Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.42 MB
2010-02-04 20:17:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
805
6785
Rövid leírás | Teljes leírás (314.12 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 005-009. szám február

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

H&gy^ILaelasa, -Hetedik évfolyamúi.
5. ¦zám^Jfibrnur 1.
Eíaása^ oietaEjatoa, #agr^ggn?^4 L^®áa éci EUadó hivatal
WiSJDETS JOSSEt\' ItílnyY&eraakadésébeö.
Előfizetési föltételek :
bisbos hordAnal
Ű M ..... kr.
EOxűetésoK
Hirdetésekefe elfogaű
.;! H.-í«síimh: * K adÓ-HIVatai*. Peatw: ZEHLEIt M-j| Béoa-, Haxaiiarö-, Beflid-, föajEa-ea.-Ffiaififart-|j ben: 11.\\ \\HLSSTE1N & VOULKiL UfHSBO-. Stuttgarttá
Etangj-
3ACII F, & TAKSA.\'
A asj^jiö&stoai tisztújítás. ,
Alig hihato, hogy ti két testvér-ha- J sában volna n(ég egy második hely, i feol-a városi tiasiujitá* annyi nehézséggel folyna le, mint városunkban! Petiig I általánosan ismert dolog, hogy Nagy és Búin-Kanizsa polgárai bátorság és Ősi alkutalányunk, a Szabadválaoztáfl rendi ihatatlan a kegyeletes szeretetében sem állanak fiatul, melyért veszélyt nsm ismerro erélyesen szembe szállá-nak iá pártosak olykor hevesebb eldfor-dalia! ako? ifl, mellette munkás, asorgal-üaaa és takarékos b ani fö: íatötől talpig gyökeres magyar, a igy a hazasze-ratatben páratlan, mégis a tiastujitúsok alkalmával majdnem túlzásig iokozzák es iránti buzgalmakat.
A asabsd válása táai jog csak akkor ünnepli dadalát, ha a többségnek, mely, ha minden izgatás és egyesek alattomos szitása nélkül, egyedill a honpolgári mQgLryÖ3pdéa szilárd órzetébdl meriívs asapliStelanUl gywkoroltatik.
Fajdalom, a részreimjlatlan biiáló tapasztalása pzeriat, ez alkalommal is némi isgntoitudg volt észrevehető : ter-máoueteean a aép gyenge oldalát érintve éa eltalálva, a békéa éa szabadelvű, de -SgyeaefBmmfc—független—alkotmányos, váhasstáa elé többszörös akadályok gördüllek. - - ¦,
Do menjünk a dologra. ___
Tttbb hd ÖtQ élénk érdekeltség uralkodott városánkbafl a közelgő tiazt-HJJtáa érdekében annyival is inkább, mars már egyase-r a választás meghiúsult. Végra falragaszok által is tuda-aék\' várooliijk választó* polgárságával, hogy f. ári jan. 30-ka tűzetett ki íibstüjit^si - tespöK A várva várt eae^ ménydafi .nap, reggele megérkezvén, -sásaid Jön^edesáöís éa zaneszd kisóre-u4vel & nogyssáran választó polgárság &^Zoldia"vcnd%Í6l termőben nihita vá Jaastáa ssinhelyéhos, hangozva: Éljen Halvjajj Jáaűeí vároabíránk! núga másik párt iUbanioh Flóriánt dlmjtva bíróul isidbenhaladt u kitűzött hely fejé. A fősínben eogremberen felül levén, vá-IpasUUi elnSk Hegedő.* József ur élénk b&9&é4b«n ,pyitá meg n polgári jogok JogVMbb gyakorlata végetti tisztuj tó $yttléft| moly tit&n Baboohay János városbíró urp&antdlyesen megköszönte I Ö bi8J>bnat éa a tisztikarral együtt le- I ÍL$ta_ hivatalát d$ :íh város kulcsait, *gf, * petoétet, b vákyjztmány elnöke •Igfiiá&axMlfcBrát. EP99f astán aa egyik pdirtrBfeAvaiáat kárt, amáöik ellenoste, Q^bÖl J^rma kerekedvén, as elnöknek higgadj, c p^y^njtmtaria modorú erélyes úiAáaketŰaável uikarük a oagyaitámú vdlaL2tóke4 leeoflt^piláni érvényre qmsSni üSoö snóÜtviinyt, hogy egy kan-didátA éá \' EaavBSQtasedő bizottmány 9^1ag^ng^kt miro q _aaüvazáa megtör-• B»ely igísífí ocgy nehésságakkel járt,\'ásta latt ao-l^y a toíajdónköpeni
tisztnjitáa m;ín napra, jnn. 31-ro Im-Inwtntott,
Jíegeml\'.tendö, Imgy jnn. 29 én r^c-retve tisztelt meg vei első í\\\\iítpúnunk, tekintetea Butcíh Sándur ur városunk ba 6rkt\'xvén, gvengélkodö betefreske-déí*e következtében 30 án n ti-ztnjitó gyűlés teremében nem jelent meg.
lí.isniij\', jnn 3t-én ihtiiét hn.tunló nngy azámmal jelent nieg a polffiír-mg n v>\\-lnnztáa síinlielyén, — A feljövetel csak igaioláa mellölt történhetett Kózked-vea^égil nliapánunk, magát jobban éres-ve, s hivatnli U^ybuzgúaágát egy |>er-czig sem feledve, p-ziinni nem akaró éljenek közt érkezett a Terembe ?3 l)u?ítfii\\s beszédében a pillanat helyzetét tapintatosan alkalmazva oly Itatást tiín, melyet Rajnaijuk, liogv Pyész tetjedelmé-ben nem közó.beTJük, de a tisziujitá*ni vonatkozólag azon határozott é« törvé-nves teltételt kikötötte, hogy a nienni i-ben a válaaztó kbzünnég törvén} tudó l»i-rót válatiztani nem akar, küteleasége az igazság kiszolgáltatása érdekében leg alább más 3 törvénytudó tanácsost választani, mert ezeknnk jelenléte az iré-lethozáshoz mulhatlanul megkívántatik.
A Fzqvazás megkezdetvén, élénken folyt; déli órákban Halvái Józnef vá-
-irxrabird......éá Cdéry István iöjtgyzÖnek
lett tutemea szavazattöbbséggel megválasztva.
Ez alatt a zaj, & lárma folyton nó\'tt a kél párt között. A kandidáló bizottmány elkUlönzötten, törvényileg titko-pon a kis teremben működvén, a fokonként zajosbodó tanácskormány pedig a nagy teremben folyt, mely alkalommal talán Uilbuzgóságból b íi polgári jog gyakorlati érzetétől elragadtattan avagy örömiiasaan (?) inparlamentaris modor-bwn egy érdekelt egyén felszdll&lván, komoly jelenetre adott alkalmat s a megyei föcsendbiztos és a pandurság közbejöttét vette igénybe, hogy az ingerelt kedélyek Összeütközése komolyabb szint ne öltiiessen magára.
As idOközben megválasztott két törvénytudó\' tanácsos egyik tueniélyeaeu, másik megbízottja által kijelentvén, hogy a különben reájok nézve megtisztelő választást ily körülmények köiött élnem fogadják, a megyehatúság nevében jelenlevő els3 alispán nr által a válasstiíai elnök, illetőleg kandidáld bizottmány megkerestetett, hogy helyettük másokat és míután a törvény a városi törvényszékeknek még egy harmadik törvénytudd tanácsos jelenlétét mul-liatlan feltétlenül tűzi ki. még egy harmadikat is annál inkább kandidáljanak, mivel a fÖjegyáÖ (habár törvénytudó) ennek helyét annál kevésbé pótolhatja, miulán Ó* a vároa kösigazgatáa és közgazdászat, ugy.-a törvényszéki jogysÖ-tissltel Is leend elfoglalva.
Rövid szünet titán a kandidáld bizottmány a mellékterembe viaaaavonult éa Jao^asabb tanaös&ömás után & válaás-
et:v
jogok eltliez ám mai
tási elnök azon jelentéssel tért vissza el»o alispán úrhoz, hogy a városban székelő törvény tudok közül hivntalt vál-La-ni egy sem ólinjtv;.n a vidéki vállal\' ,koKÚk kőiül pedig azok i.imeretleiinége miatt egyet sem kandidálhatván képes megválasztás védett onal törvénvtud\'it is a választó kóióti javaslatba lio\'.\'.ni.
Ennek következtében a polgári legszebb gytt korlatának kereke képzett és városunkbim plég r-z található «zakm iiis ej: véneknek e^ve-netlen*ég szülte vissnavonulása miatt ujolag megakadván, üdvösnek tiilálta meg vei alispán ur a i i-*atijitási gvüb-bt tu v.iJibi meg vei íiitézkedé - i^ — sa jná-laittil bár — l\'elt\'ilg(:e«2ii\'in. Ennek következtében a tiiigi kitnii-ui tts^itijiián ktt n^ipi tuly\'Oiioi erös vita után niá-Sud-Kur is mefiliiusult.
A közigazgatás, hzeinélv éa vnpyon-biztonH«g kívánatos megtartása végeit megyei elud alispán ur a következő ideiglenes rend-zibalyc éa megbízást bocsátott kt liivatnluMHii ;
TekbitstB^^Solgabiré w!
A tegnapi és^íáai napon át a megkísértett JS\' a g y-K ánizs a városi tisztújítás ismét meghiusult, éa legnagyobb sajnálkozá -ouira e nagyfontosságú város-bun a törvényes állapot helyreállítása, szíves fáradozásaim daczára, nem sikerült. Ezen tisztújító szék kezdete alkalmával a vármegye közönsége által mólt évi június 17-éu ideiglcn behelyezett tisztikar hivatalairól lemondván, és az újnak törvényes megválasztása nem eszközöltethetvén. a város tényleg ezen órában elöljáró nélkül van.
Miután pedig ezen állapot csak egy napon át Mm tartható, azért is hivatalos kötelességemnek tartottam e hiányról addig is, mig a tek. megye közönsége, hová jelentésemet ezennel megteendem, bővebben intézkedend, egy oly városi tisztikar ideiglenes összeállításáról s helj-ettesitésé-ról gondoskodtam, mely a városban a csend és a rendet fenntartsa a a sürgetős, nem halasztható ügyeket addig is a városi tanács nevében elintézze, s e czólból ideiglenesen t. i. a tek. megye közönségének további intézkedéséig : a városbírói tisztre Halvax József urat, tanácsosokul pedig "Wlasits Eduárd, Wagner Károly és Szandveber J. urakat helyettesítem, a egy úttal ez utóbbit a varos kapitányi hivatal teendőivel is megbízom ; — tek. főbíró urat pedig megkerestem, hogy ezen rendelkezéseimet a város közönsége előtt közhírré tegye, a nevezett | arakat mindjárt holnap az ájabbi választásig visszahelyezett város előbbi képviselő testületének bemutassa és. tisztükbe beiktassa, egyúttal a város közönségét komolyan oda utasítsa, hogy a nevezett nrakat mindenki a város ideiglenes törvényes elöl-járóinak ismerje\', s személyük, ugy intézkedéseik iráutn keUő tisztáiéi; é$ e^plel-
Vvgrv megjegyzem, hogy a választás alá nem ei>ű számadó s kezelő hivatalnokok tisztjeiket tnvabbrrí is folytatói tartoznak és ennek teljesítésé ben senki által sc gátol Lássanak.
Kelt ^agv-Kanizsán. j.imiár 31. 1868. BARUZA SÁ.VÜOE, s. k.
Ezen hivnfnlos rendelet értelmében t, Martinkovits Károly l\'ö-szolgai |ró nr tubbek jelenlétében líalvnx József úrral :i2 eski\'t letété ite h azon perezben a város kulcsait s pecsétjét ideiglenesen álTaladtn: h Így városunkban a közigiizgatás — bár csorikult.-in ,— de kiváni rvndben áll, és szerény -dlntj-lásun k csuk arra terjed. Ilu^ y ujo-Itig n tisztújítás mielőbb megtartatván, étinek alkalmával niind azun egyének, kik szellemi képzettségök és társadalmi jtllenitlk által a város jelétének elunu\'zditiísáni hi vr.tvák , kellőleg tekintetbe vétetnének és a közjóiét kívánta hivatalos állomásokra minden más pzemr\'!j ea én pártérdek háttérbe* azor.tásával meghívassanak.
VégUl megjegyezzük, hogy a helybeli izraeliták is gyakorolták polgári jogukat és a szaviizáshan jelentékény számmal vettek részt. Elnö\' alispán nf fentebb emiitett beszédében szinte elB-Itoztn őket b figyelmeztette, hogy most már nz édes haza édes gyermekeivé 18-nek, simuljanak is hozzá és a haza jólétét szív éta tettel mozdítsák elÜ.
Perezel Mór látogatása
A fentiisatűlt hasán jtanaáe 8-án érkezett Szegedre. Az egész város Untio-pies alakot vett magára. Nem volt^itt mondva csinált fogadtatás. A legalsó osatái) iól fel a legmüvetsebb oftsiál}*igr egyesek, ugy mint testületek sieti ele-as indóházhoz. Három ura után lobogöU a vonat a pálya udvarba. Néplenger vette körül a kocsikat, s a rég nem látott honvédtábornokot a kocsiból Mi* Bzállá-*akor a honvédegylet elnöke fogadta igen szivelyea éa átható szavaké ksl. h sseretett vendég meghatottan ?9 megható „válaszban kösaönéraog Ünnepélyes fogadtatást.
Ezután megindult a menet. As in doháétól lakásáig — a honvédegylét nőkének házáig — mely távolság oly hofszn leltet, mint Nag^-KaniiM Ifo-ECaniznáig — szélesen ierjédő sOrfíilöt ké|>erzett, nz üdvös lő néptömeg. A E»flí-tó előtt és ntán, melyen « Ubo^rtJT^ detlen fővel állott, diszlovasok léptetíélr^ Eseket követé a kocsik végetlen soro, A iiázak nemzeti üdoclókköl voltáí ékitvo. Sr.ívbÜl jöít éljen kiáltások hanginak Bsakadatlánul. As UdvStttök számát nagyitásnélkül tebetXttkS0^^\'
Á f áborriok, imáUására érvén - rövid étkezés ntán fogadta wtisztfilgötestUle-
____htVtit ayíroÁ^lknlai; a
_„__;inói egycatttét kdldttKtaege, q polgári társalgó kör, az .olvasd egylej^a Lloydtánmlat, a világi tanttrf^k^*z iljnnági kt>r hm. • -—||| fl
A ti«ztelgtfk, BzakkOréhtift^M^^ tábornok oly avatott, oly afflfcffg é^m-kesitöen válaszolt, uojyjjpiiüden küldöttség eléreókeiiyulve^állott eldt\'e, mint 18 évig , szenvedett élÖ vértanú alöttr —
Estve 6 órakor diszelöadáa volt a színházban. Ily népes régen volt a szegedi azinhás. -=" E^\'ítdáb Tu_ntn követke: aett a fak^lW feK<|.IA^!e vj^Kédö*, ?2
út cároH volt, deSzegednépe a legszebb •Ili 4jtnffr6*rfftiB iTBWf o^SsTídíIt\'föTy szám IjÍiw jei™ f hi^á\'ti Aíelgíáon ,"• meJ y -hea li.-i-oiilót Sregod régen nem látott. Sis-Jfi esésnek tnrtotmmngátaz, ki íilk-lyát ka; hatott. A \'takarékpénztári nagy-szeri! éj.illet emeletében, mint a kaszinó helykénében, várta a kedves vendég a diaznieiieiet.
Á tv; punt nagy számú tisztelgők ne-vében Nagy Sándor szegedi derék ügyvéd tiriuii ijien t»; iiitato-i éa jeles be-. szedet. Pereze! a nyiioti ablaknál állván írtbuKí magasztos hazafiúi érzelmek-tői áimlizó ..beszédben válaszolt. Beszédének lúj) eges rénzq volt *uon nyilatkozat, iiiikém minden törekvését oda irányozza, liogy Mugyaroriteágnak saját honvédelmi , nemseti kailserege legyen. Ebbeü nyilatkozatát egekig hald éljenzés követte, — A nép meg-fiatottnu, tij.ixzületve távozott lakhelyeibe, am-Kül, hogy a rendet éa kozosen-det leg U«ebb kihágás savarta volna meg. — A nemen szabad érzet korlátoz-ni képe.s uiindoii rendzavara szenvedélyt.
Másnap honvédgyUléit tartaioit. Nem cenk a vult honvédek, demiísok is ritka részvéttel voltak jelen pyülésen. A részletekbe nem bocsátkozhatom, de Perczel beszéde iit in hiven tolmticaolá Szeged népének érzelmeit. A gy Liléi folynnia alatt egy ¦— még 1849-ben a Bz.-tamási harangokból általa veretett é9 .azóta egy példányban hiven megör-sttlt, emlékérem tütetett mellére. I
*,.._E?-1Íb Pa rezeiMór ...tigsteletéie.diazla- \' kR^ia rendeztetett a kaszinó helyiségében, Ssegéd értelmisége , nagyréazint
niegjelinit e lukomán. A pártokat a ko-xttg úrdiu^ériete itt bsaxeolvaaztá. A ¦^mj^MK\'édáHtháitórbeiiixQrilá a multak ea^ kezeiéit képviselő* tábornoka A felkjp^nr\'ének általán a pzabadeívüség s emelkedett hazafiság soha el nem /ojthal^Jorráftntyö^^cedlek^ Az estély ¦ folyá\'nlíbáh-- °éífl^altátptt^ ?8, ! számon pé 1 dánybrrfrtftöit^í~az o tr1 d d a, melyét Ú^Zula SWdgyhKózlÖny" ezíímií-M<ia .megküldeni Wt©*koduirD. " -TTTMinregy: ii óíö^ínán "S~Táborno1í kí-áéeöivel tgyUtt\'oíeglátog\'alá\'aa \'esetleg épen oktortartottLloydtárBnlatitánoz-«%alniatv Itt íh hagy "öíömmel ¦& lelke-feödésoel Idn fogadvairiM\' i . íi-SO-én o déli vonattól távozott korunkból a-. 18év dta nem\' látott haicafí tábornok. Síeged\'áldásakiséne öt ntjá-
._¦ ro!é« ki seri tóNilbbt életpályáján. Adja aB^grhogyFa 4H--éa 49-ki véres*-\\\\nt* esők-ab azntán: ka vetkezett éa &« egésa
—^K^tu\'ritaftátinát^niBajteil^^MfiVedé: •ek, egy boldogabb\'jttvtJÍ öröóiöivel ]e-gj!ftBckAfeiválí,vai Vftjho flikoMllne! a sftnyMfcmegrongált; életUajójáfe.;a ktiz*
¦ \\ ^egflé^edéfi .bo)dog«ágí,.alküiniányos t#|}Í*t.»hbjMÍM(g,, tfv|wrfejá.nodi juitutnil
J ífifOe *zeri(fc(ö*öhftjtik «aak... agy; való™ OJJÍfeftA. (löia^pártoAkodáí^üazeniólyíieke-4*>i!4\\J9»iÖnérdek / ivé«zasAU«me ? n hasa JMAlíHMi^áinU^tvén mindenki
luvjttáiáliot; képMt4.ttfle kítidr J^,er»yji^;Q4Uk^dik;ibötrfi( Magyarorr flsá&fcJkptiH^y.oSjUiffijlíídépátfja, aeahAd-St&Mtl ^d^gfi^é^^neyalapít^kára
, \'S. ¦- i! .ijb..>;.it. ttatír í:\'V-:\':
A XH&2 A "életbiztosító bante*
J Egy t%^érb^^B^ak tnr®m ktitelét
^ayuQ-4lie«k\'ezoÍQJí*áiL n dolog ! V r Ott élet, itt halál 1 mindkettd o\\fi$H& játn^goH, oly tiikus órielmU fognjoin,^ hogy niár o»ak luiltánnkor \\<i szent bor-! zníTitly ^5" vSfi^erMWketis (fogyna remegnéle telhlt; Tniáönily <j-*:üiteljéi^\' ily vrtnízBharaTt^nflkí i%kai\'omr;Jí.öt«Hí; nieghnzjiL?i. í;i „a , , v . , ;; v.
¦V-lufik: Mnietetr aa\'életníeretefr. \'é*f niert a lwilál u\\y aebeaen következik nz_ élűire elnn-iyirn, hogy aüg kezdünk élni, nzéliílt\'ÍBnyvébtf ttlíg - igtntnak be, már a hnhíl ía beírja neveinket toké te könyvébe; az élni Bzerutó emberek vnj-tui sebesen siei hetnek aí élei bi /.tu-ítd liaiang han.gj.aCQ nz njon é| iik icm-j plomba iriiiídkozTii, liogy le^nlább ni^g \' csak 15 — 20 évig bizto;*itlu(H>íátí mngn-kata halál kérlel hetién hualnn ellen.
azért remegek, é« azért repkedek én oly annvira, mert könnyen félreérthetnek, legl\'Öképen, ha átsem oIvhurjiIí ez igénytelen Borokat és oak a czim után hidalva betű »zerint inagvarázván tí-i irás Bzavnit halk léptekkel, ti!koh h>5-iiajuk kozt, res/keilrí köszöntésnél nvit-bjitnak hu hozzám i\'s alázalot* kotniir-g;éH»el lerje^ztlietik elo B7örénv kivan- | Bágaiknr, ho<ry bár owlt hu«z,évrQ óhajtják mi\'g biztortitiini életii~et.
Na de nem cuodu, hias olv szép ez az élet!
Egyiket gazdagsággal, kényelemmel, runggiil aplnilékozta meg; a ni Uiknak, ha megtagadta i« tylee nmlo kine>eket, adott hblv\'ébe Hzelleinieker, avagv adott HzeruiS ntí\\ kedvei o-tabidot és ei^rt oly szép, e/.ért oly édes az élet ; meg-vagyon tehát mindegyikünknek oka, u miért ugy szeretjük az éleiét.
Do mé{j aszogénynek is van oka n miéi-t élni aaeretriST; a mi^rt iSImjtnná ine^htitiítzabitHni életét : igeu 1», mert hiszen nöká"iá- Van WelfQtÖ-Cfltládja és oly nehéz, oly elviselhetlen nzon gondolat, hugy kedveseit minden anyagi vígasz nélkül, ki tndja nem a jövd drá-han nem a jüvü perezben kal!-s elhagy-
nia, kitéve nyomornak, nzenvedéttnek Üldözésnek és talán az éhenhahUnak. mig ha hizíositja életét még vagy 20 évre, nyugodtabban tűrheti a nap melegét ál mutatósabban törülgotheti ltom kárril a gyöngyözd verejtéket, mert bot dogitja azion tndit, hogy 20 év lefo\'yta alatt legal\'ább ía pár száz forintoA^ltiít takargathat meg elhagyandó családja számára* < . ........
-Van, van oka édes mindnyájunknak^ a miért élni íjioretünk! r ha egy kól-duU hullunk ia panaszkodni az élet keserved trrltéi ellen, éasUnkbo juthat ama íreae, melyben a ía tBrhe alatt roskadozó koldas\'a halál könyörUlutéhez fulya-modva mit mondott:a, megjelent halálnak : aaárt hívtalak-— ngymond — hogy a fát aegéld hátamra emelni.
Hiábaril nem tudom mért?; de még a koldaaimk ta líCebb ua élet, mii:t a Botét sir.
^T^ztoHitBtík/tehát élotöiikef; de bo-gyáni\'.-é< miért? ea á\'fdkérdéd.
Ha tévúton Volnál édeaüK-Hüüm, hallj egy pár etdt ac elmék tingcázsUára. ¦¦!.
MindenekíelÖtt/Wrlekiíjdjj velem & nHa^? éfökbístomtd!Ítár8tilat irodája^ ba, hal!ga*d ki Ott,figyelemmel az Ugy-nÖköt^vedd (omoldüs i\'b>\' miket: mond; énteljefjeh ilú^tra, lJiogy1 bár nem íe annak fogodítaláliii, minek iberénz jllu. öioidbim;kápaeléHtv;deiniágÍH;\'niégnyngi tötóleaz^reád nézve:ü\' fökilágositáH. ^ : ,:Ám hulljnk, Iwgy .hát-^volmképen, -ml;U-os;ab;élet bi*towtá«?t \' r, H <l n;, -iöíA:* /^leJibiffliiiaitá^i -ögy :o!yt, úii\')a.jd>Aff kj&iosila^yÁvvlníá \'anya* gjüag j6hatásn iőtéúmériy^mely
holtunk után el ha g y at o tt^^d-\' ves e in k et; kiket kUl\'dTiben az anyagi nyomó s z U k -
^réWy^éé] EoíTi(Iiiz.(Ui"aT iQif<| fpógftíe 4dY»»! >í«gél y l y41 el y|tf
j. v á n, legalább ideiglenes jólét állapotába helyezi. [--) \'Éé! ezt te te-huted meg édea atyámfia,
cs*k-j»k a rívod -o j?T\'gT L\\ ^> Lj Fi^dafoin4, hogy".löigáiitcbáji. %ig-\'oly nó[>^zertitlen_ ezen, e^zme, ehtutivi rti, "lTogy^cíak^Hngy- iiehezén. birják keve >én eiipéiciÍPgéKs líordetejáV fölfogni * a. ni\'\'-g löbbcn\'HzántHzándékkid nem i.-*)ikur-jákhTe\'líérteriireííE gütiyod liíegjegyzért-ael illetik, T f
Hál ez a f&lvilágo-Milt XIXik sr.á-zndbani "korszerű halad-in? Ez-e a Ie\'« ke-*cdi\';í*, m1) 1 vei minden i»ze\\>, nemes (¦a j i iiánt b-.i\'.ynnlí \'í V./. e íiz i^vakezet inel>t_\\!-l Ini/.iifini kntelí-sst-glluknek elégül tenni Mutmik, huyy még azt is gu:iy tárgyává ekt-x/.ilk \'enni, ki üinbl-ri neme-sebb In vatiUát!ollogvit, nem egye diil énjéért, liiii.ein a k uz-lmMiuiieit ia akar élni ? — Viíjmi keieill tapasztalait az édes hununk ban, hogy még must is találkuzuak, kik nif-g nem értve a kor villámgyorsan hala lú léjlddJsét. öiiniu-gukat átnirják é.t pmigatmk a régi nien-drián éli-tben, avngv c->ak i< rákm ¦dj.L-r;i h.ilttduiik, mig fi kúltnld Csudákat miivel s szebbnél szebb, jobbnál jobb intézetek szaporítása által gyarapodik.
Fájdalma-*, hogy lény, mit jidebb ál-litók, i. i., hugy niJg a júiikaraiüt is becsméMi k gumus megjegyzései k kel ! S;tját lultiiuasztulatiiLiilc tu.án inotidliat-jnk, hug\\\' a ] relei ence kö/.i i disOiirniist <.\'l)asini észrevételekkel spékelik. Innen Viin aztán, Liu_\'y nem értjük, mily ine.iZ- j sze kilint\'í( mily nd Öi inté/.mény az j élűibiztosjráM, uMguuk ugyan (előle ; olvasni n.itseíii akarván, az egy két jóakaró proletnriuí pedig, kik mayuk;U | felnlágvsiiúkul tulják íól, ugyan ter- ¦ mészetes, hogy tévóra visz, ieg főkép, 1 ha tudatlaiiwájE^áSr még egy jó dózis \' rosz akarat isSjiínl; mert ismerete ép \\ oly az tik, ép oly korlátolt levén, mint a mienk, az életbiztositáaról még ha jó akiirutavolna. Jfxjiejn_inji_.Ldkj51eJta*-hi=. meretet alni. Olvautmnk tehát, olvas* sunk, iivngy hullgnssunk nálunknál avatoUabbakiit, hogy a nálunknál is még wzilkebb ismeretekkel biró H/.egény embert, ki egyedül, telidt föltéilen 1, csak családjának buhlugitáiui iránti «7.o-rutetbol óbnjfauá megliuanz-ibitani éle* tét, fólviliigositlta^suk, megmondhassuk neki ; édea atyamfiit, ime mont még élsz napi .kereapi^,iyedUdl.ki-tzH.kiiJiat*-i egy pár krajcsárt a azt nz éleibiztositó hír-untiiínifl, biztos alapnak rakhatod le egy általad meghatározandó öaszeg-tÖkének mi, lm végzeted édes családod k üré-bdl kiszállít, elhagyott. kedveseidnek pontosan, azonnal ki lenz ti^et>\'e, mely i ö^zeg sehilt,atvyagi állapotát könnyí- \' tendi, enyhitendi szellemi fájdalmukat,! a mennyiben az anyagi nyomor állal \\ nem ralyoöbittatik az áa ezért áldani fogják még porodat is, ÖKzintvbb lesz aa érted hulló köny, mert hiasen dk átérzik azt, hogy egy gondos oíhlád-atyát vesztettek benned el; te pedig nyugodtnbbun azállimtsz a tulvilágra, mert egy kimondhatlan boldogító érv zet, ama\', e)MÍ(iUl>atÍait tndut kisér^aij rodba, hogy gondolkodtál tiéitLr{ÍI. 7Tr;
.pedtek-Ja- Aa «lmulté»ben Ö3G amBrrkai lia-"), mint 1800.) juti.lt itlz, Ui>xén lihul lüukr-j 21 mil-
-ujt
s[3ö tel
J1!~ ¦ L."^\\CHu^V meglepést
ruukudulaií forjj . _ aSw^%\'IPí-,,v«p» ós tára., aa idaö L-flm-H^hWUj-Yurklhiii 3 ÓV.alalt 203 iiiitli\'i il»llir fti-iékíl olodAaiikat kötött, tif-ysii.it« II-Ii Cl.ifHn és tilrsa 3 évi fur--(•íliiiti 197 iinllii d-d. ért. A lügt.ngyübb adó tÍAulil a Q/.iivetacgl»on Witlian Aelitr, ki ís cank tv Miif.iei^iuutelrnBttOOOO dul, fiad, Ida nőin azúmitvii nzon l<intc>n\\.-k üBöteget, ma-lyet ii inét: ii líiri»dnl"iiiti«lt és a nenu.tti Uup-miinvnn|L Üaoi, éa ^JTolu ad il..k mint a love-li)é&-tf|if, ^tf >ánt|^-kél^áiitii&iHi létüznök.
Vuruannic a bízni t irln/.ó kiirnréUkol a gy ÍUU,a. 4 üg uj übUi^ii na z,uicAfl„,aí áll™400008 Bz»iiit\'lylye|,. i"/\' .eaimki^íil ^AUpq.nt, mely úfiité«-k A\'Ttnl "H^rnbu^giiiPöQOsriébttotéBBol van G500y az. lakj*. <¦ <>-nm
Mar ¦¦[•yator vult alknlmnn] mngyBr-egy-Itünlc ietorílt; Imliár nera ígisn\'* kedvQ^fíen, jül-tiirfne t»nnum, iId nm uly kallöuicfiíí faoly-actbud vagyak akkori, .aajuf-ajnalL. -rifl»Bft?q-li\'-lem, és ünt e^yloiűnk kalötiös virágiá-Bánil ladi-oitum, mtfly ,900^ j^íakábbrCrfbq-d\'MesfíLb reánk nóíve, niíniun^y-egylet(ÍDkeII nem ueiik h li.iníi ik iLia-ifli-Tctt-iQ ea jöpsi-ril-éíí\'i p trtil|n, d-i ogyazcrBinlnd vároa Inki\'ii, ugrs/intR m;lg iii\'Qvnlt -\'nenisi-fok\' Ea tiaclulik nü\'ii<^Dzéliuik.iL A l-iu\'Bsebb bÍEoa^t oá^linn \'óase-ühimk fi nnp-kl)<u^ laMjilt gy^l-
,iy tul.1
un i nl-rmilKi
tin^gé nUíi ni i,minilngy binVnk éden nyelvén kívül még AiiRil. KranuíU, Ol iee,\'Néniet\'é§ Oruas nylvltnn f.ilyla tara.ilkodán^ éa:bÖ@EL-kén iuiii dlmtjuk, b\'igy Krtey&r-li>,\'ylt:t alig ruBzenüit még v.il.tba ily kilílutetéRben. A j.*lűtil,!gi ia^-.k QEiiiiit n 40 ot tutlidlndja, o k.izl liO\'.ie\'í.-lljíli tiig van a HatiiburgTiiúon kívül, Angul, Fninczía, PuroDB, Oruas, SUEÍ-riai b;it. A raull linteii nagyon tisztelt -h(St ciLii Ltia úa liiruB l il i nkó müvés&íliik Nagj J..k.il> SíeriíiiL-acltt-ió pgyLitLifect ieloiilété-
vcl. ki ia L»..d......öl jővén, d UpíO-ln több
mtivéaz kuiremükodtíaa mellett \'virueuak-lj n h«ngv-.M a \'iiyl u-i. \'
Műfa r-ifun k iiaíí.m váitostindó, éa mig Sí mull liol-:kt>eii *=lu f,.k lii»íeg mellett,gyQ* nyuril Alsi.-r f.ilyunk,, mely li^ssebb vui-ugiiuku\'ik, uly irriisoii l»o voll f így vaj bogy vusilrrt-ip in llfOO ) (•Evénn4rírlli&ílf(?t;cflóiyaBÍ baioit miti, böi w Kllvh roly$í4dBr a jég any» nyira caup\'>ri>ianrl, Ii"ifV «Itáj 13*-1 HAg-;:a h\'piiflKynbb h ijVik n jetrot &i np^ tii.rbpilék ?0 u-linjó kitJdkedós néhány papi^j rajgsaQnij ma mar tivacaí napjaink vapnaji ?6 í\' egeeinn e|uaí.lntl. \' r\'
filtllékelvu küldöm egyletünk al&pés&b&" ly.iit, ?3 egyBEarBtniod van s^erűncaöra bq> gAuiAt—oa^MV-—i »y*mHatott qlapaqajjátygkpg^ mínl Bsorxöjit, ezen egylotiu\'k piiiit. géásr tárnokát bpumtntui °)
ZELLINQER j. L.
Heti szemle. \'„ *
Jiinitnr g4 1869.
— Gnlcxbin petrnleilili kalyliiii \' találtak fi\'l. — A kirútyi nd^nriartáara1 o\'MagyBPör-BBág áldl megajánlott UitS3>igdt H4vl •rdadta\' tukboii Uíil\'iiU tíöcdbq..-J^sy-irgy liavi réeglisí 200 ea«r f»r»t. — M-gyar bplgyeb értékes butikomul külJüU-k RjUsetiatoiu aaaoíjfti-bflrhüklTak,\' ki 18ötf-u» ti\'-a7\' Sí feV bÖÍÍ ^áíg^W kntnnákat dpoláo- én i^!gllBSfaIÜBll\'ít^ö!(!á8#i!,
toltB. — As aradi vértaridb \'enltükQaabeá-ra eddjg 17 eser.for\'ni gyüU b«^rr-í5 írá^i tünictéscknél 5 amik, nriut .f3J oaepdáar&rj eífojíatolt. — Erdélyi J.iríoo, j^lea"köUÖján.
iX»e^elezes. . "..\'.\'^
r i[ fi, .,\'llAiiiburg, jan.,2.2., Í8G8.
-fe nfipnkban [kóvutkuííi oiatiatikui^adntú-k\'aí vottttiVk Uj-Í.»rk61.
A kTvit"rtdi^(ílt\'iik acfima 18G7-b^ni \\Xk caak:\'Uj Ybr^iA-ayBiinUak partra 24U/141, ozokbtil 110,220 nómut aiárlunzáau V«íllf.kik-pqk.nngyul^.t-osxe a hii)il»m\'«i kikülüliöl in-duTuk uj\'Waámk\'feliS, a\'ia\'blínyiro\'a MÍsaia-\'fllppl^ölgykelí^rtíiítak; \'é^\'ekütáfi ikflvöiU\'ía-tife^rifcniabaiák 65,327,\'\' lfilákkel, kl& TJj-
23-iírl tnekliált. — Az jíf. áieinT^AofáVve^l fognak 1 tiibbé kntb\'í\'TgniigntBlfEfél^3releSo altit állani a callurrainlBxlurí-^drtrf&Ute^BBe-rint, — Ac orofl»"k ast irjík#!.^job|B\'^öbia a babám po>n dicafiaagj Jban^inj acpr^no^ét-ícnsóg. — Portugilliabau.u-ay as iagatöttj Bág; kiiöréatöl fóllnVk\'.^ —_. Eítrüj46ij5*COT féfidyda ranVleg\'-iibb Frsbosla \'ó\'ríráSg^iíJ ¦ l.-gkevaaabb T^rtikliabbaBí-ia;(S&aojVflS^ÖÍ emill\'2. -r Dr- fíübneUl«r kqoM^H\'l^\'^tS\' voa. li^ft-bqp Td^kurfl^aÚaDfji^j»f\\e^i. biire tért, most lörölr nejeI es .h^t igf«rmase--vél ía\'niér katltftlikl/aMMt.\'" ^Vfl&ttlASifl BtflUKid népién irőák Vaa .ífltot1-9^ dako^iu iix*rt Béoháat%<mt<o i^p tlo (Ufglmlt. — . A..:.94Í3-.\'M|Íí°fílH^íIgyÜlé33fí, DÍd8q,^jqBidBBtÍ(k^pv»a9j|fc^l^v^aJa^ ip\'Lvita, erééi mHgy^f-íííXÍ HKSfti^HSRH
kíd|lti....„............._______________ _.,
KúmiTilO- jiiiral j«lüai*flíütAÍ^BlatÉÍi^^^6í
ja&sbik-h&al.--öolgrádbao. -magyar kongóit -ssanaekosnak kinevezni. — A volt Buerb f»jftdele«n_ KamgyorgyevicB Üándnr 0nrvdt"«ságban hirtnkol ak«r venni a Peat-
PÖ^IJSáulófla ttda kOboani.--Fiuiao Q mn-
•ryáVvasÚti külcaüiiro 15U kötőtűit vényt irl — A Bukarestben revü magyarok ásás áWBr»n7«t kfllűilttek be o^houvéda lapra. — 4Ípórwf lenftyal emigraim fokozott tove-Jk9BTO*%*t fajt ki. —A majyar dolegalioban Baek4 laasyár beazédot tsrroK.— A katonai y^fc\'agdjnOOÖ írtban silapittatott meg.
Zala-megyéi Hírek.
— Ügy védi Ügynöki iroda. To-vékonjrjota* képaotiaégQ ügy *ed Rénii En-erc! Sándor ur követkeaB körözvény t boeoá-jo(i kí, raelyet as i Hu tök tigytdineba kéaz-oéggel ajánljuk: Mtut a Pun ti Napló 214- az. Mog-yarorocüg t78i as; Puli tik ni Újdonságok 411 ds. ÜrasagriQ naptár 18Ü3-ik ovi folyamjában-stb, adaollék, Ugy vádi irodámat ü^y ¦ nükBűgi Qfluldlylya! láttam el. Ügyvédi jogosítványok kai kápcsoLitos teendők vtglu-a vitelével járó ugyiaikségemot a nirgu in- k. igazságügy mluinlorimmini U b..j el-m tettem BSUtn &\'a"> — ea elJono éazruvótoluHéa nem történvén, bátorkodom tudatni, hogy : ügyvédi űgyuökL irodám vidéki kartársa-imlúl, egyletek, társulatok, községek éa ran-gán&óklól stb. ellogad minden w-gbizásoknt, molyok törvénykfséai viigy köt igazgatási Qgyekban a tíuda Pesten ozekelü mi^iatori-Hniok^Uirl Cnrlflj váltó én városi tíirvénv-azékok, lirauTotuE eV egyletüknél közbenjárást, megasurgnlmaaásl, órtHniiéseket stb-igényének. Cxelja Ügynöki irodámnak a vidéki fl gyes bajon ok nt a jovéamenéiii, utánjá-ráot io& töltési torkos kfllioégektul nvsgmenr íötii, gyoro, ki-*ieril3 alapna tudóaitiUub k&I azolgdlpi, éa hol akadályozva lannénuk kép vie&jlctní albv; Irodám, lielya Pesr, Lövés*-, utcsa 8. db. Eueelhás, A dijak legtnéraáké]-toübfii számíttatnak fol, így p. o. valamely hatóságnál lavÖ U-ryd «rob beérkezés"*, szám > előadója SS Ogy miben lete, elintézése, ki fuduldsa éa ériefliléa adásért, mennyiben as egy felnapi idSnö^Iöbltst i^enyba ncut venne, a Iái vagyoni állapotára! tekinteti.-!"!—3 (V. fárad osáaj dijat, mnnnyibr-n a/onban v\'nlcki kartársaim, k-izségok stb. több rendbeli Ügyekben bíznának ra^g, mérséknlt dijukul, vé^ro Ügyvéd^ JpjznauJisAgnninvil járó na-gyubb faradság vagy* markulatot igénylő oaslükf-S néaVe egyíaaégtlas megállapítandó árt esámílnk fel. sat. Köaü Ensul ijáador, köa- és váltó-ügyvéd.
Kisfaludy tíáod or eddig1 ponz-tán ugaTftdl öírjira a sttiorghi knítiuó vdllal-koBSftiaBsláksaobfntáilHaui. Vajba qa©k^ kiket\'so Sg dnya^i JAléttvl áldott meg, ^ioaás óa 3E3íivradályBÍUnak , t^uijénesána,, ,bplyitt asofeaikü«flan6db4kranyflgf et-ojflkflí, kÁ^ neáiiuit&Dls dicsőségéi a lodumány és mflvé-osoíitéréaalapiiják éo,«lápÍUttdk I A kérdó-as9 iSdborra, iQÜlunkkal eddig 3 oser ¦ no-bány ssli forint gytlit üsbzí | b mint érto»ü-lOnk, annak«lkéssilAaéTc| jelen aanbrdsznnk Issó fv^jaeftbbalaii ki is e csélra legkü-aolebb ÍJiláegbre fng ataciit.
Ád.akpBáa.Az aradi vértanú\':éralák-0scbrdja.-1p|aktorny!vvároa elöljárósága 17
frtot^oraányoBott. ---------
*i^A\' K. s ni a aa-ba r o a i vaoútvonal nT"g-nyttáBa f. éri jnlius 1-1^ bittó a küáláaba van helyeive. Uiga-P, Lapokban ast fllvaa-Buk, bogy a vsaútl munkák asakadatUnal fulynsk, bistoa a remény, miként a vonal marcsiun vágfe f^lS^nyirK ejkéazttl,\'hogy legfeljebb ag^^M^i * ^fu&°%W&.Mj ¦ adatik. * ** ,\'Jr\' J
A A nsgy-kanlsaal votideglÜB, kávéa éa n«lnUr^>*kfl«t\'\'f. k* 29-én tartA a „Zöldfa" hag^^m^bw aártkorfl tinozvtgalmát A fé-nyaaWj^klvjíágiiolt; dtíscB tar\'jmbdn -nem., nagr taAraqia^ ds mégis Válogatott kííaflnnég gyfin \'egyJbia jdiosérstsl^érdemelnek a hbl-gyW^bos^^e&c\'tni«t Kanizsán bevett nrft-aa^pysrjfayayfj^ baaflni egyszerűen jelen-toU «átga W^^^^^fapiöltr fiáíal íagjai Bsarrvtt ia kitflitek alegans és finom báuás-bM által, flJl^^ "WÍAJjjis táncamalalságnak Dewkslfi, ^ Emlitásl érdrmftl, hogy a tinó alhalaáTat «gj M»g«n Jelent mes; három BaWWHywVBjgyifa arany bélfa arany láp ez czal fll(ÖB9S melyat-Dorsuiáa alá bocaájtott 600 ?20 ajkf,( a aorajegypk;.aniint Öt-f a kiltnaj^ Ikalaávaf^iajAUsgoian fel nom falai tatlak] as nyiyal, ettaüt-Senlgiljap
a r a n c b é H o n s ég. A; l!nmdsli>n ogy magyáror-. navoaaifl oa&zunysag tö-J8J az nl,i váró Éaréroban kiplben^megdt. Egy|& yöauií ttos-
---l«at«: kol b váró tar ani 7 áitoBfasIve-
mosolyává kiutasul ájÍblluaoUt MfTfUMMntt a k*ra«MU talyro, Ab M>r
aaouyoi^ kossOnottel vetta, M*g- «ddia; bfiít-mi anerenceétlenseg som történt. A filmül nü .t rliazra liulurmlu s mel«jg ssnbíbaii nz" Ut fdriidnlniní k.ivi\'lk\'-ztób-*n cimili.nviidl .. álmodott vftaiitt rubnjrnl, fui- eo U-dlllisoriíl, oh be ri lom oukeznr cani l rútllűljtoljan lnrt-i Ion folijjodl éa —\' és ülulfl knrok kast találja magAt, Mini erényoa nü protestáló n viia> utl \'nagyobb iiivnt.ilonk n tárondt anjra rolí-rátvdn a vnnuli BioroncBÓtlrmoég bUvobb loirandt esnlial moralitor elballgntjuk.
Som ogy-megyei hirok
—Adakosáa, S-tm\'^ymrgyei Nagy-Utjum bi.ilj,-obirájn ni amdi vértanuk cmlukaeiib-rára 7\'i f\'rl, 10 kr. cyü[t«ltt,
— VeBrott eb marás. Inkán a mtilt január lió el.jijn, egy v.»sí.-[| qu k^bnr.ill már iiúrimi fatubun in-gfurdult, míg vejjre a vráaclúi knszndr urnák aikurült lulSni. Ea eb Patt Uölységban pgy asasony ruháit lé|>t« le, da testei i.t-io érintvén aumiui koinolyubb kovetkíameityi nem vont mnen nfnn, tnig ellunbyn Csifipán Fcirctics nevű (.-Ik\'-a p.,[gárnak Uuttil molylyüJ mngát vfiduliu»is-tii «Uartn, vi-BEétyoa.>n megha rn pvs n, állapokban a dith r. ¦; i á iflUtt ea julunl.-g ú^ybn lancztiltan r-n¦! k !1:, kirn.k kftít m.jnt\'ipt 1-liQl várja b il ti 1- A asdrenceétb\'nsóg »"b2-1 ele lekor nrvoai I ng nján lutt mi lnixturtáal mellőzte a i^y aa enged tl.Miisó^ ald\'.iiiti |.-tt. n^-dgáljfiti inni pótiiuu I, hoj;y a kniyultra nagy lelln-n cp ugy, mint forró nyárban ko-mul^aa kall-v igj ur u i.
Sopron-megyei Mre^.
MoproubúIJ in 29. = A aopmni t a k a r é ll p én s I A r a
nngyar v.iBiiti kOlccönre 25 ezor franttut Irt nlá. Ha többi titkárt*Upunsbirrtk kcsxségét itMtinijDk, mint n. temenv,iri 331 &0D, n a&o^»-Jl 12004Ü, ft gytilfti 3-ltíGOÜ- a győri ÍÍHÍIiluO,
1 I>.,a«ni.ji 4J9HU0, n luisknb-ti "Í5i>t»0r 112 •¦jjri 72JÖÜ, n ítfliérvári húliío, a roianyói ;\')lUÜU t rmik"! írván uiá, vn lóban esen aluira *i nasipg caekelvnek tftpzík.
-!= Futirn.tr 2-án aaitt--ni lakarókp^na-tar rési vónyr-Bf i rntjívíi"rü li mq igliul illik iDüg ar. intcí\'-t 2á ev. s lel. Ifi.
— Február 3-án I"pí LVati\'n a m. Ur. mi ni a terhi m lif I) iae^-b ti egy ^InnJUskus*-niány na uj"l)b ip.vrtürvöny kiilulg-izuii^ éi-Ú\'tíkébi.n : r><-pr»iil.ól PúITn SándorTtoonigy\'ár-ma liivutiit! mi*, ki egy axiUrd éa azubudul-vü üzletember.
— Apáriisi vlIágkíállitáDon yldókUn kün Plandurtfer Ignács Sopronból bronz érmet nyert. — -
A togpap jaa. 29 ón tartott tanulók ,^dlja vmU a táuctidnnybon a legfór.yoacbb. Faletta látngtUmt .[gfrén, a Bsépck i*ly nngy \'asáminír.vabinak^b\'iBy^ncsoBuÜben liiauy t num Ubetutt sauuvedni.
iryÍBégO füitOlr hnst és inda\' Aletmt czlkkct riiboltnk el, —^ji tottoaeknok nyoinábnn vnn-¦ aak, — d kflríllüfc egyvtááP kézrn ia került.
— J .i n » * li á b n i\\a widákónok „cyiU-páp.i iiuInúiÍ vnoiitügyben ki:»d>.lt n"inluk-ir.itá"ii"3; ar ílbittl ooiiaartinni rcó*(irül térkép is uján lui vati, kBaüi-jiítt akadály miatt íinuibui olmiiradt. Szolgáljon tudomáaul az. órdeltoUelauuk.
-as-ejf Sila ryiridbiciarff-[•-.-.-. — i-,-rtji BiMljoa la! Al/j^k »»»ltomo huaa U ~ üket, bMAnbért *]d1. halni > Lifl-nn u S bl*atfcaak Ii -majd.
>. TnrtítiMIsItbaii ÍmÍb arva - jlnl Tag; .y^ Miff. b>TÍ4sanak partjain él magyar. -Hcrt a ásalMdaV b..ju(A<iiBh -r ¦ 1 --,r.¦:. JBrdénka *du«vt ti a I h »t» *1
bója oeboel.t
a j^aaoi^aaáriu Idegvh aaéfl úáka misoknikBitdáji]
^Jt-rflía;aló|
Vas-megyei hírek.
* Adakoaáadk. Sznlmay AntnI ur Ssnmbalhelyeu a város L-lkoa koiihioégéiül a Váuson fclillitandó houvád BSiib..rrt eudi-geló 2;1 ftnl gyűjtött, —a nomm keblű 0 al-dósat kész hit sutiak névjegyzéke na adomány öpaaegak. mennyiségével birlapilug fugnak kös4ltn(ni.
• Halálosán. F. hó 25-én kisórtak ki drök nyugalma helyére FilrJBStclcndö Bujákí Sándor Oyula, premnntruí áldosárt ás tanárt, Uít a halai, ifjúsága Virágában 30 éven korá-
pár iinpi betegség után kíitülilnk elrn-g^dütt. K köz BSereti\'t és bec(ileab»n rá ^ssSistllt^apol éa jeles Imanfit a rónsvét k<lny-nyeívtd asoiuükbuu.tiÍbbexerrs menü közönség kovetó a Bxt.-inártöni Birkertlil", — at önszdrf
Ítpaág bnlolll bymnufit éuckléso melluti ba ndutt & powpaoan dsooráll érözkoporoó után — az Ifjáang l\'uk-jis galiba U»rd->anti, a koporsó tlött vitatott a gjönybrö zitbt kouso-ra, mely előtt kardjuk li«gyót filid felé hajtva haladtak, jelon voltak továbbá 2a izraeliták Ulkéaae eV; tanárai as ifjuaátgnl, a helybeli lü-ik gyal«g sorezred liaztikarn telyes diaiban, a Uíttviaalük, a raegycrkn tnnák kivont karddal, — & biddo^ultnak mndláraai a k0pradt~"aCavöilüö\'küVCtlók, -elTreni tltkolbi^ifr jerév"Hf^Tálárttbtrinak™éB bánatnak, —ev czéíiek fáklyákkal, sat, oly hoBBzu volt a menet, hogy mire kiaörÜk eleje Sat.-Mártont elégte, akkor indult még osnk a gyáuz koaaí elvlendö közülünk, kit inlndannyian gyáaznlmtl:. — — — Hegyen, 11 oki a C>M Uönnytil
0 Iámét hal ál ojt ás. afórctti Pál cs. \'tln Bzazadoa a b lyli-ilí g*rnÍoonból f. Iió 2ö-^tiaruggdi nógy órakormogaiüut elnj. — le-iuetéso ason fénynyal éji pompával raoot vójbn, mint a föntebb leirt "\'-;* Rabláa Buhrer Ldaslé:hpIyUeH ügyvéd or-lakásán as élea kamarát 27-kéa vir-rodóra fölverték éa kirabolták, — nagymeny-
Irodalom.
— Szíves tiextu\'ulüin ntellelt felkárem iv tartóimat, hogy Knaatili Lijoa éa tikinak kiiromnUiet\'t a r 0 z k ó p c i k k 0 1 e 11 ii tniuiiv toljca biüviírQ éo Öaszea luvcL-ibra v.i-nntk.eíii „i-luti/.ültHi fulbivaaukjU" miiiöbjlübb bckítld-iM aiiv-Bkf.ljennk, mintán a niü már anjliJ alatt Vnn. F./yescrBiaiud Van Bz\'-reu I caii-n iitindnK\'ik.iI értenitoui, kik o r^gyo^ó Eiellriinü könyvet postai atánvótollul tor ló nointil, Bsintnn 1 frtnyi ficeiés mellett meg-ezeresni Vivátiják, uo^y becaoa névjegyzék e i k o l I) ./.iáin, I^PübI Dják utcza 6 ik Binm.\'l \\4 n.íp nlnit beküldet.i asíveftkudja-nplc, b.i^y ie ilj módnn to ¦gr-nHt-U-iido kötött példányokat fübruar bó 2\'.t-dikáig asinLen lipcihülbnuBam.
bZUUORAY SÁSf>.)R li nived n/.áaiJuá, mint ki \'dó. - V,-ttük MajiUnyi Flóra „KUgiak kis finmh-it* taiiiiü l-bíih\'bhh le iái 11 tini HUetrt. ^4 iu»gisnip:íl a ttitly érivlmü kullönö muga ni"i>\'i| ¦\' eloiia vnban, ln\'gy binno nz nlvaaú kollPDtutfl no kereaacn. A V.iló a kuUt-Bict-tt-1 kiir.dive van n huhiiitú ub\'giiikban. Ajánljuk li^lgyeiul; tigyeWb... Ar".i 50 Ur.
Lipót vér feladása éa ostroma
18-tí). évi fabruár 2-an- .• ¦ \'„"^
Az 1849-ik ó-vi Jfcbruár 2-án wt$BUfcíÜt\'\'
órakor a gulgóozi oldfilrúl megdürdültok iíilnr inuHriub ágyúi, miután nts OBEtrátr vezórníkí-ni críid ft-iiutlen \'felndáaa végéit a"TÉ_rbá,°\',í küldult pnrbiinuittnir t\'ig.idó válaazt hüigytfj — a jól irányzott lioveo ágyazás irakié JÍflr táura volt aaúmitva mintaem a\'falak l&fpté-\' i aere, mert a cnrnirtlró hadsereg nelíSs^bst*
igyuk hiányában Volt, á kiaa\'bli!^f8y.6-\'. *"
tábornolfJios.
Szeged, Január 8-án. 1868. nae t-dm :,!..L..m D r .-ut, ta Hiri.-a
M i. i 1 11. r dli u 1, un« 1.1- i
í- ¦ ut......t I liivru íianiolai. -
A niimüi. tiii-i niaci pibro ¦ h-lyo, La Ii-i & Lünv/igj-.LiáJal iu-»tilt, ~ A unj -os.\'n.ak s,( ¦ » -, hy te II. Wcrt tiiiar a feiuois ailiitoja-
A b-nlü\'anaAg bitettoo írét". Mit ailpegpiú n -rít.
A 1 hu,a$W$k uiilrj uruira\'ma., H-uitáatfii ni ue-Cb* vili^ou.
Cü-iK a ítnejnriikn S r0t UBba\'ín ta\'?1 Vipn» t, hit a Iju ininnipr*! I he ít,
A Jiíi. m,ijjj....ihiIi ..[^» .hu—Ajo------
Vvu ciuk, eaírt ip^j, é., Lai éa k. e.1.
. Mit Basnv<*d4TTr?5Siatü>Btí« alutt í lli-.l a Ljt.iLA Lui* t Ik <1 n pon lo\'ní H. i.\'.>m1 a Uo v i hi it I
KJima Uu Bir o.ehj a lnfld ! T
Oj.lDtuii i;<ennvotii Ítí,j as ini h a li-\'ufc^r kéf.l\'\' i Imi mn a . Ü Sa, Ki k\'irro , Íhíhs\'I kinili-r ^rtc, VJJl j"git nj en^isí.l tl.ea.
üo líirjen il tolt Bmuta I»tnnf>,
Örd.n-Uön/ü rv\'g u Ii..q ur«i\\n HIb nOTOávtautiaoTÚJí-ilia-ililí-—
Illat bajnohnt, mint hípvJseiÖt a n*p UditAn marna la1, m rt lijruá \'n oinral B„üsv*<Iibh n^y, mint harcimé őa, kíís :
JH«l h:J" vo írt LiJa illividi Us Saejod. K d- ." .vjU U4r" tcciiimlVt n fijk vtvur.d\'t <l« 1. llt-- r \'pl-^t M il H & üoub retM t tcí^r.t.
D jiúr\'fti\'l-\'nU .V\'inlf í« «r^\'ai», , t" H. 7 Inniak ivüu. i|kyk lmAt r^ta^.: H-iffy a feinVtjtVilrija ririn-k Ltja a hoa viro Inas-:)eo;>«a \'
M\'Ir rhinl Ixitonf mouV- * ma tat érdkon, Folrlttih n hir siii*tijnÍ lenir\'"tk, AUtluk lf]n tv3aaU f.rrt l
pedig aikorea ostromot nera vivb.at- \',
gekból
tnk, réazinttaert a füld fagyos talaja n«b»»< zito az uBatáBükat,. réazinl a aiktér..míaUjaC^ií uatrorn lo vegek biztonsága^, osa pán as éj «lUaliua a Utl (elállított homok kőtárakra asurilkoamtj — kr-i •orarhovirb-tüzoleaeilflt Q-t, vilrbeliek iánk gyéren viasnnuzták, mert ] lokt-asleidnkol kímehdk a netán kotaolyab-- ; bi lel epés esetére. 4
. Uar as ellőne ég gyajtó gránátjai aUrflon ^ hullottak a várba, roiudazutiáltal a Si.-Ant&f ; uezli\'p b a vurktipoloa turnyának ÖBBzelöveté- | Ben kívül jeletitökenyebb kde nem (ürténtl \' ^ Déltájban Urdody várparancsnok ki tűset- ¦ to a fehér lobogót, d a kis gyengs védvtl a- j - k-Ohrmlion is iiik véaonal fiigva^jmontébtajstí^r1 atratigikuB váracaot, mint véleménye Bae-ri"t ugy sem Urthntót, feltétlenül túladta, s már deli 12 ónikur a téli napsugár ezerkét-ssis israkctt honvéd fogyvQt-Eauronys.ia ra-.,^ gyogott. \' "
A lueazticakól kapun délutáni 2 óra táj- ^ ban ki vonult un lí ób a/, uaj-.tnik ts pnt"kkftT ízemben ftl.illittattur.k, míg a vurut ICBier . k«Btlotfk, ÚJ kahmL.-zii üregú ágyukat, fegyVerel/ci f&t. átvettek, — ezek után a vuróraeg i-rö« f>gy veres ítd \'itt aUtt Nugy-o*"iiib.itou kiBűrtclttl-
I. pólvartul JSiijij Biombatig ulur.kba cefi fiílvitk bikétnali öértegi-tü m-"irj>• tr^ írseikat ; j me^ máig Bem feb-úiuk el, — ebbeli fajdal- „¦ inniukiit azonban e^yeiihulyozá N .(,ysi"m-bat varosának müveit lelkű küzOnscgo, kik- .: nuli kilréfeo ot\'i 7es|8órtv koat^.lnngyarok \\ -l nemzeti Imii dalát a szoiafot énekelve beér-késnünk, a ott egy nagy kormány épület tt-j elull fcUllitUt^unU.
Llazorult a sxív elaö tárgy látásánál, ea lelépett nemzett záealóink nyelőinetí tört \' darabjai Voluk n lüa torony, "a lúüb ecyefl háaakoo mppant nagy néptóm-g viri b«n-nüiiket az u-cz&knn dno^áru a dernv bí\'ü ht-t^gtteky-Boltim-olfonliták Brrauteal Tlilflük, hogy na láaauk a szemeket, melyekbe a honfi ¦ r,\\ ibanat^.e raigBaentult fájd a lom v síjlolta kö-nystlelkűtddltákj;-. ióag"kat; 4— borjasztó r- ^ \'nemnaiig állott l>r, s ce tik a ajro kárpdtí ^ ¦zel, a egy egy elfojtott iokog*vnn!f»t»utt< ,,-2 Ott álltunk csaknem egy óráig vékony-:^ ruháinkban Bzeracinkbin lutgfagyoll küny* . ^ nyekkel, zúzmarás Btakáil, éa hajjnl, — agy néztünk ki, miutliu c ftd nnp aUtt mindnva- r-.:\\ ján megőszültünk volna; du bizlunk az Qgy lt-S igaiaágabau meiyéfl jAsrcaolank, a binunk ••..^ a magyarok lflteuóbcn. i-jj
Lábainkat sa ut. oiiv etnk«t Rn emlékesét bS. tövisei vérezek, a közeljövőnk kinna bizony* lalanaágt rémképeket fe^tt lelkünk p|á, -f mely mintegy aetét\'kereazl óriáeí teherkint ^ noliezpdett kulöuiben.ia levert kedély álla-pótunkra. _ ^
(Vige kflTfttkeaik.)
f í -
,\'wdara\':tavas*rM*jfíÍW^^^ Snite-ilrllifenak nalm\'a otlttai\'«fllrtfl, HlrOk riiUek»íllí, mrifx o* i Nemü-t a :hlrt ktgyel Uut Cr»Í
tiltín, iicai11-150J \'J«kea Inla-í ¦ uff h!i»\'k.
A\'f.dd > Elh.niy»
.Eljön r .yfnnki\' .3 Íj
V
a> djl wrnKiW.oo^ell..»itj)» M. ?Ar morra JVntt a Uontfn.írjs\'.eia
AatáijVis^rV 0 Iííth Unod,
LilkdisÜI fi U\'iul JQuaAtf a<, r
Élj Wdi»|nl tti\'ff ncBitari * rakat,.. . KdiiatJ ün^\'éÖiltí.^ÍBlffjaa/ítBtcbajtia -,.F4rn4DÍ virati; w&K-JíT tyti L«a.?tL _ Xitr atín. nyüBOtt»lai*l *Atí,
..... w.-v,t-^yr
: M^aiu osta.
- ri.g.8.<«tf-4."ai W*t kíibíittait k. A» cikt». itattcak kitt l«»í| Upuahban masJelaat,\' rmelj salínol
ajalaff po-t^ra t"tt",k. " * 3
_ip.J B^omt\'atb.elr. BillTea ilnvBi\'el* LapalArB <|
as\'eTűBz >t*\'í tiTI-ri aprii h • víg-olír tu je It. - ". * ^
,A«ifa aig aBeg^n^a" ilUliauoan Ismeripfi* \\-;..»
Bal"\\?0,KarAr.r,neJ\' isjéa Jí, ii tlkb&tf*V*$ X^ tom iijrkrt íiabadjo\'a kam"nk. ; \' ^ l ^
_T»mi«IIrn- Üorioí irón kaptuk me;. [:-,jí
_ R, U P-fl- Docí 20-11 kadeoJarada^mfca i_|
Upjok. Hí nein óifotinV aetiova. Inpirak bíl i**ta mi» ile S*g7-K»nltaAn^«le«t raeff. Effj bíuiorna ollan. fítnattyoobaiiiiaanrOTcrja volt, hney a cier«púldiajUl , aieif lusyünh fu» *T»^ K< »"lr l*PP«i tartint, nt\'l*C}.
Magyaj. Uj«áa\'ia.Bí*5?">raiftB-"éB a íJAHyllAgJ), » P^ii lí tllapS » *N*f>Urti»W\\ «tndM 3aaQrIa,.f*H HU.-f.tÍvatUp\'l,--íA]r*i"ía.aitihblJ- Arr*LWu*g>4. ,
\',^iÍ?Dflíil- lerólak\' mesérkbítsk, aaaam ^_ lí náaUidl alkiiWn, J«v5« hoS>«k. \'
- _ Beh. F, a fatAk^l n^ilt^porti» osl»a*te^Uiít Minta aájcímtw-ivröhi: ^\'br.\'JirirWltaawtiiWtt
Kolgnaatal Unísflnftltsl rtMk. ?" \' . S J>
BiQi^faalkaljni; A aapokbaa effjlk piWgayf
*\'2?L10l *-\'Ír7.\'^ A \'^DardaaMtaak**\'\'
Jh«\'aiaailí\'ft»*öí U i\'tapokEaS kSJdjak mrt
tjallet a/rri raladea. jabnatar^yjOI, éa kilátni ran hngy mig Mtfatabbra éw»*lfci-dUl mlndait mijhatArj^aj aíl-ÍHÍi b«K7-BiddÍ8 <*ig m*(f jna^MO^iiL K--m JoIukujR kaÁllIrjak, »W»rin, nn.jda.rn egta* Er.rnpa b mi k«-«ffrBahk») ta>IUkr>iík, mert ¦ tnraenjpu\'laff Amtii-fetaJJaaakAMka.m\'lryk fcttlonlHii bag-y mmnylií-rt Botolt hasúnak 8 TllÁJfrtioirB, BKtfl nTE^Üi Ir kMn* éVtóla%.l kliti/atk. I}/ iaVMotaiyr,k kB.l a> illl BDgaearak tni\'gfogBut\'Wft 1 Miauk és ouff/ tokAltf tartanait — tffVH vatvaalulL
LetMn onljAfoi ritU, fffjiia a fnrroíaabbak 1(3,(1! . TbMtoíí, mo\'jTl IrjiatiAbt » nja. köslrhctiia okonott. 1 .JbUdIvp ina ol»ö-#m»«txlsr-níarJk»<« 4 biii/belí ^fccoaOJosa 85—33 ín* 0 ft 10 kr Afrt 3J kr, 0 ll aO kr. Booij 78—79 footó* 4 frtiö TTri 50 4 ft 40 ur. Kn-rIa*B 84-fl5 fntft — S ft 10 kr 3 ft 40 Árpa aejfó^Sohr-i ló, 10—IS font 8 frt 10 I fl,40 kr Zab 45—|Tf-.nt I t IblSt. I\'lr. SO krPahAakaS írt Bo.kr.8 ft 1Q kr Pa-¦aly Cthir 4 ft, TB kr. tarka 3 irt, 76 kr. Gubó <tla3 ronda raiisAja 16 frt — 8*IWapAHnka 30 oka SS-33 frt hordával fft/BU- rorkaij-pAHnka SO fekif t«--W frt 4Mrri<i**I eKyntt. UW 1» ft. — kr Borkő SS frt ckürbur máuija 67 Irt, taliAnhilr 66 frt, tjn^ar Jgfri. btrjahdr f«ü«\' H3f j a\'lkut 13ft f.f
Darab. fiiMr é» TRrfio faebJUerl l8rti~ 4s 1906-ki — WaíhSukbrtl —ti\\rraíi. 8~ia frt. VUlAnyián o^a-tfÁiűl 18(19 16 ft — LJ báni ln,r »lü»
ra iWj ÍBŰT-JIM *frf. íű, 5.S0 flaUionmolfnki turak 186»- ét 1806-Íkl fehér fl-ISfrt •k^nkjat. VUr. 134 KSiiiniífftii tfyapjn batfrőiridoki ara — 6« frt. FobAr nagy Ara lt — fn — ki. .frkata & frt 60 - br. N.-kanliniii piarsl árak jan. 3>t-éii-Br.r*n lícijd :4 kr. Laai-a* It-íéjo 14 k-, U*L iio<ö|a 7 larksO kr. Hurjr°nyn iii*-rűj0 — fi 80 lír. — M«r-li..htll foiüjr 20 kr. üorjwoiw f.ntja. ?1 Ur. Bori\'*, ttim fontja 34 kr. Atajunua uiAuAja M - kr. Z*i r rontja 48 kr KlrAÍ/is t n „ .„ ma<BAÍ« i& n 60 kr. LííiiiIIbb\'1, ss. juftjí^j.i l& frt — kr. Lm^üi 11 x. mám 14 frt 60 kr. Zottrnljrllnal U. a a mAadJi a 11 frl — ki. ZfltuiljfaliaJt i. di. raiaaija |3 írt kr. Ken/ár-Hiit f.bir 5. .4. in. tá frt 83 kr . K ;nj-ürÜa t 0 ra,
11 Irt 1b kr. Kanj-irllfl»t 7, un m, 11 i\'rt — kr. Ke.i/ár-! jatt 8. (i, mi aija \'J frt 26 kr. R\'nBliaí I n. 11 frt — kr Ro o Ua^ 1-dik ííiin ruAaa\'.jí B ft — kr. — Ruk\'-rlcaallHil fontja — ö kr. Á/J)*! íru fontja 13 kr, K\'ileakaialie^JB 10 Ki. Uls«kA<a fontja —IS kt. Faolaj fouljs Ga ix. Btyrstcnlsj footjn 31 kr. Leu-iiHiilnj r..ntjn jnhr C«nk*r 3 1 kr UÍ Kor Üc l\'< ur <M...r íi .\'III
lir. P.-fltl eür itesele 14 kr IConluoi aSr Íu*Af« 10 kr. G.brmii-jiiilinku Itcndjn Alkr. Tíirk*tly-pAlinka itnaAjs 32 kr Pdlrft.piliuka ItnaíJ- 81 kr. f«ísrj
mi.BAJa *í fn, _ kr Ön(fiuiftí/if/r..Rr0ri/ft fonljo
0 kr, PB[ro!«iini fanti» 21 kr S.nppAi f.iitfa 20 kr 8. foni]» ll kr. K,.miiiyra »1 — 0 frt — Ur. "\'Pulmfa S\'o 8 i\'rl — br. Hy*r*U 111« 7 frt — kr F«.aUn m níje 35 br. H*énB mW4|B i (rt - kr. Kirilmu m. — 70«.. K^nd^r r...,li» J4 kr len f.nti* 00 kr
A PZűMB\\THELY; pincén lBt(8-lkjan a6-íin elkeli l\'\'ib-ninik árj-^r&\'-\'ic :
ílu a I, o«nf. e ft 70, a .«i ,e (i fi 3*>, s t«t. í fr Oo kr, - Roíí I.oBíH H\'l kr. J. o«»l Ili - Árpi 1. m I S l\'JO 9. ua l 2 ft 6j kr. — lUb 1. .. 1 fi UO.
1 «B-.I. I ii70 kr. — Rukjrioia 1. oa.t :ni)i,a. out a ft 70 kr
80PfL0:í. jnouitr 27. 18&8. M«l liBliriaaro.jk a b*. boj\\talbin l^eo da^ r..|t is U«1<-(ne< r Ir^ ment; liüiijiolt a ionban a% nls> i«ati\'i\'yú liu a. tini !1 a Arik p.nolfc .Il b, a ns.n krlrelkoinM br. r„i vAmt tí tt\'trfl Bi -Bft fimi Q frt fi frt 30 kr. 8Q -B7 futs 0 frt 30 -7u \\ kr, 87-93 futos 6 frt Bi) Ur 7 frt. 10 kr. 8S-U\' fuU I 7 O -30 kr Ito-.i 7S -8) futi» I fr./.i-\'Jl kr, K\'tUnrirn 7«— Ili fui* S frt. Hl. l\'l kr Krím 7 ti 7i
fnlos .3 frt. ÍO, 3 frt 40 kr,: Sah «4—48 "fatoo s+i 3 frt 10 kr. mariinkéul. \'
fl\'.d.ik f\'.rflJvm ojBtítU Jobb «rak..l árt, éa Jbcua, |TL kirn ro,. karral lik . J.^oUrI .4«^ >kamrait
btt-li 127-183 ÍSa-SM p, tT-boldtcfultraEUÍíá-ftSl 3i1 p. t; meok^allilrgi 13tt~.la0 »f& a, \\ (Lant — 5100 ,y. f i m •tklonbarffi »18—IBI 173-rl» p .! mnitjur o \'««1 liO-lSl tT6—«1^0 "p f am-rikti IÍ0 1B* p t; Arpn {"List - 1900 t f0Qt.-IH0 1V> p. t ; e,.b /U-I 3öfl0 r. (¦ j a baj D"
t.; mcckl tibargí 01—89 J>- t,\'
GO.80. IŐÜ0 ki állniUliDi. .kólcafta 83, 70. biiukrósxvánvuk G.7tj ; líitijíntásiti ria-a-ványok lriG.90: L mrl-m 11$f) 1; aAÍUt á^i& 118.—i arany áarabja & f« 7Í
tt X xx .sa. ]p .ti ar-
Feör. 2-tGÍ 9-13 1868.
íKjühollkrií napt
|ProIe«tiuí| Üör»)t-oi
lUlb.\'apr.^ K». Kfliílus » hiborg. tényt\'rí lem n.l. «ili. Uau- V II, iJ-" " Arijio.ro\' J* pab IkAiinarúl. Lok . \\ Vili. 10 - 14.
, «*ja
2<Vas&raap E 4 Sy sx a. A. IjiWtfí iUalau pfrpSk «ÍKnU Jl Mor.Andr. &3«>r-Ia Agata in *t sICaStArtBk (0.>rottra oí. T|PJnttk fltomn^rd aa. spsaiabit IM4>b*J 14uo»
E4 Uy. = 1 fl. Trlod a. 9 ijlo/uria ün. THt ¦
Ba&bb 33 Ti mota. 10
líid.ir 11 fr#
Mvd at 54 Imi* lí H-nob ^ i:
Dara-tja 211 Gdrfftlj l.t JAkob H3j \'!
lUkaH 1D Vnnophoa lt
8«lamoD 37 JAno« Ch" is B- Jothro M!
Vasúti naponkiati menetrend :
laihti N.-ICanlaiiról Budo fcl^ . ibMiitan 1 ú ra pt-rctkor.
\'.\' tii\'co \'.\' rrirrcl 7 ¦ ru Ii porckor
Uelu- 3 ¦ r- -T\' ,, Trirm „ d.\'-.u. 1 "rQ ftO
,, M,v« 9 ^rn -5 t.
F.rU.-Lih N.-línaisoira Ua la Möl: Tesr%e\\ 5 ora fi pereskor ., ., doLutAn 1 ., 20 „ a.\'\'f ilíllifű IS „ 31
., titte 7 „ 20 . Tr.est .. ircu-t-l S ,. 21 .
d-Mi » IS . f.S .
OraiáQSa vnaáraEt vidlhUeJtiía r\'ebraár Intia.
3-An PÍCB-U.
4pn KOrmcn len CaikWra/aa. lO^n PúpAn. l-.ío H ombntbeljrn.
lö-anV a prrtnbrn, Enjingea. Mnra-SBombalbao.
M a-. > \'liArue Díréay, Ita^toa. 24-éu C\'B^prmhen. "S&^o Cooko>\'ynii.
tra Kjtfy-V/iíBoti/ és Baia-SB-An l.ct njrn.
H I R D E
Bécsben, belváros, Bornergassc 2, sz.
\'j. G. P#pp ífo és g}\'akorIó ervos áltól
magyar éSeíblzíosIíó bank
PESTEN,
186?-ben\' két millió alaptőkével llifillatfái
njái.ljo mnjjdt
mindenpomii élet- s jövedékbiztositás elfogadására,
-tovdbtia általános b»lápóare él«tbo lépteti az Al»ala arerveseU „Ttiléléel oaoporlokat" mint azintán áí^altali feápzett a odáig a bin.da.oraban mQködo élrjtbÍElnaitó tir-suht ik ^gyikónól B.írn t\\ lkai miZDtt „Tomstkaséai leteket", ra«lj atóbbíak még a legvagyontalanabbakn&k is nlknlmnt nyujUmik tornetáhi kollázsuk iiicí»oÍtl.«>ií m\' \'- A ,Haiin" üly el^n y 3k o t nyújt b i b t o a i t o t ta i n « k, melyeket od d i g más intézet föl
a 0 m matatott, ét d ij Iá bi á i a oséinak legmegfalal^bb ma velelakcn nlupesnnak. Hint fényea bísanyiték aaoljriljan, hogy 1607-ki aeptaraber 1-töl a mai napig
Í29IJ24 fit, mm arany, 8800 tallér és 8000 frank
fc?T*IIaai ajánlat nyújtatott be a „Hflxdnai."
Bifltoailáai föltdtfleket, diJBEobrllyokat, a minden ide vnnftlki só InKilrfgr>BUáat legnaprnbb keBsatíggel rjujt a banb i^nt^níúaágz Peatan, Daak Forencc-atcza 6. ns., vagy pedig vezór-, fö- a alögyndkoi.
A bank közegei :
\'n. Elnökséff;
~í cTij\'ák.
tiastclítbiíli «ln&k.
A válasz tm á n ;
Caopa ^Iljnoa. Kbth Lro.
Erti Sirol/, Maodl JAuob
Holltaahtr PatBp. Majgratcr Ag^atoa.
2«glu»ich BVla gn-f. Nida.ij Ojor^r.
Igazgatóság
Rokco Jakab. Koppdl L. M. Roes n"r F,
Ntirl JJx,a. RÍiShy E M.
An41. T«4tMkMaaai nmAl, 8«MrlBip»eb*a/is : Xolltri fi Bas4t urakkal Hrwifm: ^eilA ÖjuU nrcAl.. l>rOrr*a- nb»p t. Baatbmary laatrir anbaal.
QjflrnrD i Bmnwr~fl. *Vfe-itra&BaJi\' -Kwa,VBfUUcli T«r«Bta BrnAl, X«lmta*árolli Be|4Aat IttrAii arail. lutane « : JCallor.D. F. nraintl, Mfaka>a^nl Brda L4a-lA ur/nil. laanavaa
r»avaairk«tj*n: Ko»U BofJta.\'aanil.
Kf»a Zsigmond, •
As eddig felállitott ve/ér- és főűgynökségek :
uer-ijjatfatí
Na0*Kapteai:
berger Mátyás
iirnál.
Oünlb-r U. Vilmos urnSl. U; W-idinarr Jr, ürnAi. Snthmirolt: Wi-ia-! J&ooa uraAl.
Bed/ti : B-nrer Z-igrainl .ómat. eiíSeaf horraroti! P.la DAninl iirnál. B^A -Ujho\'jb-n : Viftuf/ Pil nrnAI.
IXSgytr tertrérTíraknA!; RtiodJxoftr umAI. ZVrAbban; Povi-raaiiorlo A. nrnU. BSa fa PrAgab^n : Ku*Wt> L. nro&l. rri«lbe.. : UVU ufo d J. tiraAl.
O-K n-- OV-U -iTíl.
Cíitflná hatását i njra megerősiti e bizonyítvány.
Igen lisstelt firroö ur! KfdveB kötBleaaépeninok ismr-rrtm ns On által feltalált, a Bsonvedfi emberiaégntfk írt nyújtó: Aiiath«rin azAjvizéétl fiazintébb liAlnmnt kÍfoi«zbctni. E szír téU\\\\ IböMsaáliaíia áí-ííűS mpneVfilteni wu: amelyera srj\'dk*pfBa,íl f^afái^daSmofe-itni; l^ylrnköM ffoaalia mi ep oli\' jól hasBaácfa@ni>m« fmfitt oa Piíéí»ii-r5s»-*»r>&yí. &Jrn«iág"d b\'ífín\'V edAraíiáJa egy-
i— Legyen Ün mFgtryíizfídví?, h\'ipy aanrn ajAnUtára mindfioS fulhasztinl.k, rai tebetaógemben áll. Magamat bajlaraaíba sjáol-va maraiitain. j Berlin, Anna-ut 41.
I Leíísck 1., hadnagy.
I jpij\'* Aa .AEBBssHa-aBii}vll", vnlnminl aa „Aaatasria-fe^Szfes
[Kaphatrl Elagy-kiaítBáa! Bolui Jóuef cr-^ib\'rÚBsi, itanenbcrg, ^űsonfídí JA. Wnjdtií J., WoUsch. Fea*olhof-r ás tícliwari A arak korMkarláíébaa. ÍPápáB: Ticltepra Btampfl G. és Lü«7 I- uraknál. Keartfe^^:^^P\' , tM. Zala-Eflerszeaon: Antal F. cTiWiier-íst ?0 Hundlef H. — aa^^SOTOfl ! |Wcrll pyocT»,\'erí,í — VafaSÍOH Ualter pyopTíEerííft. — Szt^yEíBJrSH\' [NötLIff. — SfeE3?3: Daroor KajoL és 8lftmbo^íIkJ¦. L» gj-^sraaetisa; arak-
\\ sltcteég gyégjSiéíé, •
I Harminc 4mil toTdbb atonroritcni »,.!alarl|BkiVb;eíS»^^4^*
kstBéaban, a man alatt a-on bajna ral« eafílaV réffott U4^J*\'f^g lorroKlájl a l-cblr-arfab orroookiol. ElWffre TÍa««ayertam t^SS fepaetóQ Í*S7 bí.o«/aa biüikc Alul, mol/rt Ín egy aokat at»-6«: Br»s \'f-r»*" .kapItAntnab kRaiBnh-t\'jk ra-wotrt m4r, miulia a«B^l^L8«rtMMkt «-«a»B áökkel baroli-m, n^n alf^fiitilviB io i>rfia»eia TaD, h"jrr- «aAortaliin MK ^> : ¦•JitO ter )«t kaptára acoktül, kibnak as«n miiBsar,, asoosl^kén ©fTjoaJfiaJ [uolgA Itatott
[ F.nnalr kfiTrlkeit^b-n ínKivAbbra _.
T*rl3nek aioa kUfltj J g;a^rradd<aert. barmenK-aUttl Icrelbiao fttírt oBstr. ortókbeo tndtara adni. \'~:-----¦ .^^i"ii-ft^ar--nnvstfí
I Oetaw Lst|3d f,R,,a
\\48 ti—3 BsTllnban, Nono HtbdBÜftbWDn; -lf^í*P J
\'...E-!: .ifi
¦ - >3
; e-- \'
B-1T»! I »^"5 _H J" g BO a. 01
J. % jj\' w 1 \' jj* „
i
Wajcüts Jd^aaf Eciadd-, lap- éa nyomdatulajdonoti Na^y-Kani*ffitn
19
Nagy-Kunizaa. Hetedik évfolyam
Kiterjedve
bordV^J \'ó kdrptthj •ezhettíik |
a szépirodalom, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudom*
ioy és iiiQ\\észc( kürcltdl.
Gíísííen oaoiH&atoB, egí»a lru.
"HséHJMHrtol Irodn éh tttadó hivatal;
WAJDIT8 JÓZSEF könyi-koreikadésébcm.
ülőas©t&3i föltótoiek :
Fít S*t« ¦ E»nogyedr8
A hat haaAhoa j>oflU/jtcri 1-aarlr 7 kr. 2-flflor 0 is minden torábbi boíktotaflárt 6 kr. Haljeffdij ranwlun cgjo beiklalAaArt iQ kr A „Nyílt toron" tLJ petit »or buiktatájtl dija 1G kr
Megyei közügyek, Zala-Eger-febraar 8-án, 1888,
Nagy napunk volt, a az ép számmal megjelent bisottmányi ingok meleg píssvéte tiltnl, főispán tir ii mlisga lelkes aaavakkal nyitotta meg a gyűlést, elmondja vívmányainkat! a boldog aj évet kitránt Zalamegyo népének.
A, szokáson alispáni jelentés után, Borcsa Sándor ur emelt szót; a igen levaröleg hatott kedélyére, hogy a kn-nizm\'i Jjird választás ismét ^ikoretlenül maradt, ~^— elŐadá kiküldetése ored-ményét, — felhivá a megye közönségéi e tárgy báni intézkedésrejavaalatba hozta: ntnos más mdd az egyenetlenségek kikerülésére mint Nagy-Kanizsát saját kérelmére Ki 8-Ka rúzsától hatóságilag elválasztani* A megye közönsége egy tekintélyes férfiakból alakult küldöttségét nevezeit ki az ügy végrehajtására, — Kis-Kanizsát pedig a főbírói hatáskör alá helyhezó.
Ugyan esen küldöttséget utasitit, hogy a bajosai ügyben, melynek lakosai annyiszor megsértek u birtokjog-. na tiszteletben tartását —- ellenük fe-iLyiiÖ vizagalatotriartaon, a egy uttul n tt kat* hatalmat U elrendolé. Bár ónak ^á1 küldöttségnek sikerülne felvilágosi-Ifönl |»" tévútra vésetett népet — mi-.ineHijkerosebbienne azok száma, kik a ^üiitteiidflt\' felzavarták ? ^Olvastatott- aa árva ügyekről szólló \'\'JéJétitéu, örömmel tapasztalánk, hogy .j^o^galorrirjiáS iparkodtak az illetők a ,, ísu^ jBar^dy^nyait elentézni, tagadha-; tatl^ni, hogy-a ¦szorgalom igén sokat ¦aaokott potolrii, a 4-dikén tartott gyü-.\'Jfa eg^yjka_1wll^iegsajo8abbnak1 okot fí, ájfoU rfijitifekip&gi bírd választás, nem_ ^kacakiréa^^ — a
Mí, benyújtott folyamodványra csak annyit jegysels meg, nem helyeslem a \'frörfl VÍjq f iBÉ-aVoih f kifejezést, — ! a:m&aíkriöU hoöflzuBdga igen untatott, , \\h~4& a^lhWwá vált* — mert az irmodor Ti«a)r.«ftk^|igy .íelel meg a\' ozéínak, ha maatöi.-rövidebb éa VelfísebW A. behynj-,J ^l^rdlyalnq^T^oknak akadtak védMi, :j;\'.^^^-ft^ág«^kÍiéÍfeHebb hiányzott, mely Tökei léke á""tanáóflKozmánynak n L U-.{¦ .TttíatpflöüÓö^öBÓláB-Bzabad ság; véle-v.57^éay«ám^fisewnt»a kérdéseket így lehet \'\' ffiftmftó^^fefl-* afóbirői eljárás, t _ _ ^ÖrVffnyre,, a1 mely i| -\'úijíÜffi^üfgy^ paffig ildp-
* ttfll^jáj, mely, & Ukofjaág. többdé-^j^^\'^^mf^t^^-tőrtÁni? Ssavazáa ^ indítványa fo-^ jS^>»tou^li.meÍy, indttyányba\'á megye "is^a^ífir^ftv^^aá^áara néVve fenlta-
^¦^ft&K\'.\'-irfrü&íii:-.....\'
\'a"\'\']Z^pJBÍ^!^m\\átSh\'oly érdekes:k\'öz niilm$ ffitoíjüite éWígéfl gyakran meg -tl:mh)wM9Uy. elágospák a vélemények, :^^|f»Mbliféírrt i^VfftyijI^rál\'tal-- ki /nVítfT?í~f,Wmí^e 1 ÍJÉ*** áhajto^dd v\'ojna
Öomogymegye példáját követve a goly<5-záífaali Hzavazá.st behozni, mort ez által igen sok időt nyernének, mit úz angolok az életben legtbbbre ))eo»iilnek.
Miután nlltotraiínyos életünkben h nép nevelés újabb lendületet nyert, u világiak butádkor b iá szélesebb alapra ki terjesztetett, Hznbsd legyen nekem is as egergzegi oskota-gondnok urnák öüSK ennyit megsúgni, hogy a szem az emberi testnek legnemesebb orgánuma lévén, ¦— nngy Kzilkség van rá, különösen az ifjúságnak. A III o»ziály kályhája el van repedve, nem állja ki a sár-záfit, czélnzerU volna kíjaviciini, vn^y ujat csináltatni, mert a filat nagyon alkalmatlan, igas, hogy mitidezeknt csak gyermekek után tudum, de a példabeszéd azt tartja, hogy a gyermekek igazat szoktak mondiini, én ezt \'örömmel is visszavonom, ha az ellenkezőről meg czáfoltatom. — Áldani hékeBség legyen velünk a viszontlátásig ! ¦
BARANYAI ELEK--
HirdefcéBeket elfogad :
Üt-KoolMánraK Aüó tt(VAT,\\L.PaatëariÉrHER U 0éOB-, Harabur^-, Derlln-, HajBa-Oi-fraakfnrt- í-BaBÉI-
&cn: tiA.tBETSTKnT .r-met,Eirupo3^.i Slattflortbaa : HACUíE & TÁRS a.
A nagykanizsai tisztajitfes,
Lapunk atojsd számában n nagykanizsai tiBztujitáaról irt csikkben több oly hiba Oáns?ött be, melyek részint értelem zavarók, részint pedig (egyes mondatai kiszakasztvá) a ozikk irányával el-
I lenkeznak, éa téves magyarázatokra adnak alkalmat,
Midtín ezt olvasd küzonaágUnk eliitt nyíltan bevalljuk, és mentségünkre az ídö rövidségét (hisz u tiastojiiáai kísérlet január 31-én este fejeztetettvén be, lapunknak február 1-ón reggel megkel-^ lett jelenni) felhozzak, nem késtlnk a lényegesebb hibákat a kívetkezákép kiigazítani.
Ugyan is a 3-ik haaáb elsíí szakaszának oly forma értelmezés is tulajdonit-hatdfstft hallomás szerint tulajdoníttatott is) mintha jni a. szaktndiis egyéneknek vissza vonalasát akozöttUk támadt egyenetlenségnek rovtuk volna fel,ezt állítani szándékunkban annál kevésbbé lehetett, mivé! a tényleges váldaággal ellenkéznák s Aiért njplag tüzetesen kijelentjük, hogy as ott megemlített egyenetlenség nem-awakképesegyénok között támadt: mert esek,— legfeljebb egy két egyén kivételéyel^ — a legtísgyobb egyelér téaben í\'piy\'tak be atisztajitásbá, stftje-
vl.Q} tjeik Ja aa önfeldldozaasal járó községi tisztségeket elvállalni készek va* Iának, hanem oiak azután vonultak vissza, raidría. áa ellenpárt az el«cí szavazatoknál diadalmaskodván, feláldozásukat, hasztalannak látták, s ilyazomo-ra körttlményekklizíitb ft város érdekeit és jövőjét egyedül visszavonulásukkal ismerték fe^ nieg<Sfvhatónak. „ Áz. alispáni rendelőt nltal ideigle-hesen helyettesített tiszt uruk közül a vd^oíit\'kft{iitáiiy teendőivel tiom Ssnve-bee tát&ef, ÜaneSí"Wagner Károly nr
bizntott meg, mely hiba a nevek helytelen felsorolásával cnuszott be.
Végre a 4-ik hasáb közép cziltkének azon nioiidntn, liugy városunkban n közigazgatás — bár csunkultan, ú» kívánt rendben áll, nem ngy értelmezendő, mintha nz a kívánatnak megfelelne, hanem, hogy az mint kieegitö ExpBdrenii a czélhak megfelel, és íiógy addig míg anoruialia iörvényes állapotba eljuthatunk, a kívánt rendet t. i. a személy ért vngyun biztosságot fentor-laní lógja.
Exeket előre bo^ájtva felemlítjük Zalauie^e ktízónaégéimk e hó 3-ki kói-gyüléafcben liyzott aion fonion haláru-zatát, mely K...Kanizsát N.-Katiizaátul kozigazgut.ísi h tbi-vén> kezé.-i tekintetben ktilön választja, f :i tinztujitáat már most elkülönítve megtartatni ifndeli.
Ezen városunkra nézve uj korszakot képző eseményt ezúttal osak röviden említjük fel, unnak nugy horderejéröl jjmatí nem szolunk, de annyit nyíltan kifejealink, hogy N.-Kanizsának ujkor-BZitka nyillótt, éresj^i fogja aaT velünk együtt, ugy higptk, minden mélyebb gondolkodású polgár.
Mihelyt a megye közönségének érintett végzése kezeink kosé jut, o lárgy-ról kimeritübben fogunk szó Inni, julen-leg pedig Zalnmegye lelkes küzön»«égé-nek, és különösen e radioalia gyógymdd bölcs inditványozdjának mi részünkről háHs köszönetet szavazunk, ós ezen csikkünket azon buzgó óhajtással fejezzük be, hogy a város minden polgára tegyen fél ro minden más érdeket, ésjszu-badválasztóhoz tuéltólag szavazatával e város nngy jövőjének illő megállapitd-s4hoz járuljon, nt-m osak azért, hogy a tek, megye közönségének e város újjá alkotására nyújtott segédkezését kiérdemeljük, hanem hogy a késő unokák ö\'seik jól megfontolt intézkedéseinek gyUmölcaét élvezvén rólunk háládaíosan emlékezzenek meg, é.i minden utóbbi határozataikban az elődök példány gyanánt mutattathassanak fel.
¦A „HAZA" életbiztosító ban|:.
(FoIytatAaa.)
vajmi édes, vajmi megnyugtató tudat ez, egy haldokid araládatyára! |
Nem alnp nélküli, nemüres-azó telist fiz ffélétbÍztOíütiísu, mert valóban biztosítva vannak V hámihagyottak életei a nyomor, iniíég,.szUkBég ellenében nmo összeg által, mely a biztosító halála után azonnal kifizettetik az illetőknek.
De azahadjon ínég egy máa húrt is megpendítenem.
Nem Judom honnan vnn, de tagadhat-Ián, hogy a.lolkünkltíl megfosztott tost iránt is ktfky\'alflttel viseltetünk b etnhep\'leg is vnn ez igy^VolUnk szU-letett o kegyelet h elkísér a siiig^ a phÜosoplmaokt állítják, hog-y még.; a -tniVilágrft ta. Ionén yan.. á*Liln| fro^y
még végi endülettinkben ia megemlékezünk teltünkről a megszokjuk hagyni, hogyan takaríttassák aa el.
Hát a szegény embertől — kérdőm — meg(agijrn-e az Alkotó a kegyeletei? Sivárrá, fogékonytalanná te remié-e a Bzegény ember keblét? melybe ép ugy ibb-tte Maját isteni lellíét, mint a gazüagéb.t? O nem! egyenlően pír-iá azét kegyelmét az igazságos ég, ne, neakurjuk lehái megtagadni a szegénytől e neinm érzébt. Ugy van, még a koldus itpZfi-ctué, bogy tisztenöégesen lakanünssck el; igm d« lií-zert hogynn tuigyja ü meg ez akaratát, midőn halála után családjának csuk önuyíja ia ittig ián, hugy egy fekete koporsót birjon venni, vagy épen még erre ia kulcsont kell kérnie kamatra, mert különben esak ugy viszik ki n temetőbe, i\'edig oly neliL-zeu esik azon sejtL\'lem a haldoklónak, hogy c»ak ugy dobják be a gödörbe a tíxent Miltaiy lováról.\' Müv megnyugtató volna teliát ilyenkor, ha tudnak, miszerint n biztosirutt ö.sszegböl temeiénlinkre s jut és pedig tissteségesen ? ! Eü ne mondjátok, hugy ábrándos képzelgés ez, ne affektáljátok a közönséges stoicusokat avagy rutiunajisiákat, mert hidjétek meg, a válás íingy^ pereiében\' öiegesáfolandjá-tok mngniokat,
O! 04ak körül koll tekiiitenüuk a milliókat találunk, kik a legnagyobb féltékenységgel \'Őrzik azon összeget,
j Diit már temetésekre, jd eleve fcire-
I raktak.
Ugy van, ea napnál fényesebb igaz-pág s csalt sajnálnunk kell azokat, | kik az ellenkezőt affektálják*
De bái- mily elvontan gondolkodtunk ia az életbiztosításról, lehetetlen, hogy Bokolduln haKzuoaságájt, h« no lássuk. Ám-vegyünk föl egy pár esetet.
Valatnely biztos pl. gazdasági vngy katonai hivatalban szolgáld csuládi\'önok nincs.miért búsulnia, hogy gyermekeit és pgererelt nejét szükség érhesse, mert jövedelme elegendő arra, hogy, ha nem is lncullusi, de mindenesetre becsületes módon élhessen, Taháakod-hassék, hőt nóharnóha kis^é mulathasson is, tígy szóvhl, hogy, néay kénjeimet is élvezhessen j de lm még .pia itt kftll, hagyni Bzerető családja bbrét, iöz-vegya és gye\'rpiekeí a bizonytalan\'«Ors-hányatásáiuftk- a • nem ritkán nyotiior-és Ínségnek nés eléba.,; E gondo)at, ó mennyire megkeseríti\' a jelen bi^m-jotezeket íb ! és emiatfca\'legbuldogabb-nak lát^JÓ eg);.án ía ó* nn FoksEor\'epe-dd aóhojtássál\'néi\'.\'fi.jÖívB^felő!;;Kérc-solo a jelent nem opakteJjeBen.ífielé^ r^iti, de aíonfölül éveakint jelentékeny liitszejjfcV\'íf képéa; mégtakaritHiit ha as ég éliítétoínk.löi^p -évtö la\'íi^jtja még bizfOBJihnijajr^M^^l^éájl de erről senki sem bistoaUj^ pt^ ^^u^oiz-tbüiiháija, Jiogy " lépsn,. jgiíftiég\'Win-
füg élni; nom biztosíthatja, hogy a még ma teljes eTÖbbn^diBzltf férfi, liot» nap nem lesz-e már "pWj óff*" Bánja ?! Igon, mert életünk latejjj-kejróbjan LfrÖl De ha az életbiztosító tetéz$foa$ tiMjtj*?\' ¦ttjBT magát, nemhogy 20 4$,$- ólttea-sen még, hanem, \'1°&^n^BnDJn^"",°Dtre\' na 20 évig nem él, enn^^t^K-\'1*11* vó1\' hetb\' keresete családjaö^\'^i\'j)\'JtJsittassék: nyugodtan néshot & kövt-^erŐ nap elé, mert fiiazen bár mit hoeand is az, családja biztosítva van.
- -Hefiá-ssemle.
í 1868.
— A megcsodálásokról oltorjedt vélemény nem mese Egy nÖ, ki gyümölcsöt lopott, gyermeke 40 gyümölcaforma kinövéssel aaü letett. Egy uiáoik nB Londonban, ki-
»¦ nak férjo tréfából kosóba egy békát nyomott, oly asörnyót fliűlt, mely Inkább bóka, mint gyermekb.es hasonlít.—Európa 1860 — 65 óvukben 12363 milió forintot fordított a vaoulbálá kíépilésérp. — Földváron egy ki-oBulgidt huszár egy dsaidásaal párbajra kelt. A lény kapitány elébo került, ki megengedte o vivást és ab.uaBárnak a lóválaaEláat. Persze, hogy bassárunk győzött, kinek a kapitány 5 forintot, amannak podig 24 órai kurtavasatadoit. — A_löpM. egyedáruság el-tőrüUulik.—Scbullzu Delítach a munkás egylo tek fáradbatlan aaorvesöja Pestre jö látogatóba.—Reményi Ede magát külföldön cs. kir. kamaravtrtuostiok cilmeil. Jelenlog Jenában von. —A zágrábi tartomány gyűlésen s PeBtrg menendő országos küldöttség tagjai : Bjdo-koviia, Vukanovíos, Pijacaovick László gr, Zivkovtes, Zuvíca, Vukanics, Batadiarini óa Ö-tJíuí, naponkint 10 frtot kapnak as utikölt-Xg.\'kműgtaritéaéveL—Vámbéri Ármin keleti nyolvéaz, Dr Arányi Lajos ssép luányát Kornéliát eljegyezte, — ^Eaaeggar Looalblatt" asirbesstőaéga ellen a megye atjtópert indított.— A peati Rókua korháa egyik scobájá-"ban egy beteg nevető görcsöt kapott a láiásá-
- ra utáuna a második, harmadik s ugy tovább sziinasurint heten nevettek az elet felett. —¦ Kautz Gyula a közös pénsügymin iateriuóiban osztályfőnök leás. — Angol számítás Bfferínt jelenleg-Európában hét miliő ötszáz issor katona áll hadilábon. — Itainer fflher-cseg éa Schmerling lovag nem fogadták el as elnök es al.elnöksóget nznrak házában. — Stífter Adalbert jeles német költÖ jan 28 án Lí nősben meghall. — \'
Sala-megyei hírek.
— Ö Apostoli Petaégaa Király éa Királyné febr. & ikóo Budára érkoslek. A királyné bnamnosb ideig,^aarad honunkban. A frao-eala császári párt io várják fővárosunkba.
— Z al a-Eg e r a a a g rSl következő sorokat vettünk: Nem igen rég idÖ, hogy me-s3 városunk dőrék — minden ssép éa nomee iránt érdekkel viseltetni-tudó fiatalsága t. Sseotgyörgyi Jéasef .senstinité ur kezdeményezése folytán ^Zalaegerszegi dalárda"
l c»lmr~dátr~^~A .tiTFaa^éleJ feWlásstése--é*. , laemsoti dalaink, mövefésa osóljábdl, tekia-tettel aa egybááít\'ebóltek pirtöbiBára —egyletet alakított, msly «ddigfa asépazárom pártoló- s működő tagot ssátatt kebelében, Tiast TÍsplok:.Iaóó FvTenca; elnök, Man gin Ká-fotj sfölnök, Bradneteíp Pál titkár, San Ica , Mihály pénztárnok, Caoknyáí János ellen-\' Őrl\'iovábbi-8 válswtmány í-f4 pártoló-, 4 mÖiSdö-tag. Karmeotar 8sentgyQrgyi Jóasaf. Fiévl február hó jUso tartott válasstm&nyi : ¦ iJ^liMiliKfltu^\'osi^^^gl „Dalestely" ¦\'ir e&itaj alatt fttbraárlÖ éti, a tagok aaá\'mára as , alapszabályok^ értdme asarint ingyen bema-/néíVpalléu^ a kiadást az
\' egylet pénzfirá&éT Ödösvén. L-dkea -fero» ;f jwtfk>-korral (wiadóitipjrtkodjUának egyik :í legsashb j*)Ijit ísmát.taiinBltottis a varost kép-^zWMftMfafiAfwtu u által, bogjr a hslybel] ~^-:MS3vL^^^s^"^^ Üjjftsott\'tanítói-; töaW\\\\\\müWl tekínfTéo-moatani ÍM-1 \'jfiki)^YaJébkMt^lO «rei fritatmagjavitnt-iri\'éa sí sséa> oddíg ínem lé.tesstt vasárnapi IsBodd léiía.h^sáfátíj iaraalaiba h\'osU. As iM^ü^n?,»n kikoWöt^líÍBÓttmáóy\'ftaö Kfl-.^MfmMw.tUnij tanfelügyelő nr elnöklőn r alatt "a vaairbjpílBkoIa íekíntetólwn terve-"¦t-j- M^í\'bévsgs\'zv6(i, Vistoti löljLOt reményiemt \'in-V^fiélJkjkaMaaMi IkUtji^*^ •« hely-ad hmh^MFAí^$»ét^B.fA^WÍmJéyi már-í\'L 1 \\9fW;V^/V^jS?"*0V A»n édeia Öröraniel f\'Vl >»4íp.ff «» lsir jlarajst, kiígy\'sa elvben elfoga-~JQLLtiÍ!Wt\\ii1Íltttfyébwi-ia bsnisokára in-^ ^k*^é* tártéiig* l^íffiéíáarf\'gBENOZft-\'J^-^taflty Jfio\'-*\'s i^é- páhokl [sagddlbl-késs ne» s> farkasokra \'uyiuix vsdássstDsk lett áldotata, mint arról ujabban értasülénk, . ba««mhasansatitiUa b faluban sleavén, ma-
át lábaaárbao m^gjőtto, miook kövotkoztében ílnden orvsai segély ídaciaárft, álto kora ta-í^ob^ alotre köíiöJÖtt. ^ ^ ^KV^b ÍTksIyen jan. 25-ób. a \'faÍBBbb\'\' ig^sd^\'ági^QTqtéset Hallgatói által Jrondo>_ ;sedl stas tÉalcárat aágélsesÓBi pónatára^iavára f tartót! tinbisvígal^to Wyeaen folyt lo.íTío^. telt tudósítónk aaonban arról íb órteaítjben-r nQnkot, bogy n bivottmányi elnök tapintat-lanaága kövotkestében illoyaliB báoáamódv ban.réssesitoU egy orvost, kivel W. kiaasz-saopy nom táaqzoft, daogy másikkal igonw A Bórtós ngy tátotott jóvá, hogy a báli kü« aönaég nem orcs&tó basa a megaórtettet. üa-aonló panaas emeltetik S kisasszony ellen iö" Lém, lám! & bálkirálynők megoveséao ós kíérdemléaa helyetf a honleányi koazorti egy agyaxálait barvadáora gerjeszti a uzeosélyca válogatás, óhajtjuk, hogy Keaithely lelkes hölgyei tadoaííönk aserdnytelenségét asokott nőies udvariassággal m^gczáfolják-Ezon jóté-konyosélü vigalom lelkes pártolói pedig fo-gidj\\k as intézeti szép Ügy nevében haaab-aa köasünelüuket. S kérjük arra i-z^ntut ia nemea réasvátük lofaaiuroa bobiztinyitását éa pártfogását !
Nagy-lí an i kb a, február 3-án 1«68. Kedvao aaerkoastő m i tietek önt a követ-kezondőkröl órtusiteni. A helybeli nagy-kaszinó, melynek tagjai pgy-ketlö kivételével mind izraeliták, a a polgári egylet, tuslynok tagjai lamét egy-koito kivételével keresztények; az ösazeolvadáat elvbon kimondottak. A nagy-kaasino minden ingóságból álló vagyonát a mostani polgári egylulbu liniza, s o kát egyletből egy less. A moatani polgári egyletnek a város kellő közepén anját birtokán levő épületét lerontják, a részvények utján ogy & két ösasbulvadt felnok mélfóságá-hoa illő épületet emelnek, mindjárt a mint a tavasz megnyílik. Ennyit egyelőre mint bizonyosat irhatok, a többit m yd annak idején. As esamét minden eaetre szívünkből Odvö-sÖljük,n kívánjuk, hogy fdnyua otker koronázza. — Ugyan csak a polgári egylot febr. 2-án, mint alakulásának év forduló napján, mint minden évben, ugy az idén ia tarsna ebédel rendezett, mülyb^u Í2rnelit.i ti\'atvó reink közül ta már most sokan részt vettek. Köavetlen étkezés elüti Daráa Zsigmond ur olvasott fel egy Wlaaits Antal ur által, a megyei bizottmányhoa acorkesztett s a két Kanizsa ugy politikai, mint közgazdaság! tekintetbeni végleges külön választását kérelmező folyamodását, mely folyamodásról midőn átalanooságban azt mondhatnók, hogy remek mű, egyszersmind nem mulaszthatjuk el Daráa Zsigmond ur irányában is elismerésünket nem nyilvánítani; intnt aki a pompás papírra rakott érveket, tiszta érthető a igen Ügyesen hangsúlyozott felolvasásával, mindnyájunknak érthetővé tette, A folyamodás éljettséasel fogadtatott, a a 70—ra menÖ jelen volt értelmiség által azonnal aláíratott. Ebéd alaU hallottunk felktt-ssöntéseket legelŐSRÖr is Széchenyi Istvánért, a_ királyért, Barcsáért, as édes borért stb. Kaan Károly indítványára Eperjesy&ok megyénk köztiaatolutben állo alispánjáért Barcsa Sándor úrért mondott felköscöntéae, aa illetőnek azonnal mcgtávlratoztatott. — Eatve az egylet helyiségében táncavigalom tartatott, melyről kevés ssépet, kevoa jót írhatnánk. A helyiség még a tánosvígalom késdelével is tele volt a délben ott hagyott füsttel. As fgész hülgykoazomt 8, olvasd nyolca táncsuoQÖ képviselte, s néhány „mikor ml lányok voltunk" felett elmélkedő garrí d\' dam: A polgári oastály egyetlen párban Volt^képvíselve, kik hatalmas okot ssolgáltAitakaspD kövotkostütóare, hogy a háaaa társak évek múlva is gyönyörködhetnek egymásban. Az egylet elnöke a tinczvígalmon nem, jolont meg, s a tános vagy rend /entartAsával som bisott meg senkit. H minthogy pedig orré nézetűnk acerint szükség -vsai, kimondjak felette a „nem volt randién" a mint ity\'eí feljegyezünk. — DÖCTOKlTíí.
— A sümegi gőzmalom föltűnően látogatott. 1866-baa l&7ui>; 1867-ben 15855 dröltetS volt. A gahnát Hsstórt aaounal he-caerélik.
— Zártkörű tánoavigalmát a n kani-ssal „Polgári-egylet" ma, febr. B-én tartja.
- -^K4rdéB. Ha Teraésvárott a vár és városon keresztül levonata vasutat ssándé-kozna;k>létésÍiéR[, hál a nagykanizsai váron és indóház kozIHt tTtvolaágra mikor létneit<<-nek basnaló lóvonatú Vasutat? — A felelet általáiuiB raoaolygás,
~T N « g y v i gn á g n\'a k, BSomnrnság « vége. Annyi Ntgy KitniíBán a bál, dalí-*: dó, tánczestély, iK\'gy mttnkát adna at&tifltí-ItAila^Öásiíöírni, b arány Ing mind látogatott; még a gybrmokbálnk.ia divatosnak. Hiába intézkedik s tanodái igazgatóság, midőn á ssRlök-^H^po VannaJ^. Pan^iíkodjék aztán
valaki,hogy nínca társasáéiul 1 \' Dehogy nínos — mulatságra, Xgbo, hanera a nőj gyöngéd érzelem fejleastéaOj ápolására gondolni máa kérdéa. Például mily ssép a.nagykani-
ssat jótékony ntlegylot áldásos működ6öo, as as pardon, ahol ninoa, ott B^-iöateaa.
íBukQ Ide tett) Péterlou^o János Inns-brnckí Éagyfagyvwrgyáríból as-^jabb árjegjy*-\'\' sék.E-gyár páríaí, kölni,\' s&Iosbargi, öa(.-¦érmekkel VBn-feldÍsil^vo-JJg3t^azio|^^ ÍtöjIi minta nagy választékra nézve b^íran ajáql-. batjuka t. köaöneág figyalméotíPeterlongo^ ur gyárát. Kaphntók : a l\'fauohoux-fegyverek, Lejeuno, Ond in, Roux, College sat min ti! szar int 4 8-túl cgéaz 300 forintig. LaoCGBter, amorikai rov()[Yaro^r 27-— 45„fo-rintig. Lov^aágt, gyál\'1©86^\'" fégyv^rok mindennemo j diiplaeaök dróffonÍBböi, angol róoáiwtamaac 11 —t7PforlnÜg. Pandúrok pásztorok számára oleuó puakák, zacbpiantnlyok; régi kardok a a Yfldáasathöá "raegEííVáuíatá minden eazköz sut.
Bomogy-megye! Mrak
— C b u r g ó i levelczíinktöl küvetkeaíi híreket vettünk : JanuBr hó elején a helybeli izr. liiik\'>iuóg ujjá náerveztetelt annyiban , hugyjól kéozitutt alapszabályok szerint, melyeket mindeddig nélk fllözüjl, fog ezentúl működni. El alkalommal uj elöljáróság ia vá-laszliLlott, m.\'lyimk elnóka, Dr. Stuiner L4-zár, orvus a jelea tudós, lön; de fájdalom, csuk rövid időig viselte a tisztet, mert már mail hotüii letfjvó hivatalát. Mi okból? nom tudni. Kaptunk azonban iumét jelea elnököt bálámon Mikaa ur ssemélyében; örülhetünk azen sziulén sikeros máaodválasstásn&k, mert tudva levő, hogy jelenlegi elnök ur óp e tisztet már .Szombathelyen is ssép ered- | ménytiyel vlaelte. — A helybeli zaidó ifju-BBgjan. hó lő-en tánczvigalmat rendezett : az iskula javára ; as eredmény köael 100 fo- I rinthns. — A biró válaaztas ia meg volt ] már nálunk; egy saidó ís volt candidaíva, \' de minekután szavazásra nem ia került, I minthogy az elöbbeni biró megmaradt, tubát < két zsidói választottak inti5 esküdtnek, t. í. | Mayerhi\'fer Sándor és József urakat, — Mu!t hétbea felszóllittattak iráoilag a hah\'-beli zsidók a „dnlárdn" egylettől, miszerint ; moDt mineku\'tin a jog^gyenlóség ki mouda- i tott, csalatkoznának az egylethez, mi meg ia | történi; szép jele a tJMverioa jó nliaratnak! A dalárda is rond\'-zütl tánczvigatmst f, hó 29-én í\\z orazágoa honvédolnp-javára, de nagyon sajnáljuk, hogy vidékünk oly gyengén ! pártolta e jótéKnny czélt, legnagyobb pedig | . a panasz as egylet e környékben lakó tag- \\ jaira, kik nsgyrészt elmaradtJik. Volté aiker vngy Bem?e^^^sre nem mondhatom. Ezúttal ol nem muliht&tnstjuk a vondóglüs urat figyel mestet ni, bogy jöyöro kisebb ssápokat írjon étlapjára Óh hogy a fogasokat ne a Dráváról, hanem a Balatonrét hozassa; továbbá, bogy íntae meg pinczérjót, miszerint örköd-jón jövőben az otvenkilenesot, küoDCsveo-ötnek alvunii). — Ennyi a múltról moat valamit a jövőről 1 A helybeli izr. hitközség lcgközslebh tártandja as egyenjogaaitási | Űunopélyt programszerű díssea istent tisztelettől. — Jövő bú 12-én Baraencaóa ís lesz táncsvigalom a pedig as ottani kisdedovoda javára. Bár az intéze\'.et meglátogatni még nem vult alkalmam, még is megvagyok győződve, hogy Oi minden igényeinek megfelel, mert annak vezetője, ki vei legközelebb megíamerkedni szeroncsém vqU, olyannyira latsaik feladatát érteni, hogy kellő hu ágálom mellett, mit az ovó-Ttrbsfl—felfessünk, legszebb sikert várhatunk. Ez okbél megérdemli a jétékonyczélu vigalom spártolást és ajánljuk íb minden jól tevőnek. .
— Vidékünk egyik ttihfltaéges pubfi-oiatája Andorka Qyala aomogymegyoi esküdt ur „a mogvék rendesóae1\' tárgyában! legkö-selebb kíhacsátandé röpiraton dolgozik. — Üdvözöljük!
— A lengyeltóti jótófconyosólu táncsvigalom febr. 19-ón fog megtartatni.
- — ICapos vár a tt a „Demokrata-kör" megalakult. Elnök Kovacsiaa Ossinte, jegvsd Szalay Károly Ügyvél. .
— Kaposvárról tudósíttatunk, hogy ott febr. 19-én a „Korona" fogadé teremében 1 ft. o. ó. belépti díj melleit polgári tános-vigaíom rendestetikas ottani r- katb. templom újítása és nagyobbítáaa javára. Ea Imaházat as áhítatos hívek \'\'mit nem látogathatják, as idd vlasontagsigailól ngy\'meg \'vsn rongálva, de különben is a székváros és környéka r. kath.hivoit befogadni sem volt képes, ennélfogva mind. ojt tán a, mind na-gyöbbiláaa föszűkséggé vált, \\ a\'tshács\' tehát olhatároata, miként e úzólrb:"\'már begyült pénzÜBBseg ncveléaóre táno&vlgalmstrstrdez, melynek m\'nél tlímogaob látogatását óhajtjuk!
Sopron-megyei hírek.
1" Sopronbdljan 20.
, V n a á r n apí levelek..!. Miután már" olyan aokttt hallottam o. lap élotrovalésigá-r6l; éa tudva,\'hogy vároaunkrÖl-Ib blykbr olykor megemlékezik, a Őt annak órdokót
aslven hordozza, (Eltalálta! Sserk.) ^-vö saok ^amnak^a^yíbátorságot, hogyin ifl nyírit egyssorl-apptont polgár náhány sorral folfedwasam társba Hetünk azon apró titkait metyokhes" caafc mélyebb farkésséa éa viza-_gál_ódás utáq j^káttam, mert tudja L aser-kesztö ur,.iIy.ea,tóagímTeIo égyazerű embee sokssor láthatlttoal jB nagy dolgok nyomára jön, azután mint afóla luatigexgemfltMicbe-bohuzüohtur sokholyen megfordulok aa igaz, hogy uniónként a aötót gázlámpák miatt hot egy köbe, hot pedig hókupnezba megbot-lottain már, no do Bemmi, azzal.vigasztaltam olyankor magamat, városunkban azért még is csak gázbelettohtung van 1 ilyen világoa-aág mollelt nedíg nem caodo, ha nagyon ifl föivíUgaflodöat^ mert-január i8-án tartott „BtfrgerbAlF1 tel/e&őh sirifetberns bállá nőtte ki magát, és nem voltunk be mást, mint caak önálló tekintélyes polgárt, vagy" pedig még höherl például túnály^ú$LDÉ8% ~- igy történt, hogy két érásaegód, pedig mindkettő tisztességes polgár caalád gyermeke, a sBOr-gerbalfba Ua nom jutbalutl, as igaz, hogy megkínált aláiráai ivro előjegyezték magukat, no de annak dacsára mégsem eresztettük be okol, hja ! as Ő hibájuk, hogy~raég ed-dig.önálló mesterré vagy pedig mágnaBaá nem lellek! Ugy hiszem es elég viJtfguseSg! Asonban no jtugaók fólroóríeolj nem^.Ittent Ű. Bi/te lapot értettem, mert az ugyan neQ terjeozt világoaaágott Talán tudui fogja íissL azerk. uram, hogy van nekünk itt ügy jó ín-tósatünk. a „tornása egylet" mely elegendő tagot ia számlál, hanem a ki oda akar menni, hogy magát gyakorolja, ax csak Csinálja meg előre a teatamentumát, mert ha SS odavezető uton Bzérencaéaen keresstQl tud hatolni, hogy nyakát ne tőrje, as csakugyan s legjobb tornász lobot, vagy padig., vaiamely csillagzat alatt kellett annak születnie. Hja! azt mondják, „a mí jó, ahos hebesen jut aa ember*1. — A t. vároai magialrafna ugyan akart már egy becsülotea ntréí gondoskodni, mi okból mégis kosdték as uj ulczát egy hás lerombolásával, de ki tehet róla, hogy a hasba lakó egyén olyan konok, hogy midőn a ház minden részét lerombolják\', ő egy asobát melyben lakik, a háa (eljea közepéből máig aem enged lerombolni. Stpperlót, es Valóságos spectsculum I Ugy áll ott a város küae-pén az egy asoha, nogy felöl megtámasztva dut\'zokka.1, miot valami elátkozott ruing és ha elmegy mellette as ember, csakugyan félnie kell, bogy egyik oldata agyon ne üsse. Uát kérdőm most már, as ily kemáayfqjQ etnbi-r, egy egéss magistratUB terváook meddig fug még elleussogülni, és véle dacsobai? Pedig könnyű volnu a kis makacskodét helyéből kizavarni, — az án egyazerü éssjará-aom goncTolt Is már erre módot, L Í. min ián az ílletÖ as első emeletben lakik, tobat hőssé kell fogni az alatta levÖ földsaiol )fir«m-holásához, agy éljek I00Ű esstendei^g, hogy rögtön uj lakás után fog. qésni a kis d&cspa. — Végűi mint asomoru h\'irt föl kél), említenem, hogy városunk köstiBítetetbenállo polgármesterét aulyns esapás érté,1 tsdutáa eaép reményű fiát olvoastatte.A "raüvolt e- áehut-ségea ifjút, ki Pesten n)&L ssép állást tő(tötí bf\\ élete legvirágsóbb korában ragadta el a kérlelhetlen halál. Szolgáljon a keseredett atyának az általános résaVét VÍgaasal. Most pedig besárnm soraimat, ha - bár még sokat tudnék felhosni, de félek, bo^y: mindjárt elad levelemben ia untatólannák j^at azonban ígérőm, bogy a pBÍerabendot^eaatán is ilyen levelek Írásával fogom tölteni, P ha tiszt, azork. ur szívesen Teeadi, beotos lapjába közlés végett elkQldeadem\\ (Saivcaon veaaaQk, sőt kérjük. Soeck.>.-:->t .
BOHNZÜCHTEB FLORI^H, soproni polgár. — Batthyányi ^ása, a kSsflgyék \'alÖ-mozditásában oly h^öoínni fár&doiré gróf, eopronmflgyci Kapnvároít aesélysgylotols-kitáaán fáradosik. Udvősdlljuk.aaieinea.ft9An* \\ dékot a-vajba -náodaa >^a^jiQbbr Városhan tft-lálkosnék ily f3 ar» ki a :4*p anyagi e onel-lemi boldogsága domosdíládában telt\' e^yik <í gyönyörét, \' \' \' |
\' -|. . -1.Sepraa^ foki. 4. iü = Folyó hé 3-áft. dálulán.elUvnaöWogy Itteni koreekedöi hásnák több; [éveaJ^MDÍBa, és másnap reggel as^rddben e^y Hn^ feU ti kasaivá találtatott tsieg. - . . * -
1 « E hó elsején eliá\'vOtíólt ogrlavölgínek bátrahngyásáv&l e^\'ítteni v\'áltotörv^Ej^Eé-ki hivatalnok a taat/Q&pig\'BBiD j>4rt bA€3> A , hátraliBgyoil (ra^b^jMvoaáoáűDk qkáut fal- ji hoaá, hogy U nagy számból (ál!(J oflfllád|ának ^ nyomorát továbhra.íé neanifnem birvab{ Alo- j tének véget ákaf vetni.ÍJ- \' \'"J ii
= V h6 l-én ¦ b\'¦tíonprbnl1 takarék"pitaatár k részvónyosolnok évi kÖsgyüléso,^iftgtarta- « tott. As évii üslet oly kodvasö oredmönyö f:, voU,hogy rássvényonkínt 40.ft.oastalák jo- u-. tott. Es.alkalommal az iptésfit L5 évaVfsnn- !:! álKsáriak omléköüi egy dits-lakt/ma randa- L sése elhatáfoatatótti mefyti\'h&\'fbtai hMfbaf alkonyat felé (nflm pedtff talot as uíolo* lap- !{ ban hibásan vasárnap Íratott) a oaatnéi taresi- m
í
bWlfeá&^Íry^!a~meS Is tartatott, a réasvénye-oak BÖsfil 60 egyén volt jelen.
Amint halljuk, az ittoní takarók pána-lár b nysra termékekre! elölegeseBt Íh üzlet koréba kívánja -vonni és már a megfelelő ftely jségftk kÍBsOmolesévcl ia foglalkozik. Efl igen korszerű eosrac \\ ¦ ,fs P. hó 9-ón fáaárnnp aS ittoní ipar ac-gdlyisS egylet megtartana" ja fl városi tanácsteremben bannadóvoa közgyűlését, s bár miív jótékony Íb helyi viesinryainkra exou intését, a kioastott Qslotí mórlog áttokinteao után mágia ni nam fojtható ki nem elégített _i enselmÜnk. A fél raihóra rugó üzleti forRa-> lombom képest koveaoljök a körülbelül 5000 írtból álló tiasta jövedelmei, de asetnbeíitlő a 32,&18 frtból álló pénstárí maradvány ia, = mikor ess intését idegenektől kulcaön vatt-] 124,625 frtot mutat ki. A soproni ipar se-m gélysö egylet jővöro nagy szerepre van bi-- vatva ós ason reményben élünk, hogy a ke-seiökro nésve bekövetkező uj választásnál r behatóbb gond fog fordíttatni.
Vas-megyei Sairak. - Vasmegye 1868-ik évi február B-áu tartott megyei bizottmány! gyűlése.
.<¦; A megye minden vidékéből asáraoasn Ba-ase-sereglett bisottmányi tagok jelenlétében 5 mllaga f3ispáni Helytartó ur a gyüléat raeg-_ nyitotté.
ás Oreaedéobe jött hivataloknak ssabad . választás utján leendő betöltése jeleltetat t ~ ki általa legelőször ia.
s* A törvótiyssóki elnök, a helyettes aliapá-
a ni ui^atalaflk betöltésére Ö mltsga a candi-ddtioQalis jogáról as úttal lemondott, nehogy
"> irányadóul látashassék szerepelni s kijelöld állal, — erre gróf Batthyány falkelt, a
!5 gyönyörűen aaerkesatett bi ásóddal eltíadá aa érdemeket, miket a harca zaja között
~ elSlíe és után na Ivánkovich ur ssorsett, ki biydokláaa kőzött ette a hontalanság keserű ksnjerétg a a asámÜzetéa asibnaaztó fajdal-
; jmi között is biven meg őrsé lelkében ast, E$ü\\ legssentebb a legszebb kövét képezi érdi} La kossorujának 0 basasseretelet, felhozta továbbá ason rajongó hazaszeretetet, melyet Ivánkovico ur taooflitott ason nehéz ídok kö-
i rllményot kösÖtt,s midőn a nép ssabadság a
i nyara erő által lotiportatott, a midőn a né-
Sk ssent joga felett az Önkény és a hóhér posók as igazság kiszolgáltatásai, mely I ídöben,áidocpt lett egyik kedvelt rokona gr. Batthyány Lajos is a nemnél nagy vértanujn; tapiotatteljea óa kiválóan szép kerekded-j Sággal elmondutt besséde oly nyomó talaulyt gyakorolt a bizottmányra, miazorint kevés kivétellel egyhangúlag kiálták ki a jeloa kasont Iváukovits János urattrvszáki elnök, helyettes alispánnak. / ~ \' - .-
; Ez ntin még égy torvényaséKi Ülnök vA-kaatatott — bármin lettek kijelelve, s ezek i kösüt usintö csaknem egyhangúlag Vidoa
|*ál ur válasatatott meg. | <Y Ezek után O mit aga gyönyörű beszéddel hm& fel as israeliták által nyert egyenjogú-Ifl&got, s ason óhaját fejesé ki, miszerint a tűsein télyesebb ismelita családok egyikéből ő#y megyei tissteletbeli }egys6 válaastaoaék !peg, de O mltaágának eaen a korssellem ál-, nS is követelt kívánalma a blzoltmányi t» i ipk nagy többségénét ellenzékre talált, —-I Csillaga látva saH, miszerint ejKsn.az_.nion i felérni még idő elölti, a tárgyra nésve csak I pinyít jegysett meg, hogy a tisstasetbelí I ^östvlaelöknok kinevezése as ő jogáhos I &u1osik, a ea«D jogát rövid idő alatt gyakn-m %oIul is fogja.
% Lsek tatán a megye törvénysaék- i inden m íOS|aláJyéaíik ao éVlicgyedea munka ktrouta-^ ^ájsa olvaotatott fel, mely nem caak hogy p ílíalégiia volt, ds méltó dicséretat és ella-r
Startol b nyert. !1 * 7* AdakosAti A ost. háromság osoborra í !p9spök 6 mltsga 300, valamim a káptalan ] \\U 800 frtot ojándékostsk,
tli.*_0"ByiHj|t9.»Biág, WaiasN, festtí nem tadTán mlokból\'faLakasBtotta magát.
ass-
FúoiijB&s; Bártkfirfl tdnoBvJgalma Janoár 29-tartatott mag n püspöki sörhás teremében, ^ —kTVÖÖWtellBQTHBtB-Trvigalnjat azon ke-*^í^kdt^ s_abato*«á{f, és fes&telen Ptthoníasaág, ^ -3Sfly adlstos^endég koszornnelflmliJtt. — \' Iáí*&py vul* BS iÓttflotbeli cÖVon-
3 r^djkabntók fntór egyonruhájnk a rázeaoatnü áTvetöVfil a jóFAegyakorlotl. Uncssikkál,
hasi af«TCti<n^ kedélyes és kedves\' kis -iaara lánydyaf mindonQtt jolon voltak, r^míní?Bta|ffi.(tllIC(h<igyB vlg hangulafi ^otthöíjíaHoá^ipkoEÓdjók, Laura kiáaessony
fS&U a\'vigaloíti^iletti lelka, asullömc. A hölgy l^aaorn minden egyes vírijga saép volt mint aTtavssa] hajnala, s káresetien dgyssorQ toi-Uttjslk terméezolBB bajaikat,inkább hkmel-- t4kI mint ha esek csipke, ssalag, virág, sat. CMM**tcaék atá lettolt volna temotvo.
* Honvéd táncEyígalora. Február 2-án esti 8 órakor „ CoOBUttí induló" nyitány-nyal mogkuzdntott a nonvódnk lánoavigalma, mely a maga nemében páratlan, Szorobatho-lyfin pedig aohn eem volt, már két nap- j pal a tánozvigalom előtt gyülakoztok a vldo- [ kiük, hogy btílyiBÓg toktntctéből magokat I bístositaák, a terem BBufidáaig telve vnlt táncíoló Sataloággal, mig a ÍÖbbí ét éa más termek szinte telvék fent óa alant. — Tnra-fáanó BBBEnnyaág őnagysága mint tánozvigalom anya gyönyörű magyar díazollbnyben fogadta vábigittott -vundégeit, a a lu-nvód tiaztek mullúro ^aját kezeivel tüzto fel a honvéd tinttnknt j^Ihío három azin eocardát, megyei hitazárok, pündarák, éa vároai hajdúk d i szül tön y bon \'foglalták\' el a hi-járntut, a jegyeket egy honvéd teljoa\\ dia&oltönyben a .-.ed te, valamint a hölgyek óa urak szamára a tánezrondeket bonvédtieztek oaztogntták, — fii kilonozkor Nagy Kálmán Undavár ogyik májuu 2l-Ík ontrom órdemjallel diazi-telt höpo BTáíadoei dise egyenruhájában dörgő öljenek koit lépytr a terembe, uly jól ea^tl a Bitimiiok látni azt, mit 2ű év óta nem láttunk, atoll a zene, a vidor fiatalság tán-cz\'dta a caárdáat, a teljea diazbon jelen Ipvö Ds. kir. oaitrák tiaztek is járták a caárdáat a a legBzebb egyetértóaban barátilag közeledtünk egymáshoz. Saünóra alatt Főtisztelendő Sebessy premontrei kanonok gyönyörű toaastot mondott a jelenlevő honvéd egylet elnökére, melyben ecseteié aa olmützi várfogaágban kiáltott ssenvédését, a bogy & tudja azt legjobban, muri rabtáraa\' volt, afol-köszöntéat meghatottan visaonzá a dandár-nok elnök, reszketeg hanggal, de fiatal tuz-sel éa lélekkel, s bár hetven óv viharaott el Öaa feje felett, de még mindég késs teljes flSiv éa lélekkel tenni- hatni éa mindent elkövetni, a mire a haza öt felhívni fogja. Esek után a kedves tdncsvigalora anyára, kí toatben ós lélekben magyar volt, viharon felköazöntéaek voltak. Azután olkczdetett a tánca ás tartott ki világos ktviradtig.
A terem gyönyörű diBsttmónyét főleg képezték a nemzeti aáoalók éa honvédeket áb rásoló képek, a nemzet vértanúi, továbbá Kossuth, Perczel életnaeyaágu képei, ctl volt a fiihelyen a királyi páré gyönyörű világítás közepett, őzen fáradságos éo keleti pazar fény nyel diezitfllt terem átahikiláun csaknem ngyedül Tarafás József h. fŐhadua-gyot illeti, bí hétszámra foglalkozott a ren-dezÓBE\'d- A tánci vigilora liazta jövedelme, hazámitva minden nóvon nevezendő kiadásokat öassesen 685 Frl. 49 kr. o. é. töBS. — Sara hagyhatjuk elíameríí köszönetünk nyilvánítását ki nem f«jesni: Magaaay An-talf Czeke József óa Pillich Feroncz uraknak, kiltnuk Bsivea kösre raflködéaó által óretett el azon caél, mely méltó volt nagyszerűségében a bouyódnévhez. — Nagylelkű felül fisolósek a kövotkizők voltok : .. Horváth. Boldissir „5 frt, Emust Kale -men 3 frt, Bozoredy Elek 5 frt, Unger Guaz • táv 2 frt,Kororolai Sohey Károly 16 frt, B. Babarczy Antal 6 frt, KÖasoghy Konstantin 2-frt, Ssabó Ferencz ÍTrt, Kroriecker Jó-aef 3 fftj Pick Dávid 5 frt, Ajkaa Károly 5 frt, Batthyány Lajoané 5 frt, gr. Batthyány Elemér 5 frt. Guary Emil 1 frt, Pick Zsigmond 3 frt, Baranyai Lássló 2 frt, Bordoaay József 5 frt, Dr. Stadler Antal 2 irt, Reiaig,
1 frt, Guary Miklós 1 frt. KoromUi Schey Ferenoa 13 frt, Schay Sándor 13 frt, Reindl Mihály 2 frt. Czeke Józeef ífj. 2 frt 50 kr. Tüczenthaííör Gyula 9 frt, Ssovják Hngo 2 frt, Kovács 1 frt, egy névtelen 1 frt, Ismét egy névtelen 1 frt. 50 kr.,Nagy Sándor ifjú 100 frt, Koiraor Dani 3 frt; S*éll JózBof 5 frt, Farkaa Imre 3 frt, Chernél Ferdinánd 3 frt, Auguatua Pongrács 3 frt, Tevely Jósef
2 frt, Bathó Fererics 6 frt. Lindbsuer csuk-ráas B frt, Maróthy 4 frt,fogadják lelkesado-mányosásaíkért a loghálásb kössönetünket a rokkant honvédok novÓben.
^Kimatatás, aa 1868. óvljanuár 25-a tartatott tánoavigalomból, melynek tiszt.
jövedelme a satrmbathelyí egyaafllt prot. ia-kola alaptőkéje gyarapítására fordittatik : T. adakoaók\'-Hevei: Batthyány Fülöp horczeg önagyméltósága 10 frt. Foastutíls György gróf, mini&ter ur 26 fr.-Gayer Antal ur Sárvár 2 fr. N. N. Sárvár 4 ff. Horváth Boldí-saár mtnistar nr Peatrűi 5 fr, Hagel Boni ur Szombathely 5 fr. Qeilhner András ur Kör-raöndről 2 fr. Márkus látván ur Ssilvágyról ö fr. Mayforth Sámuel ur Jáikról 5 fr. Itadó Ignácz nr M.-GoncárÜt 10 fr, Rismán N. ur órás a kisorsolt éra bovétalóbíil 7 fr. Schey
-Sándor ur Köaaogröl 3 fr. Zobl L\'ajoe ur VörDavárról 2 fr.. Woiaz Józaof ur .Seombst-helyríil 2 fr. 2ÖG darab\'beléptijegyéri 2ÜÖ fr. FulűlGzcttck : Forster József ur tís.-LUríncB-ríll 9 fr. Meaterházy Gyula ur Ssílvágyról fl fr. Takáta Lojna ur Ösorabalhólyröl 2 fr. Tessary Jéaaef ur 1 fr. Osaaeg 368 fr. Az ösasoa kiödánt 186 fr. 52 krt levonva, marad tíssta-jövedelem 181 frt 48 kr. Utólagnaan [ Takáta Sándor nr által 4 Jegy ára 4 forint.
U*.ol. Knrncr Gyögy ur, a kisorsolt óra nyo- [ röjétöl 10 fr. Egy uilmngi névtelen az iskola alapra 25 fr. Üaasog ; 220 frt 48 k raiciár.
HODOSSY LAJOS.
QyŐr- pápa- molnári vasút.
Fol vd hó 3-án Horvátli György, mint a Gyűr- Papán át Molnáriba vezetendü voHÚttiak Sziillíisön Jánosházán keresztül leendíí kiéplttotése kieszközlésére alakult társaság elnökének t. Zalamegye bízuitmáiiyi nagy gytiléséliez benynj-tott iibbeli folyamodáHára , mi módon kt\'rclmo a t. megye érdekének ufiyan-nzunossiSga tekintetéből i» pártoltasaék : elhatároztatott, bogy hivatkozva a mull évi november hóban tott felterjoözténéro ezen folyamodvány pártoltatik és nem csuk a szükséglett feliratok éa megyei or.tzágyűlési követeknek adatik utasítás e ki\'rt\'lem pártoláfiára, hanem egynzer-suund Mrlt. gr. líatthványi Zsigmond nr elnúklctc itlütt t\'gy tekintélyes kiki;l-dnttitt\'g nevezteti;U ki, a mely a dolug Hiktres lííviitde iránt annak helyén a BzÜkaegea lépéseket megteendi.
Szombathelyen elhaltak
1 Il-h
> Jinua
: «9 .
Né!
I Vitma I <W. hin. llurtátb gihvr 2 ér Bniiki SÁmi BOU iUialin 8$ .-v Mi.rrtti l\'ui i\'i é.< Un 80 é". Pélav Etarla 1 nap üeiiratjo" Paalav jasbpí 02 iv here uttân S hiin
újabb elegiaimból
Sfla npídnak. nem ntberü.
Síiveddc! s^m rendclkísnet Es ciiak eres éa aseret . . ita boriállan baUiomraal Olt áll tt törvény frlettl
8 ha raoffnSföál^ha nagj lenéi. Jj aa ótaífijfctiSivctal, ElkörerSi^ilUijd mn fának 3 hatalomiiiaj rayail el.
8 ta eliiEimvalní, mint tnadirlia, Füftpetlen tptiTTlgr vöaet ; Ki íoghatoá itt lalk-d\'\' Sí kíilhetnó men kecod í 1
Hrra ragr ibbbé som apádé Sem nnjádi — do asablul, CfltlebodsB a neol hasáért Tíve ait, tni aeíp, ml nagy I
Nem tü(ij tftbW optikiá sora Niars feletted hatalom !
CDupán cg-J — n oaját aiivnil — 8 ebben a asent vonaaloin
B akkor ftsó leszcai majdan, Kit aaived jobban naorat — A ki jobban megérdaraló Artetlaa oaáp lelVnááS""
Annak líonsa majd vesetGjo, H5 latapja egykoron, Ast fogad végig re&otai Majd a aOld sír hantokon.
A kinek a legfőbb türvíny ¦ Saját BsÍTdd oda ád ; Ai fog kebleden meghalni . . Le^yok aa én, vagr apádig
JiAJTHÉHTI FLÓltA °
Lipótvár feladása es ostroma
1849, évi február 2-án. (Vége.)
Végre a rokkantok laktanyájába és egy tnás állami épületbe clezáltáíulínUunk, honnét harmadnapra reggel kíkiaértottünk a ló-vonatu vaapátyáhoü, továbhi rendeltetésűnk helyére, Bécabo szállitandók, a mint ismét n szózat óneklÓDo kfizőtt habidtunlt a várna ut-Bzmn, az oliíkudübh hidgyek búcaút intő kendői lobogtak as ablakokból ulónkbo a utánunk,
BEámnaan kikísértek sípályához, Bzameik-ben könnyekkel szivúkbon Fájdalommal-é még:
Íb <:gy nemével a mosolynak nyújtották búcsu-srm>\\ apró kezuik«;t, b vigaszt aló "sravaík oly h lást gyakoroltak lclkeittkre,!]- gy 8zítite-eí4t—, nj ártunk a még meg nem szokott fugolyélpt könnyebb .ah üresére, odftciyuj ták vnlameiiny!-en Dsipkc-kondőcákéjókct, hogy tariauk meg emlékül anefejudjűk cl őket aoha, — aohaf ÁIíáÜQ borús egóu e hooloányí nrónyok-ken ragyogó kárpáli csillagoknak no veit föl nem jegyezhettük bár, do emlékünkbea ór.ikro ólní fognak, mert leáMozoii napunk eeiót < jssskdj .n honozereloiiitöl L.ng<iló lelkeik vjairiiltali, melynek ííró.k fc.riyü ycszta, tg- _ . ^énél látták Icikiszemoink a k\'iel, mely a \' tíivol measzi-aégKői fuliünt a „mvgjőnífog é& jöni kell- jósigóket mu a N\'.
Ez< k utun fölültünk, mnz caak fölálltunk a kiivi\'cbhorda szekerekre kísérőink kózé, kikii«k csak sinronyvaan VjIi hidegebb sziveiknél, s a hol-y^k mód egyszer fal-n \\ nj tufák f.:lonk kf:c.«iki.:t, o>>ha sem foled éra cg) tkiurk vigaaztuló Bzavait , ki tOrelrmre inlutl q monda nváriit;ik inog n\\ugodtan, mig elvíharzik f<-jell-k fck\'it n vem, a moflü elnyomott Bolmjaituk hfireiny kialtaa leos liDutíui űzi vclukn ik az átalakulás legelső vi-lágira."
A tárogató haraopott, a dobok peregtek b a nehéz jármüvek megindullak, 6 a nemce hölgy csapat szobor szerű arjzczal nézett atán-nunk, mig a latkorból "1 nem tavozank foly* tontisan küldve utánnunk -r, istea hozzá-dok ezreit, oly magasztua, oly funaégestín nagy-szerű volt látnj a midőn az elválás pillanatában caak fel órai i auier^ldég után ezerkétszáz katona Bzeméb;n f-.-l¦ p^yogott a mnll d iL\'aöaégnt; k egy kőnybe vegyült Bugára.
Lgy szegény űu a 7-dik zászlóalj hói leesett a szekérről és nyomorultnak a lábain uicol kercflilül a roppant vaekorék, mely ast Oftezezúzá; liekulü 1 lun feldobták a kocáira, a aílrflen csepegő vár, naint egy veroa szalag, vonult vég-ig a fehér havon. Szegény honvéd bajtárs! noked \'tettős fájdalmad voh, t3f6 Uü és í-úz>ttl bzív !! !
Deltájl-an értünk PoiBonyba, hol egy korhiiiiZLM\'ü épület udvarán fvlu111toilak ben-ciiiiike:, in ia a rémes inj tn lar aág és komor neranRág unilgott, mert körül b^ vult az ud-var fullal kuriivPj mig végre egy ooatrák-tiatt azerolét t.irtutt fL-l.\'Uüi,k a ui.it: -zhutlan orrhnngun vtíténylé a nC\'sákó ros-n ivegu-ket oiiri! mi egykedvűen t.ihai eló duháltuk caá-kaink tricolor róz8!\\tt-a egy,, Prfchls umu-ra elfoglaltuk bórtönazeiű azobainkai, honnan azititu egy napi időzés utan Bécsbe esálhtot-íak él.
Ide érvén, a dolgosóház, városban, Maria Therésianum és rendörluktanyába aail-Ihsoltaltunk felváltva, itt cseresnyeveres hftjtokáju Chevaus leger frackokba bujtattak fl nyakkendőinkből tnrbánBzerÜ lojuka-rút készít, a ttunk, uly_ sajátságosan néitQnk ki, hogy egymáson olmoBolyodtnnk; e^yí-delg cárva voltunk együtt, kóanbb azonban a jó ég tudja, hova vetett bennünket a sora egymástól, aokat besoroztak a as oastrák-zaazlók alatt harca olt, aokan mrgBínbadul-ttink, de mogűakűdtellek bennünket, hogy többé na osztrákok ellen harcsolni nem fogunk, mi nsonban bementünk többen Komáromba,a pTrancanoknál bejelenietlök magánkat caak ugy frackoaan, elmonduttuk, mi-kiut ar.abadultunk meg a bogy e&kfluk, melyet Bécabon vettek tőlünk kŐiula&Őe? Asonbftn egy tábori lelhess bennünket törvénytelen és erőszakosan követve vett eskünktől a asent háromság nevében felmentett d egy óra múlva ismét barna ati ilábn öltői tűnk* Ezek után nemsokára bekövetkeztek & nemset véroa harczai, melyen so^aii visszatértek közős anyi.nk na édes li.-ita úléle, hol legfeljebb a höfiÖk porait egy egy kis fikc-reaat jeUH, da raely mégis ek-gondo zaklatott életpályájuk egész fájdalmaira.
De az élű ajőrfl nemzedék elanrándokol airhalmaitokhoz a a nemset e magosén tolt emlékeihez.
Dioaíísoóges volt életelek, diorfsaeges volt halálotok. Emlékeiteket, mig magyar él, nincs hatalom kebleinkből kitéphetni, mert a szent hnresok Iatona hatalmas kosok-kel t.irlja.sírjaitok fulett a halhnllansígaflk örökké viruló boroatyánkossoruját.
SZALMAY ASTAL.
•) ŐrÖmrarl üdroaÓljQk haiink Unglelkü knlll-nQJit tlsatelt mtmkatáruaink UilflHtt. Ügyanoramíiiil t. kOíílufliffünknek: klváaUak kedvaakediil, mUGii kije-lontjük, hogy.aa oly fájdalmaaan aengü kaaltedreaiiípll kOltSnfí igíroif\'ii; liirjuk, mplfaaoriüt lapunkul tnhli-asor osoronciíKoÜ újabb küUanjánjo Uck^l^airftl. Alkalmilao; kljalontjnk, hogy a .8»too^y" legntábbl snámáhnn mogjilont „KarAcsonUnr " olnototébíl biíjí ltöllominy Stajü^ényl Flóra „Hlagáak kia linmlioa" oatma öDÁllálagí mfigjataaLmsatbid vod mlodon forria moffiiOTOiiés nélbtll ktTövo. " SnerkT
M\'élit; !3<ó»at>^a
_ A b^ouuséálian ¦ . . Nóra Qti meg a bOnOlbe-
flEabilvait.
.\\.K. urnák Jínrcsallban. Kirjflk a tSbb *v átii - \' hátralékban luvÚ 7 ft ÖÖ br. anirep betüldíoáL
__, [l. 8. Amint most van, nnai tanfteafrbj^t, okál
iinniúljaa latilkoalaankkor piOiidkatjak tagg;
r — |t. L. Pest. A nopaaiobnl tÖBxQaeÖoi TCttSjt, \',U\'1|ttlflfl ™rjiik ¦ "\' \'*
¦ — K. K. Voltod\' Iprelöfbot Î ¦
— Konthalyrc. SeIvíjí ta\'aosftáait e^dí tarjeila-ti-mlien a Játékony csél Iránti fljjyalorabol nem boa. Líittuh. -. \' >."TS
S idi\'-KlSti* \\, íabr 7 UiB o hoton koioMtiil. ! 1» » L.V>t>iav,LiAr nom a te !.\'\'línkob^ rolt A magta-ri ^4«i)oli>k a utak ú* a aegakadl flale tro cn elek
miatt aí\'H i ¦. i;juri>db*ttak, - lijen megakartatok a* iran feareíittll íjnkorUk"" rultak; a gyorsabb llslM-moi-llom ut ujnnan megnyitott haj<5k0il"kede*«kiiúl binl.n kllatitb* hjlTOihátő, ha aata io elSbb. Uabár ai [du még korai íj. mógi* «Ib* IíiAju gandak ludai aWjak hojir h? aommi befolyást inm tag hátra-ka^ynl a Y etil Aro, di ha kiaGbb elemi kárupná.ok .oam.koíoüteíiieik, njt;al iL<n gaadag ?a áldiaua turra olíűt remélhetünk,
JaTnqArak n>Iaa-arn»rtriiiî mörökint a holybel pi«.onrU-n<i H5—88 fim 0 ft 10 kf U frt 30 kr, Q ft 30 br. K..ÍJ 7h —7\'J l\'un tua 4 frtiO — fit — ii — «t. Sn-nai, 84 ~»3 futft - ft — kr 3 fl 40 Arpa serfu i?nb« »
1., 70- 7J /i>ut írl — 3 ii,30 kr.Zab 45 -47r..ni 1 . TU kr I IV. BO kr Pohánka 3 frt 85 kr.3 ft SO kr Vu-miu fckAr i 11. Tő kr. Inrkn 3 frt, 75 kr. Gubó .LU midi, mamija IC frt — B» Uvapalinkii 20
okti SB — frt bordóra! íRyiltt. rrtrkisl rpilmka 20 Fdku I 8 —20 frt l...rl.\',Tal együtt. 1IW 13 rt. — kr Horkii 02 frl rikrtrbSr innsinii» fi S Irt. toliAnMr .1» frl, tilidhur 20 frt. borjiitufr fajjnl 1U3 f.j n\'-lkltl 116 fit, U-irok . fi-hér ft* «ftrla (scUillen 1H0Í- 4„ 1306-kl - vidikiiukbrli —terni*» B-12 frt. Vjlliiiyi *« *\'.es-BiArdi fWto l9r.fi. 15 ft. — Lj bum liuc^-.lVa «a fehír 1907-dlki lliL 60, 6. 60 Dalatonnielléki b^rok
18(13- a, 1885-ikl fahirS-ISfrt nkonktnt. Via,-. I»* K.Ü-onaíir.» njupju balirttrTidéki /ira -- Oil frt. Fi»n4r roni/lr» 11 — frt — kr. fctieto & frt &U — kr.
.V--tiiitiii2\'4»i piacul áruk fulir. ?-6;i
DuM.i ItcAJr- :4 kr. Lancao itusëje ll hr. Hab ituiAjo 7 tarka <> kr. iiurirutiya ntr-rdjn — fl 8í) ki - Mar-liabiiB fi/nlf kr. Hurjuhau luntja IO - kr. 3ortéa-1ms fouija JŰ ht. *«aL.ii.i,i mi*».yh l! iri — kr. Za.r ijutja 30 Ur Királyin t " m. ina,.»a;n IS n V) kr. Lántfjíait l, hx. iî,.1 «ij.i 16 frt — kr L luçl ifl . t J. a ,. máia. 1 4 t\'rt 5\'> kr, Zaoujly-.\'litft 3. in ui>\', ,s I i frt — kr. Za^mlycliaat mimaja 13 frl \'J& kr. Jími/ír-
lintt fehir 6. a4. m. Iii f. t HO !tr . K^njirliml 0. ai. m, 11 IVI 7q lir. Krnyérlinit 7 »i m. 1 1 frl — kr. Kp-irár-! i«\'t S. m. mA-eijfi \'J fri -i\'t kr. K^ihlant] 1 bi. 1U frt — kr llo\'.o lang S-dlk ajam mavs\'ija a frt — kr. — Kiikoriciallatt font !o — ü kr. a--uad ira f"iitju 12 kr K.doakft»b itciJje 10 kr Itiiikiia f.mlja — 1B kr. Faolaj fu ut ja f.O kr rt»|.o*m>l*J fontja 32 kr. Lórimnál oj fuiitj» íoitr CiuNnr 31 kr Uj br,r llc. 10 Kr. Ó borile. Ifl kr. P.\'otl snr UciÜc 14 kr Komijai aór itciéjp 10 kr. U.b«ua.|.AIi.ika iicsAj« 4-jkr. nirk\'ilj-pili..ko Itra^je i\'i kr r\'iiilvBr[,.,,l,iiiltt !f"íj\'i H) kr. Ny n fn^gy n..laaA(a -Ja frl. — kr UntiIilla;y;\'/iWnyi!rtro r.mtjfl 0 kr. I\'etrnlouin fontja 21 Itr St-.ppau fonl!?\'kr 9> fontja 11 kr. Kota*nyfa öl- \'J frt - Ur. Puhnfu «\'a ö r\'rl — kr, N/^-mfa, Uln 7 frt — kr. Kaa.án tu r.íje !1& kr. R»i.,a ii]\\i»ij« 1 \'rl " kr. Btul,,,* m. -!•) kr. línndrr funtja 24 kr Un f..|]tj« 60 l(r
A „II* o* \'i I mil i li-itili jin\'iUluvi kí\'nnf.itiia: rionv\'ijtnt\'jttH\'iJ dbbci.illii i I Ol h i.l ft tük t» i 7 Til » Ii i i MU Jh «t.; f \'güüb \'Q marudl u mull t] injplnl
653 fl tök - s 000 db a-, OWesan 1 .Síto.öaB ft tík-I7,4i). > tran; 17 li) 11, «r. EU/il k MI itti loti JiAbUcostím i!)lri7l)t t.hn GO\') »r. iu 000 franc; aTeUa«tt» SOI 2 :l fi tdkc, tiliiéM cv.portîkbagi.o6irn8ksii lí-nbi loiittaüra 93.201 n tßko; fiçÇtTb-a maradi ft4T!l3a 1J tiiko 7%rj0 l\'.i nlninsltlut.tli M.StO äaa«BS n 1.S80ÄB& taiin 17.600 fraiu- s 1703 db a», A baak m .kadiaíiwi li aulete ola b<\'DyiijD Lt h-YaUnogk ttas.-itgn LI, mqlt «S f/\' «ept.inbîr 1 -l.tl Jf.iAr v^z,lZ 6-302,783 frt 37011 «, ^ BaôO lallór ?a I6000 frooea.
60/.t«tiet\'»liqt)n &7.ii5 ; 0% narna. tsulcauD ¦ (ili.ôO. I8iîu kl álUdnimi Itöicaün 83; üAnkréaavényük 0.92 ; li\'tolmtázati réaa-vér.y«k H7.-; L m Jó a 118 00; «8(1« t Atfi,; tlfi.79jarany tlnrubja 5 frt li9.
t i is. a p t
Febr. 9-tSl 15-íy I0GÖ
^ ir.
jProtCDtAusi Oüru|;-oru ; naptár j naplAr
. A a.aiant
1 1 -3i.
9t Vaaaroap E Appuonia lO.üilf. >ka<a«itika
II\'K.-ild H nAr. Eofr.
\'Sor-\'* Kulilia Oj k Caíttörtnk !A!rAb. Barna Pé«l.k ,UAünt 16 Pa».«b.t |Ful,«in
lEbotv. v. ;s8 G I Helv v. iß Jai\'-i
¦árpád sa ipoiy 17
\'Eufroelaa jlO N. Vaiul 18
Ealilia ;31 dir. J.Vn. IOJAi..!
,Bornilta j 1 Februar iO Jer-i
IBAiint 2 Krloit. b- Ü
iFantftln I 3 Flm. Anna \'22 5. Ell
Vaaüti naponkiiiti menetrend ;
iti] N.-IUmsiiról îtOita-felé. (lílntin 1 Jra l"J p.;t\':ci!^r.
i;eI 7 irais purctkui
delu.
I
n M)
., t\'tiTvrî 9 ?rn ii. Do la f\'ISI : rr!-|fe! 6 ora 6 pcrcihűr
dolman 1 ., 20 Dar« ,, di Iben V! ,, 31
OraiáQoo v no ár o fe via6kSG&2a r\'rumar IBÜB.
1-, ?ri l\'kpLu
I! JnS onibatnelyrn.
13-auV > !irtmlicn, EnyiçKoa, Mura-8a oía Lait I S-?n ZnU-ISjpsiatejfea. • \' ;
aU-*H H-k n*. IbJtfua ÍJeréuy, Híljkoa.,
24-íu (\'soprcebon. 1
SS-*u L\'suk\'juyau. i7 ín Na!;y-V/iiíooy ís osan. ÎO.ftn LetL-nyíQ.
3R. O S T
Küluiilegea hathatosába as
Z-nek
dr. Popp J. G. gyakorló fogorvostól Bécsben,
eiüadvn Jant\'l Gyulu syaborló orvos ath. nljnl, dr. profes-sor (ípixilser fici-tor, magntf. kir, szász udvari tanácsos, dr, HMainski, dr. Síraiit«, tir. UelBer stb, últaf rendelve a ca, U. kúrúdnbaii, iíécnbi\'U. A foíjak tiüjtitaíára aioígil egyálta-\' aa aaathflritujiájvíi a roghua rothadi. laban. ~" """" L\' "
Vrgjtani tu\'a)dodbfiffainar\' foffra fsloMja a nyUkit a lo^ak kőit ?9
lCúi6aaBen ajiu^h-itú annak hnaini-lats a* rvtt uláa, m<rt ,1 fogak k5il tikbintnaiait huiríb»rcskák a rol-haüflbanl atmeti\'ikor a fn^ any^ot vfjraílyr.íetik e a »a«jb-l oj oly kollein etiea bQxt EerirBttik.
Heg azoa esetben Is, kggy ha a bárki a fégakOB QDepedaf keid^iagy oUay-ayet BJkalraaxaata; a mL^kumsnyodéai gUai]í e ai el.eo aagyboii mÜkWik. UÁ3 akkor is: hogy ka & fugnak Ifrg-taiiubb pooií^ taorbllta ran, a Blábadon kiló fjtf a oonli i iltal tn^irta--to adta tik, oktwUea elriat a aa «sí»e-aágar Aljakat ia me»roa^aija,
Bil. VtBSZaadJa, rniotboiry aa aknai mlndsaldctrtuiierii barokjalt \'*gy*-•»Íln:i«*t"*\'*Ja • l\'Bk\'itL
®38aQa kaszaaaal Jar a datBQak IfUtáirtaftA&aaál, fentaxtja aigkat ere-\' dotí-í Oiakbm, rsdyaktxu, b a burka larak^Váaat gitilj*. 111 oly kel lu mellen hOsttt raeff >rja-
EsyfcáU aeooiak cuaa fájdaltaakat, HWJyok aa in> *a tUikaa futaktól naArtaainak, kanén aiok turiblitsrjo-diáat la meggátolja. ¦-¦ 1 ,-
HathatííUjtk bltooyalt bn lovakba
\'-ig^!.
Dfl Elles, bittó a uz<-r atou \'ijii, ellAYolitA&ára, melyek a; iir-a fjg.n-túl erednek, xalamint íintu« fi>gl\'áj dalmak nllcrj.
Ai aiiatkerfii-siajyfi caiitapitja kii
nyeo, blatuaaD. aiiiílkül, rala-
maly kiVroi kOrrtkrx^dtiíl tartania kollrna a fajdalmat a legráriJtbb idii! alatt-
MajDíCsflihétlen li-ckirállkép aa| anatb-rin-í-ajpli a lélekzet kelleaiea HlatöaoJ tartására, iury«*int ¦ a pd kellsaalrea büzB lélekzet eoeléaere 0 annak eitávalitasára, m -i. re ue«Td_
blíp^íg\' ¦ bo^y lia • Aj a tíiil-1 naponkint tBboairtr kl\'.b iltstik
fte& elemié ajáülható aa, taplós fug-í kasBol. Aa anatberis szájviítrt alig; y hétta át ntaaitAs ai-rínl btitnalva a: beteg fo^biiínil a halavinjaig rWoyi-nlk,<<i krltcrmofl pír" * in l;p bi\'jéka\'
Épca egy leleaaek ktzoorjnalt ka aii aontkaria azájviz %6a fekvi fBgakB&i,!
ca oly baj OHilybcn arAmtalan 1\' laaok BtenYeani ooktak, ToUmintűlyB esetekben, bogy bu nt •\'lürrbaladittp karbaa a fojhua olecyéiiiíite kpidildik.w Blztss uer ai aaaiherln ozájtflzl tílmym verzS ragausnál, mely a f0g-|| edények Kyen^da^ben ke(UBudd.Mé{;|| pedig eí eaetben kom^njebb fogkufe| baaanalandi.minián nfjitbuBi karcolja, ly által Uttleff-sscb\' idi.utik t
* it .Aadt&aia-jSâlrte\'\', ralamlat aa »Aaat&eHa-fQCpaaztn
A..\' Wajdlta WoliHb, Foawlfcaftr éa 6c&wan A. arak ier*akcdí«dbeti.| PéM* Ticbepon Stampfl O. ii L6wy t uraknál, Keszthelyei!: Pincei 1 M,\'Íflí^-tíW9Z^Í(C Antal i*.\' RTa«7narata\' 4a Bandlar &¦ — ttnproBflzAia M
Vtitll )rf6KjnBrim — Veraadsa: Ualt« gyágyucríai. — Szt-By8rny@B:f
H8tblr/— Sfi@S9Sa; Donacr KajaL ia Stamboroaky. L gydgyaacréba urak-f ail - .
¦ \' ^tsrak&sb?ila a SÍ(.-teárÍarnrií. fcatb. Bisen tegyháznál arwed^BbeJüU u^anR W«»tçrl (Is tanítói állomnara, mely: tyel ÖHBBa vad kopoiolva 3ÍÖ fl. éyí kíoRpínzlisetcB, kenyai Dwalsítáfl, 7 ültQ^fa, BBRUd atóJA éa 1 hnlá azáafífülá hao^-haasBáTrfit i¦ «;pilyaxf>k~Épfi(ÍÍ|ffaliprerelt folyamoáía4kAt^-iű 4«»ÁgTaí-jí? .bLurvátrDyuIvbjBlaj Jártasoág kaiiiniisuti beliizonyi ludií.-if-leRfíiltiLib e f. évi f «bettar hó agyonuoan ídűj
Uléniit^ziveskpdíenHki \' M 1_
Ktít.&rt-«áríaii; IÖ68: éviMrér hó Mn.
. («afej^rS V/:^:^. •\'¦ a ffeTabéli közönség
PESTEN,
1867-bpn tét müliö alapt#kéYel alapittatván9
ajánlja mn^dt
mindennemű élet- s jövedókbiztositás elfogadására,
lovábbA lillnlnrii.p in-10 péore eletb« lépteti az é$SLM%zcrvi>zf!tt „Tulólóai c flopnrtoknt" mint DEiníén cis áltaía, kőzett a edditf « l.ir-..l. (iinlmn (aüktiJí\'i elotbfetíwitij ülrJulit.ík egyikénél a*m alltalinazi>ll „ToiaolkouéHJ Qg-f leiek, t", nnjly utóbbiak még a legvogyotitalanabbnknak is nlknlrnaí nyújtanak toTTJfité^! költségük liictoBÍtáarfrö*
A „ÍI ii E a"1 oly olBnyokőt nyújt bistoflitüttatnak; melyokot addig más íntéso! fő! nem mutatott, f a d í j t á b ) á i a o e ó 1 n <v k legraegrclolübb ratlralatoka n a 1 a p a s a n fl k.
Mioí ftíiiy«a bunnyttéU BBoIgnljon, hogy 18lÍl-kÍ aeptember 1-töl a mai napig
4,291,024 frt., 2000 aranj, 8800 tallér és 8000 írank
bevülláaí ajánlat nyújtatott bu a „Hátánál.u
BiztOMtáui fültetritiltet, dijeaabalyokat, s minden ide vnnatkosó fölvíUgoaStiol legnagyobb kéasaéggcl j Dyajt ii bnnk igtiiEftlóB,igil P a b t d n, Duák F n r e n o z-a t a s a B. Ba., vagy pedig vesér, fö-b alílgyaőkoi.
A bank közegei:
Elnökség :
Forgách Antal gróf, . Pulazky Ferensz, Mádasdy Lipót ortf.
eltiök. a\'elpSk. liaitcletbuli álnok.
A
Orubo»»oli» CJ.H
Caapú VilrnoB. Ert. lUruty. HoIlUchíi- FiDÖp. K^Urieh Bála grt f.
Koban Jakab.
választmány
Mandl Jánoa
May ff rábír agnato ?.
Nadas By Qyiirgy.
gazgatóság-
Koppéi L. li. Itcca^er i*, lí
tíjfri jdih. SirAííj E M. Takiray Mlk\'.\'í
Kis* ZalrjmoTid, yeibír^ígai-rati
Az oddîg felállitott vezér- és föügynökségek :
Aradi TalMehi Jftnoa nrnAl * . -.. .
BB91tarcaebán\'yaa : Koli.rs Eaner uraknál. BiaBB\'bnn : Láailrl Ojul
l^brprh\',nbi,n : Siailnr.í.-y lcnt»ír uraknál. -Sa ikon : Laypi\'aig uru/.J. Gjrctb n : lírunnfr 8. éa fia t)raknál. " i,| lírliikb Formes nnial,
íÍA\'t/írt: IÍ(l({flftir!BtTÍn Urnái. Xingouc on ; Kollor I) 1-\'. uraknál. Ml.koKn.pii : Cd e LA s i,. nr,.Al UaroiTásiibeljrrn : HoTÁk Rop:in uoáL
\\ag)-Kanizsán:
Mátyás
urnái.
Potsonyban : Gűalhcr Ii. .Vilmca TtuML PÍCBrU; Wnidiagr-r J. arnal. BratimAroU; Wei«; JÁiraa urmLL a«"prd"-i] ! Diirpt\' ZrígmaaA urnAL ««?kctf hörrAroit ; Pila Dán{e4\'urqU. 3.-A ^Ujaô\'jîJi-n-:-Viiajrf^ .Pil .íiriiaU > To me e* Aro ti ! Stajjyar tost ré r Drakaál. Zomborbau ; HciodLofor uraal, Z%ribujin; PotTrann«*toJ*A. Brnili IVcj is\' Praga&AB : Epsifiln L. Hrnal; rririlbeo; Weiar-nfant X am&l, Lrtmpfrgbtm ; iQablcac» Oylila oiaiL; -
Étm mu j
.¦ss ä s i s - sf| ; ? j ci •*§?Itj!ai?!ísi- :
3\'Sü.4l-Í3 ¦s-tJ SS fiii
"S
f-":f|||îf|l|Î4
aJMIeiâ.» Ss
t** jifa-
ÍIÍÍ-1J1Í3 Ils
S—3 a.*a g.ig\'l
SE S»-
a. í il
—si-S s 5
lirps ,.|........i
ellissi .. îH s |I| q
yl*ir=Hí???.Li-^i?\':- Iii-. ?
/ WfljdUe Jossef kiadi5-, lap- éa nyoDidatnlajdonoB Nagy-Kan!zsiin
NagyKantesa. Hetedik évfolyam.
* 7. szám, február 15. J808
Á n.-kanizsai realgymnasinm -nak rósaint alaptőkéje, részint épitkeséai költségei fedezésére újabban adakoztak
Tettes Barthodeiszky Gyula törvényszéki lilnök ur gyujlt\'mé.iye és pedig: a gyűjtő uiuga, Nagy Karoly, Árvny István, Szigethy Antal, Sibrik ^ Adorján, mindegyik 5 frt. Vértesiu\' j Iván 2 írt. összegen \'21 t\'rt. j
H. Griif Száehe ny i János ur 50 /t j
M. Zalka Jánoa gyo>i ni. püspök ur 35 frt.
Knnizimi segélyegylet kötvényben 10<i frt. kész pénzben 25 frt.
N. !á 1 a b y r^erenoz kunouok ur 200 frt.
Győri Káptalan erdélyi úrbéri kötvényben 100 frt.
N. Simon Zsigmond tihanyi apfil ur 100 frt.
\'•L Vasspritmi Eápíalan 300 frt: T- Le nd vai M áty ús szolgahird ur gyűjteményt-, maga én Pciöiér Ferencz 3~~-3 frl. Szilnssy Károly, Péntek Mihály 2"—2 frt. Dervuriali, Gordignáni. Kot^nböFgB. KÍB8 Béla^ Szahivári Félix, Ptsy György, Fnczel István, Sglimtedi, Gaggenberger, Prey Henrik, Hofmann, Tónika, Bölcs József, Bren-i;er György éa Alszeghy János 1—-1 frt. összesen \'25 frt.
M. Gróf Szapáry Géza salamegyei Füiapán ur 18úiS-dik évre való hozzájárulását éa nent mint végleges adakozást 100 frt.
Kovács Jánoa langvizi jegyző gyűjteménye: Fallini uradalom 100 Trt. Ulavliia T5jös~5Ö frt. TtáviVs János 10 frt. Godir-a Jéno* 6 frt. Wolf József 5 frt. Vebötaits Adolf, Ksményffy Iván,Hoffmatin\'rés WagnerMihály 2—2 frt. Snrica Menyhárt, Sohreibor Matyin 1—1 frt. Pántok, tanitú- 50 kr; összesen 151 frt 50 kr. ré Valamint a kegyes adomdnyzók, ugy "i a gyűjtök fogadják nemes szivll jő-;i tetteikírt legőszintébb köszönetünket «j| s midd\'it ajt nyilvánosságra hozut ked-m ven-feSte|»>aé%Unkv ;el nenr malaszthat m jok \'kijelentem^ hogy ra nagykanizsai 0 realgymnasianií épület nagyobbitására fO^ ssolgílo előleges intézkedések megté-SÉ^etvék; a tavast beköszöntével az épit-:ilteté» ia megkezdetik,.m mirenézve vp., ; ^latnint aalépitkezési költségek fedezé-«*, uuy as iskolai alap növelésére tör-aL térni kegyej\' adományok folyton elfq-ls| gndiatnaga kíláa elismeréssel nyilváV nuesigra bozótnak, ;,
¦ -iA tanügyi bizottmány.;
Inevében: TÁRHOK ALAJOS m, k. alelnök. (Folytattatik.)
Szózat az emancipált zsidó feleinkhez.
föltűnt végre i\\ v.irvn MÍrt szabadságién) lő napja. A megdermedt tagokba uj\' élet száll s a menltrileg lekonyult Uu-noöitoti növény n tél fagya tiin lével; büszkén emeli tel rugytelte ágait, j
\\. Ghettó falai romban hevernek,) névleg viselt szolgaság bilincsel össze! zuzvák a színleg csörtetett hínozuitok! nyakékké változtak. — Szabadok vagy-\'.j tok! A Kzeretett bon éden tini vagytok.;] „Árpiid IiÖö magzatjai" mint eded teát-; vérekot ölelnek dobugó keblükre. -\\
Szent a bekt;, az-em a aziibadság köt;-; tünk. Templomaitok haladattól vinz-\' hangzanak, mely e b*»rá\'uág\' megkoté-i sének emlékéül kel íöllelkeaült keble-] tekbol Imuel I«teiiL:liez. í
A uigy Itíteaüh. De érritek-e az eb-^ biíl eredő ki»telmt.\'kti.V \\J<
Oh igen, laruel blnyatott ruagyurhoj-ní ixnudófca tudni fogja, mit\' tess as,- ö~ drág-ii honnak, h magyarnemzethez igy szólhatnia: „údea anyáui !J larael vihar-dalt nemzetsége megérti nz anya szavát , viszonozni tudja az édea testvéri öleléar, már többé nem mostoha testvéreinek í
Kettó\'t kiviia ttíletek e hon.
Főleg két kötelem hzhII rátok e frigyből: a tiui, atentvéri kötelem.
\'^Szereitd a linziít!" szdl hozzátok a nemzet ICtilciey azavuival » Vörösmartyval
„Hazádnak rendületlenül Légy hivő ."\'
Eiago bölcsötök fölött virasnt e hon; ódBs anyai emlőn nevel mártnagygyá bennetek a elporladt hamvaitok iölött Ő fakasztja fajdalmának BzomorrltÜs dgnii.
Anyátok lön. — örömében osztozni, fajdal mába i& réaztvenui tartoztok. — 8 ha ellenei nságuldd aa»iúkat röpítik felé villámként nikru »zállni kötél-meteky mint egykoron a megtámadott Sión ormain; a ha Inntornti n hurokhoz nynlnak, a ív „Tülpru magyar! hí a hazEkl" riadója veri fül a ttzuunyudó gyerjaekekal; pénzetekkel és vérerekkel Biesaeteko haza oltárához, mint egykoron a halhatatlan Mnkkabensok.
S ha fájdalmunkra vórUnkbtin fUt\'dik a tombold gyíízíía lerontja egyen őrtornyainkat: fül! s ne oaflk sirassátok a gyászt, mint egykoron n vizek partjain fü^re akaoztváu föl önazetörodezett lantjaitokat, hanem. Neheniíaa szellcmévi;! BiesBetek fölépitni a szent templomot.
Anya lett nektek iae hon. Ha látjátok fölazaggatott\'vérző sebeit, vihartóp-te \'UltUnyét, fliossotók aegélyéro. V Ha a jdtókpny intézetek, a hazai mUvéaze-tek templomai, a hon íölvirágzáaát elŐ-mosditíjteryek 6ni karjaitokra ia nehezedni\'fogmik í tirítmmel\' vegyetek réwti, [ b mütasaátok TDög akkor, liogy, ti e hon,
éden pvíTmekei vagytok; rauta.s^átük nn-tr, liu-iv ert\'ittíkb-u 11 vét ép ugy lüktet 0 lictK-it, mint Tuliuium legbüszkébb i\\ndékábnii, imitasMáiok nieg, hugv ii humzereret férfias lionerörs ébredt kebleiekbt-11 a magyar haza iránt a ti iH\'in nzájliü>bk, da tettük gyermekei vagytok ! —
ila bz unva tiánt leróttátok adutok.it; jo a testvér. — Az az egyszerű, őszinte, hu nnndiárt koldus toszlánv didi is tn^j.iit, (\\is 11 terniészutea pór nemzetiink /.umr — Megszűnt re.id néz-vu „gwpn" lenni; egy anvii virnszt uutitlunni inuk tölótf ; egyenlőn oaztá «1 kíjziLUik biirokái éa jogát. Ne vonakodjál öt kebledhez aitontani, olv (i^zintén, uly forrón, mint a testvérérdemli. —
Mit? képes lennél e teatvéreilet ten-gaida^ságodért vagyonából kifosztani? Ha szükség sötét éjjele reá rom » alázva kopogtat, küszöbödnél segélyre, viaz-saafizetéa fejében: vájjon lesz-e most l^atvéri ssíved, nem fogod<3 mcgrQ3orah helyzetben, kiforatajrj öt mindenéből ? a ha*z8zoroi> á^^oveteíéae mellett Őt családjával koldusbotra vinni? Váljon ha őszintesége vagy egyugyiUége fondorlataid szövevényébe nem lát elfelejted-e tesvéri szived dobogd verését,
Kern ! mi bízunk, A szabadság, melyet telt marokkal éreztetett nemzet link veletek, frigyünk kötelmét veletek nem engedi elfelejtetni. TÍ iskoláitok falai közt ifja gyermekeitele szívbe irandjá-tok láng betűkkel: szeresd testvéredet! Hogy a nép, mely közt lakni fognak testvéri nép, testvérek, hogy ki nekik árt, iSnmngának árt.
S a gyermek ez elejtett magot, mit ezive földjébe vetettek magaa.fává fog. érlelni, melynek gyümölcsei föl virágozta tnndják édea magyar hasánkat,
E két kötelem száll rátok ö lé"lesült baráti, vagy testvéri fllsér következtében. — Ha e kötelmeket teljeáitanditek, nem fog többé a magyar „saomsaéd"-nak nevezni, hanem mint valódi testvért fog szivére szorítani s oldani fogja a napot, melyen rozsdaemáüztetto béköitok névleg ía összetörve lehallott lábaitokról. —
VÖLGYI.
A „HAZA" életbiztosító bank.
(.r\'olTiAtdiO.)
A BZBgépy napszámon, n Esellérem-ber, ki mindennapi munkájával, véren verejtékével keresi kenyerét, elfognit kebellel, fájó érzéssel néz m ssomraiíd gazdag gyermekeire, hej! mait nzok-nak Iobz a Ipvesbe mit aprítani akkor ia, ha édes szüléjük elhal; da mitévő legyen na ü gyermeke, ha pl. egy hirtelen halál áltnl ki talál szdlittatni az éltík aarábdl?! Bizpnnyára máaok. ir-galjnábdl tengődő1uyoitiuraU árva l*sz
N.-ttaB!iuaft:sK:Ar>ú.HIV\\T.\\L.ppitOB: ZEI.HLER lt. BÓQB-, Harabtirg-, Berlin-, HaJna-ca..Frflakfurt. ti Bas«l-ben; H.UflKfMTEtN K VOti[.BR. Lijjoae-. Bern., i Stutlaartban ; h.m 1!>K & TÁHSa.
belőle! Ka oly ke«erU, oly búsitú ez érzés, c tejtelem! — C*ak vagy egy száz forintot hagyhntiia reája, nyugodt lélekkel goiidulnn a megválás keaerü perozeire, de így oly ijesztő at. Lám, néhány krajczáréri megvánárolhatja ma-gánnk e nyugalmat, cwiládjával pedig legalább azerény existent iáját, mert arra vald ot életbiztoaitó társulat, hogy ily anyagi boldogságot hintsen az emberek közé.Igen, mert osak néhány krnj-rzárt kell fizetnie a „Haza" »ileibizto-BÍtó társulat pénztárába h h;tlál» eae-lében az óhajtott száz forint özvegve vagy gyermekei számára azonnal ponto-ean kifazettetik; ?9 ez üsuzegböl uzián még az adóaságra hordott nrvo--«iiir éa a te-nietéa költsége i» kikerül és azonfö-lui a megmaradt ÖB8Zegec-*ke még arra nézve ia elégaégea lesz, liojr\\- árvája ne legyen a részvétlen emberek pana-uzos kenyerére szorulva; mert egy kia pénzecske mellett szívesebben akad. ám valaki, ki az árvát magához teszi, könnyebben kerül egy jdravi.lu legény is, ki as árva leányi megkéri.
Ugy van, mert még a csekély vagyon is a jólét, a füg-getltuaég alapja; mindenki szereti tehát a vagyont, mert mindenki szereti á" függetlenséget ,* s vájjon az államra nézve ín, nem jobb-e ha polgárai vagyonosak, függetlenek?
Igyekezzünk tehát magánknak bizton, független jöv3t szerezni, hogy így mind önmagunk, mind pedig ns államnak terhére ne legyűrik.
Távol tegyen tőlem, hogy egyedül a vagyont állítsam a függetlenaég absolut alapjának, igenjŐl tudván, hogy ezen fogalom,függetlenség, iákkal magasabb értelmű^ semhogy m nló .\'vagyonhoz volna kötve; a léleknek magában rejlő esaményi tulajdonsága az; és még kevesbbé akarom azt vitatni, hogy aki úz életbistouiió társulatnál biztosítja övéit: as a jövő felá egészen nyngott rezignatioval nézhet; nem; én Csak ézt mondom, hog-y n^ngottabban, mert a rögtöni segély, mi Usvegye vngy gyermekeire három lik halála ntáu, legalább ideigleneaen biztosítja a beköszöntő nyomor ellen,- éa mily níjf^bwÜÍliBt-len ilyenkor a segély mariçsakas idő nyerés szempontjából 1»! addig !1^-tositván pl. míg valamit. foriKtnataa ember magán, mig ellenkettí • eietbán a rohamos inség martalékának áMo-zatjávd esnék. De mindazáltal \'.^eljÜbi^ állításomra visszatérve azt.kereken ;inj-rem álUúnni, hogy aa anyagi függét-lonHég biztos alapjául pzolgál a «aalle-mimggötlenKégnük.ki tagadhatja ngyan is, bőgj1 nz anyagilag független egylít-nelt félniinyi lolkierojébe karul aiçelie-mileg ím niggütlüuUeni .ttamagát? 0 ki \'tagadliaija.\'vaijon. hogy már flâelktni-Jcg függetlenített egyén \'nem egyetfal. asert igyekas.k-a anyagi XUgfgxtlen^é-get szerezni, hogy emberi..lítíbta b,a-
I " "-
\'íö^slapöt rakhassonDSöllemifüggetlenségének, melyet Örökségképen |akar ma. radékaim hagyományozni köblös ¦erkölcsileg hélyea nayd$s %spm|4-R» hogy már magában ^pefi^a^^att^ -függetlenségi b fogáaWnya^ojg ^djJ,^ mint est^már fblelju Tn^írjegyíéní,\' ha" • as jarigfvk\'-Ltfg>jf> embealpg, kivalikt-p • osaládatyálf^yagy nnfc, csak anyagi füg-.^géllensígg^líoghatjuk jzt biztosithat-iii, állaodÓKithatuí. De magát a gondos erkölcsinevelést, a szellemi függetlenség" ea elkertllhetlen erkölosi alapját ís "asj" " \'*"** már peáig-\' .„Y8gy.aU!
;t wyagi>jítíé|b61.(íafjilbetni" lif-íínfaat\'ftuJtibíi rkélíé!í
Mi
kelléke a
(Eoljt. kör.)
P é o e i 1 6 v q 1 o k.
.... J.
tr0 p\'U ?atá« Pécs nápoBöbb ut-
cBüiuak hásnarEntra éa meggyífzódhetü nk, hogy még a póuxszílkvilágbaii ía oly vig farsanggal dicsekedhetünk, min Öt a „régi jóvilág-*aerá mutathat fel. Dalidé, dulídót ór l\'óosott, alig buktatták mag a gáuvilágitn róaaronytáraalalu\', már ia egy újabb, a Iiiiíjó előiüösdi tanura bofolyót bsörvösnek. Légosessvilági Lm tohájt ldsz 1 A torvelö uraknak figyelmébe apulom meghozatni, a IdgaueoavilágitiíHal bird varosok azerző-dóséit, kulonosun s: pontit, melyben a várót* 2b avre aaecaődifc oly formán, hogy minden catj 6 úritól hajnalig agő lámpáért fi*at 02 frt 4ti kr. fp, do Ua a köatisn 6
fi, krrfil olcsóbb Inas cz !?0 alatt, a tánm-at tartói ík-a rajü-vi> érben\' minden 3 pft-nál lű pkrt engidni; ha pedig hantnosubb, olysóbb éa jobb világi 16 asorí találnak fel, azt 3 év alatt saját kőltajégaro beszerezni ca n várossal uj Baersadést kötni. Ugyan-o azerzödóa egyik púdtja asl mondja, hogy: „Eltelvén a ?5 év & város ojra azarzőálni-Hk, de fel ia bonthatja, vn«ry m.ii t:iro;i-Lillái köthul -üSLTíödóut,. aa_uUü -wsmbcíi u. társulat a* előbbi években basmált árak Vj-évvel tartonik olcadbban világítani; a 2. esetben a varoa köteles _a beruházásokat becaárban átvHiim- A 3-ik 2öóvhal«járt a társulat \'/s-ddai olcsóbban világit; vógra a 4. 25 óv.as aa J.00- ?7 maivá ingyen minden sarpójlu nélkül tartozik világitni. fiÜndesekat azért is esélsaerünok tartottam megemlíteni,™ ha Majdan Magy. Taníssa la \' iölébred a GÖlélaóg Cöaoodbólj q mondotta-\' ;kat jó .leaa, h&i figyelemre mélíatandja. — ¦ • < A kogytso óhajtások kS&o tarloslk. Saerk.) A dahdóko^.-Jéffazeasviligíti&oa kívül a barai-pécsi vtuVtr^I !• bcAzMoekj igen ólan-kan. Ha Talami „alháriüiatlan akadály0 dbid j8 kösbeÉ tr Vonal májas hó elaejovel a ¦ koslekadásiwk adatik át, és igy egy lépuaool , Jlbaeíebb Ivo^Uiik ajfííváruobcFS. tjotnmer,
D amint a axobábs láp, eJájuLéasÖaaaoomUk. AjÓBSiTll hlvaUlnok„.aaonnal.^Hcgóly után Ját, ellia©\'^ Baoüájátj^B mikárv-J vusea tér,
^á^kf\'s^iífeSs Taiat^éi FökittH (^•firflinflk ^ocíbíqi oyppi^. —.-\'A^nisgyar vnauti.kölcaöa-are t^t| *jiira«c,k Eoaiddoro oráa -.ujilió fra5} L Eb^íítoll Éf. -i-^MiíküÖboii c-gy négert qíaí tocatnalc, kinak homlokán ui Eiirr l^tfl k(í uuvu. —: Svéd-tongarparti vtdekott a qnp luIiiiUáaát várták, meri vgy jónnü ÖO.úvíbI\' oz^ftJííy..ftZt.- ínoníiptta,yuí^ ^^^4^5^*^n h&nlinítann ^^hSiiyVJfnunnp\'diam fjö^o^rt-rae%CÍÓC©5-\'Trttal "emelkedett Aa\'urftdi\' vértanúk cmlót^saolirárn. 19 ezar fariotnn földi gyül\' eddig be. — Az Ami>rilnU»á való „klvándurlásiiaájlam baziinkhah Íb nOTukodü Fölben vad, pedíg hasúnk. udpGBBt\'^u még , nem oly túlnyomó, hogy az együiiook-lúto-lo a a munka által biítuailvu noiu I¦¦ K>jtno — as ertik BX&ltádgusnk, — a aznkn.ik tt-fmes CBökkanéfle, kevéabüléao IcániB vnlim. Azon olet, molyet aa pumpái kénzt-bít tt>ruml A móri kardi, az uj vil.igról, i,.i(;y rcezbou coik ia oaalúkony Jélibablient cl, mi-
dőn ax utánna futó .iit \'.-luriii v:igyüdik. V\'iilóban óhnjt\'inJú, h\'jgy :i km-iirinv a tclo-pilosi Ügyre iz kitárj juazo ti^ytílniét, dj máaréoti hazánk lolitéuzui tí« l.niittwuak elulaailiiallan kjtutmQk, nt\'-nflnk síivébo aa náldjan vngy vorjon ooro keze; — itt élned, halnod küll" — igazságát ca-p-giotni. — Henrik fűlieraaeg fubr. 4 én vi\'ltn HntT-igana k. a. Bziuóainöt nŐul. — ij FeUó-go a király a pesti urvian^vemíé^ik baljában notn ment el, tmba inegigért n, mórt a ca. hadsereg tiaitjoitül a b.-meneti dijüt meglagtidták. — A magyar ornBággyüU\'a hiraaarint marczino 8-án fog ismét (laose-Qlni. — A ÜJHzJjríaényL p<;r tíirgyalaaa fúbr. 27-ón loönd. — o^sseasároi-
tntla, hugy Pesten jel-r,|.g ;!3D Klein, Neumann. 390 Pollák, 537 S^liwan, (íqq
Kohn éa Weiaz nevű is-melita van. _
Meteor eaett lo Trappáo. mellett j.tn. 3o-áa oati 7 órakor.
| iolon* rlÍDSBÖk, hogy a vároa atyái tekintetbe voendik as uralkodj drágaadgot, a bolyt a yároai tiastlka|^all^tmányoBan
Sala-megyei hirek.
képv is o-n-gyé-
Febfaár U. 1868. — A vácsraiketD^ma Intését bon nyomda o konyvköleaaot állíttatik fel. — A magyar » vatiatí kQltoOor»# Magyaré rsaagbao 26303400 ufr&nk.iralotti olá^it—Qr. Hunyady Lsjoa Al-riLfrbanagyonUt4« .magát. — ¦¦ Ea&tergómban . ^ír^dalml 0gylQTStákiUr; ^PoűIöii nógy mf-tto jnegjfaila eieVleíél adatott fel. oxeiifer IÜT 42(1,009 ajúiJátt, s64T-axor ssekérpoa-íjai kQldoiaéayJ —\'A\' faremal-\'taaaos pincsé-J íjéban t von &¦ legrégibb bon a .vi\'agtm; több t _bordéUn Óriau«k,-16^ áo fl6tf8<ikl. rajaai
# bprA.j.Eawi f/p?W«lpt most;gyímani értéke vma; ugy kis poüarral — 1000 eaöpp — 2750
\'\'tilfór..— Peiuá hflígyniaottmAny alakalt, as \'I«rasdg!mltta«ti *W»%b kftal gyejtest kivan uMfkosolai} egj reftdeiml bölceő megvátelé-i
• iWlrwJM^alW\'iriftrlilakoa ,agy aj surkexe-ü«;4talwriö jj^y.Ygrt. Ulált.. f«l. meljiyet -éjffw\'cíbfl\'n^Oiiéar tehetni. O Felaégó-"^l.ljbfflga1iat^lÉATV^ & g^ta^ft^/ea^.HtWtlt»\'alkalaiáTal IstsIb-M% itotihak# Mfrkbm M Chorinikr viugá-- JM*f 6V*^->* lddpf>U«ok .foglaltattak; egyik íJHgmt S ^.ft9 Wkl*\'T Ink^ ^rdiiiánd
< , Ln\'VfiT ,rPlir\'""ff ngyanosak rUszé-;
\' ^al&nssl taeoii lakey devéberí 3600 mérS >-iÜpt»H>ÍAaáfcaj4nbt|,naki eladásra d b««nts-\' n^.^jfj^p"1^ r 4 •¦"^¦t m-gkotöt-i íl^\'^í^J^i^t^ adott a
^«B>ÍHfnA #rV*. Haagban ég/ :.rMaila^/JS|ialldite/^ egyik* \'-M-i
-^Bifé&bür, m?Qr*b<&l4 s. meghalt.--A
-lylftW^m^tt\\ miliób4 keröl—
— N agy-Ka uiza a v.u gei f. ho 13-án ülést Urív nek azon határozata f\'ly\'-t éa Xia-Kanizaa kőzsé^\'i i> köz igazgatási tskimeth«
Zab< •ly-.-i:
yk-\'z-*\'t vi cgy-n-lfllül tílkü
*íWl^uiJn4i;KUWM \' Uk ii* ali » U,nyit w . i]»*to«««Bes kalB«ja~49 ~ki
looiltetai^ éú a tiuilujitHS mindkét lioly küloa JBüglartatní runJullctett, a rálaaztási elooiUDkAlatokat velto tíímwsknzáa alil, mindenek elStt kiiiundati\'tt, h\'igy N ugy -Kanízaa a lakosok számálios képeBt, mint közép varos rencf\'jztutik, nsután Tóth Lajos ügyvéd ar válaaztáai elnoknuk ugyhan-gulag m^gválaaatalutt, kosüiogálbip\'xbin jött létra azon hivat;tlykra wotva ia, ui-.-lyekro a válaBstáa kí fug terjesztetni, o szerint tehát less polgármester, városbíró, kapitiny, föjegyaő, a-kí egyúttal tiirvénytadó tana-coo6 ia, és eaen kívül még kót törvénytudó tanácsos, a kijzigasgaláohoz vál.mLiandó leos 4 rendes ós i tiatleletbeli t.inacaos, éfl egy tanácsjegyző, a GaámadáBsali ir i«zö többi hivatalnokok pedig nz 1848. XXW-dik tör. csikk 17-dik §-aa aacrtnl, ezutlal a várnai törvényhatóságunk reazletea* etren-dezéseigj eddig yiault bivatalaikbiin meg-hagyatnak, a tíaztujitáa f. hó 17-kén fug megtartatni óa mivel igazolánl jegyét sok válapató olveastette. Zöld aziníi papírra -njjabbak\'ujomstt&itsk- és ezok-n-válatrzió pul-igárok; kűantt kíosatattak, óhajtjuk, hngy a válusaláí»al ,,plj ogyénekot iiyerhosaaok, ktk. ku(lü képeasóggcl és azakavatottsuggiií blrvdnj vároatink ügyeit jot vezeaaók, azon nagyhorderejii\'feladatot pedig, íuely a: el-:vátaaato(t két kííiseég közős vagyonának felosztásából; ?11 aa igazság éa méltányosáig alapján rnegnldaooók.
A A,n Agy k a n i z a a i t Í b s t uj i t á ap
-e------ most már hármadazor, fubniár 17 én le-
ssarkoze- end megtartva. ¦
— Kel fl ? b o k i-l ninvirn aznp.inidnak Nngy-Kaniaadn, b°gy aiinkroi felügyelet, avagy hatÓBágí intézkodéa váruaunk , egyik HÜrgotflab toondÖ\'t küzó méltán an-
— GöafQrdS. Ürömmel regiaIrállmt•\' juk, hogy Nagy-Kanizsán egy KjQ ír|nB. kétazáB darab részvény kibocsátása mel-lolf \'IjözYhrdíl/\'UtdiitésÓVú rdazvónylÁrsa-:. Ut Ulftkutt.u Ás elS leges Intéakedéa mole- I igen; f«l karóit alván, liíston hiUotlI, raíesanntq várositnkban onagyvhinny pótláaár.i kó- i nyüTmea\'^p^ aa\' itteni mElvoU, kuzünsóg ige- í fyvmvli\' megfelíjla cbzfürdö\'JótűBiítotlk. !1 1 Sé\'bb\'ra\'\'rg^,aTp;síkanÍíflal ker\'óa&édÖ
ilHlÉnlttíyis^gét a mult áfjelek 1 egyikén fsUkarták jtiirni, azonhnn jókor, vdtotvén \\, éasr», a;flsttOBpk>; anólktil; hogy tudnák -kik,,eUÍUuia,k;
A?A\'nágy\'kah\'íza ai tanítói tOBtülut mar\'tJIbo \'ízb\'áó\' Tólyamndolt oaőkály flza\' téoak m»g] a villát Uaórt, azonban eredmény-
dedekkol környesölt .apa- fájdalmain a rő-ynd idtí alattt meglehetős öassBg gyöll Üoo-!9^ azörok íilam\'ia sttinderalt totem tiante*
Ügyo> bnsgóau fol^) fléges eltnltaplesara, folyó óvi február hó -ksrulandja. " \'¦\'<\'•; .é-,.r.- y~i - %\'t ~~ ""\' 1 \'
t\' \'^p.Eaiit áí ultra aók a panaB^^^emér• dak IqvóI alvuazeae sejtetik. Bui lobot a bibi? nem tudjuk. - --
A Iiorju kinsda. As állatkínzók roegfonyitósóro mivult urazagokban egyle-tekjíilakultiiik. U-jIi nagyon elkolne ná-lu,nk. ia I küIiiMÍ)|ön „ NngyjKanlíiBá^;jgen ik^pmuilo,n büuy^ináa^ b^J/apí*^ lúóJázá-rusnink*\'á\' hoijnknt vóglg^Vaglg IftsrcaoTJAk u tesai kun. áíűbdübb ór^éot uraim ! aze-lidübbut várunlc á mai korban, ¦ — \' H-B n g v « r a e ny t Udo ti: }itig$-K.a-, nisaán ci D\'Rttóro par" f^br. it-ón Pyllo; ..maiin óa .bumok uruk,., ugy ürllublütn. zone társ uhita kuzremüködéoe mellott. A ziildlai kiu terem uiaglohetüa itola voli, de a Uiizunaú^et uütn clugitotto ki n müaorozni. U\'Ett\'jreoo hangja ige u rulyulosutt; az ülABziekola azonb.in éazrevöh etu r.ijti.k.
J^, A p () d t a k o c b i február 9-tin Nagy-ICiioizaáa n TorDunczky éaRncz orvos urak haza kosott felfordulván u kocáin ülö kir. poatáa lábat torte, Ba_|nooon emitt lapaaz-tallii, higy esítleg n kót azomozód ( rvoe kuzül egy i k d-jui volt eztiii perezbeu Imn, aera (iKgiiBi\'get ketelbeh nem kapván, huza-njogb ideig nlczan fekve kellett asonvt\'d-nÍJ a aiprencíéltennck, míg végre Tor-aanczky urjóve, a köz koruásba azállittatá.
— K. q a z t ii n I y e n Hah.ton fürdőt réüE-vénytársulitt van alakulóban. Kvek óta ktjzóhajtau vult, hogy n Balaton visálláaá-nak Örökös valtozáoa következtében tünkre julutt keszthelyi fürdő a magány Vul-lui Mi azflk"bb korlátúk közüT kiazahndi-
taonek éa lárau lut i nagyobb eriive! minden \\ an meghagyni, hogy akadály dauüara uj éa ujabb v-irágaáaba \' taaitók a lui késs állal
benyit egy MBZony&ág,
liiízaaaek; nei>any hét óta uz; ügyben gy kuribb iJitüicHknzaeok tartatván a részvény tiirsiilitt végl =.*ga megalakuLiaára f. hó 20, kn tüzetett ki. Egyelőre csak 1ÓO darab 40 forí\'íitou ro-iveny kibocstitáai szándékolt, itilt, mivel a nidll óvbon épült, tehát nj ftírdo me^ e^y e*\'ig anual ia inkább fdottallhat, njinii inkább keid megfa-
gyott Líal,it<in njí.íjij miniszteri rendeletek, eb eriia esúíések következtében már is dagad ni. Hu igy v iiünk l<\'sz, tán fürdő v--i,fleL\' ia c*;.k Itibb yr.t, mint eddig és ha a taraulal felh.iAíoaljtt mindazon elü nyoket, uielyeket Keszthely fekvése ea a várna minŐBüge nynjt, és igyekezni fog n fürdőnél jó vondéglíit é« jó uenót, a var\'iaban tisttaíágot ós nlesó azdllást eaz-kíízölni; ugy BszaTórhetnek a jó
idük ós üsqfpfiily fénykora nem volt, hanem leaa. — iSzóval a Íidbqeu zsibbadás után tilt íb mozogni kezdünk, és erősen fogunk haladni, ha valami k^zbe n<ím j<Sn 6a ha csakugyan könnyebb Idbz folylatai, mint kezdeni u hal ad itat.
— Ksastlioly, febr. 5. 1868. Nálunk \' íb I8GH at iruak, nemzeti átalakulásunknak náluuk is Vultak bár szerény, de mégis magasztna, lélpkemelH jebmet^i, mnlyak bi n.iny uágul *zoigáinak arra, hogy küzön-aegilnk a kor kivánnhnnilnik iparkudík megfelelni, s mind az iránt mi -flomea és azeiit, bugogni. As említettem jelenetek közül különöacn megemliSjük a helybeli izraeliták f, ö. jnn. 21-én tartott cgyonjogo aitási hála iat-niliaatelotét, mely alkatom mai a rabbi igen szép alkalmi buazédet tartott nóraci nyelven. Gyületft határosat folytán, a nalamegyei honvéd-alap javára 400 frt tokét tottdk le óa a mi ssinlén di-caérgtcB eljárása as „írj polgárok"nuk, a ViVrosi asegdnyeket Vallás külömhaág nélkül, jelentékeny ősaseggil aot;ólyoztók. Az aj onnan alakult dalárdánk felaegélye-zÓHére 16-én zártkörű táncsvigalom tartalik. Még egy iilíg núlküliizhelö . egyletre volna szüksége vúroBntik közí>n«6gónek t. i. n „polgári olvaaó ¦kör" ru, molyn»k hiánya nngytin BzoraheötlÖ ; de hiazoLük, hogy Kíszthíly a tekintetbon ia megfogja mu-lutni o Bzópéa li;wenosra Uéasaajrgali .tilrek yéoL.Á biróválsaztás js ^megrörTént. Köz* Bsoreití\'tli vSroa-bíránk, R.! V. ni1; f. orra Íb -kílzskarattal megválaBKtatntt, óha( toltuk. iUdvozfiljUk. Kssslsr Gr.jala.
— :Z a 1 a-E g e r a z e g, február hó 10-ón a harangok tompa zúgása jelontó, hogy varosunkban halott van. — Csak." hamar elterjedt n nép minden rétogot kfiiő a hír, b"Ky opy megyo 1 dijnuk qoje\' kinoo (beU-jáai) fájdalmak ktist aaendorült ^ jobblótro. Nagy csapás volt uz az illotii fórjr.q,.mort uemuaak hu nőjét, hannm kiBdod gyonno-kninok jó óu\' gontloa nnyjdkat vesztette ol. Aggodulomlmil nüveltu e OHOpftsűkozta fájdalmait azok. péntBzült lielyaot, iii^lybon taknrókoaaágáoak,,daczára csekély dijnuki jíl védelme miatt azonvudni kényteleniUo-tatt. Eaon nyOxiiraaafltó holyzotot tudva fliot-tak jóakarót, barátai ós {smorösoí pána-adakosáa\' áltil enyhitoni a nironkoaó kís-
li-án; aZÓuazfioíu halotti kiaóret melloK ment régiig. ÁS adakozók, nevűit elhallgatva, kUliinuóT: emberbaráti sseretetet tanúsítottak -haooaaovd magasabb rangú tisztviselutarsai. —Megbalóbb temotéat oa életben látni lehetetlen, öenkioem lalál-knzott, ki künytől ásóttan no távo&ott volna a temetőből, egyetlen ajk aem volt, mely (irök békélne kívánt volna a szuny-nyiidn porára! Ideje voTna a díjuokí íize-teaekel a megyének megjavítani. — Mit szóljanak ehhez a szegény caalüdoa dijno-kokV ;rionj vártíCBapáayk értokealokorl Fenébb! sorúim okozta Ibhangolteágomból kibontakozva tuduaitáaum folytatását mán tárgyra vezetőm át. Azon reményem, ms« lyel a vasárnapi íaknla :takintoieben lapja mali kori acámában kiftijeztem, teljes valóaul.iuba meni; mart a napokban tartott várnai kozgyUléa — a raiadoa EEÓp, nemuB éa Üdvöa ozéllioz vezetőt, dq különösen a népnevelési hnmtíui huEgáaággal forrón pártoló ftdÖ Künigraáiér Károly tiinfelügytílö ur elnöklete alatt a Vasárnapi tuouüa létesítése tekintetében; —; kiküldött ideiglenes bizottmány bevégactí tervc&etéíiűk jolontóaóre — vas ára api tanodat f. évi marci ua L-töl vn^láoku-lünbség nélkül mindtín kóanaövefj-táöütó szamara megnyitó Unok határozta D an* nnk vezetéaét 3 osztályra oastva, 3 tani-tór.i, kiknek mindegyekét evi 80 frt tandíj élvezésében részesítette. — Hogy" esőn ügv a czélnak magleletö lebuoaon, Bnüt seges a városi hatoaágnak szigorúja küa-reuidkudtii a a uzéhmeaterüknek osigorú-ddig, míg as illető íb aláírt biüonyit-ványt eloiuutatci nem tud, senkit fel do asiiljuditeának s az inaook, amennyi kőta-les ómt aUpus ok nélkül clmulatiztsnak^ inaa idejüket annyival asolgalni kónyte-leniluoaenek. — Ha ily szigorúsággal, difi bizton lnezek a város erélyeaségétöl, jár oi ez ugyUen a hatóság, az eredmény osél-boí vezető leend. 6 e o I i g FerenoE.
— Zalaegerszegen IXták és De-m^crota kor í\'elallicáaao fáradoznak.
— /, a 1 a-E g e r a z e g o n a caainó febr: 2\'.*--in, íkz „Arany lh\\rányü-ban zártkörű tuLCiVigalmal rendi-i, Helfpli dij 1 személyre L frt. b\\) kr. cauladi jögy 3 fri- o. é.
— ÖEorünoaótlunBÓg. Egy 13, 14 éves tiu^.pibzlolylyni ment vadászni a a vuruuliuz felóra távolságra eao Pozvai cr-erdíibeu egy héti elveszés után ko-zen kerepztul homlokba (agyon lövöldösve) lőve (aláItatott. Keblére imádságos könyv a egy zacskó Bőrét volt t-íve. — Eddig & gyanúsítás kázul all a valósághoz. A ri&3-galat foly.
" — Szent Ö r z a e b e rh-li\'ögyBTT-% -óra távol Zala Égerszögtől, egy Ifi éves, hajadon nő eenktnek honn nem léte alkalmával, atyja puakáját nézegetve, magát véletlenül meglutte; óloiébcs kevéa remóny van.
— A n og y - k a n i zs a í tisElújitio elfi* készületi couferenliájn febr. lB-én, ezomba-ton délelőtt a azokott helyen ismét meglarla tott, hanem az ez napi álarczos bálra tettdo-coralíok oly hatást idéstek elö, hogy act hivők; aa áUrcjia vigalom kezdetét vette. Sem elnök, sem végzés, . . . do egy nappal előbbre vagy mk.
Somog-y-megyei Mrek
— Inke, február Ii*áű^ 1868. Tiastelt azerkcazto ur ! A mult n >pok egyikén önök árkád iá) okban szerencsés voltam néhány boldog órát tölteni, aa alkirloratnal önnél ígéretet tettum, b^gy a közelebbi időben becses lapja hasábjain igénylőién Boraimmal, vilaramt a kegyes olvasót, ugy ünl torkolni bátorkodom. Kekem ugyjin mint erd^asnek, nem jutott os&tályrÓazül azon özardboae, hegy Írót phaatasiával, vftgy mini \' Oíoero ókeB a tavakkal tudnám eosctaltiL^&oh égy ójazokilj\' melyül februiT 8-áQ;ft polgári ;egy-let által rendezett táaczvigal^ta alkalinival láttam, éa ólvoztera, — a po.npa, fény és látvány tekíntetébea oly TiagyszérQ volt a hülgylínszoru, mint a \'toÍlyéntlfegy tündér regébon a képzelet gondolhat.; Mi a tánostar-met illeti 300 saamélynok kellő,tért nyújt n test egyingutésr?, do miután as ujabb polgárok szabad beléptei, tíftztcltetánok mag, a szerint oly látogatott ISn a tánczeatél^fhogy GOüon fölül sorakoztunk ftsaso, a\' rafután bálban, voltam, a a u ön órát közönaégeseo as omber unnumbh, jobb étkek és italuk költö-aóvel tUltí, kivált, —ha van— magam ia egy turítóket váliisztók, a .boaaátu tartojsok--kal k\'líríll ültem 6a ¦ barátságon , pnbaraagatáa közt voltam, -e- midőn a^mellékszobában, majd fámét a mi szobánkban köa boazéd tát gyáva líln, mtas-n-int \' & nagyraóllósag\'-Battbyányí Fülöp horczeg uradalmaihoB tar-
tosü^flstpötnokí pagony ban mi7 \'tartatott a ojai vadajfal, falson meglehetős- kóaö; miután már január utolsó napjaiban a déli lejtőkön tartóakodó felünk kis ártatlanok párosodnak; ssxjlgáljon a vadászaton fej figyelő osemélysstnék\' figyelmeztetésül az „fc-rdó-esetl Lapok" 1865. áv Xlik füzet óu 1666. á# ÜI-lk fflsetébeii megjelent vadászutl idöflzak törványszorínti BBBuálytr— egy-ssersnilnd ajánlom édoa magyar hazánk anya jiyelvéa. ,oly BzakavalottBággal szer-keostott pErdésBoti L*pjainkdtBÍ olvasgatás végett as illőtök figyelmébe". A nagykanizsai gymnásiam építéséhez szerény állasomhoz mérten, itt küldök ó forintot ón ia azerkoztő urhoa azon astves kérőiemmel, tegyo ason oltár lábaihoz, melynok szilárd falat kfizötl a kiáded rauaaákfojlesJitésövülogyoilon fiam agjk.Q_r.on azintón nyerheti a tanoktntáat.0) NouBsiedlor. _ A pé o s-b a r u a i vnauttársnság igazgatótanácsa megválnaztatoU, tagjai: elnök Majlálh György. Tagok: 13. RnlHchild: h. Wodianer MÓrj Cnflsian M; Herz üy-; gr. Zichy Férd.; Harkányi; Hull; Szomler éa Banffay S. urak.
A Ebraaráfl következtében visiBznny-ua ooatt in kei ember, kinek szomorú s veszélyes betegségét lapunk 5-dik számában, már ,regifllráltuk; ujabbi hitelea ér tini tóa\' Bs\'eKnt kiaaun vudott a közrúai vé t mell^- eltem ette 63 tt.
Sopron-megyei Mrek.
Sopronból, jan. 30. 1868. , - A U;é p n o v o l é n j egyletnek Sopron megyében\' születéséig, még aokfélo küsdel-met koll kiállaLia (az az ha csakugyan egy iíyen egylet valaha azületni ia fog) aa ember alig hinni est, a pedig ugy vau. Megyénkben a haladáai pártnak, mely az egylet létrejöttén olHmérésre méltó kitartásául dolgozik; két raáo párt áll homlok egyenes ellenében. Aa egyik |párt nem akar népnevelési egy-Ictet, Ejely pedig a megyében létező minden .vallásfelekezet érdekeit magába f.dfugná, ohé^Wí\'tigjflVast hoazn fei; hogy a katholi-kus iaktdai czélukra felajánlott hagy imán yo-aáaok ogyáb, nom épen katbolikus novelé-si ozélokra 40-tauliUAtnának, ami természetesen a hagyományozó szándékát sértene, (minő éles etinuaég!) A máaik párt egy bizonyos ssámu protestánsból áll, kik a népnevelési egylet áliaj, ahogy as czólöztatott. Ön hatóságukat látják veszélyeztetve. A körülmények üy állásánál fogra igen ; megbocsátható, hat aa ember ezen annyira kívánatos egyletnek ióttejöttéa általán kétségeskedik. Szomorú jelenség ez a társadalmi téren. Mi, kiknek még nnny\'tt kell helyre ütnünk, kik kitüsött feladatunkat caak is egyesített erővel oldhatnánk meg, igen zokon vesszük etteVftöYyfi-a báíriuyoB szétasakodáat. — , ;f- (6V soproni caainónak febr, 15-én\' taríant-Bsáfidéo-oll 3-dik- tiocs-vigalma febr. . #4-re halasstutotL
/; \'-77 .Sajtos kálón Rupprecht ur gazdá-szaJában mait hétfőn tuz ütvén ki, nemcsak a gaadáaaoti épületek lettek a tiis martaié* kává, hanem kétszáz aoy/yuh részint megégett, részint tetemesen megsérült.
f prrii^YM-megyel liirek.
| I8é8.]?-abraár , há.,3. tartott vasmegyei liottVödgySlÓB jagyaökönyvi kivonata. A cefi^atfía^gyül-BTJéiatáD; 3_ Órakor a *vá-^oaháa íeKmében megkesdetett a nép asám-ibal ügybe gyÖtt hon vád társak jelenlétében, TegélŐsaor is Újvárt aJosre&eiHur elnöki jtiálltetől magát felmenteni kórto, ssonban m&len oldalról! felkérésnek engedvén, ftiaíiéi továbbra !s megtartotta, a kijelentvén\' t<gy^séraniIád/hogy-aa egyletek, mint 70 ^éves nesotbr\'á, ^zentnl is ssivvel és lélekkel ,odft fé^\'nhlkMnJ, hogy hajdani politikai |hUvs\\iáannVágozatsiba Qtküao elv ok ellen ^ktísdétiiifegy mely nyilatkozata óljnnokkel ijffii^Jr\'Ml^ a
^^\'t\'AtW^\'imlj^fflB^UiMil ^Tpóldány-Ibmi^le^dÖ^-iB^QOsB^ls-sson kéttűs okból, "Kog^!xníg egyik réssrftl anyagi gyámolitáat nyer .alap, másik réizrol nagyobb sikerrel ^aonlöiáúyózhatják vagyontalanabb honvé-daTttk áún szBkiéges tudni valókat, melyek a^nivéseft azaklap tárgyát képezik. A 3-iki -r^yeavsikorkoBzurazta honvédbál jovedel-ibbÍ úttplcíam egylet elé ierjesstve, moly öaasegbíJl a rögtöni segélyezésre.~; vagy -150 frt.o. iiíooatatott, atübbi réssé, tiikéfllttot-ui hfttáfoatatótt — KöasÖaet szavastatolt, a-tobhi kfl«t:tfju Hogy Sándor urnsk, ki a basa rokkantjai részérő 100 frt. o. é. küldött,. valamibt;bá-ánk_ vértan ujának özvegye gr-= Batthyány Lajosná Ő mltaga által küldött & frt kegyes adományok éljenzés, közt köszönettel fogadtattak. Ezek ittán a poaii clflöor-sságos honvéd gyOJéare küldött követeink kö-rfll Magassy Antal iir, egyletünk lovéltár-* Jtajs I««n! — Az a frtnt átvettfik ¦ lak. Tárnok Alajaa árnak koibeiltBUÍik. flf«rk
noka az utí költodgek a tnía kiadásokból eredő &J frt. o: 6. kövatelésélöl a haza,har-ozoflai javára lemondott,1 mely ritka nemca totto az egylet méltó L-lism-iréaét, a a nyo-Tnnrral küzdő bajtársak Inila közt rebegő áldását nyerte jutuluiul, — lagdrágább jutalmát lelje pedig az öntudatban, hegy önzéstelen hazafias tetto által a nyomor umbo-reinok aanynrnság szántotta barázdákat^ ha bár csak pillanntra íb olsimi\'totta, s a azomc-1 ikbe gyülokezott fájdalom oseppnket öröm könnyokkó változtatta. Végül u bál anyának Lkts TarafAa Jóesef honvéd főhadnagy ur bájoa nejénok"azon bzívob fáradozásáért, mulylyol u bár kitűnő, da nehéz tisztet elvállalni kegyes volt, meleg köasüuet szavaztatott, ntf 1 ynek tnd\'imására juttatás vp(;ett Ujváry, Pillioh ós Kúlhclyi bajtársak tVlkó rollek s Ti.rrifáa JórBof bajtárs pedic, iiiáo-nnp az cguai tiuzti kart aiiveaen inegSi i vtn. líizcl elixdt ur által i\\ gyüléa bff.-j-^.-ttnek ny 1 bit k int utván, elo az lőtt. íjz ti \\ 111 n y A u-tal, houvtdcgyl,ti alj.gyzö. "
° Kinitilatáa. A ^^fllmny ur Altul a Vá\':i"n l\'olállitnrdú iL-ovódaznburrii gydj-tútt nr\'inci.aii vti aitnko7. Asr.k ról : V ittn ved v József 1 frt. Antul Lnjos I frt. tV.uiyi Nep. János 1 frt. /.i\'trich Reno 1 frt- íspilzcr leal-v,-r.;k 1 frt. Itud-lf F-r..i.<« 1 frt. M e t K.i-rolv 40 kr. Hutyev Jór.oef 1 frt. L\'lnian Zb^-mond 4<> kr. Tn-tt.T J.r^ef Ú»J kr. l\'ilhi-l, Furoncz 1 frt. Firkas liároly 1 frt. (.\'zek« Míhálv I frt. IVtrik Józanf l frt. Bor(Ul.v Karoly .\'»0 kr. J. A. Tobis í>r. kr. Le-zl-. N. 50 kr. tjrünwa\'d JÓBrf 60 kr. G:illufl Kálmán &0 kr. Tóbia JózBef ifju 60 kf. S/nl>u György 1 frt. tivu k Sándor &U kr. Krunn: k-r ; Józaef 50 kr. Aláver Józaef 1 frt. üngy Sándor 40 kr. Lnky Antal 60 kr. Karik Ferencr. \'50 kr- Szahá F.T.<ncz 50 kr. Viiröaváry lat ván 40 kr. Mtthó László l frt. Kranilz Jómvf 50 kr. Eradita L-ersatz &U kr. 0a*iL-s.-n 22 for. 6\'.» kr.
— A vasvári olvaeó kör f«bruár B-en l:irtiítt kózgyüleaéhcn l\'tily Iatv;in ur tit. ..-I-uukségról, Lóránth J-izsef ur p-dt- a konyv-tártmkaágról raund vAn\', I"; elmikkn hí,.: u lm re, hegyháti járáab-\'l 1 í-ml^abirv ur , köiiyvtárimkká Simon livula ií y..? y* / - 1 ¦< ¦» <. ur, mindk\'\'ttiMi küzfcl 1; iitl táasid meg val .ies-tattak. T -v.íbl á halánjüiltá emeitetvén, a válasz :iu;»!i y 1 t-t^\'nk K.-puritnaT, lJu Ív Ialvnn, Kohn Jakaí), Alnssliua Pál, Wiünmi, Mi hal. ,\'>taier tfvorpy és Pjiyer Károly .nr.k azitittí i-gvhui\'^ulttg n valuaztoiáliyi luguk ao-raba feU vtett.\'k.
. — CsáfolaL A BZala-íiom..gyi Közlöny" 186S ikl január 25-éröl keltezett 4 ik számában : „Fucaegö Bonke azt-ptevöje" alá-iráaoal ellátv.t, Vasvárról pgy Ipveleaés jelent meg, melybcD többek küztaa mondatik, hogy a tánozvigalom : „„a, caainói pénztár uBokkcntesü, vagy is akarom mondani gyarapítására" rendeztetett, Erro nézve el*ig Tbbz a következőket megjegyezni: I. n vno véci^olvfi*ó- kflr mulL-ávx deczember 11-én tartott koígyüléaéhen^lmelvbeh a tánczvig.i-loni megtartrfBailhatároava lŐn : a rendezőség macára válbtlta a netán eredő deficit fedezését; vezérulvül lévén kimondva, hogy a tánczvigalom költségei semmi tekintetben ne terheljék az olvasó kor pónztárát; II. a folyó évi február 6-ón tartott közgyüléabcn, a rendezŐBÚg számot adván bevételei éo ki adásairól, a jelenvolt tagok többsége önhóny-tes aláírás utján járult a kimutatott deficit törlesztéséhez, sokkal ía inkább méltánynl-ván .a rendezöBég ernyedetlen— bár aiiya-giláglíera \'BÍkTrrdna firadozáaalt, hogy-
Bora a pénz áldozat egéoz súlyát ía kizárólag a rendezőség vállaira nehezedni engedje. Ezek nyomán ás tdeíelt azavnk vagy éleseié törpülnek, vagy pedJs: roszakarstu.;rágalomként tűnnek folfíV-ilasszon az; ismeretlen levelező ,. Tiszteletteljes hízalömmnl kéretik,\' a liaatf asarkosztŐség osen néhány sor--nak becses"iupjáhnri.\'liiilynt.\'fldiit. Kelt Vub-váratt az ulvnsó kör február 5-én tartott közgyülÓBÓnek megbisáBrtból Uamouí \\\' i 1 m.o.s, jogyzö_. *
— Sárvárrá megérkeztek n gyür-páp:i molnári! vasúti vonal olömunkálatait lelj0 aitendö mérnökük. Mint tudva van, felsőbb helyen elrendeltetett mind a azöllöai, mind a vasvári vnnal fel méretese, s ép azért feszült figyelemmel várjuk akérdua eldöntését.
— Nem tehetjük Fel, bogy a bumbuggá növekedett helyt erdőket,1 szemfényvesztést fel nem ismerve^ megfolodkeszék a m- kor mány két tnogyo\' igazi ÓrdekárŐli- Itt ol kell hallgatni fl prolectionak a vtSBzajvpnulni aa önérdeknek. — Laond még alkalmunk bővebben s többször la azólm a dologhoz, addig fs kijelentjük: ha Sümeg, mint;0megyénk érdeklőit városa érintését. IctorujkllxÜliií le-hotollou volna, a bzőIIöb jánosházi coinbí-nntiohoz Prősen ragaszkodunk, mint a mnjy Zalainogyo jolentékony a gazdag részét még is képes lehetne ¦ kielégíteni..:,
^ * Vasút. A GyÜrÜtt ala&írh\' gyfif-gni-tzi vasul consurtium Bocakay éa Probazl mértiöíiöket küldte Bécsbe, bogy a gráUi
ag it^l
"Sira foihit. üldflai nagj keicn-r; ^Titkol enía horál aa ín aiii-pmrc, . Ellett esik benunm C(T>- bál gondiil.it, . 6 ixis sóhajjá rilik lelkem aa alatt.
a íóhaj. metfUUl-a valaha T
: Úti Luavlál le, ott ul l51..r láltalab,
. Hol baciut rett ni a liedma \'pjftiipYal-tt.
-.Hajh\' aiiiLa borús aa keln-leci, Őnn virág beooe mitiitfii érzelem. Do bn orrkor üírhatom inog üdr^tuűt, Sacrulojembűl lu»J ar Btöm kikelet.
Pipát keiembe a borral telt kapát, E kit orG,n3Í nékem kedret id: A bút loDntOm, melj asiTcmbo rágott, 8 ki fUMOlOm e véa álnok világot.
Hun! rn csicinr! tio, 01} hiába itt . Hmlil airJAuak hul/eliftro hnrjnid. V,,;v Imid Tipan : ki tudja meddig íltliil,, i\'t.-.\'mtir. híibft ifDt-p tsbbet ró*illali 1 1
I.eánjt Illőmbe, aíjpot kedroaet, Ki lángra jrjnj\'jo a bordo Biiv«t Csókba, borba toraetom akoaorret, Hogjlia rörfd, logyoa. idea aa clot !
HAJÜATÓ SÁSDŰR.
consortiara raegbíaottlalvarmagnkat érint- I kezésba-.togjták.____
* Rabi ás! A katona Inktinyát f. hó 1 10-én virradóra kirabolták, & lúbb ruha- ! iicnmekot oroztak el.
* Csuda isUlütt. A napokban Kis-Kajdmi. egy pórnő, egy csuda KZüiött.\'t húzott n világra, moly bár egészen kifejlődve volt, még aora élt tovább nö!tány órá- I nál, — mint beszélik 4 keto volna, kettő "] n testhez nüvo, — .a múzeum számára I fogják küldeni.
* Rabló gyilkosság. Folyó hó 5-ón | egy sertvéa kereaketlÖ nóvBzeriut ciohwenk 1 Firronez kia unynini lukoa üzleti ntnzáaá- ! ból haza kocsizván, vele egy házban lakó j üzlet társa a Ourki ujfulu és llidvég köiti után Öt hátul ogy sulyoa póznával Tóbo Ütötte, mely üléa bövalkezlélien u 04 évcB dr.-jr Hgyvolö riívzkodiÍB éa ezeduliin s miatt önkívüUlbo jolt, ez alatt O gyilknö egy kiii«ll-.-| nyakát a szerencsé tlen nok ötezŐ-ríla Jiurnk ki.lvnndl n szekér oldalához \'ri\'siiett.\', ekk- r leazállván a kocáiról a lo-vu...lI iiiugukra lü\'gy\'a, ő meg bujdokLutt pur 11«|\'.ti, 11 luv.ik a szerencaollon Öhz Imlmjaviil ÓBittMibiorülog hnr.n mentek, — óraj„ 3 körül belül 70— ! U» frlig nála
!)t-!iz hiát-viott, — a gvai.ulia vett hUnnét hevallá.
t.ira .ü-innal elfogatott, D á in.ist !1 tu^Hágban várja B I
* T ¦.\' r in e a c e t 1 Uneuiin y. Kulvö li.» U én rapucli. d órakor mutnlkoz..tl a k-\'^-Kt h.rgy,.k felöl egy az rgUl a földig 1-f.yubii látszó t«jfehcrBé»ü r.\'.r 11 pi khz-l\'-j\', ri!t>|y k.iríilbelül egy német mertfuld-uyi B-ítíl-iBBÚ^tien rubano aübefioéggcl s nagy széllel iíoz¦¦ lgií!t várnoutíkll"Z, a aok\' fiézii kuzül e^yik így, fl máaik másképp vel-kr-dott f.-Iul-, m.\'-g pgysiorr- előttünk
Hllt. :-i r^y tOUl-.rüll IlÓ -\'BO v-dt a log-
lutavo!,b v.h.rrnt, eI>,¦>tétitetto óráig a Utk>;r:, e2y,z. rr ¦ ar.o.d.an e|vÜ, .rs-tt frt-Jtiük t-i.mi o ni;. .1 Vasvár felé veit^, 0 t.L\\\'. :*:;. víií V.HI:..\' B_ép Utvár.vt 1 ytjt,:tta, ítMiíi ij^-y-Ivi\'O\'jlt, ismét kisÜtül? a napt e« « UtTíic^b idu lelt.
\' Kinevezés Fúiapán ui "1 mltaga I rnár hó 4-én ftitytátva tartott gyülesea K-rotnliy Sehey Karotv izraeli fát megvet tis/.tel ibölt j-cyzóvó, es Ilochaiiiger Sn-latnoü siinte íiinelta ügyvéd jelöltet tisz-k-ioeli eaküdtté kinevezte.
Sípol a aiél. iltöeg Osci este van Üii,|hajtja a felhőket Mintha íOtil bittat volila, miodooik, 1 hullnak ali k-iujrik.
tam, én ason romlatlan saívet, AteTy niU" odja-oda hlu számításból eraomónyér.—=-— ¦ JI^gkiBértom leírni népünk életéből -ar-leg-vtgiibb napit, a lakodalmat, Zalának ason tiijiiról, hol én lakom: ,:,f \'\'
A íalahaa rsak ast\' moadjilc:\'« ISaJoar, ^-^-^
Hogy\'inTmlgg, mrnfeeJkeg- -utAii jarokr-
tjj korába rcpodjon «1 a ejlamátn, -Ha ín tíllíbérJArok njeeyecik<k-titán- — Édes apjokomamt Jjnoaínk, ho J61 emlékszem most virágkender ny&véskor Uias 24 évua, jó"Tobz uieghásssitnnl, láisa ked öregek vagyunk, sehol semmi segítség. Istenemre mondhatom, hogy a napestig lsr*j tú házi gond engem.? a i Tárásat. — A caaiá- -di érlckezlot, as Ör.--nk közt megtartatván, • az apa heszóllitju istulóban fogtalkosé fiái. — Edra fiam már «z\'Jrr>tkur gyaníthatod, hogy .nem ok->e\'kÜl bigytaui inog 0 kát Bülttöt, melyet anyád oly gondosan és azépen felneveli, n N(_. tinót ia azorl abra-koltam bn^gundi rép:ivni( hogy riadjam, ha-\' nemhogy jó zatpis h-vease lugyóti a lakodalomkor, ezokbíil tudltil\'d, liugy....eJhafarjpzqt.| szándékom téged ut ^h^zoaitani, láss utána ) \' fiam iitsui mondom, ln^y l»it, art te ngy ia lu- } dod, légy engom öreg nnpjatoiha Úrrá, tied lo« ¦ gyon az élet gondja, az én kezemen: megraaradjun a pinczo kuloa. — tíaora-í lesütve kipirult aicida^ hullgutá a jó h\'uJ az atyai tanácsot, catk ennyit mondott, lo-gyetl q ked akaratja szerint; nom ellenke-zik-u, ha meghívóin hegymeater uramat és kántor uramat kérőnek\'/ Uiaz ezek vultak nevelő atyáim.
Nyukopi Dávid ép-n újság olvasással volt elfoglalva, a népnevelési czikttre bó-hajtott egyet — egyszer v;tUhára a tanító is megkapja fáradaágu uiját, nincs már több mostoha gyermeko egy ia e> hazáosk, néfineveléa jöjjön el a te uraiági>3~""élérsé-konyülve olvasgalntt, midőn Berkenye Jánua, liá^aaulandó, bekopogtatott.
Jó ealét kivacivik kereazt atvuimak űs anyámnak, éa a kéz caókot, meeteme aac-Bíonynónéua kezén Bicp\'.\'n ia i^ljfBite. 3[i jó hírt hoztál János buaem azt-^euv h.íjlé-kumba? Kern egyebet, ha azúmmal nem vétenék, a nem tiltaná far;idfá;a: eljonno uo
kem" leány kér&bo Szbkéjőtebűz.-
Szívesen édea fism, ezt tenni kerpan-to\'ny .kóleleaaég, j<il tem-.-d to,s. h.i p..|gi-ri köteleBíégedt\'t tfljcaiteü. nip nmko.ni paaskonczaein bérnek nincs se na-mi beeoülete, Bzaporndjek e azageny . magyar, ugy is sok vlltíműgo v«n ; mwgto-azeru p^Jig szívósén, a tudod. Inivii lí.inlöf-\' botommal b léptk, ott széna si>k.>ti lennj, ¦ a kutyft nem azokot en^cm megugatni, inittfrr ogy dróloa lótot, ezen &n bfealuidng motiduJtS\' szavak után a vőlegénynek valn m neki h^-\' törődött a határozatba ment, hogy hulna$r\' eatvére Szökéékhoz beknpogtatnak. \\% <
Mi pápisták azt hisscUlt, hogy a házasfj aág isteni eredetű, s van íb bdiina valaupf; Saöke Ágnes soha nem f-<rJitott magam; annyi-gondotmint 0 napon, öhözék^a csinsál volt, a konyha kimeszelve lotl. n pstvnngío ftBÍnossn kiseperve,s szobában a fotelt kepsfei letörölve, a vetett ágyon meg nom szeiivedctfev kia lány aemminemű r.netutt ruhadarabot, rokkája nrsója majd nem eguaZen teli\' fonva, ugy várta Ü azive vnlasztoirjat.
Kevéavartatva asutezán trk<Moknek Ifptet-hallatszanak, a lecs a kortrn megnyílik a kia ajlu, Bodri a ház komvudoru nyihngva Sj farkcsóválva fogadja a nap h iseit, Niukupi\'^ Dávid meBlrom tifftm ezen örvendi-tea jeji&ij Bsónélkfll ftera átbatts tne^, nem mondtsp^-Bsóvsl" rigyalioosteté a vöhjgenyt*^-- d« mt^ előtt s asoeába lépno egyel sinnoiol^torkávál, mIntba orgönálüt-MévaBIn», - hopa^lotpbeaV hallatBsik e szó, hogy Bzabnd!
Dicsértessék a Jézus neve, mindörökké Amen. Minek köszönhetjük o ritka szerencsét ssegény hajlékunkban? llo^y mi járatban vogryunkv elmondom riivídcn: nz anyásáén tegy hasnak régi ojSl\'üsft dzi rint ezen becsüttteá\' jámbor ifju hvéuy eljogj esni kívánja, kegy*\'lmotok haj:td»n Ipanyit Ágnest tiszla sztvbqlr ós szeretetből, minthogy a leányok vég«OhdolteUSREk as, hogy asszonyok Jogyenek,- vegyek,, ezt^ratnd kintétha s biinnunker" ün>8 kérx^fne óréstf° .szónak fik - ,i- .( T- h __
___(FÉM: hnrp _
Zalai leánykérés és lakodalom.
Minél jobban Vizsgáljuk magyar népünk éleiét, észre vesszük, hogy a háry megye, annyiféle szokás, küionbösö tájazi-káaok divaloBquk, sok helyen nyulvünk kiojiése egoazon más. Mi zalaiak azerctjük aa édoa káposztát h na Bal vellával; a sumii-gyiak po\'dtg mÖg-ÖBZtk a mügyst elölünk, nem adi belüle; a vaniak nagyon Bz-iretik a répát és a^ bort, azért font ía tartják ám it BÜögÖl;, nnqi v.»gyok _ éh nyelvész, hogy azokat vizsgáljam, melyik mafg/ilitu\' beBsél-nek szebben, ^is ejtík ki a szót divatosabban, amil én koreaiéin & népben, incgtnlál-
— Pica - r Csak rSvidco t* uiytbot. Becaáaa ¦aAikattyiaokírtl f * .J \\i-
\'^X V. IÍ. BáiöSÍSiTidíkl lováét lapunk (xOk tara minti m\\ n ktiitl Ttdékrűl kBinlheUtnk. Inkább^ mis dolgmetot kérünk
— J Ijgjnaotl fjdrUi Ijilk: Jlagin IarB:ol Irtí\'nk! \' \'¦\' >\'¦ / \' r:,ll;tJM>A
— 81. A- KcBitboly. l.Uürfltt a így nénibáaattíwt.
—1 Ki J Kafetaolj ^nináljak do tiúrckStiaak n«n -tebaUUlk-ulocvt. k levíl.r.íjo o«ril 11 Mkoe«3lUiok M.
— Niigvkaniaaai fohraár SÖ-bl tlestajl-tásra irt becaca cvikkel, későn érkesván, ? cm vehettük lapunkba bo. A a elnök m^ iicai jelenése s azónok nemléte nagy hátra-1, nyul osnlgált várnaunk jelenlegi, nagyhord-vr-\'iü. alU\'-tminvoit tiBr.tnjitásáiíe- r- - _ —
Cr Z X* ES T X HIÄWÖ K.
rfiaV-KAXlZSA, fal.r. 14. 1888- Ulohtal tudoaitn-Buok «Sta a [jabaa ira, kNare aa ftrpat, lejabb nicol, de
nera tarthit valóaalnuleif flokA, mort a, tarass fcOie-l>dtac*UfVIEna>cta«UtbbaraI eaoaott.- --------
A« aaa»v-}ial, iUatfllpg a gahnafqrgalogi Mckeljf Tolt, »^ˇ3 aacfadok tal** minti ig jp»™ Irt HmdtVL\'piIcBdl) -b*i» iwiai aainakjtrjik. . \\
HortraféakoA^o rtehdcB.
MmUtf 6rak ¦lad-aasatrlal airSk*ni * hnljbnli p/acoB.-Biiia flS—88 fui U krO fl-t.ao kr, 0 ft fiObr KoU-\'Ti^-ja fanto* 4 fri SO 4 frt 40 i H 50 ar. Ku-rieaa" 64-86 flit 1 «SD kr-(l-Arpa .r-rfa^Bh"» ralft^: JO-^Tatont S frl IO a ft,S0 ErZali 45—47fnnt l ft 7u kr. 1 fr. 7fl kr. PoUnl-a 2 frt HO kr.3 fi — kr Fn-¦ab* fnhflr 6 ft, — kr. torba 3 frt, DO ir. Gubó •laB mai maisnja 10 ftt — fisl!rapftllnlr.a fo-—— frt iordival -egytltt. Tilfanij=p41iol:o Wfoka irTEorfUTaT \'«ertiti."&M« IB ft. — kr
Borkíl — fri rikilrbőr miiiimjn, Ä5 frt, loWiiMr 60 frt, ! lirlilbflr 118 fri borjubíir fa^al 1 u$ fr] 11.-II.UI 115 frt.
Hor-h ; íVhír e» iurta\'[aahifier) i81vj- i* lBliil-kl — vJdihtinhb-U—turmitt S_ 12 frt. YiUiaji in nzug-«sanli full,.tu 18(10 16 ft. — Uj hum fa«r v foa *« fntrtr 18GT--dllci-afrt ttil; a. Mi Ballilo nmet WW Wroa.
IHßii. é, 1805-Jki M>fr a--fri ak"iikó..t. Vi** ¦. 124
K.l CuBILn.« Cvai)JirbalMrIIrviiI,Iki in - fii irl. F<-uAr-runirj-Sra 11 — fri — kr. f.\'knte afri liO — kr.
ft.-kmiixMii (ilnrsi árok Mir. tk-étt.
Bora.. Ito<je IO kr. Loncae Iteaéjo H kr. UnlUxuiAJo 7 tarknO kr. Harjronjr» mnrSJo —ft HO 1"- — *Ur-liahm fonlir 23 Ur. llorjithuit Tunljn \'.\'n n<) kr. flortín-hua fontja iti kr. Htalunna iiiiiiBi\'ya t\'i 1» - kr. Z.nir l\'outja -1Ű kr Kiraljli»a " n - m.\'i1 1 ^ 5\'> kr. Lanuti"* t,Bi. mA<»4j.i l&in t-\'xih.\'\'\'0 1
miiB. 14 fri 50 br Ziurolynllflat a. rí. nnis"t..a 14 Irl --kr. ZasmlyiiHuBt loaaaaia 13. i\'rt 3S kr. Koiij-ór-
llBst f.:hor 5. rí. m. la fft 50 kr. ICm^rlUsi 0. ai. m. Il m 75 Itr. Kenyér"! im t 7. »». m. 11 fri — kr. Kunjér-lliut 8. un. ttiftuAja Ü frt Su kr. ItoHlan» 1 m.IO frt — kr. Kg**; linff 8-dlk «lAm mftaaíija 8 frl 00 kr. — KukoricBallBst" Tonlj» —0 kr. Árpadara fonlja 12 kr. -Klíleolut«a Itcsójc IO kr. Ris»k4»a fnntja — IB kr. Faolaj fimi ja ßO kr. ItoucaooUJ fontja 3X. kr. LpnroajolaJ fonijB 40 kr. Caiikor 8t kr U|bor Ite. 10 nr. óbnr Ite; 10 kr. Pi-all aör IteaAjc U kr rtaniiaat iür ItciiJeJO kr. Ouboiia-pAllnku Mcaájn 4i)kr. TSrliHly-piUnkó itoaéja 39 kr SsilTii-pillnba ItoniJu SO kr._ Kiüli foffjry múiaaja 23 frt, — kr. ÖntUltfairyg\'i\'i\'i-Q.jertj\'a fuiitja 10 kr. t\'t\'trolcim frmtja SS kr. Htnppnn f.tntja 20 kr fi", fontja 10 kr. tícmiiiyfa tile 0 frt - kr. Pnbaili ,11b H fri — kr. N/cmf» 31.. 7 frt - kr KaBr.il. rod-tr.jp a;, |(r. Szinn ,nte>\\)n 1 Irt — Itr. Sinlm.i m. „-MI) kr. KutidiT f<.iiti» 34 kr Lcn funljn tu.
A SZOMnATHKLYI j,iacIon «Ikdt Babonírakaak arjopT««:k0 íebr. u-írűl. randfl 0 ft SO, S. rtmáü
flfi4.),.t randa fi ft «o kr - Bn« 1. nndfl 4 ft «¦ 1 rendű 41 fi 45 kr. _ Arpa 1. ronda S ft, 2. readtt 2 fi 20 kr. — iati l, randa 1 ft 7fl, t. ronda 1 ti 60 k, - Ell 1. 11-ndn a ft lo, «.rondo 3 ft 86 kr.
korici
iU\'cal péna»rfoly6111 febr. tk-ém. 5%\'nqialirjeB 57.10; 6°/n nems. kölcaön : 60,_p 18604ti áUadalmi kölcaön 82( 2o. baukróa?,vényük 7.09 ; u\'taKntázoM ráas vúnynk lfiö.90; Londoo 117 65 ; esűnt ágk l li) 00; rirADy darabja [) frt 60.
33L @
ti 1 naptár.
Fear. 16-tol 22-lg 1060.
\'^Katj.oüki..
napUr j
A JiJiau.utiltAaiilinjl. Mát-1 -\\.\\. 1 -10
_______ rdl. LiikA^a XV, 1 1 -3J.
Id Vaaaroap 4L4t^tana
¦ liuróg Kv. A parar fiu-
! t\'JHÍif.
lr<|Krd,l kiinon. Klár.
Iii Sí. r.la J.Mnna, ptlt|i, .r.ir>rir,k iKleullior ^k. , aljré-iirk IüL0«a..n
-iilbat jl\'rtrr titf.
jEketv. v
[Thcodul \'C\'inrord
,Kukino
iö Hojt 10 t- ha- !
fi vajl.rtk.-J7 |bUr ,r. i jí}
6 Itukol p. \'J^ 1 r^3
TPártiu pk VJ J;.na« ! pjf
S TW.tJ.ir -JltJ.jnalan |^
•JNicpphi-r íl Ki.iJh. Ital ßi.
1" Pilr-jpim 2\'.\' Sab. Ant I
Vasúti naponkinti menetrend :
¦ N -Kaiiln\'ó\'.\'l llri.li» f»l" . ilílutftn 1 .jra\'.\'í p.-rvchi\'i
dein. J ..f. 3" cHhi. ! ,\'irn 50
Orsiagos váa&ok. wífliltüafciia
Fol.már lftOÜ. )-in tinti ten ÜiAroo Bsrínj, Kajkon. ^•••Pr-Ub..n
Továbbá különösen ajánlja legnagyobb raktárát
SOMMER JÓZSEF , , pl,
MaBry-Kantaaän KórhAz-utozá.ban, fClKTltPÍÍ Ó.S f(ll)erlitt
ajiinlja lepjubb minöséirü , p a hol is a
E® R 1 S 1 I 8 S 1 E § Y í B Á E ü ^ a legSutÄnyosaTO ároK sm©ll©TO
rakíánií nagyban és kiesükben, igen flőnyös bevásárlások tdrténhetnek.
(En Orosa und Detail) leKJutányosabb urakon. (68—lí
EM
SCHLi
_J
INGER VILMOS
1
a minden nagy varosban igen kedvelt^orsjegytárstLls-tot itt is NAGY-KANI2SÁN megvakította. Husz havi 5 forintnyi részictfizeti mellett nzmi ktí.ívrz-menyben-reszePit, hogy i. jejíybirtuknsa 20 durnb 1864-tliki Allntnsorsjepy nyereményeire, melyek n társulat ideje tnr-toliiia alatt kisoruoltatnának, igényt tarthat ;húsz hónapon úti | rendes beti/.etéa után a repztvevő egy eredeti wor«jefry birttik;íba jnt. KülüQÖnen : 1864-ki sorsjegy 9 húzósára 5 frttal ; Hitclsorsje^vre 8 huzjtora 8 frttal; lSGÜ-iki ÖtŰilre 6 frtUil 3 húzásra és húsz hónap utún i a t: cz. renztvevük szelvényeikkel együtt 1U frt vissza fizetés nitilJett; Salm-sÖrsjeg}Tié! 4 hozásra 2 frttal; Waldütein sorsjp^-re ! frt. 40 krral 4 huzisra ; Jluaolf-sorsjegyért 4 húzásra I frttal és Clary .sorsjegynél 4 húzásra 2 frt-til-részt vehetni.
A n. L résztvevő közüiwtget tíaEüJtitcIjyst\'n iiifghh\'jn nz c U-kítitetbuui íiiffí-,v>nUtóertnkt^ctvt%cttváltórodAjábaN.-Kjuiiz».-\\n u ,ZÓLDFA" aiálloda m.-llitt
rST ffinfoMamS kamatos és kamat nélküli aJlam- éh kölcsön-papirolc, íSítííehsrmentesitésI kötelezvények, sorsjegyed és részvénye!: ^fteléUtyszBlvényeit, különféle bankjegyek,
* "•i7»,68T*-pA»«nemek be- és fölváltása.
Aliilirntt tioit-rleftT-i i^l-ínt.\'in bog\\ .SiiPinUalb:-!y-jn a |;iat2tni fr,i uri ulrznb;»n i\'gy tiuk
fűszer-, anyag-
i nnpvérdemü kósötieépnet tijJI\'j lti?rpokedtÍ6Cm tnollál
\'s festék-
a „Magyar Király"-hos
jiiincivc! tiyii.ittnm, ker«*8ktdtíi.eiu rzikkc-it a l-.g^Uo rnktá klTtTl\'sKernzvcn be, arnk minőséire :i IrspUitürtöbbck. — Kgy t eTirfl keroeettségük fr-ly
ftdlu.tnm . bó 18G7. limtelettt-\'l
NAGY KINIZSIN
; - gy&tm&t-, fwtéfc- &Q.r&erasls.eáése.
_:__ BKtXlíölű!. laalsaGeia. tró,sa.3raiii3a.ii.
Pa^: Eir»n-folül-ajánlják mindeuneitni friss
Ufry
Wíí\'flcii..biiKiilutt veres marha-só-, valiWi kufateiui » a lu^liii.Mnnbb
„V ,P""1"""M viaaatlan mesz \'(ce">t\'ut) KAKTÁEÁT.
Jyai-.j jíwi ui _ _ \' -•" • • (•>"- íi
nltrti kijelentem, L oziimbiitlielj\',
(4i—IM).
!)3lirnk0zl|[.|l, n Nüf.-^flnrln mm, Ualli. BzenlegvliúzmU arrirdculiii jull nra«"n lllcutiTi Ín milliói iillannisra. melv-
\' | ms<^ v in ImpcanlTn .115 fl. évi kíaspénüfisetós, kinyal u UUÚa, 1 ul tüiifn, ozrtlm.l altil . én 1 Imid OZilntófőld tiüaz-„„dinílnii n pAlyúzók kellM-ir Mt»ir»lt f«ly»m»d*.nk»l, -amji(5>nr- cb li..rváI-nyeh-b.Mii jArUHBig külíinnnen bebizi.nyi landii — InefOlebli e f. < v i fe b már b6 2\'J-éig ijjwe.ni id\'-j iolézni stlvepkedi^H\'\'lí.
Kelt Szt-lárián, 1868. évi február hé 1-én. 054—s-cn a fárabéli kőzdnaég.
PUBLICITlT. *vS3|\'j
Die von vielen mediclnischen Autoritäten anerkanntB| und dttrea glänzende Zeugnisse bewährte |
ßruelisalbe für Untorleibs-Bniclileidende!
GottL StarieQE(]§er iu Herlsau, Can tun ^pponaoll iHrhweiai t*t fort, uährend frisch un<l ficht oowohl von cfemset&en m besi.-hun, aU auc-u
durch Herrn. F. FOTOläQyJ, ,lj...Mi «. In-il.\';.\\J.->ria in Peat, S tdituyi Pri»-j nade 20, A Qnlripy, Hindi-\\|.i.tti i. arji\'ii Atllur in TcraBflvar, Üau ,
ii Horvith, Apoth. in ABraia n..l Ur Jüh. Wltkowltl, Ap^in. rur heil.\' Urcifoliiskoii in Scbetanlh. — 1\'\'"\'" ir. T.»|,l fl. 1 m kr.
Enthült kdna BChädljohcn Stoffe, Hcfinng ohne EnÜflDdQHß, fn weitaus den meisten FHIcn aioher. üpi.r.i."-iHii\'i"-.\'is,inir «ini Zoiipunae zar vörberi-rjen Uebeneugang nnf Vfrianj,-i-n gratia. Roichkaltiges Lager In Bmob-bänrJem.
\\ Wir empfehlen nnaer Inotitat 1 d\'-rn inmrirptidcri Publlcatn bot
„bertroguno von tdoeriteB-Aof-traßen Jeden Urafangea, und füh-ri-n iinrinlohend di« hierdoreb crtt-ftchsenilfn Vonhcile bot gr-nitlijri-n [irrficbiiielitiirmirr an.
Daren die ubs van sgaetlJoäCQ ZcitBnns • txpcdltionea gSButigut nestellten Coorütknea sind wir In \'lun fltauJ prüetit, &e on. Ülter« ieirnfn Anflrllgb uotor fol-pvniicn billiQea Bffii&^p^sa nw-snfillirrn :
1 Wir berechnen nnr die Qri-giaal PrelBB. 2. Porto oder Spesen w-erden nicht betaataL 3. Bei Rrilfleni itod wiodrrhrjltijn Auf-trScen cateßreeb^der Rüättett - Speclat-Caotraotea tsJt beBea-dem QÜastioea Bed\'o^^ea t>eJ Ueberfra{p3isg Boa gees^mtGa la-sertiaDSseBeas. 4, Ssifiga werden in nltcn KaJUn für Jedea Inserat vonum gttlefurt fl. Eine ^^a* Hg« Abscferift de ¦ Inserat« gexBgt anch bei Aufgabe fQr Wl&JWW Zeltusjjca, C UmjenSiimta IteaJi\' Maüonea am Taue der Auftrager tii.ulniir;. 7. Ueborfletz^ga in al<
|cn Wprnehen wrnien fcooteafrci misET-mbn, h. KoBtoa-ABsdiiäso wfrden liei-cltTTiIllipitaBf Wanici vorerst atifffenteliL 0. CwTOOpiäa\' dem fräsen jrexen fPfiEso. Unser ncaeater u. B^reatcstej\'
INSERTIOttS - ULBHER
Vuncicbnisi aAmmtllcher Ztitsn-j\'im nndZinl*chrifb?o tnilgcaitncT Antrabe rler Andagtia aai so Dotier n fflr diu Irtaqrenliu picfebffei Nutiseu stot« ßraÜa in Dlenittan.
Sachsa & öo<
ZeitDgg*-Aeesa^ Eapg^üaa.] , Leipzig-
HüaJhandlBi^ia vOTtSgt§ h; Bern und Statt^aH.
BSüT der ,6iÄlau&a-
1
Iii
ö S N ; s-l ---_. «
^\'iilli «sia ? ss f.á|| |bh inin
S?.rífí«íí
Wajdittí .ItSrsef kiadú-, ta}^- nyonidutiilajtlonoH Nngy-KoniiCBidi
..ifa^.-jr.abúcsa^.-Hiefedik évfolyam.
8. szitut, "február
T yv
i s\'k\'épjrodaloiu, kereskedelem
.XI 3a.@t
, ipar, gazmszat, tüdomáiiv és művészet k\'örcből
ESfefJ\'E3 SZOiülbstüí),
.1 v.ü-itii\'iií«-¦•¦! m-ir egí^a ^irea.
WAJDtTS JÓZSEF hnnyyB.eraíkadáiib«ii. r
Előfizetési föltótelek :
Fél írre -Éruofrjpdro
1:
2-üüor & ia DilvecdlJ 1
iboa peütanrírt l-oatlr 7 kr. iiudan további bflililaüUórt 6 kr. iadun 05701 beiktatiflArt 30 kr.
A „HjlU Ifiron" i »or bciktntáii dija JG kr
Hirdetéseket, elfogad.;..
i fó.-Rejjlzaáa:a KIADÓ-HIVATAL. Peáteg: SE1 ELLES M. Böes-, HaejfeafH-, Berua-, EoJsa-L3.-PrBsfefisri- éa gasef. bea: ttAASENBTEIH & VOOLEE. Usaas-. B«ra-t 4 Ststtgartbaa : SACHBE \'& TÁH9A.
A ia.-kanizsai re&lgymnasiTixn-saak róBsinfc alaptőkéje, részint épitkezésá költségei, fedezésére újabban adakoztak-
T. V a ad i n n y ei Lajos zalalövöi jdráai szolgabíró ur gyűjteménye: ő maga éa Paalek János 2—2 frt. Székelyi Iván, Berger Ignácz plébános, Dobronak. Szeray, Rédica község-, Baloaios János, Polcomiindy Mihály Soos Pál 1—1 frt. BrUokoer Mihály Ssijártó János 50—50 kr. Szent-Györgyvölgy, Török Józaef 40—40 kr. Ssakály Jánoa, Szaivald, Somogyi Gyula, Zsuppan Ferenoz, Tóth János 20 — 20 kr. Baka Ignácz, Soos István, Ciigán látván, l\'ápai István. Tóth István, Kanodul Károly, Völgyi Károly, Mayer Ferenoz, Bot József, TUska György éa Péter 10—10 kr. összesen 16 frt.
T, Konyáry Mihály föazolgabi-ró nr gyűjteménye: Csáktornya város 50 frt: Szy Sándor 3 frt. Gllncz Lajos, Horvátit Ltijon, Tausz Izidor 2—2 frt. Hooh*ínger Leo és Salamon, Uoas Adolf, Hirsohmayer, Deák Jósef, Straohin Ferenoz, Sseivert Antal, Kle-in Ignáoz, C*igler Lajos, Fodor Rechni-oier, Poduniczky B. B. Huszár Sándor, Hegedűs József 1 — 1 frt. ossz 74 frt.
T. Polák Ferenoz rddi lelkész nr gyűjteménye: Polák Ferenoz és Rád község 10—10 frt. Tánezoa János 1. frí. összesen 21 frt.
T. Simon Fere\'nos sns. pénztárnok nr gyűjteménye : névtelen, Dr, Heako Izidor? Röge n thai Ignácz, Weiaz Izidor, Roaenthal Albert, B, Stern, 1 — 1 frt. Weiss Ede 50 kr. összesen 6 frt. 50 Vr.
N.-kanizsai t. oz. csizmadíaczéh testületileg; 400 frt.
Fiit. Farkas György kanonok -én galambolti.esperes 50 frt.
SV-Vog roniCB Antal esperes an SUrczalibdl 10 frt
Valamint a kegyes adománysók, ngy a gyü3*ők fogadják nemes bzívÜ jó-fgtteikárt legőszintébb köszönetünket s midőn est nyilvánosságra hozni kedves kötelességünk, el nem mulaszthatják kijelenteni, hogy a nagykanizsai realgymnaainmi ép Illet nagyobbitására hzolgáló előleges intézkedések megté> tetvik; a tavasa beköszöntével as építtetés ía megkezdetik, mirenézve valamint aa építkezési költségek fedezőit ögy"a« iskolai alap növelésére tör-ténö* m^yw adományok folyton elfogadtatnak ? hálás elismeréssel nyílva-nosaigra- hoaatnak.
A tanUjryi bizottmány nevében: TÁRNOK ALAJOS in. k.
alelnök. (Folytattatik.)
Nagy-kanizsai tisztújitáa*.
A tisztújítást Nagy-Kaniz3a városa már Iviü-Kanizaától elkülönítve e hó 17-én tartotta meg.
Köztiszteletben éa szeretetben álló megyei alispánunk személyesen nyitván meg a közg-yüléat, komoly óa őszinte szavakat intézett a választó közönséghez, felemiit vén, miBzerint reményű, hogy most már Nagy-Kanizsa hivatásához méltdlag fogja legaaebb alkotmányos jogát gyakorolni, Udvös-lé a nagy számmal megjelent izraelita polgártársainkat, kik moat először élvezik politikai jogaik gyakorlatát. A tiflstnjitáa eredménye : polgármester lett Halvái Jóiötf, tör viM\\y biró Gózony Ferenoz. türvényuidú tanácsosok Wla-aits Eduárd és Kocli Adolf, közigas-gntáaink Weiaz Manó, Kollaiita Jd-ZBef, Gáspár Ferenoz Dr. Nenatndl, rendőri tanácaoa: Wagner Károly, Jegyző : Biaztricaanyi Ignáos. —
A választok egy nagy része még a városi közgyámot ia óhajtotta volna restaurálni, de szoros érteleniben városi hivatalnok nem lévén, és számadással tartozván, a törvény értelmében tisztújítás alá nem esik, a így a kívánatnak e részben elég nem tétethetett.
Az egéöz tisztujitáa — habár minden egyes tiazteégre a törvényes titkos szavazat megtartatott, hét óránál többet nem vett igénybe, az egész közgyüléa a legszebb rend éa csendben folyt le, a ha párhozamot vonunk a j múlt évi junins 6-ki a f. évi január j 31-ki tiaztnjitáxi kísérletek között tél-jenen bebizonyull tény körülmény le-end, hogy a tek. zalamegyei közönség különösen mélyen tisztelt el bő alispánunk igen helyen nézetben valának, midőn az eddigi viszályokat Kis-Kanizsával i szövetségünkben keresek, mert alig oldatott fel a kötelék, Nagy-Kanizsa választó polgársága ftnyeuen bebizonyítá, hogy az eddigi bonyodalmaknak nem ö vala as oka, — mit elsü alispán ur zárbeszédében meleg szavakban önmegelégedéssel beismert.
Eatve a választó polgárság fáklyás menetet rendezett, mely alkalommal a város nevében Koch Adolf ur szónokolt köszönetet alispán urnák azon feláldozó türelem és jó akaratért, melyet a város eddig már tapasztalt, éa melynek sikerült a viszályok Örvényéből as alkotmány és törvényes állapot biztos kikötőjébe soká hányatott városunkat bevezetni; e megtiszteltetést alispán ur szívóson megköszönvén, a város közönségét állandd jd akaratáról\' biztosította.
E tények orvoslása után hirlapirdi tisztünkhöz képest egy kérdést vagyunk bdti\'ak koczkáztatni. Ugyanis
biztos tudomásunk szerint a városi képviselői testülete hó 13-ki ulébében elhatározd, hogy ü közigazgatást a törvéaykezéatdl elkülönítvén, a váron bíró mellé a várus élére epv polgármestert állit, ezen ml pedig a már rendszerezett városi tíijegyzŐ, s kapitányi hivatalokat is betöltetni fogja. — Köztudomás szerint a városi képviselő testület vnn jogosítva a város minden ügyeiről intézkedni, a választó\'- polgárság hivatása pedig caak a tiéztikar és képviselő testület megalakításában öszpontobul.
.Lehetett-e tehát, a minő jogalapon a -eartdidaló bizottmánynak a képviselő testület határozatától eltérni? mert ugy hallottuk, hogy nem várusbiró. hanem törvénybird, s nem városi kapitány, hanem rendőri tanácsos lett candidal-va, s megís választva, mig külön főjegyző se candidalvSj se választva nem leitfc — Ugy bisazük ezen az ősi hazai gyakorlattól, sőt fenálló positiv törvényektől eltérő elnevezések as illetékes körök figyelmét felébreszten-dik s a normol^^inapot itt is helyre állíttatni fog.
Izraelita polgártársaink a választói joguk gyakotlatát nem csak élnem hanyagolták, hanem a tiszt ujitásba tevékeny réazt vettek, minek elég bi-zonyitéka már az is, hogy a megválasztott 81 képviselő közé, ha jól emlékezünk 34 jelöHjöket siker tilt akkor bevinni, tuidőn a városi inteügentiának egy része a bizalommal meg nem tiszteltetett, főt egy kettő sértő modorban mellőztetett.
Szerdán (19-én) ÖszvegyUlt a megyei küldöttség, mely a politikai s törvényszerű tekintetben már tényleg szét választott Nagy- éa Kis-Kanizaa között b loatósági határvonal ideiglenes kijelölésére a a többi közös Ügyek elintézésére a megye közönsége által oly utasítással küldetett ki, hogy a felek között as egyezséget megkísértse, ennek nem sikerülte esetén pedig a megyét illető jogkörrel ennek nevében ideiglen intézkedjék. E küldöttség alá mindegyik község részéről bizonyos számú megbízottak (JlettBk meg-hivn, Nagy-Kanizsa eleget tőn a felszólításnak, a képviselőség részéről a kívánt szám megválosztatván, mig a kiskanízsaiak közül egy egész tömeg jelent meg.
Helytelen volt ugyan eljárásuk, do egy körülmény kiderítésére méyis szolgált arra t. i. hogy a kiakanizsai polgártársaink túlnyomó többsége az elválasztásba szívesen bele nyugodott éa kijelenté, hogy igen is Ők elválni, . a o közösöket felosztatni óhajtják. (
A küldöttség előtt, ha. jól emlék- | sziink, oaak azon két pontra nézve |
sikerUlt az egyezség, t. i. hogy Kis-Kanizsa ezután is, mint mezőváros, és nem mint í\'..lu fogja magát aser-vezni s hogy a köüL« vagyon- egy közön küldöttség által kezeiie^ék, (van tehát várom^nktiak U delegariójra), óiig a többi kérdéaek felett a kül-doitség kitartó fáradozásainak nem híWerült megállapodást létrehozni, s mom már ennek áll tisztében egy provizóriumot behozni!
Igon fontos már magában e föladat q mert nehéz leend egy oly aranykulcsot kitalálni, mely mindkét résx ki vámitainak ily életkérdésekben megfeleljen, de annál tapintatoöubb meg oldást igén) el, mivel mind a két fé1 ünnepélyeden kijelenti, Jiogv ö küldöttség elhtitárosásában megnvngsxik ; — a küldöttség öszveállitása kizár minden aggodalmat, miutiln megyénk legkilünobb férfiaiból van Öszitr alakítva — Baroza, S\'imeghy. Inkey László, Glavina, Gaal Endre, Há-y József urak — (Sellyei László ur betegsége miatt a közreműködésben gátolva van) a azért nyugodt szívvel várjuk a pillanatot, melyben ennek megállapodása kihirdettetni fog, mégis közlésünk vég soraiban nem hallgathatjuk el a feletti sajnálkozásunk kijelentését, hogy kiskanizsai polgártársaink egy némelyikére még e fényes küldöttség som bírt oly behatást gyakorolni, hogy a tartózd tisztelet és illem korlátai k^ zött állandóan megmaradott éa a tanáos-kosás folyamát többszöröiJ in1é»ek da-ozára felkíáltosásaikkal ne háborgatták volna.
Kéasséggel hozzuk a lefolyt tíastujjtásról irl alábbi csikket is, molj mintegy kiegá-OEilöjeÜl asolgál a fentebbinek, közölvén ast, tni ám abban nincs. Es állal aetn bisazük, hogy kedves és tekintélyes tstrok&táraaink megsértve érésnek magukat, noha as ismétlések elkerülései miatt a aserkeaat&tégi vereo óet alkslm&snuDk kellett. öiurk.
Nagy-Kanizsa, február 17^én.
Kanizsa varosának tisztujitása végre las jött létre, miután már aggódni kezdtünk, hogy most is meghiusol. Lapunk utolsó számában emiitettük, hogy a múlt kzoír-baton tartandó volt értekezlet a választási elnök megnem jelenése által eredmény nélkül szétoszlott, ~e szerint künnyení;ÍQrr ténhetett volna, hogy a választók sem az elvek, sem pedig a választandó tisztviselők személyei fölött tisztában nem levén, vagy épen nem tudtak velna választani, vagy pedig elégületlenek lettek volna a választás eredményével. , . \' s ...
. iízt Bokán belátván, más napra aj .értekezletet hívtak össze a kereskedelmi egylet helyiségébe, melyre a választó közönség nagy számmal meg is jelent
Az értekezlet vezetése Valbach Mór úrra bízatott, ki. íj az epsz tanácstojdst tapintattelj aen vezetto.
" Me^ápodtak ílbUaav bpgv pplgármes- közt történt: sokan kimaradtak, kiket alta-tert és tÖrréüyVirüt s ehhez két jogtndo lanosan akartak, mások ismét becsúsztak, tanátáwH^.választanak- az első helvro az • kiknek az asztalhoz közel AIlu egy—ket un
"ideiglenes. várö^iDd. Halvax József ~imt ÜSmber kedvezett.. Ez"nem tnlzás, hanem ji bírói bivatálfa pedig $úná*jfiiaW WW\\ * szunipa^elenlevö; yáltruzSó; ad-ügyvéd urat kijeloíun Küldöttségileg; fia\\ \\anabizon\\sagot Llöbbr áUitáSttnkat kéreTíek míndkrUeii. devpifc jxffl^m\' ^ ^t%$« Eépvaeí6y,í^t»Iptben az
••:még,Í!~ín"esentW válaszSst éHngaflmtlí^zj SfeJlÖt&inizflii&lnt kdveftezo Vzárojök levén, Babochny ur ped^ nemis várván bizonyítják be: választattuk a kcrast(cdelmi; boa knldöttség fulszóllitását. akármi vá- osztályból 2:i- a földmives es mester mnue-r«si hivatalt jelenleg elfogadni vonakodott.
Ez alatt Imreir-a^, mutt tisztújítás alkalmakor Cséry és társai hatalmas korte-sc lépett a szószék™ s nagy pulhúfe&il jelentette bp til^ikozásátja mostani választás ellunffí ifiáíjíítti Lő jsddig\'" íörvéhyeán\'ak nem tart. inig a kiikanizsai választék nem írveízíTok* részt heune, íle miután 11 józan gondoáiÁtáUa\' válrtW.tc\'r kdzflriségoe; clvbará-\'iákra-\'öeih-igeü talált, kénytelen volt iz-¦¦gáÉísí tcrvWcl felhagyni és eltávozni. Kagy; Vita támadott, mig a választandó tör vény bíró és jogtudó tanácsosok sze-mélyébrn niegegye/kedtek; könnyebben unnit flZ" egyezkedés- a közigazgatás: tanácsosuk imveiru nézve. - .Még zajosabban ment a választandó 81 városi képviselő kijdólése: mindenki magái, rnkoua.it vagy jii barátjait akarván behúzni; a .választás vezetői különösen magukról jíuudüskndtak. s a választandök jelleme és képességére nézve nem voltak tekintettel;
iiüefl érteke/Jetet azért irtuk le oly részletesen, mivel ez hu mintája volt a másnap következendő választásnak, megki-séreudjük ezl is hiven lerajzolni.
A városi templomban tartott isteni tisztelet utáll U órakor a választó közönség már türelmetlenül várta a választás kezdetét , melyet nemsokára Tkts. Barcza ISáudor I. alispán ur megnyitott.
A vasárnapi értekezlet eredménye nemsokára mutatkozott züld papíron nyomatott névsorok kiosztása alakjában, mely névsorok \'Szerint a szavazat szedő és candidaló bizott-máuyok választattak meg. . Erre a választás gyorsan haladt előre, •Hely alkaiommai, minthogy minden hivatalra három cand dáltntntt, két ügyvéd, nr tiltakozott kijelölésük ellen, egyik -erő-cea i^ kikelt a választási elnök ellen, de nem foghatjuk föl, mi volna abban sértő, miután-agy*\'Be. aspiráltuk a hivatalra és ismeretes volt, hogy kit fognak választani ; a mint audomásakra jutott a dolog, barátságos módon lón kiegyenlítve. a A.,választött tisztviselők megköszönték a bennök helyezett bizalmat és mindegyik megígérte azt ki is érdemelni, *a miben nem ia i kételkedünk. Igen jó benyomást tett, hogy újonnan ^választott bíránk a polgármester úrral egyetértve a városnak javáért működni ígért, \' nem\\különben igen tetszett Neostadi tanácsos ur rövid, de —tvhÓl erfrlr. éauigy-BzirjalItatn.\' beszedő,-. niéljbciUőbbek közöl azt monda, hogy ó, mint a népnek fia, ki már sokat próbált éh> léken és már. megkóstolá a szegénység kese-rfl kelyhét;ifcfllltaoaen és minden alkalomnál pártját fogan dj a.
"A kfepvisélÖ testület választása, a mint éfárffvolt látható igen zajosan ment véghez, ktf&Jfeen azért, mivel az értekezleten mogv állapítote-nővsór néhány \' ur-által egészen légión Változtatva,1 • ¦\'t*/l$g&[>ií&toÁ&"iöM:t \'hogy égy családból tíegyéti,\' Öt^rt letoltak jelölve, egy kercske-TtótaPczejfbW hirmaii, s hogy az értelmi-*LLfatfzfálftbdl aránylag igen kevesen vé-1e^^al\'klifaéfflötotbftr^; \'V >" \'3Íé(í! ftrkább tíovekodett a zavnr, hogy •BJénHttn\'Tálaártott - polgármester ur többek ítíHféresn jftytsn ftézilé fBh«msni tt ttéjivisé-lők ¦ névsorát, miben azonban a választási ¦®hm ur\'aHal nnkittátott félbe, ki nYtür-T^fy\'fsWitít; íííkte -"szavazást afirgcícté-, ^tóly*ivíSTí4feá fiaSAHt alispánunk erélyes \'kAxjbcuúlftfeí\'fltil tánogaltatott. Azonban m% \\É"ttíWwr engedvén a koztikar.itn.ik ^láKfiPVttja^Ryta végbe vinni á képviselők választásit, déwí á\' mint :Qiésképenj nemis képzelhető nagy itihIcílenség észavar
rek osztályabul oö az értelmiség osztályából :14-et. EUliW.petnmi megjegyzést: nem akarunk tenni, csak tinyékef iregistralunk: talán aznkiüik volt ignza, kik az érttdmis^-get háttérbe szmiUiUák ? civilizált országokban nem ugy szokott lenni.
Vasat Ügyben.
Jitnosháza, febr. 18. 18G-S. Zalaniegye köí.elebbi bi/ottmányi Illésének határiwatánál fogva, küldöttséget indit Pestre, oíely killdötEségnelc feladata kiev;-közölni, hogy a fiiggóVn lovo va^ut-kérdés Zalaan\'gTe részéru előnyösen oldits-sék meg. Miután p>.-di^ ezen kühTottségnrlc kötelességévé tétetett, slsö helyen, uda hatni, h o g y Sümeg érintése m e g a 1-1 a p i 11 u k. ki vihet lenség esetén pártul-tassék azután a S/óllös-janosházi coiubin.i-tio: — Uivánativuak véljük ulo vonatkozó igénytelen nézetünket elmondani.
Mindenek előtt előre kell bocsátanunk, hogy ezúttal csak a má>odik stádiumba lépett gyór-pápa-molnarii s illetőleg gyór-grácí vosutvonalrtil lehet szó, ennek miként alakulása fogná azután kilátásba helyezni a balatoni ré>z kiépíttethet, vagy pedig —¦ ¦ az ellentőrekvések felülkerekedése esetén - ¦ i annak végképen meghiusnltát.
Két kérdést lehet felállítani: lehet-e kilátás arra. hogy Sümeg érmtése kieszközöltessék? — smásod^zor: czéKzerü-e. az Ügy ! jelen áüásilbaü, miud a kormány, mind ped ^ , a vállalkozó társulat szándekát túl szárnyaló külön kéréssel lépni fel ? \\ Kinek a vasutak irán)"zata, szükséglete, í idő és tér meggazdálkodési foelvéről némi j fogalmai vannak, lehntéden, hogy a kérdé- j ses utasítás elsó rú>zét feleslegpsuek, sót , időszerűtlennelc ne tartaná. Két három iiiértföldnyí kerülő azon előnyökért, melyek mind a vállalat, mind pedig — nagyon csekély különbséggel —¦ az érdeklett vidék részére, anélkül is biztosítva vannak, egyáltalán nem szolgálhatnak rugóul nagyobb építési költekezések tételére.
Felesleges volna c tételnél tovább időznünk; térjünk át a helyett a második kérdésre. — Iparkodni fogunk eléggé világosan rajzolni Yasmegye magatartását.
Előre kell itt is bocsátanunk, habár nagyon is távol áll tőlünk védeni akarni a győri [társulat eljárását, melynél fogva a BZÖUösi pontot kiköti elómnnkálan kérvény é-ben;.w^3t inkább elismerjük, hogy az által mindenek felett saját értlekére gondolt; dc még sem tehetjük, hogy megne jegyezzük, miszerint még is, és csak ezen combínatió fogna Veszprém, Zala és Vasmegye érdekeinek helyes és arányos előnyöket nyújtani- De menjünk tovább.
Alig értesült F. kemenes, hogy a vállalkozó társulatunk nincs akarata az úgynevezett Cser érintésével koczkáztatni vállalata jövőjét, azonnal kitűzte a vész zászlaját, "fíblott, mellesleg, de helyén megjegyezve, a\\}92 ezer holdat kitevő, nagy territórium Csért a világ bármelyik vasút vállalata is kiejtené combinatiójából, miután az termé-, ketlensége miatt, sem producens, sem con-sument vidéknek nem fogadható cl.
A ki Ismeri a helyi viszonyokat, vagy a ¦döntő"körök ez idő szerinti alakulását, tud-ni\'fogja.miuő jelentősége van F. Kemenes — Cser zngalodásánnlc Yasraégyáben-¦ Az érintkezések Pest- és Bécscsel egymást érték, s íiz itt, ott aürün tartott értekezletek ntóbb, cgtou érdektelen vidékek belevonásával h, rendes és gyakori gyűlésekké nőtték ki magukat, melyekből azonban, c vidék, mind végig, nagy következetességgel kizáratolt, — Réazvény-táiHiilat
alakíttatott: aláírások gyűjtésére a megye összes jarasbiráit utasitutta az alispán, de sot. — ugy halljuk, hogy az engedélyt kapott társulat mellőzesével, az elomurikala-ti)k.e\'ptlus^atbatt,^ljeítuetnckis. — b-ww% rok.irasakoria; Szombatqelyen. 2—6 bécsi bitnkár jelÉnlBtetJcn:aígy"gyBlés .tártatilc -" ÍQbrtetíeii3ég;\'-ho^írrendsí@res uiozgaj--üiat egv magasabb, eddig Jathathm kez ne .vezesse; mert annvi bátorságot, minden cl-tamertisflnlí mellett sem tehetnénk fel, kü-Jönbeii, az n^ókbentí\'-ÍJOgyr| ^gy jkornainyi rt\'odelet ÍTábihizéié^lílahaak-- világos havaival ellenlíozúleg járjanak el.
Szóljunk világosabban. \'*\'*/•»¦ niini^t\'Ti szám alatt Jils^tí^rház}\'gr. és társai\' fél évi időtartamig szóló engedélyt kapnak a gvór-pápa-tnoltiarii vonal előmunkálataira, azon kikötéssel, hogy a felméretá-t .mind \\\'a^,u\', ujíikI S/ólló.> irányában teljesíttessék. Valami ti\'iiin^zeít\'->, h<vjy az engedrly c^ik is a lulyaruoiiul; nevére szól, azoknak jul/itutt I nic^: így — mi ngy vesszük fel a tlr(]g(lt. ^ \' .1/ \'•Inttivuikálatí jognak má* aluli i
i sár. ré.sz\\\'énytargiihit alakítását, alig leh-\'t ; . evvél/jiii.\'ft, mint az engedélvt inertek jo^ai- | val — •! fi iítirraány akaratával eHenkí\'/ii. s 1 ¦ illefiií-\'í; törvénybe ütköző ténynek tartani. | \\\'.\\\'jv hat uiie/? Szemfét!\\\'ves7(é-. ^zcni- j bek.iliHiIi, roiuofdia. vagy miféle játék ;i í t(TiH\'\'-zetb!\'U? " )
K/í\'kutan inélttiztassanak határozni czéi- , szerí\'i-e. a/ ügy jelen állasában A-iilön kén-s- ; sel h\'\'(ini fel? Nem mntatkozík-e inkább let- ! variatoknak íHszetömórülve. kérésünk egész I súlyával lépni inind a kormánv. mind pattig — Va-tuegye szeinlíáprázijito jfél-lajüra - a.\' nrs/águyüies L-lé ? líi kell inntatmuiV. hogy ezer: fenliari^ii : ni\'leállnak alatt aliLr lappang ecyéb szt\'m- | téíiy\\>s7.té*nél. •> h\'»gy niindezfk nem Vu--uiegvi\'. de csupán a f. keuipnM C\'^ervidék ! érdek\'\'ben történitek, miután Sarvar vi- 1 dékenek alig 1 oninyira mar különbi>i, ! i- van va^tirja. — Láthatóvá, dr egvuttai il^yünkrc nézve ártalmatlanná kell tennünk azon közt, mely nenie.sak e hasonlithatatla-nul tohb előnyt felmutatható vidt-k: de sot Zala- és Veszprémmegyék rovására eregeti a szálakat.
A kérdé^tÉjíM Zala-, mind Veszprém-megyere nfeví rendkívül fontos, egyes vi-riékeüittt illetőleg pedig bátran élet kénlésnek mondható. Ezt .lánosháza és vidékeinek közelebb e lapokban is megjelent emlékirata bővebben is megvilágítja.
Zalamegye tekintélyes s kitűnő férfiakból álló megyei küldöttséget indit Pestre. Higy-jük, e küldöttség, habár megfelelve is a nyert i\'itnsi [ásnak, de számba vére a fenyegető körülményekot, fog módot találni arra nézve, hogy közös ügyünk kérdése, a lehetőséghez képest előnyösen oldassék mes.
De ez szerintünk, csak is a szóllós-jános-házi combiuatióval, b ahhoz való szoros ragaszkodás által érhető el. — 0 —
iiügBon:
f^lrazEoa-saonnal! a titknn fájdalom a aa \\éot hidegen vngy »orlVc viwnona- -- s)
As ily fdlfogAnro kütcloimi\'^o.-n. tninl nor-tepi nom a karául ál nuk 0Eav:timii[ vi|ágoaiu föltenni a lUipd\'iHi.tiUrcértést «l-niÜlni. \\. .^IttKten diÖkka.ii. mi itt bár ki ís futélng átolvoova ratíguníí\'xli, — íerlfiai nom akart. HlnC^abbAH eenum Itiletcl. mv\\y rúhraht-^0|fji0f|fijájrs8inknt vétségekről egyenasen vádolna. Mi oiafc- kénlcile^ cmliié»lt fgyta kihágásokat, melvekat n kcuvólomény- vnpy ha jobbna tetank a bal- B fl..-ilflUtok t>i<U:i koda hoz hullitmzdsba a nz>ninl n< tr.j e gyz » U: hogy nom hisscUk esekut fiiikröl,1) s u, , bízunk, hogy ir-m í.ig ez irnigtürtérin i ¦ mely kivOt«lolc.»n r.c (HK-U ra, hogy a bizalmat oly kj jíik.
¦ tegyí\'mlc iisttiiEtk! Az, vagy talán azok, kik liurdÓBtfs czikkini\'...-n afjrtiít b.-tüzlek kif\' vagy uenj ért.üieli magyarul, b fgy<jb ntnv.x Unt iiyjiknu CbÍ[jv,\', yi.-aigukat áiiiitjak a in gfirlílt fúl, v^iry gyeruu, igen gyér.:n üIvüo-nftk fiia^ynrul.*)
Ava^\'y f.rjv,|..2i,-ilti1li)i Ak:.rja neliany magát 0 minto^y fölanyt Itcpd/.vo nna nyúlj li.^záin" virágként akar f.;Jlúuul V tmm g\'ri.-áuljük mo^ azt, lirtjjy nem uz a j6 barát, ki i.rokki: liiz.\'l ;^v.: bökni, liánom n=, ki Térti ,u tiyili«.t(fí,-al .-gyuouk hibáit f\'illárva, jóakft-riiti.il li»yt:tru\'.\'Ltül. El eaeli)\'jn altillanooEii"¦ ban láván acó, sgyaaek önmagnkra nom vehetik, na ige ii, azokon us&k s íjnál kőzni leh"t.
Kgyébliéut erűd in ig^yöxíidés\'íra, hogy a míVL-t: b rníii; ^ i ni! jnl tuJiS a igv vi-lür-k >i8Elioórez(i iznti-l i ;a )i< m ti társai a k n-.\'in Ur I ilj.lk magukat mirlvv,1; 111 .-rí a ncvezi-tt cziklsb\'Jti aérlée fugl-tWii iiíhcd, cin nat tcrn-í »záiiiiekomb;in nem Ía mll b nem io Icbct^it, miilrín az ojjycn j>tgr>aj las ftlclt öriiroeniet tul-mácíuliii sieltetn.
VOLÜVL")
; hé
t*- f.\\al; «v.lcin ci tn i Líruui-Bt^bb lárcziibn c-Aroi vaUi»in,»r a: arról rRy.tltalj.v
Y-kiiniíMn, f.íbrnar 2>\'. íhan kiiiunoo ü\'ógok líir-
elv
Fölvil&gositás-a „Szózat emancipált zsidó feleinkhez" czimü csikkhez.
Meg ógott kezem n ra«Ieg kátfagástól, mfíg Jobngí-tt kublem az onzintu tpstvérí ideiestül, mely lyrl hnnnnk többé-kevénlibá ranatahán tnrtotl,* Iflpjobb romónyeti-E följogoaitó fiait honfi érEolmtikíol áraduzú Bz.ivuniheE osori-tnltnni: a iinot egy baráti »z6 legnagyobb mcgli\'pftéaQnirG figyelmeztet, hogy a testve rtea mvlog kczexnrilást nj tostvércink hideg a fnjj&lmaa BEorítáonak; az Őszinte ölcléat gányoa marczAiigolnBnak, a scerűlettíll árndA egyszerű testvéri őszinte figyelinostotóst sajtó rágnbiiDnftk ve«ik.\')
Oh! vnliiban érzékenyek, talár*ékejnyok vagyunk ccymáa iránt, tiatvérok testvérek iránti — Mily csekély a btEalooi, moly kiíz-ttlnk honol, melynek p^díg raagrendithellen-\' nek kell lenni. ¦— Annyira Bajiig kétilünk nn álórzL\'tl szenvedések súlya alatt, a tapaszult mngvutés stijté villAmftfuly.tán, hnpv nildiln toatv^r ílHzinie, melfigen átérzett tnindnn Bcr-tií litAgoiiflulat nélkál kivúnalmaít tárja fcil : ¦x)yyes, tán kevénné világpn vagy ih-bbzíi-mI v,iiUini)ly flúrlfi Jtifujrséaóre rrÜL\'utiiliii látszó, do iiiiii\'lczl épen nem rejtő nyilatkozattit,
I ¦ Cniií. iiiiiíliiiy a a* íb inliálib ijpiorAUndti S»ork.
knak eöbe&tolcnét \\q^-aünaiTi, ba ualam la; ¦ íb Iftbutne. Mat pedi i; il.mi bzó Htm lehel, v !-.;. I>o bal minek i» , ílíIíh r s \'\\ii< e inc» pénzein ; flzegy vt\\. gyaláaa i \' zBido k>i(Miifi\'. nints penzotn. íme. ai omacci-p.tti\'j kartekonv kóvatkisamenyei ! aiigcman-(.ipálnuk, már ia k ivíibulcll-:m iiimai\'.ft hagy omptnyou elÖnyíík böl, mar ia üiiica péuzeiü. I\'--\' hiti, kérttvtü, miii\'^k aggü lom en moaS-.-eii.ii emberi gvurlÓBrtgon, bngj\' t. i. pánscut ntnes, hisz ngj- se vobeiuóm h iszniít\'~m*g i*gy kis azBoráskodÚBiiak is, becmikud»U minda.i ler, miután ki í-.-tt mondva a teatvériség el-ve. Testvérek vagyunk a n*° teljes értelmé-hi-\'n, testvérek kiizt pedig "\'ícii rut pénzsu-firkcnfna móg a Biblia sterjnt is szigorú ti -l.ilnm alá vettetik, n inít éti Uicus voluinb n is minden erutotés nélkül bebizonyítani káas vagyok .De még erén bizonyság ihSztikBégte lenné válik; ha egyszerűét, kijulentem,hogy akárki keresztény hazára fiai k.iztil pénn ra.g-szerznse végett hnzxam fordulna, én annak asonnal pénzbírságom nem caak falét, do do pgéoz óoHzegéE minden kamat vagy usbo-rn nulkü1 liolcann adni kész vflgynk. — Ad vocmn uzoura, eszem be jut, bogy tulsjuon-kép^n tortánetet elbeszélni volt Bzánáébom, és hngv ilvetánkepcn eitlksógeo. bogy esc-rény i\'IzIaIí viasonyiim raallőzésóre saánjam magamat- Történt, t. i., hogy a lefolyt va-laastáHtikban olyannvíra büvrlkedü .háton az utczára rándultam nzon titkoa inoggyBaffdéB-
?i tíicrencjp , ImRj nem a. Tnlenezoi dogolcUij creJQTal fair oo effy-fcultíi. Sserk
3i Ei benno \\éiin « etikkben. kMUfftUc, hngr ie iliotúlc 011 vapy nem oiva&iM, ngy: nopi Ártania. Eff/éhirint ai nem lijeas QiUanfc, . kik ha olöEjete"! Kftnvvünltet 1\'ollltjUk.oty neme a pirntásoak fitj» st arízunUot, Ii^jtj n helybeli lirasliuik kOsól »ly we-tiílj marinml járnunk Upunknt. Alkulmilflí kiJeUat-beiJQk. hoRy 6bt kiosll TarosAa J5 e\\H, mUuript mt as iaraolltikftiírdofelS küilüraínyeket mapmkiva Ich-sjök, a,\\g Glt (ÜMlolol á ii»éttleknBk!) V4»Sbtnro haioaitjUí rnnffukérá tonnl\' tbt>»t mái „hnsaa agyün-bot™ Mi tényekkel, szeroúUk-illostrálai állilifftlokst a jtern Híomólyej bintaloiA»iiial « ndrel«ll*nsí|r»t «-Írnia fförombáskonásral, mtnt «at ROMafdd 1 Mo» vt\'.le o lapok fisU\'lós B»Btks»it5jé*el, jatlj Utta által müTelteégéilok Sieconyséffi hUgnritrinját aflu W. s hogy fllenában e* olWl kora olyan f»t ffle«í Uhaot a „haljbeU tjsrooltták ¦ Bt Qfry tántl Bgyolstnía^tass-nak Mint 3, ml n«m «0nu6Stelenttjflk be ra agren-jo|[oí!ti«t Onnepílr tflrf*nr«tttt»Ét; molysl fl-OST lal-4slk ul&leg adrr-ítlt * á szabads^úlis jogát noiít értre, durvn di (roramba botvnakodértol opponál saját beciiBí 6n}c»»k<. ^Baerle.
Ü Htf\'EoaenfoM . Ailolft^! kolleno Uátotot mondanunk - Mcjnr lapot tokai " Ssork-
!,) HngniRBflk totJü-lipiH v»n, UnOBltJa afl aUU>b knulntt ¦ uCTtk m.-kaiti»«l ;t(*«»\'t UraoliW >*n.n^r-¦ui.k .\'-lúnli lnn.iL.V1 f«lyt. tArr*awcru\' éslk^ melyei fi., Pfll*"láff.»ltiiáh..«\'Msl«lni|Anaklittaiik .Bíerk.
Oí t3«at«*ról t munliAlAríinik Sta^n Sncnu Uran-
Mini \'.zia-\'l \'í.Mti, l.rtff.r «*»tA.l.a\\. « «i.l..k mirh»r. „,,luk . ha.áirt. m.lr «« "rék t.>11, «t» ""í1"
yel inkább rnntúllwt.l n„.«i .leteu kntlcményok tUiw*
viláRiiiiAk lov.\'m, t. munkntárfninli megluxnat, hft rrvitolo.f l.TjrJdcftibm. ««m kotDljUh.
8ciT hogy engom ja megváliisxtanak, Kii csak fáklyáénak is> .Keroaxtül kasul nvoirk" 1 a j>>iczont--BBt|ita érzőm,Imgy jojr unit ulio-mo.-í-caö Óla fjQos ÍRtSin éltető göröngye jobban rugaszkodik hozzám ; nn\'g-mi!g*lluk a» egyik út. másik yálaflatüc^ujj\'-rnml, hallom, mint gyakproJjá)t magukJU xjíjJó ..tynraftai n magyar\' óküíBfcóliiBban át abbt,ll^*ikO\'*Jlk oly iií\'íglopö, hogy ttom caoiIálo^Loiyb bv találkoznék ofyna íb, aki, miután cosk karós jddjo oiolíítt azzal vádolta okét, hi\'gy nem tanitl-unk magyarul, roart nren magyar nyelvben lt imarjib-KQ megszorzott járlaflBágukat csaknem sqkallaná, a miol mondám, Ajtaloann b.iiö.ajinm ezen a hazafiig oaülte csudákat, liiidÖO ruktün egyik verraca isinorÜHüm rám tora jnunykíivoftutt hangon kérdi tolom :
„Ugyan, unun Űcoóm, hnllott-a már valamit-a szózatról ?".
„,\'llallja aa Úr,"\' volt feleletem, ,„ön in-gerkedik^olem, mar hogy no isiuornüra én ö fljüB.ltotj ha tulazik el in óuoklem."J
„bo Uoffy is tetszik, do hogy i8 tetszik!" mondja rá, „Hadura korom, ne lassék ilyen-kur tréfálni, nom Vdrüaraarty szózatáról van tlt azó, kanom a Völgyi-folo czikkről n„Z.-S. Közlönyben,^ mely borzasztó sérülm<-\'kot tár tel kitfeloihk ellun ; hát ün nem tud sommá „fölüle ?"
„Kgy mákszemnyit Bem !"*
„(Ugy on num ía zsidó.\'"
„.lujiiiüom, hogy Bb-idó voltomnt kél«égba totöíik vonni; pedig mi könnyen ciáfollidt-uám meg Önt, ti a otthon Vulná n k,u
n,Ugy biil luasék azon czikkut elnlvaani, fjgndom, ön higgadt letérő is haragra fog gyúlni. így ntegleczkézai bennünket, hogy eíontul iid uzsoráskodjunk ; ha Völgyi álnov nlnll ir in hirlapczikkat, mégis ktriUglik, Imgy pródikatió I"*
„L)ü hit hol kapható az a Up, hogy olvaa-Btttn el ód ja: kíváncsi vagyok tudni, tní gerjeszthette fel ont annyim."
„.Valaháral hat cauk táró ad t ogy kiB ki-v.uiuaiaiig (in keblében is. — No, küazonöra tt\'ásBnn ! eben vaji az a drágalátos lap, bizony n«gy faradságomba korQlt hozzá jutni, ugy t-ltuosik acom olíil, mintha esnpabankó vagy patkány méreg volna. —Menjen fol n pnlgur-rgyicioe, ott ohiu háborgatja ont bű oki, kényelmesen elolvashatja, mig viss/.njön, hely-bi-n megvárom önt,"\'
Erro távozek. Num volt kedvein barátom luiácaát követni, a vnlaoielyilt cnaino falni in-ige maghuani magara ; hanem egyeiienen bazulole atuttam. Amint szobámba lépek, nzunnal szivarra gyújtok, meri n fűal legbölcsebb utmnlatSJa afetinrluláanak, ca ugy lá-tJk az vUasimIiuz. Eliiveísftm az elliirliedt lapot, saugónyKo i.ly alázutoaan k> fajét, hiliütiilcg Hokiit góngyolgeiték, én-inág ml íb fiicsnruit ki botülu, u mi bonne sem vott.*aj Ulvaaűm a t-zikkel^ gyönyürködum aiivrehuti), valádi költtíi kifej^ftéBeibitn, «b elvégru feltalálóin azt ía( mi rontntta el ked-vt-ahitBorsoBim jókadTOket. Igai„fondorlato d Müvuvényébti" fclol vasaidnál en magamat luckim fogtam. Lásd, mondván, Völgyi ur azniTTzT, hogy "rhliiílcn zaidd s*Hntelun szón Itiri nz eoiáí: „kifüsütnni keresztény testvérét m íinleuéböl," (e is egyik vagy Bíon ha-rntmitk közöl, habár még nora igyekeztél ifl-valaktt „kolduebotra vinni.11 — Mondhatom, nehuzemre esett tapasztalni, hngy Votgyi ur illatos vlrágkiiaanrujÁba asan caaláh;°**j ia bilo fonta, de azért ae baj, felalhűtek én még vaUmtt felboiíuit atyimfiának ; gyerünk 1—
Kilépek a harezmezare, már ia ott vár en-—gwn-dorAk-„BgonfaaSdüm "
niSoB, mitasdl öo?iaÜárdi tőlem ágyulö-vé«nyt -lávniaágriM^j^miféle. felületet hna ?u,
„FtílöUtat még nanV mondám, „Bliibb le-gyak oly m*rész egy kérdóat iötézui Öoböa. Vnljfin mit gondol, ki írhatta ezt a csikket?"
n,Va]ÓBBÍnalng pap.1"
„Ugy hát feluteni kéB*.u
,„Hát mit tart ön o czikk uaerziijérŐl?,lí
„Hngy Dnp.H
, w.5pffy-nngy?u
.Hál ugy, hogy- keresztény" pap leiére a tények ily b4les>.; alismoréoét nem vártam í-ulna a z*idAk flgy*ftjog.Mi;táa4t rpmt a nTár-tnágas
bílita«a^a_vlliffininileri:papjai Mtfll-eink »l»W*?1P\'lP etnelSBdhaiifc.j ;Soui;:némöt lom angnt olsrtoas.ntim iimóráéinha» viidókit n ÁBMrátettihán edea finlnak", do »olia, «zl olhiíatiön!\'1 "
„,P« kát rait felel ün nrr*,\' liogy Vűlyyi ur
áWt^rWM*!*" é^-anUnk: kuli * ifrWft bo]. , .\'tn»\'\'Ut .PotiUnaylckWnt miff a nngy-kanU«ati | p. . rrirt/JavfB.t.sBtrt.\'Ma «sl JonU<.4k, TattMndnjM-tbu trotnlroak tufaal narn |ab?L Hljín l»IA)Juk mweolltflnl; ho--T, a í^tri* m rmbrrck HhIaIc nb 4línf-ít4r?,hal1\' tordUfiaMék iaK«1U>b I.lSkKtBnk<>iit \\,"\'eV m»ra» uto^r. l_j>am ki,Injuk 1«, mdrt wÜfyfir.n ogí.i kanl*«a 0lU 8„rk
•\'l\'JfM. • Ut^lokíB kamata,!* felhltfjuk a ai.let-t-knek tíí!*V n37e|mÍL tí„r„.
.J.H«.a» n\\kal& Jó ¦ Ha»3onck a Maliul
tnrcaatant, mliit na alkalniaiínUÜ\'í aii"\'na lr.1 U I 1
OJok mindaddig caupa tljrriask lattok volna, éa hogy a azabndadg njáudüktv kovt-ikctlóben varJBrÜ ezon vadállatük-m^gBxalíditdBót;"\'
: 0Krro Ía csak ast felelőin, hogy pap. A^ap nnm ismeri n gynkorluli élutot, b tobbnytra mtnt nőpotnhtíro aet t-SBzí, mit ^ mnfryar nemzőt nngyróBso mág mindig raotíd****) t. t. a. nwgyar.pór,- ha, egy^gnsdng zaldót la^ mindig ilyfornjáa vélekedik j „boh ngk pán-za tud oz eraburnek; jószántából \'\'oank nem adta neki senki" éa axzftl végzi be olmálke-désól : .
„Már bizony ósnk Ugy loptn vngy cnnlta ki máe nmbtir znobubül !" No Iasba i-Ávo Vór-bulca Izsák, cauiii. bnlfogalnm, fblrvértós ; uinoa roít noheütulni I higyja ci !
Heti szemle.
Pehniár 21. Ififift. — (.rratzban Febr. R-An ogy "4 óvoa nyng-(Üjasolt póataigaag/itó nőül vi.-ltft a p >atu ellenőrének leáuydt a minthogy erinuk nüró-rtit kurábbfto egyik fi» vette ••!, a fmtnl nic-nyecako most aaiát niivíirótipk anyiina, oógo-ruiiftk pedig nnydai éa ni\'ia t"h;ij)i. l\'jí ftitin i-iifra atyuiiang. — (ímf Ztoliy Kerraria Bi\'dog gyorraegyci FiiÍRp;in unjál kérelmére fölmentelek a helyöbo Gróf Viczay Hédor iievoztetők kí. — Az oaztergnmi bívzi 1 ika kupolájának Öa\'izedöléaétú\'l ia tnrtnni lehet A k\'ijavitáfli költnégvetéa legnlább 12\'letor furintot tcaz. — Oittzér József veterón bzí-néas meglmll. — Az oroiágoö üaatciráenAl, aügélyezóoro 2\'2 ezer honvéd jelentkezett. — Lcngyclorazágban a tarrntókmtk cnütiót kell beadni a gymnftflinmi\'kban, hol nom oxAbad longyolül beBzélniuk, hi\\ Igen, ngy e cníJliÓból fognak le. Budán e nnpoltban két aikotnétna térdelt Flymcn zsámolyán. — Selnvarzer bécai miniater leánya Ínséggel kiíadvo a penti irgalmáé nénék kórhásftbnn ho.U ^ onpokban meg. — Orüf FnfgiWli Antal volt cancellíir e hó elején kelt t»gybc Rómáhan Ederer Florenttndval, prápni izraelita kereskedő leányával, ki .-lobbi férjétől Glaaer hamburgi bnnkártól clviU. — A pozsonyi Neippergf\'-lJ afTairo békés uion ki-ogyenlitteteit a hailpnrnncsnnkB^g által ndott magyarázat kövatk"iti>bnn. — p.>za..nybnn a napokban katonni őrjárat a ponduri lirjiiratra tüzelt, mert ez ntM» ftdtn át elfugMt caend-zavargéját, kit egy korcamából kiaértok be, Egy pnndar mögsobeatllt. — BécBbon febr. ltí-áu reggel ft villám írtóantoa Taattftnáaaal WfHutt a Bz.-István templom távírda vozetó-yitja le _jní\'ra, — llamía bankjegyek vaonn.k forga-" "komban következő iamertetŐ jelekkel: a bá-nyáaz arezrt fellünS roazul vnn rajzolva;.a hüntctéara figyelmeztető Írat \'clitl mindkét oldalon olvaahatUn, vizjegy ninCB, a „Zohn Guldan" fölölti kétfejű aaa ÜBBzefutntt; a zöld foglalvány blAnyoa. — Á németországi sajtot élénken roglfllkoBtntjn a Franeziaor-azágban gyUlpkező frinczia legio. — b— 6 azáxra mtiüü 13 tinztttíl elüs^jr HolUndbnn akartak rongtelepodní, azinh.in n poroaznyn-máa n kormányt klnlasltárn kéflyszerité. Aztán tíchweitzba költöztek, do ott la Ugy jártak ; mngnknt Uyorgy király tántorithatkn uWt-vnsk tartják.
Zala-megyei hirek.
— Zala-ÉgűPBBsg fébmáf 16-án 1868. A sakak dttal vnrravárt nop, február lökő olérkeEett éa n talaogamEegi dalárda-egyUt legnlaB dileBtélyét Bfitgorunn aa ola|>* Bzabályokbos ragaazkndólng ho<oH köagyü-láai határoiata oinrint (ml B\'»k aj pártoló tagot \'oaürsett), csak í« aa öbbzbb tagok o családjaik mulattatáaira megtnrtotttt. — A dalok 4* aítafcaasbi o««tva egy ogy saa-knazba hdrom dalt aorosván, küvetkazS rendben adattak olS: I. Induló. (Hogyha véririBzBn piatAban ...) 2, A kápolna. 3. Nincsen kedvem. . II. naak. Szózat. ^Üa-rádnak rondmetlenfll..) 2. Hazánk ^Szant nz éraet) 3. Vadáazdal (Toll VilmoatóL.) III-I, A virágnak megtiltani nem... 2. A nyáron joji ol hozzám-.. 3- Blftdó (Szittya vitózok.J IV. Hymnna (Isten áld meg a magyart . 2. Vííaontlátis. 3. Zárénok- — Minden oznkáÁB níán !/i űra ssünoteléfl tartatott, moly ídtt alatt a\' senészak ázoropel-tok, a tagok podifekodélyeBűn táraalkodtnk A dalcfitóly ígűtt"élrduaan a a^áp rendben folyt. A nagyflaárabao . megjeleni nrl éa polgári osztály folytdnoa tapavihar, meg-Bzflnni nnni akaró éljonzéaek—; a hogy vélt 1] léíd folkliltáankkal nyllvánitotla a dalárda 3 Havi fonállást "idojo alatt tamiaí-
\\iogj ciak > suliit ku-Btfnrk.
*,*, B.iuiiljak a m$* inoffsyBiÖd.lfl;íiik, kovíí Idvta: tart m4g « viUrainy, mely •épkor marBitt\'aja-
" ".*) Aa álDi\'vvMNBitb mély otalskaU ÉrtJUk -tiÍM\'»üIí,-fioit7 Yötgyi mnnk«tar«ank ílink calakbca
tott elümnnotelo ftilutti mogelégcdóaótM f0l-kliizüntéB»kot la JcLatett. halTanunkf^Jek.. Wzígotliy Antal, Hr&bovsaky Flóri ügyvéde uruk ós tÜbb raántól. Éltették t. tzóó Förencz: elniik urat, a dnlárdn (iaazea tagjait és &• •dularda vezetőjét, lázontgyörgyi Jóaflef karmester urat LugBZöbb asavakban nyilvint-tá tek. Szigűllty Antal ügyvéd ur, "» mi-andfl.zor történt felköszöntés alkalmával a ilnltirdaogylot ozélirányon elflbfiladása tekín-tutóben szívbeli orömót, tapasalnlván, hogy egylettlnk nemcsak nemzeti dalaink müva-Itisót, linnotn n tnrBadálmi ólot fulélescté-B«t ib czibil tűzte kí magának. A dalosáé btsfí»jf)»,lével kozszoretelben nlló elniikílnk intlitványárA a teriték.\'k o, teremből kilior-datbik, a sooe iníikitdéoní mr-gkozdte, éa n, lancz azéK\'ü k"dv küzt minden feszültség nélkül kivilAgu* kivinidtig tartott. Végezc-I tül ki nora liRSyhntnm az esteliből axon ( moglepÜ jelennft, melyet négy " kulónfaju j iilbit ^lárvriviilj fdikpéso idézott olö. — , Caak a bevr-zetö kezdő ftcavni után sikerült megtudnunk, hogy ,,ngy faradság mullett butunitott (joárttlúl szándékozik a t. láraa-aágnak elöndni s pL-dig oiinden átint a raa-g;i tormészelt-\'o ímngjnii fngja a roíivÓBS. fínlralianliol tieniutatni. Az 1. tenor ra-ioakn, II. lenof tynk. 1. Ii;un, Imtva. H. Baaa disznó. — E jól aikerült münlüadáat nem akarom kritika nlu venni, hanem annyit oazifiién elmerek mondani, hogy az állatok bt< mutatása a ozoniertn^a nbk irányában kiaao aiknlmatbin v.,lt. — Azonban fűríiak hahotázva nilmk körül n i\'audAazdrn veket a tigyolemmel hallgattuk mind végig Hz. F.
— Kisfaludy Sándor síremlékére történt ujabb adakozAs-di: üyüjtósekbon, : aoproui "lyccumígizg-uú \'A frl, iíU kr. d<3i-reozem polgári ciiattm .-g\\let Ú f r(.t. Üékéa -mogj-e jegyzői hivatal ü:l l\'rt. Farkaa liyörgy galamboai pltbúnon íí frt, K^illóa Lajos Deo-reczenböl L2 frt, kr. Í5i>in>igyiii9gyei ebií alispán Ü frt. B.Jug Aln|uB ügyvéd Sopronból llí frt. Tren Lseiimegye Í elttü aliepna 2d frt. ŰAr. I\'ozBonyinfgvei elaö alispán & frt. tió kr, Miakftlcty L-i"|.ib bihari claö alispán llJ frl. Ui) kr. lUztercommegyo 8 fr. TU kr. Veszprémm-\'gy" j;i frt. TemusvároBa 27 frt 54 kr. Ve*eprt.hni isasitio egylet 30 frt. Uróf Károlyi Alaios Du frt. Uróf Feo-teti^h György frt. Körmendi kaaino egylet 7 frt. ÓM kr. Rocz János torontáli fiibi ró 1 frL Hatsky Kálmán ü-oncsríjl 60 frt, Meseritaky Felcr íi frt, Nógrádmagyo elsií aliopánja 17 frt. í)|} kr. Adományok : Földvári Károly 10 frt. Kuloaár Mihály pötfln-di eopereo ö frt. Zilkn János győri pdspók 25 frt. Ghyosy Kólp^r 10 frt. Az előbbi közleményekkel ^|jfitt oaoseaon 5526 frt. ÍK) krajezár.
Aa a hó 11-ón a knazthelyi „TirsaBkiir" által randesett tánczvigalom, melynek tioata jövedelme fele részben a „.zalamegyei honv-ód-aegélyzŐ ogylat"* alaptőkéje noveló-aére, fela réazban pedig a „Társasköri.--könyvtár" gyarnpitáAiira, továbbá, f. hó 1&, a Kaazthelyan alakult „Dalárda14 nlapja fel-segélyezésére sorsolással egybekötve ran-dezteteit, o mai vigalmaink legszebb, leg-fényeaobbjet kózé méltán soroabaló !*_) — Egyoflülva volt itt niindni, mit várna uo.k a vidéke lelkest éa aaépet magában foglalni képua. ij&epuinkcn kivöl a „Gaorgíuon" telkes ifjai-emelek n bál becsét, melybon a társalgás jeluoleg feazteUn ós mondhatni nyájao volt. Jelenben nálunk as osztatlan figyelem as orozággydlésra és a honatyákra van függeantvo. A gondos és ártalmas civísak jobbjai komoly kópp;l olvassák a hírlapokat. > Epedve várják a teatvérnem-Botak egyoBlllésénok nugy napjait és egy jobb jösíinek bistoa^u>menyÓboa Öröm sugárzik Bzemeikban. Magyar tengerünkön még arőe jégkéreg van. Hatí viaáriokban BZambélQnöleg Jobb a& eladó, mist & vavő. Annyi a ssép eladó leány is, kiknek szemében a ssorolem lakik, mint a kék égan a csillag. Furcsa nép ea a mt népünk, hölgyét is veszi, paripáját i* veszt, azért van aztán a házaSBágbán annyi veastaség> Azonban líórcm & nyajaa oWaaoí, ne tessék ezt laeg&zólásnak venni, mart éjjel irom ej aorokat; minthogy az éj biztosítéka az álomnak, éa Igen lermáBzctea, - hogy onnyt bál ntán aludni s serét fink, levelemet Morp\'hoiiB ur volt szíves helyettom bn-fejezni. Majd ha fölébrodaiidek, aierkoBítÖ ár ongedolmóvpl, újra bcltopi>gtjk.
, ? Sa. Aurél.
-- ¦— Tisztújítás. A VingykanísBal {teat-ajitáa f. febr. 17-ún következ/l orodrriény-ttyof folyt la.\' Potgárm^ater: Halvnx Jóaef, Tdrvónyblró: Gózony Feranoí. Törvényin-dó tanácaoBok: WlasitB Etlfl," Koch Adolf-f ogyutlnl fűjegyaií. Aljagysíl: BistfioBtlnyí\' Ignácz. TanácBnaok: Vngnor KA.rnly- renir1 őri tanácsos, Wolaa Manó, Gáspár Foroncá.
B) Ujal>ti tudüalUa amttot a tlíila JW«dole furint. Bui
Udo
Neaatadl orvng, KjjljsricB JAnna. Af t,zárow-
dáB^áaukíBeoléaU-feí v^lak^o^íÍBÍ^SíE— választás alá nerti, nstnk,, t|ftZtj*t]t*í;3f\'flj^ talják. SzalUafc^tps^ij^kta Kiroly,\' K.»* marás; HarttiB \'JAtint. PdWzlÄrnqk...., éfl,,. ado -aaedő í Tsaiiaflei" Henrik éii:^GáMÍfl\'zly Aa-jéj. EidőműsléíiiAiifi., JUbbIjC- - -trr-¦ ->s
\'S*gy-Kani**»--yir«a kép»isfll8i,n<»Tc -öév-sora: Albaníoh Flór\'íáti, Axánti^-ffytírgv, Aca János, Baboehay J.inoi,\'Blirq \'Eal; Öal-vári Ferenc*, lífffnandirin Parenca, BínSnyl Jt-zsef, BUa LabxIo, F«.\' B«rsay Élők, Benezík Farencs, JJnln* Jóonoí^. Branner Ignácz, Czápári Jóiaff, CíCmita Kára|yt Darán Zaigniond; Engländer Lajos, Ehen-apangor ^fanó, Ekkor Antal, O\'JdilrKizy IatvAn, FflrBt S(mon) FuöaaTb"^ JóíBűf, Fiacber JózaeF, Fríude^lhwl Jakab,: Fmo-oaico Józ Be f, Guttman S. H. tjegedün József, Uauacr Jánoa ífj. Horváth Jánoo, ügyvéd, Haraal György, Haivax Károly, Herczeg György, Kaan Károly, Ktfa- János Koch nlibjlty, _Läviugor t*r.ae[,iL3i«y JÓBef, MartínkovíuB Károly, "Mayér József, Mura-, közy Jómcf, Markbreiiar Jakah, Nagy Fk-roncs, Nagy Károly, Nnaacz .ThinB, I\'lo szer Ignácz. Pnvica Jánoa, Pr-ti«Bhnr«i>r Jakab, pollák Fülrlp sznbó, RóactilVld Nándor, Kis Ignácz, Itnaa Fer&ncz Bu-mlier^ Izrael, Reiz Antal, Roichunfald Márkim, Roltmno György, Üareűa György, Jímhm ín-aef. Schert! Albnrt, Starn J. M. 8ierrl Ki-zu.r.1, .Somogyi Henrik. Seitl J.»n"0, .Szfina József, Sznnnner Sándor, rieivns FeriMi^z, Tárnok Alajos; Tóth L^jo», T^sánczky József, TanczoB Gerg-ly,\' Vn\'f látván, Veliach Samu, Weiaa Simor," Vaa Kár-ly, Volheim Ecnií, Vnlhach Mór, Vl.iaics An tnl, Veísz H. I, Virág JózaeF, V-imuaycr Mark, Blnn Józacf, őr. Horváth Joisef.
— Kenyérből kcarült óra lá\'Jintó Nagy-Kanizsán a „ Korona" vandógfo-adó egyik BSobájában. A kivitel Bzóp oa a türelem jutalmazott; fogságban készült:
— Saép adomány. A nngy-kantzitni caizmadia-caéh, mint lnpuuk rlsö esik kében olvitsható, a helyben létnaitöiidfl real-gymnaBinm építési költségei ft-dezéaéro 40U frtot szavazott m*g ót biztoait-tt. E azép éa HBrneB azívQ adomány őnmig^bin hordja as elismerés édes érzetét, mindemr-H-tf nem malasztjuk el különösen meg nom emlé-késni e körülményről. Adja Ishrn, Imgy a lisBtelt czéh érdeme* tagjai aok«z\'^ éa an-kálg élvezhessék a családi éa houpulgári örömet, melyet gyermekeik okozandnnk az által, bogy a tudomáuy e szentérj-ébon fúldi dlotflk klesbitésére a hittirkdlceßs művelődés dk ra önmaguknak asorgalmaa méh gyanánt alapos ismeretet gyűjtögetve, rangxsb Fokú BzeÜami képzést nyerendenek. Korunkban csak &z haladhat biztosan tíliiro, ki minél Bzólesb és nUpoab tnérvbeni tndómá-nyos készülettel bir s ha es jelunben már efiBroerl tény, mennylffcr inkább" áloikéT-dés a jövőro néavol
— A» izraelita órtekezlotra báró Eötvös József közoktatásügyi minister által meghívott egycoek névsora kfttt ftrílmmel olvastak Nagy-Kanizsáról Lfiwy József ur nevét, kl a HiabadelvÜség egyik higgadt előliíiresoaa, s nem nyitvánoa- lárma.* meggondolatlan kifakndáankkal, hatrem \'azeréup-Béggcl párosult tettekben töBB éa hat.
— Kérelem. Kérjük tisztelettel olSfisc-tßink köaül azokat, kik lapunkatTifra gyűjtik öBíaa, hogy as tdaij különösén aÜlk számot haaználatankra bocsátani a\'siveaked-jenok. - ¦ -r i,
— A nngy-knninoai kéi rgyeaült c-isirio fäbr. 20-in ^álaaztmányi ülést tartón, mely alkalommal egy 5 tagból álló bi-sottmány küldetett ki, hogy egy nagyubb-aserü építkesÓBt tervezetet kóasrtaeri, és egy négy taga bizottmány as alapszabályuk Újabb kidolgasásdra.
— BncauBt\'ató. SzomonVin jtJentjÜfe, hogy journaÜBttkal pAlyánkr Ttfllunbcn í« tn a b t e raégeeen osfüá\'lt töViseá\' áíafn az illaloB és bájos rúzBáal Harvkdt"I(ív«íti atón oäupin tövisei \'marnának\'\'noktlul&^flj mennyi bon a bili tudósítások \'\'\'elm\'árad na jct a faroaog végét éri! B aeomiirítö,kfí»^1-méDyt mar óreztetni kcadék- o\'Iap^k\'felW tÜB Bserkaszlöjévol, és akarván\'caípdnanl tövíiBoí, val-imely Üvegliáabaó\' iiaibde? Ah dehogy! kereakudohiti űAatoobanY : 4férÜ-|k Biorakozó h«\'lyén, ar finom tiráaaé\'littt \'«»3-niéqaero, annyi f"k siöp ?8 tiöm^á7 indítvány születés helyén, mígpudlg\'a\'üyulv tuvlsa-velí mely veszedolniiia \'jiótféityt Itóaahfé\'td Adolf ápolván, fejleajtv^rii\'íflo\'dttísörlhyk^ dÍCBBkBzlk1:v-.ilo.\'\'(tytfr^ tulajdoni Uramf wraTii,;,Bpoonfeld \' öfám 1 \'napjainkban-néni >lóf Am, bbgy \',Bnkj"\'fc\'o;kí sok -pénzünk légyen, \'\'Hfthtrti\' mÜvelttág, fiimmaágv -«ihb^^g^-\'bri^B^j^^M/\'nlrlv;- a tisataletet mDgasüWí*>éá\'biBÍoBTtJa,kfÍlit\'nto a, darvasági %iítómti»8ág\';*íajankóai^ *Äpy tt\'evetflógot, vagy\'mégrauÍit/%agy«aÍBjit4a\'-\' ti-mdt ínegvotÓBt aratt—\' *" -^-r
A. I a n n a lt i kápolna mállott február 21-tán agy úJoms9tfÍu.gyaniiekhaltáJál találták folj B\'koonivfí nnyút nyomnanAk.
— Mai Bzámaitkhoz van meÜékclvo egyik tevékeny 3 tehetséges munkatársunk Haj-gató Sándor előfizetési felfiiváss „Kikelet*\' cárnő költeményfüzérére. E kMtom&iyck nagyrészt éddigeló már megjelentek, főleg lapnnk több? ízben közlött tolóié, tttúrt t. olvasóközönságunk előtt ismeretesek. A fiatal szerzőre nézve, kitől e téren sok szépet--, várhatunk, buzdítás leend, ha minél nagyobb .pártolásban rcszesölend. A húsvétra megje-íen^idii mnaka- eloíketé&i ára-SO kr. A kiállítás minden várakozást fölülmúl. Ajánljuk t, olvasóink figyelmébe.
aokasor Fájdalmakat a2Ül, — ás oly kodvoa leölnünk azt, mit a rendeltetés egy porcukon megtagad ea bnaaut mondat velünk!
-Egye^<m sób&j öb laton veletek I . , Ily asü-mara/eaetnek valánk tanúi folyó hó 13-án a, kérlelhetlen halál elragadta szerettei köró-böl a leggyöngédebb virágot az egyetlen bzü-|öí öromot; MezÖasegedí Szegődi iüffiquenia kisasszonyt élte 5-ik ávéban,a szerető szülök fájdalmait enyhítse azon jó öntudat, a si-ron tul kedves Isend a találkozás egykoron. A boldogult tetemei, folyó bó -15-án VuBmo-gyében Acoádon a családi airboltba tétetett.
- As olopyóashototlen világosság fényeskedjék neki! N.
— Eljegyzés. Mint értesülünk, de a „P. Lloyd." osorint ia n bzépremcnyü Ifj. Nádasdy Fereticz gróf, Komároinmugyo Ürököa főispánja gróf Nádasdv Lipót egyetlen fia eljegyezte magának Soumgymegyo egyik leglelkeflobb b honleányi erényekben tündöklő bájon bölgyót gróf Zichy Ilona úrhölgyöt. Aldáal kívánunk a szent frigyre !
— Boaasu. Mínt értesülünk Horváth Gyula ar őnagysága inasa Belcznán a szobaleányt boássuból agyonlőtte
Soinogy-inagyei kirek
— Lengy e ltot i~ febr. 17. T. saork. url — Jótékony csélu tánca vigalm un k o bó 16 áo fényesen, megtartatott. A helybeli és vidékünkről összejött mindkét nembeli vendégek száma mintegy 150-ra tehető; & terein nagyaiigabos aránylag* oly mennyiség, hogy majdnem csak ssoroaan férhe-lank ol. De ea mii nem vont la a jóked-vüaégböl, mit \'a fesztelen otthoniaaság általánossá tett. — Hölgyeink szépsége s aa ahoa kedveoeu illő, elegáns magyar öltözékek ünnepélyi-aaéga, a jó uene éa a müveit isléasei b\'ireDdesett decoratlo mind oly össbangBÓlag hatottak kedólyeinkra, hogy lehetetlen volt nem lelkesülni fö-l.-g a kőzöa őröm felett, mely feltűnően ragyogott, b\'wrsl nagyaaerÜ vojt ea ej gyönyöreivel, miuu\'t csahv ábrándon képzelem teremthet magának agy v iga lomról; a azért fülűdbetlun uraléke maradand minden reoatvevőnek; emléke as uj polgárokkali tuatvereaültség sseptőllen szeretetének lo, kik a csál iránti kegyeletből a&ámoa meg-jeloné&ükkel aaintón iparkodtak a kívánt aradjnéoyt bittoaitanl. Ki volt a halkirály-né? Ugy híaaem, legtöbbek véleményét osstom, ha P. Q-nalla kisasszonyt nevezem meg, ki bájaival minden tekintetben kitűnt a díszes hölgykor znraban. Ennyit táncsvili almunk szelleméről.. Ami a sikert illeti, a kegyes felülfisa tasakkal együtt 300 frt. tisa ta jövedelem maradt fenn a kis-berényi és bácsi tüakároaultak köst kjoaatatandó. ö most ninca más hátra, mint forró köszönetünkéi nyilvánítani a hasa éa a megvigasztalt saerencfléllöuak novóban. Fogadják nzt a a. U randeső arak! különösen padig szívásén kaademéjiyeaö tek- Perlőky Jóasef helybeli tiastt&rtó ar, ki miét felügyelő ia mindent elkövetett, hogy a mulatságot lehető kedveasó tegye, a kinek a aaünóra alatti MÍlilyeB fejköosfo^ ioiaétolvo kívánjuk, hogy őt, a minden szép éa jóért nemesen boagó hesaflt aa egek nra mindnyájunk őrömére még igen sokáig éltessel! Hajgató Sándor.
— A csurgói dalegylot f. évi febr. hó 24-én aa egyYef helyiségében daiastélyt lart. Belépti díj tagoknak csalóddal 1 frt., nem tagoknak fajenkint 1 frt. A daiastélyt tánca vigalom követendL
— Ssigaivar, febr. 1868. Mióta.ntol-Sflor írtam SsígetvAc már agéasan máa város, ezóta n caalnón kivflt oírv olvaad eav-
Jam le dakull még pedig h!L I ?1M/ ^ ««k «
egy óvo ainc. fanálEk," „If t 3 "«j ^y^caematóje lev^.r* j tal a .caTnoaan bulornaott-nagy éu ag, ki«K\' lád5 ^mekv.lér, eBvazefre hóltan torma Tan, tagja fahet toipdeo bee? Sietés opber, kit egy tag ajánlatára e válaaatmány .bafogad, a tagadbatadaa batáaa van & kés-taüvea oeotAly Bsallerai kiképaésóre, kik most nam kénytelenek korcamárosdoba bo-roaoi aadrakobáat. — H bipo{ tart, melyek köaül 12 magyar, 2 német, ojgy régebben fenálló eaaittót majd nam elérte, melynek 12 magyar ,4 német lapja van, -Mivel farsang van, oiegemlíteiD, <hogy n oafiinó fabr.. 8-id fényaa taacsvigalmát rondocett,
Sopron-megyei hirek.
Öopron, febr. 1SÖ8. Ma 20-r a a caaíno helyiségeiben a jogásaok ób hivatalnokok bált rendeznek, mely as idény minden báljnínak legfónyeoeboi Uóvé vállni ígérkezik.— Farkas Miska jelea zenekarával lett lefoglalva ; — a meleg ágyak, a fakaeztó üvegházak, a mesterkélt parkok kizsákmányoltatnak ; a nóiazabók keseí tetvek munkákkal ; — a bozzájárulhatáai Öoe-szeg 20 forintban állapíttatott meg. Szombaton, 22-én a caalnö termeiben leSa azTnla as évek óta annyira szeretett dalárdakossorú ÍO rendezve. Aa ombor látja, menoyiro egy-1 másra sietnek az éleméoyok, azja, a farsang vágéhes közéig!
Egynohány nap elölt az itteni várahivatal-hos a tíz hónappal azelőtt egy innen Öerbiá-ba kikőltözkődött orvos esi me alatt Belgrádba feladott lódacaka viaaza érkezett, mert ott kézhoz nem szolgáltathatott. A vámhivatal igen turméüsetesen a ládácskát hivatalos eljárás végoU felnyltoita, a képaelja caak valaki a hivatalnok meglepetését : a ládaca-kában fűrészpor közé jól clholyezva a meg-öríavg volt egy nagy üveg, s ebben a nagy üvegben egy körülbelül hat hónapos gyermek bullája a oaees által tökéleteean meg-óva. Esen esetről a bejelentéa azonnal megtörtént a városkapitányi hivatalnál ; — a lá-dics ka küldőjére nézve a vizsgalatok folyamatban vannak ; —¦ miután ugy bíazik,bogy a küldeményben feltalált névtelan levél a tettes nyomára vesét. Az egéaz város kíváncsi esen títoktoljea esemény kifejlődésére.
= Folyó hó 15-én a casino helyiségekben megtartott a kereskedők- s iparosok bálja es idénynek tagadbatlannl a legfénye-oebb vigalrnai kösé Bzámitandá, éa annyira látogatott volt, hogy a oasino helyiségei csak alig fogad hat fák be a malatni vágyókat.
= Sopronban legkö^lebb as iparos élet kamatosé tavókonysógol mutat fel ; ugyanja: Ullein nr egy gŰspilát [gőzfüróazmalmot] épit, melyet már eddig ia uélkülöaoi nagyon éred kon y hiány volt.
= S a apo r a i b t o nál d á b A nH." aso-rint Egyeden a napokban egy szegény dbs ?aony három gyermeket asíllt, kin ok eddig — - „ csa-
ládi gyermekvilág egyazefra hét tagra aaa-porodott. Mind. a három é|> és egészséges mint a makk. A kis háromságot, mint érte-aOlflak, Gróf Batthyányi Gésáné ő móltóaága vette áldásos pártfogása alá. Itt önkénytelenül ia caaünkbo jat a „Mihály dalnok" (Lonkaytól) azimü verőnek, as agglegénye\' 1 kot Illető, azon reframje: „Házaaodjék még, 1 mint latsn rendelé, a nem borai onyéasot magyar nemaet fölél" —
.Dfllynflk o» oíapitandó korháara saint tiaa-lo /alealegje-mintflgy-140 frt. less- As olva-
i\\&-.9txu* is Adott egyet BsinUn faleriaiben
,» korbáa javára f. hó 16-éo. Ebbel láthot-j» baerkeaalő ar, hogy kórházunk it akar .Itami, losa i». Vaautaok kéiaan less a
.oyArraj, no akkor mi ia, ÖJsaek ötletesbe jö-yanV a nagy világgal. Caak: azatdn mi>g
í,»^»3nj*^ nBm,"ftn, lian«a.ft világ. Külön.
^Vna.yaautl^QDkautíB\'Yidékre eddig íb
i "W^MWÍ jó ^tjtáBaa) ;wlt, hogy kis, péna
\'!ÍÍJT™»\'j,»*°wtt, pllwi «a io, járulj hogy küoyör ^?minyJ,.Bi«ri míg ogy réoiröl
moipieí)! Jobb jStq iivin, a
.raankis dAi,
, P. P. \'
r. ..... ,, ^-^-.^^rtjbtbiir 13-in 1868.
n f«^Ma» útjától oly könnyű egy
, .biimuvii » J??ín ^gyerisehkor napjaiban, bjmj\'V kfrnpy4,>mondpnraa ?letrol, habár
0 Gróf Batthyány Lajoa özvegyének Vasire-gye Bonvédegylete a követ kos ő köszönő levelet küldött: Méltóaágoa Grófnői Azon bzent,kegyelet, mely móltóságod hon 1 oá-iiyt lelkéoen miül vesztatüz, olthatlan lánggal ég iámét jelentkezett aaon kegyes foloo-gélö adományában, melylyel a nomzei ruk* kant harésoeaioak. fülsegdléaóhes járult. .JCólflsereaördraB bálával fogad ta Vaamogye Hon,védegylete a fülaegélundfik nevében
alap nOyekedótl,\' ra^s résaröl alkalom nyoj-tatott .baki némileg leróhatni azon kÖBBÖno; tat, melylyof nem osak az egylet, do uz egész hasa/ tartozik , a. nemzőt egyik legnagyobb vértanúja\' Özvegyének. — Fogadja lóhát méltóságod kogyeaen hazafiúi üdvözletün-
ket, molylyol lenni megDem uzÜnllnk Méltóságodnak Szombathnlyon, I8G8. február 18-án, moly tiastelőjof Újvári István honvéd aloz-xndes. Vasraegyo íionvóá egylet elnöko.
* Ifja Nagy Sándor urat Vaamogyo Honvéd egylete nzinlo a következő köszönő levéllel liaztclte meg : Nagyaágoa Nagy Sándor urnák! Ha valami van as életben, mi a nemes szivet lázas dobogóéba hoaza, mi a lélek fenaégét dicsfónynyol környezi, bIzon»yára imm máa, mint a hnza oze-retet, b a nominl múlt diosösségének emléke iránt őrzött kegyelet. E nemes jellem ismételve nyilvánult Nagyságod" azemély^bcn akkor a midőn Baját nemea Ooztiinétöl indíttnt-va oly szép ÖBzOggol járult rokkant harcaoan-ink faladgélyezéflebez. Moghfttoltnn fogadtuk a neinen ajándékot, moly annyival is inkább f.-lküttó le\'ltiünkben a tiszteletet, m<-n Nopy-udgod , k i ama nagy idők iteetuény cl t i íj u koniiiál lógva caak a történelemből ismeri, r e nsmoB telt cöupán a ningádd ébredő azenl érzés BUgallalánnk kitolyása volt. Fug adja tehát Nagyeág\'id ft béna honvédek ocvébco az Kgylüt hálás köazönetét, melylyul maradtunk Nagyságodnak. Szombalhoíyen 1H68 ik óvi Február 20-án igai tinztelöjo Ujváry István, mk alezredeü, Vaa megy o bonvéd-egylel elnüke.
\' Fique, nique. T. tímalkovitü úrnőnek f. hó lti-án tartott sartkürü táuczvigalina a Ifjghikurültebbek egyike volt, melyek miüt ilyenek lóH\'zhotoc k ; mart n nevezett urni.l Cutelyen osak 1B a haule uréirn\' vult jelen ée I nevezetesbb családok gyermekei, valamint | a? intézet növendékei. — A házi ur szerepét ( Főtisztelendő Sebesay premontrei kánonuk, I mint iutézoti vallás tanár víaelte. — Kót te- j rembűn folyt a tánc az egyikben a gyerine- -kek, .másikban az ..ii„fjufla\'L j — a katona tísEtek közül is többen joíen voltak : Szállott a zene regeniig, Vajda kezében ez e száraz kis fa darab ugy jajgatott, mintha nyúzták volnn, —caak ugy lógott azon a vo-nyon a Böazürmtiiyi a a rCoómötei azabó de megjárta" csárdások. — Éjféltájban a lucullusi asztalokat foglaltuk el, e az üveg CB sodor barrícadtik voltak a ruhám el hü tárgyai, melyek nagy számok daczára az ostrom ¦ lóktól rCvid eílentállás utan elfoglaltatlak. — a kedves, házi kUaíazonv, ki üróköa tlien ké&zitéaae! foglalkozott ktni vos mamájávai oly jó izü örömét nem titkolhatta el jó étvágyunk felett , mulattatott cb felszolgált egy iránt, — caak as csudálni való, bogy oly apró toromtéaben hol férhet el az a oagy aseretetre méltóság. — Világos reggel volt mikor az utolsók elhagyták a termeket
* Országos v ájy?y u n k 18-ifc februárban tartatott — oly ritka Dagy-Bzámmal egybogyürt;ÖmbQr tömeget éa vásári csikkeket, mínt ma, rég nem láttunk, — különösen feltűnt a vonó marba drágasága, mig aránylag a vágó hízott ökrök sokkal olcaóbban keltek; — igen óhajtandó volna, ha a huaár valahára 22 xml lej eb b szállíttatnék.
° Ritka noraes tolt. A f. hó 18-án kis Csellóén a honvédek javára tartott fényes tánc&vigalomra Sitkei idösbb Nagy Sándor ur ő Nagyaága lo50 fL 0. é. fizetett egy belépti jegyért, — Le a kalappal uraim e jellem elöli, mely egy, ez ideig a maga nemében , — mig e nomoQ áldozatkészség legszebb példáját Clio bevéaendi A történelem lapjára, addig is sziveinkbe hordjuk a bála éa tisztelet\' Orsóiét.
9 Büvóaaet. Kövaaoy Eda magyar bii-véss, s Arad vároaadUapolgára f.bó 19-én Ssombatbelyen honvedek javára, valamint &a aradi 13 vértanú emlékssobrán ik felálli-táaára büvóazi eladást tartott.
e Vasvár febr. 16-én 1868. Ma reggeli 3 órakor egéss kia város rózsaszínű fényben uasott. Megkondult a véss harang, tudtára adandó a lakosságnak a tÜcvóaat; bár nekem nincs sok félteni valóm o én ia elmondhatom a híres bölcacaal hogy: „Om-nia mea meoum portó" ; de mivel énüek és aa emberiség iránti kötelmeink parancsolják , veszélyben rajtok erőnk- a tehetőé-gOnkhös mérten segíteni, BÍuttom én ia a tüsvéBz színhelyére. Sajnosán kellé tapasztalnom mily elfogult aa omberek többsége, alig csoportosult néhány, b a azok ia Öoaze-dugott kezekkel bámulták, szóval aa egész tűzoltás kellő rend és fegyolcm nélkül történt. Hogy aa ogéaz utcza lonem égett, nem ajj-oitók bnzgalma, — hanem aa akkor uralkodó legynagyobb szélcsend oa elötta való naponl eaÜaéanok tulajdonítható. Leégett két bás, két pajta, egy istálló- a benne levő marhákkal- együtt. Az égÖ házban feledett kie gyermekeket, csak nehezen tudták a í már füattól tolt szobákból kihozni. Alkalmilaglátom itt megjegyezni, miszerint nz oly szugényok, akik a tüz által mindenüktől megfosztattak , bármint Iparkodjanak is, sohasem képesek, magukat rcgreasérpsnl^
OdvöB éa óhajtandó volna! hogy akiknek a véletlen minden asorgalom mollett egy-Bzerro a kolduabotot nyajlja, aaokat erabar-társalk annólkül Irogy ea nekík áldozatba kerülne föteególnák. Ami pedig könnyen elérhető volna: ha valamelyjáráahab a tüz-oaet oly ártatlan áldozatai vannak, akik mindenüktől megfoaatatva a azó izoroa értelmében fuldílözragadtnknak neveahetBk, as illető biróság a járáaban mindrn adókűte-leare osak 10 krajnaárt íb vetne kí, s annél-kfll hogy ezt megéreznék, az emberiség legszebb kötelességét gyakorolva, hány are-rencűétlen embertársuknak törölnék le vérrn ktínycit?! — 9) Tán t. olvasóim e nézetet téves-, én czélszerütlonnok .fogják tartani ám.Jegycn ! Do aaentesítae es ogyéni nézetemet az: hogy ón bár mjnt igénytelen poriuem a azer.inooóllen emberiség ügyét Bzivumcn hordozom , — akit a sors akkor ia Bujtott, midiin szegénnyé teremtett, hogy a aorsüldözóttokot a legbensőbb rénnvéttel nézzem, a neludjak rajtok segíteni !!
a Egy körmendi bankó humialtó lár saangi.t fedeztek fel legközelebb. Egy fényképész phofigraphirozása után késsühek a bankjegyek. Zalat-gerBsegen jöttek r;vo mára. 4-en vannak befogva. Jövőre többet
SZERB NÉPDAL.
9íuf niondút tsar uiked te tii 1(u ne ineui oi Tiaerl s. legéav utáü ;
s. "i.iiLadtai tiLt,trbe.n
o ludud. bogv bojoad as ifjnnÍEi
ll k^nrirrn íiipeili világnak ál i;; íiiiaJ jo haragúd net.
as::taü .1; ujrart nom uöpörtpd el
a LöjüvLa tfitii.iséüct igv felel -
uti lrj\'cíi\'m Lalidnál! unt modilok űeiieii :
;:a.rij(ü loiv^um van a igT bcíLűlt)L!: taet. —
A:. rl-, Ií n inásiu cjfcltor ,
a !;a.\'n:a,i;i; Laitiallian Lgr ció!
& niaaiü .lü-lk^r asl mondja nekem Ulrlii ur.íti-.bii. de Dtt-j, i-jiendmoa. -A harmadik iiajnilifati igv s&ál Deliccj , \\ aljatok cl eLTmisiol flicp cacaüescu
ftrep anvad elhagyta, a fekhelyet , 6 hotutt m mar a palakbJt frlua tíec! t A bidcfvii otl buiin all a konTiiábsű , or^g anyád uti béna van a asahában.
0P1TZEH JÓZSEF.
*) H.-I.TPíeljiik , ám do raafnaknsk in lobot s rél.-i lonre g-uadalra. osjrgaliimül: gj-üiaiilciir-ihul &eboti.> forintot Arrnkint me g takarj lant. faistiiflitTin a Tagyouu nőt Togroc 110m lilében agg-napjaink njnLalm&( is Of-gU tereibetjük, mint minilea épen most lii^rallolilí la[)unkbaű a .Ham" buttwita timalatnil irl edkbkbu, J.j Tolna, lm e oiikU00rotatot a nép minden rétegében oKasnAk ! P ierl.
HJyllt postai.
- i\', P, SsigethT-ár Bocaáaai a kivonatos haen .átért :
- K. J. JáaouUAta. vgj cüBlflk-ríntc, fáldvre Js-iitflk oln.
- V. J. KeaiiLhülrre. L\'jolag kénsíégjjal racffkül-lük.
- ü. E. Hahói. Hároiaiisoroii virail — I. F. Pest. Halásoa levol?t kuaoünetíftl veílük.
PiaczI batlvaBâr ?j keletítrsk. SAGI-KAJilZSA.V, f eb mai Sljéo, lOSS-haa. Alaii-aaaitriai mérőnként. Teraoflyek : Il a « a 83—84 ionio a 6 frt — kr. 85—86 fontoa G fr. 48 kr. 87—88 funtos 8 ti. 00 kr. Ugna 78-79 íal i ft. 26 kr. 79—80 fnL 4 fr. 60 kr. Árpa serfJioaak 70—71 fotos. 3 fr. 16 kr. 71-73 3 frt. !ö kr Arpa könOnséges B5—66 fa9. — fr. — kr. 67-G8 fns, — frt. kr, Knkoricna 8 frt. SO kr. Kukorienft aloaa (cainqaaatia} — forint —krttjea. Z ab 45 — 17 fan 1 írt 7ü kr. 47 — 48 fne. 1 frt. 76 kr. 1\' oha,nka 60— GS fn». 2 frt 80 kr. G8—70 fonlo» 3 frt. kr. Paemly fehér & frt — fcr. Pasaalv tarka a fri 91) kr. Gnbo elsGreada 16 frt. —kr.
Liaxtek : mini. Eiráljllsat 0. eaám lo frt. fio kr. L an 2 li s 11 mins. [ss. >& frt. — kr. Lángll s b> mana. 2 m. 14 írt. SO kr. ZaemláUant 3 siáa — fri. — kr. Z • « m 1 e 1 i a a t 4 oa. 14 &t. — kr. Konjírllnat 5 „. ie frt. 60 kr. Eenyfirltant 6 ii. 11 frt. 75 kr. Kon 7.-1. m. 7 bb. 11 frt- — kr. ttnj.l. m. B 11. 9 írt. 35 kr. Rd ao la n g m. I. aiiin ll) frt. — kr. BoBflláap; laássáJB 2. eoáni 8 írt. 60 kr KukorUaaU.BBt ra. B frt. - kr.
QUr CzikkelTxk sürgős voltu miatt szokott rovatainkat kôn^telenek voltunk - hagyni.
\'"SZEEK.
KelolÖB bzurkeoztíit W^jdSíB Jásaer.
Wajdita József kiadó-, lap- éa iiyunidiilulajdonoa Nagy -Kanizsán
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
9. a/áni, február 29.18Ü8.
Kiterjedvo
a\'.-szeplrodalom
kereskedelem, Ipar, gjtzdászat, tudomány és mii vészét koréitól
^serkcaaiÖl lr«da é» kiadó híva ín):
WAJDITS JÓZSEF kanyvbercakedésAben.
Előfizetési föltételek :
vidíkro poatán kllldvB \'
Egój
KÍI «Tre ¦ tivucgypdr*
i hat hasábos petiüjorfrt t-onflr T kr. G és roimlen további beiktatásért l> nítypplij intndun tgyt" beikutáíírt 30 A „Nylli tíroD-Bgy pulii sor belklaláíi uija 15 kr,
Hirdetéseket elfogad :
|H.-ttacaiBáHlarcrADÓ-HIVATAL.Pastea: ZEIáLKH M. 1 Bion-, HaBÍwrg-, Berilo-, SsJffia-ej.-FraLs5ifßH. ás Eaaal-I bao: HAASBNaTEIN k voOler. Upe oá-. Sera-, & Stattßartäaa : SACHSE 4 TAUSA.
A n.-kanissai, realgynmasitim-jmk részint alaptőkéje, részint épifc&esósi költségei fedezésére újabban adakoztak
(Folytatás. >
Ngoa Palini [nkey Lajos ur készpénzben 100 frt,
fiíantnana Rezaö nr földt. meat. kötvénybon 100 frt.
T. Ujváry Illés ur gyűjtött Nagy Kanizsán : Mattoecb Jóacf, Fisűher Jdsef, Gödörházi István, Beticsik Ferenoz, Nagy Ferenca, Csizmadia Ferenoz, Gudlin Ferenoz, Márkovics György, Imrey Ferenoz nrak egy—egy 100 fr.
HBncaey Anna kisasszony lOOfrtot.
Nagy Károly, RotUman György, SíerJl Károly urak egy=egy-&0- frt.
Pavioa János 25 frtot. Úngánköte-lezvények utáni — évi kamattal a taná-Bak. fiaaiéséhez járulni kötelezték ma-
TKtiT Antal orvos ar 200 frt.
Neutmiedler Jdnoa fövndász nr Inkóről 6 forint,
Klucse Józaef 5 frt.
Kőoh Mihály ügyvéd nr 100 frt. Baröza Sándor zalamegyeí 1-bŐ alispán ur 100 frt. "TT\'lnlwyTolsMF nr 20Ó frt.
N. m. Báni Sina Simon ur 200 frt.
N. Simon Vinoze csornai prépost nr öP frt,
Csíkosa János széntmihályi plébános ur gyűjteménye 21 frt. 60 kr.
Berényi Frigyes nrTapsonyból 10 fr.
Korpavár község 3 frt 80 kr.
Langvis-hösoég 5 frt. 40 kr. h Homok komárűmiközsé^ 3 frt. 70 kr.
E)i>Qlregnei község 5 frt. \'"Némethaséntmikldel" község" "5 frt. 50 kr.
FiUvölgyi közsóg 2 frt. 10 krajcsárt. Valamint a kegyes adományi ók, ngy gylljtÖk fogadják nemes szívű jó\' telteikért legőszintébb köszönetünket n.niidötV «at nyilvánosságra hozni kedves kötelességünk, el nem mulaszthatják;i kijelenteni; hogy a nagykanizsai realgymnaUtuni épület nagyobbitására BÁolgálo előleges intézkedések megté-Hatoék; a tayass.beköix-öntcvel aa ópít-tatéi ia megkezdetik, n.irenézvo v&. Tamint »¦ épitke»é«\\ költségek fedezé-¦*j\':njnr;*i iskolai alap növelésére törtigkegyes adományok folyton elfo-gftd^toa(c a.hálás elismeréssel nyílva* n<m%if^h«Qatnak. \' >
¦¦\' A tanügyi bizottmány nevében;
TÁRNOK ALAJOs\'qvk.; ; r:, alelnök.
(Po)yteiAfla KOvnÜrtaik )
Tervek Nagy-Kanizsa jövöj éhes")
ni.
Közeledik azon idcisaak, melyben városunk a szép Yelenezéhez igen hasonul, e*nk az kár, hogy utczáinkat fekete tenger borítja, mely aürübb hogysem rajta gondolákkal közlekedhetnénk. Ezen szép tavaszi korszak, melyben ttzáütásaal járó munkát végezni, utazni, vngy unalmunkat séiáláaaal Űzni, htjába próbálnánk, igen alkalmán arrn, hogy csendesen elmélkedjünk sdrözönÖA állapotunk korszerűtlen éa káros voltti fölött és terveket koholjunk, hogyan le-letne Begiteni magunkon.haakarnánK.f*—
Azon erővel és költséggel, mely egy éven át megíakaritiatnék, ha a vartattoi városunkba jó utoii 20—30 mázsát lehetne H&álUt&ni a mostani 4—8 máiaa helyen,.ez egéss U)t hpaaffiában.alegjiji)b gránit koczkaköveaet volna _ kiiUlivha-td; azon vám fejében, melyet mindenki Hzivewen űzetne, ha a kórház-ntezán életveszély nélkül mehetne végig, nemcsak kövezetet, de ép oly honszu hidat is lehetne épiteni; azon osizmák, C7*U>Ök, és uszályok értéke, melyeket rügöa. járdánk tönkre tesz, egéBS város szég4: nyeinek ellátására elég volna. Ez nem tréfa avagy éloa, hanem szomorú való. flág; tessék csak egy kissé utána Bzámi-tnni.
Elismerem, hogy ntaink képtelen roHszaeága egy résút eddigi nyllgoaÖ belvífizonyainknak tulajdonítandó, mig Kis-Knmása azaal felelt, hogy a kinek utunk nem elég jó, fogjon be négy lovat; mig a lakosság tehetösb része, mint izraelita, elzárva volt a köiligyek-föl ád3í^ erősen nem haíadhattnnkj as is világos, hogy nehéz nálunk jó utat onmálni; de mi tagadás benne va akarat és erély, a szorgalom és értelem hiányos volt.
Épen egy éve, hogy n korhás-ntoza kikövezóae nyiívánoB árlejtés utján biztosi itatott, a költség fele az ínséges alapbdl volt födözendÖ, a város nyerhetett volna ily módon 6—8000 forintot, — éa mégis abban maradt az egész. Múlt ősszel egy darab Osatorna készült a fapiaozon, ea igen helyes, hanem hogy fölibo járdát csináltak és két oldalt számtalan kerókvetíjfót alkalmaztak, az már mégis luxus, midőn a járdának se kezdete, se czélja, se vége, éa ások drága ozöveknek alig van más feladata mint ember óa ltf oldalbordáit folyvást feazegethi. Ezeket «aak például hfiízom fef, hogy ne lássák alaptalannak, azon vakmerő álUt<Uom,mÍ&zerinteddig rend-Bserlinket kritizálni igen könnyű, és sallkségea ia, r •
Iiégí krtíníkák szerint, „ponunt lu-tnm .huper lutnm et dictint viam." fi\'í-deiuk Bárt aárra halmoztak én neveztvk viila ritnak ; mertn^ ivei cselekaziink ini helveaebben mikor murai laza kavicsot hordunk fpntjketlen ntninkra, fi azt hisszük ezzel mindent jól végeztünk; én ha mar Árpád korában ríízaet raktak össze éa ezt hivták hidnak, mennyit haladt azdta osatornázáHÍ iparunk, melv-nek remekei nvitott árkok és a járdákat átazeb\'i ferde tólgvfnpaflók? — Tíhz-telem n régi jogokat, az Öhí alkotmányt, de már a technika terén mégis n haladást és ujitilfit bátorkodom ajánlani és mindenek Iblött azon elvet, hogy többet óí»zflze], mint eríivel,
Az átépítésnél elsu ténvezÖ a tnlaj, mánodik a burkolatanyag.
Talajunk n lehető" legrosznbb. homokos agyag, más szóval iszap, mely a vizet hamar beveszi, aoká megtartja én általa egészen kásává ázik. Nehéz tehát az utépitéa, kivált-képen mert kásává ázott alapon Bernmibt^nrkolat meg nem áll, és amint tffl||píztálasunk bizonyítja, kavios, tégla, loTKoesi elsülyed. E nagy veszedelem ellen caak két orvosság áll rendelkezésünkre; vagy a sár fölé oly vastag szilárd burkolatot hordani, melyen át a kerekek nyomása nem hat-Tiat, vngy a mit inkább ajánlanék s a mit eddig nem próbáltunk : n fár képződését vízhatlan burkolat által meggátolni.
Burkolatanyngunk murai vagy drávai gömbölyű kavics, melynek kiváld róna tulajdonsága, hogy a vizet röglön átoreszti és egymáslíoz legkevésbé sem tapad. Két lábnyi vastag ily kavicsréteget egy súlyosabb koasikeník könnyen átazel, 3—\'4 lábnyit behorpaszt és kimélyít, ha pedig régi szokás szerint 3—4 hüvelyk vastag kavicsréteg jön as titra, ez 3—4 nap alatt nyomtalanul alásülyed : hogyan legyen igy jó ntnnk ?! Tétetett kísérlet téglaburkolattal is, eredménye kielégítő, és még jobb volna; ha n téglák nem szárazon, hanem malterba rakattak rolna; miért nem alkalmazzuk e módot, talány előttem, de talán még jobbat ia lehet kigondolni.
Egybevetve talajnnk óa kavicsunk sajátságnit, gyökeres javítás gyanánt oaak is n vízálló mésznek mindenütt! alkalmazását ajánlhatom; ez less vizkór-ságos állapotunk egyetlen BÍkeres gyógyszere, melynek mikénti alkalmazását röviden leírni megkísértem.
A legtöbb nngy városba
hol
*i h. Lapunk ívűit 4*1 aav. 2-An kitt SJ-lk tiímit. " \'ßserk-
Az aj ipartörvény érdekében.
üoacan. 1868^január bábán. A hazai ipar, vagy tnlajdonképen aa iparállapot egésas országsáérte mozogni kezdj anélkül, imgy mi a kije-leltnek látszó törekvási otél által valami különösen ^épülhetnénk. ,
Rnjátlfigofl ipnr otthonos, az iparüzö testületek emlékiratokat, kérvényeket készitnek, melyek lílialán iöbb, kevesebb nyiluággal, é* színlelt nyomós okokból a veszedelmes kinövésU a^lt czélirend»zer vUszaállitáaa melleit emelnek Hzót.
Az igaz, hogy hazánkban az ipar- . állapot nem épen rózsás! de ezért forduljunk még is el az.on nézettől, mintha a régi czéheknek minden lényegtelenségükkel egyiltti vissza.behozatala ipnrunkat kedvezőbbé alakíthatná át.
Az elszomorító jelenség okai kevésbé találhatók fel a inai ipartürvényekben » legkevésbé lehelnének elháríthatok a létezett ezéhügy felébre«ziése által, keresnünk kell ufókat leginkább a jdcu követelményeinek megfelelni ktlla közlekedési eszközök hiányában^ a tetemes állani adósság miatt folytonos növekedettben voltodóteherbenj—az e miatt mindig UsBzébb s Összébb aszott fogyasztani képességben; a közigazgatási, a politikai a törvényes formáknak a rövid évek sorával aránytalanul sokszoros változataiban; — az ezekkel karöltve járó jogbizonytalanságban; ---as előbbi kor-
mányrendszer alatt bekövetkezett ország gazd ásza ti érdekek teljes elhanyagolásában; •— az évek termelési moa-tohuságában; és még egyebekben.
\\. roaz állapoton, azonban egy életre való népgazdászati politika, kedvező évek, b a társulati hatalmas szellem még segíthetnek, de nem pzabad, hogy a mtíiper terén vele természetszerű kifejlődésnek, általános elméleti alaptételek ntán hozott, a a mi gazdászati viszonyainkkal ellentétes ipartörvények és közigazgatási rendszabályok útjában álljanak,- a a legjobb törekvéseket meghiúsítsák.
Ilyeneknek kellene feltétlenül kijelentenünk as ipartörvényekbe netán beférkőzhető, a régi czéhrendaxer mellett annyira gazdag sorozata tiltakosrf rendszabályokat, a pedig annál inkább, mert éveken keresztül a hatályban volt, s még levő oaatrák ipartörvény alapján snksserll társadalmi, s magánk jogi viszonyok szövődtek, melyeket megingatni, kivált egy alkotmányos államban, legkevésbé sem saabad*, — különösen, s főkép pedig a&árt, mert; iparunk, csak ia az államnzervezásn*k-megfelelő szabadság mellett képes d*oa-leni s eríít nyerni. M !\' \'
Mi nem. csak, t hogy nem jb&öÍ^ÍIc inugunkaÉ aaoastrák fiparrendsösr delniezJíjeUl feltolni, 8 annak netdni tökélyt -JtliadliÍ^liiy4""\'ii!éilá aéyyw• ia távol állunk, sőt inkább annak egy-: neMny^ígenjelentékeny hiányát i rojttte | meg; a íégi oréhrendtserrel wemköot
(azonban egy félre nem ismerhető -ba-ladást mutat Tel; — mert még a caélt-
rendpiptegjf, öhdIUíiparosnak, a kebe-léb^MéfflM>i^fl gondolható ihd--^doa-megnebenik « a mi többi többeknél azt az tlltnl elérhetlenné tette^ert^ képesek nem voltak >a* ^mPaíerralU. »f:. remek kiállításával ö«S3#k$tottsokk3U ;
Féget; a remekmübeiji*aknjg^iLf#^ 1
dezett, vagy csak ftIfcde«i{^^Í^4^Hldoga}^ ? B ha \'ánvokért kiszabott rWmlntetéseket, melynek jótékony ozeljat
\'ányokért kiszabott p^._
-aHrijtelesHégbeli vendégfíés terheit snt. viselni, minek \' egyedüli jutalma a várvavárt mesterlevél volt. Az uj ipar rendszer Üzlete terén uz egyéni munkásságnak egy majdnem korlátlan szabadalmat engedett.
Bár 4>e4ip^v_ii-q fU-inéi lássa- nzanban aV\'embér a szabad kézmű iparnak erd-^sö—eiaelkedütt alaptételét, n törvény életigíéptejéaj módját gáücsolut kell, mert , ez készületlenül történt, még
\'jriueíéf-t az VparUzletekre hitelintézetek . állittaUakj volna fel, raégm előtt az iparos általán értelmi mivelrst\'ggd hut, Uogv igv «b nm*njr. es-a nzelh m ry.cn két hatalma.* e»zk uZvvtl lel.\\ i:fiíiz\\ti tilHilt t\'ogadhatort volna el a kikeriitliet-lfcii versenynyel. - • / \' íVt\'-jv UOv •
Á „HAZA" életbiztosító bank.
ideig éló\'k befizetett fölös filléreink né mi nyereségei élveznek is, ki az, ki ezt irigyelje tőlük buzgalmuk s fáradság u-, jkőrtja-kérdoni ií$nf méltó-e n munkás kérdem van o^zorgalma-^lulbbíSmJ^ annnUki má&ojc boldogn-^áBft^és ^«dogitilsa ntán ígyeksstk ntar
yen ^ítéz^f, ynek jótékony ozeijai lehetetlennel nem ismerni ugy bizonyára az élolbiz-tositótáisnlatét csak a legelfogultnbb> vitaíha\'jn, do még az nem vitázhatja el.
Ki ái nézi a „Huza" életbiztosító haiik szabálwwt az.egyszersmind azt 13 látni fogja, llügy ji t;ii>nlaiul nem Önzés vo-
aérli. mert kiviláglik nbbdl; hogy még
a nyereség szegig az és árvákkul. Ila *ah
¦•t is ni>\'g\'-\'-zt |u bi/.u ¦Ihugvuttdfckal. özv
blZtüSil |ll életet.
•i őszekkel
letett tókeje vagyon, melyből ,töhái meg ily szerencsétlenség cueten is az az illetők aránylag kárpótoltainak: do másodszor s azt jol meg|ollrjegyezm, a s/.ániadaBokTiyilván"kezeltetnek, minek uz a torméazeteskövetkezménye. hogyha éBzrovétetnék.i pilazenht" - a kifizetendő összeg felüt haladja! ama megki váúlaíÖV ^pénzmennyiséget, melyet uz életbiztosítók leraktak, u társulat alaptőkéjét a szükséges arányos mennyiségig megszaporítja, mely. szerint tehát.a buká* nem kövelkezhutík be. Továbbá uz m-kevés lelki nyugalmadra szuigál hat. hogy e társulat részvényeseinek aoia; ban. hazánk elííL.eló\'ub Untért Cinlúduli iH-.cit találjuk, hogv h kezeiéit bv.ni te wnrrt U-knifélyek vezetik. kikben iim-
koniban \\ [ig. ezen < halála ha
l l\' luta,
UDVC
sazi\'
\'Vagyont igyekszik szerezni a bankár, » gazda, a !ud<*«, tudatlan, szegény, yngvont n művész, iparos, ke-Teskt-dó*, egv sz\'\'vnl mindenki. légien bár magas vng\\- alnesonv aghol szillel t-lt, mert tu>íj;t, hogy ha erre építheti föl jövőjét, b;ztos alapon n yu»-szi k ¦ az:
Ha anyagilag veszszük a vagyonszerzést, semmi kétség, liogv az nem a legnemesebb czéln törekvés; de mii ho\'.azért iparkodnnk vngvnnt szerezni, j t.,vk 1
e ves
1 fr "
bar mikor tonénj-\'-k tkezó na|> is, CMJiídjá-A/,m,1,;iu ha .t ívnd,-! te-l. mely ezcrmt u:-*x o\'\' nv)g i* ij.lit;t. cv_-iinint Iji-tueierid ¦< újszege u\'V Cni-i\'Ui\'f vau s/.a l< vn. li on v IjLvi-itiut\'¦ ;tn :\\ kamatuk l;;inmt|ai i.^
- Itg-.i.Lllb l- cm; ktli Illeg ellil- ..
miszerint u/. tw. I 1 \'lM.i |.jr. ]« ie^vvii tuot-ve. mi C-iil ad|antik, unni iuiltt-bu m «ni lil viu biinuikyr lortvnemi\'.) halála eseten, rogton t-s puntosan kihsettetik
Igaz ugyan, liogv ulv eseteknél, liol t. í. a/, egyvii bufoí\\ittt.-MHitiin meg vagv 30 —T>. sut 4U evjg i6 el : a tarsnia: u\\er; de azi.ii^uz ani. hogv a biztosítás utanni lnrte:en liai.iluz.isuk úlhil e nvr reseg nagyon i.-> elleusiilvoztatik es niondiiinjuk. hugv ug\\uncsnk megapail, nzuntoliíl. La kedvez a véletlen u társulatnak (iziiz. ha a biztosítok hosszuele-
hogy az által fZelIemi fÜggetleiiségUtik att^ijáVTeTmyssukf" meg, nem \'azért té7 hát, hogy egyedül életliényeliT.Unk eszközéül szolgáljon, be iell vallanunk, hogy a ozél megvan nemesítve.
—Ken*- nagy fáradságunkba kéKTl. ¦hogy,r\'dnpílsetatást szerezlles^Ünk magunknak n; felöl, miszerint sok egyén, Bsellemileg független, tudós, iparkodó értelmes^ egyedül böloireszes, Fárödsá-g-oní nrónkájrt^ífl szorgalma után ép oly helybsen-neveli gyermekét, mint akdr-melyiU: vagyonom;-ft^t sok esetben nevelése\' oícosnbb, elSnyÜsebb és nemesebb- i»\';,:!~ánida nemes fáradozásának omUmkktJt -lészen áldásdus sikere, ha Rabléten óléfét éa keresetét még évek hosáztrsorán -át egénzaégesen föntartjn da &ány\'vóletletv eHet johot, hány nem várt^ásörencséUeridég, nem remélt ve-akadályoztatja meg nemes mnn kaját? egy enlyos betegség i\'gyhoz Ekcgezheti, \'a egyszerre meg a agyon aWdál yo3Vtt--«ddtgi- - möküdése-" íBf í íí j" mégy e^y lúrtelenV luilál" porba "Hajtja" éa a ma még gondatlanul éld cstltíd holnapiniár - búnak <!lesz \'áldozata\'\'és lflf j«bb caatban • nyomora - életük,1 ha e^abet^ nem i is, el vesztette dnyagí filg-
gQtldDBtJgéf, í ím
.dL«Jn íaeia- borzasztó todát, mely éjöítenüát^iem botuáti álmát1 ö ¦ család-1 afjfWaaeta^reyíniöly a legádefleMi^ürüm lttt*44j»i egyeibrre,-amint a" jövő o bús s^fiJtáAiznegijeleni ürmöt kever. \' uoIggfekaiáBíik \'tehát\' magunknak biztos e^nijttWít szereanV igyekezzllk jri«Rí njru^inninkat < biztosítani \' s ezzel ftp^ittkniéa^kÍTt; <• >
-^-Ae>Uisto«,«át ftHmeje kétségkí:\' vOl^jdtákonyság elméle|ébiil; 1 lériett flUfta^p agy: pk>mjnt n\'takatréki-pénz-t&i^véüki irai^ai«,i • lalenozházak.és ío^;maVt4^fráity\\i intéabt, melyek mind \' mind,láz i\'«gYLmHé*gekre;
r.rlfjiagár»h«i>«.WíeSl áüsé grb1 ^ feiíIriUaftff\' ís^iszáitiitliatlan J4lwe^f«4pin^(í\'í>irva;>mt!gb*03Ulhet-ta^fy*^Jtíria&rtInpitri\'kt a\'hosszílb^ i-^aj Mifita íniu < "í i,f a .\'"fii
¦<iámban t>vkkal í\'öl ilhalad-ják nzukét. kik csakhamar elköltöztek, ti leieinefiLTien nu\'gsza])urodult nvei e-m-\'ny nem egvediil a társulat pétiztár.i ba szivárog, honnan bizonyod rész az özvegyek- é« árvákkal megosztatik, mint föllebb előadtam.
Van-tí tehát egseilmi eset, egyetlen árva ok. mit e tárhulut tszarnúre vélhetünk? E-ttcsak a roszakaratu teheti, ki a legszentebb czéli ím bemocskolja alávaló rágalmával. Ám Ítéljünk, de Ítéletünk legyen elfogulatlan; és hn-az, akkor be kell vallanunk, hogy az éleibízi tositd társulat azon valóban nemes emberbaráti részvéte által, melynek kö, vetkeztében fölös nyereményének egy részét, mi különben öt jogosan és igazságosan illetne, uiegusztjauz árvákkal és özvegyekkel, mig vesztesége esetében egy hllérrel nem követ*! többet fizető tagjaitól,hanem tartaléktőkéjétől fedezi vesztesegét: a tisztán nyerészkedő hason vállalatok körén .t.ul. felülemelkedne, mint a nap a delelő ponton, cuhninaU
ígen —¦ válaszol valaki— de hát ha keservesen koreselt filléreim, miket magamtól és családomtól . megvonva az életbiztosító társulatnál leraktam,ugyan-cgak bukása következtében elvész, éu szegéay mitövó legyek akltDr? avagy megtérítik nzt nekem? s hogyan, mintán a< táráulut. maga is oly állapotba jutott, melyben követelni tőle már,csak azon egyszerű oknál fogva -sem lehet, mert inkább a biztosítok veszíthetnek kevesebb .összeget, mely veasteijég dltet ugy, sem te«zi tönkre, mint a tárául a t oly, tömérdek;, összeget; melynek termé-8z.ef.fi«. kóveikozményo a koldus bot.
Ha csak ez - az uk aggodalmadra édes olvasóm, ha egyedül ez riaszt vissza az éloibuloaitáaíá), ha egyedül ee hlífi"W-\'bhzgalniadat\'aazíilnéíitl ellenszenvet iránta u^yiftszem e^y \'kia magyarázat és meg vagy nyerve a jó Ügynek. -
Ae \'életbiztosító "társulatnak: ugyanis és pedig mindenek olŐtt biztos alapja,
r mar inagukbati is tli;gst^ n ! ia vagyon . mindazáltal esa ic <:v(.\'bb nvilt njtuknál tart*) ¦e;c e-, hírlapi jelentésük t I tlbn iz m lletti il
yálail ei|atéfi,i tcáiiiáj, ¦ feb. Jü4D«iwák-ujiyan monydorg^tt. Azóta a CBatlótöaben elfugy az egonz kiadna. — A tivtrdai tanfo-
i\'lyamra 20%aÜ-jgbb bnllgHló Vn„ bfyogyea.
ryc. — &Tn|W rSndjell késxUlnck Mnpitoní.
;— Kaii-ebail\'i^Hjt^lycs 1)1 mlöragíly tört ki.
A »ul<riuAdit királyi CBcrsome azámAru tá{«|ált>-dfl|l.ii.LD!: BalsHűa .Szt\'gBzúrdon vá-
-l^Biiottí—líebrgezon vidékén epy 100 évea irggaalyan él, iinokaja Ukodnlmna vi^an tttiiwdt n h\'folyft farBnnK(in. — Byszörmó-nyi Lúozlíjt nz ismerőien purben efiy évi fog-ei\'if; és \'J ezer foriiil birságrii iieltcU,
zala-megyei lürek.
— Ktttljy Emi) Iwm véd bari nagy Ntigy-Kanianiífól siotrtcsat: eg-yikcrdéiyi hogyuvk tí^rvönvoBf-n „Üüni-bcgvii-\'ku IimtuIíí uliaat--i-übl-u buzgólkodik, banctii a jjifiku- vucin .¦í/.inhrlven t-raL-briido eir 11- le-<$ i lupr :i >^y if.
n arnnvnt in Idild\'itt. melvpt a Hu
,ic n leg-
j uzj.).
k minta-
illetnek.
. 1,
_t til
! ke. mert annak n)<-\\ nif\'fj jn.-Jii.r l.n-y.-
j iii-s inni^tiba juthatnak. íi\'Tí; : -,;/.
j 1 t1 ! ütni it n il 1 i t
. i>ií ¦¦. ;.: \'l- : ¦¦-¦/]¦- i r.!¦¦¦/.( :
\' i I 7 < 1 t 1 t t \\ It P 1
j hihet iniiü. mert ha vnn k nzh a-v: i \\ i; í?í-I ii.\'ZPt. mfclv ea vszerMiiind szí ián! a ;a 1 <>¦, j i-í nyugszik: ugy e táiMilatt- víí!\';!»ím j nzikl.ira vatrvon loleyntve. j l\'enM-Liis*— kérrm íz*r]f n —*-;l"nvp i ted imnr! — r.sak ugv van h\\7. a i)"-<j: I a bt-.luetett ¦•¦¦\'.¦z- u ei tekenitfieth-n ic
ott htvtT a iieikii\'. hogv o^ak kamat-j ját ih elve/.tiotTiéin. ha annv;
, IelieIdegem votiin. llop v csa k a^ \'¦ j lüutin tonntig biztosit hat natn m:i_*n-[ inat s élni találnék meg vairv hnsz c-nt: \' e 1 (ll \'Ov1 t ortntut egészen betiíel!\' ¦\'¦ m . I és reám nézve holt anvaggá válnék. | mert nem értéke^ithetném, nem velirr-! néU beRíle gyermekeimnek pl. egv kis | íekvÖ jószágocakát, mig ellenkező aset-| ben, ezen Összegnek kUzdmitliatlan hasznát vehetren volna.
firre niindeíTe-t^fí#Eítt azt felel í-m, hogv könnyű m^pflíkor argunientizal-ni, mikor a multat átéltük, inig az előtt mikor még csak jovó\' volt a mull is nagyon különös nrról föltételen okoskodni, miről bennünket senki sem biztosiilmf; ámdi ar,ért; eltekintve az ellenvetés "helytelenségétől, és jónak tevén azt föl, hiszem, hogy kíelégitüleg fogom azt luegezdfolni.
rK.ilyt. tsöv,,
•------J"J "u
o iizrtazvijiroa cgveoilli honvéd-¦ L v 1 -:tenf ii U-j7.Lvuléao l«\'llicBult íJ^\'\'¦IDm\'"\', vu-tte.. bdvuzuljiik a „kiaaolgait cserepiur n lotiiilí uicapjen. ! -— A k « 5 z t li e 1 )¦ i orazagQB gaztbUzsn
i.^HilteiPtcI.-.k b.»lln»t.H InTftlv f,.tv1(tD\'.\'i-
• ,L I \'! \' ! 1 t te i, ai I in i
W6 6«ntk tul, ninnb^u ereduienytolButll; mű-sí i.-iii.-! az i jiíLf- éa ker"altfd-liai min ig? l-r [-: urához furdnltak. A líntonnkritptr-antte^g tn-¦aU \\uluünii [mUajuL iD-.-^fizakuiiEt ezenvüsl
fali -1 I , L
tiír-.a leptcttotjiek t-lutbc. Az f-Mott U\'lLr--
¦J.VBege
I)
[.üh,: A f-J-::. .ureulatávfl! k» ialjl..;! viz cut \'-•gítve, n raer;y cbüIí a tolüalepcs vi
-k.-L CBftk
Heti szemle-február 28. 1868.
— Wilnábua mi-gkezdettű na oroaz kormány a le ii gyei birtokuk elíidáuat, mely kegytillenBégy- éa irtáBt azdndökAaak knru-ráia. — KÍB-Kajdoa e*gy gyerraok azülotett 4 kézzel. Néhány éráig1 ólt.\'^-\'A fnagyar-orflEág-gyülés marczláo 9 áo lilvatik ituoze -r-[ A doíirr?«zűnÍ Csokonai szoborra a IiíeüH niiny 35*JJ frttal readalkczik. — r«nz-il Mór a delíigatio albizottmányáb.in inditvú-nyazta a göllérlbegyi eeiladclla lohnrriitAsat. Jegyzőkönyvbe vétetett. — A gyŐrvidéki gaadaaági egyosUlat f. évi líitijus ül-nn ekc-varaűnyt rendes \' Zalka Jáii.ia ^asprjk ü mga lukéi birtokán. — Braaty ,in; > kutyaadét boa bc, a jüvediílpm a Bzogényuk felaegélyeié-Bór\'o fordittutik. — TÍlrr ilécaub keresztül iámét Pestre érközik. \'— A rnennyilörgü? ménkű mint rcclamo caínáló. Néhány évvel ezelőtt egy < komáromi tryiimdnsz kiadott Qgy naptárt, mulybou niindín Dapra heóIó idiljéslatok la v/tlíak. Hidfin a azadiii\\ kéziratot a njűmdábati ólvasfla, észru veazíj bogy fobruaria-rft1 nlncso^\' jAbIbÍ. ílertten\'\' jiVtat a. nyornda inaBt* faasan ut-^hoa % kérdje meg m\'íHrjnnnk űa ür<jp holyrci. At iaaa olfut a tiriit kArty4sya, találja, előadja a dolog ipl-b«tilótát. A nyitod ász azonban; nom Ía ball-Ja, inert nlvin tnerŰlve kiírlyaibári. nUtiaz-tAlja" ón észrovenzi, b(ii;y\'ir»9ÍÍ nbÍaltu-hiz játütt; „Kjnya\'inoiinydargÜa ménkOl u kitilt fol liarpgoaan.-Aa, ianí jsi\\ ¦. /élolutuok v6li és vÍhskíirohan a ny»tndábaL-r Boletcazik, lnigy fübr. 13-dn inonydürilgni fftg. A nnp tár mügjolcnik a a gazdavildg bámul. l\'\\iu. l\'d. rfmenydörgés; A világ nóvot", hanoni a
•<•;:•. l.k 1
..... lti|CBi kozeeg ellecük Lífí.Lvt ü; -
ben r..-tiih\'sü porí>ec h.tz.jtt :geri \\n:é.v<izö :it-l-i-k ví prehajtáBanak elír.tit aüvftn ol\'\'\'. makacs elleDazegü It-bú k ti ek k a v.-l tt .-j mérv «1 ni\'ílerirt;, mert Zalame^ve Uűzgvuluiie elle-nLli a kuriiut.iliu.il cIruiidflvun ogy uaztalv . )ii« Uiituirisag f. ho iii-un miután a bosEa-üik kiküld..11 megyei választmány nak f.-i-vti.ijt.idíté oktatási Bik»rlelen maradott, c n botftógot ni-\'írflzállotti éa a végrehajtani QjuiikulaL.1; rnoat érinek fedezete alatt félje-Bith-tniík, fel tilt\') b aj n i - h , hogy az ily nagy-Bifracn Bujtott, küloijber. in azeguny közacg I egy kontárkodó oly izgitáainak uaett ájdo-j zütiil, ki migiic érdfkét uiijhaazváii tőlük I4Í\' [ ttot kicaalt, éa ögyökön gegltfni nom tudoll; = ftziHibanjóí órUflaltlektül hallottuk, hogy az íz^\'i\'é flfiigatuTt ée u törvénynek már dlBí-lg.iltatott.
cr Íj Hajnikban az angln magyar bitclbntrk egyik igaígntó Ingja Wodjancr ur Nagy-K<i-niittiln mogjvlíiit ét néhány ÍUrni tusoérrrl értekezvén, ezekkel ludricla, hogy a fontírt hiti«l tarauUt itt egy tiuk bnnkul akar felil-litunij egyúttal mintegy 1^ kereakedelmí czég által űL-vesctcB mennyivéga részrópye-keí nblirntott. — Mi üdvözlünk ruibden pén>inteaet\'.\'t, mely liac-.inkban megtelepül, de aajn\'iBan voeaaük, hngy vároaank többi liikufi íb, kik réazi vnoiji óhajtanának a vál* lalittoél kirekceztöttek. Figyelmpztetéa oká-crl jf\'inak látjuk ö hilyen felemfIleni, hogy váriihunk Bzánjfia pnlgárja qt eltilt néhány evvel „leBsámitotó intéael0 Felállithatáadra l-ngedélyt nyerlek, du hogy a szabadalom ideje még nem,ijá.rt -i^t helyáa látnák, ha esen tárfiaaág jogaihoa -rugaszkodva, magát mis áTtal kÍBödorJatni no engedné.
— A farsang uloUó napjaiban ,egy inast TDDatero a.aííílöhegyre küldötte kr borért, azonban íi is öniütt a garatra, olyannyira, hogy nz utón szivkoreko megakadváOj a&Bgény i borinzákofla\'ag "kora átdozata Ifit}, meghalt. \' 1 s:i\'J\'
— Z a 1 aü g o r a z e g, febr. 25. Fartfaa-gí.diaiunk,.mely- aa idén vigan fulyt, február 23-án az arany nB4ráDy"-lios cajmi^tS veudégfogadó azópen feldjazi tett tereta^bea nz uj-koríiAa j\'ávára tartott táocsvi^afdmmal fejeztetett be.1 —1 A jótékony ezM-j\'TaBy\'*a farnang utolja b!rl-B varásfléfBvbl1? — ^Nera tudom; annyit: aaonbao! bizton \'marék \'mDl*"
-daní, hogy a terem a ni«llák \'ase.bái E0fl/o-Ufiig tömve voltak. Vflirdégfogadáaank ^ italai- óa ízletes étcloivol .róagábak órdobiet vívott k!r Bálkirályb\'ét^l^po\'tnpRl ioc|loi-vo ~i- mégío dlflaesi^kopadrubórválaBÉt^-ni nom tudtunk, mórt a. tl&ata egyazatfia^ caakn,üm loin^aflpyitií bálkirálynjiyó latié. A begyült i5»azegl)li\\ lií&Bűtyón lu\'mdoo ni-von novfllü^do-ikiBdáBi\'—\'niöradt o vdroa reodolkoBáioro.<S07-^rtv o. ó. tiazta jilvodc-lom, moly aa uj kórbás azűrvozóaóra lennd fordítva. V . furaaiiginikat \'iaondi-a lnljtl napok váltották fel, mely idő alatt kereaz-lónyi küteloflaégűnk töljoBÍtéBÓn kivül egyedüli élvezőiünk loond as, a ini télen a falusiak-o t. i. lapok olvafláaR- S s . F.
Somogy-megyei hirek.
_ Ö o m o gy megye \'i knronár.áaí bandérium dí^zrühájAt » bjdi.j^ népszínháznak
adominyoBla-
__Egy aoroogy megyei kereskedőnek 60 Uroa pero von ii kír. táblánál.
— Laügyeltóli, febr. ü5. KÖt.»ó -günkbea a farsang utolaó Tnoó>napjámik eatvéjén egy dicséretesen említésre mehó ünnepólynok voltunk tamii. Ugyanta « hely- ^ _ béli itr. Ukola nBvendékfli derék tanítójuk j larlult rendezése a f«lflgyelA« alatt színjáték,- sza-valmanyok és énekkel egybekötött táuesvi-<nUml hatályt tartottak, Mclyeu nz erd-.-kl.-tt szülőkön kivül saámoaan megjel-ntek ugy annyi", Imgy sokun caak a ked vo-wrfeldUaitcU loctnon kivül liallgatbatnk az érdokoa előadást. A kia múznafik mogl»pö Ügyesség s ti»sta kíejtéiiael adlak elő szerepeikéi, E»ük\'bevLgcz.tévtil n, formális r.íiii-p«d tiincziielylyé alakíttatott át. — lüikn li\'lki élvcnet volt látni mind a tám-rra kerekedett kisdedek, mind p\'\'dig a Jelen v„lt mülök lelkesült örOmét. Az elismerés áli.i-lánoa volt, rai as iUetii tanító ur farad hullán Bxbrgftlmát a legnagyobb mérvben megjutalmaz". Adjon laton lobb ily az--p tehetségű s buzgó egyént a neveléazeti pályának! Községünkben a farsangi utolsó napok általában zfljofl mulatságok kiirt f * -1 v -
Uk le. II- a/
— Csurgó, 1 íOS február ho L\'u-.ui Tisztelt s»erkcsztö ur! A lu-iy t>.-li ,1 ,1.< r egylet f. h. 24.í>n dalea(élyl tartv..u, in.l.tv.. érzem mag\'tmat, mínt annak Hgja arról r--f\'.--r.iini, mar azon okból, mivel kar uh- nt eru 11 >i l\'áaztnr A. nr es alkalommal bebizonvit^Kn, mit lőhet bizonyos sz.ikb.m értelin.^sy^ e. urakadhatallan buzgalom által vejihez vinni. Uyermekek ugyan nem tartóinak egyletb.-és nem is azért m"ndora, mintha a helybeli díiUregyK\'tben, »-\'iek képeznék a tagokat, aol nagvon ifi derek fértiakoól nll, — kik karol t-nait egyet vagyok felemlítendő <¦ i. t. Tóth Károly urodsliui pénztárnok hím!, ki kellnmeo éa ércztcljoa teDDr hangjával akármely dalárdának ia disitre v.ilntk, — hímem azért, mivel ez aiknlomm.il n helybeli gvmnnaiura énekkara, melynek karmestere szintén 1\'. ur lovon h közreműködött az előadásban.Caak is ket dalt unokle a kar, dií etek, bár nagyon Complicalt, de még <: TnelletTTgehne^ei iraiigiejTÍíök -TTrhtnak, ép
oly nagy biztonsággal lettek clö.ulva, h-\'Rv he kell "vullannfik, \' -nk értelm»spóg t\'-a crelv folytán lehet ilyesmit előteremteni. íiem ia kétkedtünk soha I1. ur képességében, de az e\'inlUett tens ror-g- csak aatlárditá est íllolö elismerésünket. Kár, hogy ejeles férfiunak alkalom nem nyitjtatik tehetségeit jobban gvdmölűBAzíivó tehetni mint ez itt nálunk lehetős. A fériiakat — ranjd megfeb\'jtkölteni, hogy propria laut aundef- de azon tudatban miszerint magam Ugy szólván a íze kér Ötödík kerekét képesem itt, még is kí-lnlondefe))-bögy ^"nagyon jelesen" működőit, lint eddig egyáltalában az előadásokról mondani ne 10.-6*0ktak. Da uum is hiányzik ítt
lat yolt további! a férfiaknak masnin oltó- j zeto íb, a kinek Hevét valamelyik hölgy el-lalaltn, oi táne*iiIhatott, — képT.elheli Hsat. j aaerkeezlfi ttraiir hánv enibörimk esett 1o akkor nz álnrozn I — Valóban jó lonno ezen figurát az óloibi-n is alcaxnl, talán nit\'giiigy-nii a képmutatók níilmn ogy kíssó !? Főleg podlg a ini ozeu bál lényét emelte, volt a zi\'iiokar; mórt n Vörös Janeai gyÖri jeloa /.i\'octáraulata mellett felhevült n aol* ifju ko--bel, ós a vidámság egész fényes reggelig Moat podig az ifjtisilg faradul mait 1 alunsza ki, a gondolkodik arról, váljon a su-1 b"l, melyet Ámor nyilai okoülak, Flyiu\'en t bidzaain cseppjei vei hogynn kulljen bo-ln»gtíssteui. — 6apperloi! m(>»t \\paz**m vura, hogy mennyire beleim lydtoiii a liá-| h.kbii, pedig ínég másokról is kellr\'iie tndó-j bil.iiiein. — Tttlán nzl tudja tiszt\'-U b7,i>r-keail\'i uram, hogy Snnron ig\'\'n cíuiihb sicp : várua, hanem a legszebb h-dyír, Imi a sétatér l kínálkozik árnyai fáival a tárad t flelaK\'.kn>k [ (miyhrl nyújtani, és Imi ;, l«-^kitiii.óiili niodor-\' hali épüli paloták bÜBik.\'lkodnek k i<n>„i,l(n\\ 1 1 — mondom r.?,rn hely.mi, a n-gí v,.r ur»k-j m i;mi viuiya, mélvségt\'s főnökével a laom-\'\' I lt léniáival épen ugy tűnik fel, mini a nu-\' m-t m.iimíja: Km Kaiiat, nnfuiri Aui:\' - l\'iív ; i..tc/.ik ;i rStar!ivnr^rm>i;ílriingfi i \' ..mi sbí-j** i\'i-mpri régiség ("ivarokból all, kilt a bjatjá. , tűik i\'»rrgi le^Liból a tor te ne 1 un;t akarj,ik i.i\'.ulmÁnvosni, vagv tal.-in ni aroklia csór-1 ^...Íf-eó kanalisnak gy Ony órk<ni ti\'-k, ni- ly -L zuhatagot képes, valóságos Niagara Vi si\'.tn, — megU-hel m-ndyiti, hogy «•* k-<\\-l !1 ka, hogv <? nwmet bzht*. t .¦ i nivsi- tí rük-ifl tg oly nngy kövülettel líirctik, d\'e, li.F^v ii közönség ni ép.m nem gvon vor kódto-ti, .\'.as iii uiiiinil aicber\'. — V,iUmint iium gyl.ilyorkudtett\'.- nz „0. liotfí\'-ban L. n.-vlü , iütt\'zel tulajdonosnak egy cgéez állu hóig koí-i lóit végetlen jcremiadjai, melvk i-geaz a ¦¦!•-.nmrlrsig ingerelték a koi-,(i«*>get. Iía-, n ni iijuuu volt ujdonaágunk ia, ea pedig o \': bó j-en Gróf bzéchcnyi Uyorgynek a ll o 1 jy -\' Ij.Ii szinh.izban etöadotl cgv fe! v .,u ,iBou oi-
¦ került vígjátéka „Dcr m.\'deri].-. MeueU.i*-i ctimmel. — Örül a; omlwr bzív, ha latja, j b"gy az aristocralia egyik tagj.i ily szép ir.-[ d ilrai üzórakozásaal t\'ilti ii-1 uroa idejét, —
¦ Még mint n}3<-tibú^\'¦ t ;-íouíleltük a -l>ino-] r & 1ju üzíiii u iip\'.ta, a „öehone Jlebínn1* i i.p-rett elóiiit isát, oi.-lv ulúbtii a Cm t mg J ua.-x.ara is inmdig teli í,áéat caiuált. TTába
,i m.\'niaiii filkí-nv.zteleit piiblikuintisik tilvul ! darab- - S^lWne\'k. — Még fel kell ou.iiknijni hogy a tornász - pgylet réazerol rendezeti I két rendbeli tánczvigalom az idei farsangon 1 leglálogal-Fttabb volt, a örömnitl jegyzínn | meg ÍU, hogy a helybeli tűzoltó citytől, i iiiiigv.tr b í.tobító társaság úgyníiksi-getill liHI írt. jutalmai kapott, annak elismeréséül, hogy az egylet szük&ógűb valtát elismeri, niiiiok életrevalóságát múltányuljn. — ^^tJ-re pedig miután azt tartja a péhUb.-széd nLnd.ü_gutt allea gnt," — tebát febr. ^ó-áti a Caaínó termeiben 711 guter letztn nagy
11 ringschmailB tartntik, mely évek óla mínt . igen kedélyes estély nevezetes lévén, mindig tehetBóg (Nem caak a^egylot, banera a da- j >1?p flTámu vendégaereget gyűjt egybe. E« i._í_u„ A„*t *-i.„lD„™n- a i\'">\'t. 1 ezjJi>j ei^maiiijlj v0loa a farsangol. — A
Jáplias ízap.orodjjtt tehetséges; asidó tagokkal?! fis hpsgtftdiaÜaQ i\'i\',^ Így reméljük,\'\'hagy dalárdánk-névre teend pjSirt a hogy as egyleti tagok eziránti közömbössége ezennel meg fug szűnni. Az itt említett?előadás napján az-egylet közgyűlést tartván as ez alkalommal törtónt ujv ál ásatások kövelkesö ne vakot tüntetnek\' fel. Tisztelendő Vorbay 3*^altiük, \'Mayecbogitc^Józagf-alelDÖk, Ü\'m-gflr-\'tíamu Üt kár ^ Mayechoferf Lajos pénztár-nekyüszabó LajoailavéTtérflók^ Tóth Károly, Páaztor B. karmeaterok, ft. Birky J., Mas-terházy J.íNBgy.\'^.WayfliílioFet^ödl Zöld •Pr^^ex-^.-.fléjajt-pr.^r-SldD \' Kaf§? aAU^ilSaztTTra^fagj^ \\ • & ¦ é."
SrOprön-megyei Uirek.
= Hirazorint a közös küldgyminta-^tí^b^nojarpagy^cíllBm^IkSr;.^ Icgkfi-se^bb^k^-MTM^etflj^ meky, allomuara Orof iíecbenyi tíyu.U, ioprÓBmagJyei főispáni -helytartó ur yoloatáJlitólag kjjélalvo. ti =s;V aaiPnapi levele k- II- Wir.ozan 4ald\'rfi[l«*eil) fiáélj!",HIgyjep.iráég KaxleU ^ír.^éBjB,tjj_n.ram, i|yen^íusal|g Paacbuig ínir reg nefli.jvnlt bopronban;i bint az időn. A fibaVíLŰJOilíitortott ?|tflíodótb indnslrie\'1-*«*aSWirY««í Wtt-ykiffllt ia ..nagy \'^V^\'ÍSfwk fcb.AI, \'ép la tancz m% # kVi^JjjTa^iBro^ntdiuitrlei lett. — Do ^éní^»í889^^«íí ijjörin iBodezett urak
bül*t Wkm-Jm-a$k?»W milti koronája ^olt. J»fiflrm\\™ifeu8y\'*a mind«mt\'dllcö.j wctte^anuak.ttjqjo slkoróhek oldmozdi-• $á^rA.,En3fl(s8S |4|vttayjrxüU« i karom cos.- t |omben jöhüaöitafiueoki^UtnJi nz az olail füiöt postt^on o\'ciiíiilionhos a^üksógea hou-C|uetak-at aranyozott biugÍu_lolia, bo, a iná-aik keUffpcílg rococo öltözotben a füzór-
dicataljes volt élete, óp oly kegyelc-li-s Uaz temetése ís! Mont p^díg Isten velünk! Megyek hamu,t liintenr fejemre, a boj-trilni ! Auf Wiadprsebon ! B 0 b u z 11 c b t e r Fl ó r i Ó. n, Bóproni polgar.
jav ír a tánczvigalom tarUt-.(t, m-dybvn min- 1 den rend\'és rangú polgáruk kéjivia\'-l ve v.il [ tuk, élénk aciiiezdfel nyujía e fouzlolcn. vU i E\'iliuti azon pntriarcUalíö tllutnfk, uioW még ÖBÍ magyar eBiládainknát több boly n, dl-vali.tik, hová "inéca haladé knr, nőin bírta lerdü inlny.i BL<»k»<-ai( ulliintoni,-— e ""gy c-Bitport éb-t vidor ix-p, miullia egy canlad gyermekei láttok volnn, tpstvéri\' ölelkezés között itta ki azon tó; m-dni, mely oifelojtété v,-[i?t buját, és bánatát, caak u j-lonörtim virágait szedte. Szép hölgyeink in jó kodv-bea szinto nem hagyták magokat felüt m nini, meg aoru gondulták, hogy máanup már a ru zaasiin puib-r helyeit nzentelt hamvat dörgöl 11 f-k homlok ukra, — s édna nagysáin, Bziv.\'in királynéja, bold\'.geágoia élt-ítö azel lemé, aat. snép szavak bolyott, egy öreg barát sngja fúlebü a mem\'iniu mont.
* lt a n g v e s i. ! 1! s. KU\'bnl .Innoff\' bank-jegv liamiaitái mi-Ut befogitoti fényképész, ént,,,nvéd etáií\'idoB \' f.;lf>tt liüzli raiigjan.ik Ôr«kro l* ndii elvemten.- és a tiszti névtár bol l.iend" kitörlése a legközelebbi honvéd fg.-U-ti gy(lb.*ucn fog kimondalni, mi ia til-d \' omis Vf- ^ 11 ii 1 r t ,t j 111 a g o r s /. ,i g s z or Í0 f"g hicdeiietni.
On biro,] at
Vas-megyei hirek.
— E. Julí a élénkÓn kóezüj a yégtár-gyaláohoa, ogésren fehérén \'BÍfüz«*ttén akar mcgjelenui, Je meghngyaték ; neki,-7 hogy azon, öltözetet kell felöttijnia,: melyben Münobenben yolt. Fülében halálfejea" fiTtbe-Vníélt\' |pfl7i""k.fü7.vn a mellén has\'>nló kÓBzi-tésü malltU. AJ mdgiudttatt viságálit befajos-tetvéi\', a végtdrgyaláa marczíus vége felé fog megtartatni.
* Ilankjügy hamisítók. A f pb mar 14 én \'Egerazegen tartott -orszagoa vi^^ár ol-kftlmivalLibodi ^Ijhdly kutafat, ea líabos István Uurmendi lakoaok pltal vásárlott.ökrök, hamíaí\' íblBBkíeg\'yekkclii^oltettak, melyek fehomertötven aJtatoBág az érdemben értoBlttetett^mÍBek folytan a\'kiadoiknn!\' nyomozás tétetett, minek azon oredményo lón, -bógy naveeéU-Baboe Utvan lakáaábau niegialaltátott w \'.réfaSdtöpéza\'- gép,í melynek aegéhévol boboffco^ürd>n»/id, ,éa-. K)ebel János féóylcépfin . s;yí«őtfA1C as ÓCÍhtotf bankjagyofcerj^«bbab]\'taldltak ;0bbrt3adbali: kisebb é^a, nagyobb birnem tdkeloteaon sik\'b-\'
rüttlkóiHiíraéiiyd Utíkjegyekat,---Cábűdí
^llUly; Babos Jtityílo^Ktebél U\\m kCroionr di fénykénésa*onnek neja Kollamts Matlul-íáa^Bfcbotkaí^eWi-nani 4á Jígy völWí mtíköí-* ni gyanuaitoft bécsi egyén .mult caütöríöUün íegy veres Örizot alatt a tnegyo ház fogságáJ ba Bzál)(ttutlak.
Rauoio. Utplfló farsang oatéjén a
A Vi mtnli st in cyn\'iix! T
l\'A.libo, Inp-en Untiiaj
így ért ,1 ^j\'/jldoj^ ii|. pár az .laton híyíR-. kabn, Injl •.•gyináanak «rá\'k; Uu«eg>^ ,é», szerelmet »nkiUltrk.
A menet iiíout ndben jo t vieasn, .ftv^a^. a ~káUimh>iégKuI, K»gy Kyn.\'.upi lMviduraron mal b kedvua frb-ségével tóhben - iettale^ inussatrül lehatott látni nrez vonásdH"ef-ko? örömöt, mind\'bfC- ntóndmá az c\'ujbéremiiéit nézzétek ex til mitid az én mi vu ni, nóaaóa
tok mily boldogok, lesznek 1___ - ír \\
A hangász bnnd.i a kállia melletli aztjb^ sarkot flfglalá el( a násznép, ez új pár szobán szeriül nz anztalnak aísÓ végén jfogialt hulyut, a tíjfényok >-.z alatt az érkező veni déguki-t fogadták, Tínztelundö_uc a fftlu-ot« vosál, Kütnciipk Maxot\' íinzta, vele\' UíTvés vártitva Beintő tn-gérk-rzetl H.i.ztigí\'Miklöt! nejével CzumivuI n. CASirum, dulorinoii^ ni o l y i f e k kurekei cunk kii vet vul^zlá*kor\' sí nagyobb (limepél yk.-r azuklak pörögüi, :\' \'\' lii al.iU a konyhába k-;zt\\>:\'tél V-jttOJa tálolás, a víjfciiyek nagy tálakban buszak; a levest a be konzulit tn-k:
Donem vna^-em ol vnBÓiinnaít tflrtítinértöVillílí. igényb-, miiiduo lal ételnek bobozatalá,ba nettj bocaájlkoznra. ! j
A BzoKásoa kása pénz Bzedéac után egvn-: U i nl azólilák ki a t.-tnezra -az aa Etáinál fllú-; ket. hogy meairom urain is megjárta az kél-J $¦¦L•¦1 ho eaeiiverí, de Cztizi tensasBznny juI mulat),atoll Ui < r( f ö ko lőj t-n meglátfiZutt cí ti-.ldog 87..ba pora, éa «z igy tart aok IkívkíJ niilnnk ltot njn:g in. Ki ne emlékeznék kü-; zQlünk kfiJvcauu viaaAn ifjúsága boldog nop-j ursv.
tat-
nel
<>M> uoid\'ig há;
a tollat azon jó kivánat-a niatiy^r hazának miau pírt.
liAUASXAI KLKK.
1680 október 25. 1 1
rr..r \'/r , n y Miklós .S.>mogymegyu fŐÍB tnnuk l-vfl* a megyéhez, ib^gjj btaz^.g n ™ok f - .gl !i 1 v a n o t e!, se-mik\' \\ v e sea u
kitűzött óráb . jobb .iiijreg Î7Iô\\-éj citti leh-l.-li Liti.i,
jeleit casto gatta asél. Jó gondo- | cufllnó büIyíádgeíbW a azórabatholyi dalárda
Zalai leánykérés es lakodalom.
Igen Örülünk e rílka Bierrni^enek, moly eeegény hajlékunkat érte, de tudja nzt nntatroin uram is jól, liugv a lánynyul is k«ll beszélni, a mint a magyar példabeszéd mondja :tyC*^y vágjak U egvazerro-, ru: ftoknljak fál^jlííyiikal, ea jöjjenek el hu!nap estvére.
Szivea btiüautáa til.m J.mosinak iii°gbi-gyatott eatvcli ti órára késsen legy Ö élnem muluB2to!t, kedvvul indult meg ti bel, n bekopiFgtutáfi hogy a azobába mik történlek, laiszott, kedves vundégokel varnak mert uá naztal fel volt terítve pirou aicgclÜfahér abroszaiul, vo\'l kalács, p\'eaenye, só.iar, y< rí bor, peiece^ jú jel azokott lenni, Nyuknpí Havid nem fárndott híjába. He nlig varia, hogy . fcLIwc-lhesíeiLű alkalmi kúazoutusét t-lmond-1 ílassa, felemelkedett üléaáböl uiuatfr uram .igy \'adja a siót*
1 Miulött hazámnak - pirog, kedves t"f-Ijuónyónek levét torkomon leereszteném, azabad legven kívánnom, hogy oly plrna esir&zsé.BÚnu lögvori nz , ujpimak jö>-cn,dÖ béli TíoIdog.Bjíga, adjon az útin nekik fül" dí biildagságöi, holtuk után pedig örök dí-caőaégötl: .Altalános ugy engedje Isten 1 szóval igazolták hogy, kántor uram velősen bőszéit.
Ás\'ofjegyxós megtörtént tiastolqndő plébános elÖtt, egy pár koronás tallér jegy-póoat kapott a menyasszony, a vőlegény^ po dig büszke volt a i-zifra jegykendÜrd, & mnr"ing"lHvél iráa. hird&töa, Kyukupi ^A", vid .legboldogabb napi foglalkozása volt, ;
eljött-" a három hétnek haruia4ik ya-. sarnapja, mit epedve várt nem csak a vőlegény, kíváncsi volt rá az.agéra CaLu., utoa útfélen mindenki azőkójók yendógsógéröl bőszéit, "!12 hlz hivatalos a közönaégca urakon kivUl, így bíttnálünkiii a Poub,^. vi\'d\'tt vendég hivo! négy báíiiAl. caiaáV ják"ainyoBTiorU\' lányok a víifónyt zászlót. Aj n)int a falu voudog hívója beszólé; caak-ugyen ugy történt, hegyniiiBter ur\'amtfelé\'-\' sóg4vi>l .négy vőfénynyel, k«.ezorua lanyok-kaí^\'régy ^felczifrásutt azokórpu muzsika izAval mugÍTidalt.\'. !»:,
í ÖSÓlt a zene hangzott a dal. . . ^ ¦ ¦ ¦ i ¦ < ¦¦ í ¦ w Kalloíkáha sárga madirl\' ¦<¦ A» olciában T.ilctjúnr Mtí a fcossot-us lányok dobálták & porecaot aa utcaa ajtókban álldogálóknak; a fala rtpró-liga. futva ment a azokét1 utáni aa\'óU a "kané, hangzoti »-dal: \' "
11 luiitrís»imi, Rflami, tp-L-tábilia ac mti-giufici, IÍ-i.\'t.íÍ, ir\\?r:&}\\ el i j\'j-I,-, ni-ni, amicí obhurvatidiaBimi I
SnUitem, el per vitioni ru Wíorum para; c \'.i i»m e n d a 11" o e m. —
Az mosbtani g\'-ueralidj gyül^biiek,* ppifa lrlg-i6t.nia praesenjis ,praaup\'klt lettiiitítiis» nnpjára mindertképpcft\' dtnponnl inri, éft ^-1*3 reiidelt^m volt kogyt\'l meten küzi v.iló me -íie.lhele-niet, de tnívtíl Eó Felsighe krgyotnif-a diflpoailiojál értctianr, b"gy- .prp^ die t--rtia aiíuturi rueuaiB novemhria-a^iT^aaL-B n-.k-nak JJécsbtín fól knIIetik,iuei^ui,,Aa iuiva ok-vetMlenol fz\'méVymbefl í< elkS^Ltik m.-o-nnm ée cnnipnre;l!iiom, égy^berattl «em-.ui ntial el nam amtattaiu volnn, czon ebílteoí levo gyübaí; niinlhQgJ penigijbjtjOlegkivalt-kenpen at u..,mi» váj^w^wUUeiN^.ft lapotfyok t»M lészon, ngy tocz1k!\'ViWyMa1-\' iiulmarnFjabbakjt nétn ^üalkáíiinfc^^aíliSéBnfii^ ludok fta ir.oathaniaknál, jnbb:tkuiL azért.ho-tvón Iiagyván i-onrinnallyuk. — , \' Aa líír\'ák Uraraék kdsüí n?ttí<ryéíí ielyvtt pei^g)i; kik kobdt-SBBgheA fz\'ire»K,tÍB»fe--ik*i nek, éa liiv.tiitlakr.ak tiom ufearvfift niegV fulelni, nlkatm\'is djighokat muLtlyik tílj^ ftznk hclyett, az kilí-l kV\'gj\'oTmoTek1 gon.lol érdim-,auckp\'ite 1M!.?*P\'^,lnlu,n^ ko-
s&t TáláBsdn,-éa t-jgyan íke^yeKneihek. - JEíok iilín-az mi meghromlott, és ciakiifm teljeascghcl olpusilolt hazánknak, és iiem»* zotünkimk javára uéivo míodr-n haasnos és ifli.akBégh,QB\'. dDl^kfiíl^^fJUltálknilvati, minden jot vógczzon kegyeln?atk^k,,|^»p>n-oliidállou, a tí v-bul kévánom^— D iXw-n j ^p. !iw Nova Coria, di^ vigésima (|u!.ila oklobna. ^Ijllcbimn seseen tesitiio ácpÉ^g^iinúi\'^
Cariitidam Domínat"^ Vtti^r!Ja-rQ-tn-iiil.!íml?yí
áer\'vu\'s et Arnicus p u-4tiaB!\'írá^u\'i7p9pen^\\:-1j1 colana á Zrínio in\'. k. 1 ~ i!i<i//il
kÜzli : .. , , .
SZE\\TKIILÍLY1 AüUl^l?| u)l,
. :i ; as^Tssiifc pósta.
I — Azon három rendb-U czikltre nézve, j^mal^k-ftoaenfol^dejfil^a^
., megroNTolnK t\'Vgya.U^t,íl.^?Jj!eMk>-Mfto"
fint a kérdéses íiayct, íoltjiil^^íakáisatfltt,-!.\'^ I ri^k> tekintjük. K^szönutet \'WOndunkf\'uffy\'An.a |; aa illetők tigyelóieért; ejs-a; KaiAIW-ajjV\'ckiMÉ^ I kel cgyolöro filloBazukj.mór\'t ¦mÍpífib^^ff|ft^ .i állatná- .Bajat8ágoa--ÍármatfT ttg^.ífeBOn fájlá;.\'. i Adolf a nyilvános \'Bartogetést. vale sai nűte^i j nem hagyja abba. Toh át Ines mégi rá ; Bxük-segttnk. - \' ""*~
;-- " Kari soürásár e* kdolurot.
\'J~- NAOY\'KANtZSXííi fpbniir íH dn,--lB68-b*.n.
^ ¦ ~ JUró-aniatriai mérGnlíint *\'TttMiqftk\'i Hu\'* a 8.1—Si fontos 5 frt. 50 fcr. BC^M\'ftmtoi A #(.\' — kr 87—88 fatito* fl ír. 80, kr. -ifire:* Ifl^Tfl fnL 4íft. ítlkr. 7í-80fhfc 4fr-.S0Ur< "ÍVb a, Miflüffnainö—71 fnlöa. 8 fr. IS fer- \'71—73 "SrftfSAkr. ArpnltnilntáKuU-BB far. 3 ír. 70 kr. ST-«t fciV» frt 8« kr. Kuborícia t «• »0 k\'r, BTllH^rle biT\'ötui fmlnquanBn) 8 forint — krajca. JSafa 45-Í7 fn*.. I frt. Ti) ferTiT"—4S fos. t frt- 10 kr. fdbank* 6fl-fl* foa. S frt, 80 fcr.SS-70 fonU» .8 ftt — kr. P««»nljjViír 6 frt -kr.Paiau.Ljr "\'ti*» 1 frt. 90\'kr. CTwb<I ali8r*m<t(l 10 frt. — kr. AlQStBlt : raái*. Királyit"! 0.«*ám 15 fri. ŰOkr. Láng liánt máia. I n. 15 IH — kr. Lanuti a a t mása. 2 bb, lí -frt. 00 kr. ZíomUliíK 3 a=im U frt. — kr. Z il nUl lo t 4 »s 13 frt. 2ö kr.
nyirH.it 3 13 Tri. 50 kr. K•„75r l i,.l -8«: íTfrí."ro kr. K>nT:-I. m. 7 n. 11 frt. - kr. Eaar-L jb. Sai. Q frt.35 kr. Rossina? m. L flaim l<* frt- — kr. 11 o b a L á n fj miaaája 2. aiám 9 frt. 10 kT. KukDrloialliit m. 5 frt. — kr. ^SMafölá&.. Hía máxiája 19 frt. — kr. Yiaw m. I 113 fri — kr. FagTjyú nyara m. 3I forlnl — Itraj. j
Kagy^jTj aaáro* ro. 39 frt. — kr. Gyapja (Inorn ni. —-Jtl...— -kx..G7apji:JiatArI!rridiSM jn. 52 frt —. kr. Fahárran^y m. — frt. — kr. Tarkarunjry m. — frt.
— kr. n\'anima tű. — frt. 80 kr. Baino, m. 1 frt.
— kr. Egy Wtb aatig 12 kr. Bnrrronja mírGJs 1 frt. — bt. Uaibabtlr aairuu, nuliéi niAin 65 frt. —
— kr. Marhnbűr laároa, könnyít tnáxiája, 50 frL — kr. BarjoaSr fajjal 100-B frt — Ur. líorjubíír foj oiiklil 110— llfl frt.kr.
ByBlBBIfilSk: Al<"» mírlíjí -0 frt 51» -tr. Aliali gyflmOlc» i ¦t- Berak : Vidúkfiakböli új bor 18K7 diki. fohír Tapy ¦chlllor »k<iji» 3 frt 80 kr. ViJilifinkbeü á-hor 1800. l«B5-boli frhAr v»-t «IiiUtt Ah, ^ frt. — kr. Bála-lon-mellettí lrJG7-l>ali foliir nk ú f I. -*kr. Hnl.1-top-mol!ülu 1SIÍ3 —fll-bclr fe!i v. ar.liil. ak. 1« forint -- kt. Soialar löűa — BS-huli nU , 1(! frt. — kr. Suui Lay 1807-beIl — frt. — kr. I!.vlin..»»i H8.1-03-tiafi aktija 15 frt. — kr. Bailacunnvl IHi.T l.ali ak. - frnt. — kr. Villányi da íínksiüSrdi fokoto lüfil-ki alíiíjn IQJrt — kr.
Spirita» ipor (rraily fafcunkinl — frt b\'i kr. RtiWnpA-linkabi.ril.Wal 30 fuhii-JJfrl ai. T"ikOlrpóiinlin lionlíral SO foku 1H frt. - Ui lÜaplaoil árak : Madianiti f»tuja -si ler fWt.Ubu«
fontja 2Ű kr, Ssnlgna fat. 4H kr. ILjrjuUtiiJtiL 30 kr. Júbtliu int. — kr. Z»irP«k. fat, *B kr. Faolaj fnnlja — kr. Lonmna-olnj fat. — kr. lioponnoloj fontja DH k. rotruleurn fnlj. 28 kr. Cnukor Unom fntj. 34 kr. Kivé fntj. Ofl kr. KiinyhMi^ fntj. 10 kr. Marhala fn. 4 kr. Fa-jifyigjortja fontjába kr. S«nppnn fontja 2D kr. RiiakiUa itesdjo :e kr. Knloskian Itcsj. 10 kr. Htj-4.öa Itcij. 10 ttr. Fohír hali (painaj) Itnaj. 7 kr. Tarka bab (panínj) Itcsi. 6 kr. Árpadara fntj. 11 kr. Elom. Knb IL in kr. kr. L«(<t, auránr 1 frt ÓH kr. Lild hiaott 2 frt. 5D Icr. Kanna párja t frt. 40 kr. l\'ujka párja 2 frt 60 kr. Tják-tojá* 0 darob 10 kr. tjert^i 1 mrUíis 2/i frL Surtút 3 inía\'ia 00 forint. Üjhor itciJjfl 10 kr. Ó-bor llcs. 1(1 kr. I\'B5i «<~r it.-íj H kr. lvai.it.üi o3r Itrüj. 10 kr. 8xilvH.p,l-linka itcaj. 76 kr. línmónyfa nlu H-iror 0 frt - kr. tívor»fa olo 7 frt. — kr. Fa-szín máríljo 30 kr Nyúlnak pirjn — frt. — kr, 0. 6.
80IM10N, fobmár Ü7. IÍ6ÍI. Ah o^y darnb iili" áta igen gvúron látoLAtutt cabiuuipinosiinkoti ae lirak tnrlják uirtffulcal. — Kflluniim-n U"ro»«lt n buii is fmtli% kflbli- :
Hl fifi fntirnt — frl. fi frt. 4\'l Irr. «7 - B\'.l ftiM H frt tilt kr. 7 fr! 20 kr, It.>=i TH Hl) fonU.g 1 frt k 1 frt Mi) kr. KukuricEn 7>i >t0 foiU-m 3 frt. !)D kr
3 frt. SO kr. Árpa, 70— T2 fonl4>« S frt. 20 kr. 3 f.t 40 kr. Zab 4l—-40 (nntoj 1 frt, 00 Ttr. % frt, QQ ar
HAMBURO. fcUniár 17. 1888. A ffaboní-tíalet a múlt kitín^ habár unn is ifen ilink -rolt, njrii tártra |<tn ai._Űkdp huta fi hlríkro Anffol. 4« Frnnf«U->«iftsbdl löbb tokinlélj-bon riü*H>üll , mi altnl at Arak a blrtakosok jarára hulycalőttek, n0(s jil furdalom mellett Ib maeaubbra amalkadett.
J. lpnlerrl írraft t Magyar-bnia (L. 84 t. m.) ISS—TíC f..ntu« \'ilfl —L20 porosa t»U. ííor*al JÍ3 —111 fnnUia aSi 4a ftl - 538 por. l»ll. C->h 122—183 fonin» Ül p, t. H^lstolnl 124—tg? Tata. 4.-13—904 por. tl nra\'tnBeliiTflffI 154 —IÍ5 fbB. 830 — 231 poroai te.ll Mekl-nburíi 125 — 137 fontos 331-134 porMH tn|1 Ria iL. 6i. r. m.) M«srar U5—131 fna. löl-iat p-ir tallír. Amorthal 150 funtoa 128 por. tal. Mep -íimbnr!;: 118-ll\'J foalos 181 — 189 po.oüi uilír Árp>. (I.. 4^ v. rn.j M»sjar Í02 rnta. 130 por. iali Z-vi. uift *. ml Kilatfiiil Sí-S\'í pr. talltr. Ucob-n btirgl 90 —ÍI3 por. t.
aZOHÜATHULYf ffnbniv plajsci árak: Bnaa díű r. fi frt ÜO, 2 r. 0 frt 75 kr. Ross e. r. 4 frt 70, 4 fi Gi) kr Árpii 3 frt — kr. Ü frt 30 kr. Z«b [ frl 85 tr. I frt 7c kr KnUritcta 3 frt — kr, 2 ft SO kr.
© ti a. « a p t
^artfaa l-tfll 7 lg 1868.
éh X"-
lájrlalant [TyJgrit nme. Luk. . ?1 «lami«niról. Mié VII,
1 [Vsaáraap io. 1. Albin p. (0.1. Invoo.lB f4. í böjt. 7 Hnjt M b.
2 ÍUJif.. j-ixlmplirJH, jíílalplic. |l!í .Archipp 9 EsüUnn.
S [Krtla Kanecm.da íOiimla \'iO Lro pk. 9 ^ "itt
4 :B,.rIa Kás. Ránt. f !KÍ3it\'Ar 121 Timnlang 10 Ji\'.íiÁS : i&1
Ü k\'Bfltrtrtilk Adnrjin ,!Ad. Jen3 !22 Knpíni* 11 J.\'niíf
a Mao* t .FriffTr* I\'i3 Citlykáru l\'i . H
T i^.ainb.t )Aqit Tamii t :Fohrjtá> 121 Philerauii in S. Tct.i.Y : W
VasQti naponkint! menetrend :
¦ ini N.-Iíaníc-íáriil Buda fel-1, díliitin 1 u ra 22 ptreakor
Bécsi pónzárfolyam, febr. 29
I fi°/0 melaii<[ura 58.40 ; 5°/a neras. lcíilrmöti
J Su; lr*tii>ki álladalmi tiilcsün 83.-10 ; bani:
I rt*aív<tnyüii 7.13; hí tolin tézis ti rsSszvénuk 188.
j Iííinri-m [16.80: czüat áfrif. 11-4.50; araav
l riitnxbjft fi.y\'.t kr.
1 ¦. WnjtiiíB Jloeat-fi".
T E
„WieaTIOE KOYITJST
fnr
lessino, QCHlLLSn, cothe
•O U.C b BD hl. , ,.T—
ta dtr BucMundlung des JOSEF WAJDITS in
.n-j-ir-fiBOSMIUZSI. _
Friss csiraképcs wiiiiipl
U. ro.:
Fmaia hazerna eredeti mag.
MflM l«ea»rM,\'8Uji!r veres lúbere. Frtár vHaá réti hars. — Török baltaczim. gíffpnái rapa tiszta sárga. -
r . tiszta veres. CEaHSr répa-fehér.
AUCSOm\' ffaag, franczia, olasz. FtemgngrfM SZÁRAZRST eftészltéséhsz) legjobb » \' » ; . HEOVES8ET elltéaziíésáliaz 5 takarmánynak
éa valamennyi gazdasági fűmag fajok TAVASZI EEPCZE, bükköny, muhar,
rfo. lltf^y nennyi^&tfn tintán ?8 jutányos áron kapható :
. ss^grt^^ ....
Ali
Jelentós.
stüietlel jolentorn a nagy.
úti liöstüietlel jolentorn n naérrlem(1 fot hagy SíMmltiitlietviíO a piacion fennálló ItPrealieJt\'O-\' utiísaban egy tiok
fűszer-, anyag- ^ festók-
I h\\ Kiss Uvörirv,
s*) szem- és fülorvoa s villanygyojyaaz SzateiiKon ; Ci
8 ,
üimczví nyit
eö rakU
.! , TISZTELT ORVOS ŰR!
Kedvég kOtolauágeunek tartom, fojorvos dr. J; Q. POPP ariitíE, kínét
.\' anIajíchebin SZÁJ-VIZÉT
í^fiíooora ijjokóri véntíee, a fogak ínosása, gya&oH rbrat9Afrra<*tárfAjÚAlmuU, ét vem\'mig» dobánysSAS el-íáíolltáwlra hMirtiiltsm\'; mé^éWlomlett djcsáratet uvilváaitani ís. est» f^ff"a^?s, íniat, nemcsoJc fájdalmaa, haneniimdo* ri»4 beW^l^^gy^gyaláBdniért a legbensőbb köszönetemet
BéaBt GkUDpsndorf, &35. bz. s.
jc, c- c, Zalboret Helfer, m. p.
y, . bálor-utvet Kjármairl
MIral-frty40kr, ~\'Céo^!á9.\'2Ó.^.
¦„AtÄi^srta^tit*\'1» Taltmint aa ^Aut^ft-fb^axta ttllttftit<B«lu> ü*CTi»W4*í,; Raioubcrf, Raaanfalil
•ffaliit^^^Mtt^Mfr« Schwan A. urak TtírMkeJéfibon. -fJ^ÄftfflpO qváa Lfiwy I. vraJtnM, Koszttfltyea: Plnni i Antal fzógpn»r6M» ia Händler,iL — ttaproaczán; -^ijttoWdBWillalter .(fy^jü-iiorÉáí: _ ait-öyBíívfe !***-*^«\'8lJHBboriikT I« |rydpy»aorá»3 arain
¦.\'i -*MÍit . .. .!• \'." \' \'"jtir-fí\'. \' .1
Magyar Király"-hoz
ittmn, ki?r \'skedéocm czikk^it a l«g\'>l n bo, azok minöaépre a legkitÜBÖbbek.— Eg)\'\' ultal kij.\'lcntcm, lingy áruotikkeimot sürü kereaettaégök folytán a lejrjutáiiyoaabb áron atlhalom.
iznmbntbelr, novemb. hó 1867. (4ó—13-4) tisztelettel
ToTbis Jósset
IISHOWIÓ RUHÁKÉ
pluviálék, dalmatikák, albák, rochottok, velumok, oltárpárnák és teritők stb Chlna ezüst és tüzaranyzott
IIotiBíransok, krlyhek, <• (boriamok, parillral gj ertyatar-ték, füstölök töménytartrfval, nsenieíü-vlstartó as|ta»ö-rlummal, lámpák Mb.
F4JI1.ÍZÍ-, czéh- is iskolai-lobogók,
BáLDICHIHUiOK LS PANTIFICtL ESZKÖZ, KESZTYŰ INFUU, PASTORAL, GBEilE, HARISNYA, CZIPÖ STB.
s a S©g§aila|ffi66aa kiállított URNÁTOK, és minden
EGYHÁZI; SZEREK
legjntányosb ácoa kaphatók: gyárntktiLrábao, vticai ateza 15. azára a. PESTEN.
f- ARJEUTZr-KEK ?1 UTAfitTjlSQtC CIVAnATIU deküldetkb«
_________ \' [69—SO-lt
bartázsa^ápm, mítlátát. szarucsapot, szemgülyú elöesésl. ^ •*y s a szempülákon elófurduló eltorzításofcat. Gyógvit ^> ^ mindenoemű fülfajdalmat, fülzugást, folfolyist, nagyot ^ ballont, sükiiM^gei, a legújabb módszer szerint, eltá-
volit a külső hallj iratból habarcot (polip ) s minden- p-\' ^ nemű idegen testet. Alkalmazza a villany mindkét ^gj ^ nemét, a bevezetett és állandó vÜlamáramot, csú2os, ^ köszvényes bántalmaknál, irá görcs, éreéketlenség, *k ^} tnlérzékenpég s a büdések rrűlönbözű nemeinél, u. ^ m. féloldalu szél- s arcz-hQdésnél, arcz-sábánál stb. ^ ^ A horgany és szénelemekból álló valóban nagy-
szerű villanytelep Lipcsében Stöhrernél készült saját jL ^! móüsztír szerint. — Bérmentes levelekre rögtöni |r válasz.
Állandó lakása: Szabadka, a színház ccrában.
Zur kohen Beaciitang für
Brnshleidende.
Der berühmt« lirtlfh-IEalnaiu, dessen hoher Werth salbst n Poris anerkannt, und welcher von vielen medictaischen Auto-¦itaton erprobt iVurdB, wolchar auch in vielen taüsond Fällen glÜckiichoCurenherTTjrbraobte.kannjodersfiit dir. brieflich vom Ilnlcrzaichnetch die Schachtel a _4 fl. 5, W. gegen Einaeadnaig des Betrages, da die Poatnachnahmß nicht \'"stattfinden ksnö,bo-ogen werden, Für einen nicht ao alten Bruch ist eins Schachtel .inreiehend.
j. K. Kicnhu ia Ga!; bei St- Gales (Sebwets)(^? 8—2)
WEl&RKHTATHm
ZU LUTTEMBERfl
im Hnusc N*r<i 14, wobei ül\'/l Btartla TorBfln^itihar Lntt«obarf«r 18ö7-er Elffcnbamrcin« und. arar "Wi/fj BUrtla rota Knioorstierfcr ttnd G Surtin rom QirrJU-Qohlrga «malat HaJbfl^bBodáa- kob fr«Ier Rand t«rha,nft «rarden. - - \'
\' (68—2)
SOMNE.R
külünüsen figyelmezteti n u. é. küzünséget,
- bocy SilKBiaei és lifílÁM
nagybani 6b kicsinyben! eladésa~melXett nála folytonosan,
....... ji lipagyobhi. mértékbei^
VaiÓSáGOS S»otrt©sa.a,oim KÖTÖPIiUT, a legjobb FEHÉRÍTETT te FEHERiTETTCEN SZOVfiPÁMBT é> 8EPF0NAL találbatt,
és azon\' kéEemés helyzetben, van,
HOGY A LEG.JÖl\'i.NYOSB ÁROn\'SZOLÓÁLHAT.
PüBUcrrlTi
,^ ADBelffea aller Art mri« II Borgt mii ; SehnelUs&dt — li
- fra, lovie oigíttfitjüttlrwaJ-JgH 3 tnag — OrtÖrtdl«*— f g batt bal (rrtueni Anftrttflun 0 a — Dtánrttían, — «
L CS»8f««lE4resafRitrfa taH ba- gl
gea M ImtHrarna "*«
-«jMBMwfJHl fagfiffl Wff wmh8)i 1
Il \'tuia LGia2l0 ^
0ern and StBügag«;
Aanoh^o vas l^iefflJeLfSrl
det „Sartffld»5«." Aofispi||
Wajditu Józuef kiadd*-, l»p- öa nyomdatulajdonoa Nagy-Kanizsán.