.
rV.-bnnisnnl plaça! ár«li Jan. 3-án
Borsó lleíjn ;3 kr, Lenes p Hu a 4 ja 12 kr Bab Ueiéte 7 tarka 0; .kr. Unrjrotiya.ji.erô\'jo — n 80 kr. — Mar-hahua Tonijr 20 kr. Iíorjnhaa fontja** kr. e«rli.. hm fontja 81 kr. Ssstbntu mừija-40 frt — kr Zair fnnlja 4« kr. Kfrálylfait »1 „. mártája Ifi ft _ kf LáucHa.t I, m. tnaiaaja 14 frl ftO kr. Lángliaita .«,\' inla »8frt- kr. XsemlyelliatJ. ... máarfja 13 MBO kr. ZiRBiIjellagl í.b*. mABBáJn I frt 8 —kr Kenyér-tiszt ft-hor 6.bs. m. IS frt - kr. Kenyerllsxt S a* m 11 Irt 60 kr; Kenyérliaat 7. u. m. 10 frt fi7 kr. Kényig liait B. mAia4Ja 0 f,i kr. - H^.üánn; 1. p.. TO frt -kr Reu lanjr 2-dik síim tnianaja 8 frt — kr- — Jtuknricialiait fontja — G kr.Arpoiiara fontja 14 kr Kaieik/^a lioáje 10 kr RiankAia fontja —(18 kr Faoloj fontja CO kr. Repceolaj /on^Ja 33 kr. LanmaffolaJ fontja 40 kr. Címkor 33 kr Uj bor He. la Kr. ó bor itc. 10 kr PfBtl nílr Iteiüje 14 kr Knni.flni sur It*BáJe 10 kr
40 kr. P,trol1Dra font?. 84 kr. ÍS^SSíT Rt 8A fontja 11 kr. KiWoyfa Qto 10 írt ^ fc? fu\\B^ 61. 9 frt - kr. Hyenfa 31a s Tri - kr. rSJ« fla kr. H^na na„4Ja 4 frt - kr. fWma m 1 . 70 kr. Kqnaer font|ft 84 kr. Les (balja «0 kr, \'
SOPRON dee. 80. tBST. A net hutltáalt In uen gyímn volt Utogatra. ofca „nnak; ho», „ kflílflkVdofl muff mindíji mozéikasatTB. T»n • k4 mla\'U, iilirl li n KnbmVr íjtl-h aOlárdal torti magit 1 IcIeSao í a ho.,. Bi-BS f*u 6 ft 60-60 kr. 63-87 fot* 0 n 70 kr 6 n 10 kr. 87—3B rota 8 ft 40 kr. - E,tfl 78—BO f..th 4 ft 20-32 kr. - Kakor**, 73- 80 fut) 1 ft 40—70 kr. — Arpa 70-73 fnts 3 ft so kr — t*h 44—AG fata 1 ft 80 kr, 3 ft * <
]ll\'<-í* liitl-i.-.. \'ProtoiiAnt: GOröc-oro»
1, Visi.i\'rv«il flutti TBsaruap. KaÜl. it proL A ki-lrji l\\)--33. üílr.lR i!* Jrtmnrik ngmantaigi jcgy^kui "sIVasárnapTi\'fJsfôr pó|ia K. Simon \'24, iL of. B.
bfllmekrßL »Hüi II. 51 Hitú l. 1 -iá-
c!llítf. \' iViiksreait ;,Kfill IBilint, Nik eta ö,Sierda Uinr.ir>v apát.
SlC\'nflt\'lrtOk lJuliáu vútlani lo\'Púnti\'k JAtiaUion pllip lli.a»0"ib.a [Iftitl\'J. Tiirt\'lo
iVUk. ;25. H. Kar. Uiíliat 2fi- B. aa.eJj. FuJur 27. lotvvéri. Erűi VF.( I !3«. iOOo\'éri \'Lrníí !39 Apró «. ITIia* [30 Aniaia
10. ÜAjtEiíí-
11. [fliab.
I* II
ifi* I
Î454 I
n I
Vastiti naponkinti menetrend :
lii-lul N.-Kanljnan\'rl Odila foli: «InlAn I ira 52 pereskor ¦ ¦ .. „ calre p órakor
Bica „ r^pgcl 7 óra 16 perotkor duln.
1
a &r>
ErkMik H.-Km
- - 0 ómS5 1 fi-101 : regrfcl 6 Ära Qihitán 1 ,, S „ Jílbcn 12 „
Siéi-fti pénans-faSj\'ara jacg, k,-ém. 5%">&tnJi(]uca 56.— j 5\'/a neras. feuJosüa 65.10; I860 ki álUdatmi hOlcsOa 83\\ 20. b.tnkr<IHzTcoyqk G.S8 ; li\'tnlmtésoti\' rése-vények 1 S3.30; Liqdon 121.70; ossOst igít 119.50ifira.ny darabja & frt 79 ke
Feleltís BaerUoQLtíli Wajdiís Jössef.
H 13 El t S3 a
Jelentés^
Mc liilljo\'sfe und beste Wiscfic der WeJ
Grosse Preisherabsetzung
der ersten nad grSstca Ib Wies beatehflHdea Lelnea-WJacho Fabrik des LOUIS LODERN in Wien, Tuohlaubco ffr. Ii.
Für Herren, Damen und Kinder zu Aosverkaufs-Spottpreisen.
K.lilhfÜ, cuto Arb-lt
nd piaeaoJ\' Pa?ona wird g>-rBiitirt, truti ilon to hcralKrsot\'tr klpinown Verautlio an Naetibratcll\'inppo vuraii\'artfu wcr<if». Ilf«te)lui f.if Jerimf "n ent"pr<*< hend, Trrscndut. Hemden, welche Eicht bestens passen oder nicht eaBvenirta, kSanen sofort retournlrt werden. Fixe Preise, selbst für Wiederverkauf/er und üauSeule unverJlitrf<rHfh.
Mm c^ri-o J.-Jun lo PrUBj ach alten Giilititogoo, alleo
FcrtÍK
nm-l.rln
Herrenhemden, beste Handarbeit.
¦1
anstatt fl. 2.50 aiutali a. 4M ra an«, fi. 6 — oEdtntt fl. & — anstatt fl. 7 JO
.Ulcrf. nuiib. Ht\'hideii"-achaiisU Houdarb. am. 11. 10.— Aim f lint*T bj-Ig. Batist-Lolimnnil anstatt fl. 11. -Pppio\'liatnn lu eleçanl gvaltt-ku-n neuoaton HpiihI-o 7, 8 bis I Horbi lau Hemden, BjlerBetiMtei mit TrnVerbruat Q. b 60, Q.60,
Fri h 6 Oo.l-- mh Fah-nhruit . , Fcinfl IrlSmUr o.ler Rnuiburp;er lion FbIuí H.Humler Leinwand Hcro-li-n Pulito R nub. HanilEt-npinnat-HemnPi
Ű. 3 Ű0 fl. 4.50 fi. 5.50
Fertige Damenhemden, scböuste Handarbeit.
Leinen-DamenJiflmilfQ ...... anelali fl. 3.— nnr fl
Peiuo Scliw la-Themdon tnil Pall.-nbrnit analnli fl b.~ air fl
; Neue Fagon reich in Hcri trcatleht anstatt ä 6-fifl nur S
1 Marin Anlniuette, aus b lg. Li in wand . anitatt iL 0.— nur fl
f ttelfli ff^Btickra f. Hamden, i-iug. FasnniuiBtntt fl. 7 — nur fl
%$Et&T fl. S,-
Weisse und ÍUrbige Shirting-Homden.
Hrrrriikrtnucn\' njy woi»aoni Sliirllns anstatt fl. 3.— n Aua Mi stani fran naickuu Slilrtlng . anstatt fi. 4.60 n H\'nrit. Deutle f rbiyar Hetn-Ipn . . nustatt Ű. S.60 11 L1ei,\'BDt\') flrbi-B Shilling- H*md..n . ~. an*loil jl. 4 60 n Echt fraiizäai« \\xa tl I.f?p Bntlat-Hamdon nuotati fl. 6 50 n mute f. fl lihr-mJen mit gUttur Drnat 1, 3 60, Faltnbn
Parlacr Uode-Hom.l<-n mit Valandcn und orlir feine Auta-iloHB-SpooUUtatun 11. 7.60 nnd B.50
iBnboacn aus f..inem engl. Sl.irtin- sneUtt fl. ! Hüi\'-n- aia falnatem Pjrknil, g-mickt . anstatt fl. .
- J b>lno Loinon-Damuuboarn .... ntmi&it fl.
. Foiiio Loia-nht»cn, rmch ee»t., nrintw anoutt (I. ß.— nnr EL 3,30 ; DameU-Barclirnthoaen, glatt, auch geiüdit a ß 9 bin 9.60 \' Damen Nai-hUCorflJlü, nella Fagon . anstatt fl. 6 50 nnr B. 3.S0 r It Pdiw-flatUt-Cora^tta eleganleslo Form nnata« fl. 7.— nnr fl. S.50
r 11. 2.80 K Reich gviiL Coiaetla m. Vnlancien anatatt II. 12.— nur fl. 6,30 b. 1 r fl. 1.B0 <. Fein» Danvu-Banhynt-Ooraelts a fl 2.BÖ bla 3 BO
r fl. S.60 \\i LoJncp Uamcn-Naeblbcmdrn m. lange Ärmeln anal, fl 6.50 n. fl. S.80 1 r fl. 3.SU >\\ Damen-Cqrartti-Nachth. m. feiner SLkkircl ans. 11, 7 60 nar fl 0.60 it fl. 4.60 ,> Damen-Friair-Mftutel, modernsten Sehn it (üb fl. 6, 0 bla fl
\' Amt\'HkniiiMrlic Cäe&aadbeUH^flaiiell-lleiiideti aus Atisara-iWoBle, die achönsten Mustor-Desaina als auch Flnnell-9"\'Jnr\' eil nnd,l\'tMerli»»eu. beflondera gegen Gicht und Rheuma, elegante Formen i fl. 3, 3\'/i, -t, 4l/„ &, 51/, feiosto Sorte.
__..-^^ Preise der Le\'mwand-Sacküicher, Tischzeuge und fertigen Bettwäsche.
Spwiial-Qa schlft la H elr n ts-Aus ata ttustjoa, als nach e\'egjuitestef Ärf bbT\'bbcb ÄögaBff vds A öIirTr-FMnn-Wrb^-I.r-;n.»anil 48 Ellent.ß]% brfit onatalt fl. 30 nur fl, 20 Quto Lrlnen Sacktütbor, iji Dutaend fl, 1, 1,60, 1.80, 5,50 9-r-Eia9^ra«»eT-Weh»60 EHoi>i-5l^r«iIl , — analatt.fl. 48 nnr fl,-25 \\\\ Feine Ldnon-BaU«l-8acktaehi)r, \'|, Dutiend fl, 2, 2,50 3,80, 3,50 S~Llnn Garnitur] fl Personen, TiBehaeng" , aBiialt fl, 10 nnr fl. \'ti ;f Fortlffe nittwSachtranB^elnpr-IiPinw.r atmolorat^ ala BOch^in fachen a O.irnitur, S P,r*oncn, Dwnaat 1 . r analatt fl, f& nnr fl S \'J nach den »eqeiten ffaschmackTollBtcn Zeicbconffcn, relnn BandarbalT
Alulirott tiszteletiéi jelentem a nagyérdemű kasünaégnels hogy Siombntholyao a piaezoa funnálló koreokedéaem MulUü urí utczában egy 60U
fűszer-, anyag- és festék-
Lj|\' _ a „Magyar Király"-]h®^
^.uzimcíVD nyitoltnm, kL-rcakedéaem Ciikkeit a le^ekö rsktá-^ mkból azereiTÚn bí-, azok minoeégro n legtíitünBbbek. — Egy. üüutUil kijelentem, |J0(íy drueAÍkkeimet aQrQ kereBettaégök foly-Iptán a legjuüluynB.Tbb áron adhatom.
Szombathely, Doyemb. bá 1867.
tisztelettel
tolsis Jássef.
1(45-13-4)
óra és érömtirégg
iítélettel jelenti a nagyérdemS k^t^na?^IUlk, miaaerint a le^ajabb E2Í-^;alkattal ellátott amtagoian ea tfibb helyen mcg-nmg4]t
fekirányos torony- és várorálcat
épen és tartásán elkáíiit 1 asokat kOlOaféle nagTei^akbafl a Ugjnli-nyoiabb ár mellet eladja.
JTöbb nagyobb rArosban eaersett bUtpj-itritayokkal blrrán, ason ro-minynyel kecsepteti magit, bopy a reá biaandó meirrendeleaakrt B. leg-Digynbb gyoraaii^ol éa telje* megelégedő a e bsjundja rígn.
fÜ0?* Kéretnek a tlattelt megremlelők, hogy a ifi elrendel is alkal • mirai a leendS atámlapok mennyi tigArűl. Talami öt aa elafi ea puUodik harangnak anlyárol értufíteóF ntTeokmljenak.
A hűli hol mindenfila tlgeV, eyUsáer- éi JMrgaqjíriA a If-gjota oyoab árun kaphatok ia JótaUAQ ^mellett mindennemtl "ník Mfavltaora elfogadtatnak, van a futáron .,SxBrrat" TmdégíS ia Mb@>fLlB feiWMl IfcBiBtt Ba^-Baalraaa_-
Figyelembe venni kéretik.
Iskolamesterek óo kántortanítók róaióre köahlányt "pótló,
fnntpa uj köDjv megiclenéael
—te ——
¦ Uestellaiinen sua ileo.Provioaen jepen Naebnat AuftrEffn Litt» ick nicht a& i\\u FII la\'e. íoodi
. Ilei Be stell on (ren von. HernfcHBBllÍEa wird nm das Unaai deo direct m du Centrat-Qaapt-\'VerBcndsn^-Depot du
EnJsnmfonges ereucht.
T^cr^iJJsai IV^Ofl^ <SFwnm p TuchJauben Nr. 11 in Vtf\'Üoaa, zn richten.
r? ~: - ¦ Y§f*fcftff:üifYEif
--^-n i*^-T7v—7 ¦ \' j " \' \'!"ngj[«iint IcSsségi BBámodásbkbns rnegki-viotaió
-oAplöJt, főkönyvek, .teléÉiöayvi táblázatok,
....... \' toribbá, a lelkészi hivatalok számára asQkaégea
¦ \' anyai-, házassági és halott-könyvek -
[;>/,,,,-, v. beküldendő minták szerint igen gyoraart éa jutinyoaan olkéazitstnok
POSXER KAIIOLY\' LAJOS gy&rában, pesten, az Erzsébettéren 1-ső szamsíátí
j - lévő hnaban.
,-.íii\'—-" I .. ¦ . ¦- Y
Lt i,, .-L-L , fA iiirgrejulclőknck hiiszoiiiiégy óra a]att ldmÉritŐ föhilégositisaal szolgál az említett ezóg, a megrendeléseket íiwdig/iscn.rilyjd-.iíló alatt teljesíti. "A!lcészraunjírikat vasúton, gSzliajón vagy póstáu utánvétellel is megkflldi. Áfáidban -jirti\'íft^éí;, hogy ft boküldcmlü rumiak tiszták legyenek, valamint a kívántató nagyságnak mértéke is határozott legyen. I \' " r &QSN&í>&ÁMQI,J:tIjAJQB, papixióregkedése
.._: isi—>a) " "\' PeBion,! Ensaábottér l-aü ftsima házban. ..
ivaíditö j02sef kooyiraytctíáajáb4r^S#tem éír
II, tetemesen IjévíteU s\'iitáölgosbh kiddiísaí ssani-koresztTítjárásí gépekkel (JissitvB, IIAtn ; kemény kőgénbea, era^y^yoi a^éiqvfif cíi&\'®0 tr,
ÍV KI TÖBB PÉLPim- BE^Et«:«á.:4ÉLÉKIfflY
Dar mine» 4mSl ttrribb ftBatrredtem ¦.^.MlmHaki^h. e^^^jfl af-kotflégijea, b esan id3 alalt aun bajoa -vaJiV, fleglté*,: ve^ntt hiiofTO .kartoco orroellat a Ifg-hlrcaabh orroBoklól. ElTÍ^rt TliauiByerlam ls|^i^#áseiíaat gj bÍHonyoa moJaier il tal, mrljct ia effj cokot nlaisli Breg \'-t*E[j<nS«i kapitánynak kö»iÖnkot«k i ¦ nro*t mie, mJstia asoa modaaert tok aienva-dükkel kliiBItem, aion elígtf telem 4a Urömeis van, hujjj aaimlaliia^k hö-SD.tiiS levelet kapUm aaoktál, Ukáúk ason modesar ¦ BamiüJkípj pfToalait totgM tátott.
Ennek kDTetko(t^örAn taváhfara Is Haa Tagyok silndcp aaan-redÜDDkaSan kltUnÜ ^y5SyraiJiir\'»ii*rt. bérutctitealtalt lavelboa bejküldDU 6 fftirt oaatr. ertekben tudUra odni. \'
. 7 ;, \' "^w^\'i^^ \'
\' Iteriuksn, ÍM ano Bobiiahaasai;8^, 12. 1 TrP
József k;jadi5-, lap- és nyomdatulnjdpnoa Nagy-Kanízaán.
"Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
2. szám, január 11. 186!
®@ f
Kiterjedve
í- és VÍ.SMEGTÉERE. a szépirodalom, km":kedelem, ipar, gazdiszat, tndoniánsf és művészet koréttí*\'.
erftiaz Íven.
ggeyEiesaflSl Iroáa é» Mméá hivaial: WAJDITB J03iHFpt könTTkuroskadáadben.
Előflsetési föltételek :
in hishoc hordúsa] ía vidnkr« puután küldve Eeí«s óvro : - ü írt - kr. r/íl ávre :i . - .
Hrnegyodto t , 10 .
A hat bníiboii pntit«nrdrt 1-nnnr 7 kr. 3-iiEor 0 és mindon további beiktaláuírt fi k Itvlveijilij tnimlfn oejou beiktatásért 31} kr A „Nj-ilt téren" prUi üor bolfcWLlol dija 16 kr.
Előfizetési pénzek ón hirdetések,
agy BBi\'ntón o lap a e « 1 1 e tn i tartalmit
k ö e í t* in é u y e k,
ralamint ruléti loTelok. tiérmeulto a kíaduitiiv küldendők ?í tllY-KASIZSARA.
Elfiüzetósi felliirás!
Jfeüa-Sofflogj\' Közlöny*
kiterjedve
Sopron- és Vasmegyékre, gitad fesü-fe$ festedüí évfolyamára.
- Lapunk elíSbbi ssárnával\'a hetedik évfolyamot kezdtük meg\\ moly egy vidéki lap életében szép ídŐ, és világosan tanúskodik már maga e jelen«ég nrról, hogy alapja bizton, ez alap pedig c vidék értelmes közönsége, moly a szerkesztőség törekvését felismerve busgó-an felkarolja 0 független lap Ugyát, mely részvétet továbbra is kiérdemelni íüiörekvésünk lens.
A szerkesztőség mindent elkövet, hogy Q lap minél tömöttebb, változa-tosb és érdéltesb tartalmú legyen.
Fölösleges mondanunk, hogy a czél-nak minél sikeresben csak ugy felelhetünk n^Sgilia t. munkatiírBaink továbbra is rfzéUe\'mi támOgHTásávnl s a t. közönség anyagi pártfogásával találkozunk
A szerkesztőség. Elő&setóai feltetelek:
Január—deczeniber egész évre 6 frt. Január—juniaa fél évre . . 3 „ Január—martina negyed évre 1 fr.öOkr
Kérjük na el&fí^etések mielőbbi bzí-vee megújítását, hogy a szétküldést le-liet&pontossággal teljesithessUk.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
_ P&rt fegyelem.
Minden oly országban, hol alkotni ányofl&ág uralkodik,léteznek, sőt kell
\' melyet még » legnagyobb atatn*férfiak is készséggel nláírnák, és magokénak elfogadnák,söt azt merjük ál-litani, hogy ,mind az, ki imagát alkotmányos szelleműnek tartja, ép oly készséggel he vall, mint azon politioai axiómát, hogy a többség határoznia döntő Bánnak, a kisebbség hódolni tartozik. A ki esAk *fgy kiesé feltlleteflon is-• meri a parlament ária életet, azt is igen jdltndja^hogyininden pártnak megvan .\' a maga koolb^yí^elbülbnzött zártkö rü helyisége/ ezekben lesz minden - indítvány megvitatva, 8 lesz elhatárolva azon eljárás, melyet a párt követni akar, ¦ melyei a párt tagjainak betartani — becsületbeli kötelesség, inert caok ily módon teliért egy elvet .,. hall tarosán támogatni, holott ha a nézetek > szétágazók, a szavazatok szét-forgiicool(atnak, akkor a tömegben muködfJ [.ellenzékünk diadala .mindég biztosi éaha ez.a k-gazebbeazmót meg _ akarja buktauii, aa bizonyosan veszve
is vári.>— Ezt nevezik tehát párt fegyo-lemiiek^ és a ki magák, illetőleg nézete^ it gaelsg kérdésedben ennelc_aláyotni nem ukarjfi, szinté becsületbeli kötolos-
oégo ast azon párt értekezletén, melyen ít Ía ruint tag megjelent, nyiltnn meg^ mondani, a onnét kilépvén, vagy az ellenzék tábordba átosapm, vagy ha ugy tetszik, Önálldlag nézeteit védelmezni, a annak proBolytikat szerezni, do mindaddig, mig azt nom tevé, s pártját elárulja, vagy a hió csata színhelyén a pártja határozitta ellen cselekszik, vagy beszél, a párt fegyelmet megsértene, a 1 . . . kötelmeit megszegte. j
Kendszorínt a majori ad minus non datup argamentum, mindazon által ugy hiaazUk, hogy ozon parlamBntarie elvet \' iránytadónak el lehet fogadni mind \' azon kisebb teátiiletekre, melyek sa- | ját hatáskörükben bizonyos funtoiabb ) és lételükre életkérdéeelt eldöntésére ; hivatvák. |
Ilyen testületnek tekintjük mi a városokat, és azért a párt fegyelem eszméjét teljesen alkalmazhatónak fogadjuk cl. Már tnout ebbíil kiindulva, liut aplícatio!
NagyrKaniseán két párt létez, aa, egyík az intelligens osztályé, mely a városnak törvény késési ügyekben 1695 óta élvezett autonómiáját (ha bár áldozattal) fentartani akarja, mert ezáltal kidzi a város,, jövőjét biztosíthatni, ttÖt mivel a város számára azon állást kikUzdhetni, melyre nemosak Horvátországhoz! legközelebb fekvése, de népesség-e, ez intelligens osztály nagysága, s különösen a vasúti öswztíküHetesek által nevelt kedveztí kereskedelmi helyzete a forgalma által hivatva van. Ezen párt tagjai kbzé számítja talán egy két egyén kivételével az egész értelmi osztályt és a polgárság józanabb részét, és a ktízösterhekuek legalább 7« részét ó\' viseli. A mááik párt ellenben jóson ürügy alatt, hogy a terhek egy részéiői menekedjék, azon autonómiát feláldozni dhájtja. ~
L Nem akarjuk kutatni, váljon a terhek csakugyan oly elviselhetetlenek-e, nem akarunk párhuzamot vonni N.-Kanizsán a más kisebb városok között, melyek önállóságukat féltékenyen őrzik, azt sem keressük, honnan támadt a szerencsétlen feláldozáai eszme, s váljon »z, nem-o egy-két népszerűbb egyén szenvedélyének, vagy magán boszujánnk szüleménye azt sem banczol-juk, váljon az 1848- évi 24 t. 1-sÖ §-sa Bzellemóben lehet-e jogosan az oly váróéban, mely már fél század óta rendezett tanácsosai birt, ezt megszüntetni? de azon szilárd meggyőződésünket nyíltan Icífejozzllk, hogy az adósság mentes 5000 hold ingatlannal bird Nagy-Kanizsa vároa teljes rendezett tanácsot még azon esőiben is képes lenne fenturlani, ha a törvényszék tartásából eredÖ kérdési többletének fedezéséhez az állum nem járulna, már pedig ezen oldalról is títot a fÖra. magy. kir. belügyminisztérium 1867, évi decz 12-én Zalamegyo közönségéhez intézett leiraídb/ín bíztoailotta, a jelen so-
rainknak ninca egyéb czélja, mint nyiltan felszólalni, hogy moot. midőn hoaazöB nurlódások után a f\'Jmólt. bel V^gyministeriuni a városi ti»ztujitáflnftk az eddigi alapokon leendő megtartanál elrendelte, hódoljon mindenki ezen rendeletnek, éu akkor el van érve az egyetértéa; do ha már ez nem létesíthető , s a két párt ki nem egyeztethető, vfllja be őszintén azinét mindönki, küzdjön ,nyiU sisakkal, ?3 » párt fegyelmet megtartva, ismerje becsületbeli kötele»négének pártja határozatának hódolni, 3 jiagán nézeteit azok alá rendelni.
A kösnaüvelrsóg egyéni éo társadalmi boldogságunk: egyik fötónyezöje. Az ember hivatása e földön folytonosan művelődnij mert az erkölcsi éa szellemi boldogság csak oly mérv szerint lehet az ember birtoka, a mily "mérvben emelkedik műveltsége, Az ember inkább szellemiem!nt anyagi. A test csak eszköz aJ&Kprokaratának végrehajtásában. Ba=a szellemi tehelnég kifejlesztetnék, a gondolat világos lénytől áthatva teremt ehzméket, melvek kivitelére segélyül szolgálnak n testi eríik. A szellemi és anyagi erők önz-hangsatoa működéséből erednek oly tettek, melyek jólétet, kUlcsint, egyéni hatalmat alapítanak, az erkölcsi érzett pedig a művelt szív furrásaibdl ma-gaab fokú élveket merit, s a lelki gyö- ) nyör Örök tavaszkiut virul a szellemi ember belvilágában.
"AlnüveJörtós tckozataazabtlTyozzn az akarat és gondolatuk irányát, A ma-gasb rüptü ész szabadon tekint szót a mindenség fölött a ha e szabadágában korlátozva van, ha t, í- gondolatait rejtekben kénytelen tartani, boldognak teljesen boldognak nem érzi magát, ha bár az érzéki világ ezer örömet nyújtana ía felé. \'
A gondolat szabadságából származik a cselekvés szabadsága A müveit elme és fendobogó szívben foganzik meg a mngasBtoa erény; mely osak oly odelek-véai és gondolati szabadságot tisztel és enged meg, mi áltnl n közjólét, a az egyetemes boldogság ozélnztatik. Innen vari, hogy valódiing müveit egyének legnogyobb tisztelői, leghívebb őrei az egyéni és állami jogoknak legtüreltne* sobb kihallgalói az elágazó véleményeknek és legigoZabb megitélÖi az erkölcsi és Rzellemi értéknek. A mondottakból legyen azabad levonnom a következő alapelveket:
1. C&uk a művelődés által felelhet meg az ember élethivatásának.
9. Aa erkölcsi, szellemi ós anyogi művelődés fejlesztheti, tökélyesitheti, és emelheti oly fokra, tnolyen állpa szépet, jót és ha\'áznost művelhet az.ember.
S. A valddi jólét és boldogság- űsák
a ntüveltcég fénysugarai által érethetik el. olyképen, hogy a jólét a boldogság áldását el ne hervaszHza.
4. A liazta józan gondolatok é» nemen érzelmek le^bíivebb forrást találnak az nlapos műveltüéghen-
íj. A tnlUelt ember lelke szabadon gundelkodik és omvU e nzabadaág adhat neki boldogiiti gyönyört.
6. A Bzabud gondolat *zabad CRelek-véPt fehéielez. — E nélkül nincs öröm a szabiidon gondolkodó és érezni tudó embernél;.
7. De ii műveli egyén lelkét vezérli az erény, mely csak a kösbuldogndgra irányzott nzabad*ágban leli saját és ember tárnái üdvét.
H. Cüftk oly ország lehet nagy, eröo, fiamltiQs én boldog, melynek polgárai szabadon gondolkodhatnak, szabadon cselekedhetnek ugyan, de kik legjobb erénykép thztelik a jogot — a smbnd cselekvésnek a jog állal Tűznek határt.
Ezeket előre bocnujtva bizvá-t merem állítani, hogy egyéneknek épen agy mint az egész táraadalomnok elvitáz-hatlnn kötelessége a művelődés eszközeiről gondoskodni, és hogy egyeseknek éppen ugy, mint a kormányok s urnlkódoknak, polgárzntnak legfőbb érdeke kívánja a művelődés előUaladá-eának szabad utat engedni, czélitzerü módokat nyújtani, és a kellő sikert pénzáldozatokkal is eszközöltetni, Aa isteni akarat elleni törekvés volna a népeket lelki müvelet lényégben hagyni, vogv mi több n, szellemi vüitgospág fényébt\'l csak cg_\\ e* sugaruk terjodését engedni meg, vagy ezen vílágowág jd-tékotiy sugaJflihú 1.sxiik~kVd\'óntále-k-eee-geken nz egyenes iránytól elterelve a megtöretve azokat bocsájtani a nép lelkéhez, melyek ott nem a közozél, hanem egyesek érdekének érlelésére szolgálnának,
Adott a Teremtő az embereknek oly agk és oly fenségen szellemi tehetségeket, hogy azokat saját holdogjtáaára, a társadalom közjavára használja. De hogy ezen tehetségek termékké váljanak, Bzükségea a BziveL én elmét művelni, szükségei* a csirálMin levő telietségo-ket nevelés és oktatás állal gondosan fejleszteni a a tudomány fényének jdtó-kony melegével dus virágzásra s áldásos gyümólűKozésre hozni.
Midőn tehát a köznevelés én oktatás Ügyét elómo-ulimni törekszünk; nem Oftuk emberi legszentebb hivatásunkat leljesitjük í hu nem a Teremő atyai akaratának hódulva a teremtéa dicső ozéljához íh közelebb jutunk.
Hogy n közuktntás és nevelésjneze-jén haziUtkhan az illetők míkép- ipnn-kálkodtak hajdanában? és ozon maöka minő gyűiuölo^öket termett? látjuk, tudjuk.
ha közművelődésünk minőségét mérlegeljük: megdöbbenti lelkünket u Bzomoritó eredmény; mert Európában "miként híres és l)a1a|mas volt a
röagyar egykoTTn csatatéren: épen oly nagyon hatra van Rsnáltaláiiosr^n—kor és czélazertf mUvelSdás pályáján. Eurd-pa népei nagyresztet túlszárnyaltak beimliitki-t az ipar-, ft- gazdáfiaat, a kq^ roskedelera, a müvésZttt, a gyár Éa gépr tan, a válallkozási szellem Is képesség; a kézművesség-, szdval a bor által igényelt b tulsnlylyal, bírd tudományos képzettség által előre kala^hruomzetek-kel a vorseny-pályára a majyar nemzet nem levén képes elérni, anyagi jdléte és erkölcs befolyása veszélyeztetve van. Hátramaradásunknak politikai okait fejtegetni nem feladatom- Hazánk viszór nyai a múltban, .szenvedései,.nyomora a legközelebbi. óy_tiz_edekbe_n; eléggé is-moreteaek.-S habár hajlandók vagyunk is a multbél védvéltel meríteni szellemi szegénységünk indokolására, de megczáfolhatlan tényként áll előttünk : hogy. a közműveltségben vald hátramaradásunk egyik fŐoka hibás és hiányos tanrendszerünkben gyökerezik.
E hibák orvoslása és eme hiányok pőtlása uietlŐzhetton teendőnkké vált. A hazának minden igaz htl fia sajnosán érzi a bajt, mely közoktatásunk sikerét gátolja, érzi a hiányt nevelésünk eddigi rendszerében.
Itt lenni, itt segíteni kell és pedig
fogoijuazt vinni. Éa ez legyen Tárnok, alelnök-urra A-ciadé, mejyre, hogy velem sz\'éniközt\'álijon, követelem^
¦ r TÖhb llgyborát,hevében
v TERSÁNSZKY JÓZSEF.\'),
Öetl szemle. ¦i
Jnuunr 9. I8G8. — A pesti házuk a múlt óv bon hát mllíó-j nál többet jövedelmeztek. -— A bndaiazin-, b&& romóluutiíleg SQbzor forintnyi év! oo-" gólybcn róseoeüloud. — H.irvil 60 Tótor-ezágból régi tb"r vények szerint asámüsvo volt a rirotofltantÍBmun, Vnraadon karácson-kor,Zágribban pedig az ú év utolsó napján ur* vacsora osalatoll kí. — A veneBullüi ref. lelkész 94 éves koriban tiöatllt ujolag. — A magyar vasúti kolcaönre már addig hazánkban mintffgy 15 milíó frank íratott alá. — La-martint) ?8 Rossini vüSBolyeaen botolok. —, Ab egyesült amerikai államokban L. Buede Franciska folyamodott, kugy az angol ud-, varhoz köveiül küldessék. — Iluvuaraajryo a pint, belügy és hon véd a Imi mittisturiuaj elóloges inteskedóaoire nézve a képviselőházhoz folyamodványt intésolt. — A magyar orvosok és tormáe&titviasgálók legközelebbi összejövetelüket Egerben tartják, — íj. A. Ujhely éa Tukaj kozt a farkasok a póotakn-cait megtámadták, a kocsis egyik lovát kiszabadítván, zsákmányul engedte, mit a vadak ÜrÖbo vettek s ö nagy ügy gyei bajjal tovább ment. — Egy bécsi lakos u pesti vár roal tan&osnál títkua rendőrnek ajántkosik. ff !120 frt, havi fizetést kór. Elutasittaták. — erélyesen haladék nélkül. Ez "a"""jölssrd at^nségOk: a -magyar krrory s-^Trá-ly^ február végén jünjiak ham Budára. — Urassá ss. kir. város Deák Főrendet díszpolgárrá vilaastotta. — Athénban az egész mi-niaaterium beadta lemondását. Londonban több feniia fogatott ujolag be. — Farosa végrendelet. Altonibon közelebb egy dúsgazdag csalid talán öreg ur halt mog, ki veg-rondolotóben vagyonát kölönuzsserüea osztotta szét. Két ezer tallért azon liajó legénységének hagyott, mely az Ö halála után el&-ozör érkezik a kikötőbe, Négyeatsr tallért annak a leiuynflk, ki az utczábúl — hol lakott — legölüeztír megy férjhez. Három ezer tallért a verkliének, do ee egyszersmind 8 hátnak váltságdíjjá Jeaz, a mennyiben 8 házban a verklisnek sohasem Bzabad meg-jelonni, hogy a lakék füleit no gyötörjék. A nyolca has kijelölését míndeo évben a polgármesterre hízta 1 fáradsága megjutalmazására 6000 tallér alapítványt tett, melynek kamatait a polgármester tetszés szerint fordíthatja bármire. Lobz tubát Altonában 8 bás, mfllybeoneírj szabad verkllzm. E kiváltság — ti a évig — mindig mis más házakra száll; tta óv után aztán Ingyenek, ov mít tetszik. E végrendelet már heves perre adott alkalmat. — A bolügyjniniaztBríura rendelete következtében a közgyűléseken nem less Bafikségea hatésági biztosnak jelen lenni. — Ab „Esztergomi Közlöny" pályád Hát, as ezüst billikomot Ötlor Márton pannonbatmt negyedéves hitUnballgato nyerte meg. 10 pályázó klixött. — A magyarorasággyalés ŰOO ezar forintot szavazott meg a „Trtesü Lloyd" stibwntiojira. — Keleti Porosxbon-han a« áhgég rémitö terjedelmqt ért el. —
mindazon honfiak és honleányoknál, kik a haza jövőjét erkölcsi folyással és szellemi képzettséggel hiázik csak biztosithatni- Napjainkban már a csatatéren is a hanWreg jd szelleme és lelkesítő honszeretete mellett a természeti és erkölcsi erőket előnyösen felhasználni tudá egyetemes ¦— nem részletes — értelom képes döntő diadalt aratni.
Az egyetemes értelmiség magában foglalja a népet is, melyet az igénysze-rü művelődéstől elzárni annyit, tesz, mint azt szolgaságrakárhoztatni s egyesek eszközeivé alj ásítani.
A nevelést ésközoktatást a nép minden osztályára szükséges kiterjeszteni a mődokat nyújtani, hogy minden réte-L8jjt népnek pályaszerü ismereteket ^Wzhe#aen.
BÓJA GERGELY.
márn ntóbbi nnpokbon 40 ozer gyútüs puska érkezett (iunudba, mniyok porosz gvA" ntküTnrktjKzUltükr-=--rVeírlfl orosz alozrodoi oly készlotet talált ról, melylyel " viz^mély-¦ágét ki lohat vÍligitonKrr-- BosaürmiSny^ hires sajtitpero jnn. n2-ön\'lB8z,jlárgya1va.;—¦
Hares az ügyért, harcs á csületért.
be
A „Zala-Somogyi Közlöny" deazom
-hnr hé Sfl-áff-BTitmáhan hnrtam qg-y
leihényes javaslatot a N. Kanizsán lét. , rehozandd fdgymnasium javára e hom--Jokirattal. - _
; „Míkép lehet aKagy-Kanizsán lótre-hozandd fogymnasium javára megállapított százötven ezer forint alaptőkét a. lehető legrövidebb idő alatt biztosítani , a nélkül, hogy az adakozás egyesekre vérzékeny terhüleaeék.", 1.; A mint kellett és lehetett, megoldani ^\'-iparkodtam.a föladványt b miként többektől értesültem oly érthetőn történt az, hogy annak caél hoz vezető, sikerdua természetét, egyedül adaozold nem fog--ja föl,, daczára annak Tárnok bízott mányi alelnök nr több bizottmány! -tag -nevében visszatorolni iparkodott az elvet, oda. irányozván irmodorát, hogy zKmélyeniet1 vele együtt\' bántalmazza. \' \'." A magyarnak veleszUleteti/tehát ősi \'természete a czélba vett Ügyért, deleg-inkább a beosUlet bántalmazásáért élet-halálra harezot viselni, annál fogva ^ípen árért, mert Tárnok nr magtáma-¦¦; dafe»mindkettÖre van irányozva, kell, bojyín ísmint magyer\' cml>er síkra . Véljek 1 védjem Táz elvet az ügyőrt, ^\';Wenie1yemflt r>cili^ a becsületért.
V;Tndviv,ízt, hn^.y a tullharcz épeíT -rnew kedyen, littnnininmntó nr olvasd : uikö^örníégnfik) azért apró részletekben
Zala-megyei hirek, , \'<"— A hely béli izraelita hit-közöép; folyrt január hiV líí-én dt*I-efótfei IOVí órakor synagógájában &z egyenjugositáfli üDnepe\'lyt tár-tandja.
— Tinoivi\'galom. A nagykanizsai trirua egylet január 2\'2-ón, ozerdán n nZüld-fnu vimlégtií nagy terumebon Fónyos zárt-kürfl „TúncíkoBzurutiBkát\'\' rertd\':z. Jegyük 1 frlért, csalidí jegyek 3 BZímélyru 2 frtért Ücbcrz Lujza asazynyaág —, valamint E[ul-fea L. ugy Wujdito Jó*aur uruk kur«»k.*dé-BÖkbon kíiphatók. Csal.\'idi j.-gyek niíin adatnak ki. A fülhivio homlukán a szép sznvak állanuk : „Épség!"— „Erő !u és „Egynlérléa!\'*
— Váeár változtatás. Alsó L\'ind-ván január 25-én tartnlni szokott oreiágna vásár tÖii-S-baa oa izraeliták ünnepe toíait január 2T-eu fog megtnrtatiu.
— A magyar kópzö mtlvészoti társulat f. évi marczius 3l-ón történendü huzádáboz aorejügyek 5i) krjával kaphatok Wajditft József kunyvkereokedéaebeü, mint o nemes czélu társulat 0 vidéki Qgyuokénál. -Szívós njtígrtiiid.-líifleket pasta! utánvétellé! bármely vidukre ia elküld. 10 sorsjegyre egy íngyenjegy adatik. A kisorsolandó képük 0 műtárgyak órtéka 12,000 frt. Aa clsö nyeremény egy 18O0 ftos festmény. Ajánljuk a ltilkea kozünaeg ssives pirlfug isitba.
— „Ham" biztositóbink 1 öGS :k évi ezember havi ki rnuUúsa : B.;n vtij tifnt t HSl darab buvalld- l,Uü,342. ft tüka\'re 600 db ar. s 300 tallér. Fűgj:übcn roarudt n mult hónap ból ti29,8áO fl tökére, üsasesaa ; U77tí,lü2 ft töke, GOO ur. s 300 tallér. K.br.l kiárlittatott 5-\'3 dü halálesetére 11 tGk^ e 3300 tal-
lér. 114 darab ébiteseté e lr>4700 Trt töke 60 dh (uiélOsi csttpnrlukba ti9,íi:tl frt tök*, 67 db elleiihiztoBÍtásiV67, 8t)l fl tök\'?, függőben maradt frt \'liika 9 6\'jO tallér^-vlntü-
sitlatolt 100,270 ft loke. Öasz son : 1,77(3, Í63 tt töke, ÜOOdbor. s 3300ut!ér.A bank mQko-déliének keadola éta, t, í. I8G7 aept I-tíil az Öa«es benyújtott bevallások összege 4,391934 ft, 2600ar., 8800 taM^\'BSOOfrank.
* A vestpr^i iparosok teatülüto e mié iratot szerkesztett és kdldött szét az iparügy rendezóso tárgyában, melyben rü aen kifejtvén a közel mult időkben Íj módon haladott gaszdiszati romlásunkat ennek következtében a hazni Ipar szomorú állapotát, elérkezettnek véli aa időt, hogy táron is tegyünk valamit; mindenekelőtt az 1660. tnújua 1-í ipar rund tárgyiban tart sürgető* szükségesnek tij tiitéikodésekot, mert hauajJllUporaink tüzetes bírálata folytán az ipar ssa bánságot vészhozénak nyiUt kóc tatja, s bár a régi ozébrendszJrt visszaállítani nem óhajtja, viszonyaink következtében életfel-tételnek tartja az iparosuk tirsulatba-illiaát, kaiönSaen bárom feladatat tflzvéa Bzuktrgk-aa ipartanalás elömosditása éa ipar jogosítványok kiadása, a szakma - fegyelem fen-tartáaA- éa &, cseheke-Ua^IatönÜe>$nAs se-gélyesése. — Mindenesetre "oly fontos Ogy^ moly az illetSk róssóröl komoly figyelmet és rasghányaat érdemel
— Kivonat Zatamegye alispáni hiva> talit61 kibocsátott kürüavénybÖl: tisobovits Konrád 48. gyalog ezredbeli közvités 1853 évben Nagy-Knniasa mellett kiütött tűzvész alkalmával elbocsátó lovelét elvesztette. — Lévavároansk megongedtotett, hogy as oltani kugyesronddok mégromgált temploma kiépítésén orsságszerto kOiij-tirtMlocaiioyt- gyíTyt-hessen. —
—• Halál as-ás. Városunk e"gylt tevékeny polgára Soiudt Károly Hubert balt mag hoaszas szouvedés utin január 9-én &4-éves korában.
\'— Gyilkosság. Január 5-én o n^gy réiwel határban lovü 71-ik Bzirau vasúti SrhzVnál Jamaaits QyUrgy-Jiarmndmagival megjeliint, do már cltibb oda ért két nagy-récaeí ember, kik aa Urrel^egyQtt alkat masint bosszúból a nevezett Jamaatte íryör-győf Agyon a tőt tok, Osvsgyén kivOl négy gjrermoke mArndott. Ez érdembon ogy panaszos levél Órko»ett hozzánk a kapornak Járás\'csendbiztosn ellen, hogy a kollÖ orély holyett hivaUloa ügybuzgóság ellenességet fojtott volna, kí, mi azonban eddig clton\'íozíl moggyííaödúab«n éltünk a jftfáai osonbiitos v. , . .... , , . .- ur iríní a1\'így a szomélyas polémia ^ika-
LírS^.fiwiSr*^ ^-lov8l.tf41r0»SUük.Agyllkoa
u\'om^mir------"----•.lr„„.K..._
dIÜUÍ Urti.iL
idOjirás óla vidékünkön a helységek köröl gyakorta,, tarkasokat látlak ólálkodni. Móc pnruiaz bár>ctn volt hallhaló^ hogy martaid, kul\'-crober.yagy nyájakböl esett vuTna, de n farkaszvadésziilnak áldozatul csott Fölnii-l\'áhokoii a Segédlelkész, ugyan CBak fárkaB-
Allitjik, hogy Gorts&kofT azon von, missé* rinl csekély ok miatt európai háborút tá-máflszon és. aztán as általános üsszefitkösés közt^dr«Koní-TnÁgfbha"hja.——A.birodalmi ministerek mellé magyar államtitkirok neveztetnek ki. — Beasl belóg.—-Klapka külföldre átázott aa általa fölkarolt iparyálhv látok érdekében, — Szátz-Cóburg Gótba hsrezeg & balügymíuisturtumhóz fordult hogy flt ^oháry\'nak no czimessik. Váljon a KoháryTj\' a vakról lemondott-e ? hallgat a krónika—\' A Injthántali ministoríam &- kö-vetJteíÖkböl\'aUkuIt mag: HgV Anersporg á rai ni 8 tar tanács ;«lnükc. Qrüf Taaffe (eddig bűlügynitnístsr,) ¦ ministertanáus a látnoka a egyaxarsmlnd honvédalmi miniuter; PUner kersskedelmi, Harne.r cultus, gr. Fotocaky Alfréd mN6%a*dssdjríf Qiskra belügyi, Hsrbst igazságügyi, Hrestl pénzügyi, Ber-ger tiroaanélküti mínister. —\' tíadarisB Jó-isef képviselő T>irinba rándult Kossatk Lajos látogatásira. — A» aUaa hadsereg saá.-
*I.Hitasak-a ezlkkioroxatnl aion kijeltotjanl, togy\' tbiU jnejTgyCiídíjliiik aiwlut umk tt, igy humil-aatank M-ügynek. NyllUn.ÖBiinlío kelta nAiatotfrt fejluatsni, tern»í**etaiQn mindauklnek> jdgiban iJI ioiii if Hallani. Ejr njSírino* tatíist Ogyn ide* minanyijnnkíj TÍIatUsi&k~is umei a nyit t Ann ttif; elGU a nam «|rje» kÓrKkban. ia tlgy írdekel mindenkit, Tartéik«4ai fogunk addig\', míg a »11« be nine* fajaivá, \' tnaffán \' mogj«EÍ»í«llnliet köiOlnl, : mod ban ilSldnk MjaUfttanl, hotf Tárnak ur cslkkAbop élfink-légot ?1 ogf kluá ugjzn mcUiI »1 doni got .UlDaük,\' TjfMTBtilíIetiirííit — neot} — tal tndra n«m„\'i)flS< lnk>oln«( T»«rt Önérxit\' éa boqetllot eiwtíjfea -oíSítatík olÜi«tl«a~ Ufilalalílnk lirg/A. E^ibblrlnt
öierk.
Pattkirns Forkú jeles ennéaá\' Lnudónban_n_ vadászaton m_ogbotolván, escae kö^bi „Lycotim sainházban" kút bóra szerződtetett.\' gát kerusztilt lőtte.
Somogy-megyei hirek
ó.— HéitósigoB Zichy gróTné, kegyes asszony, a lengyeltóti ós szegény Borim gyermckok«L ösBzoiratviin, nzoknak a karA-cuuuyi szent ünnepek tirömo a kegyeietea emlékoül az idén is tóbbféle ruhanouiut 003-tntott kí. A oamBskeblü ; grófné fggadja forró kóHzQnetÜakct nagybecsű "részvéte a szíves adakozásáért 1 b a Mindenható hallgassa meg e jótékonysággá! raégflívendez-totett gyormokok háUimijátfím"6lylyol mi io Ugiodlyclib óhajunkat egyesítve kívánjuk, hogy toub ily kítünO, szeretetteljes honleányt ndfon aa iioddott hazának, & áldasoa életét a asti^ényfík gyi.molitisa.ro a kÖ&üa ürömünkre még igon a<ikiig tartsa raeg !!
o. — A t ó t-gy ti gy í a E terhplö\'tnukba Ing kózfllubb orgonát állítanak- E. bungóaáguk aimúl is inkább dioaéretet órdemd), míulart azt, e czélra közös elhatározással ós erővel végzett ásatási munkájuk dijiból kÓBaittctik. — Ezáltal e küzaég.nevóbea^nyUysnoB kö-saüuotünket frjessÜk "kf gr. Niéaky Lajos ur ö méltósága k^gyeasógeárt, ki ez Ugy kivitelé ro; 100 flot ajándékozni méltóztatott.
ó. — A h a 1 á a z o k mini halljuk, mull betekben Fonyód alatt 40 mizsabalat fogtak, s mar partra szállítani\'akarták\'\', midőn a hirtelen aael a jogot- Qbb irányban raeg-repeíiPVün, azctdarabolta. Okétaay jégtábía tlulvL-uicly k^zt Tihinyig vitte, nol aceren caésen partr > jutottak, terhük pedig nem \' tudni mer ro uazott.
ó.— Hó z i v a t a r. As a hó 21 és 24-iki erüa zivatar községünk némely réssét egy ólnyi, süt löb\'t helyen magnaabb bával bort-toltn cí. Az utak járbatlanaága miatt hooz-tizabb iii\'i óta acm levén náiuQk fapiacz, ujabb biúiijMka! okozott et idö azoknak, kik kellő fa aj-jf m kiséget olölcgcaon nem saereztek vagy Bíerczb-íttek be maguknak. Még több bajt okozutt pedig az itt szorult fuvarosoknak, kik minijén búi kifogyva csakis néhány jó szivü f.-lubarái réazvevÖBége által tarthatták fenn magukat és lovaikat.
Sopron-megyei fairek.
= Kall), fogymnasium. Végtére kumulyán hozzá kezdenek látni ¦» bath. fő-gymoosium ópítéaóliez. Mint halljuk a kormány ufelyes iutéskadóao folytán történik, a városi lintóa;íg miodon lehetőséget elkövet, bogy ltít->sittelhesBÓk,így oOOaiordarab téglát etigüdutt át díj nőikül, itt a fa IdB, hogy jtilan vivoiúnyaiuk közepett afonsöbbí tanügy cmetéuo minél hatékonyakban cld mosdítas&ék.
— A faraaogi kodva ffoproni láraas-ólati körök raijd minden róaiebon óláskftlni kezd. A nagyobb é« elegánsabb bálok sorit a polgár bál nyitja meg, moly 18-án a_azio-hisi belyisógitkben tarlatík. Egyszerű jegy 2"frt, cpaládi Jegy 3 frt. 43Í5l6ibotólag Uto-gjtott lesr. A kasino asÁdai fareang lefor-
«lfogftÍűÜ^-
— Balopot, A logkiitolob lefolyt viharos
gisa alatt három tánozkoszornt raoffez^ &B aUirisi ivek köröztetnek. A kaoíhobálok óvok óta szívósén látbgattátnsk fBleg höl-gyeinkTTészrőli brb«HleÍ-ii6-Ídéaflaí--Ei[eken -kivül lesz raeg dnlárda-, torna-, tOaoitó-egytati ée tanulók balja.. \'
•¦¦ - ~ A kulyaadó\'kerűBztül vitele itt nem csekély cllensiogüUssol fiUlknstk f — eddigelé a kutyák Bzimivot aránybaö igaö knvés tulajdonos Jelenkawtt kuty^áaafe bo-iratisira; üzen aájó^eta J"»»^»*?ísrtao végett egy kérvéayl ^^kártoík* Mely mar idáig íb üSaoa áUlróa\'ál tatlft Xelfc\'arolist.
== Rán4álJatel1^\'ne\'\'s.a*s gT-^Habir mÉ naoi" vögyttnkriir akadakoskbdi: tirmáo em-berek, -óa helybat6flágak<sllea nem igen QrQmest jajdalunk fel, al-pom meUiizbelj uk aaonban, asoa rendőri szabályok Uaa megtartását róni meg, melyekjággel.ié mázott igen síkos járdákat fÖvejoyoy\'Sl\',\' vagy barnával bstaritni Írják elö; — ao ígiui, hogy tudtunkra eddig még atorencaétlonsóg; ne tn történi, igen f de mé Kurtánké tik t a akkor komoly Intézkedés mar kés5.. — Inkább vagyuk elojét niinden bajnak, a Ea kalíinbon nora megy, a hanyágbiz\'tíilajdónosok érzékeny büntetéssel saoritásinnak ugy a-rendőri, miat omborl baráti kötelmeikro.
Vas-mogyo* hírek. ^,
_ A „Vasmegyei\'Lflpoküegyik^ámfibBn Voavirról egy afirtogelnr akaró lové^ JflIent meg Upankmt is érdeklüle-g, melyre szabad-jonlegtBkintóJyesebb fővárosi lapunk a .Vasárnapi PJaag»ga!\'felolá.y AHZa1a-3om^gyi Kd?lttn>t^:al^í1y-|IáairI^y••belnl*0,líB,l
ül«li mnnkiflBftga körébe, örömest ajánljuk" aib. Szerénységünket séi tenök, ")ia több lap boesB8~mcgjogYEOflüit a munkásságunk-, tü-. „Tetvesünket méltányló öUámarüBL-it, ajánlásait niogomlitonéuk. Mindezt csak szórt hoztuk fel, bogy nomcank i r"u n k, de o 1 v a aunk ifi; b többről vau tudomásunk, melyre felelni idő\'áa papirvesztege lésnek/ találjuk. / \' . — BöazÜ-rmónyi kávéházának novestók el a Hetyeyfólo kávéházat Szombathelyen.
— Lapunkban is emiitett b. Mikos Jinös\'öé ^Bzonyaág temotÓBÓn,, ijorok Újfaluban as ogyháai saertartáat Saencsy Ferencz SEOmbatholyi megyés püspök ur Ö mttsga vé-geste.
— A Chorlnsky-Ebergényi kata-stcopkára vonatkozólag a következő érdekes tudósítást hozhatjuk : Alitok fátyol a, mely a müncheni rómcBemónyt. Chor i n e k y grófnő meggyilkoltatását boritá, lassankint lehull. Ín apókban Bécsbe érkezett a kereskedelmi flgyeaben utazó Umlauft, kivel Ebor-gényi bárónő Münchenben időzött s ki Fi ¦ acher Miksa törvényszéki tanácsos iroda-jában megjelent, b E b e r g án y i kisasszony elŐvezettett, ugy azonban, bogy Umlauft láthatta es utóbbi!, de nem viszont. Az Ebergó-ny i bárónő személyévé li ugyan azonosság megállapítása szükséges volt, miután ö eddig nyakasul megmaradt azon nyilatkozata mellett, hogy nem volt Münchenben. Umlauft ur a bárónőben ugyanaaon hölgyet ismerte fel, ki vele Münchenben a „Vier Jah-rQSSeiten"1-hex czimzelt vendéglőben volt aaállva, s raag^t Vay bárónönuk adta ki-Ebergényi kisitBBszony Umlauft ur nyilatko-
......gata 9*erÍnt igen megl.atoltnak B búsnak lát.
ősik, ugy, bogy alig hasonlít az életvidor hőlgybezj kivel Münchenbe utazott, a ki őt a legnagyobb borzadással tölte el, miután e hölgyét minden excentricitása daczára sem hivő képesnek oly tett elkövetésére, melyről moat látszólag alaposan vudultatík. — Aaon Münchenből érkezeit tudósítást, hogy C h o-r i n s k y gróf bevallotta légyen, miszerint a visagálot alatt levő Ebergényi Julia a gyilkosságban réazt vett volna, a Münchenből érkezeit hirek ujolag megerősítik. Ennek ellenében Ebergényi bárónő folyvást megmarad a tagadás mellett, s állítja, hogy Vay bárónő követte el a gyilkosságot. Midőn Umlauft kereskedő kinyilatkoztatja, bogy ő s a Münchenben időzött Vay bárónő egy szentély, azt jegyzé meg Ebergényi kisasszony : „Én meglopőleg hasonlíthatok Vay bárónő-hea, különben esen előttem teljesen ismeretlen ur nem caorélHotne fel vele," —Münchenből jelentik, hogy gr. Chorinsky. ki ál-hat&toaan ártatlannak állítja magát, rövid időn nz esküdtek elé fog éli irtatni. Mint hir-;drk? Eb*rgónyi kiaoaoaonyö mauahani, Gbo-^rinaky gr. p*d% a Secaban EBergényíTilró-nQ ellen megindított tárgyalásnál jelen leend. Ebergényi bárónőt utóbbi 10 nap alatt kétszer hallgatlak, ki, a e kát kihallgatás is igen rövid ideig tartott, mintán -Ebergányi bárónő ceak a legszükségesebb feleletekre szo-ritko&í&.A legfőbb Kérdésre „igen"- vagy „nememéi válaaznl, a kedély legcsekélyebb falindaltsága sem vehető rajta, asare, s még oly clroéa közbeszólúaok a kérdések Altai aera hagyja .magát; *_ie_gzavartatni, CellatársnÖi ^^iránt fogságában oly daraboa bánásmódot la-
Nyüv&nos köszönet.
— Apostoli Felsége legmagnsb személye körüli minister Gróf Fes-tetibh György ur ö excelleiítiajn a ^nagykanizsai i\'tfgymnaflium alaptö-kéjébez 1000 frtnyi kegyes adománynyal járulni méltóztatott, mely nagylelkű adományért a gymuasi-uHiügyi bizottmány nevében hálán köszönetet nyilvánítani kedves kötelességének tartja
N.-Kanizsán, jan. 10. 1808.
TÁRNOK ALAJOS irt. k.,
H álanyil átkoz a t.
Mélyen meghatva azou közréazvét tanuai-tás által, mely latenbon hotdogult felejthet-leu jó nő óo ódea anyja Kruiraíán Anna aaz-szuny eltemetésének szomorú alkalmával irántunk minden részről nyilvánult, rfely nemes réa&vét aólyos bánatunkra oly édesen , enyhítőieg hatott, mulaszthailan kötelességünknek ismerjük a t. vároa résztvevő minden rendű éa rangú lakosának őszinte hálás köszönetünket a nyilvánosság előtt kiffjezn i.
Kelt Csáktornyán, decs- 31. 1867
IBepedÖH Jósaeffurod. foügyvód. iíege-düs Gyula. í lejted ős Etelka férj. Molnár Eloknó. Ki-gédlB Geí*. HégFdOs Bélaüv-gedŰf. Hermina. Zakál Honríkné. Hegedűs Jviiü. Hegedűd Irén éa Hegcdüfl Anr<-Ela Slefaíss Ritárdné.
ilio
indenkor
— H. 8. Lenjyelluti. rcttük do botaAnat kimeri lűleff nom felolho Ilink. Teendőink gyii
Rr. Mihályi. KBaröcot a ddTÖnlet ! _ i Hamburg. Becses tudósításait mini 0BÍT<;Ben Tuoaaüt. ia kérjük; csak röxiáon a érdek* tényeket, fSIfg a gabnukorpOiedolcraro nA«Vn íi« retnük ho bacaea figyelmét kiiírjasnü, Lapualt roadi ata UülJetik.
_ Fp, Josof. Smb&dka. iiiveflen YesBSÜk.
_ A „k o r f a . tn i k - jót ken\'üt i-ójftt tUvüiS] end mielübb. Li-tuIbI ia ironb, csak türelem.
jük.
EgyssafTB csak nyngtalan lett, Hyngtalnn lett a esÍTein. Olyoa njTigUlan, hogy alig Tud megférni Ida benn.
Jd barátek kOst éleUra, Eddig oly vigan haladt, Csak noTettam azokat, kik Fanaazkadnl tddtacak.
Nyagalmamaolc ve^n lett ; Lelkem woíolygi ogiro Gján felleg aeheikedett.
Hyugtalanal kóborolok, Uajd Ide, majd roáahoTa, Mintha korgotoek valamit, Mely elSlam fát taTa.
-güsit; hogy ajurk mái tülrbstör paDassküdá-nak, misserint a fogolyn\'ő mint alárendelt-jeiveTbánik ^el"k, a ha valamelyik ajbáré-"." :.\' á_ö k WántttáVal^ljBn^
a boazuságtól^ 3&gésx~hBp n«m toffintlerajlsi» kazfit a saiva^lOrttt-dD^áav^s^Fl^jdoii tajt aatvar-ecívajéból élvezi.aot- Eotű-^a gyu-fa efvffetiki/nAjUóU-\'EíjMMDl kevés
t B-Iavert sjt ulűlaÓ napokban magyar njnáfokat kértrda kóróre teljesitését meg-taSOdták-
Irodalom.
: —- Megjelent Áldor Imro sterkoaztéBO* mellett flA nép zászlója" czlmü, élénken szerkesztett s képekkel diazitelt heti lap. Ara negyedévre 1 frt. félévre 2 frt. Lapve-aér Madara* a Jéaaef.
—\' A\' RUas«^ssénvf Lapok" Bserkeastésót Dr. Argenli Dőtae kir. tanácsoa vette áL -
— Jan 12-tul kezdve a „balközóp" ország-gyBlési párt „Hazánk" czimü politikai napi lapot indit meg. Felelés sxerkeastő B. Pod-maniciky Frigyes. Kiadó Kertész József. -Ara^oö évnegyedre 4-Trt; élsö félóvróU) fr. egész évre 19 forint.
\' — As első magyar egyesületi könyvnyomda Pesten uj évtől kezd ve jelen tákeny mérv-ben tanuBitja élotrevjilóaágá\'LvA többi közt egy gKfiabaaznu könyvtár^1 indít meg, moly korasertt.vállalat előiízetési ára 6 kötetért 8 frt. Egy-ív a kőpekkol együtt csak 1U krba kerül. -
Hányasra s vUagraí
Majd: taof bBif rne^tilclnáTn,
Xd^EBWfBjStFTlárVii,"
Egész eletom fölfonlalt. Keblem egy nagy fergeteg;, Mint vihar, igj tombol null benn, A fOlsúdalt ércetek.
B mindcst ín tudta eraom, A mióta láttalak, A miAta nép ajkadra Nyomtam oÜQ eaúkomat.
Három bónap történeté. -
Egy ifjú naplójából. Bo rangostól.
Láttatok-o tavaBsTvirányt, melyen vad éjszaki azél Bságnldott keresztül fagyoa leheletével a a kikelet kedves gyermekei, a nyíló illatos virágok megtörve csüggesztek alá kecses fejeiket? s .éreztetek-e fájdalmat a kedven kikelet kora halálán? -.Ch hisa olyazomoriilátnlahaldolótavqaBtl Ez az én történetem; elmondom, ha meghallgatjátok.
LánglelkQ költőnk, aranytollú Arany János egy kedves költeményét olvastam egykor, még a gyeunekkor rózsás napjaiban; egy ifjúról bzóI, ki oda törekszik, hol a szivárvány, az égnek eme remek diadalíve, a földdel ölelkezik i fut, rohan begyen-völ-gyün, lüskón_bö|Érun keresztül, nrig végre a
Bzivérvány elenyészik, e ő megtépvo, meg-vérezvo fáradtan iiBuzedŐl.
Akkor nem, de m»at fulbirom fogni ama költemény értelmét; ah a tapasztalás aokra megtanítja az embert I...
ltju valók, még alig lúttflm hustacor zöldelleni a ligetet b onyhudó árnyában hallani a hangos torkú fülemUlct, midőn az ifjúság virágos kertjéből az élet tövises iskolájába léptem, hol tanárom a komor arczu Csalódás kíméletlen kezekkel törlé lo rólam a kertben rám topott virágport s dúlta fel ifjúságom alkotta álomképeimet.
Csalódtam, mnrt szerettem; felébredtem, mert álmodók. Én Istenem I mért kell csalódnia annak, ki Bzoret?!. inért kell felébrednie annak, ki álmodik VII az álom mért nem folytatódbatik az ébrenlétben is?
ÜZ. városban laktam; gyermekségem óta 02 volt második hazám, mert innét fejthető meg azon gyengéd kegyelet, molylyel iránta viseltetem a még most ia viseltetem; ab hísz ott éltem át a gyürmökkor aranyéveit, ott lett a gyermekből ifjú, az Ifjúból érett férfiú, ott fejlődtek ki lángéraoményehn, melyeknek caak hamvai vannak már szívom ben szomorú emlékéül a raulinak 1 ott él most ia a kedves polgári család, mely, mint gyenge gyermeket fugadott magához s as évek hosszú sora a családba olvasatott—Igen a számos évek, a megszokás oly bzoroaan fűzött egybe velük, hogy én szüleimnek, ők gyermeküknek tekintenek a nekem oly jól esett, éa még most is jót esik a tudat, bogy szeretetükéi kiérdemeltem.
Azóta nagy idő repült tava a mulandóság Fbaiton szekerén ; Bokat~"ma\'gávnl" >ag"nduU, sokat megváltoztatott a rohanó idő, de ra-.SaMkodáspm hozzájok él, mert kiiürÜÖiet-ten arany belükkel van felvésve emlékek szivem márvány-táblájára.
E család\'körében éltem éa gondtalan, vidámon, lelkem as ifjúság öröm élvei közt a szenvedély nem zavarta tisata boldogság kristály tengerében fürdött, mig egy váratlan fordulat kiragadott o& örömök, csendes óceánjából a a szenvedély egetverő hullamai ragadták meg életsajkámat.
Egy napon, midőn szállásomra -térte m, asszonyom, kit én eaak bizalmasan nnéni-nekflnevéstem,mosolygó arcscz&l jött elembe.
— Megszaporodtunk — monda nyájaa hangján.
— Hogy-hogy ?— kérdem csodálkozva. — Talán caak kedves szüleim látogatták meg róg nem látott gyarmeköket ?
As án DÓninsesak mosolygott a megfogván kesetnea o-aaobába vezetett- Én Örönjrepes-va követem, oh, hisa oly rég nem láttam a kedves anyát 1 . tiaMjjtunk, a teremben két no "ült, kik látrapnTra azonnal fülkéitek, de én egyikben; sem ismertem fel édes anyámat.
A hölgyek asszonyom rokonai voltak, aa egyik kősóp korú majdnem magas, megnyerő nyájas arcou, a másik, as előbbinek lá-nya, fiatal életvidor.
Minka — így neveslók as ífju hölgyet — haygaq, nyalánk volt. Bir nora bírt Rafael Wa4lonwi\\|<f>f\'k ftff&pft^gAvo^ de tojásdad lejárasát Marány na masszával, mesterséges csigákba özedéit holló fortéit, nogy barna aaessoit, melyekben aleven las lobagaU, a esodáaan apró keséit, melyek caak virág ápolásra lilasóttak lenni, tekintve: kényte-4en valék-magamnnk he vallani, Jlo^_B»gb^_
teremte a t nem láltatn még
_____JCflidstbenJűsaé feszes -vplt .^„társalgáki
oaonban 8 egyike volt assoknak, kik rővio^ idő múlva eltudják feledtetni aa emberrel, hogy idegenek. Beszéde nyájaa,-vonaó, saa-vában volt valami a cSengetyft hangjából, mely s rengeteg vadonban eltévedtél éji asáltásra vezérli. Sokáig beaiélgettünk, ose-vegtünk, mint ha öröktől együtt laktunk volnaj.d*. hogy miről? nem tudnánj megmondani, egjsser eaak aat vettem ésare,
mindennek csak mézét szirAn\'lrf, mer ~" egy Órseminynok Inttum r4bja. "Vulam* " d égető aévárgae tölte bo keWcn»5í^_íl6lUíii„__ -\\ nem lehetett, bár minden nap, majdnem minden órában láttam azt, ki, taint~a mese-buli magnee-hegy a hnjŐt vont magához; kai amitó voU.aa erdő égéfib«z, melyet Viban oltasz\', & vihar stratorgTi"vi«zÍ tora m: u gg — nyalábokat. \' ";
Azonban a sóvárgás szülte állapot\'még törhető volt, mert szerelmem nem volt ÖoaS mert még mégsem fordult rasemben, váljon ő ís ugy érec-e, váljon Ő la ugy eped-e ? Do mióta erezni kezdem, bogy ax érzés vsozon-ti érzést kivan, hogy oumjuságot vízzel Je-bet és kell is oltani, Azóta lelkem nyugalma eltüat, a remény és kétely-, Cilin Ós Ciiaríb* — dia közt hánykodám, valj-m o i« ugy érez*e, mint én\', váljon ö is .ugy "Bzeret-Q mint- én ? Oh ha szereti e gonUulnl egbo emelt B a megdicsőültek bi\'ld.-gBág.it crezteté velejp.\' — do ha nem szeret!. , Llkom nJeggÖr-,
nyed o gondolat aulyn oliiL__________
A világ apró örömei, boldogságai nem gyö -nyörködtétének többe, mertcaak szerelmem* ben, a&erelmemnek éltem; ogy nap mint máskor otthon ültem a boldog vulék, bn aenkitül a.am háborgatva magam lehetek a azabadJfo-lyást engedhettem guudulatiraoak y h caak 3 -volt a turgy, melyhez azok, mint elfáradt madarak enyhet keresni visszuröpülénék. Uát ö goodolkodik-o rólam? — «& yolt ameaja hosssu merengésemnek.
lla néha együtt ültem vele kertünk tjüa árnyában s nagy barna BZumeil, melyekbea méla ábrándok üllőnek, rám tapadva láttám nam tudom" mT^ tán lálbhtiaTrssellefntsr -trogf a füUmba — U szereli — ÜnkényttdöD _Ör&-milelt sóhaj, lebbent el ajkimrü,_ jQÍn,ttgy__ kérdezvén: mondja meg váljon igaz e, mit egy láthatlan szellem susog? A sóhaj, a kérdő tekintet felébresztek öt merengéséből, elfordult, nem ozóll.
Nem volt aa még szerelmes soha, ki\'oslly jelekből nem aat következteti, hogy neut szerettetik. Uhl a eseralem igen önző, azt kívánja, bogy a két lélek között külömbaég ne legyen, hanem egygyé forrjon/egygyó olvadjon, oh a szerelem igen feltékeáiy, a legkisebb jelet is balul magyarázza.
Máékor Iámét virágot szedtünk, ö csokorba kötve keblemre tüze, a mikor múr ott Vult mikor már kábulttá tőn illata, lelépte onnan a szétszórta a pázsiton.
Mi vult ez? . . ez nem lehet szerelem^ 6 játszik velem.
A be nem vallott szerelem BrükűB harCz ; remény és kétségbeesés, üdv éa kárhoÉat küzd elet-,halál csatát, egyik pillanatban a boldogság, másikban e bold"gtulanság trajd megr peszti a kebelt a kérdezzétek meg mégr ia azt t\'ogja felelni; nagyon boldog. El ez így tartott suká. Soká!.. Uyakrin bele fáradtam a hsrcabA, Sros elhatározás támadt keblemben, törik Vagy osakad, de megkell kérdeznem váljon üdv, vagy kárhosnt várakozik-e rőui; oh biss e kélué^ megöl, mielőtt tudnám sorsomat I Rohantam, hogyf elmondjam: oh Minka! nyissa meg szivének zárt könyvét, hadá\'ol-VBBaam, mi van ott rólam feljegyezve toh Minka 1 mondja, bogy szeret forrón, lángolón, mint. ón, mint az én szivein ! vagy . . vagy. E szó lefegyverzett,. nem mertem to-vábo menni," Hátha Bnom"rac| felel! akkor— -akfct*r—megőrülök, vngy etivóm mugrsped.
,-hogy a uap
aroscsal mezglTViáthatár alá.
Másnap^Minka anyja elment, de & itt maradt. XJr
Ő itt maradt 1 Sajátságos érzemény támadt ssivemben, mintha egy öntudatlan, valimi sovác vágyam teljesült volofi; olyan volt bb-érsemény ralnö & mesö virágaié lehet, midőn tikkasztó bőség után caondea eső buli alá; keblem dagadt, a boldogság forráb& nyílt meg benne. Mondjátok meg mivolt es, íhs> nem aa ébredeső, fejledezö b sere lem ?- Mindig hajlandó -voltam aa ábrándCsáarz, de most kUlöuös erővel ragadott meg, mert élő tárgya volt .ábrándomnak. Egyszerre gyengéd nyomási éreztem vállamon, mintha rózsalevél hullása érintett volna, feltekintek, Minka állt előttem, mint Bsep élomtündér.
Keblem erősen dobogott*.én saorettem.
Uj világ tárult fel előttem kápráztató "Varázs Bzépaégében,- mely egésa belső életemet átváltoztatá-A könnyeíioü gondtalan itjubdl komoly gondolkodó lön, a ki egykor állan.d.ói. on Böramibeáem ragsBakodira\', hanem mint himefl pillangó <*apongt*m tárgyról tárgyra
"Tíom, nem, nem fognra megkórdeznt, mkább bordősota ft kétaég aulyoa keresztjét, mintsem rajta megfeaai(lessem; aatán oly ídei hinni] remélni, gbioz axt mondja az ürásus : aki biaa.\'aa üdvözöl, ki neun Uisx-as elkár-hosik. Én hinni, temélni akarok.
Megnyugodtam. Kínzó gondolatim, e fekete hollót lassan-lassan eltávoztak. De hogyisne? Minka mindinkább közeledett felém, mindinkább nyájasabb,\'bizalmasabb lön irántam, hozzám simult,.rám függeaaté
>r megtette körútját s róssa | azemoit, mérveknek ábrándos feny-ibern egáia
meBovilágot -láttam benépesítve lebegő tündér ssclloinalakokkal. :_
Folylj kBv. "Saff
(Epigrammák.)
Teit-d, még eelvvd í« irtiblü roo, fZ?. Ungati,-iligIB Üiay werín írtlk e,p75a>bogi»i^*.
.Fitjel alá borítom a hlvctgfit iziunbm Srttkra I Kíkl, fl a«lnlub^k így felrf^iT« ^kae.\'¦ A: -fit-még tfirfiaz.\'ij. dn,ai,áa. iafaaMl ki»M. Irtva, Látáca 13u a babír üdvtcleU elveidcrt.
.0 SÜXiiK T ÎHXH S^\'
——KAOr-EAKWSAr-}*»-10. 1B0&, BaMr • forgalom ,. M» njart m if mindeddig Jelentékenyebb Mrt, ai \'Arak MttUrrfKtt naradUb, Xngiia ée Pianella omig-f»U BmétBttetéaeink-miit.1;ara*" míg \'.emelkedet-• t*Vbjwk--r*rtietók, estri m ir eaoeek ftüett] nggíly ad-torilai". A bv*a .4« rôtir*—fekUtfk * fffralyt,. meg ~\\;.m itfn ff >qh kr"*~bb flgraleni tarer*. A-jtnkqrl-u i*koTo»bbé keraataUk; mort aanTelîggf^iiâras. •Jel«*.(*^ ira* ftf^aasatrlal mir«Hat a beiynaH - lanaai Bum W— 88 fai 6 fl -* kr B ni\'M k\'r, • ft 4Q kr. ..aW! tB—79. fantom 4 frt I0—1B kr. Kn-k»rka« 84—84 mt A — 1 A 80, kf « B. 10 A rpa Mf f3*iali«» •mU,T0-7S font BIYt »-a.ft,i0 kr.Sah 48— 47Yi.nl 1 frL 70 kr. t írj §0 kr Pohank» « frt W kr.». ft IDkr ?•-•aaly febir 5 ft, — kr. tarka 4 frt, — kr. Quito ^MW^riüalt-rMLttíS* tfl u±-^> Bsily^iHBiia 30 . lokn. le-28 frt kordával együtt. rOrboiypâJtnk.. B0 foira 18—W frt bonlAval együtt. Mi» 10—S0 frt. Borki 24 frt okö>b5r tniiaijn 69 frt, UháabSr 65 fit, llaoWr i* frt. borjnWr H0 frt > - ¦ ¦
Biirak. fnbir ée TurSs (Mblllul IBAS- ia 1B6S-U -5 *l»Mktinkbeli — tonai* 8—Í3 frf. YIliAayi in a>eg-lardi fekffa 1899. li IL — Vi «»i bo* *3iö° \' es feher IBCT-dlai 3—6 frt. — Balaton1 tu ellAkl borok
~18Gl-.«s lSBIi-ikl fíliír\'a—^3 frt akinkínt >Y(shi 124 — — frt. tUa —\'frt — kr.<KÖ*Sn«Ígos gyapjú .ha-lArBrridóki ara \' — 6* frt. FuWr rongy ír» II —\' frt — kr. fokoto & ^frt &0 - kr.
Aí.-knnlx»iii planl árak jnn. tlí-ún.
V BoraA Ucéjn ISkr. l>ncí0 Itu.íje J2 kr. Bab ttotijo t tarka fl kr. Barponya mírBje — ft 60 kr. — Marhahús fo-ntjr flO kr. Borjúba* fmítj* 39 kr. Burtia-haa fontja Ü* kr. Bulunnn mAjaija 39 frt — kr. Zilr fontja 44 kr Kiralytii .1 n Bí,;~mi.*.Aj» 15 ft — kr. L4»gH*«t 1, is- mii 14 frt 50 kr. Lolliit 9 iz.
maii. 13 frt- kr. Ziemlyolltát 3. m. máinaj» 13 frt 00 kr. ZanmlyoliMt i-e«; miallja I frt B — kr. Koayir-tUtt fehdr 5. m. m. 12 frt — kr. KvnyérHart «- m, 11 frt 60 kr. Kcnyérliast T. aa. ró- 10 frt 67 kr Keuyér-]í»tt 8. »», miiaSJa Ö frt kr. — Itniatáiiff t. bi. 10 frl — ki. Rots IdQg S-dili aiáta misaaja 8 frt — far- — RnkorlcaallBEt fontja — 0 kr. Arp^lara fontja 14 kr. KBloflkiaa Uc»Óje 10 kr. Ri«k4» f.mtja — !19 kr. Faolaj fontja 00 kr- RopcmoUJ fontja 3i kr. Lcnmnguloj fontja 40 kr. Csakor 33 krUj bor Ite. l\'i nr. O bor itc. 16 kr. PbbÜ a3r ilcaojc 14 kr Ranitaoi a~>r itenéje 10 kr. űaboo^piünka itciaja 40 kr. Ttírlióly- palink a itciíjo
83 kf RíIlra-pAlinka UriAJo flO kr. Ujor» faggy missija frtv — kr Üntilttf agygrúrgyertya foa^s 0 kr. PótrolDora fotitja tl kr, Biappan fi>ntja 14 kr BA footja 11 kr. Keményfa Öle 10 frt —,\'kr. Fabafa Öle 0 frt _ kr. Nyersfu ille 8 frt — kr. Fas^n m rBj* 3& kr. 8ib»b missi)* i frt — kr. Seal ma m. — 70 kr. Kender fontja 24 kr. Len fqptj* flO kr.
BOP&ON, jannir 7-ín 1BG8. Mai betirAaárunk kő-lúpBKDrOleg rolt látogatva; míg U as árak. emelko-. dottobbak IGaek mini n.t előbbi héti Táairoó . Ét tat flip Bttia 84-85 tt. 6 frt. 00—70 kr. 8Q—87 fht, 0 M. DO 0 =r- SD kr; 87— B8 fntáí 0 frt. 4Q^J0 kO B9 fnlua 0 frt. 80 kr. Ilona 70-80 fuloe 4 fr. S5 —30 Lr 81 —8Í fnlon 4 frt. 30—40 Ur.| Kiikoricaa 7fl—83 fníoi 3 frt. 00—90 kr,; árpa 70—73 futu» 3 frt. B frt ii kr,; Zab 44—40 fatos 1 frL 00 - 00 kr. má-
IBéeel pénzárfolyam jan, f Ö-én. 5Vem«olÍq6a 6% uansí, HUcüBb
65.16. lSBOki álladalmi köícsön 83; 50. bankréaxrényuk B^B: hitelrolázeti rész\' vipyflk 185.—; Londoo 120,60.; oaüat áciö 118.—jarany darabja 5 frt 7"/,03 kr.
Mmgjmt érték iiaplrrt&;t
Pcati kor. bank 090 frU Pesti iparbank 234 frt. Magy. át. hiulk-ank 82 "fr|. MagTar bizt. tára. «70 frt. Pesti biat. int. ?50 frt. M#gy. ójsz. vasút 81 frt. Budapeati lánoshid 390 frt. Peati bank-sálogl. 98 írt.
Felel üa B&erkoaatŐ; W aj dito Jdssef.
Heíl
23l HSh ^ % a-ré-fs tosa.

I. — jjwwári. TÍ«k. ntla. - la b«eb)o throia.. - kUtb. í» Prot. E* Ea nrikor JÍítii lt u Etend G t lett Lnkico ti, 4S—fll Gör, er. Eg ipi tat. M. II. 88—23
i9|Va»iraaB 41 Kedd l»B*erd* . HJCjSWrtok l^lWnttk E 1 Eraa.it pk IE.I Oámb Varonlka asSs Vldorki Bádog &ÍU. Uác SemeU Fái HorÍRomets MArwel GJaa ÍQjSaB Bamete AnUI j&em. A. ffíir ram. néko|Piro«lta 31 A UelanU 117. Hobson 1 iaa. 1858 fis S Sylvester 10 5 Uslackiu 30. Eliaca!m 4 70* Untv. SX. 6 Thoophant S3. SEa^boala |23. S, Vajéra s-s 14*S
Vasúti naponkinti menetrend ;
lodai N.-liniiliitáriW Bodo M*: délutin 1 ora 23 percekor „ "ivo 9 urakor
Uícs .. reggel 7 Úral6 poraikor dein a I-t* 30 „ l Tri.\'al „\' \'Ulti. 1 «m &0
iirli\'ct.tt N-Íinnií-i™ «o ¦la\'wiil : reggisi 6 6 per«k
dílulán 1 ., !0 „ Üéc« ,, tlílbon 13 ., 31
Trieí
6 ,.
X-X X EL J3 ES T LS S
21
Orszáps Tásárak vfdéfegE --iTsiraár 18GB,
13 ín Oyoidtt: 15-eo Rapoovárotu IS án Nemet-TMou. il-éa KaporoakoD, 31-én Bollatincaen. 23-ia K. Dedoa,
, DevoBserbcn. 24-ín HŐgyéaBco. 27 -en HaKT-Kaniceán.
„ Abd Lendván.
a Saig etrár ott. 28-án Yaevároll. 30-An KapUTiimtt.
Die billigste und beste Wäsche
Grosse Preisherabsetzung
der eratßa-ecjd greatsá ta Wloa beoteheadeta Lelaea-Wastka Fabrik des LOUIS HODERM ia Wlea, Tacklaeüea Hr. 11.
Für Herren* Damen und Kinder au Ausverkaufs-Spottpreiflen.
Für Echtheit, gote Arb<H and..paflflendi. Paoons wird geratiUtl, trotn den ao tierabgTHet.Un Preiien, wcLhe gowi«» Jodun In J «elun, aaJ h-1 iIeb» kleinsten VcTiDtka »a NaclibeBtr:luagfB ˇeraolasBea werden. Bretel Inn gen werden na oh allen Rirtatunguo,
fordenrng-en entspro«head, *erseadct.
Mcsaöoa, wetobe Bisal bestua pasaea oder alcM eeuvoBlron. koBsen oofort ratoaralrl werden.
Fixe Preise, selbet tQr WtederverkBufer undüaußeute apverfluderiiih.
Fertige Herreafaemden* beste Handarbeit.
1 Weliagarn-Leinenhemdeii anstatt fl. S.60 nnr ft. 1.B0 \\i
^ Fein» Porte mit FtHeuknut\' . . r- aastott B. 4.&D mir fl. 3.30 \\< Peine Irland*r oder Buaibarg«r Händen aui. fl. ^6.— nur fl, 2.80 !¦ Petaa HullasAar Lein wand Hentilua . 00« tat t fl. 6 — nur ft. 3.— \\l Fdae Bomb. Handfaplnnit-Hemden anstatt fl. 7.80 nur fl. S äQi| Allerf. rumb. Hemden, sektfnate Handarb. ma%. fl. 10.— nur (1. 4.o0 $ 1 Ana frineter bafg.\'BatUt-Zfeinmad . \'anstatt fl. in.— nnr fl. fl.&O ;j | Äp«il«)iUUn fn elegael gea tickten aeuea\'lsn Hern dm 7, 8 bis fl. 9 , Hocbfcino Hemden, allernaDealel mit TrATerbrnat fl. 8 50, G.60, 7. v.
Weisse und farbige Slürting-Hemdeii.,,. t -\' 4
^Herrrnbraden au» wslstem SMrlln^ \' anstatt n. 3.\'^\'nur fl. 1.80 ]\' 1 Ana rciiisum frantöeicien Hblrting - .—anetaH fl. 4.&0 nur fl. 2,fio\'!: .. Hen*lta Dewlna fjrblgar Hemden :.. . amiatt fl. 2.ÖU nnr fl. l.flO íj Bleganhi farbiga BnirlíngJleaiden"-^." matatrfl;-4.JiO nnr fl. 2,60 Eebt rrMs&sls.-ha rtrbJge Batlsl-Handen anatiU fl. 6 60 nur fl. 3.6\') ! Sentita f^SJih^máaujnitgl.Uer Brailt S SO, Falt.aibrmt fl. J.B0
Fertige Damenhemden, schönste Handarbe^s^^
LelneiT-Damiuihotndea......anstatt fl. 8.— BST&. 1.90
Feluo Bcbw.ii-rheradcn mit Fall\'-nbriist anntatt Q. nor fl. 9.80
Nene Façon reich In Hnr» gu\'alli-lit ¦ on««ti fl-*.őO nir fl. 3.SD M irlo Antoinette, ans br-Ig Leinwand . anstatt fl. 8.— nur fl. S.fiO Reick geatiekre ft Homden, cleg. Faoon auatalt fl. 7 — nnr fl. 4 SO F*ln«to ParU.erMode-Hem.len mit Vaiancien nud achr foine A«ta-
dfloa-flpiôîa\'Îiaicn in rcidisfr Anatrati anetott 15 oud 10 nur
fl. 1.50 und 8^0
Damenkosin Aua ffinem *ngl. Sliltting bhíUU fl. 3JW1- nur fl, 2,— Hoacn am felnileni purkail, -gestickt . anstatt ft nur fl. 2 BO
Keise-l^liMiViUanunhbar« , . . , amiatt fl 5 — nur fl. 2.G0 TFalflerXiid^uh\'-ieni îeich gciU, beulten anstatt fl. 6.— nnr fl. 3,30 ,,pamen-baiCbcntuóaen, glatt, onch geiljqUt â Q 2 bis 2..^u Damen ht-Cort>\'t[5, neue Feçun . analatt fl. 6 60 nur fl. 280 Fein a Batist- Co ra HU e\'e^aateste Form anstatt fl. 7.— nur fl. 3 TiO Reich geaL CoraoUa bv Valanclfn anstatt fl. 13.— nur fl. 6,30 b, fl. 1 Feine DBjnen-tW\'b\'nt-Corvette A fl^ 2;8í) 4ia,fl 50 L«in«aUnnico-NftchltcmilpR m. Ungo Ärmeln änkt. fl 6.U0 n. fl- 3.60 Damsn-CorajtU-\'Nadith. m. feiner Puckeret aa«. ä, l.oO.
Damen-Friilr-MBu tat, modi rosten Schnittes fl. 5, 0 bis.5. 8
Jelentés.
Alulir-.it tiaitelctlcl jolontüm n nagyérdemű" küsünüegnek \'""liogy StoiDbatli\'ilyen ft piaesnn fennálló kercBkcdéBem rnollét ari uiczHUnn egy fink
fűszer-, anyag- és festék-
t a „Magyar Király"-hoz
,\'i\'XÍincavc nyitottam, kereakedéaem czikkeit a legeloö raktá-ral 1 ol BzerezvÓD be, azok minőségre n legkítQnSbbek. —* Egy-l11 *kljü\'pnlem, lingy árucailtkci\'met adrO keroaettségűk írly-tán a legjulányosabb áron adliolnm.
Üznmbntholy, novoral). Itó íHtiT. !(.45 — 13-4) tiaztolettel
AamHbBBifiiplie C«9aNdlreMfl f faaHMfrnideft «ua An«Dra-Wolle, die acbOnaten MustorrDessins ala aueb Flanell. 1 Jacken nnd PirtertoitCB, bescbders gegen Gicht und Rbeuma, elegante „Formen a fl- 3, 3\'/,, 4, 41/,, 6, 5l/3 feinste Sorte.
^< deM^ Bettwäsche.
Bptihl QweJiBfl ta) MtirsU^AitMtathwaaB, ab aaeb e\'asaaUatar Art oad aaek AngabB vüb A bis Z.
\' F«hH WitM-r^Ifierand-tt HU«»,\'*j|.brdl .anstatt fl. »0 hUf fl, »0 $ Guts L Inrn BacktUcbor, ij\\ Doi.end fl, I, 1,60, 1,80, 2,00 »i— .. - . __ - inon.thUgtLSacktflelier, "j . Dittend fl, 3, 3,50 3,80, 3,60
lettwBJcho ont felaer l.elnw., iowoI Real,, al« atick-ein fache » nencat.\'n petchraackvothl. n Zclchnnogon, rrlne Hiuiilarbcit
r*m* W««e-I4m«r«nd «8 Hllaa, »ji.brdi .anstatt fl. Í0 hUf fl, »0 i$ Gnu L Inn J,m Ka* retaste Wel>é:MjÇWf*Y: »[* trett ,; . \'.oastaU A..48 nnr fl, 25 JÍ L-tn«
;!||| BUw g.rnitoj-, fl Perao».», TlMbaang , aastatt.fl, 10 nnr fl. ß ; Fertig Det J " ÖArBílM, e Frraoiieii, IHatut ,; , autali fl, 15 itnr fl. 9 \'i na^dcane
b\'tte«t«llaat*a ana *a«J^»flaá*n,|*flf n Hachaakmr. Boi BenUdlnngi-n toh Htrrn-Htndea wird ura dm Maaes dei Halsnajrangca eranelit. ^Anfirjga btUa lek B^hJTw^lr fltithr, bondjm direct an da» Contr*I-Hia!it-Vt.ta«n1iuiiffa. U^pot .Ics
_ Ta4y«alai\'S^itOga.en3.; Tuchlaubea Sr. Il iu "VifX&li^, ztr ricliten.
Ca. kir. a sab. eia G amerk e> an g tsab adatommal bírd
Dr. Popp J. ö.-től,
gyokorlo fogorvoa Becaben (Bta-lt, Bognergasoe Hro S-)
Ejy flveg ára f frt 401er. CsomagoiisMfij 201er.
Té.idoe» aMn Bugi f.^t, k«ia,» ySS^UtaTíJÍ
f^. kií2«.»; MW®, t, Ixjailiiteatot a íttjra, íT^KSdl&l iuo. ksUisiiKte az^gl, na, ai- raj/Vaa. focitól, ÉtsiciMl iE» U>-
imik.p ,-n, h.t m.nil.e kirtík„n.r.i.. lumilTdír. „ibl . ^Jtű 1,1,-1I..UH hot I» » legielg.,l.b ..olriUuilul Uni. «. -..inali minJ,n « ^"t*°rit tüljM ip.iíbu, i. .fti.rf,!,, urti». H,. •
Ç tükl.ldlj-ík bl.=no-itvi«j^ ajUiilk.,»^, nul, buti.ul.oU;.
AjanluatőMíaroelUUj!, ^niran ,pk bbymbIm .SD-0rtálj.nÍBl((íik.
Fogolmok, lpikiis.&giiE megolmozjsára, inj 2 frt 10 kr Anaüiuro-fogiuiMto, ira 1 frt. 22 kr. ¦
Mdvényi fpgpbr, 4ni 63 kr.
A-i .ABatfaeriB-MflitHi-, v^am\'lnt u .AutË«ra-.^Jto<b iE.ph«ii Najy-k«Dlnio : KCu MtMlc%f%N.ra«,- Ko,uba&. jfrinfiU |A. W.J.1,1, J., Weliíeh. FcMelho^r ís Schirm A:\' linjt\'\' tti^AeeJüebDli. WM* T.chípm J, Stampfl O. <• LSwy I. mkuit, ÉmwMméirtt^r
M. Zaia-EBerszÉflen: Antal F. pyógj-Meré,, ó» Handle. H. ~,írbBHBÜea ^!^Vprli Ey6BT"<ri>, ¦ VaraBdOII; Hallfr gyágyaaBTÍH. — SzC^Sr^Sa: — SHetegeo: Donier líajat. iU Stamborakj. li. gjagrttcrin urak-
tii;M&etantp ˇenni kéretik.
>W«ítoffli kioiortínKik ré»4r< kíihláojl pitló
WAffl^ JÓZSEFUaratymii^ MpJelent éa ttaryvlityearedétiétoa Uanhatt: ~
^BOTtTTHT A\'-jginr arreraEEsbÄöwrs-v.
.11. lelniitHcn LÖvilett b íldólgozotl kindib|a, raeril-. /.htrfWatHriÉi lépőkkel dimicvs,. • /
Arai krBrfnjr kflt&liMiviraDjrnyiil »yomvoi Mab 00 kr.
\\ sikclség gyügjlttaw.
It»rinlnc4, ^trUl tovihb tienredtem a mlad.nkáhb írlabidjt ai-, s rien Idd alatt a-nn bajon ralri tejitéí végett bitban bírlom orrotFáata Irglilrrdcbb orveinkiol. Elvégro vUi.anyertem tsljea balláaefHa rg^hliouyoe mSdííer 4Hal, mrlyri ín egy sokat ola*ott flreg teng-reu häptUny»kjkUs«8naeiek i a »oat mir, jnlotin au>3 mAdsuirt sok tatara. d3kae| kileJiUem, aion clegtAlrli-in éa ri ramero van, bogy aanmtaUn aok kö-biőuB lev. let kaptam nsok^íl, klhnek aaou mAtluer hnaonlokop orvoslást laelgáltatott
-EnaeV köre lka tl.*Wn ín tovihlira ia káis rapyok minden a«en idBnek.uonkltai.0 gyógyinddsanrl, bírmenteiitett levélben bakfilJött ¦ frWrt qiatr. itUhW.n (mJUra adni.
(4B Í—S
Oelsner Lajos
Drinben, Noue tfobttnbomír Btr, J
WAJJ)ITS JÓZSEF kanjTkereskedésílfen m\'^jeleót > ngj-anott posta utján is mcgrcndclhotfi:
LENOBUAND, a híres czig&nyad
igaziRntidó ";( -
¦V E3 TP\'Ó KARTS JL-Ír"iÁ.,
ÍÍ2 BzirÍL-xetl kártyiWal ós inngynr nltüru.&al .fl Inpgjoriiatul
Ara 50 kr.
Wajilitu József kiiiilü., lap. ts nyomdalulajdonoB Nagy-Kanizain.
Nagy-Kanizsa. IIéledik évfolyam
Vegyes tqarfiffiiTrn.Ta, lietaiags
t szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat. tudomány és iilwészel IcőréMl
EÍadsa ejisanatoa, ogísa Itfn.
"^!sea^i?0Sío! !podía én kin dó hi>«tal:
wa3dit8 JÖESKF kUni-vkercnli ed ás ében.
Előfizetési föltótelek :
Flolrbcu hiihor bonláijal is rldíjirs poitUn IflWrr
Egénn órre - ti frt — kr.
1 Fái évra 3 „ — .
BTOEjrjedre l , .\',0 . 1
hnt haailíon potiUorért 1-ítCr 7 tr. ir G Aa rainden további beiktat?j?ri fi Irr. TBcdij minden o^ye* beiktstioírl 30 fcr A „Nj-ilt tóron"
(¦gr potit »or beitUiiat dija 1& !ir.
Előfizetési felhívás\'.
a
^Záfc8öi»gyl Közlöny3\'
kiterjedve
\' Sopron- ós Vasmegyékre,
tótól-tetHap- hetedik évfolyamára.
Január—deozember egész évre 6 frt. Január-—janins fél évre 3 „
Január—martinit negyed évre 1 fr.5(Jkr
Kérjük as előfizetések mielőbbi pzí-ves megujitását,hogy a szétküldést le be!Ö pontossággal teljesíthessük.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
FdlámivelósaGl foglalkozó nó ¦ pesaógünk kikópezése.
Supruiimcíiyeliál.
Lapunk,\'fenáUiÍBa óta mindig arra törekedett, hogy ugy a társadalmi, valu-miafr.g^gazdó^tti térun fel-felitino jelenségeitől^gy^élö7 "szernnSel kísérhesse, —- igyekezni fog ngyan ezt cselekedni jövőre is, éa pedi» rwhi felemelt arányban, mely aj&bhkur i k!terje:iz.kedé;tóvel leginkább ?sazeiér.
&ií jelenleg egy oly időszakbnn moz-* gnnk. mely minden vidéken számos kísérletet mulat fel: —• ami csakugyan dicséretet*, meri.. midőn egy részről bizonyítványa annak, hogy nz ember tökéletesebbre törhetni ösztönt érez magban, tnáarészrdt kételyen "Kívül helyezi,, hogy.azl ember tettleg is ero\'lkö-__dik egy kitüztitt czélhoz-közeledni.
-¦A kérdéöi „Mint! eszközök emelik a ¦ kimbb földbirtokon ¦gazdászatát?" legújabb" i3Öb«n"1bbb oldalról megszellőztetett mir. t-jAz országos földművelési egylet, a megyei egyletek, a kormány tfoglatkogJa& aaen tlgygyel; nyilvános \'-gyÜleketieWkben\'sokat vitatták már azt, de-m?L ttibbef itrtak róla. Ez mrnd--arrói keseakedl^, hogy az illeréke-Kek a . aiakmának .majdnem minden Rétegűit «hibdmgéiBÍvey arra a- meggyőző Ön-ndat-* rnjatüttetcel, hogy ez igv tovább már . rfen> meheíj éa hogy végro is egy hnrá-yOOTÍ^mefisafl kihald lépesnek kell meg-
Ts^BvWakouk\'Qgyun ezen iránj\'ban zt^mi md^gfalniakat, azonban mindaz, a j\'j^tti hapnhkíé-.rortéTit, még mindig csak :,lfU])^Wzá«i\'^V\'kitíérIeiI állapodás :.nom/|tft^n|i ax.e1ba^4t-ozdn ígjjzí,a va-lös^ginsj t^ég nundlgiinoiu/eduzieijun fel; u *A—m^r \'ifltmathelyi éa dpbrecaeni országa gas|hWfeari tanintézeteink,- eUeliint-i í jY9.-í?fV*l| Ifpgyjrtem. oltigenddk, sem a vá-.Iddiflkírfv miután nom u falusi Ln>d<i és fut, •^^haktSaszi egynehány jómódú, ke ve-\' *ek áltaMátogattathatnak cmik.
..jUon nglyY a hol az nlap n kisebb : fdldflyrtoUoflok ás a falum Rogédmunká-.-apk ikihépeijáaére lerakandó volna, tu-^lajdonhápsn-^rut^k; .lerakatva kéliion-: liáMt&éftilnif szerint a népiskola.
Ez n helv az, hul a fíiluüi földmiveló\' elsíi b befejpzett kiképezem nver, ennek kell az eszközöket in, melyik a kisebb földbirtokosok gazdiUzatiít emelik, ki-állitaDia.
Épen nem lehetlen dolog a falusi\' ta-nonezokat mindjárt plejétdl fogva mezei gazdiíkká neveim", miután majdnem mindegyik jihuz már némi alappal bír. mely íít oda képesiti, hogy kéedbb a mintaszerű mezei mnnkáknál is magál>Vi-tllntetheti; gondot kellene azonhan fordítani arra, hogy a tanítónak alkalma legyen a földészeti szakmával közelebb megismerkedhetni. r-A
Ez ugy történhetnék, ha a kéc^vagy búrom év, melyeket n leendií taríitö a tiüiintézetekben eltölt, az érintett <pzél-ra fordíttatnék; •— ezt elérhetni azonban okvetlen kell, hofry minden tanintézetben n mezei gazdászat sziikmájára egy klllbn tanszék állittasaók fel. \'.^
Kisebb gyülekezetek, .vagy alkalmilag a szomszédos birtuko.kra valí ki-rándnhísok csak ina gyakorlati kivitelre adhatnának felvilágosításokat.
A falusi iskolákba behozandó népsze rü mezőgazdáazati kiképezé» nemcsak a kevés vagyonosoknak nyújt alkalmat a szakbeli kimivelíídésre, hanem egész tömegeknek, ezen pontra eljuthatni, mindezt meg kell mozditnnunk.
Nem voIna-e^észHzerübb: a gyermeknek, vagy az ifjúnak elbeszéléseket vagy legendákat tartalmazd könyvek helyett oWmiokat adni kezébe, melyek népszerű módon b alakban a legkiválóbb mezó\'gjízdászati oktatásokat & magát a foldmivelést állítja elébe? a töb-bit megtenné egy a mezei gazdászatban otthonos népsgerü tanitó,hogya tanonoz-bdl értelmes foldraivoldt idomilnon.
Itt az országnak minden vidékein a népnevelés emelésére alakuló egyletek számára tagos és áldásos tér nyílik.
Hogy a népiskolákban a tanítást ídÖ-szerüle^ berendezni lehessen, mindenek eltttt arra kelt törekednünk, hogy az azt hallgató gyermekekbe nzon tudomány oltnsRÓk be, melyre nekik későbbi üzletüknél szükségük lesz ; — a a falukon ez- a\'jijézíJgazdászatbnni oktatás. --^~A mezőgazdászait egyletek, %-annak leginkább hivatva ezen irányban kiváló la g közreműködni, hogy egyrészről kbtvetitéa&k által a szakmába vágó eszmék tisztázása a népesség minden réte-góin.tUeres«íBl tűrjön s.másrészről,hogy egyUtten azal^aló kópzíí egyletekkel egy nemzeti a idÓazoril kiképgzéxi rendszernek aaiépiskolákha való behozata-filra törekedjék.*)
Mennyire tőlünk függ, mi minden a Tfépínkola-Ügy omeléséro ozélozó kísérleteket\'a Joghatályosban pártfogolunk, csak hogy az illetékes hely ismerje b1; hogyií népiskolákban! eddigi nevelési
rr*j- Lien.-al)iitWS\\tnat ol uso luillgaib ntjalt fcij oleóla a I, ho^y Soprciamegyítton ogy gaiddiigl effrlol Alnhn: lí«a oflff/on U kÍTinítnj válna.
rend«er meg változtatása elodábbozhat-lan szilkst-geHHég, éa hogy a népiskolának utut, s pedig minél előbb utut kell nyitni
A honvédügy állása gyakorlati szempontból.
Ssontbalhc-fyröl.
Vegyük fel tijra a kulduabotoi árva hazánknak még árvább én elnagyoltabb védői, a haza hajdani dicsőségének fel-\'legtelon egéről lt-hullott csillagok, a hazában hontiihin borns arczu honvédek ! , , . mert újra beállott azon hzo-moru valóság, hogy hont nem találunk e hnzábtui, mert mi, kik oly magasról ¦egy nzenl légkörből taszíttattunk alá önerőukből felnem kelhetünk többé, — a kezek pedig, melyek lehajolnának felénk, hogy felemeljenek, megvannak kötve, — tehetetlenek. —
Bár elhullottunk volná" mindannyian a szent baruzokban, vagy ne születtünk volna soha, cohaü!
Nem kívánjuk mí azon kizárólagos szabadalmat ^AaffloTolni, vagy a kormány hatÓHág^&ranyomtílag hatni azért, mert honvédek voltunk, — s honfi társaink háttérbe szorításával magunk száméra zsákmányoljunk ki mindent, — de igen is fennhangon követeljük a móltányoBságot és elismerést, mely fájdalom: még olv mérhetle-i távol áll.
Nyomorult önző viliig! mikor roskadsz öa-"ze, hogy hamvaidból phönix-kint újra születve megváltoznál, a n modern törvények, éa szokások helyett a természet, s észszerű törvények és szokások leimének életbe. - -.....
Bekövetkezett az idő, melyben a szegnek ki kellett bújni a zsákból, s végre a méznek i« lekelíett í\'vg\\ ni a madzagról , a megyei honvédegyletek csak guny tárgyul szolgálnak h lótelök már csak a tolerantia terére van szorítva.
Elméletileg kimondatott az egész hazában a munkaképtelen honvédek ö Fel-Htgo-kwonáfl királyunk áltól nagy lelkűén adományozott alapboli segélyezése, — ezt tudjuk mind ponton áll! va» Inniínt elfogadott elv a sors által sújtott müveit egyének anyagi helyzetén javítani szakképzettségekhez aránylagos állással, de ez mindeddig osak a bonum spenttivumok zártfalai közt vesztegel — elméletileg megjárja sb\'t szép és nagyszerű i% de gyakorlatilag, hogy érvényesíttetett volnn, még nem volt rá példa, — ha egy kottö kivételkép kapott is egy falut panaszos kegyelem kenyeret, az op.ak arra való, hogy tovább húzhassa az ídó terhes igáját, —r a idHt nyerhcsHcn nrra, hogy megürüljön.
Nem vádolunk ml senkit, hogy miért lettünk nyomornltak?kií, dó a viszonyos-aág; szent elvénél fogva megvárjuk, hogy minket se vádoljon senki, ha sorsunkon javitni akadunk, sa jutalmat nemapro-.tsotorokban, hanem • bnárdemünkben keressük, 1 \'
ElŐHisetési pénzek én hirdetések,
txgj BEictÓD a ]ap snelIoBit tartalmat lllotá
fiJJsIeméRvek,
»alaalnt vidéki torelcis, bfirraeatT» a UaddbiTutoIhaD IrtUdflBdflb 7í AGY-KAHlZaÁEA.
Mi kimondjuk nyíltan azt, mit ki nem mondanunk nem lehet, — nekünk nincs veszteni valónk semmi, legfelyebb nyomorúságunk, a zaklatott életünk, — ez igen olcsó, — nmaz meg nem kell senkinek !
As örök i>nE@ág felöli hit meg van ingatva lelkünkben.13) s e megingatott bitUnkben fenn maradt aton bicioa reményünk, hogy létünk határa nnpon-kint keskenyebb térre szorul s hogy nincs már mesnze ason idő, melyben megszűnünk a hazának agy mint egyesüknek terhére lenni , . . . VegyUk fel újra a koldus botot!!! .
A hajdan ellenséggel, a most nyomorral küzdő honvédek.
Nevelószeti intés szülék számára.
A szülői szeretet gyakran nem tudja mitévő legyen, hogy gyermekét, legdrágább kincsét, megörvenditBe. Eb akkor néha aboz nyúl,* mi kedvenczének testileg és lelkileg ártalmas. Ez az ajándékokban matatkuztk, különösen a fölötte sok játékban, melylyel jómódú szülék gyermekeiket tulhalmossák. E tény valóban megérdemli aa érlelt szemlét; mert a hol as ifjúság neveléséről van szó, nii &em oly csekély, hogy azt közelebbi szemlére ne érdemaaitenŐk.
A tapasztalás arra tanít minket, miszerint az első benyomások legtartósabbak és meg nem aemmisítbetők. Esért már a játéktól kezdve mindazt gondosan kell kerülni, mi a gyermeki azel-Jemugk ártalmas irányt adhat. ^
Caélszerdtlen a gyermeket sok játékkal ellátni^nivel jnár a „sok11 maga a gyermeki téJnjésEetBlfaa^an. Ez, t-i. & gyermek, a természet minden egyes tárgyába élénk éa erős képzelő ereje által életet lehel és saját életét a természet tárgyaira ruházza át. Ezért ta mindenhol talál játékszert és egyk&nynyen hiányt nem szenved abban. Egy fada-rabooska bábja, egy kis deszkácaka szakere, egy dióhéj hajója; hasakat épit, viavezetéaaköt és tavakat ás, kŐ-és fadarabokból különféle alakokat állit össze étt így naphosszáig is eljátss-> hatnék és malatoabatna. A gyermek sokkal gazdagabb mint mi felnőttek. A madarak, s lepkék, a virágok beszélnek vele és i> azokkal is.. A terméséét minden egyes tárgya ösztönzi mnnkássá> gát; miértterhelnb\'k öttehitmég a játdk szer sokaságával, hm a terméasatbani turidzkodása már amúgy ia elég játék, üzert nynjt neki? A sokkját ékszer által, melyikei a !^yermphot megojándékoK-zák, o«akír< rosa az ó kasok ébress tétnek vagy segiiieinek elb*.
A ook játék által nagyon könnyen szokhatík a gyermek rettdfltlen^éghes. Szelleme még nagyon is gyenge éa kor-| latolt, mintsem a aokoaág I^öst feltnlál-
-4iatnaVmagitrÓ3 a temérdek tárgy UözL rendet tarthasson. Ezért minden áJjtsze-f viasza dobatik éa a gar^^rsp^asent tanulja meg a fend Slott tófejt*
merhetni, de annál npnaÍM|ne«e^
dik meg a rendetlenB.% ft$MÉy%#örB . kbdéasel. Hogy pedig (pBndetlenBéghezi szokás egyhamar a gyermeket el nem hagyja, hanem aat a gyermek-korból a férfi-korba is átkíséri és rósz hatásait még osnk ott nyilvánítja, meg sem kell említenünk. —
A játékszer sokasága még rongálásra és pnzérláiVa Íh utgerfi? k ^ywitóélcejt. Ahol sok van, ott az egyesnek^ cseká-^nyeíHm^^níncs"értéké, nincs becse. Ha valamely játélrszerDelrongáltátik, meg-feinnüsittetik vagy elvész, a gyermek nzVaí mitic.ii) törődik, szánalmat nem érez,-Miért is szomorkodnék e miatt? Ha BTiagy halmaz játékszerből^néhány !3a^irimínyzlk\'í a gyermek még nem . érzi ezek hiányát, vagy pedig asak nagyon hamar kap ahelyett kedves szülőitől pótlékot. Ily módon sohasem tan alja meg a gyermek tárgyai becsét mog-ismerui és azok birhatását becsülni. Későbbi életében csuk nagyon nehezea vagy pedig sohasem fogja felismerni a méütéklelessége l és a szükség éa foles-lepes közti megkülünbazéat.
A, sok játékszer kbvetkoztében a gyerinejt tevékenységi ösztöne csak: hamar juTékdühbe változik át, a játsíás-liuz r-zukik és csak mindig játszani akar, komoly éi f.irudalraas foglalkozások csak iifhezeu vannak tetszésére, fel nem foghatja, hogy a legtöbb ember élete nem játék, hanem folytonos munkásaiig és szUnteleni fáradság közt folyt el. A sukféle térgy által, mely a szemet * kap\'níítnrja/n gj*ennek "figyelmetlensége ia eegittetik elíí, minthogy ezáltal a ..gyermeki szellem tevékenysége ide s tova; vezettetik és egy tárgynál kellően
¦ megállapodni nem bír. Későbben, ha a gyermek csakugyan egy és ugyanazon tárgyra figyelmét hosszabb ideig fordítani akarja, ez neheaére jesik, mivel
¦ azé! eme már hozzá szokott as egyik tárgyról a másikra könnyűdedon ide s tova szökdelni; Ekápen megismerkedik
¦ — -iigy«n^spk--tárgygyal, de-a legtöbbül
¦ • nem eléggé tökéletesen ugy, hogy dol-
gozatai: a felületesség és. kontárkodás *r; bélyegét ^világosan matatják^ Esen váh-tazékpríyaág éa könnyelműség, ép ugy, minr-más.aa ifjaságbaii megszokott hi-1 báKkésőbbbnapökban osak neheaen és \' GoliasEmvéj, képen törül telhetnek al. T.; Végre még egy saemle. Haa gyer-
\'-mek\'oly ddsati megajándókoztatik já--sin fóRszérrel ;. mily i könnyén .keletkezik \' > rítteg^alégületknBég aszály mijei mm, ős \'/-iazonXkivánhág több és szebb["ajándékot - • kaphatni ! A régi s elavult nem;b*csUl-intetik JtSbbé,-az«lleme a martiri ohábaü jmrvlevft tárgyak -által-\\ megtompul, mási, \'i 0 neki-ínj.^kellőmet.szerztítV kivan, hogy uh;:icitj;§a. Jfövld, időre untaiónak találván, j ^AmegsfeasB. Mily \'ártalmasak voWnali a \'íTT^^tfekazBrekiUia a/gyermekben már alton - -a; kíérltajlamo^ táplárnák, imaly . Bajnál ár, lónkra ta>tiaK%olcUari nagyon gyakirap •i-.il itwgtopinaiuágtmkat ; lépteti jnagpnk annyidé? PBdagdgíoóté ri eleiben a játékszer A \'ii\'^nmvloliBeáéb^\'BMnjiaerJe^yunf-mely ^aidífiWlmatíirdwekK gyermeket a játszd -tfun Sz«WbaniaArend^smegelégUÎtség,nagy -r^íi^ia^al ^gÍBinerteihítm jövő
îitodjpss»!»!^ « ad .\'/r/giNGSH gAMÜ.
¦A\'jth^ gai;)--fij-\'-i ¦gumi; iiit\\] í*<--\':!¦,,. ;"\'-.\'\'-i\'í _--r Utlk-i-vsejfiiiii^d^7~\'< j-j. ía .\'j-,\\,¦
;,0\'»»*\'t«s»;. ma «cernie.1 <\' \'¦
\' .JMWtr H. 1868. iQXntMjhifytaa&HM:fi>Tre\\A$.\\mi ivekéi a hadi * ^\'í M\'áEBÍ\'^fc\'lST5 ^CfiR,CÍ5*d t izöy\'etot« ¦ ok főjében VrW *T%^WffV"V f»t-aa,or«*ajcn-;péh*tárbM
j-f^OMS^iJig^itó^á^kíilft^aléféloihiizard-i. * JA^^JMtaMuiik ré/jt ~-,Vlil ichtB Ignát* ^|HjUli»i*VájrjttM t I g <a utigy 80 eser
frtot hagyott jótékony egálokra. — GyŐrl megyei odapök 8 ndtga aa ottaái \'.olvasóegylet* fjól/aira 100 frtot adományozott, midőn í&jy\'aii J/belépett. — A forradalomban unkát ¦ííjQ^iídstt J|agyeDyadÍ kiodedóvoda\' javára 50l;1ísreá\'«fo^^ kjlare., -r-
f|a|^rV^^oa^ %Kuoosozbjíytól kot gyVrf mesei egy DÖ"magáimé votte, mondván; ez légy un u karáceouyi ajúndókmn I -v Á m. kir. vaauti Seltlgyelöióg hrvsU\'los hclyiaógo Budán a visivároaban 59. be. a. van. — A JÜsfalndy-táVaas&^j&r. 29-éoTtartja ávi kür-.gj\'gUaet. —A delegátio jao. 22rén ül Üaajso, a egy bónapíg tart, d eaerinl fobruár TÓgón fogna az orsságg^íjléa Ismét liirlntní. — A .nagyárddtatt kegyea, tanitrtreiidnok basánkban Joldnleg 323 tagja vnn. — Pesten R korcHtnai a kávóliáaí aenészok éjfél utáoi aonilését a tanács botílti. — AlgirWn nagy az inaóg. — Peaton népfeonyfaa fülállitáau terveztetik. — Mikaa csáasár bolllcstv li»»a-azimtaflira Tegetbüffadmirttl Páriában Iloth-acliildtúl 1.200,000 frankot vatt fel kttlcaüu.
— OrüBaorfluag erÖaen fogyvorkexik b V^>-bí tudoBitasok aaerinta Szerbia áltnl Lül\'»eil ben vnodrolt fogy verőkTorosa váltókkal G-uettettok ki. — Lfyörvároea 150 ezer f-irintot akar kölcoiio vem,ii ű2oiiban 400 esen-o nl^l nem akarnak adoi, lirouljou Nagy-Kunisoíl-val, volna itt ozükeég többre u. — Ae aclivi-táaban nem lovfl badaeregi tagok palgílri hatóságok aÜ fognak helyestctni. —Lingi-iviui inoognato Lumbergben vall, —Napúiéin esii-Bcápt egy idÖ óta igen EsdtUbelSdunak írják.
— A asékeafohérvári gŰsni.iloiu i;ersz«n leégett. — A,aá&rúbi orazAgj-yüléB a királyi leirat felül vaöáuával nyittatott m«g, muly-HEPriet orazigoa kütdöttaég által ketdjo meg iamot aa 18GU baD félbcBEakadt Magyarbon-nali Bgyoiskodést. — A líncsi pOopok az ot tani lap azorkaaulojét iriobelíteg raeginlé hogy asabadelvü irányáért a hivők nemcanU eltiltatnak itnoak ulvaaáaálól, de a SEerkeoi-16 egyházi bünlaléasül ia fog anjtaai. — iJária egyik piacain forradalmiaa tÜDtotóa fordult elÖ, ozuronyokkal kellett a tömeget scetooi-latm. — Latticbtwn furcaa halotti jolontéa adatott ki: ugyanis a BEomoni jelentcaen mindjárt kijelentetett, hogy a tnagboldogult utan maca örölmég. a hitelezők ezennel ér-teaittetnek, a rokonokat no biborRaaBák dü>.
— Lltiuka „Borsatem Jankó11 éa „Pccao-vioa" czima élczlapokat, molyok e>a „E. Köz Itiny" collagánkkal elég utálóUg ficzamodott éflijarata és elvotemudett gyerekek vallási reforiDizera müveknek moadhaljuk. mclyok a frivohtáaban koreaik az élezel, goromba-aágban o humort a erényganybláab<ni a bül-ooeaógot.—
A hajó töréa«b axámacoak az angolparta-kon a tault évbBn Ü917 volt. — „Ladaa Matyi" ellen aajlópjrt indítottak „hogy jűlt létre a vegyea házaBaás" miatt, — A. djibáuy, Termelői Baját öMsnilatra 10—70 ? ólnyi turQlelcn aaabad, ha acaaladfönak férfigyermeket »» vannak, egj °döJ magának 2ü Q ölnyi térben lehet. Fogyasztási illeték azonban fisetendS. — A hajóraj Miksa coaüiiár holt-tíilével PÓUb. jan. 13-án megárkeEett a 13-Jn"]1! Af\';eatJUtt,t,¦ — Őr- Ssócheoyi Ke la állítólag Algírba mogy ismét oroazlfio vadá-SBölra. — A bócai dalogatJók jaaaár 19ére hívattak öaaao «_ F«liága^ÜaL — Egyik ki-váló Uöoyvárosunk Grill Károly Gcibel utó da 3( évea korában hirtelen meghalt jan 12.
Zala-megyei hírek.
— A aagykaniaaai városi tiaztujitás megtartására folyó 1868. január hó 30-dik napja van kitömve Aa elnökaóg által.
— Ba laion-Fflred na a fflrdöl kápolna kOselóbon jégvorojet akartak ásni és keaerü visforriara bukkaaíak. Ea iaaét nagy előnye a fürdőnek.
,-JT .HaUlooűG. Alig hogy eltem^lQk a ko*agyok elSmosdítdain ann/lr* fárádottolt Keindl Károlyt/aár is ujabb vessteoógot je-leattak, ugyanis a nagykanizsai takaiókpána. tár érdemdús péutárnokatevókony pol-, gárUrsaok Kaistr Jánafball meg a kozréti-véttel kísértetett a nyugalom helyérc,
"~. * «ákány.Bia;rAbi vasútvonal — btlot a bécsi BEÍaonbahn Geatralblatt" — hallja áUarakBjtaégen fűff klápUtetntea m--nek. *s.k5.15^t«. m;; kir.; íiBtetMiura a W<i|kerihaimBeDtanx.réIai»DiorlmiD ráazó-rojniért/oldenkint 860000 forintirt. opeedó-yeate. 13.25 nlártfüldnyi hóaasníáff,!, kozo-jupét a délt vaouttdriftödg voozt
— •BtatUtlkai adat. A Nog* Kani-íaa; városi, kapIUnylrhivatal általunk meg-, korootatVÉ, lovon, ^rafknsft érdekei adato-*?>.,,7ÜÍ-I?nkí ISGCról mat-adt elintéiotlon kiháK!t0| banpoftTzdh, 20; asaporodotl 18Ú7 év Mytád 1272. üBDZoaon: 1202. szóbeli tárgyalás utáo \'b«vég«tteifti|; 1221. Ezen TWAMbiperekben,.a váttlotiák asémá volt
69; bxóvbI megdorgáltatott : &3&, ártatlannak valóoittatott: 266.. ElegondS tanukkal bebi eonyitbató nem volt: 49- — 1—8 napig hQo-tottotett: 312.PéQEbiraággal fenyitteletu 190; teati büntotéosel 44 lottfonyiAve. Esek közt fdrfi 330, no 2tQ, űsssuan B46. Kikiaérte-tott mint boly — keoyérkerooetí óa igazolás nélkaliek 472. BOatétÓní pén\'&ékből bojiilt a kapitányi hivatalnál 4ÖG frt 13 kr.; eaoa üi»rt*og a helybeli közkorház javára adatolt át. Ennyi Ügy elintÓBéaéro két egyén van al-kalmasva : a kapitány 4a Írnoka. Hajdúk saitna is asak 0, ^két.yQctníistQr,\'! ?. dohos óa uLy aaillánnteatori bajda.
—¦ K gy e n j-ogu.ri tâ ni ünnopóly. A ¦iniU számunkbnn elöro joluntölt az itteni iz-ruulila iQroploniban tart\'iádó jatani tinstelot az izraeliták ogyenjogoaitána mQgünnepléaó-re f. hó IS-én, délelőtt 11 órákor igen siiép rrudbuu éa Ownopolylyql túrta tolt majduom he ingaeo iaraófitft nam osekély uzámu ker. közönaégjelenlótéban. Tia&tolendő Faanel Korábbi ur ez alkalommal Ulkesütt óo jolo-»eii BierkoBEtdtt bao sédében ki eme ló az egy«iiijogoajtda türványének örvendttes je-lentíiségűt, minthogy qe nom as olrault ahao-luüalicuB kormány aj áu de ka, molyel ismét viBBEttvettftna. hanem as alkotmány h«íyro-álhtáaa után mint aaaabadaág éo mcltáoyoa-aag elvének kifolyása, a magyar gzabadülvft képviselő\' teatülot miudkét háza által elfo-çnijtatott és alkotmányos királyunk által Bzonieaitetl türvény megvitázhatlaTial órvé-nyea]éa viflauíiFonbatlan.íiXegetnlékcatové ball-gatú\'t, hogy a snidó vallás tőrvényei általánosan a fíldb-iriti szeretet, dű külünöoen a haza szeretet éa a polgári kötcloaaégek telj esi lését parancsolják ós hogy nzon nép. moly vallásáhosl ragaszkodásáért életét éa vagyonát aa üldözések Botét koroaakában áldozd fal Dzámtalanazor, ujyaoaat asük-oég eaciébun hazájának védulmszé&a éo niog-montésére teendi. A beszéd után, mely mély benyomást tett minden rendű halgalóira, derek dalárdánk Kölcsey hymnaaát éneklő el oly kerekded óa dallamioa Öasahangxáasal, melyet eddig ritkán tupasstaltunk nyiWáno& clöidáaainál. Erro Lichtsubein rabbihelyettes jól azerkeaztett magyar imát mondott el Felséges királynak éa királynénk, a királyi caal.id, az nlkotmányaa mínis&tertum az orazággyüléa mindkét háza, végül Ma gyarumzág bss&ea lakosaira éa városunk jólétéért. Asután az izraelita köseóg jelea kántora Karcsmarof ur a jól begyakorolt 1 énekkarral t&bb bóbor Imát éa eb oltárt ének-te oly gyUuyúrfleu a mint azt tőle hallani szoktuk., a néphyma^i eiénekléae és azar-ima elmondása ^Mpsték a magas&toa Ünnepélyt. KUnn trsmzeti zászlók lengtek.
— Zártkörű tincxvlgfilmat tart január 28-án a Balalovöi járásbeli uri-kör as alsó-lendvai „koronáhoa" oalmsett nagy vendéglő Tnfetnéhen. A á^MBjegyekeö eszSp mondat olvasható; Lágy vig, fi.azio.te, otlhanias ób BEabsd! — A nagykanizsai vendéglős, ká vés éa méazárosok egyletének választmánya Janoár 29 én renUos „fényes ^tnesrígalmat" a „Zöldfa" vendéglő nagy teremé bon. Belépti jegy 1 frt. C«lidi jegy 1 frt 60 kr.
— A n a gy k a a i a 3 a i orsaágos vásár, es évbea aa első, január 27-én leend.
— A t o r n^-o gy le t i b á Ira i meghi-vást oTöbbi lapunkban megemlitettŐk7, mely-
1 h ea aaoamegJBgyEéot teoosQk, hogy családi jegyek ealve,jaa: u pénataroál neta
adatnak kJ. — A nagykanizsai polgári egylet február 8 án a nZuÍdíaö^ VéüdeglB-nagy loreuíéboo uártk&rU tiocsvígalmat tartand. Belépti dij 1 frt, esfive a pÓDStáradl 1 frj 50 kr. a meghívó jegy el3raatatioa ia ebeit ba-lépti jegyek válthaták ; Belas József gyógy-ozeréaz, Koaanberg Ferenas, Feasaihafer J, és Halfeo Hóe arak kerdskediaébjn.
— A n a gykánis saí gymnásiumügyi biaottmdny mólt vasárnap délután ülést tart-vdn, több reudboli ujabb . adakaaás jalon.te-tstt be, melyeket résaleteasn fogunk kSzÓlai.
— Kathy Emil hoovédfőbadnagy nagyr kaotzoai lakos -folyamodást adott be as or-
TisiaJiyttlésliBa, tóelyüek tárgya as, bogy-atna hegy, mélyen as Erdély megmeatásdre oietf Beov logöfsB harcsa atán megnyugodott, s melyet okkor a hegyelet Bam-hegyuek ne-yesutt e|, o&on târtéaelml emlék víaelhetá-;aének jogába vUssahalyíoitessék. A Baob-kormápy aat ií elkeresitelte másnak. A tör-tébolmt emlékek1 heivreiUitását jágnaan vár-hatjuk a csak fldvöaölní lehet asintéskedéat, mely & basa xoáslk. flfiáléu Kotby Emil honfitársunk DemosÖoztöobal kelotköJtett figyelme által nyert ujabb elsiet.
Somogy-megyei hirek
Eíaposvár, jau. 8. 1868. Ha a mbgszokottt alattbm\', — a h. jogygyel clváhaztotl ozakaazokbaD adom hirainjot, oly vékonyan aaik kí \'tádÓailásam a a soká inog-
belo kapni. Engedje mBg 3aérkegBí3 ur, hadd irjam la Így levét alakbán, kis Igvai feloreastvé, nérai füssorrel iBeoitve hir\'oi-mot, tán érdékeaebbnok aikerUl lennem. Aa-tán_ már c«ak-a váltoaatoasdg ía. vons. Aat mdr tudja oraság-világ, hogyóriaa fuvataínk voltak a ;mult hó végén, hogy utosdinkoa égess Davalagíri, meg. Hiramataya hegy-lácoaolalok keletkestek, s hogy egyik hasból a máaikaa mehaaaünk tórraJB, távcoő éa delijtü kellett. No erről nem ia beoaélek, ugy is elinalt. Elmúlt as la, hogy Roboa elhagyta váronunkat, — bői megyénket, a Kanizsára költözött a „Zala-Samugyi K.Öi lönyt" moghuktatni, as ignzaágot ós üdvöt Zalamegyének megteremteni a a program baa^jkőalttít világrcnditő dolgokat mind th-lÓBÍtni, — erről sem kellene aiótnom, daliéi nem állhatok ellen, hogy ne gratuláljak K.-ILanisBának. Ugy látásik a nnamo"píofetii.u elve iej fejlik er praktikua csaaíí^rban, — de kár volt asúrúl-esóra vonni a kösmondáti, mert azt ugy ía lehet érteni: nnemo profeta ibí, abi ntifleitnr.u Egyébként aty. ea^k örülünk oa uj évi meglopotóannkl —.A kósélei^ bői — általános órdokü esemóoyekből kevés újdonságunk van. íja óban volt, hogy\' skinó-azek jőoek uj évre, — do .bioony e napig ttinca senki. Bicoltmányi ülóg \'-saaM jövő ho elején lesz. — Hanem igaa, egy érdekéé dolog mégis van, mit eeabíea aélk^í nesa hagyhatok. Bét aa igaa, de esam-b \'ftét Sc^l ;L^kio-totébril emlitéare méltó éa dicaéretes. Ugyac ia a helybeli israel és UereBstény ifjúság értelmisége as előrehaladt kor asásiéSÓ sajátjául vaHva, hogy o falfogáaáQakii^kSíöabfsn régt mag^yőiödóaéoek ta mintegy késsel fogható kifejeaóat ndjon a nagy köaötiséE előtt — as egyenjogoeÍtás ÖrómérQ jaa. 21. fényes „egyesülést 6 á n o a v i ga 1 m a t" rendes jótékony csétra. A közönség, mely nok néhányaíbaa aa etsatne, annak oviit Ui tétele alb. atb. kis magütküaáűt m&lt, — ma már beletörődik a készül a bálbs g?feen. Ugy hiaasük as eredmény aa eesmo éa cselhez méltó leás. És most — a vts&ontlá&sig.
— b,
— Tdncsvigalom. A csurgói aDalár daegylet"tevékeny válaaBtaáayaa^epaaágOE honvéd-aUp javára janaár 29 én az egylsE nagyobbított belyisógébco :\' ÜOGavigaluiflt tart. Belépti dij 1 frt. Tekintve alelkea dal-egylet jóravaló törekvését ás a kitQsölt nemes cselt, a vígalom látogatott lűöod.
;aoo wemély. biabudlábo)t >íárgyflltatütt saakad 1 közlekodófi miatt oly régi dolgokat 1-íbO. fogva 199. Más bíróságnak utaaWt | kellene küilsnom, "hogy igy nem Werek
Sopron-megyeí Mrek.
= A soproni ker. ós iparkamra a lefolyt 1863, 1864 és 1S65 évről a karaaníi kerület ipar éa kereskedolmí állapota Iránt a keres kedelmt ministerhea intését! jalentdoél kinyomatta. Ezen hasdnk nsgy ráaséfe^ rjeve-seteaeu Sopron, Moaony, Vaa, Zalajf^ómogy, Baranya, Tolna^ Veaaprém ea öyor várme-gyékre terjedő joleotó»b5l slegköaélebbl napokban as érdekesebb adatokat\' fel^l^djük. El nem mulaaclha^jak ésonbao:esaSíaJ\'-Gbhali fájdalmaoknak kifej esést adni, hogy ha-aáok kamarái egydUalábao a atAíistikai kimutatások kóasitéaében i^on^laoyb&k- Ha nem ta kívánjak — mert est.oazáí viono-nyaitik fejletlenoóge neto" engedi klvás&aok, — liogy minden hámra -étfgpktat fejlkeritő. pootna jelentáat oyajtaoar bárod v^gy négy éwói bűoay lehetne egy-ogy fas^tet^a^ösőa-aég elé. terjessteBi, rai .báaünyáfta^jkaparák nópsseruaégét és raéUatáaAt \'a nagyi|feön-éegöél"ep agy, minrá ludomáoy óíabérelnél nagyban előmo&ditana. <
= öngyÍlköoa4g. E hé lOré^^ itteni firaaregbfil való bb^bígáiig^saiáti^yve-révei kivógsste magát. Aajaeréfolyosóban a második öngyilkaaaig, Íívelf"pár pappal oaelött egy \\polgáraébér áltíl1
véget életáoak. — Báep^kes^^^évbea.
= A mag yar .Tiaap-Ts-LysnltfliidB ö n , 03«ly aa itteni városi tocácaboS; jegyaéfl végett kerülvén, nagy: MTinsiuaK^ QrOll s csakugyan nevesetea őasaegek irftt&&\'alá.
= E u t y a a d 6. Da^auíraiJ\'legy^ ^utya-adóuak riásínt valódi, róflfliatnpMí^ oflak képEoUellenBÓgal vOanaEÍ, mégiaz^aBdooab-ben megy végbe asusaki ^aghafl, vitóU, mlot vártak., Sokoo önkénlfisa^ek^^koa ngyon
rSrölve. Bott kutya, mil^íü^\'jtaaaAU aem á\'etaek, avagy »karaakll*©átíli ölpuaa-tlttattk, — A mily iga*Mi/^^\'^g mű minden nyilv. halyabon nffi^ kac^iáötj vált; retaéjjük, hogy oa jnáműohá^ -^Aa bsaséd-
iíMMli iá « k»ttót. tiíiri *»WM mit ho».i.bb 14B áia IWmWy vili k**M«tL V«l«mfht •-it»«tB-íwi»*W\'<*Vfí««-bnr»r Bolo" u-márlöbbiiíJtfH; W»r«h4-
\' niosot ¦•¦ I. ob. "tfUMkMty ¦\'¦"ff\'*\'-
ect Tá n 0 a vig a,l a in. Szombaton jnn. 11-éa m itteni Casino terűmében ogy jogászi \' ídtieiavígaiom tar látott, n moly ami e lök e lob-beiakbea Baárait&ndó. —- A hölgyvilág nagyon aaámoa Villa a a Butal Láncaimnak nagyon uaép rósaakürt képeztek vidor hangulat B a. mulatság! kedv reggel fel^B-ig tartott.
: Bíffi Né*ré léoi o gy 1 o t.iJsllvássy ügyvéd azáltal BÉaorgObap későit nópnovaléai egylet SdpToniSegyében, bar laaau, da biztoa hnla-dáaobflS tettei- B reméljük, hogy Grof Szeohé ny! Jdüoo Sáolgtenos olnük ur évatoa vezetőije 8a$p sredmenyeket bosand létp*>
-b&;pVa ffe mink Az idei BEIiíl>rU tél ftS űydSsíCKObbÖl eiokatlun, voiulefyk.it küld a —attoíígfe;_Fcíífflíf*Tllynn éa Hitoing uevü faluban több farkas láttatott.
c= Ssinháe. Mult liéton aiinh ázunk ban as lataorttbomikua „dio sohöue UhUiki" navu daíjltá^Síiafoltjtiábíir előro Utha\'ovolt, luigv sűaiBtórjálineg lessen telve, annyit mégsem váEÍtlöh-Solna, meri a ház két ealvo nlatt íöraVű told volt látogatók kai. Ml csodálkozunk, ha már neto ia az elaÖ est, dj annál inkább u második! est eredményén, mivel altkor a xenon kivtl&a egéos csinálmány nem ert sokat.
Sopronban a koca égi képviselet ta-náíakoamányáról nem tnpiaztalnak sommil. Aa iltdű i magjolűtHÍ „Üeúenburger Boté" Elindon tokinlíjlbon iguu kezdotlugeaeu aiar-keoatoSt lap, esen valamint más tekintetben nara érti, feladatát, a városi tanáca eziránt létlen marad, |?edig váron atyáink tanácakoz-raányai aí taácateremen kivül ía találnának érdeket
* TTj\' ÍM,. -"Hó-romaá g - a su bor. A szombathelyi, városi főtéren egy n vároa móllóaá^áboa íllu\' gyönyörű Ssi.- Háromság saobor fogfelállíttatni, melyroSzania:ló n,¦ ¦ radi püspök ö rolga a midőn es tudomdnára jutott, 500 ft o. ó. adományozott. — Sok ily leiUea főpapot a szegény magyar hazának.
* Honvódbál. A vaa in egyei hon véd bál február 2-án nagy fény nyel Fog megtartatni, melyre a hölgyek magyar ruhákban fognak megjelenni, — a frakkos daniák.u a p:,tre-a selymes koaarnk mellé ültetjük. — Ürül valóságos honvédek fognak egész honvéd ültiinyben aa ajtónál állani.
8 Farkasok. Hidvég tájékán a napokban farkasok nmlalkootak, a ügy arra utazó O.... cevQ urat nagy rémületbe ejtettek . — Egymástól megijedtek.
3 Protestáoa hál. Folyó hó 25-6n fé ojes proiaaláíífcbil fog a osarvaa-vendéglőben lartaTní."\' "
* Namm t é?try. A honfiúi kötelesség teljesítésének flL#p\' pétááját adta Zittriuii Bou3 helybeli maaer-kereaküdo nr, ki a bonvedegylat irodája részére nagyobb meny-nyiEégö ír^pí ssorakol Ingyen ajá~n3\'e\'kozótÍ" &§c3roj|i if pagát erra, kötelezte.— Itt\'aao-tán elmondhatjuk, hogy a legfiatalabb mutat példát as idősebbeknek.
Végasfr E - hoz.
EljOtteia tsgfsaér.J, cgyaaer a utoljára
Baffitó .visM A W \'« 4
AwftSW iühíSmiai4 Vfiffiisa\'tdjttira ...........
- \'jn&iBSgvt&a\' gyáiwifiaaó,, caert Hildáira UOatüok .A v qar olia 1 * áao ni ¦ íefisa íáj-ó li ol d a ga á g o r (Kedvet ssecsej m ao a m l
: Qaasslsa-a ízt-jálk^ Eaea^ttál agyko ron, Mi oagy vaU a a 1 vlaTs a;o df... JüdSa.űa.,«4a3 a«4k olcjaitaut ajbidoo:
- Ml voU Tfiltozadaodt —
To IQa valéj raég, a aa elnnngott a a k Q t
El B&3 la, >áj tóffía..ol/ (orrén aaeretett
- ;Sa4.7lafl,:ao9raltia8oaEil
\'• M*HklM|i^<fiavjiafi « aajjnya aapot,?...
/: Vo^y aa 4® ^eMa.Baürt^aerö áajtott s^an, .¦MM^^hfta^IpIl.;;:,:\' "
byhet iaar,-d B^Ml^yaj^ Jogdri^abb g/öngjrhifla -—tT FM ¦ »,y Ilka ez?
-il-)^7tt(«^i™WOwí<»Jd
¦ ^T^a isttlia^ajÉiT?
IgTTV ,-tatéftea kabt«nnr8t
Fdojlro, hogy kóu b a^V a di e n a,kl n d a I v ^L —\' ¦ J • "\' • • Vönaioníl a^yehst)
, fíiáláit\'tat á\'tbo.s *1
— K.Q-fajJLO r.^ r a j ia » s e m.
ö most^ Bogy\'lmaajfllak, laton 1 adj dánt, orflt \' " " OrjBagfl lalkaazg^ai I ....
Va&rr ha tdwifíifofáfrqlmpd ?, <ib oiud kt (áklyáját . Kláráit éUemiwIc. — iJ" \' \'
, B aAagJa P áj h,0 s o 11, h 1 oljnchíisobot : CBiHiB^^otv^Eáoá, - -
Hagy váJol b «11 őt olt HBaptüílaB telkedtől
Kaifoa >a«f4lm«>anl — >
------„ flZEBTaiHáL?! AURÉL.
Három hónap története.
Egy ifjú naplójából. EBuriinajÓBitáS. ti víb°-
lia soUnjt.>tt: roogkttrdezéia, kiért? Nőin felelt, do rám uéaett o kiolvastam szomeibfil, hogy a oóha| nem irántami kíizOnhosBÓgböl Dzármaaott. Ha ábrándjai közt toatuni meg a kérdezem: ábrándjai küaé buleazüvödtem-e én Ía Y — nem tagadta, kia angyal fejével igent bólintott-Igen, ö szeret, ón nzorottotom ! — igy gon-dolkodám — a noktürn kell-e több, kell-e, hifgy iáéval vallja hef mit asemoi.arcza minden mozdulata elárul. Nem, nem! nekem oz elég; én tudom, érzem, hogy azoret óa boldog vagyok.
ÜoIdDg is voltam, mint ember a fóldon lehat ; do tán nem is o fuldón jártam akkor, hanem ogy máa világb.m; igen, o^y másvi-lágbaii, tüiidüriírazátrbarL, muly nuk v aki tó fényű napja: a szerelem.
Do bár mennyire limitfittam magam hngy nekem ez elég, azivomb\' n ujrn éa ujm vagyak támadtak, uyu^Uliwiiíú vágyak, bol-di>g»ágom koronájából hiányzott egy drága gyöngy • a bevallutl uzeruiem csókja. Ez aom kéaett aoká.
Gyönyörű tavuoai oat volt; as ég boltosit mint egy roppant kápolnának kék kupolája terült ol *L illulárban ubzó föld fölött, a pacsirta estimáját songé teun a magasban u e-fülemüle mélabua hangja „glória"1 ¦ ként zendült meg a bokrok eaondüllo magányában hova a virágok illatától megitUault sephir saállt nyugílumra.
Ábrándos este volt.
A vároa kellwznapi zajától menekülendő a hasunk végében <dnyuló kertbe aótáltam ki.
A í\'ülmüle epedő danája kosé noi hangok eaengetyü azava vegyült, önkény telén indu-lek a kedves hangok után a mídon a rózua-lugoaboz értem akkor haltak ol lassan, mint szeilo nyogóae a versozaknaa vógsü hangjai:
A kí püpom ug7 uaorooapn
ÉIts, balra biv,
AmiDt éa átcrumi tudok
Ninco oly férfi naiv.
A lányka, kinek ajkniról e panaasoe usa-vak folytak: Minkü volt.
— Hiszi kegyed — nzúütám meg el-méláíótlüiilirenmolliiu gy^p-pamlagra, hogy nem v.Jna fórti aziv uly melyen, lángolón
I aaerelÖ ?
j — Ej hit nem liiuném ?
I — \'\'.ia hitetlen \'. ugy meykellene gyöznijm, hogy higyjea.
— Éa ha nem hinnék aazónak ? — elleake-cik tovább & kia kegyetlen, pedig hangja elárulta, hogy mennyire hinne. — Oh a ssó kónnyen elröpül s ki vádolhatná be, bt nem mondana igásat?
Nem szóltam, Szivem lázasan vert, hangosan dobogott o \'megfogván a lányka kis fe-^ól sztvomhez osoriiva oaBQgám. Oh hallgasd hallgasd, mint var, mint dobog ! Régen, ragon vártam e \'pillanatot, hogy felnyissa^\' keblem aranybányáját kárvén fogadd el o kincsedet, vagy temesd Őrükre el, hogy ott veoasdnek a aaiv fenekén I
.— Ne tovább, ne tovább-suttogá a lányka lasaudan lázasan— mert megreped a bsívtSgí a felsaklatutt óraelraeklöl I. . Oh mily üdv, mily édes volna folytaid rüvld dsüdoI után keaomel egyik kosével szívére vonva a másikkal átölelve— moet, igy e pillanatban meghalni, — igy téged ölőlvo- röpllni as oiokkávalóságba, a ott as ídüfe végtelenéig hallgatni kebled dobogását.. Oh beasélj, bi-azálj DSÍv nekem aa édes ?sorelemről. . Oh rai kéj, mi üdv aat hallgatnom aat.. ob be-obóIj, beasélj ;..
Lassan, mint oaellö auttogáa a lombok kü-uött, haltak el eper ajkainak ömlengései Q én lehajolva átoseUdmüU angyalnrcaaira egy végtelen csobban olvadtak öosaa ajkaink.
— Ob de boldog vagyok t
— Ea án taáltalád.
A fülmile dala újra megaendült meiiettünk a rúsaabokorban, olybáaan, oly keservesen, hogy aaon gondolboBám, hogyan fér meg abban a kicsiny sslvben as a nagy fájdalom. Ugy.enáutuk, ugy sajnállak saegényt; híhe-tölflg ami boldugDágank látása tette oly boldogtalanná, párját siratta, kedves asoretö párját, melyet vadülv ragadott-el.
Ki hitte Vúlca, hogy égy hónap malva ?0 ta Qoraodrá jtífuk, hogy egy hónap mulvb én taelvösatett boldogaágomat slratona..
Csak as ábrándok emberei, eaak ak&ltok, kik aserettok a vlssontasorattettdk foglalhatnák ásóba akkori érsemeayelrnet.
Miro G3Zméltóm, mire gondolkodni tudtam a nap már rég letűnt aa ég aaur tongoró-rü\\ 9 utánna, mint SrlámpáU, kigyúltak a Csillagok miliardjaí.
,tíaótlan indultunk befelé, de hiaa mít ía beaséhank" vulna/ ; , A kert öjtóban aaoaony\'ora jött elénk*
— Gyormokck — monda nyájasan — hol késtek oly soká-?
— Sétáltunk kedves néni — felnit Miuka — oly s&ápas esti,• ¦
— Na, na - fenyegető még tréfásan, — asuretitpk a csillag ragyogást, lomb sUsogási ugy-o V Épen kercaéoodro indultam.
Jaj ! kedves néni, caak nem hivé, h-gy -el\'
— Ami nst illeti, nem sok kell, h«gy el higyjera. Volt ogykír egy tündér kiausoauny és egy. ...
— Hagyja, hagyja kedvoa néni — monda elpirulva a kia lány.
— Na hát majd ináakor meaólont ol, most jer vendéged érkezett.
Elmentek ; án kínt maradtam még ábrándozván u mela huld ezüst fényénél. Ki lehet a látogató V — Itt, mit tart.isib aa hoazámT — Furcaa, miiiolyl az ember uaerelmea, mindjárt miuduiit aaerelne tudni, mi kedvese körül lürtéuik. Hátha most angein látogatna meg valami Jó barát? Ugy van ugy, öl ia ba-rátnéja joll megUtogatm, a ki kereaztül utazik, vagy ián itt ia marad.
Ily gotidulatott küst feküdtem le, de álmám nagyon nyugtalan volt. Már korán reggel kint vaiek a kertben a tegnap estei elitül gondolataim még nagyobb erővel rohantak ¦ueg. iíi luhotott a látogató? . . . Ö mcst már hiába törekedtem eltlzni aaon kérdóasel : hát li most engemet látogatna meg valami jó barát? meri kétségbe kendém vonni azt is, hogy na látogatója volt.
E gyotrii gondolatok annyira elfoglalának, bugy a pompás regg, mely máakor oly ma gaBiioa érzumöuy..ket keltett bonnem, moat hatáa nélkül volt reám. Epcn befelé indulék, hogy munkában keruuaek azorakor&at, midőn Minka DZDiukuzl jött velem, arcsán komor gondolatok felhói ültek, melyek ason-bau azonnal elobzlanak a a kedves vidám nyájüBBag fuglala el trónját.
— Korán keltől í — aaóla bosa^ca..
— Oly Bzep ti r^gg, oly alkalmaa as áb-rándozaaru — valaa*ulain sötét gondolatimat clü&oi törekedve"- — Mióta IdUaoddal szerelmem lángrü gynli, asóta oly kedves nekem a korány. (jsSKebaaoulUlak a hajaallsl, a rozsával, a harmattaJ, mindennel, mi ssép n nu^y termeszeiben 3 mindennel ssebbnek uUlluk tegedi-t.
— Hiaelgti! ámítani akarás nemde? Gh ha uly gondolatukkal foglal kosnál, n-.- m ülne Ijuralokodon as a sólet felleg, alundszü caak, miért a bú ?
- Tán ulmam okosa?
— Tehát alom ? oh ón nagyon aseretem hallgatni as álmákat. Holtjuk, halijuk I mit álmodott aa éo kia bánkódom ?
Bevont a lúgosba.
— gsomoru álm&gg)Volt. Drága kincset bírtam, drágáhtó^pátemnól, melynek biráaa üdv, eíveastóse^föírhosat} Üristam, min! a H\'ioperidák az arany almát, ssivembe sáriam, hogy minden veazélytoi megóvjam aat. b ime midőn as álot sssmemre boritá sötét fátyolát b kincnem öreaeUome, lelkem, sís álmuk iSiidérorsüágában röpk&dütt: Bllonaéges kóa ftdvágta ssív^mot s kincsemet tolvaj kesékkel elrabolú. Én nem tudom, de agy érsem, hogy ea álom teljesülni fog, ob Minka le volnál as elveszendő* kinoa 1
Minka látsaólag elkomorult,
—1 Híobqos az álmokban?— kárde&é aaatán.
— Nem, álmoknak uata asoktara hinni { a test bilincseiből raegasab >dult lélok Önkény-tülőii képei hhoíc, de ém. osis tudota,* mi bstr" sejtelem súgja fülembe, hogy aoat as egy-aaor teljeaülui fog, meglehet tán tegaaa.sa-tei gondoialaim, melyekkel eialodta^-Mta< kai Deked aa esto veodég-id Vbitl. .
— Értelek, féltékeny vagy.
— Meglehet, fólté&ony j de leíael-o ntabar-nek nom Célt ni életét, a ía nekom tMkh vagy életemnél.
— Gyula, én tágad aoeretlek a aaerelem OrQlelável, a boldogság édoo kínjaival, ese-retlek asJvam egáaa rajongásávöil.. I^eíl-o tabb? — vagy mit mosdjak, hogy a kétség terhes fellegét elos&l-isBa^ boívedből ?
Átölelt a én gurc&öaea saorilá^ keblam-bes, taig ajkaink üdvősito kéjjel olv&dának egybe.
Ssáp élet volt ¦ jbb 1 —* a költök megtestesült álmai ~
Lelkem a kéjek tengerében firdűtt, e>égia epedt,.sóvárgott. Minden nap ujabb és ujabb kételyeket gondoltam kí óa miért? — asért, bugy a fentebbi joleuol uaponkónl ioraótlöd-jók.\' Minden nap újra elját«solluk s még sem vált meg aaokásaá.
Végre a aura megírigyletto boldogaágun-kai, Ürmöt kovert örömeink kösá.
Egy hónap mult el, mióta a bevallott aae-relem mennyországabao éltünk,anélkül,hogy más állal bahoritatiuuk volna, mint as Ön-Giagunk által kigondol! kedélyak által, de aa ia oeak aaért történt, fhogy aj vallomáa és uj csókkal olooalaaauk. * Egy napon szobájába, lópvón, fla bönnyea-ve talált&m;
Mért ^Ööpyea aa do kioogyetlaneEi — EsóbSk hossá megcsókolván ró&aáa arcaás — mi bántja aat a kis aoívoi, hogy harmatosai kénytelenek ások as ábrántloeáj-oaomek ?
Minka ö\'óhajSotl, .__¦..
— .\'iuo, oem felel at éa bnldogoágOmi ? Talán cxalt én iidtaiu ukut e könnyesö fdi-
d;l|0mrn?
— IgtMi éo.mégűom/
— Ilonán értaem est ?* — kérdem CBoddl1-kosvíi.
— Hiaied, hogy aseretlék, seoserela&a boldogtaluiuágino ia I Qyala válnöak kell.
— Ah a rú^í a még is uj játák van bóooQ-lüben ?
Magamhoz öleltem a bcassu caókot nyomtam ajkaira.
— Ugy, ugy — anttogá — ssorits, esorita még jobban, szoritad kí lelkemet, hadd haljak meg karjaid kösött.
Megrémültem o lásaa oaavakra.
— Tehát nem játék?
Nóra, való, legirtosatoaabb való, mit lqoq-dék, Íme olvasd anyám levolát.
Elolvastam s kioBatt későmből, Miafep. künnyosoti, engem némává tőn a toE3B«i fájdalom. Minka elvolt jogyeave.
Midőti fájdalmam qIbü robajai elraulíall, vigasztalni kosdém : Ne búsnlj édeaeta! & aors távosni kénysserit, de a távol asárB nem válását el, aa ember nameasbh résso & aacllem előtt nincs távolság csak eaereaa, atoreos és a távolban is egyek lessünk.
— Én szeretlek, sseretm foglak,, e Bsero-letn logyon gyilkosom bár, oh hiosen oly ódoa meghalni szerelmedért, sserelrataldel.
elég subáig vigasstaltuk egysáat; bej do szomorú vigasztalás voll az !
Másnap eljött snyjn; még egy forró ölelés, még egy edes csók a aatán 7 — nem láttuk többé egymáat. . .
Félév mull el; a család, esélynél ssállva valek, lakodalomra ment, Minka lakodalmára, üaivam majd megssakadt &a óriási fájdalom oulya alatt!
Férje lett, ki meglátogatta,
Almám tehát valón olt.
íme Qserelmera tortátsete.
Ifjú valók, még alig basa évsa és csár éreznem kolle a legnagyobb fájdalmat, mit & világ adhat. í>ok ídÖ folyt lo aaóta, ook-űior virágzxtl ű hervadt el a mező, do üaivam sebét az idő be nem gyógyitá.
Három hónap alatt elvirágzott él utas ; rövid tavaaz, hosszú ösz.
De asért ne vigaastaljatok, vigasateláara nem s&orultam, ah merteteket aa édes ktno kai nóta adnám sokaknak boldagaágaért,
— A „Sstnhia OtteBÍóboo" cuirad életkép jfivead.
— ÍJ, L A .(?11 íaliui ílet" irdetca tirewi csibh Hnsmik. Kérjük a tSbhtt la: a leÁnjkíríí, lajcada-lom, pagáikergrtífl, dLsanítor aat,
— S. B aniaei. ^3agán lovelct lnrak.
kaptuk méff >°P(C. da asért a tap tűldetíb u tllatölctiok.
— T51 jyl. Vc^í rezibiict, a javából kérünk, ...
— A .KomoRj" sserlteaBtSJIibvs lntA<«« ayíluM feUsEáuatást s aeiposTári njaesda asrreietőjakűt tér BEttlm miatt lapunk jflvŰ a tárnára vagfaak kénjldfr-
\' ueh halaístanL
Mfüt tér.\')
- . -Hjilatkoaat---------------------------
A mull évi „Pesti Hírnök" 273. ssámában taEgjalont Lakner EndrÖ Ur felhívására. - \'Kstbagy amiagytfB\'-ujilá^\' névtelen tudási* tója a FGoaabbi felhivAara, — a kihea tulaj-donkóppea a felbieáfl.int^Btetett, —¦ as ideig neea válassolt, kényss^si|v.a,i vagyok ason tényállást, mely ama p&^isBíse&.jCeJkzaállaláBt eioidéste, a nyilván oooág elé terjeozfSQi.
Mautáa basánk eaant ügyéért barcsolt, s elvéraeis EsaavtSde^ telki nyugalmáé ti en-geaatetd gyácarats^^.etst--^áaa magyar hasában megtartattak, mi-La»-^®^©^y«i honvédek esnek aunepólyeo megttftUét4^ ssákes egyháaban kSioIaoság&nkDek tektnlettdk. — Enoek folytáir egylelBnk\' tagjaí^angwa- líia-tak meg .püspök ur ö Méltóságánál aa ez érdemben o«ükaégeanAk vált éngedebséT ki Eaakfta&lnL Baiiápaita- i^gbiaáaál teljesi -teado, beretmSakŐa ea«a aaavakkol torjesz-tellera alfl. —" !t u " " \' ~
,-~m A vasmegyei bon vádak az 1848. éo 1849-ik évben elvérseti bajtáraak l«tki aysigalmáárt gyássmisél aBolfállalnt éh aj la, nak, — köuyÖFa^^kíiEaiííaarinlO méltósága est ta e g e n goda t, a ea iránH reodőIkoBnl má f tó.f faaá á k.
ltuvbi saüast után O inélEóaiga esetf válását adá »ó-n asm r&adalkeshetem" — folyt ma tovább, Braar&\\ka I h ol ikn a egyháahan a kat kp 11 b>a sokért i m ád k o a h a Von h; aat pe d i g oa ak tudja, hogy a b any á á tfki «a sd t t mii e hi t öek ia v o Ujak-"Teaácanlváxt tn-vubbá „Legjobb 1 aa a faágyj áfa a b fa a
*) Ab Itt koBlttU*B.art e
i váUal LslolBWg-at a
fli,,k.
•b.iíjji^kihAí.,^ ---\\ s ,
>\'lA líS^íér^StTH^rajp^nlmdoktalRTi megtagadás- annyira muglrpett, hogy kórolmünk Wüio galAeilnl csnk esno^asaíakat hoahnttam ^^„»r,.].Íaaan: Jar(ra^n.k . n>|n4en fqlabanl-turikiirtimi.dknsni, igy tanítottak bennÜnkot
Í4Í##«f™ .P«**.Mf5W- njegtagadáeát ép rtgy adtam elG", valamint nit mnet Leírtain, Bjakkíjit:lroszcllcni is„ol míndannknak, a kik a lény Állást ajtaimró] nallani kivAntAk. !j^i|iá>,^i.„filnuindott„efletj JLaknor Endro-
den
\'tk.jj) ugjí,, fodoiiiisánl eaott, punt min-Mneíc ns oraiitgbanaköaás iqdlgnatioval
10 taJalk^SQU,—1 a még ia a tény czAfol&t&ra vagy^ylBaiaVö^áHáfnkTíivetrofoIhlFa leltem.
Ha" tlBB^elóndSségod a magyar ujoAgbnn megjelent ci-ikknek oziU\'olntüt tolom várta, -*¦ nápyon csalódott, miTÍ axon erikk n tóny-átláat éppen ugy, caak más "sznvdkkal nd[a elíl, — naóri ogy kivétellel, Ii"gy oaon (tavak\' „as ríguh Tdlti mnit n u m " gy van" a porbuaíédben nmnTurdullnk ebi-
"ÉzonTíín előadott nyilntknt.it íntósülizol-giiljon jöviire, mert valamely mogturtAnt dolgot, meg nem tOrtónttA (rnni akarni, Mii turekveo !
A megtagadna okát fojtogatni mellőzöm, inert a» az tigybAí dogmáiban ^gyíikcrednil., ez pedig elültem israorotlcD, a^t-rt cnuk n
küzvólomenyben elölUnodezli raegjcgytóeo-kot hoaü&fal. Cl U:.^. , ;.\'
A. gyAozmiflek mind a két magyar hazában megtartattak, eo pedig minden egyhazukban mért nem Mictell ezt u asombatliolyi BiékeB egyliAíbnn ía áhítaton ilnnepólylyeí meglar-Tani, l)a ennek alapna ós meggyőző kifejté, nét a fetsKúllaliia tArtaítmitrt, akkor la Un a köxváletnény fennebb idézett megjegynénó vnl fiílbngyntt vdnn. —
Tírtztdlendö Lnknor Endre ur tüntetnének pziinexi a linnvédnk buzgÚBiVgil, •— usontili-li*t ci, mely varúzakint mennyből mállott nlá roindci. mngyar cnibor lelkébe, b»gy iraAt mentiaazun a MindcnhaláliuZ a saent ügyért | elvérzettekért. —
Még sül ia mogemlltetidBnek vélgm, hoey feUBolUUsCfamB előforduló aa^val Hi jakart tíaztelecilö nr aujtani, — ígen bflíye"aen tesili, ha ezon véletlen tollába celiamoti vÍaB7.a vessi, mert n köavelomény fép k(Íabo Ós a aujtani akarót Biljtandja.
Azon meggyíisödéBBel aárom ,ba ."«Oraim\'at, liogy jelen nyilnikosatom A köavd|emóQy be-lyeslésével tuUlkoxik.ogyBseramyxt felkér6in UnzttílondSségét; bogy. polémiája faüflUra tonmrtt fronsön, minthogy aenkival. eltijtatni nem lobét azt, bogy & gyáBsmiao KiögtotA-aa a HíékpsngyliAisban, nem tagad tatoU pulna mi-g. — Kelt özorabathelyen, I8öajflnii4r 1 ri
üjvXry iseváh,
|t _vasm. honv. egylet «InSks.
1 Tr\\ÖV^fct>TTZSA. janaÁi" IT. lBflO. A palmaflrfpt e heten váltnífltlan roll. GWr hoiatnl, Bailird ir; a, -taüírfc.a. méffiia kei-rsati mit, e minfrfj 20— 26 lutali; ,aw\'k^c^- Egea aben vira nubatd.it dreilietß míg placiimUon la ^o?T a.hntAaig koUelíben vAltn-bíí. ?ortúit. Piinle ssenveilfilejr hat reAnlt a Tasnf-fpB.ijrat\'ta^K felflteteef\'é je ; mint e« a« ntdttbl napok bau- ia megli1 rtinfc - \'
\' Ha a\'balf\'jliii aaUaeglpt mielűbb kieU^\'itre, nem Jeia, a .knhi>t.!c»árA.kertll a sor, melj olajáránál fogra ai üiletrtj\'alkilmJUt anjafí leu. Mia pabnane-mflckbéíi kei ?i isvik\'irrVysÄB mntatkoáA. mert a gab-naQaUi otejéi mir kimeritTo Ianni JAtsjsik.
J^ienii-g\', irak afnó-aoMtrUl mérokdni e ln-ljbrli pi»t:anaiiiiaa3-B\'i (n« 6 ft — kr Ciri 2Ü kr. SflGOhr. Rum ite— 70 fontoí\'4 frt i frt 10 4 ft 30 kr ffn-rleia 84 - 95 fntfl ~ S R 10 kr 8 ft. 30 Arpa nori"lt?Bhx* M, 70— -a í<ratjí frt — kr.Zab 4A—47/unt l
L 70 kr 1 l\'r. R<> kr P.ib\'tnka S ftt 7j kr.3 fl — kr Papal» fehír, 4 II. 7j kr. Urka 3 frt, 1!í Vr. Gub? hS tradi mi *SU 17 f>-t — Sillr.^pillnlra ZV nkíi\'SB^\'SÍ1 fit liorrlo»»!együtt. TörkrH/palinka 4ö TübTü X*rfrt rmnl^l ei;jiltlr-iU* ULO-üOkr _ Botk-i üti frt rJu)(bl>r DuU^ja 61 irt, tebánbür 67 frt, UnAUr 6n fri. bwrjubtir ISO fit
ÜKL.3B T X SÍ 1RHÖ USL\'
Borok, fehér éa vüröe [nchUler) ISit\'i- *fi IBOB-kt f.mtjo iQ Lr. Cinkor 31 kr Uj bor ito. IQ Sr. Ó bor itr. IG
— -ridikänkbell —termi9 8 —1E frt.. Villanyi óg atag- , kr. Prati fl\'>r itciojp 11 «r Kanosai n5r itciéje 10 kr,
nardi fonate 1860. Iß ft. — Líj litt»i bor vürÖ» (Jabm.n-pAliiiba itcaej,- 4\'»k\' T<lrk!!ly-pAHnka Ih\'^i*-
ea. fehér L8G7-dí)U 4 frt. fiü, ű. 60 Balaton,ao]l\'l!!! borok [ 3". I,r S,!lvft.pül,nlíB !tníj- 8H Ur. Sy-m facur
18G3-?1 18Q5-[ki fehír 8-12\'frt ak.-nhint.
IFehii moer ito 1 I — f,
írt. Itóí
frt -
lárürTÍdiltti ára — M íl kr. fekete & frt bO — kr.
t\\,-kaniEsni piacsf árak jnn. iS-nn
Bo«ó it^je^4k^. i^ocao ít.;aí;e 14 tr. ÍLilt >i<:^|.. 7 tarka 8 kr. Burponya mérÜje — fl »0 ki - Marhahús fotiijf 30 kr. Borjobus fontja 33 kr. Bert^e-| hns fonija S4 kr flinlonun mAssAja 39 frt — kr. Z»ir funljn -ÍM kr. KirAlyüíit n m. miiíija 16 ft BO lír. Langliez* 1, aa. rai\'tAja 15 frt - kr, Liűglis :t 2. a », mi*B. 14 frt 60 kr. Zaemlyeliast 3. m. raUíaja l i frt — } kr. Za-\'m-Iyeliftat \'.. *L. mAieija 1S frt 2S kr. Kruver-j lílil fehiír B. Bt. m. 13 frt 00 kr. K.\'nyórlls t Q *i. in. I II rrt 75 fcr. Konyórllm! 7. bi. m. 11 frt — kr. Keri}-*5r-| ÜmB. aa. mirsAJB 9 frt 26 kr. Rn.nláair I sí I » frt — íks. Uom i&ng 2-dík mim niAmija 8 frt — U . — j JúíkorioinliBit bontja - G Ur A-piulira f-mtju lilír I K51e"\'akA»a]fci"ije 10 kf.Tli;ik\'i\'*i"f;7M"ija\' - I=t Rr\'FH.raJ | fontja 80 kr. llí-pcíeolaj fontja .1.\' kr. Li-nina,\'.,[aj
kr
Pe
Ontíitttiiiryfríó-fiyor . 2i kf liikppan fontja 26 h ¦ uj-fn ..1- \'J frt — kr PuliM
Tútchégy i fíIUépeu
Mai jól ineülálQfrtit"" hf-uraJliodoti a annálfogva as ál léujegoacn fíljelili «iiU
A fug.------
grererj látoRfttott be rái.ir hn-ftlifitulton najryon Untottok. Amk kOvfi-k»s\'!lf. Hnaa fl. c\'frt. SO, G.4Ű kr. 8G -8?. fövi
G frt. Üt kr. ti »0 L.r, 8í —8\'J futifl 7 frt. 20 —GO Itors 7d-fiÜ ímofl i fr. V>-60 kr. BI-8Í fnlo» 4 fi\' 10 10 kr ; KnUftriri-i 79 —f>0 fntoa 1 frt. 3.1" br
Á i f 11 ~ í) -TI fino» ri frt. 3" 3 frt ÜO kr,; Zab 44-41 fntog r!frt - frt in tt. múrünkinU.
Bépsi riónsárr*lyaria jais,. t3»ia. &p/ornetaliqea 66.20; 6% nems. kfüt^íjD 65.20. 1860 ki álladalmi -kelcsSn 53; w}. bankróajvényük 6.72 ; bt^lfntesoti róse vényok 185.70; London 120 4") ; esttatAg\'1-11 w.75( arany darabja & frt 74a/10 kr.
Peati kor. bank 680 fri. Pesti jpsrfomk 222 frt. Magy. At. bitetbank 79 frt. Magyar bial. tára. — frt. Pesti bh\\. int. 240 \'frt. Mngy.éjnc.Yfiaut 74B/io frl.Btid\'ajieati láneshid S^í ft. Peeti bank-calogl. 90V?ft.
Felel5b aaerkűaztí11 W^S^ISü JJÓESC-f.
7E3T e t i xa. a* 1
JaHuarfl9-2W(i 1
;Ka.Hoiík.i8:.pap*j
. — II, riidruap vtck.-n\'tin. — Omij. (erta. -"E.Jea: meffb. ITIII IS -TV, l —O E
inptAr
lunclitAtt oopt.
,Holu Jutja
l\'j\'Vasaniap !F 2.J.8I- neva IE i Mar
Soiaétíl :Mk ?j\'üoh. (PAb. O» J B OjÖrgT SI,Kedd !A] \' " " "
Apnei
-..u,., , lAiuuti ._S31 CaauWJäfcTn. * X íj "IjPentck !Tlmáll f MSlPaombit jPál-farJuláea
Itt"
: etj
, g Pr.i
ili) |íai- G.
ITimiko :I1 Tlirodor
jFetieian f » ír Titiáu-i
¦(PAI lar |18 Hi-rvmla
Knt. K.A k.mcniiy. J. 11.. 1-.1, glh, N. * H IV. IS —17. ~ti. Kar J 54 Líraim
¦JG
¦¦ F.íekia
II 1\'
\'5* ¦ ifi
V&suti naponkint! menetrend :
Indnl N.-Kftiiii^aról iluda fele. délután 1 ora 22 parear.
\' eatvt H ,!raU,t
„ , Bt\'i-* rrc«rl 1 < ra 1 f> pcrc\'Uor
., dpln 3 ra ,m ,.
Tn.\'ít ,. rlű.u. 1 ..ra 50 ,,
, e«!vd l) Ura 25
}\':-]!r.:,l N -K.ttiiiiAr.i líu lo t\' 131 : r.\'Kffrl 6 - rn 6 perrst-.i
rifili, ti 1E , Sí
rstTu 7 28
r-iieeí fl ,. 21
??ib-,, 12 ,. 52
ŰrüEifoa vAcireSi Hiíc^fiisaiía JajtnAr ISea,
.o Bellatincsen.
mi N.-Dedan, DeTccaorben
.\'n Högréasan. ¦éa Hagy-KaataaAr-, /loo Leadran. ! SsigetTárotL •aa Vaavároti.
án EapuTareU-
I H 13 B
?igyelembe Venni kófetik.
Isknlarrinslerek" és káii tortan itole részére kilzkiúnyt pótló, ,!/fin\'t()Buj: könyv róegjelehéBe 1 ,
WAJDffS\'JOrSÉE: fa^^yótiaajabol megjelent és
"\'7^1/jeyfi|rit3«itavDövttelf* áfe!«rÍ|fOxott kűniám; aient-kere\'pAtnljií\'rJfsÍ kepékkel dÍBzitVe. : Ara: keniénr kötécben, aranjuyal nyomva, i-ftnk Gtl fcr.
__^KpfEfläOTBEH RÉSZESOLHEM. .
.JiJ^>^J4iIl v n —-:-:--—
tutiegbfB,
iAfyggféfjiiwi
Har^OBe^rBTpíJitflí\'ttb. aienTe^trm^a, nlndinkAbb «tSbb , B (tua
t frghír?Mo OrVOMktöf. ]
____________________ ) trStsaún ni
._______....___,___ Jnn vaiti\'\'is^lUa végett hUhan körtéül
írghífíiett orVövaktót: lílWgrfl TtsaiMyerrtm:(Bljea:asJr>asSBiai "?gr Wgowjna\'rirfgaaatt ;Altat,i: nelytt ^a egy sekal ntaiajt tengríu
kajnl^iyaairblU^r^^i^ maLi^ mintili oso a midawrl aok a,cnr ,-, Bkk*^kürßl*«s», *«»d,pléjrtaulem/ik Sriimenj.van. hnfry »AmtaUn >ok k! \'^Ign^*^^™"™k^1,l^i^^ ,%*d,nr\' \'te?óto1(íji!orfDBtat \'f :!. <;-Boo«it\'.ft»vMtjBIt4b«i aanlTTTÉhhrir. io ^en iragrjik ffi»iks tata-?-.TB^«1iasettrkttta««)(ws^o^ keinen ..hakfll.lBtt .\'(
¦sifMnísrsfte -fe[*Él -^njií-lv y P^F1^^ »otwrlgaaaaaaus^Bti^. I Tre
ti \'
--------"---^rr a. .__
»t-3^ .1 - J „, j,) ,--b ^ L1 s Ju
< \'t •1 - ftíkirto!sog jwohy- cs .várórákat
^^.«t^MM.^hrSKl l.l.í.D.ll.injDtB.1 tlrvii..:.,™. (t
* *M«tti« nal-, eyUtiUr, I.,,,—t.^. M w|,u.;
k\'MMM. .wV>«......i.l«v»i-.ul -rák kliá»itt.r«
llSSk^íe und beste Wüsche der Welt
Grosse Preisherabsetzung
der cfatea und gröatea la Wlca bestehenden Ulaen-Wllscbe FafeHi das LOUIS lOBEWl fa Wlaa, Tae^tstica te1. iL
Für Herren, D&men xrnd Kinder zu Auaverkaufs-Spotaprüiseii*
forden nach allen Rlchtnngnn.
EchtbiSt. gnlo Arbeit und posaandi Fntnm wird g tran tiri- tritt a den
n, ""\'1 bri drm klcingtt-p Vorsnrho an Ntcl|beiitHliingra ToranlnaBfn^^crdi-n^ Bja^ellungen
H cm ile», welebe eicht beateaa passes ader oloöt toovialrca, kSanea sofort retcorrirt eE^Jsa^) \\ S-iSc B\'rctae, MilbHt fQr Wiedervi\'irkiiufvr uiid Knuflrutf uuveraiidfrlirh. .
Fertige HerTeahemdcn, beste Handarbeit
WÄiaagBrn-LolntnUemdeii.....nnsUU fl. 2^0 nnr (1. 1.80
Jfeina ?ftrlo n>ll Fnllc»l>rtial , . . anaUlt fl. 4.B0 ntv ft. 8.30 : Peino Irísndcr oder Bumbnrgor HMnd-n an», fl. S.— her S- 3.80 i Peino Holländer Xotn<ratld Hemden . anstatt fl. 5 — nnr fl. 3i— i Peine Biimb. HahuVplnoat-n«ndeq\' aa-tnlt fl. IAO anr.fl. 3,E0, Alleiii rumb. Hrjoden, ¦¦¦lanate Jland^rb. am. fl. 10.—. nur fi. iM l -, Aiia frlustcr b,ttlg.^la|lBt.lj\'lnTrnrn1 . änaLitt H. nnr fl. 5.60 I
Ppn; fal listen in elegant jr>»ttckt^n neuesten H*m>Vn 7. B ble fl. 9. : Ifftclfpine Heaidcrl. aJlerntujíilee mil TnvTnrbrnel fl. L.bO. G.5IJ. 1. i
Y^eiase und iurliige Statiflg-Hemricn.
Herrenhemden aus wi}li*om Saixtlng onetatt fl. 3.— qnf IL 1-80 Asa fíiaalem Jr*Ji»ÜBJthott Shlrtlrtg . ans lall fl. 4.60 nur fl. S,So tianeatii DcsHini .Cirbicer Hemdon .: . a\'iilatt il. 2.B0 nnr ß. 180 Elegante ITlrbign tJbirJlng ll.mrip\'n . . anstatt-A. 4 Bo rinr & 2.Ö0 Echt franailaiBL\'ho ftrhlgc Batiat\'Hemdaii anstatt fli Q.ftO nur Ű. 3.6(1 "Kehije f. BUlbiTodon mit gUtlrv Br">t &• a bO. FnllnntmM ü- 4S0
Fertige Damcnhemden, schönste Handarbeit .
rJcinen-Dnm"nhrnTi]i-n ...... anstatt\' fl." B.^ "Hur fi, --1.9
Fctno Bcbweia^rlieoi.len mit PaKenhrnBfiMtBEilt 5i A— ant\'ß:\'S,80 Nene Faqon reich in lim (reatlckl anetatt fl. 8.60 ttHt 0.-3JO Harla.Autoinctte. ans VIg Leinwand, -an*» alt fl. um^S,1 3.60
fielcb p. alicVrc f. Homden, elog. Fa5on*anBüirt B. T^-J Bii S.-Fotmtc ParfiT ffn.to-üera.Icn mit Va Ion den Vtxd sehr feine AuU-drtiie^prclaüirit.\'ti in reichster Answat,! anatetfr\'!& "tta4 !5 flor . > n\\\':7.6i) tm.l B.SO " \'
DameuhoB-n au» f. im-m tng{. BKUAng* aaBta« fl. Iw-nor SrI3.-
. Eoa.1
s feiiiitn
P--rk»il,
¦Btickl
-anatattS. B.-= Erar fli^S 80
; Folue L<31non-DamenIins^o - r -^-BHstatt~fl\'. 5—nnr ß^"2_50 ( SVlno Lciotobu.en, »ouk ffeat^ jwnatefl, aWtart fl.; "MUT &V S.SO , Damen-BarehenthoBea, glatt, auch pextlckt\' 4 fi 3 W» U_SQ- l.*? ( Dpaien Nadit-Coreoiu, neue Faeon \'.\' atratdtt -ff "5:50 -ntif fl.-!3.8(1 | Fuind Batlat-Corartta eleganteate Form nnetatt fi. 7.- ___ _. i Rrlch ffpeL Coraetta in. Valanclen aaeteft\'fl.l5E.^!iittr ßrS,I» fl, 7 I Feino Damen-Barrhent-CorHetta a fl. J.BfThU"3:7J0 ^.^lat-nn , Leinen Uaraen-Nachthemdeü m. Janpi\'SrnÄlif öÄBti! Q.&.8fl fi-.fl.\' 8.60 . I Uamen-CoraetU-Naclitb. m. feiner EtlckCr^r»as.\'\'fl,rfTÄa^Btrr- U\' 6.60 1 Uamcn-FriBlr-ManWl, modrrnalen (Sdölffcs"51 *4TA\' aV\'fc• I * \' » 1 1----\'
AuicrlkniiiHt\'bo GmiitidjiellH ^lonLll-Jlünidcii aus Aiinorö-Wolle, dia achönBten WnsMx-DeaeínirnVaurik Fía\'éel!¦ ! J0pt.pt! und..tjptprh«iien1 bc^onjlcrk g^gen Gicfat uná Bbeumá, elegante Formen A fl. 3, 3%, 4, 4*!v tónJíe &rto.
Preisq d«r UfoWaUíd-Sacktüeh&r, Tí«chzeuge lund fertigen Bettwäscba. "XSf *
8p«I«l-Öc»ckart ro-rte|rA(»-Auoaf,B,tuaaon. áll •¦oli\' e^nteater Ari asa: iaoK Áegaba\' íeVA fati \'1 "\' \' <
!FeinOí^VubcTr-niBOtaad IB Ell..... S!t breit anstatt ff. 80 nur il- 30 "!Í Outo\'tfítitn SanHiüehnr, vili Dntaon4 Si tjjCWf\' ;
Eine. Einste Wehe il) fcllen,.l|» hrell . bObL-iU fl. 48 nnr fl,.:95Frlnfl LHnen-UaliBl-fJacktllchor. \'\\~ Unt,!*11*\'f60 B\'W\' *>*° *—> Oamttur, S Porton.n. TiB^haniiff \'i atuUtt fl. fO nnr tLjnO-v Fertige U(1uw.tuche ana feiaer..t>js«r-i t°*fil S9*tn\'*{* *neÄ ••t\'"11* .ép. Damaflt \' . i.amiatt fl: iQ nnr fi, , 9 1j navh don it<ni>-»li-n geichmacktollatca Ielphlg^ng«<\'.,r«lne EtaodArbelt
Elno Onmitur.-8-Pfriioi!,
-BcBio|lnii
<*•\' »?¦ .!,-.( ProviMaéto av-ééi bltfti leb nlLbt an dk- Filli
Kii eb oáb \'o. eondn
Bui lAsIclliih^eh von rlerra-Hsradea wird um das Ma aas (rW Halaomfanffe« e ranchi. 1! i direct an 4a« Contral-IIaüpl Vcrscndting» Depot dea --
•í- X\'OlXlaa Arfo (fS.?arTa.. Tuch]áubcn Nr. 11 in "OT^IbBü, m nrfitén.\'
enjillís J^zuCJtindti-, lap- nyonidutulajdunoa Nagj\'-Knníísán-
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam,
Kiterjedve
SOFROBí- és VASfflEGYÉKRE. a szépirodalom, kereskedelem, ipar, xazdászat, tudomány és mD\\eszel kóréből.
faaerkísiitöl iroda éa kiadó hlvtaíiaS:
WAJDITS JOSÖEP köfiyvkercHkediflii&en.
Előfizetési föltételek :
H-libeu binboa horJáa.a! ro ridékrr postán fcfU.1.
¦ G frt. - tr
orr- ¦
IfÓl ívre -
V lint linjiíbo» pplltiorórl 1 -*:l\\r 7 ti .i<ir fi A> mimlpu lo.ibl.i UrlIiUitiU.\'Ti liUir-.lij mitiilun égre* hintán ért 3(1
Hirdetéseket elfogad :
Fi.-Ranlíaaa:»K \\t>n hivatal. Pealea: ZE13LEE U. Bécs-. Haiabnro-. Berlls-, CSDJnaHn.-Frankfarf- ía Előad-ben: HAABEN8TEIN 4: VOOLEE. LlpOCS.. @era-, . a Stattsarlöaa : SAt\'HSF. & TÍE8A.
Jknoaháza éa vidékének 353! 3MI Xj 3ÉS K X HL ^ "X0 A a győr-pápa- molnári vasút ügyben.
Szükségesnek véljük igénytelen nézeteinket egy emlékirat alakjában hozni a nyilvánosság elé, s tesszük ezt annyival is inkább, nehogy a kiszámított zaj-készítés által mind a közvélemény, mind pedig" a kérdésben bíráskodó ffi. kormány "figyelme tévútra vezettessék ; s tesszük ezt azért is, mivel az által egy alig, vagy csak is o helyi viszonyokat részletekig Ösmeró által érthető megyei véleményt vélünk egyensúlyozhatni ; de tesszük végre azon okból is, mivel, ezenfelül, arra oly versiokkal szemközt, melyeknek egy magas állású s hoz2á döntő befolyással birú egyéniség állítólagos érdekelt-cégén, s ebből következőleg, nyomás gyakorolkatásán kellene alapulniok, egyenesen utasítva, söt kényszerítve látjuk magunkat.
Nincs szándékunkban a legkihatóbb részletezésig ereszkedni a dolog érdemébe, mindazonáltal — szemelőtt tartása mellett a lehetséges rövidség- és tomötLségnek. — a kérdés kellő megvilágítása végett szükségesnek vélünk elmondani oly dolgokat is, melyek anélkül is mindenki előtt eléggé ösmeretesek.
A kérdéses vonalt illetőleg három pontot szintén magáévá tesz a m. miniszteri leirat, nevezetesen — Győrt, Pápát és Molnárit.\' A Győrtől Pápáig terjedő íooal kiépítésére nézve alig lehet eltérő vélemény, s csak is a Papáról Molnáriig nyúló rész nz, mely különféle véleményekre, s jogos és jogtalan igényekre szolgáltat alkalmat.
E vita tárgyát képező részt illetőleg 3 egymástól eltérő combinaüo hozatott forgalomba, -3 habár -a «anlt év utolsó hava 13. éa 14-én-tartott gySrr^özgyűiés- tóní&ndá is, hogy csak is a Szőllős-fclé vezető vonalt tartja kiépítendőnek; mindazonáltal mindegyik combinat innak meg vonnak a maga s pedig heves harezosai, kik nem mulasztanak minden alkalmat felhasználni arra nézve, hogy érdekeiknek a másokéi felett elsőbbséget szerezzenek.
Ha közelebbről vizsgáljuk e combinatiokat, ugy fogjuk találni, hogy azok elseje, mely Ostfi-Asszonyfát érintené, minden reális alapot nélkülöz, s az alantabb következő argumentumok mellett csak is jámbor óhajtásnak tűnik fel, jelentékeny kerülő, s miért másért, minthogy e terméketlen vidéknek legyen két vosatja is; más valóban prodneens vidék pedig mrradjon miatta továbbra is árvaságban. Hisz ott van ^opron-kanizsai vonal két áJlomásais^JievezetcscnLÖvá és. Acsád!
E szerint természetesen a Sopron- kanizsai vasúttal egész Molnáriig 1, sót néhol \'/a órányi távolságra kellene-egy közösen lefutni a tervben levő vonalnak. Ezen eset következnék be egyébiránt Sárvárnak bármi módon érintésével is, mely körülményt .... hifiik, hogy az illető tőkepénzesek előrelátása számba kívánja venni. De a kamalrbjz-.. tositás miatt talán számba kell azt venni a m. kormánynak is?
A második combinatiora, mely. Kis-Czelt foglalja magába, vagy is jobban mondva érintené, röviden csak azt jegyezzük meg, hogy — miután a Marczal azon vidékben teljes joggal ingoványosnak mondható, s ott, valamint a Rábán jelentékeny töltések s áthidalások wüksegcltetnéneíí, vagy építkezési költekezések mellett is nélkülözi azon előnyöket, söt biztosítási alapot, melyet a harmadik, nevezetcsen a szöllős-jánosházi cojnbinatio nyújtana.
Mert alig lehet eltérő vélemény arra nézve, hogy a czélha vett vasút majd csupán teherszállítással fogná magút fentartani, s ha igy áll a dolog, hinni sem lehet, hogy az Uletó vállalkozóknak kedvűk lehetne feladni oly hatalmas tényezőket, melylyel ngy-azóívan egyedül is képesek Tolnának a vállalatot fenfartam, főkép akkor, midőn a részint ípülő, rcaziut tervben levő alföldi vasutak következtében, bizonyára csökkenés fog Győr Mvitelében-mntatkozni.
E tényezők legelső helyen — a hatalmas Bakony-begylánczolat - utána Somlyó hegye, a Balaton-mellékkel u. végre azon Kanaán-vidék, mely a fenebbi combinatioknál helyesebben, kellő közepében fogna keresztül bosittatni.
Ha valaki azt kérdezné, minő azallitmányokkal fogná a Bakony ellátni az illető vállalatot? annak azt feléljük: legelőször is, csekély ár mellett, oly mennyiségű mész-szel, mely a félvílágnnk i.i elég leendene; továbbá őserdeiböl alig sejthető mennyiségű tűzi-, szerszám-, V egyéb fával; azután porczellán-, üveg-, sajétrom-, hamuzsir, stb. gyárai termékeivel, iszonya mennyiségű fa-, és kő-szénével, stb. stb, Ezt szolgáltathatná^ jelenbent a jövőt illetőleg pedig, szaporodván a gyárak, valami természetes, hogy a kivitelre alkalmai áruk is nagy mértékben fognának növekedni.
Hogy Somlyó mit adhat? Világhírű összes borait, a világ-kereskedelem számára, Vele együtt ujfltcn jeles borait, az .egész Balaton-mellék.
Itt találjak helyén felemlíteni azon körülményt is: ha a fényes multtu s valóban jobb-eorsra érdemes Veszprém városa éa vidéke sorsát szivén viseli a m. -kormány, bi-. zboyára ewŰE fa ezen tervet concedélhatjd, mely mellett, az. illetőknek, vagy SzöIIőb, vagy, Jánosházáig kelletvén vasutat étftémOk, vágyaik megvalósulásához- jóval is leö--^eÚjesoejidc,Jüio^ yasát" meUetl,jjLorazág. fővárosaid
való összeköttetés is" l&Kfflhetne, sót bizonyosan fogna is létesülni. Ezen esetben
vonatuék a vibigkeres-Miiluáríig kínálkozó előnyök leírása s
a Bakiinynak netán még érintetlenül maradi háttere is bele iiodelembe.
füzeknek elősornlasa után a Szú) Jóst ül -illetőleg saját érdekeltségünk következnék.
Mindenek felett jelölni kívánjuk azon állás pontot, melyet a jelen kérdésben, saját érdekeinket illetőleg, elfoglalunk, s az nnm több éa kevesebb, mint egyszerű s szerény beismerése azon tudatnak, bogi- uly hatalmas s nagy .horderejű tényezők mellett, melyeket fentebb elasuroíánU. saját érdekeink majdnem eltörpülnek. Mindazonáltal nem a haszontalan verseny gés. de a mindennapi tapasztalás nyomán bátran kijelentjük, hogy a kérdésben forgó mezóvámsok. nevezetesen Ivis-Czell- és Sárvárnak egyáltalán nincsen forgalmi, de semmiféle előnye .Innoshnza felett H— iu ezer mérő gabonával hetivásárain, központját képezi egy nagy es dúsan termelő .népes vidéknek, mely eddig vasúttal nem bírván, ki zárukig tengelyen kénytelen terményeit szállítani. A vidékben levő nagyszert szeszgyárak, a helyi nagy mérvű dohánytermelés, valamint azon körülmény is. hogy egész Molnáriig a lehető leggazdagabban termelő népes vidéket fogná a kérdéses vonal hasítani, hisszük, hogy érvek ül szolgálnak mellettünk.
Közép pontján esvén továbbá .Jánosháza egy csoport közel eső kisebb városnak, s ez Sárvár, Kis-L\'zell, Deveeser, Sümeg és Szent-Grot, — már a számítás is a közép útit teheti kívánatossá . mert — a rész létezés elkerülése végett, hogy csak egy példát is hozzunk fel: az alig IV, órányira eső-Sít meg borkivitele, gőzmalma, més2, c scrép-edény termékeinek szállítása szintén keil, hogy szamba vétessenek, az pedig csak Így lehetne biztosítva. S igy tovább.
Különös fontosságot tulajdonítunk azon körülménynek is, melynél fogva Zalamegye b vasúttal s főkép annak a vasutak eddigi alakulása és fekvése miatt még elszigetelt s pedig majd hasap^0M tevő gazdag része; vagy pedig megforditva, Zalamegyével az illető vállalat ép^&Lemmit sem fogna nyerni, ha nz itt ajánlottal ellenkező irány fogna megállapíttatni, holott ily módon, mondhatni SzöIlŐs irányában egész le Molnáriig, e vállalatban Zala- és Vasmegye érdekei találkoznának, nem is említve, hogy Veszprémmegye érdeke is ezt kívánja s nem hogy egyik sarka kerekíttessék ki.
Es ezek döntfi s nem csupán helyi érdekkel bíró körülmények , melyekhez számíthatni még a hadászati érdeket is; — török, franczia sót a -18-diki hadjárat s azoknak mnjg is szemlélhető erődítési munkálatai megpecsételték e pont katonai fontosságát; — azért is mellesleg, de helyén megjegyezve — azon szúkkörü állapot, melyre a legelöl hivatkozott megyei vélemény támaszkodik, még akkor sem vélnénk elfogadhatónak, ha —- tessék egy pillantást vetni a térképre — az alig több mint szintén szélen esó résznél, bár Veszprém-megye számba nem vételével is, kehesebb irányt lett volna képes kijelölni, s azért hisszük s meg vagyunk győződve, hogy Veszprémmegye is megra-
„gadui az., új jobbat^jy_alaminL,7jilampgye.-h belátva, liugy érdekeinek csak is igy -lehet -megfelelve, mert ezen esetben két éves terveinek megvalósulása, azaz a Balatonig történendő kiépittetés is — de csak is igy tekinthető bizonyosnak — teljes erével fog ide csatlakozni s minden ellen törekvést megakadályozni..
Fel lehet-e itt említenünk s kiváló figyelmébe ajánlanunk országos jelentősegénél fogva a m. kormánynak azon körülményt is, hogy eddig lehetetlenség lérén e vidék-
j nek mind eladásai-, mind vételeire nézve az ország szive- s illetőleg fővárosával érintkeznie? egyenesen Bécs felé volt utalva. Nem tartjuk üres argumentumnak ezen körülményt sem.
Hátra van még szólanunk azon előre bizonyosnak mondható építkezési különbség-s illetőleg meggazdáIkodá>róI, melyekkel szintén érdekeinket hiszszük támogatni.
A részrehajlallan mérnöki munkálatok Id fogják deríteni a távolsági különbséget, s itt csali arra szorítkozunk, hogy kijelentsük : miszerint a nevezett helyek bármelyike is jelentékeny eltérést mutat, holott Jánosháza beleesik az egyenes vonalba. Az építkezési nehézségek pedig oly csekélységgé olvadnak le, hogy nehézségnek is alig nevezhetők, főkép ha figyelmeztetéseink számba fognának vétetni. .Nevezetesen Pálfe-és-Martonfit-körül a Marczal szúk mederbe van szorítva, ingoványnak neinhogy nyoma nincs, de sőt az alj köves 8 igy töltés is csak pár ölnyi távolságnyira s legfeljebb 1 —1 , láb magas fogna szükségeltetni.
A másik nehézség nz úgynevezett Farkas-erdőn mutatkoznék, mely azonban egy tőlünk egyenes irányban eső nyilas- és pedig nz oszkói nyir-erdőhen található „Katonául" felhasználásával, teljesen ki volna kerülhető, holott a fentebb említett helyek irányában, mindegyiknél jelentékeny akadályokkal kellene "megküzdeni.
Hozzá adhatjuk még, hogy a sopron-kanizsai, vagyis jobban mondva, a dól-yas-pályn-társulattal történendő előleges megállapodás titán még a Rába áttádáMyflak szükségessége is clenvésznék, miután azon esetben nevezett társulat vizi-munMaataí i3 czélirányosnn felhasználhatók leendcnénck.
Más.akadály, tudtunkkal, sehol sem fogna mutatkozni; Pápától le egész Molnáriig -az eg\'ósz vidék — kivételével az egy Farkas-erdőnek, de emiitett úton-módon, az itt felmerülendő nehézség is könnyűséggel megkerülhető — egyenes rónaságnak mondható. | Ezek utáaTbátran^feltehetjak^lvérdést\' képes volna-e hasonló előnyöket nyújtani | a felső vidékek bármelyiko ? Á gondolkodó s számitó ember tagadólag fogja fejét rázni,
mmtán azonépítői kbnnyebbítések, melyek reVilknJl netán felajánltatnának, - miket -Ttzopban » távolsági különbség s egyéb nehézségek a^úgy. & felemésztenének — egyáltalán nem állnak arányban #s$n fcyÖkkeLi»lvekwllemondana-a számító ember előtt csak annyit te*&njt a^áüalM]o^oj@t jíb^kiiztaljfí P r P
Végül, a n#f>eogg; L miüt wnlftótt-^pit^i könnj/elíbitéceket illeti, raííj cnek szerintünk \'terii\'leti^ajililiaikna leijére ütök EiduitéAií ^mnnUenj felajánlásában, atb. foldhatnának efo A, feimr^ jájeiáitplkí högyj a lMtetfeéghez kéfést. ia jtíeniésalr hogy minden áldozatot meghozni készek leendünk; de valamint az ügy jelcD^Btadluináig |
nem engedtük, ugy ezentúl sem fogjuk egyátalán megengedni, hogy a felső vidékok bármelyike nálimluiá^áljlozatkészehbncic^utatkozb^saék.-JánoBháza, p6é-ik évi januárrjho 17-en. -
- ¦¦¦ rv\' íí " -. ¦ i-v- mint elnök. *)
írmt4Vtrfiíitrt \'5rO<BHie&\'bosiro&, nem mulaotüiotjuk el aa lllctüb
~ íj,; —).UidSo a BiakuvaíoUail Irt jeli Üffjolmílie kísioéRfrol njnnlnnl.
Ae etnlikiratiioe iérru.ji u in ellik elte tik
kQIHn- öoAllilláj Jelenend meg.
A vasmegyei honvódegyletnek.. 1868. évi janu&r hó 8-&n tartott gyűlésének jegyzőkönyvi
| j*. ,í ;. • feijoii^ttv •• \'
__JíüjujiJjíaUJik a_ szokottnál-anjonabb
volt, minthogy a legelaÖ. tárgy i", mely szőnyegre ker Ilit oly kellemetlen éa \'téri*oá volt, mely a szeplőtlen leikot a tiszU baziifi jeílemot elkomoritja, azc-iu-baruk iránti bizalom-fáklyát kioltja, — ta-seútJtUiZ. a kebaibűnT — mint egy agyunvert ejW.uka.
K tárgy volt n szombathelyi pUsptik nr által a székes--gyliázlmn nem enge-dc t gyászinine, melyet mintegy lero-vii.-ául a szent kegyeletnek szi\\bad>ág-Itaiczniiikban elvérzett halottaink leRi nyugalmáért nz ég nrtínak bonmtatni aliarinnk, — e tárgy több rendbeli polémiára adott okgt, miúrt in ezen kellemetlen tárgynak tisztelt elh,oT(Ünk"0j-¦váry látván, lu>nvéd alezredes nr, ki közvetve érdekelve is vnn, an egylet kivánutn, éa anját akarata folytán egy a tárgyra vonatkozó nltiruatnmával befejezni igérte, — ez átulánpsan elfogadtatott.
Tuvábbá iintárazntba mont a bonvéd alup nüvelétiére egy fényes honvéd bált iL-nduJi.i, niblj uek határideje február hú 2-áiu kitlizetert a aSzarva9M vendéglőben, melynek bérlője Heira vendéglős ur e csehit a teremet díjtalanul átengedi. Ezen nemes éa hazafiúi tette éjjenekkel fogadtatott.
Eaek ntán ielülvastatott Aradoiegye honvéd-egyletének levele, melyben a bo-ruatyán kwzurii egy. levele, melya nemiét 13 cánouiüálatlan szentjetnek ravatalát ékesité, mellékelve volt, mégha-tottim és ellugüdvu nújituk ezen becaaa ereklyét, — mely éppen akkor, a midőn lerbr. leii a hervudá*nuk njra születeti, hogy OiOkktí éljen.
E közben őrömmel vettük Zittrittch BeuÜ helybeit legifjabb kerenkedönk 1 által küldött o.-uniagot egy szépen 1b galtnitzott levél kíséretében, melyben a ÜOn^d egylet irodája azükíiégleteire nagyobb mennyiségű Íródni szereket ajándékozott, h egyaaeraniMit kér; a^ egylti-tet, miszerint engedje dt azon szeren-Cáébtn ríazesiilm, hogy továbbra is_az iroda sziikaégeíT díjtalanul fedezheaae. — Ezen jeles liazafía?, nemes telte átalá-íioaan megéljenezte tett, a az egylet rC-Mérői a küazdnet jegyzőkönyvileg; fol-, vétetni, ón írásban vele közöltetni batá-roxtatott.
Megjelentek továbbá a gy Ülésen : Németh József, sárvári lakos óa aebeanlt rokkant honvédf kinek havonként 4 frt; üeno^ei Baláá, kísniitkei lukoa óa világtalan honvéd, szinte havonként 4 frt; és Végi* Jriztfef, szombathelyi lakoa hort-* inek-brtvönként 2 frt-. é. sz egylet \'Tjfiiutijrábdl ntolványoztntott.
Végre elnökllnk indítványa folytán elhatároxtatott egy példányát a hadae-rc^ue1! is elfügndutt Wenozltéle lÖfegy-1 veVűíkj.as\' egylet. rá«óre, meghozatni, hogy ne o«ak elméletileg, hanem gya-kqijalilng itt keíulhesflük azon enzközt, m«ly,nxílit iíyen hívatva van az Árpádok \'tyéffi^-\'f koronás királyát megvédeni.
. SZALMA. Y AJdTAL. í„ i„* .: ltuuved egyleti ^Ijegyeíl.
: . -. ¦.- V«»?ár, jnnuár lG,\'\'tLG$.j
S^tij-éi y .vároBiink, hogy auxcsijjuel iio éljt!lt, — vjilóíwn ogy kia élűnk iltirál képo-ai a tiAíáiwk, Arait m^r toLib izboa bo ia bi-zonyiiólt. ¦ f , •
lingy a tőbbi\'k kiict néhányat olÖfluffljíik: tOhb jótéki\'Miy ci^lu itiulítBiígnak Bílnltülytí, \\j<ii lulra ptuuutljatim inogji\'gyEPuJÖ: uiiaze-rint niégÍH Bri<rt!tbilrti mohó az ¦ at emborieég, mulynok még ftkknr is mulatni ku 11, uiidön j .tjttet kiváu gvakurubii. — Van ciainójn, oa ciiijeli lolkca iii vatalnnkai, ukik altul ja-na.ir ll-fcii n cnsmói pűnzlár eBMlcU\'-\'uieBe, vajry :b nkarom n>ondatií \'gyarapitdiiAraTen-dczi-tt táiicsvig.ilomrúl t. 8í\':ik\'.\'»\'.iu urat tudósítani tulajdonképpeni cieljn uui aitniiuli.
A rvnd"íQ uruk kullu entliuaiaBmUBBnl loptak nz tlokésiuletaltbea, Dicjereiol;re saul gal, ljugy a aorbaz nem épaii tiaita li.lyiuc-grt —¦ ti ol a tinczpigiLlm.it voltak tartaniuk — izlóaaul b UgyeB«n Alesdaták.
Asunb^n a várakozásnak tmg nőm f-jKOd cackijly aiüiauial jöluiitak megftt. vutide^ek. Így bur a mulatság maglulmtóaca titüli kí, a lerinénzttea jó kujv aiámílivo vlt! do aiórt iiagyf\'.csegi FefBbgŐ Bosk3, valósngoa hon-lüai.y, váltuzhatUti lolkeaudéauel npróila & csiirduat.
KliCüliOÖ BÖSKE Baóptuvoje.
Heti szemle.
Jauunr 24. 1868. — l>Iy oaemányt, loely vallóauu unu-llco-duttaé^el LjuusÍl, késíBéggel linzunk ; igy janmtr 7-«» íjunzbun <-\'gy(gt.lyó .tltuli lialalru Hólt miigyiir dijiLoaz-vuEctu meghaló eautét, ki a re^i itoivu uly vúgzelii\'ljes uap reggelen nyugodtan lcylt ki Lurtuaeból. Lagazebb egyen ruliájai üllő magára, Bií voroaott, a meg dobányzneakójat Bum fúludó ol. Az utun lübBiür eluuk-jo tokintstt azét n inoootet kor-dvöxÜ liuabortuaiagon. — Ab ítélut atolsó t\'^l-oívaaÚBU utdu szilurd inngaUríásaal azóla a körülállókiius: „ChöiiiT; Uraim!-\' 8 osutdn egy aajút kubclóbüt f\'.ikadutt iuiAt bucsatolt magyar nyelven ns ég Uráboa, b raiutáo azt ol vógozto, agyaaasuu nyel van értbetÖ bo-acadat tartott tára ni hoc, tűit\' azon kéróíBűl sárt bű : „ígérjük meg mindnyájan, bo^y nem taoznuk uly aat, minőt ö ulkovotett, hogy egyedül ti bUnttüdják, a atéda nu l\'jgyau", unt meg ta igirtok, Bsutan bocsánatot kért (irrooBtorólül, A magbatuttaág átalánoo vult. Midiin be ökurtAk kotnl Bzemail, ózon szavakkal utaaitá el azt magától: „Nyílt szemekkel jöttem Q világra, nyílt asomekkel akarok balálora alá ia nésni." A lüvóoro kirendelt koslogéayoket bátorttá, hogy no féljenek b nu a.ijualják Üt, miro kosoit (Soase-funva mondd: nK.óaa vagyok 1" a no ágra 1u-kintett. A legónyaűg folbuzá a sárkányt, a
QEön pill.inaiban hangzott a kegyelem adó nPard»n.a Táreni ÜrümnyiUánoUsat kout ¦tortírlöffcar a lacout-a Tárosba. —- Mikoa mo-xicoi császár hűlt tetetne jan 18-áu délután 3 órakor tétetett a c&ássári sírboltba, mely Bécsben a kapnCzÍQUsQk által őriztetik. = QraDtzábót » kraká-varBÖl vaBát mentébin fukv&oroBs hotáraióll városkából jelentik, raíkóp ott ogy állítólagos gabnassálHtmányt foglaltak la. mely alkalommal kitűnt, hogy a zsákokban ruvnlvorsk, karabinok éa lő-aztrek voltak. — Fiaóhur Jdíofnó beü1, Purgly Zsuzsanna o leányai Jolán, Joiefj-llku ás Margit BHnjá9Byura váltaztktlák nej vöket nemeiségök fontnrtáaa mellett. — Jahn b, irküsxüníae folytáo Kulin báró lelt oiitrák birodalmi hadUgym)nieter. — Ama-rtkában-egy sstnéaB—brtlálat, költötték, mire-anyja a holttest hazaszállítását kérte, választ üjionbaa a azlnésa maga irt. — HirBaorint a\' magyar vuauti kölüsQnro jaru 28-án nyitta-Itk inog as alAirás. — 0 Felsége, a királyné Grüdoílünt lebotegt-\'déso hírére, puatvAros olukelíi hölgyei egy dlasea bőimet készíttet nok. — Perger Jinoa, hanfalvi prépost é& ngrí "föluipliiliini kanonok kusnl püspökké neveziiitutt ki- — A veesprémi f3gymnaaium lót^flítéBiíbuz Rmüldcrpüepok Ö exoja éa a. veszprémi káptt.Un iPgyonkint 10—10 ozer forintot ajA\'ndékoatakJlyssáp adományt csak nemofl asívU füpitpok\'tebctitekl :—A magyar homeopstliák tftiiintéeot folállilááát kérik a j k^rminytól a hogynhasonBssnvi gyógyássat I tuljas egy«pjogn_légyen a* aUopathtávnl. — i HorváturBságban a aoroiása magyar torvény J..ért«lraáben fóg^lffrtánni. -7 f.T,ó>don népf?a-
böeb 3,126,635 lólökbül áll. -j Anglia vaauta =-\'38%3.Ö6.4U0 Tor|iiitot\'T. 1uv8da1nj*se^ a mult cvbt-Vi. — Pbrtugálliiban ck/\'\'\'4 fH\'oa leány ny«ly nélkal.baaaél és éntikiil ; uz orvoaok Ía bámuljak\'. — Ugocaamogy* éa Kaasa nom opyös\'az ujiiáncipliclöba. —- OtldáVároiidnak 200 eíor ftirint oilóbátrulcka van. — A p?ati lipüt-sárusi .bajiilika .kupolája U&azodöh \\ a kar liibb azAeozer furintrn ru^. — A d10• irtitio elnüko Snmssích Púi, .iogyzdjf llorvaib Lhj< b lett. — Ruica Kágrábídruai kózjo^yzö L\'U i\'íor forintnyi idegen pcnz\'ik jogszerűtlen elsnjdtitdaa miatt elfogatutt.
Zala-megyei hirek.
— A d n Ií n 1 A b, A rogy-kunizaai roal-gvnui.iB aiiunk róazint al-vptúkóje, részint az o^ij tki;ztiti kultaopok f-"iÍQífaero bir asorint k\'iv^tli-\'ií) lelttoB ndaltozAaok folytak legközelebb be : Mlgoo Qr. Hzét-lionyi Ján. ur 50 ff5 mlgoB és fotiast. Zalka JunoP, gyűri roegyéa p\'iapok ur 2b ft.; nagyságot! éo l\'oliazt. faluby ruruncz, pécat kanonok b apát nr 200 frt.; Dgoa éa fit. Simon Zaigm., tihanyijnpát ur 100 tt; ngoa éfl föt. gyűri káptalan 100 U.; ngoa éa Fűt. veszprémi káptalan 300 ft-; lek. Barlbo-deÍBtky Cíyula ur gyfljtemérye 2~ ft.; Kovaca Jánoa, langTÍzi jegysö ur gyűjteménye 151 ft 50 kr.; nngykanizsni segélyegylet I 25 frt-; Ptoftozer Ignácé, filaii tai ea Uartna Jánua uraknak gyüju-raényei aa ajánlatokon kívül kéoipérzben 500 frt otb. Kuzoljük e Ulkee adomiujozásokat addigia, míg agymnaoium-flgy i btáottinAny hí vaiabiaau teendt kíiize. Midiin a azent ügy érdekeben hftz, itiaa kü-RS>>nclunket nvilvAnitjuk a fentebbi kegyes adomány \'toknak egyezoramind nem mulaaz\'i-h-vtjuk el lvivács Janoa jegyző ur lelkesült kénzaégű éa utánzAora mtiltó azép t.?tt^t hogy küloiuiBun ki no era-ljük. .Síulgalj in Ösctun-eéaiil a tubbl jegyző urtiknak ia, a szépet és jót utánozni mindig nemes cselekedet.
— áaabad kusvágaa gyakoroltaik uj év óta Kagy-Kanizaán, január hóra a mészárosok által a marhahús fontja 20 krért\' áruitatik, vagyin nnn^Jért, a mennyi decemberben volt limU^Crarmellott. A huavágdaaal fuljogositottak *tfíír.ft óvatpánst minden mé-szdrazék után fizettek réazazorínt kóaapénz-, renzaieri.it Állami jugyokb^-n a városi k^ma rási pénztárba.
— A válaautáei mozgalmakat Nagy-lűioisoán csuk annyiban regi a Inalhatjuk, hogy két sröa párt van; ki lesz a vivát? a szavazás pereséig nem tudjuk.
— IdöjárAaunk enybe volt o hó 23 áig, a hóolvaJao következtében majdnem minden kbzlekodéa fennakadt, kivéve a vaopAlyaí közlekedést, mely most iuniót a rendes kerékvágásban von, s idÖiarasuük azután hol szeles, hol hidegre váltonott.
— Sümegre-1 -tudo^Utnttfnk- > h«*gy otfr-as élet vigan foly : Farkaa Miska hetek óta ott mulat b van tánczvtgalom, concert, nóveetóly
- stb. Jan. 23-án fónyeirdabdo volt-a bonvádek javára.
K o s s t b e ly 0 n ágiz\'l. gyakornokok ján. 25 én zártkörű tánezvigatmat rend estek.
— Egylatt mükodás. A nagykanizsai takarékpénstár elhalt pénztArnoka Rniser Jöéof helyéra Horaeezky FrigyeB, könyvvi-vÖnek pedig Darázs Ágnstoo urak vdlaastat-tak meg szétObbaéggol. Rnch Mihály ur, kí már 24 év Óta kSnyVvívüi hivatalát teljes megelégedéssel viaelte, moat a tárgyak tul-halmoiotUAga miatt füügyolö, asáinvevö éa ügyvezetőül bízatott meg.
— N a-tolvaj. Egy Keszthilyral még-szDkött nuazabósegéd 30 frt értékű lopott budával i-íagy—El mására érkezvén, a rendőrök által elfogattatott. A bnda, noha már el volt zálogóBltva, kézrekerült. A nö visDsa-kiaértetoti Keszthelyre.
— Caalddokro vonatkozólag mult évi npv. etején tartott salamegyai btspttmányi nfasitás, illetőleg rondszabáTy,Nagy-Kanizsán szigorú figyelemmel tar tátik,
A-A-m. ki r. minis toriam a nagyka* nizaai vároaí törvénykcEÓa költaégeihez 2300 frt sQgólyozóssel járalt, moly összeg a helybeli jíívodékí és adópénztárnál utalványoz-tatván, a várost olöljáróaAg által felvétetett; küazünOt á m. kormánynak, hogy esun segé-lyeségael oazktiiölte, miszerint várbsunkban a költséges törvénykezést ezáltal megmentse, s motl már, hiaazük, hogy a törvénytudó tagok megyáiaastáBa ttlbbó akadályra nem fog laldlnD
S. — A tornászok állal f. bó 22-6n a ZJdfa vondéglíibon tartott tártkórÜ tánc-^ vigalom ungyon caiuoa, kedélyes volt. A diaiilea mindenkit n"monak ki elégi tett, do valóban meg Ía lepett- Oly \'Isazhan^zat uralgott Ue, egóoában, ratnüT kevéa ily eatóken szokott várni az ember. A nöi toaaoru kivi-lóan icvá árdekcooé az eatet. Ultüzeljük nom caak hogy kifogás alá nem eahettuk, do oly etegfliitiávrtl párosult ízléat árultak el, hogy külónüBiin egyeseknél hosasabb ideig ia ol vet tnlAlhatott (bárki a szemlélődésben) a fUrkéssö, vizsgálódó nsem. As eate azépaógni kosul a babér koazorat — mindnyájan ooai: hangzólng — a kedelyua finom raiueluegü Bluu Eugénia úrhölgynek Ítélte oda.íiitüntek még üuttnjanti Ida úrhölgy ferjfzen Ma sebanatterné, Guilmann Emma kiaaaasnny — olegnns toiluttje nllal, — Weíao 6z.idi ec Hnffmann Lina kiaasazonynk. Azonbat ÖSEtDlón megvalljuk, raiaserint ba ozigorTi méltányoaadggal akarnánk bírálni, as rgeus nÜÍ kosLr.rut mdaozerint kellene felemlítenünk, miután felette sokan nem voltok, mu-l.Uni,kedélyesen táuczulni kényelemmel leh\' -totL Azonban nem hagyhatjuk oaili tol lenti i ason kellemetlenaéget, mely a kjalvó gyer tydk miatt kényazerité a társaeAgot mdr fel 3 kor odahagyni a táncatermot. MS az ok iit? Nem lehete erről elölegüaen intézkedni? Végű \\ feitimlitjük még, a pedig m^grovólag, hogy r, helybeli és aa említett mulatságon működe QrQnbaum vezetése nlat! álló\' zenekar vapv nem nk->r, ^ngy n-m tud kötelaaeegenel; megfelelni. — Az clöiancsoa figyel-ivil\'j leoe? a nemca&k hogy nem iiitllgatutt, aől rosíiii:..:\' jálazott. —Véleményünk udn megy ki.b - fTv oly senekirnal;, molynek paranca.Jni ¦-lehet, zártkörű, de egyáltalán tár,eiv:L.^\' mákban ninca helve.
Somog-y-meg-yel hirek
>"ttog/msgyo L>**i i B.i minden caüto-i-\'k-r
— Hivatal bocaa m&zo varosban
tartandó hetivásár enirudólyQEtetett a f>jId-miveléa, ipar és kereskedelmi m, kir. mi-nissteriumtól.
— BiróvAlaezlia- Kipoa várolt a központi fbaznlgubiró ur a közelebbi birL,va laaatáo alkalmával az izraelitákat a^érl nem bocsátotta a vdlnsztáshoct réastvorésber, mert as egyenjopoailjiai torvóny még hivatalosan nem jutott bocsa ; ez érdemben n n !i 1 sánkuL)omogymegyél illíberalísnak mondván, arro Andorka Gyula nr a kövotkető heíyea megjegyaóst tette, melyet egéatf.¦tftrjodtrl-máben közölni sTífclelaégÜnknok Urljuk_: A „Hasánku 5 ik íUctál\'íg.r jnn. 17. ezámá-ban a Kaposvárott jan. 11 én végbement biráválasztást küa^We, eit oly megjegyzéBScl feiflérie, mely üt iiiinTBTTffl\'Vgyi embdr észre vét -lenül nem bagyhatok. Hogy a központi főbíró ur miként járt el, azt néni tudom, ezf ? el-járist^e védeni, se kárhostSjfoi nem akarom, szánban ismerve a központi fübiró ur buránná jellemét a műveltségét, bizton reményiem, miszerint fel fogja világosítani az egész tényállást Észrevételem caaUóH*zánk" azon megjegyséaére vonotknaik«" mely Sr-mogymegyét illiberarianakkffintell clö. Bátor vagyok orra a következő,,tényeket ful-emlíleni,Somogymegye sooialís ter^n mindig a legssabadelvübb megyék egyike volt, a habár jelenleg nem is tartozik a bal>>ld.ili
-megyékhtn, tnégis sooiália szabad Ivüség-ben a polgári oletq rflspeotáláBdban tán egy megye sinos előtte. Hogy a ssidó lakosság néhol nincs akár a nép, akár az ínlrtligontía réuár&ljobban -méltányolva, köv\'otkozÖkot hozom fel. A babocsai járáBban^tíedrahjly köaeógben, hol 3^Tzraisltta aaálál vnn, már 1866., 1867. évben egyik köMé^esküdtnok Faehs Bernát hébar vatláain,y^azzlatolt meg, Iliárofl-Berényben (a mirozHÍí jÖTráai kö«aég-ban) esküdtnek W«Í6»\'N:Mett<níégválasztt-a. A babocáai járásban a náptrávútósr-egybtben israalita honötáraaiukkal .együtt .tanáoakDa-tunk, d proloatana, katholikno a Mózes vallású hívek egyeBaltojc^gyloUoftküzöoárdek ás caél kÍviváBárai!1\'JiiriuAr 2l-éa egyosüléai tinozvlgalom volt KáposVár-jtt á-koresztény és aeidó Ífjasdg~kösölí.f\'1 ¦\'> i
—• lL hoDvó.d,sogály,afli;e!l»p S^Ta Barger Sándor soniogyműgypijlajkofl 20 frloi adományozott. , T. .,"„
— Lengyeltótiból a kövó.tknza hiroksi tettük: ,; ¦¦
o. A Ü\'TiPo V ál a b s t ft a községünkben a hi lSita toeúlvágbe..Három jelölt közül — \'kik kosi egj^ izraelita ia volt —\' épen as nyerte tnVo birói pálcz^kit sokon nora ro-injéWett Iptr, bogy ilyen kiír az illető egyén \' ^böoafllBtBaaégén ki vQl min fik értelmisége, \' erélye. vagy kítartnHn rilkan jő nrjaia alá.
\'E^ alktdonsTDal\'B\'háüNÍak -4d«ozára minden • indigoatlojuknftk —Ftintén az Itteni bíróság al á- tá f totfa l\' k^ro d é 11 e i fcs k. \' \' Ő":\'Ssd"öí\'bb ó d s á gu n k b a n. Puszta -azt. Györgyön méltóatígoa Zichy gróf ur kegyes inláakedéaé folytán — az ottani síülott órö-J , mér^ (ifkoba nyittatott, melyben addigié, Esíg lí raéUóaéga oda rendes tanitót állomást alapitond, a gyermekek heten kint kétszer nyeruo^k.yklatáat.,
6. Ásolflö t án ü s v I g alö\'m nálunk I. hó 28-án Fag lartntni Kzt pedig, mint hírlik, nemsokára n második kúv.-tendi, mely egy nemes szívű emberbarát indítványára a bácsi tüakároauluk javara torvoslelik. Raméijüll, 1 liogy e jótékonysággal Öaazckotótt vigalom ráasvét és pártolás hiányában nem f"g elmaradni, süt vidékÜnkrúl ia többen minél azobb eredményt DÍctondue k biztoaitajii.
Ó. A a. i d o I farsang itt a mult évi lakod alonthlányokat ngy látszik teljesen pótolni fogja. Mária aok volt nz eaküvö a vasár-napnnkint még mindig S —lü oaszek Iiíd hirdettetik. Buzaakbao 2\\-én egy külonöaen említésre méltó laknd.il\'iin tartatott. Bizi nyoa polgár egyezerre 8 tíat hazasita.
ó. A farkasokról bea\'.élik, hogy Tatárvár és Buzaák közt kettő, Fonyód kürtit pedig több ia mntntkoznit.
6. ídojik néhány nnp óla nagyon enyhe, olvadékony. H t. igy tart, rövid idő múlva az öles hóból misem marad, de anuál több leaa a sár éa víz, melyban csizmáink már ia elmerülnek.
Sopron-megyei hirek.
finprniibúl. Társas i\'lelünk éléuk a víd.nn napjait éli ajnleo farsangi idény al.ítt. S mig null ifjú Önfeledten, dobogó kebellel lujti at a szop órákat valamely bájon hölgy karján, nem gondolva a külvilág hid-g Bzámiláanival, addig aok boldog atya kedorüütl tapogatja hímzett tárcsáját, látva annak sorvadó be-legaégót, dű bíáb i ! a természetben fekszik a tituk; mert valamint a tUínok ninca nagyobb ellenséged víznél, ugy a szép duzzadt Urasaknak ia legnagyobblel Unt Bég* i farsang. Talán érdekes lesz tudni sokaknak tisztelt olvasóink kosul, hogy mi kép éljük napjainkat a farsang Folymn i alatt. Az claö fényes tánczvigalom e hó 11-én firtatott, milyet az ^ittejlt^oggyako^iiuk tuatdlet rendezett, a . inegyid|jlk i)sai(\\tónf bogy mind küla3 fán^í mintl gálíg finom müveit a mágia fesztelen modor tekintetében, a vigalom a legszebb példával járt olő, főleg piáig érdekessé tette ast a társalgási magyar a»eiiem+moly f eled-tálé, bogy uátaut ajka városban élünk. A dl tízes hölgy kos sorú annyi bájos virágot foglalt magáh n, hogy ta varba jött aa elfo-gnlatían néaő. váljon kit válasszon bálkirály-nönek, s a a sáp kossoru gyöngyeit leginkább 8"pron müveit éa bájos magyar hölgyei ké-\'\'pesnákf kikiiék rtoaiésak ajkára! unng cnnn
göari ozóp nemzeti nyelvünk, de keblükben is a legnemesebb honleányi >be:,v dobog A rendelők ügyességű éo iapld tatássá gát leho-
— taUen-earalkftlotDDial dicaérölög idl nem említenünk, miután mindenki a legmegelégo-dettebb hangulattal hagyta el a termet. A Far-sanc f-dyaiua;aU« raég.^bb. fényez Jáncz-
,M yig,irmynk lonnáVÁ tanhiok bálja, ~fcet: oaaí-
: 1 wói tánoakaozpfu/a a megyében Kis-Martön-bad íéi átiaaili«stv^elök által " TepdázejjdÖ jótékony czéla tánecvijralom fogja az ldoi faraan^díírzóX mág era/dnl. i^slnés^olnkröl ia diosék,Slcg"breU, m-\'gemUkazhdnk, kik a küs^nn^ igényeit, új.ibb én ujabb érdeken aí\'_nd_nr!>b!ik ásiopan-ttek sikerült olóadásá-\'al kellőleg kiatégiltk. A bapnkban Lebno, nevelő intézetében epry 16 óvesifju méreggel vetett végett életének; azt álUlják, hogy
.^^a^tíatÖzwajlMielt-Tulna oka e szándékon kora o^láfnalTi ft-cy o szomorú hír ra«llá vobnui--wigat4» emliteüük, felhozzuk-bogy jelenlog néhány l»ócsi nópónekas szo-roB\'ssórak^aástVBtéMklnt a fogadók és sör-hásakbj4^^bár klasé\'ifriyol bécsi dizlootus-fe^;(t^á^;OlBadásáíkát s-mág U némely tB(lv.fiT4^árak annyira gyiinyörküdtot, hogy «4ljj*4»bikkktUloiüg^ii"k esen, mint valami b««a# iáját előadáson, a ha netalán vilakí 0.F%*ff J)^ly«dáiak1ioii iieaendflt legkisebb M1??.88?\' ?*^y oáttogiaanl zavarni merné, jaj annakl msrt kérleUietl-n az.«vakkal támadjak még.rflgUliiAcnn vakmerő o>erfdzftvarát.". OiampOTajO^soroein U;e/.áÍnkon érdákea látvány a^niat >i «dé 6,u,iJ kutyák méltinág. tL-ljosen^sWWhiVátVodva sétálgatnak, ratt-, lógatva a\' nyaktferol: leTUggö nobántavirág niedailonokat. — HjaJ nem canda I... A töb* Wt ro^dJ«TÖrb"mbnnfo\'m ¦>". •""
=3 Ndpno»ol(ii. A, népuevalés áldásos malaaztját SopWnmegye kfleaégei is kea-. dik élvezni. E liénnp folyamában Rákoa küsoégbon egy bizottmány alakult lakosokból, m-ly ns ísltola -O^y vozetéaót át !9 VOttn.
== lamót Öngyilkosság. P. hé U-Ón enti 9 érakor Soprunlinii egy IG évss növendék n Lahner intézetből eyBiiknlivitl mérgezte meg magit, A fiatal ember egy kapitány árvája, nóvezerhil Braun Ottó, a harmadik katona intézetből lön elhocsájlva betegeskedés miatt és a nevezett intézetben testileg előnyösen erősödön. Tiilnjdonképí baja, szívfájdalom volt, a ez vésette Öt az úngyilkoa-aágra, a mit hátrahagyott iratai ia bizonyitnak a f. hó 19-iini liivut.loa nrvoai aaomle alkalmával kilÜnl a aaiv kitágitláaa a ennuk tor-méazotea k ¦» v^ikoi\'nöiiy.-ill beállni t eltne zavar, inni\'.-k folytan uzuk mcgálUpitáaa után u li^t.il flft\'r--n.\'síden embernek holtto lerao beaiuiu.ilt.itvcn, u li-i IU én „rök nyugalomra kiaertotett. Az emiitett intézet már >;vck óta a L-gjobb li.rnek örvend mlfidcn tekiototbon, a i«.n.:l.ii akarjuk, nuha a eaa paa rea nézve auly ¦» vult, iniiidi-a komolyabb követkéz iué uyt ki fug tárni, a p^-dig annál inkább, idÍvö! na g y ilkoaaug elúidezeta as. iutezdtnuk aerumikú|i aem rújiató fol.
= F a r a a n k i m n 1 a t a a g o k. Tudtunkkal u t\'jrs.ang t\\>l v.im.ibai, Sopronban még következő tánczoi\'i! i U">g\')k fognak tartatni: Január hó ÜÜ-én tanuló ifjak balja, — fehr. 5-ón lényoa alarez bál, —• lí) ón bohók estéje, —25 én f.-trsangkoddi mulatság,mind nyájnn a asinhazi helyiségben ; febr. hó l én éa 15 én mínt bilijük, fognak megtart >tni aa egyleti tánczkuszurucakak, 9 én pedig a luriM egylet reazéröl egy tánczvigalom a torna tőrömben. T-ibát itt mindenkinok kijut, az atyáknitk a pénzkiadAab.Ln, az anyáknak a terv kifözéaben, a rink részéről n VÍBQ-gálódáaban éa a luanyik rauzéröl a hnrog-veteabon, éa ujiadnyájának a vigalombúl.
— PolgTri bál. Jan. 18. a helybeli azinházi bolyiségben tartott polgári bál, mint olöro láth.itó volt. számosak által liln f-ílke-reBve, Kiválóan felülntek a fényen női öltözékek, bot nemcsak itt, dn a páholyokban ia lehetett lát ni eleg;ina t-.il.*i leket. A táncz tartott reggoli ü űr.ng. Ca.ik ogy volt, mi kifogás ala i-ah\'Miflt : a one. tííünóra alatt a diazeaen ki-illitriit étterem lön aa ostrom tárgyi, hogy rntlv ered tuény nyel azt az •\'gy\'-a kibangió eles-bb, vidorabb kiállás .kból luhetett liovetki\'zt-.\'tni.Azonban aajnálat ,io kra a régi polgári vidorság majd egéazon szám-Ü\'. ve volt, arait azilöiti pilgárok. rondazott tánczmulataá^ukról n*.m lihete mondani.
= Uszoda. E Uó 19-én az uazoda részvény oaeín jk vo. t a luruate re rabon nagy gyüléae,
= ;-BUgyi saabályzat. Több, kivált aopmni boríurmold a bó lÜ-én a tanácahás termében gyűlt üeazo egy uzélszorü hegyi szabályzat kidolgozása végett.
= boprant megyegyüíós. E hó 8. tartott megyegyűlésen élénk vitára adott alkalmat a honvédelmi minutortum leirata az njonezozást illetőleg, tartalmazva a katona kön leao ttok ÖSBzeíratáaát a közeli ujonezozáara. A vita eredménye beleegyezés lön a kivánatbs, kimondatva azoubaii, hogy jelen ugot.a jijvjru num iránytadó.
Vas-megyei hirek.
* Vaaniegyo- bizottmányt ülósa 1S68 január 8 án. Főispáni helytartó IS mlga a bizottmánynak azáiQ\'iaau megjelent tagjatt as uj év alkalmából azivúlyeBen üdvöiölvón, köszönetét fejezi ki ui irányában tanaoitot\'. rélzvótóft, valamint a közügyek éa a tisztikar irányában mulatott szíves támogatásáért
— Ez alkalommal fájdalomtell érzéssel adá tudtul a bizottminynalt egyik veterán tioit-vb»elÖjént:k Bnlogh Antal, csimzet-a aliapán Uf halálát, kinek órdemoit 9 Tlalála feletti fájdalmát a bixuttroány. jegyzőkönyvileg megörükítní határozta. Erteaiiá továbbá Ü mlga a bizottmányt, miszerint az Igazságki-bzo Igái tatás erdőkében szükségesnek látta o mogürült állomást ideiglenesen betölteni, s erre jónak látta helyettesíteni Ivánkoviuh Já_nQS_urat_addig ia, rajg oi álláaa_ jüvŐ.feíb ruár 3-án tartandó biaottmáuyí gyűlésben szabod választás utján véglegesen befog töl-télníí Felolvastatott továbbá Tákáto Károly
{ánoaháni szolgabírónak hivatalos állásáról! oraondé levnle, — ukut felhozván ebben egésiaégi állapotát, és családi körülményeit,
— 4 lemondás elfogadtatván, oson holy be-, töltésére is a fentebb érintett-nap olhatiroa-tittött. Esők után felolvastatott a tnagy. kir. belügyininiatarlumnak 186^-dik év! oűtober lö !?1251*11. ss. alatti leirata; mely szerint aa árvnazéknél egy kiadó, és könyvvoaetö ideiglenesen kineveztetni megenged te tott, azon megjegyzéssel, hogy aa alkalmazott tisztviselőknek oson állomása a zsükség tartamán tnl no terjobbtennék, — ugyanazon minloterintrinak 1867. évi deóísenilier 7-én
tW85 az. alatti loír^tábni jiínle raegengud-totelt, miszerint a polgirí törvényszéknél egy üloök meg választásáé k, valamin! egy irn«k n kezelésí uzaktioa ktuovaateesék. .Sz\'liiyrgre került Livábbá a h mvédolmí nxi-iiiü^ieritimiiak luír^tn a helybilí kiegészítő hadp-trancBnnkBág-B-«trhnlyénok Etűrmendre leendő áttétele érd-\'kotra, melyben a nevezett miniazterium határozata a város hátrányára és kívánaténak nem kedvezöleg szállott, —• ennélfogva a bizottoiánv elhatározta, miszerint municipalia Jogából, mely a törvényekben gyökeredzik, ol nem áll a o tekintetben as orazággyüléshos fordul orvoatáai koresni.
* Nomoa ajánlat. Koobul ForencE je-los fényképészünk ajánlatot tolt, miszerint vaa m"gye úsazea honvéd tia?;ti-karál lephoto-graphirozza mindoo díj nélkül, a ezek közül egy példányi a p\'ialt orazágoa hon védegyletnek, a rgy.\'l pedig az -.-Ilinknek fog rcnd\'-l-k-\'iéao alá b"caájtani.
s Ucák Fcroncs arcslcópa. A megye kotonicgo által megrumdilt Doák Fo-r-ncz ftl-i nagysagn arutképo megérkezett a a vnitpalyáról a mrgyeházboz bchosatoít, o rnppatil uagyaágu képnek aulya 170 fontol nyom.
* Uj ügyvedek. Uyarmaly Sándor éa Kr.initz Józaef íialvl ügy ve J-knek a 8-án t-irti>tl hizothnányi ftléaben hird-ttetelt ki ügyvédi okUv-lük, Ügyvédi karunk kél je-|,<h "gyénnel szaporodott -
* Hó elvadáa. Vidékünkön a napokban a hó a melegebb napok következtében annvira olv id, tiogy Inpályoaabb li-lyeínk tele vannak vizsel, a Gyöngyös éa Perinl f-ilyók befagyott lolejéo fjlyikaviz, ki.intve az alacsonyabb partükon, B-ik boly Üli a huz-ik falait moaea.
* N\'yer\'-\'iién y tárgyak. Kőszegen a li-iki jót !-;..riy óiéira r.-nd-\'zetl t:i uci v i ¦ galomb.in a kin..r l..Dra bead.itt tárgyik közül a Bsoui.iatWIyi\'jk nyortek: üLagiaaj- ur-»Ey cbampagn\'ü tiveg*)t, —tán volt Ía benne. Piivs ur*egy p\'txzíllap tyúkot, mely tojáaon Ül. ^nalni\'ty u egy Bei var-lárczát, éa Sítvar -p/. vk.l. Taluber ur egy tortát, — a meg-
li \'n éa iható t.irgvak lüflténl kóaujl.ie utján ,. If.^vaaztallak.
— V. e r g é n y i Ja I i a perjliez adat ".ti i\'-ÍU bucoi I ip k, hogy a megmer Lí.\'zéa előtt r1 hány napp il Angnrer udvari fonyke-póazliil levélileg V»y bárónő aláiráaaul a közénél lévő vegyészeti aztrekböl kért, ki, küldött ia neki. Moal Angorer a béeai lör-vénysidken m->gjelent, a levelat felmulatta a az üvegesét, melyben a azért ktildé, rolia-merte. K. bárócj^^tíden eale kéBÖ órákig haílgattatík, d-^^fimíl aem vall. Napjkban Chorinazky, a befogoitrak üescae, mint tanú ha\'llgnttato\'t ki n raüncheai bíróság megkeresése folytán. A bárónőt törvényszéki\' orvosok véleménye folytán az örültek hátába vitték, mint elmebeteget. Aa obergdnyi caa-lád dr. Nenáa ilikeál bizla meg a bárónő vcdolmóveU
Nyilatkozat
Alulírott tisz-elettel jelentem n -Ruj-tn fiuk, vigadj i»nkj^_c^in»ü_ tbtU könyv második"bfiviu-tt kiadásra jelen-kezett t. cz. i-lilfiít-liíimnek, bugy a dalg-vüjtem-íny olv nng"y mérvben veazi igénybe nyomdániüf, hogy annak meg-megjelenéaét míg ntUMt sem mondhatom bizonyosan. A 6. cz. elofisetrlk megnyugtatására kijelentem, hogy 40 ivtiél több lesz a munka, mely körülmény díszes kiállításával egyetemben diisun kárpótolja a várakozást.
Terjes tisztelettel N.-KanU»án, jan. 24-én, 1868.
WAJÜITS JÓZSEF, kiadó... „
TÍBCZi
Sonofctek.
VI.
Fchir d piros ailnü. t\'irotli-nal Tlrvem^lf éa a. lAaf ma^ábau ül 5 Merengni, falui lll ai alkalom.
lCca-r»ro, ah ka<wn< alkaJara I KlSbb o.m«\'.t, Tajr Bit-a tflrj* föl T HnUfomtlanot tekint fcOrtlI, Ml 5 ar:u laa;f a mlf^uajj n«ffyoA.
Fmhij — b<1oU üAiáia\'iKtt, uit aioat [ A bdsirist korábbról No-rít Tffaa J"ffit oíItíIwb *» Mt4 I
Piroa _ DT^wlml ¦•Iiiü, b*r t\'ffSBt 1 Ettől ud! — IIlati* dogéra^... Bamaalo t^V, *Ü I M «n( 13,1!:
. - " T
Ktilt a pr*a»nih4tv ari* koril»,
~KUSni Ta\'ji/,\'TaJioija gj^mnSor
" A fc4njt 1«ibbtt ilnf vraeV mmBTyTt,"7" . 3 JiJBPtt, t |*-<a, BiITarra_j>Miasl.éi\'., ~„ .-^ A B&lkrq tttls »lr«j>^l,iayit ^ - \' . .
BiiAnf erh%; a tabrya. m«jhiwi«l -
Ifior\'l. a pillnOat B T03tei7
Kilvetkeiaa ni ne» ; tu o\\j caekilj l
De nsm 1 Halw ! — E13rn, *Jffl|ilnBt . lEohaBnoft ini b-b jerfilfl karét - •
A EjAnibutot h jni\'ja, Elisia a iit " —
V.ll.
Ai •\'¦ia j r, ttr-tjrrg ajQQrtlenQI, Ho J:\'.r euinMU, r»kU mool.-rp. M\'itatjl liUn, »a^/on --l^g itnrr 6 klt«rui rm \\LI*\\n nionkiT.\'.l.
ItBrit, a tiri mH5ullja «mharai,
Isrtf, moiop purunyi tcnfoljD. IlnitéL. nragnlms ninca, ku ^j)ete, Hn (clbtnink a lancp.il b lui.
Ordi, asvri, ho. tíüto. t^lj.ail.
I-Cpitit. esibii, lapon, ha (Agyiunk ILit/itt ftmomct égiok, f.ldl.. DühJnj, kifirati r>» a i L
bato rtFt.
A téli falusi elet.
Üvölt & fergeteg, csupdousa a hó pelyhelt, megfagy a fán a kün szorult midár, az élet be aaorult a meleg szobába — a szélső báz nal liallntasík kutyák ugatása, mely aa eltévedt utast uiha Igazítja, cmlL-kestett, hogy faluba érkezett.
Meg minden bar midik háznál fent vannak a tiitiu-i\'öul világolnak,pereg a rokka, bangxik a dal ,caórda páaEÍocaU, midőn Ua.Ienemben\', "í? ágy röpüljünk, mint a raj. A gazda letelepüli a kálba. móllá, azaka&sto óa véka kótéaael foglalkozik, a család fiatal pulgárai a a&otga legenynyel szákrn uldugáb © j tnoi-zs-\'tják a kukoriccát. A básino, ki 6 példával megy elő, gyornan hajtja a rokkát a fe* jobiczeiitéaével árulja öl, hogy nz idő tízre jár, megjött a nyugalomnak ideje, a kisdedek az anyai íntéare felszedik & kukuricza csutkát, az anyjuk tartja a zsákot, a háznak óladé lánya kiviszi & konyhába reggeli fűtésre, e, zúzott kukortcsa ott raar&dt a kalhn mellett a zsákba, az apjok ia h-\'Ú^I\'-\'a szedi ősaza a aeíácsoi, a furdáncsot beleböki a készülőben lévő vékába, kéasOl aludni, de mielötta vetett ágyba azánná magát, nagyot bus az ablakba lövő csutorából, mondván ; Az latén szeressen bennünk at, az IfllcO is. áldja meg azt a ki jót akar. Miután a sxolgagyerek is megnézte a csutora Urtalmát, a íogaara ny.ulJqxflBai_
! szűrét, megy ki aa istálóba, belefeksiík n | kerek jászolba,— álmodik píncseés szőlStel, Szilaj os líokrosrúl; do leginkább orréi a fekete asDinü kia lányról, kí épen mindég ak-kor talál a kútra menni, mídön János is \' bujtja ilitni ökreit.
[ A k:iknaok TrÍB átállása jolenti, hogy kö-| !>r>lg bl rt-ggfl, aa ntcsfti uaendjt a menők J léptei stívflrjak, nsert kántor uram is- egyet ; harangoz.\'tt hajnali miaérc, — az flnyjflkfel költi az eg\'ífla eaaUdolj — te lány erédjTü-toni a kéasülj a misére. Kend is spjnk fel láthatna kelni, micopdtt g»=da a?*M a szol-gát magát hagyja etetői, fogytán van a Fa, jó lesz elmenni as erdŐro, az ember hallja a női parancsot, kezd öltözni, miután csíajttáját jól megtöltötte az ágya fenékéről kihúzott frlo szalmával, kezdt felhúzni csizmáját, félve nyul halálos ellenségéhez a« asztal-Alá a vizes koraóbosj egyet knrlyant belőle, de kiköpi, a másik kortyot tenyerére^folyatja a képéboa dörgöli, Da^gVáakó^tk/siat" az ajtó sorok felé montií, nyul a piros szegélyű kendőhöz, megtörüli magát, ennyi elég már a hideg kúrából, felköti ellenzőjét, felveszi bandáját, kisompolyog a szolga után az istállóba.
BARANYAI ELEK.
Köd.
(Ltraau ntán 1 nomilyoi kod, ta elfödöd A Töl^-yoi ^ciormelyít, :,-r-> ¦ Zfild ardeJfiMl a begyet t* a nap navBilatit ;
CD -^"Y
Vedd BBarbo^Jasakili] alá A földbau^rejat, . Q ml rím S^ánfltal hanLn^^, Voil tnígSlioalUotat. - STEDJ1A.
-- " C _Z2a_-
— IL urhÖlIynolO\'d»a- atsf*ttl>z; kS*sOtwt «frattaV fogadja ria»TÍtOá»el. lia^án JfeV«lot Inrnk.
— KapoBiárra. LsTolflakst elkfUdBttflk.
— K. E. Ha»»n]4 asztir nlnea IBbb. A btoalar udvaHaib volt « najjrirbbBáL ____
— ti. a..3íB«tflattBtt:.\\."r: ".: "
Nyüt tót*)
A „Sin rnogy^BBér kadsttíja m.o.de«. 18-ról O^bb. a, kelt.-roat&tféojr lapjában a „t. es,. kösän>«~guW\' intesste tatokat aasat tondi m^gi hwrYlapjának N.-Kaniaaára WT? -tépj ?tféTglory \'iB8rei.flp anón \'b^lm^ij-kenyir«a>«rit?-_0\'V,qiiáar!nl a kaposvári nyom- 1 ^tiB^iPTrtiHBlkaitdgT^n ^yoitrdájának ceak\' romjait t d I Va n lioaBjyit te t bag-yoít" vii«i^*"-rtoly6j(-Jiímrfli tekiqtetEon seni\' nyújthaUakr eleg Ualoaitékot « 4ap pontos magjeletiéfiére sfb. &(b. Minthogy Eoboz ur — aa ígasl fö okot, —
E ró rat alatt Leinti eilkkTr-TcanTi ä !!?JíalüfEalj IrAubali vállal felBlBWgcl a B i « r k.
rnoly nem tudom án, tán a kaposvári nyom-di»anak"a:i riera öRgTtett leloinöS líBvstolái s.óbén, vágy morális kénrBterben, vagy "valami-más rangaastoa oselbán — elhallgatva*
— a n. é. koaűnség «18 tt (8 okukul e cíÍ-"1 boa hazugságot szerepeltetni a \'ugyanabban alnltitUt-par„o^ty a na OBlmeav«, eaeoiélyft-met\'lekla^bbltnl b azáltal rosa híremet köi-\'leni B jflvömot magrontani-nam átallotta;jo~ \'ffotíívn dreem \'magamái,\' «Őt jttvffm tekd&ta*
taböl kÜtoIesBÓgerrinok tartóra tehát ín is az igijaVágot\'lelaplesnl • Búbos urnák fenti hazug húgaimat raegctrlfolni; tudomására hozván] iJ.fi kfiiOnaógnok azt, miszerint:.,
- 1-ilí.. A kflp.QBj\'áfl.nyomdao^kezdve a „Somogy" szótól aa utulDokommáig, mmáamob\'
betűk a egy óbb készletekkel, melyekkel a,. ^3oraogjaBobobur aajdi m oga ló g o d fiáé r e már kó,t óv óta*kiállíttatott — mai nap ia rendelkezik b\'b nyomdász Ós a megye kost kötött osarsíJdóaónól fogva jövőben ifi rendelkezni fog.
2-br. A aaeméjysetben a nyomdatulajdonos eltávozása daczára — Roboa lapját illetőleg — b a Ín te legkisebb változás .Sem történt, — mert ón, kit most Koboz per „olyan" Irao-tál — jelenleg ib auyomda ra Q v e z o-tője vagyok, mint voltam a nyomdász ittlótóban. Ós ugyancsak ón voltam azon axornnOBÓs : E o.b o.z urnák tol-joa bizalmát bírva — lapját ogyo-düT"VTalTmíaföl, üaely eltekintve sson
-¦MttBl,rajkor Bobos & poefc, derisa- fi. aotván ki, lapjait aa expeáltor am kflUi* 0| — rendeaeo mag ia jelent \\ — yale a 0 ) [ nyomdász mellAfta.aa^el ár^ntke-s e a b e n leveleaóaben díínlp m«gelegedéBét megnyerhetni. — Ép a bisa^ranál fogva _ l!^}y^;n«nh^if4tÜ9k - mint kát-zereaen fájót, komoly k;káram;B vlaz-saaataDttorn-
Evvel megtámadott ttpw&fja hacadle-tera b jöv3m órdakóban, de aa igáaságnak ía tartoztam.
Kaposvár, jan. 7-én 1868.
JANCSOVÍCS GYULA
a knpoBVSri úy&éiiB, EäSvasatSJ».
NAGYKANIZSA, yaaúít tléa ÍSOS. Mit loffkoie-lebb a ktilurlczAroI Állítattunk »nlo 6a stllnrdabb mlnt.cm hiuUk Eten ctikk a lefolyt héten élénk ker-dc>l>*kn<lé*iiok 6r*undclt. ml rcA níive jeloDtékeny cmellkcdettiípgel taolpilt; i ba aiiraaan hoialik meg
nasyobb kelendöíé^nek nrvondhet; mert na Ar erre
aiítQ mi n dr 11 tífcfjíson kit üli. A cabullnfl™aelí >"
iiilánUn átlan*^
Aa arasAx«< TAiAr ksdv^Stloa hr><=0at be, kALOnO-
?fn a jrjnpjnra niíva aiiiiüsi\'-gi tukiotolrr raló kfl.
lüabüér; iií/íifl!. A te>núdr^o>fd üj/ft áll ?1 cgeeien
Je)vnl"(fi imk «laó-anaiírlnl inérűli.>ai a ho\'rbeli piaroBiUuia SS—BS ini 6 ft IO kr fi frt 30 kr. Q ft 70 tr. Rhu la — 79 foaloe A frt iO 4 fii 30 4 ft 40 kr. Karina «4 -8ü futfl — 3 I» kr 3 fl 20 Arpa sorfúteeimi 1... 70-73 fant 3 frt 10 3 fi,10 kL.Zab a&_47f.mt 1 L75kr I fr. 8.1 kr Pobinkni frt «3 kr.S ft 10 kr Pa-«o!j frbrr 4-fí, 75 kr. Urka 3 frt, 73 kr. O-jbó rl«6 írnáO min íja 16 frt — BiilrsplUoka 30 nkn 23 - UH frt borderai együtt. rUrkUljpálioka 20 fukn 1* 20 frt hurdnval együtt. Ml. 19 ft. — kr Öorkd 23 (Vt r.kürb.lr miiaijn 67 frt, Ukanbllr &6 frt, linSMr ŰS rrt. birJnbOr fejjel 115 r-J nilkül 125frt,
BjfJc . fehír éa vüröa (íehlllor) 1B05- i* l96a-ki — Tidékünkbeli —termes 8-12 frt. Villanyi *» Oüob-flíArdl foicete 19(18 15 ft — UJ Uooi bor v3í0b Ab fnber 1857-dihi 4 frt 50, &. M) Balulonmelléki buroli lSSa-e* lüü&.iki teher 6-12 frt aknaként. Vias< 164 KüeSnaécoi fjrapju ItatáriírTidéki ara — 6IÍ frt. E\'ehir rongyára 11 — frt — tr. fekete & frt. fiO — kr.
\\.-kaniz*ni piarzl árak jrau.
Dorao Ítélje tt kr. Lenrae ituaéje U kr. Dab ÍIclíjb 7 tarkái kr. Borponya raéröje — O 60 kr — aUr-hubna fontjr 30 kr. llorjuliUB fnntja 33 kr. Bertába* foütja 34 kr. Sialunaa miuaja 38 frt — kr. Zsir fontja iÜ kr KiralyliiLt <l ti. mAiaoja 10 ft 50 kr. Lángll.si l, sí. mi .jaja 15 frt — kr Lin^IIa it 3. »t. mAia. 14 frt 60 kr. Zaomlynlfeat 3. be. maas&ja U frt — kr. ZoflralyeliBst í.ni. masaijn 13 frt 25 kr. Kenyér-liíít febir A. na, m. 13 frt 50 kr . ICinyírlisa Q. aa. m, 11 frt 75 kr. KeayérUnt 7. sa. m. 11 frt — kr. Üeuyir-:iait 8. si. mdisija 9 frtí6 kr. Boisííng t. ai 10 frt — kr. ltom ILug S-dik Btim mAssaja 8 frt — kr. — KukoricsalUit fontja — 6 kr. Árpadara fontja IS kr. KBleakAia Uciéje 10 ir Rínkiu foaija — IS kr. Faolaj fontja 00 kr. Krpcnoolaj fontja 82 kr. Ltaamagotaj
fontja 40 kr. Cinkor Oi kr Uj bar ite. 10 Kr. óbor Ur. 1G kr Pi-aU aiir ilcséje U kr Kanisaaí aör ttrséje 10 kr. Q»boua,pAlinUo Itcaáje 40kr. Tork\'Uy-p Alinka ileníje kr PíilTa.pAJink* llen&Jo 80 kr. Nrr« faff^y roiasAja 23 frt. — kr Öntattíocyg/ii-(;yer(yn íonlja 0 kr, Pftrolnitia fonifa 24 kr. Bíappan fuiitja 20 kr 8-\'- fontja 11 kr. Keményfa lile 9 frt — kr. Puhafa ü\'o 8 f\'r( — kr Nyerafa 8le 1 frt - kr Faszén m rSji- 35 kr. Riána masíaja 1 frt — kr. Bsalraa m — Jtí kr. Itcuder fontja ii kr. Len faotja SO kr
POPttON. janoAr 23. IBSB. MeffiebetÜi Qröo besKál-liláj rolt mai iiptimía Ara tikra, a feiecia ólénk alibhí m»fjaj ir a moati minÓDűffben megnyer eteti. ArakkQ»et-koiők : Buia B4-86 ft. fl írt. 50,0.00 kr. 85—87 fota Ö frt. 80 kr. 7 «9 kr; 03— B9 fatoo 7 írt. 5d—60 Roso 78-80 fntoa 4 fr. &0—60 kr. 81 —B3 foton 4 frt. 30 — 10 kr.; ffnkoríeaa 78 — 80 fníon S frt. BO. 3.10 kr Arpa 70—73 fnloa 3 frt. 20 3 frt 50 kr,; Zab 44—ÍG fa too 1 írt. 00,3 frt 10 kr. mérBabónl.
Oéeai pénatirffolyaíB jjaa, S%-?a. 5°/amoíaliqBa B6.8.0 ; Ö% ooraa. ki>lcaöa 60.90. 1860-kl áíladalmt kölcaön &4! 2o. bankráasvónyuk 6.72; bJtefintósoti réas vónynk 185.305 London 120.25; eaQat ági& 118.25) arany darabja b fri 74
RSagyar érték papSpok:
Peati ker. bank 680 frt. Leati iparbaok 205 frt. Magy. áL hitalbank 78 frt. Mívgyar bisl. tára. — frt. Pesti bist. int. 2&5 frt. Jriagy.óJBZ.vaBUt 74/7) frt.Badapeati láncshid 385 ft. Pcűti bank-sAlogl. 90Vs ft-
Tf=^ & % % TX ä> p t a t.
Janaar 25-t5J faár. I4q 1868.
II.- ea kt\'ii- jK
Katk. Ev. Jim« bíibokioit a>eniiyLLxSrSl JAaol
. IProleitAusj OörÖE-oTOas t
. MAtó Vili. Er. Zakena
26[VaaárnaB \'E3 Pulvkárp 27 Hétfi (Arany «. üAno
aalsjaJ »*bt KAroiy
29|84lrda ISial. Koreucs 3n;CíO10rtek !Martina »»ÍU Sllpinielt IValoik Píler l|Febr. (k. llgnácg pdapnk
[E3 Pollk. 14 6 Babbai Kríeoit |l5 Tbeb PAI
!16 Pei, «aehf 4
17 Ti. Antal
18 Aihanai
19 Matar ap |20 Entym
Margit !Val Ar !Adelpin, !virff!l i flrißitta
Y aeriti naposiMnti menetrend ;
In .Ini H.-lUnl caini 1 Buda Mi : delutAa 1 bri 22 porcdlo
B ,, 1 „ ,. ealve 9 urakor
a , Bici rcffrfel 7 fra 15 poréikor
déln- 3 óra 30
„ Trieal „ diíu. I ora 60 ,,
» ,, ,. efltve 9 6ra2S ,,
Érketik H.-Kaniaoira linda felfll ; rcrfgol 5 óra 6 perca
„ , „ drflntan 1 ,, L0 ,
Bée» „ dilbea 12 „ 31
\\. .. estre 1 „ 38 B
„ Tricsl ., rrgg*l 5 ,. 21 B
dilben 12 ,. E>2 a
0rs*?go8 vasaro!: viáÉ^BiíItCíi JsnaAj 1(i6P.
27 -én Kagy-KaaitflAn. Alfló LendTaii , ÖEigetvArolt SB-án V aar Ar ott. 30-ia RapnvftTotl-
Kelalüa BserkesstiM W^jáUa Jásnpr-
II1 r A !e í il é n y.
.: -Vjq szerencsém tisztelettel jelenteni a nagyérdemű ars Rágok és mindcarendü s rangú gazdaközönségnek, hogy 24 év őU Nagy-Kanizsán fenálló éa jó hjrnevébő] előnyösen ismert ípsrflzlctem jelentékenyen erősbödvén, valamint eddig, de ezntín még nngyobb örömmé], teljes megelégedést elnyeri) p<mtj^9^T.^ilár^l^^g^8jutányos árral fogok szolgAlni, és pedig1:
Kovács- és iK^tiir-muukáJi^Jcűcigyárt© és gépészeti, ayerfjg t mindenféle tternámkészité^ ngy deszka", szer-
azára- és á^BetfIl-!ieJ*ftSÍiei1éci megbízásokat gyorsan és jutá-JtyosaOf lelkiismer^tes^ntos^gal teljesítek.
Egyazersmind kegyes ngyelmébe ajánlom a n. é. közönségnek náhm mindenkor nagy választékban levő ujabb minta szerinti luntúk, kocsik, szánok és gazdasági-kocsik előtérben lételét.
Üirc nézve nuigamat minél számosb megrendelések hú teljeaitésére ajánlva
- Mcgkülönbörtetett tisxtclettel vagyok
^JIAfiy^MlizaAN.
....... alázatos szolgája
A .Deb&tte* és a „Wiener Uoyd* szerkesztisésébez Beküldött, ez@B ujságiajiükban mé§j€l@tit és f^mos Or. J ~6rlWrMitíz^ésbe^rtózett imgyísss^eÜwrS irat
Egyedül óo csupán ia emberbaráti a sere tettől és azon vágytól, bogy BöBDvedÖ embertársaimnak bassnálhasBak, órsem 10Agam indíttatva a kövérkésö tónyállást tartalmazó Dórokat nyllvánoaság elé hosni; 18 évi orvosi gyakorlatom ideje alatt á BBájbefegBÓgek tübb nemeit elégBser volt alkalmam gyógy-kozeléa alá vonni; de a leghathntóoabbnak vélt a nngy költsé-get igénylő egerek sem vésettek gyakran a kívánt eredmény-tiez. Én lebát véf/re roe"gk Ja ériéin a hirbedt
ür. POPP-féle Anatherin-szájvlz
i óe telje-
íen Beaci
(W -11 ;
I0Z8SF,
B vároBl \\m&tm QBÖaltí aaját M2flH&ao.p^\'BT
(fii-8)
hsaztiálatba vételét, melyíyel as óbajtottcaált val ó b;
Bcn-ejórtám._______________
Én tehát, míndaBoknak, kik saájfüldatro aktán "a sen vednek, e BKert, melynek haesaálata Wgosekélyebb kellometlenaéggel Bem jár sa soha aemmi féle rosa utóhatást nem von maga után, a legmelegebben...ajánlom. * Dünafoldvár, inárcziuB 5.18G6.
- Dr. Groas, gyak. orvos. Ara 1 frt, 40 kr., göngyölve pnatán %9 krral több.
AAatWtriarftoftpBÍMita 1 írt. %% kr. Kivénv ftogpttr 63
kr. Foadloct aa ndvna fogak oaját ólmoaáflára 3 frt, tO kr,
M^,An aAJ4tB$f^Bza|vtz?, Tolamint aa ,ABatReria-f&gpAazta KnphttA ílfigyiaDb;aafl:*flelu» Jd»af cy.-gyisirias, Eofeaben, Koacafelrl A-WajdltB J., Waliaek, Feacotkofer 4a Bebwan A. nr&k kereekedé&ebea. PAjjáfl: Tsehepen Jn filampfl G. i§ LŐnry L araknál, HsStttelyes:\' Fí M. Zala-Eaenjagaa: AnUl F. gydgyiaarAas éa Handler H. iWerü |fydgyi»eriii* — VarOSOSfl: Balter gráajner&M*.
Dorner KajeL 6a SUmbomky. h gjÓBjaserAőa óraii
T^T" 1*1.1 eidende._____________
Der berühmte Brtlfh-BotsatH, deasen bohar Werth sojbai in Paria anerkannt, und welcher von vielen medkunieebea Autoritäten erprobt wurde, welcher auch in vielen tausend Fällen elückliche Curcn hervorbrachte, kann jederzeit direct brieflich vom ünttTznTchncten die Schachtel ?4 fl. ö. W. gegen Einsendung des Betrages, da di Postnachoahme nicht stattfinden kann, bezogen werden. Für einen nicht so alten Bruch ist eine Schachtel
hinreichend. „.\'.,=.. t %
j. j. Kr Eitfenhut lu Gala; bei St. Gallea (Schweis).
(57 8 —11
Jelentés.
AJalirott ti»iitoletVor ja)«nön. » H«Br«nl»ui» kOrimégniili
hogy SsomUtholysn • piacion fennálló ksre.kedésem racllét uri Dtcsában egy fiók ^ t \'
fltzer-, Bnyaa- és festett- r
KBEBSKBBMST
a „Magyar Király"-JioB
ciImuTe nyilotum, kereskedé.em oiikkeH » l.g-US r»Vli •
r«kbó| «ere«vón be. Mok ralnBaÍRre » )egkitBn6bb .k.-r ip-nttal kijelenlem, hogy ira»iIEKanMrrtrBkero.etl^gük foly-
^SS^\\ S«o^b.lhelr. noT.mb. bó 1867.
fii ¦\' l-\'h
t(4B—15^4)
tisstelatte]
I^:M*!JiJ
I slkdsé50éölÍiiA\': :
Mülüm, • Ml «l.lt . ..» taj™ •»!» »¦•»\'! \'\'^.^L^Z »rrSSti l.«klr IM, .r.u.nl.il »V t1» M^rt." 1?*Sí™
r„ bi.o.,r« ,„^.,.r uuv »\'iy> .fr ~»«
l.:plli.;>.lrk^il>.b->A: .«..Unir, alalf »\'« »?J,."I,?1 i . ?PCL
«..luí lor,l.l lupUrn uekUI, klknili «um »».»»WP (Jfro.lí.\'
í .íolgAlt^ott -, ...... . *
í - ^ E«Hofe"b3TnJk.,l<b-B ia la.Akkr. ?a k?i> aifíimí
_>.<IBnBkaBonkllü.iü gyóg^iaíásawl, bormeaUíltelt lo.rlbu. ! bakliUott 6
iVtJrl óutr. ?rt?kbs. liidUr»..di>l._ r.
- Oelraer i*]**.
IdS a—i . BafUabep, Mona SobónbatMOf Str. ia.. iTri
MTiiJciiíii JóiBet kiadd-, láp- ?a nyooidatulnjdonoH Kn^ry-Knnizsán