Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
3.66 MB
2010-02-04 20:21:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1404
4986
Rövid leírás | Teljes leírás (221.38 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1868. 010-013. szám március

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
7. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Näe^-Kante»». Hetedik évfolyam.
10. szám, nmrcziiin 7. 1868.
;:sséf ffwisliii, kereskedelem lpir/gtötósía!»lifóÉáij és
L
@@sdöl It-ada. éa ÖsáíS y v^áaS:
XilőJlzetési föltételek :
Boly bon Linhoa hardiu&I ?S rldákro postín küldve > Egiea 1«n i - 9 ftt — ki.
IP®- (fera- - ¦ --a „ — „ Érucgyodro ¦ 1 , Sí ,
Ä hot (iu&b9B potltsonirt 1-taJJr T ki-S-eaor Ű lo ialnäan tovsbbl boiktatibérl & kr.
A „HjUl Urea\' egy potil nor beiktatási d|ja 15 kt.
j Hirdetéseket elfogad :
|E-iteJwáa:ftErADÓ-HIVATAL,PwtEa: ZESáLEUIi.
feea: haabeithtew & vooleb. Upac^-. Etera-, La : sachse é tabsjl
A B^lanlzsai realgyamasiiam-nek rés&int alaptőkéje, réssint
építkezési költségei fedezésére öjöbbaQ.adBlujatíiIi.
(Folj-iobb.\') \'
Bartos János ur Nagy- Kan iaaár ól 100 for.
Lovak Károly gyógysseréss ur 50 forintot.
Wellermann János ur 1.00 frt, Hayden Mihály ur gyűjteménye Ri-gyáczról: fnkey Kálmán ur 50 frt. Csazy Károly ur 30 írt. Szalatsy Farkas ur 20 frt. Hayden Mihály ur 20 frt. Vajda Ferenci ur 5 frt. — Kíaa Ágoston ur 2 frt. Hild Gusztáv ur 2 frt. Ujlaky Simon ur 2 frt. Hirschler Mikra ur 2 írt. HirschUr H. ur 2 fit. Privavka Flórian ur 2 fr Kovács Dániel ur 2 frt. Prager orvos ur 1 frt. összesen 140 frt.
*&sabó Lajos galambok! tanító , ns gyűjteménye: Weiss Lajos ur Galambokon 2 frt. Kozluvuzky Ede ur 2 frt. Szabó Lajos ur 1 frt. Körmendy Sándor uí \\ frl. Rechiiiozer Lipót ur.l frt Rédlniczer Ábrahám ur 1 frt. Összesén 8 frt.
Senietke Lajos kiskoraáromi kasz-nár ur gyűjteménye : Bemetke lajos ur 100 í\'rt. Bergel Lorinoz ur 20 frt. Ctinevics majori fu,r IQ frt. Smiding Lajos ur 6 frt. Mészáros Antal ur 6 trt. Némethy Gusztáv ur G frt. Goth György ur 2 frt. Cítete Lásalű ur 10 frt. Horváth Jánon ur 4- frt. bőszeden 1G4 frt.
N. Etl István murák a reas turi apát ura tanárok fizetéséhez ávenkint ajánlóit 40-frtot, aa első* ?yi ajánlatot hé^pénabenTS* ia fizefte.T-"\'¦¦M:1 Bedekavito, Kálmán vamsdme-jjyeí főispáni Hely tar tő ur 60 irt; \' r Koii Hantik György aágráW bibor-.aokéreak urfí-Eminenlfaja iOOfrlol. V\'M. Komáromy Oddn psstrák asent-tüötjáatí álpát\'ur 60 frt. < < .. f,
1 Valamint ákegyes adományiak, ugy 9 gy^j$k .fogadják nemed saivU jó-tetteikór* legöasintébb köszönetünket tsijtudöa estfiyilvároflaágra hozni ked-Hre« kUtolec^uak, el uara malaitstuat-juk kijelenteni, "hogy rTi na^ykanissfíi ?öfljgy-rauftíiunii ?püTet nagy óbbl tasara <^»ts;iMiö i «líflegea intőik ed ése k megtí-cte(«4kv« tavon beko«ÍÍpt?vel -as ópit-\'frtéV id tbegkezdeliki (cinuésve vo-la&^n^ u ápitkeséii kbita4g«h\'-fwle8& "fy..^\' iskolai alap\'növeltére\'t5r-
-táptf .V^gyM adományok folyton\' elfo gatltaíneli a háláa eliauieréasel nyilvá* ftoo-ígra hozatnak. |t t rAtauUgyi bizottmány nevébeui if, 1 . TABNOK ALAJOS m. k. f • AlelnfíU. _
8 ó h i j. Iigy-ICaiíkaa febr.végán, 18G8.
Ha valaki , ugy ón vagyok, ki figyelemmel kisérem vároBunk mozgalmait, akár a politika, akár a tudomány terén, a valahányasor egy oly eszme valósul, mely városunkat minden tekintetben emelheti, dobog szivem, s mintegy azt sugjn fülembe: -aNagygyáless városunk, erffsaé azép hazánk."
Örülök, mondom nagyon örülök, ha látom, hogy városunk majontána fölfogja s mintegy elöiíe lebegni látja azon három nemes cselt, melynek va-lóflttáaa az ember foludafa t. i, az igaz, Baóp éii a jó érzékiteké, örülök, ha átlátja, hogy cuupáu a tudományos quali-fíoatio aa, mely kiemelhoti &% embert, emberrel a vároi*f, városai a nemzetet uz élet mindennaiiiUöréfeííls^aon pulcz-ra juttatja, huvá illő, hogy minden mü-sell európai neipaet jas^fi>.,:^.. ¦ ^ ,,,; > w
VeasUnk egy rövid pillantást a nem-seték jelenlegi calturai állására, hasonlítsuk össze hazánkat a többi müveit nemzetek basájáról, kétségkívül fölsdhaj\'katunk : B Nagyon bátravagyunk. " Oh, de igaz, nem csoda, hiss anyagi javainkat, mely tevékeny emeltyűje a szellemnek, nem a magyar, hanem Beoltok ép 8chmer)ingek rako-gatták láda fiokjokba, mindazonáltal na-gypn téved az, ki elégbégea oknak találja a hátramarttdáa ókori eaaméjéi pengetni azért, mert 18 évtg nyögtünk, nem tehetünk többet, elég ns, mi kell több Btb, ok t^ve.d, nem kell-e inkább moat minden erőnket megféözitenünk, 0 küzdve küzdenünk agun állásért, hova illíf, hogy ,egy fiatén.-O-etüré" egy B"Áifpad""«gy „-KörTin-Máryáa^uTiokrija
Í*Qiiaon, nem kell-e asírt aa eszméért arczolnunkj nogy „Legyen a magyar-nak.hazája, :oly l(Asája,melyre minden öneésnélkUllhonfíkebel bUaakán tekinthessen visssa.a De ismét ne gondoljuk ám ait^ogy csak fegyver, kard s ilyen Qbz-közbk vezetnek bén rí Ún kai a ozélltos, oh nemí tudomány, mUtfö>zet1 iparlen-dület azok, melyek kiemelnek bennünket a sárból, hova mind önmagánk hibáibdl, \'mind\' a balsors vaskeze átul bujtva estUnk; nézzUk c*ak a hajdani Kóma nagyaágát, váljon, mi tette,_B*t oly napygyá, kard-e vagy tudumány? Karddal osak egykorúit tudta lebilincselni, de szellemi maveltságável minket is a tizen kilenézedi^ szádad olaaai-oiflmuaát ia legyífste. Tehát eddigi so-rainibdlaz tűnik ki, hogy Unnlnunk kell.
De isméi tudjuk ast, hogy minden tény, eszköz, melylyél őséit akarunk elérni, tanulunk raméoy fejében, hegy egykoron tudományunkkal gazdagítsuk a hazát, pdfoljnk tudrfs&inkat; igen ám ({•"Ivt ninoi\'máltatvW p tudomány, ^em káróijáEt falait, iá hoassu éveken ka-
reastül küfidve ínséggel mngát a tudományokban képest, b ha mint Bzakkóp-epU öeültívároüába azolgálntot teendíí viaazajő ; azt a keaerü ttipasztnlatot kóuytalan vonni, hogy a nép aáaalóján azt hirdeti: nNem kell törvénytudd, nem kell diplomatikus."
Ily körülmények között csüggedni és reményét veszteni kellene a tanuló ifjúságnak a nem csoda, ha már ia találkoznak oly szülök, kik ugy goudol-kosnak, czélaaarübbason pénz mennyi-aégot, melyet gyi-rmekeik kiképeahetá. téte, furdiEüoak, korteaek közé vinni, gyermeke kkel dueraagüg szerepet játszani, által ok uly easmókBt hirdettetni, melyek u nép szájízének tetuzenek, b a népsseriiatíget m^^i-ierzik, azonban bizsunk abban, hogy as alkotmányos iagalom ezeo kinövéseit a hon atyjai belátva oly törvényeket alkotandnak, mélyekkel a népnek eaen véaz,teljea irányát ffékeaendik, s üdvös népnevelési intésetekkél megismertetik a néppel aa alkotmány a a ssabiaaság fogalmát, de bízom egyseerAima4, népünk jó szellemében is, me^^ttajd .LdÖvel megörvs, belátándja, hogy nem igaz és üdvhozó irány volt az, melyen haladva a saá-jaukodd oleonok as izgatás gyujtd szavait hinteltéli keblébe.*)
oláhfi gyula.
Az
?j ipartörvény érdekében.
sopron, I8ij8. jaatlar bóbaa.
A "törvényben lényeges hibának találjuk továbbá aztl( hogy az iparÜEleii engedély elnyerése ninoa a asakkép-seltségtől függővé téve, hogy valaki egy iparüflletei kezdliossen meg, ahos elig a nagykorúság, a kifogáatatan élűé let, j a feljdgositvány kimutatása, igen gyekrau ezen bizonylatoknál ia a szigorú törvényszerűség helyett, visz-sz&élésak Jöhetnek alkalmazásba. . Kszl^Qk ágában bínos azt állítani akarni, hogy minden iparválnllatnál a szakképzettség feltétlenül szükséges vagy hogy e^l talán utánigazolni kel-)e..e, s pedig annál kevésbé: mert maguk a régi ípartörvények is több\' üzletet, nevezetesen: a szövéssséget, a htm-varráat, a gyapot osinálást sat. sza-badoknak ismerték el, mindazonáltal rekintettel a hazai ipar kifejlődésre kí-kerUlhetlen szükségesnek tartjuk mi azt, bogy aa úgynevezett mester emberies iparüslet csak feltételesen gya-korpHatbassék, o ezen feltételt nsou igazolás győzze le, bogy as ipar randsseresen tanalva volt.
felett való erteilen törvény hibájának
») HoaBak b ha,To04a „aibAlt\' ipdlkSl, hojj a föltett tíioioft bifltolét nu^unk?vi UnnBU, honolt anórt Is, mart BsUfSbW »nip lehotííff nymai TiUssnsk, »\\ 4\'Ura*\'" etile \'\'niSfki íá\'gea b«!| tuto Bak. @»olgáljoii ^sSdlUral ealTsa ^agJegTBéaBak, bőgj lbvábfal vúhksí-
As ögyeaUietek határozatokat ia , tartjuk.
Alig lonne valaki, ki az iparügyekat komolyan tanulmányuzván az iparos osztályoknak egyesületekké, vagy ha jobban tetszik,ezóhekkó való alakulását, ugy aa iparUslet érdekében, mint a fogyasztók érdekében is, pamooso-lólag szükségesnek nem tartaná, —• csakhogy a törvénynek ezen irányban kötő" határozatukat kell tartalmaznia, a a haaterogen elemeknek zagyvát a legnagyobb gondoksággal kerülnie.
Kell, bogy a huxai törvényhozás osztatlan figyelmét mínélelÖbb az ipar-ügyre fordítsa, ha nem akarja, hogy as iparügy, a társadalmi és népgazdáazaii életnek e«en hatalmas tényezője, még érzékeny*visszautasitást azkuvedjen nem leltet, hogy az iparügy szomorú állapota, sokáig tartson, annak nem szabad aokajg tartani, csakhogy a (örvények alkotásánál teljes tárgyilagosság uralkodjók^ás semmi befolyás reuotioua-rina értelemben helyet ne foglaljon.
A kormány, ugy hisszük, kiváld szemügyre veendi a oséhügyet, a rendezett iparüzlet ezen legkiválóbb tényezőjét
A jövendőbeli egyesületeknek, vagy ha jobban tetszik a oséheknak négy fö* csólra kellene törekedniök.
As első: as ipartanulás előmozdítása.
A második: a dolgosok technicni kiképezteiésének előmozdítása kézmű s ipar iskolák által.
A harmadik; a társulás, az elfor-gáesolt ero\'k egyosité&o egy tehettís egéasssé.
A negyedik végül: a fegyelmezettség a czéhhes -tartosdk közölt:- --^
Mindeu egyéb ragaszték az egyesületi teTékenységhea csak is mellékesé).
Ezen végcéloknak szakadatlan kö-vetósa áUal & mai nap kopár, silánv, minden támasz és tekintet nélkül itt sántikáló ipar feléledni, erősödni kssd s uson helyaatba jíí, hogy as üaleiet, mind a késaitésre, mind a keloségre nésve a jelen követelményeinek megíe-1 előleg berendezi, ? képesíti magát a berontó ooncurreatianak bátrait oile-oéha állani. iv \'
Hogy a kormány esen lörekv&fl ü közel múlt tapasztalatai — 8 a nemzeti jólétnek ijesBto lünedesésa áTUl aarkalva, ugy a reáltanodák Hsaporít4i«t éa tOkále^ tesltése\'egyéb teűhnieai intésetek felál-liíása valamint más oldalról hatalmas befolyna által leghatályosabban támo-gnitni. fogja, arról, ason férfiak jó*l ismert h^afiui szándékaik után, kikre as\' omágsoraa biava lett, miuden utigbn^ dolaS nélkül meggyflsftyhetank.
Ksen" csiktí vegén asonhan ipariüla^1 alanyunk boa egy árf felss^lJtífflt n©m fdjthatonk e!..; J
!kgrksdWaSgi példány.
\'azon meggyőző bbhltás elöL; hogy az orszíig anyagi kifeji odaadnék vissza! ö--keté*e~rája itt nagy rtkeben —jgeliege^@, hogy ügy jelentékeny mai idő jelenségei el
ennkva lurtja b & töbl régihez való" merev. _ ff kodiísa által hiszi tíz idö\\fpyamát megakaszthatni, ^n^lág^tWnyazeri^ hogy ez igazodjék hozzájuk; ahelyett, hogy önmaguk a vihígha]ad;U;ívul egyenlő lépést tartaminak. — Idu tartozunk kiválélng miad azon haszontalan lÖrekv^^^wtfy\\BZj^Ubi^gyed,
munka megafczíiiaa, az erük egyesítése, a\'gérték\'\' nllralmazifsa saf.^ \'eileri^jvéglll
kVpző iniczetek: •fj»]^lit4.4A.1-körUl, nie-
zettséget sokszorozzák.
- ¦ - Sch. F.
A „HAZA" életbiztosító banlt.
-Ára jiéafiök^HnTgy ily eaetben »ilik-eégkép- írT&keöiihetlen-e azojj^^sszeg vagy igen ? ¦.;>¦¦
i Erre k-eroken azt feléáero, hogy igen wr"Ert ngyan-tim valaki pL 10000 í\'riig biztüttiiá niiigút a már 20, avagy kevesebb-év leforgása ulatt a tdnmlat pénz-tiiiáhi lökéLeíBaen- be ia—firetér szeretné azon. 10000 frtot valamely fekvő vagyonba fektetni*, aemmi máV nem kell hozzá, mint az, hogy jelenti szán-dokdt az Ügynökségnél .\'a es ? viazon-biztotiitúi. erejénél fogva, mely vagy egyezkedés által történik, kifizeti neki a kivánt 100ü0-re menő Összeget.
Jme lehat e rürid felsiet dia elégsége*, arra nézve, hogv rneglehessen ér-leni belolu, niíhzerint még- az ily öaz-fiíeg Hím haver értékest theilen, mit különben, még ha ngy.\'. volna is, a társulatnak nem vethetnők azemére, minthogy az, ily eshetííaégre nem szánul, middnbennünket bizonyos kiránt összegről biztosit éa pedig ngy, hogy az a-következ.fi. nap történhető 1 JiaUlnnk esetén is pontosan kifizettessék. De » niJazau-biz.tositá banknál Ja felhozatal ellenében lehet „agy is biztosítani" bizonyod össieget, hogyha befíEbtott öflaaeg kamatja is évről évra;tÍJrleaztőleg Szánul tátik. ¦
e XlinúS) ninosen léhát egyetlen egy kibuvd hely ia, melylyel mentegethetné magát aftemb^r-a^életbiztoaitás ellenérdekében^ ;meri egyaránt jd ázugazda^,^ nak, szegénynek, tó\'kepén zennek, fold-birtQkoftiiak,, hivf>tidA0>kjink^hag0onbér-ldnek ítt:egy szóval ratndenkinük.-
-^^tíngyTloMWiftek^io^ldn-íHnoaiffti-GSorolvíi,, ihqgy,! butpsü&a .tmningát, BlMt rütinyiJAüxliisűnyMáfk\'riyan,!\' hogy yvfiiiA tajan,,hiég_i.kéial unOkifL ia kéV nyclmn4en éaielógf uriaaan<,megélhet-; ^öAúi)Yfcdeln>^klwJI1.de;ai;Qafiílul, hogy, )t*Mii&l»Á\\tf\\*!t&\\fii>fi6jtmi[yjii\\y gaz*; 4^8; ^W.kqsiittk: jptottr-ma8jliivj.iik La; *Wt)lfgytdittr,eiÍ3l.iiüv&l ibtlldogTtáaa^ 1g$ü»pfmt i mw*Vt»* ,ikMiía,dmit \\.hai
míg ellenkező esetben caakt Jbitorolja;
m^fikj^\'a.^l^jylgok.ímdi:, diow-kf)4M«t^i^\'ímULi^\'Jii.vAunklb«n:,oaa)«.~a,
Mgt^UiJ^ ^n^j^Bz^k ^y^A^tAifátai
ÍWftí(íírílJIii..\'n !t 1 . i
, ^n^MMiiMX^v^if hpnfianplí fSftifií?li íÍKfly i "Wt"*?** Bjiellnnii &JIP\\tm[VÍkft(Zfi> eDg«dó(I.bÉtultó a, ,Eonpolgán küU\'Jessfg,fwaUft<Hél^
mely egynzer»mind mindjárt e ténye dltal meg ia van szentelve. És erre i\'dy alkaltaaa^gazköz j^. nHnzau \'" m\'ag#kí »U_doz-:
egle*n\\ jffvgV híMöbl^e^ Dsitó ^rnawtnwP MHZ eg^i z e é ra < kbtolezi minden egyes muciit, n\'tj|&ij| év ós áll, a századukon nevét hirdető, nevét áldd intéwjt! És nem kelV \'flit*
me^miSrimanyajnn if^- gondoíkodntiK,-hahidás helyel.tr .pangápbaiji isiBlítiikrff bezzeg nen\\.ypJuji?pup»eti ^zinhtónnk^ tawarék^, pénztSrnnkY*\' iakok?\' intééeiétí JyST.a4íínk,^udó«á elődeink is hasonldim gondo.skodan-datiHk.-Terirtf\'mennyit ?2 n mint bir, de rögtön — bía dat enim qui oito d»t itil qui numera lardat— ?0 elu\\ondlm(ja nemet) Önérzetté] : igyekeztem niegfe-kljii. Jio.nfiöí.. köítile^d.égeninek \\ ^._.h.a míg talán eletében emelkedik fül az éphlet, melynek alánjához Ö ia iileaz-tett egy követ, fulkiillihat az öreg Si-meonnah „Uram, most boowUd el a re szolgádat békességben; mert látták szemeim az épületet, méhben meg fognak áldatni a jótevők nevei; látták Mzemeim honom töivirágzásáf, most bé-kfisaégben boosáthatsz ÖBeimliez." E^ ninoH-e megédeflitve végno percze axan lioníiunnk, kí ezt elmondhatja ön-mngárdl!
Ha széttokintllnk hnsdnkban, nem csekély számát fogjak tnlálni azon jeleseknek, kik szellemi adományaikkal igyekezik lenini haziíjok iránti tartózd-suks,t. Tinztelet ezeknek, kétazerea tias-teletet mondom, hiszen ezek mindenüket oda rakják a haza oltárára, s mig | szellemi tehetségeikkel annak anyagi hasznát ia emelik; maguk nlig- ten-gtídnelc, ajpáraz\'drcsriuég" babérar pö^ dig, vajmi Batyricaa\'^kotízornt képez verejtéktől gydng\'yüzö vhomldkukonI Imo egy fényes alkalom ísniét/\'caak akarniok kell a leróhatják honfiai kö^ telességöket ezek érdemében! igen, biztopirják ezek diatét s meglehetnek győződve, - hogy a hazának tették azt; 3 a boldogitd\'Öntudat jutalnnín kivíllf még a nemzet háláját ia kiérdemlendik maguknak.
Heti szemle.
Saapcaitaa 6. 18(38. — \'Az aradi vértanuk omléUíisobrdra odáig\'122 eaer forln( gyűlt öbssö. — Berlin-bon Gjgy aastBi-gál^oa üti nnp nem aludt, a bo\'o^BÓfist eőr. a tKeniváatói\\nyarte, moaí orvosi tcl^gy^ldt alatt Van, «U(i orvusaaga mikopy volt..— A dbbií népkonyha felál-litn&i- 4 eaor ödagnyl éíelre JÜ éSer forintba korftl.\' — A¦¦•p\'i«I \'tfUtr^aetéknél egy UUnBxtáty 1 frt L0 krt. tizet óven liánt. K.\'ip jutánuppyi viaot, a.nienuyl lolnaik.^ Kulnzaviift Z^\\d Ferenos jugtiaa küvutvá-lfttxUiK nlkiiliaiíval 4 aéphea Bióllunl akart, do a reudiiraég elrogU, emiatt a jitg>ikaüe-miaUó[ kttíUatok. iFákl/űB öedét knp-itl, — Lnjba bftjftr király .febr. 29-io raoghalti — LiTerp.Plb;í:ugy monstreq-ijt -vaa^ 7aeaor lehéo f«jófóLnilryalá a nyom 628Q ftiniot. — VnhjiDi: a dölöffatío Qléaeséaibg] ; Baüke : Ti tnfli^árok »jy -kétkoddk vágytukI \'Ha iiokünk.-felűlé Váraily Gábor —oiinyl anya-giit nyajlaualc exeellantiatok. ai:bi»alamrar raínt, nytyttitmk el(dei)i n» allenkeíöra,. ¦ bi-BonynyBl wr^behbek leatQnk egykor 1^ littban, mini vagyunk tqnat a kétetkcdéabea. — A píirn»s1sii^firy hivAról" laotfrs vewélyfiiiifl inigsubfioMl.\'—\'Hiresorínt tíngy Vüruankbon in«fl"ípKu4t»itflUvmk4lon* jtlailaknok . »- pnl-ffiri ölniPyijVÍaplóoa. A ^BEokill lilal^ri \\t tilfug l\'lrtll^lni. — As iLtúblu longyol f^lko-lő8 íildüzataj l34,2ly egyóti vált. — Ftrtob* Iklm;yárura2rt|í(>ii ají brb&s íz^HiaaiiU nagyban r«-fynok. — Fíutio éa kflrnyiiko végro inngyar kitrifi4nyx\'óvng íthttflena. A\'bnlilnyininiflí-lurluiubuo rrtari.\'10 én egáaxaégtlífyl tanaeii-k<>Bi)f&ny tariiltlkj jnelyro ttibb vidéki orvoa »«itieguivatik*
Zala-megyei hírek. iUi
— Barcsa Sándor inlarncgyci oloíl al-inpnn ura nagykanitoal pflgi rogy lel randua tagjául JfiRyotiotto.b\') tnngrt!, j^kijjffi&ksdalidi P6yl»í l^^iS dfnVtaB)a^l ^l\\wtíjm» a kfiov
í^ieod, Bülépti dlj 1 frl, lorijo^y 40 krr ""^ — Gftl u in b» Ú ci n fjry „nlvaaó agyiét" ^lal^iili tnutynl\'k oddtgcló 20 ta$j>i van, niindiigi\'ik lii\'tenkint egy hatott tiaolvón.
•Wioirűlng ÍÁpót li\'ir\'dfttriati. ¦Otínjeánaó; a*$y oueinca iat^sUodáol mbjól lübb k^saég köves so
;_: \'U*- V:it;ei{Qffa R:adxjlf.ÖlBö>af förráabéi \'artaadíank; b^-gy "Viiinorí RudólP\' lurnavaV .¦xíui^urajnavána fulyü mureziua hrt folytán vidi?k(lnl(Jtn hai gvoraonyt ndand. Htooríik, miBT.ai itít\'a mClvéBinst .rgénreis «Ufl ronda csillag a Iegiiiului:ubb rukonazunv éa párt\' f«t,\'i-b \'n rÓBioaUUnd Iqlkua küzüaaégQnk reuttiriil ; bina ismerjük VilnjerBnök, ki Bvúd cradftO; & mnpynr- tíoatj- de Mugyuror-azagirmili Brü,ű!a.eil, liirhetién rokun»_a-nvót, inely ii)üvi;il»on okkor is r.yilnlkozutl, rul-díiti ni Eur>>pn y!öit mig a]i^r istnírtutull, vűi-uuint akkor, raid3ji minden ami inngyar vuh, vótekkónt ültlOstctutt. Ö volt az, ki a UUÍföldi mQvéniűb kfiröt! «lsti Üoraertü ol a innfíyar aeno érdükellaégét 4a aat hn Bonlithallau n.tívóaii iiilouel fülf»gva ma-Utu bo a mdvell világnak. Azért biston remélj dk , hngy n Inti véaBetkedvclÖk körünkben méltó IdkcBcdésool íngitdnodják.
— PóntoltRii mart. 6-án eato many-dqrgéa és villáraUaaal nröa jégöaö iepitt mng bűnnQnket. Ííagy-Kanizaán nyugotról kolut felé húzódott.
— Jáormaa on nftbány héttal esolfltt a a templomot Mveríótl a miut\'-Ry ]&0 frt. értökü tárgyakat orotstak cl. Alapoa gyaua folyWn egy kolompai TúkölynevÜ g 6 tag bél álló eztgánybandát bo ia fogtak.
— Lapank mai néhány BEámáhos, külö-nöeeu aP gaadáasattal fo^lnlkosó t. elötico-tíiíiik eziraira Roverntóból Tambunni Antal takarmány nüvónyféla rrjAgdEleli jolenideét molUkolUk, Ajánljukaa illdtök igyelmóbe.
Somogy-megyei hirelt.
— Ca ürgén a nnpikbun tnr Intik nieg aa onjnncipnlio Hiinepály, as egyháai Qnnepólyt Ut*anfl leétvárfiláar abód kövtííí, eatve pedig bál lnend.
— Lupánk matt jsdmában közültőtott, hogy. a l<!gyelió^^éknnyiixelu bál 3ti0
jiWeddam t\'26 (rí. a kegyes relölfisetéa 174 Tri. volt.
— A kapoavári hoQvédffigaltím 91X1 frton ffllúl-ji>vod&lmo3e(t.
— Ujabb hír szériát a Zákány-ságrábi vaapályunal a munkálni.)k aprii hé elején minden hlenhynyal keidejflkjt Vseodik.
— Mihélydon karcarnni verekedóa fnr* dalt eiö, egy kanasal anyira megvtsrtok, bügy óletvaasóly kost van.
Sopron-megyei Mrek.
e= fídprbn, hiartiua 4-én, 1868. Folyó hói?. 3 és 4 ón moglartottorasagoa vaeárank egyik h.l«ggyoDgebb yolt aiínd eladókat, miod.jifidig » vftiükot iliotölcg, & gabopa axállittodnyok oxnnhaD jolüotókenyak Valinak,\' d rnfvol baekély vuR a vev8, a* átok be&ltuttak. Jalöhot a onpronl -i orocAgoa Va-sárnak ea a Ugróaasabbika, hoseája kOtatt icasén v^i^ket lüég aom alegiiutte ki,lopások rqiitt llyen.alkjslomroal a sokas ok, törten tök, nem hiányanttak aprubb vuaiekedéftek és ciiv^kodáa\'ók oern aa nhtóhb népoozldly kö-sött, raélyek öeod SBorooeiló tapaostalalot igaaidjak, .hugy a falusi nép a vásáruk 14. togatiaát logkddva&obb Qnjicpci kúzd dsarait: ja, éa tpinlegy^aun hteduUniberj vunt mlasa-rint ilyenkor ,a aseazee hátuk mértékitlari hiiasoáUtAVa\' jog.irtjtvá van, ei u et\'k^sl oldaN vásárainknak, ésavért ujty; blabbtö A kisebb királyt haaoolivétclitk tulnjdonoski é» .bérükön, H6ya,ifcg»dé»oktin k^yDi alig fog.találkoini eflelinu8 ombtr, ki azárntáján viaírjaÍpk,m8gaaftp.iraiaAt véíaní\' ha)Un, fl5~Vötha\'. A váoán/k nt ujnbbkoru\'kifzleke1 déai BBbköíílk¦ bilrirjedébh, óoq vasutak lé-teaéífl éta. - fwHtoaBág.ikat. voast&tiék^ áa mennél, inkább aa\'ipofiidlk 0 kÖeh-kííléB, ann^lj hisnnyoBftblian asaiiik fontnanágukj onne^ folytan ŰdwÖa vnlna, ha a yéflárűgy etapon BnatiilyoEÍűtink nlávfelípttték1. \' • topnkban már rég\' IdO óla nem lé-
IstaU . o\'iilUéa kufya odúink 1 f«IŐl/pedig, l bog; 03an helyi osobályunk. elüljárófláguok S illal miképpoa keaeltotik^ mo@irdomlíp
talthfegy Sm %&\'yV Varr \'j^rvAV;«jel^ái^ urnában a kulyák osáraa raegkonoliti a 2000-<"ka aa utoaii^^y csnport ily állatot Iá-t|ifkT bisöny^^^bstÖnk, hitgy-tn-bOsttl ík3^lt8;e|^l^ a Dsabályasurfl bélyeg. [4tVB ya$$ÍL éa mioom Iflrianik, hogy \\*WS> l?)sli9&tf$^rvlny*r agy aaon tealü-ely esőn aaabályt alkot-emeltatuék a a&ért fel »em tQntiék, hogy sokan megbánták már, hogy ab ndól boünelték. On lapjában jóval a* ijlótt kötolvD lftt, hngy as ugy neveEatl Walubgraben város rénsön máig le maglevÖ várbáatya lerombol tátik, lássa ca imnóe napy nyomda hiba vnlt, mi n&onban nem a betUaeediit terheli, hanem városunk o con ¦ aervativ-atyaitj kík, as on óv\'i kösoógi kíllt-pég^Vy? \'f&$$i§4;i§kt&&á álkájraával győ-aelmet nyorlok azon réas\'folüU, kik aa &a báofyála-ifiFoiUdaAí. Jarveaiék^éa onrjok kö-vctkexeae aa, ii"gy exan,. a Icga&ebb város róar.t ódoiioiferaBégében ^tottÓ^yéíyát raág aoká fiipjok liltai...Ezaa pirt Vősórének ia mindazok, kik e párlon ailultak, nem kell teháí htóadGái\'-í^ttökot hirdattl^emlék ösö&or felott aggódni, Ö tottsik, mór maga la omlák-t do milyen? as mág^.k,éxdé« ! Egyébiránt halljuk, hogy egy társulat van alaku-lt»ban, taoly esaq yároa rófist megvenöí akarja, éa e azsrínt még mVgía és a báatya elfog[t(laa^ V eüsrccio l .
Vm-m®gy ei Ibiinek.
B Tolvajt As. Váraattnk ogyik veo-déglfijéban » múlt napok egyikán két vidéki őrálló a büty aiülto míatt agy aeobába kényoterüli vonulni, azek ogyiko, társának uti bőröndjét fultÖrto a több ruhanemű 1 elnikka&Ktolt bulblu — a tettes elfogatott.
e Tűtvéíi. Folyó hó B-én vírradóre Tana ktlsoégben ttU GtvéD ki, köstlaatéletben áj ló Iv&nkurich Junos ur hulyolica alíopá-puuk, a otUni btrtokuanak pajtája gaBa^ liemQrel egylltt a lángok martaléka lelt.
* VálaBEtáaok. Folyú ho 2 in votta kezdetét a megyei gyüléa, U*gi_ löuiür is egy irvaBfiéki Ügyvédi állomáa _rendasereaiUe-tcK, a erre biabó Ferenca helybeli Ügyvéd válasatotolt meg, — ot alkalummal Laky Antal ura nemesi vagyon pénz térő oka hivataláról lakbaKonvón, helyébe Ajkán Kiroly váUsstatott meg.
9 Nyári a b i ti h á s. E pcim alatt alakali ítüpprecbt Jóaef ign&gatóaága alatti társulat ö fa téren egy nagy kiler|edéaíl helyen dalai-tatja a nézÖkbaöiifleget, — igás, hogy jeles di,rab-ikal rout-Unuk, S kQtinos érdekelt-aegdt lálaalk a férti világ Unoaitíii a la{-QE\'tea Iricot B&abnjtu DŐi tagok iránt.
9 K iuttd tii pa 1 i o n a lia baoquott. Koromlai íjchey N. ur ob emanoiptlio meg-örgkitéffének umlékére Öaombathalyen hír s&oriul nagyoterü banquettol ód 400 téritekkel.
Irodalom.
— Nagy-Ssorabatbao, márcaiua
1-tsl
„Pannónia" csíra0 heti lap Indult raeg. éiz „Eali Lapokkal" ml íe aat kérdessQk, miért nem magyar ?
— Baküldetett kassánk Q „Nép-iolíoJai köqyvlár" elaö fŰaeta. E a&Qkaéget pótló, gaad-ig tartalma írcdalmi vállalatra figyelmei te tjük a lelkéss éa tanító arakat, ö&ó\'rkaastt Molnár Aladár, a megyar fi. akadémia levelptfi tagja a igea jel^ikápg«ttaé-gQSataJ író. A& elsB fttaei ííaalay Iié&Bló, Üyalahpál, CKlnesy Pál, tíuabé J^ra./Bséis ÍUroly, gr. Lásár Kálmiá\' EÍak?o Márton, Vas Q\'aftibeq, Torapa |íiháfy;!\'Kei-ekea Jé-vaef, P\'etSfi Sándor, Rétht l^jtó, GHrókáía, Arany Liaeló, ÖallÉgy4 sándor, éa Aíany Jánoatól hos mSvekeL Ol/1 éri^k«8 ,;könj7 ea, raejy nemink ,45^ jakplék növendékoi-pok Ulti\'.kópíóiím aaolgálhat, 3« melyben gyOnyiirt\' találhat bármily rendfl" olraao- la; A tnlr éa első év folytán hat íaaaibetf Íég~ alább UO nyora»t«tt(8-ad réti) irauvk&gjor ianfl „Nópiakol-ii kényvtár": „poatán \'J
0. ó., *
sebb I_____ _ _ _______ , , _
kfttáife\'" ia ia nyitnak Blö6whUt\'3 frt40 k\'rrül. Aa eldfiwUii\' ¦>-pimÉak-i-^athmm Károly kiadókén yvániahQá.^Eroféb^Hér) küldandBk. . ./ ií".t!;» , „ s.,; ...
,-r Tóvölgyi Tituűa elöfinótáflr Ívéi !»¦ caátoU kí „Baak Ko\'ri\'^\'irk" cahbtt oá* tlrikpo\' roiíhtíira. EldflBétéai ái* IW. I§80-re siéló giplírt-U1 kophat vola es léUfi-iietlPv E kapón muokü\'valésaiHÜlaj^^aJkfií*\' dŐ Idas«:; ¦ ¦ 1 /1
— Moßielönt aMaakások y|aágáB ailafl hvfilüy. \'aa\'eifkoááti KúnBégh !Ära egém ávra L fra, Köahl^nyt pótló jolea_ váll ólat.
I nNép1Qkoi ii kfinyvtár" «löR^^l ,Mß itáa való ; megkaliUttal1\' ,ítejW(«f«kJ ., frt íFaluhalyen nehasebbVaö k^Mg*-i\'lóvin s V«nyVköÚetéW tjéért\'ilttWfóy •
Meghaltak névjegyzéke.
- —K.Q. Jinuahiía, FíRailJ» Villi oiittQnb et a ha-.m „__„ ritti saivdlroii üdvözletünket. Bociioa linSretíro usara o
fmrt hiti. Ün*riárT3Lat>B 3 báa- "KB^fr.\'
KArulj- if úvr». Kuelu T.-íwLiTAjvgiXHiahilftfter. H^tuíiia 2 ét /ül uvu\'i. Laii!rlií»ji
I^Her Andra»"" 0"
Jal»! Furerie* 3-T 5vo«> Kiisfnb JÍsjpar 11 >r\\idla tf ?ifort iSSDUfci .«lótsaf 4 fí«l t!$j\\ Öftt? i ?fea l\'erma 11 Jiíianf lüuro. RaJuíDcs kirulr "T boti. lésipieoJi Aauft.» Wpapv», rjiaakiiifcorones
ea fefc «rap^tiundi! JáWJfl f*t!<**e«™-*-í-B Jl^-M--XoBflyflttilf Vattflk. li<Sfc-TCÍiro\'vtí.i Tífniío* ttr ?Vos!*-Siom tálala Ibheanh," - i. ¦-
i
...
?4 nboraog/J utóbbi azilriirt nyilt poati-j^ui egy odioaus Jtüalotnényko vnn, mely la|üinL\'bíin. magjelent\' -larflchta1\'. csikket b igg B^tlogJajiUíilfat kjTtihijti xeoíirűulaaír tani, nimi^as- irodaiam, szontelyeba biv^tlar nu) lulukodot,, murt roaa akarattal a nz irodalom fökiptőlyéhtíe nira tnJIiü lmtrg ?3 ir&Jyiyál<(o\'nem inillynl) uaki rom a tdr-v^ayek adneamba bovuli ixr. népnek a azt ^rÉíig bántja. A nrflndruutaaitüfl\'J a íjomofry BuarkesctüjQtüL DaVetBüjr us még valami. A^.lénylageo^ rendremasiiüflC 6 már sny-gyjra m«gBM>íttH^a Némeíh-Il»boa- Ügyben, bügv a átül utikénvtehsnüt h&san&lja; tekint-B9n naptárába a^piíulva. villaadja be hiya* tatl.»u8*gulj a. rpsi.pkurntra jímvc J^dlg, Üai uve"8 pátyáfiítaaa^Inputiknrik elüg visz-_ BEavi%4Jsiyi;;J*eSLiVaUki ^törvéay aán-"7 "tatii bvldl van — lurtsa, hogy annak bibin az Eazt. Kuzlony szerint is ne volnának? czikkünk, ha a n^ofnugy11 giurint vérig bántja na illetrikuí, Itiilft ^Somogy" szerkesztőjének Dal iton-Ftlruaröl a P. N-ba k&ilütt zsidó" elIencB csikkéi akkor a oaont vebijtíig bánthattak. Hu Ja tnáa idflk, máa emberek! a népdal szerint: némely ember mint as ido- valtosoiíáől "" . ;- .-Hu .bár a- g^5"njogyu aaerkcaslííje dtplo-; njaiikq.a\'0_) irodalmár, mágia bátorfeqdunfe? njiinlnni: vbcVb líuíébo a rnngyiir nyelvtant\' koadiik Btárnar.ij a a.n"gy..beiükBt,tviiUndigi% taert „mibii"\' aajiúlilbiVnt íb rAlmló fel,"< Tie haaználja, tülönben a itormalistálc la nevetik, aatitTi tahin n „gabnaüzlettlnk lanyha kedélyű hulvzeto" „a pi;iczunkon éptin as elltín-kezó\' előfordul" oat.-ont. ont. netn sértik a „irodalom ssöíit\'elyébi:11 bulekiniinri -bátorkodó magyar eruuert.
mnJuUüi oly korUtlun tér, hova mindönkinek, ti küívot, U.ijUing I .ép tanulmányt érez, belopni jugn van. A magasabb fugal^m iruduliöt" aora-bit a íiumngy ssor* Ue^ztöjo ia bnkfencaet hány. Egyébiránt Hichelieu Bícríut : neniulyok irodalmi ter-inekl-i tttialmsiialt.lclt^ttiak u\'^-ad^dlXrtük^ aolia. A\'mi s" 5ii rhflkádifaéhök fa megvau\' minit —¦ haszna. -
- T- Ű, fl«c*. Bocsánat I mai lapunk bosaa. A utiniaEjiSajTQt kljavituttnh.
-— Sí. A. Koíitlirlj. MaKA» lnr«Iet Ironk-
„dir OT?2.,.lua^g°o
T A ft e Z A.
Méla bú?an . . .
Miila bi\'lvnn hoijf a taruii)-
HAranKJn. QilB liaroii|;aeiiJ a halottat
Sírok éa ia, kiny partiul Io
Arv
Világú,
lepárfább !
Rlr a Unraur- a lislottat
Vloitiancri Lel ki-lítlsmlieti
Riií titnjria. Aet rebegi iiiU visiliaiijja
Hej 1
tiíívt
bülJoí. aULt ott künn ~: . Toraotoiiit I . e;- ¦
SZEEÉSyL
-T- ISTEN KEZE.
-T _ (Tortán a 11 b 0 a s e 1 y.) -Kg y hu na hü ü Mü Dervaríra íí líluaátiíoV
(Forráaok: IutváDffy a Fuaaler éo a hagyományok.)
íjolimaa mugliali ! J J
E rottanetco bir szárnyalta be atörüahad-aoroget loGG-ik évi uopi, i-ea, éppan SElgot-vár oatromlása alatt. \'-\' . . \' i ¦.ii.tj
E hír, mint aa ílldukla feketo halál, habár Önjük agy portare iu, köpea volt magállifeani t\'íibb aso? BsiVutéaet. bulltaan emelt© bs os-man bíródul mal a, dicoöaég ea _ hdUlomoak &2~0ji fénypontjára, ht^ay lekialEta alatt köt világréas reazketo», da manna bukiivolka-eett as elpahultaág kora 0 & nagy munta, ro\'eíy annyi tömérdek f jradaAgbn a tengernyi e.rabiirvérhis kt!iiilitaa uj ticmaatiok e\\korcao-dá_Bji__ i^_ijlt\'öbLifi(ri\'íknd*¦•
Öüliman, ki liftlartalaii gigiében dicaotCMaj-ti>l clfnEAdttttVív magiít Vi\\ vlblgréíl "nránnlt, két leng\'tr folötli urnlkodiSnak, KoJ)Bln.n.tÍ.;\'a" prrlyy-AdriflTmp\'il éa Jlrusia otAnKárjanuk, ICairo, Halob, DkmnaktiBt.Bi»edaii é«,Balffrad píiraiícannkinak, Buda óa Kbodua*meghudi-íújának, Köazíjg éa Béoa ajflgB-íalldjiDftk ipníarV\'! nőm
j Pptvenhat évea korában érto oi a keleti járvány a a tétben kifáradt agg, ki oly gyakorta BzemkÖE.tállt aB ellenaéiígíl a nly aok->T.n,r B»win61).> nL»»lt a baUlnak, ki annvi 1*
rnérdok Csatát vivntt da nyort, ónén legutolsó cóalajit a halállal olvaactoltn,
UtoJttó parancsa !8 oh Voli, miként a klar ar.tiai^hDda»regek is anallittaaonnak át Euro-palio", .&9gy azt üaB^caJiadBoríK0 e,gyeaült cm. jévol égi>BBon roeghoditoa U. $$t&fa»tíe»iraA->í !ge» aljarflljo. ^ * \'"í7^ " RotJenolnB paranca, barxaantó tervi rj-..-, E pímno6 linlála n)ytv,0t 6rávftl luti kiad\'-\' ;Vn, B^ÖJ óra mulvsvpa^i^|k>;,^l^(bartáaw uEifi meg*tínt élni o^o«iiidn^^g^B^ l^g^>D^9,
legnugyubb aultáojn; Bünyi ;tíymnort faosofri •<V6rTBsítéfijr%l rémiCÖ, ItinEftónkban r^annoitette, b(igr,aajpá\' lat Imlyott méltán ások átka DDh^ssdfltt nir-jára. ,, .
Aa Ő.tcrvo BEofinl ootromoltatott Saigotvit io, aaunban bővé Leiét nom érte meg, mely hnrtaíocx csnr m^Blim lejébo körüli; etqQÍsrt benned höa Zrínyi Miklós [a, kiook Fője le-vág-iiKiyán a magyar aorgűí^ (ővOEÓrÓQok. küldaídtl el. \'• •
íitigetvárban a magyarbssinak«gyik log-ertiaabb vádfala tlült roipba, oleato után víz-árként lódult bu n tübb caaták nyeréao által én-jóban elbizakodott törukcaorda a a mely vidókfen átkolt, az oly airalmao állapotba jutott, mintha a rettenoteo paolio a IegbTr-Eiittstóbb viharral karöltve vonult Volna el fölötte, a a agegony magyar nép a pogány f»j e rétnito dúlása k&cban satu aaitkosódott, ha nem Üaazetott kesékkel itnaaaerűen roí>egto :
RqlleuVil nagy a te hntaltaftd oh Ioíen 1 a rottonetia a ta büntető kesod, átdauűék na-ved mindOrOkké ! !
I.
KjíásBiálián a foldkösi tenger partján kö-scl a karenu otedrüook hasájáhos, gyönyörű poradiouarai vidéken egy a tengerpart fölött omelliedatt dombon a bápáonypuia fűben ogy ifjú havereméit.
tizén és QaniQB voDaau férjGaQ arctan el-aunithatatlan nyagUlanaág;- Qlt, mi annak 1 rap?lopö,halavuny&ágoft kolooQnse. | A nyugtalanaiíg nrittdn nflft, végre arSl , veti rajta, az ifju. fclitgroll, mcUoUe bfl»erö 1 BanbiyiLJát dnrokára k»té, b tar kft aaövatok-j bftl i;oni;yiilUolt tarbánjót éjaölót gondör-\' hftjzstttül "láraaztnlt fejére Mleastve sietett a lenjei )¦ irtrfc vezetS YIgyiöovónyon alá. E* it\'j\'i Sáavir aga, vmH. O egy dnsgítdag egyplomi kereskedőnek fia lévén, mint ilyan UTtQnö noveltetéabon revneaűll. Iskoláit AlaiéandriábaJ] bároulatoa asorgnluramal vágestfl, olfinnyira. bogy hn-azonntgyedtk évea korában & tudományok minden ágiban, ne^Sj^Gíjen pedig a cbÍMq-jjáatatban jártao^gj^u Úi alrttatídrUi világ-hirü iakoUkba egyik tanári iasékre lön. meehiva. ; >
,S«ftlHi n m«írtto»t«UMén AWa^ véetelentll
buldogoknál* áraók magokat, lútv», hogy n fél novellatola el jan fdradálmaik ftnkhga féiryBiiBrr meg|ttTalnSaxTa\'f«gndenek. \' j;\'^ Káavárt azonban e mogbiváa ?b Bzfll5ine|i\'^ ür»nie rundok i ˇ ttl komorra tette, e •«eranoSiÍ;
caőiéget, hírt ás orvai OBeresni a barca^* ^-,°i!<Sloi"pBjÍfMr. I. min-
\'hmtárnsaíiitjíanW-aEttlBk Maytíí-sém ingadbá-ták(ine^ üt e néhány hét múlva a- kiaáaílaá íbsapnt4ik éléa\' riiár mint aga parnnctnolíoU b mint ilyent találjuk a loogorpart fölá|y dombon. hov*»rve.
Más vár á te1n7y0tlBVLflye,frr\'á teng-rpartfo^ érve hq&azu pill mlúat vetoft a lábai el^té vógtfllenal elterülő háborgó oloraro. .
A lóíbatárk&^óbííl laoaankint ugy pa\'íá-nyi fekeie-pont-bónt\'ikozoil ki, a Uivápy-ra Sáayár arctan pillanatnyij vérptr fntotí végig, mínt vilUrn/ényo azjijobíüt felbŰkSa\'.
A parány! fokoto p-.ióA (idrat-nkiut na-gyobhodott 08 közeledett p T^gre ia taínt könnyű sajka tQnt ki a báborgó hitlláraj^k\' közül.
báavár arcaa kipirult, azivo hevesen vért. turbánja bcloajéhöl egy od^ rejtett febe> UendÖt vont clÖ a aantil inloit a sajka fjílé, melyen ámbár a távolság miatt aa alakok ki Ta hatok nem vn Iának, de fulsaklatQlQ képsolote által íoromlett a Lik ép ,os_., v^íti, kire 3 oly nyagtáláuul vdrtr \\ r
A sajka mouT már- oly kősel jdtott a
Íarthoz, hogy benne két férfin aíakot iö-etett Hjegkalönbostetni, és/ vogre í« egy turliánon ifjút óo egy evesö rabesolgiL
Harrohl barcaht — kiiUni^íiásTár a fehér ksndÖt\'múg erosehbóQ lutóg\'tatva, míg a holártűUn Orom Igp&Ö loosúlyokat teremtett ujkira.
Végre kikötött a oijka,. melyből egy m&-gna nyúlánk, tefmota ftaÖka Ifju ngroU a parim.
Allah legyen ftleJ 1 1 mond iák mindketten egymásnak Üdviuletüi « ason percsbea a víaznntlátáa örömpercEcit fltrták egytná© karjaiban.
As újonnan érkasott ifju -Ruotan aga volt. •........... - - .
Kostán nz oly tömérdek emberéleten vásárlóit Rhadica kormánysójának fia volt.
Ü oxinte nsép előmeneteleket \\*t\\ & la-dornányohban s ml keblét és -azeu\'edélyéí óridai erővel lohiíiiicoold, as a risjanUa volt.
Bus(an rajaai aa olaea caarnukokbaQ ia helyet foglal halának Tala, oly romakek voltak aauk.
Nagy-Ranhsa, mit«, 6. 18QS. IU a kardia as: vajjuu n gabuua f[>rjr«lonib,an egy még további enok-\' ki-tiüa va\'py cgyrlBaialiaUs álI-« be 7 vájjon a fatina níinj kía fiAtránj-nyal elárniiiandú-o, rt$y vaa-« klU ti* kídvciübb kolonJíJíégrq iSAmillutui V
JíiíVtink ujfr akar a üoloa labinni, hopj- nlhflny krralí )rsza]Utáa >emmi jett>lö*Lgal\' nem bir, mert, ha a hírűé! már cjakugyen befejenro volnft, ai árvin*n-racnt-Ji^ telein ciebb icuue ; —a* eejnehiny BrrttlI iítiiUI^a\'Aöihbaii \'nábai-Jeraieatetc* mnígaJaiAsa u Üílctn.ouetnoJ«, .melj nümely kimiiorfl mellckkJl-nllméiiypk által cazkfliUltctik. — Aiutiban CRy j«lea-tólieiij. uiaLA(ojóía jom..tfkkfl14 asjrnjoak, klráJtkáp most, mikor.ns^f at^ijMiiok asoreocieten eihttiddaU ?1 mi lawap^áíMa a \\oíb jiirOelá tinifllatillnU.
aglokaak-ítíljtonoa víaaaaeafijD, 2-or jnlnm«nnjl vf*i. ntnak niojrnylliia, 3-or a szépen.mtiUtkoid tavaaz; 4-er ti fotdnlvuctt Ennnfcira\' ttfirtlndk a a mi felea-legtllc-vna; BlaJníaijik, ValásaíaS kaolban. hogr ara- , ÜU tlfftt még1 Aílzuit Tor nralkeJnlT , XX ^ -Tf —4 ^ábniflílet lanytia; -iahtArakba" öom nődnek, a Isr aáSaWMéi caaJtia\' a helyi fogjíaiitAjra ssoniL Mára kBTítkéiö yrataf1 jélékfjptjljlí ;
• • ""líy B^l^r..\'«*.WÍÍtJiM. "
\' MAaT-E4JflZaAJÍ(íniiroviaa a aii, laarTBia.
-a v. AUd-aaeitriai aérfinkítit. TeRaéoyck.: tíTj»*.iöa^8J íantnö b frt. 60 ír. íonloi ^fo. ;»Q.-kj-- Hl^-Sa íoptos
Árp\'n,\' »«rí5»öoek .30—7L ííiU)»í;: 5 fi — kr 7l 3^ írt. Oí^ltr. Aj.pttjioiftttwiffoa 66--.fiBjfn». 9 fr. 80 kr.
. UO kr. I frt la
tkmfaeJtétkari e I a 2 frt • J•*iJf<l>mat|f?»¦ .irt, 3 frt ... *»fcj*jrff {a* I & 70 kr. 47-48 fi). 1 fri. 80 kr.
¦ r" tXr -3LBf"!EI\'-T ¦ I
Uaslfik :.»**«. Kiralj.lLiii.O.azini 15 frt. 35 kr. L&neH-B-at rais». I «o,.l?i"W4^15-Jir. tiinff L1.>,M/ máxi. 2 «a. U frL 25 kr. Z ¦ e ni 1 al i-aa,*.* aaám 13 frt 75 kr. 2 ú a m le 1 i • 11 4 WW**\'** Vt. KonyarlUalS .«X/t 3 Jr*-1.»^- ^9 3C*T U 1 Q us. 1.1 frt, 73 k(. Kcnj.-l.ni. 7 «*. 10 frt (BTir. 1C anj -l. in 8 ük Q frt. lo kr. B o a a 1 a n g m. 1. aiAra 10 frt. — -kr. B o n li n g tninsiia 2 aaira S trt a«- ir K 6 k o r i e * a 1 i 111 ra. & frt. — kr.
KHIaHfalflfc. Méii tntMi* SO frt fcr. VU«k m. llü frt — kr t\'ayj^jjű, nvors m.*ao farina kra> >\'a?rirj"ú «liru» m. Jt\'trr — kr:: - GyaptA finóra mi 13U frt. — kr. Oy«)>Iu bAUriIiTi<lékI a^jflOjni. 5kx-. TnKeTrőBiynr.\'"9-frr — kr Tarkák)H^y 4^ B frt 8wlm\\ m — frt., Sii kr. Soina - \' "
— kr-T-Bgf -fiive-srtgiT Ourgwisa-^ra^— 1 ; r- SZOaiVATHBLYi jabaa ptaeit arar miraiaí S-io,
(rt — m Mrah^Cr aaAraar,n?i*i «4M\' »03-84 frt. j .\'p ua» ^-»3 o»iti!yú : H frt 60 krJ B-dlk QiaUlyé _ kr. í^á^^asanyskitoejaíaAi>^a|B%r|i -« fcr. e frt-r-^kr. 3-ifc oait 8 frt 70 kr. — Robb l-aC UurjubBr fej ollkOl"\'
rjubor fajjol 110- fi frt 1-I8ft frt kr. I )T@?B8a3te6$E r AJmn-raAroio.— In, — kr- Did.mAxa, flirt fr. Jliaalt gva^nr^mSr.\' % W W kr: \' 1
BOfflK i.TldibankbcU ajbbr .IDQl-dtki, feb** va^f ¦chiller akdja 3 frt\' fin kr Vldikflnbbcli 6-har 1BSU, l6ft&-l»li/BheT vagy tcblller «k. 1 frt — kr. B*!»-tar-meBibi 1387-^11 fahir ak. 6 ft, — kr.. QaU-Wn-WaQaU l86a-«t-beli feh jt. acbll.ak.\'ilO futint — kr. Biimlay 1863—fli-bdi ak. 18 frt — kr. Som-lay i867-b«tl — frt. — kr. Da^ne*onyi 18« -&5-b»ll
10 frt — kr.
SslrUaa (parjnad) fokoakiat — frt Ad kr. BiiWupi-
M?.«ÍJ. fe% 4"fri\' M kr. Paa.uU I Jd«htIW^^.\'J^^l,f?-ÍW**»-kf^ W*Uf 6é\\ialAtk .i
KlaBlaezl arak : Marhahm tool}* ii kr. Berti «ho»
X 3Rt---3S!T O ...
P"tratBilm fot|. ízkr. Cmikor finom frjtj. 33 1er. Kari ¦ fntj. 03 kr;;_ KsajhjNd.fiiti^^Q.\'kr. MaVíaaii fu. * kr.
FajrjaifjaUVft Y!int)X Ji\'Vt, Siappad fnntj» 21 kr. -ES*akim*.fi«i?Í« i» kr Knl<uk.t<* !tesj. i kr. Haj v4tn» Itczfc J\'t kr. .l\'ohér^.btó^lfíaMiil) Itaii. 7 kr. •Tárba tinti (posón)) itcijv-*fl fir.\' itTiall^ra futi 11 kr.
IS on il b\\b ÍL li tar. kr Lud, buv^qj "S frt ^—kr.
Lnd hiaott 3 fri. HO br. K^tt pirja t frt 60 kr. .Eujk*. párja i frt &0 kr, Tváktnjiii B dtrn\'i lObr. .Sortii 1 maliin 25 frt. Sartia( i miitii BO forint.
Üjbar tUiij* ll> kr. O bor lt\'?? 1ft kr. Posi B5r .Misjvl4 to\'. KaaUiai »Sr\' Ui?q; ló kr. Ssilra-p i-
tiakk lteaJL7&kr, KeöVinyfa Mo ?«aros 0 frt - kr.
ftjBTvTn\' tM .7. ¦¦ fitkr. t\'a-si?ni bj?t3Jo 50 kr.
Kjalaik pirjft" —"frt. — kr; t>. 6"
out 4 frt CU kr. 2-ik o Bit. 4 frt —i kf^.^-_A.r,(rji„ lío 0B-;t 2 frt 75 kr. 2-ib onL 3 »(rt- 50 trujen. — iib-L-aü .oast; 5 frt, 04 kr^ a^b^c ^t 1 frt. 61 kr.
«a körl\'e»,í\'íríi3 owE--"e*rrt\'\'— ki. S\'ie* oiítály^ ,
B frt.::8U. kr. o«rtr. árt ;j i\'| S| j* ^
MOHÁCS. f*hru?r2S-in 1HG8. Terraíoyok. atrnk. fórjalo m i-j idüjiráa: (poiinji fnófiltiU.\'ntj Bugi oía fi frt. GO kr. 9-ik 0.1L 5 Irt. ú.l kr.
K6tlBBt.eá 1. os». S frt — !ir. Si 4 frt. BO kr. H O II í I! os. 4 frt 20 kr. 2. ana. 4 frL — kr. Arpa 1. o». 2 frt 40 kr. 1. 0*1. 2 fri. — kri K a k o r i c a a I.jOWv L frt- ,00 Lr,.2, r^zt,frt frOÍ kr. Zab A. * Irt-rín- Vr.; i. bw-J4 frt.-4l> kr. II ? b 4 frt — *"kr. Marbahas fontja ]Ö kr. Horjuhm ínt|| 24 br. Snrt-a-haa fntj. 24 kr. Z*\\r jtciaje 54 kr. Rz&lonna fontja W, otBtr. ért AMal bn.lehodíi • nú 18-Ín tí*in kondetJt. a kareakedalml fora;nlum te ?nubeti tandaletni njflrt_ A..-faanmUlitáa. aagj múrvben keiJOAtk, mert mult uUmátk\' «?ülitd oiabiísOb filegUlsijsága uilaU igcu
ldőjirájunk álUadaiag; bonu taafl *dJlr;. 1* rauTl ir . dacsambori n°ST kii ÓLa UJbbnrirc ciak aiaraa, fairTys., A fal<i BAfl-ok ki«iri|dtV mlnlacj bai
hat iIIa blinrslk a nadTeai%.
eOPBON. 184». mart<u* 2. A Uia (lilát í a bici! otoimi uaboat^iodiin a buia in ruisirra nncra tirai eli «isnnaioi -aaia^isandbAFaa^rl&MAIulaj jiiibMl a mi kllflnbeii\' «tSieu I it6 t ott" !jtj a platina tra. w j A i*Tok niffjoq"\\art4ikodAk Toltak, miért 1* a basa 2Ű-, rqsi 10—16- is a knkorieu 10 km] otc^ubbao kilt ti. — A jabna irak, kí^TatkoaÖk - ¦
83-81 footin 8 frt 60; ítftJl! frt \' BS i- Sff iaW fl frt 10 br. fi frt 40 kr. Etoi* 79—80 (oaloi 4 frt ftö k. 4 frt 70 kr. Kaborieza 78-80 fonloa 3 frt. J.l kr.
3 frt — fcrv Lt^a $q:^4 lumai aiiivl St. 3 f v
10 kr, 7ta_7J fonti fl frt li kr. Zab 44-40 foaloa...
1 lírF^feS^MSS— \' ^ ¦¦
- V ^XZx^iUieZliiaii Wmauti»» L ir f0br. hflrinil : Beojnjtalott 10Í* dantb birralliU l,2i01T& rriTtttSfS "7; 4 KTTjrarfrrtTrfótffeeő\' Waraar-a-w«t»-ti4t iiajibJl 847,403 frt l&\'JQ frauo es 1100_araar. amea.
drb. talcléii caapartokba M.TÍO frt t>ka. 53 darab nlleoblitotilAira. 47,805 frt tSks, fa^Sbea in arad oli 776 813 frt (üke, luitó aranv, .aloiaaitzaiotl 01.040frt
fabma<- véscia: he»/«uúiU -paaaoa "b**-állának Baneg» B;VtrIi»l frt, 100\'arabf!SjjJtö^ t&&m,W\\ frase.
i.-viroa. .
ql r,
Ihapj
LP.t|
iM^ltté.1\'
"SillSl-Draii?
"•«41Ü..*. M.Ar.INiW vili
JJjraoll^tik naptj j
IFraliciskii
„.....wtisfcii kstk«
a«8»|y v^>.,. \'.w; air
«M-\'ownrpífíprr
.kip
¦J8 Vncnl Í0 Traltu» 1 Hartiua
2Tli
90 B. Thlasaa
Vasúti nagooklntl menetrend; :
ladnl N-fK^laairul Buda foli; d/Iiili\'n I \' tra. 22 pereÁor \' o ¦,; • \'„ •\'\' „ ««va 0 ódakor - . i «
<a,.. 1. s Baca . rc«Hil ,7. •>a 16 parotljór
1 ir.
.ilt..tl_ 1 «n \' • \'^\'
.1 il \'.
\' TrlMl ,
déhttAa 1 , <Ulb«n 1S . WW ! ( , reffsv. fi ,
T
39 31
Bécsl pen2^rIol7km;Uiia1ircs. e.
6% meüLÜquci 6T.U) ; 6»/, beau, tülaáia 65.1I0 ; t<MRVki áil»ailmf ksSadMMO: baak-
•^«»<«jt»kr*-a>; >ii>ii»in<iF »xOBa»ikftaagRft
, \'J-aa, VcUó-f\'alA, i v • * n »- - / . • ¦/• , ¦ •It-tt\'n\'oruM^iiikI;.^ \' : ¦ \'i . 1 V . \' r. 13-éa Caonta, Ú Bsiloako, Yeasprim, Hagy Aliid.
IS-an Bttrd.\'. " .i^-\'--^ : 1M .•
te-in Mura 8«orabaÜi*3y, TaaváV) Eia Morto».
is\'iS 2r^na^id^nl^^^^ai-Mk\'láEarái Adand. 36-in 1(317^««. Lasara, Zala-Apiü, Bccnt-Ordtk. &La^Lsd&\'^%B«BBB4, Dana \' FsUrár, tCapoavir, ... ^ansali -ea Pipin. v
Felelős aaerkeafii&i WajdÜa Jásnrf.
\'jfejláitó részletes tü&úüs.
bu TG-fi-6 y fi e
1 a téli idény a!ntt oly nagy szánta bútorokat állított elo, és oly , , - pafjy mennyiségben, ..hegyezni e birodalomban létező eíéle
íj t » " • . \'legnagyobb ••
\'"¦ j t. czlmtt kflzöuség\'Bziver figyelmébe PESTEN; ffiáder-atssa r? \' " 9; 82, a. berendezett fakhelyllnfcBh bizton ajánlhatjuk.
X tntori/k\'kftu^o^iD\'inőáége és a réudkivdli orcsóra szabott árak számos látogatással kecsegtetnek.
(78—6-1)
f66-SQ_
I
: minden nagy városban Igen kedvelt oonrjegytarsola-j ítqft itt Is\'NAgY-KANIÍíSÁN megalakította.
I Husz havi 5 forintnyi reszlctfiftetós mellett azori kedvez-
i menyben re^esit, huny <> jegybirtokosa 20 domb 1884-diki J « Ma ni sorsjegy nyereményeire, tnulyek o társulat idejo tar-! talma alatt kisorsoltatná.iak, igényt tarthat ;husz, honauun úti | rendes befizetés után a résztvevő egy eredeti sorajegy birtokába jut. Különösen : 1864-lti sorsjegy 8 búzására 5 írttal; Hitelsorsjegyre Q íuzásra 3 írttal; 186U-iki ötödre 6 írttal 8 húzásra és husz hónap ntán j .i t. cz. résztvevők szelvényeikkel együtt 10 írt vissza fizetés mellett; Salm-) sorsjegynél 4 hozásra 2 frttal; WaldBtein sorsjegyre I frt. 40 krrul 4 húzásra;
Rudolf-sorsjegyért 4 húzásra I frttal és Clary sorsjegynél 4 házasra 2 frt-; tal részt vehetni.
A n. d. résztvevő közönséget tÍBSteletcljesca meghívja as a takiatatbaai meg-rÁaUító értekezlul végett váltoirudijába H.-iLaaizmülfl „ZÖLDFA" aiálloda mellett
Hindennemil kamatos és kanat néUM áüasj- és ItSIecSü-papirok, fdldtehermentasitégi ItöÍEtoéayels, sorsjegyeit és részvények gyujtetéke, szelvényeit, különféle bankjegyek, AStAHTT" éa .EZÜST" ixinztir-niei; be- és folvAlt&sa.
¦ "\'.jDiv, Kiss "György, .
8i6nw és flHsrvos\'8 íiHanynyéjyás Szabaíkánj így^U-iiiiiidouBfmaszcinfij/íst, itítánaitatobáiyogotíj\'
^bandzsaságot, malátát, azarucsapot, szemgolyó előesést/9 Qj s a szempUlákoo előforduló eltorzftásokat. Győgyit aj ptodcfihemdfQlfájdalniat.\'faiíUgast, fulfolyást, nagyot ^ S\'^llast; sükéjséget, a legújabb inődazer szerint, eltá- w
volit1 a külső halljáratból habarcot (polip.) a minden-Sj nemű <aegen testet. Alkalmazza a villany mindkét *
nemét, a bovezetett.es állandó villamárnmot, \'^üzos," x< é. S íöszyényes, báutalmaknál, iró görcs, érzéketlenség, *g ^jferakinységTS. "a hüjések kfilönlöző németnéii^.-4j? 5^2 m. féíoldalu szél- s arcz-hödésnél, arcz-sábánál stb. *| V > >A horgany és szénelemekből álló. valóban nagy- ^ l^síerü-Tillanytélep-Lipcsében Stöhrernól készült saját ^ ~T—"módszer szerint. ~ Bérmentes: levelekre rögtöni. Sí válasz. \' - L
Hí Állandó Irtása: SsaSttáta, a siinháj soraim 25_ _ ao—s-a) Q
Ce. klr. bmI,. elsB* Amarli anji saabadílomiaal bini
: ,, Dr. Popp 3. G.-től,
gyaburló fofroiraa Bociben (Btadt, Dogncrgouso Hm S)
Egy iivej árá I W 40 kr. CsomaBSlisMy 20 kr.
E jeles gser hin baf^nálaU Ifi éri fnjnítíltÍM <ttn orjíóu EarípÍTi tál hatott. Külnnöoen jel esne a IjlionToll calsáe3Bfi®0 fctfáSíes, a llflM tá^lf
osaetszd és versén sliz-a- FSJ^áJa a apMiat, eJáital raegakadalyoitaSi a ftagiUl bészSSése; fi^jUteg, IsjavUfUaa bat a wóla, óa alspeása üSi-ojtaa brUoQoUea uafl^t. t^ily vagy lyukas fe^btí, áMsiiMl fsgy áa-tt&nyxaslSl ézármtÍliX ÍUptán eme aiájvia a fopah.-» íd íaij résneUre eooi\' raltíp oem hat roani T"7T kártik od j-an, aanatioffra calnt a eaAjoak foly< úrnőé liiatlti floere |> a legieleíobb unolcilaiokat UjisL, ío annak nnlnden réetél a lefftDBfjnflabb\'élfttborig teljes ípaígbon íí effíosiífben tanjs- Ma i urvosi tekintélyek, bisonTltvanyal ayiUtltoannli enoelt írtai ma tlsnaifa a] lai batti saga mellett ia gyakran tűk Bevés e tea nrraatitl reno elte tik.
Fogolmok, lyukas fogak megnimozásúra, ára 2 frt. 1Q kr.
Atatherín-fogpáazta, ára 1 frt 22 kr. Növényi fogpor, ára 63 kr.
!^^* 4a ,kmé!^r^Bzi\\vila\', valamiat aa ,AoatIíSríSJ\'í%§gáarfa TnpnatóRbgy^aEiiaifl : Belaa Jóuef gy\'SyB^^nf tía<aubq^o;, Boaeiifv-ld v.. W&JdttHJM WeUiek. Feosotboftr it bcbw(ua A. urak bertuikDdésiben ^kpáfii Ttsifeepen J., fitampríl Q. ia L5«y I. urabuU, gflftltfeályca: Binari" ¦L Zst&*EgH«ng«g ; Antal V. gyogfitertM ea Uandlcr U. — ttycaeffAg r ¦TerlJ j!7?gygaer?BB — Várasdpa\' HoÜbi BTtíjyiiaeíéaa. — SzL^^^^Sa :
¦\' \'¦ • ¦¦¦¦¦ ffir ¦¦¦¦¦¦¦
i vFr? f .= ),..¦: ,f , farrálBfg ¦ >-,.!
IakaiamQ0tarali éa kátilurtaoiték rasiere kősbiánvt pótló Itinítia uJkürrjT nftogjeleiiese I
WAJDIT8 JÓZSEF kiayvny«iidi|ibél BMfjetait és hfeijn/Iieratíteássátea uj4ató :
II, tetemesen bSvilelt s eldolgozott kiadása, Dzanl-- kereaamtjárási képekkel diszitve, Ara: kémisf kOié>t>ni, antnfnyal űjroiuva, emmk SÍI kr.
1 KIK TÖBBf ÉtOÍWT REftDEUIEK ME6, JELEfITÉlEÉ
—i mmttmm bészesouei
Alulírott tiBStaletlel JuIl-ciLuui hogy SsocTjtjHthul^\'un a piocsur. f^i ari utesábuTi egy fiók
ftesr-, anyag- és festé^-
a iiagy?nlemfl kíisÖDlégnet, naJló koreukedéoera tnelUtt
1W
a „Magyar Kiröly"-hoa
L-aimeavQ nyilottam, kerookedóoBm csikkéit a UppUö raktárakból aaerezveo be, ások minOBéfiro a lepEiitÜDÖbbek. —- Egj-(ittál kijolaniera, hogy drucüíkkeimeí; oQrO kureaeítüógül: (>.<\\y-Ián a legjutatijogabb ároo adhatom.
isso rabat hely, DOTemb. hó 1867. t4ü —13-9) tiantelettel
--,-1868. Kapornaki járda ÍSaiolgnbirŰai^dtól.
ÁRVEREZÉSI HIRDETMÉNY.
Tekinteten Zjtlaniesye Írva Iflrrenyikekenek folyó evi febr. hé P-ia *w/imi» süáron ré^séee folytáa fen pomati jiraa ftí ásol cab inSsiagn lituéiSI ezeuiiel k&shiiT* tetetik, hagy Noxr-Rccióu elhalt Farkas Vcresca ha-Xjntékihoi tarUaci a 1&Ö0 fíü be tu alt biaá lit tolok ío ípQIetakho] e^yÜU marco, hó 39-iu d. e 9 ómkor ng?s.tian&ak a Maria begyen levS pltm.ia n61eje, mely 500 írtra benQltctetl ai nnp rlélotini 8 dm kor, tnakííjj esetiben ÍdIjtÍ eri aprii SH^An a kituiatt órákban a belj-aninén ajüriajoe árrorosda Bt] in eJadatni fojnai,
MiHJl a rvnni asándlbosok asoo boasaadáVtal órtouitlctnei: ( misie-a kitüiött idGben éa bolyon megjeleuTo, magukat a becaár lOo/í-nyi bánaípánssol láMik el.
An irreretial feltételeit naponta a kap oranti jiria fSíoobjohírdaii; Irodájában aloUrt kikQldattaet as ir»erö3Í»i napon pedig a belyealnca b>-tekinlhetCk.
NAGY-SAJJ1ZSAS, 18Ö8. febr. 26.
oakQdtim. b&flldötl irrcnsB-
„ , Ü. DJ
Prosata latteria. mStttxtt.
•B&RW teams,\'BUjer vem* lóhere,
• m&jari& réfi kara.,—. TWa teltobi.
.0 Sín
fl^ö^89SVi:fasa9.fra«aIa,,*e2.
legjobb
> - V :HEuVESRitT BOcétirUtabaz > takarmánynak
fdmag fajok TAVASZI BEPCZE, bttUküny, muhar,
«*. «>jy^«nByi»^fi"»V^íiín ifa\'jnMnyn áron kapható:
l«rt\'"IÍV.
,..,|»a
kUlanüsen figyelmezteti a n. é. közüuséget,
(68—2)
/Í3>S1ES.„
^t^aasie\'l. az, a.
iilr.l
nagybani ös klcilnybenl eladása mellett nála folytonosan,
. , a legoa^oib lértékbee,
a lagjobti FEtOffTETT és FLHÉmTEm« tZÖV^AMUT és ESPFCSÜU. te
" "\'\'riinKi^nnernB terniíí\'veteniénv- főképen kápoasta savá\'nyitani, KEL-KÁPOSZTA.:, KARÁLÁB1-, RÉPA-, holnapotfi" Wl fokete BETEK-, \' -1 Qgdr&a-, i,«l«t«-, karfluB-, paréj-^.eseller- éa peíresselyém-magvak,
\'és azon kellemes helyzetben van,
; pHOQY A LEGJUTÁNYOSABB ÁRON SZOLGÁLHAT.
Bmcbaalba-Beif-
Euro WohJgebor»n croncíta leb bier-ralt erLi-(MD8i, ta Ir fÜrPatlentíO w!f-d rboit T Tapfcbeo Ibnr &5clul tof-BS^Urbm Bríieiíja\'be oa aladro, sa4 »»w too dar ítbwa>hrrea Búrtá í T3pfo, ven dor st&ib,\'ra s TBptV. DU Us J ti von Ihnon er buhen en parilo-nea babpQ den nlo g-eahnt n !rücoli-S«a Erfolg ijesabt, and kt mitbia iareb fia dar leid dm Memarbcil *Ia BIUb] gDWTwd^n, velc&au qle&s; Bnr alisa TbeoHrn apoáiat, mu/aiin. agat 41e bTQrhkrosken tl|taviBBc&ta laaaa mil nicat-au ba<(^rBtt-fi4-*n :V«rtea da a kan oefnesd TcfpifBbcca S|d]3j
RteB^qle^Q^t^gayf, SrHa Hifaos, Proiiío. Bchlfiaien, iust SI. Jnll 11W7.
Obiffa PaJb« 1*1 «x^-bl Abt&l »eo
Brfi&úcr flotMcft Stsmavegar Ib tt*
TitBS,:App««H (^eawnfa) aa Jb-kfAfaea, ola escb arma Hr. F. Far-Igé^t Apolb. »nr icil. Mari\' ia Posti 3^béayÍ<FrBmeiiA<Ia^,,mad.Br> A-iíiMsy, etadt-Apotbebo sota ae&wnrBi\'a AOIrr i» TMÉtVTta\'iH»X MPr»*» Ipatb&tiBr la Affva asá Br. ^jtáaeUl, A pol. mr baiL DraifeWff-bs>t la
Preia pr. TvpX fL kr.
tlaar ndiuig dee Eotrajra- HeÜSS _ EatíSstíSHg, ia wi-ltasa dan tsaolS&a Pfljlon aioatr. t^miraidianB^a.aM naBflt walleTrn ZfliisttfWM^jínMí
Wajdits Jázaef kiadiS-, lap- és nvomdatniajdono» Najy-Kanizaán
\\ :
ifagy-Kálöa. Hetedik évfolyam,
Etei^edvo
a szépirodalom* kereskedelem, ipar, gazdámt, fucloiuáisy és mivéssec kftrétfL
ejjáaa íven.
3s«r&rBS>St iroda eYklaaW aivataJ t
WAJDtTB JÓZSEF fcOay»ttere«ti«dá»Íben,
Előfizetési föltételek :
Helyben biohoo bordáeaal ia *iddhje peotáo küldi ű SSgaaa iíro i • 0 írt. — kr. Fii OTTÓ - -3 „ — , Emosyedro - I , iO ,
A bat hasábos potitjortrt l-asör 7 br> 2-Eaor (J La minden további beiktatásért & U». IMlye^dij minden ogyea beiktatásért 3o kr A .Krill téren-egy petit sor belhtauUl díja 16 kr.
Előflzotí«i_felHvás!
.Z&U-SOMOGYI KÖZLÖNY\'
kiterjedve SOPRON- és VAS-megyéfcre
czjraü vegyes tartalma hetilap f. évi április évnegyedi folyamára.
Mindinkább tapasztalhatjuk, hogy Klggetlen működésünk na-gynbb-migyobb körben méltányol-tatik, mely méltánylás lelkesitőleg buzdít bennünket a további ernyedetlen munkáflságrn.
Részünkről mindent megteszünk, mi által kpunkat érdekesebbé tehet-jük. nevezetesen jelentékenye s elismert Éeb«tse^ü irók. igeiedét fairjük* hogy"iözremüködésTÍkfeal a szép czélhoz járnlni fognak, melyet magunk elé tűztünk.
Ke\'rjük tisztéit közönségünket, hogy lapunkat körükben ajánlani szíveskedjenek, melyet mi többasö2 rösen kiérdemelni iparkodunk.
A jövő évnegyedre teljesen uj betűk rendeltettek még, a kiállítás várakozáson felüli leentL
Előfizetési ár a? eddigi: apriláB—junims V. év 1 frt. 50 kr. április—szept. \'A „ 3 „ — „ április^-márcz 18b\'9. 6 " „ — „ A- szerkesztőség.
A nagykanizsai takarékpénztár folyó évi márczius hó 23-kán Hét-fön> délelőtti 9 órakor szokott hely isiében évi közgytöésé\'ttartnndja, melyre a t.-cz, részvényes tagok ez Dton is tisztelettel meghívatunk
. , as elnökség öltal
A < tv -kaníuai í. realgyuuLfasiimi-
|ígíc rétónt al&|itó&eje, részint ^Ükeséfft költségéij Jfedezésó-/ ^ re újabban adakoatek.
,\', ¦¦VilftatUir^i\'1\'"\'\'^\'- ¦......
E<2<i Dolmányon Döme ss.y Ferenoz rendu Jiitazúuok ur gyűjteménye Teásról r Ssekeiaa \'Ferencé szabolcsi;,plébános üP 10 frt: Horváth Ferenos az«~ l^lcpi ispán nr; Saömíirios Simon urasJ fiy/r- péosi zárda fííqöke 6—6 frt.1 Németh Barabás, Takács Ambrus, Dol-mányoaDdme, Növik! fiáké?, Gaagoríts Honor urak niindannyi\'Hx\'Bnt Ferencé* rendűek, végreBzóplaky iFeYenaz aba-
ligeti plébános ür 1 — 1 frt. öasseuen: 26 frt.
Fdő Tiborez István nlsd onónyi ple-bánoa nr 5 frt.
Plihál Ferenoz salaraegyei aljegysÖ ur gyűjteménye: Hrnbovszky, Plihál Ferenos urak 2—2 frt, Horváth György, Hirics János, Varga Imre, Kerkápolyi Balázs urak 1—1 frt, N. N. Czuhel-ter, Horváth Bertalan éa Sándor, Fischer Síilísm, KŐnig Húr éa Derenoaéry 50—60 kr. Mayer Jánus 40 kr, Beok Jdssef 30 kr. W. N. éa Weias Sándor 20—20 kr. aat. öansepen 13 frt, 10 kr.
T. Viola Jánoa merenyei plebanoa ur 5 forint.
Mitheller Ferenos számtartd nr 4 fr.
Szabó Jánoa vadász nr l frt
T. Székely látván dobronoki plébános nr 2 frt.
Terbdciy György muraközijárdaalaó\' vidéki szolgabíró nr gyűjteménye : Lögr.ád-VÍroai ^^öfiség.lŐO frt, Ltsaiák^ Forenos ur DraBkovéosrőí 60 frt.
Valamint a kegyea adományzók, ugy a gyűjtök fogadják nemea azivü jó-tetteikórt legőszintébb köszönetünket s midőn ezt nyilvánosságra hozni kedves kötelességünk, élnem mulaszthatjuk kijelenteni, hogy a nagykanitaai realgymnasinmi épület nagypbbitáfiára szolgáld előleges Intézkedések megtétetve k; a tavam bekÖMöntével az építtetés is megkezdetik, mirenézve valamint as ópitkeséai költségek fedezése, ugy as iskolai alap növelésére t\'ór-&én# kegyea adományok folyton elfogadtatnak b háláa elismeréssel nyilvánosságra hozatnak.
A tanügyi bizottmány nevében: TÁRNOK ALAJOS m. k. -----------—-alelnbki\'
^ (Polytatioa bOretbealk.)
Tervelt* Nagy- K&nissa JAvöjehes.
ív.
A meszet általában azon sajátsága teszt érdek esne, melynél fogva ktíhöi téglához erősen ragad, keményedik én a víznek ellentáll: a közönséges kövér méoa a ttoványj\'agy ia via-állé mész köfiti különbség abban áll, hogy hz első csak szárazon éa csak Inasan keményedik meg éa csak ezután nem olvad fel viaben, mig az utóbbi víz iilatt is, gyorsan, szilárdul éa áltttlábnn ookhal er&sebb less; a vízálló métfz legjobb neme a cement pár nap alatt kíílcemény, pár hét múlva oly koméríy, hogy .szikrát i» ad.
Inmerolefi dologi hogy házfalaink wedvea volta ellen egyetlen orvosság a cement vakolat köztudomású, hogy párkányok, diHzítmTriyek\' ésr fölyóBé burkolatküvek, lépOQÖk,.kádak kéaaité-séw»hydiftuli. ,mésa: igen alkalmas: miért\' nfflfibetne- teliát as- ötépitésnál
divatba hozni, hol a visoUenea tulajdonságra legnagyobb ostlkHég van.
Egyetlen ellenvotéa lehet, hogy a hydrauli més3 éa cement drága portéka, de már egyszer bizonyítgattam, hogy czélirányosnbb jó utat onináím dragiin, raínt semilyen utat olcaón. Astán nem is oly igen dnlgn lesz az Otépités, ha nagyban é* okasertien folytatjuk: a gyakorlat Bokra fog tanítani a okkal móddal sokat meggaedal-kodbatunk.
Elaöben ia jol megkell gondolni hol, miféle útburkolat felel meg leginkább a körülményeknek; melyik a íegol-Oíóbb éa legtartósabb egyszersmind : osztályozni kell utozuinkat éa tereinket ős kezdeni a legszükségesebbeken.
Kevésbé járt utak és széles utezák burkolatához használható még a murai kavjca is, de az eddigi eljárás oda mö-doaítandö\', Tiogy mielőtt kavictiozmink ^lÉs-utat szépen elegyengetni, közepét 3—4 öl szélességben kimélyíteni kell, esután egyazerre^s^ nrassnyi vastag kavicsréteget f^^rdani, est hjg visálld malterral jól megöntözni éa végre megsulykolni szükségeit. Néhány nap múlva ©a egész ujoa felhordott réteg egy összefüggő, kemény s a mi fődolog víe-hatl&n tömeget fog képezni, mely alatt többé sár nem képződhetik; így az ut alapja és felülete is szilárd less a kerék a burkolatot át nem vágja s egyes aprd kavicsok mét nem hányódnak éa el nem sUlyednek mint eddig.
Jártabb utakat nagyobb nsorgalom-mal kell elkészíteni; itt a burkolat két rétegből állhat, az alsó a fentirt módon készítendő; mivel asonban a gömbölyű mm© kavicsot a legjobb malter sem köti jól tt&sae, bettí íelUletöhes^sseglo^ tea kavics kívántatik. Ezt vagy Keszthelyről lehetne ssállitani vagy 3 Maránál, készíteni kiválogatván és összetörvén diónyi nagyságra a nagyobb kődarabokat. Fékrasznyl ily kőréteg visálld malterral összekötve a legjobb téglakövesetnél tartósabb, olcsóbb éa simább fog lenni, és még asou előny éretik el, hogy as ntal javítani igen könnyű és az egyszer megszerzett anyagot félig elhasznált állapotban félre vetni nem kell, mert ha az ut közepe, ki vásik vagy gödrök képződnék, ahibáa hely fel vágatván, anyaga nj kavicspót- 1 lékkai éa malterral vegyítve ismét régi helyérő alkalmazható s igy osak annyi kü vess el a mennyi elváaik.
Keskeny fontakra tagadhatlanol leg-ozélsierllbb a gránit kooekakövezet: pazarlás volna azonban járdát iís osn-toraátisja drága gránittal buíkóln^ mínt a hogy múltévben a kftprono?ai Ütött törvesve volt; jaídának töár sikoa volta, miatt sem ajánlandó nz igan kemény burkolat. l>e a szokott mó^onbö^" Wk^^kott^ko<askaköyeze\' taűinrft\'-
Otea-, Hasisra-,0«tEs-,l^aa^a-^yfe^feff.éa%&^ bss: IIA AflEKHTKIH & VCM3LER- Useca\' 8^3>;^a Qtet^aríÉOT ; 8ACSSS & TASSA. -1
nem állana ki a sarat, mart a kö Ülésetekéi köst s a horaokoikátoivárog^a via éa felolvasztja az alsó iozmp föl^sU ,1$ ia bydmuli meszet kell lóhát alkalória-iiunk éa pedig kótféleképen: elsőbben a kövezet alatti réteg, hogy erjí*ebb legyen, vitálló malterral megöiito^ndS, azután a kövezet is ceratntmalterba rakandó le; Így egyik kőa,m^}ikhoa ragasztatván b a kövek közti hézag kemény anyaggal kitöltetvén, egyea kövek le-«Ulyedé»e énaaarkak lepattogasásm meg-gátültiitik, egyenetlenség léhát csak as iíltnl támadhat, lia egy kő baiunrább vásik mint a többi, a e bajon a. kövek Uioserólése vagy a keményebb kövek tdőnkinti lefaragása által lehet segíteni, így elkéuzitett kövezetjmajdneia Örökké tart, mert a gránitkő igeu kemény éa annál kevéabé vásik, ha felillete egyenletes és a kocsik nem sölt^gnek rojsü. Kerüljön tehát bár menyibe, még. !3 yl-csó lesz az ily ut és rajta könnyen pzitl-lithatank ti&sser annyi terhataaintmyí*! ugyanannyi erővel, —
Mire nevelje a möf^rp, ömbSF gyermekeit as Sdő ÉsVidíir1^
MiuSán a tapasstaláa. ég feacmfeet®3. következtetés ngy a régibb,\' mint ®S ujabb nemzedékeknél azt matatja^ hogy bármi pályán, bármi körülmények köst osak az as ember képes hivatását hej^ löen betölteni és boldogalm ,-^ki4 testileg és lelkileg egyaránt: .;&A8s&-.: hangzatosan erőssé letg nevelve5«a,, satilőknek saját gyermekeik\'8 érdeke- ia hoaaa magával, hogy gyermeküket testileg és lelkileg egyformán erdaaéíja-veljék. A& élet kUadoliSieirö.eEÍfe.íuaoae kell. Akár a teat, akár a lélek legyaa gyönge, as ember tökéletlen. A testet tiszta, jó, elegendő táplálék, ssabad. mozgás, testgyakorlás, rendes, élatm<íd növeszti erőssé; a lelkei pedia;. a vallás, erkölcsi nevelés,-M s&ellami ^sj©4-,\' donok rendaaerea, fokosatOfl.fMleaaté^i teszi erőssé, okosáé, Itatta****. A.-Mo a test nevelését elltanyagqUaí.a «olr-l lemi képzést pedig, ^eueii.jfo^a 4*Íí.* ket, as ésst kífqjlödáse ^tl^^fer^íL\\ eleaigásza — cserte/étai eml^in*^ as; ea.pedig mind JwUl6wW»rt;ft.i társadalomnak és államnak osftk^tar- \\ hóra less, mert ogytóólva^hetet^n,. : MídŐa a testi és tollú neyelé^Rsqn pontig, jutott, liogy, a , n^Tenr^^baia;.
; •) Kironatnj ,mutalrinyat. „A.P . «J at ia i Í r i á d a I m 11k á fa náfl A*Ühkáik maim nísro irtatitotzi K-t. •Ivaat.bátémi
4ÍB. \\
. tm"
rint:t„é, Biajaa .reffAlfl ,LM ilM^MS\'it egyíiörfl lehelben h ráriftreAdelfiM) «W^SWiV1 iránU (Jrdobttiffiíff táJóWaaHlwÍB^ÍfliíS^W ^*8^»\' B»alBnda« a »PlI^\'WGKPÍ,7lorftlI**s P*??S «e.a Jön anayt, MU,^$M- é^a^^^Wf\'1,
d tbnnlirA\'kiadásayiraQ\'^tr^l" ^..\'whtnoM-^ihiii
1 Vtvfi* IBSH, ToLr. Sí. .^itCOSf I \'---
_
•ifi\'tífiiitlnillfflifflTTifY\'n nJ-" »i hetágg éV-hajloni\' mutatkozik: elő áll a nem bevé»bbé fontos,-a cgé» élet bol-itjiittnrmttK^batirori kérdé»*%
termésírt OTOtatJBrki Ébiro. \'c-SUtJlV -^tiiatsstt fennie, & nMy HeW 1*8« --^jgi\'id&i Jeréb erajjjiiTé nőni ki ¦Mfat; Vaktában ha a pályát »VAr a . raBlSk elfpgnltaiga, akár hanyagság, vagy aroDdáÜuuig elhibázta: méltán elmoitűbatjuk, nrázerilrt agy jár vele a világba lépő, mint akiről a közmon-
.....dia tartja|6o*g»ikfflejjbQUik.a]ui-
\'nSbWi, áVHfKMSk 4* *g*W Hatói \' pflyit^T*T«Mtott pedig attotorkájja ^ji(egáss; életet! Most mar ez idő ázej-int minő pá-n,BveIj^;ít mígyar ember gyer-
Magyarországnak ibbiirati {geogra-plli\'Yi) fflkvéflV^ ag^f»H^iíriagHajigftklin^ vuló műveltségi állítsa és polilikiii viszonyai,\' végre nejéének testi és lelki tehetiiégeTB\'képességeT matatják, hogy mire neveljük aa -aj nemzedéket? "Európa hyíigáti és nyugot-déli országainak a népéinek végzetes hivatásán! látszik lenni,\'bogy az agynevezett nyugori ozwilizatiőe terjesszék; ezt pedig (Enropában) nem tehetik másfelé, mint észak, kelet éé délkelet felé. " Azon irányt "tekintve, melyben e nyugoti niiveltaég terjed, ee előtt néhány érTizedo\'et \' még Magyarország miijdneni végpontja volt, e a helyzet most már olyiui, hogy hazánk vnn hi-viitvn, — nem mondom a civilisatio „Vu\'rp ostjána k" (előőrsének) csak Ecrvabb küldésére, hanem a gBzéálko-?ás, ipar és kereskedelem s mindezekkel együtt a természeti tudományok alkalmazása terén fejlSdve, belfogynsz-tását sajátjából látni el, a indnstríájánnk részben\' észak, kelet éa kelet-dél felé is tért- piaczot szerezni, — vagy is\' miután a TtőímivélüdéBsel- fejlődésnek indult iparunk éa kereskedelmünk, s igy a nyers anyagok-termelése is bálá-
hanep tonem t
ip#> etikkaT drigááMsaaa vásárolnunk hunéin dolgodnatli-, gyártsuk fel, k«res-keSelémrútján^Hgjtttfei s anyagilag boSdognljnr.fc általa j különben s nyn-gnív\'népei; toi teásnak^ rajtunk, s ugy aáélva rajtank atennek keresstul mdo-máftyálck&J^ -iparokkal\' -eV kereskedelmükkel; mint as1 áradat; es\'-pedig nem«4*t létünket is\'veesélyezteti, mivel as - tirtaagtit cff^wni ¦Ulyentbett.\' — -lörrenéare BMgtan,nálunk az anyagi éj ffiwllenii tebeuégj\' képesség és löke, osaikc «lUtók«Uy;tW .ásfiM 6á{. ?!19%! BdtewJeí8itél6te^S\',;.\'sToialidi síárnm-ziaaikta, .;l*ínytlkr»h» "-nemességükre bázWMk\'j év\'idafaAMaak gyernvakei-ktk\'«t\'v0"m*mlU íeslia irányit pá-1/ikrW EVavalalf kntet\'atiatrgoV ftan-cétá,bs1 {fa) sot-.\'raind est igen\' lerméíze-t&hek ««w«1tB«,aiMlt\'i talaja;:mttt Mjét" «*Jéfr e«**Mi\' *a>l»n Muyy-aájjoa. mfkitittlf ••Miit tw* <*on aa le/t*\' ák\'^áfií% »4tn«aitjá »j»»«jét, WHSéI*,\' «&T flOdUttoka -mellett biz-- to^jBvedtÖi^ttaliít* gyará; szállitd hajója. *at!> tatodé-\': söt tekintve ast, \\>Qgp Brr»lo!fairtok tőfcéja i« legháláfln-náíbraméntryib»iiegyhiénátosak «gy-•üfJíol^anhafd, {tnl^ AH Ualet tő-kéje gyakran, in nem lévén- száraz-
lia idoretieaatlen talete,T van ie — magn az^^jl|vy«lniz«ff;njf>r^<); mert a tttld-\' bírtek to*<d«l<l»7»lif aá-S—S% liasz-
a «Jet>b4».«B«dsMoUie«t(, tehát nem ki^ n^tti^ "úfaiptotet 4 ;ftttdjövedeí= . inérti osontam.» magit- aíífildbirtoEsot
jliTOdohnónek fogyasztóival túltarholni^ Továbbá aa(\'vőv-e tokintetba, hogy «#kár a foldoűiv«}áajir!^iir mL más pá-Wn 0flali93 azamfep bölrWgal, aki
gel birjon, azakembor legyen.
Ha ezt Jiem teBzik, különösen, a kjaebb földbirtokosok, nnytigi jdlétöfc\'
8 usíiSa3f^-^ x^.^í0*^\'^5?3^
TEftla-uiegyei hírek.
aa\'A^figy ka,^ii la» a 1 mitgyar kír jövődd kí Ibrvenyazek ti óvl marci: hi a hó mfegköBdaÜB bÜkadéoét. -
"lEiíiKftTtíitcáa varoB oanrvoakpdiki Marc« B-J^;arviiU^Blaa osond- éa. rúü\'JUan iaflgt^rtBn^,y4roűl(Íri hlts Vor^a UíHn, JagyjtKi Hibor György\'. TanffooiíBuk : Hiiyo-dűaLdaBló, Plandor íatvin, Bunt\'dtíotií Furono.!
Heti\' szöulié:
........ Saárcaltis 13. 1868..
A poBli doniocrata Isiir további niükbdéöét a belügrniÍÍiÍ0Btor\'\'botÍltóttii.\' — Diirnianioa tábornok utoUé mankója KoobÍ aradi l.tkoa birtokában van. — Mihály sxorb í\'jodeloni a belgrádi nomzoti Bsínhiiara 40 ozor ara-nyot adott. — ügy vollurödnrti zoelltir a kin lutrin 2aü irtot nyárt a otuiaebcu meghalt. — A mngyar acnderain vnlúízinílleg sajdl nyomdával biraud. — E^y ^ilame^yei ntí a I Uöaziírméo.yi pöc 2UUU ti\'luyi pénzbiroág fodöséeóre aaját és gyermekei reoiérfll 1 db arany, 1 db tallér ós \'L db. huazuat küldött.
Az oroac hadapreg még az idűn 8 siAz ?Bér aj, hámi tol tíi fegyvert veaz át róozinl állatni, reasjnt magán gyámkliúl. — Koos-keméten Klapka Uboruuk- t bi\'utalíB modun támadták meg; a vonatott, melyben Ült kőzáporral fogadták, de a votmt si\'bea tovaro pUVéBOniialt nera az elaí^ hanvm iv bartnndik osztály ablakai törettek bo. — MClnubonbon Tiisia berc«eg egy BzinóaanóbQ asorülmoa, lu-rczegi rangjáról leakar muiulnni, hogy nuül vehaflíe. —A kVálynd julina kíizorióig marad Budán. Aa íiazt Godüüön tültenék. — Cocr-novitsc&l 2 mozdonyü v»nnl a\\ix\\\\ n vaBhid letörőit a a tsker vonat al-ibnkot. — Trieat-ben Mi kas caáazár emlekuru inficpíllotut kotaiUölqük- — Egy fósvony umber bah meg kiizolebb Hamburgban, 1 >. nnoburg r.L\'víi hajóépitéas, kinek háza 10 év tíliitl elégvén, a kar miatt egében neki kfBrTrfdttt, pgy vároevógi hátban borult azoUtt, a oom lévén rsaládja mindenkitől elzárkuívu él ie ottnap-jait. ALíg evell aajlnál ea kvJiyérnél egytibet. Egy kífl keraaktidtível vo-tt öaDrukóttetéa-btin kitol a sajtot és kenyeret vásárolta, & fnín-d-;n három hétben egy tallért váltoll föl nála. A kis kereskedő boaEéli, hogy ó mdm már a napot, midőn Danneberg egy-egy tallért fog váltani, s es minden iü nupbun tortént, Néha azonban mugosett, hogy a 16-ik vagy 17-ík nap már hozta ullérjat buváltani, a a ilyeiikur gyÖtTelmuaen pttnaBzkodotl, hogy aokba kerül QS élet. Midbu Danneberg beteg fett ni#a e^godie, hugy aaoluijiit fíltaók, vagy orvoat kozxanttk. tiuiuU uláu 8000 darabb taltört éa 1Ü,ÜUj dart^ aranyat találtak ágyában* — Mngynrurezág PrfmáBa az akadtímia alnptökéj óliat ujabban 10 eser Forinttal jAralt, — A Lengyel királyság czi-mét hivatalosan már oltiirullák a hülyébbe ttillók ; a Yioztula, tartomány kormányzósága". S Európa üsesfldugott kézzel nóíí a nemzeigyirkolást,, Brácadiiirk a legnagyobb gyalázatát! —Erdélyi Ignáou magyar azár» masága bittéritö él Chinubun. Krdelyi Zsi-gardon oaillűtott óo ae I3JÖ, évig esztergám\' megyei áltlesár, való, kóaobb a Bit, Vinuens do.Paulft VatrrBfihítjaJc kfizn lüpatt,"B jeteulug" CBlaflOíDt^élben hittér\'d, hol ia olssó\'rí hií-koasege ftiáftJÍJ StXH) lelket avsámlil.-VélalM Jenátmefn1nd&t hogy volt tanára -Salkn gyíi-ri pflflpflkiíé Jett íwanyeave, a hogy a magyar király megkér ónos tatot L E felett öröiucboa effy^iratot intésett 2olka panpokhoa, melyben többek közt ason Bsdndoküt tudata, hogy eBeti atoferbí1 örTetrdeteB onoinány omlékore, «gy:ast. latránDtlc faUjanlutt kápolnát ak;»r ChtnábaO), qtwo világruazbon, nielybon, a mAgyarnóp hajdan éh, épuiBini. Mintítogy azonban aajáf, ezerény anyagt ereje cif nem engedí kivlbetnf, tmxanne tániogiitaara ezá* moL ÜBemólyos m&ködáaröl omlíti a--bítté-ril3( "hogy habir a1 chinal nyelvet annyira bírja már,,hogy: a»t folyékonyabban heazéli, iDUtanyanyplvét; mégis .a ubinuiuk bzuNo-mt| dolguk iránti, küibnyúatüen éat\\z. ottQra)-kodó\' haramfak.\' ^hflzdkíbg1 JL\'u dögvéazak. bilattinOködÓBBfiJjtni ttíviniií \'éB-tciiyulinailen.
— Lapunk mai bird-Jtóai rovat tban. QlvftBhat6, hogy WiHmera Budolf hirnaveo RoogoroniQvéaz Nagy-Kani?aán már^sitte 21 -én bangvarBoojt ad. Molegeif^^lpijak a-t.
lfiűaol;Íiín"Iiflleií3t,;a mjigyarccqo. f feielnibab a helyié /olrdg^ottí „ ^ , t Örpflrldi9n 1.S kJtut^at^arivély^v , rfíggol fogadjuk o Hangversenyét minél 15to-i ^goíottabbá tesszllk. Innen Várnádra mogy 0 ugy; j tovább Horvátoroz ágban. Hordozza a mflvészot gouiusza Duer&noaésen.
-^\'A koai t h?W i \'qrBB%ifa| gs^^rági fölaÖ^Q ta^iöfeSzot ifolytoi^aah\'.ns^yóbn biUa-dia- ób g^yarapodáanak Örvend ; 18Í37—ti8-ra ¦be\'i»atf-\'iTV6- 1Q ölaBévi notlgató, 35 máaod est. A füldmivoo iskolában\' pedig IX nyer oktatáaf. • \' - *. :
— Lakaton Bándor iomort táncz-mavéaz Nágy-Kanissárőt KoBsihúlyre mo-nend o. nyári idényre, uazsaul lemét váro-aunkbn J3 víbbbb a kOs^pdveaoégd táDczioko-láját itt nyitandja meg\'.
— Kórház. Zalamogyo határozata beo-rint mindon feloaiogea épülete & mogye to-rülotcn adaaaék cl. Nngy-Katiiznán szinte van n temottínél ogy raktára, mely elÖbb katonai kórház volt, ajánlanak rnnak mug-vétclót QEÍ Hetük figyotmóbo, hogy O jelenlegi i>lkalmatlan a egóazaégtoU\'n fukvéaU feórhás odu reudeztotnók be, mely mind cgőasoógea én .ilkalmaa voltánál, mind lerjedelineaaégé-nel fogva sokkal czélszertthb volna.
— f ridentbal nagykanizaai kereskedő ur lovai márcz. 10 én délutíln meghukm-audtak a a koosit magukkal rupadták. Városunkban iamert Ab évea Weiaa K.ati izr. nejnií nöi oly annyira üaozo zyztált, hogy tn(iaaap iszonyú kínok kort maghalt.
— A n agy k a n i z a o i búcai utczában o hé 9-én a gyermekek kukoriezaaeári égetlek, ejjy 9 éves leányka ruhái meírgyulud-ván, daczára a kur.tn i-rltL-reit aegélyDük, másnap a aérüléack ktiv-tkeztub-:n incgti.>tl. j
— Lapunk t. tplvaiiúil dgyoitu fz:.,ijfik a | „pest-budai" bntor kézmlUcti rész ven v tar- * culnl hirdetménvero.
— Lopunk fi-i]i számából viaataváltun k néhányat 1U krjá^al.
— A déli vaspálya tireaaág. vonalain márcz 10 tol kesdvu in aginpötlék, a pálya-illetekeknól 15° D t^bbleitel fognak bosze-detni-
—. Kadarkuton irt „Néhány szá Völgyinek" o&imü csikko^olvusmk s osak azért nem felelünk rá, mert o polcraiát lapunkban befojeaettnek jelentuttük ki. Annyit azonban Btnbadjon megjegyeznünk, hogy a „éEÍktráara figyalmeatatott" iriyy egyik abaurdotaból a raáoikba eeik, jgR$éérigen igen érül lati ka dolgot, pedíg a Msrecaant hiába moaaák csak fekete martul az, a kéaübbi generalio talán majd más aziníl lesz , minden moaáa nélkül io. E czáfoló caíkk b egy bluonyoB isr. kfir Bzdn&ndó nézete azerlnt aértést küvettQllk el, feltéve tehát, de mégnem engedve, hogy igen, váljon mit tett a „Somogy" czikke akkor, midőn a magyart inaeateli-cna kifejesóseivel agyba föbo veri ? 1 — No de éz régi dologi mtnektlnk magyaroknak szabad egymást megtépázni, hinsen móg ha nora íb órcóa — beszédre való tekintettel mintegy hal tuitló magyar vnn e basában,— .Egyedül taptutk az m klm.,cséllen orgn-nura.Jiiely a kiat jl( uomsetiaégtlek hibáit ia foltünlotni nem irtózik. ILirruudum diot<il — Caak haladjon, osaladjon a „íi-nn-igy" .Irodalmi nevetaégGfl-fbléayság-ívc), mi megfelelőnk kitűzött csólunknak. Azért ha kedve van polemííální, állunk elibe. Lapunknak azonban nem az a czélja, mint a „Somogyf-sak, bogy ol3fisetflinkaak heten-kint egy iv líeaae, yiuaa&u nyomtatott papi-roat küídöageoBUnk, a igy órdektelon polcra, jsá lássál töltsük meg hasábjainkat, asért kQtön mellékletben ndandjuk, a ha koll 100 meg 100 adattal illnatnUjak ilfitáflainkat— Netu Völgyi t. mnnkatáraunk nevében töaa-aatik o tuogjogyttéol, hanem a Bzarkesst&ség reatórtil, miután a uzikket kósüUak s így magunkévá, tettük.
:ork^n«tiifB^, yOlióak?^^!^-!^^
raoly & flraastű mubka otáa^íőnaolkeáilslro
- Kag^f^tid maEÖvároabntí öddíg
ká*|ön Jnrlatoljasókott hotiváaár eaentul piátokon {og tartatni.
H o p
Sopron-megyei hírek.
marczins \'10. 18G8.
Somogy-megyei hírek.
— A bd tn o gy m e g y e i honvéd - egylet o.nÍI«)nVédM-lAp támogatására25 irtot, ff köa-jjontt válasstmány kollaégai fedeoésórö aain-ta,2i> frini,küldött.\'"-
—t M il k.e d v o 1 ö i cliiadást tari több isben a marciali logónyogylti Icg^lÜsaör, a „Httaég
{iróbájau\'6fl aÜkoB Foloaég" ozimü vigjátd-Lokat hoasák azinro. Máakor a asinlapon jó Jaaz, ha a darab aaoraöjóno^ nevét itt küalik, mert ijqáu jutalma-a azogény írónak ugy sincs, lűgalább eflBinossÜlíHtjo apní nevét ia vifleljo. A nainos\'caoTii maktidvilCI clfiadiaokra a ;legjdbb otkori kívánjuk b azoredményt la-punfcban kóazsággol hoaeuk. Igén helyesen jtectai a lalkos ifjúság, h-gy ily, Baivképaliéa;
pron, marczins 10. 18G8. Azon hír mely Mr alaptalannak mondatik folytonosan fentartja magát ítl, bogy M. Saóchenyi Oyula Üróf megyei főispáni helyultea ur a külügyi niitiiaztoriumba egy magas állásra volna moghtva, aút raár neveket említőnek, kik küzül valamelyib eddigi méltóságában Üt kövotni fogja, ; "
— A s b íd ó Ö g y váröaunk képviseletében. Aaon városi éa megyei municipumok, bnl valóodgoB szabad kollom létes azonnal a mind a áaidák cgyenjcjjxibítáaa törvényesen kimondatott, kötulecoég-üknek ismerték, közülük néhányat tiaatelethoH képviselükké kioave&ni, a okép as ogyenjagooitást tettWg érvényoaitoni. Sopronban iá egy eíoktjlö Bflabad szollemtí azónok által Indítvány tétetett, hogy néhány zaidó a várnai képvineletba tiszteletbeli taggá Köveztessék ki, azonban a a varon atyjainak többsége nem omclkodelt a azabad atelUm magasabb fokára, meri azon ürügy alatt, hogy a képvioelSk testületé hé csak választottak jöhetnek bo, m-Qgy elejtotott, ób eaon intóskedéDtol moging&áQi nem lehet a türvónye;anóg árnyékát, hanem ki Ítélne azért mely képviseltünket, hu kebelükbe tiaatelotbeii \\agtikat vonaóoek. \\el.
= A Presse f. bo 6-káról ásVktfzinre, hugy bopronban mintegy 4000 katholicuu vatláoti, gyQlekezBttílt tartott. Esen köcle-muny azonban azzal igazit tat ík ki, hogy valamint mar a Zala- Somogyf-köElönybeu ji-leuivo volt, egy ily gyülekez-etbo ncin 4ü0u, iianem eaak 40U—500 ember vett réazt, a ezfii Mim rt tüntetés jellegétől megmenti s gviilokezetett.
= Az időjárás íb nagyon változó, m;ijd lavaazi, majd hideg, a tenyésBieanek áronban inéj; eddig nem ártalmsa, kívánatos lett volna, ln\'i;v :\\ marcziuoi t\'dglgi usöiósek elmarad-t&li volna, mert a fold ób bzöIő mívelÓa, ozÁ-n.z napokat igényel.
— Mult Büombaton éa vasárnap sainhn-cunkua, „Luther Márton" sziudarabja, mely lí*4^i óla tilalom átatl állott, ^adi.rrm, ás esen történelmi darab még faluróLio oly Bök embert becsalt, minő ssámnt Bzink&sank.ban régóta láttunk, a vélemények a darab felelt megoszlanak, némelyek a mostani ídiii, melyben Concordatum feletti vita foglalkoztatja az embereket,olkalmaBnnk látja, más<>k elloubin előforduló T-ftlláabfli izgatások miatt nem tartják b sín padra valónak. As előadás remekül ment véghet.
= Öopranra nésve ismét egy a k"i7.1cke-déai téren támadott elöb\'ttndáét kürülhotttk. A hnssonbért&je a várnai kbszén tulcpjiek ezen telepektől koadve Agendurlig lóv<Mtaiu, vasutat akar építtetni. Az elUmaDkálatuk már megkesdettek.
= Akis martoni tanáoo, mint biró-ságra e nnpókban kellemetlftn Foglalkozás vár, mert halálos itóletett kell kimondani, ogy otuni öreg emberre, ki nejét megölte, miuuii a \\ tisgjiat már bcfejezésóliea közeleg.
= Mult aicombaton Bsidó polgártiiraaink parira üunepén ogy igen fényes éa látogatott tánc5mulliiB^gQÍ^lttrli41jik.r. Jiji^Uúuu cseíekndlek a kapuváriak is f. hó T-ón.
— Q a b d á inV igöü Tájdálmaaan vessik némely megyén ok aoon egyoldalit intézkedését, mely a keleti marha vész elten életbe léptolteteft, mart kevés hely van e sárUti tilalom alól kívéva, és tehén Bsflkséglolfl-kot csak tetemea áron képesek ily helyeken be&sercznt. Esen iotóakedéanek a -húftáj* magaságára ia nagy befolyása van. Esomi lánoBolatnál fogva íamét látjuk mijy osűksé-geaek a megyei gazdasági egyesületek, melyeknek kőrébea tartozik, ily1 tárgyak felett a asflkség éa oélszerüség sserint intétkedni. .
=s P á r b a j. Jiár boaaa^b itóJtvtfb^^n. a vároabás egy párbaj jfelfll, -r^ff3§^4(;í^íf banvéd köa Öli megtartatott^ aa eafilMil\'a\' honvéd éleiből Baarmrizt-ik\'ŐkaT.y^-j^fetJ aukáhusódott, raiglená;»íqllJlá^Ba^ mint már megtörténtről, mindenki beaaélt, éa bir saorint eaan párbaj ,P. áó K. t^rak köaötl karddal vívatott, taélybon ¦ au, nfóbbi nera óppon jelentéktBltm flebatkapoii. Aa egéaabc bh különöo, hogy kesdetbén N. nr biaonyoo V. ur áilallett fcibiv», ki .nannban. P. ura» helyoleuitelte, birlik, hogy úr a Uairdciali, párbaj - vívást alil\'flaör magától éld.áaitótÍB, éa hiaobyitvártynyal igazolta,; Ii\'^y fl kártT forgatására, jobb karának CBonkattigr.^ toIbü keptelsn, most azonban N. ur tkiliiváaByélíal a karddali párbajt magára J>o^ta;éa aa árá? mognát..: Á dolog magáDan vovo Jgojí sötét.
Vakoai^l^JiTtn un kák. Lsbne t«ni<Vflnygit^^Wk<pHy-f|ráaa munkai. Egy oyíU ebíakbaa a báfityakörbon igen sok vó--fenjjy füriaa {snnkfl vaD-kibánomlóro kitéve* Eíaeac^eB/nagy j/Fáradságga] hoaBítart;. mun-kákoa nara( anjayiro e tpiíitványokiiak^ mint tS^LbbmB^ának Lgkiionek mttvflflsete ídnlk f«L E^ytittal tapaaéfta^ak, hogy "as idöaebb taaítVdayok \'m > oktatásban már a meator* pótoljak; átaljában agy oly intóaötbect ahol a r^soliaajano^aa taníttatik, nem oly no-háa Úy j\'4 usdffléoYfi .do|$to«t gyakorolni.
VtoaB&agya Jujíavíd-ogylot róazérfli felhí-vaísíük minden vaamegyaí honvéd tiaztek, miaőoyint a jüviJ aprii hó 6-án tartandó honvéd gyűlésre mjjtát ¦ Baámosabban mcgjolcn-joneh,; hogy ea?alfoloj!aBJa! ; égy asara mind a Knobs( fényképettib oflakliaöltűaBÓk. Ujyáry l&tvám\'i tnp. honv. egyleti elnök.
•íjionvód v álaa s tia á ny i gyulé-n. Folyat tó 10-ón do0í^~\'rendkívüli honvód-
fyflléo tartatoltp^* áelynak több tárgyat épesá a kiscseHi íionvódbái tiaata jövedelmének késttpánabení átvétele, moly mennyiségére néuvo aa egéss országban, a Buda peatifraivóve, legerodmény -dánabb volt, — idÖabfolsö-baki Nagy Sándor ur által nagy lelkaleg adott 1000 pfrtoa úrbéri kötelorvóny és aaelfónyeÍD feivül 410 frt. 91 kr. éa 5 db. ea. k.tirany totlók a tiaata jövedelem egéss öogaagét. Eaen ősssegnok tniraódoni elhelya-aéae, éo késelése feletti intáakodóa as. apríl 5-dn tartandó nagy hanvódgyOUsro tartatott fenn;1 addig ia a Sak\'aPéij pán a tárba leié teteit Nagy Sánd«r urnák padig aktSvotkostt levél kflletetett ac egylet róasóröl: Nagyságos idöab Nagj^Sándor uniajLl_A. tiaatololegy nemével, mely vegyülete egyasersmint a bála érzetnek, vette Vaamegyo hnnvédegylotg ason kellenmacn meglepi! birt, miaserint nagyságod incgóriVD koránk némán kiáltó saózatát, — át&cxá a nyomorult OBonka honvádliarcao-auk fáj (liliom facsarta kónyainek ógulii uiu-lagáí, — eljött, bogy áldást hozó kesével liiUjrölja aa ínoég csgppjoit, bekösse a huaa evaa nyTíoit sebeket, melyek a Bont basánk lúrvónyaa védelmében nyerőitek. Ügy eddig ismeretlen neme ats ürömnek rezgi át lényünket a midőn alkalmat nyertünk azon kedrea kötelességei fetjeeUbatni^ hogy nagyságod kasaSai erényekben, gasdag esemélyó-heaa megv^garalt bonvédek nevében kö-
| ssönetat, hálásan oli am.gr 0 köasönetot Bisavamzank, Mig ogy róasrűl tehát a hála éa küsEÖnot ama halvány viaBonsáoit aa általunk jnaXjaqpon tartott válaastmányi gyflloo-ben átvett lOOOpfrloe nagylelkű adományért a J«gyaSkönyviigg leendő , mogörökJtfiol ol-hatarostak, o ont nagyaágoddsl egyidejűleg a. midőn jelen levelünkkel tudamL nnertm.-caéaok vagyunk. Hazafiúi tíostalatünk nyilvánítása mol lutt maradtunk nagyságodnak Saombathclyen 1866-ik óvi tndrcsiua hó 10-^ éa a vaatnegyoi honvódogylot nevében Ujváry István ttip. alezrodoa bonvéd egylet elnöke. Vídna Márton mp. honvéd egyloti alulnök. Pillicfi ForoucE m- p. hon vád í^yloliföjngysö.
3 Hajdaniban a nzágyen piija boritá el a rucát Juli un Caesarnak Nagy Sándor arcskópo látáaárn, ki a világot hódítá meg akkor, midőn amaz még mit sem lett. — Nagy Sándor világbíró mint villany Btikra/* áthatott minden köbeit, midőn a horcE riadó\'\' hangját a nép közé vűtolla, egy órmluni éb--mdt minden saivban, agy akarat, ogy öaatiiu uralgott mindun Fölé font, — alant, ód rain-dondit, — s ct volt a barcsi dicseiaég ! Ama nagy korBsak legnagyobb amboróuuk fúnyea pályáján, babérral hintett öavónyen aokan követák Öt, hogy a nagyságban megköcolit-flók. Korunkban ia élnek raóg nagy erabo-rok, kiknek magnartosultsiifra a bonazerelem legtiaotább égen ragyog mi a (egy iiitvo n miedün napiaág gözkóréból felül umalkedni nem nkaróknab, hogy kövessék őt, — átálljanak ki a chaoo Bárvánkosai köefll, — fel, — Ö hoatd.. - Hu aa cgóet oracág fc.tm hangon nem hirdetné a ncm?o lőttet, Mamnon Mobra i\' megaióllalna; bogy a hivsariaág e ritka jollemíi omberót, ki a honvéd névnek nom oaak dicaöaegóbeo, — de hanyaUáaa okoxta fájdalmában ie osztozott, — nővén navesné azon egyént, ki Vaamegyo honvédéinek 1000 pfrtnyi tökól ajándekoanlt. Do nem ozorult o Férfiú a mi ditatiretörkre, mely coak azorényaégét aértené, mely csak daradiája lonno azon glnria ftnytöl ovedsett | öntudatnak, mely ci lélekWn született, hogy— liívlbalathin maradjon. E férfi felsííbökki idoab Nagy Sándor. A Deraíut gumuan i\'üiundr homlokát környezi! horvadhatUa koszoru-hoü emea ujabb tetto legdrágább gyögyét, mely lul ragyogja n CBak puszta aziivnkban rejlő álfény osülogását. A angyhirü névrokona Nagy Sándor a gordiuui unuraót kardjával vágta azét, — kiírunk Magy Sándora pedig a réazvétlenaég fátyolát tépte le a gammákról, hogy küví-thoBaák as uaványt
mely a íüü-oazlop által fányeaen világítva van. Saerojtípk remény leni, hogy teh-QtŐab arainknál a pfiído gyújtani fog, a JaliaB Caesarnak arospirját nom loaenipt kónytole-öok osztani. ^ t Ssalmay Anlal,
* A kis oeolll honváS^tineavigalom alkalmával bojütt feltil fiantéBakbí a\' keme-nefli ifjúság hirlapilag fogja köt^ni, — dg-k.üuk meg fönn maradt a acoruncao háláa oliameréadnk nyilván!tana .mellett a rondo-söaéguak köosönetuoket nyilvánítani.
* Bathyány L aj életnagyság u arci képű a megye kilzgyülÓB toromé nzá-mára mogérkesett.
* Fiatal anya. Egy 13 éves kislányt az ég egy nagy fiucekdvol njándókoaott mog KöaEcgen, — súlyra ll fnntot nyom.
\' A Öy Ür-Griilsi vaBittvonal Eyöri érdekül toégének küldöttei vjaosnérkuztok QrutxböL éa o griisiokkol a végleges egyeflu léui Bzorzödéat mogkötfitték, as egytíaílléa egyik biztonítáai pontját képez! ason kölcao-nöa kötelezettség, melyot a oáemtidö felek, vállaltak, hogy t. I. négy évig bármily rnio ezen Irányti vonalra nézve ujabb corfiurli-umba lépni semmi azin alatt n™ fo/jnak; a ozerzödéü ForuiaacirQlog kiállítva mindkét fél meghatalmazottjai által aláíratott.
— Müncheni lapok jelentik, hogy Cborinuzky gróf leveleit felfedeEiék, melyekot E. bárónőket irt-, tartalmak: ne hagyd magad réasvét által mogíngadtatni, a porokat fel ae cauréld. A hamta utb\'vclut ia a griif szoreata a kíeaeaony részére. Máres. t)-aii állatta uloloó előtti vívllnlásii a tiisaBC-aaony . mindent tngnd, Óhaját fpje^é ki, hogy végrendeletet akar Írni, j"p tatiáca-itdóul egy magyar jogászt kiván-
" Nyütór ifigyeímeztetós e)
Mély fájdalommal bár, de üBalaünU-fti t-i-ataflitfiatlan kötoleBaégimtíil kényaseritve, ngy-iiiD^ííctuk mindönkii, hegy rirnnuk g r i\'i f ErdÖdy L:i a i 1 (> n nlt. fcem IüfI-COöm n>> fldjun, sem hár mi iiuio in^dun nk i ne hitolcsscn, a.oro podig v,|; sze-zöiiéflr>: : » lépjen, mert én nevesei t fiam lidviMt s.--m m i ¦ n*?mfl, nktir már fenállé. ftkdr e\'zutíin k.\'l.-t-keíendctartdzftBt kititetüi i,-.iu 1 g\'-k, t;9 n netnlun általa l;nlend<\'i t-rinís szf r/..,.;. . k\'..>."] reám hirnniló k.jtele^ettscgek ttljüsiiebűt n! nem vullalnm.
VóroBvárj marczinn 12,
Grúf KRDÖDY ISTVÁN.
") ?4 itt k!iíISttekért cank a saj i-\'. Uat.iiáp iránya-
fái mia-
Bucaa
tiáüak daráig a Ütni foglak -
É» osotitalen goDdoldlt. rií Elnom válok soha lülcd, .
Híg ia,— még la -r- Isten áosiidl\'" ,
Van roménja a távolnak, • ¦
ií boiáloak rss otnluko, . . . . ....
Ilit vígastul! a ?aborabao,
Ennek U miad *régo - • v^ga I . f-. -
Ob ura ti itfltrjörtelcii aota :¦:¦}-•¦
Kom a beirboUea távol. Ham aa néma halált - >
Nom on rálaatt el «gyiaáot<lL
Moml nohFam majd, kogy cnyía vagy,,
b righelBÜen fájdalommal - : .
Att fílolom- — bum hoeaiil
b ón olbií^foi raig ae tudlak,
H"»ad j&rak ín tid aisnk,
StóWlan ét iflüonyUB mist
Urilkuoára a klsArtot.
S Tftlmni fíj mind kottőnkiiak.
Nekem B bQo Dekod a r&d,
F\'ásstor óra kéje heljeU,
t^u ellem iía — iiMn liocíÁti,
Ko kínlcst ka ajknlmrdl
üilhn biu aáliaj repüJ, Ünbioalotn o snoirredíriom,
Te ín merőd Bpyedlll.
N\'n kiirdetd ha inem«lmlie
,\\t\'ha nílifi kBny rftgyog. ,
T* ludud Ait legotibui, bügy Bolrtoftnlaii móri TB^yok
c nijofl natrjabb;a tíjdalum.
rticrelmeoi önná! nBtjjfilrh, KfíiH ói h«IJ a cRtllaíítiafe, \'
KínytíBpbliea opy 1
KTyllt Pósta.
-. .liasav iráff* Ai rwino jú| : litjh.li c<*n-\\.n.u vnn benne, do.a kidolgciiáB miatt Qeai iei-.e:
¦¦lm. A wiílrumra Uibb flgyeJmcl. Ai .1, i-\\ 6ik.
¦ óiusak cgúflien fdütö a l3bbltLL -- Jobbakat-:\' tí
^y-fiaoktsa, tniici. 13. 18C8. E hiten gyenge (lalci tGrtáat as avefomán maradt jróKna^Arak mellett; valamiat a talnjdoDoaok, ugy a vérük viaflaaUrtik toajriikaL As eUSk uon ókbJl tartják Tiaisa gahoá-jukat. m.vt e kéaatetjaar caekíly, a vovffk eUonbon aa QnJetiaenst luaniAgábui és a vcl^iek kitöoS illa-aAban Indokolják a Tuvéshesi keJvetleníígCkeL Sokáig ca !67 neo iílhoí ía pfldiií a tulajdooos eladok javára kimondjak; bvrj. a raktáiak QiDiek 4j a kísilet feUuaŰ«a koreaoeáfia, a síip ratáaek még oaen rBBiíar« tiooi-elégíti ki s (ü^Jttslísi nQkaageaa^ct. Teuék a Terükaak a\' djoirtani Állapotot baunnkra fordltanL
Maatf bstiváoár éa keletink.
NAGY-KANIZSÁK, tnározlas IS án, 1868 bttO. Alaó-adaBtriai metÖnkéat Tiam&^t ! Ba\'aa 83—8ö fantoa & frt. 30—40 kr. 06—ad fel. 5 fr. 10— SO kr 81-Btiínl. G ít. SO—30 kr. Itoai 79—78 (nt. 4 fr. 79—80 fni. 4 fL 05—10 kr. Árpa MrS53n*éfe\'ía-i-7l íot Sír. 80—BObr. 71—73 5—Bírt. 10 kr ArpakSaauBágna 05—00 fna. 3 fr. 70 kr. aT-ŰB fea^S fru TB.kr, Kukorlcaa 2 frt 80 kr.
griasJaOTanÜa) a &t8Jkr. W&íá4&&~i frt 80- bt. • {tanka 00—88 fsa. a frt.,90 kr. 68— 70 fontot - kr. »&*%WMUiJ41tiiÍÍ tó-\'kr. Paaauly ,
! twfe Q> *&^ikri$Mfa; ~ ,kr.\'."
tlartek : máza. Királyi Lingliast mázo. I se. 1 miia. 2 be. 14 frt. «fi kr. 11 Frt. 75 kr. ZboiiiUIUh Kanydrllaat 5 aa. 12 frt. 2i Q ii 11 frt. 35 kr. K e n 7 • 1. m Kanj-I. m. a si. B fri. 7í> V l B=im iO frt. — kr. R o * « I á D frt. — kr. Knkorimuli
Kflloafelák. Mda mátsája ío frt. ^- kr. Via„ m. 110 frt -"lír "Paeyirrn\'uvor. m. 10 forint - Vraj.
Fagyéra »• 31 frt - kr- ü.Tflw" fi,lom m-
130 frt. - kr. Gyapja határ-lrvvilókl m. 50 frt — kr. J-BberroDCT m. 9 frt. — kr. Tar kiró ugy _ kr. Saolraa n. - frt «n kr ftgoaa
— kr. Esy kóró saup 13 kr. bur^nris im\'r.íjt. 1 jr^ _ Ur. Llarbab3r númg, ap.het másn tiO — Gö frt
— ki. UaibabSt itiro*. kanoyft missAia 08 frt — kr. Borjabflr fojjol 110-5 frt. - - kr. üorjubifr fi^üílkttl 120—125 frt kr ,
ByQinSIOaÖk: Alma mórüjc — frt. - kr. Uni moi». fi fri 50 kr. Aaaalt cyamfllwi mit. G frt. GO kr.
Boroi . yjilAkunkbcli ujbor lBílT-diki, feber ^ngy ISEDÍaFaSoJa wm 50 kr. Vldákllnkboll iT-borT8R0. ie«6-b«H fobér vagy Bclúlter .ik. 7 frL — kr. BoIiv ¦ton-mollókl 1807-b«ü M\'" »k. 5 f t. — kr. ííala--tonimfllliki tíífl3—GS-beli ». flcb.il. ak. 10 forint
10 frt 6" kr a a.Un E ™
íaiája 2. asáni . ú frt. - kr.
1 frt.
Splrftaa ;pof j-raJ\' fokinkint — in 6ü kr. Bnlrapd-link-i liordóvivl »0 fnkTj \'.\'2 frt. — kr. T •rJiülvpálinka lu.rd.lval 20 fokn 1« frt. - kr.
Wopíajjli árok : Marhahm f.mija 2« kr. 9i)rt4sbii-fnutjn 2fi kr. Pialona fot. 14 kr. Dnrjuliua fiiL 21 lu, Júliluu fut - kr. Z*im,ik fnl ili kr. F«ln) fontja fin krr*~Lonma50laj fnt. .15 kr. ttopcmolaj fuiitjn 28 k. Petróleum fntj 22 kr. Cmk»r finom fntj. 32 br. Káró fntj. lift kr. Kouybjwó fiitj. II\' kr. HarliBn> fn. 4 kr FairjyÚByftrtvn funtin kr. flianpaa fontjn ti kr. Eíí»kAs^"itP*.*jr \'.!* kr tv\'vlriká^a 9 kr. Haj-
dina ítcij. 10 kr. Fek.Vr b.tb (pawai^ iten. 7 kr Tarka bab |.(wsnj;, \\\\cx\\. 8 kr irpndara fntj 14 kr. Bunid bab it. 12 kr. kr LuJ. aafiay 2 frt — kr. Ltid UiaoU 3 frt ¦><! kr. Ki.-\'i párja 1 frt. Sn Ur l*iijka párja 2 frt kr. T\\ nk tojái ű darab l\'Jkr rit-rtáí 1 tuiiioás 2ó frL Sürtc* 2 mós\'ás tíO fariul Ujbor Itoiíja l\'l kr. O-bnr (les. ti kr, P<i«i o^r itezj. 14. kr. ÜAiii«ai.jőí~itB3-.lQ kr. SsilvaTp á-linka iterj. "S ke Keményfa ftlo seiroí U frt — kr Kyersfa Dle 7 t\'rl. — kr. Fa-azón rairGjo 30 kr Hyaloak pirjn — frt. — kr. o. iS
I SOriiOJí. IriCS. márciLo* fi A, c^cnfctt.leiben \'>ico:iyo(i iBnyhajág- irMo); it íli\'nTt\' jel ncrn\'Tnritat-j tinsiNímelyek nora taliljiik roaffakdt baio\' t-kiogy • a> lir.ikbul Migodjonflk, Kclsu .O\'-nrandeléiek kiány-
I ii árak akBTelköiGk ; i»p«ajg nwiSpkHt «Uosa , H1-81 fnnlofl 6 fri. li frt- 10 Vrl flí^BS1 fi^\'S\'lT. [ 3(1 kr. Ö frt 00 kr. ttuafl 7S _(t<i foiitsBi a .fifr40 krl
4 frt bú kr. KatmriccA 7ö ^BO fontos\'B frt.n W kLj. -! » fn. — kr. Árpa 70—78 foatoa 3i frft -r ki^U, 1 irt kr. 71—71 fonta 3 frt. — kr. Zah 4dl-4«.5foateai
1 frt. 80-üO kr. 47—13 futa 3 írt. (
Bécsi pónaárfolyam, márcz. 6.
r t\'i
ő% metaliipes 57.60 ;f 6tt/a: \'detns. külcaSa ti."). H): 1860-ki álladatmi kolos3b 32.90; ba^k-rétzvdnyTík 7.08; hitcHntezdrí Véazvának 187\' 8i) : í>jndon" 116.35";^Uat"AVVITI 1357\'aíány iiiirabjfl 5.54 kr. - ^ • - -\'V
•CT <ZQ t-i -. 23L @. ti ST-mrariM la-ta 24-fa laaa, ______
i proL Et. Jéiru QrdögBt fij ki. Lak. Al, ?4— ^0 (iSr. <svT" \' \' Jisa* kovetéao. IlájkVIlI.M ~ tt 1.
3 F 6.111 báj. 81 Ja da
4 Uoraaiia SS JndAa M
A Ryropa" 33 Templom tm
0 4« »Lrt 21 acuitole a
7 Cborsooín 25 &
8 Theopbil 20 tt: llal/otr;-, fi
0 40 vért. 27 &
Vacati napoiakinti menetrend :
IndiU N.-KonÍBsáriil Bada felé: délntaa 1 óra 22 pereskor.
eatvo \'J órakor
a 15 pereikor
: déiat&n 1 i
eatvo \'J <
r^gffo) 7 <
déln. 3 ¦
dito.
1 t
9 Óra25 „
Érkfctlfe H.-Ka»i*»4ra Bada fcI5l : rrggol & ára 0 poreskot ,, d*lu tán 1 „ W a
Déc« ,. dílbcn 12 „ 31 , ,, i. oetro 7 „ 28 „
Országos vásárok
marcz. Líbau.
16-an Mura SaombalhoTT. "t\'asrar. Sta Marton.
líi-ón Zirci, aiklűa, Eftboc-a,, N.-Vld^ KxriA. Aéand. 3^-oa Hogyaaa, Lotoayo, XaUrApAU,,aioai-Of3tfc,f s. sG-in Loia. KDnnflad, Daaa- FöldrAr^ . K^aajáf, Marciali oa Papin. .[.. . ^. .,,.7ij
b\'elolüs aaorkeaai^t W«]4tlll.iA{9\'f.\'
H
R B
E
E S E K
...^ .WILJLIEW BU/D01-F \'
-.\'i&jlmeveo &<>Rgo!ra«a$v&»[i,-Mva városi dísa-|»otgár - ~ <HL<^J_-Kftinz»ín, mánailia liava M-ft\'én Szombatim
•«:-•\'«• yZÖLDFA" vonHéglö nagy teremében
K«r«»-j«gjrtMltWjiMKI*4Z^ 1 frt. Karzati-jégyok SO 1 Dcr Billctcn^Vcrfcaiif1 nnf Ocíclijpliitic á 1 fl. 60 kr, Spersitzc o4cr íwterro-lfl.
-—toaJiiiaitt-Waldttg-aőiMfi- l\'iBclml Fttlftp és Valison N. ¦ uralmai und Galleri%biUotcn 50.kr: habén iiio Herren Joscf Wajilits, Ph. Pischel
cliilügcsen Is kaphatók. Estvc a pönzWrniU. raid N. WslUh abcruoinmou. Abcrols an ili-i <iissa. (81—1)
RÜD0.LF WILLSEiS /
k. k. Kamairrpianlat u»d KhrcokttrK<-r itr Stuit !.»»¦ I» linxan
wird ara 21-toa IHrz in öroas-KaniasaiiawicilürrullicU cin
„O O 3ST C K B iT" lm Saale znm „GRÜNEN BATJM"
veroüslalten. ... .,: t.í- •.
¦ " falikú (tkaent, v_
---relvetVt5;~inint ta^ftrmíny-növöpy. 7
JUta v*y*ar a ttgelriétbi fcnetnak kos* taitaadt,,meljck. öddiff —stinralrttemfc. H»*ija CaUfcnii* (Amerika) íi MlfáWl aS aJO-Ah ÍV h*W io^jik portjain, «UT volt Sckmdu, kl (ISSP) Index Banlaui eilmfi. rattnkiJAban «*j«a B»saat alatt C«eA»*hltrfPoiiuuU UmerWtto meg. I Kort tU»l-BíM^\'B-BretBrjKgk ddsOJtÍIki, ftrel/bes ToldbanTnrloxikfs, f Boráatatatt im u «1*8 t*m*rtetí trteü ktxbUtbíl a .Bwtaua Bchradori\'
, »fc\'atat tartott a. , : - v
\' tlytt Bromn* kltaaS mesei sDtanj *» aairoa Métert tojdga ia relrlonoDazi dlaallk a saétigvba\' gy»kere>n4Í foora elnyom mlnáen körül-IBtte aarioia* aBréay* *» »a*rt oly fcrfraktm, hol a.Broana •lyttalik ía Biáa ffnen TÍxhUi»r «»»•* WaatoiU aa, mint a Cyjiraaaa fölemel ffyeliUL Ea» »B»taj^k»lat»b» m»oé«t Bwatipítiyel. mert minden lalajn UH-dBn aTaillk i a föld, molyba elrettotik mélyen flljiaandá vaffy fClíaAnUadcí, lorábbi oly tartós Km»én«tfi, bog/ Írok utia 1«, ngyanaxon egy földben, tApcrejo éa torma kettyeóVo taeff nem fogy.
Ha elvatiotstt, a (Sm kemiayn mogbsageresenda, aiért, hogy magra eyoraaa ^ráJ&b^,\\\\ty:biiBÍasiödot Ifényei i aa elnrtéo atia IS—15 napra ealrianl knod, kél hdaap útin, ha márcilos ragy áprilisban olTet-totlk, már kflaTWlffiB1"!"" utóbbi kasadláanak- Idojo a tonyíastésbos alknl-maaamld, hap*ainv Sasaid y««BÖfc tH, mir ujAreaina ?9 épríüt havakban baaaálftatá, »crt eaon nbyáuy (moly taig télben la nS) mir /nbruir hó. elalán maflindali-E«wi BroarnJi a fraaesfa gaadasági egyesület tapnaata-laM B»orint folettá aairoa éa tojoa tcnnéaaetfl nÖYény ci ha bOM takaroiiL. nyöl hAeaniltatik j BTimkiqt á—5-osör la (máreiitutiíl novemberig) kassAl-bato. bit L mir as EFnnol BiTettetctt,
Pairoffntva Ijjen kiadd takarmány nyerhoüt bcI51o, és mofftartjá macában aaoa tnlajdoaaámtít, melyek nyera ilIapoUban benncTaltiiUlUA-tcSk. Ulnden bia! állat, (a eortosot &t lovak ia Ida értre) akár hsAtoe, akár ny*ra állapaütaa 6. trióra eaiik.
Aa itlltttob, melyek eaen nOvénynyel taplilkomák foíytotioínn cgilauéeti\'es. tnert bGsé&t»ofi lartaJmaaua majában naon éhet8 rimtckni, molyek as állalok &gínaésiin nagy bcfolyisea! vannah ngy hogy tip-aayaa P- P! Dahsoralo; tanár Bnorint aokaior 4, ** ísimboi aránylik.
Lovallée népffnadiaa aseilat nen Hromno Síbraieri hí tűn 5 hatAaaal van a ÍeJCí teli^nokrv, mert aa esob.ltni ilEk 10 »/, -cl több tajet adnak, aa irósraj nyáron keménjobb, kOnnyebbon oltarthaiii ée igen Ulfltai.
(A tsaPandl ^axdaadgi ogyoiűlot 1B0S. óvj SO. sb.) Emu uOvenysat maffTa áraltatik; éspedig egy kilo jmmm vagyia bécei 23 lattal 7 forint minden m egres delei re, moly 10 ki luffra romon vagyis 10 bécsi fonton föláll trtetjh S peresnt díj odaüli.
A íbítc* rnegTTJiidfllciaek otinTÍl mellett gyoraan teljeaittétnek.
Éasrevótel.
A Bfomtu Scbradttrí aa ér minden hónapjában elratbctŰ tn 4 re ti a*-tíil krsdro agiat aovemberig, ús tuirol tartós takarmányt ád, a marna •-rtthnnf\' lg" fllj"y"\' navéiiyaoihép ajanthatA
BÓ(í ? nurter (108 bécai rj fii) kiterjedáaü földbe 2 Uilojratam tWtii fant) mag asükaígéltetik.
Ilérraentci) mcr^rcudelcokre b észégit ajánlja
ántonio Tambürini,
-ÍH—3, 4,>--.. Kovereto 101. Corflo Nuovu Tridentino,
dam Inawirettdod PnWfcam , attr: |
trtgca Jtäm Urataßgofi, und fnb- i
Kta tiaeluUaeDd tll» hierdunih ( errraekaandt» iVarthatlp-»ur pa- I fJtllbjBti pevackajeliUsiiag an,
Oaafa aus nae v»n aaBtatHonL. ZcrtoM-fatpttflHonon oBBslfflot jfioteDln eMtfftfaaea aind wir In. don ßtaäd ptwtat, die üoa Bberprimtuieu AnftrSsa nntor folf genden fettt^t« BMlBgaaggfl oob-«niühren i
I. Wir bereclmon nnr ßio Qri^ Qlaal PrelSB. 9. I\'utIu oder tipe-ian Tfurdon nickt bulaatet fl, Uai arllecra und niederholte» Anf-
tr%m entapfBchender RaBbatt -v SaacUl-Coatractea eilt bs«ga> iers aBaaUgaa Bad\'Bgaapa feel UWemäeäoa oas aesaramtea )b-aartfMivueai. 4. Bolege worden in allen Fallen fllrJedeB loncrat ium geliefert, fl. Kinoelnma-"ögö Akcakrlrt dea Inarrau (rDLllai aneb bei Aufgatio für aeororen Zdtaossa, 6 Ungwaamtc lU-nll-aationon am Tace der Auftrfl|^.T-theilonff. T. ÜeDBrOfltaranea in allen Sprachen norden aoatoofref aaagehlbxt. 8. Koatao-AaBohJafjB werden berciWUligil an( ^ uuvcii vorentl aufgostuIlL 9. Correspatj-4eaz trttBco^jjcn franea. Unaer seaoster a, correoteBter |||
INSERTIOKS UliHOER
Veneicaniaa aAmmtllciiar Zeitnn-a^fitrndZoilachriften mitgenaue Angabe der Antiaren und aouati-gfln für die Imarcntcn niclit>a;,-r HoÜaen iUU gfatla in DIenattm.
. . Sachsa & Od.
FBMiaBdtBflgefl Yor(5Bfla:lti: Bern und toiuttgart
An«aLE3ö voo laaeratea fSi dia AII(jaa:e!oca Asieiseai der .Qartentanüo.- Aoferje 230,000 Exeopl.
(Gl—IV
Nagy-KiiítfcaY váhra rtoéröl ezennel SJjlDrrSTtéíetik, hagp.ojmjó\'m í^w tísiotl iflípy alatt, az ittékAAr 1l»Iíz6 g^mnasinmi. \'ítélet nagyítás- tsi ugfrhefai}í\'4s pedig oly módira,\'hogy a jelenleg Siló ifitolaépSiét egy AJ cffiÖcttcl\'lfi^\'Hrtszil 6s 6»^»\' sito tcrjáeleSBöííog ípittetni; — további egy egósz:n,iűapjib4l.i^«i íjite^dS SajjJ bosszú és--bx/^j. széles ttflsonló emeletes magasságú kívántatik épitÉs.&lá vétatm. -i^^gt: tésre vállalkozók f- évi apri] len, reggeli 9 órakor, a nagy-ksnesfii inStrai íatóesto. rembrai tartandó irlcjtí§i liirdetmóny foganatosítása végett) megjetenísre {eUiilatnalc T
Az építészeti térv előlegesen f. évi máfczíus 12^tSl kezdve a pólgártateteH Uvital-ban a azokott bivataloa órákban meg lehet tekinteni.
i TOtfltMKSTBIHWATaL
a tíli idény alatt oly nagy számú bátorokat állított elő, éa oly nagy mennyiségben, hogy mi e birodalomban létező előle legnagyobb
tatoF-raktánuikat
czimű közönség szíves figyelmébe PESTED, ®áÚ&,SÚ$L2í 9. SX. 2L berendezett rabhelyünkűn bizton ajánlhatjuk.
A bátorok kitűnő minősége és a rendkívüli olesóra szabott árak számos látogató.-sd kecsegtetnek.
S1^
.A-Ká Igazgatósa;!
MISEMONDÓ RUHÁKj
pluviat*^, dinmatiSáltT^báki rochettek, Véitímök, oltárpámák és teritők stb. China ezüst és tüzaranyzott
Slo@@SraoaoU, lielyhek, rlborlauiük, paclQcal gyertyaiar-iák? fáadOlük Iflméoyiarióval, airntdü-finlarld nspaMO-\' rlommal, lámpák alb,
E^iéÉr9mé- és ttoiaMohogék,
ffilIJffllflDI- IS PaiTlFSOL.ESZIÍÖZ, KESZTYŰ ttU3,PiSTÖRIL, 6BEH&L, HáRISHÜ, CZlMSÍS
a,l lefgaxiaga&lai kiálIIW TÍ»ífÍÍAT!0\'K7és minden
j, ír: . ¦ i .Ijfc^táoyosb áron kaphatók; - . . :;0"S3^Brl3B3.ta©2: Alajos
gyárraktáriban, váczí atezo 16. szám a. PESTEK.
ÁBJBQYZÉKEg ia CTASITASOE KIyXnaTKA. BEKOlDBTEíEK.
(B9—S0-S)
A „ShbattB0 íg a AWfetí& uiyd" azerkesztSségéhaz bo-EcMat r^sti isjsá^apjUtten megjelent és fogorvos Dr. i. fiL íWP-&&Béc$to iotézeft nagyhfic^ etösmerő irat.
L,,,Sgjettflr^fl,«inp«ii Is emberTíaráti asn-utottSl éa aaon vágytét, Üi^f szei)T«il8«mb«rtáraaimnBh boBsnálhassuk, érnem Biagfám rttdiUaiT0 a kSvetkeaÖ tinyáilaat tartalmazó oorok^t oyiirapoaaá^.alé hóani; 18 évi orvosi gyakorlatom idojo alatt * b^AJ^"1^S^M.^M\' némáit eleguar volt alkalmam gyogy-ínaléí\'wmsmrj-W^ IcgíiathatóBflbbnák volt a nagy költaé-ge*UÉiyl8«BBiaiai Mjurrwtiafc-gyukrnn a-hivánt oredmáay-h«. Lntoljit TÍffro toegkiiérUm a hírhedt
iMÜban áa telje-.
W ¦ í í L
.... . _ -j .______ .....^ .......___b\'an aaonvoáhok,
aaartj nwlJTOD^\'tóaánálate légoBeJc^fyeTiV\'oíél^mtilUiiti^gal a«m jár éa aoba/aeinDal féta naBBtobataasnom von tacga :után, a l«4raael>9gebbm ajánlom.
\' &oúŰ&d*&*t toor&lao Cl605/ „¦ * -
j . \'- , Őr OroaUr gyak. orvos.
Ara i frtAÖ fcr4 gtío\'gyQl»Bpnald*n S\'o\'tcrrar tabb.
J\'-rAwatgwrirt ffggpnagtn í fr. SS kr.^Ővíwy fogpnr 03
fetoerft *ii .A _ , < . < ^m)
----lríOb. Kapornaki jnráa íuflZülgahirOnáf\'átóL
Akverezési hirdetmény.
Tekintrte, Zakm*eye arra t5?rány*»ihonok folyd évi íebr. h6 8-Ab ír azámn ríptiUe folytán koponialu járúa fÚflEolgabinisipi réncrol eaconnl tajjtimj titetik, ltojry SapT-Révain elhalt Farkai Feren" ha-gyanikábos wrtomí o 15»0 ftra beeaűít hasa :/i telek ée épDlett fchel ecyfllt raarex. 2B-^n d. n- 0 iiaaor njryaoannak a lUria hegyon lóvg^inc^Aa saÖlfje, ranly &\'1U frtnt boctaiteMtt aa nap délutánt 8 dc^^-Siakíéa; osalilien folyó c»i april if8-La a kllfliOtt órákban a holyBali^píiyilvanyoe irrereii^ utjin eladatni fognak.
ilirül a vomú axándAhuiuk aion honnaadiasal értoalttetnaB: ; mlase-a hitüiíUt idűben va helyen megjelenve, mapukat a becoir I0»/n-nyi binatpiuiiicl ládáik el.
Ai árvorcíéii ícUvUolok naponta a kapornnki jária ÍBnaolgablriaáp; irodajnlxtn alólirt kikflldíltlníl as árroraaéBi napon pedlp a halyi tokinüirljk.
NAUV-KA.VIZ8ÁN, ItíCtí. febr. S8.
inén be
SEigethy Károly.
eakfldt aa. kihuldott ár»ere*Ű.
Le^olcsólb árak
Ismeretes pontos
Magyar ( lwtma ^ ÍWtí )
Svéd í .Stíriai. ) b.-ro I Pej r. zíirrf ( 1 l| Kók ) a
Tarlúrtiua magvak, fuhár,
gíiinbTiIyü, BurguaiU UtkannAnyrúpa
nta^vuk, " KJumpa rdpnmriffv\'ak, ValútU ungul turnipa rdpa-niűgvak,
s hiteles szolgalát!
1 Czukorrépa magiak, | Franczia ) \' . . \'
! Angol ( Ürctflb Olaaa ) magvak, Ndinet ( ThitnotáfQraag, Mnhar, ÜÜkkíiny,
Braunswtiigi) káposzta i. Tollai ( magvak,
Mintlunnemll ugurka 1 magvak. 1 Sargnrénu magvak, Fűmag ttoverék, (
Jcgjohb iuinúsdgbüd kaphntúk
IFJ. WILZEL AUGUST %&SL
Bééiben, KHmtncr-8traiieNr.il
&0-3.S, |3r. iüss György, g
Vő 82em- ós fülorvos s villany-gyógyász Szabadkán; 0)
^gyógjit mindennctuüszemfájaBt, mótesaszflrkeháJy-ogQt,^ ^^bandzsasagot, múlátút. szanicsapot, szemgolyó elöesést,^ s a szempUlákou elófordiUó eltomtásokal. Gyógyít ^j mindennemű fulfájdaloiat, fülzugiist, fülfolyást, nagjot^ hallást, süketséget, a legújabb módszer szerint, elti- Lq ^ volit a külső halljánitbúl hübarcot (poüp ) s minden- ^ in nemű idegen testet. Alkalmazza a villany mintlkét q] nemét, a bevezetett és Állandó Villamaniniot, csiízih, ^ qJ köszvényes bántalmaknál, író görcs, érzéketlciiáég, Lq túlérzékenység s a büdések különböző nemeinél, a. ^ m. féloldnlu szél- 8 arcz-hQdésnél, arcz-sábánál Btb. ^!1 A horgany és szénelemekból álló valóbaa nagy- ^ pzerü villanytelep Lipcsében Stöbrernél késitllt s&$t 1 módszer szerint. Bérmentes levelekre rögtöni7 válasz. ^
Állandó lakása-: Szabadka, 21 szfítíiáz ^fétaa.
ÜGYVÉDI 0GYNÖKIIROOÁ.
-Tiáiki Egyvíaiireaiflitdl.íeeyhaek, tánralatoaVkönéffek éa 1 tnftgnaaóktól aaL ellorradok mUjien daegbliiankai, uo^yek tílff vénvkeaéri rágy kBiIgaaa^lAal OpyT^m a Bttda^f^tar\'lttífiaffm klr. minlaterlnmok, klr. Ccria, wto-.^a =T4»ol IBríényasékek, 1 tanulalak és egrlateknél kaabenjíráa^ ^BflgBaai nltéaehet aaL Ipínyelnek.
Caélja ügyvédi irodámnak a Tidífci apyeibajoaokat a jBvia I menéal, utánjáráat, id6teltLal< terhe* kShstigvktGI aic^iaootaítl,f pyon, kimerítő, alapoí ttnU«iti*4kkal iboInalni és bal 1 lyoiva lennének, képrtielletni sat.
A dijak l«2Béra«keltebb«n ^imittainok „fel, egy i&afrlf időnél többet nesi ifinyifl eyiriaért 1—3 frt. ...i-i, ^
Irodám helye Pest, íjövéestatesD S íw. \'Eíwef-& - BésS I
kBa- éa viJU-aflrjréA -
í autEWIrEIII L VOGLER
werden prompt rcriiiitti-lt atttar BarBohaang a. 1 OríglaalpreiBBfl] In dio 1
Zeitungon allnr LUndnr. iltURfla-verzcIcknlase BratUüffiiuoo
^nnoiiceUj-Ef petition, Hamiíurfl, Berlin, __________________
ffJouanimtr.14, Oertraudwualr.7. jiBeleflealätter (Ibnr jedu _____
JWi:;Fniftkfurt a/S8 7^l,batt,\'flrlh*liB\'Sftii»\'^cl> ^nbejd.
lskBlameilerek ?1 kintortnnitäk rferire kilKhiinyt pótló ~ . foiitoi uj: kónyr hogfpS^iiéae\'
WAATS JÓZSEF iignyvaiyaaüSIiasál megjeleat ás "tíönyvkeresfeedééáliea Itaphaíó:
II. tetcmosciijWivjtett i Sfaiiljíc\'íP\'1 kiadá»a, saent-keresztutjit^i kÖjj,akk<J,[di»zi|ve, Lirn : Éírniéhv kOtttabed! arníijőiyjtt nroinVk, cs^^#II kr.
IMIK TOBB PELBAHTT RENOELHEK ME6, JELENTEIÉRT
ItEDDEZMÉfaMfJ RÉSffiSSÉEK. i •
Wftjilitn jóiueí kiridó-, lap- és nyomdatulnjdonoí Ntt^y-Knnizitiín
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam
1868.
Kiterjedve
\'"^¦©iKyss tíEtxXsUíxxKVL la&tSlsLi>
a, kereskedjen. Ipar, gazdászat, todoinány cs művészet köréből
isíadan fizoetbatoa,
SaerííPesíél iroda én binilo MvaiaJ: WAJD1T8 JÓZSEF kODyvkcrcnkedéflíban.
Előfizetési föltótelek ;
¦u haclios bordAiual fa -ridíkr* pumán killd-rc E(réfl= óvrn : 6 írt. -- kr víl írra - - 3 . - „ Évnegyedre - 1 . 611 „
I dija la l:r
Mire nevese a magyar ember gyermekeit ez idő szerint P
(Voffo )
Nálunk magyaroknál anópeauég száma arányához képest — h külföldről került a letelepedett elemet leszámítva — az ipar és kereskedelem terén felette kevés szakképzett ember foglalkozván, e tér igen háládatos; mert, hogy gazdasági példával éljek : csak annak a csikknek van keresete, a melyik szükséges, de kevés van tel öle, csak annak a produktumnak termelése háládatos, a mely ly el a píaos még: nincs hal mosva, es áll az ember pályájával is az ólet-- ben : a mire sok ember van.azon kevés boldogul u g y, mint a mely saakra k evób van — ésigy keresettebb valamennyi.
Végre mindezeket Összevéve átláthatjuk, hogy a korszelleme, a mivé-lödés haladása Ós hatalma, hazánknak földrajzi fekvése, politikai viszonyaink, anyagi és .szellemi tehetségeink, mind inkább fejlődő vízi, vasúti közlekedésünk, dióval minden körülmény arra lufi ás utaL, hogy ez idö szerint az uj nemzedéket testileg a lelkileg egyaránt eriissé nevelve, a természetes kivétellel —>- képasslik reális irányú pályákra, minő^a- küsgazdoaág, mezei gazdálkodás, erdŐs&et, ssölöazet, borászat, kertészet sat. 03 össses kézmű és gyári 4par és kereskedelem minden ága, a mutani ankpályák, as építészet, mértan, báayá»ukt eat. még pedig a vagyoni tehetséghez képent a mennyire lehet tudományos és szakbeli képezéssel neveljük az ifjúságot; hogy bárki lehessen, bármely pályán, o^yczaramuid. legyen, annyi éa oly mü-veltsége, hogy^ toasán éa,..társadalmi "élőiében lön t~lni veit IelkU éa nemessé polgárisait ember éljen, a6t a közügyekben U tájékosKa magát, & ha ideje* alkalma és képessége van, köz-^egi, iájrualoti ügyben, a ha rnegvá-laürtják, mint országos képviselő — Qaakmdja szerint o& orsságügyeiben is :megfegye ait, a mit a hasa minden : polgáritól méltán megvár.
Erre ée így kell as idS szerint ne-*rahiUnk ec nj^nomzedéket, 1 rövid kivonat pedig ,osak tájékozásai szolgáljon a?t.alvásénak s aki érdekelve vsa, a\' 10 ívre kiíerjedíí ^.^0»inÍveIoVléaíés i^^adalmi irányú fent enJiiett imánkat rendese m% éa ál-tlandd kttnnyH: hasi jolyasEpányt nyer, \'njtlyet ben «sak a. saUltf k \'ojvashatnak, hanem \'a\'fiatalság is \'kesébe vehoti, mi-^e^namjk^Br felárailüctkéztetós.lonni, <• M*gM»/Pm flyW komoly, de stífcítt—ott -hamocöfl.alttftdfteu,- midim a régi éa ¦ tti\' nemzedékei\'.\'hasonlítja üaazc, és a " la?MdalmrJkrtttWés«ket Hat. tat. rajzó^ éa statisbkaj adatokkal ti elovonro!
taltíJO jegyzetekkel kísérve rövid következtetésekben adja elő a kor szer il teendőket, a reformot, ugy a családi, mint a társadalmi életben éa as uj nemzedék neveltetésében, hogy ne. csak jó hazafiak vagy honleányok legyünk, hanem a nemzet minden tagja egyszersmind anyagilag és szellemileg, lehetőleg .boldoguljon, e Isten, önmaga, a haza és a társadalom iránti kö-lességét teljesítve, feleljen meg az ember magasztos nevének, fogalmának ós hivatásának.) KA.KOSI LÁSZLÓ.
életbiztosító bank.
(VégF )
Vannak továbbá olyanok, kik bár csekély vagyonnal bírnak mindazáltal hivatalaik utáni jövedelmük jelen kényelmük kielégítésére elégséges, addig pl. mig élnek, avagy néha addig sem, mert állásuk vagy ideiglenes, vagy olyan, mely az öregség beköszöntésével megszűnik, anélkül, hogy nyugdíj(. biztositana számukra. Mily jó, mily üdvös ilyenekre nézve az életbiztosító bank! néhány forintot könnyen megvonhatnak önmaguktól, a melyeket pl. haszontalan fényűzési czikkekre pazarolnának különben, 8 e néhány forint egész jövőjének veti meg biztos alapját.
Üdvös aztán olyanokra, kik csak tudományuk után élnek, minők az orvo-sok.\'ügy védek,tanárok, kik mindannyian biztositvákfényes jelenőkről, de jövöjök titkát átláthatlan burok födi.
De legyen as érdeklett bár egyházi férfin, tehát olyas, kinek szoros értelemben véve családja nincs, vájjon az ilyenre ez intézet fölösleges, avagy hasonlóan üdvös-e? oh! ha valakire, ngy az egyházi férfiúira nézve a legszebb alkalmul szolgáló intését, ea már csak a hitszabta jó cselekedetek gyakorlása tekintetéből is; háé—fa»—aié\\ vesszük, hogy bit Un k elvei szerint neki mindenkit, családja tagjául kell tekintenie n hogy ezenfelül még valódi vérei, rokonai Í3 vágynak, kik épen aa Ő jótéteményeire kénytelenek szorulni, a gyermekeik is, ha nem vehetnék igénybe jóeaivttaégét, becsületesen nem is neveltethetnének, nem is iskolázhatnának, mig ha e jótéteményét élvezhetik, hasznos honpolgárokká képződhetnek ki. igen, dejtitudja, hogy a holnapi napon ki nyújthat ja-e még áldást osztó kezeit e jótékonyság gyakorlására? egy hirtelen\'halár nem szakíthat-jn-p ki az élők sorából a akkor mitévők legyenek a becsületes testvérek, rokonok, ezeknek családjai, kiknek élcttá-maszuk egyedül &* volt? Számtalan tapasztalás bizonyítja, hogy ilyen családok egészen tönkre vannak téve. És ezeknek aztán az élőt annál keserűbb, minél több jótékonyságát vohették
[ igénybe az elhull rokonnak! l.\'gy van, J mert körében a jólét édeHnégét ia meg-I ízlelvén, most a keserű nélkülözés kétszeres smlylva! nehezedik reájuk 0 a közönséges munkához pedig szokva nin-cson ek.
Aztán hány, egyedül szent hivatásának élő egyházi férfiút találunk, ki hiveí körében tehetségesebbet találván nemes nagylelkűséggel a pgrbdl kiemeli, iskoláztaija, hogy mind az egyházat, mínd pedig a szeretett hazát 1 jelen polgárral ajándékozhassa Szent, magasztos C2cl! ámde lehet-e egy nyugodt percze, ha meggondolja, hogy a gyermekjegy véletlen halál által megfosztatván nemes jótevőjétől a haladásban pályája közepén megakadályoztatik a ez által nemhogy boldoggá, do százszor boldogtalanabbá, nzerenc-íét lenebbé tette, mintha ott hagyja azon körben, melyben született; mert modt már szé-gyelvén sorsosai közé visszamenni, kiknek kebeléből önhibája nélkül bár kiszakadt, n megkezdett pályát pedig alig vagy épen nem^olytotja, s ily esetben talán csa\\^2§^ ingyenélő csaló válik belőle; míg eííenkezö esetben, becsületes földmiveii, iparos vagy mesterember leendhetett; ha meggondolja mondom ezt, e balsejtelem ajtívő miatti aggodalom nem rjagztja-e vissza a legnemeseb érzésű jóttenni akarót is? Minek jevezzem tehát azon intézetet, mely mindezen sötét aggodalmakat csekély réozletenkint fizetendő összegért eloszlatja? Pedig ez életbiztosító társulati intézet ezért is van.
A növendék papok vagy káplánok szinte biztosíthatnak magoknak 5—10 sat. évre bizonyos összeget, mikorra plébániát kapnak, hogy a berendezéshez szükséges pénze meglegyen.
Hát még as olyanoknak, kiknek ko-ök csekély éa egy ezer forint már életboldogságok alapját megveti;amon-dom, as olyanoknak tanácsoljam-e, bógy hktositsák életöket, munkálják boldogságukat ?
Nem, ki ennyiből be nem látta az életbiztosítás kiszámíthatatlan üdvös hatását, az előtt bár mennyit beszélnék is még, igéim a pusztában kiáltónak szavaiként hangzajának el.
Elég tehát mostuura, hiszen én elmondottam, mit ezúttal akartam, igyekeztem megmngyarázni azt, minek eddig sokan csak nevét ismerték, óhajtottam .felvilágosítani azoknt, kik eddig e tárgyban BÖtétaőgbeuJjotürkáltuk, én tubát meg akartam eeuni, mit az emberbaráti részvét édes kbtelességkint rótt reám: a többi tied szives olvasó. Vedd fontolóra e pár sort a lm netán még nem bírtalak tökéletesen meggyőzni az életbiztosítás jótékonyságáról: Ígérem, hogy még e téren találkozni fogunk s akkor ki-
Hirdetéseket .elitogsd.:
Pt-aanlaoaa:BKUDÓ-HlVATAL.Pesto: SEI8LEBis. OÉoa-, Hfira&ai^, Berllo-, Maim-fzl-f nmítftgl- 4a ken: HAASEN8TEIH 4 VOQLEB. Usasa-. &
Stuttgartba : SACHSE & TÁRSA.
mentőbb leendek tudositássimban, különösen ennek azubályait illetőleg, 3 ezért csak arra kérlek ne törjliidc^ közönynyel fölötte pálozát, inert ssent meggyőzödéaael egyelőre ia Csak annyit mondhatok, hogy a „Haza" életbiztosító bank tíldáa a népre! áldása honra, melynek kebeléban gyökeret vert.
Hányféle lehet esküdtszék b micsoda hasanM áa eléss^eí vaaDak as eskttdtesék@ka©k.°)
Az esküdtszék többféle lehat, n^y-mint sajtó, politikai, fenyitő éa polgári ügyekben ítélő esküdtszék- A három elaóre nézve — csaknem az egész müveit Európa, sőt Amerika U, -& negyedikre, vagyis a polgári ügyekre nézve azonban, caak maga AngoToraaág állított fel eekhdtszékeket.
Az esküdidzéknek hassaai és\'előnyei pedig igen nagyok, mondhatni , kUiá-mithatlanok, melyekből néhányat sorolok csak elő a k b vetkezőkben :
1. Hogy az esküdtszéknél a polgárok élete, szabadsága, becsülete éa vagyona felett nem választott, avagy kinevezett birék, kik többé-kevésbé, de mindig bizonyos függésben vannak választóik, illetőleg azoktól, kik Őket \'kinevezték, s mint ilyenek részrehajlotlanal eljárni nem mindenkor képesek; hanem 12 becsületes, józan eszű polgártárs ítél, akik sem al al ról, sem föl ülről nem függvén senkitől, szabadon követhetik lelki tiszta meggyőződésüket,^ réssre-hajlatlan ítéletet képesek hozni minden előforduló esetben.
2. Hogy az esküdteket nana lehet megvesztegetni, mint némelyko? a választott, vágy kinevezett bírákat, mert számuk először roppanj, na^y, másodszor mért a bevádolt \'aa ^toTsó perozig sem tndja, hogy kik fogjálí Ől elitélni. f"
3. Hogy ac esküdteket néni kölele-sik le semmiféle sssbályok, fitéd éa saját lelküsmeretök előtt levén őkfele-lösek egyedül, szabadon ítélhetnek; miga tiszt visel öt törvények korlátolják, a így nem egyaser •¦> oly hely&3tbe, hogy el kell itelnie aEt,.\'kit Mkfl Bngal-latávál szabadon boodójtana, 0 m«it íöl
") Mntatrinynt kat&lj&k t. - _
Eniol Jríaiaf ogyik .bDikUort odtl4 kaajVMtkaiábA Calmai „A* Mkfldtóiák :Úajp%nntíébk:^\'!Witíip eaároira irt « Sa Uprn Iwjodfi k8nTTj .Ara ilp **• MeptmroaKetS Wajdlta" J6za*t Wnjrkmoktimhaa la, aűt ki\\iooU«;poaUllaff magkSldBtik:v^MM^mt vaa sajti! alatt uEfsn_OBon monká nícsot ?0 titajvl-Too. Rbríiordí^g?! oraaü : a! fcOnnyti frilfr™ly a aqen^ooh ogylk Icgaiabb Cálajdoaa. 4" " "* * jegyeaatlk, bogy haattnkhan joldoleff-í" Eparjaa, Hsffy-ttuomb&t Ú<KBt!t*%Léi Au utóbbi kftntsgl. ytkadtajiik. Úa\\ &!*rUl# ,«úhla blráV kodiaA aU aoroatatuk : liánon, Sopron, Tat,\'Zala, Voíaprúm ii Bomo|tymo(rydk ia ónak •Ut\'álduti\'\' ftk-vj eiu blr, viroflok, - j , jL,0afrk.
fe^HT- Mii Mjufcmnnirhny. lapánk előfizetési felhívása éa a RHírmondóu mutatváuy száma \'van mellékelve.
?\',tfy$ut, biionyitók*?kr elégtelenségéből kiről meg van győződve, bogy a reá fogott tettet csakngyan elkövette.
4." Hogy—emu uiléauidny nöiái Ü népet, fejleszti. anhaH até^Ljli.\'^t. ± ¦a polgári saabadi i * \\ J -1 11 i1-; mázza. A népet azér^nevsli üf, ir."ln-mény, mert az eBkJudteíiá Ifi. TOBüíf-lefulyt tárgyalások, éa vódbeszó-
dokbö\'l, melyekre a legjelesebb férfiak Fioktftk rendszerint, vállalkozni, s melyeket, bi\'gy bely és Ítéletet hozhassanak, folyttuiuHHii feszült figyelemmel kell kísérniük, nagyon sokat tanulhatnak, b tnnnliiaká-.|mint;flít »j tapasztalás ott,
rnik lenn. ttikéla|e^en igazolja. Az itélÖ "^tehetsegtit pt-dig azf rtTejí esztl ozeaküdt-nzékPfWdMftlHftg;\'^ntert1 az esküdtek v íréinek « bűntett el vagy el nem\' köve-¦^Mert\'föföttrnn itélötéfcetségőknek egész eréjéjie.hi lia<cnj|]ata,{,:B.,.a iöbb izbeni tiHfaiutlat annak fejlegztéaéli4<jzjj?kyet-\'"lenül elo. Végre as esküdszók Bzért >Jia|tt]űiaai-dtalmüMÍjs a szabadságnak, & aiefct-liDl esküdtszék van, a kormány - twm válogathatja ki a nép közül tetszése ö^eriji,! ííldoEötjait, ueni támadhatja meg ; , abt^hületea, s.ft.kormány hibáira figyel-inefeieiÖ polgárt. S innen van, hogy n riaalmtladgaaeretg \'oogol mindenéről leniuudupö, . inkább, mint esküdt-szakéról. S imifn van az, hogy az esküdt-Kzeketjusuk.a szabadság ellenei gylÜö-Tik"^á\'reTtegÍlíV\'dé tisztelik annak ba-:v-T&tt*\\Uhei3^ Isáb^dPiig etíbelí méhetlé-* Uttj .uUiÜ,niég. akk qe. is, \'niidöb rürjjlott-«ág én fblekeze:esség állal minden niáa vddimiáaetG felforgattáíGtí. 1;\'^h. Hogyabeviidíjltranézve is nagyobb megnyugtatást szerez, lm tndjn, hogy ¦feleire Tá\'ern írfrtkbru" testület, állandó Törvényszék, melynek tagjai, imnt fo-Tiebb is már megjegyeztem, vagy alulról ,j™gyieIÜTrtíI7íe mindenkor bizonyos függésben vannak, hanem tzabad, becsületes, 12 józan eszű polgár ítél •olyan *ernibei\'efcl mint Ö maga.
1 6, Hogy az esküdtszékek igen hatalmasan növelik azok számát, kik buzgé-ragaszkodással szövetségesei lesznek a bUntetd" liaíalomnak, * kik Őrködni kiváltnak a kódállomány s egyes pojjrár-¦ társátJs\'biztonanga én nyugalma fölött, Ls pedig" .osak azon egyszerű körülménynél fugva, mivel időnként riszt vesznek a \'títinte\'lö* igazság, kiszolgáltatásában. -*, ASt é\'ilíudrtzgfc\'élS jelenleg áz 1848. \' iVIJT/fcjOiTklE értelmében csak a snjtó-\'>éUégék! Urtoinalí. Uy vétség alatt a "liírmjj\'ok, I$ny,vek b egyéb nyomtatvá-ítyüV, uemklílönben képoa ábrázolatok \'¦ritjíírí\' elévetett hivatkozott törvényben eldaorfllt törvény regeseket
r* ^Wtelgdtélaz kivétel: ^;-*?Jfo JágVenés \'éa /határozott folhi-í^OT^^^^iiuely bjlQ avagy vétség
éa . vaUiaos
fj fii!*! Mj&WÚnújisytfg vagy bi-.ÍWW^tJtAfiöftftlatj tetfJegte: ifolbontá-
,^"ityuUiíJ?Pi\'ÍL^0tmányk.erííssakos meg-{.M\\MVterÁa$0 ^tobék* és csend ertí-• IVHtkM:|iW^!W^! a.; t9rvéay«8 fel-í #^o*WeaÍ:iOr^f«^l«iöégre lázit; —í^-ki a király fltemélyéoek sértbet-lentóg*^ é* uákbeli ÖrUköeödéaénok megáöáp^toU rendje ellen kikel; ¦ / 50 \' H\'í *írflJr 4Mtaaáljre és as ur»l-_^i^,]*áW^j*i ellen; tirtést kbvet el; 7 i) yjré^n ki a törvényes hatót*. plV\'Wttijy -teattietek. kSstiBZtviaelBk, mázza..
, f7J^JÖáaa^Hflpök khételéveJ minden nyomtetvÉny\', uieUKés éa k^pes ábrázó-^Mtok ntWn elkövetett Bajtóvétségért g szerit, liajt-dig esi nem tudatnék, fi a senj I
caak íh azon esetben, a nyomda vagy metazdo tulajdonosa büntettetik.
Az időszaki lapokban "\'"megjelent crikkekÓFt pe*|ig^fifia a híötzö bármely ^^4^^ösató;Iem vtWtlntBStri\'dkf al^&i^af|fb|átíjel&1t >»bbjv|/ele)6»^ Bi^éMeWis^ei^éJ terhétől tftoBi^^ snel^e ^lé^Bsí^öffiöh ozikkekre Is kitór-^ jed, melyek más lapból, vngy kfln\'jrv\'^ bül kbloeönöztettsk.
KKSÖ ENSEL JÓZSEF.
A magyar tadós társas&g-.
Pe.*t, marcziim 10. Itít38.
A magyar tudűa ukidrmia inifi illádéit kl-\' isárrilag-a hét oJaö.n.ipjin tartjn.
Ma, tnarcziuo 16-tin n phiUsupbiai, tilr-vény* 6a tBrIé\'net:tii<íomúnyi iiHztMy Urt\'.li:i Ülúoót, raolyoo mind a tagok azilmn. niind a hallgatioig, oly nngy raervbon v-ill kt-jpri boIvü, dfiurára a kullutnetlen esüa .itiönuk, hogy ily aeámmal cnak aag^ ritkán trJill-kozhutunk nz nk adom in t«:rrn«it>i,n . \\ Mi a hili"-IJlüg Ipolyi Arnold kitílníf tuHfSetink úlljil turtandé emlökboszöd bt>ldnpu1t I,.>in»vico Jiisaef ItalocB.ii érat\'k !i mugynr (ii:y]iai cíjyik diectagia fölött Tolt, n mi aiorilian olöttfink iameretlen okból elmaradt.
EU9 értoküEQ volt Uoti\'mann Pál 1. t. s flgyetemi tanár Cicoro magánjugi piTckbcn, türvérjysséki beaiédaj !ogi azemp»i!iból to-ktntve I) Pro Publio Quintl.i. >z-c?Ü üjen értekezéaben bonczkéao nlá \'í^icoro
hamm bdnvitdi ügyukro vontvtki\'ió Vezédét, a foltilntöti, hogy ea által nemcaak a nyelv a irodalomoké; haaznál, ni\'mcank üHtt\'Wiri a jogáazokat aa antik klaaaikiiuok forgatására mülyskböl a jogtudós annyi tnpaftlatat»! meríthet: hanem egj-azoraniint a jugtörtó-cötnek Is alapos szolgálatokat tnaz.
Felhős néhány aajátaA^os 0 a tübbí ncra-sotek jogi eljáráaából kfllftnbiiail inusivónyo-ket, melyek egyedül oaak a rum ni jogiiaa találhatók, mint például, ha uz nlpor-u eltu\'i-raaataltatutt: asonnal kezofil kellett állítani, mert eddig aa olniaraaztal/ta im-g ncn tör tént ntb. Ssóval Dr. Hnfftnítnn t"\'iurni hcaié-düínak ily azerapontbóli nnal vaiaa iiltal a jogtörténetnek hatttlmaa BEol^áíotifkut tett.
"2-ik ai órlekeií a tí» htvs BVUÍ»tilins Dr. Kőnek Sándor egyotomi tanár viílt, ki Dr. Torraay „Peat elöl és hiUitluxíiat vírki-nyai, különóa tekintettel az I -*31 — &1— 53 66-ban nralkodó cholorai járványok mJ csímfl coankájával lépett M, mclvet fCmirk 8áudor tanármagynrázatokkal höritett, nl-kalmazván egy az o ezótra kéazittrtl terké-pflt, hol julolve volt hÖfok, azélirány, ltg-nyomat, Ugterjedók, holdváitoíá*, villám, egihábora azóvnl minden olyan körűiménv, melynek Tórmay állitáBa azerint, kí már életébe ív kii rül belül 73 ezur betűjét vitagdtt meg, tevékeny befolyású van a chulern járvány . nagyobbitására vagy CBtíkkenléaérc, állítása Bsorint az 186C-ban arai kod ó járvány alkalmával 58 orcr halt níL\'p: tehiit Jóval kevoaebb, mint lftöNban, ruidf>n 108 eser. lett áldozata. Miután e tárgym vonatkozólag l>r- Rósaay nómuly noni igen fon-toa, sőt mondhatni nem ide váló megjegyzéseket telt Toldy Forencí egjetorai tanár a ngy szólván elo8 literatornnk ölt a zölt osztói mellé, éa a történeti biaottság ügyében , jelenlast t(in, no vezo teaen -a hosott intisvéíiyck kőiül a 7-ik pontot olvasta fel, melyben oa emiitett bizottság az ígnzgutó tánica figyelmébe ajánlja, a munka Ja tok \'szaporodását éo anyagi aególyért esd. A.a •«lnöfe Bí EatvSa Jósncff vallfta- 6o kííaoktn-táflrügyi miniBBtar ar válflazolt qz igazgatóság M7ábpP:.a:men,ny!bon igórij hogy a mi [ehetBégea^meg\'fog törtÓDDi.
Erre \'VencseV egyetemi tanai- áll fel a ?los szavakban pattogóaa képviselte a tor-tétlétl bl»tta&g~6rdek6t, éa kárhoztatta aa igasgoló tanács aaon .eljárását, bogy asnn mennyieégen kívül, melyet O Felaégn^ kut fi|k,kiadáBár&;iBtíít?ítatg|t adni, a történeti biaotís\'íg egyebet nom kap, pndfg a katfö-kön kivól, BsárataTan egyéb munkák mint p, Eákopay levéltár máBÖltatáaa a máa kösiír-dekft tBrtioettudományi dolgnk aa anyagi segély nagyobbitáaát igénylik.Toldy Peruncs hasonló valómén y ben van, Szilágyi Áron ngyatiezl kéri, Horváth Mihály ItitünÖ tör-t^net tdddinnk szintén a bizottaág érdeko-1 bén B«6VotL
: Mindezek ra .Téth Lörlnca válaezolt a lohe tetlflDnak tartá elnökkol együtt a pensinonyi-aóg pjaaporiUflát, ¦ mivel ez által vagy db egyik Vagy n mUBÍk uaztály JámlAklhóI kd-lene vnlamít Ibvdflni^ajni pedig nom lonno aefflmi tekintotben aém JÓgos eljárás. HoBaau Vita után végre Zuoldog rendía taj- indítványára elfogadta az akadémia, hogy a kór-dé<^ eldfioteae aa Igaagatá tanács elé tor
jflBBtOBBáV.
ICetaég kivüt nngyou párluliiató a törté\' neti Bizottoág kéróoc, du ihógia coak "addig lehet nyújtózkodni, meddig a paplan ¦ ér. Ezutáu a titkári jolontóa fep*vetkui.ett, mely tudatta, her^ozegprirnaa egyo^Eíö az ^adc-<B.»tVIagiÍS|cíét^P eácr\'/urtnliái gynra^al^la a.\'Sséeuenyl ezobopra \'.^OO.tfriot móU6pra^utt adbáányózni, további jJtyelen^*^ fipgj|:> inágjrrtr^tndnQittnyoa íiÉ^dojala óvir-nngy gyíllóBÓt jíí-vö Bzombotoii azaz f. hó""2I-Én tartnndja, a vógro némely nera ig\'*n fon-tns jolüntÚB után az akadémiai ülóa fut -oszlott. OLÁHFI OYULA.
Heti szemle-
MnrciinB 2Q. 18G8.
— A delogá\'tiök ? héten \'bfiftijezílc rriökö-déBÜllüt.\' — A íiudán tíirténeodd Jturnaztn-liiai ünrif]n>!y alkalmával n magyar teatür-ség már Bn:rcpoItii fog. — As arndi vi:rtn-n uk fitílrkHZftbrurn eddig 24 ••zer forint gyűlt bt:. — Snpravazky Pál, magyar, « tia-pnMrm iia\'.üuhilt m->g aziberun Iugyágábíit, iiová ;> lengyel furradulom után kiMult- -—
— Nn&y Kr.tl v kitünií magyar caillagáaz, l\'árialim m-chált. - - Klapka Paridba u.fajult. -— l\'cutun a riiipukban egy ma temettek cl, ki iit!^\\\'szi>r iiiut meg. Hár&\'iiuzLir fü-küih kupurbóban e mind hárnmazor feltámadt, .1« már r\\egy«dazer eltem*!tlék, moBt mim akartak hinni halálát, asérl oaak akkor hngyíák ult-smtilni, midöo kétnégOc vonhat-l.ni jrl.M m\'.i intkűztak, hogy valóh.in meg/iall.
— KuL.\'is vartl ia tarUtnnk íntnvéj f.\'lulva
Básuk ..... A tr6ü vr* az tett nápolyi király
n°jc Mudi. ra jő, t*> átverőt, királynénkul nn\'gl.itugatri\'.. — A. köaűa liadtigyminioz -t\'M* és n magjí,ar hímvódelmi miniszlfr kuzt 1^ tiiivéiiycil^re nézve egyezség jott létre. Ezután mindazon caipatok, melyek Magyar-"rázd \'han lumatatnak be köveikeroteaen Migrnrf>ríí;:Agl)nn bel v.\'stetnek el ?8 a budai magyar haif p;i ratreisnokeág «\'á rerii! <¦ 11"tn <• I; Nagv^bb vbuput öuz[>cr1toBÍiÉ.6k parai. ,k n klr;Jvtil r- !n-k.
Zala-megyei hírek. — Mai Hzámuukhuz van nicíli/-kelve jíivö evne^yedieloíizeU:«i fel-iiivúsiitik, melyet szabadjon t. kü-zorjséiíünk becses fijírvelinebt.1 s párt-fo^tisiiba njáulaiii. Ho^y* lialadunk, hátra nem maradunk, tnnnsitja azon körülmény , hojj^Iajmnk U^lmun-katársai küz^plirimert tekintélyű nevekft is van yxL-.rt\'ncsénk üdvözölhetni, minők: jeles publicziatánk Királyi Pú!, Icitünö gnzddszunk Kodolányi A utal, jeies tan-fiírüú s iu:pnevelészünk Könny" e Alajos, fáradhatlan jog történt?! mi búvárunk Réaö Ensel Sándor, jeles borászunk Tersánazky József, kedves dalköltöink, B. Maj-thényi Klóra, Rákosi László, Maívina, Kossá Gusztáv, szorgalmas novellistánk pervas ics Kálmán, kedves népdalzenészer-zőnfe Szabadi Frank Ignáoz sat. sat. sat. 1
— Szabadi Frank Igoácz a mngynr nemzeti sene emelésééi] torjoösIdsocBéíjából pgy átlnndá nemzatí ueneknrt áliil iioase, mely kiválólág a ne ma o ti sanét kónviaelje I iuéltólag ugy nKaxában, mint a külföld olíUi. A zenekar öt elaO, három másod hegedűből két brácsa, két klarinét, két caímbalom, egy kis és egy nagy bíigÖbÖl fog állási. El a 5 nagyobb alját Amerikában kezdi taegj bírjuk ígéretet Saabadi barátunknak, hagy amerikai élményeivel kdlSaösep.a művész világból, lapunkat tiaztelandi meg erodotí levél-irásban. Szabadi e vidék fin, itt kezdette a aok ezép magyar dalt írni, biflton romoljuk, hogy gyerraokkori aralókeit a fér-fikor élményeivel folkcreaondi a nekünk kodvcB örúmet azercz.
— Palini Inkey Tivadart a cb. kir. Tboreain akadémia
űóge ca. kir. nemea apróddá legkegyűlmo-_B5)bben Uit\\iTV*rzto.
— Napjainkban, bogy- mily .előnye van n kOnyvnyomdáazati iparágnak, tanúsítja ásón kürtlluióiiy ia, liogy alig van lap, muly-bq,n gyakornokot ne kerestetnének. iL lapok kiadó tulajdonosa ío azori kollornoB-holyzot-beo vnn a naponként éBaPnro4o munkák
mtVlt; íidgy kit; jóháabjül ^aló sfJafeid&aofi gu betűszedő gyakornoknak azonnal feltétetik. Blivehb órteflitésscl Wajdlta Józaef könyv. :fcercBkodTO|g5ji. szolgálhatni. j| -tt^I ár^p.^4-ón a képtfiti-.-löiiázbaii ft:|. Jilé^óir Uél^ványek küzfitt v.lt a N Knnizaa wáröal^batürjásjvénye ifl n ¦ vaaulügyben \'meljr6l\'rf kOVejkezö rüvid tndoaitáat vet-"Ádk\'f Ü.-Kanizsá vároB kÖzilnargi\' ptinnazu-aan olfíre bocsátván, hogy az uliibb^i F-^r-Mica JftzBpf keloti pálya társ utalnak, uz"n n-menyben, hogy akkori, terve osonni; N. Kantzaa 01 irányban ágazandó vaapályániLk csomópontjává leend, pálysindinak én mi] hely eh-n\'\'k 60 hold fiildet aj&ndekoxi.u ; du hogy Q dóli taranság műhelyeit oda ™aurt). n ozzn, a ar, e czélra ingyen kapott tér nngy réazét meaci ;g!Íadálkudoara faaezmiljn, hogy mid ön \' ér lé a Óra\' eaett, mtBaerinra péca-lcimizani vonalát Murn-Itereazturra nem is n tueKrenck azivén, do legdélIbb™rÍB^é"n~\'Ttéf\'íózTÜl hatá-mzá a kösleki*d6fl!lByi_l!^t|í,9»Ísff)ti\'itti\'»l több izben jmnOFZt euiull a s 2^. - Ku n iíkh ¦ K ..itori köi\'itti indópontnak Sarcéi kJ tor vezeti saán>y vonal helytelen iránya.ejlon, egy zuln-oomogymegyei Lizotleággal óváat éa iamé-tolt felterjesztést lett} de íuitidannylazor ai-kertelcntil. Ezultiil a m. vo"Stilli 11 l\'K\'tair terv 1-aÜ pontjának aion niódoaitáBát kéri, hogy a buda-fiumol vonal-no 4í.-Ee:i\'éozttirílál, de Koniaaa atstt, vacy legaiábli Sp^Mikluauál ágazl\'tváu el, n Urávának, illetöU-g Zákánynak, ICaproncza és Zágráb fölé viteaBÉk. Indokftljn ;<st azzal, hogy as általa jnvna|uu vuiinl Buda-Kiunie javára legalább 2 mfdilel rfivid\':bb, ámbár az alföld trieszti Irányban kűrülbrrlül annvívni hooazabb leeDU, — tingy a déli vaint társaság iránt fűnél ló azeraÖde-bí Jorbí ííy nemileg óryáitybao maradnak,
_ liogy i\'i urvezett nvkéreeeluri kerülő
oaak Tricazt előnyére Ós Fiume bátlórbe asor-táadrn szolgái, hogy *z a légradi hegy üo a drávi.i épitéa miatt sokkal több költségbe éa idltlio, tehát kilzvutva as államaak nagyobb terb-l-eléaébe kerülne. N. ÍCanisEa várijának t>o lulJiiyi terölel ingyen áten-gydf-séböl, r.dteti-\'l\'-k netalán meg nem tar-tasáb.il k-\'l-t\'czhrlctl béreimének orvoaláaa iriftgánutra :.irtr-a ván, miután a közhangaUt Fiume érdekét Trienzt cllenúben határosot tai. megóvni kieanja, e kérvény a közleke-déailgyi niioiazt\'!riurahu2 inlézkedéa, avagy annak idejclv^, ad and* felviUgoaíláa végetl áttétetni véleményeztetik.
— L a p ^ n k clttbbi máma a aegédttter-küBztö lávtillíie minit b\'>aruntó aok hibával jelenvén meg, t. előtízolOiiik U^gyaa elaöaó-aót kérjük.
_ A f ö t d in i v o l ó si- ipar éa fcoraa-
bedelrai miiiiatoriura a gá«dnaagi egyle>ek-her. egy kibocaálványt nK-nuazlott, melyben veldmenyadáara hiV|a fel az e^.letokel, hogy reuiéiheio-e bizti-aau , raisserlut a gAzd^aági epyUtak kobelütbenáa gazdaaigi erdekekéi njből buagalmtiftan akilarláBra asáraílvafel-karoWlják? — Várhaló o hogy a korma\\ny által ÖBitzehivandó gyűlést rokonaBenTyol HdvüElendik s arra m^gbizottjaíkat (elküldeni fogják? Ezen minÍBtórifelblvá«ra\'Zala-raegyegazdnsflgiígylote Bgyartwyélörírényü választ kivánván adoi f. évi raircfiius hó 30-án ZaU-Egerszcgen gyűlést, tart, raelyro a tagok miaél azámoaabb meg^elenéare Sellyei László alelnök ur által — felhivatnak.
— Nagyaágoa ós fotiazt. Somhegyi Sáv. Fercooz keijyesreűdi-saonset f3nBk BT f. hó 24-ón érkeaik Nagy.-U.ttt»baárarelaöibiva-taloB.Utogatáaa a t% Jatjet)* Ha.^aak a kegyeo lanitórood., ; da Tsárpaapknafe.. is legazivélyeaebben fogWo\\^be^«a_yend*éEe
leen^- ; -tTr- " • \'
A 8»imtalíB«of\' lűíí m\'ÍrJ-^ati«S8 téve aziránt, hogy a faltfafTd^réeok\'Nagy-Kauiaaáo megiltaaoarAn i|áfcaTráiábaa! L?rág-tntnak a városból kifelé.^PitöClent^ napok, ban b, egy galanboki fl^neld arauiott lovaival, a..peati "t*U.h»n f"™?,08
nócv éveB ftyormekőt óltítveskélyeoeri raeg-tipyrtalU. ErdemWU juMráát o \'hMiPa várja. ;,/ - ¦ \'\'\'\'^ " " \'
a Ríura-KereflEíuroa^ nópayólven KftUAtategon e bó Hráo egy AUilólUgosan veaaett eb, 7 évoa &gy*m*Ü^F?tl$Jg* balkarján. A gyermek ..olgabirói hivatalba
•Ulfvao. Rendelet lAfflf-éiWftW\'RT.WÍa kutya as egéas köatífebtt^iiiilWafctk^
— Br utatia tcíf«{ tiÜ&M B*P««U láthatjuk Nagy KaoiaiáicH* mlnf If/MíP" tooilor ttssaoftta »aWaf..M!rt!t,»rí**.Wr
köcziül. Ha ily teltek a muK MÍwd.bab Wr-U^kvolna/jolenlegcaodalrfftk;^ hrutális mJveletban ingyenBsöniy«kWiie.U!»k
még napjainkban ia. L?olbiVj«b,o:;bptrAW« ób barbár tett mogastlalatéoáre a hatőaág
figyelmét ..,:,\\r-ir! i >-.[i\\ .
gomogy-megyei hírek.
— A fiumei vnmttiól érleftitletcnk, hogy ö& indöháiTa|ilWsü iegküBulobb megkezdetik. Á\'Bia\'ttlidte VornaaBi PoDgrácsCEal a töltési friupkilatokat illetőleg nmroziua 12-én megköttetett. Ab el ómuukiilalok annyira haladlak, hogy aaegycB rutialokra Voualkosóaaar-n&léoek megküttBiésó nyárra vártató.
" J_ A k a p ö a v ,i i i népnevoléai egylet megalakult. Aa t-gyloii tagok uanafoly líüiiíaan gynrapodik, nrm aa irantai lelkoao-tÚ\'niek tníajdnnllhnió én annak, hogy minden f\'Ü.kíscteíBÍg\' kí vüii várva. A nagygyiilÓB i. bú Ili ?1» v\'\'\'t.
--Köl la ó n n la-0R7-t.il yi egyezség
SíJtalivo JüEfl^f fjÍBZMlgiil.iró ür ürélyeo iutéi-k/ílése éa PécUy Iime mérnök ur tupinUtoo eljánlaa aövetkeslébun végleg megköttetett.
Sopron-megyei hirek.
— Sopron, raárcz. 18. 18G8. Ae ugy neveset! „IdgaBossviliigilási naptár", mely b, goproni légBBOQBvilági\'o társulat állal as titcsaj világításnál irányadóul szolgál, váltósáénak nos eléboi Azon éjaaakákon, melyen « naptár holdtöltéi mutatja, s-cuivoi Ügyelem sincs ns idótaruara; lygyeii borua, eaflo, asérl a lámpák uaak f\'.\'lere«abi>n gyújtatnak fel, minden híd egy ptumi Belén ég uralkodik. Elképaelhuío, mily kellecnea bolysetben vagyont" gás világítás mellett la, mennyivel jobb volna, La az uraság fővarosa a poatí szerint valamennyi gázlámpa meggyújtatnék 1
Valahára ga&dás&atl haladásról is tel]-; tünk\' említést. T. i. egy „soproni iVIdeszrli gep gyár" létesíttetik. A Biükeég\'-a pcnxiiike niár ŐooBetétotott.
A fogyasztási vátnegy b.\'t alapszabályai ÍVlaŐbbileg faegoribisvo leérkcsU-U, és igy aáfjjiai ákadáiy sem levén as ulban, tevékenységét megkecdkeli.
Márcstns 16-én voll db njenan valósított puliifalvi ovang. lelkéas inaiellatiója.
üaholdon 0 hó 17-ÚD vult a plubános választás, mely alkalommal egy derék tkeo-logű\'s-váUaiitatott meg.
Alighogy elmultak a vidám farsang napjai, csendesebb muiaíóélvok küuzöntöttek be. Márcs, 15-én a casinóban zenóoietí onire rendestetett tűm bulit jutókkal.
Mint hírlik egy társaság alakult, mely az ugy neveseit „Walcbgraben\'M axanÖékoaik megvenni és ott agy csalnak megfelelő\' c:>B,fnó épület létesíttetik.
= LQr. öaéohonyi GyuU udvari tanácsos Czimmol Up bo a közös kalögymi-niaalerintDbí\'-
sss {Boktt l d e to t1). A ZMa-Somogyi Köalö*ny Sopron raárcsinB 14-én Ilik sz. alat( kflalütt párbaj fortépetére vonatkozólag — elnéávo as Ügy kőnyeBBégénél fogva o
tárgy érd emelői-----csak-annyit tartok axök-
Bcgeanek meggagyettDi, hogy n felük közötti surlédda kiegyenlítésének egyik részről sem tflrtéHT-fieiyatieoItéa, —
Sopron, márcsiua líWn 1868, < V.
Vasmegyei-hírek
Rnl»a«HÍ,i ViiemBgyo) marets. ti- ItfGR
Midőn tollamat a papírral ezennel érintkezésbe teázom, mi elitark ózott szerény rábu-parti laknBok nom a legkellemesebb hclyzel-ben vagyunk-, mert a furfangos Itába vízének már négy hót óta tartó fulytonoa dagálya, vifl alatt taraja legolbTaknek, rótjoiiiLnok legnagyobb éa földjeinknek is uagy részét — nem kis karukat szenvedvén es állal már eaak annyiból io; hogy legeli!ink ób földjeink víz boritutlart)azoiueklinszndl!iaIáBar& talán apn\'l vtfgcig gom loend kilátádunk ; padig t. g.isila kÜti>nnégnok vnjitii jbi-Ii^Iv rtífi/,.j dit: sokedbi! tik — bar m ni mik majufj Imig l;irlú i a titl 1 .J/,lullintáBii v ii! !
Fajdalnm ! Ii"gy n Uiibn vinévol ily bar4t-sagtiiUn vtaziinyban óldoli, mikor konnyü Bzcrévf-1 jú liibin is álllniníink ; i^a init,t; iá mi btk*l9 IiaL.inniuk, ugy n kiiml ainaiBicd minink, riio gy <• n in k — kik leginkább aln |n vetvík !1 kíí!U- meiv oiulég lat^gutiiaaniak-btikóvül azonvüdjük <:gy nwgyodib n;omo^o- < duiiknak felültünk gyakorolt kénnél — aot t\'lőaegiljílk Ön káruait/iBdiikkal annak roppant liaaznat.
Ni-m irnk iijBiig\'.t — ODok n már ajiimo- i aak altul cl-jiett t\'.inntnl er»elem \'íjra (\'el. nn ¦ ¦ dön ni (íli.-ttuntt\' fél úcai in v->] ánjjban fukvo i ilitirvári nvnlrz ki>rckü r.agyazuid mab.\'tn meg uag vubhazeríi p.itjiinak rnán k ntivi1 kan.a v, I tat cm Ii:t^m ftl. Hítazkén áll belyéu 0 ESíinu\'k. 9 kfirur Vi:nd?c tíkiot viaez-rt hoi iánk: 11otry ntki juli.t! n batalum, minkut i fsarinjk paK\'sjija niiitt tan lintn i !
De n um i. lég : b\'-gy e Fttlitolt tnalomrrm : partik szitióig emplkedö gátja kogyetlcDüS j nyomjii n vinM a háttérben lerülö iiirti l 1 nak vissza; u putriul; izmos vál.ii ulnel mnpa- | aabb escset uIíiizvód :i vizn^k, egtez „Niiign- ( riki" íubaiflgul tünteti;a elő — még lábával | L\'aak rendffl ap;ilvuierü minÜBégeben nsaguld tova .12. Meg ebijen nem lelte elegendő gyönyörét ^ t-.k. ikervári umdiiluro, banetnuu\'l-ioLt;.t>itt — sí lt.(b;íi!"k „Rum" m!?ző-ví ros lutiiriibiiu kiBz;ikadii Eszilier nevel vmeló | ngan — Ikervárból küzrleaíj ugynevi>i-?tt j kórosi m:»li*ranál, baaoiilólng partokig h <lv i gátat cuicltutni, melynél az előbbivel ugyan-aat tnpasztulja a azemlélö- Ki nem CBudá! J ennri béketűrő kitartást egy n\'»gy befolyuou i Ciiriky grófban, epy Itumy Miiíliaban éa ( -tübbíkb^n, mini érdekelt hirttiktalajdooufl ) urakban ? I kiknek egyetemleges erélyi-a fellépése az ikervári malnui gát ellen, veget vethetne az eddigi károa vizöntéaeknek éa be lennének gyógwtva aa eddig Dzi.-oveduit sebek. —¦ Vajmi kivánatoa lenne, hogy támadna e megyének egy erélyea férfin, k nem nyugodnék meg addig még ernyedetlen busgnfmávnl a megyét a Rába szabályozása által, minket hárum ezomezédot nz ikervári birea KÁtr.ak iniliamarábbi eltorléoi> által boldogítana ! !
A nagy böjt majdnem önkénteo illominá-tioval kiSazüntült bo a stomszéd Megyésben egy er-élsö unuppcs fedélzetit uriíiázban, melynek kéménye gyuladott kj, — de siko-rÜlt gyors oltna által a nagyobb vessél?t megelőzhetni. A klTfll különben tinztán ÍSrzijit lnk belső kónyességénak nem nngy előnyére válik 1
Tavaszi vetegetoaeiukel tObbon már fobr. 28-án mugkesdvén; neonban az alkalmatlan tilójiirAa egy hót Óta.tiltva tartja tolunk földjeinket.
Kutnnál a> Rábán általi kiizlukedéa meg van akadvii — a íobruiriuaí jégjáráa magába ölelvéu a nicsant bidui, beógyon 1 a várni ruppont jorodoltnot IiobÓ megyei liidnok jó-karban tartására nem sok figyelem fordíttatott , de még nugyobb aaégyen ; hogy a hídnak felepilÓHo oaak nagy koBer^eson rendelteiéit el, és ha ily rák módon kaszai, aligha a már négy hét óta tarló küzlekedéai uzlhie-telftn mog «gyat«r négy bélre nctu nyúlik 1
He
ed Ha
— V e a z p r ó in rn c ^ y o hízott mán v I gylí -Itinebun bó elején szőnyegre ynt u Buda-I\' i-hér vár-Veszprém -Molnári vaaiit ögyc, int\'lvten elbatározlulott, hogy Jánuslmza éa Í^K} ¦íjzüIIoo erdekei \\ esz prém megy-- órdu-keviel ittDiioBak levén, egész erővel p;lrtnl-jaii. A jijl- „ vi.lt jánuftbuzi érdekulitrk víi&-cgyuttmilkftdéB helyensó gél a a.
f nai i
megtörte. 6 Fnlvű
¦rzuia hó 3Q-án reggali m fíy ö bás te rome be n a
>& ^rdön fát ¦^fa agy
i uüom en
Yh\'űgos a 2ala partja
a.tgbon egy vagon, a
VLripm b 7.,-ila Bortjn,
Ih\'rva.h ti^g* arci\')m, íiineo , Mert kOn^^ratuíl imtfltfctotn.
Hama kis Unj. tekínU reám Sigila immir íiítiii b&jin : A\'lil koaedat a kosemlm — (i iailuljunk ai e«lttlví>rr?
BBnjgató önodor. *)
"i Matatrány iscmÜník sajti nlatt IptS .Kikelet\'1 caimfi knllemóny íüsetábGl. E könjT Wajdita JOíboí künyvoromdijibál jflencnrf míg i^fn iti«i«i kiiillitáaban ; ai elóflaetéai határitl6 f. hrt SD-in lejár-ván, alkalmat vessünk ma^Mukuok kijelenteni, hípj t. munlmtársunk n kedves mflveírt olÖfisctéaeket 80 krjivaJ l\'uljtoii eífugadunk. 8 t a r k-
ISTEN KEZE.
(Történeti bcazelyj RgybásaMbQkkl bervprirti ÉUhiiádlól.
, (KolytaÜa.). .
E bét Itju az alexandriai- iskolában lo-merkodeU ipog ogymáasal, ioraerotaégíik cloö porczo t>\\& arbarátság nlssakajl hatatlan kíítolóké fonta Skflt öaoze; be öröm 4é fájdalom, küsöa volt náluk ; a gyermakkor üriimporcaeit együtt viaaltok.
Ki q két ifjút történeti régi tagak Qtéo aóvdrgó lelkeikkel as egyptomi gúlák iszonyú magasságú tetejére felvoaalü veecélyea fokokon, vagy aa óriási Memnon flaiibrga botorkálni látta, önkénytelenül Is bsdd mcggyíi&üdéo támadt keblében, hogy e két ifjú, eemeaak, hogy etoroli egymást, hanem határtalanul morei inoaek ogymáaban, egyik a máaikának miuduti lépésére figyelt, minden lépten Rgyvliuentelék egymást ás esetleg tónénhetii voatétyre, melynek ködös erűvel mindenkor BzerenuoéBün elejét v utték.
Kik közelebbről ismerték csen ífjaknl, azt a megjegyzést tették róluk, hogy is-uioretaégok kát rokon leiek inlalkotóan,,^ lehat bizonyára raúr a toremléa perczébon clbatározva lön, hogy o kél ifjú legbenaöbb vonzalommal Lepycn egymás irányában.
lla egymás körében folytak le perczeik, ugy pillanatra elleledúk mindazon keaerve-liet, melyeket minden gyermekkor eifllni asokoitj üh minden, mi o kedves együttlét kv"-vnni-lan kívül es-íU, érdektelenné Ion >-!r>!tnk, azúvn] ök, .iiinllm csak külön nembeliek l.;ttol; volna, egy léinkké forrlak
Mind kelten K i»áze iában szolgállak a lü-n.ik bndoerg-l, mint agak ; Huoián is eaak utyja láfoga\'áaára vdl több hetekig Kho* d\'Suf.n, b\'.íniian nzonbiin visazatértii0 küllotí í, í.jd.Uilini, moly Mugyarbon ellen szinlo k.ri.\'i,íl\'-Ufletl
b-tavár es Kualán egymás karjni l; ból ki-1:¦tI.i-f\'tvAti « kanyftrgi ösvényen fulaétál-lak a domb ismert pontjára, hűl egy taro-belyea platnn árnya alatt a omaraga somán-cz! gyönge fűbe dőltek.
Nehnny perczig - vidám csevegón folyt k^tulluk, KuEtán elbeszéllo atoo Örömei, melyet Hhodusonai megjelenéaével osOlíii.iet és leelvérninek azertott, azután nyilgyuríi-aággal kniaudoita bo tok-Hvtotük a liilwrgi ._ tenger fölött & végtelenségbe elnyúló éri afli láthatárt, melynek széleit as éppen leáldozó nop ararjyoa csipkével saegte \\ic
Knetán Baemébe IthodUfl gyönyörű ligetei ötlöttek, Sáívár p^dig u Uvulbau féktelen képzelete által alkotóit tengerpsrtban Egj\'p-tomot vélte látni b kebleikből akaradaaul nem egy t&rl sóhaj szakadt fel.
Még néhány porosig idöctek, tekintetük szabadon kalandozta be a kedves tájt, ée a halról gyönyörűen viruló eráüaég bokrai kösse tüoteis oh
(Folytatása kÜTetkuiik.)
^srint Pósta.
— Ss. A, Hég nem oKsstnk.
fi. 0 Tamini. F. K. J. F&rr-d i> D. K.. A. LcndTáa baráti UíIsbOdbI a aeives insjemlálsc:fairt-
— H5gxc»:ro FcliiU^.nitó iFrelOnket nera TaltoT
®B^-tfcpÍ2aajr marca. SO. TtWS. & gaboDa flolet I S«aTárlIsst 5 aa. 11 p\'fr Mf^t lu^i-rnegT etSfo, a JsHzdáa még nem 1 Q u 10 frt. 15 kr. Km ^a vésh%]A ItíJaBljasii mutatja meg, molyik.\'vilB. I Kany-I. m. 8 az. 8 fn
raány volt Ipm. An árak agy karlánc Tiajaaeilak, néals Jeleatii^Wf, faojry . kUitáiba ^on yhtíyesi^ mUsorint egy" aftgyoblí^mirra DilotkOtca Utevlttatik Aa árakat .USTctkw51 og Jaoxsbetjük:
¦ Pkm! fcativaair ía Uelomrok.
ÍTAat-aASiZHÁN, ma>o«Iaa 30-áB, I8fl8-baa. Ai»á-aasatrial mdrSnMnt. Tereaéayea; Basa sa—sa fbatoaa &t2o-tr
ínt, (fi ff, ja— 80 bt. 87—88 /nt- Q fr. 76--kr
oaa 78_\'TO fatt B fr. B0fcr.70—80 IhH (l - kt.
" \' %JQ*~TLJÜL\'*1i. I0--kr. 71—73
ppaíflrtosiffeo «4—aa fiw. a fr. so ki. ..iSokftri^Ba S írt. Bo tu. ... ._ 8to»(nataiahB»B) afrttqfa. i?-ftub 1 fit. 60 kr. 17—48 fos. 1 írt 00 kr.
I
im
I *&YJ]fiH Wit. Eááaoly QavbS elstfreodn 15 írt. — kt. * ». MfatvKiiilfliiirO. atim. »frt,— kr. ¦ Bliapt aaáu. í as. u kr. Lingll.it
í is. U frt. Ift kr. Zaomlaliaat 3 bebui . »W.Jta...Xa«»ll«lltBi..4 aa. IS írt. — kr.
Ü Z L B T I
frt. 7fi kr. KoojórliBst y.-t. ib. 7 *a. 10 írt. — kt. frt. 30 kr. Bomlh; m I. Biim 0 frt. 50 kr. K j » a 1 í n L másaája 2. aaátn 8 frt. 50 kr. K a k o r i o t a 1 i b n l nr. 4 frt. fiO kr.
BBlBnfélÉk. Mis miiBÁja 20 frt. — kr. Vlajfi ta. 110 frt. — kr FagíKj-á to. lö forint 50 kraj.
Fag^Bjá aiiroa m. 10 frt- 20 kr. Gyapja finom m. 96—100 frt. kr. Gyapjú hotárŰrridáki m. 60 6Sfrt kr. Fohárrongj m. 0 frt. &0 kr. Tarkaron^y m. 5 frt. 95 kr. Ssalma mi\' — frt. 80 kr. Riina m 1 frt.
— kr. Egy k>i»o aaup 19 kr. liurgoiiya móröje 1 frt. — kr. MarhabCr saároa, Dehía mais. 00 — 70 frt.
— kr. Marhabőr asáraa, konayő máaaája 68 SOfrL kr. Dotjnhúrfojjol 110—SS frt. — \\t. BorjnbSr fcj nílfeül 126—130 frt kr.
, avSaaSl^Ski Alma. mírCjo — frt, — kr. Üldmiía. 0 frt SÓ kr. Aaaalt gyUnQlcs xair. 0 frt, &0 kr.
BfiTok \'. VldikUakbtiU ájbor íefll-dikl, febír mgy Boklller nkóia"^ frt 6 fr. VidSkönkbíjli é-bor l_8ÖO.
18ÖE bctl febarvagy acWllotaki 6-tí fit. \'.kr. Báia> ton-mollíki [867-boIt fobár ak.- í—Öfrtt Itr. fiála-
toa-mellakl IBM—06-boll fob. t. aebJl. ak. 10 forint „,„ vtv , ....
— kr. aomlay; 1865-^8s-bBll ak. U frt. — kr. Som | Nyúlnak iiirja — fri. \\ay t8ü7-boli —;frt. — kr. Dadacaonyl 1863—Ou-beli
akója ISfri. — kr. Badacsonyi I8ö7-beli ak. 11 frnl. : — kr. ViUAnyi no ntekBaánli foliEtc IHGT-bi aiója 8 frt — |
SpilHtuO .per pjadi íokonkinl — írt. bü kt. 8:iUapá-liiika bordrival 20 fokú 23 frt. 50 kr. Tarkfllypilinka j bordáról 20 (okn 10 frt. — kr
Itiaplaozl árak : Marhabas fontja 22 kr. Sortinbas funlja »ö kr. Pialona fnt. 44 kr. Borjuhua fut. 24 kr. Jiihbttfl fnt. - kr. Zalrnok fnl. 48 kr. Faolaj f.mtja Bi)kr. Lcnraflgolaj fnt. 35 kr. Kepcrcolaj fontja 2B_k. l\'ctroloam fűlj. Ül kr. Cinkor unom fnlj. 33 kr. KÍt<5 falj. 05 kr, KonjhaBÓ fntj. 10 kr. Marháii fn. 4 kr. FngTryá(ryrrttn fontja 38 kr. flaappan fontja 24 kr. KiiakáiA itriája :8 kr. KílleBkáoa Itcsj. 9 kr. Haj-illua llcaj. 10 ttr. Fehér ba!> (pMsni! if*j- 7 kr. Tarka bab ipas*uj) ilcij. 6 kr Árpadara fntj. tl kr. Borsó bab iL 12 kr. kr Und, Horiny í frt — kr. Lud hiiott 3 frt. ŰO kr. Kacsa párja l frt. 50 kr. I\'tijka párja 2. írt 60 kr, Tyúk-tojáa 0 darab 10 kr. Scrtií 1 raáiBáa B5 frt. Sertín S missia 00 forint, íjjbor itoájo 10 kr. Ó-bor itca. 10 kr. Pe»i sör itoij. 14 kr, KaolaaaJ a3r ilc^j. Hl kr. Sallra-p i-llnha Iteaí. TS kr. ffamlayfa nlo Biiroa 9 frt — kr. Syorefa Olo 7 frt. — kr. Fa-aaén márBJe 30 kr.
kr.
Roproa, marcB Ifi. IPÖ8. Uni hoüriairank meg-lebetSocn lá lopató ti toIi, mépíí ke^a Tctálkedeg ami-kodotí in ni árak ffj Uiosi rlafleaestok. Basa fel-tlloSen Bak volt, de iu alíC osatálybeü tnégla hÜay-EQtl. Árak: _
Boaa 88—84 fonfoB ft^frí. SO—60 tr.\' 81-86 fnta 5 fr. 00-80 kr., B6-SÍ font. 0 frt. G frt 30 kr„ 88—80 font. 7 fttn;- Hou 78-80 fostcB i frt. 40— SO kr., 81—65 foat. a frt. 00— 6& kr. Knknricaa 1B— BO fntoí 2 frt. 80 kr. 81—82 foto. 2 frt 90 kr. Árpa 10—71 fntoB 3 frt &0—55 kr. 78—73 fntní S frt 70 80 kr Zab 44—43 fotós 1 frt SO—80 fer. 47—48 fntoO l frt. 90 kr.
Bécsi pénzfolyam, m&rcs. 21-
5°/0 nietaliquea 57.— ; 5% nems. kölcsön1\' G-1.85; 1860-ki.áUodflImi kölcsön 8a,aQi:baakT . róasvéayek 7.H ; hitelintesetí ttfevánek;190\' 40jtoodon ÍIB.;4CÍ; ezüst dgio II175^aÁüij^ darabja bJ>± kr.
J2L-
iUtb-,éa
etl napti
HoraritwW -tfll 20-lg 1868.
Kalholtkn. «pl.lPn,\',?SH"Oö^ni: l naptár 1 na-ptár
• prot, Kv.
jHnld
1 HtJ,
ITilfB Saatd*
4. OkUrláu VtaWtla
QébofrtSkhi -:
tffvendégol. Játn BSjU-m 6a aalroUanáyo). Mát* VI, S*
CtíJtárták JeaÖ, Haaa ttnpert pttap.
D. 4. OeuL IO F 7.IV báj. |\'J8 Ant. rend
FI del. 110 Gábor Oy. ó. b.a. Jeuö Bapwt
II Sopbron IX Thoopban
III Nlcepbor 14 Heuadok 16 Agapina Ifi fiablon?
t Mi
vlftasavót [lián R. 1 .ron jryer. |baL
g a. Vajlfcra.
Yasuti naponkint! menetrend :
Indul N.-Kaoluíariil Dndo folfl i delntan 1 liraíí pircskur, rl M fbI" 0 órakar \' Bicfl ,. rogR-ol 7 oral& poréikor\'"
* * ,i dala. 3 i\'.ra 8ü „
" " Trloat „ Win- 1 ora 50 „
" " M „ obIto P óra 25 „
Érkoalb H-ÍUnlBBara ílnda WDl:r»ffffol & 6ra 0 porcakor dalntin 1 „ fiO „
Die»
dilboQ 13 , oatro 7 , rt-Egel & ,
Dl
Országos vásárok
tnarca. Iióban. 2É-in BD^yásB, Latonye, Zola-Apáti, BBoat-Qrdlb. 2fl-An Loáa. Kormtnd, l>noa - FaldTOr, üajroa^irp" IHarcsali ?a Pápán, .1
Felelős aterkoBEti11 WRJtlll» Masrf-
li D e
,:JfíféMüti írlspési hirdetés
Nagy-Kanizsa vána részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a folyó évi épi-íészetijdény alatt,, azütten^már léteaó, gyTnnosiunii épület nagyítás alá fog vétetni, \'és .pedig oly módon, hogy a jelenleg állói iskolaépület egy új emelettel lu\\l Irnsszű és ,r>\'/, _i széles terjedelemben fog építtetni; — továbbá egy egészen alapjából újon épitendő 21» .1 hósSzd és Ö\'/ji. széles hasonló emeletes magasságú kivántntik építés alá vétetni. Az építésre vállalkozók f. évi april 1-én, reggeli 9 órakor, a nagy-kanizsai városi tanácsi e-rémben tartandó árlcjtési hirdetmény foganatositása végetti megjelenésro felhivatnak.
Az építészeti terv^előlegesen f. évi nmre/ius ]2-étól kezdve a polgármesteri hivatalban a szokott hivatalos órákban meg lehet tekinteni. ;
i, . A POLGÁRMESTERI H.VATAL.
Alulírott tisztelettel jelentem a n 0 közönségnek. ho^y uj
árbasett íncj. eirlrlytl nlr lielyeaatbe jüttíiu , bor? "Hl folytán a lepröridebb id.\'l n
is.ik írlirrrahaiiciDfiefciíi ti di.t arám ii\'in-!
es
clkruxilrní, eienltivill a (ílíil^clií lcirarra.it nyercnJArtiinak , pjursnn >\'9 jutámusnn állítja nlj. A cin. olcflúsii;,- i-s j;i\'i>M
K
a a l , fűnu-ia, Vlasimbái.
MÓZES SARU
Najtybanl és részletes eladás.
A pe^-budai
pésxvéay-\'tSrsakt
a teli ideuy alatt oly nagy szánni butoroknt állított elu, ea uly nag\\ mei)ityÍM\'-fíl>L\'n( hogy mi e birodiiluinbun bHe/,u eféle
legnagyobb
. i. cziiuű k("izíiii>t\'-ir szivei figyelmébe PESTED. nádOIMitcza 9. SZ. a. beri\'ude/ftt rak helyünkön .bizton njanlhiitjtilc
!.líiiihj niiinj\'if.\'ge és .i rendkívül: <>loúra sza-iíií\'\'v\'Ai.;i: ti il kecsegU\'tnfk.
j&jsí igazgatóság.
Ismeretes pontos t[s hiteles szolgálat
Franczia, ) . ,
\' \' hicitiriiíi nerc Magyar V Héti
a véd ^
bnriai ; herv Pej v. xurgű ( K k )
Taxlönípa^niag.vuk, f<Jiér,
gömbölyű. Burgundi lakarmanynípa
mugvak, . ...
Klttmpa rtíuamagvak, . Vnliídl angol luruipu répa- ^ LSúrgartSpa magvak,
magvak,
Czukurrépa ningvuk. Francria } Angol (. üruzab (Hasa } jiiagvuk, Xómut { Ttiimvtú fűmag, 31 ubar, liiiltkijny,
BraunBweigi ) káposzta Tidlni i nm^vuk. Miadeunűmtl ugorka magvak.
Füjuog kíivuriík, legjobb minűaégben kaphatók
IFJ. WÁLZEL JUGUST S«S.
Bicskén; Kftmlnnr-Sira
Bécsben, belváros, Bornergasse 2. sz.
Jr 6. Popp ír. és gyakorló orvos által
B R 0 II T.r E A B S k f
l;irt<»w fini fin,
elvetve, mint takarmány-növény
i-\'iiss csiratéfi
mm,
Ilyen 11 n I vtouosan dm
. diiu Judit : a lüid. meli [(.- .-I , tuvnUbá oly tartim lennesictil. i tapereje pb tprmti[crr/Tae(:\'\' mi\' Ha L-lit-tn-ti-it. a üilii Iti-i
1.1, kői
készített
atherin-sz
kíífes Eaiasat
" \'¦¦ njra megeröaitl e bizonyítvány. .iéKa4vMlMfbM(|r«aiuli;iiiii«ii«mc!0i álul foluíált, a
DB^n.r«dO emberíftégnet irt riyi^jtó:^.Qathertn BeáJTÍLéérl lag-SíBlnlátli Mimiit jiifcjeiEetnu E\'snr\' félévi kaamálata ál-tdl lieaetailrai nirB: a milyen gyBkerraef i roKfiiJdaliaali-í*l!i lífnljnatoii fogaim mát ép *lf j<l hnaználhetmn, ttfftft-SÍfmf>ttf»tflM. IJws^goí WIHnó eoncutlpja egr-nUal Wiidéu rvt-iaJafMatti íoveini\'BtülmcaDcnbodItoii. — L«B/an Ön mflgpjrUzBdre, hogy; nse\'re aj&nlaUm mindent fo1nu«a&I»k, ml tehetBégembeD áll. Magomat bajlamaiba ajáot. . M maraö,taro.)íD-lj^j s,- ítüííi-^-iO Darliu, Aoaa.ut 47.
™, Lobetít T, hadnagy.
>J%:is?l^.ArafilíHa-Bílpi\'\', inlaoilát 4b ^ÁMtbwlB-fÉiijpisjta
¦UaWl* Majf^ABllftÉa: B«h**J4«Mf CJ^ir"*^", Iíoflanliurg lío.eufoW - femSl*1" J., Wollicii, PeflMtharpf 6a BcbHara A. nnik lLrrpikc.ii!Báltoii -. •H»3SS*«a«i 1, (laapa <J."*r Ma; I. nakall, Kíjjlhelynii: nlnnít a^IwagacriieBeii: AnUl F. trjiúiiraRiiréaa ia WtaáUt n. — Knpronoiin : — Vari»<««i Ualliir |pra8;««oré.i>. - aiL^yarnyön : ^6l7tSW^|H»>»" K«J<it. <• «l«*0t"*r L. íjaormriii ur.k-
terik. mar ka.icalhai
:andtV linpnlit; psism-I > Uaaxalliatu. U\'ert eieO uinf li\'jcn iii<7LinduL. i-ivii llrui lato stonct ftlette «FiiruB y, nynt liaaaitnltatik : tirfnLi i Vinili, lia t- i. ranr ai ..«i-.
ningnban aion tulnji|.>ngAi;n luk. MIiuU>n liaii «Nat, i.t altir iirprn lillapotlian kivri Ai nllnli>k, rar-Wrli MSm\'pp\'nfe, meri bóoiVc* lyek nx illatnls ••cttoivzi atirag V. P! Dab-icrnin Innir «iti 1-fTnlléo aéppiiilam crei ini i a frjiie. trlj :netirc, invi\' ::t e/ irduTaj nvarnn kpnn\'njT\'Iili, listi lA tuailniLili panla*n/i i-gjc: mapra iniluittk ; éain-di); <irv Ui]r>i
r^mndeluflrB, rnoir IO fitlttll tétclib b percent dij mtault.
[in\'prcndpli.ti\'U ntai
Franczia luczema i\'reJcti mag. i Belföldi luezerna. Süíjcr veres lóhere.
I Fehér virágú róíi here. — Török baltácíía.
i Burgundi répa tiszta sárga.
i „ „ tiszta vores.
CzukOr repa feher. ; Angol ALACSONY fűmag, franczia, alasi. \'Fűmagvegyület SZÁRAZRÉT elkeazitésahaz ) legjobb NEDVESfiET elkészítéséhez ) takarmíavmi tjji^\'i"1 es valamennyi gazdasé.gi fűmag fajok: & SS.\'TAVASZI REPCZE, bükköny, muhar.
fhniar li" stb. tukjij vif¦ nnyisríjhen tisztán m jTfíf. m/í)j úron haphaíú:
fMíYenü 1 .¦-] 1.1:: rum [Cindcii kf\'rill Irouuii elvoUetií. ti io íülemei -.\'tal ali t miiiOru talaja W > vagy n.lnEiiutAiid\'\' mi3ii.ii ppr iliItlbcii
rniinv tiTorlu\'tő bclule, ¦b nyorn állai.t.tiil.iui b<
;óld lakarm-i-bonpi konsal- 1
I
ón lurjTtartja [ mí fíiltnlalha i
FÖltl&SSj LajOS magtere*e«!w
al-dnaaoor (.&L.&,
icti ti&ví-ujnrol i:t|ilá-li unnak fiilyloi iri.rliliu:LEin roápiiimii asini tiltolű ri\'«s \'•¦ncy lirfnl)\';L-an] > innnL ujjj bvgt
Jelentés.
ilirfrrnniinon s ít meilotl (-JÓ
23 l.itlal 7 furint 10 bécsi fontuQ
Észrevétel.
A Dromaa flenradori nz ti minilnn b"napjában plrtitbetG márcEins tói kendre egéai DiíTcmborij;, ía mivel tsrt.ic takarmányt od, a marba tartóknak í(-cn *!5ny6a nlii\'-iiTírtliép njánlbot.i
fiüü (j metír \\1&8 lioc.\'i fj ül) kitt-rjedrufl földbe 2 klloprararo ("bécsi fontj mag aittkirgellctik.
Bi\'rrmontea ciofrreudBliinkrB ltésiéjrút ajónlla
Antonio Tamburini,
(77 — 3, 2.) Horerrfo 1(11. Corni Nuovo Tridentino.
Alnlirult tifi\'l?l(.\'tliM ici.\'iit.-m n nngvenlemil Uhzrtniiégnek, f h"gv >Tnmi)nth-ly"n ii pmceoii ft*nnalló hon.\'siifiJeflem mcll-ítl | un uiuiAbun egy ti ok
fűszer-, anyag- cs festek-s „Magysr Kir&ly*\'-hoa
tzim&aYü nyilnttam, kereakedéftom csikkéit r* Í»gels5 rakU-rukbúl ezerosvén he. azok minoaógre a legkttünobbflk.— Egy-nHíil kijiilcnifm, hogy orucaikkiiimot sürü keresettflóguk foly liin a k\'gjittaiiyuanbb ilmn adhatom.
Szombrilholv, novemb. Iió 1861. (.40 — 13-10; liH-st«lettal
^-18tid. Ivapornnki járás föszolgabinSHágától,
iPEWÉS! .HIRDETMÉNY.
Tekintetes Zalampi-rr árra tUrrcnyaii^kónok íalyá ért fflbr. liá 8-an t1u/i»C» asáran r&gíinp fulytnn L-npnmalu Járás fiíaxolgablrd\'á^n r?111-1 ől oFcnnol klililrrű tihotik, ln,|fj Na^y-ltt\'^en ollialt Fnrkaa Fnrmci ba (tjaléltálioa tartoiá » 160(1 fim le calili lii*n ij\\ telek !•* A|itlUinkkrl oirvUti marea, hí 28-An a. e "> limVir niryariannak a \'\'MAri.i li\'-^_v.„ i,,v., 1,1,.. aiGlaje, moly ŰÜO frirn |.«eaUli,-tctl na nap délutáni .1 ifralior. a^úk-iu^ coDliban folyó írl aprii \'zh áu n hUlla\'Itt írikbon a brlyaniniin iiyllranyoi arrnroBoa utján oladnlni fitpunk.
- tllrOl a venni aaánd^lnn.\'.L. m.m h-ixní-adíoml irle sitin tti^k -. miaaa-a kltOasOU idCbon ía lírlytn iii<:-rjtrlonvc, magukat n be cu ir |{iaD-ni\'l bina t pi nate 1 lácíák «1.
Aa arvvrriB^Fd Jeltúitl-il, impunta n tiaptininkl jariin rd^ti.lfjnblrÍBái; Iradájában laUIIrt kikllldOttnál nE árviiroz^oi napim poilip a bclj-iiEiníii CnkluŰietaU.
NAUV-KANI/.^.lS\', iBrtü. f.,lir. 2M.
Szigethy Károly.
oflküill be. klliüliKltt árroroi tí.
OtiYVÉDI ÜGYHIiMi
Vidéki üRTvédiJttainitiil. egylotek. tirduHtofc," aSsaitfa^i I mnfránsdktdl sat. elfogadóit minden mi>rfhi*A*okBÍ, meJjek ,lflr-.P TÍnykeaénl vagy kOiigaagatájl Ufyehbeu -a Bada-Pfeataft b)iA^8;| Llr. miitiiitrriiiinnlt. kir. Curia, vih.i- v» ritrosi inrTén?ttttekt I [ tamilunk r* t-Tr^lrirbiiel kftiWnfariM. mr^aonjalinaaiaV irta- I 1.1\'t sai. i^filvulnok. ..Í I
(,\'uúlja Unyvédi ir»dárnnak af»idíkí Qf^ejbajaaokat A jörési «I. nlánjáráal. IdíTtnitíol torboa-kÖlUégaklOr ¦ ttíígtaeateBT^i j fiora, üiinirita, nlapn* tml<ftitn»o.kkal aiolgálnlítb hol okaiW- iL
1 lyuava iáuiiúnuk, kupTiítiltotiil aav —..........---
A díjuk loKinínxlkolfabbeii Bxániíitittnak fri, egj- félő api | i.\\r,nfí tnbl.ot tidin i^uylU cliAráturt 1— ü
I Hrodiim lielrc Pcmí, LDv6»xut«zn 8 ms KÜMkHut
••kiti-ű\'Tttó^ögjrfía;,\'\'
Wa/ditf* Jfiisef kindf\'-, fin nyomdiihil ónon Nftg)-Kanizsán
Nagy-Kanizsa. Hetedik évfolyam.
1866..
Kiterjedve
r- és VASfflEGYÉKRE.
a szépirodalom, lu\'rrskcik\'lein, Ipar, gizflászat. tndomáii)\' és művészet körébőL
Ejlndaa saorabatúa,
Cg,i« ivén.
©3uHiPf3tÓi iroda kiadó lijtiital : WAJDITS JÓZSEF hnafTlterciiltedéí-llicii.
Előfizetési föltételek :
Ír c3L<3 tó a© 1e
5 Hirdetéseket elfogad :
; N.-itaniinán:«K!\\I)\'i-Mlv.tTpesten : 7,Kl*f,v.u M. ,i Bécs-, Hamburg-, Berlin-, Üajoa-ra.-Front fúrt- Basel-j ben: ha aSUNöTKI s & vuulku. Upeas-. aera-, | Stuttgartban : SATHüK k TÁH8A.
Előfizetési felhívás
kiterjedve SOPRON- VAS-roegyókre
czimü vegyes tartalmú hetilap második évnegyedi (april— júniusi "> folyamára.
Lapunk előbbi rimával Liildut-tük szét előfizetisi felni vasunkat, melyben kijelenU-ttük, li^y hét éves pályaf\'utásu lapunknál rendszeres programúiét nincs ?>/iik.stagunk ismételni,hivatkoztunk usupúu tisztelt- munkatársaink névsora- s s becses ígéretükre, hogy feladatunkban liazatins támogatással Ieendenek.
Mint eddig, ugy ezentúl is fotel-adatunk e négy szomszéda testvérin egye viszonyaira inínyadólag hatni, anélkül, hogy politikai színezetű pgrtorgnuum lennénk, a közérdeket képviselve a tényezőket lelkesitön buzdítani.
Akik feladatunkat félremagyarázzák, lapunk eztkkeit balul értik, öajnúljuk, de nem kötelességünk magyarul tanítani, hanem függetlenül s elfogulatlanul küzdve bár, előbbre mennünk.
Kelkérjük tehát lelkes hazánkfiait, hogy szilárd h férfias törekvésünk minél sikeresb elérése érdekében szellemileg\' közreműködni s lapunkat körükben lehetőleg terjeszteni szíveskedjenek.
Előfizetési árak az eddigi.
aprilis—június 7t «v 1 Irt. 5U kr. április —szépt. \'A „ 3 „ — „ ap/ilis—múrez 18UÜ. fi „ — n A szerkesztőség.
A n.-kaataái realgymnaainra-nak-r^s^iialápUUcéje, részint ^p|[fiir^iéiií\'!ké^é\'^i fedezésére í^abbaá adakoztak.
Gntmann S. H. ur adott 0% status-kötvényekben 400 frtot.
Tót&Lajos ugyvéi! ur 200 frt.
Plösszetr Jgnácz mérnök, Axenti György, Matulmk Ántal^és Tóth József urak egyenkint magyar öry földtehermentcsitéfu kötvényekben lÖp-^Op írtot;
Készne^zWniBiniét Guttruann S. H. ur az építéshez 100 frt! -Ngos éa Főt. üózony György székesfehérvári kanosok ur 20 frt.
Ngu>- Hirnirl \\<zn,i</ )]¦ ( -,-vk-Kendekről i." frtot.
Köt.. Wifth Mihály k-:t^i.JiTi.-tki esperes ur :> fn.it.
Zala-Ki.frszegról • Hidní J**íf és M.\'-l-tfiiyi urak \'2 — \'J frtoi. líiMts K, ur 1 tV.
Dénes Károk títtvi\'hdzi kcr. jeiiv/" ur gyűjteménye: Mimi-KVn.-/hK\' és KulJát-szeg Í frt. T\'J kr., Si»m;j.>i ;í frt. 4(i kr. Szépeinek 11 frt. :>\'J! kr. őszesen : 2! frt.. ")4 krajezár.
Nagykanizsai f a k: i r * * 1\\ p»\'- n :¦- t ;i r 11 ><1 fríot Valamint a kegye> adományozók, ugv a g\\újtók fogadjak nemesenu jutetleikért legőszintébb köszönetünkéi. Kegyes adományok valamint az építkezési kölcsi-LTt-k fedezésére -- ugy az iskolai alap növelésére fohtnn elfogadtatnak s hálás el^meré-ssel nv ilvánosságra hozatnak.
A tanügyi bizutruiánv nevében: TÁJIN UK ALA4US m. k. alelnök.
i,Folj-tatisa kllrclkeEllt )
A megyerendezós kérdéséhez.
Hüzáiik számos iiK\'golilutliin kérdenének föbü fontossága egyikét acmsokáni napirendre jövendő, megyék és községek rendezésinek kérdése képezi. Kzen kénlésbcni véleményadással nálunk Stimogy megy ében egy választmány bízatott meg, mely nmn-kálódásának gyümölcsét márrz. \'J^-ra liilie-tóleg az ekkorra összehívott bízott mányi gyűlésnek\' bemuta tanúja.
Hugy ezen választmány a neki feltett kérdéshez szukavatottan szúllmt, arról biztosit bennünket az e czélrti megválasztott férfiak sok oldala tapasztalata mind a megyei, mind a községi ügyekben.
A&aiban ugy hiszem, hogy ezen kérdéshez szólni és véleményt adni nemcsak a választmány, vagy bizottniáoyi tagnak, hanem minden, a hazája sorsát szivén h"r-dozó polgárnak kötelessége; porszemekből alakúi a hegy, s lin alkotmányunk béresének szilárdításához egy porszemmel járu-Innk hazafiúi kötelmünknek egy bizonyos részét betöltöttük.
Ezen lap megyei közlöny s mint ilyen kiválóan arra van rendeltetve, hogy a megye közönségének tolmácsául szolgáljon, s illőnek tartanám, bog)\' a\' megyék rendezése kérdésében szakismeretöknél fogva hivatott egyének közölnék nézetüket ezen, a minket oly közelről érdeklő, nagy fontosságú tárgyban, mielőtt még az országgyűlése által elővétetnék s belőle törvény formulázta tnék.
Jól tudom, hogy azou vélemény, melyet egyes, s az is, melyet a választmány és megye ári, az országgyűlésre nézve zsinórmértékül nem szolgálhat; valamint az ezen hasábokon megjelenő o tárgyú czikk sem a választmánynak.
Mégis, miként az egyes megyék által beadandó véleményeknek az országgyűlés,
ycM-k ;ilt.il kuziiiiirkrii:
"s/ifill icifl/IUll. l\'lK\'tl.
-i imé/mén-. űnkp\'l v;t
iii*\\\\<\'\\>v.l>\'.,\' iiiuv .ikiii v\\)ti ;,kár
nnil. tvl Ulr^V!t;i|[ii politikai hipbütl K\'llllt.\'
h<>í;y f"!iti\'-. -íZfTrpft )at-\'litikai -\'lelb\'-n. )miltv "hm-. lunt^tj.i ;í/i\'u ijv;í-r kérdés luejipeiulité-i.\'iir., mm..! r,/. >->v-vá^». miii\'í pviilL: ;i timi r<JV(.:>
Mlll
\\ hely- . :itin\\ í I S/ntt :i ni;i^ j Tii\'\'„- U)u-\\ is
j to^j.m. iui-1 ; séiiri. Tiiimi i képvisi-l
j poU\'ánu t;i;ui-it:ii I Jiármeiv parti miiitli:gyik cli>m\'.M üíryok rfririe/é-íi\'-n "hl) mértékben fog\'.\'a ezt sziiksegi
¦¦ii ¦•nj]jvrr,i:i taí.-ilknzzuiik. i a uiegw é.- a ki\'jzvfíi ¦k íí/iikscgét kiM\'ltb na-.inmit saját pat (allusanal ¦-ii-.\'k \\élí. .Mimlaiut\'ilett. a .liogyair .iuikéiif-re Lenti a ker-dé*-. mindegyik \\ all\\..iiN^ai va íiuzudik v\\-*/:j. tőle. mintegy .ne inulj Iii.i//.ám viragliil."
fin ezon seiumtt snn cvir^lálkDZnm. Minden polgárjírzi azt, hogy valami még hiányzik, a megye es\'községi rendezés öhnjtása. e^> testé tálilsa k\'Tzöypö. Krzi azt, hogy még azon hézagi^^Sltvc nincs, addig a megyék rendezése kérdésében a lognagvobb ovatosíág (•> kűrültekiütés igényeltetik.
Nézetem szerint bármely államférfiunak is fejtörést okozna az, miként egyeztessék meg a parlamenti kormány egy oly meg ve rendszerrel, melynek az országos teendőkbe beleszólása, hogy ugy mondjuk interpella-lási, s a kurmány-rendeletek végre hajtása kérdésében tagadólagns felimsi jnga van, vagy ezen jegokat gyakorolni akarja. — fis mégis gyors kormány igazgatásra szükség van! — IIost minden a vasat sebességével halad. A közigazgatás és egyesek érdekei sürgős elintézést igényelnek, minek az eddiginehézkes megyei eljárásmegnem felelhet.
Viszont a honpolgárait a közügyek vezetéséből szintén kizárni nem lehet, ha-nem akarjnk azt, hogy a megyék egy lélekuél-küli, mindegy sodronyon mozgntliató géppé aljasuljanak, s a polgár az eddig a megyei téren elveszett jogának kárpótlásul más, tán az államra nézve veszélyes irányban érvényesítse képességét; mi \\\\. Eötvös XIX. százada szerint is csak ugy érhető el, ha a polgárnak elegendő tér hagyatik, melyen bizonyos korlátok között tehetségeit az államjavára kifejtheti. 8 magát saját kicsin-körében mintegy az állammal azonosíthatja.
Alig is hiszem, hogy egy tapintatos országhír ez utóbbi körülményt egészen eltekintve, a megye képesített polgárait minden térről leszorítani, sn megyék gyűléseinek puszta formalitasi mintába öutéqét megkísérteni óhajtaná; ez egyelőre helyrehozhatatlan hibás lépés volna, mely magát hova hamarább hazánk kárára megbosziilná. Mert a mi államszerkezetünk nem egy év szüleménye, r megvannak az tí nemzeti sajátságai, melyek a népben már vérré váltak, s .oly kérdések, melyet az osztrák örökös
tart\'Hfiányokliaii tán csekély fontosig d bírnának, miiünk ff-fontosságunak tekintethetnék.
Kg;» ebekre nézve a megyék és községek veinle/rv.Mi.l , ha komolyan szándékol tátik e- a toí-riiiyiben ez még a jövő kúvetv;i-laszi:i-i nlo-/:ik előtti kivitele kabiliet-k.\'-r-dé>; is ki\'iii\'dy an sz;"uiil\'\'koltatnÍ é-s kérésztől vitetnie i- kell) szeréig nézetem sújerint e^v politiküi pártra st- leket fő tekint ettél lerrnr. a inéi;:!\'. ;ben iiniiiií-ii párt a szélwéiíeket
N\'kíink ameiíyék rendezésénél nem lehet lekij.\'rm! nem leiuiíink azon sajátságos \\ iv.oiiyra. nit-Jvin ;ükotuiáuyunk legújabban alajnil a;, osztrák örökös tartományokkal szcii)l)*\'ii. viií;iniitit n/.t mtu, hogv parlamenti fo-maval bír.
Wilamint -zükséges. Ilogy uly kicüv. i jogok túrásáról lemondjunk, melu-l >i. t ! cs^k az t.tn\'kori üaiicdhxri igazgatás aíaít Volt ..rU-luie, épen uly szükséges a BV.)\'.^ar es jjarlamanti kormányok közötti nagyfuü-tossága, sajátságos s a maga neméhen pántt-hui kiüöubséguek is belátása.
A görögök- és i\'kiiutiakrú] írják, hogy valauiíut az idegeneket, ugy az ezektói kölcsönözött intézményeket is. ngy magokba tudták olvasztani, s nemzeti mezbe öltöztetni, miszerint a jelenkornak csak fáradsággal sikerült egynémelyikót ezeknek megkülönböztetni. — Nem leszünk tehát clsök a történelemben, hn miis ezt cselekedjük.
Tanuljuk meir más nemzetektől a mi jé, de öltöztessük ezt magunk mezébe s alkalmazzuk saját nemzetünk szokása és sajátságaihoz, hogy vérré válhasson. Ne kövessük majoiuilag az ideíren államokat, sem azokat, kik az osztrák, angol, franczia, ?. t. b. rend-sereket magasztalják. Azoknak mind jó lehel az ó rendszerük. Nekünk semmi állam és nemzet intézményéhez nem hasonlítható ezred évek folytán fejlesztett kormányrend-szerílnk van, melyet csak ugy tökéletesíthetünk sikeresen, ha a történelem, államvi-szon\\ nnk s hazánk szokásai és nemzeti sajátságai iránti figyelmet folytonosan fenntartjuk.
A mi e kérdésben még mondani valóm leend, jövő levelemben elmondom. Szigetvár, márcz. 20. 1868.
PuÁNovrrs.
Magyar tudás társaság
Pest, márciina 23. 1868.
Jelen alkalnmmal Cgyazcrru három tudunix-nyus gyűlésről van azéroncaém tudóaitaiii a axürkeaitóe<ígut, nz egyik (¦ hó IÍMq tartott Összajővutcl ; a másik az évi ktízgyüléfl cs a harmadik a azukott bátioi ósztálygytU^a.
F. hö liláén azaz: coötörtükön Ssáfla Kiroly aok oldalú tudósunk foglalta cl aa ^rtekesúk helyét a a Tíileki juilyázat eredményérflhtml^ dítolta nz akadémiái, nu-lyro, örflmót fojesvtin k1Thi»gy nt»m mindun liiíTrtlap ígyekssik magát u 1 \'ugaauara föltolni, caak negyeik pálydslak, uiüuliun uajnott, liv^y ezok kOzül ia caak, egy érdemli ki a lainirói nevűt, a cs a „Hajuai:" i\'zimil ti^jiitékatartcju.
Ft.-t.itviiAií eltérve a jelen pályázati kérdőn teréről, gyönyörű szavakban fejen1 ki íde vágókig n jflon irodalmi színvonal állásai, n többi kö/.öit iöltflntotd, hogy ntim .eaideke^nék "a művészi joggal, ha ("úíiUul\' adrámai irodalóm szinvonalat oda helyezné, mely pontim- ivatoa#. „Uáukbánu-ja foglal állást, yngy.hn a Biinmfi-irudiduiu aiinvunahil ott ker^iu^ltorScigligéíi kikerült darubjui állanak; fölhozza továbbá hogy a kritikának ugyan ueiri iuutbad középszerű költői tehetséget ismernie, mindazonáltal bármint iparkodjék Íh a müitélel, tehetségeket noha som teremthet, logíiilebb fejleszthet, éa ha ii napsugaraiban nem gyönyörködhetik, m.\'g ki.lt biz annak ctégvdnie a Umoaohtj pudogó világával ía.
Knnélfogva az irodalmi ttzitivoualul sohasem lehet azon állásra helyeznünk, melyeta legjobbak, mint például hazai költészeti irodalmunk-b;in n négy laureatita költő: Vörösmarty, Petiin. ,\\ran v János. Tompa Mihály foglalnak el, i»ei-ccz«k.a,sziiivuiia)un fülül emelkedtek éa kiváló irodalmi tehetségek.
.tizek után felolvasó áttéri a „línjuaz"1 cziiuü vígjáték bírálatára, melyrűd es alkalommá] i\'Nik azt mondóin, hogy b;;Ibs!C3i\' ugyan a darabnak nmen, de k<"ui\\úsége, wabálytr/erüsőgi\' rs a.\'.ii:i körülmény, hogy ment minden idegeti-
Hoti szomle.
Hárrxiiia 2Ü. 1_8C8.
!\'¦• — Az angolok egy tüzoltóuzcrt találtak fel, mt\'Iylynl egy perez alatt iazoiiyú lángot lobot oltiiUl. -— . BúflJEunuéiiyi veszélyesen beteg. —
.\'ÁlliroiQg\'Sargadeii 8 fegyverzett egy óira vaspályán iiiogérkezeU titánokat kifosztogatták, egy jiervz alatt elollván\'minden lámpái. — A katonai aernriuin nmii ..kroket. melyek König-
grfitznél fután keresleti hivat a kuzGt\'iroen oa,
.Iknlni
eW.nladtak,
k
foly ton
HOllok o
.ág\'
nnk
birdl
¦¦ l.-k.
,.V j„la[.
Ii.i
.ik Ivi
>oportosaii
^ég-^\'. I, :.J. in.H|:il..m bekért f. lolv-awi kér ukad-miát, hogv a „ISyűzzön (¦Iliit..11 lev.-Jet fölbontani s a I ni.it kiadni méltóztassék.
r kiontatván n jeligés leve *i>.-v-?/i >zigligrti Kde, ki már i nvadszor nyerít: cl u Teleki díj károly mondja neinesndn, hí*, niü t. i. Az •/InkényteW, -Irigy, „i Vnlárd féltékenyük" miig iskolás gyonn.\'ki dolgozatoknál id rwuyihbiik.
iv.-.\'k után az \'ih\'-n l\'.\'lonjlott. Y. hu _»l-k«.:)órkt:z>i-n L ». a ina mányoa akadomia nvi közgyük-sc, haladtunk az akndeniia felé.
Az liliía diaztürmubuu tnrtatiiti, hol oly nagv mórvbon volt a tudományon hallgatósi^ képvi-rttílw, hogy lip\'/\'t óra után jövők caak a torná-l-z.ni hallguthatuik Bz^rfnost-tlcnst\'giikrL\' az «1-n.\'k lUL\'gnyilö-btíiizt\'dt\'l, mulyuek uir^ya a tudomány jelenkori haladása volt. D. Köt vőn Józü-f (.-mo remük beszedőn: egyebet nem bzöI-hntnl-, minijiaU hogy szerzőjn ugyanaz volt, ki a n:nií;k0Knrthna8Í\'\'t megalkotta mély phi-loBophial tartalmazó tömör stylnnjival.
ManuilizbcQ a szósztiket a nagy költő Aranj-Jánu4 akadi;tnini titoknok í)glnlá el, ki ji\'len-test tön az akadémia munkálkodátuíról az 1H67, januiir ;U-*liki közQlőg óui.
iíaruiadik tirt^koiö Toldy Ferencz rendoa tag volt, kt onilőkbttizédiit tartott Czuczor üer-guly elhunyt rendea tag, jidea lyrikua b a nyel-víjszft egyik L*löljjijnoka fíílött. Az cmlekbe-azéd mtílyobb bírálntibji nem bncartfkozhntnm a hely azUke miatt, bummi annyit inéiig mügje-gyeaheísk, hogy elág lett volna kiHubb koszorú lioroatyáhbd], mint olyan nagy nizaa, üztgfil, liliomból, mit a nagy Czuczor homlokára fűzött az tuulitutt szánok.
Toldy eltűnt Ős csakhamar a nagy törtőnüt-tudós líorváth Mihály lőpett fnl; "nindfinünk ezent, t\'fll volt, míg egyazerro megszólalt ércz-hangjáii a nagy férfiú óa mély tiniüritö törté-nöü" ertektizest tartott ily cziui alatt: „A megyék Bzurtpléae. nomzetünk életében" hogy mily nagyixcrü volt ez , nem BzUkB^na ecsetelnem, mert a ki Horváth Mihályt ismeri, jól tudja, hogy nagyszerű férfiú ü, da nngysxi-ruBege eaak nagyszerűt alkothat. . Ezek. után Rónay Jáczint akad. jegyző* tőn jelentáít a lefolyt pályazatok eredmenyáröl 6a iij jutaluiaklcihirdetőiőrál, mire az elnöki zár-Hzá útin az óvi közülőJ föloazlott.
: A f. h; ÜÜ-áo tartott boti ülésen megható jeleaetnok valánk tanúi, Szász Károly L t lopott fel jt Bzüazókro éa a következökápen szólott: Tompa Mihály koszorún költőnk, már rég lenkari nini háláját a tn. t, akadémia iránt egy nogyobbaierüepoBsal vagy ádával, de minthogy betogsége el^TnegalkoUUában szantelentll aka-dalyozA, haldokló ágyán sem foledkezott meg a m. aka^einiáró] ?3 luLrom költeményt küldött be b(íp|dVri."lwgy- kérjem o t. nkadumiát, hogy u haldokló küítű BEékfoglalójául méltiiztassék ezt tekinteni ;. ... ... ...
v % AhArom költomő.ny. felöl viuj tátott s \'luttjSegyiktít -olj« mély clegiai hangulat, öly óda «erfl,Btin jeUeniai, hogyTompa Mihály laurií\'atita kíiltoi azelleni\'éröl föubangon ttuttakotlnstc. Midtio erikkera végo folé járok, éí Wvidmegefnlékfizten) a tiagy költő felöl Ía, utnljdra noui ai&iHAtok tn^képen^ mint kárvo a kÜn^\'vtmH\'t\'h^ hB%ti.rit koltó teatat • B^AiWiéBy^taétfuvalma járja ía körül, legalább M^tVnrVfáfltftjjoB itWg kaaffttllllk éft máa em-heyi t^bég-inunkálliodj^k nziái a pályán a oly !6foVe)> uihrfia\' a mivel vitte pályafutáaát a nai^y Tompa-Mihálybaa. j
olAhfi ÜYULA.
fnl
thi dó
lentoiiOtív í nU
gyuruji-t n> Az orwrJÍLT Un
sok mar ni ben Auaztr ruhák ki Mcazams í szerkéztől! kir
Az oronzoií kaschguu e tak. — Ma. lövoicu.
zÖdoi ..bujtván a üuiulók eIdmenytolo.rol, dáletótt rlólutiln a gyiun. V. oa^tályát jelonlóuível tÍHztL*ló meg, Hzigurubb kiuórlet alá volto az ifjakat b tapaazüdntai folytán a tanulmányokban ;üitt úlomonotelök felüt^ megelégedését nyilvá-nito- Ugyanez nap dőli órákban az izr. küldött-acg tiaztelgéi^t fogadta á hely buli főrabbi szónokbiüi. me-Uett, Bzambatoa podig az elemi o^züLlynkat vette aztinle alá. A mjvi:h*BZnt iránti láng buzgalma nnk adta jtsliít, midőn l\'iriu-g.j- ltózji nőiiövi\'ldéjét is látogatásitvul me^tisz-
--kaxi
Zala-megyei híreit.
— \\ au aztíronraenk i. otviiHoinkuaic n;u:iin:m, hoírv lapunk szamaru az ni uettiK nuirv rumiv-nyiscgtK-n megnrkt!zti\'k r valamim jelen süi-munk már kttlszinre mbívt; íh diszonh, oirv hí L-autiini BZiíiiiiiiiik telji^en az uj botrikkel f\'igiiaL szedetni, miáltal uz érdeinben ia kiálljuk n versenyt bárkivel. Tényekre hivatkozva, lui\'-^ \'¦llyii-ségeink íh beiamorik , hogy lapunk kül é.- i..-!-tartnlma emeléfle t^kintütőhói költsiig.it nem kimólflnk ; szabadjun tvhát reménvluniluk. ho^v a művelt közönség? kiváló tígyulniu éa piirtfoga-eában rcBzeahond bennünket, llazatia^ bizalommal kérjük lapunk turjeszttMŐt.
—" Fűt; Somhegyi X.iv. Ferencz keijvcarcndi kormányfonök ur f. hó L\'l-én N.-Kauizaiira nze-rencsésen megérkezvén a gyninaaium ulótti téren az összes ifjúság nemzeti zászló alatt várta; n lépcső aljáa pedig fuliőrlm öltüzíitt kis IwuiykiVk koszorút nyújtottak út az érdemekben tUnd\'lklü jeles tanférfiunak. Kzntán a tanári és tanitói kar üaztelkedésót fbgndta. -\'ü-án diazehód tartatván aTnegye éo városi elöbbkelúbbek kózül mintegy 2i-én valának hivatalosak, mely "lka-lommal hazafias felköszön Lések mondattuk el. A többi közt níiin undaaztlmtjuk el mi.\'g.nult-toni azon azép toasztot, melyet Vliuwirh Antal ur mondott: hogy iijules keg}*esrundi Luuárí kor mily ügy buzgalom, kitártán és ernyedetlen Bzorgiikiminal működik a nevelés nehéz pályáján, hány kitlinó férfi foglal jelenleg is holyet a--hongyUléa teremében, kiknek ifjú szivökbon ők fejlesztek a honszcnOem szikráját éa most kehe-lökben lánggal ég. Ebéd alatt töt. Ivönnyo Aln-jűa igazgató ur hővezető uzózuta uLin n tanuló ÍQuaágriköldÖttBég nemzeti magynr öltönyben karduaan"j&tenvén meg, nzánokuk lelkiwitö a kegyolctteljéá érzülettel üdvözlé a mély tudi>-tiiAuyu-rendfőnököt, mire ő bozditálag váluazolt, BÓvökro Jtölvéu az ifjujagnak , hogy szemök előtt tortaák fl mit tőlük a tuikat azeuvodett haza;kíván a uazuriut lelkesen megfubdni tííre-kedjenok tanulói kötobneiknek. Erre n-tanuló ífjuaagi dal-kör 4-ea hangban önzhangzóun s lelkes hévvel zengéaBzózatot a utánrta tölib nlknl-mt^danibüL 27-éu a nagy tan férfin iueggyő-
300 db. átenged teteti, a többinek -> .-K.anizsa ea viueke szamara uir-r.ifv resivenv in. ;\\z amiH/.ii-¦ litván kiiiinieive nmcBeoek. azon-m: ruuoniaaua^a eseiu nugv az
•ít. kik Ríglílalib n rószvdnv feli\'ll sínek. íVzon híyetmoztotiuk oivhho kei, hogy a kik tehetik, igyekezze-¦meiive-i uziei reazvenyeiooi maL\'uk-v:ii oe.-i7.en-7.nl iw oítviiiuvi in eieve .lo^Lumni . iiol\'v a Bzukségeu uzieu tn: niernvittaasük. fokból lohnt olvasó közönség. hogv naivban BiikeueiiiiUok élénkítésének eiuinoz-mint fontos vállalat van .iMj.\'ii ilt, hol már ugyÍH a fenálló :iár n a segély-egylet nevezetes kn"l n\'mlölkozik én a keruakedókro
ditá.*íl -Teklllt.¦léből illllil ké«i
takan\'\'kpi\'\'i töke iW7.ei
n iparjsokru. ugy a vidék egyéb lakosaira , kik tizni iuté/i\'Uik jótékonynágát igénybe veszik, üdv>\'s hat.bt gyakorolunk.
— A váró hí képviselőség a nagy-kanizsai gytniiadiiim építését, Ulctóleg nagyobbitádílt c^y n kegvis* tanitórend kormány tanácsával közlött terv alapján meghatározta éa az építkezésre az ánojtérit már kürtn.,do minthogy azépitkezt«ru a begvült kegves adakozás összegn korántsem elégfége-i, azért a helybeli takarékpénztár ogy 10 ezer forintból álló kulcson megnyitására felszólittaiott,mely intézct,daczára an.mk, hogy a tanári pénzalaphoz ezóp összeggel járeJt, ezen vállalatot még azun keilvezésbon hí n-szesité., lingy a szokáson irodid dijakat, melyei; t a köl-esötiöktúl megvesz, elengedte. Ezckb"! tokát az oskolail^y buniti meggyőnldhétnek N.-Xanizaa város hikiíínuk nagy buzgósággal ve-aiett vil-lalatuknak valósításáról, éjt minthog^v mind aa épitkezed. mind pedig a WD-, torna- és rajztermek fülsz^nílásére, ugy a tanári lakszobák butaro-zjitsa íh még tetemes költségeket igóuyclnek, .aziyi.wkrdjf>nek cznn közhaiiznu vállalitrnafc föl-Hogélyezénére emberbaráti flegódkeze!; it nyújtani.
— F. in 1 i t v e volt e lapokban, hogy a koszt-Uolyi balaüjiifiirdti Ügyéi egy részvénytáraulat akarja felkarolni. Mo.it már miut viikikUnkro nézve foiitus i«eményt tudatom, hogy a társulat megalakult é* a filrdót átvutto. — Magában egy ily, nálunk szokatlan társulat alakulása, igen Orvon detui dolog , du mibiráazt a táraulat kitűzött czéljn, íviuiBthelytiek jól rundozett fürdőhely lyé alakítása, nem csak ív városra, de ogéaz kürnyékéro nézve üdvön éa jótékony. A társulat eredetileg 1Ö0 db. 40 frtofl réazvónyre volt tor-" vozvo, azonban várakozáson felül 2(K) db. réii/-véuy irutott ulá. A Hahttou parti jogot um. gr.
j Featotíca Tasziló úrtól :J0 évre kinvervén o R régi fürdői épületokut 4000 írtért megvásárolván, a társulat már ia ogéaz erélylyel a fürdő gyökeres átalaHtáuához fogott; mindenek előtt a leendő-Bétatéren 500 db. fa k-tt elidtetve: azután táneztér, borpincze, utak óm keritédek munkába vétettek b a Bidaton fenekének melvi tóso az iszapnak poroudali eltöltése, bői ív női fürdőnek dwirkapadlóval ellátása is legkö/.. Ul,l> megtörténik. Gondoskodni akar továbbá a tár-Hiwág, lakitsok-, zene-, Hziuéazet\', közkoesikról k n k m ..\'
ua« ereiu írvoírvfor
iw !11
t köze
¦lök tudu\'
fliuilftlloísasriiaii hiiiivu, imiivii iwzie !tv bizon a laimréiLpenzuiniái tobo i u kíeír. miszen a i i u r
eiien. a rw
k
cn sok roszvci Loub íniexiHíibu
fipy
i iiai\'ztira
iiiil\'v reionnra Mrí iíjvntasannk meu-feii: un nem szandokiinic bot nar leimeruit fcrthscL meztetiük.
.íz aiapfizabaivok u: mmereiiunuk, tmasokai i teimutattarni nem sikerűn. »oi mez azi is nai-innk leiemineni. uoirv nineaeuek amtwzaoaivoü . nehoren gundoiuik mi1? er.en nrnk nzon hiiiuih lom kovütkuzinenvei. meri na aiapszanaivoii. nem léteznének, ugy az íntezui nem mukoanei nők b be kellene zárni ! vagy talán ezáltal caíik azoo indítványt akarta egy némely ur parab-zitlni, hogy az nlapszabályok szerint a vahLctt-niánv \'/j n\'szi.* i\'venkint kilépni tartozik, és uj vál.\'wztáí alá esik. mert h\'ihár ennek e«k6zha*e inditvónyozüitott, mind amellett találkozott nly választmányi uig, ki orzel ellenkezőleg két év előtt történt választását három esztendei időre Hzolónnk rillitván . az indítványt vissza utasította. Meglehet, hogy a váluaztás az alapszabályokba Ütközűleg hibásan történt, az is igaz, hogy azt a múlt évi közgyűlés elhallgatta, de mindeneseire opportunus lett volna az indítványt nem ily okokból megtámadni, mert hol azalnp hibás, arra építeni, vngy Ía jogokat árro-giilni n^ni lehet, általában ugy hittük, hogy egy két választmányi tag a közgyűlés jogkörét sem ismeri, b azt véli, hogy az igazgató választmány annak felette áll, pedig uraira csak ennek man-dntariusaa a választmány I
Egy részvényes több iüdítváhynval akart még előállni, s azokat olöis öknn\\ adni, d\'a déli óra elmúlván, a részvényesek nagy része eltávozott, azt pedig , hogy;a;gylUéff, délután yp^^masiiap folytattossék , kivinni nem,lehótoUj ry már hocsánnt uraim , ily eljárást "egy "inó\'raliá\' \'testtt-letnél so iarherttnk, hogjra\'gyUféi két óránál tovább no tarthasson, éfl azt máskor folytatni no lohcssan, sőt mindoa .róazvéDyea, táraulatnál az ellenkoző gyakorlatot- tapasztaljuk, senkit jogaiban ilyuton korlátolni, vagy\'legalább azok én\'ény&site^ébon egy\'óvre viaszatnszitaui naui lehet, ez márnám loyaÜB tett. — Volna ugyan még több megjűgyziístlnk ( de-hisszük ez.iflelo-gondő a nyilvános toron, hogy némely ur átlássa, miszerint egy intézetnél Is csak aa alapazobályok kerete között koll raerodni, a prilrogativát arrűgálni nom lobot,
— Albert fŐherozeg f. b. >2Ü. roikónt már sopron- éa vnamegyei huniak közt olvasható , ,\\ nagykanizsai indóházhoz én-e, kit órai ui^álUpödAa utnii Buda felé utazott. A
helyben állumáaoLÓ ezred katonai diazUnne-" pélycjséggul fogadta.
— Fadrágaság » e mellett még fahiáuy ú nagyban orozható a mig-ykanizaoi piaczon.
— Willnaers Rudolf hangversenye f-h. 21. megtartatott, nem nagy számú köxön-atíg clűtt. Willmorn uly tünemény a elotudc&i tenéarot terén, kit megsértenénk, hu a darabok bírálatába bocsátkoznánk. Általában, kin zene bármely hangszerét művészileg kezeli, iiuimk magos ihlet tatige s érzést lehelő daljátéka ülfltt minden neraea érzésű egyoQ niegbujol én pótolhatlan éJvezcti\'t tiilál jelenléte alkalmával.
— Ser lén lul vaj O k a t CHiptek el derék éa iSbef pandúrjaink. K veszedelmen két i^yén balta éa duplacsövű erűaeii lóltíitt piazlith lyul tálának folfugy verkeiv<\\ Shivoniából bujtottuk vs hÍEWtt ít-nést; egyik aomogy megyei vízvári lakua, inásík krajnai származású.
— A „Kajla íiuk. vigadjunk!" i-zi-inú dalkünw Il-dik knukUtt érdekében érte-¦illtetnek a nagy «zá rím <-k".íiict»ik, íiugv hun veti píros tojás lielyeii :l díszesen kiállított j inti minden bizouynyal meg fog küldetni. j
Somogy-megyei hírek. I
— A bel ügy min i <t z te r i u m fölhívta a | hazai iíir>éiiylittiú.tiípikat , hugv n kültöldt 1 hatóságokkal ne közvetlenül . bum-m nz \'j Kt-1- | sége oldaU iin.-lleiti miniaztr-riuin utján köz- \\ lek\'edjtfiu\'k. 1
— A pre* ¦ burr,, vumU munUinu: ,|y \' gyorsan haladnak, li>-^y hamm bei nl.itl U-i\',-ji-ztetnek. Mozdonyok ed kocsik már érkejtlek ! a igy a küzlekedü* nem tokára niegnv itta tik.
mivnl ezrtidi zenokur . mint lentebb említők, uáluuk már nincs.
(Miigynr kór.) Mint tapasztaljuk Suprtin-ban egy magyar kör alakul. (Óhajtandó! tíz.)
(Kedélyes társaság.) Szombaton, e hó L\'l-dikéu nz úgynevezett kedélye* társaság i geruüthlicbe (ieuellsekaft) ugy szokáson felüli egyh\'ti enlélytreudezott, mely igen látogatott volt. Különben ia o társaság keUcuiea unüat-Hágui minit általáuuium kedveli.
(Katunai a z e m 1 iÍszü l.) Albert föher-ezeguek f. b. lílí-án történt Sopronbani idozése alkalmával tartott katonai Bzumltwtnel limi gyakorlat ii Uirtatván , árkon bohn-n k\'T\'-v.lül rolifio Lik., A greilingfri tilalomnak p.hiimnuUi l»^rti-b: e/.\'lnl tnzruítl ki a egé*z Wíui.I..rtig nvonuittJik -\'lőre . a lunariini\'urmi; (fliot ne.-g-.•í.-g.-«le8et t-jezie ki; de mii m-hdaimí, a n..-z.., guzdak , b-.gy a vetések oly annera .„w/eia-noíOatttili \' Váljon nem uyujtanai; ¦¦¦ \';>,- \'náru^
Vas me gyei-hírek
FiziiiijbtittuOy, iiián^. :\'¦>
\' Má
dt lu
¦t
¦rlt-z
! pu
jdv
d\'izésc alatt azi!inli;i tartott a diazbeti felállított hely Őrség údeu . a kibi-ittva a fenség flott mégha jl. ju . a pa vallod ei.-v a sorl"\'l kiléfiü őrmeaterr\'-l kint \\i\'-v"> ii-ilgári iinztálv údvnziesét i* at. virtj: Kioztu. — azuuín néhány fn-rczrr a. bőgői: v>iuitt:il Kanizsa te lé vette, utjai.
* A napokban egy bdybeli lakatna i mührlvébeii egy "tt inuai minOaégbvu lév a/ egyik lakatos s-géd vasv.Mszov^l nr megvert, hogv a (in rémületében ott li
élje, I iwziO :
Sopron-megyei hirek.
Nuprotl. mári-z J\'i
(iUrezin* -j-j. • A sitíp ea kelh-mea ido, mi-lv az rliniilt vasárnap uiindetikit u azabadba ..\'^iilt, tflaú Livaazi azep iiapuuk volt é* eokftn a közel fek vü wandorti lírauhaus-reaUiuráliéba rándullak ki. az»ulmu eHi\\lódvu ki-lle viaazji-t«rnii)k Sopnmba. Kzen rcsüiuratio minden tekinteüirn irgalmában állapotban van. Az iuilok rosszak, nz lilelek tisztatniauyk. a helyiségek rablóknok való kinéaéaüek. Valóban azégyca, hugv Esiumouak e lugkbaelebb i«kvú k\'\\l-ú lualtttu helyén létező vendéglöru semmi guud stun furdittatik.
(H i ddpi t ?8-). Legküzelebb megkezdetik az rvang. aeminarium melletti kidépítda tía a wnndorti tó dzabályozáöa-
iHzépítéazeli bíaottmányl csekély uazközxel Kivid mükijdéjac alatt már ia jelen takonyén hatott éa telt, miről a vároo jobb oldalán emelkedett szép épületek elég bizonyságul azulgdlnak. Valóban kivánatoa volna, hogy ezen életrevaló tevékeny társaság fenhebb is hatna éa varosunk ar^piteazetére erűteljesen müklidnuk.
l_Albcrt föherczeg.) Hétfun délelőtt ért városunkba Albert főhetezeg N.-Kaniaaa felé utazandó. As itten állomaaozo* ezred felett szemlét tartva délután fél három órakur tovább utazott. A pályaíönél a megye éa a városi tisztikar hódolókig fngndta.
(Né p H u v-e\'léfli ogy 1 et.) F. bó 16-Íkán turiotui a kath. népnevelési egylet gyűlését a megyeház teremében, mely alkalommal felirat bntároztatott a YaJIda-& kOaoktatáaugyi-niiniHZ-terium éa a prímáshoz.
(Katunai zenekar.) Az itt állomásozó ublán regement zenekara már feloszlattatott éa a legénység az ezredbe oaztatott he,
(Jámbor kívánat.)Mint beszélik a báró John féle gyalogság regemenürtabja idehelyez-iciDék KJageofortbók Méanjri igaa von o dologban, nem tudjak, de annyi bizonyos, hogy inkább fit.jámbor óhajtások közé sorozható,
ke.lv
! tudói
uamg
illei
liemeli. * Ke
líy la
ainca lutllétéji\'il aenktnek ily zsarnukság rocggátlá-U rigyelmiiket kitr-rje^st-
íi o I n á r. Fai
kas Jántia
InárinealiT. őr állidának elhagvána végűit Mojszer Soma aegédjével Bzóvitaba kevi;-rvdwn. ez uidbbit gazdája főbe útotti\', melv tltfs következtében lemgyolt, azonban k\'-vea szünet mulvu magához jővén gazdája ingeriih !»é.géi kikeriileudö fuüLsnak erMt . a?\'-nbíin ismét el eaett, gnzdája utol érven a az egeszet lettetéanek vélvén iltíegukkel akarta felkoileui. — a végre fején Eíibb rugóst ia tőn , — midőn azonban ti helyzet veszélyességéről meggyőződön, 8 vizzeli ónlbzgetéaael akarta őt az, élűinek vissza adni, — két napi kinoa küzdelem után agyszélhüdésben kiudta lelkét. — Az itélet kimondana nem késemi Bokáig.
— A vasmegyei szüléden a vagyontalan átrak gyámolója, melyet a szombathelyi liizel-laegylet IKjT-ben alapított, 18b\'7-ik évi azam-adását hozzánk beküldvén, ebből kitÜDÍk. bogy évenkint hat árvát tart, ruház éa növel a jelenlegi vagyona 75 ft lfl\'/, krt tesz.
— Kib-C zellben april 2-án a „Korona" vendéglőben d. e. [) órakor lesz a kemenesi demokratakor alakuló gyülésg, melyre a rukon-errü polgárokat üaztelettel megliivja Vidus János.
FútiflStelendö a tudón
Somhegyi Xav. Ferenca úrhoz
Nugy-Kanizain, tavaszelő hó 24-én, 1*08.
Reínk dörült a várt Utuse
OiUtS honiBiika, Új élet arad mindenütt
SioUd furnlmiro. Knyeljivo lojl a caermelyárj,
ZölJell llgol, ririnj, ;VÍ^an hallatja bijdalai
IdSjáridban lefrftjt hétca a gabaa Balét BMmbetünC paneiiMttifl.Iodttlt, BaifttUoniU*« ptusonagn esni \\gea •**ktir btföajuu\\:vi>h\'% laaea kBTBtkntetra axt ht-hBíJfllí, hfá a ftm»ilrtr-Wiék.k«i a nhaair Icpsl-™i»b ymát ért* aU A \'0^om. Igen gyena". «!¦ ¦gbtara fíffiifjtt. Mlneí. A. I«s«tu*anvabb ajtio, maly julaadí -ftdofcmJ i.mát •nalfafeí &v, blitos ml Oja naa^fhoBj as Uclet cgyáJlaUbaa piwg.
¦....ü" z _Xa El T X
Plaűz) botlvaflar it kcistarotL NAGT-KANIZSÁN, máre.iaa 37-án, IBöfl-bsn. ALuS-aaaitrial márOohínt. Teméayet : Dnan. Ö3—8S fontos 4,80 S frL 80 kr. B5—Hflfat. öfr.ao_60ftr. B7—88int. 6 fr. 70—30 kr lton "78-70 int. í- Tt. 00kr.70-fl0 fuL 3 ft. tJU kr.
Arj>a fl«rfu*Jlnok 70—71 fnL 2 fr. 00--kr. 71 —7a
- U írtíü kr. Arpa köaBmígon Qfi—00 fni^afr. 40 kr. 87-08 fns. \'J írL 60 iír. tt u k o r 1 c a a *j frt/S0 kr. a ft. —_fcr. K il k o ri c_Bft olmi ( caini) uonljp) a frt 10 kr.
l.rdiillt hllsiTIlli. mim II.Irt HiftidUnk l\'ínjuiili
V>jí.ürtUuÚD ililott KKivÜnk, rtíeiit linóra pyuimla.
KiKl/ikfUsím\'! f.\'jli- lii
KulilQnk viPttiiyia.u, Mi,; a tlúi ».ín/ri.»m
Iticfldiüli.i \'jlviilíL.
Ll
vi tanán hun
ISTEN KEZE.
[Történeti beazély.\' EgilinsabbÜkkt üervuricb í%nliuaQtól.
(I"ul;-iati3 1
Hagyjuk el n gv^ng^ÜííöD viruló vidéket a a kepselet ozá^j^dfn repüljünk át Ma-gyarorstágba.
Ssegény , nasgény Magyarország!
Legvéresebb korszakodnak turtenoticása bevár szemeim elölt, melynok minden egyes lapján várfolt sötétlik, minden egyea betüjűböii rejlik valami nywmaaztó, mi óriási aulylyal nehezedik keblemre; lelkooiet kinna fájdalom tépi, ha a képselet szárnyain 3 a történet iráa nyomát] visBca-repülők az anyéazot tengerébe merült haresiaa muhba a önkényloloníil la o kínos nobaj liir ki ajkimon: egy ogésa nemzedék szenvedései parányiak a uemsetéhsa
Valljon, hogyan meréssolték bántani o békeo nerasetet homtban, bnra öt őaí ia lenének urelleme vezetle Ásoia pusztáiról ?
Nemzetnek ugy, mint egyos órabérnek Borsa születni, viruldí b megsemmisülni, vagy ia letöroltotni a földről; során épon olyan, mint a virágé, mely bitabajából fakad, virul és az enyészet sírjába dől, ily cntipáa fűnyegetla a magyar nomaotot is. • Ast mondják a bölcsek, bogy a nemzetek QcirBfl megi rra van a csillagokban, mint minden embernek, ugy minden nem-
sotnok is megvan a maga csillaga, mely ha az égrül lehull, agy tcaa ember »Rgr némáét, kié o csillag volt, menthetetlenül alánná vóoi.
Inteni napok batalmavS Intonál i>d) e aae* góny nernzeinek hooflsn életet, engedd, liogy Ordk tnyaag yirajjon hat&nin éa na engedd, hogy lobulljon csillaga, bla* ts vagy Istenei
As 1&84-Ík év viharosan kbasQntott ba Magyarországon, a vérengxB török hadak feldúlták logTTirágzóbb tájait a rabigába verlók a osogény magyar népot, a merre csak í&étnesett as ember o ssogény urBEá-gon, mindcrfnló sötél roniok, elpnastult, fölgyújtott hasak, tömérdek dj" sir "a TégáioU temetők sArták bo a lói batárt.
tízivteíenoek kellene lennem, hogy képes legyek o szomorú látványt leírni.
Caak a legvadabb vidékek, a a durva fó-Júlmco erdei tájak, hcl madár Ío alíg járt, menckodbatett mug a dutáatól.
Ily erdői tájon, járatlan utakon, vagy inkább a természet alkotta öovényon ásásodon bükk éa e»*rjek állal árnyékolt hegyteifíro felérve az ezen lul elterülő katlanscorü völgy ktbeléboo egy kiadod falu házai fehérlenek elénk.
Közepén e falunak egy a többi házaktól eltérő régi mómtylbou, bizonyára valamely jeles építész tűrve szerint finom izUsael emelt épület állt történetünk korában, mely épülőinek azonban ma már csak helyére etnletezBok.
B falu Koppány volt Somogyraegyébeii, mely ma mar rneaévároB, én Török-Eoippány nevel viuel, nz épület p^dig as ott asállásoló torokbail kaazarnyaja és parancsnokának szájlasa volt.
É(fel körül járt aa idő, az egész falában, as egéas tölgyben \\>\\y rmtenetKH csend uralkodott, mintba minden kihalt volna belőle, usali u bügyultbon ts erdoa hallatszoll a fa-Inból elriaBltott egy egy ebnek kínos oaa-boiasa.
A íiold már Jrlinjlúban volt s a falu boos-Bsani elnyúló egyetlen sEÓlea utc&án itt ott busnló.kulgcmek bosssu bieroglypbaaarü. árnyékot veteitrl? a földre.
Notiány perez mulvn azonban savarva lön a csend, az ulezán hoanzu sorban nehéz aia-kfrek moE^glak egymásután, mig 7t\'gru a löróU Laktanya elú értek s ott mégis álluk__
Lépjünk közelebb e izekerekhez a tartsunk visagat fölöttük.
Az első szekérről egy karcsú nyulunk mintegy 3b éves tiszt lépett le, fejét lurbun balyett most véres ruha födte, mi mindenesetre azt a hiedelmet tapUíjn bennQnk, hogy Q férfiú s o sziiaerek csatából törtek vissza; hiedelmünk nom is caalt meg, mert as éji homály daczára ía láthatjuk, hogy a végtelen sora szekereken sebesültök felrea-genok, a menetet végre törött kerekű B ha-asontalanná vuit ágyak zárták be, molyok után beké lőtt fejQ ós megcsonkított tüsdrek ballagtak erőjükből kifogyva a kíüOsaa nyögve.
(Foljl. kOvj
— N. K. Üopron. Nem taljeaitlis^Qk.
— lí. ü- Pie» Mígkaptak, reodboa ti CdW\'.ílet!
— DoronRdsn»k. Mind laegütl a mírtábet íí fel Is bju>aál;ub «orbo, ciak tu relém.
— A loloai lerclakfit asm bucnálha^ak. jói no. ríKtmk rajii, io Oa imanók, a köaOoííg, zdíj ml rajtnak nn»BluB.
— StL A. Epj oappoJ olLbb béijsk bvkflldeai, inrrt oyamdal feankadás Utrtooifc fta clUíaífl lalftU. ÁllaUbas kífjat V mimkuáraainkat, hagj beess* ka sic meny siket «gj intrisi k hog^AnJc, bojrj cittiart8-bün niHgkapbaaank, kaiuabon kénytcloook y&gjrwk lapoak jBtG aiámára hagyni..
— O. G. Pest. Aktulemiáreli tndoiltíaáník ts. mnttscfo cg ílínkiéffű (elet! Brreodro, fldTBiOljnt !
— Galambokra. Bocuaat 1 Jövd "ts,""nk ha usa.
(t 60 k\'r. - Kukorle** 1. r. 2
árak i \'Jfl, 3. .
Iíl — kr. — Árpi
yw luir UOrOff-oruas -Isra«ÍÍták anpl. j"\'^
• K-Ü.. ^...pmi. K». A.utdAk nejakarik JÍgust «o/d 1 j(vi;; —. CBr. Et. Zobadmu fiairól. Miri X. ml. Jiooo VII, dű-iO J2—4S.
Z9 30 3» 1 1 \\-2-3 1 4 Kidé 8atr4a! c»atflrtnit Píntcfc -< 0»ombat D. S. ffá. .vao. Anojela a»Bji Kornélia . fingd pQapüh. P&jflilraiur Bktia; leld or, Ambr. \' 0. Ö. tao. Aogyalkn Kornélia Hugo P. Fer. Bsaanttto. Atabma . 17 F,fl. V.Lil 18 CyrU 10 Cbrfsantb 30 Joli. Ser, 8i Jakab op 52 Vaaul 2a Ártom c- .... 7 H 0 Mctnaal. 10 11 Manasnea 2 Sat). Hágai % m &
Vasatd uaponkintl menetrend ;
Indul H..Jt»nl»a4rrtl Buda fole i dÉlutan 1 orB«_r*rBA" , Mtva B órakor*
! " Dici . regKol t f\'»1B PO^*"0\'
, , dóin. a ora DO ,,
! Tritisi ,\', duo. 1 ara»» .,
est ve 0 or*2a
árkod k H.-Kanl sulla Baáa fölül : rouffnt
,. „ áfllutAn 1 11 tUea\' „ dilbea 13 „ i, ,, n»t»o 1 <> Trleol ., ri-BE"\' & »¦ , „, délb.^ 13 ,.
SD
p«rcskar
i td» pancia íííoU b« él as árak tasAi csSkkeató eses \' tatoak- A boia toinnííjTo nixvo ksroseÜ. A*J Ank
Boia 63 — 83fontai & fri. SO kr. M— EU Ailoa Ofr 4Ö—TO kr, SS—87 6 frt. W B frt. SO fcr, 9*—8« &L Ö fri 40 kr. T frt. Boss 78-BO foatag 4 tri kr. 81—A3 fatit. 4 frt. 40 kr. Knkoricaa TO—00 fut S ft T0—80 kz„ Bl—as Art a frt 80-H kr. Árpa 70—71 Ut. 2 frt ISO—60 Er_ 7I-73 fai S frt 60—3 frt. Zab 44—46 iato 1 frt 60—90 kf^ 47—?9 fitt. 1
fiecsipóziz&rfoiyamj m&rcs. 37.
6% mctaliqnea 66.00 ; 58/0 noma. kbkabn. 63.70; lo60-ki állndntmí kíilctón S2.S0; bank.-reasvdnyek 7,05; hitohntiJEoti Téisvéaea. 189, oOil^ondoo 115.40; ezQat agio 1I3^BJ( iraiiy. iUrahja aM*/,. kr.
Felelős aserkésstP-. Watjdll» jéwul
H I
R
<T E 8 E K
EfIMpdi árlcjtési llrleíé
\'rl "rKttgy-lCanlzsíí\'várbs részcxül ezennel közhirró tétetik, hogy a folyó évi épi-észeti idénye alatt, az itten már létező gymnasiumi épület nngyitils alá fog vétetni, és pedigroly--módon*hogy a -jelenleg álló iskolaépület egy új emelettel hosszú és .r>\'/.¦-! széles-terjedelemben fog építtetni; — továbbá egy-egészen alapjából újon építendő hosszú és 5l/3ÍKélca hasonló emeletes magasságú kívántatik építés ulá vetélni. építésre vnDalkorók f. évi april reggeli !.) ú ra k ur, a nagy-kanizsai városi tanátoto rémben tartandó árlejtési hirdetmény foganatosítása végettt megjelené-re felhívatnak. . .= Jíz¦.építészeti terv előlegeién í. évi márrzius lzí-ptül kezdve, a polgánuesirn hivatalban a szokott hivatalos órákban meg lehet tekinteni.
«.) A POLGÁRMESTERI H.VATAL
Nngy Kanizsa városa lörvényr-zéke rés/éról közhírré tetetik, h hagvatékiiilioz tartozó s \'Nagy Kanizsán -6 *7.. tjköny vben ;í. I. :i !\'-s v.iout düJói hosszít töldekbcni. s i\'eeske jmndülói ;i ,11. </juh.\'. tohirwk és a ¦ á L dülöbvtii rétnek 1 8t.9 év aprii ÍOan. - ha akkor a l..r«ir m-_\' ne jns 20-án mindenkor délutáni .\'1 órakor a helyszínén me-r k-v.ilomlO nyilv eladatáaa elrendeltetett. Melyre a venni kivánók !"\'\\, Umar pénzzel hivatnak meg, hogy a b< e.\'lési -k intőt, és *•/ arv.-n-si é-lté-elek-t • I-t költhetik.
A városi törvényszék. Nji^y-Ivanizaán líS\'\'^ ilarcz. LJ1.
Nagybani és részletes eladás.
résxvéay«társakt
téli iiién\\ alali oly migy számn bútorokat állított dó, és oly nagy menny bégben, hogy mi e birodalomban létezd efelé
legnagyobb
\'viiuíi közönség szíves figyelmébe PESTEM, náfÍüT-!JÍCLL 9. SZ. S. bt:ruidczt;tt ruklielyílnkön bizton ajánlhatjuk.
A bútorok kitiinö iiiiii\'^égo e. .i rui\'lkr> ui; ohwjni wji-[j-itt aiak szajno>. lát ugatása] kecsegtetnek.
i 9 i í < !i
fi »
®
1
P
MISEMONDÓ RIHAK.
pluviálók, dfilmatikák, albuk, rockot u*li velumok. oltarpáraúk és teritők stb. Ohina eztlst ós tüzaranyzott
"ílotiatrtatuciSí. kelyhek, ciborinntok, nariílcn! gyertyáim)-• tők, füHtÖltSk tOiiiénytartovnl, Kscnti-lö-viztartó uh|in*r-riurunaal, lámpAk stb.
Egyházi-, czéh- és Lskolai-Iolio^ók.
BILDICHIHUMOK ÉS PMTIFICAL ESZKÖZ, KESZTYŰ IffltA,«SWMt, EREBSt, HARISNYA, CZ1PÖ STB,
s a leggazdaga&rjaa Riállitatt OK NATO K, és minden
mmkn SZEREK
lcgjutányosb;áröJi kaphatók:
Otoox\'tsra/sja.oar Alajos
gyárraktárában, váezi utcza 15. szám a. TESTEN, "l^-1 AHJF.QTZÉEEK UTASÍTÁSOK KIVONATRA nEKf*T,DKTfíRK. Különleges lint ha tósága az
AW^mEBIN;-SZAJVIZ-nek
ilr. Pepp J: 6. gyakorló fogorvostól Bécsben,
eluadva Jaae QjTiía^yaLopló orvos etb. által, dr. profes tor Oppalser Hrctffr, majni/, fcir. ardtr udvari tanácsún, dr GíIefaiaiuLJ, dr. E3rOQis, dr. Uelíer atb. által rendelve n cs. k ........ L - fcévódábem, 0écbb?D.
f*» « r a li t
A fasaa Maztttáaire autgal Efr/atta* latau^.
" Vrgyfaal " tBlaJdonű&ffainü fopra tijerdja\' tv -ayiltÍt_a logak 63st éa
j ^EflSollsMí «JAnlastó annak basma-rala ai"ev{g ut ín,- a« rí a tagak sBnt vlBiunwradt hmr4fisc«Bbék a- rot-h*aLabaBI iúntnútkoT m fog aortfot Tu»Mr«»lefik t aninhü aa oly hull*-
n>éOi>n EfiyttárWaii.----- 1 -
^ atea MCtdea is, baay aa a bor-HS ¦ T^aHaa Basádat ««xa>oay oMay-mj*i afluriamtati ; ¦> naskanenjadéét gátolja r ai vllea iia^rbait mflkadlk. Mit ja**?? i*i.,hagf • k« a fognak í«-. kji^fc.-jyÜ* cftari>ltr* van, aaáaH-iloaitb fog a «Mfit><K \'ÜUT ««irU< «Mi ¦Arfr|lta,d*|Ai* lai üftoz-
«fs^lwalp^i* «w»«ia> . (^MkaalWhX ajtéa « lararfmtN acU
¦U <mna?*i*\\i odaiitotrT .»»<ik(uí
f ifllfiili "itW^**t\'\'J Jár \' tfettaatartaiiaiV f«ni«rtj» a>oip>t o«-
I«akiita*« rtlol)*, • i< oly Eeliviaot-
V, Bii^ RtMH&tt exaa faaBtpaaa^
EKtrA^.-\'lH^^.iÚikfli^dLtól
Sfl fitlCQ, bíttoi sipr ft«on fijiij\'umh alti roll lAa&ra. mclyok a» üres fo^nk-tAl erednek, T&iamlnt csííob fog fájdalmak ollen.
Aa aflűtíucrla-azájvü nlllapitjn kJl-njea, bla la (*a, nndlklll, itogj falain a Ív k&roo köirtkeléitíll tartania keltfnB a fijdalmát" a IcgroTÍJtbb MH alatt-
-: KU^accaaihotlon- IftfltÍTAHkiE .
onnthírin-íiajTlii a lüekxet kcllemea Hlattagl tartására, OR/Mlntn & raegla-9Í fcftB«auU«a fefiza littkifit ctaelstare aaaaakeJtavoStására, melare pá»». elég«ifli,í. bofrv lia í<Aj a* tUzL1 na-ttotildnt tÖblwiar k»blltieülc ; : RMfl He»* aHalHaté az, taplia Cag-fca«aiL; Ai aaattafii atijvtzet aiif 4
hjtu 4t\'ttta<tltfs B*<rint lusyiAlva a bitig- roírhmtM a h*lo*inJ-íig-plfnjii-"k,f« küllemei piroa iiiu iSp lihljjlii ipM agy Jetetnek bizonyait be ai aaanwrrtsralvizlagíB fekvS fagakaál, tr-otrbajmeiybon mAm^Un skrulTi-liUaV •\'(BnTolnl a gkulí, valamint ni/ : McKtkhen\'. »« rtarnbalMloU
koibaan To^hiia olnrir^népiK fcoidBdlk
rj^HtMi.aMtj dz anatherta atájvli \' ktfaayfia\'vennl fcskuonál, mely « io?-: diéBfíkíy*nir\'»^g\'(uc\'i k^rmoujll.llíp psdl; «s osatbsn ; bcm^iiyutib fogliuTt tá*(n4tnBíl6;iiiliitAiioiJchiiat knrolja jiul/JJlaUttUyfííiíir Mi ito tik eiS.
,.........., ^vaUmiat ax, .AaaUnria-ragpiszta
......... .....___: Helu cJAuAr ~pf>\'\'gT«wt&n\\ ltuscuborK, llosenfiü^
a.-„WaJ4tta^Xi WeUoüh. Fm«I1j»6t Jía" BcLwnra- Al urak- Itereukeiliaobon Paaitf T««IAVim.J.i Bloaipfl O. LCwj I. uraknál, Beazthtlyoa: Slniror " " Lf-Antat P, Kj&tjewtitt 6§ Hsudlvr H. — ÚaorQnozia :H
tl.\'^l^\'H3CT^^^araadaa; Haher ^^gyainri\'»*. — SíL-flySrgyö" il ™8^»S**^ÖaBÍtla[i|í*rH«r Kajvt. í« Stan\\t>flrsskjr I- gyííg»«BcrÍBi ni»k< 1
A es li-nel más
t.
k. szab. <>s?:t.. Intel iirtdzeÉ ma^var >ú íizít^ í niktírn N.\\; i\\-K A.MZSAX a vasúti úilu-feaüolvlwn ii < il TTMAXN-fY\'le raktániklian n
iiziin-i-a\' rrszrre niarczin.s
-an üif^in-itlali.tt.
Alólirvtt Liílnrliu. illnJ fi-ltiiliilt
Gombot. Bcríalnii
„erősítő i\'
ja tisztelt kö-jöiiM-g becaea tigyelmélte ajá lan |erŐBÍti.-ÍtaI ..-léiiioítlitia a jé étvágyai, köliűí ^emésztést éa incghiués ell.-n megóv, és átaláb í "i ^idegrendszerre ímk-^iiüh-g e* eröaitóleg hat. fligv szinted Jajaid tátik luiiida.ioknakj kik hideg lég behívásának ki^( ?\\-annak téve, továijbá a híbadowiknak, kik a kiállóit phetegségek után erejükéi viüsziitiyenii nem képesi-k;\' Jvégrií a tengem u .a.^\'.kii.ik. mintán a lengén nt mmiTi íludlt!mell\';tiriégtii..l iiegúvja a/, ntaziit. I
i üzen erösitij-ital ni-\'gbiiaís utján a ttilnulu""* nr| ?j)ri-sétpvel ellátó: i liveg.-kben az inaflilással .-gviitt, íululirtnal kanhalok, ^
_ tW K vidéken egyediili raktár alillirtn | 1 Q r\'jfetiiiatelettt.-l ajánlja e kitünö b nagy huüisu szert. (
liasznóliilj nuuiiuHsal együtt 1 írt* i
Wajdita József, 1
i*ajív-lv;iDÍz3án. \'
ir.
h&Mkúhb árak !
Ismeretes pontos i
Franczia, ) , .
Alagyar { Héti )
tSvád (
Stíriai ) hern
Pej v. ziífgó ( H?T
Kék )
Turlóráua magvalti fyhéc,
gömbölyű, ; liufgiiudijtakaniiáuyr
lliagvuk, -KJuinpa rá{iamag.\'ak, Vnládi angol lurniiia nipa-
magvak,
r,,I"»..
hiteles szolg&lat !
I t\'zukorré|ia magvak, | Kraituzia )
Angol ( iirüzjib \' Ulaaz ) magvak,
NémH (
Thinioté fűmag,
ituhar, , lliikkóny,
; llriinnöwoigí ) kápoazL\'i
í Tu1|hí ( magvak,
i ^liudenncmU ugorka
,s magvak. t
- iüárgarépa magvak,
1 Fűmag keverék
Irgjobh minóségbeii kaphatók \'
IFJ. VAtZEL AUGUST SSLi i,
lK.r.!im, Kürntr),,,
o Ki) n?-j:
< z -
0 p
5
ce c
5^5 -Q
S eS O
» s-s g001.
5 d t 5
— 8 SS i-3
2 0i
I i> e ^ *^
P=í m c„j
!« «og
5- © ., « \'-! N í <t
= aP-e
si P. L ?. -á
&0 W
a
J3
toh - -<
"SS ¦\'= .-
- 5~
^ - s
= — oc .
. í ic ^ \'S \'
L, i w C .« ¦
— 3 EZ
WajditH Júzatíl kiiulú-, lap- ís nj\'ouidütlilnjilunoít Na^)-Kanr/!.an.